Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM954
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM954_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; december 1995)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

 • NDB/Barometer novih demokracij = New Democracies Barometer

  Raziskava izhaja iz konceptualnih izhodišč, da je za razumevanje delovanja demokracije potrebno opazovati sodelovanje in aktivnost državljanov, z vidika tako zaposlenih, kot tudi potrošnikov. S tem namenom se od leta 1991, v srednji in vzhodni Evropi izvaja raziskava Barometer nove demokracije - New Democracies Barometer (NDB), v koordinaciji Paul Lazarsfeld Society. Večletna raziskava zajema mednarodno primerljiva vprašanja na nacionalno reprezentativnih vzorcih. Spremlja spremembe v vedenjih in stališčih posameznikov o demokraciji in gospodarstvu. Glavna vprašanja se nanašajo na področje ekonomskega preživetja in na ocenjevanje političnih razmer. Raziskave Barometer nove Evrope z letom 2001 nadaljujejo serijo Barometer novih demokracij.

Study Content

Keywords:

človekove pravice, javni protesti, podpora javnim protestom, sodniške zmote, zmanjševanje razlik v dohodkih, ukrepi vlade za izboljšanje gospodarskega položaja, ocena moči sindikatov, vlade in gospodarstvenikov, odgovornost države, odnos do politike, delovanje demokratičnega sistema, ocena davčne politike, stališča do političnega delovanja, članstvo v strankah, levo desna politična orientacija, zadovoljstva z demokratičnim razvojem, razumevanje demokracije, vloga države, vpliv cerkve, politična participacija, informiranost v političnih dogodkih, primerjalna ocena gospodarskega položaja v časovni perspektivi, položaj posameznih družbenih skupin po zamenjavi političnega sistema, odnos do vključevanja Slovenije v EU, nacionalna identiteta srednje-evropejcev, nezaposlenost, osebni standard, obvladovanje gospodarskega položaja, ocena gospodarskega položaja v časovni perspektivi, finančna situacija v gospodinjstvu, ocena političnega sistema v časovni perspektivi, sprememba političnega sistema, zaupanje v politične institucije, ogroženost Slovenije s strani drugih držav, politične preference, sindikati, geografska pripadnost

Keywords ELSST:
POLITIKA, KULTURA, VLADA, GOSPODARSKE RAZMERE, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, DEMOKRACIJA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
VLOGA DRŽAVE
POLITIČNA KULTURA
SOCIALNE IN POLITIČNE SPREMEMBE


Abstract:

Prvo poglavje vprašalnika je slovenski prevod mednarodnega vprašalnika ISSP96 Vloga države. Vsebina tokratnega vprašalnika, ki deloma ponavlja ISSP85 in ISSP90 oziroma njim ustrezujočo raziskavo ADP - IDNo: SJMUST89, zajema stališča o nalogah vlade na posameznih področjih. Začne se stališčem do nujnega spoštovanja zakonov, nadaljuje z ocenami pravice do različnih oblik izražanja protesta in strpnost glede izražanja protesta različnih skupin, izraženo je stališče v pravni dilemi kaznovanja v primeru dvoma, ter o pristojnosti policije v boju proti kriminalu, kot je prisluškovanje. Druga tema se nanaša na stališča glede poseganje države na področju sociale, kot je progresivno obdavčenje in v gospodarstvo. Respondentje izbirajo področja, kje naj država po njihovem stori več, kot je zaposlovanje, izobraževanje, vojska, kultura, gospodarstvo. Kakšna naj bo državna intervencija pri plačah, cenah, podpora vrstam industrije, dilema glede višine inflacije ter nezaposlenosti. Izražena so stališča do državno reguliranega izravnavanja možnosti socialno šibkejših, kot so štipendije, stanovnja za potrebne, podpora nezaposlenim, pokojnine, zdravstvo.Več vprašanj zadeva stališča o osebnem vplivu na politične odločitve, osebni moči, zanimanju za politiko ter oceno vpliva ostalih subjektov v političnem življenju, kot so sindikati, industrija. Drugi del pa ponavlja raziskavo Barometer novih demokracij = New Democracies Barometer (NDB), deloma pa tudi vprašanja iz raziskave Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi = Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe. Ta zajema blok vprašanj na temo politične kulture, pojmovanja politike, demokracije ali diktature, anomije oz. alienacije v političnem, informiranost, ocena političnega sistem v primerjavi s prejšnjim režimom, kdo je dobil in kdo izgubil v obdobju prehoda. Sledi tudi ocenjevanja individualne ekonomske moči, nakupovalnih namer, virov zaslužka, načinov preživetja ter splošne ocene gospodarske situacije v državi, ter materialnega položaja gospodinjstva. Sledijo ocene političih razmer in problemov, protestni potencial in verjetnost izbruha konfliktov, višina zaupanja v družbi, ravnanje ob morebitni ukinitvi parlamenta, različni nivoji prostorske navezanosti, odnos do NATO ter politične stranke. V vprašalniku pa je tudi blok vprašanj iz dodatka raziskavi ISSP95 o nacionalni identiteti v prostoru Srednje Evrope in prednostih oziroma slabostih majhnih držav. Demografski podatki zajemajo starost, spol, izobrazbo, poklic, zaposlitveni status, dohodek, politično uvrstitev, vernost, subjektivno oceno družbenega položaja in druge.

Methodology


Collection date: november 1995 - december 1995
Date of production: 1995-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM954.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 326
 • number of units: 1004

Variable list

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 13 Frequency
1 4
2 4
3 4
445 1
446 1
447 1
448 1

Valid range from 1 to 448

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 22 Frequency
1 4
2 4
3 4
445 1
446 1
447 1
448 1

Valid range from 1 to 448

ID id

ID

Value 31 Frequency
1 1
2 1
3 1
992 1
993 1
994 1
995 1

Valid range from 1 to 995

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 1326 Frequency
1 4
2 4
3 4
445 1
446 1
447 1
448 1

Valid range from 1 to 448

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 2325 Frequency
1 4
2 4
3 4
445 1
446 1
447 1
448 1

Valid range from 1 to 448

ID id

ID

Value 3324 Frequency
1 1
2 1
3 1
992 1
993 1
994 1
995 1

Valid range from 1 to 995

ZACEURA ura zacetka

URA1 Začetek pogovora ob uri

Value 4323 Frequency
1 1
7 3
8 17
9 48
10 78
11 53
12 41
13 65
14 84
15 113
16 163
17 136
18 110
19 53
20 25
21 3
23 1
" " 10

Valid range from 1 to 23

ZACEMIN minuta zacetka

MIN1 in minut

Value 5322 Frequency
0 204
2 2
3 3
55 42
56 2
57 2
" " 13

Valid range from 0 to 57

V1_01 ALI JE TREBA ZAKONE UPOSTEVATI BREZ IZJE

V1.01 ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI BI VI REKLI, DA JE TREBA ZAKONE UPOŠTEVATI BREZ IZJEME, ALI PA OBSTOJAJO DOLOČENE IZJEMNE SITUACIJE, V KATERIH BI MORAL ČLOVEK RAVNATI PO SVOJI VESTI, PA ČEPRAV BI PRI TEM PREKRŠIL ZAKONE?

Value 6321 Frequency
1 zakone je treba ubogati brez izjeme 395
2 v izjemnih situacijah je treba poslušati svojo vest 561
9 ne vem 48

Valid range from 1 to 2

V1_02A organiziranje javnih zborovanj V1.02 POSAMEZNIKI ALI ZDRUŽENJA LAHKO NA VELIKO NAČINOV PROTESTIRAJO PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJAJO. PROSIMO VAS, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE PO VAŠEM MNENJU DOVOLJENE NAŠTETE PROTESTNE AKCIJE.

a) organiziranje javnih zborovanj v protest proti oblasti

Value 7320 Frequency
1 v vsakem primeru dovoljeno 208
2 dovoljeno 515
3 ne dovoljeno 115
4 v nobenem primeru dovoljeno 57
9 ne vem 109

Valid range from 1 to 4

V1_02B organiziranje protestnih pohodov V1.02 POSAMEZNIKI ALI ZDRUŽENJA LAHKO NA VELIKO NAČINOV PROTESTIRAJO PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJAJO. PROSIMO VAS, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE PO VAŠEM MNENJU DOVOLJENE NAŠTETE PROTESTNE AKCIJE.

b) organiziranje protestnih pohodov ali demonstracij

Value 8319 Frequency
1 v vsakem primeru dovoljeno 157
2 dovoljeno 554
3 ne dovoljeno 142
4 v nobenem primeru dovoljeno 63
9 ne vem 87
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_02C organiziranje strajka delavcev V1.02 POSAMEZNIKI ALI ZDRUŽENJA LAHKO NA VELIKO NAČINOV PROTESTIRAJO PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJAJO. PROSIMO VAS, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE PO VAŠEM MNENJU DOVOLJENE NAŠTETE PROTESTNE AKCIJE.

c) organiziranje štrajka delavcev proti vladi v celi državi

Value 9318 Frequency
1 v vsakem primeru dovoljeno 190
2 dovoljeno 469
3 ne dovoljeno 171
4 v nobenem primeru dovoljeno 69
9 ne vem 104
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_03A sli na javno zborovanje V1.03 ALI BI VI NAREDILI, ALI NE BI NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA, DA BI PROTESTIRALI PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJATE?

a) šli na javno zborovanje v protest proti oblasti

Value 10317 Frequency
1 v vsakem primeru bi naredil 131
2 bi naredil 385
3 ne bi naredil 233
4 v nobenem primeru ne bi naredil 190
9 ne vem 65

Valid range from 1 to 4

V1_03B sli na protestni pohod V1.03 ALI BI VI NAREDILI, ALI NE BI NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA, DA BI PROTESTIRALI PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJATE?

b) šli na protestni pohod ali demonstracijo

Value 11316 Frequency
1 v vsakem primeru bi naredil 103
2 bi naredil 401
3 ne bi naredil 251
4 v nobenem primeru ne bi naredil 182
9 ne vem 66
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_04A sli na javno zborovanje V1.04 ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA, DA BI PROTESTIRALI PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJATE?

a) šli na javno zborovanje v protest proti oblasti

Value 12315 Frequency
1 nikoli 880
2 enkrat 94
3 več kot enkrat 30

Valid range from 1 to 3

V1_04B sli na protestni pohod V1.04 ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA, DA BI PROTESTIRALI PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJATE?

b) šli na protestni pohod ali demonstracijo

Value 13314 Frequency
1 nikoli 877
2 enkrat 96
3 več kot enkrat 30
" " 1

Valid range from 1 to 3

V1_05A prirediti javna zborovanja V1.05 NAZORE NEKATERIH LJUDI VEČINA OCENJUJE KOT SKRAJNE. POMISLITE NA LJUDI, KI HOČEJO NASILNO ZRUŠITI OBLAST. ALI MENITE, DA BI TEM LJUDEM LAHKO DOVOLILI...

a) prirediti javna zborovanja, na katerih lahko izrazijo svoje nazore

Value 14313 Frequency
1 v vsakem primeru dovolili 85
2 dovolili 304
3 ne dovolili 299
4 v nobenem primeru dovolili 206
9 ne vem 110

Valid range from 1 to 4

V1_05B objaviti knjige s svojimi mazori V1.05 NAZORE NEKATERIH LJUDI VEČINA OCENJUJE KOT SKRAJNE. POMISLITE NA LJUDI, KI HOČEJO NASILNO ZRUŠITI OBLAST. ALI MENITE, DA BI TEM LJUDEM LAHKO DOVOLILI...

b) objaviti knjige, v katerih izražajo svoje nazore

Value 15312 Frequency
1 v vsakem primeru dovolili 146
2 dovolili 482
3 ne dovolili 162
4 v nobenem primeru dovolili 107
9 ne vem 106
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_06 SODISCA SE LAHKO MOTIJO. KAJ JE SLABSE

V1.06 TUDI SODIŠČA SE LAHKO MOTIJO. KAJ JE PO VAŠI OCENI SLABŠE:

Value 16311 Frequency
1 obsoditi nedolžno osebo,ali 614
2 oprostiti krivo osebo 190
9 ne vem,neodločen 199
" " 1

Valid range from 1 to 2

V1_07 ALI VIDITE V ZBIRANJU RACUNALNISKIH INFO

V1.07 DRŽAVA IN DRUGE JAVNE USTANOVE IMAJO MNOŽICO INFORMACIJ O POSAMEZNIKIH, KI BI SE LAHKO ZELO HITRO ZBRALE S POMOČJO RAČUNALNIKOV. ALI VIDITE V TEM:

Value 17310 Frequency
1 zelo resno ogrožanje zasebnosti 167
2 precej resno ogrožanje zasebnosti 320
3 nobene resne grožnje zasebnosti 242
4 sploh nobene grožnje zasebnosti 128
9 ne vem,neodločen 147

Valid range from 1 to 4

V1_08 VLADA NAJ ZMANJSA RAZLIKE V DOHODKIH

V1.08 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: VLADA NAJ ZMANJŠA RAZLIKE V DOHODKIH MED LJUDMI Z NIŽJIMI IN VIŠJIMI DOHODKI?

Value 18309 Frequency
1 popolnoma soglašam 507
2 v glavnem soglašam 273
3 nisem niti za, niti proti 96
4 v glavnem ne soglašam 68
5 sploh ne soglašam 36
9 ne vem 24

Valid range from 1 to 5

V1_09A zakonska kontrola plac V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

a) zakonska kontrola plač in zaslužkov

Value 19308 Frequency
1 močno priporočam 356
2 do neke mere priporočam 407
3 niti priporočam, niti odsvetujem 112
4 do neke mere odsvetujem 73
5 močno odsvetujem 51
" " 5

Valid range from 1 to 5

V1_09B zakonska kontrola cen V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

b) zakonska kontrola cen

Value 20307 Frequency
1 močno priporočam 433
2 do neke mere priporočam 378
3 niti priporočam, niti odsvetujem 89
4 do neke mere odsvetujem 70
5 močno odsvetujem 28
" " 6

Valid range from 1 to 5

V1_09C zmanjsanje izdatkov drzave V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

c) zmanjšanje izdatkov države (proračuna)

Value 21306 Frequency
1 močno priporočam 509
2 do neke mere priporočam 331
3 niti priporočam, niti odsvetujem 97
4 do neke mere odsvetujem 39
5 močno odsvetujem 17
" " 11

Valid range from 1 to 5

V1_09D finansiranje programov zaposlovanja V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

d) finansiranje programov zaposlovanja

Value 22305 Frequency
1 močno priporočam 510
2 do neke mere priporočam 358
3 niti priporočam, niti odsvetujem 91
4 do neke mere odsvetujem 28
5 močno odsvetujem 7
" " 10

Valid range from 1 to 5

V1_09E manj predpisov za gospodarstvo V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

e) manj zakonskih predpisov za gospodarstvo

Value 23304 Frequency
1 močno priporočam 213
2 do neke mere priporočam 375
3 niti priporočam, niti odsvetujem 256
4 do neke mere odsvetujem 101
5 močno odsvetujem 43
" " 16

Valid range from 1 to 5

V1_09F podpiranje industrije pri razvoju V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

f) podpiranje industrije pri razvoju novih proizvodov in tehnologije

Value 24303 Frequency
1 močno priporočam 621
2 do neke mere priporočam 270
3 niti priporočam, niti odsvetujem 81
4 do neke mere odsvetujem 14
5 močno odsvetujem 9
" " 9

Valid range from 1 to 5

V1_09G podpora nazadujocim ind. vejam V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

g) podpora nazadujočim vejam industrije, da bi zagotovili delovna mesta

Value 25302 Frequency
1 močno priporočam 444
2 do neke mere priporočam 255
3 niti priporočam, niti odsvetujem 116
4 do neke mere odsvetujem 112
5 močno odsvetujem 71
" " 6

Valid range from 1 to 5

V1_09H skrajsanje delovnega casa V1.09 TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

h) skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta

Value 26301 Frequency
1 močno priporočam 259
2 do neke mere priporočam 323
3 niti priporočam, niti odsvetujem 203
4 do neke mere odsvetujem 136
5 močno odsvetujem 75
" " 8

Valid range from 1 to 5

V1_10A za varstvo okolja V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

a) za varstvo okolja

Value 27300 Frequency
1 veliko več 279
2 nekaj več 428
3 kot doslej 209
4 nekaj manj 23
5 veliko manj 6
9 ne ve 58
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_10B za zdravstvo V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

b) za zdravstvo

Value 28299 Frequency
1 veliko več 383
2 nekaj več 405
3 kot doslej 170
4 nekaj manj 14
5 veliko manj 4
9 ne ve 28

Valid range from 1 to 5

V1_10C za policijo V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

c) za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Value 29298 Frequency
1 veliko več 143
2 nekaj več 248
3 kot doslej 392
4 nekaj manj 123
5 veliko manj 48
9 ne ve 50

Valid range from 1 to 5

V1_10D za izobrazevanje V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

d) za izobraževanje

Value 30297 Frequency
1 veliko več 396
2 nekaj več 435
3 kot doslej 137
4 nekaj manj 10
5 veliko manj 2
9 ne ve 24

Valid range from 1 to 5

V1_10E za vojsko V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

e) za vojsko in obrambo

Value 31296 Frequency
1 veliko več 67
2 nekaj več 175
3 kot doslej 370
4 nekaj manj 186
5 veliko manj 155
9 ne ve 50
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_10F za pokojnine V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

f) za pokojnine

Value 32295 Frequency
1 veliko več 226
2 nekaj več 347
3 kot doslej 336
4 nekaj manj 45
5 veliko manj 19
9 ne ve 30
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_10G za nezaposlene V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

g) za podporo nezaposlenim

Value 33294 Frequency
1 veliko več 161
2 nekaj več 313
3 kot doslej 314
4 nekaj manj 113
5 veliko manj 50
9 ne ve 51
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_10H za kulturo in umetnost V1.10 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

h) za kulturo in umetnost

Value 34293 Frequency
1 veliko več 149
2 nekaj več 331
3 kot doslej 395
4 nekaj manj 65
5 veliko manj 17
9 ne ve 47

Valid range from 1 to 5

V1_11A SINDIKATI - KOLIKO IMA MOCI?

V1.11A. ALI MENITE, DA IMAJO SINDIKATI V DRŽAVI PREVEČ ALI PREMALO MOČI?

Value 35292 Frequency
1 dosti preveč moči 20
2 preveč moči 56
3 približno pravo mero moči 156
4 premalo moči 426
5 dosti premalo moči 207
9 ne vem 139

Valid range from 1 to 5

V1_11B GOSPODARSTVO - KOLIKO IMA MOCI?

V1.11B. KAJ PA PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA? ALI IMAJO PREVEČ ALI PREMALO MOČI?

Value 36291 Frequency
1 dosti preveč moči 73
2 preveč moči 192
3 približno pravo mero moči 200
4 premalo moči 336
5 dosti premalo moči 53
9 ne vem 150

Valid range from 1 to 5

V1_11C VLADA - KOLIKO IMA MOCI?

V1.11C. IN KAJ MENITE, ALI IMA VLADA PRI NAS:

Value 37290 Frequency
1 mnogo preveč moči 115
2 preveč moči 270
3 približno pravo mero moči 306
4 premalo moči 173
5 mnogo premalo moči 27
9 ne vem 113

Valid range from 1 to 5

V1_12A zagotoviti delovno mesto V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

a) zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Value 38289 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 575
2 delno odgovorna 307
3 v glavnem ni odgovorna 80
4 v nobenem primeru ni odgovorna 25
9 ne vem 16
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_12B nadzorovati cene V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

b) nadzorovati cene

Value 39288 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 540
2 delno odgovorna 341
3 v glavnem ni odgovorna 77
4 v nobenem primeru ni odgovorna 23
9 ne vem 22
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_12C zagotoviti zdravstveno oskrbo V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

c) zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Value 40287 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 795
2 delno odgovorna 169
3 v glavnem ni odgovorna 23
4 v nobenem primeru ni odgovorna 5
9 ne vem 11
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_12D zagotoviti standard upokojencem V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

d) zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Value 41286 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 739
2 delno odgovorna 218
3 v glavnem ni odgovorna 27
4 v nobenem primeru ni odgovorna 9
9 ne vem 9
" " 2

Valid range from 1 to 4

V1_12E pomagati industriji pri razvoju V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

e) pomagati industriji, da si zagotovi razvoj

Value 42285 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 565
2 delno odgovorna 343
3 v glavnem ni odgovorna 51
4 v nobenem primeru ni odgovorna 19
9 ne vem 25
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_12F zagotoviti standard nezaposlenim V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

f) zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Value 43284 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 419
2 delno odgovorna 425
3 v glavnem ni odgovorna 97
4 v nobenem primeru ni odgovorna 36
9 ne vem 25
" " 2

Valid range from 1 to 4

V1_12G znizati razlike bogati : revni V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

g) znižati razlike med revnimi in bogatimi

Value 44283 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 560
2 delno odgovorna 274
3 v glavnem ni odgovorna 101
4 v nobenem primeru ni odgovorna 46
9 ne vem 22
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_12H zagotoviti stipendije V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

h) zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Value 45282 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 745
2 delno odgovorna 210
3 v glavnem ni odgovorna 21
4 v nobenem primeru ni odgovorna 9
9 ne vem 18
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_12I zagotaviti dostojno prebivalisce V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

i) zagotaviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Value 46281 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 504
2 delno odgovorna 381
3 v glavnem ni odgovorna 66
4 v nobenem primeru ni odgovorna 24
9 ne vem 28
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_12J stroga ekoloska zakonodaja za ind. V1.12. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

j) strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Value 47280 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 674
2 delno odgovorna 250
3 v glavnem ni odgovorna 42
4 v nobenem primeru ni odgovorna 8
9 ne vem 29
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_13 KAJ BI REKLI, V KOLIKSNI MERI VAS OSEBNO

V1.13 KAJ BI BI REKLI, V KOLIKŠNI MERI VAS OSEBNO ZANIMA POLITIKA?

Value 48279 Frequency
1 zelo me zanima 61
2 kar precej me zanima 162
3 nekoliko me zanima 305
4 le malo me zanima 307
5 čisto nič me ne zanima 166
9 ne vem 3

Valid range from 1 to 5

V1_14A Ljudje kot sem jaz, nimajo nobene besede V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobene besede pri te, kar počne vlada

Value 49278 Frequency
1 močno se strinjam 489
2 se strinjam 305
3 niti strinjam niti ne strinjam 97
4 ne strinjam se 65
5 sploh se ne strinjam 21
9 ne vem 27

Valid range from 1 to 5

V1_14B Povprecen drzavljan ima vpliv na politik V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) Povprečen državljan ima precejšen vpliv na politiko

Value 50277 Frequency
1 močno se strinjam 25
2 se strinjam 73
3 niti strinjam niti ne strinjam 110
4 ne strinjam se 442
5 sploh se ne strinjam 299
9 ne vem 55

Valid range from 1 to 5

V1_14C Celo najboljsi politiki ne morejo veliko V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) Celo najboljši politiki ne morejo veliko osebno vplivati na to, kako delujejo stvari v državi

Value 51276 Frequency
1 močno se strinjam 112
2 se strinjam 309
3 niti strinjam niti ne strinjam 160
4 ne strinjam se 244
5 sploh se ne strinjam 100
9 ne vem 79

Valid range from 1 to 5

V1_14D imam predstavo o problemih, ki nas cakaj V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) Zdi se mi, da imam precej dobro predstavo o pomembnih političnih problemih, ki nas čakajo v Sloveniji

Value 52275 Frequency
1 močno se strinjam 96
2 se strinjam 283
3 niti strinjam niti ne strinjam 207
4 ne strinjam se 224
5 sploh se ne strinjam 92
9 ne vem 102

Valid range from 1 to 5

V1_14E Volitve - prisiliti vlado, da uposteva k V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

e) Volitve so kar dober način, kako prisiliti vlado, da upošteva to, kar mislijo ljudje

Value 53274 Frequency
1 močno se strinjam 135
2 se strinjam 315
3 niti strinjam niti ne strinjam 184
4 ne strinjam se 200
5 sploh se ne strinjam 98
9 ne vem 71
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_14F vecina ljudi je bolje seznanjena s polit V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

f) Mislim, da je večina ljudi bolje seznanjena s politi- čnimi zadevami in dogajanji kot jaz

Value 54273 Frequency
1 močno se strinjam 180
2 se strinjam 359
3 niti strinjam niti ne strinjam 195
4 ne strinjam se 173
5 sploh se ne strinjam 45
9 ne vem 52

Valid range from 1 to 5

V1_14G poslanci si prizadevajo izpolniti obljub V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

g) Ljudje, ki so bili izvoljeni kot poslanci si prizadevajo izpolniti predvolilne obljube

Value 55272 Frequency
1 močno se strinjam 43
2 se strinjam 143
3 niti strinjam niti ne strinjam 203
4 ne strinjam se 329
5 sploh se ne strinjam 239
9 ne vem 47

Valid range from 1 to 5

V1_14H Vecini drzavnih usluzbencev se lahko zau V1.14 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

h) Večini državnih uslužbencev se lahko zaupa, da delajo to, kar je najbolje za državo

Value 56271 Frequency
1 močno se strinjam 39
2 se strinjam 186
3 niti strinjam niti ne strinjam 241
4 ne strinjam se 313
5 sploh se ne strinjam 153
9 ne vem 72

Valid range from 1 to 5

V1_15 KAKO DOBRO DELUJE DEMOKRATICNI SISTEM

V1.15 ČE OCENJUJETE V CELOTI, KAKO DOBRO ALI SLABO PO VAŠEM MNENJU DELUJE DEMOKRATIČNI SISTEM DANDANES V SLOVENIJI?

Value 57270 Frequency
1 deluje dobro in ne potrebuje nobenih sprememb 24
2 deluje dobro, vendar so potrebne nekatere spremembe 433
3 ne deluje dobro in potrebuje veliko sprememb 385
4 ne deluje dobro in ga je treba v celoti spremeniti 84
9 ne vem 77
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_16 ZMANJSANJE DAVKOV ALI POVECANJE SOCIALE

V1.16 ČE BI MORALA VLADA IZBRATI MED ZMANJŠANJEM DAVKOV ALI POVEČEVANJEM DELEŽA SREDSTEV ZA SOCIALNE NAMENE, KAJ BI MORALA PO VAŠEM MNENJU STORITI? (MISLIMO NA VSE DAVKE SKUPAJ, VKLJUČNO Z OBVEZNIMI PRISPEVKI OD PLAČ, DOHODNINO, PROMETNIM DAVKOM IDR.)

Value 58269 Frequency
1 zmanjšati davke, čeprav to pomeni manj denarja za socialne namene 358
2 več denarja za socialne namene, čeprav to pomeni višje davke 383
9 ne vem 262
" " 1

Valid range from 1 to 2

V1_17A ZA LJUDI Z VISOKIMI DOHODKI SO DAVKI V1.17 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI DAVKE DANES V SLOVENIJI? (MISLIMO NA VSE DAVKE SKUPAJ, KOT PREJ)

A. NAJPREJ ZA TISTE LJUDI, KI IMAJO VISOKE DOHODKE. ALI BI VI REKLI, DA SO ZANJE DAVKI...

Value 59268 Frequency
1 dosti previsoki 30
2 previsoki 81
3 približno ustrezni 206
4 prenizki 428
5 dosti prenizki 182
9 ne vem 77

Valid range from 1 to 5

V1_17B ZA LJUDI S SREDNJIMI DOHODKI SO DAVKI V1.17 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI DAVKE DANES V SLOVENIJI? (MISLIMO NA VSE DAVKE SKUPAJ, KOT PREJ)

B. NATO ZA TISTE, KI IMAJO SREDNJE VISOKE DOHODKE. ALI SO ZANJE DAVKI...

Value 60267 Frequency
1 dosti previsoki 42
2 previsoki 258
3 približno ustrezni 522
4 prenizki 81
5 dosti prenizki 11
9 ne vem 90

Valid range from 1 to 5

V1_17C ZA LJUDI Z NIZKIMI DOHODKI SO DAVKI V1.17 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI DAVKE DANES V SLOVENIJI? (MISLIMO NA VSE DAVKE SKUPAJ, KOT PREJ)

C. NA KONCU PA ŠE ZA TISTE, KI IMAJO NIZKE DOHODKE. ALI SO ZANJE DAVKI...

Value 61266 Frequency
1 dosti previsoki 425
2 previsoki 426
3 približno ustrezni 93
4 prenizki 11
5 dosti prenizki 2
9 ne vem 47

Valid range from 1 to 5

V1_18A elektrogospodarstvo V1.18 KAJ MENITE, NAJ BI VSAKO OD NAŠTETIH PODROČIJ PRETEŽNO SODILO POD OKRILJE PRIVATNIH PODJETIJ ALI POD OKRILJE DRŽAVNIH, JAVNIH PODJETIJ?

a -elektrogospodarstvo

Value 62265 Frequency
1 večinoma pod okrilje privatnih podjetij 113
2 večinoma pod okrilje državnih, javnih podjetij 804
9 ne vem 87

Valid range from 1 to 2

V1_18B bolnisnice V1.18 KAJ MENITE, NAJ BI VSAKO OD NAŠTETIH PODROČIJ PRETEŽNO SODILO POD OKRILJE PRIVATNIH PODJETIJ ALI POD OKRILJE DRŽAVNIH, JAVNIH PODJETIJ?

b -bolnišnice

Value 63264 Frequency
1 večinoma pod okrilje privatnih podjetij 142
2 večinoma pod okrilje državnih, javnih podjetij 803
9 ne vem 59

Valid range from 1 to 2

V1_18C banke V1.18 KAJ MENITE, NAJ BI VSAKO OD NAŠTETIH PODROČIJ PRETEŽNO SODILO POD OKRILJE PRIVATNIH PODJETIJ ALI POD OKRILJE DRŽAVNIH, JAVNIH PODJETIJ?

c -banke

Value 64263 Frequency
1 večinoma pod okrilje privatnih podjetij 262
2 večinoma pod okrilje državnih, javnih podjetij 660
9 ne vem 82

Valid range from 1 to 2

V1_19 PREPRECEVANJE INFLACIJE ALI ZMANJSEVANJE

V1.19 ČE BI SE MORALA VLADA ODLOČATI MED PREPREČEVANJEM INFLACIJE IN ZMANJŠEVANJEM NEZAPOSLENOSTI, KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU POMEMBNEJŠE?

Value 65262 Frequency
1 preprečevati inflacijo 425
2 zmanjševati nezaposlenost 433
9 ne vem 146

Valid range from 1 to 2

V1_20 ALI NAJ VLADA OB ENAKIH DAVKIH

V1.20 DENIMO, DA STOPNJA OBDAVČITVE V SLOVENIJI OSTANE ENAKA KOT DOSLEJ. ALI NAJ VLADA...

Value 66261 Frequency
1 porabi enak znesek denarja kot sedaj za socialne namene (pokojnine, zdravstveno zavarovanje itd.), čeprav bi to pomenilo, da se poveča primanjkljaj v državnem proračunu in s tem državni dolg, ali pa naj 510
2 porabi manj denarja kot sedaj za socialne namene, tako da ne bi nastajal primanjkljaj in državni dolg 254
9 ne vem 240

Valid range from 1 to 2

V2_01A KAKSNE OBCUTKE VZBUJA V VAS POLITIKA? - V2.00 POLITIČNA KULTURA V2.01 A. KAKŠNE OBČUTKE VZBUJA V VAS POLITIKA? KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA? IZBERITE POJEM, KI NAJBOLJ IZRAŽA VAŠ ODNOS DO POLITIČNEGA DOGAJANJA V SLOVENIJI.

1. odgovor

Value 67260 Frequency
1 strast 11
2 zanimanje 255
3 ravnodušnost 89
4 nezaupanje 294
5 odpor 51
6 jeza 87
7 navdušenje 4
8 dolgočasje 95
9 interes 51
0 nič od tega 63
" " 4

Valid range from 0 to 9

V2_01B KAKSNE OBCUTKE VZBUJA V VAS POLITIKA? - V2.00 POLITIČNA KULTURA V2.01 A. KAKŠNE OBČUTKE VZBUJA V VAS POLITIKA? KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA? IZBERITE POJEM, KI NAJBOLJ IZRAŽA VAŠ ODNOS DO POLITIČNEGA DOGAJANJA V SLOVENIJI.

2. odgovor

Value 68259 Frequency
1 strast 6
2 zanimanje 112
3 ravnodušnost 90
4 nezaupanje 172
5 odpor 75
6 jeza 144
7 navdušenje 16
8 dolgočasje 137
9 interes 159
0 nič od tega 82
" " 11

Valid range from 0 to 9

V2_02 ALI JE VASE ZANIMANJE ZA POLITIKO

V2.02 KAJ BI REKLI, ALI JE VAŠE ZANIMANJE ZA POLITIKO...

Value 69258 Frequency
1 zelo močno 22
2 močno 50
3 zmerno 510
4 zelo omejeno 208
5 me sploh ne zanima 195
9 ne vem 17
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_03A prepricevati prijatelje za doloceno stra V2.03 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VRST POLITIČNEGA DELOVANJA. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE: (1) ALI STE TO ŽE KDAJ POČELI; ALI (2) ŠE NISTE, PA BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI OZ. (3) NIKAKOR NE BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI?

a) prijatelje prepričevati, da bi volili za določeno stranko

Value 70257 Frequency
1 sem že počel 47
2 bi bil pripravljen 95
3 ne bi bil pripravljen 857
" " 5

Valid range from 1 to 3

V2_03B obiskati politicno zborovanje V2.03 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VRST POLITIČNEGA DELOVANJA. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE: (1) ALI STE TO ŽE KDAJ POČELI; ALI (2) ŠE NISTE, PA BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI OZ. (3) NIKAKOR NE BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI?

b) obiskati politično zborovanje

Value 71256 Frequency
1 sem že počel 86
2 bi bil pripravljen 308
3 ne bi bil pripravljen 604
" " 6

Valid range from 1 to 3

V2_03C sodelovati na demonstracijah V2.03 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VRST POLITIČNEGA DELOVANJA. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE: (1) ALI STE TO ŽE KDAJ POČELI; ALI (2) ŠE NISTE, PA BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI OZ. (3) NIKAKOR NE BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI?

c) sodelovati na demonstracijah

Value 72255 Frequency
1 sem že počel 54
2 bi bil pripravljen 321
3 ne bi bil pripravljen 623
" " 6

Valid range from 1 to 3

V2_03D sodelovati resevanju problemov v obcini V2.03 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VRST POLITIČNEGA DELOVANJA. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE: (1) ALI STE TO ŽE KDAJ POČELI; ALI (2) ŠE NISTE, PA BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI OZ. (3) NIKAKOR NE BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI?

d) sodelovati s soobčani pri reševanju problemov v svoji občini

Value 73254 Frequency
1 sem že počel 166
2 bi bil pripravljen 666
3 ne bi bil pripravljen 165
" " 7

Valid range from 1 to 3

V2_03E pogovarjati se s politiki V2.03 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VRST POLITIČNEGA DELOVANJA. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE: (1) ALI STE TO ŽE KDAJ POČELI; ALI (2) ŠE NISTE, PA BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI OZ. (3) NIKAKOR NE BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI?

e) pogovarjati se s politiki o političnih problemih

Value 74253 Frequency
1 sem že počel 65
2 bi bil pripravljen 391
3 ne bi bil pripravljen 543
" " 5

Valid range from 1 to 3

V2_03F sodelovati v volilni kampanji V2.03 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VRST POLITIČNEGA DELOVANJA. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE: (1) ALI STE TO ŽE KDAJ POČELI; ALI (2) ŠE NISTE, PA BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI OZ. (3) NIKAKOR NE BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI?

f) sodelovati v volilni kampanji za neko stranko oz. kandidata

Value 75252 Frequency
1 sem že počel 32
2 bi bil pripravljen 219
3 ne bi bil pripravljen 748
" " 5

Valid range from 1 to 3

V2_03G upreti se policiji V2.03 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VRST POLITIČNEGA DELOVANJA. ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE: (1) ALI STE TO ŽE KDAJ POČELI; ALI (2) ŠE NISTE, PA BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI OZ. (3) NIKAKOR NE BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI?

g) upreti se policiji

Value 76251 Frequency
1 sem že počel 16
2 bi bil pripravljen 215
3 ne bi bil pripravljen 762
" " 11

Valid range from 1 to 3

V2_04 ALI STE CLAN KAKE POLITICNE STRANKE ALI

V2.04 ALI STE SAM ČLAN KAKE POLITIČNE STRANKE ALI POLITIČNEGA GIBANJA?

Value 77250 Frequency
1 da, sem član 61
2 ne, nisem član 943

Valid range from 1 to 2

V2_05 ALI JE BOLJSA ENA ALI VEC STRANK

V2.05 KAJ MENITE, ALI JE ZA DRŽAVO BOLJE, DA DELUJE LE ENA STRANKA, ZATO DA PREVLADUJE ENOTNOST, ALI, DA DELUJE VEČ STRANK, TAKO DA SO LAHKO ZASTOPANA RAZLIČNA MNENJA?

Value 78249 Frequency
1 ena stranka 135
2 več strank 783
9 ne vem 86

Valid range from 1 to 2

V2_06A je tradicija cenjena in varovana V2.06 KAKO POMEMBNE SO ZA VAS OSEBNO SPODAJ NAVEDENE LASTNOSTI UREJENE DRUŽBE OZ. DRŽAVE? RAZVRSTITE JIH PO POMENU TAKO, DA IZMED VSEH IZBERETE NAJPREJ TISTO LASTNOST, KI SE VAM OSEBNO ZDI NAJPOMEMBNEJŠA (prvo mesto na rangu!), NATO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO LASTNOST... ITD. - VSE DO ZADNJE ŠE NERAZVRŠČENE LASTNOSTI (šesto mesto na rangu!) RAD BI ŽIVEL V DRUŽBI, V KATERI...

1. izbor

Value 79248 Frequency
1 je tradicija cenjena in varovana 70
2 so državljani soudeleženi pri vseh odločitvah 87
3 lahko sposoben človek z delom nekaj doseže 85
4 so zakoni in pravo spoštovani 154
5 ki je odprta za nove ideje in duhovni razvoj 169
6 kjer je človek pomembnejši od denarja 301
9 ne vem 107
" " 31

Valid range from 1 to 6

V2_06B so drzavljani soudelezeni pri vseh odloc V2.06 KAKO POMEMBNE SO ZA VAS OSEBNO SPODAJ NAVEDENE LASTNOSTI UREJENE DRUŽBE OZ. DRŽAVE? RAZVRSTITE JIH PO POMENU TAKO, DA IZMED VSEH IZBERETE NAJPREJ TISTO LASTNOST, KI SE VAM OSEBNO ZDI NAJPOMEMBNEJŠA (prvo mesto na rangu!), NATO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO LASTNOST... ITD. - VSE DO ZADNJE ŠE NERAZVRŠČENE LASTNOSTI (šesto mesto na rangu!) RAD BI ŽIVEL V DRUŽBI, V KATERI...

2. izbor

Value 80247 Frequency
1 je tradicija cenjena in varovana 129
2 so državljani soudeleženi pri vseh odločitvah 140
3 lahko sposoben človek z delom nekaj doseže 151
4 so zakoni in pravo spoštovani 156
5 ki je odprta za nove ideje in duhovni razvoj 182
6 kjer je človek pomembnejši od denarja 111
9 ne vem 104
" " 31

Valid range from 1 to 6

V2_06C lahko sposoben clovek z delom nekaj dose V2.06 KAKO POMEMBNE SO ZA VAS OSEBNO SPODAJ NAVEDENE LASTNOSTI UREJENE DRUŽBE OZ. DRŽAVE? RAZVRSTITE JIH PO POMENU TAKO, DA IZMED VSEH IZBERETE NAJPREJ TISTO LASTNOST, KI SE VAM OSEBNO ZDI NAJPOMEMBNEJŠA (prvo mesto na rangu!), NATO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO LASTNOST... ITD. - VSE DO ZADNJE ŠE NERAZVRŠČENE LASTNOSTI (šesto mesto na rangu!) RAD BI ŽIVEL V DRUŽBI, V KATERI...

3. izbor

Value 81246 Frequency
1 je tradicija cenjena in varovana 301
2 so državljani soudeleženi pri vseh odločitvah 221
3 lahko sposoben človek z delom nekaj doseže 162
4 so zakoni in pravo spoštovani 107
5 ki je odprta za nove ideje in duhovni razvoj 70
6 kjer je človek pomembnejši od denarja 28
9 ne vem 98
" " 17

Valid range from 1 to 6

V2_06D so zakoni in pravo spostovani V2.06 KAKO POMEMBNE SO ZA VAS OSEBNO SPODAJ NAVEDENE LASTNOSTI UREJENE DRUŽBE OZ. DRŽAVE? RAZVRSTITE JIH PO POMENU TAKO, DA IZMED VSEH IZBERETE NAJPREJ TISTO LASTNOST, KI SE VAM OSEBNO ZDI NAJPOMEMBNEJŠA (prvo mesto na rangu!), NATO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO LASTNOST... ITD. - VSE DO ZADNJE ŠE NERAZVRŠČENE LASTNOSTI (šesto mesto na rangu!) RAD BI ŽIVEL V DRUŽBI, V KATERI...

4. izbor

Value 82245 Frequency
1 je tradicija cenjena in varovana 181
2 so državljani soudeleženi pri vseh odločitvah 166
3 lahko sposoben človek z delom nekaj doseže 197
4 so zakoni in pravo spoštovani 142
5 ki je odprta za nove ideje in duhovni razvoj 111
6 kjer je človek pomembnejši od denarja 72
9 ne vem 108
" " 27

Valid range from 1 to 6

V2_06E ki je odprta za nove ideje in duhovni ra V2.06 KAKO POMEMBNE SO ZA VAS OSEBNO SPODAJ NAVEDENE LASTNOSTI UREJENE DRUŽBE OZ. DRŽAVE? RAZVRSTITE JIH PO POMENU TAKO, DA IZMED VSEH IZBERETE NAJPREJ TISTO LASTNOST, KI SE VAM OSEBNO ZDI NAJPOMEMBNEJŠA (prvo mesto na rangu!), NATO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO LASTNOST... ITD. - VSE DO ZADNJE ŠE NERAZVRŠČENE LASTNOSTI (šesto mesto na rangu!) RAD BI ŽIVEL V DRUŽBI, V KATERI...

5. izbor

Value 83244 Frequency
1 je tradicija cenjena in varovana 48
2 so državljani soudeleženi pri vseh odločitvah 146
3 lahko sposoben človek z delom nekaj doseže 149
4 so zakoni in pravo spoštovani 160
5 ki je odprta za nove ideje in duhovni razvoj 186
6 kjer je človek pomembnejši od denarja 174
9 ne vem 106
" " 35

Valid range from 1 to 6

V2_06F kjer je clovek pomembnejsi od denarja V2.06 KAKO POMEMBNE SO ZA VAS OSEBNO SPODAJ NAVEDENE LASTNOSTI UREJENE DRUŽBE OZ. DRŽAVE? RAZVRSTITE JIH PO POMENU TAKO, DA IZMED VSEH IZBERETE NAJPREJ TISTO LASTNOST, KI SE VAM OSEBNO ZDI NAJPOMEMBNEJŠA (prvo mesto na rangu!), NATO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO LASTNOST... ITD. - VSE DO ZADNJE ŠE NERAZVRŠČENE LASTNOSTI (šesto mesto na rangu!) RAD BI ŽIVEL V DRUŽBI, V KATERI...

6. izbor

Value 84243 Frequency
1 je tradicija cenjena in varovana 175
2 so državljani soudeleženi pri vseh odločitvah 129
3 lahko sposoben človek z delom nekaj doseže 127
4 so zakoni in pravo spoštovani 142
5 ki je odprta za nove ideje in duhovni razvoj 134
6 kjer je človek pomembnejši od denarja 167
9 ne vem 107
" " 23

Valid range from 1 to 6

V2_07 KAKO BI SE SAMI RAZVRSTILI NA TEJ LESTVI

V2.07 V POLITIKI JE VEDNO ZNOVA GOVORA O LEVICI IN DESNICI. KAKO BI SE VI SAMI RAZVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (Obkrožite eno številko!)

Value 85242 Frequency
1 1-levo 29
2 2 23
3 3 52
4 4 54
5 5 191
6 6 139
7 7 27
8 8 32
9 9 19
10 10 10
11 11-desno 17
99 ne vem 411

Valid range from 1 to 11

V2_08 ALI STE ZADOVOLJNI Z DEMOKRATICNOSTJO V

V2.08 ALI STE Z DEMOKRATIČNOSTJO IN Z RAZMERAMI V POLITIČNEM SISTEMU V SLOVENIJI - NA SPLOŠNO

Value 86241 Frequency
1 zelo zadovoljni 26
2 deloma zadovoljni ali 630
3 nezadovoljni 284
9 ne vem 64

Valid range from 1 to 3

V2_09 S KATERO TRDITVIJO O DEM. SE NAJBOLJ STR

V2.09 PREBRAL VAM BOM TRI TRDITVE O DEMOKRACIJI IN DIKTATURI - VI PA POVEJTE, S KATERO OD NJIH SE NAJBOLJ STRINAJTE? (Obkroži le en odgovor!)

Value 87240 Frequency
1 demokracija je vselej boljša kot diktatura 590
2 v določenih razmerah je lahko diktatura boljša kot demokracija 125
3 za ljudi, kot sem jaz, je prav vseeno ali živijo v diktaturi ali v demokraciji 175
9 ne vem 108
" " 6

Valid range from 1 to 3

V2_10A KAJ RAZUMETE Z DEMOKRACIJO? - PRVI V2.10 IN KAJ PRAVZAPRAV RAZUMETE Z DEMOKRACIJO? KAJ VAM POMENI DEMOKRACIJA? (Anketar vpiši odgovore!)

1.odgovor:

Value 88239 Frequency
1 svoboda 310
2 participacija - sodelovanje 114
3 socialna demokracija 93
4 stranke - volitve 37
5 institucionalno - pravni vidik demokracije 61
6 vrednote 24
7 emocionalni poudarki 55
8 nerazporejeno 2
9 nerazporejeno 2
24 nerazporejeno 1
60 nerazporejeno 1
66 nerazporejeno 1
99 ne vem 292
" " 11

Valid range from 1 to 66

V2_10B KAJ RAZUMETE Z DEMOKRACIJO? - DRUGI V2.10 IN KAJ PRAVZAPRAV RAZUMETE Z DEMOKRACIJO? KAJ VAM POMENI DEMOKRACIJA? (Anketar vpiši odgovore!)

2. odgovor:

Value 89238 Frequency
1 svoboda 87
2 participacija - sodelovanje 59
3 socialna demokracija 59
4 stranke - volitve 36
5 institucionalno – pravni vidik demokracije 60
6 vrednote 23
7 emocionalni poudarki 33
9 nerazporejeno 3
10 nerazporejeno 1
11 nerazporejeno 1
19 nerazporejeno 1
21 nerazporejeno 1
66 nerazporejeno 1
99 ne vem 626
" " 13

Valid range from 1 to 66

V2_11A Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobenega vpl V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

a - Ljudje, kot sem jaz, nimajo nobenega vpliva na početje vlade

Value 90237 Frequency
1 strinjam 860
2 ne strinjam 131
9 ne vem 13

Valid range from 1 to 2

V2_11B brez politicnih strank ne bi bila zastop V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

b - brez političnih strank ne bi bila zastopana volja ljudi

Value 91236 Frequency
1 strinjam 810
2 ne strinjam 153
9 ne vem 34
" " 7

Valid range from 1 to 2

V2_11C politika je zapletena, ljudje jo komaj r V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

c - pogosto je politika tako zapletena, da ljudje, kot sem jaz, komaj razumejo, za kaj gre

Value 92235 Frequency
1 strinjam 778
2 ne strinjam 207
9 ne vem 18
" " 1

Valid range from 1 to 2

V2_11D poslanci hitro izgubijo stik z ljudmi V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

d - poslanci v Državnem zboru hitro izgubijo stik z ljudmi

Value 93234 Frequency
1 strinjam 864
2 ne strinjam 95
9 ne vem 41
" " 4

Valid range from 1 to 2

V2_11E stranke zelijo le glasove V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

e - stranke želijo le glasove, volilci in njihovi pogledi jih ne zanimajo

Value 94233 Frequency
1 strinjam 785
2 ne strinjam 176
9 ne vem 37
" " 6

Valid range from 1 to 2

V2_11F politikov ne vznemirja kaj mislijo ljudj V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

f - politikov ne vznemirja prav dosti, kaj mislijo ljudje, kot sem jaz

Value 95232 Frequency
1 strinjam 856
2 ne strinjam 121
9 ne vem 25
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_11G vsakdo na oblasti sledi osebnim koristim V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

g - vsakdo, ki pride na oblast, sledi le še svojim osebnim koristim

Value 96231 Frequency
1 strinjam 746
2 ne strinjam 222
9 ne vem 31
" " 5

Valid range from 1 to 2

V2_11H poslancev ne vznemirja kaj mislijo ljudj V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

h - poslancev ne vznemirja prav dosti, kaj mislijo ljudje kot sem jaz

Value 97230 Frequency
1 strinjam 843
2 ne strinjam 128
9 ne vem 28
" " 5

Valid range from 1 to 2

V2_11I neposredno soodlocanje bi bilo koristnej V2.11 SPODAJ JE ZAPISANIH NEKAJ TRDITEV O POLITIKI. PROSIM VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE.

i - koristneje, kot so volitve vsaka štiri leta, bi bilo, da bi ljudje lahko neposredno soodločali o vseh pomembnih vprašanjih

Value 98229 Frequency
1 strinjam 670
2 ne strinjam 264
9 ne vem 63
" " 7

Valid range from 1 to 2

V2_12A NAJPOMEMBNEJSI PROBLEMI - 1. odgovor V2.12 KAJ SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI PROBLEMI DANES V SLOVENIJI? KAJ BI BILO PREDVSEM POTREBNO UREDITI, SPREMENITI... (Vpišite največ tri navedbe!)

1. odgovor:

Value 99228 Frequency
1 nezaposlenost 341
2 politična kriza 64
38 ni razporejeno 4
39 ni razporejeno 1
40 ostali problemi 20
99 ne vem 135
" " 10

Valid range from 1 to 40

V2_12B NAJPOMEMBNEJSI PROBLEMI - 2. odgovor V2.12 KAJ SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI PROBLEMI DANES V SLOVENIJI? KAJ BI BILO PREDVSEM POTREBNO UREDITI, SPREMENITI... (Vpišite največ tri navedbe!)

2. odgovor:

Value 100227 Frequency
1 nezaposlenost 104
2 politična kriza 42
35 ni razporejeno 3
38 ni razporejeno 2
40 ostali problemi 30
99 ne vem 264
" " 12

Valid range from 1 to 40

V2_12C NAJPOMEMBNEJSI PROBLEMI - 3. odgovor V2.12 KAJ SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI PROBLEMI DANES V SLOVENIJI? KAJ BI BILO PREDVSEM POTREBNO UREDITI, SPREMENITI... (Vpišite največ tri navedbe!)

3. odgovor:

Value 101226 Frequency
1 nezaposlenost 46
2 politična kriza 35
38 ni razporejeno 4
39 ni razporejeno 4
40 ostali problemi 20
99 ne vem 474
" " 19

Valid range from 1 to 40

V2_13 KATERA OD TRDITEV (NAROD) VAM JE BLIZJA?

V2.13 KATERA OD OBEH SPODNJIH TRDITEV JE VAM BLIŽJA? (Le en odgovor!)

Value 102225 Frequency
1 narod pomeni, da ljudje sprejemajo državo, v kateri živijo - tudi če govorijo različne jezike 357
2 narod temelji na skupnem jeziku; to pa pomeni, da lahko v eni državi živijo pripadniki različnih narodov - in pripadniki enega naroda v več različnih državah 492
3 drugo 38
9 ne vem, kaj 114
" " 3

Valid range from 1 to 3

V2_14A (L)posegi drzave, (D)samostojni posamezn V2.14 TU JE VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, KI VAM JIH BOM PREBRAL, VI PA POVEJTE, S KATERO OD OBEH (Z LEVO ALI DESNO) SE V CELOTI ALI PRETEŽNO STRINJATE?

a)

Value 103224 Frequency
1 1-Naloga države je, da poseže vselej tja, kjer so problemi - in imajo ljudje težave 370
2 2 343
3 3 159
4 4 78
5 5-Država se nasploh preveč vmešava. Posameznik naj si pomaga sam 41
9 ne vem 12
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_14B (L)vec enakosti, (D)vec svobode V2.14 TU JE VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, KI VAM JIH BOM PREBRAL, VI PA POVEJTE, S KATERO OD OBEH (Z LEVO ALI DESNO) SE V CELOTI ALI PRETEŽNO STRINJATE?

b)

Value 104223 Frequency
1 1-Potrebujemo več enakosti in pravičnosti, pa čeprav je vsled tega svoboda posameznika omejevana 142
2 2 171
3 3 178
4 4 258
5 5-Posameznik potrebuje več svobode! Razlike med ljudmi bodo vedno ostale. 237
9 ne vem 18

Valid range from 1 to 5

V2_14C (L)razumevanje za prestopke, (D)ostre ka V2.14 TU JE VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, KI VAM JIH BOM PREBRAL, VI PA POVEJTE, S KATERO OD OBEH (Z LEVO ALI DESNO) SE V CELOTI ALI PRETEŽNO STRINJATE?

c)

Value 105222 Frequency
1 1-Če kdo zaide iz prave poti, potrebuje razumevanje in pomoč, da zopet najde na pravo pot. 168
2 2 144
3 3 116
4 4 205
5 5-Nasploh smo danes preveč popustljivi. Pri kriminalu in kaznivih dejanjih bi morali pokazati vso ostrino zakona. 360
9 ne vem 11

Valid range from 1 to 5

V2_14D (L)soodlocati, (D)slediti voditelju V2.14 TU JE VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, KI VAM JIH BOM PREBRAL, VI PA POVEJTE, S KATERO OD OBEH (Z LEVO ALI DESNO) SE V CELOTI ALI PRETEŽNO STRINJATE?

d)

Value 106221 Frequency
1 1-V prihodnosti bo še bolj izražena potreba, da ljudje soodločajo na vseh področjih javnega živ ljenja in gospodarstva. 408
2 2 319
3 3 144
4 4 66
5 5-Najbolje je, če eden ve, za kaj gre, da daje jasna navodila- vsi pa se mu podrejajo. 50
9 ne vem 16
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_14E (L)za zahodno kulturo, (D)za tradicije V2.14 TU JE VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, KI VAM JIH BOM PREBRAL, VI PA POVEJTE, S KATERO OD OBEH (Z LEVO ALI DESNO) SE V CELOTI ALI PRETEŽNO STRINJATE?

e)

Value 107220 Frequency
1 1-Ne potrebujemo le kapitala zahodno-evropskih podjetnikov, vse bolj bi morali prevzemati tudi zahodni način razmišljanja inživljenja 223
2 2 239
3 3 232
4 4 164
5 5-Zahodno-evropske investicije in način življenja preplavljajo Slovenijo in ogrožajo naš način življenja. 123
9 ne vem 23

Valid range from 1 to 5

V2_14F (L)majhen vpliv cerkve, (D)velik vpliv c V2.14 TU JE VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, KI VAM JIH BOM PREBRAL, VI PA POVEJTE, S KATERO OD OBEH (Z LEVO ALI DESNO) SE V CELOTI ALI PRETEŽNO STRINJATE?

f)

Value 108219 Frequency
1 1-Cerkev naj ne bi imela vpliva na javno in politično življenje 534
2 2 175
3 3 163
4 4 60
5 5-Cerkev naj igra v javnemživljenju pomembno vlogo. 59
9 ne vem 12
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_14G (L)rast na racun okolja, (D)omejevanje r V2.14 TU JE VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, KI VAM JIH BOM PREBRAL, VI PA POVEJTE, S KATERO OD OBEH (Z LEVO ALI DESNO) SE V CELOTI ALI PRETEŽNO STRINJATE?

g)

Value 109218 Frequency
1 1-Da bi zagotovili delovna mesta, moramo vzpodbujati gospodarsko rast - pa čeprav na račun naravnega okolja. 175
2 2 187
3 3 355
4 4 146
5 5-Da bi zavarovali naravno okolje, ne smemo dopustiti nadaljnje gospodarske rasti - pa čeprav na račun nezaposlenosti. 90
9 ne vem 50
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_15 KAKSNO POLITICNO UREDITEV IMAMO V SLOVEN

V2.15 KAJ BI REKLI, KAKŠNO POLITIČNO UREDITEV IMAMO V SLOVENIJI?

Value 110217 Frequency
1 zelo dobro 6
2 dobro 203
3 deloma, deloma 513
4 slabo 156
5 zelo slabo 39
9 ne morem oceniti 87

Valid range from 1 to 5

V2_16 ALI POLITIKA OB ODLOCILNIH VPRASANJIH OD

V2.16 KAKO POGOSTO SE ZGODI, DA IMATE OBČUTEK, DA POLITIKA OB ODLOČILNIH VPRAŠANJIH ODPOVE?

Value 111216 Frequency
1 neprenehoma 32
2 pogosto 399
3 kdaj pa kdaj 399
4 redko 63
5 nikoli 5
9 ne vem 106

Valid range from 1 to 5

V2_17A cutim se usposobljenega za politiko V2.17 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI ZA VAS OSEBNO USTREZA ALI NE?

a - čutim se dovolj usposobljenega za sodelovanje v političnem dogajanju

Value 112215 Frequency
1 ustreza 200
2 ne ustreza 768
9 ne vem 35
" " 1

Valid range from 1 to 2

V2_17B sem dobro seznanjem s pol. problemi V2.17 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI ZA VAS OSEBNO USTREZA ALI NE?

b - menim, da sem dobro seznanjem z bistvenimi problemi naše države

Value 113214 Frequency
1 ustreza 452
2 ne ustreza 519
9 ne vem 33

Valid range from 1 to 2

V2_17C volitve so edina moznosti za vpliv na po V2.17 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI ZA VAS OSEBNO USTREZA ALI NE?

c - poleg volitev ni druge možnosti za vpliv na početje vlade

Value 114213 Frequency
1 ustreza 522
2 ne ustreza 412
9 ne vem 67
" " 3

Valid range from 1 to 2

V2_17D verjamem da bi se v politicni vlogi izka V2.17 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI ZA VAS OSEBNO USTREZA ALI NE?

d - verjamem, da bi se v politični vlogi izkazal enako dobro, kot večina drugih ljudi

Value 115212 Frequency
1 ustreza 317
2 ne ustreza 627
9 ne vem 58
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_17E o politicnih dogodkih sem bolje informir V2.17 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI ZA VAS OSEBNO USTREZA ALI NE?

e - prepričan sem, da sem o političnih dogodkih bolje informiran kot večina drugih

Value 116211 Frequency
1 ustreza 191
2 ne ustreza 758
9 ne vem 54
" " 1

Valid range from 1 to 2

V2_18_1 iz televizije V2.18 OD KOD PREDVSEM DOBITE INFORMACIJE O POLITIČNEM DOGAJANJU V SLOVENIJI? ALI... (Možnih je več odgovorov!)

O3 - iz televizije

Value 117210 Frequency
3 (izbere) 906
1 (ne izbere) 84
9 nikjer 9
" " 5

Valid range from 1 to 3

V2_18_2 iz radia V2.18 OD KOD PREDVSEM DOBITE INFORMACIJE O POLITIČNEM DOGAJANJU V SLOVENIJI? ALI... (Možnih je več odgovorov!)

O3 - iz radia

Value 118209 Frequency
3 (izbere) 631
1 (ne izbere) 344
9 nikjer 11
" " 18

Valid range from 1 to 3

V2_18_3 iz dnevnih casopisov V2.18 OD KOD PREDVSEM DOBITE INFORMACIJE O POLITIČNEM DOGAJANJU V SLOVENIJI? ALI... (Možnih je več odgovorov!)

O3 - iz dnevnih časopisov

Value 119208 Frequency
3 (izbere) 705
1 (ne izbere) 275
9 nikjer 9
" " 15

Valid range from 1 to 3

V2_18_4 od prijateljev in znancev V2.18 OD KOD PREDVSEM DOBITE INFORMACIJE O POLITIČNEM DOGAJANJU V SLOVENIJI? ALI... (Možnih je več odgovorov!)

O3 - od prijateljev in znancev

Value 120207 Frequency
3 (izbere) 268
1 (ne izbere) 687
9 nikjer 14
" " 35

Valid range from 1 to 3

V2_19 KATERI OD TEH VIROV JE NAJPOMEMBNEJSI?

V2.19 IN KATERI OD TEH VIROV JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠI? (Le en odgovor)

Value 121206 Frequency
1 televizija 620
2 radio 117
3 dnevni časopisi 199
4 prijateljev in znanci 27
9 nobeden 37
" " 4

Valid range from 1 to 4

V2_20 KAKO POGOSTO SPREMLJATE 2. TV DNEVNIK

V2.20 KAKO POGOSTO SPREMLJATE 2. DNEVNIK (OB 19.30) NA TV SLOVENIJA?

Value 122205 Frequency
1 dnevno 451
2 večkrat tedensko 324
3 redkeje 156
4 (skoraj) nikoli 69
9 ne vem 4

Valid range from 1 to 4

V2_21 KAKO POGOSTO CITATE CLANKE O NOTRANJI PO

V2.21 KAKO POGOSTO ČITATE ČLANKE IN INFORMACIJE O NOTRANJI POLITIKI V DNEVNEM ČASOPISU?

Value 123204 Frequency
1 dnevno 202
2 večkrat tedensko 290
3 redkeje 308
4 (skoraj) nikoli 198
9 ne vem 6

Valid range from 1 to 4

V2_22 KDO POSREDUJE OBJEKTIVNE INFORMACIJE O N

V2.22 ČE SE ŽELITE INFORMIRATI O NOTRANJI POLITIKI - KDO PO VAŠEM MNENJU POSREDUJE NAJBOLJ OBJEKTIVNE INFORMACIJE? ALI ... (Le en odgovor)

Value 124203 Frequency
1 TV dnevnik ipd. 511
2 radijska poročila 120
3 dnevni časopisi 191
4 revije, ki pišejo o politiki 50
5 prijatelji in znanci 14
9 ne vem 117
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_23 OBCUTKI V ZVEZI Z ZAMENJAVO SISTEMA

V2.23 NEKAKO PET LET JE, KAR SMO V SLOVENIJI STARI POLITIČNI SISTEM ZAMENJALI Z NOVIM. ČE POMISLITE NA SVOJA PRIČAKOVANJA V ZVEZI Z ZAMENJAVO SISTEMA. KAJ BI REKLI... (Izberite en odgovor!)

Value 125202 Frequency
1 bolje je, kot sem pričakoval 56
2 moja pričakovanja so se v glavnem uresničila 243
3 razočaran sem, pričakoval sem več 468
4 zelo sem razočaran; nič od pričakovanega se ni uresničilo 52
5 od zamenjave sistema nisem pričakoval nič dobrega - in to se je tudi zgodilo 94
9 ne vem 91

Valid range from 1 to 5

V2_24 BIVSI SISTEM JE BIL

V2.24 ČE NA SPLOH POMISLITE, KAJ STE DOŽIVELI V BIVŠEM SISTEMU V SLOVENIJI, ALI JE ...

Value 126201 Frequency
1 bil ta pretežno slab sistem 72
2 imel slabe in dobre plati 693
3 bil pretežno dober sistem? 185
9 ne vem 54

Valid range from 1 to 3

V2_25 GOSP. POLOZAJ SLOVENIJE GLEDE NA 12 MES.

V2.25 KAJ MENITE, ALI JE GOSPODARSKI POLOŽAJ SLOVENIJE BOLJŠI, ENAK ALI SLABŠI KOT PRED 12 MESECI?

Value 127200 Frequency
1 bistveno boljši 21
2 boljši 241
3 enak 351
4 slabši 279
5 bistveno slabši 17
9 ne vem 95

Valid range from 1 to 5

V2_26 ALI BO CEZ 12 MESECEV BREZPOSELNIH VEC A

V2.26 KAJ MENITE, ALI BO ČEZ 12 MESECEV VEČ, ENAKO ALI MANJ BREZPOSELNIH KOT SEDAJ?

Value 128199 Frequency
1 bistveno več 64
2 več 463
3 enako 237
4 manj 117
5 bistveno manj 3
9 ne vem 120

Valid range from 1 to 5

V2_27 KAKO VECINI VASIH PRIJATELJEV IN ZNANCEV

V2.27 ČE POMISLITE NA PRIJATELJE IN ZNANCE: KAKO SO SE SPREMINJALI POGOJI NJIHOVEGA ŽIVLJENJA IN NJIHOVI DOHODKI PO SPREMEMBI SISTEMA (PO LETU 1990)? ALI GRE VEČINI VAŠIH PRIJATELJEV IN ZNANCEV DANES...

Value 129198 Frequency
1 bolje kot vam oz. vaši družini 123
2 enako kot vam oz. vaši družini 613
3 slabše kot vam oz. vaši družini 148
9 ne vem 120

Valid range from 1 to 3

V2_28A nekdanji partijski funkcionarji V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

a) nekdanji partijski funkcionarji

Value 130197 Frequency
1 bolje/pridobili so 285
2 slabše/izgubili so 240
3 enako/ brez sprememb 296
9 ne vem 183

Valid range from 1 to 3

V2_28B delavci V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

b) delavci

Value 131196 Frequency
1 bolje/pridobili so 34
2 slabše/izgubili so 813
3 enako/ brez sprememb 97
9 ne vem 60

Valid range from 1 to 3

V2_28C ljudje, ki znajo tuje jezike V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

c) ljudje, ki znajo tuje jezike

Value 132195 Frequency
1 bolje/pridobili so 555
2 slabše/izgubili so 32
3 enako/ brez sprememb 223
9 ne vem 194

Valid range from 1 to 3

V2_28D policisti V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

d) policisti

Value 133194 Frequency
1 bolje/pridobili so 403
2 slabše/izgubili so 119
3 enako/ brez sprememb 308
9 ne vem 174

Valid range from 1 to 3

V2_28E ljudje, kot jaz V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

e) ljudje, kot jaz

Value 134193 Frequency
1 bolje/pridobili so 106
2 slabše/izgubili so 399
3 enako/ brez sprememb 443
9 ne vem 56

Valid range from 1 to 3

V2_28F privatni podjetniki V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

f) privatni podjetniki

Value 135192 Frequency
1 bolje/pridobili so 711
2 slabše/izgubili so 84
3 enako/ brez sprememb 89
9 ne vem 120

Valid range from 1 to 3

V2_28G zenske V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

g) ženske

Value 136191 Frequency
1 bolje/pridobili so 117
2 slabše/izgubili so 274
3 enako/ brez sprememb 457
9 ne vem 156

Valid range from 1 to 3

V2_28H upokojenci V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

h) upokojenci

Value 137190 Frequency
1 bolje/pridobili so 128
2 slabše/izgubili so 341
3 enako/ brez sprememb 427
9 ne vem 108

Valid range from 1 to 3

V2_28I drzavni uradniki V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

i) državni uradniki

Value 138189 Frequency
1 bolje/pridobili so 527
2 slabše/izgubili so 73
3 enako/ brez sprememb 216
9 ne vem 188

Valid range from 1 to 3

V2_28J delavci v privatnih podjetjih V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

j) delavci v privatnih podjetjih

Value 139188 Frequency
1 bolje/pridobili so 228
2 slabše/izgubili so 462
3 enako/ brez sprememb 169
9 ne vem 145

Valid range from 1 to 3

V2_28K bivsi direktorji druzbenih podjetij V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

k) bivši direktorji družbenih podjetij

Value 140187 Frequency
1 bolje/pridobili so 581
2 slabše/izgubili so 101
3 enako/ brez sprememb 164
9 ne vem 158

Valid range from 1 to 3

V2_28L zaposleni v javnih/drzavnih podjetjih V2.28 KATERI (SPODAJ) NAVEDENI SKUPINI LJUDI GRE PO PREHODU V DEMOKRATIČNI TRŽNI SISTEM BOLJE IN KATERI SLABŠE? KAJ MENITE, KATERA SKUPINA JE PRIDOBILA - IN KATERA IZGUBILA?

l) zaposleni v javnih/državnih podjetjih

Value 141186 Frequency
1 bolje/pridobili so 320
2 slabše/izgubili so 241
3 enako/ brez sprememb 297
9 ne vem 146

Valid range from 1 to 3

V2_29 SPLOSNI VTIS O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE?

V2.29 KAKŠEN JE VAŠ SPLOŠNI VTIS O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE? ALI JE...

Value 142185 Frequency
1 vtis dober 189
2 neopredeljen 480
3 slab vtis 146
9 ne vem 189

Valid range from 1 to 3

V2_30 ALI BI PODPRLI VKLJUCITEV V CLANSTVO V E

V2.30 V PRIMERU, DA SE BOMO V SLOVENIJI ODLOČALI O PRISTOPU K EVROPSKI UNIJI KOT POLNOPRAVNI ČLANI - ALI BI VI VKLJUČITEV V ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI...

Value 143184 Frequency
1 močno podprli 76
2 podprli 530
3 odklonili 123
4 močno odklonili 26
9 ne vem 247
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_31 KDAJ NAJ SE SLOVENIJA PRIKLJUCI EVROPSKI

V2.31 ČE BI BILA SLOVENIJA NA TEM, DA SE PRIKLJUČI EVROPSKI UNIJI, KAJ BI BILO PO VAŠE BOLJE?

Value 144183 Frequency
1 da to naredi čim prej kot je le mogoče 166
2 šele tedaj, ko bo imela izpolnjene vse potrebne predpogoje 655
9 ne vem 183

Valid range from 1 to 2

V2_32 V EZ SAMI ALI V SKUPINI

V2.32 ALI BI BILO PO VAŠE BOLJŠE...

Value 145182 Frequency
1 da se Slovenija priključi Evropski uniji sama zase 384
2 da to stori ob usklajevanju z drugimi državami, ki vstopajo v Evropsko unijo s podobnih izhodišč kot ona 349
9 ne vem 267
" " 4

Valid range from 1 to 2

V2_33A Avstrija V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

a) Avstrija

Value 146181 Frequency
1 Zahodna Evropa 359
2 Srednja Evropa 477
3 Vzhodna Evropa 28
9 ne vem 140

Valid range from 1 to 3

V2_33B Bolgarija V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

b) Bolgarija

Value 147180 Frequency
1 Zahodna Evropa 40
2 Srednja Evropa 97
3 Vzhodna Evropa 693
9 ne vem 174

Valid range from 1 to 3

V2_33C Hrvaska V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

c) Hrvaška

Value 148179 Frequency
1 Zahodna Evropa 62
2 Srednja Evropa 431
3 Vzhodna Evropa 320
9 ne vem 191

Valid range from 1 to 3

V2_33D Ceska V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

d) Češka

Value 149178 Frequency
1 Zahodna Evropa 65
2 Srednja Evropa 390
3 Vzhodna Evropa 395
9 ne vem 154

Valid range from 1 to 3

V2_33E Francija V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

e) Francija

Value 150177 Frequency
1 Zahodna Evropa 739
2 Srednja Evropa 83
3 Vzhodna Evropa 33
9 ne vem 149

Valid range from 1 to 3

V2_33F Nemcija V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

f) Nemčija

Value 151176 Frequency
1 Zahodna Evropa 668
2 Srednja Evropa 167
3 Vzhodna Evropa 31
9 ne vem 138

Valid range from 1 to 3

V2_33G Madzarska V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

g) Madžarska

Value 152175 Frequency
1 Zahodna Evropa 59
2 Srednja Evropa 408
3 Vzhodna Evropa 377
9 ne vem 160

Valid range from 1 to 3

V2_33H Italija V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

h) Italija

Value 153174 Frequency
1 Zahodna Evropa 513
2 Srednja Evropa 294
3 Vzhodna Evropa 45
9 ne vem 152

Valid range from 1 to 3

V2_33I Litva V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

i) Litva

Value 154173 Frequency
1 Zahodna Evropa 47
2 Srednja Evropa 91
3 Vzhodna Evropa 646
9 ne vem 220

Valid range from 1 to 3

V2_33J Nizozemska V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

j) Nizozemska

Value 155172 Frequency
1 Zahodna Evropa 633
2 Srednja Evropa 132
3 Vzhodna Evropa 41
9 ne vem 197
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_33K Poljska V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

k) Poljska

Value 156171 Frequency
1 Zahodna Evropa 49
2 Srednja Evropa 246
3 Vzhodna Evropa 533
9 ne vem 176

Valid range from 1 to 3

V2_33L Rusija V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

l) Rusija

Value 157170 Frequency
1 Zahodna Evropa 39
2 Srednja Evropa 41
3 Vzhodna Evropa 745
9 ne vem 179

Valid range from 1 to 3

V2_33M Slovaska V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

m) Slovaška

Value 158169 Frequency
1 Zahodna Evropa 36
2 Srednja Evropa 323
3 Vzhodna Evropa 464
9 ne vem 180
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_33N Slovenija V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

n) Slovenija

Value 159168 Frequency
1 Zahodna Evropa 116
2 Srednja Evropa 684
3 Vzhodna Evropa 64
9 ne vem 139
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_33O Svica V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

o) Švica

Value 160167 Frequency
1 Zahodna Evropa 586
2 Srednja Evropa 229
3 Vzhodna Evropa 32
9 ne vem 155
" " 2

Valid range from 1 to 3

V2_33P Ukrajina V2.33 OBIČAJNO SE GOVORI, DA JE EVROPA, UPOŠTEVAJE GEOGRAFSKE, POLITIČNE IN ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE, SESTAVLJENA IZ TREH DELOV: ZAHODNE, SREDNJE IN VZHODNE EVROPE. KAJ MENITE, KAM V TEJ DELITVI NAJBOLJ SPADAJO SLEDEČE DRŽAVE? NAJPREJ, PROSIMO, PREBERITE SEZNAM VSEH DRŽAV IN JIH NATO UTREZNO RAZVRSTITE! (Anketar: Pokaži seznam držav) (V vsaki vrstici en odgovor)

p) Ukrajina

Value 161166 Frequency
1 Zahodna Evropa 29
2 Srednja Evropa 57
3 Vzhodna Evropa 722
9 ne vem 195
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_34A_1 DRZAVE S KATERIMI NAJ SLOVENIJA GOSPODAR V2.34 A. NAŠTEJTE TRI DRŽAVE NA SVETU, S KATERIMI BI MORALA SLOVENIJA NAJTESNEJE SODELOVATI NA GOSPODARSKEM PODROČJU?

1. država:

Value 162165 Frequency
1 Hrvaška 25
2 Italija 52
3 Avstrija 205
4 Madžarska 11
5 ZRJ 7
7 Makedonija 1
8 Nemčija 425
9 Švica 26
10 Francija 4
11 Anglija 2
12 druge zahodno - evropske države 4
13 Češka 6
15 Poljska 2
16 Rusija 4
18 druge vzhodno - evropske države 2
19 ZDA 121
22 Japonska 14
23 Kitajska 5
24 azijske države 1
29 nerazporejeno 1
39 nerazporejeno 1
83 nerazporejeno 1
99 ne vem, b. o. 81
" " 3

Valid range from 1 to 83

V2_34A_2 DRZAVE S KATERIMI NAJ SLOVENIJA GOSPODAR V2.34 A. NAŠTEJTE TRI DRŽAVE NA SVETU, S KATERIMI BI MORALA SLOVENIJA NAJTESNEJE SODELOVATI NA GOSPODARSKEM PODROČJU?

2. država:

Value 163164 Frequency
1 Hrvaška 30
2 Italija 111
3 Avstrija 184
4 Madžarska 19
5 ZRJ 8
6 BiH 5
7 Makedonija 1
8 Nemčija 211
9 Švica 44
10 Francija 61
11 Anglija 13
12 druge zahodno - evropske države 21
13 Češka 13
14 Slovaška 1
15 Poljska 2
16 Rusija 14
17 Ukrajina 1
18 druge vzhodno - evropske države 1
19 ZDA 116
20 Kanada 3
22 Japonska 23
23 Kitajska 6
24 azijske države 3
25 afriške države 1
99 ne vem, b. o. 106
" " 6

Valid range from 1 to 25

V2_34A_3 DRZAVE S KATERIMI NAJ SLOVENIJA GOSPODAR V2.34 A. NAŠTEJTE TRI DRŽAVE NA SVETU, S KATERIMI BI MORALA SLOVENIJA NAJTESNEJE SODELOVATI NA GOSPODARSKEM PODROČJU?

3. država:

Value 164163 Frequency
1 Hrvaška 67
2 Italija 118
3 Avstrija 108
4 Madžarska 38
5 ZRJ 13
6 BiH 2
7 Makedonija 2
8 Nemčija 85
9 Švica 65
10 Francija 71
11 Anglija 23
12 druge zahodno - evropske države 25
13 Češka 15
14 Slovaška 7
15 Poljska 5
16 Rusija 21
17 Ukrajina 1
18 druge vzhodno - evropske države 4
19 ZDA 91
20 Kanada 3
22 Japonska 37
23 Kitajska 12
24 azijske države 8
25 afriške države 2
26 Avstralija in Nova Zelandija 2
99 ne vem, b. o. 174
" " 5

Valid range from 1 to 26

V2_34B_1 DRZAVE S KATERIMI NAJ SLOVENIJA POLITICN B. IN S KATERIMI TREMI DRŽAVAMI BI MORALA SLOVENIJA NAJTESNEJE POLITIČNO SODELOVATI?

1. država:

Value 165162 Frequency
1 Hrvaška 78
2 Italija 131
3 Avstrija 242
4 Madžarska 7
8 Nemčija 170
9 Švica 27
10 Francija 6
11 Anglija 4
12 druge zahodno - evropske države 5
13 Češka 13
14 Slovaška 1
15 Poljska 1
16 Rusija 4
18 druge vzhodno - evropske države 2
19 ZDA 110
22 Japonska 2
99 ne vem, b. o. 198
" " 3

Valid range from 1 to 22

V2_34B_2 DRZAVE S KATERIMI NAJ SLOVENIJA POLITICN B. IN S KATERIMI TREMI DRŽAVAMI BI MORALA SLOVENIJA NAJTESNEJE POLITIČNO SODELOVATI?

2. država:

Value 166161 Frequency
1 Hrvaška 64
2 Italija 179
3 Avstrija 190
4 Madžarska 18
5 ZRJ 5
6 BiH 2
8 Nemčija 138
9 Švica 20
10 Francija 26
11 Anglija 14
12 druge zahodno - evropske države 16
13 Češka 9
14 Slovaška 2
16 Rusija 10
18 druge vzhodno - evropske države 2
19 ZDA 60
20 Kanada 2
22 Japonska 3
24 azijske države 1
99 ne vem, b. o. 237
" " 6

Valid range from 1 to 24

V2_34B_3 DRZAVE S KATERIMI NAJ SLOVENIJA POLITICN B. IN S KATERIMI TREMI DRŽAVAMI BI MORALA SLOVENIJA NAJTESNEJE POLITIČNO SODELOVATI?

3. država:

Value 167160 Frequency
1 Hrvaška 141
2 Italija 97
3 Avstrija 100
4 Madžarska 62
5 ZRJ 4
6 BiH 1
8 Nemčija 97
9 Švica 36
10 Francija 32
11 Anglija 12
12 druge zahodno - evropske države 19
13 Češka 5
14 Slovaška 3
15 Poljska 3
16 Rusija 13
17 Ukrajina 1
18 druge vzhodno - evropske države 1
19 ZDA 47
20 Kanada 2
22 Japonska 6
24 azijske države 1
26 Avstralija in Nova Zelandija 1
99 ne vem, b. o. 313
" " 7

Valid range from 1 to 26

V2_34C_1 DRZAVE SLOVENIJI KULTURNO NAJBLIZJE - PR C. IN KAJ MENITE, KATERE TRI DRŽAVE SO SLOVENIJI KULTURNO NAJBLIŽJE?

1. država:

Value 168159 Frequency
1 Hrvaška 77
2 Italija 66
3 Avstrija 534
4 Madžarska 21
5 ZRJ 1
8 Nemčija 43
9 Švica 14
10 Francija 6
11 Anglija 1
12 druge zahodno - evropske države 3
13 Češka 33
14 Slovaška 10
15 Poljska 1
16 Rusija 1
18 druge vzhodno - evropske države 1
19 ZDA 3
20 Kanada 1
21 nerazporejeno 1
99 ne vem, b. o. 183
" " 4

Valid range from 1 to 21

V2_34C_2 DRZAVE SLOVENIJI KULTURNO NAJBLIZJE - DR C. IN KAJ MENITE, KATERE TRI DRŽAVE SO SLOVENIJI KULTURNO NAJBLIŽJE?

2. država:

Value 169158 Frequency
1 Hrvaška 110
2 Italija 128
3 Avstrija 142
4 Madžarska 58
5 ZRJ 2
6 BiH 2
8 Nemčija 149
9 Švica 38
10 Francija 9
11 Anglija 2
12 druge zahodno - evropske države 5
13 Češka 50
14 Slovaška 5
15 Poljska 2
16 Rusija 4
17 Ukrajina 1
18 druge vzhodno - evropske države 1
19 ZDA 4
20 Kanada 1
25 afriške države 1
99 ne vem, b. o. 286
" " 4

Valid range from 1 to 25

V2_34C_3 DRZAVE SLOVENIJI KULTURNO NAJBLIZJE - TR C. IN KAJ MENITE, KATERE TRI DRŽAVE SO SLOVENIJI KULTURNO NAJBLIŽJE?

3. država:

Value 170157 Frequency
1 Hrvaška 106
2 Italija 118
3 Avstrija 44
4 Madžarska 50
5 ZRJ 2
6 BiH 1
7 Makedonija 1
8 Nemčija 99
9 Švica 56
10 Francija 18
11 Anglija 6
12 druge zahodno - evropske države 11
13 Češka 41
14 Slovaška 12
15 Poljska 5
16 Rusija 1
18 druge vzhodno - evropske države 3
19 ZDA 3
20 Kanada 1
22 Japonska 1
24 azijske države 1
99 ne vem, b. o. 416
" " 8

Valid range from 1 to 24

V2_35_1 DRZAVE - NEVARNOST ZA SLOVENIJO - PRVA V2.35 KATERE TRI DRŽAVE BI PO VAŠE LAHKO PREDSTAVLJALE NEVARNOST ZA SLOVENIJO?

1. država:

Value 171156 Frequency
1 Hrvaška 377
2 Italija 303
3 Avstrija 15
4 Madžarska 2
5 ZRJ 79
6 BiH 4
8 Nemčija 9
9 Švica 3
12 druge zahodno - evropske države 1
13 Češka 1
16 Rusija 31
18 druge vzhodno - evropske države 3
19 ZDA 2
99 ne vem, b. o. 171
" " 3

Valid range from 1 to 19

V2_35_2 DRZAVE - NEVARNOST ZA SLOVENIJO - DRUGA V2.35 KATERE TRI DRŽAVE BI PO VAŠE LAHKO PREDSTAVLJALE NEVARNOST ZA SLOVENIJO?

2. država:

Value 172155 Frequency
1 Hrvaška 246
2 Italija 283
3 Avstrija 39
4 Madžarska 6
5 ZRJ 107
6 BiH 5
8 Nemčija 3
9 Švica 2
10 Francija 2
13 Češka 2
14 Slovaška 1
15 Poljska 1
16 Rusija 31
17 Ukrajina 1
18 druge vzhodno - evropske države 5
19 ZDA 1
25 afriške države 3
96 nerazporejeno 1
99 ne vem, b. o. 259
" " 6

Valid range from 1 to 96

V2_35_3 DRZAVE - NEVARNOST ZA SLOVENIJO - TRETJA V2.35 KATERE TRI DRŽAVE BI PO VAŠE LAHKO PREDSTAVLJALE NEVARNOST ZA SLOVENIJO?

3. država:

Value 173154 Frequency
1 Hrvaška 68
2 Italija 81
3 Avstrija 93
4 Madžarska 10
5 ZRJ 148
6 BiH 7
7 Makedonija 1
8 Nemčija 13
9 Švica 1
10 Francija 1
11 Anglija 1
12 druge zahodno - evropske države 4
13 Češka 4
15 Poljska 1
16 Rusija 44
17 Ukrajina 1
18 druge vzhodno - evropske države 11
19 ZDA 4
24 azijske države 2
99 ne vem, b. o. 503
" " 6

Valid range from 1 to 24

V2_36A moznosti za uveljavljanje demokracije V2.36 ŽIVLJENJE V MAJHNIH DRŽAVAH JE POVEZANO Z DOLOČENIMI PREDNOSTMI IN SLABOSTMI. ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? MAJHNE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

a) možnosti za uveljavljanje demokracije

Value 174153 Frequency
1 v celoti se strinjam 169
2 strinjam se 464
3 ne strinjam se 150
4 sploh se ne strinjam 41
9 ne vem 179
" " 1

Valid range from 1 to 4

V2_36B moznosti za razresevanje lokalnih proble V2.36 ŽIVLJENJE V MAJHNIH DRŽAVAH JE POVEZANO Z DOLOČENIMI PREDNOSTMI IN SLABOSTMI. ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? MAJHNE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

b) možnosti za razreševanje problemov na lokalnem in regionalnem nivoju

Value 175152 Frequency
1 v celoti se strinjam 199
2 strinjam se 538
3 ne strinjam se 100
4 sploh se ne strinjam 17
9 ne vem 149
" " 1

Valid range from 1 to 4

V2_36C moznosti za znanstvene dosezke V2.36 ŽIVLJENJE V MAJHNIH DRŽAVAH JE POVEZANO Z DOLOČENIMI PREDNOSTMI IN SLABOSTMI. ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? MAJHNE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

c) možnosti za znanstvene dosežke

Value 176151 Frequency
1 v celoti se strinjam 110
2 strinjam se 299
3 ne strinjam se 366
4 sploh se ne strinjam 79
9 ne vem 149
" " 1

Valid range from 1 to 4

V2_36D odprtosti do drugih kultur V2.36 ŽIVLJENJE V MAJHNIH DRŽAVAH JE POVEZANO Z DOLOČENIMI PREDNOSTMI IN SLABOSTMI. ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? MAJHNE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

d) odprtosti do drugih kultur

Value 177150 Frequency
1 v celoti se strinjam 166
2 strinjam se 505
3 ne strinjam se 152
4 sploh se ne strinjam 36
9 ne vem 144
" " 1

Valid range from 1 to 4

V2_36E gospodarske prilagodljivosti V2.36 ŽIVLJENJE V MAJHNIH DRŽAVAH JE POVEZANO Z DOLOČENIMI PREDNOSTMI IN SLABOSTMI. ALI SE STRINJATE ALI NE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? MAJHNE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

e) gospodarske prilagodljivosti

Value 178149 Frequency
1 v celoti se strinjam 197
2 strinjam se 520
3 ne strinjam se 111
4 sploh se ne strinjam 22
9 ne vem 153
" " 1

Valid range from 1 to 4

V2_37A vpliva v svetu V2.37 IN KAJ BI REKLI O SLEDEČIH TRDITVAH, KI SE NANAŠAJO NA VELIKE DRŽAVE? VELIKE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

a) vpliva v svetu

Value 179148 Frequency
1 v celoti se strinjam 654
2 strinjam se 254
3 ne strinjam se 30
4 sploh se ne strinjam 6
9 ne vem 59
" " 1

Valid range from 1 to 4

V2_37B gospodarske samostojnosti V2.37 IN KAJ BI REKLI O SLEDEČIH TRDITVAH, KI SE NANAŠAJO NA VELIKE DRŽAVE? VELIKE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

b) gospodarske samostojnosti

Value 180147 Frequency
1 v celoti se strinjam 553
2 strinjam se 331
3 ne strinjam se 44
4 sploh se ne strinjam 4
9 ne vem 70
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_37C aktivne vloge v svetovni politiki V2.37 IN KAJ BI REKLI O SLEDEČIH TRDITVAH, KI SE NANAŠAJO NA VELIKE DRŽAVE? VELIKE DRŽAVE SO V PREDNOSTI GLEDE... (En odgovor pri vsaki trditvi)

c) aktivnejše vloge v svetovni politiki

Value 181146 Frequency
1 v celoti se strinjam 588
2 strinjam se 302
3 ne strinjam se 35
4 sploh se ne strinjam 4
9 ne vem 73
" " 2

Valid range from 1 to 4

V3_01 STE BILI VI ALI KDO IZ DRUZINE V ZADNJEM

V3.00 SOCIALNA IN POLITIČNE SPREMEMBE V3.01 ALI STE BILI VI ALI KDO IZ VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU OBČASNO ALI TRAJNO NEZAPOSLENI?

Value 182145 Frequency
1 da, bil sem jaz 106
2 da, kdo od članov družine 179
3 da, oboje 13
4 ne, nihče ni bil nezaposlen 699
" " 7

Valid range from 1 to 4

V3_02 KOLIKO TEDNOV STE BILI VI V ZADNJIH 12 M

(Če da) V3.02 KOLIKO TEDNOV STE BILI VI V ZADNJIH 12 MESECIH NEZAPOSLENI?

Value 183144 Frequency
0 153
1 3
3 1
50 1
51 2
52 62
" " 668

Valid range from 0 to 52

V3_03 STE BILI VI ALI KDO IZ DRUZINE NA CAKANJ

V3.03 ALI STE BILI VI ALI KDO IZ VAŠE DRUŽINE V ZADNJIH 12 MESECIH "NA ČAKANJU" - TOREJ BREZ DELA IN PLAČE, VENDAR V DELOVNEM RAZMERJU?

Value 184143 Frequency
1 da, bil sem jaz 30
2 da, kdo od članov družine 102
3 da, oboje 4
4 ne nihče ni bil nezaposlen 785
" " 83

Valid range from 1 to 4

V3_04 KOLIKO TEDNOV JE TO CAKANJE NA DELO TRAJ

(Če da) V3.04 KOLIKO TEDNOV JE TO "ČAKANJE NA DELO" TRAJALO?

Value 185142 Frequency
0 132
1 2
2 1
3 6
4 5
5 2
6 2
7 1
8 7
10 1
12 12
14 1
16 5
20 1
23 1
24 16
26 5
28 2
30 1
32 3
34 1
35 1
44 2
45 1
48 8
51 2
52 26
" " 757

Valid range from 0 to 52

V3_05 ALI S SVOJIM DOHODKOM LAHKO PREZIVLJATE

V3.05 ALI S SVOJIM REDNIM DELOM ZASLUŽITE DOVOLJ, DA LAHKO PREŽIVLJATE SVOJO DRUŽINO? ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE ALI NE ZADOSTUJE?

Value 186141 Frequency
1 v celoti zadostuje 154
2 v precejšnji meri zadostuje 211
3 le v majhni meri zadostuje 291
4 sploh ne zadostuje 206
9 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 133
" " 9

Valid range from 1 to 4

V3_06 STE VI ALI KDO IZ DRUZINE DODATNO ZAPOSL

V3.06 ALI STE VI ALI KDO OD VAŠE DRUŽINE POLEG REDNE ZAPOSLITVE ŠE DODATNO ZAPOSLENI - DA BI VEČ ZASLUŽILI - ALI NE?

Value 187140 Frequency
1 da, jaz sem dodatno zaposlen 54
2 da, nekdo od družine 66
3 da, oboje 7
4 ne 876
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_07A NAJPOMEMBNEJSE ZA ZIVLJENJSKI STANDARD - V3.07 A.KAJ OD NAVEDENEGA JE NAJPOMEMBNEJŠE ZA VAŠ ŽIVLJENJSKI STANDARD OZ. STANDARD VAŠE DRUŽINE? IN KAJ JE PO POMENU NA DRUGEM MESTU? (Anketiranec naj izbere prvi odgovor, ki ga šifrirate v koloni A in nato še drugi odgovor, ki ga šifrirate v koloni)

1. izbor

Value 188139 Frequency
1 pripravljati živila za lastno uporabo 215
2 obnavljati, zgraditi hišo, stanovanje 118
3 tisto, kar dobimo preko zvez 1
4 tisto, kar dobimo s pomočjo prijateljev in sorodnikov 7
5 tisto, kar kupimo za devize 3
6 dohodek od dodatne, druge zaposlitve 24
7 denar, ki ga dobimo postrani 5
8 dohodek od redne zaposlitve 428
9 pokojnina oz. podpora za nezaposlene 172
10 brezplačne ali cenejše usluge ali blago, dob- ljeno s pomočjo firme oziroma delovnega mesta 7
99 mašilo 19
" " 5

Valid range from 1 to 10

V3_07B NAJPOMEMBNEJSE ZA ZIVLJENJSKI STANDARD - V3.07 A.KAJ OD NAVEDENEGA JE NAJPOMEMBNEJŠE ZA VAŠ ŽIVLJENJSKI STANDARD OZ. STANDARD VAŠE DRUŽINE? IN KAJ JE PO POMENU NA DRUGEM MESTU? (Anketiranec naj izbere prvi odgovor, ki ga šifrirate v koloni A in nato še drugi odgovor, ki ga šifrirate v koloni)

2 izbor

Value 189138 Frequency
1 pripravljati živila za lastno uporabo 220
2 obnavljati, zgraditi hišo, stanovanje 230
3 tisto, kar dobimo preko zvez 9
4 tisto, kar dobimo s pomočjo prijateljev in sorodnikov 43
5 tisto, kar kupimo za devize 8
6 dohodek od dodatne, druge zaposlitve 54
7 denar, ki ga dobimo postrani 25
8 dohodek od redne zaposlitve 126
9 pokojnina oz. podpora za nezaposlene 97
10 brezplačne ali cenejše usluge ali blago, dob- ljeno s pomočjo firme oziroma delovnega mesta 58
99 mašilo 110
" " 24

Valid range from 1 to 10

V3_08 ALI JE VASA DRUZINA V ZADNJEM LETU LAHKO

V3.08 ALI JE VAŠA DRUŽINA V ZADNJEM LETU LAHKO...(Le en odgovor)

Value 190137 Frequency
1 prihranila kaj denarja 160
2 denarja je bilo ravno dovolj, da smo se prebili 519
3 morali smo uporabiti prihranjeni denar 165
4 morali smo si sposoditi denar 79
5 prihranke smo porabili in si še denar izposodili 61
9 ne vem 20

Valid range from 1 to 5

V3_09A prehrana V3.09 ALI STE SE V VAŠEM GOSPODINJSTVU MORALI V ZADNJIH 12 MESECIH ODPOVEDATI KATERI OD NAVEDENIH DOBRIN - PA ČEPRAV BI JIH POTREBOVALI?

a) prehrana

Value 191136 Frequency
1 pogosto 40
2 včasih 94
3 poredko 79
4 nikoli 790
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_09B kurjava, elektrika V3.09 ALI STE SE V VAŠEM GOSPODINJSTVU MORALI V ZADNJIH 12 MESECIH ODPOVEDATI KATERI OD NAVEDENIH DOBRIN - PA ČEPRAV BI JIH POTREBOVALI?

b) kurjava, elektrika

Value 192135 Frequency
1 pogosto 19
2 včasih 51
3 poredko 67
4 nikoli 867

Valid range from 1 to 4

V3_09C nujno potrebna oblacila, obutev V3.09 ALI STE SE V VAŠEM GOSPODINJSTVU MORALI V ZADNJIH 12 MESECIH ODPOVEDATI KATERI OD NAVEDENIH DOBRIN - PA ČEPRAV BI JIH POTREBOVALI?

c) nujno potrebna oblačila, obutev

Value 193134 Frequency
1 pogosto 88
2 včasih 155
3 poredko 151
4 nikoli 610

Valid range from 1 to 4

V3_10 KDAJ BOSTE DOSEGLI DOBER ZIVLJENJSKI STA

V3.10 KOLIKO ČASA BO TRAJALO, PO VAŠI OCENI, DA BOSTE DOSEGLI TAKO VISOK ŽIVLJENJSKI STANDARD, DA BOSTE ZADOVOLJNI Z NJIM?

Value 194133 Frequency
1 1-2 leti 27
2 3-5 let 128
3 6-10 let 106
4 več kot 10 let 63
5 nikoli 190
6 ne morem reči 342
7 zadovoljen sem s svojim življenjskim standardom 148

Valid range from 1 to 7

V3_11 V KOLIKEM CASU BO VLADA USPELA OBVLADATI

V3.11 IN KOLIKO ČASA BO - PO VAŠEM MNENJU - PRETEKLO, DA BO SLOVENSKI VLADI USPELO OBVLADATI GOSPODARSKE PROBLEME DRŽAVE?

Value 195132 Frequency
1 1-2 leti 14
2 3-5 let 161
3 6-10 let 202
4 več kot 10 let 155
5 nikoli 92
6 ne morem reči 376
7 ni gospodarskih problemov 2
" " 2

Valid range from 1 to 7

V3_12 ALI GOSPODARSKE REFORME V SLOVENIJI POTE

V3.12 KAJ MENITE, ALI GOSPODARSKE REFORME V SLOVENIJI POTEKAJO PREHITRO, PREPOČASI ALI RAVNO PRAV?

Value 196131 Frequency
1 prehitro 77
2 prepočasi 591
3 ravno prav 127
9 ne vem 206
" " 3

Valid range from 1 to 3

V3_13 KAM BI UVRSTILI SLOVENSKO SOCIALISTICNO

V3.13 TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE, KAKO DELUJE GOSPODARSTVO. ČISTO NA LEVI STRANI LESTVICE POMENI MINUS 100 NAJSLABŠO OCENO, KI JO LAHKO DATE, PLUS 100 NA DESNI STRANI PA NAJBOLJŠO OCENO. VMES PA LAHKO STOPNJUJETE. KAM BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI SLOVENSKO SOCIALISTIČNO GOSPODARSTVO PRED VOLITVAMI LETA 1990? (Anketar: vpišite navedeno vrednost na levo oz. desno starn lestvice in nato v okenca; NE pozabite +- znaka)

Value 197130 Frequency
-100 čisto na dnu 33
100 čisto na vrhu 22
-90 7
90 11
95 1
99 1
" " 53

Valid range from -100 to 100

V3_14 KAM BI UVRSTILI SEDANJI GOSPODARSKI SIST

V3.14 KAM PA BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI SEDANJI (TRŽNI) GOSPODARSKI SISTEM V SLOVENIJI? (Anketar: vpišite navedeno vrednost na lestvico in nato v okenca; ne pozabite +- znaka.)

Value 198129 Frequency
-100 čisto na dnu 23
100 čisto na vrhu 5
80 17
90 6
95 1
" " 47

Valid range from -100 to 100

V3_15 KAM BI UVRSTILI GOSPODARSKI SISTEM, KAKR

V3.15 IN KAM BI VI NA TEJ LESTVICI UVRSTILI GOSPODARSKI SISTEM, KAKRŠEN BO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI ČEZ PET LET? (Anketar: vpišite navedeno vrednost na lestvico in nato v okenca; ne pozabite +/- znaka.)

Value 199128 Frequency
-100 čisto na dnu 14
100 čisto na vrhu 40
90 20
95 2
99 1
" " 89

Valid range from -100 to 100

V3_16 KAKO BI OCENILI MATERIALNO SITUACIJO VAS

V3.16 V CELOTI GLEDANO, KAKO BI OCENILI SEDANJO MATERIALNO SITUACIJO VAŠE DRUŽINE? ALI JE...

Value 200127 Frequency
1 zelo zadovoljiva 30
2 precej zadovoljiva 389
3 ne kaj dosti zadovoljiva 478
4 sploh ni zadovoljiva 106
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_17 FINANCNA SITUACIJA GOSPODINJSTVA SEDAJ I

V3.17 ČE PRIMERJATE SEDANJO FINANČNO SITUACIJO VAŠEGA GOSPODINJSTVA S SITUACIJO PRED PETIMI LETI, ALI BI REKLI, DA JE BILA TAKRAT:

Value 201126 Frequency
1 dosti boljša kot je sedaj 159
2 nekoliko boljša 285
3 približno enaka 389
4 nekoliko slabša 111
5 dosti slabša kot je sedaj 34
9 ne vem 25
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_18 KAKSNA BO FINANCNA SITUACIJA GOSPODINJST

V3.18 IN KAKŠNA BO PO VAŠI OCENI FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA ČEZ PET LET?

Value 202125 Frequency
1 dosti boljša kot je sedaj 50
2 nekoliko boljša 316
3 približno enaka 293
4 nekoliko slabša 69
5 dosti slabša kot je sedaj 25
9 ne vem 250
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_19AB Se leta bo trajalo, da bo pol. sis. obvl V3.19 PREBRAL VAM BOM VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VI PA OB VSAKEM PARU TRDITEV POVEJTE, S KATERO OD OBEH TRDITEV SE BOLJ STRINJATE. ALI S TRDITVIJO NA LEVI ALI S TRDITVIJO NA DESNI? (STRINJAM SE Z LEVO TRDITVIJO: 1 - v celoti, 2 - pretežno; Z DESNO TRDITVIJO: 3 - pretežno, 4 - v celoti)

a)

Value 203124 Frequency
1 1-Še leta bo trajalo, preden bo naš politični sistem obvladal vse probleme, podedovane iz prejšnjega režima. 368
2 2 414
3 3 138
4 4 64
5 5-Težave, podedovane iz prejšnjega režima bodo v kratkem prevladane. 0
9 ne vem 0
" " 20

Valid range from 1 to 5

V3_19CD Narascajoce cene so najhujsa groznja /br V3.19 PREBRAL VAM BOM VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VI PA OB VSAKEM PARU TRDITEV POVEJTE, S KATERO OD OBEH TRDITEV SE BOLJ STRINJATE. ALI S TRDITVIJO NA LEVI ALI S TRDITVIJO NA DESNI? (STRINJAM SE Z LEVO TRDITVIJO: 1 - v celoti, 2 - pretežno; Z DESNO TRDITVIJO: 3 - pretežno, 4 - v celoti)

b)

Value 204123 Frequency
1 1-Naraščajoče cene so najhujša grožnja za mojo družino. 340
2 2 384
3 3 126
4 4 133
5 5-Brezposelnost najbolj ogroža mojo družino. 0
9 ne vem 0
" " 21

Valid range from 1 to 5

V3_19EF Dohodki naj bodo bolj izenaceni /vecje r V3.19 PREBRAL VAM BOM VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VI PA OB VSAKEM PARU TRDITEV POVEJTE, S KATERO OD OBEH TRDITEV SE BOLJ STRINJATE. ALI S TRDITVIJO NA LEVI ALI S TRDITVIJO NA DESNI? (STRINJAM SE Z LEVO TRDITVIJO: 1 - v celoti, 2 - pretežno; Z DESNO TRDITVIJO: 3 - pretežno, 4 - v celoti)

c)

Value 205122 Frequency
1 1-Dohodki naj bodo bolj izenačeni, da ne bo med ljudmi velikih razlik. 235
2 2 132
3 3 229
4 4 402
5 5-Višina dohodka naj bo odvisna od delovnega v učinka posameznika; dohodkih vsakdo naj bo plačan v skladu s svojim rezultatom. 0
9 ne vem 0
" " 6

Valid range from 1 to 5

V3_19GH Ljudje naj bodo sami odgovorni za svojo V3.19 PREBRAL VAM BOM VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VI PA OB VSAKEM PARU TRDITEV POVEJTE, S KATERO OD OBEH TRDITEV SE BOLJ STRINJATE. ALI S TRDITVIJO NA LEVI ALI S TRDITVIJO NA DESNI? (STRINJAM SE Z LEVO TRDITVIJO: 1 - v celoti, 2 - pretežno; Z DESNO TRDITVIJO: 3 - pretežno, 4 - v celoti)

d)

Value 206121 Frequency
1 1-Ljudje naj bodo sami odgovorni za svojo eksistenčno varnost. 141
2 2 285
3 3 341
4 4 215
5 5- Država naj bo odgovorna za eksistenčno varnost ljudi. 0
9 ne vem 0
" " 22

Valid range from 1 to 5

V3_19IJ Drzava zna najbolje voditi gospodarske f V3.19 PREBRAL VAM BOM VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VI PA OB VSAKEM PARU TRDITEV POVEJTE, S KATERO OD OBEH TRDITEV SE BOLJ STRINJATE. ALI S TRDITVIJO NA LEVI ALI S TRDITVIJO NA DESNI? (STRINJAM SE Z LEVO TRDITVIJO: 1 - v celoti, 2 - pretežno; Z DESNO TRDITVIJO: 3 - pretežno, 4 - v celoti)

e)

Value 207120 Frequency
1 1-Država zna najbolje voditi gospodarske firme. 126
2 2 168
3 3 387
4 4 303
5 5-Privatni podjetniki znajo najbolje voditi gospodarske firme. 0
9 ne vem 0
" " 20

Valid range from 1 to 5

V3_19KL Boljse je varno delovno mesto /bolje pla V3.19 PREBRAL VAM BOM VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VI PA OB VSAKEM PARU TRDITEV POVEJTE, S KATERO OD OBEH TRDITEV SE BOLJ STRINJATE. ALI S TRDITVIJO NA LEVI ALI S TRDITVIJO NA DESNI? (STRINJAM SE Z LEVO TRDITVIJO: 1 - v celoti, 2 - pretežno; Z DESNO TRDITVIJO: 3 - pretežno, 4 - v celoti)

f)

Value 208119 Frequency
1 1-Boljše je varno delovno mesto, pa čeprav ni najbolje plačano. 415
2 2 375
3 3 136
4 4 66
5 5-Boljše je dobro plačano delovno mesto, pa če prav ni najbolj varno. 0
9 ne vem 0
" " 12

Valid range from 1 to 5

V3_19MN Boljse je, ce so trgovine dobro zalozene V3.19 PREBRAL VAM BOM VEČ PAROV NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VI PA OB VSAKEM PARU TRDITEV POVEJTE, S KATERO OD OBEH TRDITEV SE BOLJ STRINJATE. ALI S TRDITVIJO NA LEVI ALI S TRDITVIJO NA DESNI? (STRINJAM SE Z LEVO TRDITVIJO: 1 - v celoti, 2 - pretežno; Z DESNO TRDITVIJO: 3 - pretežno, 4 - v celoti)

g)

Value 209118 Frequency
1 1-Boljše je, če so trgovine dobro založene, pa čeprav so cene višje. 245
2 2 376
3 3 231
4 4 133
5 5-Boljše je, če država preprečuje dviganje cen, pa čeprav pride do omanjkanja blaga v trgovinah. 0
9 ne vem 0
" " 19

Valid range from 1 to 5

V3_20 KAM BI UVRSTILI SLOVENSKI SOCIALISTICNI

V3.20 TU JE LESTVICA, S KATERO LAHKO OCENITE, KAKO DOBRA JE NEKA POLITIČNA UREDITEV, NEK SISTEM OBLASTI. MINUS 100, KI JE ČISTO NA LEVI STRANI LESTVICE, JE NAJNIŽJA OCENA, KI JO LAHKO DATE, PLUS 100, ČISTO NA DESNI STRANI PA JE NAJBOLJŠA OCENA. LAHKO IZBIRATE VMESNE VREDNOSTI. KAM NA TEJ LESTVICI BI UVRSTILI SLOVENSKI SOCIALISTIČNI POLITIČNI SISTEM PRED VOLITVAMI 1990? (Anketar: vpišite navedeno vrednost na levo oz. desno stran lestvice in nato v okenca. Ne pozabite +/- znaka!)

Value 210117 Frequency
-100 čisto na dnu 41
100 čisto na vrhu 15
-90 14
80 22
90 10
95 1
" " 74

Valid range from -100 to 100

V3_21 KAM BI UVRSTILI SEDANJI SLOVENSKI POLITI

V3.21 KAM BI NA LESTVICO UVRSTILI SEDANJI SLOVENSKI POLITIČNI SISTEM S SVOBODNIMI VOLITVAMI IN VEČ STRANKAMI? (Anketar: vpišite navedeno vrednost na lestvico in nato v okenca. Ne pozabite +/- znaka.)

Value 211116 Frequency
-100 čisto na dnu 21
100 čisto na vrhu 16
-95 1
80 32
85 1
90 10
" " 65

Valid range from -100 to 100

V3_22 KAM BI VI UVRSTILI POLITICNI SISTEM SLOV

V3.22 IN KAM BI VI UVRSTILI POLITIČNI SISTEM SLOVENIJE, KAKRŠEN BO PO VAŠI OCENI ČEZ PET LET? Anketar: vpišite navedeno vrednost na lestvico in nato v okenca. Ne pozabite +/- znaka.)

Value 212115 Frequency
-100 čisto na dnu 11
100 čisto na vrhu 33
-90 2
85 2
90 22
95 3
" " 112

Valid range from -100 to 100

V3_23A Uvesti bi morali prejsnji samoupravni so V3.23 SO LJUDJE, KI MENIJO, DA BI BILO POTREBNO OBSTOJEČI POLITIČNI SISTEM SPREMENITI. PREBRAL-a BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE ZA VSAKO TRDITEV POSEBEJ, ALI SE Z NJO V CELOTI OZ. PRETEŽNO STRINJATE, ALI JO V CELOTI OZ. PRETEŽNO ODKLANJATE?

a) Uvesti bi morali prejšnji samoupravni socialistični sistem pod vodstvom Zveze komunistov

Value 213114 Frequency
1 v celoti odklanjam 588
2 pretežno odklanjam 196
3 se pretežno strinjam 87
4 se v celoti strinjam 28
9 ne vem 104
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_23B Oblast v drzavi naj prevzame vojska V3.23 SO LJUDJE, KI MENIJO, DA BI BILO POTREBNO OBSTOJEČI POLITIČNI SISTEM SPREMENITI. PREBRAL-a BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE ZA VSAKO TRDITEV POSEBEJ, ALI SE Z NJO V CELOTI OZ. PRETEŽNO STRINJATE, ALI JO V CELOTI OZ. PRETEŽNO ODKLANJATE?

b) Oblast v državi naj prevzame kar vojska

Value 214113 Frequency
1 v celoti odklanjam 806
2 pretežno odklanjam 84
3 se pretežno strinjam 21
4 se v celoti strinjam 22
9 ne vem 70
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_23C potrebujemo cloveka z mocno roko, ki bo V3.23 SO LJUDJE, KI MENIJO, DA BI BILO POTREBNO OBSTOJEČI POLITIČNI SISTEM SPREMENITI. PREBRAL-a BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE ZA VSAKO TRDITEV POSEBEJ, ALI SE Z NJO V CELOTI OZ. PRETEŽNO STRINJATE, ALI JO V CELOTI OZ. PRETEŽNO ODKLANJATE?

c) Pravzaprav parlamenta in volitve sploh ne potrebujemo; to kar potrebujemo, je človek z močno roko, ki bo znal stvari hitro spraviti v red

Value 215112 Frequency
1 v celoti odklanjam 475
2 pretežno odklanjam 171
3 se pretežno strinjam 166
4 se v celoti strinjam 102
9 ne vem 89
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_23D Najpomembnejse gospodarske odlocitve naj V3.23 SO LJUDJE, KI MENIJO, DA BI BILO POTREBNO OBSTOJEČI POLITIČNI SISTEM SPREMENITI. PREBRAL-a BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE ZA VSAKO TRDITEV POSEBEJ, ALI SE Z NJO V CELOTI OZ. PRETEŽNO STRINJATE, ALI JO V CELOTI OZ. PRETEŽNO ODKLANJATE?

d) Najpomembnejše gospodarske odločitve naj sprejemajo kar strokovnjaki - in ne vlada in parlament

Value 216111 Frequency
1 v celoti odklanjam 165
2 pretežno odklanjam 191
3 se pretežno strinjam 316
4 se v celoti strinjam 239
9 ne vem 92
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_24A politicnim strankam V3.24 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: "1" da jim sploh ne zaupate in "7" da jim v celoti zaupate; ocenjujete pa seveda tudi med tema ocenama, pač glede na stopnjo svojega zaupanja v posamezno institucijo. TOREJ, KOLIKO ZAUPATE:

A) političnim strankam

Value 217110 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 220
2 2 159
3 3 216
4 4 239
5 5 85
6 6 18
7 7-v celoti zaupam 23
9 ne pozna 44

Valid range from 1 to 7

V3_24B sodiscem V3.24 V SLOVENIJI IMAMO RAZLIČNE INSTITUCIJE, KOT NPR: VLADO, SODIŠČA, POLICIJO ITD. POVEJTE MI PROSIM, KAKŠNO JE VAŠE OSEBNO ZAUPANJE V INSTITUCIJE, KI VAM JIH BOM PREBRAL. PRI TEM POMENI: "1" da jim sploh ne zaupate in "7" da jim v celoti zaupate; ocenjujete pa seveda tudi med tema ocenama, pač glede na stopnjo svojega zaupanja v posamezno institucijo. TOREJ, KOLIKO ZAUPATE:

B) sodiščem

Value 218109 Frequency
1 1-sploh ne zaupam 92
2 2 100
3