1. Preberi pravila uporabe

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 13. 09. 2017

 

Vrste dostopa do podatkov in gradiv ADP

 

Dostop do podatkov in gradiv je določen s Politikami digitalne hrambe v ADP. Uporabnik lahko dostopa do metapodatkov raziskav preko spletne strani in pregledovalnika Nesstar. Vrste dostopa v ADP:

 

PROSTI DOSTOP

Za dostop do kataloga ADP, metapodatkov raziskav in podatkov nekaterih raziskav se uporabnikom ni potrebno registrirati pri ADP. Kljub vsemu pa je raba podatkov omejena z zakonodajo, etičnimi pravili stroke in organizacije ter avtorskimi pravicami.

 

STANDARDEN DOSTOP

Vključuje dostop do večine podatkov v ADP. Omogoča analize s pomočjo spletnega vmesnika Nesstar oz. prenos datotek na lokalni računalnik.

Za standarden dostop do podatkov je potrebno izpolniti »Registracijski obrazec za dostop do gradiv kataloga ADP«. V obrazcu se uporabnik identificira, opredeli namen uporabe gradiva ter izrazi strinjanje s »Splošnimi določili in pogoji uporabe podatkov «.

Podatki raziskav, do katerih uporabnik dostopa po registraciji, so v celoti anonimizirani. Gre za t.i. Public Use File (PUF). Več o tem v Politikah digitalne hrambe ADP.

 

DOSTOP POD POSEBNIMI POGOJI

Nekatere podatkovne datoteke so izjemoma dostopne pod posebnimi pogoji in je zanje potrebno pridobiti dovoljenje izvirnih avtorjev. Na primer:

 1. Podatki morda niso v celoti anonimizirani, zato je potrebno posebno varstvo. Gre za t.i. Scientific Use File (SUF). Več o tem v Politikah digitalne hrambe ADP.
 2. Avtorji določijo, da bo podatkovna datoteka dostopna s časovnim zamikom, 6 mesecev po objavi raziskave v katalogu ADP, ko se sprosti t. i. embargo.
 3. Podatkovna datoteka je dostopna le naročniku raziskave in izvirnim avtorjem.

Dostop pod posebnimi pogoji zahteva poleg običajne registracije še izpolnjeno  »Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo « s točno navedbo iskane raziskave ter dodatna pojasnila glede namena rabe. Izpolnjeno »Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo« uporabnik pošlje na e-naslov ADP: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si.

Komisija za zaščito zaupnosti ADP bo obravnavala vlogo in uporabnika najkasneje v 7 delovnih dneh po oddaji vloge obvestila o odločitvi glede možnostih dostopa. Na osnovi ugodno rešene vloge bo komisija sprožila postopek pridobitve dovoljenja s strani izvirnih avtorjev. Več o komisiji v Politikah digitalne hrambe ADP.

a) Dostop preko varne povezave

Komisija za zaščito zaupnosti lahko uporabniku dodeli dostop do zahtevanega gradiva preko varne povezave.

b) Dostop v varni sobi

Dostop do posebej občutljivih podatkov je urejen v pogojih varne sobe, ki se nahaja v ADP. Podatki morda niso anonimizirani, zato je potrebno posebno varstvo. Uporabnik pred dostopom podpiše posebno pogodbo, ki ureja pravice in obveznosti uporabe zahtevanih raziskovalnih podatkov. Gre za t.i. Secure Use File (ScUF). Več o tem v Politikah digitalne hrambe ADP.

 

 

Splošna določila in pogoji uporabe podatkov iz ADP

 

 1. Določila in pogoji so zavezujoči

Pred dodelitvijo uporabniškega imena in gesla Arhiv družboslovnih podatkov (v nadaljevanju ADP) preveri, ali je uporabnik podatkov izrazil strinjanje z določili in pogoji, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Uporabnik mora določila in pogoje natančno prebrati in izraziti strinjanje z njimi.

ADP si pridržuje pravico, da onemogoči dostop do podatkov, če ugotovi, da je uporabnik kršil določila in pogoje rabe ter bo o tem obvestil pristojne organe.

 

 1. Namen rabe in izbris podatkov

ADP bo uporabniku dodelil uporabniško ime in geslo, ki velja do konca tekočega študijskega leta. Če uporabnik dostop do podatkov potrebuje tudi v naslednjem študijskem letu, se znova registrira.

Dovoljenje za uporabo podatkov je vezano na konkretnega uporabnika in ni prenosljivo. Uporabniško ime in geslo sme uporabljati izključno uporabnik, ki mu je le-to bilo dodeljeno.

Uporabnik se zaveže, da bo podatke uporabil samo za namen, ki ga je opredelil ob registraciji. Če želi podatke uporabiti za kak drug namen, mora ponovno izpolniti registracijski obrazec.

Uporabnik se zaveže, da bo prejeto datoteko uporabljal največ leto dni po prejemu in jo bo po koncu rabe varno izbrisal.

 

 1. Varstvo podatkov

Uporabnik se zaveže, da bo pri prenosu podatkov, hrambi in uporabi zagotovil zadostno mero varstva podatkov ter da bo pri delu spoštoval zakonodajo in etična pravila stroke in organizacije, ki ji pripada.

Uporabnik zagotavlja, da tretje osebe ne bodo imele dostopa do podatkov. To pomeni med drugim tudi, da kopij gradiva ne sme izročati tretjim brez poprejšnjega pisnega dovoljenja ADP.

 

 1. Zaščita podatkov in raziskovalna etika

Uporabnik podatkov se zaveže, da ne bo zlorabil zaupnosti in zasebnosti posameznikov ali organizacij vključenih v raziskavo. Uporabnik mora zaupnost vseh informacij ohraniti tudi, ko objavi svoje raziskovalne rezultate.

Uporabnik se zaveže, da bo za posamezne datoteke spoštoval posebne omejitve, če so le-te podane.

Uporabnik bo, ko uporablja podatke, spoštoval etična pravila stroke in organizacije, ki ji pripada in se bo v primeru nejasnosti posvetoval z ADP.

 

 1. Avtorske pravice in citiranje

Izvirni avtorji raziskave obdržijo avtorske pravice nad podatki.

Uporabnik se zaveže, da bo raziskavo citiral v vseh objavah in predstavitvah, v katerih bo uporabil podatke. To se nanaša tako na sklicevanje na vir pod tabelami in slikami kot tudi na sklicevanje na podatkovni vir v samem besedilu (analizi).  Obenem mora uporabnik raziskavo ustrezno navesti tudi v seznamu virov.

Primer navedbe raziskave med viri (APA 6):

Hafner - Fink, M. in Malešič, M. (2016). Slovensko javno mnenje 2015: mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM15. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm15/.

Primer sklica na vir v besedilu:

(Hafner - Fink in Malešič, 2016)

 

 1. Obveščanje o publikacijah

Uporabnik se zaveže, da bo ADP obvestil o vseh objavah in prezentacijah, v katerih je uporabil podatke. To naj naredi čim prej po dogodku oz. objavi, in sicer tako, da posreduje povezavo do objave ali do zapisa v sistemu COBISS.

 

 1. Odgovornost, napake in pomanjkljivosti povezane s podatki

Uporabnik se zaveže, da bo ADP obvestil o vsakršnih napakah ali pomanjkljivostih, ki bi jih odkril v povezavi s podatki. Izvirni avtorji podatkov in ADP ne prevzemajo odgovornosti za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti podatkov.

Izvirni avtorji in ADP ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali interpretacije, ki izvirajo iz sekundarne rabe podatkov.

 

 1. Seznam uporabnikov

ADP hrani kontaktne podatke uporabnikov, pridobljene z registracijskim obrazcem. ADP bo podatke uporabljal za potrebe kontaktiranja in obveščanja uporabnikov, statistične analize in načrtovanje dela v arhivu ter jih ne bo posredoval tretjim ali jih uporabljal v komercialne namene.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. 1. Preberi pravila uporabe. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Politbarometer PB1/04, Slovenija, Januar 2004, UVI

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si