Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM953
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM953_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Vodopivec, Peter
 • Bernik, Ivan
 • Hribar, Spomenka
 • Repe, Božo
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Miheljak, Vlado
 • Roter, Zdenko
 • Malnar, Brina
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; december 1995)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

  Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pomembni zgodovinski dogodki, za Slovence najpomembnejše zgodovinske osebnosti, pripravljenost za obrambo domovine, poznavanje zgodovinskih dejstev, razpad Avstroogrske in usoda Slovencev, ocena življenjskih razmer glede na zgodovinska obdobja, ocena ravnanja slovenskih politikov ob okupaciji leta 1941, ocena vloge komunistične stranke med drugo svetovno vojno, podpora partizanstvu, podpora domobranstvu, ocena vloge katoliške cerkve med drugo svetovno vojno, kolaboracija, odnos do povojnih pobojev, poznavanje resolucije informbiroja, ocena vloge Edvarda Kardelja, ocena povojnega obdobja, ocena življenja v Jugoslaviji, vzroki razpada Jugoslavije, ocena položaja Slovencev glede na politični in državni okvir, dejavniki delitve slovenskega naroda, stališča do medvojnih in povojnih dogodkov, odnos do zgodovinskih obeležij, pojmovanje sprave, levica in desnica v politiki, zadovoljstvo z demokracijo v Sloveniji, strankarske preference, odnos do strank in njihovega delovanja, ocena političih osebnosti, ocena stanja gospodarstva, odnos do poslancev, odnos do volitev, ugledne politične osebnosti

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
POLITIKA - volitve
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
RAZUMEVANJE PRETEKLOSTI
SEDANJOST IN PRETEKLOST
POLITIKA, STRANKE, VOLITVE


Povzetek:

Glavnina ankete je namenjena preverjanju kolektivnega zgodovinskega spomina glede mejnikov slovenske zgodovine, s posebnim poudarkom na ocenah dogajanja med 2. svetovno vojno in po njej. Teme, glede katerih so raziskovalci pričakovali razhajana ocen javnosti, so zlasti odnos do partizanov in domobrancov, ocene političnih in socialnih razmer po vojni v bivši Jugoslaviji, ter ocene vloge pomembnih političnih osebnosti v tem obdobju. Del vprašanj je ponovljenih v ADP - IDNo: SJM982. Dodan je blok vprašanj iz pilotskega vprašalnika Mednarodne raziskave volitev CSES ter poglavje demografskih podatkov.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 1995 - december 1995
Čas izdelave: 1995-12
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM953.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 324
 • število enot: 1000

Spremenljivke

KEYSTRNG

KEYSTRING

Vrednost 13 Frekvenca
1 4
2 3
3 3
501 1
502 1
503 1
504 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 504

KLJUC KLJUC

KLJUČ

Vrednost 22 Frekvenca
1 4
2 3
3 3
501 1
502 1
503 1
504 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 504

ID ID

ID

Vrednost 31 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
998 1
999 1
1000 1
1001 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1001

KEYSTRNG

KEYSTRING

Vrednost 1324 Frekvenca
1 4
2 3
3 3
501 1
502 1
503 1
504 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 504

KLJUC KLJUC

KLJUČ

Vrednost 2323 Frekvenca
1 4
2 3
3 3
501 1
502 1
503 1
504 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 504

ID ID

ID

Vrednost 3322 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
998 1
999 1
1000 1
1001 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1001

VERZIJA verzija

VERZIJA

Vrednost 4321 Frekvenca
1 508
2 492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

URA1 URA

URA1 Začetek pogovora ob uri

Vrednost 5320 Frekvenca
7 5
8 23
9 47
10 73
11 72
12 47
13 54
14 66
15 113
16 176
17 143
18 109
19 41
20 15
21 6
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 7 do 21

MIN1 MIN

MIN1 minut

Vrednost 6319 Frekvenca
0 208
1 2
2 1
56 1
57 1
58 2
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 58

V1 KATERI DOGODKI IZ SLOVENSKE ZGODOVINE SE RAZUMEVANJE PRETEKLOSTI TU (NA KARTICI 1) SO NAVEDENI DOGODKI IZ SLOVENSKE ZGODOVINE. KATERI IZMED NJIH SE VAM ZDIJO NAJPOMEMBNEJŠI ZA USODO SLOVENSTVA? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO NJIHOVEM POMENU!

V1 1. izbor

Vrednost 7318 Frekvenca
1 nastanek Karantanije 142
2 pokristjanjevanje 44
3 začetki slovenske pismenosti 205
4 boji proti Turkom 18
5 kmečki upori 23
6 nastanek protestantizma, reformacija 21
7 protireformacija 8
8 začetki modernizacije v Avstroogrski (uvedba obveznega šolanja, industrializacija, graditev železnic in cest) 47
9 nastanek Kraljevine Jugoslavije (SHS) 11
10 narodnoosvobodilni boj med 2. svetovno vojno 42
11 nastanek druge (avnojske) Jugoslavije (FLRJ - SFRJ) 10
12 osamosvojitev Slovenije 392
99 ne vem 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V2 KATERI DOGODKI IZ SLOVENSKE ZGODOVINE SE RAZUMEVANJE PRETEKLOSTI TU (NA KARTICI 1) SO NAVEDENI DOGODKI IZ SLOVENSKE ZGODOVINE. KATERI IZMED NJIH SE VAM ZDIJO NAJPOMEMBNEJŠI ZA USODO SLOVENSTVA? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO NJIHOVEM POMENU!

V2 2. izbor

Vrednost 8317 Frekvenca
1 nastanek Karantanije 47
2 pokristjanjevanje 54
3 začetki slovenske pismenosti 210
4 boji proti Turkom 21
5 kmečki upori 62
6 nastanek protestantizma, reformacija 66
7 protireformacija 8
8 začetki modernizacije v Avstroogrski (uvedba obveznega šolanja, industrializacija, graditev železnic in cest) 123
9 nastanek Kraljevine Jugoslavije (SHS) 34
10 narodnoosvobodilni boj med 2. svetovno vojno 161
11 nastanek druge (avnojske) Jugoslavije (FLRJ - SFRJ) 42
12 osamosvojitev Slovenije 101
99 ne vem 60
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V3 KATERI DOGODKI IZ SLOVENSKE ZGODOVINE SE RAZUMEVANJE PRETEKLOSTI TU (NA KARTICI 1) SO NAVEDENI DOGODKI IZ SLOVENSKE ZGODOVINE. KATERI IZMED NJIH SE VAM ZDIJO NAJPOMEMBNEJŠI ZA USODO SLOVENSTVA? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO NJIHOVEM POMENU!

V3 3. izbor

Vrednost 9316 Frekvenca
1 nastanek Karantanije 46
2 pokristjanjevanje 20
3 začetki slovenske pismenosti 120
4 boji proti Turkom 18
5 kmečki upori 77
6 nastanek protestantizma, reformacija 29
7 protireformacija 14
8 začetki modernizacije v Avstroogrski (uvedba obveznega šolanja, industrializacija, graditev železnic in cest) 89
9 nastanek Kraljevine Jugoslavije (SHS) 32
10 narodnoosvobodilni boj med 2. svetovno vojno 99
11 nastanek druge (avnojske) Jugoslavije (FLRJ - SFRJ) 27
12 osamosvojitev Slovenije 329
99 ne vem 80
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V4 NAJPOMEMBNEJSA OSEBNOSTI V SLOVENSKI ZGO ALI LAHKO NAVEDETE DVE, PO VAŠEM MNENJU, NAJPOMEMBNEJŠI OSEBNOSTI V SLOVENSKI ZGODOVINI?

V4 1. izbor

Vrednost 10315 Frekvenca
1 Primož Trubar 346
2 France Prešeren 181
3 Anton Martin Slomšek 22
4 Ivan Cankar 21
5 Rudolf Meister 36
6 Anton Korošec 1
7 Edvard Kardelj 6
8 Boris Kidrič 6
9 Josip Broz Tito 39
10 Janez Janša 13
11 Janez Drnovšek 6
12 Milan Kučan 76
13 Matija Gubec 3
14 Janez V. Valvazor 5
15 Valentin Vodnik 4
16 Simon Gregorčič 2
17 Ivan Tavčar 1
18 France Bevk 1
19 Jože Plečnik 3
21 Josip Vidmar 1
22 ostali - področje kulture 17
23 ostali - področje politike 16
24 ostali 8
99 ne vem 184
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

V5 NAJPOMEMBNEJSA OSEBNOSTI V SLOVENSKI ZGO

V5 2. izbor

Vrednost 11314 Frekvenca
1 Primož Trubar 78
2 France Prešeren 172
3 Anton Martin Slomšek 19
4 Ivan Cankar 61
5 Rudolf Meister 49
6 Anton Korošec 3
7 Edvard Kardelj 14
8 Boris Kidrič 5
9 Josip Broz Tito 31
10 Janez Janša 28
11 Janez Drnovšek 30
12 Milan Kučan 77
13 Matija Gubec 3
14 Janez V. Valvazor 9
15 Valentin Vodnik 6
16 Simon Gregorčič 4
17 Ivan Tavčar 1
18 France Bevk 4
19 Jože Plečnik 4
20 Alojzij Šuštar 2
21 Josip Vidmar 2
22 ostali - področje kulture 33
23 ostali - področje politike 42
24 ostali 15
56 neznana osebnost 1
99 ne vem 305
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 56

V6 KDAJ JE NASTAL PRVI SLOVENSKI POLITICNI

V6 KAJ MENITE, KDAJ JE NASTAL PRVI SLOVENSKI POLITIČNI PROGRAM - PROGRAM ZEDINJENE SLOVENIJE? (en odgovor) (kartica 2)

Vrednost 12313 Frekvenca
1 leta 1515 27
2 leta 1848 213
3 leta 1919 143
4 leta 1941 58
5 leta 1945 54
6 leta 1991 258
9 ne vem 245
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V07 Slovensko narodno-politicno gibanje v ca ZA VSAKO OD NAVEDENIH POLITIČNIH GIBANJ OZ. PROGRAMOV POVEJTE, ALI JE IMELO ALI NI IMELO ZA SVOJ CILJ TUDI USTANOVITEV SAMOSTOJNE SLOVENSKE DRŽAVE?

V7 Slovensko narodno-politično gibanje v času habsburške monarhije

Vrednost 13312 Frekvenca
1 DA 372
2 NE 327
9 ne vem 298
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V08 Slovenska politika v Kraljevini Jugoslav ZA VSAKO OD NAVEDENIH POLITIČNIH GIBANJ OZ. PROGRAMOV POVEJTE, ALI JE IMELO ALI NI IMELO ZA SVOJ CILJ TUDI USTANOVITEV SAMOSTOJNE SLOVENSKE DRŽAVE?

V8 Slovenska politika v Kraljevini Jugoslaviji v času med dvema vojnama

Vrednost 14311 Frekvenca
1 DA 345
2 NE 419
9 ne vem 235
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V09 Slovenski protikomunisticni politiki in ZA VSAKO OD NAVEDENIH POLITIČNIH GIBANJ OZ. PROGRAMOV POVEJTE, ALI JE IMELO ALI NI IMELO ZA SVOJ CILJ TUDI USTANOVITEV SAMOSTOJNE SLOVENSKE DRŽAVE?

V9 Slovenski protikomunistični politiki in stranke med 2. svetovno vojno

Vrednost 15310 Frekvenca
1 DA 422
2 NE 357
9 ne vem 219
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10 Slovensko partizanstvo in Osvobodilna fr ZA VSAKO OD NAVEDENIH POLITIČNIH GIBANJ OZ. PROGRAMOV POVEJTE, ALI JE IMELO ALI NI IMELO ZA SVOJ CILJ TUDI USTANOVITEV SAMOSTOJNE SLOVENSKE DRŽAVE?

V10 Slovensko partizanstvo in Osvobodilna fronta v času 2. svetovne vojne

Vrednost 16309 Frekvenca
1 DA 551
2 NE 300
9 ne vem 146
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V11 ZAMISLITE SI, DA BI BILA SLOVENIJA NAPAD

V11 ZAMISLITE SI, DA BI BILA SLOVENIJA NAPADENA S STRANI KATEREGA KOLI OSVAJALCA IN BILA CELO OKUPIRANA. ALI BI SE VI OSEBNO - ČE BI VAM STAROST IN ZDRAVJE TO DOPUŠČALA - ŠLI BOJEVAT ZA OSVOBODITEV DOMOVINE, ALI SE NE BI ŠLI BOJEVAT?

Vrednost 17308 Frekvenca
1 da, šel bi se bojevat 745
2 ne bi se bojeval --------------------na V14 138
9 ne vem, ne morem se odločiti ----------------->prna V14 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V12 ALI BI SE SLI BOJEVAT TUDI, CE SLOVENSKA

V12 ALI BI SE ŠLI BOJEVAT TUDI, ČE - PREDPOSTAVIMO - SLOVENSKA DRŽAVNA OBLAST TEGA BOJA NE BI PODPRLA?

Vrednost 18307 Frekvenca
1 da, šel bi se bojevat 465
2 ne bi se šel bojevat 197
9 ne vem 149
" " 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13 ALI BI SE SLI BOJEVAT, CETUDI BI TO ODSV

V13 ALI BI SE ŠLI BOJEVAT, ČETUDI BI - PREDPOSTAVIMO - TO ODSVETOVALA CERKEVENA OBLAST?

Vrednost 19306 Frekvenca
1 da, šel bi se bojevat 581
2 ne bi se šel bojevat 123
9 ne vem 106
" " 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V14 slovensko univerzo KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V14 slovensko univerzo

Vrednost 20305 Frekvenca
1 pred 1918 197
2 med 1918-41 314
3 med 1941-45 71
4 med 1945-90 123
5 po l. 1990 28
9 ne vem 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15 prvo slovensko gledalisce KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V15 prvo slovensko gledališče

Vrednost 21304 Frekvenca
1 pred 1918 255
2 med 1918-41 212
3 med 1941-45 89
4 med 1945-90 67
5 po l. 1990 6
9 ne vem 371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V16 dnevno casopisje v slovenskem jeziku KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V16 dnevno časopisje v slovenskem jeziki

Vrednost 22303 Frekvenca
1 pred 1918 360
2 med 1918-41 265
3 med 1941-45 82
4 med 1945-90 69
5 po l. 1990 3
9 ne vem 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17 volilno pravico za zenske KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V17 volilno pravico za ženske

Vrednost 23302 Frekvenca
1 pred 1918 69
2 med 1918-41 179
3 med 1941-45 172
4 med 1945-90 286
5 po l. 1990 12
9 ne vem 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18 slovensko vojsko KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V18 slovensko vojsko

Vrednost 24301 Frekvenca
1 pred 1918 36
2 med 1918-41 67
3 med 1941-45 126
4 med 1945-90 32
5 po l. 1990 652
9 ne vem 85
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V19 prvo slovensko vlado KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V19 prvo slovensko vlado

Vrednost 25300 Frekvenca
1 pred 1918 9
2 med 1918-41 42
3 med 1941-45 186
4 med 1945-90 111
5 po l. 1990 565
9 ne vem 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V20 prvo slovensko skupscino, parlament KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V20 prvo slovensko skupščino, parlament

Vrednost 26299 Frekvenca
1 pred 1918 7
2 med 1918-41 28
3 med 1941-45 114
4 med 1945-90 141
5 po l. 1990 583
9 ne vem 125
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21 prvo slovensko ustavo KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V21 prvo slovensko ustavo

Vrednost 27298 Frekvenca
1 pred 1918 3
2 med 1918-41 20
3 med 1941-45 70
4 med 1945-90 153
5 po l. 1990 632
9 ne vem 121
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V22 svojo drzavo KDAJ SMO PO VAŠEM MNENJU SLOVENCI DOBILI ... (Kartica 3)

V22 svojo državo

Vrednost 28297 Frekvenca
1 pred 1918 14
2 med 1918-41 5
3 med 1941-45 9
4 med 1945-90 10
5 po l. 1990 929
9 ne vem 32
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V23 KAJ MENITE, ALI JE BILA VKLJUCITEV SLOVE

V23 KAJ MENITE, ALI JE BILA VKLJUČITEV SLOVENCEV PO RAZPADU AVSTROOGRSKE V NOVONASTALO JUGOSLOVANSKO DRŽAVO (KRALJEVINO SHS) ...

Vrednost 29296 Frekvenca
1 izraz volje slovenskega naroda in politike, ali 301
2 je bila to vsiljena odločitev velikih sil 482
3 kaj drugega 57
9 ne vem 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V24 KAJ MENITE, ALI BI ZA SLOVENCE BILO LETA

V24 KAJ MENITE, ALI BI ZA SLOVENCE BILO LETA 1918 BOLJE...

Vrednost 30295 Frekvenca
1 da bi ostali v Avstriji 183
2 da bi ustanovili svojo državo 454
3 da bi se združili samo s Hrvati 22
4 Jugoslavija je bila takrat za Slovence najboljša izbira 237
9 ne vem 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V25 KAJ MENITE, KAKO SO V LETIH 1918 DO 1920

V25 KAJ MENITE, KAKO SO V LETIH 1918 DO 1920 SLOVENCI IZGUBILI NAJVEČ NARODNEGA OZEMLJA? (Le en odgovor)

Vrednost 31294 Frekvenca
1 v korist Avstrije po plebiscitu na Koroškem 413
2 v korist Italije, kot ene od zmagovalk v 1. svetovni vojni 298
3 zaradi meja med banovinami oz. oblastmi v Kraljevini Jugoslaviji 98
9 ne vem 190
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V26 ALI MORDA VESTE, KATERA IZMED NASTETIH S

V26 ALI MORDA VESTE, KATERA IZMED NAŠTETIH SLOVENSKIH STRANK JE BILA MED OBEMA VOJNAMA NAJMOČNEJŠA IN NAJVPLIVNEJŠA? ALI JE BILA TO... (Le en odgovor)

Vrednost 32293 Frekvenca
1 Liberalna stranka 86
2 Katoliška SLS 277
3 Socialistična stranka 47
4 Komunistična stranka 358
5 drugo 6
9 ne vem 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27 ALI VESTE KDO JE BIL dr. ANTON KOROSEC?

V27 ALI VESTE KDO JE BIL dr. ANTON KOROŠEC? (Če ve) KAKO BI VI OCENILI VLOGO ANTONA KOROŠCA Z VIDIKA SLOVENSKEGA NACIONALNEGA INTERESA? ALI POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

Vrednost 33292 Frekvenca
1 zelo pozitivno 33
2 pozitivno 162
3 negativno 63
4 zelo negativno 9
8 ne vem, kako bi ga ocenil 154
9 ne pozna Korošca 576
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V28 ZDR. VARSTVO 30-a leta (zadnje desetletj SEDAJ PA NAS ZANIMA VAŠA OCENA O TEM, KAKO SMO ŽIVELI SLOVENCI V POSAMEZNIH OBDOBJIH TEGA STOLETJA. ZANIMAJO NAS NASLEDNJA ŠTIRI OBDOBJA: 1) OBDOBJE 30-ih LET, TOREJ DESETLETJE PRED II. SVETOVNO VOJNO; 2) OBDOBJE 50-ih LET - TO JE PRVO DESETLETJE PO II. SVETOVNI VOJNI; 3) 80-ta LETA, DESETLETJE PRED OSAMOSVOJITVIJO IN 4) 90-ta LETA, ČAS PO OSAMOSVOJITVI DO DANES. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ ŽIVLJENJA, VAS PA PROSIMO, DA NA PODLAGI PREDSTAV OZ. POSREDOVANIH ALI LASTNIH IZKUŠENJ OCENITE TAKRATNE RAZMERE V SLOVENIJI. KAKO BI TOREJ VI OCENILI RAZMERE GLEDE SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA LJUDI V SLOVENIJI; KOT DOBRE,

V28 30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Vrednost 34291 Frekvenca
1 1-zelo slabe 275
2 2 316
3 3 169
4 4 35
5 5-zelo dobre 15
9 ne vem 189
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V29 ZDR. VARSTVO 50-a leta (prvo desetletje SEDAJ PA NAS ZANIMA VAŠA OCENA O TEM, KAKO SMO ŽIVELI SLOVENCI V POSAMEZNIH OBDOBJIH TEGA STOLETJA. ZANIMAJO NAS NASLEDNJA ŠTIRI OBDOBJA: 1) OBDOBJE 30-ih LET, TOREJ DESETLETJE PRED II. SVETOVNO VOJNO; 2) OBDOBJE 50-ih LET - TO JE PRVO DESETLETJE PO II. SVETOVNI VOJNI; 3) 80-ta LETA, DESETLETJE PRED OSAMOSVOJITVIJO IN 4) 90-ta LETA, ČAS PO OSAMOSVOJITVI DO DANES. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ ŽIVLJENJA, VAS PA PROSIMO, DA NA PODLAGI PREDSTAV OZ. POSREDOVANIH ALI LASTNIH IZKUŠENJ OCENITE TAKRATNE RAZMERE V SLOVENIJI. KAKO BI TOREJ VI OCENILI RAZMERE GLEDE SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA LJUDI V SLOVENIJI; KOT DOBRE,

V29 50-a leta (prvo desetletje po II. svetovni vojni)

Vrednost 35290 Frekvenca
1 1-zelo slabe 108
2 2 280
3 3 312
4 4 166
5 5-zelo dobre 39
9 ne vem 94
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V30 ZDR. VARSTVO 80-a leta (desetletje pred SEDAJ PA NAS ZANIMA VAŠA OCENA O TEM, KAKO SMO ŽIVELI SLOVENCI V POSAMEZNIH OBDOBJIH TEGA STOLETJA. ZANIMAJO NAS NASLEDNJA ŠTIRI OBDOBJA: 1) OBDOBJE 30-ih LET, TOREJ DESETLETJE PRED II. SVETOVNO VOJNO; 2) OBDOBJE 50-ih LET - TO JE PRVO DESETLETJE PO II. SVETOVNI VOJNI; 3) 80-ta LETA, DESETLETJE PRED OSAMOSVOJITVIJO IN 4) 90-ta LETA, ČAS PO OSAMOSVOJITVI DO DANES. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ ŽIVLJENJA, VAS PA PROSIMO, DA NA PODLAGI PREDSTAV OZ. POSREDOVANIH ALI LASTNIH IZKUŠENJ OCENITE TAKRATNE RAZMERE V SLOVENIJI. KAKO BI TOREJ VI OCENILI RAZMERE GLEDE SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA LJUDI V SLOVENIJI; KOT DOBRE,

V30 80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Vrednost 36289 Frekvenca
1 1-zelo slabe 7
2 2 31
3 3 210
4 4 454
5 5-zelo dobre 273
9 ne vem 24
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V31 ZDRAVSTVENO VARSTVO 90-a leta (po osamos SEDAJ PA NAS ZANIMA VAŠA OCENA O TEM, KAKO SMO ŽIVELI SLOVENCI V POSAMEZNIH OBDOBJIH TEGA STOLETJA. ZANIMAJO NAS NASLEDNJA ŠTIRI OBDOBJA: 1) OBDOBJE 30-ih LET, TOREJ DESETLETJE PRED II. SVETOVNO VOJNO; 2) OBDOBJE 50-ih LET - TO JE PRVO DESETLETJE PO II. SVETOVNI VOJNI; 3) 80-ta LETA, DESETLETJE PRED OSAMOSVOJITVIJO IN 4) 90-ta LETA, ČAS PO OSAMOSVOJITVI DO DANES. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ ŽIVLJENJA, VAS PA PROSIMO, DA NA PODLAGI PREDSTAV OZ. POSREDOVANIH ALI LASTNIH IZKUŠENJ OCENITE TAKRATNE RAZMERE V SLOVENIJI. KAKO BI TOREJ VI OCENILI RAZMERE GLEDE SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA LJUDI V SLOVENIJI; KOT DOBRE,

V31 90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Vrednost 37288 Frekvenca
1 1-zelo slabe 56
2 2 118
3 3 305
4 4 376
5 5-zelo dobre 132
9 ne vem 12
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V32 MOZNOST SOL. 30-a leta (zadnje desetletj IN KAKO BI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE MOŽNOSTI ŠOLANJA OTROK? ALI SO BILE DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI SLABE?

V32 30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Vrednost 38287 Frekvenca
1 1-zelo slabe 358
2 2 316
3 3 107
4 4 27
5 5-zelo dobre 7
9 ne vem 184
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V33 MOZNOST SOLANJA 50-a leta (prvo desetlet IN KAKO BI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE MOŽNOSTI ŠOLANJA OTROK? ALI SO BILE DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI SLABE?

V33 50-a leta (prvo desetletje po II. svetovni vojni)

Vrednost 39286 Frekvenca
1 1-zelo slabe 91
2 2 259
3 3 335
4 4 155
5 5-zelo dobre 59
9 ne vem 100
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V34 MOZNOST SOLANJA 80-a leta (desetletje pr IN KAKO BI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE MOŽNOSTI ŠOLANJA OTROK? ALI SO BILE DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI SLABE?

V34 80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Vrednost 40285 Frekvenca
1 1-zelo slabe 10
2 2 24
3 3 162
4 4 445
5 5-zelo dobre 328
9 ne vem 30
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35 MOZNOST SOLANJA 90-a leta (po osamosvoji IN KAKO BI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE MOŽNOSTI ŠOLANJA OTROK? ALI SO BILE DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI SLABE?

V35 90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Vrednost 41284 Frekvenca
1 1-zelo slabe 31
2 2 86
3 3 217
4 4 399
5 5-zelo dobre 241
9 ne vem 25
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V36 ZAPOSLITEV 30-a leta (zadnje desetletje KAKŠNE PA SO BILE V TEH OBDOBJIH RAZMERE GLEDE NA MOŽNOST DOBITI ZAPOSLITEV, VARNOST ZAPOSLITVE?

V36 30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Vrednost 42283 Frekvenca
1 1-zelo slabe 311
2 2 288
3 3 121
4 4 70
5 5-zelo dobre 26
9 ne vem 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V37 ZAPOSLITEV 50-a leta (prvo desetletje po KAKŠNE PA SO BILE V TEH OBDOBJIH RAZMERE GLEDE NA MOŽNOST DOBITI ZAPOSLITEV, VARNOST ZAPOSLITVE?

V37 50-a leta (prvo desetletje po II. svetovni vojni)

Vrednost 43282 Frekvenca
1 1-zelo slabe 40
2 2 189
3 3 270
4 4 254
5 5-zelo dobre 155
9 ne vem 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V38 ZAPOSLITEV 80-a leta (desetletje pred os KAKŠNE PA SO BILE V TEH OBDOBJIH RAZMERE GLEDE NA MOŽNOST DOBITI ZAPOSLITEV, VARNOST ZAPOSLITVE?

V38 80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Vrednost 44281 Frekvenca
1 1-zelo slabe 10
2 2 41
3 3 197
4 4 426
5 5-zelo dobre 316
9 ne vem 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V39 ZAPOSLITEV 90-a leta (po osamosvojitvi S KAKŠNE PA SO BILE V TEH OBDOBJIH RAZMERE GLEDE NA MOŽNOST DOBITI ZAPOSLITEV, VARNOST ZAPOSLITVE?

V39 90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Vrednost 45280 Frekvenca
1 1-zelo slabe 225
2 2 305
3 3 323
4 4 121
5 5-zelo dobre 17
9 ne vem 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V40 STANDARD 30-a leta (zadnje desetletje pr IN KAKO BI Z ISTO LESTVICO VI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE NA STANDARD IN MATERIALNE POGOJE ŽIVLJENJA LJUDI?

V40 30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Vrednost 46279 Frekvenca
1 1-zelo slabe 285
2 2 360
3 3 153
4 4 25
5 5-zelo dobre 8
9 ne vem 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V41 STANDARD 50-a leta (prvo desetletje po I IN KAKO BI Z ISTO LESTVICO VI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE NA STANDARD IN MATERIALNE POGOJE ŽIVLJENJA LJUDI?

V41 50-a leta (prvo desetletje po II. svetovni vojni)

Vrednost 47278 Frekvenca
1 1-zelo slabe 124
2 2 362
3 3 306
4 4 94
5 5-zelo dobre 28
9 ne vem 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V42 STANDARD 80-a leta (desetletje pred osam IN KAKO BI Z ISTO LESTVICO VI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE NA STANDARD IN MATERIALNE POGOJE ŽIVLJENJA LJUDI?

V42 80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Vrednost 48277 Frekvenca
1 1-zelo slabe 9
2 2 34
3 3 248
4 4 466
5 5-zelo dobre 224
9 ne vem 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V43 STANDARD 90-a leta (po osamosvojitvi Slo IN KAKO BI Z ISTO LESTVICO VI OCENILI RAZMERE V SLOVENIJI GLEDE NA STANDARD IN MATERIALNE POGOJE ŽIVLJENJA LJUDI?

V43 90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Vrednost 49276 Frekvenca
1 1-zelo slabe 74
2 2 160
3 3 374
4 4 306
5 5-zelo dobre 72
9 ne vem 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V44 POL. PRAVICE 30-a leta (zadnje desetletj KAKO PA BI V TEH OBDOBJIH OCENILI RAZMERE GLEDE SPOŠTOVANJA POLITIČNIH PRAVIC, SVOBODA GOVORA IN IZRAŽANJA POLITIČNEGA PREPRIČANJA? KOT DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI KOT SLABE?

V44 30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Vrednost 50275 Frekvenca
1 1-zelo slabe 297
2 2 292
3 3 121
4 4 38
5 5-zelo dobre 10
9 ne vem 242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V45 POL. PRAVICE 50-a leta (prvo desetletje KAKO PA BI V TEH OBDOBJIH OCENILI RAZMERE GLEDE SPOŠTOVANJA POLITIČNIH PRAVIC, SVOBODA GOVORA IN IZRAŽANJA POLITIČNEGA PREPRIČANJA? KOT DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI KOT SLABE?

V45 50-a leta (prvo desetletje po II. svetovni vojni)

Vrednost 51274 Frekvenca
1 1-zelo slabe 295
2 2 327
3 3 193
4 4 63
5 5-zelo dobre 12
9 ne vem 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V46 POLITICNE PRAVICE 80-a leta (desetletje KAKO PA BI V TEH OBDOBJIH OCENILI RAZMERE GLEDE SPOŠTOVANJA POLITIČNIH PRAVIC, SVOBODA GOVORA IN IZRAŽANJA POLITIČNEGA PREPRIČANJA? KOT DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI KOT SLABE?

V46 80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Vrednost 52273 Frekvenca
1 1-zelo slabe 74
2 2 197
3 3 369
4 4 247
5 5-zelo dobre 64
9 ne vem 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V47 POLITICNE PRAVICE 90-a leta (po osamosvo KAKO PA BI V TEH OBDOBJIH OCENILI RAZMERE GLEDE SPOŠTOVANJA POLITIČNIH PRAVIC, SVOBODA GOVORA IN IZRAŽANJA POLITIČNEGA PREPRIČANJA? KOT DOBRE, ZADOVOLJIVE, ALI KOT SLABE?

V47 90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Vrednost 53272 Frekvenca
1 1-zelo slabe 26
2 2 51
3 3 148
4 4 387
5 5-zelo dobre 341
9 ne vem 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V48 VEROIZPOVED 30-a leta (zadnje desetletje NA KONCU PA VAS PROSIMO, DA ZA ISTA OBDOBJA OCENITE RAZMERE GLEDE SVOBODE VEROIZPOVEDI IN POLOŽAJA CERKVE V SLOVENIJI.

V48 30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Vrednost 54271 Frekvenca
1 1-zelo slabe 73
2 2 149
3 3 193
4 4 230
5 5-zelo dobre 148
9 ne vem 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V49 VEROIZPOVED 50-a leta (prvo desetletje p NA KONCU PA VAS PROSIMO, DA ZA ISTA OBDOBJA OCENITE RAZMERE GLEDE SVOBODE VEROIZPOVEDI IN POLOŽAJA CERKVE V SLOVENIJI.

V49 50-a leta (prvo desetletje po II. svetovni vojni)

Vrednost 55270 Frekvenca
1 1-zelo slabe 292
2 2 311
3 3 186
4 4 75
5 5-zelo dobre 24
9 ne vem 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V50 VEROIZPOVED 80-a leta (desetletje pred o NA KONCU PA VAS PROSIMO, DA ZA ISTA OBDOBJA OCENITE RAZMERE GLEDE SVOBODE VEROIZPOVEDI IN POLOŽAJA CERKVE V SLOVENIJI.

V50 80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Vrednost 56269 Frekvenca
1 1-zelo slabe 78
2 2 214
3 3 395
4 4 209
5 5-zelo dobre 52
9 ne vem 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V51 VEROIZPOVED 90-a leta (po osamosvojitvi NA KONCU PA VAS PROSIMO, DA ZA ISTA OBDOBJA OCENITE RAZMERE GLEDE SVOBODE VEROIZPOVEDI IN POLOŽAJA CERKVE V SLOVENIJI.

V51 90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Vrednost 57268 Frekvenca
1 1-zelo slabe 7
2 2 20
3 3 133
4 4 384
5 5-zelo dobre 411
9 ne vem 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V52 OB NAPADU NA JUGOSLAVIJO LETA 1941 SO PR

V52 OB NAPADU NA JUGOSLAVIJO LETA 1941 SO PREDSTAVNIKI SLOVENSKE OBLASTI ŠLI K NEMCEM IN KASNEJE ŠE K ITALIJANOM S PROŠNJO, DA ZASEDEJO SLOVENIJO. KAKO BI VI DANES OCENILI TO DEJANJE, ALI KOT...

Vrednost 58267 Frekvenca
1 modrost oblasti, ki je tako hotela istržiti čim boljše pogoje za preživetje med vojno, ali 83
2 kot sprejemljiv izhod v sili 192
3 kot izraz slovenskega hlapčevstva, ali 153
4 kot narodno izdajstvo 369
5 kaj drugega 43
9 ne vem 159
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V53 Zaradi nemske in italijanske okupacije s ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V53 Zaradi nemške in italijanske okupacije se je slovenski narod leta 1941 znašel v življenski nevarnosti.

Vrednost 59266 Frekvenca
1 1- strinjam 613
2 2 167
3 3 108
4 4 41
5 5-ne strinjam 32
9 ne vem 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54 Komunisticna revolucija je predstavljala ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V54 Komunistična revolucija je predstavljala večjo nevarnost za slovenski narod kot okupacija.

Vrednost 60265 Frekvenca
1 1- strinjam 128
2 2 120
3 3 187
4 4 155
5 5-ne strinjam 308
9 ne vem 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V55 Ze leta 1941 je bilo jasno, da Nemci in ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V55 Že leta 1941 je bilo jasno, da Nemci in Italijani v vojni ne morejo zmagati.

Vrednost 61264 Frekvenca
1 1- strinjam 226
2 2 125
3 3 155
4 4 142
5 5-ne strinjam 249
9 ne vem 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V56 Nemska okupacija je bila za ohranitev sl ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V56 Nemška okupacija je bila za ohranitev slovenskega naroda bolj nevarna kot italijanska okupacija.

Vrednost 62263 Frekvenca
1 1- strinjam 357
2 2 152
3 3 189
4 4 80
5 5-ne strinjam 137
9 ne vem 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V57 Ce se Slovenci pod vodstvom komunistov i ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V57 Če se Slovenci pod vodstvom komunistov in Osvobodilne fronte leta 1941 ne bi uprli, bi kot narod verjetno izginili.

Vrednost 63262 Frekvenca
1 1- strinjam 424
2 2 166
3 3 112
4 4 91
5 5-ne strinjam 141
9 ne vem 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V58 Upor proti okupatorju je povzrocil preve ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V58 Upor proti okupatorju je povzročil preveč žrtev, zato bi bilo pametneje čakati na zmago zaveznikov.

Vrednost 64261 Frekvenca
1 1- strinjam 89
2 2 92
3 3 136
4 4 161
5 5-ne strinjam 421
9 ne vem 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V59 Glavna napaka je bila, da so Osvobodilno ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V59 Glavna napaka je bila, da so Osvobodilno fronto in upor proti okupatorju organizirali in vodili komunisti.

Vrednost 65260 Frekvenca
1 1- strinjam 187
2 2 122
3 3 190
4 4 128
5 5-ne strinjam 273
9 ne vem 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V60 Po zaslugi NOB v Sloveniji smo Slovenci ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V60 Po zaslugi NOB v Sloveniji smo Slovenci po koncu druge svetovne vojne dobili nazaj precejšen del svojega narodnega ozemlja.

Vrednost 66259 Frekvenca
1 1- strinjam 286
2 2 184
3 3 158
4 4 109
5 5-ne strinjam 162
9 ne vem 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V61 KAKO BI VI NA SPLOSNO OCENILI VLOGO SLOV

V61 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI VLOGO SLOVENSKE KOMUNISTIČNE STRANKE V ČASU OKUPACIJE MED DRUGO SVETOVNO VOJNO; ALI POZITIVNO, ALI NEGATIVNO?

Vrednost 67258 Frekvenca
1 zelo pozitivno 72
2 pozitivno 573
3 negativno 154
4 zelo negativno 39
9 ne vem 161
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V62 KAKSNO PODPORO MED SLOVENSKIM PREBIVALST

V62 KAKŠNO PODPORO MED SLOVENSKIM PREBIVALSTVOM STA IMELA OSVOBODILNA FRONTA IN PARTIZANSTVO?

Vrednost 68257 Frekvenca
1 podporo velike večine prebivalstva 207
2 podporo večine prebivalstva 406
3 podporo približno polovice prebivalstva 256
4 podporo manjšega dela prebivalstva 67
5 podporo le neznatnega dela prebivalstva 7
6 nobene podpore 6
9 ne vem 50
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V63 IN KAKSNO PODPORO JE PO VASEM MNENJU MED

V63 IN KAKŠNO PODPORO JE PO VAŠEM MNENJU MED SLOVENSKIM PREBIVALSTVOM IMELO SLOVENSKO DOMOBRANSTVO?

Vrednost 69256 Frekvenca
1 podporo velike večine prebivalstva 16
2 podporo večine prebivalstva 45
3 podporo približno polovice prebivalstva 162
4 podporo manjšega dela prebivalstva 479
5 podporo le neznatnega dela prebivalstva 152
6 nobene podpore 31
9 ne vem 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V64 Partizani so se borili za slovenske inte ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V64 Partizani so se borili za slovenske interese.

Vrednost 70255 Frekvenca
1 1- strinjam 557
2 2 181
3 3 119
4 4 53
5 5-ne strinjam 69
9 ne vem 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V65 Domobranci so se borili za slovenske int ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V65 Domobranci so se borili za slovenske interese.

Vrednost 71254 Frekvenca
1 1- strinjam 176
2 2 138
3 3 198
4 4 140
5 5-ne strinjam 267
9 ne vem 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V66 Partizani so se borili predvsem za ustan ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V66 Partizani so se borili predvsem za ustanovitev boljševiške države.

Vrednost 72253 Frekvenca
1 1- strinjam 182
2 2 121
3 3 198
4 4 118
5 5-ne strinjam 226
9 ne vem 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V67 Zaradi komunisticnega nasilja je bila us ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V67 Zaradi komunističnega nasilja je bila ustanovitev domobranske vojske nujno dejanje samoobrambe.

Vrednost 73252 Frekvenca
1 1- strinjam 147
2 2 123
3 3 166
4 4 122
5 5-ne strinjam 294
9 ne vem 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V68 Slovensko domobranstvo je bilo predvsem ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V68 Slovensko domobranstvo je bilo predvsem rezultat protikomunistične politike nekaterih političnih voditeljev in strank.

Vrednost 74251 Frekvenca
1 1- strinjam 340
2 2 193
3 3 155
4 4 69
5 5-ne strinjam 90
9 ne vem 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V69 Boj domobranskih enot na strani okupator ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V69 Boj domobranskih enot na strani okupatorja je bil dejanje izdaje lastnega naroda.

Vrednost 75250 Frekvenca
1 1- strinjam 451
2 2 146
3 3 146
4 4 78
5 5-ne strinjam 77
9 ne vem 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V70 Od ustanovitve domobranske vojske je ime ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V70 Od ustanovitve domobranske vojske je imel največ koristi okupator.

Vrednost 76249 Frekvenca
1 1- strinjam 501
2 2 178
3 3 94
4 4 72
5 5-ne strinjam 47
9 ne vem 106
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V71 V slovenskem domobranstvu je imela odloc ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V71 V slovenskem domobranstvu je imela odločilno vlogo slovenska Cerkev s svojo protikomunistično politiko.

Vrednost 77248 Frekvenca
1 1- strinjam 412
2 2 207
3 3 131
4 4 56
5 5-ne strinjam 59
9 ne vem 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V72 V casu druge svetovne vojne je bila part ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V72 V času druge svetovne vojne je bila partizanska vojska edina prava slovenska vojska.

Vrednost 78247 Frekvenca
1 1- strinjam 508
2 2 147
3 3 144
4 4 59
5 5-ne strinjam 71
9 ne vem 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V73 KAKO BI VI NA SPLOSNO OCENILI VLOGO VODS

V73 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI VLOGO VODSTVA SLOVENSKE RIMO-KATOLIŠKE CERKVE V ČASU OKUPACIJE MED DRUGO SVETOVNO VOJNO? KOT...

Vrednost 79246 Frekvenca
1 zelo pozitivno 18
2 pozitivno 250
3 negativno 420
4 zelo negativno 99
9 ne vem 210
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V74 politike, ki so se z okupatorji pogajali KOGA OD NAŠTETIH BI VI UVRSTILI MED KOLABORANTE OZ. SODELAVCE OKUPATORJA? (možnih je več odgovorov)

V74 3 - politike, ki so se z okupatorji pogajali in dogovarjali

Vrednost 80245 Frekvenca
3 (izbere) 422
1 (ne izbere) 485
9 nikogar od teh 85
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V75 tiste, ki so z okupatorjem sodelovali pr KOGA OD NAŠTETIH BI VI UVRSTILI MED KOLABORANTE OZ. SODELAVCE OKUPATORJA? (možnih je več odgovorov)

V75 3 - tiste, ki so z okupatorjem sodelovali pri organizaciji oblasti in uprave

Vrednost 81244 Frekvenca
3 (izbere) 617
1 (ne izbere) 293
9 nikogar od teh 85
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V76 pripadnike vojaskih enot, ki so se boril KOGA OD NAŠTETIH BI VI UVRSTILI MED KOLABORANTE OZ. SODELAVCE OKUPATORJA? (možnih je več odgovorov)

V76 3 - pripadnike vojaških enot, ki so se borili na okupatorjevi strani in od njega dobivali pomoč

Vrednost 82243 Frekvenca
3 (izbere) 610
1 (ne izbere) 302
9 nikogar od teh 85
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V77 mobilizirance v nemsko vojsko KOGA OD NAŠTETIH BI VI UVRSTILI MED KOLABORANTE OZ. SODELAVCE OKUPATORJA? (možnih je več odgovorov)

V77 3 - mobilizirance v nemško vojsko

Vrednost 83242 Frekvenca
3 (izbere) 141
1 (ne izbere) 767
9 nikogar od teh 85
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V78 ovaduhe in zaupnike okupatorjeve policij KOGA OD NAŠTETIH BI VI UVRSTILI MED KOLABORANTE OZ. SODELAVCE OKUPATORJA? (možnih je več odgovorov)

V78 3 - ovaduhe in zaupnike okupatorjeve policije

Vrednost 84241 Frekvenca
3 (izbere) 720
1 (ne izbere) 191
9 nikogar od teh 86
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V79 KAKO BI VI OZNACILI POVOJNE POBOJE DOMOB

V79 LETA 1945 SO JUGOSLOVANSKE IN SLOVENSKE KOMUNISTIČNE OBLASTI V ROGU IN DRUGOD SKRIVOMA POBILE TISOČE DOMOBRANCEV IN DRUGIH BEGUNCEV, KI SO JIH IZ AVSTRIJE V SLOVENIJO VRNILI ANGLEŽI. IZBERITE ODGOVOR, KI NAJBOLJE IZRAŽA VAŠ POGLED NE TE POBOJE! KAKO BI TOREJ VI OZNAČILI TE DOGODKE... (kartica 5) (Le en odgovor!)

Vrednost 85240 Frekvenca
1 kot strahoten zločin 479
2 kot veliko politično napako 195
3 kot razumljivo dejanje maščevanja 66
4 kot tragično, a neizogibno posledico državljanske vojne 115
5 kot kazen za izdajo lastnega naroda 80
9 ne vem 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V80 KAKO BI PARTIZANI MORALI LETA 1945 RAVNA

V80 KAKO BI PO VAŠEM MNENJU PARTIZANI-ZMAGOVALCIMORALI LETA 1945 RAVNATI Z NASPROTNIKI NARODNO-OSVOBODILNEGGIBANJA? (Le en odgovor) (kartica 6)

Vrednost 86239 Frekvenca
1 vse bi morali postaviti pred sodišče 343
2 morali bi dopustiti, da mirno odidejo v tujino oz. da tam ostanejo 65
3 pred sodišče bi morali postaviti samo voditelje 373
4 odpustiti bi jim morali, proglasiti splošno amnestijo 57
5 pustiti bi jih morali pri miru, ker niso ničesar zakrivili 25
6 drugače kot so, po vojni niso mogli ravnati 44
7 ravnali so popolnoma prav 7
9 ne vem 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V81 ALI JE PO VASEM MNENJU DO POBOJEV KOLABO

V81 ALI JE PO VAŠEM MNENJU DO POBOJEV KOLABORANTOV PO 2. SVETOVNI VOJNI PRIŠLO....

Vrednost 87238 Frekvenca
1 samo na slovenskem oz. v Jugoslaviji, ali 63
2 tudi drugod po Evropi? 786
9 ne vem 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V82 ALI VESTE KDO JE BIL DR. GRIGORIJ ROZMAN

V82 ALI VESTE KDO JE BIL DR. GRIGORIJ ROŽMAN? (Če ve) ALI LAHKO OCENITE NJEGOVO VLOGO KOT LJUBLJANSKEGA ŠKOFA V ČASU DRUGE SVETOVNE VOJNE Z VIDIKA OHRANITVE SLOVENSKEGA NARODA? ALI JE BILA TA VLOGA...

Vrednost 88237 Frekvenca
1 zelo pozitivna 13
2 pozitivna 54
3 negativna 128
4 zelo negativna 88
8 ne morem oceniti 135
9 ne ve kdo je Rožman 580
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V83 Jugoslovanski narodi so se leta 1945 osv ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V83 Jugoslovanski narodi so se leta 1945 osvobodili sami.

Vrednost 89236 Frekvenca
1 1- strinjam 207
2 2 158
3 3 164
4 4 159
5 5-ne strinjam 275
9 ne vem 36
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V84 Slovenski partizani so kot del jugoslova ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V84 Slovenski partizani so kot del jugoslovanskega osvobodilnega gibanja prispevali k zmagi zaveznikov v Evropi.

Vrednost 90235 Frekvenca
1 1- strinjam 498
2 2 225
3 3 125
4 4 44
5 5-ne strinjam 35
9 ne vem 72
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V85 Partizansko gibanje ni bistveno pripomog ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V85 Partizansko gibanje ni bistveno pripomoglo k osvoboditvi Jugoslavije.

Vrednost 91234 Frekvenca
1 1- strinjam 69
2 2 66
3 3 78
4 4 224
5 5-ne strinjam 524
9 ne vem 37
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V86 Jugoslavijo je osvobodila Rdeca armada. ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V86 Jugoslavijo je osvobodila Rdeča armada.

Vrednost 92233 Frekvenca
1 1- strinjam 47
2 2 63
3 3 163
4 4 188
5 5-ne strinjam 423
9 ne vem 114
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V87 Osvoboditev jugoslovanskih narodov je bi ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V87 Osvoboditev jugoslovanskih narodov je bila posledica zmage zavezniških sil v Evropi.

Vrednost 93232 Frekvenca
1 1- strinjam 248
2 2 212
3 3 230
4 4 97
5 5-ne strinjam 102
9 ne vem 107
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V88 MINILO JE 47 LET OD TAKO IMENOVANE RESOL

V88 MINILO JE 47 LET OD TAKO IMENOVANE "RESOLUCIJE INFORMBIROJA". ALI VESTE, ZA KAJ JE TEDAJ ŠLO, KAJ JE TO BILO?

Vrednost 94231 Frekvenca
1 sporazum o sodelovanju med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo 113
2 spor in razhod jugoslovanskih komunistov s Stalinom 494
3 uvedba samoupravljanja v Jugoslaviji 70
4 kaj drugega 14
9 ne ve, neodločen 308
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V89 V PRVIH POVOJNIH LETIH (DO L. 1950) ALI SE JE REŽIM V JUGOSLAVIJI PO VAŠI OCENI RAZLIKOVAL OD REŽIMA V SOVJETSKI ZVEZI IN DRŽAVAH VZHODNEGA BLOKA, ALI SE NI RAZLIKOVAL?

V89 V PRVIH POVOJNIH LETIH (DO L. 1950)

Vrednost 95230 Frekvenca
1 bistveno se je razlikoval 183
2 delno se je razlikoval 402
3 ni se bistveno razlikoval 295
9 ne vem 118
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V90 V 60-IH LETIH IN KASNEJE ALI SE JE REŽIM V JUGOSLAVIJI PO VAŠI OCENI RAZLIKOVAL OD REŽIMA V SOVJETSKI ZVEZI IN DRŽAVAH VZHODNEGA BLOKA, ALI SE NI RAZLIKOVAL?

V90 V 60-IH LETIH IN KASNEJE

Vrednost 96229 Frekvenca
1 bistveno se je razlikoval 544
2 delno se je razlikoval 296
3 ni se bistveno razlikoval 64
9 ne vem 94
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V91 KAKO BI VI NA SPLOSNO OCENILI ZGODOVINSK

V91 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI ZGODOVINSKO VLOGO JOSIPA BROZA TITA? ALI POZITIVNO, ALI NEGATIVNO?

Vrednost 97228 Frekvenca
1 zelo pozitivno 179
2 pozitivno 653
3 negativno 84
4 zelo negativno 12
8 ne vem 67
9 ne poznam Tita 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V92 Tito je bil zelo sposoben politik. ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V92 Tito je bil zelo sposoben politik.

Vrednost 98227 Frekvenca
1 1- strinjam 686
2 2 172
3 3 85
4 4 21
5 5-ne strinjam 19
9 ne vem 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V93 Titov je bil drzavnik z mednarodnim ugle ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V93 Tito je bil državnik z mednarodnim ugledom.

Vrednost 99226 Frekvenca
1 1- strinjam 776
2 2 135
3 3 51
4 4 11
5 5-ne strinjam 17
9 ne vem 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V94 Tito je bil diktator, tako kot drugi kom ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V94 Tito je bil diktator, tako kot drugi komunistični voditelji.

Vrednost 100225 Frekvenca
1 1- strinjam 243
2 2 165
3 3 201
4 4 140
5 5-ne strinjam 191
9 ne vem 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V95 Titova osebnost je bila kljucna za obsto ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V95 Titova osebnost je bila ključna za obstoj Jugoslavije.

Vrednost 101224 Frekvenca
1 1- strinjam 655
2 2 180
3 3 80
4 4 35
5 5-ne strinjam 26
9 ne vem 23
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V96 KAKO BI VI NASPLOSNO OCENILI VLOGO EDVAR

V96 KAKO BI VI NASPLOŠNO OCENILI VLOGO EDVARDA KARDELJA? ALI POZITIVNO, ALI NEGATIVNO?

Vrednost 102223 Frekvenca
1 zelo pozitivno 39
2 pozitivno 411
3 negativno 274
4 zelo negativno 71
8 ne vem 186
9 ne poznam Kardelja 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V97 IN KAKO BI VI OCENILI VLOGO EDVARDA KARD

V97 IN KAKO BI VI OCENILI VLOGO EDVARDA KARDELJA Z VIDIKA SLOVENSKIH NACIONALNIH INTERESOV?

Vrednost 103222 Frekvenca
1 zelo pozitivno 39
2 pozitivno 337
3 negativno 280
4 zelo negativno 86
8 ne vem 239
9 ne poznam Kardelja 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V98 OBSTAJAJO RAZLICNA MNENJA O RAZMERAH V K

V98 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH V KAKRŠNIH SMO ŽIVELI V SLOVENIJI V DESETLETJIH PO 2. SVETOVNI VOJNI DO VOLITEV LETA 1990. NAVAJAMO JIH NEKAJ, VI PA POVEJTE, KATERO JE VAM OSEBNO NAJBLIŽJE!

Vrednost 104221 Frekvenca
1 to obdobje je čas strahu in zatiranje 46
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 673
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 248
4 drugo 9
9 ne vem 22
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V99 Kljub komunizmu smo v desetletjih pred o ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V99 Kljub komunizmu smo v desetletjih pred osamosvojitvijo živeli sorazmerno svobodno.

Vrednost 105220 Frekvenca
1 1- strinjam 457
2 2 306
3 3 151
4 4 49
5 5-ne strinjam 17
9 ne vem 18
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V100 V Sloveniji je po letu 1945 pa vse do os ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V100 V Sloveniji je po letu 1945 pa vse do osamosvojitve vladala diktatura.

Vrednost 106219 Frekvenca
1 1- strinjam 128
2 2 158
3 3 205
4 4 184
5 5-ne strinjam 231
9 ne vem 91
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101 V Sloveniji je bila oblast bolj demokrat ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V101 V Sloveniji je bila oblast bolj demokratična kot drugje po Jugoslaviji.

Vrednost 107218 Frekvenca
1 1- strinjam 298
2 2 227
3 3 189
4 4 78
5 5-ne strinjam 110
9 ne vem 96
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102 Sistem socialisticnega samoupravljanja j ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V102 Sistem socialističnega samoupravljanja je bil dobro zamišljen, le da ni bil tudi tako uresničen.

Vrednost 108217 Frekvenca
1 1- strinjam 437
2 2 224
3 3 147
4 4 44
5 5-ne strinjam 74
9 ne vem 72
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103 Preganjanje politicnih nasprotnikov in m ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (kartica 4)

V103 Preganjanje političnih nasprotnikov in množični politični procesi na Slovenskem so bili značilni le za prva leta po 2. svetovni vojni.

Vrednost 109216 Frekvenca
1 1- strinjam 276
2 2 186
3 3 181
4 4 89
5 5-ne strinjam 122
9 ne vem 144
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V104 KAKO BI OPREDELILI SVOJ SPOMIN NA JUGOSL

V104 KAKO BI OPREDELILI SVOJ SPOMIN NA JUGOSLAVIJO - KAKŠNE SO VAŠE OSEBNE IZKUŠNJE?

Vrednost 110215 Frekvenca
1 pretežno pozitivne 341
2 pretežno negativne 68
3 tako pozitivne kot negativne 502
8 ne vem, ne morem ocenti, ne spomnim se 62
9 nimam izkušenj 25
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V105 ALI STE IMELI V CASU JUGOSLAVIJE KAJ STI

V105 ALI STE IMELI V ČASU JUGOSLAVIJE KAJ STIKOV Z LJUDMI DRUGIH JUGOSLOVANSKIH NARODNOSTI?

Vrednost 111214 Frekvenca
1 zelo veliko stikov 129
2 veliko stikov 235
3 malo stikov 341
4 zelo malo stikov 103
5 nobenih stikov nisem imel --------------------na V107 191
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V106 IN KAKSNE SO BILE VASE IZKUSNJE V TEH ST

(Če da) V106 IN KAKŠNE SO BILE VAŠE IZKUŠNJE V TEH STIKIH?

Vrednost 112213 Frekvenca
1 pretežno pozitivne 415
2 niti pozitivne, niti negativne 288
3 pretežno negativne 50
8 ne vem, ne morem, ne želim oceniti 50
9 ni imel stikov 78
" " 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V107 CE OCENJUJETE NASPLOSNO, ALI BI ZASE REK

V107 ČE OCENJUJETE NASPLOŠNO, ALI BI ZASE REKLI, DA STE V ČASU JUGOSLAVIJE ŽIVELI ...

Vrednost 113212 Frekvenca
1 zelo dobro 84
2 dobro 796
3 slabo 63
4 zelo slabo 7
9 ne vem, ne želim, ne morem oceniti 49
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V108 ALI LAHKO ZASE OSEBNO RECETE, DA STE SE

V108 ALI LAHKO ZASE OSEBNO REČETE, DA STE SE V ČASU JUGOSLAVIJE POČUTILI OMEJEVANEGA Z VIDIKA ČLOVEKOVIH IN POLITIČNIH PRAVIC, ALI SE NISTE TAKO POČUTILI? POČUTIL SEM SE...

Vrednost 114211 Frekvenca
1 zelo omejeno 55
2 delno omejeno 342
3 sploh nič omejeno 464
9 ne vem, ne morem oceniti 138
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V109 RAZLOG RAZPADA JUGOSLAVIJE - PRVA NAVEDB ALI LAHKO IZMED NAVEDENIH RAZLOGOV RAZPADA JUGOSLAVIJE IZBERETE TISTA DVA, KI SE VAM ZDITA NAJPOMEMBNEJŠA? JUGOSLAVIJA JE RAZPADLA PREDVSEM...(kartica 7)

V109 1. odgovor

Vrednost 115210 Frekvenca
1 zaradi srbskega nacionalizma in srbske politike 458
2 zaradi generalov in vodstva JLA V109 61
3 zaradi gospodarskih težav in problemov 153
4 zaradi slovenske osamosvojitve 110
5 zato, ker jugoslovanski narodi pač niso bili za skupaj 126
6 zaradi propada socializma v Evropi 53
9 ne vem 37
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V110 RAZLOG RAZPADA JUGOSLAVIJE - DRUGA NAVED ALI LAHKO IZMED NAVEDENIH RAZLOGOV RAZPADA JUGOSLAVIJE IZBERETE TISTA DVA, KI SE VAM ZDITA NAJPOMEMBNEJŠA? JUGOSLAVIJA JE RAZPADLA PREDVSEM...(kartica 7)

V110 2. odgovor

Vrednost 116209 Frekvenca
1 zaradi srbskega nacionalizma in srbske politike 110
2 zaradi generalov in vodstva JLA V109 122
3 zaradi gospodarskih težav in problemov 175
4 zaradi slovenske osamosvojitve 157
5 zato, ker jugoslovanski narodi pač niso bili za skupaj 193
6 zaradi propada socializma v Evropi 151
9 ne vem 72
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V111 KATERI OD NASTETIH DEJAVNIKOV JE BISTVEN

V111 KATERI OD NAŠTETIH DEJAVNIKOV JE BISTVENO PRISPEVAL K OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE? (en odgovor) (kartica 8)

Vrednost 117208 Frekvenca
1 posamezni politiki s svojo spretnostjo 118
2 opozicija slovenski oblasti v prejšnjem režimu 53
3 slovenska oblast v prejšnjem režimu, ki se je zoperstavila centralni oblasti v Beogradu 240
4 slovenski narod kot celota 446
5 razpad Jugoslavije 75
6 nič od naštetega, drugo 12
9 ne vem 55
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V112 KDAJ JE VAM POSTALO JASNO, DA BO JUGOSLA

V112 KDAJ JE VAM POSTALO JASNO, DA BO JUGOSLAVIJA RAZPADLA? (en odgovor) (kartica 9)

Vrednost 118207 Frekvenca
1 koncem 70-ih let ob začetku gospodarske krize 22
2 že kmalu po Titovi smrti 317
3 po zaostritvi odnosov med Srbi in Albanci na Kosovu 119
4 ob procesu proti četverici pred vojaškim sodiščem v Ljubljani 117
5 po Demosovi zmagi na volitvah leta 1990 92
6 šele leta 1991 194
7 to je bilo jasno od nekdaj 40
9 neodločen, ne vem, ne morem oceniti 97
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V113 s propadom Avstroogrske in vkljucitvijo SLOVENCI SMO V TEM STOLETJU DOŽIVELI VEČ VELIKIH SPREMEMB, TAKO DA SMO ŽIVELI KAR V ŠTIRIH RAZLIČIH DRŽAVAH: V AVSTROOGRSKI, KRALJEVINI JUGOSLAVIJI, V SOCIALISTIČNI JUGOSLAVIJI, IN SEDAJ V SAMOSTOJNI SLOVENIJI. PROSIMO VAS, DA OCENITE, ALI SE JE OB POSAMEZNIH SPREMEMBAH DRŽAVNEGA OKVIRA POLOŽAJ SLOVENSKEGA NARODA NASPLOH IZBOLJŠAL, OSTAL ENAK, ALI SE JE POSLABŠAL. (kartica 10)

V113 s propadom Avstroogrske in vključitvijo v Kraljevino Jugoslavijo

Vrednost 119206 Frekvenca
1 izrazito izboljšal 20
2 izboljšal 298
3 ostal enak 226
4 poslabšal 193
5 izrazito poslabšal 14
9 ne vem 249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V114 s koncem druge svetovne vojne in ustanov SLOVENCI SMO V TEM STOLETJU DOŽIVELI VEČ VELIKIH SPREMEMB, TAKO DA SMO ŽIVELI KAR V ŠTIRIH RAZLIČIH DRŽAVAH: V AVSTROOGRSKI, KRALJEVINI JUGOSLAVIJI, V SOCIALISTIČNI JUGOSLAVIJI, IN SEDAJ V SAMOSTOJNI SLOVENIJI. PROSIMO VAS, DA OCENITE, ALI SE JE OB POSAMEZNIH SPREMEMBAH DRŽAVNEGA OKVIRA POLOŽAJ SLOVENSKEGA NARODA NASPLOH IZBOLJŠAL, OSTAL ENAK, ALI SE JE POSLABŠAL. (kartica 10)

V114 s koncem druge svetovne vojne in ustanovitvijo socialistične Jugoslavije

Vrednost 120205 Frekvenca
1 izrazito izboljšal 52
2 izboljšal 540
3 ostal enak 201
4 poslabšal 83
5 izrazito poslabšal 14
9 ne vem 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V115 z ustanovitvijo samostojne Slovenije po SLOVENCI SMO V TEM STOLETJU DOŽIVELI VEČ VELIKIH SPREMEMB, TAKO DA SMO ŽIVELI KAR V ŠTIRIH RAZLIČIH DRŽAVAH: V AVSTROOGRSKI, KRALJEVINI JUGOSLAVIJI, V SOCIALISTIČNI JUGOSLAVIJI, IN SEDAJ V SAMOSTOJNI SLOVENIJI. PROSIMO VAS, DA OCENITE, ALI SE JE OB POSAMEZNIH SPREMEMBAH DRŽAVNEGA OKVIRA POLOŽAJ SLOVENSKEGA NARODA NASPLOH IZBOLJŠAL, OSTAL ENAK, ALI SE JE POSLABŠAL. (kartica 10)

V115 z ustanovitvijo samostojne Slovenije po osamosvojitvi

Vrednost 121204 Frekvenca
1 izrazito izboljšal 201
2 izboljšal 444
3 ostal enak 151
4 poslabšal 138
5 izrazito poslabšal 19
9 ne vem 46
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V116 ob pokristjanjevanju ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V116 ob pokristjanjevanju

Vrednost 122203 Frekvenca
1 da 329
2 ne 336
9 ne vem 334
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V117 v casu reformacije in protireformacije ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V117 v času reformacije in protireformacije

Vrednost 123202 Frekvenca
1 da 393
2 ne 272
9 ne vem 334
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V118 na prelomu 19. in 20. stoletja, ko nasta ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V118 na prelomu 19. in 20. stoletja, ko nastanejo politične stranke

Vrednost 124201 Frekvenca
1 da 456
2 ne 243
9 ne vem 300
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V119 v casu med obema svetovnima vojnama (Kra ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V119 v času med obema svetovnima vojnama (Kraljevina Jugoslavija)

Vrednost 125200 Frekvenca
1 da 458
2 ne 283
9 ne vem 258
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V120 z nastopom komunizma ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V120 z nastopom komunizma

Vrednost 126199 Frekvenca
1 da 591
2 ne 233
9 ne vem 175
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V121 med drugo svetovno vojno ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V121 med drugo svetovno vojno

Vrednost 127198 Frekvenca
1 da 626
2 ne 213
9 ne vem 160
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V122 v casu od l. 1950 do osamosvojitve ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V122 v času od l. 1950 do osamosvojitve

Vrednost 128197 Frekvenca
1 da 356
2 ne 457
9 ne vem 185
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V123 v casu po osamosvojitvi ALI JE V KATEREM OD SPODAJ NAŠTETIH OBDOBIJ PRIŠLO DO DOGODKOV, KI SO USODNO RAZDELILI SLOVENSKI NAROD? PROSIMO, DA ZA VSAKO OBDOBJE POSEBEJ POVESTE, ALI JE PRIŠLO, ALI NI PRIŠLO DO TAKŠNIH DELITEV?

V123 v času po osamosvojitvi

Vrednost 129196 Frekvenca
1 da 445
2 ne 413
9 ne vem 141
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V124 NAJVEC SEM O PRETEKLOSTI IZVEDEL

V124 NAJVEČ SEM O PRETEKLOSTI IZVEDEL... (en odgovor)

Vrednost 130195 Frekvenca
1 od staršev, starih staršev, sorodnikov 288
2 v šoli (od učiteljev, iz učbenikov...) 428
3 v cerkvi, od duhovnika 3
4 iz poljudnih zgodovinskih knjig, spominske literature ipd. 106
5 iz časopisov, revij in drugih medijev 127
6 drugo 18
9 ne vem, ne morem oceniti 29
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V125 Drzavni zbor naj razglasi narodnoosvobod SEDANJOST IN PRETEKLOST V ZADNJIH LETIH SO BILE OBJAVLJENE RAZLIČNE POBUDE IN ZAHTEVE, KAKO NAJ DRŽAVA UREDI ODNOS DO MEDVOJNIH DOGAJANJ, POVOJNIH DOGODKOV IN USTANOV PREJŠNJEGA ENOPARTIJSKEGA POLITIČNEGA SISTEMA. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (kartica 4)

V125 Državni zbor naj razglasi narodnoosvobodilni boj kot državljansko vojno in partizane kot kolaborante s tujo sovražno silo.

Vrednost 131194 Frekvenca
1 1- strinjam 41
2 2 43
3 3 107
4 4 122
5 5-ne strinjam 559
9 ne vem 127
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V126 Domobranci so se upraviceno borili zoper SEDANJOST IN PRETEKLOST V ZADNJIH LETIH SO BILE OBJAVLJENE RAZLIČNE POBUDE IN ZAHTEVE, KAKO NAJ DRŽAVA UREDI ODNOS DO MEDVOJNIH DOGAJANJ, POVOJNIH DOGODKOV IN USTANOV PREJŠNJEGA ENOPARTIJSKEGA POLITIČNEGA SISTEMA. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (kartica 4)

V126 Domobranci so se upravičeno borili zoper komuniste in zato zaslužijo priznanje.

Vrednost 132193 Frekvenca
1 1- strinjam 78
2 2 74
3 3 134
4 4 124
5 5-ne strinjam 480
9 ne vem 109
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V127 Vse slovenske politicne emigrante mora D SEDANJOST IN PRETEKLOST V ZADNJIH LETIH SO BILE OBJAVLJENE RAZLIČNE POBUDE IN ZAHTEVE, KAKO NAJ DRŽAVA UREDI ODNOS DO MEDVOJNIH DOGAJANJ, POVOJNIH DOGODKOV IN USTANOV PREJŠNJEGA ENOPARTIJSKEGA POLITIČNEGA SISTEMA. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (kartica 4)

V127 Vse slovenske politične emigrante mora Državni zbor s slovesnim aktom sprejeti v narodno in državno občestvo in preklicati vsa škodljiva pravna dejanja, storjena zoper njih.

Vrednost 133192 Frekvenca
1 1- strinjam 117
2 2 107
3 3 183
4 4 120
5 5-ne strinjam 291
9 ne vem 181
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V128 Vsem, ki so zaradi sodelovanja v narodno SEDANJOST IN PRETEKLOST V ZADNJIH LETIH SO BILE OBJAVLJENE RAZLIČNE POBUDE IN ZAHTEVE, KAKO NAJ DRŽAVA UREDI ODNOS DO MEDVOJNIH DOGAJANJ, POVOJNIH DOGODKOV IN USTANOV PREJŠNJEGA ENOPARTIJSKEGA POLITIČNEGA SISTEMA. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (kartica 4)

V128 Vsem, ki so zaradi sodelovanja v narodno-osvobodilnemboju dobili kake pravice (borčevske pokojnine, ipd.) je treba te pravice odvzeti.

Vrednost 134191 Frekvenca
1 1- strinjam 62
2 2 74
3 3 140
4 4 183
5 5-ne strinjam 486
9 ne vem 54
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V129 Drzavni zbor naj sprejme izjavo o Komuni SEDANJOST IN PRETEKLOST V ZADNJIH LETIH SO BILE OBJAVLJENE RAZLIČNE POBUDE IN ZAHTEVE, KAKO NAJ DRŽAVA UREDI ODNOS DO MEDVOJNIH DOGAJANJ, POVOJNIH DOGODKOV IN USTANOV PREJŠNJEGA ENOPARTIJSKEGA POLITIČNEGA SISTEMA. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (kartica 4)

V129 Državni zbor naj sprejme izjavo o Komunistični partiji Slovenije kot hudodelski organizaciji, ki je narodu prinesla le škodo in zločine.

Vrednost 135190 Frekvenca
1 1- strinjam 51
2 2 65
3 3 150
4 4 156
5 5-ne strinjam 464
9 ne vem 112
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V130 Ukvarjanje s preteklostjo le odvraca poz SEDANJOST IN PRETEKLOST V ZADNJIH LETIH SO BILE OBJAVLJENE RAZLIČNE POBUDE IN ZAHTEVE, KAKO NAJ DRŽAVA UREDI ODNOS DO MEDVOJNIH DOGAJANJ, POVOJNIH DOGODKOV IN USTANOV PREJŠNJEGA ENOPARTIJSKEGA POLITIČNEGA SISTEMA. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (kartica 4)

V130 Ukvarjanje s preteklostjo le odvrača pozornost od aktuanih socialnih in gospodarskih problemov.

Vrednost 136189 Frekvenca
1 1- strinjam 430
2 2 180
3 3 135
4 4 54
5 5-ne strinjam 98
9 ne vem 102
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V131 S preteklostjo naj se ukvarjajo zgodovin SEDANJOST IN PRETEKLOST V ZADNJIH LETIH SO BILE OBJAVLJENE RAZLIČNE POBUDE IN ZAHTEVE, KAKO NAJ DRŽAVA UREDI ODNOS DO MEDVOJNIH DOGAJANJ, POVOJNIH DOGODKOV IN USTANOV PREJŠNJEGA ENOPARTIJSKEGA POLITIČNEGA SISTEMA. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? (kartica 4)

V131 S preteklostjo naj se ukvarjajo zgodovinarji.

Vrednost 137188 Frekvenca
1 1- strinjam 646
2 2 124
3 3 90
4 4 49
5 5-ne strinjam 48
9 ne vem 41
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V132 ALI SE STRINJATE S TRDITVIJO, DA BIVSIM

V132 ALI SE STRINJATE S TRDITVIJO, DA BIVŠIM KOMUNISTIČNIM FUNKCIONARJEM NE BI SMELI DOVOLITI OPRAVLJANJA JAVNIH FUNKCIJ, ALI SE NE STRINJATE?

Vrednost 138187 Frekvenca
1 strinjam se 367
2 ne strinjam se 411
9 ne vem, neopredeljen 221
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V133 V ZADNJEM CASU NA POKOPALISCIH IN CERKVE

V133 V ZADNJEM ČASU NA POKOPALIŠČIH IN CERKVENIH ZIDOVIH ODKRIVAJO SPOMINSKE PLOŠČE PADLIM IN POBITIM DOMOBRANCEM. ALI S TEM SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

Vrednost 139186 Frekvenca
1 soglašam 425
2 ne soglašam 324
9 ne vem, se ne morem opredeliti 250
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V134 ZANIMA NAS VASE STALISCE DO SPOMENIKOV I

V134 ZANIMA NAS VAŠE STALIŠČE DO SPOMENIKOV IN OBELEŽIJ, PADLIM IN POBITIM PARTIZANOM MED DRUGO SVETOVNO VOJNO. ALI BI JIH MORALI...

Vrednost 140185 Frekvenca
1 ohraniti in skrbeti zanje 666
2 ohraniti pomembne, ostale pa shraniti v muzejih 267
3 odstraniti 6
9 ne vem, se ne morem opredeliti 60
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V135 Obelezja iz casa Avstroogrske KAJ MENITE, ALI SPOMENIKI IN OBELEŽJA NAŠTETIH OBDOBIJ SODIJO V DANAŠNJI ČAS ALI NE SODIJO?

V135 Obeležja iz časa Avstroogrske

Vrednost 141184 Frekvenca
1 sodijo 664
2 ne sodijo 195
9 ne vem 140
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V136 Spomeniki padlim v 1. svetovni vojni KAJ MENITE, ALI SPOMENIKI IN OBELEŽJA NAŠTETIH OBDOBIJ SODIJO V DANAŠNJI ČAS ALI NE SODIJO?

V136 Spomeniki padlim v 1. svetovni vojni

Vrednost 142183 Frekvenca
1 sodijo 825
2 ne sodijo 73
9 ne vem 101
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V137 Obelezja Kraljevine Jugoslavije KAJ MENITE, ALI SPOMENIKI IN OBELEŽJA NAŠTETIH OBDOBIJ SODIJO V DANAŠNJI ČAS ALI NE SODIJO?

V137 Obeležja Kraljevine Jugoslavije

Vrednost 143182 Frekvenca
1 sodijo 602
2 ne sodijo 256
9 ne vem 141
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V138 Obelezja NOB, partizanstva KAJ MENITE, ALI SPOMENIKI IN OBELEŽJA NAŠTETIH OBDOBIJ SODIJO V DANAŠNJI ČAS ALI NE SODIJO?

V138 Obeležja NOB, partizanstva

Vrednost 144181 Frekvenca
1 sodijo 866
2 ne sodijo 58
9 ne vem 75
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V139 Obelezja domobranstva KAJ MENITE, ALI SPOMENIKI IN OBELEŽJA NAŠTETIH OBDOBIJ SODIJO V DANAŠNJI ČAS ALI NE SODIJO?

V139 Obeležja domobranstva

Vrednost 145180 Frekvenca
1 sodijo 542
2 ne sodijo 301
9 ne vem 155
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V140 Obelezja povojnega casa - spomeniki iz o KAJ MENITE, ALI SPOMENIKI IN OBELEŽJA NAŠTETIH OBDOBIJ SODIJO V DANAŠNJI ČAS ALI NE SODIJO?

V140 Obeležja povojnega časa - spomeniki iz obdobja socializma

Vrednost 146179 Frekvenca
1 sodijo 663
2 ne sodijo 192
9 ne vem 144
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V141 KAJ VAM POMENI SPRAVA - prva navedba KAJ PREDVSEM VAM POMENI SPRAVA? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA, KI STA VAM NAJBLIŽJA? (kartica 11)

V141 1. odgovor

Vrednost 147178 Frekvenca
1 pobotanje partizanov in domobrancev 120
2 priznavanje vsakemu človeku pravice do njegove resnice in človeškega dostojanstva 465
3 konec medvojnega sovraštva in začetek strpnega sobivanja danes 237
4 kazen za vse krivce 41
5 iskanje soglasja ob temeljnih narodnih vprašanjih 34
6 prepiri in nove delitve 23
7 drugo 3
8 nič mi ne pomeni 15
9 ne vem 59
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V142 KAJ VAM POMENI SPRAVA - prva navedba KAJ PREDVSEM VAM POMENI SPRAVA? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA, KI STA VAM NAJBLIŽJA? (kartica 11)

V142 2. odgovor

Vrednost 148177 Frekvenca
1 pobotanje partizanov in domobrancev 34
2 priznavanje vsakemu človeku pravice do njegove resnice in človeškega dostojanstva 142
3 konec medvojnega sovraštva in začetek strpnega sobivanja danes 359
4 kazen za vse krivce 61
5 iskanje soglasja ob temeljnih narodnih vprašanjih 188
6 prepiri in nove delitve 40
7 drugo 19
8 nič mi ne pomeni 21
9 ne vem 90
" " 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V143 Narod NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V143 Narod

Vrednost 149176 Frekvenca
1 zelo pozitiven 317
2 pozitiven 567
3 nevtralen 89
4 negativen 16
5 zelo negativen 4
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V144 Socializem NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V144 Socializem

Vrednost 150175 Frekvenca
1 zelo pozitiven 30
2 pozitiven 276
3 nevtralen 410
4 negativen 234
5 zelo negativen 38
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V145 Ukinitev smrtne kazni NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V145 Ukinitev smrtne kazni

Vrednost 151174 Frekvenca
1 zelo pozitiven 170
2 pozitiven 351
3 nevtralen 220
4 negativen 203
5 zelo negativen 47
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V146 Priseljenci z Juga NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V146 Priseljenci z Juga

Vrednost 152173 Frekvenca
1 zelo pozitiven 21
2 pozitiven 131
3 nevtralen 385
4 negativen 351
5 zelo negativen 103
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V147 Pravica do splava NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V147 Pravica do splava

Vrednost 153172 Frekvenca
1 zelo pozitiven 263
2 pozitiven 386
3 nevtralen 185
4 negativen 106
5 zelo negativen 52
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V148 Begunci iz vojnih obmocij NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V148 Begunci iz vojnih območij

Vrednost 154171 Frekvenca
1 zelo pozitiven 32
2 pozitiven 286
3 nevtralen 443
4 negativen 199
5 zelo negativen 31
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V149 Slovensko domobranstvo NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V149 Slovensko domobranstvo

Vrednost 155170 Frekvenca
1 zelo pozitiven 17
2 pozitiven 128
3 nevtralen 388
4 negativen 344
5 zelo negativen 111
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V150 Verouk v solah NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V150 Verouk v šolah

Vrednost 156169 Frekvenca
1 zelo pozitiven 55
2 pozitiven 203
3 nevtralen 265
4 negativen 306
5 zelo negativen 163
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V151 Sindikalne pravice delavcev NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V151 Sindikalne pra- vice delavcev

Vrednost 157168 Frekvenca
1 zelo pozitiven 328
2 pozitiven 497
3 nevtralen 119
4 negativen 36
5 zelo negativen 13
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V152 Slovenski partizani NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V152 Slovenski partizani

Vrednost 158167 Frekvenca
1 zelo pozitiven 167
2 pozitiven 510
3 nevtralen 264
4 negativen 43
5 zelo negativen 7
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V153 Enakost med spoloma NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V153 Enakost med spoloma

Vrednost 159166 Frekvenca
1 zelo pozitiven 449
2 pozitiven 436
3 nevtralen 88
4 negativen 18
5 zelo negativen 0
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V154 Majhne socialne razlike NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V154 Majhne socialne razlike

Vrednost 160165 Frekvenca
1 zelo pozitiven 287
2 pozitiven 438
3 nevtralen 172
4 negativen 77
5 zelo negativen 17
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V155 Kapitalizem NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. (kartica 12)

V155 Kapitalizem

Vrednost 161164 Frekvenca
1 zelo pozitiven 33
2 pozitiven 211
3 nevtralen 375
4 negativen 288
5 zelo negativen 83
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V156 Odvzeti bi morali drzavljanstvo vsem nes ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (kartica 4)

V156 Odvzeti bi morali državljanstvo vsem neslovencem, ki so ga pridobili po plebiscitu.

Vrednost 162163 Frekvenca
1 1- strinjam 169
2 2 110
3 3 184
4 4 126
5 5-ne strinjam 351
9 ne vem 57
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V157 Slovenska drzava bi morala najprej poskr ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (kartica 4)

V157 Slovenska država bi morala najprej poskrbeti za svoje državljane, šele potem dajati pomoč beguncem iz BiH.

Vrednost 163162 Frekvenca
1 1- strinjam 439
2 2 203
3 3 145
4 4 84
5 5-ne strinjam 112
9 ne vem 16
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V158 Veliko ljubse bi mi bilo, ce bi v Sloven ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (kartica 4)

V158 Veliko ljubše bi mi bilo, če bi v Sloveniji živeli samo Slovenci.

Vrednost 164161 Frekvenca
1 1- strinjam 317
2 2 177
3 3 190
4 4 99
5 5-ne strinjam 179
9 ne vem 36
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V159 Stiki s tujci, ljudmi drugih nacionalnos ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (kartica 4)

V159 Stiki s tujci, ljudmi drugih nacionalnosti, ver, kultur in ras so me vedno privlačili. strinjam

Vrednost 165160 Frekvenca
1 1- strinjam 182
2 2 159
3 3 271
4 4 137
5 5-ne strinjam 205
9 ne vem 43
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V160 Pretirano izenacevanje pravic obeh spolo ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (kartica 4)

V160 Pretirano izenačevanje pravic obeh spolov ponavadi ni dobro.

Vrednost 166159 Frekvenca
1 1- strinjam 126
2 2 123
3 3 181
4 4 140
5 5-ne strinjam 373
9 ne vem 56
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V161 Homoseksualnim osebam bi morali prepoved ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (kartica 4)

V161 Homoseksualnim osebam bi morali prepovedati javno izražanje svoje spolne usmeritve.

Vrednost 167158 Frekvenca
1 1- strinjam 272
2 2 106
3 3 137
4 4 132
5 5-ne strinjam 270
9 ne vem 82
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V162 LJUDJE OBICAJNO RAZMISLJAJO O POLITICNIH

POLITIKA, STRANKE, VOLITVE V162 LJUDJE OBIČAJNO RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" IN "DESNIH". ČE GOVORIMO NASPLOŠNO ALI BI ZASE REKLI, DA SO VAŠA POLITIČNA STALIŠČA... (kartica 13)

Vrednost 168157 Frekvenca
1 skrajno leva 15
2 leva 82
3 sredinska 538
4 desna 64
5 skrajno desna 8
9 ne vem, ne morem oceniti 290
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V163 CE OCENJUJETE NA SPLOSNO, KAKO STE ZADOV

V163 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 169156 Frekvenca
1 zadovoljen 82
2 dokaj zadovoljen 274
3 ne kaj dosti zadovoljen 447
4 sploh nisem zadovoljen 131
9 ne vem 62
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V164 CE OCENJUJETE V CELOTI, ALI SODITE, DA S

V164 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI SODITE, DA SO BILE ZADNJE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR, LETA 1992, POŠTENE, ALI PA SO NEKATERE STRANKE OZ. KANDIDATI IMELI NEUPRAVIČENO PREDNOST?

Vrednost 170155 Frekvenca
1 volitve so bile poštene 348
2 nekateri so imeli prednost 450
9 ne vem 197
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V165 ALI OBICAJNO ZASE MISLITE, DA STE BLIZU

V165 ALI OBIČAJNO ZASE MISLITE, DA STE BLIZU NEKI DOLOČENI POLITIČNI STRANKI?

Vrednost 171154 Frekvenca
1 da nadaljuj pri naslednjem vprašanju 202
2 ne --------------------V171 681
8 ne vem preskoči na 104
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V166 Prva stranka KATERA STRANKA JE TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM NAJBLIŽJE.

V166 Prva stranka:

Vrednost 172153 Frekvenca
1 Liberalna demokracija Slovenije 47
2 Slovenska ljudska stranka 32
3 Slovenska nacionalna stranka 14
4 Socialdemokratska stranka Slovenije 35
5 Slovenski krščanski demokrati 33
6 Združena lista socialnih demokratov 16
7 Zeleni Slovenije 6
8 Demokratska stranka 11
10 Demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
11 druga stranka 6
99 nobena stranka ni navedena, ne ve 154
" " 645

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V167 Druga stranka KATERA STRANKA JE TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM NAJBLIŽJE.

V167 Druga stranka:

Vrednost 173152 Frekvenca
1 Liberalna demokracija Slovenije 16
2 Slovenska ljudska stranka 29
3 Slovenska nacionalna stranka 6
4 Socialdemokratska stranka Slovenije 18
5 Slovenski krščanski demokrati 15
6 Združena lista socialnih demokratov 16
7 Zeleni Slovenije 4
8 Demokratska stranka 9
9 Slovenska nacionalna desnica 1
10 Demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
11 druga stranka 1
99 232
" " 652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V168 Tretja stranka KATERA STRANKA JE TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM NAJBLIŽJE.

V168 Tretja stranka:

Vrednost 174151 Frekvenca
1 Liberalna demokracija Slovenije 6
2 Slovenska ljudska stranka 7
3 Slovenska nacionalna stranka 1
4 Socialdemokratska stranka Slovenije 9
5 Slovenski krščanski demokrati 7
6 Združena lista socialnih demokratov 6
7 Zeleni Slovenije 6
8 Demokratska stranka 4
9 Slovenska nacionalna desnica 2
10 Demokratska stranka upokojencev Slovenije 2
11 druga stranka 2
99 297
" " 651

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V169 KATERI OD TEH STRANK SE CUTITE NAJBLIZE?

(če je bila navedena le ena stranka preskok na V170) (če je navedel dve ali tri stranke) V169 KATERI OD TEH STRANK SE ČUTITE NAJBLIŽE?

Vrednost 175150 Frekvenca
1 Liberalna demokracija Slovenije 24
2 Slovenska ljudska stranka 16
3 Slovenska nacionalna stranka 4
4 Socialdemokratska stranka Slovenije 21
5 Slovenski krščanski demokrati 17
6 Združena lista socialnih demokratov 14
7 Zeleni Slovenije 4
8 Demokratska stranka 7
10 Demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
11 druga stranka 3
99 mašilo 198
" " 691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V170 ALI CUTITE, DA STE TEJ STRANKI ZELO BLIZ

V170 ALI ČUTITE, DA STE TEJ STRANKI ZELO BLIZU, DO NEKE MERE BLIZU ALI DA JI NISTE PREVEČ BLIZU?

Vrednost 176149 Frekvenca
1 zelo blizu 47
2 do neke mere blizu 136
3 ne preveč blizu 13
9 ne vem 63
" " 741

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V171 ALI CUTITE, DA STE NEKI POLITICNI STRANK

(če odgovarja na V170, preskoči na V173) V171 ALI ČUTITE, DA STE NEKI POLITIČNI STRANKI VENDARLE NEKOLIKO BLIŽE KOT DRUGIM?

Vrednost 177148 Frekvenca
1 da --------------------V172 219
2 ne --------------------V173 500
9 ne vem --------------------na V173 91
" " 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V172 KATERA STRANKA JE TO?

V172 KATERA STRANKA JE TO?

Vrednost 178147 Frekvenca
1 Liberalna demokracija Slovenije 52
2 Slovenska ljudska stranka 35
3 Slovenska nacionalna stranka 14
4 Socialdemokratska stranka Slovenije 21
5 Slovenski krščanski demokrati 23
6 Združena lista socialnih demokratov 19
7 Zeleni Slovenije 12
8 Demokratska stranka 11
9 Slovenska nacionalna desnica 1
10 Demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
11 druga stranka 15
99 mašilo 241
" " 555

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V173 Stranke v Sloveniji se zanimajo za to, k

ODGOVARJAJO VSI!!! V173 NEKATERI LJUDJE PRAVIJO, DA SE STRANKE V SLOVENIJI ZANIMAJO ZA TO, KAJ SI LJUDJE ŽELIJO, DRUGI PA PRAVIJO, DA STRANK TO NE ZANIMA. PROSIMO VAS, DA UPORABITE SPODNJO LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA SE STRANKE ZANIMAJO, KAJ SI LJUDJE ŽELIJO, 5 PA POMENI, DA JIH TO NE ZANIMA. KAM BI SE UVRSTILI VI NA TEJ LESTVICI? (kartica 14)

Vrednost 179146 Frekvenca
1 1-Stranke v Sloveniji se zanimajo za to, kaj ljudje želijo 98
2 2 149
3 3 332
4 4 168
5 5-Strank v Sloveniji ne zanima, kaj ljudje želijo 216
9 ne vem 33
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V174 Politicne stranke so nujne za delovanje

V174 NEKATERI PRAVIJO, DA SO POLITIČNE STRANKE NUJNE ZA DELOVANJE POLITIČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI; DRUGI PA MISLIJO, DA V SLOVENIJI POLITIČNE STRANKE NISO NUJNE. PROSIMO VAS, DA UPORABITE LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA SO POLITIČNE STRANKE NUJNE, DA BI NAŠ POLITIČNI SISTEM DELOVAL, 5 PA POMENI, DA POLITIČNE STRANKE V SLOVENIJI SPLOH NISO NUJNE. KAM BI SE UVRSTILI VI NA TEJ LESTVICI? (kartica 15)

Vrednost 180145 Frekvenca
1 1-Politične stranke so nujne za delovanje političnega sistema 353
2 2 252
3 3 202
4 4 65
5 5-Politične stranke v Sloveniji niso nijne za delovanje političnega sistema 70
9 ne vem 54
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V175 CE OCENJUJETE NA SPLOSNO, ALI BI REKLI,

V175 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA POLITIČNE STRANKE V SLOVENIJI OPRAVLJAJO SVOJE DELO ZA LJUDI...

Vrednost 181144 Frekvenca
1 zelo dobro 3
2 dobro 123
3 niti dobro, niti slabo 506
4 slabo 248
5 zelo slabo 68
9 ne vem 46
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V176 Demokratska stranka Slovenije RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V176 Demokratska stranka Slovenije

Vrednost 182143 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 76
1 1 34
2 2 59
3 3 108
4 4 63
5 5 195
6 6 47
7 7 39
8 8 39
9 9 10
10 10-sem zelo naklonjen 8
98 ne pozna 128
99 ne vem, b.o. 187
36 1
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V177 Demokratska stranka upokojencev Slovenij RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V177 Demokratska stranka upokojencev Slovenije

Vrednost 183142 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 92
1 1 48
2 2 56
3 3 90
4 4 44
5 5 127
6 6 39
7 7 28
8 8 49
9 9 12
10 10-sem zelo naklonjen 50
98 ne pozna 179
99 ne vem, b.o. 180
67 1
89 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V178 Liberalna demokracija Slovenije RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V178 Liberalna demokracija Slovenije

Vrednost 184141 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 84
1 1 48
2 2 70
3 3 65
4 4 73
5 5 135
6 6 53
7 7 56
8 8 67
9 9 33
10 10-sem zelo naklonjen 45
98 ne pozna 92
99 ne vem, b.o. 173
89 1
31 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V179 Slovenska ljudska stranka RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V179 Slovenska ljudska stranka

Vrednost 185140 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 73
1 1 39
2 2 50
3 3 72
4 4 74
5 5 166
6 6 77
7 7 58
8 8 73
9 9 36
10 10-sem zelo naklonjen 50
98 ne pozna 71
99 ne vem, b.o. 156
89 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V180 Slovenska nacionalna stranka RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V180 Slovenska nacionalna stranka

Vrednost 186139 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 165
1 1 85
2 2 71
3 3 94
4 4 63
5 5 125
6 6 37
7 7 36
8 8 32
9 9 20
10 10-sem zelo naklonjen 20
98 ne pozna 84
99 ne vem, b.o. 162
89 1
13 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V181 Socialno demokratska stranka Slovenije RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V181 Socialno demokratska stranka Slovenije

Vrednost 187138 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 99
1 1 53
2 2 64
3 3 72
4 4 73
5 5 138
6 6 60
7 7 52
8 8 52
9 9 38
10 10-sem zelo naklonjen 34
98 ne pozna 92
99 ne vem, b.o. 165
89 1
18 1
32 1
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V182 Slovenski krscanski demokrati RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V182 Slovenski krščanski demokrati

Vrednost 188137 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 149
1 1 72
2 2 72
3 3 94
4 4 69
5 5 117
6 6 55
7 7 48
8 8 56
9 9 33
10 10-sem zelo naklonjen 38
98 ne pozna 51
99 ne vem, b.o. 140
89 1
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V183 Zdruzena lista socialnih demokratov RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V183 Združena lista socialnih demokratov

Vrednost 189136 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 136
1 1 60
2 2 77
3 3 80
4 4 83
5 5 139
6 6 51
7 7 35
8 8 42
9 9 18
10 10-sem zelo naklonjen 21
98 ne pozna 86
99 ne vem, b.o. 168
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V184 Zeleni Slovenije RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V184 Zeleni Slovenije

Vrednost 190135 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 67
1 1 43
2 2 59
3 3 69
4 4 56
5 5 167
6 6 63
7 7 80
8 8 70
9 9 45
10 10-sem zelo naklonjen 54
98 ne pozna 72
99 ne vem, b.o. 149
63 1
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V185 Slovenska nacionalna desnica RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 16)

V185 Slovenska nacionalna desnica

Vrednost 191134 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 204
1 1 83
2 2 87
3 3 73
4 4 38
5 5 91
6 6 27
7 7 16
8 8 13
9 9 7
10 10-sem zelo naklonjen 7
98 ne pozna 162
99 ne vem, b.o. 187
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V186 Janez Drnovsek SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V186 Janez Drnovšek

Vrednost 192133 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 52
1 1 29
2 2 42
3 3 62
4 4 56
5 5 157
6 6 65
7 7 96
8 8 134
9 9 89
10 10-sem zelo naklonjen 141
98 ne pozna 10
99 ne vem, b.o. 62
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V187 Marjan Podobnik SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V187 Marjan Podobnik

Vrednost 193132 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 59
1 1 39
2 2 54
3 3 78
4 4 71
5 5 147
6 6 85
7 7 88
8 8 106
9 9 61
10 10-sem zelo naklonjen 99
98 ne pozna 30
99 ne vem, b.o. 78
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V188 Zmago Jelincic SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V188 Zmago Jelinčič

Vrednost 194131 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 177
1 1 77
2 2 94
3 3 89
4 4 82
5 5 140
6 6 53
7 7 63
8 8 45
9 9 30
10 10-sem zelo naklonjen 30
98 ne pozna 32
99 ne vem, b.o. 83
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V189 Janez Jansa SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V189 Janez Janša

Vrednost 195130 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 131
1 1 80
2 2 70
3 3 74
4 4 76
5 5 125
6 6 62
7 7 60
8 8 86
9 9 55
10 10-sem zelo naklonjen 87
98 ne pozna 17
99 ne vem, b.o. 71
60 1
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V190 Lojze Peterle SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V190 Lojze Peterle

Vrednost 196129 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 152
1 1 86
2 2 96
3 3 98
4 4 81
5 5 155
6 6 48
7 7 61
8 8 60
9 9 30
10 10-sem zelo naklonjen 43
98 ne pozna 13
99 ne vem, b.o. 72
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V191 Janez Kocjancic SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V191 Janez Kocjančič

Vrednost 197128 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 140
1 1 72
2 2 92
3 3 106
4 4 74
5 5 127
6 6 46
7 7 36
8 8 42
9 9 16
10 10-sem zelo naklonjen 12
98 ne pozna 108
99 ne vem, b.o. 122
25 1
30 1
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V192 Vane Gosnik SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V192 Vane Gošnik

Vrednost 198127 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 70
1 1 40
2 2 62
3 3 83
4 4 68
5 5 79
6 6 48
7 7 30
8 8 20
9 9 7
10 10-sem zelo naklonjen 7
98 ne pozna 325
99 ne vem, b.o. 155
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V193 Tone Persak SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V193 Tone Peršak

Vrednost 199126 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 56
1 1 30
2 2 60
3 3 83
4 4 74
5 5 122
6 6 58
7 7 40
8 8 30
9 9 14
10 10-sem zelo naklonjen 6
98 ne pozna 276
99 ne vem, b.o. 146
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V194 Saso Lap SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V194 Sašo Lap

Vrednost 200125 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 163
1 1 77
2 2 63
3 3 70
4 4 58
5 5 65
6 6 27
7 7 12
8 8 9
9 9 4
10 10-sem zelo naklonjen 6
98 ne pozna 299
99 ne vem, b.o. 142
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V195 Jozef Skoljc SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V195 Jožef Školjč

Vrednost 201124 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 113
1 1 64
2 2 81
3 3 82
4 4 87
5 5 128
6 6 87
7 7 74
8 8 59
9 9 26
10 10-sem zelo naklonjen 24
98 ne pozna 70
99 ne vem, b.o. 100
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V196 Milan Kucan SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI IMATE RADI ALI NE MARATE POSAMEZNEGA POLITIČNEGA VODITELJA. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI POLITIČNI VODITELJ JE JANEZ DRNOVŠEK. (kartica 16)

V196 Milan Kučan

Vrednost 202123 Frekvenca
0 0-sploh nisem naklonjen 59
1 1 41
2 2 36
3 3 37
4 4 39
5 5 114
6 6 50
7 7 71
8 8 92
9 9 97
10 10-sem zelo naklonjen 285
98 ne pozna 8
99 ne vem, b.o. 64
23 1
45 1
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V197 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TE

V197 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? ALI BI REKLI, DA JE TO STANJE ...

Vrednost 203122 Frekvenca
1 zelo dobro 7
2 dobro 128
3 niti dobro, niti slabo 416
4 slabo 331
5 zelo slabo 97
9 ne vem 16
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V198 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DV

V198 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DVANAJSTIH MESECIH STANJE GOSPODARSTVA V SLOVENIJI IZBOLJŠALO, DA JE OSTALO PRIBLIŽNO ENAKO, ALI DA SE JE POSLABŠALO?

Vrednost 204121 Frekvenca
1