Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM982
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM982_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1998)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

podpora javnemu financiranju po področjih, socialne razlike, ocena možnosti za preživljanje, zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena stanja v družbi, zaupanje v inštitucije, uspešnost delovanja državnih organov, podpora članstvu v Evropski uniji, naklonjenost strankam, levo-desna politična samouvrstitev, primerjava življenjskih razmer v petletnem obdobju, izražanje sreče, stališča o reformnih ukrepih, udeležba vlade pri sistemskem financiranju področij javnega živ, odgovornost države za razvoj in socialno varnost državljanov, razlike v plačah, zadostnost dohodka za preživetje, stališča o mladini, vrednote konzervativno liberalno, socialna distanca, koristnost članstva Slovenije v EU, referendumska intenca za vključevanje v EU, vključevanje Slovenije v EU, naklonjenost do političnih strank, ugledni politiki, stališča do načinov vodenja države, najpomembnejše osebnosti v slovenski zgodovini, ocene življenjskih razmer glede na zgodovinska obdobja, stališča o razmerah in dogodkih med II. svetovno vojno v Sloven, vloga komunistične stranke med drugo svetovno vojno v Sloveniji, podpora OF in partizanstvu med prebivalstvom, podpora domobranstvu med prebivalstvom, vloga rimo-katoliške cerkve med drugo svetovno vojno, ocena pobojev po drugi svetovni vojni, ocena zgodovinske vloge Josipa Broza, ocena vloge Edvarda Kardelja, ocena razmer v Sloveniji po drugi svetovni vojni, odnos do SFRJ, razlogi za razpad SFRJ, položaj slovenskega naroda v različnih državah, sprava, stališča do pobud o odnosu države do medvojnih dogodkov, stališča o spravi, spremljanje TV programov in interneta, branje časopisov, revij in knjig, kupovanje knjig, poslušanje radijskih postaj

Keywords ELSST:
VOLILNI SISTEM, VOLITVE , EVROPSKA ZGODOVINA, STALIŠČE, DRUŽBENE NAVADE, VREDNOTA, GOSPODARSKE RAZMERE, POLITIČNA SPREMEMBA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
VREDNOTE
POLITIČNI BAROMETER
EVROPA
STALIŠČA O STRANKAH IN POLITIKIH
RAZUMEVANJE PRETEKLOSTI
SEDANJOST IN PRETEKLOST
KNJIGE IN MEDIJI


Abstract:

Raziskava je namenjena izvedbi zoženega nabora vprašanj SJM, zlasti vprašanj iz serije Politbarometer. Del ankete je namenjena preverjanju kolektivnega zgodovinskega spomina glede mejnikov slovenske zgodovine, s posebnim poudarkom na ocenah dogajanja med 2. svetovno vojno in po njej. Teme, glede katerih so raziskovalci pričakovali razhajana ocen javnosti, so zlasti odnos do partizanov in domobrancov, ocene političnih in socialnih razmer po vojni v bivši Jugoslaviji ter narodna sprava. Del vprašanj je ponovljenih iz ADP - IDNo: SJM953. Sledi še poglavje o branju knjig ter poglavje demografskih podatkov.

Methodology


Collection date: oktober 1998 - november 1998
Date of production: 1998
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci, stari od 19 let navzgor, ki živijo na stalnem naslovu v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM982.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 328
 • number of units: 1018

Variable list

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1018 1
1019 1
1020 1
1021 1

Valid range from 1 to 1021

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1018 1
1019 1
1020 1
1021 1

Valid range from 1 to 1021

ID ZAPST

ID

Value 31 Frequency
1 1
2 1
3 1
1005 1
1006 1
1007 1
1008 1

Valid range from 1 to 1008

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 1328 Frequency
1 1
2 1
3 1
1018 1
1019 1
1020 1
1021 1

Valid range from 1 to 1021

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 2327 Frequency
1 1
2 1
3 1
1018 1
1019 1
1020 1
1021 1

Valid range from 1 to 1021

ID ZAPST

ID

Value 3326 Frequency
1 1
2 1
3 1
1005 1
1006 1
1007 1
1008 1

Valid range from 1 to 1008

URA1 URA ZACETKA

URA1 Začetek pogovora ob uri

Value 4325 Frequency
8 21
9 64
10 89
11 66
12 51
13 51
14 76
15 95
16 131
17 151
18 105
19 74
20 26
21 3
" " 15

Valid range from 8 to 21

MIN1 MIN ZACETKA

MIN1 in minut

Value 5324 Frequency
0 211
1 1
2 3
55 44
56 1
58 1
" " 15

Valid range from 0 to 58

V1_01 Izbral Slo.?

V1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA V1.01 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Value 6323 Frequency
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 623
2 verjetno bi izbral Slovenijo 285
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 56
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 31
9 ne vem 23

Valid range from 1 to 4

V1_02A kako zivijo ljudje V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 7322 Frequency
1 danes dosti slabše 125
2 danes slabše 468
3 približno enake 260
4 danes boljše 131
5 danes dosti boljše 16
9 ne vem 18

Valid range from 1 to 5

V1_02B demokraticnost odlocanja V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 8321 Frequency
1 danes dosti slabše 55
2 danes slabše 210
3 približno enake 310
4 danes boljše 295
5 danes dosti boljše 43
9 ne vem 104
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_02C spostovanje clovekovih pravic V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Value 9320 Frequency
1 danes dosti slabše 71
2 danes slabše 263
3 približno enake 345
4 danes boljše 251
5 danes dosti boljše 35
9 ne vem 53

Valid range from 1 to 5

V1_02D spostovanje dela V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Value 10319 Frequency
1 danes dosti slabše 141
2 danes slabše 475
3 približno enake 223
4 danes boljše 117
5 danes dosti boljše 20
9 ne vem 41
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_02E moznost dobiti stanovanje V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 11318 Frequency
1 danes dosti slabše 300
2 danes slabše 461
3 približno enake 105
4 danes boljše 42
5 danes dosti boljše 8
9 ne vem 102

Valid range from 1 to 5

V1_02F moznost dobiti zaposlitev V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 12317 Frequency
1 danes dosti slabše 421
2 danes slabše 463
3 približno enake 78
4 danes boljše 26
5 danes dosti boljše 7
9 ne vem 23

Valid range from 1 to 5

V1_02G zakonitost V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Value 13316 Frequency
1 danes dosti slabše 90
2 danes slabše 284
3 približno enake 381
4 danes boljše 108
5 danes dosti boljše 10
9 ne vem 145

Valid range from 1 to 5

V1_02H moznost izobrazevanja V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Value 14315 Frequency
1 danes dosti slabše 35
2 danes slabše 209
3 približno enake 343
4 danes boljše 323
5 danes dosti boljše 67
9 ne vem 41

Valid range from 1 to 5

V1_02I kulturno zivljenje V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Value 15314 Frequency
1 danes dosti slabše 17
2 danes slabše 120
3 približno enake 441
4 danes boljše 296
5 danes dosti boljše 62
9 ne vem 82

Valid range from 1 to 5

V1_02J moznost imeti otroke V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 16313 Frequency
1 danes dosti slabše 171
2 danes slabše 522
3 približno enake 216
4 danes boljše 64
5 danes dosti boljše 9
9 ne vem 36

Valid range from 1 to 5

V1_02K zdravstveno varstvo V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Value 17312 Frequency
1 danes dosti slabše 112
2 danes slabše 396
3 približno enake 308
4 danes boljše 148
5 danes dosti boljše 22
9 ne vem 31
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_02L vpliv stroke na vladne odlocitve V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI V PRVIH LETIH PO OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Value 18311 Frequency
1 danes dosti slabše 114
2 danes slabše 309
3 približno enake 265
4 danes boljše 104
5 danes dosti boljše 8
9 ne vem 218

Valid range from 1 to 5

V1_03 OBCUTJA GLEDE OSEBNE SRECE

V1.03 SEDAJ PA S POMOČJO LESTVICE OD 0-10 IZRAZITE VAŠA OBČUTJA GLEDE OSEBNE SREČE NASPLOH, PRI ČEMER 0 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI IN 10, DA STE ZELO SREČNI. (Obkrožite ustrezno številko!)

Value 19310 Frequency
0 0-sploh nisem srečen 24
1 1 10
2 2 22
3 3 41
4 4 56
5 5 285
6 6 105
7 7 132
8 8 167
9 9 69
10 10-zelo sem srečen 95
99 ne vem 11
" " 1

Valid range from 0 to 10

V1_04A uvedba davka na dodano vrednost V1.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ REFORMNIH UKREPOV IN PREDLOGOV, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

a) uvedba davka na dodano vrednost

Value 20309 Frequency
1 močno priporočam 55
2 do neke mere priporočam 222
3 niti priporočam, niti odsvetujem 170
4 do neke mere odsvetujem 186
5 močno odsvetujem 195
9 ne vem 190

Valid range from 1 to 5

V1_04B reforma pokojninskega sistema V1.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ REFORMNIH UKREPOV IN PREDLOGOV, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

b) reforma pokojninskega sistema

Value 21308 Frequency
1 močno priporočam 131
2 do neke mere priporočam 303
3 niti priporočam, niti odsvetujem 172
4 do neke mere odsvetujem 143
5 močno odsvetujem 137
9 ne vem 132

Valid range from 1 to 5

V1_04C izenacenje delovne dobe za moske/zenske V1.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ REFORMNIH UKREPOV IN PREDLOGOV, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

c) izenačenje delovne dobe za moške/ženske

Value 22307 Frequency
1 močno priporočam 56
2 do neke mere priporočam 114
3 niti priporočam, niti odsvetujem 113
4 do neke mere odsvetujem 307
5 močno odsvetujem 394
9 ne vem 34

Valid range from 1 to 5

V1_04D manjsa obremenitev plac z davki V1.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ REFORMNIH UKREPOV IN PREDLOGOV, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

d) manjša obremenitev plač z davki in prispevki

Value 23306 Frequency
1 močno priporočam 417
2 do neke mere priporočam 317
3 niti priporočam, niti odsvetujem 104
4 do neke mere odsvetujem 83
5 močno odsvetujem 48
9 ne vem 49

Valid range from 1 to 5

V1_04E skrajsanje delovnega casa za nova delovn V1.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ REFORMNIH UKREPOV IN PREDLOGOV, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

e) skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta

Value 24305 Frequency
1 močno priporočam 285
2 do neke mere priporočam 339
3 niti priporočam, niti odsvetujem 171
4 do neke mere odsvetujem 105
5 močno odsvetujem 71
9 ne vem 47

Valid range from 1 to 5

V1_05A za varstvo okolja V1.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala dajati:

a) za varstvo okolja

Value 25304 Frequency
1 veliko manj 8
2 nekaj manj 35
3 kot doslej 284
4 nekaj več 412
5 veliko več 229
9 ne ve 50

Valid range from 1 to 5

V1_05B za zdravstvo V1.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala dajati:

b) za zdravstvo

Value 26303 Frequency
1 veliko manj 6
2 nekaj manj 32
3 kot doslej 197
4 nekaj več 493
5 veliko več 276
9 ne ve 14

Valid range from 1 to 5

V1_05C za policijo V1.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala dajati:

c) za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Value 27302 Frequency
1 veliko manj 56
2 nekaj manj 125
3 kot doslej 416
4 nekaj več 264
5 veliko več 109
9 ne ve 48

Valid range from 1 to 5

V1_05D za izobrazevanje V1.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala dajati:

d) za izobraževanje

Value 28301 Frequency
1 veliko manj 2
2 nekaj manj 16
3 kot doslej 188
4 nekaj več 495
5 veliko več 297
9 ne ve 20

Valid range from 1 to 5

V1_05E za vojsko V1.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala dajati:

e) za vojsko in obrambo

Value 29300 Frequency
1 veliko manj 184
2 nekaj manj 245
3 kot doslej 376
4 nekaj več 125
5 veliko več 45
9 ne ve 43

Valid range from 1 to 5

V1_05F za pokojnine V1.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala dajati:

f) za pokojnine

Value 30299 Frequency
1 veliko manj 5
2 nekaj manj 52
3 kot doslej 353
4 nekaj več 389
5 veliko več 183
9 ne ve 36

Valid range from 1 to 5

V1_05G za podporo nezaposlenim V1.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala dajati:

g) za podporo nezaposlenim

Value 31298 Frequency
1 veliko manj 61
2 nekaj manj 128
3 kot doslej 344
4 nekaj več 324
5 veliko več 122
9 ne ve 39

Valid range from 1 to 5

V1_05H za kulturo in umetnost V1.05 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. vlada bi morala dajati:

h) za kulturo in umetnost

Value 32297 Frequency
1 veliko manj 15
2 nekaj manj 75
3 kot doslej 472
4 nekaj več 294
5 veliko več 97
9 ne ve 65

Valid range from 1 to 5

V1_06A zagotoviti delovno mesto V1.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

a) zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Value 33296 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 556
2 v glavnem odgovorna 347
3 v glavnem ni odgovorna 79
4 v nobenem primeru ni odgovorna 20
9 ne vem 16

Valid range from 1 to 4

V1_06B nadzorovati cene V1.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

b) nadzorovati cene

Value 34295 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 458
2 v glavnem odgovorna 345
3 v glavnem ni odgovorna 127
4 v nobenem primeru ni odgovorna 62
9 ne vem 26

Valid range from 1 to 4

V1_06C zdravstvena oskrba V1.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

c) zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Value 35294 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 669
2 v glavnem odgovorna 310
3 v glavnem ni odgovorna 26
4 v nobenem primeru ni odgovorna 5
9 ne vem 7
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_06D upokojencem primeren standard V1.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

d) zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Value 36293 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 614
2 v glavnem odgovorna 354
3 v glavnem ni odgovorna 36
4 v nobenem primeru ni odgovorna 4
9 ne vem 10

Valid range from 1 to 4

V1_06E pomagati industriji V1.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

e) pomagati industriji, da si zagotovi razvoj

Value 37292 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 455
2 v glavnem odgovorna 427
3 v glavnem ni odgovorna 84
4 v nobenem primeru ni odgovorna 20
9 ne vem 32

Valid range from 1 to 4

V1_06F nezaposlenim primeren standard V1.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

f) zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Value 38291 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 351
2 v glavnem odgovorna 439
3 v glavnem ni odgovorna 158
4 v nobenem primeru ni odgovorna 32
9 ne vem 38

Valid range from 1 to 4

V1_06G znizati razlike revnimi/bogati V1.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

g) znižati razlike med revnimi in bogatimi

Value 39290 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 526
2 v glavnem odgovorna 303
3 v glavnem ni odgovorna 117
4 v nobenem primeru ni odgovorna 41
9 ne vem 31

Valid range from 1 to 4

V1_06H zagotoviti stipendije V1.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

h) zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Value 40289 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 694
2 v glavnem odgovorna 280
3 v glavnem ni odgovorna 26
4 v nobenem primeru ni odgovorna 8
9 ne vem 10

Valid range from 1 to 4

V1_06I zagotaviti dostojno prebivalisce V1.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

i) zagotaviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Value 41288 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 459
2 v glavnem odgovorna 449
3 v glavnem ni odgovorna 71
4 v nobenem primeru ni odgovorna 15
9 ne vem 24

Valid range from 1 to 4

V1_06J preprecevati skodo v okolju V1.06 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

j) strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Value 42287 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 603
2 v glavnem odgovorna 322
3 v glavnem ni odgovorna 46
4 v nobenem primeru ni odgovorna 15
9 ne vem 32

Valid range from 1 to 4

V1_07 RAZLIKE V PLACAH

V1.07 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE,KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Value 43286 Frequency
1 razlike naj se povečajo 40
2 sedanje razlike so primerne 102
3 razlike naj se zmanšajo 783
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 44
9 ne vem 49

Valid range from 1 to 4

V1_08 DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREZIVLJANJE

V1.08 ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJE?

Value 44285 Frequency
1 v celoti zadostuje 160
2 v precejšni meri zadostuje 255
3 le v manjši meri zadostuje 299
4 sploh ne zadostuje 198
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 92
9 ni odgovora 13
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_09 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

V1.09 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 10, KJER POMENI 1 - ZELO NEZADOVOLJEN IN 10 - ZELO ZADOVOLJEN

Value 45284 Frequency
1 01-zelo nezadovoljen 144
2 02 53
3 03 140
4 04 116
5 05 299
6 06 81
7 07 66
8 08 42
9 09 8
10 10-zelo zadovoljen 11
99 ne vem 58

Valid range from 1 to 10

V1_10 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

V1.10 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA? V KOLIKŠNI MERI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI OZ. NEZADOVOLJNI?

Value 46283 Frequency
1 01-zelo nezadovoljen 53
2 02 44
3 03 74
4 04 91
5 05 311
6 06 116
7 07 135
8 08 106
9 09 42
10 10-zelo zadovoljen 37
99 ne vem, b.o. 9

Valid range from 1 to 10

V2_01 KAJ SODITE O DANASNJI MLADINI?

V2.00 VREDNOTE V2.01 KAJ SODITE O DANAŠNJI MLADINI? ALI JE BOLJŠA ALI SLABŠA KOT PREJŠNJE GENERACIJE?

Value 47282 Frequency
1 boljša kot prej 101
2 ni sprememb 369
3 slabša kot prej 469
9 ne vem, b. o. 79

Valid range from 1 to 3

V2_02A narod V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

a) narod

Value 48281 Frequency
1 zelo pozitiven 143
2 pozitiven 588
3 nevtralen 234
4 negativen 48
5 zelo negativen 5

Valid range from 1 to 5

V2_02B socializem V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

b) socializem

Value 49280 Frequency
1 zelo pozitiven 39
2 pozitiven 266
3 nevtralen 437
4 negativen 245
5 zelo negativen 30
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_02C ukinitev smrtne kazni V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

c) ukinitev smrtne kazni

Value 50279 Frequency
1 zelo pozitiven 143
2 pozitiven 312
3 nevtralen 249
4 negativen 229
5 zelo negativen 84
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_02D priseljenci z Juga V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

d) priseljenci z Juga

Value 51278 Frequency
1 zelo pozitiven 25
2 pozitiven 128
3 nevtralen 445
4 negativen 337
5 zelo negativen 82
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_02E pravica do splava V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

e) pravica do splava

Value 52277 Frequency
1 zelo pozitiven 276
2 pozitiven 399
3 nevtralen 208
4 negativen 105
5 zelo negativen 30

Valid range from 1 to 5

V2_02F antikomunizem V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

f) antikomunizem

Value 53276 Frequency
1 zelo pozitiven 49
2 pozitiven 152
3 nevtralen 538
4 negativen 214
5 zelo negativen 61
" " 4

Valid range from 1 to 5

V2_02G slovensko domobranstvo V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

g) slovensko domobranstvo

Value 54275 Frequency
1 zelo pozitiven 16
2 pozitiven 116
3 nevtralen 448
4 negativen 291
5 zelo negativen 143
" " 4

Valid range from 1 to 5

V2_02H verouk v solah V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

h) verouk v šolah

Value 55274 Frequency
1 zelo pozitiven 37
2 pozitiven 189
3 nevtralen 237
4 negativen 329
5 zelo negativen 225
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_02I sindikalne pravice delavcev V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

i) sindikalne pravice delavcev

Value 56273 Frequency
1 zelo pozitiven 234
2 pozitiven 542
3 nevtralen 155
4 negativen 70
5 zelo negativen 17

Valid range from 1 to 5

V2_02J slovenski partizani V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

j) slovenski partizani

Value 57272 Frequency
1 zelo pozitiven 161
2 pozitiven 421
3 nevtralen 370
4 negativen 49
5 zelo negativen 17

Valid range from 1 to 5

V2_02K enakost med spoloma V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

k) enakost med spoloma

Value 58271 Frequency
1 zelo pozitiven 353
2 pozitiven 484
3 nevtralen 156
4 negativen 18
5 zelo negativen 7

Valid range from 1 to 5

V2_02L majhne socialne razlike V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

l) majhne socialne razlike

Value 59270 Frequency
1 zelo pozitiven 252
2 pozitiven 476
3 nevtralen 214
4 negativen 63
5 zelo negativen 12
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_02M kapitalizem V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

m) kapitalizem

Value 60269 Frequency
1 zelo pozitiven 24
2 pozitiven 155
3 nevtralen 484
4 negativen 280
5 zelo negativen 73
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_02N liberalizem V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

n) liberalizem

Value 61268 Frequency
1 zelo pozitiven 43
2 pozitiven 199
3 nevtralen 560
4 negativen 175
5 zelo negativen 37
" " 4

Valid range from 1 to 5

V2_02O vracanje premozenja V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

o) vračanje premoženja

Value 62267 Frequency
1 zelo pozitiven 68
2 pozitiven 272
3 nevtralen 351
4 negativen 233
5 zelo negativen 94

Valid range from 1 to 5

V2_02P Evropa V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

p) Evropa

Value 63266 Frequency
1 zelo pozitiven 118
2 pozitiven 465
3 nevtralen 298
4 negativen 117
5 zelo negativen 20

Valid range from 1 to 5

V2_02R popravljanje povojnih krivic V2.02 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

r) popravljanje povojnih krivic

Value 64265 Frequency
1 zelo pozitiven 98
2 pozitiven 354
3 nevtralen 336
4 negativen 151
5 zelo negativen 79

Valid range from 1 to 5

V2_03A sodno kaznovani ljudje V2.03 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

a) ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Value 65264 Frequency
1 ne bi želel za sosede 475
2 mašilo 541
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_03B ljudje druge rase V2.03 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

b) ljudje druge rase

Value 66263 Frequency
1 ne bi želel za sosede 215
2 mašilo 801
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_03C politicni skrajnezi V2.03 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

c) politični skrajneži

Value 67262 Frequency
1 ne bi želel za sosede 697
2 mašilo 319
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_03D pijanci V2.03 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

d) pijanci

Value 68261 Frequency
1 ne bi želel za sosede 794
2 mašilo 222
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_03E custveno nestabilni ljudje V2.03 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

e) čustveno nestabilni ljudje

Value 69260 Frequency
1 ne bi želel za sosede 505
2 mašilo 511
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_03F Muslimani V2.03 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

f) Muslimani

Value 70259 Frequency
1 ne bi želel za sosede 343
2 mašilo 673
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_03G priseljenci V2.03 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

g) priseljenci, tuji delavci

Value 71258 Frequency
1 ne bi želel za sosede 288
2 mašilo 728
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_03H ljudje z AIDS-om V2.03 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

h) ljudje z AIDS-om

Value 72257 Frequency
1 ne bi želel za sosede 476
2 mašilo 540
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_03I narkomani V2.03 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

i) narkomani

Value 73256 Frequency
1 ne bi želel za sosede 809
2 mašilo 207
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_03J homoseksualci V2.03 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

j) homoseksualci

Value 74255 Frequency
1 ne bi želel za sosede 614
2 mašilo 402
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_03K zidje V2.03 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

k) Židje

Value 75254 Frequency
1 ne bi želel za sosede 252
2 mašilo 764
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_03L Romi V2.03 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

l) Romi

Value 76253 Frequency
1 ne bi želel za sosede 545
2 mašilo 471
" " 2

Valid range from 1 to 2

V3_01 PRESOJA STANJA V SLOVENSKI DRUZBI

V3.00 POLITIČNI BAROMETER V3.01 KAKO PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI BI REKLI, DA JE... (BERI ODGOVORE!)

Value 77252 Frequency
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro in v redu - ali 27
2 da se je v Sloveniji nakopičilo kar precej problemov in težav - ali 585
3 da se nahajamo v težki krizi - ali 294
4 da smo pred katastrofo? 87
9 ne vem 23
" " 2

Valid range from 1 to 4

V3_02A druzini/sorodnikom V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

a) družini in sorodnikom

Value 78251 Frequency
1 nič 15
2 malo 88
3 precej 352
4 v celoti 554
9 ne vem 9

Valid range from 1 to 4

V3_02B cerkvi/duhovnikom V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

b) cerkvi in duhovnikom

Value 79250 Frequency
1 nič 379
2 malo 390
3 precej 155
4 v celoti 64
9 ne vem 30

Valid range from 1 to 4

V3_02C sosedom V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

c) sosedom

Value 80249 Frequency
1 nič 107
2 malo 432
3 precej 373
4 v celoti 90
9 ne vem 16

Valid range from 1 to 4

V3_02D RTV, casopisom V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

d) televiziji, časopisom, radiu

Value 81248 Frequency
1 nič 97
2 malo 545
3 precej 314
4 v celoti 40
9 ne vem 22

Valid range from 1 to 4

V3_02E solam V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 82247 Frequency
1 nič 37
2 malo 182
3 precej 572
4 v celoti 203
9 ne vem 24

Valid range from 1 to 4

V3_02F sindikatom V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

f) sindikatom

Value 83246 Frequency
1 nič 151
2 malo 467
3 precej 244
4 v celoti 51
9 ne vem 105

Valid range from 1 to 4

V3_02G Bogu V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

g) bogu

Value 84245 Frequency
1 nič 345
2 malo 269
3 precej 180
4 v celoti 161
9 ne vem 63

Valid range from 1 to 4

V3_02H politicnim strankam V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

h) političnim strankam

Value 85244 Frequency
1 nič 530
2 malo 417
3 precej 38
4 v celoti 6
9 ne vem 27

Valid range from 1 to 4

V3_02I Drzavnemu zboru V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

i) Državnemu zboru

Value 86243 Frequency
1 nič 424
2 malo 464
3 precej 89
4 v celoti 4
9 ne vem 36
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_02J predsedniku Republike V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

j) predsedniku Republike

Value 87242 Frequency
1 nič 181
2 malo 355
3 precej 314
4 v celoti 134
9 ne vem 34

Valid range from 1 to 4

V3_02K Vladi V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

k) Vladi Republike Slovenije

Value 88241 Frequency
1 nič 246
2 malo 469
3 precej 221
4 v celoti 47
9 ne vem 34
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_02L predsedniku Vlade V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

l) predsedniku Vlade

Value 89240 Frequency
1 nič 236
2 malo 409
3 precej 265
4 v celoti 71
9 ne vem 36
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_02M vojski V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

m) vojski

Value 90239 Frequency
1 nič 199
2 malo 398
3 precej 283
4 v celoti 77
9 ne vem 61

Valid range from 1 to 4

V3_02N sodiscem V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

n) sodiščem

Value 91238 Frequency
1 nič 160
2 malo 466
3 precej 284
4 v celoti 54
9 ne vem 54

Valid range from 1 to 4

V3_02O policiji V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

o) policiji

Value 92237 Frequency
1 nič 153
2 malo 450
3 precej 304
4 v celoti 70
9 ne vem 40
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_02P bankam V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

p) bankam

Value 93236 Frequency
1 nič 74
2 malo 361
3 precej 428
4 v celoti 109
9 ne vem 46

Valid range from 1 to 4

V3_02R gospodarstvu V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

r) gospodarstvu, podjetjem

Value 94235 Frequency
1 nič 110
2 malo 516
3 precej 300
4 v celoti 34
9 ne vem 57
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_02S tolarju V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

s) slovenskemu tolarju

Value 95234 Frequency
1 nič 34
2 malo 312
3 precej 508
4 v celoti 136
9 ne vem 28

Valid range from 1 to 4

V3_02T banki Slo V3.02 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? kako zaupate:

t) Banki Slovenije

Value 96233 Frequency
1 nič 47
2 malo 319
3 precej 469
4 v celoti 137
9 ne vem 46

Valid range from 1 to 4

V3_03A Drzavni zbor V3.03 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

a) Državni zbor

Value 97232 Frequency
1 zelo neuspešno 132
2 neuspešno 253
3 deloma, deloma 456
4 uspešno 75
5 zelo uspešno 3
9 ne vem 99

Valid range from 1 to 5

V3_03B Drzavni svet V3.03 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

b) Državni svet

Value 98231 Frequency
1 zelo neuspešno 81
2 neuspešno 251
3 deloma, deloma 428
4 uspešno 85
5 zelo uspešno 2
9 ne vem 170
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_03C Vlada V3.03 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

c) Vlada Republike Slovenije

Value 99230 Frequency
1 zelo neuspešno 83
2 neuspešno 225
3 deloma, deloma 448
4 uspešno 167
5 zelo uspešno 8
9 ne vem 86
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_03D Pv Drnovsek V3.03 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

d) predsednik Vlade dr. Janez Drnovšek

Value 100229 Frequency
1 zelo neuspešno 85
2 neuspešno 170
3 deloma, deloma 368
4 uspešno 269
5 zelo uspešno 48
9 ne vem 77
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_03E Pr Kucan V3.03 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

e) Predsednik Republike Milan Kučan

Value 101228 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 neuspešno 109
3 deloma, deloma 320
4 uspešno 341
5 zelo uspešno 125
9 ne vem 67
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_03F Ustavno sodisce V3.03 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

f) Ustavno sodišče

Value 102227 Frequency
1 zelo neuspešno 82
2 neuspešno 175
3 deloma, deloma 393
4 uspešno 195
5 zelo uspešno 15
9 ne vem 156
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_03G redna sodisca V3.03 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

g) redna sodišča

Value 103226 Frequency
1 zelo neuspešno 88
2 neuspešno 221
3 deloma, deloma 394
4 uspešno 147
5 zelo uspešno 11
9 ne vem 156
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_03H javno tozilstvo V3.03 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

h) javno tožilstvo

Value 104225 Frequency
1 zelo neuspešno 82
2 neuspešno 218
3 deloma, deloma 377
4 uspešno 126
5 zelo uspešno 8
9 ne vem 206
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_03I varuh clovekovih pravic V3.03 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO.

i) Varuh človekovih pravic

Value 105224 Frequency
1 zelo neuspešno 59
2 neuspešno 147
3 deloma, deloma 375
4 uspešno 230
5 zelo uspešno 41
9 ne vem 165
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04A M. za gospodarske dejavnosti V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

a) Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Value 106223 Frequency
1 zelo neuspešno 66
2 neuspešno 168
3 deloma, deloma 437
4 uspešno 104
5 zelo uspešno 5
9 ne vem 237
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04B M. za zunanje zadeve V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

b) Ministrstvo za zunanje zadeve

Value 107222 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 neuspešno 163
3 deloma, deloma 382
4 uspešno 172
5 zelo uspešno 18
9 ne vem 224
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04C M. za zdravstvo V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

c) Ministrstvo za zdravstvo

Value 108221 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 neuspešno 171
3 deloma, deloma 432
4 uspešno 175
5 zelo uspešno 16
9 ne vem 179
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04D M. za notranje zadeve V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

d) Ministrstvo za notranje zadeve

Value 109220 Frequency
1 zelo neuspešno 48
2 neuspešno 181
3 deloma, deloma 386
4 uspešno 172
5 zelo uspešno 16
9 ne vem 214
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04E M. za obrambo V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

e) Ministrstvo za obrambo

Value 110219 Frequency
1 zelo neuspešno 83
2 neuspešno 209
3 deloma, deloma 347
4 uspešno 149
5 zelo uspešno 16
9 ne vem 213
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04F M. za solstvo V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

f) Ministrstvo za šolstvo in šport

Value 111218 Frequency
1 zelo neuspešno 43
2 neuspešno 144
3 deloma, deloma 333
4 uspešno 273
5 zelo uspešno 51
9 ne vem 173
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04G M. za delo V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

g) Ministrstvo za delo, družino in socialno varstvo

Value 112217 Frequency
1 zelo neuspešno 60
2 neuspešno 186
3 deloma, deloma 389
4 uspešno 176
5 zelo uspešno 20
9 ne vem 186
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04H M. za pravosodje V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

h) Ministrstvo za pravosodje

Value 113216 Frequency
1 zelo neuspešno 54
2 neuspešno 193
3 deloma, deloma 384
4 uspešno 108
5 zelo uspešno 9
9 ne vem 268
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_04I M. za znanost V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

i) Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Value 114215 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 neuspešno 82
3 deloma, deloma 364
4 uspešno 186
5 zelo uspešno 28
9 ne vem 328
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04J M. za promet V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

j) Ministrstvo za promet in zveze

Value 115214 Frequency
1 zelo neuspešno 32
2 neuspešno 127
3 deloma, deloma 352
4 uspešno 248
5 zelo uspešno 29
9 ne vem 229
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04K M. za okolje V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

k) Ministrstvo za okolje in prostor

Value 116213 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 neuspešno 168
3 deloma, deloma 409
4 uspešno 167
5 zelo uspešno 16
9 ne vem 215
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04L M. za finance V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

l) Ministrstvo za finance

Value 117212 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 neuspešno 148
3 deloma, deloma 407
4 uspešno 155
5 zelo uspešno 30
9 ne vem 240
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04M M. za kmetijstvo V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

m) Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo

Value 118211 Frequency
1 zelo neuspešno 61
2 neuspešno 206
3 deloma, deloma 393
4 uspešno 101
5 zelo uspešno 8
9 ne vem 248
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04N M. za ekonomske odnose V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

n) Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

Value 119210 Frequency
1 zelo neuspešno 32
2 neuspešno 112
3 deloma, deloma 428
4 uspešno 122
5 zelo uspešno 8
9 ne vem 315
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04O M. za kulturo V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

o) Ministrstvo za kulturo

Value 120209 Frequency
1 zelo neuspešno 28
2 neuspešno 100
3 deloma, deloma 421
4 uspešno 204
5 zelo uspešno 21
9 ne vem 243
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04P M. za turizem V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

p) Ministrstvo za turizem in malo gospodarstvo

Value 121208 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 neuspešno 151
3 deloma, deloma 367
4 uspešno 187
5 zelo uspešno 25
9 ne vem 246
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_04R M. za evropske zadeve V3.04 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTROV IN MINISTRSTEV...

r) Minister za evropske zadeve

Value 122207 Frequency
1 zelo neuspešno 60
2 neuspešno 146
3 deloma, deloma 377
4 uspešno 118
5 zelo uspešno 19
9 ne vem 297
" " 1

Valid range from 1 to 5

V4_01 SLOVENIJI BI CLANSTVO V EU

V4.00 EVROPA V4.01 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 123206 Frequency
1 koristilo bi ji 533
2 ne bi ji koristilo 227
9 ne vem 258

Valid range from 1 to 2

V4_02 REFERENDUM O VSTOPU V EU

V4.02 ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 124205 Frequency
1 glasoval bi za vstop 572
2 glasoval bi proti vstopu 203
9 ne vem, b. o. 243

Valid range from 1 to 2

V4_03 Slovenija naj cimprej uskladi svojo zako NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE.

V4.03 Slovenija naj čimprej uskladi svojo zakonodajo z zakoni držav Evropske unije.

Value 125204 Frequency
1 1-v celoti soglašam 393
2 2 169
3 3 222
4 4 67
5 5-sploh ne soglašam 69
9 ne vem 98

Valid range from 1 to 5

V4_04 Vsako popuscanje Slovenije v zvezi z vkl NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE.

V4.04 Vsako popuščanje Slovenije v zvezi z vključevanjem v Evropsko unijo je odveč, preživeli bomo tudi brez Evrope.

Value 126203 Frequency
1 1-v celoti soglašam 167
2 2 139
3 3 221
4 4 199
5 5-sploh ne soglašam 216
9 ne vem 76

Valid range from 1 to 5

V4_05 Clanstvo v EU lahko Sloveniji le skodi p NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE.

V4.05 Članstvo v Evropski uniji lahko Sloveniji le škodi, zato je treba vsa pogajanja z Evropo o tem prekiniti.

Value 127202 Frequency
1 1-v celoti soglašam 56
2 2 55
3 3 170
4 4 183
5 5-sploh ne soglašam 452
9 ne vem 102

Valid range from 1 to 5

V4_06 vstop v EU utrdil demokraticni sistem NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE.

V4.06 Slovenija bi si z vstopom v EU utrdila demokratični sistem in dvignila raven politične kulture.

Value 128201 Frequency
1 1-v celoti soglašam 294
2 2 196
3 3 254
4 4 82
5 5-sploh ne soglašam 66
9 ne vem 126

Valid range from 1 to 5

V5_01A DS V5.00 STALIŠČA O STRANKAH IN POLITIKIH V5.01 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

a) Demokratska stranka Slovenije (DS)

Value 129200 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 117
1 1 47
2 2 67
3 3 100
4 4 64
5 5 144
6 6 43
7 7 30
8 8 38
9 9 5
10 10-sem zelo naklonjen 20
98 ne pozna 155
99 ne vem, b.o. 184
95 1
" " 3

Valid range from 0 to 10

V5_01B DESUS V5.00 STALIŠČA O STRANKAH IN POLITIKIH V5.01 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

b) Demokratska stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Value 130199 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 117
1 1 52
2 2 97
3 3 91
4 4 53
5 5 141
6 6 54
7 7 51
8 8 45
9 9 16
10 10-sem zelo naklonjen 64
98 ne pozna 89
99 ne vem, b.o. 146
" " 2

Valid range from 0 to 10

V5_01C LDS V5.00 STALIŠČA O STRANKAH IN POLITIKIH V5.01 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

c) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Value 131198 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 123
1 1 62
2 2 65
3 3 62
4 4 61
5 5 153
6 6 56
7 7 67
8 8 72
9 9 27
10 10-sem zelo naklonjen 76
98 ne pozna 53
99 ne vem, b.o. 140
" " 1

Valid range from 0 to 10

V5_01D SLS V5.00 STALIŠČA O STRANKAH IN POLITIKIH V5.01 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

d) Slovenska ljudska stranka (SLS)

Value 132197 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 136
1 1 70
2 2 94
3 3 111
4 4 103
5 5 147
6 6 50
7 7 28
8 8 56
9 9 14
10 10-sem zelo naklonjen 26
98 ne pozna 48
99 ne vem, b.o. 134
" " 1

Valid range from 0 to 10

V5_01E SNS V5.00 STALIŠČA O STRANKAH IN POLITIKIH V5.01 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

e) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Value 133196 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 204
1 1 90
2 2 106
3 3 95
4 4 73
5 5 108
6 6 36
7 7 29
8 8 32
9 9 15
10 10-sem zelo naklonjen 18
98 ne pozna 67
99 ne vem, b.o. 144
" " 1

Valid range from 0 to 10

V5_01F SDS V5.00 STALIŠČA O STRANKAH IN POLITIKIH V5.01 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

f) Socialna demokracija Slovenije (SDS)

Value 134195 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 168
1 1 68
2 2 92
3 3 96
4 4 66
5 5 140
6 6 30
7 7 34
8 8 32
9 9 17
10 10-sem zelo naklonjen 48
98 ne pozna 72
99 ne vem, b.o. 153
" " 2

Valid range from 0 to 10

V5_01G SKD V5.00 STALIŠČA O STRANKAH IN POLITIKIH V5.01 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

g) Slovenski krščanski demokrati (SKD)

Value 135194 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 217
1 1 109
2 2 102
3 3 91
4 4 56
5 5 121
6 6 37
7 7 25
8 8 35
9 9 10
10 10-sem zelo naklonjen 36
98 ne pozna 46
99 ne vem, b.o. 132
" " 1

Valid range from 0 to 10

V5_01H ZLSD V5.00 STALIŠČA O STRANKAH IN POLITIKIH V5.01 SEDAJ PA VAM BOM NAVEDEL-LA IMENA VSEH POMEMBNIH POLITIČNIH STRANK, VAS PA PROSIM, DA OCENITE VAŠO NAKLONJENOST DO VSAKE POSEBEJ NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL-LA DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

h) Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)

Value 136193 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 117
1 1 62
2 2 83
3 3 91
4 4 91
5 5 149
6 6 57
7 7 55
8 8 46
9 9 12
10 10-sem zelo naklonjen 36
98 ne pozna 70
99 ne vem, b.o. 147
12 1
" " 1

Valid range from 0 to 10

V5_02 POLITICNA STALISCA KOT LEVO/DESNO

V5.02 MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

Value 137192 Frequency
0 00-levica 22
1 01 22
2 02 51
3 03 71
4 04 71
5 05 315
6 06 36
7 07 44
8 08 22
9 09 8
10 10-desnica 25
99 ne vem 330
" " 1

Valid range from 0 to 10

V5_03A DS V5.03 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

a) Demokratska stranka Slovenije (DS)

Value 138191 Frequency
0 0-LEVO 26
1 1 11
2 2 45
3 3 80
4 4 72
5 5 154
6 6 32
7 7 20
8 8 21
9 9 8
10 10-DESNO 17
98 ne pozna 135
99 ne vem, b.o. 395
" " 2

Valid range from 0 to 10

V5_03B DESUS V5.03 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

b) Demokratska stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Value 139190 Frequency
0 0-LEVO 38
1 1 40
2 2 65
3 3 100
4 4 53
5 5 144
6 6 34
7 7 20
8 8 24
9 9 9
10 10-DESNO 26
98 ne pozna 89
99 ne vem, b.o. 375
" " 1

Valid range from 0 to 10

V5_03C LDS V5.03 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

c) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Value 140189 Frequency
0 0-LEVO 70
1 1 64
2 2 94
3 3 69
4 4 63
5 5 104
6 6 35
7 7 24
8 8 17
9 9 12
10 10-DESNO 28
98 ne pozna 74
99 ne vem, b.o. 363
" " 1

Valid range from 0 to 10

V5_03D SLS V5.03 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

d) Slovenska ljudska stranka (SLS)

Value 141188 Frequency
0 0-LEVO 18
1 1 9
2 2 32
3 3 44
4 4 43
5 5 124
6 6 73
7 7 82
8 8 78
9 9 36
10 10-DESNO 43
98 ne pozna 67
99 ne vem, b.o. 368
" " 1

Valid range from 0 to 10

V5_03E SNS V5.03 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

e) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Value 142187 Frequency
0 0-LEVO 63
1 1 47
2 2 48
3 3 60
4 4 61
5 5 94
6 6 38
7 7 28
8 8 35
9 9 30
10 10-DESNO 42
98 ne pozna 79
99 ne vem, b.o. 392
" " 1

Valid range from 0 to 10

V5_03F SDS V5.03 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

f) Socialna demokracija Slovenije (SDS)

Value 143186 Frequency
0 0-LEVO 23
1 1 19
2 2 25
3 3 43
4 4 47
5 5 108
6 6 51
7 7 54
8 8 76
9 9 43
10 10-DESNO 71
98 ne pozna 78
99 ne vem, b.o. 379
" " 1

Valid range from 0 to 10

V5_03G SKD V5.03 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

g) Slovenski krščanski demokrati (SKD)

Value 144185 Frequency
0 0-LEVO 37
1 1 23
2 2 28
3 3 33
4 4 22
5 5 69
6 6 30
7 7 58
8 8 88
9 9 79
10 10-DESNO 125
98 ne pozna 70
99 ne vem, b.o. 355
" " 1

Valid range from 0 to 10

V5_03H ZLSD V5.03 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

h) Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)

Value 145184 Frequency
0 0-LEVO 74
1 1 84
2 2 92
3 3 76
4 4 57
5 5 92
6 6 23
7 7 23
8 8 18
9 9 7
10 10-DESNO 16
98 ne pozna 81
99 ne vem, b.o. 374
" " 1

Valid range from 0 to 10

V5_04 KAJ POMENI LEVO

V5.04 KAJ PRAVZAPRAV ZA VAS V POLITIKI POMENI "LEVICA", "LEVO"?

Value 146183 Frequency
1 delo, pravice delavcev 23
2 demokracija 17
3 kapitalizem 2
5 komunizem, komunisti 74
6 kontinuiteta starega režima 31
7 konzervativizem-nazadnjaško 17
8 krščanska usmerjenost 2
9 liberalizem 30
10 nacionalizem 2
11 napredek 67
12 nedemokratičnost 4
13 neenakost-hirarhija - izkoriščanje 1
14 nove stvari, spremembe 9
15 pravice in svoboščine 7
16 proti cerkvi-antiklerikalnost 6
17 socializem 25
18 socialna pravičnost 44
20 vračanje v preteklost 1
21 za ločitev cerkve od države 3
22 zavzemanje za narod 5
66 drugo 85
99 ne vem, b.o. 559
" " 4

Valid range from 1 to 99

V5_05 KAJ POMENI DESNO

V5.05 IN KAJ ZA VAS V POLITIKI POMENI "DESNICA", "DESNO"?

Value 147182 Frequency
1 delo, pravice delavcev 1
2 demokracija 29
3 kapitalizem 28
4 klerikalizem 10
5 komunizem, komunisti 5
6 kontinuiteta starega režima 5
7 konzervativizem-nazadnjaško 89
8 krščanska usmerjenost 61
9 liberalizem 5
10 nacionalizem 21
11 napredek 25
12 nedemokratičnost 4
13 neenakost-hirarhija - izkoriščanje 11
14 nove stvari, spremembe 8
15 pravice in svoboščine 3
16 proti cerkvi-antiklerikalnost 1
17 socializem 2
18 socialna pravičnost 3
19 tradicionalne vrednote 11
20 vračanje v preteklost 2
22 zavzemanje za narod 12
66 drugo 107
99 ne vem, b.o. 571
" " 4

Valid range from 1 to 99

V5_06 KATERO STRANKO BI VOLILI?

V5.06 IN ČE BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR, ZA KATERO STRANKO BI VOLILI?

Value 148181 Frequency
1 DS - Demokratska stranka 23
2 DESUS - Demokratska stranka upokojencev Slovenije 46
3 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 217
4 SLS - Slovenska ljudska stranka 82
5 SNS - Slovenska nacionalna stranka 14
6 SDS - Socialna demokracija Slovenije 99
7 SKD - Slovenski krščanski demokrati 63
8 ZLSD - Združena lista socialnih demokratov 62
9 ZS - Zeleni Slovenije 21
10 drugo stranko 8
98 ne vem, kako bi volil 226
99 ne bi volil 157

Valid range from 1 to 10

V5_07 NAJLJUBSA STRANKA?

(Če odgovori 98 ali 99) V5.07 KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE NAM LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA?

Value 149180 Frequency
1 DS - Demokratska stranka 18
2 DESUS - Demokratska stranka upokojencev Slovenije 28
3 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 103
4 SLS - Slovenska ljudska stranka 49
5 SNS - Slovenska nacionalna stranka 7
6 SDS - Socialna demokracija Slovenije 45
7 SKD - Slovenski krščanski demokrati 24
8 ZLSD - Združena lista socialnih demokratov 35
9 ZS - Zeleni Slovenije 16
10 drugo stranko 12
99 b. o. 430
" " 251

Valid range from 1 to 10

V5_08 RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE

V5.08 ALI LAHKO POVESTE KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE?

Value 150179 Frequency
1 izpolnjevanje državljanske dolžnosti 394
2 ni mi vseeno, kdo je poslanec ali odbornik 343
3 že od nekdaj hodim na volitve, iz navade 59
4 menim, da s tem vplivam na politiko 56
5 če ne bi hodil na volitve, bi mi lahko škodovalo 19
6 ne hodim na volitve 113
9 ne vem 33
" " 1

Valid range from 1 to 6

V5_O9A VOLITVE LETA 1990 V5.09 NAVEDITE PROSIM, KATERO STRANKO STE VOLILI NA PRVIH DEMOKRATIČNIH VOLITVAH LETA 1990, KATERO NA DRUGIH VOLITVAH, LETA 1992, IN KATERO STRANKO NA ZADNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH, DECEMBRA 1996? Navodilo: Anketiranec izbira med strankami - za vsake volitve posebej. Torej: v vsaki koloni le eno obkrožitev. l1990

a) leta 1990

Value 151178 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije 10
2 Stranka demokratične prenove, Združena lista - Socialdemokratska prenova, Združena lista socialnih demokratov 56
3 Liberalno-demokratskstranka, Liberalna demokracija Slovenije 205
4 Slovenska demokratska zveza, Demokratska stranka 22
5 Socialdemokratska zveza Slovenije, Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialna demokracija Slovenije 37
6 Slovenski krščanski demokrati 70
7 Slovenska kmečka zveza, Ljudska stranka, Slovenska ljudska stranka 52
8 Zeleni Slovenije 14
9 Slovenska nacionalna stranka 0
10 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 0
12 druga stranka 10
98 ne ve, se ne spomni 383
99 ni volil 156
" " 3

Valid range from 1 to 12

V5_O9B VOLITVE LETA 1992 V5.09 NAVEDITE PROSIM, KATERO STRANKO STE VOLILI NA PRVIH DEMOKRATIČNIH VOLITVAH LETA 1990, KATERO NA DRUGIH VOLITVAH, LETA 1992, IN KATERO STRANKO NA ZADNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH, DECEMBRA 1996? Navodilo: Anketiranec izbira med strankami - za vsake volitve posebej. Torej: v vsaki koloni le eno obkrožitev. l1990

b) leta 1992

Value 152177 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije 2
2 Stranka demokratične prenove, Združena lista - Socialdemokratska prenova, Združena lista socialnih demokratov 56
3 Liberalno-demokratskstranka, Liberalna demokracija Slovenije 234
4 Slovenska demokratska zveza, Demokratska stranka 18
5 Socialdemokratska zveza Slovenije, Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialna demokracija Slovenije 44
6 Slovenski krščanski demokrati 67
7 Slovenska kmečka zveza, Ljudska stranka, Slovenska ljudska stranka 55
8 Zeleni Slovenije 13
9 Slovenska nacionalna stranka 22
10 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 0
12 druga stranka 5
98 ne ve, se ne spomni 350
99 ni volil 151
" " 1

Valid range from 1 to 12

V5_O9C VOLITVE LETA 1996 V5.09 NAVEDITE PROSIM, KATERO STRANKO STE VOLILI NA PRVIH DEMOKRATIČNIH VOLITVAH LETA 1990, KATERO NA DRUGIH VOLITVAH, LETA 1992, IN KATERO STRANKO NA ZADNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH, DECEMBRA 1996? Navodilo: Anketiranec izbira med strankami - za vsake volitve posebej. Torej: v vsaki koloni le eno obkrožitev. l1990

c) leta 1996

Value 153176 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije 0
2 Stranka demokratične prenove, Združena lista - Socialdemokratska prenova, Združena lista socialnih demokratov 49
3 Liberalno-demokratskstranka, Liberalna demokracija Slovenije 269
4 Slovenska demokratska zveza, Demokratska stranka 30
5 Socialdemokratska zveza Slovenije, Socialdemokratska stranka Slovenije, Socialna demokracija Slovenije 84
6 Slovenski krščanski demokrati 63
7 Slovenska kmečka zveza, Ljudska stranka, Slovenska ljudska stranka 114
8 Zeleni Slovenije 10
9 Slovenska nacionalna stranka 10
10 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 20
12 druga stranka 6
98 ne ve, se ne spomni 227
99 ni volil 135
" " 1

Valid range from 1 to 12

V5_10A OSEBA - NAJVECJI UGLED PRVA NAVEDBA V5.10 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

a) 1. oseba:

Value 154175 Frequency
1 Milan Kučan 579
2 Janez Drnovšek 162
3 Janez Podobnik 11
4 Marjan Podobnik 31
5 Podobnik 3
6 Janez Janša 58
7 Zmago Jelinčič 3
8 Lozje Peterle 11
9 Ivo Hvalica 5
10 Borut Pahor 11
14 Tone Peršak 2
18 Ivo Bizjak 4
20 Boris Frlec 2
21 Franc Rode 1
22 Jože Pučnik 2
24 Jelko Kacin 7
27 France Bučar 5
30 Jožef Školjč 1
34 Mitja Gaspari 2
38 Salvko Gaber 1
39 Miran Potrč 1
40 France Arhar 1
43 Tone Rop 2
44 Metod Dragonja 1
45 Tone Partljič 2
47 Alojz Krapež 1
58 Marjan Jereb 1
66 drugo 10
99 ne vem, b. o. 94
" " 4

Valid range from 1 to 99

V5_10B OSEBA - NAJVECJI UGLED DRUGA NAVEDBA V5.10 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

b) 2. oseba:

Value 155174 Frequency
1 Milan Kučan 143
2 Janez Drnovšek 369
3 Janez Podobnik 40
48 Jože Drobnič 1
66 drugo 19
99 ne vem, b. o. 210
" " 4

Valid range from 1 to 99

V5_11A OSEBA - NAJVECJI UGLED TRETJA NAVEDBA V5.11 ALI MORDA LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

a) 3. oseba:

Value 156173 Frequency
1 Milan Kučan 28
2 Janez Drnovšek 60
3 Janez Podobnik 50
60 Marjan Razgoršek 1
66 drugo 15
99 ne vem, b. o. 550
" " 5

Valid range from 1 to 99

V5_11B OSEBA - NAJVECJI UGLED CETRTA NAVEDBA V5.11 ALI MORDA LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

b) 4. oseba:

Value 157172 Frequency
1 Milan Kučan 10
2 Janez Drnovšek 14
3 Janez Podobnik 34
55 Ciril Smrkolj 1
66 drugo 17
99 ne vem, b. o. 698
" " 5

Valid range from 1 to 99

V5_12A OSEBA - NAJMANJSI UGLED PRVA NAVEDBA V5.12 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

a) 1. oseba:

Value 158171 Frequency
1 Milan Kučan 11
2 Janez Drnovšek 18
3 Janez Podobnik 7
4 Marjan Podobnik 48
5 Podobnik 2
6 Janez Janša 130
7 Zmago Jelinčič 123
8 Lozje Peterle 65
9 Ivo Hvalica 199
11 Marjan Poljšak 2
13 Adolf Štorman 2
19 Ciril Pucko 4
22 Jože Pučnik 3
24 Jelko Kacin 62
28 Dimitrij Rupel 1
29 Igor Bavčar 4
30 Jožef Školjč 2
32 Ciril Ribičič 1
36 Tone Anderlič 2
38 Salvko Gaber 11
39 Miran Potrč 1
41 Pavle Gantar 2
46 Mirko Bandelj 4
47 Alojz Krapež 32
51 Vitomir Gros 7
53 Pavle Rupar 2
55 Ciril Smrkolj 1
66 drugo 6
99 ne vem, b. o. 262
" " 4

Valid range from 1 to 99

V5_12B OSEBA - NAJMANJSI UGLED DRUGA NAVEDBA V5.12 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

b) 2. oseba:

Value 159170 Frequency
1 Milan Kučan 2
2 Janez Drnovšek 15
3 Janez Podobnik 12
58 Marjan Jereb 1
66 drugo 13
99 ne vem, b. o. 419
" " 4

Valid range from 1 to 99

V5_13A voditelj odloca sam V5.13 PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

a) Imeti močnega voditelja, ki odloča brez parlamenta in volitev.

Value 160169 Frequency
1 zelo dober 64
2 precej dober 138
3 precej slab 228
4 zelo slab 501
9 ne vem 87

Valid range from 1 to 4

V5_13B odlocajo strokovnjaki V5.13 PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

b) Da o tem, kaj je najbolje za državo, odločajo strokovnjaki in ne vlada.

Value 161168 Frequency
1 zelo dober 246
2 precej dober 425
3 precej slab 169
4 zelo slab 72
9 ne vem 106

Valid range from 1 to 4

V5_13C demokraticen sistem V5.13 PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

c) Da imamo demokratičen politični sistem.

Value 162167 Frequency
1 zelo dober 418
2 precej dober 381
3 precej slab 84
4 zelo slab 23
9 ne vem 112

Valid range from 1 to 4

V5_14 KAKO VODITELJ STRANKE OPRAVLJA SVOJO VLO

V5.14 RAZLIČNE POLITIČNE STRANKE IMAJO RAZLIČNA STALIŠČA O TEM, KAKO NAJ VODITELJ STRANKE OPRAVLJA SVOJO VLOGO. ALI JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE...

Value 163166 Frequency
1 da voditelj stranke trdno zagovarja svoja prepričanja, čeprav drugi s tem ne soglašajo, ali je bolje 76
2 da voditelj stranke sodeluje tudi z drugače mislečimi, pa čeprav to pomeni sklepanje kompromisov glede nekaterih pomembnih načel 811
9 ne vem 131

Valid range from 1 to 2

V5_15 POGLED NA NASO DRUZBO

V5.15 SPODAJ SO ZAPISANI TRIJE ZNAČILNI POGLEDI NA DRUŽBO, V KATERI ŽIVIMO. KATERI IZMED NJIH JE NAJBLIŽE VAŠEMU MNENJU? (En odgovor)

Value 164165 Frequency
1 z revolucionarno akcijo je treba korenito spremeniti celoten način delovanja naše družbe 63
2 našo družbo je treba postopoma izboljšati z reformami 713
3 našo družbo, tako kot je sedaj, je treba braniti pred vsakršnimi prevratniškimi silami 131
9 ne vem 111

Valid range from 1 to 3

V6_011 NAJ OSEBNOSTI V SLO ZGODOVINI 1 V6.00 RAZUMEVANJE PRETEKLOSTI V6.01 ALI LAHKO NAVEDETE DVE, PO VAŠEM MNENJU, NAJPOMEMBNEJŠI OSEBNOSTI V SLOVENSKI ZGODOVINI?

a) 1. oseba

Value 165164 Frequency
1 Primož Trubar 170
2 France Prešeren 165
3 Anton M. Slomšek 25
97 ostali - kultura 25
98 ostali - politika 15
99 ne ve, b. o. 222
" " 4

Valid range from 1 to 99

V6_012 NAJ OSEBNOSTI V SLO ZGODOVINI 2 V6.00 RAZUMEVANJE PRETEKLOSTI V6.01 ALI LAHKO NAVEDETE DVE, PO VAŠEM MNENJU, NAJPOMEMBNEJŠI OSEBNOSTI V SLOVENSKI ZGODOVINI?

b) 2. oseba

Value 166163 Frequency
1 Primož Trubar 73
2 France Prešeren 130
3 Anton M. Slomšek 25
97 ostali - kultura 41
98 ostali - politika 33
99 ne ve, b. o. 357
" " 5

Valid range from 1 to 99

V6_02 VKLJUCITEV SLO V SHS

V6.02 KAJ MENITE, ALI JE BILA VKLJUČITEV SLOVENCEV PO RAZPADU AVSTROOGRSKE V NOVONASTALO JUGOSLOVANSKO DRŽAVO (KRALJEVINO SHS) ...

Value 167162 Frequency
1 izraz volje slovenskega naroda in politike, ali 242
2 je bila to vsiljena odločitev velikih sil 400
3 kaj drugega 91
9 ne vem 285

Valid range from 1 to 3

V6_03 ZA SLOVENCE BILO LETA 1918 BOLJE

V6.03 KAJ MENITE, ALI BI ZA SLOVENCE BILO LETA 1918 BOLJE...

Value 168161 Frequency
1 da bi ostali v Avstriji 146
2 da bi ustanovili svojo državo 422
3 da bi se združili samo s Hrvati 16
4 Jugoslavija je bila takrat za Slovence najboljša izbira 244
9 ne vem 190

Valid range from 1 to 4

V6_04A STANDARD V 30-IH LETIH SEDAJ PA NAS ZANIMA VAŠA OCENA O TEM, KAKO SMO ŽIVELI SLOVENCI V POSAMEZNIH OBDOBJIH TEGA STOLETJA. ZANIMAJO NAS NASLEDNJA ŠTIRI OBDOBJA:

a) obdobje 30-ih let, torej desetletje pred II. Svetovno vojno

Value 169160 Frequency
1 zelo slabe 168
2 slabe 358
3 niti slabe niti dobre 168
4 dobre 59
5 zelo dobre 6
9 ne vem 259

Valid range from 1 to 5

V6_04B STANDARD V 50-IH LETIH SEDAJ PA NAS ZANIMA VAŠA OCENA O TEM, KAKO SMO ŽIVELI SLOVENCI V POSAMEZNIH OBDOBJIH TEGA STOLETJA. ZANIMAJO NAS NASLEDNJA ŠTIRI OBDOBJA:

b) 50-a leta (prvo desetletje po II. svetovni vojni)

Value 170159 Frequency
1 zelo slabe 136
2 slabe 448
3 niti slabe niti dobre 200
4 dobre 84
5 zelo dobre 11
9 ne vem 139

Valid range from 1 to 5

V6_04C STANDARD V 80-IH LETIH SEDAJ PA NAS ZANIMA VAŠA OCENA O TEM, KAKO SMO ŽIVELI SLOVENCI V POSAMEZNIH OBDOBJIH TEGA STOLETJA. ZANIMAJO NAS NASLEDNJA ŠTIRI OBDOBJA:

c) 80-a leta (desetletje pred samosvojitvijo)

Value 171158 Frequency
1 zelo slabe 7
2 slabe 59
3 niti slabe niti dobre 230
4 dobre 535
5 zelo dobre 153
9 ne vem 34

Valid range from 1 to 5

V6_04D STANDARD V 90-IH LETIH SEDAJ PA NAS ZANIMA VAŠA OCENA O TEM, KAKO SMO ŽIVELI SLOVENCI V POSAMEZNIH OBDOBJIH TEGA STOLETJA. ZANIMAJO NAS NASLEDNJA ŠTIRI OBDOBJA:

d) 90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Value 172157 Frequency
1 zelo slabe 41
2 slabe 204
3 niti slabe niti dobre 401
4 dobre 324
5 zelo dobre 28
9 ne vem 20

Valid range from 1 to 5

V6_05A POLITICNE PRAVICE V 30-IH LETIH V6.05 KAKO PA BI V TEH OBDOBJIH OCENILI RAZMERE GLEDE SPOŠTOVANJA POLITIČNIH PRAVIC, SVOBODA GOVORA IN IZRAŽANJA POLITIČNEGA PREPRIČANJA? KOT ZELO SLABE, SLABE, NITI SLABE NITI DOBRE, DOBRE ALI ZELO DOBRE?

a) 30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Value 173156 Frequency
1 zelo slabe 187
2 slabe 335
3 niti slabe niti dobre 108
4 dobre 45
5 zelo dobre 5
9 ne vem 338

Valid range from 1 to 5

V6_05B POLITICNE PRAVICE V 50-IH LETIH V6.05 KAKO PA BI V TEH OBDOBJIH OCENILI RAZMERE GLEDE SPOŠTOVANJA POLITIČNIH PRAVIC, SVOBODA GOVORA IN IZRAŽANJA POLITIČNEGA PREPRIČANJA? KOT ZELO SLABE, SLABE, NITI SLABE NITI DOBRE, DOBRE ALI ZELO DOBRE?

b) 50-a leta (prvo desetletje po II. svetovni vojni)

Value 174155 Frequency
1 zelo slabe 218
2 slabe 393
3 niti slabe niti dobre 145
4 dobre 67
5 zelo dobre 6
9 ne vem 188
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_05C POLITICNE PRAVICE V 80-IH LETIH V6.05 KAKO PA BI V TEH OBDOBJIH OCENILI RAZMERE GLEDE SPOŠTOVANJA POLITIČNIH PRAVIC, SVOBODA GOVORA IN IZRAŽANJA POLITIČNEGA PREPRIČANJA? KOT ZELO SLABE, SLABE, NITI SLABE NITI DOBRE, DOBRE ALI ZELO DOBRE?

c) 80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Value 175154 Frequency
1 zelo slabe 35
2 slabe 214
3 niti slabe niti dobre 379
4 dobre 294
5 zelo dobre 23
9 ne vem 72
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_05D POLITICNE PRAVICE V 90-IH LETIH V6.05 KAKO PA BI V TEH OBDOBJIH OCENILI RAZMERE GLEDE SPOŠTOVANJA POLITIČNIH PRAVIC, SVOBODA GOVORA IN IZRAŽANJA POLITIČNEGA PREPRIČANJA? KOT ZELO SLABE, SLABE, NITI SLABE NITI DOBRE, DOBRE ALI ZELO DOBRE?

d) 90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Value 176153 Frequency
1 zelo slabe 15
2 slabe 81
3 niti slabe niti dobre 205
4 dobre 537
5 zelo dobre 128
9 ne vem 51
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_06 Zaradi nemske in italijanske okupacije s NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O ČASU II. SVETOVNE VOJNE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE?

V6.06 Zaradi nemške in italijanske okupacije se je slovenski narod leta 1941 znašel v življenjski nevarnosti.

Value 177152 Frequency
1 1-strinjam 666
2 2 119
3 3 66
4 4 24
5 5-ne strinjam 36
9 ne vem 106
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_07 Komunisticna revolucija je predstavljala NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O ČASU II. SVETOVNE VOJNE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE?

V6.07 Komunistična revolucija je predstavljala večjo nevarnost za slovenski narod kot okupacija.

Value 178151 Frequency
1 1-strinjam 121
2 2 91
3 3 154
4 4 120
5 5-ne strinjam 333
9 ne vem 198
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_08 Ze leta 1941 je bilo jasno, da Nemci in NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O ČASU II. SVETOVNE VOJNE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE?

V6.08 Že leta 1941 je bilo jasno, da Nemci in Italijani v vojni ne morejo zmagati.

Value 179150 Frequency
1 1-strinjam 191
2 2 77
3 3 125
4 4 128
5 5-ne strinjam 284
9 ne vem 212
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_09 Ce se Slovenci pod vodstvom komunistov i NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O ČASU II. SVETOVNE VOJNE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE?

V6.09 Če se Slovenci pod vodstvom komunistov in Osvobodilne fronte leta 1941 ne bi uprli, bi kot narod verjetno izginili.

Value 180149 Frequency
1 1-strinjam 407
2 2 152
3 3 110
4 4 79
5 5-ne strinjam 139
9 ne vem 130
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_10 Upor proti okupatorju je povzrocil preve NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O ČASU II. SVETOVNE VOJNE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE?

V6.10 Upor proti okupatorju je povzročil preveč žrtev, zato bi bilo pametneje čakati na zmago zaveznikov.

Value 181148 Frequency
1 1-strinjam 73
2 2 56
3 3 125
4 4 127
5 5-ne strinjam 452
9 ne vem 184
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_11 Glavna napaka je bila, da so Osvobodilno NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O ČASU II. SVETOVNE VOJNE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE?

V6.11 Glavna napaka je bila, da so Osvobodilno fronto in upor proti okupatorju organizirali in vodili komunisti.

Value 182147 Frequency
1 1-strinjam 158
2 2 87
3 3 162
4 4 135
5 5-ne strinjam 293
9 ne vem 182
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_12 Po zaslugi NOB v Sloveniji smo Slovenci NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O ČASU II. SVETOVNE VOJNE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE?

V6.12 Po zaslugi NOB v Sloveniji smo Slovenci po koncu druge svetovne vojne dobili nazaj precejšen del svojega narodnega ozemlja.

Value 183146 Frequency
1 1-strinjam 270
2 2 168
3 3 146
4 4 105
5 5-ne strinjam 173
9 ne vem 155
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_13 OCENA SKP MED DRUGO SVETOVNO VOJNO

V6.13 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI VLOGO SLOVENSKE KOMUNISTIČNE STRANKE V ČASU OKUPACIJE MED DRUGO SVETOVNO VOJNO; ALI POZITIVNO, ALI NEGATIVNO?

Value 184145 Frequency
1 zelo pozitivno 84
2 pozitivno 516
3 negativno 138
4 zelo negativno 37
9 ne vem 242
" " 1

Valid range from 1 to 4

V6_14 PODPORA OF IN PARTIZANSTVA

V6.14 KAKŠNO PODPORO MED SLOVENSKIM PREBIVALSTVOM STA IMELA OSVOBODILNA FRONTA IN PARTIZANSTVO?

Value 185144 Frequency
1 podporo velike večine prebivalstva 244
2 podporo večine prebivalstva 387
3 podporo približno polovice prebivalstva 222
4 podporo manjšega dela prebivalstva 46
5 podporo le neznatnega dela prebivalstva 5
6 nobene podpore 6
9 ne vem 107
" " 1

Valid range from 1 to 6

V6_15 PODPORA SLOVENSKEMU DOMOBRANSTVU

V6.15 IN KAKŠNO PODPORO JE PO VAŠEM MNENJU MED SLOVENSKIM PREBIVALSTVOM IMELO SLOVENSKO DOMOBRANSTVO?

Value 186143 Frequency
1 podporo velike večine prebivalstva 14
2 podporo večine prebivalstva 32
3 podporo približno polovice prebivalstva 111
4 podporo manjšega dela prebivalstva 448
5 podporo le neznatnega dela prebivalstva 175
6 nobene podpore 33
9 ne vem 204
" " 1

Valid range from 1 to 6

V6_16 Partizani so se borili za slovenske inte ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V6.16 Partizani so se borili za slovenske interese.

Value 187142 Frequency
1 1-strinjam 615
2 2 156
3 3 113
4 4 26
5 5-ne strinjam 47
9 ne vem 60
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_17 Domobranci so se borili za slovenske int ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V6.17 Domobranci so se borili za slovenske interese.

Value 188141 Frequency
1 1-strinjam 131
2 2 93
3 3 166
4 4 144
5 5-ne strinjam 303
9 ne vem 180
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_18 Partizani so se borili predvsem za ustan ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V6.18 Partizani so se borili predvsem za ustanovitev boljševiške države.

Value 189140 Frequency
1 1-strinjam 138
2 2 96
3 3 142
4 4 122
5 5-ne strinjam 271
9 ne vem 248
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_19 Zaradi komunisticnega nasilja je bila us ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V6.19 Zaradi komunističnega nasilja je bila ustanovitev domobranske vojske nujno dejanje samoobrambe.

Value 190139 Frequency
1 1-strinjam 109
2 2 81
3 3 121
4 4 95
5 5-ne strinjam 344
9 ne vem 267
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_20 Slovensko domobranstvo je bilo predvsem ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V6.20 Slovensko domobranstvo je bilo predvsem rezultat protikomunistične politike nekaterih političnih voditeljev in strank.

Value 191138 Frequency
1 1-strinjam 237
2 2 134
3 3 159
4 4 61
5 5-ne strinjam 127
9 ne vem 299
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_21 Boj domobranskih enot na strani okupator ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V6.21 Boj domobranskih enot na strani okupatorja je bil dejanje izdaje lastnega naroda.

Value 192137 Frequency
1 1-strinjam 456
2 2 129
3 3 119
4 4 46
5 5-ne strinjam 63
9 ne vem 203
" " 2

Valid range from 1 to 5

V6_22 Od ustanovitve domobranske vojske je ime ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V6.22 Od ustanovitve domobranske vojske je imel največ koristi okupator.

Value 193136 Frequency
1 1-strinjam 484
2 2 129
3 3 96
4 4 53
5 5-ne strinjam 44
9 ne vem 211
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_23 V slovenskem domobranstvu je imela odloc ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V6.23 V slovenskem domobranstvu je imela odločilno vlogo slovenska Cerkev s svojo protikomunistično politiko.

Value 194135 Frequency
1 1-strinjam 361
2 2 172
3 3 119
4 4 51
5 5-ne strinjam 62
9 ne vem 252
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_24 V casu druge svetovne vojne je bila part ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V6.24 V času druge svetovne vojne je bila partizanska vojska edina prava slovenska vojska. strinjam

Value 195134 Frequency
1 1- 523
2 2 140
3 3 101
4 4 58
5 5-ne strinjam 59
9 ne vem 136
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_25 VLOGA CERKVE MED DRUGO SVETOVNO VOJNO

V6.25 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI VLOGO VODSTVA SLOVENSKE RIMO-KATOLIŠKE CERKVE, POSEBEJ VLOGO LJUBLJANSKE ŠKOFIJE, V ČASU OKUPACIJE MED DRUGO SVETOVNO VOJNO? KOT...

Value 196133 Frequency
1 zelo pozitivno 8
2 pozitivno 160
3 negativno 313
4 zelo negativno 152
9 ne vem 384
" " 1

Valid range from 1 to 4

V6_26 POBOJ DOMOBRANCEV JE

V6.26 LETA 1945 SO JUGOSLOVANSKE IN SLOVENSKE KOMUNISTIČNE OBLASTI V ROGU IN DRUGOD SKRIVOMA POBILE TISOČE DOMOBRANCEV IN DRUGIH BEGUNCEV, KI SO JIH IZ AVSTRIJE V SLOVENIJO VRNILI ANGLEŽI. IZBERITE ODGOVOR, KI NAJBOLJE IZRAŽA VAŠ POGLED NA TE POBOJE! KAKO BI TOREJ VI OZNAČILI TE DOGODKE... (Le en odgovor!)

Value 197132 Frequency
1 kot strahoten zločin 439
2 kot veliko politično napako 214
3 kot razumljivo dejanje maščevanja 62
4 kot tragično, a neizogibno posledico državljanske vojne 108
5 kot kazen za izdajo lastnega naroda 71
9 ne vem 123
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_27A RAZLIKA REZINA SFRJ IN SZ PO VOJNI V6.27 KAJ VI OSEBNO MENITE, ALI SE JE REŽIM V SFR JUGOSLAVIJI RAZLIKOVAL OD REŽIMA V SOVJETSKI ZVEZI IN DRŽAVAH VZHODNEGA BLOKA, ALI SE NI RAZLIKOVAL?

a) v prvih povojnih letih (do leta 1950)

Value 198131 Frequency
1 bistveno se je razlikoval 166
2 delno se je razlikoval 335
3 ni se bistveno razlikoval 324
9 ne vem 192
" " 1

Valid range from 1 to 3

V6_27B RAZLIKA REZINA SFRJ IN SZ V 60-IH V6.27 KAJ VI OSEBNO MENITE, ALI SE JE REŽIM V SFR JUGOSLAVIJI RAZLIKOVAL OD REŽIMA V SOVJETSKI ZVEZI IN DRŽAVAH VZHODNEGA BLOKA, ALI SE NI RAZLIKOVAL?

b) v 60-ih letih do osamosvojitve

Value 199130 Frequency
1 bistveno se je razlikoval 466
2 delno se je razlikoval 336
3 ni se bistveno razlikoval 67
9 ne vem 148
" " 1

Valid range from 1 to 3

V6_28 VLOGA JOSIPA BROZA TITA

V6.28 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI ZGODOVINSKO VLOGO JOSIPA BROZA TITA? ALI POZITIVNO, ALI NEGATIVNO?

Value 200129 Frequency
1 zelo pozitivno 214
2 pozitivno 644
3 negativno 85
4 zelo negativno 10
8 ne vem 58
9 ne poznam Tita 6
" " 1

Valid range from 1 to 4

V6_29 VLOGA EDVARDA KARDELJA

V6.29 KAKO BI VI NASPLOŠNO OCENILI VLOGO EDVARDA KARDELJA? ALI POZITIVNO, ALI NEGATIVNO?

Value 201128 Frequency
1 zelo pozitivno 77
2 pozitivno 409
3 negativno 243
4 zelo negativno 54
8 ne vem 198
9 ne poznam Kardelja 35
" " 2

Valid range from 1 to 4

V6_30 RAZMERE V SLO PO 2. SVETOVNI VOJNI

V6.30 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH V KAKRŠNIH SMO ŽIVELI V SLOVENIJI V DESETLETJIH PO 2. SVETOVNI VOJNI DO VOLITEV LETA 1990. NAVAJAMO JIH NEKAJ, VI PA POVEJTE, KATERO JE VAM OSEBNO NAJBLIŽJE!

Value 202127 Frequency
1 to obdobje je čas strahu in zatiranja 40
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 681
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 233
4 drugo 18
9 ne vem 45
" " 1

Valid range from 1 to 4

V6_31 Kljub komunizmu smo v desetletjih pred o ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V6.31 Kljub komunizmu smo v desetletjih pred osamosvojitvijo živeli sorazmerno svobodno.

Value 203126 Frequency
1 1-strinjam 460
2 2 263
3 3 158
4 4 67
5 5-ne strinjam 38
9 ne vem 31
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_32 V Sloveniji je po letu 1945 pa vse do os ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V6.32 V Sloveniji je po letu 1945 pa vse do osamosvojitve vladala diktatura.

Value 204125 Frequency
1 1-strinjam 150
2 2 114
3 3 200
4 4 147
5 5-ne strinjam 267
9 ne vem 139
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_33 V Sloveniji je bila oblast bolj demokrat ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V6.33 V Sloveniji je bila oblast bolj demokratična kot drugje po Jugoslaviji.

Value 205124 Frequency
1 1-strinjam 300
2 2 209
3 3 186
4 4 83
5 5-ne strinjam 93
9 ne vem 146
" " 1

Valid range from 1 to 5

V6_34 Sistem socialisticnega samoupravljanja j ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V6.34 Sistem socialističnega samoupravljanja je bil dobro zamišljen, le da ni bil tudi tako uresničen.

Value 206123 Frequency
1 1-strinjam 405
2 2 200
3 3 170
4 4 45