Slovensko javno mnenje 1990/3: Raziskava stališč o nacionalni varnosti ter o vprašanjih energetike in ekologije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM903
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM903_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • Grizold, Anton
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
 • Jelušič, Ljubica
 • Gantar, Pavle
 • Kos, Drago
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1990)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Obramboslovno-raziskovalni center na FDV

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

nevarnosti sodobne civilizacije, ocena možnosti vojaških spopadov do l. 2000, dejavniki miru, vrednote, trditve o vojski in vojni, zaželjeni družbeni cilji, dejavniki ogrožanja varnosti Slovenije, trditve o jugoslovanski vojski, izdatki, strategija, narava slovenske vojske, dolžina vojaškega roka, civilno služenje, družbena vloga vojske, usposabljanje za naravne nesreče, mirovna vzgoja, vojaško izobraževanje, zanimanje za vojsko, demilitarizacija, vojaška tradicija, vključevanje žensk v vojsko, mirovna gibanja, ekologija v hierarhiji družbenih ciljev, svetovni ekološki problemi, vidiki ogroženosti življenjskega okolja, ekološke nesreče, ekološko obnašanje, zaupanje znanosti, vodenje, obveščanje javnosti, razvoj hidroelektrarn, poraba energije v prometu, odnos do jedrske elektrarne, trditve o jedrskih elektrarnah, odnos do JE Krško, možnost nesreče, zaupanje državnim institucijam glede nesreče, odlagališča nizkoradioaktivnih odpadkov, poplave

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
MIR IN VARNOST V SVETU
MIR IN VARNOST V JUGOSLAVIJI IN SLOVENIJI
NACIONALNO VARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE
IZOBRAŽEVANJE ZA MIR, VARNOST IN NENASILJE
VARNOSTNA KULTURA
EKOLOŠKA ZAVEST
ENERGETSKA POLITIKA
NUKLEARKA KRŠKO IN ODLAGALIŠČA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV


Povzetek:

Anketa je bila posvečena vprašanjem nacionalne varnosti. Tema je bila aktualna v konstekstu poteka osamosvajanja Slovenije in vloge jugoslovanske vojske v tem obdobju. Blok vprašanj s podobno tematiko se kasneje ponovi še nekajkrat v okrilju razsikav SJM s podnaslovom nacionalna varnost. Drugi sklop so vprašanja o ekologiji, ki so nastala kot samostojna avtorska konceptualizacija mnenj javnosti o ekoloških problemih in njihovem reševanju v Sloveniji. Ponovitve nekaterih vprašanj bi našli ob kasnejših izvebah mednarodne raziskave o ekologiji iz serije ISSP.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: december 1990 - januar 1991
Čas izdelave: 1990
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM903.POR

Format: prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 329
 • število enot: 2072

Spremenljivke

ID

ID

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2081 1
2167 1
2200 1
3344 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3344

A1A A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

a) uničevanje okolja

Vrednost 22 Frekvenca
1 povsem verjetno 976
2 verjetno 782
3 manj verjetno 174
4 ni verjetno 45
5 ne vem 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A1B A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

b) tehnološke nesreče

Vrednost 31 Frekvenca
1 povsem verjetno 601
2 verjetno 900
3 manj verjetno 341
4 ni verjetno 76
5 ne vem 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ID

ID

Vrednost 1329 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2081 1
2167 1
2200 1
3344 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3344

A1A A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

a) uničevanje okolja

Vrednost 2328 Frekvenca
1 povsem verjetno 976
2 verjetno 782
3 manj verjetno 174
4 ni verjetno 45
5 ne vem 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A1B A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

b) tehnološke nesreče

Vrednost 3327 Frekvenca
1 povsem verjetno 601
2 verjetno 900
3 manj verjetno 341
4 ni verjetno 76
5 ne vem 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A1C A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

c) mamila, narkotiki

Vrednost 4326 Frekvenca
1 povsem verjetno 564
2 verjetno 662
3 manj verjetno 442
4 ni verjetno 216
5 ne vem 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A1D A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

d) politični in ekonomski begunci

Vrednost 5325 Frekvenca
1 povsem verjetno 349
2 verjetno 673
3 manj verjetno 482
4 ni verjetno 279
5 ne vem 289

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A1E A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

e) ekonomske krize

Vrednost 6324 Frekvenca
1 povsem verjetno 904
2 verjetno 851
3 manj verjetno 144
4 ni verjetno 64
5 ne vem 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A1F A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

f) družbeni nemiri

Vrednost 7323 Frekvenca
1 povsem verjetno 734
2 verjetno 851
3 manj verjetno 263
4 ni verjetno 80
5 ne vem 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A1G A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

g) terorizem

Vrednost 8322 Frekvenca
1 povsem verjetno 458
2 verjetno 693
3 manj verjetno 489
4 ni verjetno 203
5 ne vem 229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A1H A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

h) staranje prebivalstva

Vrednost 9321 Frekvenca
1 povsem verjetno 298
2 verjetno 543
3 manj verjetno 508
4 ni verjetno 521
5 ne vem 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A1I A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

i) AIDS

Vrednost 10320 Frekvenca
1 povsem verjetno 594
2 verjetno 723
3 manj verjetno 394
4 ni verjetno 215
5 ne vem 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A1J A. MIR IN VARNOST V SVETU A1. V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

j) prevelika rast prebivalstva v nerazvitih državah

Vrednost 11319 Frekvenca
1 povsem verjetno 628
2 verjetno 741
3 manj verjetno 351
4 ni verjetno 162
5 ne vem 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2A A2. ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO DO:

a) svetovne jedrske vojne

Vrednost 12318 Frekvenca
1 povsem verjetno 74
2 verjetno 232
3 manj verjetno 578
4 ni verjetno 913
5 ne vem 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2B A2. ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO DO:

b) jedrske vojne v Evropi

Vrednost 13317 Frekvenca
1 povsem verjetno 46
2 verjetno 181
3 manj verjetno 479
4 ni verjetno 1116
5 ne vem 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2C A2. ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO DO:

c) svetovne vojne brez jedrskega orožja

Vrednost 14316 Frekvenca
1 povsem verjetno 111
2 verjetno 483
3 manj verjetno 573
4 ni verjetno 669
5 ne vem 236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2D A2. ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO DO:

d) lokalne nejedrske vojne v Evropi

Vrednost 15315 Frekvenca
1 povsem verjetno 204
2 verjetno 666
3 manj verjetno 500
4 ni verjetno 443
5 ne vem 259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2E A2. ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO DO:

e) do novih brezjedrskih con

Vrednost 16314 Frekvenca
1 povsem verjetno 334
2 verjetno 732
3 manj verjetno 369
4 ni verjetno 285
5 ne vem 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2F A2. ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO DO:

f) jedrske razorožitve v svetu

Vrednost 17313 Frekvenca
1 povsem verjetno 246
2 verjetno 647
3 manj verjetno 550
4 ni verjetno 410
5 ne vem 219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2G A2. ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO DO:

g) splošne razorožitve v Evropi

Vrednost 18312 Frekvenca
1 povsem verjetno 160
2 verjetno 407
3 manj verjetno 570
4 ni verjetno 714
5 ne vem 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A3

A3. KATERI DEJAVNIK SI PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ PRIZADEVA ZA MIR V SVETU? (možen je en odgovor)

Vrednost 19311 Frekvenca
1 oborožene sile posameznih držav 50
2 gibanje neuvrščenih 132
3 Organizacija združenih narodov 599
4 Konferenca o evropski varnosti in sodelovanju 225
5 NATO 29
6 Varšavski sporazum 13
7 Evropska gospodarska skupnost 144
8 mirovna gibanja 590
9 ne vem 290

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

A4X1 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)

O3 - enakost med spoloma

Vrednost 20310 Frekvenca
3 (izbere) 717
1 (ne izbere) 1275
4 nič od tega, neodločen 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4X2 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)

O3 - zaščita okolja

Vrednost 21309 Frekvenca
3 (izbere) 1370
1 (ne izbere) 633
4 nič od tega, neodločen 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4X3 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)

O3 - svetovni mir

Vrednost 22308 Frekvenca
3 (izbere) 1574
1 (ne izbere) 431
4 nič od tega, neodločen 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4X4 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)

O3 - boj proti rasizmu

Vrednost 23307 Frekvenca
3 (izbere) 722
1 (ne izbere) 1273
4 nič od tega, neodločen 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4X5 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)

O3 - obramba Slovenije

Vrednost 24306 Frekvenca
3 (izbere) 1246
1 (ne izbere) 755
4 nič od tega, neodločen 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4X6 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)

O3 - moje versko prepričanje

Vrednost 25305 Frekvenca
3 (izbere) 478
1 (ne izbere) 1516
4 nič od tega, neodločen 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4X7 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)

O3 - združevanje Evrope

Vrednost 26304 Frekvenca
3 (izbere) 979
1 (ne izbere) 1019
4 nič od tega, neodločen 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4X8 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)

O3 - boj proti revščini

Vrednost 27303 Frekvenca
3 (izbere) 1242
1 (ne izbere) 759
4 nič od tega, neodločen 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4X9 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)

O3 - svoboda posameznika

Vrednost 28302 Frekvenca
3 (izbere) 1060
1 (ne izbere) 940
4 nič od tega, neodločen 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4X10 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)

O3 - človekove pravice

Vrednost 29301 Frekvenca
3 (izbere) 1520
1 (ne izbere) 483
4 nič od tega, neodločen 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4X11 A4. ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI? (možnih je več odgovorov)

O3 - revolucija

Vrednost 30300 Frekvenca
3 (izbere) 160
1 (ne izbere) 1824
4 nič od tega, neodločen 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A5

A5. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNO ZA PREŽIVETJE DOLOČENE DRUŽBE V PRIMERU OBOROŽENEGA NAPADA? (možen je en odgovor)

Vrednost 31299 Frekvenca
1 oboroženo zoperstavljanje sovražniku 412
2 ohranjanje administrativne in politične funkcije države 87
3 ohranjanje lastnega gospodarstva 272
4 zaščita ljudi, materialnih in kulturnih dobrin 798
5 neoboroženo zoperstavljanje sovražniku (bojkot, sabotaža, štrajk,...) 148
6 neizvajanje kakršnekoli oblike odpora 41
7 ne vem, ne morem oceniti 314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A6A A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

a) Armada varuje neodvisnost in suverenost države.

Vrednost 32298 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 556
2 delno se strinjam 907
3 sploh se ne strinjam 440
4 ne vem 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A6B A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

b) Sodobno izurjena in opremljena armada odvrača morebitnega napadalca.

Vrednost 33297 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 715
2 delno se strinjam 810
3 sploh se ne strinjam 357
4 ne vem 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A6C A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

c) Z uporabo vojaške sile se razrešijo meddržavni konflikti.

Vrednost 34296 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 163
2 delno se strinjam 290
3 sploh se ne strinjam 1435
4 ne vem 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A6D A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

d) Uporaba vojaške sile je nesmiselna ne glede na cilje.

Vrednost 35295 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 1062
2 delno se strinjam 467
3 sploh se ne strinjam 317
4 ne vem 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A6E A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

e) Posledice sodobnih vojn so tako rušilne, da ni več razlike med poraženimi in zmagovalci.

Vrednost 36294 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 1282
2 delno se strinjam 376
3 sploh se ne strinjam 172
4 ne vem 242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A6F A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

f) Zaradi naglega razvoja tehnike in oborožitve ni več razlike med morebitno jedrsko vojno ali vojno s klasičnim orožjem.

Vrednost 37293 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 568
2 delno se strinjam 632
3 sploh se ne strinjam 604
4 ne vem 268

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A6G A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

g) Skrivanje podatkov o vojaški sili je nesmiselno, ker jih je s sodobno tehniko mogoče hitro odkriti.

Vrednost 38292 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 1066
2 delno se strinjam 556
3 sploh se ne strinjam 185
4 ne vem 265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A6H A6. ALI IN KOLIKO SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

h) Izdatki za razvoj vojaške tehnologije pozitivno vplivajo na razvoj civilne tehnologije.

Vrednost 39291 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 424
2 delno se strinjam 608
3 sploh se ne strinjam 709
4 ne vem 331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B1A B. MIR IN VARNOST V JUGOSLAVIJI IN SLOVENIJI B1. POGLEJTE, PROSIM, SPODAJ ZAPISANE CILJE IN POVEJTE: KATERI CILJ JE PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ ZAŽELEN? KATERI CILJ JE DRUGI NAJBOLJ ZAŽELEN? KATERI CILJ JE NAJMANJ POMEMBEN?

a) najbolj zaželen

Vrednost 40290 Frekvenca
1 ekonomska rast 602
2 močna obramba 91
3 čisto in urejeno okolje 206
4 boj z rastočimi cenami 66
5 svoboda govora 37
6 trdno gospodarstvo 813
7 boj s kriminalom 7
8 humana družba 69
9 ohranjanje reda v državi 175
10 upoštevanje idej 0
11 več vpliva na skupščinske odločitve 0
12 ne vem, neodločen 0
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

B1B B. MIR IN VARNOST V JUGOSLAVIJI IN SLOVENIJI B1. POGLEJTE, PROSIM, SPODAJ ZAPISANE CILJE IN POVEJTE: KATERI CILJ JE PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ ZAŽELEN? KATERI CILJ JE DRUGI NAJBOLJ ZAŽELEN? KATERI CILJ JE NAJMANJ POMEMBEN?

b) drugi najbolj zaželen

Vrednost 41289 Frekvenca
1 ekonomska rast 325
2 močna obramba 70
3 čisto in urejeno okolje 488
4 boj z rastočimi cenami 112
5 svoboda govora 91
6 trdno gospodarstvo 456
7 boj s kriminalom 18
8 humana družba 172
9 ohranjanje reda v državi 219
10 upoštevanje idej 9
11 več vpliva na skupščinske odločitve 31
12 ne vem, neodločen 81
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

B1C B. MIR IN VARNOST V JUGOSLAVIJI IN SLOVENIJI B1. POGLEJTE, PROSIM, SPODAJ ZAPISANE CILJE IN POVEJTE: KATERI CILJ JE PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ ZAŽELEN? KATERI CILJ JE DRUGI NAJBOLJ ZAŽELEN? KATERI CILJ JE NAJMANJ POMEMBEN?

c) najmanj pomemben

Vrednost 42288 Frekvenca
1 ekonomska rast 23
2 močna obramba 547
3 čisto in urejeno okolje 55
4 boj z rastočimi cenami 114
5 svoboda govora 69
6 trdno gospodarstvo 41
7 boj s kriminalom 131
8 humana družba 55
9 ohranjanje reda v državi 88
10 upoštevanje idej 126
11 več vpliva na skupščinske odločitve 219
12 ne vem, neodločen 604
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

B2A B2. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

a) uničevanje okolja

Vrednost 43287 Frekvenca
1 zelo 1060
2 srednje 635
3 malo 238
4 sploh ne 56
5 ne vem 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2B B2. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

b) tehnološke nesreče

Vrednost 44286 Frekvenca
1 zelo 559
2 srednje 812
3 malo 521
4 sploh ne 72
5 ne vem 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2C B2. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

c) naravne nesreče

Vrednost 45285 Frekvenca
1 zelo 708
2 srednje 837
3 malo 408
4 sploh ne 54
5 ne vem 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2D B2. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

d) možnost državljanske vojne v Jugoslaviji

Vrednost 46284 Frekvenca
1 zelo 729
2 srednje 535
3 malo 415
4 sploh ne 214
5 ne vem 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2E B2. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

e) možnost intervencije JLA v Sloveniji

Vrednost 47283 Frekvenca
1 zelo 508
2 srednje 567
3 malo 490
4 sploh ne 277
5 ne vem 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2F B2. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

f) vojaške grožnje drugih držav

Vrednost 48282 Frekvenca
1 zelo 147
2 srednje 193
3 malo 416
4 sploh ne 1145
5 ne vem 171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2G B2. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

g) socialni nemiri

Vrednost 49281 Frekvenca
1 zelo 548
2 srednje 769
3 malo 526
4 sploh ne 120
5 ne vem 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2H B2. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

h) slabo gospodarjenje

Vrednost 50280 Frekvenca
1 zelo 1208
2 srednje 557
3 malo 182
4 sploh ne 50
5 ne vem 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2I B2. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

i) zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

Vrednost 51279 Frekvenca
1 zelo 850
2 srednje 673
3 malo 276
4 sploh ne 106
5 ne vem 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2J B2. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

j) razprodaja družbenega premoženja

Vrednost 52278 Frekvenca
1 zelo 654
2 srednje 597
3 malo 368
4 sploh ne 227
5 ne vem 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2K B2. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

k) kriminal

Vrednost 53277 Frekvenca
1 zelo 527
2 srednje 589
3 malo 630
4 sploh ne 186
5 ne vem 138
6 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B3

B3. KOMU BI VI PRIPISALI NAJVEČJO VLOGO PRI OHRANJANJU SUVERENOSTI IN NEODVISNOSTI SLOVENIJE V PRIHODNJE? (možen je en odgovor)

Vrednost 54276 Frekvenca
1 predsedstvu Slovenije 466
2 slovenski policiji 36
3 slovenski vojski 39
4 slovenski vladi 368
5 slovenski skupščini 166
6 državljanom Slovenije 789
7 drugo, 19
8 nikomur 44
9 ne vem 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

B4

B4. ALI SODITE, DA OBSTOJ JUGOSLOVANSKE VOJSKE PRISPEVA K MIRU V EVROPI ALI GA OGROŽA? (možen je en odgovor)

Vrednost 55275 Frekvenca
1 prispeva k miru v Evropi 391
2 ne prispeva in tudi ne ogroža miru v Evropi 966
3 ogroža mir v Evropi 331
4 ne vem, ne morem oceniti 384

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B5

B5. ALI SODITE, DA BI MOREBITNA SLOVENSKA VOJSKA PRISPEVALA K MIRU V EVROPI? (možen je en odgovor)

Vrednost 56274 Frekvenca
1 prispevala bi k miru v Evropi 601
2 ne bi niti prispevala, niti ogrožala miru v Evropi 1079
3 ogrožala bi mir v Evropi 48
4 ne vem, ne morem oceniti 344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B6

B6. NEDOLGO TEGA JE BIL V ŠVICI IZVEDEN REFERENDUM O TEM, ALI JE VOJSKA POTREBNA ALI NE. ČE BI IMELI VI MOŽNOST NA REFERENDUMU ODLOČATI O TEM, ALI JE TREBA V JUGOSLAVIJI VOJSKO UKINITI ALI NE, KAKO BI GLASOVALI: (možen je en odgovor)

Vrednost 57273 Frekvenca
1 za ukinitev vojske 1108
2 proti ukinitvi vojske 556
3 ne vem 408

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B7

B7. ČE BI V SLOVENIJI IZVEDLI REFERENDUM O USTANOVITVI LASTNE VOJSKE, KAKO BI VI GLASOVALI: (možen je en odgovor)

Vrednost 58272 Frekvenca
1 za ustanovitev vojske 803
2 proti ustanovitvi vojske 747
3 ne vem, o tem ne želim odločati 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C1

C. NACIONALNO VARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE C1. DEL POLITIČNIH STRANK IN DEL SLOVENSKE JAVNOSTI SE ZAVZEMA ZA DEMILITARIZACIJO SLOVENIJE, DRUGI DEL STRANK IN JAVNOSTI PA ZA OBLIKOVANJE SLOVENSKE ARMADE. S KATERIM KONCEPTOM SE VI OSEBNO STRINJATE:

Vrednost 59271 Frekvenca
1 sem za demilitarizacijo 794
2 sem za slovensko vojsko 618
3 ne vem, neodločen 444
4 ne strinjam se z nobenim konceptom 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C2A C2. PREDSTAVLJAJTE SI, DA IMA SLOVENIJA ŽE IZDELAN LASTEN NACIONALNO VARNOSTNI USTROJ.

a) ALI NAJ BI BILI V TEM PRIMERU CELOTNI OBRAMBNI IZDATKI: (možen je en odgovor)

Vrednost 60270 Frekvenca
1 večji kot doslej 175
2 enaki kot doslej 303
3 manjši kot doslej 1212
4 ne vem, ne morem oceniti 382

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C2B C2. PREDSTAVLJAJTE SI, DA IMA SLOVENIJA ŽE IZDELAN LASTEN NACIONALNO VARNOSTNI USTROJ.

b) OCENJUJEMO, DA OBSTAJA V SEDANJEM SISTEMU SLO IN DS OBČUTNO NESORAZMERJE MED IZDATKI ZA VOJAŠKO OBRAMBO IN IZDATKI ZA CIVILNO OBRAMBO. KOLIKŠEN NAJ BI BIL PO VAŠEM MNENJU DELEŽ ZA CIVILNO OBRAMBO? (možen je en odgovor)

Vrednost 61269 Frekvenca
1 večji kot doslej 491
2 enak kot doslej 534
3 manjši kot doslej 651
4 ne vem 396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C2C C2. PREDSTAVLJAJTE SI, DA IMA SLOVENIJA ŽE IZDELAN LASTEN NACIONALNO VARNOSTNI USTROJ.

c) KOLIKŠEN NAJ BI BIL DELEŽ ZA VOJAŠKO OBRAMBO? (možen en odgovor)

Vrednost 62268 Frekvenca
1 večji kot doslej 96
2 enak kot doslej 346
3 manjši kot doslej 1310
4 ne vem 320

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C3X1 C3. NAŠTELI VAM BOMO SESTAVINE CIVILNE OBRAMBE. KATERE IZMED NJIH BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ KREPITI: (možnih je več odgovorov)

O3 - civilno zaščito

Vrednost 63267 Frekvenca
3 (izbere) 1242
1 (ne izbere) 520
4 ne vem 310

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C3X2 C3. NAŠTELI VAM BOMO SESTAVINE CIVILNE OBRAMBE. KATERE IZMED NJIH BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ KREPITI: (možnih je več odgovorov)

O3 - obrambne priprave gospodarstva

Vrednost 64266 Frekvenca
3 (izbere) 958
1 (ne izbere) 804
4 ne vem 310

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C3X3 C3. NAŠTELI VAM BOMO SESTAVINE CIVILNE OBRAMBE. KATERE IZMED NJIH BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ KREPITI: (možnih je več odgovorov)

O3 - obrambne priprave družbenih dejavnosti

Vrednost 65265 Frekvenca
3 (izbere) 343
1 (ne izbere) 1411
4 ne vem 318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C3X4 C3. NAŠTELI VAM BOMO SESTAVINE CIVILNE OBRAMBE. KATERE IZMED NJIH BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ KREPITI: (možnih je več odgovorov)

O3 - obrambne priprave političnih institucij

Vrednost 66264 Frekvenca
3 (izbere) 197
1 (ne izbere) 1552
4 ne vem 323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C3X5 C3. NAŠTELI VAM BOMO SESTAVINE CIVILNE OBRAMBE. KATERE IZMED NJIH BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ KREPITI: (možnih je več odgovorov)

O3 - priprave za druge neoborožene oblike odpora

Vrednost 67263 Frekvenca
3 (izbere) 581
1 (ne izbere) 1174
4 ne vem 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C4

C4. ZNANO JE, DA SE DRŽAVE ZNOTRAJ EVROPSKE SKUPNOSTI POVEZUJEJO TUDI NA PODROČJU CIVILNE OBRAMBE (enotna tipologija nesreč, skupni sistem obveščanja ob nesrečah, skupni proračun za odpravo posledic nesreč...).ALI MENITE, DA BI BILO DOBRO ALI SLABO, ČE BI SE TUDI SLOVENIJA VKLJUČILA V TE POVEZAVE? (možen je en odgovor)

Vrednost 68262 Frekvenca
1 bilo bi dobro 1606
2 bilo bi slabo 31
3 ne bi škodovalo, pa tudi koristilo ne 226
4 ne vem, neodločen 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C5

C5. KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST V PRIHODNJE? (možen je en odgovor)

Vrednost 69261 Frekvenca
1 s samostojno slovensko vojsko 814
2 s samostojno vojsko in udeležbo v skupnih oboroženih silah jugoslovanske konfederacije 306
3 s skupno vojsko v okviru jugoslovanske federacije 81
4 drugače 53
5 brez vojske na svojem ozemlju 497
6 ne vem 321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C6

C6. ŠTEVILČNO RAZMERJE MED STALNO ARMADO IN REZERVO JE V POSAMEZNIH DRŽAVAH RAZLIČNO. KAKŠNO NAJ BI BILO TO RAZMERJE V SLOVENIJI? (možen je en odgovor)

Vrednost 70260 Frekvenca
1 stalna armada brez rezerve 154
2 večja stalna armada in manjša rezerva 196
3 manjša stalna armada in večja rezerva 1083
4 ne vem, ne morem oceniti 639

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C7

C7. V SODOBNIH ARMADAH JE DELEŽ POKLICNIH VOJAKOV RAZLIČEN. KAKŠNA NAJ BI BILA SLOVENSKA VOJSKA? (možen je en odgovor)

Vrednost 71259 Frekvenca
1 v celoti poklicna 336
2 predvsem poklicna in v manjši meri naborna 434
3 predvsem naborna z manjšim poklicnim jedrom 565
4 v celoti naborna 173
5 ne vem, ne morem oceniti 564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C8

C8. ALI NAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA V SLOVENSKI VOJSKI: (možen je en odgovor)

Vrednost 72258 Frekvenca
1 obvezno 805
2 prostovoljno 843
3 sem proti služenju vojaškega roka 256
4 ne vem 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C9

C9. KAKO DOLGO NAJ BI TRAJALO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA V SLOVENSKI VOJSKI? (možen je en odgovor)

Vrednost 73257 Frekvenca
1 enako dolgo kot sedaj (12 mesecev) 406
2 krajše kot sedaj 1208
3 daljše kot sedaj 15
4 sem proti služenju vojaškega roka 284
5 ne vem, ne morem oceniti 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C10

C10. NEKATERIM POSAMEZNIKOM NJIHOVO PREPRIČANJE NE DOPUŠČA SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA V OBOROŽENIH SILAH. ALI JIM JE PO VAŠEM MNENJU TREBA OMOGOČITI SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA Z DELOM V SOCIALNIH SLUŽBAH, BOLNIŠNICAH, PSIHIATRIČNIH USTANOVAH, DOMOVIH ZA STARE IN PODOBNO, ALI PA VZTRAJATI, DA SLUŽIJO VOJAŠKI ROK V OBOROŽENIH SILAH?

Vrednost 74256 Frekvenca
1 treba jim je omogočiti tako (civilno) služenje 1517
2 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 291
3 ne ve, neodločen 264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11

C11. KAKŠNA NAJ BI BILA PO VAŠEM MNENJU VLOGA SLOVENSKE VOJSKE PRI POLITIČNIH ODLOČITVAH: (možen je en odgovor)

Vrednost 75255 Frekvenca
1 sodeluje naj v vseh odločitvah 137
2 sodeluje naj samo v vojaško-obrambnih odločitvah 1103
3 sploh naj ne sodeluje 347
4 sem proti vojski 281
5 ne vem 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C12

C12. ALI BI LAHKO BIL STAREŠINA SLOVENSKE VOJSKE ČLAN POLITIČNE STRANKE? (možen je en odgovor)

Vrednost 76254 Frekvenca
1 da, lahko je član vladajoče stranke 129
2 lahko je član katerekoli stranke (tudi opozicijske) 504
3 ne sme biti član nobene stranke 1013
4 ne vem, ne morem oceniti 426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C13

C13. ALI MISLITE, DA BI SLOVENSKI OFICIRJI V JLA OBVEZNO MORALI PRITI V SLOVENIJO IN POMAGATI PRI OBLIKOVANJU SLOVENSKE VOJSKE? (možen je en odgovor)

Vrednost 77253 Frekvenca
1 da, ne glede na osebne in družinske probleme 200
2 da, vendar le, če s tem ne bi bila prizadeta njihova družina 176
3 o tem naj sami odločijo 725
4 ni potrebno, ker mora Slovenija sama izobraziti svoje oficirje 291
5 bolje da ne, ker bi ne bili lojalni slovenski oblasti 75
6 ni potrebno, saj slovenska vojska sploh ni potrebna 331
7 ne vem 274

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C14X1 C14. KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKI VIDIK VARNOSTI, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

O3 - s krepitvijo dobrih medsosedskih in regionalnih odnosov

Vrednost 78252 Frekvenca
3 (izbere) 1212
1 (ne izbere) 506
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 115
5 ne vem 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C14X2 C14. KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKI VIDIK VARNOSTI, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

O3 - z garancijami drugih držav o vojaškem neogrožanju Slovenije

Vrednost 79251 Frekvenca
3 (izbere) 641
1 (ne izbere) 1077
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 115
5 ne vem 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C14X3 C14. KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKI VIDIK VARNOSTI, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

O3 - z obrambnimi sporazumi z drugimi državami

Vrednost 80250 Frekvenca
3 (izbere) 704
1 (ne izbere) 1014
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 116
5 ne vem 238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C14X4 C14. KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKI VIDIK VARNOSTI, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

O3 - z okrepljeno policijsko dejavnostjo

Vrednost 81249 Frekvenca
3 (izbere) 502
1 (ne izbere) 1209
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 116
5 ne vem 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C14X5 C14. KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKI VIDIK VARNOSTI, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

O3 - s priključitvijo k NATO

Vrednost 82248 Frekvenca
3 (izbere) 211
1 (ne izbere) 1498
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 116
5 ne vem 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C14X6 C14. KAKO BI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKI VIDIK VARNOSTI, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

O3 - s pridobitvijo statusa neoborožene nevtralnosti

Vrednost 83247 Frekvenca
3 (izbere) 940
1 (ne izbere) 773
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 117
5 ne vem 242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C15

C15. ALI MISLITE, DA BI MORALA SLOVENSKA POLICIJA PREVZETI FUNKCIJE VOJAŠKIH OBMEJNIH ENOT (GRANIČARJEV)? (možen je en odgovor)

Vrednost 84246 Frekvenca
1 da, morala bi 838
2 ne, policija ima dovolj drugih poslov 360
3 vseeno mi je, samo da smo varni 662
4 ne vem 212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D1A D. IZOBRAŽEVANJE ZA MIR, VARNOST IN NENASILJE D1. KJE, MISLITE, DA SE OBČANI NAJBOLJE USPOSOBIJO ZA RAVNANJE OB NARAVNIH NESREČAH? KAJ PA ZA PRIMER VOJNE? (možen je en odgovor)

a) ZA RAVNANJE OB NARAVNIH NESREČAH

Vrednost 85245 Frekvenca
1 na vajah iz civilne zaščite 1237
2 preko časopisov, revij, TV, radia 232
3 v šoli 126
4 na predavanjih v krajevni skupnosti 142
5 v službi, na delovnem mestu 67
6 v vojski 33
7 ne vem, ne morem oceniti 235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D1B D. IZOBRAŽEVANJE ZA MIR, VARNOST IN NENASILJE D1. KJE, MISLITE, DA SE OBČANI NAJBOLJE USPOSOBIJO ZA RAVNANJE OB NARAVNIH NESREČAH? KAJ PA ZA PRIMER VOJNE? (možen je en odgovor)

b) ZA PRIMER VOJNE

Vrednost 86244 Frekvenca
1 na vajah iz civilne zaščite 385
2 preko časopisov, revij, TV, radia 120
3 v šoli 71
4 na predavanjih v krajevni skupnosti 146
5 v službi, na delovnem mestu 61
6 v vojski 988
7 ne vem, ne morem oceniti 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D2

D2. ČE BI IMELI MOŽNOST UVESTI V SREDNJE ŠOLE NEK PREDMET, ZA KATEREGA OD PONUJENIH BI SE NAJPREJ ODLOČILI? (možen je en odgovor)

Vrednost 87243 Frekvenca
1 mirovna vzgoja 326
2 obrambna vzgoja 80
3 vojaška vzgoja 23
4 zaščita in reševanje 255
5 verska vzgoja/verouk 112
6 človekoljubje 129
7 kultura miru in nenasilja 671
8 ekologija 355
9 ne vem 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

D3X1 D3. KATERE VSEBINE S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - požarna varnost

Vrednost 88242 Frekvenca
3 (izbere) 1274
1 (ne izbere) 727
4 ne vem, ne poznam 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3X2 D3. KATERE VSEBINE S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - prometna varnost

Vrednost 89241 Frekvenca
3 (izbere) 1515
1 (ne izbere) 486
4 ne vem, ne poznam 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3X3 D3. KATERE VSEBINE S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - civilna zaščita

Vrednost 90240 Frekvenca
3 (izbere) 1225
1 (ne izbere) 775
4 ne vem, ne poznam 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3X4 D3. KATERE VSEBINE S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - borilne veščine

Vrednost 91239 Frekvenca
3 (izbere) 284
1 (ne izbere) 1703
4 ne vem, ne poznam 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3X5 D3. KATERE VSEBINE S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - mirovna kultura

Vrednost 92238 Frekvenca
3 (izbere) 1262
1 (ne izbere) 735
4 ne vem, ne poznam 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3X6 D3. KATERE VSEBINE S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - politika nenasilja

Vrednost 93237 Frekvenca
3 (izbere) 1031
1 (ne izbere) 962
4 ne vem, ne poznam 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3X7 D3. KATERE VSEBINE S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - prva pomoč

Vrednost 94236 Frekvenca
3 (izbere) 1560
1 (ne izbere) 443
4 ne vem, ne poznam 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3X8 D3. KATERE VSEBINE S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - vojaške veščine

Vrednost 95235 Frekvenca
3 (izbere) 308
1 (ne izbere) 1679
4 ne vem, ne poznam 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3X9 D3. KATERE VSEBINE S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - drugo

Vrednost 96234 Frekvenca
3 (izbere) 48
1 (ne izbere) 1926
4 ne vem, ne poznam 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D4

D4. ČE BI VAŠ OTROK HOTEL IZBRATI VOJAŠKI POKLIC, KAJ BI STORILI: (možen je en odgovor)

Vrednost 97233 Frekvenca
1 veselilo bi me 49
2 imel bi pomisleke, vendar bi spoštoval njegovo odločitev 509
3 odsvetoval bi mu 464
4 ne bi se vmešaval v njegovo odločitev 850
5 ne vem, nimam otrok 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D5

D5. ČE V SLOVENIJI ŽELIMO IMETI LASTNO VOJSKO, MORAMO USPOSOBITI TUDI USTREZNO ŠTEVILO SLOVENSKIH OFICIRJEV. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU BOLJŠE: IMETI LASTNE VOJAŠKE AKADEMIJE; POŠILJATI BODOČE STAREŠINE NA ŠTUDIJ V TUJINO ALI POŠILJATI JIH NA VOJAŠKE AKADEMIJE V DRUGE JUGOSLOVANSKE REPUBLIKE?

Vrednost 98232 Frekvenca
1 ustanoviti lastne vojaške akademije 902
2 uporabljati jugoslovanske vojaške akademije 162
3 pošiljati na študij v tujino 242
4 sem proti vojski 461
5 ne vem, ne poznam 305

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E1A E. VARNOSTNA KULTURA E1. KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VPRAŠANJIH POVEZANIH Z OBOROŽENIMI SILAMI (JLA, TO), USTANOVITVIJO SLOVENSKE VOJSKE, DEMILITARIZACIJO SLOVENIJE?

a) na delovnem mestu - v šoli

Vrednost 99231 Frekvenca
1 pogosto 336
2 včasih 614
3 redko 366
4 nikoli 756

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E1B E. VARNOSTNA KULTURA E1. KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VPRAŠANJIH POVEZANIH Z OBOROŽENIMI SILAMI (JLA, TO), USTANOVITVIJO SLOVENSKE VOJSKE, DEMILITARIZACIJO SLOVENIJE?

b) z znanci, prijatelji

Vrednost 100230 Frekvenca
1 pogosto 318
2 včasih 849
3 redko 551
4 nikoli 354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E1C E. VARNOSTNA KULTURA E1. KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VPRAŠANJIH POVEZANIH Z OBOROŽENIMI SILAMI (JLA, TO), USTANOVITVIJO SLOVENSKE VOJSKE, DEMILITARIZACIJO SLOVENIJE?

c) v družini

Vrednost 101229 Frekvenca
1 pogosto 257
2 včasih 632
3 redko 615
4 nikoli 568

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E1D E. VARNOSTNA KULTURA E1. KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VPRAŠANJIH POVEZANIH Z OBOROŽENIMI SILAMI (JLA, TO), USTANOVITVIJO SLOVENSKE VOJSKE, DEMILITARIZACIJO SLOVENIJE?

d) v svoji stranki

Vrednost 102228 Frekvenca
1 pogosto 47
2 včasih 96
3 redko 109
4 nikoli 1820

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E1E E. VARNOSTNA KULTURA E1. KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VPRAŠANJIH POVEZANIH Z OBOROŽENIMI SILAMI (JLA, TO), USTANOVITVIJO SLOVENSKE VOJSKE, DEMILITARIZACIJO SLOVENIJE?

e) v cerkvi

Vrednost 103227 Frekvenca
1 pogosto 15
2 včasih 49
3 redko 83
4 nikoli 1925

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E3X1 E3. KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - splošno in popolno odpravo vojske in orožja

Vrednost 104226 Frekvenca
3 (izbere) 1162
1 (ne izbere) 468
4 ne vem, ne morem oceniti 442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E3X2 E3. KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - odpravo orožij za množično uničevanje ljudi (jedrsko, biološko, kemično)

Vrednost 105225 Frekvenca
3 (izbere) 983
1 (ne izbere) 641
4 ne vem, ne morem oceniti 448

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E3X3 E3. KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - odpravo nasilnih igrač

Vrednost 106224 Frekvenca
3 (izbere) 567
1 (ne izbere) 1047
4 ne vem, ne morem oceniti 458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E3X4 E3. KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - odpravo propagiranja vojaških vrednot, norm in načina mišljenja

Vrednost 107223 Frekvenca
3 (izbere) 614
1 (ne izbere) 998
4 ne vem, ne morem oceniti 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E3X5 E3. KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - demokratizacijo obrambno-varnostne politike države

Vrednost 108222 Frekvenca
3 (izbere) 376
1 (ne izbere) 1236
4 ne vem, ne morem oceniti 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E3X6 E3. KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - skupščinski nadzor nad vojsko

Vrednost 109221 Frekvenca
3 (izbere) 351
1 (ne izbere) 1257
4 ne vem, ne morem oceniti 464

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E3X7 E3. KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - odpravo služenja vojaškega roka

Vrednost 110220 Frekvenca
3 (izbere) 580
1 (ne izbere) 1035
4 ne vem, ne morem oceniti 457

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E3X8 E3. KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - odpravo vojaške industrije

Vrednost 111219 Frekvenca
3 (izbere) 636
1 (ne izbere) 976
4 ne vem, ne morem oceniti 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E3X9 E3. KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - doseganje večje povezanosti med vojsko in družbo

Vrednost 112218 Frekvenca
3 (izbere) 293
1 (ne izbere) 1320
4 ne vem, ne morem oceniti 459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4

E4. NEKATERI JUGOSLOVANSKI NARODI IMAJO VEČ, DRUGI PA MANJ VOJAŠKIH TRADICIJ. KAM BI VI UVRSTILI SLOVENCE? (možen je en odgovor)

Vrednost 113217 Frekvenca
1 med narode z več vojaškimi tradicijami 159
2 med narode z manj vojaškimi tradicijami 932
3 vsi imajo približno enako vojaških tradicij 414
4 med narode brez vojaških tradicij 190
5 ne vem, ne znam oceniti 377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E5

E5. ALI MISLITE, DA BI BILO PRAV, ČE BI SLOVENSKA VOJSKA OHRANJALA VOJAŠKE TRADICIJE VSEH SLOVENSKIH VOJAŠKIH ENOT IZ DRUGE SVETOVNE VOJNE? (možen je en odgovor)

Vrednost 114216 Frekvenca
1 prav bi bilo ohranjati vojaške tradicije vseh enot 164
2 prav bi bilo ohranjati samo tradicije partizanske vojske 142
3 prav bi bilo ohranjati samo tradicije domobrancev, bele garde, plave garde 4
4 slovenska vojska naj se oblikuje na novih načelih in naj ne ohranja nikakršnih tradicij 1023
5 sem proti vojski 442
6 ne vem, ne morem oceniti 297

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E6

E6. KAKO BI SE VI OSEBNO VEDLI V PRIMERU OBOROŽENE AGRESIJE NA SLOVENIJO?

Vrednost 115215 Frekvenca
1 boril bi se z orožjem 471
2 nekako bi se že boril in upiral 1036
3 ne bi se niti boril niti upiral 171
4 ne vem, neodločen sem 394

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E7

E7. ZA DOSEDAJ VELJAVNI OBRAMBNO-ZAŠČITNI SISTEM PRI NAS VELJA, DA ŽENSKE VANJ NISO VKLJUČENE V ZADOSTNI MERI. KAJ JIH PRI TEM NAJBOLJ OVIRA? (možen je en odgovor)

Vrednost 116214 Frekvenca
1 ženske so preveč obremenjene v službi in doma 972
2 obrambne in samozaščitne aktivnosti potekajo tako, da se ženske vanje težje vključujejo 225
3 obrambne in samozaščitne aktivnosti so manj primerne za ženske 244
4 tradicionalni, verski in moralni predsodki 58
5 ženske se ne želijo bolj vključevati 161
6 ženske se sploh ne želijo vključevati 105
7 ženske so dovolj in ustrezno vključene 127
8 ne vem 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

E8

E8. V NAČRTIH SLOVENSKE OBRAMBNE POLITIKE JE TUDI VKLJUČEVANJE ŽENSK V VOJSKO. ALI MISLITE, DA SE BO TO RES ZGODILO? (možen je en odgovor)

Vrednost 117213 Frekvenca
1 povsem verjetno 109
2 verjetno 377
3 malo verjetno 844
4 ni verjetno 544
5 ne vem 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E9

E9. ALI VI OSEBNO PODPIRATE VKLJUČITEV ŽENSK V SLOVENSKO VOJSKO? (možen je en odgovor)

Vrednost 118212 Frekvenca
1 da, naj bo obvezno 21
2 podpiram, pod pogojem, da je prostovoljno 714
3 podpiram, vendar pod pogojem, da nimajo opravka z orožjem 72
4 podpiram, vendar le v primeru vojne 209
5 ne podpiram, ženske naj se v vojni in miru angažirajo samo izven vojske 451
6 zavračam vključevanje žensk v obrambne in zaščitne aktivnosti na sploh 459
7 ne vem, ne morem oceniti 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

E10

E10. KDO V VAŠEM GOSPODINJSTVU OPRAVLJA NAJVEČ GOSPODINJSKIH DEL?

Vrednost 119211 Frekvenca
1 pretežno mož 28
2 pretežno žena 1269
3 vsi člani gospodinjstva enako 468
4 pretežno sorodniki (mati, tašča, otroci) 185
5 živim sam in sam opravljam gospodinjska dela 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E11

E11. KAJ MENITE O MIROVNIH GIBANJIH? (možen je en odgovor)

Vrednost 120210 Frekvenca
1 mirovna gibanja so potrebna v vseh državah 1757
2 mirovna gibanja so potrebna samo v državah, ki imajo jedrsko oborožitev 54
3 niso potrebna 42
4 ne vem, ne poznam 219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E12

E12. ALI STE VI OSEBNO ČLAN MIROVNEGA GIBANJA, ALI SIMPATIZIRATE Z NJIM, ALI STE PROTI MIROVNEMU GIBANJU? (možen je en odgovor)

Vrednost 121209 Frekvenca
1 sem član mirovnega gibanja 81
2 simpatiziram z mirovnim gibanjem 1404
3 sem proti mirovnemu gibanju 28
4 neodločen, b.o. 559

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E13

E13. POVEJTE, ČESA VAS JE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU NAJBOLJ STRAH! (možen je en odgovor)

Vrednost 122208 Frekvenca
1 da vas bodo okradli (vlomili v avto ali stanovanje) 25
2 da boste imeli prometno nesrečo 71
3 da bo prišlo do vojne v Jugoslaviji 839
4 da bo prišlo do vojne zaradi iraške zasedbe Kuvajta 98
5 da boste zboleli vi ali pa nekdo od vaših najbližjih 535
6 da boste izgubili službo (če ste zaposleni) 233
7 drugo 62
8 ničesar me ni strah 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

E14A E14. SLOVENIJO SO LETOS JESENI PRIZADELE HUDE POPLAVE. KDO JE PO VAŠI OCENI NAJBOLJ POMAGAL PRIZADETIM V POPLAVAH? IN KDO BI SE MORAL PO VAŠI OCENI NAJBOLJ ANGAŽIRATI ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV?

a) Najbolj je

Vrednost 123207 Frekvenca
1 jugoslovanska ljudska armada 208
2 teritorialna obramba 75
3 civilna zaščita 511
4 sredstva javnega obveščanja 195
5 slovenska vlada 53
6 gasilci 297
7 politične stranke 4
8 predsedstvo Slovenije 19
9 prizadeti si sami najbolje pomagajo 372
10 ne vem, ne morem oceniti 338

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E14B E14. SLOVENIJO SO LETOS JESENI PRIZADELE HUDE POPLAVE. KDO JE PO VAŠI OCENI NAJBOLJ POMAGAL PRIZADETIM V POPLAVAH? IN KDO BI SE MORAL PO VAŠI OCENI NAJBOLJ ANGAŽIRATI ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV?

b) Pri odpravi posledic bi se moral(a) najbolj angažirati

Vrednost 124206 Frekvenca
1 jugoslovanska ljudska armada 161
2 teritorialna obramba 72
3 civilna zaščita 434
4 sredstva javnega obveščanja 31
5 slovenska vlada 597
6 gasilci 42
7 politične stranke 74
8 predsedstvo Slovenije 170
9 prizadeti si sami najbolje pomagajo 54
10 ne vem, ne morem oceniti 437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E15

E15. ALI STE PONOSNI NA TO, DA ŽIVITE V SLOVENIJI?

Vrednost 125205 Frekvenca
1 zelo 1454
2 precej 321
3 srednje 259
4 ne preveč 29
5 sploh ne 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E16

E16. POMISLITE, PROSIMO, NA LETO, KI PRIHAJA! ALI MENITE, DA BO TO:

Vrednost 126204 Frekvenca
1 mirnejše leto, brez večjih pretresov 114
2 težavno leto, z veliko sporov 1495
3 enako kot letošnje 258
4 ne vem, ne morem oceniti 205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

f1

F. EKOLOŠKA ZAVEST F1. ALI MENITE DA:

Vrednost 127203 Frekvenca
1 lahko posameznik s spremembo svojih ustaljenih navad prispeva k manjšemu onesnaževanju narave 1582
2 so ekološki problemi tako zapleteni, da jih lahko rešuje le država 321
3 ne vem 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F2A F2. POVEJTE NAM PROSIM, KAKO POGOSTO RAZMIŠLJATE O NASLEDNJIH ZADEVAH:

a) brezposelnosti

Vrednost 128202 Frekvenca
1 pogosto 1341
2 včasih 594
3 nikoli 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F2B F2. POVEJTE NAM PROSIM, KAKO POGOSTO RAZMIŠLJATE O NASLEDNJIH ZADEVAH:

b) problemih onesnaževanja okolja

Vrednost 129201 Frekvenca
1 pogosto 1043
2 včasih 949
3 nikoli 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F2C F2. POVEJTE NAM PROSIM, KAKO POGOSTO RAZMIŠLJATE O NASLEDNJIH ZADEVAH:

c) mednacionalnih odnosih v Jugoslaviji

Vrednost 130200 Frekvenca
1 pogosto 1051
2 včasih 875
3 nikoli 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F2D F2. POVEJTE NAM PROSIM, KAKO POGOSTO RAZMIŠLJATE O NASLEDNJIH ZADEVAH:

d) stanovanjskem problemu

Vrednost 131199 Frekvenca
1 pogosto 491
2 včasih 756
3 nikoli 825

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F3A F3. V KOLIKŠNI MERI VAS OSEBNO PRIZADEVAJO NASLEDNJI PROBLEMI:

a) brezposelnost

Vrednost 132198 Frekvenca
1 zelo 701
2 precej 586
3 sploh ne 785

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F3B F3. V KOLIKŠNI MERI VAS OSEBNO PRIZADEVAJO NASLEDNJI PROBLEMI:

b) onesnaževanje okolja

Vrednost 133197 Frekvenca
1 zelo 788
2 precej 1055
3 sploh ne 229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F3C F3. V KOLIKŠNI MERI VAS OSEBNO PRIZADEVAJO NASLEDNJI PROBLEMI:

c) mednacionalni odnosi v Jugoslaviji

Vrednost 134196 Frekvenca
1 zelo 611
2 precej 969
3 sploh ne 492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F3D F3. V KOLIKŠNI MERI VAS OSEBNO PRIZADEVAJO NASLEDNJI PROBLEMI:

d) stanovanjski problem

Vrednost 135195 Frekvenca
1 zelo 317
2 precej 501
3 sploh ne 1254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F4A F4. KAJ MENITE, KOLIKO LAHKO VI OSEBNO VPLIVATE NA REŠEVANJE NAVEDENIH PROBLEMOV?

a) brezposelnost

Vrednost 136194 Frekvenca
1 precej 72
2 malo 460
3 nič 1540

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F4B F4. KAJ MENITE, KOLIKO LAHKO VI OSEBNO VPLIVATE NA REŠEVANJE NAVEDENIH PROBLEMOV?

b) onesnaževanje okolja

Vrednost 137193 Frekvenca
1 precej 507
2 malo 1218
3 nič 347

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F4C F4. KAJ MENITE, KOLIKO LAHKO VI OSEBNO VPLIVATE NA REŠEVANJE NAVEDENIH PROBLEMOV?

c) mednacionalni odnosi v Jugoslaviji

Vrednost 138192 Frekvenca
1 precej 85
2 malo 620
3 nič 1367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F4D F4. KAJ MENITE, KOLIKO LAHKO VI OSEBNO VPLIVATE NA REŠEVANJE NAVEDENIH PROBLEMOV?

d) stanovanjski problem

Vrednost 139191 Frekvenca
1 precej 118
2 malo 462
3 nič 1492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F5X1 F5. PROSIMO VAS DA OCENITE, KOLIKO VSAK IZMED SPODAJ NAŠTETIH ONESNAŽUJE OZRAČJE. IZBERITE DVA ONESNAŽEVALCA TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTI, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ ŠKODLJIV.

1. odgovor

Vrednost 140190 Frekvenca
1 promet 237
2 industrija 773
3 zasebna kurišča 44
4 jedrske elektrarne 633
5 termoelektrarne 332
6 ne vem 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F5X2 F5. PROSIMO VAS DA OCENITE, KOLIKO VSAK IZMED SPODAJ NAŠTETIH ONESNAŽUJE OZRAČJE. IZBERITE DVA ONESNAŽEVALCA TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTI, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ ŠKODLJIV.

2. odgovor

Vrednost 141189 Frekvenca
1 promet 384
2 industrija 691
3 zasebna kurišča 136
4 jedrske elektrarne 342
5 termoelektrarne 435
6 ne vem 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F6X1 F6. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI SVETOVNI EKOLOŠKI PROBLEMI (PROBLEMI, KI ZADEVAJO ŠKODLJIVE VPLIVE NA LJUDI IN OKOLJE) IZBERITE TRI IZMED NAVEDENIH PROBLEMOV TAKO, DA 1. POMENI NAJVEČJI PROBLEM.

1. odgovor

Vrednost 142188 Frekvenca
1 uničevanje ozona 693
2 onesnaževanje morij 63
3 onesnaževanje s kemičnimi snovmi 272
4 uničevanje gozdov 136
5 učinek tople grede 34
6 radioaktivni odpadki 369
7 kisli dež 34
8 radioaktivno sevanje iz jedrskih elektrarn 343
9 izpušni plini iz avtomobilov 39
10 izginjanje določenih živalskih vrst 0
11 drugo 0
12 ne vem 0
0 b. o. 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

F6X2 F6. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI SVETOVNI EKOLOŠKI PROBLEMI (PROBLEMI, KI ZADEVAJO ŠKODLJIVE VPLIVE NA LJUDI IN OKOLJE) IZBERITE TRI IZMED NAVEDENIH PROBLEMOV TAKO, DA 1. POMENI NAJVEČJI PROBLEM.

2. odgovor

Vrednost 143187 Frekvenca
1 uničevanje ozona 179
2 onesnaževanje morij 191
3 onesnaževanje s kemičnimi snovmi 316
4 uničevanje gozdov 301
5 učinek tople grede 71
6 radioaktivni odpadki 451
7 kisli dež 67
8 radioaktivno sevanje iz jedrskih elektrarn 301
9 izpušni plini iz avtomobilov 80
10 izginjanje določenih živalskih vrst 0
11 drugo 0
12 ne vem 0
0 b. o. 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

F6X3 F6. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI SVETOVNI EKOLOŠKI PROBLEMI (PROBLEMI, KI ZADEVAJO ŠKODLJIVE VPLIVE NA LJUDI IN OKOLJE) IZBERITE TRI IZMED NAVEDENIH PROBLEMOV TAKO, DA 1. POMENI NAJVEČJI PROBLEM.

3. odgovor

Vrednost 144186 Frekvenca
1 uničevanje ozona 182
2 onesnaževanje morij 154
3 onesnaževanje s kemičnimi snovmi 326
4 uničevanje gozdov 281
5 učinek tople grede 70
6 radioaktivni odpadki 303
7 kisli dež 108
8 radioaktivno sevanje iz jedrskih elektrarn 274
9 izpušni plini iz avtomobilov 181
10 izginjanje določenih živalskih vrst 0
11 drugo 0
12 ne vem 0
0 b. o. 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

F7A F7. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO...ALI PA JIH SPLOH NI?

a) onesnaženje zraka, smrad, dim

Vrednost 145185 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 247
2 tega ne občutim, me ne moti 251
3 me moti a ni tako hudo 807
4 mi škoduje, me zelo moti 577
5 življenjsko me ogroža 155
6 ne ve neodločen 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F7B F7. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO...ALI PA JIH SPLOH NI?

b) hrup, ropot prometa, tovarne

Vrednost 146184 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 365
2 tega ne občutim, me ne moti 521
3 me moti a ni tako hudo 776
4 mi škoduje, me zelo moti 315
5 življenjsko me ogroža 67
6 ne ve neodločen 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F7C F7. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO...ALI PA JIH SPLOH NI?

c) onesnaženost naselij, odpadki, umazanija

Vrednost 147183 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 251
2 tega ne občutim, me ne moti 256
3 me moti a ni tako hudo 836
4 mi škoduje, me zelo moti 580
5 življenjsko me ogroža 108
6 ne ve neodločen 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F7D F7. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO...ALI PA JIH SPLOH NI?

d) onesnaženost voda, industrijske odplake, kemikalije

Vrednost 148182 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 308
2 tega ne občutim, me ne moti 278
3 me moti a ni tako hudo 684
4 mi škoduje, me zelo moti 596
5 življenjsko me ogroža 166
6 ne ve neodločen 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F7E F7. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO...ALI PA JIH SPLOH NI?

e) onesnaženost prirodnega okolja,odpadki, smetišča

Vrednost 149181 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 227
2 tega ne občutim, me ne moti 223
3 me moti a ni tako hudo 836
4 mi škoduje, me zelo moti 611
5 življenjsko me ogroža 138
6 ne ve neodločen 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F7F F7. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO...ALI PA JIH SPLOH NI?

f) uporaba kemikalij v prehrambenih proizvodih

Vrednost 150180 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 133
2 tega ne občutim, me ne moti 234
3 me moti a ni tako hudo 641
4 mi škoduje, me zelo moti 711
5 življenjsko me ogroža 275
6 ne ve neodločen 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F7H F7. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO...ALI PA JIH SPLOH NI?

h) ogroženost zaradi nuklearne elektrarne radioaktivnih snovi in odpadkov

Vrednost 151179 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 386
2 tega ne občutim, me ne moti 345
3 me moti a ni tako hudo 538
4 mi škoduje, me zelo moti 432
5 življenjsko me ogroža 287
6 ne ve neodločen 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F7I F7. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO...ALI PA JIH SPLOH NI?

i) propadanje gozdov

Vrednost 152178 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 192
2 tega ne občutim, me ne moti 131
3 me moti a ni tako hudo 632
4 mi škoduje, me zelo moti 739
5 življenjsko me ogroža 327
6 ne ve neodločen 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F8A F8. KOLIKO BI BILO ZA VAS OSEBNO SPREJEMLJIVO, DA BI ŽIVELI NEPOSREDNO OB:

a) nuklearni elektrarni

Vrednost 153177 Frekvenca
1 popolnoma sprejemljivo 72
2 delno sprejemljivo 224
3 popolnoma nesprejemljivo 1650
4 ne vem, neodločen 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F8B F8. KOLIKO BI BILO ZA VAS OSEBNO SPREJEMLJIVO, DA BI ŽIVELI NEPOSREDNO OB:

b) termoeletrarni

Vrednost 154176 Frekvenca
1 popolnoma sprejemljivo 74
2 delno sprejemljivo 597
3 popolnoma nesprejemljivo 1305
4 ne vem, neodločen 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F8C F8. KOLIKO BI BILO ZA VAS OSEBNO SPREJEMLJIVO, DA BI ŽIVELI NEPOSREDNO OB:

c) odlagališču nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Vrednost 155175 Frekvenca
1 popolnoma sprejemljivo 79
2 delno sprejemljivo 113
3 popolnoma nesprejemljivo 1798
4 ne vem, neodločen 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F9

F9. KATERA IZMED SPODAJ NAVEDENIH NESREČ, KI SO SE DOGAJALE V ZADNJIH NEKAJ LETIH, JE BILA PO VAŠEM MNENJU NAJHUJŠA?

Vrednost 156174 Frekvenca
1 izpust nevarnih kemičnih snovi v okolje (Bhopal) 67
2 letalske nesreče 15
3 černobilska nesreča 1844
4 potre (Armenija, Mehika) 61
5 avtomobilske nesreče 38
6 kaj drugega 4
7 ne vem 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

F10X1 F10. NA KAKŠEN NAČIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI K ČISTEJŠEMU OKOLJU?

O3 - s sodelovanjem ali podpiranjem političnih organizacij, ki se zavzemajo za čisto okolje

Vrednost 157173 Frekvenca
3 (izbere) 1049
1 (ne izbere) 911
4 drugo 69
5 nič ne bi prispeval 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F10X2 F10. NA KAKŠEN NAČIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI K ČISTEJŠEMU OKOLJU?

O3 - s plačevanjem posebnega davka, namenjenega ohranjaju čistega okolja

Vrednost 158172 Frekvenca
3 (izbere) 696
1 (ne izbere) 1259
4 drugo 73
5 nič ne bi prispeval 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F10X3 F10. NA KAKŠEN NAČIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI K ČISTEJŠEMU OKOLJU?

O3 - z varčevanjem pri porabi energije v domačem gospodinjstvu (bencin, elektrika)

Vrednost 159171 Frekvenca
3 (izbere) 1129
1 (ne izbere) 842
4 drugo 61
5 nič ne bi prispeval 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F10X4 F10. NA KAKŠEN NAČIN BI BILI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI K ČISTEJŠEMU OKOLJU?

O3 - z sodelovanjem v prostovoljnih očiščevalnih akcijah v domačem okolju

Vrednost 160170 Frekvenca
3 (izbere) 1391
1 (ne izbere) 571
4 drugo 68
5 nič ne bi prispeval 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F11X1 F11. ALI STE VI OSEBNO V ZADNJEM ČASU STORILI KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA Z NAMENOM, DA BI ZMANJŠALI ONESNAŽEVANJE OKOLJA?

O3 - omejili vožnjo z avtomobilom

Vrednost 161169 Frekvenca
3 (izbere) 513
1 (ne izbere) 1229
4 nič od tega 330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F11X2 F11. ALI STE VI OSEBNO V ZADNJEM ČASU STORILI KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA Z NAMENOM, DA BI ZMANJŠALI ONESNAŽEVANJE OKOLJA?

O3 - zbirali oziroma sortirali odpadke (papir,steklo..)

Vrednost 162168 Frekvenca
3 (izbere) 966
1 (ne izbere) 785
4 nič od tega 321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F11X3 F11. ALI STE VI OSEBNO V ZADNJEM ČASU STORILI KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA Z NAMENOM, DA BI ZMANJŠALI ONESNAŽEVANJE OKOLJA?

O3 - izboljšali toplotno izolacijo v stanovanju

Vrednost 163167 Frekvenca
3 (izbere) 739
1 (ne izbere) 1015
4 nič od tega 318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F11X4 F11. ALI STE VI OSEBNO V ZADNJEM ČASU STORILI KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA Z NAMENOM, DA BI ZMANJŠALI ONESNAŽEVANJE OKOLJA?

O3 - omejili nabavo razpršilcev, ki vsebujejo pline, škodljive ozonu

Vrednost 164166 Frekvenca
3 (izbere) 560
1 (ne izbere) 1180
4 nič od tega 332

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F11X5 F11. ALI STE VI OSEBNO V ZADNJEM ČASU STORILI KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA Z NAMENOM, DA BI ZMANJŠALI ONESNAŽEVANJE OKOLJA?

O3 - začeli uporabljati papirnate vrečke, namesto polivinilnih

Vrednost 165165 Frekvenca
3 (izbere) 709
1 (ne izbere) 1036
4 nič od tega 327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F11X6 F11. ALI STE VI OSEBNO V ZADNJEM ČASU STORILI KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA Z NAMENOM, DA BI ZMANJŠALI ONESNAŽEVANJE OKOLJA?

O3 - vključili v čistilne akcije

Vrednost 166164 Frekvenca
3 (izbere) 624
1 (ne izbere) 1122
4 nič od tega 326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F11X7 F11. ALI STE VI OSEBNO V ZADNJEM ČASU STORILI KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA Z NAMENOM, DA BI ZMANJŠALI ONESNAŽEVANJE OKOLJA?

O3 - prenehali uporabljati pralni prašek, ki vsebuje fosfate

Vrednost 167163 Frekvenca
3 (izbere) 611
1 (ne izbere) 1123
4 nič od tega 338

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F12

F12. ALI VESTE, DA JE BIL SPREJET ZAKON O TAKO IMENOVANEM "EKOLOŠKEM DINARJU"?

Vrednost 168162 Frekvenca
1 da, poznam ta zakon 316
2 da, nekaj sem slišal 898
3 ne, ne vem, ne poznam 858

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F13

F13. NAŠTEJTE NEKAJ NAJVEČJIH ONESNAŽEVALCEV OKOLJA V SLOVENIJI: (Navedite poimensko)

Vrednost 169161 Frekvenca
1 Cinkarna Celje 132
2 TE Šoštanj 273
3 JE Krško 317
4 TE Trbovlje 101
5 Tovarna dušike Ruše 60
6 neznan odgovor 17
7 termoelektrarne 210
8 neznan odgovor 49
9 industrija 93
10 neznan odgovor 8
11 TGA Kidričevo 59
12 neznan odgovor 37
13 neznan odgovor 4
14 neznan odgovor 4
15 neznan odgovor 33
16 neznan odgovor 10
17 neznan odgovor 31
18 neznan odgovor 15
19 Železarna Jesenice 104
20 neznan odgovor 14
21 neznan odgovor 55
98 drugo 50
99 ne vem 396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

F14

F14. OBSTAJAJO USTANOVE, KI OPRAVLJAJO RAZLIČNE MERITVE ONESNAŽENOSTI OKOLJA. ALI VI OSEBNO ZAUPATE NJIHOVIM REZULTATOM?

Vrednost 170160 Frekvenca
1 da, v celoti 503
2 da, delno 1194
3 ne zaupam 375

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F15

F15. (Če ne zaupa) ALI LAHKO POVESTE, ZAKAJ TEM MERITVAM NE ZAUPATE?

Vrednost 171159 Frekvenca
1 meritve so tehnično pomanjkljive 140
2 merilci nimajo dovolj znanja 29
3 naročniki in politiki imajo velikokrat velik vpliv na meritve 250
4 meritve so zgolj za to, da zavajajo ljudi 90
5 drugo 20
6 ne vem 128
7 meritvam zaupa 1415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F16

F16. ŽE PRED ČASOM JE BILO SKLENJENO, DA BODO NA DIMNIKIH TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ NAMESTILI ČISTILNE NAPRAVE, KI BI BISTVENO ZMANJŠALE ONESNAŽEVANJE ZRAKA, VENDAR SE STVARI ŠE NISO PREMAKNILE. ALI JE PO VAŠEM MNENJU VISOKA CENA TEH NAPRAV OPRAVIČILO ZA ZAVLAČEVANJE?

Vrednost 172158 Frekvenca
1 ne, nikakršnega opravičila ni za zavlačevanje 1201
2 lahko razumem, da je problem denar, vendar bi morala biti javnost točno obveščena o spremembi 413
3 razumem, da prihaja do zamude, ker je v sedanji situaciji res zelo težko zbrati denar za tako drage čistilne naprave 280
4 ne vem, neodločen 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F17

F17. ALI NAJ BI BILI V CENO ELEKTRIČNE ENERGIJE VKLJUČENI TUDI STROŠKI ZA ODPRAVO ŠKODLJIVIH POSLEDIC, KI NASTANEJO S PROIZVODNJO IN UPORABO TE ENERGIJE?

Vrednost 173157 Frekvenca
1 da 786
2 ne 876
3 ne vem 410

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

G1

G. ENERGETSKA POLITIKA G1. SEDANJO ENERGETSKO POLITIKO (ENERGETSKI RAZVOJ) VEČINOMA VODIJO ISTI LJUDJE, KOT V PRETEKLOSTI. ALI MISLITE, DA LAHKO IZVEDEMO KORENITEJŠI PREOBRAT NA ENERGETSKEM PODROČJU Z ISTIMI LJUDMI?

Vrednost 174156 Frekvenca
1 ne, "stari kadri" in star način razmišljanja sta veliki oviri za korenitejše spremembe na tem področju 1061
2 mislim, da to ni bistvena ovira za korenitejše spremembe na tem področju 614
3 ne vem 397

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

G2

G2. KAJ MENITE, NA KAJ BI MORALI V SLOVENIJI PREDVSEM PAZITI, KO BOMO GRADILI NOVE ENERGETSKE OBJEKTE:

Vrednost 175155 Frekvenca
1 na to, da bo električne energije dovolj in da bo oskrba z energijo redna in zanesljiva 185
2 na to, da bomo energijo pridobivali na način, ki bo čim manj onesnaževal okolje 1774
3 ne vem, neodločen 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

G3

G3. NEKATERE SLOVENSKE TOVARNE SO VELIKI PORABNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE (NPR. ŽELEZARNE, TOVARNA ALUMINIJA KIDRIČEVO), OBENEM PA PRI SVOJEM OBRATOVANJU PRECEJ ONESNAŽUJEJO OKOLJE. KAKO NAJ PO VAŠEM MNENJU RAVNA SLOVENSKA VLADA?

Vrednost 176154 Frekvenca
1 take tovarne je treba začeti pospešeno zapirati, čeprav se bo s tem povečalo število brezposelnih 757
2 ohraniti je treba čim več delovnih mest zato naj te tovarne delujejo naprej, ne glede na to, da močno onesnažujejo okolje 320
3 ne vem, neodločen 995

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

G4

G4. VELIKO SE GOVORI O PROBLEMIH PRI OSKRBI Z ELEKTRIČNO ENERGIJO. KOMU IZMED SPODAJ NAŠTETIH NAJBOLJ VERJAMETE, KO GRE ZA TO VPRAŠANJE?

Vrednost 177153 Frekvenca
1 novinarjem, ki pišejo o teh stvareh 160
2 energetskim strokovnjakom 514
3 stranki Zelenih Slovenije 268
4 republiški vladi 124
7 nikomur 620
8 ne vem, neodločen 386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

G5

G5. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE:

Vrednost 178152 Frekvenca
1 Slovenija naj se opira predvsem na dostopnejše domače vire energije, zlasti na premog 469
2 Slovenija naj se preusmeri na tuje, cenejše in čistejše vire energije, četudi se s tem poveča njena odvisnost pri preskrbi 1116
3 ne vem, neodločen 487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

G6A G6. OBSTAJAJO NAČRTI ZA GRADNJO HIDROELEKTRARN NA SAVI, MURI, SOČI IN SKUPAJ S HRVAŠKO TUDI NA KOLPI. V KOLIKŠNI MERI VI PODPIRATE GRADNJO HIDROELEKTRARN NA TEH REKAH?

a) na Savi

Vrednost 179151 Frekvenca
1 v celoti podpiram 789
2 delno podpiram 674
3 ne podpiram 227
4 ne vem 382

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

G6B G6. OBSTAJAJO NAČRTI ZA GRADNJO HIDROELEKTRARN NA SAVI, MURI, SOČI IN SKUPAJ S HRVAŠKO TUDI NA KOLPI. V KOLIKŠNI MERI VI PODPIRATE GRADNJO HIDROELEKTRARN NA TEH REKAH?

b) na Muri

Vrednost 180150 Frekvenca
1 v celoti podpiram 603
2 delno podpiram 697
3 ne podpiram 354
4 ne vem 418

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

G6C G6. OBSTAJAJO NAČRTI ZA GRADNJO HIDROELEKTRARN NA SAVI, MURI, SOČI IN SKUPAJ S HRVAŠKO TUDI NA KOLPI. V KOLIKŠNI MERI VI PODPIRATE GRADNJO HIDROELEKTRARN NA TEH REKAH?

c) na Soči

Vrednost 181149 Frekvenca
1 v celoti podpiram 527
2 delno podpiram 580
3 ne podpiram 553
4 ne vem 412

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

G6D G6. OBSTAJAJO NAČRTI ZA GRADNJO HIDROELEKTRARN NA SAVI, MURI, SOČI IN SKUPAJ S HRVAŠKO TUDI NA KOLPI. V KOLIKŠNI MERI VI PODPIRATE GRADNJO HIDROELEKTRARN NA TEH REKAH?

d) na Kolpi

Vrednost 182148 Frekvenca
1 v celoti podpiram 557
2 delno podpiram 640
3 ne podpiram 399
4 ne vem 476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

G7

G7. KATERI NAČIN PRIDOBIVANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE JE PO VAŠEM MNENJU NAJČISTEJŠI, NAJMANJ ONESNAŽUJE OKOLJE? (kasneje ponovljen)

Vrednost 183147 Frekvenca
1 hidroelektrarne 1510
2 termoelektrarne na premog 23
3 nuklearne elektrarne 34
4 termoelektrarne na mazut 9
5 termoelektrarne na plin 220
6 ne vem 276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

G8A G8. V ZADNJEM DESETLETJU SE JE NAJBOLJ POVEČALA PORABA ENERGIJE V PROMETU. V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UGOTOVITVAMI?

a) ljudje bi morali namesto osebnih avtomobilov bolj uporabljati javna prevozna sredstva (vlak, avtobus)

Vrednost 184146 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 1014
2 delno se strinjam 819
3 sploh se ne strinjam 144
4 ne vem 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

G8B G8. V ZADNJEM DESETLETJU SE JE NAJBOLJ POVEČALA PORABA ENERGIJE V PROMETU. V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UGOTOVITVAMI?

b) porabo energije v prometu je najbolje zmanjšati z zviševanjem cen goriva

Vrednost 185145 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 157
2 delno se strinjam 500
3 sploh se ne strinjam 1257
4 ne vem 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

G8C G8. V ZADNJEM DESETLETJU SE JE NAJBOLJ POVEČALA PORABA ENERGIJE V PROMETU. V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UGOTOVITVAMI?

c) avtomobile, ki porabijo veliko goriva je treba visoko obdavčiti

Vrednost 186144 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 569
2 delno se strinjam 665
3 sploh se ne strinjam 623
4 ne vem 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

G8D G8. V ZADNJEM DESETLETJU SE JE NAJBOLJ POVEČALA PORABA ENERGIJE V PROMETU. V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UGOTOVITVAMI?

d) navadni bencin bi moral biti bistveno dražji od neosvinčenega

Vrednost 187143 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 844
2 delno se strinjam 532
3 sploh se ne strinjam 428
4 ne vem 268

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

G9

G9. NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO ZA SLOVENIJO PROIZVEDE VEČ KOT 20% CELOTNE ELEKTRIČNE ENERGIJE. ALI BI VI PODPRLI NJENO UKINITEV, ČE BI ZA NJENO NADOMESTITEV MORALI ZGRADITI NAJMANJ ENO VELIKO TERMOELEKTRARNO?

Vrednost 188142 Frekvenca
1 da 537
2 ne 367
3 mislim, da ni nujno, da bi ob zaprtju nuklearne elektrarne morali zgraditi termoelektrarno 669
4 ne vem, neodločen 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

G10

G10. V SOSEDNJI AVTRIJI JE BILA V BLIŽINI MEJE S SLOVENIJO PRED KRATKIM DOGRAJENA HIDROELEKTRARNA GOLICA. ALI STE KAJ SLIŠALI ZA ZAPLET, KI JE NASTAL TAKRAT, KO BI MORALI Z VODO NAPOLNITI JEZ, DA BI ELEKTRARNA LAHKO PRIČELA OBRATOVATI?

Vrednost 189141 Frekvenca
1 poznam, zelo pozorno spremljam to dogajanje 459
2 slišal sem za to, vendar ne poznam podrobnosti 1137
3 ničesar ne vem o tem 476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

G11

G11. (če 1) KOMU VERJAMETE: AVSTRIJSKI STRANI, KI TRDI, DA JE TA OBJEKT POPOL- NOMA VAREN, ALI SLOVENSKI STRANI, KI ZAHTEVA ŠE DODATNO PREVERJANJE VARNOSTI ELEKTRARNE (JEZU)?

Vrednost 190140 Frekvenca
1 mislim, da lahko zaupamo zagotovilom, da je objekt varen 87
2 mislim, da bi morali pred pričetkom obratovnaja opraviti še dodatne meritve 365
3 ne vem, nisem seznanjen 1620

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H1

H. NUKLEARKA KRŠKO IN ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV H1. OCENITE, KOLIKO JEDRSKIH ELEKTRARN DANES DELUJE V EVROPI IN SOVJETSKI ZVEZI?

Vrednost 191139 Frekvenca
1 približno 15 260
2 približno 50 748
3 približno 150 692
4 približno 250 163
5 več kot toliko 97
0 b. o. 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

H2

H2. S KATERO OD NASLEDNJIH DVEH TRDITEV SOGLAŠATE:

Vrednost 192138 Frekvenca
1 pridobivanje električne energije v nuklearnih elektrarnah je bistveno bolj nevarno kot v drugih elektrarnah 1371
2 pridobivanje električne energije v nuklearnih elektrarnah ni nič bolj nevarno kot v drugih elektrarnah 299
3 ne vem 402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H3

H3. JEDRSKE ELEKTRARNE IMAJO SVOJE DOBRE IN SLABE PLATI. SLABA STRAN JE TA, DA PROIZVAJAJO RADIOAKTIVNE ODPADKE IN DA LAHKO PRIDE DO DO NESREČE S HUDIMI POSLEDICAMI. DOBRA STRAN NUKLEARK PA JE TA, DA SO ZELO ČIST VIR ENERGIJE, ZELO MALO ONESNAŽUJEJO OKOLJE. ČE UPOŠTEVATE OBOJE, ALI MENITE, DA JE GRADNJA NOVIH JEDRSKIH ELEKTRARN UPRAVIČENA, ALI NE?

Vrednost 193137 Frekvenca
1 da, mislim, da so koristi večje kot tveganje 164
2 ne, tveganje je tako veliko, da jedrske elektrarne niso sprejemljive 1585
3 ne vem 323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H4A H4. POVEJTE NAM PROSIM, KOLIKO SE STRINJATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

a) osebje v Nuklearni elektrarni Krško v celoti spoštuje varnostne ukrepe

Vrednost 194136 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 649
2 delno se strinjam 810
3 sploh se ne strinjam 152
4 ne vem 461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H4B H4. POVEJTE NAM PROSIM, KOLIKO SE STRINJATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

b) shranjevanje radioaktivnih odpadkov je nerešljiv problem

Vrednost 195135 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 1004
2 delno se strinjam 568
3 sploh se ne strinjam 291
4 ne vem 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H4C H4. POVEJTE NAM PROSIM, KOLIKO SE STRINJATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

c) nuklearne elektrarne so naprave, ki dobro delujejo

Vrednost 196134 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 204
2 delno se strinjam 937
3 sploh se ne strinjam 543
4 ne vem 388

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H4D H4. POVEJTE NAM PROSIM, KOLIKO SE STRINJATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

d) javnost je pomanjkljivo obveščena o obratovanju jedrske elektrarne Krško

Vrednost 197133 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 938
2 delno se strinjam 746
3 sploh se ne strinjam 141
4 ne vem 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H4E H4. POVEJTE NAM PROSIM, KOLIKO SE STRINJATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

e) nuklearne elektrarne so precej bolj podvržene okvaram, kot to misli osebje, ki z njimi upravlja

Vrednost 198132 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 564
2 delno se strinjam 674
3 sploh se ne strinjam 219
4 ne vem 615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H4F H4. POVEJTE NAM PROSIM, KOLIKO SE STRINJATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

f) nuklearne elektrarne obratujejo vedno bolj zanesljivo

Vrednost 199131 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 232
2 delno se strinjam 705
3 sploh se ne strinjam 630
4 ne vem 505

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H5

H5. KATERI IZMED SPODAJ NAVEDENIH RAZLOGOV NAJBOLJ GOVORI PROTI UPORABI JEDRSKE ENERGIJE?

Vrednost 200130 Frekvenca
1 možnost nesreče v jedrskih elektrarnah 1032
2 problem shranjevanja odpadkov 701
3 višja cena proizvedene energije 12
4 dovolj drugih vrst energije 91
5 Slovenija bi postala energetsko odvisna 37
6 ne vem, neodločen 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

H6

H6. KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE GLEDE PREDČASNEGA ZAPRTJA JEDRSKE ELEKTRARNE V KRŠKEM? S KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV SOGLAŠATE?

Vrednost 201129 Frekvenca
1 jedrsko elektrarno v Krškem je treba nemudoma zapreti 333
2 jedrsko elektrarno v Krškem je treba zapreti do leta 1995 kot, predlaga slovenska vlada 822
3 jedrsko elektrarno v Krškem bi bilo sicer treba zapreti, vendar pa to zaradi težav v preskrbi z energijo, ki bi jih to povzročilo, verjetno ne bo mogoče 532
4 jedrska elektrarna v Krškem je dovolj varen objekt, da lahko obratuje toliko časa, dokler ne bo v celoti izkoriščena 152
5 ne vem 233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

H7

H7. OBSTAJA MNENJE, DA JE PROBLEM ZAPRTJA NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO OBENEM PROSTOR, KJER SE KREŠEJO POLITIČNI PROGRAMI. ALI MISLITE, DA JE ZAPRTJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO POLITIČNI PROBLEM?

Vrednost 202128 Frekvenca
1 mislim, da je to predvsem politični problem 196
2 mislim, da je med drugim tudi politični problem 600
3 mislim, da je to predvsem ekološko vprašanje 741
4 mislim, da je to predvsem vprašanje energetskega razvoja 213
5 ne vem, neodločen 322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

H8

H8. ŠTIRI LETA SO MINILA OD ČERNOBILSKE NESREČE. ALI SE BOJITE, DA SE TAKA KATASTROFA LAHKO PONOVI PRI NAS, ALI KJE BLIZU NAS V EVROPI?

Vrednost 203127 Frekvenca
1 da, zelo se bojim 988
2 da, bojim se 863
3 ne bojim se 137
4 ne vem, neopredeljen 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H9

H9. ALI MENITE, DA BI V JEDRSKI ELEKTRARNI KRŠKO LAHKO PRIŠLO DO VEČJE NESREČE?

Vrednost 204126 Frekvenca
1 da 1467
2 ne 168
3 ne vem 437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H10

H10. (če da) IZ KAKŠNEGA RAZLOGA BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU DO TAKŠNE NESREČE PREDVSEM PRIŠLO? (Izberite le en odgovor)

Vrednost 205125 Frekvenca
1 zaradi tehnične napake 659
2 zaradi napake zaposlenih 162
3 zaradi potresa 517
4 zaradi sabotaže 38
5 zaradi poplave 4
6 ne bi moglo priti do nesreče 151
7 ne vem 541

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

H11

H11. ČE BI SE ZGODILA NESREČA V NUKLEARNI ELEKTRARNI KRŠKO, ALI MENITE, DA BI BILO OSEBJE SPOSOBNO HITRO UKREPATI IN PREPREČITI KATASTROFO, ALI NE?

Vrednost 206124 Frekvenca
1 da 451
2 ne 856
3 ne vem 765

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H12A H12. ALI ZAUPATE SPODAJ NAŠTETIM, DA ODKRITO OBVEŠČAJO JAVNOST V ZVEZI S STVARMI, KI SE TIČEJO JEDRSKE ENERGIJE?

a) slovenski vladi

Vrednost 207123 Frekvenca
1 zaupam 725
2 ne zaupam 600
3 neodločen 747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H12B H12. ALI ZAUPATE SPODAJ NAŠTETIM, DA ODKRITO OBVEŠČAJO JAVNOST V ZVEZI S STVARMI, KI SE TIČEJO JEDRSKE ENERGIJE?

b) Elektrogospodarstvu Slovenije

Vrednost 208122 Frekvenca
1 zaupam 478
2 ne zaupam 917
3 neodločen 677

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H12C H12. ALI ZAUPATE SPODAJ NAŠTETIM, DA ODKRITO OBVEŠČAJO JAVNOST V ZVEZI S STVARMI, KI SE TIČEJO JEDRSKE ENERGIJE?

c) novinarjem

Vrednost 209121 Frekvenca
1 zaupam 714
2 ne zaupam 684
3 neodločen 674

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H12D H12. ALI ZAUPATE SPODAJ NAŠTETIM, DA ODKRITO OBVEŠČAJO JAVNOST V ZVEZI S STVARMI, KI SE TIČEJO JEDRSKE ENERGIJE?

d) stranki Zelenih Slovenije

Vrednost 210120 Frekvenca
1 zaupam 1146
2 ne zaupam 379
3 neodločen 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H12E H12. ALI ZAUPATE SPODAJ NAŠTETIM, DA ODKRITO OBVEŠČAJO JAVNOST V ZVEZI S STVARMI, KI SE TIČEJO JEDRSKE ENERGIJE?

e) zdravnikom

Vrednost 211119 Frekvenca
1 zaupam 1233
2 ne zaupam 316
3 neodločen 523

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H12F H12. ALI ZAUPATE SPODAJ NAŠTETIM, DA ODKRITO OBVEŠČAJO JAVNOST V ZVEZI S STVARMI, KI SE TIČEJO JEDRSKE ENERGIJE?

f) občinskim politikom

Vrednost 212118 Frekvenca
1 zaupam 204
2 ne zaupam 1179
3 neodločen 689

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H12G H12. ALI ZAUPATE SPODAJ NAŠTETIM, DA ODKRITO OBVEŠČAJO JAVNOST V ZVEZI S STVARMI, KI SE TIČEJO JEDRSKE ENERGIJE?

g) strokovnjakom za energijo

Vrednost 213117 Frekvenca
1 zaupam 939
2 ne zaupam 481
3 neodločen 652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H13

H13. ALI ZAUPATE ODGOVORNIM, DA BI V PRIMERU MOREBITNE NESREČE V JEDRSKI ELEKTRARNI KRŠKO TAKOJ IN ODKRITO OBVESTILI JAVNOST?

Vrednost 214116 Frekvenca
1 da 648
2 ne 891
3 ne vem 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H14

H14. VERJETNO VAM JE ZNANO, DA SE V JAVNOSTI SOSEDNJE AVSTRIJE IN ITALIJE POJAVLJAJO ZAHTEVE PO ZAUSTAVITVI JEDRSKE ELEKTRARNE V KRŠKEM. ALI NAJ SLOVENIJA UPOŠTEVA TE ZAHTEVE?

Vrednost 215115 Frekvenca
1 da, saj Krška nuklearka ogroža tudi sosednje dežele 1269
2 ne, saj Krška nuklearka zanje ni nevarna 75
3 ne, ker je to izključno slovenski problem 404
4 ne vem 324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H15

H15. ALI SE STRINJATE Z MNENJEM, DA BO TEHNIČNI NAPREDEK V KRATKEM REŠIL PROBLEME V ZVEZI Z RADIOAKTIVNIM SEVANJEM?

Vrednost 216114 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 115
2 delno soglašam 817
3 sploh ne soglašam 628
4 ne vem, neodločen 512

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H16X1 ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV H16. V ZADNJEM ČASU SE VELIKO GOVORI O SKLADIŠČU NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV. KAJ MISLITE, KATERE IZMED SPODAJ NAŠTETIH VRST ODPADKOV BODO SHRANJEVALI V NJEM?

O3 - izrabljeno gorivo

Vrednost 217113 Frekvenca
3 (izbere) 1083
1 (ne izbere) 445
4 nič od tega 41
5 ne vem 503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H16X2 ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV H16. V ZADNJEM ČASU SE VELIKO GOVORI O SKLADIŠČU NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV. KAJ MISLITE, KATERE IZMED SPODAJ NAŠTETIH VRST ODPADKOV BODO SHRANJEVALI V NJEM?

O3 - vodo za hlajenje reaktorja

Vrednost 218112 Frekvenca
3 (izbere) 330
1 (ne izbere) 1175
4 nič od tega 55
5 ne vem 512

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H16X3 ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV H16. V ZADNJEM ČASU SE VELIKO GOVORI O SKLADIŠČU NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV. KAJ MISLITE, KATERE IZMED SPODAJ NAŠTETIH VRST ODPADKOV BODO SHRANJEVALI V NJEM?

O3 - delovne obleke in orodje, ki so prišli v stik z žarčenjem

Vrednost 219111 Frekvenca
3 (izbere) 797
1 (ne izbere) 719
4 nič od tega 52
5 ne vem 504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H16X4 ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV H16. V ZADNJEM ČASU SE VELIKO GOVORI O SKLADIŠČU NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV. KAJ MISLITE, KATERE IZMED SPODAJ NAŠTETIH VRST ODPADKOV BODO SHRANJEVALI V NJEM?

O3 - odpadni radioaktivni material iz bolnišnic in tovarn

Vrednost 220110 Frekvenca
3 (izbere) 1041
1 (ne izbere) 483
4 nič od tega 44
5 ne vem 504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H16X5 ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV H16. V ZADNJEM ČASU SE VELIKO GOVORI O SKLADIŠČU NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV. KAJ MISLITE, KATERE IZMED SPODAJ NAŠTETIH VRST ODPADKOV BODO SHRANJEVALI V NJEM?

O3 - odpadke iz rudnika urana Žirovski vrh

Vrednost 221109 Frekvenca
3 (izbere) 801
1 (ne izbere) 715
4 nič od tega 51
5 ne vem 505

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H16X6 ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV H16. V ZADNJEM ČASU SE VELIKO GOVORI O SKLADIŠČU NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV. KAJ MISLITE, KATERE IZMED SPODAJ NAŠTETIH VRST ODPADKOV BODO SHRANJEVALI V NJEM?

O3 - radioaktivni pepel iz termoelektrarn

Vrednost 222108 Frekvenca
3 (izbere) 775
1 (ne izbere) 732
4 nič od tega 55
5 ne vem 510

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H17

H17. KAJ MISLITE, ZAKAJ LJUDJE TAKO MOČNO NASPROTUJEJO GRADNJI ODLAGALIŠČA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV?

Vrednost 223107 Frekvenca
1 ker niso seznanjeni s stopnjo varnosti takih objektov 265
2 zaradi občutka strahu 744
3 zato, ker je ta objekt res nevaren 1002
4 ne vem 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H18

H18. KOMU VI V ZVEZI S PROBLEMATIKO ODLAGALIŠČA NAJBOLJ VERJAMETE?

Vrednost 224106 Frekvenca
1 strokovnjakom za jedrsko energijo 760
2 občinskim politikom 6
3 stranki Zelenih Slovenije 493
4 slovenskemu političnemu vrhu 38
5 novinarjem 79
6 komu drugemu 9
7 nikomur 436
8 ne vem, neodločen 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

H19

H19. ALI STE SEZNANJENI S KAKŠNO NESREČO, KI SE JE KDAJ ZGODILA V KATEREM IZMED SKLADIŠČ RADIOAKTIVNIH ODPADKOV?

Vrednost 225105 Frekvenca
1 da, to se je zgodilo 88
2 ne, nesreče v skladiščih radioaktivnih odpadkov se niso dogajale 131
3 ne vem, nisem seznanjen 1853

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H20X1 H20. KAJ MENITE, KAJ BO OKOLJE, KI BO IZBRANO ZA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV, NAJBOLJ PRIZADELO?

O3 - nevarnost pri transportu odpadkov

Vrednost 226104 Frekvenca
3 (izbere) 743
1 (ne izbere) 1147
5 ne vem, nisem razmišljal 182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H20X2 H20. KAJ MENITE, KAJ BO OKOLJE, KI BO IZBRANO ZA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV, NAJBOLJ PRIZADELO?

O3 - dim in hrup, ki bo nastal pri skladiščenju

Vrednost 227103 Frekvenca
3 (izbere) 302
1 (ne izbere) 1578
5 ne vem, nisem razmišljal 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H20X3 H20. KAJ MENITE, KAJ BO OKOLJE, KI BO IZBRANO ZA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV, NAJBOLJ PRIZADELO?

O3 - sevanje, ki ga ni mogoče nikoli povsem preprečiti

Vrednost 228102 Frekvenca
3 (izbere) 1499
1 (ne izbere) 403
5 ne vem, nisem razmišljal 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H20X4 H20. KAJ MENITE, KAJ BO OKOLJE, KI BO IZBRANO ZA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV, NAJBOLJ PRIZADELO?

O3 - psihološki strah pred sevanjem (vznemirjenost ljudi)

Vrednost 229101 Frekvenca
3 (izbere) 1404
1 (ne izbere) 494
5 ne vem, nisem razmišljal 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H20X5 H20. KAJ MENITE, KAJ BO OKOLJE, KI BO IZBRANO ZA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV, NAJBOLJ PRIZADELO?

O3 - onemogočen bo turistični razvoj kraja

Vrednost 230100 Frekvenca
3 (izbere) 1042
1 (ne izbere) 849
5 ne vem, nisem razmišljal 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H20X6 H20. KAJ MENITE, KAJ BO OKOLJE, KI BO IZBRANO ZA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV, NAJBOLJ PRIZADELO?

O3 - okolje bo zaradi odlagališča postalo nepriljubljeno

Vrednost 23199 Frekvenca
3 (izbere) 1211
1 (ne izbere) 687
5 ne vem, nisem razmišljal 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H20X7 H20. KAJ MENITE, KAJ BO OKOLJE, KI BO IZBRANO ZA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV, NAJBOLJ PRIZADELO?

O3 - izpiranje radioaktivnih snovi v primeru poplav, potresov

Vrednost 23298 Frekvenca
3 (izbere) 1090
1 (ne izbere) 805
5 ne vem, nisem razmišljal 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H20X8 H20. KAJ MENITE, KAJ BO OKOLJE, KI BO IZBRANO ZA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV, NAJBOLJ PRIZADELO?

O3 - gradnja odlagališča bo uničila dragocen prostor za kmetijstvo ali druge namene (gradnja stanovanj)

Vrednost 23397 Frekvenca
3 (izbere) 892
1 (ne izbere) 1000
5 ne vem, nisem razmišljal 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H20X9 H20. KAJ MENITE, KAJ BO OKOLJE, KI BO IZBRANO ZA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV, NAJBOLJ PRIZADELO?

O3 - ljudje bi se zaradi odlagališča začeli odseljevati

Vrednost 23496 Frekvenca
3 (izbere) 912
1 (ne izbere) 983
5 ne vem, nisem razmišljal 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H20X10 H20. KAJ MENITE, KAJ BO OKOLJE, KI BO IZBRANO ZA ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV, NAJBOLJ PRIZADELO?

O3 - drugo

Vrednost 23595 Frekvenca
3 (izbere) 60
1 (ne izbere) 1814
5 ne vem, nisem razmišljal 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H21

H21. KDO JE TISTI, KI NAJ BI PREDVSEM POSKRBEL ZA JEDRSKE ODPADKE IZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO?

Vrednost 23694 Frekvenca
1 to je problem jedrske elektrarne Krško 288
2 to je skrb Elektrogospodarstva Slovenije 438
3 za to mora poskrbeti republika 1136
4 drugo 30
5 ne vem 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

H22

H22. ALI MENITE, DA JE JAVNOST REDNO IN V CELOTI OBVEŠČENA O PRIZADEVANJIH SLOVENSKE VLADE ZA VARNO SKLADIŠČENJE (NIZKO IN SREDNJE) RADIOAKTIVNIH ODPADKOV?

Vrednost 23793 Frekvenca
1 da, vlada in njeni organi sproti obveščajo ljudi o vseh pomembnejših podatkih v zvezi s skladiščenjem teh odpadkov 151
2 vlada sicer sprotno obvešča ljudi, zdi pa se, da še ni razkrila vseh kart 812
3 ne, ljudje izvedo le toliko, kolikor uspe novinarjem izvrtati podatkov iz zaprtih sej 805
4 ne vem 304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H23

H23. PRED ČASOM JE BIL V JAVNIH MEDIJIH OBJAVLJEN SEZNAM OBMOČIJ V SLOVENIJI, NA KATERIH BI LAHKO ZGRADILI SKLADIŠČE (NIZKO IN SREDNJE) RADIOAKTIVNIH ODPADKOV. KOLIKO STE S TEM SEZNANJENI?

Vrednost 23892 Frekvenca
1 dobro sem seznanjem 294
2 delno sem seznanjem 1118
3 nisem seznanjen, ne vem 660

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H24

H24. (Če 1 ali 2) ALI MISLITE, DA SO:

Vrednost 23991 Frekvenca
1 ravnali pravilno, saj je s takšnimi stvarmi potrebno najprej seznaniti najširši krog ljudi 606
2 najprej bi morali obvestiti tiste, ki živijo na območjih možnih lokacij 747
3 ne vem 120
4 ni seznanjen 599

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H25

H25. KDO NAJ SPREJME KONČNO ODLOČITEV O GRADNJI ODLAGALIŠČA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV?

Vrednost 24090 Frekvenca
1 slovenska vlada 138
2 slovenska skupščina 82
3 krajani območja na katerem bo odlagališče 686
4 strokovnjaki, specialisti 374
5 vsi prebivalci Slovenije na referendumu 615
6 ne vem 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

H26

H26. ALI MENITE, DA JE PRAV, DA SE PREBIVALCI UPIRAJO GRADNJI ODLAGALIŠČA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV, ČEPRAV JIM REPUBLIKA S TEM OMOGOČA VEČJE MOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV, VIŠJI STANDARD IPD.?

Vrednost 24189 Frekvenca
1 prav je, da se upirajo, saj Republika nikakor ne bi smela povezovati ugodnosti pri zaposlovanju in sploh razvoju nekega kraja z izgradnjo odlagališča radioaktivnih odpadkov v njem 1577
2 ne, ni prav, še zlasti v teh časih bi ljudje iz teh krajev morali izkoristiti priložnosti, ki bi jih ponudila Republika, če bi sprejeli odlagališče 166
3 ne vem 329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H27

H27. SLOVENIJA IN HRVAŠKA PORABITA VSAKA POLOVICO ELEKTRIČNE ENERGIJE, PROIZVEDENE V KRŠKEM. ALI MENITE DA JE PRAV, DA TAKO UREDITA TUDI SKLADIŠČENJE JEDRSKIH ODPADKOV - VSAKA JIH NA SVOJEM OZEMLJU USKLADIŠČI POLOVICO?

Vrednost 24288 Frekvenca
1 da, prav je tako 1220
2 ne, odpadki naj bodo na enem mestu 535
3 ne vem, neodločen 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H28

H28. KOLIKO BI MORALO BITI ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV ODDALJENO OD VAŠEGA PREBIVALIŠČA, DA NE BI NASPROTOVALI NJEGOVI IZGRADNJI?

Vrednost 24387 Frekvenca
1 lahko je v kraju, kjer živim 56
2 lahko je nekje drugje v Sloveniji, stran od mojega kraja 267
3 odlagališče ni sprejemljivo nikjer v Sloveniji 1272
4 ne vem, neodločen 477

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H29

H29. POD KAKŠNIMI POGOJI BI BILI VI V BLIŽINI SVOJEGA KRAJA PRIPRAVLJENI SPREJETI TAKŠNO ODLAGALIŠČE - OB ZAGOTOVILU, DA JE POPOLNOMA VARNO ZA OKOLJE IN LJUDI?

Vrednost 24486 Frekvenca
1 pristal bi brez problema 91
2 pristal bi, če bi našemu kraju ponudili ustrezno visoko odškodnino ali rento, kot je navada tudi drugod po sveto 128
3 pod nobenim pogojem ne bi pristal na izgradnjo odlagališča, vsakršna odškodnina je navadno podkupovanje 1580
4 ne vem, neodločen 273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H30

H30. KAKO BI RAVNALI, ČE BI BILA PREDLAGANA LOKACIJA V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA

Vrednost 24585 Frekvenca
1 upiral bi se, vendar bi na koncu sprejel (legitimno) odločitev, kakršnakoli je že 247
2 upiral bi se z vsemi sredstvi, vključno s fizično silo, nikoli ne bi sprejel takšne odločitve 901
3 takšno odločitev bi sprejel, če bi strokovnjaki zagotavljali varnost 515
4 takšno odločitev bi sprejel samo ob ustrezno visoki odškodnini 48
5 ne vem 361

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

H31

H31. ZELO VERJETNO JE, DA V SLOVENIJI NE BO MOGOČE PRIDOBITI SOGLASJA PREBIVALCEV ZA IZGRADNJO ODLAGALIŠČA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV. ALI MISLITE, DA BI GA MORALI ZGRADITI TUDI:

Vrednost 24684 Frekvenca
1 mimo volje in navkljub protestom prizadetega prebivalstva, ker brez odlagališča pač ne moremo 250
2 ne, proti volji prizadetega prebivalstva ni mogoče iti, četudi bi to pomenilo večjo nevarnost zaradi neustreznega začasnega skladiščenja 1300
3 ne vem 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

H32A H32. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NEDAVNIMI POPLAVAMI, KI SO PRIZADELE SKORAJ TRETJINO SLOVENIJE. PROSIMO VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE.

a) pomoč prizadetim je bila dovolj hitra

Vrednost 24783 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 844
2 delno se strinjam 983
3 ne vem 94
4 delno se ne strinjam 97
5 sploh se ne strinjam 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

H32B H32. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NEDAVNIMI POPLAVAMI, KI SO PRIZADELE SKORAJ TRETJINO SLOVENIJE. PROSIMO VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE.

b) pomoč prizadetim je bila dobro organizirana

Vrednost 24882 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 857
2 delno se strinjam 942
3 ne vem 126
4 delno se ne strinjam 112
5 sploh se ne strinjam 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

H32C H32. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NEDAVNIMI POPLAVAMI, KI SO PRIZADELE SKORAJ TRETJINO SLOVENIJE. PROSIMO VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE.

c) posledice so bile tako katastrofalne tudi zaradi neustreznega urejanja hudournikov in vodotokov

Vrednost 24981 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 1197
2 delno se strinjam 544
3 ne vem 244
4 delno se ne strinjam 51
5 sploh se ne strinjam 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

H32D H32. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NEDAVNIMI POPLAVAMI, KI SO PRIZADELE SKORAJ TRETJINO SLOVENIJE. PROSIMO VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE.

d) zbiranje prostovoljnih prispevkov je uspelo

Vrednost 25080 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 1119
2 delno se strinjam 728
3 ne vem 168
4 delno se ne strinjam 39
5 sploh se ne strinjam 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

H32E H32. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NEDAVNIMI POPLAVAMI, KI SO PRIZADELE SKORAJ TRETJINO SLOVENIJE. PROSIMO VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE.

e) za prizadete bi morali prispevati nekaj enodnevnih zaslužkov

Vrednost 25179 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 1298
2 delno se strinjam 536
3 ne vem 103
4 delno se ne strinjam 77
5 sploh se ne strinjam 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

H32F H32. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NEDAVNIMI POPLAVAMI, KI SO PRIZADELE SKORAJ TRETJINO SLOVENIJE. PROSIMO VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE.

f) prizadetim bi morali pomagati s prostovoljnim delom na ogroženih področjih

Vrednost 25278 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 1211
2 delno se strinjam 584
3 ne vem 132
4 delno se ne strinjam 71
5 sploh se ne strinjam 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

H32G H32. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NEDAVNIMI POPLAVAMI, KI SO PRIZADELE SKORAJ TRETJINO SLOVENIJE. PROSIMO VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE.

g) uvesti bi morali poseben davek za odpravljanje posledic poplav

Vrednost 25377 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 388
2 delno se strinjam 612
3 ne vem 293
4 delno se ne strinjam 211
5 sploh se ne strinjam 568

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

H32H H32. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NEDAVNIMI POPLAVAMI, KI SO PRIZADELE SKORAJ TRETJINO SLOVENIJE. PROSIMO VAS, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE.

h) prav je, da se pomoč išče tudi preko federacije

Vrednost 25476 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 1516
2 delno se strinjam 316
3 ne vem 120
4 delno se ne strinjam 37
5 sploh se ne strinjam 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

H33

H33. NAJHUJE SO POPLAVE PRIZADELE CELJSKO OBMOČJE, KJER JE VELIKO TOVARN, KI SO NEVARNE ZA OKOLJE. KAJ MENITE, KOLIKŠNA JE VERJETNOST, DA JE DEROČA VODA ODPLAKNILA TUDI ŠKODLJIVE OZIROMA STRUPENE SNOVI, KI JIH UPORABLJA TA INDUSTRIJA?

Vrednost 25575 Frekvenca
1 zelo verjetno 1518
2 malo verjetno 329
3 ni verjetno 25
4 ne vem 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1

I. DEMOGRAFIJA: I1. SPOL:

Vrednost 25674 Frekvenca
1 ŽENSKI 1088
2 MOŠKI 984

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

I2

I2. KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 25773 Frekvenca
0 2
1 1
5 1
68 48
69 44
70 52
71 33

Vrednosti spremenljivk od 0 do 71

I3

I3. KATERE NARODNOSTI STE?

Vrednost 25872 Frekvenca
1 Albanec 5
2 Črnogorec 4
3 Hrvat 56
4 Italijan 5
5 Madžar 17
6 Makedonec 4
7 Musliman 24
8 Slovenec 1874
9 Srb 61
10 Jugoslovan 9
11 druge narodnosti 6
12 neopredeljen 4
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

I4

I4. ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU (vključno z vami):

Vrednost 25971 Frekvenca
0 3
1 115
2 381
3 466
4 641
5 255
6 118
7 55
8 18
9 12
10 2
11 2
13 3
15 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

I5

I5. VIR REDNIH DOHODKOV GOSPODINJSTVA (DRUŽINE):

Vrednost 26070 Frekvenca
1 izključno kmetijstvo 84
2 kmetijstvo in nekmetijska dejavnost 369
3 izključno nekmetijska dejavnost 1614
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I6

I6. ALI PREJEMATE REDNE MESEČNE DOHODKE? (Če da) KOLIKŠEN JE BIL V ZADNJIH TREH MESECIH VAŠ POVPREČNI MESEČNI DOHODEK? (Seštejte vse oblike dohodka: osebni dohodek, pokojnina, štipendija, dohodek od dela obrti, kmetijstvo...)

Vrednost 26169 Frekvenca
99999 ne prejema rednih mesečnih dohodkov 299
0 3
172 1
22000 1
25000 1
30000 2

Vrednosti spremenljivk od 172 do 30000

I7A

I7. POVEJTE, PROSIM, KAKŠEN JE BIL SKUPNI DOHODEK VAŠEGA GOSPODINJSTVA (vsi denarni prihodki - osebni dohodki, pokojnine, otroški dodatki, dohodek iz kmetijstva, obrti ipd.): A) PRETEKLI

Vrednost 26268 Frekvenca
99999 nima, ne ve, ne pove 299
0 2
800 1
4464 0
14464 0

Vrednosti spremenljivk od 800 do 14464

I7B

I7. POVEJTE, PROSIM, KAKŠEN JE BIL SKUPNI DOHODEK VAŠEGA GOSPODINJSTVA (vsi denarni prihodki - osebni dohodki, pokojnine, otroški dodatki, dohodek iz kmetijstva, obrti ipd.): B) MESEČNO POVPREČJE V ZADNJIH TREH MESECIH:

Vrednost 26367 Frekvenca
99999 nima, ne ve, ne pove 325
0 2
900 1
-5536 0
4466 0
18464 0
19464 0

Vrednosti spremenljivk od 900 do 19464

I8

I8. KAKŠNO DELO OZ. POKLIC OPRAVLJATE? NATANČNO NAVEDITE DEJAVNOST, V KATERI OPRAVLJATE DELO, NAZIV DELOVNEGA MESTA OZ. POKLICA, DELOVNE NALOGE IN POLOŽAJ V PROCESU DELA (direktorji, podjetniki ali obrtniki naj navedejo tudi število zaposlenih v podjetju, obratu ali delavnici, ki jo vodijo, kmetje pa površino zemlje, ki jo imajo v lasti, oz. ki jo obdelujejo). ČE NISTE ZAPOSLENI OZ. NISTE DELOVNO AKTIVNI NAVEDITE KAKŠEN JE VAŠ POLOŽAJ - ALI STE NEZAPOSLEN, UPOKOJENEC, GOSPODINJA, ŠTUDENT IPD.? Anketar naj natančno vpiše celoten odgovor anketiranca

Vrednost 26466 Frekvenca
0 44
1 2
3 4
28 67
29 55
30 428
31 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 31

I9

I9. (za upokojence) KAŠNO DELO OZ. POKLIC STE OPRAVLJALI PRED UPOKOJITVIJO? Natančno vpisati celoten odgovor anketiranca

Vrednost 26565 Frekvenca
99 ni upokojenec 1607
0 15
4 1
6 3
7 2
10 2
11 11
12 32
13 16
14 10
15 8
16 1
17 1
18 11
19 35
20 7
21 46
22 2
23 26
24 70
25 138
26 1
27 23
30 3
31 1

Vrednosti spremenljivk od 4 do 31

I10

I10. (za nezaposlene) KAKŠNO DELO OZ. POKLIC STE OPRAVLJALI PREDEN STE IZGUBILI ZAPOSLITEV? Natančno vpisati celoten odgovor anketiranca

Vrednost 26664 Frekvenca
98 ni še bil zaposlen 129
99 ni nezaposlen 1839
0 20
6 1
9 2
11 1
13 2
14 4
18 1
19 8
20 2
21 1
23 9
24 21
25 26
27 2
30 4

Vrednosti spremenljivk od 6 do 30

I11

I11. KAKŠNO DELO OZ. POKLIC JE OPRAVLJAL VAŠ OČE, KO VAM JE BILO 15 LET? Natančno vpisati celoten odgovor anketiranca

Vrednost 26763 Frekvenca
99 ne ve 250
0 39
1 4
2 3
3 8
4 4
6 22
7 9
8 2
10 9
11 12
12 30
13 13
14 38
15 30
16 4
17 6
18 46
19 30
20 77
21 491
22 5
23 45
24 355
25 481
26 6
29 3
30 48
31 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 31

I12

I12. KAKŠEN JE VAŠ ZAKONSKI STAN?

Vrednost 26862 Frekvenca
1 samski, nikoli nisem bil poročen 400
2 razvezan 56
3 vdovec 119
4 poročen, izvenzakonska skupnost 1494
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

I13

I13. (za poročene in tiste, ki živijo v izvenzakonski skupnosti) KAKŠNO DELO OZ. POKLIC OPRAVLJA VAŠ ZAKONSKI PARTNER? Natančno vpisati celoten odgovor anketiranca

Vrednost 26961 Frekvenca
99 ni poročen, ne živi v izvenzakonski skupnosti 553
0 36
3 7
4 2
6 46
7 9
9 2
10 4
11 17
12 63
13 52
14 97
15 16
16 10
17 9
18 20
19 70
20 39
21 76
22 2
23 109
24 210
25 253
26 4
27 117
28 2
29 14
30 232
31 1

Vrednosti spremenljivk od 3 do 31

I14

I14. NAVEDITE ZADNJO ŠOLO, KI STE JO KONČALI REDNO ALI IZREDNO:

Vrednost 27060 Frekvenca
1 do 4 razrede osnovne šole ali manj 84
2 od 5 do 7 razredov osnovne šole ali 1 do 3 razrede nižje gimnazije 184
3 dokončana osnovna šola ali nižja gimnazija 434
4 nedokončana 2-3 letna strokovna šola, nedokončana srednja šola 120
5 končana 2-3 letna strokovna šola, absolvent 3-letnega strokovnega izobraževanja 500
6 končana srednja šola, absolvent 4-letnega (srednjega) izobraževanja 474
7 nedokončana višja ali visoka šola 81
8 dokončana višja šola 114
9 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija, specializacija, magisterij, doktorat 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

I15

I15. LJUDI S PODOBNIM POLOŽAJEM V DRUŽBI LAHKO RAZVRSTIMO V RAZLIČNE SKUPINE, KI JIH OBIČAJNO IMENUJEMO RAZREDE ALI SLOJE. KAKO BI VI POIMENOVALI TAKŠEN DRUŽBENI RAZRED, KI MU VI OSEBNO IN VAM PODOBNI LJUDJE PRIPADAJO?

<
Vrednost 27159 Frekvenca
1 delavski razred 416
2 kmečki sloj 42
3 uslužbenci 10
4 nižji sloj 83