Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM112
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM112_V1
Glavni avtor(ji):
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
 • Uhan, Samo
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Štebe, Janez
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • WVS/Mednarodna raziskava vrednot = World Values Survey

  V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo anket, ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme (European Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati leta 1981, z namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi, izobraževalnimi in kulturnimi ozadji. Na podlagi WVS in v sodelovanju z Evropsko raziskavo vrednot (European Values Survey - EVS) so se izvedle nacionalne raziskave v 97 državah, na reprezentativnem vzorcu, kar zajema skoraj 90 odstotkov svetovne populacije. Te raziskave kažejo, da med prebivalstvom prihaja do pomembnih sprememb v verovanju pa tudi v tem, kaj ljudje želijo od življenja. Z namenom spremljanja teh sprememb, je bila izvedena raziskava (EVS/WVS) v 5 intervalih. Zbiranje podatkov je potekalo med letom 1981 in letom 2007. Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pomembnost vrednot za posameznika, zadovoljstvo z življenjem, družbena in politična participacija, enakost med spoloma, družinsko življenje, moralne vrednote, moralne vrednote partnerja, levo-desna politična orientacija, zaupanje v institucije, politična usmerjenost, verska prepričanja, verska pripadnost, religioznost, občutek varnosti, pomen razvoja tehnologije, družbene vrednote, nacionalna identiteta, nacionalna pripadnost, nacionalni ponos, spremljanje množičnih medijev, politična aktivnost, politične vrednote, strankarske preference, zadovoljstvo s trenutnim stanjem v državi, politične reforme

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Ocenjevanje življenja
Delo in družina
Socialne, politične in moralne vrednote
Religija
Družbene vrednote
Nacionalna identiteta
Politika in družba
Reforme
Demografija


Povzetek:

Glavni sklop vprašalnika je sestavljen iz vprašanj Mednarodne raziskave vrednot, in sicer 6. vala izvedbe. Preostali del vprašalnika pa predstavlja Ogledalo javnega mnenja. Združenje Mednarodne raziskave vrednot v obdobju 2010-2013 izvaja nov val raziskav, ki vključuje vsaj 50 držav. Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Svetovne raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, vloga žensk v družbi. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 9. marec 2011 - 15. junij 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM112 - Slovensko javno mnenje 2011/2 [datoteka podatkov]

ID datoteke: SJM112_P1_SL_V1_R2

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 441
 • število enot: 1069

Verzija: 31. december 2013

Spremenljivke

V4 družina Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V4 Kako pomembno je... družina

Vrednost 13 Frekvenca
1 zelo pomembna 948
2 precej pomembna 108
3 ne preveč pomembna 6
4 sploh ni pomembna 2
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 5 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V5 prijatelji in znanci Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V5 Kako pomembno je ... prijatelji in znanci

Vrednost 22 Frekvenca
1 zelo pomembna 472
2 precej pomembna 512
3 ne preveč pomembna 80
4 sploh ni pomembna 4
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1068 1 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V6 prosti čas Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V6 Kako pomembno je ... prosti čas

Vrednost 31 Frekvenca
1 zelo pomembna 440
2 precej pomembna 494
3 ne preveč pomembna 114
4 sploh ni pomembna 13
8 ne vem 0
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V4 družina Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V4 Kako pomembno je... družina

Vrednost 1441 Frekvenca
1 zelo pomembna 948
2 precej pomembna 108
3 ne preveč pomembna 6
4 sploh ni pomembna 2
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 5 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V5 prijatelji in znanci Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V5 Kako pomembno je ... prijatelji in znanci

Vrednost 2440 Frekvenca
1 zelo pomembna 472
2 precej pomembna 512
3 ne preveč pomembna 80
4 sploh ni pomembna 4
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1068 1 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V6 prosti čas Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V6 Kako pomembno je ... prosti čas

Vrednost 3439 Frekvenca
1 zelo pomembna 440
2 precej pomembna 494
3 ne preveč pomembna 114
4 sploh ni pomembna 13
8 ne vem 0
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V7 politika Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V7 Kako pomembno je ... politika

Vrednost 4438 Frekvenca
1 zelo pomembna 21
2 precej pomembna 106
3 ne preveč pomembna 502
4 sploh ni pomembna 436
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8 delo Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V8 Kako pomembno je ... delo

Vrednost 5437 Frekvenca
1 zelo pomembna 442
2 precej pomembna 501
3 ne preveč pomembna 94
4 sploh ni pomembna 19
8 ne vem 4
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1056 13 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V9 vera Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V9 Kako pomembno je ... vera

Vrednost 6436 Frekvenca
1 zelo pomembna 120
2 precej pomembna 232
3 ne preveč pomembna 433
4 sploh ni pomembna 277
8 ne vem 3
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 7 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V10 Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste...

V10 Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste...

Vrednost 7435 Frekvenca
1 zelo srečni 208
2 precej srečni 682
3 ne preveč srečni 152
4 sploh niste srečni 19
8 ne vem 3
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11 In kako bi na splošno opisali svoje zdravstveno stanje v teh dneh?

V11 In kako bi na splošno opisali svoje zdravstveno stanje v teh dneh? Ali bi rekli, da je...

Vrednost 8434 Frekvenca
1 zelo dobro 238
2 dobro 458
3 kar v redu 245
4 slabo 128
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1069 0 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S1 močno razbijanje srca Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje?

S1 Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje ... močno razbijanje srca

Vrednost 9433 Frekvenca
1 nikoli 536
2 redko 248
3 občasno 202
4 pogosto 59
5 stalno 19
8 ne vem 1
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 5 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S2 težave s spanjem Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje?

S2 Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje ... težave s spanjem

Vrednost 10432 Frekvenca
1 nikoli 404
2 redko 247
3 občasno 247
4 pogosto 128
5 stalno 39
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

S3 nemirnost, zaskrbljenost Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje?

S3 Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje ... nemirnost, zaskrbljenost

Vrednost 11431 Frekvenca
1 nikoli 244
2 redko 227
3 občasno 406
4 pogosto 160
5 stalno 25
8 ne vem 0
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 7 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

S4 Kako pogosto se ukvarjate s športom - rekreacijo v prostem času?

S4 Kako pogosto se ukvarjate s športom - rekreacijo v prostem času?

Vrednost 12430 Frekvenca
1 ne ukvarjam se s športom, rekreacijo 280
2 1-krat do nekajkrat letno 54
3 1 do 3-krat na mesec 128
4 1-krat tedensko 202
5 2 do 3-krat tedensko 233
6 4 do 6-krat tedensko 65
7 vsak dan 106
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1068 1 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V12 samostojnost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V12 Kako pomembno je ... samostojnost

Vrednost 13429 Frekvenca
1 pomembno 941
2 ni izbral 84
8 ne vem 18
9 b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1025 44 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13 trdo delo Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V13 Kako pomembno je ... trdo delo

Vrednost 14428 Frekvenca
1 pomembno 544
2 ni izbral 428
8 ne vem 17
9 b.o. 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 97 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V14 občutek za odgovornost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V14 Kako pomembno je ... občutek za odgovornost

Vrednost 15427 Frekvenca
1 pomembno 888
2 ni izbral 116
8 ne vem 17
9 b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 65 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V15 domišljija Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V15 Kako pomembno je ... domišljija

Vrednost 16426 Frekvenca
1 pomembno 280
2 ni izbral 634
8 ne vem 17
9 b.o. 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 155 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V16 strpnost in spoštovanje do drugih Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V16 Kako pomembno je ... strpnost in spoštovanje do drugih

Vrednost 17425 Frekvenca
1 pomembno 868
2 ni izbral 130
8 ne vem 16
9 b.o. 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 71 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V17 varčnost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V17 Kako pomembno je ... varčnost

Vrednost 18424 Frekvenca
1 pomembno 584
2 ni izbral 373
8 ne vem 16
9 b.o. 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 112 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V18 odločnost, vztrajnost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V18 odločnost, vztrajnost

Vrednost 19423 Frekvenca
1 pomembno 697
2 ni izbral 278
8 ne vem 17
9 b.o. 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 94 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V19 vernost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V19 Kako pomembno je ... vernost

Vrednost 20422 Frekvenca
1 pomembno 250
2 ni izbral 675
8 ne vem 20
9 b.o. 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 144 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20 nesebičnost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V20 Kako pomembno je ... nesebičnost

Vrednost 21421 Frekvenca
1 pomembno 472
2 ni izbral 460
8 ne vem 18
9 b.o. 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 137 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21 ubogljivost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V21 Kako pomembno je ... ubogljivost

Vrednost 22420 Frekvenca
1 pomembno 440
2 ni izbral 499
8 ne vem 18
9 b.o. 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 130 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V22 izražanje samega sebe Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V22 Kako pomembno je ... izražanje samega sebe

Vrednost 23419 Frekvenca
1 pomembno 522
2 ni izbral 429
8 ne vem 21
9 b.o. 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 118 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23 Kako ste v teh dneh zadovoljni s svojim življenjem kot celoto?

V23 Če ocenjujete nasploh, kako ste v teh dneh zadovoljni s svojim življenjem kot celoto?

Vrednost 24418 Frekvenca
1 povsem nezadovoljen 8
2 2 8
3 3 32
4 4 29
5 5 126
6 6 117
7 7 151
8 8 281
9 9 163
10 povsem zadovoljen 146
88 ne vem 0
99 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

S5 Kar zadeva mojo prihodnost, sem vedno optimističen.

S5 V kolikšni meri soglašate z naslednjo trditvijo? »Kar zadeva mojo prihodnost, sem vedno optimističen«.

Vrednost 25417 Frekvenca
1 močno soglašam 213
2 soglašam 569
3 niti – niti 210
4 ne soglašam 63
5 sploh ne soglašam 11
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24 Ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

V24 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 26416 Frekvenca
1 večini ljudi lahko zaupamo 213
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 846
8 ne vem 7
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 10 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V25 verske ali cerkvene organizacije Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V25 Ali ste član: verske ali cerkvene organizacije

Vrednost 27415 Frekvenca
0 nisem član 849
1 neaktiven član 134
2 aktiven član 77
8 ne vem 0
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V26 šport in rekreacija Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V25 Ali ste član: šport in rekreacija

Vrednost 28414 Frekvenca
0 nisem član 747
1 neaktiven član 109
2 aktiven član 204
8 ne vem 0
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V27 organizacije na področju glasbe, umetnosti in izobraževanja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V27 Ali ste član: organizacije na področju glasbe, umetnosti in izobraževanja

Vrednost 29413 Frekvenca
0 nisem član 888
1 neaktiven član 71
2 aktiven član 100
8 ne vem 0
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 10 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V28 sindikati Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V28 Ali ste član: sindikati

Vrednost 30412 Frekvenca
0 nisem član 881
1 neaktiven član 116
2 aktiven član 63
8 ne vem 0
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V29 politične stranke Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V29 Ali ste član: politične stranke

Vrednost 31411 Frekvenca
0 nisem član 983
1 neaktiven član 54
2 aktiven član 21
8 ne vem 0
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1058 11 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V30 okoljske organizacije Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V30 Ali ste član: okoljske organizacije

Vrednost 32410 Frekvenca
0 nisem član 988
1 neaktiven član 50
2 aktiven član 20
8 ne vem 0
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1058 11 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V31 poklicna združenja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V31 Ali ste član: poklicna združenja

Vrednost 33409 Frekvenca
0 nisem član 931
1 neaktiven član 75
2 aktiven član 51
8 ne vem 0
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 12 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V32 humanitarne in dobrodelne organizacije Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V32 Ali ste član: humanitarne in dobrodelne organizacije

Vrednost 34408 Frekvenca
0 nisem član 895
1 neaktiven član 79
2 aktiven član 87
8 ne vem 0
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V33 potrošniške organizacije Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V33 Ali ste član: potrošniške organizacije

Vrednost 35407 Frekvenca
0 nisem član 1000
1 neaktiven član 47
2 aktiven član 10
8 ne vem 0
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 12 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V34 skupine za samopomoč in medsebojno podporo Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V34 Ali ste član: skupine za samopomoč in medsebojno podporo

Vrednost 36406 Frekvenca
0 nisem član 976
1 neaktiven član 55
2 aktiven član 29
8 ne vem 0
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V35 drugo Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V35 Ali ste član: drugo

Vrednost 37405 Frekvenca
0 nisem član 791
1 neaktiven član 46
2 aktiven član 86
8 ne vem 4
9 b.o. 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 146 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V36 narkomani Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V36 Ne želite imeti za sosede: narkomani

Vrednost 38404 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 767
2 ni izbral 277
8 ne vem 14
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1044 25 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V37 ljudje druge rase Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V37 Ne želite imeti za sosede: ljudje druge rase

Vrednost 39403 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 117
2 ni izbral 894
8 ne vem 13
9 b.o. 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 58 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V38 ljudje z AIDS-om Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V38 Ne želite imeti za sosede: ljudje z AIDS-om

Vrednost 40402 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 283
2 ni izbral 735
8 ne vem 15
9 b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 51 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39 priseljenci, tuji delavci Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V39 Ne želite imeti za sosede: priseljenci, tuji delavci

Vrednost 41401 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 145
2 ni izbral 868
8 ne vem 14
9 b.o. 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 56 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V40 homoseksualci Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V40 Ne želite imeti za sosede: homoseksualci

Vrednost 42400 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 379
2 ni izbral 641
8 ne vem 13
9 b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1020 49 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V41 ljudje druge veroizpovedi Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V41 Ne želite imeti za sosede: ljudje druge veroizpovedi

Vrednost 43399 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 91
2 ni izbral 919
8 ne vem 13
9 b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 59 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V42 pijanci Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V42 Ne želite imeti za sosede: pijanci

Vrednost 44398 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 668
2 ni izbral 372
8 ne vem 10
9 b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1040 29 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V43 skupaj živeči neporočeni pari Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V43 Ne želite imeti za sosede: skupaj živeči neporočeni pari

Vrednost 45397 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 50
2 ni izbral 965
8 ne vem 5
9 b.o. 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 54 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44 ljudje, ki govorijo drug jezik Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V44 Ne želite imeti za sosede: ljudje, ki govorijo drug jezik

Vrednost 46396 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 53
2 ni izbral 957
8 ne vem 9
9 b.o. 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 59 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S6 Muslimani Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

S6 Ne želite imeti za sosede: Muslimani

Vrednost 47395 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 173
2 ni izbral 841
8 ne vem 15
9 b.o. 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 55 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S7 Judje Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

S7 Ne želite imeti za sosede: Judje

Vrednost 48394 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 148
2 ni izbral 858
8 ne vem 20
9 b.o. 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 63 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S8 Romi Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

S8 Ne želite imeti za sosede: Romi

Vrednost 49393 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 489
2 ni izbral 538
8 ne vem 17
9 b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1027 42 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V45 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V45 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami.

Vrednost 50392 Frekvenca
1 soglašam 105
2 niti-niti 128
3 ne soglašam 829
8 ne vem 7
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 7 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V46 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V46 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci.

Vrednost 51391 Frekvenca
1 soglašam 741
2 niti-niti 155
3 ne soglašam 163
8 ne vem 6
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 10 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V47 Če ženska zasluži več od moža, to skoraj zagotovo privede do težav. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V47 Če ženska zasluži več od moža, to skoraj zagotovo privede do težav.

Vrednost 52390 Frekvenca
1 soglašam 180
2 niti-niti 214
3 ne soglašam 644
8 ne vem 23
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 31 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48 Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V48 Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost.

Vrednost 53389 Frekvenca
1 soglašam 643
2 niti-niti 228
3 ne soglašam 167
8 ne vem 27
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 31 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V49 Eden od glavnih ciljev v mojem življenju je, da bi bili starši ponosni name. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V49 Eden od glavnih ciljev v mojem življenju je, da bi bili starši ponosni name.

Vrednost 54388 Frekvenca
1 močno soglašam 169
2 soglašam 616
3 ne soglašam 193
4 sploh ne soglašam 36
8 ne vem 29
9 b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 55 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V50 Če je mati zaposlena, otrok trpi. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V50 Če je mati zaposlena, otrok trpi.

Vrednost 55387 Frekvenca
1 močno soglašam 36
2 soglašam 254
3 ne soglašam 563
4 sploh ne soglašam 184
8 ne vem 29
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 32 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V51 Če gledamo v celoti, so moški boljši politični voditelji kot ženske. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V51 Če gledamo v celoti, so moški boljši politični voditelji kot ženske.

Vrednost 56386 Frekvenca
1 močno soglašam 27
2 soglašam 219
3 ne soglašam 569
4 sploh ne soglašam 209
8 ne vem 40
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1024 45 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V52 Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fanta kot za dekle. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V52 Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fanta kot za dekle.

Vrednost 57385 Frekvenca
1 močno soglašam 5
2 soglašam 81
3 ne soglašam 603
4 sploh ne soglašam 337
8 ne vem 37
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 43 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V53 Če gledamo v celoti, so moški boljši poslovneži kot ženske. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V53 Če gledamo v celoti, so moški boljši poslovneži kot ženske.

Vrednost 58384 Frekvenca
1 močno soglašam 9
2 soglašam 196
3 ne soglašam 601
4 sploh ne soglašam 215
8 ne vem 39
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 48 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V54 Za žensko je prav tako izpolnjujoče če je gospodinja, kot če dela za plačilo. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V54 Za žensko je prav tako izpolnjujoče če je gospodinja, kot če dela za plačilo.

Vrednost 59383 Frekvenca
1 močno soglašam 50
2 soglašam 458
3 ne soglašam 365
4 sploh ne soglašam 102
8 ne vem 80
9 b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 94 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V55 Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju,...

V55 Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice ocenite, v kolikšni meri lahko vi odločate o svojem življenju.

Vrednost 60382 Frekvenca
1 čisto nič 10
2 2 6
3 3 21
4 4 17
5 5 94
6 6 81
7 7 136
8 8 240
9 9 189
10 v veliki meri 270
88 ne vem 2
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 5 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V56 Ali mislite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi imeli priložnost, ali pa bi skušali biti pošteni do vas?

V56 Ali mislite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi imeli priložnost, ali pa bi skušali biti pošteni do vas? Prosimo vas, da poveste svoj odgovor na lestvici, kjer 1 pomeni »ljudje bi vas skušali izkoristiti«, 10 pa pomeni »ljudje bi skušali biti do vas pošteni«.

Vrednost 61381 Frekvenca
1 ljudje bi vas skušala izkoristiti 63
2 2 66
3 3 97
4 4 78
5 5 266
6 6 115
7 7 119
8 8 144
9 9 65
10 ljudje bi skušali biti do vas pošteni 41
88 ne vem 12
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1054 15 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V57 Ali ste sedaj ....

V57 Ali ste sedaj...

Vrednost 62380 Frekvenca
1 poročeni 560
2 živite skupaj s partnerjem, kot da ste poročeni 139
3 ločeni 38
4 poročeni, a živite narazen 5
5 vdovec, vdova 99
6 samski 219
8 ne vem 4
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V58 Ali imate kaj otrok? Če da, koliko?

V58 Ali imate kaj otrok? Če da, koliko?

Vrednost 63379 Frekvenca
0 brez otrok 272
1 1 otrok 197
2 2 otroka 431
3 3 otroke 136
4 4 otroke 21
5 5 otrok 5
6 6 otrok 1
7 7 otrok 1
8 8 ali več otrok 3
88 ne vem 0
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 2 0 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 88

V59 Kako ste zadovoljni s sedanjo finančno situacijo v vašem gospodinjstvu?

V59 Kako ste zadovoljni s sedanjo finančno situacijo v vašem gospodinjstvu? Če pomeni enica na tej lestvici, da ste popolnoma nezadovoljni, destica pa, da ste popolnoma zadovoljni, s katero od ocen bi izrazili stopnjo svojega zadovoljstva?

Vrednost 64378 Frekvenca
1 popolnoma nezadovoljen 47
2 2 51
3 3 68
4 4 58
5 5 204
6 6 130
7 7 177
8 8 200
9 9 72
10 popolnoma zadovoljen 59
88 ne vem 1
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 3 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V60 Najpomembnejši razvojni cilj za Slovenijo - prvi izbor: Ljudje pogosto razpravljajo o tem, kakšni naj bi bili razvojni cilji Slovenije v naslednjih desetih letih. Tu so napisani nekateri cilji, ki jim posamezniki pripisujejo največji pomen.

V60 Prosimo povejte, kateri od teh ciljev je za vas najpomembnejši? Prvi izbor:

Vrednost 65377 Frekvenca
1 visoka raven ekonomske rasti 601
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 24
3 da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o stvareh pri 354
4 olepšati naša mesta in deželo 40
8 ne vem 21
9 b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 50 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V61 Najpomembnejši razvojni cilj za Slovenijo - drugi izbor: In kateri cilj bi bil naslednji najbolj pomemben?

V61 In kateri cilj bi bil naslednji najbolj pomemben? Drugi izbor:

Vrednost 66376 Frekvenca
1 visoka raven ekonomske rasti 207
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 63
3 da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o stvareh pri 453
4 olepšati naša mesta in deželo 212
8 ne vem 75
9 b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 134 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V62 prva najbolj pomembna stvar:

V62 Če bi morali izbrati, katero od spodaj naštetih stvari bi ocenili kot najbolj pomembno? prvi izbor:

Vrednost 67375 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi 373
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 286
3 borba proti naraščanju cen 280
4 zaščita svobode govora 90
8 ne vem 13
9 b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1029 40 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V63 druga najbolj pomembna stvar:

V63 In katera bi bila naslednja najbolj pomembna? Drugi izbor:

Vrednost 68374 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi 194
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 233
3 borba proti naraščanju cen 349
4 zaščita svobode govora 192
8 ne vem 57
9 b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 101 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V64 prva najbolj pomembna stvar: Tu imamo še en seznam takšne vrste.

V64 Katera od tukaj naštetih stvari je po vašem mnenju najbolj pomembna? Prvi izbor:

Vrednost 69373 Frekvenca
1 stabilno gospodarstvo 646
2 prizadevanje za bolj humano družbo 132
3 prizadevanje za tako družbo, v kateri so več vredne ideje ko 75
4 boj proti kriminalu 181
8 ne vem 13
9 b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1034 35 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V65 prva najbolj pomembna stvar:

V65 In katera je naslednja najbolj pomembna? Drugi izbor:

Vrednost 70372 Frekvenca
1 stabilno gospodarstvo 171
2 prizadevanje za bolj humano družbo 221
3 prizadevanje za tako družbo, v kateri so več vredne ideje ko 204
4 boj proti kriminalu 387
8 ne vem 50
9 b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 86 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V66 Seveda vsi upamo, da ne bi spet prišlo do vojne. Če pa bi do nje prišlo, ali bi se bili vi pripravljeni boriti za domovi Seveda vsi upamo, da ne bi spet prišlo do vojne.

V66 Če pa bi do vojne prišlo, ali bi se bili vi pripravljeni boriti za domovino?

Vrednost 71371 Frekvenca
1 da 619
2 ne 362
8 ne vem 58
9 b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 88 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67 zmanjšanje pomena dela v našem življenju V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V67 Vpliv spremembe: zmanjšanje pomena dela v našem življenju

Vrednost 72370 Frekvenca
1 bilo bi dobro 165
2 mi je vseeno 135
3 bilo bi slabo 724
8 ne vem 37
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1024 45 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V68 večji poudarek razvoju tehnologije V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V68 Vpliv spremembe: večji poudarek razvoju tehnologije

Vrednost 73369 Frekvenca
1 bilo bi dobro 681
2 mi je vseeno 261
3 bilo bi slabo 85
8 ne vem 37
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1027 42 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V69 večje spoštovanje oblasti V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V69 Vpliv spremembe: večje spoštovanje oblasti

Vrednost 74368 Frekvenca
1 bilo bi dobro 421
2 mi je vseeno 448
3 bilo bi slabo 122
8 ne vem 59
9 b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 78 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S9 več poudarka družinskemu življenju V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

S9 Vpliv spremembe: več poudarka družinskemu življenju

Vrednost 75367 Frekvenca
1 bilo bi dobro 991
2 mi je vseeno 46
3 bilo bi slabo 17
8 ne vem 11
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1054 15 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S10 večji poudarek solidarnosti in enakosti med ljudmi V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

S10 Vpliv spremembe: večji poudarek solidarnosti in enakosti med ljudmi

Vrednost 76366 Frekvenca
1 bilo bi dobro 986
2 mi je vseeno 45
3 bilo bi slabo 20
8 ne vem 14
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1051 18 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V70 Zanj(o) je pomembno, da ima veliko novih zamisli in da je ustvarjalen(a)... Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V70 Zanj(o) je pomembno, da ima veliko novih zamisli in da je ustvarjalen(a). Stvari rad(a) počne na izviren način.

Vrednost 77365 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 184
2 podobna mi je 346
3 do neke mere mi je podobna 284
4 malo mi je podobna 152
5 ni mi podobna 74
6 sploh mi ni podobna 13
8 ne vem 12
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1069 0 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V71 Zanj(o) je pomembno, da je premožen(a)... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V71 Zanj(o) je pomembno, da je premožen(a). Imeti želi veliko denarja in dragih predmetov.

Vrednost 78364 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 4
2 podobna mi je 54
3 do neke mere mi je podobna 160
4 malo mi je podobna 193
5 ni mi podobna 413
6 sploh mi ni podobna 237
8 ne vem 4
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V72 Zanj(o) je pomembno, da živi v varnem okolju... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V72 Zanj(o) je pomembno, da živi v varnem okolju. Izogiba se vsemu, kar bi njegovo/njeno varnost lahko ogrozilo.

Vrednost 79363 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 282
2 podobna mi je 440
3 do neke mere mi je podobna 169
4 malo mi je podobna 91
5 ni mi podobna 58
6 sploh mi ni podobna 17
8 ne vem 6
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 12 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V73 Zanj(o) je pomembno, da se ima dobro... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V73 Zanj(o) je pomembno, da se ima dobro. Rad(a) se razvaja.

Vrednost 80362 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 125
2 podobna mi je 326
3 do neke mere mi je podobna 270
4 malo mi je podobna 153
5 ni mi podobna 154
6 sploh mi ni podobna 32
8 ne vem 4
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V74 Zanj(o) je zelo pomembno, da pomaga ljudem okrog sebe... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V74 Zanj(o) je zelo pomembno, da pomaga ljudem okrog sebe. Hoče poskrbeti za njihovo blagostanje.

Vrednost 81361 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 246
2 podobna mi je 505
3 do neke mere mi je podobna 200
4 malo mi je podobna 80
5 ni mi podobna 24
6 sploh mi ni podobna 3
8 ne vem 5
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1058 11 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V75 Zanj(o) je pomembno, da je zelo uspešen(a)... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V75 Zanj(o) je pomembno, da je zelo uspešen(a). Upa, da bodo drugi cenili njegove/njene dosežke.

Vrednost 82360 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 136
2 podobna mi je 391
3 do neke mere mi je podobna 274
4 malo mi je podobna 125
5 ni mi podobna 110
6 sploh mi ni podobna 21
8 ne vem 6
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 12 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V76 Išče pustolovščine in rad(a) tvega... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V76 Išče pustolovščine in rad(a) tvega. Imeti želi vznemirljivo življenje.

Vrednost 83359 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 53
2 podobna mi je 141
3 do neke mere mi je podobna 161
4 malo mi je podobna 182
5 ni mi podobna 317
6 sploh mi ni podobna 200
8 ne vem 7
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1054 15 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V77 Zanj(o) je pomembno, da se vedno spodobno obnaša... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V77 Zanj(o) je pomembno, da se vedno spodobno obnaša. Ne želi narediti česa takega, kar bi drugi označili kot neprimerno.

Vrednost 84358 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 218
2 podobna mi je 435
3 do neke mere mi je podobna 196
4 malo mi je podobna 120
5 ni mi podobna 69
6 sploh mi ni podobna 19
8 ne vem 6
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 12 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V78 Močno je prepričan(a), da bi morali ljudje skrbeti za naravo... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V78 Močno je prepričan(a), da bi morali ljudje skrbeti za naravo. Skrb za okolje ima zanj(o) velik pomen.

Vrednost 85357 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 353
2 podobna mi je 510
3 do neke mere mi je podobna 131
4 malo mi je podobna 46
5 ni mi podobna 19
6 sploh mi ni podobna 2
8 ne vem 4
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 8 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V79 Tradicija je zanj(o) pomembna... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V79 Tradicija je zanj(o) pomembna. Skuša se ravnati po ustaljenih običajih svoje družine in vere.

Vrednost 86356 Frekvenca
1 zelo mi je podobna 181
2 podobna mi je 388
3 do neke mere mi je podobna 204
4 malo mi je podobna 116
5 ni mi podobna 121
6 sploh mi ni podobna 49
8 ne vem 5
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 10 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V80 Kateri od problemov se vam zdi najresnejši za svet kot celoto?

V80 Prebrali vam bomo nekaj problemov, vi pa povejte, kateri od njih se vam zdi najresnejši za svet kot celoto?

Vrednost 87355 Frekvenca
1 življenje ljudi v revščini in pomanjkanju 731
2 diskriminacija deklet in žensk 35
3 slabe higienske razmere in infekcijske bolezni 46
4 nezadostna izobrazba 46
5 onesnaženost okolja 191
8 ne vem 11
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1049 20 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V81 Katera trditev je bliže vašim pogledom?

V81 Tu imamo dve trditvi, ki zadevata okolje in razvoj gospodarstva. Katera je bliže vašim pogledom?

Vrednost 88354 Frekvenca
1 Prednost bi morali dati varovanju okolja, četudi bi to pomen 476
2 Gospodarska rast in odpiranje novih delovnih mest bi morala 457
3 drugo 77
8 ne vem 49
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 59 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V82 ...dali denarni prispevek kakšni okoljevarstveni organizaciji?

V82 Ali ste v zadnjih dveh letih ...dali denarni prispevek kakšni okoljevarstveni organizaciji?

Vrednost 89353 Frekvenca
1 da 188
2 ne 872
8 ne vem 7
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V83 ...sodelovali na demonstracijah zaradi okoljskih (ekoloških) problemov?

V83Ali ste v zadnjih dveh letih ...sodelovali na demonstracijah zaradi okoljskih (ekoloških) problemov?

Vrednost 90352 Frekvenca
1 da 24
2 ne 1043
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 2 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V84 V kolikšni meri vas zanima politika?

V84 V kolikšni meri vas zanima politika?

Vrednost 91351 Frekvenca
1 zelo me zanima 62
2 do neke mere me zanima 357
3 le malo 343
4 sploh me ne zanima 306
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1069 0 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V85 podpisati peticijo Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V85 Ali ste že kdaj: podpisati peticijo

Vrednost 92350 Frekvenca
1 to sem že delal 337
2 morda bi 282
3 nikoli ne bi 427
8 ne vem 21
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 23 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V86 pridružiti se bojkotu Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V86 Ali ste že kdaj: pridružiti se bojkotu

Vrednost 93349 Frekvenca
1 to sem že delal 52
2 morda bi 398
3 nikoli ne bi 596
8 ne vem 17
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 23 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V87 udeležiti se miroljubnih demonstracij Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V87 Ali ste že kdaj: udeležiti se miroljubnih demonstracij

Vrednost 94348 Frekvenca
1 to sem že delal 93
2 morda bi 476
3 nikoli ne bi 481
8 ne vem 13
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 19 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V88 udeležiti se stavke Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V88 Ali ste že kdaj: udeležiti se stavke

Vrednost 95347 Frekvenca
1 to sem že delal 141
2 morda bi 433
3 nikoli ne bi 466
8 ne vem 16
9 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1040 29 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V89 drugo Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V89 Ali ste že kdaj: drugo

Vrednost 96346 Frekvenca
1 to sem že delal 7
2 morda bi 159
3 nikoli ne bi 481
8 ne vem 87
9 b.o. 335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 422 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V90 podpisati peticijo Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V90 Ali ste v zadnjih petih letih: podpisati peticijo

Vrednost 97345 Frekvenca
0 se ne nanaša 223
1 sploh ne 142
2 1-krat 182
3 2-krat 75
4 3-krat 28
5 več kot 3-krat 19
8 ne vem 4
9 b.o. 396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
669 400 0 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V91 pridružiti se bojkotu Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V91 Ali ste v zadnjih petih letih: pridružiti se bojkotu

Vrednost 98344 Frekvenca
0 se ne nanaša 329
1 sploh ne 211
2 1-krat 30
3 2-krat 7
4 3-krat 1
5 več kot 3-krat 3
8 ne vem 5
9 b.o. 483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
581 488 0 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V92 udeležiti se miroljubnih demonstracij Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V92 Ali ste v zadnjih petih letih: udeležiti se miroljubnih demonstracij

Vrednost 99343 Frekvenca
0 se ne nanaša 324
1 sploh ne 206
2 1-krat 45
3 2-krat 14
4 3-krat 3
5 več kot 3-krat 3
8 ne vem 5
9 b.o. 469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
595 474 0 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V93 udeležiti se stavke Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V93 Ali ste v zadnjih petih letih: udeležiti se stavke

Vrednost 100342 Frekvenca
0 se ne nanaša 309
1 sploh ne 217
2 1-krat 58
3 2-krat 22
4 3-krat 2
5 več kot 3-krat 3
8 ne vem 6
9 b.o. 452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 458 0 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V94 drugo Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V94 Ali ste v zadnjih petih letih: drugo

Vrednost 101341 Frekvenca
0 se ne nanaša 335
1 sploh ne 138
2 1-krat 6
3 2-krat 4
4 3-krat 1
5 več kot 3-krat 5
8 ne vem 15
9 b.o. 565
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 580 0 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V95 Kam bi vi uvrstili sami sebe na estvici od 1 do 10, kjer pomeni 1 levico in 10 desnico?

V95 V politiki včasih ljudje govorijo o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 1 do 10, kjer pomeni 1 levico in 10 desnico?

Vrednost 102340 Frekvenca
1 levo 52
2 2 41
3 3 62
4 4 49
5 5 264
6 6 80
7 7 45
8 8 41
9 9 24
10 desno 33
88 ne vem 227
99 b.o. 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 378 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V96 Nasprotujoči trditvi - enakost dohodkov: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V96 Dohodki bi morali biti bolj enaki. ... Potrebne so večje razlike v dohodkih, ker to vzpodbudi ljudi k večji prizadevnosti.

Vrednost 103339 Frekvenca
1 Dohodki bi morali biti bolj enaki. 260
2 2 150
3 3 161
4 4 128
5 5 180
6 6 59
7 7 61
8 8 25
9 9 6
10 Potrebne so večje razlike v dohodkih. 14
88 ne vem 14
99 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1044 25 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V97 Nasprotujoči trditvi - privatna/državna lastnina: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V97 Povečati bi se moral delež privatne lastnine v podjetjih. ... Povečati bi se moral delež državne lastnine v podjetjih.

Vrednost 104338 Frekvenca
1 Povečati bi se moral delež privatne lastnine v podjetjih. 90
2 2 65
3 3 102
4 4 99
5 5 337
6 6 56
7 7 98
8 8 55
9 9 16
10 Povečati bi se moral delež državne lastnine v podjetjih. 44
88 ne vem 87
99 b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 107 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V98 Nasprotujoči trditvi - skrb država/posameznik: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V98 Država bi morala sprejeti več odgovornosti za to, da je vsakdo preskrbljen. ... Vsak posameznik bi moral prevzeti več odgovornosti sam zase.

Vrednost 105337 Frekvenca
1 Država bi morala sprejeti več odgovornosti za to, da je vsak 241
2 2 98
3 3 122
4 4 106
5 5 229
6 6 48
7 7 82
8 8 48
9 9 28
10 Vsak posameznik bi moral prevzeti več odgovornosti sam zase. 41
88 ne vem 17
99 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 26 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V99 Nasprotujoči trditvi - tekmovanje: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V99 Tekmovanje je koristno. Spodbuja ljudi, da trdo delajo in razvijajo nove ideje. ... Tekmovanje je škodljivo. Odkrije tisto, kar je v ljudeh najslabše.

Vrednost 106336 Frekvenca
1 Tekmovanje je koristno. 135
2 2 106
3 3 163
4 4 137
5 5 268
6 6 53
7 7 62
8 8 35
9 9 13
10 Tekmovanje je škodljivo. 43
88 ne vem 46
99 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 54 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V100 Nasprotujoči trditvi - trdo delo: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V100 Dolgoročno pripelje trdo delo do boljšega življenja. ... Na splošno trdo delo ne prinese uspeha. Uspeh je bolj stvar sreče in zvez.

Vrednost 107335 Frekvenca
1 Dolgoročno pripelje trdo delo do boljšega življenja. 150
2 2 101
3 3 167
4 4 128
5 5 176
6 6 73
7 7 63
8 8 66
9 9 30
10 Na splošno trdo delo ne prinese uspeha. 88
88 ne vem 20
99 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 27 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V101 Nasprotujoči trditvi - bogastvo: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V101 Ljudje lahko obogatijo le na račun drugih. ... Bogastvo lahko narašča tako, da ga je dovolj za vsakega.

Vrednost 108334 Frekvenca
1 Ljudje lahko obogatijo le na račun drugih. 151
2 2 66
3 3 93
4 4 73
5 5 191
6 6 77
7 7 130
8 8 92
9 9 52
10 Bogastvo lahko narašča tako, da ga je dovolj za vsakega. 86
88 ne vem 45
99 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 58 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V102 družini Radi bi vas vprašali, v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V102 Ali zaupate: družini

Vrednost 109333 Frekvenca
1 v celoti 916
2 precej 136
3 malo 10
4 sploh nič 2
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 5 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103 sosedom Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V103 Ali zaupate: sosedom

Vrednost 110332 Frekvenca
1 v celoti 147
2 precej 515
3 malo 338
4 sploh nič 63
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 6 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V104 ljudem, ki jih osebno poznate Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V104 Ali zaupate: ljudem, ki jih osebno poznate

Vrednost 111331 Frekvenca
1 v celoti 220
2 precej 651
3 malo 180
4 sploh nič 16
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 2 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V105 ljudem, ki jih prvič srečate Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V105 Ali zaupate: ljudem, ki jih prvič srečate

Vrednost 112330 Frekvenca
1 v celoti 4
2 precej 97
3 malo 605
4 sploh nič 357
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 6 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V106 ljudem druge vere Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V106 Ali zaupate: ljudem druge vere

Vrednost 113329 Frekvenca
1 v celoti 26
2 precej 237
3 malo 530
4 sploh nič 198
8 ne vem 53
9 b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 78 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V107 ljudem druge narodnosti Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V107 Ali zaupate: ljudem druge narodnosti

Vrednost 114328 Frekvenca
1 v celoti 30
2 precej 256
3 malo 539
4 sploh nič 173
8 ne vem 49
9 b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 71 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V108 cerkev Pred vami je seznam različnih slovenskih ustanov in organizacij. Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V108 Zaupanje v ... cerkev

Vrednost 115327 Frekvenca
1 veliko 76
2 precejšnje 181
3 majhno 475
4 sploh ga ni 314
8 ne vem 11
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 23 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V109 vojska Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V109 Zaupanje v ... vojska

Vrednost 116326 Frekvenca
1 veliko 51
2 precejšnje 310
3 majhno 531
4 sploh ga ni 143
8 ne vem 25
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 34 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V110 tisk, časopisi Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V110 Zaupanje v ... tisk, časopisi

Vrednost 117325 Frekvenca
1 veliko 13
2 precejšnje 235
3 majhno 663
4 sploh ga ni 148
8 ne vem 6
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 10 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V111 televizija Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V111 Zaupanje v ... televizija

Vrednost 118324 Frekvenca
1 veliko 33
2 precejšnje 319
3 majhno 615
4 sploh ga ni 93
8 ne vem 6
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 9 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V112 sindikati Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V112 Zaupanje v ... sindikati

Vrednost 119323 Frekvenca
1 veliko 16
2 precejšnje 169
3 majhno 514
4 sploh ga ni 287
8 ne vem 74
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 83 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V113 policija Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V113 Zaupanje v ... policija

Vrednost 120322 Frekvenca
1 veliko 60
2 precejšnje 390
3 majhno 477
4 sploh ga ni 120
8 ne vem 18
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1047 22 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V114 sodišča Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V114 Zaupanje v ... sodišča

Vrednost 121321 Frekvenca
1 veliko 26
2 precejšnje 238
3 majhno 526
4 sploh ga ni 229
8 ne vem 46
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 50 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V115 vlada Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V115 Zaupanje v ... vlada

Vrednost 122320 Frekvenca
1 veliko 10
2 precejšnje 73
3 majhno 540
4 sploh ga ni 417
8 ne vem 22
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1040 29 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116 politične stranke Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V116 Zaupanje v ... politične stranke

Vrednost 123319 Frekvenca
1 veliko 3
2 precejšnje 33
3 majhno 479
4 sploh ga ni 523
8 ne vem 27
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 31 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V117 Državni zbor Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V117 Zaupanje v ... Državni zbor

Vrednost 124318 Frekvenca
1 veliko 7
2 precejšnje 57
3 majhno 553
4 sploh ga ni 426
8 ne vem 24
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 26 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V118 državna uprava Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V118 Zaupanje v ... državna uprava

Vrednost 125317 Frekvenca
1 veliko 7
2 precejšnje 99
3 majhno 578
4 sploh ga ni 353
8 ne vem 28
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 32 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S11 Predsednik Republike Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

S11 Zaupanje v ... Predsednik Republike

Vrednost 126316 Frekvenca
1 veliko 67
2 precejšnje 265
3 majhno 479
4 sploh ga ni 235
8 ne vem 19
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1046 23 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V119 univerze Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V119 Zaupanje v ... univerze

Vrednost 127315 Frekvenca
1 veliko 89
2 precejšnje 526
3 majhno 316
4 sploh ga ni 53
8 ne vem 77
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 85 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V120 velika podjetja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V120 Zaupanje v ... velika podjetja

Vrednost 128314 Frekvenca
1 veliko 26
2 precejšnje 291
3 majhno 573
4 sploh ga ni 118
8 ne vem 52
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 61 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V121 banke Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V121 Zaupanje v ... banke

Vrednost 129313 Frekvenca
1 veliko 39
2 precejšnje 359
3 majhno 521
4 sploh ga ni 122
8 ne vem 25
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1041 28 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V122 ekološka gibanja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V122 Zaupanje v ... ekološka gibanja

Vrednost 130312 Frekvenca
1 veliko 55
2 precejšnje 430
3 majhno 435
4 sploh ga ni 73
8 ne vem 68
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 76 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V123 ženska gibanja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V123 Zaupanje v ... ženska gibanja

Vrednost 131311 Frekvenca
1 veliko 51
2 precejšnje 379
3 majhno 421
4 sploh ga ni 85
8 ne vem 118
9 b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 133 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V124 dobrodelne in humanitarne organizacije Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V124 Zaupanje v ... dobrodelne in humanitarne organizacije

Vrednost 132310 Frekvenca
1 veliko 50
2 precejšnje 311
3 majhno 502
4 sploh ga ni 167
8 ne vem 36
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 39 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V125 Evropski Uniji In kakšno je vaše zaupanje ...

V125 Zaupanje v ... Evropski Uniji

Vrednost 133309 Frekvenca
1 veliko 21
2 precejšnje 241
3 majhno 639
4 sploh ga ni 134