Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM081
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM081_V1
Main author(s):
 • Malnar, Brina
 • Kurdija, Slavko
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Štebe, Janez
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani ( Ljubljana, Slovenija ; 2008)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • EVS/Mednarodna raziskava vrednot = World Values Survey

  V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo anket, ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme (European Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati leta 1981, z namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi, izobraževalnimi in kulturnimi ozadji. Na podlagi WVS in v sodelovanju z Evropsko raziskavo vrednot (European Values Survey - EVS) so se izvedle nacionalne raziskave v 97 državah, na reprezentativnem vzorcu, kar zajema skoraj 90 odstotkov svetovne populacije. Te raziskave kažejo, da med prebivalstvom prihaja do pomembnih sprememb v verovanju pa tudi v tem, kaj ljudje želijo od življenja. Z namenom spremljanja teh sprememb, je bila izvedena raziskava (EVS/WVS) v 5 intervalih. Zbiranje podatkov je potekalo med letom 1981 in letom 2007. Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Study Content

Keywords:

ocena osebne sreče, članstvo v prostovoljnih organizacijah, socialna distanca, zaupanje v sočloveka, zadovoljstvo z življenjem, razlogi pomanjkanja, delo in zaposlitev, religija, veroizpoved, obiskovanje verskih obredov, vraževerje, cerkev in politika, družina, privzgojene vrednote, pravica do splava, zanimanje za politiko, levo-desna politična orientacija, družbene spremembe, zaupanje v institucije, ocena delovanja demokracije, etika in morala - kaj je opravičljivo, teritorialna pripadnost, državljanstvo, nacionalni ponos, razvoj EU, volitve v državni zbor, strankarske preference, odnos do priseljencev, terorizem, skrb za blaginjo, okolje, psihološko nasilje na delovnem mestu (mobing)

Keywords ELSST:
DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, DRUŽBENA NEENAKOST, EKOLOGIJA, VREDNOTA, SOCIALNI KAPITAL, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
delo
vera
družina in zakon
družba
politika
psihološko nasilje na delovnem mestu (mobing)
demografija


Abstract:

Vsebina cele raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Evropske raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, glede vloge žensk, ekologije, neenakost, vzgoje otroki ipd. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Zabeležena je družbena distanca do različnih marginalnih skupin, raven zadovoljstva v življenju in odnos do dela. Primerjalne raziskave: SJM921, SJM952, SJM993, SJM053.

Methodology


Collection date: april 2008 - maj 2008
Date of production: 2008
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1366) polnoletnih državljanov Republike Slovenije.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM081 - Slovensko javno mnenje 2008/1 [datoteka podatkov]

File ID: SJM081_P1_SL_V1_R2

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 362
 • number of units: 1366

Variable list

v1 delo Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju.

v1 delo

Value 13 Frequency
1 zelo pomembna 801
2 precej pomembna 483
3 ne preveč pomembna 71
4 sploh ni pomembna 9
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 1.489

Valid range from 1 to 9

v2 družina

v2 družina

Value 22 Frequency
1 zelo pomembna 1138
2 precej pomembna 188
3 ne preveč pomembna 23
4 sploh ni pomembna 14
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 1.219

Valid range from 1 to 9

v3 prijatelji in znanci

v3 prijatelji in znanci

Value 31 Frequency
1 zelo pomembna 662
2 precej pomembna 581
3 ne preveč pomembna 114
4 sploh ni pomembna 6
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 1.622

Valid range from 1 to 9

v1 delo Prosim povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju.

v1 delo

Value 1443 Frequency
1 zelo pomembna 801
2 precej pomembna 483
3 ne preveč pomembna 71
4 sploh ni pomembna 9
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 1.489

Valid range from 1 to 9

v2 družina

v2 družina

Value 2442 Frequency
1 zelo pomembna 1138
2 precej pomembna 188
3 ne preveč pomembna 23
4 sploh ni pomembna 14
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 1.219

Valid range from 1 to 9

v3 prijatelji in znanci

v3 prijatelji in znanci

Value 3441 Frequency
1 zelo pomembna 662
2 precej pomembna 581
3 ne preveč pomembna 114
4 sploh ni pomembna 6
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 1.622

Valid range from 1 to 9

v4 prosti čas

v4 prosti čas

Value 4440 Frequency
1 zelo pomembna 538
2 precej pomembna 645
3 ne preveč pomembna 160
4 sploh ni pomembna 16
8 ne vem 6
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 1.778

Valid range from 1 to 9

v5 politika

v5 politika

Value 5439 Frequency
1 zelo pomembna 37
2 precej pomembna 187
3 ne preveč pomembna 706
4 sploh ni pomembna 427
8 ne vem 6
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 3.157

Valid range from 1 to 9

v6 vera

v6 vera

Value 6438 Frequency
1 zelo pomembna 189
2 precej pomembna 362
3 ne preveč pomembna 489
4 sploh ni pomembna 314
8 ne vem 8
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 2.735

Valid range from 1 to 9

v7 S prijetelji razpravlja o politiki ...

v7 Kadar se dobite s svojimi prijatelji, ali razpravljate o politiki pogosto, le včasih ali nikoli?

Value 7437 Frequency
1 pogosto 91
2 včasih 798
3 nikoli 474
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v8 Kako srečni ste?

v8 Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste ...

Value 8436 Frequency
1 zelo srečni 309
2 precej srečni 806
3 ne preveč srečni 217
4 sploh niste srečni 25
8 ne vem 7
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v9 Kako bi ocenili vaše zdravje?

v9 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je…

Value 9435 Frequency
1 zelo dobro 256
2 dobro 596
3 zadovoljivo 337
4 slabo 136
5 zelo slabo 40
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 2.351

Valid range from 1 to 9

v10 skrb za starejše... Na kartici je seznam prostovoljnih organizacij in aktivnosti. Prosim vas, da mi za vsako posebej najprej poveste: a) Ali ji pripadate, ste njen član? – stolpec »a« b) In v kateri od njih ste aktivni in opravljate zanjo neplačano delo? – stolpec »b«

v10 skrb za starejše, za ljudi v stiski, za invalide in drugače prizadete ljudi

Value 10434 Frequency
1 da 105
2 ne 1258
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v11 verske organizacije...

v11 verske ali cerkvene organizacije

Value 11433 Frequency
1 da 129
2 ne 1232
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v12 izobraževanje, kultura......

v12 izobraževanje, umetnost, glasba, kultura ...

Value 12432 Frequency
1 da 170
2 ne 1192
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v13 sindikati

v13 sindikati

Value 13431 Frequency
1 da 183
2 ne 1179
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v14 politične stranke

v14 politične stranke ali skupine

Value 14430 Frequency
1 da 53
2 ne 1307
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v15 socialni problemi

v15 revščina, zaposlovanje, stanovanja, begunci v lokalni skupnosti

Value 15429 Frequency
1 da 27
2 ne 1335
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v16 človekove pravice

v16 človekove pravice ali razvoj tretjega sveta

Value 16428 Frequency
1 da 26
2 ne 1336
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v17 začšita okolja, živali

v17 ohranjanje in zaščita okolja ali pravice živali

Value 17427 Frequency
1 da 73
2 ne 1289
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v18 poklicna združenja

v18 poklicna združenja

Value 18426 Frequency
1 da 98
2 ne 1262
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v19 delo z mladino

v19 delo z mladino (taborniki, skavti, mladinski klubi...)

Value 19425 Frequency
1 da 76
2 ne 1286
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v20 šport, rekreacija

v20 šport in rekreacija

Value 20424 Frequency
1 da 276
2 ne 1086
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v21 ženske skupine

v21 ženske skupine

Value 21423 Frequency
1 da 54
2 ne 1309
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v22 mirovna gibanja

v22 mirovna gibanja

Value 22422 Frequency
1 da 15
2 ne 1346
8 ne vem 2
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v23 skrb za zdravje

v23 prostovoljne organizacije, ki se ukvarjajo s skrbjo za zdravje

Value 23421 Frequency
1 da 68
2 ne 1291
8 ne vem 3
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v24 drugo

v24 druge skupine

Value 24420 Frequency
1 da 122
2 ne 1236
8 ne vem 1
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 9

Valid range from 1 to 9

v25 nobena

v25 nobena

Value 25419 Frequency
1 da 17
2 ne 1275
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Sysmiss 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1295 71

Valid range from 1 to 9

v28 skrb za starejše...

v28 skrb za starejše, za ljudi v stiski, za invalide in drugače prizadete ljudi

Value 26418 Frequency
1 da 79
2 ne 1264
8 ne vem 1
9 b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v29 verske organizacije...

v29 verske ali cerkvene organizacije

Value 27417 Frequency
1 da 73
2 ne 1269
8 ne vem 1
9 b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v30 izobraževanje, kultura......

v30 izobraževanje, umetnost, glasba, kultura ...

Value 28416 Frequency
1 da 102
2 ne 1240
8 ne vem 1
9 b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v31 sindikati

v31 sindikati

Value 29415 Frequency
1 da 45
2 ne 1297
8 ne vem 2
9 b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v32 politične stranke

v32 politične stranke ali skupine

Value 30414 Frequency
1 da 25
2 ne 1317
8 ne vem 1
9 b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v33 socialni problemi

v33 revščina, zaposlovanje, stanovanja, begunci v lokalni skupnosti

Value 31413 Frequency
1 da 23
2 ne 1318
8 ne vem 1
9 b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v34 človekove pravice

v34 človekove pravice ali razvoj tretjega sveta

Value 32412 Frequency
1 da 16
2 ne 1325
8 ne vem 1
9 b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v35 začšita okolja, živali

v35 ohranjanje in zaščita okolja ali pravice živali

Value 33411 Frequency
1 da 57
2 ne 1285
8 ne vem 1
9 b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v36 poklicna združenja

v36 poklicna združenja

Value 34410 Frequency
1 da 53
2 ne 1288
8 ne vem 1
9 b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v37 delo z mladino

v37 delo z mladino (taborniki, skavti, mladinski klubi...)

Value 35409 Frequency
1 da 56
2 ne 1285
8 ne vem 1
9 b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v38 šport, rekreacija

v38 šport in rekreacija

Value 36408 Frequency
1 da 137
2 ne 1205
8 ne vem 1
9 b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v39 ženske skupine

v39 ženske skupine

Value 37407 Frequency
1 da 32
2 ne 1310
8 ne vem 1
9 b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v40 mirovna gibanja

v40 mirovna gibanja

Value 38406 Frequency
1 da 10
2 ne 1330
8 ne vem 2
9 b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v41 skrb za zdravje

v41 prostovoljne organizacije, ki se ukvarjajo s skrbjo za zdravje

Value 39405 Frequency
1 da 41
2 ne 1299
8 ne vem 2
9 b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v42 drugo

v42 druge skupine

Value 40404 Frequency
1 da 79
2 ne 1262
8 ne vem 2
9 b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v43 nobena

v43 nobena

Value 41403 Frequency
1 da 542
2 ne 743
8 ne vem 0
9 b.o. 5
Sysmiss 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1290 76

Valid range from 1 to 9

v46 sodno kaznovani Na kartici so navedene različne skupine ljudi. Prosim vas, da mi poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

v46 ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Value 42402 Frequency
1 izbral 465
2 ni izbral 844
8 ne vem 48
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v47 ljudje druge rase

v47 ljudje druge rase

Value 43401 Frequency
1 izbral 385
2 ni izbral 948
8 ne vem 26
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v48 levi skrajneži

v48 levi skrajneži

Value 44400 Frequency
1 izbral 374
2 ni izbral 932
8 ne vem 52
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v49 pijanci

v49 pijanci

Value 45399 Frequency
1 izbral 630
2 ni izbral 713
8 ne vem 18
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v50 desni skrajneži

v50 desni skrajneži

Value 46398 Frequency
1 izbral 385
2 ni izbral 915
8 ne vem 59
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v51 velike družine

v51 ljudje z velikimi družinami

Value 47397 Frequency
1 izbral 385
2 ni izbral 961
8 ne vem 13
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v52 čustveno nestabilni

v52 čustveno nestabilni ljudje

Value 48396 Frequency
1 izbral 396
2 ni izbral 910
8 ne vem 53
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v53 muslimani

v53 muslimani

Value 49395 Frequency
1 izbral 388
2 ni izbral 936
8 ne vem 35
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v54 priseljenci

v54 priseljenci, tuji delavci

Value 50394 Frequency
1 izbral 379
2 ni izbral 953
8 ne vem 26
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v55 ljudje z AIDS-om

v55 ljudje z AIDS-om

Value 51393 Frequency
1 izbral 392
2 ni izbral 936
8 ne vem 32
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v56 narkomani

v56 narkomani

Value 52392 Frequency
1 izbral 646
2 ni izbral 694
8 ne vem 19
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v57 homoseksualci

v57 homoseksualci

Value 53391 Frequency
1 izbral 459
2 ni izbral 877
8 ne vem 24
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v58 Židje

v58 Židje

Value 54390 Frequency
1 izbral 374
2 ni izbral 952
8 ne vem 32
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v59 Romi

v59 Romi

Value 55389 Frequency
1 izbral 519
2 ni izbral 809
8 ne vem 32
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v62 Ali ljudem lahko zaupamo?

v62 Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali pa menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 56388 Frequency
1 večini ljudi lahko zaupamo 323
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 1014
8 ne vem 25
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v63 Ali bi vas večina ljudi skušala izkoristiti ali bi ravnala pošteno?

v63 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Value 57387 Frequency
1 večina bi me skušala izkoristiti 106
2 2 63
3 3 124
4 4 107
5 5 313
6 6 131
7 7 188
8 8 175
9 9 58
10 večina bi skušala ravnati pošteno 83
88 ne vem 14
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 99 6.646

Valid range from 1 to 99

v64 Ali so ljudje pripravljeni pomagati drugim, ali gledajo predvsem nase?

v64 Kaj bi rekli, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim, ali večinoma gledajo predvsem nase?

Value 58386 Frequency
1 večinoma gledajo predvsem nase 155
2 2 118
3 3 210
4 4 145
5 5 276
6 6 127
7 7 132
8 8 119
9 9 39
10 večinoma so pripravljeni pomagati drugim 38
88 ne vem 6
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 99 5.108

Valid range from 1 to 99

v65 Koliko lahko vplivate na svoje življenje?

v65 Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosim vas, da s pomočjo lestvice ocenite, v kolikšni meri lahko vi odločate o svojem življenju.

Value 59385 Frequency
1 čisto nič 16
2 2 12
3 3 39
4 4 57
5 5 186
6 6 121
7 7 180
8 8 330
9 9 193
10 v veliki meri 224
88 ne vem 8
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 88 7.776

Valid range from 1 to 99

v66 Kako ste zadovoljni s svojim življenjem?

v66 Če ocenjujete nasploh, kako ste v teh dneh zadovoljni s svojim življenjem kot celoto?

Value 60384 Frequency
1 nezadovoljen 21
2 2 21
3 3 36
4 4 31
5 5 150
6 6 101
7 7 182
8 8 330
9 9 234
10 zadovoljen 258
88 ne vem 2
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 88 7.633

Valid range from 1 to 99

v67 Življenje v pomanjkanju - 1. razlog:

v67 Kaj menite, zakaj so v Sloveniji ljudje, ki živijo v pomanjkanju? Tu so napisani štirje možni razlogi za to. Kateri od njih je po vaši oceni najbolj pomemben?

Value 61383 Frequency
1 ker nimajo sreče 129
2 zaradi lenobe in ker imajo premalo močno voljo 405
3 zaradi nepravičnosti v naši družbi 543
4 to je neizogibna stran modernega napredka 240
5 nobeden od teh razlogov 19
8 ne vem 27
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v68 Življenje v pomanjkanju -2. razlog:

v68 In kateri od razlogov je po vaši oceni drugi najbolj pomemben?

Value 62382 Frequency
1 ker nimajo sreče 230
2 zaradi lenobe in ker imajo premalo močno voljo 314
3 zaradi nepravičnosti v naši družbi 351
4 to je neizogibna stran modernega napredka 370
5 nobeden od teh razlogov 34
8 ne vem 58
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v69 dobra plača Na kartici so našteti nekateri vidiki dela, zaposlitve, ki jih ljudje ocenjujejo kot pomembne. Prosim vas, da mi poveste, kateri od njih so pomembni za vas osebno.

v69 dobra plača

Value 63381 Frequency
1 izbral 1037
2 ni izbral 319
8 ne vem 7
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v70 prijetni ljudje, s katerimi delaš

v70 prijetni ljudje, s katerimi delaš

Value 64380 Frequency
1 izbral 1160
2 ni izbral 200
8 ne vem 5
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v71 ne prevelik pritisk

v71 ne prevelik pritisk

Value 65379 Frequency
1 izbral 739
2 ni izbral 612
8 ne vem 14
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v72 zanesljivost zaposlitve

v72 zanesljivost zaposlitve

Value 66378 Frequency
1 izbral 998
2 ni izbral 358
8 ne vem 8
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v73 da se delo začne v zgodnjih urah

v73 da se delo začne v zgodnjih urah

Value 67377 Frequency
1 izbral 405
2 ni izbral 943
8 ne vem 16
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v74 možnost lastne pobude, iniciative

v74 možnost lastne pobude, iniciative

Value 68376 Frequency
1 izbral 765
2 ni izbral 570
8 ne vem 29
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v75 da je delo koristno za družbo

v75 da je delo koristno za družbo

Value 69375 Frequency
1 izbral 711
2 ni izbral 637
8 ne vem 17
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v76 veliko dopusta

v76 veliko dopusta

Value 70374 Frequency
1 izbral 457
2 ni izbral 886
8 ne vem 21
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v77 da srečuješ ljudi

v77 da srečuješ ljudi

Value 71373 Frequency
1 izbral 714
2 ni izbral 639
8 ne vem 12
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v78 delo, pri katerem si nekaj dosegel

v78 delo, pri katerem imaš občutek, da si nekaj dosegel

Value 72372 Frequency
1 izbral 1024
2 ni izbral 334
8 ne vem 7
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v79 odgovorno delo

v79 odgovorno delo

Value 73371 Frequency
1 izbral 733
2 ni izbral 620
8 ne vem 10
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v80 zanimivo delo

v80 zanimivo delo

Value 74370 Frequency
1 izbral 1085
2 ni izbral 273
8 ne vem 5
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v81 da delo ustreza sposobnostim posameznika

v81 da delo ustreza sposobnostim posameznika

Value 75369 Frequency
1 izbral 811
2 ni izbral 540
8 ne vem 11
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v82 pridobivanje novih spretnosti, znanj

v82 pridobivanje novih spretnosti, znanj

Value 76368 Frequency
1 izbral 916
2 ni izbral 440
8 ne vem 9
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v83 družini prijazno delo

v83 družini prijazno delo

Value 77367 Frequency
1 izbral 866
2 ni izbral 486
8 ne vem 12
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v84 sodelovanje pri pomembnih odločitvah

v84 sodelovanje pri pomembnih odločitvah

Value 78366 Frequency
1 izbral 643
2 ni izbral 698
8 ne vem 21
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v85 da so vsi zaposleni enako obravnavani

v85 da so vsi zaposleni enako obravnavani

Value 79365 Frequency
1 izbral 986
2 ni izbral 370
8 ne vem 7
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v86 nič od navedenega

v86 nič od navedenega

Value 80364 Frequency
1 izbral 40
2 ni izbral 1228
8 ne vem 0
9 b.o. 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v89 Ali trenutno imate plačano zaposlitev?

v89 Ali trenutno imate plačano zaposlitev?

Value 81363 Frequency
1 da 767
2 ne 594
8 ne vem 2
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v90 Zadovoljstvo z zaposlitvijo:

v90 Kako ste na splošno zadovoljni ali nezadovoljni z vašim delom (zaposlitvijo)?

Value 82362 Frequency
1 nezadovoljen 20
2 2 5
3 3 27
4 4 29
5 5 63
6 6 62
7 7 118
8 8 181
9 9 99
10 zadovoljen 158
77 se ne nanaša 599
88 ne vem 0
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 99 38.27

Valid range from 1 to 99

v91 Svoboden pri sprejemanju odločitev:

v91 Koliko ste pri svojem delu svobodni pri sprejemanju odločitev?

Value 83361 Frequency
1 nezadovoljen 45
2 2 21
3 3 39
4 4 31
5 5 90
6 6 55
7 7 101
8 8 148
9 9 105
10 zadovoljen 130
77 se ne nanaša 595
88 ne vem 0
99 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 99 37.813

Valid range from 1 to 99

v92 Človek mora imeti službo,... Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

v92 Človek mora imeti službo, da lahko v celoti razvije svoje talente.

Value 84360 Frequency
1 močno soglašam 312
2 soglašam 692
3 niti-niti 172
4 ne soglašam 158
5 sploh ne soglašam 21
8 ne vem 10
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 2.224

Valid range from 1 to 9

v93 Poniževalno je, če človek prejema denar,...

v93 Poniževalno je, če človek prejema denar, ne da bi mu bilo treba zanj delati.

Value 85359 Frequency
1 močno soglašam 220
2 soglašam 471
3 niti-niti 247
4 ne soglašam 338
5 sploh ne soglašam 71
8 ne vem 17
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 2.755

Valid range from 1 to 9

v94 Ljudje, ki ne delajo, se polenijo.

v94 Ljudje, ki ne delajo, se polenijo.

Value 86358 Frequency
1 močno soglašam 423
2 soglašam 716
3 niti-niti 95
4 ne soglašam 107
5 sploh ne soglašam 18
8 ne vem 7
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 8 1.987

Valid range from 1 to 9

v95 Delo je človekova dolžnost do družbe.

v95 Delo je človekova dolžnost do družbe.

Value 87357 Frequency
1 močno soglašam 288
2 soglašam 759
3 niti-niti 177
4 ne soglašam 118
5 sploh ne soglašam 15
8 ne vem 9
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 8 2.164

Valid range from 1 to 9

v96 Delo bi moralo biti vedno na prvem mestu,...

v96 Delo bi moralo biti vedno na prvem mestu, čeprav bi to pomenilo manj prostega časa.

Value 88356 Frequency
1 močno soglašam 143
2 soglašam 515
3 niti-niti 312
4 ne soglašam 319
5 sploh ne soglašam 66
8 ne vem 11
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 8 2.784

Valid range from 1 to 9

v97 da se lahko družim s prijetnimi ljudmi Našteli vam bomo nekaj stvari, ki jih lahko počnete v prostem času. Za vsako od njih povejte, kako pomembna je za vas osebno.

v97 da se lahko družim s prijetnimi ljudmi

Value 89355 Frequency
1 zelo pomembno 707
2 precej pomembno 575
3 ni preveč pomembno 75
4 sploh ni pomembno 4
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 1.566

Valid range from 1 to 9

v98 da se lahko sprostim

v98 da se lahko sprostim

Value 90354 Frequency
1 zelo pomembno 778
2 precej pomembno 545
3 ni preveč pomembno 36
4 sploh ni pomembno 1
8 ne vem 5
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v99 da lahko počnem kar hočem

v99 da lahko počnem kar hočem

Value 91353 Frequency
1 zelo pomembno 506
2 precej pomembno 635
3 ni preveč pomembno 195
4 sploh ni pomembno 17
8 ne vem 10
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v100 da se lahko učim novih stvari

v100 da se lahko učim novih stvari

Value 92352 Frequency
1 zelo pomembno 499
2 precej pomembno 682
3 ni preveč pomembno 163
4 sploh ni pomembno 15
8 ne vem 6
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v101 Upoštevanje navodil nadrejenega:

v101 Ljudje imajo različna mnenja o tem, kako je treba upoštevati navodila, ki jih dobivajo med delom. Nekateri pravijo, da je treba navodila svojih predpostavljenih upoštevati tudi tedaj, kadar z njimi v celoti ne soglašajo, drugi pa pravijo, da je navodila svojega predpostavljenega treba upoštevati le tedaj, kadar si prepričan, da so pravilna. S katerim od obeh mnenj vi soglašate?

Value 93351 Frequency
1 treba je upoštevati vsa navodila 267
2 biti moraš prepričan, da so navodila pravilna 651
3 to je odvisno od situacije 426
8 ne vem 17
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v102 Delodajalci bi morali dati prednost Slovencem pred priseljenci. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjima trditvama?

v102 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci.

Value 94350 Frequency
1 soglašam 1099
2 ne soglašam 215
3 niti niti 40
8 ne vem 10
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v103 Pri zaposlitvi bi morali moški imeti prednost pred ženskami.

v103 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami.

Value 95349 Frequency
1 soglašam 199
2 ne soglašam 1097
3 niti niti 57
8 ne vem 11
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v104 Dobro in zlo:

v104 Navajam tri poglede, ki jih včasih zagovarjajo ljudje, kadar razpravljajo o dobrem in zlem. Kateri od treh je bliže vašemu osebnemu gledanju?

Value 96348 Frequency
1 Med dobrim in zlim je popolnoma jasna ločnica,... 338
2 Obstaja povsem jasna ločnica med dobrim in zlim,... 321
3 Nikoli ne more biti popolnoma jasne ločnice med dobrim in zl 648
8 ne vem 47
9 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v105 Ali pripadate kakšni veroizpovedi?

v105 Ali pripadate kakšni veroizpovedi?

Value 97347 Frequency
1 da 970
2 ne 386
8 ne vem 2
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v106 Kateri?

v106 Kateri?

Value 98346 Frequency
1 rimokatoliški 903
2 evangeličanski 6
3 pravoslavni 25
4 drugi krščanski 9
5 islamski 20
6 židovski 0
7 hinduistični 0
8 budistični 0
9 drugi vzhodnjaški 1
10 drugi 4
77 se ne nanaša 387
88 ne vem 2
99 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 99

v107 Ali ste kdaj pripadali drugi veroizpovedi?

v107 Ali ste kdaj pripadali kakšni [drugi] veroizpovedi?

Value 99345 Frequency
1 da 102
2 ne 1254
8 ne vem 0
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v108 Kateri?

v108 Kateri?

Value 100344 Frequency
1 rimokatoliški 96
2 evangeličanski 1
3 pravoslavni 3
4 drugi krščanski 0
5 islamski 2
6 židovski 0
7 hinduistični 0
8 budistični 0
9 drugi vzhodnjaški 0
10 drugi 3
77 se ne nanaša 1253
88 ne vem 1
99 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 99

v109 Kako pogosto hodite v zadnjem času k verskim obredom?

v109 Če ne upoštevate porok, pogrebov in krstov, kako pogosto hodite v zadnjem času k verskim obredom (mašam)?

Value 101343 Frequency
1 več kot 1x na teden 33
2 1x na teden 207
3 1x na mesec 114
4 ob posebnih praznikih 342
5 1x na leto 80
6 manj pogosto 107
7 nikoli, skoraj nikoli 474
8 ne vem 2
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v110 Kako pogosto ste hodili k verskim obredom, ko ste bili stari 12 let?

v110 In kako pogosto ste vi sami hodili k verskim obredom (mašam), ko ste bili stari 12 let?

Value 102342 Frequency
1 več kot 1x na teden 145
2 1x na teden 727
3 1x na mesec 88
4 ob posebnih praznikih 72
5 1x na leto 16
6 manj pogosto 54
7 nikoli, skoraj nikoli 251
8 ne vem 7
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v111 Verski obred: rojstvo: Ali menite, da je pomembno opraviti verski obred ob katerem od naslednjih dogodkov?

v111 rojstvo

Value 103341 Frequency
1 da 941
2 ne 393
8 ne vem 23
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v112 Verski obred: poroka:

v112 poroka

Value 104340 Frequency
1 da 894
2 ne 433
8 ne vem 29
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v113 Verski obred: smrt:

v113 smrt

Value 105339 Frequency
1 da 1012
2 ne 318
8 ne vem 27
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v114 Ali ste...

v114 Ne glede na to, ali hodite v cerkev ali ne, ali bi zase rekli, da ste...

Value 106338 Frequency
1 verni 923
2 neverni 202
3 prepričan ateist 143
8 ne vem 70
9 b.o. 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v115 moralne probleme in stiske posameznika Če govorimo na splošno, ali mislite, da vaša cerkev [cerkve] v Sloveniji daje[jo] ustrezne odgovore na ...

v115 moralne probleme in stiske posameznika

Value 107337 Frequency
1 da 464
2 ne 733
8 ne vem 148
9 b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v116 probleme družinskega življenja

v116 probleme družinskega življenja

Value 108336 Frequency
1 da 503
2 ne 703
8 ne vem 140
9 b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 9

Valid range from 1 to 9

v117 človekove duhovne potrebe

v117 človekove duhovne potrebe

Value 109335 Frequency
1 da 741
2 ne 457
8 ne vem 147
9 b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v118 aktualne socialne probleme naše države

v118 aktualne socialne probleme naše države

Value 110334 Frequency
1 da 302
2 ne 886
8 ne vem 156
9 b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v119 veruje v boga Prosim povejte, v kaj od naštetega verujete in v kaj ne verujete...

v119 v boga

Value 111333 Frequency
1 da 861
2 ne 431
8 ne vem 47
9 b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v120 veruje v življenje po smrti

v120 v življenje po smrti

Value 112332 Frequency
1 da 440
2 ne 791
8 ne vem 107
9 b.o. 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v121 veruje v pekel

v121 v pekel

Value 113331 Frequency
1 da 236
2 ne 1012
8 ne vem 89
9 b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v122 veruje v nebesa

v122 v nebesa

Value 114330 Frequency
1 da 399
2 ne 844
8 ne vem 93
9 b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v123 veruje v greh

v123 v greh

Value 115329 Frequency
1 da 563
2 ne 709
8 ne vem 65
9 b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

s1 veruje v Marijo

s1 v Marijo

Value 116328 Frequency
1 da 656
2 ne 625
8 ne vem 59
9 b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v124 Ali verujete v reinkarnacijo?

v124 Ali verujete v reinkarnacijo, torej v to, da se človek ponovno rodi na ta svet?

Value 117327 Frequency
1 da 238
2 ne 990
8 ne vem 125
9 b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v125 Katera od naslednjih trditev vam je najbližja?

v125 Katera od naslednjih trditev vam je najbližja?

Value 118326 Frequency
1 Obstoja osebni bog. 305
2 Obstoja neka vrsta duha ali življenjska sila. 656
3 Res ne vem, kaj naj si mislim o tem. 212
4 Mislim, da ne obstoja nobena vrsta duha, boga ali življenjsk 140
8 ne vem 35
9 b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v126 S svetim se povezujem na svoj način, brez cerkve in verskih obredov.

v126 Kako resnična je za vas naslednja izjava? »S svetim se povezujem na svoj način, brez cerkve in verskih obredov.«

Value 119325 Frequency
1 sploh ni resnična 299
2 2 142
3 3 342
4 4 242
5 zelo resnična 262
8 ne vem 59
9 b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 3.323

Valid range from 1 to 9

v127 Kako močno vas zanima duhovno, sveto, nadnaravno?

v127 Ne glede na to, ali se čutite vernega ali ne, kako močno vas zanima duhovno, sveto, nadnaravno?

Value 120324 Frequency
1 zelo me zanima 224
2 do neke mere me zanima 652
3 le malo me zanima 272
4 sploh me ne zanima 200
8 ne vem 12
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v128 Katera od trditev je najbližja vašim pogledom?

v128 Tu je nekaj trditev o veri, ki jih kdaj pa kdaj slišimo. Povejte, katera od njih je najbližja vašim pogledom?

Value 121323 Frequency
1 Obstaja samo ena prava religija. 139
2 Tudi druge religije vsebujejo nekaj resnice. 281
3 Ni ene same prave religije. 587
4 Nobena izmed velikih religij ne ponuja resnice. 240
8 ne vem 91
9 b.o. 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v129 Kako pomemben je bog v vašem življenju?

v129 Kako pomemben je bog v vašem življenju? Izrazite svoj odgovor na lestvici od 1 do 10, pri čemer 10 pomeni zelo pomemben, 1 pa pomeni, da sploh ni pomemben.

Value 122322 Frequency
1 sploh ni pomemben 289
2 2 87
3 3 80
4 4 63
5 5 233
6 6 79
7 7 119
8 8 118
9 9 70
10 zelo pomemben 200
88 ne vem 10
99 b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 99 7.074

Valid range from 1 to 99

v130 Ali menite, da vam vera daje tolažbo in moč, ali ne?

v130 Ali menite, da vam vera daje tolažbo in moč, ali ne?

Value 123321 Frequency
1 da 723
2 ne 569
8 ne vem 58
9 b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v131 Ali si vzamete kaj časa za molitev, meditacijo,...

v131 Ali si vzamete kaj časa za molitev, meditacijo, globoko premišljevanje ali kaj podobnega, ali ne?

Value 124320 Frequency
1 da 735
2 ne 596
8 ne vem 20
9 b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v132 Ali molite izven verskih obredov in kako pogosto?

v132 Ali molite izven verskih obredov in kako pogosto? Ali bi rekli, da je to:

Value 125319 Frequency
1 vsak dan 195
2 več kot 1x tedensko 89
3 1x tedensko 77
4 vsaj 1x mesečno 78
5 nekajkrat letno 102
6 manj pogosto 162
7 nikoli 639
8 ne vem 7
9 b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v133 Ali verjamete, da predmeti za srečo zaščitijo ali pomagajo?

v133 Ali verjamete, da vas predmeti za srečo, kot na primer maskote, talismani, lahko zaščitijo ali vam pomagajo? 1 pomeni zagotovo ne, 10 pa zagotovo da.

Value 126318 Frequency
1 zagotovo ne 630
2 2 131
3 3 114
4 4 65
5 5 143
6 6 59
7 7 57
8 8 57
9 9 24
10 zagotovo da 56
88 ne vem 25
99 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 99 5.043

Valid range from 1 to 99

v134 Politiki, ki ne verjamejo v boga,... Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjima izjavama?

v134 Politiki, ki ne verjamejo v boga, niso primerni za opravljanje javnih služb.

Value 127317 Frequency
1 močno soglašam 34
2 soglašam 105
3 niti-niti 185
4 ne soglašam 563
5 sploh ne soglašam 433
8 ne vem 35
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 4.096

Valid range from 1 to 9

v135 Najvišji cerkveni dostojanstveniki...

v135 Najvišji cerkveni dostojanstveniki naj ne bi poskušali vplivati na odločitve vlade.

Value 128316 Frequency
1 močno soglašam 433
2 soglašam 560
3 niti-niti 142
4 ne soglašam 131
5 sploh ne soglašam 49
8 ne vem 42
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 2.317

Valid range from 1 to 9

v136 zvestoba Tukaj je seznam stvari, za katere nekateri ljudje menijo, da so potrebne za uspešen zakon. Prosim vas, da mi za vsako od njih poveste, ali je po vaši oceni zelo pomembna, precej pomembna, ali ni kaj dosti pomembna za uspešen zakon.

v136 zvestoba

Value 129315 Frequency
1 zelo pomembna 1164
2 precej pomembna 183
3 ni kaj dosti pomembna 13
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v137 ustrezen dohodek

v137 ustrezen dohodek

Value 130314 Frequency
1 zelo pomembna 455
2 precej pomembna 656
3 ni kaj dosti pomembna 247
8 ne vem 6
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v138 da sta oba iz istega socialnega okolja

v138 da sta oba iz istega socialnega okolja

Value 131313 Frequency
1 zelo pomembna 212
2 precej pomembna 409
3 ni kaj dosti pomembna 728
8 ne vem 15
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v139 enako versko prepričanje

v139 enako versko prepričanje

Value 132312 Frequency
1 zelo pomembna 298
2 precej pomembna 365
3 ni kaj dosti pomembna 678
8 ne vem 17
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v140 dobre stanovanjske razmere

v140 dobre stanovanjske razmere

Value 133311 Frequency
1 zelo pomembna 403
2 precej pomembna 709
3 ni kaj dosti pomembna 244
8 ne vem 7
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v141 soglašanje glede politike

v141 soglašanje glede politike

Value 134310 Frequency
1 zelo pomembna 79
2 precej pomembna 195
3 ni kaj dosti pomembna 1067
8 ne vem 20
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v142 živeti ločeno od sorodnikov

v142 živeti ločeno od sorodnikov

Value 135309 Frequency
1 zelo pomembna 353
2 precej pomembna 469
3 ni kaj dosti pomembna 524
8 ne vem 16
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v143 srečno spolno razmerje

v143 srečno spolno razmerje

Value 136308 Frequency
1 zelo pomembna 756
2 precej pomembna 533
3 ni kaj dosti pomembna 54
8 ne vem 14
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v144 delitev gospodinjskega dela

v144 delitev gospodinjskega dela

Value 137307 Frequency
1 zelo pomembna 527
2 precej pomembna 629
3 ni kaj dosti pomembna 199
8 ne vem 7
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v145 otroci

v145 otroci

Value 138306 Frequency
1 zelo pomembna 958
2 precej pomembna 326
3 ni kaj dosti pomembna 70
8 ne vem 8
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v146 pripravljenost pogovarjati

v146 pripravljenost pogovarjati se o medsebojnih problemih

Value 139305 Frequency
1 zelo pomembna 1090
2 precej pomembna 260
3 ni kaj dosti pomembna 9
8 ne vem 4
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v147 imeti čas za prijatelje in hobije

v147 imeti čas za prijatelje in hobije

Value 140304 Frequency
1 zelo pomembna 688
2 precej pomembna 566
3 ni kaj dosti pomembna 102
8 ne vem 6
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v148 Otrok potrebuje dom tako z očetom kot tudi z materjo.

v148 Če nekdo reče, da otrok potrebuje dom tako z očetom kot tudi z materjo, da bo srečno odrasel, ali vi s tem soglašate ali ne soglašate?

Value 141303 Frequency
1 soglašam 1170
2 ne soglašam 170
8 ne vem 17
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v149 Ženska za izpolnitev svojega življenja mora imeti otroke.

v149 Ali mislite, da ženska za izpolnitev svojega življenja mora imeti otroke, ali to ni nujno?

Value 142302 Frequency
1 potrebuje otroke 460
2 ni nujno 862
8 ne vem 41
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v150 Zakon je zastarela institucija.

v150 Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjo trditvijo: »Zakon je zastarela institucija

Value 143301 Frequency
1 soglašam 323
2 ne soglašam 970
8 ne vem 69
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v151 Če bi ženska sama rada imela otroka,...

v151 Če bi ženska sama rada imela otroka, ob tem pa si ne želi stalnega odnosa z moškim, ali vi to odobravate, ali ne odobravate?

Value 144300 Frequency
1 odobravam 807
2 ne odobravam 436
3 odvisno 95
8 ne vem 25
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v152 Moški mora imeti otroke, da bo njegovo življenje izpolnjeno. Kaj mislite o naslednjih trditvah? Ali z njimi soglašate ali ne soglašate?

v152 Moški mora imeti otroke, da bo njegovo življenje izpolnjeno.

Value 145299 Frequency
1 močno soglašam 86
2 soglašam 427
3 niti-niti 326
4 ne soglašam 424
5 sploh ne soglašam 75
8 ne vem 25
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 3.086

Valid range from 1 to 9

v153 Le v zakonu ali trajni partnerski zvezi smo lahko srečni.

v153 Le v zakonu ali trajni partnerski zvezi smo lahko srečni.

Value 146298 Frequency
1 močno soglašam 115
2 soglašam 415
3 niti-niti 247
4 ne soglašam 482
5 sploh ne soglašam 95
8 ne vem 9
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 3.066

Valid range from 1 to 9

v154 Homoseksualni pari bi morali imeti možnost posvojiti otroka.

v154 Homoseksualni pari bi morali imeti možnost posvojiti otroka.

Value 147297 Frequency
1 močno soglašam 31
2 soglašam 209
3 niti-niti 173
4 ne soglašam 502
5 sploh ne soglašam 405
8 ne vem 42
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 3.933

Valid range from 1 to 9

v155 Povsem v redu je, če par živi skupaj, ne da bi se poročil.

v155 Povsem v redu je, če par živi skupaj, ne da bi se poročil.

Value 148296 Frequency
1 močno soglašam 249
2 soglašam 730
3 niti-niti 170
4 ne soglašam 160
5 sploh ne soglašam 41
8 ne vem 11
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 2.34

Valid range from 1 to 9

v156 Dolžnost do družbe je imeti otroke.

v156 Dolžnost do družbe je imeti otroke.

Value 149295 Frequency
1 močno soglašam 83
2 soglašam 346
3 niti-niti 256
4 ne soglašam 517
5 sploh ne soglašam 144
8 ne vem 17
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 3.29

Valid range from 1 to 9

v157 Ljudje se morajo sami odločiti o tem, ali naj imajo otroke ali ne.

v157 Ljudje se morajo sami odločiti o tem, ali naj imajo otroke ali ne.

Value 150294 Frequency
1 močno soglašam 680
2 soglašam 659
3 niti-niti 14
4 ne soglašam 4
5 sploh ne soglašam 1
8 ne vem 5
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 1.558

Valid range from 1 to 9

v158 Kadar je eden od staršev hudo bolan ali onemogel,...

v158 Kadar je eden od staršev hudo bolan ali onemogel, je predvsem dolžnost odraslih otrok, da zanj skrbijo.

Value 151293 Frequency
1 močno soglašam 303
2 soglašam 760
3 niti-niti 158
4 ne soglašam 118
5 sploh ne soglašam 18
8 ne vem 7
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0 1 9 2.147

Valid range from 1 to 9

v159 Zaposlena mati ustvari do otrok tako topel in varen odnos kot nezaposlena. Danes se veliko govori o spremenjenih vlogah moškega in ženske. Prosim vas, da mi za vsako od naslednjih trditev poveste, v kolikšni meri z njo soglašate. Ali močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate?

v159 Zaposlena mati lahko ustvari do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot nezaposlena mati.

Value 152292 Frequency
1 močno soglašam 460
2 soglašam 720
3 ne soglašam 156
4 sploh ne soglašam 13
8 ne vem 15
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v160 Predšolski otrok bo verjetno trpel, če je mati zaposlena.

v160 Predšolski otrok bo verjetno trpel, če je mati zaposlena.

Value 153291 Frequency
1 močno soglašam 69
2 soglašam 420
3 ne soglašam 727
4 sploh ne soglašam 126
8 ne vem 21
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v161 Kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci.

v161 Je že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci.

Value 154290 Frequency
1 močno soglašam 167
2 soglašam 673
3 ne soglašam 382
4 sploh ne soglašam 76
8 ne vem 64
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v162 Za žensko je izpolnjujoče, če je gospodinja, kot če dela za plačilo.

v162 Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je gospodinja, kot če dela za plačilo.

Value 155289 Frequency
1 močno soglašam 133
2 soglašam 646
3 ne soglašam 452
4 sploh ne soglašam 72
8 ne vem 60
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v163 Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost.

v163 Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost.

Value 156288 Frequency
1 močno soglašam 269
2 soglašam 744
3 ne soglašam 266
4 sploh ne soglašam 21
8 ne vem 57
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 0

Valid range from 1 to 9

v164 Mož in žena morata oba prispevati k dohodku gospodinjstva.

v164 Mož in žena morata oba prispevati k dohodku gospodinjstva.

Value 157287 Frequency
1 močno soglašam 444
2 soglašam 779
3 ne soglašam 125
4 sploh ne soglašam 5
8 ne vem 8
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation