Slovensko javno mnenje 2005/2: Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM052
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM052_V1
Main author(s):
 • Jelušič, Ljubica
 • Malnar, Brina
Co-workers:
 • Malešič, Marjan
 • Vegič, Vinko
 • Garb, Maja
 • Kopač, Erik
 • Svete, Uroš
 • Prebilič, Vladimir
 • Grošelj, Klemen
 • Juvan, Jelena
 • Toš, Niko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Univerza v Ljubljani
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani

Place; date:

Ljubljana, Slovenija; 2005

Funding agency:

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

  Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

Study Content

Keywords:

ogrožanje varnosti, družbeni in politični položaj, varnost, uničevanje okolja, naravne in tehnološke nesreče, vojaške grožnje s strani drugih držav, zaostajanje na področju znanosti in tehnologije, razprodaja državnega premoženja, prometne nesreče, kriminal, mamila, begunci in ilegalni priseljenci, spori, gospodarski problemi, terorizem, nacionalizem, nestabilnost, konflikti, brezposelnost, nalezljive bolezni, samomori, revščina, življenjski standard, varnostna kultura, državljanska vzgoja, uporabo vojaške sile, varnostni sistem Slovenije, suverenost, naloge vojske, mednarodne mirovne operacije, sistem zaščite, reševanja in pomoči, varnostne integracije v Evropi, članstvo v EU, članstvo v NATO, varnost zračnega prostora, vojaški poklic, volilne preference, volilna udeležba, politični problemi, delovanje vlade, zadovoljstvo z demokracijo, demonstracije, spoštovanje človekovih pravic, korupcija

Keywords ELSST:
VOLITVE , DEMOKRACIJA, MEDNARODNA POLITIKA, MIR, MIROVNE SILE, DRŽAVNA VARNOST, VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA DRŽAVE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
mednarodni odnosi
varnost
varnostni sistem Slovenije
vojska
EU/NATO
volitve


Abstract:

Raziskava je del vseevropskega projekta katerega namen je beleženje družbenih sprememb skozi čas. Tematsko se raziskava osredotoča predvsem na problematiko nacionalne in mednarodne varnosti. Vprašalnik je sestavljen iz šestih sklopov. V prvem najdemo vprašanja o ogrožanju varnosti. Drugi blok je namenjen varnostni kulturi in med drugim vključuje vprašanja o vedenju v primeru oborožene agresije, šolski predmet državljanske vzgoje in upravičljivih razlogih za uporabo vojaške sile. Naslednji sklop prinaša vprašanja o varnostnem sistemu RS, vlogi pri ohranjanju suverenosti in neodvisnosti, nalogah vojske in sodelovanju v mednarodnih operacijah. Četrti del vprašalnika je namenjen varnostnim integraciijam v Evropi. Respondenti najprej svoje ocenijo zaupanje v določene mednarodne institucije in stališče do članstva v EU in NATO. Nato sledijo vprašanja o odnosu do vojaškega poklica. Sledi obsežen demografski blok, ki ga zaključujejo vprašanja, s katerimi anketiranci ocenijo svoje latnosti. Sorodne raziskave: ADP - IDNo: SJM941, ADP - IDNo: SJM945, ADP - IDNo: SJM951, ADP - IDNo: SJM962, ADP - IDNo: SJM991, ADP - IDNo: SJM992, ADP - IDNo: SJM013, ADP - IDNo: SJM033.

Methodology


Collection date: 17. marec 2005 - 25. april 2005
Date of production: 2005
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM052 - Slovensko javno mnenje 2005/2 [datoteka podatkov], 2011

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 382
 • number of units: 1002

Version: 2

Variable list

ID id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0 1 1002 501.5 289.397

Valid range from 1 to 1002

REGST registrska stevilka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0 1 995 500.025 287.478

Valid range from 1 to 995

URA1 začetek ura

Value 31 Frequency
7 6
8 30
9 53
10 92
11 55
12 42
13 46
14 78
15 100
16 133
17 157
18 113
19 57
20 25
21 3
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 12

Valid range from 7 to 21

ID id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0 1 1002 501.5 289.397

Valid range from 1 to 1002

REGST registrska stevilka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0 1 995 500.025 287.478

Valid range from 1 to 995

URA1 začetek ura

Value 3394 Frequency
7 6
8 30
9 53
10 92
11 55
12 42
13 46
14 78
15 100
16 133
17 157
18 113
19 57
20 25
21 3
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 12

Valid range from 7 to 21

MIN1 začetek min

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 12 0 59 19.454 17.738

Valid range from 0 to 59

V101 Se počutite varno ali ogroženo?

v1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

Value 5392 Frequency
1 varno 820
2 ogroženo 94
9 ne vem, b.o. 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 88

Valid range from 1 to 2

V102A varnost Slo ogroža - uničevanje okolja v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

a) uničevanje okolja

Value 6391 Frequency
1 sploh ne 34
2 malo 169
3 srenje 480
4 zelo močno 293
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 26

Valid range from 1 to 4

V102B varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreče v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

b) naravne in tehnološke nesreče

Value 7390 Frequency
1 sploh ne 56
2 malo 310
3 srenje 440
4 zelo močno 159
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 37

Valid range from 1 to 4

V102C varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugih držav v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

c) vojaške grožnje s strani drugih držav

Value 8389 Frequency
1 sploh ne 498
2 malo 295
3 srenje 117
4 zelo močno 38
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 54

Valid range from 1 to 4

V102D varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehnologije v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

d) zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

Value 9388 Frequency
1 sploh ne 149
2 malo 259
3 srenje 388
4 zelo močno 136
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 70

Valid range from 1 to 4

V102E varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premoženja v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

e) razprodaja državnega premoženja

Value 10387 Frequency
1 sploh ne 82
2 malo 195
3 srenje 313
4 zelo močno 319
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 93

Valid range from 1 to 4

V102F varnost Slo ogroža - prometne nesreče v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

f) prometne nesreče

Value 11386 Frequency
1 sploh ne 57
2 malo 156
3 srenje 378
4 zelo močno 382
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 29

Valid range from 1 to 4

V102G varnost Slo ogroža - kriminal v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

g) kriminal

Value 12385 Frequency
1 sploh ne 24
2 malo 147
3 srenje 422
4 zelo močno 389
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 20

Valid range from 1 to 4

V102H varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

h) mamila, narkotiki

Value 13384 Frequency
1 sploh ne 29
2 malo 150
3 srenje 380
4 zelo močno 411
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 32

Valid range from 1 to 4

V102I varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

i) begunci in ilegalni priseljenci

Value 14383 Frequency
1 sploh ne 140
2 malo 345
3 srenje 342
4 zelo močno 132
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 43

Valid range from 1 to 4

V102J varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami v1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

j) spori s sosednjimi državami

Value 15382 Frequency
1 sploh ne 194
2 malo 377
3 srenje 296
4 zelo močno 88
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 47

Valid range from 1 to 4

V103A varnost Slo ogroža - gospodarski problemi v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) gospodarski problemi

Value 16381 Frequency
1 sploh ne 58
2 malo 235
3 srenje 447
4 zelo močno 210
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 52

Valid range from 1 to 4

V103B varnost Slo ogroža - terorizem v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) terorizem

Value 17380 Frequency
1 sploh ne 391
2 malo 342
3 srenje 151
4 zelo močno 73
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 45

Valid range from 1 to 4

V103C varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) skrajni nacionalizem

Value 18379 Frequency
1 sploh ne 212
2 malo 387
3 srenje 218
4 zelo močno 61
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 124

Valid range from 1 to 4

V103D varnsot Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) notranjepolitična nestabilnost

Value 19378 Frequency
1 sploh ne 157
2 malo 294
3 srenje 344
4 zelo močno 109
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 98

Valid range from 1 to 4

V103E varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje YU v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

Value 20377 Frequency
1 sploh ne 232
2 malo 346
3 srenje 279
4 zelo močno 77
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 68

Valid range from 1 to 4

V103F varnost Slo ogroža - brezposelnost v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) brezposelnost

Value 21376 Frequency
1 sploh ne 36
2 malo 145
3 srenje 338
4 zelo močno 455
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 28

Valid range from 1 to 4

V103G varnost Slo ogroža - nalezljive bolezni v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

g) nalezljive bolezni AIDS ipd.

Value 22375 Frequency
1 sploh ne 180
2 malo 414
3 srenje 257
4 zelo močno 94
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 57

Valid range from 1 to 4

V103H varnost Slo ogroža - samomori v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

h) samomori

Value 23374 Frequency
1 sploh ne 98
2 malo 261
3 srenje 363
4 zelo močno 240
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 40

Valid range from 1 to 4

V103I varnost Slo ogroža - revščina v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

i) revščina

Value 24373 Frequency
1 sploh ne 35
2 malo 195
3 srenje 430
4 zelo močno 317
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 25

Valid range from 1 to 4

V103J varnost Slo ogroža - zmanjševanje števila rojstev v1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ali je sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno? (en odgovor v vsaki vrsti)

j) zmanjševanje števila rojstev

Value 25372 Frequency
1 sploh ne 56
2 malo 160
3 srenje 343
4 zelo močno 403
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 40

Valid range from 1 to 4

V104 Problem brezposelnosti v Slo se bo...

v1.04 Ali pričakujete, da se bo v naslednjih letih problem brezposelnosti v Sloveniji povečal, zmanjšal, ali bo ostal enak? (en odgovor)

Value 26371 Frequency
1 povečal 584
2 ostal enak 262
3 zmanjšal 119
9 ne vem, b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 37

Valid range from 1 to 3

V105 Zivljenjski standard v Slo se bo...

v1.05 Ali pričakujete, da se bo v naslednjih letih življenjski standard v Sloveniji povišal, znižal, ali bo ostal enak? (en odgovor)

Value 27370 Frequency
1 povišal 194
2 ostal enak 352
3 znižal 420
9 ne vem, b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 36

Valid range from 1 to 3

V201_1 vradno tvegati za - enakost med spoloma v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

a) enakost med spoloma

Value 28369 Frequency
1 ne izbere 693
3 izbere 259
9 neodločen 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 50

Valid range from 1 to 3

V201_2 vredno tvegati za - zaščita okolja v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

b) zaščita okolja

Value 29368 Frequency
1 ne izbere 417
3 izbere 535
9 neodločen 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 50

Valid range from 1 to 3

V201_3 vredno tvegati za - svetovni mir v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

c) svetovni mir

Value 30367 Frequency
1 ne izbere 379
3 izbere 573
9 neodločen 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 50

Valid range from 1 to 3

V201_4 vredno tvegati za - boj proti rasizmu v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

d) boj proti rasizmu

Value 31366 Frequency
1 ne izbere 675
3 izbere 277
9 neodločen 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 50

Valid range from 1 to 3

V201_5 vredno tvegati za - obramba Slovenije v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

e) obramba Slovenije

Value 32365 Frequency
1 ne izbere 614
3 izbere 338
9 neodločen 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 50

Valid range from 1 to 3

V201_6 vredno tvegati za - versko prepričanje v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

f) versko prepričanje

Value 33364 Frequency
1 ne izbere 850
3 izbere 102
9 neodločen 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 50

Valid range from 1 to 3

V201_7 vredno tvegati za - združevanje Evrope v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

g) združevanje Evrope

Value 34363 Frequency
1 ne izbere 779
3 izbere 173
9 neodločen 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 50

Valid range from 1 to 3

V201_8 vredno tvegati za - boj proti revščini v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

h) boj proti revščini

Value 35362 Frequency
1 ne izbere 352
3 izbere 600
9 neodločen 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 50

Valid range from 1 to 3

V201_9 vredno tvegati za - svoboda posameznika v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

i) svoboda posameznika

Value 36361 Frequency
1 ne izbere 585
3 izbere 367
9 neodločen 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 50

Valid range from 1 to 3

V201_10 vredno tvegati za - človekove pravice v2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (možnih je več odgovorov)

j) človekove pravice

Value 37360 Frequency
1 ne izbere 380
3 izbere 572
9 neodločen 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 50

Valid range from 1 to 3

V202A podpis peticije v2.02 Ali ste že kdaj izražali svoje mnenje na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

a) s podpisom peticije

Value 38359 Frequency
1 sem že 316
2 nisem še 686
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V202B udeležba na demonstracijah v2.02 Ali ste že kdaj izražali svoje mnenje na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

b) z udeležbo na demonstracijah, protestih, stavkah

Value 39358 Frequency
1 sem že 154
2 nisem še 848
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V202C objava preko medijev v2.02 Ali ste že kdaj izražali svoje mnenje na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

c) z objavo preko medijev (npr. pisma bralcev)

Value 40357 Frequency
1 sem že 75
2 nisem še 927
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

V203 Kako bi se vedli v primeru oborožene agresije na Slo?

v2.03 Kako bi se vi osebno vedli v primeru oborožene agresije na Slovenijo? (en odgovor)

Value 41356 Frequency
1 boril bi se z orožjem 253
2 boril in upiral bi se na drug način 406
3 niti boril, niti upiral 162
9 ne vem, b.o. 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 181

Valid range from 1 to 3

V204 Če bi v vaši okolici želeli zgraditi vojaški objekt...

v2.04 Kako bi se odzvali, če bi v vaši neposredni okolici želeli zgraditi nov vojaški objekt? (en odgovor)

Value 42355 Frequency
1 bi nasprotoval 458
2 bi mi bilo vseeno 164
3 ne bi nasprotoval 284
9 ne vem, b.o. 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 96

Valid range from 1 to 3

V205 Če bi imeli možnost uvesti v SŠ nek predmet, za katerega bi se odločili?

v2.05 Če bi imeli možnost uvesti v srednje šole nek predmet, za katerega od ponujenih bi se najprej odločili? (en odgovor)

Value 43354 Frequency
1 mirovna vzgoja 72
2 obrambna vzgoja 29
3 vojaška vzgoja 16
4 zaščita in reševanje 140
5 verska vzgoja 54
6 človekoljubje 118
7 kultura miru in nenasilja 316
8 ekologija 182
9 ne vem, b.o. 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 75

Valid range from 1 to 8

V206 Bi morala Slo vlada uvesti v šole obvezen predmet državljanska vzgoja?

v2.06 Ali bi po vašem mnenju morala Slovenska vlada uvesti v šole obvezen predmet državljanska vzgoja, ali ne? (en odgovor)

Value 44353 Frequency
1 da 410
2 ne 419
9 ne vem, b.o. 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 173

Valid range from 1 to 2

V207A varnostne vsebine v osnovni šoli v2.07 Ali se vam zdi primerno vključevati varnostne vsebine na naslednjih stopnjah izobraževanja? (en odgovor v vsaki vrsti)

a)osnovna šola

Value 45352 Frequency
1 da 429
2 ne 454
9 ne vem, b.o. 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 119

Valid range from 1 to 2

V207B varnostne vsebine v srednji šoli v2.07 Ali se vam zdi primerno vključevati varnostne vsebine na naslednjih stopnjah izobraževanja? (en odgovor v vsaki vrsti)

b)srednja šola

Value 46351 Frequency
1 da 200
2 ne 695
9 ne vem, b.o. 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 107

Valid range from 1 to 2

V207C varnostne vsebine na visoki strokovni šoli, univerzi v2.07 Ali se vam zdi primerno vključevati varnostne vsebine na naslednjih stopnjah izobraževanja? (en odgovor v vsaki vrsti)

c)visoka strokovna šola, univerza

Value 47350 Frequency
1 da 359
2 ne 525
9 ne vem, b.o. 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 118

Valid range from 1 to 2

V208_1 upravičena uporaba vojaške sile - zaščita ekonomskih interesov v2.08 Kateri od navedenih motivov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? (možnih je več odgovorov)

a) zaščita ekonomskih interesov

Value 48349 Frequency
1 ne izbere 699
3 izbere 87
8 v nobenem primeru 154
9 neodločen 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 62

Valid range from 1 to 8

V208_2 upravičena uporaba vojaške sile - zaščita mednarodnega prava in reda v2.08 Kateri od navedenih motivov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? (možnih je več odgovorov)

b) zaščita mednarodnega prava in reda

Value 49348 Frequency
1 ne izbere 622
3 izbere 164
8 v nobenem primeru 154
9 neodločen 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 62

Valid range from 1 to 8

V208_3 upravičena uporaba vojaške sile - zaščita človekovih pravic in svoboščin v2.08 Kateri od navedenih motivov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? (možnih je več odgovorov)

c) zaščita človekovih pravic in svoboščin

Value 50347 Frequency
1 ne izbere 338
3 izbere 448
8 v nobenem primeru 154
9 neodločen 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 62

Valid range from 1 to 8

V208_4 upravičena uporaba vojaške sile - zaščita pred terorističnimi napadi v2.08 Kateri od navedenih motivov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? (možnih je več odgovorov)

d) zaščita pred terorističnimi napadi

Value 51346 Frequency
1 ne izbere 293
3 izbere 493
8 v nobenem primeru 154
9 neodločen 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 62

Valid range from 1 to 8

V208_5 upravičena uporaba vojaške sile - zagotovitev nacionalne neodvisnosti v2.08 Kateri od navedenih motivov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? (možnih je več odgovorov)

e) zagotovitev nacionalne neodvisnosti

Value 52345 Frequency
1 ne izbere 470
3 izbere 316
8 v nobenem primeru 154
9 neodločen 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 62

Valid range from 1 to 8

V208_6 upravičena uporaba vojaške sile - zagotovitev svobode veroizpovedi v2.08 Kateri od navedenih motivov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile? (možnih je več odgovorov)

f) zagotovitev svobode veroizpovedi

Value 53344 Frequency
1 ne izbere 697
3 izbere 89
8 v nobenem primeru 154
9 neodločen 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 62

Valid range from 1 to 8

V209A zaupa - družini in sorodnikom v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

a) družini in sorodnikom

Value 54343 Frequency
1 sploh nič 10
2 le malo 47
3 precej 227
4 v celoti 709
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 9

Valid range from 1 to 4

V209B zaupa - cerkvi in duhovnikom v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

b) cerkvi in duhovnikom

Value 55342 Frequency
1 sploh nič 336
2 le malo 396
3 precej 149
4 v celoti 74
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 47

Valid range from 1 to 4

V209D zaupa - tv, časopisom, radiu v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

d) televiziji, časopisom, radiu

Value 56341 Frequency
1 sploh nič 152
2 le malo 509
3 precej 283
4 v celoti 39
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 19

Valid range from 1 to 4

V209E zaupa - izobraževalnim ustanovam v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 57340 Frequency
1 sploh nič 40
2 le malo 197
3 precej 548
4 v celoti 180
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 37

Valid range from 1 to 4

V209I zaupa - Državnemu zboru v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

i) Državnemu zboru

Value 58339 Frequency
1 sploh nič 218
2 le malo 504
3 precej 199
4 v celoti 33
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 48

Valid range from 1 to 4

V209J zaupa - predsedniku republike v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

j) predsedniku republike

Value 59338 Frequency
1 sploh nič 133
2 le malo 403
3 precej 336
4 v celoti 96
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 34

Valid range from 1 to 4

V209K zaupa - Vladi Republike Slovenije v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

k) Vladi Republike Slovenije

Value 60337 Frequency
1 sploh nič 155
2 le malo 454
3 precej 295
4 v celoti 61
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 37

Valid range from 1 to 4

V209M zaupa - Slovenski vojski v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

m) Slovenski vojski

Value 61336 Frequency
1 sploh nič 100
2 le malo 324
3 precej 375
4 v celoti 139
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 64

Valid range from 1 to 4

V209N zaupa - sodiščem v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

n) sodiščem

Value 62335 Frequency
1 sploh nič 214
2 le malo 439
3 precej 248
4 v celoti 59
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 42

Valid range from 1 to 4

V209O zaupa - policiji v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

o) policiji

Value 63334 Frequency
1 sploh nič 165
2 le malo 409
3 precej 326
4 v celoti 69
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 33

Valid range from 1 to 4

V209P zaupa - slovenskemu tolarju v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

p) slovenskemu tolarju

Value 64333 Frequency
1 sploh nič 60
2 le malo 302
3 precej 425
4 v celoti 170
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 45

Valid range from 1 to 4

V209S zaupa - varuhu človekovih pravic v2.09 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim: (en odgovor v vsaki vrsti) Kako zaupate:

s) varuhu človekovih pravic

Value 65332 Frequency
1 sploh nič 121
2 le malo 312
3 precej 388
4 v celoti 121
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 60

Valid range from 1 to 4

V301 Odločilno vlogo pri ohranjanju suverenosti in neodvisnosti Slo ima...

v3.01 Kdo od naštetih ima po vaši oceni odločilno vlogo pri ohranjanju suverenosti in neodvisnosti Slovenije? (en odgovor)

Value 66331 Frequency
1 predsednik republike 172
2 policija 16
3 vojska 32
4 vlada 180
5 parlament 115
6 državljani Slovenije 372
9 ne vem, b.o. 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 115

Valid range from 1 to 6

V302 Se je vlada ustrezno odzvala na pritiske sosednjih držav?

v3.02 Ali se je po vašem mnenju sedanja slovenska vlada ustrezno odzvala na različne pritiske s strani sosednjih držav v zadnjem času? (en odgovor)

Value 67330 Frequency
1 povsem neustrezno 96
2 neustrezno 172
3 delno, delno 419
4 ustrezno 160
5 povsem ustrezno 35
8 ni bilo pritiskov 24
9 ne vem, b.o. 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 96

Valid range from 1 to 8

V303A Vojska naj varuje državo. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

a) Vojska naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem.

Value 68329 Frequency
1 sploh se ne strinjam 12
2 se ne strinjam 24
3 niti-niti 66
4 strinjam se 344
5 v celoti se strinjam 526
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 30

Valid range from 1 to 5

V303B Vojska naj sodeluje pri gradnji cest. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

b) Vojska naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in drugih javnih delih.

Value 69328 Frequency
1 sploh se ne strinjam 165
2 se ne strinjam 198
3 niti-niti 192
4 strinjam se 250
5 v celoti se strinjam 158
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 39

Valid range from 1 to 5

V303C Vojska naj vzgaja mladino. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

c) Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem duhu.

Value 70327 Frequency
1 sploh se ne strinjam 121
2 se ne strinjam 140
3 niti-niti 187
4 strinjam se 308
5 v celoti se strinjam 191
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 55

Valid range from 1 to 5

V303D Vojska naj pomaga pri naravnih nesrečah. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

d) Vojska naj pomaga v primeru naravnih, ekoloških in drugih nesreč.

Value 71326 Frequency
1 sploh se ne strinjam 8
2 se ne strinjam 5
3 niti-niti 45
4 strinjam se 341
5 v celoti se strinjam 580
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 23

Valid range from 1 to 5

V303E Če se zdi potrebno naj vojska prevzame državno oblast. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

e) Če se zdi to potrebno, naj vojska prevzame državno oblast v svoje roke?

Value 72325 Frequency
1 sploh se ne strinjam 418
2 se ne strinjam 263
3 niti-niti 117
4 strinjam se 89
5 v celoti se strinjam 48
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 67

Valid range from 1 to 5

V303F Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

f) Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost.

Value 73324 Frequency
1 sploh se ne strinjam 10
2 se ne strinjam 14
3 niti-niti 56
4 strinjam se 374
5 v celoti se strinjam 515
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 33

Valid range from 1 to 5

V303G Vojska naj sodeluje v mednarodnih operacijah. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

g) Vojska naj sodeluje v mednarodnih mirovnih in humanitarnih operacijah.

Value 74323 Frequency
1 sploh se ne strinjam 49
2 se ne strinjam 45
3 niti-niti 136
4 strinjam se 390
5 v celoti se strinjam 337
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 45

Valid range from 1 to 5

V303H Vojska naj v času večjih stavk nadomešča delavce. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

h) Vojska naj v času večjih stavk nadomešča stavkajoče delavce.

Value 75322 Frequency
1 sploh se ne strinjam 479
2 se ne strinjam 261
3 niti-niti 104
4 strinjam se 65
5 v celoti se strinjam 38
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 55

Valid range from 1 to 5

V303I Vojska naj pomaga policiji pri zagotavljanju reda. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

i) Vojska naj pomaga policiji pri zagotavljanju reda in varnosti.

Value 76321 Frequency
1 sploh se ne strinjam 136
2 se ne strinjam 101
3 niti-niti 184
4 strinjam se 352
5 v celoti se strinjam 192
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 37

Valid range from 1 to 5

V303J Vojska naj pomaga policiji pri varovanju meje. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

j) Vojska naj pomaga policiji pri varovanju meje pred prehodi ilegalcev.

Value 77320 Frequency
1 sploh se ne strinjam 87
2 se ne strinjam 75
3 niti-niti 126
4 strinjam se 396
5 v celoti se strinjam 280
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 38

Valid range from 1 to 5

V303K Vojska naj se bori proti terorizmu. v3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate in 5, da se v celoti strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

k) Vojska naj se bori proti terorizmu.

Value 78319 Frequency
1 sploh se ne strinjam 45
2 se ne strinjam 40
3 niti-niti 108
4 strinjam se 400
5 v celoti se strinjam 366
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 43

Valid range from 1 to 5

V304 SV naj v primeru večje naravne nesreče...

v3.04 Ali naj Slovenska vojska v primeru večje naravne nesreče: (en odgovor)

Value 79318 Frequency
1 sama takoj priskoči na pomoč 612
2 počaka na poziv civilnih oblasti 320
3 reševanje prepusti civilni zaščiti 35
9 ne vem, b.o. 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 35

Valid range from 1 to 3

V305 Podpirate sodelovanje slo v mednarodnih mirovnih operacijah?

v3.05 Ali podpirate sodelovanje slovenske države v mednarodnih mirovnih operacijah ali ne? (en odgovor)

Value 80317 Frequency
1 da, podpiram 574
2 ne, ne podpiram 285
9 ne vem, b.o. 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 143

Valid range from 1 to 2

V306A sodelovanje v mirovnih operacijah - s poklicnimi vojaki v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) s poklicnimi vojaki

Value 81316 Frequency
1 da 540
2 ne 38
9 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 424

Valid range from 1 to 2

V306B sodelovanje v mirovnih operacijah - s civilnim osebjem v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) s civilnim osebjem (uradniki, mirovni nadzorniki, opazovalci ipd.)

Value 82315 Frequency
1 da 351
2 ne 207
9 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
558 444

Valid range from 1 to 2

V306C sodelovanje v mirnovnih operacijah - z vojaki, ki prostovoljno služijo v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) z vojaki, ki prostovoljno služijo vojaški rok

Value 83314 Frequency
1 da 299
2 ne 266
9 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
565 437

Valid range from 1 to 2

V306D sodelovanje v mirnovnih operacijah - z vojaki v rezervni sestavi v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) s prostovoljci izmed vojakov v rezervni sestavi (rezervisti)

Value 84313 Frequency
1 da 254
2 ne 297
9 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
551 451

Valid range from 1 to 2

V306E sodelovanje v mirovnih operacijah - finančno oziroma materialno v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) finančno oziroma materialno

Value 85312 Frequency
1 da 346
2 ne 197
9 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 408
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 459

Valid range from 1 to 2

V306F sodelovanje v mirovnih operacijah - z zagotavljanjem prehoda mirovnim silam v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) z zagotavljanjem prehoda mirovnim silam preko slovenskega ozemlja in zračnega prostora

Value 86311 Frequency
1 da 447
2 ne 100
9 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
547 455

Valid range from 1 to 2

V306G sodelovanje v mirovnih operacijah - s policisti v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

g) s policisti

Value 87310 Frequency
1 da 362
2 ne 198
9 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
560 442

Valid range from 1 to 2

V306H sodelovanje v mirnovnih operacijah - z gasilci v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

h) z gasilci

Value 88309 Frequency
1 da 314
2 ne 246
9 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
560 442

Valid range from 1 to 2

V306I sodelovanje v mirovnih operacijah - s pripadniki nevladnih organizacij v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

i) s pripadniki nevladnih organizacij

Value 89308 Frequency
1 da 274
2 ne 251
9 ne vem, b.o. 71
Sysmiss 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
525 477

Valid range from 1 to 2

V306J sodelovanje v mirovnih operacijah - z zdravstvenim osebjem v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

j) z zdravstvenim osebjem

Value 90307 Frequency
1 da 504
2 ne 69
9 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
573 429

Valid range from 1 to 2

V306K sodelovanje v mirovnih operacijah - z urjenjem tujih vojakov na svojih tleh v3.06 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah? (en odgovor v vsaki vrsti)

k) z urjenjem tujih vojakov ali policistov na svojih tleh

Value 91306 Frequency
1 da 317
2 ne 225
9 ne vem, b.o. 55
Sysmiss 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
542 460

Valid range from 1 to 2

V307_1 na mirovne operacije v države na ozemlju bivše YU v3.07 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije? (možnih je več odgovorov)

a) v države na ozemlju bivše Jugoslavije

Value 92305 Frequency
1 ne izbere 69
3 izbere 398
9 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 535

Valid range from 1 to 3

V307_2 na mirovne operacije v Afganistan v3.07 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije? (možnih je več odgovorov)

b) v Afganistan

Value 93304 Frequency
1 ne izbere 366
3 izbere 101
9 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 535

Valid range from 1 to 3

V307_3 na mirovne operacije v Irak v3.07 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije? (možnih je več odgovorov)

c) v Irak

Value 94303 Frequency
1 ne izbere 380
3 izbere 87
9 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 535

Valid range from 1 to 3

V307_4 na mirovne operacije v afriške države v3.07 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije? (možnih je več odgovorov)

d) v afriške države

Value 95302 Frequency
1 ne izbere 332
3 izbere 135
9 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 535

Valid range from 1 to 3

V307_5 na mirovne operacije na Bližnji vzhod v3.07 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije? (možnih je več odgovorov)

e) na Bližnji vzhod (npr. Palestina, Libanon)

Value 96301 Frequency
1 ne izbere 355
3 izbere 112
9 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 535

Valid range from 1 to 3

V308A sodelovanje SV v humanitarnih operacijah, brez orožja v3.08 Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) v humanitarnih operacijah, brez orožja

Value 97300 Frequency
1 da 885
2 ne 79
9 ne vem, b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 38

Valid range from 1 to 2

V308B sodelovanje SV v operacijah za vzdrževanje miru v3.08 Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) v operacijah za vzdrževanje miru, kjer se orožje lahko uporabi samo v samoobrambi

Value 98299 Frequency
1 da 759
2 ne 176
9 ne vem, b.o. 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 67

Valid range from 1 to 2

V308C sodelovanje SV v bojnih operacijah za vzpostavitev miru v3.08 Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) v bojnih operacijah za vzpostavitev miru

Value 99298 Frequency
1 da 365
2 ne 535
9 ne vem, b.o. 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 102

Valid range from 1 to 2

V309 So poklicni vojaki SV dolžni sodelovati v vojaških operacijah v tujini?

v3.09 Kaj menite, ali so poklicni vojaki SV dolžni ali niso dolžni sodelovati v vojaških operacijah v tujini? (en odgovor)

Value 100297 Frequency
1 so dolžni, če vlada tako odloči 380
2 sodelovanje lahko odklonijo 526
9 ne vem, b.o. 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 96

Valid range from 1 to 2

V310 Bi Slo morala umakniti svoje pripadnike mirovnih sil če bi prišlo do žrtev?

v3.10 Ali bi po vašem mnenju Slovenija morala umakniti svoje pripadnike mirovnih sil iz operacije v tujini, če bi med njimi prišlo do žrtev? (en odgovor)

Value 101296 Frequency
1 da 668
2 ne 210
9 ne vem, b.o. 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 124

Valid range from 1 to 2

V311_1 vojaki na mirovne operacije - ker s tem zagotavlja tudi vojaško varnost Slo v3.11 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (možnih je več odgovorov)

a) ker s tem zagotavlja tudi vojaško varnost Slovenije

Value 102295 Frequency
1 ne izbere 610
3 izbere 260
9 ne vem, b.o. 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 132

Valid range from 1 to 3

V311_2 vojaki na mirovne operacije - ker s tem preprečuje ponovni izbruh konfliktov v3.11 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (možnih je več odgovorov)

b) ker s tem preprečuje ponovni izbruh konfliktov

Value 103294 Frequency
1 ne izbere 540
3 izbere 330
9 ne vem, b.o. 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 132

Valid range from 1 to 3

V311_3 vojaki na mirovne operacije - ker so tam slovenski gospodarski interesi v3.11 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (možnih je več odgovorov)

c) ker so tam slovenski gospodarski interesi

Value 104293 Frequency
1 ne izbere 559
3 izbere 311
9 ne vem, b.o. 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 132

Valid range from 1 to 3

V311_4 vojaki na mirovne operacije - ker s tem zagotavlja svojo notranjo varnost v3.11 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (možnih je več odgovorov)

d) ker s tem zagotavlja svojo notranjo varnost (preprečuje prihod ilegalnih priseljencev, mednarodni terorizem, organiziran kriminal)

Value 105292 Frequency
1 ne izbere 640
3 izbere 230
9 ne vem, b.o. 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 132

Valid range from 1 to 3

V311_5 vojaki na mirovne operacije - ker s tem skrbi za svoj mednarodni ugled v3.11 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (možnih je več odgovorov)

e) ker s tem skrbi za svoj mednarodni ugled

Value 106291 Frequency
1 ne izbere 557
3 izbere 313
9 ne vem, b.o. 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 132

Valid range from 1 to 3

V311_6 vojaki na mirovne operacije - ker to zahteva zveza NATO v3.11 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (možnih je več odgovorov)

f) ker to zahteva zveza NATO

Value 107290 Frequency
1 ne izbere 503
3 izbere 367
9 ne vem, b.o. 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 132

Valid range from 1 to 3

V311_7 vojaki na mirovne operacije - ker želi pomagati državam nekdanje YU v3.11 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (možnih je več odgovorov)

g) ker želi pomagati državam nekdanje Jugoslavije

Value 108289 Frequency
1 ne izbere 524
3 izbere 346
9 ne vem, b.o. 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 132

Valid range from 1 to 3

V312 Bi naša država sodelovala pri urjenju iraških varnostnih sil?

v3.12 Ali podpirate možnost, da bi naša država sodelovala pri urjenju iraških varnostnih sil? (en odgovor)

Value 109288 Frequency
1 da, znotraj Iraka 89
2 da, vendar ne na ozemlju Iraka 203
3 ne 584
9 ne vem, b.o. 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 126

Valid range from 1 to 3

V313 Obrambni izdatki v Slo naj bi bili v prihodnje...:

v3.13 Ali naj bi bili obrambni izdatki v Sloveniji v prihodnje po vašem mnenju: (en odgovor)

Value 110287 Frequency
1 večji kot doslej 114
2 enaki kot doslej 450
3 manjši kot doslej 328
9 ne vem, b.o. 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 110

Valid range from 1 to 3

V314 Kaj je po vašem mnenju prednostna naloga SV?

v3.14 Kaj je po vašem mnenju prednostna naloga Slovenske vojske, za katero bi moralo biti namenjenega največ denarja, materialnih sredstev in kadrov? Izberite eno nalogo.

Value 111286 Frequency
1 zagotavljanje vojaške obrambe Slovenije 232
2 izpolnjevanje mednarodnih obveznosti 54
3 sodelovanje v nalogah zaščite in reševanja v Slo 227
4 vojaško izobraževanje in usposabljanje 82
5 sodelovanje s policijo pri varovanju državne meje 40
8 vse naloge so enako pomembne 264
9 ne vem, b.o. 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 103

Valid range from 1 to 8

V315 Kdor poklicno opravlja vojaško službo v SV, ne sme biti član političnih strank.

v3.15 Velja, da kdor poklicno opravlja vojaško službo v slovenski vojski, ne sme biti član političnih strank. Ali to prepoved odobravate, ali ne odobravate? (en odgovor)

Value 112285 Frequency
1 da, odobravam 614
2 ne, ne odobravam 263
9 ne vem, b.o. 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 125

Valid range from 1 to 2

V316 Bo Slo v prihodnosti še potrebovala vojsko?

v3.16 Koliko verjetno je, da bo Slovenija v prihodnosti še potrebovala vojsko? (en odgovor)

Value 113284 Frequency
1 zelo verjetno 108
2 verjetno 356
3 malo verjetno 423
4 sploh ni verjetno 55
9 ne vem, b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 60

Valid range from 1 to 4

V317A Slo sistem zaščite - potres v Posočju leta 2004 v3.17 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih: (en odgovor v vsaki vrsti)

a) potres v Posočju leta 2004

Value 114283 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 neuspešno 179
3 niti, niti 320
4 uspešno 315
5 zelo uspešno 28
9 ne vem, b.o. 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 115

Valid range from 1 to 5

V317B Slo sistem zaščite - požari v naravi poleti 2004 v3.17 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih: (en odgovor v vsaki vrsti)

b) požari v naravi poleti 2004

Value 115282 Frequency
1 zelo neuspešno 15
2 neuspešno 81
3 niti, niti 260
4 uspešno 385
5 zelo uspešno 40
9 ne vem, b.o. 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 221

Valid range from 1 to 5

V317C Slo sistem zaščite - neurja s točo in močan veter leta 2004 v3.17 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih: (en odgovor v vsaki vrsti)

c) neurja s točo in močan veter leta 2004

Value 116281 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 neuspešno 177
3 niti, niti 298
4 uspešno 230
5 zelo uspešno 18
9 ne vem, b.o. 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 238

Valid range from 1 to 5

V401A OVSE v4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate. (en odgovor v vsaki vrsti)

a) Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

Value 117280 Frequency
1 sploh nič ne zaupam 37
2 le malo zaupam 292
3 precej zaupam 286
4 v celoti zaupam 55
8 ne poznam 206
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 126

Valid range from 1 to 8

V401B Evropska unija v4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate. (en odgovor v vsaki vrsti)

b) Evropska unija

Value 118279 Frequency
1 sploh nič ne zaupam 32
2 le malo zaupam 303
3 precej zaupam 427
4 v celoti zaupam 131
8 ne poznam 32
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 77

Valid range from 1 to 8

V401C Zveza NATO v4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate. (en odgovor v vsaki vrsti)

c) Zveza NATO

Value 119278 Frequency
1 sploh nič ne zaupam 99
2 le malo zaupam 329
3 precej zaupam 363
4 v celoti zaupam 108
8 ne poznam 29
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 74

Valid range from 1 to 8

V401D OZN v4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate. (en odgovor v vsaki vrsti)

d) Organizacija združenih narodov (OZN)

Value 120277 Frequency
1 sploh nič ne zaupam 42
2 le malo zaupam 282
3 precej zaupam 403
4 v celoti zaupam 132
8 ne poznam 49
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 94

Valid range from 1 to 8

V401E Svet Evrope v4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate. (en odgovor v vsaki vrsti)

e) Svet Evrope

Value 121276 Frequency
1 sploh nič ne zaupam 33
2 le malo zaupam 255
3 precej zaupam 369
4 v celoti zaupam 80
8 ne poznam 136
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 129

Valid range from 1 to 8

V402 Je za Slovenijo članstvo v EU ...

v4.02 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v EU ... (en odgovor)

Value 122275 Frequency
1 koristno 633
2 ni koristno 115
9 ne vem, b.o. 254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 254

Valid range from 1 to 2

V403 Je za Slovenijo članstvo v NATO ...

v4.03 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v NATO ...: (en odgovor)

Value 123274 Frequency
1 koristno 511
2 ni koristno 199
9 ne vem, b.o. 292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 292

Valid range from 1 to 2

V404A NATO povečal ugled Slo v mednarodni skupnosti v4.04 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne strinjate, 4 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

a) povečal se je ugled Slovenije v mednarodni skupnosti

Value 124273 Frequency
1 sploh se ne strinjam 57
2 se ne strinjam 181
3 se strinjam 510
4 popolnoma se strinjam 141
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 113

Valid range from 1 to 4

V404B z NATO je omejena suverenost Slo v4.04 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne strinjate, 4 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

b) s članstvom v NATO je omejena suverenost Slovenije

Value 125272 Frequency
1 sploh se ne strinjam 67
2 se ne strinjam 269
3 se strinjam 397
4 popolnoma se strinjam 77
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 192

Valid range from 1 to 4

V404C slo oborožene sile imajo z NATO dostop do sodobnejšega orožja v4.04 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne strinjate, 4 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

c) slovenske oborožene sile imajo lažji dostop do sodobnejšega orožja

Value 126271 Frequency
1 sploh se ne strinjam 37
2 se ne strinjam 138
3 se strinjam 490
4 popolnoma se strinjam 158
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 179

Valid range from 1 to 4

V404D članstvo v NATO olajšuje delovanje Slo v EU v4.04 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne strinjate, 4 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

d) članstvo olajšuje delo- vanje Slovenije v EU

Value 127270 Frequency
1 sploh se ne strinjam 46
2 se ne strinjam 159
3 se strinjam 486
4 popolnoma se strinjam 130
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 181

Valid range from 1 to 4

V404E slo oborožene sile so z NATO postale bolj učinkovite v4.04 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne strinjate, 4 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

e) slovenske oborožene sile so z vstopom v NATO postale bolj učinkovite

Value 128269 Frequency
1 sploh se ne strinjam 53
2 se ne strinjam 231
3 se strinjam 375
4 popolnoma se strinjam 113
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 230

Valid range from 1 to 4

V404G z NATO se je okrepila vojaška varnost Slo v4.04 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne strinjate, 4 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

g) okrepila se je vojaška varnost Slovenije

Value 129268 Frequency
1 sploh se ne strinjam 42
2 se ne strinjam 147
3 se strinjam 485
4 popolnoma se strinjam 165
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 163

Valid range from 1 to 4

V404H slo podjetja lahko sodelujejo projektih NATO v4.04 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne strinjate, 4 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. (en odgovor v vsaki vrsti)

h) slovenska podjetja lahko sodelujejo v vojaških projektih držav članic NATO

Value 130267 Frequency
1 sploh se ne strinjam 46
2 se ne strinjam 158
3 se strinjam 387
4 popolnoma se strinjam 94
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 317

Valid range from 1 to 4

V405A uporaba slo zračnega prostora za prelete NATO letal v4.05 Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATO? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate. (en odgovor v vsaki vrsti)

a) uporaba slovenskega zračnega prostora za prelete NATO-vih letal

Value 131266 Frequency
1 v celoti nasprotujem 114
2 v glavnem nasprotujem 228
3 v glavnem podpiram 400
4 v celoti podpiram 154
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 106

Valid range from 1 to 4

V405B sodelovanje enot SV v obrambi drugih članic NATO v4.05 Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATO? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate. (en odgovor v vsaki vrsti)

b) sodelovanje enot slovenske vojske v obrambi drugih članic NATO

Value 132265 Frequency
1 v celoti nasprotujem 104
2 v glavnem nasprotujem 266
3 v glavnem podpiram 402
4 v celoti podpiram 91
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 139

Valid range from 1 to 4

V405C namestitev enot NATO v Slo v4.05 Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATO? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate. (en odgovor v vsaki vrsti)

c) namestitev enot NATO v Sloveniji

Value 133264 Frequency
1 v celoti nasprotujem 240
2 v glavnem nasprotujem 363
3 v glavnem podpiram 227
4 v celoti podpiram 54
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 118

Valid range from 1 to 4

V405D izvajanje vaj sil NATO na ozemlju Slo v4.05 Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATO? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate. (en odgovor v vsaki vrsti)

d) izvajanje vaj sil NATO na ozemlju Slovenije

Value 134263 Frequency
1 v celoti nasprotujem 220
2 v glavnem nasprotujem 325
3 v glavnem podpiram 274
4 v celoti podpiram 62
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 121

Valid range from 1 to 4

V405E zaradi NATO izdatno povečanje obrambnih izdatkov v4.05 Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATO? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate. (en odgovor v vsaki vrsti)

e) izdatno povečanje obrambnih izdatkov

Value 135262 Frequency
1 v celoti nasprotujem 372
2 v glavnem nasprotujem 392
3 v glavnem podpiram 112
4 v celoti podpiram 23
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 103

Valid range from 1 to 4

V405F zaradi NATO namestitev jedrskega orožja na ozemlju Slo v4.05 Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATO? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate. (en odgovor v vsaki vrsti)

f) namestitev jedrskega orožja na ozemlju Slovenije

Value 136261 Frequency
1 v celoti nasprotujem 772
2 v glavnem nasprotujem 125
3 v glavnem podpiram 16
4 v celoti podpiram 9
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 80

Valid range from 1 to 4

V406 Kako bi zagotovili varnost zračnega prostora?

v4.06 Slovenija nima letal, s katerimi bi varovala svoj zračni prostor. Kako bi bilo po vašem mnenju najbolje zagotoviti varnost zračnega prostora? (en odgovor)

Value 137260 Frequency
1 to naj zagotovijo druge države NATO s svojimi letali 622
2 Slo naj sama nabavi ustrezna letala 218
9 ne vem, b.o. 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 162

Valid range from 1 to 2

V407 Kaj je najbolj pomembno za zoperstavljanje mednarodnemu terorizmu?

v4.07 Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno za učinkovito zoperstavljanje mednarodnemu terorizmu? (en odgovor!)

Value 138259 Frequency
1 učinkovita obveščevalna dejavnost 215
2 uporaba vojaške sile 47
3 odpravljanje vzrokov terorizma 516
4 uporaba diplomacije 94
5 uporaba policijskih sil 27
9 ne vem, b.o. 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 103

Valid range from 1 to 5

V501 Koliko vas zanimajo informacije o vojski in nacionalni varnosti?

v5.01 Koliko vas zanimajo informacije o vojski in nacionalni varnosti? (en odgovor)

Value 139258 Frequency
1 to me zelo zanima 73
2 to me še kar zanima 304
3 to me bolj malo zanima 365
4 to me sploh ne zanima 237
9 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 23

Valid range from 1 to 4

V502A s političnim sistemom RS v5.02 V kolikšni meri ste seznanjeni: (en odgovor v vsaki vrsti)

a) s političnim sistemom Republike Slovenije

Value 140257 Frequency
1 sploh nisem seznanjen 62
2 v glavnem nisem 163
3 niti-niti 296
4 v glavnem sem 398
5 v celoti sem seznanjen 62
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 21

Valid range from 1 to 5

V502B s politično ureditvijo EU v5.02 V kolikšni meri ste seznanjeni: (en odgovor v vsaki vrsti)

b) s politično ureditvijo Evropske unije

Value 141256 Frequency
1 sploh nisem seznanjen 82
2 v glavnem nisem 258
3 niti-niti 362
4 v glavnem sem 246
5 v celoti sem seznanjen 19
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 35

Valid range from 1 to 5

V502C s sistemom nacionalne varnosti RS v5.02 V kolikšni meri ste seznanjeni: (en odgovor v vsaki vrsti)

c) s sistemom nacionalne varnosti Republike Slovenije

Value 142255 Frequency
1 sploh nisem seznanjen 69
2 v glavnem nisem 248
3 niti-niti 391
4 v glavnem sem 231
5 v celoti sem seznanjen 16
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 47

Valid range from 1 to 5

V502D s sodelovanjem SV v mirovnih operacijah v5.02 V kolikšni meri ste seznanjeni: (en odgovor v vsaki vrsti)

d) s sodelovanjem Slovenske vojske v mirovnih operacijah

Value 143254 Frequency
1 sploh nisem seznanjen 76
2 v glavnem nisem 229
3 niti-niti 369
4 v glavnem sem 266
5 v celoti sem seznanjen 21
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 41

Valid range from 1 to 5

V502E z mednarodnimi varnostnimi org. v5.02 V kolikšni meri ste seznanjeni: (en odgovor v vsaki vrsti)

e) z mednarodnimi varnostnimi organizacijami (OZN, NATO, OVSE...)

Value 144253 Frequency
1 sploh nisem seznanjen 100
2 v glavnem nisem 256
3 niti-niti 360
4 v glavnem sem 230
5 v celoti sem seznanjen 12
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 44

Valid range from 1 to 5

V502F z reševanjem sodobnih oboroženih konfliktov v5.02 V kolikšni meri ste seznanjeni: (en odgovor v vsaki vrsti)

f) z reševanjem sodobnih oboroženih konfliktov

Value 145252 Frequency
1 sploh nisem seznanjen 114
2 v glavnem nisem 270
3 niti-niti 320
4 v glavnem sem 220
5 v celoti sem seznanjen 15
9 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 63

Valid range from 1 to 5

V503 Kako ste seznanjeni z nalogami in delovanjem SV?

v5.03 V kolikšni meri ste seznanjeni z nalogami in delovanjem Slovenske vojske? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 zelo slabo seznanjenost in 10 zelo dobro seznanjenost.

Value 146251 Frequency
1 zelo slabo 103
2 2 89
3 3 150
4 4 143
5 5 230
6 6 110
7 7 82
8 8 42
9 9 10
10 zelo dobro sem seznanjen 23
99 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 20

Valid range from 1 to 10

V504_1 informacije o SV - iz radijskih oddaj v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

a) iz radijskih oddaj

Value 147250 Frequency
1 ne izbere 708
3 izbere 261
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 10

Valid range from 1 to 8

V504_2 informacije o SV - iz televizijskih oddaj v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

b) iz televizijskih oddaj

Value 148249 Frequency
1 ne izbere 160
3 izbere 809
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 10

Valid range from 1 to 8

V504_3 informacije o SV - prek interneta v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

c) prek interneta

Value 149248 Frequency
1 ne izbere 894
3 izbere 75
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 10

Valid range from 1 to 8

V504_4 informacije o SV - iz časopisov in revij v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

d) iz časopisov in revij

Value 150247 Frequency
1 ne izbere 491
3 izbere 478
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 10

Valid range from 1 to 8

V504_5 informacije o SV - iz filmov v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

e) iz filmov

Value 151246 Frequency
1 ne izbere 930
3 izbere 39
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 10

Valid range from 1 to 8

V504_6 informacije o SV - iz strokovnih revij v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

f) iz strokovnih revij (Obramba, Slovenska vojska)

Value 152245 Frequency
1 ne izbere 871
3 izbere 98
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 10

Valid range from 1 to 8

V504_7 informacije o SV - od prijateljev, sorodnikov in znancev v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

g) od prijateljev, sorodnikov in znancev

Value 153244 Frequency
1 ne izbere 756
3 izbere 213
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 10

Valid range from 1 to 8

V504_8 informacije o SV - od sodelavcev v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

h) od sodelavcev

Value 154243 Frequency
1 ne izbere 916
3 izbere 53
8 nikjer 23
9 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 10

Valid range from 1 to 8

V504_9 informacije o SV - drugje v5.04 Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski- (možnih je več odgovorov)

i) drugje

Value 155242 Frequency
1 ne izbere 897
3 izbere 71
8 nikjer 24
9 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 10

Valid range from 1 to 8

V505_1 poklicni vojak - oče/mati v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

a) oče/mati

Value 156241 Frequency
1 ne izbere 272
3 izbere 1
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 8

Valid range from 1 to 8

V505_2 poklicni vojak - brat/sestra v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

b) brat/sestra

Value 157240 Frequency
1 ne izbere 263
3 izbere 10
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 8

Valid range from 1 to 8

V505_3 poklicni vojak - sorodnik/sorodnica v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

c) sorodnik/sorodnica

Value 158239 Frequency
1 ne izbere 189
3 izbere 84
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 8

Valid range from 1 to 8

V505_4 poklicni vojak - prijatelj/prijateljica v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

d) moj prijatelj/prijatelji

Value 159238 Frequency
1 ne izbere 168
3 izbere 105
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 8

Valid range from 1 to 8

V505_5 poklicni vojak - fant/dekle v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

e) fant/dekle

Value 160237 Frequency
1 ne izbere 273
3 izbere 0
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 8

Valid range from 1 to 8

V505_6 poklicni vojak - znanec/znanka v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

f) znanec/znanka

Value 161236 Frequency
1 ne izbere 189
3 izbere 84
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 8

Valid range from 1 to 8

V505_7 poklicni vojak - otrok v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

g) moj otrok

Value 162235 Frequency
1 ne izbere 265
3 izbere 8
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 8

Valid range from 1 to 8

V505_8 poklicni vojak - zakonec/partner v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

h) zakonec/partner

Value 163234 Frequency
1 ne izbere 268
3 izbere 5
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 8

Valid range from 1 to 8

V505_9 sam sem zaposlen v SV v5.05 Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Če da) Kdo? (možnih je več odgovorov)

i) sam sem zaposlen v SV

Value 164233 Frequency
1 ne izbere 265
3 izbere 8
8 nihče 721
9 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 8

Valid range from 1 to 8

V506_1 zanimanje za - sodelovanje SV v mirovnih operacijah v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

a) sodelovanje SV v mirovnih operacijah

Value 165232 Frequency
1 ne izbere 447
3 izbere 264
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 60

Valid range from 1 to 8

V506_2 zanimanje za - nepravilnosti in afere v SV v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

b) nepravilnosti in "afere" v SV

Value 166231 Frequency
1 ne izbere 554
3 izbere 157
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 60

Valid range from 1 to 8

V506_3 zanimanje za - usposabljanje pripadnikov SV v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

c) izobraževanje in usposabljanje pripadnikov SV

Value 167230 Frequency
1 ne izbere 433
3 izbere 278
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 60

Valid range from 1 to 8

V506_4 zanimanje za - odprava obveznosti in prehod na poklicno vojsko v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

d) odprava vojaške obveznosti in prehod na poklicno vojsko

Value 168229 Frequency
1 ne izbere 500
3 izbere 211
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 60

Valid range from 1 to 8

V506_5 zanimanje za - delovanje SV ob nesrečah v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

e) delovanje SV ob naravnih in drugih nesrečah

Value 169228 Frequency
1 ne izbere 372
3 izbere 339
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 60

Valid range from 1 to 8

V506_6 zanimanje za - možnost zaposlovanja v SV v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

f) možnost zaposlovanja v SV

Value 170227 Frequency
1 ne izbere 536
3 izbere 175
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 60

Valid range from 1 to 8

V506_7 zanimanje za - poraba denarja za potrebe SV v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

g) poraba denarja za potrebe SV

Value 171226 Frequency
1 ne izbere 395
3 izbere 316
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 60

Valid range from 1 to 8

V506_8 zanimanje za - vojaška tehnika SV v5.06 Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (možnih je več odgovorov)

h) vojaška tehnika SV

Value 172225 Frequency
1 ne izbere 497
3 izbere 214
8 nič od tega 231
9 ne vem, b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 60

Valid range from 1 to 8

V507 Kako po vašem mnenju deluje SV?

v5.07 Kako po vašem mnenju deluje Slovenska vojska? (en odgovor)

Value 173224 Frequency
1 zelo slabo 5
2 slabo 31
3 niti, niti 323
4 dobro 494
5 zelo dobro 29
9 ne vem, b.o. 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 120

Valid range from 1 to 5

V508 Kakšen ugled ima po vašem mnenju SV?

v5.08 Kakšen ugled ima po vašem mnenju v naši državi Slovenska vojska? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 zelo majhen ugled in 10 zelo velik ugled.

Value 174223 Frequency
1 zelo majhen ugled 9
2 2 9
3 3 54
4 4 88
5 5 239
6 6 155
7 7 172
8 8 136
9 9 44
10 zelo velik ugled 38
99 ne vem, b.o. 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 58

Valid range from 1 to 10

V509 Ali podpirate možnost opravljanja vojaškega poklica za ženske?

v5.09 Ali vi osebno podpirate ali ne podpirate možnost opravljanja vojaškega poklica za ženske v Slovenski vojski? (en odgovor)

Value 175222 Frequency
1 da, opravljajo naj vse naloge, tudi bojne 402
2 da, vendar naj opravljajo samo nebojne naloge 352
3 nasprotujem kakršnemukoli vključevanju žensk v vojsko 190
9 ne vem, b.o.