O raziskavah

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

« Raziskovalni podatki predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov.«

Štebe, Bezjak in Vipavc Brvar: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: Priročnik za raziskovalce (2015)

Raziskave v katalogu ADP so sestavljene iz podatkov, metapodatkov in spremnega gradiva, ki je potrebno za razumevanje vsebine in metodologije raziskave ter nastanka podatkov. Raziskave so opisane na enoten način, pri katerem uporabljamo elemente mednarodne specifikacije DDI-C.

Primarna naloga podatkovnih središč, kakršno je ADP, je ohranjanje podatkov ter spremnih gradiv in posredovanje le-teh za potrebe druge rabe.

Da bi podatke lahko uporabili v čim širše namene, v ADP sledimo t.i. “FAIR” načelom:

F - findable: podatke je mogoče najti,

A - accessible: podatki so dostopni,

I - interoperable: podatke je mogoče povezati z drugimi podatki,

R- re-usable: podatke je mogoče ponovno uporabiti.

 

V Katalogu ADP najdete raziskave, ki pokrivajo najrazličnejša vsebinska področja. Uporabiti jih je mogoče za področno ali interdisciplinarno raziskovanje, v časovni točki ali za potrebe longitudinalnega raziskovanja in povezovanje raziskovalnih podatkov s podatki iz drugih virov (npr. administrativni podatki).

Več o vsebinskih področjih, vrstah podatkov in spremnih gradivih, ki so dostopni v ADP, preberite v nadaljevanju. Seznanite se z iskanjem in dostopom do raziskav, različnimi možnostmi njihove uporabe ter z morebitnimi omejitvami pri uporabi posameznih raziskav.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. O raziskavah. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/raziskave/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Slovenski utrip 5/2009, Odnos do Evrope, FUDS

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si