Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM021
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM021_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Miheljak, Vlado
 • Sicherl, Pavle
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2002)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ali bi izbral Slovenjo, občutek sreče, primerjava življenja v Sloveniji sedaj in pred petimi leti, najbolj pereči problemi v Sloveniji, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, zadovoljstvo z materialnim standardom, finančni položaj družine, varčevanje, ocena finančnega položaja v naslednjem letu, ocena gospodarskih razmer, odnos do naštetih družbenih pojavov, zaupanje institucijam, odnos do družbenih skupin, odnos do svobode, odnos do enakosti, odnos do varnosti, pripadonst kraju, pripadnost regiji, pripravljenost se preseliti v drug kraj, potovanja v inozemstvo, nacionalni ponos, obveščenost o EU, zanimanje za EU, članstvo v EU, posledice članstva v EU, trditve v zvezi z odnosom med Slovenijo in EU, ali bi Slovenije svoje probleme bolje reševala sama, odnos do Eura, sprejetje Eura, prihodnost EU, finančna situacija družine po vključitvi v EU, referendum o EU, kako bi glasoval/a na referendumu, ocena delovanja državnih organov, ocena razširjenosti korupcije, samoopredelitev: levo-desno, katero stranko je volil leta 2000, nedeljsko vprašanje, strankarske preference, (ne)ugledni politiki, obveščenost o NATO, stališča o NATO, dejavniki ogrožanja Slovenije, izdatki za vojsko, odprava splošne vojaške obveznosti, sodelovanje SV v mednarodnih operacijah, trditve o NATO, referendum o NATO, spremljanje informativnih oddaj po TV in radiu, branje časopisov in revij, demografija

Ključne besede ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, JAVNO MNENJE, MEDNARODNA POLITIKA, EVROPSKA UNIJA, NATO , POLITIKA, POLITIČNA STRANKA, STRANKARSKA PRIPADNOST, MNOŽIČNI MEDIJI

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
ogledalo javnega mnenja
vrednote in zaupanje
evropske opredelitve
ocena delovanja državnih organov
strankarsko opredeljevanje
stališča o NATO
mediji
demografija


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti dejavnike odnosa do povezovanja z Evropsko unijo in NATO. Gre za tretjo ponovitev raziskave na to temo. Vprašalnik sestavlja osem sklopov vprašanj. Prvi sklop vsebuje vprašanja o splošnih življenjskih razmerah v Sloveniji, meterialnem položaju gospodinstev in njihovi finančni situaciji ter glede gospodarskih razmer sedaj in v bližnji prihodnosti. V drugem sklopu se nahajajo vprašanja, ki zadevajo vrednote oziroma odnos do posameznih družbenih pojavov in družbenih skupin ter zaupanje v institucije. V ta sklop spadajo tudi vprašanja, glede odnosa do svobode, enakosti in varnosti. Tretji sklop je namenjen vprašanjem glede vključevanja v Evropsko unijo; obveščenosti o procesu širitve, zanimanju za EU, posledicah vključevanja v EU in odnosom med Slovenijo in EU. Četrti sklop je namenjen vprašanjem v zvezi z oceno delovanja državnih organov. Peti blok zadeva odnos do političnih strank in strankarske preference anketiranih oseb. šesti blok je namenjen vključevanju v NATO; obveščenosti o NATO in procesu širitve, odnos do NATO, ali je za vključitev v NATO potrebno razpisati referendum, ogroženosti Slovenije kot članice NATO in odnos do NATO na splošno. V sedmem sklopu so vprašanja spemljanju informativnih oddaj na TV in radiu ter pogostosti branja časopisov oziroma revij. Osmi sklop pa vsebuje demografska vprašanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 23 maj 2002 - 26 junij 2002
Čas izdelave: 2002
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM021 - DATOTEKA S PODATKI [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 338
 • število enot: 1123

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

KEYSTRNG

KEYSTRING

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1559 1
1560 1
1561 1
1562 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1562

KLJUC kljuc

KLJUČ

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1559 1
1560 1
1561 1
1562 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1562

ID ZAPST

ID

Vrednost 31 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1119 1
1120 1
1121 1
1122 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1122

KEYSTRNG

KEYSTRING

Vrednost 1338 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1559 1
1560 1
1561 1
1562 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1562

KLJUC kljuc

KLJUČ

Vrednost 2337 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1559 1
1560 1
1561 1
1562 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1562

ID ZAPST

ID

Vrednost 3336 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1119 1
1120 1
1121 1
1122 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1122

URA1 zacetek - ura

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Vrednost 4335 Frekvenca
7 3
8 16
9 44
10 63
11 62
12 37
13 49
14 82
15 110
16 144
17 162
18 159
19 96
20 35
21 3
" " 58

Vrednosti spremenljivk od 7 do 21

MIN1 zacetek - minuta

MIN1 in minut

Vrednost 5334 Frekvenca
0 221
2 4
3 1
57 3
58 3
59 1
" " 58

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

V101 CE BI IMELI MOZNOST IZBRATI DEZELO... V1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA

V1.01 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Vrednost 6333 Frekvenca
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 766
2 verjetno bi izbral Slovenijo 232
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 49
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 39
9 ne vem, b. o. 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102 CE OCENJUJETE V CELOTI, ALI STE...

V1.02 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ...

Vrednost 7332 Frekvenca
1 zelo srečni 155
2 precej srečni 673
3 ne preveč srečni 226
4 sploh niste srečni 33
9 ne vem 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103A kako zivijo ljudje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Vrednost 8331 Frekvenca
5 danes dosti boljše 16
4 danes boljše 194
3 približno enake 323
2 danes slabše 480
1 danes dosti slabše 89
9 ne vem, b. o. 0
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103B demokraticnost odlocanja V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 9330 Frekvenca
5 danes dosti boljše 20
4 danes boljše 238
3 približno enake 482
2 danes slabše 236
1 danes dosti slabše 45
9 ne vem, b. o. 0
" " 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103C spostovanje clovekovih pravic V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Vrednost 10329 Frekvenca
5 danes dosti boljše 20
4 danes boljše 243
3 približno enake 435
2 danes slabše 277
1 danes dosti slabše 83
9 ne vem, b. o. 0
" " 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103D spostovanje dela V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Vrednost 11328 Frekvenca
5 danes dosti boljše 22
4 danes boljše 143
3 približno enake 328
2 danes slabše 452
1 danes dosti slabše 131
9 ne vem, b. o. 0
" " 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103E moznost dobiti stanovanje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 12327 Frekvenca
5 danes dosti boljše 4
4 danes boljše 67
3 približno enake 205
2 danes slabše 530
1 danes dosti slabše 228
9 ne vem, b. o. 0
" " 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103F moznost dobiti zaposlitev V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 13326 Frekvenca
5 danes dosti boljše 4
4 danes boljše 44
3 približno enake 173
2 danes slabše 522
1 danes dosti slabše 341
9 ne vem, b. o. 0
" " 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103G zakonitost V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

g) zakonitost

Vrednost 14325 Frekvenca
5 danes dosti boljše 11
4 danes boljše 149
3 približno enake 500
2 danes slabše 282
1 danes dosti slabše 75
9 ne vem, b. o. 0
" " 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103H moznost izobrazevanja V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

h) možnost izobraže- vanja

Vrednost 15324 Frekvenca
5 danes dosti boljše 89
4 danes boljše 401
3 približno enake 370
2 danes slabše 184
1 danes dosti slabše 29
9 ne vem, b. o. 0
" " 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103I kulturno zivljenje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Vrednost 16323 Frekvenca
5 danes dosti boljše 64
4 danes boljše 430
3 približno enake 415
2 danes slabše 116
1 danes dosti slabše 20
9 ne vem, b. o. 0
" " 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103J moznost imeti otroke V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 17322 Frekvenca
5 danes dosti boljše 4
4 danes boljše 101
3 približno enake 306
2 danes slabše 538
1 danes dosti slabše 134
9 ne vem, b. o. 0
" " 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103K zdravstveno varstvo V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Vrednost 18321 Frekvenca
5 danes dosti boljše 21
4 danes boljše 182
3 približno enake 401
2 danes slabše 384
1 danes dosti slabše 93
9 ne vem, b. o. 0
" " 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103L vpliv stroke na vladne odlocitve V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Vrednost 19320 Frekvenca
5 danes dosti boljše 4
4 danes boljše 118
3 približno enake 385
2 danes slabše 278
1 danes dosti slabše 114
9 ne vem, b. o. 0
" " 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V104A prvi problem V1.04 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

1. problem

Vrednost 20319 Frekvenca
1 begunci, tujci, pribežniki, nestrpnost 6
2 brezposelnost 303
3 cerkev-država, Vatikan, verouk 4
4 ceste, avtoceste 6
5 draginja, revščina, cene 6
6 droge, alkohol 6
7 finance, proračun 35
8 EU 56
9 gospodarski problemi, stečaji, inflacija 50
10 kmetijstvo 18
11 kriminal 4
12 mladi, mlade družine 8
13 kriminal v podjetjih, korupcija 13
14 nataliteta 6
15 NATO 50
16 nizek standard, kvaliteta življenja 9
17 nizke plače, razlike v dohodkih 37
18 pokojnine 2
19 politična kriza, nedemokratičnost, vlada 57
20 politične stranke 4
21 poprava krivic, sprava, povojni grobovi 3
22 pravice delavcev, spoštovanje dela 15
23 privatizacija, denacionalizacija 22
24 stanovanjski problemi 20
25 šolstvo, izobraževanje 7
26 zakonodaja, sodstvo, pravna država 26
27 zavarovanje 1
28 zdravstvo, sociala 38
29 zunanja politika, meje 48
30 nore krave, bolezni 0
31 referendumu 0
32 poklicna vojska 2
33 slovenski karakter 8
34 osebni problemi 3
35 krajevni in lokalni problemi 6
36 prodaja tujcem, razprodaja slovenskega premoženja 6
66 drugo 34
98 ni problemov 20
99 ne ve 181
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

V104B drugi problem V1.04 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

2. problem

Vrednost 21318 Frekvenca
1 begunci, tujci, pribežniki, nestrpnost 2
2 brezposelnost 78
3 cerkev-država, Vatikan, verouk 5
4 ceste, avtoceste 9
5 draginja, revščina, cene 28
6 droge, alkohol 11
7 finance, proračun 19
8 EU 36
9 gospodarski problemi, stečaji, inflacija 31
10 kmetijstvo 5
11 kriminal 9
12 mladi, mlade družine 20
13 kriminal v podjetjih, korupcija 13
14 nataliteta 2
15 NATO 40
16 nizek standard, kvaliteta življenja 16
17 nizke plače, razlike v dohodkih 63
18 pokojnine 3
19 politična kriza, nedemokratičnost, vlada 45
20 politične stranke 9
21 poprava krivic, sprava, povojni grobovi 2
22 pravice delavcev, spoštovanje dela 16
23 privatizacija, denacionalizacija 12
24 stanovanjski problemi 47
25 šolstvo, izobraževanje 13
26 zakonodaja, sodstvo, pravna država 30
27 zavarovanje 2
28 zdravstvo, sociala 50
29 zunanja politika, meje 30
30 nore krave, bolezni 0
31 referendumu 1
32 poklicna vojska 4
33 slovenski karakter 16
34 osebni problemi 9
35 krajevni in lokalni problemi 5
36 prodaja tujcem, razprodaja slovenskega premoženja 0
66 drugo 39
98 ni problemov 56
99 ne ve 328
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

V105 KAKO ZADOVOLJNI STE Z ZIVLJENJEM NA SPLO

V1.05 OCENITE, KAKO ZADOVOLJNI STE Z ŽIVLJENJEM NA SPLOH?

Vrednost 22317 Frekvenca
1 zadovoljen 371
2 dokaj zadovoljen 571
3 ne kaj dosti zadovoljen 137
4 sploh nisem zadovoljen 26
9 b.o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V106 KAKO ZADOVOLJNI STE Z DELOVANJEM DEMOKRA

V1.06 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? ALI STE...

Vrednost 23316 Frekvenca
1 zadovoljni 97
2 dokaj zadovoljni 370
3 ne kaj dosti zadovoljni 421
4 sploh niste zadovoljni 143
9 ne ve 91
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V107 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

V1.07 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 10, PRI ČEMER 1 POMENI NAJSLABŠO, 10 PA NAJBOLJŠO OCENO. V KOLIKŠNI MERI STE TOREJ ZADOVOLJNI OZ. NEZADOVOLJNI Z MATERIALNIMI RAZMERAMI V VAŠI DRUŽINI?

Vrednost 24315 Frekvenca
1 01-zelo nezadovoljen 29
2 02 21
3 03 63
4 04 56
5 05 257
6 06 254
7 07 175
8 08 173
9 09 37
10 10-zelo zadovoljen 35
99 ne vem, b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V108 ALI JE VASA DRUZINA V ZADNJEM LETU LAHKO

V1.08 ALI JE VAŠA DRUŽINA V ZADNJEM LETU LAHKO...

Vrednost 25314 Frekvenca
1 prihranila kaj denarja 257
2 denarja je bilo ravno dovolj, da smo se prebili 596
3 morali smo porabiti prihranjeni denar 155
4 morali smo si izposoditi denar 56
5 prihranke smo porabili in si denar še izposodili 39
9 ne vem, b.o. 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V109 VAS REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREZIVLJA

V1.09 ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJE?

Vrednost 26313 Frekvenca
1 v celoti zadostuje 270
2 v precejšni meri zadostuje 287
3 le v manjši meri zadostuje 289
4 sploh ne zadostuje 165
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 100
9 ne vem, b. o. 11
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V110 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUZINO LAHKO RE

V1.10 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

Vrednost 27312 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 177
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 477
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 401
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 36
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 12
6 da živite v revščini 6
9 ne vem, b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V111 IMATE KOGA, DA BI SI LAHKO SPOSODILI 1/4 PLACE

V1.11 ČE BI BILO VAŠE GOSPODINJSTVO ZELO NA TESNEM Z DENARJEM, ALI IMATE KAKŠNEGA PRIJATELJA ALI SORODNIKA, OD KATEREGA BI SI LAHKO SPOSODILI TOLIKO, KOLIKOR ZNAŠA PRIBLIŽNO 1/4 VAŠE MESEČNE PLAČE ALI POKOJNINE...?

Vrednost 28311 Frekvenca
1 zagotovo da 402
2 verjetno da 306
3 verjetno ne 141
4 zagotovo ne 221
9 ne vem, b.o. 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V112 FINANCNA SITUACIJA VASEGA GOSPODINJSTVA V 1 LETU

V1.12 KAKŠNA BO PO VAŠEM MNENJU FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA OZ. DRUŽINE V NASLEDNJIH 12 MESECIH? ALI BO...

Vrednost 29310 Frekvenca
1 dosti boljša kot je sedaj 23
2 nekoliko boljša 93
3 približno enaka 759
4 nekoliko slabša 129
5 dosti slabša kot je sedaj 34
9 ne ve 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V113 FINANCNA SITUACIJA VASEGA GOSPODINJSTVA CEZ 5 LET

V1.13 IN KAKŠNA BO - PO VAŠI OCENI - FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA ČEZ PET LET?

Vrednost 30309 Frekvenca
1 dosti boljša kot je sedaj 55
2 nekoliko boljša 185
3 približno enaka 347
4 nekoliko slabša 152
5 dosti slabša kot je sedaj 42
9 ne vem, b.o. 342

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V114 STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENI

V1.14 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? ALI BI REKLI, DA JE TO STANJE ...

Vrednost 31308 Frekvenca
1 zelo dobro 3
2 dobro 112
3 niti dobro, niti slabo 517
4 slabo 352
5 zelo slabo 88
9 ne vem 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V115 V PRETEKLIH 12 MESECIH SE JE STANJE GOSP

V1.15 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DVANAJSTIH MESECIH STANJE GOSPODARSTVA V SLOVENIJI...

Vrednost 32307 Frekvenca
1 zelo izboljšalo 1
2 izboljšalo 78
3 ostalo približno enako 497
4 poslabšalo 419
5 zelo poslabšalo 41
9 ne vem 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V116 V NASL. 12 MESECIH SE BO STANJE GOSPODAR

V1.16 IN KAJ MENITE, KAKO SE BO RAZVIJALO STANJE V GOSPODARSTVU V NASLEDNJIH DVANAJSTIH MESECIH? ALI SE BO...

Vrednost 33306 Frekvenca
1 bistveno izboljšalo 6
2 nekoliko izboljšalo 155
3 ostalo približno enako 490
4 nekoliko poslabšalo 237
5 bistveno se bo poslabšalo 36
9 ne ve 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V117 RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI..

V1.17 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI POVEČATI, ZMANJŠATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Vrednost 34305 Frekvenca
1 razlike naj se povečajo 76
2 sedanje razlike so primerne 77
3 razlike naj se zmanjšajo 855
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 65
9 ne vem, b. o. 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V118 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI DEL. MESTO

(samo za zaposlene!) V1.18 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 35304 Frekvenca
1 da, zelo me skrbi 105
2 da, do neke mere me skrbi 208
3 ne, to me ne skrbi 272
8 nisem zaposlen/a 431
9 ne vem, b. o. 19
0 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201A narod V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

a) narod

Vrednost 36303 Frekvenca
1 zelo negativen 15
2 negativen 42
3 niti pozitiven, niti negativen 272
4 pozitiven 630
5 zelo pozitiven 121
9 ne vem, b. o. 0
" " 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201B socializem V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

b) socializem

Vrednost 37302 Frekvenca
1 zelo negativen 46
2 negativen 188
3 niti pozitiven, niti negativen 410
4 pozitiven 320
5 zelo pozitiven 49
9 ne vem, b. o. 0
" " 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201C ukinitev smrtne kazni V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

c) ukinitev smrtne kazni

Vrednost 38301 Frekvenca
1 zelo negativen 81
2 negativen 215
3 niti pozitiven, niti negativen 233
4 pozitiven 325
5 zelo pozitiven 193
9 ne vem, b. o. 0
" " 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201D globalizacija V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

d) globalizacija

Vrednost 39300 Frekvenca
1 zelo negativen 61
2 negativen 266
3 niti pozitiven, niti negativen 382
4 pozitiven 159
5 zelo pozitiven 23
9 ne vem, b. o. 0
" " 232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201E pravica do splava V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

e) pravica do splava

Vrednost 40299 Frekvenca
1 zelo negativen 57
2 negativen 95
3 niti pozitiven, niti negativen 145
4 pozitiven 476
5 zelo pozitiven 303
9 ne vem, b. o. 0
" " 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201F internet V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

f) internet

Vrednost 41298 Frekvenca
1 zelo negativen 3
2 negativen 45
3 niti pozitiven, niti negativen 147
4 pozitiven 467
5 zelo pozitiven 339
9 ne vem, b. o. 0
" " 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201G slovensko domobranstvo V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

g) slovensko domobranstvo

Vrednost 42297 Frekvenca
1 zelo negativen 195
2 negativen 264
3 niti pozitiven, niti negativen 365
4 pozitiven 136
5 zelo pozitiven 29
9 ne vem, b. o. 0
" " 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201H verouk v solah V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

h) verouk v šolah

Vrednost 43296 Frekvenca
1 zelo negativen 299
2 negativen 307
3 niti pozitiven, niti negativen 240
4 pozitiven 182
5 zelo pozitiven 49
9 ne vem, b. o. 0
" " 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201I sindikalne pravice delavcev V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

i) sindikalne pravice delavcev

Vrednost 44295 Frekvenca
1 zelo negativen 34
2 negativen 92
3 niti pozitiven, niti negativen 192
4 pozitiven 489
5 zelo pozitiven 259
9 ne vem, b. o. 0
" " 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201J slovenski partizani V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

j) slovenski partizani

Vrednost 45294 Frekvenca
1 zelo negativen 24
2 negativen 89
3 niti pozitiven, niti negativen 363
4 pozitiven 413
5 zelo pozitiven 141
9 ne vem, b. o. 0
" " 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201K enakost med spoloma V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

k) enakost med spoloma

Vrednost 46293 Frekvenca
1 zelo negativen 8
2 negativen 38
3 niti pozitiven, niti negativen 142
4 pozitiven 509
5 zelo pozitiven 388
9 ne vem, b. o. 0
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201L majhne socialne razlike V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

l) majhne socialne razlike

Vrednost 47292 Frekvenca
1 zelo negativen 19
2 negativen 65
3 niti pozitiven, niti negativen 172
4 pozitiven 521
5 zelo pozitiven 294
9 ne vem, b. o. 0
" " 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201M kapitalizem V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

m) kapitalizem

Vrednost 48291 Frekvenca
1 zelo negativen 117
2 negativen 288
3 niti pozitiven, niti negativen 432
4 pozitiven 143
5 zelo pozitiven 17
9 ne vem, b. o. 0
" " 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201N liberalizem V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

n) liberalizem

Vrednost 49290 Frekvenca
1 zelo negativen 58
2 negativen 167
3 niti pozitiven, niti negativen 434
4 pozitiven 221
5 zelo pozitiven 54
9 ne vem, b. o. 0
" " 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201O vracanje premozenja V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

o) vračanje premoženja

Vrednost 50289 Frekvenca
1 zelo negativen 118
2 negativen 232
3 niti pozitiven, niti negativen 328
4 pozitiven 278
5 zelo pozitiven 90
9 ne vem, b. o. 0
" " 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201P Evropa V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

p) Evropa

Vrednost 51288 Frekvenca
1 zelo negativen 48
2 negativen 112
3 niti pozitiven, niti negativen 324
4 pozitiven 419
5 zelo pozitiven 138
9 ne vem, b. o. 0
" " 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V202A Pretirano izenacevanje pravic obeh spolo V2.02 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH, VI PA S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE V CELOTI STRINJATE, 5 PA, DA SE SPLOH NE STRINJATE, POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

a) Pretirano izenačevanje pravic obeh spolov ponavadi ni dobro.

Vrednost 52287 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 109
2 strinjam se 266
3 niti se strinjam niti ne strinjam 261
4 ne strinjam se 308
5 sploh se ne strinjam 132
9 ne vem, b. o. 0
" " 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V202B Homoseksualnim osebam bi morali prepoved V2.02 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH, VI PA S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE V CELOTI STRINJATE, 5 PA, DA SE SPLOH NE STRINJATE, POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

b) Homoseksualnim osebam bi morali prepovedati javno izražanje njihove spolne usmeritve.

Vrednost 53286 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 166
2 strinjam se 176
3 niti se strinjam niti ne strinjam 211
4 ne strinjam se 336
5 sploh se ne strinjam 184
9 ne vem, b. o. 0
" " 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V202C Spadam med tiste ljudi, ki so vedno... V2.02 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH, VI PA S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE V CELOTI STRINJATE, 5 PA, DA SE SPLOH NE STRINJATE, POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

c) Spadam med tiste ljudi, ki so vedno pripravljeni podpreti nove stvari.

Vrednost 54285 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 271
2 strinjam se 439
3 niti se strinjam niti ne strinjam 244
4 ne strinjam se 105
5 sploh se ne strinjam 30
9 ne vem, b. o. 0
" " 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V202D Usoda je tista, ki doloca, kaksno... V2.02 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH, VI PA S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE V CELOTI STRINJATE, 5 PA, DA SE SPLOH NE STRINJATE, POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

d) Usoda je tista, ki določa, kakšno bo življenje človeka.

Vrednost 55284 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 137
2 strinjam se 297
3 niti se strinjam niti ne strinjam 282
4 ne strinjam se 233
5 sploh se ne strinjam 130
9 ne vem, b. o. 0
" " 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V202E Na splosno bo otroku v kasnejsem zivljenju... V2.02 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH, VI PA S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE V CELOTI STRINJATE, 5 PA, DA SE SPLOH NE STRINJATE, POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

e) Na splošno bo otroku v kasnejšem življenju le koristilo, če se bo prilagodil mišljenju svojih staršev.

Vrednost 56283 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 90
2 strinjam se 247
3 niti se strinjam niti ne strinjam 263
4 ne strinjam se 334
5 sploh se ne strinjam 156
9 ne vem, b. o. 0
" " 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203A druzini in sorodnikom V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

a) družini in sorodnikom

Vrednost 57282 Frekvenca
1 sploh nič 17
2 le malo 110
3 precej 387
4 v celoti 602
9 ne vem, b. o. 0
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203B cerkvi in duhovnikom V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

b) cerkvi in duhovnikom

Vrednost 58281 Frekvenca
1 sploh nič 436
2 le malo 413
3 precej 175
4 v celoti 65
9 ne vem, b. o. 0
" " 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203C sosedom V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

c) sosedom

Vrednost 59280 Frekvenca
1 sploh nič 169
2 le malo 453
3 precej 406
4 v celoti 79
9 ne vem, b. o. 0
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203D TV, casopisom, radiu V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

d) televiziji, časopisom, radiu

Vrednost 60279 Frekvenca
1 sploh nič 111
2 le malo 588
3 precej 369
4 v celoti 36
9 ne vem, b. o. 0
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203E solam V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 61278 Frekvenca
1 sploh nič 23
2 le malo 195
3 precej 635
4 v celoti 233
9 ne vem, b. o. 0
" " 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203F sindikatom V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

f) sindikatom

Vrednost 62277 Frekvenca
1 sploh nič 137
2 le malo 440
3 precej 392
4 v celoti 64
9 ne vem, b. o. 0
" " 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203G bogu V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

g) bogu

Vrednost 63276 Frekvenca
1 sploh nič 359
2 le malo 317
3 precej 211
4 v celoti 169
9 ne vem, b. o. 0
" " 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203H politicnim strankam V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

h) političnim strankam

Vrednost 64275 Frekvenca
1 sploh nič 525
2 le malo 493
3 precej 60
4 v celoti 11
9 ne vem, b. o. 0
" " 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203I drzavnemu zboru V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

i) Državnemu zboru

Vrednost 65274 Frekvenca
1 sploh nič 368
2 le malo 543
3 precej 147
4 v celoti 17
9 ne vem, b. o. 0
" " 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203J predsedniku rep. V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

j) predsedniku republike

Vrednost 66273 Frekvenca
1 sploh nič 174
2 le malo 396
3 precej 393
4 v celoti 122
9 ne vem, b. o. 0
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203K vladi V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

k) Vladi Republike Slovenije

Vrednost 67272 Frekvenca
1 sploh nič 244
2 le malo 504
3 precej 281
4 v celoti 53
9 ne vem, b. o. 0
" " 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203L predsedniku vlade V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

l) predsedniku vlade

Vrednost 68271 Frekvenca
1 sploh nič 223
2 le malo 452
3 precej 329
4 v celoti 78
9 ne vem, b. o. 0
" " 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203M vojski V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

m) vojski

Vrednost 69270 Frekvenca
1 sploh nič 177
2 le malo 462
3 precej 357
4 v celoti 80
9 ne vem, b. o. 0
" " 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203N sodiscem V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

n) sodiščem

Vrednost 70269 Frekvenca
1 sploh nič 178
2 le malo 496
3 precej 349
4 v celoti 50
9 ne vem, b. o. 0
" " 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203O policiji V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

o) policiji

Vrednost 71268 Frekvenca
1 sploh nič 162
2 le malo 474
3 precej 389
4 v celoti 61
9 ne vem, b. o. 0
" " 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203P bankam V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

p) bankam

Vrednost 72267 Frekvenca
1 sploh nič 67
2 le malo 371
3 precej 532
4 v celoti 119
9 ne vem, b. o. 0
" " 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203R gospodarstvu V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

r) gospodarstvu, podjetjem

Vrednost 73266 Frekvenca
1 sploh nič 97
2 le malo 498
3 precej 424
4 v celoti 52
9 ne vem, b. o. 0
" " 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203S tolarju V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

s) slovenskemu tolarju

Vrednost 74265 Frekvenca
1 sploh nič 39
2 le malo 320
3 precej 575
4 v celoti 150
9 ne vem, b. o. 0
" " 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203T banki Slo V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

t) Banki Slovenije

Vrednost 75264 Frekvenca
1 sploh nič 57
2 le malo 337
3 precej 542
4 v celoti 131
9 ne vem, b. o. 0
" " 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203U Natu V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

u) organizaciji NATO

Vrednost 76263 Frekvenca
1 sploh nič 225
2 le malo 438
3 precej 280
4 v celoti 74
9 ne vem, b. o. 0
" " 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203V EU V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

v) Evropski uniji (EU)

Vrednost 77262 Frekvenca
1 sploh nič 138
2 le malo 413
3 precej 372
4 v celoti 102
9 ne vem, b. o. 0
" " 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203Z OZN V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

z) Organizaciji združenih narodov (OZN)

Vrednost 78261 Frekvenca
1 sploh nič 107
2 le malo 421
3 precej 365
4 v celoti 102
9 ne vem, b. o. 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203X zdravstvu V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

x) zdravstvu

Vrednost 79260 Frekvenca
1 sploh nič 48
2 le malo 290
3 precej 607
4 v celoti 155
9 ne vem, b. o. 0
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203Y varuhu cl.pravic V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

y) varuh človekovih pravic

Vrednost 80259 Frekvenca
1 sploh nič 86
2 le malo 382
3 precej 456
4 v celoti 121
9 ne vem, b. o. 0
" " 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203W nevladne organizacije V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

w) nevladne organizacije (npr. Amnesty International)

Vrednost 81258 Frekvenca
1 sploh nič 114
2 le malo 420
3 precej 358
4 v celoti 66
9 ne vem, b. o. 0
" " 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V204A sodno kaznovani V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

a) ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Vrednost 82257 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 463
0 drugo 658
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204B ljudje druge rase V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

b) ljudje druge rase

Vrednost 83256 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 181
0 drugo 940
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204C levi skrajnezi V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

c) levi skrajneži

Vrednost 84255 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 492
0 drugo 629
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204D pijanci V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

d) pijanci

Vrednost 85254 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 792
0 drugo 329
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204E desni skrajnezi V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

e) desni skrajneži

Vrednost 86253 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 557
0 drugo 564
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204F velike druzine V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

f) ljudje z velikimi družinami

Vrednost 87252 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 100
0 drugo 1021
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204G custveno nestabilni V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

g) čustveno nestabilni ljudje

Vrednost 88251 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 451
0 drugo 670
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204H Muslimani V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

h) Muslimani

Vrednost 89250 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 297
0 drugo 824
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204I priseljenci V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

i) priseljenci, tuji delavci

Vrednost 90249 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 254
0 drugo 867
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204J ljudje z AIDS-om V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

j) ljudje z AIDS-om

Vrednost 91248 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 458
0 drugo 663
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204K narkomani V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

k) narkomani

Vrednost 92247 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 831
0 drugo 290
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204L homoseksualci V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

l) homoseksualci

Vrednost 93246 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 569
0 drugo 552
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204M Zidje V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

m) Židje

Vrednost 94245 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 243
0 drugo 878
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204N Romi V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

n) Romi

Vrednost 95244 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 483
0 drugo 637
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204O antiglobalisti V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

o) antiglobalisti

Vrednost 96243 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 365
0 drugo 756
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V204P pedofili V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

p) pedofili

Vrednost 97242 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 963
0 drugo 158
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V205 KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLI

V2.05 KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU? Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo...

Vrednost 98241 Frekvenca
1 bi ocenil, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir. ali 546
2 bi ocenil, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike. 456
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 52
9 ne vem, b. o. 68
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V206 IN KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE

V2.06 IN KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU? Pomembni sta tako svoboda kot varnost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo...

Vrednost 99240 Frekvenca
1 bi ocenil, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, ali 360
2 bi ocenil, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni ogroženo in se počutim varnega. 642
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 51
9 ne vem, b. o. 69
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V301A 1. GEOGRAFSKA SKUPINA V3.00 EVROPSKE OPREDELITVE

V3.01A ZA KATERO OD NASLEDNJIH GEOGRAFSKIH SKUPIN BI REKLI, DA JI PREDVSEM PRIPADATE?

Vrednost 100239 Frekvenca
1 kraj ali mesto, kjer živite 473
2 regija, kjer živite 118
3 Slovenija kot država 390
4 Evropa 38
5 svet kot celota 60
9 ne vem 41
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V301B 2. GEOGRAFSKA SKUPINA V3.00 EVROPSKE OPREDELITVE

V3.01B IN KATERA JE NASLEDNJA SKUPINA?

Vrednost 101238 Frekvenca
1 kraj ali mesto, kjer živite 152
2 regija, kjer živite 254
3 Slovenija kot država 398
4 Evropa 158
5 svet kot celota 70
9 ne vem 88
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302A preseliti se v isti regiji V3.02 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NE BI BILI PRIPRAVLJENI

a) preseliti se v drug kraj ali mesto v isti regiji

Vrednost 102237 Frekvenca
1 bi bil pripravljen 678
2 ne bi bil pripravljen 419
9 ne vem, b. o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V302B preseliti se v drugo regijo V3.02 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NE BI BILI PRIPRAVLJENI

b) preseliti se v drugo regijo

Vrednost 103236 Frekvenca
1 bi bil pripravljen 576
2 ne bi bil pripravljen 514
9 ne vem, b. o. 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V302C preseliti se v drugo evro drzavo V3.02 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NE BI BILI PRIPRAVLJENI

c) preseliti se v drugo evropsko državo

Vrednost 104235 Frekvenca
1 bi bil pripravljen 358
2 ne bi bil pripravljen 735
9 ne vem, b. o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V302D preseliti se izven Evrope V3.02 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NE BI BILI PRIPRAVLJENI

d) preseliti se izven Evrope

Vrednost 105234 Frekvenca
1 bi bil pripravljen 248
2 ne bi bil pripravljen 840
9 ne vem, b. o. 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303 BIL V 12 MES V EVROPSKI DRZAVI 3 DNI?

V3.03 ALI STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V KAKŠNI EVROPSKI DRŽAVI VSAJ TRI DNI SKUPAJ?

Vrednost 106233 Frekvenca
1 da 430
2 ne 684
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304A Na vrstitve SLO sportnikov sem ponosen V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

a) Kadar slovenski športniki dosežejo dobro uvrstitev na mednarodnih tekmova- njih, me to navda s ponosom

Vrednost 107232 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 616
2 strinjam se 369
3 niti se strinjam niti ne strinjam 88
4 ne strinjam se 26
5 sploh se ne strinjam 7
9 ne vem, b. o. 0
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304B SLO bi morala omejiti uvoz tujih proizvo V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

b) Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih proizvodov, da bi zaščitila lastno gospodarstvo

Vrednost 108231 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 336
2 strinjam se 288
3 niti se strinjam niti ne strinjam 226
4 ne strinjam se 193
5 sploh se ne strinjam 41
9 ne vem, b. o. 0
" " 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304C Tujcem ne dovoliti nakupa zemlje v SLO V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

c) Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlje v Sloveniji

Vrednost 109230 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 298
2 strinjam se 299
3 niti se strinjam niti ne strinjam 242
4 ne strinjam se 200
5 sploh se ne strinjam 38
9 ne vem, b. o. 0
" " 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304D SLO TV dajati prednost SLO oddajam V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

d) Slovenske televizijske postaje bi morale dajati prednost slovenskim filmom in oddajam

Vrednost 110229 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 201
2 strinjam se 270
3 niti se strinjam niti ne strinjam 305
4 ne strinjam se 262
5 sploh se ne strinjam 55
9 ne vem, b. o. 0
" " 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304E SLO narod vseskozi posten in klen V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

e) Slovenski narod je bil vseskozi pošten in klen

Vrednost 111228 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 268
2 strinjam se 362
3 niti se strinjam niti ne strinjam 300
4 ne strinjam se 127
5 sploh se ne strinjam 31
9 ne vem, b. o. 0
" " 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304F Slovenci od nekdaj prispevali k evro.kul V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

f) Slovenci so že od nekdaj enakovredno prispevali k razvoju evropske kulture

Vrednost 112227 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 279
2 strinjam se 477
3 niti se strinjam niti ne strinjam 220
4 ne strinjam se 69
5 sploh se ne strinjam 10
9 ne vem, b. o. 0
" " 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304G Priseljenci povecujejo st. kaznivih deja V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

g) Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj

Vrednost 113226 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 253
2 strinjam se 360
3 niti se strinjam niti ne strinjam 217
4 ne strinjam se 186
5 sploh se ne strinjam 44
9 ne vem, b. o. 0
" " 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304H Neslovenci ne bi smeli opravljati javnih V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

h) Ljudje, ki niso slovenske narodnosti, ne bi smeli opravljati javnih funkcij

Vrednost 114225 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 166
2 strinjam se 216
3 niti se strinjam niti ne strinjam 219
4 ne strinjam se 374
5 sploh se ne strinjam 97
9 ne vem, b. o. 0
" " 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304I Stiki s tujci so me vedno privlacili V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

i) Stiki s tujci, ljudmi drugih nacionalnosti, ver, kultur in ras so me vedno privlačili

Vrednost 115224 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 92
2 strinjam se 273
3 niti se strinjam niti ne strinjam 319
4 ne strinjam se 303
5 sploh se ne strinjam 92
9 ne vem, b. o. 0
" " 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304J Mesanje ljudi prinasa samo tezave V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

j) Mešanje ljudi, ki pripadajo različnim narodom in kulturam, prinaša samo težave.

Vrednost 116223 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 108
2 strinjam se 217
3 niti se strinjam niti ne strinjam 296
4 ne strinjam se 353
5 sploh se ne strinjam 105
9 ne vem, b. o. 0
" " 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V305 STE V 3 MES ZASLEDILI INF. O EU?

V3.05 ALI STE V ZADNJIH TREH MESECIH KARKOLI SLIŠALI, BRALI ALI ZASLEDILI KATERO OD INFORMACIJ O EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 117222 Frekvenca
1 da 870
2 ne 152
9 ne vem, se ne spomnim 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306 O POVEZOVANJU SLO-EU SE PRECEJ GOVORI. S

V3.06 O POVEZOVANJU SLOVENIJE Z EVROPSKO UNIJO SE V ZADNJEM ČASU PRECEJ GOVORI. ALI MENITE, DA STE O TEM DOVOLJ ALI PREMALO OBVEŠČENI?

Vrednost 118221 Frekvenca
1 zelo dobro sem obveščen 68
2 dobro sem obveščen 522
3 slabo sem obveščen 299
4 zelo slabo sem obveščen 113
9 ne morem oceniti, b. o. 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V307 KAKO MOCNO SE ZANIMATE ZA EU?

V3.07 KAKO MOČNO SE ZANIMATE ZA EVROPSKO UNIJO OZ. ZA ZADEVE, POVEZANE Z EVROPSKO UNIJO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SE SPLOH NE ZANIMATE IN 5, DA SE ZELO ZANIMATE.

Vrednost 119220 Frekvenca
1 1-sploh se ne zanimam 207
2 2 177
3 3 359
4 4 212
5 5-zelo se zanimam 134
9 ne vem 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308 KATERA DRZAVA POLEG SLO SE POGAJA ZA EU

V3.08 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KATERO OD DRŽAV, S KATERIMI SE - POLEG SLOVENIJE EVROPSKA KOMISIJA POGAJA O ČLANSTVU V EU?

Vrednost 120219 Frekvenca
1 Albanija 0
2 Andora 0
3 Avstrija 4
4 Belgija 1
5 Belorusija 0
6 Bolgarija 4
7 Bosna in Hercegovina 0
8 Ciper 9
9 Češka republika 208
10 Danska 0
11 Estonija 9
12 Finska 0
13 Francija 2
14 Grčija 0
15 Hrvaška 102
16 Italija 4
17 Irska 0
18 Islandija 0
19 Jugoslavija 0
20 Latvija 8
21 Litva 20
22 Luksenburg 1
23 Madžarska 143
24 Makedonija 3
25 Malta 0
26 Moldovija 0
27 Nemčija 3
28 Nizozemska 0
29 Norveška 0
30 Poljska 116
31 Portugalska 1
32 Romunija 32
33 Rusija 1
34 Slovaška 35
35 Španija 0
36 Švedska 0
37 Švica 3
38 Turčija 2
39 Ukrajina 0
40 Velika Britanija 0
41 Liechtenstein 0
98 druga država 6
99 ni navedel države 399
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V309 BI SLO KORISTILO CE BI POSTALA CLANICA EU

V3.09 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 121218 Frekvenca
1 koristilo bi ji 546
2 ne bi ji koristilo 219
9 ne vem, b.o 358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V310 SO SE VASA STALISCA GLEDE VKLJUCEVANJA V EU

V3.10 ALI SO SE VAŠA STALIŠČA GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V EU V ZADNJEM LETU KAJ SPREMENILA?

Vrednost 122217 Frekvenca
1 niso se spremenila 697
2 sedaj manj podpiram vstop Slovenije v EU 104
3 sedaj bolj podpiram vstop Slovenije v EU 65
4 postal sem neodločen 145
9 ne vem, b.o. 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311 VKLJUCEVANJE SLO V EU NE USPE-BI VAM BILO ZAL

V3.11 ČE BI SE IZKAZALO, DA PROJEKT VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO IZ KAKRŠNIHKOLI RAZLOGOV NE BI USPEL, ALI BI VAM OSEBNO BILO ŽAL, ALI VAM NE BI BILO ŽAL?

Vrednost 123216 Frekvenca
1 bilo bi mi žal 378
2 ne bi mi bilo žal 441
3 vseeno mi je 297
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V312A standard druzin V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

a) materialni standard družin

Vrednost 124215 Frekvenca
1 bile bi dosti slabše 25
2 bile bi slabše 200
3 približno enake 460
4 bile bi boljše 275
5 bile bi dosti boljše 17
9 ne vem, b. o. 0
" " 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312B pravna varnost V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

b) pravna varnost (zaščita pravic posameznika)

Vrednost 125214 Frekvenca
1 bile bi dosti slabše 15
2 bile bi slabše 107
3 približno enake 413
4 bile bi boljše 400
5 bile bi dosti boljše 43
9 ne vem, b. o. 0
" " 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312C moznost dobiti stanovanje V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

c) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 126213 Frekvenca
1 bile bi dosti slabše 29
2 bile bi slabše 200
3 približno enake 517
4 bile bi boljše 207
5 bile bi dosti boljše 15
9 ne vem, b. o. 0
" " 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312D moznost dobiti zaposlitev V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

d) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 127212 Frekvenca
1 bile bi dosti slabše 33
2 bile bi slabše 202
3 približno enake 362
4 bile bi boljše 359
5 bile bi dosti boljše 33
9 ne vem, b. o. 0
" " 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312E varnost zaposlitve V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

e) varnost zaposlitve, (obdržati zaposlitev)

Vrednost 128211 Frekvenca
1 bile bi dosti slabše 37
2 bile bi slabše 287
3 približno enake 411
4 bile bi boljše 209
5 bile bi dosti boljše 23
9 ne vem, b. o. 0
" " 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312F moznost solanja V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

f) možnost šolanja

Vrednost 129210 Frekvenca
1 bile bi dosti slabše 18
2 bile bi slabše 81
3 približno enake 387
4 bile bi boljše 426
5 bile bi dosti boljše 75
9 ne vem, b. o. 0
" " 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312G socialna varnost V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

g) socialna varnost

Vrednost 130209 Frekvenca
1 bile bi dosti slabše 25
2 bile bi slabše 168
3 približno enake 497
4 bile bi boljše 264
5 bile bi dosti boljše 28
9 ne vem, b. o. 0
" " 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312H zascita potrosnikov V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

h) zaščita potrošnikov

Vrednost 131208 Frekvenca
1 bile bi dosti slabše 19
2 bile bi slabše 110
3 približno enake 429
4 bile bi boljše 361
5 bile bi dosti boljše 40
9 ne vem, b. o. 0
" " 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312I osebna varnost V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

i) osebna varnost

Vrednost 132207 Frekvenca
1 bile bi dosti slabše 18
2 bile bi slabše 171
3 približno enake 547
4 bile bi boljše 215
5 bile bi dosti boljše 31
9 ne vem, b. o. 0
" " 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312J varovanje okolja V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

j) varovanje okolja

Vrednost 133206 Frekvenca
1 bile bi dosti slabše 19
2 bile bi slabše 95
3 približno enake 352
4 bile bi boljše 447
5 bile bi dosti boljše 76
9 ne vem, b. o. 0
" " 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312K cene zivljenjskih dobrin V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

k) cene življenjskih dobrin

Vrednost 134205 Frekvenca
1 bile bi dosti slabše 30
2 bile bi slabše 252
3 približno enake 366
4 bile bi boljše 297
5 bile bi dosti boljše 34
9 ne vem, b. o. 0
" " 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312L lazje prehajanje meje V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

l) lažje prehajanje meje

Vrednost 135204 Frekvenca
1 bile bi dosti slabše 9
2 bile bi slabše 18
3 približno enake 156
4 bile bi boljše 481
5 bile bi dosti boljše 349
9 ne vem, b. o. 0
" " 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313A Majhne drzave v EU ne bodo enakopravne V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

a) Majhne države, kot je Slovenija, tudi v bodoči združeni Evropi ne bodo nikoli povsem enakopravne z velikimi

Vrednost 136203 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 326
2 strinjam se 480
3 niti strinjam niti ne strinjam 134
4 ne strinjam se 99
5 sploh se ne strinjam 15
9 ne vem, b. o. 0
" " 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313B Vkljucitev v EU je za SLO gospodarstvo... V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

b) Vključitev v Evropsko unijo je za slovensko gospodarstvo edina rešitev

Vrednost 137202 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 81
2 strinjam se 268
3 niti strinjam niti ne strinjam 318
4 ne strinjam se 282
5 sploh se ne strinjam 62
9 ne vem, b. o. 0
" " 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313C SLO bi z vstopom v EU izgubila neodvisno V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

c) Slovenija bi z vstopom v Evropsko unijo izgubila težko pridobljeno samostojnost in neodvisnost

Vrednost 138201 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 100
2 strinjam se 267
3 niti strinjam niti ne strinjam 265
4 ne strinjam se 325
5 sploh se ne strinjam 57
9 ne vem, b. o. 0
" " 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313D Vkljucevanje SLO v EU je v interesu poli V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

d) Vključevanje Slovenije v EU je predvsem v interesu politikov, ki bodo imeli od tega veliko več- jo korist, kot običajni ljudje

Vrednost 139200 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 193
2 strinjam se 354
3 niti strinjam niti ne strinjam 216
4 ne strinjam se 231
5 sploh se ne strinjam 35
9 ne vem, b. o. 0
" " 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313E SLO naj denar za prilagajanje EU trgu da V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

e) Bilo bi pametneje, če bi Slovenija denar, ki je namenjen za prilagajanje evropskemu tr- gu, uporabila za zaščito slovenskega gospodarstva in kmetijstva

Vrednost 140199 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 240
2 strinjam se 309
3 niti strinjam niti ne strinjam 223
4 ne strinjam se 223
5 sploh se ne strinjam 31
9 ne vem, b. o. 0
" " 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313F Clanstvo v EU bi SLO omogocilo razvoj in V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

f) Članstvo v Evropski uniji bi Sloveniji omogočilo vsestran- ski razvoj in napredek

Vrednost 141198 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 104
2 strinjam se 375
3 niti strinjam niti ne strinjam 337
4 ne strinjam se 166
5 sploh se ne strinjam 16
9 ne vem, b. o. 0
" " 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313G SLO je ekonomsko dovolj razvita, da prez V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

g) Slovenija je ekonomsko dovolj razvita, da lahko preživi tudi zunaj EU

Vrednost 142197 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 117
2 strinjam se 341
3 niti strinjam niti ne strinjam 276
4 ne strinjam se 244
5 sploh se ne strinjam 38
9 ne vem, b. o. 0
" " 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313H Z vstopom SLO v EU bosta ogrozena jezik V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

h) Z vstopom Slovenije v EU bosta ogrožena slovenski jezik in kultura

Vrednost 143196 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 124
2 strinjam se 268
3 niti strinjam niti ne strinjam 227
4 ne strinjam se 360
5 sploh se ne strinjam 53
9 ne vem, b. o. 0
" " 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313I Z vstopom v EU bi SLO lazje razresila vp V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

i) Z vstopom v EU bi Slovenija lažje razrešila odprta vprašanja s sosednjimi državami, Hrvaško, Italijo

Vrednost 144195 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 97
2 strinjam se 374
3 niti strinjam niti ne strinjam 309
4 ne strinjam se 177
5 sploh se ne strinjam 36
9 ne vem, b. o. 0
" " 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313J Vstop v EU bi izboljsal polozaj SLO manj V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

j) Vstop v Evropsko unijo bi vplival na izboljšanje položaja slovenskih manjšin v Italiji in Avstriji

Vrednost 145194 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 79
2 strinjam se 372
3 niti strinjam niti ne strinjam 308
4 ne strinjam se 166
5 sploh se ne strinjam 28
9 ne vem, b. o. 0
" " 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313K SLO bi z vstopom v EU utrdila demokratic V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

k) Slovenija bi si z vstopom v EU utrdila demokratični sistem in dvignila raven politične kulture

Vrednost 146193 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 79
2 strinjam se 382
3 niti strinjam niti ne strinjam 306
4 ne strinjam se 166
5 sploh se ne strinjam 16
9 ne vem, b. o. 0
" " 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V313L Nevkljucevanje v EU nas lahko potisne na V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

l) Nevključevanje v EU nas lahko potisne nazaj na Balkan

Vrednost 147192 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 94
2 strinjam se 263
3 niti strinjam niti ne strinjam 222
4 ne strinjam se 325
5 sploh se ne strinjam 95
9 ne vem, b. o. 0
" " 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V314A slovenski jezik,kultura V3.14 ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

a) slovenski jezik in kultura

Vrednost 148191 Frekvenca
1 koristno 400
2 škodljivo 467
9 ne vem, b. o. 255
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V314B polozaj kmetijstva V3.14 ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

b) položaj kmetijstva

Vrednost 149190 Frekvenca
1 koristno 295
2 škodljivo 676
9 ne vem, b. o. 151
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V314C polozaj gospodarstva V3.14 ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

c) položaj gospodarstva in industrije

Vrednost 150189 Frekvenca
1 koristno 628
2 škodljivo 306
9 ne vem, b. o. 188
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V314D suverenost slovenske drzave V3.14 ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

d) suverenost slovenske države

Vrednost 151188 Frekvenca
1 koristno 447
2 škodljivo 406
9 ne vem, b. o. 269
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V314E razvoj demokracije V3.14 ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

e) razvoj demokracije

Vrednost 152187 Frekvenca
1 koristno 671
2 škodljivo 205
9 ne vem, b. o. 246
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V314F vojaska varnost V3.14 ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

f) vojaška varnost

Vrednost 153186 Frekvenca
1 koristno 753
2 škodljivo 140
9 ne vem, b. o. 229
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315A denarna politika V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

a) denarna politika

Vrednost 154185 Frekvenca
1 bolje sama 366
2 bolje v EU 555
9 ne vem, b. o. 0
" " 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315B regionalni razvoj V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

b) regionalni razvoj, razvoj manj razvitih področij

Vrednost 155184 Frekvenca
1 bolje sama 504
2 bolje v EU 438
9 ne vem, b. o. 0
" " 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315C kontrola cen V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

c) kontrola cen

Vrednost 156183 Frekvenca
1 bolje sama 345
2 bolje v EU 604
9 ne vem, b. o. 0
" " 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315D socialna varnost V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

d) zagotavljanje socialne varnosti (pokojnine, zaposlovanje)

Vrednost 157182 Frekvenca
1 bolje sama 466
2 bolje v EU 456
9 ne vem, b. o. 0
" " 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315E energetska oskrba V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

e) zagotavljanje energetske oskrbe

Vrednost 158181 Frekvenca
1 bolje sama 362
2 bolje v EU 575
9 ne vem, b. o. 0
" " 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315F izgradnja in modernizacija cest V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

f) izgradnja in modernizacija cest, železnic, telefonije itd.

Vrednost 159180 Frekvenca
1 bolje sama 221
2 bolje v EU 746
9 ne vem, b. o. 0
" " 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315G posodobitev kmetijstva V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

g) posodobitev kmetijstva

Vrednost 160179 Frekvenca
1 bolje sama 376
2 bolje v EU 558
9 ne vem, b. o. 0
" " 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315H razvoj znanosti V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

h) razvoj znanosti

Vrednost 161178 Frekvenca
1 bolje sama 179
2 bolje v EU 775
9 ne vem, b. o. 0
" " 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315I varovanje okolja V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

i) varovanje okolja, ekologija

Vrednost 162177 Frekvenca
1 bolje sama 292
2 bolje v EU 667
9 ne vem, b. o. 0
" " 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315J pravice potrosnikov V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

j) zaščita pravic potrošnikov

Vrednost 163176 Frekvenca
1 bolje sama 359
2 bolje v EU 557
9 ne vem, b. o. 0
" " 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315K utrjevanje suverenosti V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

k) utrjevanje suverenosti države

Vrednost 164175 Frekvenca
1 bolje sama 576
2 bolje v EU 316
9 ne vem, b. o. 0
" " 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315L kulturna politika V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

l) kulturna politika

Vrednost 165174 Frekvenca
1 bolje sama 549
2 bolje v EU 348
9 ne vem, b. o. 0
" " 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315M zascita pravic delavcev V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

m) zaščita pravic delavcev

Vrednost 166173 Frekvenca
1 bolje sama 446
2 bolje v EU 474
9 ne vem, b. o. 0
" " 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315N utrjevanje demokracije V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

n) utrjevanje demokracije

Vrednost 167172 Frekvenca
1 bolje sama 337
2 bolje v EU 560
9 ne vem, b. o. 0
" " 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315O razvoj industrije V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

o) razvoj industrije

Vrednost 168171 Frekvenca
1 bolje sama 260
2 bolje v EU 688
9 ne vem, b. o. 0
" " 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315P krepitev konkurencnosti V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

p) krepitev konkurenčnosti in učinkovitosti gospodarstva

Vrednost 169170 Frekvenca
1 bolje sama 249
2 bolje v EU 680
9 ne vem, b. o. 0
" " 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V316 BI SLO CE BI POSTALA CLANICA EU OBDRZALA

V3.16 ALI MENITE, DA BI MORALA SLOVENIJA, ČE BI POSTALA ČLANICA EU, OBDRŽATI TOLAR, ALI SPREJETI EURO KOT NOVI EVROPSKI DENAR?

Vrednost 170169 Frekvenca
1 obdržati bi morala tolar 172
2 sprejeti bi morala Euro 832
9 ne vem 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V317 FINANCNA SITUACIJA GOSPODINJSTVA PO VSTO

V3.17 KAKŠNA BO PO VAŠI OCENI FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA PO VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 171168 Frekvenca
1 dosti boljša kot je sedaj 13
2 nekoliko boljša 144
3 približno enaka 592
4 nekoliko slabša 141
5 dosti slabša kot je sedaj 41
9 ne vem, b. o. 191
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V318 SOGLASANJE S TRDITVAMI

V3.18 IN S KATERO OD NASLEDNJIH DVEH TRDITEV BOLJ SOGLAŠATE?

Vrednost 172167 Frekvenca
1 Mešanje kultur in kulturnih vplivov v EU bo obogatilo slovensko kulturo in omogočilo uveljavitev v evropskem kulturnem prostoru 308
2 V EU bo prevladoval močan vpliv velikih kultur kot so nemška, francoska in angleška, kar bo sčasoma ogrozilo obstoj manjših, med njimi tudi slovenske kulture 575
9 drugo, ne vem, b. o. 238
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V319 SOGLASANJE S TRDITVAMI

V3.19 POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJI TRDITVI:

Vrednost 173166 Frekvenca
1 Tuje naložbe v slovensko gospodarstvo so koristne, ker z njimi ohranjamo in odpiramo nova delovna mesta 478
2 Tuje naložbe v slovensko gospodarstvo so škodljive, ker dobiček za razvoj odteka v tujino 387
9 drugo, ne vem, b. o. 257
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V320 KAKSNA JE PO VASEM MNENJU PRIHODNOST EU?

V3.20 KAKŠNA BO PO VAŠEM MNENJU PRIHODNOST EU?

Vrednost 174165 Frekvenca
1 prišlo bo do konfliktov med članicami in bo razpadla 127
2 ohranila se bo, vendar bodo odnosi med članicami konfliktni 408
3 uspešno se bo razvijala 293
9 drugo, ne vem, b. o. 293
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V321 NAJ O EU ODLOCI PARLAMENT ALI NA REFEREN

V3.21 ALI MENITE, DA NAJ O VPRAŠANJU PRIDRUŽITVE SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI ODLOČI PARLAMENT, ALI NAJ O TEM ODLOČIMO VSI DRŽAVLJANI NA REFERENDUMU?

Vrednost 175164 Frekvenca
1 odloči naj parlament 164
2 odločimo naj vsi na referendumu 860
9 ne vem, b.o. 98
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V322 KAKO BI VI GLASOVALI NA REF. O EU?

V3.22 ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O PRISTOPU SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI, KAKO BI VI GLASOVALI?

Vrednost 176163 Frekvenca
1 zanesljivo za pristop 318
2 verjetno za pristop 314
3 verjetno proti pristopu 141
4 zanesljivo proti pristopu 111
9 ne vem, b.o. 238
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V401A Drzavni zbor V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

a) Državni zbor

Vrednost 177162 Frekvenca
5 zelo uspešno 14
4 uspešno 166
3 deloma, deloma 565
2 neuspešno 239
1 zelo neuspešno 66
9 nr vem, b. o. 0
" " 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401B Drzavni svet V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

b) Državni svet

Vrednost 178161 Frekvenca
5 zelo uspešno 12
4 uspešno 136
3 deloma, deloma 548
2 neuspešno 235
1 zelo neuspešno 78
9 nr vem, b. o. 0
" " 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401C Vlada Republike Slovenije V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

c) Vlada Republike Slovenije

Vrednost 179160 Frekvenca
5 zelo uspešno 28
4 uspešno 205
3 deloma, deloma 530
2 neuspešno 221
1 zelo neuspešno 65
9 nr vem, b. o. 0
" " 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401D predsednik Vlade V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

d) predsednik Vlade dr. Janez Drnovšek

Vrednost 180159 Frekvenca
5 zelo uspešno 78
4 uspešno 348
3 deloma, deloma 416
2 neuspešno 154
1 zelo neuspešno 56
9 nr vem, b. o. 0
" " 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401E Predsednik Republike V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

e) Predsednik Republike Milan Kučan

Vrednost 181158 Frekvenca
5 zelo uspešno 176
4 uspešno 418
3 deloma, deloma 329
2 neuspešno 93
1 zelo neuspešno 43
9 nr vem, b. o. 0
" " 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401F Ustavno sodisce V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

f) Ustavno sodišče

Vrednost 182157 Frekvenca
5 zelo uspešno 28
4 uspešno 214
3 deloma, deloma 481
2 neuspešno 231
1 zelo neuspešno 54
9 nr vem, b. o. 0
" " 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401G redna sodisca V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

g) redna sodišča

Vrednost 183156 Frekvenca
5 zelo uspešno 16
4 uspešno 136
3 deloma, deloma 447
2 neuspešno 324
1 zelo neuspešno 83
9 nr vem, b. o. 0
" " 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401H javno tozilstvo V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

h) javno tožilstvo

Vrednost 184155 Frekvenca
5 zelo uspešno 20
4 uspešno 141
3 deloma, deloma 450
2 neuspešno 296
1 zelo neuspešno 89
9 nr vem, b. o. 0
" " 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401I Zupan v vasi obcini V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

i) župan v vaši občini

Vrednost 185154 Frekvenca
5 zelo uspešno 101
4 uspešno 318
3 deloma, deloma 398
2 neuspešno 160
1 zelo neuspešno 82
9 nr vem, b. o. 0
" " 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401J vasa upravna enota V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

j) vaša upravna enota, občinska uprava

Vrednost 186153 Frekvenca
5 zelo uspešno 54
4 uspešno 307
3 deloma, deloma 470
2 neuspešno 140
1 zelo neuspešno 58
9 nr vem, b. o. 0
" " 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V402 KAKO RAZSIRJENA JE PO VASI OCENI V SLO K

V4.02 KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJA PODKUPNIN V JAVNIH SLUŽBAH?

Vrednost 187152 Frekvenca
1 skoraj noben javni uslužbenec ne počne tega 19
2 to počne nekaj javnih uslužbencev 536
3 to počne večina javnih uslužbencev 298
4 to počnejo skoraj vsi javni uslužbenci 144
9 ne vem, b.o. 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V501 SAMOOPREDELITEV LEVO-DESNO V5.00 STRANKARSKO OPREDELJEVANJE

V5.01 V POLITIKI LJUDJE VČASIH GOVORIJO O LEVICI IN DESNICI. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER POMENI NIČ LEVICO IN 10 DESNICO?

Vrednost 188151 Frekvenca
0 00-LEVICA 36
1 01 8
2 02 45
3 03 59
4 04 83
5 05 344
6 06 30
7 07 39
8 08 37
9 09 4
10 10-DESNICA 21
98 ne poznam 136
99 ne vem, b. o. 278
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V502 LETA 2000 je volil...

V5.02 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA 2000? ALI STE VOLILI? (Če da) ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Vrednost 189150 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 29
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 308
3 SLS+SKD - Slovenska ljudska stranka (SLS) 58
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 18
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 83
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 29
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 60
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 40
96 drugo stranko 9
97 ne vem, se ne spomnim 195
98 nisem volil, volila 201
99 b. o. 92
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

V503 NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DZ. ZA KATER

V5.03 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO ZOPET VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO PA BI ZDAJ VOLILI?

Vrednost 190149 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 27
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 215
3 Slovenska ljudska stranka (SLS) 35
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 31
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 77
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 34
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 59
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 48
96 drugo stranko 21
97 ne vem, koga bi volil 328
98 ne bi šel na volitve 154
99 b. o. 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

V504 KATERA IZMED NAVEDENIH STRANK VAM JE NAJ

(Če ni navedel stranke) V5.04 KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA IZMED NAVEDENIH STRANK VAM JE NAJBLIŽJA? (Možen je en odgovor!)

Vrednost 191148 Frekvenca
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 21
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 63
3 Slovenska ljudska stranka (SLS) 21
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 11
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 31
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 11
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 27
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 38
96 druga 17
97 ne vem 271
98 je navedel stranko 429
99 b. o. 149
" " 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

V505A 1. najuglednejsi politik V5.05 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

a) 1. oseba:

Vrednost 192147 Frekvenca
1 Milan Kučan 537
2 Janez Drnovšek 254
3 Janez Janša 16
4 Borut Pahor 25
5 Andrej Bajuk 8
6 Franc Zagožen 0
7 Zmago Jelinčič 10
8 Dominik S. Černjak 1
9 Lojze Peterle 7
10 Janez Podobnik 1
11 Marjan Podobnik 1
12 France Arhar 37
13 Igor Bavčar 2
14 Ivo Bizjak 1
15 France Bučar 2
16 Mitja Gaspari 1
17 Ivo Hvalica 1
18 Jelko Kacin 3
19 Jože Mencinger 1
20 Miran Potrč 1
21 Anton Rop 4
22 Dimitrij Rupel 3
23 Pavel Rupar 0
24 France PukšIč 1
25 Franci But 5
26 Janez Kopač 0
27 Jožef Školjč 0
28 Slavko Gaber 0
29 Zoran Thaler 0
30 Sašo Peče 1
31 Tone Anderlič 0
32 Tone Partljič 0
33 Marija Pozsonec 0
34 Rudolf Moge 1
35 Danica Simšič 0
36 Tea Petrin 0
37 Pavel Gantar 0
38 Gregor Golobič 0
39 Ciril Smrkolj 0
40 Miha Brejc 0
41 Tone Jerovšek 0
42 Ciril Ribičič 0
43 Roberto Batteli 0
44 Franc Rode 1
45 Janko Razgoršek 0
46 Matjaž Hanžek 1
47 Viktorija Potočnik 0
48 Licija Čok 0
49 Dušan Keber 0
50 Janez Potočnik 1
51 Mirko Bandelj 0
52 Barbara Brezigar 0
53 Jože Bernik 0
54 Franc Cukljati 0
55 Anton Grizold 0
56 Zdenka Cerar 0
57 Anton Rous 0
58 Iztok Podbregar 0
68 lokalno ime 4
96 drugo 4
98 nihče, ga ni 3
99 ne vem, b. o. 147
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

V505B 2. najuglednejsi politik V5.05 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

b) 2. oseba:

Vrednost 193146 Frekvenca
1 Milan Kučan 191
2 Janez Drnovšek 366
3 Janez Janša 40
4 Borut Pahor 61
5 Andrej Bajuk 9
6 Franc Zagožen 0
7 Zmago Jelinčič 13
8 Dominik S. Černjak 3
9 Lojze Peterle 12
10 Janez Podobnik 2
11 Marjan Podobnik 2
12 France Arhar 33
13 Igor Bavčar 0
14 Ivo Bizjak 3
15 France Bučar 3
16 Mitja Gaspari 0
17 Ivo Hvalica 1
18 Jelko Kacin 1
19 Jože Mencinger 13
20 Miran Potrč 1
21 Anton Rop 19
22 Dimitrij Rupel 9
23 Pavel Rupar 0
24 France PukšIč 1
25 Franci But 3
26 Janez Kopač 0
27 Jožef Školjč 0
28 Slavko Gaber 0
29 Zoran Thaler 1
30 Sašo Peče 4
31 Tone Anderlič 0
32 Tone Partljič 0
33 Marija Pozsonec 0
34 Rudolf Moge 0
35 Danica Simšič 0
36 Tea Petrin 1
37 Pavel Gantar 0
38 Gregor Golobič 0
39 Ciril Smrkolj 0
40 Miha Brejc 0
41 Tone Jerovšek 0
42 Ciril Ribičič 0
43 Roberto Batteli 0
44 Franc Rode 1
45 Janko Razgoršek 0
46 Matjaž Hanžek 4
47 Viktorija Potočnik 2
48 Licija Čok 1
49 Dušan Keber 0
50 Janez Potočnik 6
51 Mirko Bandelj 0
52 Barbara Brezigar 1
53 Jože Bernik 0
54 Franc Cukljati 0
55 Anton Grizold 0
56 Zdenka Cerar 1
57 Anton Rous 0
58 Iztok Podbregar 0
68 lokalno ime 2
96 drugo 13
98 nihče, ga ni 4
99 ne vem, b. o. 248
" " 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

V506A 3. najuglednejsi politik V5.06 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

a) 3. oseba:

Vrednost 194145 Frekvenca
1 Milan Kučan 28
2 Janez Drnovšek 54
3 Janez Janša 48
4 Borut Pahor 116
5 Andrej Bajuk 9
6 Franc Zagožen 0
7 Zmago Jelinčič 17
8 Dominik S. Černjak 3
9 Lojze Peterle 17
10 Janez Podobnik 6
11 Marjan Podobnik 8
12 France Arhar 55
13 Igor Bavčar 4
14 Ivo Bizjak 2
15 France Bučar 5
16 Mitja Gaspari 1
17 Ivo Hvalica 1
18 Jelko Kacin 5
19 Jože Mencinger 6
20 Miran Potrč 1
21 Anton Rop 28
22 Dimitrij Rupel 33
23 Pavel Rupar 0
24 France PukšIč 0
25 Franci But 4
26 Janez Kopač 0
27 Jožef Školjč 0
28 Slavko Gaber 1
29 Zoran Thaler 0
30 Sašo Peče 3
31 Tone Anderlič 2
32 Tone Partljič 0
33 Marija Pozsonec 0
34 Rudolf Moge 0
35 Danica Simšič 1
36 Tea Petrin 0
37 Pavel Gantar 0
38 Gregor Golobič 3
39 Ciril Smrkolj 0
40 Miha Brejc 0
41 Tone Jerovšek 0
42 Ciril Ribičič 0
43 Roberto Batteli 0
44 Franc Rode 3
45 Janko Razgoršek 0
46 Matjaž Hanžek 2
47 Viktorija Potočnik 4
48 Licija Čok 0
49 Dušan Keber 2
50 Janez Potočnik 2
51 Mirko Bandelj 0
52 Barbara Brezigar 3
53 Jože Bernik 0
54 Franc Cukljati 0
55 Anton Grizold 0
56 Zdenka Cerar 3
57 Anton Rous 1
58 Iztok Podbregar 0
68 lokalno ime 3
96 drugo 6
98 nihče, ga ni 9
99 ne vem, b. o. 533
" " 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

V506B 4. najuglednejsi politik V5.06 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

b) 4. oseba:

Vrednost 195144 Frekvenca
1 Milan Kučan 11
2 Janez Drnovšek 10
3 Janez Janša 43
4 Borut Pahor 43
5 Andrej Bajuk 14
6 Franc Zagožen 0
7 Zmago Jelinčič 28
8 Dominik S. Černjak 2
9 Lojze Peterle 9
10 Janez Podobnik 4
11 Marjan Podobnik 2
12 France Arhar 19
13 Igor Bavčar 5
14 Ivo Bizjak 2
15 France Bučar 6
16 Mitja Gaspari 3
17 Ivo Hvalica 1
18 Jelko Kacin 14
19 Jože Mencinger 5
20 Miran Potrč 2
21 Anton Rop 19
22 Dimitrij Rupel 21
23 Pavel Rupar 0
24 France PukšIč 0
25 Franci But 10
26 Janez Kopač 0
27 Jožef Školjč 0
28 Slavko Gaber 0
29 Zoran Thaler 0
30 Sašo Peče 9
31 Tone Anderlič 1
32 Tone Partljič 3
33 Marija Pozsonec 0
34 Rudolf Moge 1
35 Danica Simšič 1
36 Tea Petrin 0
37 Pavel Gantar 0
38 Gregor Golobič 4
39 Ciril Smrkolj 0
40 Miha Brejc 0
41 Tone Jerovšek 0
42 Ciril Ribičič 0
43 Roberto Batteli 0
44 Franc Rode 2
45 Janko Razgoršek 0
46 Matjaž Hanžek 2
47 Viktorija Potočnik 3
48 Licija Čok 0
49 Dušan Keber 1
50 Janez Potočnik 2
51 Mirko Bandelj 0
52 Barbara Brezigar 2
53 Jože Bernik 2
54 Franc Cukljati 0
55 Anton Grizold 1
56 Zdenka Cerar 1
57 Anton Rous 1
58 Iztok Podbregar 0
68 lokalno ime 4
96 drugo 8
98 nihče, ga ni 12
99 ne vem, b. o. 688
82 1
97 1
" " 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 55

V507 osebno najuglednejsi politik

5.07 IN KATERI POLITIK JE ZA VAS OSEBNO NAJBOLJ UGLEDEN?

Vrednost 196143 Frekvenca
1 Milan Kučan 360
2 Janez Drnovšek 209
3 Janez Janša 33
4 Borut Pahor 49
5 Andrej Bajuk 15
6 Franc Zagožen 0
7 Zmago Jelinčič 15
8 Dominik S. Černjak 2
9 Lojze Peterle 13
10 Janez Podobnik 3
11 Marjan Podobnik 2
12 France Arhar 36
13 Igor Bavčar 1
14 Ivo Bizjak 0
15 France Bučar 4
16 Mitja Gaspari 0
17 Ivo Hvalica 5
18 Jelko Kacin 3
19 Jože Mencinger 8
20 Miran Potrč 0
21 Anton Rop 5
22 Dimitrij Rupel 6
23 Pavel Rupar 1
24 France PukšIč 1
25 Franci But 3
26 Janez Kopač 1
27 Jožef Školjč 0
28 Slavko Gaber 0
29 Zoran Thaler 0
30 Sašo Peče 2
31 Tone Anderlič 0
32 Tone Partljič 0
33 Marija Pozsonec 0
34 Rudolf Moge 0
35 Danica Simšič 0
36 Tea Petrin 0
37 Pavel Gantar 0
38 Gregor Golobič 2
39 Ciril Smrkolj 0
40 Miha Brejc 0
41 Tone Jerovšek 0
42 Ciril Ribičič 0
43