Pretekli projekti

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 10. 04. 2018

  Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

CESSDA

Collaborative data management module for comparative social science researchers (2017)

Cilj projekta je ustvariti spletni modul za raziskovalce o načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki.

V okviru projekta bomo ustvarili 15 ur samostojnih interaktivnih vsebin, ki bodo dostopne preko spleta, poleg tega pa še gradivo za delavnice na terenu. Izvajalcem bodo za potrebe 1-dnevnih delavnic na voljo vaje, skupinske oblike dela in navodila za uporabo gradiva. Udeleženci: DANS, UKDA, FORS, FSD, ADP, SND, PROGEDO, SoDaNet, RODA, UCD.

CESSDA

Data Discovery Training (2017)

Namen projekta je povečati število uporabnikov podatkov, ki jih hranijo ponudniki storitev CESSDA ter promovirati poznavanje bolj zapletenih podatkovnih zbirk in njihovega potenciala.

V okviru projekta bodo nastale tri delavnice za uporabnike CESSDA, podiplomske študente in raziskovalce iz Evrope, ki želijo izvajati raziskave na podlagi podatkov, ki jih hranijo članice CESSDA. Udeleženci: UKDA (vodi), GESIS.

SEEDS

RRPP Data Rescue, 2016–2017

Cilj projekta je bil zagotoviti dolgoročno hrambo podatkov, pridobljenih v skladu z RRPP, in zagotoviti, da so ti podatki na voljo za sekundarno uporabo, kolikor je to mogoče.

Večina podatkov RRPP ima dodatno analitično vrednost, ki bi jo drugi raziskovalci lahko uporabili za reševanje novih raziskovalnih vprašanj. ADP je v projektu pomagal pri obdelavi in prevzemu raziskav.

Udeleženci: FORS (vodi), Analitika, Centar za društvena istraživanja (BIH), CPC, Centre for Political Change (Kosovo), Institute for Democracy and Mediation (Albanija), Institute of Economic Sciences (Srbija).

CESSDA

CESSDA Metadata Management (CMM) (2015-2017)

Glavni cilj projekta CMM je definirati standardne metapodatke opisov raziskav in podatkovnih virov in dobre prakse za organizacijo CESSDA. Rezultat projekta bo nabor metapodatkovnih standardov, ki bodo v pomoč tako pri iskanju virov, kot pri pripravi banke vprašanj. Nabor bo vključeval osrednji metapodatkovni model v skladu s specifikacijo DDI in nadzorovano besedišče za izbrana metapodatkovna polja.

Projekt CMM je del programa Delovni načrt CESSDA. Njegov cilj je definirati standardne metapodatke opisov raziskav in podatkovnih virov ter dobre prakse za organizacijo CESSDA.

Načrtovano je, da se v projektu razvije, promovira in uporabi standardne metapodatke, vsebino in prakse za vse vire, ki so na voljo pod okriljem organizacije CESSDA. Rezultat projekta bo nabor metapodatkovnih standardov (prva verzija), ki naj bi postal standard za vse izvajalce storitev pod okriljem CESSDA. Ob tem je načrtovana tudi podpora pri iskanju virov, banki vprašanj, hrambi in dostopu do podatkov ter pomoč za vse izvajalce pri izpolnjevanju zahtev vezanih na vprašanje metapodatkov v procesu pridobivanja certifikata Data Seal of Approval (DSA).

Nabor bo v glavnem nadgradnja standarda DDI, poleg tega pa bo, kjer bo to smiselno, vključeval tudi elemente drugih primernih standardov. Model bo oblikovan kot neodvisna platforma, na način, da bo omogočal prilagajanje nabora za nekdanje, sedanje in bodoče vire organizacije CESSDA.

Nabor bo prav tako vključeval nadzorovano besedišče organizacije CESSDA za ustrezna metapodatkovna polja, upoštevajoč delo DDI skupine za nadzorovano besedišče. Pripravljen bo tudi predlog postopka širitve in posodabljanja nabora v okviru CESSDA.

Projekt vodi finski FSD, v njem kot partnerske organizacije sodelujejo slovenski ADP, nemški GESIS, britanski UKDS, danski DDA, norveški NSD, švedski SND in francoski CASD. Projekt traja od novembra 2015 do aprila 2017.

CESSDA_SAW

CESSDA SaW (2015-2017)

Projekt Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives je financiran s strani strani Okvirnega programa za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020. Cilj projekta, v katerem ADP sodeluje kot član CESSDA, je okrepiti omrežje arhivov družboslovnih podatkov, vanj vključiti vse evropske države in zagotoviti vzdržnost njihovih podatkov.

Prvi namen projekta CESSDA SaW je ustvariti pogoje za povezane storitve arhivov družboslovnih podatkov za celotno evropsko raziskovalno območje, ki bo lahko podpora za raziskovalne potrebe prihodnjih generacij družboslovcev kjer koli v Evropi.

V ospredje sta postavljeni dve veliki področji: vključenost evropskih držav ter moč in vzdržnost. V projektu se bo za vsako evropsko državo preučilo ovire in možnosti ter potencialno vrednost, ki bi jo prineslo članstvo v CESSDA. Prav tako se bo preverilo, katere infrastrukture v teh državah že obstajajo. V okviru projekta se bo nadaljevalo s preteklimi že zaključenimi infrastrukturnimi projekti, kot npr. SERSCIDA, DASISH, DwB.

Cilj je, da bi razširjeno članstvo v konzorciju CESSDA tvorilo močno omrežje najboljših praks, ki bodo v korist evropskemu družboslovju in raziskovanju. Koordinarno sodelovanje in posvetovanje z nadnacionalnimi evropskimi deležniki (Eurostat, Evropski parlament …) bo prineslo koristi vsem članicam CESSDA.

Projekt je vreden 2,5 milijona EUR in traja dve leti, začenši avgusta 2015. V njem sodelujejo naslednji partnerji: CESSDA AS (koordinator), Charles Beagrie Limited, Ethniko Kentro Koinonikon Erevnon, Tarki Alapitvany, Tartu Ulikool, University College Dublin, National University of Ireland, Dublin, Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa, Sveuciliste U Zagrebu Filozofski Fakultet, Institut Ekonomskih Nauka, Sociologicky Ustav Slovenskej Akademie Vied.

Kot član CESSDA v projektu CESSDA SaW sodeluje tudi ADP.

SEEDS

SEEDS (2015 - 2017)

Glavni namen projekta je pripraviti podlago za vzpostavitev novih podatkovnih servisov v partnerskih državah zahodnega Balkana. V projektu poleg Švice in Slovenije, kjer so podatkovne infrastrukture že razvite, sodelujejo še Hrvaška, Srbija, Makedonija, Črna Gora, Albanija in Kosovo.

Pod okriljem programa SCOPES – Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland, ki ga finančno podpira Švicarska znanstvena fundacija, se med 1. majem 2015 in 30. aprilom 2017 izvaja projekt SEEDS -South-Eastern European Data Services. Poleg švicarskih partnerjev (FORS) smo v projekt vključeni še Slovenci (ADP) in Hrvati (FFZG), ter Črna gora (CeMI), Kosovo (CPC), Albanija (IDM), Srbija (IES) in Makedonija (ISPJR).

Glavni namen projekta je pripraviti podlago za vzpostavitev novih podatkovnih servisov v partnerskih državah zahodnega Balkana. Po končanem projektu, bodo partnerji imeli tako tehnično infrastrukturo za arhiviranje, kot tudi spletno stran za promocijo podatkovnih storitev. Imeli bodo pripravljen osnutek načrta za vzpostavitev podatkovnega servisa, konkretne usmeritve, postopke in znanje, potrebno za vzpostavitev in vzdrževanje take infrastrukture.

ADP v projektu nastopa kot mentor, izkušen partner iz regije, ki bo zaradi poznavanja politične, gospodarske in raziskovalne situacije na zahodnem Balkanu v vlogi posebnega svetovalca.

SEEDS temelji na uspešnem FP7 projektu SERSCIDA, ki je potekal od januarja 2012 do junija 2014 in ga je financirala Evropska komisija. Namen projekta je bil vzpostavitev podlage za nove podatkovne storitve v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji. Že od samega začetka so projektu izkazali naklonjenost in zanimanje tako oblikovalci politik (vladne ustanove), kot tudi prihodnji proizvajalci in uporabniki podatkov (univerze in raziskovalci). To se je izrazilo v visoki udeležbi na dveh mednarodnih konferencah in štirih nacionalnih okroglih mizah.

Foster

FOSTER (2014 - 2015)

Foster je dvoletni EU projekt, katerega cilj je vzpostaviti mehanizme, ki bodo raziskovalcem v EU pomagali spodbujati odprto znanost: "to FOSTER OPEN SCIENCE".

Načela odprtega dostopa in odprte znanosti so ključni del ustvarjanja in deljenja znanja. Raziskovalcem pomagajo doseči večjih vpliv, so opora pri deseminaciji raziskav in omogočajo vključenost širše družbe pri uveljavljanju družbenih sprememb.

Foster je dvoletni projekt, katerega cilj je vzpostaviti mehanizme , ki bodo raziskovalcem v EU pomagali spodbujati odprto znanost v njihovih vsakodnevnih procesih, zato podpirajo raziskovalce pri optimiziranju vidnosti in vpliva njihovih raziskav in pri sprejemu politik odprtega dostopa, skladnih s cilji EU.

DwB

Data Without Boundaries (2011 - 2015)

DwB je mednarodni EC FP7 projekt, katerega cilj je urediti enostaven dostop raziskovalcev do podatkov uradne statistike, tako na nacionalni, kot tudi na mednarodni ravni.

Arhiv družboslovnih podatkov je sodeloval na mednarodnem projektu Data without Boundaries (DwB), financiranim s strani Evropske komisije v sklopu o.p. 7. Cilj projekta je bil urediti dostop do podatkov uradne statistike, tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Poudarek projekta je bil med drugim, kako raziskovalcem omogočiti dostop preko državnih meja do z vidika varovanja zasebnosti nezaščitenih mikropodatkov. Namen projekta je bil podpirati enak in obvladljiv dostop raziskovalcev do mikropodatkov po celotni Evropi, pri čemer je potrebno vzpostaviti harmoniziran infrastrukturni model storitev dostopa do podatkov, v katerem se ne bi zanemarilo nacionalnega okolja in posebnosti nacionalne zakonodaje, vseeno pa bi omogočili mednarodno sodelovanje. Trenutno so namreč podatki uradne statistike po ocenah Evropske komisije premalo uporabljeni v raziskovalne namene, razlogi za to pa izhajajo iz različnih nacionalnih, tehničnih, kulturnih in pravnih ovir.

Projekt je bil razdeljen na 12 delovnih sklopov, pri katerih je sodelovalo 29 organizacij. Partnerji projekta so bili tako arhivi družboslovnih podatkov iz združenja CESSDA in raziskovalni centri ter univerze, obenem pa so bili vključeni tudi statističnimi uradi posameznih držav v sodelovanju z EUROSTAT-om. Eden izmed skupnih ciljev je bil vzpostaviti spletni portal, na katerem so dostopne vse najpomembnejše informacije o možnostih dostopa do mikropodatkov v evropskih državah, vključno z metapodatki raziskav. Na projektu je aktivno sodeloval tudi Arhiv družboslovnih podatkov, in sicer pri delovnem področju št. 5, katerega cilj je bil med drugim priprava seznama mikropodatkov uradne statistike v Evropi ter priprava metapodatkov za pripadajoča raziskovanja. Ker na projektu sodeluje tudi Statistični urad Republike Slovenije (delovna področja 3, 6 in 11), se je na nacionalni ravni poglobilo sodelovanje. Oba partnerja se namreč zavedata, da so cilji projekta DwB enostavneje dosegljivi s sodelovanjem državnih in akademskih institucij. Od tega bodo imeli koristi predvsem raziskovalci in drugi uporabniki, da bodo lahko množičneje in na lažji način dostopali do mikropodatkov uradne statistike.

V sklopu projekta so bili organizirani tudi različni dogodki, kot so konference in delavnice, ter razpisi za raziskovalce, ki so želeli dostopati do statistično zaščitenih mikropodatkov v drugih državah, s tem pa skladno s cilji spodbuditi in olajšati možnosti resnih raziskovalnih uporab tega dragocenega podatkovnega vira.

Serscida

SERSCIDA (2012 - 2014)

Namen projekta SERSCIDA je nuditi podporo sodelovanju in izmenjavi znanja med EU državami vključenimi v združenje CESSDA in državami Zahodnega Balkana (Hrvaško, Srbijo in Bosno in Hercegovino) na področju arhiviranja podatkov družboslovnih znanosti.

Namen projekta SERSCIDA – Support for Establishment of National/Regional Social Science Data Archives je nuditi podporo sodelovanju in izmenjavi znanja med EU državami vključenimi v Združenje Evropskih družboslovnih podatkovnih arhivov (CESSDA – Council of European Social Science Data Archives) in državami Zahodnega Balkana (Hrvaško, Srbijo in Bosno in Hercegovino) na področju arhiviranja podatkov družboslovnih znanosti.

OdprtiPodatki

Odprti podatki (2010 - 2013)

Cilj projekta Odprti podatki je priprava akcijskega načrta za oblikovanje politik na področju ravnanja z raziskovalnimi podatki, financiranimi z javnimi sredstvi.

Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, v okviru razpisa za CRP v letih 2010-13 po naročilu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) izvaja projekt »Odprti podatki – Priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji«

Odprt dostop do raziskovalnih podatkov je aktualen zaradi možnosti, ki jih ponujajo sodobne digitalne tehnologije in omrežja. Kot je navedeno v »Načelih in usmeritvah OECD za dostop do javno financiranih raziskovalnih podatkov« (v nadaljevanju »Načela OECD«), bolj odprt dostop do podatkov povečuje raznolikost analiz in presoj, spodbuja nova raziskovanja, omogoča preizkušanje novih ali alternativnih hipotez in metod raziskovanja, proučevanje metod zbiranja podatkov in meritev, spodbuja izobraževanje novih raziskovalcev, omogoča raziskovanje prvotno nepredvidenih tem ter oblikovanje novih podatkovnih serij s kombiniranjem podatkov iz več virov.

K izpolnjevanju Načel OECD, ki predstavljajo izhodišče projekta, se je zavezala tudi Slovenija z nedavno včlanitvijo v OECD. Odprt dostop do podatkov po Načelih OECD pomeni preglednost nad viri raziskovalnih podatkov, ki so nastali v skladu z uveljavljenimi znanstvenimi merili kakovosti in uporabnosti za nadaljnje analize. Raziskovalne podatke je potrebno urediti in opremiti z vsemi potrebnimi dodatnimi informacijami (metapodatki), ki opredeljujejo avtorske, patentne, metodološke in vsebinske podrobnosti o nastanku podatkovnega vira in možnostih nadaljnje uporabe. Odstranjene ovire pri dostopu do podatkov bodo torej zagotovile njihovo širšo uporabo, s tem pa se bo izboljšala znanstvena odličnost in uporabnost rezultatov

Tu se nahajajo javni dokumenti, ki so nastali v okviru projekta ali so kako drugače povezani s projektom.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Pretekli projekti. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/projekti/pretekli/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002, Družina III, ZA

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si