Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM012
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM012_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • NDB/Barometer novih demokracij = New Democracies Barometer

  Raziskava izhaja iz konceptualnih izhodišč, da je za razumevanje delovanja demokracije potrebno opazovati sodelovanje in aktivnost državljanov, z vidika tako zaposlenih, kot tudi potrošnikov. S tem namenom se od leta 1991, v srednji in vzhodni Evropi izvaja raziskava Barometer nove demokracije - New Democracies Barometer (NDB), v koordinaciji Paul Lazarsfeld Society. Večletna raziskava zajema mednarodno primerljiva vprašanja na nacionalno reprezentativnih vzorcih. Spremlja spremembe v vedenjih in stališčih posameznikov o demokraciji in gospodarstvu. Glavna vprašanja se nanašajo na področje ekonomskega preživetja in na ocenjevanje političnih razmer. Raziskave Barometer nove Evrope z letom 2001 nadaljujejo serijo Barometer novih demokracij.

 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

ogledalo javnega mnenja, ocena življenjskih razmer, socialna varnost, odnos do vsakodnevnih družbenih pojavov, tolerantnost do marginalnih družbenih skupin, zaupanje v intitucije in politične stranke, odnos do političnega sistema, ukinitev parlamenta in strank, politični nazori anketirancev, korupcija, fizična varnost, politični barometer, stranke in volitve, zanimanje za politiko, bližina političnim strankam, odnos do političnih strank in njenih voditeljev, levica in desnica, strankarske preference, volitve predsednika republike, politična aktivnost, pridruževanje EU in tuji jeziki, posledice vključevanja v EU, razvoj slovenskega gospodarstva, neposredna tuja vlaganja, odnos do EU in NATO, znanje tujih jezikov, medijski blok, spremljanje informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov, zavarovalništvo, odnos do zavarovalnic, sklepanje komercialnih zavarovanj, občutek varnosti zaradi sklenitve zavarovanja, pričakovane koristi od zavarovanj, dodatno zdravstveno zavarovanje, dodatno pokojninsko zavarovanje, presežek denarnih sredstev, odnos do zavarovalnic in zavarovalništva, demografija

Keywords ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, JAVNO MNENJE, MEDNARODNA POLITIKA, DRUŽBENE NAVADE, POLITIKA, DEMOKRACIJA, EKOLOGIJA, EVROPSKA UNIJA, POLITIČNA STRANKA, MNOŽIČNI MEDIJI

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
ocene razmer v družbi
barometer odnosa do države in drugih inštitucij
stranke in volitve
medijske navade
zavarovalništo


Abstract:

Vprašalnik je sestavljen iz šestih sklopov vprašanj. Prvi sklop vsebuje vprašanja o aktualnih temah. V drugem sklopu se nahajajo vprašanja, ki zadevajo oceno trenutnih političnih razmer, odnos do političnih strank in parlamenta. V tem sklopu najdemo tudi vprašanja v zvezi z volitvami. Tretji sklop je posvečen vprašanjem stališč o pridruževanju evropski uniji, tujih neposrednih vlaganjih, prihodnem gospodarskem razvoju, znanju tujih jezikov in ekologiji. Četrti sklop je posvečen intervjuvančevemu spremljanju medijev. Peti blok zadeva odnos anketirancev do zavarovalnic in zavarovalništva. V njem so vprašanja glede naklonjenosti sklepanju zavarovanj, sklepanja komercialnih zavarovanj, pričakovanih koristi sklenjenih zavarovanj in glede sprejemljivosti dodatnega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. V šestem pa najdemo demografska vprašanja.

Methodology


Collection date: 18. oktober 2001 - 19. november 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM012 - SUROVI PODATKI SJM012 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 337
 • number of units: 1098

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ID id

ID

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1235 1
1236 1
1237 1
1238 1

Valid range from 1 to 1238

SRGST zaporedna stevilka

SRGST

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1108 1
1109 1
1110 1
1111 1

Valid range from 1 to 1111

URA1 URA ZACETKA

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Value 31 Frequency
7 2
8 35
9 49
10 102
11 90
12 68
13 58
14 83
15 108
16 145
17 148
18 110
19 48
20 27
21 1
" " 24

Valid range from 7 to 21

ID id

ID

Value 1336 Frequency
1 1
2 1
3 1
1235 1
1236 1
1237 1
1238 1

Valid range from 1 to 1238

SRGST zaporedna stevilka

SRGST

Value 2335 Frequency
1 1
2 1
3 1
1108 1
1109 1
1110 1
1111 1

Valid range from 1 to 1111

URA1 URA ZACETKA

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Value 3334 Frequency
7 2
8 35
9 49
10 102
11 90
12 68
13 58
14 83
15 108
16 145
17 148
18 110
19 48
20 27
21 1
" " 24

Valid range from 7 to 21

MIN1 MIN ZACETKA

MIN1 minut

Value 4333 Frequency
0 241
1 6
2 5
57 4
58 6
59 1
" " 23

Valid range from 0 to 59

V1_01 MOŽNOST IZBRATI DEŽELO

V1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA V1.01 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Value 5332 Frequency
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 723
2 verjetno bi izbral Slovenijo 282
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 51
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 24
9 ne vem, b. o. 18

Valid range from 1 to 4

V1_02 OBČUTJA GLEDE OSEBNE SREČE NASPLOH

V1.02 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO LESTVICE OD 0-10 IZRAZITE VAŠA OBČUTJA GLEDE OSEBNE SREČE NASPLOH, PRI ČEMER 0 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI IN 10, DA STE ZELO SREČNI.

Value 6331 Frequency
0 0 - sploh nisem srečen 18
1 1 5
2 2 16
3 3 16
4 4 28
5 5 252
6 6 110
7 7 190
8 8 236
9 9 114
10 10 - zelo sem srečen 104
99 ne vem, b. o. 9

Valid range from 0 to 10

V1_03A kako živijo ljudje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1995), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 7330 Frequency
1 danes dosti slabšeš 67
2 danes slabše 418
3 približno enake 365
4 danes bolje 211
5 danes dosti boljše 15
9 ne vem, b. o. 21
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_03B demokratičnost odločanja V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1995), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 8329 Frequency
1 danes dosti slabšeš 30
2 danes slabše 197
3 približno enake 494
4 danes bolje 266
5 danes dosti boljše 32
9 ne vem, b. o. 78
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_03C spoštovanje človekovih pravic V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1995), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Value 9328 Frequency
1 danes dosti slabšeš 45
2 danes slabše 275
3 približno enake 454
4 danes bolje 254
5 danes dosti boljše 25
9 ne vem, b. o. 44
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_03D spoštovanje dela V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1995), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Value 10327 Frequency
1 danes dosti slabšeš 127
2 danes slabše 413
3 približno enake 342
4 danes bolje 159
5 danes dosti boljše 21
9 ne vem, b. o. 35
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_03E možnost dobiti stanovanje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1995), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 11326 Frequency
1 danes dosti slabšeš 205
2 danes slabše 514
3 približno enake 190
4 danes bolje 75
5 danes dosti boljše 9
9 ne vem, b. o. 105

Valid range from 1 to 5

V1_03F možnost dobiti zaposlitev V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1995), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 12325 Frequency
1 danes dosti slabšeš 309
2 danes slabše 488
3 približno enake 185
4 danes bolje 80
5 danes dosti boljše 5
9 ne vem, b. o. 31

Valid range from 1 to 5

V1_03G zakonitost V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1995), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

g) zakonitost

Value 13324 Frequency
1 danes dosti slabšeš 66
2 danes slabše 233
3 približno enake 535
4 danes bolje 140
5 danes dosti boljše 12
9 ne vem, b. o. 111
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_03H možnost izobraževanja V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1995), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

h) možnost izobraže- vanja

Value 14323 Frequency
1 danes dosti slabšeš 16
2 danes slabše 137
3 približno enake 336
4 danes bolje 474
5 danes dosti boljše 98
9 ne vem, b. o. 36
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_03I kulturno življenje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1995), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Value 15322 Frequency
1 danes dosti slabšeš 16
2 danes slabše 104
3 približno enake 441
4 danes bolje 395
5 danes dosti boljše 72
9 ne vem, b. o. 69
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_03J možnost imeti otroke V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1995), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 16321 Frequency
1 danes dosti slabšeš 123
2 danes slabše 479
3 približno enake 315
4 danes bolje 122
5 danes dosti boljše 15
9 ne vem, b. o. 43
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_03K zdravstveno varstvo V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1995), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Value 17320 Frequency
1 danes dosti slabšeš 66
2 danes slabše 330
3 približno enake 418
4 danes bolje 238
5 danes dosti boljše 25
9 ne vem, b. o. 20
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_03L vpliv stroke na vladne odločitve V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1995), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Value 18319 Frequency
1 danes dosti slabšeš 81
2 danes slabše 257
3 približno enake 439
4 danes bolje 132
5 danes dosti boljše 16
9 ne vem, b. o. 171
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_04 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KA

V1.04 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 10, PRI ČEMER 1 POMENI NAJSLABŠO, 10 PA NAJBOLJŠO OCENO. V KOLIKŠNI MERI STE TOREJ ZADOVOLJNI OZ. NEZADOVOLJNI Z MATERIALNIMI RAZMERAMI V VAŠI DRUŽINI?

Value 19318 Frequency
1 1 - zelo nezadovoljen 21
2 2 26
3 3 62
4 4 53
5 5 200
6 6 245
7 7 191
8 8 190
9 9 63
10 10 - zelo zadovoljen 39
99 ne vem, b. o. 7
" " 1

Valid range from 1 to 10

R1_05 ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽI

V1.05R ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJE?

Value 20317 Frequency
1 v celoti zadostuje 220
2 v precejšni meri zadostuje 342
3 le v manjši meri zadostuje 287
4 sploh ne zadostuje 133
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 110
9 ne vem, b. o. 6

Valid range from 1 to 4

V1_06 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO RE

V1.06 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

Value 21316 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 149
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 508
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 384
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 37
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 12
6 da živite v revščini 4
9 ne vem, b. o. 4

Valid range from 1 to 6

R1_07 ALI JE VAŠA DRUŽINA V ZADNJEM LETU LAHKO

V1.07R ALI JE VAŠA DRUŽINA V ZADNJEM LETU LAHKO...

Value 22315 Frequency
1 prihranila kaj denarja 255
2 denarja je bilo ravno dovolj, da smo se prebili 576
3 morali smo porabiti prihranjeni denar 140
4 morali smo si izposoditi denar 67
5 prihranke smo porabili in si denar še izposodili 43
9 ne vem, b.o. 17

Valid range from 1 to 5

R1_08 BI SI LAHKO SPOSODILI TOLIKO, KOLIKOR ZN

V1.08R ČE BI BILO VAŠE GOSPODINJSTVO ZELO NA TESNEM Z DENARJEM, ALI IMATE KAKŠNEGA PRIJATELJA ALI SORODNIKA, OD KATEREGA BI SI LAHKO SPOSODILI TOLIKO, KOLIKOR ZNAŠA PRIBLIŽNO 1/4 MESEČNE PLAČE ALI POKOJNINE...?

Value 23314 Frequency
1 zagotovo da 433
2 verjetno da 293
3 verjetno ne 129
4 zagotovo ne 189
9 ne vem, b.o. 54

Valid range from 1 to 4

R1_09 ČE ŠE ENKRAT POVPRAŠAMO, KAKO BI OCENILI

V1.09R ČE ŠE ENKRAT POVPRAŠAMO, KAKO BI - GLEDANO V CELOTI - OCENILI SEDANJE MATERIALNO STANJE VAŠEGA GOSPODINJSTVA?

Value 24313 Frequency
1 zelo zadovoljivo 68
2 precej zadovoljivo 609
3 ne kaj dosti zadovoljivo 351
4 sploh ni zadovoljivo 57
9 ne vem, b.o. 12
" " 1

Valid range from 1 to 4

R1_10 IN KAKŠNA BO FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA G

V1.10R IN KAKŠNA BO - PO VAŠI OCENI - FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA ČEZ PET LET?

Value 25312 Frequency
1 dosti boljša kot je sedaj 52
2 nekoliko boljša 204
3 približno enaka 449
4 nekoliko slabša 163
5 dosti slabša kot je sedaj 52
9 ne vem, b.o. 178

Valid range from 1 to 5

V1_11 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE

V1.11 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI POVEČATI, ZMANJŠATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Value 26311 Frequency
1 razlike naj se povečajo 70
2 sedanje razlike so primerne 79
3 razlike naj se zmanjšajo 853
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 53
9 ne vem, b. o. 43

Valid range from 1 to 4

V1_12 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ (samo za zaposlene!)

V1.12 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 27310 Frequency
1 da, zelo me skrbi 84
2 da, do neke mere me skrbi 228
3 ne, to me ne skrbi 242
8 nisem zaposlen/a 382
9 ne vem, b. o. 54
4 2
" " 106

Valid range from 1 to 3

V1_13A narod V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

a) narod

Value 28309 Frequency
1 zelo negativen 10
2 negativen 57
3 niti pozitiven, niti negativen 281
4 pozitiven 631
5 zelo pozitiven 98
9 ne vem, b. o. 19
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_13B socializem V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

b) socializem

Value 29308 Frequency
1 zelo negativen 36
2 negativen 227
3 niti pozitiven, niti negativen 414
4 pozitiven 318
5 zelo pozitiven 30
9 ne vem, b. o. 71
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_13C ukinitev smrtne kazni V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

c) ukinitev smrtne kazni

Value 30307 Frequency
1 zelo negativen 89
2 negativen 224
3 niti pozitiven, niti negativen 187
4 pozitiven 386
5 zelo pozitiven 155
9 ne vem, b. o. 55
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_13D globalizacija V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

d) globalizacija

Value 31306 Frequency
1 zelo negativen 61
2 negativen 215
3 niti pozitiven, niti negativen 410
4 pozitiven 176
5 zelo pozitiven 24
9 ne vem, b. o. 210
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_13E pravica do splava V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

e) pravica do splava

Value 32305 Frequency
1 zelo negativen 45
2 negativen 111
3 niti pozitiven, niti negativen 183
4 pozitiven 457
5 zelo pozitiven 256
9 ne vem, b. o. 44
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_13F internet V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

f) internet

Value 33304 Frequency
1 zelo negativen 13
2 negativen 41
3 niti pozitiven, niti negativen 177
4 pozitiven 460
5 zelo pozitiven 301
9 ne vem, b. o. 104
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_13G slovensko domobranstvo V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

g) slovensko domobranstvo

Value 34303 Frequency
1 zelo negativen 171
2 negativen 266
3 niti pozitiven, niti negativen 369
4 pozitiven 144
5 zelo pozitiven 20
9 ne vem, b. o. 125
" " 3

Valid range from 1 to 5

V1_13H verouk v šolah V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

h) verouk v šolah

Value 35302 Frequency
1 zelo negativen 256
2 negativen 338
3 niti pozitiven, niti negativen 238
4 pozitiven 197
5 zelo pozitiven 36
9 ne vem, b. o. 30
" " 3

Valid range from 1 to 5

V1_13I sindikalne pravice delavcev V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

i) sindikalne pra- vice delavcev

Value 36301 Frequency
1 zelo negativen 38
2 negativen 119
3 niti pozitiven, niti negativen 178
4 pozitiven 502
5 zelo pozitiven 209
9 ne vem, b. o. 49
" " 3

Valid range from 1 to 5

V1_13J slovenski partizani V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

j) slovenski partizani

Value 37300 Frequency
1 zelo negativen 20
2 negativen 64
3 niti pozitiven, niti negativen 382
4 pozitiven 450
5 zelo pozitiven 106
9 ne vem, b. o. 74
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_13K enakost med spoloma V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

k) enakost med spoloma

Value 38299 Frequency
1 zelo negativen 12
2 negativen 32
3 niti pozitiven, niti negativen 146
4 pozitiven 523
5 zelo pozitiven 359
9 ne vem, b. o. 24
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_13L majhne socialne razlike V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

l) majhne socialne razlike

Value 39298 Frequency
1 zelo negativen 25
2 negativen 85
3 niti pozitiven, niti negativen 188
4 pozitiven 541
5 zelo pozitiven 228
9 ne vem, b. o. 29
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_13M kapitalizem V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

m) kapitalizem

Value 40297 Frequency
1 zelo negativen 73
2 negativen 297
3 niti pozitiven, niti negativen 436
4 pozitiven 162
5 zelo pozitiven 12
9 ne vem, b. o. 116
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_13N liberalizem V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

n) liberalizem

Value 41296 Frequency
1 zelo negativen 29
2 negativen 160
3 niti pozitiven, niti negativen 463
4 pozitiven 230
5 zelo pozitiven 43
9 ne vem, b. o. 171
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_13O vračanje premoženja V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

o) vračanje premoženja

Value 42295 Frequency
1 zelo negativen 104
2 negativen 242
3 niti pozitiven, niti negativen 302
4 pozitiven 318
5 zelo pozitiven 70
9 ne vem, b. o. 59
" " 3

Valid range from 1 to 5

V1_13P Evropa V1.13 NAŠTELI BOMO NEKAJ BESED ALI POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ PREDOLGEGA RAZMIŠLJANJA, OCENITE, ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN, POZITIVEN, NEGATIVEN, ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

p) Evropa

Value 43294 Frequency
1 zelo negativen 58
2 negativen 144
3 niti pozitiven, niti negativen 327
4 pozitiven 434
5 zelo pozitiven 86
9 ne vem, b. o. 46
" " 3

Valid range from 1 to 5

V1_14 KAKO PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI

V1.14 KAKO PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI BI REKLI, DA JE...

Value 44293 Frequency
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro in v redu 101
2 da se je v Sloveniji nakopičilo kar precej problemov in težav 771
3 da se nahajamo v težki krizi 169
4 da smo pred katastrofo 34
9 ne vem, b. o. 23

Valid range from 1 to 4

V1_15 RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH, V KAKRŠNIH S

V1.15 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH, V KAKRŠNIH SMO ŽIVELI V SLOVENIJI V DESETLETJIH PO 2. SVETOVNI VOJNI DO VOLITEV LETA 1990. NAVAJAMO JIH NEKAJ, VI PA POVEJTE, KATERO JE VAM OSEBNO NAJBLIŽJE!

Value 45292 Frequency
1 to obdobje je čas strahu in zatiranja 47
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 764
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 221
4 drugo 23
9 ne vem, b. o. 43

Valid range from 1 to 4

V1_16 VEČ RAZLIČNIH POGLEDOV O MEDVOJNIH DOGAJ

V1.16 V SLOVENIJI SE POJAVLJA VEČ RAZLIČNIH POGLEDOV O MEDVOJNIH DOGAJANJIH (PARTIZANSTVO, DOMOBRANSTVO). NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TEH POGLEDOV, VI PA POVEJTE, KATERI OD NJIH JE VAM NAJBLIŽJI.

Value 46291 Frequency
1 partizani so bili pravičen boj zoper okupatorja, domobranci pa so nedopustno sodelovali z okupatorjem 482
2 partizani so se borili za komunistično revolucijo, ki so se ji domobranci upravičeno uprli 74
3 domobranci so se upravičeno uprli komunistični revoluciji v NOB, ne bi pa smeli sodelovati z okupatorjem 184
4 drugo 55
9 ne vem, b.o. 299
" " 4

Valid range from 1 to 4

V1_17A ljudje, ki so bili sodno kaznovani V1.17 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

a) ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Value 47290 Frequency
1 ne bi želel za sosede 462
0 drugo 633
" " 3

Valid range from 0 to 1

V1_17B ljudje druge rase V1.17 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

b) ljudje druge rase

Value 48289 Frequency
1 ne bi želel za sosede 188
0 drugo 907
" " 3

Valid range from 0 to 1

V1_17C levi skrajneži V1.17 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

c) levi skrajneži

Value 49288 Frequency
1 ne bi želel za sosede 494
0 drugo 601
" " 3

Valid range from 0 to 1

V1_17D pijanci V1.17 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

d) pijanci

Value 50287 Frequency
1 ne bi želel za sosede 753
0 drugo 343
" " 2

Valid range from 0 to 1

V1_17E desni skrajneži V1.17 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

e) desni skrajneži

Value 51286 Frequency
1 ne bi želel za sosede 501
0 drugo 594
" " 3

Valid range from 0 to 1

V1_17F ljudje z velikimi družinami V1.17 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

f) ljudje z velikimi družinami

Value 52285 Frequency
1 ne bi želel za sosede 93
0 drugo 1002
" " 3

Valid range from 0 to 1

V1_17G čustveno nestabilni ljudje V1.17 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

g) čustveno nestabilni ljudje

Value 53284 Frequency
1 ne bi želel za sosede 453
0 drugo 642
" " 3

Valid range from 0 to 1

V1_17H Muslimani V1.17 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

h) Muslimani

Value 54283 Frequency
1 ne bi želel za sosede 302
0 drugo 793
" " 3

Valid range from 0 to 1

V1_17I priseljenci, tuji delavci V1.17 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

i) priseljenci, tuji delavci

Value 55282 Frequency
1 ne bi želel za sosede 226
0 drugo 869
" " 3

Valid range from 0 to 1

V1_17J ljudje z AIDS-om V1.17 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

j) ljudje z AIDS-om

Value 56281 Frequency
1 ne bi želel za sosede 461
0 drugo 634
" " 3

Valid range from 0 to 1

V1_17K narkomani V1.17 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

k) narkomani

Value 57280 Frequency
1 ne bi želel za sosede 789
0 drugo 308
" " 1

Valid range from 0 to 1

V1_17L homoseksualci V1.17 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

l) homoseksualci

Value 58279 Frequency
1 ne bi želel za sosede 515
0 drugo 580
" " 3

Valid range from 0 to 1

V1_17M Židje V1.17 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

m) Židje

Value 59278 Frequency
1 ne bi želel za sosede 253
0 drugo 842
" " 3

Valid range from 0 to 1

V1_17N Romi V1.17 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

n) Romi

Value 60277 Frequency
1 ne bi želel za sosede 504
0 drugo 592
" " 2

Valid range from 0 to 1

V1_18A družini in sorodnikom V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

a) družini in sorodnikom

Value 61276 Frequency
1 sploh nič 18
2 le malo 75
3 precej 379
4 v celoti 620
9 ne vem, b. o. 4
" " 2

Valid range from 1 to 4

V1_18B cerkvi in duhovnikom V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

b) cerkvi in duhovnikom

Value 62275 Frequency
1 sploh nič 357
2 le malo 426
3 precej 220
4 v celoti 75
9 ne vem, b. o. 20

Valid range from 1 to 4

V1_18C sosedom V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

c) sosedom

Value 63274 Frequency
1 sploh nič 110
2 le malo 439
3 precej 438
4 v celoti 96
9 ne vem, b. o. 15

Valid range from 1 to 4

V1_18D televiziji, časopisom, radiu V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

d) televiziji, časopisom, radiu

Value 64273 Frequency
1 sploh nič 85
2 le malo 498
3 precej 462
4 v celoti 44
9 ne vem, b. o. 9

Valid range from 1 to 4

V1_18E šolam V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 65272 Frequency
1 sploh nič 16
2 le malo 179
3 precej 685
4 v celoti 197
9 ne vem, b. o. 21

Valid range from 1 to 4

V1_18F sindikatom V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

f) sindikatom

Value 66271 Frequency
1 sploh nič 132
2 le malo 482
3 precej 339
4 v celoti 62
9 ne vem, b. o. 83

Valid range from 1 to 4

V1_18G bogu V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

g) bogu

Value 67270 Frequency
1 sploh nič 315
2 le malo 286
3 precej 264
4 v celoti 195
9 ne vem, b. o. 38

Valid range from 1 to 4

V1_18H političnim strankam V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

h) političnim strankam

Value 68269 Frequency
1 sploh nič 468
2 le malo 502
3 precej 94
4 v celoti 9
9 ne vem, b. o. 25

Valid range from 1 to 4

V1_18I Državnemu zboru V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

i) Državnemu zboru

Value 69268 Frequency
1 sploh nič 333
2 le malo 538
3 precej 173
4 v celoti 21
9 ne vem, b. o. 33

Valid range from 1 to 4

V1_18J predsedniku republike V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

j) predsedniku republike

Value 70267 Frequency
1 sploh nič 112
2 le malo 354
3 precej 454
4 v celoti 157
9 ne vem, b. o. 21

Valid range from 1 to 4

V1_18K Vladi Republike Slovenije V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

k) Vladi Republike Slovenije

Value 71266 Frequency
1 sploh nič 153
2 le malo 462
3 precej 367
4 v celoti 87
9 ne vem, b. o. 29

Valid range from 1 to 4

V1_18L predsedniku vlade V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

l) predsedniku vlade

Value 72265 Frequency
1 sploh nič 135
2 le malo 404
3 precej 403
4 v celoti 131
9 ne vem, b. o. 25

Valid range from 1 to 4

V1_18M vojski V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

m) vojski

Value 73264 Frequency
1 sploh nič 129
2 le malo 426
3 precej 404
4 v celoti 100
9 ne vem, b. o. 39

Valid range from 1 to 4

V1_18N sodiščem V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

n) sodiščem

Value 74263 Frequency
1 sploh nič 154
2 le malo 449
3 precej 387
4 v celoti 71
9 ne vem, b. o. 37

Valid range from 1 to 4

V1_18O policiji V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

o) policiji

Value 75262 Frequency
1 sploh nič 125
2 le malo 435
3 precej 417
4 v celoti 98
9 ne vem, b. o. 23

Valid range from 1 to 4

V1_18P bankam V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

p) bankam

Value 76261 Frequency
1 sploh nič 60
2 le malo 299
3 precej 567
4 v celoti 153
9 ne vem, b. o. 19

Valid range from 1 to 4

V1_18R gospodarstvu, podjetjem V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

r) gospodarstvu, podjetjem

Value 77260 Frequency
1 sploh nič 76
2 le malo 474
3 precej 443
4 v celoti 55
9 ne vem, b. o. 50

Valid range from 1 to 4

V1_18S slovenskemu tolarju V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

s) slovenskemu tolarju

Value 78259 Frequency
1 sploh nič 26
2 le malo 278
3 precej 602
4 v celoti 165
9 ne vem, b. o. 27

Valid range from 1 to 4

V1_18T Banki Slovenije V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

t) Banki Slovenije

Value 79258 Frequency
1 sploh nič 43
2 le malo 276
3 precej 584
4 v celoti 165
9 ne vem, b. o. 30

Valid range from 1 to 4

V1_18U organizaciji NATO V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

u) organizaciji NATO

Value 80257 Frequency
1 sploh nič 151
2 le malo 419
3 precej 358
4 v celoti 64
9 ne vem, b. o. 106

Valid range from 1 to 4

V1_18V Evropski uniji (EU) V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

v) Evropski uniji (EU)

Value 81256 Frequency
1 sploh nič 125
2 le malo 424
3 precej 381
4 v celoti 78
9 ne vem, b. o. 90

Valid range from 1 to 4

V1_18Z OZN V1.18 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

z) Organizaciji združenih narodov (OZN)

Value 82255 Frequency
1 sploh nič 85
2 le malo 357
3 precej 441
4 v celoti 107
9 ne vem, b. o. 107
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_19A politične stranke V1.19 SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA ZAUPANJE V TE USTANOVE IZRAZITE ŠE ENKRAT IN PRI TEM UPOŠTEVATE PREDVSEM SVOJE OSEBNE INTERESE. ZAUPANJE OZ. NEZAUPANJE OZNAČITE NA LESTVICI OD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI 1, DA SPLOH NE ZAUPATE, 7 PA, DA V CELOTI ZAUPATE TEJ USTANOVI.

a) politične stranke

Value 83254 Frequency
1 1 - nič ne zaupam 272
2 2 218
3 3 271
4 4 208
5 5 67
6 6 16
7 7 - v celoti zaupam 8
9 ne vem, b. o. 37
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_19B sodišča V1.19 SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA ZAUPANJE V TE USTANOVE IZRAZITE ŠE ENKRAT IN PRI TEM UPOŠTEVATE PREDVSEM SVOJE OSEBNE INTERESE. ZAUPANJE OZ. NEZAUPANJE OZNAČITE NA LESTVICI OD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI 1, DA SPLOH NE ZAUPATE, 7 PA, DA V CELOTI ZAUPATE TEJ USTANOVI.

b) sodišča

Value 84253 Frequency
1 1 - nič ne zaupam 92
2 2 150
3 3 251
4 4 273
5 5 195
6 6 56
7 7 - v celoti zaupam 33
9 ne vem, b. o. 47
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_19C policija V1.19 SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA ZAUPANJE V TE USTANOVE IZRAZITE ŠE ENKRAT IN PRI TEM UPOŠTEVATE PREDVSEM SVOJE OSEBNE INTERESE. ZAUPANJE OZ. NEZAUPANJE OZNAČITE NA LESTVICI OD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI 1, DA SPLOH NE ZAUPATE, 7 PA, DA V CELOTI ZAUPATE TEJ USTANOVI.

c) policija

Value 85252 Frequency
1 1 - nič ne zaupam 82
2 2 150
3 3 237
4 4 263
5 5 188
6 6 84
7 7 - v celoti zaupam 57
9 ne vem, b. o. 36
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_19D vojska V1.19 SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA ZAUPANJE V TE USTANOVE IZRAZITE ŠE ENKRAT IN PRI TEM UPOŠTEVATE PREDVSEM SVOJE OSEBNE INTERESE. ZAUPANJE OZ. NEZAUPANJE OZNAČITE NA LESTVICI OD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI 1, DA SPLOH NE ZAUPATE, 7 PA, DA V CELOTI ZAUPATE TEJ USTANOVI.

d) vojska

Value 86251 Frequency
1 1 - nič ne zaupam 77
2 2 167
3 3 238
4 4 243
5 5 168
6 6 91
7 7 - v celoti zaupam 70
9 ne vem, b. o. 43
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_19E poslanci v DZ V1.19 SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA ZAUPANJE V TE USTANOVE IZRAZITE ŠE ENKRAT IN PRI TEM UPOŠTEVATE PREDVSEM SVOJE OSEBNE INTERESE. ZAUPANJE OZ. NEZAUPANJE OZNAČITE NA LESTVICI OD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI 1, DA SPLOH NE ZAUPATE, 7 PA, DA V CELOTI ZAUPATE TEJ USTANOVI.

e) poslanci v državnem zboru

Value 87250 Frequency
1 1 - nič ne zaupam 198
2 2 255
3 3 283
4 4 206
5 5 74
6 6 27
7 7 - v celoti zaupam 14
9 ne vem, b. o. 40
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_19F predsednik vlade V1.19 SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA ZAUPANJE V TE USTANOVE IZRAZITE ŠE ENKRAT IN PRI TEM UPOŠTEVATE PREDVSEM SVOJE OSEBNE INTERESE. ZAUPANJE OZ. NEZAUPANJE OZNAČITE NA LESTVICI OD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI 1, DA SPLOH NE ZAUPATE, 7 PA, DA V CELOTI ZAUPATE TEJ USTANOVI.

f) predsednik vlade

Value 88249 Frequency
1 1 - nič ne zaupam 99
2 2 147
3 3 207
4 4 234
5 5 167
6 6 109
7 7 - v celoti zaupam 98
9 ne vem, b. o. 36
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_19G predsednik republike V1.19 SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA ZAUPANJE V TE USTANOVE IZRAZITE ŠE ENKRAT IN PRI TEM UPOŠTEVATE PREDVSEM SVOJE OSEBNE INTERESE. ZAUPANJE OZ. NEZAUPANJE OZNAČITE NA LESTVICI OD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI 1, DA SPLOH NE ZAUPATE, 7 PA, DA V CELOTI ZAUPATE TEJ USTANOVI.

g) predsednik republike

Value 89248 Frequency
1 1 - nič ne zaupam 83
2 2 108
3 3 175
4 4 219
5 5 186
6 6 138
7 7 - v celoti zaupam 154
9 ne vem, b. o. 34
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_19H časopisi V1.19 SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA ZAUPANJE V TE USTANOVE IZRAZITE ŠE ENKRAT IN PRI TEM UPOŠTEVATE PREDVSEM SVOJE OSEBNE INTERESE. ZAUPANJE OZ. NEZAUPANJE OZNAČITE NA LESTVICI OD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI 1, DA SPLOH NE ZAUPATE, 7 PA, DA V CELOTI ZAUPATE TEJ USTANOVI.

h) časopisi

Value 90247 Frequency
1 1 - nič ne zaupam 52
2 2 135
3 3 250
4 4 310
5 5 218
6 6 71
7 7 - v celoti zaupam 23
9 ne vem, b. o. 38
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_19I televizija V1.19 SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA ZAUPANJE V TE USTANOVE IZRAZITE ŠE ENKRAT IN PRI TEM UPOŠTEVATE PREDVSEM SVOJE OSEBNE INTERESE. ZAUPANJE OZ. NEZAUPANJE OZNAČITE NA LESTVICI OD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI 1, DA SPLOH NE ZAUPATE, 7 PA, DA V CELOTI ZAUPATE TEJ USTANOVI.

i) televizija

Value 91246 Frequency
1 1 - nič ne zaupam 46
2 2 120
3 3 256
4 4 300
5 5 231
6 6 83
7 7 - v celoti zaupam 27
9 ne vem, b. o. 34
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_19J zasebna podjetja V1.19 SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA ZAUPANJE V TE USTANOVE IZRAZITE ŠE ENKRAT IN PRI TEM UPOŠTEVATE PREDVSEM SVOJE OSEBNE INTERESE. ZAUPANJE OZ. NEZAUPANJE OZNAČITE NA LESTVICI OD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI 1, DA SPLOH NE ZAUPATE, 7 PA, DA V CELOTI ZAUPATE TEJ USTANOVI.

j) zasebna podjetja

Value 92245 Frequency
1 1 - nič ne zaupam 75
2 2 181
3 3 317
4 4 267
5 5 130
6 6 37
7 7 - v celoti zaupam 17
9 ne vem, b. o. 73
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_19K sindikati V1.19 SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA ZAUPANJE V TE USTANOVE IZRAZITE ŠE ENKRAT IN PRI TEM UPOŠTEVATE PREDVSEM SVOJE OSEBNE INTERESE. ZAUPANJE OZ. NEZAUPANJE OZNAČITE NA LESTVICI OD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI 1, DA SPLOH NE ZAUPATE, 7 PA, DA V CELOTI ZAUPATE TEJ USTANOVI.

k) sindikati

Value 93244 Frequency
1 1 - nič ne zaupam 89
2 2 155
3 3 292
4 4 250
5 5 148
6 6 55
7 7 - v celoti zaupam 29
9 ne vem, b. o. 79
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_19L cerkev V1.19 SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA ZAUPANJE V TE USTANOVE IZRAZITE ŠE ENKRAT IN PRI TEM UPOŠTEVATE PREDVSEM SVOJE OSEBNE INTERESE. ZAUPANJE OZ. NEZAUPANJE OZNAČITE NA LESTVICI OD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI 1, DA SPLOH NE ZAUPATE, 7 PA, DA V CELOTI ZAUPATE TEJ USTANOVI.

l) cerkev

Value 94243 Frequency
1 1 - nič ne zaupam 291
2 2 190
3 3 194
4 4 176
5 5 90
6 6 77
7 7 - v celoti zaupam 45
9 ne vem, b. o. 34
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_19M večini ljudi v Sloveniji V1.19 SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA ZAUPANJE V TE USTANOVE IZRAZITE ŠE ENKRAT IN PRI TEM UPOŠTEVATE PREDVSEM SVOJE OSEBNE INTERESE. ZAUPANJE OZ. NEZAUPANJE OZNAČITE NA LESTVICI OD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI 1, DA SPLOH NE ZAUPATE, 7 PA, DA V CELOTI ZAUPATE TEJ USTANOVI.

m) večini ljudi v Sloveniji

Value 95242 Frequency
1 1 - nič ne zaupam 45
2 2 112
3 3 225
4 4 370
5 5 198
6 6 71
7 7 - v celoti zaupam 33
9 ne vem, b. o. 43
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_19N večini ljudi, ki jih poznate V1.19 SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA ZAUPANJE V TE USTANOVE IZRAZITE ŠE ENKRAT IN PRI TEM UPOŠTEVATE PREDVSEM SVOJE OSEBNE INTERESE. ZAUPANJE OZ. NEZAUPANJE OZNAČITE NA LESTVICI OD 1 DO 7, PRI ČEMER POMENI 1, DA SPLOH NE ZAUPATE, 7 PA, DA V CELOTI ZAUPATE TEJ USTANOVI.

n) večini ljudi, ki jih poznate

Value 96241 Frequency
1 1 - nič ne zaupam 22
2 2 35
3 3 89
4 4 209
5 5 307
6 6 301
7 7 - v celoti zaupam 108
9 ne vem, b. o. 26
" " 1

Valid range from 1 to 7

V1_20A Državni zbor V1.20 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST OZ. NEUSPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? DELOVANJE VSAKEGA POLITIČNEGA ALI DRŽAVNEGA ORGANA, KI GA POZNATE, OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 PA ZELO USPEŠNO DELOVANJE.

a) Državni zbor

Value 97240 Frequency
1 zelo neuspešno 62
2 neuspešno 189
3 deloma, deloma 589
4 uspešno 159
5 zelo uspešno 8
9 ne vem, b. o. - vpiši 9 91

Valid range from 1 to 5

V1_20B Državni svet V1.20 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST OZ. NEUSPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? DELOVANJE VSAKEGA POLITIČNEGA ALI DRŽAVNEGA ORGANA, KI GA POZNATE, OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 PA ZELO USPEŠNO DELOVANJE.

b) Državni svet

Value 98239 Frequency
1 zelo neuspešno 66
2 neuspešno 210
3 deloma, deloma 550
4 uspešno 125
5 zelo uspešno 11
9 ne vem, b. o. - vpiši 9 136

Valid range from 1 to 5

V1_20C Vlada Republike Slovenije V1.20 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST OZ. NEUSPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? DELOVANJE VSAKEGA POLITIČNEGA ALI DRŽAVNEGA ORGANA, KI GA POZNATE, OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 PA ZELO USPEŠNO DELOVANJE.

c) Vlada Republike Slovenije

Value 99238 Frequency
1 zelo neuspešno 51
2 neuspešno 118
3 deloma, deloma 555
4 uspešno 250
5 zelo uspešno 46
9 ne vem, b. o. - vpiši 9 78

Valid range from 1 to 5

V1_20D predsednik Vlade V1.20 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST OZ. NEUSPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? DELOVANJE VSAKEGA POLITIČNEGA ALI DRŽAVNEGA ORGANA, KI GA POZNATE, OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 PA ZELO USPEŠNO DELOVANJE.

d) predsednik Vlade dr. Janez Drnovšek

Value 100237 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 neuspešno 104
3 deloma, deloma 367
4 uspešno 411
5 zelo uspešno 114
9 ne vem, b. o. - vpiši 9 64

Valid range from 1 to 5

V1_20E Predsednik Republike V1.20 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST OZ. NEUSPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? DELOVANJE VSAKEGA POLITIČNEGA ALI DRŽAVNEGA ORGANA, KI GA POZNATE, OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 PA ZELO USPEŠNO DELOVANJE.

e) Predsednik Republike Milan Kučan

Value 101236 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 neuspešno 84
3 deloma, deloma 312
4 uspešno 411
5 zelo uspešno 199
9 ne vem, b. o. - vpiši 9 55

Valid range from 1 to 5

V1_20F Ustavno sodišče V1.20 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST OZ. NEUSPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? DELOVANJE VSAKEGA POLITIČNEGA ALI DRŽAVNEGA ORGANA, KI GA POZNATE, OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 PA ZELO USPEŠNO DELOVANJE.

f) Ustavno sodišče

Value 102235 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 neuspešno 148
3 deloma, deloma 457
4 uspešno 287
5 zelo uspešno 44
9 ne vem, b. o. - vpiši 9 122

Valid range from 1 to 5

V1_20G redna sodišča V1.20 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST OZ. NEUSPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? DELOVANJE VSAKEGA POLITIČNEGA ALI DRŽAVNEGA ORGANA, KI GA POZNATE, OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 PA ZELO USPEŠNO DELOVANJE.

g) redna sodišča

Value 103234 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 neuspešno 215
3 deloma, deloma 475
4 uspešno 210
5 zelo uspešno 25
9 ne vem, b. o. - vpiši 9 110

Valid range from 1 to 5

V1_20H javno tožilstvo V1.20 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST OZ. NEUSPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? DELOVANJE VSAKEGA POLITIČNEGA ALI DRŽAVNEGA ORGANA, KI GA POZNATE, OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 PA ZELO USPEŠNO DELOVANJE.

h) javno tožilstvo

Value 104233 Frequency
1 zelo neuspešno 54
2 neuspešno 179
3 deloma, deloma 480
4 uspešno 220
5 zelo uspešno 26
9 ne vem, b. o. - vpiši 9 139

Valid range from 1 to 5

V1_20I Varuh človekovih pravic V1.20 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST OZ. NEUSPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? DELOVANJE VSAKEGA POLITIČNEGA ALI DRŽAVNEGA ORGANA, KI GA POZNATE, OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 PA ZELO USPEŠNO DELOVANJE.

i) Varuh človekovih pravic

Value 105232 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 neuspešno 141
3 deloma, deloma 403
4 uspešno 317
5 zelo uspešno 86
9 ne vem, b. o. - vpiši 9 113

Valid range from 1 to 5

R1_21A SOCIALISTIČNI POLITIČNI SISTEM PRI NAS V1.21R TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE, KAKO DOBRA JE NEKA POLITIČNA UREDITEV, NEK SISTEM OBLASTI. -100, KI JE ČISTO NA DNU LESTVICE, JE NAJNIŽJA OCENA, KI JO LAHKO DATE, +100, ČISTO NA VRHU, PA JE NAJBOLJŠA OCENA. LAHKO IZBIRATE VMESNE VREDNOSTI. KAM NA TEJ LESTVICI... (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okence in ne pozabite na +/- znak)

A. BI VI UVRSTILI SOCIALISTIČNI POLITIČNI SISTEM PRI NAS V SLOVENIJI PRED VOLITVAMI 1990?

Value 106231 Frequency
-100 čisto na dnu 24
100 čisto na vrhu 27
" " 46

Valid range from -100 to 100

R1_21B SEDANJI SLOVENSKI POLITIČNI SISTEM S SVO V1.21R TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE, KAKO DOBRA JE NEKA POLITIČNA UREDITEV, NEK SISTEM OBLASTI. -100, KI JE ČISTO NA DNU LESTVICE, JE NAJNIŽJA OCENA, KI JO LAHKO DATE, +100, ČISTO NA VRHU, PA JE NAJBOLJŠA OCENA. LAHKO IZBIRATE VMESNE VREDNOSTI. KAM NA TEJ LESTVICI... (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okence in ne pozabite na +/- znak)

B. KAM NA TO LESTVICO BI VI UVRSTLI SEDANJI SLOVENSKI POLITIČNI SISTEM S SVOBODNIMI VOLITVAMI IN VEČ STRANKAMI?

Value 107230 Frequency
-100 čisto na dnu 16
-95 1
-90 6
90 20
95 1
100 čisto na vrhu 21
" " 36

Valid range from -100 to 100

R1_21C POLITIČNI SISTEM SLOVENIJE, KAKRŠEN BO P V1.21R TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE, KAKO DOBRA JE NEKA POLITIČNA UREDITEV, NEK SISTEM OBLASTI. -100, KI JE ČISTO NA DNU LESTVICE, JE NAJNIŽJA OCENA, KI JO LAHKO DATE, +100, ČISTO NA VRHU, PA JE NAJBOLJŠA OCENA. LAHKO IZBIRATE VMESNE VREDNOSTI. KAM NA TEJ LESTVICI... (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okence in ne pozabite na +/- znak)

C. IN KAM NA TO LESTVICO BI VI UVRSTILI POLITIČNI SISTEM SLOVENIJE, KAKRŠEN BO PO VAŠI OCENI ČEZ PET LET?

Value 108229 Frequency
-100 čisto na dnu 25
-90 6
-80 7
90 43
95 3
100 čisto na vrhu 33
" " 78

Valid range from -100 to 100

R1_22A SOCIALISTIČNO GOSPODARSTVO PRED LETOM 19 V1.22R Z ISTO LESTVICO PA OCENITE TUDI, KAKO DELUJE GOSPODARSTVO. -100, KI JE ČISTO NA DNU LESTVICE, JE NAJNIŽJA OCENA, KI JO LAHKO DATE, +100, ČISTO NA VRHU, PA JE NAJBOLJŠA OCENA. LAHKO IZBIRATE VMESNE VREDNOSTI. KAM NA TEJ LESTVICI... (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okence in ne pozabite na +/- znak)

A. BI VI UVRSTILI SOCIALISTIČNO GOSPODARSTVO PRED LETOM 1990?

Value 109228 Frequency
-100 čisto na dnu 19
100 čisto na vrhu 28
-90 10
85 2
90 25
95 3
" " 47

Valid range from -100 to 100

R1_22B SEDANJI (TRŽNI) GOSPODARSKI SISTEM V SLO V1.22R Z ISTO LESTVICO PA OCENITE TUDI, KAKO DELUJE GOSPODARSTVO. -100, KI JE ČISTO NA DNU LESTVICE, JE NAJNIŽJA OCENA, KI JO LAHKO DATE, +100, ČISTO NA VRHU, PA JE NAJBOLJŠA OCENA. LAHKO IZBIRATE VMESNE VREDNOSTI. KAM NA TEJ LESTVICI... (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okence in ne pozabite na +/- znak)

B. KAM NA TO LESTVICO BI VI UVRSTLI SEDANJI (TRŽNI) GOSPODARSKI SISTEM V SLOVENIJI?

Value 110227 Frequency
-100 čisto na dnu 14
-90 6
-80 9
85 3
90 7
100 čisto na vrhu 9
" " 42

Valid range from -100 to 100

R1_22C GOSPODARSKI SISTEM, KAKRŠEN BO PO VAŠI O V1.22R Z ISTO LESTVICO PA OCENITE TUDI, KAKO DELUJE GOSPODARSTVO. -100, KI JE ČISTO NA DNU LESTVICE, JE NAJNIŽJA OCENA, KI JO LAHKO DATE, +100, ČISTO NA VRHU, PA JE NAJBOLJŠA OCENA. LAHKO IZBIRATE VMESNE VREDNOSTI. KAM NA TEJ LESTVICI... (Anketar: vpišite navedeno vrednost v okence in ne pozabite na +/- znak)

C. IN KAM NA TO LESTVICO BI VI UVRSTILI GOSPODARSKI SISTEM, KAKRŠEN BO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI ČEZ PET LET?

Value 111226 Frequency
-100 čisto na dnu 15
-90 5
-80 10
85 5
90 26
100 čisto na vrhu 29
" " 75

Valid range from -100 to 100

R1_23A MORALI BI SE VRNITI K VLADANJU KOMUNISTO V1.23R NAŠ SEDANJI POLITIČNI SISTEM NI EDINI, KI SMO GA IMELI V SLOVENIJI. NEKATERI PRAVIJO, DA BI BILO ZA NAS BOLJE, ČE BI IMELI DRUGAČEN POLITIČEN SISTEM. KAJ VI MISLITE O TEM? PROSIM POVEJTE, KAKO MOČNO SOGLAŠATE OZ. NASPROTUJETE NASLEDNJIM TRDITVAM.

A. MORALI BI SE VRNITI K VLADANJU KOMUNISTOV

Value 112225 Frequency
1 močno soglašam 22
2 do neke mere soglašam 201
3 do neke mere nasprotujem 252
4 močno nasprotujem 495
9 ne vem, b.o. 126
" " 2

Valid range from 1 to 4

R1_23B DRŽAVI BI MORALA VLADATI VOJSKA V1.23R NAŠ SEDANJI POLITIČNI SISTEM NI EDINI, KI SMO GA IMELI V SLOVENIJI. NEKATERI PRAVIJO, DA BI BILO ZA NAS BOLJE, ČE BI IMELI DRUGAČEN POLITIČEN SISTEM. KAJ VI MISLITE O TEM? PROSIM POVEJTE, KAKO MOČNO SOGLAŠATE OZ. NASPROTUJETE NASLEDNJIM TRDITVAM.

B. DRŽAVI BI MORALA VLADATI VOJSKA

Value 113224 Frequency
1 močno soglašam 7
2 do neke mere soglašam 52
3 do neke mere nasprotujem 131
4 močno nasprotujem 855
9 ne vem, b.o. 51
" " 2

Valid range from 1 to 4

R1_23C NAJBOLJE BI BILO, DA BI UKINILI PARLAMEN V1.23R NAŠ SEDANJI POLITIČNI SISTEM NI EDINI, KI SMO GA IMELI V SLOVENIJI. NEKATERI PRAVIJO, DA BI BILO ZA NAS BOLJE, ČE BI IMELI DRUGAČEN POLITIČEN SISTEM. KAJ VI MISLITE O TEM? PROSIM POVEJTE, KAKO MOČNO SOGLAŠATE OZ. NASPROTUJETE NASLEDNJIM TRDITVAM.

C. NAJBOLJE BI BILO, DA BI UKINILI PARLAMENT IN VOLITVE, NAMESTO TEGA PA BI IMELI MOČNEGA VODITELJA, KI BI SE ZNAL HITRO ODLOČITI O VSEH STVAREH.

Value 114223 Frequency
1 močno soglašam 96
2 do neke mere soglašam 182
3 do neke mere nasprotujem 153
4 močno nasprotujem 603
9 ne vem, b.o. 64

Valid range from 1 to 4

R1_23D VLADO BI MORALA NADOMESTITI VLADA NARODN V1.23R NAŠ SEDANJI POLITIČNI SISTEM NI EDINI, KI SMO GA IMELI V SLOVENIJI. NEKATERI PRAVIJO, DA BI BILO ZA NAS BOLJE, ČE BI IMELI DRUGAČEN POLITIČEN SISTEM. KAJ VI MISLITE O TEM? PROSIM POVEJTE, KAKO MOČNO SOGLAŠATE OZ. NASPROTUJETE NASLEDNJIM TRDITVAM.

D. VLADO Z V PARLAMENTU IZVOLJENIMI POLITIKI BI MORALA NADOMESTITI VLADA NARODNE ENOTNOSTI, KI BI VKLJUČEVALA LE IZBRANE POSAMEZNIKE.

Value 115222 Frequency
1 močno soglašam 44
2 do neke mere soglašam 228
3 do neke mere nasprotujem 220
4 močno nasprotujem 423
9 ne vem, b.o. 183

Valid range from 1 to 4

R1_24 VERJETNOST UKINITVE PARLAMENTA

V1.24R NEKATERI LJUDJE MISLIJO, DA BI BILO V SLOVENIJI VLADANJE BOLJŠE, ČE BI UKINILI PARLAMENT IN ODPRAVILI VSE STRANKE. KAKO VERJETNO JE PO VAŠI OCENI, DA SE BO TO ZGODILO V NASLEDNJIH NEKAJ LETIH?

Value 116221 Frequency
1 zelo verjetno 12
2 verjetno 48
3 ni kaj dosti verjetno 365
4 sploh ni verjetno 579
9 ne vem, b.o. 93
" " 1

Valid range from 1 to 4

R1_25 ČE BI UKINILI PARLAMENT IN ODPRAVILI STR

V1.25R ČE BI UKINILI PARLAMENT IN ODPRAVILI STRANKE, ALI BI VI OSEBNO TO...

Value 117220 Frequency
1 močno odobravali, 52
2 do neke mere odobravali, 209
3 do neke mere nasprotovali, ali bi 263
4 močno nasprotovali 446
9 ne vem, b.o. 127
" " 1

Valid range from 1 to 4

R1_26 KATEREMU OD NAŠTETIH POLITIČNIH NAZOROV

V1.26R KATEREMU OD NAŠTETIH ŠIROKIH POLITIČNIH NAZOROV STE NAJBOLJ NAKLONJENI? (samo en odgovor!)

Value 118219 Frequency
1 zavzemanju za svobodni trg 334
2 socialnodemokratskem 228
3 komunističnemu 13
4 narodnim tradicijam 71
5 ekološkemu, zelenim 128
6 drugemu 52
7 nobenemu 168
9 b.o. 104

Valid range from 1 to 7

R1_27A KATERA OD TEH IZJAV NAJBOLJE POJASNJUJE V1.27R PREBRALI VAM BOMO NEKAJ IZJAV, KI JIH LJUDJE IZREKAJO V ZVEZI Z RAZLIKAMI MED POLITIČNIMI STRANKAMI V SLOVENIJI. KATERA OD TEH IZJAV NAJBOLJE POJASNJUJE TE RAZLIKE MED STRANKAMI? (Respondent lahko izbere dve razlagi; označite in šifrirajte najprej prvo in nato drugo.)

1. odgovor

Value 119218 Frequency
1 Nekatere stranke verjamejo, da je komunistični režim naredil več slabega kot dobrega, druge pa bi rade ohranile njegove številne dosežke. 190
2 Nekatere stranke zastopajo velika mesta, druge pa kmečke in obrobne regije. 125
3 Nekatere stranke si želijo, da bi gospodarstvo vodila vlada, druge pa zagovarjajo tržno gospodarstvo, brez vmešavanja vlade. 155
4 Nekatere stranke zastopajo etnične manjšine, druge pa nasprotujejo posebni politiki do narodnostnih manjšin. 23
5 Pri nekateri strankah so velike osebnosti glavna privlačnost, druge pa pridobivajo volilce s svojimi političnimi idejami. 145
6 Nekatere stranke podpirajo samostojnost države, druge pa poudarjajo vključevanje v Evropsko unijo. 194
9 ne vem, b.o. 266

Valid range from 1 to 6

R1_27B KATERA OD TEH IZJAV NAJBOLJE POJASNJUJE V1.27R PREBRALI VAM BOMO NEKAJ IZJAV, KI JIH LJUDJE IZREKAJO V ZVEZI Z RAZLIKAMI MED POLITIČNIMI STRANKAMI V SLOVENIJI. KATERA OD TEH IZJAV NAJBOLJE POJASNJUJE TE RAZLIKE MED STRANKAMI? (Respondent lahko izbere dve razlagi; označite in šifrirajte najprej prvo in nato drugo.)

2. odgovor

Value 120217 Frequency
1 Nekatere stranke verjamejo, da je komunistični režim naredil več slabega kot dobrega, druge pa bi rade ohranile njegove številne dosežke. 86
2 Nekatere stranke zastopajo velika mesta, druge pa kmečke in obrobne regije. 82
3 Nekatere stranke si želijo, da bi gospodarstvo vodila vlada, druge pa zagovarjajo tržno gospodarstvo, brez vmešavanja vlade. 122
4 Nekatere stranke zastopajo etnične manjšine, druge pa nasprotujejo posebni politiki do narodnostnih manjšin. 41
5 Pri nekateri strankah so velike osebnosti glavna privlačnost, druge pa pridobivajo volilce s svojimi političnimi idejami. 133
6 Nekatere stranke podpirajo samostojnost države, druge pa poudarjajo vključevanje v Evropsko unijo. 241
9 ne vem, b.o. 364
" " 29

Valid range from 1 to 6

R1_28 S KATERO OD NAŠTETIH DRŽAV BO SLOVENIJA

V1.28R ČE UPOŠTEVATE SEDANJE STANJE, S KATERO OD NAŠTETIH DRŽAV ALI SKUPNOSTI BO SLOVENIJA PO VAŠI OCENI V PRIHODNOSTI NAJBOLJ POVEZANA? (Anketar: beri do odgovora 7; le en odgovor!)

Value 121216 Frequency
1 Združene države Amerike 67
2 Evropska unija 801
3 druge evropske države, ki niso v Evropski uniji (Norveška, Švica....) 37
4 druge srednjeevropske ali vzhodnoevropske države 64
5 Rusija 2
6 Turčija 0
7 Japonska / Južna Koreja 0
8 Nemčija 7
9 nobena od teh / druga 7
10 morali bi se zanašati le nase 13
11 ne vem 93
12 b. o. 7

Valid range from 1 to 10

R1_29 V KOLIKŠNI MERI STE PONOSNI NA TO, DA ST

V1.29R V KOLIKŠNI MERI STE PONOSNI NA TO, DA STE DRŽAVLJAN SLOVENIJE?

Value 122215 Frequency
1 zelo ponosen 595
2 precej ponosen 375
3 malo ponosen 98
4 nisem ponosen 14
9 ne vem, b.o. 16

Valid range from 1 to 4

R1_30 KAKO SE DANES V SLOVENIJI SPOŠTUJEJO ČLO

V1.30R KAKO SE DANES V SLOVENIJI SPOŠTUJEJO ČLOVEKOVE PRAVICE POSAMEZNIKA. ALI IMATE OBČUTEK, DA JE TEGA SPOŠTOVANJA VELIKO, NEKAJ, LE MALO, ALI GA SPLOH NI?

Value 123214 Frequency
1 veliko 99
2 nekaj 529
3 le malo 390
4 ga sploh ni 57
9 ne vem, b.o. 23

Valid range from 1 to 4

R1_31 KAJ NAJ NAREDI OSEBA, KI POTREBUJE NEKO

V1.31R KAJ NAJ NAREDI OSEBA, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: "BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE".

Value 124213 Frequency
0 naj počaka, se bo že uredilo 386
1 naj ponudi uradniku "napitnino", da bi takoj dobil, kar želi 60
2 naj uporabi zveze 202
3 naj napiše pismo predstojniku urada 193
4 naj naredi brez dovoljenja to, kar namerava 28
5 nič se ne da narediti 156
9 ne vem, b.o. 72
" " 1

Valid range from 0 to 5

R1_32 KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI JE V S

V1.32R KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Value 125212 Frequency
1 skoraj noben javni uslužbenec ne počne tega 25
2 to počne nekaj javnih uslužbencev 549
3 to počne večina javnih uslužbencev 305
4 to počnejo skoraj vsi javni uslužbenci 109
9 ne vem, b.o. 109
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_33 KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLI

V1.33 KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU? Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo...

Value 126211 Frequency
1 bi ocenil, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir. ali 517
2 bi ocenil, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike. 460
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 68
9 ne vem, b. o. 52
" " 1

Valid range from 1 to 3

V1_34 KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLI

V1.34 KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU? Pomembni sta tako svoboda kot varnost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo...

Value 127210 Frequency
1 bi ocenil, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, ali 357
2 bi ocenil, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni ogroženo in se počutim varnega. 613
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 67
9 ne vem, b. o. 60
" " 1

Valid range from 1 to 3

R1_35 ALI SO VAS V PRETEKLEM LETU NAPADLI ALI

V1.35R ALI SO V PRETEKLEM LETU VAS ALI KOGA DRUGEGA IZ VAŠE DRUŽINE NAPADLI ALI OKRADLI NA CESTI, KJE ZUNAJ DOMA?

Value 128209 Frequency
1 anketiranca/ko 33
2 člana družine 71
3 prijatelja 53
4 nobenega 939
9 b.o. 2

Valid range from 1 to 4

R1_36 ALI SO V PRETEKLEM LETU VDRLI V HIŠO

V1.36R ALI SO V PRETEKLEM LETU VDRLI V HIŠO, STANOVANJE, VAM ALI KOMU OD VAŠIH PRIJATELJEV IN KAJ UKRADLI?

Value 129208 Frequency
1 da, v mojo hišo, stanovanje 43
2 da, v prijateljevo hišo, stanovanje 124
3 ne 922
9 b.o. 9

Valid range from 1 to 3

V1_37A za varstvo okolja V1.37 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

a) za varstvo okolja

Value 130207 Frequency
1 veliko manj denarja 3
2 nekaj manj 43
3 enako kot doslej 363
4 nekaj več 518
5 veliko več denarja 131
9 ne vem, b. o. 40

Valid range from 1 to 5

V1_37B za zdravstvo V1.37 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

b) za zdravstvo

Value 131206 Frequency
1 veliko manj denarja 4
2 nekaj manj 12
3 enako kot doslej 231
4 nekaj več 570
5 veliko več denarja 257
9 ne vem, b. o. 24

Valid range from 1 to 5

V1_37C za policijo V1.37 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

c) za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Value 132205 Frequency
1 veliko manj denarja 23
2 nekaj manj 104
3 enako kot doslej 511
4 nekaj več 339
5 veliko več denarja 83
9 ne vem, b. o. 38

Valid range from 1 to 5

V1_37D za izobraževanje V1.37 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

d) za izobraževanje

Value 133204 Frequency
1 veliko manj denarja 1
2 nekaj manj 6
3 enako kot doslej 247
4 nekaj več 542
5 veliko več denarja 279
9 ne vem, b. o. 23

Valid range from 1 to 5

V1_37E za vojsko in obrambo V1.37 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

e) za vojsko in obrambo

Value 134203 Frequency
1 veliko manj denarja 97
2 nekaj manj 247
3 enako kot doslej 468
4 nekaj več 195
5 veliko več denarja 47
9 ne vem, b. o. 43
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_37F za pokojnine V1.37 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

f) za pokojnine

Value 135202 Frequency
1 veliko manj denarja 5
2 nekaj manj 51
3 enako kot doslej 387
4 nekaj več 461
5 veliko več denarja 167
9 ne vem, b. o. 27

Valid range from 1 to 5

V1_37G za podporo nezaposlenim V1.37 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

g) za podporo nezaposlenim

Value 136201 Frequency
1 veliko manj denarja 40
2 nekaj manj 116
3 enako kot doslej 417
4 nekaj več 389
5 veliko več denarja 102
9 ne vem, b. o. 33
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_37H za kulturo in umetnost V1.37 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

h) za kulturo in umetnost

Value 137200 Frequency
1 veliko manj denarja 13
2 nekaj manj 106
3 enako kot doslej 548
4 nekaj več 335
5 veliko več denarja 46
9 ne vem, b. o. 49
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_37I za raziskovanje in znanost V1.37 PROSIMO VAS, DA NAM ZA SPODAJ NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA SLOVENSKA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. Vlada bi morala zagotoviti:

i) za raziskovanje in znanost

Value 138199 Frequency
1 veliko manj denarja 6
2 nekaj manj 29
3 enako kot doslej 333
4 nekaj več 500
5 veliko več denarja 180
9 ne vem, b. o. 49
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_01 V KOLIKŠNI MERI VAS ZANIMA POLITIKA? V2.00 POLITIČNI BAROMETER, STRANKE, VOLITVE

V2.01 V KOLIKŠNI MERI VAS ZANIMA POLITIKA?

Value 139198 Frequency
1 zelo me zanima 63
2 do neke mere 433
3 le malo 333
4 sploh me ne zanima 266
9 ne vem, b. o. 3

Valid range from 1 to 4

V2_02 ALI S SVOJIMI PRIJATELJI O POLITIKI RAZP

V2.02 ALI S SVOJIMI PRIJATELJI O POLITIKI RAZPRAVLJATE POGOSTO, LE VČASIH, ALI NIKOLI?

Value 140197 Frequency
1 pogosto 88
2 včasih 703
3 nikoli 306
9 ne vem, b. o. 1

Valid range from 1 to 3

V2_03 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI S TRENUTN

V2.03 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 10, KJER POMENI 1 - ZELO NEZADOVOLJEN IN 10 - ZELO ZADOVOLJEN.

Value 141196 Frequency
1 1 - zelo nezadovoljen 34
2 2 41
3 3 66
4 4 91
5 5 268
6 6 288
7 7 175
8 8 84
9 9 4
10 10 - zelo zadovoljen 14
99 ne vem, b. o. 31
" " 2

Valid range from 1 to 10

R2_04 ALI STE Z DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVE

V2.04R ČE VAS PROSIM, DA ZGORNJO ŠTEVILČNO OCENO IZRAZITE Z BESEDAMI, KAJ BI REKLI? ALI STE Z DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI...

Value 142195 Frequency
1 zadovoljni 52
2 še kar zadovoljni 593
3 ne kaj dosti zadovoljni 339
4 sploh niste zadovoljni 72
9 ne vem, b. o. 42

Valid range from 1 to 4

V2_05 ČE POMISLITE NA ZADNJE VOLITVE V SLOVENI

V2.05 V NEKATERIH DEŽELAH LJUDJE MENIJO, DA SO VOLITVE PRI NJIH POŠTENE, V DRUGIH PA, DA SO VOLITVE PRI NJIH NEPOŠTENE. ČE POMISLITE NA ZADNJE VOLITVE V SLOVENIJI LANI OKTOBRA, KAM BI JIH UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI OD 1 DO 5, KJER

Value 143194 Frequency
1 1 - Volitve oktobra 2000 so bile poštene 358
2 2 213
3 3 201
4 4 144
5 5 - Volitve oktobra 2000 so bile nepoštene 79
9 vem, b.o. 102
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_06 MISLITE, DA STE BLIZU KAKI POLITIČNI STR

V2.06 ALI OBIČAJNO ZASE MISLITE, DA STE BLIZU KAKI DOLOČENI POLITIČNI STRANKI?

Value 144193 Frequency
1 da 201
2 ne --------------------V2.09 819
8 ne vem, --------------------na V2.09 76
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_07A Prva stranka (Če da) V2.07 KATERA OZ. KATERE STRANKE SO TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM BLIZU.

A) Prva stranka:

Value 145192 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 5
2 Liberalna demokracija Slovenije 83
3 SLS+SKD 16
4 Slovenska nacionalna stranka 4
5 Socialnodemokratska stranka 30
6 Nova Slovenija 13
7 Združena lista socialnih demokratov 36
8 Stranka mladih Slovenije 1
96 druga stranka 5
99 nobena, ne vem, b. o. 900
" " 5

Valid range from 1 to 96

V2_07B Druga stranka (Če da) V2.07 KATERA OZ. KATERE STRANKE SO TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM BLIZU.

B) Druga stranka:

Value 146191 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 4
2 Liberalna demokracija Slovenije 32
3 SLS+SKD 6
4 Slovenska nacionalna stranka 8
5 Socialnodemokratska stranka 16
6 Nova Slovenija 10
7 Združena lista socialnih demokratov 26
8 Stranka mladih Slovenije 2
96 druga stranka 7
99 ne vem, b.o. 980
" " 7

Valid range from 1 to 96

V2_07C Tretja stranka (Če da) V2.07 KATERA OZ. KATERE STRANKE SO TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM BLIZU.

C) Tretja stranka:

Value 147190 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 7
2 Liberalna demokracija Slovenije 1
3 SLS+SKD 7
4 Slovenska nacionalna stranka 7
5 Socialnodemokratska stranka 3
6 Nova Slovenija 2
7 Združena lista socialnih demokratov 6
8 Stranka mladih Slovenije 2
96 druga stranka 1
99 ne vem, b.o. 1052
" " 10

Valid range from 1 to 96

V2_08 KATERI OD TEH STRANK SE ČUTITE NAJBLIŽE? (če je navedel dve ali tri stranke)

V2.08 KATERI OD TEH STRANK SE ČUTITE NAJBLIŽE? ------ preskok na V2.11

Value 148189 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 3
2 Liberalna demokracija Slovenije 42
3 SLS+SKD 5
4 Slovenska nacionalna stranka 1
5 Socialnodemokratska stranka 17
6 Nova Slovenija 12
7 Združena lista socialnih demokratov 28
96 druga stranka 2
99 mašilo 981
" " 7

Valid range from 1 to 96

V2_09 ALI ČUTITE, DA STE NEKI POLITIČNI STRANK

V2.09 ALI ČUTITE, DA STE NEKI POLITIČNI STRANKI VENDARLE NEKOLIKO BLIŽE KOT DRUGIM?

Value 149188 Frequency
1 da 249
2 ne --------------------V2.12 600
9 ne vem --------------------na V2.12 236
" " 13

Valid range from 1 to 2

V2_10 KATERA STRANKA JE TO?/ (Če da)

V2.10 KATERA STRANKA JE TO?

Value 150187 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 4
2 Liberalna demokracija Slovenije 108
3 SLS+SKD 12
4 Slovenska nacionalna stranka 15
5 Socialnodemokratska stranka 32
6 Nova Slovenija 9
7 Združena lista socialnih demokratov 33
8 Stranka mladih Slovenije 4
96 druga stranka 8
99 mašilo 864
" " 9

Valid range from 1 to 96

V2_11 ALI ČUTITE, DA STE TEJ STRANKI...

V2.11 ALI ČUTITE, DA STE TEJ STRANKI ZELO BLIZU, DO NEKE MERE BLIZU ALI DA JI NISTE PREVEČ BLIZU?

Value 151186 Frequency
1 zelo blizu 57
2 do neke mere blizu 270
3 ne preveč blizu 69
9 ne vem, b. o. 478
" " 224

Valid range from 1 to 3

V2_12 STRANKE V SLOVENIJI SE ZANIMAJO ZA TO, K ODGOVARJAJO VSI

V2.12 NEKATERI LJUDJE PRAVIJO, DA SE STRANKE V SLOVENIJI ZANIMAJO ZA TO, KAJ SI OBIČAJNI LJUDJE MISLIJO, DRUGI PA PRAVIJO, DA STRANK TO NE ZANIMA. PROSIMO VAS, DA UPORABITE SPODNJO LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA SE STRANKE ZANIMAJO, KAJ SI OBIČAJNI LJUDJE MISLIJO, 5 PA POMENI, DA JIH TO NE ZANIMA. KAM BI SE UVRSTILI VI NA TEJ LESTVICI?

Value 152185 Frequency
1 1 - Stranke v Sloveniji se zanimajo za to kaj si običajni ljudje mislijo 95
2 2 171
3 3 342
4 4 220
5 5 - Strank v Sloveniji ne zanima, kaj si običajni ljudje mislijo 194
9 ne vem, , b. o. 76

Valid range from 1 to 5

V2_13 KAM BI SE UVRSTILI VI NA SPODNJI LESTVIC

V2.13 NEKATERI PRAVIJO, DA SO POLITIČNE STRANKE NUJNE ZA DELOVANJE POLITIČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI; DRUGI PA MISLIJO, DA V SLOVENIJI POLITIČNE STRANKE NISO NUJNE. KAM BI SE UVRSTILI VI NA SPODNJI LESTVICI?

Value 153184 Frequency
1 1 - Politične stranke so nujne za delovanje političnega sistema 266
2 2 261
3 3 275
4 4 120
5 5 - Politične stranke v Sloveniji niso nujne 90
9 ne vem, b. o. 86

Valid range from 1 to 5

V2_14 POSLANCI DRŽAVNEGA ZBORA DOBRO VEDO, KAJ

V2.14 NEKATERI LJUDJE PRAVIJO, DA POSLANCI DRŽAVNEGA ZBORA DOBRO VEDO, KAJ MISLIJO OBIČAJNI LJUDJE, DRUGI PA PRAVIJO, DA POSLANCI NE VEDO KAJ DOSTI O TEM. ČE UPORABITE SPODNJO LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA POSLANCI DOBRO VEDO, KAJ MISLIJO OBIČAJNI LJUDJE, 5 PA POMENI, DA O TEM NE VEDO KAJ DOSTI, KAM BI SE VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

Value 154183 Frequency
1 1 - Poslanci dobro vedo, kaj mislijo običajni ljudje 179
2 2 200
3 3 287
4 4 203
5 5 - poslanci ne vedo, kaj mislijo običajni ljudje 170
9 ne vem b. o. 59

Valid range from 1 to 5

V2_15 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH IMELI KAKŠE

V2.15 ALI STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH IMELI KAKŠEN STIK S POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA?

Value 155182 Frequency
1 da 121
2 ne, nobenega stika 965
9 ne vem, b. o. 11
" " 1

Valid range from 1 to 2

V2_16A DESUS V2.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH PARLAMENTARNIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL/A DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

a) Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Value 156181 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 210
1 1 42
2 2 89
3 3 107
4 4 55
5 5 178
6 6 68
7 7 63
8 8 56
9 9 14
10 10 - zelo sem naklonjen 36
98 ne pozna 67
99 ne vem, b. o. 112
" " 1

Valid range from 0 to 10

V2_16B LDS V2.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH PARLAMENTARNIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL/A DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

b) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Value 157180 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 153
1 1 31
2 2 77
3 3 88
4 4 64
5 5 134
6 6 89
7 7 96
8 8 105
9 9 50
10 10 - zelo sem naklonjen 51
98 ne pozna 48
99 ne vem, b. o. 111
" " 1

Valid range from 0 to 10

V2_16C SLS+SKD V2.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH PARLAMENTARNIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL/A DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

c) SLS+SKD - Slovenska ljudska stranka (SLS)

Value 158179 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 211
1 1 71
2 2 160
3 3 132
4 4 101
5 5 128
6 6 52
7 7 32
8 8 20
9 9 9
10 10 - zelo sem naklonjen 11
98 ne pozna 46
99 ne vem, b. o. 124
" " 1

Valid range from 0 to 10

V2_16D SNS V2.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH PARLAMENTARNIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL/A DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

d) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Value 159178 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 246
1 1 109
2 2 118
3 3 121
4 4 96
5 5 114
6 6 48
7 7 31
8 8 25
9 9 6
10 10 - zelo sem naklonjen 5
98 ne pozna 56
99 ne vem, b. o. 122
" " 1

Valid range from 0 to 10

V2_16E SDS V2.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH PARLAMENTARNIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL/A DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

e) Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS)

Value 160177 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 197
1 1 81
2 2 121
3 3 121
4 4 101
5 5 132
6 6 54
7 7 35
8 8 42
9 9 15
10 10 - zelo sem naklonjen 27
98 ne pozna 48
99 ne vem, b. o. 121
" " 3

Valid range from 0 to 10

V2_16F NSI V2.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH PARLAMENTARNIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL/A DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

f) Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI)

Value 161176 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 294
1 1 128
2 2 125
3 3 95
4 4 67
5 5 87
6 6 24
7 7 22
8 8 36
9 9 9
10 10 - zelo sem naklonjen 26
98 ne pozna 59
99 ne vem, b. o. 125
" " 1

Valid range from 0 to 10

V2_16G ZLSD V2.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH PARLAMENTARNIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL/A DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

g) Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)

Value 162175 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 164
1 1 57
2 2 110
3 3 123
4 4 98
5 5 148
6 6 61
7 7 57
8 8 63
9 9 21
10 10 - zelo sem naklonjen 22
98 ne pozna 50
99 ne vem, b. o. 123
" " 1

Valid range from 0 to 10

V2_16H SMS V2.16 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH PARLAMENTARNIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL/A DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

h) Stranka mladih Slovenije (SMS)

Value 163174 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 140
1 1 45
2 2 67
3 3 97
4 4 99
5 5 171
6 6 84
7 7 82
8 8 62
9 9 28
10 10 - zelo sem naklonjen 33
98 ne pozna 71
99 ne vem, b. o. 118
" " 1

Valid range from 0 to 10

V2_17A Janez Drnovšek V2.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL/A DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI...

a) Janez Drnovšek

Value 164173 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 80
1 1 23
2 2 53
3 3 72
4 4 73
5 5 152
6 6 76
7 7 126
8 8 150
9 9 91
10 10 - zelo sem naklonjen 139
98 ne pozna 5
99 ne vem, b. o. 58

Valid range from 0 to 10

V2_17B Franci But V2.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL/A DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI...

b) Franci But

Value 165172 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 126
1 1 52
2 2 93
3 3 117
4 4 106
5 5 173
6 6 82
7 7 55
8 8 54
9 9 11
10 10 - zelo sem naklonjen 19
98 ne pozna 127
99 ne vem, b. o. 82
" " 1

Valid range from 0 to 10

V2_17C Zmago Jelinčič V2.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL/A DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI...

c) Zmago Jelinčič

Value 166171 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 232
1 1 86
2 2 150
3 3 125
4 4 100
5 5 141
6 6 57
7 7 50
8 8 31
9 9 15
10 10 - zelo sem naklonjen 15
98 ne pozna 23
99 ne vem, b. o. 71
" " 2

Valid range from 0 to 10

V2_17D Janez Janša V2.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL/A DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI...

d) Janez Janša

Value 167170 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 212
1 1 90
2 2 143
3 3 103
4 4 131
5 5 116
6 6 58
7 7 62
8 8 43
9 9 24
10 10 - zelo sem naklonjen 35
98 ne pozna 12
99 ne vem, b. o. 67
" " 2

Valid range from 0 to 10

V2_17E Andrej Bajuk V2.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL/A DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI...

e) Andrej Bajuk

Value 168169 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 306
1 1 118
2 2 141
3 3 120
4 4 82
5 5 86
6 6 34
7 7 26
8 8 31
9 9 16
10 10 - zelo sem naklonjen 22
98 ne pozna 37
99 ne vem, b. o. 77
" " 2

Valid range from 0 to 10

V2_17F Borut Pahor V2.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL/A DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI...

f) Borut Pahor

Value 169168 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 91
1 1 35
2 2 87
3 3 98
4 4 105
5 5 178
6 6 104
7 7 111
8 8 86
9 9 55
10 10 - zelo sem naklonjen 52
98 ne pozna 27
99 ne vem, b. o. 67
" " 2

Valid range from 0 to 10

V2_17G Janko Kušar V2.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL/A DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI...

g) Janko Kušar

Value 170167 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 154
1 1 45
2 2 93
3 3 103
4 4 62
5 5 115
6 6 44
7 7 39
8 8 39
9 9 11
10 10 - zelo sem naklonjen 12
98 ne pozna 285
99 ne vem, b. o. 94
" " 2

Valid range from 0 to 10

V2_17H Dominik S. Černjak V2.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL/A DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI...

h) Dominik S. Černjak

Value 171166 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 129
1 1 44
2 2 93
3 3 116
4 4 66
5 5 126
6 6 66
7 7 59
8 8 43
9 9 17
10 10 - zelo sem naklonjen 16
98 ne pozna 242
99 ne vem, b. o. 79
" " 2

Valid range from 0 to 10

V2_17I Milan Kučan V2.17 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL/A DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. KAKO STE NAKLONJENI...

i) Milan Kučan

Value 172165 Frequency
0 0 - sploh nisem naklonjen 71
1 1 24
2 2 36
3 3 47
4 4 64
5 5 116
6 6 70
7 7 106
8 8 158
9 9 130
10 10 - zelo sem naklonjen 213
98 ne pozna 6
99 ne vem, b. o. 56
" " 1

Valid range from 0 to 10

V2_18 JE POMEMBNO, KDO JE NA OBLASTI?

V2.18 NEKATERI LJUDJE TRDIJO, DA JE POMEMBNO, KDO JE NA OBLASTI, DRUGI PA PRAVIJO, DA TO NI POMEMBNO. PROSIMO VAS, DA IZRAZITE SVOJE STALIŠČE S POMOČJO SPODNJE LESTVICE.

Value 173164 Frequency
1 1 - Pomembno je, kdo je na oblasti 644
2 2 232
3 3 97
4 4 50
5 5 - Ni pomembno, kdo je na oblasti 60
9 ne vem b. o. 15

Valid range from 1 to 5

V2_19 JE POMEMBNO, KOGA LJUDJE VOLIJO?

V2.19 NEKATERI PRAVIJO, DA NI POMEMBNO, KOGA LJUDJE VOLIJO, SAJ SE STVARI ZARADI TEGA NE BODO SPREMENILE. DRUGI PA PRAVIJO, DA SE GLEDE NA TO, KOGA VOLIŠ, STVARI LAHKO SPREMENIJO. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE?

Value 174163 Frequency
1 1 - Ni pomembno koga ljudje volijo, saj se ne bo nič spremenilo 68
2 2 78
3 3 133
4 4 302
5 5 - To, kdo bo izvoljen, vpliva na stvari 492
9 ne vem b.o. 25

Valid range from 1 to 5

V2_20 ALI VEČINA LJUDI V SLOVENIJI POVE TISTO,

V2.20 KADAR PROSIMO LJUDI, NAJ NAM POVEDO SVOJA MNENJA, ALI SODITE, DA VEČINA LJUDI V SLOVENIJI POVE TISTO, KAR RES MISLIJO O POLITIKI, ALI SODITE, DA VEČINA LJUDI OBIČAJNO SKRIVA SVOJE PRAVO MIŠLJENJE O POLITIKI? KAM BI SE TOREJ VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

Value 175162 Frequency
1 1 - Večina ljudi običajno pove, kaj mislijo o politiki. 194
2 2 221
3 3 252
4 4 206
5 5 - Večina ljudi običajno skriva svoje mnenje o politiki. 168
9 ne vem b.o. 57

Valid range from 1 to 5

V2_21 LEVO-DESNO

V2.21 V POLITIKI LJUDJE VČASIH GOVORIJO O LEVICI IN DESNICI. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER POMENI NIČ LEVICO IN 10 DESNICO?

Value 176161 Frequency
0 0 - levica 26
1 1 18
2 2 65
3 3 76
4 4 76
5 5 352
6 6 39
7 7 44
8 8 30
9 9 11
10 10 - desnica 16
98 ne pozna 82
99 ne vem, b. o. 261
" " 2

Valid range from 0 to 10

V2_22A DESUS V2.22 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

a) Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Value 177160 Frequency
0 0 - levo 45
1 1 36
2 2 86
3 3 129
4 4 89
5 5 120
6 6 50
7 7 30
8 8 19
9 9 5
10 10 - desno 6
98 ne pozna 114
99 ne vem, b. o. 361
" " 8

Valid range from 0 to 10

V2_22B LDS V2.22 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

b) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Value 178159 Frequency
0 0 - levo 67
1 1 67
2 2 89
3 3 98
4 4 75
5 5 116
6 6 43
7 7 30
8 8 30
9 9 17
10 10 - desno 18
98 ne pozna 104
99 ne vem, b. o. 336
" " 8

Valid range from 0 to 10

V2_22C SLS+SKD V2.22 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

c) SLS+SKD - Slovenska ljudska stranka (SLS)

Value 179158 Frequency
0 0 - levo 8
1 1 12
2 2 26
3 3 43
4 4 41
5 5 125
6 6 95
7 7 93
8 8 93
9 9 44
10 10 - desnica 49
98 ne pozna 106
99 ne vem, b. o. 355
" " 8

Valid range from 0 to 10

V2_22D SNS V2.22 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

d) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Value 180157 Frequency
0 0 - levo 38
1 1 43
2 2 69
3 3 69
4 4 63
5 5 159
6 6 34
7 7 40
8 8 41
9 9 22
10 10 - desnica 38
98 ne pozna 110
99 ne vem, b. o. 363
" " 9

Valid range from 0 to 10

V2_22E SDS V2.22 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

e) Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS)

Value 181156 Frequency
0 0 - levo 9
1 1 12
2 2 17
3 3 47
4 4 47
5 5 125
6 6 77
7 7 73
8 8 101
9 9 60
10 10 - desnica 63
98 ne pozna 108
99 ne vem, b. o. 351
" " 8

Valid range from 0 to 10

V2_22F NSI V2.22 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

f) Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI)

Value 182155 Frequency
0 0 - levo 19
1 1 13
2 2 26
3 3 37
4 4 38
5 5 84
6 6 37
7 7 55
8 8 93
9 9 82
10 10 - desnica 141
98 ne pozna 109
99 ne vem, b. o. 356
" " 8

Valid range from 0 to 10

V2_22G ZLSD V2.22 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

g) Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)

Value 183154 Frequency
0 0 - levo 54
1 1 76
2 2 125
3 3 99
4 4 62
5 5 126
6 6 34
7 7 29
8 8 15
9 9 6
10 10 - desnica 10
98 ne pozna 107
99 ne vem, b. o. 347
" " 8

Valid range from 0 to 10

V2_22H SMS V2.22 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE?

h) Stranka mladih Slovenije (SMS)

Value 184153 Frequency
0 0 - levo 22
1 1 25
2 2 50
3 3 91
4 4 76
5 5 233
6 6 31
7 7 28
8 8 22
9 9 7
10 10 - desnica 13
98 ne pozna 122
99 ne vem, b. o. 371
" " 7

Valid range from 0 to 10

V2_23 ALI STRANKE V DZ ZASTOPAJO INTERESE PREB

V2.23 KAJ MENITE, ALI STRANKE V DRŽAVNEM ZBORU ZASTOPAJO INTERESE PREBIVALCEV VAŠE REGIJE, POKRAJINE, ALI JIH NE ZASTOPAJO?

Value 185152 Frequency
1 da, zastopajo v veliki meri 86
2 le deloma zastopajo 675
3 ne, sploh ne zastopajo 220
9 ne vem, b.o. 116
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_24 ALI STRANKE V DZ ZASTOPAJO INTERESE PREB

V2.24 ALI MENITE, DA STRANKE V DRŽAVNEM ZBORU ZASTOPAJO INTERESE SKUPINE, SLOJA LJUDI, KI MU TUDI VI PRIPADATE?

Value 186151 Frequency
1 da, zastopajo v veliki meri 85
2 le deloma zastopajo 700
3 ne, sploh ne zastopajo 193
9 ne vem, b.o. 117
" " 3

Valid range from 1 to 3

V2_25 ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE S

V2.25 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA 2000? ALI STE VOLILI? (Če da) ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Value 187150 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 22
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 310
3 SLS+SKD - Slovenska ljudska stranka (SLS) 51
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 22
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 82
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 32
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 85
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 40
96 drugo stranko 6
97 ne vem, se ne spomnim 150
98 nisem volil, volila 227
99 b. o. 70
" " 1

Valid range from 1 to 96

R2_26 ZA KATERO STRANKO PA BI ZDAJ VOLILI?

V2.26R DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO ZOPET VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO PA BI ZDAJ VOLILI?

Value 188149 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 29
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 256
3 SLS+SKD - Slovenska ljudska stranka (SLS) 46
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 19
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 86
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 37
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 85
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 45
96 drugo stranko 7
97 ne vem, koga bi volil 295
98 ne bi šel na volitve 138
99 b. o. 54
" " 1

Valid range from 1 to 96

V2_27A NAJVEČJI UGLED 1. oseba V2.27 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

a) 1. oseba:

Value 189148 Frequency
1 Milan Kučan 552
2 Janez Drnovšek 293
3 Janez Janša 32
4 Borut Pahor 48
5 Andrej Bajuk 11
7 Zmago Jelinčič 4
10 Lojze Peterle 1
12 Marjan Podobnik 3
13 France Arhar 5
14 Igor Bavčar 3
19 Jelko Kacin 1
21 neznani politik 2
22 Tone Rop 6
23 Dimitrij Rupel 2
30 Franci But 9
41 neznani politik 1
54 neznani politik 1
96 neznani politik 2
98 neznani politik 2
99 ne vem 118
" " 2

Valid range from 1 to 98

V2_27B NAJVEČJI UGLED 2. oseba V2.27 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

b) 2. oseba:

Value 190147 Frequency
1 Milan Kučan 234
2 Janez Drnovšek 455
3 Janez Janša 53
4 Borut Pahor 67
5 Andrej Bajuk 15
7 Zmago Jelinčič 13
8 Dominik S. Černjak 1
9 neznani politik 1
10 Lojze Peterle 3
11 Janez Podobnik 3
12 Marjan Podobnik 2
13 France Arhar 6
14 Igor Bavčar 5
15 Ivan Bizjak 1
19 Jelko Kacin 3
21 neznani politik 1
22 Tone Rop 8
23 Dimitrij Rupel 11
30 Franci But 12
31 neznani politik 1
35 Sašo Peče 4
51 neznani politik 1
54 neznani politik 1
55 neznani politik 2
57 neznani politik 3
96 neznani politik 4
99 ne vem 185
" " 3

Valid range from 1 to 96

V2_28A NAJVEČJI UGLED 3. oseba V2.28 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

a) 3. oseba:

Value 191146 Frequency
1 Milan Kučan 40
2 Janez Drnovšek 51
3 Janez Janša 94
57 neznani politik 2
96 neznani politik 8
99 ne vem 503
" " 2

Valid range from 1 to 96

V2_28B NAJVEČJI UGLED 4. oseba V2.28 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

b) 4. oseba:

Value 192145 Frequency
1 Milan Kučan 12
2 Janez Drnovšek 12
3 Janez Janša 51
91 neznani politik 2
96 neznani politik 10
99 ne vem 675
" " 6

Valid range from 1 to 96

V2_29 KATERI POLITIK JE ZA VAS OSEBNO NAJBOLJ

V2.29 IN KATERI POLITIK JE ZA VAS OSEBNO NAJBOLJ UGLEDEN?

Value 193144 Frequency
1 Milan Kučan 394
2 Janez Drnovšek 284
3 Janez Janša 56
4 Borut Pahor 59
5 Andrej Bajuk 25
7 Zmago Jelinčič 13
8 Dominik S. Černjak 3
10 Lojze Peterle 3
11 Janez Podobnik 3
12 Marjan Podobnik 1
13 France Arhar 3
14 Igor Bavčar 2
16 France Bučar 3
17 Mitja Gaspari 1
19 Jelko Kacin 2
20 Jože Mencinger 2
21 neznani politik 1
22 Tone Rop 7
23 Dimitrij Rupel 6
30 Franci But 4
35 Sašo Peče 2
43 Matjaž Hanžek 1
48 Vika Potočnik 1
54 neznani politik 2
55 neznani politik 2
57 neznani politik 1
96 neznani politik 5
98 neznani politik 8
99 ne vem 200
" " 4

Valid range from 1 to 98

V2_30A MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED 1. oseba V2.30 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

a) 1. oseba:

Value 194143 Frequency
1 Milan Kučan 8
2 Janez Drnovšek 9
3 Janez Janša 129
4 Borut Pahor 4
5 Andrej Bajuk 113
7 Zmago Jelinčič 289
8 Dominik S. Černjak 5
9 neznani politik 8
10 Lojze Peterle 37
11 Janez Podobnik 7
12 Marjan Podobnik 39
14 Igor Bavčar 1
18 neznani politik 17
19 Jelko Kacin 3
22 Tone Rop 3
23 Dimitrij Rupel 2
25 neznani politik 1
27 neznani politik 2
30 Franci But 12
31 neznani politik 9
35 Sašo Peče 4
36 neznani politik 7