Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM921
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • World Values Study Group
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Ramovš, Jože
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; februar 1992)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • WVS/Mednarodna raziskava vrednot. European/World Values Study.

  Raziskava je zasnovana na konceptu Evropske raziskave vrednot (Ruud de Moor, Univerza v Tilburgu) oz. njene širše svetovne različice, ki se ponavlja v 5 ali 10 letnih razmikih od leta 1981 dalje (koordinacija projekta: Ronald Inglehart, Institut for Social Research, University of Michigan). Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta SJM zagotavlja podatke od leta 1991 dalje. Namen mednarodne raziskave je spremljanje sprememb in primerjalno raziskovanje vrednot in stališč. Področja, ki jih zajema, segajo od vrednot v zvezi z delom, religioznostjo, političnimi usmeritvami pa do družine, vloge žensk in ekologije. Združena datoteka podatkov za obdobje 1981-1983 in 1990-1993 je pod ADP - IDNo: WVS_92. Naslednji koraki raziskave so bili izvedeni okrog 1995 kot WVS in 1999 kot EVS.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

hierarhija vrednot, okoljske vrednote, članstvo v prostovoljnih organizacijah, prostovoljno delo, etnična distanca, zdravje in počutje, odnos do neenakosti, odnos do dela in nagrajevanja, odnos do zaposlenosti žensk, smisel življenja, moralne vrednote, religioznost, odnos do vloge cerkve v družbi, odnos do boga, družinske vrednote, odnos do otrok, delitev vlog v družini, vzgoja, splav, politična aktivnost in politična kultura, upravljanje podjetij, socialna vloga države, hierarhija družbenih ciljev, zaupanje institucijam, odnos do družbenih gibanj, pojmovanje zakonitosti, prostorska identiteta, osebnostne lastnosti, strankarske simpatije, , ocena učinkov pitja alkoholnih pijač, pivske navade, odnos do pijanosti

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
VPRAŠANJA O VREDNOTAH
ALKOHOLIZEM


Povzetek:

Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev mednarodne raziskave vrednot, ki predstavlja prvi del vprašalnika. Dodan je samo blok vprašanj na temo alkoholizma, sledi pa mednarodno prirejena demografija. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, glede vloge žensk, ekologije, neenakost, vzgoje otroki ipd. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Zabeležena je družbena distanca do različnih marginalnih skupin, raven zadovoljstva v življenju in odnos do dela.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: februar 1992 - februar 1992
Čas izdelave: 1992-2
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

../podatki/sjm/SJM921.POR

SPSS prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 398
 • število enot: 1034

Spremenljivke

ID

ID

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1030 1
1031 1
1032 1
1033 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1033

V1.1A V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

a) delo

Vrednost 22 Frekvenca
1 zelo pomembna 754
2 precej pomembna 248
3 ne preveč pomembna 16
4 sploh ni pomembna 9
9 ne vem 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.1B V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

b) družina

Vrednost 31 Frekvenca
1 zelo pomembna 819
2 precej pomembna 176
3 ne preveč pomembna 14
4 sploh ni pomembna 7
9 ne vem 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ID

ID

Vrednost 1398 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1030 1
1031 1
1032 1
1033 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1033

V1.1A V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

a) delo

Vrednost 2397 Frekvenca
1 zelo pomembna 754
2 precej pomembna 248
3 ne preveč pomembna 16
4 sploh ni pomembna 9
9 ne vem 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.1B V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

b) družina

Vrednost 3396 Frekvenca
1 zelo pomembna 819
2 precej pomembna 176
3 ne preveč pomembna 14
4 sploh ni pomembna 7
9 ne vem 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.1C V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

c) prijatelji in znanci

Vrednost 4395 Frekvenca
1 zelo pomembna 386
2 precej pomembna 465
3 ne preveč pomembna 162
4 sploh ni pomembna 11
9 ne vem 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.1D V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

d) prosti čas

Vrednost 5394 Frekvenca
1 zelo pomembna 278
2 precej pomembna 465
3 ne preveč pomembna 232
4 sploh ni pomembna 29
9 ne vem 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.1E V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

e) politika

Vrednost 6393 Frekvenca
1 zelo pomembna 68
2 precej pomembna 181
3 ne preveč pomembna 486
4 sploh ni pomembna 258
9 ne vem 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.1F V1.00 VPRAŠANJA O VREDNOTAH V1.01 PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

f) vera

Vrednost 7392 Frekvenca
1 zelo pomembna 171
2 precej pomembna 258
3 ne preveč pomembna 329
4 sploh ni pomembna 228
9 ne vem 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.2

V1.02 KADAR SE SESTANETE S SVOJIMI PRIJATELJI, ALI RAZPRAVLJATE O POLITIKI POGOSTO, VČASIH ALI NIKOLI?

Vrednost 8391 Frekvenca
1 pogosto 228
2 včasih 616
3 nikoli 186
9 ne vem 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.3

V1.03 KADAR IMATE O NEKI STVARI TRDNO MNENJE, ALI KDAJ SKUŠATE PREPRIČATI SVOJE PRIJATELJE, SORODNIKE ALI SODELAVCE, NAJ TUDI ONI SPREJMEJO VAŠE MNENJE? (Če da) ALI SE TO ZGODI POGOSTO, OD ČASA DO ČASA ALI LE REDKOKDAJ?

Vrednost 9390 Frekvenca
1 pogosto 101
2 od časa do časa 356
3 le redkokdaj 276
4 nikoli 273
9 ne vem 26
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.4A V1.04 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z OKOLJEM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, JI NASPROTUJETE ALI JI MOČNO NASPROTUJETE? (Prebrati vsako trditev ter obkrožiti en ustrezen odgovor)

a) dal bi del svojega dohodka, če bi bil prepričan, da bo ta denar uporabljen za preprečevanje onesnaževanja okolja

Vrednost 10389 Frekvenca
1 močno soglašam 207
2 soglašam 640
3 nasprotujem 77
4 močno nasprotujem 31
9 ne vem 78
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.4B V1.04 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z OKOLJEM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, JI NASPROTUJETE ALI JI MOČNO NASPROTUJETE? (Prebrati vsako trditev ter obkrožiti en ustrezen odgovor)

b) pristal bi na povečanje davkov, če bi bil na ta način pridobljen denar uporabljen za preprečevanje onesnaževanja okolja

Vrednost 11388 Frekvenca
1 močno soglašam 122
2 soglašam 516
3 nasprotujem 224
4 močno nasprotujem 57
9 ne vem 114
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.4C V1.04 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z OKOLJEM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, JI NASPROTUJETE ALI JI MOČNO NASPROTUJETE? (Prebrati vsako trditev ter obkrožiti en ustrezen odgovor)

c) vlada mora zmanjšati onesnaževanje okolja, toda mene to ne sme stati nič

Vrednost 12387 Frekvenca
1 močno soglašam 155
2 soglašam 342
3 nasprotujem 363
4 močno nasprotujem 32
9 ne vem 140
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.4D V1.04 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z OKOLJEM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, JI NASPROTUJETE ALI JI MOČNO NASPROTUJETE? (Prebrati vsako trditev ter obkrožiti en ustrezen odgovor)

d) zaradi vsega govorjenja o onesnaževanjuju okolja postajajo ljudje samo zaskrbljeni

Vrednost 13386 Frekvenca
1 močno soglašam 213
2 soglašam 566
3 nasprotujem 123
4 močno nasprotujem 21
9 ne vem 110
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.4E V1.04 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z OKOLJEM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, JI NASPROTUJETE ALI JI MOČNO NASPROTUJETE? (Prebrati vsako trditev ter obkrožiti en ustrezen odgovor)

e) če se v Sloveniji hočemo spopasti z nezaposlenostjo, se pač moramo sprijazniti s problemi okolja

Vrednost 14385 Frekvenca
1 močno soglašam 109
2 soglašam 392
3 nasprotujem 252
4 močno nasprotujem 59
9 ne vem 220
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.4F V1.04 SEDAJ VAM BOM PREBRAL NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z OKOLJEM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, JI NASPROTUJETE ALI JI MOČNO NASPROTUJETE? (Prebrati vsako trditev ter obkrožiti en ustrezen odgovor)

f) zaščita okolja in boj proti onesnaževanju nista tako nujno potrebna, kot se pogosto zatrjuje

Vrednost 15384 Frekvenca
1 močno soglašam 65
2 soglašam 214
3 nasprotujem 492
4 močno nasprotujem 134
9 ne vem 127
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.5

V1.05 GLEDANO V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE...

Vrednost 16383 Frekvenca
1 zelo srečni 90
2 precej srečni 478
3 ne preveč srečni 374
4 sploh niste srečni 43
9 ne vem 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.6AA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

aA) službe (servisi) socialnega skrbstva za starejše ljudi, za ljudi v stiski, za invalide in drugače prizadete ljudi

Vrednost 17382 Frekvenca
1 (izbere) 15
0 (ne izbere) 1019
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6AB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

aB) službe (servisi) socialnega skrbstva za starejše ljudi, za ljudi v stiski, za invalide in drugače prizadete ljudi

Vrednost 18381 Frekvenca
1 (izbere) 14
0 (ne izbere) 1020
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6BA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

bA) verske ali cerkvene organizacije

Vrednost 19380 Frekvenca
1 (izbere) 28
0 (ne izbere) 1006
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6BB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

bB) verske ali cerkvene organizacije

Vrednost 20379 Frekvenca
1 (izbere) 21
0 (ne izbere) 1013
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6CA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

cA) dejavnosti na področju izobraževanja, umetnosti, glasbe ali kulture

Vrednost 21378 Frekvenca
1 (izbere) 34
0 (ne izbere) 1000
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6CB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

cB) dejavnosti na področju izobraževanja, umetnosti, glasbe ali kulture

Vrednost 22377 Frekvenca
1 (izbere) 33
0 (ne izbere) 1001
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6DA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

dA) sindikati

Vrednost 23376 Frekvenca
1 (izbere) 199
0 (ne izbere) 835
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6DB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

dB) sindikati

Vrednost 24375 Frekvenca
1 (izbere) 18
0 (ne izbere) 1016
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6EA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

eA) politične stranke ali skupine

Vrednost 25374 Frekvenca
1 (izbere) 34
0 (ne izbere) 1000
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6EB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

eB) politične stranke ali skupine

Vrednost 26373 Frekvenca
1 (izbere) 13
0 (ne izbere) 1021
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6FA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

fA) dejavnosti v lokalni skupnosti, na primer v zvezi z revščino, zaposlovanjem, stanovanji, begunci ipd. (npr. Rdeči križ)

Vrednost 27372 Frekvenca
1 (izbere) 60
0 (ne izbere) 974
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6FB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

fB) dejavnosti v lokalni skupnosti, na primer v zvezi z revščino, zaposlovanjem, stanovanji, begunci ipd. (npr. Rdeči križ)

Vrednost 28371 Frekvenca
1 (izbere) 28
0 (ne izbere) 1006
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6GA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

gA) človekove pravice ali razvoj tretjega sveta

Vrednost 29370 Frekvenca
1 (izbere) 1
0 (ne izbere) 1033
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6GB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

gB) človekove pravice ali razvoj tretjega sveta

Vrednost 30369 Frekvenca
1 (izbere) 5
0 (ne izbere) 1029
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6HA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

hA) ohranjanje okolja, zaščita okolja, ekologija

Vrednost 31368 Frekvenca
1 (izbere) 18
0 (ne izbere) 1016
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6HB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

hB) ohranjanje okolja, zaščita okolja, ekologija

Vrednost 32367 Frekvenca
1 (izbere) 15
0 (ne izbere) 1019
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6IA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

iA) poklicna združenja

Vrednost 33366 Frekvenca
1 (izbere) 61
0 (ne izbere) 973
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6IB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

iB) poklicna združenja

Vrednost 34365 Frekvenca
1 (izbere) 22
0 (ne izbere) 1012
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6JA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

jA) delo z mladino (skavti, taborniki mladinski klubi itd.)

Vrednost 35364 Frekvenca
1 (izbere) 20
0 (ne izbere) 1014
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6JB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

jB) delo z mladino (skavti, taborniki mladinski klubi itd.)

Vrednost 36363 Frekvenca
1 (izbere) 14
0 (ne izbere) 1020
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6KA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

kA) šport in rekreacija

Vrednost 37362 Frekvenca
1 (izbere) 86
0 (ne izbere) 948
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6KB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

kB) šport in rekreacija

Vrednost 38361 Frekvenca
1 (izbere) 31
0 (ne izbere) 1003
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6LA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

lA) ženske skupine

Vrednost 39360 Frekvenca
1 (izbere) 3
0 (ne izbere) 1031
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6LB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

lB) ženske skupine

Vrednost 40359 Frekvenca
1 (izbere) 2
0 (ne izbere) 1032
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6MA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

mA) mirovno gibanje

Vrednost 41358 Frekvenca
1 (izbere) 1
0 (ne izbere) 1033
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6MB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

mB) mirovno gibanje

Vrednost 42357 Frekvenca
1 (izbere) 3
0 (ne izbere) 1031
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6NA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

nA) pravice in zaščita živali

Vrednost 43356 Frekvenca
1 (izbere) 6
0 (ne izbere) 1028
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6NB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

nB) pravice in zaščita živali

Vrednost 44355 Frekvenca
1 (izbere) 6
0 (ne izbere) 1028
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6OA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

oA) prostovoljne organizazcije, ki se ukvarjajo s skrbjo za zdravje

Vrednost 45354 Frekvenca
1 (izbere) 12
0 (ne izbere) 1022
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6OB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

oB) prostovoljne organizazcije, ki se ukvarjajo s skrbjo za zdravje

Vrednost 46353 Frekvenca
1 (izbere) 6
0 (ne izbere) 1028
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6PA V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

pA) druge skupine

Vrednost 47352 Frekvenca
1 (izbere) 47
0 (ne izbere) 987
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6PB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

pB) druge skupine

Vrednost 48351 Frekvenca
1 (izbere) 27
0 (ne izbere) 1007
9 ne vem 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6ANOB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

V1.6ANOB

Vrednost 49350 Frekvenca
1 nobena 635
0 0 399

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6ANEV V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: A) ALI STE MORDA ČLAN KATERE OD NJIH (obkrožite vse odgovore "da" pri A)

V1.6ANEV

Vrednost 50349 Frekvenca
9 ne vem 6
0 0 1028

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V1.6BNOB V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

V1.6BNOB

Vrednost 51348 Frekvenca
1 nobena 877
0 0 157

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.6BNEV V1.06 PROSIMO, PAZLJIVO SI OGLEJTE SLEDEČI SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ IN DEJAVNOSTI TER MI POVEJTE: B) ALI ZA KATERO OD NJIH OPRAVLJATE NEPLAČANO DELO? (obkrožite vse ustrezne odgovore pri B)

V1.6BNEV

Vrednost 52347 Frekvenca
9 ne vem 7
0 0 1026
8 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V1.7A (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

a) občutek solidarnosti z revnimi in oškodovanimi

Vrednost 53346 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 44
2 2 6
3 3 15
4 4 16
5 5-zelo pomembno 40
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 25
9 ne vem 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7B (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

b) sočutje z ljudmi v stiski

Vrednost 54345 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 31
2 2 4
3 3 14
4 4 19
5 5-zelo pomembno 51
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 25
9 ne vem 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7C (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

c) priložnost, da se lahko za nekaj oddolžim, da lahko nekaj dobrega povrnem

Vrednost 55344 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 28
2 2 8
3 3 22
4 4 19
5 5-zelo pomembno 40
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 25
9 ne vem 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7D (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

d) občutek dolžnosti, moralne obveznosti

Vrednost 56343 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 20
2 2 11
3 3 18
4 4 29
5 5-zelo pomembno 48
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 25
9 ne vem 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7E (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

e) da sem se lahko poistovetil z ljudmi, ki so trpeli

Vrednost 57342 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 57
2 2 10
3 3 14
4 4 15
5 5-zelo pomembno 15
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 27
9 ne vem 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7F (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

f) imel sem čas, hotel sem nekaj vrednega postoriti

Vrednost 58341 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 31
2 2 6
3 3 22
4 4 25
5 5-zelo pomembno 36
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 24
9 ne vem 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7G (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

g) samo zaradi svojega osebnega zadovoljstva

Vrednost 59340 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 51
2 2 17
3 3 17
4 4 15
5 5-zelo pomembno 29
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 22
9 ne vem 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7H (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

h) zaradi verskega prepričanja

Vrednost 60339 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 88
2 2 5
3 3 7
4 4 3
5 5-zelo pomembno 11
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 26
9 ne vem 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7I (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

i) da bi pomagal vzbuditi upanje in občutek dostojanstva nesrečnim ljudem

Vrednost 61338 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 40
2 2 10
3 3 23
4 4 12
5 5-zelo pomembno 30
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 25
9 ne vem 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7J (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

j) da bi dal lastni prispevek mojemu kraju

Vrednost 62337 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 27
2 2 10
3 3 16
4 4 29
5 5-zelo pomembno 47
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 23
9 ne vem 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7K (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

k) da bi pripomogel k socialnim in političnim spremembam

Vrednost 63336 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 52
2 2 10
3 3 20
4 4 12
5 5-zelo pomembno 23
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 25
9 ne vem 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7L (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

l) zaradi družabnih razlogov, da bi se srečal z ljudmi

Vrednost 64335 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 32
2 2 7
3 3 25
4 4 23
5 5-zelo pomembno 34
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 23
9 ne vem 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7M (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

m) da bi si pridobil nove veščine in koristne izkušnje

Vrednost 65334 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 29
2 2 10
3 3 18
4 4 31
5 5-zelo pomembno 34
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 23
9 ne vem 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.7N (če da) V1.07 KATERI SO VAŠI OSEBNI RAZLOGI, DA OPRAVLJATE TO PROSTOVOLJNO DELO. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO NASLEDNJE PETSTOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KAKO POMEMBNI SO ZA VAS SPODNJI RAZLOGI. (v lestvici pomeni 1 nepomembno, 5 pa zelo pomembno)

n) nisem želel sodelovati, toda nisem mogel odkloniti

Vrednost 66333 Frekvenca
1 1-sploh ni pomembno 87
2 2 5
3 3 7
4 4 4
5 5-zelo pomembno 5
6 ni član 877
8 ne opravlja prostovoljnega dela 26
9 ne vem 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.8A V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

a) ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Vrednost 67332 Frekvenca
1 je izbral 386
2 ni izbral 621
8 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.8B V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

b) ljudje druge rase

Vrednost 68331 Frekvenca
1 je izbral 409
2 ni izbral 603
8 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.8C V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

c) levi skrajneži

Vrednost 69330 Frekvenca
1 je izbral 323
2 ni izbral 689
8 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.8D V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

d) pijanci

Vrednost 70329 Frekvenca
1 je izbral 460
2 ni izbral 563
8 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.8E V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

e) desni skrajneži

Vrednost 71328 Frekvenca
1 je izbral 339
2 ni izbral 672
8 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.8F V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

f) ljudje z velikimi družinami

Vrednost 72327 Frekvenca
1 je izbral 411
2 ni izbral 599
8 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.8G V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

g) čustveno nestabilni ljudje

Vrednost 73326 Frekvenca
1 je izbral 375
2 ni izbral 636
8 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.8H V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

h) Muslimani

Vrednost 74325 Frekvenca
1 je izbral 389
2 ni izbral 625
8 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.8I V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

i) imigranti/tuji delavci

Vrednost 75324 Frekvenca
1 je izbral 410
2 ni izbral 598
8 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.8J V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

j) ljudje z AIDS-om

Vrednost 76323 Frekvenca
1 je izbral 421
2 ni izbral 591
8 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.8K V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

k) narkomani

Vrednost 77322 Frekvenca
1 je izbral 484
2 ni izbral 537
8 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.8L V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

l) homoseksualci

Vrednost 78321 Frekvenca
1 je izbral 440
2 ni izbral 580
8 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.8M V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

m) Židje

Vrednost 79320 Frekvenca
1 je izbral 385
2 ni izbral 625
8 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.8N V1.08 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MED NJIMI IZBERETE TISTE, KI JIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (En odgovor za vsako skupino)

n) Romi

Vrednost 80319 Frekvenca
1 je izbral 434
2 ni izbral 581
8 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.9

V1.09 KAKO BI NASPLOH OPISALI SVOJE ZDRAVSTVENO STANJE V TEH DNEH? ALI BI REKLI, DA JE...

Vrednost 81318 Frekvenca
1 zelo dobro 96
2 dobro 345
3 kar v redu 385
4 slabo 166
5 zelo slabo 39
9 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.10A V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

a) bili posebno razgreti, ali vas je nekaj posebej zanimalo

Vrednost 82317 Frekvenca
1 DA 516
2 NE 516
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.10B V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

b) tako nemirni, da niste mogli dolgo vzdržati na istem mestu

Vrednost 83316 Frekvenca
1 DA 264
2 NE 768
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.10C V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

c) ponosni, ker vas je nekdo pohvalil za nekaj, kar ste naredili

Vrednost 84315 Frekvenca
1 DA 410
2 NE 621
8 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.10D V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

d) zelo osamljeni ali daleč od ljudi

Vrednost 85314 Frekvenca
1 DA 109
2 NE 924
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.10E V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

e) zadovoljni, ker ste končali neko delo

Vrednost 86313 Frekvenca
1 DA 782
2 NE 251
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.10F V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

f) zdolgočaseni

Vrednost 87312 Frekvenca
1 DA 134
2 NE 899
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.10G V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

g) v sedmih nebesih, z občutkom, da je življenje čudovito

Vrednost 88311 Frekvenca
1 DA 151
2 NE 881
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.10H V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

h) obupani, pobiti ali zelo nesrečni

Vrednost 89310 Frekvenca
1 DA 133
2 NE 900
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.10I V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

i) imeli občutek, da so stvari potekale tako, kot ste si želeli

Vrednost 90309 Frekvenca
1 DA 550
2 NE 482
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.10J V1.10 ZANIMA NAS, KAKO SE LJUDJE POČUTIJO V TEH DNEH. ALI STE V ZADNJIH NEKAJ TEDNIH ...(Le en odgovor za vsako trditev)

j) prizadeti, ker vas je nekdo kritiziral

Vrednost 91308 Frekvenca
1 DA 188
2 NE 845
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.11

V1.11 NASPLOH, ALI BI REKLI, DA VEČINI LJUDI LAHKO ZAUPAMO, ALI DA NE SMEMO BITI PREVEČ ZAUPLJIVI Z LJUDMI?

Vrednost 92307 Frekvenca
1 večini ljudi lahko zaupamo 169
2 ne smemo biti preveč zaupljivi 802
3 ne vem 62
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.12

V1.12 NEKATERI LJUDJE IMAJO OBČUTEK, DA LAHKO DOCELA SVOBODNO IZBIRAJO NAČIN ŽIVLJENJA IN GA NADZORUJEJO, DRUGI PA IMAJO OBČUTEK, DA TISTO, KAR SAMI POČNEJO, NIMA DEJANSKEGA VPLIVA NA TO, KAR SE JIM ZARES ZGODI. PROSIMO VAS, DA NAM S POMOČJO TE LESTVICE POKAŽETE, KOLIKO SVOBODE IZBIRE IN MOŽNOSTI NADZORA NAD SVOJIM ŽIVLJENJEM OBČUTITE VI SAMI?

Vrednost 93306 Frekvenca
1 1-sploh nič 22
2 2 17
3 3 31
4 4 53
5 5 262
6 6 149
7 7 119
8 8 151
9 9 50
10 10-v veliki meri 105
99 ne vem 73
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.13

V1.13 ČE OCENJUJETE NASPLOH, KAKO STE V TEH DNEH ZADOVOLJNI S SVOJIM ŽIVLJENJEM KOT CELOTO? PROSIMO, UPORABITE TO LESTVICO.

Vrednost 94305 Frekvenca
1 1-nezadovoljen 32
2 2 20
3 3 63
4 4 61
5 5 209
6 6 161
7 7 149
8 8 169
9 9 59
10 10-zadovoljen 99
99 ne vem 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.14BA

V1.14A ZAKAJ SO V SLOVENIJI TUDI LJUDJE, KI ŽIVIJO V POMANKANJU? TU SO NAPISANI ŠTIRJE MOŽNI RAZLOGI ZA TO. KATERI OD NJIH JE PO VAŠI OCENI NAJBOLJ POMEMBEN? (le en odgovor pri A )

Vrednost 95304 Frekvenca
1 ker nimajo sreče 113
2 zaradi lenobe in ker imajo premalo močno voljo 222
3 zaradi nepravičnosti v naši družbi 412
4 to je neizogibna stran modernega napredka 153
5 nobeden od teh razlogov 42
9 ne vem 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.14BB

V1.14B IN KATERI OD RAZLOGOV JE PO VAŠI OCENI DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN? (le en odgovor pri B)

Vrednost 96303 Frekvenca
1 ker nimajo sreče 132
2 zaradi lenobe in ker imajo premalo močno voljo 203
3 zaradi nepravičnosti v naši družbi 233
4 to je neizogibna stran modernega napredka 199
5 nobeden od teh razlogov 62
9 ne vem 195
8 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.15A V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

a) dobro plačilo

Vrednost 97302 Frekvenca
1 (izbere) 847
0 (ne izbere) 187

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15B V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

b) prijetni ljudje, s katerimi delaš

Vrednost 98301 Frekvenca
1 (izbere) 844
0 (ne izbere) 190

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15C V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

c) ne preveč pritiska

Vrednost 99300 Frekvenca
1 (izbere) 499
0 (ne izbere) 535

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15D V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

d) dobra zanesljivost zaposlitve

Vrednost 100299 Frekvenca
1 (izbere) 754
0 (ne izbere) 280

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15E V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

e) dobre možnosti za napredovanje

Vrednost 101298 Frekvenca
1 (izbere) 646
0 (ne izbere) 388

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15F V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

f) delo je tako, da ga ljudje na splošno spoštujejo

Vrednost 102297 Frekvenca
1 (izbere) 612
0 (ne izbere) 422

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15G V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

g) delo se začne v zgodnjih urah

Vrednost 103296 Frekvenca
1 (izbere) 404
0 (ne izbere) 630

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15H V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

h) priložnost, da pokažeš inicijativo

Vrednost 104295 Frekvenca
1 (izbere) 573
0 (ne izbere) 461

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15I V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

i) delo je koristno za družbo

Vrednost 105294 Frekvenca
1 (izbere) 651
0 (ne izbere) 383

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15J V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

j) dolge počitnice, veliko dopusta

Vrednost 106293 Frekvenca
1 (izbere) 299
0 (ne izbere) 735

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15K V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

k) da srečuješ ljudi

Vrednost 107292 Frekvenca
1 (izbere) 581
0 (ne izbere) 453

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15L V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

l) delo, kjer čutiš, da lahko nekaj dosežeš

Vrednost 108291 Frekvenca
1 (izbere) 730
0 (ne izbere) 304

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15M V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

m) odgovorno delo

Vrednost 109290 Frekvenca
1 (izbere) 543
0 (ne izbere) 491

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15N V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

n) zanimivo delo

Vrednost 110289 Frekvenca
1 (izbere) 787
0 (ne izbere) 247

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15O V1.15 TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN MI NATO POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

o) delo, ki ustreza sposobnostim posameznika

Vrednost 111288 Frekvenca
1 (izbere) 630
0 (ne izbere) 404

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.15NIC

V1.15NIC

Vrednost 112287 Frekvenca
1 (izbere) 18
0 (ne izbere) 1016

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.16

(za zaposlene) V1.16 ALI STE KAJ PONOSNI NA DELO, KI GA OPRAVLJATE? (Prebrati odgovore)

Vrednost 113286 Frekvenca
1 zelo ponosen 162
2 precej ponosen 278
3 le malo ponosen 106
4 nič nisem ponosen 17
5 ni zaposlen 438
9 ne vem 21
8 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.17

(za zaposlene) V1.17 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z VAŠIM DELOM (ZAPOSLITVIJO)?

Vrednost 114285 Frekvenca
1 1-nezadovoljen 11
2 2 6
3 3 18
4 4 20
5 5 76
6 6 56
7 7 98
8 8 127
9 9 59
10 10-zadovoljen 104
97 ni zaposlen 438
99 ne vem 7
98 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.18

(za zaposlene) V1.18 KOLIKO STE PRI SVOJEM DELU SVOBODNI PRI SREJEMANJU ODLOČITEV? PROSIMO, UPORABITE SPODNJO LESTVICO KOT PRIPOMOČEK.

Vrednost 115284 Frekvenca
1 1-čisto nič svoboden 55
2 2 27
3 3 48
4 4 25
5 5 101
6 6 46
7 7 66
8 8 80
9 9 54
10 10-v veliki meri svoboden 74
97 ni zaposlen 438
99 ne vem 6
98 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.19

(VPRAŠATI VSE) V1.19 TU JE NEKAJ TRDITEV O TEM, ZAKAJ LJUDJE DELAJO. NE GLEDE NA TO, ALI STE VI ZAPOSLENI ALI NE, POVEJTE, KATERA OD TEH TRDITEV VAM JE NAJBLIŽJA?

Vrednost 116283 Frekvenca
1 delo je neke vrste poslovna pogodba. Čim večjo plačo dobim, toliko več naredim. Če mi plačajo manj, naredim manj. 125
2 vedno se bom trudil narediti, kot najbolje znam, ne glede na plačilo. 299
3 da zaslužiš za življenje, moraš delati. Ne bi delal, če ne bi moral. 170
4 rad delam, toda ne pustim, da bi to prišlo navzkriž z mojim življenjem na drugih področjih. 153
5 rad delam in delo je najbolj pomembna stvar v mojem življenju. 229
6 nikoli nisem delal za plačilo. 15
9 ne vem 33
8 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1.20

V1.20 PREDSTAVLJAJTE SI DVE TAJNICI ENAKIH LET, KI OPRAVLJATA PRAKTIČNO ENAKO DELO. PRVA TAJNICA UGOTOVI, DA DRUGA ZASLUŽI 00 SLT NA MESEC VEČ KOT ONA SAMA. VENDAR PA JE BOLJE PLAČANA TAJNICA PRI DELU HITREJŠA, VEČ NAREDI IN JE TUDI BOLJ ZANESLJIVA KOT PRVA. ALI JE PO VAŠI OCENI PRAV ALI NI PRAV, DA ENA OD OBEH TAJNIC ZASLUŽI VEČ KOT DRUGA?

Vrednost 117282 Frekvenca
1 prav je tako 885
2 ni prav tako 87
3 ne vem 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.21

V1.21 VELIKO SE RAZPRAVLJA O TEM, KAKO BI BILO TREBA UPRAVLJATI PODJETJA IN INDUSTRIJO. KATERA OD NASLEDNJIH ŠTIRIH TRDITEV NAJBOLJ USTREZA VAŠEMU OSEBNEMU MNENJU? (Le en odgovor)

Vrednost 118281 Frekvenca
1 pdjetja naj upravljajo lastniki, ali pa naj lastniki za to nastavijo managerje. 207
2 lastniki in zaposleni v podjetjih bi morali sodelovati pri izbiranju managerjev. 301
3 lastnik podjetij bi morala biti država in ta bi morala postavljala managerje. 59
4 zaposleni bi morali biti lastnik podjetja in oni bi morali izbirati managerje. 242
9 ne vem 223
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.22

V1.22 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO JE TREBA IZVAJATI NAVODILA, KI JIH DOBIVAJO MED DELOM. NEKATERI PRAVIJO, DA SE JE TREBA DRŽATI NAVODIL PREDPOSTAVLJENIH TUDI TEDAJ, KADAR NE SOGLAŠAJO V CELOTI Z NJIMI, DRUGI PA PRAVIJO, DA JE TREBA POSLUŠATI NAVODILA LE TEDAJ, KADAR SI PREPRIČAN, DA SO PRAVILNA. S KATERIM OD OBEH MNENJ VI SOGLAŠATE?

Vrednost 119280 Frekvenca
1 treba je ubogati vsa navodila 191
2 najprej moraš biti prepričan, da so navodila pravilna 568
3 to je odvisno od situacije 220
9 ne vem 54
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.23A V1.23 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

a) kadar je malo možnosti za zaposlitev, naj imajo pri zaposlovanju moški prednost pred ženskami

Vrednost 120279 Frekvenca
1 soglašam 288
2 ne soglašam 617
3 niti eno, niti drugo 80
9 ne vem 48
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.23B V1.23 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

b) kadar so možnosti za zaposlitev majhne, bi morali prisiliti ljudi, da bi se prej upokojili

Vrednost 121278 Frekvenca
1 soglašam 560
2 ne soglašam 301
3 niti eno, niti drugo 69
9 ne vem 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.23C V1.23 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

c) kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti prednost Slovenci pred priseljenci

Vrednost 122277 Frekvenca
1 soglašam 774
2 ne soglašam 148
3 niti eno, niti drugo 56
9 ne vem 55
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.23D V1.23 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

d) ni prav, da se nudi delo invalidnim ljudem, če zdravi ne najdejo dela

Vrednost 123276 Frekvenca
1 soglašam 361
2 ne soglašam 504
3 niti eno, niti drugo 72
9 ne vem 96
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.24

V1.24 KAKO STE ZADOVOLJNI S FINANČNIM STANJEM VAŠEGA GOSPODINJSTVA? (Lestvica od 1 do 10)

Vrednost 124275 Frekvenca
1 1-nezadovoljen 134
2 2 83
3 3 126
4 4 122
5 5 216
6 6 108
7 7 94
8 8 73
9 9 27
10 10-zadovoljen 40
99 ne vem 10
98 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.25

V1.25 ALI KDAJ RAZMIŠLJATE O SMISLU IN NAMENU ŽIVLJENJA?

Vrednost 125274 Frekvenca
1 pogosto 371
2 včasih 422
3 redkokdaj 127
4 nikoli 95
9 ne vem 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.26

V1.26 ALI KDAJ RAZMIŠLJATE O SMRTI? ALI BI REKLI, DA RAZMIŠLJATE...

Vrednost 126273 Frekvenca
1 pogosto 76
2 včasih 310
3 redkokdaj 259
4 nikoli 370
9 ne vem 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.27A V1.27 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV O SMILU ŽIVLJENJA. PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH.

a) Življenje ima smisel le zato, ker obstoja Bog.

Vrednost 127272 Frekvenca
1 soglašam 218
2 ne soglašam 550
3 niti soglašam, niti ne soglašam 156
9 ne vem 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.27B V1.27 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV O SMILU ŽIVLJENJA. PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH.

b) Smisel življenja je v tem, da skušaš iz njega dobiti kar najboljše

Vrednost 128271 Frekvenca
1 soglašam 829
2 ne soglašam 89
3 niti soglašam, niti ne soglašam 66
9 ne vem 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.27C V1.27 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV O SMILU ŽIVLJENJA. PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH.

c) Smrt je neizogibna, in ni treba, da bi te to skrbelo.

Vrednost 129270 Frekvenca
1 soglašam 858
2 ne soglašam 86
3 niti soglašam, niti ne soglašam 49
9 ne vem 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.27D V1.27 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV O SMILU ŽIVLJENJA. PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH.

d) Smrt ima smisel le tedaj, če verjameš v Boga

Vrednost 130269 Frekvenca
1 soglašam 190
2 ne soglašam 634
3 niti soglašam, niti ne soglašam 92
9 ne vem 117
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.27E V1.27 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV O SMILU ŽIVLJENJA. PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH.

e) Če si živel svoje življenje, je smrt naraven zaključek tega

Vrednost 131268 Frekvenca
1 soglašam 895
2 ne soglašam 41
3 niti soglašam, niti ne soglašam 26
9 ne vem 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.27F V1.27 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV O SMILU ŽIVLJENJA. PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH.

f) Po mojem mnenju imata žalost in trpljenje smisel le tedaj, če verjameš v Boga.

Vrednost 132267 Frekvenca
1 soglašam 197
2 ne soglašam 615
3 niti soglašam, niti ne soglašam 86
9 ne vem 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.27G V1.27 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV O SMILU ŽIVLJENJA. PROSIMO, POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z VSAKO OD NJIH.

g) Življenje nima smisla.

Vrednost 133266 Frekvenca
1 soglašam 42
2 ne soglašam 910
3 niti soglašam, niti ne soglašam 38
9 ne vem 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.28

V1.28 PREBRAL VAM BOM DVE TRDITVI, KI JIH VČASIH IZREČEJO LJUDJE, KADAR RAZPRAVLJAJO O DOBREM IN ZLEM. KATERA OD NJIJU SE VAM ZDI NAJBLIŽE?

Vrednost 134265 Frekvenca
1 Med dobrim in zlim je popolnoma jasna ločnica, ki velja za vsakogar, glede na okoliščine. 181
2 Nikoli ne more biti popolnoma jasne ločnice med dobrim in zlim. Kaj je dobro in kaj zlo, je bistveno odvisno od okoliščin v tistem trenutku. 535
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo 129
9 ne vem 187
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.29A

V1.29A. ALI PRIPADATE KATERI VEROIZPOVEDI?

Vrednost 135264 Frekvenca
1 da 759
2 ne 273
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.29CB

(če da) V1.29B. KATERI VEROIZPOVEDI PRIPADATE? (Obkrožiti spodaj pri B)

Vrednost 136263 Frekvenca
1 rimokatoliška cerkev 713
2 evangeličanska cerkev 8
3 ortodoksna, pravoslavna 11
4 druga krščanska 9
5 islamska 16
6 židovska 0
7 drugi 0
0 ni pripadal nobeni 0
9 ni odgovora 4
8 273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1.29CC

(če ne) V1.29C. ALI STE KDAJ PREJ PRIPADALI KATERI OD VEROIZPOVEDI? (Obkrožite spodaj pri C)

Vrednost 137262 Frekvenca
1 rimokatoliška cerkev 320
2 evangeličanska cerkev 3
3 ortodoksna, pravoslavna 10
4 druga krščanska 4
5 islamska 11
6 židovska 0
7 drugi 3
0 ni pripadal nobeni 368
9 ni odgovora 315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1.30

(VPRAŠATI VSE) V1.30 ALI SO VAS DOMA VZGOJILI V RELIGIOZNEM DUHU?

Vrednost 138261 Frekvenca
1 da 768
2 ne 262
8 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.31

V1.31 ČE NE UPOŠTEVATE POROK, POGREBOV IN KRSTOV, KAKO POGOSTO HODITE V TEH DNEH K VERSKIM OBREDOM?

Vrednost 139260 Frekvenca
1 več kot enkrat na teden 39
2 enkrat na teden 195
3 enkrat na mesec 126
4 na dan božiča in za veliko noč 169
5 ob drugih posebnih praznikih 58
6 enkrat na leto 65
7 manj pogosto 107
8 nikoli, praktično nikdar 269
9 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1.32A V1.32 ALI VI OSEBNO MISLITE, DA JE POMEMBNO OPRAVITI VERSKI OBRED OB KATEREM OD NASLEDNJIH DOGODKOV?

a) rojstvo

Vrednost 140259 Frekvenca
1 da 740
2 ne 192
9 ne vem 76
8 b. o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.32B V1.32 ALI VI OSEBNO MISLITE, DA JE POMEMBNO OPRAVITI VERSKI OBRED OB KATEREM OD NASLEDNJIH DOGODKOV?

b) poroka

Vrednost 141258 Frekvenca
1 da 708
2 ne 224
9 ne vem 96
8 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.32C V1.32 ALI VI OSEBNO MISLITE, DA JE POMEMBNO OPRAVITI VERSKI OBRED OB KATEREM OD NASLEDNJIH DOGODKOV?

c) smrt

Vrednost 142257 Frekvenca
1 da 757
2 ne 184
9 ne vem 87
8 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.33

V1.33 NE GLEDE NA TO, ALI HODITE V CERKEV ALI NE, ALI BI ZASE REKLI, DA STE...

Vrednost 143256 Frekvenca
1 verni 622
2 neverni 158
3 prepričan ateist 71
9 ne vem 177
8 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.34A V1.34 ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI SODITE, DA VAŠA CERKEV V VAŠI DEŽELI USTREZNO ODGOVARJA NA...(prebrati in nato obkrožiti le en odgovor)

a) moralne probleme in potrebe posameznika

Vrednost 144255 Frekvenca
1 da 405
2 ne 229
9 ne vem 394
8 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.34B V1.34 ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI SODITE, DA VAŠA CERKEV V VAŠI DEŽELI USTREZNO ODGOVARJA NA...(prebrati in nato obkrožiti le en odgovor)

b) probleme družinskega življenja

Vrednost 145254 Frekvenca
1 da 353
2 ne 298
9 ne vem 376
8 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.34C V1.34 ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI SODITE, DA VAŠA CERKEV V VAŠI DEŽELI USTREZNO ODGOVARJA NA...(prebrati in nato obkrožiti le en odgovor)

c) človekove duhovne potrebe

Vrednost 146253 Frekvenca
1 da 523
2 ne 160
9 ne vem 343
8 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.34D V1.34 ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI SODITE, DA VAŠA CERKEV V VAŠI DEŽELI USTREZNO ODGOVARJA NA...(prebrati in nato obkrožiti le en odgovor)

d) socialne probleme, ki dandanes zadevajo našo deželo

Vrednost 147252 Frekvenca
1 da 330
2 ne 346
9 ne vem 350
8 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.35A V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

a) razoroževanju

Vrednost 148251 Frekvenca
1 da 411
2 ne 447
9 ne vem, b. o. 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.35B V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

b) splavu

Vrednost 149250 Frekvenca
1 da 212
2 ne 659
9 ne vem, b. o. 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.35C V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

c) problemih tretjega sveta

Vrednost 150249 Frekvenca
1 da 335
2 ne 403
9 ne vem, b. o. 296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.35D V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

d) izvenzakonskih razmerjih

Vrednost 151248 Frekvenca
1 da 188
2 ne 645
9 ne vem, b. o. 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.35E V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

e) nezaposlenosti

Vrednost 152247 Frekvenca
1 da 382
2 ne 470
9 ne vem, b. o. 182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.35F V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

f) rasni diskriminaciji

Vrednost 153246 Frekvenca
1 da 363
2 ne 461
9 ne vem, b. o. 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.35G V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

g) evtanaziji

Vrednost 154245 Frekvenca
1 da 226
2 ne 474
9 ne vem, b. o. 332
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.35H V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

h) homoseksualnosti

Vrednost 155244 Frekvenca
1 da 175
2 ne 622
9 ne vem, b. o. 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.35I V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

i) ekologiji in vprašanjih okolja

Vrednost 156243 Frekvenca
1 da 487
2 ne 349
9 ne vem, b. o. 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.35J V1.35 ALI MISLITE, DA JE PRAV, DA SE CERKEV OPREDELJUJE O:

j) politiki vlade

Vrednost 157242 Frekvenca
1 da 156
2 ne 705
9 ne vem, b. o. 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.36A V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

a) Bog

Vrednost 158241 Frekvenca
1 da 567
2 ne 338
9 ne vem 127
8 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.36B V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

b) življenje po smrti

Vrednost 159240 Frekvenca
1 da 238
2 ne 606
9 ne vem 186
8 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.36C V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

c) duša

Vrednost 160239 Frekvenca
1 da 386
2 ne 458
9 ne vem 186
8 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.36D V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

d) hudič

Vrednost 161238 Frekvenca
1 da 143
2 ne 730
9 ne vem 157
8 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.36E V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

e) pekel

Vrednost 162237 Frekvenca
1 da 148
2 ne 719
9 ne vem 163
8 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.36F V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

f) nebesa

Vrednost 163236 Frekvenca
1 da 258
2 ne 597
9 ne vem 177
8 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.36G V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

g) greh

Vrednost 164235 Frekvenca
1 da 418
2 ne 480
9 ne vem 132
8 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.36H V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

h) vstajenje od mrtvih

Vrednost 165234 Frekvenca
1 da 186
2 ne 651
9 ne vem 195
8 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.36I V1.36 V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (prebrati in obkrožiti le po en odgovor za vsako od navedenih stvari)

i) reinkarnacija

Vrednost 166233 Frekvenca
1 da 127
2 ne 606
9 ne vem 296
8 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.37

V1.37 KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV VAM JE NAJBLIŽJA?

Vrednost 167232 Frekvenca
1 obstoja osebni Bog 204
2 obstoja neka vrsta duha ali življenjska sila 400
3 res ne vem, kaj naj si mislim o tem 178
4 mislim, da ne obstoja nobena vrsta duha, Boga ali življenjske sile 136
9 ni odgovora 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.38

V1.38 KAKO POMEMBEN JE BOG V VAŠEM ŽIVLJENJU? PROSIMO, S POMOČJO ŠTEVILK TU SPODAJ ODGOVORITE. PRI TEM POMENI 10, DA JE ZELO POMEMBEN, 1 PA POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN.

Vrednost 168231 Frekvenca
1 1-sploh ni pomemben 274
2 2 43
3 3 60
4 4 73
5 5 170
6 6 66
7 7 58
8 8 69
9 9 24
10 10-zelo pomemben 137
99 ne vem, b.o. 58
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.39

V1.39 ALI SODITE, DA VAM VERA DAJE TOLAŽBO IN MOČ, ALI NE?

Vrednost 169230 Frekvenca
1 da 443
2 ne 419
9 ne vem 168
8 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.40

V1.40 ALI SI VZAMETE KAJ ČASA ZA MOLITEV, MEDITACIJO, KONTEMPLACIJO ALI KAJ PODOBNEGA?

Vrednost 170229 Frekvenca
1 da 441
2 ne 541
9 ne vem 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.41

V1.41 KAKO POGOSTO MOLITE IZVEN VERSKIH OBREDOV? ALI BI REKLI, DA JE TO:

Vrednost 171228 Frekvenca
1 pogosto 122
2 včasih 257
3 komajda kdaj 113
4 le v časih krize 70
5 nikoli 446
9 ne vem 25
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.42

V1.42 ČE OCENJUJETE V CELOTI, KAKO STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z VAŠIM DOMAČIM ŽIVLJENJEM?

Vrednost 172227 Frekvenca
1 1-nezadovoljen 12
2 2 12
3 3 35
4 4 25
5 5 148
6 6 94
7 7 143
8 8 225
9 9 109
10 10-zadovoljen 225
99 ne vem b. o. 4
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.43

V1.43 ALI STE SEDAJ ....

Vrednost 173226 Frekvenca
1 poročeni 692
2 živite, kot da ste poročeni 65
3 ločeni 23
4 živite narazen 4
5 vdovec, vdova 61
6 samski 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1.44

V1.44 ALI STE BILI ŽE PREJ KDAJ POROČENI?

Vrednost 174225 Frekvenca
1 da, več kot enkrat 12
2 da, le enkrat 112
3 ne, nikoli 908
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.45A1 (Vprašati vse, razen samske osebe) V1.45 ALI IMATA (STA IMELA) VIDVA S PARTNERJEM... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enaka stališča o veri

Vrednost 175224 Frekvenca
1 izbral 623
0 ni izbral 222
3 samski 189

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.45A2 (Vprašati vse, razen samske osebe) V1.45 ALI IMATA (STA IMELA) VIDVA S PARTNERJEM... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enake moralne nazore

Vrednost 176223 Frekvenca
1 izbral 666
0 ni izbral 179
3 samski 189

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.45A3 (Vprašati vse, razen samske osebe) V1.45 ALI IMATA (STA IMELA) VIDVA S PARTNERJEM... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enaka socialna stališča

Vrednost 177222 Frekvenca
1 izbral 641
0 ni izbral 204
3 samski 189

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.45A4 (Vprašati vse, razen samske osebe) V1.45 ALI IMATA (STA IMELA) VIDVA S PARTNERJEM... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enake politične poglede

Vrednost 178221 Frekvenca
1 izbral 446
0 ni izbral 399
3 samski 189

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.45A5 (Vprašati vse, razen samske osebe) V1.45 ALI IMATA (STA IMELA) VIDVA S PARTNERJEM... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enaka stališča v zvezi s spolnostjo

Vrednost 179220 Frekvenca
1 izbral 646
0 ni izbral 199
3 samski 189

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.45NIC (Vprašati vse, razen samske osebe) V1.45 ALI IMATA (STA IMELA) VIDVA S PARTNERJEM... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - nič od tega

Vrednost 180219 Frekvenca
1 izbral 39
0 ni izbral 806
3 samski 189

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.45NEV (Vprašati vse, razen samske osebe) V1.45 ALI IMATA (STA IMELA) VIDVA S PARTNERJEM... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - ne vem

Vrednost 181218 Frekvenca
1 izbral 26
0 ni izbral 819
3 samski 189

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.46A1 (Vprašati vse) V1.46 KAJ PA VAŠI STARŠI? ALI IMATE (STE IMELI) S STARŠI... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enaka stališča o veri

Vrednost 182217 Frekvenca
1 izbral 701
0 ni izbral 333

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.46A2 (Vprašati vse) V1.46 KAJ PA VAŠI STARŠI? ALI IMATE (STE IMELI) S STARŠI... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enake moralne nazore

Vrednost 183216 Frekvenca
1 izbral 677
0 ni izbral 357

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.46A3 (Vprašati vse) V1.46 KAJ PA VAŠI STARŠI? ALI IMATE (STE IMELI) S STARŠI... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enaka socialne nazore

Vrednost 184215 Frekvenca
1 izbral 689
0 ni izbral 345

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.46A4 (Vprašati vse) V1.46 KAJ PA VAŠI STARŠI? ALI IMATE (STE IMELI) S STARŠI... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enake politične poglede

Vrednost 185214 Frekvenca
1 izbral 456
0 ni izbral 578

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.46A5 (Vprašati vse) V1.46 KAJ PA VAŠI STARŠI? ALI IMATE (STE IMELI) S STARŠI... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - enaka stališča v zvezi s spolnostjo

Vrednost 186213 Frekvenca
1 izbral 344
0 ni izbral 690

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.46NIC (Vprašati vse) V1.46 KAJ PA VAŠI STARŠI? ALI IMATE (STE IMELI) S STARŠI... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - nič od tega

Vrednost 187212 Frekvenca
1 izbral 92
0 ni izbral 942

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.46NEV (Vprašati vse) V1.46 KAJ PA VAŠI STARŠI? ALI IMATE (STE IMELI) S STARŠI... (Preberi in obkroži ustrezno)

O1 - ne vem

Vrednost 188211 Frekvenca
1 izbral 83
0 ni izbral 951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.47

V1.47 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE S TRDITVIJO, DA BI MORAL VSAK POSAMEZNIK IMETI POPOLNO SEKSUALNO SVOBODO, BREZ VSAKIH OMEJITEV?

Vrednost 189210 Frekvenca
1 soglašam 396
2 ne soglašam 310
3 niti eno, niti drugo/odvisno 178
9 ne vem 147
8 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.48A V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

a) zvestoba

Vrednost 190209 Frekvenca
1 zelo pomembna 829
2 precej pomembna 184
3 ni kaj dosti pomembna 19
8 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.48B V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

b) ustrezen dohodek

Vrednost 191208 Frekvenca
1 zelo pomembna 417
2 precej pomembna 466
3 ni kaj dosti pomembna 148
8 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.48C V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

c) da sta oba iz istega socialega okolja

Vrednost 192207 Frekvenca
1 zelo pomembna 248
2 precej pomembna 359
3 ni kaj dosti pomembna 421
8 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.48D V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

d) medsebojno spoštovanje in cenjenje

Vrednost 193206 Frekvenca
1 zelo pomembna 898
2 precej pomembna 123
3 ni kaj dosti pomembna 11
8 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.48E V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

e) enako versko prepričanje

Vrednost 194205 Frekvenca
1 zelo pomembna 350
2 precej pomembna 312
3 ni kaj dosti pomembna 370
8 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.48F V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

f) dobre stanovanjske razmere

Vrednost 195204 Frekvenca
1 zelo pomembna 406
2 precej pomembna 504
3 ni kaj dosti pomembna 122
8 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.48G V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

g) soglašanje glede politike

Vrednost 196203 Frekvenca
1 zelo pomembna 139
2 precej pomembna 243
3 ni kaj dosti pomembna 649
8 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.48H V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

h) razumevanje drug drugega in obzirnost

Vrednost 197202 Frekvenca
1 zelo pomembna 806
2 precej pomembna 208
3 ni kaj dosti pomembna 18
8 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.48I V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

i) živeti ločeno od sorodnikov

Vrednost 198201 Frekvenca
1 zelo pomembna 324
2 precej pomembna 338
3 ni kaj dosti pomembna 369
8 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.48J V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

j) srečno spolno razmerje

Vrednost 199200 Frekvenca
1 zelo pomembna 627
2 precej pomembna 352
3 ni kaj dosti pomembna 52
8 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.48K V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

k) delitev gospodinjskega dela

Vrednost 200199 Frekvenca
1 zelo pomembna 361
2 precej pomembna 474
3 ni kaj dosti pomembna 199
8 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.48L V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

l) otroci

Vrednost 201198 Frekvenca
1 zelo pomembna 748
2 precej pomembna 237
3 ni kaj dosti pomembna 47
8 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.48M V1.48 TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

m) enak okus in interesi

Vrednost 202197 Frekvenca
1 zelo pomembna 358
2 precej pomembna 473
3 ni kaj dosti pomembna 199
8 b. o. 3
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.49

V1.49 ALI IMATE KAJ OTROK? ČE DA, KOLIKO?

Vrednost 203196 Frekvenca
0 nič otrok --------------------na vpr. V1.51 237
1 1 otrok 219
2 2 otroka 415
3 3 otroke 96
4 4 otroke 41
5 5 otrok 13
6 6 otrok ali več 9
9 brez odgovora 3
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V1.50

(če da) V1.50 KOLIKO OTROK ŠE ŽIVI DOMA?

Vrednost 204195 Frekvenca
0 nič otrok 116
1 1 otrok 287
2 2 otroka 318
3 3 otroki 56
4 4 otroki 11
5 5 otrok 2
6 6 otrok ali več 0
9 ni odgovora 7
8 237

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V1.51

(Vprašati vse) V1.51 KAKŠNA JE PO VAŠI OCENI IDEALNA VELIKOST DRUŽINE? KOLIKO OTROK NAJ BO V DRUŽINI?

Vrednost 205194 Frekvenca
0 nobenega otroka 16
1 1 otrok 35
2 2 otroka 577
3 3 otroci 269
4 4 otroci 54
5 5 otrok 17
6 6 otrok 0
7 7 otrok 0
8 8 otrok 1
9 9 otrok 0
10 10 otrok ali več 3
99 ne vem 62

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V1.52

V1.52 ČE NEKDO REČE, DA OTROK POTREBUJE DOM TAKO Z OČETOM KOT Z MATERJO, DA BO SREČNO ODRASEL, ALI VI S TEM SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

Vrednost 206193 Frekvenca
1 soglašam 953
2 ne soglašam 62
9 ne vem 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.53

V1.53 ALI MISLITE, DA MORA ŽENSKA ZA IZPOLNITEV SVOJEGA ŽIVLJENJA IMETI OTROKE, ALI PA TO NI NUJNO?

Vrednost 207192 Frekvenca
1 potrebuje otroke 561
2 ni nujno 411
9 ne vem 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.54

V1.54 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: ZAKON JE ZASTARELA INSTUTUCIJA.

Vrednost 208191 Frekvenca
1 soglašam 158
2 ne soglašam 738
9 ne vem 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.55

V1.55 ČE BI ŽENSKA RADA IMELA OTROKA KOT SAMOHRANILKA, OB TEM PA SI NE ŽELI STALNEGA ODNOSA Z MOŠKIM, ALI VI TO ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

Vrednost 209190 Frekvenca
1 odobravam 577
2 ne odobravam 231
3 odvisno 154
9 ne vem 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.56A V1.56 DANDANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. PROSIMO, POGLEJTE ODGOVORE SPODAJ.

a) Zaposlena mati lahko ustvari do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot nezaposlena mati.

Vrednost 210189 Frekvenca
1 močno soglašam 282
2 soglašam 458
3 ne soglašam 249
4 močno nasprotujem 11
9 ne vem 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.56B V1.56 DANDANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. PROSIMO, POGLEJTE ODGOVORE SPODAJ.

b) Predšolski otrok bo zelo verjetno trpel, če je mati zaposlena.

Vrednost 211188 Frekvenca
1 močno soglašam 156
2 soglašam 493
3 ne soglašam 313
4 močno nasprotujem 12
9 ne vem 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.56C V1.56 DANDANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. PROSIMO, POGLEJTE ODGOVORE SPODAJ.

c) Že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci.

Vrednost 212187 Frekvenca
1 močno soglašam 215
2 soglašam 509
3 ne soglašam 205
4 močno nasprotujem 18
9 ne vem 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.56D V1.56 DANDANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. PROSIMO, POGLEJTE ODGOVORE SPODAJ.

d) Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je gospodinja, kot če dela za plačilo.

Vrednost 213186 Frekvenca
1 močno soglašam 150
2 soglašam 414
3 ne soglašam 311
4 močno nasprotujem 27
9 ne vem 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.56E V1.56 DANDANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. PROSIMO, POGLEJTE ODGOVORE SPODAJ.

e) Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost.

Vrednost 214185 Frekvenca
1 močno soglašam 216
2 soglašam 460
3 ne soglašam 237
4 močno nasprotujem 8
9 ne vem 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.56F V1.56 DANDANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. PROSIMO, POGLEJTE ODGOVORE SPODAJ.

f) Mož in žena morata oba prispevati k dohodku gospodinjstva.

Vrednost 215184 Frekvenca
1 močno soglašam 475
2 soglašam 467
3 ne soglašam 65
4 močno nasprotujem 2
9 ne vem 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.57

V1.57 S KATERO OD OBEH NAPISANIH TRDITEV SOGLAŠATE? (Le en odgovor)

Vrednost 216183 Frekvenca
1 Ne glede na to, kakšne kvalitete in napake imajo naši starši, vedno jih moramo ljubiti in spoštovani. 795
2 Ni naša dolžnost, da spoštujemo in ljubimo starše, ki tega s svojim ravnanjem in s svojimi nazori ne zaslužijo. 174
9 ne vem 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.58

V1.58 KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV NABOLJE OPIŠE VAŠE POGLEDE O ODGOVORNOSTI STARŠEV DO NJIHOVIH OTROK? (Le en odgovor)

Vrednost 217182 Frekvenca
1 Dolžnost staršev je, da najbolje poskrbijo za svoje otroke, tudi na škodo svojega lastnega blagostanja. 704
2 Starši imajo svoje življenje in od njih ne moremo zahtevati, da bi žrtvovali svoje blagostanje za dobro svojih otrok. 139
3 ne eno ne drugo 138
9 ne vem 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.59A V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

a) lepo vedenje

Vrednost 218181 Frekvenca
1 izbere 921
0 ne izbere 113

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.59B V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

b) neodvisnost

Vrednost 219180 Frekvenca
1 izbere 337
0 ne izbere 697

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.59C V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

c) trdo delo

Vrednost 220179 Frekvenca
1 izbere 331
0 ne izbere 702
8 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.59D V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

d) čut za odgovornost

Vrednost 221178 Frekvenca
1 izbere 738
0 ne izbere 296

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.59E V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

e) domišljija

Vrednost 222177 Frekvenca
1 izbere 101
0 ne izbere 933

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.59F V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

f) strpnost in spoštovanje do drugih ljudi

Vrednost 223176 Frekvenca
1 izbere 770
0 ne izbere 264

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.59G V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

g) varčnost, varčevanje denarja in stvari

Vrednost 224175 Frekvenca
1 izbere 597
0 ne izbere 437

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.59H V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

h) odločnost, vztrajnost

Vrednost 225174 Frekvenca
1 izbere 435
0 ne izbere 599

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.59I V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

i) vernost

Vrednost 226173 Frekvenca
1 izbere 218
0 ne izbere 816

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.59J V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

j) nesebičnost

Vrednost 227172 Frekvenca
1 izbere 342
0 ne izbere 692

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.59K V1.59 TU SO NAŠTETE NEKATERE DOBRE LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROCI NAUČILI DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE NAJVEČ PET KVALITET. (Obkrožiti največ pet) pomembne

k) ubogljivost

Vrednost 228171 Frekvenca
1 izbere 412
0 ne izbere 622

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.60A V1.60 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE SPLAV V NASLEDNJIH OKOLIŠČINAH?

a) Kadar je zaradi nosečnosti v nevarnosti materino zdravje

Vrednost 229170 Frekvenca
1 odobravam 944
2 ne odobravam 81
8 ne vem 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.60B V1.60 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE SPLAV V NASLEDNJIH OKOLIŠČINAH?

b) Kadar je verjetno, da bi se otrok rodil s fizično okvaro

Vrednost 230169 Frekvenca
1 odobravam 920
2 ne odobravam 107
8 ne vem 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.60C V1.60 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE SPLAV V NASLEDNJIH OKOLIŠČINAH?

c) Kadar ženska ni poročena

Vrednost 231168 Frekvenca
1 odobravam 447
2 ne odobravam 568
8 ne vem 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.60D V1.60 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE SPLAV V NASLEDNJIH OKOLIŠČINAH?

d) Kadar poročen par ne želi več imeti otrok

Vrednost 232167 Frekvenca
1 odobravam 719
2 ne odobravam 302
8 ne vem 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.61

V1.61 ALI VAS KAJ ZANIMA POLITIKA?

Vrednost 233166 Frekvenca
1 zelo me zanima 108
2 do neke mere me zanima 484
3 le malo 258
4 sploh me ne zanima 179
9 ne vem 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.62A V1.62 SEDAJ VAS PROSIM, DA POGLEDATE SEZNAM SPODAJ. PREBRAL VAM BOM NEKAJ OBLIK POLITIČNE DEJAVNOSTI, KI JIH LAHKO OPRAVLJAJO LJUDJE, VI PA MI BOSTE ZA VSAKO OD NJIH POVEDALI, ALI STE MORDA VI SAMI KDAJ ŽE POČELI KAJ TAKEGA, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI TO POČETI, ALI PA TEGA NE BI NIKOLI POČELI, NE GLEDE NA OKOLIŠČINE.

a) podpisovanje peticije

Vrednost 234165 Frekvenca
1 to sem že delal 230
2 bil bi pripravljen 280
3 nikoli ne bi 321
9 ne vem 202
8 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.62B V1.62 SEDAJ VAS PROSIM, DA POGLEDATE SEZNAM SPODAJ. PREBRAL VAM BOM NEKAJ OBLIK POLITIČNE DEJAVNOSTI, KI JIH LAHKO OPRAVLJAJO LJUDJE, VI PA MI BOSTE ZA VSAKO OD NJIH POVEDALI, ALI STE MORDA VI SAMI KDAJ ŽE POČELI KAJ TAKEGA, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI TO POČETI, ALI PA TEGA NE BI NIKOLI POČELI, NE GLEDE NA OKOLIŠČINE.

b) pridružiti se bojkotu

Vrednost 235164 Frekvenca
1 to sem že delal 66
2 bil bi pripravljen 383
3 nikoli ne bi 380
9 ne vem 205
8 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.62C V1.62 SEDAJ VAS PROSIM, DA POGLEDATE SEZNAM SPODAJ. PREBRAL VAM BOM NEKAJ OBLIK POLITIČNE DEJAVNOSTI, KI JIH LAHKO OPRAVLJAJO LJUDJE, VI PA MI BOSTE ZA VSAKO OD NJIH POVEDALI, ALI STE MORDA VI SAMI KDAJ ŽE POČELI KAJ TAKEGA, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI TO POČETI, ALI PA TEGA NE BI NIKOLI POČELI, NE GLEDE NA OKOLIŠČINE.

c) udeležba na zakonitih demonstracijah

Vrednost 236163 Frekvenca
1 to sem že delal 88
2 bil bi pripravljen 437
3 nikoli ne bi 346
9 ne vem 162
8 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.62D V1.62 SEDAJ VAS PROSIM, DA POGLEDATE SEZNAM SPODAJ. PREBRAL VAM BOM NEKAJ OBLIK POLITIČNE DEJAVNOSTI, KI JIH LAHKO OPRAVLJAJO LJUDJE, VI PA MI BOSTE ZA VSAKO OD NJIH POVEDALI, ALI STE MORDA VI SAMI KDAJ ŽE POČELI KAJ TAKEGA, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI TO POČETI, ALI PA TEGA NE BI NIKOLI POČELI, NE GLEDE NA OKOLIŠČINE.

d) sodelovanje pri "divjih" stavkah

Vrednost 237162 Frekvenca
1 to sem že delal 13
2 bil bi pripravljen 68
3 nikoli ne bi 773
9 ne vem 180
8 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.62E V1.62 SEDAJ VAS PROSIM, DA POGLEDATE SEZNAM SPODAJ. PREBRAL VAM BOM NEKAJ OBLIK POLITIČNE DEJAVNOSTI, KI JIH LAHKO OPRAVLJAJO LJUDJE, VI PA MI BOSTE ZA VSAKO OD NJIH POVEDALI, ALI STE MORDA VI SAMI KDAJ ŽE POČELI KAJ TAKEGA, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI TO POČETI, ALI PA TEGA NE BI NIKOLI POČELI, NE GLEDE NA OKOLIŠČINE.

e) zasedba poslopij ali tovarn

Vrednost 238161 Frekvenca
1 to sem že delal 7
2 bil bi pripravljen 103
3 nikoli ne bi 749
9 ne vem 175
8 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.63

V1.63 KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU?

Vrednost 239160 Frekvenca
1 Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir. 361
2 Gotovo sta pomembni tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike. 412
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo 88
9 ne vem 171
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.64

V1.64 V ZVEZI S POLITIKO LJUDJE GOVORIJO O "LEVICI" IN O "DESNICI". KAKO BI VI UVRSTILI SVOJE POLTIČNE POGLEDE NA TEJ LESTVICI, ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO?

Vrednost 240159 Frekvenca
1 1-levica 16
2 2 19
3 3 50
4 4 65
5 5 321
6 6 87
7 7 34
8 8 33
9 9 6
10 10-desnica 17
99 ne vem 383
98 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.65

V1.65 SPODAJ SO ZAPISANE TRI TEMELJNE VRSTE STALIŠČ, KI SE NANAŠAJO NA DRUŽBO, V KATERI ŽIVIMO. PROSIMO VAS, DA IZBERETE ENO, KI NAJBOLJE IZRAŽA VAŠE OSEBNO MNENJE. (Le en odgovor)

Vrednost 241158 Frekvenca
1 Z revolucionarno akcijo je treba korenito spremeniti celoten način organizacije naše družbe. 110
2 Našo družbo je treba postopoma izboljšati z reformami. 564
3 Našo družbo kot je sedaj je treba pogumno braniti pred vsemi subverzivnimi silami. 95
9 ne vem 264
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.66A V1.66 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O RAZLIČNIH STVAREH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

a)

Vrednost 242157 Frekvenca
1 1-Dohodki bi morali biti bolj enaki 137
2 2 61
3 3 68
4 4 73
5 5 119
6 6 53
7 7 110
8 8 161
9 9 68
10 10-Več spodbude bi bilo treba za posameznikovo prizadevnost 128
99 ne vem 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.66B V1.66 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O RAZLIČNIH STVAREH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

b)

Vrednost 243156 Frekvenca
1 1-Privatno lastnino podjetij bi morali širiti 191
2 2 87
3 3 151
4 4 86
5 5 173
6 6 37
7 7 34
8 8 35
9 9 29
10 10-Morali bi povečati državno lastnino nad podjetji 47
99 ne vem 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.66C V1.66 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O RAZLIČNIH STVAREH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

c)

Vrednost 244155 Frekvenca
1 1-Posamezniki bi morali sprejeti več odgovornosti, da bi se preskrbeli sami 105
2 2 70
3 3 89
4 4 62
5 5 163
6 6 45
7 7 71
8 8 106
9 9 76
10 10-Država bi morala sprejeti več odgovornosti pri zagotavljanju, da bo vsakdo preskrbljen 167
99 ne vem 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.66D V1.66 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O RAZLIČNIH STVAREH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

d)

Vrednost 245154 Frekvenca
1 1-Ljudje, ki so nezaposleni, bi morali sprejeti vsako dosegljivo delo, ali pa izgubiti podporo, ki jo imajo kot nazaposleni 406
2 2 122
3 3 96
4 4 73
5 5 121
6 6 37
7 7 40
8 8 27
9 9 15
10 10-Ljudje, ki so nazaposleni, bi morali imeti pravico do tega, da odklonijo delo, ki si ga ne želijo 28
99 ne vem 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.66E V1.66 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O RAZLIČNIH STVAREH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

e)

Vrednost 246153 Frekvenca
1 1-Tekmovalnost je dobra stvar. Spodbuja ljudi, da trdo delajo in razvijajo nove ideje. 311
2 2 123
3 3 148
4 4 77
5 5 148
6 6 28
7 7 18
8 8 22
9 9 17
10 10-Tekmovalnost je škodljiva. Odkrije tisto, kar je v ljudeh najslabše. 22
99 ne vem 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.66F V1.66 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O RAZLIČNIH STVAREH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

f)

Vrednost 247152 Frekvenca
1 1-Dolgoročno pripelje trdo delo do boljšega življenja 260
2 2 99
3 3 122
4 4 85
5 5 143
6 6 40
7 7 60
8 8 59
9 9 22
10 10-Na splošno trdo delo ne prinese uspeha. Ta je bolj stvar sreče in zvez. 62
99 ne vem 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.66G V1.66 SEDAJ VAS PROSIM, DA MI POVESTE SVOJE MNENJE O RAZLIČNIH STVAREH. KAKO BI SE UVRSTILI NA LESTVICO OD 1 DO 10, ČE JE NA ENI SKRAJNOSTI ENA TRDITEV, NA DRUGI PA NASPROTNA.

g)

Vrednost 248151 Frekvenca
1 1- Ljudje si lahko naberejo bogastvo le na škodo drugih. 96
2 2 68
3 3 79
4 4 75
5 5 152
6 6 76
7 7 90
8 8 88
9 9 50
10 10- Bogastvo lahko narašča tako, da je dovolj za vsakega. 121
99 ne vem 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.67BA V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLENJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NEJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V1.67A KATERI OD NJIH JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠI. (le en odgovor pri A)

Vrednost 249150 Frekvenca
1 vzdrževati visoko stopnjo ekonomske rasti. 602
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile. 32
3 poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o poteku stvari pri delu in v njihovem krajevnem okolju. 277
4 poskušati olepšati naša mesta in deželo. 33
9 ne vem 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.67BB V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLENJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NEJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V1.67B IN KATERI BI BIL NASLEDNJI NAJBOLJ POMEMBEN? (obkrožiti en odgovor pri B)

Vrednost 250149 Frekvenca
1 vzdrževati visoko stopnjo ekonomske rasti. 170
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile. 92
3 poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o poteku stvari pri delu in v njihovem krajevnem okolju. 438
4 poskušati olepšati naša mesta in deželo. 172
9 ne vem 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.68BA V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLENJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NEJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V1.68A ČE BI MORALI IZBRATI, KATERO OD STVARI NA TEM LISTU BI OCENILI KOT NAJBOLJ POMEMBNO? (Le en odgovor pod A)

Vrednost 251148 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi. 260
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah vlade. 275
3 preprečevati naraščanju cen. 385
4 zaščita svobode govora. 59
9 ne vem 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.68BB V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLENJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NEJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V1.68B IN KATERA BI BILA NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? (En odgovor pod B)

Vrednost 252147 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi. 205
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah vlade. 249
3 preprečevati naraščanju cen. 343
4 zaščita svobode govora. 133
9 ne vem 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.69BA V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLENJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NEJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V1.69A TU IMAM ŠE EN SEZNAM. KATERA OD TUKAJ NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNA? (Obkrožiti le en odgovor pri A)

Vrednost 253146 Frekvenca
1 stabilno gospodarstvo. 786
2 napredovanje v smeri proti manj brezosebni in bolj humani družbi. 89
3 napredovanje v smeri proti taki družbi, v kateri so več vredne ideje kot pa denar. 33
4 boj proti kriminalu. 63
9 ne vem 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.69BB V TEH DNEH SE VELIKO GOVORI O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI PRI NAS V NASLENJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI BI JIM RAZLIČNI LJUDJE PRIPISALI NEJVEČJO PREDNOST. PROSIMO POVEJTE:

V1.69B IN KATERA JE NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? (En odgovor pri B)

Vrednost 254145 Frekvenca
1 stabilno gospodarstvo. 110
2 napredovanje v smeri proti manj brezosebni in bolj humani družbi. 339
3 napredovanje v smeri proti taki družbi, v kateri so več vredne ideje kot pa denar. 143
4 boj proti kriminalu. 316
9 ne vem 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.70

V1.70 SEVEDA VSI UPAMO, DA NE BO SPET PRIŠLO DO VOJNE. ČE PA BI DO NJE PRIŠLO, ALI BI VI BILI PRIPRAVLJENI BORITI SE ZA SVOJO DOMOVINO?

Vrednost 255144 Frekvenca
1 da 851
2 ne 41
9 ne vem 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1.71A V1.71 TUKAJ SO NAŠTETE RAZLIČNE SPREMEMBE V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA, DO KATERIH BO MORDA PRIŠLO V BLIŽNJI BODOČNOSTI. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO TE SPREMEMBE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

a) Manj poudarjanja denarja in materialnih dobrin.

Vrednost 256143 Frekvenca
1 bilo bi dobro 510
2 bilo bi slabo 332
3 mi je vseeno 187
8 ne vem 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.71B V1.71 TUKAJ SO NAŠTETE RAZLIČNE SPREMEMBE V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA, DO KATERIH BO MORDA PRIŠLO V BLIŽNJI BODOČNOSTI. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO TE SPREMEMBE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

b) Zmanjšanje pomembnosti dela v našem življenju.

Vrednost 257142 Frekvenca
1 bilo bi dobro 122
2 bilo bi slabo 820
3 mi je vseeno 86
8 ne vem 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.71C V1.71 TUKAJ SO NAŠTETE RAZLIČNE SPREMEMBE V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA, DO KATERIH BO MORDA PRIŠLO V BLIŽNJI BODOČNOSTI. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO TE SPREMEMBE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

c) Večji poudarek na razvoju tehnologije

Vrednost 258141 Frekvenca
1 bilo bi dobro 891
2 bilo bi slabo 39
3 mi je vseeno 99
8 ne vem 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.71D V1.71 TUKAJ SO NAŠTETE RAZLIČNE SPREMEMBE V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA, DO KATERIH BO MORDA PRIŠLO V BLIŽNJI BODOČNOSTI. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO TE SPREMEMBE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

d) Večji poudarek na razvoju posameznika

Vrednost 259140 Frekvenca
1 bilo bi dobro 828
2 bilo bi slabo 74
3 mi je vseeno 126
8 ne vem 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.71E V1.71 TUKAJ SO NAŠTETE RAZLIČNE SPREMEMBE V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA, DO KATERIH BO MORDA PRIŠLO V BLIŽNJI BODOČNOSTI. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO TE SPREMEMBE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

e) Večje spoštovanje avtoritete

Vrednost 260139 Frekvenca
1 bilo bi dobro 676
2 bilo bi slabo 132
3 mi je vseeno 216
8 ne vem 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.71F V1.71 TUKAJ SO NAŠTETE RAZLIČNE SPREMEMBE V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA, DO KATERIH BO MORDA PRIŠLO V BLIŽNJI BODOČNOSTI. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO TE SPREMEMBE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

f) Več poudarka družinskemu življenju

Vrednost 261138 Frekvenca
1 bilo bi dobro 936
2 bilo bi slabo 22
3 mi je vseeno 70
8 ne vem 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.71G V1.71 TUKAJ SO NAŠTETE RAZLIČNE SPREMEMBE V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA, DO KATERIH BO MORDA PRIŠLO V BLIŽNJI BODOČNOSTI. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO TE SPREMEMBE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

g) Bolj preprost in bolj naraven način življenja

Vrednost 262137 Frekvenca
1 bilo bi dobro 922
2 bilo bi slabo 23
3 mi je vseeno 82
8 ne vem 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.72

V1.72 ČE GLEDATE DALEČ VNAPREJ, ALI BO PO VAŠI OCENI ZNANSTVENI NAPREDEK POMAGAL ČLOVEŠTVU, ALI MU BO ŠKODOVAL?

Vrednost 263136 Frekvenca
1 pomagal bo 377
2 škodoval bo 106
3 deloma pomagal, deloma škodoval 434
9 ne vem 111
8 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1.73A V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

a) cerkev

Vrednost 264135 Frekvenca
1 veliko 146
2 precejšnje 255
3 majhno 395
4 sploh ga ni 236
8 ne vem 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.73B V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

b) vojska

Vrednost 265134 Frekvenca
1 veliko 96
2 precejšnje 369
3 majhno 359
4 sploh ga ni 206
8 ne vem 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.73C V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

c) izobraževalni sistem

Vrednost 266133 Frekvenca
1 veliko 226
2 precejšnje 468
3 majhno 302
4 sploh ga ni 35
8 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.73D V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

d) pravni sistem

Vrednost 267132 Frekvenca
1 veliko 139
2 precejšnje 383
3 majhno 386
4 sploh ga ni 120
8 ne vem 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.73E V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

e) časopisi, radio, TV

Vrednost 268131 Frekvenca
1 veliko 102
2 precejšnje 408
3 majhno 436
4 sploh ga ni 85
8 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.73F V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

f) sindikati

Vrednost 269130 Frekvenca
1 veliko 76
2 precejšnje 201
3 majhno 482
4 sploh ga ni 272
8 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.73G V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

g) policija

Vrednost 270129 Frekvenca
1 veliko 115
2 precejšnje 415
3 majhno 385
4 sploh ga ni 114
8 ne vem 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.73H V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

h) skupščina

Vrednost 271128 Frekvenca
1 veliko 68
2 precejšnje 300
3 majhno 497
4 sploh ga ni 164
8 ne vem 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.73I V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

i) javne službe

Vrednost 272127 Frekvenca
1 veliko 70
2 precejšnje 343
3 majhno 499
4 sploh ga ni 116
8 ne vem 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.73J V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

j) velika podjetja

Vrednost 273126 Frekvenca
1 veliko 69
2 precejšnje 268
3 majhno 531
4 sploh ga ni 161
8 ne vem 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.73K V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

k) sistem socialne varnosti

Vrednost 274125 Frekvenca
1 veliko 118
2 precejšnje 294
3 majhno 470
4 sploh ga ni 147
8 ne vem 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.73L V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

l) evropska skupnost

Vrednost 275124 Frekvenca
1 veliko 132
2 precejšnje 335
3 majhno 418
4 sploh ga ni 140
8 ne vem 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.73M V1.73 PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, KAKO ZELO JI ZAUPATE. ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO ALI PA GA MORDA SPLOH NE ČUTITE. (Le en odgovor za vsako)

m) NATO

Vrednost 276123 Frekvenca
1 veliko 79
2 precejšnje 181
3 majhno 462
4 sploh ga ni 303
8 ne vem 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.74A V1.74 NEKATERE SKUPINE IN GIBANJA SE POTEGUJEJO ZA VEČJO PODPORO V JAVNOSTI. PROSIM, POVEJTE ZA VSAKO OD GIBANJ, KI VAM JIH BOM PREBRAL, ALI GA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE. UPORABITE ODGOVORE SPODAJ. (Za vsako gibanje en odgovor

a) Ekološka gibanja ali zaščita narave.

Vrednost 277122 Frekvenca
1 močno odobravam 524
2 do neke mere odobravam 430
3 do neke mere ne odobravam 17
4 močno ne odobravam 10
9 ne vem 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.74B V1.74 NEKATERE SKUPINE IN GIBANJA SE POTEGUJEJO ZA VEČJO PODPORO V JAVNOSTI. PROSIM, POVEJTE ZA VSAKO OD GIBANJ, KI VAM JIH BOM PREBRAL, ALI GA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE. UPORABITE ODGOVORE SPODAJ. (Za vsako gibanje en odgovor

b) Gibanje proti rabi jedrske energije.

Vrednost 278121 Frekvenca
1 močno odobravam 382
2 do neke mere odobravam 394
3 do neke mere ne odobravam 116
4 močno ne odobravam 60
9 ne vem 81
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.74C V1.74 NEKATERE SKUPINE IN GIBANJA SE POTEGUJEJO ZA VEČJO PODPORO V JAVNOSTI. PROSIM, POVEJTE ZA VSAKO OD GIBANJ, KI VAM JIH BOM PREBRAL, ALI GA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE. UPORABITE ODGOVORE SPODAJ. (Za vsako gibanje en odgovor

c) Gibanje za razorožitev.

Vrednost 279120 Frekvenca
1 močno odobravam 469
2 do neke mere odobravam 378
3 do neke mere ne odobravam 73
4 močno ne odobravam 27
9 ne vem 86
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.74D V1.74 NEKATERE SKUPINE IN GIBANJA SE POTEGUJEJO ZA VEČJO PODPORO V JAVNOSTI. PROSIM, POVEJTE ZA VSAKO OD GIBANJ, KI VAM JIH BOM PREBRAL, ALI GA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE. UPORABITE ODGOVORE SPODAJ. (Za vsako gibanje en odgovor

d) Gibanje za človekove pravice (doma in v tujini).

Vrednost 280119 Frekvenca
1 močno odobravam 689
2 do neke mere odobravam 251
3 do neke mere ne odobravam 23
4 močno ne odobravam 5
9 ne vem 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.74E V1.74 NEKATERE SKUPINE IN GIBANJA SE POTEGUJEJO ZA VEČJO PODPORO V JAVNOSTI. PROSIM, POVEJTE ZA VSAKO OD GIBANJ, KI VAM JIH BOM PREBRAL, ALI GA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE. UPORABITE ODGOVORE SPODAJ. (Za vsako gibanje en odgovor

e) Ženska gibanja.

Vrednost 281118 Frekvenca
1 močno odobravam 394
2 do neke mere odobravam 466
3 do neke mere ne odobravam 68
4 močno ne odobravam 17
9 ne vem 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.74F V1.74 NEKATERE SKUPINE IN GIBANJA SE POTEGUJEJO ZA VEČJO PODPORO V JAVNOSTI. PROSIM, POVEJTE ZA VSAKO OD GIBANJ, KI VAM JIH BOM PREBRAL, ALI GA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE. UPORABITE ODGOVORE SPODAJ. (Za vsako gibanje en odgovor

f) Gibanja proti apartheidu.

Vrednost 282117 Frekvenca
1 močno odobravam 423
2 do neke mere odobravam 281
3 do neke mere ne odobravam 80
4 močno ne odobravam 32
9 ne vem 217
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.75A V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

a) Zahtevati od države ugodnosti, ki vam ne pripadajo.

Vrednost 283116 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 23
2 2 7
3 3 16
4 4 34
5 5 99
6 6 52
7 7 48
8 8 107
9 9 101
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 475
99 ne vem 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75B V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

b) Izogibanje plačila vozne karte v javnem prometu.

Vrednost 284115 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 30
2 2 16
3 3 19
4 4 22
5 5 66
6 6 43
7 7 42
8 8 67
9 9 84
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 619
99 ne vem 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75C V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

c) Goljufati pri davkih, če se pokaže priložnost.

Vrednost 285114 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 16
2 2 6
3 3 12
4 4 12
5 5 44
6 6 28
7 7 35
8 8 85
9 9 79
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 687
99 ne vem 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75D V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

d) Kupiti nekaj, za kar veste, da je bilo ukradeno.

Vrednost 286113 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 5
2 2 6
3 3 7
4 4 3
5 5 12
6 6 15
7 7 22
8 8 37
9 9 56
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 852
99 ne vem 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75E V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

e) Vzeti in odpeljati avto, ki ni tvoj. (Vožnja za zabavo).

Vrednost 287112 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 1
2 2 1
3 3 1
4 4 3
5 5 6
6 6 9
7 7 8
8 8 28
9 9 47
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 921
99 ne vem 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75F V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

f) Jemati marihuano ali hašiš.

Vrednost 288111 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 13
2 2 1
3 3 4
4 4 3
5 5 19
6 6 12
7 7 13
8 8 29
9 9 42
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 877
99 ne vem 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75G V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

g) Obdržati najdeni denar.

Vrednost 289110 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 15
2 2 10
3 3 16
4 4 16
5 5 63
6 6 32
7 7 36
8 8 53
9 9 52
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 713
99 ne vem 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75H V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

h) Lagati zaradi osebne koristi.

Vrednost 290109 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 12
2 2 2
3 3 9
4 4 19
5 5 58
6 6 34
7 7 41
8 8 74
9 9 91
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 671
99 ne vem 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75I V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

i) Poročen moški ali poročena ženska imata avanturo.

Vrednost 291108 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 47
2 2 16
3 3 36
4 4 46
5 5 168
6 6 68
7 7 47
8 8 76
9 9 70
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 397
99 ne vem 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75J V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

j) Spolni odnosi pred polnoletnostjo.

Vrednost 292107 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 138
2 2 36
3 3 75
4 4 72
5 5 187
6 6 56
7 7 54
8 8 50
9 9 37
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 258
99 ne vem 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75K V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

k) Sprejemanje podkupnine med opravljanjem službene dolžnosti.

Vrednost 293106 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 16
2 2 6
3 3 6
4 4 9
5 5 20
6 6 9
7 7 29
8 8 51
9 9 62
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 794
99 ne vem 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75L V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

l) Homoseksualnost.

Vrednost 294105 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 82
2 2 11
3 3 28
4 4 26
5 5 87
6 6 40
7 7 20
8 8 40
9 9 40
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 564
99 ne vem 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75M V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

m) Prostitucija.

Vrednost 295104 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 33
2 2 10
3 3 31
4 4 35
5 5 111
6 6 39
7 7 29
8 8 53
9 9 44
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 586
99 ne vem 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75N V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

n) Splav.

Vrednost 296103 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 244
2 2 66
3 3 93
4 4 64
5 5 223
6 6 74
7 7 25
8 8 35
9 9 20
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 138
99 ne vem 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75O V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

o) Ločitev.

Vrednost 297102 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 236
2 2 55
3 3 97
4 4 68
5 5 241
6 6 69
7 7 26
8 8 35
9 9 11
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 146
99 ne vem 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75P V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

p) Spopasti se s policijo.

Vrednost 298101 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 30
2 2 16
3 3 26
4 4 37
5 5 124
6 6 45
7 7 34
8 8 71
9 9 63
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 508
99 ne vem 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75Q V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

q) Evtanazija (končati življenje neozdravljivo bolnega.)

Vrednost 299100 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 118
2 2 36
3 3 59
4 4 30
5 5 111
6 6 42
7 7 27
8 8 36
9 9 41
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 404
99 ne vem 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75R V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

r) Samomor.

Vrednost 30099 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 60
2 2 15
3 3 31
4 4 31
5 5 101
6 6 42
7 7 33
8 8 65
9 9 41
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 517
99 ne vem 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75S V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

s) Zatajiti lastniku, da si po nesreči poškodoval njegovo vozilo.

Vrednost 30198 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 21
2 2 5
3 3 16
4 4 19
5 5 45
6 6 29
7 7 31
8 8 77
9 9 76
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 685
99 ne vem 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75T V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

t) Groziti delavcem, ki nočejo sodelovati v stavki.

Vrednost 30297 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 21
2 2 9
3 3 14
4 4 10
5 5 44
6 6 22
7 7 25
8 8 58
9 9 86
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 686
99 ne vem 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75U V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

u) Ubiti nekoga v samoobrambi.

Vrednost 30396 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 167
2 2 52
3 3 75
4 4 55
5 5 142
6 6 45
7 7 39
8 8 58
9 9 26
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 285
99 ne vem 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75V V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

v) Politični umori.

Vrednost 30495 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 16
2 2 4
3 3 13
4 4 8
5 5 50
6 6 20
7 7 25
8 8 51
9 9 45
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 695
99 ne vem 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75W V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

w) Odmetavanje odpadkov na nem mestu.

Vrednost 30594 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 14
2 2 2
3 3 4
4 4 6
5 5 39
6 6 25
7 7 22
8 8 68
9 9 81
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 755
99 ne vem 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.75X V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

x) Vožnja pod vplivom alkohola.

Vrednost 30693 Frekvenca
1 1-lahko vedno opravičimo 12
2 2 3
3 3 10
4 4 10
5 5 48
6 6 30
7 7 40
8 8 74
9 9 69
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 716
99 ne vem 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.76BA ZA KATERO OD NASLEDNJIH GEOGRAFSKIH SKUPIN BI REKLI, DA JI PREDVSEM PRIPADATE?

1. izbor

Vrednost 30792 Frekvenca
1 kraj ali mesto, kjer živite 456
2 regija, kjer živite 85
3 vaša dežela kot celota, Slovenija 418
4 Evropa 20
5 svet kot celota 23
6 ne vem 28
8 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.76BB ZA KATERO OD NASLEDNJIH GEOGRAFSKIH SKUPIN BI REKLI, DA JI PREDVSEM PRIPADATE?

2. izbor

Vrednost 30891 Frekvenca
1 kraj ali mesto, kjer živite 200
2 regija, kjer živite 148
3 vaša dežela kot celota, Slovenija 394
4 Evropa 144
5 svet kot celota 50
6 ne vem 91
8 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.77

V1.77 V KAKŠNI MERI STE PONOSNI NA TO, DA STE SLOVENEC?

Vrednost 30990 Frekvenca
1 zelo ponosen 561
2 precej ponosen 298
3 malo ponosen 72
4 sploh nisem ponosen 23
8 ni Slovenec 25
9 ne vem 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.78A V1.78 ZDAJ BI VAM RAD POSTAVIL NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH POGLEDIH NA ŽIVLJENJE. NA VSAKEM LISTU, KI VAM GA BOM POKAZAL, STA NASPROTUJOčI SI TRDITVI. ALI MI LAHKO S POMOčJO NARISANE LESTVICE POVESTE, KAM BI UVRSTILI VAŠE POGLEDE. ŠTEVILKA 1 POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA LEVI STRANI, 10 PA POMENI, DA V CELOTI SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA DESNI STRANI. LAHKO PA IZBERETE KATEROKOLI VMESNO ŠTEVILKO.

a)

Vrednost 31089 Frekvenca
1 1-Človek mora biti previden, ko se odloča za velike spremembe v življenju. 222
2 2 75
3 3 107
4 4 68
5 5 178
6 6 75
7 7 64
8 8 73
9 9 52
10 10-Nikoli ne boš veliko dosegel, če ne deluješ pogumno. 75
99 ne vem 43
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.78B V1.78 ZDAJ BI VAM RAD POSTAVIL NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH POGLEDIH NA ŽIVLJENJE. NA VSAKEM LISTU, KI VAM GA BOM POKAZAL, STA NASPROTUJOčI SI TRDITVI. ALI MI LAHKO S POMOčJO NARISANE LESTVICE POVESTE, KAM BI UVRSTILI VAŠE POGLEDE. ŠTEVILKA 1 POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA LEVI STRANI, 10 PA POMENI, DA V CELOTI SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA DESNI STRANI. LAHKO PA IZBERETE KATEROKOLI VMESNO ŠTEVILKO.

b)

Vrednost 31188 Frekvenca
1 1-Na splošno velja, da so najboljše tiste ideje, ki jih je preizkusilčas. 160
2 2 78
3 3 101
4 4 87
5 5 218
6 6 73
7 7 79
8 8 68
9 9 26
10 10-Nove ideje so na splošno boljše kot stare. 60
99 ne vem 82
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.78C V1.78 ZDAJ BI VAM RAD POSTAVIL NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH POGLEDIH NA ŽIVLJENJE. NA VSAKEM LISTU, KI VAM GA BOM POKAZAL, STA NASPROTUJOčI SI TRDITVI. ALI MI LAHKO S POMOčJO NARISANE LESTVICE POVESTE, KAM BI UVRSTILI VAŠE POGLEDE. ŠTEVILKA 1 POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA LEVI STRANI, 10 PA POMENI, DA V CELOTI SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA DESNI STRANI. LAHKO PA IZBERETE KATEROKOLI VMESNO ŠTEVILKO.

c)

Vrednost 31287 Frekvenca
1 1-Kadar pride v mojem življenju do sprememb, me skrbijo težave, ki jih te spremembe lahko povzročijo. 92
2 2 40
3 3 78
4 4 69
5 5 178
6 6 91
7 7 91
8 8 128
9 9 67
10 10-Kadar pride v mojem življenju do sprememb, sem vesel možnosti, da se začenja nekaj novega. 116
99 ne vem 82
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1.79A V1.79 TU SO NAŠTETE RAZLIČNE ZNAČILNOSTI LJUDI. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN DA NATO IZBERETE TISTE, KI SE NANAŠAJO NA VAS OSEBNO.

a) Običajno se zanašam na to, da bom uspešen v vsem, česar se lotim.

Vrednost 31386 Frekvenca
1 izbere 596
0 ne izbere 436
8 nič od tega 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.79B V1.79 TU SO NAŠTETE RAZLIČNE ZNAČILNOSTI LJUDI. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN DA NATO IZBERETE TISTE, KI SE NANAŠAJO NA VAS OSEBNO.

b) Uživam, če mi uspe prepričati druge, da sprejmejo moje mišljenje.

Vrednost 31485 Frekvenca
1 izbere 270
0 ne izbere 762
8 nič od tega 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.79C V1.79 TU SO NAŠTETE RAZLIČNE ZNAČILNOSTI LJUDI. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN DA NATO IZBERETE TISTE, KI SE NANAŠAJO NA VAS OSEBNO.

c) Večkrat opažam, da služim drugim za zgled.

Vrednost 31584 Frekvenca
1 izbere 300
0 ne izbere 732
8 nič od tega 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.79D V1.79 TU SO NAŠTETE RAZLIČNE ZNAČILNOSTI LJUDI. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN DA NATO IZBERETE TISTE, KI SE NANAŠAJO NA VAS OSEBNO.

d) Uspeva mi, da dosežem to, kar si želim.

Vrednost 31683 Frekvenca
1 izbere 576
0 ne izbere 456
8 nič od tega 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.79E V1.79 TU SO NAŠTETE RAZLIČNE ZNAČILNOSTI LJUDI. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN DA NATO IZBERETE TISTE, KI SE NANAŠAJO NA VAS OSEBNO.

e) Veliko stvari imam, za katere mi drugi zavidajo

Vrednost 31782 Frekvenca
1 izbere 255
0 ne izbere 777
8 nič od tega 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.79F V1.79 TU SO NAŠTETE RAZLIČNE ZNAČILNOSTI LJUDI. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN DA NATO IZBERETE TISTE, KI SE NANAŠAJO NA VAS OSEBNO.

f) Rad sprejemam odgovornost.

Vrednost 31881 Frekvenca
1 izbere 481
0 ne izbere 551
8 nič od tega 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.79G V1.79 TU SO NAŠTETE RAZLIČNE ZNAČILNOSTI LJUDI. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN DA NATO IZBERETE TISTE, KI SE NANAŠAJO NA VAS OSEBNO.

g) Redkokdaj sem v negotovosti, kaj bi bilo treba napraviti

Vrednost 31980 Frekvenca
1 izbere 424
0 ne izbere 608
8 nič od tega 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.79H V1.79 TU SO NAŠTETE RAZLIČNE ZNAČILNOSTI LJUDI. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN DA NATO IZBERETE TISTE, KI SE NANAŠAJO NA VAS OSEBNO.

h) Pogosto dajem drugim nasvete.

Vrednost 32079 Frekvenca
1 izbere 347
0 ne izbere 685
8 nič od tega 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.79NIC V1.79 TU SO NAŠTETE RAZLIČNE ZNAČILNOSTI LJUDI. PROSIMO VAS, DA JIH PREBERETE IN DA NATO IZBERETE TISTE, KI SE NANAŠAJO NA VAS OSEBNO.

V1.79NIC

Vrednost 32178 Frekvenca
1 1 118
0 0 914
8 nič od tega 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1.80A V1.80 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VLADO IN Z GOSPODARSTVOM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE. PROSIMO UPORABITE ŽE NAPISANE ODGOVORE.

a) Slovenski ekonomski sistem je treba v temeljih spremeniti

Vrednost 32277 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 460
2 delno soglašam 353
3 niti soglašam niti ne soglašam 64
4 delno ne soglašam 11
5 sploh ne soglašam 8
9 ne vem 135
8 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.80B V1.80 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VLADO IN Z GOSPODARSTVOM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE. PROSIMO UPORABITE ŽE NAPISANE ODGOVORE.

b) Naša vlada bi morala biti dosti bolj odprta javnosti

Vrednost 32376 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 472
2 delno soglašam 325
3 niti soglašam niti ne soglašam 89
4 delno ne soglašam 29
5 sploh ne soglašam 13
9 ne vem 103
8 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.80C V1.80 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VLADO IN Z GOSPODARSTVOM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE. PROSIMO UPORABITE ŽE NAPISANE ODGOVORE.

c) Imeli bi bolj zdravo gospodarstvo, če bi vlada dovoljevala več svobode posameznikom, da lahko počno, kar si želijo

Vrednost 32475 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 158
2 delno soglašam 252
3 niti soglašam niti ne soglašam 152
4 delno ne soglašam 135
5 sploh ne soglašam 187
9 ne vem 148
8 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.80D V1.80 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VLADO IN Z GOSPODARSTVOM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE. PROSIMO UPORABITE ŽE NAPISANE ODGOVORE.

d) Če bi bil sprejet kak krivičen zakon, sam proti temu ne bi mogel nič storiti

Vrednost 32574 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 591
2 delno soglašam 178
3 niti soglašam niti ne soglašam 54
4 delno ne soglašam 40
5 sploh ne soglašam 52
9 ne vem 117
8 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.80E V1.80 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VLADO IN Z GOSPODARSTVOM. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO TRDITEV POVESTE, V KAKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE. PROSIMO UPORABITE ŽE NAPISANE ODGOVORE.

e) Politične reforme v Sloveniji so prehitre.

Vrednost 32673 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 243
2 delno soglašam 265
3 niti soglašam niti ne soglašam 121
4 delno ne soglašam 76
5 sploh ne soglašam 157
9 ne vem 169
8 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.81A V1.81 ZDAJ BI VAS RAD VPRAŠAL, V KAKŠNI MERI ZAUPATE NASLEDNJIM SKUPINAM LJUDI. ČE UPORABITE ODGOVORE NA TEM LISTU, ALI MI LAHKO POVESTE, KOLIKO ZAUPATE... (Prebrati in obkrožiti le en odgovor za vsako skupino)

a) vaši družini

Vrednost 32772 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 918
2 malo jim zaupam 75
3 niti zaupam, niti ne zaupam 16
4 ne zaupam jim dosti 3
5 sploh jim ne zaupam 1
9 ne vem 18
8 b. O. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.81B V1.81 ZDAJ BI VAS RAD VPRAŠAL, V KAKŠNI MERI ZAUPATE NASLEDNJIM SKUPINAM LJUDI. ČE UPORABITE ODGOVORE NA TEM LISTU, ALI MI LAHKO POVESTE, KOLIKO ZAUPATE... (Prebrati in obkrožiti le en odgovor za vsako skupino)

b) slovenskemu ljudstvu na splošno

Vrednost 32871 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 416
2 malo jim zaupam 423
3 niti zaupam, niti ne zaupam 114
4 ne zaupam jim dosti 37
5 sploh jim ne zaupam 15
9 ne vem 28
8 b. O. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.81C V1.81 ZDAJ BI VAS RAD VPRAŠAL, V KAKŠNI MERI ZAUPATE NASLEDNJIM SKUPINAM LJUDI. ČE UPORABITE ODGOVORE NA TEM LISTU, ALI MI LAHKO POVESTE, KOLIKO ZAUPATE... (Prebrati in obkrožiti le en odgovor za vsako skupino)

c) Hrvatom

Vrednost 32970 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 65
2 malo jim zaupam 260
3 niti zaupam, niti ne zaupam 193
4 ne zaupam jim dosti 269
5 sploh jim ne zaupam 187
9 ne vem 56
8 b. O. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.81D V1.81 ZDAJ BI VAS RAD VPRAŠAL, V KAKŠNI MERI ZAUPATE NASLEDNJIM SKUPINAM LJUDI. ČE UPORABITE ODGOVORE NA TEM LISTU, ALI MI LAHKO POVESTE, KOLIKO ZAUPATE... (Prebrati in obkrožiti le en odgovor za vsako skupino)

d) Srbom

Vrednost 33069 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 15
2 malo jim zaupam 94
3 niti zaupam, niti ne zaupam 163
4 ne zaupam jim dosti 228
5 sploh jim ne zaupam 473
9 ne vem 57
8 b. O. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.81E V1.81 ZDAJ BI VAS RAD VPRAŠAL, V KAKŠNI MERI ZAUPATE NASLEDNJIM SKUPINAM LJUDI. ČE UPORABITE ODGOVORE NA TEM LISTU, ALI MI LAHKO POVESTE, KOLIKO ZAUPATE... (Prebrati in obkrožiti le en odgovor za vsako skupino)

e) Avstrijcem

Vrednost 33168 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 78
2 malo jim zaupam 300
3 niti zaupam, niti ne zaupam 260
4 ne zaupam jim dosti 187
5 sploh jim ne zaupam 116
9 ne vem 89
8 b. O. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.81F V1.81 ZDAJ BI VAS RAD VPRAŠAL, V KAKŠNI MERI ZAUPATE NASLEDNJIM SKUPINAM LJUDI. ČE UPORABITE ODGOVORE NA TEM LISTU, ALI MI LAHKO POVESTE, KOLIKO ZAUPATE... (Prebrati in obkrožiti le en odgovor za vsako skupino)

f) Italijanom

Vrednost 33267 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 56
2 malo jim zaupam 250
3 niti zaupam, niti ne zaupam 268
4 ne zaupam jim dosti 200
5 sploh jim ne zaupam 154
9 ne vem 102
8 b. O. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.81G V1.81 ZDAJ BI VAS RAD VPRAŠAL, V KAKŠNI MERI ZAUPATE NASLEDNJIM SKUPINAM LJUDI. ČE UPORABITE ODGOVORE NA TEM LISTU, ALI MI LAHKO POVESTE, KOLIKO ZAUPATE... (Prebrati in obkrožiti le en odgovor za vsako skupino)

g) Američanom

Vrednost 33366 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 48
2 malo jim zaupam 187
3 niti zaupam, niti ne zaupam 244
4 ne zaupam jim dosti 219
5 sploh jim ne zaupam 209
9 ne vem 123
8 b. O. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.81H V1.81 ZDAJ BI VAS RAD VPRAŠAL, V KAKŠNI MERI ZAUPATE NASLEDNJIM SKUPINAM LJUDI. ČE UPORABITE ODGOVORE NA TEM LISTU, ALI MI LAHKO POVESTE, KOLIKO ZAUPATE... (Prebrati in obkrožiti le en odgovor za vsako skupino)

h) Rusom

Vrednost 33465 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 29
2 malo jim zaupam 116
3 niti zaupam, niti ne zaupam 235
4 ne zaupam jim dosti 228
5 sploh jim ne zaupam 299
9 ne vem 123
8 b. O. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.81I V1.81 ZDAJ BI VAS RAD VPRAŠAL, V KAKŠNI MERI ZAUPATE NASLEDNJIM SKUPINAM LJUDI. ČE UPORABITE ODGOVORE NA TEM LISTU, ALI MI LAHKO POVESTE, KOLIKO ZAUPATE... (Prebrati in obkrožiti le en odgovor za vsako skupino)

i) Romom (Ciganom)

Vrednost 33564 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 28
2 malo jim zaupam 83
3 niti zaupam, niti ne zaupam 158
4 ne zaupam jim dosti 195
5 sploh jim ne zaupam 451
9 ne vem 116
8 b. O. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.82

V1.82 ALI STE BILI ROJENI V SLOVENIJI?

Vrednost 33663 Frekvenca
1 da 916
2 drugje v bivši Jugoslaviji 101
3 drugje v Evropi 14
4 izven Evrope 2
8 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1.83

(če ni bil rojen v Sloveniji) V1.83 KATEREGA LETA STE PRIŠLI V SLOVENIJO?

Vrednost 33762 Frekvenca
1 v zadnjih dveh letih 5
2 v zadnjih treh do petih letih 0
3 pred petimi do desetimi leti 12
4 pred desetimi do petnajstimi leti 23
5 pred več kot petnajstimi leti 77
6 je rojen v Sloveniji 916
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1.84

V1.84 KATERE NARODNOSTI STE?

Vrednost 33861 Frekvenca
1 Albanec 1
2 Črnogorec 1
3 Hrvat 40
4 Italijan 2
5 Madžar 2
6 Makedonec 1
7 Musliman 18
8 Slovenec 937
9 Srb 17
10 Jugoslovan 4
11 druge narodnosti 10
98 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V1.85

V1.85 POGOSTO JE SLIŠATI RAZPRAVE O TEM, KAJ BI ZA SLOVENIJO POMENILO ČLANSTVO V EVROPSKI SKUPNOSTI, ŠE POSEBEJ GLEDE MOŽNOSTI PREVLADE SKUPNIH ZNAČILNOSTI IN OHRANJANJA RAZLIK MED POSAMEZNIMI ČLANICAMI. TRDITEV A: Nekateri ljudje pravijo: če naj bi bila Slovenija kot evropska država resnično združena z drugimi državami v skupnosti, bi to pomenilo konec njene nacionalne, zgodovinske in kulturne identitete. Žrtvovani bi bili tudi ekonomski interesi države. TRDITEV B: Drugi menijo: samo resnično združena Evropa lahko ščiti nacionalno, zgodovinsko in kulturno identiteto Slovenije in drugih ev- ropskih držav, ter njihove ekonomske interese pred konkurenco svetovnih velesil. ZANIMA NAS, ALI VAM JE BLIŽJA PRVA TRDITEV (TRDITEV A) ALI DRUGA (TRDITEV B). PROSIMO, DA SE POSLUŽITE LESTVICE SPODAJ. 1 NAJ POMENI, DA SE POPOLNOMA STRINJATE S TRDITVIJO A, 7 PA, DA SE POPOLNOMA STRINJATE S TRDITVIJO B. ŠTEVILKE MED OBEMA PA KAŽEJO, S KATERO TRDITVIJO S BOLJ STRINJATE.

Vrednost 33960 Frekvenca
1 1-A 58
2 2 41
3 3 69
4 4 159
5 5 127
6 6 159
7 7-B 191
9 ne vem 225
8 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1.86A

V1.86A ČE BI JUTRI BILE SPLOŠNE VOLITVE, ZA KATERO STRANKO BI VI GLASOVALI? (možen je en odgovor pod A)

Vrednost 34059 Frekvenca
1 Demokratska stranka (DS) 86
2 Krščanski socialisti (KS) 26
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 80
4 Liberalna stranka (LS) 21
5 SDZ - Narodna demokratska stranka (SDZ - NDS) 6
6 Socialdemokratska unija (SDU) 5
7 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDSS) 36
8 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 8
9 Slovenska ljudska stranka (SLS) 30
10 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 57
11 Socialdemokratska prenova (SDP) 60
12 Zeleni slovenije (ZS) 54
13 drugo stranko 13
89 nobeno 167
99 ne vem kako bi ravnal 371
98 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 89

V1.86B

V1.86B IN KATERO STRANKO BI VI IZBRALI KOT DRUGO? (en odgovor pod B)

Vrednost 34158 Frekvenca
1 Demokratska stranka (DS) 39
2 Krščanski socialisti (KS) 15
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 39
4 Liberalna stranka (LS) 23
5 SDZ - Narodna demokratska stranka (SDZ - NDS) 11
6 Socialdemokratska unija (SDU) 5
7 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDSS) 29
8 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 19
9 Slovenska ljudska stranka (SLS) 35
10 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 24
11 Socialdemokratska prenova (SDP) 28
12 Zeleni slovenije (ZS) 73
13 drugo stranko 8
89 nobeno 219
99 ne vem kako bi ravnal 410
98 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 89

V1.86C

(Če je odgovor "ne vem" ali "nočem odgovorit"): V1.86C IN ALI JE KATERA STRANKA, ZA KATERO BI REKLI, DA SE VAM ZDI PRIVLAČNA? (možen je en odgovor pod C)

Vrednost 34257 Frekvenca
1 Demokratska stranka (DS) 32
2 Krščanski socialisti (KS) 9
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 36
4 Liberalna stranka (LS) 10
5 SDZ - Narodna demokratska stranka (SDZ - NDS) 6
6 Socialdemokratska unija (SDU) 2
7 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDSS) 12
8 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 5
9 Slovenska ljudska stranka (SLS) 22
10 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 18
11 Socialdemokratska prenova (SDP) 26
12 Zeleni slovenije (ZS) 53
13 drugo stranko 10
89 nobeno 252
99 ne vem kako bi ravnal 307
98 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 89

V2.1A1 V2 ALKOHOLIZEM V2.1 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ (VINO, PIVO, ŽGANE PIJAČE) JE DANES V SVETU SPLOŠNO RAZŠIRJENO. ZANIMA NAS VAŠE MNENJE O KORISTNOSTI IN ŠKODLJIVOSTI PITJA ALKOHOLNIH PIJAČ. ZAKAJ JE PO VAŠI OCENI PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ KORISTNO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - za gasitev žeje

Vrednost 34356 Frekvenca
1 izbere 230
0 ne izbere 804

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.1A2 V2 ALKOHOLIZEM V2.1 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ (VINO, PIVO, ŽGANE PIJAČE) JE DANES V SVETU SPLOŠNO RAZŠIRJENO. ZANIMA NAS VAŠE MNENJE O KORISTNOSTI IN ŠKODLJIVOSTI PITJA ALKOHOLNIH PIJAČ. ZAKAJ JE PO VAŠI OCENI PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ KORISTNO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - za osebno sprostitev napetosti in sproščenost v družbi

Vrednost 34455 Frekvenca
1 izbere 296
0 ne izbere 738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.1A3 V2 ALKOHOLIZEM V2.1 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ (VINO, PIVO, ŽGANE PIJAČE) JE DANES V SVETU SPLOŠNO RAZŠIRJENO. ZANIMA NAS VAŠE MNENJE O KORISTNOSTI IN ŠKODLJIVOSTI PITJA ALKOHOLNIH PIJAČ. ZAKAJ JE PO VAŠI OCENI PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ KORISTNO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - za blažitev vsakodnevnih skrbi in lajšanje življenskih težav

Vrednost 34554 Frekvenca
1 izbere 88
0 ne izbere 946

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.1A4 V2 ALKOHOLIZEM V2.1 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ (VINO, PIVO, ŽGANE PIJAČE) JE DANES V SVETU SPLOŠNO RAZŠIRJENO. ZANIMA NAS VAŠE MNENJE O KORISTNOSTI IN ŠKODLJIVOSTI PITJA ALKOHOLNIH PIJAČ. ZAKAJ JE PO VAŠI OCENI PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ KORISTNO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - za večanje odpornosti proti boleznim in za domače zdravljenje bolezni

Vrednost 34653 Frekvenca
1 izbere 146
0 ne izbere 888

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.1A5 V2 ALKOHOLIZEM V2.1 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ (VINO, PIVO, ŽGANE PIJAČE) JE DANES V SVETU SPLOŠNO RAZŠIRJENO. ZANIMA NAS VAŠE MNENJE O KORISTNOSTI IN ŠKODLJIVOSTI PITJA ALKOHOLNIH PIJAČ. ZAKAJ JE PO VAŠI OCENI PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ KORISTNO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - za pogum v nevarnosti

Vrednost 34752 Frekvenca
1 izbere 95
0 ne izbere 939

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.1A6 V2 ALKOHOLIZEM V2.1 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ (VINO, PIVO, ŽGANE PIJAČE) JE DANES V SVETU SPLOŠNO RAZŠIRJENO. ZANIMA NAS VAŠE MNENJE O KORISTNOSTI IN ŠKODLJIVOSTI PITJA ALKOHOLNIH PIJAČ. ZAKAJ JE PO VAŠI OCENI PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ KORISTNO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - da se človek ogreje, kadar ga zebe

Vrednost 34851 Frekvenca
1 izbere 219
0 ne izbere 815

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.1A7 V2 ALKOHOLIZEM V2.1 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ (VINO, PIVO, ŽGANE PIJAČE) JE DANES V SVETU SPLOŠNO RAZŠIRJENO. ZANIMA NAS VAŠE MNENJE O KORISTNOSTI IN ŠKODLJIVOSTI PITJA ALKOHOLNIH PIJAČ. ZAKAJ JE PO VAŠI OCENI PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ KORISTNO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - da zmoreš težko delo

Vrednost 34950 Frekvenca
1 izbere 179
0 ne izbere 855

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.1A8 V2 ALKOHOLIZEM V2.1 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ (VINO, PIVO, ŽGANE PIJAČE) JE DANES V SVETU SPLOŠNO RAZŠIRJENO. ZANIMA NAS VAŠE MNENJE O KORISTNOSTI IN ŠKODLJIVOSTI PITJA ALKOHOLNIH PIJAČ. ZAKAJ JE PO VAŠI OCENI PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ KORISTNO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - drugo

Vrednost 35049 Frekvenca
1 izbere 26
0 ne izbere 1008

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.1NIKO V2 ALKOHOLIZEM V2.1 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ (VINO, PIVO, ŽGANE PIJAČE) JE DANES V SVETU SPLOŠNO RAZŠIRJENO. ZANIMA NAS VAŠE MNENJE O KORISTNOSTI IN ŠKODLJIVOSTI PITJA ALKOHOLNIH PIJAČ. ZAKAJ JE PO VAŠI OCENI PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ KORISTNO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - pitje alkoholnih pijač ni koristno

Vrednost 35148 Frekvenca
1 izbere 556
0 ne izbere 478

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.2A1 V2.2 IN ZAKAJ JE PITJE AKOHOLNIH PIJAČ ŠKODLJIVO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - kvari zdravje

Vrednost 35247 Frekvenca
1 izbere 948
0 ne izbere 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.2A2 V2.2 IN ZAKAJ JE PITJE AKOHOLNIH PIJAČ ŠKODLJIVO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - skrajšuje življenje

Vrednost 35346 Frekvenca
1 izbere 778
0 ne izbere 256

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.2A3 V2.2 IN ZAKAJ JE PITJE AKOHOLNIH PIJAČ ŠKODLJIVO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - zmanjšuje sposobnost za vožnjo

Vrednost 35445 Frekvenca
1 izbere 909
0 ne izbere 125

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.2A4 V2.2 IN ZAKAJ JE PITJE AKOHOLNIH PIJAČ ŠKODLJIVO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - zmanjšuje sposobnost za poklicno delo

Vrednost 35544 Frekvenca
1 izbere 874
0 ne izbere 160

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.2A5 V2.2 IN ZAKAJ JE PITJE AKOHOLNIH PIJAČ ŠKODLJIVO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - kvari odnose med zakoncema

Vrednost 35643 Frekvenca
1 izbere 920
0 ne izbere 114

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.2A6 V2.2 IN ZAKAJ JE PITJE AKOHOLNIH PIJAČ ŠKODLJIVO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - otežuje vsakodnevne stike z ljudmi

Vrednost 35742 Frekvenca
1 izbere 800
0 ne izbere 234

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.2A7 V2.2 IN ZAKAJ JE PITJE AKOHOLNIH PIJAČ ŠKODLJIVO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - povzroča škodo pri vzgoji lastnih otrok

Vrednost 35841 Frekvenca
1 izbere 904
0 ne izbere 130

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.2A8 V2.2 IN ZAKAJ JE PITJE AKOHOLNIH PIJAČ ŠKODLJIVO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - drugo

Vrednost 35940 Frekvenca
1 izbere 24
0 ne izbere 1010

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.2NISK V2.2 IN ZAKAJ JE PITJE AKOHOLNIH PIJAČ ŠKODLJIVO? (Možnih je več odgovorov)

O1 - pitje alkoholnih pijač ni škodljivo

Vrednost 36039 Frekvenca
1 izbere 23
0 ne izbere 1011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2.3A V2.3 LJUDJE IMAJO ZELO RAZLIČNA MNENJA O TEM,KAKO POGOSTO JE PAMETNO PITI RAZNE ALKOHOLNE PIJAČE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM? (Za vsako od naštetih pijač obkrožiti le en odgovor)

a) vino

Vrednost 36138 Frekvenca
1 vsak dan 437
2 enkrat na teden 293
3 nekajkrat na leto 167
4 nikoli 53
5 ne vem 83
8 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.3B V2.3 LJUDJE IMAJO ZELO RAZLIČNA MNENJA O TEM,KAKO POGOSTO JE PAMETNO PITI RAZNE ALKOHOLNE PIJAČE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM? (Za vsako od naštetih pijač obkrožiti le en odgovor)

b) pivo

Vrednost 36237 Frekvenca
1 vsak dan 353
2 enkrat na teden 331
3 nekajkrat na leto 161
4 nikoli 82
5 ne vem 107
8 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.3C V2.3 LJUDJE IMAJO ZELO RAZLIČNA MNENJA O TEM,KAKO POGOSTO JE PAMETNO PITI RAZNE ALKOHOLNE PIJAČE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM? (Za vsako od naštetih pijač obkrožiti le en odgovor)

c) doma izdelane sadne alkoholne pijače

Vrednost 36336 Frekvenca
1 vsak dan 206
2 enkrat na teden 226
3 nekajkrat na leto 283
4 nikoli 202
5 ne vem 116
8 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.3D V2.3 LJUDJE IMAJO ZELO RAZLIČNA MNENJA O TEM,KAKO POGOSTO JE PAMETNO PITI RAZNE ALKOHOLNE PIJAČE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM? (Za vsako od naštetih pijač obkrožiti le en odgovor)

d) žgane pijače (žganje, konjak, vinjak, rum, vodka, viski...)

Vrednost 36435 Frekvenca
1 vsak dan 60
2 enkrat na teden 147
3 nekajkrat na leto 356
4 nikoli 381
5 ne vem 89
8 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2.4A V2.4 ZANIMA NAS TUDI VAŠE MNENJE O TEM, PRI KATERI KOLIČINI POSTANE PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ ŠKODLJIVO? (Za vsako od naštetih pijač obkrožite le en odgovor)

A) za vino:

Vrednost 36534 Frekvenca
1 več kot 2 dcl dnevno 449
2 več kot pol litra dnevno 328
3 več kot en liter dnevno 160
4 drugo 16
5 vsako pitje vina je škodljivo 70
6 pitje vina sploh ni škodljivo 9
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2.4B V2.4 ZANIMA NAS TUDI VAŠE MNENJE O TEM, PRI KATERI KOLIČINI POSTANE PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ ŠKODLJIVO? (Za vsako od naštetih pijač obkrožite le en odgovor)

B) za pivo:

Vrednost 36633 Frekvenca
1 več kot eno pivo dnevno (pol litra) 507
2 več kot tri piva dnevno 426
3 drugo 22
4 vsako pitje piva je škodljivo 66
5 pitje piva sploh ni škodljivo 11
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2.4C V2.4 ZANIMA NAS TUDI VAŠE MNENJE O TEM, PRI KATERI KOLIČINI POSTANE PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ ŠKODLJIVO? (Za vsako od naštetih pijač obkrožite le en odgovor)

C) za žgane pijače:

Vrednost 36732 Frekvenca
1 več kot šilce (0,3 l) žgane pijaže dnevno 521
2 več kot en dcl žgane pijače dnevno 200
3 drugo 19
4 vsako pitje žganih pijač je škodljivo 286
5 pitje žganih pijač sploh ni škodljivo 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2.5A V2.5 KADAR LJUDJE VIDIJO PIJANEGA MOŠKEGA ALI ŽENSKO, JIM PRIDEJO NA MISEL RAZLIČNE STVARI. ZANIMA NAS, KATERA OD TREH NAVEDENIH MISLI JE NAJBLIŽJA VAM OSEBNO? (Obkrožiti le en odgovor za moškega in enega za žensko)

A) za moškega:

Vrednost 36831 Frekvenca
1 Vsakemu se lahko zgodi. 492
2 Naj bi se ne kazal na javnem mestu. 280
3 Sram naj ga bo. 259
8 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.5B V2.5 KADAR LJUDJE VIDIJO PIJANEGA MOŠKEGA ALI ŽENSKO, JIM PRIDEJO NA MISEL RAZLIČNE STVARI. ZANIMA NAS, KATERA OD TREH NAVEDENIH MISLI JE NAJBLIŽJA VAM OSEBNO? (Obkrožiti le en odgovor za moškega in enega za žensko)

B) za žensko:

Vrednost 36930 Frekvenca
1 Vsaki se lahko zgodi. 308
2 Naj bi se ne kazala na javnem mestu 276
3 Sram naj jo bo. 447
8 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.6A V2.6 KAJ PA MENITE O VAŠEM ZNANCU ALI PRIJATELJU...: (Za vsak primer posebej obkrožite le en odgovor)

A) ...ki so ga ujeli, ko je vozil opit?

Vrednost 37029 Frekvenca
1 vsakemu se lahko zgodi. 406
2 imel ja pač smolo. 212
3 prav je, kaj pa počne take stvari. 413
8 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.6B V2.6 KAJ PA MENITE O VAŠEM ZNANCU ALI PRIJATELJU...: (Za vsak primer posebej obkrožite le en odgovor)

B) ...ki je pijan udaril ženo?

Vrednost 37128 Frekvenca
1 je že zaslužila. 25
2 to je njun problem. 335
3 je pokvarjenec. 669
8 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.6C V2.6 KAJ PA MENITE O VAŠEM ZNANCU ALI PRIJATELJU...: (Za vsak primer posebej obkrožite le en odgovor)

C) ...ki je zaradi popivanja že tretji dan v bolniškem staležu?

Vrednost 37227 Frekvenca
1 saj tak res ne more na delo. 193
2 če ne bi bil v staležu, bi navsezadnje še izgubil delo. 65
3 zdravnik, ki mu je priznal bolniško, ne dela prav. 770
8 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2.6D V2.6 KAJ PA MENITE O VAŠEM ZNANCU ALI PRIJATELJU...: (Za vsak primer posebej obkrožite le en odgovor)

D) ...ki je pijan na delu?

Vrednost 37326 Frekvenca
1 vsakemu se lahko zgodi. 142
2 naj se skrije, da ga šef ne dobi. 146
3 kaznovati ge je treba. 740
8 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3.1

V3 DEMOGRAFIJA V3.1 SPOL RESPONDENTA

Vrednost 37425 Frekvenca
1 moški 487
2 ženski 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3.2A

V3.2 V3.2A ALI MI LAHKO POVESTE LETO VAŠEGA ROJSTVA......

Vrednost 37524 Frekvenca
21 3
22 11
23 16
71 26
72 17
73 13
74 25

Vrednosti spremenljivk od 21 do 74

V3.2B

V3.2B TO POMENI, DA IMATE SEDAJ ... LET.

Vrednost 37623 Frekvenca
17 18
18 14
19 7
70 13
71 1
75 1
79 1

Vrednosti spremenljivk od 17 do 79

V3.3

V3.3 KOLIKO STE BILI STARI, KO STE KONČALI SVOJE IZOBRAŽEVANJE, BODISI V ŠOLI ALI PA NA DRUGI INSTITUCIJI ZA VIŠJE IZOBRAŽEVANJE? (Napišite v letih...)

Vrednost 37722 Frekvenca
0 1
8 2
9 1
83 1
88 1
89 2
98 68

Vrednosti spremenljivk od 8 do 89

V3.4

V3.4 ALI ŽIVITE SKUPAJ S STARŠI?

Vrednost 37821 Frekvenca
1 da 267
2 ne 765
8 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3.5A

V3.5 ALI STE ZAPOSLENI ALI NISTE? (Če DA) V3.5A KOLIKO UR DELATE NA TEDEN? (Če imate več kot eno zaposlitev, upoštevajte glavno zaposlitev)

Vrednost 37920 Frekvenca
1 (ČE IMA PLAČANO ZAPOSLITEV) 30 ur na teden ali več 538
2 manj kot 30 ur na teden 18
3 samozaposlitev 40
4 (ČE NIMA PLAČANE ZAPOSLITVE) upokojen 211
5 gospodinja, ni drugje zaposlena 59
6 študent 56
7 nezaposlen 68
8 drugo 35
9 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V3.5B

V3.5B V KATEREM POKLICU DELATE (STE DELALI)? (Če ste imeli več kot eno zaposlitev, upoštevati glavno zaposlitev). KAJ JE (BILO) VAŠE DELO? (napišite na črto in obkrožite spodaj)

Vrednost 38019 Frekvenca
1 delodajalec, poslovodja/direktor v podjetju z več kot 10 zaposlenimi 19
2 poslovodja v podjetju z manj kot 10 zaposlenimi 25
3 strokovnjak, uslužbenec na visoki ravni (pravnik, ekonomist, zdravnik, profesor...) 89
4 uradnik, uslužbenec na srednji ravni 168
5 uradnik, uslužbenec na nižji ravni 22
6 preddelavec in kontrolor 19
7 kvalificiran delavec (KV) 263
8 polkvalificiran delavec (PK) 108
9 nekvalificirani delavec (NK) 121
10 samostojen kmet 33
11 kmetijski delavec 17
12 član oboroženih sil, pripadnik TO, policije 7
13 nikoli ni bil zaposlen 116
98 b. o. 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V3.6

V3.6 ALI STE VI SAMI TISTI, KI PRIDOBIVA NAJVEČ DOHODKA, POTREBNEGA ZA VAŠE ŽIVLJENJE?

Vrednost 38118 Frekvenca
1 da --------------------vpr V3.8 614
2 ne 414
8 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3.7A

V3.7 V3.7A ALI JE TISTA OSEBA, KI PRIDOBIVA NAJVEČ DOHODKA PRI VAS, SEDAJ ZAPOSLENA ALI NI ZAPOSLENA?

Vrednost 38217 Frekvenca
1 da 293
2 ne 116
3 sam pridobiva največ dohodka 613
8 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3.7B

V3.7B KAKŠEN JE NJEN/NJEGOV POKLIC? (Vpišite) KAKŠNO JE NJEGOVO/NJENO DELO? (napišite na črto in obkrožite spodaj)

Vrednost 38316 Frekvenca
1 delodajalec, poslovodja/direktor v podjetju z več kot 10 zaposlenimi 11
2 poslovodja v podjetju z manj kot 10 zaposlenimi 10
3 strokovnjak, uslužbenec na visoki ravni (pravnik, ekonomist, zdravnik, profesor...) 75
4 uradnik, uslužbenec na srednji ravni 56
5 uradnik, uslužbenec na nižji ravni 4
6 preddelavec in kontrolor 17
7 kvalificiran delavec (KV) 134
8 polkvalificiran delavec (PK) 29
9 nekvalificirani delavec (NK) 34
10 samostojen kmet 13
11 kmetijski delavec 7
12 član oboroženih sil, pripadnik TO, policije 0
13 nikoli ni bil zaposlen 0
98 b. o. 30
99 614

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V3.8

V3.8 TU JE LESTVICA DOHODKOV IN RADI BI VEDELI, V KATERO SKUPINO SODI VAŠE GOSPODINJSTVO, ČE UPOŠTEVATE VSE ZASLUŽKE DOHODKE, POKOJNINE IN DRUGE DOHODKE GOSPODINJSTVA. POVEJTE NAM LE ČRKO TISTE SKUPINE, V KATERO SODI VAŠE GOSPODINJSTVO, PREDNO PLAČATE DAVKE IN DRUGE DAJATVE.

Vrednost 38415 Frekvenca
1 C VISOKI DOHODKI 189
2 D 90
3 E 139
4 F 143
5 G 265
6 H 88
7 I 68
8 J 27
9 K 7
10 L NIZKI DOHODKI 5
98 ni odgovora 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ (1 do 140)

Vrednost 38514 Frekvenca
1 15
3 14
5 16
133 15
135 12
137 15
139 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 139

ANKET

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA (1 do 27)

Vrednost 38613 Frekvenca
1 57
2 56
3 60
4 51
5 52
6 34
7 23
8 4
9 4
10 57
11 56
12 59
13 53
14 54
15 33
16 28
17 5
18 5
19 55
20 52
21 52
22 59
23 58
24 28
25 29
26 5
27 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

OBCINA

OBČINA (1 do 68)

Vrednost 38712 Frekvenca
1 16
2 15
3 31
61 15
62 15
64 83
65 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 65

V3.9

V3.9 SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS RESPONDENTA

Vrednost 38811 Frekvenca
1 AB (zgorni, zgornji-srednji razred) 163
2 C1 (srednji, ne-manualni delavec) 293
3 C2 (manualni delavci - kvalificirani, polkvalificirani) 368
4 DE (manualni delavci-nekvalificirnezaposleni) 193
8 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3.10

V3.10 MED INTERVJUJEM JE RESPONDENT POKAZAL...

Vrednost 38910 Frekvenca
1 veliko zanimanje 445
2 srednje zanimanje 466
3 nič kaj dosti zanimanja 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3.11

V3.11 VELIKOST NASELJA

Vrednost 3909 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas (oddaljena od pošte, šole, trgovine) z do 500 prebivalci 333
2 vas, kraj (s šolo, pošto, trgovino), trg z nad 500 do 2000 prebivalci 212
3 kraj z nad 2000 do 5000 prebivalci 63
4 kraj z nad 5000 do 10000 prebivalci 80
5 kraj z nad 10000 do 20000 prebivalcev 100
6 kraj z nad 20000 do 50000 prebivalcev 35
7 kraj z nad 50000 do 100.000 prebivalcev 30
8 kraj z nad 100.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

TIPKS

TIP KRAJEVNE SKUPNOSTI:

Vrednost 3918 Frekvenca
1 mestna 417
2 primestna 153
3 vaška 464

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3.12A

V3.12A čas ob koncu intervjuja

Vrednost 3927 Frekvenca
0 1
" " 1033

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

UR

V3.12B skupna dolžina intervjuja: UR

Vrednost 3936 Frekvenca
0 193
1 754
2 77
3 6
4 2
5 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

MINUT

MINUT

Vrednost 3945 Frekvenca
0 184
1 3
2 4
52 1
55 48
57 1
58 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 58

STOBISK

ŠTEVILO OBISKOV 1 2 3 4 5

Vrednost 3954 Frekvenca
1 465
2 380
3 127
4 47
5 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

DAN

DAN dan anketiranja

Vrednost 3963 Frekvenca
1 44
2 33
3 16
4 19
5 16
6 15
7 19
8 11
9 6
10 8
12 6
13 2
14 6
15 14
16 17
17 39
18 37
19 43
20 53
21 64
22 88
23 113
24 80
25 70
26 50
27 48
28 51
29 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 29

MESEC

MESEC mesec anketiranja

Vrednost 3972 Frekvenca
2 829
3 205

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

VNOS

VNOS

Vrednost 3981 Frekvenca
11 171
14 308
16 239
17 195
22 121

Vrednosti spremenljivk od 11 do 22

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

Opis

opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava ], februar 1992. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija ], 2000. ADP - IDNo: SJM921.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 1999

SORODNE RAZISKAVE

CESTE94 - Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji

ISSPSJ89 - ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah

POV_18 - Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

SJM - Slovensko javno mnenje: Opis serije

SJM162 - Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM161 - Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

SJM14 - Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

SJM13 - Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

SJM122 - Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM121 - Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

SJM112 - Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

SJM111 - Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu

SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

SJM092 - Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti

SJM091 - Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)

SJM082 - Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM081 - Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot

SJM07 - Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici

SJM062 - Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)

SJM061 - Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava

SJM053 - Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah

SJM052 - Slovensko javno mnenje 2005/2: Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava

SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu

SJM042 - Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM041 - Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava - EES

SJM034 - Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP

SJM033 - Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic

SJM032 - Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji

SJM031 - Slovensko javno mnenje 2003/1

SJM022 - Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa

SJM021 - Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO

SJM013 - Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM011 - Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih

SJM002 - Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM993 - Slovensko javno mnenje 1999/3: Evropska raziskava vrednot

SJM992 - Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja

SJM991 - Slovensko javno mnenje 1999/1: Demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in Nacionalna varnost

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM981 - Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji

SJM973 - Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža

SJM972 - Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve

SJM971 - Slovensko javno mnenje 1997/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji

SJM962 - Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM954 - Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije

SJM953 - Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM952 - Slovensko javno mnenje 1995/2: Mednarodna raziskava vrednot

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM945 - Slovensko javno mnenje 1994/5: Nacionalna varnost in mednarodni odnosi

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM942 - Slovensko javno mnenje 1994/2: Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot

SJM941 - Slovensko javno mnenje 1994/1: Razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu

SJM932 - Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM923 - Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije

SJM922 - Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah

SJM912 - Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi

SJM911 - Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah

SJM903 - Slovensko javno mnenje 1990/3: Raziskava stališč o nacionalni varnosti ter o vprašanjih energetike in ekologije

SJM90 - Slovensko javno mnenje 1990

SJM88 - Slovensko javno mnenje 1988

SJM87 - Slovensko javno mnenje 1987

SJM86 - Slovensko javno mnenje 1986

SJM84 - Slovensko javno mnenje 1984

SJM83 - Slovensko javno mnenje 1983

SJM82 - Slovensko javno mnenje 1981/82

SJM80 - Slovensko javno mnenje 1980

SJM78 - Slovensko javno mnenje 1978

SJM76 - Slovensko javno mnenje 1975/76

SJM73 - Slovensko javno mnenje 1973

SJM72 - Slovensko javno mnenje 1972

SJM71 - Slovensko javno mnenje 1970/71

SJM69 - Slovensko javno mnenje 1969

SJM68 - Slovensko javno mnenje 1968

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

SJMUST90 - Slovensko javno mnenje 1990/2: Stališča Slovencev ob novi ustavi

SJMUST89 - Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih

SJMUST88 - Slovensko javno mnenje 1988: Stališča o ustavnih spremembah

SLOAVS94 - Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994

WVS - Mednarodna raziskava vrednot: Opis serije

WVS_95 - Mednarodna raziskava vrednot, 1981-1984, 1990-1993, in 1995-1997: Združeni podatki iz prvih treh izvedb ankete

WVSEVS99 - Mednarodna raziskava vrednot, 1999/2000: Združeni podatki

 ZADNJE OBJAVLJENE RAZISKAVE
15. februar 2019

Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

15. februar 2019

Prostorske in okoljske vrednote, 2004

 AKTIVNOSTI ADP
22. oktober 2018 |

Teden odprtega dostopa, 22.–28. 10. 2018

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si