Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM14
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM14_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Miheljak, Vlado
 • Bernik, Ivan
 • Broder, Živa
 • Doušak, May
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Zajšek, Špela
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

(1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje več kot 30 držav. Njen namen je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt deluje kot evropska raziskovalna infrastrukturna enota (ERIC), ki se pretežno financira z viri posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga anketa med posamezniki vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj, ki so posvečeni posameznim temam in izbrani na podlagi javnih razpisov za sodelovanje raziskovalnih skupin.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebnostne značilnosti, prepričanja in pričakovanja od demokracije, ocena demokracije v lastni državi, osebna blaginja, družbena blaginja, zdravje, imigracije

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
spremljanje množičnih medijev
družbeno zaupanje
politični interes in participacija
družbeno-politična usmeritev
upravljaje in učinkovitost državnih inštitucij
družbena izključenost
nacionalna, etnična in verska pripadnost
osebno in družbeno blagostanje
politične in družbene vrednote
demografija in družbenogospodarska struktura
zdravje in varnost
človeške in moralne vrednote
evalvacija in razumevanje demokracije
osebna in družbena blaginja
odnos do zdravja
odnos do priseljevanja


Povzetek:

Slovensko javno mnenje (SJM) 2014 je raziskava, ki je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2014 (ESS 7). ESS je akademsko vodena mednarodna anketa, ki je bila do sedaj izvedena že v več kot 30-ih državah. Cilji raziskovanja so spremljati in razlagati spreminjajoče se družbene vrednote in navade v Evropi ter raziskati, kako so povezane s spremembami v institucionalnem okolju širom Evrope. Slovensko javno mnenje 2014 je del sedmega kroga programa ESS, v katerem je bilo v raziskavo poleg Slovenije zajetih 22 držav, pretežno iz Evropske unije. V tem krogu sta poleg osnovnega vsebinskega modula vključena še dva dodatna rotirajoča vsebinska modula, in sicer: »odnos do priseljevanja« (delno vključen že v ESS krogu 1) in »odnos do zdravja«. Pri raziskovanju se uporablja visoko kakovostno anketno metodologijo – dosledno naključno vzorčenje, ciljno stopnjo sodelovanja vsaj 70 odstotkov in natančne protokole prevajanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 7. oktober 2014 - 1. februar 2015
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 433
 • število enot: 1224

Verzija: 31. marec 2017

Spremenljivke

A1 Prosim ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost 13 Frekvenca
0 sploh nič 48
1 manj kot 0,5 ure 117
2 od 0,5 ure, do 1 ure 260
3 več kot 1 uro, do 1,5 ure 170
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 223
5 več kot 2 uri, do 2,5 uri 137
6 več kot 2,5 uri, do 3 ure 137
7 več kot 3 ure 131
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1223 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ... Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju A1 odgovorili z enim od odgovorov od 1 do 8.

Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 22 Frekvenca
0 sploh nič 179
1 manj kot 0,5 ure 376
2 od 0,5 ure, do 1 ure 415
3 več kot 1 uro, do 1,5 ure 125
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 46
5 več kot 2 uri, do 2,5 uri 21
6 več kot 2,5 uri, do 3 ure 9
7 več kot 3 ure 3
66 48
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 50

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 31 Frekvenca
0 treba je biti zelo previden 123
1 . 83
2 . 126
3 . 160
4 . 122
5 . 303
6 . 97
7 . 112
8 . 73
9 . 14
10 večini ljudi lahko zaupamo 7
88 (ne vem) 3
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

A1 Prosim ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost 1433 Frekvenca
0 sploh nič 48
1 manj kot 0,5 ure 117
2 od 0,5 ure, do 1 ure 260
3 več kot 1 uro, do 1,5 ure 170
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 223
5 več kot 2 uri, do 2,5 uri 137
6 več kot 2,5 uri, do 3 ure 137
7 več kot 3 ure 131
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1223 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ... Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju A1 odgovorili z enim od odgovorov od 1 do 8.

Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 2432 Frekvenca
0 sploh nič 179
1 manj kot 0,5 ure 376
2 od 0,5 ure, do 1 ure 415
3 več kot 1 uro, do 1,5 ure 125
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 46
5 več kot 2 uri, do 2,5 uri 21
6 več kot 2,5 uri, do 3 ure 9
7 več kot 3 ure 3
66 48
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 50

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 3431 Frekvenca
0 treba je biti zelo previden 123
1 . 83
2 . 126
3 . 160
4 . 122
5 . 303
6 . 97
7 . 112
8 . 73
9 . 14
10 večini ljudi lahko zaupamo 7
88 (ne vem) 3
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

A4 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Vrednost 4430 Frekvenca
0 večina bi me skušala izkoristiti 55
1 . 37
2 . 95
3 . 166
4 . 119
5 . 336
6 . 100
7 . 150
8 . 118
9 . 19
10 večina bi skušala ravnati pošteno 20
88 (ne vem) 8
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1215 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

A5 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Vrednost 5429 Frekvenca
0 večinoma gledajo predvsem nase 48
1 . 46
2 . 108
3 . 138
4 . 140
5 . 263
6 . 117
7 . 169
8 . 132
9 . 28
10 večinoma so pripravljeni pomagati drugim 24
88 (ne vem) 7
99 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL1 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

Vrednost 6428 Frekvenca
0 doma in v službi nimam dostopa 83
1 nikoli 284
2 manj kot enkrat mesečno 15
3 enkrat mesečno 20
4 nekajkrat mesečno 31
5 enkrat tedensko 46
6 večkrat tedensko 125
7 vsak dan 619
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1223 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

B1 Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh.Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko? Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh.

Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Vrednost 7427 Frekvenca
1 zelo se zanimam 114
2 še kar se zanimam 429
3 komaj kaj se zanimam 408
4 sploh se ne zanimam 272
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1223 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B1a V kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem, kot ste vi, da imajo besedo pri tem, kar počne vlada?

V kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem, kot ste vi, da imajo besedo pri tem, kar počne vlada?

Vrednost 8426 Frekvenca
0 sploh nič 480
1 . 138
2 . 191
3 . 163
4 . 87
5 . 76
6 . 17
7 . 17
8 . 12
9 . 1
10 v celoti 4
88 (ne vem) 33
99 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1186 38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B1b V kolikšni meri mislite, da bi bili zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini ljudi, ki se ukvarja s političnimi vprašanji?

V kolikšni meri mislite, da bi bili zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini ljudi, ki se ukvarja s političnimi vprašanji?

Vrednost 9425 Frekvenca
0 sploh ne bi bili zmožni 479
1 . 99
2 . 127
3 . 111
4 . 82
5 . 92
6 . 62
7 . 48
8 . 46
9 . 16
10 v celoti bi bili zmožni 24
88 (ne vem) 30
99 (b.o.) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1186 38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B1c In v kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem, kot ste vi, da vplivajo na politiko?

In v kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem, kot ste vi, da vplivajo na politiko?

Vrednost 10424 Frekvenca
0 sploh nič 460
1 . 142
2 . 193
3 . 156
4 . 76
5 . 93
6 . 22
7 . 25
8 . 10
9 . 1
10 v celoti 6
88 (ne vem) 34
99 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 40

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B1d Povejte, koliko se čutite sposobni za sodelovanje v politiki?

Povejte, koliko se čutite sposobni za sodelovanje v politiki?

Vrednost 11423 Frekvenca
0 sploh se ne čutim sposobnega/sposobno 457
1 . 100
2 . 122
3 . 127
4 . 79
5 . 100
6 . 55
7 . 59
8 . 48
9 . 24
10 čutim se povsem sposobnega/sposobno 23
88 (ne vem) 19
99 (b.o.) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1194 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B1e Kaj menite, v kolikšni meri politike zanima, kaj mislijo ljudje, kot ste vi?

Kaj menite, v kolikšni meri politike zanima, kaj mislijo ljudje, kot ste vi?

Vrednost 12422 Frekvenca
0 sploh nič 434
1 . 131
2 . 183
3 . 155
4 . 81
5 . 113
6 . 50
7 . 21
8 . 18
9 . 2
10 v celoti 4
88 (ne vem) 25
99 (b.o.) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1192 32

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B1f Ocenite, kako enostavo se vam zdi osebno sodelovati v politiki?

Ocenite, kako enostavo se vam zdi osebno sodelovati v politiki?

Vrednost 13421 Frekvenca
0 sploh ne enostavno 338
1 . 132
2 . 163
3 . 172
4 . 96
5 . 120
6 . 53
7 . 29
8 . 35
9 . 12
10 izredno enostavno 15
88 (ne vem) 47
99 (b.o.) 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1165 59

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B2 zaupanje - Državnemu zboru Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

Državnemu zboru

Vrednost 14420 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 299
1 . 113
2 . 190
3 . 176
4 . 99
5 . 145
6 . 66
7 . 48
8 . 31
9 . 6
10 povsem zaupam 9
88 (ne vem) 36
99 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1182 42

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B3 zaupanje -pravnemu sistemu Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

pravnemu sistemu

Vrednost 15419 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 255
1 . 104
2 . 168
3 . 169
4 . 124
5 . 134
6 . 59
7 . 82
8 . 52
9 . 10
10 povsem zaupam 11
88 (ne vem) 50
99 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1168 56

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B4 zaupanje -policiji Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

policiji

Vrednost 16418 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 72
1 . 31
2 . 62
3 . 98
4 . 103
5 . 225
6 . 151
7 . 184
8 . 163
9 . 65
10 povsem zaupam 55
88 (ne vem) 12
99 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1209 15

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B5 zaupanje -politikom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

politikom

Vrednost 17417 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 415
1 . 166
2 . 214
3 . 165
4 . 93
5 . 94
6 . 28
7 . 13
8 . 5
9 . 3
10 povsem zaupam 2
88 (ne vem) 21
99 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1198 26

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B6 zaupanje -političnim strankam Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

političnim strankam

Vrednost 18416 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 380
1 . 159
2 . 223
3 . 177
4 . 111
5 . 86
6 . 25
7 . 11
8 . 9
9 . 4
10 povsem zaupam 3
88 (ne vem) 26
99 (b.o.) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1188 36

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B7 zaupanje -Evropskemu parlamentu Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Evropskemu parlamentu

Vrednost 19415 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 203
1 . 92
2 . 154
3 . 156
4 . 126
5 . 167
6 . 96
7 . 68
8 . 39
9 . 17
10 povsem zaupam 13
88 (ne vem) 86
99 (b.o.) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1131 93

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B8 zaupanje -Organizaciji združenih narodov OZN Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Organizaciji združenih narodov OZN

Vrednost 20414 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 110
1 . 65
2 . 115
3 . 140
4 . 128
5 . 213
6 . 95
7 . 84
8 . 83
9 . 20
10 povsem zaupam 16
88 (ne vem) 141
99 (b.o.) 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1069 155

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL2 zaupanje -vladi Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

vladi

Vrednost 21413 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 292
1 . 140
2 . 173
3 . 174
4 . 116
5 . 152
6 . 44
7 . 36
8 . 28
9 . 13
10 povsem zaupam 7
88 (ne vem) 41
99 (b.o.) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1175 49

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL3 zaupanje -predsedniku vlade Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

predsedniku vlade

Vrednost 22412 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 228
1 . 115
2 . 140
3 . 130
4 . 138
5 . 160
6 . 63
7 . 66
8 . 58
9 . 29
10 povsem zaupam 30
88 (ne vem) 61
99 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1157 67

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL4 zaupanje -predsedniku republike Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

predsedniku republike

Vrednost 23411 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 163
1 . 71
2 . 118
3 . 126
4 . 126
5 . 182
6 . 92
7 . 119
8 . 101
9 . 47
10 povsem zaupam 49
88 (ne vem) 23
99 (b.o.) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1194 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL5 zaupanje -sodiščem Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

sodiščem

Vrednost 24410 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 209
1 . 69
2 . 124
3 . 162
4 . 120
5 . 168
6 . 91
7 . 105
8 . 84
9 . 36
10 povsem zaupam 21
88 (ne vem) 30
99 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1189 35

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL7 zaupanje -sindikatom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

sindikatom

Vrednost 25409 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 224
1 . 70
2 . 136
3 . 152
4 . 124
5 . 194
6 . 92
7 . 79
8 . 56
9 . 7
10 povsem zaupam 22
88 (ne vem) 57
99 (b.o.) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1156 68

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL8 zaupanje -cerkvi in duhovnikom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

cerkvi in duhovnikom

Vrednost 26408 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 340
1 . 107
2 . 136
3 . 132
4 . 89
5 . 172
6 . 50
7 . 49
8 . 54
9 . 16
10 povsem zaupam 39
88 (ne vem) 29
99 (b.o.) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 40

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL9 zaupanje -bankam Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

bankam

Vrednost 27407 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 177
1 . 67
2 . 130
3 . 168
4 . 120
5 . 216
6 . 111
7 . 96
8 . 57
9 . 23
10 povsem zaupam 27
88 (ne vem) 23
99 (b.o.) 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1192 32

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL10 zaupanje -Evru Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Evru

Vrednost 28406 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 71
1 . 47
2 . 79
3 . 88
4 . 116
5 . 270
6 . 118
7 . 137
8 . 136
9 . 58
10 povsem zaupam 59
88 (ne vem) 35
99 (b.o.) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1179 45

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL11 zaupanje -NATO-u Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

NATO-u

Vrednost 29405 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 164
1 . 73
2 . 86
3 . 117
4 . 115
5 . 216
6 . 88
7 . 84
8 . 75
9 . 27
10 povsem zaupam 28
88 (ne vem) 138
99 (b.o.) 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1073 151

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B9 Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor junija letos - 2014? Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev.

Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor junija 2014?

Vrednost 30404 Frekvenca
1 da 796
2 ne 380
3 nisem imel/-a volilne pravice 38
8 (ne vem) 8
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1214 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B10 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor junija letos? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri B9 odgovorili z 1 ('da').

Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor junija letos?

Vrednost 31403 Frekvenca
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 58
2 DL - državljanska lista 1
3 NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati 34
4 PS - Pozitivna Slovenija 13
5 SD - Socialni demokrati 61
6 SDS - Slovenska demokratska stranka 90
7 SLS - Slovenska ljudska stranka 30
8 SMC - Stranka Mira Cerarja 218
9 VERJAMEM - Stranka Igorja Šoltesa 2
10 ZAAB - Zavezništvo Alenke Bratušek 19
11 ZL - Združena levica (DSD, IDS in Stranka TRS) 33
12 druga stranka 16
66 (nisem volil/-a) 5
77 (ne želim odgovoriti) 128
88 (ne vem) 76
99 (b.o.) 12
666 428
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
575 649

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

SL12 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor decembra 2011? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri B9 odgovorili z 1 ('da').

Sedaj nam pa prosim povejte še, za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor decembra 2011?

Vrednost 32402 Frekvenca
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 48
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 8
3 NSI - Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka 21
4 SDS - Slovenska demokratska stranka 104
5 SLS - Slovenska ljudska stranka 32
6 SD - Socialni demokrati 118
7 PS - Pozitivna Slovenija 68
8 DLGV - državljanska lista Gregorja Viranta 26
9 ZARES - Socialno liberalni 6
10 SNS - Slovenska nacionalna stranka 11
11 TRS - Trajnostni razvoj Slovenije 4
12 druga stranka 6
66 (nisem volil/-a) 365
77 (ne želim odgovoriti) 104
88 (ne vem) 283
99 (b.o.) 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
452 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

SL13 In katero stranko oz. kandidata katere stranke ste podprli na evropskih volitvah maja letos? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri B9 odgovorili z 1 ('da').

In katero stranko oz. kandidata katere stranke ste podprli na evropskih volitvah maja letos?

Vrednost 33401 Frekvenca
1 Kacin - Konkretno 8
2 DL - državljanksk lista 1
3 Zdruna levica 10
4 SNS - Slovenska nacionalna stranka 2
5 Verjamem! - Lista Igorja Šoltesa 29
6 Nsi in SLS (Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka) 43
7 SD - Socialni demokrati in Stranka Evropskih socialistov 54
8 SDS - Slovenska demokratska Stranka 62
9 Slovenski narod 0
10 Piratska stranka Slovenije 6
11 Solidarnost 4
12 Zeleni Slovenije 3
13 DeSUS 24
14 Sanjska služba 1
15 PS - Pozitivna Slovenija 15
16 ZARES 2
17 druga stranka 11
66 (nisem volil/-a) 658
77 (ne želim odgovoriti) 99
88 (ne vem) 175
99 (b.o.) 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
275 949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

B11 Ali ste... stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

Ali ste stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti?

Vrednost 34400 Frekvenca
1 da 177
2 ne 1043
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B12 Ali ste... delovali v politični stranki ali skupini aktivistov Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

Ali ste delovali v politični stranki ali skupini aktivistov?

Vrednost 35399 Frekvenca
1 da 47
2 ne 1168
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1215 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B13 Ali ste... delovali v kaki drugi politični organizaciji ali zvezi Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

Ali ste delovali v kakšni drugi politični organizaciji ali zvezi?

Vrednost 36398 Frekvenca
1 da 25
2 ne 1194
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1219 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B14 Ali ste... nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

Ali ste nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji?

Vrednost 37397 Frekvenca
1 da 23
2 ne 1196
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1219 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B15 Ali ste... podpisali peticijo Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

Ali ste podpisali peticijo?

Vrednost 38396 Frekvenca
1 da 141
2 ne 1076
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1217 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B16 Ali ste... se udeležili zakonitih demonstracij Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

Ali ste se udeležili zakonitih demonstracij?

Vrednost 39395 Frekvenca
1 da 47
2 ne 1174
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1221 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B17 Ali ste... bojkotirali določene izdelke Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega?

Ali ste bojkotirali določene izdelke?

Vrednost 40394 Frekvenca
1 da 83
2 ne 1131
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1214 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B18a Ali je kaka politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Vrednost 41393 Frekvenca
1 da 434
2 ne 756
8 (ne vem) 24
9 (b.o.) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1190 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B18b Katera stranka je to? Na to vprašanje so odgovorili tisti, ki so pri B18a odgovorili z 1 ('da').

Katera stranka je to?

Vrednost 42392 Frekvenca
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 38
2 DL - državljanska lista 0
3 NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati 28
4 PS - Pozitivna Slovenija 9
5 SD - Socialni demokrati 71
6 SDS - Slovenska demokratska stranka 75
7 SLS - Slovenska ljudska stranka 25
8 SMC - Stranka Mira Cerarja 79
9 VERJAMEM - Stranka Igorja Šoltesa 0
10 ZAAB - Zaveznivo Alenke Bratušek 2
11 ZL - Združena levica (DSD, IDS in Stranka TRS) 49
12 druga stranka 11
66 790
77 (ne želi odgovoriti) 33
88 (ne vem) 5
99 (b.o.) 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
387 837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

B18c Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite... Na to vprašanje so odgovorili tisti, ki so pri B18a odgovorili z 1 ('da').

Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite ...

Vrednost 43391 Frekvenca
1 zelo blizu 32
2 blizu 231
3 ne preveč blizu 105
4 sploh ne blizu 10
6 837
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
378 846

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B19 Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

Vrednost 44390 Frekvenca
0 levo 82
1 . 44
2 . 72
3 . 96
4 . 70
5 . 404
6 . 31
7 . 39
8 . 47
9 . 15
10 desno 40
88 (ne vem) 179
99 (b.o.) 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 284

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B20 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

Vrednost 45389 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 31
1 . 17
2 . 31
3 . 52
4 . 61
5 . 209
6 . 104
7 . 213
8 . 257
9 . 122
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 122
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1219 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B21 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Vrednost 46388 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 268
1 . 127
2 . 229
3 . 240
4 . 132
5 . 109
6 . 51
7 . 25
8 . 11
9 . 5
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 4
88 (ne vem) 17
99 (b.o.) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1201 23

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B22 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

Vrednost 47387 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 237
1 . 146
2 . 187
3 . 172
4 . 105
5 . 155
6 . 46
7 . 32
8 . 20
9 . 8
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 3
88 (ne vem) 104
99 (b.o.) 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1111 113

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B23 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Vrednost 48386 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen/nezadovoljna 208
1 . 136
2 . 187
3 . 214
4 . 120
5 . 147
6 . 62
7 . 41
8 . 24
9 . 4
10 izredno zadovoljen/zadovoljna 8
88 (ne vem) 66
99 (b.o.) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1151 73

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B24 Kako je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Vrednost 49385 Frekvenca
0 izredno slabo 48
1 . 36
2 . 76
3 . 136
4 . 137
5 . 244
6 . 152
7 . 166
8 . 101
9 . 20
10 izredno dobro 22
88 (ne vem) 83
99 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1138 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B25 In kako je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Vrednost 50384 Frekvenca
0 izredno slabo 70
1 . 57
2 . 108
3 . 162
4 . 165
5 . 253
6 . 127
7 . 136
8 . 88
9 . 20
10 izredno dobro 30
88 (ne vem) 8
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1216 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B26 Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.

Vrednost 51383 Frekvenca
1 močno soglašam 515
2 soglašam 485
3 niti - niti 99
4 ne soglašam 78
5 sploh ne soglašam 14
8 (ne vem) 28
9 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1191 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B27 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah.

Vrednost 52382 Frekvenca
1 močno soglašam 206
2 soglašam 523
3 niti - niti 191
4 ne soglašam 145
5 sploh ne soglašam 86
8 (ne vem) 66
9 (b.o.) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1151 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B28 Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je tako preveč poenotena. Kaj menite vi?

Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je tako preveč poenotena. Kaj menite vi?

Vrednost 53381 Frekvenca
0 poenotenje je šlo že predaleč 43
1 . 24
2 . 67
3 . 102
4 . 93
5 . 310
6 . 72
7 . 106
8 . 118
9 . 34
10 poenotenja je še premalo 86
88 (ne vem) 161
99 (b.o.) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1055 169

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B29 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? Sedaj pa sledi nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živet v Slovenijo...

Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Vrednost 54380 Frekvenca
1 mnogim naj dovoli priselitev 236
2 nekaterim naj dovoli 645
3 zelo redkim naj dovoli 216
4 nikomur naj ne dovoli 76
8 (ne vem) 47
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1173 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B30 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Vrednost 55379 Frekvenca
1 mnogim naj dovoli priselitev 165
2 nekaterim naj dovoli 586
3 zelo redkim naj dovoli 292
4 nikomur naj ne dovoli 128
8 (ne vem) 48
9 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1171 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B30a V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših evropskih držav?

V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših evropskih držav?

Vrednost 56378 Frekvenca
1 mnogim naj dovoli priselitev 160
2 nekaterim naj dovoli 559
3 zelo redkim naj dovoli 280
4 nikomur naj ne dovoli 167
8 (ne vem) 51
9 (b.o.) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1166 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B31 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Vrednost 57377 Frekvenca
1 mnogim naj dovoli priselitev 124
2 nekaterim naj dovoli 480
3 zelo redkim naj dovoli 335
4 nikomur naj ne dovoli 217
8 (ne vem) 63
9 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1156 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B32 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Vrednost 58376 Frekvenca
0 slabo za gospodarstvo 137
1 . 73
2 . 128
3 . 144
4 . 103
5 . 295
6 . 87
7 . 91
8 . 71
9 . 15
10 dobro za gospodarstvo 18
88 (ne vem) 55
99 (b.o.) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 62

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B33 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Vrednost 59375 Frekvenca
0 kulturno življenje je ogroženo 71
1 . 33
2 . 64
3 . 113
4 . 85
5 . 311
6 . 115
7 . 131
8 . 127
9 . 44
10 kulturno življenje je obogateno 64
88 (ne vem) 61
99 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1158 66

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B34 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Vrednost 60374 Frekvenca
0 slabša dežela za bivanje 74
1 . 49
2 . 72
3 . 140
4 . 103
5 . 430
6 . 108
7 . 84
8 . 53
9 . 18
10 boljša dežela za bivanje 26
88 (ne vem) 62
99 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1157 67

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C1 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Zdaj pa vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem življenju.

V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste?

Vrednost 61373 Frekvenca
0 zelo nesrečen/-na 8
1 . 8
2 . 18
3 . 34
4 . 51
5 . 196
6 . 96
7 . 198
8 . 307
9 . 165
10 zelo srečen/-na 139
88 (ne vem) 3
99 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C2 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki, ali kolegi z dela?

Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki, ali kolegi z dela?

Vrednost 62372 Frekvenca
1 nikoli 29
2 manj kot 1x na mesec 128
3 1x na mesec 162
4 nekajkrat na mesec 251
5 1x na teden 243
6 večkrat na teden 278
7 vsak dan 132
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1223 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C3 S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

Vrednost 63371 Frekvenca
0 nič 56
1 1 244
2 2 270
3 3 306
4 4-6 267
5 7-9 33
6 10 in več 35
8 (ne vem) 11
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1211 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Vrednost 64370 Frekvenca
1 precej manj kot večina drugih 168
2 manj kot večina drugih 346
3 približno enako 514
4 več kot večina drugih 149
5 precej več kot večina drugih 24
8 (ne vem) 20
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1201 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Vrednost 65369 Frekvenca
1 da 129
2 ne 1095
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1224 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), karad zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Kako varno se počutite (bi se počutili), karad zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Vrednost 66368 Frekvenca
1 zelo varno 416
2 varno 721
3 ogroženo 70
4 zelo ogroženo 6
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1213 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C7 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je Naslednjih nekaj vprašanj se nanaša na vas ...

Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je ...

Vrednost 67367 Frekvenca
1 zelo dobro 201
2 dobro 494
3 zadovoljivo 406
4 slabo 99
5 zelo slabo 23
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1223 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C8 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kaka kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kaka kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Vrednost 68366 Frekvenca
1 da, precej 144
2 da, do neke mere 286
3 ne 791
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1221 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C9 Ste pripadnik kake religije ali veroizpovedi?

Ste pripadnik kake religije ali veroizpovedi?

Vrednost 69365 Frekvenca
1 da 699
2 ne 516
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1215 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C10 Katere? Na to vprašanje so odgovarjali samo tisti, ki so pri C9 odgovorili z 1 ('da').

Katere?

Vrednost 70364 Frekvenca
1 rimokatoliške 643
2 protestantske 14
3 pravoslavne 13
4 druge krščanske 2
5 judovske 1
6 muslimanske 21
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 1
8 druge nekrščanske 3
9 1
66 525
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C11 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kake religije ali verske skupnosti?

Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kake religije ali verske skupnosti?

Vrednost 71363 Frekvenca
1 da 76
2 ne 439
6 706
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
515 709

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C12 Katere? Na to vprašanje so odgovarjali samo tisti, ki so pri C11 odgovorili z 1 ('da').

Katere?

Vrednost 72362 Frekvenca
1 rimokatoliške 73
2 protestantske 0
3 pravoslavne 1
4 druge krščanske 0
5 judovske 0
6 muslimanske 2
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 0
66 1148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
76 1148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C13 Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosim ocenite, koliko ste verni?

Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosim ocenite, koliko ste verni?

Vrednost 73361 Frekvenca
0 sploh nisem veren/-na 209
1 . 56
2 . 86
3 . 108
4 . 75
5 . 259
6 . 91
7 . 107
8 . 108
9 . 41
10 zelo sem veren/-na 74
88 (ne vem) 5
99 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1214 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C14 Če odštejete posebne priloosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Če odštejete posebne priloosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Vrednost 74360 Frekvenca
1 vsak dan 6
2 več kot 1x na teden 22
3 1x na teden 135
4 vsaj 1x na mesec 117
5 le ob posebnih verskih praznikih 419
6 še redkeje 144
7 nikoli 377
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C15 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Vrednost 75359 Frekvenca
1 vsak dan 162
2 več kot 1x na teden 80
3 1x na teden 76
4 vsaj 1x na mesec 74
5 le ob posebnih verskih praznikih 122
6 še redkeje 146
7 nikoli 551
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1211 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C16 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v na državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v na državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Vrednost 76358 Frekvenca
1 da 41
2 ne 1171
8 (ne vem) 10
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1212 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C171 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri C16 odgovorili z 1 ('da').

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 77357 Frekvenca
1 barve kože ali rase 1
2 tujega državljanstva 0
3 vere 2
4 jezika 3
5 narodnostne pripadnosti 3
6 starosti 4
7 spola 3
8 spolne usmerjenosti 3
9 invalidnosti 4
10 drugo (Ctrl+M) 14
66 1183
88 (ne vem) 2
99 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 1187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C172 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 78356 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 4
6 starosti 0
7 spola 1
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 1
10 drugo (Ctrl+M) 2
66 1183
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 1215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C173 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 79355 Frekvenca
1 barve kože ali rase 1
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Sysmiss 1223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C174 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 80354 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Sysmiss 1224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C175 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 81353 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Sysmiss 1224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C176 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 82352 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Sysmiss 1224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C177 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 83351 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Sysmiss 1224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C178 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 84350 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Sysmiss 1224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C179 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 85349 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
Sysmiss 1224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

C18 Ali ste državljan/-ka Slovenije?

Ali ste državljan/-ka Slovenije?

Vrednost 86348 Frekvenca
1 da 1209
2 ne 13
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1222 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C19 Katero državljanstvo imate? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri C18 odgovorili z 2 ('ne').

Katero državljanstvo imate?

Vrednost 87347 Frekvenca
1 hrvaško 2
2 bosansko (BiH) 8
3 srbsko 1
4 črnogorsko 0
5 makedonsko 2
6 albansko 0
7 drugo 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 0
66 1211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 1211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C20 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Vrednost 88346 Frekvenca
1 da 1124
2 ne 98
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1222 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C21 V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri C20 odgovorili z 2 ('ne').

V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni?

Vrednost 89345 Frekvenca
1 Hrvaška 21
2 Bosna in Hercegovina 46
3 Srbija 10
4 Črna Gora 1
5 Makedonija 4
6 Kosovo 2
7 Jugoslavija 1
8 Albanija 0
9 Avstrija 3
10 Italija 3
11 Nemčija 5
12 drugo 2
99 (b.o.) 0
66 1126
88 (ne vem) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 1126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

C22 Katerega leta ste prvič pršlii živet v Slovenijo? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri C20 odgovorili z 2 ('ne').

Katerega leta ste prvič pršlii živet v Slovenijo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 1127 1943 2008 1975.66 15.231

Vrednosti spremenljivk od 1943 do 2008

C231 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Vrednost 91343 Frekvenca
1 slovensko 1182
2 bosansko 17
3 srbsko 8
4 hrvaško 1
5 makedonsko 1
6 albansko 3
7 italijansko 2
8 madžarsko 5
9 nemško 0
10 angleško 0
11 romunsko 3
12 rusko 2
13 drugo 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1224 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

C232 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

Vrednost 92342 Frekvenca
1 slovensko 15
2 bosansko 11
3 srbsko 13
4 hrvaško 14
5 makedonsko 0
6 albansko 0
7 italijansko 6
8 madžarsko 1
9 nemško 1
10 angleško 9
11 romunsko 0
12 rusko 0
13 drugo 3
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 1151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 1151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

C24 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Vrednost 93341 Frekvenca
1 da 30
2 ne 1188
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1218 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C25 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Vrednost 94340 Frekvenca
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1054
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije 133
3 ne 32
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1219 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C26 V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bil rojen vaš oče? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri C25 odgovorili z 2 ('ne').

V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bil rojen vaš oče?

Vrednost 95339 Frekvenca
1 Hrvaška 44
2 Bosna in Hercegovina 67
3 Srbija 15
4 Črna Gora 4
5 Makedonija 4
6 Kosovo 3
7 Jugoslavija 6
8 Albanija 0
9 Avstrija 5
10 Italija 5
11 Nemčija 1
12 drugo 9
66 1059
88 (ne vem) 2
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 1061

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

C27 Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Vrednost 96338 Frekvenca
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1063
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije 130
3 ne 26
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1219 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C28 V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bila rojena vaša mati? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri C27 odgovorili z 2 ('ne').

V kateri državi oz. republiki (ali pokrajni) je bila rojena vaša mati?

Vrednost 97337 Frekvenca
1 Hrvaška 54
2 Bosna in Hercegovina 61
3 Srbija 12
4 Črna Gora 1
5 Makedonija 4
6 Kosovo 4
7 Jugoslavija 3
8 Albanija 1
9 Avstrija 3
10 Italija 3
11 Nemčija 3
12 drugo 7
66 1068
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
156 1068

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

D1 Kako pomembno bi moralo biti za preselitev v Slovenijo... da ima dobro izobrazbo Ljudje iz drugih držav prihajajo živet v Slovenijo iz različnih razlogov. Nekateri imajo tu svoje prednike. Drugi prihajajo sem zaradi dela ali zato, da se pridružijo svojim družinam. Tretji pridejo, ker jim tam, kjer so doma, grozi nevarnost. Postavili vam bomo nekaj vprašanj v zvezi s tem. Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Najprej, kako pomembno je…

da ima dobro izobrazbo

Vrednost 98336 Frekvenca
0 sploh ni pomembno 127
1 . 19
2 . 41
3 . 70
4 . 72
5 . 233
6 . 114
7 . 166
8 . 176
9 . 54
10 izredno pomembno 115
88 (ne vem) 34
99 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1187 37

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D2 Kako pomembno bi moralo biti za preselitev v Slovenijo... da zna slovensko Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Kako pomembno je…

da zna slovensko

Vrednost 99335 Frekvenca
0 sploh ni pomembno 39
1 . 15
2 . 31
3 . 41
4 . 30
5 . 129
6 . 89
7 . 137
8 . 202
9 . 154
10 izredno pomembno 336
88 (ne vem) 16
99 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1203 21

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D3 Kako pomembno bi moralo biti za preselitev v Slovenijo... da prihaja iz krščanskega okolja Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Kako pomembno je…

da prihaja iz krščanskega okolja

Vrednost 100334 Frekvenca
0 sploh ni pomembno 506
1 . 78
2 . 86
3 . 75
4 . 68
5 . 146
6 . 43
7 . 56
8 . 53
9 . 18
10 izredno pomembno 57
88 (ne vem) 34
99 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1186 38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D4 Kako pomembno bi moralo biti za preselitev v Slovenijo... da je belec Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Kako pomembno je…

da je belec

Vrednost 101333 Frekvenca
0 sploh ni pomembno 655
1 . 105
2 . 71
3 . 55
4 . 26
5 . 116
6 . 29
7 . 36
8 . 42
9 . 11
10 izredno pomembno 48
88 (ne vem) 26
99 (b.o.) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1194 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D5 Kako pomembno bi moralo biti za preselitev v Slovenijo... da je usposobljen za take delovne veščine, ki jih Slovenija potrebuje Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Kako pomembno je…

da je usposobljen za take delovne veščine, ki jih Slovenija potrebuje

Vrednost 102332 Frekvenca
0 sploh ni pomembno 65
1 . 20
2 . 21
3 . 35
4 . 35
5 . 132
6 . 106
7 . 163
8 . 238
9 . 107
10 izredno pomembno 277
88 (ne vem) 20
99 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1199 25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D6 Kako pomembno bi moralo biti za preselitev v Slovenijo... da sprejme slovenski način življenja Povejte prosim, kako pomembna bi morala biti vsaka od naslednjih stvari pri odločanju o tem, ali se lahko nekdo, ki je bil rojen in je odraščal drugje, priseli v Slovenijo. Kako pomembno je…

da sprejme slovenski način življenja

Vrednost 103331 Frekvenca
0 sploh ni pomembno 31
1 . 9
2 . 18
3 . 25
4 . 26
5 . 129
6 . 77
7 . 136
8 . 222
9 . 149
10 izredno pomembno 377
88 (ne vem) 20
99 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1199 25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D7 Kaj menite, ali priseljenci v splošnem predvsem odvzemajo delovna mesta delavcem v Sloveniji, ali predvsem pomagajo ustvarjati nova delovna mesta?

Kaj menite, ali priseljenci v splošnem predvsem odvzemajo delovna mesta delavcem v Sloveniji, ali predvsem pomagajo ustvarjati nova delovna mesta?

Vrednost 104330 Frekvenca
0 odvzemajo delovna mesta 100
1 . 51
2 . 94
3 . 125
4 . 107
5 . 420
6 . 80
7 . 67
8 . 59
9 . 11
10 ustvarjajo nova delovna mesta 27
88 (ne vem) 78
99 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1141 83

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D8 Večina priseljencev je zaposlena in plačuje davke, obenem pa so delei zdravstvečinega in socialnega varstva....

Večina priseljencev je zaposlena in plačuje davke, obenem pa so deležni zdravstvenega in socialnega varstva. Če upoštevate oboje, ali menite, da priseljenci dobijo več kot dajejo, ali dajejo več kot dobijo?

Vrednost 105329 Frekvenca
0 v celoti gledano več dobijo 48
1 . 42
2 . 49
3 . 92
4 . 68
5 . 455
6 . 82
7 . 79
8 . 59
9 . 10
10 v celoti gledano več dajejo 30
88 (ne vem) 203
99 (b.o.) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 210

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D9 Ali menite, da so v Sloveniji problemi s kriminalom zaradi priseljencev postali večji ali manjši?

Ali menite, da so v Sloveniji problemi s kriminalom zaradi priseljencev postali večji ali manjši?

Vrednost 106328 Frekvenca
0 problemi s kriminalom so večji 90
1 . 30
2 . 132
3 . 173
4 . 141
5 . 394
6 . 58
7 . 42
8 . 38
9 . 14
10 problemi s kriminalom so manjši 15
88 (ne vem) 87
99 (b.o.) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1127 97

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D10 Priseljenec drugačnega narodnostnega izvora... postal vaš šef Pomislite na priseljence iz drugih držav, ki so drugačnega narodnostnega izvora kot večina prebivalcev Slovenije. Koliko bi ali ne bi imeli proti, če bi nekdo izmed njih…

postal vaš šef

Vrednost 107327 Frekvenca
0 sploh ne bi imel/-a nič proti 539
1 . 82
2 . 107
3 . 81
4 . 54
5 . 150
6 . 30
7 . 36
8 . 27
9 . 19
10 imel/-a bi zelo veliko proti 42
88 (ne vem) 52
99 (b.o.) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1167 57

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D11 Priseljenec drugačnega narodnostnega izvora... se poročil z nekom iz vašega bližnjega sorodstva Pomislite na priseljence iz drugih držav, ki so drugačnega narodnostnega izvora kot večina prebivalcev Slovenije. Koliko bi ali ne bi imeli proti, če bi nekdo izmed njih…

se poročil z nekom iz vašega bližnjega sorodstva

Vrednost 108326 Frekvenca
0 sploh ne bi imel/-a nič proti 599
1 . 99
2 . 77
3 . 74
4 . 46
5 . 137
6 . 30
7 . 26
8 . 30
9 . 20
10 imel/-a bi zelo veliko proti 43
88 (ne vem) 35
99 (b.o.) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1181 43

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D12 Povejte, kako bi opisali območje, sosesko, v kateri živite sedaj?

Z uporabo kartice povejte, kako bi opisali območje, sosesko, v kateri živite sedaj?

Vrednost 109325 Frekvenca
1 območje, kjer skoraj nihče ni drugačnega narodnostnega izvor 532
2 območje, kjer je nekaj ljudi drugačnega narodnostnega izvora 522
3 območje, kjer je veliko ljudi drugačnega narodnostnega izvor 154
8 (ne vem) 15
9 (b.o.) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D13 Za državo je bolje, ima večina ljudi enake navade in običaje.

Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjo trditvijo: Za državo je bolje, če ima večina ljudi enake navade in običaje.

Vrednost 110324 Frekvenca
1 močno soglašam 135
2 soglašam 504
3 niti - niti 315
4 ne soglašam 194
5 sploh ne soglašam 29
8 (ne vem) 44
9 (b.o.) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1177 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D14 Kako dobro ali slabo je za državo, da ima zakon, ki prepoveduje rasno ali narodnostno diskriminacijo na delovnem mestu?

Kako dobro ali slabo je za državo, da ima zakon, ki prepoveduje rasno ali narodnostno diskriminacijo na delovnem mestu?