Slovensko javno mnenje 1978

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM78
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM78_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Vreg, France
 • Trampuž, Cveto
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1978)

Funding agency:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

volitve delegatov, ocena delegatskega sistema, ocena družbene vloge zveze komunistov, ocena dela drugih družbenopolitičnih organizacij, krvodajalstvo, razvojne vrednote, problemi, o katerih se ne govori, ocena rasti življenjskega standarda, varčevalne navade, odnos razviti-nerazviti, zavzemanje za različne družbene cilje, interesi ljudi, prisotnost družbenih razlik, način financiranja sociale, zakon o združenem delu, ocena novega sistema nagrajevanja, položaj kmetov, delovne navade, prostočasne dejavnosti, knjiga, knjižnice, gledališča, televizija, koncerti, kino, galerije, vernost, športna aktivnost, bivalne razmere, odnosi s sosedi, opremljenost stanovanja, sodelovanje z bankami, odnos do Slovencev v zamejstvu, odnosi in povezanost med jugoslovanskimi narodi, ocena pomena informbiroja, ocena zunanje politike in ogroženosti Jugoslavije, splošna ljudska obramba, mediji, ravnanje v sporih, kajenje, interesi vernih ljudi, ocena življenjskih razmer, ogledalo javnega mnenja

Keywords ELSST:
NOTRANJA POLITIKA, VOLITVE , ORGANIZACIJA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, DAROVANJE KRVI, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, PROSTI ČAS, MNOŽIČNI MEDIJI

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
volitve in delegatski sistem
dejavnost družbenopolitičnih organizacij
družbeni razvoj
delo
kultura
prosti čas
stanovanja
varčevanje, stiki z banko
položaj manjšin, mednacionalni odnosi
mednarodni odnosi, obramba
časopisi, radio, televizija


Abstract:

Velik del raziskave SJM 1978 je namenjen oceni notranjepolitičnega dogajanja. Prvi sklop se začne z vprašanji o volitvah. Sledijo vprašanja o delegatskem sistemu. Naslednji sklop vprašanj se nanaša na dejavnost družbenopolitičnih. organizacijah. Nekaj vprašanj je namenjenih delu, odnosu do dela in nagrajevanja. Vsi anketiranci odgovarjajo na vprašanje ali so, oziroma ali bi darovali kri. V sklopu vprašanj o delu, kulturi in prostem času najprej najdemo odgovore o porabi delovnega časa. O povprečnem Slovencu leta 1978 izvemo tudi koliko in katere knjige prebira, kako pogosto si ogleduje gledališke predstave, kako pogosto gleda filme na televiziji,. Cel sklop vprašanj se nanaša na stike z banko. Anketiranci povejo tudi, ali je po njihovem mnenju varnost Jugoslavije ogrožena in od koga ter ocenijo bojno pripravljenost oboroženih sil (JLA in TO). Sklop vprašanj v zvezi z mediji se začne z vprašanjem o viru informacij v zvezi s pripravami na volitve in kongres ZK. Demografska vprašanja zaključujejo vprašalnik.

Methodology


Collection date: april 1978
Date of production: 1978
Country: Jugoslavija, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM78.POR

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 425
 • number of units: 2064

Variable list

ZAP

ID

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
2088 1
2089 1
2090 1
2091 1

Valid range from 1 to 2091

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ

Value 22 Frequency
1 15
2 15
3 15
141 15
171 1
240 1
342 1

Valid range from 1 to 342

ANK

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Value 31 Frequency
11 137
12 139
13 137
14 138
15 135
21 141
22 139
23 138
24 140
25 138
31 136
32 139
33 136
34 133
35 134
41 1
51 1
52 1
53 1

Valid range from 11 to 53

ZAP

ID

Value 1425 Frequency
1 1
2 1
3 1
2088 1
2089 1
2090 1
2091 1

Valid range from 1 to 2091

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ

Value 2424 Frequency
1 15
2 15
3 15
141 15
171 1
240 1
342 1

Valid range from 1 to 342

ANK

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Value 3423 Frequency
11 137
12 139
13 137
14 138
15 135
21 141
22 139
23 138
24 140
25 138
31 136
32 139
33 136
34 133
35 134
41 1
51 1
52 1
53 1

Valid range from 11 to 53

V101

V1.01 V MARCU SO BILE VOLITVE DELEGATOV V DELEGACIJE. SESTAVNI DEL TEGA VOLILNEGA PROCESA JE STALNO EVIDENTIRANJE DRUŽBENO AKTIVNIH LJUDI. ALI KAJ VESTE O TEM?

Value 4422 Frequency
1 nič ne ve o tem 604
2 ve o tem 1460

Valid range from 1 to 2

V102

V1.02 KAJ MENITE O POMENU EVIDENTIRANJA KANDIDATOV?

Value 5421 Frequency
1 nič ne ve o tem 604
2 pomeni družbeno priznanje za evidentirane 233
3 omogoča demokratično sodelovanje vseh v kadrovski politiki 541
4 omogoča izbor najboljih kadrov 472
5 je le formalnost, nima večjega pomena za volitve 117
6 drugo 12
7 ne vem 62
0 b. o. 23

Valid range from 2 to 6

V103

V1.03 ALI STE TUDI SAMI SODELOVALI PRI EVIDENTIRANJU PRIMERNIH LJUDI ZA DELEGATE?

Value 6420 Frequency
1 nič ne ve o tem 604
2 da, predlagal sem kandidate 435
3 predlogov nisem imel, sem pa povedal svoje mnenje o kandidatih 147
4 bil sem na sestanku, a nisem povedal svojega mnenja 235
5 nisem sodeloval pri tem, ker to nima nobenega vpliva 64
6 nisem sodeloval pri tem, ker me to ne zanima 71
7 nisem sodeloval iz drugih razlogov 476
0 b. o. 32

Valid range from 2 to 7

V104

V1.04 KAJ JE PRIŠLO PRI EVIDENTIRANJU ZA DELEGATE NAJBOLJ DO IZRAZA

Value 7419 Frequency
1 nič ne ve o tem 604
2 predlagali smo najbolj primerne kandidate 595
3 razvila se je demokratična razprava o delegatih 225
4 občani niso imeli večjega vpliva, ker je bilo že vse vnaprej pripravljeno 230
5 opravljeno je bilo na hitro, neposredno pred volitvami 98
6 občani niso bili aktivni, niso predlagali 52
7 kaj drugega 35
8 ne vem 177
0 b. o. 48

Valid range from 2 to 7

V105

V1.05 KDO JE IMEL PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI VPLIV PRI IZBIRANJU KANDIDATOV V VAŠI TOZD OZ. KRAJEVNI SKUPNOSTI?

Value 8418 Frequency
1 nič ne ve o tem 604
2 sami delovni ljudje in občani 469
3 Zveza komunistov 230
4 SZDL 196
5 sindikati 176
6 delegacije 22
7 vplivni posamezniki 74
8 vodilni delavci v delovni organizaciji, funkcionarji KS 126
9 kdo drug 6
0 ne vem kdo 161

Valid range from 2 to 9

V106

V1.06 ALI STE VI OSEBNO BILI PRIPRAVLJENI SPREJETI OZIROMA STE SPREJELI KANDIDATURO ZA DELEGATA?

Value 9417 Frequency
1 nič ne ve o tem 604
2 da, bil sem pripravljen, vendar nisem bil predlagan 526
3 da, sprejel sem 380
4 ne, predlagan sem bil, a nisem sprejel 49
5 ne, nisem bil pripravljen, pa tudi nisem bil predlagan 464
0 b. o. 41

Valid range from 2 to 5

V107

V1.07 ČE NISTE BILI PRIPRAVLJENI SPREJETI KANDIDATURO ZA DELEGATA - ZAKAJ NE?

Value 10416 Frequency
1 nič ne ve o tem 604
2 bil je pripravljen sprejeti, sprejel je 833
3 ga ne zanima, ni aktiven 44
4 se ne čuti sposoben, premalo razume 70
5 ni časa, preobremenjen z delom doma 102
6 je preobremenjen z delom v službi 51
7 slabo zdravje, starost 61
8 ima dovolj drugih funkcij 20
9 drugo 30
0 b. o. 244
" " 5

Valid range from 2 to 9

V108

V1.08 ALI LAHKO POVESTE, KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE?

Value 11415 Frequency
1 ne hodim na volitve 44
2 to je izpolnjevanje državljanske dolžnosti 1272
3 ni mi vseeno, kdo je delegat 299
4 že od nekdaj hodim na volitve, iz navade 55
5 menim, da s tem vplivam na družbene zadeve 295
6 če ne bi hodil na volitve, bi mi lahko škodovalo 50
7 drugi razlog 9
8 ne vem, zakaj 32
0 b. o. 8

Valid range from 2 to 7

V109

V1.09 ZANIMA NAS, ALI STE MED KANDIDATI, KI STE JIH VOLILI NA NEDAVNIH VOLITVAH V KRAJEVNI SKUPNOSTI POZNALI...

Value 12414 Frequency
1 vse 272
2 večino 618
3 dober del, polovico njih 316
4 le manjši del 375
5 le posamezne 287
6 nikogar 123
7 nisem bil na volitvah 70
0 b. o. 3

Valid range from 1 to 7

V110A1 V1.10 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SODELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ?

a) v samoupravnih organih krajevne skupnosti (zbor ali konferenca delegatov KS, svet KS in njegova delovna telesa)

Value 13413 Frequency
1 je izvoljen 88
2 ni izvoljen 1419
3 bi bil pri pravljen delovati 527
0 b. o. 30

Valid range from 1 to 3

V110A2 V1.10 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SODELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ?

b) član delegacije KS da družbenopolitično skupnost

Value 14412 Frequency
1 je izvoljen 27
2 ni izvoljen 1590
3 bi bil pri pravljen delovati 416
0 b. o. 31

Valid range from 1 to 3

V110A3 V1.10 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SODELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ?

c) član delegacije KS za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti (SIS)

Value 15411 Frequency
1 je izvoljen 135
2 ni izvoljen 1472
3 bi bil pri pravljen delovati 433
0 b. o. 24

Valid range from 1 to 3

V110A4 V1.10 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SODELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ?

d) član delegacije družbenopolitičnih organizacij za družbenopolitični zbor skupščine občine

Value 16410 Frequency
1 je izvoljen 22
2 ni izvoljen 1654
3 bi bil pri pravljen delovati 353
0 b. o. 35

Valid range from 1 to 3

V110A5 V1.10 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SODELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ?

e) član delegacije ali organa nad ravnijo občine

Value 17409 Frequency
1 je izvoljen 12
2 ni izvoljen 1697
3 bi bil pri pravljen delovati 313
0 b. o. 42

Valid range from 1 to 3

V111R1 V1.11 DELEGATSKI SISTEM SE UVELJAVLJA ŠELE KRAJŠI ČAS, ZATO SE SREČUJEMO S ŠTEVILNIMI PROBLEMI. KAJ PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM ZAVIRA USPEŠNEJŠE DELOVANJE DELEGATSKEGA SISTEMA? IZBERITE NAJVEČ TRI ODGOVORE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

a) rang 1

Value 18408 Frequency
1 ne ve kaj, nič ne ve 380
2 nič ne zavira 105
3 slaba informiranost 494
4 nezainteresiranost ljudi 395
5 neodgovornost delegatov 95
6 nedograjenost delegatskega sistema 108
7 prevelik vpliv izvršilnih organov, omejevanje delegatske pobude 76
8 neustrezni pogoji za delo delegacij 44
9 prevelika izguba časa 87
10 neučinkovitost sistema 15
11 še vedno premalo odločajo delovni ljudje in občani 237
12 drugo 19
0 9

Valid range from 2 to 12

V111R2 V1.11 DELEGATSKI SISTEM SE UVELJAVLJA ŠELE KRAJŠI ČAS, ZATO SE SREČUJEMO S ŠTEVILNIMI PROBLEMI. KAJ PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM ZAVIRA USPEŠNEJŠE DELOVANJE DELEGATSKEGA SISTEMA? IZBERITE NAJVEČ TRI ODGOVORE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

b) rang 2

Value 19407 Frequency
1 ne ve kaj, nič ne ve 0
2 nič ne zavira 0
3 slaba informiranost 244
4 nezainteresiranost ljudi 293
5 neodgovornost delegatov 170
6 nedograjenost delegatskega sistema 131
7 prevelik vpliv izvršilnih organov, omejevanje delegatske pobude 135
8 neustrezni pogoji za delo delegacij 97
9 prevelika izguba časa 157
10 neučinkovitost sistema 28
11 še vedno premalo odločajo delovni ljudje in občani 163
12 drugo 19
13 627

Valid range from 2 to 12

V111R3 V1.11 DELEGATSKI SISTEM SE UVELJAVLJA ŠELE KRAJŠI ČAS, ZATO SE SREČUJEMO S ŠTEVILNIMI PROBLEMI. KAJ PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM ZAVIRA USPEŠNEJŠE DELOVANJE DELEGATSKEGA SISTEMA? IZBERITE NAJVEČ TRI ODGOVORE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

c) rang 3

Value 20406 Frequency
1 ne ve kaj, nič ne ve 0
2 nič ne zavira 0
3 slaba informiranost 135
4 nezainteresiranost ljudi 160
5 neodgovornost delegatov 117
6 nedograjenost delegatskega sistema 79
7 prevelik vpliv izvršilnih organov, omejevanje delegatske pobude 103
8 neustrezni pogoji za delo delegacij 106
9 prevelika izguba časa 169
10 neučinkovitost sistema 50
11 še vedno premalo odločajo delovni ljudje in občani 262
12 drugo 16
13 867

Valid range from 2 to 12

V112

V1.12 ČE PRIMERJATE SEDANJE DELEGATE IN NEKDANJE ODBORNIKE, KAKŠNE RAZLIKE OPAŽATE?

Value 21405 Frequency
1 delegati bolj poznajo naše probleme in potrebe 876
2 ni razlik 348
3 odborniki so bolje poznali naše probleme in potrebe 232
4 ne vem, premalo poznam 601
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V113

V1.13 ALI KAJ VESTE O DELU DELEGACIJE VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI V ZADNJEM LETU?

Value 22404 Frequency
1 dobro sem obveščen 387
2 nelaj sem slišal, bral o delu 959
3 nič ne vem 696
0 b. o. 21
" " 1

Valid range from 1 to 2

V114

V1.14 ALI SE ČLANI DELEGACIJ V VAŠI KRAJEVNI SKUPNOSTI DOVOLJ POVEZUJEJO Z OBČANI (IŠČEJO MNENJA, POROČAJO) ALI NE?

Value 23403 Frequency
1 dovolj se povezujejo 424
2 premalo se povezujejo 857
3 sploh se ne povezujejo 118
4 ne vem, če se povezujejo 334
5 nič ne ve o tem 305
0 b. o. 26

Valid range from 1 to 3

V115

V1.15 KAJ SODITE, ALI SO KAKI PROBLEMI - VAŠI OSEBNI ALI SKUPNI, KI BI JIM MORALI V VAŠI KRAJEVNI SKUPNOSTI V PRIHODNJE PRI REŠEVANJU POSVETITI ŠE POSEBNO POZORNOST?

Value 24402 Frequency
1 ni takih problemov, ne ve za probleme 1000
2 komunalni problemi 316
3 oskrba 41
4 ceste, prometna povezanost 195
5 varstvo okolja 74
6 otroško varstvo, šolstvo 103
7 problemi otrok in mladine 42
8 problemi zdravstva in socialnega varstva 34
9 zaposlovanje 12
10 stanovanjski problemi 49
11 kulturno - zabavno življenje 46
12 problemi krajevne skupnosti 98
13 b. o. 54

Valid range from 2 to 12

V116

V1.16 ALI STE VI OSEBNO V ZVEZI S TEMI PROBLEMI KAJ UKRENILI, KAJ PREDLAGALI?

Value 25401 Frequency
1 ne ve, ni problemov 1000
2 nič ni ukrenil 661
3 ukrenil, predlagal, zaprosil, govoril o tem s posamezniki 148
4 ukrenil je, predlagal je, opozarjal razpravljal na sejah v KS ali občini 177
5 ukrenil kaj drugega, samo pomagal drugemu, sodeloval pri prostovoljni akciji 50
0 b. o. 28

Valid range from 2 to 5

V117

V1.17 ALI STE ZAPOSLENI?

Value 26400 Frequency
1 ni zaposlen-a 710
2 je zaposlen-a 1354

Valid range from 1 to 2

V118

V1.18 ZANIMA NAS, ALI STE MED KANDIDATI, KI STE JIH VOLILI NA NEDAVNIH VOLITVAH V VAŠI TOZD POZNALI....

Value 27399 Frequency
1 ni zaposlen 710
2 vse 621
3 večino 393
4 dober del, polovico njih 115
5 le manjši del 99
6 le posamezne 59
7 nikogar 18
8 nisem bil na volitvah 27
0 b. o. 22

Valid range from 2 to 8

V119A1 V1.19 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V DELOVNI ORGANIZACIJI? ALI BI BILI PRIPRAVLJENI DELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV?

a) v samoupravnih organih delovne organizacije (delavski svet, odbori, komisije)

Value 28398 Frequency
1 ni zaposlen-a 710
2 je izvoljen 321
3 ni izvoljen 645
4 bi bil pripravljen delovati 352
0 b. o. 36

Valid range from 2 to 4

V119A2 V1.19 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V DELOVNI ORGANIZACIJI? ALI BI BILI PRIPRAVLJENI DELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV?

b) član delegacije v delovni organizaciji za družbeno politično skupnost

Value 29397 Frequency
1 ni zaposlen-a 710
2 je izvoljen 80
3 ni izvoljen 928
4 bi bil pripravljen delovati 306
0 b. o. 40

Valid range from 2 to 4

V119A3 V1.19 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V DELOVNI ORGANIZACIJI? ALI BI BILI PRIPRAVLJENI DELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV?

c) član delegacije v delovni organizaciji za skupščino interesnih skupnosti (SIS)

Value 30396 Frequency
1 ni zaposlen-a 710
2 je izvoljen 197
3 ni izvoljen 811
4 bi bil pripravljen delovati 314
0 b. o. 32

Valid range from 2 to 4

V120

V1.20 ALI KAJ VESTE O DELU DELEGACIJ V VAŠI TOZD, DELOVNI ORGANIZACIJI V ZADNJEM LETU?

Value 31395 Frequency
1 ni zaposlen-a 710
2 dobro sem obveščen 680
3 nekaj sem slišal, bral 502
4 nič ne vem 151
0 b. o. 21

Valid range from 2 to 3

V121

V1.21 ALI SE ČLANI DELEGACIJ V VAŠI TOZD, DELOVNI ORGANIZACIJI DOVOLJ POVEZUJEJO Z OBČANI (IŠČEJO MNENJA, POROČAJO) ALI NE?

Value 32394 Frequency
1 ni zaposlen-a 710
2 dovolj se povezujejo 585
3 premalo se povezujejo 587
4 sploh se ne povezujejo 39
5 ne vem, če se povezujejo 64
6 nič ne ve o tem 52
0 b. o. 27

Valid range from 2 to 4

V122

V1.22 KAJ SODITE, ALI SO KAKI PROBLEMI - VAŠI OSEBNI ALI SKUPNI, KI BI JIM MORALI V VAŠI TOZD, DELOVNI ORGANIZACIJI PRI REŠEVANJU POSVETITI ŠE POSEBNO POZORNOST?

Value 33393 Frequency
1 ni zaposlen-a 710
2 ni takih problemov, ne ve za probleme 866
3 problemi prizvodnje 87
4 problemi poslovanja 33
5 kadrovski problemi 48
6 delovni pogoji 52
7 problemi samoupravljanja 116
8 delitev dohodka in osebnega dohodka 113
9 stanovanjski problemi 39

Valid range from 2 to 9

V123

V1.23 ALI STE VI OSEBNO V ZVEZI S TEMI PROBLEMI KAJ UKRENILI, KAJ PREDLAGALI?

Value 34392 Frequency
1 ni zaposlen-a 710
2 ne ve, ni problemov 866
3 nič ni ukrenil 240
4 ukrenil, predlagal je 104
5 ukrenil, opozoril je 103
6 ukrenil kaj drugega 25
0 b. o. 16

Valid range from 2 to 6

V124

V1.24 ALI SO KAKA ODPRTA VPRAŠANJA, PEREČI PROBLEMI, O KATERIH LJUDJE PRI NAS, V KRAJEVNI SKUPNOSTI, V DELOVNI ORGANIZACIJI, NERADI ALI SPLOH NE GOVORIJO?

Value 35391 Frequency
1 ni takih vprašanj, problemov 1231
2 so taka vprašanja, problemi 822
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 2

V125

V1.25 ZA KAKŠNA VPRAŠANJA, PROBLEME GRE? NAVEDITE JIH:

Value 36390 Frequency
1 ni takih vprašanj, problemov 1222
2 so problemi, brez navedbe 564
3 različni etični problemi socializma 34
4 nepravilnosti v družbenopolitičnem sistemu 62
5 gospodarski problemi 16
6 delitev dohodka 53
7 stanovanjska vprašanja 20
8 zbiranje sredstev za razne namene, obremenjenost s prispevki 9
9 drugo 65
0 b. o. 19

Valid range from 1 to 9

V126

V1.26 IN ZAKAJ LJUDJE O TEH PROBLEMIH NE GOVORIJO? IZBERITE EN ODGOVOR, KI SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBEN.

Value 37389 Frequency
1 ni takih vprašanj, problemov 1162
2 nismo navajeni odkrite, javne besede 180
3 najbolje je prepustiti urejanje zadev drugim 77
4 bojijo se zamere, lahko bi jim škodovalo 325
5 o pomembnejših zadevah odločajo drugi 66
6 ljudje probleme premalo poznajo 100
7 kdor govori o problemih, mu naložijo naloge in dolžnosti 17
8 nima pomena, saj razpravljajo vedno eni in isti 71
9 drugo 16
0 ne vem zakaj 50

Valid range from 1 to 9

V201

V2.00 DEJAVNOST DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ V2.01 ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE JE V ZADNJEM ČASU ZAVZEMALA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI, ALI NE?

Value 38388 Frequency
1 da, povsem je skladna 907
2 deloma je skladna 465
3 ni skladna 46
4 jo premalo poznam, da bi jo lahko ocenil 454
5 nič ne vem o tem 186
0 b. o. 6

Valid range from 1 to 4

V202R1 V2.02 KATERE SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠE DRUŽBENE NALOGE ZVEZE KOMUNISTOV V NAŠI DRUŽBI? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

a) rang 1

Value 39387 Frequency
1 razvijanje samoupravljanja in socialistične demokracije 620
2 skrb za proizvodnjo in večjo produktivnost 254
3 uveljavljanje interesov delavskega razreda 222
4 skrb za enakost vseh delovnih ljudi 299
5 reševanje napetosti in konfliktov v družbi 28
6 uveljavljanje idejne in politične enotnosti v družbi 46
7 določanje ciljev družbenega razvoja 30
8 razvijanje enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti 96
9 borba proti nesamoupravnim pojavom in silam 34
10 uveljavljanje politike neuvrščenosti 46
11 druge funkcije 5
12 ne ve, katere so pomembne 377
13 ni tega odgovora 0
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 11

V202R2 V2.02 KATERE SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠE DRUŽBENE NALOGE ZVEZE KOMUNISTOV V NAŠI DRUŽBI? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

b) rang 2

Value 40386 Frequency
1 razvijanje samoupravljanja in socialistične demokracije 187
2 skrb za proizvodnjo in večjo produktivnost 317
3 uveljavljanje interesov delavskega razreda 282
4 skrb za enakost vseh delovnih ljudi 300
5 reševanje napetosti in konfliktov v družbi 83
6 uveljavljanje idejne in politične enotnosti v družbi 106
7 določanje ciljev družbenega razvoja 61
8 razvijanje enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti 158
9 borba proti nesamoupravnim pojavom in silam 63
10 uveljavljanje politike neuvrščenosti 58
11 druge funkcije 9
12 ne ve, katere so pomembne 0
13 ni tega odgovora 440
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 11

V202R3 V2.02 KATERE SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠE DRUŽBENE NALOGE ZVEZE KOMUNISTOV V NAŠI DRUŽBI? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

c) rang 3

Value 41385 Frequency
1 razvijanje samoupravljanja in socialistične demokracije 119
2 skrb za proizvodnjo in večjo produktivnost 140
3 uveljavljanje interesov delavskega razreda 173
4 skrb za enakost vseh delovnih ljudi 228
5 reševanje napetosti in konfliktov v družbi 101
6 uveljavljanje idejne in politične enotnosti v družbi 107
7 določanje ciljev družbenega razvoja 90
8 razvijanje enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti 234
9 borba proti nesamoupravnim pojavom in silam 147
10 uveljavljanje politike neuvrščenosti 180
11 druge funkcije 24
12 ne ve, katere so pomembne 0
13 ni tega odgovora 521
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 11

V203

V2.03 ALI STE SEZNANJENI O DELU KONGRESA ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE?

Value 42384 Frequency
1 dobro sem seznanjen 318
2 delno seznanjen 864
3 slišal sem, da je bil kongres 621
4 nič ne vem o tem 254
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V204R1 V2.04 TUDI ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE SE PRIPRAVLJA NA KONGRES. KATERIM OD NAVEDENIH DRUŽBENIH VPRAŠANJ BI SE MORALA ZVEZA KOMUNISTOV NA KONGRESU PREDVSEM POSVETITI? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

a) rang 1

Value 43383 Frequency
1 družbenemu položaju delavcev 457
2 razvoju samoupravljanja 313
3 izboljšanju življenjskega standarda 204
4 krepitvi družbene vloge ZK 105
5 razvijanju enakopravnosti narodov in narodnosti 101
6 zmanjševanju socialnih razlik 214
7 hitrejšemu gospodarskemu razvoju 129
8 problemom mladine in žensk 47
9 razmeram v svetu, neuvrščeni politiki 39
10 nobenemu od teh, drugim 6
11 ne ve katerim bi se morala posvetiti 162
12 nič ne vem o tem 276
13 ni tega odgovora 0
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 10

V204R2 V2.04 TUDI ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE SE PRIPRAVLJA NA KONGRES. KATERIM OD NAVEDENIH DRUŽBENIH VPRAŠANJ BI SE MORALA ZVEZA KOMUNISTOV NA KONGRESU PREDVSEM POSVETITI? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

b) rang 2

Value 44382 Frequency
1 družbenemu položaju delavcev 179
2 razvoju samoupravljanja 265
3 izboljšanju življenjskega standarda 254
4 krepitvi družbene vloge ZK 124
5 razvijanju enakopravnosti narodov in narodnosti 167
6 zmanjševanju socialnih razlik 253
7 hitrejšemu gospodarskemu razvoju 194
8 problemom mladine in žensk 85
9 razmeram v svetu, neuvrščeni politiki 50
10 nobenemu od teh, drugim 0
11 ne ve katerim bi se morala posvetiti 0
12 nič ne vem o tem 0
13 ni tega odgovora 493
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 10

V204R3 V2.04 TUDI ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE SE PRIPRAVLJA NA KONGRES. KATERIM OD NAVEDENIH DRUŽBENIH VPRAŠANJ BI SE MORALA ZVEZA KOMUNISTOV NA KONGRESU PREDVSEM POSVETITI? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

c) rang 3

Value 45381 Frequency
1 družbenemu položaju delavcev 148
2 razvoju samoupravljanja 148
3 izboljšanju življenjskega standarda 160
4 krepitvi družbene vloge ZK 101
5 razvijanju enakopravnosti narodov in narodnosti 179
6 zmanjševanju socialnih razlik 206
7 hitrejšemu gospodarskemu razvoju 226
8 problemom mladine in žensk 139
9 razmeram v svetu, neuvrščeni politiki 164
10 nobenemu od teh, drugim 0
11 ne ve katerim bi se morala posvetiti 0
12 nič ne vem o tem 0
13 ni tega odgovora 593
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 10

V205A1 V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

a) Socialistična zveza (SZDL)

Value 46380 Frequency
1 ni član 594
2 je član 1372
3 deluje,ima funkcijo 86
0 b. o. 12

Valid range from 1 to 3

V205A2 V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

b) Zveza komunistov

Value 47379 Frequency
1 ni član 1757
2 je član 207
3 deluje,ima funkcijo 85
0 b. o. 15

Valid range from 1 to 3

V205A3 V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

c) Zveza sindikatov

Value 48378 Frequency
1 ni član 710
2 je član 998
3 deluje,ima funkcijo 115
0 b. o. 241

Valid range from 1 to 3

V205A4 V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

d) Zveza socialistične mladine

Value 49377 Frequency
1 ni član 1731
2 je član 267
3 deluje,ima funkcijo 51
0 b. o. 15

Valid range from 1 to 3

V205A5 V2.05 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE?

e) Zveza borcev

Value 50376 Frequency
1 ni član 1829
2 je član 173
3 deluje,ima funkcijo 39
0 b. o. 23

Valid range from 1 to 3

V206A1 V2.06 KAKO OCENJUJETE AKTIVNOST POSAMEZNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE? V KRAJEVNI SKUPNOSTI

A) V KRAJEVNI SKUPNOSTI a) osnovno organizacijo Zveze komunistov

Value 51375 Frequency
1 zelo aktivna 159
2 aktivna 739
3 malo aktivna 357
4 sploh ni aktivna 62
5 ne vem 736
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 4

V206A2 V2.06 KAKO OCENJUJETE AKTIVNOST POSAMEZNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE? V KRAJEVNI SKUPNOSTI

A) V KRAJEVNI SKUPNOSTI b) krajevno organizacijo Socialistične zveze (SZDL)

Value 52374 Frequency
1 zelo aktivna 194
2 aktivna 884
3 malo aktivna 376
4 sploh ni aktivna 38
5 ne vem 564
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 4

V206A3 V2.06 KAKO OCENJUJETE AKTIVNOST POSAMEZNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE? V KRAJEVNI SKUPNOSTI

A) V KRAJEVNI SKUPNOSTI c) krajevno organizacijo Zveze socialistične mladine (ZSMS)

Value 53373 Frequency
1 zelo aktivna 210
2 aktivna 586
3 malo aktivna 399
4 sploh ni aktivna 153
5 ne vem 707
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 4

V206A4 V2.06 KAKO OCENJUJETE AKTIVNOST POSAMEZNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE? V KRAJEVNI SKUPNOSTI

A) V KRAJEVNI SKUPNOSTI d) krajevno organizacijo Zveze borcev (ZB)

Value 54372 Frequency
1 zelo aktivna 218
2 aktivna 682
3 malo aktivna 215
4 sploh ni aktivna 74
5 ne vem 865
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 4

V206A5 V2.06 KAKO OCENJUJETE AKTIVNOST POSAMEZNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE? V KRAJEVNI SKUPNOSTI

B) V DELOVNI ORGANIZACIJI e) osnovno organizacijo Zveze komunistov

Value 55371 Frequency
1 zelo aktivna 294
2 aktivna 637
3 malo aktivna 192
4 sploh ni aktivna 41
5 ne vem 158
0 b. o. 32
6 710

Valid range from 1 to 4

V206A6 V2.06 KAKO OCENJUJETE AKTIVNOST POSAMEZNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE? V KRAJEVNI SKUPNOSTI

B) V DELOVNI ORGANIZACIJI f) osnovno organizacijo Zveze sindikatov

Value 56370 Frequency
1 zelo aktivna 343
2 aktivna 680
3 malo aktivna 180
4 sploh ni aktivna 23
5 ne vem 97
0 b. o. 31
6 710

Valid range from 1 to 4

V206A7 V2.06 KAKO OCENJUJETE AKTIVNOST POSAMEZNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE? V KRAJEVNI SKUPNOSTI

B) V DELOVNI ORGANIZACIJI g) osnovno organizaciji Zveze socialistične mladine

Value 57369 Frequency
1 zelo aktivna 170
2 aktivna 478
3 malo aktivna 296
4 sploh ni aktivna 110
5 ne vem 251
0 b. o. 49
6 710

Valid range from 1 to 4

V207

V2.07 NA KAKŠEN NAČIN PREDVSEM DELUJEJO IN VPLIVAJO KOMUNISTI NA DOGAJANJE IN ODLOČANJE V SAMOUPRAVNIH ORGANIH V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU, V KRAJEVNI SKUPNOSTI?

Value 58368 Frequency
1 komunisti najprej razpravljajo in oblikujejo svoje stališče, ki ga posredujejo z utemeljitvijo in prepričljivo zagovarjajo 867
2 organom samoupravljanja vsiljujejo vnaprej dogovorjene odločitve 97
3 ZK pretežno ne oblikuje svojih stališč, posamezni komunisti pa delujejo na osnovi svojega prepričanja 191
4 v samoupravnih organih ZK nikoli ne nastopa s svojimi stališči, posamezni člani pa ne uveljavljajo svojih mnenj 56
5 kako drugače 19
6 ne vem, premalo poznam 823
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 5

V208A1 V2.08 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI?

a) kmetov

Value 59367 Frequency
1 v celoti 308
2 le deloma 1068
3 sploh ne 105
4 ne vem 577
0 b. o. 6

Valid range from 1 to 3

V208A2 V2.08 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI?

b) nekvalificiranih delavcev

Value 60366 Frequency
1 v celoti 287
2 le deloma 1082
3 sploh ne 135
4 ne vem 552
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 3

V208A3 V2.08 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI?

c) kvalificiranih delavcev

Value 61365 Frequency
1 v celoti 478
2 le deloma 1017
3 sploh ne 31
4 ne vem 528
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 3

V208A4 V2.08 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI?

d) prosvetnih in kulturnih delavcev

Value 62364 Frequency
1 v celoti 659
2 le deloma 698
3 sploh ne 34
4 ne vem 663
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 3

V208A5 V2.08 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI?

e) strokovnjakov

Value 63363 Frequency
1 v celoti 808
2 le deloma 586
3 sploh ne 18
4 ne vem 641
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 3

V208A6 V2.08 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI?

f) političnih funkcionarjev

Value 64362 Frequency
1 v celoti 1080
2 le deloma 363
3 sploh ne 10
4 ne vem 599
0 b. o. 12

Valid range from 1 to 3

V208A7 V2.08 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI?

g) ljudi na položajih v delovnih organizacijah

Value 65361 Frequency
1 v celoti 997
2 le deloma 465
3 sploh ne 10
4 ne vem 581
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 3

V208A8 V2.08 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI?

h) mladine in študentov

Value 66360 Frequency
1 v celoti 421
2 le deloma 933
3 sploh ne 83
4 ne vem 618
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 3

V208A9 V2.08 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI?

i) žensk

Value 67359 Frequency
1 v celoti 410
2 le deloma 991
3 sploh ne 110
4 ne vem 543
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 3

V209

V2.09 KAKŠNE MOŽNOSTI IMATE ZA IZRAŽANJE SVOJIH INTERESOV V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) V VAŠEM KRAJU, MESTU?

Value 68358 Frequency
1 brez SZDL sploh ne bi mogel uveljavljati svojih interesov 152
2 v SZDL lahko uveljavljam svoje interese 737
3 v SZDL lahko le deloma uveljavljam svoje interese 420
4 v SZDL ne morem uveljavljati svojih interesov 87
5 SZDL sploh ni pripravljena izražati mojih interesov 33
6 to me ne zanima 174
7 ne vem 459
0 b. o. 2

Valid range from 1 to 6

V210

V2.10 KAKŠNE MOŽNOSTI IMAJO VERNI LJUDJE ZA SVOJE UVELJAVLJANJE ZNOTRAJ SOCIALISTIČNE ZVEZE?

Value 69357 Frequency
1 vse možnosti 1224
2 le nekaj možnosti 313
3 nimajo možnosti 64
4 premalo vem o tem 459
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 4

V211

V2.11 KAJ PO VAŠEM MNENJU POMENI, DA JE SOCIALISTIČNA ZVEZA FRONTNA ORGANIZACIJA?

Value 70356 Frequency
1 premalo vem o tem 1413
2 je najbolj množična organizacija 368
3 zajema vse oblike organiziranja ljudi 67
4 je vodilna sila 97
5 drugi pravilni odgovori 43
6 nepravilni odgovori 62
0 b. o. 14

Valid range from 1 to 5

V212

V2.12 KRVODAJALSTVO JE POMEMBNO ČLOVEŠKO DEJANJE. ALI BI TUDI VI DAROVALI KRI?

Value 71355 Frequency
1 da, sem jo že in jo še bom 629
2 da, sem jo že, a je ne bom, ne morem več 286
3 daroval bi jo 455
4 ne bi jo daroval 82
5 ne morem jo darovati, ker nisem dovolj zdrav 562
6 ne vem 39
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 5

V301R1 V3.00 DRUŽBENI RAZVOJ V3.01 LJUDJE IMAJO RAZLIČNE VREDNOTE. KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA JE V ZVEZI Z DRUŽBENIM RAZVOJEM ZA VAS OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠE? IZBERITE NAJVEČ TRI ODGOVORE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

a) rang 1

Value 72354 Frequency
1 družbena lastnina 164
2 enakost 427
3 spoštovanje človeka, svoboda, vsestransko razvita osebnost (humanizem) 961
4 dajanje prednosti skupinskim interesom pred individualnimi (kolektivizem) 55
5 sprejemanje novega, usmerjenost v prohodnost(modernize 37
6 nereligioznost, neverovanje v Boga 2
7 materialna usmerjenost, dobrine, potrošništvo, udobno življenje 37
8 odprtost do sveta 26
9 samoupravljanje 133
10 ne vem kaj 213
11 ni tega odgovora 0
0 nič od navedenega, drugo 9

Valid range from 1 to 9

V301R2 V3.00 DRUŽBENI RAZVOJ V3.01 LJUDJE IMAJO RAZLIČNE VREDNOTE. KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA JE V ZVEZI Z DRUŽBENIM RAZVOJEM ZA VAS OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠE? IZBERITE NAJVEČ TRI ODGOVORE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

b) rang 2

Value 73353 Frequency
1 družbena lastnina 89
2 enakost 317
3 spoštovanje človeka, svoboda, vsestransko razvita osebnost (humanizem) 465
4 dajanje prednosti skupinskim interesom pred individualnimi (kolektivizem) 248
5 sprejemanje novega, usmerjenost v prohodnost(modernize 206
6 nereligioznost, neverovanje v Boga 9
7 materialna usmerjenost, dobrine, potrošništvo, udobno življenje 84
8 odprtost do sveta 125
9 samoupravljanje 214
10 ne vem kaj 0
11 ni tega odgovora 307
0 nič od navedenega, drugo 0

Valid range from 1 to 9

V301R3 V3.00 DRUŽBENI RAZVOJ V3.01 LJUDJE IMAJO RAZLIČNE VREDNOTE. KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA JE V ZVEZI Z DRUŽBENIM RAZVOJEM ZA VAS OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠE? IZBERITE NAJVEČ TRI ODGOVORE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

c) rang 3

Value 74352 Frequency
1 družbena lastnina 107
2 enakost 153
3 spoštovanje človeka, svoboda, vsestransko razvita osebnost (humanizem) 163
4 dajanje prednosti skupinskim interesom pred individualnimi (kolektivizem) 185
5 sprejemanje novega, usmerjenost v prohodnost(modernize 272
6 nereligioznost, neverovanje v Boga 18
7 materialna usmerjenost, dobrine, potrošništvo, udobno življenje 148
8 odprtost do sveta 236
9 samoupravljanje 316
10 ne vem kaj 0
11 ni tega odgovora 466
0 nič od navedenega, drugo 0

Valid range from 1 to 9

V302A V3.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES...... DA JE DANES.....

a) več dela

Value 75351 Frequency
1 da, bolj več 1297
2 isto 455
3 ne, manj 295
0 b. o. 17

Valid range from 1 to 3

V302B V3.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES...... DA JE DANES.....

b) bolje živi

Value 76350 Frequency
1 da, bolj več 1759
2 isto 249
3 ne, manj 46
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 3

V302C V3.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES...... DA JE DANES.....

c) demokratičnejše odloča

Value 77349 Frequency
1 da, bolj več 1492
2 isto 478
3 ne, manj 55
0 b. o. 39

Valid range from 1 to 3

V302D V3.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES...... DA JE DANES.....

d) več je samoupravljanja

Value 78348 Frequency
1 da, bolj več 1654
2 isto 340
3 ne, manj 36
0 b. o. 34

Valid range from 1 to 3

V302E V3.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES...... DA JE DANES.....

e) delo in delavec se bolj spotujeta

Value 79347 Frequency
1 da, bolj več 1209
2 isto 656
3 ne, manj 168
0 b. o. 31

Valid range from 1 to 3

V302F V3.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES...... DA JE DANES.....

f) hitreje pride do stanovanj

Value 80346 Frequency
1 da, bolj več 1059
2 isto 603
3 ne, manj 359
0 b. o. 43

Valid range from 1 to 3

V302G V3.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES...... DA JE DANES.....

g) lažje zaposluje da,bolj isto ne, več manj

Value 81345 Frequency
1 da, bolj več 1131
2 isto 570
3 ne, manj 328
0 b. o. 35

Valid range from 1 to 3

V302H V3.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES...... DA JE DANES.....

h) krepi zakonitost

Value 82344 Frequency
1 da, bolj več 1208
2 isto 683
3 ne, manj 114
0 b. o. 59

Valid range from 1 to 3

V302I V3.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES...... DA JE DANES.....

i) več je možnosti za izobraževanje in strokovno kvalificiranje

Value 83343 Frequency
1 da, bolj več 1790
2 isto 214
3 ne, manj 40
0 b. o. 20

Valid range from 1 to 3

V302J V3.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES...... DA JE DANES.....

j) bogatejše kulturno čivljenje

Value 84342 Frequency
1 da, bolj več 1340
2 isto 576
3 ne, manj 117
0 b. o. 31

Valid range from 1 to 3

V302K V3.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES...... DA JE DANES.....

k) več je možnosti, da imaš otroke

Value 85341 Frequency
1 da, bolj več 1227
2 isto 620
3 ne, manj 180
0 b. o. 37

Valid range from 1 to 3

V302L V3.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES...... DA JE DANES.....

l) delo se objektivneje nagrajuje

Value 86340 Frequency
1 da, bolj več 1211
2 isto 637
3 ne, manj 166
0 b. o. 50

Valid range from 1 to 3

V302M V3.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES...... DA JE DANES.....

m) človek ima večje možnosti za počitek, letovanje in zabavo

Value 87339 Frequency
1 da, bolj več 1477
2 isto 432
3 ne, manj 134
0 b. o. 21

Valid range from 1 to 3

V303YU V3.03 KAKO OCENJUJETE GOSPODARSKE RAZMERE V MINULEM LETU V JUGOSLAVIJI IN SLOVENIJI GLEDE NA LETO 1976?

a) v SFRJ

Value 88338 Frequency
1 mnogo boljše 314
2 nekaj boljše 972
3 enake 268
4 nekaj slabše 95
5 mnogo slabše 10
6 ne vem, ne morem oceniti 402
0 b. o. 3

Valid range from 1 to 6

V303SL V3.03 KAKO OCENJUJETE GOSPODARSKE RAZMERE V MINULEM LETU V JUGOSLAVIJI IN SLOVENIJI GLEDE NA LETO 1976?

b) v SRS

Value 89337 Frequency
1 mnogo boljše 328
2 nekaj boljše 959
3 enake 289
4 nekaj slabše 98
5 mnogo slabše 14
6 ne vem, ne morem oceniti 371
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 5

V304

V3.04 KAM NAJ DRUŽBA PREDVSEM VLAGA SVOJA SREDSTVA?

Value 90336 Frequency
1 v tisto, kar bo omogočilo boljše življenje našim otrokom in vnukom 1450
2 v tisto, kar se bo takoj poznalo na našem standardu, ne glede na bodočnost 336
3 se ne more odločiti 273
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 3

V305

V3.05 NEKATERI LJUDJE PREDVSEM GLEDAJO NA TO, DA VARČUJEJO DENAR, DA BI LAHKO KAJ KUPILI IN SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE ŽIVLJENJE, DRUGI PA PRAVIJO, DA JE DANES NESMISELNO HRANITI DENAR IN DA GA JE NAJBOLJ PAMETNO SPROTI PORABITI. S KATERIMI BI SE VI BOLJ STRINJALI?

Value 91335 Frequency
1 s prvimi, ki štedijo 1341
2 z drugimi, ki sproti porabijo 496
3 se ne more odločiti 224
0 b. o. 2
" " 1

Valid range from 1 to 3

V306

V3.06 KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENO GOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI OBMOčJI V SLOVENIJI?

Value 92334 Frequency
1 manj razvita območja naj sama skrbijo za svoj razvoj 64
2 to naj bo predvsem skrb vse slovenske skupnosti, zlasti pa njenih razvitih območij 1028
3 manj razvita območja naj sama skrbijo zase, slovenska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 769
4 ne vem, premalo poznam 200
0 b. o. 3

Valid range from 1 to 3

V307

V3.07 KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENO GOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI?

Value 93333 Frequency
1 manj razvite republike naj same skrbijo za svoj nadaljnji razvoj 127
2 to naj bo predvsem skrb vse jugoslovanske skupnosti, zlasti pa razvitih republik 858
3 manj razvite republike morajo skrbeti zase, jugoslovanska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 866
4 ne vem, premalo poznam 209
0 b. o. 3
" " 1

Valid range from 1 to 3

V308A1 V3.08 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA:

a) boljše nagrajevanje dela delavcev v neposredni proizvodnji

Value 94332 Frequency
1 zelo se zavzemam 1137
2 srednje se zavzemam 562
3 sploh se ne zavzemam 72
4 ne vem 286
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V308A2 V3.08 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA:

b) izbor najbolj izobraženih in strokovnih ljudi na vodilne funkcije

Value 95331 Frequency
1 zelo se zavzemam 930
2 srednje se zavzemam 676
3 sploh se ne zavzemam 160
4 ne vem 291
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V308A3 V3.08 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA:

c) dajanje večjih pooblastil državnim organom zaradi večje učinkovitosti v odpravljanju negativnih pojavov

Value 96330 Frequency
1 zelo se zavzemam 642
2 srednje se zavzemam 659
3 sploh se ne zavzemam 351
4 ne vem 403
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 3

V308A4 V3.08 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA:

d) širjenje močnosti zaposlovanja v zasebnih delavnicah

Value 97329 Frequency
1 zelo se zavzemam 488
2 srednje se zavzemam 762
3 sploh se ne zavzemam 461
4 ne vem 342
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 3

V308A5 V3.08 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA:

e) izbor dobrih in zaslužnih delavcev na odgovorne družbene funkcije

Value 98328 Frequency
1 zelo se zavzemam 1155
2 srednje se zavzemam 525
3 sploh se ne zavzemam 82
4 ne vem 293
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 3

V308A6 V3.08 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA:

f) uveljavljanje moralno političnih lastnosti za vsa pomembnejša mesta zavzemam se zelo srednje sploh ne

Value 99327 Frequency
1 zelo se zavzemam 881
2 srednje se zavzemam 625
3 sploh se ne zavzemam 187
4 ne vem 354
0 b. o. 16
" " 1

Valid range from 1 to 3

V308A7 V3.08 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA:

g) večja vlaganja sredstev v nove obrate, zato, da bi se zaposlilo več ljudi

Value 100326 Frequency
1 zelo se zavzemam 1256
2 srednje se zavzemam 450
3 sploh se ne zavzemam 101
4 ne vem 246
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 3

V308A8 V3.08 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA:

h) zagotavljanje odločilnega vpliva strokovnjakov pri odločanju o vseh važnih vprašanjih v naši družbi

Value 101325 Frequency
1 zelo se zavzemam 734
2 srednje se zavzemam 653
3 sploh se ne zavzemam 321
4 ne vem 344
0 b. o. 12

Valid range from 1 to 3

V308A9 V3.08 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA:

i) aktivnejšo vlogo državnih organov pri reševanju sporov med posameznimi delovnimi organizacijami

Value 102324 Frequency
1 zelo se zavzemam 577
2 srednje se zavzemam 645
3 sploh se ne zavzemam 412
4 ne vem 420
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 3

V308A10 V3.08 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA:

j) zmanjšanje davka na zemljo in drugo imovino, ki je v zasebni lasti

Value 103323 Frequency
1 zelo se zavzemam 781
2 srednje se zavzemam 687
3 sploh se ne zavzemam 252
4 ne vem 332
0 b. o. 12

Valid range from 1 to 3

V308A11 V3.08 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA:

k) dajanje prednosti strokovnjakom pri dodeljevanju družbenih stanovanj

Value 104322 Frequency
1 zelo se zavzemam 372
2 srednje se zavzemam 597
3 sploh se ne zavzemam 750
4 ne vem 330
0 b. o. 15

Valid range from 1 to 3

V309

V3.09 OD VSEH CILJEV, ZA KATERE SE ZAVZEMATE, IZDVOJITE TISTEGA, KI JE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBEN. (šifre V3.08)

Value 105321 Frequency
1 boljše nagrajevanje dela delavcev v neposredni proizvodnji 683
2 izbor najbolj izobraženih in strokovnih ljudi na vodilne funkcije 176
3 dajanje večjih pooblastil državnim organom zaradi večje učinkovitosti v 59
4 širjenje močnosti zaposlovanja v zasebnih delavnicah 42
5 izbor dobrih in zaslučnih delavcev na odgovorne družbene funkcije 171
6 uveljavljanje moralno političnih lastnosti za vsa pomembnejša mesta zavzemam se zelo srednje sploh ne 78
7 večja vlaganja sredstev v nove obrate, zato, da bi se zaposlilo več ljudi 304
8 zagotavljanje odločilnega vpliva strokovnjakov pri odločanju o vseh važnih vprašanjih v naši družbi 48
9 aktivnejšo vlogo državnih organov pri reševanju sporov med posameznimi delovnimi organizacijami 13
10 zmanjšanje davka na zemljo in drugo imovino, ki je v zasebni lasti 226
11 dajanje prednosti strokovnjakom pri dodeljevanju družbenih stanovanj 27
0 b. o. 237

Valid range from 1 to 11

V310A V3.10 DOLGOROČNE TEŽNJE IN INTERESI LJUDI SE VČASIH LAHKO IZRAZIJO Z ENO BESEDO. PAZLJIVO PREČITAJTE VSE NAVEDENE BESEDE IN IZBERITE TRI, KI BI LAHKO NA JEDERNAT NAČIN IZRAZILE VAŠE DOLGORONE TEŽNJE (INTERESE).

1. odgovor

Value 106320 Frequency
1 LASTNINA 74
2 ENAKOST 377
3 SAMOUPRAVLJANJE 296
4 UGLED 41
5 OBLAST 7
6 SVOBODA 313
7 ZAKONITOST 40
8 DENAR 51
9 KULTURA 17
10 ZNANOST 30
11 STROKOVNOST 31
12 TRADICIJA 3
13 DELO 83
14 NAPREDEK 49
15 STANDARD 26
16 IDEJNOST 6
17 MIR 251
18 USPEH 4
19 ANGAŽIRANOST 3
20 IZOBRAZBA 24
21 NEODVISNOST 25
22 POŠTENJE 170
23 SOLIDARNOST 34
24 DRUŽINA 66
25 NI TEGA ODGOVORA 0
0 BREZ ODGOVORA 43

Valid range from 1 to 24

V310B V3.10 DOLGOROČNE TEŽNJE IN INTERESI LJUDI SE VČASIH LAHKO IZRAZIJO Z ENO BESEDO. PAZLJIVO PREČITAJTE VSE NAVEDENE BESEDE IN IZBERITE TRI, KI BI LAHKO NA JEDERNAT NAČIN IZRAZILE VAŠE DOLGORONE TEŽNJE (INTERESE).

2. odgovor

Value 107319 Frequency
1 LASTNINA 10
2 ENAKOST 107
3 SAMOUPRAVLJANJE 163
4 UGLED 39
5 OBLAST 12
6 SVOBODA 313
7 ZAKONITOST 69
8 DENAR 44
9 KULTURA 66
10 ZNANOST 48
11 STROKOVNOST 57
12 TRADICIJA 10
13 DELO 156
14 NAPREDEK 118
15 STANDARD 60
16 IDEJNOST 9
17 MIR 222
18 USPEH 39
19 ANGAŽIRANOST 20
20 IZOBRAZBA 54
21 NEODVISNOST 44
22 POŠTENJE 174
23 SOLIDARNOST 76
24 DRUŽINA 97
25 NI TEGA ODGOVORA 57
0 BREZ ODGOVORA 0

Valid range from 1 to 24

V310C V3.10 DOLGOROČNE TEŽNJE IN INTERESI LJUDI SE VČASIH LAHKO IZRAZIJO Z ENO BESEDO. PAZLJIVO PREČITAJTE VSE NAVEDENE BESEDE IN IZBERITE TRI, KI BI LAHKO NA JEDERNAT NAČIN IZRAZILE VAŠE DOLGORONE TEŽNJE (INTERESE).

3. odgovor

Value 108318 Frequency
1 LASTNINA 17
2 ENAKOST 91
3 SAMOUPRAVLJANJE 79
4 UGLED 26
5 OBLAST 9
6 SVOBODA 132
7 ZAKONITOST 55
8 DENAR 41
9 KULTURA 48
10 ZNANOST 31
11 STROKOVNOST 39
12 TRADICIJA 11
13 DELO 87
14 NAPREDEK 109
15 STANDARD 66
16 IDEJNOST 10
17 MIR 230
18 USPEH 52
19 ANGAŽIRANOST 15
20 IZOBRAZBA 71
21 NEODVISNOST 102
22 POŠTENJE 298
23 SOLIDARNOST 149
24 DRUŽINA 220
25 NI TEGA ODGOVORA 76
0 BREZ ODGOVORA 0

Valid range from 1 to 24

V311

V3.11 IN SEDAJ IZDVOJITE SAMO ENO BESEDO, KI NAJBOLJE IZRAŽA VAŠE DOLGOROČNE TEŽNJE (INTERESE)?

Value 109317 Frequency
1 LASTNINA 24
2 ENAKOST 144
3 SAMOUPRAVLJANJE 155
4 UGLED 12
5 OBLAST 1
6 SVOBODA 329
7 ZAKONITOST 29
8 DENAR 43
9 KULTURA 19
10 ZNANOST 15
11 STROKOVNOST 26
12 TRADICIJA 5
13 DELO 113
14 NAPREDEK 70
15 STANDARD 37
16 IDEJNOST 5
17 MIR 403
18 USPEH 21
19 ANGAŽIRANOST 5
20 IZOBRAZBA 36
21 NEODVISNOST 40
22 POŠTENJE 258
23 SOLIDARNOST 47
24 DRUŽINA 153
0 BREZ ODGOVORA 74

Valid range from 1 to 24

V312

V3.12 SEDAJ PA IZBERITE BESEDO, KI NIKAKOR NE GOVORI O VAŠIH INTERESIH:

Value 110316 Frequency
1 LASTNINA 218
2 ENAKOST 15
3 SAMOUPRAVLJANJE 23
4 UGLED 111
5 OBLAST 497
6 SVOBODA 13
7 ZAKONITOST 15
8 DENAR 249
9 KULTURA 22
10 ZNANOST 36
11 STROKOVNOST 21
12 TRADICIJA 225
13 DELO 9
14 NAPREDEK 1
15 STANDARD 26
16 IDEJNOST 74
17 MIR 6
18 USPEH 13
19 ANGAŽIRANOST 84
20 IZOBRAZBA 25
21 NEODVISNOST 13
22 POŠTENJE 9
23 SOLIDARNOST 22
24 DRUŽINA 18
0 BREZ ODGOVORA 319

Valid range from 1 to 24

V313A V3.13 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

a) v izobrazbi, kvalifikaciji

Value 111315 Frequency
1 zelo razdvajajo 341
2 razdvajajo 854
3 kakor kdaj 478
4 ne razdvajajo 209
5 sploh ne razdvajajo 55
6 ne ve 121
0 b. o. 6

Valid range from 1 to 5

V313B V3.13 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

b) v osebnih dohodkih

Value 112314 Frequency
1 zelo razdvajajo 662
2 razdvajajo 907
3 kakor kdaj 274
4 ne razdvajajo 90
5 sploh ne razdvajajo 21
6 ne ve 108
0 b. o. 2

Valid range from 1 to 5

V313C V3.13 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

c) v premoženju in življenjskem standardu

Value 113313 Frequency
1 zelo razdvajajo 665
2 razdvajajo 845
3 kakor kdaj 319
4 ne razdvajajo 103
5 sploh ne razdvajajo 17
6 ne ve 110
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 5

V313D V3.13 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

d) med vodilnimi in drugimi zaposlenimi

Value 114312 Frequency
1 zelo razdvajajo 455
2 razdvajajo 798
3 kakor kdaj 426
4 ne razdvajajo 173
5 sploh ne razdvajajo 24
6 ne ve 181
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

V313E V3.13 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

e) v ugledu in priznanjih

Value 115311 Frequency
1 zelo razdvajajo 240
2 razdvajajo 726
3 kakor kdaj 539
4 ne razdvajajo 278
5 sploh ne razdvajajo 50
6 ne ve 219
0 b. o. 12

Valid range from 1 to 5

V313F V3.13 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

f) v vplivu in politični moči

Value 116310 Frequency
1 zelo razdvajajo 385
2 razdvajajo 689
3 kakor kdaj 418
4 ne razdvajajo 258
5 sploh ne razdvajajo 40
6 ne ve 263
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 5

V313G V3.13 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

g) med umskim in fizičnim delom

Value 117309 Frequency
1 zelo razdvajajo 401
2 razdvajajo 843
3 kakor kdaj 413
4 ne razdvajajo 211
5 sploh ne razdvajajo 26
6 ne ve 162
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 5

V313H V3.13 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

h) med področji in panogami dela (gospodarstvo, družbene dejavnosti)

Value 118308 Frequency
1 zelo razdvajajo 188
2 razdvajajo 672
3 kakor kdaj 449
4 ne razdvajajo 382
5 sploh ne razdvajajo 60
6 ne ve 305
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 5

V313I V3.13 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

i) med bolj ali manj razvitimi področji (mesto-vas)

Value 119307 Frequency
1 zelo razdvajajo 303
2 razdvajajo 846
3 kakor kdaj 407
4 ne razdvajajo 268
5 sploh ne razdvajajo 55
6 ne ve 171
0 b. o. 14

Valid range from 1 to 5

V313J V3.13 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

j) med moškimi in ženskami

Value 120306 Frequency
1 zelo razdvajajo 120
2 razdvajajo 527
3 kakor kdaj 524
4 ne razdvajajo 558
5 sploh ne razdvajajo 189
6 ne ve 138
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 5

V313K V3.13 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

k) razlike v starosti (mlajši-starejši)

Value 121305 Frequency
1 zelo razdvajajo 190
2 razdvajajo 654
3 kakor kdaj 577
4 ne razdvajajo 406
5 sploh ne razdvajajo 106
6 ne ve 125
0 b. o. 6

Valid range from 1 to 5

V314A V3.14 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI BILE PREKO SKUPNE PORABE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI OBČANU BOLJ DOSEGLJIVE?

a) v zdravstvu

Value 122304 Frequency
1 več iz lastnega žepa 95
2 več iz družbenih sredstev 1082
3 naj bo kot doslej 831
4 ne vem 55
0 b. o. 1

Valid range from 1 to 3

V314B V3.14 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI BILE PREKO SKUPNE PORABE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI OBČANU BOLJ DOSEGLJIVE?

b) v izobraževanju, šolstvu (šolnine, štipendije, učbeniki itd.)

Value 123303 Frequency
1 več iz lastnega žepa 128
2 več iz družbenih sredstev 1251
3 naj bo kot doslej 596
4 ne vem 89
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 3

V314C V3.14 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI BILE PREKO SKUPNE PORABE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI OBČANU BOLJ DOSEGLJIVE?

c) v kulturi (gledališče, film, knjige ipd.)

Value 124302 Frequency
1 več iz lastnega žepa 325
2 več iz družbenih sredstev 855
3 naj bo kot doslej 737
4 ne vem 143
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 3

V314D V3.14 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI BILE PREKO SKUPNE PORABE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI OBČANU BOLJ DOSEGLJIVE?

d) v gradnji stanovanj, najemnine

Value 125301 Frequency
1 več iz lastnega žepa 406
2 več iz družbenih sredstev 999
3 naj bo kot doslej 544
4 ne vem 113
0 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V314E V3.14 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI BILE PREKO SKUPNE PORABE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI OBČANU BOLJ DOSEGLJIVE?

e) v otroškem varstvu

Value 126300 Frequency
1 več iz lastnega žepa 209
2 več iz družbenih sredstev 1165
3 naj bo kot doslej 554
4 ne vem 126
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 3

V314F V3.14 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI BILE PREKO SKUPNE PORABE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI OBČANU BOLJ DOSEGLJIVE?

f) komunalne usluge

Value 127299 Frequency
1 več iz lastnega žepa 215
2 več iz družbenih sredstev 1024
3 naj bo kot doslej 682
4 ne vem 126
0 b. o. 17

Valid range from 1 to 3

V314G V3.14 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI BILE PREKO SKUPNE PORABE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI OBČANU BOLJ DOSEGLJIVE?

g) v telesni kulturi (telovadnice, igrišča, kopališča)

Value 128298 Frequency
1 več iz lastnega žepa 226
2 več iz družbenih sredstev 1050
3 naj bo kot doslej 631
4 ne vem 154
0 b. o. 3

Valid range from 1 to 3

V314H V3.14 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL OBČAN V VEČJI MERI KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA, KATERE PA NAJ BI BILE PREKO SKUPNE PORABE BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI OBČANU BOLJ DOSEGLJIVE?

h) socialno varstvo (skrb za starejše)

Value 129297 Frequency
1 več iz lastnega žepa 131
2 več iz družbenih sredstev 1354
3 naj bo kot doslej 488
4 ne vem 89
0 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V315

V3.15 ALI SE JE UČINKOVITOST GOSPODARJENJA DELOVNIH ORGANIZACIJ PO OBLIKOVANJU TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA POVEČALA ALI NE?

Value 130296 Frequency
1 ne vem, premalo poznam 800
2 povečala se je 896
3 nič se ni spremenilo 294
4 zmanjšala se je 64
0 b. o. 10

Valid range from 2 to 4

V316

V3.16 ALI SE JE PO OBLIKOVANJU TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA POVEČAL VPLIV ZAPOSLENIH NA RAZPOLAGANJE Z DOHODKOM?

Value 131295 Frequency
1 ne vem, premalo poznam 715
2 povečala se je 978
3 nič se ni spremenilo 329
4 zmanjšala se je 33
0 b. o. 9

Valid range from 2 to 4

V317

V3.17 ALI STE KAJ SLIŠALI O NOVEM ZAKONU O ZDRUŽENEM DELU, KI JE BIL SPREJET V LANSKEM LETU?

Value 132294 Frequency
1 pozna zakon 611
2 nekaj je slišal 843
9 nič ne ve o njem 610

Valid range from 1 to 2

V318

V3.18 KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE URESNIČEVANJE DOLOČIL ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU V PRAKSI?

Value 133293 Frequency
1 uresničujejo se 366
2 le počasi, deloma se uresničujejo 1003
3 sploh se ne uresničujejo 25
9 nič ne ve o njem 610
0 b. o. 60

Valid range from 1 to 3

V319A V3.19 (samo za zaposlene) KOLIKO SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI O UVELJAVLJANJU ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU V VAŠI DELOVNI SREDINI?

a) prispeva k razvoju in utrjevanju samoupravljanja

Value 134292 Frequency
1 v celoti se strinjam 425
2 v glavnem se strinjam 618
3 v glavnem se ne strinjam 19
4 sploh se ne strinjam 2
5 ne vem 85
9 nič ne ve o zakonu 205
0 ni zaposlen 710

Valid range from 1 to 4

V319B V3.19 (samo za zaposlene) KOLIKO SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI O UVELJAVLJANJU ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU V VAŠI DELOVNI SREDINI?

b) prispeva, da delavci v večji meri obvladujejo dohodek v TOZD

Value 135291 Frequency
1 v celoti se strinjam 370
2 v glavnem se strinjam 601
3 v glavnem se ne strinjam 83
4 sploh se ne strinjam 7
5 ne vem 88
9 nič ne ve o zakonu 205
0 ni zaposlen 710

Valid range from 1 to 4

V319C V3.19 (samo za zaposlene) KOLIKO SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI O UVELJAVLJANJU ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU V VAŠI DELOVNI SREDINI?

c) vpliva na odstranjevanje tehnokratskih in borikratskih odnosov

Value 136290 Frequency
1 v celoti se strinjam 362
2 v glavnem se strinjam 518
3 v glavnem se ne strinjam 109
4 sploh se ne strinjam 21
5 ne vem 139
9 nič ne ve o zakonu 205
0 ni zaposlen 710

Valid range from 1 to 4

V319D V3.19 (samo za zaposlene) KOLIKO SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI O UVELJAVLJANJU ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU V VAŠI DELOVNI SREDINI?

d) omogoča večjo produktivnost

Value 137289 Frequency
1 v celoti se strinjam 398
2 v glavnem se strinjam 541
3 v glavnem se ne strinjam 82
4 sploh se ne strinjam 30
5 ne vem 98
9 nič ne ve o zakonu 205
0 ni zaposlen 710

Valid range from 1 to 4

V319E V3.19 (samo za zaposlene) KOLIKO SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI O UVELJAVLJANJU ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU V VAŠI DELOVNI SREDINI?

e) omogoča objektivnejšo delitev

Value 138288 Frequency
1 v celoti se strinjam 389
2 v glavnem se strinjam 569
3 v glavnem se ne strinjam 81
4 sploh se ne strinjam 13
5 ne vem 97
9 nič ne ve o zakonu 205
0 ni zaposlen 710

Valid range from 1 to 4

V319F V3.19 (samo za zaposlene) KOLIKO SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI O UVELJAVLJANJU ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU V VAŠI DELOVNI SREDINI?

f) prispeva k utrjevanju odgovornosti

Value 139287 Frequency
1 v celoti se strinjam 425
2 v glavnem se strinjam 544
3 v glavnem se ne strinjam 66
4 sploh se ne strinjam 13
5 ne vem 101
9 nič ne ve o zakonu 205
0 ni zaposlen 710

Valid range from 1 to 4

V319G V3.19 (samo za zaposlene) KOLIKO SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI O UVELJAVLJANJU ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU V VAŠI DELOVNI SREDINI?

g) prispeva k uveljavljanju dohodkovnih odnosov (med proizvajalci, trgovino, družbenimi dejavnostmi)

Value 140286 Frequency
1 v celoti se strinjam 322
2 v glavnem se strinjam 566
3 v glavnem se ne strinjam 74
4 sploh se ne strinjam 12
5 ne vem 175
9 nič ne ve o zakonu 205
0 ni zaposlen 710

Valid range from 1 to 4

V319H V3.19 (samo za zaposlene) KOLIKO SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI O UVELJAVLJANJU ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU V VAŠI DELOVNI SREDINI?

h) vpliva na boljšo notranjo organizacijo in uspešnejše poslovanje

Value 141285 Frequency
1 v celoti se strinjam 384
2 v glavnem se strinjam 562
3 v glavnem se ne strinjam 65
4 sploh se ne strinjam 14
5 ne vem 124
9 nič ne ve o zakonu 205
0 ni zaposlen 710

Valid range from 1 to 4

V320R1 V3.20 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ STVARI, KI SO POMEMBNE ZA DELO, KI GA ČLOVEK OPRAVLJA. IZBERITE DVA ODGOVORA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU.

a) rang 1

Value 142284 Frequency
1 da je zanimivo 665
2 da je mogoče napredovati pri delu 482
3 da ni nevarnosti odpuščanja z delovnega mesta 154
4 da zagotavlja dober zaslužek 348
5 da obstoji tovarištvo pri delu 334
6 kaj drugega, kaj 50
7 ni takega odgovora 0
0 b. o. 31

Valid range from 1 to 6

V320R2 V3.20 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ STVARI, KI SO POMEMBNE ZA DELO, KI GA ČLOVEK OPRAVLJA. IZBERITE DVA ODGOVORA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU.

b) rang 2

Value 143283 Frequency
1 da je zanimivo 257
2 da je mogoče napredovati pri delu 397
3 da ni nevarnosti odpuščanja z delovnega mesta 208
4 da zagotavlja dober zaslužek 433
5 da obstoji tovarištvo pri delu 611
6 kaj drugega, kaj 28
7 ni takega odgovora 130
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 6

V321

V3.21 ALI KAJ VESTE O TEM, DA SE SEDAJ V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA UVELJAVLJA NOV NAČIN DELITVE DOHODKA IN OSEBNIH DOHODKOV?

Value 144282 Frequency
1 nič ne vem o tem 581
2 delno, nekaj sem slišel 545
3 da, seznanjen sem 925
0 b. o. 13

Valid range from 1 to 3

V322R1 V3.22 KAKŠNE SO POSLEDICE NOVEGA NAINA NAGRAJEVANJA NA MEDČLOVEŠKE ODNOSE V DELOVNIH KOLEKTIVIH? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

a) rang 1

Value 145281 Frequency
1 nič ne vem o tem 629
2 utrjuje občutek povezanosti posameznikov s kolektivom 180
3 v medsebojnih človeških odnosih povzroča motnje (prepirljivost, zamere, individualizem, itd.) 465
4 omogoča kritično in objektivno ocenjevanje lastnega dela in dela drugih 372
5 pri starejih in slabotnih vzbuja vtis, da se jim dela krivica in jih odbija od kolektiva 64
6 delo postaja glavno merilo za ugled posameznika v kolektivu 155
7 uvaja razliko in deli ljudi na bolj ali manj vredne 56
8 drugo 24
9 ni nobenih pomembnejših posledic 93
0 b. o. 21
" " 5

Valid range from 1 to 9

V322R2 V3.22 KAKŠNE SO POSLEDICE NOVEGA NAINA NAGRAJEVANJA NA MEDČLOVEŠKE ODNOSE V DELOVNIH KOLEKTIVIH? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.

b) rang 2

Value 146280 Frequency
1 nič ne vem o tem 0
2 utrjuje občutek povezanosti posameznikov s kolektivom 122
3 v medsebojnih človeških odnosih povzroča motnje (prepirljivost, zamere, individualizem, itd.) 171
4 omogoča kritično in objektivno ocenjevanje lastnega dela in dela drugih 246
5 pri starejih in slabotnih vzbuja vtis, da se jim dela krivica in jih odbija od kolektiva 188
6 delo postaja glavno merilo za ugled posameznika v kolektivu 254
7 uvaja razliko in deli ljudi na bolj ali manj vredne 152
8 drugo 36
9 ni nobenih pomembnejših posledic 0
0 b. o. 93
" " 802

Valid range from 1 to 9

V323

V3.23 ALI JE V NAGRAJEVANJU PRI NAS TAKO UREJENO, DA JE TISTI, KI VEČ DELA TUDI DEJANSKO BOLJE PLAČAN? PRESODITE NA OSNOVI LASTNE IZKUŠNJE ALI IZKUŠNJE VAŠIH BLIŽNJIH.

Value 147279 Frequency
1 ne vem, nimam izkušenj 352
2 da, v celoti je tako urejeno 234
3 večinoma je tako 657
4 največkrat ni tako urejeno 643
5 sploh ni tako urejeno 160
0 b. o. 16
" " 2

Valid range from 2 to 5

V324

V3.24 KAKŠEN BI MORAL BITI PO VAŠEM MNENJU ODNOS MED NAJNIŽJIM IN NAJVIŠJIM OSEBNIM DOHODKOM V SLOVENIJI - ČE IZHAJA IZ DELA?

Value 148278 Frequency
1 vsi osebni dohodki bi morali biti približno enaki 227
2 1 : 2 360
3 1 : 3 549
4 1 : 4 337
5 1 : 5 138
6 1 : 6 20
7 1 : 7 0
8 razmerje ne bi smelo biti omejeno 167
9 ne vem 259
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 8

V325

V3.25 KAJ SODITE, ALI SE JE V ZADNJIH LETIH PRI NAS POLOŽAJ KMETIJSTVA, KMEČKIH PROIZVAJALCEV IZBOLJŠAL ALI POSLABŠAL?

Value 149277 Frequency
1 znatno se je izboljšal 607
2 izboljšal se je, vendar ne dovolj 1103
3 ostal je isti - nič se ni spremenilo 93
4 poslabšal se je 69
5 ne morem oceniti 190
0 b. o. 2

Valid range from 1 to 5

V326

(ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) V3.26 ALI STE ZADOVOLJNI, KER STE KMET?

Value 150276 Frequency
1 ni kmet 1751
2 sem zadovoljen s kmečkim delom, družba mi daje priznanje za to 64
3 osebno sem s kmečkim delom zadovoljen, vendar smo kmetje pri nas zapostavljeni 118
4 osebno me delo na kmetiji ne veseli, čeprav družba daje kmetom dovolj možnosti 9
5 delam na kmetiji, ker je pač tako naneslo, vendar pri nas ni primernih možnosti in priznanja za kmeta 84
6 kaj drugega 6
7 ne vem 7
0 b. o. 25

Valid range from 2 to 5

V327

V3.27 ALI STE VKLJUČENI V KOOPERACIJO S KMETIJSKO ZADRUGO (KOMBINATOM)?

Value 151275 Frequency
1 ni kmet 1746
2 da 158
3 ni, ker ne pozna dovolj, lahko shajamo sami, nezaupanje 40
4 ni, ker nima pogojev, nima dovolj zemlje, prideluje vse,je prestar 55
5 ni, ker se ne splača, slabe izkušnje, ne upoštevajo nas, izguba 16
6 drugo 18
0 b. o. 31

Valid range from 2 to 5

V401A1 V4.00 DELO, KULTURA, PROSTI ČAS V4.01 ALI LAHKO OCENITE STOPNJO POVPREČNE IZKORIŠČENOSTI DELOVNIKA (8 ur) V ZADNJIH MESECIH..... OD 8 UR JE POVPREČNO DELOVNO IZKORIŠČENIH:

a) zase osebno

Value 152274 Frequency
1 1 uro 9
2 2 uri 2
3 3 ure 7
4 4 ure 25
5 5 ur 56
6 6 ur 288
7 7 ur 456
8 8 ur 422
9 ni zaposlen 710
0 nima izkušenj, ne more oceniti 89

Valid range from 1 to 8

V401A2 V4.00 DELO, KULTURA, PROSTI ČAS V4.01 ALI LAHKO OCENITE STOPNJO POVPREČNE IZKORIŠČENOSTI DELOVNIKA (8 ur) V ZADNJIH MESECIH..... OD 8 UR JE POVPREČNO DELOVNO IZKORIŠČENIH:

b) za druge delavce v DO, kjer ste zaposleni

Value 153273 Frequency
1 1 uro 10
2 2 uri 6
3 3 ure 4
4 4 ure 32
5 5 ur 115
6 6 ur 336
7 7 ur 408
8 8 ur 269
9 ni zaposlen 710
0 nima izkušenj, ne more oceniti 174

Valid range from 1 to 8

V401A3 V4.00 DELO, KULTURA, PROSTI ČAS V4.01 ALI LAHKO OCENITE STOPNJO POVPREČNE IZKORIŠČENOSTI DELOVNIKA (8 ur) V ZADNJIH MESECIH..... OD 8 UR JE POVPREČNO DELOVNO IZKORIŠČENIH:

c) v drugih DO v Sloveniji, kjer poznate razmere

Value 154272 Frequency
1 1 uro 6
2 2 uri 1
3 3 ure 2
4 4 ure 34
5 5 ur 90
6 6 ur 294
7 7 ur 268
8 8 ur 145
9 ni zaposlen 710
0 nima izkušenj, ne more oceniti 514

Valid range from 1 to 8

V402A V4.02 KOLIKO ČASA V TEKU ENEGA DNEVA OBIČAJNO PORABITE ZA NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

a) odhod in vrnitev z dela

Value 155271 Frequency
1 1 uro 874
2 2 uri 228
3 3 ure 31
4 4 ure 13
5 5 ur 1
6 6 ur 0
7 7 ur 2
8 8 ur 11
9 ni zaposlen 10
0 nima izkušenj, ne more oceniti 894

Valid range from 1 to 8

V402B V4.02 KOLIKO ČASA V TEKU ENEGA DNEVA OBIČAJNO PORABITE ZA NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

b) rednodelo na delovnem mestu

Value 156270 Frequency
1 1 uro 6
2 2 uri 2
3 3 ure 5
4 4 ure 14
5 5 ur 11
6 6 ur 28
7 7 ur 142
8 8 ur 1063
9 ni zaposlen 88
0 nima izkušenj, ne more oceniti 705

Valid range from 1 to 8

V402C V4.02 KOLIKO ČASA V TEKU ENEGA DNEVA OBIČAJNO PORABITE ZA NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

c) delo na kmetiji, obdelovanje zemlje, vrta

Value 157269 Frequency
1 1 uro 323
2 2 uri 188
3 3 ure 102
4 4 ure 96
5 5 ur 57
6 6 ur 26
7 7 ur 11
8 8 ur 48
9 ni zaposlen 183
0 nima izkušenj, ne more oceniti 1030

Valid range from 1 to 8

V402D V4.02 KOLIKO ČASA V TEKU ENEGA DNEVA OBIČAJNO PORABITE ZA NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

d) honorarno, dopolnilno delo v delovni organizaciji

Value 158268 Frequency
1 1 uro 84
2 2 uri 62
3 3 ure 23
4 4 ure 28
5 5 ur 4
6 6 ur 3
7 7 ur 3
8 8 ur 4
9 ni zaposlen 2
0 nima izkušenj, ne more oceniti 1851

Valid range from 1 to 8

V402E V4.02 KOLIKO ČASA V TEKU ENEGA DNEVA OBIČAJNO PORABITE ZA NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

e) pomoč drugim pri raznih delih za plačilo, protiuslugo

Value 159267 Frequency
1 1 uro 187
2 2 uri 121
3 3 ure 35
4 4 ure 22
5 5 ur 9
6 6 ur 6
7 7 ur 1
8 8 ur 8
9 ni zaposlen 10
0 nima izkušenj, ne more oceniti 1665

Valid range from 1 to 8

V402F V4.02 KOLIKO ČASA V TEKU ENEGA DNEVA OBIČAJNO PORABITE ZA NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

f) šolanje, izobračevanje, usposabljanje

Value 160266 Frequency
1 1 uro 176
2 2 uri 114
3 3 ure 29
4 4 ure 20
5 5 ur 14
6 6 ur 13
7 7 ur 5
8 8 ur 7
9 ni zaposlen 16
0 nima izkušenj, ne more oceniti 1670

Valid range from 1 to 8

V402G V4.02 KOLIKO ČASA V TEKU ENEGA DNEVA OBIČAJNO PORABITE ZA NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

g) samoupravna in družbenopolitična dejavnost

Value 161265 Frequency
1 1 uro 370
2 2 uri 80
3 3 ure 15
4 4 ure 6
5 5 ur 3
6 6 ur 0
7 7 ur 0
8 8 ur 2
9 ni zaposlen 1
0 nima izkušenj, ne more oceniti 1587

Valid range from 1 to 8

V402H V4.02 KOLIKO ČASA V TEKU ENEGA DNEVA OBIČAJNO PORABITE ZA NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

h) delo v gospodinjstvu

Value 162264 Frequency
1 1 uro 285
2 2 uri 255
3 3 ure 228
4 4 ure 236
5 5 ur 119
6 6 ur 75
7 7 ur 15
8 8 ur 51
9 ni zaposlen 53
0 nima izkušenj, ne more oceniti 747

Valid range from 1 to 8

V402I V4.02 KOLIKO ČASA V TEKU ENEGA DNEVA OBIČAJNO PORABITE ZA NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

i) nega in vzgoja otrok, ukvarjanje z otroci, družino

Value 163263 Frequency
1 1 uro 384
2 2 uri 398
3 3 ure 177
4 4 ure 106
5 5 ur 42
6 6 ur 26
7 7 ur 6
8 8 ur 16
9 ni zaposlen 14
0 nima izkušenj, ne more oceniti 895

Valid range from 1 to 8

V402J V4.02 KOLIKO ČASA V TEKU ENEGA DNEVA OBIČAJNO PORABITE ZA NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

j) branje, poslušanje glasbe, obisk kina ipd.

Value 164262 Frequency
1 1 uro 807
2 2 uri 376
3 3 ure 76
4 4 ure 45
5 5 ur 13
6 6 ur 8
7 7 ur 0
8 8 ur 4
9 ni zaposlen 1
0 nima izkušenj, ne more oceniti 734

Valid range from 1 to 8

V402K V4.02 KOLIKO ČASA V TEKU ENEGA DNEVA OBIČAJNO PORABITE ZA NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

k) gledanje TV programa, poslušanje radia

Value 165261 Frequency
1 1 uro 779
2 2 uri 677
3 3 ure 236
4 4 ure 65
5 5 ur 23
6 6 ur 8
7 7 ur 2
8 8 ur 2
9 ni zaposlen 0
0 nima izkušenj, ne more oceniti 272

Valid range from 1 to 8

V402L V4.02 KOLIKO ČASA V TEKU ENEGA DNEVA OBIČAJNO PORABITE ZA NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

l) šport in rekreacija

Value 166260 Frequency
1 1 uro 407
2 2 uri 128
3 3 ure 32
4 4 ure 10
5 5 ur 3
6 6 ur 6
7 7 ur 5
8 8 ur 5
9 ni zaposlen 1
0 nima izkušenj, ne more oceniti 1467

Valid range from 1 to 8

V402M V4.02 KOLIKO ČASA V TEKU ENEGA DNEVA OBIČAJNO PORABITE ZA NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

m) spanje, počitek

Value 167259 Frequency
1 1 uro 5
2 2 uri 4
3 3 ure 1
4 4 ure 14
5 5 ur 96
6 6 ur 442
7 7 ur 692
8 8 ur 552
9 ni zaposlen 216
0 nima izkušenj, ne more oceniti 42

Valid range from 1 to 8

V403

V4.03 ALI STE V ČASU OD LANSKEGA SEPTEMBRA DO SEDAJ BRALI KAKE KNJIGE? (čE DA) KOLIKO PRIBLIŽNO STE JIH V TEM ČASU PREBRALI.....

Value 168258 Frequency
1 1 do 3 434
2 4 do 6 306
3 7 do 10 207
4 11 do 15 75
5 16 do 30 99
6 31 in več 42
0 ni prebral nobene 901

Valid range from 1 to 6

V404R1 V4.04 KAKŠNE KNJIGE GLEDE NA VSEBINO, TEMATIKO PREDVSEM BERETE? IZBERITE NAJVEČ TRI ODGOVORE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU?

a) rang 1

Value 169257 Frequency
1 o sodobni socialni tematiki 81
2 o življenju na vasi 127
3 z ljubezensko tematiko 218
4 potopise 63
5 kriminalke 99
6 znansveno fantastiko 25
7 zgodovinske teme 215
8 knjige o NOB 150
9 življenjepisi 58
10 mladinska književnost 22
11 poljudno znanstvena dela 57
12 družboslovna literatura 26
13 strokovne knjige 214
14 esejistika 2
15 priročnike ipd. 26
16 drugo, ne ve kaj 10
99 ne bere knjig 663
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 15

V404R2 V4.04 KAKŠNE KNJIGE GLEDE NA VSEBINO, TEMATIKO PREDVSEM BERETE? IZBERITE NAJVEČ TRI ODGOVORE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU?

b) rang 2

Value 170256 Frequency
1 o sodobni socialni tematiki 54
2 o življenju na vasi 80
3 z ljubezensko tematiko 152
4 potopise 82
5 kriminalke 131
6 znansveno fantastiko 29
7 zgodovinske teme 169
8 knjige o NOB 169
9 življenjepisi 68
10 mladinska književnost 34
11 poljudno znanstvena dela 85
12 družboslovna literatura 40
13 strokovne knjige 116
14 esejistika 8
15 priročnike ipd. 54
16 drugo, ne ve kaj 5
99 ne bere knjig 0
0 b. o. 0
17 788

Valid range from 1 to 15

V404R3 V4.04 KAKŠNE KNJIGE GLEDE NA VSEBINO, TEMATIKO PREDVSEM BERETE? IZBERITE NAJVEČ TRI ODGOVORE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU?

c) rang 3

Value 171255 Frequency
1 o sodobni socialni tematiki 50
2 o življenju na vasi 57
3 z ljubezensko tematiko 97
4 potopise 73
5 kriminalke 115
6 znansveno fantastiko 43
7 zgodovinske teme 123
8 knjige o NOB 119
9 življenjepisi 78
10 mladinska književnost 50
11 poljudno znanstvena dela 67
12 družboslovna literatura 28
13 strokovne knjige 87
14 esejistika 7
15 priročnike ipd. 83
16 drugo, ne ve kaj 33
99 ne bere knjig 0
0 b. o. 0
17 954

Valid range from 1 to 15

V405

V4.05 IN KAKŠNE KNJIGE PREDVSEM BERETE GLEDE NA ZVRST:

Value 172254 Frequency
1 romane 1001
2 novele 52
3 poezijo 11
4 dramatiko 22
5 strokovno literaturo 309
6 ne bere knjig 651
0 b. o. 17
" " 1

Valid range from 1 to 5

V406

V4.06 ALI OBISKUJETE KNJIŽNICO? (če da) KOLIKOKRAT STE BILI V KNJIŽNICI OD LANSKEGA SEPTEMBRA DO DANES?

Value 173253 Frequency
1 1 krat 27
2 2 krat 39
3 3 krat 44
4 4 krat 39
5 5 in večkrat 186
9 v tem času ni bil v knjižnici 212
0 sploh ne obiskujem knjižnice 1516
" " 1

Valid range from 1 to 5

V407

V4.07 KAKŠNO KNJIŽNICO PREDVSEM OBISKUJETE?

Value 174252 Frequency
1 ne obiskujem knjižnice 1579
2 splošno izobraževalno 209
3 potujočo knjižnico 11
4 šolsko knjižnico 39
5 društveno knjižnico 89
6 strokovno knjižnico 54
7 študijsko, fakultetno, NUK 71
0 b. o. 11
" " 1

Valid range from 2 to 7

V408

V4.08 KJE JE SEDEŽ KNJIŽNICE, KI JO NAJBOLJ POGOSTO OBISKUJETE?

Value 175251 Frequency
1 sploh ne obiskujem knjižnice 1577
2 v kraju, kjer živim 298
3 v kraju, kjer delam 73
4 v drugem kraju, občinskem središču 40
5 v drugem kraju, regionalnem središču 13
6 v drugem kraju, v Ljubljani, Mariboru 47
7 drugje 4
0 b. o. 11
" " 1

Valid range from 2 to 7

V409

V4.09 ALI BI LAHKO REKLI, DA IMATE DOMA SVOJO KNJIŽNICO? (če da) KOLIKO KNJIG PRIBLIŽNO IMATE?

Value 176250 Frequency
1 do 30 knjig 420
2 od 31 do 60 knjig 321
3 od 61 do 90 knjig 82
4 od 91 do 120 knjig 196
5 od 121 do 150 knjig 91
6 151 in več knjig 347
0 nimam knjižnice, b. o. 607

Valid range from 1 to 6

V410

V4.10 ALI STE SI KDAJ OGLEDALI PREDSTAVO KAKEGA POKLICNEGA GLEDALIŠČA, OPERE, BALETA? (če da) KOLIKOKRAT STE BILI V ČASU OD LANSKEGA SEPTEMBRA DO SEDAJ NA KAKI TAKI GLEDALIŠKI PREDSTAVI?

Value 177249 Frequency
1 1 krat 110
2 2 krat 122
3 3 krat 80
4 4 krat 27
5 5 in večkrat 99
9 v tem času ni bil v gledališču 714
0 sploh ni bil v gledališču 912

Valid range from 1 to 5

V411A1 V4.11 (če da) PREDSTAVE KATERIH GLEDALIŠČ STE OBISKALI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES.

a) Drama SNG Ljubljana

Value 178248 Frequency
1 v gledališki hiši 104
2 na gostovanju 33
3 ni obiskal 301
0 sploh ne hodi v gledališče 1626

Valid range from 1 to 3

V411A2 V4.11 (če da) PREDSTAVE KATERIH GLEDALIŠČ STE OBISKALI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES.

b) Opera SNG Ljubljana

Value 179247 Frequency
1 v gledališki hiši 73
2 na gostovanju 11
3 ni obiskal 354
0 sploh ne hodi v gledališče 1626

Valid range from 1 to 3

V411A3 V4.11 (če da) PREDSTAVE KATERIH GLEDALIŠČ STE OBISKALI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES.

c) Mestno gledališče Ljubljana

Value 180246 Frequency
1 v gledališki hiši 103
2 na gostovanju 36
3 ni obiskal 299
0 sploh ne hodi v gledališče 1626

Valid range from 1 to 3

V411A4 V4.11 (če da) PREDSTAVE KATERIH GLEDALIŠČ STE OBISKALI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES.

d) Drama SNG Maribor

Value 181245 Frequency
1 v gledališki hiši 69
2 na gostovanju 34
3 ni obiskal 335
0 sploh ne hodi v gledališče 1626

Valid range from 1 to 3

V411A5 V4.11 (če da) PREDSTAVE KATERIH GLEDALIŠČ STE OBISKALI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES.

e) Opera SNG Maribor

Value 182244 Frequency
1 v gledališki hiši 27
2 na gostovanju 9
3 ni obiskal 402
0 sploh ne hodi v gledališče 1626

Valid range from 1 to 3

V411A6 V4.11 (če da) PREDSTAVE KATERIH GLEDALIŠČ STE OBISKALI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES.

f) Slovensko gledališče Celje

Value 183243 Frequency
1 v gledališki hiši 42
2 na gostovanju 20
3 ni obiskal 376
0 sploh ne hodi v gledališče 1626

Valid range from 1 to 3

V411A7 V4.11 (če da) PREDSTAVE KATERIH GLEDALIŠČ STE OBISKALI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES.

g) Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica

Value 184242 Frequency
1 v gledališki hiši 17
2 na gostovanju 18
3 ni obiskal 403
0 sploh ne hodi v gledališče 1626

Valid range from 1 to 3

V411A8 V4.11 (če da) PREDSTAVE KATERIH GLEDALIŠČ STE OBISKALI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES.

h) Lutkovno gledališče Maribor, Ljubljana

Value 185241 Frequency
1 v gledališki hiši 18
2 na gostovanju 8
3 ni obiskal 412
0 sploh ne hodi v gledališče 1626

Valid range from 1 to 3

V411A9 V4.11 (če da) PREDSTAVE KATERIH GLEDALIŠČ STE OBISKALI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES.

i) Mladinsko gledališče, Ljubljana

Value 186240 Frequency
1 v gledališki hiši 12
2 na gostovanju 6
3 ni obiskal 420
0 sploh ne hodi v gledališče 1626

Valid range from 1 to 3

V411A10 V4.11 (če da) PREDSTAVE KATERIH GLEDALIŠČ STE OBISKALI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES.

j) Šentjakobsko gledališče Ljubljana

Value 187239 Frequency
1 v gledališki hiši 14
2 na gostovanju 9
3 ni obiskal 415
0 sploh ne hodi v gledališče 1626

Valid range from 1 to 3

V411A11 V4.11 (če da) PREDSTAVE KATERIH GLEDALIŠČ STE OBISKALI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES.

k) Prešernovo gledališče Kranj

Value 188238 Frequency
1 v gledališki hiši 14
2 na gostovanju 3
3 ni obiskal 421
0 sploh ne hodi v gledališče 1626

Valid range from 1 to 3

V411A12 V4.11 (če da) PREDSTAVE KATERIH GLEDALIŠČ STE OBISKALI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES.

l) Gledališče Tone Čufar Jesenice

Value 189237 Frequency
1 v gledališki hiši 11
2 na gostovanju 3
3 ni obiskal 424
0 sploh ne hodi v gledališče 1626

Valid range from 1 to 3

V411A13 V4.11 (če da) PREDSTAVE KATERIH GLEDALIŠČ STE OBISKALI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES.

m) Stalno slovensko gledališče Trst

Value 190236 Frequency
1 v gledališki hiši 11
2 na gostovanju 27
3 ni obiskal 400
0 sploh ne hodi v gledališče 1626

Valid range from 1 to 3

V411A14 V4.11 (če da) PREDSTAVE KATERIH GLEDALIŠČ STE OBISKALI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES.

n) EG Glej, Pekarna

Value 191235 Frequency
1 v gledališki hiši 16
2 na gostovanju 2
3 ni obiskal 420
0 sploh ne hodi v gledališče 1626

Valid range from 1 to 3

V412

V4.12 ALI STE BILI V TEM ČASU NA KAKŠNI AMATERSKI GLEDALIŠKI PRIREDITVI, NA PREDSTAVI KAKE GLEDALIŠKE SKUPINE IPD. (Če da) KOLIKOKRAT?

Value 192234 Frequency
1 1 krat 132
2 2 krat 124
3 3 krat 64
4 4 krat 9
5 5 in več krat 22
9 v tem času ni bil na taki predstavi 860
0 sploh ne hodi v gledališče 852
" " 1

Valid range from 1 to 5

V413A V4.13 ALI SPREMLJATE NA LJUBLJANSKI TELEVIZIJI...

a) TV drame

Value 193233 Frequency
1 ne gleda TV 158
2 ne gleda teh oddaj 121
3 gleda redko, včasih 701
4 gleda pogosto 556
5 gleda redno 517
0 b. o. 11

Valid range from 2 to 5

V413B V4.13 ALI SPREMLJATE NA LJUBLJANSKI TELEVIZIJI...

b) TV filme

Value 194232 Frequency
1 ne gleda TV 153
2 ne gleda teh oddaj 60
3 gleda redko, včasih 623
4 gleda pogosto 702
5 gleda redno 517
0 b. o. 9

Valid range from 2 to 5

V413C V4.13 ALI SPREMLJATE NA LJUBLJANSKI TELEVIZIJI...

c) TV nadaljevanke

Value 195231 Frequency
1 ne gleda TV 155
2 ne gleda teh oddaj 139
3 gleda redko, včasih 566
4 gleda pogosto 596
5 gleda redno 595
0 b. o. 13

Valid range from 2 to 5

V413D V4.13 ALI SPREMLJATE NA LJUBLJANSKI TELEVIZIJI...

d) kulturne diagonale, oči kritike, Izziv kulturi ipd.

Value 196230 Frequency
1 ne gleda TV 173
2 ne gleda teh oddaj 419
3 gleda redko, včasih 735
4 gleda pogosto 392
5 gleda redno 321
0 b. o. 24

Valid range from 2 to 5

V414A1 V4.14 ALI STE BILI KDAJ NA KAKI KONCERTNI PRIREDITVI (če da) NA KAKŠNI IN KOLIKOKRAT STE BILI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES?

a) na solističnem koncertu

Value 197229 Frequency
1 1 krat 32
2 2 krat 20
3 3 krat 4
4 4 krat 0
5 5 krat večkrat 5
9 v tem času ni bil 714
0 sploh ni bil 1289

Valid range from 1 to 5

V414A2 V4.14 ALI STE BILI KDAJ NA KAKI KONCERTNI PRIREDITVI (če da) NA KAKŠNI IN KOLIKOKRAT STE BILI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES?

b) na simfoničnem, komornem koncertu

Value 198228 Frequency
1 1 krat 38
2 2 krat 18
3 3 krat 6
4 4 krat 1
5 5 krat večkrat 6
9 v tem času ni bil 707
0 sploh ni bil 1288

Valid range from 1 to 5

V414A3 V4.14 ALI STE BILI KDAJ NA KAKI KONCERTNI PRIREDITVI (če da) NA KAKŠNI IN KOLIKOKRAT STE BILI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES?

c) na zborovskem koncertu

Value 199227 Frequency
1 1 krat 132
2 2 krat 73
3 3 krat 35
4 4 krat 9
5 5 krat večkrat 15
9 v tem času ni bil 714
0 sploh ni bil 1086

Valid range from 1 to 5

V414A4 V4.14 ALI STE BILI KDAJ NA KAKI KONCERTNI PRIREDITVI (če da) NA KAKŠNI IN KOLIKOKRAT STE BILI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES?

d) na koncertu narodnozabavne glasbe

Value 200226 Frequency
1 1 krat 75
2 2 krat 32
3 3 krat 18
4 4 krat 3
5 5 krat večkrat 11
9 v tem času ni bil 771
0 sploh ni bil 1154

Valid range from 1 to 5

V414A5 V4.14 ALI STE BILI KDAJ NA KAKI KONCERTNI PRIREDITVI (če da) NA KAKŠNI IN KOLIKOKRAT STE BILI V ČASU OD SEPTEMBRA DO DANES?

e) na zabavno glasbeni prireditvi s popevkami

Value 201225 Frequency
1 1 krat 91
2 2 krat 36
3 3 krat 14
4 4 krat 5
5 5 krat večkrat 11
9 v tem času ni bil 746
0 sploh ni bil 1161

Valid range from 1 to 5

V415

V4.15 V KATEREM KRAJU JE BILA (VEČINA) KONCERTNIH PRIREDITEV, KI STE JIH OBISKALI?

Value 202224 Frequency
1 ne obiskuje koncertnih prireditev 1236
2 v kraju, kjer živi 504
3 v kraju, kjer dela 43
4 v drugem kraju, občinskem središču 96
5 v drugem kraju, regionalnem središču 31
6 v drugem kraju, v Ljubljani, Mariboru 102
7 drugje 24
0 b. o. 28

Valid range from 2 to 7

V416

V4.16 ALI KUPUJETE GRAMOFONSKE PLOŠČE, KASETE? (Če da) KOLIKO PRIBLIŽNO STE JIH KUPILI OD LANSKEGA SEPTEMBRA DO DANES?

Value 203223 Frequency
1 1 ploščo 43
2 2 plošči 78
3 3 plošče 106
4 4 plošče 87
5 5 plošč 130
6 6 plošč 49
7 7 plošč 25
8 8 in več plošč 351
9 ni kupil v tem času 325
0 ne kupuje plošč, kaset 870

Valid range from 1 to 8

V417

V4.17 (če kupuje plošče, kasete) KAKŠNO ZVRSTE GLASBENE REPRODUKCIJE PREDVSEM KUPUJETE?

Value 204222 Frequency
1 ne kupuje plošč, kaset 968
2 klasična glasba 87
3 moderna glasba 125
4 zborovska glasba 37
5