Slovensko javno mnenje 1986

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM86
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM86_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Co-workers:
  • Klinar, Peter
  • Markič, Boštjan
  • Roter, Zdenko
  • Trampuž, Cveto
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1986)

Funding agency:

Raziskovalna skupnost Slovenije
Zavarovalnica Triglav, Ljubljana

Project number:

no information

Series:
  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

ocena vidikov življenja (sedanjost, preteklost, prihodnost), gibanje življenjskega standarda, kriza (vzroki, krivda, inflacija, zunanji dolgovi), razvoj zasebnega sektorja, pomembni družbeni cilji, ocena ukrepov za stabilizacijo, delo, zadovoljstvo z delom, nagrajevanje dela, razlike v dohodkih, odnos do osebne prihodnosti, položaj upokojencev, demokratičnost odločanja, možnost izražanja stališč, zveza komunistov (ugled, vloga), pomen socialistične zveze, članstvo v političnih organizacijah in delegacijah, ocena dela izvršnih svetov in politikov, demokratičnost volilnih postopkov, družbena gibanja, stavke, etnična distanca, mednacionalni odnosi v Sloveniji in Jugoslaviji, razviti - nerazviti, priseljevanje v Slovenijo, okolje, skrb za okolje, urbanizem, navezanost na kraj, zaželeni načini stanovanja, pojavi onesnaževanja okolja, trditve o okolju, dilema med razvojem in okoljem, reforma izobraževanja, ocena usmerjenega izobraževanja, ukinitve gimnazij, znanje jezikov, vernost, verske navade, praznovanje Božiča, zavarovanje (motivi, načrti), zadovoljstvo z zavarovalnicami, zadovoljstvo z uslužbenci zavarovalnic, mediji (spremljanje časopisov, radia, TV), objektivnost medijev, časopis Mladina, ukvarjanje s športom, zunanja politika in varnost Jugoslavije, civilno služenje vojske, kaznovanje, prisotnost različnih oblik kriminala, stališča do kaznovalne politike, stališča do smrtne kazni, kaznovanje javne besede

Keywords ELSST:
VSAKDANJE ŽIVLJENJE, ZADOVOLJSTVO, ORGANIZACIJA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, POLITIČNO GIBANJE, MEDNARODNI ODNOSI, EKOLOGIJA, REFORMA ŠOLSTVA, JEZIK, JEZIK, RELIGIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
družbenoekonomske razmere
delo, nagrajevanje
politični sistem, volitve
družbena gibanja, mladina
mednacionalni odnosi
družbenoprostorski razvoj, ekologija
reforma izobraževanja
vernost
zavarovanje
množični mediji in telesna kultura
obramba, mir, varnost


Abstract:

Vprašalnik se začne s sklopom vprašanj, ki se nanašajo na primerjavo življenja pred petimi leti. Naslednji sklop je namenjen delu in nagrajevanju; respondenti povejo, ali so zadovoljni s svojim delom in osebnim dohodkom. Med vprašanji o političnem sistemu in volitvah najdemo mnenja o možnostih vpliva občanov na politiko, vprašani navedejo, v katere družbenopolitične organizacije so včlanjni. Naslednja vprašanja se dotaknejo poznavanja in odnosa do novih družbenih gibanj. Sledi poglavje o mednacionalnih odnosih. Naslednja vprašanja se navezujejo na družbenoprostorski razvoj in ekologijo. S pomočjo vprašanj, v zvezi z reformo izobraževanja, respondenti ocenijo njeno učinkovitost, v presojo so jim dane trditve o pridobitvah usmerjenega izobraževanja in mnenje o tem, ali naj bi se otroci v osemletki učili en ali dva tuja jezika, vprašani pa povejo še, koliko jezikov in katere sami obvladajo (aktivno in pasivno). Sledi sklop vprašanj o vernosti. Dokaj obširen sklop vprašanj se navezuje na zavarovanje. Vprašani povejo kako pogosto in katere tiskane medije berejo in med njimi izbirajo najbolj objektivnega. Zadnja vprašanja se navezujejo na obrambo, mir in varnost. Demografska vprašanja zaključujejo vprašalnik.

Methodology


Collection date: marec 1986 - april 1986
Date of production: 1986
Country: Jugoslavija, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM86.POR

Format: prenosljiva datoteka

  • number of variables: 511
  • number of units: 2053

Variable list

ID

ID

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
2070 1
2071 1
2072 1
2073 1

Valid range from 1 to 2073

A1A A. DRUŽBENOEKONOMSKE RAZMERE A.1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 22 Frequency
1 danes dosti bolje, več 49
2 danes bolje, več 266
3 približno enako 458
4 danes slabše, manj 1042
5 danes dosti slabše, manj 211
6 ne vem 27

Valid range from 1 to 5

A1B A. DRUŽBENOEKONOMSKE RAZMERE A.1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 31 Frequency
1 danes dosti bolje, več 52
2 danes bolje, več 335
3 približno enako 906
4 danes slabše, manj 380
5 danes dosti slabše, manj 79
6 ne vem 301

Valid range from 1 to 5

ID

ID

Value 1511 Frequency
1 1
2 1
3 1
2070 1
2071 1
2072 1
2073 1

Valid range from 1 to 2073

A1A A. DRUŽBENOEKONOMSKE RAZMERE A.1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 2510 Frequency
1 danes dosti bolje, več 49
2 danes bolje, več 266
3 približno enako 458
4 danes slabše, manj 1042
5 danes dosti slabše, manj 211
6 ne vem 27

Valid range from 1 to 5

A1B A. DRUŽBENOEKONOMSKE RAZMERE A.1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 3509 Frequency
1 danes dosti bolje, več 52
2 danes bolje, več 335
3 približno enako 906
4 danes slabše, manj 380
5 danes dosti slabše, manj 79
6 ne vem 301

Valid range from 1 to 5

A1C A. DRUŽBENOEKONOMSKE RAZMERE A.1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

c) samoupravljanje

Value 4508 Frequency
1 danes dosti bolje, več 52
2 danes bolje, več 335
3 približno enako 835
4 danes slabše, manj 454
5 danes dosti slabše, manj 101
6 ne vem 276

Valid range from 1 to 5

A1D A. DRUŽBENOEKONOMSKE RAZMERE A.1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela in delavca

Value 5507 Frequency
1 danes dosti bolje, več 42
2 danes bolje, več 345
3 približno enako 710
4 danes slabše, manj 658
5 danes dosti slabše, manj 166
6 ne vem 132

Valid range from 1 to 5

A1E A. DRUŽBENOEKONOMSKE RAZMERE A.1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 6506 Frequency
1 danes dosti bolje, več 22
2 danes bolje, več 189
3 približno enako 208
4 danes slabše, manj 948
5 danes dosti slabše, manj 526
6 ne vem 160

Valid range from 1 to 5

A1F A. DRUŽBENOEKONOMSKE RAZMERE A.1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 7505 Frequency
1 danes dosti bolje, več 17
2 danes bolje, več 125
3 približno enako 297
4 danes slabše, manj 996
5 danes dosti slabše, manj 547
6 ne vem 71

Valid range from 1 to 5

A1G A. DRUŽBENOEKONOMSKE RAZMERE A.1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Value 8504 Frequency
1 danes dosti bolje, več 21
2 danes bolje, več 214
3 približno enako 958
4 danes slabše, manj 370
5 danes dosti slabše, manj 102
6 ne vem 388

Valid range from 1 to 5

A1H A. DRUŽBENOEKONOMSKE RAZMERE A.1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja kvalifikacija

Value 9503 Frequency
1 danes dosti bolje, več 168
2 danes bolje, več 795
3 približno enako 620
4 danes slabše, manj 317
5 danes dosti slabše, manj 44
6 ne vem 109

Valid range from 1 to 5

A1I A. DRUŽBENOEKONOMSKE RAZMERE A.1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Value 10502 Frequency
1 danes dosti bolje, več 109
2 danes bolje, več 634
3 približno enako 691
4 danes slabše, manj 395
5 danes dosti slabše, manj 69
6 ne vem 155

Valid range from 1 to 5

A1J A. DRUŽBENOEKONOMSKE RAZMERE A.1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 11501 Frequency
1 danes dosti bolje, več 43
2 danes bolje, več 208
3 približno enako 334
4 danes slabše, manj 1037
5 danes dosti slabše, manj 364
6 ne vem 67

Valid range from 1 to 5

A2

A2. ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED PETIMI LETI?

Value 12500 Frequency
1 boljši kot pred 5 leti 458
2 približno enak 699
3 slabši kot pred 5 leti 839
4 ne vem, neodločen 57

Valid range from 1 to 3

A3

A3. IN KAJ SODITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ 5 LET:

Value 13499 Frequency
1 boljši kot sedaj 251
2 približno enak 389
3 slabši kot sedaj 835
4 ne vem, neodločen 578

Valid range from 1 to 3

A4

A4. ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

Value 14498 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se nič posebej ne omejujete 186
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza ipd. 761
3 da morate zelo skrbno gospodariti, z denarjem se omejujete pri nakupih opreme, oblek ipd. 964
4 da se močno omejujete tudi pri nakupu hrane 80
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 23
6 da živite v revščini 13
7 ne vem, neodločen 26

Valid range from 1 to 6

A5

A5. POGLEDI 0 SEDANJIH RAZMERAH V JUGOSLAVIJI SO ŠE VEDNO RAZLIČNI. KATERO OD NAVEDENIH STALIŠČ JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ USTREZNO?

Value 15497 Frequency
1 smo v prehodnih, kratkotrajnih razvojnih težavah 194
2 smo v resni gospodarski krizi 716
3 ne gre samo za gospodarsko, ampak tudi za politično krizo, ki zadeva celo družbo 921
4 sploh ne vidi težav, krize 23
5 ne vem, neodločen 199

Valid range from 1 to 4

A6

A6. ALI JE SEDANJA KRIZA (SEDANJE TEŽAVE) PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM POSLEDICA:

Value 16496 Frequency
1 učinkovanja mednarodnih političnih in gospodarskih razmer na razmere pri nas 159
2 našega lastnega napačnega in neodgovornega ravnanja in odločanja 970
3 oboje vpliva približno enako 651
4 ne ve, neodločen 243
5 sploh ne vidi težav, krize 30

Valid range from 1 to 3

A7

A7. MNENJA O KRIVDI ZA SEDANJE KRIZNO STANJE SO RAZLIČNA. ALI SODITE:

Value 17495 Frequency
1 da so predvsem krivi politiki in vodstva 316
2 da so predvsem krivi gospodarstveniki 83
3 krivi so politiki in gospodarstveniki 580
4 da smo krivi vsi, saj neogovorno ravnamo kot posamezniki, delavci, potrošniki... 867
5 drugo 4
6 ne vem, neodločen 184
7 sploh ne vidi težav, krize 19

Valid range from 1 to 5

A8A1 A8. ČE VAS SEDAJ VPRAŠAMO BOLJ KONKRETNO: KDO JE KRIV ZA SEDANJO KRIZO PRI NAS?

1. odgovor

Value 18494 Frequency
1 državni organi, vlada, DPS, izvršni svet 84
2 politični sistem, ZK, DPO 65
3 gospodarski sistem 88
4 politiki 163
5 gospodarstveniki 64
6 gospodarstveniki in politiki, vodilni 305
7 neodgovorni in nesposobni posamezniki 65
8 vsi smo krivi 371
9 drugo 91
10 ne vidi težav, krize, ne ve, kdo je kriv za krizo 757

Valid range from 1 to 9

A8A2 A8. ČE VAS SEDAJ VPRAŠAMO BOLJ KONKRETNO: KDO JE KRIV ZA SEDANJO KRIZO PRI NAS?

2. odgovor

Value 19493 Frequency
1 državni organi, vlada, DPS, izvršni svet 9
2 politični sistem, ZK, DPO 16
3 gospodarski sistem 25
4 politiki 13
5 gospodarstveniki 39
6 gospodarstveniki in politiki, vodilni 49
7 neodgovorni in nesposobni posamezniki 20
8 vsi smo krivi 24
9 drugo 19
10 ne vidi težav, krize, ne ve, kdo je kriv za krizo 1839

Valid range from 1 to 9

A9

A9. ALI SE VAM ZDI, DA SE V OKVIRU PROGRAMA GOSPODARSKE STABILIZICIJE RAZMERE PRI NAS OBRAČAJO NA BOLJE, NA SLABŠE, ALI NI NOBENIH VIDNIH SPREMEMB?

Value 20492 Frequency
1 obrača se na bolje 250
2 ni sprememb 876
3 obrača se na slabše 721
4 ne vem, neodločen 206

Valid range from 1 to 3

A10

A10. INFLACIJA NAS PESTI ŽE VEČ LET. ALI NAJ BI PO VAŠI OCENI K ISKANJU REŠITEV POVABILI TUJE STROKOVNJAKE - SVETOVALCE ALI NE?

Value 21491 Frequency
1 da 454
2 ne 1160
3 ne vem, neodločen 439

Valid range from 1 to 2

A11

A11. ALI OCENJUJETE, DA NAŠA VELIKA ZADOLŽENOST V TUJINI OGROŽA ALI NE OGROŽA NAŠO POLITIČNO SAMOSTOJNOST IN NEODVISNOST?

Value 22490 Frequency
1 da 1148
2 ne 484
3 ne vem, neodločen 421

Valid range from 1 to 2

A12

A12. MORDA STE ŽE SLIŠALI, DA SEDAJ NA MADŽARSKEM DOPUŠČAJO IN SPODBUJAJO DELOVANJE OBRTI IN MALEGA GOSPODARSTVA V PRIVATNIH ROKAH. (če da) ALI JE TO ZA SOCIALISTIČNI RAZVOJ SPREJEMLJIVO, ALI NE?

Value 23489 Frequency
1 je sprejemljivo 1212
2 ne vem, neodločen 647
3 ni sprejemljivo 194

Valid range from 1 to 3

A13A A13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, ZATO, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO?

a) trgovina na drobno

Value 24488 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 506
2 hitreje zasebebni sektor 567
3 približno oba enako 570
4 tako kot doslej 137
5 bistveno omejiti zasebni sektor 26
6 ne vem, neodločen 247

Valid range from 1 to 5

A13B A13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, ZATO, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO?

b) gostilne in manjši penzioni

Value 25487 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 224
2 hitreje zasebebni sektor 914
3 približno oba enako 431
4 tako kot doslej 161
5 bistveno omejiti zasebni sektor 98
6 ne vem, neodločen 225

Valid range from 1 to 5

A13C A13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, ZATO, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO?

c) hoteli

Value 26486 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 794
2 hitreje zasebebni sektor 332
3 približno oba enako 383
4 tako kot doslej 207
5 bistveno omejiti zasebni sektor 46
6 ne vem, neodločen 291

Valid range from 1 to 5

A13D A13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, ZATO, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO?

d) prevozništvo

Value 27485 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 467
2 hitreje zasebebni sektor 573
3 približno oba enako 539
4 tako kot doslej 190
5 bistveno omejiti zasebni sektor 34
6 ne vem, neodločen 250

Valid range from 1 to 5

A13E A13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, ZATO, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO?

e) kmetijstvo

Value 28484 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 270
2 hitreje zasebebni sektor 1024
3 približno oba enako 523
4 tako kot doslej 70
5 bistveno omejiti zasebni sektor 11
6 ne vem, neodločen 155

Valid range from 1 to 5

A13F A13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, ZATO, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO?

f) uslužnostna obrt, servisi

Value 29483 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 287
2 hitreje zasebebni sektor 1011
3 približno oba enako 439
4 tako kot doslej 101
5 bistveno omejiti zasebni sektor 21
6 ne vem, neodločen 194

Valid range from 1 to 5

A13G A13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, ZATO, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO?

g) proizvodna obrt

Value 30482 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 472
2 hitreje zasebebni sektor 656
3 približno oba enako 525
4 tako kot doslej 118
5 bistveno omejiti zasebni sektor 27
6 ne vem, neodločen 255

Valid range from 1 to 5

A13H A13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, ZATO, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO?

h) manjša industrijska podjetja

Value 31481 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 655
2 hitreje zasebebni sektor 471
3 približno oba enako 500
4 tako kot doslej 122
5 bistveno omejiti zasebni sektor 27
6 ne vem, neodločen 278

Valid range from 1 to 5

A14

A14. KMETIJSKA PROIZVODNJA SE JE V ZADNJEM ČASU PRECEJ MEHANIZIRALA, KMEČKA POSESTVA PA SO ŠE VEDNO MAJHNA IN RAZDROBLJENA. KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU V ZVEZI S TEM POTREBNO STORITI?

Value 32480 Frequency
1 čim več zemlje naj preide iz rok posameznikov v družbeno lastnino 73
2 zasebna posest naj ostane omejena na 10 ha obdelovalne zemlje, bolj pa je treba razvijati različne oblike kooperacije med kmeti in zadrugami, kombinati 501
3 odpraviti omejitev zasebne posesti na 10 ha obdelovalne zemlje in dovoliti kmetu, da dokupi toliko zemlje, kolikor jo lahko obdeluje 1325
4 kaj drugega 22
5 ne vem, neodločen 132

Valid range from 1 to 4

A15A A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

a) boljše nagrajevanje delavcev v neposredni proizvodnji

Value 33479 Frequency
1 zelo se zavzemam 1389
2 srednje se zavzemam 434
3 bolj malo se zavzemam 80
4 sploh se ne zavzemam 39
5 ne vem, neodločen 111

Valid range from 1 to 4

A15B A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

b) izbor najbolj izobraženih in strokovnih ljudi na vodilne funkcije

Value 34478 Frequency
1 zelo se zavzemam 1299
2 srednje se zavzemam 453
3 bolj malo se zavzemam 119
4 sploh se ne zavzemam 49
5 ne vem, neodločen 133

Valid range from 1 to 4

A15C A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

c) dajanje večjih pooblastil državnim organom zaradi večje učinkovitosti v odpravljanju negativnih pojavov

Value 35477 Frequency
1 zelo se zavzemam 526
2 srednje se zavzemam 481
3 bolj malo se zavzemam 354
4 sploh se ne zavzemam 304
5 ne vem, neodločen 388

Valid range from 1 to 4

A15D A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

d) širjenje možnosti zaposlovanja v zasebnih delavnicah

Value 36476 Frequency
1 zelo se zavzemam 770
2 srednje se zavzemam 726
3 bolj malo se zavzemam 230
4 sploh se ne zavzemam 123
5 ne vem, neodločen 204

Valid range from 1 to 4

A15E A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

e) izbor najbolj poštenih ljudi na odgovorna mesta

Value 37475 Frequency
1 zelo se zavzemam 1644
2 srednje se zavzemam 235
3 bolj malo se zavzemam 62
4 sploh se ne zavzemam 19
5 ne vem, neodločen 93

Valid range from 1 to 4

A15F A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

f) zagotavljanje odločilnega vpliva strokovnjakov pri odločanju o vseh važnih vprašanjih v naši družbi

Value 38474 Frequency
1 zelo se zavzemam 1126
2 srednje se zavzemam 497
3 bolj malo se zavzemam 144
4 sploh se ne zavzemam 73
5 ne vem, neodločen 213

Valid range from 1 to 4

A15G A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

g) aktivnejša vloga državnih organov pri reševanju sporov med posameznimi delovnimi organizacijami

Value 39473 Frequency
1 zelo se zavzemam 587
2 srednje se zavzemam 474
3 bolj malo se zavzemam 339
4 sploh se ne zavzemam 253
5 ne vem, neodločen 400

Valid range from 1 to 4

A15H A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

h) zmanjšanje davka na zemljo in drugo imovino, ki je v zasebni lasti

Value 40472 Frequency
1 zelo se zavzemam 949
2 srednje se zavzemam 496
3 bolj malo se zavzemam 237
4 sploh se ne zavzemam 163
5 ne vem, neodločen 208

Valid range from 1 to 4

A15I A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

i) bolše plače za delavce v prosveti, zdravstvu, kulturi in znanosti

Value 41471 Frequency
1 zelo se zavzemam 1166
2 srednje se zavzemam 517
3 bolj malo se zavzemam 142
4 sploh se ne zavzemam 64
5 ne vem, neodločen 164

Valid range from 1 to 4

A16A A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje OD in življenjskega standarda

Value 42470 Frequency
1 moramo sprejeti 149
2 lahko sprejmemo 225
3 ne smemo sprejeti 1541
4 ne vem, neodločen 138

Valid range from 1 to 3

A16B A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Value 43469 Frequency
1 moramo sprejeti 1504
2 lahko sprejmemo 423
3 ne smemo sprejeti 56
4 ne vem, neodločen 70

Valid range from 1 to 3

A16C A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Value 44468 Frequency
1 moramo sprejeti 85
2 lahko sprejmemo 244
3 ne smemo sprejeti 1584
4 ne vem, neodločen 140

Valid range from 1 to 3

A16D A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) gradili naj bi manj novih tovarn

Value 45467 Frequency
1 moramo sprejeti 406
2 lahko sprejmemo 616
3 ne smemo sprejeti 685
4 ne vem, neodločen 346

Valid range from 1 to 3

A16E A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) manj naj bi vlagali v modernizacijo tovarn

Value 46466 Frequency
1 moramo sprejeti 189
2 lahko sprejmemo 230
3 ne smemo sprejeti 1435
4 ne vem, neodločen 199

Valid range from 1 to 3

A16F A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj ljudi naj bi na novo zaposlili

Value 47465 Frequency
1 moramo sprejeti 142
2 lahko sprejmemo 239
3 ne smemo sprejeti 1476
4 ne vem, neodločen 196

Valid range from 1 to 3

A16G A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

g) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Value 48464 Frequency
1 moramo sprejeti 1294
2 lahko sprejmemo 382
3 ne smemo sprejeti 172
4 ne vem, neodločen 205

Valid range from 1 to 3

A16H A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

h) manj bi morali uvažati in več izvažati

Value 49463 Frequency
1 moramo sprejeti 1401
2 lahko sprejmemo 358
3 ne smemo sprejeti 117
4 ne vem, neodločen 177

Valid range from 1 to 3

A16I A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

i) delavci v TOZD bi morali imeti odločilen vpliv na odločanje

Value 50462 Frequency
1 moramo sprejeti 1416
2 lahko sprejmemo 388
3 ne smemo sprejeti 56
4 ne vem, neodločen 193

Valid range from 1 to 3

A16J A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

j) ukiniti bi morali vsako obliko razsipništva, reprezentanco in razmetavanje družbenih sredstev

Value 51461 Frequency
1 moramo sprejeti 1635
2 lahko sprejmemo 240
3 ne smemo sprejeti 54
4 ne vem, neodločen 124

Valid range from 1 to 3

A16K A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

k) manj denarja za vojsko

Value 52460 Frequency
1 moramo sprejeti 672
2 lahko sprejmemo 523
3 ne smemo sprejeti 541
4 ne vem, neodločen 317

Valid range from 1 to 3

A16L A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

l) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Value 53459 Frequency
1 moramo sprejeti 174
2 lahko sprejmemo 272
3 ne smemo sprejeti 1396
4 ne vem, neodločen 211

Valid range from 1 to 3

A16M A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

m) manj denarja za pomoč nerazvitim

Value 54458 Frequency
1 moramo sprejeti 604
2 lahko sprejmemo 651
3 ne smemo sprejeti 536
4 ne vem, neodločen 262

Valid range from 1 to 3

A16N A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

n) s predpisi bi morali določati višino cen

Value 55457 Frequency
1 moramo sprejeti 988
2 lahko sprejmemo 392
3 ne smemo sprejeti 414
4 ne vem, neodločen 259

Valid range from 1 to 3

A16O A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

o) manjša ponudba in občasno pomanjkanje osnovnih potrošnih dobrin

Value 56456 Frequency
1 moramo sprejeti 104
2 lahko sprejmemo 206
3 ne smemo sprejeti 1566
4 ne vem, neodločen 177

Valid range from 1 to 3

A16P A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

p) povečanje davka na promet dobrin za potrebe zveznega proračuna

Value 57455 Frequency
1 moramo sprejeti 168
2 lahko sprejmemo 255
3 ne smemo sprejeti 1272
4 ne vem, neodločen 358

Valid range from 1 to 3

A16R A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

r) povečati davek na lastniška stanovanja, stanovanjske hiše

Value 58454 Frequency
1 moramo sprejeti 115
2 lahko sprejmemo 226
3 ne smemo sprejeti 1533
4 ne vem, neodločen 179

Valid range from 1 to 3

A16S A16. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

s) povečati davek na vikende

Value 59453 Frequency
1 moramo sprejeti 915
2 lahko sprejmemo 607
3 ne smemo sprejeti 324
4 ne vem, neodločen 207

Valid range from 1 to 3

A17

A17. KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENOGOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI OBMOČJI V SLOVENIJI?

Value 60452 Frequency
1 manj razvita območja naj sama skrbijo za svoj razvoj 189
2 to naj bo predvsem skrb vseslovenske skupnosti, zlasti pa njenih razvitih območij 580
3 manj razvita območja naj sama skrbijo zase, slovenska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1105
4 ne vem, neodločen 179

Valid range from 1 to 3

A18

A18. ALI STE TUDI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI KAJ PRISPEVATI V PRID REŠEVANJA KRIZE IN ZA STABILIZACIJO DRUŽBENIH RAZMER?

Value 61451 Frequency
1 da 1530
2 ne 211
3 neodločen 312

Valid range from 1 to 2

A19

A19. ALI PO VAŠI OCENI LJUDJE DANES DELAJO VEČ ALI MANJ KOT PRED PETIMI LETI?

Value 62450 Frequency
1 dosti več 133
2 več 405
3 približno enako 730
4 manj 583
5 dosti manj 107
6 ne vem, neodločen 95

Valid range from 1 to 5

B1

B. DEL0, NAGRAJEVANJE B1. ALI STE ZADOVOLJNI S SVOJIM DELOM?

Value 63449 Frequency
1 zelo sem zadovoljen 222
2 sem zadovoljen 1221
3 ne morem reči, ali sem zadovoljen ali ne 446
4 nisem zadovoljen 156
5 zelo sem nezadovoljen 8

Valid range from 1 to 5

B2

B2. IN KAKO STE ZADOVOLJNI S SVOJIM OSEBNIM DOHODKOM OZIROMA ZASLUŽKOM?

Value 64448 Frequency
1 zelo sem zadovoljen 38
2 sem zadovoljen 583
3 ne morem reči ali sem zadovoljen ali ne 474
4 nisem zadovoljen 656
5 zelo sem nezadovoljen 101
6 nimam dohodka, zaslužka 201

Valid range from 1 to 5

B3

B3. V KOLIKŠNI MERI LAHKO PRI SVOJEM DELU IZRAZITE SVOJE SPOSOBNOSTI IN IDEJE?

Value 65447 Frequency
1 da, dosti možnosti imam 375
2 precej možnosti imam 716
3 malo možnosti imam 515
4 sploh nimam možnosti 192
5 ne vem, neodločen 255

Valid range from 1 to 4

B4

B4. ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA DAMO:

Value 66446 Frequency
1 večje nagrade najuspešnejšim delavcem, strokovnjakom in izumiteljem, četudi se s tem povečujejo razlike med ljudmi 1123
2 moramo predvsem gledati na to, da ne bo prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjše nagrade za najuspešnejše delavce, strokovnjake, izumitelje 700
3 ne vem, neodločen 230

Valid range from 1 to 2

B5I B5. ČLOVEK SE POGOSTO VPRAŠA "ZAKAJ PRAVZAPRAV DELAM"? ALI KATERI OD NAVEDENIH ODGOVOROV USTREZA VAŠI SITUACIJI? IZBERITE DVA NAJPOMEMBNEJŠA IN JU UVRSTITE PO POMENU.

1. odgovor

Value 67445 Frequency
1 da sploh lahko živim 891
2 da si zagotovim čim bolj udobno, brezskrbno življenje 245
3 da si zagotovim mirno življenje v starosti 254
4 da zagotovim otrokom boljšo prihodnost 395
5 delo mi predstavlja zadovoljstvo in veselje 179
6 da si zagotovim možnosti za kulturo, rekreacijo 10
7 da si zagotovim sredstva za uživanje na potovanjih in dopustih 8
8 da si pridobim čim več materialnih dobrin 10
9 da si pridobim čim višji družbeni položaj, da napredujem 5
10 nič od tega, drugo 44
0 12

Valid range from 1 to 9

B5II B5. ČLOVEK SE POGOSTO VPRAŠA "ZAKAJ PRAVZAPRAV DELAM"? ALI KATERI OD NAVEDENIH ODGOVOROV USTREZA VAŠI SITUACIJI? IZBERITE DVA NAJPOMEMBNEJŠA IN JU UVRSTITE PO POMENU.

2. odgovor

Value 68444 Frequency
1 da sploh lahko živim 168
2 da si zagotovim čim bolj udobno, brezskrbno življenje 246
3 da si zagotovim mirno življenje v starosti 464
4 da zagotovim otrokom boljšo prihodnost 652
5 delo mi predstavlja zadovoljstvo in veselje 230
6 da si zagotovim možnosti za kulturo, rekreacijo 42
7 da si zagotovim sredstva za uživanje na potovanjih in dopustih 37
8 da si pridobim čim več materialnih dobrin 82
9 da si pridobim čim višji družbeni položaj, da napredujem 24
10 nič od tega, drugo 33
25 75

Valid range from 1 to 9

B6

B6. ALI JE NAGRAJEVANJE PRI NAS TAKO UREJENO, DA JE TISTI, KI VEČ DELA, TUDI DEJANSKO BOLJE PLAČAN ALI NE? PRESODITE NA OSNOVI LASTNE IZKUŠNJE IN IZKUŠNJE VAŠIH BLIŽNJIH!

Value 69443 Frequency
1 da, v celoti je tako urejeno 66
2 večinoma je tako urejeno 357
3 večinoma ni tako urejeno 894
4 sploh ni tako urejeno 581
5 ne vem kako, neodločen 155

Valid range from 1 to 4

B7

B7. KAKŠNE SO POSLEDICE PRAKSE DELITVE OSEBNIH DOHODKOV NA MEDČLOVEŠKE ODNOSE V KOLEKTIVIH?

Value 70442 Frequency
1 izredno slabe 123
2 slabe 722
3 ne vem, neodločen 369
4 dobre 215
5 izredno dobre 17
6 ni zaposlen 607

Valid range from 1 to 5

B8

B8. ALI SE V ZADNJEM ČASU SOCIALNE RAZLIKE MED LJUDMI PRI NAS V SLOVENIJI ZOPET POGLABLJAJO ALI NE?

Value 71441 Frequency
1 poglabljajo se 1416
2 ni sprememb 294
3 razlike so manjše 107
4 ne vem,neodločen 236

Valid range from 1 to 3

B9

B9. ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIM DOHODKIH PRI NAS NA SPLOH ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKŠNE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRAVILNE?

Value 72440 Frequency
1 razlike naj se povečajo 296
2 razlike naj ostanejo take, kakršne so 296
3 razlike naj se zmanjšajo 1167
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 86
5 ne vem, neodločen 208

Valid range from 1 to 4

B10

B10. KAKŠEN BI MORAL BITI PO VAŠEM MNENJU ODNOS MED NAJNIŽJIM IN NAJVIŠJIM OD V SLOVENIJI - ČE IZHAJA IZ DELA?

Value 73439 Frequency
1 vsi OD bi morali biti približno enaki 187
2 1 : 2 384
3 1 : 3 519
4 1 : 4 251
5 1 : 5 131
6 1 : 6 25
7 1 : 7 24
8 razmerje ne bi smelo biti omejeno 202
9 ne vem, neodločen 330

Valid range from 1 to 8

B11

B11. ALI JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE:

Value 74438 Frequency
1 zagotoviti čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi se pri tem poveča neenakost med ljudmi 907
2 zagotoviti čim več enakosti me ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj 584
3 ne vem, neodločen 562

Valid range from 1 to 2

B12A1 B12. ALI BI LAHKO NAVEDLI KAK PRIMER PRIVILEGIJA ALI NEUPRAVIČENE KORISTI IZ VAŠEGA OKOLJA? (če da) KDO SE JE OKORISTIL IN KAKO?

1. odgovor

Value 75437 Frequency
1 vodilni v politiki 23
2 vodilni in vodstveni delavci na sploh 104
3 ljudje, ki imajo denar, premoženje, obrtniki 20
4 izobraženci 2
5 drugi 94
6 ne more, noče odgovoriti, težko bi odgovoril 68
7 ne ve, kdo se je okoristil, a ve za tak primer 66
8 ne ve za tak primer 886
9 v mojem okolju ni izkoriščanja 56
0 brez odgovora 734

Valid range from 1 to 7

B12A2 B12. ALI BI LAHKO NAVEDLI KAK PRIMER PRIVILEGIJA ALI NEUPRAVIČENE KORISTI IZ VAŠEGA OKOLJA? (če da) KDO SE JE OKORISTIL IN KAKO?

2. odgovor

Value 76436 Frequency
1 vodilni v politiki 3
2 vodilni in vodstveni delavci na sploh 8
3 ljudje, ki imajo denar, premoženje, obrtniki 2
4 izobraženci 0
5 drugi 2
6 ne more, noče odgovoriti, težko bi odgovoril 0
7 ne ve, kdo se je okoristil, a ve za tak primer 0
8 ne ve za tak primer 0
9 v mojem okolju ni izkoriščanja 0
10 brez odgovora 2038

Valid range from 1 to 7

B13A B13. KAKO VPLIVAJO PRI NAS NA ČLOVEKOVO NAPREDOVANJE PRI DELU NASLEDNJE ZNAČILNOSTI?

a) učinkovitost

Value 77435 Frequency
1 zelo vpliva 245
2 vpliva 882
3 kakor kdaj 555
4 v glavnem ne vpliva 133
5 sploh ne vpliva 50
6 ne vem 188

Valid range from 1 to 5

B13B B13. KAKO VPLIVAJO PRI NAS NA ČLOVEKOVO NAPREDOVANJE PRI DELU NASLEDNJE ZNAČILNOSTI?

b) znanje, ustvarjalnost

Value 78434 Frequency
1 zelo vpliva 337
2 vpliva 1006
3 kakor kdaj 422
4 v glavnem ne vpliva 108
5 sploh ne vpliva 29
6 ne vem 151

Valid range from 1 to 5

B13C B13. KAKO VPLIVAJO PRI NAS NA ČLOVEKOVO NAPREDOVANJE PRI DELU NASLEDNJE ZNAČILNOSTI?

c) komolčarstvo, brezobzirnost, karierizem

Value 79433 Frequency
1 zelo vpliva 449
2 vpliva 741
3 kakor kdaj 365
4 v glavnem ne vpliva 154
5 sploh ne vpliva 66
6 ne vem 278

Valid range from 1 to 5

B13D B13. KAKO VPLIVAJO PRI NAS NA ČLOVEKOVO NAPREDOVANJE PRI DELU NASLEDNJE ZNAČILNOSTI?

d) aktivnost v samoupravnih organih in DPO

Value 80432 Frequency
1 zelo vpliva 332
2 vpliva 961
3 kakor kdaj 344
4 v glavnem ne vpliva 129
5 sploh ne vpliva 44
6 ne vem 243

Valid range from 1 to 5

B13E B13. KAKO VPLIVAJO PRI NAS NA ČLOVEKOVO NAPREDOVANJE PRI DELU NASLEDNJE ZNAČILNOSTI?

e) izkušnje, starost, staž

Value 81431 Frequency
1 zelo vpliva 223
2 vpliva 1029
3 kakor kdaj 441
4 v glavnem ne vpliva 160
5 sploh ne vpliva 58
6 ne vem 142

Valid range from 1 to 5

B13F B13. KAKO VPLIVAJO PRI NAS NA ČLOVEKOVO NAPREDOVANJE PRI DELU NASLEDNJE ZNAČILNOSTI?

f) ubogljivost, podrejenost

Value 82430 Frequency
1 zelo vpliva 204
2 vpliva 798
3 kakor kdaj 495
4 v glavnem ne vpliva 282
5 sploh ne vpliva 96
6 ne vem 178

Valid range from 1 to 5

B13G B13. KAKO VPLIVAJO PRI NAS NA ČLOVEKOVO NAPREDOVANJE PRI DELU NASLEDNJE ZNAČILNOSTI?

g) zveze, poznanstva, protekcija

Value 83429 Frequency
1 zelo vpliva 913
2 vpliva 660
3 kakor kdaj 232
4 v glavnem ne vpliva 84
5 sploh ne vpliva 38
6 ne vem 126

Valid range from 1 to 5

B13H B13. KAKO VPLIVAJO PRI NAS NA ČLOVEKOVO NAPREDOVANJE PRI DELU NASLEDNJE ZNAČILNOSTI?

h) pretekle zasluge

Value 84428 Frequency
1 zelo vpliva 244
2 vpliva 834
3 kakor kdaj 470
4 v glavnem ne vpliva 206
5 sploh ne vpliva 75
6 ne vem 224

Valid range from 1 to 5

B13I B13. KAKO VPLIVAJO PRI NAS NA ČLOVEKOVO NAPREDOVANJE PRI DELU NASLEDNJE ZNAČILNOSTI?

i) članstvo v ZK

Value 85427 Frequency
1 zelo vpliva 484
2 vpliva 751
3 kakor kdaj 296
4 v glavnem ne vpliva 195
5 sploh ne vpliva 80
6 ne vem 247

Valid range from 1 to 5

B13J B13. KAKO VPLIVAJO PRI NAS NA ČLOVEKOVO NAPREDOVANJE PRI DELU NASLEDNJE ZNAČILNOSTI?

j) nacionalna pripadnost

Value 86426 Frequency
1 zelo vpliva 99
2 vpliva 408
3 kakor kdaj 412
4 v glavnem ne vpliva 502
5 sploh ne vpliva 330
6 ne vem 302

Valid range from 1 to 5

B14

B14. ALI MISLITE, DA BO V NASLEDNJIH LETIH RAZVOJ PRINESEL KAJ TAKEGA, KAR BI LAHKO OGROZILO VAŠO ZAPOSLITEV, ALI NE?

Value 87425 Frequency
1 ne 778
2 da 229
3 ne vem, neodločen 434
4 ni zaposlen 612

Valid range from 1 to 2

B15

B15. KAJ BI REKLI, ALI SEDAJ, KO SMO V GOSPODARSKI KRIZI, VEČ RAZMIŠLJATE:

Value 88424 Frequency
1 o prihodnosti, o tem, kar nas čaka 887
2 o tem, kaj je sedaj 129
3 o obojem 531
4 nič več ne razmišljam kot prej 160
5 sploh ne razmišljam o tem, kar bo, pa bo 278
6 ne vem, neodločen 68

Valid range from 1 to 5

B16

B16. LJUDJE IMAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O PRIHODNOSTI. KAKŠNA JE VAŠA SPLOŠNA PREDSTAVA O PRIHODNOSTI? ALI GLEDATE NA PRIHODNOST PREDVSEM:

Value 89423 Frequency
1 z optimizmom, pričakujem, da bo v prihodnje dobro 989
2 s pesimizmom, nič dobrega ne pričakujem od prihodnosti 742
3 ne vem, neodločen 322

Valid range from 1 to 2

B17

B17. V DELOVNIH ORGANIZACIJAH, OBČINAH IN V REPUBLIKI SE PRETEŽNO UKVARJAJO S SPROTNIM REŠEVANJEM TEKOČIH ZADEV, ZMANJKUJE PA JIM SREDSTEV IN SIL ZA ISKANJE DOLGOROČNIH RAZVOJNIH REŠITEV. ALI JE PO VAŠI OCENI V SEDANJIH RAZMERAH:

Value 90422 Frequency
1 treba dati več sredstev in sil za iskanje dolgoročnih razvojnih rešitev 1066
2 je že prav tako, kot je sedaj, trošimo dovolj sredstev in sil za te namene 326
3 bilo bi le zapravljanje sil in sredstev, zato lahko trošimo manj 8,7 179
4 drugo 24
5 ne vem, neodločen 458

Valid range from 1 to 4

B18

B18. KAKŠEN JE NA SPLOŠNO VAŠ ODNOS DO PRIHODNOSTI?

Value 91421 Frequency
1 po svojih močeh skušam vplivati na nadaljnji razvoj 602
2 z zanimanjem spremljam razvojne tokove 773
3 bo kar bo, prepuščam se usodi in drugim 467
4 drugo 33
5 ne vem, neodločen 178

Valid range from 1 to 4

B19A B19. LJUDJE POGOSTO DELAJO TUDI IZVEN DELOVNEGA ČASA IN IZVEN SLUŽBE, DA ZASLUŽIJO KAJ VEČ, DA SI ZGRADIJO HIŠO, UREDIJ0, OBDELAJO ITD. KOLIKO UR PRIBLIŽNO POVPREČNO NA TEDEN DELATE:

A) Nadure v podjetju:

Value 92420 Frequency
1 1-10 ur 284
2 11-20 ur 47
3 21 in več ur 15
4 je zaposlen, ne dela nadur 604
0 b.o. 1103

Valid range from 1 to 4

B19B B19. LJUDJE POGOSTO DELAJO TUDI IZVEN DELOVNEGA ČASA IN IZVEN SLUŽBE, DA ZASLUŽIJO KAJ VEČ, DA SI ZGRADIJO HIŠO, UREDIJ0, OBDELAJO ITD. KOLIKO UR PRIBLIŽNO POVPREČNO NA TEDEN DELATE:

B) Nadure "privatno", da kaj zaslužim:

Value 93419 Frequency
1 1-10 ur 126
2 11-20 ur 45
3 21 in več ur 41
0 b.o., ne dela privatno 1841

Valid range from 1 to 3

B19C B19. LJUDJE POGOSTO DELAJO TUDI IZVEN DELOVNEGA ČASA IN IZVEN SLUŽBE, DA ZASLUŽIJO KAJ VEČ, DA SI ZGRADIJO HIŠO, UREDIJ0, OBDELAJO ITD. KOLIKO UR PRIBLIŽNO POVPREČNO NA TEDEN DELATE:

C) Za sebe, za prijatelje, sosede, brez plačila:

Value 94418 Frequency
1 1-10 ur 644
2 11-20 ur 184
3 21 in več 248
0 b.o., ne dela 977

Valid range from 1 to 3

B20

B20. ALI JE V SEDANJIH GOSPODARSKIH RAZMERAH DOBRO ALI SLABO, ČE V DELOVNIH ORGANIZACIJAH SKRAJŠUJEJO DELOVNI ČAS NA MANJ KOT 42 UR NA TEDEN?

Value 95417 Frequency
1 to je dobro, če se poveča produktivnost 1066
2 to je dobro, če se poveča zaposlenost 423
3 to je dobro, iz drugih razlogov 57
4 to je dobro, ne glede na posledice 57
5 to je slabo 215
6 ne vem, neodločen 235

Valid range from 1 to 5

B21

B21. ALI BI BILO PO VAŠEM MNENJU PRAV, ALI NE BI BILO PRAV, ČE BI DELAVCU, KI BREZ OPRAVIČILA NE PRIDE NA DELO VEČ DNI, PRENEHALO DELOVNO RAZMERJE?

Value 96416 Frequency
1 bilo bi prav 1711
2 ne vem, neodločen 186
3 ne bi bilo prav 156

Valid range from 1 to 3

B22

B22. KAJ MENITE, ALI BI LAHKO DOVOLILI, DA BI LJUDJE PRI NAS, NAMESTO V BANKE (ZA OBRESTI) VLAGALI SVOJ DENAR V PODJETJA (NA OBVEZNICE) IN ZA TO OD NJIH PREJEMALI DEL DOBIČKA?

Value 97415 Frequency
1 to moramo dovoliti, saj je koristno tako za podjetja kot za ljudi 521
2 to bi lahko dovolili le začasno, da se izvlečemo iz gospodarske krize 440
3 tega ne bi smeli dovoliti 394
4 ne vem, neodločen, ne poznam teh stvari 698

Valid range from 1 to 3

B23

B23. KAKO SI VI ZAMIŠLJATE ŽIVLJENJE V STAROSTI? (za starejše občane) KAKO BI ŽELELI PREŽIVLJATI SVOJA STARA LETA?

Value 98414 Frequency
1 pri svoji družini, s svojci, sorodniki 1414
2 v domu upokojencev 79
3 sam zase, brez posebne družbene skrbi 208
4 v svojem stanovanju, vendar z družbeno pomočjo patronažno službo, privoz hrane itd) 103
5 skupaj z drugimi starejšimi v stanovanju 14
6 drugače 19
7 ne vem, neodločen 216

Valid range from 1 to 6

B24I B24. KAJ OD NAVEDENEGA JE PO VAŠEM MNENJU UPOKOJENCE IN STAREJŠE LJUDI NAJBOLJ PRIZADELO V ZAOSTRENIH RAZMERAH V OBDOBJU OD 1980 DO 1985?

1. odgovor

Value 99413 Frequency
1 veliko zaostajanje pokojnin v primerjavi z naraščnjem življenjskih stroškov 1544
2 omejevanje honorarnega dela za upokojence 38
3 neugodni pogoji za upokojitev zaradi padanja vrednosti osebnega dohodka v zadnjih letih 237
4 pomanjkanje prehrambenih in gospodinjskih dobrin 21
5 pomanjkanje zdravil 23
6 njihova zapostavljenost v zdravstvenih ustanovah 12
7 njihova splošna zapostavljenost v družbi 42
8 ne vem, neodločen 136
9 b. o. 0

Valid range from 1 to 7

B24II B24. KAJ OD NAVEDENEGA JE PO VAŠEM MNENJU UPOKOJENCE IN STAREJŠE LJUDI NAJBOLJ PRIZADELO V ZAOSTRENIH RAZMERAH V OBDOBJU OD 1980 DO 1985?

2. odgovor

Value 100412 Frequency
1 veliko zaostajanje pokojnin v primerjavi z naraščnjem življenjskih stroškov 213
2 omejevanje honorarnega dela za upokojence 159
3 neugodni pogoji za upokojitev zaradi padanja vrednosti osebnega dohodka v zadnjih letih 901
4 pomanjkanje prehrambenih in gospodinjskih dobrin 114
5 pomanjkanje zdravil 111
6 njihova zapostavljenost v zdravstvenih ustanovah 62
7 njihova splošna zapostavljenost v družbi 256
8 ne vem, neodločen 0
9 b. o. 237

Valid range from 1 to 7

B25

B25. ALI NAJ BI BILE POKOJNINE PREDVSEM:

Value 101411 Frequency
1 socialna pomoč in upokojenec pač mora svoje potrebe omejiti 70
2 povračilo za minulo delo, ki mu zagotavlja dostojno preživljanje v starosti 1876
3 kaj drugega 11
4 ne vem, neodločen 96

Valid range from 1 to 3

C1

C. POLITIČNI SISTEM, VOLITVE C1. ALI IMA PO VAŠI OCENI NAVADEN OBČAN V NAŠI DRUŽBI DANES DOVOLJ MOŽNOSTI ZA VPLIVANJE NA ODLOČITVE O POMEMBNIH DRUŽBENIH PROBLEMIH, ALI NE?

Value 102410 Frequency
1 vse možnosti ima 147
2 dovolj možnosti ima 514
3 nima dovolj možnosti 920
4 sploh nima možnosti 287
5 ne vem, neodločen 185

Valid range from 1 to 4

C2

C2. ALI POLITIČNI VODITELJI OB SPREJEMANJU POMEMBNIH ODLOČITEV PRI NAS DOVOLJ ALI PREMALO UPOŠTEVAJO MNENJA OBČANOV?

Value 103409 Frequency
1 v celoti upoštevajo 30
2 večinoma upoštevajo 307
3 le malo upoštevajo 1197
4 sploh ne upoštevajo 275
5 ne vem, neodločen 244

Valid range from 1 to 4

C3A C3. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV. ZANIMA NAS, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

a) ZK mora energično prevzeti v svoje roke reševanje vseh perečih družbenih in političnih problemov

Value 104408 Frequency
1 popolnoma se strinjam 610
2 v glavnem se strinjam 626
3 ne vem, neodločen 476
4 v glavnem se ne strinjam 247
5 sploh se se ne strinjam 94

Valid range from 1 to 5

C3B C3. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV. ZANIMA NAS, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

b) ZK mora biti edina politična sila v naši družbi, da bi lahko uresničila interese delavskega razreda

Value 105407 Frequency
1 popolnoma se strinjam 392
2 v glavnem se strinjam 540
3 ne vem, neodločen 532
4 v glavnem se ne strinjam 394
5 sploh se se ne strinjam 195

Valid range from 1 to 5

C3C C3. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV. ZANIMA NAS, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

c) ZK bi morala biti le ena od političnih strank, vsak posameznik pa bi sam presodil, za katero bi se opredelil

Value 106406 Frequency
1 popolnoma se strinjam 440
2 v glavnem se strinjam 500
3 ne vem, neodločen 589
4 v glavnem se ne strinjam 294
5 sploh se se ne strinjam 230

Valid range from 1 to 5

C3D C3. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV. ZANIMA NAS, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

d) ZK je politična organizacija, ki je izpolnila svojo vlogo v družbi v določenem obdobju, danes pa je preživela in ni več potrebe za njeno delovanje

Value 107405 Frequency
1 popolnoma se strinjam 120
2 v glavnem se strinjam 250
3 ne vem, neodločen 633
4 v glavnem se ne strinjam 597
5 sploh se se ne strinjam 453

Valid range from 1 to 5

C4I C4. ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE IN ZVEZA KOMUNISTOV SLOVENIJE SE V TEM LETU PRIPRAVLJATA NA SVOJA KONGRESA. KATERIM OD NAVEDENIH DRUŽBENIH VPRAŠANJ BI SE PO VAŠEM MNENJU ZK PREDVSEM POSVETILA?

1. odgovor

Value 108404 Frequency
1 družbeni položaj delavca 686
2 razvoj samoupravljanja 76
3 izboljšanje življenjskega standarda 537
4 krepitev družbene vloge zveze komunistov 18
5 razvijanje enakopravnosti narodov in narodnosti 55
6 zmanjševanje socialnih razlik 120
7 hitrejši gospodarski razvoj in stabilizacija 342
8 problemi mladine in žensk 20
9 razmere v svetu in neuvrščena politika 14
10 drugo 8
11 ne vem, neodločen 177

Valid range from 1 to 10

C4II C4. ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE IN ZVEZA KOMUNISTOV SLOVENIJE SE V TEM LETU PRIPRAVLJATA NA SVOJA KONGRESA. KATERIM OD NAVEDENIH DRUŽBENIH VPRAŠANJ BI SE PO VAŠEM MNENJU ZK PREDVSEM POSVETILA?

2. odgovor

Value 109403 Frequency
1 družbeni položaj delavca 323
2 razvoj samoupravljanja 150
3 izboljšanje življenjskega standarda 583
4 krepitev družbene vloge zveze komunistov 49
5 razvijanje enakopravnosti narodov in narodnosti 149
6 zmanjševanje socialnih razlik 319
7 hitrejši gospodarski razvoj in stabilizacija 214
8 problemi mladine in žensk 54
9 razmere v svetu in neuvrščena politika 21
10 drugo 3
25 ne vem, neodločen 188

Valid range from 1 to 10

C4III C4. ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE IN ZVEZA KOMUNISTOV SLOVENIJE SE V TEM LETU PRIPRAVLJATA NA SVOJA KONGRESA. KATERIM OD NAVEDENIH DRUŽBENIH VPRAŠANJ BI SE PO VAŠEM MNENJU ZK PREDVSEM POSVETILA?

3. odgovor

Value 110402 Frequency
1 družbeni položaj delavca 226
2 razvoj samoupravljanja 107
3 izboljšanje življenjskega standarda 271
4 krepitev družbene vloge zveze komunistov 48
5 razvijanje enakopravnosti narodov in narodnosti 193
6 zmanjševanje socialnih razlik 399
7 hitrejši gospodarski razvoj in stabilizacija 320
8 problemi mladine in žensk 138
9 razmere v svetu in neuvrščena politika 107
10 drugo 19
25 ne vem, neodločen 225

Valid range from 1 to 10

C5

C5. ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE, ALI NE?

Value 111401 Frequency
1 povsem je skladna 252
2 deloma je skladna 1035
3 ni skladna 340
4 ne vem, neodločen 426

Valid range from 1 to 3

C6

C6. KAKŠEN UGLED IMA PO VAŠI OCENI ZVEZA KOMUNISTOV MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, KRAJU?

Value 112400 Frequency
1 zelo velik ugled 30
2 velik ugled 143
3 srednji ugled 842
4 majhen ugled 471
5 zelo majhen ugled 183
6 sploh nima ugleda 130
7 ne vem, neodločen 254

Valid range from 1 to 6

C7

C7. ALI BI SOCIALISTIČNA ZVEZA MORALA IMETI O VSEH POMEMBNIH VPRAŠANJIH VEDNO ENAKA STALIŠČA KOT ZVEZA KOMUNISTOV, ALI NE?

Value 113399 Frequency
1 vedno enaka stališča 511
2 kakor kdaj, odvisno od vprašanj 1131
3 vedno različna stališča 63
4 ne vem, neodločen 348

Valid range from 1 to 3

C8

C8. ČE BI IZ TEH ALI ONIH RAZLOGOV SOCIALISTIČNA ZVEZA V VAŠI OBČINI PRENEHALA S SVOJO DEJAVNOSTJO IN VPLIVOM, ALI MISLITE, DA BI JO VEČINA LJUDI POGREŠALA, ALI NE?

Value 114398 Frequency
1 večina ljudi je sploh ne bi pogrešala 256
2 večina ljudi je ne bi preveč pogrešala 580
3 večina ljudi bi jo pogrešala 730
4 večina ljudi bi jo zelo pogrešala 65
5 ne vem, neodločen 422

Valid range from 1 to 4

C9

C9. KAJ MENITE, ALI SE SZDL UKVARJA Z VPRAŠANJI, KI NAJBOLJ PRIZADEVAJO OBČANE, ALI NE?

Value 115397 Frequency
1 da 860
2 ne 489
3 ne vem 704

Valid range from 1 to 2

C10

C10. ALI OPAŽATE PRI TEM V ZADNJIH LETIH KAKŠEN NAPREDEK, ALI POSLABŠANJE?

Value 116396 Frequency
1 napredek 314
2 poslabšanje 320
3 nič se ni spremenilo 908
4 ne vem, neodločen 511

Valid range from 1 to 3

C11

C11. ALI MENITE, DA POSTOPKI VOLILNIH IN KADROVSKIH PRIPRAV, KI JIH VODI SZDL, ZAGOTAVLJAJO, DA PRIDEJO NA ODGOVORNA IN ODLOČUJOČA MESTA NAJBOLJ SPOSOBNI LJUDJE, ALI NE?

Value 117395 Frequency
1 da, vedno 291
2 včasih, ne vedno 1186
3 sploh ne 304
4 ne vem, neodločen 272

Valid range from 1 to 3

C12

C12. GLEDE NA TEŽAVE IN KRIZE, KI JIH DOŽIVLJAMO V ZADNJIH LETIH, ALI BI ZASE REKLI, DA ZAUPATE ALI NE ZAUPATE V POLITIČNI SISTEM SOCIALISTIČNEGA SAMOUPRAVLJANJA?

Value 118394 Frequency
1 v celoti zaupam 286
2 večinoma zaupam 928
3 večinoma ne zaupam 422
4 sploh ne zaupam 130
5 ne vem, neodločen 287

Valid range from 1 to 4

C13A C13. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE IN ALI IMATE FUNKCIJO?

a) socialistična zveza (SZDL)

Value 119393 Frequency
1 nisem član 705
2 sem član 1268
3 delujem, imam funkcijo 80
5 ni zaposlen 0

Valid range from 1 to 3

C13B C13. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE IN ALI IMATE FUNKCIJO?

b) zveza komunistov (ZK)

Value 120392 Frequency
1 nisem član 1834
2 sem član 172
3 delujem, imam funkcijo 47
5 ni zaposlen 0

Valid range from 1 to 3

C13C C13. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE IN ALI IMATE FUNKCIJO?

c) zveza sindikatov (ZS)

Value 121391 Frequency
1 nisem član 250
2 sem član 1102
3 delujem, imam funkcijo 97
5 ni zaposlen 604

Valid range from 1 to 3

C13D C13. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE IN ALI IMATE FUNKCIJO?

d) zveza socialistične mladine (ZSM)

Value 122390 Frequency
1 nisem član 1687
2 sem član 329
3 delujem, imam funkcijo 37
5 ni zaposlen 0

Valid range from 1 to 3

C13E C13. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE IN ALI IMATE FUNKCIJO?

e) zveza borcev (ZB)

Value 123389 Frequency
1 nisem član 1923
2 sem član 113
3 delujem, imam funkcijo 17
5 ni zaposlen 0

Valid range from 1 to 3

INAKT

NEZNANA SPREMENLJIVKA

Value 124388 Frequency
1 307
2 595
3 771
4 380

Valid range from 1 to 4

C14

C14. ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE?

Value 125387 Frequency
1 je član 108
2 ni član - bi bil pripravljen postati 1038
3 ni član - ne bi bil pripavljen postati 665
4 ni član - ne ve, neodločen 195
5 b.o. 47

Valid range from 1 to 4

C15

C15. ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V DELOVNI ORGANIZACIJI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POSTATI ČLAN TEH TEH ORGANJOV, DELEGACIJ, ALI NE?

Value 126386 Frequency
1 je član 503
2 ni član - bi bil pripravlen postati 432
3 ni član - ne bi bil pripravljen postati 321
4 ni član - ne ve, neodločen 227
5 ni zaposlen 570

Valid range from 1 to 3

C16

C16. ALI VAM SZDL OMOGOČA ALI NE OMOGOČA, DA LAHKO IZRAZITE NASPROTOVANJE POLITIKI, KI SE Z NJO NE STRINJATE?

Value 127385 Frequency
1 da, vedno 294
2 včasih, ne vedno 664
3 sploh ne 328
4 ne vem, neodločen 767

Valid range from 1 to 3

C17

C17. ALI DELOVANJE ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA (ZVEZNE VLADE) V MINULEM OBDOBJU OCENJUJETE KOT USPEŠN0, ALI NEUSPEŠNO?

Value 128384 Frequency
1 kot zelo uspešno 44
2 v glavnem uspešno 833
3 ne vem, neodločen 598
4 v glavnem neuspešno 516
5 povsem neuspešno 62

Valid range from 1 to 5

C18

C18. ALI DELOVANJE SLOVENSKEGA IZVRŠNEGA SVETA (SLOVENSKE VLADE) V MINULEM OBDOBJU OCENJUJETE V GLAVNEM KOT USPEŠN0, ALI NEUSPEŠNO?

Value 129383 Frequency
1 kot zelo uspešno 87
2 v glavnem uspešno 998
3 ne vem, neodločen 608
4 v glavnem neuspešno 330
5 povsem neuspešno 30

Valid range from 1 to 5

C19

C19. ENI SE ZAVZEMAJO ZA TO, DA TISTI NAJBOLJ ODGOVORNI FUNKCIONARJI, KI SO NAS PRIVEDLI V KRIZO, V PRIHODNJE NE BI VEČ, OPRAVLJALI ODGOVORNIH FUNKCIJ, KAJ PA MENITE VI?

Value 130382 Frequency
1 soglašam 1560
2 le deloma soglašam 255
3 ne soglašam 81
4 ne vem, neodločen 157

Valid range from 1 to 3

C20

C20. POLITIKI, VODILNI FUNKCIONARJI DANES NE BI SMELI DELOVATI LE PO OBČUTKU, BITI BI MORALI STROKOVNO USPOSOBLJENI IN RAZGLEDANI LJUDJE. ALI SO PO VAŠI OCENI NAŠI POLITIKI DOBRO USPOSOBLJENI, ALI NE?

Value 131381 Frequency
1 velika večina je dobro usposobljena in razgledana 198
2 kar dosti jih je dobro usposobljenih in razgledanih 600
3 manjši del je dobro usposobljen in razgledan 697
4 le malokdo je dobro usposobljen in razgledan 276
5 ne vem, neodločen 282

Valid range from 1 to 4

C21

C21. ALI VESTE, KDO JE PREDLAGAN ZA NOVEGA PREDSEDNIKA ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA?

Value 132380 Frequency
1 ustrezen odgovor 516
2 neustrezen odgovor 88
3 ne vem, kdo je kandidat 1449

Valid range from 1 to 2

C22

C22. (če ve ustrezen odgovor) ALI BI LAHKO REKLI, DA MU ZAUPATE, DA BO USPEŠNO VODIL ZVEZNI IZVRŠNI SVET, ALI NE?

Value 133379 Frequency
1 zaupam mu 224
2 neodločen 236
3 ne zaupam mu 73
4 ne vem, kdo je kandidat 1520

Valid range from 1 to 3

C23

C23. ALI SE V VAŠEM DELOVNEM IN KRAJEVNEM OKOLJU DOGAJA, DA JAVNO IZRAŽENA STALIŠČA IN KRITIKE POVZROČIJO NEPRIJETNE POSLEDICE ZA TISTEGA, KI JIH JE IZREKEL?

Value 134378 Frequency
1 da, pogosto prihaja do takih primerov 271
2 do takih primerov prihaja le včasih 647
3 ne prihaja do takšnih primerov 704
4 ne vem 431

Valid range from 1 to 3

C24

C24. ALI STE MORDA KAJ SLIŠALI, BRALI O "KRITIČNI ANALIZI POLITIČNEGA SISTEMA"?

Value 135377 Frequency
1 nič ne vem o tem 1060
2 nekaj sem slišal, bral 851
3 sem dobro seznanjen, sem jo prebral 142

Valid range from 1 to 3

C25

C25. ALI STE V ZADNJEM LETU V VAŠI DELOVNI ORGANIZACIJI, KRAJEVNI SKUPNOSTI KDAJ GLASOVALI ZA KAKO ODLOČITEV, NE DA BI VEDELI, ZA KAJ JE PRAVZAPRAV ŠLO? (če da) KAKO POGOSTO TAKO GLASUJEiE?

Value 136376 Frequency
1 da, običajno tako glasujem 89
2 da, večkrat sem že tako glasoval 173
3 da, sem že tako glasoval, čeprav običajno vem, za kaj gre 313
4 ne, vedel sem, za kaj sem glasoval 758
5 ne, nisem glasoval, če nisem vedel, za kaj je šlo 545
6 v zadnjem letu nisem o ničemer glasoval 175

Valid range from 1 to 6

C26

C26. KOLIKŠEN ODSTOTEK OBČANOV BI SE MORAL PO VAŠEM MNENJU STRINJATI S PREDLOGOM ZA UVEDBO NEKE NOVE REŠITVE V SLOVENIJI (NPR. REFORME IZOBRAŽEVANJA), PREDNO BI JO SMELI UVELJAVITI V PRAKSI?

Value 137375 Frequency
98 vsi bi morali biti za 1042
99 ne vem, neodločen 677
8 12
9 5
18 1
28 1
30 1
38 2
45 1
50 26
51 19
52 1
55 11
56 1
58 2
59 1
60 43
65 2
66 3
70 70
75 47
76 1
80 41
84 1
85 5
89 1
90 25
97 11

Valid range from 8 to 99

C27

C27. ALI BI NA SPLOH REKLI SAMI ZASE, DA V KRAJEVNEM OKOLJU, DELOVNI ORGANIZACIJI:

Value 138374 Frequency
1 rajši aktivno nastopate, četudi je to naporno 432
2 rajši gledate, poslušate, sledite dogajanjem 617
3 včasih eno, včasih drugo 727
4 ne vem, neodločen 277

Valid range from 1 to 3

C28A C28. ZA NAMI SO SKUPŠČINSKE VOLITVE. ALI IMATE OBČUTEK, DA STE SODELOVALI PRI PRESOJl IN DOLOČANJU KANDIDATOV ZA VODILNE FUNKCIJE?

a) v vaši občini

Value 139373 Frequency
1 sem sodeloval 1000
2 nisem sodeloval 896
3 ne vem 157

Valid range from 1 to 2

C28B C28. ZA NAMI SO SKUPŠČINSKE VOLITVE. ALI IMATE OBČUTEK, DA STE SODELOVALI PRI PRESOJl IN DOLOČANJU KANDIDATOV ZA VODILNE FUNKCIJE?

b) na ravni republike

Value 140372 Frequency
1 sem sodeloval 318
2 nisem sodeloval 1514
3 ne vem 221

Valid range from 1 to 2

C28C C28. ZA NAMI SO SKUPŠČINSKE VOLITVE. ALI IMATE OBČUTEK, DA STE SODELOVALI PRI PRESOJl IN DOLOČANJU KANDIDATOV ZA VODILNE FUNKCIJE?

c) na ravni federacije

Value 141371 Frequency
1 sem sodeloval 260
2 nisem sodeloval 1558
3 ne vem 235

Valid range from 1 to 2

C29

C29. OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, ALI JE BOLJE, DA NA VOLITVAH SODELUJE VEČ KANDIDATOV, ALI SAMO TOLIKO, KOLIKOR SE JIH VOLI. KAJ MISLITE O TEM?

Value 142370 Frequency
1 volitve z več kandidati so bolj demokratične in prispevajo k razvoju politične odgovornosti izvoljenih 1244
2 ni bistveno, koliko bo kandidatov, temveč to, kako so bili postavljeni in ali so to najboljši kandidati 591
3 postavljanje več kandidatov vodi do konkurence med osebnostmi, do borbe za oblast, ki ne prispeva k razvoju demokracije 63
4 ne vem, neodločen 155

Valid range from 1 to 3

D1

D. DRUŽBENA GIBANJA, MLADINA D1. V ZADNJIH LETIH SE TUDI V SLOVENIJI POJAVLJAJO IN RAZVIJAJO RAZLIČNA DRUŽBENA GIBANJA (EKOLOŠKA, MIROVNA, ZA ZAŠČITO NARAVNIH IN KULTURNIH VREDNOT). ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI? (če da) KAKŠNO MESTO NAJ BI IMELA TA GIBANJA V NAŠI DRUŽBI?

Value 143369 Frequency
1 delovala naj bi spontano in neodvisno od družbenopolitičnih organizacij 519
2 delovala naj bi samostojno, vendar v okvirih SZDL 629
3 samostojno organiziranje ni potrebno, zato imamo SZDL 77
4 kaj drugega 17
5 ne ve, kakšno mesto naj bi ta gibanja imela 320
6 nisem še slišal za ta gibanja 491

Valid range from 1 to 4

D2

D2. ALI BI BILI VI PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI MOGOČE ŽE SODELUJETE V DELU KATEREGA OD TAKIH GIBANJ?

Value 144368 Frequency
1 že sodelujem 58
2 bi bil pripravljen sodelovati 914
3 nisem pripravljen sodelovati 475
4 ne vem, neodločen 606

Valid range from 1 to 3

D3

D3. V LETU 1985 JE BILO V SLOVENIJI NEKAJ POIZKUSOV, DA BI DELAVCI KOLEKTIVNO ZAPUSTILI SINDIKAT. NEKAJ JE BILO TUDI INDIVIDUALNIH IZSTOPOV. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM?

Value 145367 Frequency
1 ne strinjam se z izstopi, ker sindikat uspešno zastopa interese vseh delavcev 326
2 ne strinjam se z izstopi; če sindikat ne zastopa interesov delavcev, ga je treba spremeniti 975
3 strinjam se z izstopi; sindikat ne zastopa interesov delavcev in se nič ne da spremeniti 299
4 to sploh ni pomembno 52
5 ne vem, neodločen 401

Valid range from 1 to 4

D4

D4. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE GLEDE PREKINITE DELA, STAVKE?

Value 146366 Frequency
1 prekinitve dela so nasprotne samoupravljanju 313
2 to je dejanje v skrajni sili, stiski 862
3 stavka je tradicinalno sredstvo delavskega boja,ki ga moramo priznati tudi pri nas 435
4 prekinitev dela je samoupravni izraz interesov stavkajočih (v skladu s sistemom) 177
5 ne vem, neodločen 266

Valid range from 1 to 4

D5

D5. PRIHODNOST VSAKE DRUŽBE JE ODVISNA TUDI OD SPOSOBNOSTI IN VREDNOT NJENE MLADINE. ALI DANAŠNJI SLOVENSKI MLADI GENERACIJI ZAUPATE, ALI NE?

Value 147365 Frequency
1 popolnoma ji zaupam 502
2 v glavnem ji zaupam 1177
3 v glavnem ji ne zaupam 207
4 sploh ji ne zaupam 47
5 ne vem, neodločen 120

Valid range from 1 to 4

D6

D6. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S TRDITVIJO, DA DANAŠNJA SLOVENSKA MLADINA NIMA NOBENIM CILJEV IN IDEALOV?

Value 148364 Frequency
1 da, soglašam 285
2 ne, ne soglašam 1504
3 ne vem, neodločen 264

Valid range from 1 to 2

D7

D7. ALI JE PO VAŠI OCENI DANAŠNJA MLADINA BOLJ ALI MANJ KRITIČNA DO DRUŽBENIH VPRAŠANJ KOT SO BILE PREJŠNJE GENERACIJE?

Value 149363 Frequency
1 bolj je kritična 1230
2 približno enako je kritična 464
3 manj je kritična 178
4 ne vem, neodločen 181

Valid range from 1 to 3

D8A1 D8. ALI VESTE ZA KAKŠNE OBLIKE ALI PRIMERE MEDSEBOJNE POMOČI MED LJUDMI V ZADNJEM ČASU PRI VAS ZLASTI PRIDOBIVAJO NA POMENU?

1. odgovor

Value 150362 Frequency
1 institucionalizirana pomoč 79
2 pomoč preko delovne organizacije 22
3 individualna, spontana, materialna pomoč 287
4 pomoč starejšim 58
5 pomoč pri gradnji 29
6 elementarne nesreče, mednarodna pomoč 34
7 druga vrsta konkretne pomoči 29
8 taka pomoč obstoja, ni konkretne navedbe 55
9 ljudje si ne pomagajo 63
0 ne pozna nobene oblike, ne ve za tako pomoč 1397

Valid range from 1 to 9

D8A2 D8. ALI VESTE ZA KAKŠNE OBLIKE ALI PRIMERE MEDSEBOJNE POMOČI MED LJUDMI V ZADNJEM ČASU PRI VAS ZLASTI PRIDOBIVAJO NA POMENU?

2. odgovor

Value 151361 Frequency
1 institucionalizirana pomoč 10
2 pomoč preko delovne organizacije 2
3 individualna, spontana, materialna pomoč 12
4 pomoč starejšim 30
5 pomoč pri gradnji 14
6 elementarne nesreče, mednarodna pomoč 20
7 druga vrsta konkretne pomoči 12
8 taka pomoč obstoja, ni konkretne navedbe 0
9 ljudje si ne pomagajo 0
10 ne pozna nobene oblike, ne ve za tako pomoč 1953

Valid range from 1 to 9

D9

D9. ALI SO VAŠI STIKI S SOSEDI IN SORODNIKI V ZADNJIH LETIH BOLJ ALI MANJ POGOSTI KOT PREJ?

Value 152360 Frequency
1 nimam stikov 65
2 nič se ni spremenilo 1600
3 bolj pogosti stiki s sorodniki 120
4 bolj pogosti stiki s sosedi 57
5 bolj pogosti stiki z obojimi 165
6 ne vem, neodločen 46

Valid range from 1 to 5

E1A E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI:

a) Slovenci

Value 153359 Frequency
1 najtesneje s poroko 1015
2 v prijateljskih stikih 608
3 v dobrih sosedskih odnosih 217
4 v dobrih delovnih odnosih 144
5 da bi se čim manj družil 1
6 izogibal bi se jim 1
7 ne morem reči, neodločen 67

Valid range from 1 to 6

E1B E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI:

b) Hrvati

Value 154358 Frequency
1 najtesneje s poroko 186
2 v prijateljskih stikih 913
3 v dobrih sosedskih odnosih 456
4 v dobrih delovnih odnosih 275
5 da bi se čim manj družil 60
6 izogibal bi se jim 28
7 ne morem reči, neodločen 135

Valid range from 1 to 6

E1C E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI:

c) Srbi

Value 155357 Frequency
1 najtesneje s poroko 151
2 v prijateljskih stikih 852
3 v dobrih sosedskih odnosih 450
4 v dobrih delovnih odnosih 303
5 da bi se čim manj družil 92
6 izogibal bi se jim 38
7 ne morem reči, neodločen 167

Valid range from 1 to 6

E1D E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI:

d) Makedonci

Value 156356 Frequency
1 najtesneje s poroko 127
2 v prijateljskih stikih 809
3 v dobrih sosedskih odnosih 463
4 v dobrih delovnih odnosih 326
5 da bi se čim manj družil 95
6 izogibal bi se jim 45
7 ne morem reči, neodločen 188

Valid range from 1 to 6

E1E E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI:

e) Črnogorci

Value 157355 Frequency
1 najtesneje s poroko 125
2 v prijateljskih stikih 806
3 v dobrih sosedskih odnosih 450
4 v dobrih delovnih odnosih 316
5 da bi se čim manj družil 114
6 izogibal bi se jim 49
7 ne morem reči, neodločen 193

Valid range from 1 to 6

E1F E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI:

f) Muslimani

Value 158354 Frequency
1 najtesneje s poroko 106
2 v prijateljskih stikih 679
3 v dobrih sosedskih odnosih 414
4 v dobrih delovnih odnosih 307
5 da bi se čim manj družil 184
6 izogibal bi se jim 124
7 ne morem reči, neodločen 239

Valid range from 1 to 6

E1G E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI:

g) Albanci

Value 159353 Frequency
1 najtesneje s poroko 100
2 v prijateljskih stikih 627
3 v dobrih sosedskih odnosih 391
4 v dobrih delovnih odnosih 269
5 da bi se čim manj družil 217
6 izogibal bi se jim 189
7 ne morem reči, neodločen 260

Valid range from 1 to 6

E1H E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI:

h) Italijani

Value 160352 Frequency
1 najtesneje s poroko 117
2 v prijateljskih stikih 716
3 v dobrih sosedskih odnosih 535
4 v dobrih delovnih odnosih 271
5 da bi se čim manj družil 104
6 izogibal bi se jim 47
7 ne morem reči, neodločen 263

Valid range from 1 to 6

E1I E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI:

i) Madžari

Value 161351 Frequency
1 najtesneje s poroko 124
2 v prijateljskih stikih 697
3 v dobrih sosedskih odnosih 518
4 v dobrih delovnih odnosih 279
5 da bi se čim manj družil 101
6 izogibal bi se jim 57
7 ne morem reči, neodločen 277

Valid range from 1 to 6

E2A E2. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI, SLOVENIJI?

a) V Jugoslaviji

Value 162350 Frequency
1 zelo dobri 33
2 dobri 699
3 niti dobri niti slabi 867
4 slabi 329
5 zelo slabi 31
6 ne vem 94

Valid range from 1 to 5

E2B E2. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI, SLOVENIJI?

b) V Sloveniji

Value 163349 Frequency
1 zelo dobri 109
2 dobri 981
3 niti dobri niti slabi 690
4 slabi 178
5 zelo slabi 23
6 ne vem 72

Valid range from 1 to 5

E3

E3. IN KAJ MISLITE, KAKŠNI BODO TI ODNOSI MED NAŠIMI NARODI V PRIHODNOSTI?

Value 164348 Frequency
1 odnosi se bodo izboljšali 247
2 odnosi se bodo poslabšali 583
3 odnosi bodo ostali nespremenjeni 649
4 ne vem, neodločen 574

Valid range from 1 to 3

E4

E4. POGOSTO SE SLIŠI, DA JE V SLOVENIJI V NACIONALNIH ODNOSIH ZADNJE ČASE ZMERAJ VEČ NEGATIVNIH POJAVOV. ALI SODITE, DA JE TO RES, ALI NI RES?

Value 165347 Frequency
1 teh pojavov je dejansko zmeraj več 638
2 teh pojavov je ves čas približno enako 538
3 teh pojavov ni več, v zvezi z njimi se pretirava 185
4 teh pojavov ni več, skuša se ustvariti vtis, da jih je več, da se prikrivajo drugi problemi 206
5 teh pojavov je zmeraj manj 64
6 ne vem, neodločen 422

Valid range from 1 to 5

E5

E5. KAJ MENITE, ALI SE JE SLOVENIJA GLEDE NA DRUGE REPUBLIKE IN POKRAJINE ZNOTRAJ JUGOSLOVANSKE SKUPNOSTI V ZADNJIH LETIH RAZVIJALA, ALI JE ZAOSTAJALA?

Value 166346 Frequency
1 močno se je razvijala 136
2 razvijala se je 925
3 niti razvijala, niti zaostajala 370
4 zaostajala je 458
5 močno je zaostajala 40
6 ne vem, neodločen 124

Valid range from 1 to 5

E6

E6. KAKO NAJ BI SE PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENO GOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI?

Value 167345 Frequency
1 manj razvite republike in pokrajine naj same skrbijo za svoj nadaljnji razvoj 339
2 to naj bo predvsem skrb vse jugoslovanske skupnosti, zlasti pa skrb razvitih republik 374
3 manj razvite republike naj same skrbijo zase, jugoslovanska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1160
4 ne vem, neodločen 180

Valid range from 1 to 3

E7A E7. KAKŠNI SO ODNOSI MED SLOVENCI IN DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK, KI...

a) žive v vašem kraju, mestu

Value 168344 Frequency
1 zelo slabi 21
2 slabi 112
3 niti dobri, niti slabi 609
4 dobri 817
5 zelo dobri 54
6 ne vem 79
7 jih ni v kraju, ni zaposlen 361

Valid range from 1 to 5

E7B E7. KAKŠNI SO ODNOSI MED SLOVENCI IN DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK, KI...

b) delajo v vaši delovni organizaciji

Value 169343 Frequency
1 zelo slabi 13
2 slabi 58
3 niti dobri, niti slabi 355
4 dobri 802
5 zelo dobri 106
6 ne vem 125
7 jih ni v kraju, ni zaposlen 594

Valid range from 1 to 5

E8A1 E8. NEKATERI PRAVIJO, DA PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK OGROŽA SLOVENCE. ALI S TEM SOGLAŠATE, ALI NE? (če da) KAJ JE TISTO, KAR JE PRI SLOVENCIH OGROŽENO?

O3 - slovenski jezik

Value 170342 Frequency
3 (izbere) 801
1 (ne izbere) 406
2 ne ve, ali je kaj ogroženo, neodločen 337
4 nič ni ogroženo 509

Valid range from 1 to 3

E8A2 E8. NEKATERI PRAVIJO, DA PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK OGROŽA SLOVENCE. ALI S TEM SOGLAŠATE, ALI NE? (če da) KAJ JE TISTO, KAR JE PRI SLOVENCIH OGROŽENO?

O3 - nacionalnost

Value 171341 Frequency
3 (izbere) 473
1 (ne izbere) 733
2 ne ve, ali je kaj ogroženo, neodločen 337
4 nič ni ogroženo 510

Valid range from 1 to 3

E8A3 E8. NEKATERI PRAVIJO, DA PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK OGROŽA SLOVENCE. ALI S TEM SOGLAŠATE, ALI NE? (če da) KAJ JE TISTO, KAR JE PRI SLOVENCIH OGROŽENO?

O3 - slovenski običaji

Value 172340 Frequency
3 (izbere) 419
1 (ne izbere) 786
2 ne ve, ali je kaj ogroženo, neodločen 339
4 nič ni ogroženo 509

Valid range from 1 to 3

E8A4 E8. NEKATERI PRAVIJO, DA PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK OGROŽA SLOVENCE. ALI S TEM SOGLAŠATE, ALI NE? (če da) KAJ JE TISTO, KAR JE PRI SLOVENCIH OGROŽENO?

O3 - zaposlovanje Slovencev

Value 173339 Frequency
3 (izbere) 693
1 (ne izbere) 517
2 ne ve, ali je kaj ogroženo, neodločen 336
4 nič ni ogroženo 507

Valid range from 1 to 3

E8A5 E8. NEKATERI PRAVIJO, DA PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK OGROŽA SLOVENCE. ALI S TEM SOGLAŠATE, ALI NE? (če da) KAJ JE TISTO, KAR JE PRI SLOVENCIH OGROŽENO?

O3 - gospodarski razvoj Slovenije

Value 174338 Frequency
3 (izbere) 278
1 (ne izbere) 923
2 ne ve, ali je kaj ogroženo, neodločen 340
4 nič ni ogroženo 512

Valid range from 1 to 3

E9

E9. KAJ SODITE O PRIHODNJEM PRISELJEVANJU DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK V SLOVENIJO?

Value 175337 Frequency
1 priseljevanje je treba povsem zaustaviti (preprečiti) 254
2 priseljevanje je treba omejiti 982
3 priseljevanje je treba nadaljevati, ker slovensko gospodarstvo potrebuje te delavce 266
4 priseljevanje je treba nadomestiti z vlaganjem sredstev v področja, od koder prihajajo delavci iz drugih republik 292
5 ne vem, neodločen 259

Valid range from 1 to 4

E10

E10. KAKO NAJ RAVNAJO DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK, KI ŽE DALJ ČASA ŽIVIJO V SLOVENIJI?

Value 176336 Frequency
1 opustijo naj svojo kulturo in jezik in sprejmejo slovensko 159
2 ohranijo naj svojo kulturo in jezik in živijo sami zase 57
3 po obdobju bivanja v Sloveniji naj se vrnejo domov 80
4 naučijo naj se slovenskega jezika in naj se prilagodijo na tukajšnje razmere, med seboj naj uporabljajo svoj jezik in gojijo svojo kulturo 1296
5 omogočiti jim je treba, da se šolajo v svojem jeziku in razvijajo svojo kulturo, hkrati pa naj se prilagodijo na razmere v Sloveniji 288
6 ne vem, neodločen 173

Valid range from 1 to 5

E11A1 E11. V ZADNJEM OBDOBJU JE V SLOVENIJI PRIŠLO DO PREPIROV IN SPOPADOV MED DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK IN DOMAČINI V ZABAVIŠČIH, DO NAPISOV, KI SO ŽALJIVI ZA DELAVCE IZ DRUGIH REPUBLIK, DO SRAMOTILNIH VZKLIKOV PROTI GOSTUJOČIM MOŠTVOM IZ DRUGIH REPUBLIK NA ŠPORTNIH TEKMAH IN DO DRUGIH PODOBNIH POJAVOV. ALI STE DOŽIVELI ALI SLIŠALI O KAKEM TAKEM DOGODKU? (če da) ZA KAK DOGODEK GRE?

1. odgovor

Value 177335 Frequency
1 dogodki na športnih terenih 282
2 gostilniški pretepi 29
3 Idrija 406
4 konkretni dogodki anketiranca, dogodki v posameznih mestih 56
5 nacionalna nestrpnost v delovnem okolju 14
6 drugi podobni dogodki 98
7 neslovenci so nacionalno nestrpni do Slovencev 5
8 Slovenci so nacionalno nestrpni do neslovencev 4
9 ni doživel, ni slišal za noben takšen dogodek 1159
10 ne vem, brez odgovora, mašilo za drugi in tretji odgovor 0

Valid range from 1 to 8

E11A2 E11. V ZADNJEM OBDOBJU JE V SLOVENIJI PRIŠLO DO PREPIROV IN SPOPADOV MED DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK IN DOMAČINI V ZABAVIŠČIH, DO NAPISOV, KI SO ŽALJIVI ZA DELAVCE IZ DRUGIH REPUBLIK, DO SRAMOTILNIH VZKLIKOV PROTI GOSTUJOČIM MOŠTVOM IZ DRUGIH REPUBLIK NA ŠPORTNIH TEKMAH IN DO DRUGIH PODOBNIH POJAVOV. ALI STE DOŽIVELI ALI SLIŠALI O KAKEM TAKEM DOGODKU? (če da) ZA KAK DOGODEK GRE?

2. odgovor

Value 178334 Frequency
1 dogodki na športnih terenih 55
2 gostilniški pretepi 10
3 Idrija 104
4 konkretni dogodki anketiranca, dogodki v posameznih mestih 44
5 nacionalna nestrpnost v delovnem okolju 5
6 drugi podobni dogodki 10
7 neslovenci so nacionalno nestrpni do Slovencev 0
8 Slovenci so nacionalno nestrpni do neslovencev 2
9 ni doživel, ni slišal za noben takšen dogodek 0
10 ne vem, brez odgovora, mašilo za drugi in tretji odgovor 1823

Valid range from 1 to 8

E11A3 E11. V ZADNJEM OBDOBJU JE V SLOVENIJI PRIŠLO DO PREPIROV IN SPOPADOV MED DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK IN DOMAČINI V ZABAVIŠČIH, DO NAPISOV, KI SO ŽALJIVI ZA DELAVCE IZ DRUGIH REPUBLIK, DO SRAMOTILNIH VZKLIKOV PROTI GOSTUJOČIM MOŠTVOM IZ DRUGIH REPUBLIK NA ŠPORTNIH TEKMAH IN DO DRUGIH PODOBNIH POJAVOV. ALI STE DOŽIVELI ALI SLIŠALI O KAKEM TAKEM DOGODKU? (če da) ZA KAK DOGODEK GRE?

3. odgovor

Value 179333 Frequency
1 dogodki na športnih terenih 9
2 gostilniški pretepi 1
3 Idrija 10
4 konkretni dogodki anketiranca, dogodki v posameznih mestih 15
5 nacionalna nestrpnost v delovnem okolju 1
6 drugi podobni dogodki 4
7 neslovenci so nacionalno nestrpni do Slovencev 1
8 Slovenci so nacionalno nestrpni do neslovencev 0
9 ni doživel, ni slišal za noben takšen dogodek 0
10 ne vem, brez odgovora, mašilo za drugi in tretji odgovor 2012

Valid range from 1 to 8

E12

E12. (če da) KAKO TA DOGODEK (ČE JE DOGODKOV VEČ, NAJ OCENI PRVEGA) OCENJUJETE

Value 180332 Frequency
1 gre za običajne prepire, klubaško navijanje, surovost 402
2 gre za prepire in surovosti in hkrati za nestrpnost do pripadnikov drugih narodov 251
3 gre za izraze nestrpnosti do pripadnikov drugih narodov in narodnosti 150
4 gre za izraze sovraštva do pripadnikov drugih narodov in narodnosti 69
5 ne vem, neodločen 109
6 ni doživel, slišal za ta dogodek 1072

Valid range from 1 to 4

f1

F. DRUŽBENOPROSTORSKI RAZVOJ, EKOLOGIJA F1. ALI JE PO VAŠEM MNENJU...

Value 181331 Frequency
1 treba pustiti planine nedotaknjene v njihovi naravni lepoti, četudi ostajajo nedostopne za veliko število ljudi; 836
2 treba graditi poti, ceste ter žičnice, četudi bi s tem nekaj izgubile na svoji lepoti 283
3 nekatere planine je treba ohraniti nedotaknjene, na drugih pa graditi 779
4 ne vem, neodločen 155

Valid range from 1 to 3

F2

F2. KAJ PA V PRIMERU, KO SE PRED URBANISTE POSTAVLJA ALTERNATIVA?

Value 182330 Frequency
1 ohraniti lepo staro naselje oz. zgradbe, četudi to predstavlja omejitve za promet, neudobna stanovanja ipd. 868
2 odstraniti staro naselje oz. zgradbe in predvsem poskrbeti za udobno in praktično ureditev naselja 764
3 ne vem, neodločen 421

Valid range from 1 to 2

F3

F3. KAJ VI MISLITE, ALI JE TREBA PRI NAS:

Value 183329 Frequency
1 predvsem razvijati velika mestna naselja, pa četudi na račun razvoja manjših krajev 98
2 vsak kraj naj se razvija v skladu s svojimi možnostmi 1440
3 predvsem je treba razvijati manjše kraje, pa čeprav bi zaostajal razvoj večjih mest 316
4 ne vem, neodločen 199

Valid range from 1 to 3

F4

F4. NEKATERI KRAJANI SO ZELO PONOSNI, KO VIDIJ0, KAKO SE GRADI IN ŠIRI NJIHOV KRAJ, DRUGI PA BI RAJŠI VIDELI, DA SE NE BI POVEČALO ŠTEVILO LJUDI V KRAJU. KAM BI PA VI SEBE UVRSTILI?

Value 184328 Frequency
1 med prve 1125
2 med druge 580
3 ne vem, neodločen 348

Valid range from 1 to 2

F5

F5. ČE BI LAHKO PROSTO IZBIRALI, V KAKŠNEM KRAJU OZIROMA MESTU BI NAJRAJE ŽIVELI?

Value 185327 Frequency
1 stanoval bi na samem, izven naselja 318
2 stanoval bi v majhnem kraju v bližini mesta 846
3 v majhnem podeželskem kraju do 500 prebivalcev 409
4 v večjem podeželskem kraju z nad 500 do 2000 prebivalcev 148
5 v kraju z nad 2000 do 10.000 prebivalcev 109
6 v mestu z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 102
7 v mestu z nad 50.000 do 500.000 prebivalcev 52
8 v mestu z nad 500.000 prebivalcev 15
9 ne vem, neodločen 54

Valid range from 1 to 8

F6

F6. ČE BI LAHKO IZBIRALI, ZA KAJ BI SE RAJŠI ODLOČILI?

Value 186326 Frequency
1 živeti oziroma stanovati v večjem mestu blizu delovne organizacije, kjer bi bili zaposleni 632
2 ali pa bi se rajši dnevno vozili iz okolire na delo, tako da bi lahko stanovali na podeželju 1232
3 ne vem, neodločen 189

Valid range from 1 to 2

F7

F7. NEKATERI LJUDJE SO ZELO NAVEZANI NA SVOJ KRAJ, DRUGIM PA NI DOSTI MAR KJE ŽIVIJO, DA JIM LE DOBRO GRE. KAM SE PA VI OSEBNO BOLJ NAGIBATE?

Value 187325 Frequency
1 k prvim, ki so navezani na domači kraj 1650
2 k drugim 288
3 ne vem, neodločen 115

Valid range from 1 to 2

F8

F8. KOLIKO VIŠJI DOHODEK BI VAM MORALI ZAGOTOVITI, DA BI SE PRESELILI V KAK MANJŠI KRAJ NA PODEŽELJU?

Value 188324 Frequency
1 preselil bi se tudi za enak dohodek 377
2 za 20 % več 55
3 za 50 % več 76
4 za 100 % več 32
5 ponuditi bi mi morali še dosti več kot 100 % 27
6 zaradi višjega dohodka se sploh ne bi preselil v manjši podeželski kraj 309
7 ne vem, neodločen 270
8 stanujem v majhnem kraju na podeželju 907

Valid range from 1 to 6

F9

F9. ČE BI VI OSTALI BREZ DELA IN BI MORALI ISKATI DRUGO SLUŽB0, KAM BI SE PREDVSEM USMERILI?

Value 189323 Frequency
1 iskal bi predvsem zaposlitev v istem kraju, pa četudi mi vrsta dela ne bi najbolj ustrezala 836
2 na prvo mesto bi postavil delo, ki je zame najbolj primerno pa četudi bi se moral zaradi tega preseliti v drugi kraj 419
3 težko bi se odločil, odvisno od okoliščin 798

Valid range from 1 to 3

F10A F10. NAVEDLI VAM BOMO OBIČAJNE NAČINE BIVANJA, STANOVANJA. POVEJTE NAM, KAKO SEDAJ STANUJETE IN KAKO BI NAJRAJE STANOVALI, ČE BI IMELI MOŽNOST ZA TO!

a) sedaj

Value 190322 Frequency
1 hiša na samem 362
2 hiša z vrtom v naselju 1011
3 vrstna hiša 43
4 stanovanjska zgradba z do 10 stanovanji 181
5 blok z večjim številom stanovanj 362
6 stolpnica z dvigalom 94

Valid range from 1 to 6

F10B F10. NAVEDLI VAM BOMO OBIČAJNE NAČINE BIVANJA, STANOVANJA. POVEJTE NAM, KAKO SEDAJ STANUJETE IN KAKO BI NAJRAJE STANOVALI, ČE BI IMELI MOŽNOST ZA TO!

b) želim

Value 191321 Frequency
1 hiša na samem 469
2 hiša z vrtom v naselju 1404
3 vrstna hiša 45
4 stanovanjska zgradba z do 10 stanovanji 51
5 blok z večjim številom stanovanj 70
6 stolpnica z dvigalom 14

Valid range from 1 to 6

F11

F11. ALI IMATE STANOVANJE, KI USTREZA VAŠIM POTREBAM?

Value 192320 Frequency
1 da, imam takšno, kakršno želim 1306
2 potreboval bi večje 254
3 potreboval bi boljše 206
4 potreboval bi večje in boljše 196
5 imam večje kot ga rabim 20
6 nimam stanovanja, sem podnajemnik, živim v domu 71

Valid range from 1 to 6

F12

F12. ALI NAMERAVATE VI ALI VAŠA DRUŽINA GRADITI (DRUGO) HIŠO, KUPITI STANOVANJE, POVEČATI ALI IZBOLJŠATI OBSTOJEČE PROSTORE, ZAMENJATI HIŠO ALI STANOVANJE?

Value 193319 Frequency
1 ne nameravajo 1281
2 da, zamenjati stanovanje ali hišo 95
3 da, povečati ali izboljšati obstoječe stanovanje, hišo 373
4 da, kupiti stanovanje 30
5 da, graditi ali kupiti hišo 247
6 drugo 27

Valid range from 1 to 6

F13

F13. NEKATERI SO MNENJA, DA PREBIVANJE V ENODRUŽINSKI HIŠI POVEČUJE INDIVIDUALIZEM (PRIVATNIŠKO ZABUBLJENOST) IN ZMANJŠUJE RAZUMEVANJE ZA SOLJUDI, DRUGI PA SPET PRAVIJO, DA TEMU NI TAKO. KAJ PA VI PRAVITE?

Value 194318 Frequency
1 soglašam s prvimi 310
2 soglašam z drugimi 1223
3 ne vem, neodločen 520

Valid range from 1 to 2

F14A1 F14. V SEDANJIH RAZMERAH GOSPODARSKE KRIZE SE LJUDJE ZNAJDEJO NA RAZLIČNE NAČINE, TUDI KO GRE ZA REŠEVANJE STANOVANJSKEGA VPRAŠANJA TER DRUGIH PROBLEMOV VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA V STANOVANJSKO BIVALNEM OKOLJU. ALI SE JE GLEDE TEGA PRI VAS V ZADNJEM ČASU KAJ SPREMENILO?

1. odgovor

Value 195317 Frequency
1 ni sprememb 1694
2 so spremembe, ni navedbe, kakšne 41
3 sedaj je slabše, brez konkretne navedbe 34
4 popravljajo se stare hiše, podstrešja 44
5 nasilne vselitve 4
6 družbena pomoč 14
7 varstvo otrok 2
8 drugo 102
9 ne vem 118

Valid range from 1 to 8

F14A2 F14. V SEDANJIH RAZMERAH GOSPODARSKE KRIZE SE LJUDJE ZNAJDEJO NA RAZLIČNE NAČINE, TUDI KO GRE ZA REŠEVANJE STANOVANJSKEGA VPRAŠANJA TER DRUGIH PROBLEMOV VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA V STANOVANJSKO BIVALNEM OKOLJU. ALI SE JE GLEDE TEGA PRI VAS V ZADNJEM ČASU KAJ SPREMENILO?

2. odgovor

Value 196316 Frequency
1 ni sprememb 0
2 so spremembe, ni navedbe, kakšne 0
3 sedaj je slabše, brez konkretne navedbe 0
4 popravljajo se stare hiše, podstrešja 1
5 nasilne vselitve 0
6 družbena pomoč 0
7 varstvo otrok 0
8 drugo 16
25 ne vem 2036

Valid range from 1 to 8

F14A

F14a. VČASIH SE ZDI, DA SE PRI GRADNJI STANOVANJ IN NASELIJ TER V UREJANJU PROSTORA UPOŠTEVA PREDVSEM "POVPREČNEGA" ČLOVEKA, MEDTEM KO POTREBE TISTIH, KI ODST0PAJ0 OD POVPREČJAIN SE RAZLIKUJEJO OD DRUGIH, NISO ZADOSTI UPOŠTEVANE. KAKO JE GLEDE VAŠIH POTREB?

Value 197315 Frequency
1 nimam problemov, potrebe so upoštevane 895
2 imam probleme, potrebe niso upoštevane 291
3 o tem nisem razmišljal 579
4 ne vem, neodločen 288

Valid range from 1 to 3

F15

F15. V ZADNJEM ČASU SE VELIKO GOVORI O POMENU RAČUNALNIŠTVA ZA RAZVOJ. ALI STE KAJ RAZMIŠLJALI, KAKŠNA JE VAŠA PRIPRAVLJENOST V ZVEZI S TEM?

Value 198314 Frequency
1 to za mene sploh ni pomembno 324
2 zelo je pomembno za mlade, zame pa ne posebej 903
3 zame je sicer pomembno, vendar je prezahtevno 256
4 zame je to pomembno in se že učim, delam, sem pripravljen naučiti se delati 318
5 ne vem, neodločen 252

Valid range from 1 to 4

F16A F16. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSNEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA:

a) onesnaženje zraka, smrad, dim

Value 199313 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 643
2 tega ne občutim, me ne moti 356
3 me moti, a ni tako hudo 630
4 mi škoduje, me zelo moti 324
5 življenjsko me ogroža 83
6 ne vem, neodločen 17

Valid range from 1 to 5

F16B F16. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSNEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA:

b) hrup, ropot prometa, tovarne

Value 200312 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 671
2 tega ne občutim, me ne moti 561
3 me moti, a ni tako hudo 549
4 mi škoduje, me zelo moti 222
5 življenjsko me ogroža 38
6 ne vem, neodločen 12

Valid range from 1 to 5

F16C F16. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSNEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA:

c) onesnaženost naselij, odpadki, umazanija

Value 201311 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 584
2 tega ne občutim, me ne moti 337
3 me moti, a ni tako hudo 678
4 mi škoduje, me zelo moti 390
5 življenjsko me ogroža 43
6 ne vem, neodločen 21

Valid range from 1 to 5

F16D F16. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSNEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA:

d) onesnaženost voda, industrijske odplake, kemikalije

Value 202310 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 678
2 tega ne občutim, me ne moti 374
3 me moti, a ni tako hudo 505
4 mi škoduje, me zelo moti 388
5 življenjsko me ogroža 80
6 ne vem, neodločen 28

Valid range from 1 to 5

F16E F16. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSNEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA:

e) onesnaženost prirodnega okolja, odpadki, smetiŠča

Value 203309 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 556
2 tega ne občutim, me ne moti 332
3 me moti, a ni tako hudo 662
4 mi škoduje, me zelo moti 431
5 življenjsko me ogroža 44
6 ne vem, neodločen 28

Valid range from 1 to 5

F16F F16. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSNEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA:

f) uporaba kemikalij v prehrambenih proizivodih

Value 204308 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 408
2 tega ne občutim, me ne moti 402
3 me moti, a ni tako hudo 566
4 mi škoduje, me zelo moti 468
5 življenjsko me ogroža 142
6 ne vem, neodločen 67

Valid range from 1 to 5

F16G F16. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSNEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA:

g) neurejenost prometa, nesreče

Value 205307 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 429
2 tega ne občutim, me ne moti 387
3 me moti, a ni tako hudo 668
4 mi škoduje, me zelo moti 397
5 življenjsko me ogroža 114
6 ne vem, neodločen 58

Valid range from 1 to 5

F16H F16. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSNEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA:

h) ogroženost zaradi NE, radioaktivnih snovi in odpadkov

Value 206306 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 1001
2 tega ne občutim, me ne moti 375
3 me moti, a ni tako hudo 268
4 mi škoduje, me zelo moti 186
5 življenjsko me ogroža 122
6 ne vem, neodločen 101

Valid range from 1 to 5

F16I F16. ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSNEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA:

i) propadanje gozdov

Value 207305 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 454
2 tega ne občutim, me ne moti 327
3 me moti, a ni tako hudo 601
4 mi škoduje, me zelo moti 487
5 življenjsko me ogroža 136
6 ne vem, neodločen 48

Valid range from 1 to 5

F17A F17. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZVOJNIH VPRAŠANJIH, VAS PA PROSIMO, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE.

a) okolje v Sloveniji je onesnaženo že do take mere, da bo težko še kaj popraviti

Value 208304 Frequency
1 popolnoma se strinjam 310
2 v glavnem se strinjam 724
3 ne vem, neodločen 331
4 v glavnem se ne strinjam 608
5 sploh se ne strinjam 80

Valid range from 1 to 5

F17B F17. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZVOJNIH VPRAŠANJIH, VAS PA PROSIMO, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE.

b) tovarne, ki onesnažujejo okolje in niso sposobne zgraditi čistilnih naprav, je treba zapreti

Value 209303 Frequency
1 popolnoma se strinjam 633
2 v glavnem se strinjam 712
3 ne vem, neodločen 361
4 v glavnem se ne strinjam 317
5 sploh se ne strinjam 30

Valid range from 1 to 5

F17C F17. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZVOJNIH VPRAŠANJIH, VAS PA PROSIMO, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE.

c) prihodnji razvoj je možen le ob gradnji novih nuklearnih elektrarn

Value 210302 Frequency
1 popolnoma se strinjam 67
2 v glavnem se strinjam 200
3 ne vem, neodločen 539
4 v glavnem se ne strinjam 588
5 sploh se ne strinjam 659

Valid range from 1 to 5

F17D F17. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZVOJNIH VPRAŠANJIH, VAS PA PROSIMO, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE.

d) gibanje za varstvo okolja predstavlja le grupa nezadovoljnežev, ki nasprotujejo vsakemu napredku

Value 211301 Frequency
1 popolnoma se strinjam 83
2 v glavnem se strinjam 203
3 ne vem, neodločen 539
4 v glavnem se ne strinjam 616
5 sploh se ne strinjam 612

Valid range from 1 to 5

F17E F17. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZVOJNIH VPRAŠANJIH, VAS PA PROSIMO, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE.

e) boljše življenje je mogoče le z gradnjo novih tovarn, povečevanjem proizvodnje

Value 212300 Frequency
1 popolnoma se strinjam 343
2 v glavnem se strinjam 638
3 ne vem, neodločen 411
4 v glavnem se ne strinjam 500
5 sploh se ne strinjam 161

Valid range from 1 to 5

F17F F17. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZVOJNIH VPRAŠANJIH, VAS PA PROSIMO, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE.

f) varnega odlagališča za radioaktivne odpadke ni mogoče zgraditi

Value 213299 Frequency
1 popolnoma se strinjam 512
2 v glavnem se strinjam 334
3 ne vem, neodločen 692
4 v glavnem se ne strinjam 327
5 sploh se ne strinjam 188

Valid range from 1 to 5

F17G F17. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZVOJNIH VPRAŠANJIH, VAS PA PROSIMO, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE.

g) naše gospodarstvo bi morali bolj usmeriti v turizem, lahko industrijo in informatiko

Value 214298 Frequency
1 popolnoma se strinjam 602
2 v glavnem se strinjam 758
3 ne vem, neodločen 475
4 v glavnem se ne strinjam 163
5 sploh se ne strinjam 55

Valid range from 1 to 5

F17H F17. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZVOJNIH VPRAŠANJIH, VAS PA PROSIMO, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE.

h) manj bi se morali usmerjati v težko industrijo, ker le-ta zahteva surovine in energijo, ki je sami nimamo in onesnažuje okolje

Value 215297 Frequency
1 popolnoma se strinjam 532
2 v glavnem se strinjam 655
3 ne vem, neodločen 549
4 v glavnem se ne strinjam 243
5 sploh se ne strinjam 74

Valid range from 1 to 5

F17I F17. PREBRALI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O RAZVOJNIH VPRAŠANJIH, VAS PA PROSIMO, DA POVESTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE.

i) zbiranje odpadkov in njihova uporaba bi morala postati pomemben vir surovin

Value 216296 Frequency
1 popolnoma se strinjam 1307
2 v glavnem se strinjam 520
3 ne vem, neodločen 184
4 v glavnem se ne strinjam 27
5 sploh se ne strinjam 15

Valid range from 1 to 5

G1

G. REFORMA IZOBRAŽEVANJA G1. ALI IMATE VTIS, DA JE SEDANJA UREDITEV SRENJEGA ŠOLSTVA V SLOVENIJI PRIBLIŽNO ENAKA, BOLJŠA ALI SLABŠA OD STANJA PRED LETI, ŠE PRED REFORMO?

Value 217295 Frequency
1 sedaj je slabše kot pred reformo 882
2 sedaj je približno enako 385
3 sedaj je bolje kot pred reformo 322
4 ne vem, neodločen 464

Valid range from 1 to 3

G2

G2. ALI MENITE, DA SE Z USMERJENIM IZOBRAŽEVANJEM SPLOŠNA RAVEN IZOBRAZBE MLADINE DVIGA, OSTAJA ENAKA, ALI SE NIŽA?

Value 218294 Frequency
1 dviga se 461
2 ostaja enaka 461
3 niža se 673
4 ne vem, neodločen 458

Valid range from 1 to 3

G3A G3. O TEM, KAKŠNE SPREMEMBE SO NASTALE POD VPLIVOM USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA, SO MNENJA RAZLIČNA. POVEJTE, V KAKŠNI MERI VI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

a) bistra in nadarjena mladina lažje uveljavlja svoje sposobnosti

Value 219293 Frequency
1 zelo soglašam 418
2 delno soglašam 753
3 neopredeljen 514
4 delno ne soglašam 186
5 sploh ne soglašam 182

Valid range from 1 to 5

G3B G3. O TEM, KAKŠNE SPREMEMBE SO NASTALE POD VPLIVOM USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA, SO MNENJA RAZLIČNA. POVEJTE, V KAKŠNI MERI VI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

b) mladi se več odločajo za ročne in fizične poklice

Value 220292 Frequency
1 zelo soglašam 201
2 delno soglašam 615
3 neopredeljen 552
4 delno ne soglašam 387
5 sploh ne soglašam 298

Valid range from 1 to 5

G3C G3. O TEM, KAKŠNE SPREMEMBE SO NASTALE POD VPLIVOM USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA, SO MNENJA RAZLIČNA. POVEJTE, V KAKŠNI MERI VI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

c) šolanje je bolj skladno s potrebami gospodarstva po kadrih

Value 221291 Frequency
1 zelo soglašam 241
2 delno soglašam 698
3 neopredeljen 567
4 delno ne soglašam 297
5 sploh ne soglašam 250

Valid range from 1 to 5

G3D G3. O TEM, KAKŠNE SPREMEMBE SO NASTALE POD VPLIVOM USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA, SO MNENJA RAZLIČNA. POVEJTE, V KAKŠNI MERI VI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

d) sposobnost mladih se bolj uveljavlja

Value 222290 Frequency
1 zelo soglašam 220
2 delno soglašam 695
3 neopredeljen 566
4 delno ne soglašam 353
5 sploh ne soglašam 219

Valid range from 1 to 5

G3E G3. O TEM, KAKŠNE SPREMEMBE SO NASTALE POD VPLIVOM USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA, SO MNENJA RAZLIČNA. POVEJTE, V KAKŠNI MERI VI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

e) mladina dobi več znanja, ki je potrebno za določen poklic

Value 223289 Frequency
1 zelo soglašam 225
2 delno soglašam 560
3 neopredeljen 445
4 delno ne soglašam 383
5 sploh ne soglašam 440

Valid range from 1 to 5

G3F G3. O TEM, KAKŠNE SPREMEMBE SO NASTALE POD VPLIVOM USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA, SO MNENJA RAZLIČNA. POVEJTE, V KAKŠNI MERI VI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

f) mladi se lažje odločajo za poklic

Value 224288 Frequency
1 zelo soglašam 243
2 delno soglašam 607
3 neopredeljen 546
4 delno ne soglašam 353
5 sploh ne soglašam 304

Valid range from 1 to 5

G3G G3. O TEM, KAKŠNE SPREMEMBE SO NASTALE POD VPLIVOM USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA, SO MNENJA RAZLIČNA. POVEJTE, V KAKŠNI MERI VI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

g) vsi otroci imajo sedaj enake možnosti šolanja

Value 225287 Frequency
1 zelo soglašam 290
2 delno soglašam 628
3 neopredeljen 420
4 delno ne soglašam 329
5 sploh ne soglašam 386

Valid range from 1 to 5

G3H G3. O TEM, KAKŠNE SPREMEMBE SO NASTALE POD VPLIVOM USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA, SO MNENJA RAZLIČNA. POVEJTE, V KAKŠNI MERI VI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

h) mladi dobijo več splošne izobrazbe

Value 226286 Frequency
1 zelo soglašam 312
2 delno soglašam 712
3 neopredeljen 487
4 delno ne soglašam 267
5 sploh ne soglašam 275

Valid range from 1 to 5

G3I G3. O TEM, KAKŠNE SPREMEMBE SO NASTALE POD VPLIVOM USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA, SO MNENJA RAZLIČNA. POVEJTE, V KAKŠNI MERI VI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

i) mladi so bolje pripravljeni za študij na univerzi 12,0

Value 227285 Frequency
1 zelo soglašam 247
2 delno soglašam 556
3 neopredeljen 714
4 delno ne soglašam 268
5 sploh ne soglašam 268

Valid range from 1 to 5

G4

G4. ALI SODITE, DA JE PRAV, ALI NI PRAV, DA SO UKINILI GIMNAZIJE?

Value 228284 Frequency
1 prav je 307
2 ni prav 921
3 ne vem, neodločen 825

Valid range from 1 to 2

G5

G5. ALI NAJ BI SE OTROCI V OSEMLETKI PO VAŠI OCENI UČILI LE EN ALI DVA TUJA JEZIKA?

Value 229283 Frequency
1 enega 1100
2 dva 795
3 ne ve, neodločen 127
4 v osemletki naj se ne bi učili tuje jezike 31

Valid range from 1 to 2

G6A G6. ALI POLEG MATERINŠČINE RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE ŠE KAK DRUG JEZIK?

a) slovensko

Value 230282 Frequency
1 razume 110
2 govori 38
3 piše 1880
0 ne razume 25

Valid range from 0 to 3

G6B G6. ALI POLEG MATERINŠČINE RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE ŠE KAK DRUG JEZIK?

b) makedonsko

Value 231281 Frequency
1 razume 336
2 govori 18
3 piše 29
0 ne razume 1670

Valid range from 0 to 3

G6C G6. ALI POLEG MATERINŠČINE RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE ŠE KAK DRUG JEZIK?

c) srbohrvaško

Value 232280 Frequency
1 razume 371
2 govori 305
3 piše 1154
0 ne razume 223

Valid range from 0 to 3

G6D G6. ALI POLEG MATERINŠČINE RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE ŠE KAK DRUG JEZIK?

d) albansko

Value 233279 Frequency
1 razume 10
2 govori 4
3 piše 11
0 ne razume 2028

Valid range from 0 to 3

G6E G6. ALI POLEG MATERINŠČINE RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE ŠE KAK DRUG JEZIK?

e) nemško

Value 234278 Frequency
1 razume 408
2 govori 188
3 piše 247
0 ne razume 1210

Valid range from 0 to 3

G6F G6. ALI POLEG MATERINŠČINE RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE ŠE KAK DRUG JEZIK?

f) angleško

Value 235277 Frequency
1 razume 239
2 govori 93
3 piše 247
0 ne razume 1474

Valid range from 0 to 3

G6G G6. ALI POLEG MATERINŠČINE RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE ŠE KAK DRUG JEZIK?

g) francosko

Value 236276 Frequency
1 razume 56
2 govori 22
3 piše 44
0 ne razume 1931

Valid range from 0 to 3

G6H G6. ALI POLEG MATERINŠČINE RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE ŠE KAK DRUG JEZIK?

h) italijansko

Value 237275 Frequency
1 razume 154
2 govori 59
3 piše 112
0 ne razume 1728

Valid range from 0 to 3

G6I G6. ALI POLEG MATERINŠČINE RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE ŠE KAK DRUG JEZIK?

i) madžarsko

Value 238274 Frequency
1 razume 27
2 govori 7
3 piše 22
0 ne razume 1997

Valid range from 0 to 3

G6J G6. ALI POLEG MATERINŠČINE RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE ŠE KAK DRUG JEZIK?

j) rusko

Value 239273 Frequency
1 razume 142
2 govori 15
3 piše 37
0 ne razume 1859

Valid range from 0 to 3

G6K G6. ALI POLEG MATERINŠČINE RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE ŠE KAK DRUG JEZIK?

k) drug jezik

Value 240272 Frequency
1 razume 16
2 govori 8
3 piše 15
0 ne razume 2014

Valid range from 0 to 3

H1

H. (NE)VERNOST H1. ALI BI NAM LAHKO ZAUPALI, ČE STE VERNI (RELIGIOZNI), ALI NE, IN ALI OBISKUJETE VERSKE OBREDE, ALI NE? (en odgovor)

Value 241271 Frequency
1 sem veren in redno, vsako nedeljo obiskujem verske obrede 237
2 sem veren in pogosto, vsaj enkrat mesečno obiskujem verske obrede 214
3 sem veren in le včasih, ob velikih praznikih in ob posebnih priložnostih obiskujem verske obrede 498
4 sem veren in ne obiskujem verskih obredov 124
5 ne morem reči ali sem veren ali ne, čeprav obiskujem verske obrede 91
6 ne morem reči ali sem veren ali ne in ne obiskujem verskih obredov 127
7 nisem veren, vendar obiskujem verske obrede 45
8 nisem veren, in ne obiskujem verskih obredov 654
9 ne morem odgovoriti 63

Valid range from 1 to 9

H2

H2. ALI VERUJETE, DVOMITE, ALI NE VERUJETE, DA JE BOG ALI NEKA VIŠJA SILA?

Value 242270 Frequency
1 verujem, da je Bog 545
2 dvomim, da je Bog, toda verujem, da je neka višja sila 480
3 ne verujem, da je Bog, vendar verujem, da je neka višja sila 254
4 ne verujem, da je Bog in ne verujem, da je neka višja sila 774

Valid range from 1 to 4

H3

H3. ALI VERUJETE V POSMRTNO ŽIVLJENJE?

Value 243269 Frequency
1 da, trdno sem prepričan v to 202
2 da, toda včasih tudi dvomim 149
3 ne morem reči, da verujem v posmrtno življenje, vendar nisem čisto prepričan, da je s smrtjo vsega konec 270
4 ne vem, kako bi odgovoril 240
5 ne verujem v posmrtno življenje 1192

Valid range from 1 to 5

H4

H4. ALI STE KRŠČENI IN STE (BOSTE, BI) DALl KRSTITl TUDI SVOJE OTROKE?

Value 244268 Frequency
1 sem krščen in sem (bom, bi) dal krstiti tudi otroke 1553
2 sem krščen in nisem (ne bom, ne bi) dal krstiti otrok 337
3 nisem krščen in sem (bom, bi) dal krstiti otrcke 16
4 nisem krščen in nisem (ne bom, ne bi) dal krstiti otrok 103
5 ne želim odgovoriti 44

Valid range from 1 to 5

H5

H5. ALI STE CERKVENO POROČENI?

Value 245267 Frequency
1 da, sem cerkveno poročen 1097
2 nisem cerkveno poročen 444
3 nisem poročen, a se bom (se bi) cerkveno poročil 239
4 nisem poročen, a se ne bom (se ne bi) cerkveno poročil 200
5 ne želim odgovoriti 73

Valid range from 1 to 5

H6

H6. ALI VI, VAŠA DRUŽINA PRAZNUJETE BOŽIČ?

Value 246266 Frequency
1 da, kot verski praznik 881
2 da, kot družinski tradicionalni praznik 740
3 ne praznujemo 395
4 ne želim odgovoriti 37

Valid range from 1 to 4

H7

H7. ALI BI BILO PRIMERNO, ALI NE, DA BI V SLOVENIJI PRAZNOVALI BOŽIČ KOT DELA PROST DAN?

Value 247265 Frequency
1 da 1206
2 ne 507
3 ne vem 340

Valid range from 1 to 2

H8

H8. ALI MENITE, DA SO VERUJOČI LJUDJE V NAŠI DRUŽBI NA KAKRŠENKOLI NAČIN ZAPOSTAVLJENI, V NEENAKOPRAVNEM POLOŽAJU, ALI NISO?

Value 248264 Frequency
1 ne, v nobenem pogledu niso zapostavljeni 85
2 načeloma in po ustavi ne, v praksi pa se to dogaja 471
3 da, na splošno so zapostavljeni 1266
4 ne vem, neodločen 231

Valid range from 1 to 3

I1A1 I. ZAVAROVANJE I1. V SLOVENIJI JE SISTEM ZAVAROVANJA PREMOŽENJA TER NEZGODNEGA ZAVAROVANJA UVELJAVLJEN ŽE DOLGA LETA. KAJ JE PO VAŠI SODBI GLAVNI RAZLOG, DA SE LJUDJE ZAVARUJEJO OZIROMA ZAVARUJEJO SVOJE PREMOŽENJE?

O3 - tradicija, ustaljena navada

Value 249263 Frequency
3 (izbere) 584
1 (ne izbere) 1136
9 ne vem, neodločen 333

Valid range from 1 to 3

I1A2 I. ZAVAROVANJE I1. V SLOVENIJI JE SISTEM ZAVAROVANJA PREMOŽENJA TER NEZGODNEGA ZAVAROVANJA UVELJAVLJEN ŽE DOLGA LETA. KAJ JE PO VAŠI SODBI GLAVNI RAZLOG, DA SE LJUDJE ZAVARUJEJO OZIROMA ZAVARUJEJO SVOJE PREMOŽENJE?

O3 - prenos rizika

Value 250262 Frequency
3 (izbere) 1099
1 (ne izbere) 631
9 ne vem, neodločen 323

Valid range from 1 to 3

I1A3 I. ZAVAROVANJE I1. V SLOVENIJI JE SISTEM ZAVAROVANJA PREMOŽENJA TER NEZGODNEGA ZAVAROVANJA UVELJAVLJEN ŽE DOLGA LETA. KAJ JE PO VAŠI SODBI GLAVNI RAZLOG, DA SE LJUDJE ZAVARUJEJO OZIROMA ZAVARUJEJO SVOJE PRE