Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM981
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM981_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1998)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka raziskava vsebuje vprašanja o odnosu posameznika do različnih družbenih tem kot so pravni sistem, spol in gospodarstvo. Poglobljeno obravnavane teme zajemajo okolje, vlogo vlade, družbeno neenakost, socialno podporo, vlogo družine in spola, delovno usmeritev, vpliv religije, vedenja in verovanj na družbene in politične preference, ter nacionalno identiteto. Sodelujoče države so različne od enega do drugega tematskega modula. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP 40 držav članic po vsem svetu.

Study Content

Keywords:

možnosti napredovanja, nagrajevanje, odnos do dohodkovnih razlik, ocena dejanskih zaslužkov nabora poklicev, zaželjeni zaslužki nabora poklicev, vloga države na področju socialnih razlik, odnos do globalne neenakosti, neenakosti v zdravstvu in izobraževanju, spori med družbenimi skupinami, samoumeščanje na družbeno lestvico, merila nagrajevanja, dejanska in zaželjena podoba slovenske družbe (slikovne piramide), ocena zdravja, krvodajalstvo, sreča, vloga države na socialnem področju, spolni odnosi pred poroko, odnosi izven zakona, istospolni odnosi, odnos do prekinitve nosečnosti, delitev vlog v družini, odnos do izvenzakonske skupnosti, odnos do goljufanja, zaupanje ljudem, zaupanje institucijam, odnos do vloge cerkve na političnem področju, odnos do znanosti, odnos do vpliva vere v družbi, vključenost v neformalne organizacije, osebna vernost, pravovernost, trditve o bogu, verske orientacije in verske prakse respondenta, verske prakse respondenta, partnerja in staršev, moralnost, politična kultura, verouk v šoli, razlike med družbenimi skupinami, ocena različnih vidikov ogroženosti okolja, trditve o gozdovih, vračanje gozdov cerkvi, odnos do elektrarne Krško, organizirano in neorganizirano ukvarjanje s športom

Keywords ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, RELIGIOZNOST, RELIGIJA, VERSKA PRIPADNOST, EKOLOGIJA, ONESNAŽEVANJE, OKOLJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
NEENAKOST
VERNOST
EKOLOGIJA
ŠPORT


Abstract:

Prvo poglavje vprašalnika je slovenski prevod mednarodnega vprašalnika o neenakosti ADP - IDNo: ISSP99. Vsebovana so stališča do družbenih razlik, kdaj so upravičene, ali jih je potrebno zmanjšati. Respondentje ocenjujejo, kakšen je dejanski dohodek izbranih poklicnev in kakšen bi bil upravičen. Ocenjujejo poseganje države pri uravnavanju neenakosti. Drugo poglavje pokriva ADP - IDNo: ISSP98 mednarodno raziskavo religije, ki obsega moralna prepričanja, odnos do dejavnosti in vloge cerkve v družbi, sodelovanje v družbenih in karitativnih organizacijah, verske navade ter naravo in moč osebne vere. Dodan je obsežen blok demografskih vprašanj.

Methodology


Collection date: oktober 1998 - november 1998
Date of production: 1998
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci, stari od 19 let navzgor, ki živijo na stalnem naslovu v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM981 - Slovensko javno mnenje [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 245
 • number of units: 1006

Variable list

KEYSTRNG

KEYSTRNG

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1006 1
1007 1
1008 1
1009 1

Valid range from 1 to 1009

KLJUC KLJUC

ID

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1006 1
1007 1
1008 1
1009 1

Valid range from 1 to 1009

ID ZAPST

SRGST

Value 31 Frequency
1 1
2 1
3 1
1004 1
1005 1
1006 1
1100 1

Valid range from 1 to 1100

KEYSTRNG

KEYSTRNG

Value 1245 Frequency
1 1
2 1
3 1
1006 1
1007 1
1008 1
1009 1

Valid range from 1 to 1009

KLJUC KLJUC

ID

Value 2244 Frequency
1 1
2 1
3 1
1006 1
1007 1
1008 1
1009 1

Valid range from 1 to 1009

ID ZAPST

SRGST

Value 3243 Frequency
1 1
2 1
3 1
1004 1
1005 1
1006 1
1100 1

Valid range from 1 to 1100

URA1 URA

URA1 Začetek pogovora ob uri

Value 4242 Frequency
1 2
4 1
7 1
8 24
9 44
10 96
11 61
12 53
13 57
14 59
15 103
16 144
17 160
18 108
19 50
20 24
21 1
22 1
" " 17

Valid range from 1 to 22

MIN1 MIN

MIN1 in minut

Value 5241 Frequency
0 239
1 2
2 4
56 3
58 3
59 1
" " 17

Valid range from 0 to 59

N1 NA ZACETKU IMAMO NEKAJ VPRASANJ O MOZNOS

N1 NA ZAČETKU IMAMO NEKAJ VPRAŠANJ O MOŽNOSTIH NAPREDOVANJA V DRUŽBI. NAJPREJ, KAKO POMEMBNO JE, DA ČLOVEK PRIHAJA IZ BOGATE DRUŽINE?

Value 6240 Frequency
1 to je odločilno 58
2 to je zelo pomembno 205
3 to je precej pomembno 361
4 to ni kaj dosti pomembno 225
5 to sploh ni pomembno 135
8 ne vem 22

Valid range from 1 to 5

N2 .. DA POZNA PRAVE LJUDI

N2 DA POZNA PRAVE LJUDI

Value 7239 Frequency
1 to je odločilno 180
2 to je zelo pomembno 416
3 to je precej pomembno 315
4 to ni kaj dosti pomembno 63
5 to sploh ni pomembno 19
8 ne vem 13

Valid range from 1 to 5

N3 ALI SOGLASATE, ALI NE SOGLASATE Z NASLED

N3 ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.. "V SLOVENIJI JE ČLOVEK PRIMERNO NAGRAJEN ZA SVOJ TRUD"

Value 8238 Frequency
1 močno soglašam 19
2 soglašam 107
3 niti soglašam, niti ne soglašam 250
4 ne soglašam 432
5 sploh ne soglašam 168
8 ne vem 30

Valid range from 1 to 5

N4 V SLOVENIJI JE CLOVEK PRIMERNO NAGRAJEN

N4 "V SLOVENIJI JE ČLOVEK PRIMERNO NAGRAJEN ZA SVOJO PAMET IN ZNANJE"

Value 9237 Frequency
1 močno soglašam 20
2 soglašam 178
3 niti soglašam, niti ne soglašam 257
4 ne soglašam 392
5 sploh ne soglašam 111
8 ne vem 48

Valid range from 1 to 5

N5 DANES LAHKO CLOVEK V SLOVENIJI PRIDE POV

N5 "DANES LAHKO ČLOVEK V SLOVENIJI PRIDE POVSEM NA VRH SAMO NA NEPOŠTEN NAČIN, S KORUPCIJO".

Value 10236 Frequency
1 močno soglašam 144
2 soglašam 260
3 niti soglašam, niti ne soglašam 267
4 ne soglašam 244
5 sploh ne soglašam 42
8 ne vem 49

Valid range from 1 to 5

N6 NEENAKOST SE VEDNO OBSTAJA, KER KORISTI ZDAJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O NEENAKOSTI. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE DA...

N6 NEENAKOST ŠE VEDNO OBSTAJA, KER KORISTI BOGATIM IN MOČNIM.

Value 11235 Frequency
1 močno soglašam 175
2 soglašam 559
3 niti soglašam, niti ne soglašam 115
4 ne soglašam 65
5 sploh ne soglašam 16
8 ne vem, ne morem izbrati 61
9 ni odgovora 15

Valid range from 1 to 5

N7 NIHCE NE BI DOLGA LETA STUDIRAL, DA BI P ZDAJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O NEENAKOSTI. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE DA...

N7 NIHČE NE BI DOLGA LETA ŠTUDIRAL, DA BI POSTAL PRAVNIK ALI ZDRAVNIK, ČE NE BI PRIČAKOVAL, DA BO ZASLUŽIL DOSTI VEČ KOT NAVADNI DELAVCI.

Value 12234 Frequency
1 močno soglašam 214
2 soglašam 475
3 niti soglašam, niti ne soglašam 108
4 ne soglašam 140
5 sploh ne soglašam 31
8 ne vem, ne morem izbrati 31
9 ni odgovora 7

Valid range from 1 to 5

N8 VELIKE RAZLIKE V DOHODKIH SO POTREBNE ZA ZDAJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O NEENAKOSTI. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE DA...

N8 VELIKE RAZLIKE V DOHODKIH SO POTREBNE ZA NAPREDEK IN BLAGOSTANJE SLOVENIJE.

Value 13233 Frequency
1 močno soglašam 35
2 soglašam 175
3 niti soglašam, niti ne soglašam 133
4 ne soglašam 393
5 sploh ne soglašam 214
8 ne vem, ne morem izbrati 46
9 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 5

N9 NEENAKOST SE VEDNO OBSTAJA ZATO, KER SE ZDAJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O NEENAKOSTI. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE DA...

N9 NEENAKOST ŠE VEDNO OBSTAJA ZATO, KER SE NAVADNI LJUDJE NE ZDRUŽIJO, DA BI JO ODPRAVILI.

Value 14232 Frequency
1 močno soglašam 103
2 soglašam 348
3 niti soglašam, niti ne soglašam 165
4 ne soglašam 222
5 sploh ne soglašam 47
8 ne vem, ne morem izbrati 100
9 ni odgovora 21

Valid range from 1 to 5

N10 ALI BI REKLI, DA STE ZA SVOJE DELO PLACA

N10 ALI BI REKLI, DA STE ZA SVOJE DELO PLAČANI... (če sedaj ne delate, nam povejte za vašo zadnjo zaposlitev)

Value 15231 Frequency
1 mnogo manj, kot bi si zaslužili 159
2 manj, kot bi si zaslužili 461
3 ravno toliko, kot si zaslužite 247
4 nekaj več, kot bi si zaslužili 28
5 precej več, kot bi si zaslužili 5
6 nikoli nisem bil zaposlen 75
8 ne vem 29
" " 2

Valid range from 1 to 6

N11A KOLIKO PO VASI OCENI ZASLUZI (celotni zn N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

a) kvalificiran delavec v tovarni

Value 16230 Frequency
9999 ni bil zaposlen 1
6 1
7 1
200 3
450 1
800 1
" " 54

Valid range from 6 to 800

N11B zdravnik splosne prakse N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

b) zdravnik splošne prakse

Value 17229 Frequency
9999 0
50 1
60 2
600 1
2200 1
5018 1
" " 70

Valid range from 50 to 5018

N11C direktor velikega poslovnega sistema N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

c) direktor velikega poslovnega sistema

Value 18228 Frequency
9999 0
35 1
100 4
5000 1
7000 2
9000 2
" " 70

Valid range from 35 to 9000

N11D pravnik N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

d) pravnik

Value 19227 Frequency
9999 0
6 1
30 1
3000 1
5000 1
8000 1
" " 95

Valid range from 6 to 8000

N11E prodajalka v trgovini N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

e) prodajalka v trgovini

Value 20226 Frequency
9999 1
7 1
8 1
750 1
800 2
1050 1
" " 54

Valid range from 7 to 1050

N11F lastnik-direktor velike tovarne N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

f) lastnik-direktor velike tovarne

Value 21225 Frequency
9999 1
35 1
60 1
7000 1
9000 3
9900 1
" " 100

Valid range from 35 to 9900

N11G sodnik ustavnega sodisca N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

g) sodnik ustavnega sodišča

Value 22224 Frequency
9999 0
30 1
40 2
5500 1
6000 1
9900 1
" " 99

Valid range from 30 to 9900

N11H nekvalificirani delavec v tovarni N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

h) nekvalificirani delavec v tovarni

Value 23223 Frequency
9999 1
3 1
4 1
450 1
500 2
550 1
" " 60

Valid range from 3 to 550

N11I minister v vladi N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

i) minister v vladi

Value 24222 Frequency
9999 1
45 1
47 1
6000 1
7000 1
9900 1
" " 67

Valid range from 45 to 9900

N11J nekdo, ki opravlja vas poklic N11 RADI BI, DA OCENITE, KOLIKO LJUDJE V SPODAJ NAVEDENIH POKLICIH V RESNICI ZASLUŽIJO. POVEJTE PROSIM, KOLIKO PO VAŠI OCENI V ZADNJEM ČASU ZASLUŽIJO NA MESEC, PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV. (MNOGO LJUDI NE VE KAJ DOSTI O TEM, VENDAR NAM BO VAŠA PRIBLIŽNA OCENA ZADOSTOVALA. ČETUDI VAM JE MORDA TEŽKO OCENITI JE TO ZA NAS POMEMBNO IN VAS ZATO PROSIMO, DA VSEENO POSKUSITE). KOLIKO PO VAŠI OCENI ZASLUŽI:

j) nekdo, ki opravlja vaš poklic

Value 25221 Frequency
9999 68
9 1
12 1
1100 1
1300 1
1500 1
" " 79

Valid range from 9 to 1500

N12A SEDAJ PA NAS ZANIMA SE, KOLIKO NAJ BI PO (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

a) kvalificiran delavec v tovarni

Value 26220 Frequency
9999 ni bil zaposlen 1
8 1
9 1
800 1
900 2
1000 1
" " 58

Valid range from 8 to 1000

N12B zdravnik splosne prakse (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

b) zdravnik splošne prakse

Value 27219 Frequency
9999 0
20 1
32 1
1000 2
2000 1
2500 1
" " 68

Valid range from 20 to 2500

N12C direktor velikega poslovnega sistema (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

c) direktor velikega poslovnega sistema

Value 28218 Frequency
9999 0
30 2
40 1
3000 1
4000 1
4500 1
" " 81

Valid range from 30 to 4500

N12D pravnik (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

d) pravnik

Value 29217 Frequency
9999 0
35 1
45 1
1000 9
1500 2
2000 3
" " 94

Valid range from 35 to 2000

N12E prodajalka v trgovini (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

e) prodajalka v trgovini

Value 30216 Frequency
9999 1
17 1
40 4
800 3
1000 1
1100 1
" " 61

Valid range from 17 to 1100

N12F lastnik-direktor velike tovarne (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

f) lastnik-direktor velike tovarne

Value 31215 Frequency
9999 1
30 1
50 2
4000 2
5000 2
7000 2
" " 110

Valid range from 30 to 7000

N12G sodnik ustavnega sodisca (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

g) sodnik ustavnega sodišča

Value 32214 Frequency
9999 0
25 1
30 2
2000 2
5000 1
6500 1
" " 97

Valid range from 25 to 6500

N12H nekvalificirani delavec v tovarni (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

h) nekvalificirani delavec v tovarni

Value 33213 Frequency
9999 0
30 1
40 10
250 1
650 1
700 3
" " 61

Valid range from 30 to 700

N12I minister v vladi (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

i) minister v vladi

Value 34212 Frequency
9999 1
1 2
5 1
1600 1
2000 1
5000 1
" " 81

Valid range from 1 to 5000

N12J nekdo, ki opravlja vas poklic (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev) N12 SEDAJ PA NAS ZANIMA ŠE, KOLIKO NAJ BI PO VAŠI OCENI ZASLUŽILI LJUDJE V TEH POKLICIH, TOREJ, KOLIKO BI MORALI PO VAŠEM MNENJU ZASLUŽITI NA MESEC (PO ODBITKU PRISPEVKOV IN DAVKOV) NE GLEDE NA TO, KOLIKO V RESNICI ZASLUŽIJO. KOLIKO NAJ BI PRIBLIŽNO ZASLUŽIL:

j) nekdo, ki opravlja vaš poklic (če sedaj niste zaposleni, povejte za svojo zadnjo zaposlitev)

Value 35211 Frequency
9999 66
30 1
40 3
1000 1
1500 1
2500 1
" " 78

Valid range from 30 to 2500

N13 RAZLIKE V DOHODKIH SO V SLOVENIJI PREVEL ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI..

N13 "RAZLIKE V DOHODKIH SO V SLOVENIJI PREVELIKE".

Value 36210 Frequency
1 močno soglašam 491
2 soglašam 408
3 niti soglašam, niti ne soglašam 47
4 ne soglašam 36
5 močno ne soglašam 6
8 ne vem, ne morem izbrati 15
9 ni odgovora 3

Valid range from 1 to 5

N14 VLADA JE ODGOVORNA ZA TO, DA ZMANJSA RAZ ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI..

N14 "VLADA JE ODGOVORNA ZA TO, DA ZMANJŠA RAZLIKE V DOHODKIH MED LJUDMI Z VISOKIMI DOHODKI IN LJUDMI Z NIZKIMI DOHODKI".

Value 37209 Frequency
1 močno soglašam 406
2 soglašam 432
3 niti soglašam, niti ne soglašam 84
4 ne soglašam 56
5 močno ne soglašam 10
8 ne vem, ne morem izbrati 14
9 ni odgovora 4

Valid range from 1 to 5

N15 ALI MISLITE, DA BI MORALI LJUDJE Z VISOK

N15 ALI MISLITE, DA BI MORALI LJUDJE Z VISOKIMI DOHODKI PLAČEVATI VEČJI DELEŽ SVOJEGA DOHODKA ZA DAVEK, V PRIMERJAVI S TISTIMI, KI IMAJO NIZKE DOHODKE, ALI NAJ BI PLAČEVALI ENAK ALI MANJŠI DELEŽ?

Value 38208 Frequency
1 dosti večji delež 326
2 večji delež 526
3 enak delež 107
4 manjši delež 9
5 dosti manjši delež 3
8 ne vem, ne morem izbrati 29
9 ni odgovora 5
" " 1

Valid range from 1 to 5

N16 OBSTOJECE GOSPODARSKE RAZLIKE MED BOGATI ČE POMISLITE NA RAZLIKE V SVETU, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMA TRDITVAMA...

N16 "OBSTOJEČE GOSPODARSKE RAZLIKE MED BOGATIMI IN REVNIMI DEŽELAMI SO PREVELIKE".

Value 39207 Frequency
1 močno soglašam 340
2 soglašam 577
3 niti soglašam, niti ne soglašam 42
4 ne soglašam 17
5 močno ne soglašam 3
8 ne vem, ne morem izbrati 23
9 ni odgovora 4

Valid range from 1 to 5

N17 PREBIVALCI BOGATIH DEZEL BI MORALI NAMEN ČE POMISLITE NA RAZLIKE V SVETU, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMA TRDITVAMA...

N17 "PREBIVALCI BOGATIH DEŽEL BI MORALI NAMENITI POSEBEN DAVEK ZA POMOČ LJUDEM V REVNIH DEŽELAH".

Value 40206 Frequency
1 močno soglašam 251
2 soglašam 468
3 niti soglašam, niti ne soglašam 151
4 ne soglašam 92
5 močno ne soglašam 11
8 ne vem, ne morem izbrati 27
9 ni odgovora 6

Valid range from 1 to 5

N18 ALI JE PRAVICNO, ALI NI PRAVICNO JE PRAV ALI JE PRAVIČNO, ALI NI PRAVIČNO - JE PRAV ALI NI PRAV - DA SI LJUDJE Z VIŠJIMI DOHODKI LAHKO...

N18 KUPIJO OZIROMA PLAČAJO BOLJŠO ZDRAVSTVENO OSKRBO KOT LJUDJE Z NIZKIMI DOHODKI?

Value 41205 Frequency
1 zelo pravično, zagotovo prav 46
2 deloma pravično, prav 145
3 niti pravično, niti nepravično, mešani občutki 143
4 deloma nepravično, narobe 200
5 zelo nepravično, zagotovo narobe 460
8 ne vem 12

Valid range from 1 to 5

N19 DA LJUDJE Z VISJIMI DOHODKI LAHKO KUPIJO ALI JE PRAVIČNO, ALI NI PRAVIČNO - JE PRAV ALI NI PRAV - DA SI LJUDJE Z VIŠJIMI DOHODKI LAHKO...

N19 DA LJUDJE Z VIŠJIMI DOHODKI LAHKO KUPIJO OZIROMA PLAČAJO BOLJŠO IZOBRAZBO SVOJIM OTROKOM, KOT LJUDJE Z NIŽJIMI DOHODKI?

Value 42204 Frequency
1 zelo pravično, zagotovo prav 34
2 deloma pravično, prav 109
3 niti pravično, niti nepravično, mešani občutki 114
4 deloma nepravično, narobe 210
5 zelo nepravično, zagotovo narobe 530
8 ne vem 9

Valid range from 1 to 5

N20A V VECINI DEZEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CEL N20 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

a) med revnimi in bogatimi

Value 43203 Frequency
1 zelo ostri 107
2 ostri 278
3 niso preveč ostri 420
4 ni teh sporov 120
8 ne vem 70
9 b.o. 11

Valid range from 1 to 4

N20B med delavci in srednjim slojem N20 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

b) med delavci in srednjim slojem

Value 44202 Frequency
1 zelo ostri 25
2 ostri 171
3 niso preveč ostri 486
4 ni teh sporov 249
8 ne vem 66
9 b.o. 8
" " 1

Valid range from 1 to 4

N20C med vodstvi podjetij in delavci N20 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

c) med vodstvi podjetij in delavci

Value 45201 Frequency
1 zelo ostri 217
2 ostri 455
3 niso preveč ostri 248
4 ni teh sporov 34
8 ne vem 44
9 b.o. 8

Valid range from 1 to 4

N20D med ljudmi pri vrhu in ljudmi pri dnu N20 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

d) med ljudmi pri vrhu in ljudmi pri dnu

Value 46200 Frequency
1 zelo ostri 277
2 ostri 332
3 niso preveč ostri 227
4 ni teh sporov 90
8 ne vem 70
9 b.o. 10

Valid range from 1 to 4

N20E med mladimi in starimi N20 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE ALI CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

e) med mladimi in starimi

Value 47199 Frequency
1 zelo ostri 56
2 ostri 214
3 niso preveč ostri 460
4 ni teh sporov 202
8 ne vem 66
9 b.o. 8

Valid range from 1 to 4

N21 V NASI DRUZBI SO SKUPINE LJUDI, KI SO BL

N21 V NAŠI DRUŽBI SO SKUPINE LJUDI, KI SO BLIZU VRHA, TER SKUPINE, KI SO BOLJ NA DNU. SPODAJ JE LESTVICA, KI SEGA OD VRHA DO DNA. KAM BI VI UVRSTILI SAMEGA SEBE NA TEJ LESTVICI?

Value 48198 Frequency
1 01 (vrh - visoko) 4
2 02 2
3 03 26
4 04 76
5 05 391
6 06 139
7 07 104
8 08 94
9 09 29
10 10 (dno - nizko) 47
97 odklanja odgovor 15
98 ne vem, ne morem izbrati 69
99 ni odgovora 10

Valid range from 1 to 10

N22 IN KAM BI NA TEJ LESTVICI UMESTILI SAMEG

N22 IN KAM BI NA TEJ LESTVICI UMESTILI SAMEGA SEBE PRED DESETIMI LETI?

Value 49197 Frequency
1 01 (vrh - visoko) 9
2 02 9
3 03 79
4 04 120
5 05 299
6 06 126
7 07 100
8 08 76
9 09 22
10 10 (dno - nizko) 36
97 odklanja odgovor 10
98 ne vem, ne morem izbrati 104
99 ni odgovora 16

Valid range from 1 to 10

N23 PROSIMO, POMISLITE NA VASO SEDANJO ZAPOS

N23 PROSIMO, POMISLITE NA VAŠO SEDANJO ZAPOSLITEV (ALI PA NA DELO, KI STE GA NAZADNJE OPRAVLJALI, ČE SEDAJ NISTE ZAPOSLENI). ČE PRIMERJATE VAŠE SEDANJE DELO Z DELOM, KI GA JE OPRAVLJAL VAŠ OČE, KO STE BILI STARI 16 LET, ALI BI REKLI, DA JE (ali je bil) UGLED VAŠEGA DELA ...

Value 50196 Frequency
1 dosti višji od ugleda dela vašega očeta 70
2 višji 260
3 približno enak 364
4 nižji 121
5 dosti nižji 49
6 nikoli nisem bil zaposlen 67
7 ne vem, kakšno delo je opravljal/ni bil zaposlen/ni poznal očeta 75

Valid range from 1 to 6

N24 KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLED KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI ZA TO, KOLIKO NAJ ČLOVEK ZASLUŽI?

N24 KAKO ODGOVORNO JE DELO - KAKO POMEMBNO NAJ BI TO BILO ZA DOLOČANJE VIŠINE ZASLUŽKA?

Value 51195 Frequency
1 bistveno 254
2 zelo pomembno 404
3 pomembno 306
4 ne preveč pomembno 20
5 sploh ni pomembno 4
8 ne vem 18

Valid range from 1 to 5

N25 KOLIKO LET IZOBRAZBE IN USPOSABLJANJA IM KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI ZA TO, KOLIKO NAJ ČLOVEK ZASLUŽI?

N25 KOLIKO LET IZOBRAZBE IN USPOSABLJANJA IMA NEKDO?

Value 52194 Frequency
1 bistveno 155
2 zelo pomembno 355
3 pomembno 402
4 ne preveč pomembno 64
5 sploh ni pomembno 12
8 ne vem 18

Valid range from 1 to 5

N26 CE NEKDO PRI SVOJEM DELU VODI DRUGE? - K KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI ZA TO, KOLIKO NAJ ČLOVEK ZASLUŽI?

N26 ČE NEKDO PRI SVOJEM DELU VODI DRUGE? - KAKO POMEMBNO NAJ BI TO BILO ZA DOLOČANJE VIŠINE ZASLUŽKA?

Value 53193 Frequency
1 bistveno 102
2 zelo pomembno 303
3 pomembno 513
4 ne preveč pomembno 62
5 sploh ni pomembno 6
8 ne vem 20

Valid range from 1 to 5

N27 KOLIKO NEKDO POTREBUJE ZA VZDRZEVANJE DR KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI ZA TO, KOLIKO NAJ ČLOVEK ZASLUŽI?

N27 KOLIKO NEKDO POTREBUJE ZA VZDRŽEVANJE DRUŽINE?...

Value 54192 Frequency
1 bistveno 123
2 zelo pomembno 327
3 pomembno 331
4 ne preveč pomembno 133
5 sploh ni pomembno 70
8 ne vem 22

Valid range from 1 to 5

N28 DA MORA NEKDO VZDRZEVATI OTROKE? - KAKO KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI ZA TO, KOLIKO NAJ ČLOVEK ZASLUŽI?

N28 DA MORA NEKDO VZDRŽEVATI OTROKE? - KAKO POMEMBNO NAJ BI TO BILO ZA DOLOČANJE VIŠINE ZASLUŽKA?

Value 55191 Frequency
1 bistveno 131
2 zelo pomembno 351
3 pomembno 338
4 ne preveč pomembno 103
5 sploh ni pomembno 65
8 ne vem 17
" " 1

Valid range from 1 to 5

N29 KAKO DOBRO NEKDO OPRAVLJA SVOJE DELO?... KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI ZA TO, KOLIKO NAJ ČLOVEK ZASLUŽI?

N29 KAKO DOBRO NEKDO OPRAVLJA SVOJE DELO?...

Value 56190 Frequency
1 bistveno 314
2 zelo pomembno 413
3 pomembno 244
4 ne preveč pomembno 20
5 sploh ni pomembno 7
8 ne vem 8

Valid range from 1 to 5

N30 KAKO PRIDNO NEKDO DELA?... KAKO POMEMBNA SE VAM ZDI VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI ZA TO, KOLIKO NAJ ČLOVEK ZASLUŽI?

N30 KAKO PRIDNO NEKDO DELA?...

Value 57189 Frequency
1 bistveno 228
2 zelo pomembno 420
3 pomembno 306
4 ne preveč pomembno 35
5 sploh ni pomembno 7
8 ne vem 10

Valid range from 1 to 5

N31 JE VASA PLACA PRAVICNA? NE SPRASUJEMO VA

N31 JE VAŠA PLAČA PRAVIČNA? NE SPRAŠUJEMO VAS O TEM, KOLIKO DEJANSKO ZASLUŽITE, ALI KOLIKO BI RADI ZASLUŽILI, PAČ PA TO, KAKŠEN ZASLUŽEK BI BIL PO VAŠEM MNENJU PRAVIČEN GLEDE NA VAŠO USPOSOBLJENOST IN TRUD? KOLIKO TOREJ ZASLUŽITE... (Če sedaj niste zaposleni, upoštevajte vašo zadnjo zaposlitev)

Value 58188 Frequency
1 mnogo manj, kot bi bilo prav 181
2 nekaj manj, kot bi bilo prav 447
3 ravno toliko, kot je prav 221
4 nekaj več, kot bi bilo prav 55
5 mnogo več, kot bi bilo prav 10
6 nikoli nisem bil zaposlen 79
8 ne vem 12
" " 1

Valid range from 1 to 6

N32 TEH PET SLIK PRIKAZUJE RAZLICNE VRSTE DR

(Anketar: uporabite kartico) TEH PET SLIK PRIKAZUJE RAZLIČNE VRSTE DRUŽB. POSAMEZNE SLIKE VAM BOMO OPISALI, VI PA NAM BOSTE POVEDALI, KATERA OD NJIH PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJE UPODABLJA SLOVENSKO DRUŽBO, KAKRŠNA JE DANES? N32 NAJPREJ NAS ZANIMA, KAKŠNA JE PO VAŠEM MNENJU PODOBA SLOVENSKE DRUŽBE DANES - KATERA OD SLIK JI NAJBOLJ USTREZA?

Value 59187 Frequency
1 slika A 283
2 slika B 239
3 slika C 168
4 slika D 217
5 slika E 50
8 ne vem 48
" " 1

Valid range from 1 to 5

N33 IN KAKSNA BI PO VASEM MNENJU PODOBA SLOV

N33 IN KAKŠNA BI PO VAŠEM MNENJU PODOBA SLOVENSKE DRUŽBE MORALA BITI?

Value 60186 Frequency
1 slika A 12
2 slika B 59
3 slika C 144
4 slika D 531
5 slika E 196
8 ne vem 62
" " 2

Valid range from 1 to 5

N34 ZDAJ PA NAS ZANIMA, KAM BI VI UVRSTILI S

ZDAJ PA NAS ZANIMA, KAM BI VI UVRSTILI SEBE IN ŠE NEKATERE DRUGE LJUDI. (Anketar pokažite sliko, ki jo je anketiranec izbral) N34 KAJ BI REKLI, KJE SE TU NAHAJATE VI IN VAŠA DRUŽINA - PRI VRHU, NEKJE NA SREDINI, ALI BOLJ PRI DNU?

Value 61185 Frequency
1 1 vrh 6
2 2 8
3 3 92
4 4 433
5 5 206
6 6 147
7 7 dno 72
8 8 ne vem 42

Valid range from 1 to 7

N35 IN KAJ BI REKLI, KJE SE TU NAHAJA NEKVAL

N35 IN KAJ BI REKLI, KJE SE TU NAHAJA NEKVALIFICIRAN DELAVEC V TOVARNI?

Value 62184 Frequency
1 1 vrh 2
2 2 1
3 3 1
4 4 15
5 5 51
6 6 270
7 7 dno 631
8 8 ne vem 35

Valid range from 1 to 7

N36 KAJ PA DIREKTOR VELIKEGA POSLOVNEGA SIST

N36 KAJ PA DIREKTOR VELIKEGA POSLOVNEGA SISTEMA?

Value 63183 Frequency
1 1 vrh 736
2 2 203
3 3 32
4 4 1
5 5 3
6 6 1
7 7 dno 1
8 8 ne vem 28
" " 1

Valid range from 1 to 7

Z37 ALI VAS REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREZI

Z37 ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJE?

Value 64182 Frequency
1 v celoti zadostuje 143
2 v precejšnji meri zadostuje 246
3 le v manjši meri zadostuje 305
4 sploh ne zadostuje 187
5 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 106
9 ni odgovora 19

Valid range from 1 to 5

Z38 KAKO OCENJUJETE VASE ZDRAVSTVENO STANJE?

Z38 KAKO OCENJUJETE VAŠE ZDRAVSTVENO STANJE?

Value 65181 Frequency
1 odlično 94
2 zelo dobro 166
3 dobro 504
4 slabo 189
5 zelo slabo 47
9 ne vem, neodločen 6

Valid range from 1 to 5

S39 KRVODAJALSTVO JE POMEMBNO CLOVESKO DEJAN

S39 KRVODAJALSTVO JE POMEMBNO ČLOVEŠKO DEJANJE, KI REŠUJE ŽIVLJENJA. ALI BI TUDI VI DAROVALI KRI?

Value 66180 Frequency
1 da, sem jo že in jo še bom 243
2 da, sem jo že, a je ne bom več 171
3 daroval bi jo 406
4 ne bi je daroval 112
9 ne morem se odločiti 74

Valid range from 1 to 4

R40 CE DANES RAZMISLJATE O SVOJEM ZIVLJENJU

V NADALJEVANJU VAM BOMO ZASTAVILI RAZLIČNA VPRAŠANJA IZ MEDNARODNE RAZISKAVE O VERNOSTI R40 ČE DANES RAZMIŠLJATE O SVOJEM ŽIVLJENJU IN ČE GA OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE SREČNI ALI NESREČNI?

Value 67179 Frequency
1 zelo srečen 87
2 precej srečen 547
3 ne preveč srečen 269
4 sploh nisem srečen 31
8 ne morem reči 67
9 ni odgovora 5

Valid range from 1 to 4

R41 KAJ MENITE, ALI BI MORALA BITI DRZAVA OD

KAJ MENITE, ALI BI MORALA BITI DRŽAVA ODGOVORNA ZA TO, DA ...R41 ... ZAGOTOVI DELOVNO MESTO ZA VSAKOGAR, KI HOČE DELATI.

Value 68178 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 713
2 delno odgovorna 251
3 v glavnem ni odgovorna 27
4 v nobenem primeru ni odgovorna 8
8 ne vem 7

Valid range from 1 to 4

R42 ... ZNIZA RAZLIKE MED REVNIMI IN BOGATIM

KAJ MENITE, ALI BI MORALA BITI DRŽAVA ODGOVORNA ZA TO, DA ...R42 ... ZNIŽA RAZLIKE MED REVNIMI IN BOGATIMI.

Value 69177 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 654
2 delno odgovorna 300
3 v glavnem ni odgovorna 28
4 v nobenem primeru ni odgovorna 13
8 ne vem 11

Valid range from 1 to 4

R43 ALI JE PO VASI OCENI SLABO, OBSOJANJA VR

R43 ALI JE PO VAŠI OCENI SLABO, OBSOJANJA VREDNO, ALI NI SLABO, ČE IMATA MOŠKI IN ŽENSKA SPOLNE ODNOSE PRED POROKO?

Value 70176 Frequency
1 to je vedno slabo 26
2 skoraj vedno je to slabo 33
3 le včasih je to slabo 158
4 to ni nikoli slabo 715
8 ne vem 53
9 ni odgovora 21

Valid range from 1 to 4

R44 IN KAJ MISLITE O TEM, CE IMA POROCEN MOS

R44 IN KAJ MISLITE O TEM, ČE IMA POROČEN MOŠKI ALI POROČENA ŽENSKA SPOLNE ODNOSE IZVEN ZAKONA?

Value 71175 Frequency
1 to je vedno slabo 463
2 skoraj vedno je to slabo 262
3 le včasih je to slabo 127
4 to ni nikoli slabo 61
8 ne vem 72
9 ni odgovora 21

Valid range from 1 to 4

R45 IN KAKSNO JE VASE MNENJE O SPOLNIH ODNOS

R45 IN KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O SPOLNIH ODNOSIH MED DVEMA ODRASLIMA OSEBAMA ISTEGA SPOLA?

Value 72174 Frequency
1 to je vedno slabo 394
2 skoraj vedno je to slabo 109
3 le včasih je to slabo 132
4 to ni nikoli slabo 143
8 ne vem 177
9 ni odgovora 51

Valid range from 1 to 4

R46 ALI JE ZA VAS OSEBNO SLABO, OBSOJANJA VR ALI JE ZA VAS OSEBNO SLABO, OBSOJANJA VREDNO, ALI NI SLABO, ČE ŽENSKA DOVOLI PREKINITEV NOSEČNOSTI S SPLAVOM?

R46 ČE GRE ZA PREKINITEV NOSEČNOSTI, KER BI OTROK Z VELIKO VERJETNOSTJO IMEL PO ROJSTVU HUDO OKVARO.

Value 73173 Frequency
1 to je vedno slabo 92
2 skoraj vedno je to slabo 41
3 le včasih je to slabo 108
4 to ni nikoli slabo 709
8 ne vem 45
9 ni odgovora 11

Valid range from 1 to 4

R47 CE GRE ZA PREKINITEV NOSECNOSTI V PRIMER ALI JE ZA VAS OSEBNO SLABO, OBSOJANJA VREDNO, ALI NI SLABO, ČE ŽENSKA DOVOLI PREKINITEV NOSEČNOSTI S SPLAVOM?

R47 ČE GRE ZA PREKINITEV NOSEČNOSTI V PRIMERU, KADAR IMA DRUŽINA LE MAJHEN DOHODEK IN ZATO NE MORE IMETI VEČ OTROK.

Value 74172 Frequency
1 to je vedno slabo 156
2 skoraj vedno je to slabo 121
3 le včasih je to slabo 236
4 to ni nikoli slabo 408
8 ne vem 70
9 ni odgovora 15

Valid range from 1 to 4

R48 NALOGA MOZA V ZAKONU JE, DA SLUZI DENAR,

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... R48 "NALOGA MOŽA V ZAKONU JE, DA SLUŽI DENAR, NALOGA ŽENE PA, DA SKRBI ZA DOM IN DRUŽINO".

Value 75171 Frequency
1 močno soglašam 106
2 soglašam 193
3 niti soglašam, niti ne soglašam 173
4 ne soglašam 372
5 močno ne soglašam 152
8 ne vem 10

Valid range from 1 to 5

R49 CE GLEDAMO V CELOTI, DRUZINSKO ZIVLJENJE

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI... R49 "ČE GLEDAMO V CELOTI, DRUŽINSKO ŽIVLJENJE TRPI, KADAR JE ŽENA POLNO ZAPOSLENA"

Value 76170 Frequency
1 močno soglašam 194
2 soglašam 432
3 niti soglašam, niti ne soglašam 163
4 ne soglašam 172
5 močno ne soglašam 27
8 ne vem 18

Valid range from 1 to 5

R50 POVSEM V REDU, CE PAR ZIVI SKUPAJ, NE DA

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE DA JE... R50 "POVSEM V REDU, ČE PAR ŽIVI SKUPAJ, NE DA BI SE NAMERAVAL POROČITI".

Value 77169 Frequency
1 močno soglašam 153
2 soglašam 466
3 niti soglašam, niti ne soglašam 148
4 ne soglašam 182
5 močno ne soglašam 32
8 ne vem 25

Valid range from 1 to 5

R51 DA JE PAMETNO, CE PAR, KI SE NAMERAVA PO

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE DA JE... R51 "DA JE PAMETNO, ČE PAR, KI SE NAMERAVA POROČITI, PRED TEM NEKAJ ČASA ŽIVI SKUPAJ".

Value 78168 Frequency
1 močno soglašam 275
2 soglašam 539
3 niti soglašam, niti ne soglašam 96
4 ne soglašam 66
5 močno ne soglašam 8
8 ne vem 21
" " 1

Valid range from 1 to 5

R52 KAJ MENITE, ALI JE NAROBE, ALI NI NAROBE

KAJ MENITE, ALI JE NAROBE, ALI NI NAROBE... R52 .. ČE DAVKOPLAČEVALEC NE PRIJAVI VSEH SVOJIH DOHODKOV IN ZATO PLAČA MANJŠI DAVEK (DOHODNINO).

Value 79167 Frequency
1 s tem ni nič narobe 48
2 le malo je narobe 112
3 narobe je 491
4 to je zelo narobe 317
8 ne vem 38

Valid range from 1 to 4

R53 .. CE NEKDO DRZAVI POSREDUJE NAPACNE POD

KAJ MENITE, ALI JE NAROBE, ALI NI NAROBE... R53 .. ČE NEKDO DRŽAVI POSREDUJE NAPAČNE PODATKE O SEBI, DA BI SI NA TA NAČIN PRIDOBIL UGODNOSTI, KORISTI, DO KATERIH NI UPRAVIČEN.

Value 80166 Frequency
1 s tem ni nič narobe 9
2 le malo je narobe 40
3 narobe je 511
4 to je zelo narobe 426
8 ne vem 20

Valid range from 1 to 4

R54 KAJ MENITE, KAKO POGOSTO BI LJUDJE CLOVE

R54 KAJ MENITE, KAKO POGOSTO BI LJUDJE ČLOVEKA POSKUŠALI IZKORISTITI, ČE BI SE ZA TO PONUDILA PRILOŽNOST IN KAKO POGOSTO BI BILI DO NJEGA POŠTENI?

Value 81165 Frequency
1 skoraj vsakokrat bi ga skušali izkoristiti 181
2 večinoma bi ga skušali izkoristiti 471
3 večinoma bi bili do njega pošteni 196
4 skoraj vsakokrat bi bili do njega pošteni 85
8 ne vem 73

Valid range from 1 to 4

R55 KAJ BI REKLI, ALI JE LJUDEM NA SPLOSNO M

R55 KAJ BI REKLI, ALI JE LJUDEM NA SPLOŠNO MOGOČE ZAUPATI, ALI PA MORA BITI ČLOVEK NA SPLOŠNO Z LJUDMI ZELO PREVIDEN?

Value 82164 Frequency
1 ljudem je skoraj vedno mogoče zaupati 14
2 ljudem je večinoma mogoče zaupati 149
3 večinoma je treba biti precej previden z ljudmi 526
4 vedno je treba biti precej previden z ljudmi 310
8 ne vem 7

Valid range from 1 to 4

R56A KOLIKO ZAUPATE... drzavnemu zboru R56 KOLIKO ZAUPATE...

a) Državnemu zboru

Value 83163 Frequency
1 popolnoma zaupam 3
2 precej zaupam 56
3 bolj malo zaupam 333
4 zelo malo zaupam 259
5 sploh ne zaupam 291
8 ne vem 64

Valid range from 1 to 5

R56B tovarnam in podjetjem R56 KOLIKO ZAUPATE...

b) tovarnam in podjetjem

Value 84162 Frequency
1 popolnoma zaupam 8
2 precej zaupam 164
3 bolj malo zaupam 443
4 zelo malo zaupam 201
5 sploh ne zaupam 103
8 ne vem 87

Valid range from 1 to 5

R56C cerkvi in verskim organizacijam R56 KOLIKO ZAUPATE...

c) cerkvi in verskim organizacijam

Value 85161 Frequency
1 popolnoma zaupam 49
2 precej zaupam 177
3 bolj malo zaupam 288
4 zelo malo zaupam 158
5 sploh ne zaupam 264
8 ne vem 70

Valid range from 1 to 5

R56D sodiscem in pravnemu sistemu R56 KOLIKO ZAUPATE...

d) sodiščem in pravnemu sistemu

Value 86160 Frequency
1 popolnoma zaupam 31
2 precej zaupam 270
3 bolj malo zaupam 367
4 zelo malo zaupam 156
5 sploh ne zaupam 128
8 ne vem 54

Valid range from 1 to 5

R56E solam in izobrazevalnemu sistemu R56 KOLIKO ZAUPATE...

e) šolam in izobraževalnemu sistemu

Value 87159 Frequency
1 popolnoma zaupam 121
2 precej zaupam 543
3 bolj malo zaupam 227
4 zelo malo zaupam 56
5 sploh ne zaupam 24
8 ne vem 35

Valid range from 1 to 5

R57A najvisji cerkveni dostojanstveniki naj n R57 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

a) najvišji cerkveni dostojanstveniki naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi

Value 88158 Frequency
1 močno soglašam 502
2 soglašam 276
3 niti soglašam, niti ne soglašam 67
4 ne soglašam 70
5 sploh ne soglašam 57
8 ne vem 28
9 b.o 6

Valid range from 1 to 5

R57B najvisji cerkveni poglavarji naj ne bi p R57 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

b) najvišji cerkveni poglavarji naj ne bi poskušali vplivati na odločitve vlade

Value 89157 Frequency
1 močno soglašam 465
2 soglašam 295
3 niti soglašam, niti ne soglašam 84
4 ne soglašam 78
5 sploh ne soglašam 49
8 ne vem 31
9 b.o 4

Valid range from 1 to 5

R57C politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso p R57 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

c) politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso primerni za opravljanje javnih služb

Value 90156 Frequency
1 močno soglašam 27
2 soglašam 64
3 niti soglašam, niti ne soglašam 102
4 ne soglašam 335
5 sploh ne soglašam 439
8 ne vem 36
9 b.o 3

Valid range from 1 to 5

R57D za Slovenijo bi bilo bolje, ce bi javne R57 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

d) za Slovenijo bi bilo bolje, če bi javne funkcije (službe) opravljalo več ljudi z močnim verskim prepričanjem

Value 91155 Frequency
1 močno soglašam 25
2 soglašam 90
3 niti soglašam, niti ne soglašam 120
4 ne soglašam 275
5 sploh ne soglašam 440
8 ne vem 49
9 b.o 7

Valid range from 1 to 5

R59A V celoti gledano je moderna znanost bolj R59 KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

a) V celoti gledano je moderna znanost bolj v škodo kot v korist.

Value 92154 Frequency
1 močno soglašam 39
2 soglašam 153
3 niti soglašam, niti ne soglašam 199
4 ne soglašam 322
5 sploh ne soglašam 213
8 ne vem 75
9 b.o 5

Valid range from 1 to 5

R59B Prevec verjamemo v znanost in premalo v R59 KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

b) Preveč verjamemo v znanost in premalo v občutke in verovanje.

Value 93153 Frequency
1 močno soglašam 52
2 soglašam 252
3 niti soglašam, niti ne soglašam 243
4 ne soglašam 240
5 sploh ne soglašam 119
8 ne vem 94
9 b.o 6

Valid range from 1 to 5

R60A Ce pogledamo po svetu, lahko recemo, da R60 IN KOLIKO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

a) Če pogledamo po svetu, lahko rečemo, da religije ustvarjajo več sporov kot sprave.

Value 94152 Frequency
1 močno soglašam 237
2 soglašam 411
3 niti soglašam, niti ne soglašam 160
4 ne soglašam 89
5 sploh ne soglašam 33
8 ne vem 74
9 b.o 2

Valid range from 1 to 5

R60B Ljudje z zelo mocnim verskim prepricanje R60 IN KOLIKO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

b) Ljudje z zelo močnim verskim prepričanjem so pogosto preveč nestrpni do drugih.

Value 95151 Frequency
1 močno soglašam 218
2 soglašam 432
3 niti soglašam, niti ne soglašam 134
4 ne soglašam 115
5 sploh ne soglašam 39
8 ne vem 64
9 b.o 4

Valid range from 1 to 5

R60C v Sloveniji bi bilo boljse, ce bi imela R60 IN KOLIKO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

c) v Sloveniji bi bilo boljše, če bi imela vera manj vpliva.

Value 96150 Frequency
1 močno soglašam 197
2 soglašam 328
3 niti soglašam, niti ne soglašam 230
4 ne soglašam 123
5 sploh ne soglašam 46
8 ne vem 70
9 b.o 12

Valid range from 1 to 5

R61A STE TOREJ V ZADJIH 12 MESECIH OPRAVLJALI R61 ALI STE V ZADNJIM 12 MESECIH OPRAVLJALI KAKO PROSTOVOLJNO DEJAVNOST NA KATEREM OD SPODAJ NAVEDENIH PODROČIJ? PROSTOVOLJNA DEJAVNOST JE NEPLAČANO DELO IN NE ZGOLJ ČLANSTVO V ORGANIZACIJI ALI SKUPINI. GRE ZA TAKO VRSTO DELA, KI PRINAŠA KORISTI DRUGIM LJUDEM ALI SKUPNOSTI, NE LE VAŠI DRUŽINI ALI PRIJATELJEM. STE TOREJ V ZADNJIH 12 MESECIH OPRAVILI KAKO PROSTOVOLJNO DELO NA KATEREM OD NASLEDNJIH PODROČIJ:

a) politična dejavnost (pomoč političnim strankam, gibanjem, pomoč pri volilnim kampanijah)

Value 97149 Frequency
1 ne 951
2 da, 1-2x 33
3 da, 3-5x 5
4 da, 6 ali večkrat 17

Valid range from 1 to 4

R61B dobrodelne dejavnosti (pomoc bolnim, sta R61 ALI STE V ZADNJIM 12 MESECIH OPRAVLJALI KAKO PROSTOVOLJNO DEJAVNOST NA KATEREM OD SPODAJ NAVEDENIH PODROČIJ? PROSTOVOLJNA DEJAVNOST JE NEPLAČANO DELO IN NE ZGOLJ ČLANSTVO V ORGANIZACIJI ALI SKUPINI. GRE ZA TAKO VRSTO DELA, KI PRINAŠA KORISTI DRUGIM LJUDEM ALI SKUPNOSTI, NE LE VAŠI DRUŽINI ALI PRIJATELJEM. STE TOREJ V ZADNJIH 12 MESECIH OPRAVILI KAKO PROSTOVOLJNO DELO NA KATEREM OD NASLEDNJIH PODROČIJ:

b) dobrodelne dejavnosti (pomoč bolnim, starim, revnim itd.)

Value 98148 Frequency
1 ne 731
2 da, 1-2x 130
3 da, 3-5x 56
4 da, 6 ali večkrat 89

Valid range from 1 to 4

R61C verske ali z vero povezane dejavnosti (p R61 ALI STE V ZADNJIM 12 MESECIH OPRAVLJALI KAKO PROSTOVOLJNO DEJAVNOST NA KATEREM OD SPODAJ NAVEDENIH PODROČIJ? PROSTOVOLJNA DEJAVNOST JE NEPLAČANO DELO IN NE ZGOLJ ČLANSTVO V ORGANIZACIJI ALI SKUPINI. GRE ZA TAKO VRSTO DELA, KI PRINAŠA KORISTI DRUGIM LJUDEM ALI SKUPNOSTI, NE LE VAŠI DRUŽINI ALI PRIJATELJEM. STE TOREJ V ZADNJIH 12 MESECIH OPRAVILI KAKO PROSTOVOLJNO DELO NA KATEREM OD NASLEDNJIH PODROČIJ:

c) verske ali z vero povezane dejavnosti (pomoč cerkvam ali verskim skupinam)

Value 99147 Frequency
1 ne 873
2 da, 1-2x 70
3 da, 3-5x 21
4 da, 6 ali večkrat 42

Valid range from 1 to 4

R61D vsakrsna druga prostovoljna dejavnost R61 ALI STE V ZADNJIM 12 MESECIH OPRAVLJALI KAKO PROSTOVOLJNO DEJAVNOST NA KATEREM OD SPODAJ NAVEDENIH PODROČIJ? PROSTOVOLJNA DEJAVNOST JE NEPLAČANO DELO IN NE ZGOLJ ČLANSTVO V ORGANIZACIJI ALI SKUPINI. GRE ZA TAKO VRSTO DELA, KI PRINAŠA KORISTI DRUGIM LJUDEM ALI SKUPNOSTI, NE LE VAŠI DRUŽINI ALI PRIJATELJEM. STE TOREJ V ZADNJIH 12 MESECIH OPRAVILI KAKO PROSTOVOLJNO DELO NA KATEREM OD NASLEDNJIH PODROČIJ:

d) vsakršna druga prostovoljna dejavnost

Value 100146 Frequency
1 ne 746
2 da, 1-2x 106
3 da, 3-5x 62
4 da, 6 ali večkrat 92

Valid range from 1 to 4

R62 ALI SODITE, DA IMAJO CERKEV IN DRUGE REL

(ČE KATERA OD PROSTOVOLJNIH DEJAVNOSTI SPADA V DVE ALI VEČ KATEGORIJ, JO NAVEDITE LE ENKRAT IN SICER V TISTO USTREZAJOČO KATEGORIJO, KI JE NAVEDENA PRVA, NPR: ČE BI SODELOVALI V POLITIČNI KAMPANJI ZA KANDIDATA, KI GA JE PREDLAGALA CERKEV, ALI VERSKA SKUPINA, BI TO DEJAVNOST NAVEDLI POD A) (POLITIČNA DEJAVNOST) IN NE POD C) (VERSKE IN CERKVENE DEJAVNOSTI) R62 ALI SODITE, DA IMAJO CERKEV IN DRUGE RELIGIJSKE ORGANIZACIJE V NAŠI DRŽAVI...

Value 101145 Frequency
1 mnogo preveč moči 92
2 preveč moči 328
3 približno pravo mero moči 369
4 premalo moči 72
5 mnogo premalo moči 22
8 ne vem 111
9 ni odgovora 12

Valid range from 1 to 5

R63 PROSIMO, POVEJTE, KATERA OD NASLEDNJIH I

R63 PROSIMO, POVEJTE, KATERA OD NASLEDNJIH IZJAV NAJBOLJE IZRAŽA VAŠ ODNOS DO BOGA?

Value 102144 Frequency
1 ne verujem v boga 136
2 ne vem, če je bog in ne verjamem, da je to možno spoznati 83
3 ne verujem v utelešenega boga, verujem pa v to, da obstoja neka višja duhovna moč 286
4 včasih verujem v boga, včasih pa ne 76
5 čeprav sem v dvomih, menim da vendarle verujem v boga 158
6 vem, da bog zares obstoja in v to prav nič ne dvomim 220
9 ni odgovora 47

Valid range from 1 to 6

R64 KAJ PA NASLEDNJE IZJAVE - KATERA OD NJIH

R64 KAJ PA NASLEDNJE IZJAVE - KATERA OD NJIH NAJBOLJE OPISUJE VAŠE VEROVANJE V PRETEKLOSTI IN SEDAJ?

Value 103143 Frequency
1 ne verujem v boga in nikoli nisem veroval vanj 199
2 ne verujem v boga, prej pa sem veroval vanj 92
3 verujem v boga, prej pa nisem veroval vanj 40
4 verujem v boga in sem vedno veroval vanj 465
9 ni odgovora 210

Valid range from 1 to 4

R65A ALI VERJAMETE ... da je zivljenje po smr R65 ALI VERJAMETE ...

a) da je življenje po smrti

Value 104142 Frequency
1 da,čisto zanesljivo obstoja 138
2 da,verjetno obstoja 221
3 ne,verjetno ne obstoja 178
4 ne,čisto zanesljivo ne obstoja 316
8 ne vem 135
9 b.o. 18

Valid range from 1 to 4

R65B da so nebesa R65 ALI VERJAMETE ...

b) da so nebesa

Value 105141 Frequency
1 da,čisto zanesljivo obstoja 117
2 da,verjetno obstoja 178
3 ne,verjetno ne obstoja 167
4 ne,čisto zanesljivo ne obstoja 378
8 ne vem 149
9 b.o. 17

Valid range from 1 to 4

R65C da je pekel R65 ALI VERJAMETE ...

c) da je pekel

Value 106140 Frequency
1 da,čisto zanesljivo obstoja 105
2 da,verjetno obstoja 158
3 ne,verjetno ne obstoja 179
4 ne,čisto zanesljivo ne obstoja 393
8 ne vem 153
9 b.o. 18

Valid range from 1 to 4

R65D da se dogajajo cudezi R65 ALI VERJAMETE ...

d) da se dogajajo čudeži

Value 107139 Frequency
1 da,čisto zanesljivo obstoja 166
2 da,verjetno obstoja 354
3 ne,verjetno ne obstoja 114
4 ne,čisto zanesljivo ne obstoja 258
8 ne vem 99
9 b.o. 15

Valid range from 1 to 4

R66 KATERA OD IZJAV NAJBOLJE IZRAZA VAS ODNO

R66 KATERA OD IZJAV NAJBOLJE IZRAŽA VAŠ ODNOS DO SVETEGA PISMA?

Value 108138 Frequency
1 Sveto pismo je božja beseda in jo je treba razumeti dobesedno 154
2 Sveto pismo je bilo navdihnjeno z božjo besedo, toda vsega ne smemo razumeti dobesedno 355
3 Sveto pismo je stara knjiga z bajkami, legendami, zgodbami in moralnimi nauki, ki so jo napisali ljudje 299
4 se ne nanaša, me ne zadeva 67
8 ne vem 90
9 ni odgovora 41

Valid range from 1 to 4

R67A Obstoja bog, ki se ukvarja z vsakim clov R67 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

a) Obstoja bog, ki se ukvarja z vsakim človekom posebej

Value 109137 Frequency
1 močno soglašam 83
2 soglašam 157
3 niti ne soglašam niti soglašam 138
4 ne soglašam 231
5 sploh ne soglašam 284
8 ne vem 95
9 b.o. 18

Valid range from 1 to 5

R67B Ljudje lahko le malo storijo, da bi spre R67 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

b) Ljudje lahko le malo storijo, da bi spremenili tok svojega življenja

Value 110136 Frequency
1 močno soglašam 57
2 soglašam 279
3 niti ne soglašam niti soglašam 139
4 ne soglašam 316
5 sploh ne soglašam 162
8 ne vem 42
9 b.o. 11

Valid range from 1 to 5

R67C Zame ima zivljenje (le en) smisel, ker j R67 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

c) Zame ima življenje (le en) smisel, ker je Bog

Value 111135 Frequency
1 močno soglašam 54
2 soglašam 139
3 niti ne soglašam niti soglašam 127
4 ne soglašam 255
5 sploh ne soglašam 349
8 ne vem 60
9 b.o. 22

Valid range from 1 to 5

R67D Po mojem mnenju zivljenje nima nobenega R67 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

d) Po mojem mnenju življenje nima no- benega smisla

Value 112134 Frequency
1 močno soglašam 10
2 soglašam 27
3 niti ne soglašam niti soglašam 38
4 ne soglašam 355
5 sploh ne soglašam 537
8 ne vem 21
9 b.o. 17
" " 1

Valid range from 1 to 5

R67E Zivljenje ima smisel le tedaj, ce mu ga R67 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

e) Življenje ima smisel le tedaj, če mu ga daš sam

Value 113133 Frequency
1 močno soglašam 324
2 soglašam 471
3 niti ne soglašam niti soglašam 83
4 ne soglašam 59
5 sploh ne soglašam 24
8 ne vem 30
9 b.o. 14
" " 1

Valid range from 1 to 5

R67F Vsakdo si sam dololoca svojo usodo R67 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

f) Vsakdo si sam dololoča svojo usodo.

Value 114132 Frequency
1 močno soglašam 241
2 soglašam 378
3 niti ne soglašam niti soglašam 201
4 ne soglašam 107
5 sploh ne soglašam 30
8 ne vem 35
9 b.o. 11
" " 3

Valid range from 1 to 5

R68 ALI JE KDAJ V VASEM ZIVLJENJU PRISLO DO

R68 ALI JE KDAJ V VAŠEM ŽIVLJENJU PRIŠLO DO PREOBRATA, OB KATEREM STE SI USTVARILI ČISTO NOV IN OSEBEN ODNOS DO VERE?

Value 115131 Frequency
1 da 167
2 ne 768
9 ni odgovora 71

Valid range from 1 to 2

R69 KATERI VERSKI SKUPNOSTI JE PRIPADALA VAS

R69 KATERI VERSKI SKUPNOSTI JE PRIPADALA VAŠA MATI, KO STE BILI ŠE OTROK?

Value 116130 Frequency
1 rimokatoliški cerkvi 863
2 evangeličanski cerkvi 15
3 pravoslavni cerkvi 24
4 drugi krščanski verski skupnosti 10
5 islamski skupnosti 12
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 2
7 nobeni verski skupnosti 73
8 ne vem 7

Valid range from 1 to 7

R70 KATERI VERSKI SKUPNOSTI JE PRIPADAL VAS

R70 KATERI VERSKI SKUPNOSTI JE PRIPADAL VAŠ OČE, KO STE BILI ŠE OTROK?

Value 117129 Frequency
1 rimokatoliški cerkvi 826
2 evangeličanski cerkvi 14
3 pravoslavni cerkvi 32
4 drugi krščanski verski skupnosti 7
5 islamski skupnosti 11
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 2
7 nobeni verski skupnosti 93
8 ne vem 21

Valid range from 1 to 7

R71 V KAKSNO VERSKO SMER SO VAS VZGOJILI? K.

R71 V KAKŠNO VERSKO SMER SO VAS VZGOJILI? K...

Value 118128 Frequency
1 rimokatoliški cerkvi 795
2 evangeličanski cerkvi 13
3 pravoslavni cerkvi 20
4 drugi krščanski verski skupnosti 7
5 islamski skupnosti 7
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 1
7 nobeni verski skupnosti 151
8 ni odgovora 12

Valid range from 1 to 7

R72 CE ZIVITE SKUPAJ Z ZAKONSKIM PARTNERJEM

R72 ČE ŽIVITE SKUPAJ Z ZAKONSKIM PARTNERJEM ALI S PARTNERJEM, KATERI VERSKI SKUPNOSTI PRIPADA VAŠ PARTNER?

Value 119127 Frequency
1 rimokatoliški cerkvi 623
2 evangeličanski cerkvi 7
3 pravoslavni cerkvi 21
4 drugi krščanski verski skupnosti 5
5 islamski skupnosti 10
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 0
7 nobeni verski skupnosti 128
8 ne vem 11
0 ni poročen, ne živi skupaj s partnerjem 199
" " 2

Valid range from 1 to 7

R73 KAKO POGOSTO JE VASA MATI HODILA K BOGOS

R73 KAKO POGOSTO JE VAŠA MATI HODILA K BOGOSLUŽJU (MAŠAM), KO STE BILI ŠE OTROK?

Value 120126 Frequency
1 nikoli 114
2 manj kot enkrat na leto 30
3 približno enkrat do dvakrat na leto 121
4 večkrat na leto 136
5 približno enkrat na mesec 48
6 dvakrat do trikrat na mesec 66
7 skoraj vsak teden 103
8 vsak teden 290
9 večkrat na teden 40
97 ni več živela/neznano 0
98 ne vem/ne spominjam se - ni odgovora 47
99 ni odgovora 11

Valid range from 1 to 9

R74 KAKO POGOSTO JE VAS OCE HODIL K BOGOSLUZ

R74 KAKO POGOSTO JE VAŠ OČE HODIL K BOGOSLUŽJU (MAŠAM), KO STE BILI ŠE OTROK?

Value 121125 Frequency
1 nikoli 194
2 manj kot enkrat na leto 61
3 približno enkrat do dvakrat na leto 154
4 večkrat na leto 137
5 približno enkrat na mesec 52
6 dvakrat do trikrat na mesec 39
7 skoraj vsak teden 67
8 vsak teden 210
9 večkrat na teden 11
97 ni več živel/neznano 8
98 ne vem/ne spominjam se - ni odgovora 57
99 ni odgovora 16

Valid range from 1 to 9

R75 IN KAKO POGOSTO STE VI SAMI HODILI K BOG

R75 IN KAKO POGOSTO STE VI SAMI HODILI K BOGOSLUŽJU (MAŠAM), KO STE BILI STARI ENAJST ALI DVANAJST LET?

Value 122124 Frequency
1 nikoli 144
2 manj kot enkrat na leto 28
3 približno enkrat do dvakrat na leto 59
4 večkrat na leto 93
5 približno enkrat na mesec 40
6 dvakrat do trikrat na mesec 81
7 skoraj vsak teden 144
8 vsak teden 357
9 večkrat na teden 42
99 ni odgovora 17
" " 1

Valid range from 1 to 9

R76 ZDAJ PA VAS SPRASUJEMO ZA DANASNJO SITUA

R76 ZDAJ PA VAS SPRAŠUJEMO ZA DANAŠNJO SITUACIJO: PRIBLIŽNO KAKO POGOSTO MOLITE?

Value 123123 Frequency
1 nikoli 358
2 manj kot enkrat na leto 33
3 približno enkrat do dvakrat na leto 96
4 večkrat na leto 127
5 približno enkrat na mesec 28
6 dvakrat do trikrat na mesec 43
7 skoraj vsak teden 35
8 vsak teden 53
9 večkrat na teden 55
10 enkrat na dan 103
11 večkrat na dan 43
99 ni odgovora 32

Valid range from 1 to 11

R77 CE ODSTEJETE OBISKOVANJE BOGOSLUZJA (MAS

R77 ČE ODŠTEJETE OBISKOVANJE BOGOSLUŽJA (MAŠ) - KAKO POGOSTO SODELUJETE PRI DRUGIH VERSKIH DEJAVNOSTIH IN PRIREDITVAH?

Value 124122 Frequency
1 nikoli 644
2 manj kot enkrat na leto 82
3 približno enkrat do dvakrat na leto 118
4 večkrat na leto 79
5 približno enkrat na mesec 10
6 dvakrat do trikrat na mesec 14
7 skoraj vsak teden 11
8 vsak teden 16
9 večkrat na teden 3
99 ni odgovora 29

Valid range from 1 to 9

R78 KAKO BI VI OCENILI SVOJO VERNOST?

R78 KAKO BI VI OCENILI SVOJO VERNOST?

Value 125121 Frequency
1 sem globoko veren 42
2 sem zelo veren 49
3 sem precej veren 280
4 nisem niti veren, niti neveren 296
5 prej bi rekel, da nisem veren, kot da sem veren 103
6 nisem veren 84
7 sploh nisem veren 118
8 ne vem 14
9 ni odgovora 20

Valid range from 1 to 7

R79 KATERA OD NAVEDENIH TRDITEV JE NAJBLIZJA

R79 KATERA OD NAVEDENIH TRDITEV JE NAJBLIŽJA VAŠIM POGLEDOM:

Value 126120 Frequency
1 nobena religija ne vsebuje veliko resnice 204
2 mnoge religije vsebujejo temeljne resnice 384
3 samo ena religija vsebuje resnico 147
8 ne vem 271

Valid range from 1 to 3

R80 ZAMISLITE SI, DA STE V AVTOMOBILU, KI GA

ZAMISLITE SI, DA STE V AVTOMOBILU, KI GA VOZI VAŠ DOBER PRIJATELJ. ZAVEDATE SE, DA VOZI PREHITRO. AVTO POVOZI PEŠCA. PRIJATELJ VAS ZAPROSI, DA BI POLICISTOM POVEDALI, DA JE VOZIL Z DOVOLJENO HITROSTJO. R80 KATERA OD SPODNJIH TRDITEV NAJBOLJ USTREZA TEMU, KAJ IMA PRIJATELJ PRAVICO PRIČAKOVATI OD VAS?

Value 127119 Frequency
1 moj prijatelj ZAGOTOVO lahko pričakuje od mene, da bom kot njegov prijatelj povedal, da je upošteval omejitev hitrosti 71
2 moj prijatelj DO DOLOČENE MERE lahko pričakuje od mene, da bom kot njegov prijatelj povedal, da je upošteval omejitev hitrosti 267
3 moj prijatelj nima NIKAKRŠNE pravice od mene pričakovati, da bom kot njegov prijatelj povedal, da je upošteval omejitev hitrosti 564
8 ne vem 103
" " 1

Valid range from 1 to 3

R81 IN KAJ BI VI NAPRAVILI V TEJ SITUACIJI?

R81 IN KAJ BI VI NAPRAVILI V TEJ SITUACIJI?

Value 128118 Frequency
1 zagotovo bi povedali policiji, da je vaš prijatelj vozil hitreje, kot je dovoljeno 273
2 verjetno bi povedali policiji, da je vaš prijatelj vozil hitreje, kot je dovoljeno 311
3 verjetno bi povedali, da vaš prijatelj ni vozil hitreje, kot je dovoljeno 153
4 zagotovo bi povedali, da vaš prijatelj ni vozil hitreje, kot je dovoljeno 60
8 ne vem 208
" " 1

Valid range from 1 to 4

Z82A ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO POSTALI ZRTEV Z82 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO POSTALI ŽRTEV NASILJA OZIROMA KRIMINALA... (izberite vse ustrezne odgovore)

O3 - na cesti

Value 129117 Frequency
3 (izbral) 523
1 (ni izbral) 76
9 ga ne skrbi, b.o. 405
" " 2

Valid range from 1 to 3

Z82B v javnih prostorih Z82 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO POSTALI ŽRTEV NASILJA OZIROMA KRIMINALA... (izberite vse ustrezne odgovore)

O3 - v javnih prostorih

Value 130116 Frequency
3 (izbral) 323
1 (ni izbral) 271
9 ga ne skrbi, b.o. 408
" " 4

Valid range from 1 to 3

Z82C doma Z82 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO POSTALI ŽRTEV NASILJA OZIROMA KRIMINALA... (izberite vse ustrezne odgovore)

O3 - doma

Value 131115 Frequency
3 (izbral) 252
1 (ni izbral) 334
9 ga ne skrbi, b.o. 416
" " 4

Valid range from 1 to 3

Z83 RES JE, DA LAHKO VOLIM SVOJE PREDSTAVNIK

ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? Z83 RES JE, DA LAHKO VOLIM SVOJE PREDSTAVNIKE OBLASTI, A V RESNICI IMAM ZELO MALO VPLIVA NA POLITIČNE ODLOČITVE.

Value 132114 Frequency
1 soglašam 839
2 ne soglašam 95
9 ne vem, ni odgovora 72

Valid range from 1 to 2

Z84 POLITIKA JE TAKO ZAPLETENA ZADEVA, DA LJ

ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? Z84 POLITIKA JE TAKO ZAPLETENA ZADEVA, DA LJUDJE KOT SEM JAZ TEŽKO RAZUMEJO, ZA KAJ PRI TEM GRE.

Value 133113 Frequency
1 soglašam 546
2 ne soglašam 389
9 ne vem, ni odgovora 71

Valid range from 1 to 2

Z85 PRIHODNOSTI NIMA SMISLA NACRTOVATI, KER

ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? Z85 PRIHODNOSTI NIMA SMISLA NAČRTOVATI, KER NIČ OD TEGA NE USPE

Value 134112 Frequency
1 soglašam 262
2 ne soglašam 664
9 ne vem, ni odgovora 80

Valid range from 1 to 2

Z86 KAJ MENITE, KAKO POGOSTO SE DOGAJA, DA O

Z86 KAJ MENITE, KAKO POGOSTO SE DOGAJA, DA OBLAST PRIKRIVA POMEMBNE INFORMACIJE, ZA KATERE BI JAVNOST MORALA VEDETI?

Value 135111 Frequency
1 nikoli 12
2 zelo redko 28
3 včasih 220
4 bolj pogosto da kot ne 324
5 zelo pogosto 384
8 ne vem, b.o. 38

Valid range from 1 to 5

R87 ZAMISLITE SI, DA BI BIL SPREJET NEK ZAKO

R87 ZAMISLITE SI, DA BI BIL SPREJET NEK ZAKON, KI BI BIL V NASPROTJU Z VAŠIMI VERSKIMI NAČELI IN NAUKOM. ALI BI VI...

Value 136110 Frequency
1 zanesljivo spoštovali zakon 80
2 verjetno spoštovali zakon 202
3 verjetno spoštovali vaša verska načela 169
4 zanesljivo spoštovali vaša verska načela 126
5 nimam verskih načel 297
8 ne vem 132

Valid range from 1 to 5

S88 KAKSNO JE VASE STALISCE DO POUKA O VERST

S88 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE DO POUKA O VERSTVIH OZIROMA VERSKEGA POUKA V ŠOLI?

Value 137109 Frequency
1 verouk naj bo obvezen učni predmet 67
2 verouk naj poteka v šoli, a le za tiste učence, ki to želijo (izbirno) 413
3 verouka naj v šoli ne bo; učenci naj se seznanijo z osnovnimi znanji o religijah v okviru splošnih predmetov (zgodovina, umetnostna vzgoja, filozofija...) 374
4 v šoli naj ne bo ne verouka ne seznanjanja z znanji o religiji 110
5 ne vem, vseeno mi je 41
" " 1

Valid range from 1 to 4

S89A KAJ MENITE, ALI KATERA OD SPODAJ NASTETI S89 KAJ MENITE, ALI KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH RAZLIK RAZDVAJA LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

a) v izobrazbi

Value 138108 Frequency
1 da, zelo 227
2 da, deloma 556
3 ne 167
9 ne vem 56

Valid range from 1 to 3

S89B v dohodkih in zivljenjskem standardu S89 KAJ MENITE, ALI KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH RAZLIK RAZDVAJA LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

b) v dohodkih in življenjskem standardu

Value 139107 Frequency
1 da, zelo 522
2 da, deloma 412
3 ne 37
9 ne vem 35

Valid range from 1 to 3

S89C med kmeti in delavci S89 KAJ MENITE, ALI KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH RAZLIK RAZDVAJA LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

c) med kmeti in delavci

Value 140106 Frequency
1 da, zelo 119
2 da, deloma 395
3 ne 419
9 ne vem 73

Valid range from 1 to 3

S89D med vodilnimi in drugimi zaposlenimi S89 KAJ MENITE, ALI KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH RAZLIK RAZDVAJA LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

d) med vodilnimi in drugimi zaposlenimi

Value 141105 Frequency
1 da, zelo 421
2 da, deloma 477
3 ne 61
9 ne vem 47

Valid range from 1 to 3

S89E med vernimi in nevernimi S89 KAJ MENITE, ALI KATERA OD SPODAJ NAŠTETIH RAZLIK RAZDVAJA LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?

e) med vernimi in nevernimi

Value 142104 Frequency
1 da, zelo 178
2 da, deloma 408
3 ne 333
9 ne vem 87

Valid range from 1 to 3

S90A ALI VAS V VASEM ZIVLJENJSKEM IN DELOVNEM S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

a) onesnaženje zraka, smrad, dim

Value 143103 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 125
2 tega ne občutim, me ne moti 168
3 me moti a ni tako hudo 391
4 mi škoduje, me zelo moti 264
5 življenjsko me ogroža 50
6 ne ve, neodločen 8

Valid range from 1 to 5

S90B hrup, ropot prometa, tovarne S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

b) hrup, ropot prometa, tovarne

Value 144102 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 164
2 tega ne občutim, me ne moti 222
3 me moti a ni tako hudo 379
4 mi škoduje, me zelo moti 201
5 življenjsko me ogroža 34
6 ne ve, neodločen 6

Valid range from 1 to 5

S90C onesnazenost naselij, odpadki,umazanija S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

c) onesnaženost naselij, odpadki, umazanija

Value 145101 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 124
2 tega ne občutim, me ne moti 148
3 me moti a ni tako hudo 361
4 mi škoduje, me zelo moti 308
5 življenjsko me ogroža 61
6 ne ve, neodločen 4

Valid range from 1 to 5

S90D onesnazenost voda, industrijske odplake, S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

d) onesnaženost voda, industrijske odplake, kemikalije

Value 146100 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 148
2 tega ne občutim, me ne moti 139
3 me moti a ni tako hudo 282
4 mi škoduje, me zelo moti 334
5 življenjsko me ogroža 91
6 ne ve, neodločen 12

Valid range from 1 to 5

S90E onesnazenost prirodnega okolja, odpadki, S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

e) onesnaženost prirodnega okolja, odpadki, smetišča

Value 14799 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 112
2 tega ne občutim, me ne moti 143
3 me moti a ni tako hudo 337
4 mi škoduje, me zelo moti 341
5 življenjsko me ogroža 67
6 ne ve, neodločen 6

Valid range from 1 to 5

S90F uporaba kemikalij v prehrambenih proizvo S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

f) uporaba kemikalij v prehrambenih proizvodih

Value 14898 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 71
2 tega ne občutim, me ne moti 118
3 me moti a ni tako hudo 294
4 mi škoduje, me zelo moti 371
5 življenjsko me ogroža 126
6 ne ve, neodločen 26

Valid range from 1 to 5

S90G propadanje gozdov S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

g) propadanje gozdov

Value 14997 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 67
2 tega ne občutim, me ne moti 94
3 me moti a ni tako hudo 318
4 mi škoduje, me zelo moti 408
5 življenjsko me ogroža 100
6 ne ve, neodločen 19

Valid range from 1 to 5

S90H neurejenost prometa, nesrece S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

h) neurejenost prometa, nesreče

Value 15096 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 60
2 tega ne občutim, me ne moti 67
3 me moti a ni tako hudo 302
4 mi škoduje, me zelo moti 413
5 življenjsko me ogroža 152
6 ne ve, neodločen 12

Valid range from 1 to 5

S90I ogrozenost zaradi nuklearne elektrarne, S90 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

i) ogroženost zaradi nuklearne elektrarne, radioaktivnih snovi in odpadkov

Value 15195 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 193
2 tega ne občutim, me ne moti 194
3 me moti a ni tako hudo 276
4 mi škoduje, me zelo moti 198
5 življenjsko me ogroža 113
6 ne ve, neodločen 32

Valid range from 1 to 5

G91A V nasih gozdovih zraste vec lesa, kot pa G91 ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIM TRDITVAMI O GOZDU?

a) V naših gozdovih zraste več lesa, kot pa ga posekamo

Value 15294 Frequency
1 močno soglašam 39
2 soglašam 228
3 niti soglašam, niti ne soglašam 179
4 ne soglašam 299
5 sploh ne soglašam 104
9 ne vem, b.o. 157

Valid range from 1 to 5

G91B Za gospodarjenje z gozdovi bi morali nam G91 ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIM TRDITVAMI O GOZDU?

b) Za gospodarjenje z gozdovi bi morali nameniti več denarja davkoplačevalcev

Value 15393 Frequency
1 močno soglašam 46
2 soglašam 299
3 niti soglašam, niti ne soglašam 198
4 ne soglašam 238
5 sploh ne soglašam 85
9 ne vem, b.o. 140

Valid range from 1 to 5

G91C Gozd je bistvena prvina in sooblikovalec G91 ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIM TRDITVAMI O GOZDU?

c) Gozd je bistvena prvina in sooblikovalec slovenske krajine

Value 15492 Frequency
1 močno soglašam 386
2 soglašam 535
3 niti soglašam, niti ne soglašam 40
4 ne soglašam 7
5 sploh ne soglašam 3
9 ne vem, b.o. 35

Valid range from 1 to 5

G91D Ker lahko v gozdove hodimo vsi, bi moral G91 ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIM TRDITVAMI O GOZDU?

d) Ker lahko v gozdove hodimo vsi, bi morali lastniki dobiti posebno denarno nadomestilo

Value 15591 Frequency
1 močno soglašam 39
2 soglašam 145
3 niti soglašam, niti ne soglašam 157
4 ne soglašam 390
5 sploh ne soglašam 216
9 ne vem, b.o. 59

Valid range from 1 to 5

G91E Slovenija bi morala povecati gospodarsko G91 ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIM TRDITVAMI O GOZDU?

e) Slovenija bi morala povečati gospodarsko izrabo gozdov

Value 15690 Frequency
1 močno soglašam 37
2 soglašam 221
3 niti soglašam, niti ne soglašam 179
4 ne soglašam 332
5 sploh ne soglašam 131
9 ne vem, b.o. 106

Valid range from 1 to 5

G91F S stanjem slovenskih gozdov sem zadovolj G91 ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIM TRDITVAMI O GOZDU?

f) S stanjem slovenskih gozdov sem zadovoljen

Value 15789 Frequency
1 močno soglašam 25
2 soglašam 277
3 niti soglašam, niti ne soglašam 264
4 ne soglašam 250
5 sploh ne soglašam 98
9 ne vem, b.o. 92

Valid range from 1 to 5

S92 KOT VERJETNO VESTE, SE VEDNO NI ZAKLJUCE

S92 KOT VERJETNO VESTE, ŠE VEDNO NI ZAKLJUČEN POSTOPEK VRAČANJA T.I. CERKVENIH GOZDOV. DO ČESA JE PO VAŠEM MNENJU CERKEV UPRAVIČENA?

Value 15888 Frequency
1 do vrnitve vseh gozdov v naravi 118
2 do povračila v obliki denarne odškodnine 296
3 cerkev ni upravičena do nikakršnega povračila 424
9 ne vem, b.o. 168

Valid range from 1 to 3

S93 KAKSNO JE VASE STALISCE O NADALJNJEM DEL

S93 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE O NADALJNJEM DELOVANJU JEDRSKE ELEKTRARNE V KRŠKEM? S KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV SOGLAŠATE?

Value 15987 Frequency
1 jedrsko elektrarno v Krškem je treba ne glede na stroške nemudoma zapreti 69
2 jedrsko elektrarno v Krškem je treba v naslednjih letih zapreti 228
3 jedrsko elektrarno v Krškem bi bilo sicer treba zapreti, vendar pa to zaradi finančnih težav in težav v preskrbi z energijo ni smiselno 283
4 jedrska elektrarna v Krškem je dovolj varna, tako da lahko obratuje toliko časa, dokler ne bo v celoti izkoriščena 296
9 ne vem 129
" " 1

Valid range from 1 to 4

S94 ALI SE UKVARJATE S SPORTOM OZ. S KAKRSNO

S94 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM OZ. S KAKRŠNOKOLI REKREATIVNO DEJAVNOSTJO? (ČE DA) KAKO POGOSTO?

Value 16086 Frequency
1 ne ukvarjam se s športom, rekreacijo preidite na D96 464
2 1 krat do nekajkrat letno 82
3 1 do 3 krat na mesec 113
4 1 krat tedensko 172
5 2 do 3 krat tedensko 104
6 4 do 6 krat tedensko 36
7 vsak dan 33
" " 2

Valid range from 1 to 7

S95A ALI SE UKVARJATE S SPORTOM TEKOMVALNO, A S95 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKOMVALNO, ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

a) organizirano tekmovalno

Value 16185 Frequency
1 da 21
2 ne 645
" " 340

Valid range from 1 to 2

S95B1 organizirana rekreacija ... redna, vsaj S95 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKOMVALNO, ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

b) organizirana rekreacija b1) redna, vsaj enkrat tedenska, sistematična

Value 16284 Frequency
1 da 178
2 ne 488
" " 340

Valid range from 1 to 2

S95B2 neredna, na obcasnih akcijah, prireditva S95 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKOMVALNO, ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

b) organizirana rekreacija b2) neredna, na občasnih akcijah, prireditvah

Value 16383 Frequency
1 da 112
2 ne 553
" " 341

Valid range from 1 to 2

S95C1 neorganizirana rekreacija ... redna, vsa S95 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKOMVALNO, ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

c) neorganizirana rekreacija c1) redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska, sistematična

Value 16482 Frequency
1 da 192
2 ne 474
" " 340

Valid range from 1 to 2

S95C2 neredna, obcasa, v prostih dneh in na do S95 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM TEKOMVALNO, ALI ZA REKREACIJO, ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, REDNO ALI OBČASNO?

c) neorganizirana rekreacija c2) neredna, občasa, v prostih dneh in na dopustu

Value 16581 Frequency
1 da 324
2 ne 341
" " 341

Valid range from 1 to 2

D96 SPOL

DEMOGRAFIJA D96 SPOL

Value 16680 Frequency
1 moški 490
2 ženski 516

Valid range from 1 to 2

D97A MESEC ROJSTVA D97 KDAJ STE BILI ROJENI? PROSIM, POVEJTE SAMO MESEC IN LETO ROJSTVA.

A) Mesec:

Value 16779 Frequency
1 79
2 93
3 87
4 94
5 86
6 76
7 91
8 77
9 76
10 93
11 76
12 70
" " 8

Valid range from 1 to 12

D97B LETO ROJSTVA D97 KDAJ STE BILI ROJENI? PROSIM, POVEJTE SAMO MESEC IN LETO ROJSTVA.

B) Leto:

Value 16878 Frequency
18 3
19 2
20 5
75 16
76 24
77 15
78 23

Valid range from 18 to 78

D98 KAKSNE NARODNOSTI STE?

D98 KAKŠNE NARODNOSTI STE?

Value 16977 Frequency
1 Slovenec 929
2 Italijan 2
3 Madžar 6
4 Nemec 0
5 Hrvat 25
6 Srb 25
7 Bošnjak, Musliman 11
8 druge narodnosti 5
9 brez odgovora 2
" " 1

Valid range from 1 to 8

D99 KOLIKO LET JE TRAJALO VASE REDNO SOLANJE

D99 KOLIKO LET JE TRAJALO VAŠE REDNO ŠOLANJE?

Value 17076 Frequency
95 še vedno obiskuje šolo 10
96 obiskuje univerzo 42
97 drugo 2
98 ne vem 2
99 b.o. 2
0 brez formalnega šolanja 8
2 1
3 7
4 23
5 11
6 25
7 26
8 172
9 19
10 49
11 183
12 186
13 52
14 54
15 33
16 54
17 30
18 12
20 1
22 1
45 1

Valid range from 0 to 45

D100 NAVEDITE ZADNJO SOLO, KI STE JO KONCALI,

D100 NAVEDITE ZADNJO ŠOLO, KI STE JO KONČALI, REDNO ALI IZREDNO:

Value 17175 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 63
2 dokončana osnovna šola 197
3 nedokončana strokovna ali srednja šola 21
4 dokončana 2 ali 3-letna strokovna šola 254
5 dokončana 4-letna srednja šola 270
6 nedokončana višja ali visoka šola 30
7 dokončana 2-letna višja šola 71
8 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija 91
9 b.o. 8
" " 1

Valid range from 1 to 8

D101 KAKSNA JE VASA SEDANJA DELOVNA AKTIVNOST

D101 KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA DELOVNA AKTIVNOST; ALI STE ZDAJ ZAPOSLENI, ALI KAJ DRUGEGA?

Value 17274 Frequency
1 (Delovno aktiven:) polno zaposlen (35 in več ur na teden) - (tudi kmetje in samozaposleni) 518
2 zaposlen za skrajšan delovni čas (15 do 34 ur na teden) 10
3 zaposlen za manj kot 15 ur na teden/začasno ne dela 11
4 brezposeln, prejemate nadomestilo, podpore 43
5 brezposeln, ne prejemate nadomestila, podpore 34
6 (Ni delovno aktiven:) vajenec 1
7 študent, učenec 48
8 pomagajoči družinski član 1
9 upokojenec/ka z dodatno zaposlitvijo 18
10 upokojenec/ka brez dodatne zaposlitve 267
11 gospodinja, hišna opravila 34
12 trajno delovno nezmožen 5
13 ostali delovno neaktivni 13
99 brez odgovora 2
" " 1

Valid range from 1 to 13

D102 IN KOLIKO UR OBICAJNO DELATE NA TEDEN? P

D102 IN KOLIKO UR OBIČAJNO DELATE NA TEDEN? PRI TEM ŠTEJTE VSAKO DELO,ZA KATERO DOBITE PLAČILO ALI KAKO DRUGO NADOMESTILO! Če močno varira: KOLIKO UR STE DELALI PREJŠNJI TEDEN?

Value 17373 Frequency
98 ne vem 15
99 brez odgovora 17
0 se ne nanaša (ne dela, ni zaposlen) 397
87 1
90 2
97 7
" " 8

Valid range from 87 to 97

D103 KAKSEN JE (BIL) VAS POLOZAJ NA DELOVNEM

(če je ali je bil kdaj zaposlen) D103 KAKŠEN JE (BIL) VAŠ POLOŽAJ NA DELOVNEM MESTU?

Value 17472 Frequency
1 ima vodilni položaj na ravni podjetja, ustanove 48
2 ima vodstveni položaj na ravni delovne enote (vodja službe, sektorja, oddelka, ipd.) 91
3 neposredno vodi in nadzira delo izvršilnih delavcev (mojster, delovodja ipd.) 108
4 je zaposlen, a nima vodilnega, vodstvenega položaja (izvršilni delavec) 618
8 ne vem 18
9 brez odgovora 26
0 nikoli ni bil zaposlen 96
" " 1

Valid range from 1 to 4

D104 ALI DELATE (STE DELALI) V ZASEBNEM ALI V

(če je ali je bil kdaj zaposlen) D104 ALI DELATE (STE DELALI) V ZASEBNEM ALI V JAVNEM SEKTORJU? DELAM...

Value 17571 Frequency
1 v državni/občinski upravi, vojski, policiji 54
2 v javnem zavodu (zdravstvo, šolstvo, itd.) 119
3 v javnem podjetju (energetika, promet, komunala, ipd.) 149
4 v podjetju v državni lasti 288
5 v podjetju v privatni lasti 227
6 v kmetijski zadrugi, posestvu 8
7 sem kmet, kmetica 25
8 samozaposlen 35
9 brez odgovora 9
0 se ne nanaša (nikoli ni bil zaposlen) 90
" " 2

Valid range from 1 to 8

D105 ALI STE (BILI) SAMOZAPOSLEN ALI DELATE Z

(če je ali je bil kdaj zaposlen) D105 ALI STE (BILI) SAMOZAPOSLEN ALI DELATE ZA KOGA DRUGEGA?

Value 17670 Frequency
1 samozaposlen 70
2 dela za koga drugega --------------------na vpr. D107 760
9 brez odgovora 24
0 ni zaposlen 117
" " 35

Valid range from 1 to 2

D106 KOLIKO LJUDI ZAPOSLUJETE?

(če je samozaposlen) D106 KOLIKO LJUDI ZAPOSLUJETE?

Value 17769 Frequency
95 95 in več zaposlenih 0
98 ne zaposluje drugih 87
99 brez odgovora 23
0 ni zaposlen, ni samozaposlen 392
1 8
2 9
3 11
4 2
5 2
6 1
7 3
10 1
11 1
12 1
16 1
20 1
31 1
72 1
85 1
" " 460

Valid range from 1 to 95

D107 KAKSNO DELO OZIROMA POKLIC OPRAVLJATE SE

(če je ali je bil kdaj zaposlen) D107 KAKŠNO DELO OZIROMA POKLIC OPRAVLJATE SEDAJ? (če sedaj ni zaposlen) KAKŠEN JE BIL VAŠ ZADNJI (GLAVNI) POKLIC PRED UPOKOJITVIJO OZ. PREDEN STE IZGUBILI ZAPOSLITEV? POVEJTE PODROBEN NAZIV VAŠEGA DELOVNEGA MESTA IN NAZIV POKLICA: (Anketar, po potrebi vprašaj podrobnosti!) - OPIŠITE, KAJ DELATE, KAKŠNE SO VAŠE GLAVNE ZADOLŽITVE; - KAKŠNO USPOSOBLJENOST ZAHTEVA DELO (STOPNJA, VRSTA SPECIALIZACIJE); - S KAKŠNIM ORODJEM ALI PRIPOMOČKI SI OBIČAJNO POMAGATE, KAKŠNI SO MATERIALI, S KATERIMI DELATE ALI JIH OBDELUJETE; - IN PA, KAKŠNE DOBRINE IN STORITVE OPRAVLJATE?

Value 17868 Frequency
998 ne vem 0
999 brez odgovora 25
0 nikoli ni bil zaposlen 84
931 5
932 27
933 5
" " 7

Valid range from 931 to 933

D108 IN ZDAJ SE SAMI UVRSTITE S POMOCJO SPODN

(če je ali je bil kdaj zaposlen) D108 IN ZDAJ SE SAMI UVRSTITE S POMOČJO SPODNJEGA SEZNAMA!KAKŠEN JE VAŠ SEDANJI POKLIC (oz.: KAKŠEN JE BIL PRED UPOKOJITVIJO ALI PREDEN STE IZGUBILI ZAPOSLITEV)? KAKŠNA JE VAŠA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Value 17967 Frequency
1 NK delavec 76
2 PK, priučen delavec 91
3 KV delavec 205
4 VKV delavec 51
5 uslužbenec z nižjo izobrazbo 25
6 uslužbenec s srednjo izobrazbo 235
7 uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 154
8 obrtnik ali podjetnik, zaposluje druge 22
9 obrtnik ali podjetnik, ki ne zaposluje drugih 16
10 svobodni poklic 4
11 kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član v kmetijstvu 39
12 drugo 8
0 nikoli ni bil zaposlen, nima kvalifikacije 78
" " 2

Valid range from 1 to 12

D109 ALI STE ALI NISTE CLAN SINDIKATA?

D109 ALI STE ALI NISTE ČLAN SINDIKATA?

Value 18066 Frequency
1 sem član 301
2 nisem član --------------------na vpr. Z111 669
9 brez odgovora 31
" " 5

Valid range from 1 to 2

D110 POVEJTE, V KATERI SINDIKAT STE VCLANJENI

(če da) D110 POVEJTE, V KATERI SINDIKAT STE VČLANJENI?

Value 18165 Frequency
1 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 170
2 Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost 11
3 Konfederacija sindikatov 90 Slovenija 5
4 Konfederacija sindikata Slovenije Pergam 9
5 samostojni sindikati po panogah in poklicih (npr. energetika, banke, železnice, vzgoja in izobraževanje, itd.) 77
6 drugo 16
8 ne vem 16
9 brez odgovora 15
0 ni član sindikata 402
" " 285

Valid range from 1 to 6

Z111A PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGAN (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

a) verske ali cerkvene organizacije

Value 18264 Frequency
1 sem član in aktivno delujem 40
2 sem samo član 108
3 nisem član 856
" " 2

Valid range from 1 to 3

Z111B sportnega ali rekreacijskega drustva (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

b) športnega ali rekreacijskega društva

Value 18363 Frequency
1 sem član in aktivno delujem 94
2 sem samo član 107
3 nisem član 803
" " 2

Valid range from 1 to 3

Z111C kulturno umetniskega drustva (zbori, igr (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

c) kulturno umetniškega društva (zbori, igralske skupine ipd.)

Value 18462 Frequency
1 sem član in aktivno delujem 47
2 sem samo član 44
3 nisem član 913
" " 2

Valid range from 1 to 3

Z111D politicne stranke (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

d) politične stranke

Value 18561 Frequency
1 sem član in aktivno delujem 16
2 sem samo član 36
3 nisem član 952
" " 2

Valid range from 1 to 3

Z111E drustva za varstvo okolja (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

e) društva za varstvo okolja

Value 18660 Frequency
1 sem član in aktivno delujem 6
2 sem samo član 22
3 nisem član 976
" " 2

Valid range from 1 to 3

Z111F poklicnega drustva (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

f) poklicnega društva

Value 18759 Frequency
1 sem član in aktivno delujem 38
2 sem samo član 63
3 nisem član 903
" " 2

Valid range from 1 to 3

Z111G clovekoljubna drustva in organizacije (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

g) človekoljubna društva in organizacije

Value 18858 Frequency
1 sem član in aktivno delujem 54
2 sem samo član 48
3 nisem član 902
" " 2

Valid range from 1 to 3

Z111H kake druge prostovoljske organizacije (vprašajte vse) Z111 PRED VAMI JE SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

h) kake druge prostovoljske organizacije

Value 18957 Frequency
1 sem član in aktivno delujem 71
2 sem samo član 62
3 nisem član 871
" " 2

Valid range from 1 to 3

D112 KAKSEN JE VAS ZAKONSKI STAN?

D112 KAKŠEN JE VAŠ ZAKONSKI STAN?

Value 19056 Frequency
1 poročen/a 631
2 izvenzakonska skupnost 79
3 vdovec/a 75
4 razvezan/a 20
5 samski/a, nikoli nisem bil/a poročen/a 200
" " 1

Valid range from 1 to 5

D113 SPRASUJEMO ZA VASEGA PARTNERJA OZ. ZAKON

(če živi skupaj z zakoncem/ stalnim partnerjem) D113 SPRAŠUJEMO ZA VAŠEGA PARTNERJA OZ. ZAKONCA. KAKŠNA JE NJEGOVA SEDANJA DELOVNA AKTIVNOST; ALI JE ZDAJ ZAPOSLEN, ALI NE?

Value 19155 Frequency
1 (Delovno aktiven:) polno zaposlen (35 in več ur na teden) - (tudi kmetje in samozaposleni) 407
2 zaposlen za skrajšan delovni čas (15 do 34 ur na teden) 8
3 zaposlen za manj kot 15 ur na teden/začasno ne dela 1
4 brezposeln, prejemate nadomestilo, podpore 32
5 brezposeln, ne prejemate nadomestila, podpore 27
6 (Ni delovno aktiven:) vajenec 0
7 študent, učenec 15
8 pomagajoči družinski član 4
9 upokojenec/ka z dodatno zaposlitvijo 10
10 upokojenec/ka brez dodatne zaposlitve 187
11 gospodinja, hišna opravila 38
12 trajno delovno nezmožen 1
13 ostali delovno neaktivni 3
0 nima partnerja 250
" " 23

Valid range from 1 to 13

D114 KAKSEN JE SEDANJI POKLIC VASEGA PARTNERJ

(če živi skupaj z zakoncem/stalnim partnerjem) D114 KAKŠEN JE SEDANJI POKLIC VAŠEGA PARTNERJA OZ. ZAKONCA?(ZADNJI POKLIC, ČE SEDAJ NI ZAPOSLEN.) POVEJTE PODROBEN NAZIV DELOVNEGA MESTA IN NAZIV POKLICA PARTNERJA OZ. ZAKONCA: (Anketar, po potrebi vprašaj podrobnosti!) - OPIŠITE, KAJ DELA, KAKŠNE SO NJEGOVE GLAVNE ZADOLŽITVE; - KAKŠNO USPOSOBLJENOST ZAHTEVA DELO (STOPNJA, VRSTA SPECIALIZACIJE); - S KAKŠNIM ORODJEM ALI PRIPOMOČKI SI OBIČAJNO POMAGA, KAKŠNI SO MATERIALI, S KATERIMI DELA ALI JIH OBDELUJE; - IN PA, KAKŠNE DOBRINE IN STORITVE OPRAVLJA?

Value 19254 Frequency
998 ne vem 5
999 brez odgovora 33
0 (partner nikoli ni bil zaposlen, nima partnerja) 271
931 2
932 30
933 6
" " 38

Valid range from 931 to 933

N115 KAKSNO DELO OZIROMA POKLIC JE OPRAVLJAL

N115 KAKŠNO DELO OZIROMA POKLIC JE OPRAVLJAL VAŠ OČE, KO STE BILI STARI 15 LET? POVEJTE PODROBEN NAZIV NJEGOVEGA DELOVNEGA MESTA IN NAZIV POKLICA:

Value 19353 Frequency
998 ne vem 23
999 brez odgovora 57
0 oče nikoli ni bil zaposlen 8
931 8
932 27
933 13
" " 12

Valid range from 931 to 933

N116 ALI JE BIL VAS OCE PRI SVOJEM DELU KOMU

N116 ALI JE BIL VAŠ OČE PRI SVOJEM DELU KOMU NEPOSREDNO NADREJEN?

Value 19452 Frequency
1 ne, nikomur ni bil nadrejen 616
2 da, nadziral je 1 - 9 ljudi 182
3 da, nadziral je 10 ali več ljudi 96
9 ne vem 108
" " 4

Valid range from 1 to 3

N117 ZA KAKSNEGA DELODAJALCA JE VAS OCE DELAL

N117 ZA KAKŠNEGA DELODAJALCA JE VAŠ OČE DELAL?

Value 19551 Frequency
1 bil je zaposlen v zasebnem podjetju 54
2 bil je zaposlen v državnem oziroma družbenem podjetju 593
3 bil je samozaposlen 186
4 drugo 147
" " 26

Valid range from 1 to 4

N118 KAKSNO IZOBRAZBO IMA (JE IMEL) VAS OCE?

N118 KAKŠNO IZOBRAZBO IMA (JE IMEL) VAŠ OČE?

Value 19650 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 131
2 dokončana osnovna šola 320
3 nedokončana strokovna ali srednja šola 26
4 dokončana 2 ali 3-letna strokovna šola 258
5 dokončana 4-letna srednja šola 102
6 nedokončana višja ali visoka šola 15
7 dokončana 2-letna višja šola 35
8 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija 38
9 b.o. 81

Valid range from 1 to 8

N119 KAKSNO IZOBRAZBO IMA (JE IMELA) VASA MAT

N119 KAKŠNO IZOBRAZBO IMA (JE IMELA) VAŠA MATI?

Value 19749 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 171
2 dokončana osnovna šola 492
3 nedokončana strokovna ali srednja šola 22
4 dokončana 2 ali 3-letna strokovna šola 121
5 dokončana 4-letna srednja šola 102
6 nedokončana višja ali visoka šola 11
7 dokončana 2-letna višja šola 24
8 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija 15
9 b.o. 48

Valid range from 1 to 8

D120A STEVILO OSEB, KI Z NJIMI ZIVITE V SKUPNE D120 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU: (Vključno z anketirancem!)

A) skupaj

Value 19848 Frequency
0 1
1 69
2 231
3 233
4 278
5 114
6 56
7 16
8 5
9 2
" " 1

Valid range from 1 to 9

D120B od tega otrok in mladine od vkljucno 6 d D120 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU: (Vključno z anketirancem!)

B) od tega otrok in mladine od vključno 6 do 18 let:

Value 19947 Frequency
0 603
1 201
2 139
3 22
4 3
5 2
6 1
" " 35

Valid range from 0 to 6

D120C od tega otrok mlajsih od 6 let: D120 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU: (Vključno z anketirancem!)

C) od tega otrok mlajših od 6 let:

Value 20046 Frequency
0 814
1 118
2 29
4 1
" " 44

Valid range from 0 to 4

D120D od tega odraslih zaposlenih: D120 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU: (Vključno z anketirancem!)

D) od tega odraslih zaposlenih:

Value 20145 Frequency
0 243
1 237
2 386
3 87
4 23
5 3
6 1
" " 26

Valid range from 1 to 6

D120E od tega upokojencev: D120 ŠTEVILO OSEB, KI Z NJIMI ŽIVITE V SKUPNEM GOSPODINJSTVU: (Vključno z anketirancem!)

E) od tega upokojencev:

Value 20244 Frequency
0 494
1 253
2 221
3 4
" " 34

Valid range from 0 to 3

D121 KOLIKSEN JE BIL MESECNI DOHODEK VSEH CLA

D121 KOLIKŠEN JE BIL MESEČNI DOHODEK VSEH ČLANOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA (PO ODBITJU DAVKOV, OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA IN DRUGIH DAJATEV) V ZADNJEM MESECU? SEŠTEJTE VSE OBLIKE DOHODKA: OSEBNI DOHODEK, POKOJNINA, ŠTIPENDIJA, DOHODEK OD DELA V OBRTI, KMETIJSTVU... Vpiši v tisočih tolarjev

Value 20343 Frequency
996 več kot 996.000 tolarjev 4
998 ne vem 161
999 b.o. 90
0 brez dohodkov 7
988 3
990 2
900 1
" " 3

Valid range from 900 to 996

D122 ALI PREJEMATE REDNE MESECNE DOHODKE? (ce

D122 ALI PREJEMATE REDNE MESEČNE DOHODKE? (če da) KOLIKŠEN JE BIL ZADNJI REDNI MESEČNI DOHODEK (PO ODBITJU DAVKOV, OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA IN DRUGIH DAJATEV)? SEŠTEJTE VSE OBLIKE: OSEBNI DOHODEK, POKOJNINA, ŠTIPENDIJA, DOHODEK OD DELA V OBRTI, KMETIJSTVU... Vpiši v tisočih tolarjev

Value 20442 Frequency
996 več kot 996.000 tolarjev 0
998 ne vem 37
999 b.o. 96
0 brez dohodkov 86
450 2
500 1
990 1
" " 3

Valid range from 450 to 996

Z123 KAJ JE GLAVNI VIR VASIH DOHODKOV?

Z123 KAJ JE GLAVNI VIR VAŠIH DOHODKOV?

Value 20541 Frequency
1 plača (tudi plača iz samozaposlitve) 543
2 pokojnina 309
3 socialni prejemki (nadomestila plače, podpore, dodatki, štipendije) 62
5 honorarno delo 25
6 drugo 31
9 ni odgovora 33
" " 3

Valid range from 1 to 6

D124 KATERI VERSKI SKUPNOSTI PRIPADATE SEDAJ,

D124 KATERI VERSKI SKUPNOSTI PRIPADATE SEDAJ, ČE SPLOH KATERI?

Value 20640 Frequency
1 rimokatoliški 712
2 evangeličanski 14
3 pravoslavni 14
4 drugi krščanski verski skupnosti 7
5 islamski skupnosti 7
6 drugi nekrščanski verski skupnosti 2
7 nobeni verski skupnosti 237
8 ne vem 4
9 brez odgovora 9

Valid range from 1 to 7

D125 KAKO POGOSTO OBISKUJETE VERSKE OBREDE, A

D125 KAKO POGOSTO OBISKUJETE VERSKE OBREDE, ALI NIKOLI?

Value 20739 Frequency
1 nikoli 298
2 manj kot enkrat na leto 60
3 približno enkrat do dvakrat na leto 227
4 večkrat na leto 140
5 približno enkrat na mesec 42
6 dvakrat do trikrat na mesec 47
7 skoraj vsak teden 52
8 vsak teden 120
9 večkrat na teden 11
99 ne morem oceniti, b.o. 9

Valid range from 1 to 9

D126 ALI ZIVITE V LASTNEM STANOVANJU ALI KAKO

D126 ALI ŽIVITE V LASTNEM STANOVANJU ALI KAKO DRUGAČE?

Value 20838 Frequency
1 lastna hiša 509
2 lastno stanovanje 265
3 solidarnostno stanovanje 11
4 neprofitno najemno stanovanje 30
5 podnajemnik, plačuje najemnino v zasebnem stanovanju, samskem domu, ipd. 18
6 stanuje brez plačevanja najemnine (npr. pri starših, ali v zameno za pomoč pri gospodinjstvu, itd.) 158
7 drugo 12
9 brez odgovora 3

Valid range from 1 to 7

Z127 KAKSNO BREME PREDSTAVLJAJO ZA VASO DRUZI

Z127 KAKŠNO BREME PREDSTAVLJAJO ZA VAŠO DRUŽINO STROŠKI ZA STANOVANJE? PRI TEM MISLIMO NA VSE STROŠKE POVEZANE S STANOVANJEM (OGREVANJE, ELEKTRIKA, VZDRŽEVANJE, MOREBITNO PLAČEVANJE NAJEMNINE)

Value 20937 Frequency
1 ti stroški predstavljajo zelo hudo breme za družinski proračun 457
2 ti stroški ne predstavljajo preveč hudega bremna za družinski proračun 493
9 ni odgovora 44
" " 12

Valid range from 1 to 2

D128A ALI IMATE VI ALI KDO V VASI DRUZINI OZ. D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

A) osebni avto do 1100 ccm

Value 21036 Frequency
1 da 341
2 ne 665

Valid range from 1 to 2

D128B osebni avto od 1101 do 1800 ccm D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

B) osebni avto od 1101 do 1800 ccm

Value 21135 Frequency
1 da 592
2 ne 414

Valid range from 1 to 2

D128C osebni avto 1801 in vec ccm D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

C) osebni avto 1801 in več ccm

Value 21234 Frequency
1 da 94
2 ne 912

Valid range from 1 to 2

D128D telefon D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

D) telefon

Value 21333 Frequency
1 da 925
2 ne 81

Valid range from 1 to 2

D128E stroj za pomivanje posode D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

E) stroj za pomivanje posode

Value 21432 Frequency
1 da 287
2 ne 719

Valid range from 1 to 2

D128F videorekorder D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

F) videorekorder

Value 21531 Frequency
1 da 494
2 ne 512

Valid range from 1 to 2

D128G video kamero D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

G) video kamero

Value 21630 Frequency
1 da 93
2 ne 913

Valid range from 1 to 2

D128H HI-FI aparaturo, glasbeni stolp D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

H) HI-FI aparaturo, glasbeni stolp

Value 21729 Frequency
1 da 520
2 ne 486

Valid range from 1 to 2

D128I osebni racunalnik D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

I) osebni računalnik

Value 21828 Frequency
1 da 337
2 ne 669

Valid range from 1 to 2

D128J umetnine - slike, pohistvo, skulpture, D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

J) umetnine - slike, pohištvo, skulpture, nakit ipd., ki ima večjo denarno vrednost

Value 21927 Frequency
1 da 182
2 ne 824

Valid range from 1 to 2

D128K knjiznico, ki ima vec kot 100 knjig D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

K) knjižnico, ki ima več kot 100 knjig

Value 22026 Frequency
1 da 278
2 ne 728

Valid range from 1 to 2

D128L vikend hiso D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

L) vikend hišo

Value 22125 Frequency
1 da 126
2 ne 880

Valid range from 1 to 2

D128M firmo, obrt D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

M) firmo, obrt

Value 22224 Frequency
1 da 115
2 ne 891

Valid range from 1 to 2

D128N delnice D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

N) delnice

Value 22323 Frequency
1 da 583
2 ne 423

Valid range from 1 to 2

D128O zemljisce D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

O) zemljišče

Value 22422 Frequency
1 da 504
2 ne 502

Valid range from 1 to 2

D128P gozd D128 ALI IMATE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI OZ. VAŠEM GOSPODINJSTVU:

P) gozd

Value 22521 Frequency
1 da 263
2 ne 743

Valid range from 1 to 2

N129 ALI LAHKO PRIBLIZNO OCENITE, KOLIKO KNJI

N129 ALI LAHKO PRIBLIŽNO OCENITE, KOLIKO KNJIG JE BILO PRI VAS DOMA, KO STE BILI STARI 16 LET?

Value 22620 Frequency
1 nič 96
2 1 ali 2 61
3 okoli 10 187
4 okoli 20 191
5 okoli 50 222
6 okoli 100 135
7 okoli 200 67
8 okoli 500 34
9 1000 ali več 9
" " 4

Valid range from 1 to 9

D130 ALI IMATE VSAJ TOLIKO PRIHRANKOV, KOLIKO

D130 ALI IMATE VSAJ TOLIKO PRIHRANKOV, KOLIKOR ZNAŠA ENA POVPREČNA PLAČA V VAŠI DRUŽINI? (Če da) V SLOVENSKIH TOLARJIH ALI DEVIZAH:

Value 22719 Frequency