Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM944
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM944_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Co-workers:
  • Roter, Zdenko
  • Trampuž, Cveto
  • Hafner-Fink, Mitja
  • Štebe, Janez
  • Malnar, Brina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1994)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

  • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

    Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

prostorska identiteta, mobilnost, lastnosti slovenstva, odprtost/predsodki do drugih narodov, viri nacionalnega ponosa, odnosi Slovenije z drugimi državami, odnos do manjšin in priseljencev, znanje jezikov, odnos do EU, Gibanje družbenega standarda na različnih področjih, hierarhija vrednost, zadovoljstvo, zaupanje institucijam, odnos do političnih pojmov, zaželena področja omejevanja porabe, odnos do svobode in enakosti, osebni življenjski standard, socialna vloga države, dejavniki družbene mobilnosti, odnos do dela, odnos do neenakosti, hierarhija družbenih ciljev, ocena možnosti političnega vpliva, levo-desno umeščanje strank, ugledni politiki, ocena dela državnih organov, ocene strank, strankarske simpatije, zaupanje strankam, volitve županov, vloga cerkve v družbi, verouk v šolah, davek, pojavi nacionalne nestrpnosti, ocena zunanje politike, ocena medvojnih dogajanj

Keywords ELSST:
KULTURNA IDENTITETA, NARODNOST, DRUŽBENA NEENAKOST, DRUŽBENA MOBILNOST, POLITIKA, GOSPODARSKE RAZMERE, RELIGIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
VIDIKI PRIPADNOSTI NARODU
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
GOSPODARSKE RAZMERE
VREDNOTENJE DELA
POLITIKA, DRŽAVA, STRANKE
VERA, CERKEV
AKTUALNA POLITIČNA VPRAŠANJA IN ODNOS DO PRETEKLOSTI


Abstract:

Raziskava je namenjena izvedbi standardnega nabora vprašanj SJM, med drugim tudi vrsta vprašanj iz serije Politbarometer, in mednarodne ankete Narodne identitete ADP - IDNo: ISSP95. Narodna identiteta zajema razne vidike pripadnosti narodu, ponosa, nacionalizma in odnosa do priseljencev ter zaprtosti in nacionalne izključnosti oziroma odprtosti. Eden od poudarkov raziskave je tudi na oceni socialnih razmer, odnosu do neenakosti in napredovanja ter pogojev in vrednotenja dela. Dodan je obsežen blok demografskih vprašanj.

Methodology


Collection date: oktober 1994 - november 1994
Date of production: 1994-11
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM944.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

  • number of variables: 343
  • number of units: 1036

Variable list

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 13 Frequency
1 3
2 3
3 3
471 1
472 1
473 1
474 1

Valid range from 1 to 474

ID id

ID

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1030 1
1031 1
1032 1
1033 1

Valid range from 1 to 1033

ZACEURA ura zacetka

URA1 Začetek pogovora ob uri

Value 31 Frequency
1 1
6 1
7 4
8 24
9 38
10 90
11 68
12 44
13 55
14 88
15 106
16 168
17 163
18 93
19 51
20 29
21 5
" " 8

Valid range from 1 to 21

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 1343 Frequency
1 3
2 3
3 3
471 1
472 1
473 1
474 1

Valid range from 1 to 474

ID id

ID

Value 2342 Frequency
1 1
2 1
3 1
1030 1
1031 1
1032 1
1033 1

Valid range from 1 to 1033

ZACEURA ura zacetka

URA1 Začetek pogovora ob uri

Value 3341 Frequency
1 1
6 1
7 4
8 24
9 38
10 90
11 68
12 44
13 55
14 88
15 106
16 168
17 163
18 93
19 51
20 29
21 5
" " 8

Valid range from 1 to 21

ZACEMIN minuta zacetka

MIN1 in minut

Value 4340 Frequency
0 180
1 2
2 5
53 1
55 35
58 1
" " 8

Valid range from 0 to 58

V1_01A vaso sosesko ali vas V1.00 VIDIKI PRIPADNOSTI NARODU NA ZAČETKU BI VAM RADI POSTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O TEM, KJE ŽIVITE: O VAŠI SOSESKI OZIROMA VASI; KRAJU ALI MESTU, NATO O VAŠI REGIJI (NA PRIMER GORENJSKI, ŠTAJERSKI), IN TAKO DALJE. (PRI "SOSESKI" MISLIMO NA TISTI DEL KRAJA ALI MESTA, V KATEREM ŽIVITE. ČE ŽIVITE V VASI, JE TO ZA NAS ISTO KOT "SOSESKA"). V1.01 KAKO SE ČUTITE NAVEZANI NA ... (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti)

a) vašo sosesko ali vas

Value 5339 Frequency
1 zelo navezan 335
2 navezan 461
3 le malo navezan 190
4 sploh nič navezan 43
8 ne vem 7

Valid range from 1 to 4

V1_01B vas kraj ali mesto V1.00 VIDIKI PRIPADNOSTI NARODU NA ZAČETKU BI VAM RADI POSTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O TEM, KJE ŽIVITE: O VAŠI SOSESKI OZIROMA VASI; KRAJU ALI MESTU, NATO O VAŠI REGIJI (NA PRIMER GORENJSKI, ŠTAJERSKI), IN TAKO DALJE. (PRI "SOSESKI" MISLIMO NA TISTI DEL KRAJA ALI MESTA, V KATEREM ŽIVITE. ČE ŽIVITE V VASI, JE TO ZA NAS ISTO KOT "SOSESKA"). V1.01 KAKO SE ČUTITE NAVEZANI NA ... (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti)

b) vaš kraj ali mesto

Value 6338 Frequency
1 zelo navezan 335
2 navezan 511
3 le malo navezan 142
4 sploh nič navezan 40
8 ne vem 7
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_01C vaso regijo V1.00 VIDIKI PRIPADNOSTI NARODU NA ZAČETKU BI VAM RADI POSTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O TEM, KJE ŽIVITE: O VAŠI SOSESKI OZIROMA VASI; KRAJU ALI MESTU, NATO O VAŠI REGIJI (NA PRIMER GORENJSKI, ŠTAJERSKI), IN TAKO DALJE. (PRI "SOSESKI" MISLIMO NA TISTI DEL KRAJA ALI MESTA, V KATEREM ŽIVITE. ČE ŽIVITE V VASI, JE TO ZA NAS ISTO KOT "SOSESKA"). V1.01 KAKO SE ČUTITE NAVEZANI NA ... (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti)

c) vašo regijo

Value 7337 Frequency
1 zelo navezan 296
2 navezan 499
3 le malo navezan 180
4 sploh nič navezan 38
8 ne vem 23

Valid range from 1 to 4

V1_01D Slovenijo V1.00 VIDIKI PRIPADNOSTI NARODU NA ZAČETKU BI VAM RADI POSTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O TEM, KJE ŽIVITE: O VAŠI SOSESKI OZIROMA VASI; KRAJU ALI MESTU, NATO O VAŠI REGIJI (NA PRIMER GORENJSKI, ŠTAJERSKI), IN TAKO DALJE. (PRI "SOSESKI" MISLIMO NA TISTI DEL KRAJA ALI MESTA, V KATEREM ŽIVITE. ČE ŽIVITE V VASI, JE TO ZA NAS ISTO KOT "SOSESKA"). V1.01 KAKO SE ČUTITE NAVEZANI NA ... (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti)

d) Slovenijo

Value 8336 Frequency
1 zelo navezan 505
2 navezan 448
3 le malo navezan 61
4 sploh nič navezan 11
8 ne vem 10
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_01E Evropo V1.00 VIDIKI PRIPADNOSTI NARODU NA ZAČETKU BI VAM RADI POSTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O TEM, KJE ŽIVITE: O VAŠI SOSESKI OZIROMA VASI; KRAJU ALI MESTU, NATO O VAŠI REGIJI (NA PRIMER GORENJSKI, ŠTAJERSKI), IN TAKO DALJE. (PRI "SOSESKI" MISLIMO NA TISTI DEL KRAJA ALI MESTA, V KATEREM ŽIVITE. ČE ŽIVITE V VASI, JE TO ZA NAS ISTO KOT "SOSESKA"). V1.01 KAKO SE ČUTITE NAVEZANI NA ... (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti)

e) Evropo

Value 9335 Frequency
1 zelo navezan 237
2 navezan 432
3 le malo navezan 231
4 sploh nič navezan 66
8 ne vem 68
" " 2

Valid range from 1 to 4

V1_02A ...preseliti se v drugo sosesko (ali vas V1.02 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENSKE POGOJE, V KAKŠNI MERI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NEPRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

a) ...preseliti se v drugo sosesko (ali vas)

Value 10334 Frequency
1 zelo pripravljen 112
2 precej pripravljen 232
3 niti pripravljen, niti nepripravljen 143
4 precej nepripravljen 246
5 zelo nepripravljen 263
8 ne vem 40

Valid range from 1 to 5

V1_02B ...preseliti se v drug kraj ali mesto v V1.02 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENSKE POGOJE, V KAKŠNI MERI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NEPRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

b) ...preseliti se v drug kraj ali mesto v isti regiji

Value 11333 Frequency
1 zelo pripravljen 83
2 precej pripravljen 209
3 niti pripravljen, niti nepripravljen 131
4 precej nepripravljen 285
5 zelo nepripravljen 298
8 ne vem 30

Valid range from 1 to 5

V1_02C preseliti se v drugo regijo V1.02 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENSKE POGOJE, V KAKŠNI MERI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NEPRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

c) preseliti se v drugo regijo

Value 12332 Frequency
1 zelo pripravljen 61
2 precej pripravljen 148
3 niti pripravljen, niti nepripravljen 122
4 precej nepripravljen 309
5 zelo nepripravljen 367
8 ne vem 29

Valid range from 1 to 5

V1_02D preseliti se izven Slovenije V1.02 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENSKE POGOJE, V KAKŠNI MERI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NEPRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

d) preseliti se izven Slovenije

Value 13331 Frequency
1 zelo pripravljen 36
2 precej pripravljen 81
3 niti pripravljen, niti nepripravljen 84
4 precej nepripravljen 284
5 zelo nepripravljen 525
8 ne vem 26

Valid range from 1 to 5

V1_02E preseliti se izven Evrope V1.02 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENSKE POGOJE, V KAKŠNI MERI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NEPRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

e) preseliti se izven Evrope

Value 14330 Frequency
1 zelo pripravljen 30
2 precej pripravljen 51
3 niti pripravljen, niti nepripravljen 66
4 precej nepripravljen 244
5 zelo nepripravljen 600
8 ne vem 45

Valid range from 1 to 5

V1_03 KATERA OD NASLEDNJIH DVEH TRDITEV VAM JE

V1.03 KATERA OD NASLEDNJIH DVEH TRDITEV VAM JE BLIŽE? (Le en odgovor)

Value 15329 Frequency
1 Bistveno je, da Slovenija ostane celovita država. 919
2 Delom Slovenije bi lahko dovolili, da se odcepijo in postanejo v celoti ločene države, če tako želijo. 36
8 ne vem, ne morem se odločiti 80
" " 1

Valid range from 1 to 2

V1_04A da je rojen v Sloveniji V1.04 NEKATERI MENIJO, DA SO STVARI, KI JIH BOM PREBRAL POMEMBNE, DA BI NEKDO LAHKO BIL PRAVI SLOVENEC. SPET DRUGI PA MENIJO, DA NISO POMEMBNE. KAJ PA VI MISLITE, KAKO POMEMBNE SO NASLEDNJE STVARI...? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti)

a) da je rojen v Sloveniji

Value 16328 Frequency
1 zelo pomembno 432
2 precej pomembno 267
3 ni dosti pomembno 210
4 sploh ni pomembno 103
8 ne vem 23
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_04B da ima slovensko drzavljanstvo V1.04 NEKATERI MENIJO, DA SO STVARI, KI JIH BOM PREBRAL POMEMBNE, DA BI NEKDO LAHKO BIL PRAVI SLOVENEC. SPET DRUGI PA MENIJO, DA NISO POMEMBNE. KAJ PA VI MISLITE, KAKO POMEMBNE SO NASLEDNJE STVARI...? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti)

b) da ima slovensko državljanstvo

Value 17327 Frequency
1 zelo pomembno 507
2 precej pomembno 338
3 ni dosti pomembno 130
4 sploh ni pomembno 41
8 ne vem 19
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_04C da je vecino zivljenja prezivel v Sloven V1.04 NEKATERI MENIJO, DA SO STVARI, KI JIH BOM PREBRAL POMEMBNE, DA BI NEKDO LAHKO BIL PRAVI SLOVENEC. SPET DRUGI PA MENIJO, DA NISO POMEMBNE. KAJ PA VI MISLITE, KAKO POMEMBNE SO NASLEDNJE STVARI...? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti)

c) da je večino življenja preživel v Sloveniji

Value 18326 Frequency
1 zelo pomembno 416
2 precej pomembno 364
3 ni dosti pomembno 183
4 sploh ni pomembno 49
8 ne vem 23
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_04D da zna govoriti slovensko V1.04 NEKATERI MENIJO, DA SO STVARI, KI JIH BOM PREBRAL POMEMBNE, DA BI NEKDO LAHKO BIL PRAVI SLOVENEC. SPET DRUGI PA MENIJO, DA NISO POMEMBNE. KAJ PA VI MISLITE, KAKO POMEMBNE SO NASLEDNJE STVARI...? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti)

d) da zna govoriti slovensko

Value 19325 Frequency
1 zelo pomembno 731
2 precej pomembno 236
3 ni dosti pomembno 45
4 sploh ni pomembno 13
8 ne vem 10
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_04E da je Katoliske vere V1.04 NEKATERI MENIJO, DA SO STVARI, KI JIH BOM PREBRAL POMEMBNE, DA BI NEKDO LAHKO BIL PRAVI SLOVENEC. SPET DRUGI PA MENIJO, DA NISO POMEMBNE. KAJ PA VI MISLITE, KAKO POMEMBNE SO NASLEDNJE STVARI...? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti)

e) da je katoliške vere

Value 20324 Frequency
1 zelo pomembno 169
2 precej pomembno 165
3 ni dosti pomembno 319
4 sploh ni pomembno 336
8 ne vem 46
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_04F da spostuje slovenske politicne instituc V1.04 NEKATERI MENIJO, DA SO STVARI, KI JIH BOM PREBRAL POMEMBNE, DA BI NEKDO LAHKO BIL PRAVI SLOVENEC. SPET DRUGI PA MENIJO, DA NISO POMEMBNE. KAJ PA VI MISLITE, KAKO POMEMBNE SO NASLEDNJE STVARI...? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti)

f) da spoštuje slovenske politične institucije in zakone

Value 21323 Frequency
1 zelo pomembno 492
2 precej pomembno 375
3 ni dosti pomembno 93
4 sploh ni pomembno 40
8 ne vem 35
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_04G da se cuti Slovenca V1.04 NEKATERI MENIJO, DA SO STVARI, KI JIH BOM PREBRAL POMEMBNE, DA BI NEKDO LAHKO BIL PRAVI SLOVENEC. SPET DRUGI PA MENIJO, DA NISO POMEMBNE. KAJ PA VI MISLITE, KAKO POMEMBNE SO NASLEDNJE STVARI...? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrsti)

g) da se čuti Slovenca

Value 22322 Frequency
1 zelo pomembno 627
2 precej pomembno 293
3 ni dosti pomembno 57
4 sploh ni pomembno 25
8 ne vem 33
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_05A Raje sem slovenskidrzavljan kot pa drzav V1.05 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

a) Raje sem slovenski državljan kot pa državljan katerekoli druge države sveta

Value 23321 Frequency
1 v celoti se strinjam 479
2 strinjam se 302
3 niti strinjam niti ne strinjam 126
4 ne strinjam se 64
5 sploh se ne strinjam 27
8 ne vem 37
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_05B Obstajajo dolocene stvari v zvezi s dana V1.05 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

b) Obstajajo določene stvari v zvezi s današnjo Slovenijo, zaradi katerih se je sramujem

Value 24320 Frequency
1 v celoti se strinjam 77
2 strinjam se 252
3 niti strinjam niti ne strinjam 167
4 ne strinjam se 302
5 sploh se ne strinjam 142
8 ne vem 95
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_05C Svet bi bil boljsi, ce bi bili ljudje iz V1.05 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

c) Svet bi bil boljši, če bi bili ljudje iz drugih držav bolj podobni Slovencem

Value 25319 Frequency
1 v celoti se strinjam 64
2 strinjam se 187
3 niti strinjam niti ne strinjam 191
4 ne strinjam se 305
5 sploh se ne strinjam 137
8 ne vem 151
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_05D Na splosno je Slovenija boljsa kot vecin V1.05 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

d) Na splošno je Slovenija boljša kot večina drugih držav

Value 26318 Frequency
1 v celoti se strinjam 61
2 strinjam se 204
3 niti strinjam niti ne strinjam 258
4 ne strinjam se 366
5 sploh se ne strinjam 64
8 ne vem 82
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_05E Ljudje bi morali podpirati svojo drzavo, V1.05 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

e) Ljudje bi morali podpirati svojo državo, pa četudi v čem nima prav

Value 27317 Frequency
1 v celoti se strinjam 146
2 strinjam se 390
3 niti strinjam niti ne strinjam 151
4 ne strinjam se 242
5 sploh se ne strinjam 64
8 ne vem 42
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_05F Kadar slovenski sportniki dosezejo dobro V1.05 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

f) Kadar slovenski športniki dosežejo dobro uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, me to navda s ponosom

Value 28316 Frequency
1 v celoti se strinjam 609
2 strinjam se 325
3 niti strinjam niti ne strinjam 48
4 ne strinjam se 15
5 sploh se ne strinjam 10
8 ne vem 28
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_06A Na nacin delovanja demokracije v Sloveni V1.06 IN KAKO PONOSNI STE NA NAŠTETE STVARI V ZVEZI S SLOVENIJO? (En odgovor za vsako trditev)

a) Na način delovanja demokracije v Sloveniji

Value 29315 Frequency
1 zelo ponosen 36
2 precej ponosen 158
3 ne preveč ponosen 527
4 sploh nisem ponosen 193
8 ne vem 120
" " 2

Valid range from 1 to 4

V1_06B Na njen politicni vpliv v svetu V1.06 IN KAKO PONOSNI STE NA NAŠTETE STVARI V ZVEZI S SLOVENIJO? (En odgovor za vsako trditev)

b) Na njen politični vpliv v svetu

Value 30314 Frequency
1 zelo ponosen 36
2 precej ponosen 221
3 ne preveč ponosen 486
4 sploh nisem ponosen 140
8 ne vem 151
" " 2

Valid range from 1 to 4

V1_06C Na slovenske gospodarske dosezke V1.06 IN KAKO PONOSNI STE NA NAŠTETE STVARI V ZVEZI S SLOVENIJO? (En odgovor za vsako trditev)

c) Na slovenske gospodarske dosežke

Value 31313 Frequency
1 zelo ponosen 44
2 precej ponosen 278
3 ne preveč ponosen 457
4 sploh nisem ponosen 162
8 ne vem 93
" " 2

Valid range from 1 to 4

V1_06D Na njen sistem socialne varnosti V1.06 IN KAKO PONOSNI STE NA NAŠTETE STVARI V ZVEZI S SLOVENIJO? (En odgovor za vsako trditev)

d) Na njen sistem socialne varnosti

Value 32312 Frequency
1 zelo ponosen 36
2 precej ponosen 242
3 ne preveč ponosen 439
4 sploh nisem ponosen 206
8 ne vem 112
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_06E Na njene znanstvene in tehnoloski dosezk V1.06 IN KAKO PONOSNI STE NA NAŠTETE STVARI V ZVEZI S SLOVENIJO? (En odgovor za vsako trditev)

e) Na njene znanstvene in tehnološki dosežke

Value 33311 Frequency
1 zelo ponosen 100
2 precej ponosen 449
3 ne preveč ponosen 245
4 sploh nisem ponosen 59
8 ne vem 182
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_06F Na dosezke njenih sportnikov V1.06 IN KAKO PONOSNI STE NA NAŠTETE STVARI V ZVEZI S SLOVENIJO? (En odgovor za vsako trditev)

f) Na dosežke njenih športnikov

Value 34310 Frequency
1 zelo ponosen 451
2 precej ponosen 455
3 ne preveč ponosen 51
4 sploh nisem ponosen 19
8 ne vem 59
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_06G Na njene dosezke v umetnosti in literatu V1.06 IN KAKO PONOSNI STE NA NAŠTETE STVARI V ZVEZI S SLOVENIJO? (En odgovor za vsako trditev)

g) Na njene dosežke v umetnosti in literaturi

Value 35309 Frequency
1 zelo ponosen 214
2 precej ponosen 475
3 ne preveč ponosen 136
4 sploh nisem ponosen 26
8 ne vem 184
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_06H Na slovensko vojsko V1.06 IN KAKO PONOSNI STE NA NAŠTETE STVARI V ZVEZI S SLOVENIJO? (En odgovor za vsako trditev)

h) Na slovensko vojsko

Value 36308 Frequency
1 zelo ponosen 173
2 precej ponosen 376
3 ne preveč ponosen 257
4 sploh nisem ponosen 117
8 ne vem 112
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_06I Na slovensko zgodovino V1.06 IN KAKO PONOSNI STE NA NAŠTETE STVARI V ZVEZI S SLOVENIJO? (En odgovor za vsako trditev)

i) Na slovensko zgodovino

Value 37307 Frequency
1 zelo ponosen 270
2 precej ponosen 457
3 ne preveč ponosen 165
4 sploh nisem ponosen 24
8 ne vem 119
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_06J Na pravicno in enakopravno obravnavo vse V1.06 IN KAKO PONOSNI STE NA NAŠTETE STVARI V ZVEZI S SLOVENIJO? (En odgovor za vsako trditev)

j) Na pravično in enakopravno obravnavo vseh skupin v družbi

Value 38306 Frequency
1 zelo ponosen 92
2 precej ponosen 272
3 ne preveč ponosen 357
4 sploh nisem ponosen 158
8 ne vem 156
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_07A Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih p V1.07 SEDAJ PA BI VAM RADI POSTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O ODNOSIH MED SLOVENIJO TER DRUGIMI DRŽAVAMI. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Označi en odgovor v vsaki vrstici)

a) Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih proizvodov, da bi zaščiti- la lastno gospodarstvo

Value 39305 Frequency
1 v celoti se strinjam 249
2 strinjam se 278
3 niti strinjam niti ne strinjam 186
4 ne strinjam se 212
5 sploh se ne strinjam 41
8 ne vem 70

Valid range from 1 to 5

V1_07B Ob nekaterih problemih, kot je onesnazev V1.07 SEDAJ PA BI VAM RADI POSTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O ODNOSIH MED SLOVENIJO TER DRUGIMI DRŽAVAMI. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Označi en odgovor v vsaki vrstici)

b) Ob nekaterih problemih, kot je onesnaževanje okolja, bi morale imeti mednarodne ustanove pravico do uveljavitve svojih rešitev

Value 40304 Frequency
1 v celoti se strinjam 271
2 strinjam se 500
3 niti strinjam niti ne strinjam 104
4 ne strinjam se 52
5 sploh se ne strinjam 12
8 ne vem 97

Valid range from 1 to 5

V1_07C Slovenske sole bi se morale se bolj posv V1.07 SEDAJ PA BI VAM RADI POSTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O ODNOSIH MED SLOVENIJO TER DRUGIMI DRŽAVAMI. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Označi en odgovor v vsaki vrstici)

c) Slovenske šole bi se morale še bolj posvetiti poučevanju tujih jezikov

Value 41303 Frequency
1 v celoti se strinjam 344
2 strinjam se 468
3 niti strinjam niti ne strinjam 117
4 ne strinjam se 62
5 sploh se ne strinjam 2
8 ne vem 43

Valid range from 1 to 5

V1_07D Slovenija bi morala upostevati le svoje V1.07 SEDAJ PA BI VAM RADI POSTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O ODNOSIH MED SLOVENIJO TER DRUGIMI DRŽAVAMI. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Označi en odgovor v vsaki vrstici)

d) Slovenija bi morala upoštevati le svoje interese, čeprav bi to vodilo do sporov z drugimi državami

Value 42302 Frequency
1 v celoti se strinjam 77
2 strinjam se 185
3 niti strinjam niti ne strinjam 201
4 ne strinjam se 374
5 sploh se ne strinjam 96
8 ne vem 103

Valid range from 1 to 5

V1_07E Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlj V1.07 SEDAJ PA BI VAM RADI POSTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O ODNOSIH MED SLOVENIJO TER DRUGIMI DRŽAVAMI. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Označi en odgovor v vsaki vrstici)

e) Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlje v Sloveniji

Value 43301 Frequency
1 v celoti se strinjam 394
2 strinjam se 293
3 niti strinjam niti ne strinjam 112
4 ne strinjam se 141
5 sploh se ne strinjam 38
8 ne vem 58

Valid range from 1 to 5

V1_07F Slovenska televizija bi morala dajati pr V1.07 SEDAJ PA BI VAM RADI POSTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O ODNOSIH MED SLOVENIJO TER DRUGIMI DRŽAVAMI. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Označi en odgovor v vsaki vrstici)

f) Slovenska televizija bi morala dajati prednost slovenskim filmom in oddajam

Value 44300 Frequency
1 v celoti se strinjam 179
2 strinjam se 253
3 niti strinjam niti ne strinjam 235
4 ne strinjam se 245
5 sploh se ne strinjam 76
8 ne vem 48

Valid range from 1 to 5

V1_08A Nemogoce je, da bi ljudje, ki se ne drzi V1.08 ZDAJ PA BI VAS RADI VPRAŠALI NEKAJ STVARI V ZVEZI Z MANJŠINAMI V SLOVENIJI. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Označi en odgovor v vsaki vrstici)

a) Nemogoče je, da bi ljudje, ki se ne držijo slovenskih običajev in tradicij, postali pravi Slovenci

Value 45299 Frequency
1 v celoti se strinjam 268
2 strinjam se 342
3 niti strinjam niti ne strinjam 167
4 ne strinjam se 171
5 sploh se ne strinjam 32
8 ne vem 56

Valid range from 1 to 5

V1_08B Narodnim manjsinam bi pri ohranjanju nji V1.08 ZDAJ PA BI VAS RADI VPRAŠALI NEKAJ STVARI V ZVEZI Z MANJŠINAMI V SLOVENIJI. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Označi en odgovor v vsaki vrstici)

b) Narodnim manjšinam bi pri ohranjanju njihovih običajev in tradicij morala pomagati država

Value 46298 Frequency
1 v celoti se strinjam 200
2 strinjam se 487
3 niti strinjam niti ne strinjam 125
4 ne strinjam se 112
5 sploh se ne strinjam 27
8 ne vem 85

Valid range from 1 to 5

V1_09 NEKATERI PRAVIJO, DA JE ZA DRUZBO BOLJE,

V1.09 NEKATERI PRAVIJO, DA JE ZA DRUŽBO BOLJE, ČE RAZLIČNE RASNE IN ETNIČNE SKUPINE OHRANIJO SVOJE POSEBNE OBIČAJE IN TRADICIJE, DRUGI PA PRAVIJO, DA JE BOLJE, ČE SE TE SKUPINE PRILAGODIJO IN ZLIJEJO S ŠIRŠO DRUŽBO. KATERO OD TEH MNENJ VAM JE BLIŽE? (Le en odgovor)

Value 47297 Frequency
1 Za družbo je bolje, če skupine ohranijo svoje posebne običaje in tradicije 450
2 Bolje je, če se skupine prilagodijo in zlijejo s širšo družbo 376
8 ne vem 209
" " 1

Valid range from 1 to 2

V1_10A Zaradi priseljencev se povecuje stevilo V1.10 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O PRISELJENCIH, KI SO PRIŠLI IZ DRUGIH DRŽAV ALI REPUBLIK BIVŠE JUGOSLAVIJE IN ŽIVIJO V SLOVENIJI. (S "PRISELJENCI" MISLIMO LJUDI, KI SO SE ZA STALNO NASELILI V SLOVENIJI). V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Označi en odgovor v vsaki vrstici)

a) Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj

Value 48296 Frequency
1 v celoti se strinjam 221
2 strinjam se 337
3 niti strinjam niti ne strinjam 174
4 ne strinjam se 176
5 sploh se ne strinjam 37
8 ne vem 91

Valid range from 1 to 5

V1_10B Priseljenci na splosno koristijo slovens V1.10 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O PRISELJENCIH, KI SO PRIŠLI IZ DRUGIH DRŽAV ALI REPUBLIK BIVŠE JUGOSLAVIJE IN ŽIVIJO V SLOVENIJI. (S "PRISELJENCI" MISLIMO LJUDI, KI SO SE ZA STALNO NASELILI V SLOVENIJI). V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Označi en odgovor v vsaki vrstici)

b) Priseljenci na splošno koristijo slovenskemu gospodarstvu

Value 49295 Frequency
1 v celoti se strinjam 31
2 strinjam se 165
3 niti strinjam niti ne strinjam 244
4 ne strinjam se 377
5 sploh se ne strinjam 104
8 ne vem 115

Valid range from 1 to 5

V1_10C Priseljenci zasedajo delovna mesta ljude V1.10 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O PRISELJENCIH, KI SO PRIŠLI IZ DRUGIH DRŽAV ALI REPUBLIK BIVŠE JUGOSLAVIJE IN ŽIVIJO V SLOVENIJI. (S "PRISELJENCI" MISLIMO LJUDI, KI SO SE ZA STALNO NASELILI V SLOVENIJI). V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Označi en odgovor v vsaki vrstici)

c) Priseljenci zasedajo delovna mesta ljudem, ki so bili rojeni v Sloveniji

Value 50294 Frequency
1 v celoti se strinjam 221
2 strinjam se 358
3 niti strinjam niti ne strinjam 185
4 ne strinjam se 171
5 sploh se ne strinjam 31
8 ne vem 70

Valid range from 1 to 5

V1_10D Zaradi priseljencev postaja Slovenija bo V1.10 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O PRISELJENCIH, KI SO PRIŠLI IZ DRUGIH DRŽAV ALI REPUBLIK BIVŠE JUGOSLAVIJE IN ŽIVIJO V SLOVENIJI. (S "PRISELJENCI" MISLIMO LJUDI, KI SO SE ZA STALNO NASELILI V SLOVENIJI). V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (Označi en odgovor v vsaki vrstici)

d) Zaradi priseljencev postaja Slovenija bolj odprta za nove ideje in kulture

Value 51293 Frequency
1 v celoti se strinjam 44
2 strinjam se 237
3 niti strinjam niti ne strinjam 199
4 ne strinjam se 316
5 sploh se ne strinjam 76
8 ne vem 164

Valid range from 1 to 5

V1_11 ALI SODITE, DA BI BILO TREBA SEDANJE STE

V1.11 ALI SODITE, DA BI BILO TREBA SEDANJE ŠTEVILO PRISELJENCEV V SLOVENIJI.... (Le en odgovor)

Value 52292 Frequency
1 močno povečati 4
2 malo povečati 14
3 naj ostane tako kot je 329
4 malo zmanjšati 310
5 močno zmanjšati 310
8 ne vem 69

Valid range from 1 to 5

V1_12 V KAKSNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJ

V1.12 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE, DA BI BEGUNCEM, KI SO V SVOJI DEŽELI TRPELI ZARADI POLITIČNEGA PRITISKA, DOVOLILI, DA OSTANEJO V SLOVENIJI? (Le en odgovor)

Value 53291 Frequency
1 v celoti se strinjam 38
2 strinjam se 126
3 niti strinjam, niti ne strinjam se 252
4 ne strinjam se 305
5 sploh se ne strinjam 212
8 ne vem 102
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_13 KJE STE PREZIVELI VECINO SVOJEGA OTROSTV

V1.13 KJE STE PREŽIVELI VEČINO SVOJEGA OTROŠTVA (DO 16.LETA)?

Value 54290 Frequency
1 v tem kraju (mestu, vasi) 616
2 v drugem kraju (mestu, vasi), vendar v tej regiji 251
3 drugje v Sloveniji 95
4 v drugi republiki bivše Jugoslavije 65
5 drugje v tujini 9

Valid range from 1 to 5

V1_14 KAKO DOLGO ZE ZIVITE V TEM KRAJU (MESTU,

V1.14 KAKO DOLGO ŽE ŽIVITE V TEM KRAJU (MESTU, VASI) KJER ŽIVITE SEDAJ?

Value 55289 Frequency
1 eno leto ali manj 9
2 7
3 14
75 4
78 2
79 1
80 1

Valid range from 1 to 80

V1_15 KAKO DOLGO VSEGA SKUPAJ STE ZIVELI V DRU

V1.15 KAKO DOLGO VSEGA SKUPAJ STE ŽIVELI V DRUGIH DRŽAVAH? (Le en odgovor)

Value 56288 Frequency
1 nikoli nisem živel v drugih državah 817
2 vsega skupaj manj kot eno leto 58
3 skupaj eno do štiri leta 71
4 pet let in več 90

Valid range from 1 to 4

V1_1600 KATERI JEZIK (KATERE JEZIKE) GOVORITE DO V1.16 KATERI JEZIK (KATERE JEZIKE) GOVORITE DOMA? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Value 57287 Frequency
1 slovensko 990
2 srbsko, hrvaško, bosansko 22
3 madžarsko 10
4 italijansko 2
5 albansko 0
6 nemško 4
7 drugače 5
" " 3

Valid range from 1 to 7

V1_1601 KATERI JEZIK (KATERE JEZIKE) GOVORITE DO V1.16 KATERI JEZIK (KATERE JEZIKE) GOVORITE DOMA? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Value 58286 Frequency
1 slovensko 28
2 srbsko, hrvaško, bosansko 20
3 madžarsko 3
4 italijansko 7
5 albansko 3
6 nemško 5
7 drugače 2
" " 968

Valid range from 1 to 7

V1_10000 KATERE JEZIKE DOBRO GOVORITE? V1.17 KATERE JEZIKE DOBRO GOVORITE? (Možnih je več odgovorov)

1. odgovor

Value 59285 Frequency
1 srbsko, hrvaško, bosansko 327
2 angleško 176
3 nemško 189
4 italijansko 65
5 francosko 12
6 madžarsko 10
7 rusko 8
8 špansko 2
9 druge 25
" " 222

Valid range from 1 to 9

V1_10001 KATERE JEZIKE DOBRO GOVORITE? V1.17 KATERE JEZIKE DOBRO GOVORITE? (Možnih je več odgovorov)

2. odgovor

Value 60284 Frequency
1 srbsko, hrvaško, bosansko 174
2 angleško 124
3 nemško 87
4 italijansko 22
5 francosko 3
6 madžarsko 6
7 rusko 5
8 špansko 0
9 druge 2
" " 613

Valid range from 1 to 9

V1_10002 KATERE JEZIKE DOBRO GOVORITE? V1.17 KATERE JEZIKE DOBRO GOVORITE? (Možnih je več odgovorov)

3. odgovor

Value 61283 Frequency
1 srbsko, hrvaško, bosansko 43
2 angleško 18
3 nemško 22
4 italijansko 17
5 francosko 4
6 madžarsko 0
7 rusko 0
8 špansko 0
9 druge 3
" " 929

Valid range from 1 to 9

V1_10003 KATERE JEZIKE DOBRO GOVORITE? V1.17 KATERE JEZIKE DOBRO GOVORITE? (Možnih je več odgovorov)

4. odgovor

Value 62282 Frequency
1 srbsko, hrvaško, bosansko 13
2 angleško 0
3 nemško 2
4 italijansko 1
5 francosko 3
6 madžarsko 0
7 rusko 1
8 špansko 0
9 druge 1
" " 1015

Valid range from 1 to 9

V1_18 ALI STE DRZAVLJAN SLOVENIJE?

V1.18 ALI STE DRŽAVLJAN SLOVENIJE?

Value 63281 Frequency
1 da 1033
2 ne 0
" " 3

Valid range from 1 to 2

V1_19 ALI STA BILA OBA, LE EDEN, ALI NOBEN OD

V1.19 ALI STA BILA OBA, LE EDEN, ALI NOBEN OD VAŠIH STARŠEV, KO STE SE RODILI DRŽAVLJANA SLOVENIJE? (Navodilo: slovensko je tudi staroavstrijsko in starojugoslovansko državljanstvo) (Le en odgovor)

Value 64280 Frequency
1 oba sta bila slovenska državljana 934
2 le oče je bil slovenski državljan 10
3 le mati je bila slovenska državljanka 16
4 noben ni bil slovenski državljan 75
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_20 KAKSNE NARODNOSTI STE?

V1.20 KAKŠNE NARODNOSTI STE?

Value 65279 Frequency
1 Slovenec 953
2 Italijan 1
3 Madžar 11
4 Nemec 0
5 Hrvat 32
6 Srb 18
7 Musliman 13
8 druge narodnosti 5
9 brez odgovora 3

Valid range from 1 to 8

V1_21 KAKO MOCNO STE NAVEZANI NA SVOJ NAROD?

V1.21 KAKO MOČNO STE NAVEZANI NA SVOJ NAROD?

Value 66278 Frequency
1 zelo navezan 617
2 navezan 323
3 ne preveč navezan 66
4 sploh nič navezan 15
8 ne vem 15

Valid range from 1 to 4

V1_22 KOLIKO STE SLISALI ALI BRALI O EVROPSKI

V1.22 KOLIKO STE SLIŠALI ALI BRALI O EVROPSKI UNIJI (ZVEZI)?

Value 67277 Frequency
1 veliko 129
2 precej 337
3 le malo 441
4 sploh nič 128
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_23 NA SPLOSNO VZETO, ALI BI REKLI, DA BI SL

V1.23 NA SPLOŠNO VZETO, ALI BI REKLI, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA ČLANICA EVROPSKE UNIJE (ZVEZE)? (Le en odgovor)

Value 68276 Frequency
1 koristilo bi ji 674
2 ne bi ji koristilo 59
8 ne vem 250
3 nikoli nisem slišal za Evropsko Unijo 53

Valid range from 1 to 2

V1_24 KATERA OD OBEH NASLEDNJIH TRDITEV VAM JE

V1.24 KATERA OD OBEH NASLEDNJIH TRDITEV VAM JE BLIŽE?

Value 69275 Frequency
1 Slovenija bi morala narediti vse, kar je le mogoče, da bi dosegla popolno združitev z Evropsko unijo 530
2 Slovenija bi morala narediti vse, kar je le mogoče, da bi zaščitila svojo neodvisnost od Evropske unije 201
8 ne vem 305

Valid range from 1 to 2

V1_25A SLOVENSKIM IZSELJENCEM, KI SE VRACAJO IZ

V1.25 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMA TRDITVAMA: (Le en odgovor za vsako trditev) A) SLOVENSKIM IZSELJENCEM, KI SE VRAČAJO IZ DRUGIH DRŽAV, JE TREBA OLAJŠATI DOSTOP DO SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

Value 70274 Frequency
1 v celoti se strinjam 386
2 strinjam se 379
3 niti strinjam, niti ne strinjam se 115
4 ne strinjam se 78
5 sploh se ne strinjam 28
8 ne vem 49
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_25B V SLOVENIJI BI MORALI UVESTI STROZJE UKR

V1.25 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMA TRDITVAMA: (Le en odgovor za vsako trditev) B) V SLOVENIJI BI MORALI UVESTI STROŽJE UKREPE ZA PREGON ILEGALNIH PRISELJENCEV

Value 71273 Frequency
1 v celoti se strinjam 540
2 strinjam se 333
3 niti strinjam, niti ne strinjam se 63
4 ne strinjam se 24
5 sploh se ne strinjam 2
8 ne vem 74

Valid range from 1 to 5

V2_01 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRU

V2.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA V2.01 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI JE: (en odgovor)

Value 72272 Frequency
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro in v redu 43
2 v Sloveniji se je nakopičilo kar precej problemov in težav 664
3 nahajamo se v težki krizi 248
4 smo pred katastrofo 41
9 ne vem 40

Valid range from 1 to 4

V2_02A kako zivijo ljudje V2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 73271 Frequency
1 danes dosti slabše 109
2 danes slabše 497
3 enako 194
4 danes boljše 179
5 danes dosti boljše 12
9 ne vem 45

Valid range from 1 to 5

V2_02B demokraticnost odlocanja V2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 74270 Frequency
1 danes dosti slabše 43
2 danes slabše 175
3 enako 200
4 danes boljše 396
5 danes dosti boljše 65
9 ne vem 156
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_02C spostovanje clovekovih pravic in svobosc V2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Value 75269 Frequency
1 danes dosti slabše 61
2 danes slabše 193
3 enako 232
4 danes boljše 360
5 danes dosti boljše 46
9 ne vem 144

Valid range from 1 to 5

V2_02D spostovanje dela V2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Value 76268 Frequency
1 danes dosti slabše 109
2 danes slabše 364
3 enako 202
4 danes boljše 222
5 danes dosti boljše 50
9 ne vem 89

Valid range from 1 to 5

V2_02E moznost dobiti stanovanje V2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 77267 Frequency
1 danes dosti slabše 273
2 danes slabše 491
3 enako 79
4 danes boljše 58
5 danes dosti boljše 7
9 ne vem 128

Valid range from 1 to 5

V2_02F moznost dobiti zaposlitev V2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 78266 Frequency
1 danes dosti slabše 410
2 danes slabše 515
3 enako 46
4 danes boljše 26
5 danes dosti boljše 2
9 ne vem 37

Valid range from 1 to 5

V2_02G zakonitost V2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Value 79265 Frequency
1 danes dosti slabše 83
2 danes slabše 262
3 enako 290
4 danes boljše 163
5 danes dosti boljše 13
9 ne vem 225

Valid range from 1 to 5

V2_02H moznost izobrazevanja V2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Value 80264 Frequency
1 danes dosti slabše 39
2 danes slabše 299
3 enako 308
4 danes boljše 264
5 danes dosti boljše 42
9 ne vem 84

Valid range from 1 to 5

V2_02I kulturno zivljenje V2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Value 81263 Frequency
1 danes dosti slabše 22
2 danes slabše 148
3 enako 393
4 danes boljše 307
5 danes dosti boljše 37
9 ne vem 127
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_02J moznost imeti, prezivljati otroke V2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 82262 Frequency
1 danes dosti slabše 174
2 danes slabše 547
3 enako 176
4 danes boljše 73
5 danes dosti boljše 10
9 ne vem 56

Valid range from 1 to 5

V2_02K zdravstveno varstvo V2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Value 83261 Frequency
1 danes dosti slabše 91
2 danes slabše 346
3 enako 320
4 danes boljše 188
5 danes dosti boljše 20
9 ne vem 71

Valid range from 1 to 5

V2_02L vpliv stroke na vladne odlocitve V2.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Value 84260 Frequency
1 danes dosti slabše 62
2 danes slabše 197
3 enako 224
4 danes boljše 193
5 danes dosti boljše 17
9 ne vem 343

Valid range from 1 to 5

V2_03A delo V2.03 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

a) delo

Value 85259 Frequency
1 zelo pomembna 673
2 precej pomembna 310
3 ne preveč pomembna 30
4 sploh ni pomembna 5
9 ne vem 18

Valid range from 1 to 4

V2_03B druzina V2.03 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

b) družina

Value 86258 Frequency
1 zelo pomembna 823
2 precej pomembna 187
3 ne preveč pomembna 11
4 sploh ni pomembna 2
9 ne vem 13

Valid range from 1 to 4

V2_03C prijatelji in znanci V2.03 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

c) prijatelji in znanci

Value 87257 Frequency
1 zelo pomembna 463
2 precej pomembna 469
3 ne preveč pomembna 90
4 sploh ni pomembna 7
9 ne vem 7

Valid range from 1 to 4

V2_03D prosti cas V2.03 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

d) prosti čas

Value 88256 Frequency
1 zelo pomembna 398
2 precej pomembna 464
3 ne preveč pomembna 132
4 sploh ni pomembna 27
9 ne vem 15

Valid range from 1 to 4

V2_03E politika V2.03 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

e) politika

Value 89255 Frequency
1 zelo pomembna 35
2 precej pomembna 125
3 ne preveč pomembna 474
4 sploh ni pomembna 363
9 ne vem 39

Valid range from 1 to 4

V2_03F vera V2.03 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

f) vera

Value 90254 Frequency
1 zelo pomembna 125
2 precej pomembna 213
3 ne preveč pomembna 368
4 sploh ni pomembna 300
9 ne vem 30

Valid range from 1 to 4

V2_04 V KOLIKSNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZAD

V2.04 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 10, KJER POMENI 1 - ZELO NEZADOVOLJEN IN 10 - ZELO ZADOVOLJEN

Value 91253 Frequency
1 1-zelo nezadovoljen 92
2 2 67
3 3 111
4 4 99
5 5 350
6 6 97
7 7 73
8 8 35
9 9 2
10 10-zelo zadovoljen 15
99 ne vem 92
" " 3

Valid range from 1 to 10

V2_05 KAKO STE NA SPLOSNO ZADOVOLJNI Z VASO DR

V2.05 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DRUŽINSKO SITUACIJO?

Value 92252 Frequency
1 1-zelo nezadovoljen 20
2 2 16
3 3 27
4 4 48
5 5 165
6 6 87
7 7 117
8 8 205
9 9 107
10 10-zelo zadovoljen 219
99 ne vem, b.o. 23
" " 2

Valid range from 1 to 10

V2_06 KAKO STE NA SPLOSNO ZADOVOLJNI Z VASO DE

V2.06 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DELOVNO SITUACIJO?

Value 93251 Frequency
1 1-zelo nezadovoljen 54
2 2 31
3 3 41
4 4 44
5 5 121
6 6 56
7 7 110
8 8 129
9 9 49
10 10-zelo zadovoljen 80
98 ne vem, b.o. 0
99 ni zaposlen 305
" " 16

Valid range from 1 to 10

V2_07A druzini in sorodnikom V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

a) družini in sorodnikom

Value 94250 Frequency
1 v celoti 578
2 precej 346
3 malo 85
4 nič 16
9 ne vem 9
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_07B Vladi V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

b) Vladi

Value 95249 Frequency
1 v celoti 34
2 precej 114
3 malo 504
4 nič 317
9 ne vem 65
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_07C cerkvi in duhovnikom V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

c) cerkvi in duhovnikom

Value 96248 Frequency
1 v celoti 48
2 precej 153
3 malo 374
4 nič 381
9 ne vem 78
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_07D sosedom V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

d) sosedom

Value 97247 Frequency
1 v celoti 46
2 precej 356
3 malo 460
4 nič 154
9 ne vem 18
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_07E ljudem, ki govorijo vas jezik V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

e) ljudem, ki govorijo vaš jezik

Value 98246 Frequency
1 v celoti 41
2 precej 327
3 malo 449
4 nič 115
9 ne vem 102
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_07F televiziji, casopisom, radiju V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

f) televiziji, časopisom, radiju

Value 99245 Frequency
1 v celoti 22
2 precej 223
3 malo 588
4 nič 169
9 ne vem 32
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_07G solam, izobrazevalnim ustanovam V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

g) šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 100244 Frequency
1 v celoti 111
2 precej 586
3 malo 248
4 nič 27
9 ne vem 62
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_07H sindikatom V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

h) sindikatom

Value 101243 Frequency
1 v celoti 16
2 precej 108
3 malo 409
4 nič 323
9 ne vem 177
" " 3

Valid range from 1 to 4

V2_07I Bogu V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

i) Bogu

Value 102242 Frequency
1 v celoti 135
2 precej 166
3 malo 239
4 nič 357
9 ne vem 137
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_07J sebi samemu V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

j) sebi samemu

Value 103241 Frequency
1 v celoti 703
2 precej 243
3 malo 51
4 nič 10
9 ne vem 27
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_07K kolegom pri delu V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

k) kolegom pri delu

Value 104240 Frequency
1 v celoti 98
2 precej 485
3 malo 227
4 nič 43
9 ne vem 171
" " 12

Valid range from 1 to 4

V2_07L politicnim strankam V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

l) političnim strankam

Value 105239 Frequency
1 v celoti 6
2 precej 42
3 malo 424
4 nič 456
9 ne vem 107
" " 1

Valid range from 1 to 4

V2_07M predpostavljenim, sefom, delodajalcem V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

m) predpostavljenim, šefom, delodajalcem

Value 106238 Frequency
1 v celoti 50
2 precej 241
3 malo 368
4 nič 148
9 ne vem 214
" " 15

Valid range from 1 to 4

V2_07N sodiscem V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

n) sodiščem

Value 107237 Frequency
1 v celoti 37
2 precej 234
3 malo 407
4 nič 198
9 ne vem 160

Valid range from 1 to 4

V2_07O policiji V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

o) policiji

Value 108236 Frequency
1 v celoti 47
2 precej 242
3 malo 423
4 nič 215
9 ne vem 109

Valid range from 1 to 4

V2_07P Drzavnemu zboru V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

p) Državnemu zboru

Value 109235 Frequency
1 v celoti 23
2 precej 133
3 malo 463
4 nič 275
9 ne vem 142

Valid range from 1 to 4

V2_07R teritorialni obrambi (slovenski vojski) V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

r) teritorialni obrambi (slovenski vojski)

Value 110234 Frequency
1 v celoti 117
2 precej 387
3 malo 328
4 nič 116
9 ne vem 88

Valid range from 1 to 4

V2_07S predsedniku Republike V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

s) predsedniku Republike

Value 111233 Frequency
1 v celoti 157
2 precej 312
3 malo 326
4 nič 157
9 ne vem 84

Valid range from 1 to 4

V2_07SS bankam V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

š) bankam

Value 112232 Frequency
1 v celoti 50
2 precej 315
3 malo 448
4 nič 149
9 ne vem 74

Valid range from 1 to 4

V2_07T gospodarstvu, podjetjem V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

t) gospodarstvu, podjetjem

Value 113231 Frequency
1 v celoti 21
2 precej 247
3 malo 543
4 nič 130
9 ne vem 95

Valid range from 1 to 4

V2_07U slovenskemu tolarju V2.07 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

u) slovenskemu tolarju

Value 114230 Frequency
1 v celoti 106
2 precej 465
3 malo 353
4 nič 51
9 ne vem 61

Valid range from 1 to 4

V2_08 CE BI IMELI MOZNOST IZBRATI DEZELO, V KA

V2.08 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Value 115229 Frequency
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 607
2 verjetno bi izbral Slovenijo 284
3 verjetno bi izbral katero drugo deželo 74
4 zanesljivo bi izbral katero drugo deželo 24
9 ne vem 44
" " 3

Valid range from 1 to 4

V2_09A narod V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

a) narod

Value 116228 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 272
2 pozitiven odnos 566
3 nevtralen odnos 118
4 negativen odnos 29
5 zelo negativen odnos 7
9 ne vem, b.o. 44

Valid range from 1 to 5

V2_09B pravica do splava V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

b) pravica do splava

Value 117227 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 240
2 pozitiven odnos 443
3 nevtralen odnos 145
4 negativen odnos 86
5 zelo negativen odnos 38
9 ne vem, b.o. 84

Valid range from 1 to 5

V2_09C samostojnost V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

c) samostojnost

Value 118226 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 394
2 pozitiven odnos 517
3 nevtralen odnos 63
4 negativen odnos 14
5 zelo negativen odnos 2
9 ne vem, b.o. 46

Valid range from 1 to 5

V2_09D demilitarizacija V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

d) demilitarizacija

Value 119225 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 162
2 pozitiven odnos 324
3 nevtralen odnos 206
4 negativen odnos 107
5 zelo negativen odnos 39
9 ne vem, b.o. 198

Valid range from 1 to 5

V2_09E priseljenci iz drugih republik V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

e) priseljenci iz drugih republik

Value 120224 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 7
2 pozitiven odnos 118
3 nevtralen odnos 396
4 negativen odnos 322
5 zelo negativen odnos 115
9 ne vem, b.o. 78

Valid range from 1 to 5

V2_09F begunci iz BiH V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

f) begunci iz BiH

Value 121223 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 8
2 pozitiven odnos 142
3 nevtralen odnos 422
4 negativen odnos 270
5 zelo negativen odnos 107
9 ne vem, b.o. 87

Valid range from 1 to 5

V2_09G red in disciplina V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

g) red in disciplina

Value 122222 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 260
2 pozitiven odnos 534
3 nevtralen odnos 140
4 negativen odnos 43
5 zelo negativen odnos 15
9 ne vem, b.o. 44

Valid range from 1 to 5

V2_09H antikomunizem V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

h) antikomunizem

Value 123221 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 94
2 pozitiven odnos 191
3 nevtralen odnos 304
4 negativen odnos 144
5 zelo negativen odnos 62
9 ne vem, b.o. 239
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_09I liberalizem V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

i) liberalizem

Value 124220 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 70
2 pozitiven odnos 289
3 nevtralen odnos 278
4 negativen odnos 69
5 zelo negativen odnos 26
9 ne vem, b.o. 304

Valid range from 1 to 5

V2_09J patriotizem V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

j) patriotizem

Value 125219 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 125
2 pozitiven odnos 288
3 nevtralen odnos 224
4 negativen odnos 87
5 zelo negativen odnos 24
9 ne vem, b.o. 288

Valid range from 1 to 5

V2_09K popravljanje povojnih krivic V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

k) popravljanje povojnih krivic

Value 126218 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 72
2 pozitiven odnos 246
3 nevtralen odnos 271
4 negativen odnos 197
5 zelo negativen odnos 85
9 ne vem, b.o. 165

Valid range from 1 to 5

V2_09L konzervativizem V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

l) konzervativizem

Value 127217 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 10
2 pozitiven odnos 61
3 nevtralen odnos 252
4 negativen odnos 286
5 zelo negativen odnos 89
9 ne vem, b.o. 338

Valid range from 1 to 5

V2_09M vracanje premozenja V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

m) vračanje premoženja

Value 128216 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 96
2 pozitiven odnos 374
3 nevtralen odnos 264
4 negativen odnos 152
5 zelo negativen odnos 59
9 ne vem, b.o. 90
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_09N socializem V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

n) socializem

Value 129215 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 23
2 pozitiven odnos 170
3 nevtralen odnos 340
4 negativen odnos 249
5 zelo negativen odnos 74
9 ne vem, b.o. 179
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_09O Evropa V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

o) Evropa

Value 130214 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 85
2 pozitiven odnos 585
3 nevtralen odnos 230
4 negativen odnos 16
5 zelo negativen odnos 12
9 ne vem, b.o. 107
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_09P verouk v sole V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

p) verouk v šole

Value 131213 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 50
2 pozitiven odnos 192
3 nevtralen odnos 251
4 negativen odnos 277
5 zelo negativen odnos 185
9 ne vem, b.o. 80
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_09R solidarnost V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

r) solidarnost

Value 132212 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 124
2 pozitiven odnos 606
3 nevtralen odnos 170
4 negativen odnos 38
5 zelo negativen odnos 13
9 ne vem, b.o. 85

Valid range from 1 to 5

V2_09S kapitalizem V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

s) kapitalizem

Value 133211 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 25
2 pozitiven odnos 186
3 nevtralen odnos 330
4 negativen odnos 248
5 zelo negativen odnos 69
9 ne vem, b.o. 178

Valid range from 1 to 5

V2_09SS soupravljanje V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

š) soupravljanje podjetij

Value 134210 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 57
2 pozitiven odnos 368
3 nevtralen odnos 281
4 negativen odnos 105
5 zelo negativen odnos 31
9 ne vem, b.o. 193
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_09T privatna lastnina podjetij V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

t) privatna lastnina

Value 135209 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 101
2 pozitiven odnos 510
3 nevtralen odnos 218
4 negativen odnos 67
5 zelo negativen odnos 19
9 ne vem, b.o. 121

Valid range from 1 to 5

V2_09U delnice V2.09 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

u) delnice

Value 136208 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 86
2 pozitiven odnos 471
3 nevtralen odnos 216
4 negativen odnos 53
5 zelo negativen odnos 24
9 ne vem, b.o. 186

Valid range from 1 to 5

V2_10 CE DANES RAZMISLJATE O SVOJEM ZIVLJENJU

V2.10 ČE DANES RAZMIŠLJATE O SVOJEM ŽIVLJENJU IN ČE GA OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE SREČNI ALI NESREČNI?

Value 137207 Frequency
1 zelo srečen 112
2 precej srečen 554
3 ne preveč srečen 233
4 sploh nisem srečen 39
8 ne morem reči 77
9 ni odgovora 21

Valid range from 1 to 4

V3_01A manj denarja za povecanje osebnih dohodk V3.00 GOSPODARSKE RAZMERE, VREDNOTENJE DELA V3.01 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda

Value 138206 Frequency
1 moramo sprejeti 68
2 lahko sprejmemo 178
3 ne smemo sprejeti 682
9 ne vem, neodločen 108

Valid range from 1 to 3

V3_01B manj denarja za solstvo, zdravstvo, kult V3.00 GOSPODARSKE RAZMERE, VREDNOTENJE DELA V3.01 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Value 139205 Frequency
1 moramo sprejeti 33
2 lahko sprejmemo 107
3 ne smemo sprejeti 815
9 ne vem, neodločen 81

Valid range from 1 to 3

V3_01C vec denarja za podpore nezaposlenim V3.00 GOSPODARSKE RAZMERE, VREDNOTENJE DELA V3.01 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) več denarja za podpore nezaposlenim

Value 140204 Frequency
1 moramo sprejeti 157
2 lahko sprejmemo 381
3 ne smemo sprejeti 359
9 ne vem, neodločen 139

Valid range from 1 to 3

V3_01D manj denarja za vojsko V3.00 GOSPODARSKE RAZMERE, VREDNOTENJE DELA V3.01 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) manj denarja za vojsko

Value 141203 Frequency
1 moramo sprejeti 252
2 lahko sprejmemo 431
3 ne smemo sprejeti 211
9 ne vem, neodločen 142

Valid range from 1 to 3

V3_01E manj denarja za policijo V3.00 GOSPODARSKE RAZMERE, VREDNOTENJE DELA V3.01 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) manj denarja za policijo

Value 142202 Frequency
1 moramo sprejeti 226
2 lahko sprejmemo 430
3 ne smemo sprejeti 227
9 ne vem, neodločen 153

Valid range from 1 to 3

V3_01F manj denarja za znanstveno delo in razis V3.00 GOSPODARSKE RAZMERE, VREDNOTENJE DELA V3.01 UREJANJE RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Value 143201 Frequency
1 moramo sprejeti 52
2 lahko sprejmemo 139
3 ne smemo sprejeti 689
9 ne vem, neodločen 156

Valid range from 1 to 3

V3_02 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE

V3.02 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Value 144200 Frequency
1 razlike naj se povečajo 76
2 sedanje razlike so primerne 108
3 razlike naj se zmanjšajo 736
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 51
9 ne vem 65

Valid range from 1 to 4

V3_03 KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLI

V3.03 KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU?

Value 145199 Frequency
1 Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir. 499
2 Gotovo sta pomembni tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike. 368
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo 70
9 ne vem 99

Valid range from 1 to 3

V3_04 ALI S SVOJIM REDNIM DELOM ZASLUZITE DOVO

V3.04 ALI S SVOJIM REDNIM DELOM ZASLUŽITE DOVOLJ, DA SE LAHKO PREŽIVLJATE? ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE ALI NE?

Value 146198 Frequency
1 v celoti zadostuje 157
2 v precejšni meri zadostuje 292
3 le v majhni meri zadostuje 268
4 sploh ne zadostuje 137
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 167
9 ni odgovora 15

Valid range from 1 to 8

V3_05 NEKATERI LJUDJE ZASLUZIJO VELIKO DENARJA

V3.05 NEKATERI LJUDJE ZASLUŽIJO VELIKO DENARJA, DRUGI PA NE. ČE HOČEMO LJUDI PRIPRAVITI DO TEGA, DA BI TRDO DELALI, ALI MISLITE, DA SO VELIKE RAZLIKE V ZASLUŽKIH ...

Value 147197 Frequency
1 absolutno potrebne 136
2 verjetno so potrebne 447
3 verjetno niso potrebne 215
4 gotovo niso potrebne 105
9 ne vem, b.o. 133

Valid range from 1 to 4

V3_06A zagotavljanje dela vsakemu, ki ga zeli V3.06 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

a) zagotavljanje dela vsakemu, ki ga želi

Value 148196 Frequency
1 da, v celoti 528
2 da, delno 361
3 ne 94
9 ne vem 52
" " 1

Valid range from 1 to 3

V3_06B zagotavljanje zdravstvene oskrbe vsem bo V3.06 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

b) zagotavljanje zdravstvene oskrbe vsem bolnikom

Value 149195 Frequency
1 da, v celoti 780
2 da, delno 209
3 ne 15
9 ne vem 31
" " 1

Valid range from 1 to 3

V3_06C zagotavljanje dostojnega zivljenja stari V3.06 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

c) zagotavljanje dostojnega življenja starim ljudem

Value 150194 Frequency
1 da, v celoti 764
2 da, delno 228
3 ne 14
9 ne vem 29
" " 1

Valid range from 1 to 3

V3_06D zagotavljanje nezaposlenim dostojen zivl V3.06 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

d) zagotavljanje nezaposlenim dostojen življenjski standard

Value 151193 Frequency
1 da, v celoti 476
2 da, delno 426
3 ne 70
9 ne vem 63
" " 1

Valid range from 1 to 3

V3_06E zmanjsevanje razlik v dohodkih med bogat V3.06 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

e) zmanjševanje razlik v dohodkih med bogatimi in revnimi

Value 152192 Frequency
1 da, v celoti 544
2 da, delno 327
3 ne 89
9 ne vem 75
" " 1

Valid range from 1 to 3

V3_07A da izhajas iz bogate druzine V3.07 ZASTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU?

a) da izhajaš iz bogate družine

Value 153191 Frequency
1 to je odločilno 68
2 to je zelo pomembno 202
3 to je precej pomembno 298
4 to ni kaj dosti pomembno 222
5 to sploh ni pomembno 199
8 ne vem 32
9 ni odgovora 14
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_07B da imas dobro izobrazbo V3.07 ZASTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU?

b) da imaš dobro izobrazbo

Value 154190 Frequency
1 to je odločilno 159
2 to je zelo pomembno 536
3 to je precej pomembno 250
4 to ni kaj dosti pomembno 54
5 to sploh ni pomembno 19
8 ne vem 6
9 ni odgovora 11
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_07C da si ambiciozen V3.07 ZASTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU?

c) da si ambiciozen

Value 155189 Frequency
1 to je odločilno 189
2 to je zelo pomembno 468
3 to je precej pomembno 236
4 to ni kaj dosti pomembno 41
5 to sploh ni pomembno 12
8 ne vem 40
9 ni odgovora 48
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_07D da imas prirojene sposobnosti V3.07 ZASTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU?

d) da imaš prirojene sposobnosti

Value 156188 Frequency
1 to je odločilno 168
2 to je zelo pomembno 476
3 to je precej pomembno 297
4 to ni kaj dosti pomembno 51
5 to sploh ni pomembno 12
8 ne vem 12
9 ni odgovora 19
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_07E da trdo delas V3.07 ZASTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU?

e) da trdo delaš

Value 157187 Frequency
1 to je odločilno 172
2 to je zelo pomembno 400
3 to je precej pomembno 279
4 to ni kaj dosti pomembno 125
5 to sploh ni pomembno 35
8 ne vem 6
9 ni odgovora 18
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_07F da poznas prave ljudi V3.07 ZASTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU?

f) da poznaš prave ljudi

Value 158186 Frequency
1 to je odločilno 204
2 to je zelo pomembno 409
3 to je precej pomembno 284
4 to ni kaj dosti pomembno 68
5 to sploh ni pomembno 35
8 ne vem 16
9 ni odgovora 19
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_07G da si moski ali zenska V3.07 ZASTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU?

g) da si moški ali ženska

Value 159185 Frequency
1 to je odločilno 30
2 to je zelo pomembno 126
3 to je precej pomembno 186
4 to ni kaj dosti pomembno 299
5 to sploh ni pomembno 321
8 ne vem 31
9 ni odgovora 42
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_07H kaksna politicna prepricanja imas V3.07 ZASTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA. PROSIMO IZBERITE EN ODGOVOR TER NAM NA TA NAČIN POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE PO VAŠI OCENI VSAKA OD NAŠTETIH STVARI ZA NAPREDOVANJE V ŽIVLJENJU?

h) kakšna politična prepričanja imaš

Value 160184 Frequency
1 to je odločilno 24
2 to je zelo pomembno 87
3 to je precej pomembno 207
4 to ni kaj dosti pomembno 316
5 to sploh ni pomembno 243
8 ne vem 76
9 ni odgovora 82
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_08A Rad delam in delo je najpomembnejsa stva V3.08 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA DELO, VI PA PROSIM POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE. IZBERITE ŠTEVILKO MED 1 IN 10, KJER POMENI: 1 - SPLOH SE NE STRINJAM, 10 - POPOLNOMA SE STRINJAM.

Value 161183 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 17
2 2 6
3 3 26
4 4 24
5 5 150
6 6 69
7 7 114
8 8 199
9 9 92
10 10-popolnoma se strinjam 323
" " 3
99 ne vem 13

Valid range from 1 to 10

V3_08B Delo je nujno zlo, ki je potrebno samo z V3.08 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA DELO, VI PA PROSIM POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE. IZBERITE ŠTEVILKO MED 1 IN 10, KJER POMENI: 1 - SPLOH SE NE STRINJAM, 10 - POPOLNOMA SE STRINJAM.

b) Delo je nujno zlo, ki je potrebno samo zato, da si človek zagotovi sredstva za preživljanje

Value 162182 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 243
2 2 117
3 3 122
4 4 62
5 5 125
6 6 46
7 7 49
8 8 78
9 9 35
10 10-popolnoma se strinjam 144
99 ne vem 13
" " 2

Valid range from 1 to 10

V3_08C Delo mi predstavlja zadovoljstvo in uzit V3.08 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA DELO, VI PA PROSIM POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE. IZBERITE ŠTEVILKO MED 1 IN 10, KJER POMENI: 1 - SPLOH SE NE STRINJAM, 10 - POPOLNOMA SE STRINJAM.

c) Delo mi predstavlja zadovoljstvo in užitek

Value 163181 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 13
2 2 21
3 3 30
4 4 35
5 5 147
6 6 84
7 7 113
8 8 216
9 9 113
10 10-popolnoma se strinjam 249
99 ne vem 14
" " 1

Valid range from 1 to 10

V3_08D Samo skozi delo lahko clovek napreduje i V3.08 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA DELO, VI PA PROSIM POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI SE NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE. IZBERITE ŠTEVILKO MED 1 IN 10, KJER POMENI: 1 - SPLOH SE NE STRINJAM, 10 - POPOLNOMA SE STRINJAM.

d) Samo skozi delo lahko človek napreduje in doseže nek uspeh v življenju

Value 164180 Frequency
1 1-sploh se ne strinjam 30
2 2 20
3 3 39
4 4 30
5 5 105
6 6 58
7 7 95
8 8 183
9 9 125
10 10-popolnoma se strinjam 332
99 ne vem 18
" " 1

Valid range from 1 to 10

V3_09 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

(Za zaposlene) V3.09 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 165179 Frequency
1 da, zelo me skrbi 133
2 da, do neke mere me skrbi 238
3 ne, to me ne skrbi 207
8 ni zaposlen 417
9 ne vem, ni odgovora 22
" " 19

Valid range from 1 to 3

V3_10A Dohodki bi morali biti bolj enaki/ Vec s V3.10 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O SPODAJ NAVEDENIH TRDITVAH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

a)

Value 166178 Frequency
1 1-Dohodki bi morali biti bolj enaki. 98
2 2 41
3 3 66
4 4 51
5 5 143
6 6 66
7 7 91
8 8 191
9 9 88
10 10-Več spodbude bi bilo treba za posameznikovo prizadevnost. 137
99 ne vem 64

Valid range from 1 to 10

V3_10B Posamezniki bi morali sprejeti vec odgov V3.10 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O SPODAJ NAVEDENIH TRDITVAH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

b)

Value 167177 Frequency
1 1-Posamezniki bi morali sprejeti več odgovornosti, da bi se preskrbeli sami. 89
2 2 63
3 3 112
4 4 101
5 5 200
6 6 107
7 7 77
8 8 97
9 9 39
10 10-Država bi morala sprejeti več odgovornosti pri zagotavljanju tega, da je vsakdo preskrbljen. 99
99 ne vem 51
" " 1

Valid range from 1 to 10

V3_10C Tekmovalnost je dobra stvar. Spodbuja lj V3.10 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O SPODAJ NAVEDENIH TRDITVAH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

c)

Value 168176 Frequency
1 1-Tekmovalnost je dobra stvar. Spodbuja ljudi, da trdo delajo in razvijajo nove ideje. 198
2 2 130
3 3 152
4 4 117
5 5 162
6 6 63
7 7 40
8 8 41
9 9 16
10 10-Tekmovalnost je škodljiva. Odkrije tisto, kar je v ljudeh najslabše. 37
99 ne vem 79
" " 1

Valid range from 1 to 10

V3_10D Dolgorocno pripelje trdo delo do boljseg V3.10 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O SPODAJ NAVEDENIH TRDITVAH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

d)

Value 169175 Frequency
1 1-Dolgoročno pripelje trdo delo do boljšega življenja. 145
2 2 91
3 3 117
4 4 113
5 5 172
6 6 84
7 7 62
8 8 85
9 9 41
10 10-Na splošno trdo delo ne prinese uspeha. Ta je bolj stvar sreče in zvez. 53
99 ne vem 71
" " 2

Valid range from 1 to 10

V3_11A KATERI CILJ JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJSI V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NAJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V3.11.A. KATERI OD NJIH JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠI. (obkrožiti le en odgovor pri A)

Value 170174 Frequency
1 Vzdrževati visoko stopnjo ekonomske rasti. 593
2 Zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile. 42
3 Poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o poteku stvari pri delu in v njihovem krajevnem okolju. 293
4 Poskušati olepšati naša mesta in deželo. 57
8 ne vem 50
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_11B IN KATERI BI BIL NASLEDNJI NAJBOLJ POMEM V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NAJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V3.11.B. IN KATERI BI BIL NASLEDNJI NAJBOLJ POMEMBEN? (obkrožiti le en odgovor pri B)

Value 171173 Frequency
1 Vzdrževati visoko stopnjo ekonomske rasti. 202
2 Zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile. 125
3 Poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o poteku stvari pri delu in v njihovem krajevnem okolju. 410
4 Poskušati olepšati naša mesta in deželo. 204
8 ne vem 94
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_12A CE BI MORALI IZBRATI, KATERO OD STVARI N V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NAJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V3.12A.ČE BI MORALI IZBRATI, KATERO OD STVARI NA TEM LISTU BI OCENILI KOT NAJBOLJ POMEMBNO? (le en odgovor pod A)

Value 172172 Frequency
1 Ohranjanje reda v državi. 435
2 Dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah vlade. 249
3 Preprečevati naraščanju cen. 249
4 Zaščita svobode govora. 54
8 ne vem 49

Valid range from 1 to 4

V3_12B IN KATERA BI BILA NASLEDNJA NAJBOLJ POME V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NAJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V3.12B. IN KATERA BI BILA NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? (en odgovor pod B)

Value 173171 Frequency
1 Ohranjanje reda v državi. 211
2 Dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah vlade. 254
3 Preprečevati naraščanju cen. 310
4 Zaščita svobode govora. 169
8 ne vem 89
" " 3

Valid range from 1 to 4

V3_13A TU IMAM SE EN SEZNAM. KATERA OD TUKAJ NA V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NAJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V3.13A. TU IMAM ŠE EN SEZNAM. KATERA OD TUKAJ NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNA? (obkrožiti le en odgovor pri A)

Value 174170 Frequency
1 Stabilno gospodarstvo. 694
2 Napredovanje v smeri proti manj brezosebni in bolj humani družbi. 111
3 Napredovanje v smeri proti taki družbi, v kateri so več vredne ideje kot pa denar. 38
4 Boj proti kriminalu. 139
8 ne vem 54

Valid range from 1 to 4

V3_13B IN KATERA JE NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NAJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V3.13B. IN KATERA JE NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? (en odgovor pri B)

Value 175169 Frequency
1 Stabilno gospodarstvo. 159
2 Napredovanje v smeri proti manj brezosebni in bolj humani družbi. 248
3 Napredovanje v smeri proti taki družbi, v kateri so več vredne ideje kot pa denar. 133
4 Boj proti kriminalu. 388
8 ne vem 107
" " 1

Valid range from 1 to 4

V4_01 OB RAZGLASITVI NEODVISNOSTI REPUBLIKE SL

V4.00 POLITIKA, DRŽAVA, STRANKE V4.01 OB RAZGLASITVI NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE (JUNIJA 1991) JE PREVLADOVALO NAVDUŠENJE. IN KAKO BI VI OB TEM DANES OCENILI SVOJE RAZPOLOŽENJE?

Value 176168 Frequency
1 zelo sem navdušen 132
2 navdušen sem 329
3 niti navdušen, niti razočaran 372
4 razočaran sem 119
5 zelo sem razočaran 31
9 ne vem, b.o. 53

Valid range from 1 to 5

V4_02 ALI SE PO PRVIH DEMOKRATICNIH VOLITVAH,

V4.02 ALI SE PO PRVIH DEMOKRATIČNIH VOLITVAH, APRILA 1990 V SLOVENIJI STVARI NA SPLOŠNO ODVIJAJO:

Value 177167 Frequency
1 bolje kot ste pričakovali 41
2 slabše kot ste pričakovali 409
3 tako kot ste pričakovali 116
4 neke stvari gredo bolje, druge pa slabše 407
9 ne vem, neodločen 63

Valid range from 1 to 4

V4_03 ALI IMAJO LJUDJE KOT STE VI, DANES KAJ V

V4.03 ALI IMAJO LJUDJE KOT STE VI, DANES KAJ VPLIVA NA POLITIKO IN ODLOČANJE V SLOVENSKI DRŽAVI - ALI NE?

Value 178166 Frequency
1 velik vpliv 10
2 srednji vpliv 53
3 le malo vpliva 288
4 nič vpliva 623
5 ne vem, b.o. 62

Valid range from 1 to 4

V4_04A KATERI OD NACINOV VPLIVANJA LJUDI NA VLA V4.04 KATERI OD NAČINOV VPLIVANJA LJUDI NA VLADNE ODLOČITVE SE VAM ZDIJO DANES V SLOVENIJI NAJUČINKOVITEJŠI? IZBERITE NAJVEČ TRI - IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU OD 1 - 3.

1. odgovor

Value 179165 Frequency
1 volitve 449
2 stavke 65
3 demonstracije 15
4 vpliv preko političnih strank 58
5 vpliv preko poslancev, članov vlade 49
6 državljanske pobude (npr. razlaščencev, črnograditeljev ipd.) 11
7 preko različnih društev 4
8 z objavljanjem "odprtih pisem" v časopisih ipd. 34
9 nič ni učinkovito, ljudje so brez vpliva 144
0 ne vem, b.o. 198
" " 9

Valid range from 1 to 9

V4_04B KATERI OD NACINOV VPLIVANJA LJUDI NA VLA V4.04 KATERI OD NAČINOV VPLIVANJA LJUDI NA VLADNE ODLOČITVE SE VAM ZDIJO DANES V SLOVENIJI NAJUČINKOVITEJŠI? IZBERITE NAJVEČ TRI - IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU OD 1 - 3.

2. odgovor

Value 180164 Frequency
1 volitve 60
2 stavke 75
3 demonstracije 49
4 vpliv preko političnih strank 181
5 vpliv preko poslancev, članov vlade 115
6 državljanske pobude (npr. razlaščencev, črnograditeljev ipd.) 40
7 preko različnih društev 29
8 z objavljanjem "odprtih pisem" v časopisih ipd. 70
9 nič ni učinkovito, ljudje so brez vpliva 138
0 ne vem, b.o. 258
" " 21

Valid range from 1 to 9

V4_04C KATERI OD NACINOV VPLIVANJA LJUDI NA VLA V4.04 KATERI OD NAČINOV VPLIVANJA LJUDI NA VLADNE ODLOČITVE SE VAM ZDIJO DANES V SLOVENIJI NAJUČINKOVITEJŠI? IZBERITE NAJVEČ TRI - IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU OD 1 - 3.

3. odgovor

Value 181163 Frequency
1 volitve 44
2 stavke 50
3 demonstracije 60
4 vpliv preko političnih strank 62
5 vpliv preko poslancev, članov vlade 83
6 državljanske pobude (npr. razlaščencev, črnograditeljev ipd.) 55
7 preko različnih društev 52
8 z objavljanjem "odprtih pisem" v časopisih ipd. 85
9 nič ni učinkovito, ljudje so brez vpliva 156
0 ne vem, b.o. 362
" " 27

Valid range from 1 to 9

V4_05 MNOGI LJUDJE RAZMISLJAJO O POLITICNIH ST

V4.05 MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI O "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (naredite križec v izbran prekat)

Value 182162 Frequency
1 1-levica 20
2 2 15
3 3 66
4 4 49
5 5 301
6 6 94
7 7 41
8 8 39
9 9 14
10 10-desnica 18
99 ne vem 378
" " 1

Valid range from 1 to 10

V4_06A Liberalna demokracija Slovenije V4.06 SPODAJ JE LISTA POLITIČNIH STRANK. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

A) Liberalna demokracija Slovenije (nova združena stranka)

Value 183161 Frequency
1 povsem levo 72
2 levo 214
3 sredina 190
4 desno 30
5 povsem desno 6
9 ne vem 523
" " 1

Valid range from 1 to 5

V4_06B Slovenska ljudska stranka V4.06 SPODAJ JE LISTA POLITIČNIH STRANK. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

B) Slovenska ljudska stranka

Value 184160 Frequency
1 povsem levo 10
2 levo 49
3 sredina 163
4 desno 241
5 povsem desno 58
9 ne vem 515

Valid range from 1 to 5

V4_06C Slovenska nacionalna stranka V4.06 SPODAJ JE LISTA POLITIČNIH STRANK. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

C) Slovenska nacionalna stranka

Value 185159 Frequency
1 povsem levo 38
2 levo 85
3 sredina 111
4 desno 131
5 povsem desno 124
9 ne vem 547

Valid range from 1 to 5

V4_06D Socialdemokratska stranka Slovenije V4.06 SPODAJ JE LISTA POLITIČNIH STRANK. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

D) Socialdemokratska stranka Slovenije

Value 186158 Frequency
1 povsem levo 8
2 levo 96
3 sredina 208
4 desno 138
5 povsem desno 33
9 ne vem 553

Valid range from 1 to 5

V4_06E Slovenski krscanski demokrati V4.06 SPODAJ JE LISTA POLITIČNIH STRANK. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

E) Slovenski krščanski demokrati

Value 187157 Frequency
1 povsem levo 14
2 levo 36
3 sredina 135
4 desno 219
5 povsem desno 118
9 ne vem 514

Valid range from 1 to 5

V4_06F Zdruzena lista socialnih demokratov V4.06 SPODAJ JE LISTA POLITIČNIH STRANK. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

F) Združena lista socialnih demokratov

Value 188156 Frequency
1 povsem levo 110
2 levo 185
3 sredina 120
4 desno 53
5 povsem desno 14
9 ne vem 554

Valid range from 1 to 5

V4_06G Zeleni Slovenije V4.06 SPODAJ JE LISTA POLITIČNIH STRANK. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

G) Zeleni Slovenije

Value 189155 Frequency
1 povsem levo 11
2 levo 84
3 sredina 321
4 desno 64
5 povsem desno 10
9 ne vem 545
" " 1

Valid range from 1 to 5

V4_06H Demokratska stranka Slovenije V4.06 SPODAJ JE LISTA POLITIČNIH STRANK. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

H) Demokratska stranka Slovenije

Value 190154 Frequency
1 povsem levo 9
2 levo 97
3 sredina 256
4 desno 86
5 povsem desno 5
9 ne vem 582
" " 1

Valid range from 1 to 5

V4_06I Slovenska nacionalna desnica V4.06 SPODAJ JE LISTA POLITIČNIH STRANK. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

I) Slovenska nacionalna desnica

Value 191153 Frequency
1 povsem levo 9
2 levo 32
3 sredina 67
4 desno 176
5 povsem desno 175
9 ne vem 575
" " 2

Valid range from 1 to 5

V4_07A ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLI V4.07 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

1. odgovor

Value 192152 Frequency
1 Milan Kučan 474
2 Janez Drnovšek 134
3 Janez Janša 110
4 Zmago Jelinčič 13
5 Jelko Kacin 7
6 Lojze Peterle 42
7 Marjan Podobnik 55
9 Ivo Bizjak 2
10 Dimitrij Rupel 1
11 Jože Pučnik 3
12 France Bučar 1
14 Jožef Školjč 4
16 Herman Rigelnik 2
17 Janez Kocijančič 1
18 Alojzij Šuštar 1
29 Janez Podobnik 1
35 Vitomir Gros 1
36 Davorin Kračun 1
41 Maks Tajnikar 1
43 France Tomšič 1
99 ne vem 179
" " 2

Valid range from 1 to 43

V4_07B ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLI V4.07 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

2. odgovor

Value 193151 Frequency
1 Milan Kučan 120
2 Janez Drnovšek 287
3 Janez Janša 99
4 Zmago Jelinčič 19
5 Jelko Kacin 24
6 Lojze Peterle 94
7 Marjan Podobnik 60
8 Igor Bavčar 1
9 Ivo Bizjak 10
10 Dimitrij Rupel 10
11 Jože Pučnik 6
12 France Bučar 4
13 Dušan Plut 1
16 Herman Rigelnik 9
17 Janez Kocijančič 1
21 Ciril Ribičič 1
22 Jožica Puhar 1
23 Mitja Gaspari 3
26 Janez Potočnik 1
29 Janez Podobnik 1
37 Jože Mencinger 1
46 Danica SimŠič 1
98 drugi 13
99 ne vem 268
" " 1

Valid range from 1 to 98

V4_08A ALI LAHKO NAVEDETE SE TRETJEGA IN CETRTE V4.08 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

3. odgovor

Value 194150 Frequency
1 Milan Kučan 37
2 Janez Drnovšek 69
3 Janez Janša 62
46 Danica Smišič 2
98 drugi 16
99 ne vem 539
" " 1

Valid range from 1 to 98

V4_08B ALI LAHKO NAVEDETE SE TRETJEGA IN CETRTE V4.08 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

4. odgovor

Value 195149 Frequency
1 Milan Kučan 12
2 Janez Drnovšek 34
3 Janez Janša 49
4 Zmago Jelinčič 34
5 Jelko Kacin 32
6 Lojze Peterle 36
7 Marjan Podobnik 38
8 Igor Bavčar 4
9 Ivo Bizjak 20
10 Dimitrij Rupel 20
11 Jože Pučnik 13
12 France Bučar 7
13 Dušan Plut 2
14 Jožef Školjč 10
15 Ivan Oman 2
16 Herman Rigelnik 13
17 Janez Kocijančič 3
18 Alojzij Šuštar 1
21 Ciril Ribičič 5
23 Mitja Gaspari 2
26 Janez Potočnik 1
29 Janez Podobnik 4
37 Jože Mencinger 2
38 Miha Jazbinšek 2
39 Ciril Zlobec 1
44 Tone Peršak 1
46 Danica Simšič 2
98 drugi 23
99 ne vem 662
" " 1

Valid range from 1 to 98

V4_09A ALI LAHKO NAVEDETE SE DVA SLOVENSKA POLI V4.09 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

1. odgovor

Value 196148 Frequency
1 Milan Kučan 42
2 Janez Drnovšek 42
3 Janez Janša 80
97 neznani politik 1
98 drugi 11
99 ne vem 403
" " 3

Valid range from 1 to 98

V4_09B ALI LAHKO NAVEDETE SE DVA SLOVENSKA POLI V4.09 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

2. odgovor

Value 197147 Frequency
1 Milan Kučan 13
2 Janez Drnovšek 34
3 Janez Janša 41
45 Kovačič 1
98 drugi 21
99 ne vem 570
" " 3

Valid range from 1 to 98

V4_10A Drzavni zbor V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

A) Državni zbor (slovensko skupščino)

Value 198146 Frequency
5 zelo uspešno 12
4 uspešno 143
3 deloma, deloma 471
2 neuspešno 174
1 zelo neuspešno 56
9 ne vem 178
" " 2

Valid range from 1 to 5

V4_10B Predsednika Republike Milana Kucana V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

B) Predsednika Republike Milana Kučana

Value 199145 Frequency
5 zelo uspešno 100
4 uspešno 401
3 deloma, deloma 273
2 neuspešno 98
1 zelo neuspešno 43
9 ne vem 121

Valid range from 1 to 5

V4_10C Vlado republike Slovenije s predsednikom V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

C) Vlado republike Slovenije s predsednikom dr.J.Drnovškom

Value 200144 Frequency
5 zelo uspešno 72
4 uspešno 337
3 deloma, deloma 345
2 neuspešno 122
1 zelo neuspešno 37
9 ne vem 123

Valid range from 1 to 5

V4_10D gospodarska ministrstva V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

D) gospodarska ministrstva

Value 201143 Frequency
5 zelo uspešno 10
4 uspešno 146
3 deloma, deloma 456
2 neuspešno 170
1 zelo neuspešno 31
9 ne vem 222
" " 1

Valid range from 1 to 5

V4_10E zunanje ministrstvo V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

E) zunanje ministrstvo

Value 202142 Frequency
5 zelo uspešno 16
4 uspešno 155
3 deloma, deloma 345
2 neuspešno 241
1 zelo neuspešno 94
9 ne vem 184
" " 1

Valid range from 1 to 5

V4_10F ministrstvo za zdravstvo V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

F) ministrstvo za zdravstvo

Value 203141 Frequency
5 zelo uspešno 12
4 uspešno 205
3 deloma, deloma 429
2 neuspešno 158
1 zelo neuspešno 43
9 ne vem 189

Valid range from 1 to 5

V4_10G notranje ministrstvo V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

G) notranje ministrstvo

Value 204140 Frequency
5 zelo uspešno 11
4 uspešno 126
3 deloma, deloma 408
2 neuspešno 215
1 zelo neuspešno 43
9 ne vem 233

Valid range from 1 to 5

V4_10H obrambno ministrstvo V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

H) obrambno ministrstvo

Value 205139 Frequency
5 zelo uspešno 27
4 uspešno 261
3 deloma, deloma 358
2 neuspešno 146
1 zelo neuspešno 32
9 ne vem 212

Valid range from 1 to 5

V4_10I ministrstvo za solstvo V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

I) ministrstvo za šolstvo

Value 206138 Frequency
5 zelo uspešno 20
4 uspešno 279
3 deloma, deloma 402
2 neuspešno 115
1 zelo neuspešno 34
9 ne vem 185
" " 1

Valid range from 1 to 5

V4_10J ministrstvo za delo, druzino in socialno V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

J) ministrstvo za delo, družino in socialno varstvo

Value 207137 Frequency
5 zelo uspešno 14
4 uspešno 142
3 deloma, deloma 413
2 neuspešno 214
1 zelo neuspešno 48
9 ne vem 205

Valid range from 1 to 5

V4_10K ministrstvo za pravosodje V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

K) ministrstvo za pravosodje

Value 208136 Frequency
5 zelo uspešno 10
4 uspešno 100
3 deloma, deloma 337
2 neuspešno 218
1 zelo neuspešno 59
9 ne vem 312

Valid range from 1 to 5

V4_10L ministrstvo za znanost in tehnologijo V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

L) ministrstvo za znanost in tehnologijo

Value 209135 Frequency
5 zelo uspešno 15
4 uspešno 234
3 deloma, deloma 344
2 neuspešno 68
1 zelo neuspešno 18
9 ne vem 357

Valid range from 1 to 5

V4_10M ministrstvo za promet V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

M) ministrstvo za promet

Value 210134 Frequency
5 zelo uspešno 19
4 uspešno 218
3 deloma, deloma 363
2 neuspešno 124
1 zelo neuspešno 39
9 ne vem 273

Valid range from 1 to 5

V4_10N ministrstvo za okolje in prostor V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

N) ministrstvo za okolje in prostor

Value 211133 Frequency
5 zelo uspešno 7
4 uspešno 163
3 deloma, deloma 421
2 neuspešno 159
1 zelo neuspešno 32
9 ne vem 254

Valid range from 1 to 5

V4_10O financno ministrstvo V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

O) finančno ministrstvo

Value 212132 Frequency
5 zelo uspešno 21
4 uspešno 164
3 deloma, deloma 384
2 neuspešno 146
1 zelo neuspešno 50
9 ne vem 271

Valid range from 1 to 5

V4_10P kmetijsko ministrstvo V4.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

P) kmetijsko ministrstvo

Value 213131 Frequency
5 zelo uspešno 11
4 uspešno 128
3 deloma, deloma 405
2 neuspešno 133
1 zelo neuspešno 45
9 ne vem 314

Valid range from 1 to 5

V4_11 KAKO DANES GLEDATE NA RAZRESITEV TAKRATN

V4.11 KAKO DANES GLEDATE NA RAZREŠITEV TAKRATNEGA MINISTRA ZA OBRAMBO JANEZA JANŠE OB DOGODKU V DEPALI VASI? ALI JO ODOBRAVATE, ALI NE?

Value 214130 Frequency
1 v celoti jo odobravam 119
2 odobravam jo 147
3 ne odobravam 277
4 sploh je ne odobravam 173
9 ne vem, nimam mnenja 318
" " 2

Valid range from 1 to 4

V4_12A Liberalna demokracija Slovenije V4.12 IN KAKO BI OCENILI STRANKE IN POLITIKE? OCENJUJTE S POMOČJO TEGA "TERMOMETRA". NA NJEM SO OZNAČENE VREDNOSTI OD "+5" DO "-5", VMES PA JE VREDNOST "0". POVEJTE MI, KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSAMEZNI STRANKI ALI O POSAMEZNEM POLITIKU, PRI ČEMER "+5" POMENI VISOKO NAKLONJENOST, "-5" PA VISOKO NENAKLONJENOST. VREDNOST "0" PA POMENI, DA NISTE NITI NAKLONJENI, NITI NENAKLONJENI. KAKO STE TOREJ NAKLONJENI OZIROMA NENAKLONJENI.... (Navodilo: anketiranec ima pred seboj "termometer")

a) Liberalna demokracija Slovenije (nova)

Value 215129 Frequency