Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM15
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM15_V1
Glavni avtor(ji):
 • Hafner Fink, Mitja
 • Malešič, Marjan
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Malnar, Brina
 • Kurdija, Slavko
 • Uhan, Samo
 • Toš, Niko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Doušak, May
 • Zajšek, Špela
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2015)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zaposlitveni dogovori, lastnosti zaposlitve, izkušnja z zaposlitvijo, razmerje med delom in zasebnim življenjem, centralizacija dela, delovna solidarnost, konflikt med odnosi pri delu, brezposelnost, delovna aktivnost, poklic, delovno mesto, delovno okolje, odnos do vladnih odgovornosti in porabe iz proračuna, državni poseg v ekonomijo, državljanske svoboščine, zanimanje za politiko, zaupanje, temeljne vrednote, zaupanje v ljudi, zaupanje v politične institucije, razumevanje demokracije, zadovoljstvo z življenjem, vrednotenje svobode, enakosti in varnosti, ekološki problemi, demografija, pogledi na nacionalno in mednarodno varnost, območja vojaških operacij

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
zadovoljstvo z razmerami
stališča o delu
vloga države
ogledalo javnega mnenja
stališča o varnosti
demografija


Povzetek:

Slovensko javno mnenje 2015 zajema 4 tematske bloke, ki pokrivajo nacionalne in mednarodne raziskave: Stališča o delu ISSP 2015, Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države ISSP 2016, Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti. Raziskava temelji na reprezentativnem vzorcu (realiziran vzorec N=1024) prebivalcev Republike Slovenije, starejših od 18 let. Izvedena je bila med novembrom 2015 in februarjem 2016. V tem času je 30 anketarjev zbiralo podatke po 150 različnih območjih v Sloveniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10. november 2015 - 23. februar 2016
Čas izdelave: 2015
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Vse polnoletne osebe oziroma državljani, ki imajo volilno pravico.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja 2015 in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 373
 • število enot: 1024

Verzija: december 2016

Spremenljivke

Z1 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Vrednost 13 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen/-na 4
1 . 2
2 . 9
3 . 30
4 . 26
5 . 167
6 . 83
7 . 192
8 . 271
9 . 126
10 izredno zadovoljen/-na 111
88 ne vem 2
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z2 Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Vrednost 22 Frekvenca
0 sploh nisem srečen/-na 5
1 . 2
2 . 11
3 . 27
4 . 20
5 . 146
6 . 91
7 . 142
8 . 268
9 . 168
10 zelo sem srečen/-na 141
88 ne vem 2
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z3 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Vrednost 31 Frekvenca
0 zelo nezadovoljen/-na 6
1 . 8
2 . 23
3 . 54
4 . 64
5 . 161
6 . 137
7 . 187
8 . 212
9 . 94
10 zelo zadovoljen/-na 76
88 ne vem 2
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z1 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Vrednost 1373 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen/-na 4
1 . 2
2 . 9
3 . 30
4 . 26
5 . 167
6 . 83
7 . 192
8 . 271
9 . 126
10 izredno zadovoljen/-na 111
88 ne vem 2
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z2 Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Vrednost 2372 Frekvenca
0 sploh nisem srečen/-na 5
1 . 2
2 . 11
3 . 27
4 . 20
5 . 146
6 . 91
7 . 142
8 . 268
9 . 168
10 zelo sem srečen/-na 141
88 ne vem 2
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z3 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Vrednost 3371 Frekvenca
0 zelo nezadovoljen/-na 6
1 . 8
2 . 23
3 . 54
4 . 64
5 . 161
6 . 137
7 . 187
8 . 212
9 . 94
10 zelo zadovoljen/-na 76
88 ne vem 2
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z4 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Vrednost 4370 Frekvenca
0 veliko slabše 4
1 . 10
2 . 18
3 . 51
4 . 73
5 . 435
6 . 135
7 . 134
8 . 84
9 . 41
10 veliko boljše 11
88 ne vem 28
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 28

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z5 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Vrednost 5369 Frekvenca
0 treba je biti zelo previden 60
1 . 54
2 . 97
3 . 151
4 . 116
5 . 200
6 . 77
7 . 115
8 . 104
9 . 32
10 večini ljudi lahko zaupamo 17
88 ne vem 1
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z6 Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. V kolikšni meri vi odločate?

Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, v kolikšni meri lahko vi odločate o svojem življenju. Pri tem pomeni 0 čisto nič, 10 pa v veliki meri.

Vrednost 6368 Frekvenca
0 čisto nič 7
1 . 5
2 . 17
3 . 36
4 . 43
5 . 152
6 . 104
7 . 152
8 . 234
9 . 116
10 v veliki meri 150
88 ne vem 7
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z7 Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10?

Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Vrednost 7367 Frekvenca
0 pesimist 5
1 . 5
2 . 15
3 . 51
4 . 52
5 . 191
6 . 94
7 . 163
8 . 217
9 . 109
10 optimist 112
88 ne vem 9
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

W1A Prosimo povejte, koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama o delu, pri čemer imejte v mislih delo na splošno. Delo v službi je le način, da človek zasluži denar in nič več. Prosimo povejte, koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama o delu, pri čemer imejte v mislih delo na splošno.

Delo v službi je le način, da človek zasluži denar in nič več.

Vrednost 8366 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 91
2 strinjam se 260
3 niti strinjam, niti ne strinjam 236
4 ne strinjam se 335
5 sploh se ne strinjam 90
8 ne vem 12
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W1B Rad/-a bi hodil/-a v službo, tudi če ne bi potreboval/-a denarja. Prosimo povejte, koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama o delu, pri čemer imejte v mislih delo na splošno.

Rad/-a bi hodil/-a v službo, tudi če ne bi potreboval/-a denarja.

Vrednost 9365 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 148
2 strinjam se 409
3 niti strinjam, niti ne strinjam 184
4 ne strinjam se 194
5 sploh se ne strinjam 68
8 ne vem 20
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W2A Kako pomembna je za vas..., ko pomislite na službo oziroma zaposlitev? varnost zaposlitve Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

varnost zaposlitve

Vrednost 10364 Frekvenca
1 zelo pomembno 571
2 pomembno 388
3 niti pomembno, niti nepomembno 41
4 ni pomembno 10
5 sploh ni pomembno 5
8 ne vem 8
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W2B Kako pomembna je za vas... dober zaslužek Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

dober zaslužek

Vrednost 11363 Frekvenca
1 zelo pomembno 287
2 pomembno 594
3 niti pomembno, niti nepomembno 114
4 ni pomembno 15
5 sploh ni pomembno 6
8 ne vem 7
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W2C Kako pomembna je za vas... veliko možnosti za napredovanje Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

veliko možnosti za napredovanje

Vrednost 12362 Frekvenca
1 zelo pomembno 232
2 pomembno 515
3 niti pomembno, niti nepomembno 194
4 ni pomembno 58
5 sploh ni pomembno 7
8 ne vem 17
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W2D Kako pomembna je za vas... zanimivo delo Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

zanimivo delo

Vrednost 13361 Frekvenca
1 zelo pomembno 469
2 pomembno 481
3 niti pomembno, niti nepomembno 50
4 ni pomembno 10
5 sploh ni pomembno 3
8 ne vem 9
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W2E Kako pomembna je za vas... da lahko delaš samostojno Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

da lahko delaš samostojno

Vrednost 14360 Frekvenca
1 zelo pomembno 331
2 pomembno 510
3 niti pomembno, niti nepomembno 137
4 ni pomembno 30
5 sploh ni pomembno 6
8 ne vem 10
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W2F Kako pomembna je za vas... da pri svojem delu lahko pomagaš drugim Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

da pri svojem delu lahko pomagaš drugim

Vrednost 15359 Frekvenca
1 zelo pomembno 355
2 pomembno 553
3 niti pomembno, niti nepomembno 87
4 ni pomembno 13
5 sploh ni pomembno 6
8 ne vem 10
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W2G Kako pomembna je za vas... da je delo koristno za družbo Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

da je delo koristno za družbo

Vrednost 16358 Frekvenca
1 zelo pomembno 315
2 pomembno 570
3 niti pomembno, niti nepomembno 101
4 ni pomembno 17
5 sploh ni pomembno 8
8 ne vem 12
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W2H Kako pomembna je za vas... da lahko sam razporediš delo v dnevu in tednu Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

da lahko sam razporediš delo v dnevu in tednu

Vrednost 17357 Frekvenca
1 zelo pomembno 249
2 pomembno 436
3 niti pomembno, niti nepomembno 228
4 ni pomembno 78
5 sploh ni pomembno 18
8 ne vem 14
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W2I Kako pomembna je za vas... da imaš osebne stike z drugimi ljudmi Kako pomembna je za vas vsaka od naslednjih stvari, ko pomislite na službo oziroma zaposlitev?

da imaš osebne stike z drugimi ljudmi

Vrednost 18356 Frekvenca
1 zelo pomembno 349
2 pomembno 514
3 niti pomembno, niti nepomembno 107
4 ni pomembno 34
5 sploh ni pomembno 7
8 ne vem 12
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W3 Ali ste se že kdaj oz. ali bi se odrekli dobri priložnosti za zaposlitev v korist vašemu družinskemu življenju?

Ali ste se že kdaj oz. ali bi se odrekli dobri priložnosti za zaposlitev v korist vašemu družinskemu življenju?

Vrednost 19355 Frekvenca
1 da, to sem že storil/-a in bi verjetno še kdaj 199
2 da, to sem že storil/-a, a verjetno ne bi več 77
3 ne, tega še nisem storil/-a, ampak verjetno bi 346
4 ne, tega še nisem storil/-a in verjetno ne bi 328
8 ne vem 72
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W4 Ali ste kdaj oz. bi v prid družinskemu življenju vztrajali v službi, ki vas ni oziroma ne bi izpolnjevala?

Ali ste kdaj oz. bi v prid družinskemu življenju vztrajali v službi, ki vas ni oziroma ne bi izpolnjevala?

Vrednost 20354 Frekvenca
1 da, to sem že storil/-a in bi verjetno še kdaj 162
2 da, to sem že storil/-a, a verjetno ne bi več 122
3 ne, tega še nisem storil/-a, ampak verjetno bi 281
4 ne, tega še nisem storil/-a in verjetno ne bi 394
8 ne vem 63
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W5 Ste bili v zadnjih petih letih neenakopravno obravnavani (diskriminirani) v zvezi z zaposlitvijo, npr. pri prijavi za službo, ko je šlo za povišanje plače ali napredovanje?

Ste bili v zadnjih petih letih neenakopravno obravnavani (diskriminirani) v zvezi z zaposlitvijo, npr. pri prijavi za službo, ko je šlo za povišanje plače ali napredovanje?

Vrednost 21353 Frekvenca
0 nisem bil/-a zaposlen/-a, nisem iskal/-a zaposlitve [preskok na W7] 235
1 da 146
2 ne [preskok na W7] 642
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

W6 Kaj je bil po vašem mnenju glavni razlog za neenakopravno obravnavo? Na to vprašanje so odgovarjali samo tisti, ki so pri W5 odgovorili z 1 ('da').

Kaj je bil po vašem mnenju glavni razlog za neenakopravno obravnavo?

Vrednost 22352 Frekvenca
1 moja starost 28
2 moja rasna, etnična pripadnost 5
3 moja nacionalnost 4
4 moj spol 12
5 moja verska pripadnost 0
6 moja invalidnost, duševna ali telesna bolezen 8
7 moje družinske obveznosti 6
8 moja politična prepričanja 4
9 drugo 77
0 se ne nanaša 877
88 ne vem 2
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
144 880

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W7 Ste bili v zadnjih petih letih na delovnem mestu kakorkoli nadlegovani s strani nadrejenih ali sodelavcev, npr. ste bili deležni ustrahovanja, psihične ali fizične zlorabe?

Ste bili v zadnjih petih letih na delovnem mestu kakorkoli nadlegovani s strani nadrejenih ali sodelavcev, npr. ste bili deležni ustrahovanja, psihične ali fizične zlorabe?

Vrednost 23351 Frekvenca
1 da 84
2 ne 699
0 se ne nanaša (nimam zaposlitve / nadrejenega / sodelavcev) 241
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W8A Koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama? Delavci potrebujejo močne sindikate za zaščito svojih interesov. Koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama?

Delavci potrebujejo močne sindikate za zaščito svojih interesov.

Vrednost 24350 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 243
2 strinjam se 359
3 niti strinjam, niti ne strinjam 197
4 ne strinjam se 127
5 sploh se ne strinjam 59
8 ne vem 38
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W8B Močni sindikati so slabi za slovensko gospodarstvo. Koliko se strinjate ali ne strinjate z navedenima trditvama?

Močni sindikati so slabi za slovensko gospodarstvo.

Vrednost 25349 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 69
2 strinjam se 191
3 niti strinjam, niti ne strinjam 344
4 ne strinjam se 266
5 sploh se ne strinjam 56
8 ne vem 98
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W9 Denimo, da bi lahko sami odločali o vaši sedanji delovni aktivnosti. Kaj od navedenega bi najraje izbrali?

Denimo, da bi lahko sami odločali o vaši sedanji delovni aktivnosti. Kaj od navedenega bi najraje izbrali?

Vrednost 26348 Frekvenca
1 zaposlitev s polnim delovnim časom (30 ur na teden ali več) 684
2 zaposlitev s skrajšanim delovnim časom (od 10 do 29 ur na te 160
3 zaposlitev za manj kot 10 ur na teden 31
4 da sploh ne bi bil zaposlen 127
8 ne vem 22
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W10 Ali trenutno imate plačano zaposlitev?

Ali trenutno imate plačano zaposlitev?

Vrednost 27347 Frekvenca
1 da 488
2 ne [preskok na W32] 535
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W11 Pomislite na vašo sedanjo zaposlitev - koliko delate (vključno z nadurami) in koliko pri tem zaslužite. Če bi lahko izbrali eno od naslednjih treh možnosti, kateri bi dali prednost?

Pomislite na vašo sedanjo zaposlitev - koliko delate (vključno z nadurami) in koliko pri tem zaslužite. Če bi lahko izbrali eno od naslednjih treh možnosti, kateri bi dali prednost?

Vrednost 28346 Frekvenca
1 delati več ur in zaslužiti več denarja 141
2 delati toliko ur kot doslej in zaslužiti toliko denarja kot 296
3 delati manj ur in zaslužiti manj denarja 27
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 23
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
464 560

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W12A Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev. Imam zanesljivo zaposlitev Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

imam zanesljivo zaposlitev

Vrednost 29345 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 206
2 strinjam se 170
3 niti strinjam, niti ne strinjam 58
4 ne strinjam se 45
5 sploh se ne strinjam 7
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W12B moj zaslužek je dober Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

moj zaslužek je dober

Vrednost 30344 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 53
2 strinjam se 158
3 niti strinjam, niti ne strinjam 173
4 ne strinjam se 79
5 sploh se ne strinjam 22
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 539

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W12C imam dobre možnosti za napredovanje Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

imam dobre možnosti za napredovanje

Vrednost 31343 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 44
2 strinjam se 131
3 niti strinjam, niti ne strinjam 113
4 ne strinjam se 139
5 sploh se ne strinjam 54
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 6
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
481 543

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W12D moje delo je zanimivo Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

moje delo je zanimivo

Vrednost 32342 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 174
2 strinjam se 231
3 niti strinjam, niti ne strinjam 56
4 ne strinjam se 20
5 sploh se ne strinjam 5
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W12E pri svojem delu sem samostojen/-a Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

pri svojem delu sem samostojen/-a

Vrednost 33341 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 192
2 strinjam se 204
3 niti strinjam, niti ne strinjam 71
4 ne strinjam se 17
5 sploh se ne strinjam 3
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W12F pri svojem delu lahko pomagam drugim ljudem Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

pri svojem delu lahko pomagam drugim ljudem

Vrednost 34340 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 193
2 strinjam se 212
3 niti strinjam, niti ne strinjam 52
4 ne strinjam se 24
5 sploh se ne strinjam 5
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W12G moje delo je koristno za družbo Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

moje delo je koristno za družbo

Vrednost 35339 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 153
2 strinjam se 213
3 niti strinjam, niti ne strinjam 85
4 ne strinjam se 25
5 sploh se ne strinjam 8
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 3
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 540

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W12H pri mojem delu imam osebne stike z drugimi ljudmi Prosimo vas, da za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri drži za vašo sedanjo (redno) zaposlitev.

pri mojem delu imam osebne stike z drugimi ljudmi

Vrednost 36338 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 287
2 strinjam se 165
3 niti strinjam, niti ne strinjam 19
4 ne strinjam se 12
5 sploh se ne strinjam 4
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W13A Pogoji dela na vašem delovnem mestu. Kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari... da morate opravljati težka fizična dela In zdaj še nekaj vprašanj o pogojih dela na vašem delovnem mestu. Prosimo povejte, kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari...

da morate opravljati težka fizična dela

Vrednost 37337 Frekvenca
1 vedno 68
2 pogosto 61
3 včasih 94
4 komaj kdaj 70
5 nikoli 194
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W13B Kako pogosto se vam pri vašem delu... se vam zdi vaše delo stresno In zdaj še nekaj vprašanj o pogojih dela na vašem delovnem mestu. Prosimo povejte, kako pogosto se vam pri vašem delu dogajajo naslednje stvari...

da se vam zdi vaše delo stresno

Vrednost 38336 Frekvenca
1 vedno 86
2 pogosto 163
3 včasih 155
4 komaj kdaj 36
5 nikoli 47
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W14A Kako pogosto se vam pri vašem delu... med svojim običajnim delovnikom delate doma In kako pogosto... ?

med svojim običajnim delovnikom delate doma

Vrednost 39335 Frekvenca
1 vedno 48
2 pogosto 58
3 včasih 88
4 komaj kdaj 49
5 nikoli 244
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W14B Kako pogosto se vam pri vašem delu... vaša služba vključuje delo ob vikendih In kako pogosto... ?

vaša služba vključuje delo ob vikendih

Vrednost 40334 Frekvenca
1 vedno 77
2 pogosto 84
3 včasih 124
4 komaj kdaj 70
5 nikoli 131
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W15 Katera od trditev najbolje opisuje, kdo odloča o tem, kdaj pričnete in kdaj končate z delom?

Katera od trditev najbolje opisuje, kdo odloča o tem, kdaj pričnete in kdaj končate z delom?

Vrednost 41333 Frekvenca
1 uro začetka in konca dela določi moj delodajalec in je sam/- 252
2 v določenih mejah lahko sam/-a odločam, kdaj bom začel/-a de 177
3 povsem svobodno lahko odločam, kdaj bom pričel/-a in končal/ 56
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 539

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W16 Katera od trditev najbolje opisuje vaš običajni delovni čas pri vaši glavni zaposlitvi?

Katera od trditev najbolje opisuje vaš običajni delovni čas pri vaši glavni zaposlitvi?

Vrednost 42332 Frekvenca
1 imam reden delovni čas ali izmeno (podnevi, zvečer ali ponoč 370
2 imam delovni čas ali izmeno, ki se pogosto spreminja (na pri 69
3 imam delovni čas, ki ga v zadnjem trenutku določa moj deloda 36
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 10
9 b.o. 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
475 549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W17 Katera od trditev najbolje opisuje, kako je običajno organizirano vaše dnevno delo?

Katera od trditev najbolje opisuje, kako je običajno organizirano vaše dnevno delo?

Vrednost 43331 Frekvenca
1 povsem svobodno odločam o organizaciji svojega dela 101
2 v določenih mejah lahko sam/-a odločam o organizaciji svojeg 284
3 nobenega vpliva nimam na organizacijo svojega dela 102
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W18 Kako težko bi bilo za vas, da bi vzeli v delovnem času eno ali dve prosti uri zato, da bi uredili zasebne ali družinske zadeve?

Kako težko bi bilo za vas, da bi vzeli v delovnem času eno ali dve prosti uri zato, da bi uredili zasebne ali družinske zadeve?

Vrednost 44330 Frekvenca
1 sploh ne bi bilo težko 178
2 ne preveč težko 163
3 dokaj težko 69
4 zelo težko 76
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W19A Kako pogosto čutite, da... vaše službene obveznosti motijo vaše družinsko življenje? Kako pogosto čutite, da...

...vaše službene obveznosti motijo vaše družinsko življenje?

Vrednost 45329 Frekvenca
1 vedno 9
2 pogosto 68
3 včasih 155
4 komaj kdaj 108
5 nikoli 145
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 539

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W19B Kako pogosto čutite, da... vaše družinske obveznosti motijo vaše delo v službi? Kako pogosto čutite, da...

...vaše družinske obveznosti motijo vaše delo v službi?

Vrednost 46328 Frekvenca
1 vedno 2
2 pogosto 11
3 včasih 63
4 komaj kdaj 152
5 nikoli 257
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 539

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W20 Kolikšen delež vaših preteklih delovnih izkušenj in znanj lahko uporabite pri vašem sedanjem delu?

Kolikšen delež vaših preteklih delovnih izkušenj in znanj lahko uporabite pri vašem sedanjem delu?

Vrednost 47327 Frekvenca
1 skoraj nič 62
2 malo 62
3 precej 153
4 skoraj vse 197
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 13
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
474 550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W21 Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnega koli usposabljanja za izboljšanje vaše delovne usposobljenosti, tako v okviru vašega podjetja (službe) kot kjerkoli drugje?

Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnega koli usposabljanja za izboljšanje vaše delovne usposobljenosti, tako v okviru vašega podjetja (službe) kot kjerkoli drugje?

Vrednost 48326 Frekvenca
1 da 290
2 ne 196
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W22A Ocena odnosov med ljudmi v vašem delovnem okolju med ... vodstvom in zaposlenimi Kako bi vi na splošno ocenili odnose med ljudmi v vašem delovnem okolju med...

vodstvom in zaposlenimi

Vrednost 49325 Frekvenca
1 zelo dobri 103
2 precej dobri 173
3 niti dobri, niti slabi 135
4 precej slabi 43
5 zelo slabi 15
0 se ne nanaša 535
8 neodločen 17
9 b.o. 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
469 555

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W22B Ocena odnosov med ljudmi v vašem delovnem okolju med .. kolegi pri delu Kako bi vi na splošno ocenili odnose med ljudmi v vašem delovnem okolju med...

kolegi pri delu

Vrednost 50324 Frekvenca
1 zelo dobri 167
2 precej dobri 215
3 niti dobri, niti slabi 73
4 precej slabi 8
5 zelo slabi 3
0 se ne nanaša 535
8 neodločen 21
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
466 558

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W23 Kako zadovoljni ste s svojo sedanjo službo, zaposlitvijo?

Kako zadovoljni ste s svojo sedanjo službo, zaposlitvijo?

Vrednost 51323 Frekvenca
1 popolnoma zadovoljen/-na 83
2 zelo zadovoljen/-na 118
3 precej zadovoljen/-na 180
4 niti zadovoljen/-na, niti nezadovoljen/-na 87
5 precej nezadovoljen/-na 12
6 zelo nezadovoljen/-na 6
7 popolnoma nezadovoljen/-na 1
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

W23a Kako zadovoljni ste s porazdelitvijo svojega časa med tistega, ki ga porabite za službo, in tistega, ki ga porabite za druge stvari v življenju?

Kako zadovoljni ste s porazdelitvijo svojega časa med tistega, ki ga porabite za službo, in tistega, ki ga porabite za druge stvari v življenju? Ocenite na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni s porazdelitvijo časa, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.

Vrednost 52322 Frekvenca
0 izjemno nezadovoljen/-na 2
1 1 6
2 2 9
3 3 31
4 4 21
5 5 99
6 6 59
7 7 88
8 8 95
9 9 38
10 izjemno zadovoljen/-na 37
66 se ne nanaša 535
88 ne vem 1
99 b.o. 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 539

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

W24A Pripravljen/-a sem delati več in bolje kot sedaj, da bi svojemu podjetju ali ustanovi pomagal/-a k uspehu. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami?

Pripravljen/-a sem delati več in bolje kot sedaj, da bi svojemu podjetju ali ustanovi pomagal/-a k uspehu.

Vrednost 53321 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 60
2 strinjam se 214
3 niti strinjam, niti ne strinjam 136
4 ne strinjam se 49
5 sploh se ne strinjam 23
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 5
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
482 542

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W24B Ponosen/-na sem, da delam za svoje podjetje ali ustanovo. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami?

Ponosen/-na sem, da delam za svoje podjetje ali ustanovo.

Vrednost 54320 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 116
2 strinjam se 241
3 niti strinjam, niti ne strinjam 96
4 ne strinjam se 25
5 sploh se ne strinjam 5
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
483 541

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W24C Zavrnil/-a bi ponudbo za drugo zaposlitev, tudi precej bolje plačano, le da bi ostal/-a v sedanjem podjetju ali ustanovi. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami?

Zavrnil/-a bi ponudbo za drugo zaposlitev, tudi precej bolje plačano, le da bi ostal/-a v sedanjem podjetju ali ustanovi.

Vrednost 55319 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 57
2 strinjam se 76
3 niti strinjam, niti ne strinjam 118
4 ne strinjam se 129
5 sploh se ne strinjam 88
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 19
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 556

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W25A Sedaj pomislite na vrsto dela, ki ga opravljate... Če bi dobil/-a priložnost, bi sedanjo vrsto dela zamenjal/-a za nekaj drugega Sedaj pomislite na vrsto dela, ki ga opravljate, ne glede na podjetje ali organizacijo, kjer ste zaposleni. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama?

Če bi dobil/-a priložnost, bi sedanjo vrsto dela zamenjal/-a za nekaj drugega.

Vrednost 56318 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 66
2 strinjam se 126
3 niti strinjam, niti ne strinjam 97
4 ne strinjam se 123
5 sploh se ne strinjam 66
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 9
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W25B Sedaj pomislite na vrsto dela, ki ga opravljate... Ponosen/-na sem na vrsto dela, ki ga opravljam. Sedaj pomislite na vrsto dela, ki ga opravljate, ne glede na podjetje ali organizacijo, kjer ste zaposleni. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama?

Ponosen/-na sem na vrsto dela, ki ga opravljam.

Vrednost 57317 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 147
2 strinjam se 238
3 niti strinjam, niti ne strinjam 87
4 ne strinjam se 12
5 sploh se ne strinjam 2
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W26 Kako težko oz. lahko bi vam bilo najti novo delo, zaposlitev, ki bi bila vsaj tako dobra kot sedanja?

Kako težko oz. lahko bi vam bilo najti novo delo, zaposlitev, ki bi bila vsaj tako dobra kot sedanja?

Vrednost 58316 Frekvenca
1 zelo lahko 11
2 dokaj lahko 59
3 niti lahko, niti težko 114
4 dokaj težko 156
5 zelo težko 129
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 18
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
469 555

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W27 Na splošno, kako verjetno je, da boste v obdobju naslednjih 12 mesecev skušali poiskati zaposlitev v drugem podjetju, ustanovi?

Na splošno, kako verjetno je, da boste v obdobju naslednjih 12 mesecev skušali poiskati zaposlitev v drugem podjetju, ustanovi

Vrednost 59315 Frekvenca
1 zelo verjetno 35
2 verjetno 43
3 ne preveč verjetno 86
4 zelo malo verjetno 306
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 17
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
470 554

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W28 Koliko, če sploh, vas skrbi, da bi izgubili zaposlitev?

Koliko, če sploh, vas skrbi, da bi izgubili zaposlitev?

Vrednost 60314 Frekvenca
1 zelo me skrbi 48
2 do neke mere me skrbi 128
3 bolj malo me skrbi 122
4 sploh me ne skrbi 189
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W29A Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a... sprejeti delo, ki zahteva nove veščine in znanja V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a...

sprejeti delo, ki zahteva nove veščine in znanja

Vrednost 61313 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 225
2 strinjam se 203
3 niti strinjam, niti ne strinjam 27
4 ne strinjam se 19
5 sploh se ne strinjam 11
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 539

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W29B Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a... sprejeti nižji položaj za nižje plačilo V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a...?

sprejeti nižji položaj za nižje plačilo

Vrednost 62312 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 98
2 strinjam se 178
3 niti strinjam, niti ne strinjam 103
4 ne strinjam se 79
5 sploh se ne strinjam 26
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 3
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 540

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W29C Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a... sprejeti začasno zaposlitev V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a...?

sprejeti začasno zaposlitev

Vrednost 63311 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 144
2 strinjam se 237
3 niti strinjam, niti ne strinjam 46
4 ne strinjam se 46
5 sploh se ne strinjam 14
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W29D Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a... sprejeti delo v oddaljenem kraju V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a...?

sprejeti delo v oddaljenem kraju

Vrednost 64310 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 77
2 strinjam se 180
3 niti strinjam, niti ne strinjam 109
4 ne strinjam se 84
5 sploh se ne strinjam 35
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 539

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W29E Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a... preseliti se znotraj Slovenije V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a...?

preseliti se znotraj Slovenije

Vrednost 65309 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 36
2 strinjam se 76
3 niti strinjam, niti ne strinjam 94
4 ne strinjam se 149
5 sploh se ne strinjam 124
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 8
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
479 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W29F Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a... preseliti se v drugo državo V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi se izognil/-a nezaposlenosti, bi bil/-a pripravljen/-a...?

preseliti se v drugo državo

Vrednost 66308 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 44
2 strinjam se 56
3 niti strinjam, niti ne strinjam 70
4 ne strinjam se 112
5 sploh se ne strinjam 197
0 se ne nanaša 535
8 ne vem 8
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
479 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W30 Ste v zadnjih 12 mesecih poleg svoje glavne zaposlitve opravljali še kakšno drugo delo za plačilo?

Ste v zadnjih 12 mesecih poleg svoje glavne zaposlitve opravljali še kakšno drugo delo za plačilo?

Vrednost 67307 Frekvenca
1 da, ves čas [nadaljujte z W31] 29
2 da, večino časa [nadaljujte z W31] 12
3 da, samo nekaj časa [nadaljujte z W31] 42
4 ne [preskok na R1] 404
0 se ne nanaša 535
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W31 Koliko ste v zadnjih 12 mesecih zaslužili z dodatnim delom v primerjavi z vašo glavno zaposlitvijo? Z dodatnim delom sem zaslužil/-a…

Koliko ste v zadnjih 12 mesecih zaslužili z dodatnim delom v primerjavi z vašo glavno zaposlitvijo?

Vrednost 68306 Frekvenca
1 precej manj kot z glavno zaposlitvijo 49
2 manj kot z glavno zaposlitvijo 17
3 približno enako 8
4 več kot z glavno zaposlitvijo 3
5 precej več kot z glavno zaposlitvijo 3
0 se ne nanaša 939
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 944

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W32 Ali ste kdaj imeli plačano zaposlitev, ki je trajala vsaj leto ali več?

Ali ste kdaj imeli plačano zaposlitev, ki je trajala vsaj leto ali več?

Vrednost 69305 Frekvenca
1 da [nadaljujte z W33] 409
2 ne [nadaljujte z W36] 126
0 se ne nanaša 488
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W33A Katerega leta je prenehala vaša zadnja zaposlitev? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju W33a odgovorili z 1 ('da').

Katerega leta je prenehala vaša zadnja zaposlitev?

Vrednost 70304 Frekvenca
0 se ne nanaša 614
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
407 617 1963 2016 2002.435 9.928

Vrednosti spremenljivk od 1963 do 2016

W33B Prosimo povejte tudi mesec. Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju W33a odgovorili z 1 ('da').

Prosimo povejte tudi mesec.

Vrednost 71303 Frekvenca
1 januar 41
2 februar 15
3 marec 24
4 april 28
5 maj 27
6 junij 42
7 julij 36
8 avgust 22
9 september 41
10 oktober 25
11 november 24
12 december 77
0 se ne nanaša 614
99 b.o. 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
402 622

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

W34 Kako zadovoljni ste bili s svojo zadnjo službo, zaposlitvijo? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju W33a odgovorili z 1 ('da').

Kako zadovoljni ste s svojo zadnjo službo, zaposlitvijo?

Vrednost 72302 Frekvenca
1 popolnoma zadovoljen/-na 97
2 zelo zadovoljen/-na 96
3 precej zadovoljen/-na 122
4 niti zadovoljen/-na, niti nezadovoljen/-na 61
5 precej nezadovoljen/-na 19
6 zelo nezadovoljen/-na 9
7 popolnoma nezadovoljen/-na 3
0 se ne nanaša 614
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
407 617

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

W35 Kateri je bil poglavitni razlog, da je vaša zaposlitev prenehala? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju W33a odgovorili z 1 ('da').

Kateri je bil poglavitni razlog, da je vaša zaposlitev prenehala?

Vrednost 73301 Frekvenca
1 dosegel/-a sem starostno mejo za upokojitev 237
2 upokojil/-a sem se predčasno, po lastni odločitvi 20
3 upokojil/-a sem se predčasno, a ne po lastni odločitvi 16
4 postal/-a sem (trajno) nesposoben/-na za delo 35
5 moje delovno mesto je bilo ukinjeno 24
6 bil/-a sem odpuščen/-a 13
7 moja pogodba o zaposlitvi se je iztekla 16
8 družinske obveznosti 11
9 poročil/-a sem se 3
10 (drugo) 34
0 se ne nanaša 614
88 ne vem 0
99 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
409 615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

W36 Ali si želite imeti (plačano) zaposlitev, bodisi sedaj ali pa kdaj v prihodnosti?

Ali si želite imeti (plačano) zaposlitev, bodisi sedaj ali pa kdaj v prihodnosti?

Vrednost 74300 Frekvenca
1 da [nadaljujte z W37] 168
2 ne [preskok na W43] 367
0 se ne nanaša 488
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W37 Kako verjetno se vam zdi, da bi našli zaposlitev?

Kako verjetno se vam zdi, da bi našli zaposlitev?

Vrednost 75299 Frekvenca
1 zelo verjetno 30
2 verjetno 61
3 ne preveč verjetno 42
4 zelo malo je verjetno 32
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 3
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
165 859

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W38 Kako močno, če sploh, vas skrbi, da morda ne boste našli zaposlitve?

Kako močno, če sploh, vas skrbi, da morda ne boste našli zaposlitve?

Vrednost 76298 Frekvenca
1 močno me skrbi 38
2 precej me skrbi 30
3 malo me skrbi 49
4 sploh me ne skrbi 50
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 1
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
167 857

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W39A Da bi dobil službo, bi bil pripravljen/-a... sprejeti delo, ki zahteva nove veščine in znanja V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi dobil/-a službo, bi bil/-a pripravljen/-a...

sprejeti delo, ki zahteva nove veščine in znanja

Vrednost 77297 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 73
2 strinjam se 73
3 niti strinjam, niti ne strinjam 10
4 ne strinjam se 5
5 sploh se ne strinjam 2
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 5
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W39B Da bi dobil službo, bi bil pripravljen/-a... sprejeti nižje plačan položaj V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi dobil/-a službo, bi bil/-a pripravljen/-a...

sprejeti nižje plačan položaj

Vrednost 78296 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 28
2 strinjam se 73
3 niti strinjam, niti ne strinjam 33
4 ne strinjam se 23
5 sploh se ne strinjam 5
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 6
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
162 862

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W39C Da bi dobil službo, bi bil pripravljen V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi dobil/-a službo, bi bil/-a pripravljen/-a...

sprejeti začasno zaposlitev

Vrednost 79295 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 59
2 strinjam se 89
3 niti strinjam, niti ne strinjam 9
4 ne strinjam se 6
5 sploh se ne strinjam 2
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 3
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
165 859

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W39D Da bi dobil službo, bi bil pripravljen V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi dobil/-a službo, bi bil/-a pripravljen/-a...

sprejeti delo v oddaljenem kraju

Vrednost 80294 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 35
2 strinjam se 49
3 niti strinjam, niti ne strinjam 28
4 ne strinjam se 38
5 sploh se ne strinjam 15
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 3
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
165 859

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W39E Da bi dobil službo, bi bil pripravljen/-a... preseliti se znotraj Slovenije V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi dobil/-a službo, bi bil/-a pripravljen/-a...

preseliti se znotraj Slovenije

Vrednost 81293 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 22
2 strinjam se 35
3 niti strinjam, niti ne strinjam 23
4 ne strinjam se 54
5 sploh se ne strinjam 29
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W39F Da bi dobil službo, bi bil pripravljen/-a... preseliti se v drugo državo V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? Da bi dobil/-a službo, bi bil/-a pripravljen/-a...

preseliti se v drugo državo

Vrednost 82292 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 19
2 strinjam se 31
3 niti strinjam, niti ne strinjam 14
4 ne strinjam se 40
5 sploh se ne strinjam 60
0 se ne nanaša 855
8 ne vem 4
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
164 860

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W40A Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev? se prijavili na (državni) zavod za zaposlovanje Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?

se prijavili na (državni) zavod za zaposlovanje

Vrednost 83291 Frekvenca
1 ne 105
2 da, enkrat ali dvakrat 55
3 da, več kot dvakrat 8
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W40B se prijavili pri zasebni agenciji za zaposlovanje Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?

se prijavili pri zasebni agenciji za zaposlovanje

Vrednost 84290 Frekvenca
1 ne 144
2 da, enkrat ali dvakrat 16
3 da, več kot dvakrat 8
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W40C se odzvali na oglas za službo v časopisu ali reviji Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?

se odzvali na oglas za službo v časopisu ali reviji

Vrednost 85289 Frekvenca
1 ne 129
2 da, enkrat ali dvakrat 16
3 da, več kot dvakrat 23
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W40D dali v časopis ali na internet oglas, da iščete zaposlitev Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?

dali v časopis ali na internet oglas, da iščete zaposlitev

Vrednost 86288 Frekvenca
1 ne 145
2 da, enkrat ali dvakrat 15
3 da, več kot dvakrat 8
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W40E iskali delo neposredno pri delodajalcih Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?

iskali delo neposredno pri delodajalcih

Vrednost 87287 Frekvenca
1 ne 103
2 da, enkrat ali dvakrat 32
3 da, več kot dvakrat 33
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W40F prosili sorodnike, prijatelje ali kolege, da vam pomagajo pri iskanju zaposlitve Ste v obdobju zadnjih 12 mesecev naredili kaj od naštetega, da bi našli zaposlitev?

prosili sorodnike, prijatelje ali kolege, da vam pomagajo pri iskanju zaposlitve

Vrednost 88286 Frekvenca
1 ne 103
2 da, enkrat ali dvakrat 30
3 da, več kot dvakrat 35
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W41 Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnega koli usposabljanja za izboljšanje vaše delovne usposobljenosti?

Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakršnega koli usposabljanja za izboljšanje vaše delovne usposobljenosti?

Vrednost 89285 Frekvenca
1 da 43
2 ne 124
8 ne vem 1
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

W42 Ali trenutno iščete zaposlitev?

Ali trenutno iščete zaposlitev?

Vrednost 90284 Frekvenca
1 da 66
2 ne 102
0 se ne nanaša 855
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W43 Kaj oziroma kdo je za vas poglavitni vir sredstev za preživljanje?

Kaj oziroma kdo je za vas poglavitni vir sredstev za preživljanje?

Vrednost 91283 Frekvenca
1 trenutni zakonec, partner 47
2 drugi družinski člani 63
3 pokojnina 364
4 podpora za brezposelne 10
5 socialna podpora 11
6 občasno delo 11
7 štipendija, študentsko posojilo 14
8 prihranki 4
9 naložbe ali dohodek iz najema 0
95 drugo 10
0 se ne nanaša 488
99 b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
534 490

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

W44 Kako močno, če sploh, vas skrbi, da bi izgubili ta poglavitni vir sredstev za preživljanje?

Kako močno, če sploh, vas skrbi, da bi izgubili ta poglavitni vir sredstev za preživljanje?

Vrednost 92282 Frekvenca
1 močno me skrbi 171
2 precej me skrbi 104
3 malo me skrbi 123
4 sploh me ne skrbi 137
0 se ne nanaša 488
9 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R1 Če govorimo na splošno, ali bi vi rekli, da je treba zakone upoštevati brez izjeme, ali pa obstajajo določene izjemne situacije, v katerih bi moral človek ravnati po svoji vesti, pa čeprav bi pri tem prekršil zakone

Če govorimo na splošno, ali bi vi rekli, da je treba zakone upoštevati brez izjeme, ali pa obstajajo določene izjemne situacije, v katerih bi moral človek ravnati po svoji vesti, pa čeprav bi pri tem prekršil zakone?

Vrednost 93281 Frekvenca
1 zakone je treba ubogati brez izjeme 409
2 v izjemnih situacijah je treba poslušati svojo vest 565
8 ne vem 49
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

R2A Posamezniki ali združenja lahko na veliko načinov protestirajo proti ukrepom oblasti, kadar te ukrepe odločno odklanjajo. V kakšni meri naj bi bilo dovoljeno ...organiziranje javnih zborovanj v protest proti oblasti Posamezniki ali združenja lahko na veliko načinov protestirajo proti ukrepom oblasti, kadar te ukrepe odločno odklanjajo. Prosimo vas, da nam na osnovi dane lestvice poveste, v kakšni meri naj bi bile po vašem mnenju dovoljene naštete protestne akcije.

organiziranje javnih zborovanj v protest proti oblasti

Vrednost 94280 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoljeno 241
2 dovoljeno 617
3 ni dovoljeno 86
4 v nobenem primeru ni dovoljeno 21
8 ne vem 59
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R2B V kakšni meri naj bi bile po vašem mnenju dovoljeno .. organiziranje protestnih pohodov in demonstracij Posamezniki ali združenja lahko na veliko načinov protestirajo proti ukrepom oblasti, kadar te ukrepe odločno odklanjajo. Prosimo vas, da nam na osnovi dane lestvice poveste, v kakšni meri naj bi bile po vašem mnenju dovoljene naštete protestne akcije.

organiziranje protestnih pohodov in demonstracij

Vrednost 95279 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoljeno 216
2 dovoljeno 622
3 ni dovoljeno 112
4 v nobenem primeru ni dovoljeno 15
8 ne vem 56
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R3A Pomislite na ljudi, ki hočejo nasilno zrušiti oblast. Ali menite, da bi tem ljudem lahko dovolili...? prirediti javna zborovanja, na katerih lahko izrazijo svoje nazore Nazore nekaterih ljudi večina ocenjuje kot skrajne. Pomislite na ljudi, ki hočejo nasilno zrušiti oblast. Ali menite, da bi tem ljudem lahko dovolili...?

prirediti javna zborovanja, na katerih lahko izrazijo svoje nazore

Vrednost 96278 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovolili 59
2 dovolili 305
3 ne dovolili 357
4 v nobenem primeru dovolili 249
8 ne vem 54
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R3B Ali menite, da bi tem ljudem lahko dovolili... objaviti knjige, v katerih izražajo svoje nazore Nazore nekaterih ljudi večina ocenjuje kot skrajne. Pomislite na ljudi, ki hočejo nasilno zrušiti oblast. Ali menite, da bi tem ljudem lahko dovolili...?

objaviti knjige, v katerih lahko izražajo svoje nazore

Vrednost 97277 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovolili 102
2 dovolili 554
3 ne dovolili 199
4 v nobenem primeru dovolili 115
8 ne vem 54
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R4 Tudi sodišča se lahko motijo. Kaj je po vaši oceni slabše?

Tudi sodišča se lahko motijo. Kaj je po vaši oceni slabše?

Vrednost 98276 Frekvenca
1 obsoditi nedolžno osebo, ali 672
2 oprostiti krivo osebo 172
8 ne vem, neodločen 180
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1024 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

R5A Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Koliko podpirate... zmanjšanje izdatkov države (proračuna) Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga podpirate ali ne podpirate?

zmanjšanje izdatkov države (proračuna)

Vrednost 99275 Frekvenca
1 močno podpiram 241
2 podpiram 427
3 niti podpiram, niti ne podpirem 156
4 ne podpiram 135
5 sploh ne podpiram 19
8 ne vem 46
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R5B Koliko podpirate... financiranje programov zaposlovanja Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga podpirate ali ne podpirate?

financiranje programov zaposlovanja

Vrednost 100274 Frekvenca
1 močno podpiram 258
2 podpiram 564
3 niti podpiram, niti ne podpirem 105
4 ne podpiram 57
5 sploh ne podpiram 13
8 ne vem 27
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R5C Koliko podpirate... manj zakonskih predpisov za gospodarstvo Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga podpirate ali ne podpirate?

manj zakonskih predpisov za gospodarstvo

Vrednost 101273 Frekvenca
1 močno podpiram 210
2 podpiram 429
3 niti podpiram, niti ne podpirem 218
4 ne podpiram 80
5 sploh ne podpiram 10
8 ne vem 77
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R5D Koliko podpirate... podpora industriji pri razvoju novih proizvodov in tehnologije Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga podpirate ali ne podpirate?

podpora industriji pri razvoju novih proizvodov in tehnologije

Vrednost 102272 Frekvenca
1 močno podpiram 450
2 podpiram 499
3 niti podpiram, niti ne podpirem 32
4 ne podpiram 12
5 sploh ne podpiram 2
8 ne vem 27
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R5E Koliko podpirate... podpora nazadujočim vejam industrije, da bi zagotovili delovna mesta Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga podpirate ali ne podpirate?

podpora nazadujočim vejam industrije, da bi zagotovili delovna mesta

Vrednost 103271 Frekvenca
1 močno podpiram 256
2 podpiram 374
3 niti podpiram, niti ne podpirem 153
4 ne podpiram 175
5 sploh ne podpiram 33
8 ne vem 32
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R5F Koliko podpirate... skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta Našteli vam bomo nekaj ukrepov, ki jih lahko sprejme vlada v zvezi s sedanjim gospodarskim položajem. Za vsakega od njih nam povejte, ali ga podpirate ali ne podpirate?

skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta

Vrednost 104270 Frekvenca
1 močno podpiram 130
2 podpiram 374
3 niti podpiram, niti ne podpirem 246
4 ne podpiram 188
5 sploh ne podpiram 49
8 ne vem 37
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R6A Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti... za varstvo okolja Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za varstvo okolja

Vrednost 105269 Frekvenca
1 veliko več denarja 111
2 nekaj več 500
3 kot doslej 355
4 nekaj manj 27
5 veliko manj denarja 6
8 ne vem 24
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R6B bi morala vlada zagotoviti... za zdravstvo Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za zdravstvo

Vrednost 106268 Frekvenca
1 veliko več denarja 302
2 nekaj več 492
3 kot doslej 195
4 nekaj manj 17
5 veliko manj denarja 5
8 ne vem 12
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R6C bi morala vlada zagotoviti... za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Vrednost 107267 Frekvenca
1 veliko več denarja 161
2 nekaj več 518
3 kot doslej 281
4 nekaj manj 24
5 veliko manj denarja 10
8 ne vem 30
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R6D bi morala vlada zagotoviti... za izobraževanje Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za izobraževanje

Vrednost 108266 Frekvenca
1 veliko več denarja 229
2 nekaj več 444
3 kot doslej 306
4 nekaj manj 20
5 veliko manj denarja 4
8 ne vem 20
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R6E bi morala vlada zagotoviti... za vojsko in obrambo Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za vojsko in obrambo

Vrednost 109265 Frekvenca
1 veliko več denarja 70
2 nekaj več 273
3 kot doslej 423
4 nekaj manj 148
5 veliko manj denarja 73
8 ne vem 37
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R6F bi morala vlada zagotoviti... za pokojnine Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za pokojnine

Vrednost 110264 Frekvenca
1 veliko več denarja 279
2 nekaj več 513
3 kot doslej 200
4 nekaj manj 16
5 veliko manj denarja 2
8 ne vem 14
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R6G bi morala vlada zagotoviti... za podporo nezaposlenim Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za podporo nezaposlenim

Vrednost 111263 Frekvenca
1 veliko več denarja 113
2 nekaj več 334
3 kot doslej 386
4 nekaj manj 126
5 veliko manj denarja 32
8 ne vem 33
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R6H bi morala vlada zagotoviti... za kulturo in umetnost Prosimo vas, da nam za našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala vlada zagotoviti zanje več ali manj denarja. Pri tem upoštevajte, da če boste rekli “veliko več”, to lahko zahteva tudi povišanje davkov.

za kulturo in umetnost

Vrednost 112262 Frekvenca
1 veliko več denarja 42
2 nekaj več 283
3 kot doslej 514
4 nekaj manj 131
5 veliko manj denarja 23
8 ne vem 30
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R7A Ali je država odgovorna... zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Vrednost 113261 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 392
2 delno odgovorna 450
3 v glavnem ni odgovorna 132
4 v nobenem primeru ni odgovorna 41
8 ne vem 9
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R7B Ali je država odgovorna... nadzorovati cene Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

nadzorovati cene

Vrednost 114260 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 379
2 delno odgovorna 439
3 v glavnem ni odgovorna 142
4 v nobenem primeru ni odgovorna 40
8 ne vem 24
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R7C Ali je država odgovorna... zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Vrednost 115259 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 863
2 delno odgovorna 146
3 v glavnem ni odgovorna 11
4 v nobenem primeru ni odgovorna 0
8 ne vem 3
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R7D Ali je država odgovorna... zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Vrednost 116258 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 786
2 delno odgovorna 221
3 v glavnem ni odgovorna 13
4 v nobenem primeru ni odgovorna 1
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R7E Ali je država odgovorna... pomagati industriji, da si zagotovi razvoj Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

pomagati industriji

Vrednost 117257 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 506
2 delno odgovorna 441
3 v glavnem ni odgovorna 43
4 v nobenem primeru ni odgovorna 8
8 ne vem 25
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R7F Ali je država odgovorna... zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Vrednost 118256 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 267
2 delno odgovorna 530
3 v glavnem ni odgovorna 168
4 v nobenem primeru ni odgovorna 32
8 ne vem 27
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R7G Ali je država odgovorna... znižati razlike med revnimi in bogatimi Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

znižati razlike med revnimi in bogatimi

Vrednost 119255 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 628
2 delno odgovorna 306
3 v glavnem ni odgovorna 67
4 v nobenem primeru ni odgovorna 12
8 ne vem 11
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R7H Ali je država odgovorna... zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Vrednost 120254 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 696
2 delno odgovorna 292
3 v glavnem ni odgovorna 23
4 v nobenem primeru ni odgovorna 2
8 ne vem 10
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R7I Ali je država odgovorna... zagotoviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

zagotoviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Vrednost 121253 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 414
2 delno odgovorna 516
3 v glavnem ni odgovorna 73
4 v nobenem primeru ni odgovorna 5
8 ne vem 14
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R7J Ali je država odgovorna... strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Vrednost 122252 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 628
2 delno odgovorna 333
3 v glavnem ni odgovorna 35
4 v nobenem primeru ni odgovorna 3
8 ne vem 22
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R7K Ali je država odgovorna... spodbujati enakost med moškimi in ženskami Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? Ali je država odgovorna...

spodbujati enakost med moškimi in ženskami

Vrednost 123251 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 590
2 delno odgovorna 310
3 v glavnem ni odgovorna 79
4 v nobenem primeru ni odgovorna 15
8 ne vem 30
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R8A Ljudje imajo različne poglede na to, kdo bi moral opravljati naslednje storitve v Sloveniji. Kdo naj bi predvsem izvajal… zdravstveno varstvo za bolne Ljudje imajo različne poglede na to, kdo bi moral opravljati naslednje storitve v Sloveniji. Kdo naj bi po vašem mnenju predvsem izvajal…

zdravstveno varstvo za bolne

Vrednost 124250 Frekvenca
1 javni zavodi / država 940
2 zasebni zavodi / profitne organizacije 37
3 neprofitne organizacije / dobrodelne organizacije / zadruge 16
4 verske organizacije 0
5 družina, sorodniki ali prijatelji 7
8 ne vem 23
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R8B Kdo naj bi predvsem izvajal… skrb za starejše ljudi Ljudje imajo različne poglede na to, kdo bi moral opravljati naslednje storitve v Sloveniji. Kdo naj bi po vašem mnenju predvsem izvajal…

skrb za starejše ljudi

Vrednost 125249 Frekvenca
1 javni zavodi / država 834
2 zasebni zavodi / profitne organizacije 52
3 neprofitne organizacije / dobrodelne organizacije / zadruge 32
4 verske organizacije 1
5 družina, sorodniki ali prijatelji 73
8 ne vem 31
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R8C Kdo naj bi predvsem izvajal… obvezno izobraževanje otrok v šolah Ljudje imajo različne poglede na to, kdo bi moral opravljati naslednje storitve v Sloveniji. Kdo naj bi po vašem mnenju predvsem izvajal…

obvezno izobraževanje otrok v šolah

Vrednost 126248 Frekvenca
1 javni zavodi / država 979
2 zasebni zavodi / profitne organizacije 17
3 neprofitne organizacije / dobrodelne organizacije / zadruge 7
4 verske organizacije 0
5 družina, sorodniki ali prijatelji 5
8 ne vem 16
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R9A Pred vami je seznam ljudi in organizacij, ki lahko vplivajo na ukrepe vlade… Katera ima največji največji vpliv na odločitve slovenske vlade Pred vami je seznam ljudi in organizacij, ki lahko vplivajo na ukrepe vlade… Prosimo, da s seznama izberete dve, za kateri menite, da imata največji in drugi največji vpliv na odločitve slovenske vlade.

Največji vpliv...

Vrednost 127247 Frekvenca
1 A - mediji 276
2 B - sindikati 120
3 C - podjetja, banke in industrija 185
4 D - verske organizacije in verski voditelji 10
5 E - vojska 2
6 F - organizirani kriminal 27
7 G - ljudje, ki so volili vladne stranke 115
8 H - državljani na splošno 53
9 I - nevladne in prostovoljne organizacije 3
10 J - mednarodne organizacije (Združeni narodi, Mednarodni den 79
88 K - ne vem 154
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

R9B Katera ima drugi največji največji vpliv na odločitve slovenske vlade Pred vami je seznam ljudi in organizacij, ki lahko vplivajo na ukrepe vlade… Prosimo, da s seznama izberete dve, za kateri menite, da imata največji in drugi največji vpliv na odločitve slovenske vlade.

Drugi največji vpliv...

Vrednost 128246 Frekvenca
1 A - mediji 137
2 B - sindikati 115
3 C - podjetja, banke in industrija 170
4 D - verske organizacije in verski voditelji 13
5 E - vojska 3
6 F - organizirani kriminal 41
7 G - ljudje, ki so volili vladne stranke 115
8 H - državljani na splošno 76
9 I - nevladne in prostovoljne organizacije 15
10 J - mednarodne organizacije (Združeni narodi, Mednarodni den 122