O ADP

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Arhiv družboslovnih podatkov je bil ustanovljen leta 1997 kot organizacijska enota v okviru Inštituta za družbene vede (IDV) na Fakulteti za družbene vedeUniverza v Ljubljani. Je nacionalna področna podatkovna infrastruktura, katere poslanstvo je opravljanje s podatki povezanih storitev za podporo raziskovanju, izobraževanju in za splošno javno korist.

Temelj delovanja ADP je skrb za obstoj kakovostnega podatkovnega gradiva, ki je odprto dostopno raziskovalcem in širši javnosti, s tem pa sta zagotovljena prihranek pri nepotrebnem podvajanju novih raziskovalnih podatkov in večja kakovost spoznanj.

ADP se znotraj svojega poslanstva vzpostavlja kot nacionalna infrastruktura z namenom, da pridobiva pomembne podatkovne vire iz širokega nabora družboslovnih disciplin, ki so zanimivi za proučevanje slovenske družbe, jih shranjuje in varuje pred uničenjem ter namenja nadaljnji uporabi za znanstvene, izobraževalne in druge namene.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je v okviru svojega članstva v CESSDA imenovalo ADP za izvajalca storitev nacionalne družboslovne podatkovne infrastrukture. Dolgotrajni nacionalni pomen ADP pa se kaže tudi v stalni podpori ministrstva, pristojnega za znanstveno-raziskovalno delo, ki od nastanka zagotavlja sredstva za delovanje arhiva. Od leta 2004 so sredstva za delovanje zagotovljena v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani". Aktualno programsko obdobje financiranja ADP znotraj MRIC UL traja od leta 2015 do 2020.

ADP o svojem delu poroča Svetu ADP, ki ga sestavljajo ugledni družboslovci, ter letno znotraj uresničevanja infrastrukturnega raziskovalnega programa Univerze v Ljubljani (MRIC UL) svojemu financerju Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. O ADP. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/adp/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Nasilje v družini, Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov, CRJM UP ZRS

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si