Slovensko javno mnenje 2005/2: Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM052
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM052_V1
Glavni avtor(ji):
 • Jelušič, Ljubica
 • Malnar, Brina
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Malešič, Marjan
 • Vegič, Vinko
 • Garb, Maja
 • Kopač, Erik
 • Svete, Uroš
 • Prebilič, Vladimir
 • Grošelj, Klemen
 • Juvan, Jelena
 • Toš, Niko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Univerza v Ljubljani
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija; 2005

Finančna podpora:

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

  Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ogrožanje varnosti, družbeni in politični položaj, varnost, uničevanje okolja, naravne in tehnološke nesreče, vojaške grožnje s strani drugih držav, zaostajanje na področju znanosti in tehnologije, razprodaja državnega premoženja, prometne nesreče, kriminal, mamila, begunci in ilegalni priseljenci, spori, gospodarski problemi, terorizem, nacionalizem, nestabilnost, konflikti, brezposelnost, nalezljive bolezni, samomori, revščina, življenjski standard, varnostna kultura, državljanska vzgoja, uporabo vojaške sile, varnostni sistem Slovenije, suverenost, naloge vojske, mednarodne mirovne operacije, sistem zaščite, reševanja in pomoči, varnostne integracije v Evropi, članstvo v EU, članstvo v NATO, varnost zračnega prostora, vojaški poklic, volilne preference, volilna udeležba, politični problemi, delovanje vlade, zadovoljstvo z demokracijo, demonstracije, spoštovanje človekovih pravic, korupcija

Ključne besede ELSST:
VOLITVE , DEMOKRACIJA, MEDNARODNA POLITIKA, MIR, MIROVNE SILE, DRŽAVNA VARNOST, VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA DRŽAVE

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
POLITIKA - volitve
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
mednarodni odnosi
varnost
varnostni sistem Slovenije
vojska
EU/NATO
volitve


Povzetek:

Raziskava je del vseevropskega projekta katerega namen je beleženje družbenih sprememb skozi čas. Tematsko se raziskava osredotoča predvsem na problematiko nacionalne in mednarodne varnosti. Vprašalnik je sestavljen iz šestih sklopov. V prvem najdemo vprašanja o ogrožanju varnosti. Drugi blok je namenjen varnostni kulturi in med drugim vključuje vprašanja o vedenju v primeru oborožene agresije, šolski predmet državljanske vzgoje in upravičljivih razlogih za uporabo vojaške sile. Naslednji sklop prinaša vprašanja o varnostnem sistemu RS, vlogi pri ohranjanju suverenosti in neodvisnosti, nalogah vojske in sodelovanju v mednarodnih operacijah. Četrti del vprašalnika je namenjen varnostnim integraciijam v Evropi. Respondenti najprej svoje ocenijo zaupanje v določene mednarodne institucije in stališče do članstva v EU in NATO. Nato sledijo vprašanja o odnosu do vojaškega poklica. Sledi obsežen demografski blok, ki ga zaključujejo vprašanja, s katerimi anketiranci ocenijo svoje latnosti. Sorodne raziskave: ADP - IDNo: SJM941, ADP - IDNo: SJM945, ADP - IDNo: SJM951, ADP - IDNo: SJM962, ADP - IDNo: SJM991, ADP - IDNo: SJM992, ADP - IDNo: SJM013, ADP - IDNo: SJM033.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. marec 2005 - 25. april 2005
Čas izdelave: 2005
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM052 - Slovensko javno mnenje 2005/2 [datoteka podatkov], 2011

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 382
 • število enot: 1002

Verzija: 2

Spremenljivke

ID id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0 1 1002 501.5 289.397

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1002

REGST registrska stevilka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0 1 995 500.025 287.478

Vrednosti spremenljivk od 1 do 995

URA1 začetek ura

Vrednost 31 Frekvenca
7 6
8 30
9 53
10 92
11 55
12 42
13 46
14 78
15 100
16 133
17 157
18 113
19 57
20 25
21 3
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 12

Vrednosti spremenljivk od 7 do 21

ID id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0 1 1002 501.5 289.397

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1002

REGST registrska stevilka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0 1 995 500.025 287.478

Vrednosti spremenljivk od 1 do 995

URA1 začetek ura

Vrednost 3394 Frekvenca
7 6
8 30
9 53
10 92
11 55
12 42
13 46
14 78
15 100
16 133
17 157
18 113
19 57
20 25
21 3
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 12

Vrednosti spremenljivk od 7 do 21

MIN1 začetek min

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 12 0 59 19.454 17.738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

V101 Se počutite varno ali ogroženo?

v1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

Vrednost 5392 Frekvenca
1 varno 820
2 ogroženo 94
9 ne vem, b.o. 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V102A varnost Slo ogroža - uničevanje okolja v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

a) uničevanje okolja

Vrednost 6391 Frekvenca
1 sploh ne 34
2 malo 169
3 srenje 480
4 zelo močno 293
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
976 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102B varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreče v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

b) naravne in tehnološke nesreče

Vrednost 7390 Frekvenca
1 sploh ne 56
2 malo 310
3 srenje 440
4 zelo močno 159
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102C varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugih držav v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

c) vojaške grožnje s strani drugih držav

Vrednost 8389 Frekvenca
1 sploh ne 498
2 malo 295
3 srenje 117
4 zelo močno 38
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102D varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehnologije v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

d) zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

Vrednost 9388 Frekvenca
1 sploh ne 149
2 malo 259
3 srenje 388
4 zelo močno 136
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102E varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premoženja v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

e) razprodaja državnega premoženja

Vrednost 10387 Frekvenca
1 sploh ne 82
2 malo 195
3 srenje 313
4 zelo močno 319
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102F varnost Slo ogroža - prometne nesreče v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

f) prometne nesreče

Vrednost 11386 Frekvenca
1 sploh ne 57
2 malo 156
3 srenje 378
4 zelo močno 382
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102G varnost Slo ogroža - kriminal v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

g) kriminal

Vrednost 12385 Frekvenca
1 sploh ne 24
2 malo 147
3 srenje 422
4 zelo močno 389
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102H varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

h) mamila, narkotiki

Vrednost 13384 Frekvenca
1 sploh ne 29
2 malo 150
3 srenje 380
4 zelo močno 411
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102I varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

i) begunci in ilegalni priseljenci

Vrednost 14383 Frekvenca
1 sploh ne 140
2 malo 345
3 srenje 342
4 zelo močno 132
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102J varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

j) spori s sosednjimi državami

Vrednost 15382 Frekvenca
1 sploh ne 194
2 malo 377
3 srenje 296
4 zelo močno 88
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103A varnost Slo ogroža - gospodarski problemi v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) gospodarski problemi

Vrednost 16381 Frekvenca
1 sploh ne 58
2 malo 235
3 srenje 447
4 zelo močno 210
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103B varnost Slo ogroža - terorizem v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) terorizem

Vrednost 17380 Frekvenca
1 sploh ne 391
2 malo 342
3 srenje 151
4 zelo močno 73
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103C varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) skrajni nacionalizem

Vrednost 18379 Frekvenca
1 sploh ne 212
2 malo 387
3 srenje 218
4 zelo močno 61
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103D varnsot Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) notranjepolitična nestabilnost

Vrednost 19378 Frekvenca
1 sploh ne 157
2 malo 294
3 srenje 344
4 zelo močno 109
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103E varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje YU v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

Vrednost 20377 Frekvenca
1 sploh ne 232
2 malo 346
3 srenje 279
4 zelo močno 77
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103F varnost Slo ogroža - brezposelnost v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) brezposelnost

Vrednost 21376 Frekvenca
1 sploh ne 36
2 malo 145
3 srenje 338
4 zelo močno 455
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103G varnost Slo ogroža - nalezljive bolezni v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

g) nalezljive bolezni AIDS ipd.

Vrednost 22375 Frekvenca
1 sploh ne 180
2 malo 414
3 srenje 257
4 zelo močno 94
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103H varnost Slo ogroža - samomori v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

h) samomori

Vrednost 23374 Frekvenca
1 sploh ne 98
2 malo 261
3 srenje 363
4 zelo močno 240
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103I varnost Slo ogroža - revščina v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

i) revščina

Vrednost 24373 Frekvenca
1 sploh ne 35
2 malo 195
3 srenje 430
4 zelo močno 317
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103J varnost Slo ogroža - zmanjševanje števila rojstev v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

j) zmanjševanje števila rojstev

Vrednost 25372 Frekvenca
1 sploh ne 56
2 malo 160
3 srenje 343
4 zelo močno 403
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V104 Problem brezposelnosti v Slo se bo...

v1.04 Ali pričakujete, da se bo v naslednjih letih problem brezposelnosti v Sloveniji povečal, zmanjšal, ali bo ostal enak? (en odgovor)

Vrednost 26371 Frekvenca
1 povečal 584
2 ostal enak 262
3 zmanjšal 119
9 ne vem, b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V105 Zivljenjski standard v Slo se bo...

v1.05 Ali pričakujete, da se bo v naslednjih letih življenjski standard v Sloveniji povišal, znižal, ali bo ostal enak? (en odgovor)

Vrednost 27370 Frekvenca
1 povišal 194
2 ostal enak 352
3 znižal 420
9 ne vem, b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_1 vradno tvegati za - enakost med spoloma v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

a) enakost med spoloma

Vrednost 28369 Frekvenca
1 ne izbere 693
3 izbere 259
9 neodločen 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_2 vredno tvegati za - zaščita okolja v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

b) zaščita okolja

Vrednost 29368 Frekvenca
1 ne izbere 417
3 izbere 535
9 neodločen 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_3 vredno tvegati za - svetovni mir v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

c) svetovni mir

Vrednost 30367 Frekvenca
1 ne izbere 379
3 izbere 573
9 neodločen 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_4 vredno tvegati za - boj proti rasizmu v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

d) boj proti rasizmu

Vrednost 31366 Frekvenca
1 ne izbere 675
3 izbere 277
9 neodločen 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_5 vredno tvegati za - obramba Slovenije v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

e) obramba Slovenije

Vrednost 32365 Frekvenca
1 ne izbere 614
3 izbere 338
9 neodločen 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_6 vredno tvegati za - versko prepričanje v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

f) versko prepričanje

Vrednost 33364 Frekvenca
1 ne izbere 850
3 izbere 102
9 neodločen 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_7 vredno tvegati za - združevanje Evrope v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

g) združevanje Evrope

Vrednost 34363 Frekvenca
1 ne izbere 779
3 izbere 173
9 neodločen 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_8 vredno tvegati za - boj proti revščini v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

h) boj proti revščini

Vrednost 35362 Frekvenca
1 ne izbere 352
3 izbere 600
9 neodločen 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_9 vredno tvegati za - svoboda posameznika v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

i) svoboda posameznika

Vrednost 36361 Frekvenca
1 ne izbere 585
3 izbere 367
9 neodločen 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_10 vredno tvegati za - človekove pravice v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

j) človekove pravice

Vrednost 37360 Frekvenca
1 ne izbere 380
3 izbere 572
9 neodločen 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V202A podpis peticije v2.02 Ali ste že kdaj izražali svoje mnenje na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

a) s podpisom peticije

Vrednost 38359 Frekvenca
1 sem že 316
2 nisem še 686
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V202B udeležba na demonstracijah v2.02 Ali ste že kdaj izražali svoje mnenje na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

b) z udeležbo na demonstracijah, protestih, stavkah

Vrednost 39358 Frekvenca
1 sem že 154
2 nisem še 848
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V202C objava preko medijev v2.02 Ali ste že kdaj izražali svoje mnenje na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

c) z objavo preko medijev (npr. pisma bralcev)

Vrednost 40357 Frekvenca
1 sem že 75
2 nisem še 927
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V203 Kako bi se vedli v primeru oborožene agresije na Slo?

v2.03 Kako bi se vi osebno vedli v primeru oborožene agresije na Slovenijo? (en odgovor)

Vrednost 41356 Frekvenca
1 boril bi se z orožjem 253
2 boril in upiral bi se na drug način 406
3 niti boril, niti upiral 162
9 ne vem, b.o. 181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V204 Če bi v vaši okolici želeli zgraditi vojaški objekt...

v2.04 Kako bi se odzvali, če bi v vaši neposredni okolici želeli zgraditi nov vojaški objekt? (en odgovor)

Vrednost 42355 Frekvenca
1 bi nasprotoval 458
2 bi mi bilo vseeno 164
3 ne bi nasprotoval 284
9 ne vem, b.o. 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V205 Če bi imeli možnost uvesti v SŠ nek predmet, za katerega bi se odločili?

v2.05 Če bi imeli možnost uvesti v srednje šole nek predmet, za katerega od ponujenih bi se najprej odločili? (en odgovor)

Vrednost 43354 Frekvenca
1 mirovna vzgoja 72
2 obrambna vzgoja 29
3 vojaška vzgoja 16
4 zaščita in reševanje 140
5 verska vzgoja 54
6 človekoljubje 118
7 kultura miru in nenasilja 316
8 ekologija 182
9 ne vem, b.o. 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V206 Bi morala Slo vlada uvesti v šole obvezen predmet državljanska vzgoja?

v2.06 Ali bi po vašem mnenju morala Slovenska vlada uvesti v šole obvezen predmet državljanska vzgoja, ali ne? (en odgovor)

Vrednost 44353 Frekvenca
1 da 410
2 ne 419
9 ne vem, b.o. 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V207A varnostne vsebine v osnovni šoli v2.07 Ali se vam zdi primerno vključevati varnostne vsebine na naslednjih stopnjah izobraževanja? (en odgovor v vsaki vrsti)

a)osnovna šola

Vrednost 45352 Frekvenca
1 da 429
2 ne 454
9 ne vem, b.o. 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V207B varnostne vsebine v srednji šoli v2.07 Ali se vam zdi primerno vključevati varnostne vsebine na naslednjih stopnjah izobraževanja? (en odgovor v vsaki vrsti)

b)srednja šola

Vrednost 46351 Frekvenca
1 da 200
2 ne 695
9 ne vem, b.o. 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V207C varnostne vsebine na visoki strokovni šoli, univerzi v2.07 Ali se vam zdi primerno vključevati varnostne vsebine na naslednjih stopnjah izobraževanja? (en odgovor v vsaki vrsti)

c)visoka strokovna šola, univerza

Vrednost 47350 Frekvenca
1 da 359
2 ne 525
9 ne vem, b.o. 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V208_1 upravičena uporaba vojaške sile - zaščita ekonomskih interesov v2.08 Kateri od navedenih motivov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? (možnih je več odgovorov)

a) zaščita ekonomskih interesov

Vrednost 48349 Frekvenca
1 ne izbere 699
3 izbere 87
8 v nobenem primeru 154
9 neodločen 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V208_2 upravičena uporaba vojaške sile - zaščita mednarodnega prava in reda v2.08 Kateri od navedenih motivov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? (možnih je več odgovorov)

b) zaščita mednarodnega prava in reda

Vrednost 49348 Frekvenca
1 ne izbere 622
3 izbere 164
8 v nobenem primeru 154
9 neodločen 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V208_3 upravičena uporaba vojaške sile - zaščita človekovih pravic in svoboščin v2.08 Kateri od navedenih motivov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? (možnih je več odgovorov)

c) zaščita človekovih pravic in svoboščin

Vrednost 50347 Frekvenca
1 ne izbere 338
3 izbere 448
8 v nobenem primeru 154
9 neodločen 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V208_4 upravičena uporaba vojaške sile - zaščita pred terorističnimi napadi v2.08 Kateri od navedenih motivov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? (možnih je več odgovorov)

d) zaščita pred terorističnimi napadi

Vrednost 51346 Frekvenca
1 ne izbere 293
3 izbere 493
8 v nobenem primeru 154
9 neodločen 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V208_5 upravičena uporaba vojaške sile - zagotovitev nacionalne neodvisnosti v2.08 Kateri od navedenih motivov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? (možnih je več odgovorov)

e) zagotovitev nacionalne neodvisnosti

Vrednost 52345 Frekvenca
1 ne izbere 470
3 izbere 316
8 v nobenem primeru 154
9 neodločen 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V208_6 upravičena uporaba vojaške sile - zagotovitev svobode veroizpovedi v2.08 Kateri od navedenih motivov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? (možnih je več odgovorov)

f) zagotovitev svobode veroizpovedi

Vrednost 53344 Frekvenca
1 ne izbere 697
3 izbere 89
8 v nobenem primeru 154
9 neodločen 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V209A zaupa - družini in sorodnikom v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

a) družini in sorodnikom

Vrednost 54343 Frekvenca
1 sploh nič 10
2 le malo 47
3 precej 227
4 v celoti 709
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209B zaupa - cerkvi in duhovnikom v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

b) cerkvi in duhovnikom

Vrednost 55342 Frekvenca
1 sploh nič 336
2 le malo 396
3 precej 149
4 v celoti 74
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209D zaupa - tv, časopisom, radiu v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

d) televiziji, časopisom, radiu

Vrednost 56341 Frekvenca
1 sploh nič 152
2 le malo 509
3 precej 283
4 v celoti 39
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209E zaupa - izobraževalnim ustanovam v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 57340 Frekvenca
1 sploh nič 40
2 le malo 197
3 precej 548
4 v celoti 180
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209I zaupa - Državnemu zboru v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

i) Državnemu zboru

Vrednost 58339 Frekvenca
1 sploh nič 218
2 le malo 504
3 precej 199
4 v celoti 33
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209J zaupa - predsedniku republike v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

j) predsedniku republike

Vrednost 59338 Frekvenca
1 sploh nič 133
2 le malo 403
3 precej 336
4 v celoti 96
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209K zaupa - Vladi Republike Slovenije v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

k) Vladi Republike Slovenije

Vrednost 60337 Frekvenca
1 sploh nič 155
2 le malo 454
3 precej 295
4 v celoti 61
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209M zaupa - Slovenski vojski v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

m) Slovenski vojski

Vrednost 61336 Frekvenca
1 sploh nič 100
2 le malo 324
3 precej 375
4 v celoti 139
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209N zaupa - sodiščem v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

n) sodiščem

Vrednost 62335 Frekvenca
1 sploh nič 214
2 le malo 439
3 precej 248
4 v celoti 59
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209O zaupa - policiji v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

o) policiji

Vrednost 63334 Frekvenca
1 sploh nič 165
2 le malo 409
3 precej 326
4 v celoti 69
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209P zaupa - slovenskemu tolarju v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

p) slovenskemu tolarju

Vrednost 64333 Frekvenca
1 sploh nič 60
2 le malo 302
3 precej 425
4 v celoti 170
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209S zaupa - varuhu človekovih pravic v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

s) varuhu človekovih pravic

Vrednost 65332 Frekvenca
1 sploh nič 121
2 le malo 312
3 precej 388
4 v celoti 121
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301 Odločilno vlogo pri ohranjanju suverenosti in neodvisnosti Slo ima...

v3.01 Kdo od naštetih ima po vaši oceni odločilno vlogo pri ohranjanju suverenosti in neodvisnosti Slovenije? (en odgovor)

Vrednost 66331 Frekvenca
1 predsednik republike 172
2 policija 16
3 vojska 32
4 vlada 180
5 parlament 115
6 državljani Slovenije 372
9 ne vem, b.o. 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V302 Se je vlada ustrezno odzvala na pritiske sosednjih držav?

v3.02 Ali se je po vašem mnenju sedanja slovenska vlada ustrezno odzvala na različne pritiske s strani sosednjih držav v zadnjem času? (en odgovor)

Vrednost 67330 Frekvenca
1 povsem neustrezno 96
2 neustrezno 172
3 delno, delno 419
4 ustrezno 160
5 povsem ustrezno 35
8 ni bilo pritiskov 24
9 ne vem, b.o. 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V303A Vojska naj varuje državo. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

a) Vojska naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem.

Vrednost 68329 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 12
2 se ne strinjam 24
3 niti-niti 66
4 strinjam se 344
5 v celoti se strinjam 526
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303B Vojska naj sodeluje pri gradnji cest. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

b) Vojska naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in drugih javnih delih.

Vrednost 69328 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 165
2 se ne strinjam 198
3 niti-niti 192
4 strinjam se 250
5 v celoti se strinjam 158
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303C Vojska naj vzgaja mladino. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

c) Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem duhu.

Vrednost 70327 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 121
2 se ne strinjam 140
3 niti-niti 187
4 strinjam se 308
5 v celoti se strinjam 191
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303D Vojska naj pomaga pri naravnih nesrečah. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

d) Vojska naj pomaga v primeru naravnih, ekoloških in drugih nesreč.

Vrednost 71326 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 8
2 se ne strinjam 5
3 niti-niti 45
4 strinjam se 341
5 v celoti se strinjam 580
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303E Če se zdi potrebno naj vojska prevzame državno oblast. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

e) Če se zdi to potrebno, naj vojska prevzame državno oblast v svoje roke?

Vrednost 72325 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 418
2 se ne strinjam 263
3 niti-niti 117
4 strinjam se 89
5 v celoti se strinjam 48
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303F Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

f) Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost.

Vrednost 73324 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 10
2 se ne strinjam 14
3 niti-niti 56
4 strinjam se 374
5 v celoti se strinjam 515
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303G Vojska naj sodeluje v mednarodnih operacijah. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

g) Vojska naj sodeluje v mednarodnih mirovnih in humanitarnih operacijah.

Vrednost 74323 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 49
2 se ne strinjam 45
3 niti-niti 136
4 strinjam se 390
5 v celoti se strinjam 337
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303H Vojska naj v času večjih stavk nadomešča delavce. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

h) Vojska naj v času večjih stavk nadomešča stavkajoče delavce.

Vrednost 75322 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 479
2 se ne strinjam 261
3 niti-niti 104
4 strinjam se 65
5 v celoti se strinjam 38
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303I Vojska naj pomaga policiji pri zagotavljanju reda. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

i) Vojska naj pomaga policiji pri zagotavljanju reda in varnosti.

Vrednost 76321 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 136
2 se ne strinjam 101
3 niti-niti 184
4 strinjam se 352
5 v celoti se strinjam 192
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303J Vojska naj pomaga policiji pri varovanju meje. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

j) Vojska naj pomaga policiji pri varovanju meje pred prehodi ilegalcev.

Vrednost 77320 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 87
2 se ne strinjam 75
3 niti-niti 126
4 strinjam se 396
5 v celoti se strinjam 280
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303K Vojska naj se bori proti terorizmu. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

k) Vojska naj se bori proti terorizmu.

Vrednost 78319 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 45
2 se ne strinjam 40
3 niti-niti 108
4 strinjam se 400
5 v celoti se strinjam 366
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304 SV naj v primeru večje naravne nesreče...

v3.04 Ali naj Slovenska vojska v primeru večje naravne nesreče: (en odgovor)

Vrednost 79318 Frekvenca
1 sama takoj priskoči na pomoč 612
2 počaka na poziv civilnih oblasti 320
3 reševanje prepusti civilni zaščiti 35
9 ne vem, b.o. 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V305 Podpirate sodelovanje slo v mednarodnih mirovnih operacijah?

v3.05 Ali podpirate sodelovanje slovenske države v mednarodnih mirovnih operacijah ali ne? (en odgovor)

Vrednost 80317 Frekvenca
1 da, podpiram 574
2 ne, ne podpiram 285
9 ne vem, b.o. 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306A sodelovanje v mirovnih operacijah - s poklicnimi vojaki v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) s poklicnimi vojaki

Vrednost 81316 Frekvenca
1 da 540
2 ne 38
9 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
578 424

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306B sodelovanje v mirovnih operacijah - s civilnim osebjem v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) s civilnim osebjem (uradniki, mirovni nadzorniki, opazovalci ipd.)

Vrednost 82315 Frekvenca
1 da 351
2 ne 207
9 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
558 444

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306C sodelovanje v mirnovnih operacijah - z vojaki, ki prostovoljno služijo v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) z vojaki, ki prostovoljno služijo vojaški rok

Vrednost 83314 Frekvenca
1 da 299
2 ne 266
9 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
565 437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306D sodelovanje v mirnovnih operacijah - z vojaki v rezervni sestavi v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) s prostovoljci izmed vojakov v rezervni sestavi (rezervisti)

Vrednost 84313 Frekvenca
1 da 254
2 ne 297
9 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
551 451

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306E sodelovanje v mirovnih operacijah - finančno oziroma materialno v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) finančno oziroma materialno

Vrednost 85312 Frekvenca
1 da 346
2 ne 197
9 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 408
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
543 459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306F sodelovanje v mirovnih operacijah - z zagotavljanjem prehoda mirovnim silam v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) z zagotavljanjem prehoda mirovnim silam preko slovenskega ozemlja in zračnega prostora

Vrednost 86311 Frekvenca
1 da 447
2 ne 100
9 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
547 455

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306G sodelovanje v mirovnih operacijah - s policisti v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

g) s policisti

Vrednost 87310 Frekvenca
1 da 362
2 ne 198
9 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
560 442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306H sodelovanje v mirnovnih operacijah - z gasilci v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

h) z gasilci

Vrednost 88309 Frekvenca
1 da 314
2 ne 246
9 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
560 442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306I sodelovanje v mirovnih operacijah - s pripadniki nevladnih organizacij v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

i) s pripadniki nevladnih organizacij

Vrednost 89308 Frekvenca
1 da 274
2 ne 251
9 ne vem, b.o. 71
Sysmiss 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
525 477

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306J sodelovanje v mirovnih operacijah - z zdravstvenim osebjem v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

j) z zdravstvenim osebjem

Vrednost 90307 Frekvenca
1 da 504
2 ne 69
9 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
573 429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306K sodelovanje v mirovnih operacijah - z urjenjem tujih vojakov na svojih tleh v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

k) z urjenjem tujih vojakov ali policistov na svojih tleh

Vrednost 91306 Frekvenca
1 da 317
2 ne 225
9 ne vem, b.o. 55
Sysmiss 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
542 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V307_1 na mirovne operacije v države na ozemlju bivše YU v3.07 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije? (možnih je več odgovorov)

a) v države na ozemlju bivše Jugoslavije

Vrednost 92305 Frekvenca
1 ne izbere 69
3 izbere 398
9 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V307_2 na mirovne operacije v Afganistan v3.07 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije? (možnih je več odgovorov)

b) v Afganistan

Vrednost 93304 Frekvenca
1 ne izbere 366
3 izbere 101
9 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V307_3 na mirovne operacije v Irak v3.07 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije? (možnih je več odgovorov)

c) v Irak

Vrednost 94303 Frekvenca
1 ne izbere 380
3 izbere 87
9 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V307_4 na mirovne operacije v afriške države v3.07 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije? (možnih je več odgovorov)

d) v afriške države

Vrednost 95302 Frekvenca
1 ne izbere 332
3 izbere 135
9 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V307_5 na mirovne operacije na Bližnji vzhod v3.07 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije? (možnih je več odgovorov)

e) na Bližnji vzhod (npr. Palestina, Libanon)

Vrednost 96301 Frekvenca
1 ne izbere 355
3 izbere 112
9 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V308A sodelovanje SV v humanitarnih operacijah, brez orožja v3.08 Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) v humanitarnih operacijah, brez orožja

Vrednost 97300 Frekvenca
1 da 885
2 ne 79
9 ne vem, b.o. 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V308B sodelovanje SV v operacijah za vzdrževanje miru v3.08 Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) v operacijah za vzdrževanje miru, kjer se orožje lahko uporabi samo v samoobrambi

Vrednost 98299 Frekvenca
1 da 759
2 ne 176
9 ne vem, b.o. 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V308C sodelovanje SV v bojnih operacijah za vzpostavitev miru v3.08 Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) v bojnih operacijah za vzpostavitev miru

Vrednost 99298 Frekvenca
1 da 365
2 ne 535
9 ne vem, b.o. 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V309 So poklicni vojaki SV dolžni sodelovati v vojaških operacijah v tujini?

v3.09 Kaj menite, ali so poklicni vojaki SV dolžni ali niso dolžni sodelovati v vojaških operacijah v tujini? (en odgovor)

Vrednost 100297 Frekvenca
1 so dolžni, če vlada tako odloči 380
2 sodelovanje lahko odklonijo 526
9 ne vem, b.o. 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V310 Bi Slo morala umakniti svoje pripadnike mirovnih sil če bi prišlo do žrtev?

v3.10 Ali bi po vašem mnenju Slovenija morala umakniti svoje pripadnike mirovnih sil iz operacije v tujini, če bi med njimi prišlo do žrtev? (en odgovor)

Vrednost 101296 Frekvenca
1 da 668
2 ne 210
9 ne vem, b.o. 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V311_1 vojaki na mirovne operacije - ker s tem zagotavlja tudi vojaško varnost Slo v3.11 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (možnih je več odgovorov)

a) ker s tem zagotavlja tudi vojaško varnost Slovenije

Vrednost 102295 Frekvenca
1 ne izbere 610
3 izbere 260
9 ne vem, b.o. 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V311_2 vojaki na mirovne operacije - ker s tem preprečuje ponovni izbruh konfliktov v3.11 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (možnih je več odgovorov)

b) ker s tem preprečuje ponovni izbruh konfliktov

Vrednost 103294 Frekvenca
1 ne izbere 540
3 izbere 330
9 ne vem, b.o. 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V311_3 vojaki na mirovne operacije - ker so tam slovenski gospodarski interesi v3.11 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (možnih je več odgovorov)

c) ker so tam slovenski gospodarski interesi

Vrednost 104293 Frekvenca
1 ne izbere 559
3 izbere 311
9 ne vem, b.o. 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V311_4 vojaki na mirovne operacije - ker s tem zagotavlja svojo notranjo varnost v3.11 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (možnih je več odgovorov)

d) ker s tem zagotavlja svojo notranjo varnost (preprečuje prihod ilegalnih priseljencev, mednarodni terorizem, organiziran kriminal)

Vrednost 105292 Frekvenca
1 ne izbere 640
3 izbere 230
9 ne vem, b.o. 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V311_5 vojaki na mirovne operacije - ker s tem skrbi za svoj mednarodni ugled v3.11 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (možnih je več odgovorov)

e) ker s tem skrbi za svoj mednarodni ugled

Vrednost 106291 Frekvenca
1 ne izbere 557
3 izbere 313
9 ne vem, b.o. 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V311_6 vojaki na mirovne operacije - ker to zahteva zveza NATO v3.11 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (možnih je več odgovorov)

f) ker to zahteva zveza NATO

Vrednost 107290 Frekvenca
1 ne izbere 503
3 izbere 367
9 ne vem, b.o. 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V311_7 vojaki na mirovne operacije - ker želi pomagati državam nekdanje YU v3.11 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (možnih je več odgovorov)

g) ker želi pomagati državam nekdanje Jugoslavije

Vrednost 108289 Frekvenca
1 ne izbere 524
3 izbere 346
9 ne vem, b.o. 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V312 Bi naša država sodelovala pri urjenju iraških varnostnih sil?

v3.12 Ali podpirate možnost, da bi naša država sodelovala pri urjenju iraških varnostnih sil? (en odgovor)

Vrednost 109288 Frekvenca
1 da, znotraj Iraka 89
2 da, vendar ne na ozemlju Iraka 203
3 ne 584
9 ne vem, b.o. 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V313 Obrambni izdatki v Slo naj bi bili v prihodnje...:

v3.13 Ali naj bi bili obrambni izdatki v Sloveniji v prihodnje po vašem mnenju: (en odgovor)

Vrednost 110287 Frekvenca
1 večji kot doslej 114
2 enaki kot doslej 450
3 manjši kot doslej 328
9 ne vem, b.o. 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V314 Kaj je po vašem mnenju prednostna naloga SV?

v3.14 Kaj je po vašem mnenju prednostna naloga Slovenske vojske, za katero bi moralo biti namenjenega največ denarja, materialnih sredstev in kadrov? Izberite eno nalogo.

Vrednost 111286 Frekvenca
1 zagotavljanje vojaške obrambe Slovenije 232
2 izpolnjevanje mednarodnih obveznosti 54
3 sodelovanje v nalogah zaščite in reševanja v Slo 227
4 vojaško izobraževanje in usposabljanje 82
5 sodelovanje s policijo pri varovanju državne meje 40
8 vse naloge so enako pomembne 264
9 ne vem, b.o. 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V315 Kdor poklicno opravlja vojaško službo v SV, ne sme biti član političnih strank.

v3.15 Velja, da kdor poklicno opravlja vojaško službo v slovenski vojski, ne sme biti član političnih strank. Ali to prepoved odobravate, ali ne odobravate? (en odgovor)

Vrednost 112285 Frekvenca
1 da, odobravam 614
2 ne, ne odobravam 263
9 ne vem, b.o. 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V316 Bo Slo v prihodnosti še potrebovala vojsko?

v3.16 Koliko verjetno je, da bo Slovenija v prihodnosti še potrebovala vojsko? (en odgovor)

Vrednost 113284 Frekvenca
1 zelo verjetno 108
2 verjetno 356
3 malo verjetno 423
4 sploh ni verjetno 55
9 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V317A Slo sistem zaščite - potres v Posočju leta 2004 v3.17 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih: (en odgovor v vsaki vrsti)

a) potres v Posočju leta 2004

Vrednost 114283 Frekvenca
1 zelo neuspešno 45
2 neuspešno 179
3 niti, niti 320
4 uspešno 315
5 zelo uspešno 28
9 ne vem, b.o. 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V317B Slo sistem zaščite - požari v naravi poleti 2004 v3.17 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih: (en odgovor v vsaki vrsti)

b) požari v naravi poleti 2004

Vrednost 115282 Frekvenca
1 zelo neuspešno 15
2 neuspešno 81
3 niti, niti 260
4 uspešno 385
5 zelo uspešno 40
9 ne vem, b.o. 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V317C Slo sistem zaščite - neurja s točo in močan veter leta 2004 v3.17 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih: (en odgovor v vsaki vrsti)

c) neurja s točo in močan veter leta 2004

Vrednost 116281 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 neuspešno 177
3 niti, niti 298
4 uspešno 230
5 zelo uspešno 18
9 ne vem, b.o. 238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401A OVSE v4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate. (en odgovor v vsaki vrsti)

a) Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

Vrednost 117280 Frekvenca
1 sploh nič ne zaupam 37
2 le malo zaupam 292
3 precej zaupam 286
4 v celoti zaupam 55
8 ne poznam 206
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V401B Evropska unija v4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate. (en odgovor v vsaki vrsti)

b) Evropska unija

Vrednost 118279 Frekvenca
1 sploh nič ne zaupam 32
2 le malo zaupam 303
3 precej zaupam 427
4 v celoti zaupam 131
8 ne poznam 32
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V401C Zveza NATO v4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate. (en odgovor v vsaki vrsti)

c) Zveza NATO

Vrednost 119278 Frekvenca
1 sploh nič ne zaupam 99
2 le malo zaupam 329
3 precej zaupam 363
4 v celoti zaupam 108
8 ne poznam 29
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V401D OZN v4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate. (en odgovor v vsaki vrsti)

d) Organizacija združenih narodov (OZN)

Vrednost 120277 Frekvenca
1 sploh nič ne zaupam 42
2 le malo zaupam 282
3 precej zaupam 403
4 v celoti zaupam 132
8 ne poznam 49
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V401E Svet Evrope v4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate. (en odgovor v vsaki vrsti)

e) Svet Evrope

Vrednost 121276 Frekvenca
1 sploh nič ne zaupam 33
2 le malo zaupam 255
3 precej zaupam 369
4 v celoti zaupam 80
8 ne poznam 136
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V402 Je za Slovenijo članstvo v EU ...

v4.02 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v EU ... (en odgovor)

Vrednost 122275 Frekvenca
1 koristno 633
2 ni koristno 115
9 ne vem, b.o. 254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V403 Je za Slovenijo članstvo v NATO ...

v4.03 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v NATO ...: (en odgovor)

Vrednost 123274 Frekvenca
1 koristno 511
2 ni koristno 199
9 ne vem, b.o. 292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
710 292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V404A NATO povečal ugled Slo v mednarodni skupnosti v4.04 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne strinjate, 4 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

a) povečal se je ugled Slovenije v mednarodni skupnosti

Vrednost 124273 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 57
2 se ne strinjam 181
3 se strinjam 510
4 popolnoma se strinjam 141
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V404B z NATO je omejena suverenost Slo v4.04 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne strinjate, 4 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

b) s članstvom v NATO je omejena suverenost Slovenije

Vrednost 125272 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 67
2 se ne strinjam 269
3 se strinjam 397
4 popolnoma se strinjam 77
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V404C slo oborožene sile imajo z NATO dostop do sodobnejšega orožja v4.04 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne strinjate, 4 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

c) slovenske oborožene sile imajo lažji dostop do sodobnejšega orožja

Vrednost 126271 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 37
2 se ne strinjam 138
3 se strinjam 490
4 popolnoma se strinjam 158
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V404D članstvo v NATO olajšuje delovanje Slo v EU v4.04 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne strinjate, 4 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

d) članstvo olajšuje delo- vanje Slovenije v EU

Vrednost 127270 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 46
2 se ne strinjam 159
3 se strinjam 486
4 popolnoma se strinjam 130
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V404E slo oborožene sile so z NATO postale bolj učinkovite v4.04 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne strinjate, 4 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

e) slovenske oborožene sile so z vstopom v NATO postale bolj učinkovite

Vrednost 128269 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 53
2 se ne strinjam 231
3 se strinjam 375
4 popolnoma se strinjam 113
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V404G z NATO se je okrepila vojaška varnost Slo v4.04 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne strinjate, 4 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

g) okrepila se je vojaška varnost Slovenije

Vrednost 129268 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 42
2 se ne strinjam 147
3 se strinjam 485
4 popolnoma se strinjam 165
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V404H slo podjetja lahko sodelujejo projektih NATO v4.04 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne strinjate, 4 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

h) slovenska podjetja lahko sodelujejo v vojaških projektih držav članic NATO

Vrednost 130267 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 46
2 se ne strinjam 158
3 se strinjam 387
4 popolnoma se strinjam 94
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
685 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V405A uporaba slo zračnega prostora za prelete NATO letal v4.05 Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATO? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate. (en odgovor v vsaki vrsti)

a) uporaba slovenskega zračnega prostora za prelete NATO-vih letal

Vrednost 131266 Frekvenca
1 v celoti nasprotujem 114
2 v glavnem nasprotujem 228
3 v glavnem podpiram 400
4 v celoti podpiram 154
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V405B sodelovanje enot SV v obrambi drugih članic NATO v4.05 Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATO? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate. (en odgovor v vsaki vrsti)

b) sodelovanje enot slovenske vojske v obrambi drugih članic NATO

Vrednost 132265 Frekvenca
1 v celoti nasprotujem 104
2 v glavnem nasprotujem 266
3 v glavnem podpiram 402
4 v celoti podpiram 91
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V405C namestitev enot NATO v Slo v4.05 Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATO? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate. (en odgovor v vsaki vrsti)

c) namestitev enot NATO v Sloveniji

Vrednost 133264 Frekvenca
1 v celoti nasprotujem 240
2 v glavnem nasprotujem 363
3 v glavnem podpiram 227
4 v celoti podpiram 54
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V405D izvajanje vaj sil NATO na ozemlju Slo v4.05 Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATO? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate. (en odgovor v vsaki vrsti)

d) izvajanje vaj sil NATO na ozemlju Slovenije

Vrednost 134263 Frekvenca
1 v celoti nasprotujem 220
2 v glavnem nasprotujem 325
3 v glavnem podpiram 274
4 v celoti podpiram 62
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V405E zaradi NATO izdatno povečanje obrambnih izdatkov v4.05 Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATO? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate. (en odgovor v vsaki vrsti)

e) izdatno povečanje obrambnih izdatkov

Vrednost 135262 Frekvenca
1 v celoti nasprotujem 372
2 v glavnem nasprotujem 392
3 v glavnem podpiram 112
4 v celoti podpiram 23
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V405F zaradi NATO namestitev jedrskega orožja na ozemlju Slo v4.05 Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATO? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate. (en odgovor v vsaki vrsti)

f) namestitev jedrskega orožja na ozemlju Slovenije

Vrednost 136261 Frekvenca
1 v celoti nasprotujem 772
2 v glavnem nasprotujem 125
3 v glavnem podpiram 16
4 v celoti podpiram 9
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V406 Kako bi zagotovili varnost zračnega prostora?

v4.06 Slovenija nima letal, s katerimi bi varovala svoj zračni prostor. Kako bi bilo po vašem mnenju najbolje zagotoviti varnost zračnega prostora? (en odgovor)

Vrednost 137260 Frekvenca
1 to naj zagotovijo druge države NATO s svojimi letali 622
2 Slo naj sama nabavi ustrezna letala 218
9 ne vem, b.o. 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V407 Kaj je najbolj pomembno za zoperstavljanje mednarodnemu terorizmu?

v4.07 Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno za učinkovito zoperstavljanje mednarodnemu terorizmu? (en odgovor!)

Vrednost 138259 Frekvenca
1 učinkovita obveščevalna dejavnost 215
2 uporaba vojaške sile 47
3 odpravljanje vzrokov terorizma 516
4 uporaba diplomacije 94
5 uporaba policijskih sil 27
9 ne vem, b.o. 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501 Koliko vas zanimajo informacije o vojski in nacionalni varnosti?

v5.01 Koliko vas zanimajo informacije o vojski in nacionalni varnosti? (en odgovor)

Vrednost 139258 Frekvenca
1 to me zelo zanima 73
2 to me še kar zanima 304
3 to me bolj malo zanima 365
4 to me sploh ne zanima 237
9 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V502A s političnim sistemom RS v5.02 V kolikšni meri ste seznanjeni: (en odgovor v vsaki vrsti)

a) s političnim sistemom Republike Slovenije

Vrednost 140257 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen 62
2 v glavnem nisem 163
3 niti-niti 296
4 v glavnem sem 398
5 v celoti sem seznanjen 62
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V502B s politično ureditvijo EU v5.02 V kolikšni meri ste seznanjeni: (en odgovor v vsaki vrsti)

b) s politično ureditvijo Evropske unije

Vrednost 141256 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen 82
2 v glavnem nisem 258
3 niti-niti 362
4 v glavnem sem 246
5 v celoti sem seznanjen 19
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V502C s sistemom nacionalne varnosti RS v5.02 V kolikšni meri ste seznanjeni: (en odgovor v vsaki vrsti)

c) s sistemom nacionalne varnosti Republike Slovenije

Vrednost 142255 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen 69
2 v glavnem nisem 248
3 niti-niti 391
4 v glavnem sem 231
5 v celoti sem seznanjen 16
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V502D s sodelovanjem SV v mirovnih operacijah v5.02 V kolikšni meri ste seznanjeni: (en odgovor v vsaki vrsti)

d) s sodelovanjem Slovenske vojske v mirovnih operacijah

Vrednost 143254 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen 76
2 v glavnem nisem 229
3 niti-niti 369
4 v glavnem sem 266
5 v celoti sem seznanjen 21
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V502E z mednarodnimi varnostnimi org. v5.02 V kolikšni meri ste seznanjeni: (en odgovor v vsaki vrsti)

e) z mednarodnimi varnostnimi organizacijami (OZN, NATO, OVSE...)

Vrednost 144253 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen 100
2 v glavnem nisem 256
3 niti-niti 360
4 v glavnem sem 230
5 v celoti sem seznanjen 12
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V502F z reševanjem sodobnih oboroženih konfliktov v5.02 V kolikšni meri ste seznanjeni: (en odgovor v vsaki vrsti)

f) z reševanjem sodobnih oboroženih konfliktov

Vrednost 145252 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen 114
2 v glavnem nisem 270
3 niti-niti 320
4 v glavnem sem 220
5 v celoti sem seznanjen 15
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V503 Kako ste seznanjeni z nalogami in delovanjem SV?

v5.03 V kolikšni meri ste seznanjeni z nalogami in delovanjem Slovenske vojske? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 zelo slabo seznanjenost in 10 zelo dobro seznanjenost.

Vrednost 146251 Frekvenca
1 zelo slabo 103
2 2 89
3 3 150
4 4 143
5 5 230
6 6 110
7 7 82
8 8 42
9 9 10
10 zelo dobro sem seznanjen 23
99 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V504_1 informacije o SV - iz radijskih oddaj v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

a) iz radijskih oddaj

Vrednost 147250 Frekvenca
1 ne izbere 708
3 izbere 261
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V504_2 informacije o SV - iz televizijskih oddaj v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

b) iz televizijskih oddaj

Vrednost 148249 Frekvenca
1 ne izbere 160
3 izbere 809
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V504_3 informacije o SV - prek interneta v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

c) prek interneta

Vrednost 149248 Frekvenca
1 ne izbere 894
3 izbere 75
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V504_4 informacije o SV - iz časopisov in revij v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

d) iz časopisov in revij

Vrednost 150247 Frekvenca
1 ne izbere 491
3 izbere 478
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V504_5 informacije o SV - iz filmov v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

e) iz filmov

Vrednost 151246 Frekvenca
1 ne izbere 930
3 izbere 39
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V504_6 informacije o SV - iz strokovnih revij v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

f) iz strokovnih revij (Obramba, Slovenska vojska)

Vrednost 152245 Frekvenca
1 ne izbere 871
3 izbere 98
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V504_7 informacije o SV - od prijateljev, sorodnikov in znancev v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

g) od prijateljev, sorodnikov in znancev

Vrednost 153244 Frekvenca
1 ne izbere 756
3 izbere 213
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V504_8 informacije o SV - od sodelavcev v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

h) od sodelavcev

Vrednost 154243 Frekvenca
1 ne izbere 916
3 izbere 53
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V504_9 informacije o SV - drugje v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

i) drugje

Vrednost 155242 Frekvenca
1 ne izbere 897
3 izbere 71
8 nikjer 24
9 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V505_1 poklicni vojak - oče/mati v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

a) oče/mati

Vrednost 156241 Frekvenca
1 ne izbere 272
3 izbere 1
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V505_2 poklicni vojak - brat/sestra v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

b) brat/sestra

Vrednost 157240 Frekvenca
1 ne izbere 263
3 izbere 10
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V505_3 poklicni vojak - sorodnik/sorodnica v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

c) sorodnik/sorodnica

Vrednost 158239 Frekvenca
1 ne izbere 189
3 izbere 84
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V505_4 poklicni vojak - prijatelj/prijateljica v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

d) moj prijatelj/prijatelji

Vrednost 159238 Frekvenca
1 ne izbere 168
3 izbere 105
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V505_5 poklicni vojak - fant/dekle v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

e) fant/dekle

Vrednost 160237 Frekvenca
1 ne izbere 273
3 izbere 0
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V505_6 poklicni vojak - znanec/znanka v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

f) znanec/znanka

Vrednost 161236 Frekvenca
1 ne izbere 189
3 izbere 84
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V505_7 poklicni vojak - otrok v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

g) moj otrok

Vrednost 162235 Frekvenca
1 ne izbere 265
3 izbere 8
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V505_8 poklicni vojak - zakonec/partner v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

h) zakonec/partner

Vrednost 163234 Frekvenca
1 ne izbere 268
3 izbere 5
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V505_9 sam sem zaposlen v SV v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

i) sam sem zaposlen v SV

Vrednost 164233 Frekvenca
1 ne izbere 265
3 izbere 8
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V506_1 zanimanje za - sodelovanje SV v mirovnih operacijah v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

a) sodelovanje SV v mirovnih operacijah

Vrednost 165232 Frekvenca
1 ne izbere 447
3 izbere 264
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V506_2 zanimanje za - nepravilnosti in afere v SV v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

b) nepravilnosti in "afere" v SV

Vrednost 166231 Frekvenca
1 ne izbere 554
3 izbere 157
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V506_3 zanimanje za - usposabljanje pripadnikov SV v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

c) izobraževanje in usposabljanje pripadnikov SV

Vrednost 167230 Frekvenca
1 ne izbere 433
3 izbere 278
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V506_4 zanimanje za - odprava obveznosti in prehod na poklicno vojsko v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

d) odprava vojaške obveznosti in prehod na poklicno vojsko

Vrednost 168229 Frekvenca
1 ne izbere 500
3 izbere 211
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V506_5 zanimanje za - delovanje SV ob nesrečah v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

e) delovanje SV ob naravnih in drugih nesrečah

Vrednost 169228 Frekvenca
1 ne izbere 372
3 izbere 339
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V506_6 zanimanje za - možnost zaposlovanja v SV v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

f) možnost zaposlovanja v SV

Vrednost 170227 Frekvenca
1 ne izbere 536
3 izbere 175
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V506_7 zanimanje za - poraba denarja za potrebe SV v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

g) poraba denarja za potrebe SV

Vrednost 171226 Frekvenca
1 ne izbere 395
3 izbere 316
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V506_8 zanimanje za - vojaška tehnika SV v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

h) vojaška tehnika SV

Vrednost 172225 Frekvenca
1 ne izbere 497
3 izbere 214
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V507 Kako po vašem mnenju deluje SV?

v5.07 Kako po vašem mnenju deluje Slovenska vojska? (en odgovor)

Vrednost 173224 Frekvenca
1 zelo slabo 5
2 slabo 31
3 niti, niti 323
4 dobro 494
5 zelo dobro 29
9 ne vem, b.o. 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V508 Kakšen ugled ima po vašem mnenju SV?

v5.08 Kakšen ugled ima po vašem mnenju v naši državi Slovenska vojska? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 zelo majhen ugled in 10 zelo velik ugled.

Vrednost 174223 Frekvenca
1 zelo majhen ugled 9
2 2 9
3 3 54
4 4 88
5 5 239
6 6 155
7 7 172
8 8 136
9 9 44
10 zelo velik ugled 38
99 ne vem, b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10