Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM954
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM954_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; december 1995)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

 • NDB/Barometer novih demokracij = New Democracies Barometer

  Raziskava izhaja iz konceptualnih izhodišč, da je za razumevanje delovanja demokracije potrebno opazovati sodelovanje in aktivnost državljanov, z vidika tako zaposlenih, kot tudi potrošnikov. S tem namenom se od leta 1991, v srednji in vzhodni Evropi izvaja raziskava Barometer nove demokracije - New Democracies Barometer (NDB), v koordinaciji Paul Lazarsfeld Society. Večletna raziskava zajema mednarodno primerljiva vprašanja na nacionalno reprezentativnih vzorcih. Spremlja spremembe v vedenjih in stališčih posameznikov o demokraciji in gospodarstvu. Glavna vprašanja se nanašajo na področje ekonomskega preživetja in na ocenjevanje političnih razmer. Raziskave Barometer nove Evrope z letom 2001 nadaljujejo serijo Barometer novih demokracij.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

človekove pravice, javni protesti, podpora javnim protestom, sodniške zmote, zmanjševanje razlik v dohodkih, ukrepi vlade za izboljšanje gospodarskega položaja, ocena moči sindikatov, vlade in gospodarstvenikov, odgovornost države, odnos do politike, delovanje demokratičnega sistema, ocena davčne politike, stališča do političnega delovanja, članstvo v strankah, levo desna politična orientacija, zadovoljstva z demokratičnim razvojem, razumevanje demokracije, vloga države, vpliv cerkve, politična participacija, informiranost v političnih dogodkih, primerjalna ocena gospodarskega položaja v časovni perspektivi, položaj posameznih družbenih skupin po zamenjavi političnega sistema, odnos do vključevanja Slovenije v EU, nacionalna identiteta srednje-evropejcev, nezaposlenost, osebni standard, obvladovanje gospodarskega položaja, ocena gospodarskega položaja v časovni perspektivi, finančna situacija v gospodinjstvu, ocena političnega sistema v časovni perspektivi, sprememba političnega sistema, zaupanje v politične institucije, ogroženost Slovenije s strani drugih držav, politične preference, sindikati, geografska pripadnost

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
VLOGA DRŽAVE
POLITIČNA KULTURA
SOCIALNE IN POLITIČNE SPREMEMBE


Povzetek:

Prvo poglavje vprašalnika je slovenski prevod mednarodnega vprašalnika ISSP96 Vloga države. Vsebina tokratnega vprašalnika, ki deloma ponavlja ISSP85 in ISSP90 oziroma njim ustrezujočo raziskavo ADP - IDNo: SJMUST89, zajema stališča o nalogah vlade na posameznih področjih. Začne se stališčem do nujnega spoštovanja zakonov, nadaljuje z ocenami pravice do različnih oblik izražanja protesta in strpnost glede izražanja protesta različnih skupin, izraženo je stališče v pravni dilemi kaznovanja v primeru dvoma, ter o pristojnosti policije v boju proti kriminalu, kot je prisluškovanje. Druga tema se nanaša na stališča glede poseganje države na področju sociale, kot je progresivno obdavčenje in v gospodarstvo. Respondentje izbirajo področja, kje naj država po njihovem stori več, kot je zaposlovanje, izobraževanje, vojska, kultura, gospodarstvo. Kakšna naj bo državna intervencija pri plačah, cenah, podpora vrstam industrije, dilema glede višine inflacije ter nezaposlenosti. Izražena so stališča do državno reguliranega izravnavanja možnosti socialno šibkejših, kot so štipendije, stanovnja za potrebne, podpora nezaposlenim, pokojnine, zdravstvo.Več vprašanj zadeva stališča o osebnem vplivu na politične odločitve, osebni moči, zanimanju za politiko ter oceno vpliva ostalih subjektov v političnem življenju, kot so sindikati, industrija. Drugi del pa ponavlja raziskavo Barometer novih demokracij = New Democracies Barometer (NDB), deloma pa tudi vprašanja iz raziskave Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi = Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe. Ta zajema blok vprašanj na temo politične kulture, pojmovanja politike, demokracije ali diktature, anomije oz. alienacije v političnem, informiranost, ocena političnega sistem v primerjavi s prejšnjim režimom, kdo je dobil in kdo izgubil v obdobju prehoda. Sledi tudi ocenjevanja individualne ekonomske moči, nakupovalnih namer, virov zaslužka, načinov preživetja ter splošne ocene gospodarske situacije v državi, ter materialnega položaja gospodinjstva. Sledijo ocene političih razmer in problemov, protestni potencial in verjetnost izbruha konfliktov, višina zaupanja v družbi, ravnanje ob morebitni ukinitvi parlamenta, različni nivoji prostorske navezanosti, odnos do NATO ter politične stranke. V vprašalniku pa je tudi blok vprašanj iz dodatka raziskavi ISSP95 o nacionalni identiteti v prostoru Srednje Evrope in prednostih oziroma slabostih majhnih držav. Demografski podatki zajemajo starost, spol, izobrazbo, poklic, zaposlitveni status, dohodek, politično uvrstitev, vernost, subjektivno oceno družbenega položaja in druge.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 1995 - december 1995
Čas izdelave: 1995-12
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM954.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 326
 • število enot: 1004

Spremenljivke

KEYSTRNG

KEYSTRING

Vrednost 13 Frekvenca
1 4
2 4
3 4
445 1
446 1
447 1
448 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 448

KLJUC kljuc

KLJUČ

Vrednost 22 Frekvenca
1 4
2 4
3 4
445 1
446 1
447 1
448 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 448

ID id

ID

Vrednost 31 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
992 1
993 1
994 1
995 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 995

KEYSTRNG

KEYSTRING

Vrednost 1326 Frekvenca
1 4
2 4
3 4
445 1
446 1
447 1
448 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 448

KLJUC kljuc

KLJUČ

Vrednost 2325 Frekvenca
1 4
2 4
3 4
445 1
446 1
447 1
448 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 448

ID id

ID

Vrednost 3324 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
992 1
993 1
994 1
995 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 995

ZACEURA ura zacetka

URA1 Začetek pogovora ob uri

Vrednost 4323 Frekvenca
1 1
7 3
8 17
9 48
10 78
11 53
12 41
13 65
14 84
15 113
16 163
17 136
18 110
19 53
20 25
21 3
23 1
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

ZACEMIN minuta zacetka

MIN1 in minut

Vrednost 5322 Frekvenca
0 204
2 2
3 3
55 42
56 2
57 2
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 57

V1_01 ALI JE TREBA ZAKONE UPOSTEVATI BREZ IZJE

V1.01 ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI BI VI REKLI, DA JE TREBA ZAKONE UPOŠTEVATI BREZ IZJEME, ALI PA OBSTOJAJO DOLOČENE IZJEMNE SITUACIJE, V KATERIH BI MORAL ČLOVEK RAVNATI PO SVOJI VESTI, PA ČEPRAV BI PRI TEM PREKRŠIL ZAKONE?

Vrednost 6321 Frekvenca
1 zakone je treba ubogati brez izjeme 395
2 v izjemnih situacijah je treba poslušati svojo vest 561
9 ne vem 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_02A organiziranje javnih zborovanj V1.02 POSAMEZNIKI ALI ZDRUŽENJA LAHKO NA VELIKO NAČINOV PROTESTIRAJO PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJAJO. PROSIMO VAS, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE PO VAŠEM MNENJU DOVOLJENE NAŠTETE PROTESTNE AKCIJE.

a) organiziranje javnih zborovanj v protest proti oblasti

Vrednost 7320 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoljeno 208
2 dovoljeno 515
3 ne dovoljeno 115
4 v nobenem primeru dovoljeno 57
9 ne vem 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_02B organiziranje protestnih pohodov V1.02 POSAMEZNIKI ALI ZDRUŽENJA LAHKO NA VELIKO NAČINOV PROTESTIRAJO PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJAJO. PROSIMO VAS, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE PO VAŠEM MNENJU DOVOLJENE NAŠTETE PROTESTNE AKCIJE.

b) organiziranje protestnih pohodov ali demonstracij

Vrednost 8319 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoljeno 157
2 dovoljeno 554
3 ne dovoljeno 142
4 v nobenem primeru dovoljeno 63
9 ne vem 87
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_02C organiziranje strajka delavcev V1.02 POSAMEZNIKI ALI ZDRUŽENJA LAHKO NA VELIKO NAČINOV PROTESTIRAJO PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJAJO. PROSIMO VAS, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE PO VAŠEM MNENJU DOVOLJENE NAŠTETE PROTESTNE AKCIJE.

c) organiziranje štrajka delavcev proti vladi v celi državi

Vrednost 9318 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoljeno 190
2 dovoljeno 469
3 ne dovoljeno 171
4 v nobenem primeru dovoljeno 69
9 ne vem 104
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_03A sli na javno zborovanje V1.03 ALI BI VI NAREDILI, ALI NE BI NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA, DA BI PROTESTIRALI PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJATE?

a) šli na javno zborovanje v protest proti oblasti

Vrednost 10317 Frekvenca
1 v vsakem primeru bi naredil 131
2 bi naredil 385
3 ne bi naredil 233
4 v nobenem primeru ne bi naredil 190
9 ne vem 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_03B sli na protestni pohod V1.03 ALI BI VI NAREDILI, ALI NE BI NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA, DA BI PROTESTIRALI PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJATE?

b) šli na protestni pohod ali demonstracijo

Vrednost 11316 Frekvenca
1 v vsakem primeru bi naredil 103
2 bi naredil 401
3 ne bi naredil 251
4 v nobenem primeru ne bi naredil 182
9 ne vem 66
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_04A sli na javno zborovanje V1.04 ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA, DA BI PROTESTIRALI PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJATE?

a) šli na javno zborovanje v protest proti oblasti

Vrednost 12315 Frekvenca
1 nikoli 880
2 enkrat 94
3 več kot enkrat 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_04B sli na protestni pohod V1.04 ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA, DA BI PROTESTIRALI PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJATE?

b) šli na protestni pohod ali demonstracijo

Vrednost 13314 Frekvenca
1 nikoli 877
2 enkrat 96
3 več kot enkrat 30
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_05A prirediti javna zborovanja V1.05 NAZORE NEKATERIH LJUDI VEČINA OCENJUJE KOT SKRAJNE. POMISLITE NA LJUDI, KI HOČEJO NASILNO ZRUŠITI OBLAST. ALI MENITE, DA BI TEM LJUDEM LAHKO DOVOLILI...

a) prirediti javna zborovanja, na katerih lahko izrazijo svoje nazore

Vrednost 14313 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovolili 85
2 dovolili 304
3 ne dovolili 299
4 v nobenem primeru dovolili 206
9 ne vem 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_05B objaviti knjige s svojimi mazori V1.05 NAZORE NEKATERIH LJUDI VEČINA OCENJUJE KOT SKRAJNE. POMISLITE NA LJUDI, KI HOČEJO NASILNO ZRUŠITI OBLAST. ALI MENITE, DA BI TEM LJUDEM LAHKO DOVOLILI...

b) objaviti knjige, v katerih izražajo svoje nazore

Vrednost 15312 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovolili 146
2 dovolili 482
3 ne dovolili 162
4 v nobenem primeru dovolili 107
9 ne vem 106
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_06 SODISCA SE LAHKO MOTIJO. KAJ JE SLABSE

V1.06 TUDI SODIŠČA SE LAHKO MOTIJO. KAJ JE PO VAŠI OCENI SLABŠE:

Vrednost 16311 Frekvenca
1 obsoditi nedolžno osebo,ali 614
2 oprostiti krivo osebo 190
9 ne vem,neodločen 199
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_07 ALI VIDITE V ZBIRANJU RACUNALNISKIH INFO

V1.07 DRŽAVA IN DRUGE JAVNE USTANOVE IMAJO MNOŽICO INFORMACIJ O POSAMEZNIKIH, KI BI SE LAHKO ZELO HITRO ZBRALE S POMOČJO RAČUNALNIKOV. ALI VIDITE V TEM:

Vrednost 17310 Frekvenca
1 zelo resno ogrožanje zasebnosti 167
2 precej resno ogrožanje zasebnosti 320
3 nobene resne grožnje zasebnosti 242
4 sploh nobene grožnje zasebnosti 128
9 ne vem,neodločen 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_08 VLADA NAJ ZMANJSA RAZLIKE V DOHODKIH

V1.08 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: VLADA NAJ ZMANJŠA RAZLIKE V DOHODKIH MED LJUDMI Z NIŽJIMI IN VIŠJIMI DOHODKI?

Vrednost 18309 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 507
2 v glavnem soglašam 273
3 nisem niti za, niti proti 96
4 v glavnem ne soglašam 68
5 sploh ne soglašam 36
9 ne vem 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_09A zakonska kontrola plac V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

a) zakonska kontrola plač in zaslužkov

Vrednost 19308 Frekvenca
1 močno priporočam 356
2 do neke mere priporočam 407
3 niti priporočam, niti odsvetujem 112
4 do neke mere odsvetujem 73
5 močno odsvetujem 51
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_09B zakonska kontrola cen V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

b) zakonska kontrola cen

Vrednost 20307 Frekvenca
1 močno priporočam 433
2 do neke mere priporočam 378
3 niti priporočam, niti odsvetujem 89
4 do neke mere odsvetujem 70
5 močno odsvetujem 28
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_09C zmanjsanje izdatkov drzave V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

c) zmanjšanje izdatkov države (proračuna)

Vrednost 21306 Frekvenca
1 močno priporočam 509
2 do neke mere priporočam 331
3 niti priporočam, niti odsvetujem 97
4 do neke mere odsvetujem 39
5 močno odsvetujem 17
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_09D finansiranje programov zaposlovanja V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

d) finansiranje programov zaposlovanja

Vrednost 22305 Frekvenca
1 močno priporočam 510
2 do neke mere priporočam 358
3 niti priporočam, niti odsvetujem 91
4 do neke mere odsvetujem 28
5 močno odsvetujem 7
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_09E manj predpisov za gospodarstvo V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

e) manj zakonskih predpisov za gospodarstvo

Vrednost 23304 Frekvenca
1 močno priporočam 213
2 do neke mere priporočam 375
3 niti priporočam, niti odsvetujem 256
4 do neke mere odsvetujem 101
5 močno odsvetujem 43
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_09F podpiranje industrije pri razvoju V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

f) podpiranje industrije pri razvoju novih proizvodov in tehnologije

Vrednost 24303 Frekvenca
1 močno priporočam 621
2 do neke mere priporočam 270
3 niti priporočam, niti odsvetujem 81
4 do neke mere odsvetujem 14
5 močno odsvetujem 9
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_09G podpora nazadujocim ind. vejam V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

g) podpora nazadujočim vejam industrije, da bi zagotovili delovna mesta

Vrednost 25302 Frekvenca
1 močno priporočam 444
2 do neke mere priporočam 255
3 niti priporočam, niti odsvetujem 116
4 do neke mere odsvetujem 112
5 močno odsvetujem 71
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_09H skrajsanje delovnega casa V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

h) skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta

Vrednost 26301 Frekvenca
1 močno priporočam 259
2 do neke mere priporočam 323
3 niti priporočam, niti odsvetujem 203
4 do neke mere odsvetujem 136
5 močno odsvetujem 75
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10A za varstvo okolja V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

a) za varstvo okolja

Vrednost 27300 Frekvenca
1 veliko več 279
2 nekaj več 428
3 kot doslej 209
4 nekaj manj 23
5 veliko manj 6
9 ne ve 58
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10B za zdravstvo V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

b) za zdravstvo

Vrednost 28299 Frekvenca
1 veliko več 383
2 nekaj več 405
3 kot doslej 170
4 nekaj manj 14
5 veliko manj 4
9 ne ve 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10C za policijo V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

c) za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Vrednost 29298 Frekvenca
1 veliko več 143
2 nekaj več 248
3 kot doslej 392
4 nekaj manj 123
5 veliko manj 48
9 ne ve 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10D za izobrazevanje V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

d) za izobraževanje

Vrednost 30297 Frekvenca
1 veliko več 396
2 nekaj več 435
3 kot doslej 137
4 nekaj manj 10
5 veliko manj 2
9 ne ve 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10E za vojsko V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

e) za vojsko in obrambo

Vrednost 31296 Frekvenca
1 veliko več 67
2 nekaj več 175
3 kot doslej 370
4 nekaj manj 186
5 veliko manj 155
9 ne ve 50
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10F za pokojnine V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

f) za pokojnine

Vrednost 32295 Frekvenca
1 veliko več 226
2 nekaj več 347
3 kot doslej 336
4 nekaj manj 45
5 veliko manj 19
9 ne ve 30
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10G za nezaposlene V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

g) za podporo nezaposlenim

Vrednost 33294 Frekvenca
1 veliko več 161
2 nekaj več 313
3 kot doslej 314
4 nekaj manj 113
5 veliko manj 50
9 ne ve 51
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_10H za kulturo in umetnost V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

h) za kulturo in umetnost

Vrednost 34293 Frekvenca
1 veliko več 149
2 nekaj več 331
3 kot doslej 395
4 nekaj manj 65
5 veliko manj 17
9 ne ve 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_11A SINDIKATI - KOLIKO IMA MOCI?

V1.11A. ALI MENITE, DA IMAJO SINDIKATI V DRŽAVI PREVEČ ALI PREMALO MOČI?

Vrednost 35292 Frekvenca
1 dosti preveč moči 20
2 preveč moči 56
3 približno pravo mero moči 156
4 premalo moči 426
5 dosti premalo moči 207
9 ne vem 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_11B GOSPODARSTVO - KOLIKO IMA MOCI?

V1.11B. KAJ PA PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA? ALI IMAJO PREVEČ ALI PREMALO MOČI?

Vrednost 36291 Frekvenca
1 dosti preveč moči 73
2 preveč moči 192
3 približno pravo mero moči 200
4 premalo moči 336
5 dosti premalo moči 53
9 ne vem 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_11C VLADA - KOLIKO IMA MOCI?

V1.11C. IN KAJ MENITE, ALI IMA VLADA PRI NAS:

Vrednost 37290 Frekvenca
1 mnogo preveč moči 115
2 preveč moči 270
3 približno pravo mero moči 306
4 premalo moči 173
5 mnogo premalo moči 27
9 ne vem 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_12A zagotoviti delovno mesto V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

a) zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Vrednost 38289 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 575
2 delno odgovorna 307
3 v glavnem ni odgovorna 80
4 v nobenem primeru ni odgovorna 25
9 ne vem 16
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_12B nadzorovati cene V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

b) nadzorovati cene

Vrednost 39288 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 540
2 delno odgovorna 341
3 v glavnem ni odgovorna 77
4 v nobenem primeru ni odgovorna 23
9 ne vem 22
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_12C zagotoviti zdravstveno oskrbo V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

c) zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Vrednost 40287 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 795
2 delno odgovorna 169
3 v glavnem ni odgovorna 23
4 v nobenem primeru ni odgovorna 5
9 ne vem 11
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_12D zagotoviti standard upokojencem V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

d) zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Vrednost 41286 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 739
2 delno odgovorna 218
3 v glavnem ni odgovorna 27
4 v nobenem primeru ni odgovorna 9
9 ne vem 9
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_12E pomagati industriji pri razvoju V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

e) pomagati industriji, da si zagotovi razvoj

Vrednost 42285 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 565
2 delno odgovorna 343
3 v glavnem ni odgovorna 51
4 v nobenem primeru ni odgovorna 19
9 ne vem 25
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_12F zagotoviti standard nezaposlenim V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

f) zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Vrednost 43284 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 419
2 delno odgovorna 425
3 v glavnem ni odgovorna 97
4 v nobenem primeru ni odgovorna 36
9 ne vem 25
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_12G znizati razlike bogati : revni V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

g) znižati razlike med revnimi in bogatimi

Vrednost 44283 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 560
2 delno odgovorna 274
3 v glavnem ni odgovorna 101
4 v nobenem primeru ni odgovorna 46
9 ne vem 22
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_12H zagotoviti stipendije V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

h) zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Vrednost 45282 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 745
2 delno odgovorna 210
3 v glavnem ni odgovorna 21
4 v nobenem primeru ni odgovorna 9
9 ne vem 18
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_12I zagotaviti dostojno prebivalisce V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

i) zagotaviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Vrednost 46281 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 504
2 delno odgovorna 381
3 v glavnem ni odgovorna 66
4 v nobenem primeru ni odgovorna 24
9 ne vem 28
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_12J stroga ekoloska zakonodaja za ind. V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

j) strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Vrednost 47280 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 674
2 delno odgovorna 250
3 v glavnem ni odgovorna 42
4 v nobenem primeru ni odgovorna 8
9 ne vem 29
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_13 KAJ BI REKLI, V KOLIKSNI MERI VAS OSEBNO

V1.13 KAJ BI BI REKLI, V KOLIKŠNI MERI VAS OSEBNO ZANIMA POLITIKA?

Vrednost 48279 Frekvenca
1 zelo me zanima 61
2 kar precej me zanima 162
3 nekoliko me zanima 305
4 le malo me zanima 307
5 čisto nič me ne zanima 166
9 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_14A Ljudje kot sem jaz, nimajo nobene besede V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobene besede pri te, kar počne vlada

Vrednost 49278 Frekvenca
1 močno se strinjam 489
2 se strinjam 305
3 niti strinjam niti ne strinjam 97
4 ne strinjam se 65
5 sploh se ne strinjam 21
9 ne vem 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_14B Povprecen drzavljan ima vpliv na politik V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) Povprečen državljan ima precejšen vpliv na politiko

Vrednost 50277 Frekvenca
1 močno se strinjam 25
2 se strinjam 73
3 niti strinjam niti ne strinjam 110
4 ne strinjam se 442
5 sploh se ne strinjam 299
9 ne vem 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_14C Celo najboljsi politiki ne morejo veliko V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) Celo najboljši politiki ne morejo veliko osebno vplivati na to, kako delujejo stvari v državi

Vrednost 51276 Frekvenca
1 močno se strinjam 112
2 se strinjam 309
3 niti strinjam niti ne strinjam 160
4 ne strinjam se 244
5 sploh se ne strinjam 100
9 ne vem 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_14D imam predstavo o problemih, ki nas cakaj V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) Zdi se mi, da imam precej dobro predstavo o pomembnih političnih problemih, ki nas čakajo v Sloveniji

Vrednost 52275 Frekvenca
1 močno se strinjam 96
2 se strinjam 283
3 niti strinjam niti ne strinjam 207
4 ne strinjam se 224
5 sploh se ne strinjam 92
9 ne vem 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_14E Volitve - prisiliti vlado, da uposteva k V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

e) Volitve so kar dober način, kako prisiliti vlado, da upošteva to, kar mislijo ljudje

Vrednost 53274 Frekvenca
1 močno se strinjam 135
2 se strinjam 315
3 niti strinjam niti ne strinjam 184
4 ne strinjam se 200
5 sploh se ne strinjam 98
9 ne vem 71
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_14F vecina ljudi je bolje seznanjena s polit V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

f) Mislim, da je večina ljudi bolje seznanjena s politi- čnimi zadevami in dogajanji kot jaz

Vrednost 54273 Frekvenca
1 močno se strinjam 180
2 se strinjam 359
3 niti strinjam niti ne strinjam 195
4 ne strinjam se 173
5 sploh se ne strinjam 45
9 ne vem 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_14G poslanci si prizadevajo izpolniti obljub V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

g) Ljudje, ki so bili izvoljeni kot poslanci si prizadevajo izpolniti predvolilne obljube

Vrednost 55272 Frekvenca
1 močno se strinjam 43
2 se strinjam 143
3 niti strinjam niti ne strinjam 203
4 ne strinjam se 329
5 sploh se ne strinjam 239
9 ne vem 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_14H Vecini drzavnih usluzbencev se lahko zau V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

h) Večini državnih uslužbencev se lahko zaupa, da delajo to, kar je najbolje za državo

Vrednost 56271 Frekvenca
1 močno se strinjam 39
2 se strinjam 186
3 niti strinjam niti ne strinjam 241
4 ne strinjam se 313
5 sploh se ne strinjam 153
9 ne vem 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_15 KAKO DOBRO DELUJE DEMOKRATICNI SISTEM

V1.15 ČE OCENJUJETE V CELOTI, KAKO DOBRO ALI SLABO PO VAŠEM MNENJU DELUJE DEMOKRATIČNI SISTEM DANDANES V SLOVENIJI?

Vrednost 57270 Frekvenca
1 deluje dobro in ne potrebuje nobenih sprememb 24
2 deluje dobro, vendar so potrebne nekatere spremembe 433
3 ne deluje dobro in potrebuje veliko sprememb 385
4 ne deluje dobro in ga je treba v celoti spremeniti 84
9 ne vem 77
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_16 ZMANJSANJE DAVKOV ALI POVECANJE SOCIALE

V1.16 ČE BI MORALA VLADA IZBRATI MED ZMANJŠANJEM DAVKOV ALI POVEČEVANJEM DELEŽA SREDSTEV ZA SOCIALNE NAMENE, KAJ BI MORALA PO VAŠEM MNENJU STORITI? (MISLIMO NA VSE DAVKE SKUPAJ, VKLJUČNO Z OBVEZNIMI PRISPEVKI OD PLAČ, DOHODNINO, PROMETNIM DAVKOM IDR.)

Vrednost 58269 Frekvenca
1 zmanjšati davke, čeprav to pomeni manj denarja za socialne namene 358
2 več denarja za socialne namene, čeprav to pomeni višje davke 383
9 ne vem 262
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_17A ZA LJUDI Z VISOKIMI DOHODKI SO DAVKI V1.17 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI DAVKE DANES V SLOVENIJI? (MISLIMO NA VSE DAVKE SKUPAJ, KOT PREJ)

A. NAJPREJ ZA TISTE LJUDI, KI IMAJO VISOKE DOHODKE. ALI BI VI REKLI, DA SO ZANJE DAVKI...

Vrednost 59268 Frekvenca
1 dosti previsoki 30
2 previsoki 81
3 približno ustrezni 206
4 prenizki 428
5 dosti prenizki 182
9 ne vem 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_17B ZA LJUDI S SREDNJIMI DOHODKI SO DAVKI V1.17 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI DAVKE DANES V SLOVENIJI? (MISLIMO NA VSE DAVKE SKUPAJ, KOT PREJ)

B. NATO ZA TISTE, KI IMAJO SREDNJE VISOKE DOHODKE. ALI SO ZANJE DAVKI...

Vrednost 60267 Frekvenca
1 dosti previsoki 42
2 previsoki 258
3 približno ustrezni 522
4 prenizki 81
5 dosti prenizki 11
9 ne vem 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_17C ZA LJUDI Z NIZKIMI DOHODKI SO DAVKI V1.17 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI DAVKE DANES V SLOVENIJI? (MISLIMO NA VSE DAVKE SKUPAJ, KOT PREJ)

C. NA KONCU PA ŠE ZA TISTE, KI IMAJO NIZKE DOHODKE. ALI SO ZANJE DAVKI...

Vrednost 61266 Frekvenca
1 dosti previsoki 425
2 previsoki 426
3 približno ustrezni 93
4 prenizki 11
5 dosti prenizki 2
9 ne vem 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_18A elektrogospodarstvo V1.18 KAJ MENITE, NAJ BI VSAKO OD NAŠTETIH PODROČIJ PRETEŽNO SODILO POD OKRILJE PRIVATNIH PODJETIJ ALI POD OKRILJE DRŽAVNIH, JAVNIH PODJETIJ?

a -elektrogospodarstvo

Vrednost 62265 Frekvenca
1 večinoma pod okrilje privatnih podjetij 113
2 večinoma pod okrilje državnih, javnih podjetij 804
9 ne vem 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_18B bolnisnice V1.18 KAJ MENITE, NAJ BI VSAKO OD NAŠTETIH PODROČIJ PRETEŽNO SODILO POD OKRILJE PRIVATNIH PODJETIJ ALI POD OKRILJE DRŽAVNIH, JAVNIH PODJETIJ?

b -bolnišnice

Vrednost 63264 Frekvenca
1 večinoma pod okrilje privatnih podjetij 142
2 večinoma pod okrilje državnih, javnih podjetij 803
9 ne vem 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_18C banke V1.18 KAJ MENITE, NAJ BI VSAKO OD NAŠTETIH PODROČIJ PRETEŽNO SODILO POD OKRILJE PRIVATNIH PODJETIJ ALI POD OKRILJE DRŽAVNIH, JAVNIH PODJETIJ?

c -banke

Vrednost 64263 Frekvenca
1 večinoma pod okrilje privatnih podjetij 262
2 večinoma pod okrilje državnih, javnih podjetij 660
9 ne vem 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_19 PREPRECEVANJE INFLACIJE ALI ZMANJSEVANJE

V1.19 ČE BI SE MORALA VLADA ODLOČATI MED PREPREČEVANJEM INFLACIJE IN ZMANJŠEVANJEM NEZAPOSLENOSTI, KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU POMEMBNEJŠE?

Vrednost 65262 Frekvenca
1 preprečevati inflacijo 425
2 zmanjševati nezaposlenost 433
9 ne vem 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_20 ALI NAJ VLADA OB ENAKIH DAVKIH

V1.20 DENIMO, DA STOPNJA OBDAVČITVE V SLOVENIJI OSTANE ENAKA KOT DOSLEJ. ALI NAJ VLADA...

Vrednost 66261 Frekvenca
1 porabi enak znesek denarja kot sedaj za socialne namene (pokojnine, zdravstveno zavarovanje itd.), čeprav bi to pomenilo, da se poveča primanjkljaj v državnem proračunu in s tem državni dolg, ali pa naj 510
2 porabi manj denarja kot sedaj za socialne namene, tako da ne bi nastajal primanjkljaj in državni dolg 254
9 ne vem 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_01A KAKSNE OBCUTKE VZBUJA V VAS POLITIKA? - V2.00 POLITIČNA KULTURA V2.01 A. KAKŠNE OBČUTKE VZBUJA V VAS POLITIKA? KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA? IZBERITE POJEM, KI NAJBOLJ IZRAŽA VAŠ ODNOS DO POLITIČNEGA DOGAJANJA V SLOVENIJI.

1. odgovor

Vrednost 67260 Frekvenca
1 strast 11
2 zanimanje 255
3 ravnodušnost 89
4 nezaupanje 294
5 odpor 51
6 jeza 87
7 navdušenje 4
8 dolgočasje 95
9 interes 51
0 nič od tega 63
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V2_01B KAKSNE OBCUTKE VZBUJA V VAS POLITIKA? - V2.00 POLITIČNA KULTURA V2.01 A. KAKŠNE OBČUTKE VZBUJA V VAS POLITIKA? KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA? IZBERITE POJEM, KI NAJBOLJ IZRAŽA VAŠ ODNOS DO POLITIČNEGA DOGAJANJA V SLOVENIJI.

2. odgovor

Vrednost 68259 Frekvenca
1 strast 6
2 zanimanje 112
3 ravnodušnost 90
4 nezaupanje 172
5 odpor 75
6 jeza 144
7 navdušenje 16
8 dolgočasje 137
9 interes 159
0 nič od tega 82
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V2_02 ALI JE VASE ZANIMANJE ZA POLITIKO

V2.02 KAJ BI REKLI, ALI JE VAŠE ZANIMANJE ZA POLITIKO...

Vrednost 69258 Frekvenca
1 zelo močno 22
2 močno 50
3 zmerno 510
4 zelo omejeno 208
5 me sploh ne zanima 195
9 ne vem 17
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_03A prepricevati prijatelje za doloceno stra V2.03 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VRST POLITIČNEGA DELOVANJA. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE: (1) ALI STE TO ŽE KDAJ POČELI; ALI (2) ŠE NISTE, PA BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI OZ. (3) NIKAKOR NE BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI?

a) prijatelje prepričevati, da bi volili za določeno stranko

Vrednost 70257 Frekvenca
1 sem že počel 47
2 bi bil pripravljen 95
3 ne bi bil pripravljen 857
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_03B obiskati politicno zborovanje V2.03 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VRST POLITIČNEGA DELOVANJA. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE: (1) ALI STE TO ŽE KDAJ POČELI; ALI (2) ŠE NISTE, PA BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI OZ. (3) NIKAKOR NE BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI?

b) obiskati politično zborovanje

Vrednost 71256 Frekvenca
1 sem že počel 86
2 bi bil pripravljen 308
3 ne bi bil pripravljen 604
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_03C sodelovati na demonstracijah V2.03 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VRST POLITIČNEGA DELOVANJA. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE: (1) ALI STE TO ŽE KDAJ POČELI; ALI (2) ŠE NISTE, PA BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI OZ. (3) NIKAKOR NE BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI?

c) sodelovati na demonstracijah

Vrednost 72255 Frekvenca
1 sem že počel 54
2 bi bil pripravljen 321
3 ne bi bil pripravljen 623
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_03D sodelovati resevanju problemov v obcini V2.03 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VRST POLITIČNEGA DELOVANJA. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE: (1) ALI STE TO ŽE KDAJ POČELI; ALI (2) ŠE NISTE, PA BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI OZ. (3) NIKAKOR NE BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI?

d) sodelovati s soobčani pri reševanju problemov v svoji občini

Vrednost 73254 Frekvenca
1 sem že počel 166
2 bi bil pripravljen 666
3 ne bi bil pripravljen 165
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_03E pogovarjati se s politiki V2.03 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VRST POLITIČNEGA DELOVANJA. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE: (1) ALI STE TO ŽE KDAJ POČELI; ALI (2) ŠE NISTE, PA BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI OZ. (3) NIKAKOR NE BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI?

e) pogovarjati se s politiki o političnih problemih

Vrednost 74253 Frekvenca
1 sem že počel 65
2 bi bil pripravljen 391
3 ne bi bil pripravljen 543
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_03F sodelovati v volilni kampanji V2.03 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VRST POLITIČNEGA DELOVANJA. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE: (1) ALI STE TO ŽE KDAJ POČELI; ALI (2) ŠE NISTE, PA BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI OZ. (3) NIKAKOR NE BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI?

f) sodelovati v volilni kampanji za neko stranko oz. kandidata

Vrednost 75252 Frekvenca
1 sem že počel 32
2 bi bil pripravljen 219
3 ne bi bil pripravljen 748
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_03G upreti se policiji V2.03 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VRST POLITIČNEGA DELOVANJA. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE: (1) ALI STE TO ŽE KDAJ POČELI; ALI (2) ŠE NISTE, PA BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI OZ. (3) NIKAKOR NE BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI?

g) upreti se policiji

Vrednost 76251 Frekvenca
1 sem že počel 16
2 bi bil pripravljen 215
3 ne bi bil pripravljen 762
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_04 ALI STE CLAN KAKE POLITICNE STRANKE ALI

V2.04 ALI STE SAM ČLAN KAKE POLITIČNE STRANKE ALI POLITIČNEGA GIBANJA?

Vrednost 77250 Frekvenca
1 da, sem član 61
2 ne, nisem član 943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_05 ALI JE BOLJSA ENA ALI VEC STRANK

V2.05 KAJ MENITE, ALI JE ZA DRŽAVO BOLJE, DA DELUJE LE ENA STRANKA, ZATO DA PREVLADUJE ENOTNOST, ALI, DA DELUJE VEČ STRANK, TAKO DA SO LAHKO ZASTOPANA RAZLIČNA MNENJA?

Vrednost 78249 Frekvenca
1 ena stranka 135
2 več strank 783
9 ne vem 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_06A je tradicija cenjena in varovana V2.06 KAKO POMEMBNE SO ZA VAS OSEBNO SPODAJ NAVEDENE LASTNOSTI UREJENE DRUŽBE OZ. DRŽAVE? RAZVRSTITE JIH PO POMENU TAKO, DA IZMED VSEH IZBERETE NAJPREJ TISTO LASTNOST, KI SE VAM OSEBNO ZDI NAJPOMEMBNEJŠA (prvo mesto na rangu!), NATO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO LASTNOST... ITD. - VSE DO ZADNJE ŠE NERAZVRŠČENE LASTNOSTI (šesto mesto na rangu!) RAD BI ŽIVEL V DRUŽBI, V KATERI...

1. izbor

Vrednost 79248 Frekvenca
1 je tradicija cenjena in varovana 70
2 so državljani soudeleženi pri vseh odločitvah 87
3 lahko sposoben človek z delom nekaj doseže 85
4 so zakoni in pravo spoštovani 154
5 ki je odprta za nove ideje in duhovni razvoj 169
6 kjer je človek pomembnejši od denarja 301
9 ne vem 107
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_06B so drzavljani soudelezeni pri vseh odloc V2.06 KAKO POMEMBNE SO ZA VAS OSEBNO SPODAJ NAVEDENE LASTNOSTI UREJENE DRUŽBE OZ. DRŽAVE? RAZVRSTITE JIH PO POMENU TAKO, DA IZMED VSEH IZBERETE NAJPREJ TISTO LASTNOST, KI SE VAM OSEBNO ZDI NAJPOMEMBNEJŠA (prvo mesto na rangu!), NATO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO LASTNOST... ITD. - VSE DO ZADNJE ŠE NERAZVRŠČENE LASTNOSTI (šesto mesto na rangu!) RAD BI ŽIVEL V DRUŽBI, V KATERI...

2. izbor

Vrednost 80247 Frekvenca
1 je tradicija cenjena in varovana 129
2 so državljani soudeleženi pri vseh odločitvah 140
3 lahko sposoben človek z delom nekaj doseže 151
4 so zakoni in pravo spoštovani 156
5 ki je odprta za nove ideje in duhovni razvoj 182
6 kjer je človek pomembnejši od denarja 111
9 ne vem 104
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_06C lahko sposoben clovek z delom nekaj dose V2.06 KAKO POMEMBNE SO ZA VAS OSEBNO SPODAJ NAVEDENE LASTNOSTI UREJENE DRUŽBE OZ. DRŽAVE? RAZVRSTITE JIH PO POMENU TAKO, DA IZMED VSEH IZBERETE NAJPREJ TISTO LASTNOST, KI SE VAM OSEBNO ZDI NAJPOMEMBNEJŠA (prvo mesto na rangu!), NATO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO LASTNOST... ITD. - VSE DO ZADNJE ŠE NERAZVRŠČENE LASTNOSTI (šesto mesto na rangu!) RAD BI ŽIVEL V DRUŽBI, V KATERI...

3. izbor

Vrednost 81246 Frekvenca
1 je tradicija cenjena in varovana 301
2 so državljani soudeleženi pri vseh odločitvah 221
3 lahko sposoben človek z delom nekaj doseže 162
4 so zakoni in pravo spoštovani 107
5 ki je odprta za nove ideje in duhovni razvoj 70
6 kjer je človek pomembnejši od denarja 28
9 ne vem 98
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_06D so zakoni in pravo spostovani V2.06 KAKO POMEMBNE SO ZA VAS OSEBNO SPODAJ NAVEDENE LASTNOSTI UREJENE DRUŽBE OZ. DRŽAVE? RAZVRSTITE JIH PO POMENU TAKO, DA IZMED VSEH IZBERETE NAJPREJ TISTO LASTNOST, KI SE VAM OSEBNO ZDI NAJPOMEMBNEJŠA (prvo mesto na rangu!), NATO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO LASTNOST... ITD. - VSE DO ZADNJE ŠE NERAZVRŠČENE LASTNOSTI (šesto mesto na rangu!) RAD BI ŽIVEL V DRUŽBI, V KATERI...

4. izbor

Vrednost 82245 Frekvenca
1 je tradicija cenjena in varovana 181
2 so državljani soudeleženi pri vseh odločitvah 166
3 lahko sposoben človek z delom nekaj doseže 197
4 so zakoni in pravo spoštovani 142
5 ki je odprta za nove ideje in duhovni razvoj 111
6 kjer je človek pomembnejši od denarja 72
9 ne vem 108
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_06E ki je odprta za nove ideje in duhovni ra V2.06 KAKO POMEMBNE SO ZA VAS OSEBNO SPODAJ NAVEDENE LASTNOSTI UREJENE DRUŽBE OZ. DRŽAVE? RAZVRSTITE JIH PO POMENU TAKO, DA IZMED VSEH IZBERETE NAJPREJ TISTO LASTNOST, KI SE VAM OSEBNO ZDI NAJPOMEMBNEJŠA (prvo mesto na rangu!), NATO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO LASTNOST... ITD. - VSE DO ZADNJE ŠE NERAZVRŠČENE LASTNOSTI (šesto mesto na rangu!) RAD BI ŽIVEL V DRUŽBI, V KATERI...

5. izbor

Vrednost 83244 Frekvenca
1 je tradicija cenjena in varovana 48
2 so državljani soudeleženi pri vseh odločitvah 146
3 lahko sposoben človek z delom nekaj doseže 149
4 so zakoni in pravo spoštovani 160
5 ki je odprta za nove ideje in duhovni razvoj 186
6 kjer je človek pomembnejši od denarja 174
9 ne vem 106
" " 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_06F kjer je clovek pomembnejsi od denarja V2.06 KAKO POMEMBNE SO ZA VAS OSEBNO SPODAJ NAVEDENE LASTNOSTI UREJENE DRUŽBE OZ. DRŽAVE? RAZVRSTITE JIH PO POMENU TAKO, DA IZMED VSEH IZBERETE NAJPREJ TISTO LASTNOST, KI SE VAM OSEBNO ZDI NAJPOMEMBNEJŠA (prvo mesto na rangu!), NATO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO LASTNOST... ITD. - VSE DO ZADNJE ŠE NERAZVRŠČENE LASTNOSTI (šesto mesto na rangu!) RAD BI ŽIVEL V DRUŽBI, V KATERI...

6. izbor

Vrednost 84243 Frekvenca
1 je tradicija cenjena in varovana 175
2 so državljani soudeleženi pri vseh odločitvah 129
3 lahko sposoben človek z delom nekaj doseže 127
4 so zakoni in pravo spoštovani 142
5 ki je odprta za nove ideje in duhovni razvoj 134
6 kjer je človek pomembnejši od denarja 167
9 ne vem 107
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_07 KAKO BI SE SAMI RAZVRSTILI NA TEJ LESTVI

V2.07 V POLITIKI JE VEDNO ZNOVA GOVORA O LEVICI IN DESNICI. KAKO BI SE VI SAMI RAZVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (Obkrožite eno številko!)

Vrednost 85242 Frekvenca
1 1-levo 29
2 2 23
3 3 52
4 4 54
5 5 191
6 6 139
7 7 27
8 8 32
9 9 19
10 10 10
11 11-desno 17
99 ne vem 411

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V2_08 ALI STE ZADOVOLJNI Z DEMOKRATICNOSTJO V

V2.08 ALI STE Z DEMOKRATIČNOSTJO IN Z RAZMERAMI V POLITIČNEM SISTEMU V SLOVENIJI - NA SPLOŠNO

Vrednost 86241 Frekvenca
1 zelo zadovoljni 26
2 deloma zadovoljni ali 630
3 nezadovoljni 284
9 ne vem 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_09 S KATERO TRDITVIJO O DEM. SE NAJBOLJ STR

V2.09 PREBRAL VAM BOM TRI TRDITVE O DEMOKRACIJI IN DIKTATURI - VI PA POVEJTE, S KATERO OD NJIH SE NAJBOLJ STRINAJTE? (Obkroži le en odgovor!)

Vrednost 87240 Frekvenca
1 demokracija je vselej boljša kot diktatura 590
2 v določenih razmerah je lahko diktatura boljša kot demokracija 125
3 za ljudi, kot sem jaz, je prav vseeno ali živijo v diktaturi ali v demokraciji 175
9 ne vem 108
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_10A KAJ RAZUMETE Z DEMOKRACIJO? - PRVI V2.10 IN KAJ PRAVZAPRAV RAZUMETE Z DEMOKRACIJO? KAJ VAM POMENI DEMOKRACIJA? (Anketar vpiši odgovore!)

1.odgovor:

Vrednost 88239 Frekvenca
1 svoboda 310
2 participacija - sodelovanje 114
3 socialna demokracija 93
4 stranke - volitve 37
5 institucionalno - pravni vidik demokracije 61
6 vrednote 24
7 emocionalni poudarki 55
8 nerazporejeno 2
9 nerazporejeno 2
24 nerazporejeno 1
60 nerazporejeno 1
66 nerazporejeno 1
99 ne vem 292
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

V2_10B KAJ RAZUMETE Z DEMOKRACIJO? - DRUGI V2.10 IN KAJ PRAVZAPRAV RAZUMETE Z DEMOKRACIJO? KAJ VAM POMENI DEMOKRACIJA? (Anketar vpiši odgovore!)

2. odgovor:

Vrednost 89238 Frekvenca
1 svoboda 87
2 participacija - sodelovanje 59
3 socialna demokracija 59
4 stranke - volitve 36
5 institucionalno – pravni vidik demokracije 60
6 vrednote 23
7 emocionalni poudarki 33
9 nerazporejeno 3
10 nerazporejeno 1
11 nerazporejeno 1
19 nerazporejeno 1
21 nerazporejeno 1
66 nerazporejeno 1
99 ne vem 626
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

V2_11A Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobenega vpl V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

a - Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobenega vpliva na početje vlade

Vrednost 90237 Frekvenca
1 strinjam 860
2 ne strinjam 131
9 ne vem 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_11B brez politicnih strank ne bi bila zastop V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

b - brez političnih strank ne bi bila zastopana volja ljudi

Vrednost 91236 Frekvenca
1 strinjam 810
2 ne strinjam 153
9 ne vem 34
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_11C politika je zapletena, ljudje jo komaj r V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

c - pogosto je politika tako zapletena, da ljudje, kot sem jaz, komaj razumejo, za kaj gre

Vrednost 92235 Frekvenca
1 strinjam 778
2 ne strinjam 207
9 ne vem 18
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_11D poslanci hitro izgubijo stik z ljudmi V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

d - poslanci v Državnem zboru hitro izgubijo stik z ljudmi

Vrednost 93234 Frekvenca
1 strinjam 864
2 ne strinjam 95
9 ne vem 41
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_11E stranke zelijo le glasove V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

e - stranke želijo le glasove, volilci in njihovi pogledi jih ne zanimajo

Vrednost 94233 Frekvenca
1 strinjam 785
2 ne strinjam 176
9 ne vem 37
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_11F politikov ne vznemirja kaj mislijo ljudj V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

f - politikov ne vznemirja prav dosti, kaj mislijo ljudje, kot sem jaz

Vrednost 95232 Frekvenca
1 strinjam 856
2 ne strinjam 121
9 ne vem 25
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_11G vsakdo na oblasti sledi osebnim koristim V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

g - vsakdo, ki pride na oblast, sledi le še svojim osebnim koristim

Vrednost 96231 Frekvenca
1 strinjam 746
2 ne strinjam 222
9 ne vem 31
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_11H poslancev ne vznemirja kaj mislijo ljudj V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

h - poslancev ne vznemirja prav dosti, kaj mislijo ljudje kot sem jaz

Vrednost 97230 Frekvenca
1 strinjam 843
2 ne strinjam 128
9 ne vem 28
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_11I neposredno soodlocanje bi bilo koristnej V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

i - koristneje, kot so volitve vsaka štiri leta, bi bilo, da bi ljudje lahko neposredno soodločali o vseh pomembnih vprašanjih

Vrednost 98229 Frekvenca
1 strinjam 670
2 ne strinjam 264
9 ne vem 63
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_12A NAJPOMEMBNEJSI PROBLEMI - 1. odgovor V2.12 KAJ SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI PROBLEMI DANES V SLOVENIJI? KAJ BI BILO PREDVSEM POTREBNO UREDITI, SPREMENITI... (Vpišite največ tri navedbe!)

1. odgovor:

Vrednost 99228 Frekvenca
1 nezaposlenost 341
2 politična kriza 64
38 ni razporejeno 4
39 ni razporejeno 1
40 ostali problemi 20
99 ne vem 135
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 40

V2_12B NAJPOMEMBNEJSI PROBLEMI - 2. odgovor V2.12 KAJ SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI PROBLEMI DANES V SLOVENIJI? KAJ BI BILO PREDVSEM POTREBNO UREDITI, SPREMENITI... (Vpišite največ tri navedbe!)

2. odgovor:

Vrednost 100227 Frekvenca
1 nezaposlenost 104
2 politična kriza 42
35 ni razporejeno 3
38 ni razporejeno 2
40 ostali problemi 30
99 ne vem 264
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 40

V2_12C NAJPOMEMBNEJSI PROBLEMI - 3. odgovor V2.12 KAJ SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI PROBLEMI DANES V SLOVENIJI? KAJ BI BILO PREDVSEM POTREBNO UREDITI, SPREMENITI... (Vpišite največ tri navedbe!)

3. odgovor:

Vrednost 101226 Frekvenca
1 nezaposlenost 46
2 politična kriza 35
38 ni razporejeno 4
39 ni razporejeno 4
40 ostali problemi 20
99 ne vem 474
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 40

V2_13 KATERA OD TRDITEV (NAROD) VAM JE BLIZJA?

V2.13 KATERA OD OBEH SPODNJIH TRDITEV JE VAM BLIŽJA? (Le en odgovor!)

Vrednost 102225 Frekvenca
1 narod pomeni, da ljudje sprejemajo državo, v kateri živijo - tudi če govorijo različne jezike 357
2 narod temelji na skupnem jeziku; to pa pomeni, da lahko v eni državi živijo pripadniki različnih narodov - in pripadniki enega naroda v več različnih državah 492
3 drugo 38
9 ne vem, kaj 114
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_14A (L)posegi drzave, (D)samostojni posamezn V2.14 TU JE VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, KI VAM JIH BOM PREBRAL, VI PA POVEJTE, S KATERO OD OBEH (Z LEVO ALI DESNO) SE V CELOTI ALI PRETEŽNO STRINJATE?

a)

Vrednost 103224 Frekvenca
1 1-Naloga države je, da poseže vselej tja, kjer so problemi - in imajo ljudje težave 370
2 2 343
3 3 159
4 4 78
5 5-Država se nasploh preveč vmešava. Posameznik naj si pomaga sam 41
9 ne vem 12
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_14B (L)vec enakosti, (D)vec svobode V2.14 TU JE VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, KI VAM JIH BOM PREBRAL, VI PA POVEJTE, S KATERO OD OBEH (Z LEVO ALI DESNO) SE V CELOTI ALI PRETEŽNO STRINJATE?

b)

Vrednost 104223 Frekvenca
1 1-Potrebujemo več enakosti in pravičnosti, pa čeprav je vsled tega svoboda posameznika omejevana 142
2 2 171
3 3 178
4 4 258
5 5-Posameznik potrebuje več svobode! Razlike med ljudmi bodo vedno ostale. 237
9 ne vem 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_14C (L)razumevanje za prestopke, (D)ostre ka V2.14 TU JE VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, KI VAM JIH BOM PREBRAL, VI PA POVEJTE, S KATERO OD OBEH (Z LEVO ALI DESNO) SE V CELOTI ALI PRETEŽNO STRINJATE?

c)

Vrednost 105222 Frekvenca
1 1-Če kdo zaide iz prave poti, potrebuje razumevanje in pomoč, da zopet najde na pravo pot. 168
2 2 144
3 3 116
4 4 205
5 5-Nasploh smo danes preveč popustljivi. Pri kriminalu in kaznivih dejanjih bi morali pokazati vso ostrino zakona. 360
9 ne vem 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_14D (L)soodlocati, (D)slediti voditelju V2.14 TU JE VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, KI VAM JIH BOM PREBRAL, VI PA POVEJTE, S KATERO OD OBEH (Z LEVO ALI DESNO) SE V CELOTI ALI PRETEŽNO STRINJATE?

d)

Vrednost 106221 Frekvenca
1 1-V prihodnosti bo še bolj izražena potreba, da ljudje soodločajo na vseh področjih javnega živ ljenja in gospodarstva. 408
2 2 319
3 3 144
4 4 66
5 5-Najbolje je, če eden ve, za kaj gre, da daje jasna navodila- vsi pa se mu podrejajo. 50
9 ne vem 16
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_14E (L)za zahodno kulturo, (D)za tradicije V2.14 TU JE VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, KI VAM JIH BOM PREBRAL, VI PA POVEJTE, S KATERO OD OBEH (Z LEVO ALI DESNO) SE V CELOTI ALI PRETEŽNO STRINJATE?

e)

Vrednost 107220 Frekvenca
1 1-Ne potrebujemo le kapitala zahodno-evropskih podjetnikov, vse bolj bi morali prevzemati tudi zahodni način razmišljanja inživljenja 223
2 2 239
3 3 232
4 4 164
5 5-Zahodno-evropske investicije in način življenja preplavljajo Slovenijo in ogrožajo naš način življenja. 123
9 ne vem 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_14F (L)majhen vpliv cerkve, (D)velik vpliv c V2.14 TU JE VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, KI VAM JIH BOM PREBRAL, VI PA POVEJTE, S KATERO OD OBEH (Z LEVO ALI DESNO) SE V CELOTI ALI PRETEŽNO STRINJATE?

f)

Vrednost 108219 Frekvenca
1 1-Cerkev naj ne bi imela vpliva na javno in politično življenje 534
2 2 175
3 3 163
4 4 60
5 5-Cerkev naj igra v javnemživljenju pomembno vlogo. 59
9 ne vem 12
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_14G (L)rast na racun okolja, (D)omejevanje r V2.14 TU JE VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, KI VAM JIH BOM PREBRAL, VI PA POVEJTE, S KATERO OD OBEH (Z LEVO ALI DESNO) SE V CELOTI ALI PRETEŽNO STRINJATE?

g)

Vrednost 109218 Frekvenca
1 1-Da bi zagotovili delovna mesta, moramo vzpodbujati gospodarsko rast - pa čeprav na račun naravnega okolja. 175
2 2 187
3 3 355
4 4 146
5 5-Da bi zavarovali naravno okolje, ne smemo dopustiti nadaljnje gospodarske rasti - pa čeprav na račun nezaposlenosti. 90
9 ne vem 50
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_15 KAKSNO POLITICNO UREDITEV IMAMO V SLOVEN

V2.15 KAJ BI REKLI, KAKŠNO POLITIČNO UREDITEV IMAMO V SLOVENIJI?

Vrednost 110217 Frekvenca
1 zelo dobro 6
2 dobro 203
3 deloma, deloma 513
4 slabo 156
5 zelo slabo 39
9 ne morem oceniti 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_16 ALI POLITIKA OB ODLOCILNIH VPRASANJIH OD

V2.16 KAKO POGOSTO SE ZGODI, DA IMATE OBČUTEK, DA POLITIKA OB ODLOČILNIH VPRAŠANJIH ODPOVE?

Vrednost 111216 Frekvenca
1 neprenehoma 32
2 pogosto 399
3 kdaj pa kdaj 399
4 redko 63
5 nikoli 5
9 ne vem 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_17A cutim se usposobljenega za politiko V2.17 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI ZA VAS OSEBNO USTREZA ALI NE?

a - čutim se dovolj usposobljenega za sodelovanje v političnem dogajanju

Vrednost 112215 Frekvenca
1 ustreza 200
2 ne ustreza 768
9 ne vem 35
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_17B sem dobro seznanjem s pol. problemi V2.17 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI ZA VAS OSEBNO USTREZA ALI NE?

b - menim, da sem dobro seznanjem z bistvenimi problemi naše države

Vrednost 113214 Frekvenca
1 ustreza 452
2 ne ustreza 519
9 ne vem 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_17C volitve so edina moznosti za vpliv na po V2.17 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI ZA VAS OSEBNO USTREZA ALI NE?

c - poleg volitev ni druge možnosti za vpliv na početje vlade

Vrednost 114213 Frekvenca
1 ustreza 522
2 ne ustreza 412
9 ne vem 67
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_17D verjamem da bi se v politicni vlogi izka V2.17 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI ZA VAS OSEBNO USTREZA ALI NE?

d - verjamem, da bi se v politični vlogi izkazal enako dobro, kot večina drugih ljudi

Vrednost 115212 Frekvenca
1 ustreza 317
2 ne ustreza 627
9 ne vem 58
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_17E o politicnih dogodkih sem bolje informir V2.17 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI ZA VAS OSEBNO USTREZA ALI NE?

e - prepričan sem, da sem o političnih dogodkih bolje informiran kot večina drugih

Vrednost 116211 Frekvenca
1 ustreza 191
2 ne ustreza 758
9 ne vem 54
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_18_1 iz televizije V2.18 OD KOD PREDVSEM DOBITE INFORMACIJE O POLITIČNEM DOGAJANJU V SLOVENIJI? ALI... (Možnih je več odgovorov!)

O3 - iz televizije

Vrednost 117210 Frekvenca
3 (izbere) 906
1 (ne izbere) 84
9 nikjer 9
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_18_2 iz radia V2.18 OD KOD PREDVSEM DOBITE INFORMACIJE O POLITIČNEM DOGAJANJU V SLOVENIJI? ALI... (Možnih je več odgovorov!)

O3 - iz radia

Vrednost 118209 Frekvenca
3 (izbere) 631
1 (ne izbere) 344
9 nikjer 11
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_18_3 iz dnevnih casopisov V2.18 OD KOD PREDVSEM DOBITE INFORMACIJE O POLITIČNEM DOGAJANJU V SLOVENIJI? ALI... (Možnih je več odgovorov!)

O3 - iz dnevnih časopisov

Vrednost 119208 Frekvenca
3 (izbere) 705
1 (ne izbere) 275
9 nikjer 9
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_18_4 od prijateljev in znancev V2.18 OD KOD PREDVSEM DOBITE INFORMACIJE O POLITIČNEM DOGAJANJU V SLOVENIJI? ALI... (Možnih je več odgovorov!)

O3 - od prijateljev in znancev

Vrednost 120207 Frekvenca
3 (izbere) 268
1 (ne izbere) 687
9 nikjer 14
" " 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_19 KATERI OD TEH VIROV JE NAJPOMEMBNEJSI?

V2.19 IN KATERI OD TEH VIROV JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠI? (Le en odgovor)

Vrednost 121206 Frekvenca
1 televizija 620
2 radio 117
3 dnevni časopisi 199
4 prijateljev in znanci 27
9 nobeden 37
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_20 KAKO POGOSTO SPREMLJATE 2. TV DNEVNIK

V2.20 KAKO POGOSTO SPREMLJATE 2. DNEVNIK (OB 19.30) NA TV SLOVENIJA?

Vrednost 122205 Frekvenca
1 dnevno 451
2 večkrat tedensko 324
3 redkeje 156
4 (skoraj) nikoli 69
9 ne vem 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_21 KAKO POGOSTO CITATE CLANKE O NOTRANJI PO

V2.21 KAKO POGOSTO ČITATE ČLANKE IN INFORMACIJE O NOTRANJI POLITIKI V DNEVNEM ČASOPISU?

Vrednost 123204 Frekvenca
1 dnevno 202
2 večkrat tedensko 290
3 redkeje 308
4 (skoraj) nikoli 198
9 ne vem 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_22 KDO POSREDUJE OBJEKTIVNE INFORMACIJE O N

V2.22 ČE SE ŽELITE INFORMIRATI O NOTRANJI POLITIKI - KDO PO VAŠEM MNENJU POSREDUJE NAJBOLJ OBJEKTIVNE INFORMACIJE? ALI ... (Le en odgovor)

Vrednost 124203 Frekvenca
1 TV dnevnik ipd. 511
2 radijska poročila 120
3 dnevni časopisi 191
4 revije, ki pišejo o politiki 50
5 prijatelji in znanci 14
9 ne vem 117
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_23 OBCUTKI V ZVEZI Z ZAMENJAVO SISTEMA

V2.23 NEKAKO PET LET JE, KAR SMO V SLOVENIJI STARI POLITIČNI SISTEM ZAMENJALI Z NOVIM. ČE POMISLITE NA SVOJA PRIČAKOVANJA V ZVEZI Z ZAMENJAVO SISTEMA. KAJ BI REKLI... (Izberite en odgovor!)

Vrednost 125202 Frekvenca
1 bolje je, kot sem pričakoval 56
2 moja pričakovanja so se v glavnem uresničila 243
3 razočaran sem, pričakoval sem več 468
4 zelo sem razočaran; nič od pričakovanega se ni uresničilo 52
5 od zamenjave sistema nisem pričakoval nič dobrega - in to se je tudi zgodilo 94
9 ne vem 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_24 BIVSI SISTEM JE BIL

V2.24 ČE NA SPLOH POMISLITE, KAJ STE DOŽIVELI V BIVŠEM SISTEMU V SLOVENIJI, ALI JE ...

Vrednost 126201 Frekvenca
1 bil ta pretežno slab sistem 72
2 imel slabe in dobre plati 693
3 bil pretežno dober sistem? 185
9 ne vem 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_25 GOSP. POLOZAJ SLOVENIJE GLEDE NA 12 MES.

V2.25 KAJ MENITE, ALI JE GOSPODARSKI POLOŽAJ SLOVENIJE BOLJŠI, ENAK ALI SLABŠI KOT PRED 12 MESECI?

Vrednost 127200 Frekvenca
1 bistveno boljši 21
2 boljši 241
3 enak 351
4 slabši 279
5 bistveno slabši 17
9 ne vem 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_26 ALI BO CEZ 12 MESECEV BREZPOSELNIH VEC A

V2.26 KAJ MENITE, ALI BO ČEZ 12 MESECEV VEČ, ENAKO ALI MANJ BREZPOSELNIH KOT SEDAJ?

Vrednost 128199 Frekvenca
1 bistveno več 64
2 več 463
3 enako 237
4 manj 117
5 bistveno manj 3
9 ne vem 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_27 KAKO VECINI VASIH PRIJATELJEV IN ZNANCEV

V2.27 ČE POMISLITE NA PRIJATELJE IN ZNANCE: KAKO SO SE SPREMINJALI POGOJI NJIHOVEGA ŽIVLJENJA IN NJIHOVI DOHODKI PO SPREMEMBI SISTEMA (PO LETU 1990)? ALI GRE VEČINI VAŠIH PRIJATELJEV IN ZNANCEV DANES...

Vrednost 129198 Frekvenca
1 bolje kot vam oz. vaši družini 123
2 enako kot vam oz. vaši družini 613
3 slabše kot vam oz. vaši družini 148
9 ne vem 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_28A nekdanji partijski funkcionarji V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

a) nekdanji partijski funkcionarji

Vrednost 130197 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 285
2 slabše/izgubili so 240
3 enako/ brez sprememb 296
9 ne vem 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_28B delavci V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

b) delavci

Vrednost 131196 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 34
2 slabše/izgubili so 813
3 enako/ brez sprememb 97
9 ne vem 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_28C ljudje, ki znajo tuje jezike V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

c) ljudje, ki znajo tuje jezike

Vrednost 132195 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 555
2 slabše/izgubili so 32
3 enako/ brez sprememb 223
9 ne vem 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_28D policisti V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

d) policisti

Vrednost 133194 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 403
2 slabše/izgubili so 119
3 enako/ brez sprememb 308
9 ne vem 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_28E ljudje, kot jaz V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

e) ljudje, kot jaz

Vrednost 134193 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 106
2 slabše/izgubili so 399
3 enako/ brez sprememb 443
9 ne vem 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_28F privatni podjetniki V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

f) privatni podjetniki

Vrednost 135192 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 711
2 slabše/izgubili so 84
3 enako/ brez sprememb 89
9 ne vem 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_28G zenske V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

g) ženske

Vrednost 136191 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 117
2 slabše/izgubili so 274
3 enako/ brez sprememb 457
9 ne vem 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_28H upokojenci V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

h) upokojenci

Vrednost 137190 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 128
2 slabše/izgubili so 341
3 enako/ brez sprememb 427
9 ne vem 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_28I drzavni uradniki V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

i) državni uradniki

Vrednost 138189 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 527
2 slabše/izgubili so 73
3 enako/ brez sprememb 216
9 ne vem 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_28J delavci v privatnih podjetjih V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

j) delavci v privatnih podjetjih

Vrednost 139188 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 228
2 slabše/izgubili so 462
3 enako/ brez sprememb 169
9 ne vem 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_28K bivsi direktorji druzbenih podjetij V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

k) bivši direktorji družbenih podjetij

Vrednost 140187 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 581
2 slabše/izgubili so 101
3 enako/ brez sprememb 164
9 ne vem 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_28L zaposleni v javnih/drzavnih podjetjih V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

l) zaposleni v javnih/državnih podjetjih

Vrednost 141186 Frekvenca
1 bolje/pridobili so 320
2 slabše/izgubili so 241
3 enako/ brez sprememb 297
9 ne vem 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_29 SPLOSNI VTIS O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE?

V2.29 KAKŠEN JE VAŠ SPLOŠNI VTIS O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE? ALI JE...

Vrednost 142185 Frekvenca
1 vtis dober 189
2 neopredeljen 480
3 slab vtis 146
9 ne vem 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_30 ALI BI PODPRLI VKLJUCITEV V CLANSTVO V E

V2.30 V PRIMERU, DA SE BOMO V SLOVENIJI ODLOČALI O PRISTOPU K EVROPSKI UNIJI KOT POLNOPRAVNI ČLANI - ALI BI VI VKLJUČITEV V ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI...

Vrednost 143184 Frekvenca
1 močno podprli 76
2 podprli 530
3 odklonili 123
4 močno odklonili 26
9 ne vem 247
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_31 KDAJ NAJ SE SLOVENIJA PRIKLJUCI EVROPSKI

V2.31 ČE BI BILA SLOVENIJA NA TEM, DA SE PRIKLJUČI EVROPSKI UNIJI, KAJ BI BILO PO VAŠE BOLJE?

Vrednost 144183 Frekvenca
1 da to naredi čim prej kot je le mogoče 166
2 šele tedaj, ko bo imela izpolnjene vse potrebne predpogoje 655
9 ne vem 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_32 V EZ SAMI ALI V SKUPINI

V2.32 ALI BI BILO PO VAŠE BOLJŠE...

Vrednost 145182 Frekvenca
1 da se Slovenija priključi Evropski uniji sama zase 384
2 da to stori ob usklajevanju z drugimi državami, ki vstopajo v Evropsko unijo s podobnih izhodišč kot ona 349
9 ne vem 267
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_33A Avstrija V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

a) Avstrija

Vrednost 146181 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 359
2 Srednja Evropa 477
3 Vzhodna Evropa 28
9 ne vem 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33B Bolgarija V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

b) Bolgarija

Vrednost 147180 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 40
2 Srednja Evropa 97
3 Vzhodna Evropa 693
9 ne vem 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33C Hrvaska V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

c) Hrvaška

Vrednost 148179 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 62
2 Srednja Evropa 431
3 Vzhodna Evropa 320
9 ne vem 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33D Ceska V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

d) Češka

Vrednost 149178 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 65
2 Srednja Evropa 390
3 Vzhodna Evropa 395
9 ne vem 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33E Francija V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

e) Francija

Vrednost 150177 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 739
2 Srednja Evropa 83
3 Vzhodna Evropa 33
9 ne vem 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33F Nemcija V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

f) Nemčija

Vrednost 151176 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 668
2 Srednja Evropa 167
3 Vzhodna Evropa 31
9 ne vem 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33G Madzarska V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

g) Madžarska

Vrednost 152175 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 59
2 Srednja Evropa 408
3 Vzhodna Evropa 377
9 ne vem 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33H Italija V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

h) Italija

Vrednost 153174 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 513
2 Srednja Evropa 294
3 Vzhodna Evropa 45
9 ne vem 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33I Litva V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

i) Litva

Vrednost 154173 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 47
2 Srednja Evropa 91
3 Vzhodna Evropa 646
9 ne vem 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33J Nizozemska V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

j) Nizozemska

Vrednost 155172 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 633
2 Srednja Evropa 132
3 Vzhodna Evropa 41
9 ne vem 197
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33K Poljska V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

k) Poljska

Vrednost 156171 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 49
2 Srednja Evropa 246
3 Vzhodna Evropa 533
9 ne vem 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33L Rusija V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

l) Rusija

Vrednost 157170 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 39
2 Srednja Evropa 41
3 Vzhodna Evropa 745
9 ne vem 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33M Slovaska V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

m) Slovaška

Vrednost 158169 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 36
2 Srednja Evropa 323
3 Vzhodna Evropa 464
9 ne vem 180
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33N Slovenija V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

n) Slovenija

Vrednost 159168 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 116
2 Srednja Evropa 684
3 Vzhodna Evropa 64
9 ne vem 139
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33O Svica V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

o) Švica

Vrednost 160167 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 586
2 Srednja Evropa 229
3 Vzhodna Evropa 32
9 ne vem 155
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_33P Ukrajina V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

p) Ukrajina

Vrednost 161166 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 29
2 Srednja Evropa 57
3 Vzhodna Evropa 722
9 ne vem 195
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_34A_1 DRZAVE S KATERIMI NAJ SLOVENIJA GOSPODAR V2.34 A. NAŠTEJTE TRI DRŽAVE NA SVETU, S KATERIMI BI MORALA SLOVENIJA NAJTESNEJE SODELOVATI NA GOSPODARSKEM PODROČJU?

1. država:

Vrednost 162165 Frekvenca
1 Hrvaška 25
2 Italija 52
3 Avstrija 205
4 Madžarska 11
5 ZRJ 7
7 Makedonija 1
8 Nemčija 425
9 Švica 26
10 Francija 4
11 Anglija 2
12 druge zahodno - evropske države 4
13 Češka 6
15 Poljska 2
16 Rusija 4
18 druge vzhodno - evropske države 2
19 ZDA 121
22 Japonska 14
23 Kitajska 5
24 azijske države 1
29 nerazporejeno 1
39 nerazporejeno 1
83 nerazporejeno 1
99 ne vem, b. o. 81
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 83

V2_34A_2 DRZAVE S KATERIMI NAJ SLOVENIJA GOSPODAR V2.34 A. NAŠTEJTE TRI DRŽAVE NA SVETU, S KATERIMI BI MORALA SLOVENIJA NAJTESNEJE SODELOVATI NA GOSPODARSKEM PODROČJU?

2. država:

Vrednost 163164 Frekvenca
1 Hrvaška 30
2 Italija 111
3 Avstrija 184
4 Madžarska 19
5 ZRJ 8
6 BiH 5
7 Makedonija 1
8 Nemčija 211
9 Švica 44
10 Francija 61
11 Anglija 13
12 druge zahodno - evropske države 21
13 Češka 13
14 Slovaška 1
15 Poljska 2
16 Rusija 14
17 Ukrajina 1
18 druge vzhodno - evropske države 1
19 ZDA 116
20 Kanada 3
22 Japonska 23
23 Kitajska 6
24 azijske države 3
25 afriške države 1
99 ne vem, b. o. 106
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 25

V2_34A_3 DRZAVE S KATERIMI NAJ SLOVENIJA GOSPODAR V2.34 A. NAŠTEJTE TRI DRŽAVE NA SVETU, S KATERIMI BI MORALA SLOVENIJA NAJTESNEJE SODELOVATI NA GOSPODARSKEM PODROČJU?

3. država:

Vrednost 164163 Frekvenca
1 Hrvaška 67
2 Italija 118
3 Avstrija 108
4 Madžarska 38
5 ZRJ 13
6 BiH 2
7 Makedonija 2
8 Nemčija 85
9 Švica 65
10 Francija 71
11 Anglija 23
12 druge zahodno - evropske države 25
13 Češka 15
14 Slovaška 7
15 Poljska 5
16 Rusija 21
17 Ukrajina 1
18 druge vzhodno - evropske države 4
19 ZDA 91
20 Kanada 3
22 Japonska 37
23 Kitajska 12
24 azijske države 8
25 afriške države 2
26 Avstralija in Nova Zelandija 2
99 ne vem, b. o. 174
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 26

V2_34B_1 DRZAVE S KATERIMI NAJ SLOVENIJA POLITICN B. IN S KATERIMI TREMI DRŽAVAMI BI MORALA SLOVENIJA NAJTESNEJE POLITIČNO SODELOVATI?

1. država:

Vrednost 165162 Frekvenca
1 Hrvaška 78
2 Italija 131
3 Avstrija 242
4 Madžarska 7
8 Nemčija 170
9 Švica 27
10 Francija 6
11 Anglija 4
12 druge zahodno - evropske države 5
13 Češka 13
14 Slovaška 1
15 Poljska 1
16 Rusija 4
18 druge vzhodno - evropske države 2
19 ZDA 110
22 Japonska 2
99 ne vem, b. o. 198
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

V2_34B_2 DRZAVE S KATERIMI NAJ SLOVENIJA POLITICN B. IN S KATERIMI TREMI DRŽAVAMI BI MORALA SLOVENIJA NAJTESNEJE POLITIČNO SODELOVATI?

2. država:

Vrednost 166161 Frekvenca
1 Hrvaška 64
2 Italija 179
3 Avstrija 190
4 Madžarska 18
5 ZRJ 5
6 BiH 2
8 Nemčija 138
9 Švica 20
10 Francija 26
11 Anglija 14
12 druge zahodno - evropske države 16
13 Češka 9
14 Slovaška 2
16 Rusija 10
18 druge vzhodno - evropske države 2
19 ZDA 60
20 Kanada 2
22 Japonska 3
24 azijske države 1
99 ne vem, b. o. 237
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

V2_34B_3 DRZAVE S KATERIMI NAJ SLOVENIJA POLITICN B. IN S KATERIMI TREMI DRŽAVAMI BI MORALA SLOVENIJA NAJTESNEJE POLITIČNO SODELOVATI?

3. država:

Vrednost 167160 Frekvenca
1 Hrvaška 141
2 Italija 97
3 Avstrija 100
4 Madžarska 62
5 ZRJ 4
6 BiH 1
8 Nemčija 97
9 Švica 36
10 Francija 32
11 Anglija 12
12 druge zahodno - evropske države 19
13 Češka 5
14 Slovaška 3
15 Poljska 3
16 Rusija 13
17 Ukrajina 1
18 druge vzhodno - evropske države 1
19 ZDA 47
20 Kanada 2
22 Japonska 6
24 azijske države 1
26 Avstralija in Nova Zelandija 1
99 ne vem, b. o. 313
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 26

V2_34C_1 DRZAVE SLOVENIJI KULTURNO NAJBLIZJE - PR C. IN KAJ MENITE, KATERE TRI DRŽAVE SO SLOVENIJI KULTURNO NAJBLIŽJE?

1. država:

Vrednost 168159 Frekvenca
1 Hrvaška 77
2 Italija 66
3 Avstrija 534
4 Madžarska 21
5 ZRJ 1
8 Nemčija 43
9 Švica 14
10 Francija 6
11 Anglija 1
12 druge zahodno - evropske države 3
13 Češka 33
14 Slovaška 10
15 Poljska 1
16 Rusija 1
18 druge vzhodno - evropske države 1
19 ZDA 3
20 Kanada 1
21 nerazporejeno 1
99 ne vem, b. o. 183
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

V2_34C_2 DRZAVE SLOVENIJI KULTURNO NAJBLIZJE - DR C. IN KAJ MENITE, KATERE TRI DRŽAVE SO SLOVENIJI KULTURNO NAJBLIŽJE?

2. država:

Vrednost 169158 Frekvenca
1 Hrvaška 110
2 Italija 128
3 Avstrija 142
4 Madžarska 58
5 ZRJ 2
6 BiH 2
8 Nemčija 149
9 Švica 38
10 Francija 9
11 Anglija 2
12 druge zahodno - evropske države 5
13 Češka 50
14 Slovaška 5
15 Poljska 2
16 Rusija 4
17 Ukrajina 1
18 druge vzhodno - evropske države 1
19 ZDA 4
20 Kanada 1
25 afriške države 1
99 ne vem, b. o. 286
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 25

V2_34C_3 DRZAVE SLOVENIJI KULTURNO NAJBLIZJE - TR C. IN KAJ MENITE, KATERE TRI DRŽAVE SO SLOVENIJI KULTURNO NAJBLIŽJE?

3. država:

Vrednost 170157 Frekvenca
1 Hrvaška 106
2 Italija 118
3 Avstrija 44
4 Madžarska 50
5 ZRJ 2
6 BiH 1
7 Makedonija 1
8 Nemčija 99
9 Švica 56
10 Francija 18
11 Anglija 6
12 druge zahodno - evropske države 11
13 Češka 41
14 Slovaška 12
15 Poljska 5
16 Rusija 1
18 druge vzhodno - evropske države 3
19 ZDA 3
20 Kanada 1
22 Japonska 1
24 azijske države 1
99 ne vem, b. o. 416
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

V2_35_1 DRZAVE - NEVARNOST ZA SLOVENIJO - PRVA V2.35 KATERE TRI DRŽAVE BI PO VAŠE LAHKO PREDSTAVLJALE NEVARNOST ZA SLOVENIJO?

1. država:

Vrednost 171156 Frekvenca
1 Hrvaška 377
2 Italija 303
3 Avstrija 15
4 Madžarska 2
5 ZRJ 79
6 BiH 4
8 Nemčija 9
9 Švica 3
12 druge zahodno - evropske države 1
13 Češka 1
16 Rusija 31
18 druge vzhodno - evropske države 3
19 ZDA 2
99 ne vem, b. o. 171
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V2_35_2 DRZAVE - NEVARNOST ZA SLOVENIJO - DRUGA V2.35 KATERE TRI DRŽAVE BI PO VAŠE LAHKO PREDSTAVLJALE NEVARNOST ZA SLOVENIJO?

2. država:

Vrednost 172155 Frekvenca
1 Hrvaška 246
2 Italija 283
3 Avstrija 39
4 Madžarska 6
5 ZRJ 107
6 BiH 5
8 Nemčija 3
9 Švica 2
10 Francija 2
13 Češka 2
14 Slovaška 1
15 Poljska 1
16 Rusija 31
17 Ukrajina 1
18 druge vzhodno - evropske države 5
19 ZDA 1
25 afriške države 3
96 nerazporejeno 1
99 ne vem, b. o. 259
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

V2_35_3 DRZAVE - NEVARNOST ZA SLOVENIJO - TRETJA V2.35 KATERE TRI DRŽAVE BI PO VAŠE LAHKO PREDSTAVLJALE NEVARNOST ZA SLOVENIJO?

3. država:

Vrednost 173154 Frekvenca
1 Hrvaška 68
2 Italija 81
3 Avstrija 93
4 Madžarska 10
5 ZRJ 148
6 BiH 7
7 Makedonija 1
8 Nemčija 13
9 Švica 1
10 Francija 1
11 Anglija 1
12 druge zahodno - evropske države 4
13 Češka 4
15 Poljska 1
16 Rusija 44
17 Ukrajina 1
18 druge vzhodno - evropske države 11
19 ZDA 4
24 azijske države 2
99 ne vem, b. o. 503
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

V2_36A moznosti za uveljavljanje demokracije V2.36 ŽIVLJENJE V MAJHNIH DRŽAVAH JE POVEZANO Z DOLOČENIMI PREDNOSTMI IN SLABOSTMI. ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? MAJHNE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

a) možnosti za uveljavljanje demokracije

Vrednost 174153 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 169
2 strinjam se 464
3 ne strinjam se 150
4 sploh se ne strinjam 41
9 ne vem 179
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_36B moznosti za razresevanje lokalnih proble V2.36 ŽIVLJENJE V MAJHNIH DRŽAVAH JE POVEZANO Z DOLOČENIMI PREDNOSTMI IN SLABOSTMI. ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? MAJHNE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

b) možnosti za razreševanje problemov na lokalnem in regionalnem nivoju

Vrednost 175152 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 199
2 strinjam se 538
3 ne strinjam se 100
4 sploh se ne strinjam 17
9 ne vem 149
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_36C moznosti za znanstvene dosezke V2.36 ŽIVLJENJE V MAJHNIH DRŽAVAH JE POVEZANO Z DOLOČENIMI PREDNOSTMI IN SLABOSTMI. ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? MAJHNE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

c) možnosti za znanstvene dosežke

Vrednost 176151 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 110
2 strinjam se 299
3 ne strinjam se 366
4 sploh se ne strinjam 79
9 ne vem 149
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_36D odprtosti do drugih kultur V2.36 ŽIVLJENJE V MAJHNIH DRŽAVAH JE POVEZANO Z DOLOČENIMI PREDNOSTMI IN SLABOSTMI. ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? MAJHNE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

d) odprtosti do drugih kultur

Vrednost 177150 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 166
2 strinjam se 505
3 ne strinjam se 152
4 sploh se ne strinjam 36
9 ne vem 144
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_36E gospodarske prilagodljivosti V2.36 ŽIVLJENJE V MAJHNIH DRŽAVAH JE POVEZANO Z DOLOČENIMI PREDNOSTMI IN SLABOSTMI. ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? MAJHNE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

e) gospodarske prilagodljivosti

Vrednost 178149 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 197
2 strinjam se 520
3 ne strinjam se 111
4 sploh se ne strinjam 22
9 ne vem 153
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_37A vpliva v svetu V2.37 IN KAJ BI REKLI O SLEDEČIH TRDITVAH, KI SE NANAŠAJO NA VELIKE DRŽAVE? VELIKE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

a) vpliva v svetu

Vrednost 179148 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 654
2 strinjam se 254
3 ne strinjam se 30
4 sploh se ne strinjam 6
9 ne vem 59
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_37B gospodarske samostojnosti V2.37 IN KAJ BI REKLI O SLEDEČIH TRDITVAH, KI SE NANAŠAJO NA VELIKE DRŽAVE? VELIKE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

b) gospodarske samostojnosti

Vrednost 180147 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 553
2 strinjam se 331
3 ne strinjam se 44
4 sploh se ne strinjam 4
9 ne vem 70
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_37C aktivne vloge v svetovni politiki V2.37 IN KAJ BI REKLI O SLEDEČIH TRDITVAH, KI SE NANAŠAJO NA VELIKE DRŽAVE? VELIKE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

c) aktivnejše vloge v svetovni politiki

Vrednost 181146 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 588
2 strinjam se 302
3 ne strinjam se 35
4 sploh se ne strinjam 4
9 ne vem 73
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_01 STE BILI VI ALI KDO IZ DRUZINE V ZADNJEM

V3.00 SOCIALNA IN POLITIČNE SPREMEMBE V3.01 ALI STE BILI VI ALI KDO IZ VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU OBČASNO ALI TRAJNO NEZAPOSLENI?

Vrednost 182145 Frekvenca
1 da, bil sem jaz 106
2 da, kdo od članov družine 179
3 da, oboje 13
4 ne, nihče ni bil nezaposlen 699
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_02 KOLIKO TEDNOV STE BILI VI V ZADNJIH 12 M

(Če da) V3.02 KOLIKO TEDNOV STE BILI VI V ZADNJIH 12 MESECIH NEZAPOSLENI?

Vrednost 183144 Frekvenca
0 153
1 3
3 1
50 1
51 2
52 62
" " 668

Vrednosti spremenljivk od 0 do 52

V3_03 STE BILI VI ALI KDO IZ DRUZINE NA CAKANJ

V3.03 ALI STE BILI VI ALI KDO IZ VAŠE DRUŽINE V ZADNJIH 12 MESECIH "NA ČAKANJU" - TOREJ BREZ DELA IN PLAČE, VENDAR V DELOVNEM RAZMERJU?

Vrednost 184143 Frekvenca
1 da, bil sem jaz 30
2 da, kdo od članov družine 102
3 da, oboje 4
4 ne nihče ni bil nezaposlen 785
" " 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_04 KOLIKO TEDNOV JE TO CAKANJE NA DELO TRAJ

(Če da) V3.04 KOLIKO TEDNOV JE TO "ČAKANJE NA DELO" TRAJALO?

Vrednost 185142 Frekvenca
0 132
1 2
2 1
3 6
4 5
5 2
6 2
7 1
8 7
10 1
12 12
14 1
16 5
20 1
23 1
24 16
26 5
28 2
30 1
32 3
34 1
35 1
44 2
45 1
48 8
51 2
52 26
" " 757

Vrednosti spremenljivk od 0 do 52

V3_05 ALI S SVOJIM DOHODKOM LAHKO PREZIVLJATE

V3.05 ALI S SVOJIM REDNIM DELOM ZASLUŽITE DOVOLJ, DA LAHKO PREŽIVLJATE SVOJO DRUŽINO? ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE ALI NE ZADOSTUJE?

Vrednost 186141 Frekvenca
1 v celoti zadostuje 154
2 v precejšnji meri zadostuje 211
3 le v majhni meri zadostuje 291
4 sploh ne zadostuje 206
9 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 133
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_06 STE VI ALI KDO IZ DRUZINE DODATNO ZAPOSL

V3.06 ALI STE VI ALI KDO OD VAŠE DRUŽINE POLEG REDNE ZAPOSLITVE ŠE DODATNO ZAPOSLENI - DA BI VEČ ZASLUŽILI - ALI NE?

Vrednost 187140 Frekvenca
1 da, jaz sem dodatno zaposlen 54
2 da, nekdo od družine 66
3 da, oboje 7
4 ne 876
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_07A NAJPOMEMBNEJSE ZA ZIVLJENJSKI STANDARD - V3.07 A.KAJ OD NAVEDENEGA JE NAJPOMEMBNEJŠE ZA VAŠ ŽIVLJENJSKI STANDARD OZ. STANDARD VAŠE DRUŽINE? IN KAJ JE PO POMENU NA DRUGEM MESTU? (Anketiranec naj izbere prvi odgovor, ki ga šifrirate v koloni A in nato še drugi odgovor, ki ga šifrirate v koloni)

1. izbor

Vrednost 188139 Frekvenca
1 pripravljati živila za lastno uporabo 215
2 obnavljati, zgraditi hišo, stanovanje 118
3 tisto, kar dobimo preko zvez 1
4 tisto, kar dobimo s pomočjo prijateljev in sorodnikov 7
5 tisto, kar kupimo za devize 3
6 dohodek od dodatne, druge zaposlitve 24
7 denar, ki ga dobimo postrani 5
8 dohodek od redne zaposlitve 428
9 pokojnina oz. podpora za nezaposlene 172
10 brezplačne ali cenejše usluge ali blago, dob- ljeno s pomočjo firme oziroma delovnega mesta 7
99 mašilo 19
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V3_07B NAJPOMEMBNEJSE ZA ZIVLJENJSKI STANDARD - V3.07 A.KAJ OD NAVEDENEGA JE NAJPOMEMBNEJŠE ZA VAŠ ŽIVLJENJSKI STANDARD OZ. STANDARD VAŠE DRUŽINE? IN KAJ JE PO POMENU NA DRUGEM MESTU? (Anketiranec naj izbere prvi odgovor, ki ga šifrirate v koloni A in nato še drugi odgovor, ki ga šifrirate v koloni)

2 izbor

Vrednost 189138 Frekvenca
1 pripravljati živila za lastno uporabo 220
2 obnavljati, zgraditi hišo, stanovanje 230
3 tisto, kar dobimo preko zvez 9
4 tisto, kar dobimo s pomočjo prijateljev in sorodnikov 43
5 tisto, kar kupimo za devize 8
6 dohodek od dodatne, druge zaposlitve 54
7 denar, ki ga dobimo postrani 25
8 dohodek od redne zaposlitve 126
9 pokojnina oz. podpora za nezaposlene 97
10 brezplačne ali cenejše usluge ali blago, dob- ljeno s pomočjo firme oziroma delovnega mesta 58
99 mašilo 110
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V3_08 ALI JE VASA DRUZINA V ZADNJEM LETU LAHKO

V3.08 ALI JE VAŠA DRUŽINA V ZADNJEM LETU LAHKO...(Le en odgovor)

Vrednost 190137 Frekvenca
1 prihranila kaj denarja 160
2 denarja je bilo ravno dovolj, da smo se prebili 519
3 morali smo uporabiti prihranjeni denar 165
4 morali smo si sposoditi denar 79
5 prihranke smo porabili in si še denar izposodili 61
9 ne vem 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_09A prehrana V3.09 ALI STE SE V VAŠEM GOSPODINJSTVU MORALI V ZADNJIH 12 MESECIH ODPOVEDATI KATERI OD NAVEDENIH DOBRIN - PA ČEPRAV BI JIH POTREBOVALI?

a) prehrana

Vrednost 191136 Frekvenca
1 pogosto 40
2 včasih 94
3 poredko 79
4 nikoli 790
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_09B kurjava, elektrika V3.09 ALI STE SE V VAŠEM GOSPODINJSTVU MORALI V ZADNJIH 12 MESECIH ODPOVEDATI KATERI OD NAVEDENIH DOBRIN - PA ČEPRAV BI JIH POTREBOVALI?

b) kurjava, elektrika

Vrednost 192135 Frekvenca
1 pogosto 19
2 včasih 51
3 poredko 67
4 nikoli 867

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_09C nujno potrebna oblacila, obutev V3.09 ALI STE SE V VAŠEM GOSPODINJSTVU MORALI V ZADNJIH 12 MESECIH ODPOVEDATI KATERI OD NAVEDENIH DOBRIN - PA ČEPRAV BI JIH POTREBOVALI?

c) nujno potrebna oblačila, obutev

Vrednost 193134 Frekvenca
1 pogosto 88
2 včasih 155
3 poredko 151
4 nikoli 610

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_10 KDAJ BOSTE DOSEGLI DOBER ZIVLJENJSKI STA

V3.10 KOLIKO ČASA BO TRAJALO, PO VAŠI OCENI, DA BOSTE DOSEGLI TAKO VISOK ŽIVLJENJSKI STANDARD, DA BOSTE ZADOVOLJNI Z NJIM?

Vrednost 194133 Frekvenca
1 1-2 leti 27
2 3-5 let 128
3 6-10 let 106
4 več kot 10 let 63
5 nikoli 190
6 ne morem reči 342
7 zadovoljen sem s svojim življenjskim standardom 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V3_11 V KOLIKEM CASU BO VLADA USPELA OBVLADATI

V3.11 IN KOLIKO ČASA BO - PO VAŠEM MNENJU - PRETEKLO, DA BO SLOVENSKI VLADI USPELO OBVLADATI GOSPODARSKE PROBLEME DRŽAVE?

Vrednost 195132 Frekvenca
1 1-2 leti 14
2 3-5 let 161
3 6-10 let 202
4 več kot 10 let 155
5 nikoli 92
6 ne morem reči 376
7 ni gospodarskih problemov 2
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V3_12 ALI GOSPODARSKE REFORME V SLOVENIJI POTE

V3.12 KAJ MENITE, ALI GOSPODARSKE REFORME V SLOVENIJI POTEKAJO PREHITRO, PREPOČASI ALI RAVNO PRAV?

Vrednost 196131 Frekvenca
1 prehitro 77
2 prepočasi 591
3 ravno prav 127
9 ne vem 206
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_13 KAM BI UVRSTILI SLOVENSKO SOCIALISTICNO

V3.13 TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE, KAKO DELUJE GOSPODARSTVO. ČISTO NA LEVI STRANI LESTVICE POMENI MINUS 100 NAJSLABŠO OCENO, KI JO LAHKO DATE, PLUS 100 NA DESNI STRANI PA NAJBOLJŠO OCENO. VMES PA LAHKO STOPNJUJETE. KAM BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI SLOVENSKO SOCIALISTIČNO GOSPODARSTVO PRED VOLITVAMI LETA 1990? (Anketar: vpišite navedeno vrednost na levo oz. desno starn lestvice in nato v okenca; NE pozabite +- znaka)

Vrednost 197130 Frekvenca
-100 čisto na dnu 33
100 čisto na vrhu 22
-90 7
90 11
95 1
99 1
" " 53

Vrednosti spremenljivk od -100 do 100

V3_14 KAM BI UVRSTILI SEDANJI GOSPODARSKI SIST

V3.14 KAM PA BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI SEDANJI (TRŽNI) GOSPODARSKI SISTEM V SLOVENIJI? (Anketar: vpišite navedeno vrednost na lestvico in nato v okenca; ne pozabite +- znaka.)

Vrednost 198129 Frekvenca
-100 čisto na dnu 23
100 čisto na vrhu 5
80 17
90 6
95 1
" " 47

Vrednosti spremenljivk od -100 do 100

V3_15 KAM BI UVRSTILI GOSPODARSKI SISTEM, KAKR

V3.15 IN KAM BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI GOSPODARSKI SISTEM, KAKRŠEN BO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI ČEZ PET LET? (Anketar: vpišite navedeno vrednost na lestvico in nato v okenca; ne pozabite +/- znaka.)

Vrednost 199128 Frekvenca
-100 čisto na dnu 14
100 čisto na vrhu 40
90 20
95 2
99 1
" " 89

Vrednosti spremenljivk od -100 do 100

V3_16 KAKO BI OCENILI MATERIALNO SITUACIJO VAS

V3.16 V CELOTI GLEDANO, KAKO BI OCENILI SEDANJO MATERIALNO SITUACIJO VAŠE DRUŽINE? ALI JE...

Vrednost 200127 Frekvenca
1 zelo zadovoljiva 30
2 precej zadovoljiva 389
3 ne kaj dosti zadovoljiva 478
4 sploh ni zadovoljiva 106
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_17 FINANCNA SITUACIJA GOSPODINJSTVA SEDAJ I

V3.17 ČE PRIMERJATE SEDANJO FINANČNO SITUACIJO VAŠEGA GOSPODINJSTVA S SITUACIJO PRED PETIMI LETI, ALI BI REKLI, DA JE BILA TAKRAT:

Vrednost 201126 Frekvenca
1 dosti boljša kot je sedaj 159
2 nekoliko boljša 285
3 približno enaka 389
4 nekoliko slabša 111
5 dosti slabša kot je sedaj 34
9 ne vem 25
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_18 KAKSNA BO FINANCNA SITUACIJA GOSPODINJST

V3.18 IN KAKŠNA BO PO VAŠI OCENI FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA ČEZ PET LET?

Vrednost 202125 Frekvenca
1 dosti boljša kot je sedaj 50
2 nekoliko boljša 316
3 približno enaka 293
4 nekoliko slabša 69
5 dosti slabša kot je sedaj 25
9 ne vem 250
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_19AB Se leta bo trajalo, da bo pol. sis. obvl V3.19 PREBRAL VAM BOM VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VI PA OB VSAKEM PARU TRDITEV POVEJTE, S KATERO OD OBEH TRDITEV SE BOLJ STRINJATE. ALI S TRDITVIJO NA LEVI ALI S TRDITVIJO NA DESNI? (STRINJAM SE Z LEVO TRDITVIJO: 1 - v celoti, 2 - pretežno; Z DESNO TRDITVIJO: 3 - pretežno, 4 - v celoti)

a)

Vrednost 203124 Frekvenca
1 1-Še leta bo trajalo, preden bo naš politični sistem obvladal vse probleme, podedovane iz prejšnjega režima. 368
2 2 414
3 3 138
4 4 64
5 5-Težave, podedovane iz prejšnjega režima bodo v kratkem prevladane. 0
9 ne vem 0
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_19CD Narascajoce cene so najhujsa groznja /br V3.19 PREBRAL VAM BOM VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VI PA OB VSAKEM PARU TRDITEV POVEJTE, S KATERO OD OBEH TRDITEV SE BOLJ STRINJATE. ALI S TRDITVIJO NA LEVI ALI S TRDITVIJO NA DESNI? (STRINJAM SE Z LEVO TRDITVIJO: 1 - v celoti, 2 - pretežno; Z DESNO TRDITVIJO: 3 - pretežno, 4 - v celoti)

b)

Vrednost 204123 Frekvenca
1 1-Naraščajoče cene so najhujša grožnja za mojo družino. 340
2 2 384
3 3 126
4 4 133
5 5-Brezposelnost najbolj ogroža mojo družino. 0
9 ne vem 0
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_19EF Dohodki naj bodo bolj izenaceni /vecje r V3.19 PREBRAL VAM BOM VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VI PA OB VSAKEM PARU TRDITEV POVEJTE, S KATERO OD OBEH TRDITEV SE BOLJ STRINJATE. ALI S TRDITVIJO NA LEVI ALI S TRDITVIJO NA DESNI? (STRINJAM SE Z LEVO TRDITVIJO: 1 - v celoti, 2 - pretežno; Z DESNO TRDITVIJO: 3 - pretežno, 4 - v celoti)

c)

Vrednost 205122 Frekvenca
1 1-Dohodki naj bodo bolj izenačeni, da ne bo med ljudmi velikih razlik. 235
2 2 132
3 3 229
4 4 402
5 5-Višina dohodka naj bo odvisna od delovnega v učinka posameznika; dohodkih vsakdo naj bo plačan v skladu s svojim rezultatom. 0
9 ne vem 0
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_19GH Ljudje naj bodo sami odgovorni za svojo V3.19 PREBRAL VAM BOM VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VI PA OB VSAKEM PARU TRDITEV POVEJTE, S KATERO OD OBEH TRDITEV SE BOLJ STRINJATE. ALI S TRDITVIJO NA LEVI ALI S TRDITVIJO NA DESNI? (STRINJAM SE Z LEVO TRDITVIJO: 1 - v celoti, 2 - pretežno; Z DESNO TRDITVIJO: 3 - pretežno, 4 - v celoti)

d)

Vrednost 206121 Frekvenca
1 1-Ljudje naj bodo sami odgovorni za svojo eksistenčno varnost. 141
2 2 285
3 3 341
4 4 215
5 5- Država naj bo odgovorna za eksistenčno varnost ljudi. 0
9 ne vem 0
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_19IJ Drzava zna najbolje voditi gospodarske f V3.19 PREBRAL VAM BOM VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VI PA OB VSAKEM PARU TRDITEV POVEJTE, S KATERO OD OBEH TRDITEV SE BOLJ STRINJATE. ALI S TRDITVIJO NA LEVI ALI S TRDITVIJO NA DESNI? (STRINJAM SE Z LEVO TRDITVIJO: 1 - v celoti, 2 - pretežno; Z DESNO TRDITVIJO: 3 - pretežno, 4 - v celoti)

e)

Vrednost 207120 Frekvenca
1 1-Država zna najbolje voditi gospodarske firme. 126
2 2 168
3 3 387
4 4 303
5 5-Privatni podjetniki znajo najbolje voditi gospodarske firme. 0
9 ne vem 0
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_19KL Boljse je varno delovno mesto /bolje pla V3.19 PREBRAL VAM BOM VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VI PA OB VSAKEM PARU TRDITEV POVEJTE, S KATERO OD OBEH TRDITEV SE BOLJ STRINJATE. ALI S TRDITVIJO NA LEVI ALI S TRDITVIJO NA DESNI? (STRINJAM SE Z LEVO TRDITVIJO: 1 - v celoti, 2 - pretežno; Z DESNO TRDITVIJO: 3 - pretežno, 4 - v celoti)

f)

Vrednost 208119 Frekvenca
1 1-Boljše je varno delovno mesto, pa čeprav ni najbolje plačano. 415
2 2 375
3 3 136
4 4 66
5 5-Boljše je dobro plačano delovno mesto, pa če prav ni najbolj varno. 0
9 ne vem 0
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_19MN Boljse je, ce so trgovine dobro zalozene V3.19 PREBRAL VAM BOM VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VI PA OB VSAKEM PARU TRDITEV POVEJTE, S KATERO OD OBEH TRDITEV SE BOLJ STRINJATE. ALI S TRDITVIJO NA LEVI ALI S TRDITVIJO NA DESNI? (STRINJAM SE Z LEVO TRDITVIJO: 1 - v celoti, 2 - pretežno; Z DESNO TRDITVIJO: 3 - pretežno, 4 - v celoti)

g)

Vrednost 209118 Frekvenca
1 1-Boljše je, če so trgovine dobro založene, pa čeprav so cene višje. 245
2 2 376
3 3 231
4 4 133
5 5-Boljše je, če država preprečuje dviganje cen, pa čeprav pride do omanjkanja blaga v trgovinah. 0
9 ne vem 0
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_20 KAM BI UVRSTILI SLOVENSKI SOCIALISTICNI

V3.20 TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE, KAKO DOBRA JE NEKA POLITIČNA UREDITEV, NEK SISTEM OBLASTI. MINUS 100, KI JE ČISTO NA LEVI STRANI LESTVICE, JE NAJNIŽJA OCENA, KI JO LAHKO DATE, PLUS 100, ČISTO NA DESNI STRANI PA JE NAJBOLJŠA OCENA. LAHKO IZBIRATE VMESNE VREDNOSTI. KAM NA TEJ LESTVICI BI UVRSTILI SLOVENSKI SOCIALISTIČNI POLITIČNI SISTEM PRED VOLITVAMI 1990? (Anketar: vpišite navedeno vrednost na levo oz. desno stran lestvice in nato v okenca. Ne pozabite +/- znaka!)

Vrednost 210117 Frekvenca
-100 čisto na dnu 41
100 čisto na vrhu 15
-90 14
80 22
90 10
95 1
" " 74

Vrednosti spremenljivk od -100 do 100

V3_21 KAM BI UVRSTILI SEDANJI SLOVENSKI POLITI

V3.21 KAM BI NA LESTVICO UVRSTILI SEDANJI SLOVENSKI POLITIČNI SISTEM S SVOBODNIMI VOLITVAMI IN VEČ STRANKAMI? (Anketar: vpišite navedeno vrednost na lestvico in nato v okenca. Ne pozabite +/- znaka.)

Vrednost 211116 Frekvenca
-100 čisto na dnu 21
100 čisto na vrhu 16
-95 1
80 32
85 1
90 10
" " 65

Vrednosti spremenljivk od -100 do 100

V3_22 KAM BI VI UVRSTILI POLITICNI SISTEM SLOV

V3.22 IN KAM BI VI UVRSTILI POLITIČNI SISTEM SLOVENIJE, KAKRŠEN BO PO VAŠI OCENI ČEZ PET LET? Anketar: vpišite navedeno vrednost na lestvico in nato v okenca. Ne pozabite +/- znaka.)

Vrednost 212115 Frekvenca
-100 čisto na dnu 11
100 čisto na vrhu 33
-90 2
85 2
90 22
95 3
" " 112

Vrednosti spremenljivk od -100 do 100

V3_23A Uvesti bi morali prejsnji samoupravni so V3.23 SO LJUDJE, KI MENIJO, DA BI BILO POTREBNO OBSTOJEČI POLITIČNI SISTEM SPREMENITI. PREBRAL-a BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE ZA VSAKO TRDITEV POSEBEJ, ALI SE Z NJO V CELOTI OZ. PRETEŽNO STRINJATE, ALI JO V CELOTI OZ. PRETEŽNO ODKLANJATE?

a) Uvesti bi morali prejšnji samoupravni socialistični sistem pod vodstvom Zveze komunistov

Vrednost 213114 Frekvenca
1 v celoti odklanjam 588
2 pretežno odklanjam 196
3 se pretežno strinjam 87
4 se v celoti strinjam 28
9 ne vem 104
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_23B Oblast v drzavi naj prevzame vojska V3.23 SO LJUDJE, KI MENIJO, DA BI BILO POTREBNO OBSTOJEČI POLITIČNI SISTEM SPREMENITI. PREBRAL-a BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE ZA VSAKO TRDITEV POSEBEJ, ALI SE Z NJO V CELOTI OZ. PRETEŽNO STRINJATE, ALI JO V CELOTI OZ. PRETEŽNO ODKLANJATE?

b) Oblast v državi naj prevzame kar vojska

Vrednost 214113 Frekvenca
1 v celoti odklanjam 806
2 pretežno odklanjam 84
3 se pretežno strinjam 21
4 se v celoti strinjam 22
9 ne vem 70
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_23C potrebujemo cloveka z mocno roko, ki bo V3.23 SO LJUDJE, KI MENIJO, DA BI BILO POTREBNO OBSTOJEČI POLITIČNI SISTEM SPREMENITI. PREBRAL-a BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE ZA VSAKO TRDITEV POSEBEJ, ALI SE Z NJO V CELOTI OZ. PRETEŽNO STRINJATE, ALI JO V CELOTI OZ. PRETEŽNO ODKLANJATE?

c) Pravzaprav parlamenta in volitve sploh ne potrebujemo; to kar potrebujemo, je človek z močno roko, ki bo znal stvari hitro spraviti v red

Vrednost 215112 Frekvenca
1 v celoti odklanjam 475
2 pretežno odklanjam 171
3 se pretežno strinjam 166
4 se v celoti strinjam 102
9 ne vem 89
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_23D Najpomembnejse gospodarske odlocitve naj V3.23 SO LJUDJE, KI MENIJO, DA BI BILO POTREBNO OBSTOJEČI POLITIČNI SISTEM SPREMENITI. PREBRAL-a BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE ZA VSAKO TRDITEV POSEBEJ, ALI SE Z NJO V CELOTI OZ. PRETEŽNO STRINJATE, ALI JO V CELOTI OZ. PRETEŽNO ODKLANJATE?

d) Najpomembnejše gospodarske odločitve naj sprejemajo kar strokovnjaki - in ne vlada in parlament

Vrednost 216111 Frekvenca
1 v celoti odklanjam 165
2 pretežno odklanjam 191
3 se pretežno strinjam 316
4 se v celoti strinjam 239
9 ne vem 92
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_24A politicnim strankam V3.24 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: "1" da jim sploh ne zaupate in "7" da jim v celoti zaupate; ocenjujete pa seveda tudi med tema ocenama, pač glede na stopnjo svojega zaupanja v posamezno institucijo. TOREJ, KOLIKO ZAUPATE:

A) političnim strankam

Vrednost 217110 Frekvenca
1 1-sploh ne zaupam 220
2 2 159
3 3 216
4 4 239
5 5 85
6 6 18
7 7-v celoti zaupam 23
9 ne pozna 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V3_24B sodiscem V3.24 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: "1" da jim sploh ne zaupate in "7" da jim v celoti zaupate; ocenjujete pa seveda tudi med tema ocenama, pač glede na stopnjo svojega zaupanja v posamezno institucijo. TOREJ, KOLIKO ZAUPATE:

B) sodiščem

Vrednost 218109 Frekvenca
1 1-sploh ne zaupam 92
2 2 100
3 3 148