Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM034
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM034_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2004)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka raziskava vsebuje vprašanja o odnosu posameznika do različnih družbenih tem kot so pravni sistem, spol in gospodarstvo. Poglobljeno obravnavane teme zajemajo okolje, vlogo vlade, družbeno neenakost, socialno podporo, vlogo družine in spola, delovno usmeritev, vpliv religije, vedenja in verovanj na družbene in politične preference, ter nacionalno identiteto. Sodelujoče države so različne od enega do drugega tematskega modula. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP 40 držav članic po vsem svetu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

podoba dobrega državljana, mnenje o delovanju skrajnežev, politično in družbeno delovanje, ocena demokracije, zaupanje v institucije, ocena dela Združenih narodov, človekove pravice, ocena političih strank, vpliv na politično odločanje in izbiro, ocena javnih služb, življenje po vojnah, cilji Slovenije, materialne razmere, zdravstveno stanje, svoboda, varnost, volitve, politična izključenost, evropske volitve, ocena dela Evropskega Parlamenta, informativne oddaje (televizija/radijo), branje časopisov in revij

Ključne besede ELSST:
IDENTITETA, KULTURNA IDENTITETA, NARODNA IDENTITETA, UDELEŽBA, UDELEŽBA, VOLITVE , DEMOKRACIJA, INSTITUCIJA, ZAUPANJE

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Razumevanje vloge državljana
Razumevanje vloge države in ocene razmer
Vrednote, zadovoljstvo in zaupanje
Odnos do politike, strank in volitev
Vključevanje v Evropo in evropske volitve
Medijski blok
Demografija


Povzetek:

Vlogo državljana lahko raziskujemo vsaj iz dveh vidikov. Lahko jo proučujemo z legalnega vidika ali pa politično kulturne perspektive. Pričujoča raziskava o razumevanju vloge državljana si prizadeva posvetiti se drugemu pristopu. Osredotoči se na državljanovo državljansko in politično identiteto in socialno in politično participacijo. Raziskava vključuje klasično razdelitev na vertikalne in horizontalne podobe demokracije. Vertikalni vidik vključuje odnos med državljanom in političnim sistemom, medtem ko horizontalni vključuje odnos med državljani samimi. Raziskava vključuje vsaj štiri odločilne dimenzije. Prva je državljanovo vrednotenje političnih in demokratskih institucij in državljanska moč. Druga dimenzija obravnava državljanovo percepcijo o pojmih "dobri državljan" in "dobra demokracija". Tretja dimenzija izvira iz horizontalne dimenzije in obravnava družbeno zaupanje in družbeni kapital. Četrta dimenzija obravnava državljanovo družbeno in politično participacijo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 4 oktober 2004 - 20 november 2004
Čas izdelave: 2004
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1632) polnoletnih državljanov Republike Slovenije; realizirani vzorec N=1054.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM034 - Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana, Mednarodna raziskava ISSP [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 298
 • število enot: 1054

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

URA1 URA ZACETKA

URA1 Začetek pogovora ob uri

Vrednost 13 Frekvenca
7 1
8 12
9 54
10 58
11 66
12 49
13 70
14 98
15 129
16 168
17 140
18 114
19 54
20 20
21 5
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

MIN1 MINUTA ZACETKA

MIN1 in minut

Vrednost 22 Frekvenca
0 204
2 7
3 5
57 2
58 4
59 1
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

V101A Vedno glasovati na volitvah v1.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVLJANA v1.01 Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

a) Vedno glasovati na volitvah

Vrednost 31 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 59
2 2 44
3 3 79
4 4 171
5 5 206
6 6 160
7 Zelo pomembno 324
8 ne vem, ne morem izbrati 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

URA1 URA ZACETKA

URA1 Začetek pogovora ob uri

Vrednost 1306 Frekvenca
7 1
8 12
9 54
10 58
11 66
12 49
13 70
14 98
15 129
16 168
17 140
18 114
19 54
20 20
21 5
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

MIN1 MINUTA ZACETKA

MIN1 in minut

Vrednost 2305 Frekvenca
0 204
2 7
3 5
57 2
58 4
59 1
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

V101A Vedno glasovati na volitvah v1.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVLJANA v1.01 Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

a) Vedno glasovati na volitvah

Vrednost 3304 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 59
2 2 44
3 3 79
4 4 171
5 5 206
6 6 160
7 Zelo pomembno 324
8 ne vem, ne morem izbrati 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V101B Nikoli se izogibati placevanju davkov v1.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVLJANA v1.01 Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

b) Nikoli se izogibati plačevanju davkov

Vrednost 4303 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 38
2 2 16
3 3 51
4 4 98
5 5 176
6 6 204
7 Zelo pomembno 461
8 ne vem, ne morem izbrati 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V101C Vedno spostovati zakone in pravila v1.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVLJANA v1.01 Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

c) Vedno spoštovati zakone in pravila

Vrednost 5302 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 18
2 2 7
3 3 32
4 4 98
5 5 169
6 6 239
7 Zelo pomembno 482
8 ne vem, ne morem izbrati 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V101D Spremljati delovanje drzavnih organov v1.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVLJANA v1.01 Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

d) Spremljati in nadzorovati delovanje državnih organov

Vrednost 6301 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 50
2 2 56
3 3 120
4 4 202
5 5 160
6 6 148
7 Zelo pomembno 288
8 ne vem, ne morem izbrati 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V101E Biti aktiven v druz. ali polit. organiza v1.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVLJANA v1.01 Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

e) Biti aktiven v družbenih ali političnih organizacijah

Vrednost 7300 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 148
2 2 142
3 3 187
4 4 225
5 5 160
6 6 103
7 Zelo pomembno 65
8 ne vem, ne morem izbrati 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V101F Poskusati razumeti ljudi z drugacnimi mn v1.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVLJANA v1.01 Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

f) Poskušati razumeti argumente ljudi z drugačnimi mnenji

Vrednost 8299 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 14
2 2 15
3 3 43
4 4 144
5 5 220
6 6 270
7 Zelo pomembno 326
8 ne vem, ne morem izbrati 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V101G Izbirati proizvode zaradi ekoloskih,...r v1.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVLJANA v1.01 Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

g) Izbirati proizvode zaradi ekoloških, političnih ali etičnih razlogov, čeprav so nekoliko dražji

Vrednost 9298 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 60
2 2 51
3 3 83
4 4 186
5 5 216
6 6 217
7 Zelo pomembno 200
8 ne vem, ne morem izbrati 40
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V101H Pomagati ljudem v Slo, ki jim gre slabse v1.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVLJANA v1.01 Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

h) Pomagati ljudem v Sloveniji, ki jim gre slabše kot vam

Vrednost 10297 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 11
2 2 18
3 3 32
4 4 118
5 5 222
6 6 259
7 Zelo pomembno 388
8 ne vem, ne morem izbrati 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V101I Pomagati ljudem po svetu, ki jim gre sla v1.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVLJANA v1.01 Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

i) Pomagati ljudem po svetu, ki jim gre slabše kot vam

Vrednost 11296 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 46
2 2 51
3 3 122
4 4 161
5 5 226
6 6 195
7 Zelo pomembno 244
8 ne vem, ne morem izbrati 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V101J Biti pripravljen sluziti v vojski v1.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVLJANA v1.01 Obstajajo različna mnenja o tem, kaj pomeni biti dober državljan. Kako pomembne so za vas naslednje stvari? Ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da stvar za vas sploh ni pomembna, 7 pa pomeni, da je stvar za vas zelo pomembna.

j) Biti pripravljen služiti v vojski, ko bi bilo potrebno

Vrednost 12295 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 126
2 2 67
3 3 74
4 4 127
5 5 154
6 6 211
7 Zelo pomembno 252
8 ne vem, ne morem izbrati 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V102 Bi verskim skrajnezem morali dovoliti ja

v1.02 Ali menite, da bi verskim skrajnežem morali dovoliti javna zborovanja?

Vrednost 13294 Frekvenca
1 nedvomno bi jim morali dovoliti 79
2 verjetno bi jim morali dovoliti 262
3 verjetno jim ne bi smeli dovoliti 255
4 nedvomno jim ne bi smeli dovoliti 385
8 ne vem, ne morem izbrati 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103 Bi ljudem, ki zelijo s silo zrusiti obla

v1.03 Ali menite, da bi ljudem, ki želijo s silo zrušiti oblast, morali dovoliti javna zborovanja?

Vrednost 14293 Frekvenca
1 nedvomno bi jim morali dovoliti 42
2 verjetno bi jim morali dovoliti 120
3 verjetno jim ne bi smeli dovoliti 265
4 nedvomno jim ne bi smeli dovoliti 559
8 ne vem, ne morem izbrati 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V104 Bi ljudem, ki imajo predsodke do rasne s

v1.04 Ali menite, da bi ljudem, ki imajo predsodke do katerekoli rasne ali etnične skupine, morali dovoliti javna zborovanja?

Vrednost 15292 Frekvenca
1 nedvomno bi jim morali dovoliti 54
2 verjetno bi jim morali dovoliti 168
3 verjetno jim ne bi smeli dovoliti 262
4 nedvomno jim ne bi smeli dovoliti 502
8 ne vem, ne morem izbrati 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V105A Podpisal peticijo v1.05 Navedel vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, * ali ste to počeli kdaj v preteklem letu, * ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, * ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, * ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli, ne glede na okoliščine.

a) Podpisal peticijo

Vrednost 16291 Frekvenca
1 počel 127
2 počel v bolj oddaljeni preteklosti 218
3 nikoli, mogoče bi počel 304
4 nikoli, ne bi počel 383
8 ne vem, b.o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V105B Bojkotiral dolocen proizvod v1.05 Navedel vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, * ali ste to počeli kdaj v preteklem letu, * ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, * ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, * ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli, ne glede na okoliščine.

b) Bojkotiral ali namenoma kupil določen proizvod zaradi ekoloških, političnih ali etičnih razlogov

Vrednost 17290 Frekvenca
1 počel 67
2 počel v bolj oddaljeni preteklosti 74
3 nikoli, mogoče bi počel 316
4 nikoli, ne bi počel 554
8 ne vem, b.o. 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V105C Se udelezil demonstracij v1.05 Navedel vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, * ali ste to počeli kdaj v preteklem letu, * ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, * ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, * ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli, ne glede na okoliščine.

c) Se udeležil demonstracij

Vrednost 18289 Frekvenca
1 počel 28
2 počel v bolj oddaljeni preteklosti 149
3 nikoli, mogoče bi počel 304
4 nikoli, ne bi počel 555
8 ne vem, b.o. 16
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V105D Se udelezil politicnega sestanka v1.05 Navedel vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, * ali ste to počeli kdaj v preteklem letu, * ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, * ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, * ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli, ne glede na okoliščine.

d) Se udeležil političnega sestanka ali shoda

Vrednost 19288 Frekvenca
1 počel 44
2 počel v bolj oddaljeni preteklosti 160
3 nikoli, mogoče bi počel 292
4 nikoli, ne bi počel 547
8 ne vem, b.o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V105E Imel stik s politikom v1.05 Navedel vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, * ali ste to počeli kdaj v preteklem letu, * ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, * ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, * ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli, ne glede na okoliščine.

e) Imel stik ali poskušal priti v stik s politikom ali političnim funkcionarjem, da bi tako izrazil svoje poglede

Vrednost 20287 Frekvenca
1 počel 46
2 počel v bolj oddaljeni preteklosti 89
3 nikoli, mogoče bi počel 347
4 nikoli, ne bi počel 564
8 ne vem, b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V105F Prispeval denar za neko aktivnost v1.05 Navedel vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, * ali ste to počeli kdaj v preteklem letu, * ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, * ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, * ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli, ne glede na okoliščine.

f) Prispeval ali zbiral denar za neko družbeno ali politično aktivnost

Vrednost 21286 Frekvenca
1 počel 87
2 počel v bolj oddaljeni preteklosti 154
3 nikoli, mogoče bi počel 283
4 nikoli, ne bi počel 516
8 ne vem, b.o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V105G Stopil v stik z mnozicnimi mediji v1.05 Navedel vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, * ali ste to počeli kdaj v preteklem letu, * ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, * ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, * ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli, ne glede na okoliščine.

g) Stopil v stik z množičnimi mediji, ali v njih nastopil, da bi tako izrazil svoje poglede

Vrednost 22285 Frekvenca
1 počel 37
2 počel v bolj oddaljeni preteklosti 54
3 nikoli, mogoče bi počel 370
4 nikoli, ne bi počel 580
8 ne vem, b.o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V105H Pridruzil internetnemu forumu v1.05 Navedel vam bom nekaj možnih oblik političnega in družbenega delovanja ljudi, vas pa prosim, da za vsako od njih poveste, * ali ste to počeli kdaj v preteklem letu, * ali ste to počeli v bolj oddaljeni preteklosti, * ali tega še niste počeli, vendar ste to pripravljeni početi, * ali tega še niste počeli in tega tudi ne bi počeli, ne glede na okoliščine.

h) Pridružil internetnemu političnemu forumu ali razpravni skupini

Vrednost 23284 Frekvenca
1 počel 34
2 počel v bolj oddaljeni preteklosti 23
3 nikoli, mogoče bi počel 301
4 nikoli, ne bi počel 680
8 ne vem, b.o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V106A Politicna stranka v1.06 Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte, ali... * ste član oz. pripadnik in v njej aktivno sodelujete, * ste član oz. pripadnik, vendar niste v njej aktivni, * ste bili njen član oziroma pripadnik, vendar sedaj niste več, * ali niste nikoli bili njen član oz. pripadnik.

a) Politična stranka

Vrednost 24283 Frekvenca
1 sem član, aktivno sodelujem 23
2 sem član, vendar ne sodelujem 34
3 včasih sem bil član, nisem več 98
4 nikoli nisem bil član 893
8 ne morem odgovoriti 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V106B Sindikat ali poklicno zdruzenje v1.06 Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte, ali... * ste član oz. pripadnik in v njej aktivno sodelujete, * ste član oz. pripadnik, vendar niste v njej aktivni, * ste bili njen član oziroma pripadnik, vendar sedaj niste več, * ali niste nikoli bili njen član oz. pripadnik.

b) Sindikat, poslovno ali poklicno združenje

Vrednost 25282 Frekvenca
1 sem član, aktivno sodelujem 101
2 sem član, vendar ne sodelujem 165
3 včasih sem bil član, nisem več 280
4 nikoli nisem bil član 496
8 ne morem odgovoriti 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V106C Cerkev in druge verske org. v1.06 Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte, ali... * ste član oz. pripadnik in v njej aktivno sodelujete, * ste član oz. pripadnik, vendar niste v njej aktivni, * ste bili njen član oziroma pripadnik, vendar sedaj niste več, * ali niste nikoli bili njen član oz. pripadnik.

c) Cerkev ali druga verska organizacija

Vrednost 26281 Frekvenca
1 sem član, aktivno sodelujem 139
2 sem član, vendar ne sodelujem 219
3 včasih sem bil član, nisem več 71
4 nikoli nisem bil član 598
8 ne morem odgovoriti 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V106D Sportna, kulturna, drustva v1.06 Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte, ali... * ste član oz. pripadnik in v njej aktivno sodelujete, * ste član oz. pripadnik, vendar niste v njej aktivni, * ste bili njen član oziroma pripadnik, vendar sedaj niste več, * ali niste nikoli bili njen član oz. pripadnik.

d) Športna, prostočasna, kulturna, društva ipd.

Vrednost 27280 Frekvenca
1 sem član, aktivno sodelujem 250
2 sem član, vendar ne sodelujem 117
3 včasih sem bil član, nisem več 261
4 nikoli nisem bil član 417
8 ne morem odgovoriti 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V106E Druga prostovoljna zdruzenja v1.06 Ljudje lahko pripadajo različnim vrstam skupin ali združenj. Za vsako od naslednjih skupin prosim povejte, ali... * ste član oz. pripadnik in v njej aktivno sodelujete, * ste član oz. pripadnik, vendar niste v njej aktivni, * ste bili njen član oziroma pripadnik, vendar sedaj niste več, * ali niste nikoli bili njen član oz. pripadnik.

e) Druga prostovoljna združenja

Vrednost 28279 Frekvenca
1 sem član, aktivno sodelujem 131
2 sem član, vendar ne sodelujem 83
3 včasih sem bil član, nisem več 162
4 nikoli nisem bil član 653
8 ne morem odgovoriti 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V107A da imajo vsi drzavljani primeren standard v1.07 Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice. Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna...

Kako je torej pomembno,

Vrednost 29278 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 12
2 2 4
3 3 13
4 4 41
5 5 71
6 6 182
7 Zelo pomembno 720
8 ne vem, ne morem izbrati 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V107B da oblast spostuje pravice manjsin v1.07 Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice. Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna...

b) da oblast spoštuje in ščiti pravice manjšin

Vrednost 30277 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 13
2 2 5
3 3 23
4 4 59
5 5 136
6 6 221
7 Zelo pomembno 579
8 ne vem, ne morem izbrati 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V107C da oblast vse ljudi obravnava enakovredno v1.07 Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice. Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna...

c) da oblast vse ljudi obravnava enakovredno, ne glede na njihov družbeni položaj

Vrednost 31276 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 12
2 2 3
3 3 8
4 4 25
5 5 70
6 6 174
7 Zelo pomembno 754
8 ne vem, ne morem izbrati 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V107D da politiki upostevajo mnenja drzavljanov v1.07 Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice. Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna...

d) da politiki upoštevajo mnenja državljanov, preden sprejmejo odločitve

Vrednost 32275 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 15
2 2 7
3 3 8
4 4 35
5 5 118
6 6 180
7 Zelo pomembno 680
8 ne vem, ne morem izbrati 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V107E da je ljudem danih vec moznosti pri odlocanju v1.07 Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice. Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna...

e) da je ljudem danih več možnosti sodelo- vanja pri odločanju o javnih zadevah

Vrednost 33274 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 9
2 2 8
3 3 16
4 4 66
5 5 160
6 6 232
7 Zelo pomembno 544
8 ne vem, ne morem izbrati 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V107F da imajo drzavljani moznost z nepokorsci v1.07 Obstajajo različna mnenja o pravicah ljudi v demokraciji. Kako so po vašem mnenju pomembne naslednje pravice. Prosim, da ocenite na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni, da neka pravica sploh ni pomembna, 7 pa, da je zelo pomembna...

f) da imajo državljani možnost z državljan- sko nepokorščino izra- ziti nasprotovanje vladnim aktivnostim

Vrednost 34273 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 27
2 2 30
3 3 43
4 4 120
5 5 187
6 6 196
7 Zelo pomembno 405
8 ne vem, ne morem izbrati 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V108A Ljudje, kot jaz, nimajo nobene besede pr v1.08 Povejte prosim, v kolikšni meri se strinjate, ali se ne strinjate z naslednjimi trditvami.

a) Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobene besede pri tem, kar počne vlada.

Vrednost 35272 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 426
2 v glavnem se strinjam 299
3 niti strinjam niti ne strinjam 139
4 v glavnem se ne strinjam 110
5 sploh se ne strinjam 73
8 ne vem 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V108B Mislim, da vlade ne zanima dosti, kaj mi v1.08 Povejte prosim, v kolikšni meri se strinjate, ali se ne strinjate z naslednjimi trditvami.

b) Mislim, da vlade ne zanima dosti, kaj mislijo ljudje kot sem jaz.

Vrednost 36271 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 407
2 v glavnem se strinjam 356
3 niti strinjam niti ne strinjam 158
4 v glavnem se ne strinjam 90
5 sploh se ne strinjam 29
8 ne vem 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V108C Zdi se mi, da imam precej dobro predstav v1.08 Povejte prosim, v kolikšni meri se strinjate, ali se ne strinjate z naslednjimi trditvami.

c) Zdi se mi, da imam precej dobro predstavo o pomembnih političnih vprašanjih, s katerimi se sooča Slovenija.

Vrednost 37270 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 124
2 v glavnem se strinjam 346
3 niti strinjam niti ne strinjam 267
4 v glavnem se ne strinjam 191
5 sploh se ne strinjam 94
8 ne vem 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V108D Mislim, da je v Slo. vecina ljudi bolj k v1.08 Povejte prosim, v kolikšni meri se strinjate, ali se ne strinjate z naslednjimi trditvami.

d) Mislim, da je v Sloveniji večina ljudi bolje kot jaz seznanjena s pomembnimi političnimi vprašanji.

Vrednost 38269 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 200
2 v glavnem se strinjam 270
3 niti strinjam niti ne strinjam 272
4 v glavnem se ne strinjam 205
5 sploh se ne strinjam 82
8 ne vem 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V109 Če bi bil sprejet nepravicen zakon, bi v Denimo, da bi slovenski državni zbor obravnaval zakon, ki bi bil po vašem mnenju nepravičen ali škodljiv.

v1.09 Če bi se to zgodilo, kako verjetno je, da bi vi sami ali skupaj z drugimi lahko poskusili kaj storiti v zvezi s tem?

Vrednost 39268 Frekvenca
1 zelo verjetno 77
2 še kar verjetno 232
3 ne posebej verjetno 363
4 sploh ni verjetno 342
8 ne vem, neodločen 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V110 Kako verjetno je, da bi slovenski drzavn

v1.10 V primeru, da bi to zares poskusili, kako verjetno je, da bi slovenski državni zbor resno prisluhnil vašim zahtevam?

Vrednost 40267 Frekvenca
1 zelo verjetno 8
2 še kar verjetno 100
3 ne posebej verjetno 430
4 sploh ni verjetno 459
8 ne vem, neodločen 56
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V111 Kaj bi rekli, v koliksni meri vas osebno

v1.11 Kaj bi rekli, v kolikšni meri vas osebno zanima politika?

Vrednost 41266 Frekvenca
1 zelo me zanima 40
2 zanima me 338
3 le malo me zanima 426
4 sploh me ne zanima 236
8 ne vem, neodločen 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V112A Vecinoma lahko zaupamo ljudem v vladi, d v1.12 Povejte prosim, v kolikšni meri se strinjate, ali se ne strinjate z naslednjima trditvama. v celo- v glav- niti v glav- sploh ne ti se nem se strinjam, nem se se ne vem strinjam strinjam niti ne ne stri- stri- strinjam njam jam

a) Večinoma lahko zaupamo ljudem v vladi, da ravnajo pravilno.

Vrednost 42265 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 37
2 v glavnem se strinjam 231
3 niti-niti 361
4 v glavnem se strinjam 266
5 sploh se ne strinjam 139
8 ne vem 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V112B Vecina politikov se ukvarja s politiko z v1.12 Povejte prosim, v kolikšni meri se strinjate, ali se ne strinjate z naslednjima trditvama. v celo- v glav- niti v glav- sploh ne ti se nem se strinjam, nem se se ne vem strinjam strinjam niti ne ne stri- stri- strinjam njam jam

b) Večina politikov se ukvarja s politiko zaradi osebnih koristi.

Vrednost 43264 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 300
2 v glavnem se strinjam 394
3 niti-niti 204
4 v glavnem se strinjam 110
5 sploh se ne strinjam 26
8 ne vem 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V113 Kaj mislite, kako pogosto bi vas ljudje

v1.13 Kaj mislite, kako pogosto bi vas ljudje poskušali izkoristiti, če bi se jim ponudila priložnost, in kako pogosto bi poskušali biti do vas pošteni?

Vrednost 44263 Frekvenca
1 skoraj vedno bi me poskušali izkoristiti 115
2 večinoma bi me poskušali izkoristiti 412
3 večinoma bi poskušali biti pošteni 403
4 skoraj vedno bi poskušali biti pošteni 63
8 ne vem, neodločen 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V114 Gledano na splosno, ali bi rekli, da lah

v1.14 Gledano na splošno, ali bi rekli, da lahko ljudem zaupamo, ali bi rekli, da nismo nikoli dovolj previdni v odnosih z ljudmi?

Vrednost 45262 Frekvenca
1 ljudem lahko skoraj vedno zaupam 51
2 ljudem lahko običajno zaupam 283
3 pogosto se zgodi, da bi moral biti bolj previden v odnosih z ljudmi 550
4 skoraj nikoli nisi dovolj previden v odnosih z ljudmi 156
8 ne vem, neodločen 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V115 Kadar ste skupaj s svojimi prijatelji,..

v1.15 Kadar ste skupaj s svojimi prijatelji, sorodniki, ali sodelavci, kako pogosto razpravljate o politiki?

Vrednost 46261 Frekvenca
1 pogosto 72
2 občasno 358
3 poredko 429
4 nikoli 190
8 ne vem, neodločen 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116 Kadar imate trdno izoblikovano mnenje o

v1.16 Kadar imate trdno izoblikovano mnenje o politiki, kako pogosto poskušate prepričati svoje prijatelje, sorodnike ali sodelavce, da se pridružijo vašim pogledom?

Vrednost 47260 Frekvenca
1 pogosto 55
2 občasno 243
3 poredko 314
4 nikoli 413
8 ne vem, neodločen 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V117 Ko pomislite na ZN, kaj od navedenega je

v1.17 Ko pomislite na Združene narode (OZN), kaj od navedenega je najbližje vašim pogledom?

Vrednost 48259 Frekvenca
1 Združeni narodi imajo preveč moči 171
2 Združeni narodi imajo ravno prav moči 250
3 Združeni narodi imajo premalo moči 439
4 ne vem kaj so Združeni narodi 78
8 ne vem, neodločen 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V118 Katera od spodnjih trditev je najblizja

v1.18 Katera od spodnjih trditev je najbližja vašemu pogledu?

Vrednost 49258 Frekvenca
1 V mednarodnih organizacijah bi morali odločanje prepustiti vladnim predstavnikom držav. 295
2 V mednarodnih organizacijah bi morale pri odločanju neposredno sodelovati organizacije državljanov in državljank. 606
8 ne vem, neodločen 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V119 Katera od spodnjih trditev je najblizja

v1.19 Sedaj pa prosim povejte še za naslednji dve trditvi, katera je bližja vašemu pogledu?

Vrednost 50257 Frekvenca
1 Če so v kateri od držav resno kršene človekove pravice, bi morali posredovati Združeni narodi 613
2 Tudi če so človekove pravice resno kršene, je treba spoštovati suverenost države in Združeni narodi ne bi smeli posredovati 285
3 ne vem kaj so Združeni narodi 47
8 ne vem, neodločen 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V120A Politicne stranke vzpodbujajo ljudi, da v1.20 Če pomislite na politiko v Sloveniji, v kolikšni meri se strinjate ali se ne strinjate z naslednjimi trditvami? v

a) Politične stranke vzpodbujajo ljudi, da postanejo politično aktivni.

Vrednost 51256 Frekvenca
1 v celo ti se strinjam 75
2 v glavnem se strinjam 264
3 se niti ne strinjam 314
4 v glavnem se ne strinjam 238
5 sploh se ne strinjam 84
8 ne vem 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V120B Politicne stranke volivcem ne ponujajo d v1.20 Če pomislite na politiko v Sloveniji, v kolikšni meri se strinjate ali se ne strinjate z naslednjimi trditvami? v

b) Politične stranke volivcem ne ponujajo dejanskih političnih izbir.

Vrednost 52255 Frekvenca
1 v celo ti se strinjam 108
2 v glavnem se strinjam 342
3 se niti ne strinjam 305
4 v glavnem se ne strinjam 162
5 sploh se ne strinjam 48
8 ne vem 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V120C Referendum je dober nacin odlocanja o po v1.20 Če pomislite na politiko v Sloveniji, v kolikšni meri se strinjate ali se ne strinjate z naslednjimi trditvami? v

c) Referendum je dober način odločanja o pomembnih političnih vprašanjih.

Vrednost 53254 Frekvenca
1 v celo ti se strinjam 192
2 v glavnem se strinjam 279
3 se niti ne strinjam 191
4 v glavnem se ne strinjam 187
5 sploh se ne strinjam 166
8 ne vem 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V121 Če pomislite na volitve v DZ leta 2000,

v1.21 Če pomislite na zadnje volitve poslancev v Državni zbor leta 2000 v Sloveniji, kako poštene so bile glede štetja glasov in objave rezultatov?

Vrednost 54253 Frekvenca
1 zelo poštene 149
2 dokaj poštene 472
3 niti poštene, niti nepoštene 182
4 dokaj nepoštene 71
5 zelo nepoštene 22
8 ne vem, neodločen 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V122 Kako postene so bile volitve glede mozno

v1.22 In kako poštene so bile volitev poslancev v Državni zbor leta 2000 glede možnosti kandidatov in strank za vodenje predvolilne kampanje?

Vrednost 55252 Frekvenca
1 zelo poštene 63
2 dokaj poštene 403
3 niti poštene, niti nepoštene 293
4 dokaj nepoštene 90
5 zelo nepoštene 28
8 ne vem, neodločen 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V123 Če pomislite na javne sluzbe v Sloveniji

v1.23 Če pomislite na javne službe v Sloveniji, kako predano služijo ljudem?

Vrednost 56251 Frekvenca
1 zelo predano 20
2 predano 302
3 ne posebej predano 570
4 sploh ne predano 113
8 ne vem, neodločen 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V124 Kadar v javnih sluzbah v Sloveniji pride

v1.24 Kadar v javnih službah v Sloveniji pride do resnih napak, kako verjetno je, da bodo te napake popravljene?

Vrednost 57250 Frekvenca
1 zelo verjetno 30
2 verjetno 301
3 ne posebej verjetno 556
4 sploh ni verjetno 119
8 ne vem, neodločen 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V125 Kaj mislite, kako razsirjena je korupcij

v1.25 Kaj mislite, kako razširjena je korupcija v javnih službah v Sloveniji?

Vrednost 58249 Frekvenca
1 skoraj nihče ni vpleten v korupcijo 5
2 le majhno število ljudi je vpletenih 98
3 kar nekaj ljudi je vpletenih 427
4 veliko ljudi je vpletenih 392
5 skoraj vsak je vpleten v korupcijo 77
8 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V126 Kako ocenjujete trenutno delovanje demok

v1.26 Kako ocenjujete trenutno delovanje demokracije v Sloveniji. Uporabite lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da deluje zelo slabo, 10 pa, da deluje zelo dobro.

Vrednost 59248 Frekvenca
0 zelo slabo 34
1 1 19
2 2 48
3 3 110
4 4 104
5 5 349
6 6 134
7 7 139
8 8 61
9 9 5
10 zelo dobro 13
98 ne vem, b.o. 38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V127 Kaj pa pred desetimi leti, kako je takra

v1.27 Kaj pa pred desetimi leti, kako je takrat delovala demokracija v Sloveniji?

Vrednost 60247 Frekvenca
0 zelo slabo 19
1 1 29
2 2 73
3 3 111
4 4 117
5 5 241
6 6 109
7 7 131
8 8 76
9 9 30
10 zelo dobro 22
98 ne vem, b.o. 96

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V128 In kako bo, po vasem mnenju, delovala de

v1.28 In kako bo, po vašem mnenju, delovala demokracija v Sloveniji čez 10 let?

Vrednost 61246 Frekvenca
0 zelo slabo 37
1 1 24
2 2 50
3 3 74
4 4 83
5 5 190
6 6 108
7 7 137
8 8 132
9 9 43
10 zelo dobro 33
98 ne vem, b.o. 143

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V129 Katera od trditev je najblizja vasemu po

v1.29 Navedeni sta dve trditvi o političnem sistemu v Sloveniji. Katera od trditev je najbližja vašemu pogledu?

Vrednost 62245 Frekvenca
1 oblast ne bi smela v nobenem primeru omejiti demokratičnih pravic 692
2 če oblast oceni, da je to potrebno, mora omejiti demokratične pravice 274
8 ne vem, neodločen 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V201A zagotavljanje dela vsakemu v2.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVE IN OCENE RAZMER v2.01 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? V kakšni meri naj bi bila država odgovorna: v vsakem primeru, le delno, v glavnem ne, ali sploh ne?

a) zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Vrednost 63244 Frekvenca
1 v vsakem primeru 789
2 le delno 217
3 v glavnem ne 30
4 sploh ne 11
9 ne vem 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201B nadzorovati cene v2.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVE IN OCENE RAZMER v2.01 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? V kakšni meri naj bi bila država odgovorna: v vsakem primeru, le delno, v glavnem ne, ali sploh ne?

b) nadzorovati cene

Vrednost 64243 Frekvenca
1 v vsakem primeru 581
2 le delno 324
3 v glavnem ne 99
4 sploh ne 37
9 ne vem 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201C zagotavljanje zdravstvene oskrbe v2.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVE IN OCENE RAZMER v2.01 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? V kakšni meri naj bi bila država odgovorna: v vsakem primeru, le delno, v glavnem ne, ali sploh ne?

c) zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Vrednost 65242 Frekvenca
1 v vsakem primeru 959
2 le delno 75
3 v glavnem ne 11
4 sploh ne 3
9 ne vem 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201D dostojno zivljenje starim v2.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVE IN OCENE RAZMER v2.01 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? V kakšni meri naj bi bila država odgovorna: v vsakem primeru, le delno, v glavnem ne, ali sploh ne?

d) zagotoviti upokojencem in starim ljudem prime- ren življenjski standard

Vrednost 66241 Frekvenca
1 v vsakem primeru 906
2 le delno 132
3 v glavnem ne 12
4 sploh ne 2
9 ne vem 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201E zagotovljanje razvoja industrije v2.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVE IN OCENE RAZMER v2.01 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? V kakšni meri naj bi bila država odgovorna: v vsakem primeru, le delno, v glavnem ne, ali sploh ne?

e) pomagati industriji, da si zagotovi razvoj

Vrednost 67240 Frekvenca
1 v vsakem primeru 682
2 le delno 305
3 v glavnem ne 41
4 sploh ne 11
9 ne vem 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201F nezaposlenim dostojen standard v2.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVE IN OCENE RAZMER v2.01 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? V kakšni meri naj bi bila država odgovorna: v vsakem primeru, le delno, v glavnem ne, ali sploh ne?

f) zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Vrednost 68239 Frekvenca
1 v vsakem primeru 586
2 le delno 357
3 v glavnem ne 74
4 sploh ne 25
9 ne vem 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201G zmanjsevanje razlik revni/bogati v2.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVE IN OCENE RAZMER v2.01 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? V kakšni meri naj bi bila država odgovorna: v vsakem primeru, le delno, v glavnem ne, ali sploh ne?

g) znižati razlike med revnimi in bogatimi

Vrednost 69238 Frekvenca
1 v vsakem primeru 791
2 le delno 199
3 v glavnem ne 44
4 sploh ne 16
9 ne vem 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201H zagotavljanje stipendij v2.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVE IN OCENE RAZMER v2.01 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? V kakšni meri naj bi bila država odgovorna: v vsakem primeru, le delno, v glavnem ne, ali sploh ne?

h) zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Vrednost 70237 Frekvenca
1 v vsakem primeru 943
2 le delno 93
3 v glavnem ne 8
4 sploh ne 5
9 ne vem 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201I zagotavljanje dostojnega prebivalisca v2.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVE IN OCENE RAZMER v2.01 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? V kakšni meri naj bi bila država odgovorna: v vsakem primeru, le delno, v glavnem ne, ali sploh ne?

i) zagotoviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Vrednost 71236 Frekvenca
1 v vsakem primeru 693
2 le delno 309
3 v glavnem ne 37
4 sploh ne 7
9 ne vem 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201J preprecevati skodo v okolju,ki jo povzro v2.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVE IN OCENE RAZMER v2.01 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država? V kakšni meri naj bi bila država odgovorna: v vsakem primeru, le delno, v glavnem ne, ali sploh ne?

j) strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Vrednost 72235 Frekvenca
1 v vsakem primeru 812
2 le delno 193
3 v glavnem ne 23
4 sploh ne 7
9 ne vem 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202A PO 90.LETU - KAM BI UVRSTILI SEBE? v2.02 Nastaja vtis, da so po devetdesetem letu s prehodom v samostojno državo nekatere skupine in posamezniki več izgubili, drugi pa več pridobili.

a) Kam bi vi uvrstili sebe, med tiste, ki so ...

Vrednost 73234 Frekvenca
1 več izgubili 96
2 2 143
3 3 571
4 4 144
5 več pridobili 50
9 ne vem, b.o. 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V202B PO 90.LETU - KAM BI UVRSTILI SVOJO DRUZI

b) Kako pa bi uvrstili svojo družino v celoti, med tiste, ki so

Vrednost 74233 Frekvenca
1 več izgubili 90
2 2 162
3 3 554
4 4 153
5 več pridobili 47
9 ne vem, b.o. 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203 RAZMERE V SLOVENIJI PO 2.SVET.VOJNI DO L

v2.03 Obstajajo različna mnenja o razmerah, v kakršnih smo živeli v Sloveniji v desetletjih po svetovni vojni - vse do volitev 1990. Navajamo jih nekaj, vi pa povejte, katero je vam osebno najbližje?

Vrednost 75232 Frekvenca
1 to obdobje je čas strahu in zatiranja 50
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 668
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 266
4 drugo 17
9 ne vem, b.o. 52
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V204 RAZLICNI POGLEDI NA MEDVOJNA DOGAJANJA

v2.04 V Sloveniji se pojavlja več različnih pogledov o medvojnih dogajanjih (1941-1945) v Sloveniji (partizanstvo, domobranstvo). Navedli vam bomo nekaj teh pogledov, vi pa povejte, kateri od njih je vam najbližji.

Vrednost 76231 Frekvenca
1 partizani so bili pravičen boj zoper okupatorja, domobranci pa so nedopustno sodelovali z okupatorjem 471
2 partizani so se borili za komunistično revolucijo, ki so se ji domobranci upravičeno uprli 103
3 domobranci so se upravičeno uprli komunistični revoluciji v NOB, ne bi pa smeli sodelovati z okupatorjem 170
4 drugo 107
9 ne vem, b.o. 202
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301A druzina v3.00 VREDNOTE, ZADOVOLJSTVO IN ZAUPANJE v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

a) družina

Vrednost 77230 Frekvenca
1 zelo pomembna 964
2 precej pomembna 74
3 ne preveč pomembna 7
4 sploh ni pomembna 6
9 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301B prijatelji v3.00 VREDNOTE, ZADOVOLJSTVO IN ZAUPANJE v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

b) prijatelji

Vrednost 78229 Frekvenca
1 zelo pomembna 575
2 precej pomembna 397
3 ne preveč pomembna 70
4 sploh ni pomembna 9
9 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301C prosti cas v3.00 VREDNOTE, ZADOVOLJSTVO IN ZAUPANJE v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

c) prosti čas

Vrednost 79228 Frekvenca
1 zelo pomembna 499
2 precej pomembna 449
3 ne preveč pomembna 87
4 sploh ni pomembna 15
9 ne vem 3
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301D politika v3.00 VREDNOTE, ZADOVOLJSTVO IN ZAUPANJE v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

d) politika

Vrednost 80227 Frekvenca
1 zelo pomembna 21
2 precej pomembna 134
3 ne preveč pomembna 543
4 sploh ni pomembna 351
9 ne vem 4
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301E delo v3.00 VREDNOTE, ZADOVOLJSTVO IN ZAUPANJE v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

e) delo

Vrednost 81226 Frekvenca
1 zelo pomembna 573
2 precej pomembna 426
3 ne preveč pomembna 40
4 sploh ni pomembna 12
9 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301F vera v3.00 VREDNOTE, ZADOVOLJSTVO IN ZAUPANJE v3.01 Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

f) vera

Vrednost 82225 Frekvenca
1 zelo pomembna 168
2 precej pomembna 255
3 ne preveč pomembna 344
4 sploh ni pomembna 277
9 ne vem 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302_1 NAJBOLJ POMEMBNI CILJI - 1.IZBOR

v3.02 V zadnjem času se veliko razpravlja o tem, kakšni naj bi bili cilji Slovenije v naslednjih desetletjih. Če bi morali izbrati, katero od spodaj naštetih stvari bi ocenili kot najbolj pomembno? In katera bi bila naslednja najbolj pomembna? (en odgovor v vsaki koloni)a)prvi izbor

Vrednost 83224 Frekvenca
1 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 448
2 borba proti naraščanju cen 346
3 zaščita svobode govora 129
4 ohranjanje reda v državi 90
9 ne vem 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302_2 NAJBOLJ POMEMBNI CILJI - 2.IZBOR

b)drugi izbor

Vrednost 84223 Frekvenca
1 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 234
2 borba proti naraščanju cen 288
3 zaščita svobode govora 244
4 ohranjanje reda v državi 228
9 ne vem 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303 LESTVICA OPTIMIST-PESIMIST?

v3.03 Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Vrednost 85222 Frekvenca
0 pesimist 8
1 1 11
2 2 22
3 3 48
4 4 57
5 5 213
6 6 136
7 7 162
8 8 209
9 9 77
10 optimist 91
99 ne vem, b.o. 20

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V304 KAKO SRECNI STE?

v3.04 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni in 10, da ste zelo srečni. srečen srečen

Vrednost 86221 Frekvenca
0 sploh nisem 3
1 1 8
2 2 13
3 3 13
4 4 32
5 5 188
6 6 114
7 7 176
8 8 259
9 9 135
10 zelo sem 106
99 ne vem, b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V305 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

v3.05 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Vrednost 87220 Frekvenca
0 zelo zadovoljen 9
1 1 8
2 2 22
3 3 48
4 4 61
5 5 257
6 6 152
7 7 189
8 8 187
9 9 72
10 zelo nezadovoljen 45
99 ne vem, b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V306 OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA

v3.06 Kako ocenjujete vaše sedanje zdravstveno stanje? Ali je...

Vrednost 88219 Frekvenca
1 odlično 126
2 zelo dobro 236
3 dobro 548
4 slabo 117
5 zelo slabo 23
9 ne vem, neodločen 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V307A KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLI v3.07 Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju?

a) Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo...

Vrednost 89218 Frekvenca
1 bi ocenil/a, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, ali 563
2 bi ocenil/a, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike 388
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 59
9 ne vem, b.o. 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V307B IN KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE

b) Pomembni sta tako svoboda kot varnost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo...

Vrednost 90217 Frekvenca
1 bi ocenil/a, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, ali 301
2 bi ocenil/a, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni ogroženo in se počutim varnega 653
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 50
9 ne vem, b.o. 49
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V307C IN KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE

c) In katera od naslednjih dveh trditev je bližja vašemu mnenju? Pomembni sta tako enakost kot varnost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo...

Vrednost 91216 Frekvenca
1 bi ocenil/a, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in 358
2 bi ocenil/a, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni ogroženo in se počutim varnega 582
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 52
9 ne vem, b.o. 61
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V308A narod v3.08 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

a) narod

Vrednost 92215 Frekvenca
1 pozitiven 12
2 3 - negativen 26
4 niti pozitiven niti negativen 637
5 zelo negativen 149
9 ne vem, b.o. 26
3 niti, niti 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308B socializem

b) socializem

Vrednost 93214 Frekvenca
1 zelo negativen 49
2 negativen 174
3 niti, niti 444
4 pozitiven 295
5 zelo pozitiven 42
9 ne vem 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308C ukinitev smrtne kazni

c) ukinitev smrtne kazni

Vrednost 94213 Frekvenca
1 zelo negativen 66
2 negativen 182
3 niti, niti 229
4 pozitiven 348
5 zelo pozitiven 188
9 ne vem 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308D globalizacija

d) globalizacija

Vrednost 95212 Frekvenca
1 zelo negativen 72
2 negativen 174
3 niti, niti 402
4 pozitiven 205
5 zelo pozitiven 34
9 ne vem 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308E pravica do splava

e) pravica do splava

Vrednost 96211 Frekvenca
1 zelo negativen 45
2 negativen 107
3 niti, niti 171
4 pozitiven 428
5 zelo pozitiven 266
9 ne vem 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308F internet

f) internet

Vrednost 97210 Frekvenca
1 zelo negativen 14
2 negativen 30
3 niti, niti 136
4 pozitiven 481
5 zelo pozitiven 316
9 ne vem 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308G slovensko domobranstvo

g) slovensko domobranstvo

Vrednost 98209 Frekvenca
1 zelo negativen 156
2 negativen 270
3 niti, niti 365
4 pozitiven 120
5 zelo pozitiven 21
9 ne vem 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308H verouk v solah

h) verouk v šolah

Vrednost 99208 Frekvenca
1 zelo negativen 237
2 negativen 313
3 niti, niti 265
4 pozitiven 182
5 zelo pozitiven 33
9 ne vem 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308I sindikalne pravice delavcev

i) sindikalne pravice delavcev

Vrednost 100207 Frekvenca
1 zelo negativen 13
2 negativen 26
3 niti, niti 132
4 pozitiven 598
5 zelo pozitiven 251
9 ne vem 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308J slovenski partizani

j) slovenski partizani

Vrednost 101206 Frekvenca
1 zelo negativen 16
2 negativen 66
3 niti, niti 360
4 pozitiven 411
5 zelo pozitiven 119
9 ne vem 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308K enakost med spoloma

k) enakost med spoloma

Vrednost 102205 Frekvenca
1 zelo negativen 13
2 negativen 20
3 niti, niti 104
4 pozitiven 486
5 zelo pozitiven 405
9 ne vem 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308L majhne socialne razlike

l) majhne socialne razlike

Vrednost 103204 Frekvenca
1 zelo negativen 8
2 negativen 45
3 niti, niti 137
4 pozitiven 512
5 zelo pozitiven 328
9 ne vem 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308M kapitalizem

m) kapitalizem

Vrednost 104203 Frekvenca
1 zelo negativen 85
2 negativen 274
3 niti, niti 457
4 pozitiven 125
5 zelo pozitiven 14
9 ne vem 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308N liberalizem

n) liberalizem

Vrednost 105202 Frekvenca
1 zelo negativen 43
2 negativen 165
3 niti, niti 435
4 pozitiven 214
5 zelo pozitiven 59
9 ne vem 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308O vracanje premozenja

o) vračanje premoženja

Vrednost 106201 Frekvenca
1 zelo negativen 73
2 negativen 161
3 niti, niti 323
4 pozitiven 345
5 zelo pozitiven 92
9 ne vem 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308P Evropa

p) Evropa

Vrednost 107200 Frekvenca
1 zelo negativen 17
2 negativen 51
3 niti, niti 246
4 pozitiven 496
5 zelo pozitiven 192
9 ne vem 51
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V309A druzini in sorodnikom v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

a) družini in sorodnikom

Vrednost 108199 Frekvenca
1 v celoti 9
2 precej 36
3 le malo 328
4 sploh nič 674
9 ne vem, b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309B cerkvi in duhovnikom v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

b) cerkvi in duhovnikom

Vrednost 109198 Frekvenca
1 v celoti 339
2 precej 436
3 le malo 207
4 sploh nič 50
9 ne vem, b.o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309C sosedom v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

c) sosedom

Vrednost 110197 Frekvenca
1 v celoti 94
2 precej 378
3 le malo 487
4 sploh nič 89
9 ne vem, b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309D TV, casopisom, radiu v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

d) televiziji, časopisom, radiu

Vrednost 111196 Frekvenca
1 v celoti 75
2 precej 477
3 le malo 450
4 sploh nič 46
9 ne vem, b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309E solam v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 112195 Frekvenca
1 v celoti 19
2 precej 148
3 le malo 666
4 sploh nič 212
9 ne vem, b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309F sindikatom v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

f) sindikatom

Vrednost 113194 Frekvenca
1 v celoti 102
2 precej 418
3 le malo 405
4 sploh nič 60
9 ne vem, b.o. 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309G bogu v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

g) bogu

Vrednost 114193 Frekvenca
1 v celoti 322
2 precej 276
3 le malo 232
4 sploh nič 172
9 ne vem, b.o. 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309H politicnim strankam v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

h) političnim strankam

Vrednost 115192 Frekvenca
1 v celoti 360
2 precej 562
3 le malo 97
4 sploh nič 9
9 ne vem, b.o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309I drzavnemu zboru v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

i) Državnemu zboru

Vrednost 116191 Frekvenca
1 v celoti 216
2 precej 568
3 le malo 224
4 sploh nič 15
9 ne vem, b.o. 30
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309J predsedniku rep. v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

j) predsedniku republike

Vrednost 117190 Frekvenca
1 v celoti 150
2 precej 437
3 le malo 365
4 sploh nič 79
9 ne vem, b.o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309K vladi v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

k) Vladi Republike Slovenije

Vrednost 118189 Frekvenca
1 v celoti 147
2 precej 508
3 le malo 329
4 sploh nič 49
9 ne vem, b.o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309L predsedniku vlade v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

l) predsedniku vlade

Vrednost 119188 Frekvenca
1 v celoti 151
2 precej 462
3 le malo 354
4 sploh nič 62
9 ne vem, b.o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309M vojski v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

m) Slovenski vojski

Vrednost 120187 Frekvenca
1 v celoti 103
2 precej 345
3 le malo 450
4 sploh nič 110
9 ne vem, b.o. 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309N sodiscem v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

n) sodiščem

Vrednost 121186 Frekvenca
1 v celoti 181
2 precej 462
3 le malo 335
4 sploh nič 48
9 ne vem, b.o. 27
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309O policiji v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

o) policiji

Vrednost 122185 Frekvenca
1 v celoti 138
2 precej 428
3 le malo 412
4 sploh nič 58
9 ne vem, b.o. 17
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309P bankam v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

p) bankam

Vrednost 123184 Frekvenca
1 v celoti 75
2 precej 362
3 le malo 506
4 sploh nič 90
9 ne vem, b.o. 20
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309R gospodarstvu v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

r) gospodarstvu, podjetjem

Vrednost 124183 Frekvenca
1 v celoti 45
2 precej 423
3 le malo 499
4 sploh nič 49
9 ne vem, b.o. 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309S tolarju v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

s) slovenskemu tolarju

Vrednost 125182 Frekvenca
1 v celoti 35
2 precej 292
3 le malo 572
4 sploh nič 124
9 ne vem, b.o. 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309T banki Slovenije v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

t) Banki Slovenije

Vrednost 126181 Frekvenca
1 v celoti 70
2 precej 339
3 le malo 522
4 sploh nič 86
9 ne vem, b.o. 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309U varuhu clovekovih pravic v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

u) varuhu človekovih pravic

Vrednost 127180 Frekvenca
1 v celoti 73
2 precej 348
3 le malo 466
4 sploh nič 117
9 ne vem, b.o. 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309V Rdecemu krizu v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

v) Rdečemu križu

Vrednost 128179 Frekvenca
1 v celoti 236
2 precej 440
3 le malo 303
4 sploh nič 58
9 ne vem, b.o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309Z NATO v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

z) organizacija NATO

Vrednost 129178 Frekvenca
1 v celoti 140
2 precej 453
3 le malo 328
4 sploh nič 52
9 ne vem, b.o. 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309X EU v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

x) Evropska unija (EU)

Vrednost 130177 Frekvenca
1 v celoti 51
2 precej 332
3 le malo 490
4 sploh nič 103
9 ne vem, b.o. 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309Y OZN v3.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: Kako zaupate:

y) Organizacija združenih narodov (OZN)

Vrednost 131176 Frekvenca
1 v celoti 55
2 precej 339
3 le malo 464
4 sploh nič 101
9 ne vem, b.o. 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V310 KATERA TRDITEV JE NAJBLIZE VASEMU MNENJU

v3.10 Spodaj so zapisani trije značilni pogledi na družbo, ki v njej živimo. Kateri izmed njih je najbliže vašemu mnenju?

Vrednost 132175 Frekvenca
1 z odločno akcijo je treba korenito spremeniti celoten način delovanja naše družbe 159
2 našo družbo je treba postopoma izboljšati z reformami 701
3 našo družbo, tako kot je sedaj, je treba braniti pred vsakršnim prevratom 115
9 ne vem, b.o. 78
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V311 ALI JE BOLJE, DA VODITELJ STRANKE...

v3.11 Različne politične stranke imajo različna stališča o tem, kako naj voditelj stranke opravlja svojo vlogo. Ali je po vašem mnenju bolje...

Vrednost 133174 Frekvenca
1 da voditelj stranke trdno zagovarja svoja prepričanja, čeprav drugi s tem ne soglašajo, ali je bolje... 102
2 da voditelj stranke sodeluje tudi z drugače mislečimi, pa čeprav to pomeni sklepanje kompromisov glede nekaterih pomembnih načel 864
9 ne vem, b.o. 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V401 POMEMBNOST TEGA, KDO JE NA OBLASTI

v4.00 ODNOS DO POLITIKE, STRANK IN VOLITVE v4.01 Nekateri ljudje trdijo, da je pomembno, kdo je na oblasti, drugi pa pravijo, da to ni pomembno. Prosimo vas, da izrazite svoje stališče s pomočjo spodnje lestvice.

Vrednost 134173 Frekvenca
1 Pomembno je 511
2 2 229
3 3 154
4 4 86
5 Ni pomembno 57
9 ne vem kdo je na oblasti, b.o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V402 POMEMBNOST TEGA, KOGA LJUDJE VOLIJO

v4.02 Nekateri pravijo, da ni pomembno, koga ljudje volijo, saj se stvari zaradi tega ne bodo spremenile, drugi pa pravijo, da se glede na to, koga voliš, stvari lahko spremenijo. Kam bi vi uvrstili sami sebe?

Vrednost 135172 Frekvenca
1 To koga ljudje volijo, vpliva na stvari 82
2 2 68
3 3 192
4 4 329
5 Ni pomembno, kdo bo izvoljen, saj se ne bo nič spremenilo 362
9 ne vem, b.o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V403 ALI VECINA LJUDI POVE, KAJ MISLI O POLIT

v4.03 Kadar prosimo ljudi, naj nam povedo svoja mnenja, ali sodite, da večina ljudi v Sloveniji pove tisto, kar res mislijo o politiki, ali sodite, da večina ljudi običajno skriva svoje pravo mišljenje o politiki? Kam bi se torej vi uvrstili na tej lestvici?

Vrednost 136171 Frekvenca
1 Večina ljudi pove tisto, kar res mislijo o politiki 175
2 2 226
3 3 257
4 4 206
5 Večina ljudi običajno skriva svoje pravo mišljenje o politiki 157
9 ne vem, b.o. 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V404 SE STRANKE ZANIMAJO, KAJ SI LJUDJE MISLI

v4.04 Nekateri ljudje pravijo, da se stranke v Sloveniji zanimajo za to, kaj si običajni ljudje mislijo, drugi pa pravijo, da strank to ne zanima. Kam bi se uvrstili vi na spodnji lestvici?

Vrednost 137170 Frekvenca
1 Stranke v Sloveniji se zanimajo za to, kaj si običajni ljudje mislijo 61
2 2 153
3 3 356
4 4 245
5 Stranke v Sloveniji se ne zanimajo za to, kaj si običajni ljudje mislijo 209
9 ne vem, b.o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V405 SO POLIT.STRENKE NUJNE ZA DELOVANJE POLI

v4.05 Nekateri pravijo, da so politične stranke nujne za delovanje političnega sistema v Sloveniji, drugi pa mislijo, da v Sloveniji politične stranke niso nujne. Kam bi se uvrstili vi na spodnji lestvici?

Vrednost 138169 Frekvenca
1 Politične stranke so nujne za delovanje političnega sistema v Sloveniji 288
2 2 251
3 3 293
4 4 104
5 Politične stranke niso nujne za delovanje političnega sistema v Sloveniji 69
9 ne vem, 48
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V406 STE BLIZU KAKI POLIT.STRANKI?

v4.06 Ali običajno zase mislite, da ste blizu kaki določeni politični stranki?

Vrednost 139168 Frekvenca
1 da 192
2 ne preskok na v4.08 835
9 ne vem preskok na v4.08 26
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V407 KATERA STRANKA JE TO?

v4.07 Katera stranka je to?

Vrednost 140167 Frekvenca
99 ni navedel stranke, ne vem, b. o. preskok na v4.08 411
1 DESUS 4
2 LDS 57
3 SLS 16
4 SNS 11
5 SDS 30
6 NSI 16
7 ZLSD 34
8 SMS 7
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V408 STE NEKI POLIT.STRANKI VENDARLE BLIZJE K

v4.08 Ali čutite, da ste neki politični stranki vendarle nekoliko bliže kot drugim?

Vrednost 141166 Frekvenca
1 da 227
2 ne preskok na v4.10 624
9 ne vem preskok na v4.10 81
" " 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V409 KATERA STRANKA JE TO?

v4.09 Katera stranka je to?

Vrednost 142165 Frekvenca
99 mašilo 393
1 DESUS 6
2 LDS 69
3 SLS 14
4 SNS 12
5 SDS 45
6 NSI 12
7 ZLSD 14
8 SMS 9
" " 480

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V410 STE SLISALI ZA ZAMENJAVO IMENA SDS?

v4.10 Nedavno se je socialdemokratska stranka Slovenije preimenovala v Slovensko demokratsko stranko (SDS). Ste o tem morda kaj slišali?

Vrednost 143164 Frekvenca
1 da 684
2 ne 364
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V411A DESUS

v4.11 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parla- mentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev

Vrednost 144163 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 161
1 1 78
2 2 85
3 3 130
4 4 84
5 5 151
6 6 73
7 7 44
8 8 38
9 9 15
10 zelo sem naklonjen 38
98 ne pozna 46
99 ne vem, b. o. 110
" " 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V411B LDS

b) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Vrednost 145162 Frekvenca
0 0 - sploh nisem naklonjen 144
1 1 55
2 2 82
3 3 104
4 4 75
5 5 143
6 6 66
7 7 87
8 8 86
9 9 33
10 10 - zelo sem naklonjen 41
98 ne pozna 39
99 ne vem 98
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V411C SLS

c) SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS)

Vrednost 146161 Frekvenca
0 0 - sploh nisem naklonjen 139
1 1 61
2 2 111
3 3 145
4 4 98
5 5 180
6 6 63
7 7 40
8 8 35
9 9 11
10 10 - zelo sem naklonjen 21
98 ne pozna 41
99 ne vem 107
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V411D SNS

d) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Vrednost 147160 Frekvenca
0 0 - sploh nisem naklonjen 188
1 1 95
2 2 106
3 3 146
4 4 102
5 5 140
6 6 36
7 7 44
8 8 23
9 9 7
10 10 - zelo sem naklonjen 18
98 ne pozna 39
99 ne vem 109
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V411E SDS

e) Slovenska demokratska stranka (SDS - Janša)

Vrednost 148159 Frekvenca
0 0 - sploh nisem naklonjen 152
1 1 65
2 2 80
3 3 135
4 4 98
5 5 142
6 6 74
7 7 63
8 8 55
9 9 15
10 10 - zelo sem naklonjen 39
98 ne pozna 33
99 ne vem 102
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V411F NSI

f) Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI)

Vrednost 149158 Frekvenca
0 0 - sploh nisem naklonjen 195
1 1 112
2 2 117
3 3 131
4 4 61
5 5 115
6 6 42
7 7 56
8 8 31
9 9 21
10 10 - zelo sem naklonjen 26
98 ne pozna 41
99 ne vem 105
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V411G ZLSD

g) Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)

Vrednost 150157 Frekvenca
0 0 - sploh nisem naklonjen 145
1 1 61
2 2 83
3 3 142
4 4 86
5 5 144
6 6 75
7 7 64
8 8 46
9 9 31
10 10 - zelo sem naklonjen 22
98 ne pozna 42
99 ne vem 112
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V411H SMS

h) Stranka mladih Slovenije (SMS)

Vrednost 151156 Frekvenca
0 0 - sploh nisem naklonjen 129
1 1 60
2 2 66
3 3 111
4 4 92
5 5 149
6 6 82
7 7 70
8 8 68
9 9 41
10 10 - zelo sem naklonjen 36
98 ne pozna 43
99 ne vem 106
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V412A Rop v4.12 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

a) Anton Rop

Vrednost 152155 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 122
1 1 54
2 2 80
3 3 94
4 4 72
5 5 179
6 6 85
7 7 76
8 8 88
9 9 46
10 zelo sem naklonjen 54
98 ne pozna 17
99 ne vem, b. o. 86
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V412B But v4.12 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

b) Franci But

Vrednost 153154 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 128
1 1 65
2 2 128
3 3 132
4 4 150
5 5 161
6 6 64
7 7 47
8 8 34
9 9 14
10 zelo sem naklonjen 17
98 ne pozna 24
99 ne vem, b. o. 89
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V412C Jelincic v4.12 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

c) Zmago Jelinčič

Vrednost 154153 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 186
1 1 105
2 2 119
3 3 122
4 4 73
5 5 146
6 6 65
7 7 59
8 8 50
9 9 16
10 zelo sem naklonjen 22
98 ne pozna 13
99 ne vem, b. o. 77
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V412D Jansa v4.12 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

d) Janez Janša

Vrednost 155152 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 134
1 1 82
2 2 108
3 3 115
4 4 109
5 5 148
6 6 71
7 7 73
8 8 61
9 9 18
10 zelo sem naklonjen 42
98 ne pozna 11
99 ne vem, b. o. 80
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V412E Bajuk v4.12 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

e) Andrej Bajuk

Vrednost 156151 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 206
1 1 115
2 2 138
3 3 130
4 4 70
5 5 111
6 6 40
7 7 33
8 8 36
9 9 20
10 zelo sem naklonjen 30
98 ne pozna 36
99 ne vem, b. o. 88
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V412F Pahor v4.12 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

f) Borut Pahor

Vrednost 157150 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 92
1 1 33
2 2 49
3 3 105
4 4 87
5 5 154
6 6 117
7 7 104
8 8 100
9 9 61
10 zelo sem naklonjen 44
98 ne pozna 21
99 ne vem, b. o. 86
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V412G Rous v4.12 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

g) Anton Rous

Vrednost 158149 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 138
1 1 56
2 2 91
3 3 99
4 4 55
5 5 100
6 6 28
7 7 33
8 8 29
9 9 4
10 zelo sem naklonjen 40
98 ne pozna 255
99 ne vem, b. o. 125
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V412H Cernjak v4.12 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

h) Dominik S. Černjak

Vrednost 159148 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 165
1 1 85
2 2 104
3 3 110
4 4 80
5 5 120
6 6 57
7 7 39
8 8 29
9 9 21
10 zelo sem naklonjen 24
98 ne pozna 113
99 ne vem, b. o. 106
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V412I Drnovsek v4.12 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

i) Janez Drnovšek

Vrednost 160147 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 92
1 1 34
2 2 59
3 3 79
4 4 55
5 5 115
6 6 101
7 7 103
8 8 140
9 9 102
10 zelo sem naklonjen 100
98 ne pozna 6
99 ne vem, b. o. 67
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V412J Kucan v4.12 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

j) Milan Kučan

Vrednost 161146 Frekvenca
0 sploh nisem naklonjen 79
1 1 40
2 2 40
3 3 58
4 4 49
5 5 99
6 6 72
7 7 68
8 8 132
9 9 133
10 zelo sem naklonjen 209
98 ne pozna 7
99 ne vem, b. o. 67
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V413 SAMOOPREDELITEV LEVO-DESNO

v4.13 V politiki ljudje pogosto govorijo o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levico in 10 desnico?

Vrednost 162145 Frekvenca
0 LEVICA 30
1 1 21
2 2 47
3 3 73
4 4 58
5 5 366
6 6 56
7 7 49
8 8 23
9 9 11
10 DESNICA 21
99 ne vem,b.o. 291
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V414A DESUS v4.14 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer "0" pomeni levico, "10" pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne politične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke?

a) Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Vrednost 163144 Frekvenca
0 LEVICA 29
1 1 33
2 2 64
3 3 113
4 4 92
5 5 148
6 6 52
7 7 35
8 8 22
9 9 6
10 DESNICA 19
99 ne vem,b.o. 384
98 ne pozna 54
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V414B LDS

b) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Vrednost 164143 Frekvenca
0 0 - levo 74
1 1 85
2 2 91
3 3 67
4 4 80
5 5 118
6 6 49
7 7 33
8 8 29
9 9 8
10 10 - desno 17
98 ne pozna 44
99 ne vem 356
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V414C SLS

c) SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS)

Vrednost 165142 Frekvenca
0 0 - levo 12
1 1 7
2 2 23
3 3 52
4 4 65
5 5 167
6 6 104
7 7 103
8 8 65
9 9 17
10 10 - desno 23
98 ne pozna 45
99 ne vem 368
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V414D SNS

d) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Vrednost 166141 Frekvenca
0 0 - levo 36
1 1 29
2 2 35
3 3 78
4 4 84
5 5 157
6 6 60
7 7 45
8 8 40
9 9 34
10 10 - desno 33
98 ne pozna 46
99 ne vem 375
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V414E SDS

e) Slovenska demokratska stranka (SDS - Janša)

Vrednost 167140 Frekvenca
0 0 - levo 11
1 1 6
2 2 23
3 3 49
4 4 45
5 5 136
6 6 77
7 7 95
8 8 99
9 9 45
10 10 - desno 55
98 ne pozna 43
99 ne vem 367
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V414F NSI

f) Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI)

Vrednost 168139 Frekvenca
0 0 - levo 13
1 1 17
2 2 26
3 3 40
4 4 36
5 5 104
6 6 53
7 7 90
8 8 88
9 9 78
10 10 - desno 96
98 ne pozna 46
99 ne vem 364
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V414G ZLSD

g) Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)

Vrednost 169138 Frekvenca
0 0 - levo 45
1 1 90
2 2 68
3 3 103
4 4 87
5 5 126
6 6 47
7 7 34
8 8 22
9 9 6
10 10 - desno 13
98 ne pozna 45
99 ne vem 365
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V414H SMS

h) Stranka mladih Slovenije (SMS)

Vrednost 170137 Frekvenca
0 0 - levo 18
1 1 22
2 2 55
3 3 77
4 4 90
5 5 219
6 6 54
7 7 30
8 8 21
9 9 18
10 10 - desno 22
98 ne pozna 45
99 ne vem 380
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V415 ALI STRANKE V DRZ.ZBORU ZASTOPAJO INTERE

v4.15 Ali menite, da stranke v državnem zboru zastopajo interese skupine oz. sloja ljudi, ki mu tudi vi pripadate?

Vrednost 171136 Frekvenca
1 da, zastopajo v veliki meri 90
2 le deloma zastopajo 733
3 ne, sploh ne zastopajo 179
9 ne vem, b.o. 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V416 LETA 2000 je volil...

v4.16 Kako ste ravnali ob zadnjih volitvah v Državni zbor oktobra 2000? Ali ste volili? (Če da) Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste volili?

Vrednost 172135 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 21
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 266
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 47
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 27
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 101
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 37
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 51
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 32
96 druga stranka 6
97 ne vem, se ne spomnim 214
99 nisem volil, volila, b.o. 41
98 nisem volil-a 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V417 LETA 1996 je volil...

v4.17 In kako ste ravnali ob volitvah v Državni zbor leta 1996? Ali ste tedaj volili? (Če da) Se morda spomnite, za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste volili?

Vrednost 173134 Frekvenca
1 DS - Demokratsko stranko 3
2 LDS - Liberalno demokratsko stranko 226
3 DESUS - Demokratično stranko upokojencev Slovenije 8
4 SLS - Slovensko ljudsko stranko 48
5 SNS - Slovensko nacionalno stranko 17
6 SDS - Socialdemokratsko stranko Slovenije 62
7 SKD - Slovenske krščanske demokrate 27
8 ZLSD - Združeno listo socialnih demokratov 37
9 ZS - Zelene Slovenije 11
96 druge stranke 1
97 ne vem, koga sem volil, se ne spominjam 351
99 nisem volil, b.o. 42
98 nisem volil-a 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V418 ZA KOGA GLASOVAL V 2.KROGU PRED.VOLITEV?

v4.18 Ali ste se udeležili drugega kroga volitev predsednika republike lani decembra? Za koga ste glasovali? Ali za...

Vrednost 174133 Frekvenca
1 Barbaro Brezigar ali za 264
2 Janeza Drnovška 518
8 se ne spomni 54
9 se ni udeležil volitev 216
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V419 ZA KATERO STRANKO NE BI V NOBENEM PRIMER

v4.19 V Državnem zboru je sedaj zastopanih osem strank. Ali je med njimi kakšna, za katero vi v nobenem primeru ne bi glasovali? (Možen je le en odgovor!)

Vrednost 175132 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 45
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 54
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 14
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 138
5 Slovenska demokratska stranka (SDS - Janša) 66
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 172
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 27
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 20
98 take stranke ni 312
99 ne vem, b.o. 205
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420A1 delavci v tovarnah v4.20 Navedli vam bomo nekatere družbene sloje oz. skupine. Povejte nam, katera politična stranka najbolj zastopa interese posamezne skupine ali sloja. Katera stranka torej najbolj zastopa interese ... delavcev v tovarnah, v podjetjih? Ali lahko navedete še drugo stranko, ki tudi zastopa interese iste skupine... delavcev ...?

(Šifriraj prvo in drugo navedbo na osnovi liste strank iz vpr. v4.19!)

Vrednost 176131 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 25
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 112
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 48
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 16
5 Slovenska demokratska stranka (SDS - Janša) 89
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 23
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 108
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 10
88 nobena ne zastopa 158
98 take stranke ni 0
99 ne vem, b.o. 460
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420B1 drzavni uradniki

B)I. državnih uradnikov

Vrednost 177130 Frekvenca
1 DESUS 7
2 LDS 318
3 SLS 17
4 SNS 9
5 SDS 31
6 NSI 7
7 ZLSD 34
8 SMS 3
88 nobena 83
99 ne vem, b.o. 539
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420C1 upokojenci

C)I. upokojencev

Vrednost 178129 Frekvenca
1 DESUS 544
2 LDS 27
3 SLS 12
4 SNS 2
5 SDS 7
6 NSI 6
7 ZLSD 9
8 SMS 4
88 nobena 65
99 ne vem, b.o. 372
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420D1 kmetje

D)I. kmetov in prebivalcev podeželja

Vrednost 179128 Frekvenca
1 DESUS 10
2 LDS 24
3 SLS 434
4 SNS 12
5 SDS 18
6 NSI 33
7 ZLSD 17
8 SMS 1
88 nobena 71
99 ne vem, b.o. 429
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420E1 delnicarji, menedzerji

E)I. delničarjev, lastnikov, menedžerjev

Vrednost 180127 Frekvenca
1 DESUS 7
2 LDS 321
3 SLS 11
4 SNS 12
5 SDS 19
6 NSI 12
7 ZLSD 35
8 SMS 11
88 nobena 80
99 ne vem, b.o. 534
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420F1 mladi

F)I. mladih ljudi

Vrednost 181126 Frekvenca
1 DESUS 1
2 LDS 25
3 SLS 9
4 SNS 4
5 SDS 8
6 NSI 5
7 ZLSD 7
8 SMS 521
88 nobena 80
99 ne vem, b.o. 388
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420G1 prebivalci vecjih mest

G)I. prebivalcev večjih mest

Vrednost 182125 Frekvenca
1 DESUS 6
2 LDS 259
3 SLS 10
4 SNS 15
5 SDS 31
6 NSI 10
7 ZLSD 46
8 SMS 9
88 nobena 100
99 ne vem, b.o. 562
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420H1 ucitelji,zdravniki,kulturniki

H)I. učiteljev, profesorjev, zdravnikov, kulturnih delavcev ipd.

Vrednost 183124 Frekvenca
1 DESUS 10
2 LDS 216
3 SLS 20
4 SNS 15
5 SDS 26
6 NSI 17
7 ZLSD 36
8 SMS 13
88 nobena 108
99 ne vem, b.o. 588
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420A2 delavci v tovarnah

A)II. delavcev v tovarnah, v podjetjih

Vrednost 184123 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 12
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 60
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 38
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 22
5 Slovenska demokratska stranka (SDS - Janša) 56
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 29
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 48
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 21
88 nobena ne zastopa 166
98 take stranke ni 0
99 ne vem, b.o. 585
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420B2 drzavni uradniki

B)II. državnih uradnikov

Vrednost 185122 Frekvenca
1 DESUS 7
2 LDS 29
3 SLS 33
4 SNS 23
5 SDS 30
6 NSI 14
7 ZLSD 115
8 SMS 9
88 nobena 111
99 ne vem, b.o. 665
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420C2 upokojenci

C)II. upokojencev

Vrednost 186121 Frekvenca
1 DESUS 16
2 LDS 66
3 SLS 34
4 SNS 10
5 SDS 19
6 NSI 45
7 ZLSD 59
8 SMS 6
88 nobena 116
99 ne vem, b.o. 663
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420D2 kmetje

D)II. kmetov in prebivalcev podeželja

Vrednost 187120 Frekvenca
1 DESUS 14
2 LDS 25
3 SLS 23
4 SNS 19
5 SDS 29
6 NSI 134
7 ZLSD 29
8 SMS 6
88 nobena 107
99 ne vem, b.o. 653
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420E2 delnicarji, menedzerji

E)II. delničarjev, lastnikov, menedžerjev

Vrednost 188119 Frekvenca
1 DESUS 6
2 LDS 30
3 SLS 25
4 SNS 18
5 SDS 42
6 NSI 16
7 ZLSD 96
8 SMS 14
88 nobena 111
99 ne vem, b.o. 679
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420F2 mladi

F)II. mladih ljudi

Vrednost 189118 Frekvenca
1 DESUS 3
2 LDS 86
3 SLS 17
4 SNS 29
5 SDS 31
6 NSI 20
7 ZLSD 40
8 SMS 28
88 nobena 122
99 ne vem, b.o. 659
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420G2 prebivalci vecjih mest

G)II. prebivalcev večjih mest

Vrednost 190117 Frekvenca
1 DESUS 9
2 LDS 31
3 SLS 15
4 SNS 19
5 SDS 37
6 NSI 12
7 ZLSD 103
8 SMS 12
88 nobena 118
99 ne vem, b.o. 679
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420H2 ucitelji,zdravniki,kulturniki

H)II. učiteljev, profesorjev, zdravnikov, kulturnih delavcev ipd.

Vrednost 191116 Frekvenca
1 DESUS 4
2 LDS 38
3 SLS 18
4 SNS 11
5 SDS 37
6 NSI 23
7 ZLSD 68
8 SMS 11
88 nobena 128
99 ne vem, b.o. 699
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V421A1 zagotavljanje zaposlovanja v4.21 In katera stranka se najbolj zavzema za reševanje naslednjih problemov oz. je za te probleme najbolj zavzeta, kompetentna ... Ali lahko navedete še eno kompetentno stranko za ta problem?

(Šifriraj prvo in drugo navedbo na osnovi liste strank iz vprašanja v4.19!)

Vrednost 192115 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 10
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 161
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 33
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 12
5 Slovenska demokratska stranka (SDS - Janša) 69
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 19
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 78
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 26
88 nobena ne zastopa 141
98 take stranke ni 0
99 ne vem, b.o. 499
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V421B1 dostopnost izobrazevanja

B)I. dostopnost in razvoj izobraževanja

Vrednost 193114 Frekvenca
1 DESUS 8
2 LDS 193
3 SLS 14
4 SNS 10
5 SDS 38
6 NSI 25
7 ZLSD 40
8 SMS 105
88 nobena 98
99 ne vem, b.o. 517
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V421C1 gospodarski razvoj

C)I. gospodarski razvoj

Vrednost 194113 Frekvenca
1 DESUS 8
2 LDS 248
3 SLS 43
4 SNS 14
5 SDS 60
6 NSI 23
7 ZLSD 36
8 SMS 5
88 nobena 101
99 ne vem, b.o. 509
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V421D1 pravna drzava,demokracija

D)I. pravno državo in razvoj demokracije

Vrednost 195112 Frekvenca
1 DESUS 8
2 LDS 190
3 SLS 15
4 SNS 20
5 SDS 108
6 NSI 35
7 ZLSD 41
8 SMS 5
88 nobena 103
99 ne vem, b.o. 524
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V421E1 uveljavljanje Slovenije v Evropi

E)I. uveljavljanje Slovenije v Evropi in svetu

Vrednost 196111 Frekvenca
1 DESUS 5
2 LDS 314
3 SLS 21
4 SNS 17
5 SDS 46
6 NSI 27
7 ZLSD 23
8 SMS 10
88 nobena 78
99 ne vem, b.o. 507
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V421F1 dostopnost,razvoj zdravstva

F)I. dostopnost in razvoj zdravstva

Vrednost 197110 Frekvenca
1 DESUS 34
2 LDS 172
3 SLS 27
4 SNS 14
5 SDS 42
6 NSI 21
7 ZLSD 51
8 SMS 2
88 nobena 121
99 ne vem, b.o. 561
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V421G1 uveljavljanje nac.interesov

G)I. uveljavljanje nacionalnih interesov

Vrednost 198109 Frekvenca