Slovensko javno mnenje 1975/76

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM76
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM76_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Vreg, France
 • Zajc, Drago
 • Nastran, Mirjana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1976)

Funding agency:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

ocena 30 let druge Jugoslavije, ocena pomanjkljivosti v družbi, urejanje razmer v gospodarstvu, dilema enakost - učinkovitost, družbena neenakosta, odnos razviti-nerazviti, (ne)sorodnost med jugoslovanskimi narodi, primerjave med državami - političnimi sistemi, kmetijstvo, ukrepi za povečanje kmetijske proizvodnje, gospodarski načrti kmetov, zunanja politika in varnost Jugoslavije, Slovenci v JLA, slovenske manjšine, onesnaževanje okolja, ukvarjanje s športom, kajenje, položaj žensk, delitev gospodinjskih opravil, celodnevna šola, kontracepcija, struktura vpliva v družbi, vpliv političnih organizacij, vpliv posameznika na posamezna področja družbenega delovanja, zanimanje za politiko, članstvo v političnih organizacijah, delovanje delegatskega sistema (krajevna skupnost, občina, podjetje), vernost, morala, verouk, verska svoboda, vloga cerkve, ocena medijev (obveščenost, objektivnost), branje časopisov in revij (tujih in domačih), omejevanje družbene porabe, varčevanje, gospod-tovariš, krizne situacije, dejavniki (socialnega) razdvajanja, družinske vloge, splav

Keywords ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, PRAVICE ŽENSK, IZOBRAŽEVANJE, ZAUPANJE, VOLITVE , GOSPODARSKE RAZMERE, ZUNANJA POLITIKA, GIBANJE (TELESNA DEJAVNOST), MNOŽIČNI MEDIJI

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
volitve in delegatski sistem
dejavnost družbenopolitičnih organizacij
družbeni razvoj
delo, kultura, prosti čas
stanovanja, varčevanje, stiki z banko
položaj manjšin, mednacionalni odnosi
mednarodni odnosi, obramba
časopisi, radio, televizija


Abstract:

Respondenti izrazijo strinjanje z morebitnimi ukrepi, ki bi prispevali k ekonomski stabilizaciji. V sklopu vprašanj o mednarodnih odnosih in obrambi anketiranci najprej navedejo ponovno izrazijo mnenje o za Jugoslavijo najustreznejši zunanjepolitični usmeritvi in od kod, če sploh, Jugoslaviji grozi vojaška nevarnost. V naslednjem sklopu o okolju in telesni kulturi srečamo vprašanje o oceni ekološke ogroženosti Slovenije. Naslednje vprašanje se nanaša na anketirančevo telesno aktivnost. Posebnost ankete je dokaj obširen sklop vprašanj o družbenem uveljavljanju žensk in družini. Respondenti povedo ali so zadnjih dveh letih obiskovali kakršnokoli dodatno izobraževanje in kakšno. Anketiranci so vprašani, ali je v družbi dovolj svobode glede lastne veroizpovedi, ali ima dovolj svobode delovanja Cerkev in ocenijo ustreznost zakona, ki Cerkvi prepoveduje udejstvovanje na nekaterih področjih splošnega družbenega pomena. Tudi tokrat najdemo sklop vprašanj o množičnih komunikacijah. Demografska vprašanja, kot je že običajno, zaključujejo anketo.

Methodology


Collection date: april 1976
Date of production: 1976
Country: Jugoslavija, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM76.POR

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 572
 • number of units: 2059

Variable list

IDEN

IDEN

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
2097 1
2098 1
2099 1
2100 1

Valid range from 1 to 2100

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ

Value 22 Frequency
1 17
2 15
3 15
138 15
139 15
140 15
191 1

Valid range from 1 to 191

ANKET

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Value 31 Frequency
0 1
1 142
2 139
3 137
4 138
5 139
6 138
7 135
8 136
9 133
10 136
11 138
12 137
13 138
14 135
15 136
18 1

Valid range from 1 to 15

IDEN

IDEN

Value 1572 Frequency
1 1
2 1
3 1
2097 1
2098 1
2099 1
2100 1

Valid range from 1 to 2100

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ

Value 2571 Frequency
1 17
2 15
3 15
138 15
139 15
140 15
191 1

Valid range from 1 to 191

ANKET

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Value 3570 Frequency
0 1
1 142
2 139
3 137
4 138
5 139
6 138
7 135
8 136
9 133
10 136
11 138
12 137
13 138
14 135
15 136
18 1

Valid range from 1 to 15

V101A1 V1.00 DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSTVO V1.01 V LANSKEM LETU SMO PRAZNOVALI 30-LETNICO OSVOBODITVE IN SOCIALISTIČNEGA RAZVOJA NAŠE DRŽAVE. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI DOSEŽKI IN USPEHI V CELOTNEM POVOJNEM RAZVOJU JUGOSLAVIJE?

a) 1. odgovor

Value 4569 Frequency
1 socializem, samoupravljanje, vodilna vloga ZKJ 343
2 industrializacija, elektrifikacija, tehnika, tehnologija 521
3 urbanizacija, motorizacija, stanovanjska ureditev 176
4 gospodarska reforma, trgovina, politika cen 268
5 kmetijstvo, agrarna reforma 42
6 življenjski standard, boljši osebni dohodki, brezposelnost 124
7 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 40
8 kultura, umetnost, šport, šolstvo 51
9 razlike med razvitimi in nerazvitimi, socialna diferneciacija 16
10 neuvrščena politika, neodvisnost, ugled v svetu 61
11 obnova, splošen napredek 214
12 b. o., ne ve, ni tega odgovora 203

Valid range from 1 to 11

V101A2 V1.00 DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSTVO V1.01 V LANSKEM LETU SMO PRAZNOVALI 30-LETNICO OSVOBODITVE IN SOCIALISTIČNEGA RAZVOJA NAŠE DRŽAVE. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI DOSEŽKI IN USPEHI V CELOTNEM POVOJNEM RAZVOJU JUGOSLAVIJE?

b) 2. odgovor

Value 5568 Frequency
1 socializem, samoupravljanje, vodilna vloga ZKJ 127
2 industrializacija, elektrifikacija, tehnika, tehnologija 187
3 urbanizacija, motorizacija, stanovanjska ureditev 194
4 gospodarska reforma, trgovina, politika cen 103
5 kmetijstvo, agrarna reforma 73
6 življenjski standard, boljši osebni dohodki, brezposelnost 140
7 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 63
8 kultura, umetnost, šport, šolstvo 115
9 razlike med razvitimi in nerazvitimi, socialna diferneciacija 14
10 neuvrščena politika, neodvisnost, ugled v svetu 62
11 obnova, splošen napredek 51
13 b. o., ne ve, ni tega odgovora 930

Valid range from 1 to 11

V101A3 V1.00 DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSTVO V1.01 V LANSKEM LETU SMO PRAZNOVALI 30-LETNICO OSVOBODITVE IN SOCIALISTIČNEGA RAZVOJA NAŠE DRŽAVE. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI DOSEŽKI IN USPEHI V CELOTNEM POVOJNEM RAZVOJU JUGOSLAVIJE?

c) 3. odgovor

Value 6567 Frequency
1 socializem, samoupravljanje, vodilna vloga ZKJ 52
2 industrializacija, elektrifikacija, tehnika, tehnologija 54
3 urbanizacija, motorizacija, stanovanjska ureditev 80
4 gospodarska reforma, trgovina, politika cen 31
5 kmetijstvo, agrarna reforma 24
6 življenjski standard, boljši osebni dohodki, brezposelnost 63
7 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 62
8 kultura, umetnost, šport, šolstvo 67
9 razlike med razvitimi in nerazvitimi, socialna diferneciacija 7
10 neuvrščena politika, neodvisnost, ugled v svetu 46
11 obnova, splošen napredek 18
13 b. o., ne ve, ni tega odgovora 1555

Valid range from 1 to 11

V101A4 V1.00 DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSTVO V1.01 V LANSKEM LETU SMO PRAZNOVALI 30-LETNICO OSVOBODITVE IN SOCIALISTIČNEGA RAZVOJA NAŠE DRŽAVE. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI DOSEŽKI IN USPEHI V CELOTNEM POVOJNEM RAZVOJU JUGOSLAVIJE?

d) 4. odgovor

Value 7566 Frequency
1 socializem, samoupravljanje, vodilna vloga ZKJ 26
2 industrializacija, elektrifikacija, tehnika, tehnologija 16
3 urbanizacija, motorizacija, stanovanjska ureditev 12
4 gospodarska reforma, trgovina, politika cen 6
5 kmetijstvo, agrarna reforma 5
6 življenjski standard, boljši osebni dohodki, brezposelnost 8
7 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 23
8 kultura, umetnost, šport, šolstvo 34
9 razlike med razvitimi in nerazvitimi, socialna diferneciacija 1
10 neuvrščena politika, neodvisnost, ugled v svetu 15
11 obnova, splošen napredek 14
13 b. o., ne ve, ni tega odgovora 1899

Valid range from 1 to 11

V102A1 V1.02 IN KJE, NA KATEREM PODROČJU PA SMO PO VAŠEM MNENJU DOSEGLI NAJMANJ?

a) 1. odgovor

Value 8565 Frequency
1 socializem, samoupravljanje, vodilna vloga ZKJ 42
2 industrializacija, elektrifikacija, tehnika, tehnologija 19
3 urbanizacija, motorizacija, stanovanjska ureditev 226
4 gospodarska reforma, trgovina, politika cen 85
5 kmetijstvo, agrarna reforma 690
6 življenjski standard, boljši osebni dohodki, brezposelnost 25
7 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 94
8 kultura, umetnost, šport, šolstvo 85
9 razlike med razvitimi in nerazvitimi, socialna diferneciacija 105
11 obnova, splošen napredek 77
12 b. o., ne ve, ni tega odgovora 611

Valid range from 1 to 11

V102A2 V1.02 IN KJE, NA KATEREM PODROČJU PA SMO PO VAŠEM MNENJU DOSEGLI NAJMANJ?

b) 2. odgovor

Value 9564 Frequency
1 socializem, samoupravljanje, vodilna vloga ZKJ 19
2 industrializacija, elektrifikacija, tehnika, tehnologija 9
3 gospodarska reforma, trgovina, politika cen 62
4 kmetijstvo, agrarna reforma 24
5 življenjski standard, boljši osebni dohodki, brezposelnost 50
6 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 4
7 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 57
8 kultura, umetnost, šport, šolstvo 44
9 razlike med razvitimi in nerazvitimi, socialna diferneciacija 12
10 neuvrščena politika, neodvisnost, ugled v svetu 1
11 obnova, splošen napredek 48
13 b. o., ne ve, ni tega odgovora 1729

Valid range from 1 to 11

V102A3 V1.02 IN KJE, NA KATEREM PODROČJU PA SMO PO VAŠEM MNENJU DOSEGLI NAJMANJ?

c) 3. odgovor

Value 10563 Frequency
1 socializem, samoupravljanje, vodilna vloga ZKJ 3
2 industrializacija, elektrifikacija, tehnika, tehnologija 7
3 urbanizacija, motorizacija, stanovanjska ureditev 14
4 gospodarska reforma, trgovina, politika cen 4
5 kmetijstvo, agrarna reforma 7
6 življenjski standard, boljši osebni dohodki, brezposelnost 2
7 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 14
8 kultura, umetnost, šport, šolstvo 14
9 razlike med razvitimi in nerazvitimi, socialna diferneciacija 4
11 obnova, splošen napredek 10
13 b. o., ne ve, ni tega odgovora 1980

Valid range from 1 to 11

V103

V1.03 ČE PRIMERJATE POLOŽAJ SVOJE DRUŽINE OZ. SVOJ POLOŽAJ PRED VEČ KOT 30 LETI, V ČASU PO OSVOBODITVI, Z RAZMERAMI, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA DANES - KAJ BI LAHKO REKLI:

Value 11562 Frequency
1 položaj se je močno izboljšal 1200
2 izboljšal se je 740
3 ni se bistveno spremenil 68
4 poslabšal se je 12
5 močno se je poslabšal 5
6 ne vem, neodločeno 23
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 5

V104A1 V1.04 (položaj se je izboljšal) IN V ČEM SE JE IZBOLJŠAL?

a) 1. odgovor

Value 12561 Frequency
1 spremembe na ravni sistema 171
2 dvig življenjskega standarda, boljši življenjski pogoji 1067
3 višji osebni dohodki 145
4 možnost in stalnost zaposlitve 143
5 položaj družine, položaj ženske 41
6 starost, bolezni, poroka, otroci 22
7 prosti čas, šolstvo, kultura, umetnost 51
8 zdravstveno varstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 38
9 socialna diferenciacija, splošno 206
0 b. o., ne ve, neodločen 175

Valid range from 1 to 9

V104A2 V1.04 (položaj se je izboljšal) IN V ČEM SE JE IZBOLJŠAL?

b) 2. odgovor

Value 13560 Frequency
1 spremembe na ravni sistema 93
2 dvig življenjskega standarda, boljši življenjski pogoji 240
3 višji osebni dohodki 61
4 možnost in stalnost zaposlitve 65
5 položaj družine, položaj ženske 39
6 starost, bolezni, poroka, otroci 19
7 prosti čas, šolstvo, kultura, umetnost 82
8 zdravstveno varstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 66
9 socialna diferenciacija, splošno 28
10 ni tega odgovora, b. o., ne ve, neodločen 1366

Valid range from 1 to 9

V104A3 V1.04 (položaj se je izboljšal) IN V ČEM SE JE IZBOLJŠAL?

c) 3. odgovor

Value 14559 Frequency
1 spremembe na ravni sistema 18
2 dvig življenjskega standarda, boljši življenjski pogoji 45
3 višji osebni dohodki 17
4 možnost in stalnost zaposlitve 22
5 starost, bolezni, poroka, otroci 11
6 prosti čas, šolstvo, kultura, umetnost 3
7 prosti čas, šolstvo, kultura, umetnost 34
8 zdravstveno varstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 20
9 socialna diferenciacija, splošno 12
10 ni tega odgovora, b. o., ne ve, neodločen 1877

Valid range from 1 to 9

V105

V1.05 (položaj se je poslabšal) IN V ČEM SE JE POSLABŠAL?

Value 15558 Frequency
1 spremembe na ravni sistema 2
2 dvig življenjskega standarda, boljši življenjski pogoji 3
3 višji osebni dohodki 5
6 starost, bolezni, poroka, otroci 7
9 socialna siferenciacija, splošno 5
0 b. o., ne ve, neodločen 2037

Valid range from 1 to 9

V106A1 V1.06 V 30-LETNEM RAZVOJU jUGOSLAVIJE JE PRIHAJALO TUDI DO TEŽAV, KRIZ IN POSKUSOV VSILJEVANJA DRUGAČNE POTI RAZVOJA, OZIROMA RAZVREDNOTENJA NEKATERIH PRIDOBITEV. KATERE SO BILE PO VAŠEM MNENJU NAJNEVARNEJŠE KRIZNE SITUACIJE V TEM OBDOBJU?

a) 1. odgovor

Value 16557 Frequency
1 informbiro 667
2 Ranković, nacionalizem, liberalizem, Titovo pismo 65
3 neenotnost vodstev, notranja trenja v ZK 7
4 gospodarska kriza, padec dinarja 93
5 energetska in ekološka kriza, naravne nesreče 33
6 tržaško vprašanje, odnosi z Italijo, Avstrijo 193
7 tuji vplivi z Vzhoda in Zahoda 71
8 zrušenje samoupravnega socializma, državni udar 6
9 napadi politične imigiracije, atentati na zunanje predstavnike 67
10 obvezen odkup, agrarna reforma, nacionalizacija 16
11 nerazvitost samoupravne zavesti 33
12 bile, a ne ve kakšne 664
13 ni bilo kriz 125
14 ne ve, ali so bile krize 0
0 b. o. 19

Valid range from 1 to 12

V106A2 V1.06 V 30-LETNEM RAZVOJU jUGOSLAVIJE JE PRIHAJALO TUDI DO TEŽAV, KRIZ IN POSKUSOV VSILJEVANJA DRUGAČNE POTI RAZVOJA, OZIROMA RAZVREDNOTENJA NEKATERIH PRIDOBITEV. KATERE SO BILE PO VAŠEM MNENJU NAJNEVARNEJŠE KRIZNE SITUACIJE V TEM OBDOBJU?

b) 2. odgovor

Value 17556 Frequency
1 informbiro 60
2 Ranković, nacionalizem, liberalizem, Titovo pismo 88
3 neenotnost vodstev, notranja trenja v ZK 10
4 gospodarska kriza, padec dinarja 38
5 energetska in ekološka kriza, naravne nesreče 1
6 tržaško vprašanje, odnosi z Italijo, Avstrijo 177
7 tuji vplivi z Vzhoda in Zahoda 68
8 zrušenje samoupravnega socializma, državni udar 6
9 napadi politične imigiracije, atentati na zunanje predstavnike 51
10 obvezen odkup, agrarna reforma, nacionalizacija 8
11 nerazvitost samoupravne zavesti 17
12 bile, a ne ve kakšne 0
13 ni bilo kriz 0
14 ne ve, ali so bile krize 1535
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 11

V106A3 V1.06 V 30-LETNEM RAZVOJU jUGOSLAVIJE JE PRIHAJALO TUDI DO TEŽAV, KRIZ IN POSKUSOV VSILJEVANJA DRUGAČNE POTI RAZVOJA, OZIROMA RAZVREDNOTENJA NEKATERIH PRIDOBITEV. KATERE SO BILE PO VAŠEM MNENJU NAJNEVARNEJŠE KRIZNE SITUACIJE V TEM OBDOBJU?

c) 3. odgovor

Value 18555 Frequency
1 informbiro 9
2 Ranković, nacionalizem, liberalizem, Titovo pismo 39
3 neenotnost vodstev, notranja trenja v ZK 2
4 gospodarska kriza, padec dinarja 7
5 energetska in ekološka kriza, naravne nesreče 0
6 tržaško vprašanje, odnosi z Italijo, Avstrijo 49
7 tuji vplivi z Vzhoda in Zahoda 15
8 zrušenje samoupravnega socializma, državni udar 2
9 napadi politične imigiracije, atentati na zunanje predstavnike 28
10 obvezen odkup, agrarna reforma, nacionalizacija 2
11 nerazvitost samoupravne zavesti 7
12 bile, a ne ve kakšne 0
13 ni bilo kriz 0
14 ne ve, ali so bile krize 1899
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 11

V107

V1.07 ALI SODITE, DA BI LAHKO PRIŠLO PRI NAS V JUGOSLAVIJI DO KRIZ IN NEVARNOSTI TUDI V PRIHODNJE, ALI NE?

Value 19554 Frequency
1 da, lahko bi prišlo 1207
2 ne vem 369
3 ne, ne bi moglo priti 483

Valid range from 1 to 3

V108A1 V1.08 (če da) KAKŠNE BI LAHKO BILE TE KRIZE IN NEVARNOSTI

a) 1. odgovor

Value 20553 Frequency
1 informbiro 12
2 Ranković, nacionalizem, liberalizem, Titovo pismo 38
3 neenotnost vodstev, notranja trenja v ZK 49
4 gospodarska kriza, padec dinarja 309
5 energetska in ekološka kriza, naravne nesreče 39
6 tržaško vprašanje, odnosi z Italijo, Avstrijo 39
7 tuji vplivi z Vzhoda in Zahoda 303
8 zrušenje samoupravnega socializma, državni udar 81
9 napadi politične imigiracije, atentati na zunanje predstavnike 56
10 obvezen odkup, agrarna reforma, nacionalizacija 2
11 nerazvitost samoupravne zavesti 34
12 da, a ne vem kakšne krize 617
13 ne ve, ali bi lahko prišlo do kriz 460
14 ne bi moglo priti do kriz 0
0 b. o. 20

Valid range from 1 to 11

V108A2 V1.08 (če da) KAKŠNE BI LAHKO BILE TE KRIZE IN NEVARNOSTI

b) 2. odgovor

Value 21552 Frequency
1 informbiro 1
2 Ranković, nacionalizem, liberalizem, Titovo pismo 14
3 neenotnost vodstev, notranja trenja v ZK 33
4 gospodarska kriza, padec dinarja 64
5 energetska in ekološka kriza, naravne nesreče 14
6 tržaško vprašanje, odnosi z Italijo, Avstrijo 15
7 tuji vplivi z Vzhoda in Zahoda 61
8 zrušenje samoupravnega socializma, državni udar 21
9 napadi politične imigiracije, atentati na zunanje predstavnike 16
10 obvezen odkup, agrarna reforma, nacionalizacija 0
11 nerazvitost samoupravne zavesti 21
12 da, a ne vem kakšne krize 0
13 ne ve, ali bi lahko prišlo do kriz 0
14 ne bi moglo priti do kriz 1799
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 11

V109A V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

a) neupravičene materialne razlike (v dohodkih) med ljudmi

Value 22551 Frequency
1 jih ni 243
2 so prisotne 1169
3 močno so prisotne 504
4 ne ve 142
0 b. o. 1

Valid range from 1 to 3

V109B V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

b) sestankarstvo (brez vsebine in vpliva)

Value 23550 Frequency
1 jih ni 329
2 so prisotne 1015
3 močno so prisotne 435
4 ne ve 276
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 3

V109C V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

c) sklepi, zakoni, dogovori se ne izpolnijo

Value 24549 Frequency
1 jih ni 262
2 so prisotne 1222
3 močno so prisotne 273
4 ne ve 293
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 3

V109D V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

d) vodstva Zveze komunistov so premalo odgovorna

Value 25548 Frequency
1 jih ni 354
2 so prisotne 978
3 močno so prisotne 162
4 ne ve 558
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V109E V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

e) komisije za ugotavljanje premoženja niso dovolj učinkovite

Value 26547 Frequency
1 jih ni 239
2 so prisotne 812
3 močno so prisotne 471
4 ne ve 535
0 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V109F V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

f) premalo žensk je v vodstvenih organih

Value 27546 Frequency
1 jih ni 516
2 so prisotne 912
3 močno so prisotne 318
4 ne ve 302
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 3

V109G V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

g) tekma za denarjem in materialnim standardom

Value 28545 Frequency
1 jih ni 132
2 so prisotne 939
3 močno so prisotne 814
4 ne ve 169
0 b. o. 4
" " 1

Valid range from 1 to 3

V109H V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

h) kršitve moralnih pravil samoupravne družbe

Value 29544 Frequency
1 jih ni 265
2 so prisotne 1040
3 močno so prisotne 279
4 ne ve 466
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 3

V109I V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

i) "vladavina papirja", preveč zapisnikov, dokumentov

Value 30543 Frequency
1 jih ni 216
2 so prisotne 732
3 močno so prisotne 766
4 ne ve 343
0 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V110A V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda

Value 31542 Frequency
1 moramo sprejeti 283
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 520
3 ne smemo sprejeti 1111
4 ne ve 140
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 3

V110B V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Value 32541 Frequency
1 moramo sprejeti 1549
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 283
3 ne smemo sprejeti 162
4 ne ve 59
0 b. o. 6

Valid range from 1 to 3

V110C V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo in kulturo

Value 33540 Frequency
1 moramo sprejeti 105
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 190
3 ne smemo sprejeti 1674
4 ne ve 86
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 3

V110D V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

d) gradili naj bi manj novih tovarn

Value 34539 Frequency
1 moramo sprejeti 430
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 514
3 ne smemo sprejeti 952
4 ne ve 152
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 3

V110E V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

e) manj naj bi vlagali v modernizacijo tovarn

Value 35538 Frequency
1 moramo sprejeti 195
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 233
3 ne smemo sprejeti 1461
4 ne ve 164
0 b. o. 6

Valid range from 1 to 3

V110F V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

f) manj ljudi bi na novo zaposlili

Value 36537 Frequency
1 moramo sprejeti 222
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 318
3 ne smemo sprejeti 1381
4 ne ve 131
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V110G V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

g) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Value 37536 Frequency
1 moramo sprejeti 1309
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 334
3 ne smemo sprejeti 230
4 ne ve 177
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 3

V110H V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

h) manj bi morali uvažati in več izvažati

Value 38535 Frequency
1 moramo sprejeti 1704
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 156
3 ne smemo sprejeti 86
4 ne ve 104
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 3

V110I V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

i) na odgovorna mesta naj bi postavljali ljudi z znanjem

Value 39534 Frequency
1 moramo sprejeti 1898
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 58
3 ne smemo sprejeti 29
4 ne ve 68
0 b. o. 6

Valid range from 1 to 3

V110J V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

j) prepovedati bo morali uvoz luksuznih predmetov

Value 40533 Frequency
1 moramo sprejeti 1515
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 338
3 ne smemo sprejeti 95
4 ne ve 105
0 b. o. 6

Valid range from 1 to 3

V110K V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

k) vsaka družbena in gospodarska odločitev mora biti strokovno utemeljena

Value 41532 Frequency
1 moramo sprejeti 1827
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 53
3 ne smemo sprejeti 22
4 ne ve 149
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 3

V110L V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

l) manj denarja za gradnjo cest in železnic

Value 42531 Frequency
1 moramo sprejeti 91
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 154
3 ne smemo sprejeti 1721
4 ne ve 85
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 3

V110M V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

m) ukiniti bi morali potršniške kredite

Value 43530 Frequency
1 moramo sprejeti 134
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 264
3 ne smemo sprejeti 1560
4 ne ve 93
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 3

V110N V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

n) s predpisi bi morali določiti višino cen

Value 44529 Frequency
1 moramo sprejeti 1533
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 221
3 ne smemo sprejeti 158
4 ne ve 139
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 3

V111

V1.11 KAJ SE VAM ZDI BOLJ POMEMBNO ZAGOTOVITI?

Value 45528 Frequency
1 čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi ob povečanju razlik med ljudmi 585
2 čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj 1147
3 kaj drugega 111
4 ne vem 201
0 b. o. 3
" " 12

Valid range from 1 to 3

V112

V1.12 ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA SE DA...

Value 46527 Frequency
1 večje nagrade najuspešnejšim delavcem, strokovnjakom in izumiteljem, četudi se s tem povečujejo razlike med ljudmi 1157
2 ali pa moramo predvsem gledati na to, da ne bo prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjšo vzpodbudo za najuspešnejše delavce, strokovnjake, izumitelje 695
3 drugo 89
4 ne vem 115
0 b. o. 3

Valid range from 1 to 3

V113

V1.13 KAKO NAJ NAŠA DRUŽBA PREDVSEM VLAGA SVOJA SREDSTVA?

Value 47526 Frequency
1 v tisto, kar bo omogočilo boljše življenje našim otrokom in vnukom 1379
2 v tisto, kar se bo takoj poznalo na našem standardu, ne glede na bodočnost 427
3 kako drugače 102
4 se ne more odločiti 146
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 4

V114

V1.14 NEKATERI LJUDJE PREDVSEM GLEDAJO NA TO, DA VARČUJEJO DENAR, DA BI LAHKO KAJ KUPILI IN SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE ŽIVLJENJE, DRUGI PA PRAVIJO, DA JE DANES NESMISELNO HRANITI DENAR IN DA GA JE NAJBOLJ PAMETNO SPROTI PORABITI. S KATERIMI BI SE VI BOLJ STRINJALI?

Value 48525 Frequency
1 s prvimi, ki štedijo 1221
2 z drugimi, ki sproti porabijo 505
3 kakor kdaj, drugo 315
4 ne vem 17
0 b. o. 1

Valid range from 1 to 3

V115

V1.15 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRšNE SO SEDAJ, PRAVILNE?

Value 49524 Frequency
1 razlike naj se še povečajo 106
2 razlike naj se zmanjšajo 1262
3 razlike naj ostanejo take, kakršne so 483
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 102
5 ne vem 100
0 b. o. 6

Valid range from 1 to 4

V116NIZ V1.16 KOLIKO MISLITE, DA BI MORAL BITI NAJNIŽJI IN KOLIKO NAJVIŠJI OSEBNI DOHODEK V SLOVENIJI?

a) najnižji dohodek (S din)

Value 50523 Frequency
1 do 150.000 19
2 od 150.001 do 200.000 208
3 od 200.001 do 250.000 302
4 od 250.001 do 300.000 846
5 od 300.001 do 350.000 194
6 od 350.001 do 400.000 222
7 od 400.001 do 450.000 19
8 od 450.001 do 500.000 49
9 od 500.001 do 900.000 9
10 ne ve 104
11 vsi enaki 58
0 b. o. 29

Valid range from 1 to 9

V116VIS

b) najvišji dohodek (S din)

Value 51522 Frequency
1 do 400.000 115
2 od 400.001 do 500.000 330
3 od 500.001 do 600.000 381
4 od 600.001 do 700.000 291
5 od 700.001 do 800.000 331
6 od 800.001 do 900.000 113
7 od 900.001 do 4.000.000 265
8 ne ve 129
9 vsi enaki 60
0 b. o. 44

Valid range from 1 to 7

V117

V1.17 KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENO GOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI?

Value 52521 Frequency
1 manj razvite republike naj same skrbijo za svoj nadaljnji razvoj 275
2 to naj bo predvsem skrb vse jugoslovanske skupnosti, zlasti pa razvitih republik 495
3 manj razvite republike morajo skrbeti zase, jugoslovanska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1161
4 kaj drugega 8
5 ne vem, premalo poznam 116
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 4

V118

V1.18 IN KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENO GOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI OBMOčJI V SLOVENIJI?

Value 53520 Frequency
1 manj razvita območja naj sama skrbijo za svoj razvoj 81
2 to naj bo predvsem skrb vse slovenske skupnosti, zlasti pa njenih razvitih območij 775
3 manj razvita območja naj sama skrbijo zase, slovenska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1103
4 kaj drugega 10
5 ne vem, premalo poznam 86
0 b. o. 3
" " 1

Valid range from 1 to 4

V119ZDR1 V1.19 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? A) IZBERITE MED NAVEDENIMI NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE.

1. odgovor

Value 54519 Frequency
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne združuje 8
3 ne vem, ne morem se odločiti 256
4 narodnostna sorodnost 219
5 načelo bratstva in enotnosti 563
6 narodnoosvobodilna borba 383
7 socializem in samoupravljanje 142
8 enotna država 113
9 Zveza komunistov 163
10 obramba in varnost, JLA 119
11 kulturne tradicije 9
12 delovne navade 5
13 državne tradicije 7
14 redoljubnost, urejenost 5
15 jeziki 3
16 življenjski standard 8
17 gospodarske koristi 21
18 geografska bližina 10
19 verska pripadnost 1
0 ni tega odgovora 24

Valid range from 4 to 19

V119ZDR2 V1.19 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? A) IZBERITE MED NAVEDENIMI NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE.

2. odgovor

Value 55518 Frequency
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne združuje 0
3 ne vem, ne morem se odločiti 0
4 narodnostna sorodnost 69
5 načelo bratstva in enotnosti 231
6 narodnoosvobodilna borba 419
7 socializem in samoupravljanje 277
8 enotna država 157
9 Zveza komunistov 219
10 obramba in varnost, JLA 214
11 kulturne tradicije 30
12 delovne navade 13
13 državne tradicije 15
14 redoljubnost, urejenost 7
15 jeziki 15
16 življenjski standard 11
17 gospodarske koristi 28
18 geografska bližina 19
19 verska pripadnost 3
0 ni tega odgovora 332

Valid range from 4 to 19

V119ZDR3 V1.19 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? A) IZBERITE MED NAVEDENIMI NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE.

3. odgovor

Value 56517 Frequency
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne združuje 0
3 ne vem, ne morem se odločiti 0
4 narodnostna sorodnost 73
5 načelo bratstva in enotnosti 131
6 narodnoosvobodilna borba 169
7 socializem in samoupravljanje 265
8 enotna država 193
9 Zveza komunistov 219
10 obramba in varnost, JLA 298
11 kulturne tradicije 47
12 delovne navade 23
13 državne tradicije 22
14 redoljubnost, urejenost 28
15 jeziki 29
16 življenjski standard 35
17 gospodarske koristi 66
18 geografska bližina 33
19 verska pripadnost 3
0 ni tega odgovora 425

Valid range from 4 to 19

V119LOR1 V1.19 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? B) IZBERITE NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE

1. odgovor

Value 57516 Frequency
1 nič ne ločuje 269
2 nič ne združuje 0
3 ne vem, ne morem se odločiti 346
4 narodnostna sorodnost 14
5 načelo bratstva in enotnosti 1
6 narodnoosvobodilna borba 1
7 socializem in samoupravljanje 3
8 enotna država 1
9 Zveza komunistov 5
10 obramba in varnost, JLA 1
11 kulturne tradicije 128
12 delovne navade 303
13 državne tradicije 44
14 redoljubnost, urejenost 52
15 jeziki 374
16 življenjski standard 125
17 gospodarske koristi 71
18 geografska bližina 8
19 verska pripadnost 252
0 ni tega odgovora 61

Valid range from 4 to 19

V119LOR2 V1.19 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? B) IZBERITE NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE

2. odgovor

Value 58515 Frequency
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne združuje 0
3 ne vem, ne morem se odločiti 0
4 narodnostna sorodnost 10
5 načelo bratstva in enotnosti 0
6 narodnoosvobodilna borba 2
7 socializem in samoupravljanje 1
8 enotna država 1
9 Zveza komunistov 2
10 obramba in varnost, JLA 0
11 kulturne tradicije 90
12 delovne navade 218
13 državne tradicije 64
14 redoljubnost, urejenost 101
15 jeziki 268
16 življenjski standard 163
17 gospodarske koristi 80
18 geografska bližina 20
19 verska pripadnost 181
0 ni tega odgovora 858

Valid range from 4 to 19

V119LOR3 V1.19 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? B) IZBERITE NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE

3. odgovor

Value 59514 Frequency
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne združuje 0
3 ne vem, ne morem se odločiti 0
4 narodnostna sorodnost 7
5 načelo bratstva in enotnosti 0
6 narodnoosvobodilna borba 0
7 socializem in samoupravljanje 0
8 enotna država 3
9 Zveza komunistov 2
10 obramba in varnost, JLA 5
11 kulturne tradicije 80
12 delovne navade 124
13 državne tradicije 56
14 redoljubnost, urejenost 91
15 jeziki 142
16 življenjski standard 199
17 gospodarske koristi 61
18 geografska bližina 20
19 verska pripadnost 220
0 ni tega odgovora 1049

Valid range from 4 to 19

V120A V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

a) možnosti za napredovanje človeka

Value 60513 Frequency
1 Jugoslavija 1264
2 Sovjetska zveza 13
3 ZDA 61
4 Italija 2
5 Avstrija 6
6 ZRN 128
7 Švedska - skandinavske dežele 32
8 Švica 24
9 druge socialistične dežele 3
10 druge kapitalistične dežele 23
11 Japonska 7
12 so neidentificirane 6
13 nobena nima prednosti 188
14 ne ve 302

Valid range from 1 to 13

V120B V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

b) možnosti za šolanje

Value 61512 Frequency
1 Jugoslavija 1610
2 Sovjetska zveza 34
3 ZDA 11
4 Italija 0
5 Avstrija 4
6 ZRN 17
7 Švedska - skandinavske dežele 15
8 Švica 3
9 druge socialistične dežele 9
10 druge kapitalistične dežele 20
11 Japonska 2
12 so neidentificirane 1
13 nobena nima prednosti 130
14 ne ve 203

Valid range from 1 to 13

V120C V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

c) razvitega kulturnega življenja

Value 62511 Frequency
1 Jugoslavija 1105
2 Sovjetska zveza 51
3 ZDA 15
4 Italija 16
5 Avstrija 12
6 ZRN 31
7 Švedska - skandinavske dežele 18
8 Švica 15
9 druge socialistične dežele 8
10 druge kapitalistične dežele 41
11 Japonska 2
12 so neidentificirane 8
13 nobena nima prednosti 240
14 ne ve 497

Valid range from 1 to 13

V120D V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

d) skrbi za ljudi v bolezni, brezposelnosti

Value 63510 Frequency
1 Jugoslavija 1573
2 Sovjetska zveza 8
3 ZDA 8
4 Italija 2
5 Avstrija 10
6 ZRN 30
7 Švedska - skandinavske dežele 49
8 Švica 8
9 druge socialistične dežele 13
10 druge kapitalistične dežele 17
11 Japonska 1
12 so neidentificirane 1
13 nobena nima prednosti 106
14 ne ve 233

Valid range from 1 to 13

V120E V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

e) zaradi položaja vere ter odnosov med cerkvijo in državo

Value 64509 Frequency
1 Jugoslavija 977
2 Sovjetska zveza 3
3 ZDA 23
4 Italija 168
5 Avstrija 47
6 ZRN 67
7 Švedska - skandinavske dežele 4
8 Švica 9
9 druge socialistične dežele 8
10 druge kapitalistične dežele 33
11 Japonska 3
12 so neidentificirane 8
13 nobena nima prednosti 234
14 ne ve 475

Valid range from 1 to 13

V120F V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

f) dobrega gospodarjenja

Value 65508 Frequency
1 Jugoslavija 710
2 Sovjetska zveza 12
3 ZDA 106
4 Italija 3
5 Avstrija 20
6 ZRN 467
7 Švedska - skandinavske dežele 93
8 Švica 46
9 druge socialistične dežele 12
10 druge kapitalistične dežele 25
11 Japonska 12
12 so neidentificirane 9
13 nobena nima prednosti 187
14 ne ve 357

Valid range from 1 to 13

V120G V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

g) miroljubne politike in ugleda države v svetu

Value 66507 Frequency
1 Jugoslavija 1774
2 Sovjetska zveza 2
3 ZDA 8
4 Italija 0
5 Avstrija 0
6 ZRN 5
7 Švedska - skandinavske dežele 8
8 Švica 10
9 druge socialistične dežele 1
10 druge kapitalistične dežele 1
11 Japonska 1
12 so neidentificirane 1
13 nobena nima prednosti 51
14 ne ve 197

Valid range from 1 to 13

V120H V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

h) hitrega razvoja znanosti in tehnike

Value 67506 Frequency
1 Jugoslavija 717
2 Sovjetska zveza 129
3 ZDA 320
4 Italija 5
5 Avstrija 3
6 ZRN 265
7 Švedska - skandinavske dežele 18
8 Švica 12
9 druge socialistične dežele 7
10 druge kapitalistične dežele 19
11 Japonska 101
12 so neidentificirane 7
13 nobena nima prednosti 101
14 ne ve 355

Valid range from 1 to 13

V120I V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

i) naravne lepote dežele

Value 68505 Frequency
1 Jugoslavija 1611
2 Sovjetska zveza 4
3 ZDA 3
4 Italija 6
5 Avstrija 8
6 ZRN 3
7 Švedska - skandinavske dežele 5
8 Švica 73
9 druge socialistične dežele 3
10 druge kapitalistične dežele 26
11 Japonska 4
12 so neidentificirane 0
13 nobena nima prednosti 111
14 ne ve 202

Valid range from 1 to 13

V120J V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

j) možnosti, ki jo imajo ljudje za vplivanje na družbene odločitve

Value 69504 Frequency
1 Jugoslavija 1395
2 Sovjetska zveza 5
3 ZDA 6
4 Italija 8
5 Avstrija 3
6 ZRN 8
7 Švedska - skandinavske dežele 12
8 Švica 4
9 druge socialistične dežele 1
10 druge kapitalistične dežele 6
11 Japonska 0
12 so neidentificirane 0
13 nobena nima prednosti 134
14 ne ve 477

Valid range from 1 to 13

V120K V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

k) tovariških odnosov in enakosti med ljudmi

Value 70503 Frequency
1 Jugoslavija 1465
2 Sovjetska zveza 14
3 ZDA 0
4 Italija 0
5 Avstrija 3
6 ZRN 10
7 Švedska - skandinavske dežele 7
8 Švica 5
9 druge socialistične dežele 23
10 druge kapitalistične dežele 12
11 Japonska 0
12 so neidentificirane 1
13 nobena nima prednosti 164
14 ne ve 355

Valid range from 1 to 13

V120L V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

l) odprtosti in sprejemljivosti za nove ideje

Value 71502 Frequency
1 Jugoslavija 1166
2 Sovjetska zveza 7
3 ZDA 34
4 Italija 2
5 Avstrija 2
6 ZRN 36
7 Švedska - skandinavske dežele 15
8 Švica 2
9 druge socialistične dežele 3
10 druge kapitalistične dežele 15
11 Japonska 8
12 so neidentificirane 4
13 nobena nima prednosti 155
14 ne ve 610

Valid range from 1 to 13

V121A V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

a) če bi družbeni sektor še bolj podpirali kot privatni

Value 72501 Frequency
1 zaviralo bi 595
2 nič ne bi vplivalo 434
3 prispevalo bi 856
4 ne ve 163
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 3

V121B V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

b) če bi izboljšali sodelovanje med družbenim in privatnim sektorjem

Value 73500 Frequency
1 zaviralo bi 39
2 nič ne bi vplivalo 128
3 prispevalo bi 1790
4 ne ve 99
0 b. o. 3

Valid range from 1 to 3

V121C V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

c) če bi olajšali nabavo strojev zasebnim kmetom

Value 74499 Frequency
1 zaviralo bi 11
2 nič ne bi vplivalo 40
3 prispevalo bi 1969
4 ne ve 35
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 3

V121D V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

d) če bi zmanjšali davke zasebnim kmetom

Value 75498 Frequency
1 zaviralo bi 33
2 nič ne bi vplivalo 285
3 prispevalo bi 1628
4 ne ve 110
0 b. o. 3

Valid range from 1 to 3

V121E V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

e) če bi izenačili življenjske pogoje delavcev in kmetov

Value 76497 Frequency
1 zaviralo bi 49
2 nič ne bi vplivalo 197
3 prispevalo bi 1683
4 ne ve 123
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V121F V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

f) če bi kmečkemu prebivalstvu omogočili boljšo izobrazbo

Value 77496 Frequency
1 zaviralo bi 14
2 nič ne bi vplivalo 100
3 prispevalo bi 1870
4 ne ve 67
0 b. o. 7
" " 1

Valid range from 1 to 3

V121G V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

g) če bi zmanjšali uvoz hrane

Value 78495 Frequency
1 zaviralo bi 123
2 nič ne bi vplivalo 302
3 prispevalo bi 1444
4 ne ve 177
0 b. o. 13

Valid range from 1 to 3

V121H V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

h) če bi zmanjšali odliv ljudi v mesta in industrijo

Value 79494 Frequency
1 zaviralo bi 99
2 nič ne bi vplivalo 212
3 prispevalo bi 1649
4 ne ve 94
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 3

V121I V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

i) če bi vzpodbudili vračanje naših ljudi iz tujine na kmetije

Value 80493 Frequency
1 zaviralo bi 59
2 nič ne bi vplivalo 263
3 prispevalo bi 1617
4 ne ve 112
0 b. o. 7
" " 1

Valid range from 1 to 3

V121J V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

j) če bi zasebnim kmetom omogočili, da se dodatno zaposlijo v podjetjih

Value 81492 Frequency
1 zaviralo bi 1183
2 nič ne bi vplivalo 287
3 prispevalo bi 458
4 ne ve 119
0 b. o. 9
" " 3

Valid range from 1 to 3

V122A1NN V1.22 (ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) OD KOD ČRPATE NAJVEČ STROKOVNEGA ZNANJA O KMETIJSTVU IN PREJEMATE NAJVEČ KORISTNIH STROKOVNIH NASVETOV ZA USPEŠNEJŠE DELO NA (VAŠEM) POSESTVU? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU!

a) rang 1

Value 82491 Frequency
1 od staršev, sorodnikov 138
2 od sosedov, znancevm drugih kmetov 39
3 od zadruge, družbenega posestva 33
4 od tega, kar berem v "Kmečkem glasu" 52
5 iz kmetijskih oddaj na radiu 33
6 iz televizijskih oddaj 16
7 iz šole 2
8 iz kmetijskih tečajev 5
9 od drugje 31
0 ni kmet 1710

Valid range from 1 to 9

V122A2NN V1.22 (ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) OD KOD ČRPATE NAJVEČ STROKOVNEGA ZNANJA O KMETIJSTVU IN PREJEMATE NAJVEČ KORISTNIH STROKOVNIH NASVETOV ZA USPEŠNEJŠE DELO NA (VAŠEM) POSESTVU? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU!

b) rang 2

Value 83490 Frequency
1 od staršev, sorodnikov 23
2 od sosedov, znancevm drugih kmetov 61
3 od zadruge, družbenega posestva 27
4 od tega, kar berem v "Kmečkem glasu" 61
5 iz kmetijskih oddaj na radiu 66
6 iz televizijskih oddaj 33
7 iz šole 5
8 iz kmetijskih tečajev 16
9 od drugje 7
0 ni kmet 1760

Valid range from 1 to 9

V123A1NN V1.23 (ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) ALI IMATE KAKŠNE NAČRTE ALI PRIČAKOVANJA O TEM, DA BI V PRIHODNJIH LETIH IZBOLJŠALI OZIROMA MODERNIZIRALI VAŠO KMETIJO? KAKŠNE UKREPE BI ŽELELI PREDVSEM STORITI? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU!

a) rang 1

Value 84489 Frequency
1 nabaviti nove stroje 100
2 obnoviti, povečati gospodarsko poslopje 65
3 obnoviti, povečati stanovanjske prostore 51
4 kupiti gospodinjsko opremo 4
5 dokupiti novo zemljo ali jo vzeti v zakup 6
6 uvesti nova semena 3
7 uporabljati umetna gnojila, herbicide in insekticide 9
8 specializirati se v pridelovanju 6
9 obnoviti vinograde 8
10 poiskati nameravam dodatne vire zaslužka 6
11 drugo, 2
12 ničesar ne nameravam spreminjati 58
13 neopredeljen 8
14 ni kmet 1710
0 b. o. 23

Valid range from 1 to 12

V123A2NN V1.23 (ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) ALI IMATE KAKŠNE NAČRTE ALI PRIČAKOVANJA O TEM, DA BI V PRIHODNJIH LETIH IZBOLJŠALI OZIROMA MODERNIZIRALI VAŠO KMETIJO? KAKŠNE UKREPE BI ŽELELI PREDVSEM STORITI? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU!

b) rang 2

Value 85488 Frequency
1 nabaviti nove stroje 43
2 obnoviti, povečati gospodarsko poslopje 51
3 obnoviti, povečati stanovanjske prostore 29
4 kupiti gospodinjsko opremo 18
5 dokupiti novo zemljo ali jo vzeti v zakup 6
6 uvesti nova semena 13
7 uporabljati umetna gnojila, herbicide in insekticide 46
8 specializirati se v pridelovanju 14
9 obnoviti vinograde 13
10 poiskati nameravam dodatne vire zaslužka 4
11 drugo, 2
12 ničesar ne nameravam spreminjati 0
13 neopredeljen 0
14 ni kmet 0
0 b. o. 1820

Valid range from 1 to 12

V201A1 V2.00 MEDNARODNI ODNOSI, OBRAMBA V2.01 ZA MEDNARODNE ODNOSE V LETU 1975 JE ZNAČILNO, DA JE BILO NA VSEH CELINAH MNOGO POMEMBNIH DOGODKOV. ALI BI LAHKO NAVEDLI KAKEGA OD NJIH, KI JE POMEMBNI VPLIVAL NA MIR V SVETU?

1. odgovor

Value 86487 Frequency
1 konec vojne v Vietnamu in Kambodži 284
2 konferenca v Helsinkih 204
3 premirje na bližnjem Vzhodu 128
4 stiki, sestanki neuvrščenih 97
5 sporazum med Jugoslavijo in Italijo 71
6 Titov prispevek k miru 125
7 dogodki na Portugalskem, v Španiji 18
8 dekolonizacija Afrike 21
9 razgovori o omejitvi jedrskega oboroževanja 68
10 ni takih dogodkov 0
0 ne ve, b. o. 1043

Valid range from 1 to 10

V201A2 V2.00 MEDNARODNI ODNOSI, OBRAMBA V2.01 ZA MEDNARODNE ODNOSE V LETU 1975 JE ZNAČILNO, DA JE BILO NA VSEH CELINAH MNOGO POMEMBNIH DOGODKOV. ALI BI LAHKO NAVEDLI KAKEGA OD NJIH, KI JE POMEMBNI VPLIVAL NA MIR V SVETU?

2. odgovor

Value 87486 Frequency
1 konec vojne v Vietnamu in Kambodži 64
2 konferenca v Helsinkih 45
3 premirje na bližnjem Vzhodu 61
4 stiki, sestanki neuvrščenih 32
5 sporazum med Jugoslavijo in Italijo 28
6 Titov prispevek k miru 39
7 dogodki na Portugalskem, v Španiji 15
8 dekolonizacija Afrike 26
9 razgovori o omejitvi jedrskega oboroževanja 42
10 ni takih dogodkov 1707
0 ne ve, b. o. 0

Valid range from 1 to 10

V202

V2.02 VIETNAMSKI NAROD JE PO DOLGOLETNEM BOJU LANI DOSEGEL ODLOČILNO ZMAGO PROTI PREMOČNEMU SOVRAŽNIKU. KAJ JE BILO PO VAŠEM MNENJU ODLOČILNO ZA TO ZMAGO?

Value 88485 Frequency
1 vztrajnost v borbi za svobodo, opiranje na lastne sile 1212
2 pomoč od zunaj 209
3 zmagal je, ker sovražnik ni izkoristil vseh svojih vojaških zmožnosti 42
4 vsi navedeni razlogi so pomembno vplivali 240
5 drugo 12
6 ne vem, premalo vem o tem 334
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 5

V203A1 V2.03 S KATERIMI DRŽAVAMI (SKUPINAMI DRŽAV) BI PO VAŠI SODBI JUGOSLAVIJA MORALA IMETI ZELO DOBRE ODNOSE?

a) 1. odgovor

Value 89484 Frequency
1 z vsemi državami 416
2 s sosednjimi 575
3 s socialističnimi 213
4 z zahodnimi 607
6 razvite ostale 92
7 b. o. 156

Valid range from 1 to 6

V203A2 V2.03 S KATERIMI DRŽAVAMI (SKUPINAMI DRŽAV) BI PO VAŠI SODBI JUGOSLAVIJA MORALA IMETI ZELO DOBRE ODNOSE?

b) 2. odgovor

Value 90483 Frequency
1 z vsemi državami 22
2 s sosednjimi 124
3 s socialističnimi 95
4 z zahodnimi 283
6 razvite ostale 44
7 b. o. 0
8 1491

Valid range from 1 to 6

V203A3 V2.03 S KATERIMI DRŽAVAMI (SKUPINAMI DRŽAV) BI PO VAŠI SODBI JUGOSLAVIJA MORALA IMETI ZELO DOBRE ODNOSE?

c) 3. odgovor

Value 91482 Frequency
1 z vsemi državami 9
2 s sosednjimi 56
3 s socialističnimi 41
4 z zahodnimi 83
6 razvite ostale 15
7 b. o. 0
8 1855

Valid range from 1 to 6

V204

V2.04 KAKŠNA ZUNANJA POLITIKA BI NAJBOLJ USTREZALA INTERESOM JUGOSLAVIJE?

Value 92481 Frequency
1 prej ali slej se bomo morali odločiti za en ali drug blok 21
2 skrbimo naj le za svoje probleme, svetovne probleme pa naj si vsak ureja kot more in želi 164
3 biti moramo za mir in enakopravnost, vendar tako, da se velikim silam ne zamerimo 518
4 prizadevati si moramo enakopravnost med narodi ne glede na to, ali je to velikim silam všeč 1165
5 ne vem 184
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 4

V205

V2.05 ALI SODITE, DA LAHKO V PRIHODNOSTI KAKŠNA TUJA SILA, (DRŽAVA, SKUPINA DRŽAV) OGROZI VARNOST JUGOSLAVIJE?

Value 93480 Frequency
1 da, možna je nevarnost s strani zahoda 132
2 da, možna je nevarnost s strani vzhoda 151
3 da, ogroženi smo tako z vzhoda kot zahoda 715
4 ne, ne vidim nevarnosti (ne, za sedaj ne vidim, da bi nam s katerekoli strani pretila nevarnost) 759
5 ne vem 298
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 4

V206A1 V2.06 SLOVENSKIH OFICIRJEV V JLA JE ŠE VEDNO PREMALO. KAJ BI BILO POTREBNO STORITI, DA BI SE MLADI V SLOVENIJI ŠE BOLJ ZANIMALI ZA VOJAŠKE POKLICE? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Value 94479 Frequency
1 starše in mladino seznanjati z možnostmi zaposlitve v vojski 798
2 odpreti vojaško oficirsko šolo v Sloveniji 534
3 bolj uveljaviti slovenščino kot uradni jezik 115
4 zmanjšati razlike med vojaškimi in civilnimi poklici glede službovanja, delovnih obvez, zaposlitve zakonca itd. 166
5 povečati dohodke oficirjem, izboljšati stanovanjske razmere 28
6 omogočiti prehajanje in vojaških poklicev v civilne in obratno 31
7 drugo 18
8 nič se ne da storiti 19
9 nič ni treba storiti 22
0 ne vem, premalo poznam 328

Valid range from 1 to 9

V206A2 V2.06 SLOVENSKIH OFICIRJEV V JLA JE ŠE VEDNO PREMALO. KAJ BI BILO POTREBNO STORITI, DA BI SE MLADI V SLOVENIJI ŠE BOLJ ZANIMALI ZA VOJAŠKE POKLICE? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Value 95478 Frequency
1 starše in mladino seznanjati z možnostmi zaposlitve v vojski 8
2 odpreti vojaško oficirsko šolo v Sloveniji 274
3 bolj uveljaviti slovenščino kot uradni jezik 259
4 zmanjšati razlike med vojaškimi in civilnimi poklici glede službovanja, delovnih obvez, zaposlitve zakonca itd. 300
5 povečati dohodke oficirjem, izboljšati stanovanjske razmere 142
6 omogočiti prehajanje in vojaških poklicev v civilne in obratno 393
7 drugo 17
8 nič se ne da storiti 0
9 nič ni treba storiti 0
0 ne vem, premalo poznam 666

Valid range from 1 to 9

V207

V2.07 ZAMISEL VSELJUDSKE OBRAMBE PREDPOSTAVLJA VKLJUČENOST VSAKEGA OBČANA V OBRAMBO. ALI VI VESTE, KAJ JE VAŠA NALOGA V PRIMERU NAPADA?

Value 96477 Frequency
1 da, vem 1159
2 le deloma 388
3 ne vem 464
4 sploh ne vem, o čem sprašujete 44
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 2

V208A V2.08 ALI SODITE, DA IMAJO SLOVENCI, KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - DOVOLJ MOŽNOSTI ZA NARODNOSTNI OBSTOJ?

a) v Italiji (Trst-Gorica, Slov. Benečija)

Value 97476 Frequency
1 imajo jih v celoti 171
2 le nekaj, malo 1039
3 nimajo jih 526
4 ne vem, ne poznam razmer 318
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 3

V208B V2.08 ALI SODITE, DA IMAJO SLOVENCI, KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - DOVOLJ MOŽNOSTI ZA NARODNOSTNI OBSTOJ?

b) v Avstriji (Koroška, Štajerska)

Value 98475 Frequency
1 imajo jih v celoti 85
2 le nekaj, malo 791
3 nimajo jih 924
4 ne vem, ne poznam razmer 257
0 b. o. 1
" " 1

Valid range from 1 to 3

V208C V2.08 ALI SODITE, DA IMAJO SLOVENCI, KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - DOVOLJ MOŽNOSTI ZA NARODNOSTNI OBSTOJ?

c) Madžarski (Porabski Slovenci)

Value 99474 Frequency
1 imajo jih v celoti 273
2 le nekaj, malo 546
3 nimajo jih 288
4 ne vem, ne poznam razmer 950
0 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V209

V2.09 ALI MISLITE, DA SI SLOVENIJA IN JUGOSLAVIJA DOVOLJ PRIZADEVATA ZA PRAVICE NAŠIH MANJŠIN V SOSEDNJIH DRŽAVAH?

Value 100473 Frequency
1 premalo si prizadevamo 280
2 dovolj si prizadevamo 1494
3 preveč si prizadevamo 72
4 ne vem, premalo poznam 210
0 b. o. 3

Valid range from 1 to 3

V210A1 V2.10 ALI STE SLIŠALI KAJ O TEM, DA NAMERAVAJO V AVSTRIJI PREŠTEVATI SLOVENCE? (Če da) KAJ BI MORALA PO VAŠI SODBI JUGOSLAVIJA STORITI, ČE BODO V AVSTRIJI PREŠTEVALI SLOVENCE?

1. odgovor

Value 101472 Frequency
1 nič ne vem o nameravanem preštevanju 511
2 nič ni treba storiti 438
3 storiti, kaj - ne ve kaj 98
4 podpirati manjšino, vztrajati pri 7. členu 239
5 preprečiti preštevanje po diplomatski poti 424
6 preprečiti preštevanje z internacionalizacijo 279
7 naj se vrenejo v Slovenijo, najdimo jim zaposlitev pri nas 47
8 ni drugega odgovora, mašilo 0
0 b. o. 23

Valid range from 1 to 7

V210A2 V2.10 ALI STE SLIŠALI KAJ O TEM, DA NAMERAVAJO V AVSTRIJI PREŠTEVATI SLOVENCE? (Če da) KAJ BI MORALA PO VAŠI SODBI JUGOSLAVIJA STORITI, ČE BODO V AVSTRIJI PREŠTEVALI SLOVENCE?

2. odgovor

Value 102471 Frequency
1 nič ne vem o nameravanem preštevanju 1
2 nič ni treba storiti 1
3 storiti, kaj - ne ve kaj 1
4 podpirati manjšino, vztrajati pri 7. členu 8
5 preprečiti preštevanje po diplomatski poti 2
6 preprečiti preštevanje z internacionalizacijo 12
7 naj se vrenejo v Slovenijo, najdimo jim zaposlitev pri nas 1
8 ni drugega odgovora, mašilo 2033
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 7

V211

V2.11 ALI SODITE, DA SI V SLOVENIJI DOVOLJ PRIZADEVAMO ZA UVELJAVITEV PRIPADNIKOV NARODNIH MANJŠIN (ITALIJANI, MADŽARI ITD.), KI ŽIVIJO V SLOVENIJI?

Value 103470 Frequency
1 premalo si prizadevamo 88
2 dovolj si prizadevamo 1587
3 preveč si prizadevamo 117
4 ne vem, premalo poznam 259
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 3

V301

V3.00 OKOLJE, TELESNA KULTURA IDR. V3.01 V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O ONESNAŽEVANJU PRIRODNEGA OKOLJA, ZRAKA, VODE, ZELENIC IN O OGROŽENOSTI ČLOVEKA V TAKEM OKOLJU. ALI SODITE, DA JE TO V SLOVENIJI PEREČ PROBLEM ALI NE?

Value 104469 Frequency
1 to je pereč problem vse Slovenije, več bi morali storiti za preprečevanje škodljivih posledic 1263
2 to je pereč problem industrijskih mest, ki mu moramo posvetiti več skrbi 653
3 to v Sloveniji ni posebno pereč problem 58
4 premalo vem o tem, ne vem 77
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 3

V302A V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

a) onesnažen zrak (smrad, dim)

Value 105468 Frequency
1 življenjsko me ogroža 123
2 mi škoduduje, me zelo moti 464
3 me moti, a ni tako hudo 510
4 tega ne občutim, me ne moti 395
5 to sploh ni problem v mojem okolju 560
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

V302B V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

b) hrup, ropot (promet, tovarne)

Value 106467 Frequency
1 življenjsko me ogroža 64
2 mi škoduduje, me zelo moti 402
3 me moti, a ni tako hudo 555
4 tega ne občutim, me ne moti 502
5 to sploh ni problem v mojem okolju 520
0 b. o. 16

Valid range from 1 to 5

V302C V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

c) onesnaženost naselij (odpadki, umazanija)

Value 107466 Frequency
1 življenjsko me ogroža 61
2 mi škoduduje, me zelo moti 595
3 me moti, a ni tako hudo 664
4 tega ne občutim, me ne moti 342
5 to sploh ni problem v mojem okolju 388
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 5

V302D V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

d) onesnaženost voda (industrijske odplake, kemikalije)

Value 108465 Frequency
1 življenjsko me ogroža 89
2 mi škoduduje, me zelo moti 535
3 me moti, a ni tako hudo 460
4 tega ne občutim, me ne moti 404
5 to sploh ni problem v mojem okolju 558
0 b. o. 13

Valid range from 1 to 5

V302E V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

e) onesnaženost prirodnega okolja (odpadki, smetišča)

Value 109464 Frequency
1 življenjsko me ogroža 54
2 mi škoduduje, me zelo moti 597
3 me moti, a ni tako hudo 645
4 tega ne občutim, me ne moti 317
5 to sploh ni problem v mojem okolju 437
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 5

V302F V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

f) uporaba kemikalij v prehrambenih proizvodih

Value 110463 Frequency
1 življenjsko me ogroža 124
2 mi škoduduje, me zelo moti 447
3 me moti, a ni tako hudo 497
4 tega ne občutim, me ne moti 608
5 to sploh ni problem v mojem okolju 376
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

V302G V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

g) neurejenost prometa, nesreče

Value 111462 Frequency
1 življenjsko me ogroža 218
2 mi škoduduje, me zelo moti 545
3 me moti, a ni tako hudo 580
4 tega ne občutim, me ne moti 367
5 to sploh ni problem v mojem okolju 336
0 b. o. 13

Valid range from 1 to 5

V302H V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

h) osebna nesigurnost, nasilje, kriminal

Value 112461 Frequency
1 življenjsko me ogroža 63
2 mi škoduduje, me zelo moti 263
3 me moti, a ni tako hudo 365
4 tega ne občutim, me ne moti 582
5 to sploh ni problem v mojem okolju 773
0 b. o. 11
" " 2

Valid range from 1 to 5

V303AP V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Prej:

A) organizirano - tekmovalno

Value 113460 Frequency
1 DA 323
2 NE 1693
0 b. o. 43

Valid range from 1 to 2

V303AS V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Prej:

B) organizirana - rekreacija

Value 114459 Frequency
1 DA 80
2 NE 1923
0 b. o. 56

Valid range from 1 to 2

V303BP V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Prej:

C) neorganizirana rekreacija 1 - redno, vsaj enkrat, dvakrat na teden, sistematično

Value 115458 Frequency
1 DA 282
2 NE 1727
0 b. o. 50

Valid range from 1 to 2

V303BS V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Prej:

C) neorganizirana rekreacija 2 - neredno, s premori, občasno, v prostih dneh in na dopustih

Value 116457 Frequency
1 DA 144
2 NE 1852
0 b. o. 63

Valid range from 1 to 2

V303C1P V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Sedaj:

A) organizirano - tekmovalno

Value 117456 Frequency
1 DA 348
2 NE 1606
0 b. o. 105

Valid range from 1 to 2

V303C1S V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Sedaj:

B) organizirana - rekreacija

Value 118455 Frequency
1 DA 184
2 NE 1764
0 b. o. 111

Valid range from 1 to 2

V303C2P V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Sedaj:

C) neorganizirana rekreacija 1 - redno, vsaj enkrat, dvakrat na teden, sistematično

Value 119454 Frequency
1 DA 618
2 NE 1360
0 b. o. 81

Valid range from 1 to 2

V303C2S V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Sedaj:

C) neorganizirana rekreacija 2 - neredno, s premori, občasno, v prostih dneh in na dopustih

Value 120453 Frequency
1 DA 509
2 NE 1463
0 b. o. 84
" " 3

Valid range from 1 to 2

V304P01 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S01 nogomet - Prej

Value 121452 Frequency
1 NE 1722
2 DA 312
0 b. o. 25

Valid range from 1 to 2

V304S01 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S01 nogomet - Sedaj

Value 122451 Frequency
1 NE 1904
2 DA 120
0 b. o. 35

Valid range from 1 to 2

V304P02 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S02 košarka - Prej

Value 123450 Frequency
1 NE 1879
2 DA 157
0 b. o. 23

Valid range from 1 to 2

V304S02 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S02 košarka - Sedaj

Value 124449 Frequency
1 NE 1977
2 DA 47
0 b. o. 35

Valid range from 1 to 2

V304P03 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S03 rokomet - Prej

Value 125448 Frequency
1 NE 1854
2 DA 180
0 b. o. 25

Valid range from 1 to 2

V304S03 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S03 rokomet - Sedaj

Value 126447 Frequency
1 NE 1986
2 DA 36
0 b. o. 37

Valid range from 1 to 2

V304P04 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S04 odbojka - Prej

Value 127446 Frequency
1 NE 1744
2 DA 289
0 b. o. 26

Valid range from 1 to 2

V304S04 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S04 odbojka - Sedaj

Value 128445 Frequency
1 NE 1940
2 DA 77
0 b. o. 42

Valid range from 1 to 2

V304P05 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S05 vaterpolo - Prej

Value 129444 Frequency
1 NE 2026
2 DA 6
0 b. o. 27

Valid range from 1 to 2

V304S05 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S05 vaterpolo - Sedaj

Value 130443 Frequency
1 NE 2019
2 DA 2
0 b. o. 38

Valid range from 1 to 2

V304P06 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S06 hokej na ledu - Prej

Value 131442 Frequency
1 NE 2020
2 DA 14
0 b. o. 25

Valid range from 1 to 2

V304S06 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S06 hokej na ledu - Sedaj

Value 132441 Frequency
1 NE 2014
2 DA 6
0 b. o. 39

Valid range from 1 to 2

V304P07 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S07 namizni tenis - Prej

Value 133440 Frequency
1 NE 1839
2 DA 192
0 b. o. 28

Valid range from 1 to 2

V304S07 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S07 namizni tenis - Sedaj

Value 134439 Frequency
1 NE 1912
2 DA 108
0 b. o. 39

Valid range from 1 to 2

V304P08 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S08 tenis - Prej

Value 135438 Frequency
1 NE 1987
2 DA 42
0 b. o. 30

Valid range from 1 to 2

V304S08 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S08 tenis - Sedaj

Value 136437 Frequency
1 NE 1988
2 DA 30
0 b. o. 39
" " 2

Valid range from 1 to 2

V304P09 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S09 atletika - Prej

Value 137436 Frequency
1 NE 1807
2 DA 224
0 b. o. 28

Valid range from 1 to 2

V304S09 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S09 atletika - Sedaj

Value 138435 Frequency
1 NE 1974
2 DA 47
0 b. o. 38

Valid range from 1 to 2

V304P10 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S10 plavanje - Prej

Value 139434 Frequency
1 NE 1613
2 DA 414
0 b. o. 32

Valid range from 1 to 2

V304S10 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S10 plavanje - Sedaj

Value 140433 Frequency
1 NE 1691
2 DA 329
0 b. o. 39

Valid range from 1 to 2

V304P11 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S11 kolesarstvo - Prej

Value 141432 Frequency
1 NE 1631
2 DA 394
0 b. o. 34

Valid range from 1 to 2

V304S11 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S11 kolesarstvo - Sedaj

Value 142431 Frequency
1 NE 1846
2 DA 174
0 b. o. 39

Valid range from 1 to 2

V304P12 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S12 avto moto šport - Prej

Value 143430 Frequency
1 NE 1976
2 DA 48
0 b. o. 35

Valid range from 1 to 2

V304S12 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S12 avto moto šport - Sedaj

Value 144429 Frequency
1 NE 1979
2 DA 40
0 b. o. 40

Valid range from 1 to 2

V304P13 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S13 veslanje - Prej

Value 145428 Frequency
1 NE 1990
2 DA 39
0 b. o. 30

Valid range from 1 to 2

V304S13 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S13 veslanje - Sedaj

Value 146427 Frequency
1 NE 2008
2 DA 14
0 b. o. 37

Valid range from 1 to 2

V304P14 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S14 kajak, kanu - Prej

Value 147426 Frequency
1 NE 2012
2 DA 16
0 b. o. 31

Valid range from 1 to 2

V304S14 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S14 kajak, kanu - Sedaj

Value 148425 Frequency
1 NE 2014
2 DA 5
0 b. o. 40

Valid range from 1 to 2

V304P15 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S15 smučanje - Prej

Value 149424 Frequency
1 NE 1643
2 DA 382
0 b. o. 33
" " 1

Valid range from 1 to 2

V304S15 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S15 smučanje - Sedaj

Value 150423 Frequency
1 NE 1808
2 DA 210
0 b. o. 40
" " 1

Valid range from 1 to 2

V304P16 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S16 drsanje - Prej

Value 151422 Frequency
1 NE 1918
2 DA 111
0 b. o. 30

Valid range from 1 to 2

V304S16 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S16 drsanje - Sedaj

Value 152421 Frequency
1 NE 1960
2 DA 62
0 b. o. 37

Valid range from 1 to 2

V304P17 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S17 gimnastika - Prej

Value 153420 Frequency
1 NE 1794
2 DA 238
0 b. o. 27

Valid range from 1 to 2

V304S17 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S17 gimnastika - Sedaj

Value 154419 Frequency
1 NE 1983
2 DA 37
0 b. o. 39

Valid range from 1 to 2

V304P18 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S18 rokoborba - Prej

Value 155418 Frequency
1 NE 2011
2 DA 19
0 b. o. 29

Valid range from 1 to 2

V304S18 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S18 rokoborba - Sedaj

Value 156417 Frequency
1 NE 2021
2 DA 1
0 b. o. 37

Valid range from 1 to 2

V304P19 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S19 boks - Prej

Value 157416 Frequency
1 NE 2010
2 DA 20
0 b. o. 29

Valid range from 1 to 2

V304S19 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S19 boks - Sedaj

Value 158415 Frequency
1 NE 2019
2 DA 3
0 b. o. 37

Valid range from 1 to 2

V304P20 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S20 karate - Prej

Value 159414 Frequency
1 NE 2013
2 DA 16
0 b. o. 30

Valid range from 1 to 2

V304S20 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S20 karate - Sedaj

Value 160413 Frequency
1 NE 2012
2 DA 8
0 b. o. 39

Valid range from 1 to 2

V304P21 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S21 judo - Prej

Value 161412 Frequency
1 NE 1998
2 DA 32
0 b. o. 29

Valid range from 1 to 2

V304S21 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S21 judo - Sedaj

Value 162411 Frequency
1 NE 2014
2 DA 7
0 b. o. 38

Valid range from 1 to 2

V304P22 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S22 alpinizem - Prej

Value 163410 Frequency
1 NE 1974
2 DA 58
0 b. o. 27

Valid range from 1 to 2

V304S22 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S22 alpinizem - Sedaj

Value 164409 Frequency
1 NE 1978
2 DA 42
0 b. o. 39

Valid range from 1 to 2

V304P23 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S23 planinarjenje - Prej

Value 165408 Frequency
1 NE 1657
2 DA 370
0 b. o. 32

Valid range from 1 to 2

V304S23 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S23 planinarjenje - Sedaj

Value 166407 Frequency
1 NE 1740
2 DA 277
0 b. o. 42

Valid range from 1 to 2

V304P24 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S24 podvodni šport - Prej

Value 167406 Frequency
1 NE 2009
2 DA 21
0 b. o. 29

Valid range from 1 to 2

V304S24 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S24 podvodni šport - Sedaj

Value 168405 Frequency
1 NE 2010
2 DA 13
0 b. o. 36

Valid range from 1 to 2

V304P25 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S25 jahanje - Prej

Value 169404 Frequency
1 NE 1996
2 DA 33
0 b. o. 30

Valid range from 1 to 2

V304S25 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S25 jahanje - Sedaj

Value 170403 Frequency
1 NE 2017
2 DA 7
0 b. o. 35

Valid range from 1 to 2

V304P26 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S26 motorna pilotaža - Prej

Value 171402 Frequency
1 NE 2025
2 DA 6
0 b. o. 28

Valid range from 1 to 2

V304S26 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S26 motorna pilotaža - Sedaj

Value 172401 Frequency
1 NE 2022
2 DA 3
0 b. o. 34

Valid range from 1 to 2

V304P27 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S27 jadralno letalstvo - Prej

Value 173400 Frequency
1 NE 2021
2 DA 10
0 b. o. 28

Valid range from 1 to 2

V304S27 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S27 jadralno letalstvo - Sedaj

Value 174399 Frequency
1 NE 2022
2 DA 3
0 b. o. 34

Valid range from 1 to 2

V304P28 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S28 padalstvo - Prej

Value 175398 Frequency
1 NE 2012
2 DA 19
0 b. o. 28

Valid range from 1 to 2

V304S28 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S28 padalstvo - Sedaj

Value 176397 Frequency
1 NE 2019
2 DA 4
0 b. o. 36

Valid range from 1 to 2

V304P29 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S29 strelstvo - Prej

Value 177396 Frequency
1 NE 1816
2 DA 212
0 b. o. 31

Valid range from 1 to 2

V304S29 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S29 strelstvo - Sedaj

Value 178395 Frequency
1 NE 1905
2 DA 120
0 b. o. 34

Valid range from 1 to 2

V304P30 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S30 trim - Prej

Value 179394 Frequency
1 NE 1932
2 DA 98
0 b. o. 29

Valid range from 1 to 2

V304S30 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S30 trim - Sedaj

Value 180393 Frequency
1 NE 1878
2 DA 145
0 b. o. 36

Valid range from 1 to 2

V304P31 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S31 šah - Prej

Value 181392 Frequency
1 NE 1783
2 DA 247
0 b. o. 29

Valid range from 1 to 2

V304S31 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S31 šah - Sedaj

Value 182391 Frequency
1 NE 1846
2 DA 176
0 b. o. 37

Valid range from 1 to 2

V304P32 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S32 lov - Prej

Value 183390 Frequency
1 NE 1972
2 DA 53
0 b. o. 34

Valid range from 1 to 2

V304S32 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S32 lov - Sedaj

Value 184389 Frequency
1 NE 1966
2 DA 54
0 b. o. 39

Valid range from 1 to 2

V304P33 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S33 ribolov - Prej

Value 185388 Frequency
1 NE 1932
2 DA 96
0 b. o. 31

Valid range from 1 to 2

V304S33 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S33 ribolov - Sedaj

Value 186387 Frequency
1 NE 1951
2 DA 73
0 b. o. 35

Valid range from 1 to 2

V304P34 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S34 drugi šport, druga aktivnost - Prej

Value 187386 Frequency
1 NE 1900
2 DA 116
0 b. o. 42
" " 1

Valid range from 1 to 2

V304S34 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S34 drugi šport, druga aktivnost - Sedaj

Value 188385 Frequency
1 NE 1899
2 DA 108
0 b. o. 49
" " 3

Valid range from 1 to 2

V305R1 V3.05 IN KATERE OD TEH ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI SE VAM ZDIJO ZA TELESNO KULTURO IN REKREACIJO SLOVENCEV TAKO POMEMBNE, DA BI JIH MORALE TELESNE KULTURNE SKUPNOSTI ČIMBOLJ IZDATNO (Z DENARJEM IN STROKOVNO) PODPRETI? IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU!

a) rang 1

Value 189384 Frequency
88 nobena 105
99 ne ve, katera 501
0 b. o. 15
31 2
32 2
33 8
34 6

Valid range from 31 to 34

V305R2 V3.05 IN KATERE OD TEH ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI SE VAM ZDIJO ZA TELESNO KULTURO IN REKREACIJO SLOVENCEV TAKO POMEMBNE, DA BI JIH MORALE TELESNE KULTURNE SKUPNOSTI ČIMBOLJ IZDATNO (Z DENARJEM IN STROKOVNO) PODPRETI? IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU!

b) rang 2

Value 190383 Frequency
88 nobena 0
99 ne ve, katera 0
0 b. o. 670
31 8
32 4
33 9
34 6

Valid range from 31 to 34

V305R3 V3.05 IN KATERE OD TEH ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI SE VAM ZDIJO ZA TELESNO KULTURO IN REKREACIJO SLOVENCEV TAKO POMEMBNE, DA BI JIH MORALE TELESNE KULTURNE SKUPNOSTI ČIMBOLJ IZDATNO (Z DENARJEM IN STROKOVNO) PODPRETI? IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU!

c) rang 3

Value 191382 Frequency
88 nobena 0
99 ne ve, katera 0
0 b. o. 767
31 16
32 12
33 9
34 4

Valid range from 31 to 34

V305R4 V3.05 IN KATERE OD TEH ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI SE VAM ZDIJO ZA TELESNO KULTURO IN REKREACIJO SLOVENCEV TAKO POMEMBNE, DA BI JIH MORALE TELESNE KULTURNE SKUPNOSTI ČIMBOLJ IZDATNO (Z DENARJEM IN STROKOVNO) PODPRETI? IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU!

d) rang 4

Value 192381 Frequency
88 nobena 0
99 ne ve, katera 0
0 b. o. 878
31 27
32 19
33 15
34 8
9 53

Valid range from 9 to 34

V306R1 V3.06 IN KATERE TEKMOVALNE ŠPORTNE PANOGE BI KAZALO V PRIHODNJE BOLJ IZDATNO PODPRETI (Z DENARJEM IN STROKOVNO), DA BI SLOVENSKI TEKMOVALCI DOSEGALI VIDNEJŠE USPEHE TUDI V MEDNARODNEM MERILU. IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU

a) rang 1

Value 193380 Frequency
88 nobene 109
99 ne ve, katere 546
0 b. o. 28
31 7
32 1
33 1
34 2

Valid range from 31 to 34

V306R2 V3.06 IN KATERE TEKMOVALNE ŠPORTNE PANOGE BI KAZALO V PRIHODNJE BOLJ IZDATNO PODPRETI (Z DENARJEM IN STROKOVNO), DA BI SLOVENSKI TEKMOVALCI DOSEGALI VIDNEJŠE USPEHE TUDI V MEDNARODNEM MERILU. IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU

b) rang 2

Value 194379 Frequency
88 nobene 0
99 ne ve, katere 0
0 b. o. 747
31 13
32 0
33 0
34 4
29 12
30 4

Valid range from 29 to 34

V306R3 V3.06 IN KATERE TEKMOVALNE ŠPORTNE PANOGE BI KAZALO V PRIHODNJE BOLJ IZDATNO PODPRETI (Z DENARJEM IN STROKOVNO), DA BI SLOVENSKI TEKMOVALCI DOSEGALI VIDNEJŠE USPEHE TUDI V MEDNARODNEM MERILU. IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU

c) rang 3

Value 195378 Frequency
88 nobene 0
99 ne ve, katere 0
0 b. o. 855
31 26
32 0
33 2
34 1
29 16
30 0

Valid range from 29 to 34

V306R4 V3.06 IN KATERE TEKMOVALNE ŠPORTNE PANOGE BI KAZALO V PRIHODNJE BOLJ IZDATNO PODPRETI (Z DENARJEM IN STROKOVNO), DA BI SLOVENSKI TEKMOVALCI DOSEGALI VIDNEJŠE USPEHE TUDI V MEDNARODNEM MERILU. IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU

d) rang 4

Value 196377 Frequency
88 nobene 0
99 ne ve, katere 0
0 b. o. 970
31 30
32 4
33 4
34 3
29 28
30 10

Valid range from 31 to 34

V307

V3.07 ALI KADITE? (Če ne) ALI STE KDAJ KADILI? (Če da) KOLIKO CIGARET (CIGAR,PIP) PRIBLIŽNO NA DAN POKADITE?

Value 197376 Frequency
1 nikoli nisem kadil-a 1152
2 sem kadil-a, vrndar sedaj ne več 267
3 do 5 cigaret 41
4 6 do 10 cigaret 105
5 11 do 15 89
6 16 do 20 269
7 21 do 25 31
8 26 do 30 48
9 31 in več 44
0 b. o. 13

Valid range from 1 to 9

V308

V3.08 KAJ MENITE, ALI BI MORALI PREPOVEDATI KAJENJE V VSEH JAVNIH PROSTORIH: LOKALIH, ČAKALNICAH, DVORANAH, SEJNIH SOBAH, ALI NE?

Value 198375 Frequency
1 da, v vseh javnih prostorih 1227
2 da, vendar ne vsepovsod 633
3 ni treba prepovedati 154
4 neopredeljen 42
0 b. o. 3

Valid range from 1 to 3

V309A1 V3.09 NA KAKŠEN NAČIN BI NAJRAJE PREŽIVELI POČITNICE? IZBERITE DVA NAČINA, KI VAM NAJBOLJ USTREZATA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU!

a) rang1

Value 199374 Frequency
1 v šotoru 306
2 v počitniški prikolici (Adria IMV) 137
3 v počitniškem domu, sindikalnem domu 537
4 v zasebni sobi 131
5 v hotelu 170
6 v kmečki hiši 246
7 pri prijateljih 142
8 v vikendu 210
9 ne vem 168
0 b. o. 12

Valid range from 1 to 8

V309A2 V3.09 NA KAKŠEN NAČIN BI NAJRAJE PREŽIVELI POČITNICE? IZBERITE DVA NAČINA, KI VAM NAJBOLJ USTREZATA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU!

b) rang2

Value 200373 Frequency
1 v šotoru 165
2 v počitniški prikolici (Adria IMV) 126
3 v počitniškem domu, sindikalnem domu 273
4 v zasebni sobi 172
5 v hotelu 195
6 v kmečki hiši 264
7 pri prijateljih 234
8 v vikendu 324
9 ne vem 0
0 b. o. 301
" " 5

Valid range from 1 to 8

V310A V3.10 KO ZAČENJAMO POGOVOR S ČLOVEKOM, OBIČAJNO UPORABIMO OZNAKO "TOVARIŠ, TOVARIŠICA", ALI "GOSPOD, GOSPA, GOSPODIČNA". KO SAMI PRIČENJATE POGOVOR S SPODAJ NAVEDENIMI OSEBAMI: ALI UPORABITE BESEDO "GOSPOD" ALI "TOVARIŠ"?

a) starejša ženska na ulici

Value 201372 Frequency
1 gospod gospa gospodična 1753
2 tovariš tovarišica 104
3 kakor kdaj 131
4 nič od tega 71
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 4

V310B V3.10 KO ZAČENJAMO POGOVOR S ČLOVEKOM, OBIČAJNO UPORABIMO OZNAKO "TOVARIŠ, TOVARIŠICA", ALI "GOSPOD, GOSPA, GOSPODIČNA". KO SAMI PRIČENJATE POGOVOR S SPODAJ NAVEDENIMI OSEBAMI: ALI UPORABITE BESEDO "GOSPOD" ALI "TOVARIŠ"?

b) miličnik na cesti

Value 202371 Frequency
1 gospod gospa gospodična 100
2 tovariš tovarišica 1870
3 kakor kdaj 29
4 nič od tega 55
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 4

V310C V3.10 KO ZAČENJAMO POGOVOR S ČLOVEKOM, OBIČAJNO UPORABIMO OZNAKO "TOVARIŠ, TOVARIŠICA", ALI "GOSPOD, GOSPA, GOSPODIČNA". KO SAMI PRIČENJATE POGOVOR S SPODAJ NAVEDENIMI OSEBAMI: ALI UPORABITE BESEDO "GOSPOD" ALI "TOVARIŠ"?

c) učitelj-ica, profesor v šoli

Value 203370 Frequency
1 gospod gospa gospodična 265
2 tovariš tovarišica 1693
3 kakor kdaj 70
4 nič od tega 31
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 4

V310D V3.10 KO ZAČENJAMO POGOVOR S ČLOVEKOM, OBIČAJNO UPORABIMO OZNAKO "TOVARIŠ, TOVARIŠICA", ALI "GOSPOD, GOSPA, GOSPODIČNA". KO SAMI PRIČENJATE POGOVOR S SPODAJ NAVEDENIMI OSEBAMI: ALI UPORABITE BESEDO "GOSPOD" ALI "TOVARIŠ"?

d) uslužbenec na občini

Value 204369 Frequency
1 gospod gospa gospodična 440
2 tovariš tovarišica 1423
3 kakor kdaj 146
4 nič od tega 49
0 b. o. 1

Valid range from 1 to 4

V310E V3.10 KO ZAČENJAMO POGOVOR S ČLOVEKOM, OBIČAJNO UPORABIMO OZNAKO "TOVARIŠ, TOVARIŠICA", ALI "GOSPOD, GOSPA, GOSPODIČNA". KO SAMI PRIČENJATE POGOVOR S SPODAJ NAVEDENIMI OSEBAMI: ALI UPORABITE BESEDO "GOSPOD" ALI "TOVARIŠ"?

e) prodajalka v trgovini

Value 205368 Frequency
1 gospod gospa gospodična 1004
2 tovariš tovarišica 595
3 kakor kdaj 342
4 nič od tega 114
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 4

V310F V3.10 KO ZAČENJAMO POGOVOR S ČLOVEKOM, OBIČAJNO UPORABIMO OZNAKO "TOVARIŠ, TOVARIŠICA", ALI "GOSPOD, GOSPA, GOSPODIČNA". KO SAMI PRIČENJATE POGOVOR S SPODAJ NAVEDENIMI OSEBAMI: ALI UPORABITE BESEDO "GOSPOD" ALI "TOVARIŠ"?

f) zdravnik-ica, v ambulanti

Value 206367 Frequency
1 gospod gospa gospodična 1435
2 tovariš tovarišica 412
3 kakor kdaj 125
4 nič od tega 85
0 b. o. 2

Valid range from 1 to 4

V310G V3.10 KO ZAČENJAMO POGOVOR S ČLOVEKOM, OBIČAJNO UPORABIMO OZNAKO "TOVARIŠ, TOVARIŠICA", ALI "GOSPOD, GOSPA, GOSPODIČNA". KO SAMI PRIČENJATE POGOVOR S SPODAJ NAVEDENIMI OSEBAMI: ALI UPORABITE BESEDO "GOSPOD" ALI "TOVARIŠ"?

g) delavec

Value 207366 Frequency
1 gospod gospa gospodična 328
2 tovariš tovarišica 1021
3 kakor kdaj 418
4 nič od tega 282
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 4

V311A V3.11 IN KAKŠNO OZNAKO OBIČAJNO UPORABLJAJO DRUGI, KO SE OBRAČAJO NA VAS?

a) vaši znanci iz okolja, kjer stanujete

Value 208365 Frequency
1 gospod gospa gospodična 485
2 tovariš tovarišica 211
3 kakor kdaj 501
4 nič od tega 861
0 b. o. 1

Valid range from 1 to 4

V311B V3.11 IN KAKŠNO OZNAKO OBIČAJNO UPORABLJAJO DRUGI, KO SE OBRAČAJO NA VAS?

b) vaši sodelavci

Value 209364 Frequency
1 gospod gospa gospodična 180
2 tovariš tovarišica 425
3 kakor kdaj 358
4 nič od tega 1070
0 b. o. 26

Valid range from 1 to 4

V311C V3.11 IN KAKŠNO OZNAKO OBIČAJNO UPORABLJAJO DRUGI, KO SE OBRAČAJO NA VAS?

c) tuji ljudje

Value 210363 Frequency
1 gospod gospa gospodična 1166
2 tovariš tovarišica 241
3 kakor kdaj 574
4 nič od tega 77
0 b. o. 1

Valid range from 1 to 4

V401AVAS V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

A) vaša družina oziroma gospodinjstvo a) pospravljanje in čiščenje stanovanja

Value 211362 Frequency
1 žena 1380
2 mož 35
3 žena in mož 239
4 starši, sorodniki 116
5 otroci 61
6 gospodinjska pomočnica, zunanja pomoč 0
7 gospodinjski servis, obrat družbene prehrane 1
8 neopredeljeno: vsi, kdor utegne 200
9 kdo drug 0
10 nihče 0
11 nima, ne bo imel otrok, družine 4
0 b. o. 23

Valid range from 1 to 9

V401ASTA V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

A) vaša družina oziroma gospodinjstvo b) pranje in likanje

Value 212361 Frequency
1 žena 1564
2 mož 10
3 žena in mož 57
4 starši, sorodniki 100
5 otroci 132
6 gospodinjska pomočnica, zunanja pomoč 0
7 gospodinjski servis, obrat družbene prehrane 1
8 neopredeljeno: vsi, kdor utegne 150
9 kdo drug 0
10 nihče 0
11 nima, ne bo imel otrok, družine 0
0 b. o. 45

Valid range from 1 to 9

V401AOTR V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

A) vaša družina oziroma gospodinjstvo c) pripravljanje in kuhanje hrane

Value 213360 Frequency
1 žena 762
2 mož 13
3 žena in mož 536
4 starši, sorodniki 26
5 otroci 18
6 gospodinjska pomočnica, zunanja pomoč 0
7 gospodinjski servis, obrat družbene prehrane 7
8 neopredeljeno: vsi, kdor utegne 282
9 kdo drug 0
10 nihče 0
11 nima, ne bo imel otrok, družine 188
0 b. o. 227

Valid range from 1 to 9

V401BVAS V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

A) vaša družina oziroma gospodinjstvo d) vsakodnevno nakupovanje

Value 214359 Frequency
1 žena 1666
2 mož 20
3 žena in mož 58
4 starši, sorodniki 124
5 otroci 64
6 gospodinjska pomočnica, zunanja pomoč 0
7 gospodinjski servis, obrat družbene prehrane 3
8 neopredeljeno: vsi, kdor utegne 97
9 kdo drug 0
10 nihče 0
11 nima, ne bo imel otrok, družine 4
0 b. o. 23

Valid range from 1 to 9

V401BSTA V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

A) vaša družina oziroma gospodinjstvo e) vzdrževanje, popravila hiše, stanovanja, opreme

Value 215358 Frequency
1 žena 1682
2 mož 4
3 žena in mož 16
4 starši, sorodniki 103
5 otroci 114
6 gospodinjska pomočnica, zunanja pomoč 0
7 gospodinjski servis, obrat družbene prehrane 2
8 neopredeljeno: vsi, kdor utegne 90
9 kdo drug 0
10 nihče 0
11 nima, ne bo imel otrok, družine 0
0 b. o. 48

Valid range from 1 to 9

V401BOTR V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

B) družina staršev a) pospravljanje in čiščenje stanovanja

Value 216357 Frequency
1 žena 1175
2 mož 3
3 žena in mož 215
4 starši, sorodniki 21
5 otroci 14
6 gospodinjska pomočnica, zunanja pomoč 0
7 gospodinjski servis, obrat družbene prehrane 25
8 neopredeljeno: vsi, kdor utegne 185
9 kdo drug 0
10 nihče 0
11 nima, ne bo imel otrok, družine 184
0 b. o. 237

Valid range from 1 to 9

V401CVAS V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

B) družina staršev b) pranje in likanje

Value 217356 Frequency
1 žena 1443
2 mož 32
3 žena in mož 228
4 starši, sorodniki 190
5 otroci 21
6 gospodinjska pomočnica, zunanja pomoč 0
7 gospodinjski servis, obrat družbene prehrane 16
8 neopredeljeno: vsi, kdor utegne 98
9 kdo drug 0
10 nihče 0
11 nima, ne bo imel otrok, družine 5
0 b. o. 26

Valid range from 1 to 9

V401CSTA V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

B) družina staršev c) pripravljanje in kuhanje hrane

Value 218355 Frequency
1 žena 1745
2 mož 9
3 žena in mož 58