Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM953
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM953_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Vodopivec, Peter
 • Bernik, Ivan
 • Hribar, Spomenka
 • Repe, Božo
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Miheljak, Vlado
 • Roter, Zdenko
 • Malnar, Brina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; december 1995)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

  Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

Study Content

Keywords:

pomembni zgodovinski dogodki, za Slovence najpomembnejše zgodovinske osebnosti, pripravljenost za obrambo domovine, poznavanje zgodovinskih dejstev, razpad Avstroogrske in usoda Slovencev, ocena življenjskih razmer glede na zgodovinska obdobja, ocena ravnanja slovenskih politikov ob okupaciji leta 1941, ocena vloge komunistične stranke med drugo svetovno vojno, podpora partizanstvu, podpora domobranstvu, ocena vloge katoliške cerkve med drugo svetovno vojno, kolaboracija, odnos do povojnih pobojev, poznavanje resolucije informbiroja, ocena vloge Edvarda Kardelja, ocena povojnega obdobja, ocena življenja v Jugoslaviji, vzroki razpada Jugoslavije, ocena položaja Slovencev glede na politični in državni okvir, dejavniki delitve slovenskega naroda, stališča do medvojnih in povojnih dogodkov, odnos do zgodovinskih obeležij, pojmovanje sprave, levica in desnica v politiki, zadovoljstvo z demokracijo v Sloveniji, strankarske preference, odnos do strank in njihovega delovanja, ocena političih osebnosti, ocena stanja gospodarstva, odnos do poslancev, odnos do volitev, ugledne politične osebnosti

Keywords ELSST:
VOLILNI SISTEM, VOLITVE , EVROPSKA ZGODOVINA, STALIŠČE, DRUŽBENE NAVADE, VREDNOTA, GOSPODARSKE RAZMERE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
RAZUMEVANJE PRETEKLOSTI
SEDANJOST IN PRETEKLOST
POLITIKA, STRANKE, VOLITVE


Abstract:

Glavnina ankete je namenjena preverjanju kolektivnega zgodovinskega spomina glede mejnikov slovenske zgodovine, s posebnim poudarkom na ocenah dogajanja med 2. svetovno vojno in po njej. Teme, glede katerih so raziskovalci pričakovali razhajana ocen javnosti, so zlasti odnos do partizanov in domobrancov, ocene političnih in socialnih razmer po vojni v bivši Jugoslaviji, ter ocene vloge pomembnih političnih osebnosti v tem obdobju. Del vprašanj je ponovljenih v ADP - IDNo: SJM982. Dodan je blok vprašanj iz pilotskega vprašalnika Mednarodne raziskave volitev CSES ter poglavje demografskih podatkov.

Methodology


Collection date: november 1995 - december 1995
Date of production: 1995-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM953.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 324
 • number of units: 1000

Variable list

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 13 Frequency
1 4
2 3
3 3
501 1
502 1
503 1
504 1

Valid range from 1 to 504

KLJUC KLJUC

KLJUČ

Value 22 Frequency
1 4
2 3
3 3
501 1
502 1
503 1
504 1

Valid range from 1 to 504

ID ID

ID

Value 31 Frequency
1 1
2 1
3 1
998 1
999 1
1000 1
1001 1

Valid range from 1 to 1001

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 1324 Frequency
1 4
2 3
3 3
501 1
502 1
503 1
504 1

Valid range from 1 to 504

KLJUC KLJUC

KLJUČ

Value 2323 Frequency
1 4
2 3
3 3
501 1
502 1
503 1
504 1

Valid range from 1 to 504

ID ID

ID

Value 3322 Frequency
1 1
2 1
3 1
998 1
999 1
1000 1
1001 1

Valid range from 1 to 1001

VERZIJA verzija

VERZIJA

Value 4321 Frequency
1 508
2 492

Valid range from 1 to 2

URA1 URA

URA1 Začetek pogovora ob uri

Value 5320 Frequency
7 5
8 23
9 47
10 73
11 72
12 47
13 54
14 66
15 113
16 176
17 143
18 109
19 41
20 15
21 6
" " 10

Valid range from 7 to 21

MIN1 MIN

MIN1 minut

Value 6319 Frequency
0 208
1 2
2 1
56 1
57 1
58 2
" " 10

Valid range from 0 to 58

V1 KATERI DOGODKI IZ SLOVENSKE ZGODOVINE SE RAZUMEVANJE PRETEKLOSTI TU (NA KARTICI 1) SO NAVEDENI DOGODKI IZ SLOVENSKE ZGODOVINE. KATERI IZMED NJIH SE VAM ZDIJO NAJPOMEMBNEJŠI ZA USODO SLOVENSTVA? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO NJIHOVEM POMENU!

V1 1. izbor

Value 7318 Frequency
1 nastanek Karantanije 142
2 pokristjanjevanje 44
3 začetki slovenske pismenosti 205
4 boji proti Turkom 18
5 kmečki upori 23
6 nastanek protestantizma, reformacija 21
7 protireformacija 8
8 začetki modernizacije v Avstroogrski (uvedba obveznega šolanja, industrializacija, graditev železnic in cest) 47
9 nastanek Kraljevine Jugoslavije (SHS) 11
10 narodnoosvobodilni boj med 2. svetovno vojno 42
11 nastanek druge (avnojske) Jugoslavije (FLRJ - SFRJ) 10
12 osamosvojitev Slovenije 392
99 ne vem 37

Valid range from 1 to 12

V2 KATERI DOGODKI IZ SLOVENSKE ZGODOVINE SE RAZUMEVANJE PRETEKLOSTI TU (NA KARTICI 1) SO NAVEDENI DOGODKI IZ SLOVENSKE ZGODOVINE. KATERI IZMED NJIH SE VAM ZDIJO NAJPOMEMBNEJŠI ZA USODO SLOVENSTVA? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO NJIHOVEM POMENU!

V2 2. izbor

Value 8317 Frequency
1 nastanek Karantanije 47
2 pokristjanjevanje 54
3 začetki slovenske pismenosti 210
4 boji proti Turkom 21
5 kmečki upori 62
6 nastanek protestantizma, reformacija 66
7 protireformacija 8
8 začetki modernizacije v Avstroogrski (uvedba obveznega šolanja, industrializacija, graditev železnic in cest) 123
9 nastanek Kraljevine Jugoslavije (SHS) 34
10 narodnoosvobodilni boj med 2. svetovno vojno 161
11 nastanek druge (avnojske) Jugoslavije (FLRJ - SFRJ) 42
12 osamosvojitev Slovenije 101
99 ne vem 60
" " 11

Valid range from 1 to 12

V3 KATERI DOGODKI IZ SLOVENSKE ZGODOVINE SE RAZUMEVANJE PRETEKLOSTI TU (NA KARTICI 1) SO NAVEDENI DOGODKI IZ SLOVENSKE ZGODOVINE. KATERI IZMED NJIH SE VAM ZDIJO NAJPOMEMBNEJŠI ZA USODO SLOVENSTVA? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO NJIHOVEM POMENU!

V3 3. izbor

Value 9316 Frequency
1 nastanek Karantanije 46
2 pokristjanjevanje 20
3 začetki slovenske pismenosti 120
4 boji proti Turkom 18
5 kmečki upori 77
6 nastanek protestantizma, reformacija 29
7 protireformacija 14
8 začetki modernizacije v Avstroogrski (uvedba obveznega šolanja, industrializacija, graditev železnic in cest) 89
9 nastanek Kraljevine Jugoslavije (SHS) 32
10 narodnoosvobodilni boj med 2. svetovno vojno 99
11 nastanek druge (avnojske) Jugoslavije (FLRJ - SFRJ) 27
12 osamosvojitev Slovenije 329
99 ne vem 80
" " 20

Valid range from 1 to 12

V4 NAJPOMEMBNEJSA OSEBNOSTI V SLOVENSKI ZGO ALI LAHKO NAVEDETE DVE, PO VAŠEM MNENJU, NAJPOMEMBNEJŠI OSEBNOSTI V SLOVENSKI ZGODOVINI?

V4 1. izbor

Value 10315 Frequency
1 Primož Trubar 346
2 France Prešeren 181
3 Anton Martin Slomšek 22
4 Ivan Cankar 21
5 Rudolf Meister 36
6 Anton Korošec 1
7 Edvard Kardelj 6
8 Boris Kidrič 6
9 Josip Broz Tito 39
10 Janez Janša 13
11 Janez Drnovšek 6
12 Milan Kučan 76
13 Matija Gubec 3
14 Janez V. Valvazor 5
15 Valentin Vodnik 4
16 Simon Gregorčič 2
17 Ivan Tavčar 1
18 France Bevk 1
19 Jože Plečnik 3
21 Josip Vidmar 1
22 ostali - področje kulture 17
23 ostali - področje politike 16
24 ostali 8
99 ne vem 184
" " 2

Valid range from 1 to 24

V5 NAJPOMEMBNEJSA OSEBNOSTI V SLOVENSKI ZGO

V5 2. izbor

Value 11314 Frequency
1 Primož Trubar 78
2 France Prešeren 172
3 Anton Martin Slomšek 19
4 Ivan Cankar 61
5 Rudolf Meister 49
6 Anton Korošec 3
7 Edvard Kardelj 14
8 Boris Kidrič 5
9 Josip Broz Tito 31
10 Janez Janša 28
11 Janez Drnovšek 30
12 Milan Kučan 77
13 Matija Gubec 3
14 Janez V. Valvazor 9
15 Valentin Vodnik 6
16 Simon Gregorčič 4
17 Ivan Tavčar 1
18 France Bevk 4
19 Jože Plečnik 4
20 Alojzij Šuštar 2
21 Josip Vidmar 2
22 ostali - področje kulture 33
23 ostali - področje politike 42
24 ostali 15
56 neznana osebnost 1
99 ne vem 305
" " 2

Valid range from 1 to 56

V6 KDAJ JE NASTAL PRVI SLOVENSKI POLITICNI

V6 KAJ MENITE, KDAJ JE NASTAL PRVI SLOVENSKI POLITIČNI PROGRAM - PROGRAM ZEDINJENE SLOVENIJE? (en odgovor) (kartica 2)

Value 12313 Frequency
1 leta 1515 27
2 leta 1848 213
3 leta 1919 143
4 leta 1941 58
5 leta 1945 54
6 leta 1991 258
9 ne vem 245
" " 2

Valid range from 1 to 6

V07 Slovensko narodno-politicno gibanje v ca ZA VSAKO OD NAVEDENIH POLITIČNIH GIBANJ OZ. PROGRAMOV POVEJTE, ALI JE IMELO ALI NI IMELO ZA SVOJ CILJ TUDI USTANOVITEV SAMOSTOJNE SLOVENSKE DRŽAVE?

V7 Slovensko narodno-politično gibanje v času habsburške monarhije

Value 13312 Frequency
1 DA 372
2 NE 327
9 ne vem 298
" " 3

Valid range from 1 to 2

V08 Slovenska politika v Kraljevini Jugoslav ZA VSAKO OD NAVEDENIH POLITIČNIH GIBANJ OZ. PROGRAMOV POVEJTE, ALI JE IMELO ALI NI IMELO ZA SVOJ CILJ TUDI USTANOVITEV SAMOSTOJNE SLOVENSKE DRŽAVE?

V8 Slovenska politika v Kraljevini Jugoslaviji v času med dvema vojnama

Value 14311 Frequency
1 DA 345
2 NE 419
9 ne vem 235
" " 1

Valid range from 1 to 2

V09 Slovenski protikomunisticni politiki in ZA VSAKO OD NAVEDENIH POLITIČNIH GIBANJ OZ. PROGRAMOV POVEJTE, ALI JE IMELO ALI NI IMELO ZA SVOJ CILJ TUDI USTANOVITEV SAMOSTOJNE SLOVENSKE DRŽAVE?

V9 Slovenski protikomunistični politiki in stranke med 2. svetovno vojno

Value 15310 Frequency
1 DA 422
2 NE 357
9 ne vem 219
" " 2

Valid range from 1 to 2

V10 Slovensko partizanstvo in Osvobodilna fr ZA VSAKO OD NAVEDENIH POLITIČNIH GIBANJ OZ. PROGRAMOV POVEJTE, ALI JE IMELO ALI NI IMELO ZA SVOJ CILJ TUDI USTANOVITEV SAMOSTOJNE SLOVENSKE DRŽAVE?

V10 Slovensko partizanstvo in Osvobodilna fronta v času 2. svetovne vojne

Value 16309 Frequency
1 DA 551
2 NE 300
9 ne vem 146
" " 3

Valid range from 1 to 2

V11 ZAMISLITE SI, DA BI BILA SLOVENIJA NAPAD

V11 ZAMISLITE SI, DA BI BILA SLOVENIJA NAPADENA S STRANI KATEREGA KOLI OSVAJALCA IN BILA CELO OKUPIRANA. ALI BI SE VI OSEBNO - ČE BI VAM STAROST IN ZDRAVJE TO DOPUŠČALA - ŠLI BOJEVAT ZA OSVOBODITEV DOMOVINE, ALI SE NE BI ŠLI BOJEVAT?

Value 17308 Frequency
1 da, šel bi se bojevat 745
2 ne bi se bojeval --------------------na V14 138
9 ne vem, ne morem se odločiti ----------------->prna V14 117

Valid range from 1 to 2

V12 ALI BI SE SLI BOJEVAT TUDI, CE SLOVENSKA

V12 ALI BI SE ŠLI BOJEVAT TUDI, ČE - PREDPOSTAVIMO - SLOVENSKA DRŽAVNA OBLAST TEGA BOJA NE BI PODPRLA?

Value 18307 Frequency
1 da, šel bi se bojevat 465
2 ne bi se šel bojevat 197
9 ne vem 149
" " 189

Valid range from 1 to 2

V13 ALI BI SE SLI BOJEVAT, CETUDI BI TO ODSV

V13 ALI BI SE ŠLI BOJEVAT, ČETUDI BI - PREDPOSTAVIMO - TO ODSVETOVALA CERKEVENA OBLAST?

Value 19306 Frequency
1 da, šel bi se bojevat 581
2 ne bi se šel bojevat 123
9 ne vem 106
" " 190

Valid range from 1 to 2

V14 slovensko univerzo KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V14 slovensko univerzo

Value 20305 Frequency
1 pred 1918 197
2 med 1918-41 314
3 med 1941-45 71
4 med 1945-90 123
5 po l. 1990 28
9 ne vem 267

Valid range from 1 to 5

V15 prvo slovensko gledalisce KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V15 prvo slovensko gledališče

Value 21304 Frequency
1 pred 1918 255
2 med 1918-41 212
3 med 1941-45 89
4 med 1945-90 67
5 po l. 1990 6
9 ne vem 371

Valid range from 1 to 5

V16 dnevno casopisje v slovenskem jeziku KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V16 dnevno časopisje v slovenskem jeziki

Value 22303 Frequency
1 pred 1918 360
2 med 1918-41 265
3 med 1941-45 82
4 med 1945-90 69
5 po l. 1990 3
9 ne vem 221

Valid range from 1 to 5

V17 volilno pravico za zenske KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V17 volilno pravico za ženske

Value 23302 Frequency
1 pred 1918 69
2 med 1918-41 179
3 med 1941-45 172
4 med 1945-90 286
5 po l. 1990 12
9 ne vem 282

Valid range from 1 to 5

V18 slovensko vojsko KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V18 slovensko vojsko

Value 24301 Frequency
1 pred 1918 36
2 med 1918-41 67
3 med 1941-45 126
4 med 1945-90 32
5 po l. 1990 652
9 ne vem 85
" " 2

Valid range from 1 to 5

V19 prvo slovensko vlado KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V19 prvo slovensko vlado

Value 25300 Frequency
1 pred 1918 9
2 med 1918-41 42
3 med 1941-45 186
4 med 1945-90 111
5 po l. 1990 565
9 ne vem 87

Valid range from 1 to 5

V20 prvo slovensko skupscino, parlament KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V20 prvo slovensko skupščino, parlament

Value 26299 Frequency
1 pred 1918 7
2 med 1918-41 28
3 med 1941-45 114
4 med 1945-90 141
5 po l. 1990 583
9 ne vem 125
" " 2

Valid range from 1 to 5

V21 prvo slovensko ustavo KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V21 prvo slovensko ustavo

Value 27298 Frequency
1 pred 1918 3
2 med 1918-41 20
3 med 1941-45 70
4 med 1945-90 153
5 po l. 1990 632
9 ne vem 121
" " 1

Valid range from 1 to 5

V22 svojo drzavo KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V22 svojo državo

Value 28297 Frequency
1 pred 1918 14
2 med 1918-41 5
3 med 1941-45 9
4 med 1945-90 10
5 po l. 1990 929
9 ne vem 32
" " 1

Valid range from 1 to 5

V23 KAJ MENITE, ALI JE BILA VKLJUCITEV SLOVE

V23 KAJ MENITE, ALI JE BILA VKLJUČITEV SLOVENCEV PO RAZPADU AVSTROOGRSKE V NOVONASTALO JUGOSLOVANSKO DRŽAVO (KRALJEVINO SHS) ...

Value 29296 Frequency
1 izraz volje slovenskega naroda in politike, ali 301
2 je bila to vsiljena odločitev velikih sil 482
3 kaj drugega 57
9 ne vem 160

Valid range from 1 to 3

V24 KAJ MENITE, ALI BI ZA SLOVENCE BILO LETA

V24 KAJ MENITE, ALI BI ZA SLOVENCE BILO LETA 1918 BOLJE...

Value 30295 Frequency
1 da bi ostali v Avstriji 183
2 da bi ustanovili svojo državo 454
3 da bi se združili samo s Hrvati 22
4 Jugoslavija je bila takrat za Slovence najboljša izbira 237
9 ne vem 104

Valid range from 1 to 4

V25 KAJ MENITE, KAKO SO V LETIH 1918 DO 1920

V25 KAJ MENITE, KAKO SO V LETIH 1918 DO 1920 SLOVENCI IZGUBILI NAJVEČ NARODNEGA OZEMLJA? (Le en odgovor)

Value 31294 Frequency
1 v korist Avstrije po plebiscitu na Koroškem 413
2 v korist Italije, kot ene od zmagovalk v 1. svetovni vojni 298
3 zaradi meja med banovinami oz. oblastmi v Kraljevini Jugoslaviji 98
9 ne vem 190
" " 1

Valid range from 1 to 3

V26 ALI MORDA VESTE, KATERA IZMED NASTETIH S

V26 ALI MORDA VESTE, KATERA IZMED NAŠTETIH SLOVENSKIH STRANK JE BILA MED OBEMA VOJNAMA NAJMOČNEJŠA IN NAJVPLIVNEJŠA? ALI JE BILA TO... (Le en odgovor)

Value 32293 Frequency
1 Liberalna stranka 86
2 Katoliška SLS 277
3 Socialistična stranka 47
4 Komunistična stranka 358
5 drugo 6
9 ne vem 226

Valid range from 1 to 5

V27 ALI VESTE KDO JE BIL dr. ANTON KOROSEC?

V27 ALI VESTE KDO JE BIL dr. ANTON KOROŠEC? (Če ve) KAKO BI VI OCENILI VLOGO ANTONA KOROŠCA Z VIDIKA SLOVENSKEGA NACIONALNEGA INTERESA? ALI POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

Value 33292 Frequency
1 zelo pozitivno 33
2 pozitivno 162
3 negativno 63
4 zelo negativno 9
8 ne vem, kako bi ga ocenil 154
9 ne pozna Korošca 576
" " 3

Valid range from 1 to 4

V28 ZDR. VARSTVO 30-a leta (zadnje desetletj SEDAJ PA NAS ZANIMA VAŠA OCENA O TEM, KAKO SMO ŽIVELI SLOVENCI V POSAMEZNIH OBDOBJIH TEGA STOLETJA. ZANIMAJO NAS NASLEDNJA ŠTIRI OBDOBJA: 1) OBDOBJE 30-ih LET, TOREJ DESETLETJE PRED II. SVETOVNO VOJNO; 2) OBDOBJE 50-ih LET - TO JE PRVO DESETLETJE PO II. SVETOVNI VOJNI; 3) 80-ta LETA, DESETLETJE PRED OSAMOSVOJITVIJO IN 4) 90-ta LETA, ČAS PO OSAMOSVOJITVI DO DANES. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ ŽIVLJENJA, VAS PA PROSIMO, DA NA PODLAGI PREDSTAV OZ. POSREDOVANIH ALI LASTNIH IZKUŠENJ OCENITE TAKRATNE RAZMERE V SLOVENIJI. KAKO BI TOREJ VI OCENILI RAZMERE GLEDE SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA LJUDI V SLOVENIJI; KOT DOBRE,

V28 30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Value 34291 Frequency
1 1-zelo slabe 275
2 2 316
3 3 169
4 4 35
5 5-zelo dobre 15
9 ne vem 189
" " 1

Valid range from 1 to 5

V29 ZDR. VARSTVO 50-a leta (prvo desetletje SEDAJ PA NAS ZANIMA VAŠA OCENA O TEM, KAKO SMO ŽIVELI SLOVENCI V POSAMEZNIH OBDOBJIH TEGA STOLETJA. ZANIMAJO NAS NASLEDNJA ŠTIRI OBDOBJA: 1) OBDOBJE 30-ih LET, TOREJ DESETLETJE PRED II. SVETOVNO VOJNO; 2) OBDOBJE 50-ih LET - TO JE PRVO DESETLETJE PO II. SVETOVNI VOJNI; 3) 80-ta LETA, DESETLETJE PRED OSAMOSVOJITVIJO IN 4) 90-ta LETA, ČAS PO OSAMOSVOJITVI DO DANES. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ ŽIVLJENJA, VAS PA PROSIMO, DA NA PODLAGI PREDSTAV OZ. POSREDOVANIH ALI LASTNIH IZKUŠENJ OCENITE TAKRATNE RAZMERE V SLOVENIJI. KAKO BI TOREJ VI OCENILI RAZMERE GLEDE SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA LJUDI V SLOVENIJI; KOT DOBRE,

V29 50-a leta (prvo desetletje po II. svetovni vojni)

Value 35290 Frequency
1 1-zelo slabe 108
2 2 280
3 3 312
4 4 166
5 5-zelo dobre 39
9 ne vem 94
" " 1

Valid range from 1 to 5

V30 ZDR. VARSTVO 80-a leta (desetletje pred SEDAJ PA NAS ZANIMA VAŠA OCENA O TEM, KAKO SMO ŽIVELI SLOVENCI V POSAMEZNIH OBDOBJIH TEGA STOLETJA. ZANIMAJO NAS NASLEDNJA ŠTIRI OBDOBJA: 1) OBDOBJE 30-ih LET, TOREJ DESETLETJE PRED II. SVETOVNO VOJNO; 2) OBDOBJE 50-ih LET - TO JE PRVO DESETLETJE PO II. SVETOVNI VOJNI; 3) 80-ta LETA, DESETLETJE PRED OSAMOSVOJITVIJO IN 4) 90-ta LETA, ČAS PO OSAMOSVOJITVI DO DANES. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ ŽIVLJENJA, VAS PA PROSIMO, DA NA PODLAGI PREDSTAV OZ. POSREDOVANIH ALI LASTNIH IZKUŠENJ OCENITE TAKRATNE RAZMERE V SLOVENIJI. KAKO BI TOREJ VI OCENILI RAZMERE GLEDE SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA LJUDI V SLOVENIJI; KOT DOBRE,

V30 80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Value 36289 Frequency
1 1-zelo slabe 7
2 2 31
3 3 210
4 4 454
5 5-zelo dobre 273
9 ne vem 24
" " 1

Valid range from 1 to 5

V31 ZDRAVSTVENO VARSTVO 90-a leta (po osamos SEDAJ PA NAS ZANIMA VAŠA OCENA O TEM, KAKO SMO ŽIVELI SLOVENCI V POSAMEZNIH OBDOBJIH TEGA STOLETJA. ZANIMAJO NAS NASLEDNJA ŠTIRI OBDOBJA: 1) OBDOBJE 30-ih LET, TOREJ DESETLETJE PRED II. SVETOVNO VOJNO; 2) OBDOBJE 50-ih LET - TO JE PRVO DESETLETJE PO II. SVETOVNI VOJNI; 3) 80-ta LETA, DESETLETJE PRED OSAMOSVOJITVIJO IN 4) 90-ta LETA, ČAS PO OSAMOSVOJITVI DO DANES. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ ŽIVLJENJA, VAS PA PROSIMO, DA NA PODLAGI PREDSTAV OZ. POSREDOVANIH ALI LASTNIH IZKUŠENJ OCENITE TAKRATNE RAZMERE V SLOVENIJI. KAKO BI TOREJ VI OCENILI RAZMERE GLEDE SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA LJUDI V SLOVENIJI; KOT DOBRE,

V31 90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Value 37288 Frequency
1 1-zelo slabe 56
2 2 118
3 3 305
4 4 376
5 5-zelo dobre 132
9 ne vem 12
" " 1

Valid range from 1 to 5

V32 MOZNOST SOL. 30-a leta (zadnje desetletj IN KAKO BI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE MOŽNOSTI ŠOLANJA OTROK? ALI SO BILE DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI SLABE?

V32 30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Value 38287 Frequency
1 1-zelo slabe 358
2 2 316
3 3 107
4 4 27
5 5-zelo dobre 7
9 ne vem 184
" " 1

Valid range from 1 to 5

V33 MOZNOST SOLANJA 50-a leta (prvo desetlet IN KAKO BI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE MOŽNOSTI ŠOLANJA OTROK? ALI SO BILE DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI SLABE?

V33 50-a leta (prvo desetletje po II. svetovni vojni)

Value 39286 Frequency
1 1-zelo slabe 91
2 2 259
3 3 335
4 4 155
5 5-zelo dobre 59
9 ne vem 100
" " 1

Valid range from 1 to 5

V34 MOZNOST SOLANJA 80-a leta (desetletje pr IN KAKO BI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE MOŽNOSTI ŠOLANJA OTROK? ALI SO BILE DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI SLABE?

V34 80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Value 40285 Frequency
1 1-zelo slabe 10
2 2 24
3 3 162
4 4 445
5 5-zelo dobre 328
9 ne vem 30
" " 1

Valid range from 1 to 5

V35 MOZNOST SOLANJA 90-a leta (po osamosvoji IN KAKO BI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE MOŽNOSTI ŠOLANJA OTROK? ALI SO BILE DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI SLABE?

V35 90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Value 41284 Frequency
1 1-zelo slabe 31
2 2 86
3 3 217
4 4 399
5 5-zelo dobre 241
9 ne vem 25
" " 1

Valid range from 1 to 5

V36 ZAPOSLITEV 30-a leta (zadnje desetletje KAKŠNE PA SO BILE V TEH OBDOBJIH RAZMERE GLEDE NA MOŽNOST DOBITI ZAPOSLITEV, VARNOST ZAPOSLITVE?

V36 30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Value 42283 Frequency
1 1-zelo slabe 311
2 2 288
3 3 121
4 4 70
5 5-zelo dobre 26
9 ne vem 184

Valid range from 1 to 5

V37 ZAPOSLITEV 50-a leta (prvo desetletje po KAKŠNE PA SO BILE V TEH OBDOBJIH RAZMERE GLEDE NA MOŽNOST DOBITI ZAPOSLITEV, VARNOST ZAPOSLITVE?

V37 50-a leta (prvo desetletje po II. svetovni vojni)

Value 43282 Frequency
1 1-zelo slabe 40
2 2 189
3 3 270
4 4 254
5 5-zelo dobre 155
9 ne vem 92

Valid range from 1 to 5

V38 ZAPOSLITEV 80-a leta (desetletje pred os KAKŠNE PA SO BILE V TEH OBDOBJIH RAZMERE GLEDE NA MOŽNOST DOBITI ZAPOSLITEV, VARNOST ZAPOSLITVE?

V38 80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Value 44281 Frequency
1 1-zelo slabe 10
2 2 41
3 3 197
4 4 426
5 5-zelo dobre 316
9 ne vem 10

Valid range from 1 to 5

V39 ZAPOSLITEV 90-a leta (po osamosvojitvi S KAKŠNE PA SO BILE V TEH OBDOBJIH RAZMERE GLEDE NA MOŽNOST DOBITI ZAPOSLITEV, VARNOST ZAPOSLITVE?

V39 90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Value 45280 Frequency
1 1-zelo slabe 225
2 2 305
3 3 323
4 4 121
5 5-zelo dobre 17
9 ne vem 9

Valid range from 1 to 5

V40 STANDARD 30-a leta (zadnje desetletje pr IN KAKO BI Z ISTO LESTVICO VI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE NA STANDARD IN MATERIALNE POGOJE ŽIVLJENJA LJUDI?

V40 30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Value 46279 Frequency
1 1-zelo slabe 285
2 2 360
3 3 153
4 4 25
5 5-zelo dobre 8
9 ne vem 169

Valid range from 1 to 5

V41 STANDARD 50-a leta (prvo desetletje po I IN KAKO BI Z ISTO LESTVICO VI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE NA STANDARD IN MATERIALNE POGOJE ŽIVLJENJA LJUDI?

V41 50-a leta (prvo desetletje po II. svetovni vojni)

Value 47278 Frequency
1 1-zelo slabe 124
2 2 362
3 3 306
4 4 94
5 5-zelo dobre 28
9 ne vem 86

Valid range from 1 to 5

V42 STANDARD 80-a leta (desetletje pred osam IN KAKO BI Z ISTO LESTVICO VI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE NA STANDARD IN MATERIALNE POGOJE ŽIVLJENJA LJUDI?

V42 80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Value 48277 Frequency
1 1-zelo slabe 9
2 2 34
3 3 248
4 4 466
5 5-zelo dobre 224
9 ne vem 19

Valid range from 1 to 5

V43 STANDARD 90-a leta (po osamosvojitvi Slo IN KAKO BI Z ISTO LESTVICO VI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE NA STANDARD IN MATERIALNE POGOJE ŽIVLJENJA LJUDI?

V43 90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Value 49276 Frequency
1 1-zelo slabe 74
2 2 160
3 3 374
4 4 306
5 5-zelo dobre 72
9 ne vem 14

Valid range from 1 to 5

V44 POL. PRAVICE 30-a leta (zadnje desetletj KAKO PA BI V TEH OBDOBJIH OCENILI RAZMERE GLEDE SPOŠTOVANJA POLITIČNIH PRAVIC, SVOBODA GOVORA IN IZRAŽANJA POLITIČNEGA PREPRIČANJA? KOT DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI KOT SLABE?

V44 30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Value 50275 Frequency
1 1-zelo slabe 297
2 2 292
3 3 121
4 4 38
5 5-zelo dobre 10
9 ne vem 242

Valid range from 1 to 5

V45 POL. PRAVICE 50-a leta (prvo desetletje KAKO PA BI V TEH OBDOBJIH OCENILI RAZMERE GLEDE SPOŠTOVANJA POLITIČNIH PRAVIC, SVOBODA GOVORA IN IZRAŽANJA POLITIČNEGA PREPRIČANJA? KOT DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI KOT SLABE?

V45 50-a leta (prvo desetletje po II. svetovni vojni)

Value 51274 Frequency
1 1-zelo slabe 295
2 2 327
3 3 193
4 4 63
5 5-zelo dobre 12
9 ne vem 110

Valid range from 1 to 5

V46 POLITICNE PRAVICE 80-a leta (desetletje KAKO PA BI V TEH OBDOBJIH OCENILI RAZMERE GLEDE SPOŠTOVANJA POLITIČNIH PRAVIC, SVOBODA GOVORA IN IZRAŽANJA POLITIČNEGA PREPRIČANJA? KOT DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI KOT SLABE?

V46 80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Value 52273 Frequency
1 1-zelo slabe 74
2 2 197
3 3 369
4 4 247
5 5-zelo dobre 64
9 ne vem 49

Valid range from 1 to 5

V47 POLITICNE PRAVICE 90-a leta (po osamosvo KAKO PA BI V TEH OBDOBJIH OCENILI RAZMERE GLEDE SPOŠTOVANJA POLITIČNIH PRAVIC, SVOBODA GOVORA IN IZRAŽANJA POLITIČNEGA PREPRIČANJA? KOT DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI KOT SLABE?

V47 90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Value 53272 Frequency
1 1-zelo slabe 26
2 2 51
3 3 148
4 4 387
5 5-zelo dobre 341
9 ne vem 47

Valid range from 1 to 5

V48 VEROIZPOVED 30-a leta (zadnje desetletje NA KONCU PA VAS PROSIMO, DA ZA ISTA OBDOBJA OCENITE RAZMERE GLEDE SVOBODE VEROIZPOVEDI IN POLOŽAJA CERKVE V SLOVENIJI.

V48 30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Value 54271 Frequency
1 1-zelo slabe 73
2 2 149
3 3 193
4 4 230
5 5-zelo dobre 148
9 ne vem 207

Valid range from 1 to 5

V49 VEROIZPOVED 50-a leta (prvo desetletje p NA KONCU PA VAS PROSIMO, DA ZA ISTA OBDOBJA OCENITE RAZMERE GLEDE SVOBODE VEROIZPOVEDI IN POLOŽAJA CERKVE V SLOVENIJI.

V49 50-a leta (prvo desetletje po II. svetovni vojni)

Value 55270 Frequency
1 1-zelo slabe 292
2 2 311
3 3 186
4 4 75
5 5-zelo dobre 24
9 ne vem 112

Valid range from 1 to 5

V50 VEROIZPOVED 80-a leta (desetletje pred o NA KONCU PA VAS PROSIMO, DA ZA ISTA OBDOBJA OCENITE RAZMERE GLEDE SVOBODE VEROIZPOVEDI IN POLOŽAJA CERKVE V SLOVENIJI.

V50 80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Value 56269 Frequency
1 1-zelo slabe 78
2 2 214
3 3 395
4 4 209
5 5-zelo dobre 52
9 ne vem 52

Valid range from 1 to 5

V51 VEROIZPOVED 90-a leta (po osamosvojitvi NA KONCU PA VAS PROSIMO, DA ZA ISTA OBDOBJA OCENITE RAZMERE GLEDE SVOBODE VEROIZPOVEDI IN POLOŽAJA CERKVE V SLOVENIJI.

V51 90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Value 57268 Frequency
1 1-zelo slabe 7
2 2 20
3 3 133
4 4 384
5 5-zelo dobre 411
9 ne vem 45

Valid range from 1 to 5

V52 OB NAPADU NA JUGOSLAVIJO LETA 1941 SO PR

V52 OB NAPADU NA JUGOSLAVIJO LETA 1941 SO PREDSTAVNIKI SLOVENSKE OBLASTI ŠLI K NEMCEM IN KASNEJE ŠE K ITALIJANOM S PROŠNJO, DA ZASEDEJO SLOVENIJO. KAKO BI VI DANES OCENILI TO DEJANJE, ALI KOT...

Value 58267 Frequency
1 modrost oblasti, ki je tako hotela istržiti čim boljše pogoje za preživetje med vojno, ali 83
2 kot sprejemljiv izhod v sili 192
3 kot izraz slovenskega hlapčevstva, ali 153
4 kot narodno izdajstvo 369
5 kaj drugega 43
9 ne vem 159
" " 1

Valid range from 1 to 5

V53 Zaradi nemske in italijanske okupacije s ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V53 Zaradi nemške in italijanske okupacije se je slovenski narod leta 1941 znašel v življenski nevarnosti.

Value 59266 Frequency
1 1- strinjam 613
2 2 167
3 3 108
4 4 41
5 5-ne strinjam 32
9 ne vem 39

Valid range from 1 to 5

V54 Komunisticna revolucija je predstavljala ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V54 Komunistična revolucija je predstavljala večjo nevarnost za slovenski narod kot okupacija.

Value 60265 Frequency
1 1- strinjam 128
2 2 120
3 3 187
4 4 155
5 5-ne strinjam 308
9 ne vem 102

Valid range from 1 to 5

V55 Ze leta 1941 je bilo jasno, da Nemci in ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V55 Že leta 1941 je bilo jasno, da Nemci in Italijani v vojni ne morejo zmagati.

Value 61264 Frequency
1 1- strinjam 226
2 2 125
3 3 155
4 4 142
5 5-ne strinjam 249
9 ne vem 103

Valid range from 1 to 5

V56 Nemska okupacija je bila za ohranitev sl ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V56 Nemška okupacija je bila za ohranitev slovenskega naroda bolj nevarna kot italijanska okupacija.

Value 62263 Frequency
1 1- strinjam 357
2 2 152
3 3 189
4 4 80
5 5-ne strinjam 137
9 ne vem 85

Valid range from 1 to 5

V57 Ce se Slovenci pod vodstvom komunistov i ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V57 Če se Slovenci pod vodstvom komunistov in Osvobodilne fronte leta 1941 ne bi uprli, bi kot narod verjetno izginili.

Value 63262 Frequency
1 1- strinjam 424
2 2 166
3 3 112
4 4 91
5 5-ne strinjam 141
9 ne vem 66

Valid range from 1 to 5

V58 Upor proti okupatorju je povzrocil preve ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V58 Upor proti okupatorju je povzročil preveč žrtev, zato bi bilo pametneje čakati na zmago zaveznikov.

Value 64261 Frequency
1 1- strinjam 89
2 2 92
3 3 136
4 4 161
5 5-ne strinjam 421
9 ne vem 101

Valid range from 1 to 5

V59 Glavna napaka je bila, da so Osvobodilno ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V59 Glavna napaka je bila, da so Osvobodilno fronto in upor proti okupatorju organizirali in vodili komunisti.

Value 65260 Frequency
1 1- strinjam 187
2 2 122
3 3 190
4 4 128
5 5-ne strinjam 273
9 ne vem 100

Valid range from 1 to 5

V60 Po zaslugi NOB v Sloveniji smo Slovenci ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V60 Po zaslugi NOB v Sloveniji smo Slovenci po koncu druge svetovne vojne dobili nazaj precejšen del svojega narodnega ozemlja.

Value 66259 Frequency
1 1- strinjam 286
2 2 184
3 3 158
4 4 109
5 5-ne strinjam 162
9 ne vem 101

Valid range from 1 to 5

V61 KAKO BI VI NA SPLOSNO OCENILI VLOGO SLOV

V61 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI VLOGO SLOVENSKE KOMUNISTIČNE STRANKE V ČASU OKUPACIJE MED DRUGO SVETOVNO VOJNO; ALI POZITIVNO, ALI NEGATIVNO?

Value 67258 Frequency
1 zelo pozitivno 72
2 pozitivno 573
3 negativno 154
4 zelo negativno 39
9 ne vem 161
" " 1

Valid range from 1 to 4

V62 KAKSNO PODPORO MED SLOVENSKIM PREBIVALST

V62 KAKŠNO PODPORO MED SLOVENSKIM PREBIVALSTVOM STA IMELA OSVOBODILNA FRONTA IN PARTIZANSTVO?

Value 68257 Frequency
1 podporo velike večine prebivalstva 207
2 podporo večine prebivalstva 406
3 podporo približno polovice prebivalstva 256
4 podporo manjšega dela prebivalstva 67
5 podporo le neznatnega dela prebivalstva 7
6 nobene podpore 6
9 ne vem 50
" " 1

Valid range from 1 to 6

V63 IN KAKSNO PODPORO JE PO VASEM MNENJU MED

V63 IN KAKŠNO PODPORO JE PO VAŠEM MNENJU MED SLOVENSKIM PREBIVALSTVOM IMELO SLOVENSKO DOMOBRANSTVO?

Value 69256 Frequency
1 podporo velike večine prebivalstva 16
2 podporo večine prebivalstva 45
3 podporo približno polovice prebivalstva 162
4 podporo manjšega dela prebivalstva 479
5 podporo le neznatnega dela prebivalstva 152
6 nobene podpore 31
9 ne vem 115

Valid range from 1 to 6

V64 Partizani so se borili za slovenske inte ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V64 Partizani so se borili za slovenske interese.

Value 70255 Frequency
1 1- strinjam 557
2 2 181
3 3 119
4 4 53
5 5-ne strinjam 69
9 ne vem 21

Valid range from 1 to 5

V65 Domobranci so se borili za slovenske int ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V65 Domobranci so se borili za slovenske interese.

Value 71254 Frequency
1 1- strinjam 176
2 2 138
3 3 198
4 4 140
5 5-ne strinjam 267
9 ne vem 81

Valid range from 1 to 5

V66 Partizani so se borili predvsem za ustan ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V66 Partizani so se borili predvsem za ustanovitev boljševiške države.

Value 72253 Frequency
1 1- strinjam 182
2 2 121
3 3 198
4 4 118
5 5-ne strinjam 226
9 ne vem 155

Valid range from 1 to 5

V67 Zaradi komunisticnega nasilja je bila us ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V67 Zaradi komunističnega nasilja je bila ustanovitev domobranske vojske nujno dejanje samoobrambe.

Value 73252 Frequency
1 1- strinjam 147
2 2 123
3 3 166
4 4 122
5 5-ne strinjam 294
9 ne vem 148

Valid range from 1 to 5

V68 Slovensko domobranstvo je bilo predvsem ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V68 Slovensko domobranstvo je bilo predvsem rezultat protikomunistične politike nekaterih političnih voditeljev in strank.

Value 74251 Frequency
1 1- strinjam 340
2 2 193
3 3 155
4 4 69
5 5-ne strinjam 90
9 ne vem 153

Valid range from 1 to 5

V69 Boj domobranskih enot na strani okupator ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V69 Boj domobranskih enot na strani okupatorja je bil dejanje izdaje lastnega naroda.

Value 75250 Frequency
1 1- strinjam 451
2 2 146
3 3 146
4 4 78
5 5-ne strinjam 77
9 ne vem 102

Valid range from 1 to 5

V70 Od ustanovitve domobranske vojske je ime ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V70 Od ustanovitve domobranske vojske je imel največ koristi okupator.

Value 76249 Frequency
1 1- strinjam 501
2 2 178
3 3 94
4 4 72
5 5-ne strinjam 47
9 ne vem 106
" " 2

Valid range from 1 to 5

V71 V slovenskem domobranstvu je imela odloc ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V71 V slovenskem domobranstvu je imela odločilno vlogo slovenska Cerkev s svojo protikomunistično politiko.

Value 77248 Frequency
1 1- strinjam 412
2 2 207
3 3 131
4 4 56
5 5-ne strinjam 59
9 ne vem 135

Valid range from 1 to 5

V72 V casu druge svetovne vojne je bila part ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V72 V času druge svetovne vojne je bila partizanska vojska edina prava slovenska vojska.

Value 78247 Frequency
1 1- strinjam 508
2 2 147
3 3 144
4 4 59
5 5-ne strinjam 71
9 ne vem 71

Valid range from 1 to 5

V73 KAKO BI VI NA SPLOSNO OCENILI VLOGO VODS

V73 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI VLOGO VODSTVA SLOVENSKE RIMO-KATOLIŠKE CERKVE V ČASU OKUPACIJE MED DRUGO SVETOVNO VOJNO? KOT...

Value 79246 Frequency
1 zelo pozitivno 18
2 pozitivno 250
3 negativno 420
4 zelo negativno 99
9 ne vem 210
" " 3

Valid range from 1 to 4

V74 politike, ki so se z okupatorji pogajali KOGA OD NAŠTETIH BI VI UVRSTILI MED KOLABORANTE OZ. SODELAVCE OKUPATORJA? (možnih je več odgovorov)

V74 3 - politike, ki so se z okupatorji pogajali in dogovarjali

Value 80245 Frequency
3 (izbere) 422
1 (ne izbere) 485
9 nikogar od teh 85
" " 8

Valid range from 1 to 3

V75 tiste, ki so z okupatorjem sodelovali pr KOGA OD NAŠTETIH BI VI UVRSTILI MED KOLABORANTE OZ. SODELAVCE OKUPATORJA? (možnih je več odgovorov)

V75 3 - tiste, ki so z okupatorjem sodelovali pri organizaciji oblasti in uprave

Value 81244 Frequency
3 (izbere) 617
1 (ne izbere) 293
9 nikogar od teh 85
" " 5

Valid range from 1 to 3

V76 pripadnike vojaskih enot, ki so se boril KOGA OD NAŠTETIH BI VI UVRSTILI MED KOLABORANTE OZ. SODELAVCE OKUPATORJA? (možnih je več odgovorov)

V76 3 - pripadnike vojaških enot, ki so se borili na okupatorjevi strani in od njega dobivali pomoč

Value 82243 Frequency
3 (izbere) 610
1 (ne izbere) 302
9 nikogar od teh 85
" " 3

Valid range from 1 to 3

V77 mobilizirance v nemsko vojsko KOGA OD NAŠTETIH BI VI UVRSTILI MED KOLABORANTE OZ. SODELAVCE OKUPATORJA? (možnih je več odgovorov)

V77 3 - mobilizirance v nemško vojsko

Value 83242 Frequency
3 (izbere) 141
1 (ne izbere) 767
9 nikogar od teh 85
" " 7

Valid range from 1 to 3

V78 ovaduhe in zaupnike okupatorjeve policij KOGA OD NAŠTETIH BI VI UVRSTILI MED KOLABORANTE OZ. SODELAVCE OKUPATORJA? (možnih je več odgovorov)

V78 3 - ovaduhe in zaupnike okupatorjeve policije

Value 84241 Frequency
3 (izbere) 720
1 (ne izbere) 191
9 nikogar od teh 86
" " 3

Valid range from 1 to 3

V79 KAKO BI VI OZNACILI POVOJNE POBOJE DOMOB

V79 LETA 1945 SO JUGOSLOVANSKE IN SLOVENSKE KOMUNISTIČNE OBLASTI V ROGU IN DRUGOD SKRIVOMA POBILE TISOČE DOMOBRANCEV IN DRUGIH BEGUNCEV, KI SO JIH IZ AVSTRIJE V SLOVENIJO VRNILI ANGLEŽI. IZBERITE ODGOVOR, KI NAJBOLJE IZRAŽA VAŠ POGLED NE TE POBOJE! KAKO BI TOREJ VI OZNAČILI TE DOGODKE... (kartica 5) (Le en odgovor!)

Value 85240 Frequency
1 kot strahoten zločin 479
2 kot veliko politično napako 195
3 kot razumljivo dejanje maščevanja 66
4 kot tragično, a neizogibno posledico državljanske vojne 115
5 kot kazen za izdajo lastnega naroda 80
9 ne vem 65

Valid range from 1 to 5

V80 KAKO BI PARTIZANI MORALI LETA 1945 RAVNA

V80 KAKO BI PO VAŠEM MNENJU PARTIZANI-ZMAGOVALCIMORALI LETA 1945 RAVNATI Z NASPROTNIKI NARODNO-OSVOBODILNEGGIBANJA? (Le en odgovor) (kartica 6)

Value 86239 Frequency
1 vse bi morali postaviti pred sodišče 343
2 morali bi dopustiti, da mirno odidejo v tujino oz. da tam ostanejo 65
3 pred sodišče bi morali postaviti samo voditelje 373
4 odpustiti bi jim morali, proglasiti splošno amnestijo 57
5 pustiti bi jih morali pri miru, ker niso ničesar zakrivili 25
6 drugače kot so, po vojni niso mogli ravnati 44
7 ravnali so popolnoma prav 7
9 ne vem 86

Valid range from 1 to 7

V81 ALI JE PO VASEM MNENJU DO POBOJEV KOLABO

V81 ALI JE PO VAŠEM MNENJU DO POBOJEV KOLABORANTOV PO 2. SVETOVNI VOJNI PRIŠLO....

Value 87238 Frequency
1 samo na slovenskem oz. v Jugoslaviji, ali 63
2 tudi drugod po Evropi? 786
9 ne vem 151

Valid range from 1 to 2

V82 ALI VESTE KDO JE BIL DR. GRIGORIJ ROZMAN

V82 ALI VESTE KDO JE BIL DR. GRIGORIJ ROŽMAN? (Če ve) ALI LAHKO OCENITE NJEGOVO VLOGO KOT LJUBLJANSKEGA ŠKOFA V ČASU DRUGE SVETOVNE VOJNE Z VIDIKA OHRANITVE SLOVENSKEGA NARODA? ALI JE BILA TA VLOGA...

Value 88237 Frequency
1 zelo pozitivna 13
2 pozitivna 54
3 negativna 128
4 zelo negativna 88
8 ne morem oceniti 135
9 ne ve kdo je Rožman 580
" " 2

Valid range from 1 to 8

V83 Jugoslovanski narodi so se leta 1945 osv ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V83 Jugoslovanski narodi so se leta 1945 osvobodili sami.

Value 89236 Frequency
1 1- strinjam 207
2 2 158
3 3 164
4 4 159
5 5-ne strinjam 275
9 ne vem 36
" " 1

Valid range from 1 to 5

V84 Slovenski partizani so kot del jugoslova ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V84 Slovenski partizani so kot del jugoslovanskega osvobodilnega gibanja prispevali k zmagi zaveznikov v Evropi.

Value 90235 Frequency
1 1- strinjam 498
2 2 225
3 3 125
4 4 44
5 5-ne strinjam 35
9 ne vem 72
" " 1

Valid range from 1 to 5

V85 Partizansko gibanje ni bistveno pripomog ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V85 Partizansko gibanje ni bistveno pripomoglo k osvoboditvi Jugoslavije.

Value 91234 Frequency
1 1- strinjam 69
2 2 66
3 3 78
4 4 224
5 5-ne strinjam 524
9 ne vem 37
" " 2

Valid range from 1 to 5

V86 Jugoslavijo je osvobodila Rdeca armada. ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V86 Jugoslavijo je osvobodila Rdeča armada.

Value 92233 Frequency
1 1- strinjam 47
2 2 63
3 3 163
4 4 188
5 5-ne strinjam 423
9 ne vem 114
" " 2

Valid range from 1 to 5

V87 Osvoboditev jugoslovanskih narodov je bi ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V87 Osvoboditev jugoslovanskih narodov je bila posledica zmage zavezniških sil v Evropi.

Value 93232 Frequency
1 1- strinjam 248
2 2 212
3 3 230
4 4 97
5 5-ne strinjam 102
9 ne vem 107
" " 4

Valid range from 1 to 5

V88 MINILO JE 47 LET OD TAKO IMENOVANE RESOL

V88 MINILO JE 47 LET OD TAKO IMENOVANE "RESOLUCIJE INFORMBIROJA". ALI VESTE, ZA KAJ JE TEDAJ ŠLO, KAJ JE TO BILO?

Value 94231 Frequency
1 sporazum o sodelovanju med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo 113
2 spor in razhod jugoslovanskih komunistov s Stalinom 494
3 uvedba samoupravljanja v Jugoslaviji 70
4 kaj drugega 14
9 ne ve, neodločen 308
" " 1

Valid range from 1 to 4

V89 V PRVIH POVOJNIH LETIH (DO L. 1950) ALI SE JE REŽIM V JUGOSLAVIJI PO VAŠI OCENI RAZLIKOVAL OD REŽIMA V SOVJETSKI ZVEZI IN DRŽAVAH VZHODNEGA BLOKA, ALI SE NI RAZLIKOVAL?

V89 V PRVIH POVOJNIH LETIH (DO L. 1950)

Value 95230 Frequency
1 bistveno se je razlikoval 183
2 delno se je razlikoval 402
3 ni se bistveno razlikoval 295
9 ne vem 118
" " 2

Valid range from 1 to 3

V90 V 60-IH LETIH IN KASNEJE ALI SE JE REŽIM V JUGOSLAVIJI PO VAŠI OCENI RAZLIKOVAL OD REŽIMA V SOVJETSKI ZVEZI IN DRŽAVAH VZHODNEGA BLOKA, ALI SE NI RAZLIKOVAL?

V90 V 60-IH LETIH IN KASNEJE

Value 96229 Frequency
1 bistveno se je razlikoval 544
2 delno se je razlikoval 296
3 ni se bistveno razlikoval 64
9 ne vem 94
" " 2

Valid range from 1 to 3

V91 KAKO BI VI NA SPLOSNO OCENILI ZGODOVINSK

V91 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI ZGODOVINSKO VLOGO JOSIPA BROZA TITA? ALI POZITIVNO, ALI NEGATIVNO?

Value 97228 Frequency
1 zelo pozitivno 179
2 pozitivno 653
3 negativno 84
4 zelo negativno 12
8 ne vem 67
9 ne poznam Tita 1
" " 4

Valid range from 1 to 4

V92 Tito je bil zelo sposoben politik. ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V92 Tito je bil zelo sposoben politik.

Value 98227 Frequency
1 1- strinjam 686
2 2 172
3 3 85
4 4 21
5 5-ne strinjam 19
9 ne vem 17

Valid range from 1 to 5

V93 Titov je bil drzavnik z mednarodnim ugle ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V93 Tito je bil državnik z mednarodnim ugledom.

Value 99226 Frequency
1 1- strinjam 776
2 2 135
3 3 51
4 4 11
5 5-ne strinjam 17
9 ne vem 10

Valid range from 1 to 5

V94 Tito je bil diktator, tako kot drugi kom ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V94 Tito je bil diktator, tako kot drugi komunistični voditelji.

Value 100225 Frequency
1 1- strinjam 243
2 2 165
3 3 201
4 4 140
5 5-ne strinjam 191
9 ne vem 60

Valid range from 1 to 5

V95 Titova osebnost je bila kljucna za obsto ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V95 Titova osebnost je bila ključna za obstoj Jugoslavije.

Value 101224 Frequency
1 1- strinjam 655
2 2 180
3 3 80
4 4 35
5 5-ne strinjam 26
9 ne vem 23
" " 1

Valid range from 1 to 5

V96 KAKO BI VI NASPLOSNO OCENILI VLOGO EDVAR

V96 KAKO BI VI NASPLOŠNO OCENILI VLOGO EDVARDA KARDELJA? ALI POZITIVNO, ALI NEGATIVNO?

Value 102223 Frequency
1 zelo pozitivno 39
2 pozitivno 411
3 negativno 274
4 zelo negativno 71
8 ne vem 186
9 ne poznam Kardelja 19

Valid range from 1 to 4

V97 IN KAKO BI VI OCENILI VLOGO EDVARDA KARD

V97 IN KAKO BI VI OCENILI VLOGO EDVARDA KARDELJA Z VIDIKA SLOVENSKIH NACIONALNIH INTERESOV?

Value 103222 Frequency
1 zelo pozitivno 39
2 pozitivno 337
3 negativno 280
4 zelo negativno 86
8 ne vem 239
9 ne poznam Kardelja 19

Valid range from 1 to 4

V98 OBSTAJAJO RAZLICNA MNENJA O RAZMERAH V K

V98 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH V KAKRŠNIH SMO ŽIVELI V SLOVENIJI V DESETLETJIH PO 2. SVETOVNI VOJNI DO VOLITEV LETA 1990. NAVAJAMO JIH NEKAJ, VI PA POVEJTE, KATERO JE VAM OSEBNO NAJBLIŽJE!

Value 104221 Frequency
1 to obdobje je čas strahu in zatiranje 46
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 673
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 248
4 drugo 9
9 ne vem 22
" " 2

Valid range from 1 to 4

V99 Kljub komunizmu smo v desetletjih pred o ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V99 Kljub komunizmu smo v desetletjih pred osamosvojitvijo živeli sorazmerno svobodno.

Value 105220 Frequency
1 1- strinjam 457
2 2 306
3 3 151
4 4 49
5 5-ne strinjam 17
9 ne vem 18
" " 2

Valid range from 1 to 5

V100 V Sloveniji je po letu 1945 pa vse do os ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V100 V Sloveniji je po letu 1945 pa vse do osamosvojitve vladala diktatura.

Value 106219 Frequency
1 1- strinjam 128
2 2 158
3 3 205
4 4 184
5 5-ne strinjam 231
9 ne vem 91
" " 3

Valid range from 1 to 5

V101 V Sloveniji je bila oblast bolj demokrat ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V101 V Sloveniji je bila oblast bolj demokratična kot drugje po Jugoslaviji.

Value 107218 Frequency
1 1- strinjam 298
2 2 227
3 3 189
4 4 78
5 5-ne strinjam 110
9 ne vem 96
" " 2

Valid range from 1 to 5

V102 Sistem socialisticnega samoupravljanja j ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V102 Sistem socialističnega samoupravljanja je bil dobro zamišljen, le da ni bil tudi tako uresničen.

Value 108217 Frequency
1 1- strinjam 437
2 2 224
3 3 147
4 4 44
5 5-ne strinjam 74
9 ne vem 72
" " 2

Valid range from 1 to 5

V103 Preganjanje politicnih nasprotnikov in m ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V103 Preganjanje političnih nasprotnikov in množični politični procesi na Slovenskem so bili značilni le za prva leta po 2. svetovni vojni.

Value 109216 Frequency
1 1- strinjam 276
2 2 186
3 3 181
4 4 89
5 5-ne strinjam 122
9 ne vem 144
" " 2

Valid range from 1 to 5

V104 KAKO BI OPREDELILI SVOJ SPOMIN NA JUGOSL

V104 KAKO BI OPREDELILI SVOJ SPOMIN NA JUGOSLAVIJO - KAKŠNE SO VAŠE OSEBNE IZKUŠNJE?

Value 110215 Frequency
1 pretežno pozitivne 341
2 pretežno negativne 68
3 tako pozitivne kot negativne 502
8 ne vem, ne morem ocenti, ne spomnim se 62
9 nimam izkušenj 25
" " 2

Valid range from 1 to 3

V105 ALI STE IMELI V CASU JUGOSLAVIJE KAJ STI

V105 ALI STE IMELI V ČASU JUGOSLAVIJE KAJ STIKOV Z LJUDMI DRUGIH JUGOSLOVANSKIH NARODNOSTI?

Value 111214 Frequency
1 zelo veliko stikov 129
2 veliko stikov 235
3 malo stikov 341
4 zelo malo stikov 103
5 nobenih stikov nisem imel --------------------na V107 191
" " 1

Valid range from 1 to 5

V106 IN KAKSNE SO BILE VASE IZKUSNJE V TEH ST

(Če da) V106 IN KAKŠNE SO BILE VAŠE IZKUŠNJE V TEH STIKIH?

Value 112213 Frequency
1 pretežno pozitivne 415
2 niti pozitivne, niti negativne 288
3 pretežno negativne 50
8 ne vem, ne morem, ne želim oceniti 50
9 ni imel stikov 78
" " 119

Valid range from 1 to 3

V107 CE OCENJUJETE NASPLOSNO, ALI BI ZASE REK

V107 ČE OCENJUJETE NASPLOŠNO, ALI BI ZASE REKLI, DA STE V ČASU JUGOSLAVIJE ŽIVELI ...

Value 113212 Frequency
1 zelo dobro 84
2 dobro 796
3 slabo 63
4 zelo slabo 7
9 ne vem, ne želim, ne morem oceniti 49
" " 1

Valid range from 1 to 4

V108 ALI LAHKO ZASE OSEBNO RECETE, DA STE SE

V108 ALI LAHKO ZASE OSEBNO REČETE, DA STE SE V ČASU JUGOSLAVIJE POČUTILI OMEJEVANEGA Z VIDIKA ČLOVEKOVIH IN POLITIČNIH PRAVIC, ALI SE NISTE TAKO POČUTILI? POČUTIL SEM SE...

Value 114211 Frequency
1 zelo omejeno 55
2 delno omejeno 342
3 sploh nič omejeno 464
9 ne vem, ne morem oceniti 138
" " 1

Valid range from 1 to 3

V109 RAZLOG RAZPADA JUGOSLAVIJE - PRVA NAVEDB ALI LAHKO IZMED NAVEDENIH RAZLOGOV RAZPADA JUGOSLAVIJE IZBERETE TISTA DVA, KI SE VAM ZDITA NAJPOMEMBNEJŠA? JUGOSLAVIJA JE RAZPADLA PREDVSEM...(kartica 7)

V109 1. odgovor

Value 115210 Frequency
1 zaradi srbskega nacionalizma in srbske politike 458
2 zaradi generalov in vodstva JLA V109 61
3 zaradi gospodarskih težav in problemov 153
4 zaradi slovenske osamosvojitve 110
5 zato, ker jugoslovanski narodi pač niso bili za skupaj 126
6 zaradi propada socializma v Evropi 53
9 ne vem 37
" " 2

Valid range from 1 to 6

V110 RAZLOG RAZPADA JUGOSLAVIJE - DRUGA NAVED ALI LAHKO IZMED NAVEDENIH RAZLOGOV RAZPADA JUGOSLAVIJE IZBERETE TISTA DVA, KI SE VAM ZDITA NAJPOMEMBNEJŠA? JUGOSLAVIJA JE RAZPADLA PREDVSEM...(kartica 7)

V110 2. odgovor

Value 116209 Frequency
1 zaradi srbskega nacionalizma in srbske politike 110
2 zaradi generalov in vodstva JLA V109 122
3 zaradi gospodarskih težav in problemov 175
4 zaradi slovenske osamosvojitve 157
5 zato, ker jugoslovanski narodi pač niso bili za skupaj 193
6 zaradi propada socializma v Evropi 151
9 ne vem 72
" " 20

Valid range from 1 to 6

V111 KATERI OD NASTETIH DEJAVNIKOV JE BISTVEN

V111 KATERI OD NAŠTETIH DEJAVNIKOV JE BISTVENO PRISPEVAL K OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE? (en odgovor) (kartica 8)

Value 117208 Frequency
1 posamezni politiki s svojo spretnostjo 118
2 opozicija slovenski oblasti v prejšnjem režimu 53
3 slovenska oblast v prejšnjem režimu, ki se je zoperstavila centralni oblasti v Beogradu 240
4 slovenski narod kot celota 446
5 razpad Jugoslavije 75
6 nič od naštetega, drugo 12
9 ne vem 55
" " 1

Valid range from 1 to 6

V112 KDAJ JE VAM POSTALO JASNO, DA BO JUGOSLA

V112 KDAJ JE VAM POSTALO JASNO, DA BO JUGOSLAVIJA RAZPADLA? (en odgovor) (kartica 9)

Value 118207 Frequency
1 koncem 70-ih let ob začetku gospodarske krize 22
2 že kmalu po Titovi smrti 317
3 po zaostritvi odnosov med Srbi in Albanci na Kosovu 119
4 ob procesu proti četverici pred vojaškim sodiščem v Ljubljani 117
5 po Demosovi zmagi na volitvah leta 1990 92
6 šele leta 1991 194
7 to je bilo jasno od nekdaj 40
9 neodločen, ne vem, ne morem oceniti 97
" " 2

Valid range from 1 to 7

V113 s propadom Avstroogrske in vkljucitvijo SLOVENCI SMO V TEM STOLETJU DOŽIVELI VEČ VELIKIH SPREMEMB, TAKO DA SMO ŽIVELI KAR V ŠTIRIH RAZLIČIH DRŽAVAH: V AVSTROOGRSKI, KRALJEVINI JUGOSLAVIJI, V SOCIALISTIČNI JUGOSLAVIJI, IN SEDAJ V SAMOSTOJNI SLOVENIJI. PROSIMO VAS, DA OCENITE, ALI SE JE OB POSAMEZNIH SPREMEMBAH DRŽAVNEGA OKVIRA POLOŽAJ SLOVENSKEGA NARODA NASPLOH IZBOLJŠAL, OSTAL ENAK, ALI SE JE POSLABŠAL. (kartica 10)

V113 s propadom Avstroogrske in vključitvijo v Kraljevino Jugoslavijo

Value 119206 Frequency
1 izrazito izboljšal 20
2 izboljšal 298
3 ostal enak 226
4 poslabšal 193
5 izrazito poslabšal 14
9 ne vem 249

Valid range from 1 to 5

V114 s koncem druge svetovne vojne in ustanov SLOVENCI SMO V TEM STOLETJU DOŽIVELI VEČ VELIKIH SPREMEMB, TAKO DA SMO ŽIVELI KAR V ŠTIRIH RAZLIČIH DRŽAVAH: V AVSTROOGRSKI, KRALJEVINI JUGOSLAVIJI, V SOCIALISTIČNI JUGOSLAVIJI, IN SEDAJ V SAMOSTOJNI SLOVENIJI. PROSIMO VAS, DA OCENITE, ALI SE JE OB POSAMEZNIH SPREMEMBAH DRŽAVNEGA OKVIRA POLOŽAJ SLOVENSKEGA NARODA NASPLOH IZBOLJŠAL, OSTAL ENAK, ALI SE JE POSLABŠAL. (kartica 10)

V114 s koncem druge svetovne vojne in ustanovitvijo socialistične Jugoslavije

Value 120205 Frequency
1 izrazito izboljšal 52
2 izboljšal 540
3 ostal enak 201
4 poslabšal 83
5 izrazito poslabšal 14
9 ne vem 110

Valid range from 1 to 5

V115 z ustanovitvijo samostojne Slovenije po SLOVENCI SMO V TEM STOLETJU DOŽIVELI VEČ VELIKIH SPREMEMB, TAKO DA SMO ŽIVELI KAR V ŠTIRIH RAZLIČIH DRŽAVAH: V AVSTROOGRSKI, KRALJEVINI JUGOSLAVIJI, V SOCIALISTIČNI JUGOSLAVIJI, IN SEDAJ V SAMOSTOJNI SLOVENIJI. PROSIMO VAS, DA OCENITE, ALI SE JE OB POSAMEZNIH SPREMEMBAH DRŽAVNEGA OKVIRA POLOŽAJ SLOVENSKEGA NARODA NASPLOH IZBOLJŠAL, OSTAL ENAK, ALI SE JE POSLABŠAL. (kartica 10)

V115 z ustanovitvijo samostojne Slovenije po osamosvojitvi

Value 121204 Frequency
1 izrazito izboljšal 201
2 izboljšal 444
3 ostal enak 151
4 poslabšal 138
5 izrazito poslabšal 19
9 ne vem 46
" " 1

Valid range from 1 to 5

V116 ob pokristjanjevanju ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V116 ob pokristjanjevanju

Value 122203 Frequency
1 da 329
2 ne 336
9 ne vem 334
" " 1

Valid range from 1 to 2

V117 v casu reformacije in protireformacije ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V117 v času reformacije in protireformacije

Value 123202 Frequency
1 da 393
2 ne 272
9 ne vem 334
" " 1

Valid range from 1 to 2

V118 na prelomu 19. in 20. stoletja, ko nasta ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V118 na prelomu 19. in 20. stoletja, ko nastanejo politične stranke

Value 124201 Frequency
1 da 456
2 ne 243
9 ne vem 300
" " 1

Valid range from 1 to 2

V119 v casu med obema svetovnima vojnama (Kra ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V119 v času med obema svetovnima vojnama (Kraljevina Jugoslavija)

Value 125200 Frequency
1 da 458
2 ne 283
9 ne vem 258
" " 1

Valid range from 1 to 2

V120 z nastopom komunizma ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V120 z nastopom komunizma

Value 126199 Frequency
1 da 591
2 ne 233
9 ne vem 175
" " 1

Valid range from 1 to 2

V121 med drugo svetovno vojno ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V121 med drugo svetovno vojno

Value 127198 Frequency
1 da 626
2 ne 213
9 ne vem 160
" " 1

Valid range from 1 to 2

V122 v casu od l. 1950 do osamosvojitve ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V122 v času od l. 1950 do osamosvojitve

Value 128197 Frequency
1 da 356
2 ne 457
9 ne vem 185
" " 2

Valid range from 1 to 2

V123 v casu po osamosvojitvi ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V123 v času po osamosvojitvi

Value 129196 Frequency
1 da 445
2 ne 413
9 ne vem 141
" " 1

Valid range from 1 to 2

V124 NAJVEC SEM O PRETEKLOSTI IZVEDEL

V124 NAJVEČ SEM O PRETEKLOSTI IZVEDEL... (en odgovor)

Value 130195 Frequency
1 od staršev, starih staršev, sorodnikov 288
2 v šoli (od učiteljev, iz učbenikov...) 428
3 v cerkvi, od duhovnika 3
4 iz poljudnih zgodovinskih knjig, spominske literature ipd. 106
5 iz časopisov, revij in drugih medijev 127
6 drugo 18
9 ne vem, ne morem oceniti 29
" " 1

Valid range from 1 to 6

V125 Drzavni zbor naj razglasi narodnoosvobod SEDANJOST IN PRETEKLOST V ZADNJIH LETIH SO BILE OBJAVLJENE RAZLIČNE POBUDE IN ZAHTEVE, KAKO NAJ DRŽAVA UREDI ODNOS DO MEDVOJNIH DOGAJANJ, POVOJNIH DOGODKOV IN USTANOV PREJŠNJEGA ENOPARTIJSKEGA POLITIČNEGA SISTEMA. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (kartica 4)

V125 Državni zbor naj razglasi narodnoosvobodilni boj kot državljansko vojno in partizane kot kolaborante s tujo sovražno silo.

Value 131194 Frequency
1 1- strinjam 41
2 2 43
3 3 107
4 4 122
5 5-ne strinjam 559
9 ne vem 127
" " 1

Valid range from 1 to 5

V126 Domobranci so se upraviceno borili zoper SEDANJOST IN PRETEKLOST V ZADNJIH LETIH SO BILE OBJAVLJENE RAZLIČNE POBUDE IN ZAHTEVE, KAKO NAJ DRŽAVA UREDI ODNOS DO MEDVOJNIH DOGAJANJ, POVOJNIH DOGODKOV IN USTANOV PREJŠNJEGA ENOPARTIJSKEGA POLITIČNEGA SISTEMA. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (kartica 4)

V126 Domobranci so se upravičeno borili zoper komuniste in zato zaslužijo priznanje.

Value 132193 Frequency
1 1- strinjam 78
2 2 74
3 3 134
4 4 124
5 5-ne strinjam 480
9 ne vem 109
" " 1

Valid range from 1 to 5

V127 Vse slovenske politicne emigrante mora D SEDANJOST IN PRETEKLOST V ZADNJIH LETIH SO BILE OBJAVLJENE RAZLIČNE POBUDE IN ZAHTEVE, KAKO NAJ DRŽAVA UREDI ODNOS DO MEDVOJNIH DOGAJANJ, POVOJNIH DOGODKOV IN USTANOV PREJŠNJEGA ENOPARTIJSKEGA POLITIČNEGA SISTEMA. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (kartica 4)

V127 Vse slovenske politične emigrante mora Državni zbor s slovesnim aktom sprejeti v narodno in državno občestvo in preklicati vsa škodljiva pravna dejanja, storjena zoper njih.

Value 133192 Frequency
1 1- strinjam 117
2 2 107
3 3 183
4 4 120
5 5-ne strinjam 291
9 ne vem 181
" " 1

Valid range from 1 to 5

V128 Vsem, ki so zaradi sodelovanja v narodno SEDANJOST IN PRETEKLOST V ZADNJIH LETIH SO BILE OBJAVLJENE RAZLIČNE POBUDE IN ZAHTEVE, KAKO NAJ DRŽAVA UREDI ODNOS DO MEDVOJNIH DOGAJANJ, POVOJNIH DOGODKOV IN USTANOV PREJŠNJEGA ENOPARTIJSKEGA POLITIČNEGA SISTEMA. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (kartica 4)

V128 Vsem, ki so zaradi sodelovanja v narodno-osvobodilnemboju dobili kake pravice (borčevske pokojnine, ipd.) je treba te pravice odvzeti.

Value 134191 Frequency
1 1- strinjam 62
2 2 74
3 3 140
4 4 183
5 5-ne strinjam 486
9 ne vem 54
" " 1

Valid range from 1 to 5

V129 Drzavni zbor naj sprejme izjavo o Komuni SEDANJOST IN PRETEKLOST V ZADNJIH LETIH SO BILE OBJAVLJENE RAZLIČNE POBUDE IN ZAHTEVE, KAKO NAJ DRŽAVA UREDI ODNOS DO MEDVOJNIH DOGAJANJ, POVOJNIH DOGODKOV IN USTANOV PREJŠNJEGA ENOPARTIJSKEGA POLITIČNEGA SISTEMA. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (kartica 4)

V129 Državni zbor naj sprejme izjavo o Komunistični partiji Slovenije kot hudodelski organizaciji, ki je narodu prinesla le škodo in zločine.

Value 135190 Frequency
1 1- strinjam 51
2 2 65
3 3 150
4 4 156
5 5-ne strinjam 464
9 ne vem 112
" " 2

Valid range from 1 to 5

V130 Ukvarjanje s preteklostjo le odvraca poz SEDANJOST IN PRETEKLOST V ZADNJIH LETIH SO BILE OBJAVLJENE RAZLIČNE POBUDE IN ZAHTEVE, KAKO NAJ DRŽAVA UREDI ODNOS DO MEDVOJNIH DOGAJANJ, POVOJNIH DOGODKOV IN USTANOV PREJŠNJEGA ENOPARTIJSKEGA POLITIČNEGA SISTEMA. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (kartica 4)

V130 Ukvarjanje s preteklostjo le odvrača pozornost od aktuanih socialnih in gospodarskih problemov.

Value 136189 Frequency
1 1- strinjam 430
2 2 180
3 3 135
4 4 54
5 5-ne strinjam 98
9 ne vem 102
" " 1

Valid range from 1 to 5

V131 S preteklostjo naj se ukvarjajo zgodovin SEDANJOST IN PRETEKLOST V ZADNJIH LETIH SO BILE OBJAVLJENE RAZLIČNE POBUDE IN ZAHTEVE, KAKO NAJ DRŽAVA UREDI ODNOS DO MEDVOJNIH DOGAJANJ, POVOJNIH DOGODKOV IN USTANOV PREJŠNJEGA ENOPARTIJSKEGA POLITIČNEGA SISTEMA. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (kartica 4)

V131 S preteklostjo naj se ukvarjajo zgodovinarji.

Value 137188 Frequency
1 1- strinjam 646
2 2 124
3 3 90
4 4 49
5 5-ne strinjam 48
9 ne vem 41
" " 2

Valid range from 1 to 5

V132 ALI SE STRINJATE S TRDITVIJO, DA BIVSIM

V132 ALI SE STRINJATE S TRDITVIJO, DA BIVŠIM KOMUNISTIČNIM FUNKCIONARJEM NE BI SMELI DOVOLITI OPRAVLJANJA JAVNIH FUNKCIJ, ALI SE NE STRINJATE?

Value 138187 Frequency
1 strinjam se 367
2 ne strinjam se 411
9 ne vem, neopredeljen 221
" " 1

Valid range from 1 to 2

V133 V ZADNJEM CASU NA POKOPALISCIH IN CERKVE

V133 V ZADNJEM ČASU NA POKOPALIŠČIH IN CERKVENIH ZIDOVIH ODKRIVAJO SPOMINSKE PLOŠČE PADLIM IN POBITIM DOMOBRANCEM. ALI S TEM SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

Value 139186 Frequency
1 soglašam 425
2 ne soglašam 324
9 ne vem, se ne morem opredeliti 250
" " 1

Valid range from 1 to 2

V134 ZANIMA NAS VASE STALISCE DO SPOMENIKOV I

V134 ZANIMA NAS VAŠE STALIŠČE DO SPOMENIKOV IN OBELEŽIJ, PADLIM IN POBITIM PARTIZANOM MED DRUGO SVETOVNO VOJNO. ALI BI JIH MORALI...

Value 140185 Frequency
1 ohraniti in skrbeti zanje 666
2 ohraniti pomembne, ostale pa shraniti v muzejih 267
3 odstraniti 6
9 ne vem, se ne morem opredeliti 60
" " 1

Valid range from 1 to 3

V135 Obelezja iz casa Avstroogrske KAJ MENITE, ALI SPOMENIKI IN OBELEŽJA NAŠTETIH OBDOBIJ SODIJO V DANAŠNJI ČAS ALI NE SODIJO?

V135 Obeležja iz časa Avstroogrske

Value 141184 Frequency
1 sodijo 664
2 ne sodijo 195
9 ne vem 140
" " 1

Valid range from 1 to 2

V136 Spomeniki padlim v 1. svetovni vojni KAJ MENITE, ALI SPOMENIKI IN OBELEŽJA NAŠTETIH OBDOBIJ SODIJO V DANAŠNJI ČAS ALI NE SODIJO?

V136 Spomeniki padlim v 1. svetovni vojni

Value 142183 Frequency
1 sodijo 825
2 ne sodijo 73
9 ne vem 101
" " 1

Valid range from 1 to 2

V137 Obelezja Kraljevine Jugoslavije KAJ MENITE, ALI SPOMENIKI IN OBELEŽJA NAŠTETIH OBDOBIJ SODIJO V DANAŠNJI ČAS ALI NE SODIJO?

V137 Obeležja Kraljevine Jugoslavije

Value 143182 Frequency
1 sodijo 602
2 ne sodijo 256
9 ne vem 141
" " 1

Valid range from 1 to 2

V138 Obelezja NOB, partizanstva KAJ MENITE, ALI SPOMENIKI IN OBELEŽJA NAŠTETIH OBDOBIJ SODIJO V DANAŠNJI ČAS ALI NE SODIJO?

V138 Obeležja NOB, partizanstva

Value 144181 Frequency
1 sodijo 866
2 ne sodijo 58
9 ne vem 75
" " 1

Valid range from 1 to 2

V139 Obelezja domobranstva KAJ MENITE, ALI SPOMENIKI IN OBELEŽJA NAŠTETIH OBDOBIJ SODIJO V DANAŠNJI ČAS ALI NE SODIJO?

V139 Obeležja domobranstva

Value 145180 Frequency
1 sodijo 542
2 ne sodijo 301
9 ne vem 155
" " 2

Valid range from 1 to 2

V140 Obelezja povojnega casa - spomeniki iz o KAJ MENITE, ALI SPOMENIKI IN OBELEŽJA NAŠTETIH OBDOBIJ SODIJO V DANAŠNJI ČAS ALI NE SODIJO?

V140 Obeležja povojnega časa - spomeniki iz obdobja socializma

Value 146179 Frequency
1 sodijo 663
2 ne sodijo 192
9 ne vem 144
" " 1

Valid range from 1 to 2

V141 KAJ VAM POMENI SPRAVA - prva navedba KAJ PREDVSEM VAM POMENI SPRAVA? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA, KI STA VAM NAJBLIŽJA? (kartica 11)

V141 1. odgovor

Value 147178 Frequency
1 pobotanje partizanov in domobrancev 120
2 priznavanje vsakemu človeku pravice do njegove resnice in človeškega dostojanstva 465
3 konec medvojnega sovraštva in začetek strpnega sobivanja danes 237
4 kazen za vse krivce 41
5 iskanje soglasja ob temeljnih narodnih vprašanjih 34
6 prepiri in nove delitve 23
7 drugo 3
8 nič mi ne pomeni 15
9 ne vem 59
" " 3

Valid range from 1 to 8

V142 KAJ VAM POMENI SPRAVA - prva navedba KAJ PREDVSEM VAM POMENI SPRAVA? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA, KI STA VAM NAJBLIŽJA? (kartica 11)

V142 2. odgovor

Value 148177 Frequency
1 pobotanje partizanov in domobrancev 34
2 priznavanje vsakemu človeku pravice do njegove resnice in človeškega dostojanstva 142
3 konec medvojnega sovraštva in začetek strpnega sobivanja danes 359
4 kazen za vse krivce 61
5 iskanje soglasja ob temeljnih narodnih vprašanjih 188
6 prepiri in nove delitve 40
7 drugo 19
8 nič mi ne pomeni 21
9 ne vem 90
" " 46

Valid range from 1 to 8

V143 Narod NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V143 Narod

Value 149176 Frequency
1 zelo pozitiven 317
2 pozitiven 567
3 nevtralen 89
4 negativen 16
5 zelo negativen 4
" " 7

Valid range from 1 to 5

V144 Socializem NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V144 Socializem

Value 150175 Frequency
1 zelo pozitiven 30
2 pozitiven 276
3 nevtralen 410
4 negativen 234
5 zelo negativen 38
" " 12

Valid range from 1 to 5

V145 Ukinitev smrtne kazni NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V145 Ukinitev smrtne kazni

Value 151174 Frequency
1 zelo pozitiven 170
2 pozitiven 351
3 nevtralen 220
4 negativen 203
5 zelo negativen 47
" " 9

Valid range from 1 to 5

V146 Priseljenci z Juga NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V146 Priseljenci z Juga

Value 152173 Frequency
1 zelo pozitiven 21
2 pozitiven 131
3 nevtralen 385
4 negativen 351
5 zelo negativen 103
" " 9

Valid range from 1 to 5

V147 Pravica do splava NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V147 Pravica do splava

Value 153172 Frequency
1 zelo pozitiven 263
2 pozitiven 386
3 nevtralen 185
4 negativen 106
5 zelo negativen 52
" " 8

Valid range from 1 to 5

V148 Begunci iz vojnih obmocij NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V148 Begunci iz vojnih območij

Value 154171 Frequency
1 zelo pozitiven 32
2 pozitiven 286
3 nevtralen 443
4 negativen 199
5 zelo negativen 31
" " 9

Valid range from 1 to 5

V149 Slovensko domobranstvo NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V149 Slovensko domobranstvo

Value 155170 Frequency
1 zelo pozitiven 17
2 pozitiven 128
3 nevtralen 388
4 negativen 344
5 zelo negativen 111
" " 12

Valid range from 1 to 5

V150 Verouk v solah NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V150 Verouk v šolah

Value 156169 Frequency
1 zelo pozitiven 55
2 pozitiven 203
3 nevtralen 265
4 negativen 306
5 zelo negativen 163
" " 8

Valid range from 1 to 5

V151 Sindikalne pravice delavcev NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V151 Sindikalne pra- vice delavcev

Value 157168 Frequency
1 zelo pozitiven 328
2 pozitiven 497
3 nevtralen 119
4 negativen 36
5 zelo negativen 13
" " 7

Valid range from 1 to 5

V152 Slovenski partizani NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V152 Slovenski partizani

Value 158167 Frequency
1 zelo pozitiven 167
2 pozitiven 510
3 nevtralen 264
4 negativen 43
5 zelo negativen 7
" " 9

Valid range from 1 to 5

V153 Enakost med spoloma NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V153 Enakost med spoloma

Value 159166 Frequency
1 zelo pozitiven 449
2 pozitiven 436
3 nevtralen 88
4 negativen 18
5 zelo negativen 0
" " 9

Valid range from 1 to 5

V154 Majhne socialne razlike NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V154 Majhne socialne razlike

Value 160165 Frequency
1 zelo pozitiven 287
2 pozitiven 438
3 nevtralen 172
4 negativen 77
5 zelo negativen 17
" " 9

Valid range from 1 to 5

V155 Kapitalizem NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V155 Kapitalizem

Value 161164 Frequency
1 zelo pozitiven 33
2 pozitiven 211
3 nevtralen 375
4 negativen 288
5 zelo negativen 83
" " 10

Valid range from 1 to 5

V156 Odvzeti bi morali drzavljanstvo vsem nes ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (kartica 4)

V156 Odvzeti bi morali državljanstvo vsem neslovencem, ki so ga pridobili po plebiscitu.

Value 162163 Frequency
1 1- strinjam 169
2 2 110
3 3 184
4 4 126
5 5-ne strinjam 351
9 ne vem 57
" " 3

Valid range from 1 to 5

V157 Slovenska drzava bi morala najprej poskr ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (kartica 4)

V157 Slovenska država bi morala najprej poskrbeti za svoje državljane, šele potem dajati pomoč beguncem iz BiH.

Value 163162 Frequency
1 1- strinjam 439
2 2 203
3 3 145
4 4 84
5 5-ne strinjam 112
9 ne vem 16
" " 1

Valid range from 1 to 5

V158 Veliko ljubse bi mi bilo, ce bi v Sloven ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (kartica 4)

V158 Veliko ljubše bi mi bilo, če bi v Sloveniji živeli samo Slovenci.

Value 164161 Frequency
1 1- strinjam 317
2 2 177
3 3 190
4 4 99
5 5-ne strinjam 179
9 ne vem 36
" " 2

Valid range from 1 to 5

V159 Stiki s tujci, ljudmi drugih nacionalnos ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (kartica 4)

V159 Stiki s tujci, ljudmi drugih nacionalnosti, ver, kultur in ras so me vedno privlačili. strinjam

Value 165160 Frequency
1 1- strinjam 182
2 2 159
3 3 271
4 4 137
5 5-ne strinjam 205
9 ne vem 43
" " 3

Valid range from 1 to 5

V160 Pretirano izenacevanje pravic obeh spolo ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (kartica 4)

V160 Pretirano izenačevanje pravic obeh spolov ponavadi ni dobro.

Value 166159 Frequency
1 1- strinjam 126
2 2 123
3 3 181
4 4 140
5 5-ne strinjam 373
9 ne vem 56
" " 1

Valid range from 1 to 5

V161 Homoseksualnim osebam bi morali prepoved ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (kartica 4)

V161 Homoseksualnim osebam bi morali prepovedati javno izražanje svoje spolne usmeritve.

Value 167158 Frequency
1 1- strinjam 272
2 2 106
3 3 137
4 4 132
5 5-ne strinjam 270
9 ne vem 82
" " 1

Valid range from 1 to 5

V162 LJUDJE OBICAJNO RAZMISLJAJO O POLITICNIH

POLITIKA, STRANKE, VOLITVE V162 LJUDJE OBIČAJNO RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" IN "DESNIH". ČE GOVORIMO NASPLOŠNO ALI BI ZASE REKLI, DA SO VAŠA POLITIČNA STALIŠČA... (kartica 13)

Value 168157 Frequency
1 skrajno leva 15
2 leva 82
3 sredinska 538
4 desna 64
5 skrajno desna 8
9 ne vem, ne morem oceniti 290
" " 3

Valid range from 1 to 5

V163 CE OCENJUJETE NA SPLOSNO, KAKO STE ZADOV

V163 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 169156 Frequency
1 zadovoljen 82
2 dokaj zadovoljen 274
3 ne kaj dosti zadovoljen 447
4 sploh nisem zadovoljen 131
9 ne vem 62
" " 4

Valid range from 1 to 4

V164 CE OCENJUJETE V CELOTI, ALI SODITE, DA S

V164 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI SODITE, DA SO BILE ZADNJE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR, LETA 1992, POŠTENE, ALI PA SO NEKATERE STRANKE OZ. KANDIDATI IMELI NEUPRAVIČENO PREDNOST?

Value 170155 Frequency
1 volitve so bile poštene 348
2 nekateri so imeli prednost 450
9 ne vem 197
" " 5

Valid range from 1 to 2

V165 ALI OBICAJNO ZASE MISLITE, DA STE BLIZU

V165 ALI OBIČAJNO ZASE MISLITE, DA STE BLIZU NEKI DOLOČENI POLITIČNI STRANKI?

Value 171154 Frequency
1 da nadaljuj pri naslednjem vprašanju 202
2 ne --------------------V171 681
8 ne vem preskoči na 104
" " 13

Valid range from 1 to 2

V166 Prva stranka KATERA STRANKA JE TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM NAJBLIŽJE.

V166 Prva stranka:

Value 172153 Frequency
1 Liberalna demokracija Slovenije 47
2 Slovenska ljudska stranka 32
3 Slovenska nacionalna stranka 14
4 Socialdemokratska stranka Slovenije 35
5 Slovenski krščanski demokrati 33
6 Združena lista socialnih demokratov 16
7 Zeleni Slovenije 6
8 Demokratska stranka 11
10 Demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
11 druga stranka 6
99 nobena stranka ni navedena, ne ve 154
" " 645

Valid range from 1 to 11

V167 Druga stranka KATERA STRANKA JE TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM NAJBLIŽJE.

V167 Druga stranka:

Value 173152 Frequency
1 Liberalna demokracija Slovenije 16
2 Slovenska ljudska stranka 29
3 Slovenska nacionalna stranka 6
4 Socialdemokratska stranka Slovenije 18
5 Slovenski krščanski demokrati 15
6 Združena lista socialnih demokratov 16
7 Zeleni Slovenije 4
8 Demokratska stranka 9
9 Slovenska nacionalna desnica 1
10 Demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
11 druga stranka 1
99 232
" " 652

Valid range from 1 to 11

V168 Tretja stranka KATERA STRANKA JE TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM NAJBLIŽJE.

V168 Tretja stranka:

Value 174151 Frequency
1 Liberalna demokracija Slovenije 6
2 Slovenska ljudska stranka 7
3 Slovenska nacionalna stranka 1
4 Socialdemokratska stranka Slovenije 9
5 Slovenski krščanski demokrati 7
6 Združena lista socialnih demokratov 6
7 Zeleni Slovenije 6
8 Demokratska stranka 4
9 Slovenska nacionalna desnica 2
10 Demokratska stranka upokojencev Slovenije 2
11 druga stranka 2
99 297
" " 651

Valid range from 1 to 11

V169 KATERI OD TEH STRANK SE CUTITE NAJBLIZE?

(če je bila navedena le ena stranka preskok na V170) (če je navedel dve ali tri stranke) V169 KATERI OD TEH STRANK SE ČUTITE NAJBLIŽE?

Value 175150 Frequency
1 Liberalna demokracija Slovenije 24
2 Slovenska ljudska stranka 16
3 Slovenska nacionalna stranka 4
4 Socialdemokratska stranka Slovenije 21
5 Slovenski krščanski demokrati 17
6 Združena lista socialnih demokratov 14
7 Zeleni Slovenije 4
8 Demokratska stranka 7
10 Demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
11 druga stranka 3
99 mašilo 198
" " 691

Valid range from 1 to 11

V170 ALI CUTITE, DA STE TEJ STRANKI ZELO BLIZ

V170 ALI ČUTITE, DA STE TEJ STRANKI ZELO BLIZU, DO NEKE MERE BLIZU ALI DA JI NISTE PREVEČ BLIZU?

Value 176149 Frequency
1 zelo blizu 47
2 do neke mere blizu 136
3 ne preveč blizu 13
9 ne vem 63
" " 741

Valid range from 1 to 3

V171 ALI CUTITE, DA STE NEKI POLITICNI STRANK

(če odgovarja na V170, preskoči na V173) V171 ALI ČUTITE, DA STE NEKI POLITIČNI STRANKI VENDARLE NEKOLIKO BLIŽE KOT DRUGIM?

Value 177148 Frequency
1 da --------------------V172 219
2 ne --------------------V173 500
9 ne vem --------------------na V173 91
" " 190

Valid range from 1 to 2

V172 KATERA STRANKA JE TO?

V172 KATERA STRANKA JE TO?

Value 178147 Frequency
1 Liberalna demokracija Slovenije 52
2 Slovenska ljudska stranka 35
3 Slovenska nacionalna stranka 14
4 Socialdemokratska stranka Slovenije 21
5 Slovenski krščanski demokrati 23
6 Združena lista socialnih demokratov 19
7 Zeleni Slovenije 12
8 Demokratska stranka 11
9 Slovenska nacionalna desnica 1
10 Demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
11 druga stranka 15
99 mašilo 241
" " 555

Valid range from 1 to 11

V173 Stranke v Sloveniji se zanimajo za to, k

ODGOVARJAJO VSI!!! V173 NEKATERI LJUDJE PRAVIJO, DA SE STRANKE V SLOVENIJI ZANIMAJO ZA TO, KAJ SI LJUDJE ŽELIJO, DRUGI PA PRAVIJO, DA STRANK TO NE ZANIMA. PROSIMO VAS, DA UPORABITE SPODNJO LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA SE STRANKE ZANIMAJO, KAJ SI LJUDJE ŽELIJO, 5 PA POMENI, DA JIH TO NE ZANIMA. KAM BI SE UVRSTILI VI NA TEJ LESTVICI? (kartica 14)

Value 179146 Frequency
1 1-Stranke v Sloveniji se zanimajo za to, kaj ljudje želijo 98
2 2 149
3 3 332
4 4 168
5 5-Strank v Sloveniji ne zanima, kaj ljudje želijo 216
9 ne vem 33
" " 4

Valid range from 1 to 5

V174 Politicne stranke so nujne za delovanje

V174 NEKATERI PRAVIJO, DA SO POLITIČNE STRANKE NUJNE ZA DELOVANJE POLITIČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI; DRUGI PA MISLIJO, DA V SLOVENIJI POLITIČNE STRANKE NISO NUJNE. PROSIMO VAS, DA UPORABITE LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA SO POLITIČNE STRANKE NUJNE, DA BI NAŠ POLITIČNI SISTEM DELOVAL, 5 PA POMENI, DA POLITIČNE STRANKE V SLOVENIJI SPLOH NISO NUJNE. KAM BI SE UVRSTILI VI NA TEJ LESTVICI? (kartica 15)

Value 180145 Frequency
1 1-Politične stranke so nujne za delovanje političnega sistema 353
2 2 252
3 3 202
4 4 65
5 5-Politične stranke v Sloveniji niso nijne za delovanje političnega sistema 70
9 ne vem 54
" " 4

Valid range from 1 to 5

V175 CE OCENJUJETE NA SPLOSNO, ALI BI REKLI,

V175 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA POLITIČNE STRANKE V SLOVENIJI OPRAVLJAJO SVOJE DELO ZA LJUDI...

Value 181144 Frequency
1 zelo dobro 3
2 dobro 123
3 niti dobro, niti slabo 506
4 slabo 248
5 zelo slabo 68
9 ne vem 46
" " 6

Valid range from 1 to 5

V176 Demokratska stranka Slovenije RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V176 Demokratska stranka Slovenije

Value 182143 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 76
1 1 34
2 2 59
3 3 108
4 4 63
5 5 195
6 6 47
7 7 39
8 8 39
9 9 10
10 10-sem zelo naklonjen 8
98 ne pozna 128
99 ne vem, b.o. 187
36 1
" " 6

Valid range from 0 to 10

V177 Demokratska stranka upokojencev Slovenij RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V177 Demokratska stranka upokojencev Slovenije

Value 183142 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 92
1 1 48
2 2 56
3 3 90
4 4 44
5 5 127
6 6 39
7 7 28
8 8 49
9 9 12
10 10-sem zelo naklonjen 50
98 ne pozna 179
99 ne vem, b.o. 180
67 1
89 1
" " 4

Valid range from 0 to 10

V178 Liberalna demokracija Slovenije RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V178 Liberalna demokracija Slovenije

Value 184141 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 84
1 1 48
2 2 70
3 3 65
4 4 73
5 5 135
6 6 53
7 7 56
8 8 67
9 9 33
10 10-sem zelo naklonjen 45
98 ne pozna 92
99 ne vem, b.o. 173
89 1
31 1
" " 4

Valid range from 0 to 10

V179 Slovenska ljudska stranka RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V179 Slovenska ljudska stranka

Value 185140 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 73
1 1 39
2 2 50
3 3 72
4 4 74
5 5 166
6 6 77
7 7 58
8 8 73
9 9 36
10 10-sem zelo naklonjen 50
98 ne pozna 71
99 ne vem, b.o. 156
89 1
" " 4

Valid range from 0 to 10

V180 Slovenska nacionalna stranka RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V180 Slovenska nacionalna stranka

Value 186139 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 165
1 1 85
2 2 71
3 3 94
4 4 63
5 5 125
6 6 37
7 7 36
8 8 32
9 9 20
10 10-sem zelo naklonjen 20
98 ne pozna 84
99 ne vem, b.o. 162
89 1
13 1
" " 4

Valid range from 0 to 10

V181 Socialno demokratska stranka Slovenije RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V181 Socialno demokratska stranka Slovenije

Value 187138 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 99
1 1 53
2 2 64
3 3 72
4 4 73
5 5 138
6 6 60
7 7 52
8 8 52
9 9 38
10 10-sem zelo naklonjen 34
98 ne pozna 92
99 ne vem, b.o. 165
89 1
18 1
32 1
" " 5

Valid range from 0 to 10

V182 Slovenski krscanski demokrati RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V182 Slovenski krščanski demokrati

Value 188137 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 149
1 1 72
2 2 72
3 3 94
4 4 69
5 5 117
6 6 55
7 7 48
8 8 56
9 9 33
10 10-sem zelo naklonjen 38
98 ne pozna 51
99 ne vem, b.o. 140
89 1
" " 5

Valid range from 0 to 10

V183 Zdruzena lista socialnih demokratov RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V183 Združena lista socialnih demokratov

Value 189136 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 136
1 1 60
2 2 77
3 3 80
4 4 83
5 5 139
6 6 51
7 7 35
8 8 42
9 9 18
10 10-sem zelo naklonjen 21
98 ne pozna 86
99 ne vem, b.o. 168
" " 4

Valid range from 0 to 10

V184 Zeleni Slovenije RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V184 Zeleni Slovenije

Value 190135 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 67
1 1 43
2 2 59
3 3 69
4 4 56
5 5 167
6 6 63
7 7 80
8 8 70
9 9 45
10 10-sem zelo naklonjen 54
98 ne pozna 72
99 ne vem, b.o. 149
63 1
" " 5

Valid range from 0 to 10

V185 Slovenska nacionalna desnica RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V185 Slovenska nacionalna desnica

Value 191134 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 204
1 1 83
2 2 87
3 3 73
4 4 38
5 5 91
6 6 27
7 7 16
8 8 13
9 9 7
10 10-sem zelo naklonjen 7
98 ne pozna 162
99 ne vem, b.o. 187
" " 5

Valid range from 0 to 10

V186 Janez Drnovsek SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V186 Janez Drnovšek

Value 192133 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 52
1 1 29
2 2 42
3 3 62
4 4 56
5 5 157
6 6 65
7 7 96
8 8 134
9 9 89
10 10-sem zelo naklonjen 141
98 ne pozna 10
99 ne vem, b.o. 62
" " 5

Valid range from 0 to 10

V187 Marjan Podobnik SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V187 Marjan Podobnik

Value 193132 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 59
1 1 39
2 2 54
3 3 78
4 4 71
5 5 147
6 6 85
7 7 88
8 8 106
9 9 61
10 10-sem zelo naklonjen 99
98 ne pozna 30
99 ne vem, b.o. 78
" " 5

Valid range from 0 to 10

V188 Zmago Jelincic SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V188 Zmago Jelinčič

Value 194131 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 177
1 1 77
2 2 94
3 3 89
4 4 82
5 5 140
6 6 53
7 7 63
8 8 45
9 9 30
10 10-sem zelo naklonjen 30
98 ne pozna 32
99 ne vem, b.o. 83
" " 5

Valid range from 0 to 10

V189 Janez Jansa SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V189 Janez Janša

Value 195130 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 131
1 1 80
2 2 70
3 3 74
4 4 76
5 5 125
6 6 62
7 7 60
8 8 86
9 9 55
10 10-sem zelo naklonjen 87
98 ne pozna 17
99 ne vem, b.o. 71
60 1
" " 5

Valid range from 0 to 10

V190 Lojze Peterle SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V190 Lojze Peterle

Value 196129 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 152
1 1 86
2 2 96
3 3 98
4 4 81
5 5 155
6 6 48
7 7 61
8 8 60
9 9 30
10 10-sem zelo naklonjen 43
98 ne pozna 13
99 ne vem, b.o. 72
" " 5

Valid range from 0 to 10

V191 Janez Kocjancic SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V191 Janez Kocjančič

Value 197128 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 140
1 1 72
2 2 92
3 3 106
4 4 74
5 5 127
6 6 46
7 7 36
8 8 42
9 9 16
10 10-sem zelo naklonjen 12
98 ne pozna 108
99 ne vem, b.o. 122
25 1
30 1
" " 5

Valid range from 0 to 10

V192 Vane Gosnik SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V192 Vane Gošnik

Value 198127 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 70
1 1 40
2 2 62
3 3 83
4 4 68
5 5 79
6 6 48
7 7 30
8 8 20
9 9 7
10 10-sem zelo naklonjen 7
98 ne pozna 325
99 ne vem, b.o. 155
" " 6

Valid range from 0 to 10

V193 Tone Persak SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V193 Tone Peršak

Value 199126 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 56
1 1 30
2 2 60
3 3 83
4 4 74
5 5 122
6 6 58
7 7 40
8 8 30
9 9 14
10 10-sem zelo naklonjen 6
98 ne pozna 276
99 ne vem, b.o. 146
" " 5

Valid range from 0 to 10

V194 Saso Lap SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V194 Sašo Lap

Value 200125 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 163
1 1 77
2 2 63
3 3 70
4 4 58
5 5 65
6 6 27
7 7 12
8 8 9
9 9 4
10 10-sem zelo naklonjen 6
98 ne pozna 299
99 ne vem, b.o. 142
" " 5

Valid range from 0 to 10

V195 Jozef Skoljc SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V195 Jožef Školjč

Value 201124 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 113
1 1 64
2 2 81
3 3 82
4 4 87
5 5 128
6 6 87
7 7 74
8 8 59
9 9 26
10 10-sem zelo naklonjen 24
98 ne pozna 70
99 ne vem, b.o. 100
" " 5

Valid range from 0 to 10

V196 Milan Kucan SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V196 Milan Kučan

Value 202123 Frequency
0 0-sploh nisem naklonjen 59
1 1 41
2 2 36
3 3 37
4 4 39
5 5 114
6 6 50
7 7 71
8 8 92
9 9 97
10 10-sem zelo naklonjen 285
98 ne pozna 8
99 ne vem, b.o. 64
23 1
45 1
" " 5

Valid range from 0 to 10

V197 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TE

V197 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? ALI BI REKLI, DA JE TO STANJE ...

Value 203122 Frequency
1 zelo dobro 7
2 dobro 128
3 niti dobro, niti slabo 416
4 slabo 331
5 zelo slabo 97
9 ne vem 16
" " 5

Valid range from 1 to 5

V198 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DV

V198 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DVANAJSTIH MESECIH STANJE GOSPODARSTVA V SLOVENIJI IZBOLJŠALO, DA JE OSTALO PRIBLIŽNO ENAKO, ALI DA SE JE POSLABŠALO?