Organizacijska infrastruktura

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Organizacijska infrastruktura. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/politika/infrastruktura/ (DD. mesec leto).

 Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

 

Pravna podlaga, etične norme in odgovornost

 

Delovanje ADP mora biti skladno z relevantno zakonodajo, ki ureja področje dostopa in uporabe digitalnih objektov, pri tem je potrebno, da seznanja svoje uporabnike z njeno vsebino in da izvaja nadzor nad njenim upoštevanjem. Pri svojem delovanju ADP posebej skrbno upošteva naslednjo nacionalno zakonodajo: Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in Zakon o državni statistiki. Poleg upoštevanja Zakona o varstvu osebnih podatkov, ADP upošteva še relevantne etične kodekse družboslovne raziskovalne skupnosti.

Relevantni (področni) etični kodeksi so:

 

ADP pri svojem delovanju uporablja ustaljene oblike obrazcev in z njimi povezana pravila o izročanju podatkov in pravila dostopa do gradiv in podatkov. Predajo podatkov spremlja paket spremljajočih gradiv, ki vsebuje tudi dokumentacijo o tem, da raziskava izpolnjuje etične standarde in zakonske okvirov ter dobre prakse. Dogovor o predaji podatkov v obliki dokumenta Izjava o izročitvi podatkov, ki jo podpišeta dajalec in prevzemnik podatkov (ADP), opredeli odnos med deležniki: zagotavlja pravico procesiranja za namene digitalne hrambe in dovoljuje dajanje podatkov v dostop.

Podatki in dokumentacija so uporabnikom na voljo pod pogoji Creative Commons 4.0 licenc. Uporabljene so naslednje licence: CC0 – Brez omejitev, CCBY – Priznanje avtorstva, CCBYNC – Priznanje avtorstva + Nekomercialno. Končna odgovornost za skrbno rabo podatkov, ki upošteva etična načela glede varovanja zasebnosti, avtorske pravice in načela akademske poštenosti, je na uporabniku. Uporabniki se morajo ob registraciji strinjati s Splošnimi določili in pogoji uporabe.

 

 

Model dolgotrajne digitalne hrambe v ADP

 

Pri postopku dolgotrajnega digitalnega ohranjanja sledi ADP modelu OAIS (The Open Archival Information System; ISO 14721: 2012) in zahtevam Osnovnega certifikata zaupanja vrednih podatkovnih arhivov. Slika prikazuje skladnost delovanja ADP z modelom OAIS in Osnovnim certifikatom.

Model OAIS je sestavljen iz treh kompleksnih informacijskih objektov: sprejemni informacijski paket (SIP), arhivski informacijski paket (AIP) in dostavni ali dostopni informacijski paket (DIP), ki predstavljajo stanje in spreminjanje digitalnih vsebin, skupaj z metapodatki od točke prevzema (ingest) od dajalca, preko arhivske hrambe (archival storage) in na koncu do posredovanja v dostop (access) uporabnikom. Zaradi postopka predpriprave in pridobivanja gradiv modelu dodajamo tudi fazo pred-prevzema oz. pre-SIP (glej Producer-Archive Interface – Methodology Abstract Standard (PAIMAS) - ISO 20652: 2006), v kateri vzpostavimo komunikacijo z možnimi dajalci in opravimo presojo ustreznosti za zbirko ADP in na tej podlagi izvedemo izbor za prevzem.

Model digitalne hrambe ADP

 

 

Politika razvoja zbirk

 

ADP dolgotrajno hrani raziskovalne podatke, zanimive za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, ob tem še posebej longitudinalni podatki in mednarodno primerljivi podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija. Izjemoma sprejema tudi vsebine, ki ne sodijo strogo v okvir družboslovja, a so po strukturi podobne podatkom s tega področja in nimajo drugega skrbnika.

Dolgotrajna hramba podatkov zahteva dodatne napore in stroške za pripravo v obliki, ki omogoča njihovo nadaljnjo uporabo. Ti pa so upravičeni ob prihranku, ki ga predstavlja večkratna uporaba podatkov. Načrti so, da ADP svojo zbirko podatkov razširi še na druga področja  in tako omogoči hrambo podatkov tudi dajalcem iz sorodnih disciplin in obenem širi meddisciplinarno uporabo podatkov. V ta namen se ADP po eni strani povezuje z drugimi sorodnimi disciplinami (humanistika, medicina itd.) pri ravnanju z določenimi tipi, vrstami in formati podatkov, po drugi strani pa spremlja vsebinski razvoj zbirke ter krepi slabše zastopana disciplinarna področja (pedagogika, psihologija, ekonomija itd.). Prav tako ADP redno spremlja trende na področju odprtih vladnih podatkov, masivnih podatkov, povezovanja in meddisciplinarne integracije podatkov.

 

 

Načela in strategija dolgotrajne digitalne hrambe

 

Osnovna strategija dolgotrajne hrambe je normalizacija ob prevzemu. ADP ima določene primerne formate datotek, ki jih sprejema od dajalcev, kot tudi iz njih izhajajoče formate za dolgotrajno hrambo (glej Priporočeni formati).

Osnovno poslanstvo ADP je dolgotrajna digitalna hramba gradiv. Ključni cilji digitalnega arhiva so dolgoročno ohranjanje shranjenih podatkov in gradiv, še zlasti v povezavi z naslednjimi načeli:

  • Ohranjanje integritete: zagotavljanje zaščite digitalnih objektov pred nepooblaščenimi spremembami.
  • Ohranjanje pristnosti: digitalni objekti izhajajo iz dokumentiranih virov in so to, kar naj bi bili.
  • Celovitost: vsi podatki so bili ohranjeni in noben del digitalnega objekta ne manjka.
  • Ohranjanje uporabnosti: mogoča je takojšnja interpretacija vsaj najnovejše verzije digitalnega objekta, kar omogočajo informacije o formatih vsakokratne verzije digitalnega objekta in upoštevanje kompatibilnosti formatov.
  • Ohranjanje najdenja: uporaba stalnih označevalcev objektov (URN) in njihov vpis v relevantne iskalnike digitalnih objektov.
  • Ohranjanje zaščite zaupnosti: upoštevanje relevantnih zakonodajnih, etičnih in področnih načel.

 

Glede načrta stalnosti dostopa v obstoječi ureditvi skrbimo za ustrezno lokalno opremo in postopke za namen dolgotrajne digitalne hrambe in izkoriščamo obstoječo opremo in storitve rezervnega varnostnega podvajanja v nacionalnem prostoru. V ADP si prizadevamo za izpolnjevanje politike odprtega dostopa, ki določa, da je storitev v okviru odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov za končnega uporabnika brezplačna.

 

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si