Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM081
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM081_V1
Glavni avtor(ji):
 • Malnar, Brina
 • Kurdija, Slavko
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Štebe, Janez
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani ( Ljubljana, Slovenija ; 2008)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • EVS/Mednarodna raziskava vrednot = World Values Survey

  V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo anket, ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme (European Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati leta 1981, z namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi, izobraževalnimi in kulturnimi ozadji. Na podlagi WVS in v sodelovanju z Evropsko raziskavo vrednot (European Values Survey - EVS) so se izvedle nacionalne raziskave v 97 državah, na reprezentativnem vzorcu, kar zajema skoraj 90 odstotkov svetovne populacije. Te raziskave kažejo, da med prebivalstvom prihaja do pomembnih sprememb v verovanju pa tudi v tem, kaj ljudje želijo od življenja. Z namenom spremljanja teh sprememb, je bila izvedena raziskava (EVS/WVS) v 5 intervalih. Zbiranje podatkov je potekalo med letom 1981 in letom 2007. Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena osebne sreče, članstvo v prostovoljnih organizacijah, socialna distanca, zaupanje v sočloveka, zadovoljstvo z življenjem, razlogi pomanjkanja, delo in zaposlitev, religija, veroizpoved, obiskovanje verskih obredov, vraževerje, cerkev in politika, družina, privzgojene vrednote, pravica do splava, zanimanje za politiko, levo-desna politična orientacija, družbene spremembe, zaupanje v institucije, ocena delovanja demokracije, etika in morala - kaj je opravičljivo, teritorialna pripadnost, državljanstvo, nacionalni ponos, razvoj EU, volitve v državni zbor, strankarske preference, odnos do priseljencev, terorizem, skrb za blaginjo, okolje, psihološko nasilje na delovnem mestu (mobing)

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
delo
vera
družina in zakon
družba
politika
psihološko nasilje na delovnem mestu (mobing)
demografija


Povzetek:

Vsebina cele raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Evropske raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, glede vloge žensk, ekologije, neenakost, vzgoje otroki ipd. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Zabeležena je družbena distanca do različnih marginalnih skupin, raven zadovoljstva v življenju in odnos do dela. Primerjalne raziskave: SJM921, SJM952, SJM993, SJM053.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: april 2008 - maj 2008
Čas izdelave: 2008
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1366) polnoletnih državljanov Republike Slovenije.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM081 - Slovensko javno mnenje 2008/1 [datoteka podatkov]

ID datoteke: SJM081_P1_SL_V1_R2

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 362
 • število enot: 1366

Spremenljivke

v1 delo Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju.

v1 delo

Vrednost 13 Frekvenca
1 zelo pomembna 801
2 precej pomembna 483
3 ne preveč pomembna 71
4 sploh ni pomembna 9
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 1.489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v2 družina

v2 družina

Vrednost 22 Frekvenca
1 zelo pomembna 1138
2 precej pomembna 188
3 ne preveč pomembna 23
4 sploh ni pomembna 14
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 1.219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v3 prijatelji in znanci

v3 prijatelji in znanci

Vrednost 31 Frekvenca
1 zelo pomembna 662
2 precej pomembna 581
3 ne preveč pomembna 114
4 sploh ni pomembna 6
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 1.622

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v1 delo Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju.

v1 delo

Vrednost 1443 Frekvenca
1 zelo pomembna 801
2 precej pomembna 483
3 ne preveč pomembna 71
4 sploh ni pomembna 9
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 1.489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v2 družina

v2 družina

Vrednost 2442 Frekvenca
1 zelo pomembna 1138
2 precej pomembna 188
3 ne preveč pomembna 23
4 sploh ni pomembna 14
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 1.219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v3 prijatelji in znanci

v3 prijatelji in znanci

Vrednost 3441 Frekvenca
1 zelo pomembna 662
2 precej pomembna 581
3 ne preveč pomembna 114
4 sploh ni pomembna 6
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 1.622

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v4 prosti čas

v4 prosti čas

Vrednost 4440 Frekvenca
1 zelo pomembna 538
2 precej pomembna 645
3 ne preveč pomembna 160
4 sploh ni pomembna 16
8 ne vem 6
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 1.778

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v5 politika

v5 politika

Vrednost 5439 Frekvenca
1 zelo pomembna 37
2 precej pomembna 187
3 ne preveč pomembna 706
4 sploh ni pomembna 427
8 ne vem 6
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 3.157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v6 vera

v6 vera

Vrednost 6438 Frekvenca
1 zelo pomembna 189
2 precej pomembna 362
3 ne preveč pomembna 489
4 sploh ni pomembna 314
8 ne vem 8
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 2.735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v7 S prijetelji razpravlja o politiki ...

v7 Kadar se dobite s svojimi prijatelji, ali razpravljate o politiki pogosto, le včasih ali nikoli?

Vrednost 7437 Frekvenca
1 pogosto 91
2 včasih 798
3 nikoli 474
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v8 Kako srečni ste?

v8 Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste ...

Vrednost 8436 Frekvenca
1 zelo srečni 309
2 precej srečni 806
3 ne preveč srečni 217
4 sploh niste srečni 25
8 ne vem 7
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v9 Kako bi ocenili vaše zdravje?

v9 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je…

Vrednost 9435 Frekvenca
1 zelo dobro 256
2 dobro 596
3 zadovoljivo 337
4 slabo 136
5 zelo slabo 40
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 2.351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v10 skrb za starejše... Na kartici je seznam prostovoljnih organizacij in aktivnosti. Prosim vas, da mi za vsako posebej najprej poveste: a) Ali ji pripadate, ste njen član? – stolpec »a« b) In v kateri od njih ste aktivni in opravljate zanjo neplačano delo? – stolpec »b«

v10 skrb za starejše, za ljudi v stiski, za invalide in drugače prizadete ljudi

Vrednost 10434 Frekvenca
1 da 105
2 ne 1258
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v11 verske organizacije...

v11 verske ali cerkvene organizacije

Vrednost 11433 Frekvenca
1 da 129
2 ne 1232
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v12 izobraževanje, kultura......

v12 izobraževanje, umetnost, glasba, kultura ...

Vrednost 12432 Frekvenca
1 da 170
2 ne 1192
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v13 sindikati

v13 sindikati

Vrednost 13431 Frekvenca
1 da 183
2 ne 1179
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v14 politične stranke

v14 politične stranke ali skupine

Vrednost 14430 Frekvenca
1 da 53
2 ne 1307
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v15 socialni problemi

v15 revščina, zaposlovanje, stanovanja, begunci v lokalni skupnosti

Vrednost 15429 Frekvenca
1 da 27
2 ne 1335
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v16 človekove pravice

v16 človekove pravice ali razvoj tretjega sveta

Vrednost 16428 Frekvenca
1 da 26
2 ne 1336
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v17 začšita okolja, živali

v17 ohranjanje in zaščita okolja ali pravice živali

Vrednost 17427 Frekvenca
1 da 73
2 ne 1289
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v18 poklicna združenja

v18 poklicna združenja

Vrednost 18426 Frekvenca
1 da 98
2 ne 1262
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v19 delo z mladino

v19 delo z mladino (taborniki, skavti, mladinski klubi...)

Vrednost 19425 Frekvenca
1 da 76
2 ne 1286
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v20 šport, rekreacija

v20 šport in rekreacija

Vrednost 20424 Frekvenca
1 da 276
2 ne 1086
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v21 ženske skupine

v21 ženske skupine

Vrednost 21423 Frekvenca
1 da 54
2 ne 1309
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v22 mirovna gibanja

v22 mirovna gibanja

Vrednost 22422 Frekvenca
1 da 15
2 ne 1346
8 ne vem 2
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v23 skrb za zdravje

v23 prostovoljne organizacije, ki se ukvarjajo s skrbjo za zdravje

Vrednost 23421 Frekvenca
1 da 68
2 ne 1291
8 ne vem 3
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v24 drugo

v24 druge skupine

Vrednost 24420 Frekvenca
1 da 122
2 ne 1236
8 ne vem 1
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v25 nobena

v25 nobena

Vrednost 25419 Frekvenca
1 da 17
2 ne 1275
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Sysmiss 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1295 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v28 skrb za starejše...

v28 skrb za starejše, za ljudi v stiski, za invalide in drugače prizadete ljudi

Vrednost 26418 Frekvenca
1 da 79
2 ne 1264
8 ne vem 1
9 b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v29 verske organizacije...

v29 verske ali cerkvene organizacije

Vrednost 27417 Frekvenca
1 da 73
2 ne 1269
8 ne vem 1
9 b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v30 izobraževanje, kultura......

v30 izobraževanje, umetnost, glasba, kultura ...

Vrednost 28416 Frekvenca
1 da 102
2 ne 1240
8 ne vem 1
9 b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v31 sindikati

v31 sindikati

Vrednost 29415 Frekvenca
1 da 45
2 ne 1297
8 ne vem 2
9 b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v32 politične stranke

v32 politične stranke ali skupine

Vrednost 30414 Frekvenca
1 da 25
2 ne 1317
8 ne vem 1
9 b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v33 socialni problemi

v33 revščina, zaposlovanje, stanovanja, begunci v lokalni skupnosti

Vrednost 31413 Frekvenca
1 da 23
2 ne 1318
8 ne vem 1
9 b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v34 človekove pravice

v34 človekove pravice ali razvoj tretjega sveta

Vrednost 32412 Frekvenca
1 da 16
2 ne 1325
8 ne vem 1
9 b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v35 začšita okolja, živali

v35 ohranjanje in zaščita okolja ali pravice živali

Vrednost 33411 Frekvenca
1 da 57
2 ne 1285
8 ne vem 1
9 b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v36 poklicna združenja

v36 poklicna združenja

Vrednost 34410 Frekvenca
1 da 53
2 ne 1288
8 ne vem 1
9 b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v37 delo z mladino

v37 delo z mladino (taborniki, skavti, mladinski klubi...)

Vrednost 35409 Frekvenca
1 da 56
2 ne 1285
8 ne vem 1
9 b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v38 šport, rekreacija

v38 šport in rekreacija

Vrednost 36408 Frekvenca
1 da 137
2 ne 1205
8 ne vem 1
9 b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v39 ženske skupine

v39 ženske skupine

Vrednost 37407 Frekvenca
1 da 32
2 ne 1310
8 ne vem 1
9 b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v40 mirovna gibanja

v40 mirovna gibanja

Vrednost 38406 Frekvenca
1 da 10
2 ne 1330
8 ne vem 2
9 b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v41 skrb za zdravje

v41 prostovoljne organizacije, ki se ukvarjajo s skrbjo za zdravje

Vrednost 39405 Frekvenca
1 da 41
2 ne 1299
8 ne vem 2
9 b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v42 drugo

v42 druge skupine

Vrednost 40404 Frekvenca
1 da 79
2 ne 1262
8 ne vem 2
9 b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v43 nobena

v43 nobena

Vrednost 41403 Frekvenca
1 da 542
2 ne 743
8 ne vem 0
9 b.o. 5
Sysmiss 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1290 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v46 sodno kaznovani Na kartici so navedene različne skupine ljudi. Prosim vas, da mi poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

v46 ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Vrednost 42402 Frekvenca
1 izbral 465
2 ni izbral 844
8 ne vem 48
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v47 ljudje druge rase

v47 ljudje druge rase

Vrednost 43401 Frekvenca
1 izbral 385
2 ni izbral 948
8 ne vem 26
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v48 levi skrajneži

v48 levi skrajneži

Vrednost 44400 Frekvenca
1 izbral 374
2 ni izbral 932
8 ne vem 52
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v49 pijanci

v49 pijanci

Vrednost 45399 Frekvenca
1 izbral 630
2 ni izbral 713
8 ne vem 18
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v50 desni skrajneži

v50 desni skrajneži

Vrednost 46398 Frekvenca
1 izbral 385
2 ni izbral 915
8 ne vem 59
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v51 velike družine

v51 ljudje z velikimi družinami

Vrednost 47397 Frekvenca
1 izbral 385
2 ni izbral 961
8 ne vem 13
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v52 čustveno nestabilni

v52 čustveno nestabilni ljudje

Vrednost 48396 Frekvenca
1 izbral 396
2 ni izbral 910
8 ne vem 53
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v53 muslimani

v53 muslimani

Vrednost 49395 Frekvenca
1 izbral 388
2 ni izbral 936
8 ne vem 35
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v54 priseljenci

v54 priseljenci, tuji delavci

Vrednost 50394 Frekvenca
1 izbral 379
2 ni izbral 953
8 ne vem 26
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v55 ljudje z AIDS-om

v55 ljudje z AIDS-om

Vrednost 51393 Frekvenca
1 izbral 392
2 ni izbral 936
8 ne vem 32
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v56 narkomani

v56 narkomani

Vrednost 52392 Frekvenca
1 izbral 646
2 ni izbral 694
8 ne vem 19
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v57 homoseksualci

v57 homoseksualci

Vrednost 53391 Frekvenca
1 izbral 459
2 ni izbral 877
8 ne vem 24
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v58 Židje

v58 Židje

Vrednost 54390 Frekvenca
1 izbral 374
2 ni izbral 952
8 ne vem 32
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v59 Romi

v59 Romi

Vrednost 55389 Frekvenca
1 izbral 519
2 ni izbral 809
8 ne vem 32
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v62 Ali ljudem lahko zaupamo?

v62 Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali pa menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 56388 Frekvenca
1 večini ljudi lahko zaupamo 323
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 1014
8 ne vem 25
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v63 Ali bi vas večina ljudi skušala izkoristiti ali bi ravnala pošteno?

v63 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Vrednost 57387 Frekvenca
1 večina bi me skušala izkoristiti 106
2 2 63
3 3 124
4 4 107
5 5 313
6 6 131
7 7 188
8 8 175
9 9 58
10 večina bi skušala ravnati pošteno 83
88 ne vem 14
99 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 99 6.646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v64 Ali so ljudje pripravljeni pomagati drugim, ali gledajo predvsem nase?

v64 Kaj bi rekli, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim, ali večinoma gledajo predvsem nase?

Vrednost 58386 Frekvenca
1 večinoma gledajo predvsem nase 155
2 2 118
3 3 210
4 4 145
5 5 276
6 6 127
7 7 132
8 8 119
9 9 39
10 večinoma so pripravljeni pomagati drugim 38
88 ne vem 6
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 99 5.108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v65 Koliko lahko vplivate na svoje življenje?

v65 Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosim vas, da s pomočjo lestvice ocenite, v kolikšni meri lahko vi odločate o svojem življenju.

Vrednost 59385 Frekvenca
1 čisto nič 16
2 2 12
3 3 39
4 4 57
5 5 186
6 6 121
7 7 180
8 8 330
9 9 193
10 v veliki meri 224
88 ne vem 8
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 88 7.776

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v66 Kako ste zadovoljni s svojim življenjem?

v66 Če ocenjujete nasploh, kako ste v teh dneh zadovoljni s svojim življenjem kot celoto?

Vrednost 60384 Frekvenca
1 nezadovoljen 21
2 2 21
3 3 36
4 4 31
5 5 150
6 6 101
7 7 182
8 8 330
9 9 234
10 zadovoljen 258
88 ne vem 2
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 88 7.633

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v67 Življenje v pomanjkanju - 1. razlog:

v67 Kaj menite, zakaj so v Sloveniji ljudje, ki živijo v pomanjkanju? Tu so napisani štirje možni razlogi za to. Kateri od njih je po vaši oceni najbolj pomemben?

Vrednost 61383 Frekvenca
1 ker nimajo sreče 129
2 zaradi lenobe in ker imajo premalo močno voljo 405
3 zaradi nepravičnosti v naši družbi 543
4 to je neizogibna stran modernega napredka 240
5 nobeden od teh razlogov 19
8 ne vem 27
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v68 Življenje v pomanjkanju -2. razlog:

v68 In kateri od razlogov je po vaši oceni drugi najbolj pomemben?

Vrednost 62382 Frekvenca
1 ker nimajo sreče 230
2 zaradi lenobe in ker imajo premalo močno voljo 314
3 zaradi nepravičnosti v naši družbi 351
4 to je neizogibna stran modernega napredka 370
5 nobeden od teh razlogov 34
8 ne vem 58
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v69 dobra plača Na kartici so našteti nekateri vidiki dela, zaposlitve, ki jih ljudje ocenjujejo kot pomembne. Prosim vas, da mi poveste, kateri od njih so pomembni za vas osebno.

v69 dobra plača

Vrednost 63381 Frekvenca
1 izbral 1037
2 ni izbral 319
8 ne vem 7
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v70 prijetni ljudje, s katerimi delaš

v70 prijetni ljudje, s katerimi delaš

Vrednost 64380 Frekvenca
1 izbral 1160
2 ni izbral 200
8 ne vem 5
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v71 ne prevelik pritisk

v71 ne prevelik pritisk

Vrednost 65379 Frekvenca
1 izbral 739
2 ni izbral 612
8 ne vem 14
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v72 zanesljivost zaposlitve

v72 zanesljivost zaposlitve

Vrednost 66378 Frekvenca
1 izbral 998
2 ni izbral 358
8 ne vem 8
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v73 da se delo začne v zgodnjih urah

v73 da se delo začne v zgodnjih urah

Vrednost 67377 Frekvenca
1 izbral 405
2 ni izbral 943
8 ne vem 16
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v74 možnost lastne pobude, iniciative

v74 možnost lastne pobude, iniciative

Vrednost 68376 Frekvenca
1 izbral 765
2 ni izbral 570
8 ne vem 29
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v75 da je delo koristno za družbo

v75 da je delo koristno za družbo

Vrednost 69375 Frekvenca
1 izbral 711
2 ni izbral 637
8 ne vem 17
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v76 veliko dopusta

v76 veliko dopusta

Vrednost 70374 Frekvenca
1 izbral 457
2 ni izbral 886
8 ne vem 21
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v77 da srečuješ ljudi

v77 da srečuješ ljudi

Vrednost 71373 Frekvenca
1 izbral 714
2 ni izbral 639
8 ne vem 12
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v78 delo, pri katerem si nekaj dosegel

v78 delo, pri katerem imaš občutek, da si nekaj dosegel

Vrednost 72372 Frekvenca
1 izbral 1024
2 ni izbral 334
8 ne vem 7
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v79 odgovorno delo

v79 odgovorno delo

Vrednost 73371 Frekvenca
1 izbral 733
2 ni izbral 620
8 ne vem 10
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v80 zanimivo delo

v80 zanimivo delo

Vrednost 74370 Frekvenca
1 izbral 1085
2 ni izbral 273
8 ne vem 5
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v81 da delo ustreza sposobnostim posameznika

v81 da delo ustreza sposobnostim posameznika

Vrednost 75369 Frekvenca
1 izbral 811
2 ni izbral 540
8 ne vem 11
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v82 pridobivanje novih spretnosti, znanj

v82 pridobivanje novih spretnosti, znanj

Vrednost 76368 Frekvenca
1 izbral 916
2 ni izbral 440
8 ne vem 9
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v83 družini prijazno delo

v83 družini prijazno delo

Vrednost 77367 Frekvenca
1 izbral 866
2 ni izbral 486
8 ne vem 12
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v84 sodelovanje pri pomembnih odločitvah

v84 sodelovanje pri pomembnih odločitvah

Vrednost 78366 Frekvenca
1 izbral 643
2 ni izbral 698
8 ne vem 21
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v85 da so vsi zaposleni enako obravnavani

v85 da so vsi zaposleni enako obravnavani

Vrednost 79365 Frekvenca
1 izbral 986
2 ni izbral 370
8 ne vem 7
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v86 nič od navedenega

v86 nič od navedenega

Vrednost 80364 Frekvenca
1 izbral 40
2 ni izbral 1228
8 ne vem 0
9 b.o. 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v89 Ali trenutno imate plačano zaposlitev?

v89 Ali trenutno imate plačano zaposlitev?

Vrednost 81363 Frekvenca
1 da 767
2 ne 594
8 ne vem 2
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v90 Zadovoljstvo z zaposlitvijo:

v90 Kako ste na splošno zadovoljni ali nezadovoljni z vašim delom (zaposlitvijo)?

Vrednost 82362 Frekvenca
1 nezadovoljen 20
2 2 5
3 3 27
4 4 29
5 5 63
6 6 62
7 7 118
8 8 181
9 9 99
10 zadovoljen 158
77 se ne nanaša 599
88 ne vem 0
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 99 38.27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v91 Svoboden pri sprejemanju odločitev:

v91 Koliko ste pri svojem delu svobodni pri sprejemanju odločitev?

Vrednost 83361 Frekvenca
1 nezadovoljen 45
2 2 21
3 3 39
4 4 31
5 5 90
6 6 55
7 7 101
8 8 148
9 9 105
10 zadovoljen 130
77 se ne nanaša 595
88 ne vem 0
99 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 99 37.813

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v92 Človek mora imeti službo,... Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

v92 Človek mora imeti službo, da lahko v celoti razvije svoje talente.

Vrednost 84360 Frekvenca
1 močno soglašam 312
2 soglašam 692
3 niti-niti 172
4 ne soglašam 158
5 sploh ne soglašam 21
8 ne vem 10
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 2.224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v93 Poniževalno je, če človek prejema denar,...

v93 Poniževalno je, če človek prejema denar, ne da bi mu bilo treba zanj delati.

Vrednost 85359 Frekvenca
1 močno soglašam 220
2 soglašam 471
3 niti-niti 247
4 ne soglašam 338
5 sploh ne soglašam 71
8 ne vem 17
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 2.755

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v94 Ljudje, ki ne delajo, se polenijo.

v94 Ljudje, ki ne delajo, se polenijo.

Vrednost 86358 Frekvenca
1 močno soglašam 423
2 soglašam 716
3 niti-niti 95
4 ne soglašam 107
5 sploh ne soglašam 18
8 ne vem 7
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 8 1.987

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v95 Delo je človekova dolžnost do družbe.

v95 Delo je človekova dolžnost do družbe.

Vrednost 87357 Frekvenca
1 močno soglašam 288
2 soglašam 759
3 niti-niti 177
4 ne soglašam 118
5 sploh ne soglašam 15
8 ne vem 9
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 8 2.164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v96 Delo bi moralo biti vedno na prvem mestu,...

v96 Delo bi moralo biti vedno na prvem mestu, čeprav bi to pomenilo manj prostega časa.

Vrednost 88356 Frekvenca
1 močno soglašam 143
2 soglašam 515
3 niti-niti 312
4 ne soglašam 319
5 sploh ne soglašam 66
8 ne vem 11
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 8 2.784

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v97 da se lahko družim s prijetnimi ljudmi Našteli vam bomo nekaj stvari, ki jih lahko počnete v prostem času. Za vsako od njih povejte, kako pomembna je za vas osebno.

v97 da se lahko družim s prijetnimi ljudmi

Vrednost 89355 Frekvenca
1 zelo pomembno 707
2 precej pomembno 575
3 ni preveč pomembno 75
4 sploh ni pomembno 4
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 1.566

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v98 da se lahko sprostim

v98 da se lahko sprostim

Vrednost 90354 Frekvenca
1 zelo pomembno 778
2 precej pomembno 545
3 ni preveč pomembno 36
4 sploh ni pomembno 1
8 ne vem 5
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v99 da lahko počnem kar hočem

v99 da lahko počnem kar hočem

Vrednost 91353 Frekvenca
1 zelo pomembno 506
2 precej pomembno 635
3 ni preveč pomembno 195
4 sploh ni pomembno 17
8 ne vem 10
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v100 da se lahko učim novih stvari

v100 da se lahko učim novih stvari

Vrednost 92352 Frekvenca
1 zelo pomembno 499
2 precej pomembno 682
3 ni preveč pomembno 163
4 sploh ni pomembno 15
8 ne vem 6
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v101 Upoštevanje navodil nadrejenega:

v101 Ljudje imajo različna mnenja o tem, kako je treba upoštevati navodila, ki jih dobivajo med delom. Nekateri pravijo, da je treba navodila svojih predpostavljenih upoštevati tudi tedaj, kadar z njimi v celoti ne soglašajo, drugi pa pravijo, da je navodila svojega predpostavljenega treba upoštevati le tedaj, kadar si prepričan, da so pravilna. S katerim od obeh mnenj vi soglašate?

Vrednost 93351 Frekvenca
1 treba je upoštevati vsa navodila 267
2 biti moraš prepričan, da so navodila pravilna 651
3 to je odvisno od situacije 426
8 ne vem 17
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v102 Delodajalci bi morali dati prednost Slovencem pred priseljenci. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama?

v102 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci.

Vrednost 94350 Frekvenca
1 soglašam 1099
2 ne soglašam 215
3 niti niti 40
8 ne vem 10
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v103 Pri zaposlitvi bi morali moški imeti prednost pred ženskami.

v103 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami.

Vrednost 95349 Frekvenca
1 soglašam 199
2 ne soglašam 1097
3 niti niti 57
8 ne vem 11
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v104 Dobro in zlo:

v104 Navajam tri poglede, ki jih včasih zagovarjajo ljudje, kadar razpravljajo o dobrem in zlem. Kateri od treh je bliže vašemu osebnemu gledanju?

Vrednost 96348 Frekvenca
1 Med dobrim in zlim je popolnoma jasna ločnica,... 338
2 Obstaja povsem jasna ločnica med dobrim in zlim,... 321
3 Nikoli ne more biti popolnoma jasne ločnice med dobrim in zl 648
8 ne vem 47
9 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v105 Ali pripadate kakšni veroizpovedi?

v105 Ali pripadate kakšni veroizpovedi?

Vrednost 97347 Frekvenca
1 da 970
2 ne 386
8 ne vem 2
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v106 Kateri?

v106 Kateri?

Vrednost 98346 Frekvenca
1 rimokatoliški 903
2 evangeličanski 6
3 pravoslavni 25
4 drugi krščanski 9
5 islamski 20
6 židovski 0
7 hinduistični 0
8 budistični 0
9 drugi vzhodnjaški 1
10 drugi 4
77 se ne nanaša 387
88 ne vem 2
99 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v107 Ali ste kdaj pripadali drugi veroizpovedi?

v107 Ali ste kdaj pripadali kakšni [drugi] veroizpovedi?

Vrednost 99345 Frekvenca
1 da 102
2 ne 1254
8 ne vem 0
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v108 Kateri?

v108 Kateri?

Vrednost 100344 Frekvenca
1 rimokatoliški 96
2 evangeličanski 1
3 pravoslavni 3
4 drugi krščanski 0
5 islamski 2
6 židovski 0
7 hinduistični 0
8 budistični 0
9 drugi vzhodnjaški 0
10 drugi 3
77 se ne nanaša 1253
88 ne vem 1
99 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v109 Kako pogosto hodite v zadnjem času k verskim obredom?

v109 Če ne upoštevate porok, pogrebov in krstov, kako pogosto hodite v zadnjem času k verskim obredom (mašam)?

Vrednost 101343 Frekvenca
1 več kot 1x na teden 33
2 1x na teden 207
3 1x na mesec 114
4 ob posebnih praznikih 342
5 1x na leto 80
6 manj pogosto 107
7 nikoli, skoraj nikoli 474
8 ne vem 2
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v110 Kako pogosto ste hodili k verskim obredom, ko ste bili stari 12 let?

v110 In kako pogosto ste vi sami hodili k verskim obredom (mašam), ko ste bili stari 12 let?

Vrednost 102342 Frekvenca
1 več kot 1x na teden 145
2 1x na teden 727
3 1x na mesec 88
4 ob posebnih praznikih 72
5 1x na leto 16
6 manj pogosto 54
7 nikoli, skoraj nikoli 251
8 ne vem 7
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v111 Verski obred: rojstvo: Ali menite, da je pomembno opraviti verski obred ob katerem od naslednjih dogodkov?

v111 rojstvo

Vrednost 103341 Frekvenca
1 da 941
2 ne 393
8 ne vem 23
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v112 Verski obred: poroka:

v112 poroka

Vrednost 104340 Frekvenca
1 da 894
2 ne 433
8 ne vem 29
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v113 Verski obred: smrt:

v113 smrt

Vrednost 105339 Frekvenca
1 da 1012
2 ne 318
8 ne vem 27
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v114 Ali ste...

v114 Ne glede na to, ali hodite v cerkev ali ne, ali bi zase rekli, da ste...

Vrednost 106338 Frekvenca
1 verni 923
2 neverni 202
3 prepričan ateist 143
8 ne vem 70
9 b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v115 moralne probleme in stiske posameznika Če govorimo na splošno, ali mislite, da vaša cerkev [cerkve] v Sloveniji daje[jo] ustrezne odgovore na ...

v115 moralne probleme in stiske posameznika

Vrednost 107337 Frekvenca
1 da 464
2 ne 733
8 ne vem 148
9 b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v116 probleme družinskega življenja

v116 probleme družinskega življenja

Vrednost 108336 Frekvenca
1 da 503
2 ne 703
8 ne vem 140
9 b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v117 človekove duhovne potrebe

v117 človekove duhovne potrebe

Vrednost 109335 Frekvenca
1 da 741
2 ne 457
8 ne vem 147
9 b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v118 aktualne socialne probleme naše države

v118 aktualne socialne probleme naše države

Vrednost 110334 Frekvenca
1 da 302
2 ne 886
8 ne vem 156
9 b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v119 veruje v boga Prosim povejte, v kaj od naštetega verujete in v kaj ne verujete...

v119 v boga

Vrednost 111333 Frekvenca
1 da 861
2 ne 431
8 ne vem 47
9 b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v120 veruje v življenje po smrti

v120 v življenje po smrti

Vrednost 112332 Frekvenca
1 da 440
2 ne 791
8 ne vem 107
9 b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v121 veruje v pekel

v121 v pekel

Vrednost 113331 Frekvenca
1 da 236
2 ne 1012
8 ne vem 89
9 b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v122 veruje v nebesa

v122 v nebesa

Vrednost 114330 Frekvenca
1 da 399
2 ne 844
8 ne vem 93
9 b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v123 veruje v greh

v123 v greh

Vrednost 115329 Frekvenca
1 da 563
2 ne 709
8 ne vem 65
9 b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

s1 veruje v Marijo

s1 v Marijo

Vrednost 116328 Frekvenca
1 da 656
2 ne 625
8 ne vem 59
9 b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v124 Ali verujete v reinkarnacijo?

v124 Ali verujete v reinkarnacijo, torej v to, da se človek ponovno rodi na ta svet?

Vrednost 117327 Frekvenca
1 da 238
2 ne 990
8 ne vem 125
9 b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v125 Katera od naslednjih trditev vam je najbližja?

v125 Katera od naslednjih trditev vam je najbližja?

Vrednost 118326 Frekvenca
1 Obstoja osebni bog. 305
2 Obstoja neka vrsta duha ali življenjska sila. 656
3 Res ne vem, kaj naj si mislim o tem. 212
4 Mislim, da ne obstoja nobena vrsta duha, boga ali življenjsk 140
8 ne vem 35
9 b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v126 S svetim se povezujem na svoj način, brez cerkve in verskih obredov.

v126 Kako resnična je za vas naslednja izjava? »S svetim se povezujem na svoj način, brez cerkve in verskih obredov.«

Vrednost 119325 Frekvenca
1 sploh ni resnična 299
2 2 142
3 3 342
4 4 242
5 zelo resnična 262
8 ne vem 59
9 b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 3.323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v127 Kako močno vas zanima duhovno, sveto, nadnaravno?

v127 Ne glede na to, ali se čutite vernega ali ne, kako močno vas zanima duhovno, sveto, nadnaravno?

Vrednost 120324 Frekvenca
1 zelo me zanima 224
2 do neke mere me zanima 652
3 le malo me zanima 272
4 sploh me ne zanima 200
8 ne vem 12
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v128 Katera od trditev je najbližja vašim pogledom?

v128 Tu je nekaj trditev o veri, ki jih kdaj pa kdaj slišimo. Povejte, katera od njih je najbližja vašim pogledom?

Vrednost 121323 Frekvenca
1 Obstaja samo ena prava religija. 139
2 Tudi druge religije vsebujejo nekaj resnice. 281
3 Ni ene same prave religije. 587
4 Nobena izmed velikih religij ne ponuja resnice. 240
8 ne vem 91
9 b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v129 Kako pomemben je bog v vašem življenju?

v129 Kako pomemben je bog v vašem življenju? Izrazite svoj odgovor na lestvici od 1 do 10, pri čemer 10 pomeni zelo pomemben, 1 pa pomeni, da sploh ni pomemben.

Vrednost 122322 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 289
2 2 87
3 3 80
4 4 63
5 5 233
6 6 79
7 7 119
8 8 118
9 9 70
10 zelo pomemben 200
88 ne vem 10
99 b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 99 7.074

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v130 Ali menite, da vam vera daje tolažbo in moč, ali ne?

v130 Ali menite, da vam vera daje tolažbo in moč, ali ne?

Vrednost 123321 Frekvenca
1 da 723
2 ne 569
8 ne vem 58
9 b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v131 Ali si vzamete kaj časa za molitev, meditacijo,...

v131 Ali si vzamete kaj časa za molitev, meditacijo, globoko premišljevanje ali kaj podobnega, ali ne?

Vrednost 124320 Frekvenca
1 da 735
2 ne 596
8 ne vem 20
9 b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v132 Ali molite izven verskih obredov in kako pogosto?

v132 Ali molite izven verskih obredov in kako pogosto? Ali bi rekli, da je to:

Vrednost 125319 Frekvenca
1 vsak dan 195
2 več kot 1x tedensko 89
3 1x tedensko 77
4 vsaj 1x mesečno 78
5 nekajkrat letno 102
6 manj pogosto 162
7 nikoli 639
8 ne vem 7
9 b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v133 Ali verjamete, da predmeti za srečo zaščitijo ali pomagajo?

v133 Ali verjamete, da vas predmeti za srečo, kot na primer maskote, talismani, lahko zaščitijo ali vam pomagajo? 1 pomeni zagotovo ne, 10 pa zagotovo da.

Vrednost 126318 Frekvenca
1 zagotovo ne 630
2 2 131
3 3 114
4 4 65
5 5 143
6 6 59
7 7 57
8 8 57
9 9 24
10 zagotovo da 56
88 ne vem 25
99 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 99 5.043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v134 Politiki, ki ne verjamejo v boga,... Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjima izjavama?

v134 Politiki, ki ne verjamejo v boga, niso primerni za opravljanje javnih služb.

Vrednost 127317 Frekvenca
1 močno soglašam 34
2 soglašam 105
3 niti-niti 185
4 ne soglašam 563
5 sploh ne soglašam 433
8 ne vem 35
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 4.096

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v135 Najvišji cerkveni dostojanstveniki...

v135 Najvišji cerkveni dostojanstveniki naj ne bi poskušali vplivati na odločitve vlade.

Vrednost 128316 Frekvenca
1 močno soglašam 433
2 soglašam 560
3 niti-niti 142
4 ne soglašam 131
5 sploh ne soglašam 49
8 ne vem 42
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 2.317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v136 zvestoba Tukaj je seznam stvari, za katere nekateri ljudje menijo, da so potrebne za uspešen zakon. Prosim vas, da mi za vsako od njih poveste, ali je po vaši oceni zelo pomembna, precej pomembna, ali ni kaj dosti pomembna za uspešen zakon.

v136 zvestoba

Vrednost 129315 Frekvenca
1 zelo pomembna 1164
2 precej pomembna 183
3 ni kaj dosti pomembna 13
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v137 ustrezen dohodek

v137 ustrezen dohodek

Vrednost 130314 Frekvenca
1 zelo pomembna 455
2 precej pomembna 656
3 ni kaj dosti pomembna 247
8 ne vem 6
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v138 da sta oba iz istega socialnega okolja

v138 da sta oba iz istega socialnega okolja

Vrednost 131313 Frekvenca
1 zelo pomembna 212
2 precej pomembna 409
3 ni kaj dosti pomembna 728
8 ne vem 15
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v139 enako versko prepričanje

v139 enako versko prepričanje

Vrednost 132312 Frekvenca
1 zelo pomembna 298
2 precej pomembna 365
3 ni kaj dosti pomembna 678
8 ne vem 17
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v140 dobre stanovanjske razmere

v140 dobre stanovanjske razmere

Vrednost 133311 Frekvenca
1 zelo pomembna 403
2 precej pomembna 709
3 ni kaj dosti pomembna 244
8 ne vem 7
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v141 soglašanje glede politike

v141 soglašanje glede politike

Vrednost 134310 Frekvenca
1 zelo pomembna 79
2 precej pomembna 195
3 ni kaj dosti pomembna 1067
8 ne vem 20
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v142 živeti ločeno od sorodnikov

v142 živeti ločeno od sorodnikov

Vrednost 135309 Frekvenca
1 zelo pomembna 353
2 precej pomembna 469
3 ni kaj dosti pomembna 524
8 ne vem 16
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v143 srečno spolno razmerje

v143 srečno spolno razmerje

Vrednost 136308 Frekvenca
1 zelo pomembna 756
2 precej pomembna 533
3 ni kaj dosti pomembna 54
8 ne vem 14
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v144 delitev gospodinjskega dela

v144 delitev gospodinjskega dela

Vrednost 137307 Frekvenca
1 zelo pomembna 527
2 precej pomembna 629
3 ni kaj dosti pomembna 199
8 ne vem 7
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v145 otroci

v145 otroci

Vrednost 138306 Frekvenca
1 zelo pomembna 958
2 precej pomembna 326
3 ni kaj dosti pomembna 70
8 ne vem 8
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v146 pripravljenost pogovarjati

v146 pripravljenost pogovarjati se o medsebojnih problemih

Vrednost 139305 Frekvenca
1 zelo pomembna 1090
2 precej pomembna 260
3 ni kaj dosti pomembna 9
8 ne vem 4
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v147 imeti čas za prijatelje in hobije

v147 imeti čas za prijatelje in hobije

Vrednost 140304 Frekvenca
1 zelo pomembna 688
2 precej pomembna 566
3 ni kaj dosti pomembna 102
8 ne vem 6
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v148 Otrok potrebuje dom tako z očetom kot tudi z materjo.

v148 Če nekdo reče, da otrok potrebuje dom tako z očetom kot tudi z materjo, da bo srečno odrasel, ali vi s tem soglašate ali ne soglašate?

Vrednost 141303 Frekvenca
1 soglašam 1170
2 ne soglašam 170
8 ne vem 17
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v149 Ženska za izpolnitev svojega življenja mora imeti otroke.

v149 Ali mislite, da ženska za izpolnitev svojega življenja mora imeti otroke, ali to ni nujno?

Vrednost 142302 Frekvenca
1 potrebuje otroke 460
2 ni nujno 862
8 ne vem 41
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v150 Zakon je zastarela institucija.

v150 Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjo trditvijo: »Zakon je zastarela institucija

Vrednost 143301 Frekvenca
1 soglašam 323
2 ne soglašam 970
8 ne vem 69
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v151 Če bi ženska sama rada imela otroka,...

v151 Če bi ženska sama rada imela otroka, ob tem pa si ne želi stalnega odnosa z moškim, ali vi to odobravate, ali ne odobravate?

Vrednost 144300 Frekvenca
1 odobravam 807
2 ne odobravam 436
3 odvisno 95
8 ne vem 25
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v152 Moški mora imeti otroke, da bo njegovo življenje izpolnjeno. Kaj mislite o naslednjih trditvah? Ali z njimi soglašate ali ne soglašate?

v152 Moški mora imeti otroke, da bo njegovo življenje izpolnjeno.

Vrednost 145299 Frekvenca
1 močno soglašam 86
2 soglašam 427
3 niti-niti 326
4 ne soglašam 424
5 sploh ne soglašam 75
8 ne vem 25
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 3.086

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v153 Le v zakonu ali trajni partnerski zvezi smo lahko srečni.

v153 Le v zakonu ali trajni partnerski zvezi smo lahko srečni.

Vrednost 146298 Frekvenca
1 močno soglašam 115
2 soglašam 415
3 niti-niti 247
4 ne soglašam 482
5 sploh ne soglašam 95
8 ne vem 9
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 3.066

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v154 Homoseksualni pari bi morali imeti možnost posvojiti otroka.

v154 Homoseksualni pari bi morali imeti možnost posvojiti otroka.

Vrednost 147297 Frekvenca
1 močno soglašam 31
2 soglašam 209
3 niti-niti 173
4 ne soglašam 502
5 sploh ne soglašam 405
8 ne vem 42
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 3.933

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v155 Povsem v redu je, če par živi skupaj, ne da bi se poročil.

v155 Povsem v redu je, če par živi skupaj, ne da bi se poročil.

Vrednost 148296 Frekvenca
1 močno soglašam 249
2 soglašam 730
3 niti-niti 170
4 ne soglašam 160
5 sploh ne soglašam 41
8 ne vem 11
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 2.34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v156 Dolžnost do družbe je imeti otroke.

v156 Dolžnost do družbe je imeti otroke.

Vrednost 149295 Frekvenca
1 močno soglašam 83
2 soglašam 346
3 niti-niti 256
4 ne soglašam 517
5 sploh ne soglašam 144
8 ne vem 17
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 3.29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v157 Ljudje se morajo sami odločiti o tem, ali naj imajo otroke ali ne.

v157 Ljudje se morajo sami odločiti o tem, ali naj imajo otroke ali ne.

Vrednost 150294 Frekvenca
1 močno soglašam 680
2 soglašam 659
3 niti-niti 14
4 ne soglašam 4
5 sploh ne soglašam 1
8 ne vem 5
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 1.558

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v158 Kadar je eden od staršev hudo bolan ali onemogel,...

v158 Kadar je eden od staršev hudo bolan ali onemogel, je predvsem dolžnost odraslih otrok, da zanj skrbijo.

Vrednost 151293 Frekvenca
1 močno soglašam 303
2 soglašam 760
3 niti-niti 158
4 ne soglašam 118
5 sploh ne soglašam 18
8 ne vem 7
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0 1 9 2.147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v159 Zaposlena mati ustvari do otrok tako topel in varen odnos kot nezaposlena. Danes se veliko govori o spremenjenih vlogah moškega in ženske. Prosim vas, da mi za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri z njo soglašate. Ali močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

v159 Zaposlena mati lahko ustvari do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot nezaposlena mati.

Vrednost 152292 Frekvenca
1 močno soglašam 460
2 soglašam 720
3 ne soglašam 156
4 sploh ne soglašam 13
8 ne vem 15
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v160 Predšolski otrok bo verjetno trpel, če je mati zaposlena.

v160 Predšolski otrok bo verjetno trpel, če je mati zaposlena.

Vrednost 153291 Frekvenca
1 močno soglašam 69
2 soglašam 420
3 ne soglašam 727
4 sploh ne soglašam 126
8 ne vem 21
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v161 Kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci.

v161 Je že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci.

Vrednost 154290 Frekvenca
1 močno soglašam 167
2 soglašam 673
3 ne soglašam 382
4 sploh ne soglašam 76
8 ne vem 64
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v162 Za žensko je izpolnjujoče, če je gospodinja, kot če dela za plačilo.

v162 Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je gospodinja, kot če dela za plačilo.

Vrednost 155289 Frekvenca
1 močno soglašam 133
2 soglašam 646
3 ne soglašam 452
4 sploh ne soglašam 72
8 ne vem 60
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v163 Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost.

v163 Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost.

Vrednost 156288 Frekvenca
1 močno soglašam 269
2 soglašam 744
3 ne soglašam 266
4 sploh ne soglašam 21
8 ne vem 57
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v164 Mož in žena morata oba prispevati k dohodku gospodinjstva.

v164 Mož in žena morata oba prispevati k dohodku gospodinjstva.

Vrednost 157287 Frekvenca
1 močno soglašam 444
2 soglašam 779
3 ne soglašam 125
4 sploh ne soglašam 5
8 ne vem 8
9