Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM112
Glavni avtor(ji):
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
 • Uhan, Samo
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Štebe, Janez
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • WVS/Mednarodna raziskava vrednot = World Values Survey

  V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo anket, ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme (European Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati leta 1981, z namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi, izobraževalnimi in kulturnimi ozadji. Na podlagi WVS in v sodelovanju z Evropsko raziskavo vrednot (European Values Survey - EVS) so se izvedle nacionalne raziskave v 97 državah, na reprezentativnem vzorcu, kar zajema skoraj 90 odstotkov svetovne populacije. Te raziskave kažejo, da med prebivalstvom prihaja do pomembnih sprememb v verovanju pa tudi v tem, kaj ljudje želijo od življenja. Z namenom spremljanja teh sprememb, je bila izvedena raziskava (EVS/WVS) v 5 intervalih. Zbiranje podatkov je potekalo med letom 1981 in letom 2007. Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pomembnost vrednot za posameznika, zadovoljstvo z življenjem, družbena in politična participacija, enakost med spoloma, družinsko življenje, moralne vrednote, moralne vrednote partnerja, levo-desna politična orientacija, zaupanje v institucije, politična usmerjenost, verska prepričanja, verska pripadnost, religioznost, občutek varnosti, pomen razvoja tehnologije, družbene vrednote, nacionalna identiteta, nacionalna pripadnost, nacionalni ponos, spremljanje množičnih medijev, politična aktivnost, politične vrednote, strankarske preference, zadovoljstvo s trenutnim stanjem v državi, politične reforme

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Ocenjevanje življenja
Delo in družina
Socialne, politične in moralne vrednote
Religija
Družbene vrednote
Nacionalna identiteta
Politika in družba
Reforme
Demografija


Povzetek:

Glavni sklop vprašalnika je sestavljen iz vprašanj Mednarodne raziskave vrednot, in sicer 6. vala izvedbe. Preostali del vprašalnika pa predstavlja Ogledalo javnega mnenja. Združenje Mednarodne raziskave vrednot v obdobju 2010-2013 izvaja nov val raziskav, ki vključuje vsaj 50 držav. Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Svetovne raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, vloga žensk v družbi. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 9. marec 2011 - 15. junij 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM112 - Slovensko javno mnenje 2011/2 [datoteka podatkov]

ID datoteke: SJM112_P1_SL_V1_R2

*.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 441
 • število enot: 1069

Verzija: 31. december 2013

Spremenljivke

V4 družina Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V4 Kako pomembno je... družina

Vrednost 13 Frekvenca
1 zelo pomembna 948
2 precej pomembna 108
3 ne preveč pomembna 6
4 sploh ni pomembna 2
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 5 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V5 prijatelji in znanci Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V5 Kako pomembno je ... prijatelji in znanci

Vrednost 22 Frekvenca
1 zelo pomembna 472
2 precej pomembna 512
3 ne preveč pomembna 80
4 sploh ni pomembna 4
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1068 1 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V6 prosti čas Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V6 Kako pomembno je ... prosti čas

Vrednost 31 Frekvenca
1 zelo pomembna 440
2 precej pomembna 494
3 ne preveč pomembna 114
4 sploh ni pomembna 13
8 ne vem 0
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V4 družina Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V4 Kako pomembno je... družina

Vrednost 1441 Frekvenca
1 zelo pomembna 948
2 precej pomembna 108
3 ne preveč pomembna 6
4 sploh ni pomembna 2
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 5 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V5 prijatelji in znanci Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V5 Kako pomembno je ... prijatelji in znanci

Vrednost 2440 Frekvenca
1 zelo pomembna 472
2 precej pomembna 512
3 ne preveč pomembna 80
4 sploh ni pomembna 4
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1068 1 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V6 prosti čas Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V6 Kako pomembno je ... prosti čas

Vrednost 3439 Frekvenca
1 zelo pomembna 440
2 precej pomembna 494
3 ne preveč pomembna 114
4 sploh ni pomembna 13
8 ne vem 0
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V7 politika Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V7 Kako pomembno je ... politika

Vrednost 4438 Frekvenca
1 zelo pomembna 21
2 precej pomembna 106
3 ne preveč pomembna 502
4 sploh ni pomembna 436
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8 delo Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V8 Kako pomembno je ... delo

Vrednost 5437 Frekvenca
1 zelo pomembna 442
2 precej pomembna 501
3 ne preveč pomembna 94
4 sploh ni pomembna 19
8 ne vem 4
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1056 13 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V9 vera Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V9 Kako pomembno je ... vera

Vrednost 6436 Frekvenca
1 zelo pomembna 120
2 precej pomembna 232
3 ne preveč pomembna 433
4 sploh ni pomembna 277
8 ne vem 3
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 7 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V10 Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste...

V10 Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste...

Vrednost 7435 Frekvenca
1 zelo srečni 208
2 precej srečni 682
3 ne preveč srečni 152
4 sploh niste srečni 19
8 ne vem 3
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11 In kako bi na splošno opisali svoje zdravstveno stanje v teh dneh?

V11 In kako bi na splošno opisali svoje zdravstveno stanje v teh dneh? Ali bi rekli, da je...

Vrednost 8434 Frekvenca
1 zelo dobro 238
2 dobro 458
3 kar v redu 245
4 slabo 128
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1069 0 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S1 močno razbijanje srca Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje?

S1 Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje ... močno razbijanje srca

Vrednost 9433 Frekvenca
1 nikoli 536
2 redko 248
3 občasno 202
4 pogosto 59
5 stalno 19
8 ne vem 1
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 5 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2 težave s spanjem Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje?

S2 Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje ... težave s spanjem

Vrednost 10432 Frekvenca
1 nikoli 404
2 redko 247
3 občasno 247
4 pogosto 128
5 stalno 39
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S3 nemirnost, zaskrbljenost Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje?

S3 Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje ... nemirnost, zaskrbljenost

Vrednost 11431 Frekvenca
1 nikoli 244
2 redko 227
3 občasno 406
4 pogosto 160
5 stalno 25
8 ne vem 0
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 7 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

S4 Kako pogosto se ukvarjate s športom - rekreacijo v prostem času?

S4 Kako pogosto se ukvarjate s športom - rekreacijo v prostem času?

Vrednost 12430 Frekvenca
1 ne ukvarjam se s športom, rekreacijo 280
2 1-krat do nekajkrat letno 54
3 1 do 3-krat na mesec 128
4 1-krat tedensko 202
5 2 do 3-krat tedensko 233
6 4 do 6-krat tedensko 65
7 vsak dan 106
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1068 1 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V12 samostojnost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V12 Kako pomembno je ... samostojnost

Vrednost 13429 Frekvenca
1 pomembno 941
2 ni izbral 84
8 ne vem 18
9 b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1025 44 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13 trdo delo Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V13 Kako pomembno je ... trdo delo

Vrednost 14428 Frekvenca
1 pomembno 544
2 ni izbral 428
8 ne vem 17
9 b.o. 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 97 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V14 občutek za odgovornost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V14 Kako pomembno je ... občutek za odgovornost

Vrednost 15427 Frekvenca
1 pomembno 888
2 ni izbral 116
8 ne vem 17
9 b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 65 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15 domišljija Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V15 Kako pomembno je ... domišljija

Vrednost 16426 Frekvenca
1 pomembno 280
2 ni izbral 634
8 ne vem 17
9 b.o. 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 155 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V16 strpnost in spoštovanje do drugih Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V16 Kako pomembno je ... strpnost in spoštovanje do drugih

Vrednost 17425 Frekvenca
1 pomembno 868
2 ni izbral 130
8 ne vem 16
9 b.o. 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 71 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V17 varčnost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V17 Kako pomembno je ... varčnost

Vrednost 18424 Frekvenca
1 pomembno 584
2 ni izbral 373
8 ne vem 16
9 b.o. 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 112 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V18 odločnost, vztrajnost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V18 odločnost, vztrajnost

Vrednost 19423 Frekvenca
1 pomembno 697
2 ni izbral 278
8 ne vem 17
9 b.o. 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 94 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V19 vernost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V19 Kako pomembno je ... vernost

Vrednost 20422 Frekvenca
1 pomembno 250
2 ni izbral 675
8 ne vem 20
9 b.o. 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 144 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20 nesebičnost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V20 Kako pomembno je ... nesebičnost

Vrednost 21421 Frekvenca
1 pomembno 472
2 ni izbral 460
8 ne vem 18
9 b.o. 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 137 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21 ubogljivost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V21 Kako pomembno je ... ubogljivost

Vrednost 22420 Frekvenca
1 pomembno 440
2 ni izbral 499
8 ne vem 18
9 b.o. 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 130 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V22 izražanje samega sebe Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V22 Kako pomembno je ... izražanje samega sebe

Vrednost 23419 Frekvenca
1 pomembno 522
2 ni izbral 429
8 ne vem 21
9 b.o. 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 118 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23 Kako ste v teh dneh zadovoljni s svojim življenjem kot celoto?

V23 Če ocenjujete nasploh, kako ste v teh dneh zadovoljni s svojim življenjem kot celoto?

Vrednost 24418 Frekvenca
1 povsem nezadovoljen 8
2 2 8
3 3 32
4 4 29
5 5 126
6 6 117
7 7 151
8 8 281
9 9 163
10 povsem zadovoljen 146
88 ne vem 0
99 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

S5 Kar zadeva mojo prihodnost, sem vedno optimističen.

S5 V kolikšni meri soglašate z naslednjo trditvijo? »Kar zadeva mojo prihodnost, sem vedno optimističen«.

Vrednost 25417 Frekvenca
1 močno soglašam 213
2 soglašam 569
3 niti – niti 210
4 ne soglašam 63
5 sploh ne soglašam 11
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24 Ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

V24 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 26416 Frekvenca
1 večini ljudi lahko zaupamo 213
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 846
8 ne vem 7
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 10 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V25 verske ali cerkvene organizacije Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V25 Ali ste član: verske ali cerkvene organizacije

Vrednost 27415 Frekvenca
0 nisem član 849
1 neaktiven član 134
2 aktiven član 77
8 ne vem 0
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V26 šport in rekreacija Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V25 Ali ste član: šport in rekreacija

Vrednost 28414 Frekvenca
0 nisem član 747
1 neaktiven član 109
2 aktiven član 204
8 ne vem 0
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V27 organizacije na področju glasbe, umetnosti in izobraževanja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V27 Ali ste član: organizacije na področju glasbe, umetnosti in izobraževanja

Vrednost 29413 Frekvenca
0 nisem član 888
1 neaktiven član 71
2 aktiven član 100
8 ne vem 0
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 10 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V28 sindikati Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V28 Ali ste član: sindikati

Vrednost 30412 Frekvenca
0 nisem član 881
1 neaktiven član 116
2 aktiven član 63
8 ne vem 0
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V29 politične stranke Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V29 Ali ste član: politične stranke

Vrednost 31411 Frekvenca
0 nisem član 983
1 neaktiven član 54
2 aktiven član 21
8 ne vem 0
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1058 11 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V30 okoljske organizacije Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V30 Ali ste član: okoljske organizacije

Vrednost 32410 Frekvenca
0 nisem član 988
1 neaktiven član 50
2 aktiven član 20
8 ne vem 0
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1058 11 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V31 poklicna združenja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V31 Ali ste član: poklicna združenja

Vrednost 33409 Frekvenca
0 nisem član 931
1 neaktiven član 75
2 aktiven član 51
8 ne vem 0
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 12 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V32 humanitarne in dobrodelne organizacije Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V32 Ali ste član: humanitarne in dobrodelne organizacije

Vrednost 34408 Frekvenca
0 nisem član 895
1 neaktiven član 79
2 aktiven član 87
8 ne vem 0
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V33 potrošniške organizacije Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V33 Ali ste član: potrošniške organizacije

Vrednost 35407 Frekvenca
0 nisem član 1000
1 neaktiven član 47
2 aktiven član 10
8 ne vem 0
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 12 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V34 skupine za samopomoč in medsebojno podporo Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V34 Ali ste član: skupine za samopomoč in medsebojno podporo

Vrednost 36406 Frekvenca
0 nisem član 976
1 neaktiven član 55
2 aktiven član 29
8 ne vem 0
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V35 drugo Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V35 Ali ste član: drugo

Vrednost 37405 Frekvenca
0 nisem član 791
1 neaktiven član 46
2 aktiven član 86
8 ne vem 4
9 b.o. 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 146 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V36 narkomani Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V36 Ne želite imeti za sosede: narkomani

Vrednost 38404 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 767
2 ni izbral 277
8 ne vem 14
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1044 25 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V37 ljudje druge rase Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V37 Ne želite imeti za sosede: ljudje druge rase

Vrednost 39403 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 117
2 ni izbral 894
8 ne vem 13
9 b.o. 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 58 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V38 ljudje z AIDS-om Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V38 Ne želite imeti za sosede: ljudje z AIDS-om

Vrednost 40402 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 283
2 ni izbral 735
8 ne vem 15
9 b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 51 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39 priseljenci, tuji delavci Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V39 Ne želite imeti za sosede: priseljenci, tuji delavci

Vrednost 41401 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 145
2 ni izbral 868
8 ne vem 14
9 b.o. 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 56 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V40 homoseksualci Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V40 Ne želite imeti za sosede: homoseksualci

Vrednost 42400 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 379
2 ni izbral 641
8 ne vem 13
9 b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 49 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V41 ljudje druge veroizpovedi Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V41 Ne želite imeti za sosede: ljudje druge veroizpovedi

Vrednost 43399 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 91
2 ni izbral 919
8 ne vem 13
9 b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 59 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V42 pijanci Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V42 Ne želite imeti za sosede: pijanci

Vrednost 44398 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 668
2 ni izbral 372
8 ne vem 10
9 b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1040 29 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V43 skupaj živeči neporočeni pari Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V43 Ne želite imeti za sosede: skupaj živeči neporočeni pari

Vrednost 45397 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 50
2 ni izbral 965
8 ne vem 5
9 b.o. 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 54 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44 ljudje, ki govorijo drug jezik Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V44 Ne želite imeti za sosede: ljudje, ki govorijo drug jezik

Vrednost 46396 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 53
2 ni izbral 957
8 ne vem 9
9 b.o. 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 59 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S6 Muslimani Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

S6 Ne želite imeti za sosede: Muslimani

Vrednost 47395 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 173
2 ni izbral 841
8 ne vem 15
9 b.o. 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 55 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S7 Judje Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

S7 Ne želite imeti za sosede: Judje

Vrednost 48394 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 148
2 ni izbral 858
8 ne vem 20
9 b.o. 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 63 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S8 Romi Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

S8 Ne želite imeti za sosede: Romi

Vrednost 49393 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 489
2 ni izbral 538
8 ne vem 17
9 b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1027 42 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V45 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V45 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami.

Vrednost 50392 Frekvenca
1 soglašam 105
2 niti-niti 128
3 ne soglašam 829
8 ne vem 7
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 7 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V46 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V46 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci.

Vrednost 51391 Frekvenca
1 soglašam 741
2 niti-niti 155
3 ne soglašam 163
8 ne vem 6
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 10 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V47 Če ženska zasluži več od moža, to skoraj zagotovo privede do težav. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V47 Če ženska zasluži več od moža, to skoraj zagotovo privede do težav.

Vrednost 52390 Frekvenca
1 soglašam 180
2 niti-niti 214
3 ne soglašam 644
8 ne vem 23
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 31 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48 Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V48 Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost.

Vrednost 53389 Frekvenca
1 soglašam 643
2 niti-niti 228
3 ne soglašam 167
8 ne vem 27
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 31 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V49 Eden od glavnih ciljev v mojem življenju je, da bi bili starši ponosni name. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V49 Eden od glavnih ciljev v mojem življenju je, da bi bili starši ponosni name.

Vrednost 54388 Frekvenca
1 močno soglašam 169
2 soglašam 616
3 ne soglašam 193
4 sploh ne soglašam 36
8 ne vem 29
9 b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 55 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V50 Če je mati zaposlena, otrok trpi. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V50 Če je mati zaposlena, otrok trpi.

Vrednost 55387 Frekvenca
1 močno soglašam 36
2 soglašam 254
3 ne soglašam 563
4 sploh ne soglašam 184
8 ne vem 29
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 32 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V51 Če gledamo v celoti, so moški boljši politični voditelji kot ženske. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V51 Če gledamo v celoti, so moški boljši politični voditelji kot ženske.

Vrednost 56386 Frekvenca
1 močno soglašam 27
2 soglašam 219
3 ne soglašam 569
4 sploh ne soglašam 209
8 ne vem 40
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1024 45 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V52 Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fanta kot za dekle. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V52 Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fanta kot za dekle.

Vrednost 57385 Frekvenca
1 močno soglašam 5
2 soglašam 81
3 ne soglašam 603
4 sploh ne soglašam 337
8 ne vem 37
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 43 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V53 Če gledamo v celoti, so moški boljši poslovneži kot ženske. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V53 Če gledamo v celoti, so moški boljši poslovneži kot ženske.

Vrednost 58384 Frekvenca
1 močno soglašam 9
2 soglašam 196
3 ne soglašam 601
4 sploh ne soglašam 215
8 ne vem 39
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 48 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V54 Za žensko je prav tako izpolnjujoče če je gospodinja, kot če dela za plačilo. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V54 Za žensko je prav tako izpolnjujoče če je gospodinja, kot če dela za plačilo.

Vrednost 59383 Frekvenca
1 močno soglašam 50
2 soglašam 458
3 ne soglašam 365
4 sploh ne soglašam 102
8 ne vem 80
9 b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 94 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V55 Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju,...

V55 Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice ocenite, v kolikšni meri lahko vi odločate o svojem življenju.

Vrednost 60382 Frekvenca
1 čisto nič 10
2 2 6
3 3 21
4 4 17
5 5 94
6 6 81
7 7 136
8 8 240
9 9 189
10 v veliki meri 270
88 ne vem 2
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 5 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V56 Ali mislite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi imeli priložnost, ali pa bi skušali biti pošteni do vas?

V56 Ali mislite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi imeli priložnost, ali pa bi skušali biti pošteni do vas? Prosimo vas, da poveste svoj odgovor na lestvici, kjer 1 pomeni »ljudje bi vas skušali izkoristiti«, 10 pa pomeni »ljudje bi skušali biti do vas pošteni«.

Vrednost 61381 Frekvenca
1 ljudje bi vas skušala izkoristiti 63
2 2 66
3 3 97
4 4 78
5 5 266
6 6 115
7 7 119
8 8 144
9 9 65
10 ljudje bi skušali biti do vas pošteni 41
88 ne vem 12
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1054 15 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V57 Ali ste sedaj ....

V57 Ali ste sedaj...

Vrednost 62380 Frekvenca
1 poročeni 560
2 živite skupaj s partnerjem, kot da ste poročeni 139
3 ločeni 38
4 poročeni, a živite narazen 5
5 vdovec, vdova 99
6 samski 219
8 ne vem 4
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V58 Ali imate kaj otrok? Če da, koliko?

V58 Ali imate kaj otrok? Če da, koliko?

Vrednost 63379 Frekvenca
0 brez otrok 272
1 1 otrok 197
2 2 otroka 431
3 3 otroke 136
4 4 otroke 21
5 5 otrok 5
6 6 otrok 1
7 7 otrok 1
8 8 ali več otrok 3
88 ne vem 0
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 2 0 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 88

V59 Kako ste zadovoljni s sedanjo finančno situacijo v vašem gospodinjstvu?

V59 Kako ste zadovoljni s sedanjo finančno situacijo v vašem gospodinjstvu? Če pomeni enica na tej lestvici, da ste popolnoma nezadovoljni, destica pa, da ste popolnoma zadovoljni, s katero od ocen bi izrazili stopnjo svojega zadovoljstva?

Vrednost 64378 Frekvenca
1 popolnoma nezadovoljen 47
2 2 51
3 3 68
4 4 58
5 5 204
6 6 130
7 7 177
8 8 200
9 9 72
10 popolnoma zadovoljen 59
88 ne vem 1
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V60 Najpomembnejši razvojni cilj za Slovenijo - prvi izbor: Ljudje pogosto razpravljajo o tem, kakšni naj bi bili razvojni cilji Slovenije v naslednjih desetih letih. Tu so napisani nekateri cilji, ki jim posamezniki pripisujejo največji pomen.

V60 Prosimo povejte, kateri od teh ciljev je za vas najpomembnejši? Prvi izbor:

Vrednost 65377 Frekvenca
1 visoka raven ekonomske rasti 601
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 24
3 da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o stvareh pri 354
4 olepšati naša mesta in deželo 40
8 ne vem 21
9 b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 50 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V61 Najpomembnejši razvojni cilj za Slovenijo - drugi izbor: In kateri cilj bi bil naslednji najbolj pomemben?

V61 In kateri cilj bi bil naslednji najbolj pomemben? Drugi izbor:

Vrednost 66376 Frekvenca
1 visoka raven ekonomske rasti 207
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 63
3 da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o stvareh pri 453
4 olepšati naša mesta in deželo 212
8 ne vem 75
9 b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 134 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V62 prva najbolj pomembna stvar:

V62 Če bi morali izbrati, katero od spodaj naštetih stvari bi ocenili kot najbolj pomembno? prvi izbor:

Vrednost 67375 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi 373
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 286
3 borba proti naraščanju cen 280
4 zaščita svobode govora 90
8 ne vem 13
9 b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1029 40 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V63 druga najbolj pomembna stvar:

V63 In katera bi bila naslednja najbolj pomembna? Drugi izbor:

Vrednost 68374 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi 194
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 233
3 borba proti naraščanju cen 349
4 zaščita svobode govora 192
8 ne vem 57
9 b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 101 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64 prva najbolj pomembna stvar: Tu imamo še en seznam takšne vrste.

V64 Katera od tukaj naštetih stvari je po vašem mnenju najbolj pomembna? Prvi izbor:

Vrednost 69373 Frekvenca
1 stabilno gospodarstvo 646
2 prizadevanje za bolj humano družbo 132
3 prizadevanje za tako družbo, v kateri so več vredne ideje ko 75
4 boj proti kriminalu 181
8 ne vem 13
9 b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1034 35 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V65 prva najbolj pomembna stvar:

V65 In katera je naslednja najbolj pomembna? Drugi izbor:

Vrednost 70372 Frekvenca
1 stabilno gospodarstvo 171
2 prizadevanje za bolj humano družbo 221
3 prizadevanje za tako družbo, v kateri so več vredne ideje ko 204
4 boj proti kriminalu 387
8 ne vem 50
9 b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 86 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V66 Seveda vsi upamo, da ne bi spet prišlo do vojne. Če pa bi do nje prišlo, ali bi se bili vi pripravljeni boriti za domovi Seveda vsi upamo, da ne bi spet prišlo do vojne.

V66 Če pa bi do vojne prišlo, ali bi se bili vi pripravljeni boriti za domovino?

Vrednost 71371 Frekvenca
1 da 619
2 ne 362
8 ne vem 58
9 b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 88 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67 zmanjšanje pomena dela v našem življenju V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V67 Vpliv spremembe: zmanjšanje pomena dela v našem življenju

Vrednost 72370 Frekvenca
1 bilo bi dobro 165
2 mi je vseeno 135
3 bilo bi slabo 724
8 ne vem 37
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1024 45 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V68 večji poudarek razvoju tehnologije V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V68 Vpliv spremembe: večji poudarek razvoju tehnologije

Vrednost 73369 Frekvenca
1 bilo bi dobro 681
2 mi je vseeno 261
3 bilo bi slabo 85
8 ne vem 37
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1027 42 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V69 večje spoštovanje oblasti V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V69 Vpliv spremembe: večje spoštovanje oblasti

Vrednost 74368 Frekvenca
1 bilo bi dobro 421
2 mi je vseeno 448
3 bilo bi slabo 122
8 ne vem 59
9 b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 78 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S9 več poudarka družinskemu življenju V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

S9 Vpliv spremembe: več poudarka družinskemu življenju

Vrednost 75367 Frekvenca
1 bilo bi dobro 991
2 mi je vseeno 46
3 bilo bi slabo 17
8 ne vem 11
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1054 15 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S10 večji poudarek solidarnosti in enakosti med ljudmi V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

S10 Vpliv spremembe: večji poudarek solidarnosti in enakosti med ljudmi

Vrednost 76366 Frekvenca
1 bilo bi dobro 986
2 mi je vseeno 45
3 bilo bi slabo 20
8 ne vem 14
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1051 18 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V70 Zanj(o) je pomembno, da ima veliko novih zamisli in da je ustvarjalen(a)... Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V70 Zanj(o) je pomembno, da ima veliko novih zamisli in da je ustvarjalen(a). Stvari rad(a) počne na izviren način.

Vrednost 77365 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 184
2 podobna mi je 346
3 do neke mere mi je podobna 284
4 malo mi je podobna 152
5 ni mi podobna 74
6 sploh mi ni podobna 13
8 ne vem 12
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1069 0 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V71 Zanj(o) je pomembno, da je premožen(a)... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V71 Zanj(o) je pomembno, da je premožen(a). Imeti želi veliko denarja in dragih predmetov.

Vrednost 78364 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 4
2 podobna mi je 54
3 do neke mere mi je podobna 160
4 malo mi je podobna 193
5 ni mi podobna 413
6 sploh mi ni podobna 237
8 ne vem 4
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V72 Zanj(o) je pomembno, da živi v varnem okolju... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V72 Zanj(o) je pomembno, da živi v varnem okolju. Izogiba se vsemu, kar bi njegovo/njeno varnost lahko ogrozilo.

Vrednost 79363 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 282
2 podobna mi je 440
3 do neke mere mi je podobna 169
4 malo mi je podobna 91
5 ni mi podobna 58
6 sploh mi ni podobna 17
8 ne vem 6
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 12 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V73 Zanj(o) je pomembno, da se ima dobro... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V73 Zanj(o) je pomembno, da se ima dobro. Rad(a) se razvaja.

Vrednost 80362 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 125
2 podobna mi je 326
3 do neke mere mi je podobna 270
4 malo mi je podobna 153
5 ni mi podobna 154
6 sploh mi ni podobna 32
8 ne vem 4
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V74 Zanj(o) je zelo pomembno, da pomaga ljudem okrog sebe... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V74 Zanj(o) je zelo pomembno, da pomaga ljudem okrog sebe. Hoče poskrbeti za njihovo blagostanje.

Vrednost 81361 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 246
2 podobna mi je 505
3 do neke mere mi je podobna 200
4 malo mi je podobna 80
5 ni mi podobna 24
6 sploh mi ni podobna 3
8 ne vem 5
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1058 11 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V75 Zanj(o) je pomembno, da je zelo uspešen(a)... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V75 Zanj(o) je pomembno, da je zelo uspešen(a). Upa, da bodo drugi cenili njegove/njene dosežke.

Vrednost 82360 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 136
2 podobna mi je 391
3 do neke mere mi je podobna 274
4 malo mi je podobna 125
5 ni mi podobna 110
6 sploh mi ni podobna 21
8 ne vem 6
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 12 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V76 Išče pustolovščine in rad(a) tvega... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V76 Išče pustolovščine in rad(a) tvega. Imeti želi vznemirljivo življenje.

Vrednost 83359 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 53
2 podobna mi je 141
3 do neke mere mi je podobna 161
4 malo mi je podobna 182
5 ni mi podobna 317
6 sploh mi ni podobna 200
8 ne vem 7
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1054 15 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V77 Zanj(o) je pomembno, da se vedno spodobno obnaša... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V77 Zanj(o) je pomembno, da se vedno spodobno obnaša. Ne želi narediti česa takega, kar bi drugi označili kot neprimerno.

Vrednost 84358 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 218
2 podobna mi je 435
3 do neke mere mi je podobna 196
4 malo mi je podobna 120
5 ni mi podobna 69
6 sploh mi ni podobna 19
8 ne vem 6
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 12 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V78 Močno je prepričan(a), da bi morali ljudje skrbeti za naravo... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V78 Močno je prepričan(a), da bi morali ljudje skrbeti za naravo. Skrb za okolje ima zanj(o) velik pomen.

Vrednost 85357 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 353
2 podobna mi je 510
3 do neke mere mi je podobna 131
4 malo mi je podobna 46
5 ni mi podobna 19
6 sploh mi ni podobna 2
8 ne vem 4
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V79 Tradicija je zanj(o) pomembna... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V79 Tradicija je zanj(o) pomembna. Skuša se ravnati po ustaljenih običajih svoje družine in vere.

Vrednost 86356 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 181
2 podobna mi je 388
3 do neke mere mi je podobna 204
4 malo mi je podobna 116
5 ni mi podobna 121
6 sploh mi ni podobna 49
8 ne vem 5
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 10 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V80 Kateri od problemov se vam zdi najresnejši za svet kot celoto?

V80 Prebrali vam bomo nekaj problemov, vi pa povejte, kateri od njih se vam zdi najresnejši za svet kot celoto?

Vrednost 87355 Frekvenca
1 življenje ljudi v revščini in pomanjkanju 731
2 diskriminacija deklet in žensk 35
3 slabe higienske razmere in infekcijske bolezni 46
4 nezadostna izobrazba 46
5 onesnaženost okolja 191
8 ne vem 11
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1049 20 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V81 Katera trditev je bliže vašim pogledom?

V81 Tu imamo dve trditvi, ki zadevata okolje in razvoj gospodarstva. Katera je bliže vašim pogledom?

Vrednost 88354 Frekvenca
1 Prednost bi morali dati varovanju okolja, četudi bi to pomen 476
2 Gospodarska rast in odpiranje novih delovnih mest bi morala 457
3 drugo 77
8 ne vem 49
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 59 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V82 ...dali denarni prispevek kakšni okoljevarstveni organizaciji?

V82 Ali ste v zadnjih dveh letih ...dali denarni prispevek kakšni okoljevarstveni organizaciji?

Vrednost 89353 Frekvenca
1 da 188
2 ne 872
8 ne vem 7
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V83 ...sodelovali na demonstracijah zaradi okoljskih (ekoloških) problemov?

V83Ali ste v zadnjih dveh letih ...sodelovali na demonstracijah zaradi okoljskih (ekoloških) problemov?

Vrednost 90352 Frekvenca
1 da 24
2 ne 1043
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 2 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V84 V kolikšni meri vas zanima politika?

V84 V kolikšni meri vas zanima politika?

Vrednost 91351 Frekvenca
1 zelo me zanima 62
2 do neke mere me zanima 357
3 le malo 343
4 sploh me ne zanima 306
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1069 0 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V85 podpisati peticijo Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V85 Ali ste že kdaj: podpisati peticijo

Vrednost 92350 Frekvenca
1 to sem že delal 337
2 morda bi 282
3 nikoli ne bi 427
8 ne vem 21
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 23 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V86 pridružiti se bojkotu Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V86 Ali ste že kdaj: pridružiti se bojkotu

Vrednost 93349 Frekvenca
1 to sem že delal 52
2 morda bi 398
3 nikoli ne bi 596
8 ne vem 17
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 23 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V87 udeležiti se miroljubnih demonstracij Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V87 Ali ste že kdaj: udeležiti se miroljubnih demonstracij

Vrednost 94348 Frekvenca
1 to sem že delal 93
2 morda bi 476
3 nikoli ne bi 481
8 ne vem 13
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 19 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V88 udeležiti se stavke Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V88 Ali ste že kdaj: udeležiti se stavke

Vrednost 95347 Frekvenca
1 to sem že delal 141
2 morda bi 433
3 nikoli ne bi 466
8 ne vem 16
9 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1040 29 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V89 drugo Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V89 Ali ste že kdaj: drugo

Vrednost 96346 Frekvenca
1 to sem že delal 7
2 morda bi 159
3 nikoli ne bi 481
8 ne vem 87
9 b.o. 335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 422 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V90 podpisati peticijo Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V90 Ali ste v zadnjih petih letih: podpisati peticijo

Vrednost 97345 Frekvenca
0 se ne nanaša 223
1 sploh ne 142
2 1-krat 182
3 2-krat 75
4 3-krat 28
5 več kot 3-krat 19
8 ne vem 4
9 b.o. 396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
669 400 0 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V91 pridružiti se bojkotu Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V91 Ali ste v zadnjih petih letih: pridružiti se bojkotu

Vrednost 98344 Frekvenca
0 se ne nanaša 329
1 sploh ne 211
2 1-krat 30
3 2-krat 7
4 3-krat 1
5 več kot 3-krat 3
8 ne vem 5
9 b.o. 483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
581 488 0 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V92 udeležiti se miroljubnih demonstracij Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V92 Ali ste v zadnjih petih letih: udeležiti se miroljubnih demonstracij

Vrednost 99343 Frekvenca
0 se ne nanaša 324
1 sploh ne 206
2 1-krat 45
3 2-krat 14
4 3-krat 3
5 več kot 3-krat 3
8 ne vem 5
9 b.o. 469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
595 474 0 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V93 udeležiti se stavke Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V93 Ali ste v zadnjih petih letih: udeležiti se stavke

Vrednost 100342 Frekvenca
0 se ne nanaša 309
1 sploh ne 217
2 1-krat 58
3 2-krat 22
4 3-krat 2
5 več kot 3-krat 3
8 ne vem 6
9 b.o. 452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 458 0 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V94 drugo Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V94 Ali ste v zadnjih petih letih: drugo

Vrednost 101341 Frekvenca
0 se ne nanaša 335
1 sploh ne 138
2 1-krat 6
3 2-krat 4
4 3-krat 1
5 več kot 3-krat 5
8 ne vem 15
9 b.o. 565
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 580 0 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V95 Kam bi vi uvrstili sami sebe na estvici od 1 do 10, kjer pomeni 1 levico in 10 desnico?

V95 V politiki včasih ljudje govorijo o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 1 do 10, kjer pomeni 1 levico in 10 desnico?

Vrednost 102340 Frekvenca
1 levo 52
2 2 41
3 3 62
4 4 49
5 5 264
6 6 80
7 7 45
8 8 41
9 9 24
10 desno 33
88 ne vem 227
99 b.o. 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 378 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V96 Nasprotujoči trditvi - enakost dohodkov: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V96 Dohodki bi morali biti bolj enaki. ... Potrebne so večje razlike v dohodkih, ker to vzpodbudi ljudi k večji prizadevnosti.

Vrednost 103339 Frekvenca
1 Dohodki bi morali biti bolj enaki. 260
2 2 150
3 3 161
4 4 128
5 5 180
6 6 59
7 7 61
8 8 25
9 9 6
10 Potrebne so večje razlike v dohodkih. 14
88 ne vem 14
99 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1044 25 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V97 Nasprotujoči trditvi - privatna/državna lastnina: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V97 Povečati bi se moral delež privatne lastnine v podjetjih. ... Povečati bi se moral delež državne lastnine v podjetjih.

Vrednost 104338 Frekvenca
1 Povečati bi se moral delež privatne lastnine v podjetjih. 90
2 2 65
3 3 102
4 4 99
5 5 337
6 6 56
7 7 98
8 8 55
9 9 16
10 Povečati bi se moral delež državne lastnine v podjetjih. 44
88 ne vem 87
99 b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 107 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V98 Nasprotujoči trditvi - skrb država/posameznik: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V98 Država bi morala sprejeti več odgovornosti za to, da je vsakdo preskrbljen. ... Vsak posameznik bi moral prevzeti več odgovornosti sam zase.

Vrednost 105337 Frekvenca
1 Država bi morala sprejeti več odgovornosti za to, da je vsak 241
2 2 98
3 3 122
4 4 106
5 5 229
6 6 48
7 7 82
8 8 48
9 9 28
10 Vsak posameznik bi moral prevzeti več odgovornosti sam zase. 41
88 ne vem 17
99 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 26 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V99 Nasprotujoči trditvi - tekmovanje: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V99 Tekmovanje je koristno. Spodbuja ljudi, da trdo delajo in razvijajo nove ideje. ... Tekmovanje je škodljivo. Odkrije tisto, kar je v ljudeh najslabše.

Vrednost 106336 Frekvenca
1 Tekmovanje je koristno. 135
2 2 106
3 3 163
4 4 137
5 5 268
6 6 53
7 7 62
8 8 35
9 9 13
10 Tekmovanje je škodljivo. 43
88 ne vem 46
99 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 54 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V100 Nasprotujoči trditvi - trdo delo: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V100 Dolgoročno pripelje trdo delo do boljšega življenja. ... Na splošno trdo delo ne prinese uspeha. Uspeh je bolj stvar sreče in zvez.

Vrednost 107335 Frekvenca
1 Dolgoročno pripelje trdo delo do boljšega življenja. 150
2 2 101
3 3 167
4 4 128
5 5 176
6 6 73
7 7 63
8 8 66
9 9 30
10 Na splošno trdo delo ne prinese uspeha. 88
88 ne vem 20
99 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 27 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V101 Nasprotujoči trditvi - bogastvo: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V101 Ljudje lahko obogatijo le na račun drugih. ... Bogastvo lahko narašča tako, da ga je dovolj za vsakega.

Vrednost 108334 Frekvenca
1 Ljudje lahko obogatijo le na račun drugih. 151
2 2 66
3 3 93
4 4 73
5 5 191
6 6 77
7 7 130
8 8 92
9 9 52
10 Bogastvo lahko narašča tako, da ga je dovolj za vsakega. 86
88 ne vem 45
99 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 58 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V102 družini Radi bi vas vprašali, v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V102 Ali zaupate: družini

Vrednost 109333 Frekvenca
1 v celoti 916
2 precej 136
3 malo 10
4 sploh nič 2
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 5 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103 sosedom Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V103 Ali zaupate: sosedom

Vrednost 110332 Frekvenca
1 v celoti 147
2 precej 515
3 malo 338
4 sploh nič 63
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 6 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V104 ljudem, ki jih osebno poznate Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V104 Ali zaupate: ljudem, ki jih osebno poznate

Vrednost 111331 Frekvenca
1 v celoti 220
2 precej 651
3 malo 180
4 sploh nič 16
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 2 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V105 ljudem, ki jih prvič srečate Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V105 Ali zaupate: ljudem, ki jih prvič srečate

Vrednost 112330 Frekvenca
1 v celoti 4
2 precej 97
3 malo 605
4 sploh nič 357
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 6 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V106 ljudem druge vere Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V106 Ali zaupate: ljudem druge vere

Vrednost 113329 Frekvenca
1 v celoti 26
2 precej 237
3 malo 530
4 sploh nič 198
8 ne vem 53
9 b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 78 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V107 ljudem druge narodnosti Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V107 Ali zaupate: ljudem druge narodnosti

Vrednost 114328 Frekvenca
1 v celoti 30
2 precej 256
3 malo 539
4 sploh nič 173
8 ne vem 49
9 b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 71 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V108 cerkev Pred vami je seznam različnih slovenskih ustanov in organizacij. Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V108 Zaupanje v ... cerkev

Vrednost 115327 Frekvenca
1 veliko 76
2 precejšnje 181
3 majhno 475
4 sploh ga ni 314
8 ne vem 11
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 23 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V109 vojska Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V109 Zaupanje v ... vojska

Vrednost 116326 Frekvenca
1 veliko 51
2 precejšnje 310
3 majhno 531
4 sploh ga ni 143
8 ne vem 25
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 34 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V110 tisk, časopisi Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V110 Zaupanje v ... tisk, časopisi

Vrednost 117325 Frekvenca
1 veliko 13
2 precejšnje 235
3 majhno 663
4 sploh ga ni 148
8 ne vem 6
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 10 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V111 televizija Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V111 Zaupanje v ... televizija

Vrednost 118324 Frekvenca
1 veliko 33
2 precejšnje 319
3 majhno 615
4 sploh ga ni 93
8 ne vem 6
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V112 sindikati Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V112 Zaupanje v ... sindikati

Vrednost 119323 Frekvenca
1 veliko 16
2 precejšnje 169
3 majhno 514
4 sploh ga ni 287
8 ne vem 74
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 83 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V113 policija Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V113 Zaupanje v ... policija

Vrednost 120322 Frekvenca
1 veliko 60
2 precejšnje 390
3 majhno 477
4 sploh ga ni 120
8 ne vem 18
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1047 22 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V114 sodišča Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V114 Zaupanje v ... sodišča

Vrednost 121321 Frekvenca
1 veliko 26
2 precejšnje 238
3 majhno 526
4 sploh ga ni 229
8 ne vem 46
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 50 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V115 vlada Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V115 Zaupanje v ... vlada

Vrednost 122320 Frekvenca
1 veliko 10
2 precejšnje 73
3 majhno 540
4 sploh ga ni 417
8 ne vem 22
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1040 29 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116 politične stranke Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V116 Zaupanje v ... politične stranke

Vrednost 123319 Frekvenca
1 veliko 3
2 precejšnje 33
3 majhno 479
4 sploh ga ni 523
8 ne vem 27
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 31 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V117 Državni zbor Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V117 Zaupanje v ... Državni zbor

Vrednost 124318 Frekvenca
1 veliko 7
2 precejšnje 57
3 majhno 553
4 sploh ga ni 426
8 ne vem 24
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 26 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V118 državna uprava Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V118 Zaupanje v ... državna uprava

Vrednost 125317 Frekvenca
1 veliko 7
2 precejšnje 99
3 majhno 578
4 sploh ga ni 353
8 ne vem 28
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 32 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S11 Predsednik Republike Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

S11 Zaupanje v ... Predsednik Republike

Vrednost 126316 Frekvenca
1 veliko 67
2 precejšnje 265
3 majhno 479
4 sploh ga ni 235
8 ne vem 19
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 23 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V119 univerze Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V119 Zaupanje v ... univerze

Vrednost 127315 Frekvenca
1 veliko 89
2 precejšnje 526
3 majhno 316
4 sploh ga ni 53
8 ne vem 77
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 85 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V120 velika podjetja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V120 Zaupanje v ... velika podjetja

Vrednost 128314 Frekvenca
1 veliko 26
2 precejšnje 291
3 majhno 573
4 sploh ga ni 118
8 ne vem 52
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 61 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V121 banke Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V121 Zaupanje v ... banke

Vrednost 129313 Frekvenca
1 veliko 39
2 precejšnje 359
3 majhno 521
4 sploh ga ni 122
8 ne vem 25
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1041 28 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V122 ekološka gibanja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V122 Zaupanje v ... ekološka gibanja

Vrednost 130312 Frekvenca
1 veliko 55
2 precejšnje 430
3 majhno 435
4 sploh ga ni 73
8 ne vem 68
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 76 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V123 ženska gibanja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V123 Zaupanje v ... ženska gibanja

Vrednost 131311 Frekvenca
1 veliko 51
2 precejšnje 379
3 majhno 421
4 sploh ga ni 85
8 ne vem 118
9 b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 133 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V124 dobrodelne in humanitarne organizacije Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V124 Zaupanje v ... dobrodelne in humanitarne organizacije

Vrednost 132310 Frekvenca
1 veliko 50
2 precejšnje 311
3 majhno 502
4 sploh ga ni 167
8 ne vem 36
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 39 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V125 Evropski Uniji In kakšno je vaše zaupanje ...

V125 Zaupanje v ... Evropski Uniji

Vrednost 133309 Frekvenca
1 veliko 21
2 precejšnje 241
3 majhno 639
4 sploh ga ni 134
8 ne vem 31
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 34 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V126 Združenim narodom (OZN) In kakšno je vaše zaupanje ...

V126 Zaupanje v ... Združenim narodom (OZN)

Vrednost 134308 Frekvenca
1 veliko 23
2 precejšnje 233
3 majhno 610
4 sploh ga ni 148
8 ne vem 51
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 55 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S12 NATU In kakšno je vaše zaupanje ...

S12 Zaupanje v ... NATU

Vrednost 135307 Frekvenca
1 veliko 25
2 precejšnje 163
3 majhno 600
4 sploh ga ni 221
8 ne vem 56
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 60 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V127 Imeti močnega voditelja, ki odloča brez parlamenta in volitev. Pred vami je opis več možnih načinov vodenja naše države. Prosimo vas, da ocenite, kako dober se vam zdi vsak izmed njih: zelo dober, precej dober, precej slab ali zelo slab način vodenja naše države?

V127 Imeti močnega voditelja, ki odloča brez parlamenta in volitev.

Vrednost 136306 Frekvenca
1 zelo dober 70
2 precej dober 183
3 precej slab 329
4 zelo slab 385
8 ne vem 93
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 102 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V128 Da o tem, kaj je najbolje za državo, odločajo strokovnjaki in ne vlada. Prosimo vas, da ocenite, kako dober se vam zdi vsak izmed njih: zelo dober, precej dober, precej slab ali zelo slab način vodenja naše države?

V128 Da o tem, kaj je najbolje za državo, odločajo strokovnjaki in ne vlada.

Vrednost 137305 Frekvenca
1 zelo dober 209
2 precej dober 588
3 precej slab 147
4 zelo slab 30
8 ne vem 87
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 95 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V129 Da državo vodi vojska. Prosimo vas, da ocenite, kako dober se vam zdi vsak izmed njih: zelo dober, precej dober, precej slab ali zelo slab način vodenja naše države?

V129 Da državo vodi vojska.

Vrednost 138304 Frekvenca
1 zelo dober 7
2 precej dober 32
3 precej slab 232
4 zelo slab 709
8 ne vem 83
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 89 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V130 Da imamo demokratičen politični sistem. Prosimo vas, da ocenite, kako dober se vam zdi vsak izmed njih: zelo dober, precej dober, precej slab ali zelo slab način vodenja naše države?

V130 Da imamo demokratičen politični sistem.

Vrednost 139303 Frekvenca
1 zelo dober 274
2 precej dober 518
3 precej slab 135
4 zelo slab 38
8 ne vem 89
9 b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 104 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V131 Vlade obdavčujejo bogate in podpirajo revne. Od demokracije pričakujemo veliko, vendar vsa pričakovanja niso enako pomembna oziroma bistvena. Prosimo vas, da za vsako od naštetih značilnosti poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo. Uporabite lestvico, kjer 1 pomeni »to sploh ni bistvena značilnost demokracije«, 10 pa pomeni, da je to »zagotovo bistvena značilnost demokracije«.

V131 Vlade obdavčujejo bogate in podpirajo revne.

Vrednost 140302 Frekvenca
1 sploh ni bistvena značilnost demokracije 90
2 2 32
3 3 71
4 4 57
5 5 145
6 6 77
7 7 126
8 8 151
9 9 75
10 zagotovo je bistvena značilnost demokracije 172
88 ne vem 63
99 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 73 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V132 Verski voditelji razlagajo zakone. Prosimo vas, da za vsako od naštetih značilnosti poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo.

V132 Verski voditelji razlagajo zakone.

Vrednost 141301 Frekvenca
1 sploh ni bistvena značilnost demokracije 527
2 2 153
3 3 100
4 4 61
5 5 78
6 6 27
7 7 13
8 8 13
9 9 3
10 zagotovo je bistvena značilnost demokracije 14
88 ne vem 69
99 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 80 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V133 Ljudje si izbirajo svoje voditelje na svobodnih volitvah. Prosimo vas, da za vsako od naštetih značilnosti poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo.

V133 Ljudje si izbirajo svoje voditelje na svobodnih volitvah.

Vrednost 142300 Frekvenca
1 sploh ni bistvena značilnost demokracije 27
2 2 9
3 3 10
4 4 12
5 5 51
6 6 31
7 7 52
8 8 149
9 9 158
10 zagotovo je bistvena značilnost demokracije 513
88 ne vem 47
99 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 57 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V134 Nezaposleni dobivajo državno pomoč. Prosimo vas, da za vsako od naštetih značilnosti poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo.

V134 Nezaposleni dobivajo državno pomoč.

Vrednost 143299 Frekvenca
1 sploh ni bistvena značilnost demokracije 34
2 2 24
3 3 36
4 4 30
5 5 134
6 6 89
7 7 108
8 8 181
9 9 105
10 zagotovo je bistvena značilnost demokracije 267
88 ne vem 50
99 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 61 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V135 Vojska prevzame oblast, kadar je vlada nesposobna. Prosimo vas, da za vsako od naštetih značilnosti poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo.

V135 Vojska prevzame oblast, kadar je vlada nesposobna.

Vrednost 144298 Frekvenca
1 sploh ni bistvena značilnost demokracije 414
2 2 122
3 3 95
4 4 60
5 5 90
6 6 36
7 7 44
8 8 38
9 9 23
10 zagotovo je bistvena značilnost demokracije 37
88 ne vem 97
99 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 110 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V136 Državljanske pravice ščitijo ljudi pred nasiljem države. Prosimo vas, da za vsako od naštetih značilnosti poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo.

V136 Državljanske pravice ščitijo ljudi pred nasiljem države.

Vrednost 145297 Frekvenca
1 sploh ni bistvena značilnost demokracije 33
2 2 22
3 3 24
4 4 27
5 5 86
6 6 53
7 7 92
8 8 157
9 9 149
10 zagotovo je bistvena značilnost demokracije 348
88 ne vem 67
99 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 78 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V137 Država skrbi za izenačevanje dohodkov med ljudmi. Prosimo vas, da za vsako od naštetih značilnosti poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo.

V137 Država skrbi za izenačevanje dohodkov med ljudmi.

Vrednost 146296 Frekvenca
1 sploh ni bistvena značilnost demokracije 77
2 2 44
3 3 50
4 4 50
5 5 143
6 6 82
7 7 134
8 8 140
9 9 84
10 zagotovo je bistvena značilnost demokracije 202
88 ne vem 53
99 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 63 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V138 Ljudje ubogajo svoje voditelje. Prosimo vas, da za vsako od naštetih značilnosti poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo.

V138 Ljudje ubogajo svoje voditelje.

Vrednost 147295 Frekvenca
1 sploh ni bistvena značilnost demokracije 159
2 2 75
3 3 100
4 4 67
5 5 198
6 6 90
7 7 89
8 8 83
9 9 47
10 zagotovo je bistvena značilnost demokracije 83
88 ne vem 63
99 b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 78 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V139 Ženske imajo enake pravice kot moški. Prosimo vas, da za vsako od naštetih značilnosti poveste, kako bistvena je po vaši oceni za demokracijo.

V139 Ženske imajo enake pravice kot moški.

Vrednost 148294 Frekvenca
1 sploh ni bistvena značilnost demokracije 20
2 2 12
3 3 11
4 4 9
5 5 45
6 6 19
7 7 42
8 8 109
9 9 129
10 zagotovo je bistvena značilnost demokracije 626
88 ne vem 39
99 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 47 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V140 Kako pomembno je za vas, da živite v demokratični državi? Kako pomembno je za vas, da živite v demokratični državi? Ocenite s pomočjo lestvice, kjer 1 pomeni »to sploh ni pomembno«, 10 pa pomeni »to je absolutno pomembno«.

V140 to sploh ni pomembno ... to je absolutno pomembno

Vrednost 149293 Frekvenca
1 to sploh ni pomembno 14
2 2 12
3 3 23
4 4 16
5 5 102
6 6 46
7 7 103
8 8 175
9 9 144
10 to je absolutno pomembno 413
88 ne vem 17
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 21 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V141 In kako demokratično je danes vodenje Slovenije? In kako demokratično je danes vodenje Slovenije? Spet uporabite lestvico od 1 do 10, kjer 1 pomeni »sploh ni demokratično«, 10 pa pomeni, da »je v celoti demokratično«.

V141 sploh ni demokratično ... v celoti demokratično

Vrednost 150292 Frekvenca
1 sploh ni demokratično 111
2 2 106
3 3 129
4 4 124
5 5 206
6 6 122
7 7 120
8 8 69
9 9 24
10 v celoti demokratično 24
88 ne vem 27
99 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 34 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V142 Koliko se danes spoštujejo človekove pravice v Sloveniji?

V142 Koliko se danes spoštujejo človekove pravice v Sloveniji? Ali bi vi ocenili, da se človekove pravice ...

Vrednost 151291 Frekvenca
1 v veliki meri spoštujejo 38
2 precej spoštujejo 305
3 le malo spoštujejo 588
4 sploh ne spoštujejo 128
8 ne vem 7
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 10 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V143 Ali kdaj razmišljate o smislu življenja?

V143 Ali kdaj razmišljate o smislu življenja?

Vrednost 152290 Frekvenca
1 pogosto 274
2 včasih 522
3 redkokdaj 171
4 nikoli 86
8 ne vem 11
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1053 16 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V144 Ali pripadate kakšni veroizpovedi? Če da, kateri?

V144 Ali pripadate kakšni veroizpovedi? Če da, kateri?

Vrednost 153289 Frekvenca
0 ne pripada nobeni veroizpovedi 312
1 rimokatoliški 695
2 evangeličanski 13
3 pravoslavni 18
4 judovski 0
5 islamski 18
6 hinduistični 1
7 budistični 1
8 drugi 4
88 ne vem 2
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 7 0 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V145 Če ne upoštevate porok in pogrebov, ali hodite in kako pogosto hodite v zadnjem času k verskim obredom?

V145 Če ne upoštevate porok in pogrebov, ali hodite in kako pogosto hodite v zadnjem času k verskim obredom?

Vrednost 154288 Frekvenca
1 več kot enkrat na teden 14
2 enkrat na teden 140
3 enkrat na mesec 81
4 ob posebnih praznikih 312
5 enkrat na leto 68
6 manj pogosto 95
7 nikoli, praktično nikoli 336
8 ne vem 16
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 23 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V146 Če ne upoštevate porok in pogrebov, kako pogosto molite?

V146 Če ne upoštevate porok in pogrebov, kako pogosto molite?

Vrednost 155287 Frekvenca
1 več kot enkrat na dan 41
2 enkrat na dan 117
3 več kot enkrat na teden 82
4 samo ko se udeležim verskih obredov 150
5 ob posebnih praznikih 128
6 enkrat na leto 13
7 manj pogosto 117
8 nikoli, praktično nikoli 392
88 ne vem 15
99 b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1040 29 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V147 Ne glede na to, ali ali se udeležujete verskih obredov ali ne, ali bi zase rekli, da ste...

V147 Ne glede na to, ali ali se udeležujete verskih obredov ali ne, ali bi zase rekli, da ste...

Vrednost 156286 Frekvenca
1 verni 686
2 neverni 163
3 prepričan ateist 143
8 ne vem 61
9 b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 77 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V148 Ali verjamete v boga?

V148 Ali verjamete v boga?

Vrednost 157285 Frekvenca
1 da 627
2 ne 344
8 ne vem 69
9 b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 98 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V149 Ali verjamete v pekel?

V149 Ali verjamete v pekel?

Vrednost 158284 Frekvenca
1 da 312
2 ne 631
8 ne vem 93
9 b.o. 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 126 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V150 S katero od navedenih trditev bolj soglašate? S katero od navedenih trditev bolj soglašate?

V150 Osnovni smisel vere je:

Vrednost 159283 Frekvenca
1 slediti verskim zapovedim in obredom 82
2 delati dobro soljudem 766
3 nič od tega, drugo 133
8 ne vem 64
9 b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 88 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V151 In katera od naslednjih trditev vam je bližja? In katera od naslednjih trditev vam je bližja?

V151 Vera predvsem:

Vrednost 160282 Frekvenca
1 daje smisel posmrtnemu življenju 119
2 daje smisel življenju na tem svetu 586
3 nič od tega, drugo 242
8 ne vem 88
9 b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 122 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V152 Kako pomemben je bog v vašem življenju? Kako pomemben je bog v vašem življenju? Prosimo izrazite svoj odgovor na lestvici, kjer 1 pomeni, da sploh ni pomemben, 10 pa, da je zelo pomemben.

V152 sploh ni pomemben ... zelo pomemben

Vrednost 161281 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 225
2 2 62
3 3 60
4 4 46
5 5 183
6 6 78
7 7 86
8 8 77
9 9 46
10 zelo pomemben 114
88 ne vem 51
99 b.o. 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 92 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V153 Kadar pride do trenj med znanostjo in religijo, ima religija vedno prav. Kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V153 Kadar pride do trenj med znanostjo in religijo, ima religija vedno prav.

Vrednost 162280 Frekvenca
1 močno soglašam 8
2 soglašam 90
3 ne soglašam 526
4 sploh ne soglašam 345
8 ne vem 92
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 100 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V154 Edina sprejemljiva religija je moja religija. Kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V54 Edina sprejemljiva religija je moja religija.

Vrednost 163279 Frekvenca
1 močno soglašam 63
2 soglašam 267
3 ne soglašam 344
4 sploh ne soglašam 293
8 ne vem 68
9 b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 102 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V155 V naših javnih šolah bi morali poučevati o vseh religijah. Kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V155 V naših javnih šolah bi morali poučevati o vseh religijah.

Vrednost 164278 Frekvenca
1 močno soglašam 104
2 soglašam 435
3 ne soglašam 282
4 sploh ne soglašam 176
8 ne vem 65
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 72 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V156 Ljudje, ki pripadajo drugim religijam, so verjetno prav tako moralni kot pripadniki moje. Kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V156 Ljudje, ki pripadajo drugim religijam, so verjetno prav tako moralni kot pripadniki moje.

Vrednost 165277 Frekvenca
1 močno soglašam 192
2 soglašam 649
3 ne soglašam 67
4 sploh ne soglašam 25
8 ne vem 104
9 b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 136 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S13 Politiki, ki ne verjamejo v boga, niso primerni za opravljanje javnih funkcij. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi izjavami?

S13 Politiki, ki ne verjamejo v boga, niso primerni za opravljanje javnih funkcij.

Vrednost 166276 Frekvenca
1 močno soglašam 16
2 soglašam 49
3 niti-niti 120
4 ne soglašam 464
5 sploh ne soglašam 380
8 ne vem 32
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1029 40 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S14 Najvišji cerkveni voditelji naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi izjavami?

S14 Najvišji cerkveni voditelji naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi.

Vrednost 167275 Frekvenca
1 močno soglašam 372
2 soglašam 475
3 niti-niti 89
4 ne soglašam 75
5 sploh ne soglašam 35
8 ne vem 20
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 23 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S15 Slovenska cerkev (RKC) je v času po osamosvojitvi uspešno opravljala svojo pastoralno in humanitarno vlogo. V kolikšni meri soglašate z naslednjimi izjavami?

S15 Slovenska cerkev (RKC) je v času po osamosvojitvi uspešno opravljala svojo pastoralno in humanitarno vlogo.

Vrednost 168274 Frekvenca
1 močno soglašam 24
2 soglašam 271
3 niti-niti 351
4 ne soglašam 211
5 sploh ne soglašam 94
8 ne vem 107
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 118 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S16 Slovenska cerkev (RKC) se je v zadnjih 20-ih letih preveč ukvarjala s povečevanjem svojega političnega vpliva in premože V kolikšni meri soglašate z naslednjimi izjavami?

S16 Slovenska cerkev (RKC) se je v zadnjih 20-ih letih preveč ukvarjala s povečevanjem svojega političnega vpliva in premoženja.

Vrednost 169273 Frekvenca
1 močno soglašam 391
2 soglašam 433
3 niti-niti 127
4 ne soglašam 37
5 sploh ne soglašam 8
8 ne vem 67
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 73 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V157 ...starim med 20 in 30 let Zanima me, kakšen ugled po vašem mnenju večina v Sloveniji pripisuje ljudem starim med 20 in 30 let in kakšen ugled ljudem starim med 40 in 50 let ter kakšen ugled ljudem starejšim od 70 let. Ocenite, kakšen ugled večina pripisuje ljudem ...

V157 ...starim med 20 in 30 let

Vrednost 170272 Frekvenca
1 izjemno nizek ugled v družbi 23
2 2 52
3 3 129
4 4 148
5 5 299
6 6 101
7 7 115
8 8 91
9 9 20
10 izjemno visok ugled v družbi 12
88 ne vem 72
99 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 79 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V158 ...starim med 40 in 50 let Ocenite, kakšen ugled večina pripisuje ljudem ...

V158 ...starim med 40 in 50 let

Vrednost 171271 Frekvenca
1 izjemno nizek ugled v družbi 4
2 2 11
3 3 31
4 4 42
5 5 213
6 6 186
7 7 214
8 8 210
9 9 53
10 izjemno visok ugled v družbi 28
88 ne vem 69
99 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 77 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V159 ...starejšim od 70 let Ocenite, kakšen ugled večina pripisuje ljudem ...

V159 .. starejšim od 70 let

Vrednost 172270 Frekvenca
1 izjemno nizek ugled v družbi 33
2 2 69
3 3 134
4 4 121
5 5 248
6 6 108
7 7 130
8 8 95
9 9 34
10 izjemno visok ugled v družbi 23
88 ne vem 65
99 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 74 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V160 Povejte, kako sprejemljivo ali nesprejemljivo je, če bi bil ustrezno kvalificiran 30-letnik postavljen za njihovega šefa

V160 Povejte, kako sprejemljivo ali nesprejemljivo bi se večini ljudi v Sloveniji zdelo, če bi bil ustrezno kvalificiran 30-letnik postavljen za njihovega šefa.

Vrednost 173269 Frekvenca
1 povsem nesprejemljivo 27
2 2 31
3 3 62
4 4 92
5 5 148
6 6 99
7 7 139
8 8 159
9 9 89
10 povsem sprejemljivo 170
88 ne vem 45
99 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 53 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V161 ...kot prijazne Sedaj pa pomislite na ljudi starejše od 70 let. S pomočjo iste lestvice povejte, kako verjetno je, da večina ljudi v Sloveniji vidi ljudi starejše od 70 let...

V161 starejši od 70 let ... kot prijazne

Vrednost 174268 Frekvenca
0 sploh ni verjetno, da jih vidijo tako 15
1 1 95
2 2 271
3 3 459
4 zelo verjetno je, da jih vidijo tako 191
8 ne vem 29
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 38 0 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V162 ...kot sposobne S pomočjo iste lestvice povejte, kako verjetno je, da večina ljudi v Sloveniji vidi ljudi starejše od 70 let...

V163 starejši od 70 let... kot sposobne

Vrednost 175267 Frekvenca
0 sploh ni verjetno, da jih vidijo tako 51
1 1 231
2 2 465
3 3 210
4 zelo verjetno je, da jih vidijo tako 74
8 ne vem 29
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 38 0 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V163 ... kot ljudi vredne spoštovanja S pomočjo iste lestvice povejte, kako verjetno je, da večina ljudi v Sloveniji vidi ljudi starejše od 70 let...

V163 starejši od 70 let ... kot ljudi vredne spoštovanja

Vrednost 176266 Frekvenca
0 sploh ni verjetno, da jih vidijo tako 10
1 1 30
2 2 140
3 3 432
4 zelo verjetno je, da jih vidijo tako 436
8 ne vem 18
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 21 0 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V164 Povejte še, kako sprejemljivo ali nesprejemljivo je, če bi bil ustrezno kvalificiran 70-letnik postavljen za njihovega š

V164 Povejte še, kako sprejemljivo ali nesprejemljivo bi se večini ljudi v Sloveniji zdelo, če bi bil ustrezno kvalificiran 70-letnik postavljen za njihovega šefa.

Vrednost 177265 Frekvenca
1 povsem nesprejemljivo 138
2 2 133
3 3 148
4 4 122
5 5 144
6 6 78
7 7 103
8 8 89
9 9 18
10 povsem sprejemljivo 42
88 ne vem 40
99 b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 54 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V165 Danes se starejših ljudi ne spoštuje dovolj. Kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V165 Danes se starejših ljudi ne spoštuje dovolj.

Vrednost 178264 Frekvenca
1 močno soglašam 197
2 soglašam 603
3 ne soglašam 225
4 sploh ne soglašam 25
8 ne vem 16
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 19 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V166 Starejši ljudje dobijo od države več kot dovolj. Kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V166 Starejši ljudje dobijo od države več kot dovolj.

Vrednost 179263 Frekvenca
1 močno soglašam 10
2 soglašam 132
3 ne soglašam 706
4 sploh ne soglašam 188
8 ne vem 31
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1036 33 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V167 Starejši ljudje so družbi v breme. Kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V167 Starejši ljudje so družbi v breme.

Vrednost 180262 Frekvenca
1 močno soglašam 37
2 soglašam 207
3 ne soglašam 590
4 sploh ne soglašam 209
8 ne vem 23
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 26 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V168 Podjetja, ki zaposlujejo le mlade, poslujejo bolje kot podjetja, ki zaposlujejo ljudi različnih starosti. Kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V168 Podjetja, ki zaposlujejo le mlade, poslujejo bolje kot podjetja, ki zaposlujejo ljudi različnih starosti.

Vrednost 181261 Frekvenca
1 močno soglašam 14
2 soglašam 140
3 ne soglašam 643
4 sploh ne soglašam 136
8 ne vem 127
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 136 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V169 Starejši ljudje imajo preveč političnega vpliva. Kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V169 Starejši ljudje imajo preveč političnega vpliva.

Vrednost 182260 Frekvenca
1 močno soglašam 42
2 soglašam 350
3 ne soglašam 506
4 sploh ne soglašam 79
8 ne vem 89
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 92 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V170 Kako varno se počutite v vaši soseski v teh dneh?

V170 Kako varno se počutite v vaši soseski v teh dneh?

Vrednost 183259 Frekvenca
1 zelo varno 574
2 varno 482
3 ogroženo 12
4 zelo ogroženo 0
8 ne vem 1
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1068 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V171 ropi Kako pogosto se v vaši soseski dogaja naslednje… ?

V171 Kako pogosto se dogaja: ropi

Vrednost 184258 Frekvenca
1 zelo pogosto 1
2 precej pogosto 41
3 ne prav pogosto 266
4 sploh ne pogosto 729
8 ne vem 26
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 32 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V172 popivanje na ulicah Kako pogosto se v vaši soseski dogaja naslednje… ?

V172 Kako pogosto se dogaja: popivanje na ulicah

Vrednost 185257 Frekvenca
1 zelo pogosto 17
2 precej pogosto 80
3 ne prav pogosto 257
4 sploh ne pogosto 689
8 ne vem 20
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 26 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V173 poseganje vojske in policije v zasebno življenje ljudi Kako pogosto se v vaši soseski dogaja naslednje… ?

V173 Kako pogosto se dogaja: poseganje vojske in policije v zasebno življenje ljudi

Vrednost 186256 Frekvenca
1 zelo pogosto 2
2 precej pogosto 13
3 ne prav pogosto 121
4 sploh ne pogosto 890
8 ne vem 36
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 43 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V174 izražanje rasizma Kako pogosto se v vaši soseski dogaja naslednje… ?

V174 Kako pogosto se dogaja: izražanje rasizma

Vrednost 187255 Frekvenca
1 zelo pogosto 4
2 precej pogosto 19
3 ne prav pogosto 99
4 sploh ne pogosto 901
8 ne vem 40
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 46 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V175 preprodaja drog na ulicah Kako pogosto se v vaši soseski dogaja naslednje… ?

V175 Kako pogosto se dogaja: preprodaja drog na ulicah

Vrednost 188254 Frekvenca
1 zelo pogosto 15
2 precej pogosto 77
3 ne prav pogosto 108
4 sploh ne pogosto 787
8 ne vem 72
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 82 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V176 pri sebi ne nosite večje količine denarja Kaj od naštetega ste storili za lastno varnost?

V176 Kaj storite za lastno varnost: pri sebi ne nosite večje količine denarja

Vrednost 189253 Frekvenca
1 da 731
2 ne 320
8 ne vem 5
9 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1051 18 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V177 ponoči raje ne hodite ven Kaj od naštetega ste storili za lastno varnost?

V177 Kaj storite za lastno varnost: ponoči raje ne hodite ven

Vrednost 190252 Frekvenca
1 da 368
2 ne 680
8 ne vem 6
9 b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 21 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V178 nosite s seboj nož, pištolo ali kakšno drugo orožje Kaj od naštetega ste storili za lastno varnost?

V178 Kaj storite za lastno varnost: nosite s seboj nož, pištolo ali kakšno drugo orožje

Vrednost 191251 Frekvenca
1 da 12
2 ne 1041
8 ne vem 4
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1053 16 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V179 Ali ste bili vi v zadnjem letu žrtev kaznivega dejanja?

V179 Ali ste bili vi v zadnjem letu žrtev kaznivega dejanja? - anketiranec?

Vrednost 192250 Frekvenca
1 da 34
2 ne 1029
8 ne vem 0
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 6 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V180 Ali je bil morda kdo od članov vaše ožje družine v zadnjem letu žrtev kaznivega dejanja?

V180 Ali je bil morda kdo od članov vaše ožje družine v zadnjem letu žrtev kaznivega dejanja? - družinski član?

Vrednost 193249 Frekvenca
1 da 39
2 ne 1006
8 ne vem 1
9 b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1045 24 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V181 Da bi izgubili zaposlitev, ali ne bi mogli najti nove. V kolikšni meri vas skrbijo naslednje situacije?

V181 Da bi izgubili zaposlitev, ali ne bi mogli najti nove.

Vrednost 194248 Frekvenca
1 zelo 159
2 precej 164
3 le malo 204
4 sploh nič 415
8 ne vem 28
9 b.o. 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 127 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V182 Da svojim otrokom ne bi mogli zagotoviti dobre izobrazbe. V kolikšni meri vas skrbijo naslednje situacije?

V182 Da svojim otrokom ne bi mogli zagotoviti dobre izobrazbe.

Vrednost 195247 Frekvenca
1 zelo 180
2 precej 215
3 le malo 180
4 sploh nič 372
8 ne vem 34
9 b.o. 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 122 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V183 Da bi se Slovenija zapletla v vojno. V kolikšni meri vas skrbijo naslednje situacije?

V183 Da bi se Slovenija zapletla v vojno.

Vrednost 196246 Frekvenca
1 zelo 182
2 precej 221
3 le malo 316
4 sploh nič 336
8 ne vem 8
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1055 14 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V184 Da bi prišlo do terorističnega napada. V kolikšni meri vas skrbijo naslednje situacije?

V184 Da bi prišlo do terorističnega napada.

Vrednost 197245 Frekvenca
1 zelo 168
2 precej 197
3 le malo 318
4 sploh nič 372
8 ne vem 9
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1055 14 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V185 Da bi prišlo do državljanjske vojne. V kolikšni meri vas skrbijo naslednje situacije?

V185 Da bi prišlo do državljanjske vojne.

Vrednost 198244 Frekvenca
1 zelo 172
2 precej 175
3 le malo 307
4 sploh nič 399
8 ne vem 11
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1053 16 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V186 Da bi oblast prisluškovala vašim telefonskim pogovorom in brala vašo pošto ali elektronsko pošto. V kolikšni meri vas skrbijo naslednje situacije?

V186 Da bi oblast prisluškovala vašim telefonskim pogovorom in brala vašo pošto ali elektronsko pošto.

Vrednost 199243 Frekvenca
1 zelo 99
2 precej 140
3 le malo 219
4 sploh nič 600
8 ne vem 8
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1058 11 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V187 Ali se strinjate ali ne z naslednjo trditvijo:

V187 Ali se strinjate ali ne z naslednjo trditvijo: »V določenih okoliščinah je pri iskanju pravičnega izhoda vojna neizogibna.«

Vrednost 200242 Frekvenca
1 strinjam se 174
2 ne strinjam se 827
8 ne vem 56
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 68 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V188 niste imeli dovolj hrane Ali se je (če da) in kako pogosto v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da vi ali vaša družina ...

V188 V zadnjih 12 mesecih: niste imeli dovolj hrane

Vrednost 201241 Frekvenca
1 pogosto 2
2 včasih 13
3 redko 39
4 nikoli 1013
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 2 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V189 da se zaradi kriminala niste počutili varno v vašem domu Ali se je (če da) in kako pogosto v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da vi ali vaša družina ...

V189 V zadnjih 12 mesecih: da se zaradi kriminala niste počutili varno v vašem domu

Vrednost 202240 Frekvenca
1 pogosto 2
2 včasih 11
3 redko 40
4 nikoli 1012
8 ne vem 0
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V190 da ste ostali brez potrebnih zdravil in zdravstvene oskrbe Ali se je (če da) in kako pogosto v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da vi ali vaša družina ...

V190 V zadnjih 12 mesecih: da ste ostali brez potrebnih zdravil in zdravstvene oskrbe

Vrednost 203239 Frekvenca
1 pogosto 3
2 včasih 8
3 redko 46
4 nikoli 1009
8 ne vem 0
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V191 da ste ostali brez denarja Ali se je (če da) in kako pogosto v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da vi ali vaša družina ...

V191 V zadnjih 12 mesecih: da ste ostali brez denarja

Vrednost 204238 Frekvenca
1 pogosto 26
2 včasih 69
3 redko 136
4 nikoli 832
8 ne vem 0
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 6 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V192 Znanost in tehnologija omogočata bolj zdravo, lažje in udobnejše življenje. Prebrali vam bomo nekaj trditev. Zanima nas, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z njimi. 1 pomeni, da sploh ne soglašate, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo.

V192 Znanost in tehnologija omogočata bolj zdravo, lažje in udobnejše življenje.

Vrednost 205237 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 28
2 2 12
3 3 36
4 4 40
5 5 143
6 6 95
7 7 139
8 8 195
9 9 114
10 popolnoma soglašam 230
88 ne vem 31
99 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1032 37 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V193 Zaradi znanosti in tehnologije se bodo naslednjim generacijam odprle nove možnosti. Zanima nas, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z njimi.

V193 Zaradi znanosti in tehnologije se bodo naslednjim generacijam odprle nove možnosti.

Vrednost 206236 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 15
2 2 16
3 3 29
4 4 23
5 5 93
6 6 77
7 7 139
8 8 225
9 9 134
10 popolnoma soglašam 275
88 ne vem 36
99 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 43 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V194 Preveč smo odvisni od znanosti in premalo od vere (religije). Zanima nas, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z njimi.

V194 Preveč smo odvisni od znanosti in premalo od vere (religije).

Vrednost 207235 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 319
2 2 134
3 3 115
4 4 69
5 5 156
6 6 57
7 7 52
8 8 45
9 9 19
10 popolnoma soglašam 43
88 ne vem 49
99 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 60 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V195 Slaba stran znanosti je, da ljudje ne vedo več, kaj je prav in kaj je narobe. Zanima nas, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z njimi.

V195 Slaba stran znanosti je, da ljudje ne vedo več, kaj je prav in kaj je narobe.

Vrednost 208234 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 92
2 2 51
3 3 66
4 4 53
5 5 190
6 6 86
7 7 113
8 8 124
9 9 64
10 popolnoma soglašam 181
88 ne vem 45
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 49 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V196 V mojem vsakodnevnem življenju je znanost nepomembna. Zanima nas, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z njimi.

V196 V mojem vsakodnevnem življenju je znanost nepomembna.

Vrednost 209233 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 214
2 2 138
3 3 140
4 4 99
5 5 191
6 6 59
7 7 62
8 8 62
9 9 27
10 popolnoma soglašam 42
88 ne vem 27
99 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1034 35 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V197 Ali bi rekli, da je svet boljši ali slabši zaradi znanosti in tehnologije?

V197 Če gledate v celoti, ali bi rekli, da je svet boljši ali slabši zaradi znanosti in tehnologije? S pomočjo lestvice mi povejte, katera od obeh trditev vam je bliže?

Vrednost 210232 Frekvenca
1 svet je dosti slabši 19
2 2 19
3 3 44
4 4 44
5 5 181
6 6 125
7 7 150
8 8 211
9 9 121
10 svet je dosti boljši 136
88 ne vem 13
99 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 19 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V198 zahtevati od države ugodnosti, ki ti ne pripadajo Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V198 Ali lahko opravičimo: zahtevati od države ugodnosti, ki ti ne pripadajo

Vrednost 211231 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 12
2 2 5
3 3 16
4 4 31
5 5 87
6 6 32
7 7 59
8 8 138
9 9 141
10 nikoli ne moremo opravičiti 516
88 ne vem 26
99 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 32 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V199 izogibati se plačilu karte za javni promet Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V199 Ali lahko opravičimo: izogibati se plačilu karte za javni promet

Vrednost 212230 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 14
2 2 7
3 3 13
4 4 35
5 5 77
6 6 32
7 7 70
8 8 108
9 9 128
10 nikoli ne moremo opravičiti 563
88 ne vem 17
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1047 22 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V200 krasti Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V200 Ali lahko opravičimo: krasti

Vrednost 213229 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 5
2 2 1
3 3 1
4 4 5
5 5 20
6 6 8
7 7 16
8 8 48
9 9 117
10 nikoli ne moremo opravičiti 837
88 ne vem 8
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1058 11 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V201 goljufati pri davkih, če se pokaže priložnost Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V201 Ali lahko opravičimo: goljufati pri davkih, če se pokaže priložnost

Vrednost 214228 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 10
2 2 1
3 3 9
4 4 10
5 5 29
6 6 19
7 7 32
8 8 68
9 9 129
10 nikoli ne moremo opravičiti 751
88 ne vem 7
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1058 11 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V202 sprejemati podkupnine na službenem položaju Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V202 Ali lahko opravičimo: sprejemati podkupnine na službenem položaju

Vrednost 215227 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 3
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 16
6 6 6
7 7 9
8 8 44
9 9 93
10 nikoli ne moremo opravičiti 874
88 ne vem 8
99 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1054 15 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V203 homoseksualnost Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V203 Ali lahko opravičimo: homoseksualnost

Vrednost 216226 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 246
2 2 47
3 3 63
4 4 38
5 5 116
6 6 24
7 7 27
8 8 46
9 9 35
10 nikoli ne moremo opravičiti 334
88 ne vem 66
99 b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
976 93 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V204 splav Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V204 Ali lahko opravičimo: splav

Vrednost 217225 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 336
2 2 89
3 3 95
4 4 52
5 5 195
6 6 33
7 7 26
8 8 44
9 9 27
10 nikoli ne moremo opravičiti 126
88 ne vem 33
99 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 46 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V205 ločitev Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V205 Ali lahko opravičimo: ločitev

Vrednost 218224 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 379
2 2 98
3 3 93
4 4 56
5 5 201
6 6 58
7 7 33
8 8 33
9 9 15
10 nikoli ne moremo opravičiti 68
88 ne vem 24
99 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1034 35 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V206 spolni odnosi pred poroko Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V206 Ali lahko opravičimo: spolni odnosi pred poroko

Vrednost 219223 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 627
2 2 114
3 3 73
4 4 32
5 5 91
6 6 25
7 7 11
8 8 9
9 9 6
10 nikoli ne moremo opravičiti 41
88 ne vem 23
99 b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1029 40 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V207 samomor Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V207 Ali lahko opravičimo: samomor

Vrednost 220222 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 78
2 2 28
3 3 41
4 4 30
5 5 120
6 6 36
7 7 39
8 8 65
9 9 80
10 nikoli ne moremo opravičiti 474
88 ne vem 60
99 b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 78 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V208 da mož udari svojo ženo Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V208 Ali lahko opravičimo: da mož udari svojo ženo

Vrednost 221221 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 12
2 2 5
3 3 3
4 4 4
5 5 27
6 6 15
7 7 13
8 8 43
9 9 82
10 nikoli ne moremo opravičiti 844
88 ne vem 15
99 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 21 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V209 da starši tepejo svoje otroke Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V209 Ali lahko opravičimo: da starši tepejo svoje otroke

Vrednost 222220 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 11
2 2 7
3 3 8
4 4 8
5 5 46
6 6 21
7 7 32
8 8 93
9 9 124
10 nikoli ne moremo opravičiti 704
88 ne vem 11
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1054 15 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V210 nasilje do drugih ljudi Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

V210 Ali lahko opravičimo: nasilje do drugih ljudi

Vrednost 223219 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 11
2 2 4
3 3 3
4 4 2
5 5 19
6 6 6
7 7 20
8 8 55
9 9 98
10 nikoli ne moremo opravičiti 831
88 ne vem 11
99 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1049 20 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

S17 evtanazija Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

S17 Ali lahko opravičimo: evtanazija

Vrednost 224218 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 189
2 2 51
3 3 67
4 4 36
5 5 187
6 6 37
7 7 37
8 8 54
9 9 67
10 nikoli ne moremo opravičiti 260
88 ne vem 74
99 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 84 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

S18 prostitucija Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

S18 Ali lahko opravičimo: prostitucija

Vrednost 225217 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 88
2 2 34
3 3 38
4 4 31
5 5 161
6 6 50
7 7 42
8 8 53
9 9 89
10 nikoli ne moremo opravičiti 346
88 ne vem 79
99 b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 137 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

S19 smrtna kazen Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

S19 Ali lahko opravičimo: smrtna kazen

Vrednost 226216 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 110
2 2 23
3 3 39
4 4 24
5 5 165
6 6 45
7 7 41
8 8 57
9 9 90
10 nikoli ne moremo opravičiti 395
88 ne vem 64
99 b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 80 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V211 V kolikšni meri ste ponosni na to, da ste Slovenec?

V211 V kolikšni meri ste ponosni na to, da ste Slovenec?

Vrednost 227215 Frekvenca
1 zelo ponosen 521
2 precej ponosen 386
3 malo ponosen 88
4 sploh nisem ponosen 21
5 nisem Slovenec 46
8 ne vem 4
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 7 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S20 na slovensko zgodovino Sedaj vam bomo prebrali različne vidike in področja, na katere bi kot Slovenci (državljani Slovenije) lahko bili ponosni, ali pa ne. Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj. Ocene so kot v šoli: 1 pomeni "prav nič", 5 pa "zelo sem ponosen".

S20 Ste ponosni: na slovensko zgodovino

Vrednost 228214 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 11
2 2 39
3 3 271
4 4 347
5 zelo sem ponosen 380
8 ne vem 16
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 21 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S21 na demokratične institucije v Sloveniji Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj.

S21 Ste ponosni: na demokratične institucije v Sloveniji

Vrednost 229213 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 92
2 2 232
3 3 431
4 4 196
5 zelo sem ponosen 75
8 ne vem 34
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 43 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S22 na gospodarske uspehe Slovenije Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj.

S22 Ste ponosni: na gospodarske uspehe Slovenije

Vrednost 230212 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 156
2 2 268
3 3 403
4 4 157
5 zelo sem ponosen 62
8 ne vem 16
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 23 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S23 na socialno varnost in socialne storitve v Sloveniji Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj.

S23 Ste ponosni: na socialno varnost in socialne storitve v Sloveniji

Vrednost 231211 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 79
2 2 260
3 3 421
4 4 223
5 zelo sem ponosen 67
8 ne vem 14
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 19 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S24 na slovenske uspehe v športu Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj.

S24 Ste ponosni: na slovenske uspehe v športu

Vrednost 232210 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 3
2 2 8
3 3 56
4 4 278
5 zelo sem ponosen 707
8 ne vem 14
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1052 17 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S25 na osamosvojitev Slovenije Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj.

S25 Ste ponosni: na osamosvojitev Slovenije

Vrednost 233209 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 14
2 2 15
3 3 101
4 4 240
5 zelo sem ponosen 685
8 ne vem 7
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1055 14 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S26 na možnosti političnega soodločanja v Sloveniji Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj.

S26 Ste ponosni: na možnosti političnega soodločanja v Sloveniji

Vrednost 234208 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 75
2 2 181
3 3 373
4 4 263
5 zelo sem ponosen 128
8 ne vem 36
9 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 49 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S27 na strpnost znotraj slovenske družbe Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj.

S27 Ste ponosni: na strpnost znotraj slovenske družbe

Vrednost 235207 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 99
2 2 243
3 3 406
4 4 208
5 zelo sem ponosen 79
8 ne vem 28
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 34 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S28 na kulturo v Sloveniji Za vsako posamezno področje mi s pomočjo dane lestvice povejte, v kakšni meri ste vi osebno ponosni nanj.

S28 Ste ponosni: na kulturo v Sloveniji

Vrednost 236206 Frekvenca
1 prav nič nisem ponosen 20
2 2 63
3 3 304
4 4 416
5 zelo sem ponosen 241
8 ne vem 20
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1044 25 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S29 V Sloveniji se je oblikovalo več različnih pogledov glede vloge partizanov in domobrancev v času 2. svetovne vojne (1941

S29 V Sloveniji se je oblikovalo več različnih pogledov glede vloge partizanov in domobrancev v času 2. svetovne vojne (1941 - 1945). Navedli vam bomo nekaj teh pogledov, vi pa povejte, kateri od njih vam je najbližji.

Vrednost 237205 Frekvenca
1 Partizani so bíli pravičen boj zoper okupatorja, domobranci 512
2 Partizani so se borili za komunistično revolucijo, ki so se 81
3 Domobranci so se upravičeno uprli komunistični revoluciji v 135
4 drugo 110
8 ne vem 187
9 b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 231 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S30 Obstajajo različna mnenja o razmerah, v kakršnih smo živeli v Sloveniji v desetletjih po 2. svetovni vojni.

S30 Obstajajo različna mnenja o razmerah, v kakršnih smo živeli v Sloveniji v desetletjih po 2. svetovni vojni - vse do osamosvojitve Slovenije 1991. Navajamo jih nekaj, vi pa povejte, katero je vam osebno najbližje?

Vrednost 238204 Frekvenca
1 To obdobje je bilo čas strahu in zatiranja. 59
2 Bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega. 590
3 To je bil čas napredka in dobrega življenja. 265
4 drugo 29
8 ne vem 109
9 b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 126 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S31 Tudi pogledi na razvoj in življenjske razmere v Sloveniji v zadnjih 20-ih letih so različni.

S31 Tudi pogledi na razvoj in življenjske razmere v Sloveniji v zadnjih 20-ih letih so različni. Ponovno vam bomo navedli nekaj teh pogledov, vi pa povejte, kateri od teh je vam najbližji.

Vrednost 239203 Frekvenca
1 To je bil čas uveljavljanja slovenske demokratične države, č 108
2 Bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega. 293
3 To je bil čas poglabljanja socialnih razlik med ljudmi; boga 541
4 drugo 19
8 ne vem 94
9 b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 108 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V212 sebe vidim kot državljana sveta Ljudje imajo različne predstave o njih samih in o tem, kako se povezujejo s svetom. Povejte, kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o tem, kako vi vidite samega sebe.

V212 Ali soglašate: sebe vidim kot državljana sveta

Vrednost 240202 Frekvenca
1 močno soglašam 125
2 soglašam 663
3 ne soglašam 216
4 sploh ne soglašam 33
8 ne vem 26
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 32 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V213 sebe vidim kot pripadnika kraja, mesta Povejte, kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o tem, kako vi vidite samega sebe.

V213 Ali soglašate: sebe vidim kot pripadnika kraja, mesta

Vrednost 241201 Frekvenca
1 močno soglašam 223
2 soglašam 749
3 ne soglašam 64
4 sploh ne soglašam 14
8 ne vem 12
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 19 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S32 sebe vidim kot pripadnika pokrajine / regije Povejte, kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o tem, kako vi vidite samega sebe.

S32 Ali soglašate: sebe vidim kot pripadnika pokrajine / regije

Vrednost 242200 Frekvenca
1 močno soglašam 192
2 soglašam 734
3 ne soglašam 96
4 sploh ne soglašam 27
8 ne vem 15
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1049 20 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V214 sebe vidim kot pripadnika slovenskega naroda Povejte, kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o tem, kako vi vidite samega sebe.

V214 Ali soglašate: sebe vidim kot pripadnika slovenskega naroda

Vrednost 243199 Frekvenca
1 močno soglašam 376
2 soglašam 639
3 ne soglašam 28
4 sploh ne soglašam 12
8 ne vem 8
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1055 14 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V215 sebe vidim kot pripadnika Evropske unije Povejte, kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o tem, kako vi vidite samega sebe.

V215 Ali soglašate: sebe vidim kot pripadnika Evropske unije

Vrednost 244198 Frekvenca
1 močno soglašam 133
2 soglašam 732
3 ne soglašam 153
4 sploh ne soglašam 29
8 ne vem 17
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1047 22 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V216 sebe vidim kot neodvisnega posameznika Povejte, kako močno soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o tem, kako vi vidite samega sebe.

V216 Ali soglašate: sebe vidim kot neodvisnega posameznika

Vrednost 245197 Frekvenca
1 močno soglašam 275
2 soglašam 653
3 ne soglašam 96
4 sploh ne soglašam 20
8 ne vem 21
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1044 25 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S33 Nikoli se izogibati plačevanju davkov. Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 10 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

S33 Nikoli se izogibati plačevanju davkov.

Vrednost 246196 Frekvenca
0 sploh ni pomembno 18
1 1 6
2 2 18
3 3 17
4 4 22
5 5 86
6 6 33
7 7 70
8 8 138
9 9 147
10 zelo pomembno 484
88 ne vem 10
99 b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1039 30 0 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

S34 Biti aktiven v družbenih ali političnih organizacijah. Kako pomembne so za vas naslednje stvari?

S34 Biti aktiven v družbenih ali političnih organizacijah.

Vrednost 247195 Frekvenca
0 sploh ni pomembno 141
1 1 93
2 2 86
3 3 64
4 4 62
5 5 201
6 6 83
7 7 76
8 8 84
9 9 32
10 zelo pomembno 98
88 ne vem 20
99 b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 49 0 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

S35 Pomagati ljudem v Sloveniji, ki jim gre slabše kot vam. Kako pomembne so za vas naslednje stvari?

S35 Pomagati ljudem v Sloveniji, ki jim gre slabše kot vam.

Vrednost 248194 Frekvenca
0 sploh ni pomembno 7
1 1 7
2 2 4
3 3 14
4 4 24
5 5 80
6 6 80
7 7 110
8 8 169
9 9 156
10 zelo pomembno 407
88 ne vem 9
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1058 11 0 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V217 dnevni časopisi Ljudje na različne načine izvemo, kaj se dogaja v naši državi in po svetu. Prosimo vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, kako pogosto dobite informacije iz tega vira. Je to dnevno, tedensko, mesečno, redkeje ali nikoli?

V217 Kako pogosto: dnevni časopisi

Vrednost 249193 Frekvenca
1 dnevno 499
2 tedensko 257
3 mesečno 39
4 redkeje 166
5 nikoli 103
8 ne vem 0
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 5 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V218 tiskane revije, tedniki Prosimo vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, kako pogosto dobite informacije iz tega vira. Je to dnevno, tedensko, mesečno, redkeje ali nikoli?

V218 Kako pogosto: tiskane revije, tedniki

Vrednost 250192 Frekvenca
1 dnevno 103
2 tedensko 414
3 mesečno 132
4 redkeje 261
5 nikoli 150
8 ne vem 2
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V219 televizijska poročila Prosimo vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, kako pogosto dobite informacije iz tega vira. Je to dnevno, tedensko, mesečno, redkeje ali nikoli?

V219 Kako pogosto: televizijska poročila

Vrednost 251191 Frekvenca
1 dnevno 848
2 tedensko 139
3 mesečno 19
4 redkeje 40
5 nikoli 19
8 ne vem 0
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V220 radijska poročila Prosimo vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, kako pogosto dobite informacije iz tega vira. Je to dnevno, tedensko, mesečno, redkeje ali nikoli?

V220 Kako pogosto: radijska poročila

Vrednost 252190 Frekvenca
1 dnevno 723
2 tedensko 134
3 mesečno 23
4 redkeje 121
5 nikoli 64
8 ne vem 0
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V221 mobilni telefon Prosimo vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, kako pogosto dobite informacije iz tega vira. Je to dnevno, tedensko, mesečno, redkeje ali nikoli?

V221 Kako pogosto: mobilni telefon

Vrednost 253189 Frekvenca
1 dnevno 254
2 tedensko 76
3 mesečno 37
4 redkeje 199
5 nikoli 495
8 ne vem 1
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V222 elektronska pošta Prosimo vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, kako pogosto dobite informacije iz tega vira. Je to dnevno, tedensko, mesečno, redkeje ali nikoli?

V222 Kako pogosto: elektronska pošta

Vrednost 254188 Frekvenca
1 dnevno 251
2 tedensko 79
3 mesečno 45
4 redkeje 160
5 nikoli 525
8 ne vem 3
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V223 internet Prosimo vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, kako pogosto dobite informacije iz tega vira. Je to dnevno, tedensko, mesečno, redkeje ali nikoli?

V223 Kako pogosto: internet

Vrednost 255187 Frekvenca
1 dnevno 438
2 tedensko 101
3 mesečno 29
4 redkeje 96
5 nikoli 398
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 7 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V224 pogovor s prijatelji ali kolegi Prosimo vas, da za vsakega od naštetih virov informiranja poveste, kako pogosto dobite informacije iz tega vira. Je to dnevno, tedensko, mesečno, redkeje ali nikoli?

V224 Kako pogosto: pogovor s prijatelji ali kolegi

Vrednost 256186 Frekvenca
1 dnevno 427
2 tedensko 281
3 mesečno 106
4 redkeje 198
5 nikoli 48
8 ne vem 1
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V225 Kako pogosto, če sploh kdaj, uporabljate osebni računalnik?

V225 Kako pogosto, če sploh kdaj, uporabljate osebni računalnik?

Vrednost 257185 Frekvenca
1 nikoli 326
2 priložnostno, redko 135
3 pogosto 103
4 redno, vsakodnevno 497
5 ne vem, kaj je osebni računalnik 6
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V226 Na lokalni, občinski ravni Kadar so volitve, ali volite vedno, običajno ali nikoli?

V226 Na lokalni, občinski ravni

Vrednost 258184 Frekvenca
1 vedno 545
2 običajno 405
3 nikoli 106
8 ne vem 5
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1056 13 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V227 Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve) Kadar so volitve, ali volite vedno, običajno ali nikoli?

V227 Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)

Vrednost 259183 Frekvenca
1 vedno 577
2 običajno 357
3 nikoli 109
8 ne vem 7
9 b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 26 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S36 Ali ste se udeležili zadnjih volitev (leta 2008) za poslance v Državni zbor?

S36 Ali ste se udeležili zadnjih volitev (leta 2008) za poslance v Državni zbor?

Vrednost 260182 Frekvenca
1 da 794
2 ne [preskok na V228] 239
8 ne vem [preskok na V228] 29
9 b.o. [preskok na V228] 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 36 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S37 Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste takrat glasovali? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju S36 odgovorili z 1 ('da').

S37 Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste takrat glasovali?

Vrednost 261181 Frekvenca
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 48
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 57
3 NSI – Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka 14
4 SDS - Slovenska demokratska stranka 169
5 SLS - Slovenska ljudska stranka 35
6 SNS - Slovenska nacionalna stranka 32
7 SD - Socialni demokrati 184
8 ZARES - nova politika 21
9 druga stranka 11
77 nisem volil 265
88 ne vem 184
99 b.o. 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 233 1 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 77

V228 Za kandidata katere stranke bi najverjetneje glasovali?

V228 Denimo, da bi bile to nedeljo volitve v Državni zbor. Za kandidata katere stranke bi najverjetneje glasovali?

Vrednost 262180 Frekvenca
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije [preskok 76
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije [preskok na S39] 33
3 NSI – Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka [preskok na 15
4 SDS - Slovenska demokratska stranka [preskok na S39] 161
5 SLS - Slovenska ljudska stranka [preskok na S39] 42
6 SNS - Slovenska nacionalna stranka [preskok na S39] 32
7 SD - Socialni demokrati [preskok na S39] 83
8 ZARES - nova politika [preskok na S39] 17
9 druga stranka [preskok na S39] 61
77 ne bi volil 271
88 ne vem 220
99 b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 278 1 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 77

S38 Pa vendarle, katera stranka vam je vsaj nekoliko bližja kot ostale? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašnju V228 odgovorili z enim od odgovorov od 01 do 09.

S38 Pa vendarle, katera stranka vam je vsaj nekoliko bližja kot ostale?

Vrednost 263179 Frekvenca
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 24
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 16
3 NSI – Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka 6
4 SDS - Slovenska demokratska stranka 32
5 SLS - Slovenska ljudska stranka 17
6 SNS - Slovenska nacionalna stranka 13
7 SD - Socialni demokrati 25
8 ZARES - nova politika 5
9 druga stranka 13
66 se ne nanaša 461
77 ne bi volil 268
88 ne vem 76
99 b.o. 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 189 1 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 77

S39 se udeležil političnega sestanka ali shoda Navedli vam bomo nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi. Za vsako od njih mi prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem.

S39 Ali ste sodelovali: se udeležil političnega sestanka ali shoda

Vrednost 264178 Frekvenca
1 da, v zadnjih 12 mesecih 32
2 da, vendar je minilo več kot 12 mesecev 70
3 ne 963
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S40 imel stik ali poskušal priti v stik s politikom Navedli vam bomo nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi. Za vsako od njih mi prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem.

S40 Ali ste sodelovali: imel stik ali poskušal priti v stik s politikom ali političnim funkcionarjem, da bi tako izrazil svoje poglede

Vrednost 265177 Frekvenca
1 da, v zadnjih 12 mesecih 38
2 da, vendar je minilo več kot 12 mesecev 39
3 ne 990
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 2 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S41 prispeval denar za neko družbeno ali politično aktivnost Navedli vam bomo nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi. Za vsako od njih mi prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem.

S41 Ali ste sodelovali: prispeval denar za neko družbeno ali politično aktivnost

Vrednost 266176 Frekvenca
1 da, v zadnjih 12 mesecih 24
2 da, vendar je minilo več kot 12 mesecev 31
3 ne 1011
8 ne vem 0
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S42 stopil v stik z množičnimi mediji, ali v njih nastopil Navedli vam bomo nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi. Za vsako od njih mi prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem.

S42 Ali ste sodelovali: stopil v stik z množičnimi mediji, ali v njih nastopil, da bi tako izrazil svoje poglede

Vrednost 267175 Frekvenca
1 da, v zadnjih 12 mesecih 15
2 da, vendar je minilo več kot 12 mesecev 17
3 ne 1035
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 2 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S43 sodeloval v internetnem političnem forumu ali razpravni skupini Navedli vam bomo nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi. Za vsako od njih mi prosim povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem.

S43 Ali ste sodelovali: sodeloval v internetnem političnem forumu ali razpravni skupini

Vrednost 268174 Frekvenca
1 da, v zadnjih 12 mesecih 28
2 da, vendar je minilo več kot 12 mesecev 17
3 ne 1020
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V229 Ali so naloge, ki jih opravljate pri svojem delu, večinoma take, da zahtevajo fizični napor, ali pa opravljate večinoma

V229 Ali so naloge, ki jih opravljate pri svojem delu, večinoma take, da zahtevajo fizični napor, ali pa opravljate večinoma umsko delo?

Vrednost 269173 Frekvenca
1 večinoma fizično delo 137
2 2 63
3 3 59
4 4 41
5 5 203
6 6 65
7 7 55
8 8 85
9 9 110
10 večinoma umsko delo 209
88 ne vem 14
99 b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1027 42 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V230 Ali so naloge, ki jih opravljate oz. ste jih v preteklosti opravljali pri svojem delu, večinoma rutinske ali večinoma us

V230 Ali so naloge, ki jih opravljate oz. ste jih v preteklosti opravljali pri svojem delu, večinoma rutinske ali večinoma ustvarjalne?

Vrednost 270172 Frekvenca
1 večinoma rutinske naloge 130
2 2 74
3 3 77
4 4 74
5 5 185
6 6 76
7 7 86
8 8 120
9 9 81
10 večinoma ustvarjalne naloge 124
88 ne vem 13
99 b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1027 42 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V231 In v kakšni meri ste oz. ste bili samostojni pri opravljanju svojih delovnih nalog?

V231 In v kakšni meri ste oz. ste bili samostojni pri opravljanju svojih delovnih nalog?

Vrednost 271171 Frekvenca
1 sploh nisem samostojen 24
2 2 11
3 3 16
4 4 20
5 5 95
6 6 44
7 7 82
8 8 202
9 9 165
10 popolnoma sem samostojen 371
88 ne vem 13
99 b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 39 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V232 Ali sedaj nadzirate ali pa ste prej nadzirali druge pri delu?

V232 Ali sedaj nadzirate ali pa ste prej nadzirali druge pri delu?

Vrednost 272170 Frekvenca
1 da 400
2 ne 630
8 ne vem 5
9 b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 39 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V233 Ali ste vi na splošno tisti, ki v vašem gospodinjstvu pridobiva največ dohodka?

V233 Ali ste vi na splošno tisti, ki v vašem gospodinjstvu pridobiva največ dohodka?

Vrednost 273169 Frekvenca
1 da [preskok na V235] 492
2 ne 552
8 ne vem 9
9 b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1044 25 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V234 Ali je tisti, ki na splošno v gospodinjstvu pridobiva največ dohodka, sedaj zaposlen, ali ni? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašnju V233 odgovorili z 1 ('da').

V234 Ali je tisti, ki na splošno v gospodinjstvu pridobiva največ dohodka, sedaj zaposlen, ali ni?

Vrednost 274168 Frekvenca
1 da 449
2 ne 196
8 ne vem 4
9 b.o. 420
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
645 424 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V235 Ali je vaša družina v preteklem letu dni...

V235 Ali je vaša družina v preteklem letu dni ...

Vrednost 275167 Frekvenca
1 privarčevala kaj denarja 374
2 ravno še shajala 447
3 porabila nekaj prihrankov 172
4 porabila prihranke in si sposodila denar 43
8 ne vem 19
9 b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1036 33 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V236 V kateri razred bi se uvrstili?

V236 Ljudje včasih označujejo samega sebe kot pripadnika razreda delavcev, srednjega razreda, ali pa zgornjega ali spodnjega razreda. Ali bi vi zase rekli, da sodite v:

Vrednost 276166 Frekvenca
1 zgornji razred 8
2 zgornji srednji razred 213
3 spodnji srednji razred 440
4 delavski razred 317
5 spodnji razred 48
8 ne vem 26
9 b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 43 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V237 V katero dohodkovno skupino bi se uvrstili?

V237 Prosimo vas, da ocenite, v katero skupino sodi vaše gospodinjstvo, pri tem pa upoštevajte vse plače, pokojnine in vse druge dohodke članov vašega gospodinjstva.

Vrednost 277165 Frekvenca
1 najnižja dohodkovna skupina 45
2 2 72
3 3 98