Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM111
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM111_V1
Glavni avtor(ji):
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Stanojević, Miroslav
 • Ignjatović, Miroljub
 • Černigoj-Sadar, Nevenka
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Kramberger, Anton
 • Jančič, Zlatko
 • Podnar, Klement
 • Golob-Podnar, Urša
 • Pavlin, Samo
 • Mesner-Andolšek, Dana
 • Ilič, Branko
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka raziskava vsebuje vprašanja o odnosu posameznika do različnih družbenih tem kot so pravni sistem, spol in gospodarstvo. Poglobljeno obravnavane teme zajemajo okolje, vlogo vlade, družbeno neenakost, socialno podporo, vlogo družine in spola, delovno usmeritev, vpliv religije, vedenja in verovanj na družbene in politične preference, ter nacionalno identiteto. Sodelujoče države so različne od enega do drugega tematskega modula. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP 40 držav članic po vsem svetu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

okolje, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, okoljska problematika, odnos do onesnaževanja, onesnaževanje, zaupanje v zdravstveni sistem, ocena zdravstvenega stanja, zadovoljstvo z zdravstveno oskrbo, zadovoljstvo z življenjem, brezposelnost, delovna aktivnost, zaposlitev, delovno mesto, delovno okolje, status organizacije, odnos delo družina, psihološko nasilje na delovnem mestu (mobing), vloga spolov, družinsko življenje, družinska podpora, družinski odnosi, blaginja, demografija

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
stališča o okolju
zdravje in zdravstveno varstvo
delo in družina
psihično nasilje na delovnem mestu
kakovost življenja in dela


Povzetek:

Slovensko javno mnenje 2011/1 je sklop raziskav, ki so del serije Slovensko javno mnenje. Je prva od dveh izvedb raziskave v letu 2011. Vprašalnik vključuje 4 vsebinske sklope, ki pokrivajo različne nacionalne in mednarodne raziskave: Okolje ISSP 2010, Zdravje in zdravstveno varstvo ISSP 2011, Raziskavo o odnosu delo-družina ter Psihično nasilje na delovnem mestu. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1800, realiziran vzorec: N=1082) polnoletnih prebivalcev Republike Slovenije. Potekala je med marcem in junijem 2011, pri čemer je 52 anketarjev zbiralo podatke v 150 izbranih krajevnih okoljih v Sloveniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 9. marec 2011 - 15. junij 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM111 - Slovensko javno mnenje 2011/1 [datoteka podatkov]

ID datoteke: SJM111_P1_SL_V1_R2

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 433
 • število enot: 1082

Verzija: 31. december 2013

Spremenljivke

E1a Katera od navedenih tem je v Sloveniji danes najbolj pereča?

E1a Katera od navedenih tem je v Sloveniji danes najbolj pereča?

Vrednost 13 Frekvenca
1 zdravstveno varstvo 174
2 izobraževanje 25
3 kriminal 116
4 okolje 31
5 priseljevanje 9
6 gospodarstvo 442
7 terorizem 3
8 revščina 260
9 nič od navedenega 11
98 ne vem 10
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1071 11 1 9

E1b In katera je naslednja najbolj pereča tematika?

E1b In katera je naslednja najbolj pereča tematika?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zdravstveno varstvo 209
2 izobraževanje 52
3 kriminal 162
4 okolje 74
5 priseljevanje 16
6 gospodarstvo 214
7 terorizem 17
8 revščina 278
9 nič od navedenega 16
98 ne vem 39
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 44 1 9

E2a Privatno podjetništvo je najboljše zagotovilo za rešitev gospodarskih problemov Slovenije. V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjima izjavama?

E2a Privatno podjetništvo je najboljše zagotovilo za rešitev gospodarskih problemov Slovenije.

Vrednost 31 Frekvenca
1 močno soglašam 50
2 soglašam 319
3 niti-niti 323
4 ne soglašam 254
5 sploh ne soglašam 52
8 ne vem 81
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 84 1 5

E1a Katera od navedenih tem je v Sloveniji danes najbolj pereča?

E1a Katera od navedenih tem je v Sloveniji danes najbolj pereča?

Vrednost 1433 Frekvenca
1 zdravstveno varstvo 174
2 izobraževanje 25
3 kriminal 116
4 okolje 31
5 priseljevanje 9
6 gospodarstvo 442
7 terorizem 3
8 revščina 260
9 nič od navedenega 11
98 ne vem 10
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1071 11 1 9

E1b In katera je naslednja najbolj pereča tematika?

E1b In katera je naslednja najbolj pereča tematika?

Vrednost 2432 Frekvenca
1 zdravstveno varstvo 209
2 izobraževanje 52
3 kriminal 162
4 okolje 74
5 priseljevanje 16
6 gospodarstvo 214
7 terorizem 17
8 revščina 278
9 nič od navedenega 16
98 ne vem 39
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1038 44 1 9

E2a Privatno podjetništvo je najboljše zagotovilo za rešitev gospodarskih problemov Slovenije. V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjima izjavama?

E2a Privatno podjetništvo je najboljše zagotovilo za rešitev gospodarskih problemov Slovenije.

Vrednost 3431 Frekvenca
1 močno soglašam 50
2 soglašam 319
3 niti-niti 323
4 ne soglašam 254
5 sploh ne soglašam 52
8 ne vem 81
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 84 1 5

E2b Vlada je odgovorna za to, da zmanjša razlike v dohodkih med ljudmi z visokimi in z nizkimi dohodki.

E2b Vlada je odgovorna za to, da zmanjša razlike v dohodkih med ljudmi z visokimi in z nizkimi dohodki.

Vrednost 4430 Frekvenca
1 močno soglašam 341
2 soglašam 566
3 niti-niti 80
4 ne soglašam 60
5 sploh ne soglašam 16
8 ne vem 15
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 19 1 5

E3a V Sloveniji bi morali predvsem...(najbolj pomembna stvar) Prosimo izberite eno od spodaj naštetih stvari, za katero mislite, da bi morala biti najvišja prioriteta za Slovenijo, najbolj pomembna stvar, ki bi jo bilo treba narediti.

E3a V Sloveniji bi morali predvsem... (najbolj pomembna stvar)

Vrednost 5429 Frekvenca
1 ohranjati red v državi 401
2 omogočiti ljudem, da v večji meri vplivajo na vladne odločit 269
3 preprečevati naraščanje cen 332
4 ščititi svobodo govora 54
8 ne vem 26
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1056 26 1 4

E3b V Sloveniji bi morali predvsem...(druga najpomembnejša stvara) In katera od prej naštetih stvari bi morala biti v Sloveniji po vaši oceni naslednja prioriteta, druga najpomembnejša stvar, ki bi jo bilo treba narediti?

E3b V Sloveniji bi morali predvsem... (druga najpomembnejša stvar)

Vrednost 6428 Frekvenca
1 ohranjati red v državi 254
2 omogočiti ljudem, da v večji meri vplivajo na vladne odločit 296
3 preprečevati naraščanje cen 360
4 ščititi svobodo govora 112
8 ne vem 58
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1022 60 1 4

E4A Ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

E4A Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 5 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Vrednost 7427 Frekvenca
1 treba je biti zelo previden 319
2 2 255
3 3 341
4 4 120
5 večini ljudi lahko zaupamo 42
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1077 5 1 5

E4B Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati

E4B Če govorimo na splošno, ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi vas večina poskušala izkoristiti, 5 pa, da bi večina ljudi ravnala pošteno.

Vrednost 8426 Frekvenca
1 večina bi me skušala izkoristiti 209
2 2 242
3 3 399
4 4 168
5 večina bi ravnala pošteno 49
8 ne vem 15
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 15 1 5

E5A Ljudem, ki so na oblasti, lahko večinoma zaupamo, da ravnajo tako kot je prav. V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjima izjavama?

E5A Ljudem, ki so na oblasti, lahko večinoma zaupamo, da ravnajo tako kot je prav.

Vrednost 9425 Frekvenca
1 močno soglašam 13
2 soglašam 93
3 niti-niti 219
4 ne soglašam 493
5 sploh ne soglašam 250
8 ne vem 8
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1068 14 1 5

E5B Večina politikov se ukvarja s politiko zaradi osebnih koristi.

E5B Večina politikov se ukvarja s politiko zaradi osebnih koristi.

Vrednost 10424 Frekvenca
1 močno soglašam 332
2 soglašam 511
3 niti-niti 132
4 ne soglašam 59
5 sploh ne soglašam 17
8 ne vem 26
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1051 31 1 5

E6 Če govorimo na splošno, koliko vas skrbijo problemi okolja?

E6 Če govorimo na splošno, koliko vas skrbijo problemi okolja?

Vrednost 11423 Frekvenca
1 sploh me ne skrbijo 20
2 2 40
3 3 218
4 4 372
5 zelo me skrbijo 429
8 ne vem 3
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1079 3 1 5

E7A Kateri od navedenih problemov (če sploh kateri), je po vašem mnenju najbolj pomemben za Slovenijo kot celoto? Spodaj je naveden seznam nekaterih okoljskih problemov.

E7A Kateri od navedenih problemov (če sploh kateri), je po vašem mnenju najbolj pomemben za Slovenijo kot celoto?

Vrednost 12422 Frekvenca
1 onesnaženje zraka 265
2 kemikalije in pesticidi 196
3 pomanjkanje vode 17
4 onesnaženje vode 157
5 radioaktivni odpadki 35
6 odlaganje gospodinjskih odpadkov 166
7 podnebne spremembe 91
8 gensko spremenjena hrana 66
9 izraba naravnih virov 43
10 nič od navedenega 14
98 ne vem 19
99 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 32 1 10

E7B In kateri od navedenih problemov (če sploh kateri), najbolj prizadene vas in vašo družino?

E7B In kateri od navedenih problemov (če sploh kateri), najbolj prizadene vas in vašo družino?

Vrednost 13421 Frekvenca
1 onesnaženje zraka 193
2 kemikalije in pesticidi 159
3 pomanjkanje vode 28
4 onesnaženje vode 151
5 radioaktivni odpadki 25
6 odlaganje gospodinjskih odpadkov 155
7 podnebne spremembe 81
8 gensko spremenjena hrana 131
9 izraba naravnih virov 27
10 nič od navedenega 86
98 ne vem 39
99 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1036 46 1 10

E8A Koliko veste o vzrokih za te vrste okoljskih problemov?

E8A Koliko veste o vzrokih za te vrste okoljskih problemov? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se vam zdi, da sploh nič ne veste, 5 pa pomeni, da veste veliko.

Vrednost 14420 Frekvenca
1 sploh nič ne vem o vzrokih 29
2 2 113
3 3 485
4 4 326
5 veliko vem o vzrokih 118
8 ne vem 8
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1071 11 1 5

E8B In kako ocenjujete vaše poznavanje rešitev za te vrste okoljskih problemov?

E8B In kako ocenjujete vaše poznavanje rešitev za te vrste okoljskih problemov? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se vam zdi, da sploh nič ne veste, 5 pa pomeni, da veste veliko.

Vrednost 15419 Frekvenca
1 sploh nič ne vem o rešitvah 45
2 2 176
3 3 525
4 4 256
5 veliko vem o rešitvah 61
8 ne vem 16
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 19 1 5

E9A Preveč zaupamo v znanost in premalo v občutke in verovanje. V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami?

E9A Preveč zaupamo v znanost in premalo v občutke in verovanje.

Vrednost 16418 Frekvenca
1 močno soglašam 56
2 soglašam 399
3 niti-niti 313
4 ne soglašam 221
5 sploh ne soglašam 44
8 ne vem 43
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 49 1 5

E9B V celoti gledano je moderna znanost bolj v škodo kot v korist.

E9B V celoti gledano je moderna znanost bolj v škodo kot v korist.

Vrednost 17417 Frekvenca
1 močno soglašam 47
2 soglašam 347
3 niti-niti 302
4 ne soglašam 272
5 sploh ne soglašam 63
8 ne vem 46
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 51 1 5

E9C Moderna znanost bo rešila naše probleme v zvezi z okoljem, ne da bi se zato naš način življenja kaj dosti spremenil.

E9C Moderna znanost bo rešila naše probleme v zvezi z okoljem, ne da bi se zato naš način življenja kaj dosti spremenil.

Vrednost 18416 Frekvenca
1 močno soglašam 13
2 soglašam 147
3 niti-niti 260
4 ne soglašam 483
5 sploh ne soglašam 123
8 ne vem 53
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 56 1 5

E10A Preveč nas skrbi prihodnost našega okolja, premalo pa vse, kar se danes dogaja v zvezi s cenami in zaposlitvijo. In v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami?

E10A Preveč nas skrbi prihodnost našega okolja, premalo pa vse, kar se danes dogaja v zvezi s cenami in zaposlitvijo.

Vrednost 19415 Frekvenca
1 močno soglašam 102
2 soglašam 383
3 niti-niti 258
4 ne soglašam 270
5 sploh ne soglašam 42
8 ne vem 23
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1055 27 1 5

E10B Skoraj vse kar sodi k modernemu življenju, škodi okolju.

E10B Skoraj vse kar sodi k modernemu življenju, škodi okolju.

Vrednost 20414 Frekvenca
1 močno soglašam 82
2 soglašam 428
3 niti-niti 267
4 ne soglašam 256
5 sploh ne soglašam 20
8 ne vem 24
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1053 29 1 5

E10C Ljudje so preveč zaskrbljeni zaradi škode, ki jo okolju prizadene človeški napredek.

E10C Ljudje so preveč zaskrbljeni zaradi škode, ki jo okolju prizadene človeški napredek.

Vrednost 21413 Frekvenca
1 močno soglašam 62
2 soglašam 307
3 niti-niti 266
4 ne soglašam 341
5 sploh ne soglašam 67
8 ne vem 34
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 39 1 5

E11A Da bi omogočili varovanje okolja, je treba v Sloveniji zagotoviti gospodarsko rast. Zanima nas tudi, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami?

E11A Da bi omogočili varovanje okolja, je treba v Sloveniji zagotoviti gospodarsko rast.

Vrednost 22412 Frekvenca
1 močno soglašam 103
2 soglašam 501
3 niti-niti 221
4 ne soglašam 168
5 sploh ne soglašam 28
8 ne vem 59
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 61 1 5

E11B Gospodarska rast vedno povzroča škodo okolju.

E11B Gospodarska rast vedno povzroča škodo okolju.

Vrednost 23411 Frekvenca
1 močno soglašam 46
2 soglašam 322
3 niti-niti 319
4 ne soglašam 336
5 sploh ne soglašam 20
8 ne vem 34
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 39 1 5

E11C Planet Zemlja preprosto ne more vzdržati sedanje hitrosti naraščanja svetovnega prebivalstva.

E11C Planet Zemlja preprosto ne more vzdržati sedanje hitrosti naraščanja svetovnega prebivalstva.

Vrednost 24410 Frekvenca
1 močno soglašam 181
2 soglašam 487
3 niti-niti 201
4 ne soglašam 121
5 sploh ne soglašam 10
8 ne vem 79
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 82 1 5

E12A Kako zelo bi bili pripravljeni plačevati dosti višje cene z namenom varovanja okolja?

E12A Kako zelo bi bili pripravljeni plačevati dosti višje cene z namenom varovanja okolja?

Vrednost 25409 Frekvenca
1 zelo pripravljen 29
2 kar precej pripravljen 261
3 niti-niti 341
4 kar precej nepripravljen 173
5 zelo nepripravljen 221
8 ne vem, neodločen 56
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1025 57 1 5

E12B In kako bi bili pripravljeni plačevati dosti višje davke za varovanje okolja?

E12B In kako bi bili pripravljeni plačevati dosti višje davke za varovanje okolja?

Vrednost 26408 Frekvenca
1 zelo pripravljen 18
2 kar precej pripravljen 165
3 niti-niti 293
4 kar precej nepripravljen 245
5 zelo nepripravljen 316
8 ne vem, neodločen 45
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 45 1 5

E12C In kako bi se bili pripravljeni odpovedati vašemu življenjskemu standardu z namenom varovanja okolja?

E12C In kako bi se bili pripravljeni odpovedati vašemu življenjskemu standardu z namenom varovanja okolja?

Vrednost 27407 Frekvenca
1 zelo pripravljen 34
2 kar precej pripravljen 308
3 niti-niti 335
4 kar precej nepripravljen 165
5 zelo nepripravljen 192
8 ne vem, neodločen 47
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1034 48 1 5

E13A Za nekoga kot sem jaz je pretežko, da bi kaj dosti naredil za okolje. V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami?

E13A Za nekoga kot sem jaz je pretežko, da bi kaj dosti naredil za okolje.

Vrednost 28406 Frekvenca
1 močno soglašam 48
2 soglašam 303
3 niti-niti 127
4 ne soglašam 480
5 sploh ne soglašam 118
8 ne vem 5
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1076 6 1 5

E13B Naredim, kar je dobro za okolje, tudi če zato porabim več denarja ali mi vzame več časa.

E13B Naredim, kar je dobro za okolje, tudi če zato porabim več denarja ali mi vzame več časa.

Vrednost 29405 Frekvenca
1 močno soglašam 108
2 soglašam 622
3 niti-niti 236
4 ne soglašam 98
5 sploh ne soglašam 9
8 ne vem 8
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1073 9 1 5

E13C V življenju obstajajo pomembnejše stvari kot je varovanje okolja.

E13C V življenju obstajajo pomembnejše stvari kot je varovanje okolja.

Vrednost 30404 Frekvenca
1 močno soglašam 39
2 soglašam 311
3 niti-niti 299
4 ne soglašam 350
5 sploh ne soglašam 62
8 ne vem 18
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 21 1 5

E13D Nobenega smisla nima, da po svojih najboljših močeh skrbiš za okolje, če tega ne počnejo tudi drugi.

E13D Nobenega smisla nima, da po svojih najboljših močeh skrbiš za okolje, če tega ne počnejo tudi drugi.

Vrednost 31403 Frekvenca
1 močno soglašam 84
2 soglašam 278
3 niti-niti 115
4 ne soglašam 463
5 sploh ne soglašam 133
8 ne vem 6
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1073 9 1 5

E13E Mnoge trditve o ogroženosti okolja so pretirane.

E13E Mnoge trditve o ogroženosti okolja so pretirane.

Vrednost 32402 Frekvenca
1 močno soglašam 33
2 soglašam 250
3 niti-niti 240
4 ne soglašam 447
5 sploh ne soglašam 72
8 ne vem 35
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 40 1 5

E13F Težko presodim, ali s svojim načinom življenja koristim ali škodujem okolju.

E13F Težko presodim, ali s svojim načinom življenja koristim ali škodujem okolju.

Vrednost 33401 Frekvenca
1 močno soglašam 12
2 soglašam 230
3 niti-niti 236
4 ne soglašam 499
5 sploh ne soglašam 79
8 ne vem 25
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1056 26 1 5

E13G Okoljski problemi neposredno vplivajo na moje vsakdanje življenje.

E13G Okoljski problemi neposredno vplivajo na moje vsakdanje življenje.

Vrednost 34400 Frekvenca
1 močno soglašam 84
2 soglašam 424
3 niti-niti 257
4 ne soglašam 269
5 sploh ne soglašam 31
8 ne vem 16
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 17 1 5

E14A Ali na splošno mislite, da je onesnaževanje zraka, ki ga povzročajo avtomobili...

E14A Ali na splošno mislite, da je onesnaževanje zraka, ki ga povzročajo avtomobili...

Vrednost 35399 Frekvenca
1 izjemno nevarno za okolje 72
2 zelo nevarno 386
3 srednje nevarno 540
4 ni zelo nevarno 71
5 sploh ni nevarno za okolje 3
8 ne vem, neodločen 10
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1072 10 1 5

E14B Ali na splošno mislite, da je onesnaževanje zraka, ki ga povzroča industrija...

E14B Ali na splošno mislite, da je onesnaževanje zraka, ki ga povzroča industrija...

Vrednost 36398 Frekvenca
1 izjemno nevarno za okolje 229
2 zelo nevarno 577
3 srednje nevarno 253
4 ni zelo nevarno 8
5 sploh ni nevarno za okolje 1
8 ne vem, neodločen 14
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1068 14 1 5

E14C In kaj mislite, ali so pesticidi in druga kemična sredstva, ki jih uporabljajo v kmetijstvu...

E14C In kaj mislite, ali so pesticidi in druga kemična sredstva, ki jih uporabljajo v kmetijstvu...

Vrednost 37397 Frekvenca
1 izjemno nevarno za okolje 327
2 zelo nevarno 509
3 srednje nevarno 198
4 ni zelo nevarno 31
5 sploh ni nevarno za okolje 5
8 ne vem, neodločen 12
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1070 12 1 5

E14D Ali mislite, da je onesnaževanje slovenskih rek, jezer in potokov...

E14D Ali mislite, da je onesnaževanje slovenskih rek, jezer in potokov...

Vrednost 38396 Frekvenca
1 izjemno nevarno za okolje 242
2 zelo nevarno 540
3 srednje nevarno 251
4 ni zelo nevarno 34
5 sploh ni nevarno za okolje 4
8 ne vem, neodločen 11
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1071 11 1 5

E14E Ali na splošno mislite, da je zvišanje temperature na Zemlji kot posledica podnebnih sprememb...

E14E Ali na splošno mislite, da je zvišanje temperature na Zemlji kot posledica podnebnih sprememb...

Vrednost 39395 Frekvenca
1 izjemno nevarno za okolje 202
2 zelo nevarno 474
3 srednje nevarno 286
4 ni zelo nevarno 52
5 sploh ni nevarno za okolje 13
8 ne vem, neodločen 55
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1027 55 1 5

E14F Ali na splošno mislite, da je spreminjanje genetske sestave nekaterih pridelkov...

E14F Ali na splošno mislite, da je spreminjanje genetske sestave nekaterih pridelkov...

Vrednost 40394 Frekvenca
1 izjemno nevarno za okolje 216
2 zelo nevarno 415
3 srednje nevarno 303
4 ni zelo nevarno 69
5 sploh ni nevarno za okolje 10
8 ne vem, neodločen 69
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 69 1 5

E14G In kaj mislite, ali so jedrske elektrarne...

E14G In kaj mislite, ali so jedrske elektrarne...

Vrednost 41393 Frekvenca
1 izjemno nevarno za okolje 396
2 zelo nevarno 385
3 srednje nevarno 176
4 ni zelo nevarno 86
5 sploh ni nevarno za okolje 16
8 ne vem, neodločen 23
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 23 1 5

E15A Vlada in ljudje: samostojno odločanje o varovanju okolja (katera trditev je bližje vašim pogledom?) Če bi morali izbrati eno, katera od spodnjih trditev je bližje vašim pogledom?

E15A Vlada in ljudje: samostojno odločanje o varovanju okolja (katera trditev je bližje vašim pogledom?)

Vrednost 42392 Frekvenca
1 Vlada bi morala prepustiti običajnim ljudem, da se sami odlo 190
2 Vlada bi moral sprejeti zakone, s katerimi bi običajnim ljud 765
8 ne vem, neodločen 124
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 127 1 2

E15B Vlada in podjetja: samostojno odločanje o varovanju okolja (katera trditev vam je bliže?) In katera od spodnjih trditev vam je bliže?

E15B Vlada in podjetja: samostojno odločanje o varovanju okolja (katera trditev vam je bliže?)

Vrednost 43391 Frekvenca
1 Vlada bi morala prepustiti podjetjem, da se sama odločijo, k 81
2 Vlada bi moral sprejeti zakone, s katerimi bi podjetjem pred 918
8 ne vem, neodločen 81
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 83 1 2

E16 Nekatere države za varovanje okolja na Zemlji naredijo več kot druge. Ali po vašem mnenju Slovenija v splošnem naredi...

E16 Nekatere države za varovanje okolja na Zemlji naredijo več kot druge. Ali po vašem mnenju Slovenija v splošnem naredi...

Vrednost 44390 Frekvenca
1 več kot dovolj 18
2 v glavnem ravno toliko kot je treba 290
3 premalo 722
8 ne vem, neodločen 50
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 52 1 3

E17A Kako bi dosegli, da bi podjetja in industrija v Sloveniji varovala okolje?

E17A Kako bi dosegli, da bi podjetja in industrija v Sloveniji varovala okolje? Kateri od navedenih načinov bi bil po vašem mnenju najboljši?

Vrednost 45389 Frekvenca
1 visoke kazni za podjetja, ki škodujejo okolju 362
2 z davčnimi ukrepi nagraditi podjetja, ki varujejo okolje 356
3 več informiranja in izobraževanja za podjetja o tem, kakšne 325
8 ne vem, neodločen 39
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 39 1 3

E17B Kako bi dosegli, da bi ljudje in njihove družine v Sloveniji varovali okolje

E17B Kako bi dosegli, da bi ljudje in njihove družine v Sloveniji varovali okolje? Kateri od navedenih načinov bi bil po vašem mnenju najboljši?

Vrednost 46388 Frekvenca
1 visoke kazni za ljudi, ki škodujejo okolju 271
2 z davčnimi ukrepi nagraditi ljudi, ki varujejo okolje 288
3 več informiranja in izobraževanja ljudi o prednostih varovan 491
8 ne vem, neodločen 32
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 32 1 3

E18 Čemu od navedenega bi morala Slovenija dati prednost, da bi zadostili energetskim potrebam v prihodnosti?

E18 Čemu od navedenega bi morala Slovenija dati prednost, da bi zadostili energetskim potrebam v prihodnosti?

Vrednost 47387 Frekvenca
1 premog, nafta, zemeljski plin 40
2 jedrska energija 38
3 sončna, vetrna ali vodna energija 869
4 gorivo iz poljščin, gojenih za energetske potrebe (bio goriv 69
5 nič od navedenega 7
8 ne vem 56
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 59 1 5

E19A V zvezi z okoljskimi problemi bi morali obstajati mednarodni sporazumi, ki bi jih morala Slovenija in druge države spošt V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi izjavami?

E19A V zvezi z okoljskimi problemi bi morali obstajati mednarodni sporazumi, ki bi jih morala Slovenija in druge države spoštovati.

Vrednost 48386 Frekvenca
1 močno soglašam 281
2 soglašam 702
3 niti-niti 59
4 ne soglašam 13
5 sploh ne soglašam 2
8 ne vem 24
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 25 1 5

E19B Od revnih držav ni potrebno zahtevati tolikšnih naporov pri varovanju okolja kot od bogatih držav.

E19B Od revnih držav ni potrebno zahtevati tolikšnih naporov pri varovanju okolja kot od bogatih držav.

Vrednost 49385 Frekvenca
1 močno soglašam 31
2 soglašam 277
3 niti-niti 171
4 ne soglašam 441
5 sploh ne soglašam 141
8 ne vem 20
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 21 1 5

E19C Gospodarski napredek v Sloveniji bo počasnejši, če ne bomo bolje skrbeli za okolje.

E19C Gospodarski napredek v Sloveniji bo počasnejši, če ne bomo bolje skrbeli za okolje.

Vrednost 50384 Frekvenca
1 močno soglašam 86
2 soglašam 438
3 niti-niti 234
4 ne soglašam 206
5 sploh ne soglašam 34
8 ne vem 80
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 84 1 5

E20A Kako pogosto se posebej potrudite in ločeno zbirate odpadke - steklo, kovine, plastiko, papir in tako naprej za reciklaž

E20A Kako pogosto se posebej potrudite in ločeno zbirate odpadke - steklo, kovine, plastiko, papir in tako naprej za reciklažo?

Vrednost 51383 Frekvenca
1 vedno 662
2 pogosto 265
3 včasih 105
4 nikoli 24
8 (tam, kjer živite, reciklaža ni na voljo) 25
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1081 1 1 8

E20B Kako pogosto se posebej potrudite, da bi kupili sadje in zelenjavo, vzgojeno brez pesticidov in drugih kemičnih sredstev

E20B Kako pogosto se posebej potrudite, da bi kupili sadje in zelenjavo, vzgojeno brez pesticidov in drugih kemičnih sredstev?

Vrednost 52382 Frekvenca
1 vedno 137
2 pogosto 306
3 včasih 415
4 nikoli 184
8 (ni na voljo, kjer živim) 17
9 b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 23 1 8

E20C In kako pogosto se odpoveste vožnji z avtom zaradi ekoloških razlogov?

E20C In kako pogosto se odpoveste vožnji z avtom zaradi ekoloških razlogov?

Vrednost 53381 Frekvenca
1 vedno 31
2 pogosto 166
3 včasih 376
4 nikoli 387
8 (nimam avta / ga ne znam voziti) 120
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1080 2 1 8

E20D Kako pogosto doma omejite porabo energije ali goriva zaradi ekoloških razlogov?

E20D Kako pogosto doma omejite porabo energije ali goriva zaradi ekoloških razlogov?

Vrednost 54380 Frekvenca
1 vedno 127
2 pogosto 410
3 včasih 390
4 nikoli 152
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1079 3 1 4

E20E Kako pogosto varčujete ali znova uporabite že rabljeno vodo zaradi ekoloških razlogov?

E20E Kako pogosto varčujete ali znova uporabite že rabljeno vodo zaradi ekoloških razlogov?

Vrednost 55379 Frekvenca
1 vedno 113
2 pogosto 287
3 včasih 364
4 nikoli 316
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1080 2 1 4

E20F In kako pogosto se odločite, da določenih proizvodov ne boste kupili zaradi ekoloških razlogov?

E20F In kako pogosto se odločite, da določenih proizvodov ne boste kupili zaradi ekoloških razlogov?

Vrednost 56378 Frekvenca
1 vedno 54
2 pogosto 265
3 včasih 477
4 nikoli 270
9 b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 16 1 4

E21 Ali ste član kakšne skupine, ki si je kot glavni cilj postavila ohranitev in varovanje okolja?

E21 Ali ste član kakšne skupine, ki si je kot glavni cilj postavila ohranitev in varovanje okolja?

Vrednost 57377 Frekvenca
1 da 39
2 ne 1040
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1079 3 1 2

E22A Ste v zadnjih 5 letih ... podpisali peticijo v zvezi z varstvom okolja

E22A Ali ste v zadnjih 5 letih kdaj... podpisali peticijo v zvezi z varstvom okolja?

Vrednost 58376 Frekvenca
1 da 117
2 ne 956
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1073 9 1 2

E22B Ste v zadnjih 5 letih ... dali denar kakšni skupini za varstvo okolja

E22B Ali ste v zadnjih 5 letih kdaj... dali denar kakšni skupini za varstvo okolja_

Vrednost 59375 Frekvenca
1 da 74
2 ne 1002
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1076 6 1 2

E22C Ste v zadnjih 5 letih ... sodelovali pri protestu ali demonstraciji, ko je šlo za varstvo okolja

E22C Ali ste v zadnjih 5 letih kdaj... sodelovali pri protestu ali demonstraciji, ko je šlo za varstvo okolja?

Vrednost 60374 Frekvenca
1 da 30
2 ne 1043
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1073 9 1 2

E23A Ali vas ogroža... onesnaženje zraka, smrad, dim Ali vas v vašem življenjskem in delovnem okolju spodaj navedeni pojavi ogrožajo, motijo, ali pa jih sploh ni?

E23A Ali vas ogroža ... onesnaženje zraka, smrad, dim?

Vrednost 61373 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 194
2 tega ne občutim, me ne moti 215
3 me moti, a ni tako hudo 440
4 mi škoduje, me zelo moti 201
5 življenjsko me ogroža 27
8 ne vem 2
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1077 5 1 5

E23B Ali vas ogroža... hrup, ropot prometa

E23B Ali vas ogroža ... hrup, ropot prometa?

Vrednost 62372 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 219
2 tega ne občutim, me ne moti 287
3 me moti, a ni tako hudo 405
4 mi škoduje, me zelo moti 153
5 življenjsko me ogroža 14
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1078 4 1 5

E23C Ali vas ogroža... onesnaženost naselij, odpadki

E23C Ali vas ogroža ... onesnaženost naselij, odpadki?

Vrednost 63371 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 242
2 tega ne občutim, me ne moti 254
3 me moti, a ni tako hudo 368
4 mi škoduje, me zelo moti 191
5 življenjsko me ogroža 16
8 ne vem 4
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1071 11 1 5

E23D Ali vas ogroža... onesnaženost voda, industrijske odplake

E23D Ali vas ogroža ... onesnaženost voda, industrijske odplake?

Vrednost 64370 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 304
2 tega ne občutim, me ne moti 304
3 me moti, a ni tako hudo 269
4 mi škoduje, me zelo moti 163
5 življenjsko me ogroža 27
8 ne vem 12
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 15 1 5

E23E Ali vas ogroža... onesnaženost prirodnega okolja, odpadki, smetišča

E23E Ali vas ogroža ... onesnaženost prirodnega okolja, odpadki, smetišča?

Vrednost 65369 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 277
2 tega ne občutim, me ne moti 252
3 me moti, a ni tako hudo 325
4 mi škoduje, me zelo moti 196
5 življenjsko me ogroža 22
8 ne vem 6
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1072 10 1 5

E23F Ali vas ogroža... ogroženost zaradi nuklearne elektrarne, snovi in odpadkov

E23F Ali čutite ogroženost zaradi nuklearne elektrarne, snovi in odpadkov?

Vrednost 66368 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 580
2 tega ne občutim, me ne moti 274
3 me moti, a ni tako hudo 137
4 mi škoduje, me zelo moti 48
5 življenjsko me ogroža 20
8 ne vem 20
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 23 1 5

E23G Ali vas ogroža... propadanje gozdov

E23G Ali vas ogroža ... propadanje gozdov?

Vrednost 67367 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 296
2 tega ne občutim, me ne moti 243
3 me moti, a ni tako hudo 285
4 mi škoduje, me zelo moti 195
5 življenjsko me ogroža 44
8 ne vem 16
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 19 1 5

Z1 Če pomislite na svoje življenje nasploh, kako srečni ali nesrečni ste - gledano v celoti? SEDAJ PA NEKAJ VPRAŠANJ O ZDRAVSTVU V SLOVENIJI.

Z1 Če pomislite na svoje življenje nasploh, kako srečni ali nesrečni ste - gledano v celoti?

Vrednost 68366 Frekvenca
1 popolnoma srečen 84
2 zelo srečen 250
3 dokaj srečen 562
4 niti srečen, niti nesrečen 145
5 dokaj nesrečen 26
6 zelo nesrečen 7
7 popolnoma nesrečen 1
8 ne vem 5
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1075 7 1 7

Z2A Koliko zaupate... izobraževalnemu sistemu v Sloveniji

Z2A Koliko zaupate... izobraževalnemu sistemu v Sloveniji?

Vrednost 69365 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 51
2 precej zaupam 497
3 bolj malo zaupam 370
4 zelo malo zaupam 76
5 sploh ne zaupam 32
8 ne vem 54
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 56 1 5

Z2B Koliko zaupate... zdravstvenemu sistemu v Sloveniji

Z2B Koliko zaupate... zdravstvenemu sistemu v Sloveniji?

Vrednost 70364 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 50
2 precej zaupam 424
3 bolj malo zaupam 389
4 zelo malo zaupam 158
5 sploh ne zaupam 50
8 ne vem 6
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1071 11 1 5

Z3 Kaj bi nasploh rekli za zdravstveni sistem v Sloveniji? Ali menite, da...?

Z3 Kaj bi nasploh rekli za zdravstveni sistem v Sloveniji? Ali menite, da...?

Vrednost 71363 Frekvenca
1 ne potrebuje nobenih sprememb 41
2 potrebuje le nekaj sprememb 423
3 potrebuje veliko sprememb 481
4 mora biti v celoti spremenjen 98
8 ne vem 38
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 39 1 4

Z4 Ali je pravično, ali ni pravično, da ljudje z višjimi dohodki lahko zagotovijo boljšo izobrazbo svojim otrokom kot ljudj

Z4 Ali je pravično, ali ni pravično, da ljudje z višjimi dohodki lahko zagotovijo boljšo izobrazbo svojim otrokom kot ljudje z nižjimi dohodki?

Vrednost 72362 Frekvenca
1 zelo pravično 15
2 deloma pravično 88
3 niti pravično, niti nepravično 110
4 deloma nepravično 182
5 zelo nepravično 670
8 ne vem, ne morem izbrati 15
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 17 1 5

Z5 Ali je pravično, ali ni pravično, da si ljudje z višjimi dohodki lahko privoščijo boljšo zdravstveno oskrbo kot ljudje z

Z5 Ali je pravično, ali ni pravično, da si ljudje z višjimi dohodki lahko privoščijo boljšo zdravstveno oskrbo kot ljudje z nizkimi dohodki?

Vrednost 73361 Frekvenca
1 zelo pravično 16
2 deloma pravično 67
3 niti pravično, niti nepravično 88
4 deloma nepravično 138
5 zelo nepravično 763
8 ne vem, ne morem izbrati 9
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1072 10 1 5

Z6A V naslednjih nekaj letih se bo zdravstveni sistem v Sloveniji izboljšal. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

Z6A V naslednjih nekaj letih se bo zdravstveni sistem v Sloveniji izboljšal.

Vrednost 74360 Frekvenca
1 močno soglašam 10
2 soglašam 220
3 niti-niti 296
4 ne soglašam 398
5 sploh ne soglašam 59
8 ne vem 98
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 99 1 5

Z6B Ljudje uporabljajo zdravstvene usluge več kot je potrebno.

Z6B Ljudje uporabljajo zdravstvene usluge več kot je potrebno.

Vrednost 75359 Frekvenca
1 močno soglašam 85
2 soglašam 405
3 niti-niti 252
4 ne soglašam 261
5 sploh ne soglašam 22
8 ne vem 54
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1025 57 1 5

Z6C Država naj zagotavlja le omejen obseg zdravstvenih uslug.

Z6C Država naj zagotavlja le omejen obseg zdravstvenih uslug.

Vrednost 76358 Frekvenca
1 močno soglašam 6
2 soglašam 108
3 niti-niti 142
4 ne soglašam 613
5 sploh ne soglašam 170
8 ne vem 37
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1039 43 1 5

Z6D V celoti gledano je zdravstveni sistem v Sloveniji neučinkovit.

Z6D V celoti gledano je zdravstveni sistem v Sloveniji neučinkovit.

Vrednost 77357 Frekvenca
1 močno soglašam 64
2 soglašam 228
3 niti-niti 348
4 ne soglašam 383
5 sploh ne soglašam 29
8 ne vem 25
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1052 30 1 5

Z7 Koliko bi bili pripravljeni plačevati višje davke za to, da bi izboljšali raven zdravstvene preskrbe za vse ljudi v Slov

Z7 Koliko bi bili pripravljeni plačevati višje davke za to, da bi izboljšali raven zdravstvene preskrbe za vse ljudi v Sloveniji?

Vrednost 78356 Frekvenca
1 zelo pripravljen 12
2 kar precej pripravljen 199
3 niti pripravljen, niti nepripravljen 326
4 kar precej nepripravljen 186
5 zelo nepripravljen 305
8 ne vem, neodločen 50
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1028 54 1 5

Z8A Ali podpirate ali zavračate javno financiranje...preventivnih zdravniških pregledov

Z8A Ali podpirate ali zavračate javno financiranje... preventivnih zdravniških pregledov?

Vrednost 79355 Frekvenca
1 močno podpiram 348
2 podpiram 568
3 niti - niti 73
4 sem proti 50
5 zelo sem proti 17
8 ne vem 25
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1056 26 1 5

Z8B Ali podpirate ali zavračate javno financiranje...zdravljenja okuženih s HIV oz. obolelih za AIDS-om

Z8B Ali podpirate ali zavračate javno financiranje... zdravljenja okuženih s HIV oz. obolelih za AIDS-om?

Vrednost 80354 Frekvenca
1 močno podpiram 286
2 podpiram 564
3 niti - niti 124
4 sem proti 53
5 zelo sem proti 15
8 ne vem 39
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 40 1 5

Z8C Ali podpirate ali zavračate javno financiranje...preventivnih programov proti debelosti

Z8C Ali podpirate ali zavračate javno financiranje... preventivnih programov proti debelosti?

Vrednost 81353 Frekvenca
1 močno podpiram 198
2 podpiram 429
3 niti - niti 225
4 sem proti 157
5 zelo sem proti 35
8 ne vem 37
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1044 38 1 5

Z8D Ali podpirate ali zavračate javno financiranje...transplantacije organov

Z8D Ali podpirate ali zavračate javno financiranje... transplantacije organov?

Vrednost 82352 Frekvenca
1 močno podpiram 398
2 podpiram 530
3 niti - niti 74
4 sem proti 31
5 zelo sem proti 15
8 ne vem 33
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 34 1 5

Z9A Ljudje morajo imeti dostop do javnega zdravstva tudi v primeru, ko… nimajo slovenskega državljanstva. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

Z9A Ljudje morajo imeti dostop do javnega zdravstva tudi v primeru, ko… nimajo slovenskega državljanstva.

Vrednost 83351 Frekvenca
1 močno soglašam 238
2 soglašam 674
3 niti-niti 86
4 ne soglašam 49
5 sploh ne soglašam 8
8 ne vem 25
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1055 27 1 5

Z9B Ljudje morajo imeti dostop do javnega zdravstva tudi v primeru, ko… ravnajo tako, da škodujejo svojemu zdravju.

Z9B Ljudje morajo imeti dostop do javnega zdravstva tudi v primeru, ko… ravnajo tako, da škodujejo svojemu zdravju.

Vrednost 84350 Frekvenca
1 močno soglašam 80
2 soglašam 450
3 niti-niti 203
4 ne soglašam 250
5 sploh ne soglašam 57
8 ne vem 38
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1040 42 1 5

Z10 Kaj menite, koliko ljudi v Sloveniji nima dostopa do zdravstvene oskrbe, ki jo potrebujejo?

Z10 Kaj menite, koliko ljudi v Sloveniji nima dostopa do zdravstvene oskrbe, ki jo potrebujejo?

Vrednost 85349 Frekvenca
1 ni takšnih ljudi 39
2 zelo malo 172
3 nekaj jih je 552
4 veliko je takšnih ljudi 217
8 ne vem 100
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 102 1 4

Z11A Ljudje imajo resne zdravstvene težave… ker so ravnali tako, da so škodovali svojemu zdravju. Resne zdravstvene težave so lahko posledica različnih dejavnikov. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

Z11A Ljudje imajo resne zdravstvene težave… ... zaradi okolja, ki so mu izpostavljeni pri delu ali v kraju bivanja.

Vrednost 86348 Frekvenca
1 močno soglašam 75
2 soglašam 587
3 niti-niti 232
4 ne soglašam 128
5 sploh ne soglašam 10
8 ne vem 45
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1032 50 1 5

Z11B Ljudje imajo resne zdravstvene težave… zaradi okolja, ki so mu izpostavljeni pri delu ali v kraju bivanja.

Z11B Ljudje imajo resne zdravstvene težave… zaradi okolja, ki so mu izpostavljeni pri delu ali v kraju bivanja.

Vrednost 87347 Frekvenca
1 močno soglašam 99
2 soglašam 744
3 niti-niti 144
4 ne soglašam 53
5 sploh ne soglašam 3
8 ne vem 34
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1043 39 1 5

Z11C Ljudje imajo resne zdravstvene težave… zaradi genetskih razlogov.

Z11C Ljudje imajo resne zdravstvene težave… yaradi genetskih razlogov.

Vrednost 88346 Frekvenca
1 močno soglašam 65
2 soglašam 629
3 niti-niti 208
4 ne soglašam 83
5 sploh ne soglašam 3
8 ne vem 89
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 94 1 5

Z11D Ljudje imajo resne zdravstvene težave… ker so revni.

Z11D Ljudje imajo resne zdravstvene težave… ker so revni.

Vrednost 89345 Frekvenca
1 močno soglašam 93
2 soglašam 568
3 niti-niti 212
4 ne soglašam 144
5 sploh ne soglašam 19
8 ne vem 41
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1036 46 1 5

Z12 Kaj menite, kdo naj bi bil operiran prvi? - kadilec Denimo, da potrebujeta isto srčno operacijo dva enako bolna bolnika. Eden od njiju je nekadilec, drugi pa je reden kadilec.

Z12 Kaj menite, kdo naj bi bil operiran prvi? - kadilec

Vrednost 90344 Frekvenca
1 nekadilec 328
2 redni kadilec 20
3 njune kadilske navade ne bi smele imeti vpliva 682
8 ne vem 51
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 52 1 3

Z13 Kaj menite, kdo naj bi bil operiran prvi? - starost In poglejmo še dva druga bolnika, ki potrebujeta isto srčno operacijo. Eden od njiju je star 30 let, drugi pa 70 let.

Z13 Kaj menite, kdo naj bi bil operiran prvi? - starost

Vrednost 91343 Frekvenca
1 tisti, ki je star 30 let 503
2 tisti, ki je star 70 let 19
3 njuna starost ne bi smela imeti vpliva 514
8 ne vem 45
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1036 46 1 3

Z14 Kaj menite, kdo naj bi bil operiran prvi? - majhni otroci Poglejmo še dva bolnika, ki potrebujeta isto srčno operacijo. Eden od njiju ima majhne otroke, drugi pa nima majhnih otrok.

Z14 Kaj menite, kdo naj bi bil operiran prvi? - majhni otroci

Vrednost 92342 Frekvenca
1 tisti, ki ima majhne otroke 532
2 tisti, ki nima majhnih otrok 4
3 to, ali ima bolnik majhne otroke, ali ne, ne bi smelo imeti 506
8 ne vem 39
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 40 1 3

Z15A Alternativna medicina bolje rešuje zdravstvene težave kot uradna medicina. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjima izjavama?

Z15A Alternativna medicina bolje rešuje zdravstvene težave kot uradna medicina.

Vrednost 93341 Frekvenca
1 močno soglašam 18
2 soglašam 112
3 niti-niti 340
4 ne soglašam 341
5 sploh ne soglašam 75
8 ne vem 193
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 196 1 5

Z15B Alternativna medicina obljublja več kot lahko ponudi.

Z15B Alternativna medicina obljublja več kot lahko ponudi.

Vrednost 94340 Frekvenca
1 močno soglašam 71
2 soglašam 394
3 niti-niti 246
4 ne soglašam 128
5 sploh ne soglašam 15
8 ne vem 224
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 228 1 5

Z16A V celoti gledano lahko zdravnikom zaupamo. Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o zdravnikih v Sloveniji?

Z16A V celoti gledano lahko zdravnikom zaupamo.

Vrednost 95339 Frekvenca
1 močno soglašam 68
2 soglašam 694
3 niti-niti 212
4 ne soglašam 97
5 sploh ne soglašam 5
8 ne vem 5
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1076 6 1 5

Z16B Zdravniki se z bolniki pogovorijo o vseh možnih oblikah zdravljenja.

Z16B Zdravniki se z bolniki pogovorijo o vseh možnih oblikah zdravljenja.

Vrednost 96338 Frekvenca
1 močno soglašam 31
2 soglašam 435
3 niti-niti 306
4 ne soglašam 243
5 sploh ne soglašam 35
8 ne vem 31
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 32 1 5

Z16C Medicinsko znanje zdravnikov ni tako kakovostno kot bi moralo biti.

Z16C Medicinsko znanje zdravnikov ni tako kakovostno kot bi moralo biti.

Vrednost 97337 Frekvenca
1 močno soglašam 29
2 soglašam 254
3 niti-niti 280
4 ne soglašam 406
5 sploh ne soglašam 28
8 ne vem 81
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 85 1 5

Z16D Zdravnike bolj skrbi zaslužek kot pa bolniki.

Z16D Zdravnike bolj skrbi zaslužek kot pa bolniki.

Vrednost 98336 Frekvenca
1 močno soglašam 88
2 soglašam 343
3 niti-niti 326
4 ne soglašam 247
5 sploh ne soglašam 31
8 ne vem 44
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 47 1 5

Z16E Zdravniki bi svojim bolnikom priznali napako, če bi jo storili pri njihovem zdravljenju.

Z16E Zdravniki bi svojim bolnikom priznali napako, če bi jo storili pri njihovem zdravljenju.

Vrednost 99335 Frekvenca
1 močno soglašam 18
2 soglašam 194
3 niti-niti 190
4 ne soglašam 455
5 sploh ne soglašam 151
8 ne vem 71
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 74 1 5

Z17A V zadnjih 4 tednih ...imeli težave pri delu v službi ali pri domačih opravilih zaradi zdravstvenih problemov

Z17A Kako pogosto ste v zadnjih 4 tednih ... imeli težave pri delu v službi ali pri domačih opravilih zaradi zdravstvenih problemov?

Vrednost 100334 Frekvenca
1 nikoli 584
2 redko 191
3 občasno 160
4 pogosto 81
5 zelo pogosto 58
8 ne vem 6
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1074 8 1 5

Z17B V zadnjih 4 tednih ...imeli fizične bolečine

Z17B Kako pogosto ste v zadnjih 4 tednih ...imeli fizične bolečine?

Vrednost 101333 Frekvenca
1 nikoli 434
2 redko 210
3 občasno 232
4 pogosto 127
5 zelo pogosto 75
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1078 4 1 5

Z17C V zadnjih 4 tednih ...se počutili nesrečne in depresivne

Z17C Kako pogosto ste v zadnjih 4 tednih ...se počutili nesrečne in depresivne?

Vrednost 102332 Frekvenca
1 nikoli 626
2 redko 235
3 občasno 146
4 pogosto 53
5 zelo pogosto 15
8 ne vem 5
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1075 7 1 5

Z17D V zadnjih 4 tednih ...izgubili zaupanje vase

Z17D Kako pogosto ste v zadnjih 4 tednih ...izgubili zaupanje vase?

Vrednost 103331 Frekvenca
1 nikoli 783
2 redko 185
3 občasno 71
4 pogosto 24
5 zelo pogosto 9
8 ne vem 7
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1072 10 1 5

Z17E V zadnjih 4 tednih ...imeli občutek, da ne morete premagati svojih težav

Z17E Kako pogosto ste v zadnjih 4 tednih ... imeli občutek, da ne morete premagati svojih težav?

Vrednost 104330 Frekvenca
1 nikoli 712
2 redko 218
3 občasno 93
4 pogosto 42
5 zelo pogosto 11
8 ne vem 4
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1076 6 1 5

Z18A V zadnjih 12 mesecih vi obiskali ali vas je na domu obiskal...zdravnik

Z18A Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih vi obiskali ali vas je na domu obiskal... zdravnik?

Vrednost 105329 Frekvenca
1 nikoli 459
2 redko 305
3 občasno 191
4 pogosto 89
5 zelo pogosto 36
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1080 2 1 5

Z18B V zadnjih 12 mesecih vi obiskali ali vas je na domu obiskal...zdravilec alternativne medicine

Z18B Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih vi obiskali ali vas je na domu obiskal... zdravilec alternativne medicine?

Vrednost 106328 Frekvenca
1 nikoli 993
2 redko 45
3 občasno 17
4 pogosto 4
5 zelo pogosto 3
8 ne vem 6
9 b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 20 1 5

Z19 Ali ste bili v zadnjih 12 mesecih hospitalizirani, preživeli vsaj eno noč v bolnišnici

Z19 Ali ste bili v zadnjih 12 mesecih hospitalizirani, preživeli vsaj eno noč v bolnišnici? (šteje tudi porod)

Vrednost 107327 Frekvenca
1 da 134
2 ne 946
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1080 2 1 2

Z20A Ali v zadnjih 12 mesecih niste dobili zdravstvene oskrbe, ker...niste mogli plačati zanjo.

Z20A Ali se je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da niste dobili zdravstvene oskrbe, ki ste jo potrebovali, ker... niste mogli plačati zanjo?

Vrednost 108326 Frekvenca
1 da 12
2 ne 930
8 ni potreboval zdravstvene oskrbe 132
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1074 8 1 8

Z20B Ali v zadnjih 12 mesecih niste dobili zdravstvene oskrbe, ker...si niste mogli privoščiti odsotnosti z dela, ali ste ime

Z20B Ali se je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da niste dobili zdravstvene oskrbe, ki ste jo potrebovali, ker...si niste mogli privoščiti odsotnosti z dela, ali ste imeli druge obveznosti?

Vrednost 109325 Frekvenca
1 da 48
2 ne 893
8 ni potreboval zdravstvene oskrbe 130
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1071 11 1 8

Z20C Ali v zadnjih 12 mesecih niste dobili zdravstvene oskrbe, ker...zdravstvena oskrba, ki ste jo potrebovali, ni bila na vo

Z20C Ali se je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da niste dobili zdravstvene oskrbe, ki ste jo potrebovali, ker...zdravstvena oskrba, ki ste jo potrebovali, ni bila na voljo v bližini vašega doma?

Vrednost 110324 Frekvenca
1 da 18
2 ne 921
8 ni potreboval zdravstvene oskrbe 134
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1073 9 1 8

Z20D Ali v zadnjih 12 mesecih niste dobili zdravstvene oskrbe, ker...ker je bila čakalna vrsta (pri zdravniku) predolga

Z20D Ali se je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da niste dobili zdravstvene oskrbe, ki ste jo potrebovali, ker... ker je bila čakalna vrsta (pri zdravniku) predolga?

Vrednost 111323 Frekvenca
1 da 80
2 ne 861
8 ni potreboval zdravstvene oskrbe 134
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1075 7 1 8

Z21A V primeru, da bi resno zboleli, kakšna je verjetnost, da bi dobili... najboljše razpoložljivo zdravljenje v Sloveniji.

Z21A V primeru, da bi resno zboleli, kakšna je verjetnost, da bi dobili ali ne bi dobili...najboljše razpoložljivo zdravljenje v Sloveniji?

Vrednost 112322 Frekvenca
1 zagotovo bi dobil 62
2 verjetno bi dobil 429
3 enake možnosti 315
4 verjetno ne bi dobil 179
5 zagotovo ne bi dobil 41
8 ne vem 53
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 56 1 5

Z21B V primeru, da bi resno zboleli, kakšna je verjetnost, da bi dobili...možnost zdravljenja pri zdravniku po lastni izbiri.

Z21B V primeru, da bi resno zboleli, kakšna je verjetnost, da bi dobili ali ne bi dobili... možnost zdravljenja pri zdravniku po lastni izbiri?

Vrednost 113321 Frekvenca
1 zagotovo bi dobil 57
2 verjetno bi dobil 382
3 enake možnosti 282
4 verjetno ne bi dobil 242
5 zagotovo ne bi dobil 54
8 ne vem 63
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 65 1 5

Z22 Kako ste nasploh zadovoljni ali nezadovoljni s sistemom zdravstvenega varstva v Sloveniji?

Z22 Kako ste nasploh zadovoljni ali nezadovoljni s sistemom zdravstvenega varstva v Sloveniji?

Vrednost 114320 Frekvenca
1 popolnoma zadovoljen 18
2 zelo zadovoljen 92
3 dokaj zadovoljen 570
4 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 257
5 dokaj nezadovoljen 80
6 zelo nezadovoljen 43
7 popolnoma nezadovoljen 9
8 ne vem 10
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1069 13 1 7

Z23A Kako ste bili zadovoljni s tem, kako so vas obravnavali, ko ste nazadnje obiskali zdravnika?

Z23A Kako ste bili zadovoljni ali nezadovoljni s tem, kako so vas obravnavali ...ko ste nazadnje obiskali zdravnika? (odnos, zdravljenje in sam pregled kot celota)

Vrednost 115319 Frekvenca
1 popolnoma zadovoljen 116
2 zelo zadovoljen 350
3 dokaj zadovoljen 420
4 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 67
5 dokaj nezadovoljen 58
6 zelo nezadovoljen 23
7 popolnoma nezadovoljen 7
97 se ne nanaša 25
98 ne vem 7
99 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1041 41 1 7

Z23B Kako ste bili zadovoljni s tem, kako so vas obravnavali, ko ste nazadnje obiskali alternativnega zdravilca?

Z23B Kako ste bili zadovoljni ali nezadovoljni s tem, kako so vas obravnavali ...ko ste nazadnje obiskali alternativnega zdravilca? (odnos, zdravljenje in sam pregled kot celota)

Vrednost 116318 Frekvenca
1 popolnoma zadovoljen 20
2 zelo zadovoljen 55
3 dokaj zadovoljen 38
4 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 14
5 dokaj nezadovoljen 3
6 zelo nezadovoljen 6
7 popolnoma nezadovoljen 5
97 se ne nanaša 890
98 ne vem 40
99 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
141 941 1 7

Z23C Kako ste bili zadovoljni s tem, kako so vas obravnavali, ko ste bili nazadnje v bolnišnici?

Z23C Kako ste bili zadovoljni ali nezadovoljni s tem, kako so vas obravnavali ... ko ste bili nazadnje v bolnišnici? (odnos, zdravljenje in sam pregled kot celota)

Vrednost 117317 Frekvenca
1 popolnoma zadovoljen 64
2 zelo zadovoljen 218
3 dokaj zadovoljen 263
4 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 40
5 dokaj nezadovoljen 18
6 zelo nezadovoljen 14
7 popolnoma nezadovoljen 6
97 se ne nanaša 419
98 ne vem 35
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
623 459 1 7

Z24 Ali kadite cigarete? (Če jih) Koliko cigaret približno pokadite na dan?

Z24 Ali kadite cigarete? (Če jih) Koliko cigaret približno pokadite na dan?

Vrednost 118316 Frekvenca
1 ne kadim in nikoli nisem kadil 660
2 sedaj ne kadim, vendar sem včasih kadil 175
3 pokadim 1-5 cigaret na dan 56
4 pokadim 6-10 cigaret na dan 66
5 pokadim 11-20 cigaret na dan 97
6 pokadim 21-40 cigaret na dan 20
7 pokadim več kot 40 cigaret na dan 2
8 ne vem 5
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1076 6 1 7

Z25A Kako pogosto ... popijete 4 ali več alkoholnih pijač na dan

Z25A Kako pogosto... popijete 4 ali več alkoholnih pijač na dan?

Vrednost 119315 Frekvenca
1 nikoli 714
2 enkrat na mesec ali manj 247
3 večkrat na mesec 85
4 večkrat na teden 20
5 vsak dan 5
8 ne vem 9
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1071 11 1 5

Z25B Kako pogosto ... se ukvarjate s fizično aktivnostjo vsaj 20 minut tako, da se preznojite bolj kot običajno

Z25B Kako pogosto...se ukvarjate s fizično aktivnostjo vsaj 20 minut tako, da se preznojite in zadihate bolj kot običajno?

Vrednost 120314 Frekvenca
1 nikoli 145
2 enkrat na mesec ali manj 123
3 večkrat na mesec 195
4 večkrat na teden 333
5 vsak dan 281
8 ne vem 2
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1077 5 1 5

Z25C Kako pogosto ... jeste sveže sadje ali zelenjavo

Z25C Kako pogosto...jeste sveže sadje ali zelenjavo?

Vrednost 121313 Frekvenca
1 nikoli 9
2 enkrat na mesec ali manj 15
3 večkrat na mesec 68
4 večkrat na teden 381
5 vsak dan 602
8 ne vem 2
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1075 7 1 5

Z26 Kaj bi na splošno rekli, ali je vaše zdravje ...

Z26 Kaj bi na splošno rekli, ali je vaše zdravje ...

Vrednost 122312 Frekvenca
1 odlično 89
2 zelo dobro 253
3 dobro 407
4 zadovoljivo 242
5 slabo 90
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1081 1 1 5

Z27 Ali imate dolgotrajno bolezen, kronične težave ali invalidnost?

Z27 Ali imate dolgotrajno bolezen, kronične težave ali invalidnost?

Vrednost 123311 Frekvenca
1 da 316
2 ne 762
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1078 4 1 2

Z28A telesna višina:

Z28A Kakšna je vaša... telesna višina?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 20 145 200 170.256 9.456

Z28B telesna teža:

Z28B Kakšna je vaša... telesna teža?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1055 27 40 135 75.283 15.282

Z29 Kakšno vrsto zdravstvenega zavarovanje imate?

Z29 Kakšno vrsto zdravstvenega zavarovanje imate?

Vrednost 126308 Frekvenca
1 nimam zdravstvenega zavarovanja [preskok na K1] 4
2 samo obvezno zdravstveno zavarovanje 89
3 obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje 930
4 obvezno, dopolnilno in dodatno (nadstandard) zavarovanje 32
5 obvezno, dodatno in privatno zavarovanje 8
6 samo privatno zavarovanje 0
7 drugo 3
8 ne vem [preskok na K1] 14
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 16 1 7

Z29d drugo

Z29d Kakšno vrsto zdravstvenega zavarovanje imate? drugo:

Vrednost 127307 Frekvenca
1 1079
2 obvezno kmečko zavarovanje 1
3 zavarovana v Italiji 1
4 zveza borcev in obvezno 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1082 0

Z30 Ko pomislite na to, kaj vse krijejo vaše police zdravstvenega zavarovanja, ali bi rekli, da... Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju Z29 odgovorili z enim od odgovorom od 2 do 7.

Z30 Ko pomislite na to, kaj vse krijejo vaše police zdravstvenega zavarovanja, ali bi rekli, da...

Vrednost 128306 Frekvenca
1 ste zelo dobro zavarovani 53
2 ste dobro zavarovani 784
3 niste dobro zavarovani 131
6 se ne nanaša 18
8 ne vem 92
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 114 1 3

K1 Kaj je vaša sedanja delovna aktivnost, ali ste sedaj zaposleni, ali kaj drugega?

K1 Kaj je vaša sedanja delovna aktivnost, ali ste sedaj zaposleni, ali kaj drugega?

Vrednost 129305 Frekvenca
1 polno zaposlen/a (36 in več ur na teden) [preskok na K3] 456
2 zaposlen/a za skrajšan delovni čas (15 do 35 ur na teden) [p 24
3 zaposlen/a za manj kot 15 ur na teden / začasno ne dela [pre 2
4 samozaposlen/a (kmet, samostojni obrtnik, svobodni poklic) [ 34
5 pomagajoči družinski član [preskok na K3] 0
6 formalno brezposeln/a, ki občasno kaj dela in prejema denarn 3
7 formalno brezposeln/a, ki občasno kaj dela in ne prejema den 7
8 brezposeln/a (ni registriran/a), a občasno kaj dela za gotov 2
9 dijak/inja, študent/ka, ki občasno kaj dela [preskok na K3] 51
10 vajenec/ka, ki občasno kaj dela [preskok na K3] 0
11 upokojenec/ka, občasno še kaj dela (tudi delna zaposlitev) [ 10
12 brezposeln/a (ni registriran/a), ki ne dela, nima nadomestil 46
13 delovno neaktiven/a, a ima rentne dohodke [vprašaj na K2] 8
14 dijak/inja, študent/ka, ki ne dela [vprašaj na K2] 64
15 vajenec/ka, ki ne dela [vprašaj na K2] 0
16 upokojenec/ka brez dodatne zaposlitve, razen hišnih opravil 316
17 gospodinja, hišna opravila [vprašaj na K2] 32
18 trajno delovno nezmožen/a [vprašaj na K2] 12
19 ostali delovno neaktivni [vprašaj na K2] 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1082 0 1 19

K2 Kdaj ste bili nazadnje delovno oziroma zaposlitveno aktivni/a? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so na vprašanje K1 odgovorili s katerim od odgovorov s kategorijami od 12 do 19.

K2 Kdaj ste bili nazadnje delovno oziroma zaposlitveno aktivni/a?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
493 589 0 999 312.968 362.238

K2A Kakšen je bil razlog prenehanja te zadnje delovne aktivnosti? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so na vprašanje K1 odgovorili s katerim od odgovorov s kategorijami od 12 do 19.

K2A Kakšen je bil razlog prenehanja te zadnje delovne aktivnosti?

Vrednost 131303 Frekvenca
1 sporazumno prenehanje dela [preskok na F1] 29
2 dal/a sem odpoved [preskok na F1] 7
3 dobil/a se, odpoved (kot presežek) [preskok na F1] 28
4 dobil/a sem odpoved (stečaj, ukinitev organizacije) [preskok 23
5 sem se upokojil/a [preskok na F1] 249
6 kaj drugega [preskok na F1] 49
9 še nikoli ni bil/a delono aktiven/a (zaposlen/a) [preskok na 91
66 se ne nanaša 589
99 b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
476 606 1 9

K2aD kaj drugega

K2aD Kakšen je bil razlog prenehanja te zadnje delovne aktivnosti? (kaj drugega):

Vrednost 132302 Frekvenca
1 1033
2 bilo je delovno razmerje za določen čas 1
3 bolezen 9
4 delala preko študentskega servisa 1
5