Slovensko javno mnenje 2020/3: Ogledalo javnega mnenja, Odnos do okolja (ISSP 2020), Mediji in problematika migracij, Odnos do uporabe pripravkov iz industrijske konoplje

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM203
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM203_V1
Main author(s):
 • Hafner Fink, Mitja
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
 • Pajnik, Mojca
 • Uhan, Samo
Co-workers:
 • Miheljak, Vlado
 • Toš, Niko
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Falle Zorman, Rebeka
 • Jagodic, Ana
 • Zajšek, Špela
 • Doušak, May
 • Kecman, Ivi
 • Gerdina, Otto
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2021)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P5-0151 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Study Content

Keywords ADP: zaupanje, zaupanje v institucije, zadovoljstvo z življenjem, okoljska problematika, varovanje okolja, množični mediji, odnos do priseljevanja, odnos do demokracije, vrednote, covid-19, epidemija, demografija, politična udeležba, industrijska konoplja

Keywords ELSST:
PODNEBNA SPREMEMBA, OKOLJSKA SPREMEMBA, MNOŽIČNI MEDIJI

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - Družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
EPIDEMIJA KORONAVIRUSA (COVID-19)
DEMOGRAFIJA
STALIŠČA O OKOLJU
MNOŽIČNI MEDIJI IN ODNOS DO PRISELJEVANJA


Abstract:

Slovensko javno mnenje 2020/3 vključuje več sklopov: (1) Ogledalo javnega mnenja, (2) modul vprašanj o okolju mednarodne raziskave ISSP 2020 - Enviroment; (3) modul o medijih in problematiki migracij; (4) krajši sklop o stališčih in ravnanju v času epidemije covid-19; in (5) krajši sklop o pripravkih iz industrijske konoplje. Sklop »Ogledalo javnega mnenja« pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo z nekaterimi vidiki življenja (vključno s samooceno zdravja, oceno materialne situcije gospodinjstva), ocena razmer v nekaterih družbenih podsistemih, odnos do demokracije, odnos do priseljevanja, nekateri vidiki zaupanja, politične usmeritve in vrednote, protestna participacija. Modul stališč in ravnanj v povezavi z okoljem (ISSP 2020 – Environment) vključuje vprašanja o nekaterih vidikih nacionalizma, odnos do institucij in zaupanje. Jedro modula pa vključuje naslednje okoljske tematike: zaznava različnih okoljskih groženj; odnos do podnebnih sprememb; okoljske vrednote; samo-učinkovitost glede varovanja okolja; kooperativnost glede varovanja okolja; nekatere prakse iz vsakdanjega življenje, ki so relevantne z vidika varovanja okolja; okoljski aktivizem (participacija). Raziskava »Mediji in problematika migracij« beleži odnos do medijskega poročanja (nasploh in o migracijah) in do problema migracij iz različnih zornih kotov. Ključne so naslednje teme: odnos do politike in politikov, spremljanje množičnih medijev, zaupanje množičnim medijem, ocena poročanja medijev, poročanje medijev o migracijah, občutki povezani z slovensko politiko na področju migracij, stališče o načinu reševanja migrantske problematike, stališča o posledicah priseljevanja na življenje v Sloveniji.

Methodology


Collection date: 10. november 2020 - 31. januar 2021
Date of production: 2021
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

V izbor so vključeni posamezniki, starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded:

/

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Verjetnostno

Vzorčni načrt je bil zasnovan za anketo s spletnim samo-izpolnjevanjem. Populacijo so sestavljali vsi prebivalci Republike Slovenije stari 18 let ali več. Zgornja starostna meja ni bila postavljena. Izbor oseb, ki so bile vključene v vzorec, je bil izveden na podlagi Centralnega registra prebivalcev Slovenije kot izhodiščnega vzorčnega seznama. Postopek izbora oseb je bil naključni sistematični, kjer je imela vsaka oseba iz populacije enako verjetnost, da bo vključena v vzorec. Za sistematični izbor oseb se je upoštevala predhodna stratifikacija glede na 12 statističnih regij in 6 tipov naselij. Na podlagi vzorčnega načrta je bil določena velikost vzorca n=2500 oseb.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Weighting:

Z metodo raking je bila oblikovana post-stratifikacijska utež na spremenljivkah: Spol x Starost in Regija x Tip Naselja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Slovensko javno mnenje 2020/3 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Hafner Fink, Mitja

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 227
 • number of units: 1102

License: ccbync

Version: 8. oktober 2021

Variable list

ID IDNO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1102 0 1 1102 551.5 318.264

Valid range from 1 to 1102

itime Datum

Value 22 Frequency
01.12.2020 20
02.01.2021 4
02.12.2020 5
03.01.2021 1
03.12.2020 12
04.01.2021 9
04.12.2020 13
05.12.2020 9
06.12.2020 4
07.01.2021 1
07.12.2020 2
08.01.2021 28
08.12.2020 4
09.01.2021 14
09.12.2020 7
10.01.2021 13
10.11.2020 137
10.12.2020 10
11.01.2021 9
11.11.2020 85
11.12.2020 3
12.01.2021 7
12.11.2020 41
12.12.2020 1
13.01.2021 10
13.11.2020 34
13.12.2020 5
14.01.2021 10
14.11.2020 25
14.12.2020 8
15.01.2021 4
15.11.2020 27
15.12.2020 11
16.11.2020 25
16.12.2020 37
17.01.2021 1
17.11.2020 13
17.12.2020 21
18.01.2021 2
18.11.2020 17
18.12.2020 8
19.01.2021 8
19.11.2020 26
19.12.2020 6
20.01.2021 4
20.11.2020 23
20.12.2020 4
21.01.2021 2
21.11.2020 6
21.12.2020 9
22.01.2021 1
22.11.2020 5
22.12.2020 3
23.11.2020 10
23.12.2020 9
24.11.2020 101
24.12.2020 2
25.01.2021 2
25.11.2020 49
25.12.2020 3
26.11.2020 41
26.12.2020 1
27.01.2021 2
27.11.2020 25
27.12.2020 2
28.11.2020 20
28.12.2020 2
29.01.2021 1
29.11.2020 20
29.12.2020 2
30.01.2021 1
30.11.2020 11
30.12.2020 2
31.01.2021 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1102 0

Z1 Z1. Zadovoljstvo z življenjem:

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 31 Frequency
0 izredno nezadovoljen 12
1 1 7
2 2 15
3 3 32
4 4 39
5 5 135
6 6 114
7 7 250
8 8 306
9 9 107
10 izredno zadovoljen 77
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 3
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1094 8

Valid range from 0 to 10

ID IDNO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1102 0 1 1102 551.5 318.264

Valid range from 1 to 1102

itime Datum

Value 2225 Frequency
01.12.2020 20
02.01.2021 4
02.12.2020 5
03.01.2021 1
03.12.2020 12
04.01.2021 9
04.12.2020 13
05.12.2020 9
06.12.2020 4
07.01.2021 1
07.12.2020 2
08.01.2021 28
08.12.2020 4
09.01.2021 14
09.12.2020 7
10.01.2021 13
10.11.2020 137
10.12.2020 10
11.01.2021 9
11.11.2020 85
11.12.2020 3
12.01.2021 7
12.11.2020 41
12.12.2020 1
13.01.2021 10
13.11.2020 34
13.12.2020 5
14.01.2021 10
14.11.2020 25
14.12.2020 8
15.01.2021 4
15.11.2020 27
15.12.2020 11
16.11.2020 25
16.12.2020 37
17.01.2021 1
17.11.2020 13
17.12.2020 21
18.01.2021 2
18.11.2020 17
18.12.2020 8
19.01.2021 8
19.11.2020 26
19.12.2020 6
20.01.2021 4
20.11.2020 23
20.12.2020 4
21.01.2021 2
21.11.2020 6
21.12.2020 9
22.01.2021 1
22.11.2020 5
22.12.2020 3
23.11.2020 10
23.12.2020 9
24.11.2020 101
24.12.2020 2
25.01.2021 2
25.11.2020 49
25.12.2020 3
26.11.2020 41
26.12.2020 1
27.01.2021 2
27.11.2020 25
27.12.2020 2
28.11.2020 20
28.12.2020 2
29.01.2021 1
29.11.2020 20
29.12.2020 2
30.01.2021 1
30.11.2020 11
30.12.2020 2
31.01.2021 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1102 0

Z1 Z1. Zadovoljstvo z življenjem:

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 3224 Frequency
0 izredno nezadovoljen 12
1 1 7
2 2 15
3 3 32
4 4 39
5 5 135
6 6 114
7 7 250
8 8 306
9 9 107
10 izredno zadovoljen 77
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 3
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1094 8

Valid range from 0 to 10

Z2 Z2. Zadovoljstvo z materialnimi razmerami:

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Value 4223 Frequency
0 zelo nezadovoljen 11
1 1 4
2 2 20
3 3 35
4 4 66
5 5 138
6 6 111
7 7 246
8 8 257
9 9 114
10 zelo zadovoljen 94
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 1
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 6

Valid range from 0 to 10

Z3 Z3. Finanèna primerjava s sosesko:

Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Value 5222 Frequency
0 veliko slabše 21
1 1 10
2 2 27
3 3 49
4 4 84
5 5 289
6 6 174
7 7 167
8 8 154
9 9 50
10 veliko boljše 18
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 56
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 59

Valid range from 0 to 10

Z4 Z4. Ocena zdravja:

Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Ali bi rekli, da je ...

Value 6221 Frequency
1 zelo dobro 172
2 dobro 498
3 zadovoljivo 343
4 slabo 69
5 zelo slabo 14
-9 Ni odgovoril 1
-8 Ne vem 5
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 6

Valid range from 1 to 5

E1a E1a. 1. najbolj pereèa tematika v Sloveniji: ISSP 2020 ENVIRONMENT - OKOLJE

Katera od navedenih tem je v Sloveniji danes najbolj pereča?

Value 7220 Frequency
1 zdravstveno varstvo 538
2 izobraževanje 29
3 kriminal 31
4 okolje 29
5 priseljevanje 51
6 gospodarstvo 195
7 terorizem 3
8 revšèina 142
9 niè od navedenega 48
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 32
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 36

Valid range from 1 to 9

E1b E1b. 2. najbolj pereèa tematika v Sloveniji

In katera je naslednja najbolj pereča tematika?

Value 8219 Frequency
1 zdravstveno varstvo 216
2 izobraževanje 82
3 kriminal 55
4 okolje 72
5 priseljevanje 73
6 gospodarstvo 299
7 terorizem 8
8 revšèina 160
9 niè od navedenega 17
-9 Ni odgovoril 19
-8 Ne vem 17
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 120

Valid range from 1 to 9

E2a E2a. Privatno podjetništvo je najboljše zagotovilo za rešitev gospodarskih problemov Slovenije.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Privatno podjetništvo je najboljše zagotovilo za rešitev gospodarskih problemov Slovenije.

Value 9218 Frequency
1 moèno soglašam 95
2 soglašam 319
3 niti - niti 416
4 ne soglašam 146
5 sploh ne soglašam 38
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 83
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 88

Valid range from 1 to 5

E2b E2b. Vlada je odgovorna za to, da zmanjša razlike v dohodkih med ljudmi z visokimi in z nizkimi dohodki.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Vlada je odgovorna za to, da zmanjša razlike v dohodkih med ljudmi z visokimi in z nizkimi dohodki.

Value 10217 Frequency
1 moèno soglašam 388
2 soglašam 473
3 niti - niti 126
4 ne soglašam 66
5 sploh ne soglašam 28
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 16
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 21

Valid range from 1 to 5

E2c E2c. Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih proizvodov, da bi zašèitila lastno gospodarstvo.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih proizvodov, da bi zaščitila lastno gospodarstvo.

Value 11216 Frequency
1 moèno soglašam 234
2 soglašam 371
3 niti - niti 242
4 ne soglašam 173
5 sploh ne soglašam 59
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 18
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1079 23

Valid range from 1 to 5

E2d E2d. V Sloveniji bi morali omejiti priseljevanje, da bi zašèitili naš naèin življenja.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? V Sloveniji bi morali omejiti priseljevanje, da bi zaščitili naš način življenja.

Value 12215 Frequency
1 moèno soglašam 248
2 soglašam 314
3 niti - niti 249
4 ne soglašam 164
5 sploh ne soglašam 104
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 17
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1079 23

Valid range from 1 to 5

E2e E2e. Slovenska država izgublja preveè moèi na raèun mednarodnih organizacij.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Slovenska država izgublja preveč moči na račun mednarodnih organizacij.

Value 13214 Frequency
1 moèno soglašam 108
2 soglašam 338
3 niti - niti 292
4 ne soglašam 157
5 sploh ne soglašam 49
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 152
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 158

Valid range from 1 to 5

E3a E3a. 1. Najbolj pomembna stvar v Sloveniji:

Prosimo, izberite eno od spodaj naštetih stvari, za katero mislite, da bi morala biti najvišja prioriteta za Slovenijo, najbolj pomembna stvar, ki bi jo bilo treba narediti. V Sloveniji bi morali predvsem...

Value 14213 Frequency
1 ohranjati red v državi 259
2 omogoèiti ljudem, da v veèji meri vplivajo na vladne odloèit 518
3 prepreèevati narašèanje cen 165
4 šèititi svobodo govora 128
-9 Ni odgovoril 0
-8 Ne vem 32
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1070 32

Valid range from 1 to 4

E3b E3b. 2. Najbolj pomembna stvar v Sloveniji:

In katera od prej naštetih stvari bi morala biti v Sloveniji po vaši oceni naslednja prioriteta, druga najpomembnejša stvar, ki bi jo bilo treba narediti? V Sloveniji bi morali predvsem...

Value 15212 Frequency
1 ohranjati red v državi 228
2 omogoèiti ljudem, da v veèji meri vplivajo na vladne odloèit 236
3 prepreèevati narašèanje cen 250
4 šèititi svobodo govora 307
-9 Ni odgovoril 18
-8 Ne vem 63
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 81

Valid range from 1 to 4

E4 E4. Ali veèini ljudi lahko zaupamo, ali je treba biti previden?

Ce govorimo na splošno, ali bi rekli, da vecini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 5 pa, da vecini ljudi lahko zaupamo.

Value 16211 Frequency
1 treba je biti zelo previden 262
2 2 225
3 3 316
4 4 196
5 veèini ljudi lahko zaupamo 91
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 8
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1090 12

Valid range from 1 to 5

E5a E5a. Zaupanje: univerzitetnim raziskovalnim centrom

S pomočjo lestvice od 0 do 10 povejte, koliko vi osebno zaupate vsaki od navedenih institucij. 0 pomeni, da sploh ne zaupate, 10 pa, da povsem zaupate. univerzitetnim raziskovalnim centrom

Value 17210 Frequency
0 sploh ne zaupam 24
1 1 10
2 2 24
3 3 38
4 4 43
5 5 147
6 6 83
7 7 147
8 8 232
9 9 147
10 povsem zaupam 183
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 19
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1078 24

Valid range from 0 to 10

E5b E5b. Zaupanje: informativnim medijem :

S pomočjo lestvice od 0 do 10 povejte, koliko vi osebno zaupate vsaki od navedenih institucij. 0 pomeni, da sploh ne zaupate, 10 pa, da povsem zaupate. informativnim medijem

Value 18209 Frequency
0 sploh ne zaupam 102
1 1 64
2 2 85
3 3 132
4 4 116
5 5 209
6 6 116
7 7 126
8 8 96
9 9 26
10 povsem zaupam 20
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 5
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1092 10

Valid range from 0 to 10

E5c E5c. Zaupanje: podjetjem in gospodarstvu:

S pomočjo lestvice od 0 do 10 povejte, koliko vi osebno zaupate vsaki od navedenih institucij. 0 pomeni, da sploh ne zaupate, 10 pa, da povsem zaupate. podjetjem in gospodarstvu

Value 19208 Frequency
0 sploh ne zaupam 24
1 1 16
2 2 27
3 3 68
4 4 82
5 5 245
6 6 171
7 7 191
8 8 165
9 9 52
10 povsem zaupam 39
-9 Ni odgovoril 2
-8 Ne vem 20
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1080 22

Valid range from 0 to 10

E5d E5d. Zaupanje: Državnemu zboru

S pomočjo lestvice od 0 do 10 povejte, koliko vi osebno zaupate vsaki od navedenih institucij. 0 pomeni, da sploh ne zaupate, 10 pa, da povsem zaupate. Državnemu zboru

Value 20207 Frequency
0 sploh ne zaupam 235
1 1 103
2 2 141
3 3 150
4 4 99
5 5 168
6 6 82
7 7 52
8 8 38
9 9 11
10 povsem zaupam 9
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 10
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1088 14

Valid range from 0 to 10

E6 E6. Koliko vas skrbijo problemi okolja?

Ce govorimo na splošno, koliko vas skrbijo problemi okolja? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 1 do 5, pri cemer 1 pomeni, da vas ta vprašanja sploh ne skrbijo, 5 pa pomeni, da vas ta vprašanja zelo skrbijo.

Value 21206 Frequency
1 sploh me ne skrbijo 18
2 2 30
3 3 165
4 4 323
5 zelo me skrbijo 560
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 2
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 6

Valid range from 1 to 5

E7 E7. Najbolj pomemben okoljski problem za Slovenijo kot celoto?

Spodaj je naveden seznam nekaterih okoljskih problemov. Kateri od navedenih problemov (če sploh kateri), je po vašem mnenju najbolj pomemben za Slovenijo kot celoto?

Value 22205 Frequency
1 onesnaženje zraka 192
2 kemikalije in pesticidi 143
3 pomanjkanje vode 14
4 onesnaženje vode 160
5 radioaktivni odpadki 31
6 odlaganje gospodinjskih odpadkov 174
7 podnebne spremembe 168
8 gensko spremenjena hrana 97
9 izraba naravnih virov 76
10 niè od navedenega 15
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 27
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1070 32

Valid range from 1 to 10

E8 E8. Katera od naštetih trditev o svetovnem podnebju je najbližja vašemu mnenju?

Veliko je razprav o svetovnem podnebju in o mnenju, da se svetovno podnebje v zadnjih desetletjih spreminja. Katera od naštetih trditev je najbližja vašemu mnenju?

Value 23204 Frequency
1 podnebje se ne spreminja 4
2 podnebje se spreminja predvsem zaradi naravnih procesov 42
3 podnebje se v enaki meri spreminja zaradi naravnih procesov 417
4 podnebje se spreminja predvsem zaradi delovanja ljudi 621
-9 Ni odgovoril 0
-8 Ne vem 18
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1084 18

Valid range from 1 to 4

E9a E9a. Kako slabi ali dobri bodo vplivi podnebnih sprememb za svet kot celoto?

Kako slabi ali dobri bodo po vašem mnenju vplivi podnebnih sprememb na svet kot celoto? Ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da bodo vplivi izredno slabi, 10 pa izredno dobri.

Value 24203 Frequency
0 izredno slabi vplivi 198
1 1 106
2 2 195
3 3 182
4 4 105
5 5 150
6 6 37
7 7 38
8 8 31
9 9 7
10 izredno dobri vplivi 13
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 32
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1062 40

Valid range from 0 to 10

E9b E9b. Kako slabi ali dobri bodo vplivi podnebnih sprememb za Slovenijo?

Kako slabi ali dobri bodo po vašem mnenju vplivi podnebnih sprememb na Slovenijo? Ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da bodo vplivi izredno slabi, 10 pa izredno dobri.

Value 25202 Frequency
0 izredno slabi vplivi 113
1 1 84
2 2 145
3 3 208
4 4 154
5 5 195
6 6 57
7 7 35
8 8 37
9 9 8
10 izredno dobri vplivi 7
-9 Ni odgovoril 18
-8 Ne vem 37
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 59

Valid range from 0 to 10

E10a E10a. Moderna znanost bo rešila naše probleme v zvezi z okoljem, ne da bi se zato naš naèin življenja kaj dosti spremenil.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Moderna znanost bo rešila naše probleme v zvezi z okoljem, ne da bi se zato naš način življenja kaj dosti spremenil.

Value 26201 Frequency
1 moèno soglašam 16
2 soglašam 100
3 niti - niti 310
4 ne soglašam 396
5 sploh ne soglašam 238
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 37
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1060 42

Valid range from 1 to 5

E10b E10b. Preveè nas skrbi prihodnost našega okolja, premalo pa vse, kar se danes dogaja v zvezi s cenami in zaposlitvijo.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Preveč nas skrbi prihodnost našega okolja, premalo pa vse, kar se danes dogaja v zvezi s cenami in zaposlitvijo.

Value 27200 Frequency
1 moèno soglašam 81
2 soglašam 275
3 niti - niti 270
4 ne soglašam 324
5 sploh ne soglašam 127
-9 Ni odgovoril 8
-8 Ne vem 17
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 25

Valid range from 1 to 5

E10c E10c. Skoraj vse, kar sodi k modernemu življenju, škodi okolju.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Skoraj vse, kar sodi k modernemu življenju, škodi okolju.

Value 28199 Frequency
1 moèno soglašam 107
2 soglašam 343
3 niti - niti 320
4 ne soglašam 262
5 sploh ne soglašam 50
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 14
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1082 20

Valid range from 1 to 5

E10d E10d. Ljudje so preveè zaskrbljeni zaradi škode, ki jo okolju prizadene èloveški napredek.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Ljudje so preveč zaskrbljeni zaradi škode, ki jo okolju prizadene človeški napredek.

Value 29198 Frequency
1 moèno soglašam 60
2 soglašam 209
3 niti - niti 258
4 ne soglašam 377
5 sploh ne soglašam 167
-9 Ni odgovoril 7
-8 Ne vem 24
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1071 31

Valid range from 1 to 5

E10e E10e. Da bi omogoèili varovanje okolja, je treba v Sloveniji zagotoviti gospodarsko rast.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Da bi omogočili varovanje okolja, je treba v Sloveniji zagotoviti gospodarsko rast.

Value 30197 Frequency
1 moèno soglašam 94
2 soglašam 333
3 niti - niti 339
4 ne soglašam 209
5 sploh ne soglašam 58
-9 Ni odgovoril 9
-8 Ne vem 60
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 69

Valid range from 1 to 5

E10f E10f. Gospodarska rast vedno povzroèa škodo okolju.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Gospodarska rast vedno povzroča škodo okolju.

Value 31196 Frequency
1 moèno soglašam 60
2 soglašam 235
3 niti - niti 394
4 ne soglašam 300
5 sploh ne soglašam 61
-9 Ni odgovoril 9
-8 Ne vem 43
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 52

Valid range from 1 to 5

E11a E11a. Kako zelo bi bili pripravljeni plaèevati dosti višje cene z namenom varovanja okolja?

Kako zelo bi bili pripravljeni plačevati dosti višje cene z namenom varovanja okolja?

Value 32195 Frequency
1 zelo pripravljen 21
2 kar precej pripravljen 289
3 niti pripravljen, niti nepripravljen 447
4 kar precej nepripravljen 175
5 zelo nepripravljen 114
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 51
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 56

Valid range from 1 to 5

E11b E11b. Kako bi bili pripravljeni plaèevati dosti višje davke za varovanje okolja?

In kako bi bili pripravljeni plačevati dosti višje davke za varovanje okolja?

Value 33194 Frequency
1 zelo pripravljen 12
2 kar precej pripravljen 183
3 niti pripravljen, niti nepripravljen 397
4 kar precej nepripravljen 220
5 zelo nepripravljen 230
-9 Ni odgovoril 15
-8 Ne vem 45
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 60

Valid range from 1 to 5

E11c E11c. Kako bi se bili pripravljeni odpovedati vašemu življenjskemu standardu z namenom varovanja okolja?

In kako bi se bili pripravljeni odpovedati vašemu življenjskemu standardu z namenom varovanja okolja?

Value 34193 Frequency
1 zelo pripravljen 42
2 kar precej pripravljen 379
3 niti pripravljen, niti nepripravljen 399
4 kar precej nepripravljen 159
5 zelo nepripravljen 74
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 43
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1053 49

Valid range from 1 to 5

E11d E11d. V kolikšni meri bi bili pripravljeni sprejeti zmanjšanje obsega zašèitenih naravnih obmoèij v Sloveniji za gospodarski razvoj?

V kolikšni meri bi bili pripravljeni sprejeti zmanjšanje obsega zaščitenih naravnih območij v Sloveniji, da bi jih odprli za gospodarski razvoj?

Value 35192 Frequency
1 zelo pripravljen 28
2 kar precej pripravljen 144
3 niti pripravljen, niti nepripravljen 219
4 kar precej nepripravljen 301
5 zelo nepripravljen 351
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 55
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 59

Valid range from 1 to 5

E12a E12a. Za nekoga kot sem jaz, je pretežko, da bi kaj dosti naredil za okolje.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Za nekoga kot sem jaz, je pretežko, da bi kaj dosti naredil za okolje.

Value 36191 Frequency
1 moèno soglašam 58
2 soglašam 207
3 niti - niti 184
4 ne soglašam 439
5 sploh ne soglašam 199
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 10
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1087 15

Valid range from 1 to 5

E12b E12b. Naredim, kar je dobro za okolje, tudi èe zato porabim veè denarja ali mi vzame veè èasa.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Naredim, kar je dobro za okolje, tudi če zato porabim več denarja ali mi vzame več časa.

Value 37190 Frequency
1 moèno soglašam 95
2 soglašam 629
3 niti - niti 280
4 ne soglašam 62
5 sploh ne soglašam 15
-9 Ni odgovoril 7
-8 Ne vem 14
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 21

Valid range from 1 to 5

E12c E12c. V življenju obstajajo pomembnejše stvari kot je varovanje okolja.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? V življenju obstajajo pomembnejše stvari kot je varovanje okolja.

Value 38189 Frequency
1 moèno soglašam 31
2 soglašam 171
3 niti - niti 332
4 ne soglašam 400
5 sploh ne soglašam 145
-9 Ni odgovoril 7
-8 Ne vem 16
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1079 23

Valid range from 1 to 5

E12d E12d. Nobenega smisla nima, da po svojih najboljših moèeh skrbiš za okolje, èe tega ne poènejo tudi drugi.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Nobenega smisla nima, da po svojih najboljših močeh skrbiš za okolje, če tega ne počnejo tudi drugi.

Value 39188 Frequency
1 moèno soglašam 88
2 soglašam 169
3 niti - niti 143
4 ne soglašam 454
5 sploh ne soglašam 236
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 6
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1090 12

Valid range from 1 to 5

E12e E12e. Mnoge trditve o ogroženosti okolja so pretirane.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Mnoge trditve o ogroženosti okolja so pretirane. Mnoge trditve o ogroženosti okolja so pretirane.

Value 40187 Frequency
1 moèno soglašam 22
2 soglašam 127
3 niti - niti 239
4 ne soglašam 459
5 sploh ne soglašam 219
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 30
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 36

Valid range from 1 to 5

E12f E12f. Težko presodim, ali s svojim naèinom življenja koristim, ali škodujem okolju.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Težko presodim, ali s svojim načinom življenja koristim, ali škodujem okolju.

Value 41186 Frequency
1 moèno soglašam 14
2 soglašam 182
3 niti - niti 286
4 ne soglašam 436
5 sploh ne soglašam 135
-9 Ni odgovoril 8
-8 Ne vem 41
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1053 49

Valid range from 1 to 5

E12g E12g. Okoljski problemi neposredno vplivajo na moje vsakdanje življenje.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Okoljski problemi neposredno vplivajo na moje vsakdanje življenje.

Value 42185 Frequency
1 moèno soglašam 70
2 soglašam 397
3 niti - niti 386
4 ne soglašam 166
5 sploh ne soglašam 47
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 33
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 36

Valid range from 1 to 5

E13a E13a. Ali je onesnaževanje zraka, ki ga povzroèajo avtomobili...

Ali na splošno mislite, da je onesnaževanje zraka, ki ga povzročajo avtomobili

Value 43184 Frequency
1 izjemno nevarno za okolje 115
2 zelo nevarno 362
3 srednje nevarno 535
4 ni zelo nevarno 70
5 sploh ni nevarno za okolje 7
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 10
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1089 13

Valid range from 1 to 5

E13b E13b. Ali je onesnaževanje zraka, ki ga povzroèa industrija...

Ali na splošno mislite, da je onesnaževanje zraka, ki ga povzroča industrija...

Value 44183 Frequency
1 izjemno nevarno za okolje 289
2 zelo nevarno 546
3 srednje nevarno 230
4 ni zelo nevarno 18
5 sploh ni nevarno za okolje 2
-9 Ni odgovoril 10
-8 Ne vem 7
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1085 17

Valid range from 1 to 5

E13c E13c. Ali so pesticidi in druga kemièna sredstva, ki jih uporabljajo v kmetijstvu...

In kaj mislite, ali so pesticidi in druga kemična sredstva, ki jih uporabljajo v kmetijstvu...

Value 45182 Frequency
1 izjemno nevarni za okolje 382
2 zelo nevarni 476
3 srednje nevarni 201
4 niso zelo nevarni 23
5 sploh niso nevarni za okolje 6
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 11
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1088 14

Valid range from 1 to 5

E13d E13d. Ali je onesnaževanje slovenskih rek, jezer in potokov...

Ali na splošno mislite, da je onesnaževanje slovenskih rek, jezer in potokov...

Value 46181 Frequency
1 izjemno nevarno za okolje 359
2 zelo nevarno 469
3 srednje nevarno 218
4 ni zelo nevarno 38
5 sploh ni nevarno za okolje 5
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 10
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1089 13

Valid range from 1 to 5

E13e E13e. Ali je zvišanje temperature na Zemlji kot posledica podnebnih sprememb...

Ali na splošno mislite, da je zvišanje temperature na Zemlji kot posledica podnebnih sprememb...

Value 47180 Frequency
1 izjemno nevarno za okolje 309
2 zelo nevarno 482
3 srednje nevarno 231
4 ni zelo nevarno 36
5 sploh ni nevarno za okolje 3
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 37
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 41

Valid range from 1 to 5

E13f E13f. Ali je spreminjanje genetske sestave nekaterih pridelkov...

Ali na splošno mislite, da je spreminjanje genetske sestave nekaterih pridelkov...

Value 48179 Frequency
1 izjemno nevarno za okolje 277
2 zelo nevarno 395
3 srednje nevarno 268
4 ni zelo nevarno 97
5 sploh ni nevarno za okolje 12
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 47
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1049 53

Valid range from 1 to 5

E13g E13g. Ali so jedrske elektrarne...

In kaj mislite, ali so jedrske elektrarne...

Value 49178 Frequency
1 izjemno nevarne za okolje 260
2 zelo nevarne 267
3 srednje nevarne 321
4 niso zelo nevarne 174
5 sploh niso nevarne za okolje 44
-9 Ni odgovoril 1
-8 Ne vem 35
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 36

Valid range from 1 to 5

E14a E14a. Kako bi dosegli, da bi podjetja in industrija v Sloveniji varovala okolje?

Kako bi dosegli, da bi podjetja in industrija v Sloveniji varovala okolje? Kateri od navedenih načinov bi bil po vašem mnenju najboljši?

Value 50177 Frequency
1 visoke kazni za podjetja, ki škodujejo okolju 322
2 z davènimi ukrepi nagraditi podjetja, ki varujejo okolje 539
3 veè informiranja in izobraževanja za podjetja o prednostih v 218
-9 Ni odgovoril 2
-8 Ne vem 21
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1079 23

Valid range from 1 to 3

E14b E14b. Kako bi dosegli, da bi ljudje in njihove družine v Sloveniji varovali okolje?

Kako bi dosegli, da bi ljudje in njihove družine v Sloveniji varovali okolje? Kateri od navedenih načinov bi bil po vašem mnenju najboljši?

Value 51176 Frequency
1 visoke kazni za ljudi, ki škodujejo okolju 245
2 z davènimi ukrepi nagraditi ljudi, ki varujejo okolje 451
3 veè informiranja in izobraževanja ljudi o prednostih varovan 387
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 14
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1083 19

Valid range from 1 to 3

E15 E15. Koliko uživate v tem, da ste zunaj v naravi?

Koliko, če sploh, uživate v tem, da ste zunaj v naravi?

Value 52175 Frequency
1 sploh niè 1
2 le malo 8
3 do neke mere 61
4 precej 190
5 zelo 841
-9 Ni odgovoril 1
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1101 1

Valid range from 1 to 5

E16 E16. Kako pogosto ste se v zadnjih dvanajstih mesecih ukvarjali s prostoèasnimi aktivnostmi v naravi?

Kako pogosto, če sploh, ste se v zadnjih dvanajstih mesecih ukvarjali s prostočasnimi aktivnostmi v naravi kot so pohodništvo, opazovanje ptic, plavanje, smučanje ali pa samo sproščanje v naravi?

Value 53174 Frequency
1 vsak dan 347
2 nekajkrat tedensko 496
3 nekajkrat meseèno 172
4 nekajkrat letno 62
5 nikoli 19
-9 Ni odgovoril 0
-8 Ne vem 6
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 6

Valid range from 1 to 5

E17a E17a. Kolikokrat ste potovali z letalom v zanjih 12 mesecih?

Koliko potovanj z letalom ste opravili v zadnjih dvanajstih mesecih? Pri tem štejte let v obe smeri, vključno s povezovalnimi leti, kot eno potovanje.

Value 54173 Frequency
0 882
1 100
2 50
3 5
4 13
5 3
6 1
7 1
8 1
12 1
15 1
30 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-9 Ni odgovoril 15
-8 Ne vem 28
-7 Zavrnil 0
-5 Prazna enota 0
-4 Preskok (if) 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 43

Valid range from 0 to 30

E17b E17b. Koliko ur na obièajen dan preživite v motornem vozilu?

Koliko ur na običajen dan v tednu preživite v avtu ali drugem motornem vozilu, vključno z motorjem, tovornjakom in kombijem? Pri tem ne upoštevajte javnega prevoza in prevozov z avtobusi, minibusi in večjimi taksiji.

Value 55172 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-9 Ni odgovoril 23
-8 Ne vem 41
-7 Zavrnil 0
-5 Prazna enota 0
-4 Preskok (if) 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1037 65 0 20 1.646 2.573

Valid range from 0 to 20

E17c E17c. Koliko dni v obièajnem tednu jeste goveje meso ali jagnjetino?

Koliko dni v običajnem tednu jeste goveje meso, jagnjetino ali izdelke, ki vsebujejo ti dve vrsti mesa?

Value 56171 Frequency
0 0 dni v tednu 190
1 1 dan v tednu 448
2 2 dni v v tednu 206
3 3 dni v tednu 131
4 4 dni v tednu 62
5 5 dni v tednu 21
6 6 dni v tednu 12
7 7 dni v tednu(vsak dan) 17
-9 Ni odgovoril 1
-8 Ne vem 14
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1087 15

Valid range from 0 to 7

E18 E18. Koliko sob imate doma?

Koliko sob imate doma (v stanovanju ali hiši)? Pri tem ne upoštevajte ločene kuhinje, kopalnic, garaž, balkonov, hodnikov ali garderob.

Value 57170 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 14
-7 Zavrnil 0
-5 Prazna enota 0
-4 Preskok (if) 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1083 19 0 15 3.563 1.943

Valid range from 0 to 15

E19a E19a. Kako pogosto se posebej potrudite in loèeno zbirate odpadke?

Kako pogosto se posebej potrudite in ločeno zbirate odpadke - steklo, kovine, plastiko, papir in tako naprej za reciklažo?

Value 58169 Frequency
1 vedno 874
2 pogosto 183
3 vèasih 37
4 nikoli 5
5 kjer živim reciklaža ni na voljo 0
-9 Ni odgovoril 0
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1099 3

Valid range from 1 to 5

E19b E19b. In kako pogosto se odloèite, da doloèenih proizvodov ne boste kupili zaradi okoljskih razlogov?

In kako pogosto se odločite, da določenih proizvodov ne boste kupili zaradi okoljskih razlogov?

Value 59168 Frequency
1 vedno 48
2 pogosto 382
3 vèasih 534
4 nikoli 137
-9 Ni odgovoril 1
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1101 1

Valid range from 1 to 4

E20 E20. Ali ste èlan kakšne skupine, ki si je kot glavni cilj postavila ohranitev in varovanje okolja?

Ali ste član kakšne skupine, ki si je kot glavni cilj postavila ohranitev in varovanje okolja?

Value 60167 Frequency
1 da 61
2 ne 1037
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1098 4

Valid range from 1 to 2

E21a E21a. V zadnjih 5 letih: podpisali peticijo v zvezi z varstvom okolja

Ali ste v zadnjih petih letih kdaj... podpisali peticijo v zvezi z varstvom okolja?

Value 61166 Frequency
1 da 242
2 ne 857
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1099 3

Valid range from 1 to 2

E21b E21b. V zadnjih 5 letih: dali denar kakšni skupini za varstvo okolja

Ali ste v zadnjih petih letih kdaj... dali denar kakšni skupini za varstvo okolja?

Value 62165 Frequency
1 da 131
2 ne 965
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 6

Valid range from 1 to 2

E21c E21c. V zadnjih 5 letih: sodelovali pri protestu ali demonstraciji za varstvo okolja

Ali ste v zadnjih petih letih kdaj... sodelovali pri protestu ali demonstraciji, ko je šlo za varstvo okolja?

Value 63164 Frequency
1 da 59
2 ne 1037
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 6

Valid range from 1 to 2

E22a E22a. V zadnjih 12 mesecih prizadelo vašo sosesko: onesnaženje zraka

Če pomislite na svojo sosesko, v kolikšni meri, če sploh, so jo v zadnjih dvanajstih mesecih prizadele naštete stvari: onesnaženje zraka

Value 64163 Frequency
1 sploh niè 204
2 malo 318
3 do neke mere 345
4 precej 117
5 zelo 43
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 70
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 75

Valid range from 1 to 5

E22b E22b. V zadnjih 12 mesecih prizadelo vašo sosesko: onesnaženje vode

Če pomislite na svojo sosesko, v kolikšni meri, če sploh, so jo v zadnjih dvanajstih mesecih prizadele naštete stvari: onesnaženje vode

Value 65162 Frequency
1 sploh niè 331
2 malo 336
3 do neke mere 230
4 precej 96
5 zelo 21
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 82
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 88

Valid range from 1 to 5

E22c E22c. V zadnjih 12 mesecih prizadelo vašo sosesko: ekstremni vremenski pojavi

Če pomislite na svojo sosesko, v kolikšni meri, če sploh, so jo v zadnjih dvanajstih mesecih prizadele naštete stvari: ekstremni vremenski pojavi (močne nevihte, suše, poplave, vročinski valovi, močne ohladitve ipd.)

Value 66161 Frequency
1 sploh niè 148
2 malo 311
3 do neke mere 336
4 precej 207
5 zelo 65
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 30
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 35

Valid range from 1 to 5

S1 S1. Stanje šolstva v Sloveniji: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer ocena 0 pomeni izjemno slabo, 10 pa, izjemno dobro

Value 67160 Frequency
0 izjemno slabo 56
1 1 34
2 2 76
3 3 97
4 4 87
5 5 185
6 6 136
7 7 191
8 8 137
9 9 45
10 izjemno dobro 25
-9 Ni odgovoril 3
-8 Ne vem 30
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 33

Valid range from 0 to 10

S2 S2. Stanje zdravstva v Sloveniji:

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 68159 Frequency
0 izjemno slabo 107
1 1 56
2 2 95
3 3 147
4 4 122
5 5 185
6 6 133
7 7 127
8 8 79
9 9 23
10 izjemno dobro 14
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 9
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1088 14

Valid range from 0 to 10

S3 S3. Zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Sloveniji:

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 69158 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 157
1 1 72
2 2 122
3 3 148
4 4 117
5 5 179
6 6 106
7 7 82
8 8 43
9 9 12
10 izjemno zadovoljen 10
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 48
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1048 54

Valid range from 0 to 10

S4 S4. Kadar demokracija ne deluje, nekateri menijo, da potrebujemo moènega voditelja, drugi pa menijo, da je demokracija vedno najboljša...

Včasih demokracija ne deluje. Kadar se to zgodi, nekateri menijo, da potrebujemo močnega voditelja, ki bi uredil stvari, drugi pa menijo, da je tudi takrat, ko stvari ne delujejo, demokracija najboljša. Kaj vi mislite o tem, ali takrat...?

Value 70157 Frequency
1 potrebujemo moènega voditelja, ali je 403
2 demokracija vedno najboljša 461
-9 Ni odgovoril 7
-8 Ne vem 231
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 238

Valid range from 1 to 2

S5a S5a. Ste v 12 mesecih: podpisali peticijo

Sedaj pa povejte še, ali ste v preteklih 12 mesecih naredili še kaj od navedenega in ali bi bili to pripravljeni narediti tudi v prihodnje. podpisali peticijo

Value 71156 Frequency
1 da in bi verjetno tudi v prihodnje 304
2 da, vendar ne bi veè v prihodnje 19
3 ne, vendar morda bi v prihodnje 503
4 ne in nikoli ne bi 132
-9 Ni odgovoril 7
-8 Ne vem 137
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 144

Valid range from 1 to 4

S5b S5b. Ste v 12 mesecih: se udeležili napovedanih demonstracij

Sedaj pa povejte še, ali ste v preteklih 12 mesecih naredili še kaj od navedenega in ali bi bili to pripravljeni narediti tudi v prihodnje. se udeležili napovedanih („uradnih“) demonstracij

Value 72155 Frequency
1 da in bi verjetno tudi v prihodnje 73
2 da, vendar ne bi veè v prihodnje 12
3 ne, vendar morda bi v prihodnje 423
4 ne in nikoli ne bi 455
-9 Ni odgovoril 8
-8 Ne vem 131
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 139

Valid range from 1 to 4

S5c S5c. Ste v 12 mesecih: se udeležili nenapovedanega protestnega shoda, stavke

Sedaj pa povejte še, ali ste v preteklih 12 mesecih naredili še kaj od navedenega in ali bi bili to pripravljeni narediti tudi v prihodnje. se udeležili nenapovedanega protestnega shoda ali nenapovedane stavke

Value 73154 Frequency
1 da in bi verjetno tudi v prihodnje 35
2 da, vendar ne bi veè v prihodnje 15
3 ne, vendar morda bi v prihodnje 311
4 ne in nikoli ne bi 602
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 134
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 139

Valid range from 1 to 4

Q1a Q1a. Poslanci v parlamentu zelo hitro izgubijo stik z obièajnimi ljudmi. MEDIJI IN PROBLEMATIKA MIGRACIJ

V naslednjem sklopu trditev nas zanima vaše mnenje o delovanju oblasti in odnosih med ljudmi. Prosimo vas, da ob vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali se ne strinjate. Poslanci v parlamentu zelo hitro izgubijo stik z običajnimi ljudmi.

Value 74153 Frequency
1 sploh se ne strinjam 6
2 se ne strinjam 53
3 niti se ne strinjam, niti se strinjam 140
4 se strinjam 537
5 popolnoma se strinjam 362
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1098 4

Valid range from 1 to 5

Q1b Q1b. Vladajoèa elita se bolj razlikuje od obièajnih ljudi, kot se obièajni ljudje razlikujejo med seboj.

V naslednjem sklopu trditev nas zanima vaše mnenje o delovanju oblasti in odnosih med ljudmi. Prosimo vas, da ob vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali se ne strinjate. Vladajoča elita se bolj razlikuje od običajnih ljudi, kot se običajni ljudje razlikujejo med seboj.

Value 75152 Frequency
1 sploh se ne strinjam 20
2 se ne strinjam 79
3 niti se ne strinjam, niti se strinjam 152
4 se strinjam 496
5 popolnoma se strinjam 347
-9 Ni odgovoril 8
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1094 8

Valid range from 1 to 5

Q1c Q1c. Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobene besede pri tem, kar poène vlada.

V naslednjem sklopu trditev nas zanima vaše mnenje o delovanju oblasti in odnosih med ljudmi. Prosimo vas, da ob vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali se ne strinjate. Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobene besede pri tem, kar počne vlada.

Value 76151 Frequency
1 sploh se ne strinjam 21
2 se ne strinjam 98
3 niti se ne strinjam, niti se strinjam 158
4 se strinjam 408
5 popolnoma se strinjam 412
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1097 5

Valid range from 1 to 5

Q1d Q1d. Politiki preveè govorijo in premalo naredijo.

V naslednjem sklopu trditev nas zanima vaše mnenje o delovanju oblasti in odnosih med ljudmi. Prosimo vas, da ob vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali se ne strinjate. Politiki preveč govorijo in premalo naredijo.

Value 77150 Frequency
1 sploh se ne strinjam 6
2 se ne strinjam 46
3 niti se ne strinjam, niti se strinjam 117
4 se strinjam 384
5 popolnoma se strinjam 545
-9 Ni odgovoril 4
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1098 4

Valid range from 1 to 5

Q1e Q1e. Obièajni ljudje bi morali imeti veè vpliva na odloèitve politikov in korporacij, katerih cilj je le dobièek.

V naslednjem sklopu trditev nas zanima vaše mnenje o delovanju oblasti in odnosih med ljudmi. Prosimo vas, da ob vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali se ne strinjate. Običajni ljudje bi morali imeti več vpliva na odločitve politikov in korporacij, katerih cilj je le dobiček.

Value 78149 Frequency
1 sploh se ne strinjam 17
2 se ne strinjam 49
3 niti se ne strinjam, niti se strinjam 145
4 se strinjam 473
5 popolnoma se strinjam 410
-9 Ni odgovoril 8
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1094 8

Valid range from 1 to 5

Q1f Q1f. Poslanci v parlamentu morajo slediti volji ljudstva.

V naslednjem sklopu trditev nas zanima vaše mnenje o delovanju oblasti in odnosih med ljudmi. Prosimo vas, da ob vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali se ne strinjate. Poslanci v parlamentu morajo slediti volji ljudstva.

Value 79148 Frequency
1 sploh se ne strinjam 4
2 se ne strinjam 18
3 niti se ne strinjam, niti se strinjam 85
4 se strinjam 475
5 popolnoma se strinjam 513
-9 Ni odgovoril 7
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1095 7

Valid range from 1 to 5

Q1g Q1g. Obièajni ljudje držijo skupaj.

V naslednjem sklopu trditev nas zanima vaše mnenje o delovanju oblasti in odnosih med ljudmi. Prosimo vas, da ob vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali se ne strinjate. Običajni ljudje držijo skupaj.

Value 80147 Frequency
1 sploh se ne strinjam 65
2 se ne strinjam 236
3 niti se ne strinjam, niti se strinjam 391
4 se strinjam 282
5 popolnoma se strinjam 122
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 6

Valid range from 1 to 5

Q1h Q1h. Obièajni ljudje so po znaèaju dobri in pošteni.

V naslednjem sklopu trditev nas zanima vaše mnenje o delovanju oblasti in odnosih med ljudmi. Prosimo vas, da ob vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali se ne strinjate. Običajni ljudje so po značaju dobri in pošteni.

Value 81146 Frequency
1 sploh se ne strinjam 76
2 se ne strinjam 188
3 niti se ne strinjam, niti se strinjam 445
4 se strinjam 289
5 popolnoma se strinjam 98
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 6

Valid range from 1 to 5

Q1i Q1i. Obièajni ljudje imajo enake vrednote.

V naslednjem sklopu trditev nas zanima vaše mnenje o delovanju oblasti in odnosih med ljudmi. Prosimo vas, da ob vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali se ne strinjate. Običajni ljudje imajo enake vrednote.

Value 82145 Frequency
1 sploh se ne strinjam 148
2 se ne strinjam 324
3 niti se ne strinjam, niti se strinjam 361
4 se strinjam 197
5 popolnoma se strinjam 66
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 6

Valid range from 1 to 5

Q1j Q1j. Èeprav se Slovenci med seboj zelo razlikujejo, imajo o pomembnih vprašanjih vsi enako mnenje.

V naslednjem sklopu trditev nas zanima vaše mnenje o delovanju oblasti in odnosih med ljudmi. Prosimo vas, da ob vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali se ne strinjate. Čeprav se Slovenci med seboj zelo razlikujejo, imajo o pomembnih vprašanjih vsi enako mnenje.

Value 83144 Frequency
1 sploh se ne strinjam 176
2 se ne strinjam 378
3 niti se ne strinjam, niti se strinjam 325
4 se strinjam 176
5 popolnoma se strinjam 41
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 6

Valid range from 1 to 5

Q2a Q2a. Pogostost spremljanja: TV Slovenija, MMC Naslednji sklop vprašanj se nanaša na vaše spremljanje razlicnih medijev in vaše mnenje o njih.

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. TV Slovenija, MMC

Value 84143 Frequency
1 nikoli 189
2 meseèno ali manj pogosto 219
3 tedensko 263
4 dnevno 424
-9 Ni odgovoril 7
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1095 7

Valid range from 1 to 4

Q2b Q2b. Pogostost spremljanja: POP TV, 24ur.com

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. POP TV, 24ur.com

Value 85142 Frequency
1 nikoli 89
2 meseèno ali manj pogosto 157
3 tedensko 282
4 dnevno 572
-9 Ni odgovoril 2
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1100 2

Valid range from 1 to 4

Q2c Q2c. Pogostost spremljanja: Kanal A

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. Kanal A

Value 86141 Frequency
1 nikoli 210
2 meseèno ali manj pogosto 272
3 tedensko 362
4 dnevno 246
-9 Ni odgovoril 12
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1090 12

Valid range from 1 to 4

Q2d Q2d. Pogostost spremljanja: Planet TV

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. Planet TV

Value 87140 Frequency
1 nikoli 321
2 meseèno ali manj pogosto 329
3 tedensko 316
4 dnevno 129
-9 Ni odgovoril 7
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1095 7

Valid range from 1 to 4

Q2e Q2e. Pogostost spremljanja: Nova24TV

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. Nova24TV

Value 88139 Frequency
1 nikoli 756
2 meseèno ali manj pogosto 184
3 tedensko 94
4 dnevno 62
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 6

Valid range from 1 to 4

Q2f Q2f. Pogostost spremljanja: Radio Slovenija

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. Radio Slovenija

Value 89138 Frequency
1 nikoli 406
2 meseèno ali manj pogosto 265
3 tedensko 186
4 dnevno 238
-9 Ni odgovoril 7
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1095 7

Valid range from 1 to 4

Q2g Q2g. Pogostost spremljanja: komercialne radijske postaje

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. komercialne radijske postaje

Value 90137 Frequency
1 nikoli 205
2 meseèno ali manj pogosto 191
3 tedensko 250
4 dnevno 445
-9 Ni odgovoril 11
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1091 11

Valid range from 1 to 4

Q2h Q2h. Pogostost spremljanja: Slovenske novice

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. Slovenske novice

Value 91136 Frequency
1 nikoli 602
2 meseèno ali manj pogosto 239
3 tedensko 143
4 dnevno 113
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1097 5

Valid range from 1 to 4

Q2i Q2i. Pogostost spremljanja: Delo

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. Delo

Value 92135 Frequency
1 nikoli 643
2 meseèno ali manj pogosto 249
3 tedensko 134
4 dnevno 71
-9 Ni odgovoril 5
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1097 5

Valid range from 1 to 4

Q2j Q2j. Pogostost spremljanja: Veèer

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. Vecer

Value 93134 Frequency
1 nikoli 786
2 meseèno ali manj pogosto 170
3 tedensko 89
4 dnevno 48
-9 Ni odgovoril 9
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1093 9

Valid range from 1 to 4

Q2k Q2k. Pogostost spremljanja: Dnevnik

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. Dnevnik

Value 94133 Frequency
1 nikoli 692
2 meseèno ali manj pogosto 217
3 tedensko 115
4 dnevno 65
-9 Ni odgovoril 13
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1089 13

Valid range from 1 to 4

Q2l Q2l. Pogostost spremljanja: Mladina

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. Mladina

Value 95132 Frequency
1 nikoli 835
2 meseèno ali manj pogosto 187
3 tedensko 52
4 dnevno 21
-9 Ni odgovoril 7
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1095 7

Valid range from 1 to 4

Q2m Q2m. Pogostost spremljanja: Reporter

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. Reporter

Value 96131 Frequency
1 nikoli 953
2 meseèno ali manj pogosto 112
3 tedensko 22
4 dnevno 9
-9 Ni odgovoril 6
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1096 6

Valid range from 1 to 4

Q2n Q2n. Pogostost spremljanja: Demokracija

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. Demokracija

Value 97130 Frequency
1 nikoli 943
2 meseèno ali manj pogosto 104
3 tedensko 31
4 dnevno 13
-9 Ni odgovoril 11
-8 Ne vem 0
-7 Zavrnil 0
-4 Preskok (if) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1091 11

Valid range from 1 to 4

Q2o Q2o. Pogostost spremljanja - drugo:

Kako pogosto spremljate spodaj navedene medije? Pri tem upoštevajte vse medije, ne glede na to, ali jih spremljate v njihovi izvirni izvedbi, prek uradnih spletnih strani ali prek objav njihovih uradnih profilov na družbenih omrežjih. drugo

Value 98129 Frequency
-8 2
-9 621
24 ur.com 2
24ur 12
24ur, RTV Slovenija 1
24ur, siol 1
24ur, sobotainfo, pomurec 1
Ajdovske novice, Goriška 1
BK TV 1
Belokranjec 1
Belokranjec, radio odeon 1
Bistriške novice, Nedeljski dnevnik 1
Celjan 1
Celjan, šentjurèan 1
Deželne novice 2
Deželne novice izdajatelja Obèina Radovljica 1
Dolenjska news, Radio Krka 1
Dolenjska news. 1
Dolenjski list, Gorenjski glas, Primorski dnevnik, Primorske novice,Jutarnji list, Veèernji list, Glas Istre, Slobodna Dalmacija, STA, MMC 1
Dolenjski list, Obèinsko glasilo Trebnje 1
Dolenjski list, Radio Krka in Radio Ognjišèe 1
Dolenjski list, Radio Krka, Vaš kanal 1
Dolenski list 9
Domžalec 1
Domžalec, Moravške novice, Kamnièan 1
Družina 3
Družina, Ognjišèe 2
E-Maribor, Utrip Ljubljane 1
EKIPA 1
Ekspres,Aktual,radio 1 I 1
Finance 4
Glasilo mariborske mestne obèine 1
Gorenjski Glas redno; od \"komercialnih radijskih postaj\" izkljuèno Radio Ognjišèe 1
Gorenjski glas 12
Gorenjski glas in Radio Kranj, Obèinsko glasilo 1
Gorenjski glas, Obèinske novice, par lokalnih radiev 1
Gorenjski glas, Ratitovška obzorja, Loški utrip 1
Goriška 1
Grajske novice,Dolenjski list,Posavske novice 1
Grosupeljske novice 1
Grosupeljski odmevi 1
HR Nova, RTL, HR2 1
Idrijske novice 4
Internet, Facebook 1
Internet,pop tv 1
Jana Zvezde 1
Kamnican 1
Kamnièanka, Modre novice 1
Klasje (Ivanæna Gorica) 1
Kmeèki glas 2
Konjiške novica, Panorama 1
Konjiške novice 3
Konjiške novice, POB, Pohorsko srce 1
Koroski radio,koroske novice.,novice na spletu 1
Koroške novice 2
Koroške novice in Koroški radio. 1
Koroški radio 3
Koroški radio , aktual 1
Kranjcanka. Locanka 1
Latnik 1
Lea 1
Ljubljana 5
Ljubljana Èrnuške novice 1
Logaške novice 1
Logaške novice, Notranjsko-kraške novice, Kamnièan-ka 1
Logaške novice, Notranjsko-kraške novice, Naš èasopis 1
Lokalne Ajdovšèina 1
Lokalni obèinski èasopis 1
Lokalno èasopisje 1
Lovrenèan 1
Loèanka 1
Loški utrip 1
Mandraè 1
Maribor 24 2
Maribor info 2
Mb24 1
Murski val 5
NEPUJSAG 1
NOVICE - KONJIŠKE 1
Naš Èas 5
Naš Èasopis 9
Naš èasopis Vrhnika 2
Ne spremlja 26
Nedeljski 1
Nedeljski dnevnik 1
Nedeljski dnevnik, Radio Aktual, Gugl 1
Nedeljski dnevnik, Savinjski utrip 1
Nel 1
Ni lokalni: Nedeljski Dnevnik 1
Nobene, samo TV 1
Notranjsko primorske novice 1
Nova24ur, Pop tv 1
Novi tednik 6
Novi tednik (Celje) 1
Novi tednik, Celjan 1
Novi tednik, Šentjur.net 1
Novice 2
Novice Ptuj 1
Obzornik 2
Oko 1
Ovtarjeve novice 4
POP TV RADIO SITY 1
Panorama, Bistrške novice, Informator obèine 1
Pod èrto, danes je nov dan, inštitut 8.marec 1
Podblegoške novice, loški utrip 1
Pomurski vestnik 1
Pomurski vestnik, Prepih 1
Pop TV, Kanal A 2
Pop tv 1
Pop tv ,radio 1 1
Portal moja obcina 1
Posavski obzornik 10
Posavski obzornik Vaš kanal 1
Posavski obzornik, Grajske novice. 1
Požar report 1
Prepih 1
Primorske Novice, BodiEko 1
Primorske novice 26
Primorski val 2
Prlekija-on.net 1
Prlekija-on.net sobotainfo 1
Ptujski tednik 1
RAI 1, Nedeljski dnevnik, 1
Radio 1
Radio 1 4
Radio 94 - Postojna 4
Radio 94, Primorske novice, Prepih (obèinski èasopis) 1
Radio Aktual 6
Radio Capris 3
Radio Capris, Radio Bob 1
Radio Krka 2
Radio Krka, Posavski obzornik 1
Radio Maribor 2
Radio Ognjišèe 7
Radio Ognjišèe, Radio Kranj, Radio Sora 1
Radio Ognjišèe, tednik Družina, Regional Obala 1
Radio Primorski val 1
Radio Prlek 1
Radio Prlek, KTV Ormož, Štajerski tednik 1
Radio Ptuj 2
Radio Robin 4
Radio Robin, TV Vitel 1
Radio SLO, Aktual 1
Radio Sora 3
Radio Sora Gorenjski glas Loški utrip 1
Radio Sora, Gorenjskih glas, kranjske novice, Kranjèanka 1
Radio Triglav 1
Radio Univox, èasnik Koèevska 1
Radio aktual ,radio 1 1
Radio aktual Kum 1
Radio ognjišèe, Radio Hit, Radio Aktual, Radio Center 1
Radio si radio expres 1
Radio Študent 1
Radio1 1
Radio1, radio center 1
Regional obala 2
Reklame oz. mediji o pohištvu, oblikovanju, modi... 1
Revija Zarja Jana. Dolenjski list. Obzornik. 1
Rešeto (ribniški èasopis) 1
Rešeto, Krošnjar 1
Rogaske novice in Šmarske novice 1
Rogaške novice 1
Rogla, štajersko val, šubica , city 1
Rtv slo 2 1
Rudnika cetrtinka 1
SIOL NOVICE, FINANCE 1
SOLNI CVET, ISTRA... 1
Savinjske novice 2
Savinjski utrip 1
Savus 1
Sentviske novice 1
Siol 2
Slamnik 1
Slamnik, Kamniške novice 1
Slovenske novice 2
Snežnik 1
Sotoèje 2
Soèasnik 1
Suzy, Ona 1
TRŽIÈAN IN GORENJSKI GLAS 1
Tednik Ptuj 1
Trobla - Velike Lašèe 1
Tv3 1
Utrinki 1
Utrip (meseènik obèine Žalec) 4
Utrip, Podblegoške novice, Gorenjski glas 1
Val 202 3
Vaš kanal Novo mesto 4
Vestnik 7
Vestnik, Murski val 2
Vestnik, Sobotainfo 1
Vestnik, nedeljski dnevnik,svet24 1
Vestnik, nepujsag 1
Veèer 2
Vipavska, Latnik, Primorske novice 1
ZON Zasavske online novice 6
Zurnal24 3
Zurnal24, Novice,... 1
dolenjski list, radio krka 1
domzalec.si, kamnik info; 1
glasilo MOL, regionalna obala 1
instagram 1
internet 1
kabelska TV 1
kam info 1
kamnik.info 3
kamnik.info, Kamniški obèan 1