Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM002
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM002_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; december 2000)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka raziskava vsebuje vprašanja o odnosu posameznika do različnih družbenih tem kot so pravni sistem, spol in gospodarstvo. Poglobljeno obravnavane teme zajemajo okolje, vlogo vlade, družbeno neenakost, socialno podporo, vlogo družine in spola, delovno usmeritev, vpliv religije, vedenja in verovanj na družbene in politične preference, ter nacionalno identiteto. Sodelujoče države so različne od enega do drugega tematskega modula. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP 40 držav članic po vsem svetu.

Study Content

Keywords:

privatno ali državno reševanje problemov, red ali svoboda, vloga moderne znanosti v okolju, pravice živali, odnos do poseganja človeka v naravo, odnos narava - gospodarska rast, odnos narava - vera, osebna pripravljenost za ekološko obnašanje, poznavanje dejavnikov ogrožanja življenjskega okolja, zaznave splošne in osebne ogroženosti okolja (promet, industrija), dejansko ekološko obnašanje, ekopolitična aktivnost, sorodstveni stiki, neosebni stiki, prijateljski stiki, aktivnost v prostovoljnih združenjih, medosebna pomoč in podpora, željene lastnosti prijateljev, lestvica zaupanje soljudem, vpliv na lokalne odločitve, zaupanje v institucije, politična angažiranost, ocena zaupanja v soseski, skrb za hišno žival, obisk kulturnih prireditev v Cankarjevem domu

Keywords ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENE NAVADE, JAVNO MNENJE, OKOLJE, ONESNAŽEVANJE, VARSTVO OKOLJA, SOCIALNI KAPITAL, PRIJATELJ

Topic Classification CESSDA
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
EKOLOGIJA
PRIJATELJSKE POVEZAVE
KULTURNA AKTIVNOST


Abstract:

Prvo poglavje vprašalnika je slovenski prevod mednarodnega vprašalnika stališč, zaznav in ravnanj na temo ekologije, ADP - IDNo: ISSP00. Drugo poglavje pokriva ADP - IDNo: ISSP01 mednarodno raziskavo medosebnih prijateljskih stikov.

Methodology


Collection date: november 2000 - december 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Uteži korigirajo odstopanja od populacijskih kriterijskih vrednosti po kombinaciji stratifikacijskih spremenljivk regije in tipa naselja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM002 - SJM2000/2 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 259
 • number of units: 1077

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

KEYSTRNG

KEYSTRNG

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

KLJUC kljuc

KLJUC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0 1 1078 539.964 311.108

Valid range from 1 to 1078

ID zaporedna stevilka

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0 1 1079 543.149 308.232

Valid range from 1 to 1079

KEYSTRNG

KEYSTRNG

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

KLJUC kljuc

KLJUC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0 1 1078 539.964 311.108

Valid range from 1 to 1078

ID zaporedna stevilka

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0 1 1079 543.149 308.232

Valid range from 1 to 1079

ZAC_URA ZACETEK POGOVORA OB URI

Začetek pogovora ob uri in

Value 4256 Frequency
7 3
8 19
9 47
10 71
11 66
12 65
13 81
14 83
15 125
16 153
17 144
18 110
19 60
20 14
21 3
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 33

Valid range from 7 to 21

ZAC_MIN ZACETEK POGOVORA OB MIN

minut

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 33 0 59 22.788 18.326

Valid range from 0 to 59

E1A Privatno podjetnistvo-resitev gospodarst E1. V KAKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z OBEMA TRDITVAMA:

A) Privatno podjetništvo je najboljše zagotovilo za rešitev gospodarskih problemov Slovenije.

Value 6254 Frequency
1 mocno soglasam 73
2 soglasam 403
3 niti-niti 254
4 ne soglasam 162
5 sploh ne soglasam 36
8 ne vem 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E1B Vlada odgovorna za zmanjsanje razlik v d E1. V KAKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z OBEMA TRDITVAMA:

B) Vlada je odgovorna za to, da zmanjša razlike v dohodkih med ljudmi z visokimi in z nizkimi dohodki.

Value 7253 Frequency
1 mocno soglasam 418
2 soglasam 482
3 niti-niti 61
4 ne soglasam 66
5 sploh ne soglasam 14
8 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E2A V SLOVENIJI BI MORALI PREDVSEM...PRVA

E2A. PROSIMO IZBERITE ENO OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI, ZA KATERO VI OSEBNO MISLITE, DA BI MORALA BITI NAJVIŠJA PRIORITETA ZA SLOVENIJO, NAJBOLJ POMEMBNA STVAR, KI BI JO BILO TREBA NAREDITI. V SLOVENIJI BI MORALI PREDVSEM...

Value 8252 Frequency
1 ohranjati red v drzavi 365
2 ljudje vplivati na vladne odlocitve 353
3 preprecevati narascanje cen 234
4 scititi svobodo govora 76
8 neodlocen 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E2B V SLOVENIJI BI MORALI PREDVSEM...DRUGA

E2B. IN KATERA OD PREJ NAŠTETIH STVARI BI MORALA BITI V SLOVENIJI PO VAŠI OCENI SLEDEČA PRIORITETA, DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA STVAR, KI BI JO BILO TREBA NAREDITI? V SLOVENIJI BI MORALI PREDVSEM...

Value 9251 Frequency
1 ohranjati red v drzavi 287
2 ljudje vplivati na vladne odlocitve 258
3 preprecevati narascanje cen 298
4 scititi svobodo govora 171
8 neodlocen 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E3A Prevec verjamemo znaost... E3. KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (le en odgovor v vsaki vrsti)

A) Preveč verjamemo v znanost in premalo v občutke in verovanje.

Value 10250 Frequency
1 mocno soglasam 79
2 soglasam 349
3 niti-niti 279
4 ne soglasam 197
5 sploh ne soglasam 61
8 ne vem 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E3B Moderna znanost je bolj v skodo kot kori E3. KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (le en odgovor v vsaki vrsti)

B) V celoti gledano je moderna znanost bolj v škodo kot v korist.

Value 11249 Frequency
1 mocno soglasam 59
2 soglasam 226
3 niti-niti 228
4 ne soglasam 381
5 sploh ne soglasam 100
8 ne vem 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E3C Moderna znanost bo resila tezave z okolj E3. KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: (le en odgovor v vsaki vrsti)

C) Moderna znanost bo rešila naše probleme v zvezi z okoljem, ne da bi se zato naš način življenja kaj dosti spremenil.

Value 12248 Frequency
1 mocno soglasam 32
2 soglasam 202
3 niti-niti 197
4 ne soglasam 410
5 sploh ne soglasam 116
8 ne vem 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E4A Prevec nas skrbi prihodnost okolja... E4. PROSIMO VAS, DA TUDI ZA NASLEDNJE TRDITVE POVESTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE.

A) Preveč nas skrbi prihodnost našega okolja, premalo pa vse kar se danes dogaja v zvezi s cenami in zaposlitvijo.

Value 13247 Frequency
1 mocno soglasam 129
2 soglasam 391
3 niti-niti 143
4 ne soglasam 300
5 sploh ne soglasam 72
8 ne vem 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E4B Moderno zivljenju skodi okolju... E4. PROSIMO VAS, DA TUDI ZA NASLEDNJE TRDITVE POVESTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE.

B) Skoraj vse, kar sodi k modernemu življenju, škodi okolju.

Value 14246 Frequency
1 mocno soglasam 113
2 soglasam 361
3 niti-niti 199
4 ne soglasam 327
5 sploh ne soglasam 37
8 ne vem 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E4C Ljudje prevec zaskrbljeni okolja... E4. PROSIMO VAS, DA TUDI ZA NASLEDNJE TRDITVE POVESTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE.

C) Ljudje so preveč zaskrbljeni zaradi škode, ki jo okolju prizadeva človeški napredek.

Value 15245 Frequency
1 mocno soglasam 110
2 soglasam 337
3 niti-niti 152
4 ne soglasam 340
5 sploh ne soglasam 93
8 ne vem 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E5A Za varovanje okolja zagotoviti gospodars E5. ZANIMA NAS TUDI, KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI

A) Da bi omogočili varovanje okolja, je treba v Sloveniji zagotoviti gospodar- sko rast.

Value 16244 Frequency
1 mocno soglasam 164
2 soglasam 515
3 niti-niti 155
4 ne soglasam 135
5 sploh ne soglasam 21
8 ne vem 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E5B Medicinski poskusi na zivalih upraviceni E5. ZANIMA NAS TUDI, KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI

B) Medicinski poskusi na živalih so upravičeni, če to lahko rešuje človeška življenja.

Value 17243 Frequency
1 mocno soglasam 176
2 soglasam 545
3 niti-niti 144
4 ne soglasam 121
5 sploh ne soglasam 51
8 ne vem 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E5C Gospodarska rast povzroca skodo okolju.. E5. ZANIMA NAS TUDI, KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI

C) Gospodarska rast vedno povzroča škodo okolju.

Value 18242 Frequency
1 mocno soglasam 71
2 soglasam 307
3 niti-niti 238
4 ne soglasam 341
5 sploh ne soglasam 41
8 ne vem 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E5D Zemlja ne more vzdrzati narascanja prebi E5. ZANIMA NAS TUDI, KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI

D) Planet zemlja preprosto ne more vzdržati sedanje hitrosti naraščanja svetovnega prebivalstva

Value 19241 Frequency
1 mocno soglasam 171
2 soglasam 400
3 niti-niti 173
4 ne soglasam 166
5 sploh ne soglasam 20
8 ne vem 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E6 NAJBLIZJA TRDITEV:

E6. PROSIMO POVEJTE, KATERA OD TREH TRDITEV VAM JE NAJBLIŽJA:

Value 20240 Frequency
1 narava je sveta, ker je bozja stvarite 159
2 narava je sveta sama po sebi 346
3 narava ni niti duhovna niti sveta 450
8 neodlocen 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E7A PLACEVATI VISJE CENE, DA BI SE VAROVALO

E7A. KAKO ZELO BI BILI VI PRIPRAVLJENI NA TO, DA BI PLAČEVALI DOSTI VIŠJE CENE Z NAMENOM, DA BI SE VAROVALO OKOLJE?

Value 21239 Frequency
1 zelo pripravljen 73
2 kar precej pripravljen 376
3 niti-niti 314
4 precej nepripravljen 136
5 zelo nepripravljen 97
8 neodlocen 80
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 8

E7B PLACEVATI VISJE DAVKE, DA BI SE VAROVALO

E7B. IN KAKO BI BILI VI PRIPRAVLJENI PLAČEVATI DOSTI VIŠJE DAVKE ZA TO, DA BI SE VAROVALO OKOLJE?

Value 22238 Frequency
1 zelo pripravljen 48
2 pripravljen 277
3 niti-niti 314
4 precej nepripravljen 195
5 zelo nepripravljen 172
8 neodlocen 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E7C PRIPRAVLJEN ODPOVEDATI STANDARDU, DA BI

E7C. IN KAKO BI SE BILI VI PRIPRAVLJENI ODPOVEDATI VAŠEMU ŽIVLJENJSKEMU STANDARDU ZA TO, DA BI SE VAROVALO OKOLJE?

Value 23237 Frequency
1 zelo pripravljen 53
2 kar precej pripravljen 280
3 niti-niti 353
4 precej nepripravljen 165
5 zelo nepripravljen 133
8 neodlocen 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E8A Zame je pretezko da bi dosti naredil za E8. KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

A) Za nekoga kot sem jaz, je pretežko, da bi kaj dosti naredil za okolje

Value 24236 Frequency
1 mocno soglasam 101
2 soglasam 328
3 niti-niti 144
4 ne soglasam 388
5 sploh ne soglasam 100
8 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E8B Naredim, kar je dobro za okolje... E8. KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

B) Naredim, kar je dobro za okolje, tudi če zato porabim več denarja ali mi vzame več časa.

Value 25235 Frequency
1 mocno soglasam 126
2 soglasam 563
3 niti-niti 217
4 ne soglasam 108
5 sploh ne soglasam 25
8 ne vem 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E8C Obstajajo pomembnejse stvari kot varovan E8. KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

C) V življenju obstajajo pomembnejše stvari, kot je varovanje okolja

Value 26234 Frequency
1 mocno soglasam 88
2 soglasam 375
3 niti-niti 242
4 ne soglasam 261
5 sploh ne soglasam 66
8 ne vem 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E8D Nima smisla, da skrbis za okolje, ce dru E8. KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

D) Nobenega smisla nima, da po svojih najboljših močeh skrbiš za okolje, če tega ne počnejo tudi drugi

Value 27233 Frequency
1 mocno soglasam 139
2 soglasam 356
3 niti-niti 97
4 ne soglasam 360
5 sploh ne soglasam 107
8 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E8E Trditve o ogrozenosti okolja so pretiran E8. KAKO MOČNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

E) Mnoge trditve o ogroženosti okolja so pretirane

Value 28232 Frequency
1 mocno soglasam 42
2 soglasam 249
3 niti-niti 134
4 ne soglasam 451
5 sploh ne soglasam 142
8 ne vem 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E9A Antibiotiki unicujejo bakterije... E9. PROSIMO OCENITE VSAKO OD SPODNJIH TRDITEV GLEDE NA TO, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI.

A) Antibiotiki lahko uničujejo bakterije, ne pa virusov.

Value 29231 Frequency
1 zagotovo resnicna 278
2 najbrz resnicna 330
3 najbrz ni resnicna 58
4 zagotovo ni resnicna 43
8 neodlocen 368
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E9B Ljudje so se razvili iz zivalskih vrst.. E9. PROSIMO OCENITE VSAKO OD SPODNJIH TRDITEV GLEDE NA TO, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI.

B) Ljudje so se razvili iz zgodnejših živalskih vrst.

Value 30230 Frequency
1 zagotovo resnicna 282
2 najbrz resnicna 401
3 najbrz ni resnicna 103
4 zagotovo ni resnicna 114
8 neodlocen 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E9C Umetna kemicna sredstva povzrocijo raka. E9. PROSIMO OCENITE VSAKO OD SPODNJIH TRDITEV GLEDE NA TO, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI.

C) Vsa umetna kemična sredstva lahko povzročijo raka, če jih použiješ v zadostni količini.

Value 31229 Frequency
1 zagotovo resnicna 285
2 najbrz resnicna 408
3 najbrz ni resnicna 172
4 zagotovo ni resnicna 92
8 neodlocen 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E9D Izpostavljen se tako majhnemu radioaktiv E9. PROSIMO OCENITE VSAKO OD SPODNJIH TRDITEV GLEDE NA TO, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI.

D) Če je nekdo izpostavljen še tako majhnemu radioaktivnemu sevanju, bo gotovo umrl za posledicami.

Value 32228 Frequency
1 zagotovo resnicna 159
2 najbrz resnicna 273
3 najbrz ni resnicna 271
4 zagotovo ni resnicna 248
8 neodlocen 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E9E Ucinek tople grede zaradi luknje v atmos E9. PROSIMO OCENITE VSAKO OD SPODNJIH TRDITEV GLEDE NA TO, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI.

E) Učinek tople grede nastane zaradi luknje v zemeljski atmosferi.

Value 33227 Frequency
1 zagotovo resnicna 308
2 najbrz resnicna 344
3 najbrz ni resnicna 72
4 zagotovo ni resnicna 120
8 neodlocen 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E9F Kadar kurimo prispevamo k ucinku tople g E9. PROSIMO OCENITE VSAKO OD SPODNJIH TRDITEV GLEDE NA TO, KAKO RESNIČNA JE PO VAŠI OCENI.

F) Vselej, kadar kurimo premog, olje ali plin, dodatno prispevamo k učinku tople grede.

Value 34226 Frequency
1 zagotovo resnicna 378
2 najbrz resnicna 355
3 najbrz ni resnicna 87
4 zagotovo ni resnicna 59
8 neodlocen 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E10A ONESNAZEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROCAJO AV

E10A. ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA JE ONESNAŽEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROČAJO AVTOMOBILI...

Value 35225 Frequency
1 izjemno nevarno 205
2 zelo nevarno 425
3 srednje nevarno 402
4 ni zelo nevarno 35
5 sploh ni nevarno 3
8 neodlocen 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E10B ONESNAZEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROCAJO AV

E10B. IN KAJ MISLITE, ALI JE ONESNAŽEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROČAJO AVTOMOBILI...

Value 36224 Frequency
1 izjemno nevarno 143
2 zelo nevarno 285
3 srednje nevarno 517
4 ni zelo nevarno 108
5 sploh ni nevarno 12
8 neodlocen 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E11A ONESNAZEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROCA INDU

E11A. ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA JE ONESNAŽEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROČA INDUSTRIJA,..

Value 37223 Frequency
1 izjemno nevarno 305
2 zelo nevarno 482
3 srednje nevarno 264
4 ni zelo nevarno 15
5 sploh ni nevarno 0
8 neodlocen 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E11B ONESNAZEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROCA KEMI

E11B. ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA SO PESTICIDI IN DRUGA KEMIČNA SREDSTVA, KI JIH UPORABLJAJO V KMETIJSTVU...

Value 38222 Frequency
1 izjemno nevarno 300
2 zelo nevarno 438
3 srednje nevarno 300
4 ni zelo nevarno 19
5 sploh ni nevarno 3
8 neodlocen 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E11C ONESNAZEVANJE REK, JEZER IN POTOKOV JE Z

E11C. ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA JE ONESNAŽEVANJE SLOVENSKIH REK, JEZER IN POTOKOV...

Value 39221 Frequency
1 izjemno nevarno 298
2 zelo nevarno 461
3 srednje nevarno 261
4 ni zelo nevarno 36
5 sploh ni nevarno 2
8 neodlocen 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E12A ZVISANJE TEMPERATURE KOT POSLEDICA TOPL

E12A. ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA JE ZVIŠANJE TEMPERATURE NA ZEMLJI KOT POSLEDICA UČINKA 'TOPLE GREDE'...

Value 40220 Frequency
1 izjemno nevarno 261
2 zelo nevarno 372
3 srednje nevarno 257
4 ni zelo nevarno 48
5 sploh ni nevarno 9
8 neodlocen 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E12B SPREMINJANJE GENETSKE SESTAVE PRIDELKOV

E12B. ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA JE SPREMINJANJE GENETSKE SESTAVE NEKATERIH PRIDELKOV

Value 41219 Frequency
1 izjemno nevarno 134
2 zelo nevarno 259
3 srednje nevarno 333
4 ni zelo nevarno 159
5 sploh ni nevarno 24
8 neodlocen 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E13A KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

E13A. ČE BI MORALI IZBRATI ENO, KATERA OD OBEH SPODNJIH TRDITEV VAM JE BLIŽE?

Value 42218 Frequency
1 Ljudje naj sami odlocijo, kako bodo va 185
2 Vlada bi morala sprejeti zakone za var 694
8 neodlocen 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E13B KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

E13B. IN KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV VAM JE BLIŽE?

Value 43217 Frequency
1 Podjetja naj sama odlocijo, kako bodo 88
2 Vlada bi morala sprejeti zakone za var 887
8 neodlocen 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E14 ALI SLOVENIJA NAREDI ZA OKOLJE...

E14. NEKATERE DRŽAVE ZA VAROVANJE OKOLJA NA ZEMLJI NAREDIJO VEČ KOT DRUGE. ALI PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA V SPLOŠNEM NAREDI...

Value 44216 Frequency
1 vec kot dovolj 4
2 v glavnem dovolj 235
3 premalo 710
8 ne vem 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E15A KDO SI BOLJ PRIZADEVA ZA VAROVANJE OKOLJ

E15A. KAJ MENITE, KDO SI BOLJ PRIZADEVA ZA VAROVANJE OKOLJA....

Value 45215 Frequency
1 podjetja in industrija 44
2 prebivalci Slovenije 492
3 oboji enako 224
8 ne vem 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E15B KDO SI BOLJ PRIZADEVA ZA VAROVANJE OKOLJ

E15B. IN KATERA OD NASLEDNJIH DVEH SKUPIN SI PO VAŠEM MNENJU BOLJ PRIZADEVA ZA VAROVANJE OKOLJA....

Value 46214 Frequency
1 vlada, drzavna oblast 302
2 podjetja in industrija 119
3 oboji enako 244
8 ne vem 412
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E15C KDO SI BOLJ PRIZADEVA ZA VAROVANJE OKOLJ

E15C. IN KATERA OD NASLEDNJIH DVEH SKUPIN SI PO VAŠEM MNENJU BOLJ PRIZADEVA ZA VAROVANJE OKOLJA....

Value 47213 Frequency
1 prebivalci Slovenije 461
2 vlada, drzavna oblast 122
3 oboji enako 210
8 ne vem 284
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E16A Obstajati bi morali ekoloSki mednarodni E16. KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATI Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

A) V zvezi z ekološkimi problemi bi morali obstajati mednarodni sporazumi, ki bi jih morala Slovenija in druge države spoštovati.

Value 48212 Frequency
1 mocno soglasam 420
2 soglasam 562
3 niti-niti 32
4 ne soglasam 16
5 sploh ne soglasam 3
8 ne vem 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E16B Revnejse drzave se manj trudijo z varova E16. KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATI Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

B) Razumljivo je, da se revnejše države manj trudijo z varovanjem okolja kot bogatejše.

Value 49211 Frequency
1 mocno soglasam 208
2 soglasam 501
3 niti-niti 115
4 ne soglasam 160
5 sploh ne soglasam 34
8 ne vem 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E16C Gosp. napredek bo pocasnejsi, ce ne bomo E16. KOLIKO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATI Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

C) Gospodarski napredek v Sloveniji bo počasnejši, če ne bomo skrbeli za okolje.

Value 50210 Frequency
1 mocno soglasam 164
2 soglasam 392
3 niti-niti 176
4 ne soglasam 204
5 sploh ne soglasam 33
8 ne vem 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E17 BO V 5 LETIH PRISLO DO NESRECE V JE Z

E17. KAJ MENITE, KAKO VERJETNO JE, DA BO V NASLEDNJIH PETIH LETIH PRIŠLO DO NESREČE V KATERI OD JEDRSKIH ELEKTRARN, KI BO POVZROČILA DOLGOTRAJNO EKOLOŠKO ŠKODO V MNOGIH DRŽAVAH?

Value 51209 Frequency
1 zelo verjetno 112
2 verjetno 505
3 ni verjetno 219
4 sploh ni verjetno 30
8 ne vem 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E18A podjetja, industrija E18 ZDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SKUPIN IN ORGANIZACIJ. PROSIMO POVEJTE NAM, KOLIKO ZAUPATE VSAKI OD NJIH DA BI VAM DALA RESNIČNE INFORMACIJE O VZROKIH ONESNAŽENJA

A) podjetja in industrija

Value 52208 Frequency
1 zelo zaupam 7
2 precej zaupam 51
3 zaupam do dolocene mere 288
4 ne zaupam prevec 483
5 cisto nic ne zaupam 191
8 ne vem 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E18B okoljevarstvene skupine E18 ZDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SKUPIN IN ORGANIZACIJ. PROSIMO POVEJTE NAM, KOLIKO ZAUPATE VSAKI OD NJIH DA BI VAM DALA RESNIČNE INFORMACIJE O VZROKIH ONESNAŽENJA

B) okoljevarstvene skupine

Value 53207 Frequency
1 zelo zaupam 141
2 precej zaupam 441
3 zaupam do dolocene mere 320
4 ne zaupam prevec 73
5 cisto nic ne zaupam 34
8 ne vem 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E18C vladne sluzbe E18 ZDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SKUPIN IN ORGANIZACIJ. PROSIMO POVEJTE NAM, KOLIKO ZAUPATE VSAKI OD NJIH DA BI VAM DALA RESNIČNE INFORMACIJE O VZROKIH ONESNAŽENJA

C) vladne službe

Value 54206 Frequency
1 zelo zaupam 20
2 precej zaupam 127
3 zaupam do dolocene mere 412
4 ne zaupam prevec 318
5 cisto nic ne zaupam 127
8 ne vem 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E18D casopisi E18 ZDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SKUPIN IN ORGANIZACIJ. PROSIMO POVEJTE NAM, KOLIKO ZAUPATE VSAKI OD NJIH DA BI VAM DALA RESNIČNE INFORMACIJE O VZROKIH ONESNAŽENJA

D) časopisi

Value 55205 Frequency
1 zelo zaupam 52
2 precej zaupam 244
3 zaupam do dolocene mere 462
4 ne zaupam prevec 211
5 cisto nic ne zaupam 58
8 ne vem 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E18E radio in televizija E18 ZDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SKUPIN IN ORGANIZACIJ. PROSIMO POVEJTE NAM, KOLIKO ZAUPATE VSAKI OD NJIH DA BI VAM DALA RESNIČNE INFORMACIJE O VZROKIH ONESNAŽENJA

E) radio in televizija

Value 56204 Frequency
1 zelo zaupam 58
2 precej zaupam 301
3 zaupam do dolocene mere 484
4 ne zaupam prevec 159
5 cisto nic ne zaupam 43
8 ne vem 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E18F strokovnjaki na univerzah E18 ZDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ SKUPIN IN ORGANIZACIJ. PROSIMO POVEJTE NAM, KOLIKO ZAUPATE VSAKI OD NJIH DA BI VAM DALA RESNIČNE INFORMACIJE O VZROKIH ONESNAŽENJA

F) strokovnjaki na univerzah

Value 57203 Frequency
1 zelo zaupam 234
2 precej zaupam 460
3 zaupam do dolocene mere 231
4 ne zaupam prevec 65
5 cisto nic ne zaupam 18
8 ne vem 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E19A ALI SORTIRATE ODPADKE ZA RECIKLAZO?

E19A. KAKO POGOSTO SE POSEBEJ POTRUDITE, DA BI SORTIRALI STEKLO, KOVINE, PLASTIKO, PAPIR IN TAKO NAPREJ, ZA RECIKLAŽO, ZA PONOVNO UPORABO?

Value 58202 Frequency
1 vedno 210
2 pogosto 210
3 vcasih 231
4 nikoli 62
5 reciklaza ni na voljo 364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 5

E19B SE ODPOVESTE VOZNJI Z AVTOM ZARADI EKOLO

E19B. IN KAKO POGOSTO SE ODPOVESTE VOŽNJI Z AVTOM ZARADI EKOLOŠKIH RAZLOGOV?

Value 59201 Frequency
1 vedno 21
2 pogosto 104
3 vcasih 266
4 nikoli 453
5 nimam avta 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 5

E19C KUPITE SADJE IN ZELENJAVO VZGOJENO BREZ

E19C. IN KAKO POGOSTO SE POSEBEJ POTRUDITE, DA BI KUPILI SADJE IN ZELENJAVO, VZGOJENO BREZ PESTICIDOV IN DRUGIH KEMIČNIH SREDSTEV?

Value 60200 Frequency
1 vedno 138
2 pogosto 241
3 vcasih 297
4 nikoli 209
5 ni na voljo 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 5

E20 STE CLAN KAKSNE OKOLJEVARSTVENE SKUPINE?

E20. ALI STE ČLAN KAKŠNE SKUPINE, KI SI JE KOT GLAVNI CILJ POSTAVILA OHRANITEV IN VAROVANJE OKOLJA?

Value 61199 Frequency
1 da 40
2 ne 1037
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 2

E21A ste podpisali okoljevarstveno peticijo E21 . ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ...

A) podpisali kakšno peticijo v zvezi z varstvom okolja

Value 62198 Frequency
1 da 129
2 ne 948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 2

E21B ste dali denar kaksni okoljevarstveni sk E21 . ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ...

B) dali denar kakšni skupini za varstvo okolja

Value 63197 Frequency
1 da 115
2 ne 962
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 2

E21C ste sodelovali pri okoljevarstveni demon E21 . ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ...

C) sodelovali pri protestu ali demonstraciji, ko je šlo za varstvo okolja

Value 64196 Frequency
1 da 49
2 ne 1028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 2

E22 ODNOS DO BOGA

E22. PROSIMO, POVEJTE, KATERA OD IZJAV NAJBOLJE IZRAŽA VAŠ ODNOS DO BOGA?

Value 65195 Frequency
1 ne verujem v Boga 166
2 ne vem, ce je Bog 69
3 verujem da je neka visja duhvna moc 328
4 vcasih verujem v Boga, vcasih pa ne 75
5 menim da verujem v Boga 141
6 vem, da Bog zares obstojain ne dvomim 242
8 neodlocen 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E23 KRAJ KJER ZIVIM JE...

E23. KAKO BI OPISALI KRAJ, KJER ŽIVITE, KOT...

Value 66194 Frequency
1 veliko mesto 109
2 predmestje, obrobje velikega mesta 149
3 majhno mesto, kraj 324
4 podezelska vas 441
8 podezelska kmetija, hisa 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

E24 STALISCE O DELOVANJU JE KRSKEM

E24. KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE O NADALJNJEM DELOVANJU JEDRSKE ELEKTRARNE V KRŠKEM? S KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV SOGLAŠATE?

Value 67193 Frequency
1 JE Krsko je treba nemudoma zapreti 61
2 JE Krsko je treba v naslednjih letih z 226
3 JE Krsko treba zapreti, zaradi energij 301
4 JE Krsko naj obratuje dokler ne bo izk 339
9 ne vem 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N1 ST. ODRASLIH BRATOV IN SESTER 2. VPRAŠANJA O MEDČLOVEŠKIH STIKIH. V DRUGEM DELU VPRAŠALNIKA VAS BOMO SPRAŠEVALI O VAŠI DRUŽINI IN PRIJATELJIH. NA PRIMER O TEM, KAKO POGOSTO SE VIDEVATE Z NJIMI, V KATERIH PRIMERIH SE NANJE OBRNETE PO POMOČ IN PODOBNO. NAJPREJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH BRATIH IN SESTRAH...

N1 KOLIKO ODRASLIH BRATOV IN SESTER IMATE - TAKIH, KI SO STAREJŠI OD 18 LET? (V MISLIH IMAMO LE ŠE ŽIVEČE BRATE IN SESTRE. PROSIMO UPOŠTEVAJTE TUDI POLBRATE IN POLSESTRE, POSVOJENE BRATE IN SESTRE, TER BRATE IN SESTRE IZ MOREBITNEGA DRUGEGA ZAKONA VAŠIH STARŠEV) odraslih bratov in sester:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0 0 99 17.745 35.411

Valid range from 0 to 99

N2 S KOM IMATE NAJVEC STIKOV?

N2 S KOM IZMED SVOJIH ODRASLIH BRATOV IN SESTER IMATE NAJVEČ STIKOV?

Value 69191 Frequency
1 z bratom 376
2 s sestro 488
8 nimam stikov 23
9 nimam bratov in sester 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N3 KAKO POGOSTO VIDEVATE BRATA OZ. SESTRO?

N3 KAKO POGOSTO SE OSEBNO VIDEVATE OZIROMA OBISKUJETE TEGA BRATA ALI SESTRO?

Value 70190 Frequency
1 vsak dan 125
2 nekajkrat tedensko 119
3 enkrat tedensko 209
4 enkrat mesecno 182
5 nekajkrat letno 142
6 se manj pogosto 35
8 zivimo v istem gospodinjstvu 53
9 nima brata ali sestre, nima stikov 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N4 KAKO POGOSTO IMATE DRUGE VRSTE STIKOV?

N4 IN KAKO POGOSTO IMATE, POLEG OSEBNIH, ŠE DRUGE VRSTE STIKOV S TEM BRATOM ALI SESTRO, TOREJ PO TELEFONU, S PISMI, PO ELEKTRONSKI POŠTI ALI FAXU?

Value 71189 Frequency
1 vsak dan 133
2 nekajkrat tedensko 223
3 enkrat tedensko 211
4 enkrat mesecno 145
5 nekajkrat letno 57
6 se manj pogosto 35
9 nima brata,sestre,stikov,isto gosp. 272
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 9

N5 KOLIKO ODRASLIH OTROK IMATE?

N5 ZDAJ PA NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH OTROCIH, KI SO STAREJŠI OD 18 LET. KOLIKO TAKIH ODRASLIH OTROK IMATE? (V MISLIH IMAMO LE ŠE ŽIVEČE OTROKE. PROSIMO UPOŠTEVAJTE TUDI PASTORKE TER POSVOJENE OTROKE) otrok starih 18 let ali več:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0 0 99 45.773 48.39

Valid range from 0 to 99

N6 S KATERIM IMATE NAJVEC STIKOV? (če ima odrasle otroke)

N6 S KATERIM OD VAŠIH OTROK, STAREJŠIH OD 18 LET, IMATE NAJVEČ STIKOV?

Value 73187 Frequency
1 s sinom 287
2 s hcerjo 238
8 nimam stikov 4
9 nima odraslih otrok 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N7 KAKO POGOSTO SE VIDEVATE? (če ima stike z odraslim otrokom)

N7 KAKO POGOSTO SE OSEBNO VIDEVATE OZIROMA OBISKUJETE TEGA IZMED VAŠIH SINOV ALI HČERA?

Value 74186 Frequency
1 vsak dan 205
2 nekajkrat tedensko 56
3 enkrat tedensko 40
4 enkrat mesecno 20
5 nekajkrat letno 11
6 se manj pogosto 4
8 zivimo v istem gospodinjstvu 191
9 nima otrok, nima stikov 550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N8 KAKO POGOSTO IMATE DRUGE VRSTE STIKOV? (če ima stike z odraslim otrokom)

N8 IN KAKO POGOSTO IMATE, POLEG OSEBNIH, ŠE DRUGE VRSTE STIKOV S TEM SINOM ALI HČERJO, TOREJ PO TELEFONU, S PISMI, PO ELEKTRONSKI POŠTI ALI FAXU?

Value 75185 Frequency
1 vsak dan 173
2 nekajkrat tedensko 75
3 enkrat tedensko 36
4 enkrat mesecno 16
5 nekajkrat letno 7
6 se manj pogosto 25
9 nima brata,sestre,stikov, isto gosp. 745
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N9 KAKO POGOSTO SE VIDEVATE Z VASIM OCETOM?

N9 IN ZDAJ NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM OČETU. KAKO POGOSTO SE OSEBNO VIDEVATE Z VAŠIM OČETOM?

Value 76184 Frequency
0 smo v skupnem gospodinjstvu 108
1 vsak dan 117
2 nekajkrat tedensko 59
3 enkrat tedensko 74
4 vsaj enkrat mesecno 37
5 nekajkrat letno 44
6 manj pogosto 20
7 nikoli 18
8 ne zivi vec 592
9 ne vem, kje zivi 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 0 to 9

N10 KAKO POGOSTO IMATE Z OCETOM DRUGE VRSTE

N10 IN KAKO POGOSTO IMATE, POLEG OSEBNIH, ŠE DRUGE VRSTE STIKOV Z OČETOM, TOREJ PO TELEFONU, S PISMI, PO ELEKTRONSKI POŠTI ALI FAXU?

Value 77183 Frequency
1 vsak dan 83
2 nekajkrat tedensko 72
3 enkrat tedensko 71
4 enkrat mesecno 46
5 nekajkrat letno 23
6 se manj pogosto 11
7 nikoli 53
9 ne zivi vec,ne vem kje zivi,isteo gosp 718
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N11 KAKO POGOSTO SE VIDEVATE Z VASO MAMO?

N11 IN ZDAJ ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠI MAMI. KAKO POGOSTO SE OSEBNO VIDEVATE Z VAŠO MAMO?

Value 78182 Frequency
0 smo v skupnem gospodinjstvu 150
1 vsak dan 180
2 nekajkrat tedensko 103
3 enkrat tedensko 93
4 vsaj enkrat mesecno 45
5 nekajkrat letno 51
6 manj pogosto 12
7 nikoli 7
8 ne zivi vec 431
9 ne vem, kje zivi 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 0 to 9

N12 KAKO POGOSTO IMATE Z MAMO DRUGE VRSTE ST

N12 IN KAKO POGOSTO IMATE, POLEG OSEBNIH, ŠE DRUGE VRSTE STIKOV Z MAMO, TOREJ PO TELEFONU, S PISMI, PO ELEKTRONSKI POŠTI ALI FAXU?

Value 79181 Frequency
1 vsak dan 143
2 nekajkrat tedensko 125
3 enkrat tedensko 88
4 enkrat mesecno 55
5 nekajkrat letno 24
6 se manj pogosto 8
7 nikoli 41
9 ne zivi vec,ne vem kje zivi,isteo gosp 593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N13 KOLIKO CASA POTREBUJETE ZA POT DO BIVALI

N13 KOLIKO ČASA NAVADNO POTREBUJETE ZA POT DO BIVALIŠČA SVOJE MAME? PROSIMO UPOŠTEVAJTE VES ČAS, KI GA POTREBUJETE OD SVOJIH DO NJENIH VRAT.

Value 80180 Frequency
0 ne zivi vec,ne vem kje zivi,isteo gosp 629
1 do 2 minuti 109
2 manj kot 15 minut 117
3 od 15 do 30 minut 94
4 od 30 minut do 1 ure 35
5 od 1 do 2 uri 29
6 od 2 do 3 ure 11
7 od 3 do 5 ur 17
8 od 5 do 12 ur 22
9 vec kot 12 ur 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 0 to 9

N14A tete-strici N14. ZDAJ PA NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH STIKIH Z DRUGIMI SORODNIKI. PROSIMO POVEJTE NAM, KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH V STIKU S KATERIM OD NASLEDNJIH SORODNIKOV (ŠTEJTE VSE VRSTE STIKOV - OSEBNI, TELEFONSKI..)

a) tete/ strici

Value 81179 Frequency
1 vec kot 2x 173
2 1x ali 2x 371
3 nobenkrat 303
9 nimam sorodnika 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N14B bratranci-sestricne N14. ZDAJ PA NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH STIKIH Z DRUGIMI SORODNIKI. PROSIMO POVEJTE NAM, KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH V STIKU S KATERIM OD NASLEDNJIH SORODNIKOV (ŠTEJTE VSE VRSTE STIKOV - OSEBNI, TELEFONSKI..)

b) bratranci/ sestrične

Value 82178 Frequency
1 vec kot 2x 229
2 1x ali 2x 391
3 nobenkrat 386
9 nimam sorodnika 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N14C tast-tasca N14. ZDAJ PA NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH STIKIH Z DRUGIMI SORODNIKI. PROSIMO POVEJTE NAM, KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH V STIKU S KATERIM OD NASLEDNJIH SORODNIKOV (ŠTEJTE VSE VRSTE STIKOV - OSEBNI, TELEFONSKI..)

c) tast/tašča

Value 83177 Frequency
1 vec kot 2x 261
2 1x ali 2x 132
3 nobenkrat 113
9 nimam sorodnika 570
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 9

N14D svaki-nje N14. ZDAJ PA NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH STIKIH Z DRUGIMI SORODNIKI. PROSIMO POVEJTE NAM, KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH V STIKU S KATERIM OD NASLEDNJIH SORODNIKOV (ŠTEJTE VSE VRSTE STIKOV - OSEBNI, TELEFONSKI..)

d) svaki-nje

Value 84176 Frequency
1 vec kot 2x 270
2 1x ali 2x 297
3 nobenkrat 184
9 nimam sorodnika 324
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 2

Valid range from 1 to 9

N14E necaki-nje N14. ZDAJ PA NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH STIKIH Z DRUGIMI SORODNIKI. PROSIMO POVEJTE NAM, KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH V STIKU S KATERIM OD NASLEDNJIH SORODNIKOV (ŠTEJTE VSE VRSTE STIKOV - OSEBNI, TELEFONSKI..)

e) nečaki-nje

Value 85175 Frequency
1 vec kot 2x 285
2 1x ali 2x 294
3 nobenkrat 198
9 nimam sorodnika 299
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 9

N14F botri N14. ZDAJ PA NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH STIKIH Z DRUGIMI SORODNIKI. PROSIMO POVEJTE NAM, KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH V STIKU S KATERIM OD NASLEDNJIH SORODNIKOV (ŠTEJTE VSE VRSTE STIKOV - OSEBNI, TELEFONSKI..)

f) botri

Value 86174 Frequency
1 vec kot 2x 85
2 1x ali 2x 176
3 nobenkrat 327
9 nimam sorodnika 488
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 9

N15 PRIJATELJI NA DELOVNEM MESTU

N15 ZDAJ NAS ZANIMAJO ŠE VAŠI STIKI Z LJUDMI, KI JIH POZNATE, A NISO V SORODSTVU Z VAMI. NAJPREJ STIKI NA DELOVNEM MESTU. POMISLITE NA LJUDI, KI JIH SREČUJETE V SLUŽBI. ZA KOLIKO OD NJIH BI REKLI,DA SO VAŠI DOBRI PRIJATELJI? število dobrih prijateljev na delovnem mestu:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1 0 99 45.691 47.178

Valid range from 0 to 99

SN1 SE S PRIJATELJI IZ SLUZBE SRECUJETE V PR

SN1 KAKO POGOSTO SE S PRIJATELJI, PRIJATELJICAMI IZ SLUŽBE SREČUJETE TUDI V PROSTEM ČASU?

Value 88172 Frequency
1 skoraj vsak dan 51
2 pogosto 172
3 redko 242
4 skoraj nikoli 98
9 se ne nanasa 512
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 2

Valid range from 1 to 9

N16 PRIJATELJI SOSEDI

N16 ZDAJ POMISLITE NA LJUDI, KI ŽIVIJO BLIZU VAS - V VAŠI SOSESKI OZIROMA NASELJU: ZA KOLIKO OD NJIH BI REKLI,DA SO VAŠI DOBRI PRIJATELJI? število dobrih prijateljev, ki živijo v bližini:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0 0 99 5.342 8.996

Valid range from 0 to 99

N17 DRUGI PRIJATELJI

N17 IN KOLIKO DRUGIH DOBRIH PRIJATELJEV IMATE - ČE ODMISLITE PRIJATELJE V SLUŽBI, V SOSESKI IN ČLANE DRUŽINE? POMISLITE RECIMO NA PRIJATELJE V DRUŠTVIH, CERKVI IN PODOBNO? število drugih prijateljev:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0 0 99 9.593 15.817

Valid range from 0 to 99

N18 NAJBOLJSI PRIJATELJ JE...

N18 SEDAJ POMISLITE NA SVOJEGA NAJBOLJŠEGA PRIJATELJA - PRIJATELJA KI VAM JE NAJBLIŽJI (A NI VAŠ PARTNER). ALI JE TA PRIJATELJ..

Value 91169 Frequency
1 moski sorodnik 107
2 zenski sorodnik 127
3 moski, ki ni sorodnik 339
4 zenska, ki ni sorodnica 370
8 nimam najboljsega prijatelja 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 8

N19 KAKO POGOSTO SE VIDEVATE Z NAJBOLJSIM PR

N19 KAKO POGOSTO SE OSEBNO VIDEVATE Z VAŠIM NAJBOLJŠIM PRIJATELJEM?

Value 92168 Frequency
1 vsak dan 170
2 nekajkrat tedensko 281
3 1x tedensko 250
4 1x mesecno 134
5 nekajkrat letno 86
6 se manj pogosto 8
7 nikoli 3
8 nima najboljsega prijatelja 120
9 zivi v istem gospodinjstvu 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N20 KAKO POGOSTO IMATE S PRIJATELJEM DRUGE V

N20 IN KAKO POGOSTO IMATE, POLEG OSEBNIH, ŠE DRUGE VRSTE STIKOV S TEM PRIJATELJEM, TOREJ PO TELEFONU, S PISMI, PO ELEKTRONSKI POŠTI ALI FAXU?

Value 93167 Frequency
1 vsak dan 154
2 nekajkrat tedensko 311
3 1x tedensko 222
4 1x mesecno 115
5 nekajkrat letno 47
6 se manj pogosto 17
7 nikoli 67
9 isto gosp., nima prijatelja 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

NS2 KAKO DOLGO SE S PRIJATELJEM POZNATA?

NS2 KAKO DOLGO SE S TEM PRIJATELJEM, PRIJATELJICO ŽE POZNATA? let:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 2 1 99 31.163 29.266

Valid range from 1 to 99

NS3 KAKSNO IZOBRAZBO IMA PRIJATELJ?

NS3 ALI BI LAHKO POVEDALI, KAKŠNO IZOBRAZBO IMA VAŠ NAJBOLJŠI PRIJATELJ, PRIJATELJICA?

Value 95165 Frequency
1 osnovno 150
2 poklicno 231
3 srednjo 331
4 visjo, visoko 191
9 ne vem 171
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 3

Valid range from 1 to 9

NS4 KAKO BLIZU SO VAM PRIJATELJI V PRIMERJAV

NS4 KAJ BI REKLI, KAKO BLIZU SO VAM NA SPLOŠNO VAŠI PRIJATELJI V PRIMERJAVI S ČLANI VAŠE DRUŽINE?

Value 96164 Frequency
1 mnogo bolj blizu 39
2 bolj blizu 86
3 priblizno enako 396
4 manj blizu 415
5 mnogo manj blizu 61
9 ne morem oceniti 79
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 9

NS5 SE PRIJATELJI POZNAJO MED SEBOJ?

NS5 ALI SE VAŠI PRIJATELJI POZNAJO MED SEBOJ?

Value 97163 Frequency
1 vecina se zelo dobro pozna 501
2 vecina se jih pozna 333
3 le manjsi del se jih pozna 126
4 skorajda se ne poznajo 42
9 ne morem oceniti 74
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 9

N21A politicna stranka N21. VELIKO LJUDI PRIPADA RAZLIČNIM SKUPINAM IN ORGANIZACIJAM. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE MED NJIMI. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJENI DEJAVNOSTI

a) politična stranka

Value 98162 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 12
2 sodeloval 1x ali 2x 28
3 nikoli nisem aktiven 29
9 ne pripadam skupini 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N21B sindikat, poklicno zdruzenje N21. VELIKO LJUDI PRIPADA RAZLIČNIM SKUPINAM IN ORGANIZACIJAM. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE MED NJIMI. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJENI DEJAVNOSTI

b) sindikat ali poklicno združenje

Value 99161 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 50
2 sodeloval 1x ali 2x 57
3 nikoli nisem aktiven 160
9 ne pripadam skupini 809
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 9

N21C cerkev, verske organizacije N21. VELIKO LJUDI PRIPADA RAZLIČNIM SKUPINAM IN ORGANIZACIJAM. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE MED NJIMI. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJENI DEJAVNOSTI

c) cerkev ali druge verske organizacije

Value 100160 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 80
2 sodeloval 1x ali 2x 46
3 nikoli nisem aktiven 203
9 ne pripadam skupini 747
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 9

N21D hobi klubi N21. VELIKO LJUDI PRIPADA RAZLIČNIM SKUPINAM IN ORGANIZACIJAM. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE MED NJIMI. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJENI DEJAVNOSTI

d) športni, kulturni in podobni hobi klubi

Value 101159 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 175
2 sodeloval 1x ali 2x 75
3 nikoli nisem aktiven 49
9 ne pripadam skupini 778
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N21E dobrodelna skupina N21. VELIKO LJUDI PRIPADA RAZLIČNIM SKUPINAM IN ORGANIZACIJAM. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE MED NJIMI. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJENI DEJAVNOSTI

e) dobrodelna organi- zacija ali skupina

Value 102158 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 52
2 sodeloval 1x ali 2x 72
3 nikoli nisem aktiven 38
9 ne pripadam skupini 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N21F sosedsko zdruzenje N21. VELIKO LJUDI PRIPADA RAZLIČNIM SKUPINAM IN ORGANIZACIJAM. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE MED NJIMI. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJENI DEJAVNOSTI

f) sosedsko združenje ali skupina (KS)

Value 103157 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 50
2 sodeloval 1x ali 2x 63
3 nikoli nisem aktiven 69
9 ne pripadam skupini 895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N21G druga skupina N21. VELIKO LJUDI PRIPADA RAZLIČNIM SKUPINAM IN ORGANIZACIJAM. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE MED NJIMI. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJENI DEJAVNOSTI

g) druga združenja in skupine

Value 104156 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 87
2 sodeloval 1x ali 2x 40
3 nikoli nisem aktiven 47
9 ne pripadam skupini 902
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 9

H1A kmecka zdruzenja H1. KAJ PA NASLEDNJE ORGANIZACIJE? STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJIHOVI DEJAVNOSTI?

a) kmečka združenja

Value 105155 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 15
2 sodeloval 1x ali 2x 15
3 nikoli nisem aktiven 25
9 ne pripadam skupini 1022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H1B obrtniska zdruzenja H1. KAJ PA NASLEDNJE ORGANIZACIJE? STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJIHOVI DEJAVNOSTI?

b) obrtniška združenja

Value 106154 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 14
2 sodeloval 1x ali 2x 19
3 nikoli nisem aktiven 36
9 ne pripadam skupini 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H1C zadruga H1. KAJ PA NASLEDNJE ORGANIZACIJE? STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJIHOVI DEJAVNOSTI?

c) zadruga

Value 107153 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 16
2 sodeloval 1x ali 2x 7
3 nikoli nisem aktiven 30
9 ne pripadam skupini 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H1D zenska skupina H1. KAJ PA NASLEDNJE ORGANIZACIJE? STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJIHOVI DEJAVNOSTI?

d) ženska skupina

Value 108152 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 11
2 sodeloval 1x ali 2x 4
3 nikoli nisem aktiven 8
9 ne pripadam skupini 1054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H1F mladinska skupina H1. KAJ PA NASLEDNJE ORGANIZACIJE? STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJIHOVI DEJAVNOSTI?

f) mladinska skupina

Value 109151 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 21
2 sodeloval 1x ali 2x 17
3 nikoli nisem aktiven 5
9 ne pripadam skupini 1034
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H1H starsevska skupina H1. KAJ PA NASLEDNJE ORGANIZACIJE? STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJIHOVI DEJAVNOSTI?

h) starševska skupina

Value 110150 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 28
2 sodeloval 1x ali 2x 22
3 nikoli nisem aktiven 11
9 ne pripadam skupini 1016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H1I svet starsev H1. KAJ PA NASLEDNJE ORGANIZACIJE? STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJIHOVI DEJAVNOSTI?

i) svet staršev

Value 111149 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 28
2 sodeloval 1x ali 2x 22
3 nikoli nisem aktiven 18
9 ne pripadam skupini 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H1K ekoloska skupina H1. KAJ PA NASLEDNJE ORGANIZACIJE? STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJIHOVI DEJAVNOSTI?

k) ekološka skupina

Value 112148 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 11
2 sodeloval 1x ali 2x 4
3 nikoli nisem aktiven 8
9 ne pripadam skupini 1054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H1J klubi (npr.rotary) H1. KAJ PA NASLEDNJE ORGANIZACIJE? STE V ZADNJIH 12 MESECIH SODELOVALI PRI NJIHOVI DEJAVNOSTI?

j) klubi (npr.rotary)

Value 113147 Frequency
1 sodeloval vec kot 2x 45
2 sodeloval 1x ali 2x 22
3 nikoli nisem aktiven 11
9 ne pripadam skupini 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N22 ZA POMOC V PRIMERU GRIPE BI NAJPREJ PROS

N22 ZDAJ PA BI VAS RADI POVPRAŠALI O TEM, PRI KOMU BI POISKALI POMOČ V NEKATERIH PRIMERIH, KO JO ČLOVEK OBIČAJNO POTREBUJE. NAJPREJ SI ZAMISLITE, DA BI IMELI GRIPO IN BI MORALI NEKAJ DNI PRELEŽATI V POSTELJI. POTREBOVALI BI POMOČ ZA RAZNA OPRAVILA V HIŠI, NAKUPE IN PODOBNO. KOGA BI NAJPREJ ZAPROSILI ZA POMOČ?

Value 114146 Frequency
1 partnerja 622
2 mamo 166
3 oceta 11
4 hci 98
5 snaho 18
6 sina 53
7 zeta 2
8 sestro 28
9 brata 11
10 sorodnika iz svoje druzine 6
11 sorodnika iz partnerjeve druzine 5
12 dobrega prijatelja 26
13 soseda 17
14 sodelavca 2
15 iz socialne ustanove 3
16 najeta pomoc za placilo 1
17 koga drugega 1
18 nikogar 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 18

N23 ZA POMOC V PRIMERU GRIPE BI KOT DRUGEGA

N23 IN KOGA BI ZAPROSILI KOT DRUGEGA, ČE BI IMELI GRIPO IN BI POTREBOVALI POMOČ V HIŠI?

Value 115145 Frequency
1 partnerja 61
2 mamo 200
3 oceta 69
4 hci 208
5 snaho 17
6 sina 160
7 zeta 8
8 sestro 71
9 brata 44
10 svojega sorodnika 44
11 partnerjevega sorodnika 23
12 dobrega prijatelja 74
13 soseda 53
14 sodelavca 5
15 iz socialne ustanove 11
16 najeta pomoc za placilo 2
17 koga drugega 6
18 nikogar 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 18

N24 ZA POSOJILO BI NAJPREJ ZAPROSIL...

N24 ZDAJ PA SI ZAMISLITE, DA BI SI MORALI SPOSODITI VEČJO VSOTO DENARJA. NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNILI V TEM PRIMERU?

Value 116144 Frequency
1 partnerja 196
2 mamo 118
3 oceta 86
4 hci 50
5 sina 55
6 sestro 51
7 brata 55
8 svojega sorodnika 34
9 partnerjevega sorodnika 20
10 botra 2
11 dobrega prijatelja 95
12 soseda 13
13 sodelavca 3
14 delodajalca 6
15 drzavo 2
16 banko, hranilnico 193
17 posojilodajalca 2
18 koga drugega 4
19 nikogar 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 19

N25 ZA POSOJILO BI KOT DRUGEGA ZAPROSIL...

N25. IN KOGA BI ZAPROSILI KOT DRUGEGA, ČE BI SI MORALI SPOSODITI VEČJO VSOTO DENARJA?

Value 117143 Frequency
1 partnerja 29
2 mamo 99
3 oceta 92
4 hci 58
5 sina 53
6 sestro 66
7 brata 53
8 svojega sorodnika 58
9 partnerjevega sorodnika 19
10 botra 3
11 dobrega prijatelja 117
12 soseda 26
13 sodelavca 9
14 delodajalca 12
15 drzavo 18
16 banko, hranilnico 150
17 posojilodajalca 13
18 koga drugega 12
19 nikogar 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 19

N26 KO BI BILI OTOZNI BI SE NAJPREJ OBRNILI

N26. KAJ PA V PRIMERU, KO BI SE POČUTILI NEKOLIKO OTOŽNI OZIROMA DEPRESIVNI, IN BI SE HOTELI O TEM Z NEKOM POGOVORITI. NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNILI?

Value 118142 Frequency
1 partnerja 500
2 mamo 55
3 oceta 5
4 hci 70
5 sina 27
6 sestro 53
7 brata 11
8 svojega sorodnika 15
9 partnerjevega sorodnika 7
10 dobrega prijatelja 218
11 soseda 15
12 sodelavca v sluzbi 10
13 duhovnika 3
14 druzinskega zdravnika 10
15 poklicnega svetovalca 11
16 skupino za samopomoc 1
17 koga drugega 8
18 nikogar 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 18

N27 KO BI BILI OTOZNI BI SE KOT NA DRUGEGA O

N27. IN NA KOGA BI SE OBRNILI KOT NA DRUGEGA, ČE BI SE POČUTILI NEKOLIKO OTOŽNI OZIROMA DEPRESIVNI, IN BI SE HOTELI O TEM Z NEKOM POGOVORITI?

Value 119141 Frequency
1 partnerja 96
2 mamo 131
3 oceta 29
4 hci 115
5 sina 78
6 sestro 87
7 brata 40
8 svojega sorodnika 52
9 partnerjevega sorodnika 5
10 dobrega prijatelja 216
11 soseda 33
12 sodelavca v sluzbi 15
13 duhovnika 4
14 druzinskega zdravnika 19
15 poklicnega svetovalca 16
16 skupino za samopomoc 4
17 koga drugega 23
18 nikogar 113
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 18

N28A pomagali pri hisnih opravilih N28. KOLIKOKRAT STE V ZADNJIH 12 MESECIH ZA SORODNIKE, PRIJATELJE, SOSEDE ALI DRUGE ZNANCE NAREDILI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI?

A) Pomagali pri hišnih opravilih ali nakupih nekomu, ki ni iz vašega gospodinjstva

Value 120140 Frequency
1 vec kot 1x tedensko 129
2 1x tedensko 107
3 vsaj 2x mesecno 207
4 2x, 3x v zadnjem letu 239
5 1x v zadnjem letu 83
6 nikoli v zadnjem letu 311
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 6

N28B posodili vecjo vsoto denarja N28. KOLIKOKRAT STE V ZADNJIH 12 MESECIH ZA SORODNIKE, PRIJATELJE, SOSEDE ALI DRUGE ZNANCE NAREDILI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI?

B) Posodili nekomu večjo vsoto denarja

Value 121139 Frequency
1 vec kot 1x tedensko 6
2 1x tedensko 3
3 vsaj 2x mesecno 12
4 2x, 3x v zadnjem letu 90
5 1x v zadnjem letu 163
6 nikoli v zadnjem letu 802
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 6

N28C se pogovarjali z otoznim N28. KOLIKOKRAT STE V ZADNJIH 12 MESECIH ZA SORODNIKE, PRIJATELJE, SOSEDE ALI DRUGE ZNANCE NAREDILI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI?

C) Se posvetili pogovoru z nekom, ki je bil nekoliko otožen oziroma depresiven

Value 122138 Frequency
1 vec kot 1x tedensko 91
2 1x tedensko 88
3 vsaj 2x mesecno 213
4 2x, 3x v zadnjem letu 288
5 1x v zadnjem letu 130
6 nikoli v zadnjem letu 266
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 6

N28D pomagali najti zaposlitev N28. KOLIKOKRAT STE V ZADNJIH 12 MESECIH ZA SORODNIKE, PRIJATELJE, SOSEDE ALI DRUGE ZNANCE NAREDILI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI?

D) Pomagali nekomu najti zaposlitev

Value 123137 Frequency
1 vec kot 1x tedensko 5
2 1x tedensko 7
3 vsaj 2x mesecno 21
4 2x, 3x v zadnjem letu 97
5 1x v zadnjem letu 191
6 nikoli v zadnjem letu 755
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 6

N29 KAKO STE VI IZVEDELI ZA VASO SLUZBO?

N29. LJUDJE IZVEDO ZA PROSTA DELOVNA MESTA NA NAJRAZLIČNEJŠE NAČINE - OD DRUGIH LJUDI, PREKO OGLASOV, ZAVODOV ZA ZAPOSLOVANJE IN PODOBNO. POMISLITE PROSIM, NA KAKŠEN NAČIN STE VI NAJPREJ IZVEDELI ZA VAŠO SEDANJO SLUŽBO OZIROMA DELOVNO MESTO? ČE TRENUTNO NISTE ZAPOSLENI, PROSIMO ODGOVORITE ZA VAŠO ZADNJO ZAPOSLITEV.

Value 124136 Frequency
1 od starsev, bratov, sester 89
2 od sorodnikov 51
3 od dobrega prijatelja 143
4 od znanca 134
5 na javnem zavodu 88
6 na zasebni agenciji 8
7 na soli, univerzi 21
8 iz oglasov 90
9 od delodajalca 129
10 sem sem kontaktiral 141
99 nisem (bil) zaposlen 164
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1058 19

Valid range from 1 to 99

N30A je inteligenten N30 LJUDJE OD DOBREGA PRIJATELJA PRIČAKUJEJO RAZLIČNE STVARI. NEKATERIM SE ZDIJO BOLJ POMEMBNE ENE, DRUGIM DRUGE. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI, KAKO POMEMBNA SE ZDI VAM OSEBNO? DOBER PRIJATELJ JE NEKDO, KI...

A) je inteligenten in me vzpodbuja k razmišljanju

Value 125135 Frequency
1 izredno pomembno 120
2 zelo pomembno 313
3 se kar pomembno 341
4 ne prevec pomembno 154
5 sploh ni pomemben 112
9 ne vem 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N30B mi pomaga N30 LJUDJE OD DOBREGA PRIJATELJA PRIČAKUJEJO RAZLIČNE STVARI. NEKATERIM SE ZDIJO BOLJ POMEMBNE ENE, DRUGIM DRUGE. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI, KAKO POMEMBNA SE ZDI VAM OSEBNO? DOBER PRIJATELJ JE NEKDO, KI...

B) mi pomaga pri različnih stvareh in opravilih

Value 126134 Frequency
1 izredno pomembno 93
2 zelo pomembno 385
3 se kar pomembno 360
4 ne prevec pomembno 155
5 sploh ni pomemben 58
9 ne vem 25
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 9

N30C me razume N30 LJUDJE OD DOBREGA PRIJATELJA PRIČAKUJEJO RAZLIČNE STVARI. NEKATERIM SE ZDIJO BOLJ POMEMBNE ENE, DRUGIM DRUGE. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI, KAKO POMEMBNA SE ZDI VAM OSEBNO? DOBER PRIJATELJ JE NEKDO, KI...

C) je nekdo, ki me resnično razume

Value 127133 Frequency
1 izredno pomembno 371
2 zelo pomembno 496
3 se kar pomembno 151
4 ne prevec pomembno 27
5 sploh ni pomemben 8
9 ne vem 23
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 9

N30D v druzbi se dobro imam N30 LJUDJE OD DOBREGA PRIJATELJA PRIČAKUJEJO RAZLIČNE STVARI. NEKATERIM SE ZDIJO BOLJ POMEMBNE ENE, DRUGIM DRUGE. PROSIMO POVEJTE ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI, KAKO POMEMBNA SE ZDI VAM OSEBNO? DOBER PRIJATELJ JE NEKDO, KI...

D) je nekdo, v čigar družbi se dobro imam

Value 128132 Frequency
1 izredno pomembno 341
2 zelo pomembno 493
3 se kar pomembno 176
4 ne prevec pomembno 29
5 sploh ni pomemben 15
9 ne vem 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 9

N31A dolznost odraslih otrok je skrb za stars N31 PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

A) Dolžnost odraslih otrok je, da skrbijo za svoje ostarele starše

Value 129131 Frequency
1 mocno soglasam 307
2 soglasam 528
3 niti-niti 139
4 ne soglasam 77
5 sploh ne soglasam 16
9 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N31B najprej poskrbis zase, nato pomagas drug N31 PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

B) Najprej moraš poskrbeti zase in za svojo družino, šele nato lahko pomagaš drugim ljudem

Value 130130 Frequency
1 mocno soglasam 291
2 soglasam 579
3 niti-niti 133
4 ne soglasam 59
5 sploh ne soglasam 8
9 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N31C komur gre dobro naj pomaga tistim, ki ji N31 PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

C) Ljudje, ki jim gre dobro, bi morali pomagati prijateljem, ki jim gre slabše

Value 131129 Frequency
1 mocno soglasam 244
2 soglasam 585
3 niti-niti 185
4 ne soglasam 47
5 sploh ne soglasam 5
9 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N31D ni narobe ce sklepati prijateljstev zara N31 PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

D) Nič ni narobe, če sklepaš prijateljstva z ljudmi le zato, ker ti to lahko enkrat koristi

Value 132128 Frequency
1 mocno soglasam 68
2 soglasam 258
3 niti-niti 183
4 ne soglasam 367
5 sploh ne soglasam 176
9 ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N32A zagotoviti varstvo otrok N32 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

A) zagotoviti varstvo otrok za vsakega, ki to želi

Value 133127 Frequency
1 v vsakem primeru drzava odgovorna 525
2 v glavnem naj bo drzava odgovorna 468
3 v glavnem naj ne bo drzava odgovorna 36
4 v nobenem primeru ni drzava odgovorna 9
9 ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N32B zagotoviti starim primeren standard N32 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

B) zagotoviti starim ljudem primeren življenjski standard

Value 134126 Frequency
1 v vsakem primeru drzava odgovorna 686
2 v glavnem naj bo drzava odgovorna 355
3 v glavnem naj ne bo drzava odgovorna 17
4 v nobenem primeru ni drzava odgovorna 1
9 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N33 STE SRECNI ALI NESRECNI?

N33 ČE DANES RAZMIŠLJATE O SVOJEM ŽIVLJENJU IN ČE GA OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE SREČNI ALI NESREČNI?

Value 135125 Frequency
1 zelo srecen 130
2 precej srecen 646
3 ne prevec srecen 205
4 sploh nisem srecen 20
9 ne morem reci, ne vem 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N34 IMATE OBCUTEK, DA IMAJO DO VAS PREVEC ZA

N34 ALI IMATE KDAJ OBČUTEK, DA IMAJO VAŠA DRUŽINA, SORODNIKI ALI PRIJATELJI DO VAS PREVEČ ZAHTEV?

Value 136124 Frequency
1 nikoli 506
2 zelo redko 195
3 vcasih 323
4 pogosto 40
5 zelo pogosto 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 5

N35A malo ljudem popolnoma zaupam N35 PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI...

A) Le malo je ljudi, ki jim popolnoma zaupam

Value 137123 Frequency
1 mocno soglasam 303
2 soglasam 511
3 niti-niti 110
4 ne soglasam 123
5 sploh ne soglasam 15
9 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N35B ljudje ti zelijo le najboljse

B) Navadno si lahko prepričan, da ti drugi ljudje želijo le najboljše

Value 138122 Frequency
1 mocno soglasam 31
2 soglasam 239
3 niti-niti 329
4 ne soglasam 366
5 sploh ne soglasam 72
9 ne vem 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N35C ljudje te bodo skusali izkoristiti

C) Če nisi dovolj previden, te bodo ljudje skušali izkoristiti

Value 139121 Frequency
1 mocno soglasam 292
2 soglasam 532
3 niti-niti 169
4 ne soglasam 57
5 sploh ne soglasam 9
9 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

N36 KAKO DOLGO ZIVITE V KRAJU?

N36 KAKO DOLGO ŽE ŽIVITE V KRAJU, KJER ŽIVITE SEDAJ? Od leta:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1 0 99 42.213 37.772

Valid range from 0 to 99

N37 KAKO VERJETNO BI DOSEGLI KAJ V LOKALNI O

N37 DENIMO DA BI VI ŽELELI, DA LOKALNA (OBČINSKA) OBLAST V VAŠEM KRAJU NEKO STVAR IZBOLJŠA. KAKO VERJETNO SE VAM ZDI, DA BI VI OSEBNO GLEDE TEGA LAHKO KAJ DOSEGLI?

Value 141119 Frequency
1 zelo verjetno 43
2 do neke mere verjetno 322
3 ne prevec verjetno 421
4 sploh ni verjetno 222
9 ne vem 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H2A sodisca H2 KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE V NASLEDNJE INSTITUCIJE?

a) sodišča

Value 142118 Frequency
1 veliko 63
2 precejsnje 372
3 majhno 426
4 sploh ga ni 124
9 ne vem 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H2B policija H2 KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE V NASLEDNJE INSTITUCIJE?

b) policija

Value 143117 Frequency
1 veliko 68
2 precejsnje 403
3 majhno 406
4 sploh ga ni 129
9 ne vem 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H2C drzavna uprava H2 KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE V NASLEDNJE INSTITUCIJE?

c) državna uprava

Value 144116 Frequency
1 veliko 21
2 precejsnje 285
3 majhno 533
4 sploh ga ni 136
9 ne vem 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H2D vlada H2 KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE V NASLEDNJE INSTITUCIJE?

d) vlada

Value 145115 Frequency
1 veliko 27
2 precejsnje 283
3 majhno 516
4 sploh ga ni 174
9 ne vem 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H2E zupan-ja H2 KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE V NASLEDNJE INSTITUCIJE?

e) župan/ja

Value 146114 Frequency
1 veliko 75
2 precejsnje 355
3 majhno 437
4 sploh ga ni 132
9 ne vem 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H3A volili na volitvah H3 ALI STE V ZADNJIH TREH LETIH OSEBNO NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA...

a) Volili na volitvah

Value 147113 Frequency
1 da 944
2 ne 126
9 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H3C se obrnili na kako vplivno osebo H3 ALI STE V ZADNJIH TREH LETIH OSEBNO NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA...

c) Se osebo obrnili na kako vplivno politično osebo

Value 148112 Frequency
1 da 87
2 ne 980
9 ne vem 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 1

Valid range from 1 to 9

H3D obvestili medije o nekem problemu H3 ALI STE V ZADNJIH TREH LETIH OSEBNO NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA...

d) Obvestili časopise, radio ali TV o nekem problemu

Value 149111 Frequency
1 da 70
2 ne 997
9 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H3E sodelovali v kaki informacijski kampanij H3 ALI STE V ZADNJIH TREH LETIH OSEBNO NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA...

e) Aktivno sodelovali v kaki informacijski kampaniji (kajenje, vožnja brez alkohola..)

Value 150110 Frequency
1 da 66
2 ne 1001
9 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H3F sodelovali v volilni kampaniji H3 ALI STE V ZADNJIH TREH LETIH OSEBNO NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA...

f) Aktivno sodelovali v volilni kampaniji

Value 151109 Frequency
1 da 38
2 ne 1032
9 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H3G se udelezili demonstracije H3 ALI STE V ZADNJIH TREH LETIH OSEBNO NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA...

g) Se udeležili protestnega pohoda ali demonstracije

Value 152108 Frequency
1 da 32
2 ne 1032
9 ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H3H stopili v stik s poslancem H3 ALI STE V ZADNJIH TREH LETIH OSEBNO NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA...

h) Stopili v stik s poslancem, ki ste ga volili

Value 153107 Frequency
1 da 90
2 ne 980
9 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H3I protestirali proti ukrepom ustanove H3 ALI STE V ZADNJIH TREH LETIH OSEBNO NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA...

(nadaljevanje H3) i) Protestirali proti ukrepom kake državne ustanove, skušali ovirati njeno dejavnost (npr. cestne zapore...)

Value 154106 Frequency
1 da 21
2 ne 1048
9 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H3J razpravljali z ljudmi v vasi soseski H3 ALI STE V ZADNJIH TREH LETIH OSEBNO NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA...

j) Razpravljali z več ljudmi v vaši soseski/vasi o nekem problemu

Value 155105 Frequency
1 da 565
2 ne 490
9 ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H3K obvestili policijo ali sodisce H3 ALI STE V ZADNJIH TREH LETIH OSEBNO NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA...

k) Obvestili policijo ali sodišče o nekem problemu

Value 156104 Frequency
1 da 165
2 ne 905
9 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H3L dali prostovoljni prispevek H3 ALI STE V ZADNJIH TREH LETIH OSEBNO NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA...

l) Dali prostovoljni denarni prispevek kaki organizaciji

Value 157103 Frequency
1 da 567
2 ne 495
9 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H4 LJUDJE SE PREDVSEM ZANIMAJO ZA BLAGINJO NA KONCU PA ŠE NEKAJ VPRAŠANJ, KI SE NANAŠAJO NA ODNOSE V VAŠI KRAJEVNI, SOSEDSKI SKUPNOSTI (ČE ŽIVITE V MESTU) OZIROMA V VAŠKI SKUPNOSTI, ČE ŽIVITE NA VASI.

H4 KOLIKO SOGLAŠATE S TRDITVIJO: LJUDJE PRI NAS SE PREDVSEM ZANIMAJO ZA BLAGINJO SVOJE DRUŽINE, BLAGINJA KRAJA PA JIH NE ZANIMA PRETIRANO.

Value 158102 Frequency
1 mocno soglasam 193
2 soglasam 605
3 ne soglasam 164
4 sploh ne soglasam 10
5 ne vem 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 5

H5 ALI LJUDJE V VASI SOSESKI ZAUPAJO DRUG D

H5 ALI BI REKLI, DA LJUDJE V VAŠI SOSESKI, VASI NA SPLOŠNO ZAUPAJO DRUG DRUGEMU, KO GRE ZA POSOJANJE ALI IZPOSOJANJE DENARJA?

Value 159101 Frequency
1 zaupajo 146
2 ne zaupajo 554
9 ne vem 377
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H6A ljudjem v nasi soseski zaupam H6 PROSIMO POVEJTE ŠE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI V ZVEZI Z VAŠIM KRAJEM, SOSESKO, VASJO...

a) Večina ljudi v naši soseski/vasi je v temelju poštenih in jim zaupam

Value 160100 Frequency
1 mocno soglasam 78
2 soglasam 620
3 ne soglasam 216
4 sploh ne soglasam 37
9 ne vem 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H6C ljudem iz nase soseske bolj zaupam kot d H6 PROSIMO POVEJTE ŠE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI V ZVEZI Z VAŠIM KRAJEM, SOSESKO, VASJO...

c) Ljudem iz naše soseske/vasi je na splošno mogoče zaupati bolj, kot drugim

Value 16199 Frequency
1 mocno soglasam 50
2 soglasam 374
3 ne soglasam 386
4 sploh ne soglasam 66
9 ne vem 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H6D v nasi soseski moras biti previden H6 PROSIMO POVEJTE ŠE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI V ZVEZI Z VAŠIM KRAJEM, SOSESKO, VASJO...

d) V naši soseski/vasi moraš biti previden, ali pa te bo kdo skušal izkoristiti

Value 16298 Frequency
1 mocno soglasam 59
2 soglasam 310
3 ne soglasam 455
4 sploh ne soglasam 97
9 ne vem 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H6E ce imam problem mi vedno kdo pomaga H6 PROSIMO POVEJTE ŠE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI V ZVEZI Z VAŠIM KRAJEM, SOSESKO, VASJO...

e) Če imam kak problem se tu vedno najde kdo, ki mi pomaga

Value 16397 Frequency
1 mocno soglasam 108
2 soglasam 646
3 ne soglasam 182
4 sploh ne soglasam 42
9 ne vem 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H6F na mnenja drugih v soseski se ne oziram H6 PROSIMO POVEJTE ŠE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI V ZVEZI Z VAŠIM KRAJEM, SOSESKO, VASJO...

f) Na mnenja drugih v soseski/vasi se ne oziram

Value 16496 Frequency
1 mocno soglasam 136
2 soglasam 499
3 ne soglasam 313
4 sploh ne soglasam 67
9 ne vem 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H6G vecina v nasi soseski je pripravljena po H6 PROSIMO POVEJTE ŠE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI V ZVEZI Z VAŠIM KRAJEM, SOSESKO, VASJO...

g) Večina ljudi v naši soseski/vasi ti je pripravljena pomagati, če pomoč potrebuješ

Value 16595 Frequency
1 mocno soglasam 102
2 soglasam 636
3 ne soglasam 171
4 sploh ne soglasam 35
9 ne vem 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H6H nasa soseska je v zadnjih 5 letih napred H6 PROSIMO POVEJTE ŠE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI V ZVEZI Z VAŠIM KRAJEM, SOSESKO, VASJO...

h) Naša soseska/vas je v zadnjih petih letih napredovala

Value 16694 Frequency
1 mocno soglasam 94
2 soglasam 524
3 ne soglasam 267
4 sploh ne soglasam 59
9 ne vem 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H6I ljudje v nasi soseski me sprejemajo H6 PROSIMO POVEJTE ŠE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI V ZVEZI Z VAŠIM KRAJEM, SOSESKO, VASJO...

i) Čutim, da me ljudje v naši soseski/vasi sprejemajo

Value 16793 Frequency
1 mocno soglasam 121
2 soglasam 765
3 ne soglasam 45
4 sploh ne soglasam 13
9 ne vem 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H6J ce v nasi soseski izgubis denarnico, jo H6 PROSIMO POVEJTE ŠE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI V ZVEZI Z VAŠIM KRAJEM, SOSESKO, VASJO...

j) Če v naši soseski/vasi izgubiš denarnico, ti jo bo tisti, ki jo bo našel vrnil

Value 16892 Frequency
1 mocno soglasam 104
2 soglasam 352
3 ne soglasam 167
4 sploh ne soglasam 83
9 ne vem 371
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 9

H6B ljudi v nasi soseski zanima le lastna bl H6 PROSIMO POVEJTE ŠE, KOLIKO SOGLAŠATE OZIROMA NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI V ZVEZI Z VAŠIM KRAJEM, SOSESKO, VASJO...

b) Ljudi v naši soseski/vasi zanima le lastna blaginja

Value 16991 Frequency
1 mocno soglasam 96
2 soglasam 400
3 ne soglasam 323
4 sploh ne soglasam 56
9 ne vem 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum