Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM981
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM981_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1998)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka raziskava vsebuje vprašanja o odnosu posameznika do različnih družbenih tem kot so pravni sistem, spol in gospodarstvo. Poglobljeno obravnavane teme zajemajo okolje, vlogo vlade, družbeno neenakost, socialno podporo, vlogo družine in spola, delovno usmeritev, vpliv religije, vedenja in verovanj na družbene in politične preference, ter nacionalno identiteto. Sodelujoče države so različne od enega do drugega tematskega modula. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP 40 držav članic po vsem svetu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

možnosti napredovanja, nagrajevanje, odnos do dohodkovnih razlik, ocena dejanskih zaslužkov nabora poklicev, zaželjeni zaslužki nabora poklicev, vloga države na področju socialnih razlik, odnos do globalne neenakosti, neenakosti v zdravstvu in izobraževanju, spori med družbenimi skupinami, samoumeščanje na družbeno lestvico, merila nagrajevanja, dejanska in zaželjena podoba slovenske družbe (slikovne piramide), ocena zdravja, krvodajalstvo, sreča, vloga države na socialnem področju, spolni odnosi pred poroko, odnosi izven zakona, istospolni odnosi, odnos do prekinitve nosečnosti, delitev vlog v družini, odnos do izvenzakonske skupnosti, odnos do goljufanja, zaupanje ljudem, zaupanje institucijam, odnos do vloge cerkve na političnem področju, odnos do znanosti, odnos do vpliva vere v družbi, vključenost v neformalne organizacije, osebna vernost, pravovernost, trditve o bogu, verske orientacije in verske prakse respondenta, verske prakse respondenta, partnerja in staršev, moralnost, politična kultura, verouk v šoli, razlike med družbenimi skupinami, ocena različnih vidikov ogroženosti okolja, trditve o gozdovih, vračanje gozdov cerkvi, odnos do elektrarne Krško, organizirano in neorganizirano ukvarjanje s športom

Ključne besede ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, RELIGIOZNOST, RELIGIJA, VERSKA PRIPADNOST, EKOLOGIJA, ONESNAŽEVANJE, OKOLJE

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
NEENAKOST
VERNOST
EKOLOGIJA
ŠPORT


Povzetek:

Prvo poglavje vprašalnika je slovenski prevod mednarodnega vprašalnika o neenakosti ADP - IDNo: ISSP99. Vsebovana so stališča do družbenih razlik, kdaj so upravičene, ali jih je potrebno zmanjšati. Respondentje ocenjujejo, kakšen je dejanski dohodek izbranih poklicnev in kakšen bi bil upravičen. Ocenjujejo poseganje države pri uravnavanju neenakosti. Drugo poglavje pokriva ADP - IDNo: ISSP98 mednarodno raziskavo religije, ki obsega moralna prepričanja, odnos do dejavnosti in vloge cerkve v družbi, sodelovanje v družbenih in karitativnih organizacijah, verske navade ter naravo in moč osebne vere. Dodan je obsežen blok demografskih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 1998 - november 1998
Čas izdelave: 1998
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci, stari od 19 let navzgor, ki živijo na stalnem naslovu v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM981 - Slovensko javno mnenje [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 245
 • število enot: 1006

Spremenljivke

KEYSTRNG

KEYSTRNG

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1006 1
1007 1
1008 1
1009 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1009

KLJUC KLJUC

ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1006 1
1007 1
1008 1
1009 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1009

ID ZAPST

SRGST

Vrednost 31 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1004 1
1005 1
1006 1
1100 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1100

KEYSTRNG

KEYSTRNG

Vrednost 1245 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1006 1
1007 1
1008 1
1009 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1009

KLJUC KLJUC

ID

Vrednost 2244 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1006 1
1007 1
1008 1
1009 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1009

ID ZAPST

SRGST

Vrednost 3243 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1004 1
1005 1
1006 1
1100 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1100

URA1 URA

URA1 Začetek pogovora ob uri

Vrednost 4242 Frekvenca
1 2
4 1
7 1
8 24
9 44
10 96
11 61
12 53
13 57
14 59
15 103
16 144
17 160
18 108
19 50
20 24
21 1
22 1
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

MIN1 MIN

MIN1 in minut

Vrednost 5241 Frekvenca
0 239
1 2
2 4
56 3
58 3
59 1
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

N1 NA ZACETKU IMAMO NEKAJ VPRASANJ O MOZNOS

N1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA V DRUŽBI. NAJPREJ, KAKO POMEMBNO JE, DA ČLOVEK PRIHAJA IZ BOGATE DRUŽINE?

Vrednost 6240 Frekvenca
1 to je odločilno 58
2 to je zelo pomembno 205
3 to je precej pomembno 361
4 to ni kaj dosti pomembno 225
5 to sploh ni pomembno 135
8 ne vem 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N2 .. DA POZNA PRAVE LJUDI

N2 DA POZNA PRAVE LJUDI

Vrednost 7239 Frekvenca
1 to je odločilno 180
2 to je zelo pomembno 416
3 to je precej pomembno 315
4 to ni kaj dosti pomembno 63
5 to sploh ni pomembno 19
8 ne vem 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N3 ALI SOGLASATE, ALI NE SOGLASATE Z NASLED

N3 ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.. "V SLOVENIJI JE ČLOVEK PRIMERNO NAGRAJEN ZA SVOJ TRUD"

Vrednost 8238 Frekvenca
1 močno soglašam 19
2 soglašam 107
3 niti soglašam, niti ne soglašam 250
4 ne soglašam 432
5 sploh ne soglašam 168
8 ne vem 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N4 V SLOVENIJI JE CLOVEK PRIMERNO NAGRAJEN

N4 "V SLOVENIJI JE ČLOVEK PRIMERNO NAGRAJEN ZA SVOJO PAMET IN ZNANJE"

Vrednost 9237 Frekvenca
1 močno soglašam 20
2 soglašam 178
3 niti soglašam, niti ne soglašam 257
4 ne soglašam 392
5 sploh ne soglašam 111
8 ne vem 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N5 DANES LAHKO CLOVEK V SLOVENIJI PRIDE POV

N5 "DANES LAHKO ČLOVEK V SLOVENIJI PRIDE POVSEM NA VRH SAMO NA NEPOŠTEN NAČIN, S KORUPCIJO".

Vrednost 10236 Frekvenca
1 močno soglašam 144
2 soglašam 260
3 niti soglašam, niti ne soglašam 267
4 ne soglašam 244
5 sploh ne soglašam 42
8 ne vem 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N6 NEENAKOST SE VEDNO OBSTAJA, KER KORISTI ZDAJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O NEENAKOSTI. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE DA...

N6 NEENAKOST ŠE VEDNO OBSTAJA, KER KORISTI BOGATIM IN MOČNIM.

Vrednost 11235 Frekvenca
1 močno soglašam 175
2 soglašam 559
3 niti soglašam, niti ne soglašam 115
4 ne soglašam 65
5 sploh ne soglašam 16
8 ne vem, ne morem izbrati 61
9 ni odgovora 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N7 NIHCE NE BI DOLGA LETA STUDIRAL, DA BI P ZDAJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O NEENAKOSTI. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE DA...

N7 NIHČE NE BI DOLGA LETA ŠTUDIRAL, DA BI POSTAL PRAVNIK ALI ZDRAVNIK, ČE NE BI PRIČAKOVAL, DA BO ZASLUŽIL DOSTI VEČ KOT NAVADNI DELAVCI.

Vrednost 12234 Frekvenca
1 močno soglašam 214
2 soglašam 475
3 niti soglašam, niti ne soglašam 108
4 ne soglašam 140
5 sploh ne soglašam 31
8 ne vem, ne morem izbrati 31
9 ni odgovora 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N8 VELIKE RAZLIKE V DOHODKIH SO POTREBNE ZA ZDAJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O NEENAKOSTI. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE DA...

N8 VELIKE RAZLIKE V DOHODKIH SO POTREBNE ZA NAPREDEK IN BLAGOSTANJE SLOVENIJE.

Vrednost 13233 Frekvenca
1 močno soglašam 35
2 soglašam 175
3 niti soglašam, niti ne soglašam 133
4 ne soglašam 393
5 sploh ne soglašam 214
8 ne vem, ne morem izbrati 46
9 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N9 NEENAKOST SE VEDNO OBSTAJA ZATO, KER SE ZDAJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O NEENAKOSTI. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE DA...

N9 NEENAKOST ŠE VEDNO OBSTAJA ZATO, KER SE NAVADNI LJUDJE NE ZDRUŽIJO, DA BI JO ODPRAVILI.

Vrednost 14232 Frekvenca
1 močno soglašam 103
2 soglašam 348
3 niti soglašam, niti ne soglašam 165
4 ne soglašam 222
5 sploh ne soglašam 47
8 ne vem, ne morem izbrati 100
9 ni odgovora 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N10 ALI BI REKLI, DA STE ZA SVOJE DELO PLACA

N10 ALI BI REKLI, DA STE ZA SVOJE DELO PLAČANI... (če sedaj ne delate, nam povejte za vašo zadnjo zaposlitev)

Vrednost 15231 Frekvenca
1 mnogo manj, kot bi si zaslužili 159
2 manj, kot bi si zaslužili 461
3 ravno toliko, kot si zaslužite 247
4 nekaj več, kot bi si zaslužili 28
5 precej več, kot bi si zaslužili 5
6 nikoli nisem bil zaposlen 75
8 ne vem 29
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

N11A KOLIKO PO VASI OCENI ZASLUZI (celotni zn N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

a) kvalificiran delavec v tovarni

Vrednost 16230 Frekvenca
9999 ni bil zaposlen 1
6 1
7 1
200 3
450 1
800 1
" " 54

Vrednosti spremenljivk od 6 do 800

N11B zdravnik splosne prakse N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

b) zdravnik splošne prakse

Vrednost 17229 Frekvenca
9999 0
50 1
60 2
600 1
2200 1
5018 1
" " 70

Vrednosti spremenljivk od 50 do 5018

N11C direktor velikega poslovnega sistema N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

c) direktor velikega poslovnega sistema

Vrednost 18228 Frekvenca
9999 0
35 1
100 4
5000 1
7000 2
9000 2
" " 70

Vrednosti spremenljivk od 35 do 9000

N11D pravnik N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

d) pravnik

Vrednost 19227 Frekvenca
9999 0
6 1
30 1
3000 1
5000 1
8000 1
" " 95

Vrednosti spremenljivk od 6 do 8000

N11E prodajalka v trgovini N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

e) prodajalka v trgovini

Vrednost 20226 Frekvenca
9999 1
7 1
8 1
750 1
800 2
1050 1
" " 54

Vrednosti spremenljivk od 7 do 1050

N11F lastnik-direktor velike tovarne N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

f) lastnik-direktor velike tovarne

Vrednost 21225 Frekvenca
9999 1
35 1
60 1
7000 1
9000 3
9900 1
" " 100

Vrednosti spremenljivk od 35 do 9900

N11G sodnik ustavnega sodisca N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

g) sodnik ustavnega sodišča

Vrednost 22224 Frekvenca
9999 0
30 1
40 2
5500 1
6000 1
9900 1
" " 99

Vrednosti spremenljivk od 30 do 9900

N11H nekvalificirani delavec v tovarni N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

h) nekvalificirani delavec v tovarni

Vrednost 23223 Frekvenca
9999 1
3 1
4 1
450 1
500 2
550 1
" " 60

Vrednosti spremenljivk od 3 do 550

N11I minister v vladi N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

i) minister v vladi

Vrednost 24222 Frekvenca
9999 1
45 1
47 1
6000 1
7000 1
9900 1
" " 67

Vrednosti spremenljivk od 45 do 9900

N11J nekdo, ki opravlja vas poklic N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

j) nekdo, ki opravlja vaš poklic

Vrednost 25221 Frekvenca
9999 68
9 1
12 1
1100 1
1300 1
1500 1
" " 79

Vrednosti spremenljivk od 9 do 1500

N12A SEDAJ PA NAS ZANIMA SE, KOLIKO NAJ BI PO (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

a) kvalificiran delavec v tovarni

Vrednost 26220 Frekvenca
9999 ni bil zaposlen 1
8 1
9 1
800 1
900 2
1000 1
" " 58

Vrednosti spremenljivk od 8 do 1000

N12B zdravnik splosne prakse (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

b) zdravnik splošne prakse

Vrednost 27219 Frekvenca
9999 0
20 1
32 1
1000 2
2000 1
2500 1
" " 68

Vrednosti spremenljivk od 20 do 2500

N12C direktor velikega poslovnega sistema (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

c) direktor velikega poslovnega sistema

Vrednost 28218 Frekvenca
9999 0
30 2
40 1
3000 1
4000 1
4500 1
" " 81

Vrednosti spremenljivk od 30 do 4500

N12D pravnik (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

d) pravnik

Vrednost 29217 Frekvenca
9999 0
35 1
45 1
1000 9
1500 2
2000 3
" " 94

Vrednosti spremenljivk od 35 do 2000

N12E prodajalka v trgovini (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

e) prodajalka v trgovini

Vrednost 30216 Frekvenca
9999 1
17 1
40 4
800 3
1000 1
1100 1
" " 61

Vrednosti spremenljivk od 17 do 1100

N12F lastnik-direktor velike tovarne (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

f) lastnik-direktor velike tovarne

Vrednost 31215 Frekvenca
9999 1
30 1
50 2
4000 2
5000 2
7000 2
" " 110

Vrednosti spremenljivk od 30 do 7000

N12G sodnik ustavnega sodisca (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

g) sodnik ustavnega sodišča

Vrednost 32214 Frekvenca
9999 0
25 1
30 2
2000 2
5000 1
6500 1
" " 97

Vrednosti spremenljivk od 25 do 6500

N12H nekvalificirani delavec v tovarni (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

h) nekvalificirani delavec v tovarni

Vrednost 33213 Frekvenca
9999 0
30 1
40 10
250 1
650 1
700 3
" " 61

Vrednosti spremenljivk od 30 do 700

N12I minister v vladi (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

i) minister v vladi

Vrednost 34212 Frekvenca
9999 1
1 2
5 1
1600 1
2000 1
5000 1
" " 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5000

N12J nekdo, ki opravlja vas poklic (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

j) nekdo, ki opravlja vaš poklic (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev)

Vrednost 35211 Frekvenca
9999 66
30 1
40 3
1000 1
1500 1
2500 1
" " 78

Vrednosti spremenljivk od 30 do 2500

N13 RAZLIKE V DOHODKIH SO V SLOVENIJI PREVEL ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI..

N13 "RAZLIKE V DOHODKIH SO V SLOVENIJI PREVELIKE".

Vrednost 36210 Frekvenca
1 močno soglašam 491
2 soglašam 408
3 niti soglašam, niti ne soglašam 47
4 ne soglašam 36
5 močno ne soglašam 6
8 ne vem, ne morem izbrati 15
9 ni odgovora 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N14 VLADA JE ODGOVORNA ZA TO, DA ZMANJSA RAZ ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI..

N14 "VLADA JE ODGOVORNA ZA TO, DA ZMANJŠA RAZLIKE V DOHODKIH MED LJUDMI Z VISOKIMI DOHODKI IN LJUDMI Z NIZKIMI DOHODKI".

Vrednost 37209 Frekvenca
1 močno soglašam 406
2 soglašam 432
3 niti soglašam, niti ne soglašam 84
4 ne soglašam 56
5 močno ne soglašam 10
8 ne vem, ne morem izbrati 14
9 ni odgovora 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N15 ALI MISLITE, DA BI MORALI LJUDJE Z VISOK

N15 ALI MISLITE, DA BI MORALI LJUDJE Z VISOKIMI DOHODKI PLAČEVATI VEČJI DELEŽ SVOJEGA DOHODKA ZA DAVEK, V PRIMERJAVI S TISTIMI, KI IMAJO NIZKE DOHODKE, ALI NAJ BI PLAČEVALI ENAK ALI MANJŠI DELEŽ?

Vrednost 38208 Frekvenca
1 dosti večji delež 326
2 večji delež 526
3 enak delež 107
4 manjši delež 9
5 dosti manjši delež 3
8 ne vem, ne morem izbrati 29
9 ni odgovora 5
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N16 OBSTOJECE GOSPODARSKE RAZLIKE MED BOGATI ČE POMISLITE NA RAZLIKE V SVETU, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMA TRDITVAMA...

N16 "OBSTOJEČE GOSPODARSKE RAZLIKE MED BOGATIMI IN REVNIMI DEŽELAMI SO PREVELIKE".

Vrednost 39207 Frekvenca
1 močno soglašam 340
2 soglašam 577
3 niti soglašam, niti ne soglašam 42
4 ne soglašam 17
5 močno ne soglašam 3
8 ne vem, ne morem izbrati 23
9 ni odgovora 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N17 PREBIVALCI BOGATIH DEZEL BI MORALI NAMEN ČE POMISLITE NA RAZLIKE V SVETU, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMA TRDITVAMA...

N17 "PREBIVALCI BOGATIH DEŽEL BI MORALI NAMENITI POSEBEN DAVEK ZA POMOČ LJUDEM V REVNIH DEŽELAH".

Vrednost 40206 Frekvenca
1 močno soglašam 251
2 soglašam 468
3 niti soglašam, niti ne soglašam 151
4 ne soglašam 92
5 močno ne soglašam 11
8 ne vem, ne morem izbrati 27
9 ni odgovora 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N18 ALI JE PRAVICNO, ALI NI PRAVICNO JE PRAV ALI JE PRAVIČNO, ALI NI PRAVIČNO - JE PRAV ALI NI PRAV - DA SI LJUDJE Z VIŠJIMI DOHODKI LAHKO...

N18 KUPIJO OZIROMA PLAČAJO BOLJŠO ZDRAVSTVENO OSKRBO KOT LJUDJE Z NIZKIMI DOHODKI?

Vrednost 41205 Frekvenca
1 zelo pravično, zagotovo prav 46
2 deloma pravično, prav 145
3 niti pravično, niti nepravično, mešani občutki 143
4 deloma nepravično, narobe 200
5 zelo nepravično, zagotovo narobe 460
8 ne vem 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N19 DA LJUDJE Z VISJIMI DOHODKI LAHKO KUPIJO ALI JE PRAVIČNO, ALI NI PRAVIČNO - JE PRAV ALI NI PRAV - DA SI LJUDJE Z VIŠJIMI DOHODKI LAHKO...

N19 DA LJUDJE Z VIŠJIMI DOHODKI LAHKO KUPIJO OZIROMA PLAČAJO BOLJŠO IZOBRAZBO SVOJIM OTROKOM, KOT LJUDJE Z NIŽJIMI DOHODKI?

Vrednost 42204 Frekvenca
1 zelo pravično, zagotovo prav 34
2 deloma pravično, prav 109
3 niti pravično, niti nepravično, mešani občutki 114
4 deloma nepravično, narobe 210
5 zelo nepravično, zagotovo narobe 530
8 ne vem 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N20A V VECINI DEZEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CEL N20 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

a) med revnimi in bogatimi

Vrednost 43203 Frekvenca
1 zelo ostri 107
2 ostri 278
3 niso preveč ostri 420
4 ni teh sporov 120
8 ne vem 70
9 b.o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N20B med delavci in srednjim slojem N20 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

b) med delavci in srednjim slojem

Vrednost 44202 Frekvenca
1 zelo ostri 25
2 ostri 171
3 niso preveč ostri 486
4 ni teh sporov 249
8 ne vem 66
9 b.o. 8
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N20C med vodstvi podjetij in delavci N20 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

c) med vodstvi podjetij in delavci

Vrednost 45201 Frekvenca
1 zelo ostri 217
2 ostri 455
3 niso preveč ostri 248
4 ni teh sporov 34
8 ne vem 44
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N20D med ljudmi pri vrhu in ljudmi pri dnu N20 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

d) med ljudmi pri vrhu in ljudmi pri dnu

Vrednost 46200 Frekvenca
1 zelo ostri 277
2 ostri 332
3 niso preveč ostri 227
4 ni teh sporov 90
8 ne vem 70
9 b.o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N20E med mladimi in starimi N20 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

e) med mladimi in starimi

Vrednost 47199 Frekvenca
1 zelo ostri 56
2 ostri 214
3 niso preveč ostri 460
4 ni teh sporov 202
8 ne vem 66
9 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N21 V NASI DRUZBI SO SKUPINE LJUDI, KI SO BL

N21 V NAŠI DRUŽBI SO SKUPINE LJUDI, KI SO BLIZU VRHA, TER SKUPINE, KI SO BOLJ NA DNU. SPODAJ JE LESTVICA, KI SEGA OD VRHA DO DNA. KAM BI VI UVRSTILI SAMEGA SEBE NA TEJ LESTVICI?

Vrednost 48198 Frekvenca
1 01 (vrh - visoko) 4
2 02 2
3 03 26
4 04 76
5 05 391
6 06 139
7 07 104
8 08 94
9 09 29
10 10 (dno - nizko) 47
97 odklanja odgovor 15
98 ne vem, ne morem izbrati 69
99 ni odgovora 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

N22 IN KAM BI NA TEJ LESTVICI UMESTILI SAMEG

N22 IN KAM BI NA TEJ LESTVICI UMESTILI SAMEGA SEBE PRED DESETIMI LETI?

Vrednost 49197 Frekvenca
1 01 (vrh - visoko) 9
2 02 9
3 03 79
4 04 120
5 05 299
6 06 126
7 07 100
8 08 76
9 09 22
10 10 (dno - nizko) 36
97 odklanja odgovor 10
98 ne vem, ne morem izbrati 104
99 ni odgovora 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

N23 PROSIMO, POMISLITE NA VASO SEDANJO ZAPOS

N23 PROSIMO, POMISLITE NA VAŠO SEDANJO ZAPOSLITEV (ALI PA NA DELO, KI STE GA NAZADNJE OPRAVLJALI, ČE SEDAJ NISTE ZAPOSLENI). ČE PRIMERJATE VAŠE SEDANJE DELO Z DELOM, KI GA JE OPRAVLJAL VAŠ OČE, KO STE BILI STARI 16 LET, ALI BI REKLI, DA JE (ali je bil) UGLED VAŠEGA DELA ...

Vrednost 50196 Frekvenca
1 dosti višji od ugleda dela vašega očeta 70
2 višji 260
3 približno enak 364
4 nižji 121
5 dosti nižji 49
6 nikoli nisem bil zaposlen 67
7 ne vem, kakšno delo je opravljal/ni bil zaposlen/ni poznal očeta 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

N24 KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLED KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI ZA TO, KOLIKO NAJ ČLOVEK ZASLUŽI?

N24 KAKO ODGOVORNO JE DELO - KAKO POMEMBNO NAJ BI TO BILO ZA DOLOČANJE VIŠINE ZASLUŽKA?

Vrednost 51195 Frekvenca
1 bistveno 254
2 zelo pomembno 404
3 pomembno 306
4 ne preveč pomembno 20
5 sploh ni pomembno 4
8 ne vem 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N25 KOLIKO LET IZOBRAZBE IN USPOSABLJANJA IM KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI ZA TO, KOLIKO NAJ ČLOVEK ZASLUŽI?

N25 KOLIKO LET IZOBRAZBE IN USPOSABLJANJA IMA NEKDO?

Vrednost 52194 Frekvenca
1 bistveno 155
2 zelo pomembno 355
3 pomembno 402
4 ne preveč pomembno 64
5 sploh ni pomembno 12
8 ne vem 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N26 CE NEKDO PRI SVOJEM DELU VODI DRUGE? - K KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI ZA TO, KOLIKO NAJ ČLOVEK ZASLUŽI?

N26 ČE NEKDO PRI SVOJEM DELU VODI DRUGE? - KAKO POMEMBNO NAJ BI TO BILO ZA DOLOČANJE VIŠINE ZASLUŽKA?

Vrednost 53193 Frekvenca
1 bistveno 102
2 zelo pomembno 303
3 pomembno 513
4 ne preveč pomembno 62
5 sploh ni pomembno 6
8 ne vem 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N27 KOLIKO NEKDO POTREBUJE ZA VZDRZEVANJE DR KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI ZA TO, KOLIKO NAJ ČLOVEK ZASLUŽI?

N27 KOLIKO NEKDO POTREBUJE ZA VZDRŽEVANJE DRUŽINE?...

Vrednost 54192 Frekvenca
1 bistveno 123
2 zelo pomembno 327
3 pomembno 331
4 ne preveč pomembno 133
5 sploh ni pomembno 70
8 ne vem 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N28 DA MORA NEKDO VZDRZEVATI OTROKE? - KAKO KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI ZA TO, KOLIKO NAJ ČLOVEK ZASLUŽI?

N28 DA MORA NEKDO VZDRŽEVATI OTROKE? - KAKO POMEMBNO NAJ BI TO BILO ZA DOLOČANJE VIŠINE ZASLUŽKA?

Vrednost 55191 Frekvenca
1 bistveno 131
2 zelo pomembno 351
3 pomembno 338
4 ne preveč pomembno 103
5 sploh ni pomembno 65
8 ne vem 17
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N29 KAKO DOBRO NEKDO OPRAVLJA SVOJE DELO?... KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI ZA TO, KOLIKO NAJ ČLOVEK ZASLUŽI?

N29 KAKO DOBRO NEKDO OPRAVLJA SVOJE DELO?...

Vrednost 56190 Frekvenca
1 bistveno 314
2 zelo pomembno 413
3 pomembno 244
4 ne preveč pomembno 20
5 sploh ni pomembno 7
8 ne vem 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N30 KAKO PRIDNO NEKDO DELA?... KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI ZA TO, KOLIKO NAJ ČLOVEK ZASLUŽI?

N30 KAKO PRIDNO NEKDO DELA?...

Vrednost 57189 Frekvenca
1 bistveno 228
2 zelo pomembno 420
3 pomembno 306
4 ne preveč pomembno 35
5 sploh ni pomembno 7
8 ne vem 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N31 JE VASA PLACA PRAVICNA? NE SPRASUJEMO VA

N31 JE VAŠA PLAČA PRAVIČNA? NE SPRAŠUJEMO VAS O TEM, KOLIKO DEJANSKO ZASLUŽITE, ALI KOLIKO BI RADI ZASLUŽILI, PAČ PA TO, KAKŠEN ZASLUŽEK BI BIL PO VAŠEM MNENJU PRAVIČEN GLEDE NA VAŠO USPOSOBLJENOST IN TRUD? KOLIKO TOREJ ZASLUŽITE... (Če sedaj niste zaposleni, upoštevajte vašo zadnjo zaposlitev)

Vrednost 58188 Frekvenca
1 mnogo manj, kot bi bilo prav 181
2 nekaj manj, kot bi bilo prav 447
3 ravno toliko, kot je prav 221
4 nekaj več, kot bi bilo prav 55
5 mnogo več, kot bi bilo prav 10
6 nikoli nisem bil zaposlen 79
8 ne vem 12
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

N32 TEH PET SLIK PRIKAZUJE RAZLICNE VRSTE DR

(Anketar: uporabite kartico) TEH PET SLIK PRIKAZUJE RAZLIČNE VRSTE DRUŽB. POSAMEZNE SLIKE VAM BOMO OPISALI, VI PA NAM BOSTE POVEDALI, KATERA OD NJIH PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJE UPODABLJA SLOVENSKO DRUŽBO, KAKRŠNA JE DANES? N32 NAJPREJ NAS ZANIMA, KAKŠNA JE PO VAŠEM MNENJU PODOBA SLOVENSKE DRUŽBE DANES - KATERA OD SLIK JI NAJBOLJ USTREZA?

Vrednost 59187 Frekvenca
1 slika A 283
2 slika B 239
3 slika C 168
4 slika D 217
5 slika E 50
8 ne vem 48
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N33 IN KAKSNA BI PO VASEM MNENJU PODOBA SLOV

N33 IN KAKŠNA BI PO VAŠEM MNENJU PODOBA SLOVENSKE DRUŽBE MORALA BITI?

Vrednost 60186 Frekvenca
1 slika A 12
2 slika B 59
3 slika C 144
4 slika D 531
5 slika E 196
8 ne vem 62
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

N34 ZDAJ PA NAS ZANIMA, KAM BI VI UVRSTILI S

ZDAJ PA NAS ZANIMA, KAM BI VI UVRSTILI SEBE IN ŠE NEKATERE DRUGE LJUDI. (Anketar pokažite sliko, ki jo je anketiranec izbral) N34 KAJ BI REKLI, KJE SE TU NAHAJATE VI IN VAŠA DRUŽINA - PRI VRHU, NEKJE NA SREDINI, ALI BOLJ PRI DNU?

Vrednost 61185 Frekvenca
1 1 vrh 6
2 2 8
3 3 92
4 4 433
5 5 206
6 6 147
7 7 dno 72
8 8 ne vem 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

N35 IN KAJ BI REKLI, KJE SE TU NAHAJA NEKVAL

N35 IN KAJ BI REKLI, KJE SE TU NAHAJA NEKVALIFICIRAN DELAVEC V TOVARNI?

Vrednost 62184 Frekvenca
1 1 vrh 2
2 2 1
3 3 1
4 4 15
5 5 51
6 6 270
7 7 dno 631
8 8 ne vem 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

N36 KAJ PA DIREKTOR VELIKEGA POSLOVNEGA SIST

N36 KAJ PA DIREKTOR VELIKEGA POSLOVNEGA SISTEMA?

Vrednost 63183 Frekvenca
1 1 vrh 736
2 2 203
3 3 32
4 4 1
5 5 3
6 6 1
7 7 dno 1
8 8 ne vem 28
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Z37 ALI VAS REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREZI

Z37 ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJE?

Vrednost 64182 Frekvenca
1 v celoti zadostuje 143
2 v precejšnji meri zadostuje 246
3 le v manjši meri zadostuje 305
4 sploh ne zadostuje 187
5 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 106
9 ni odgovora 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Z38 KAKO OCENJUJETE VASE ZDRAVSTVENO STANJE?

Z38 KAKO OCENJUJETE VAŠE ZDRAVSTVENO STANJE?

Vrednost 65181 Frekvenca
1 odlično 94
2 zelo dobro 166
3 dobro 504
4 slabo 189
5 zelo slabo 47
9 ne vem, neodločen 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S39 KRVODAJALSTVO JE POMEMBNO CLOVESKO DEJAN

S39 KRVODAJALSTVO JE POMEMBNO ČLOVEŠKO DEJANJE, KI REŠUJE ŽIVLJENJA. ALI BI TUDI VI DAROVALI KRI?

Vrednost 66180 Frekvenca
1 da, sem jo že in jo še bom 243
2 da, sem jo že, a je ne bom več 171
3 daroval bi jo 406
4 ne bi je daroval 112
9 ne morem se odločiti 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R40 CE DANES RAZMISLJATE O SVOJEM ZIVLJENJU

V NADALJEVANJU VAM BOMO ZASTAVILI RAZLIČNA VPRAŠANJA IZ MEDNARODNE RAZISKAVE O VERNOSTI R40 ČE DANES RAZMIŠLJATE O SVOJEM ŽIVLJENJU IN ČE GA OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE SREČNI ALI NESREČNI?

Vrednost 67179 Frekvenca
1 zelo srečen 87
2 precej srečen 547
3 ne preveč srečen 269
4 sploh nisem srečen 31
8 ne morem reči 67
9 ni odgovora 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R41 KAJ MENITE, ALI BI MORALA BITI DRZAVA OD

KAJ MENITE, ALI BI MORALA BITI DRŽAVA ODGOVORNA ZA TO, DA ...R41 ... ZAGOTOVI DELOVNO MESTO ZA VSAKOGAR, KI HOČE DELATI.

Vrednost 68178 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 713
2 delno odgovorna 251
3 v glavnem ni odgovorna 27
4 v nobenem primeru ni odgovorna 8
8 ne vem 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R42 ... ZNIZA RAZLIKE MED REVNIMI IN BOGATIM

KAJ MENITE, ALI BI MORALA BITI DRŽAVA ODGOVORNA ZA TO, DA ...R42 ... ZNIŽA RAZLIKE MED REVNIMI IN BOGATIMI.

Vrednost 69177 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 654
2 delno odgovorna 300
3 v glavnem ni odgovorna 28
4 v nobenem primeru ni odgovorna 13
8 ne vem 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R43 ALI JE PO VASI OCENI SLABO, OBSOJANJA VR

R43 ALI JE PO VAŠI OCENI SLABO, OBSOJANJA VREDNO, ALI NI SLABO, ČE IMATA MOŠKI IN ŽENSKA SPOLNE ODNOSE PRED POROKO?

Vrednost 70176 Frekvenca
1 to je vedno slabo 26
2 skoraj vedno je to slabo 33
3 le včasih je to slabo 158
4 to ni nikoli slabo 715
8 ne vem 53
9 ni odgovora 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R44 IN KAJ MISLITE O TEM, CE IMA POROCEN MOS

R44 IN KAJ MISLITE O TEM, ČE IMA POROČEN MOŠKI ALI POROČENA ŽENSKA SPOLNE ODNOSE IZVEN ZAKONA?

Vrednost 71175 Frekvenca
1 to je vedno slabo 463
2 skoraj vedno je to slabo 262
3 le včasih je to slabo 127
4 to ni nikoli slabo 61
8 ne vem 72
9 ni odgovora 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R45 IN KAKSNO JE VASE MNENJE O SPOLNIH ODNOS

R45 IN KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O SPOLNIH ODNOSIH MED DVEMA ODRASLIMA OSEBAMA ISTEGA SPOLA?

Vrednost 72174 Frekvenca
1 to je vedno slabo 394
2 skoraj vedno je to slabo 109
3 le včasih je to slabo 132
4 to ni nikoli slabo 143
8 ne vem 177
9 ni odgovora 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R46 ALI JE ZA VAS OSEBNO SLABO, OBSOJANJA VR ALI JE ZA VAS OSEBNO SLABO, OBSOJANJA VREDNO, ALI NI SLABO, ČE ŽENSKA DOVOLI PREKINITEV NOSEČNOSTI S SPLAVOM?

R46 ČE GRE ZA PREKINITEV NOSEČNOSTI, KER BI OTROK Z VELIKO VERJETNOSTJO IMEL PO ROJSTVU HUDO OKVARO.

Vrednost 73173 Frekvenca
1 to je vedno slabo 92
2 skoraj vedno je to slabo 41
3 le včasih je to slabo 108
4 to ni nikoli slabo 709
8 ne vem 45
9 ni odgovora 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R47 CE GRE ZA PREKINITEV NOSECNOSTI V PRIMER ALI JE ZA VAS OSEBNO SLABO, OBSOJANJA VREDNO, ALI NI SLABO, ČE ŽENSKA DOVOLI PREKINITEV NOSEČNOSTI S SPLAVOM?

R47 ČE GRE ZA PREKINITEV NOSEČNOSTI V PRIMERU, KADAR IMA DRUŽINA LE MAJHEN DOHODEK IN ZATO NE MORE IMETI VEČ OTROK.

Vrednost 74172 Frekvenca
1 to je vedno slabo 156
2 skoraj vedno je to slabo 121
3 le včasih je to slabo 236
4 to ni nikoli slabo 408
8 ne vem 70
9 ni odgovora 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R48 NALOGA MOZA V ZAKONU JE, DA SLUZI DENAR,

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... R48 "NALOGA MOŽA V ZAKONU JE, DA SLUŽI DENAR, NALOGA ŽENE PA, DA SKRBI ZA DOM IN DRUŽINO".

Vrednost 75171 Frekvenca
1 močno soglašam 106
2 soglašam 193
3 niti soglašam, niti ne soglašam 173
4 ne soglašam 372
5 močno ne soglašam 152
8 ne vem 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R49 CE GLEDAMO V CELOTI, DRUZINSKO ZIVLJENJE

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... R49 "ČE GLEDAMO V CELOTI, DRUŽINSKO ŽIVLJENJE TRPI, KADAR JE ŽENA POLNO ZAPOSLENA"

Vrednost 76170 Frekvenca
1 močno soglašam 194
2 soglašam 432
3 niti soglašam, niti ne soglašam 163
4 ne soglašam 172
5 močno ne soglašam 27
8 ne vem 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R50 POVSEM V REDU, CE PAR ZIVI SKUPAJ, NE DA

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE DA JE... R50 "POVSEM V REDU, ČE PAR ŽIVI SKUPAJ, NE DA BI SE NAMERAVAL POROČITI".

Vrednost 77169 Frekvenca
1 močno soglašam 153
2 soglašam 466
3 niti soglašam, niti ne soglašam 148
4 ne soglašam 182
5 močno ne soglašam 32
8 ne vem 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R51 DA JE PAMETNO, CE PAR, KI SE NAMERAVA PO

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE DA JE... R51 "DA JE PAMETNO, ČE PAR, KI SE NAMERAVA POROČITI, PRED TEM NEKAJ ČASA ŽIVI SKUPAJ".

Vrednost 78168 Frekvenca
1 močno soglašam 275
2 soglašam 539
3 niti soglašam, niti ne soglašam 96
4 ne soglašam 66
5 močno ne soglašam 8
8 ne vem 21
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R52 KAJ MENITE, ALI JE NAROBE, ALI NI NAROBE

KAJ MENITE, ALI JE NAROBE, ALI NI NAROBE... R52 .. ČE DAVKOPLAČEVALEC NE PRIJAVI VSEH SVOJIH DOHODKOV IN ZATO PLAČA MANJŠI DAVEK (DOHODNINO).

Vrednost 79167 Frekvenca
1 s tem ni nič narobe 48
2 le malo je narobe 112
3 narobe je 491
4 to je zelo narobe 317
8 ne vem 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R53 .. CE NEKDO DRZAVI POSREDUJE NAPACNE POD

KAJ MENITE, ALI JE NAROBE, ALI NI NAROBE... R53 .. ČE NEKDO DRŽAVI POSREDUJE NAPAČNE PODATKE O SEBI, DA BI SI NA TA NAČIN PRIDOBIL UGODNOSTI, KORISTI, DO KATERIH NI UPRAVIČEN.

Vrednost 80166 Frekvenca
1 s tem ni nič narobe 9
2 le malo je narobe 40
3 narobe je 511
4 to je zelo narobe 426
8 ne vem 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R54 KAJ MENITE, KAKO POGOSTO BI LJUDJE CLOVE

R54 KAJ MENITE, KAKO POGOSTO BI LJUDJE ČLOVEKA POSKUŠALI IZKORISTITI, ČE BI SE ZA TO PONUDILA PRILOŽNOST IN KAKO POGOSTO BI BILI DO NJEGA POŠTENI?

Vrednost 81165 Frekvenca
1 skoraj vsakokrat bi ga skušali izkoristiti 181
2 večinoma bi ga skušali izkoristiti 471
3 večinoma bi bili do njega pošteni 196
4 skoraj vsakokrat bi bili do njega pošteni 85
8 ne vem 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R55 KAJ BI REKLI, ALI JE LJUDEM NA SPLOSNO M

R55 KAJ BI REKLI, ALI JE LJUDEM NA SPLOŠNO MOGOČE ZAUPATI, ALI PA MORA BITI ČLOVEK NA SPLOŠNO Z LJUDMI ZELO PREVIDEN?

Vrednost 82164 Frekvenca
1 ljudem je skoraj vedno mogoče zaupati 14
2 ljudem je večinoma mogoče zaupati 149
3 večinoma je treba biti precej previden z ljudmi 526
4 vedno je treba biti precej previden z ljudmi 310
8 ne vem 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R56A KOLIKO ZAUPATE... drzavnemu zboru R56 KOLIKO ZAUPATE...

a) Državnemu zboru

Vrednost 83163 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 3
2 precej zaupam 56
3 bolj malo zaupam 333
4 zelo malo zaupam 259
5 sploh ne zaupam 291
8 ne vem 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R56B tovarnam in podjetjem R56 KOLIKO ZAUPATE...

b) tovarnam in podjetjem

Vrednost 84162 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 8
2 precej zaupam 164
3 bolj malo zaupam 443
4 zelo malo zaupam 201
5 sploh ne zaupam 103
8 ne vem 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R56C cerkvi in verskim organizacijam R56 KOLIKO ZAUPATE...

c) cerkvi in verskim organizacijam

Vrednost 85161 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 49
2 precej zaupam 177
3 bolj malo zaupam 288
4 zelo malo zaupam 158
5 sploh ne zaupam 264
8 ne vem 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R56D sodiscem in pravnemu sistemu R56 KOLIKO ZAUPATE...

d) sodiščem in pravnemu sistemu

Vrednost 86160 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 31
2 precej zaupam 270
3 bolj malo zaupam 367
4 zelo malo zaupam 156
5 sploh ne zaupam 128
8 ne vem 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R56E solam in izobrazevalnemu sistemu R56 KOLIKO ZAUPATE...

e) šolam in izobraževalnemu sistemu

Vrednost 87159 Frekvenca
1 popolnoma zaupam 121
2 precej zaupam 543
3 bolj malo zaupam 227
4 zelo malo zaupam 56
5 sploh ne zaupam 24
8 ne vem 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R57A najvisji cerkveni dostojanstveniki naj n R57 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

a) najvišji cerkveni dostojanstveniki naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi

Vrednost 88158 Frekvenca
1 močno soglašam 502
2 soglašam 276
3 niti soglašam, niti ne soglašam 67
4 ne soglašam 70
5 sploh ne soglašam 57
8 ne vem 28
9 b.o 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R57B najvisji cerkveni poglavarji naj ne bi p R57 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

b) najvišji cerkveni poglavarji naj ne bi poskušali vplivati na odločitve vlade

Vrednost 89157 Frekvenca
1 močno soglašam 465
2 soglašam 295
3 niti soglašam, niti ne soglašam 84
4 ne soglašam 78
5 sploh ne soglašam 49
8 ne vem 31
9 b.o 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R57C politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso p R57 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

c) politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso primerni za opravljanje javnih služb

Vrednost 90156 Frekvenca
1 močno soglašam 27
2 soglašam 64
3 niti soglašam, niti ne soglašam 102
4 ne soglašam 335
5 sploh ne soglašam 439
8 ne vem 36
9 b.o 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R57D za Slovenijo bi bilo bolje, ce bi javne R57 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

d) za Slovenijo bi bilo bolje, če bi javne funkcije (službe) opravljalo več ljudi z močnim verskim prepričanjem

Vrednost 91155 Frekvenca
1 močno soglašam 25
2 soglašam 90
3 niti soglašam, niti ne soglašam 120
4 ne soglašam 275
5 sploh ne soglašam 440
8 ne vem 49
9 b.o 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R59A V celoti gledano je moderna znanost bolj R59 KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

a) V celoti gledano je moderna znanost bolj v škodo kot v korist.

Vrednost 92154 Frekvenca
1 močno soglašam 39
2 soglašam 153
3 niti soglašam, niti ne soglašam 199
4 ne soglašam 322
5 sploh ne soglašam 213
8 ne vem 75
9 b.o 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R59B Prevec verjamemo v znanost in premalo v R59 KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

b) Preveč verjamemo v znanost in premalo v občutke in verovanje.

Vrednost 93153 Frekvenca
1 močno soglašam 52
2 soglašam 252
3 niti soglašam, niti ne soglašam 243
4 ne soglašam 240
5 sploh ne soglašam 119
8 ne vem 94
9 b.o 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R60A Ce pogledamo po svetu, lahko recemo, da R60 IN KOLIKO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

a) Če pogledamo po svetu, lahko rečemo, da religije ustvarjajo več sporov kot sprave.

Vrednost 94152 Frekvenca
1 močno soglašam 237
2 soglašam 411
3 niti soglašam, niti ne soglašam 160
4 ne soglašam 89
5 sploh ne soglašam 33
8 ne vem 74
9 b.o 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R60B Ljudje z zelo mocnim verskim prepricanje R60 IN KOLIKO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

b) Ljudje z zelo močnim verskim prepričanjem so pogosto preveč nestrpni do drugih.

Vrednost 95151 Frekvenca
1 močno soglašam 218
2 soglašam 432
3 niti soglašam, niti ne soglašam 134
4 ne soglašam 115
5 sploh ne soglašam 39
8 ne vem 64
9 b.o 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R60C v Sloveniji bi bilo boljse, ce bi imela R60 IN KOLIKO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

c) v Sloveniji bi bilo boljše, če bi imela vera manj vpliva.

Vrednost 96150 Frekvenca
1 močno soglašam 197
2 soglašam 328
3 niti soglašam, niti ne soglašam 230
4 ne soglašam 123
5 sploh ne soglašam 46
8 ne vem 70
9 b.o 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R61A STE TOREJ V ZADJIH 12 MESECIH OPRAVLJALI R61 ALI STE V ZADNJIM 12 MESECIH OPRAVLJALI KAKO PROSTOVOLJNO DEJAVNOST NA KATEREM OD SPODAJ NAVEDENIH PODROČIJ? PROSTOVOLJNA DEJAVNOST JE NEPLAČANO DELO IN NE ZGOLJ ČLANSTVO V ORGANIZACIJI ALI SKUPINI. GRE ZA TAKO VRSTO DELA, KI PRINAŠA KORISTI DRUGIM LJUDEM ALI SKUPNOSTI, NE LE VAŠI DRUŽINI ALI PRIJATELJEM. STE TOREJ V ZADNJIH 12 MESECIH OPRAVILI KAKO PROSTOVOLJNO DELO NA KATEREM OD NASLEDNJIH PODROČIJ:

a) politična dejavnost (pomoč političnim strankam, gibanjem, pomoč pri volilnim kampanijah)

Vrednost 97149 Frekvenca
1 ne 951
2 da, 1-2x 33
3 da, 3-5x 5
4 da, 6 ali večkrat 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R61B dobrodelne dejavnosti (pomoc bolnim, sta R61 ALI STE V ZADNJIM 12 MESECIH OPRAVLJALI KAKO PROSTOVOLJNO DEJAVNOST NA KATEREM OD SPODAJ NAVEDENIH PODROČIJ? PROSTOVOLJNA DEJAVNOST JE NEPLAČANO DELO IN NE ZGOLJ ČLANSTVO V ORGANIZACIJI ALI SKUPINI. GRE ZA TAKO VRSTO DELA, KI PRINAŠA KORISTI DRUGIM LJUDEM ALI SKUPNOSTI, NE LE VAŠI DRUŽINI ALI PRIJATELJEM. STE TOREJ V ZADNJIH 12 MESECIH OPRAVILI KAKO PROSTOVOLJNO DELO NA KATEREM OD NASLEDNJIH PODROČIJ:

b) dobrodelne dejavnosti (pomoč bolnim, starim, revnim itd.)

Vrednost 98148 Frekvenca
1 ne 731
2 da, 1-2x 130
3 da, 3-5x 56
4 da, 6 ali večkrat 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R61C verske ali z vero povezane dejavnosti (p R61 ALI STE V ZADNJIM 12 MESECIH OPRAVLJALI KAKO PROSTOVOLJNO DEJAVNOST NA KATEREM OD SPODAJ NAVEDENIH PODROČIJ? PROSTOVOLJNA DEJAVNOST JE NEPLAČANO DELO IN NE ZGOLJ ČLANSTVO V ORGANIZACIJI ALI SKUPINI. GRE ZA TAKO VRSTO DELA, KI PRINAŠA KORISTI DRUGIM LJUDEM ALI SKUPNOSTI, NE LE VAŠI DRUŽINI ALI PRIJATELJEM. STE TOREJ V ZADNJIH 12 MESECIH OPRAVILI KAKO PROSTOVOLJNO DELO NA KATEREM OD NASLEDNJIH PODROČIJ:

c) verske ali z vero povezane dejavnosti (pomoč cerkvam ali verskim skupinam)

Vrednost 99147 Frekvenca
1 ne 873
2 da, 1-2x 70
3 da, 3-5x 21
4 da, 6 ali večkrat 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R61D vsakrsna druga prostovoljna dejavnost R61 ALI STE V ZADNJIM 12 MESECIH OPRAVLJALI KAKO PROSTOVOLJNO DEJAVNOST NA KATEREM OD SPODAJ NAVEDENIH PODROČIJ? PROSTOVOLJNA DEJAVNOST JE NEPLAČANO DELO IN NE ZGOLJ ČLANSTVO V ORGANIZACIJI ALI SKUPINI. GRE ZA TAKO VRSTO DELA, KI PRINAŠA KORISTI DRUGIM LJUDEM ALI SKUPNOSTI, NE LE VAŠI DRUŽINI ALI PRIJATELJEM. STE TOREJ V ZADNJIH 12 MESECIH OPRAVILI KAKO PROSTOVOLJNO DELO NA KATEREM OD NASLEDNJIH PODROČIJ:

d) vsakršna druga prostovoljna dejavnost

Vrednost 100146 Frekvenca
1 ne 746
2 da, 1-2x 106
3 da, 3-5x 62
4 da, 6 ali večkrat 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R62 ALI SODITE, DA IMAJO CERKEV IN DRUGE REL

(ČE KATERA OD PROSTOVOLJNIH DEJAVNOSTI SPADA V DVE ALI VEČ KATEGORIJ, JO NAVEDITE LE ENKRAT IN SICER V TISTO USTREZAJOČO KATEGORIJO, KI JE NAVEDENA PRVA, NPR: ČE BI SODELOVALI V POLITIČNI KAMPANJI ZA KANDIDATA, KI GA JE PREDLAGALA CERKEV, ALI VERSKA SKUPINA, BI TO DEJAVNOST NAVEDLI POD A) (POLITIČNA DEJAVNOST) IN NE POD C) (VERSKE IN CERKVENE DEJAVNOSTI) R62 ALI SODITE, DA IMAJO CERKEV IN DRUGE RELIGIJSKE ORGANIZACIJE V NAŠI DRŽAVI...

Vrednost 101145 Frekvenca
1 mnogo preveč moči 92
2 preveč moči 328
3 približno pravo mero moči 369
4 premalo moči 72
5 mnogo premalo moči 22
8 ne vem 111
9 ni odgovora 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R63 PROSIMO, POVEJTE, KATERA OD NASLEDNJIH I

R63 PROSIMO, POVEJTE, KATERA OD NASLEDNJIH IZJAV NAJBOLJE IZRAŽA VAŠ ODNOS DO BOGA?

Vrednost 102144 Frekvenca
1 ne verujem v boga 136
2 ne vem, če je bog in ne verjamem, da je to možno spoznati 83
3 ne verujem v utelešenega boga, verujem pa v to, da obstoja neka višja duhovna moč 286
4 včasih verujem v boga, včasih pa ne 76
5 čeprav sem v dvomih, menim da vendarle verujem v boga 158
6 vem, da bog zares obstoja in v to prav nič ne dvomim 220
9 ni odgovora 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

R64 KAJ PA NASLEDNJE IZJAVE - KATERA OD NJIH

R64 KAJ PA NASLEDNJE IZJAVE - KATERA OD NJIH NAJBOLJE OPISUJE VAŠE VEROVANJE V PRETEKLOSTI IN SEDAJ?

Vrednost 103143 Frekvenca
1 ne verujem v boga in nikoli nisem veroval vanj 199
2 ne verujem v boga, prej pa sem veroval vanj 92
3 verujem v boga, prej pa nisem veroval vanj 40
4 verujem v boga in sem vedno veroval vanj 465
9 ni odgovora 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R65A ALI VERJAMETE ... da je zivljenje po smr R65 ALI VERJAMETE ...

a) da je življenje po smrti

Vrednost 104142 Frekvenca
1 da,čisto zanesljivo obstoja 138
2 da,verjetno obstoja 221
3 ne,verjetno ne obstoja 178
4 ne,čisto zanesljivo ne obstoja 316
8 ne vem 135
9 b.o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R65B da so nebesa R65 ALI VERJAMETE ...

b) da so nebesa

Vrednost 105141 Frekvenca
1 da,čisto zanesljivo obstoja 117
2 da,verjetno obstoja 178
3 ne,verjetno ne obstoja 167
4 ne,čisto zanesljivo ne obstoja 378
8 ne vem 149
9 b.o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R65C da je pekel R65 ALI VERJAMETE ...

c) da je pekel

Vrednost 106140 Frekvenca
1 da,čisto zanesljivo obstoja 105
2 da,verjetno obstoja 158
3 ne,verjetno ne obstoja 179
4 ne,čisto zanesljivo ne obstoja 393
8 ne vem 153
9 b.o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R65D da se dogajajo cudezi R65 ALI VERJAMETE ...

d) da se dogajajo čudeži

Vrednost 107139 Frekvenca
1 da,čisto zanesljivo obstoja 166
2 da,verjetno obstoja 354
3 ne,verjetno ne obstoja 114
4 ne,čisto zanesljivo ne obstoja 258
8 ne vem 99
9 b.o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R66 KATERA OD IZJAV NAJBOLJE IZRAZA VAS ODNO

R66 KATERA OD IZJAV NAJBOLJE IZRAŽA VAŠ ODNOS DO SVETEGA PISMA?

Vrednost 108138 Frekvenca
1 Sveto pismo je božja beseda in jo je treba razumeti dobesedno 154
2 Sveto pismo je bilo navdihnjeno z božjo besedo, toda vsega ne smemo razumeti dobesedno 355
3 Sveto pismo je stara knjiga z bajkami, legendami, zgodbami in moralnimi nauki, ki so jo napisali ljudje 299
4 se ne nanaša, me ne zadeva 67
8 ne vem 90
9 ni odgovora 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R67A Obstoja bog, ki se ukvarja z vsakim clov R67 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

a) Obstoja bog, ki se ukvarja z vsakim človekom posebej

Vrednost 109137 Frekvenca
1 močno soglašam 83
2 soglašam 157
3 niti ne soglašam niti soglašam 138
4 ne soglašam 231
5 sploh ne soglašam 284
8 ne vem 95
9 b.o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R67B Ljudje lahko le malo storijo, da bi spre R67 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

b) Ljudje lahko le malo storijo, da bi spremenili tok svojega življenja

Vrednost 110136 Frekvenca
1 močno soglašam 57
2 soglašam 279
3 niti ne soglašam niti soglašam 139
4 ne soglašam 316
5 sploh ne soglašam 162
8 ne vem 42
9 b.o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R67C Zame ima zivljenje (le en) smisel, ker j R67 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

c) Zame ima življenje (le en) smisel, ker je Bog

Vrednost 111135 Frekvenca
1 močno soglašam 54
2 soglašam 139
3 niti ne soglašam niti soglašam 127
4 ne soglašam 255
5 sploh ne soglašam 349
8 ne vem 60
9 b.o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R67D Po mojem mnenju zivljenje nima nobenega R67 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

d) Po mojem mnenju življenje nima no- benega smisla

Vrednost 112134 Frekvenca
1 močno soglašam 10
2 soglašam 27
3 niti ne soglašam niti soglašam 38
4 ne soglašam 355
5 sploh ne soglašam 537
8 ne vem 21
9 b.o. 17
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R67E Zivljenje ima smisel le tedaj, ce mu ga R67 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

e) Življenje ima smisel le tedaj, če mu ga daš sam

Vrednost 113133 Frekvenca
1 močno soglašam 324
2 soglašam 471
3 niti ne soglašam niti soglašam 83
4 ne soglašam 59
5 sploh ne soglašam 24
8 ne vem 30
9 b.o. 14
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R67F Vsakdo si sam dololoca svojo usodo R67 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

f) Vsakdo si sam dololoča svojo usodo.

Vrednost 114132 Frekvenca
1 močno soglašam 241
2 soglašam 378
3 niti ne soglašam niti soglašam 201
4 ne soglašam 107
5 sploh ne soglašam 30
8 ne vem 35
9 b.o. 11
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R68 ALI JE KDAJ V VASEM ZIVLJENJU PRISLO DO

R68 ALI JE KDAJ V VAŠEM ŽIVLJENJU PRIŠLO DO PREOBRATA, OB KATEREM STE SI USTVARILI ČISTO NOV IN OSEBEN ODNOS DO VERE?

Vrednost 115131 Frekvenca
1 da 167
2 ne 768
9 ni odgovora 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

R69 KATERI VERSKI SKUPNOSTI JE PRIPADALA VAS

R69 KATERI VERSKI SKUPNOSTI JE PRIPADALA VAŠA MATI, KO STE BILI ŠE OTROK?

Vrednost 116130 Frekvenca
1 rimokatoliški cerkvi 863
2 evangeličanski cerkvi 15
3 pravoslavni cerkvi 24
4 drugi krščanski verski skupnosti 10
5 islamski skupnosti 12
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 2
7 nobeni verski skupnosti 73
8 ne vem 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

R70 KATERI VERSKI SKUPNOSTI JE PRIPADAL VAS

R70 KATERI VERSKI SKUPNOSTI JE PRIPADAL VAŠ OČE, KO STE BILI ŠE OTROK?

Vrednost 117129 Frekvenca
1 rimokatoliški cerkvi 826
2 evangeličanski cerkvi 14
3 pravoslavni cerkvi 32
4 drugi krščanski verski skupnosti 7
5 islamski skupnosti 11
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 2
7 nobeni verski skupnosti 93
8 ne vem 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

R71 V KAKSNO VERSKO SMER SO VAS VZGOJILI? K.

R71 V KAKŠNO VERSKO SMER SO VAS VZGOJILI? K...

Vrednost 118128 Frekvenca
1 rimokatoliški cerkvi 795
2 evangeličanski cerkvi 13
3 pravoslavni cerkvi 20
4 drugi krščanski verski skupnosti 7
5 islamski skupnosti 7
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 1
7 nobeni verski skupnosti 151
8 ni odgovora 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

R72 CE ZIVITE SKUPAJ Z ZAKONSKIM PARTNERJEM

R72 ČE ŽIVITE SKUPAJ Z ZAKONSKIM PARTNERJEM ALI S PARTNERJEM, KATERI VERSKI SKUPNOSTI PRIPADA VAŠ PARTNER?

Vrednost 119127 Frekvenca
1 rimokatoliški cerkvi 623
2 evangeličanski cerkvi 7
3 pravoslavni cerkvi 21
4 drugi krščanski verski skupnosti 5
5 islamski skupnosti 10
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 0
7 nobeni verski skupnosti 128
8 ne vem 11
0 ni poročen, ne živi skupaj s partnerjem 199
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

R73 KAKO POGOSTO JE VASA MATI HODILA K BOGOS

R73 KAKO POGOSTO JE VAŠA MATI HODILA K BOGOSLUŽJU (MAŠAM), KO STE BILI ŠE OTROK?

Vrednost 120126 Frekvenca
1 nikoli 114
2 manj kot enkrat na leto 30
3 približno enkrat do dvakrat na leto 121
4 večkrat na leto 136
5 približno enkrat na mesec 48
6 dvakrat do trikrat na mesec 66
7 skoraj vsak teden 103
8 vsak teden 290
9 večkrat na teden 40
97 ni več živela/neznano 0
98 ne vem/ne spominjam se - ni odgovora 47
99 ni odgovora 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R74 KAKO POGOSTO JE VAS OCE HODIL K BOGOSLUZ

R74 KAKO POGOSTO JE VAŠ OČE HODIL K BOGOSLUŽJU (MAŠAM), KO STE BILI ŠE OTROK?

Vrednost 121125 Frekvenca
1 nikoli 194
2 manj kot enkrat na leto 61
3 približno enkrat do dvakrat na leto 154
4 večkrat na leto 137
5 približno enkrat na mesec 52
6 dvakrat do trikrat na mesec 39
7 skoraj vsak teden 67
8 vsak teden 210
9 večkrat na teden 11
97 ni več živel/neznano 8
98 ne vem/ne spominjam se - ni odgovora 57
99 ni odgovora 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R75 IN KAKO POGOSTO STE VI SAMI HODILI K BOG

R75 IN KAKO POGOSTO STE VI SAMI HODILI K BOGOSLUŽJU (MAŠAM), KO STE BILI STARI ENAJST ALI DVANAJST LET?

Vrednost 122124 Frekvenca
1 nikoli 144
2 manj kot enkrat na leto 28
3 približno enkrat do dvakrat na leto 59
4 večkrat na leto 93
5 približno enkrat na mesec 40
6 dvakrat do trikrat na mesec 81
7 skoraj vsak teden 144
8 vsak teden 357
9 večkrat na teden 42
99 ni odgovora 17
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R76 ZDAJ PA VAS SPRASUJEMO ZA DANASNJO SITUA

R76 ZDAJ PA VAS SPRAŠUJEMO ZA DANAŠNJO SITUACIJO: PRIBLIŽNO KAKO POGOSTO MOLITE?

Vrednost 123123 Frekvenca
1 nikoli 358
2 manj kot enkrat na leto 33
3 približno enkrat do dvakrat na leto 96
4 večkrat na leto 127
5 približno enkrat na mesec 28
6 dvakrat do trikrat na mesec 43
7 skoraj vsak teden 35
8 vsak teden 53
9 večkrat na teden 55
10 enkrat na dan 103
11 večkrat na dan 43
99 ni odgovora 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

R77 CE ODSTEJETE OBISKOVANJE BOGOSLUZJA (MAS

R77 ČE ODŠTEJETE OBISKOVANJE BOGOSLUŽJA (MAŠ) - KAKO POGOSTO SODELUJETE PRI DRUGIH VERSKIH DEJAVNOSTIH IN PRIREDITVAH?

Vrednost 124122 Frekvenca
1 nikoli 644
2 manj kot enkrat na leto 82
3 približno enkrat do dvakrat na leto 118
4 večkrat na leto 79
5 približno enkrat na mesec 10
6 dvakrat do trikrat na mesec 14
7 skoraj vsak teden 11
8 vsak teden 16
9 večkrat na teden 3
99 ni odgovora 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

R78 KAKO BI VI OCENILI SVOJO VERNOST?

R78 KAKO BI VI OCENILI SVOJO VERNOST?

Vrednost 125121 Frekvenca
1 sem globoko veren 42
2 sem zelo veren 49
3 sem precej veren 280
4 nisem niti veren, niti neveren 296
5 prej bi rekel, da nisem veren, kot da sem veren 103
6 nisem veren 84
7 sploh nisem veren 118
8 ne vem 14
9 ni odgovora 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

R79 KATERA OD NAVEDENIH TRDITEV JE NAJBLIZJA

R79 KATERA OD NAVEDENIH TRDITEV JE NAJBLIŽJA VAŠIM POGLEDOM:

Vrednost 126120 Frekvenca
1 nobena religija ne vsebuje veliko resnice 204
2 mnoge religije vsebujejo temeljne resnice 384
3 samo ena religija vsebuje resnico 147
8 ne vem 271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

R80 ZAMISLITE SI, DA STE V AVTOMOBILU, KI GA

ZAMISLITE SI, DA STE V AVTOMOBILU, KI GA VOZI VAŠ DOBER PRIJATELJ. ZAVEDATE SE, DA VOZI PREHITRO. AVTO POVOZI PEŠCA. PRIJATELJ VAS ZAPROSI, DA BI POLICISTOM POVEDALI, DA JE VOZIL Z DOVOLJENO HITROSTJO. R80 KATERA OD SPODNJIH TRDITEV NAJBOLJ USTREZA TEMU, KAJ IMA PRIJATELJ PRAVICO PRIČAKOVATI OD VAS?

Vrednost 127119 Frekvenca
1 moj prijatelj ZAGOTOVO lahko pričakuje od mene, da bom kot njegov prijatelj povedal, da je upošteval omejitev hitrosti 71
2 moj prijatelj DO DOLOČENE MERE lahko pričakuje od mene, da bom kot njegov prijatelj povedal, da je upošteval omejitev hitrosti 267
3 moj prijatelj nima NIKAKRŠNE pravice od mene pričakovati, da bom kot njegov prijatelj povedal, da je upošteval omejitev hitrosti 564
8 ne vem 103
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

R81 IN KAJ BI VI NAPRAVILI V TEJ SITUACIJI?

R81 IN KAJ BI VI NAPRAVILI V TEJ SITUACIJI?

Vrednost 128118 Frekvenca
1 zagotovo bi povedali policiji, da je vaš prijatelj vozil hitreje, kot je dovoljeno 273
2 verjetno bi povedali policiji, da je vaš prijatelj vozil hitreje, kot je dovoljeno 311
3 verjetno bi povedali, da vaš prijatelj ni vozil hitreje, kot je dovoljeno 153
4 zagotovo bi povedali, da vaš prijatelj ni vozil hitreje, kot je dovoljeno 60
8 ne vem 208
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Z82A ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO POSTALI ZRTEV Z82 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO POSTALI ŽRTEV NASILJA OZIROMA KRIMINALA... (izberite vse ustrezne odgovore)

O3 - na cesti

Vrednost 129117 Frekvenca
3 (izbral) 523
1 (ni izbral) 76
9 ga ne skrbi, b.o. 405
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Z82B v javnih prostorih Z82 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO POSTALI ŽRTEV NASILJA OZIROMA KRIMINALA... (izberite vse ustrezne odgovore)

O3 - v javnih prostorih

Vrednost 130116 Frekvenca
3 (izbral) 323
1 (ni izbral) 271
9 ga ne skrbi, b.o. 408
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Z82C doma Z82 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO POSTALI ŽRTEV NASILJA OZIROMA KRIMINALA... (izberite vse ustrezne odgovore)

O3 - doma

Vrednost 131115 Frekvenca
3 (izbral) 252
1 (ni izbral) 334
9 ga ne skrbi, b.o. 416
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Z83 RES JE, DA LAHKO VOLIM SVOJE PREDSTAVNIK

ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? Z83 RES JE, DA LAHKO VOLIM SVOJE PREDSTAVNIKE OBLASTI, A V RESNICI IMAM ZELO MALO VPLIVA NA POLITIČNE ODLOČITVE.

Vrednost 132114 Frekvenca
1 soglašam 839
2 ne soglašam 95
9 ne vem, ni odgovora 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Z84 POLITIKA JE TAKO ZAPLETENA ZADEVA, DA LJ

ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? Z84 POLITIKA JE TAKO ZAPLETENA ZADEVA, DA LJUDJE KOT SEM JAZ TEŽKO RAZUMEJO, ZA KAJ PRI TEM GRE.

Vrednost 133113 Frekvenca
1 soglašam 546
2 ne soglašam 389
9 ne vem, ni odgovora 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Z85 PRIHODNOSTI NIMA SMISLA NACRTOVATI, KER

ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? Z85 PRIHODNOSTI NIMA SMISLA NAČRTOVATI, KER NIČ OD TEGA NE USPE

Vrednost 134112 Frekvenca
1 soglašam 262
2 ne soglašam 664
9 ne vem, ni odgovora 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Z86 KAJ MENITE, KAKO POGOSTO SE DOGAJA, DA O

Z86 KAJ MENITE, KAKO POGOSTO SE DOGAJA, DA OBLAST PRIKRIVA POMEMBNE INFORMACIJE, ZA KATERE BI JAVNOST MORALA VEDETI?

Vrednost 135111 Frekvenca
1 nikoli 12
2 zelo redko 28
3 včasih 220
4 bolj pogosto da kot ne 324
5 zelo pogosto 384
8 ne vem, b.o. 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

R87 ZAMISLITE SI, DA BI BIL SPREJET NEK ZAKO

R87 ZAMISLITE SI, DA BI BIL SPREJET NEK ZAKON, KI BI BIL V NASPROTJU Z VAŠIMI VERSKIMI NAČELI IN NAUKOM. ALI BI VI...

Vrednost 136110 Frekvenca
1 zanesljivo spoštovali zakon 80
2 verjetno spoštovali zakon 202
3 verjetno spoštovali vaša verska načela 169
4 zanesljivo spoštovali vaša verska načela 126
5 nimam verskih načel 297
8 ne vem 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S88 KAKSNO JE VASE STALISCE DO POUKA O VERST

S88 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE DO POUKA O VERSTVIH OZIROMA VERSKEGA POUKA V ŠOLI?

Vrednost 137109 Frekvenca
1 verouk naj bo obvezen učni predmet 67
2 verouk naj poteka v šoli, a le za tiste učence, ki to želijo (izbirno) 413
3 verouka naj v šoli ne bo; učenci naj se seznanijo z osnovnimi znanji o religijah v okviru splošnih predmetov (zgodovina, umetnostna vzgoja, filozofija...) 374
4 v šoli naj ne bo ne verouka ne seznanjanja z znanji o religiji 110
5 ne vem, vseeno mi je 41
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S89A KAJ MENITE, ALI KATERA OD SPODAJ NASTETI S89 KAJ MENITE, ALI KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH RAZLIK RAZDVAJA LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

a) v izobrazbi

Vrednost 138108 Frekvenca
1 da, zelo 227
2 da, deloma 556
3 ne 167
9 ne vem 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S89B v dohodkih in zivljenjskem standardu S89 KAJ MENITE, ALI KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH RAZLIK RAZDVAJA LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

b) v dohodkih in življenjskem standardu

Vrednost 139107 Frekvenca
1 da, zelo 522
2 da, deloma 412
3 ne 37
9 ne vem 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S89C med kmeti in delavci S89 KAJ MENITE, ALI KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH RAZLIK RAZDVAJA LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

c) med kmeti in delavci

Vrednost 140106 Frekvenca
1 da, zelo 119
2 da, deloma 395
3 ne 419
9 ne vem 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S89D med vodilnimi in drugimi zaposlenimi S89 KAJ MENITE, ALI KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH RAZLIK RAZDVAJA LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

d) med vodilnimi in drugimi zaposlenimi

Vrednost 141105 Frekvenca
1 da, zelo 421
2 da, deloma 477
3 ne 61
9 ne vem 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S89E med vernimi in nevernimi S89 KAJ MENITE, ALI KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH RAZLIK RAZDVAJA LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

e) med vernimi in nevernimi

Vrednost 142104 Frekvenca
1 da, zelo 178
2 da, deloma 408
3 ne 333
9 ne vem 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S90A ALI VAS V VASEM ZIVLJENJSKEM IN DELOVNEM S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

a) onesnaženje zraka, smrad, dim

Vrednost 143103 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 125
2 tega ne občutim, me ne moti 168
3 me moti a ni tako hudo 391
4 mi škoduje, me zelo moti 264
5 življenjsko me ogroža 50
6 ne ve, neodločen 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S90B hrup, ropot prometa, tovarne S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

b) hrup, ropot prometa, tovarne

Vrednost 144102 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 164
2 tega ne občutim, me ne moti 222
3 me moti a ni tako hudo 379
4 mi škoduje, me zelo moti 201
5 življenjsko me ogroža 34
6 ne ve, neodločen 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S90C onesnazenost naselij, odpadki,umazanija S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

c) onesnaženost naselij, odpadki, umazanija

Vrednost 145101 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 124
2 tega ne občutim, me ne moti 148
3 me moti a ni tako hudo 361
4 mi škoduje, me zelo moti 308
5 življenjsko me ogroža 61
6 ne ve, neodločen 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S90D onesnazenost voda, industrijske odplake, S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

d) onesnaženost voda, industrijske odplake, kemikalije

Vrednost 146100 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 148
2 tega ne občutim, me ne moti 139
3 me moti a ni tako hudo 282
4 mi škoduje, me zelo moti 334
5 življenjsko me ogroža 91
6 ne ve, neodločen 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S90E onesnazenost prirodnega okolja, odpadki, S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

e) onesnaženost prirodnega okolja, odpadki, smetišča

Vrednost 14799 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 112
2 tega ne občutim, me ne moti 143
3 me moti a ni tako hudo 337
4 mi škoduje, me zelo moti 341
5 življenjsko me ogroža 67
6 ne ve, neodločen 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S90F uporaba kemikalij v prehrambenih proizvo S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

f) uporaba kemikalij v prehrambenih proizvodih

Vrednost 14898 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 71
2 tega ne občutim, me ne moti 118
3 me moti a ni tako hudo 294
4 mi škoduje, me zelo moti 371
5 življenjsko me ogroža 126
6 ne ve, neodločen 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S90G propadanje gozdov S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

g) propadanje gozdov

Vrednost 14997 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 67
2 tega ne občutim, me ne moti 94
3 me moti a ni tako hudo 318
4 mi škoduje, me zelo moti 408
5 življenjsko me ogroža 100
6 ne ve, neodločen 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S90H neurejenost prometa, nesrece S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

h) neurejenost prometa, nesreče

Vrednost 15096 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 60
2 tega ne občutim, me ne moti 67
3 me moti a ni tako hudo 302
4 mi škoduje, me zelo moti 413
5 življenjsko me ogroža 152
6 ne ve, neodločen 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S90I ogrozenost zaradi nuklearne elektrarne, S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

i) ogroženost zaradi nuklearne elektrarne, radioaktivnih snovi in odpadkov

Vrednost 15195 Frekvenca
1 to sploh ni problem v mojem okolju 193
2 tega ne občutim, me ne moti 194
3 me moti a ni tako hudo 276
4 mi škoduje, me zelo moti 198
5 življenjsko me ogroža 113
6 ne ve, neodločen 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

G91A V nasih gozdovih zraste vec lesa, kot pa G91 ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIM TRDITVAMI O GOZDU?

a) V naših gozdovih zraste več lesa, kot pa ga posekamo

Vrednost 15294 Frekvenca
1 močno soglašam 39
2 soglašam 228
3 niti soglašam, niti ne soglašam 179
4 ne soglašam 299
5 sploh ne soglašam 104
9 ne vem, b.o. 157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

G91B Za gospodarjenje z gozdovi bi morali nam G91 ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIM TRDITVAMI O GOZDU?

b) Za gospodarjenje z gozdovi bi morali nameniti več denarja davkoplačevalcev

Vrednost 15393 Frekvenca
1 močno soglašam 46
2 soglašam 299
3 niti soglašam, niti ne soglašam 198
4 ne soglašam 238
5 sploh ne soglašam 85
9 ne vem, b.o. 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

G91C Gozd je bistvena prvina in sooblikovalec G91 ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIM TRDITVAMI O GOZDU?

c) Gozd je bistvena prvina in sooblikovalec slovenske krajine

Vrednost 15492 Frekvenca
1 močno soglašam 386
2 soglašam 535
3 niti soglašam, niti ne soglašam 40
4 ne soglašam 7
5 sploh ne soglašam 3
9 ne vem, b.o. 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

G91D Ker lahko v gozdove hodimo vsi, bi moral G91 ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIM TRDITVAMI O GOZDU?

d) Ker lahko v gozdove hodimo vsi, bi morali lastniki dobiti posebno denarno nadomestilo

Vrednost 15591 Frekvenca
1 močno soglašam 39
2 soglašam 145
3 niti soglašam, niti ne soglašam 157
4 ne soglašam 390
5 sploh ne soglašam 216
9 ne vem, b.o. 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

G91E Slovenija bi morala povecati gospodarsko G91 ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIM TRDITVAMI O GOZDU?

e) Slovenija bi morala povečati gospodarsko izrabo gozdov

Vrednost 15690 Frekvenca
1 močno soglašam 37
2 soglašam 221
3 niti soglašam, niti ne soglašam 179
4 ne soglašam 332
5 sploh ne soglašam 131
9 ne vem, b.o. 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

G91F S stanjem slovenskih gozdov sem zadovolj G91 ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIM TRDITVAMI O GOZDU?

f) S stanjem slovenskih gozdov sem zadovoljen

Vrednost 15789 Frekvenca
1 močno soglašam 25
2 soglašam 277
3 niti soglašam, niti ne soglašam 264
4 ne soglašam 250
5 sploh ne soglašam 98
9 ne vem, b.o. 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S92 KOT VERJETNO VESTE, SE VEDNO NI ZAKLJUCE

S92 KOT VERJETNO VESTE, ŠE VEDNO NI ZAKLJUČEN POSTOPEK VRAČANJA T.I. CERKVENIH GOZDOV. DO ČESA JE PO VAŠEM MNENJU CERKEV UPRAVIČENA?

Vrednost 15888 Frekvenca
1 do vrnitve vseh gozdov v naravi 118
2 do povračila v obliki denarne odškodnine 296
3 cerkev ni upravičena do nikakršnega povračila 424
9 ne vem, b.o. 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S93 KAKSNO JE VASE STALISCE O NADALJNJEM DEL

S93 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE O NADALJNJEM DELOVANJU JEDRSKE ELEKTRARNE V KRŠKEM? S KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV SOGLAŠATE?

Vrednost 15987 Frekvenca
1 jedrsko elektrarno v Krškem je treba ne glede na stroške nemudoma zapreti 69
2 jedrsko elektrarno v Krškem je treba v naslednjih letih zapreti 228
3 jedrsko elektrarno v Krškem bi bilo sicer treba zapreti, vendar pa to zaradi finančnih težav in težav v preskrbi z energijo ni smiselno 283
4 jedrska elektrarna v Krškem je dovolj varna, tako da lahko obratuje toliko časa, dokler ne bo v celoti izkoriščena 296
9 ne vem 129
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S94 ALI SE UKVARJATE S SPORTOM OZ. S KAKRSNO

S94 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM OZ. S KAKRŠNOKOLI REKREATIVNO DEJAVNOSTJO? (ČE DA) KAKO POGOSTO?

Vrednost 16086 Frekvenca
1 ne ukvarjam se s športom, rekreacijo preidite na D96 464
2 1 krat do nekajkrat letno 82
3 1 do 3 krat na mesec 113
4 1 krat tedensko 172
5 2 do 3 krat tedensko 104
6 4 do 6 krat tedensko 36
7 vsak dan 33
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

S95A ALI SE UKVARJATE S SPORTOM TEKOMVALNO, A S95 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKOMVALNO, ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

a) organizirano tekmovalno

Vrednost 16185 Frekvenca
1 da 21
2 ne 645
" " 340

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S95B1 organizirana rekreacija ... redna, vsaj S95 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKOMVALNO, ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

b) organizirana rekreacija b1) redna, vsaj enkrat tedenska, sistematična

Vrednost 16284 Frekvenca
1 da 178
2 ne 488
" " 340

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S95B2 neredna, na obcasnih akcijah, prireditva S95 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKOMVALNO, ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

b) organizirana rekreacija b2) neredna, na občasnih akcijah, prireditvah

Vrednost 16383 Frekvenca
1 da 112
2 ne 553
" " 341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S95C1 neorganizirana rekreacija ... redna, vsa S95 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKOMVALNO, ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

c) neorganizirana rekreacija c1) redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska, sistematična

Vrednost 16482 Frekvenca
1 da 192
2 ne 474
" " 340

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

S95C2 neredna, obcasa, v prostih dneh in na do S95 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKOMVALNO, ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

c) neorganizirana rekreacija c2) neredna, občasa, v prostih dneh in na dopustu

Vrednost 16581 Frekvenca
1 da 324
2 ne 341
" " 341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D96 SPOL

DEMOGRAFIJA D96 SPOL

Vrednost 16680 Frekvenca
1 moški 490
2 ženski 516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D97A MESEC ROJSTVA D97 KDAJ STE BILI ROJENI? PROSIM, POVEJTE SAMO MESEC IN LETO ROJSTVA.

A) Mesec:

Vrednost 16779 Frekvenca
1 79
2 93
3 87
4 94
5 86
6 76
7 91
8 77
9 76
10 93
11 76
12 70
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

D97B LETO ROJSTVA D97 KDAJ STE BILI ROJENI? PROSIM, POVEJTE SAMO MESEC IN LETO ROJSTVA.

B) Leto:

Vrednost 16878 Frekvenca
18 3
19 2
20 5
75 16
76 24
77 15
78 23

Vrednosti spremenljivk od 18 do 78

D98 KAKSNE NARODNOSTI STE?

D98 KAKŠNE NARODNOSTI STE?

Vrednost 16977 Frekvenca
1 Slovenec 929
2 Italijan 2
3 Madžar 6
4 Nemec 0
5 Hrvat 25
6 Srb 25
7 Bošnjak, Musliman 11
8 druge narodnosti 5
9 brez odgovora 2
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

D99 KOLIKO LET JE TRAJALO VASE REDNO SOLANJE

D99 KOLIKO LET JE TRAJALO VAŠE REDNO ŠOLANJE?

Vrednost 17076 Frekvenca
95 še vedno obiskuje šolo 10
96 obiskuje univerzo 42
97 drugo 2
98 ne vem 2
99 b.o. 2
0 brez formalnega šolanja 8
2 1
3 7
4 23
5 11
6 25
7 26
8 172
9 19
10 49
11 183
12 186
13 52
14 54
15 33
16 54
17 30
18 12
20 1
22 1
45 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 45

D100 NAVEDITE ZADNJO SOLO, KI STE JO KONCALI,

D100 NAVEDITE ZADNJO ŠOLO, KI STE JO KONČALI, REDNO ALI IZREDNO:

Vrednost 17175 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 63
2 dokončana osnovna šola 197
3 nedokončana strokovna ali srednja šola 21
4 dokončana 2 ali 3-letna strokovna šola 254
5 dokončana 4-letna srednja šola 270
6 nedokončana višja ali visoka šola 30
7 dokončana 2-letna višja šola 71
8 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija 91
9 b.o. 8
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

D101 KAKSNA JE VASA SEDANJA DELOVNA AKTIVNOST

D101 KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA DELOVNA AKTIVNOST; ALI STE ZDAJ ZAPOSLENI, ALI KAJ DRUGEGA?

Vrednost 17274 Frekvenca
1 (Delovno aktiven:) polno zaposlen (35 in več ur na teden) - (tudi kmetje in samozaposleni) 518
2 zaposlen za skrajšan delovni čas (15 do 34 ur na teden) 10
3 zaposlen za manj kot 15 ur na teden/začasno ne dela 11
4 brezposeln, prejemate nadomestilo, podpore 43
5 brezposeln, ne prejemate nadomestila, podpore 34
6 (Ni delovno aktiven:) vajenec 1
7 študent, učenec 48
8 pomagajoči družinski član 1
9 upokojenec/ka z dodatno zaposlitvijo 18
10 upokojenec/ka brez dodatne zaposlitve 267
11 gospodinja, hišna opravila 34
12 trajno delovno nezmožen 5
13 ostali delovno neaktivni 13
99 brez odgovora 2
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

D102 IN KOLIKO UR OBICAJNO DELATE NA TEDEN? P

D102 IN KOLIKO UR OBIČAJNO DELATE NA TEDEN? PRI TEM ŠTEJTE VSAKO DELO,ZA KATERO DOBITE PLAČILO ALI KAKO DRUGO NADOMESTILO! Če močno varira: KOLIKO UR STE DELALI PREJŠNJI TEDEN?

Vrednost 17373 Frekvenca
98 ne vem 15
99 brez odgovora 17
0 se ne nanaša (ne dela, ni zaposlen) 397
87 1
90 2
97 7
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 87 do 97

D103 KAKSEN JE (BIL) VAS POLOZAJ NA DELOVNEM

(če je ali je bil kdaj zaposlen) D103 KAKŠEN JE (BIL) VAŠ POLOŽAJ NA DELOVNEM MESTU?

Vrednost 17472 Frekvenca
1 ima vodilni položaj na ravni podjetja, ustanove 48
2 ima vodstveni položaj na ravni delovne enote (vodja službe, sektorja, oddelka, ipd.) 91
3 neposredno vodi in nadzira delo izvršilnih delavcev (mojster, delovodja ipd.) 108
4 je zaposlen, a nima vodilnega, vodstvenega položaja (izvršilni delavec) 618
8 ne vem 18
9 brez odgovora 26
0 nikoli ni bil zaposlen 96
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D104 ALI DELATE (STE DELALI) V ZASEBNEM ALI V

(če je ali je bil kdaj zaposlen) D104 ALI DELATE (STE DELALI) V ZASEBNEM ALI V JAVNEM SEKTORJU? DELAM...

Vrednost 17571 Frekvenca
1 v državni/občinski upravi, vojski, policiji 54
2 v javnem zavodu (zdravstvo, šolstvo, itd.) 119
3 v javnem podjetju (energetika, promet, komunala, ipd.) 149
4 v podjetju v državni lasti 288
5 v podjetju v privatni lasti 227
6 v kmetijski zadrugi, posestvu 8
7 sem kmet, kmetica 25
8 samozaposlen 35
9 brez odgovora 9
0 se ne nanaša (nikoli ni bil zaposlen) 90
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

D105 ALI STE (BILI) SAMOZAPOSLEN ALI DELATE Z

(če je ali je bil kdaj zaposlen) D105 ALI STE (BILI) SAMOZAPOSLEN ALI DELATE ZA KOGA DRUGEGA?

Vrednost 17670 Frekvenca
1 samozaposlen 70
2 dela za koga drugega --------------------na vpr. D107 760
9 brez odgovora 24
0 ni zaposlen 117
" " 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D106 KOLIKO LJUDI ZAPOSLUJETE?

(če je samozaposlen) D106 KOLIKO LJUDI ZAPOSLUJETE?

Vrednost 17769 Frekvenca
95 95 in več zaposlenih 0
98 ne zaposluje drugih 87
99 brez odgovora 23
0 ni zaposlen, ni samozaposlen 392
1 8
2 9
3 11
4 2
5 2
6 1
7 3
10 1
11 1
12 1
16 1
20 1
31 1
72 1
85 1
" " 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

D107 KAKSNO DELO OZIROMA POKLIC OPRAVLJATE SE

(če je ali je bil kdaj zaposlen) D107 KAKŠNO DELO OZIROMA POKLIC OPRAVLJATE SEDAJ? (če sedaj ni zaposlen) KAKŠEN JE BIL VAŠ ZADNJI (GLAVNI) POKLIC PRED UPOKOJITVIJO OZ. PREDEN STE IZGUBILI ZAPOSLITEV? POVEJTE PODROBEN NAZIV VAŠEGA DELOVNEGA MESTA IN NAZIV POKLICA: (Anketar, po potrebi vprašaj podrobnosti!) - OPIŠITE, KAJ DELATE, KAKŠNE SO VAŠE GLAVNE ZADOLŽITVE; - KAKŠNO USPOSOBLJENOST ZAHTEVA DELO (STOPNJA, VRSTA SPECIALIZACIJE); - S KAKŠNIM ORODJEM ALI PRIPOMOČKI SI OBIČAJNO POMAGATE, KAKŠNI SO MATERIALI, S KATERIMI DELATE ALI JIH OBDELUJETE; - IN PA, KAKŠNE DOBRINE IN STORITVE OPRAVLJATE?

Vrednost 17868 Frekvenca
998 ne vem 0
999 brez odgovora 25
0 nikoli ni bil zaposlen 84
931 5
932 27
933 5
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 931 do 933

D108 IN ZDAJ SE SAMI UVRSTITE S POMOCJO SPODN

(če je ali je bil kdaj zaposlen) D108 IN ZDAJ SE SAMI UVRSTITE S POMOČJO SPODNJEGA SEZNAMA!KAKŠEN JE VAŠ SEDANJI POKLIC (oz.: KAKŠEN JE BIL PRED UPOKOJITVIJO ALI PREDEN STE IZGUBILI ZAPOSLITEV)? KAKŠNA JE VAŠA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Vrednost 17967 Frekvenca
1 NK delavec 76
2 PK, priučen delavec 91
3 KV delavec 205
4 VKV delavec 51
5 uslužbenec z nižjo izobrazbo 25
6 uslužbenec s srednjo izobrazbo 235
7 uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 154
8 obrtnik ali podjetnik, zaposluje druge 22
9 obrtnik ali podjetnik, ki ne zaposluje drugih 16
10 svobodni poklic 4
11 kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član v kmetijstvu 39
12 drugo 8
0 nikoli ni bil zaposlen, nima kvalifikacije 78
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

D109 ALI STE ALI NISTE CLAN SINDIKATA?

D109 ALI STE ALI NISTE ČLAN SINDIKATA?

Vrednost 18066 Frekvenca
1 sem član 301
2 nisem član --------------------na vpr. Z111 669
9 brez odgovora 31
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D110 POVEJTE, V KATERI SINDIKAT STE VCLANJENI

(če da) D110 POVEJTE, V KATERI SINDIKAT STE VČLANJENI?

Vrednost 18165 Frekvenca
1 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 170
2 Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost 11
3 Konfederacija sindikatov 90 Slovenija 5
4 Konfederacija sindikata Slovenije Pergam 9
5 samostojni sindikati po panogah in poklicih (npr. energetika, banke, železnice, vzgoja in izobraževanje, itd.) 77
6 drugo 16
8 ne vem 16
9 brez odgovora 15
0 ni član sindikata 402
" " 285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Z111A PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGAN (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

a) verske ali cerkvene organizacije

Vrednost 18264 Frekvenca
1 sem član in aktivno delujem 40
2 sem samo član 108
3 nisem član 856
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Z111B sportnega ali rekreacijskega drustva (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

b) športnega ali rekreacijskega društva

Vrednost 18363 Frekvenca
1 sem član in aktivno delujem 94
2 sem samo član 107
3 nisem član 803
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Z111C kulturno umetniskega drustva (zbori, igr (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

c) kulturno umetniškega društva (zbori, igralske skupine ipd.)

Vrednost 18462 Frekvenca
1 sem član in aktivno delujem 47
2 sem samo član 44
3 nisem član 913
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Z111D politicne stranke (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

d) politične stranke

Vrednost 18561 Frekvenca
1 sem član in aktivno delujem 16
2 sem samo član 36
3 nisem član 952
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Z111E drustva za varstvo okolja (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

e) društva za varstvo okolja

Vrednost 18660 Frekvenca
1 sem član in aktivno delujem 6
2 sem samo član 22
3 nisem član 976
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Z111F poklicnega drustva (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

f) poklicnega društva

Vrednost 18759 Frekvenca
1 sem član in aktivno delujem 38
2 sem samo član 63
3 nisem član 903
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Z111G clovekoljubna drustva in organizacije (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

g) človekoljubna društva in organizacije

Vrednost 18858 Frekvenca
1 sem član in aktivno delujem 54
2 sem samo član 48
3 nisem član 902
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Z111H kake druge prostovoljske organizacije (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

h) kake druge prostovoljske organizacije

Vrednost 18957 Frekvenca
1 sem član in aktivno delujem 71
2 sem samo član 62
3 nisem član 871
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D112 KAKSEN JE VAS ZAKONSKI STAN?

D112 KAKŠEN JE VAŠ ZAKONSKI STAN?

Vrednost 19056 Frekvenca
1 poročen/a 631
2 izvenzakonska skupnost 79
3 vdovec/a 75
4 razvezan/a 20
5 samski/a, nikoli nisem bil/a poročen/a 200
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D113 SPRASUJEMO ZA VASEGA PARTNERJA OZ. ZAKON

(če živi skupaj z zakoncem/ stalnim partnerjem) D113 SPRAŠUJEMO ZA VAŠEGA PARTNERJA OZ. ZAKONCA. KAKŠNA JE NJEGOVA SEDANJA DELOVNA AKTIVNOST; ALI JE ZDAJ ZAPOSLEN, ALI NE?

Vrednost 19155 Frekvenca
1 (Delovno aktiven:) polno zaposlen (35 in več ur na teden) - (tudi kmetje in samozaposleni) 407
2 zaposlen za skrajšan delovni čas (15 do 34 ur na teden) 8
3 zaposlen za manj kot 15 ur na teden/začasno ne dela 1
4 brezposeln, prejemate nadomestilo, podpore 32
5 brezposeln, ne prejemate nadomestila, podpore 27
6 (Ni delovno aktiven:) vajenec 0
7 študent, učenec 15
8 pomagajoči družinski član 4
9 upokojenec/ka z dodatno zaposlitvijo 10
10 upokojenec/ka brez dodatne zaposlitve 187
11 gospodinja, hišna opravila 38
12 trajno delovno nezmožen 1
13 ostali delovno neaktivni 3
0 nima partnerja 250
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

D114 KAKSEN JE SEDANJI POKLIC VASEGA PARTNERJ

(če živi skupaj z zakoncem/stalnim partnerjem) D114 KAKŠEN JE SEDANJI POKLIC VAŠEGA PARTNERJA OZ. ZAKONCA?(ZADNJI POKLIC, ČE SEDAJ NI ZAPOSLEN.) POVEJTE PODROBEN NAZIV DELOVNEGA MESTA IN NAZIV POKLICA PARTNERJA OZ. ZAKONCA: (Anketar, po potrebi vprašaj podrobnosti!) - OPIŠITE, KAJ DELA, KAKŠNE SO NJEGOVE GLAVNE ZADOLŽITVE; - KAKŠNO USPOSOBLJENOST ZAHTEVA DELO (STOPNJA, VRSTA SPECIALIZACIJE); - S KAKŠNIM ORODJEM ALI PRIPOMOČKI SI OBIČAJNO POMAGA, KAKŠNI SO MATERIALI, S KATERIMI DELA ALI JIH OBDELUJE; - IN PA, KAKŠNE DOBRINE IN STORITVE OPRAVLJA?

Vrednost 19254 Frekvenca
998 ne vem 5
999 brez odgovora 33
0 (partner nikoli ni bil zaposlen, nima partnerja) 271
931 2
932 30
933 6
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 931 do 933

N115 KAKSNO DELO OZIROMA POKLIC JE OPRAVLJAL

N115 KAKŠNO DELO OZIROMA POKLIC JE OPRAVLJAL VAŠ OČE, KO STE BILI STARI 15 LET? POVEJTE PODROBEN NAZIV NJEGOVEGA DELOVNEGA MESTA IN NAZIV POKLICA:

Vrednost 19353 Frekvenca
998 ne vem 23
999 brez odgovora 57
0 oče nikoli ni bil zaposlen 8
931 8
932 27
933 13
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 931 do 933

N116 ALI JE BIL VAS OCE PRI SVOJEM DELU KOMU

N116 ALI JE BIL VAŠ OČE PRI SVOJEM DELU KOMU NEPOSREDNO NADREJEN?

Vrednost 19452 Frekvenca
1 ne, nikomur ni bil nadrejen 616
2 da, nadziral je 1 - 9 ljudi 182
3 da, nadziral je 10 ali več ljudi 96
9 ne vem 108
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

N117 ZA KAKSNEGA DELODAJALCA JE VAS OCE DELAL

N117 ZA KAKŠNEGA DELODAJALCA JE VAŠ OČE DELAL?

Vrednost 19551 Frekvenca
1 bil je zaposlen v zasebnem podjetju 54
2 bil je zaposlen v državnem oziroma družbenem podjetju 593
3 bil je samozaposlen 186
4 drugo 147
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N118 KAKSNO IZOBRAZBO IMA (JE IMEL) VAS OCE?

N118 KAKŠNO IZOBRAZBO IMA (JE IMEL) VAŠ OČE?

Vrednost 19650 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 131
2 dokončana osnovna šola 320
3 nedokončana strokovna ali srednja šola 26
4 dokončana 2 ali 3-letna strokovna šola 258
5 dokončana 4-letna srednja šola 102
6 nedokončana višja ali visoka šola 15
7 dokončana 2-letna višja šola 35
8 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija 38
9 b.o. 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

N119 KAKSNO IZOBRAZBO IMA (JE IMELA) VASA MAT

N119 KAKŠNO IZOBRAZBO IMA (JE IMELA) VAŠA MATI?

Vrednost 19749 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 171
2 dokončana osnovna šola 492
3 nedokončana strokovna ali srednja šola 22
4 dokončana 2 ali 3-letna strokovna šola 121
5 dokončana 4-letna srednja šola 102
6 nedokončana višja ali visoka šola 11
7 dokončana 2-letna višja šola 24
8 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija 15
9 b.o. 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

D120A STEVILO OSEB, KI Z NJIMI ZIVITE V SKUPNE D120 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU: (Vključno z anketirancem!)

A) skupaj

Vrednost 19848 Frekvenca
0 1
1 69
2 231
3 233
4 278
5 114
6 56
7 16
8 5
9 2
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D120B od tega otrok in mladine od vkljucno 6 d D120 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU: (Vključno z anketirancem!)

B) od tega otrok in mladine od vključno 6 do 18 let:

Vrednost 19947 Frekvenca
0 603
1 201
2 139
3 22
4 3
5 2
6 1
" " 35

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

D120C od tega otrok mlajsih od 6 let: D120 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU: (Vključno z anketirancem!)

C) od tega otrok mlajših od 6 let:

Vrednost 20046 Frekvenca
0 814
1 118
2 29
4 1
" " 44

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

D120D od tega odraslih zaposlenih: D120 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU: (Vključno z anketirancem!)

D) od tega odraslih zaposlenih:

Vrednost 20145 Frekvenca
0 243
1 237
2 386
3 87
4 23
5 3
6 1
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D120E od tega upokojencev: D120 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU: (Vključno z anketirancem!)

E) od tega upokojencev:

Vrednost 20244 Frekvenca
0 494
1 253
2 221
3 4
" " 34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

D121 KOLIKSEN JE BIL MESECNI DOHODEK VSEH CLA

D121 KOLIKŠEN JE BIL MESEČNI DOHODEK VSEH ČLANOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA (PO ODBITJU DAVKOV, OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA IN DRUGIH DAJATEV) V ZADNJEM MESECU? SEŠTEJTE VSE OBLIKE DOHODKA: OSEBNI DOHODEK, POKOJNINA, ŠTIPENDIJA, DOHODEK OD DELA V OBRTI, KMETIJSTVU... Vpiši v tisočih tolarjev

Vrednost 20343 Frekvenca
996 več kot 996.000 tolarjev 4
998 ne vem 161
999 b.o. 90
0 brez dohodkov 7
988 3
990 2
900 1
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 900 do 996

D122 ALI PREJEMATE REDNE MESECNE DOHODKE? (ce

D122 ALI PREJEMATE REDNE MESEČNE DOHODKE? (če da) KOLIKŠEN JE BIL ZADNJI REDNI MESEČNI DOHODEK (PO ODBITJU DAVKOV, OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA IN DRUGIH DAJATEV)? SEŠTEJTE VSE OBLIKE: OSEBNI DOHODEK, POKOJNINA, ŠTIPENDIJA, DOHODEK OD DELA V OBRTI, KMETIJSTVU... Vpiši v tisočih tolarjev

Vrednost 20442 Frekvenca
996 več kot 996.000 tolarjev 0
998 ne vem 37
999 b.o. 96
0 brez dohodkov 86
450 2
500 1
990 1
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 450 do 996

Z123 KAJ JE GLAVNI VIR VASIH DOHODKOV?

Z123 KAJ JE GLAVNI VIR VAŠIH DOHODKOV?

Vrednost 20541 Frekvenca
1 plača (tudi plača iz samozaposlitve) 543
2 pokojnina 309
3 socialni prejemki (nadomestila plače, podpore, dodatki, štipendije) 62
5 honorarno delo 25
6 drugo 31
9 ni odgovora 33
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D124 KATERI VERSKI SKUPNOSTI PRIPADATE SEDAJ,

D124 KATERI VERSKI SKUPNOSTI PRIPADATE SEDAJ, ČE SPLOH KATERI?

Vrednost 20640 Frekvenca
1 rimokatoliški 712
2 evangeličanski 14
3 pravoslavni 14
4 drugi krščanski verski skupnosti 7
5 islamski skupnosti 7
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 2
7 nobeni verski skupnosti 237
8 ne vem 4
9 brez odgovora 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

D125 KAKO POGOSTO OBISKUJETE VERSKE OBREDE, A

D125 KAKO POGOSTO OBISKUJETE VERSKE OBREDE, ALI NIKOLI?

Vrednost 20739 Frekvenca
1 nikoli 298
2 manj kot enkrat na leto 60
3 približno enkrat do dvakrat na leto 227
4 večkrat na leto 140
5 približno enkrat na mesec 42
6 dvakrat do trikrat na mesec 47
7 skoraj vsak teden 52
8 vsak teden 120
9 večkrat na teden 11
99 ne morem oceniti, b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D126 ALI ZIVITE V LASTNEM STANOVANJU ALI KAKO

D126 ALI ŽIVITE V LASTNEM STANOVANJU ALI KAKO DRUGAČE?

Vrednost 20838 Frekvenca
1 lastna hiša 509
2 lastno stanovanje 265
3 solidarnostno stanovanje 11
4 neprofitno najemno stanovanje 30
5 podnajemnik, plačuje najemnino v zasebnem stanovanju, samskem domu, ipd. 18
6 stanuje brez plačevanja najemnine (npr. pri starših, ali v zameno za pomoč pri gospodinjstvu, itd.) 158
7 drugo 12
9 brez odgovora 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Z127 KAKSNO BREME PREDSTAVLJAJO ZA VASO DRUZI

Z127 KAKŠNO BREME PREDSTAVLJAJO ZA VAŠO DRUŽINO STROŠKI ZA STANOVANJE? PRI TEM MISLIMO NA VSE STROŠKE POVEZANE S STANOVANJEM (OGREVANJE, ELEKTRIKA, VZDRŽEVANJE, MOREBITNO PLAČEVANJE NAJEMNINE)

Vrednost 20937 Frekvenca
1 ti stroški predstavljajo zelo hudo breme za družinski proračun 457
2 ti stroški ne predstavljajo preveč hudega bremna za družinski proračun 493
9 ni odgovora 44
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128A ALI IMATE VI ALI KDO V VASI DRUZINI OZ. D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

A) osebni avto do 1100 ccm

Vrednost 21036 Frekvenca
1 da 341
2 ne 665

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128B osebni avto od 1101 do 1800 ccm D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

B) osebni avto od 1101 do 1800 ccm

Vrednost 21135 Frekvenca
1 da 592
2 ne 414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128C osebni avto 1801 in vec ccm D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

C) osebni avto 1801 in več ccm

Vrednost 21234 Frekvenca
1 da 94
2 ne 912

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128D telefon D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

D) telefon

Vrednost 21333 Frekvenca
1 da 925
2 ne 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128E stroj za pomivanje posode D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

E) stroj za pomivanje posode

Vrednost 21432 Frekvenca
1 da 287
2 ne 719

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128F videorekorder D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

F) videorekorder

Vrednost 21531 Frekvenca
1 da 494
2 ne 512

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128G video kamero D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

G) video kamero

Vrednost 21630 Frekvenca
1 da 93
2 ne 913

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128H HI-FI aparaturo, glasbeni stolp D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

H) HI-FI aparaturo, glasbeni stolp

Vrednost 21729 Frekvenca
1 da 520
2 ne 486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128I osebni racunalnik D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

I) osebni računalnik

Vrednost 21828 Frekvenca
1 da 337
2 ne 669

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128J umetnine - slike, pohistvo, skulpture, D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

J) umetnine - slike, pohištvo, skulpture, nakit ipd., ki ima večjo denarno vrednost

Vrednost 21927 Frekvenca
1 da 182
2 ne 824

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128K knjiznico, ki ima vec kot 100 knjig D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

K) knjižnico, ki ima več kot 100 knjig

Vrednost 22026 Frekvenca
1 da 278
2 ne 728

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128L vikend hiso D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

L) vikend hišo

Vrednost 22125 Frekvenca
1 da 126
2 ne 880

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128M firmo, obrt D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

M) firmo, obrt

Vrednost 22224 Frekvenca
1 da 115
2 ne 891

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128N delnice D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

N) delnice

Vrednost 22323 Frekvenca
1 da 583
2 ne 423

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128O zemljisce D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

O) zemljišče

Vrednost 22422 Frekvenca
1 da 504
2 ne 502

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D128P gozd D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

P) gozd

Vrednost 22521 Frekvenca
1 da 263
2 ne 743

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

N129 ALI LAHKO PRIBLIZNO OCENITE, KOLIKO KNJI

N129 ALI LAHKO PRIBLIŽNO OCENITE, KOLIKO KNJIG JE BILO PRI VAS DOMA, KO STE BILI STARI 16 LET?

Vrednost 22620 Frekvenca
1 nič 96
2 1 ali 2 61
3 okoli 10 187
4 okoli 20 191
5 okoli 50 222
6 okoli 100 135
7 okoli 200 67
8 okoli 500 34
9 1000 ali več 9
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D130 ALI IMATE VSAJ TOLIKO PRIHRANKOV, KOLIKO

D130 ALI IMATE VSAJ TOLIKO PRIHRANKOV, KOLIKOR ZNAŠA ENA POVPREČNA PLAČA V VAŠI DRUŽINI? (Če da) V SLOVENSKIH TOLARJIH ALI DEVIZAH: