Slovensko javno mnenje 1995/2: Mednarodna raziskava vrednot

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM952
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM952_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Miheljak, Vlado
 • Švara, Sergio
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Musek, Janek
 • Kučan, Ana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1995)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • EVS/Mednarodna raziskava vrednot = European/World Values Survey

  Raziskava je zasnovana na konceptu Evropske raziskave vrednot (Ruud de Moor, Univerza v Tilburgu) oz. njene širše svetovne različice, ki se ponavlja v 5 ali 10 letnih razmikih od leta 1981 dalje (koordinacija projekta: Ronald Inglehart, Institut for Social Research, University of Michigan). Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta SJM zagotavlja podatke od leta 1991 dalje. Namen mednarodne raziskave je spremljanje sprememb in primerjalno raziskovanje vrednot in stališč. Področja, ki jih zajema, segajo od vrednot v zvezi z delom, religioznostjo, političnimi usmeritvami pa do družine, vloge žensk in ekologije. Združena datoteka podatkov za obdobje 1981-1983 in 1990-1993 je pod ADP - IDNo: WVS_92. Naslednji koraki raziskave so bili izvedeni okrog 1995 kot WVS in 1999 kot EVS.

Study Content

Keywords:

ocena osebne sreče, ocena zdravstvenega stanja posameznika, ocena odgovornosti staršev za življenje otrok, zaupanje v sočloveka, članstvo v prostovoljnih organizacijah, odnos do okolja, ekologija, strpnost, socialna distanca, finančna situacija gospodinjstva, zadovoljstvo z življenjem, odnos do dela, zaposlitev, vodenje podjetij, pomembni cilji za Slovenijo v naslednjem desetletju, odnos do znanosti, politična participacija, levo-desna politična usmeritev, odnos do neenakosti, zaupanje v institucije, ocena političnega sistema v časovni perspektivi, ocena delovanja demokracije, socialna distanca, ocena materialnega standarda ljudi, veroizpoved, obiskovanje verskih obredov, tolerantnost do družbenih pojavov, strankarske preference, pomembne stvari v življenju, odnos do poštenosti, odnosi v družini, Krajine - Tipologija - Slovenija Slovenci - Narodna identiteta, Slovenija - Krajinska identiteta - Simboli, prostorska identiteta, turistična propaganda

Keywords ELSST:
VREDNOTA, STALIŠČE, DRUŽBENE NAVADE, ALKOHOLIZEM, VLOGA ŽENSKE, KULTURNA IDENTITETA, ZAUPANJE, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
MEDNARODNA RAZISKAVA VREDNOT
MEDGENERACIJSKO PRENAšANJE VREDNOT


Abstract:

Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev mednarodne raziskave vrednot, ki predstavlja prvi del vprašalnika. Dodan je samo blok vprašanj na temo alkoholizma in krajinske identite, sledi pa mednarodno prirejena demografija. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, glede vloge žensk, ekologije, neenakost, vzgoje otroki ipd. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Zabeležena je družbena distanca do različnih marginalnih skupin, raven zadovoljstva v življenju in odnos do dela.

Methodology


Collection date: oktober 1995 - november 1995
Date of production: 1995-11
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM952.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 398
 • number of units: 1007

Variable list

KLJUC kljuc

KEYSTRING

Value 13 Frequency
1 5
2 5
3 5
393 1
394 1
395 1
396 1

Valid range from 1 to 396

V3 identifikacija

ID

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
999 1
1000 1
1001 1
1002 1

Valid range from 1 to 1002

V300 ura zacetka

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Value 31 Frequency
1 1
2 1
7 3
8 27
9 73
10 83
11 60
12 58
13 53
14 59
15 121
16 134
17 130
18 95
19 66
20 36
21 1
" " 6

Valid range from 1 to 21

KLJUC kljuc

KEYSTRING

Value 1398 Frequency
1 5
2 5
3 5
393 1
394 1
395 1
396 1

Valid range from 1 to 396

V3 identifikacija

ID

Value 2397 Frequency
1 1
2 1
3 1
999 1
1000 1
1001 1
1002 1

Valid range from 1 to 1002

V300 ura zacetka

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Value 3396 Frequency
1 1
2 1
7 3
8 27
9 73
10 83
11 60
12 58
13 53
14 59
15 121
16 134
17 130
18 95
19 66
20 36
21 1
" " 6

Valid range from 1 to 21

V301 minuta zacetka

MIN1 in minut

Value 4395 Frequency
0 213
1 2
2 2
55 36
58 1
59 1
" " 8

Valid range from 0 to 59

V4 druzina I. MEDNARODNA RAZISKAVA VREDNOT PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

V4 družina

Value 5394 Frequency
1 zelo pomembna 826
2 precej pomembna 146
3 ne preveč pomembna 18
4 sploh ni pomembna 11
9 ne vem 6

Valid range from 1 to 4

V5 prijatelji I. MEDNARODNA RAZISKAVA VREDNOT PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

V5 prijatelji

Value 6393 Frequency
1 zelo pomembna 413
2 precej pomembna 464
3 ne preveč pomembna 122
4 sploh ni pomembna 5
9 ne vem 3

Valid range from 1 to 4

V6 prosti cas I. MEDNARODNA RAZISKAVA VREDNOT PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

V6 prosti čas

Value 7392 Frequency
1 zelo pomembna 335
2 precej pomembna 447
3 ne preveč pomembna 192
4 sploh ni pomembna 27
9 ne vem 6

Valid range from 1 to 4

V7 politika I. MEDNARODNA RAZISKAVA VREDNOT PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

V7 politika

Value 8391 Frequency
1 zelo pomembna 29
2 precej pomembna 120
3 ne preveč pomembna 475
4 sploh ni pomembna 378
9 ne vem 5

Valid range from 1 to 4

V8 delo I. MEDNARODNA RAZISKAVA VREDNOT PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

V8 delo

Value 9390 Frequency
1 zelo pomembna 553
2 precej pomembna 393
3 ne preveč pomembna 51
4 sploh ni pomembna 10
9 ne vem 0

Valid range from 1 to 4

V9 vera I. MEDNARODNA RAZISKAVA VREDNOT PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽlVLJENJU?

V9 vera

Value 10389 Frequency
1 zelo pomembna 164
2 precej pomembna 269
3 ne preveč pomembna 344
4 sploh ni pomembna 220
9 ne vem 8
" " 2

Valid range from 1 to 4

V10 CE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

V10 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE... (le en odgovor)

Value 11388 Frequency
1 zelo srečni 135
2 precej srečni 608
3 ne preveč srečni 227
4 sploh niste srečni 28
9 ne vem 9

Valid range from 1 to 4

V11 VASE ZDRAVSTVENO STANJE V TEH DNEH?

V11 ČE OCENJUJETE V CELOTI, KAKO BI OPISALI SVOJE ZDRAVSTVENO STANJE V TEH DNEH? ALI BI REKLI, DA JE... (le en odgovor)

Value 12387 Frequency
1 zelo dobro 133
2 dobro 327
3 kar v redu 349
4 slabo 168
5 zelo slabo 30
6 ne vem 0

Valid range from 1 to 5

V12 S KATERO OD TRDITEV SOGLASATE?

V12 S KATERO OD OBEH NAPISANIH TRDITEV SOGLAŠATE? (le en odgovor)

Value 13386 Frequency
1 ne glede na to, kakšne dobre in slabe lastnosti imajo naši starši, vedno jih moramo ljubiti in spoštovati 853
2 ni naša dolžnost, da spoštujemo in ljubimo starše, ki s svojim ravnanjem in s svojimi stališči tega ne zaslužijo 136
9 ne vem 18

Valid range from 1 to 2

V13 VAS POGLED NA ODGOVORNOST STARSEV DO OTR

V13 KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV NABOLJE ODRAŽA VAŠ POGLED NA ODGOVORNOST STARŠEV DO OTROK? (le en odgovor)

Value 14385 Frequency
1 dolžnost staršev je, da naredijo največ kar je mogoče za svoje otroke, pa čeprav na račun lastnega odrekanja 801
2 starši imajo svoje lastno življenje in od njih ne moremo zahtevati, da bi se žrtvovali za dobro svojih otrok 137
3 ne eno ne drugo 57
9 ne vem 12

Valid range from 1 to 3

V14 lepo vedenje SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V14 lepo vedenje

Value 15384 Frequency
1 pomembno 816
2 ni izbral 189
" " 2

Valid range from 1 to 2

V15 samostojnost SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V15 samostojnost

Value 16383 Frequency
1 pomembno 718
2 ni izbral 286
" " 3

Valid range from 1 to 2

V16 trdo delo SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V16 trdo delo

Value 17382 Frequency
1 pomembno 332
2 ni izbral 664
" " 11

Valid range from 1 to 2

V17 obcutek za odgovornost SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V17 občutek za odgovornost

Value 18381 Frequency
1 pomembno 708
2 ni izbral 292
" " 7

Valid range from 1 to 2

V18 domisljija SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V18 domišljija

Value 19380 Frequency
1 pomembno 82
2 ni izbral 915
" " 10

Valid range from 1 to 2

V19 strpnost in spostovanje do drugih SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V19 strpnost in spoštovanje do drugih

Value 20379 Frequency
1 pomembno 725
2 ni izbral 279
" " 3

Valid range from 1 to 2

V20 varcnost SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V20 varčnost

Value 21378 Frequency
1 pomembno 398
2 ni izbral 601
" " 8

Valid range from 1 to 2

V21 odlocnost, vztrajnost SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V21 odločnost, vztrajnost

Value 22377 Frequency
1 pomembno 488
2 ni izbral 513
" " 6

Valid range from 1 to 2

V22 vernost SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V22 vernost

Value 23376 Frequency
1 pomembno 193
2 ni izbral 806
" " 8

Valid range from 1 to 2

V23 nesebicnost SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V23 nesebičnost

Value 24375 Frequency
1 pomembno 294
2 ni izbral 704
" " 9

Valid range from 1 to 2

V24 ubogljivost SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBME? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V24 ubogljivost

Value 25374 Frequency
1 pomembno 284
2 ni izbral 717
" " 6

Valid range from 1 to 2

V25 PRVA POMEMBNA OTROKOVA LASTNOST TU IMAMO OŽJI SEZNAM PREJ NAVEDENIH LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROK NAUČIL DOMA OD STARŠEV. ČE BI MORALI IZBRATI, KATERA OD NJIH JE PO VAŠI OCENI ZA OTROKA NAJBOLJ POMEMBNA?

V25 najbolj pomembna

Value 26373 Frequency
1 varčnost 162
2 ubogljivost 228
3 odločnost, vztrajnost 554
4 vernost 50
9 ne vem 13

Valid range from 1 to 4

V26 DRUGA POMEMBNA OTROKOVA LASTNOST TU IMAMO OŽJI SEZNAM PREJ NAVEDENIH LASTNOSTI, KI NAJ BI SE JIH OTROK NAUČIL DOMA OD STARŠEV. ČE BI MORALI IZBRATI, KATERA OD NJIH JE PO VAŠI OCENI ZA OTROKA NAJBOLJ POMEMBNA?

V26 druga najpomembnejša

Value 27372 Frequency
1 varčnost 385
2 ubogljivost 231
3 odločnost, vztrajnost 230
4 vernost 108
9 ne vem 52
" " 1

Valid range from 1 to 4

V27 ALI LJUDEM LAHKO ZAUPAMO?

V27 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA VEČINI LJUDI LAHKO ZAUPAMO, ALI MENITE, DA JE TREBA BITI Z LJUDMI ZELO PREVIDEN?

Value 28371 Frequency
1 večini ljudi lahko zaupamo 154
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 837
9 ne vem 13
" " 3

Valid range from 1 to 2

V28 verske ali cerkvene organizacije SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ; PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

V28 verske ali cerkvene organizacije

Value 29370 Frequency
1 sem član in aktivo delujem 73
2 sem samo član 224
3 nisem član 707
" " 3

Valid range from 1 to 3

V29 sportnega ali rekreacijskega drustva SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ; PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

V29 športnega ali rekreacijskega društva

Value 30369 Frequency
1 sem član in aktivo delujem 103
2 sem samo član 90
3 nisem član 811
" " 3

Valid range from 1 to 3

V30 kulturno umetniskega drustva SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ; PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

V30 kulturno umetniškega društva (zbori, igralske skupine ipd.)

Value 31368 Frequency
1 sem član in aktivo delujem 45
2 sem samo član 40
3 nisem član 917
" " 5

Valid range from 1 to 3

V31 sindikata SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ; PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

V31 sindikata

Value 32367 Frequency
1 sem član in aktivo delujem 46
2 sem samo član 240
3 nisem član 716
" " 5

Valid range from 1 to 3

V32 politicne stranke SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ; PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

V32 politične stranke

Value 33366 Frequency
1 sem član in aktivo delujem 13
2 sem samo član 34
3 nisem član 955
" " 5

Valid range from 1 to 3

V33 drustva za varstvo okolja SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ; PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

V33 društva za varstvo okolja

Value 34365 Frequency
1 sem član in aktivo delujem 8
2 sem samo član 36
3 nisem član 959
" " 4

Valid range from 1 to 3

V34 poklicnega drustva SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ; PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

V34 poklicnega društva

Value 35364 Frequency
1 sem član in aktivo delujem 49
2 sem samo član 66
3 nisem član 889
" " 3

Valid range from 1 to 3

V35 dobrodelne organizacije SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ; PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

V35 dobrodelne organizacije

Value 36363 Frequency
1 sem član in aktivo delujem 29
2 sem samo član 78
3 nisem član 896
" " 4

Valid range from 1 to 3

V36 druge prostovoljne organizacije SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ; PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN, ALI STE LE ČLAN, ALI PA NISTE ČLAN TAKE ORGANIZACIJE.

V36 kake druge prostovoljne organizacije

Value 37362 Frequency
1 sem član in aktivo delujem 63
2 sem samo član 66
3 nisem član 872
" " 6

Valid range from 1 to 3

V37 KAKO POGOSTO S PRIJATELJI RAZPRAVLJATE O

V37 ALI S SVOJIMI PRIJATELJI O POLITIKI RAZPRAVLJATE POGOSTO, LE VČASIH, ALI NIKOLI? (le en odgovor)

Value 38361 Frequency
1 pogosto 92
2 včasih 666
3 nikoli 248
9 ne vem 0
" " 1

Valid range from 1 to 3

V38 Visji davki za varovanje okolja SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE TRDITVE O OKOLJU. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE.

V38 Pristal bi na povečanje davkov, če bi tako zbrani denar uporabili za varovanje okolja

Value 39360 Frequency
1 močno soglašam 94
2 soglašam 549
3 ne soglašam 221
4 sploh ne soglašam 105
9 ne vem 37
" " 1

Valid range from 1 to 4

V39 Drazje blago za varovanje okolja SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE TRDITVE O OKOLJU. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE.

V39 Za določeno blago bi bil pripravljen plačati do 20% več, če bi to prispevalo k varovanju okolja

Value 40359 Frequency
1 močno soglašam 74
2 soglašam 527
3 ne soglašam 278
4 sploh ne soglašam 75
9 ne vem 52
" " 1

Valid range from 1 to 4

V40 Probleme z okoljem v Slo. lahko resimo s SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE TRDITVE O OKOLJU. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE.

V40 Probleme z okoljem v Sloveniji lahko rešimo brez mednarodnega sodelovanja

Value 41358 Frequency
1 močno soglašam 104
2 soglašam 347
3 ne soglašam 329
4 sploh ne soglašam 139
9 ne vem 87
" " 1

Valid range from 1 to 4

V41 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

V41 TU IMAMO DVE TRDITVI, KI ZADEVATA OKOLJE IN RAZVOJ GOSPODARSTVA. KATERA OD OBEH JE BLIŽE VAŠIM POGLEDOM?

Value 42357 Frequency
1 prednost bi morali dati varovanju okolja, četudi bi to pomenilo počasnejšo gospodarsko rast in izgubo nekaterih delovnih mest 454
2 gospodarska rast in odpiranje novih delovnih mest bi morala imeti prednost, četudi bi okolje zaradi tega nekoliko trpelo 458
3 drug odgovor 44
9 ne vem 50
" " 1

Valid range from 1 to 3

V42 Izbiral okolju prijazne izdelke ALI STE MORDA V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH IZ SKRBI ZA OKOLJE NAREDILI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI:

V42 Izbirali take izdelke za gospodinjstvo, za katere sodite, da so okolju prijaznejši?

Value 43356 Frequency
1 da 612
2 ne 345
9 ne vem 49
" " 1

Valid range from 1 to 2

V43 Ponovno uporabil kako stvar ALI STE MORDA V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH IZ SKRBI ZA OKOLJE NAREDILI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI:

V43 Ste kdaj posebej za to, da bi varovali okolje, ponovno uporabili kako stvar, namesto, da bi jo zvrgli?

Value 44355 Frequency
1 da 706
2 ne 246
9 ne vem 53
" " 2

Valid range from 1 to 2

V44 Omejil porabo vode ALI STE MORDA V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH IZ SKRBI ZA OKOLJE NAREDILI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI:

V44 Ste kdaj posebej za to, da bi varovali okolje, omejili porabo vode?

Value 45354 Frequency
1 da 577
2 ne 415
9 ne vem 13
" " 2

Valid range from 1 to 2

V45 Bil na zborovanju, podpisal peticijo ALI STE MORDA V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH IZ SKRBI ZA OKOLJE NAREDILI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI:

V45 Ste bili na kakem srečanju, zborovanju, oziroma ste podpisali kako peticijo v zvezi z varovanjem okolja?

Value 46353 Frequency
1 da 103
2 ne 896
9 ne vem 7
" " 1

Valid range from 1 to 2

V46 Dal denarni prispevek za okolje? ALI STE MORDA V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH IZ SKRBI ZA OKOLJE NAREDILI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI:

V46 Ste kdaj dali denarni prispevek kaki organizaciji za varovanje okolja?

Value 47352 Frequency
1 da 168
2 ne 804
9 ne vem 34
" " 1

Valid range from 1 to 2

V47 KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIZE VASIM PO SLEDI NEKAJ TRDITEV V PARIH. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAK PAR POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠIM POGLEDOM

V47

Value 48351 Frequency
1 tradiciji bi morali dati večji poudarek kot visoki tehnologiji 348
2 visoki tehnologiji bi morali dati večji poudarek kot tradiciji 528
9 ne vem 130
" " 1

Valid range from 1 to 2

V48 KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIZE VASIM PO

V48

Value 49350 Frequency
1 za dober medčloveški odnos je najpomembnejše, da človek razume, katere stvari največ pomenijo drugim 589
2 za dober medčloveški odnos je najpomembnejše, da človek pove, katere stvari največ pomenijo njemu 332
9 ne vem 85
" " 1

Valid range from 1 to 2

V49 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

V49

Value 50349 Frequency
1 ljudje bi morali gospodovati naravi 35
2 ljudje bi morali živeti v sožitju z naravo 956
9 ne vem 15
" " 1

Valid range from 1 to 2

V50 KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIZE VASIM PO

V50

Value 51348 Frequency
1 človeštvo ima pred seboj svetlo prihodnost 343
2 človeštvo ima pred seboj mračno prihodnost 540
9 ne vem 121
" " 3

Valid range from 1 to 2

V439 KAM NAJ UCITELJI PELJEJO OTROKE - PRVI K KAM BI PO VAŠEM MNENJU MORALI OSNOVNOŠOLSKI UČITELJI PELJATI NAŠE OTROKE, DA BI JIH ČIM BOLJE SEZNANILI S SLOVENSKO POKRAJINO? NAŠTEJTE NAJVEČ TRI TAKE KRAJE ALI OBMOČJA:

V439

Value 52347 Frequency
1 Gorenjska 114
2 Zahodno predalpsko hribovje 5
3 Julijske Alpe 39
90 drugo 30
98 9
99 ne vem 55
" " 1

Valid range from 1 to 90

V440 KAM NAJ UCITELJI PELJEJO OTROKE - DRUGI KAM BI PO VAŠEM MNENJU MORALI OSNOVNOŠOLSKI UČITELJI PELJATI NAŠE OTROKE, DA BI JIH ČIM BOLJE SEZNANILI S SLOVENSKO POKRAJINO? NAŠTEJTE NAJVEČ TRI TAKE KRAJE ALI OBMOČJA:

V440

Value 53346 Frequency
1 Gorenjska 43
3 Julijske Alpe 25
4 Karavanke 1
90 drugo 25
98 12
99 ne vem 129
" " 1

Valid range from 1 to 90

V441 KAM NAJ UCITELJI PELJEJO OTROKE - TRETJI KAM BI PO VAŠEM MNENJU MORALI OSNOVNOŠOLSKI UČITELJI PELJATI NAŠE OTROKE, DA BI JIH ČIM BOLJE SEZNANILI S SLOVENSKO POKRAJINO? NAŠTEJTE NAJVEČ TRI TAKE KRAJE ALI OBMOČJA:

V441

Value 54345 Frequency
1 Gorenjska 32
2 Zahodno predalpsko hribovje 6
3 Julijske Alpe 19
90 drugo 33
98 11
99 ne vem 264
" " 1

Valid range from 1 to 90

V442 KAM BI PELJALI OBISKOVALCA IZ TUJINE - P IN KAM BI VI SAMI Z ISTIM NAMENOM PELJALI OBISKOVALCA IZ TUJINE, KI JE PRVIČ V SLOVENIJI? ZOPET NAŠTEJTE NAJVEČ TRI KRAJE ALI OBMOČJA:

V442

Value 55344 Frequency
1 Gorenjska 47
2 Gorenjska 3
3 Zahodno predalpsko hribovje 22
93 neznana lokacija 1
98 10
99 ne vem 52
" " 1

Valid range from 1 to 93

V443 KAM BI PELJALI OBISKOVALCA IZ TUJINE - D IN KAM BI VI SAMI Z ISTIM NAMENOM PELJALI OBISKOVALCA IZ TUJINE, KI JE PRVIČ V SLOVENIJI? ZOPET NAŠTEJTE NAJVEČ TRI KRAJE ALI OBMOČJA:

V443

Value 56343 Frequency
1 Gorenjska 32
2 Zahodno predalpsko hribovje 8
3 Julijske Alpe 20
97 1
98 10
99 ne vem 126
" " 1

Valid range from 1 to 3

V444 KAM BI PELJALI OBISKOVALCA IZ TUJINE - T IN KAM BI VI SAMI Z ISTIM NAMENOM PELJALI OBISKOVALCA IZ TUJINE, KI JE PRVIČ V SLOVENIJI? ZOPET NAŠTEJTE NAJVEČ TRI KRAJE ALI OBMOČJA:

V444

Value 57342 Frequency
1 Gorenjska 27
2 Zahodno predalpsko hribovje 7
3 Julijske Alpe 11
90 drugo 22
98 10
99 ne vem 228
" " 1

Valid range from 1 to 90

V445 ZNACILNOSTI SLOVENSKE POKRAJINE - PRVI I KO POMISLITE NA SLOVENIJO, KATERE ZNAČILNOSTI POKRAJINE IMATE PRED OČMI? IZBERITE NAJVEČ TRI OD SPODAJ NAŠTETIH:

V445 1. odgovor

Value 58341 Frequency
1 jezera 275
2 gore 400
3 gričevnat svet 74
4 vasi 50
5 morje z obalo 63
6 žive meje med polji 4
7 reke in potoki 16
8 kozolci 27
9 vinogradi in sadovnjaki 53
10 posamezna drevesa 0
11 kraški pojavi (jame) 15
12 cerkvice na vzpetinah 9
13 gozd 8
14 njive in travniki 2
15 drugo 0
99 ne vem, b.o. 8
" " 3

Valid range from 1 to 15

V446 ZNACILNOSTI SLOVENSKE POKRAJINE - DRUGI KO POMISLITE NA SLOVENIJO, KATERE ZNAČILNOSTI POKRAJINE IMATE PRED OČMI? IZBERITE NAJVEČ TRI OD SPODAJ NAŠTETIH:

V446 2. odgovor

Value 59340 Frequency
1 jezera 22
2 gore 178
3 gričevnat svet 28
4 vasi 66
5 morje z obalo 177
6 žive meje med polji 11
7 reke in potoki 64
8 kozolci 79
9 vinogradi in sadovnjaki 162
10 posamezna drevesa 3
11 kraški pojavi (jame) 87
12 cerkvice na vzpetinah 60
13 gozd 44
14 njive in travniki 8
15 drugo 0
99 ne vem, b.o. 11
" " 7

Valid range from 1 to 15

V447 ZNACILNOSTI SLOVENSKE POKRAJINE - TRETJI KO POMISLITE NA SLOVENIJO, KATERE ZNAČILNOSTI POKRAJINE IMATE PRED OČMI? IZBERITE NAJVEČ TRI OD SPODAJ NAŠTETIH:

V447 3. odgovor

Value 60339 Frequency
1 jezera 22
2 gore 34
3 gričevnat svet 15
4 vasi 21
5 morje z obalo 76
6 žive meje med polji 6
7 reke in potoki 42
8 kozolci 41
9 vinogradi in sadovnjaki 150
10 posamezna drevesa 1
11 kraški pojavi (jame) 165
12 cerkvice na vzpetinah 143
13 gozd 140
14 njive in travniki 113
15 drugo 6
99 ne vem, b.o. 20
" " 12

Valid range from 1 to 15

V448 KRAJ SLOVENIJE NAJBOLJ PRI SRCU - PRVI I KATERI KRAJI OZIROMA OBMOČJA SLOVENIJE SO VAM OSEBNO NAJBOLJ PRI SRCU? NAŠTEJTE NAJVEČ TRI.

V448

Value 61338 Frequency
1 Gorenjska 94
2 Zahodno predalpsko hribovje 15
3 Julijske Alpe 28
90 drugo 10
98 4
99 ne vem 37
" " 1

Valid range from 1 to 90

V449 KRAJ SLOVENIJE NAJBOLJ PRI SRCU - DRUGI KATERI KRAJI OZIROMA OBMOČJA SLOVENIJE SO VAM OSEBNO NAJBOLJ PRI SRCU? NAŠTEJTE NAJVEČ TRI.

V449

Value 62337 Frequency
1 Gorenjska 83
2 Zahodno predalpsko hribovje 7
3 Julijske Alpe 16
90 drugo 11
98 6
99 ne vem 141
" " 1

Valid range from 1 to 90

V450 KRAJ SLOVENIJE NAJBOLJ PRI SRCU? - TRETJ KATERI KRAJI OZIROMA OBMOČJA SLOVENIJE SO VAM OSEBNO NAJBOLJ PRI SRCU? NAŠTEJTE NAJVEČ TRI.

V450

Value 63336 Frequency
1 Gorenjska 38
2 Zahodno predalpsko hribovje 7
3 Julijske Alpe 11
90 drugo 10
98 6
99 ne vem 293
" " 2

Valid range from 1 to 90

V51 ljudje, ki so bili sodno kaznovani NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE,KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore)

V51 ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Value 64335 Frequency
1 ne bi želel za sosede 552
2 mašilo 446
" " 9

Valid range from 1 to 2

V52 ljudje druge rase NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE,KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore)

V52 ljudje druge rase

Value 65334 Frequency
1 ne bi želel za sosede 172
2 mašilo 827
" " 8

Valid range from 1 to 2

V53 politicni skrajnezi NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE,KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore)

V53 politični skrajneži

Value 66333 Frequency
1 ne bi želel za sosede 694
2 mašilo 306
" " 7

Valid range from 1 to 2

V54 pijanci NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE,KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore)

V54 pijanci

Value 67332 Frequency
1 ne bi želel za sosede 794
2 mašilo 208
" " 5

Valid range from 1 to 2

V55 custveno nestabilni ljudje NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE,KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore)

V55 čustveno nestabilni ljudje

Value 68331 Frequency
1 ne bi želel za sosede 497
2 mašilo 499
" " 11

Valid range from 1 to 2

V56 Muslimani NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE,KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore)

V56 Muslimani

Value 69330 Frequency
1 ne bi želel za sosede 230
2 mašilo 767
" " 10

Valid range from 1 to 2

V57 priseljenci, tuji delavci NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE,KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore)

V57 priseljenci, tuji delavci

Value 70329 Frequency
1 ne bi želel za sosede 181
2 mašilo 817
" " 9

Valid range from 1 to 2

V58 ljudje z AIDS-om NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE,KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore)

V58 ljudje z AIDS-om

Value 71328 Frequency
1 ne bi želel za sosede 505
2 mašilo 493
" " 9

Valid range from 1 to 2

V59 narkomani NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE,KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore)

V59 narkomani

Value 72327 Frequency
1 ne bi želel za sosede 759
2 mašilo 242
" " 6

Valid range from 1 to 2

V60 homoseksualci NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE,KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore)

V60 homoseksualci

Value 73326 Frequency
1 ne bi želel za sosede 611
2 mašilo 387
" " 9

Valid range from 1 to 2

V302 Zidje NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE,KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore)

V302 židje

Value 74325 Frequency
1 ne bi želel za sosede 219
2 mašilo 777
" " 11

Valid range from 1 to 2

V303 Romi NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE,KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore)

V303 Romi

Value 75324 Frequency
1 ne bi želel za sosede 486
2 mašilo 512
" " 9

Valid range from 1 to 2

V61 Moski bi morali imeti prednost pri zapos ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V61 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami.

Value 76323 Frequency
1 soglašam 261
2 niti soglašam niti ne soglašam 186
3 ne soglašam 545
9 ne vem 14
" " 1

Valid range from 1 to 3

V62 Starejse ljudi prej upokojiti ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V62 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali starejše ljudi prej upokojiti.

Value 77322 Frequency
1 soglašam 790
2 niti soglašam niti ne soglašam 143
3 ne soglašam 64
9 ne vem 9
" " 1

Valid range from 1 to 3

V63 Delodajalci bo morali dati prednost Slov ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V63 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci.

Value 78321 Frequency
1 soglašam 802
2 niti soglašam niti ne soglašam 118
3 ne soglašam 75
9 ne vem 11
" " 1

Valid range from 1 to 3

V64 ZADOVOLJSTVO S FINANCNO SITUACIJO V GOSP

V64 KAKO STE ZADOVOLJNI S SEDANJO FINANČNO SITUACIJO V VAŠEM GOSPODINJSTVU? Če pomeni enica na tej lestvici, da ste popolnoma nezadovoljni, destica pa, da ste popolnoma ma zadovoljni, s katero od ocen bi vi izrazili stopnjo svojega zadovoljstva?

Value 79320 Frequency
1 1-nezadovoljen 93
2 2 35
3 3 91
4 4 91
5 5 221
6 6 159
7 7 113
8 8 111
9 9 35
10 10-zadovoljen 51
99 ne vem 5
" " 2

Valid range from 1 to 10

V65 ZADOVOLJSTVO S SVOJIM ZIVLJENJEM KOT CEL

V65 ČE OCENJUJETE NASPLOH, KAKO STE V TEH DNEH ZADOVOLJNI S SVOJIM ŽIVLJENJEM KOT CELOTO? PROSIMO UPORABITE ENAKO ŠTEVILČNO LESTVICO KOT POMOČ PRI IZBIRI VAŠEGA ODGOVORA.

Value 80319 Frequency
1 1- nezadovoljen 27
2 2 15
3 3 35
4 4 71
5 5 202
6 6 146
7 7 162
8 8 172
9 9 79
10 10- zadovoljen 91
99 ne vem 6
" " 1

Valid range from 1 to 10

V66 KOLIKO LAHKO ODLOCATE O SVOJEM ZIVLJENJU

V66 NEKATERI LJUDJE IMAJO OBČUTEK, DA LAHKO DOCELA SVOBODNO ODLOČAJO O SVOJEM ŽIVLJENJU, DRUGI PA IMAJO OBČUTEK, DA S SVOJIMI DEJANJI NE MOREJO BISTVENO VPLIVATI NA TO, KAJ SE Z NJIMI DOGAJA. PROSIMO VAS, DA S POMOČJO TE LESTVICE OCENITE, V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ODLOČATE O SVOJEM ŽIVLJENJU. PRI TEM POMENI 1 "ČISTO NIČ", DESET PA "V VELIKI MERI".

Value 81318 Frequency
1 1-čisto nič 22
2 2 12
3 3 44
4 4 51
5 5 165
6 6 121
7 7 127
8 8 195
9 9 113
10 10-v veliki meri 148
99 ne vem 8
" " 1

Valid range from 1 to 10

V67 Delam dokler nisem zadovoljen z rezultat SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ, KI ZADEVAJO VAŠ ODNOS DO DELA, BODISI DO DELA DOMA, BODISI V SLUŽBI. POVEJTE MI PROSIM, ALI Z NAVEDENIMI TRDITVAMI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V67 Skoraj vedno delam vsako stvar tako dolgo, dokler nisem zadovoljen z rezultatom

Value 82317 Frequency
1 močno soglašam 353
2 soglašam 550
3 ne soglašam 80
4 sploh ne soglašam 5
9 ne vem 18
" " 1

Valid range from 1 to 4

V68 Razocaran sem, kadar ne izpolnim svojih SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ, KI ZADEVAJO VAŠ ODNOS DO DELA, BODISI DO DELA DOMA, BODISI V SLUŽBI. POVEJTE MI PROSIM, ALI Z NAVEDENIMI TRDITVAMI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V68 Razočaran sem, kadar ne izpolnim svojih ciljev

Value 83316 Frequency
1 močno soglašam 335
2 soglašam 553
3 ne soglašam 93
4 sploh ne soglašam 14
9 ne vem 11
" " 1

Valid range from 1 to 4

V69 Delam pozno v noc, da le dokoncam delo SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ, KI ZADEVAJO VAŠ ODNOS DO DELA, BODISI DO DELA DOMA, BODISI V SLUŽBI. POVEJTE MI PROSIM, ALI Z NAVEDENIMI TRDITVAMI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V69 Po svoji volji pogosto delam pozno v noč, da le dokončam delo

Value 84315 Frequency
1 močno soglašam 245
2 soglašam 387
3 ne soglašam 286
4 sploh ne soglašam 67
9 ne vem 21
" " 1

Valid range from 1 to 4

V70 Eden od glavnih ciljev - da bi bili star SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ, KI ZADEVAJO VAŠ ODNOS DO DELA, BODISI DO DELA DOMA, BODISI V SLUŽBI. POVEJTE MI PROSIM, ALI Z NAVEDENIMI TRDITVAMI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V70 Eden od glavnih ciljev v mojem življenju je, da bi bili starši ponosni name

Value 85314 Frequency
1 močno soglašam 211
2 soglašam 412
3 ne soglašam 257
4 sploh ne soglašam 78
9 ne vem 48
" " 1

Valid range from 1 to 4

V71 Doseci to, kar od mene pricakujejo prija SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ, KI ZADEVAJO VAŠ ODNOS DO DELA, BODISI DO DELA DOMA, BODISI V SLUŽBI. POVEJTE MI PROSIM, ALI Z NAVEDENIMI TRDITVAMI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V71 Zelo se trudim, da bi dosegel to, kar od mene pričakujejo prijatelji

Value 86313 Frequency
1 močno soglašam 164
2 soglašam 386
3 ne soglašam 330
4 sploh ne soglašam 91
9 ne vem 35
" " 1

Valid range from 1 to 4

V72 Ziveti je vredno zaradi prostega casa in

V72 KATERA ŠTEVILKA NA TEJ LESTVICI NAJBOLJ JASNO POVE, KAKŠEN POMEN VI PRIPISUJETE DELU (TUDI DELU DOMA ALI V ŠOLI), ČE GA PRIMERJATE S PROSTIM ČASOM IN Z REKREACIJO? Enica pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, petica pa, da popolnoma soglašate s trditivjo na desni.

Value 87312 Frequency
1 1-živeti je vredno zaradi prostega časa in ne zaradi dela 51
2 2 61
3 3 457
4 4 190
5 5- živeti je vredno zaradi dela in ne zaradi prostega časa 237
9 ne vem 10
" " 1

Valid range from 1 to 5

V73 ISKANJE ZAPOSLITVE - NAJVAZNEJSA STVAR

V73 TU JE NEKAJ STVARI, NA KATERE SO LJUDJE POZORNI, KO IŠČEJO ZAPOSLITEV. NE GLEDE NA TO ALI SEDAJ IŠČETE ZAPOSLITEV ALI NE, MI PROSIM POVEJTE, KAJ OD NAVEDENEGA BI BILO ZA VAS NAJBOLJ POMEMBNO, ČE BI ISKALI ZAPOSLITEV? (en odgovor)

Value 88311 Frequency
1 dobra plača, tako da človek nima skrbi z denarjem 192
2 zanesljivost zaposlitve, brez tveganja, da bodo podjetje zaprli in da bi izgubil službo 374
3 delo s prijetnimi ljudmi 116
4 tako delo, ki daje človeku občutek, da je nekaj dosegel 310
9 ne vem 12
" " 3

Valid range from 1 to 4

V74 ISKANJE ZAPOSLITVE - DRUGA NAJVAZNEJSA S

V74 IN KATERA BI BILA DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA STVAR?

Value 89310 Frequency
1 dobra plača, tako da človek nima skrbi z denarjem 284
2 zanesljivost zaposlitve, brez tveganja, da bodo podjetje zaprli in da bi izgubil službo 229
3 delo s prijetnimi ljudmi 281
4 tako delo, ki daje človeku občutek, da je nekaj dosegel 194
9 ne vem 16
" " 3

Valid range from 1 to 4

V75 dobra placa TU JE ŠE NEKAJ STVARI, ZA KATERE LJUDJE PRAVIJO DA SO POMEMBNE, KO GRE ZA DELO. POVEJTE MI PROSIM, ALI SO NAŠTETE STVARI ZA VAS POMEMBNE, ALI NISO?

V75 dobra plača

Value 90309 Frequency
1 je pomembno 892
2 mašilo 111
" " 4

Valid range from 1 to 2

V76 ne prevelik pritisk TU JE ŠE NEKAJ STVARI, ZA KATERE LJUDJE PRAVIJO DA SO POMEMBNE, KO GRE ZA DELO. POVEJTE MI PROSIM, ALI SO NAŠTETE STVARI ZA VAS POMEMBNE, ALI NISO?

V76 ne prevelik pritisk

Value 91308 Frequency
1 je pomembno 735
2 mašilo 265
" " 7

Valid range from 1 to 2

V77 zanesljivst zaposlitve TU JE ŠE NEKAJ STVARI, ZA KATERE LJUDJE PRAVIJO DA SO POMEMBNE, KO GRE ZA DELO. POVEJTE MI PROSIM, ALI SO NAŠTETE STVARI ZA VAS POMEMBNE, ALI NISO?

V77 zanesljivost zaposlitve

Value 92307 Frequency
1 je pomembno 934
2 mašilo 70
" " 3

Valid range from 1 to 2

V78 delo, ki ga ljudje spostujejo TU JE ŠE NEKAJ STVARI, ZA KATERE LJUDJE PRAVIJO DA SO POMEMBNE, KO GRE ZA DELO. POVEJTE MI PROSIM, ALI SO NAŠTETE STVARI ZA VAS POMEMBNE, ALI NISO?

V78 delo, ki ga ljudje spoštujejo

Value 93306 Frequency
1 je pomembno 777
2 mašilo 223
" " 7

Valid range from 1 to 2

V79 ugoden delovni cas TU JE ŠE NEKAJ STVARI, ZA KATERE LJUDJE PRAVIJO DA SO POMEMBNE, KO GRE ZA DELO. POVEJTE MI PROSIM, ALI SO NAŠTETE STVARI ZA VAS POMEMBNE, ALI NISO?

V79 ugoden delovni čas

Value 94305 Frequency
1 je pomembno 776
2 mašilo 225
" " 6

Valid range from 1 to 2

V80 moznost lastne pobude TU JE ŠE NEKAJ STVARI, ZA KATERE LJUDJE PRAVIJO DA SO POMEMBNE, KO GRE ZA DELO. POVEJTE MI PROSIM, ALI SO NAŠTETE STVARI ZA VAS POMEMBNE, ALI NISO?

V80 močnost lastne pobude, inciative

Value 95304 Frequency
1 je pomembno 789
2 mašilo 214
" " 4

Valid range from 1 to 2

V81 veliko dopusta TU JE ŠE NEKAJ STVARI, ZA KATERE LJUDJE PRAVIJO DA SO POMEMBNE, KO GRE ZA DELO. POVEJTE MI PROSIM, ALI SO NAŠTETE STVARI ZA VAS POMEMBNE, ALI NISO?

V81 veliko dopusta

Value 96303 Frequency
1 je pomembno 478
2 mašilo 522
" " 7

Valid range from 1 to 2

V82 obcutek, da si nekaj dosegel TU JE ŠE NEKAJ STVARI, ZA KATERE LJUDJE PRAVIJO DA SO POMEMBNE, KO GRE ZA DELO. POVEJTE MI PROSIM, ALI SO NAŠTETE STVARI ZA VAS POMEMBNE, ALI NISO?

V82 delo, pri katerem imaš občutek, da si nekaj dosegel

Value 97302 Frequency
1 je pomembno 903
2 mašilo 99
" " 5

Valid range from 1 to 2

V83 odgovorno delo TU JE ŠE NEKAJ STVARI, ZA KATERE LJUDJE PRAVIJO DA SO POMEMBNE, KO GRE ZA DELO. POVEJTE MI PROSIM, ALI SO NAŠTETE STVARI ZA VAS POMEMBNE, ALI NISO?

V83 odgovorno delo

Value 98301 Frequency
1 je pomembno 653
2 mašilo 346
" " 8

Valid range from 1 to 2

V84 zanimivo delo TU JE ŠE NEKAJ STVARI, ZA KATERE LJUDJE PRAVIJO DA SO POMEMBNE, KO GRE ZA DELO. POVEJTE MI PROSIM, ALI SO NAŠTETE STVARI ZA VAS POMEMBNE, ALI NISO?

V84 zanimivo delo

Value 99300 Frequency
1 je pomembno 916
2 mašilo 86
" " 5

Valid range from 1 to 2

V85 da ustreza sposobnostim posameznika TU JE ŠE NEKAJ STVARI, ZA KATERE LJUDJE PRAVIJO DA SO POMEMBNE, KO GRE ZA DELO. POVEJTE MI PROSIM, ALI SO NAŠTETE STVARI ZA VAS POMEMBNE, ALI NISO?

V85 da delo ustreza sposobnostim posameznika

Value 100299 Frequency
1 je pomembno 878
2 mašilo 124
" " 5

Valid range from 1 to 2

V86 ALI NAJ BO BOLJSA TAJNICA BOLJE PLACANA?

V86 PREDSTAVLJAJTE SI DVE TAJNICI ENAKIH LET, KI OPRAVLJATA ENAKO DELO. PRVA TAJNICA UGOTOVI, DA DRUGA ZASLUŽI PRECEJ VEČ KOT ONA. VENDAR PA JE BOLJE PLAČANA TAJNICA HITREJŠA, VEČ NAREDI IN JE TUDI BOLJ ZANESLJIVA KOT PRVA. ALI JE PO VAŠI OCENI PRAV, ALI NI PRAV, DA ENA ZASLUŽI VEČ KOT DRUGA?

Value 101298 Frequency
1 prav je tako 877
2 ni prav tako 119
9 ne vem 10
" " 1

Valid range from 1 to 2

V87 KAKO VODITI PODJETJA?

V87 VELIKO SE RAZPRAVLJA O TEM, KAKO BI BILO TREBA VODITI PODJETJA. KATERA OD NASLEDNJIH ŠTIRIH TRDITEV NAJBOLJ USTREZA VAŠEMU MNENJU?

Value 102297 Frequency
1 Podjetja naj upravljajo lastniki, ali pa naj lastniki določijo managerje, direktorje 207
2 Lastniki in zaposleni v podjetjih bi morali skupaj izbrati managerje, direktorje 362
3 Lastnik podjetij bi morala biti država in ta bi morala izbrati managerje, direktorje 73
4 Zaposleni bi morali biti lastnik podjetja in oni bi morali izbirati managerje, direktorje 292
9 ne vem 71
" " 2

Valid range from 1 to 4

V88 KDAJ UPOSTEVATI NAVODILA?

V88 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO JE TREBA IZVAJATI NAVODILA, KI JIH DOBIVAJO MED DELOM. NEKATERI PRAVIJO, DA SE JE TREBA DRŽATI NAVODIL PREDPOSTAVLJENIH TUDI TEDAJ, KADAR NE SOGLAŠAJO V CELOTI Z NJIMI, DRUGI PA PRAVIJO, DA SE JE TREBA DRŽATI NAVODIL LE TEDAJ, KADAR SI PREPRIČAN, DA SO PRAVILNA. S KATERIM OD OBEH MNENJ VI SOGLAŠATE?

Value 103296 Frequency
1 treba se je držati vseh navodil 222
2 biti moraš prepričan, da so navodila pravilna 645
3 to je odvisno od situacije 123
9 ne vem 16
" " 1

Valid range from 1 to 3

V89 ALI STE SEDAJ ....

V89 ALI STE SEDAJ ....

Value 104295 Frequency
1 poročeni 607
2 živite skupaj s partnerjem, kot da ste poro_eni 83
3 ločeni 26
4 živite narazen 20
5 vdovec, vdova 68
6 samski 201
" " 2

Valid range from 1 to 6

V90 ALI IMATE KAJ OTROK? CE DA, KOLIKO?

V90 ALI IMATE KAJ OTROK? ČE DA, KOLIKO?

Value 105294 Frequency
0 brez otrok 274
1 1 otrok 182
2 2 otroka 378
3 3 otroke 127
4 4 otroke 28
5 5 otrok 5
6 6 otrok 5
7 7 otrok 0
8 8 ali več otrok 1
9 brez odgovora 5
" " 2

Valid range from 0 to 8

V91 IDEALNA VELIKOST DRUZINE

V91 KAKŠNA JE PO VAŠI OCENI IDEALNA VELIKOST DRUŽINE? KOLIKO OTROK NAJ BO V DRUŽINI?

Value 106293 Frequency
0 brez otrok 4
1 1 otrok 38
2 2 otroka 541
3 3 otroci 327
4 4 otroci 50
5 5 otrok 8
6 6 otrok 2
7 7 otrok 1
8 8 ali več otrok 2
9 brez odgovora 29
" " 5

Valid range from 0 to 8

V92 ALI OTROK POTREBUJE OCETA IN MATER?

V92 ČE NEKDO REČE, DA OTROK POTREBUJE DOM TAKO Z OČETOM, KOT TUDI Z MATERJO, DA BO SREČNO ODRASEL, ALI VI S TEM SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE?

Value 107292 Frequency
1 soglašam 925
2 ne soglašam 71
9 ne vem 9
" " 2

Valid range from 1 to 2

V93 ALI ZENSKA MORA IMETI OTROKE?

V93 ALI MISLITE, DA MORA ŽENSKA ZA IZPOLNITEV SVOJEGA ŽIVLJENJA IMETI OTROKE, ALI PA TO NI NUJNO?

Value 108291 Frequency
1 potrebuje otroke 494
2 ni nujno 472
9 ne vem 40
" " 1

Valid range from 1 to 2

V94 ZAKON JE ZASTARELA INSTUTUCIJA

V94 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: ZAKON JE ZASTARELA INSTUTUCIJA.

Value 109290 Frequency
1 soglašam 233
2 ne soglašam 704
9 ne vem 68
" " 2

Valid range from 1 to 2

V95 ALI STE ZA POPOLNO SEKSUALNO SVOBODO?

V95 ČE BI KDO REKEL, DA BI MORALI IMETI LJUDJE POPOLNO SEKSUALNO SVOBODO BREZ OMEJITEV, ALI BI VI SOGLAŠALI S TEM, ALI BI NASPROTOVALI?

Value 110289 Frequency
1 soglašal bi 257
2 nasprotoval bi 589
3 niti eno, niti drugo 106
9 ne vem 54
" " 1

Valid range from 1 to 3

V96 ALI JE LAHKO ZENSKA PROSTOVOLJNA SAMOHRA

V96 ČE BI ŽENSKA SAMA RADA IMELA OTROKA KOT SAMOHRANILKA, OB TEM PA SI NE ŽELI STALNEGA ODNOSA Z MOŠKIM, ALI VI TO ODOBRAVATE, ALI NE ODOBRAVATE?

Value 111288 Frequency
1 odobravam 668
2 ne odobravam 219
3 odvisno 93
9 ne vem 25
" " 2

Valid range from 1 to 3

V97 ALI BI IMELI RAJE DECKA ALI DEKLICO?

V97 ČE BI BILI V SITUACIJI, DA BI LAHKO IMELI SAMO ENEGA OTROKA, ALI BI IMELI RAJE DE_KA ALI DEKLICO?

Value 112287 Frequency
1 dečka 259
2 deklico 211
3 ni razlike, vseeno 507
9 ne vem 27
" " 3

Valid range from 1 to 3

V98 Zaposlena mati lahko ustvari topel, vare DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATI ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V98 Zaposlena mati lahko ustvari do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot nezaposlena mati

Value 113286 Frequency
1 močno soglašam 256
2 soglašam 501
3 ne soglašam 195
4 sploh ne soglašam 35
9 ne vem 19
" " 1

Valid range from 1 to 4

V99 Za zensko je enako izpolnjujoce, ce je g DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATI ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V99 Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je gospodinja kot če dela za plačilo

Value 114285 Frequency
1 močno soglašam 183
2 soglašam 470
3 ne soglašam 266
4 sploh ne soglašam 47
9 ne vem 40
" " 1

Valid range from 1 to 4

V100 Moz in zena morata prispevati k dohodku DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATI ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V100 Mož in žena morata oba prispevati k dohodku gospodinjstva

Value 115284 Frequency
1 močno soglašam 512
2 soglašam 419
3 ne soglašam 60
4 sploh ne soglašam 6
9 ne vem 9
" " 1

Valid range from 1 to 4

V101 Moski boljsi politicni voditelji kot zen DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATI ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V101 če gledamo v celoti, so moški boljši politični voditelji kot ženske

Value 116283 Frequency
1 močno soglašam 87
2 soglašam 333
3 ne soglašam 412
4 sploh ne soglašam 105
9 ne vem 69
" " 1

Valid range from 1 to 4

V102 Ce zena zasluzi vec kot moz, bodo proble DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATI ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V102 če žena zasluži več kot mož, bo to skoraj gotovo privedlo do problemov

Value 117282 Frequency
1 močno soglašam 69
2 soglašam 244
3 ne soglašam 498
4 sploh ne soglašam 139
9 ne vem 56
" " 1

Valid range from 1 to 4

V103 Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATI ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V103 Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fanta kot za dekle

Value 118281 Frequency
1 močno soglašam 52
2 soglašam 173
3 ne soglašam 480
4 sploh ne soglašam 263
9 ne vem 38
" " 1

Valid range from 1 to 4

V104 PRVI CILJ SLOVENIJE

V104 V ZADNJEM ČASU SE VELIKO RAZPRAVLJA O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI SLOVENIJE V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI JIM POSAMEZNIKI PRIPISUJEJO NAJVEČJI POMEN. PROSIMO POVEJTE, KATERI OD TEH CILJEV JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠI? (1.izbor)

Value 119280 Frequency
1 visoka raven ekonomske rasti 505
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 46
3 poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o stvareh pri delu in v okolju, kjer prebivajo 384
4 olepšati naša mesta in deželo 52
9 ne vem 18
" " 2

Valid range from 1 to 4

V105 DRUGI CILJ SLOVENIJE

V105 IN KATERI CILJ BI BIL NASLEDNJI NAJBOLJ POMEMBEN? (2. zbor)

Value 120279 Frequency
1 visoka raven ekonomske rasti 233
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 94
3 poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o stvareh pri delu in v okolju, kjer prebivajo 378
4 olepšati naša mesta in deželo 261
9 ne vem 38
" " 3

Valid range from 1 to 4

V106 PRVI CILJ SLOVENIJE

V106 ČE BI MORALI IZBRATI, KATERO OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI BI OCENILI KOT NAJBOLJ POMEMBNO? (1. izbor)

Value 121278 Frequency
1 ohranjanje reda v državi 443
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 325
3 borba proti naraščanju cen 119
4 zaščita svobode govora 99
9 ne vem 20
" " 1

Valid range from 1 to 4

V107 DRUGI CILJ SLOVENIJE

V107 IN KATERA BI BILA NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? (2. izbor)

Value 122277 Frequency
1 ohranjanje reda v državi 214
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 274
3 borba proti naraščanju cen 257
4 zaščita svobode govora 220
9 ne vem 40
" " 2

Valid range from 1 to 4

V108 NAJPOMEMBNEJSA STVAR

V108 TU IMAMO ŠE EN SEZNAM TAKŠNE VRSTE. KATERA OD TUKAJ NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNA? (1. Izbor)

Value 123276 Frequency
1 stabilno gospodarstvo 670
2 prizadevanje za bolj humano družbo 127
3 prizadevanje za tako družbo, v kateri so več vredne ideje kot denar 55
4 boj proti kriminalu 132
9 ne vem 21
" " 2

Valid range from 1 to 4

V109 DRUGA NAJPOMEMBNEJSA STVAR

V109 IN KATERA JE NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? (2. izbor)

Value 124275 Frequency
1 stabilno gospodarstvo 186
2 prizadevanje za bolj humano družbo 230
3 prizadevanje za tako družbo, v kateri so več vredne ideje kot denar 144
4 boj proti kriminalu 402
9 ne vem 42
" " 3

Valid range from 1 to 4

V110 ALI BI SE BORIL ZA DOMOVINO?

V110 SEVEDA VSI UPAMO, DA NE BO SPET PRIŠLO DO VOJNE. ČE PA BI DO NJE PRIŠLO, ALI BI SE BILI VI PRIPRAVLJENI BORITI ZA DOMOVINO?

Value 125274 Frequency
1 da 825
2 ne 94
9 ne vem 85
" " 3

Valid range from 1 to 2

V111 Manj poudarka denarju in materialnim dob V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V111 Manj poudarka denarju in materialnim dobrinam

Value 126273 Frequency
1 bilo bi dobro 493
2 mi je vseeno 229
3 bilo bi slabo 282
" " 3

Valid range from 1 to 3

V112 Zmanjsanje pomena dela v nasem zivljenju V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V112 Zmanjšanje pomena dela v našem življenju

Value 127272 Frequency
1 bilo bi dobro 161
2 mi je vseeno 188
3 bilo bi slabo 655
" " 3

Valid range from 1 to 3

V113 Vecji poudarek razvoju tehnologije V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V113 Večji poudarek razvoju tehnologije

Value 128271 Frequency
1 bilo bi dobro 749
2 mi je vseeno 199
3 bilo bi slabo 55
" " 4

Valid range from 1 to 3

V114 Vecje spostovanje oblasti V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V114 Večje spoštovanje oblasti

Value 129270 Frequency
1 bilo bi dobro 366
2 mi je vseeno 474
3 bilo bi slabo 163
" " 4

Valid range from 1 to 3

V115 Vec poudarka druzinskemu zivljenju V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V115 Več poudarka družinskemu življenju

Value 130269 Frequency
1 bilo bi dobro 907
2 mi je vseeno 82
3 bilo bi slabo 16
" " 2

Valid range from 1 to 3

V116 BO ZNANSTVENI NAPREDEK POMAGAL CLOVESTVU

V116 GLEDANO DOLGOROČNO, ALI BO PO VAŠI OCENI ZNANSTVENI NAPREDEK POMAGAL ČLOVEŠTVU, ALI MU BO ŠKODOVAL?

Value 131268 Frequency
1 pomagal bo 399
2 škodoval bo 105
3 deloma pomagal, deloma škodoval 474
9 ne vem 28
" " 1

Valid range from 1 to 3

V117 V KOLIKSNI MERI VAS ZANIMA POLITIKA?

V117 V KOLIKŠNI MERI VAS ZANIMA POLITIKA?

Value 132267 Frequency
1 zelo me zanima 48
2 do neke mere me zanima 392
3 le malo 336
4 sploh me ne zanima 228
9 ne vem 2
" " 1

Valid range from 1 to 4

V118 Podpisati peticijo TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V118 Podpisati peticijo

Value 133266 Frequency
1 to sem že delal 177
2 morda bi 448
3 nikoli ne bi 316
4 ne vem 63
" " 3

Valid range from 1 to 3

V119 Pridruziti se bojkotu TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V119 Pridružiti se bojkotu

Value 134265 Frequency
1 to sem že delal 53
2 morda bi 461
3 nikoli ne bi 425
4 ne vem 64
" " 4

Valid range from 1 to 3

V120 Udeleziti se zakonitih demonstracij TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V120 Udeležiti se zakonitih demonstracij

Value 135264 Frequency
1 to sem že delal 88
2 morda bi 501
3 nikoli ne bi 364
4 ne vem 53
" " 1

Valid range from 1 to 3

V121 Sodelovati pri neuradnih stavkah TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V121 Sodelovati pri neuradnih (nenapovedanih) stavkah

Value 136263 Frequency
1 to sem že delal 35
2 morda bi 278
3 nikoli ne bi 624
4 ne vem 69
" " 1

Valid range from 1 to 3

V122 Zasesti poslopja ali tovarne TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V122 Zasesti poslopja ali tovarne

Value 137262 Frequency
1 to sem že delal 7
2 morda bi 237
3 nikoli ne bi 685
4 ne vem 77
" " 1

Valid range from 1 to 3

V123 UVRSTE SVOJE POLTICNE POGLEDE: LEVO-DESN

V123 V ZVEZI S POLITIKO LJUDJE GOVORIJO O "LEVICI" IN O "DESNICI". KAKO BI VI UVRSTILI SVOJE POLTIČNE POGLEDE NA TEJ LESTVICI, ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO?

Value 138261 Frequency
1 1-levica 26
2 2 17
3 3 51
4 4 59
5 5 337
6 6 141
7 7 52
8 8 33
9 9 6
10 10-desnica 20
99 ne vem 264
" " 1

Valid range from 1 to 10

V124 KAKSEN JE VSA POGLED NA DRUZBO?

V124 SPODAJ SO ZAPISANI TRIJE ZNAČILNI POGLEDI NA DRUŽBO, V KATERI ŽIVIMO. KATERI IZMED NJIH JE NAJBLIŽE VAŠEMU MNENJU? (le en odgovor)

Value 139260 Frequency
1 Z revolucionarno akcijo je treba korenito spremeniti celoten način delovanja naše družbe. 65
2 Našo družbo je treba postopoma izboljšati z reformami. 631
3 Našo družbo, tako kot je sedaj, je treba braniti pred vsakršnimi prevratniškimi silami 220
9 ne vem 90
" " 1

Valid range from 1 to 3

V125 Dohodki bi morali biti bolj enaki PRED VAMI JE SPET NEKAJ TRDITEV V PARIH. PROSIM VAS DA OCENITE, KATERA IZMED OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠIM POGLEDOM. ENICA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA LEVI STRANI, DESETICA PA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITIVJO NA DESNI. ČE PA JE VAŠE MNENJE NEKJE VMES LAHKO IZBERETE KATEROKOLI VMESNO ŠTEVILKO.

V125

Value 140259 Frequency
1 1-Dohodki bi morali biti bolj enaki. 192
2 2 82
3 3 123
4 4 92
5 5 172
6 6 95
7 7 93
8 8 72
9 9 28
10 10-Potrebne so večje razlike v dohodkih, ker to vzpodbudi ljudi k večji prizadevnosti. 46
99 ne vem 11
" " 1

Valid range from 1 to 10

V126 Povecati delez privatne lastnine v podje PRED VAMI JE SPET NEKAJ TRDITEV V PARIH. PROSIM VAS DA OCENITE, KATERA IZMED OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠIM POGLEDOM. ENICA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA LEVI STRANI, DESETICA PA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITIVJO NA DESNI. ČE PA JE VAŠE MNENJE NEKJE VMES LAHKO IZBERETE KATEROKOLI VMESNO ŠTEVILKO.

V126

Value 141258 Frequency
1 1-Povečati bi se moral delež privatne lastnine v podjetjih. 114
2 2 96
3 3 123
4 4 123
5 5 251
6 6 50
7 7 43
8 8 61
9 9 22
10 10-Povečati bi se moral delež državne lastnine v podjetjih. 55
99 ne vem 68
" " 1

Valid range from 1 to 10

V127 Drzava sprejeti vec odgovornosti da je v PRED VAMI JE SPET NEKAJ TRDITEV V PARIH. PROSIM VAS DA OCENITE, KATERA IZMED OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠIM POGLEDOM. ENICA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA LEVI STRANI, DESETICA PA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITIVJO NA DESNI. ČE PA JE VAŠE MNENJE NEKJE VMES LAHKO IZBERETE KATEROKOLI VMESNO ŠTEVILKO.

V127

Value 142257 Frequency
1 1-Država bi morala sprejeti več odgovornosti za to, da je vsakdo preskrbljen. 205
2 2 125
3 3 110
4 4 87
5 5 173
6 6 57
7 7 82
8 8 77
9 9 27
10 10-Vsak posameznik bi moral prevzeti več odgovornosti sam zase. 54
99 ne vem 9
" " 1

Valid range from 1 to 10

V128 Tekmovanje je koristno. PRED VAMI JE SPET NEKAJ TRDITEV V PARIH. PROSIM VAS DA OCENITE, KATERA IZMED OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠIM POGLEDOM. ENICA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA LEVI STRANI, DESETICA PA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITIVJO NA DESNI. ČE PA JE VAŠE MNENJE NEKJE VMES LAHKO IZBERETE KATEROKOLI VMESNO ŠTEVILKO.

V128

Value 143256 Frequency
1 1-Tekmovanje je koristno. Spodbuja ljudi, da trdo delajo in razvijajo nove ideje. 248
2 2 149
3 3 180
4 4 107
5 5 171
6 6 30
7 7 21
8 8 26
9 9 12
10 10-Tekmovanje je škodljivo. Odkrije tisto, kar je v ljudeh najslabše. 27
99 ne vem 34
" " 2

Valid range from 1 to 10

V129 Trdo delo pripelje do boljsega zivljenja PRED VAMI JE SPET NEKAJ TRDITEV V PARIH. PROSIM VAS DA OCENITE, KATERA IZMED OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠIM POGLEDOM. ENICA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA LEVI STRANI, DESETICA PA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITIVJO NA DESNI. ČE PA JE VAŠE MNENJE NEKJE VMES LAHKO IZBERETE KATEROKOLI VMESNO ŠTEVILKO.

V129

Value 144255 Frequency
1 1-Dolgoročno pripelje trdo delo do boljšega življenja. 219
2 2 122
3 3 146
4 4 88
5 5 167
6 6 39
7 7 57
8 8 50
9 9 39
10 10-Na splošno trdo delo ne prinese uspeha. Uspeh je bolj stvar sreče in zvez. 63
99 ne vem 15
" " 2

Valid range from 1 to 10

V130 Ljudje lahko obogatijo le na racun drugi PRED VAMI JE SPET NEKAJ TRDITEV V PARIH. PROSIM VAS DA OCENITE, KATERA IZMED OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠIM POGLEDOM. ENICA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA LEVI STRANI, DESETICA PA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITIVJO NA DESNI. ČE PA JE VAŠE MNENJE NEKJE VMES LAHKO IZBERETE KATEROKOLI VMESNO ŠTEVILKO.

V130

Value 145254 Frequency
1 1-Ljudje lahko obogatijo le na račun drugih. 95
2 2 66
3 3 99
4 4 90
5 5 193
6 6 90
7 7 90
8 8 108
9 9 46
10 10-Bogastvo lahko narašča tako, da ga je dovolj za vsakega. 81
99 ne vem 47
" " 2

Valid range from 1 to 10

V131 Previdnost pred velikimi spremembami v z PRED VAMI JE SPET NEKAJ TRDITEV V PARIH. PROSIM VAS DA OCENITE, KATERA IZMED OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠIM POGLEDOM. ENICA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA LEVI STRANI, DESETICA PA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITIVJO NA DESNI. ČE PA JE VAŠE MNENJE NEKJE VMES LAHKO IZBERETE KATEROKOLI VMESNO ŠTEVILKO.

V131

Value 146253 Frequency
1 1-Čovek mora biti previden ko se odloča za velike spremembe v življenju. 152
2 2 91
3 3 101
4 4 86
5 5 165
6 6 71
7 7 118
8 8 92
9 9 44
10 10-V življenju ne boš veliko dosegel, če ne boš pogosto tvegal. 68
99 ne vem 17
" " 2

Valid range from 1 to 10

V132 Najboljse so tiste ideje, ki jih je prei PRED VAMI JE SPET NEKAJ TRDITEV V PARIH. PROSIM VAS DA OCENITE, KATERA IZMED OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠIM POGLEDOM. ENICA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA LEVI STRANI, DESETICA PA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITIVJO NA DESNI. ČE PA JE VAŠE MNENJE NEKJE VMES LAHKO IZBERETE KATEROKOLI VMESNO ŠTEVILKO.

V132

Value 147252 Frequency
1 1-Na splošno velja, da so najboljše tiste ideje, ki jih je preizkusil čas. 124
2 2 73
3 3 111
4 4 103
5 5 234
6 6 83
7 7 84
8 8 79
9 9 38
10 10-Nove ideje so na splošno boljše kot stare. 41
99 ne vem 34
" " 3

Valid range from 1 to 10

V133 KAJ JE BOLJE ...

V133 ALI SODITE, DA JE BOLJE DA ...

Value 148251 Frequency
1 blago, ki je bilo izdelano v drugih državah uvažamo in prodajamo pri nas, če ga ljudje želijo kupovati, ali pa sodite: 283
2 naj bi imeli strožje omejitve pri prodaji tujega blaga pri nas, da bi tako zaščitili delovna mesta ljudi v Sloveniji? 666
9 ne vem 57
" " 1

Valid range from 1 to 2

V134 VLADNA POLITIKA DO TUJIH DELAVCEV

V134 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O LJUDEH, KI IZ DRUGIH DRŽAV PRIHAJAJO NA DELO V SLOVENIJO? KAJ NAJ BI V ZVEZI S TEM NAREDILA VLADA?

Value 149250 Frequency
1 dovoli vsakemu, da pride na delo, če to želi 29
2 dovoli ljudem, da pridejo, če so na voljo prosta delovna mesta 583
3 postavi stroge omejitve glede števila tujcev, ki lahko pridejo k nam na delo 289
4 prepove prihod ljudi iz drugih držav na delo v Slovenijo 91
9 ne vem 14
" " 1

Valid range from 1 to 4

V135 cerkev PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V135 cerkev

Value 150249 Frequency
1 veliko 115
2 precejšnje 258
3 majhno 394
4 sploh ga ni 222
9 ne vem 17
" " 1

Valid range from 1 to 4

V136 vojska PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V136 vojska

Value 151248 Frequency
1 veliko 92
2 precejšnje 346
3 majhno 411
4 sploh ga ni 131
9 ne vem 26
" " 1

Valid range from 1 to 4

V137 pravni sistem PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V137 pravni sistem

Value 152247 Frequency
1 veliko 72
2 precejšnje 275
3 majhno 462
4 sploh ga ni 158
9 ne vem 39
" " 1

Valid range from 1 to 4

V138 tisk PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V138 tisk

Value 153246 Frequency
1 veliko 65
2 precejšnje 359
3 majhno 459
4 sploh ga ni 103
9 ne vem 20
" " 1

Valid range from 1 to 4

V139 televizija PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V139 televizija

Value 154245 Frequency
1 veliko 95
2 precejšnje 429
3 majhno 394
4 sploh ga ni 70
9 ne vem 18
" " 1

Valid range from 1 to 4

V140 sindikati PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V140 sindikati

Value 155244 Frequency
1 veliko 37
2 precejšnje 193
3 majhno 463
4 sploh ga ni 221
9 ne vem 91
" " 2

Valid range from 1 to 4

V141 policija PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V141 policija

Value 156243 Frequency
1 veliko 91
2 precejšnje 375
3 majhno 414
4 sploh ga ni 103
9 ne vem 23
" " 1

Valid range from 1 to 4

V142 slovenska vlada PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V142 vlada

Value 157242 Frequency
1 veliko 75
2 precejšnje 322
3 majhno 439
4 sploh ga ni 143
9 ne vem 27
" " 1

Valid range from 1 to 4

V143 politicne stranke PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V143 politične stranke

Value 158241 Frequency
1 veliko 21
2 precejšnje 111
3 majhno 491
4 sploh ga ni 342
9 ne vem 41
" " 1

Valid range from 1 to 4

V144 parlament PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V144 parlament

Value 159240 Frequency
1 veliko 31
2 precejšnje 206
3 majhno 499
4 sploh ga ni 223
9 ne vem 47
" " 1

Valid range from 1 to 4

V145 drzavna uprava PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V145 državna uprava

Value 160239 Frequency
1 veliko 44
2 precejšnje 229
3 majhno 517
4 sploh ga ni 155
9 ne vem 61
" " 1

Valid range from 1 to 4

V146 velika podjetja PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V146 velika podjetja

Value 161238 Frequency
1 veliko 63
2 precejšnje 318
3 majhno 435
4 sploh ga ni 132
9 ne vem 58
" " 1

Valid range from 1 to 4

V147 ekolosko gibanje PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V147 ekološko gibanje

Value 162237 Frequency
1 veliko 108
2 precejšnje 431
3 majhno 325
4 sploh ga ni 71
9 ne vem 71
" " 1

Valid range from 1 to 4

V148 zensko gibanje PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V148 žensko gibanje

Value 163236 Frequency
1 veliko 86
2 precejšnje 316
3 majhno 379
4 sploh ga ni 126
9 ne vem 99
" " 1

Valid range from 1 to 4

V149 Evropska Zveza (EU) PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V149 Evropska Zveza (EU)

Value 164235 Frequency
1 veliko 64
2 precejšnje 317
3 majhno 412
4 sploh ga ni 109
9 ne vem 104
" " 1

Valid range from 1 to 4

V150 Zdruzeni Narodi(OZN) PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V150 Združeni Narodi(OZN)

Value 165234 Frequency
1 veliko 75
2 precejšnje 286
3 majhno 417
4 sploh ga ni 141
9 ne vem 87
" " 1

Valid range from 1 to 4

V151 OCENA SOCIALISTICNEGA POLITICNEGA SISTEM LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O DELOVANJU SEDANJE UREDITVE V SLOVENIJI. S SPODNJO ŠTEVILČNO LESTVICO OCENITE, KAKO STVARI PRI NAS DELUJEJO. ENICA POMENI ZELO SLABO, DESETICA PA ZELO DOBRO.

V151 KAKO BI NA TEJ LETVICI OCENILI NEKDANJI SOCIALISTIČNI POLITIČNI SISTEM V SLOVENIJI?

Value 166233 Frequency
1 1-zelo slabo 79
2 2 90
3 3 126
4 4 142
5 5 232
6 6 96
7 7 93
8 8 48
9 9 19
10 10-zelo dobro 42
99 ne vem 39
" " 1

Valid range from 1 to 10

V152 OCENA SEDANJEGA POLITICNEGA SISTEMA

V152 KAKO BI OCENILI SEDANJI POLITIČNI SISTEM V SLOVENIJI?

Value 167232 Frequency
1 1-zelo slabo 69
2 2 72
3 3 122
4 4 154
5 5 279
6 6 133
7 7 86
8 8 28
9 9 8
10 10-zelo dobro 13
99 ne vem 42
" " 1

Valid range from 1 to 10

V153 OCENA BODOCEGA POLITICNEGA SISTEMA

V153 IN KAKO BI OCENILI POLITIČNI SISTEM, KAKRŠNEGA PRIČAKUJETE ČEZ DESET LET?

Value 168231 Frequency
1 1-zelo slabo 39
2 2 35
3 3 62
4 4 55
5 5 161
6 6 120
7 7 158
8 8 112
9 9 40
10 10-zelo dobro 51
99 ne vem 173
" " 1

Valid range from 1 to 10

V154 Imeti mocnega voditelja. PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

V154 Imeti močnega voditelja, ki odloča brez parlamenta in volitev.

Value 169230 Frequency
1 zelo dober 81
2 precej dober 156
3 precej slab 326
4 zelo slab 391
9 ne vem 52
" " 1

Valid range from 1 to 4

V155 Da odlocajo strokovnjaki in ne vlada. PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

V155 Da o tem, kaj je najbolje za državo, odločajo strokovnjaki in ne vlada.

Value 170229 Frequency
1 zelo dober 230
2 precej dober 513
3 precej slab 146
4 zelo slab 43
9 ne vem 74
" " 1

Valid range from 1 to 4

V156 Da drzavo vodi vojska. PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

V156 Da državo vodi vojska.

Value 171228 Frequency
1 zelo dober 16
2 precej dober 45
3 precej slab 174
4 zelo slab 725
9 ne vem 46
" " 1

Valid range from 1 to 4

V157 Da imamo demokraticen politicni sistem. PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

V157 Da imamo demokratičen politični sistem.

Value 172227 Frequency
1 zelo dober 389
2 precej dober 421
3 precej slab 98
4 zelo slab 30
9 ne vem 68
" " 1

Valid range from 1 to 4

V158 KAKO NAJ VODITELJ VODI STRANKO

V158 V POLITIKI IMAJO RAZLIČNE STRANKE POGOSTO RAZLIČNE NAZORE O TEM, KAKO NAJ VODITELJ STRANKE OPRAVLJA SVOJO VLOGO. ALI JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE....

Value 173226 Frequency
1 da voditelj stranke trdno zagovarja svoja prepričanja, čeprav drugi s tem ne soglašajo, ali je bolje 103
2 da voditelj stranke sodeluje tudi z drugače mislečimi, pa čeprav to pomeni sklepanje kompromisov glede nekaterih pomembnih načel 827
9 ne vem 76
" " 1

Valid range from 1 to 2

V159 KAJ JE VAZNEJSA NALOGA VLADE?

V159 ZA KATERO OD OBEH NAVEDENIH STVARI BI REKLI, DA JE BOLJ POMEMBNA NALOGA VLADE?

Value 174225 Frequency
1 ohranjanje reda v družbi, ali 529
2 spoštovanje svobode posameznika 415
9 ne vem 61
" " 2

Valid range from 1 to 2

V160 Gospodarstvo v demokraciji deluje slabo. PRED VAMI JE NEKAJ MNENJ, KI JIH IMAJO LJUDJE O DEMOKRATIČNEM POLITIČNEM SISTEMU. POVEJTE MI PROSIM, ALI S TEMI MNENJI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V160 Gospodarstvo v demokraciji deluje slabo.

Value 175224 Frequency
1 močno soglašam 64
2 soglašam 380
3 ne soglašam 408
4 sploh ne soglašam 61
9 ne vem 93
" " 1

Valid range from 1 to 4

V161 V demokraciji je prevec neodlocnosti in PRED VAMI JE NEKAJ MNENJ, KI JIH IMAJO LJUDJE O DEMOKRATIČNEM POLITIČNEM SISTEMU. POVEJTE MI PROSIM, ALI S TEMI MNENJI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V161 V demokraciji je preveč neodločnosti in prepirov.

Value 176223 Frequency
1 močno soglašam 178
2 soglašam 492
3 ne soglašam 229
4 sploh ne soglašam 40
9 ne vem 67
" " 1

Valid range from 1 to 4

V162 Demokracije niso uspesne pri ohranjanju PRED VAMI JE NEKAJ MNENJ, KI JIH IMAJO LJUDJE O DEMOKRATIČNEM POLITIČNEM SISTEMU. POVEJTE MI PROSIM, ALI S TEMI MNENJI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V162 Demokracije niso uspešne pri ohranjanju reda.

Value 177222 Frequency
1 močno soglašam 83
2 soglašam 393
3 ne soglašam 378
4 sploh ne soglašam 53
9 ne vem 99
" " 1

Valid range from 1 to 4

V163 Demokracija je boljsa druge oblike vlada PRED VAMI JE NEKAJ MNENJ, KI JIH IMAJO LJUDJE O DEMOKRATIČNEM POLITIČNEM SISTEMU. POVEJTE MI PROSIM, ALI S TEMI MNENJI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V163 Demokracija ima morda svoje slabe plati, vendar je boljša kot druge oblike vladanja.

Value 178221 Frequency
1 močno soglašam 216
2 soglašam 578
3 ne soglašam 88
4 sploh ne soglašam 19
9 ne vem 105
" " 1

Valid range from 1 to 4

V164 UPORABA SILE V POLITIKI NI NIKOLI UPRAVI

V164 V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: "UPORABA SILE ZA DOSEGANJE POLITIČNIH CILJEV NI NIKOLI UPRAVIČENA"

Value 179220 Frequency
1 močno soglašam 397
2 soglašam 273
3 ne soglašam 196
4 sploh ne soglašam 90
9 ne vem 50
" " 1

Valid range from 1 to 4

V165 KAKO NASA SEDANJA VLADA UREJA STVARI PRI

V165 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI S TEM, KAKO NAŠA SEDANJA VLADA UREJA STVARI PRI NAS? ALI BI REKLI, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, PRECEJ ZADOVOLJNI, PRECEJ NEZADOVOLJNI, ALI DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI?

Value 180219 Frequency
1 zelo zadovoljen 16
2 precej zadovoljen 329
3 precej nezadovoljen 447
4 sploh nisem zadovoljen 161
9 ne vem 53
" " 1

Valid range from 1 to 4

V166 ALI BI NA SPLOSNO REKLI, DA...

V166 ALI BI NA SPLOŠNO REKLI, DA...

Value 181218 Frequency
1 Našo dr_avo vodijo tako, da to koristi le nekaterim močnim skupinam v družbi ali bi rekli da.. 707
2 jo vodijo v dobro vseh ljudi 205
9 ne vem 94
" " 1

Valid range from 1 to 2

V167 SKUPINA, KI JO NAJBOLJ ODKLANJA

V167 TU JE NAVEDENIH NEKAJ SKUPIN, ZA KATERE IMAJO NEKATERI LJUDJE OBČTEK, DA OGROŽAJO SOCIALNI IN POLITIČNI RED V NAŠI DRUŽBI. PROSIM VAS, DA IZ SEZNAMA IZBERETE TISTO SKUPINO, KI JO MED VSEMI NAJBOLJ ODKLANJATE (le en odgovor)

Value 182217 Frequency
1 židi 3
2 kapitalisti 75
3 komunisti, levi skrajneži 127
4 priseljenci 51
5 homoseksualci 72
6 kriminalci 341
7 neofašiti, desni skrajneži 318
" " 20

Valid range from 1 to 7

V168 opravljati pomembnejse javne funkcije ALI SODITE, DA BI PRIPADNIKI SKUPINE, KI STE JO PRAVKAR IZBRALI SMELI...

V168 opravljati pomembnejše javne funkcije

Value 183216 Frequency
1 da 37
2 ne 932
9 ne vem 24
" " 14

Valid range from 1 to 2

V169 uciti v solah ALI SODITE, DA BI PRIPADNIKI SKUPINE, KI STE JO PRAVKAR IZBRALI SMELI...

V169 učiti v šolah

Value 184215 Frequency
1 da 53
2 ne 907
9 ne vem 33
" " 14

Valid range from 1 to 2

V170 organizirati javne demonstracije ALI SODITE, DA BI PRIPADNIKI SKUPINE, KI STE JO PRAVKAR IZBRALI SMELI...

V170 organizirati javne demonstracije

Value 185214 Frequency
1 da 83
2 ne 878
9 ne vem 32
" " 14

Valid range from 1 to 2

V171 ALI JE DANES V SLOVENIJI VEC ALI MANJ RE SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ, KI ZADEVAJO PROBLEM REVŠČINE PRI NAS IN V SVETU.

V171 ALI BI VI OCENILI, DA DANES V SLOVENIJI ŽIVI V REVŠČINI VEČ LJUDI, KOT PRED DESETIMI LETI, DA JIH JE PRIBLIŽNO ENAKO VELIKO, ALI DA JIH JE DANES MANJ?

Value 186213 Frequency
1 danes jih je več 654
2 približno enako 228
3 danes jih je manj 96
9 ne vem 28
" " 1

Valid range from 1 to 3

V172 ZAKAJ SO LJUDJE REVNI?

V172 KAJ MENITE, ZAKAJ SO PRI NAS LJUDJE, KI ŽIVIJO V POMANJKANJU? KATERA OD OBEH NASLEDNJIH TRDITEV VAM JE BLIŽE?

Value 187212 Frequency
1 Revni so zaradi svoje lenobe in pomanjkanja prave volje. 292
2 Revni so zato, ker družba ravna z njimi nepravično. 557
9 ne vem 153
" " 5

Valid range from 1 to 2

V173 MOZNOSTI DA SE IZKOPLJEJO IZ REVSCINE

V173 ALI IMA PO VAŠI OCENI VEČINA REVNIH LJUDI PRI NAS MOŽNOST, DA SE IZKOPLJE IZ REVŠČINE, ALI IMA LE ZELO MAJHNE MOČNOSTI ZA TO?

Value 188211 Frequency
1 imajo možnost 358
2 imajo zelo majhno mo_nost 614
9 ne vem 33
" " 2

Valid range from 1 to 2

V174 KOLIKO NAREDI SLOVENSKA DRZAVA ZA REVNE

V174 ALI SODIžE, DA SLOVENSKA DRŽAVA NAREDI ZA REVNE LJUDI PRIBLIŽNO TOLIKO, KOT JE POTREBNO, PREVEČ, ALI PREMALO?

Value 189210 Frequency
1 preveč 26
2 približno toliko, kot je potrebno 288
3 premalo 652
9 ne vem 40
" " 1

Valid range from 1 to 3

V175 KOLIKO JE POMOCI ZA REVNE DRZAVE?

V175 V NEKATERIH GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH DRŽAVAH ŽIVIJO MNOGI LJUDJE V REVŠČINI. ALI MENITE, DA JIM DRUGE DRŽAVE SVETA POMAGAJO PRIBLIŽNO TOLIKO, KOT JE POTREBNO, PREVEČ, ALI PREMALO?

Value 190209 Frequency
1 preveč 20
2 približno toliko, kot je potrebno 269
3 premalo 629
9 ne vem 88
" " 1

Valid range from 1 to 3

V176 ALI NAJ SLOVENIJA POMAGA REVNEJSIM DRZAV

V176 NEKATERI LJUDJE SO ZA TO, DRUGI PA PROTI TEMU, DA BI SLOVENIJA GOSPODARSKO POMAGALA REVNEJŠIM DRŽAVAM. ALI STE VI OSEBNO ...

Value 191208 Frequency
1 močno za to 51
2 do določene mere za to 657
3 do dolo_ene mere proti 193
4 močno pčoti 87
9 ne vem 18
" " 1

Valid range from 1 to 4

V177 ALI KDAJ RAZMISLJATE O SMISLU ZIVLJENJA?

V177 ALI KDAJ RAZMIŠLJATE O SMISLU ŽIVLJENJA?

Value 192207 Frequency
1 pogosto 332
2 včasih 454
3 redkokdaj 140
4 nikoli 67
9 ne vem 13
" " 1

Valid range from 1 to 4

V178 ALI JE MEJA MED DOBRIM IN ZLIM

V178 TU IMAMO DVA POGLEDA, KI JU VČASIH ZAGOVARJAJO LJUDJE, KADAR RAZPRAVLJAJO O DOBREM IN ZLEM. KATERI OD OBEH JE BLIŽE VAŠEMU OSEBNEMU MNENJU O TEH STVAREH?

Value 193206 Frequency
1 Med dobrim in zlim je popolnoma jasna ločnica, ki velja za vsakogar, ne glede na okoliščine 296
2 Nikoli ne more biti popolnoma jasne ločnice med dobrim in zlim. Kaj je dobro in kaj zlo, je v celoti odvisno od okoliščin v nekem trenutku. 612
3 ne soglašam ne z enim, ne z drugim 44
9 ne vem 53
" " 2

Valid range from 1 to 3

V179 KATER VEROIZPOVEDI PRIPADA

V179 ALI PRIPADATE KATERI VEROIZPOVEDI? (če da) KATERI?

Value 194205 Frequency
0 ne pripada nobeni veroizpovedi 231
1 rimokatoliški 715
2 evangeličanski 18
3 pravoslavni 18
4 drugi krščanski 10
5 islamski 10
6 židovski 0
7 hinduistični, budistični 0
8 drugi 3
" " 2

Valid range from 0 to 8

V180 ALI SO VAS VZGOJILI V RELIGIOZNEM DUHU?

V180 (VPRAŠATI VSE) ALI SO VAS DOMA VZGOJILI V RELIGIOZNEM DUHU?

Value 195204 Frequency
1 da 718
2 ne 287
" " 2

Valid range from 1 to 2

V181 KAKO POGOSTO HODITE K VERSKIM OBREDOM?

V181 ČE NE UPOŠTEVATE POROK, POGREBOV IN KRSTOV, KAKO POGOSTO HODITE V ZADNJEM ČASU K VERSKIM OBREDOM?

Value 196203 Frequency
1 več kot enkrat na teden 35
2 enkrat na teden 188
3 enkrat na mesec 113
4 le ob posebnih svetih dnevih 242
5 enkrat na leto 68
6 manj pogosto 72
7 nikoli, praktično nikoli 288
" " 1

Valid range from 1 to 7

V182 ALI BI ZASE REKLI, DA STE...

V182 NE GLEDE NA TO, ALI HODITE V CERKEV ALI NE, ALI BI ZASE REKLI, DA STE...

Value 197202 Frequency
1 verni 654
2 neverni 221
3 prepričan ateist 72
9 ne vem 58
" " 2

Valid range from 1 to 3

V183 v boga V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (en odgovor v vsaki vrsti)

V183 v boga

Value 198201 Frequency
1 da 617
2 ne 342
9 ne vem 47
" " 1

Valid range from 1 to 2

V184 v zivljenje po smrti V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (en odgovor v vsaki vrsti)

V184 v življenje po smrti

Value 199200 Frequency
1 da 341
2 ne 577
9 ne vem 88
" " 1

Valid range from 1 to 2

V185 da imajo ljudje duso V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (en odgovor v vsaki vrsti)

V185 da imajo ljudje dušo

Value 200199 Frequency
1 da 670
2 ne 269
9 ne vem 67
" " 1

Valid range from 1 to 2

V186 da obstoja hudic V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (en odgovor v vsaki vrsti)

V186 da obstoja hudič

Value 201198 Frequency
1 da 247
2 ne 663
9 ne vem 96
" " 1

Valid range from 1 to 2

V187 da obstoja pekel V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (en odgovor v vsaki vrsti)

V187 da obstoja pekel

Value 202197 Frequency
1 da 236
2 ne 661
9 ne vem 109
" " 1

Valid range from 1 to 2

V188 da obstojajo nebesa V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (en odgovor v vsaki vrsti)

V188 da obstojajo nebesa

Value 203196 Frequency
1 da 319
2 ne 582
9 ne vem 105
" " 1

Valid range from 1 to 2

V189 v greh V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE? (en odgovor v vsaki vrsti)

V189 v greh

Value 204195 Frequency
1 da 566
2 ne 378
9 ne vem 61
" " 2

Valid range from 1 to 2

V190 KAKO POMEMBEN JE BOG V VASEM ZIVLJENJU?

V190 KAKO POMEMBEN JE BOG V VAŠEM ŽIVLJENJU? PROSIMO IZRAZITE SVOJ ODGOVOR NA TEJ ŠTEVILČNI LESTVICI. 10 POMENI ZELO POMEMBEN, 1 PA POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN.

Value 205194 Frequency
1 1-sploh ni pomemben 224
2 2 74
3 3 60
4 4 48
5 5 149
6 6 62
7 7 64
8 8 83
9 9 70
10 10-zelo pomemben 147
99 ne vem 24
" " 2

Valid range from 1 to 10

V191 ALI VAM VERA DAJE TOLAZBO IN MOC?

V191 ALI SE VAM ZDI, DA VAM VERA DAJE TOLAŽBO IN MOČ?

Value 206193 Frequency
1 da 524
2 ne 396
9 ne vem 85
" " 2

Valid range from 1 to 2

V192 zahtevati od drzave ugodnosti, ki ti ne PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V192 zahtevati od države ugodnosti, ki ti ne pripadajo

Value 207192 Frequency
1 1-lahko vedno opravičimo 46
2 2 9
3 3 43
4 4 54
5 5 122
6 6 39
7 7 53
8 8 117
9 9 104
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 411
99 ne vem 4
" " 5

Valid range from 1 to 10

V193 izogibati se placilu vozne karte v javne PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V193 izogibati se plačilu vozne karte v javnem prometu

Value 208191 Frequency
1 1-lahko vedno opravičimo 38
2 2 18
3 3 26
4 4 39
5 5 75
6 6 18
7 7 39
8 8 93
9 9 114
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 543
99 ne vem 2
" " 2

Valid range from 1 to 10

V194 goljufati pri davkih, ce se pokaze prilo PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V194 goljufati pri davkih, če se pokaže priložnost

Value 209190 Frequency
1 1-lahko vedno opravičimo 38
2 2 23
3 3 31
4 4 31
5 5 71
6 6 36
7 7 40
8 8 88
9 9 105
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 541
99 ne vem 0
" " 3

Valid range from 1 to 10

V195 kupiti nekaj, za kar ves, da je bilo ukr PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V195 kupiti nekaj, za kar veš, da je bilo ukradeno

Value 210189 Frequency
1 1-lahko vedno opravičimo 16
2 2 7
3 3 19
4 4 22
5 5 33
6 6 23
7 7 19
8 8 55
9 9 98
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 712
99 ne vem 1
" " 2

Valid range from 1 to 10

V196 sprejemanje podkupnine na sluzbenem polo PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V196 sprejemanje podkupnine na službenem položaju

Value 211188 Frequency
1 1-lahko vedno opravičimo 11
2 2 10
3 3 17
4 4 12
5 5 29
6 6 16
7 7 27
8 8 41
9 9 97
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 742
99 ne vem 2
" " 3

Valid range from 1 to 10

V197 homoseksualnost PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V197 homoseksualnost

Value 212187 Frequency
1 1-lahko vedno opravičimo 122
2 2 44
3 3 49
4 4 20
5 5 111
6 6 35
7 7 28
8 8 40
9 9 46
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 498
99 ne vem 10
" " 4

Valid range from 1 to 10

V198 prostitucija PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V198 prostitucija

Value 213186 Frequency
1 1-lahko vedno opravičimo 40
2 2 15
3 3 44
4 4 36
5 5 139
6 6 42
7 7 46
8 8 59
9 9 69
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 506
99 ne vem 7
" " 4

Valid range from 1 to 10

V199 splav PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V199 splav

Value 214185 Frequency
1 1-lahko vedno opravičimo 207
2 2 72
3 3 91
4 4 48
5 5 180
6 6 51
7 7 33
8 8 39
9 9 34
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 249
99 ne vem 1
" " 2

Valid range from 1 to 10

V200 locitev PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V200 ločitev

Value 215184 Frequency
1 1-lahko vedno opravičimo 242
2 2 77
3 3 89
4 4 56
5 5 200
6 6 52
7 7 27
8 8 42
9 9 24
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 195
99 ne vem 1
" " 2

Valid range from 1 to 10

V201 evtanazija PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V201 evtanazija (končati življenje neozdravljivo bolnega)

Value 216183 Frequency
1 1-lahko vedno opravičimo 162
2 2 64
3 3 72
4 4 52
5 5 178
6 6 35
7 7 22
8 8 54
9 9 43
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 311
99 ne vem 10
" " 4

Valid range from 1 to 10

V202 samomor PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V202 samomor

Value 217182 Frequency
1 1-lahko vedno opravičimo 65
2 2 30
3 3 57
4 4 40
5 5 125
6 6 51
7 7 42
8 8 52
9 9 68
10 10-nikoli ne moremo opravičiti 466
99 ne vem 9
" " 2

Valid range from 1 to 10

V203 KATERI GEOGRAFSKI SKUPINI PRIPADATE? - P

V203 ZA KATERO OD NASLEDNJIH GEOGRAFSKIH SKUPIN BI REKLI, DA JI PREDVSEM PRIPADATE?

Value 218181 Frequency
1 kraj ali mesto, kjer živite 457
2 regija, kjer živite 91
3 vaša dežela kot celota (Slovenija) 384
4 Evropa 13
5 svet kot celota 48
9 ne vem 12
" " 2

Valid range from 1 to 5

V204 KATERI GEOGRAFSKI SKUPINI PRIPADATE? - D

V204 IN KATERA JE NASLEDNJA SKUPINA?

Value 219180 Frequency
1 kraj ali mesto, kjer živite 239
2 regija, kjer živite 206
3 vaša dežela kot celota (Slovenija) 355
4 Evropa 98
5 svet kot celota 81
9 ne vem 24
" " 4

Valid range from 1 to 5

V205 KOLIKO STE PONOSNI DA STE SLOVENEC?

V205 V KOLIKŠNI MERI STE PONOSNI NA TO, DA STE SLOVENEC?

Value 220179 Frequency
1 zelo ponosen 577
2 precej ponosen 292
3 malo ponosen 68
4 sploh nisem ponosen 12
5 nisem Slovenec 48
9 ne vem 9
" " 1

Valid range from 1 to 5

V206 ALI STE BILI ROJENI V SLOVENIJI?

V206 ALI STE BILI ROJENI V SLOVENIJI?

Value 221178 Frequency
1 da (ČE NE: Kje ste bili rojeni?) 907
2 drugje v bivši Jugoslaviji 86
3 drugje v Evropi 9
4 izven Evrope 0
" " 5

Valid range from 1 to 4

V207 PRED KOLIKIMI LETI STE PRISLI SLOVENIJO?

V207 (za tiste, ki niso bili rojeni v Sloveniji) PRED KOLIKIMI LETI STE PRIŠLI SLOVENIJO?

Value 222177 Frequency
1 v zadnjih dveh letih 0
2 v zadnjih treh do petih letih 3
3 pred šestimi do desetimi leti 2
4 pred enajstimi do petnajstimi leti 10
5 pred več kot petnajstimi leti 78
" " 914

Valid range from 1 to 5

V208 KATERE NARODNOSTI STE?

V208 KATERE NARODNOSTI STE?

Value 223176 Frequency
1 Slovenec 914
2 Črnogorec 3
3 Hrvat 31
4 Italijan 3
5 Madžar 3
6 Makedonec 3
7 Musliman 11
8 Albanec 1
9 Srb 25
10 Jugoslovan 2
11 druge narodnosti 6
" " 5

Valid range from 1 to 11

V209 KATERI JEZIK GOVORITE DOMA?

V209 KATERI JEZIK OBIČAJNO GOVORITE DOMA?

Value 224175 Frequency
1 slovensko 969
2 drugega od jezikov nekdanje Jugoslavije 29
3 drug svetovni jezik 7
" " 2

Valid range from 1 to 3

V210 ZA KATERO STRANKO BI GLASOVAL/SIMPATICNA

V210 ČE BI BILE JUTRI VOLITVE, ZA KATERO OD STRANK S SPODNJE LISTE BI VI GLASOVALI? (če je odgovor "ne vem"): KATERA OD STRANK VAM JE NAJBOLJ SIMPATIČNA? (1. izbor)

Value 225174 Frequency
1 Liberalna demokracija Slovenije LDS 155
2 Slovenska ljudska stranka SLS 117
3 Slovenska nacionalna stranka SNS 31
4 Socialdemokratska stranka Slov. SDSS 93
5 Slovenski krščanski demokrati SKD 95
6 Združena lista soc. demokratov ZLSD 50
7 Zeleni Slovenije ZS 81
8 Demokratska stranka DS 29
9 Slovenska desnica SD 1
10 Demokratska stranka upokojencev DESUS 33
97 druga stranka 6
99 ne vem 295
" " 21

Valid range from 1 to 97

V211 ZA KATERO STRANKO BI GLASOVAL/SIMPATICNA

V211 IN KATERO STRANKO BI VI IZBRALI KOT DRUGO? (2. izbor)

Value 226173 Frequency
1 Liberalna demokracija Slovenije LDS 74
2 Slovenska ljudska stranka SLS 142
3 Slovenska nacionalna stranka SNS 33
4 Socialdemokratska stranka Slov. SDSS 64
5 Slovenski krščanski demokrati SKD 74
6 Združena lista soc. demokratov ZLSD 56
7 Zeleni Slovenije ZS 78
8 Demokratska stranka DS 54
9 Slovenska desnica SD 6
10 Demokratska stranka upokojencev DESUS 35
97 druga stranka 17
99 ne vem 352
" " 22

Valid range from 1 to 97

V212 STRANKA ZA KATERO NE BI NIKOLI GLASOVAL

V212 ALI JE NA TEJ LISTI KAKŠNA STRANKA, ZA KATERO VI NE BI NIKOLI GLASOVALI? (ne bi nikoli glasoval)

Value 227172 Frequency
1 Liberalna demokracija Slovenije LDS 50
2 Slovenska ljudska stranka SLS 8
3 Slovenska nacionalna stranka SNS 138
4 Socialdemokratska stranka Slov. SDSS 43
5 Slovenski krščanski demokrati SKD 104
6 Združena lista soc. demokratov ZLSD 94
7 Zeleni Slovenije ZS 7
8 Demokratska stranka DS 8
9 Slovenska desnica SD 58
10 Demokratska stranka upokojencev DESUS 32
97 druga stranka 22
99 ne vem 416
" " 27

Valid range from 1 to 97

V213 KOLIKO JE VPLETENIH V KORUPCIJO?

V213 V KOLIKŠNI MERI STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI RAZŠIRJENI PODKUPOVANJE IN KORUPCIJA?

Value 228171 Frequency
1 skoraj noben državni uslužbenec ni vpleten v to 22
2 nekaj državnih uslužbencev je vpletenih v to 491
3 večina državnih uslužbencev je vpletena v to 269
4 skoraj vsi državni uslužbenci so vpleteni v to 111
9 ne vem 112
" " 2

Valid range from 1 to 4

V304 postenost II. MEDGENERACIJSKO PRENAŠANJE VREDNOT PRED VAMI JE SEZNAM STVARI, KI LJUDEM RAZLIČNO VELIKO POMENIJO. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO IZMED NJIH NA PODLAGI HITRE PRESOJE POVESTE, KAKO POMEMBNA JE ZA VAS OSEBNO. ZA OCENJEVANJE UPORABITE ŠTEVILČNO LESTVICO OD ENA DO DESET, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE NEKA STVAR ZA VAS OSEBNO ZELO MALO POMEMBNA, 10 PA, DA JE ZA VAS OSEBNO ZELO POMEMBNA.

V304 poštenost

Value 229170 Frequency
1 1-malo pomembno 5
2 2 0
3 3 5
4 4 9
5 5 11
6 6 4
7 7 21
8 8 83
9 9 97
10 10-zelo pomembno 768
" " 4

Valid range from 1 to 10

V305 druzabno zivljenje II. MEDGENERACIJSKO PRENAŠANJE VREDNOT PRED VAMI JE SEZNAM STVARI, KI LJUDEM RAZLIČNO VELIKO POMENIJO. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO IZMED NJIH NA PODLAGI HITRE PRESOJE POVESTE, KAKO POMEMBNA JE ZA VAS OSEBNO. ZA OCENJEVANJE UPORABITE ŠTEVILČNO LESTVICO OD ENA DO DESET, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE NEKA STVAR ZA VAS OSEBNO ZELO MALO POMEMBNA, 10 PA, DA JE ZA VAS OSEBNO ZELO POMEMBNA.

V305 družabno življenje

Value 230169 Frequency
1 1-malo pomembno 8
2 2 14
3 3 19
4 4 23
5 5 97
6 6 62
7 7 125
8 8 209
9 9 119
10 10-zelo pomembno 327
" " 4

Valid range from 1 to 10

V306 ljubezen do otrok II. MEDGENERACIJSKO PRENAŠANJE VREDNOT PRED VAMI JE SEZNAM STVARI, KI LJUDEM RAZLIČNO VELIKO POMENIJO. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO IZMED NJIH NA PODLAGI HITRE PRESOJE POVESTE, KAKO POMEMBNA JE ZA VAS OSEBNO. ZA OCENJEVANJE UPORABITE ŠTEVILČNO LESTVICO OD ENA DO DESET, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE NEKA STVAR ZA VAS OSEBNO ZELO MALO POMEMBNA, 10 PA, DA JE ZA VAS OSEBNO ZELO POMEMBNA.

V306 ljubezen do otrok

Value 231168 Frequency
1 1-malo pomembno 2
2 2 0
3 3 1
4 4 2
5 5 8
6 6 8
7 7 12
8 8 61
9 9 98
10 10-zelo pomembno 811
" " 4

Valid range from 1 to 10

V307 sozitje z naravo II. MEDGENERACIJSKO PRENAŠANJE VREDNOT PRED VAMI JE SEZNAM STVARI, KI LJUDEM RAZLIČNO VELIKO POMENIJO. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO IZMED NJIH NA PODLAGI HITRE PRESOJE POVESTE, KAKO POMEMBNA JE ZA VAS OSEBNO. ZA OCENJEVANJE UPORABITE ŠTEVILČNO LESTVICO OD ENA DO DESET, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE NEKA STVAR ZA VAS OSEBNO ZELO MALO POMEMBNA, 10 PA, DA JE ZA VAS OSEBNO ZELO POMEMBNA.

V307 sožitje z naravo

Value 232167 Frequency
1 1-malo pomembno 3
2 2 1
3 3 3
4 4 4
5 5 29