Slovensko javno mnenje 1975/76

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM76
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM76_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Vreg, France
 • Zajc, Drago
 • Nastran, Mirjana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1976)

Finančna podpora:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena 30 let druge Jugoslavije, ocena pomanjkljivosti v družbi, urejanje razmer v gospodarstvu, dilema enakost - učinkovitost, družbena neenakosta, odnos razviti-nerazviti, (ne)sorodnost med jugoslovanskimi narodi, primerjave med državami - političnimi sistemi, kmetijstvo, ukrepi za povečanje kmetijske proizvodnje, gospodarski načrti kmetov, zunanja politika in varnost Jugoslavije, Slovenci v JLA, slovenske manjšine, onesnaževanje okolja, ukvarjanje s športom, kajenje, položaj žensk, delitev gospodinjskih opravil, celodnevna šola, kontracepcija, struktura vpliva v družbi, vpliv političnih organizacij, vpliv posameznika na posamezna področja družbenega delovanja, zanimanje za politiko, članstvo v političnih organizacijah, delovanje delegatskega sistema (krajevna skupnost, občina, podjetje), vernost, morala, verouk, verska svoboda, vloga cerkve, ocena medijev (obveščenost, objektivnost), branje časopisov in revij (tujih in domačih), omejevanje družbene porabe, varčevanje, gospod-tovariš, krizne situacije, dejavniki (socialnega) razdvajanja, družinske vloge, splav

Ključne besede ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, PRAVICE ŽENSK, IZOBRAŽEVANJE, ZAUPANJE, VOLITVE , GOSPODARSKE RAZMERE, ZUNANJA POLITIKA, GIBANJE (TELESNA DEJAVNOST), MNOŽIČNI MEDIJI

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
volitve in delegatski sistem
dejavnost družbenopolitičnih organizacij
družbeni razvoj
delo, kultura, prosti čas
stanovanja, varčevanje, stiki z banko
položaj manjšin, mednacionalni odnosi
mednarodni odnosi, obramba
časopisi, radio, televizija


Povzetek:

Respondenti izrazijo strinjanje z morebitnimi ukrepi, ki bi prispevali k ekonomski stabilizaciji. V sklopu vprašanj o mednarodnih odnosih in obrambi anketiranci najprej navedejo ponovno izrazijo mnenje o za Jugoslavijo najustreznejši zunanjepolitični usmeritvi in od kod, če sploh, Jugoslaviji grozi vojaška nevarnost. V naslednjem sklopu o okolju in telesni kulturi srečamo vprašanje o oceni ekološke ogroženosti Slovenije. Naslednje vprašanje se nanaša na anketirančevo telesno aktivnost. Posebnost ankete je dokaj obširen sklop vprašanj o družbenem uveljavljanju žensk in družini. Respondenti povedo ali so zadnjih dveh letih obiskovali kakršnokoli dodatno izobraževanje in kakšno. Anketiranci so vprašani, ali je v družbi dovolj svobode glede lastne veroizpovedi, ali ima dovolj svobode delovanja Cerkev in ocenijo ustreznost zakona, ki Cerkvi prepoveduje udejstvovanje na nekaterih področjih splošnega družbenega pomena. Tudi tokrat najdemo sklop vprašanj o množičnih komunikacijah. Demografska vprašanja, kot je že običajno, zaključujejo anketo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: april 1976
Čas izdelave: 1976
Država: Jugoslavija, Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM76.POR

Format: prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 572
 • število enot: 2059

Spremenljivke

IDEN

IDEN

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2097 1
2098 1
2099 1
2100 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2100

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ

Vrednost 22 Frekvenca
1 17
2 15
3 15
138 15
139 15
140 15
191 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 191

ANKET

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Vrednost 31 Frekvenca
0 1
1 142
2 139
3 137
4 138
5 139
6 138
7 135
8 136
9 133
10 136
11 138
12 137
13 138
14 135
15 136
18 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

IDEN

IDEN

Vrednost 1572 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2097 1
2098 1
2099 1
2100 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2100

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ

Vrednost 2571 Frekvenca
1 17
2 15
3 15
138 15
139 15
140 15
191 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 191

ANKET

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Vrednost 3570 Frekvenca
0 1
1 142
2 139
3 137
4 138
5 139
6 138
7 135
8 136
9 133
10 136
11 138
12 137
13 138
14 135
15 136
18 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V101A1 V1.00 DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSTVO V1.01 V LANSKEM LETU SMO PRAZNOVALI 30-LETNICO OSVOBODITVE IN SOCIALISTIČNEGA RAZVOJA NAŠE DRŽAVE. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI DOSEŽKI IN USPEHI V CELOTNEM POVOJNEM RAZVOJU JUGOSLAVIJE?

a) 1. odgovor

Vrednost 4569 Frekvenca
1 socializem, samoupravljanje, vodilna vloga ZKJ 343
2 industrializacija, elektrifikacija, tehnika, tehnologija 521
3 urbanizacija, motorizacija, stanovanjska ureditev 176
4 gospodarska reforma, trgovina, politika cen 268
5 kmetijstvo, agrarna reforma 42
6 življenjski standard, boljši osebni dohodki, brezposelnost 124
7 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 40
8 kultura, umetnost, šport, šolstvo 51
9 razlike med razvitimi in nerazvitimi, socialna diferneciacija 16
10 neuvrščena politika, neodvisnost, ugled v svetu 61
11 obnova, splošen napredek 214
12 b. o., ne ve, ni tega odgovora 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V101A2 V1.00 DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSTVO V1.01 V LANSKEM LETU SMO PRAZNOVALI 30-LETNICO OSVOBODITVE IN SOCIALISTIČNEGA RAZVOJA NAŠE DRŽAVE. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI DOSEŽKI IN USPEHI V CELOTNEM POVOJNEM RAZVOJU JUGOSLAVIJE?

b) 2. odgovor

Vrednost 5568 Frekvenca
1 socializem, samoupravljanje, vodilna vloga ZKJ 127
2 industrializacija, elektrifikacija, tehnika, tehnologija 187
3 urbanizacija, motorizacija, stanovanjska ureditev 194
4 gospodarska reforma, trgovina, politika cen 103
5 kmetijstvo, agrarna reforma 73
6 življenjski standard, boljši osebni dohodki, brezposelnost 140
7 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 63
8 kultura, umetnost, šport, šolstvo 115
9 razlike med razvitimi in nerazvitimi, socialna diferneciacija 14
10 neuvrščena politika, neodvisnost, ugled v svetu 62
11 obnova, splošen napredek 51
13 b. o., ne ve, ni tega odgovora 930

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V101A3 V1.00 DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSTVO V1.01 V LANSKEM LETU SMO PRAZNOVALI 30-LETNICO OSVOBODITVE IN SOCIALISTIČNEGA RAZVOJA NAŠE DRŽAVE. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI DOSEŽKI IN USPEHI V CELOTNEM POVOJNEM RAZVOJU JUGOSLAVIJE?

c) 3. odgovor

Vrednost 6567 Frekvenca
1 socializem, samoupravljanje, vodilna vloga ZKJ 52
2 industrializacija, elektrifikacija, tehnika, tehnologija 54
3 urbanizacija, motorizacija, stanovanjska ureditev 80
4 gospodarska reforma, trgovina, politika cen 31
5 kmetijstvo, agrarna reforma 24
6 življenjski standard, boljši osebni dohodki, brezposelnost 63
7 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 62
8 kultura, umetnost, šport, šolstvo 67
9 razlike med razvitimi in nerazvitimi, socialna diferneciacija 7
10 neuvrščena politika, neodvisnost, ugled v svetu 46
11 obnova, splošen napredek 18
13 b. o., ne ve, ni tega odgovora 1555

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V101A4 V1.00 DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSTVO V1.01 V LANSKEM LETU SMO PRAZNOVALI 30-LETNICO OSVOBODITVE IN SOCIALISTIČNEGA RAZVOJA NAŠE DRŽAVE. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI DOSEŽKI IN USPEHI V CELOTNEM POVOJNEM RAZVOJU JUGOSLAVIJE?

d) 4. odgovor

Vrednost 7566 Frekvenca
1 socializem, samoupravljanje, vodilna vloga ZKJ 26
2 industrializacija, elektrifikacija, tehnika, tehnologija 16
3 urbanizacija, motorizacija, stanovanjska ureditev 12
4 gospodarska reforma, trgovina, politika cen 6
5 kmetijstvo, agrarna reforma 5
6 življenjski standard, boljši osebni dohodki, brezposelnost 8
7 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 23
8 kultura, umetnost, šport, šolstvo 34
9 razlike med razvitimi in nerazvitimi, socialna diferneciacija 1
10 neuvrščena politika, neodvisnost, ugled v svetu 15
11 obnova, splošen napredek 14
13 b. o., ne ve, ni tega odgovora 1899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V102A1 V1.02 IN KJE, NA KATEREM PODROČJU PA SMO PO VAŠEM MNENJU DOSEGLI NAJMANJ?

a) 1. odgovor

Vrednost 8565 Frekvenca
1 socializem, samoupravljanje, vodilna vloga ZKJ 42
2 industrializacija, elektrifikacija, tehnika, tehnologija 19
3 urbanizacija, motorizacija, stanovanjska ureditev 226
4 gospodarska reforma, trgovina, politika cen 85
5 kmetijstvo, agrarna reforma 690
6 življenjski standard, boljši osebni dohodki, brezposelnost 25
7 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 94
8 kultura, umetnost, šport, šolstvo 85
9 razlike med razvitimi in nerazvitimi, socialna diferneciacija 105
11 obnova, splošen napredek 77
12 b. o., ne ve, ni tega odgovora 611

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V102A2 V1.02 IN KJE, NA KATEREM PODROČJU PA SMO PO VAŠEM MNENJU DOSEGLI NAJMANJ?

b) 2. odgovor

Vrednost 9564 Frekvenca
1 socializem, samoupravljanje, vodilna vloga ZKJ 19
2 industrializacija, elektrifikacija, tehnika, tehnologija 9
3 gospodarska reforma, trgovina, politika cen 62
4 kmetijstvo, agrarna reforma 24
5 življenjski standard, boljši osebni dohodki, brezposelnost 50
6 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 4
7 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 57
8 kultura, umetnost, šport, šolstvo 44
9 razlike med razvitimi in nerazvitimi, socialna diferneciacija 12
10 neuvrščena politika, neodvisnost, ugled v svetu 1
11 obnova, splošen napredek 48
13 b. o., ne ve, ni tega odgovora 1729

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V102A3 V1.02 IN KJE, NA KATEREM PODROČJU PA SMO PO VAŠEM MNENJU DOSEGLI NAJMANJ?

c) 3. odgovor

Vrednost 10563 Frekvenca
1 socializem, samoupravljanje, vodilna vloga ZKJ 3
2 industrializacija, elektrifikacija, tehnika, tehnologija 7
3 urbanizacija, motorizacija, stanovanjska ureditev 14
4 gospodarska reforma, trgovina, politika cen 4
5 kmetijstvo, agrarna reforma 7
6 življenjski standard, boljši osebni dohodki, brezposelnost 2
7 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 14
8 kultura, umetnost, šport, šolstvo 14
9 razlike med razvitimi in nerazvitimi, socialna diferneciacija 4
11 obnova, splošen napredek 10
13 b. o., ne ve, ni tega odgovora 1980

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V103

V1.03 ČE PRIMERJATE POLOŽAJ SVOJE DRUŽINE OZ. SVOJ POLOŽAJ PRED VEČ KOT 30 LETI, V ČASU PO OSVOBODITVI, Z RAZMERAMI, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA DANES - KAJ BI LAHKO REKLI:

Vrednost 11562 Frekvenca
1 položaj se je močno izboljšal 1200
2 izboljšal se je 740
3 ni se bistveno spremenil 68
4 poslabšal se je 12
5 močno se je poslabšal 5
6 ne vem, neodločeno 23
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V104A1 V1.04 (položaj se je izboljšal) IN V ČEM SE JE IZBOLJŠAL?

a) 1. odgovor

Vrednost 12561 Frekvenca
1 spremembe na ravni sistema 171
2 dvig življenjskega standarda, boljši življenjski pogoji 1067
3 višji osebni dohodki 145
4 možnost in stalnost zaposlitve 143
5 položaj družine, položaj ženske 41
6 starost, bolezni, poroka, otroci 22
7 prosti čas, šolstvo, kultura, umetnost 51
8 zdravstveno varstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 38
9 socialna diferenciacija, splošno 206
0 b. o., ne ve, neodločen 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V104A2 V1.04 (položaj se je izboljšal) IN V ČEM SE JE IZBOLJŠAL?

b) 2. odgovor

Vrednost 13560 Frekvenca
1 spremembe na ravni sistema 93
2 dvig življenjskega standarda, boljši življenjski pogoji 240
3 višji osebni dohodki 61
4 možnost in stalnost zaposlitve 65
5 položaj družine, položaj ženske 39
6 starost, bolezni, poroka, otroci 19
7 prosti čas, šolstvo, kultura, umetnost 82
8 zdravstveno varstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 66
9 socialna diferenciacija, splošno 28
10 ni tega odgovora, b. o., ne ve, neodločen 1366

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V104A3 V1.04 (položaj se je izboljšal) IN V ČEM SE JE IZBOLJŠAL?

c) 3. odgovor

Vrednost 14559 Frekvenca
1 spremembe na ravni sistema 18
2 dvig življenjskega standarda, boljši življenjski pogoji 45
3 višji osebni dohodki 17
4 možnost in stalnost zaposlitve 22
5 starost, bolezni, poroka, otroci 11
6 prosti čas, šolstvo, kultura, umetnost 3
7 prosti čas, šolstvo, kultura, umetnost 34
8 zdravstveno varstvo, otroško varstvo, socialno varstvo 20
9 socialna diferenciacija, splošno 12
10 ni tega odgovora, b. o., ne ve, neodločen 1877

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V105

V1.05 (položaj se je poslabšal) IN V ČEM SE JE POSLABŠAL?

Vrednost 15558 Frekvenca
1 spremembe na ravni sistema 2
2 dvig življenjskega standarda, boljši življenjski pogoji 3
3 višji osebni dohodki 5
6 starost, bolezni, poroka, otroci 7
9 socialna siferenciacija, splošno 5
0 b. o., ne ve, neodločen 2037

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V106A1 V1.06 V 30-LETNEM RAZVOJU jUGOSLAVIJE JE PRIHAJALO TUDI DO TEŽAV, KRIZ IN POSKUSOV VSILJEVANJA DRUGAČNE POTI RAZVOJA, OZIROMA RAZVREDNOTENJA NEKATERIH PRIDOBITEV. KATERE SO BILE PO VAŠEM MNENJU NAJNEVARNEJŠE KRIZNE SITUACIJE V TEM OBDOBJU?

a) 1. odgovor

Vrednost 16557 Frekvenca
1 informbiro 667
2 Ranković, nacionalizem, liberalizem, Titovo pismo 65
3 neenotnost vodstev, notranja trenja v ZK 7
4 gospodarska kriza, padec dinarja 93
5 energetska in ekološka kriza, naravne nesreče 33
6 tržaško vprašanje, odnosi z Italijo, Avstrijo 193
7 tuji vplivi z Vzhoda in Zahoda 71
8 zrušenje samoupravnega socializma, državni udar 6
9 napadi politične imigiracije, atentati na zunanje predstavnike 67
10 obvezen odkup, agrarna reforma, nacionalizacija 16
11 nerazvitost samoupravne zavesti 33
12 bile, a ne ve kakšne 664
13 ni bilo kriz 125
14 ne ve, ali so bile krize 0
0 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V106A2 V1.06 V 30-LETNEM RAZVOJU jUGOSLAVIJE JE PRIHAJALO TUDI DO TEŽAV, KRIZ IN POSKUSOV VSILJEVANJA DRUGAČNE POTI RAZVOJA, OZIROMA RAZVREDNOTENJA NEKATERIH PRIDOBITEV. KATERE SO BILE PO VAŠEM MNENJU NAJNEVARNEJŠE KRIZNE SITUACIJE V TEM OBDOBJU?

b) 2. odgovor

Vrednost 17556 Frekvenca
1 informbiro 60
2 Ranković, nacionalizem, liberalizem, Titovo pismo 88
3 neenotnost vodstev, notranja trenja v ZK 10
4 gospodarska kriza, padec dinarja 38
5 energetska in ekološka kriza, naravne nesreče 1
6 tržaško vprašanje, odnosi z Italijo, Avstrijo 177
7 tuji vplivi z Vzhoda in Zahoda 68
8 zrušenje samoupravnega socializma, državni udar 6
9 napadi politične imigiracije, atentati na zunanje predstavnike 51
10 obvezen odkup, agrarna reforma, nacionalizacija 8
11 nerazvitost samoupravne zavesti 17
12 bile, a ne ve kakšne 0
13 ni bilo kriz 0
14 ne ve, ali so bile krize 1535
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V106A3 V1.06 V 30-LETNEM RAZVOJU jUGOSLAVIJE JE PRIHAJALO TUDI DO TEŽAV, KRIZ IN POSKUSOV VSILJEVANJA DRUGAČNE POTI RAZVOJA, OZIROMA RAZVREDNOTENJA NEKATERIH PRIDOBITEV. KATERE SO BILE PO VAŠEM MNENJU NAJNEVARNEJŠE KRIZNE SITUACIJE V TEM OBDOBJU?

c) 3. odgovor

Vrednost 18555 Frekvenca
1 informbiro 9
2 Ranković, nacionalizem, liberalizem, Titovo pismo 39
3 neenotnost vodstev, notranja trenja v ZK 2
4 gospodarska kriza, padec dinarja 7
5 energetska in ekološka kriza, naravne nesreče 0
6 tržaško vprašanje, odnosi z Italijo, Avstrijo 49
7 tuji vplivi z Vzhoda in Zahoda 15
8 zrušenje samoupravnega socializma, državni udar 2
9 napadi politične imigiracije, atentati na zunanje predstavnike 28
10 obvezen odkup, agrarna reforma, nacionalizacija 2
11 nerazvitost samoupravne zavesti 7
12 bile, a ne ve kakšne 0
13 ni bilo kriz 0
14 ne ve, ali so bile krize 1899
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V107

V1.07 ALI SODITE, DA BI LAHKO PRIŠLO PRI NAS V JUGOSLAVIJI DO KRIZ IN NEVARNOSTI TUDI V PRIHODNJE, ALI NE?

Vrednost 19554 Frekvenca
1 da, lahko bi prišlo 1207
2 ne vem 369
3 ne, ne bi moglo priti 483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V108A1 V1.08 (če da) KAKŠNE BI LAHKO BILE TE KRIZE IN NEVARNOSTI

a) 1. odgovor

Vrednost 20553 Frekvenca
1 informbiro 12
2 Ranković, nacionalizem, liberalizem, Titovo pismo 38
3 neenotnost vodstev, notranja trenja v ZK 49
4 gospodarska kriza, padec dinarja 309
5 energetska in ekološka kriza, naravne nesreče 39
6 tržaško vprašanje, odnosi z Italijo, Avstrijo 39
7 tuji vplivi z Vzhoda in Zahoda 303
8 zrušenje samoupravnega socializma, državni udar 81
9 napadi politične imigiracije, atentati na zunanje predstavnike 56
10 obvezen odkup, agrarna reforma, nacionalizacija 2
11 nerazvitost samoupravne zavesti 34
12 da, a ne vem kakšne krize 617
13 ne ve, ali bi lahko prišlo do kriz 460
14 ne bi moglo priti do kriz 0
0 b. o. 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V108A2 V1.08 (če da) KAKŠNE BI LAHKO BILE TE KRIZE IN NEVARNOSTI

b) 2. odgovor

Vrednost 21552 Frekvenca
1 informbiro 1
2 Ranković, nacionalizem, liberalizem, Titovo pismo 14
3 neenotnost vodstev, notranja trenja v ZK 33
4 gospodarska kriza, padec dinarja 64
5 energetska in ekološka kriza, naravne nesreče 14
6 tržaško vprašanje, odnosi z Italijo, Avstrijo 15
7 tuji vplivi z Vzhoda in Zahoda 61
8 zrušenje samoupravnega socializma, državni udar 21
9 napadi politične imigiracije, atentati na zunanje predstavnike 16
10 obvezen odkup, agrarna reforma, nacionalizacija 0
11 nerazvitost samoupravne zavesti 21
12 da, a ne vem kakšne krize 0
13 ne ve, ali bi lahko prišlo do kriz 0
14 ne bi moglo priti do kriz 1799
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V109A V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

a) neupravičene materialne razlike (v dohodkih) med ljudmi

Vrednost 22551 Frekvenca
1 jih ni 243
2 so prisotne 1169
3 močno so prisotne 504
4 ne ve 142
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V109B V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

b) sestankarstvo (brez vsebine in vpliva)

Vrednost 23550 Frekvenca
1 jih ni 329
2 so prisotne 1015
3 močno so prisotne 435
4 ne ve 276
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V109C V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

c) sklepi, zakoni, dogovori se ne izpolnijo

Vrednost 24549 Frekvenca
1 jih ni 262
2 so prisotne 1222
3 močno so prisotne 273
4 ne ve 293
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V109D V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

d) vodstva Zveze komunistov so premalo odgovorna

Vrednost 25548 Frekvenca
1 jih ni 354
2 so prisotne 978
3 močno so prisotne 162
4 ne ve 558
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V109E V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

e) komisije za ugotavljanje premoženja niso dovolj učinkovite

Vrednost 26547 Frekvenca
1 jih ni 239
2 so prisotne 812
3 močno so prisotne 471
4 ne ve 535
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V109F V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

f) premalo žensk je v vodstvenih organih

Vrednost 27546 Frekvenca
1 jih ni 516
2 so prisotne 912
3 močno so prisotne 318
4 ne ve 302
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V109G V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

g) tekma za denarjem in materialnim standardom

Vrednost 28545 Frekvenca
1 jih ni 132
2 so prisotne 939
3 močno so prisotne 814
4 ne ve 169
0 b. o. 4
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V109H V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

h) kršitve moralnih pravil samoupravne družbe

Vrednost 29544 Frekvenca
1 jih ni 265
2 so prisotne 1040
3 močno so prisotne 279
4 ne ve 466
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V109I V1.09 PREDSEDNIK TITO JE VEČKRAT OPOZARJAL NA RAZLIČNE NAPAKE IN POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBI, NAZADNJE V POGOVORU ZA ZAGREBŠKI ČASNIK VIJESNIK. OCENITE, KAKO MOČNO SO PRISOTNE SPODAJ NAVEDENE POMANJKLJIVOSTI V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE?

i) "vladavina papirja", preveč zapisnikov, dokumentov

Vrednost 30543 Frekvenca
1 jih ni 216
2 so prisotne 732
3 močno so prisotne 766
4 ne ve 343
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110A V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda

Vrednost 31542 Frekvenca
1 moramo sprejeti 283
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 520
3 ne smemo sprejeti 1111
4 ne ve 140
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110B V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Vrednost 32541 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1549
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 283
3 ne smemo sprejeti 162
4 ne ve 59
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110C V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo in kulturo

Vrednost 33540 Frekvenca
1 moramo sprejeti 105
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 190
3 ne smemo sprejeti 1674
4 ne ve 86
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110D V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

d) gradili naj bi manj novih tovarn

Vrednost 34539 Frekvenca
1 moramo sprejeti 430
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 514
3 ne smemo sprejeti 952
4 ne ve 152
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110E V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

e) manj naj bi vlagali v modernizacijo tovarn

Vrednost 35538 Frekvenca
1 moramo sprejeti 195
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 233
3 ne smemo sprejeti 1461
4 ne ve 164
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110F V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

f) manj ljudi bi na novo zaposlili

Vrednost 36537 Frekvenca
1 moramo sprejeti 222
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 318
3 ne smemo sprejeti 1381
4 ne ve 131
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110G V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

g) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Vrednost 37536 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1309
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 334
3 ne smemo sprejeti 230
4 ne ve 177
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110H V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

h) manj bi morali uvažati in več izvažati

Vrednost 38535 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1704
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 156
3 ne smemo sprejeti 86
4 ne ve 104
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110I V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

i) na odgovorna mesta naj bi postavljali ljudi z znanjem

Vrednost 39534 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1898
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 58
3 ne smemo sprejeti 29
4 ne ve 68
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110J V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

j) prepovedati bo morali uvoz luksuznih predmetov

Vrednost 40533 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1515
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 338
3 ne smemo sprejeti 95
4 ne ve 105
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110K V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

k) vsaka družbena in gospodarska odločitev mora biti strokovno utemeljena

Vrednost 41532 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1827
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 53
3 ne smemo sprejeti 22
4 ne ve 149
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110L V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

l) manj denarja za gradnjo cest in železnic

Vrednost 42531 Frekvenca
1 moramo sprejeti 91
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 154
3 ne smemo sprejeti 1721
4 ne ve 85
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110M V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

m) ukiniti bi morali potršniške kredite

Vrednost 43530 Frekvenca
1 moramo sprejeti 134
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 264
3 ne smemo sprejeti 1560
4 ne ve 93
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110N V1.10 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

n) s predpisi bi morali določiti višino cen

Vrednost 44529 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1533
2 lahko sprejmemo, ni pa nujno 221
3 ne smemo sprejeti 158
4 ne ve 139
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V111

V1.11 KAJ SE VAM ZDI BOLJ POMEMBNO ZAGOTOVITI?

Vrednost 45528 Frekvenca
1 čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi ob povečanju razlik med ljudmi 585
2 čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj 1147
3 kaj drugega 111
4 ne vem 201
0 b. o. 3
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V112

V1.12 ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA SE DA...

Vrednost 46527 Frekvenca
1 večje nagrade najuspešnejšim delavcem, strokovnjakom in izumiteljem, četudi se s tem povečujejo razlike med ljudmi 1157
2 ali pa moramo predvsem gledati na to, da ne bo prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjšo vzpodbudo za najuspešnejše delavce, strokovnjake, izumitelje 695
3 drugo 89
4 ne vem 115
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V113

V1.13 KAKO NAJ NAŠA DRUŽBA PREDVSEM VLAGA SVOJA SREDSTVA?

Vrednost 47526 Frekvenca
1 v tisto, kar bo omogočilo boljše življenje našim otrokom in vnukom 1379
2 v tisto, kar se bo takoj poznalo na našem standardu, ne glede na bodočnost 427
3 kako drugače 102
4 se ne more odločiti 146
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V114

V1.14 NEKATERI LJUDJE PREDVSEM GLEDAJO NA TO, DA VARČUJEJO DENAR, DA BI LAHKO KAJ KUPILI IN SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE ŽIVLJENJE, DRUGI PA PRAVIJO, DA JE DANES NESMISELNO HRANITI DENAR IN DA GA JE NAJBOLJ PAMETNO SPROTI PORABITI. S KATERIMI BI SE VI BOLJ STRINJALI?

Vrednost 48525 Frekvenca
1 s prvimi, ki štedijo 1221
2 z drugimi, ki sproti porabijo 505
3 kakor kdaj, drugo 315
4 ne vem 17
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115

V1.15 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRšNE SO SEDAJ, PRAVILNE?

Vrednost 49524 Frekvenca
1 razlike naj se še povečajo 106
2 razlike naj se zmanjšajo 1262
3 razlike naj ostanejo take, kakršne so 483
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 102
5 ne vem 100
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116NIZ V1.16 KOLIKO MISLITE, DA BI MORAL BITI NAJNIŽJI IN KOLIKO NAJVIŠJI OSEBNI DOHODEK V SLOVENIJI?

a) najnižji dohodek (S din)

Vrednost 50523 Frekvenca
1 do 150.000 19
2 od 150.001 do 200.000 208
3 od 200.001 do 250.000 302
4 od 250.001 do 300.000 846
5 od 300.001 do 350.000 194
6 od 350.001 do 400.000 222
7 od 400.001 do 450.000 19
8 od 450.001 do 500.000 49
9 od 500.001 do 900.000 9
10 ne ve 104
11 vsi enaki 58
0 b. o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V116VIS

b) najvišji dohodek (S din)

Vrednost 51522 Frekvenca
1 do 400.000 115
2 od 400.001 do 500.000 330
3 od 500.001 do 600.000 381
4 od 600.001 do 700.000 291
5 od 700.001 do 800.000 331
6 od 800.001 do 900.000 113
7 od 900.001 do 4.000.000 265
8 ne ve 129
9 vsi enaki 60
0 b. o. 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V117

V1.17 KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENO GOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI?

Vrednost 52521 Frekvenca
1 manj razvite republike naj same skrbijo za svoj nadaljnji razvoj 275
2 to naj bo predvsem skrb vse jugoslovanske skupnosti, zlasti pa razvitih republik 495
3 manj razvite republike morajo skrbeti zase, jugoslovanska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1161
4 kaj drugega 8
5 ne vem, premalo poznam 116
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V118

V1.18 IN KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENO GOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI OBMOčJI V SLOVENIJI?

Vrednost 53520 Frekvenca
1 manj razvita območja naj sama skrbijo za svoj razvoj 81
2 to naj bo predvsem skrb vse slovenske skupnosti, zlasti pa njenih razvitih območij 775
3 manj razvita območja naj sama skrbijo zase, slovenska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1103
4 kaj drugega 10
5 ne vem, premalo poznam 86
0 b. o. 3
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V119ZDR1 V1.19 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? A) IZBERITE MED NAVEDENIMI NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE.

1. odgovor

Vrednost 54519 Frekvenca
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne združuje 8
3 ne vem, ne morem se odločiti 256
4 narodnostna sorodnost 219
5 načelo bratstva in enotnosti 563
6 narodnoosvobodilna borba 383
7 socializem in samoupravljanje 142
8 enotna država 113
9 Zveza komunistov 163
10 obramba in varnost, JLA 119
11 kulturne tradicije 9
12 delovne navade 5
13 državne tradicije 7
14 redoljubnost, urejenost 5
15 jeziki 3
16 življenjski standard 8
17 gospodarske koristi 21
18 geografska bližina 10
19 verska pripadnost 1
0 ni tega odgovora 24

Vrednosti spremenljivk od 4 do 19

V119ZDR2 V1.19 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? A) IZBERITE MED NAVEDENIMI NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE.

2. odgovor

Vrednost 55518 Frekvenca
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne združuje 0
3 ne vem, ne morem se odločiti 0
4 narodnostna sorodnost 69
5 načelo bratstva in enotnosti 231
6 narodnoosvobodilna borba 419
7 socializem in samoupravljanje 277
8 enotna država 157
9 Zveza komunistov 219
10 obramba in varnost, JLA 214
11 kulturne tradicije 30
12 delovne navade 13
13 državne tradicije 15
14 redoljubnost, urejenost 7
15 jeziki 15
16 življenjski standard 11
17 gospodarske koristi 28
18 geografska bližina 19
19 verska pripadnost 3
0 ni tega odgovora 332

Vrednosti spremenljivk od 4 do 19

V119ZDR3 V1.19 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? A) IZBERITE MED NAVEDENIMI NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ ZDRUŽUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE.

3. odgovor

Vrednost 56517 Frekvenca
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne združuje 0
3 ne vem, ne morem se odločiti 0
4 narodnostna sorodnost 73
5 načelo bratstva in enotnosti 131
6 narodnoosvobodilna borba 169
7 socializem in samoupravljanje 265
8 enotna država 193
9 Zveza komunistov 219
10 obramba in varnost, JLA 298
11 kulturne tradicije 47
12 delovne navade 23
13 državne tradicije 22
14 redoljubnost, urejenost 28
15 jeziki 29
16 življenjski standard 35
17 gospodarske koristi 66
18 geografska bližina 33
19 verska pripadnost 3
0 ni tega odgovora 425

Vrednosti spremenljivk od 4 do 19

V119LOR1 V1.19 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? B) IZBERITE NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE

1. odgovor

Vrednost 57516 Frekvenca
1 nič ne ločuje 269
2 nič ne združuje 0
3 ne vem, ne morem se odločiti 346
4 narodnostna sorodnost 14
5 načelo bratstva in enotnosti 1
6 narodnoosvobodilna borba 1
7 socializem in samoupravljanje 3
8 enotna država 1
9 Zveza komunistov 5
10 obramba in varnost, JLA 1
11 kulturne tradicije 128
12 delovne navade 303
13 državne tradicije 44
14 redoljubnost, urejenost 52
15 jeziki 374
16 življenjski standard 125
17 gospodarske koristi 71
18 geografska bližina 8
19 verska pripadnost 252
0 ni tega odgovora 61

Vrednosti spremenljivk od 4 do 19

V119LOR2 V1.19 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? B) IZBERITE NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE

2. odgovor

Vrednost 58515 Frekvenca
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne združuje 0
3 ne vem, ne morem se odločiti 0
4 narodnostna sorodnost 10
5 načelo bratstva in enotnosti 0
6 narodnoosvobodilna borba 2
7 socializem in samoupravljanje 1
8 enotna država 1
9 Zveza komunistov 2
10 obramba in varnost, JLA 0
11 kulturne tradicije 90
12 delovne navade 218
13 državne tradicije 64
14 redoljubnost, urejenost 101
15 jeziki 268
16 življenjski standard 163
17 gospodarske koristi 80
18 geografska bližina 20
19 verska pripadnost 181
0 ni tega odgovora 858

Vrednosti spremenljivk od 4 do 19

V119LOR3 V1.19 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU NARODE JUGOSLAVIJE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH LOČUJE IN RAZDVAJA? B) IZBERITE NAJVEČ TRI ZNAČILNOSTI, KI NAJBOLJ LOČUJEJO JUGOSLOVANSKE NARODE

3. odgovor

Vrednost 59514 Frekvenca
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne združuje 0
3 ne vem, ne morem se odločiti 0
4 narodnostna sorodnost 7
5 načelo bratstva in enotnosti 0
6 narodnoosvobodilna borba 0
7 socializem in samoupravljanje 0
8 enotna država 3
9 Zveza komunistov 2
10 obramba in varnost, JLA 5
11 kulturne tradicije 80
12 delovne navade 124
13 državne tradicije 56
14 redoljubnost, urejenost 91
15 jeziki 142
16 življenjski standard 199
17 gospodarske koristi 61
18 geografska bližina 20
19 verska pripadnost 220
0 ni tega odgovora 1049

Vrednosti spremenljivk od 4 do 19

V120A V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

a) možnosti za napredovanje človeka

Vrednost 60513 Frekvenca
1 Jugoslavija 1264
2 Sovjetska zveza 13
3 ZDA 61
4 Italija 2
5 Avstrija 6
6 ZRN 128
7 Švedska - skandinavske dežele 32
8 Švica 24
9 druge socialistične dežele 3
10 druge kapitalistične dežele 23
11 Japonska 7
12 so neidentificirane 6
13 nobena nima prednosti 188
14 ne ve 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V120B V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

b) možnosti za šolanje

Vrednost 61512 Frekvenca
1 Jugoslavija 1610
2 Sovjetska zveza 34
3 ZDA 11
4 Italija 0
5 Avstrija 4
6 ZRN 17
7 Švedska - skandinavske dežele 15
8 Švica 3
9 druge socialistične dežele 9
10 druge kapitalistične dežele 20
11 Japonska 2
12 so neidentificirane 1
13 nobena nima prednosti 130
14 ne ve 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V120C V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

c) razvitega kulturnega življenja

Vrednost 62511 Frekvenca
1 Jugoslavija 1105
2 Sovjetska zveza 51
3 ZDA 15
4 Italija 16
5 Avstrija 12
6 ZRN 31
7 Švedska - skandinavske dežele 18
8 Švica 15
9 druge socialistične dežele 8
10 druge kapitalistične dežele 41
11 Japonska 2
12 so neidentificirane 8
13 nobena nima prednosti 240
14 ne ve 497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V120D V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

d) skrbi za ljudi v bolezni, brezposelnosti

Vrednost 63510 Frekvenca
1 Jugoslavija 1573
2 Sovjetska zveza 8
3 ZDA 8
4 Italija 2
5 Avstrija 10
6 ZRN 30
7 Švedska - skandinavske dežele 49
8 Švica 8
9 druge socialistične dežele 13
10 druge kapitalistične dežele 17
11 Japonska 1
12 so neidentificirane 1
13 nobena nima prednosti 106
14 ne ve 233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V120E V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

e) zaradi položaja vere ter odnosov med cerkvijo in državo

Vrednost 64509 Frekvenca
1 Jugoslavija 977
2 Sovjetska zveza 3
3 ZDA 23
4 Italija 168
5 Avstrija 47
6 ZRN 67
7 Švedska - skandinavske dežele 4
8 Švica 9
9 druge socialistične dežele 8
10 druge kapitalistične dežele 33
11 Japonska 3
12 so neidentificirane 8
13 nobena nima prednosti 234
14 ne ve 475

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V120F V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

f) dobrega gospodarjenja

Vrednost 65508 Frekvenca
1 Jugoslavija 710
2 Sovjetska zveza 12
3 ZDA 106
4 Italija 3
5 Avstrija 20
6 ZRN 467
7 Švedska - skandinavske dežele 93
8 Švica 46
9 druge socialistične dežele 12
10 druge kapitalistične dežele 25
11 Japonska 12
12 so neidentificirane 9
13 nobena nima prednosti 187
14 ne ve 357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V120G V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

g) miroljubne politike in ugleda države v svetu

Vrednost 66507 Frekvenca
1 Jugoslavija 1774
2 Sovjetska zveza 2
3 ZDA 8
4 Italija 0
5 Avstrija 0
6 ZRN 5
7 Švedska - skandinavske dežele 8
8 Švica 10
9 druge socialistične dežele 1
10 druge kapitalistične dežele 1
11 Japonska 1
12 so neidentificirane 1
13 nobena nima prednosti 51
14 ne ve 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V120H V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

h) hitrega razvoja znanosti in tehnike

Vrednost 67506 Frekvenca
1 Jugoslavija 717
2 Sovjetska zveza 129
3 ZDA 320
4 Italija 5
5 Avstrija 3
6 ZRN 265
7 Švedska - skandinavske dežele 18
8 Švica 12
9 druge socialistične dežele 7
10 druge kapitalistične dežele 19
11 Japonska 101
12 so neidentificirane 7
13 nobena nima prednosti 101
14 ne ve 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V120I V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

i) naravne lepote dežele

Vrednost 68505 Frekvenca
1 Jugoslavija 1611
2 Sovjetska zveza 4
3 ZDA 3
4 Italija 6
5 Avstrija 8
6 ZRN 3
7 Švedska - skandinavske dežele 5
8 Švica 73
9 druge socialistične dežele 3
10 druge kapitalistične dežele 26
11 Japonska 4
12 so neidentificirane 0
13 nobena nima prednosti 111
14 ne ve 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V120J V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

j) možnosti, ki jo imajo ljudje za vplivanje na družbene odločitve

Vrednost 69504 Frekvenca
1 Jugoslavija 1395
2 Sovjetska zveza 5
3 ZDA 6
4 Italija 8
5 Avstrija 3
6 ZRN 8
7 Švedska - skandinavske dežele 12
8 Švica 4
9 druge socialistične dežele 1
10 druge kapitalistične dežele 6
11 Japonska 0
12 so neidentificirane 0
13 nobena nima prednosti 134
14 ne ve 477

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V120K V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

k) tovariških odnosov in enakosti med ljudmi

Vrednost 70503 Frekvenca
1 Jugoslavija 1465
2 Sovjetska zveza 14
3 ZDA 0
4 Italija 0
5 Avstrija 3
6 ZRN 10
7 Švedska - skandinavske dežele 7
8 Švica 5
9 druge socialistične dežele 23
10 druge kapitalistične dežele 12
11 Japonska 0
12 so neidentificirane 1
13 nobena nima prednosti 164
14 ne ve 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V120L V1.20 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA ŽIVLJENJE NISO ENAKI V VSEH DEŽELAH. ZASTAVIL VAM BOM VRSTO VPRAŠANJ, VI PA V ODGOVOR POVEJTE DEŽELO, KI IMA V POSAMEZNEM POGLEDU PREDNOST PRED DRUGIMI - PRI IZBORU UPOŠTEVAJTE SEVEDA TUDI JUGOSLAVIJO. TOREJ, KATERA DEŽELA IMA PO VAŠEM MNENJU PREDNOST GLEDE ....?

l) odprtosti in sprejemljivosti za nove ideje

Vrednost 71502 Frekvenca
1 Jugoslavija 1166
2 Sovjetska zveza 7
3 ZDA 34
4 Italija 2
5 Avstrija 2
6 ZRN 36
7 Švedska - skandinavske dežele 15
8 Švica 2
9 druge socialistične dežele 3
10 druge kapitalistične dežele 15
11 Japonska 8
12 so neidentificirane 4
13 nobena nima prednosti 155
14 ne ve 610

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V121A V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

a) če bi družbeni sektor še bolj podpirali kot privatni

Vrednost 72501 Frekvenca
1 zaviralo bi 595
2 nič ne bi vplivalo 434
3 prispevalo bi 856
4 ne ve 163
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121B V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

b) če bi izboljšali sodelovanje med družbenim in privatnim sektorjem

Vrednost 73500 Frekvenca
1 zaviralo bi 39
2 nič ne bi vplivalo 128
3 prispevalo bi 1790
4 ne ve 99
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121C V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

c) če bi olajšali nabavo strojev zasebnim kmetom

Vrednost 74499 Frekvenca
1 zaviralo bi 11
2 nič ne bi vplivalo 40
3 prispevalo bi 1969
4 ne ve 35
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121D V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

d) če bi zmanjšali davke zasebnim kmetom

Vrednost 75498 Frekvenca
1 zaviralo bi 33
2 nič ne bi vplivalo 285
3 prispevalo bi 1628
4 ne ve 110
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121E V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

e) če bi izenačili življenjske pogoje delavcev in kmetov

Vrednost 76497 Frekvenca
1 zaviralo bi 49
2 nič ne bi vplivalo 197
3 prispevalo bi 1683
4 ne ve 123
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121F V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

f) če bi kmečkemu prebivalstvu omogočili boljšo izobrazbo

Vrednost 77496 Frekvenca
1 zaviralo bi 14
2 nič ne bi vplivalo 100
3 prispevalo bi 1870
4 ne ve 67
0 b. o. 7
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121G V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

g) če bi zmanjšali uvoz hrane

Vrednost 78495 Frekvenca
1 zaviralo bi 123
2 nič ne bi vplivalo 302
3 prispevalo bi 1444
4 ne ve 177
0 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121H V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

h) če bi zmanjšali odliv ljudi v mesta in industrijo

Vrednost 79494 Frekvenca
1 zaviralo bi 99
2 nič ne bi vplivalo 212
3 prispevalo bi 1649
4 ne ve 94
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121I V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

i) če bi vzpodbudili vračanje naših ljudi iz tujine na kmetije

Vrednost 80493 Frekvenca
1 zaviralo bi 59
2 nič ne bi vplivalo 263
3 prispevalo bi 1617
4 ne ve 112
0 b. o. 7
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121J V1.21 SLOVENIJA NAMERAVA POVEČATI KMETIJSKO PROIZVODNJO. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI UKREPI POSPEŠEVALI ALI ZAVIRALI KMETIJSKO PROIZVODNJO?

j) če bi zasebnim kmetom omogočili, da se dodatno zaposlijo v podjetjih

Vrednost 81492 Frekvenca
1 zaviralo bi 1183
2 nič ne bi vplivalo 287
3 prispevalo bi 458
4 ne ve 119
0 b. o. 9
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V122A1NN V1.22 (ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) OD KOD ČRPATE NAJVEČ STROKOVNEGA ZNANJA O KMETIJSTVU IN PREJEMATE NAJVEČ KORISTNIH STROKOVNIH NASVETOV ZA USPEŠNEJŠE DELO NA (VAŠEM) POSESTVU? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU!

a) rang 1

Vrednost 82491 Frekvenca
1 od staršev, sorodnikov 138
2 od sosedov, znancevm drugih kmetov 39
3 od zadruge, družbenega posestva 33
4 od tega, kar berem v "Kmečkem glasu" 52
5 iz kmetijskih oddaj na radiu 33
6 iz televizijskih oddaj 16
7 iz šole 2
8 iz kmetijskih tečajev 5
9 od drugje 31
0 ni kmet 1710

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V122A2NN V1.22 (ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) OD KOD ČRPATE NAJVEČ STROKOVNEGA ZNANJA O KMETIJSTVU IN PREJEMATE NAJVEČ KORISTNIH STROKOVNIH NASVETOV ZA USPEŠNEJŠE DELO NA (VAŠEM) POSESTVU? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU!

b) rang 2

Vrednost 83490 Frekvenca
1 od staršev, sorodnikov 23
2 od sosedov, znancevm drugih kmetov 61
3 od zadruge, družbenega posestva 27
4 od tega, kar berem v "Kmečkem glasu" 61
5 iz kmetijskih oddaj na radiu 66
6 iz televizijskih oddaj 33
7 iz šole 5
8 iz kmetijskih tečajev 16
9 od drugje 7
0 ni kmet 1760

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V123A1NN V1.23 (ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) ALI IMATE KAKŠNE NAČRTE ALI PRIČAKOVANJA O TEM, DA BI V PRIHODNJIH LETIH IZBOLJŠALI OZIROMA MODERNIZIRALI VAŠO KMETIJO? KAKŠNE UKREPE BI ŽELELI PREDVSEM STORITI? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU!

a) rang 1

Vrednost 84489 Frekvenca
1 nabaviti nove stroje 100
2 obnoviti, povečati gospodarsko poslopje 65
3 obnoviti, povečati stanovanjske prostore 51
4 kupiti gospodinjsko opremo 4
5 dokupiti novo zemljo ali jo vzeti v zakup 6
6 uvesti nova semena 3
7 uporabljati umetna gnojila, herbicide in insekticide 9
8 specializirati se v pridelovanju 6
9 obnoviti vinograde 8
10 poiskati nameravam dodatne vire zaslužka 6
11 drugo, 2
12 ničesar ne nameravam spreminjati 58
13 neopredeljen 8
14 ni kmet 1710
0 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V123A2NN V1.23 (ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) ALI IMATE KAKŠNE NAČRTE ALI PRIČAKOVANJA O TEM, DA BI V PRIHODNJIH LETIH IZBOLJŠALI OZIROMA MODERNIZIRALI VAŠO KMETIJO? KAKŠNE UKREPE BI ŽELELI PREDVSEM STORITI? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU!

b) rang 2

Vrednost 85488 Frekvenca
1 nabaviti nove stroje 43
2 obnoviti, povečati gospodarsko poslopje 51
3 obnoviti, povečati stanovanjske prostore 29
4 kupiti gospodinjsko opremo 18
5 dokupiti novo zemljo ali jo vzeti v zakup 6
6 uvesti nova semena 13
7 uporabljati umetna gnojila, herbicide in insekticide 46
8 specializirati se v pridelovanju 14
9 obnoviti vinograde 13
10 poiskati nameravam dodatne vire zaslužka 4
11 drugo, 2
12 ničesar ne nameravam spreminjati 0
13 neopredeljen 0
14 ni kmet 0
0 b. o. 1820

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V201A1 V2.00 MEDNARODNI ODNOSI, OBRAMBA V2.01 ZA MEDNARODNE ODNOSE V LETU 1975 JE ZNAČILNO, DA JE BILO NA VSEH CELINAH MNOGO POMEMBNIH DOGODKOV. ALI BI LAHKO NAVEDLI KAKEGA OD NJIH, KI JE POMEMBNI VPLIVAL NA MIR V SVETU?

1. odgovor

Vrednost 86487 Frekvenca
1 konec vojne v Vietnamu in Kambodži 284
2 konferenca v Helsinkih 204
3 premirje na bližnjem Vzhodu 128
4 stiki, sestanki neuvrščenih 97
5 sporazum med Jugoslavijo in Italijo 71
6 Titov prispevek k miru 125
7 dogodki na Portugalskem, v Španiji 18
8 dekolonizacija Afrike 21
9 razgovori o omejitvi jedrskega oboroževanja 68
10 ni takih dogodkov 0
0 ne ve, b. o. 1043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V201A2 V2.00 MEDNARODNI ODNOSI, OBRAMBA V2.01 ZA MEDNARODNE ODNOSE V LETU 1975 JE ZNAČILNO, DA JE BILO NA VSEH CELINAH MNOGO POMEMBNIH DOGODKOV. ALI BI LAHKO NAVEDLI KAKEGA OD NJIH, KI JE POMEMBNI VPLIVAL NA MIR V SVETU?

2. odgovor

Vrednost 87486 Frekvenca
1 konec vojne v Vietnamu in Kambodži 64
2 konferenca v Helsinkih 45
3 premirje na bližnjem Vzhodu 61
4 stiki, sestanki neuvrščenih 32
5 sporazum med Jugoslavijo in Italijo 28
6 Titov prispevek k miru 39
7 dogodki na Portugalskem, v Španiji 15
8 dekolonizacija Afrike 26
9 razgovori o omejitvi jedrskega oboroževanja 42
10 ni takih dogodkov 1707
0 ne ve, b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V202

V2.02 VIETNAMSKI NAROD JE PO DOLGOLETNEM BOJU LANI DOSEGEL ODLOČILNO ZMAGO PROTI PREMOČNEMU SOVRAŽNIKU. KAJ JE BILO PO VAŠEM MNENJU ODLOČILNO ZA TO ZMAGO?

Vrednost 88485 Frekvenca
1 vztrajnost v borbi za svobodo, opiranje na lastne sile 1212
2 pomoč od zunaj 209
3 zmagal je, ker sovražnik ni izkoristil vseh svojih vojaških zmožnosti 42
4 vsi navedeni razlogi so pomembno vplivali 240
5 drugo 12
6 ne vem, premalo vem o tem 334
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V203A1 V2.03 S KATERIMI DRŽAVAMI (SKUPINAMI DRŽAV) BI PO VAŠI SODBI JUGOSLAVIJA MORALA IMETI ZELO DOBRE ODNOSE?

a) 1. odgovor

Vrednost 89484 Frekvenca
1 z vsemi državami 416
2 s sosednjimi 575
3 s socialističnimi 213
4 z zahodnimi 607
6 razvite ostale 92
7 b. o. 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V203A2 V2.03 S KATERIMI DRŽAVAMI (SKUPINAMI DRŽAV) BI PO VAŠI SODBI JUGOSLAVIJA MORALA IMETI ZELO DOBRE ODNOSE?

b) 2. odgovor

Vrednost 90483 Frekvenca
1 z vsemi državami 22
2 s sosednjimi 124
3 s socialističnimi 95
4 z zahodnimi 283
6 razvite ostale 44
7 b. o. 0
8 1491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V203A3 V2.03 S KATERIMI DRŽAVAMI (SKUPINAMI DRŽAV) BI PO VAŠI SODBI JUGOSLAVIJA MORALA IMETI ZELO DOBRE ODNOSE?

c) 3. odgovor

Vrednost 91482 Frekvenca
1 z vsemi državami 9
2 s sosednjimi 56
3 s socialističnimi 41
4 z zahodnimi 83
6 razvite ostale 15
7 b. o. 0
8 1855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V204

V2.04 KAKŠNA ZUNANJA POLITIKA BI NAJBOLJ USTREZALA INTERESOM JUGOSLAVIJE?

Vrednost 92481 Frekvenca
1 prej ali slej se bomo morali odločiti za en ali drug blok 21
2 skrbimo naj le za svoje probleme, svetovne probleme pa naj si vsak ureja kot more in želi 164
3 biti moramo za mir in enakopravnost, vendar tako, da se velikim silam ne zamerimo 518
4 prizadevati si moramo enakopravnost med narodi ne glede na to, ali je to velikim silam všeč 1165
5 ne vem 184
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V205

V2.05 ALI SODITE, DA LAHKO V PRIHODNOSTI KAKŠNA TUJA SILA, (DRŽAVA, SKUPINA DRŽAV) OGROZI VARNOST JUGOSLAVIJE?

Vrednost 93480 Frekvenca
1 da, možna je nevarnost s strani zahoda 132
2 da, možna je nevarnost s strani vzhoda 151
3 da, ogroženi smo tako z vzhoda kot zahoda 715
4 ne, ne vidim nevarnosti (ne, za sedaj ne vidim, da bi nam s katerekoli strani pretila nevarnost) 759
5 ne vem 298
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V206A1 V2.06 SLOVENSKIH OFICIRJEV V JLA JE ŠE VEDNO PREMALO. KAJ BI BILO POTREBNO STORITI, DA BI SE MLADI V SLOVENIJI ŠE BOLJ ZANIMALI ZA VOJAŠKE POKLICE? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 94479 Frekvenca
1 starše in mladino seznanjati z možnostmi zaposlitve v vojski 798
2 odpreti vojaško oficirsko šolo v Sloveniji 534
3 bolj uveljaviti slovenščino kot uradni jezik 115
4 zmanjšati razlike med vojaškimi in civilnimi poklici glede službovanja, delovnih obvez, zaposlitve zakonca itd. 166
5 povečati dohodke oficirjem, izboljšati stanovanjske razmere 28
6 omogočiti prehajanje in vojaških poklicev v civilne in obratno 31
7 drugo 18
8 nič se ne da storiti 19
9 nič ni treba storiti 22
0 ne vem, premalo poznam 328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V206A2 V2.06 SLOVENSKIH OFICIRJEV V JLA JE ŠE VEDNO PREMALO. KAJ BI BILO POTREBNO STORITI, DA BI SE MLADI V SLOVENIJI ŠE BOLJ ZANIMALI ZA VOJAŠKE POKLICE? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 95478 Frekvenca
1 starše in mladino seznanjati z možnostmi zaposlitve v vojski 8
2 odpreti vojaško oficirsko šolo v Sloveniji 274
3 bolj uveljaviti slovenščino kot uradni jezik 259
4 zmanjšati razlike med vojaškimi in civilnimi poklici glede službovanja, delovnih obvez, zaposlitve zakonca itd. 300
5 povečati dohodke oficirjem, izboljšati stanovanjske razmere 142
6 omogočiti prehajanje in vojaških poklicev v civilne in obratno 393
7 drugo 17
8 nič se ne da storiti 0
9 nič ni treba storiti 0
0 ne vem, premalo poznam 666

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V207

V2.07 ZAMISEL VSELJUDSKE OBRAMBE PREDPOSTAVLJA VKLJUČENOST VSAKEGA OBČANA V OBRAMBO. ALI VI VESTE, KAJ JE VAŠA NALOGA V PRIMERU NAPADA?

Vrednost 96477 Frekvenca
1 da, vem 1159
2 le deloma 388
3 ne vem 464
4 sploh ne vem, o čem sprašujete 44
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V208A V2.08 ALI SODITE, DA IMAJO SLOVENCI, KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - DOVOLJ MOŽNOSTI ZA NARODNOSTNI OBSTOJ?

a) v Italiji (Trst-Gorica, Slov. Benečija)

Vrednost 97476 Frekvenca
1 imajo jih v celoti 171
2 le nekaj, malo 1039
3 nimajo jih 526
4 ne vem, ne poznam razmer 318
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V208B V2.08 ALI SODITE, DA IMAJO SLOVENCI, KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - DOVOLJ MOŽNOSTI ZA NARODNOSTNI OBSTOJ?

b) v Avstriji (Koroška, Štajerska)

Vrednost 98475 Frekvenca
1 imajo jih v celoti 85
2 le nekaj, malo 791
3 nimajo jih 924
4 ne vem, ne poznam razmer 257
0 b. o. 1
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V208C V2.08 ALI SODITE, DA IMAJO SLOVENCI, KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - DOVOLJ MOŽNOSTI ZA NARODNOSTNI OBSTOJ?

c) Madžarski (Porabski Slovenci)

Vrednost 99474 Frekvenca
1 imajo jih v celoti 273
2 le nekaj, malo 546
3 nimajo jih 288
4 ne vem, ne poznam razmer 950
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V209

V2.09 ALI MISLITE, DA SI SLOVENIJA IN JUGOSLAVIJA DOVOLJ PRIZADEVATA ZA PRAVICE NAŠIH MANJŠIN V SOSEDNJIH DRŽAVAH?

Vrednost 100473 Frekvenca
1 premalo si prizadevamo 280
2 dovolj si prizadevamo 1494
3 preveč si prizadevamo 72
4 ne vem, premalo poznam 210
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V210A1 V2.10 ALI STE SLIŠALI KAJ O TEM, DA NAMERAVAJO V AVSTRIJI PREŠTEVATI SLOVENCE? (Če da) KAJ BI MORALA PO VAŠI SODBI JUGOSLAVIJA STORITI, ČE BODO V AVSTRIJI PREŠTEVALI SLOVENCE?

1. odgovor

Vrednost 101472 Frekvenca
1 nič ne vem o nameravanem preštevanju 511
2 nič ni treba storiti 438
3 storiti, kaj - ne ve kaj 98
4 podpirati manjšino, vztrajati pri 7. členu 239
5 preprečiti preštevanje po diplomatski poti 424
6 preprečiti preštevanje z internacionalizacijo 279
7 naj se vrenejo v Slovenijo, najdimo jim zaposlitev pri nas 47
8 ni drugega odgovora, mašilo 0
0 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V210A2 V2.10 ALI STE SLIŠALI KAJ O TEM, DA NAMERAVAJO V AVSTRIJI PREŠTEVATI SLOVENCE? (Če da) KAJ BI MORALA PO VAŠI SODBI JUGOSLAVIJA STORITI, ČE BODO V AVSTRIJI PREŠTEVALI SLOVENCE?

2. odgovor

Vrednost 102471 Frekvenca
1 nič ne vem o nameravanem preštevanju 1
2 nič ni treba storiti 1
3 storiti, kaj - ne ve kaj 1
4 podpirati manjšino, vztrajati pri 7. členu 8
5 preprečiti preštevanje po diplomatski poti 2
6 preprečiti preštevanje z internacionalizacijo 12
7 naj se vrenejo v Slovenijo, najdimo jim zaposlitev pri nas 1
8 ni drugega odgovora, mašilo 2033
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V211

V2.11 ALI SODITE, DA SI V SLOVENIJI DOVOLJ PRIZADEVAMO ZA UVELJAVITEV PRIPADNIKOV NARODNIH MANJŠIN (ITALIJANI, MADŽARI ITD.), KI ŽIVIJO V SLOVENIJI?

Vrednost 103470 Frekvenca
1 premalo si prizadevamo 88
2 dovolj si prizadevamo 1587
3 preveč si prizadevamo 117
4 ne vem, premalo poznam 259
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V301

V3.00 OKOLJE, TELESNA KULTURA IDR. V3.01 V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O ONESNAŽEVANJU PRIRODNEGA OKOLJA, ZRAKA, VODE, ZELENIC IN O OGROŽENOSTI ČLOVEKA V TAKEM OKOLJU. ALI SODITE, DA JE TO V SLOVENIJI PEREČ PROBLEM ALI NE?

Vrednost 104469 Frekvenca
1 to je pereč problem vse Slovenije, več bi morali storiti za preprečevanje škodljivih posledic 1263
2 to je pereč problem industrijskih mest, ki mu moramo posvetiti več skrbi 653
3 to v Sloveniji ni posebno pereč problem 58
4 premalo vem o tem, ne vem 77
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V302A V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

a) onesnažen zrak (smrad, dim)

Vrednost 105468 Frekvenca
1 življenjsko me ogroža 123
2 mi škoduduje, me zelo moti 464
3 me moti, a ni tako hudo 510
4 tega ne občutim, me ne moti 395
5 to sploh ni problem v mojem okolju 560
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302B V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

b) hrup, ropot (promet, tovarne)

Vrednost 106467 Frekvenca
1 življenjsko me ogroža 64
2 mi škoduduje, me zelo moti 402
3 me moti, a ni tako hudo 555
4 tega ne občutim, me ne moti 502
5 to sploh ni problem v mojem okolju 520
0 b. o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302C V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

c) onesnaženost naselij (odpadki, umazanija)

Vrednost 107466 Frekvenca
1 življenjsko me ogroža 61
2 mi škoduduje, me zelo moti 595
3 me moti, a ni tako hudo 664
4 tega ne občutim, me ne moti 342
5 to sploh ni problem v mojem okolju 388
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302D V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

d) onesnaženost voda (industrijske odplake, kemikalije)

Vrednost 108465 Frekvenca
1 življenjsko me ogroža 89
2 mi škoduduje, me zelo moti 535
3 me moti, a ni tako hudo 460
4 tega ne občutim, me ne moti 404
5 to sploh ni problem v mojem okolju 558
0 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302E V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

e) onesnaženost prirodnega okolja (odpadki, smetišča)

Vrednost 109464 Frekvenca
1 življenjsko me ogroža 54
2 mi škoduduje, me zelo moti 597
3 me moti, a ni tako hudo 645
4 tega ne občutim, me ne moti 317
5 to sploh ni problem v mojem okolju 437
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302F V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

f) uporaba kemikalij v prehrambenih proizvodih

Vrednost 110463 Frekvenca
1 življenjsko me ogroža 124
2 mi škoduduje, me zelo moti 447
3 me moti, a ni tako hudo 497
4 tega ne občutim, me ne moti 608
5 to sploh ni problem v mojem okolju 376
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302G V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

g) neurejenost prometa, nesreče

Vrednost 111462 Frekvenca
1 življenjsko me ogroža 218
2 mi škoduduje, me zelo moti 545
3 me moti, a ni tako hudo 580
4 tega ne občutim, me ne moti 367
5 to sploh ni problem v mojem okolju 336
0 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302H V3.02 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU MOTI, OGROŽA....

h) osebna nesigurnost, nasilje, kriminal

Vrednost 112461 Frekvenca
1 življenjsko me ogroža 63
2 mi škoduduje, me zelo moti 263
3 me moti, a ni tako hudo 365
4 tega ne občutim, me ne moti 582
5 to sploh ni problem v mojem okolju 773
0 b. o. 11
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303AP V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Prej:

A) organizirano - tekmovalno

Vrednost 113460 Frekvenca
1 DA 323
2 NE 1693
0 b. o. 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303AS V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Prej:

B) organizirana - rekreacija

Vrednost 114459 Frekvenca
1 DA 80
2 NE 1923
0 b. o. 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303BP V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Prej:

C) neorganizirana rekreacija 1 - redno, vsaj enkrat, dvakrat na teden, sistematično

Vrednost 115458 Frekvenca
1 DA 282
2 NE 1727
0 b. o. 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303BS V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Prej:

C) neorganizirana rekreacija 2 - neredno, s premori, občasno, v prostih dneh in na dopustih

Vrednost 116457 Frekvenca
1 DA 144
2 NE 1852
0 b. o. 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303C1P V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Sedaj:

A) organizirano - tekmovalno

Vrednost 117456 Frekvenca
1 DA 348
2 NE 1606
0 b. o. 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303C1S V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Sedaj:

B) organizirana - rekreacija

Vrednost 118455 Frekvenca
1 DA 184
2 NE 1764
0 b. o. 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303C2P V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Sedaj:

C) neorganizirana rekreacija 1 - redno, vsaj enkrat, dvakrat na teden, sistematično

Vrednost 119454 Frekvenca
1 DA 618
2 NE 1360
0 b. o. 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303C2S V3.03 ALI SE MORDA SEDAJ UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, ALI PA STE SE KDAJ PREJ UKVARJALI, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO? Sedaj:

C) neorganizirana rekreacija 2 - neredno, s premori, občasno, v prostih dneh in na dopustih

Vrednost 120453 Frekvenca
1 DA 509
2 NE 1463
0 b. o. 84
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P01 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S01 nogomet - Prej

Vrednost 121452 Frekvenca
1 NE 1722
2 DA 312
0 b. o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S01 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S01 nogomet - Sedaj

Vrednost 122451 Frekvenca
1 NE 1904
2 DA 120
0 b. o. 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P02 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S02 košarka - Prej

Vrednost 123450 Frekvenca
1 NE 1879
2 DA 157
0 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S02 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S02 košarka - Sedaj

Vrednost 124449 Frekvenca
1 NE 1977
2 DA 47
0 b. o. 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P03 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S03 rokomet - Prej

Vrednost 125448 Frekvenca
1 NE 1854
2 DA 180
0 b. o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S03 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S03 rokomet - Sedaj

Vrednost 126447 Frekvenca
1 NE 1986
2 DA 36
0 b. o. 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P04 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S04 odbojka - Prej

Vrednost 127446 Frekvenca
1 NE 1744
2 DA 289
0 b. o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S04 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S04 odbojka - Sedaj

Vrednost 128445 Frekvenca
1 NE 1940
2 DA 77
0 b. o. 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P05 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S05 vaterpolo - Prej

Vrednost 129444 Frekvenca
1 NE 2026
2 DA 6
0 b. o. 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S05 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S05 vaterpolo - Sedaj

Vrednost 130443 Frekvenca
1 NE 2019
2 DA 2
0 b. o. 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P06 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S06 hokej na ledu - Prej

Vrednost 131442 Frekvenca
1 NE 2020
2 DA 14
0 b. o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S06 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S06 hokej na ledu - Sedaj

Vrednost 132441 Frekvenca
1 NE 2014
2 DA 6
0 b. o. 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P07 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S07 namizni tenis - Prej

Vrednost 133440 Frekvenca
1 NE 1839
2 DA 192
0 b. o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S07 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S07 namizni tenis - Sedaj

Vrednost 134439 Frekvenca
1 NE 1912
2 DA 108
0 b. o. 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P08 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S08 tenis - Prej

Vrednost 135438 Frekvenca
1 NE 1987
2 DA 42
0 b. o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S08 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S08 tenis - Sedaj

Vrednost 136437 Frekvenca
1 NE 1988
2 DA 30
0 b. o. 39
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P09 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S09 atletika - Prej

Vrednost 137436 Frekvenca
1 NE 1807
2 DA 224
0 b. o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S09 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S09 atletika - Sedaj

Vrednost 138435 Frekvenca
1 NE 1974
2 DA 47
0 b. o. 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P10 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S10 plavanje - Prej

Vrednost 139434 Frekvenca
1 NE 1613
2 DA 414
0 b. o. 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S10 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S10 plavanje - Sedaj

Vrednost 140433 Frekvenca
1 NE 1691
2 DA 329
0 b. o. 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P11 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S11 kolesarstvo - Prej

Vrednost 141432 Frekvenca
1 NE 1631
2 DA 394
0 b. o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S11 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S11 kolesarstvo - Sedaj

Vrednost 142431 Frekvenca
1 NE 1846
2 DA 174
0 b. o. 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P12 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S12 avto moto šport - Prej

Vrednost 143430 Frekvenca
1 NE 1976
2 DA 48
0 b. o. 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S12 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S12 avto moto šport - Sedaj

Vrednost 144429 Frekvenca
1 NE 1979
2 DA 40
0 b. o. 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P13 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S13 veslanje - Prej

Vrednost 145428 Frekvenca
1 NE 1990
2 DA 39
0 b. o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S13 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S13 veslanje - Sedaj

Vrednost 146427 Frekvenca
1 NE 2008
2 DA 14
0 b. o. 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P14 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S14 kajak, kanu - Prej

Vrednost 147426 Frekvenca
1 NE 2012
2 DA 16
0 b. o. 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S14 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S14 kajak, kanu - Sedaj

Vrednost 148425 Frekvenca
1 NE 2014
2 DA 5
0 b. o. 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P15 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S15 smučanje - Prej

Vrednost 149424 Frekvenca
1 NE 1643
2 DA 382
0 b. o. 33
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S15 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S15 smučanje - Sedaj

Vrednost 150423 Frekvenca
1 NE 1808
2 DA 210
0 b. o. 40
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P16 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S16 drsanje - Prej

Vrednost 151422 Frekvenca
1 NE 1918
2 DA 111
0 b. o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S16 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S16 drsanje - Sedaj

Vrednost 152421 Frekvenca
1 NE 1960
2 DA 62
0 b. o. 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P17 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S17 gimnastika - Prej

Vrednost 153420 Frekvenca
1 NE 1794
2 DA 238
0 b. o. 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S17 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S17 gimnastika - Sedaj

Vrednost 154419 Frekvenca
1 NE 1983
2 DA 37
0 b. o. 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P18 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S18 rokoborba - Prej

Vrednost 155418 Frekvenca
1 NE 2011
2 DA 19
0 b. o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S18 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S18 rokoborba - Sedaj

Vrednost 156417 Frekvenca
1 NE 2021
2 DA 1
0 b. o. 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P19 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S19 boks - Prej

Vrednost 157416 Frekvenca
1 NE 2010
2 DA 20
0 b. o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S19 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S19 boks - Sedaj

Vrednost 158415 Frekvenca
1 NE 2019
2 DA 3
0 b. o. 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P20 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S20 karate - Prej

Vrednost 159414 Frekvenca
1 NE 2013
2 DA 16
0 b. o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S20 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S20 karate - Sedaj

Vrednost 160413 Frekvenca
1 NE 2012
2 DA 8
0 b. o. 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P21 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S21 judo - Prej

Vrednost 161412 Frekvenca
1 NE 1998
2 DA 32
0 b. o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S21 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S21 judo - Sedaj

Vrednost 162411 Frekvenca
1 NE 2014
2 DA 7
0 b. o. 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P22 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S22 alpinizem - Prej

Vrednost 163410 Frekvenca
1 NE 1974
2 DA 58
0 b. o. 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S22 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S22 alpinizem - Sedaj

Vrednost 164409 Frekvenca
1 NE 1978
2 DA 42
0 b. o. 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P23 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S23 planinarjenje - Prej

Vrednost 165408 Frekvenca
1 NE 1657
2 DA 370
0 b. o. 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S23 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S23 planinarjenje - Sedaj

Vrednost 166407 Frekvenca
1 NE 1740
2 DA 277
0 b. o. 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P24 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S24 podvodni šport - Prej

Vrednost 167406 Frekvenca
1 NE 2009
2 DA 21
0 b. o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S24 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S24 podvodni šport - Sedaj

Vrednost 168405 Frekvenca
1 NE 2010
2 DA 13
0 b. o. 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P25 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S25 jahanje - Prej

Vrednost 169404 Frekvenca
1 NE 1996
2 DA 33
0 b. o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S25 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S25 jahanje - Sedaj

Vrednost 170403 Frekvenca
1 NE 2017
2 DA 7
0 b. o. 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P26 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S26 motorna pilotaža - Prej

Vrednost 171402 Frekvenca
1 NE 2025
2 DA 6
0 b. o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S26 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S26 motorna pilotaža - Sedaj

Vrednost 172401 Frekvenca
1 NE 2022
2 DA 3
0 b. o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P27 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S27 jadralno letalstvo - Prej

Vrednost 173400 Frekvenca
1 NE 2021
2 DA 10
0 b. o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S27 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S27 jadralno letalstvo - Sedaj

Vrednost 174399 Frekvenca
1 NE 2022
2 DA 3
0 b. o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P28 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S28 padalstvo - Prej

Vrednost 175398 Frekvenca
1 NE 2012
2 DA 19
0 b. o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S28 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S28 padalstvo - Sedaj

Vrednost 176397 Frekvenca
1 NE 2019
2 DA 4
0 b. o. 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P29 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S29 strelstvo - Prej

Vrednost 177396 Frekvenca
1 NE 1816
2 DA 212
0 b. o. 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S29 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S29 strelstvo - Sedaj

Vrednost 178395 Frekvenca
1 NE 1905
2 DA 120
0 b. o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P30 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S30 trim - Prej

Vrednost 179394 Frekvenca
1 NE 1932
2 DA 98
0 b. o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S30 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S30 trim - Sedaj

Vrednost 180393 Frekvenca
1 NE 1878
2 DA 145
0 b. o. 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P31 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S31 šah - Prej

Vrednost 181392 Frekvenca
1 NE 1783
2 DA 247
0 b. o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S31 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S31 šah - Sedaj

Vrednost 182391 Frekvenca
1 NE 1846
2 DA 176
0 b. o. 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P32 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S32 lov - Prej

Vrednost 183390 Frekvenca
1 NE 1972
2 DA 53
0 b. o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S32 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S32 lov - Sedaj

Vrednost 184389 Frekvenca
1 NE 1966
2 DA 54
0 b. o. 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P33 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S33 ribolov - Prej

Vrednost 185388 Frekvenca
1 NE 1932
2 DA 96
0 b. o. 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S33 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S33 ribolov - Sedaj

Vrednost 186387 Frekvenca
1 NE 1951
2 DA 73
0 b. o. 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304P34 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S34 drugi šport, druga aktivnost - Prej

Vrednost 187386 Frekvenca
1 NE 1900
2 DA 116
0 b. o. 42
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304S34 V3.04. (Če da) NAVEDITE ŠPORTE OZIROMA REKREACIJSKE PANOGE, S KATERIMI STE SE UKVARJALI ALI SE ŠE VEDNO UKVARJATE?

S34 drugi šport, druga aktivnost - Sedaj

Vrednost 188385 Frekvenca
1 NE 1899
2 DA 108
0 b. o. 49
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V305R1 V3.05 IN KATERE OD TEH ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI SE VAM ZDIJO ZA TELESNO KULTURO IN REKREACIJO SLOVENCEV TAKO POMEMBNE, DA BI JIH MORALE TELESNE KULTURNE SKUPNOSTI ČIMBOLJ IZDATNO (Z DENARJEM IN STROKOVNO) PODPRETI? IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU!

a) rang 1

Vrednost 189384 Frekvenca
88 nobena 105
99 ne ve, katera 501
0 b. o. 15
31 2
32 2
33 8
34 6

Vrednosti spremenljivk od 31 do 34

V305R2 V3.05 IN KATERE OD TEH ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI SE VAM ZDIJO ZA TELESNO KULTURO IN REKREACIJO SLOVENCEV TAKO POMEMBNE, DA BI JIH MORALE TELESNE KULTURNE SKUPNOSTI ČIMBOLJ IZDATNO (Z DENARJEM IN STROKOVNO) PODPRETI? IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU!

b) rang 2

Vrednost 190383 Frekvenca
88 nobena 0
99 ne ve, katera 0
0 b. o. 670
31 8
32 4
33 9
34 6

Vrednosti spremenljivk od 31 do 34

V305R3 V3.05 IN KATERE OD TEH ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI SE VAM ZDIJO ZA TELESNO KULTURO IN REKREACIJO SLOVENCEV TAKO POMEMBNE, DA BI JIH MORALE TELESNE KULTURNE SKUPNOSTI ČIMBOLJ IZDATNO (Z DENARJEM IN STROKOVNO) PODPRETI? IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU!

c) rang 3

Vrednost 191382 Frekvenca
88 nobena 0
99 ne ve, katera 0
0 b. o. 767
31 16
32 12
33 9
34 4

Vrednosti spremenljivk od 31 do 34

V305R4 V3.05 IN KATERE OD TEH ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI SE VAM ZDIJO ZA TELESNO KULTURO IN REKREACIJO SLOVENCEV TAKO POMEMBNE, DA BI JIH MORALE TELESNE KULTURNE SKUPNOSTI ČIMBOLJ IZDATNO (Z DENARJEM IN STROKOVNO) PODPRETI? IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU!

d) rang 4

Vrednost 192381 Frekvenca
88 nobena 0
99 ne ve, katera 0
0 b. o. 878
31 27
32 19
33 15
34 8
9 53

Vrednosti spremenljivk od 9 do 34

V306R1 V3.06 IN KATERE TEKMOVALNE ŠPORTNE PANOGE BI KAZALO V PRIHODNJE BOLJ IZDATNO PODPRETI (Z DENARJEM IN STROKOVNO), DA BI SLOVENSKI TEKMOVALCI DOSEGALI VIDNEJŠE USPEHE TUDI V MEDNARODNEM MERILU. IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU

a) rang 1

Vrednost 193380 Frekvenca
88 nobene 109
99 ne ve, katere 546
0 b. o. 28
31 7
32 1
33 1
34 2

Vrednosti spremenljivk od 31 do 34

V306R2 V3.06 IN KATERE TEKMOVALNE ŠPORTNE PANOGE BI KAZALO V PRIHODNJE BOLJ IZDATNO PODPRETI (Z DENARJEM IN STROKOVNO), DA BI SLOVENSKI TEKMOVALCI DOSEGALI VIDNEJŠE USPEHE TUDI V MEDNARODNEM MERILU. IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU

b) rang 2

Vrednost 194379 Frekvenca
88 nobene 0
99 ne ve, katere 0
0 b. o. 747
31 13
32 0
33 0
34 4
29 12
30 4

Vrednosti spremenljivk od 29 do 34

V306R3 V3.06 IN KATERE TEKMOVALNE ŠPORTNE PANOGE BI KAZALO V PRIHODNJE BOLJ IZDATNO PODPRETI (Z DENARJEM IN STROKOVNO), DA BI SLOVENSKI TEKMOVALCI DOSEGALI VIDNEJŠE USPEHE TUDI V MEDNARODNEM MERILU. IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU

c) rang 3

Vrednost 195378 Frekvenca
88 nobene 0
99 ne ve, katere 0
0 b. o. 855
31 26
32 0
33 2
34 1
29 16
30 0

Vrednosti spremenljivk od 29 do 34

V306R4 V3.06 IN KATERE TEKMOVALNE ŠPORTNE PANOGE BI KAZALO V PRIHODNJE BOLJ IZDATNO PODPRETI (Z DENARJEM IN STROKOVNO), DA BI SLOVENSKI TEKMOVALCI DOSEGALI VIDNEJŠE USPEHE TUDI V MEDNARODNEM MERILU. IZBERITE NAJVEČ ŠTIRI PANOGE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU

d) rang 4

Vrednost 196377 Frekvenca
88 nobene 0
99 ne ve, katere 0
0 b. o. 970
31 30
32 4
33 4
34 3
29 28
30 10

Vrednosti spremenljivk od 31 do 34

V307

V3.07 ALI KADITE? (Če ne) ALI STE KDAJ KADILI? (Če da) KOLIKO CIGARET (CIGAR,PIP) PRIBLIŽNO NA DAN POKADITE?

Vrednost 197376 Frekvenca
1 nikoli nisem kadil-a 1152
2 sem kadil-a, vrndar sedaj ne več 267
3 do 5 cigaret 41
4 6 do 10 cigaret 105
5 11 do 15 89
6 16 do 20 269
7 21 do 25 31
8 26 do 30 48
9 31 in več 44
0 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V308

V3.08 KAJ MENITE, ALI BI MORALI PREPOVEDATI KAJENJE V VSEH JAVNIH PROSTORIH: LOKALIH, ČAKALNICAH, DVORANAH, SEJNIH SOBAH, ALI NE?

Vrednost 198375 Frekvenca
1 da, v vseh javnih prostorih 1227
2 da, vendar ne vsepovsod 633
3 ni treba prepovedati 154
4 neopredeljen 42
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V309A1 V3.09 NA KAKŠEN NAČIN BI NAJRAJE PREŽIVELI POČITNICE? IZBERITE DVA NAČINA, KI VAM NAJBOLJ USTREZATA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU!

a) rang1

Vrednost 199374 Frekvenca
1 v šotoru 306
2 v počitniški prikolici (Adria IMV) 137
3 v počitniškem domu, sindikalnem domu 537
4 v zasebni sobi 131
5 v hotelu 170
6 v kmečki hiši 246
7 pri prijateljih 142
8 v vikendu 210
9 ne vem 168
0 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V309A2 V3.09 NA KAKŠEN NAČIN BI NAJRAJE PREŽIVELI POČITNICE? IZBERITE DVA NAČINA, KI VAM NAJBOLJ USTREZATA IN JU RAZVRSTITE PO POMENU!

b) rang2

Vrednost 200373 Frekvenca
1 v šotoru 165
2 v počitniški prikolici (Adria IMV) 126
3 v počitniškem domu, sindikalnem domu 273
4 v zasebni sobi 172
5 v hotelu 195
6 v kmečki hiši 264
7 pri prijateljih 234
8 v vikendu 324
9 ne vem 0
0 b. o. 301
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V310A V3.10 KO ZAČENJAMO POGOVOR S ČLOVEKOM, OBIČAJNO UPORABIMO OZNAKO "TOVARIŠ, TOVARIŠICA", ALI "GOSPOD, GOSPA, GOSPODIČNA". KO SAMI PRIČENJATE POGOVOR S SPODAJ NAVEDENIMI OSEBAMI: ALI UPORABITE BESEDO "GOSPOD" ALI "TOVARIŠ"?

a) starejša ženska na ulici

Vrednost 201372 Frekvenca
1 gospod gospa gospodična 1753
2 tovariš tovarišica 104
3 kakor kdaj 131
4 nič od tega 71
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V310B V3.10 KO ZAČENJAMO POGOVOR S ČLOVEKOM, OBIČAJNO UPORABIMO OZNAKO "TOVARIŠ, TOVARIŠICA", ALI "GOSPOD, GOSPA, GOSPODIČNA". KO SAMI PRIČENJATE POGOVOR S SPODAJ NAVEDENIMI OSEBAMI: ALI UPORABITE BESEDO "GOSPOD" ALI "TOVARIŠ"?

b) miličnik na cesti

Vrednost 202371 Frekvenca
1 gospod gospa gospodična 100
2 tovariš tovarišica 1870
3 kakor kdaj 29
4 nič od tega 55
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V310C V3.10 KO ZAČENJAMO POGOVOR S ČLOVEKOM, OBIČAJNO UPORABIMO OZNAKO "TOVARIŠ, TOVARIŠICA", ALI "GOSPOD, GOSPA, GOSPODIČNA". KO SAMI PRIČENJATE POGOVOR S SPODAJ NAVEDENIMI OSEBAMI: ALI UPORABITE BESEDO "GOSPOD" ALI "TOVARIŠ"?

c) učitelj-ica, profesor v šoli

Vrednost 203370 Frekvenca
1 gospod gospa gospodična 265
2 tovariš tovarišica 1693
3 kakor kdaj 70
4 nič od tega 31
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V310D V3.10 KO ZAČENJAMO POGOVOR S ČLOVEKOM, OBIČAJNO UPORABIMO OZNAKO "TOVARIŠ, TOVARIŠICA", ALI "GOSPOD, GOSPA, GOSPODIČNA". KO SAMI PRIČENJATE POGOVOR S SPODAJ NAVEDENIMI OSEBAMI: ALI UPORABITE BESEDO "GOSPOD" ALI "TOVARIŠ"?

d) uslužbenec na občini

Vrednost 204369 Frekvenca
1 gospod gospa gospodična 440
2 tovariš tovarišica 1423
3 kakor kdaj 146
4 nič od tega 49
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V310E V3.10 KO ZAČENJAMO POGOVOR S ČLOVEKOM, OBIČAJNO UPORABIMO OZNAKO "TOVARIŠ, TOVARIŠICA", ALI "GOSPOD, GOSPA, GOSPODIČNA". KO SAMI PRIČENJATE POGOVOR S SPODAJ NAVEDENIMI OSEBAMI: ALI UPORABITE BESEDO "GOSPOD" ALI "TOVARIŠ"?

e) prodajalka v trgovini

Vrednost 205368 Frekvenca
1 gospod gospa gospodična 1004
2 tovariš tovarišica 595
3 kakor kdaj 342
4 nič od tega 114
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V310F V3.10 KO ZAČENJAMO POGOVOR S ČLOVEKOM, OBIČAJNO UPORABIMO OZNAKO "TOVARIŠ, TOVARIŠICA", ALI "GOSPOD, GOSPA, GOSPODIČNA". KO SAMI PRIČENJATE POGOVOR S SPODAJ NAVEDENIMI OSEBAMI: ALI UPORABITE BESEDO "GOSPOD" ALI "TOVARIŠ"?

f) zdravnik-ica, v ambulanti

Vrednost 206367 Frekvenca
1 gospod gospa gospodična 1435
2 tovariš tovarišica 412
3 kakor kdaj 125
4 nič od tega 85
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V310G V3.10 KO ZAČENJAMO POGOVOR S ČLOVEKOM, OBIČAJNO UPORABIMO OZNAKO "TOVARIŠ, TOVARIŠICA", ALI "GOSPOD, GOSPA, GOSPODIČNA". KO SAMI PRIČENJATE POGOVOR S SPODAJ NAVEDENIMI OSEBAMI: ALI UPORABITE BESEDO "GOSPOD" ALI "TOVARIŠ"?

g) delavec

Vrednost 207366 Frekvenca
1 gospod gospa gospodična 328
2 tovariš tovarišica 1021
3 kakor kdaj 418
4 nič od tega 282
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311A V3.11 IN KAKŠNO OZNAKO OBIČAJNO UPORABLJAJO DRUGI, KO SE OBRAČAJO NA VAS?

a) vaši znanci iz okolja, kjer stanujete

Vrednost 208365 Frekvenca
1 gospod gospa gospodična 485
2 tovariš tovarišica 211
3 kakor kdaj 501
4 nič od tega 861
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311B V3.11 IN KAKŠNO OZNAKO OBIČAJNO UPORABLJAJO DRUGI, KO SE OBRAČAJO NA VAS?

b) vaši sodelavci

Vrednost 209364 Frekvenca
1 gospod gospa gospodična 180
2 tovariš tovarišica 425
3 kakor kdaj 358
4 nič od tega 1070
0 b. o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311C V3.11 IN KAKŠNO OZNAKO OBIČAJNO UPORABLJAJO DRUGI, KO SE OBRAČAJO NA VAS?

c) tuji ljudje

Vrednost 210363 Frekvenca
1 gospod gospa gospodična 1166
2 tovariš tovarišica 241
3 kakor kdaj 574
4 nič od tega 77
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V401AVAS V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

A) vaša družina oziroma gospodinjstvo a) pospravljanje in čiščenje stanovanja

Vrednost 211362 Frekvenca
1 žena 1380
2 mož 35
3 žena in mož 239
4 starši, sorodniki 116
5 otroci 61
6 gospodinjska pomočnica, zunanja pomoč 0
7 gospodinjski servis, obrat družbene prehrane 1
8 neopredeljeno: vsi, kdor utegne 200
9 kdo drug 0
10 nihče 0
11 nima, ne bo imel otrok, družine 4
0 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V401ASTA V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

A) vaša družina oziroma gospodinjstvo b) pranje in likanje

Vrednost 212361 Frekvenca
1 žena 1564
2 mož 10
3 žena in mož 57
4 starši, sorodniki 100
5 otroci 132
6 gospodinjska pomočnica, zunanja pomoč 0
7 gospodinjski servis, obrat družbene prehrane 1
8 neopredeljeno: vsi, kdor utegne 150
9 kdo drug 0
10 nihče 0
11 nima, ne bo imel otrok, družine 0
0 b. o. 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V401AOTR V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

A) vaša družina oziroma gospodinjstvo c) pripravljanje in kuhanje hrane

Vrednost 213360 Frekvenca
1 žena 762
2 mož 13
3 žena in mož 536
4 starši, sorodniki 26
5 otroci 18
6 gospodinjska pomočnica, zunanja pomoč 0
7 gospodinjski servis, obrat družbene prehrane 7
8 neopredeljeno: vsi, kdor utegne 282
9 kdo drug 0
10 nihče 0
11 nima, ne bo imel otrok, družine 188
0 b. o. 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V401BVAS V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

A) vaša družina oziroma gospodinjstvo d) vsakodnevno nakupovanje

Vrednost 214359 Frekvenca
1 žena 1666
2 mož 20
3 žena in mož 58
4 starši, sorodniki 124
5 otroci 64
6 gospodinjska pomočnica, zunanja pomoč 0
7 gospodinjski servis, obrat družbene prehrane 3
8 neopredeljeno: vsi, kdor utegne 97
9 kdo drug 0
10 nihče 0
11 nima, ne bo imel otrok, družine 4
0 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V401BSTA V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

A) vaša družina oziroma gospodinjstvo e) vzdrževanje, popravila hiše, stanovanja, opreme

Vrednost 215358 Frekvenca
1 žena 1682
2 mož 4
3 žena in mož 16
4 starši, sorodniki 103
5 otroci 114
6 gospodinjska pomočnica, zunanja pomoč 0
7 gospodinjski servis, obrat družbene prehrane 2
8 neopredeljeno: vsi, kdor utegne 90
9 kdo drug 0
10 nihče 0
11 nima, ne bo imel otrok, družine 0
0 b. o. 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V401BOTR V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

B) družina staršev a) pospravljanje in čiščenje stanovanja

Vrednost 216357 Frekvenca
1 žena 1175
2 mož 3
3 žena in mož 215
4 starši, sorodniki 21
5 otroci 14
6 gospodinjska pomočnica, zunanja pomoč 0
7 gospodinjski servis, obrat družbene prehrane 25
8 neopredeljeno: vsi, kdor utegne 185
9 kdo drug 0
10 nihče 0
11 nima, ne bo imel otrok, družine 184
0 b. o. 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V401CVAS V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

B) družina staršev b) pranje in likanje

Vrednost 217356 Frekvenca
1 žena 1443
2 mož 32
3 žena in mož 228
4 starši, sorodniki 190
5 otroci 21
6 gospodinjska pomočnica, zunanja pomoč 0
7 gospodinjski servis, obrat družbene prehrane 16
8 neopredeljeno: vsi, kdor utegne 98
9 kdo drug 0
10 nihče 0
11 nima, ne bo imel otrok, družine 5
0 b. o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V401CSTA V4.00 DRUŽBENO UVELJAVLJANJE ŽENSK V4.01 SPODAJ JE NAVEDENIH NEKAJ TEMELJNIH OPRAVIL IN NALOG V GOSPODINJSTVU. POVEJTE, KDO PRETEŽNO OPRAVLJA NAŠTETE NALOGE V VAŠEM SEDANJEM GOSPODINJSTVU, KDO JIH JE PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH STARŠEV IN KDO PRIČAKUJETE, DA JIH BO PRETEŽNO OPRAVLJAL V DRUŽINI VAŠIH OTROK?

B) družina staršev c) pripravljanje in kuhanje hrane

Vrednost 218355 Frekvenca
1 žena 1745
2 mož 9
3 žena in mož