Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM923
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM923_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
 • Miheljak, Vlado
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1992)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

ocena razmer v družbi, uspešnost delovanja državnih organov, levo-desna politična samouvrstitev, ocena povojnih razmer, zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zaupanje v inštitucije, navezanost na državo, volitve, strankarske preference, ocena možnosti za preživljanje, osebni življenjski standard, zaželena področja omejevanja porabe, odnos do večstrankarskega sistema, vloga vere v politiki, odnos do medvojnega dogajanja, ugledni politiki, predsedniške volitve, levo-desno umeščanje strank, zasluge strank za uveljavljanje demokracije, ocene političnih usmeritev, lastnosti politikov, informiranost, znanje jezikov, medetnični odnosi, zunanja politika, ocena potencialne grožnje od zunaj, etnična distanca, zaposlovanje neslovencev, odnos do beguncev, reševanje problema beguncev, prakse in načrti za pridobivanje dodatnega zaslužka, ne-varnost zaposlitve, pomen dela, glavni viri zagotavljanja življenjskega standarda, ocene gospodarskega sistema, načini počitnikovanja, opremljenost gospodinjstva

Keywords ELSST:
DEMOKRATIZACIJA, MEDNARODNI ODNOSI, BEGUNEC, VOLITVE , VREDNOTA, STALIŠČE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
POLITIČNE VREDNOTNE USMERITVE
POLITIČNE STRANKE IN VOLITVE
OSAMOSVOJITEV, MEDETNIČNI ODNOSI, BEGUNCI
SOCIALNO EKONOMSKE RAZMERE IN STALIŠČA


Abstract:

Raziskava je standardna SJM z večino vprašanj ponovljenih iz katere od preteklih anket SJM, med drugim tudi vrsta vprašanj iz serije Politbarometer. Posebej je izrazit blok vprašanj iz raziskave Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah (ADP - IDNo: SJM91) ter drugih raziskav na temo prehoda in demokratizacije, volilnega vedenja in strankarskega prostora. Aktualna tematika zajema še vprašanje beguncev in mednacionalne odnose v Sloveniji v luči vojne v bivši Jugoslaviji. Obsežnejši je tudi blok vprašanj, ki zadeva ekonomijo preživetja. Kot dodatek so datoteki priključeni podatki iz samoizpolnjevane ankete poslane po pošti vsem, ki so odgovarjali na prvo anketo. Kratek poštni vprašalnik za osebe v panelu na temo volitev je pripet slovenski verziji datoteke.

Methodology


Collection date: oktober 1992 - november 1992
Date of production: 1992-11
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM923.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 357
 • number of units: 2022

Variable list

KEYSTRNG KEYSTRING

KEYSTRING

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
2021 1
2022 1
2023 1
2024 1

Valid range from 1 to 2024

ID ID

ID

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
2021 1
2022 1
2023 1
2024 1

Valid range from 1 to 2024

V1_1 1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU? (en odgovor)

1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU? (en odgovor)

Value 31 Frequency
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 110
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 363
3 upanje in strah obenem 679
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 135
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 571
8 kaj drugega 13
9 ne ve, ne more oceniti 147
" " 4

Valid range from 1 to 8

KEYSTRNG KEYSTRING

KEYSTRING

Value 1357 Frequency
1 1
2 1
3 1
2021 1
2022 1
2023 1
2024 1

Valid range from 1 to 2024

ID ID

ID

Value 2356 Frequency
1 1
2 1
3 1
2021 1
2022 1
2023 1
2024 1

Valid range from 1 to 2024

V1_1 1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU? (en odgovor)

1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU? (en odgovor)

Value 3355 Frequency
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 110
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 363
3 upanje in strah obenem 679
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 135
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 571
8 kaj drugega 13
9 ne ve, ne more oceniti 147
" " 4

Valid range from 1 to 8

V1_2A a) kako živijo ljudje 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 4354 Frequency
1 danes dosti slabše 297
2 danes slabše 1194
3 enako 303
4 danes boljše 176
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem 39
0 2

Valid range from 1 to 5

V1_2B b) demokratičnost odločanja 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 5353 Frequency
1 danes dosti slabše 78
2 danes slabše 354
3 enako 379
4 danes boljše 752
5 danes dosti boljše 117
9 ne vem 341
0 1

Valid range from 1 to 5

V1_2C c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Value 6352 Frequency
1 danes dosti slabše 120
2 danes slabše 406
3 enako 502
4 danes boljše 673
5 danes dosti boljše 118
9 ne vem 202
0 1

Valid range from 1 to 5

V1_2D d) spoštovanje dela 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Value 7351 Frequency
1 danes dosti slabše 164
2 danes slabše 621
3 enako 480
4 danes boljše 515
5 danes dosti boljše 102
9 ne vem 138
0 2

Valid range from 1 to 5

V1_2E e) možnost dobiti stanovanje 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 8350 Frequency
1 danes dosti slabše 503
2 danes slabše 913
3 enako 184
4 danes boljše 157
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem 254

Valid range from 1 to 5

V1_2F f) možnost dobiti zaposlitev 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 9349 Frequency
1 danes dosti slabše 1098
2 danes slabše 821
3 enako 39
4 danes boljše 20
5 danes dosti boljše 8
9 ne vem 36

Valid range from 1 to 5

V1_2G g) zakonitost 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Value 10348 Frequency
1 danes dosti slabše 110
2 danes slabše 404
3 enako 721
4 danes boljše 290
5 danes dosti boljše 17
9 ne vem 479
0 1

Valid range from 1 to 5

V1_2H h) možnost izobraževanja 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Value 11347 Frequency
1 danes dosti slabše 118
2 danes slabše 770
3 enako 604
4 danes boljše 333
5 danes dosti boljše 30
9 ne vem 166
0 1

Valid range from 1 to 5

V1_2I i) kulturno življenje 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Value 12346 Frequency
1 danes dosti slabše 97
2 danes slabše 469
3 enako 768
4 danes boljše 385
5 danes dosti boljše 46
9 ne vem 253
0 4

Valid range from 1 to 5

V1_2J j) možnost imeti, preživljati otroke 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 13345 Frequency
1 danes dosti slabše 473
2 danes slabše 1192
3 enako 212
4 danes boljše 53
5 danes dosti boljše 5
9 ne vem 87

Valid range from 1 to 5

V1_2K k) zdravstveno varstvo 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Value 14344 Frequency
1 danes dosti slabše 321
2 danes slabše 948
3 enako 528
4 danes boljše 96
5 danes dosti boljše 8
9 ne vem 121

Valid range from 1 to 5

V1_2L l) vpliv stroke na vladne odločitve 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Value 15343 Frequency
1 danes dosti slabše 88
2 danes slabše 421
3 enako 480
4 danes boljše 359
5 danes dosti boljše 18
9 ne vem 653
0 3

Valid range from 1 to 5

V1_3 1.03 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

1.03 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

Value 16342 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje,da se posebej ne omejujete 144
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 612
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 1020
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 145
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 43
6 da živite v revščini 20
9 ne vem, neopredeljen 38

Valid range from 1 to 6

V1_4 1.04 ENI MENIJO, DA JE ZARADI NEVARNOSTI POTREBNO NUKLEARNO ELEKTRARNO KRŠKO NEMUDOMA USTAVITI, DRUGI PA MENIJO, DA OBRATUJE VARNO IN EKONOMIČNO IN DA BI S PREDČASNO USTAVITVIJO SAMI POVZROČILI NEIZMERNO GOSPODARSKO ŠKODO. IN KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE? KATE

1.04 ENI MENIJO, DA JE ZARADI NEVARNOSTI POTREBNO NUKLEARNO ELEKTRARNO KRŠKO NEMUDOMA USTAVITI, DRUGI PA MENIJO, DA OBRATUJE VARNO IN EKONOMIČNO IN DA BI S PREDČASNO USTAVITVIJO SAMI POVZROČILI NEIZMERNO GOSPODARSKO ŠKODO. IN KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE? KATERA OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV VAM JE NAJBLIŽJA? (en odgovor)

Value 17341 Frequency
1 jedrsko elektrarno v Krškem je treba ne glede na stroške nemudoma zapreti 263
2 jedrsko elektrarno v Krškem je treba zapreti do leta 1995 348
3 jedrsko elektrarno v Krškem bi bilo sicer treba zapreti, vendar pa to zaradi finančnih težav in težav v preskrbi z energijo ni smiselno 648
4 jedrska elektrarna v Krškem je dovolj varna, tako da lahko obratuje toliko časa, dokler ne bo v celoti izkoriščena 321
9 ne vem 442

Valid range from 1 to 4

V1_5A a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda

Value 18340 Frequency
1 moramo sprejeti 171
2 lahko sprejmemo 264
3 ne smemo sprejeti 1286
9 ne vem, neodločen 299
0 2

Valid range from 1 to 3

V1_5B b) ljudje naj bi več in bolje delali 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Value 19339 Frequency
1 moramo sprejeti 877
2 lahko sprejmemo 804
3 ne smemo sprejeti 148
9 ne vem, neodločen 190
0 3

Valid range from 1 to 3

V1_5C c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Value 20338 Frequency
1 moramo sprejeti 101
2 lahko sprejmemo 248
3 ne smemo sprejeti 1434
9 ne vem, neodločen 237
0 2

Valid range from 1 to 3

V1_5D d) povečanje podpore nezaposlenim 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) povečanje podpore nezaposlenim

Value 21337 Frequency
1 moramo sprejeti 346
2 lahko sprejmemo 711
3 ne smemo sprejeti 600
9 ne vem, neodločen 362
0 3

Valid range from 1 to 3

V1_5E e) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Value 22336 Frequency
1 moramo sprejeti 721
2 lahko sprejmemo 582
3 ne smemo sprejeti 254
9 ne vem, neodločen 462
0 3

Valid range from 1 to 3

V1_5F f) manj denarja za vojsko 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj denarja za vojsko

Value 23335 Frequency
1 moramo sprejeti 840
2 lahko sprejmemo 655
3 ne smemo sprejeti 241
9 ne vem, neodločen 282
0 4

Valid range from 1 to 3

V1_5G g) manj denarja za policijo 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

g) manj denarja za policijo

Value 24334 Frequency
1 moramo sprejeti 678
2 lahko sprejmemo 721
3 ne smemo sprejeti 340
9 ne vem, neodločen 281
0 2

Valid range from 1 to 3

V1_5H h) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

h) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Value 25333 Frequency
1 moramo sprejeti 107
2 lahko sprejmemo 342
3 ne smemo sprejeti 1273
9 ne vem, neodločen 298
0 2

Valid range from 1 to 3

V1_5I i) manj denarja za begunce iz BiH 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

i) manj denarja za begunce iz BiH

Value 26332 Frequency
1 moramo sprejeti 419
2 lahko sprejmemo 620
3 ne smemo sprejeti 443
9 ne vem, neodločen 538
0 2

Valid range from 1 to 3

V1_6A a) Slovensko skupščino 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

a) Slovensko skupščino

Value 27331 Frequency
1 zelo uspešno 46
2 uspešno 332
3 deloma uspešno 719
4 neuspešno 510
5 zelo neuspešno 189
9 ne vem 225
0 1

Valid range from 1 to 5

V1_6B b) Predsedstvo Republike Slovenije s predsednikom M. Kučanom 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

b) Predsedstvo Republike Slovenije s predsednikom M. Kučanom

Value 28330 Frequency
1 zelo uspešno 278
2 uspešno 987
3 deloma uspešno 456
4 neuspešno 110
5 zelo neuspešno 39
9 ne vem 151
0 1

Valid range from 1 to 5

V1_6C c) republiško vlado s predsednikom dr. J. Drnovškom 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

c) republiško vlado s predsednikom dr. J. Drnovškom

Value 29329 Frequency
1 zelo uspešno 191
2 uspešno 788
3 deloma uspešno 608
4 neuspešno 180
5 zelo neuspešno 44
9 ne vem 210
0 1

Valid range from 1 to 5

V1_6D d) gospodarska ministrstva 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

d) gospodarska ministrstva

Value 30328 Frequency
1 zelo uspešno 26
2 uspešno 259
3 deloma uspešno 664
4 neuspešno 618
5 zelo neuspešno 103
9 ne vem 350
0 2

Valid range from 1 to 5

V1_6E e) zunanje ministrstvo 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

e) zunanje ministrstvo

Value 31327 Frequency
1 zelo uspešno 157
2 uspešno 830
3 deloma uspešno 544
4 neuspešno 132
5 zelo neuspešno 40
9 ne vem 317
0 2

Valid range from 1 to 5

V1_6F f) notranje ministrstvo 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

f) notranje ministrstvo

Value 32326 Frequency
1 zelo uspešno 64
2 uspešno 618
3 deloma uspešno 695
4 neuspešno 202
5 zelo neuspešno 38
9 ne vem 403
0 2

Valid range from 1 to 5

V1_6G g) obrambno ministrstvo 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

g) obrambno ministrstvo

Value 33325 Frequency
1 zelo uspešno 202
2 uspešno 937
3 deloma uspešno 437
4 neuspešno 91
5 zelo neuspešno 32
9 ne vem 321
0 2

Valid range from 1 to 5

V1_6H h) sindikate 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

h) sindikate

Value 34324 Frequency
1 zelo uspešno 34
2 uspešno 220
3 deloma uspešno 494
4 neuspešno 564
5 zelo neuspešno 237
9 ne vem 470
0 3

Valid range from 1 to 5

V2_1 2.00 POLITIČNE VREDNOTNE USMERITVE 2.01 MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI O "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI NA TEJ

2.00 POLITIČNE VREDNOTNE USMERITVE 2.01 MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI O "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (naredite križec v izbran prekat)

Value 35323 Frequency
0 levica 4
1 30
2 47
3 123
4 152
5 534
6 177
7 89
8 69
9 32
10 desnica 31
99 ne vem, b.o. 734

Valid range from 0 to 10

V2_2 2.02 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? (naredite križec v izbran prekat)

2.02 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? (naredite križec v izbran prekat)

Value 36322 Frequency
0 nezadovoljen 2
1 179
2 99
3 239
4 188
5 433
6 231
7 143
8 107
9 51
10 zadovoljen 40
99 ne vem, b.o. 310

Valid range from 0 to 10

V2_3 2.03 (za zaposlene) KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DELOVNO SITUACIJO?

2.03 (za zaposlene) KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DELOVNO SITUACIJO?

Value 37321 Frequency
1 nezadovoljen 106
2 53
3 102
4 108
5 208
6 132
7 134
8 142
9 80
10 zadovoljen 97
98 ne vem, b.o. 48
99 ni zaposlen 775
0 37

Valid range from 1 to 10

V2_4 2.04 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DRUŽINSKO SITUACIJO?

2.04 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DRUŽINSKO SITUACIJO?

Value 38320 Frequency
1 nezadovoljen 43
2 30
3 67
4 123
5 306
6 220
7 239
8 322
9 252
10 zadovoljen 373
98 ne vem, b.o. 0
99 ni zaposlen 47

Valid range from 1 to 10

V2_5A a) družini in sorodnikom 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

a) družini in sorodnikom

Value 39319 Frequency
1 v celoti 1100
2 precej 699
3 malo 171
4 nič 31
9 ne vem 21

Valid range from 1 to 4

V2_5B b) slovenski vladi 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

b) slovenski vladi

Value 40318 Frequency
1 v celoti 123
2 precej 572
3 malo 971
4 nič 224
9 ne vem 132

Valid range from 1 to 4

V2_5C c) cerkvi in duhovnikom 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

c) cerkvi in duhovnikom

Value 41317 Frequency
1 v celoti 102
2 precej 309
3 malo 790
4 nič 639
9 ne vem 180
0 2

Valid range from 1 to 4

V2_5D d) sosedom 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

d) sosedom

Value 42316 Frequency
1 v celoti 91
2 precej 697
3 malo 881
4 nič 289
9 ne vem 64

Valid range from 1 to 4

V2_5E e) ljudem, ki govorijo vaš jezik 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

e) ljudem, ki govorijo vaš jezik

Value 43315 Frequency
1 v celoti 106
2 precej 739
3 malo 904
4 nič 124
9 ne vem 149

Valid range from 1 to 4

V2_5F f) televiziji, časopisom, radiju 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

f) televiziji, časopisom, radiju

Value 44314 Frequency
1 v celoti 31
2 precej 438
3 malo 1180
4 nič 284
9 ne vem 89

Valid range from 1 to 4

V2_5G g) šolam, izobraževalnim ustanovam 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

g) šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 45313 Frequency
1 v celoti 146
2 precej 1001
3 malo 631
4 nič 72
9 ne vem 172

Valid range from 1 to 4

V2_5H h) sindikatom 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

h) sindikatom

Value 46312 Frequency
1 v celoti 36
2 precej 228
3 malo 838
4 nič 515
9 ne vem 404
0 1

Valid range from 1 to 4

V2_5I i) Bogu 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

i) Bogu

Value 47311 Frequency
1 v celoti 241
2 precej 327
3 malo 530
4 nič 626
9 ne vem 296
0 1
" " 1

Valid range from 1 to 4

V2_5J j) sebi samemu 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

j) sebi samemu

Value 48310 Frequency
1 v celoti 1297
2 precej 550
3 malo 119
4 nič 16
9 ne vem 38
0 2

Valid range from 1 to 4

V2_5K k) kolegom pri delu 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

k) kolegom pri delu

Value 49309 Frequency
1 v celoti 161
2 precej 836
3 malo 485
4 nič 81
9 ne vem 427
0 32

Valid range from 1 to 4

V2_5L l) političnim strankam 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

l) političnim strankam

Value 50308 Frequency
1 v celoti 19
2 precej 138
3 malo 882
4 nič 679
9 ne vem 303
0 1

Valid range from 1 to 4

V2_5M m) predpostavljenim, šefom, delodajalcem 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

m) predpostavljenim, šefom, delodajalcem

Value 51307 Frequency
1 v celoti 80
2 precej 445
3 malo 645
4 nič 202
9 ne vem 615
0 35

Valid range from 1 to 4

V2_5N n) sodiščem 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

n) sodiščem

Value 52306 Frequency
1 v celoti 100
2 precej 537
3 malo 782
4 nič 261
9 ne vem 342

Valid range from 1 to 4

V2_5O o) policiji 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

o) policiji

Value 53305 Frequency
1 v celoti 90
2 precej 543
3 malo 812
4 nič 298
9 ne vem 279

Valid range from 1 to 4

V2_5P p) SKD - krščanskim demokratom 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

p) SKD - krščanskim demokratom

Value 54304 Frequency
1 v celoti 50
2 precej 213
3 malo 665
4 nič 659
9 ne vem 434
0 1

Valid range from 1 to 4

V2_5R r) SDP - Socialdemokratski prenovi 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

r) SDP - Socialdemokratski prenovi

Value 55303 Frequency
1 v celoti 38
2 precej 218
3 malo 695
4 nič 597
9 ne vem 473
0 1

Valid range from 1 to 4

V2_5S s) slovenski Skupščini 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

s) slovenski Skupščini

Value 56302 Frequency
1 v celoti 59
2 precej 349
3 malo 941
4 nič 360
9 ne vem 312
0 1

Valid range from 1 to 4

V2_5SS ss) slovenski vojski (TO) 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

ss) slovenski vojski (TO)

Value 57301 Frequency
1 v celoti 278
2 precej 932
3 malo 525
4 nič 104
9 ne vem 183

Valid range from 1 to 4

V2_5T t) Predsedstvu republike Slovenije 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

t) Predsedstvu republike Slovenije

Value 58300 Frequency
1 v celoti 278
2 precej 916
3 malo 561
4 nič 104
9 ne vem 162
0 1

Valid range from 1 to 4

V2_5U u) bankam 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

u) bankam

Value 59299 Frequency
1 v celoti 72
2 precej 358
3 malo 934
4 nič 476
9 ne vem 180
0 2

Valid range from 1 to 4

V2_5V v) slovenskemu gospodarstvu, podjetjem 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

v) slovenskemu gospodarstvu, podjetjem

Value 60298 Frequency
1 v celoti 41
2 precej 275
3 malo 1118
4 nič 308
9 ne vem 278
0 2

Valid range from 1 to 4

V2_6A a) narod 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

a) narod

Value 61297 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 408
2 pozitiven odnos 1108
3 nevtralen odnos 314
4 negativen odnos 51
5 zelo negativen odnos 7
9 ne vem, b.o. 131
0 3

Valid range from 1 to 5

V2_6B b) pravica do splava 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

b) pravica do splava

Value 62296 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 452
2 pozitiven odnos 847
3 nevtralen odnos 334
4 negativen odnos 165
5 zelo negativen odnos 64
9 ne vem, b.o. 157
0 3

Valid range from 1 to 5

V2_6C c) samostojnost 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

c) samostojnost

Value 63295 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 717
2 pozitiven odnos 1024
3 nevtralen odnos 139
4 negativen odnos 18
5 zelo negativen odnos 4
9 ne vem, b.o. 118
0 2

Valid range from 1 to 5

V2_6D d) demilitarizacija 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

d) demilitarizacija

Value 64294 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 293
2 pozitiven odnos 637
3 nevtralen odnos 425
4 negativen odnos 169
5 zelo negativen odnos 43
9 ne vem, b.o. 452
0 3

Valid range from 1 to 5

V2_6E e) priseljenci iz drugih republik 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

e) priseljenci iz drugih republik

Value 65293 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 35
2 pozitiven odnos 252
3 nevtralen odnos 687
4 negativen odnos 638
5 zelo negativen odnos 220
9 ne vem, b.o. 188
0 2

Valid range from 1 to 5

V2_6F f) begunci iz BiH 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

f) begunci iz BiH

Value 66292 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 32
2 pozitiven odnos 374
3 nevtralen odnos 793
4 negativen odnos 473
5 zelo negativen odnos 161
9 ne vem, b.o. 187
0 2

Valid range from 1 to 5

V2_6G g) ukinitev smrtne kazni 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

g) ukinitev smrtne kazni

Value 67291 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 253
2 pozitiven odnos 596
3 nevtralen odnos 458
4 negativen odnos 348
5 zelo negativen odnos 98
9 ne vem, b.o. 268
0 1

Valid range from 1 to 5

V2_6H h) red in disciplina 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

h) red in disciplina

Value 68290 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 687
2 pozitiven odnos 1011
3 nevtralen odnos 158
4 negativen odnos 52
5 zelo negativen odnos 12
9 ne vem, b.o. 100
0 2

Valid range from 1 to 5

V2_6I i) antikomunizem 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

i) antikomunizem

Value 69289 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 159
2 pozitiven odnos 395
3 nevtralen odnos 596
4 negativen odnos 238
5 zelo negativen odnos 77
9 ne vem, b.o. 555
0 2

Valid range from 1 to 5

V2_6J j) liberalizem 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

j) liberalizem

Value 70288 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 119
2 pozitiven odnos 501
3 nevtralen odnos 566
4 negativen odnos 134
5 zelo negativen odnos 31
9 ne vem, b.o. 667
0 4

Valid range from 1 to 5

V2_6K k) patriotizem 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

k) patriotizem

Value 71287 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 203
2 pozitiven odnos 506
3 nevtralen odnos 469
4 negativen odnos 155
5 zelo negativen odnos 46
9 ne vem, b.o. 640
0 3

Valid range from 1 to 5

V2_6L l) slovenstvo 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

l) slovenstvo

Value 72286 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 735
2 pozitiven odnos 912
3 nevtralen odnos 176
4 negativen odnos 28
5 zelo negativen odnos 7
9 ne vem, b.o. 162
0 2

Valid range from 1 to 5

V2_6M m) popravljanje povojnih krivic 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

m) popravljanje povojnih krivic

Value 73285 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 227
2 pozitiven odnos 673
3 nevtralen odnos 518
4 negativen odnos 264
5 zelo negativen odnos 80
9 ne vem, b.o. 257
0 2
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_6N n) pravica do ugovora vesti 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

n) pravica do ugovora vesti

Value 74284 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 264
2 pozitiven odnos 825
3 nevtralen odnos 411
4 negativen odnos 94
5 zelo negativen odnos 35
9 ne vem, b.o. 391
0 2

Valid range from 1 to 5

V2_6O o) konzervativizem 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

o) konzervativizem

Value 75283 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 28
2 pozitiven odnos 152
3 nevtralen odnos 554
4 negativen odnos 412
5 zelo negativen odnos 116
9 ne vem, b.o. 757
0 2
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_6P p) vračanje premoženja 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

p) vračanje premoženja

Value 76282 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 205
2 pozitiven odnos 760
3 nevtralen odnos 510
4 negativen odnos 255
5 zelo negativen odnos 61
9 ne vem, b.o. 228
0 2
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_6R r) Evropa 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

r) Evropa

Value 77281 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 344
2 pozitiven odnos 1074
3 nevtralen odnos 351
4 negativen odnos 54
5 zelo negativen odnos 11
9 ne vem, b.o. 186
0 2

Valid range from 1 to 5

V2_6S s) verouk v šole 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

s) verouk v šole

Value 78280 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 96
2 pozitiven odnos 459
3 nevtralen odnos 502
4 negativen odnos 459
5 zelo negativen odnos 323
9 ne vem, b.o. 181
0 2

Valid range from 1 to 5

V2_6T t) solidarnost 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

t) solidarnost

Value 79279 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 273
2 pozitiven odnos 1126
3 nevtralen odnos 347
4 negativen odnos 92
5 zelo negativen odnos 26
9 ne vem, b.o. 156
0 2

Valid range from 1 to 5

V2_6U u) soupravljanje podjetij 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

u) soupravljanje podjetij

Value 80278 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 184
2 pozitiven odnos 879
3 nevtralen odnos 420
4 negativen odnos 130
5 zelo negativen odnos 45
9 ne vem, b.o. 362
0 2

Valid range from 1 to 5

V2_6V v) delavske delnice 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

v) delavske delnice

Value 81277 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 227
2 pozitiven odnos 907
3 nevtralen odnos 373
4 negativen odnos 126
5 zelo negativen odnos 25
9 ne vem, b.o. 362
0 2

Valid range from 1 to 5

V2_6Z z) privatna lastnina 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

z) privatna lastnina

Value 82276 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 303
2 pozitiven odnos 970
3 nevtralen odnos 324
4 negativen odnos 119
5 zelo negativen odnos 32
9 ne vem, b.o. 272
0 2

Valid range from 1 to 5

V2_7A a) 2.07 NAVEDLI BOMO RAZLIČNA GLEDANJA OZ. ODGOVORE NA POMEMBNA DRUŽBENA VPRAŠANJA - VSELEJ V PARIH. PROSIMO, DA MED DVEMA IZBERETE TISTI ODGOVOR, KI VAM JE BLIŽJI.

a)

Value 83275 Frequency
1 Razlike v plačah naj bodo čim manjše. 619
2 Višina plače naj bo odvisna le od uspeha posameznika. 1294
9 ne vem 107
0 2

Valid range from 1 to 2

V2_7B b) 2.07 NAVEDLI BOMO RAZLIČNA GLEDANJA OZ. ODGOVORE NA POMEMBNA DRUŽBENA VPRAŠANJA - VSELEJ V PARIH. PROSIMO, DA MED DVEMA IZBERETE TISTI ODGOVOR, KI VAM JE BLIŽJI.

b)

Value 84274 Frequency
1 Posamezniki morajo biti odgovorni sami zase. 806
2 Država je odgovorna, da so vse družine preskrbljene. 995
9 ne vem 219
0 2

Valid range from 1 to 2

V2_7C c) 2.07 NAVEDLI BOMO RAZLIČNA GLEDANJA OZ. ODGOVORE NA POMEMBNA DRUŽBENA VPRAŠANJA - VSELEJ V PARIH. PROSIMO, DA MED DVEMA IZBERETE TISTI ODGOVOR, KI VAM JE BLIŽJI.

c)

Value 85273 Frequency
1 Državna lastnina je najboljša osnova za poslovanje podjetja. 341
2 Podjetje bolje posluje, če ga upravlja privatni podjetnik, ki proizvaja za trg. 1294
9 ne vem 385
0 2

Valid range from 1 to 2

V2_7D d) 2.07 NAVEDLI BOMO RAZLIČNA GLEDANJA OZ. ODGOVORE NA POMEMBNA DRUŽBENA VPRAŠANJA - VSELEJ V PARIH. PROSIMO, DA MED DVEMA IZBERETE TISTI ODGOVOR, KI VAM JE BLIŽJI.

d)

Value 86272 Frequency
1 Dobra služba je zanesljiva, varna služba, pa četudi je nekaj slabše plačana. 1587
2 Dobra služba je, če se dobro zasluži, pa čeprav ni stalna in je negotova. 266
9 ne vem 167
0 2

Valid range from 1 to 2

V2_7E e) 2.07 NAVEDLI BOMO RAZLIČNA GLEDANJA OZ. ODGOVORE NA POMEMBNA DRUŽBENA VPRAŠANJA - VSELEJ V PARIH. PROSIMO, DA MED DVEMA IZBERETE TISTI ODGOVOR, KI VAM JE BLIŽJI.

e)

Value 87271 Frequency
1 Vlada mora zmanjšati davke, pa čeprav bi to pomenilo manj denarja za šole, zdravstvo in pokojnine. 800
2 Vlada mora nameniti več denarja za šole, zdravstvo in pokojnine, pa čeprav bi ljudje zato morali plačevati večje davke. 763
9 ne vem 457
0 2

Valid range from 1 to 2

V2_7F f) 2.07 NAVEDLI BOMO RAZLIČNA GLEDANJA OZ. ODGOVORE NA POMEMBNA DRUŽBENA VPRAŠANJA - VSELEJ V PARIH. PROSIMO, DA MED DVEMA IZBERETE TISTI ODGOVOR, KI VAM JE BLIŽJI.

f)

Value 88270 Frequency
1 Naraščajoče cene so najhujše ogrožanje za mojo družino. 510
2 Najhujša grožnja je brezposelnost. 1387
9 ne vem 120
0 5

Valid range from 1 to 2

V2_7G g) 2.07 NAVEDLI BOMO RAZLIČNA GLEDANJA OZ. ODGOVORE NA POMEMBNA DRUŽBENA VPRAŠANJA - VSELEJ V PARIH. PROSIMO, DA MED DVEMA IZBERETE TISTI ODGOVOR, KI VAM JE BLIŽJI.

g)

Value 89269 Frequency
1 Osebna svoboda in pravica, da živiš in delaš po svoje, brez kontrole države, je zelo pomembna. 755
2 Bolj pomembna je ekonomska enakost, ko ima vsakdo približno enak dohodek. 863
9 ne vem 396
0 8

Valid range from 1 to 2

V2_8A a) za razvoj demokracije je potreben večstrankarski sistem 2.08 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) za razvoj demokracije je potreben večstrankarski sistem

Value 90268 Frequency
1 soglašam 1435
2 ne soglašam 218
9 ne vem 367
0 2

Valid range from 1 to 2

V2_8B b) ne vidim nobene razlike med obstoječimi strankami 2.08 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) ne vidim nobene razlike med obstoječimi strankami

Value 91267 Frequency
1 soglašam 531
2 ne soglašam 993
9 ne vem 495
0 3

Valid range from 1 to 2

V2_8C c) stranke nudijo možnost sodelovanja v politični dejavnosti 2.08 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) stranke nudijo možnost sodelovanja v politični dejavnosti

Value 92266 Frequency
1 soglašam 1011
2 ne soglašam 289
9 ne vem 717
0 5

Valid range from 1 to 2

V2_8D d) stranke služijo le interesom njihovih voditeljev 2.08 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) stranke služijo le interesom njihovih voditeljev

Value 93265 Frequency
1 soglašam 837
2 ne soglašam 546
9 ne vem 637
0 2

Valid range from 1 to 2

V2_9 2.09 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

2.09 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Value 94264 Frequency
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 1312
2 verjetno bi izbral Slovenijo 481
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 95
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 42
9 ne vem 89
0 3

Valid range from 1 to 4

V2_11 2.11 ČE DANES RAZMIŠLJATE O SVOJEM ŽIVLJENJU IN ČE GA OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE SREČNI ALI NESREČNI? (Prosimo, izberite le en odgovor)

2.11 ČE DANES RAZMIŠLJATE O SVOJEM ŽIVLJENJU IN ČE GA OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE SREČNI ALI NESREČNI? (Prosimo, izberite le en odgovor)

Value 95263 Frequency
1 zelo srečen 180
2 precej srečen 913
3 ne preveč srečen 634
4 sploh nisem srečen 81
8 ne morem reči 169
9 ni odgovora 39
0 6

Valid range from 1 to 4

V2_12A a) politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso primerni za opravljanje javnih služb 2.12 ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? (en odgovor)

a) politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso primerni za opravljanje javnih služb

Value 96262 Frequency
1 močno soglašam 39
2 soglašam 164
3 niti soglašam, niti ne soglašam 353
4 ne soglašam 719
5 sploh ne soglašam 507
9 b.o., ne vem 239
0 1

Valid range from 1 to 5

V2_12B b) najvišji cerkveni dostojanstveniki naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi 2.12 ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? (en odgovor)

b) najvišji cerkveni dostojanstveniki naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi

Value 97261 Frequency
1 močno soglašam 488
2 soglašam 806
3 niti soglašam, niti ne soglašam 214
4 ne soglašam 232
5 sploh ne soglašam 85
9 b.o., ne vem 196
0 1

Valid range from 1 to 5

V2_12C c) za Slovenijo bi bilo bolje, če bi javne funkcije (službe) opravljalo več ljudi z močnim verskim prepričanjem 2.12 ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? (en odgovor)

c) za Slovenijo bi bilo bolje, če bi javne funkcije (službe) opravljalo več ljudi z močnim verskim prepričanjem

Value 98260 Frequency
1 močno soglašam 38
2 soglašam 168
3 niti soglašam, niti ne soglašam 291
4 ne soglašam 788
5 sploh ne soglašam 495
9 b.o., ne vem 240
0 2

Valid range from 1 to 5

V2_13 2.13 V SLOVENIJI SE POJAVLJA VEČ GLEDANJ O MEDVOJNIH DOGAJANJIH (PARTIZANSTVO, DOMOBRANSTVO), KI NISO POVSEM SKLADNA Z GLEDANJI, KI SO VELJALA V PRETEKLOSTI.KATERA OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV JE VAŠIM POGLEDOM NAJBLIŽJA? (Izberite le en odgovor)

2.13 V SLOVENIJI SE POJAVLJA VEČ GLEDANJ O MEDVOJNIH DOGAJANJIH (PARTIZANSTVO, DOMOBRANSTVO), KI NISO POVSEM SKLADNA Z GLEDANJI, KI SO VELJALA V PRETEKLOSTI.KATERA OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV JE VAŠIM POGLEDOM NAJBLIŽJA? (Izberite le en odgovor)

Value 99259 Frequency
1 partizani so bili pravičen boj zoper okupatorja, domobranci pa so nedopustno sodelovali z okupatorjem 673
2 partizani so se borili za komunistično revolucijo, ki so se ji domobranci upravičeno uprli 203
3 domobranci so se upravičeno uprli revoluciji NOB-a, ne bi pa smeli sodelovati z okupatorjem 367
4 drugo 145
5 ne vem 628
0 2
9 4

Valid range from 1 to 4

V2_14 2.14 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH V SLOVENIJI OD LETA 1945 DO VOLITEV LETA 1990. NAVAJAMO JIH NEKAJ, VI PA POVEJTE, KATERO JE VAM OSEBNO NAJBLIŽJE:

2.14 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH V SLOVENIJI OD LETA 1945 DO VOLITEV LETA 1990. NAVAJAMO JIH NEKAJ, VI PA POVEJTE, KATERO JE VAM OSEBNO NAJBLIŽJE:

Value 100258 Frequency
1 to obdobje označuje čas strahu in zatiranje 119
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 1419
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 294
4 drugo 34
5 ne vem 150
0 6

Valid range from 1 to 4

V2_15A - oseba a: 2.15a ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

- oseba a:

Value 101257 Frequency
1 Dimitrij Rupel 13
2 Janez Drnovšek 232
3 Milan Kučan 1409
4 Janez Janša 34
5 Igor Bavčar 2
6 Lojze Peterle 50
7 France Bučar 3
8 Jože Pučnik 6
9 Jelko Kacin 27
19 Ciril Zlobec 2
0 174
98 1
99 7
" " 23

Valid range from 1 to 3

V2_15B - oseba b: 2.15b ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

- oseba b:

Value 102256 Frequency
1 Dimitrij Rupel 116
2 Janez Drnovšek 926
3 Milan Kučan 237
4 Janez Janša 107
5 Igor Bavčar 20
6 Lojze Peterle 80
7 France Bučar 10
8 Jože Pučnik 26
9 Jelko Kacin 83
19 Ciril Zlobec 11
0 295
98 2
99 16
" " 38

Valid range from 1 to 3

V2_16A - oseba c: 2.16c ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

- oseba c:

Value 103255 Frequency
1 Dimitrij Rupel 238
2 Janez Drnovšek 150
3 Milan Kučan 35
4 Janez Janša 175
5 Igor Bavčar 66
6 Lojze Peterle 76
7 France Bučar 29
8 Jože Pučnik 33
9 Jelko Kacin 217
19 Ciril Zlobec 31
0 784
98 1
99 22
" " 65

Valid range from 1 to 3

V2_16B - oseba d: 2.16d ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

- oseba d:

Value 104254 Frequency
1 Dimitrij Rupel 134
2 Janez Drnovšek 33
3 Milan Kučan 15
4 Janez Janša 137
5 Igor Bavčar 101
6 Lojze Peterle 49
7 France Bučar 43
8 Jože Pučnik 31
9 Jelko Kacin 164
19 Ciril Zlobec 34
0 1049
98 3
99 32
" " 72

Valid range from 1 to 3

V2_17A - oseba a: 2.17a ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

- oseba a:

Value 105253 Frequency
5 Igor Bavčar 59
6 Lojze Peterle 263
7 France Bučar 46
8 Jože Pučnik 60
17 Ervin Anton Schwartzbartl 27
19 Ciril Zlobec 33
21 Vitomir Gros 476
28 Ivan Oman 31
37 Daniel Starman 47
39 Zmago Jelinčič 35
0 692
98 1
99 30
" " 70

Valid range from 5 to 7

V2_17B - oseba b: 2.17b ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

- oseba b:

Value 106252 Frequency
5 Igor Bavčar 38
6 Lojze Peterle 79
7 France Bučar 41
8 Jože Pučnik 34
17 Ervin Anton Schwartzbartl 21
19 Ciril Zlobec 25
21 Vitomir Gros 196
28 Ivan Oman 34
37 Daniel Starman 141
39 Zmago Jelinčič 35
0 1067
98 3
99 37
" " 80

Valid range from 5 to 7

V3_1 3.00 POLITIČNE STRANKE IN VOLITVE 3.01 NEKATERI OSTAJAJO ZVESTI SAMO ENI STRANKI, DRUGIM PA STRANKARSKA PRIPADNOST NE POMENI VSE IN SE ODLOČAJO GLEDE NA OKOLIŠČINE. KAM BI UVRSTILI SEBE?

3.00 POLITIČNE STRANKE IN VOLITVE 3.01 NEKATERI OSTAJAJO ZVESTI SAMO ENI STRANKI, DRUGIM PA STRANKARSKA PRIPADNOST NE POMENI VSE IN SE ODLOČAJO GLEDE NA OKOLIŠČINE. KAM BI UVRSTILI SEBE?

Value 107251 Frequency
1 ostajam zvest samo eni stranki 478
2 odločam se glede na okoliščine med več strankami 691
3 ne vem 841
0 12

Valid range from 1 to 2

V3_2 3.02 OD DEMOKRATIČNIH VOLITEV (APRIL 1990) JE MINILO ŽE LETO IN POL, PA VENDAR SE MORDA ŠE SPOMNITE, ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

3.02 OD DEMOKRATIČNIH VOLITEV (APRIL 1990) JE MINILO ŽE LETO IN POL, PA VENDAR SE MORDA ŠE SPOMNITE, ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Value 108250 Frequency
1 Socialistično stranko Slovenije (SZDL) 50
2 Stranko demokratične prenove (ZKS) 254
3 Liberalno demokratsko stranko (ZSMS) 176
4 Slovensko demokratično zvezo 65
5 Socialdemokratsko zvezo Slovenije 74
6 Slovenske krščanske demokrate 161
7 Slovensko kmečko zvezo - Ljudsko stranko 54
8 Zelene Slovenije 85
9 Liberalno stranko (obrtniška) 11
10 kandidate različnih strank, izbiral sem le kandidate, ne glede na stranko, ki ji pripadajo 456
97 nisem volil 154
98 za drugo stranko 23
99 ne želi odgovoriti, b.o. 459

Valid range from 1 to 98

V3_3 3.03 ALI SE MORDA SPOMNITE, ALI STE TEDAJ VOLILI (PRETEŽNO) KANDIDATE KOALICIJE DEMOSA ALI KANDIDATE PREOSTALIH STANK?

3.03 ALI SE MORDA SPOMNITE, ALI STE TEDAJ VOLILI (PRETEŽNO) KANDIDATE KOALICIJE DEMOSA ALI KANDIDATE PREOSTALIH STANK?

Value 109249 Frequency
1 pretežno kandidate Demosa 636
2 pretežno kandidate drugih strank 567
3 ne spomni se, koga je volil 690
0 129

Valid range from 1 to 2

V3_4A - prva stranka, ki jo odklanjate: 3.04 ALI JE MED SPODAJ NAVEDENIMI KAKŠNA STRANKA, KI JO MOČNO ODKLANJATE IN NJENIH KANDIDATOV NE BI VOLILI V NOBENEM PRIMERU? NAJPREJ IZBERITE ENO, KI JO NAJBOLJ ODKLANJATE, NATO PA LAHKO IZBERETE ŠE ENO, KI JO ODKLANJATE?

- prva stranka, ki jo odklanjate:

Value 110248 Frequency
1 Demokratska stranka 23
2 Krščanski socialisti 126
3 Liberalno-demokratskstranka 39
4 Liberalna stranka 97
5 Slovenska nacionalna stranka 159
6 Narodna demokratska stranka 21
7 Socialdemokratska stranka Slovenije 8
8 Socialistična stranka Slovenije 25
9 Ljudska stranka 10
10 Slovenski krščanski demokrati 261
11 Socialdemokratska prenova 176
12 Zeleni Slovenije 21
97 ni take stranke 478
98 druga, katera: 7
99 ne vem, b.o. 571

Valid range from 1 to 98

V3_4B - druga stranka, ki jo odklanjate: 3.04 ALI JE MED SPODAJ NAVEDENIMI KAKŠNA STRANKA, KI JO MOČNO ODKLANJATE IN NJENIH KANDIDATOV NE BI VOLILI V NOBENEM PRIMERU? NAJPREJ IZBERITE ENO, KI JO NAJBOLJ ODKLANJATE, NATO PA LAHKO IZBERETE ŠE ENO, KI JO ODKLANJATE?

- druga stranka, ki jo odklanjate:

Value 111247 Frequency
1 Demokratska stranka 10
2 Krščanski socialisti 63
3 Liberalno-demokratskstranka 31
4 Liberalna stranka 71
5 Slovenska nacionalna stranka 67
6 Narodna demokratska stranka 49
7 Socialdemokratska stranka Slovenije 13
8 Socialistična stranka Slovenije 44
9 Ljudska stranka 22
10 Slovenski krščanski demokrati 118
11 Socialdemokratska prenova 62
12 Zeleni Slovenije 18
97 ni take stranke 323
98 druga, katera: 7
99 ne vem, b.o. 1124

Valid range from 1 to 98

V3_5 3.05 ALI LAHKO POVESTE, KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE? (le en odgovor)

3.05 ALI LAHKO POVESTE, KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE? (le en odgovor)

Value 112246 Frequency
1 izpolnjevanje državljanske dolžnosti 904
2 ni mi vseeno, kdo je poslanec 458
3 že od nekdaj hodim na volitve, iz navade 66
4 menim, da s tem vplivam na politiko 98
5 mi ni vseeno, katera stranka zmaga na volitvah 306
6 če ne bi hodil na volitve, bi mi lahko škodovalo 27
7 ne hodim na volitve 60
9 ne vem 97
0 6

Valid range from 1 to 7

V3_6 3.06 ČE OCENITE PO SVOJEM TRENUTNEM RAZPOLOŽENJU - ALI BOSTE ŠLI NA DECEMBERSKE VOLITVE, ALI NE?

3.06 ČE OCENITE PO SVOJEM TRENUTNEM RAZPOLOŽENJU - ALI BOSTE ŠLI NA DECEMBERSKE VOLITVE, ALI NE?

Value 113245 Frequency
1 verjetno bom šel volit 1688
2 še ne vem 219
3 verjetno ne bom šel volit 107
4 nimam volilne pravice 8

Valid range from 1 to 4

V3_7A - prvi problem: 3.071 ALI LAHKO NAVEDETE KAK PROBLEM, KI JE ZELO PEREČ - IN KI BO VPLIVAL NA TO, KOGA BOSTE VOLILI OZ. ZA KANDIDATE KATERE STRANKE BOSTE GLASOVALI? KAJ BO TOREJ VPLIVALO NA VAŠO ODLOČITEV OB VOLITVAH? NAVEDITE, PROSIM:

- prvi problem:

Value 114244 Frequency
1 gospodarski položaj 192
2 nezaposlenost 142
3 socialni položaj 46
4 plače, pokojnine, standard 26
6 vračanje premoženja 32
10 značilnosti kandidata 245
0 1090
98 83
99 13
" " 108

Valid range from 1 to 10

V3_7B - drugi problem: 3.072 ALI LAHKO NAVEDETE KAK PROBLEM, KI JE ZELO PEREČ - IN KI BO VPLIVAL NA TO, KOGA BOSTE VOLILI OZ. ZA KANDIDATE KATERE STRANKE BOSTE GLASOVALI? KAJ BO TOREJ VPLIVALO NA VAŠO ODLOČITEV OB VOLITVAH? NAVEDITE, PROSIM:

- drugi problem:

Value 115243 Frequency
1 gospodarski položaj 53
2 nezaposlenost 59
3 socialni položaj 38
4 plače, pokojnine, standard 24
6 vračanje premoženja 12
10 značilnosti kandidata 16
0 1620
98 52
99 10
" " 107

Valid range from 1 to 10

V3_8 3.08 ZAMISLITE SI, DA BI BILE VOLITVE NASLEDNJI TEDEN. ZA KATERO STRANKO OZ. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE BI VOLILI?

3.08 ZAMISLITE SI, DA BI BILE VOLITVE NASLEDNJI TEDEN. ZA KATERO STRANKO OZ. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE BI VOLILI?

Value 116242 Frequency
1 Demokratska stranka 189
2 Liberalno-demokratskstranka 215
3 Liberalna stranka 20
4 Ljudska stranka 38
5 Narodna demokratska stranka 11
6 Slovenska nacionalna stranka 67
7 Socialdemokratska stranka Slovenije 70
8 Socialistična stranka Slovenije 22
9 Slovenski krščanski demokrati 172
10 Socialdemokratska prenova 132
11 Zeleni Slovenije 76
97 verjetno ne bi šel na volitve 73
98 drugo, navedite katero: 25
99 ne vem, kako bi ravnal 912

Valid range from 1 to 98

V3_9 3.09 ČE SE NE MORETE ODLOČITI, KATERO STRANKO BI VOLILI, PA NAM POVEJTE VSAJ, ALI SO VAŠE SIMPATIJE BLIŽE STRANKAM, KI OBLIKUJEJO SEDANJO VLADO ALI STRANKAM, KI SO SEDAJ V OPOZICIJI?

3.09 ČE SE NE MORETE ODLOČITI, KATERO STRANKO BI VOLILI, PA NAM POVEJTE VSAJ, ALI SO VAŠE SIMPATIJE BLIŽE STRANKAM, KI OBLIKUJEJO SEDANJO VLADO ALI STRANKAM, KI SO SEDAJ V OPOZICIJI?

Value 117241 Frequency
1 strankam, ki oblikujejo sedanjo vlado 607
2 strankam, ki oblikujejo sedanjo opozicijo 219
3 ne vem 643
0 553

Valid range from 1 to 2

V3_10 3.10 NA KAJ BOSTE PREDVSEM POZORNI NA DECEMBERSKIH VOLITVAH?

3.10 NA KAJ BOSTE PREDVSEM POZORNI NA DECEMBERSKIH VOLITVAH?

Value 118240 Frequency
1 na ime stranke, ki jo boste volili 152
2 na imena kandidatov, ki bodo uvrščeni na strankarske liste 645
3 na imena strank in imena kandidatov 846
4 ne vem 367
0 12

Valid range from 1 to 3

V3_11 3.11 ČE BI BILE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE NASLEDNJO NEDELJO, ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI?

3.11 ČE BI BILE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE NASLEDNJO NEDELJO, ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI?

Value 119239 Frequency
1 Ivan Bizjak 126
2 Stanko Busar 20
3 Vitomir Gros 31
4 Jelko Kacin 138
5 Milan Kučan 1481
6 Darja Lavtižar-Bebler 21
7 Ljubo Sirc 7
8 Alenka Žagar-Slana 3
9 za nobenega od teh 172
0 23

Valid range from 1 to 9

V3_12A a) 3.12 ČE V PRVEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA, NIHČE OD KANDIDATOV NE BO DOBIL VEČ KOT POLOVICO GLASOV, BODO V DRUGEM KROGU VOLITVE POTEKALE MED DVEMA, KI STA DOBILA NAJVEČ GLASOV. ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI, ČE BI SE V DRUGEM KROGU VOLITEV POJAVILI SLEDEČI PARI IMEN?

a)

Value 120238 Frequency
1 Bizjak 178
2 Kučan 1631
9 za nobenega od teh 150
0 63

Valid range from 1 to 2

V3_12B b) 3.12 ČE V PRVEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA, NIHČE OD KANDIDATOV NE BO DOBIL VEČ KOT POLOVICO GLASOV, BODO V DRUGEM KROGU VOLITVE POTEKALE MED DVEMA, KI STA DOBILA NAJVEČ GLASOV. ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI, ČE BI SE V DRUGEM KROGU VOLITEV POJAVILI SLEDEČI PARI IMEN?

b)

Value 121237 Frequency
1 Busar 98
2 Kučan 1680
9 za nobenega od teh 174
0 70

Valid range from 1 to 2

V3_12C c) 3.12 ČE V PRVEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA, NIHČE OD KANDIDATOV NE BO DOBIL VEČ KOT POLOVICO GLASOV, BODO V DRUGEM KROGU VOLITVE POTEKALE MED DVEMA, KI STA DOBILA NAJVEČ GLASOV. ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI, ČE BI SE V DRUGEM KROGU VOLITEV POJAVILI SLEDEČI PARI IMEN?

c)

Value 122236 Frequency
1 Gros 113
2 Kučan 1666
9 za nobenega od teh 173
0 70

Valid range from 1 to 2

V3_12D d) 3.12 ČE V PRVEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA, NIHČE OD KANDIDATOV NE BO DOBIL VEČ KOT POLOVICO GLASOV, BODO V DRUGEM KROGU VOLITVE POTEKALE MED DVEMA, KI STA DOBILA NAJVEČ GLASOV. ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI, ČE BI SE V DRUGEM KROGU VOLITEV POJAVILI SLEDEČI PARI IMEN?

d)

Value 123235 Frequency
1 Kacin 278
2 Kučan 1514
9 za nobenega od teh 171
0 59

Valid range from 1 to 2

V3_12E e) 3.12 ČE V PRVEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA, NIHČE OD KANDIDATOV NE BO DOBIL VEČ KOT POLOVICO GLASOV, BODO V DRUGEM KROGU VOLITVE POTEKALE MED DVEMA, KI STA DOBILA NAJVEČ GLASOV. ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI, ČE BI SE V DRUGEM KROGU VOLITEV POJAVILI SLEDEČI PARI IMEN?

e)

Value 124234 Frequency
1 Lavtižar-Bebler 89
2 Kučan 1682
9 za nobenega od teh 181
0 70

Valid range from 1 to 2

V3_12F f) 3.12 ČE V PRVEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA, NIHČE OD KANDIDATOV NE BO DOBIL VEČ KOT POLOVICO GLASOV, BODO V DRUGEM KROGU VOLITVE POTEKALE MED DVEMA, KI STA DOBILA NAJVEČ GLASOV. ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI, ČE BI SE V DRUGEM KROGU VOLITEV POJAVILI SLEDEČI PARI IMEN?

f)

Value 125233 Frequency
1 Sirc 81
2 Kučan 1692
9 za nobenega od teh 177
0 72

Valid range from 1 to 2

V3_12G g) 3.12 ČE V PRVEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA, NIHČE OD KANDIDATOV NE BO DOBIL VEČ KOT POLOVICO GLASOV, BODO V DRUGEM KROGU VOLITVE POTEKALE MED DVEMA, KI STA DOBILA NAJVEČ GLASOV. ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI, ČE BI SE V DRUGEM KROGU VOLITEV POJAVILI SLEDEČI PARI IMEN?

g)

Value 126232 Frequency
1 Žagar-Slana 89
2 Kučan 1680
9 za nobenega od teh 179
0 74

Valid range from 1 to 2

V3_13 3.13 KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI KANDIDAT ZA MANDATARJA OZIROMA PREDSEDNIKA VLADE PO VOLITVAH? NAVEDITE ENO IME:

3.13 KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI KANDIDAT ZA MANDATARJA OZIROMA PREDSEDNIKA VLADE PO VOLITVAH? NAVEDITE ENO IME:

Value 127231 Frequency
2 Janez Drnovšek 995
3 Milan Kučan 160
5 Igor Bavčar 14
6 Lojze Peterle 88
9 Jelko Kacin 63
38 Ivan Bizjak 24
0 524
99 34
" " 23

Valid range from 2 to 6

V3_14A a) Demokratska stranka 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

a) Demokratska stranka

Value 128230 Frequency
1 povsem desno 31
2 desno 164
3 sredina 560
4 levo 192
5 povsem levo 13
9 ne vem 1058
0 4

Valid range from 1 to 5

V3_14B b) Liberalno-demokratskstranka 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

b) Liberalno-demokratskstranka

Value 129229 Frequency
1 povsem desno 18
2 desno 127
3 sredina 398
4 levo 382
5 povsem levo 40
9 ne vem 1054
0 3

Valid range from 1 to 5

V3_14C c) Liberalna stranka 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

c) Liberalna stranka

Value 130228 Frequency
1 povsem desno 108
2 desno 298
3 sredina 256
4 levo 185
5 povsem levo 29
9 ne vem 1142
0 4

Valid range from 1 to 5

V3_14D d) Ljudska stranka 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

d) Ljudska stranka

Value 131227 Frequency
1 povsem desno 83
2 desno 426
3 sredina 294
4 levo 84
5 povsem levo 11
9 ne vem 1120
0 4

Valid range from 1 to 5

V3_14E e) Narodna demokratska stranka 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

e) Narodna demokratska stranka

Value 132226 Frequency
1 povsem desno 115
2 desno 348
3 sredina 275
4 levo 80
5 povsem levo 14
9 ne vem 1186
0 4

Valid range from 1 to 5

V3_14F f) Slovenska nacionalna stranka 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

f) Slovenska nacionalna stranka

Value 133225 Frequency
1 povsem desno 306
2 desno 256
3 sredina 185
4 levo 73
5 povsem levo 34
9 ne vem 1157
0 11

Valid range from 1 to 5

V3_14G g) Socialdemokratska stranka Slovenije 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

g) Socialdemokratska stranka Slovenije

Value 134224 Frequency
1 povsem desno 16
2 desno 139
3 sredina 439
4 levo 267
5 povsem levo 24
9 ne vem 1132
0 5

Valid range from 1 to 5

V3_14H h) Socialistična stranka Slovenije 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

h) Socialistična stranka Slovenije

Value 135223 Frequency
1 povsem desno 14
2 desno 90
3 sredina 270
4 levo 441
5 povsem levo 96
9 ne vem 1106
0 5

Valid range from 1 to 5

V3_14I i) Slovenski krščanski demokrati 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

i) Slovenski krščanski demokrati

Value 136222 Frequency
1 povsem desno 260
2 desno 437
3 sredina 165
4 levo 89
5 povsem levo 32
9 ne vem 1034
0 5

Valid range from 1 to 5

V3_14J j) Socialdemokratska prenova 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

j) Socialdemokratska prenova

Value 137221 Frequency
1 povsem desno 30
2 desno 74
3 sredina 227
4 levo 383
5 povsem levo 227
9 ne vem 1076
0 5

Valid range from 1 to 5

V3_14K k) Zeleni Slovenije 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

k) Zeleni Slovenije

Value 138220 Frequency
1 povsem desno 25
2 desno 101
3 sredina 633
4 levo 149
5 povsem levo 26
9 ne vem 1083
0 5

Valid range from 1 to 5

V3_15 3.15 ALI ŽELITE UVRSTITI POLEG NAŠTETIH ŠE KAKŠNO POMEMBNEJŠO STRANKO? ČE DA, KATERO?

3.15 ALI ŽELITE UVRSTITI POLEG NAŠTETIH ŠE KAKŠNO POMEMBNEJŠO STRANKO? ČE DA, KATERO?

Value 139219 Frequency
1 povsem desno 4
2 desno 4
3 sredina 15
4 levo 6
5 povsem levo 4
9 ne vem 1981
0 8

Valid range from 1 to 5

V3_16A a) - Demokratska stranka 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

a) - Demokratska stranka

Value 140218 Frequency
1 najmanj 44
2 118
3 437
4 303
5 največ 177
9 ne vem 940
0 3

Valid range from 1 to 5

V3_16B b) - Liberalno-demokratskstranka 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

b) - Liberalno-demokratskstranka

Value 141217 Frequency
1 najmanj 92
2 155
3 424
4 275
5 največ 116
9 ne vem 957
0 3

Valid range from 1 to 5

V3_16C c) - Liberalna stranka 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

c) - Liberalna stranka

Value 142216 Frequency
1 najmanj 135
2 236
3 431
4 162
5 največ 49
9 ne vem 1006
0 3

Valid range from 1 to 5

V3_16D d) - Ljudska stranka 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

d) - Ljudska stranka

Value 143215 Frequency
1 najmanj 75
2 252
3 454
4 184
5 največ 57
9 ne vem 997
0 3

Valid range from 1 to 5

V3_16E e) - Narodna demokratska stranka 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

e) - Narodna demokratska stranka

Value 144214 Frequency
1 najmanj 103
2 205
3 432
4 171
5 največ 61
9 ne vem 1047
0 3

Valid range from 1 to 5

V3_16F f) - Slovenska nacionalna stranka 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

f) - Slovenska nacionalna stranka

Value 145213 Frequency
1 najmanj 213
2 209
3 350
4 116
5 največ 75
9 ne vem 1054
0 5

Valid range from 1 to 5

V3_16G g) - Socialdemokratska stranka Slovenije 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

g) - Socialdemokratska stranka Slovenije

Value 146212 Frequency
1 najmanj 49
2 147
3 470
4 251
5 največ 92
9 ne vem 1010
0 3

Valid range from 1 to 5

V3_16H h) - Socialistična stranka Slovenije 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

h) - Socialistična stranka Slovenije

Value 147211 Frequency
1 najmanj 69
2 201
3 493
4 196
5 največ 57
9 ne vem 1002
0 4

Valid range from 1 to 5

V3_16I i) - Slovenski krščanski demokrati 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

i) - Slovenski krščanski demokrati

Value 148210 Frequency
1 najmanj 113
2 182
3 415
4 270
5 največ 114
9 ne vem 925
0 3

Valid range from 1 to 5

V3_16J j) - Socialdemokratska prenova 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

j) - Socialdemokratska prenova

Value 149209 Frequency
1 najmanj 122
2 163
3 425
4 223
5 največ 119
9 ne vem 967
0 3

Valid range from 1 to 5

V3_16K k) - Zeleni Slovenije 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

k) - Zeleni Slovenije

Value 150208 Frequency
1 najmanj 52
2 160
3 495
4 250
5 največ 87
9 ne vem 974
0 4

Valid range from 1 to 5

V3_17 3.17 ALI ŽELITE UVRSTITI ŠE KAKŠNO POMEMBNEJŠO STRANKO IN OCENITI NJEN PRISPEVEK? ČE DA, KATERO?

3.17 ALI ŽELITE UVRSTITI ŠE KAKŠNO POMEMBNEJŠO STRANKO IN OCENITI NJEN PRISPEVEK? ČE DA, KATERO?

Value 151207 Frequency
1 najmanj 3
2 0
3 4
4 1
5 največ 2
9 ne vem 1998
0 13

Valid range from 1 to 5

V3_18 3.18 ALI ČUTITE, DA VAM JE KAKA POLITIČNA STRANKA BLIZU? (Če da) KATERA? (le en odgovor)

3.18 ALI ČUTITE, DA VAM JE KAKA POLITIČNA STRANKA BLIZU? (Če da) KATERA? (le en odgovor)

Value 152206 Frequency
1 Demokratska stranka 150
2 Liberalno-demokratskstranka 175
3 Liberalna stranka 20
4 Ljudska stranka 46
5 Narodna demokratska stranka 12
6 Slovenska nacionalna stranka 66
7 Slovenski krščanski demokrati 161
8 Socialdemokratska prenova 130
9 Socialdemokratska stranka Slovenije 60
10 Socialistična stranka 25
11 Zeleni Slovenije 119
98 druga, katera: 11
99 nobena od naštetih 1047

Valid range from 1 to 98

V3_19 3.19 (Če da) IN KAKO BLIZU VAM JE TA STRANKA?

3.19 (Če da) IN KAKO BLIZU VAM JE TA STRANKA?

Value 153205 Frequency
1 zelo blizu 168
2 še kar 651
3 ne zelo blizu 115
4 nobena mi ni blizu 832
9 ne vem, neodločen 170
0 86

Valid range from 1 to 4

V3_20A a) Ljudje s političnimi idejami, ki so močno različne od stališč večine, ne bi smeli javno nastopati. 3.20 NAVEDLI BOMO NEKAJ STALIŠČ, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE? (Na lestvici od 1 do 4 označite stopnjo soglašanja oziroma nesoglašanja)

a) Ljudje s političnimi idejami, ki so močno različne od stališč večine, ne bi smeli javno nastopati.

Value 154204 Frequency
1 v celoti soglašam 425
2 303
3 385
4 sploh ne soglašam 516
9 ne vem 391
0 2

Valid range from 1 to 4

V3_20B b) Če se ti zdi zakon nepravičen, ga ni treba spoštovati. 3.20 NAVEDLI BOMO NEKAJ STALIŠČ, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE? (Na lestvici od 1 do 4 označite stopnjo soglašanja oziroma nesoglašanja)

b) Če se ti zdi zakon nepravičen, ga ni treba spoštovati.

Value 155203 Frequency
1 v celoti soglašam 354
2 254
3 379
4 sploh ne soglašam 726
9 ne vem 307
0 2

Valid range from 1 to 4

V3_20C c) Močno državno vodstvo lahko dosti bolj koristi deželi kot vse diskusije v parlamentu. 3.20 NAVEDLI BOMO NEKAJ STALIŠČ, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE? (Na lestvici od 1 do 4 označite stopnjo soglašanja oziroma nesoglašanja)

c) Močno državno vodstvo lahko dosti bolj koristi deželi kot vse diskusije v parlamentu.

Value 156202 Frequency
1 v celoti soglašam 794
2 400
3 253
4 sploh ne soglašam 224
9 ne vem 350
0 1

Valid range from 1 to 4

V3_21 3.21 KOLIKŠEN VPLIV IMAJO LJUDJE IZ PREJŠNJEGA (KOMUNISTIČNEGA) POLITIČNEGA VODSTVA NA DOGAJANJE V SLOVENIJI?

3.21 KOLIKŠEN VPLIV IMAJO LJUDJE IZ PREJŠNJEGA (KOMUNISTIČNEGA) POLITIČNEGA VODSTVA NA DOGAJANJE V SLOVENIJI?

Value 157201 Frequency
1 precej vpliva 583
2 nekaj vpliva 712
3 ne prav dosti 400
4 nobenega vpliva 77
9 ne vem 247
0 3

Valid range from 1 to 4

V3_22A a) krščanstvo 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

a) krščanstvo

Value 158200 Frequency
1 pozitivno 1027
2 negativno 347
9 nimam mnenja 646
0 2

Valid range from 1 to 2

V3_22B b) marksizem 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

b) marksizem

Value 159199 Frequency
1 pozitivno 300
2 negativno 827
9 nimam mnenja 892
0 3

Valid range from 1 to 2

V3_22C c) narodna enotnost 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

c) narodna enotnost

Value 160198 Frequency
1 pozitivno 1463
2 negativno 122
9 nimam mnenja 435
0 2

Valid range from 1 to 2

V3_22D d) svoboda 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

d) svoboda

Value 161197 Frequency
1 pozitivno 1828
2 negativno 30
9 nimam mnenja 162
0 2

Valid range from 1 to 2

V3_22E e) red v družbi 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

e) red v družbi

Value 162196 Frequency
1 pozitivno 1753
2 negativno 77
9 nimam mnenja 190
0 2

Valid range from 1 to 2

V3_22F f) kapitalizem 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

f) kapitalizem

Value 163195 Frequency
1 pozitivno 581
2 negativno 669
9 nimam mnenja 770
0 2

Valid range from 1 to 2

V3_22G g) socializem 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

g) socializem

Value 164194 Frequency
1 pozitivno 490
2 negativno 777
9 nimam mnenja 753
0 2

Valid range from 1 to 2

V3_22H h) Slovenija 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

h) Slovenija

Value 165193 Frequency
1 pozitivno 1823
2 negativno 19
9 nimam mnenja 178
0 2

Valid range from 1 to 2

V3_23A a) gledate TV DNEVNIK 3.23 ALI BI ZA SEBE LAHKO REKLI, DA ...

a) gledate TV DNEVNIK

Value 166192 Frequency
1 DA 1772
2 NE 249
0 1

Valid range from 1 to 2

V3_23B b) berete o politiki v časopisih 3.23 ALI BI ZA SEBE LAHKO REKLI, DA ...

b) berete o politiki v časopisih

Value 167191 Frequency
1 DA 1072
2 NE 948
0 2

Valid range from 1 to 2

V3_23C c) se o politiki pogovarjate s prijatelji 3.23 ALI BI ZA SEBE LAHKO REKLI, DA ...

c) se o politiki pogovarjate s prijatelji

Value 168190 Frequency
1 DA 1105
2 NE 915
0 2

Valid range from 1 to 2

V3_23D d) se udeležujete političnih sestankov in srečanj 3.23 ALI BI ZA SEBE LAHKO REKLI, DA ...

d) se udeležujete političnih sestankov in srečanj

Value 169189 Frequency
1 DA 90
2 NE 1932
0 0

Valid range from 1 to 2

V3_23E e) se udeležujete demonstracij 3.23 ALI BI ZA SEBE LAHKO REKLI, DA ...

e) se udeležujete demonstracij

Value 170188 Frequency
1 DA 67
2 NE 1954
0 1

Valid range from 1 to 2

V3_23F f) ste član-ica kake politične stranke 3.23 ALI BI ZA SEBE LAHKO REKLI, DA ...

f) ste član-ica kake politične stranke

Value 171187 Frequency
1 DA 91
2 NE 1931
0 0

Valid range from 1 to 2

V3_23G g) ste nekoč sodelovali v političnem dogajanju, sedaj pa ne 3.23 ALI BI ZA SEBE LAHKO REKLI, DA ...

g) ste nekoč sodelovali v političnem dogajanju, sedaj pa ne

Value 172186 Frequency
1 DA 262
2 NE 1760
0 0

Valid range from 1 to 2

V3_23H h) nikoli niste bili zainteresirani za politiko

h) nikoli niste bili zainteresirani za politiko

Value 173185 Frequency
0 4
1 687
2 1330
9 1

Valid range from 1 to 2

V3_24A a) so delavni, marljivi 3.24 NAVEDELI VAM BOM NEKAJ BESED, KI OZNAČUJEJO LJUDI, KI SE UKVARJAJO S POLITIKO. KATERE OD NJIH VELJAJO ZA SLOVENSKE POLITIKE?

a) so delavni, marljivi

Value 174184 Frequency
1 DA 1267
2 NE 666
0 81
9 8

Valid range from 1 to 2

V3_24B b) izkoriščajo druge 3.24 NAVEDELI VAM BOM NEKAJ BESED, KI OZNAČUJEJO LJUDI, KI SE UKVARJAJO S POLITIKO. KATERE OD NJIH VELJAJO ZA SLOVENSKE POLITIKE?

b) izkoriščajo druge

Value 175183 Frequency
1 DA 902
2 NE 996
0 115
9 9

Valid range from 1 to 2

V3_24C c) se zavzemajo za dobrobit Slovenije 3.24 NAVEDELI VAM BOM NEKAJ BESED, KI OZNAČUJEJO LJUDI, KI SE UKVARJAJO S POLITIKO. KATERE OD NJIH VELJAJO ZA SLOVENSKE POLITIKE?

c) se zavzemajo za dobrobit Slovenije

Value 176182 Frequency
1 DA 1621
2 NE 299
0 96
9 6

Valid range from 1 to 2

V3_24D d) so nepošteni 3.24 NAVEDELI VAM BOM NEKAJ BESED, KI OZNAČUJEJO LJUDI, KI SE UKVARJAJO S POLITIKO. KATERE OD NJIH VELJAJO ZA SLOVENSKE POLITIKE?

d) so nepošteni

Value 177181 Frequency
1 DA 669
2 NE 1189
0 152
9 12

Valid range from 1 to 2

V3_24E e) so inteligentni, razumni 3.24 NAVEDELI VAM BOM NEKAJ BESED, KI OZNAČUJEJO LJUDI, KI SE UKVARJAJO S POLITIKO. KATERE OD NJIH VELJAJO ZA SLOVENSKE POLITIKE?

e) so inteligentni, razumni

Value 178180 Frequency
1 DA 1514
2 NE 387
0 115
9 6

Valid range from 1 to 2

V3_24F f) zlorabljajo politiko v svojo korist 3.24 NAVEDELI VAM BOM NEKAJ BESED, KI OZNAČUJEJO LJUDI, KI SE UKVARJAJO S POLITIKO. KATERE OD NJIH VELJAJO ZA SLOVENSKE POLITIKE?

f) zlorabljajo politiko v svojo korist

Value 179179 Frequency
1 DA 1145
2 NE 751
0 122
9 4

Valid range from 1 to 2

V3_25A a) so marljivi, delavni 3.25 IN KATERE OD TEH BESED OZNAČUJEJO LJUDI, KI DELUJEJO V POKLICNIH, DOBRODELNIH, REKREACIJSKIH IN KRAJEVNIH DRUŠTVIH IN ZDRUŽENJIH?

a) so marljivi, delavni

Value 180178 Frequency
1 DA 1609
2 NE 291
0 113
9 9

Valid range from 1 to 2

V3_25B b) izkoriščajo druge 3.25 IN KATERE OD TEH BESED OZNAČUJEJO LJUDI, KI DELUJEJO V POKLICNIH, DOBRODELNIH, REKREACIJSKIH IN KRAJEVNIH DRUŠTVIH IN ZDRUŽENJIH?

b) izkoriščajo druge

Value 181177 Frequency
1 DA 506
2 NE 1378
0 125
9 13

Valid range from 1 to 2

V3_25C c) se zavzemajo za skupne koristi 3.25 IN KATERE OD TEH BESED OZNAČUJEJO LJUDI, KI DELUJEJO V POKLICNIH, DOBRODELNIH, REKREACIJSKIH IN KRAJEVNIH DRUŠTVIH IN ZDRUŽENJIH?

c) se zavzemajo za skupne koristi

Value 182176 Frequency
1 DA 1598
2 NE 297
0 117
9 10

Valid range from 1 to 2

V3_25D d) so nepošteni 3.25 IN KATERE OD TEH BESED OZNAČUJEJO LJUDI, KI DELUJEJO V POKLICNIH, DOBRODELNIH, REKREACIJSKIH IN KRAJEVNIH DRUŠTVIH IN ZDRUŽENJIH?

d) so nepošteni

Value 183175 Frequency
1 DA 449
2 NE 1429
0 132
9 12

Valid range from 1 to 2

V3_25E e) so inteligentni, razumni 3.25 IN KATERE OD TEH BESED OZNAČUJEJO LJUDI, KI DELUJEJO V POKLICNIH, DOBRODELNIH, REKREACIJSKIH IN KRAJEVNIH DRUŠTVIH IN ZDRUŽENJIH?

e) so inteligentni, razumni

Value 184174 Frequency
1 DA 1517
2 NE 364
0 129
9 12

Valid range from 1 to 2

V3_25F f) izrabljajo funkcije v svojo korist

f) izrabljajo funkcije v svojo korist

Value 185173 Frequency
0 138
1 779
2 1093
9 12

Valid range from 1 to 2

V3_26 3.26 ALI KDO OD VAŠIH SORODNIKOV ALI DOBRIH PRIJATELJEV ŽIVI ALI DELA NA ZAHODU (NEMČIJA, AVSTRIJA, ZDA, KANADA ... AVSTRALIJA ITD.)?

3.26 ALI KDO OD VAŠIH SORODNIKOV ALI DOBRIH PRIJATELJEV ŽIVI ALI DELA NA ZAHODU (NEMČIJA, AVSTRIJA, ZDA, KANADA ... AVSTRALIJA ITD.)?

Value 186172 Frequency
1 nihče 1048
2 eden ali dva 621
3 trije in več 326
9 b.o. 27

Valid range from 1 to 3

V3_27 3.27 ALI BERETE ČASOPISE, REVIJE OZ. POSLUŠATE, GLEDATE TELEVIZIJSKE, RADIJSKE PROGRAME IZ DRUGIH DEŽEL?

3.27 ALI BERETE ČASOPISE, REVIJE OZ. POSLUŠATE, GLEDATE TELEVIZIJSKE, RADIJSKE PROGRAME IZ DRUGIH DEŽEL?

Value 187171 Frequency
1 da, berem časopise, revije 119
2 da, poslušam radijske, gledam TV programe 760
3 oboje 439
4 ne berem, ne poslušam, ne gledam naštetega iz drugih dežel 668
9 ne vem 35
0 1

Valid range from 1 to 4

V3_28A 3.281 (če da) V KATERIH JEZIKIH BERETE OZ. SPREMLJATE R/TV PROGRAME? (največ trije odgovori)

3.281 (če da) V KATERIH JEZIKIH BERETE OZ. SPREMLJATE R/TV PROGRAME? (največ trije odgovori)

Value 188170 Frequency
1 nemško 629
2 angleško 173
3 italijansko 154
4 francosko 2
5 rusko 3
6 srbohrvaško 376
7 drugi jeziki 10
8 ne bere, ne posluša v tujih jezikih 641
0 34

Valid range from 1 to 8

V3_28B 3.282 (če da) V KATERIH JEZIKIH BERETE OZ. SPREMLJATE R/TV PROGRAME? (največ trije odgovori)

3.282 (če da) V KATERIH JEZIKIH BERETE OZ. SPREMLJATE R/TV PROGRAME? (največ trije odgovori)

Value 189169 Frequency
1 nemško 87
2 angleško 296
3 italijansko 70
4 francosko 14
5 rusko 6
6 srbohrvaško 398
7 drugi jeziki 27
8 ne bere, ne posluša v tujih jezikih 673
0 451

Valid range from 1 to 8

V3_28C 3.283 (če da) V KATERIH JEZIKIH BERETE OZ. SPREMLJATE R/TV PROGRAME? (največ trije odgovori)

3.283 (če da) V KATERIH JEZIKIH BERETE OZ. SPREMLJATE R/TV PROGRAME? (največ trije odgovori)

Value 190168 Frequency
1 nemško 28
2 angleško 42
3 italijansko 30
4 francosko 14
5 rusko 4
6 srbohrvaško 269
7 drugi jeziki 20
8 ne bere, ne posluša v tujih jezikih 728
0 887

Valid range from 1 to 8

V4_1 4.00 OSAMOSVOJITEV, MEDETNIČNI ODNOSI, BEGUNCI 4.01 ALI SE PO VOLITVAH APRILA 1990 V SLOVENIJI STVARI NA SPLOŠNO ODVIJAJO:

4.00 OSAMOSVOJITEV, MEDETNIČNI ODNOSI, BEGUNCI 4.01 ALI SE PO VOLITVAH APRILA 1990 V SLOVENIJI STVARI NA SPLOŠNO ODVIJAJO:

Value 191167 Frequency
1 bolje kot ste pričakovali 129
2 slabše kot ste pričakovali 561
3 tako kot ste pričakovali 257
4 neke stvari gredo bolje, druge pa slabše 944
9 ne vem, neodločen 119
0 10

Valid range from 1 to 4

V4_2 4.02 OB RAZGLASITVI NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE (27. JULIJA) JE PREVLADOVALO NAVDUŠENJE. IN KAKO BI VI OB TEM DANES OCENILI SVOJE RAZPOLOŽENJE?

4.02 OB RAZGLASITVI NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE (27. JULIJA) JE PREVLADOVALO NAVDUŠENJE. IN KAKO BI VI OB TEM DANES OCENILI SVOJE RAZPOLOŽENJE?

Value 192166 Frequency
1 zelo sem navdušen 243
2 navdušen sem 654
3 niti navdušen, niti razočaran 848
4 razočaran sem 156
5 zelo sem razočaran 16
9 ne vem, b.o. 104
0 1

Valid range from 1 to 5

V4_3 4.03 KAKŠNA BI BILA ZA SLOVENIJO NAJPRIMERNEJŠA ZUNANJA POLITIKA ZA PRIHODNJE? IZBERI NAJPRIMERNEJŠI ODGOVOR!

4.03 KAKŠNA BI BILA ZA SLOVENIJO NAJPRIMERNEJŠA ZUNANJA POLITIKA ZA PRIHODNJE? IZBERI NAJPRIMERNEJŠI ODGOVOR!

Value 193165 Frequency
1 nevtralnost 529
2 navezava na Zahodno Evropo 1092
3 naslonitev na ostanek Jugoslavije 15
4 naslonitev na NATO in Združene države Amerike 85
5 naslonitev na ti. tretji svet 3
6 naslonitev na Sovjetsko zvezo oz. Rusijo 1
8 drugo 12
9 ne vem, b.o. 282
0 2

Valid range from 1 to 8

V4_4A 4.041 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD BLIŽNJIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA LE, ČE MENITE, DA BI LAHKO OGROŽALA SL

4.041 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD BLIŽNJIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA LE, ČE MENITE, DA BI LAHKO OGROŽALA SLOVENIJO?

Value 194164 Frequency
1 Avstrija 30
2 Madžarska 7
3 Hrvaška 942
4 Italija 29
5 Nemčija 9
6 Srbija 343
7 nobena od teh 348
9 ne ve 313
0 1

Valid range from 1 to 7

V4_4B 4.042 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD BLIŽNJIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA LE, ČE MENITE, DA BI LAHKO OGROŽALA SL

4.042 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD BLIŽNJIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA LE, ČE MENITE, DA BI LAHKO OGROŽALA SLOVENIJO?

Value 195163 Frequency
1 Avstrija 20
2 Madžarska 8
3 Hrvaška 227
4 Italija 149
5 Nemčija 4
6 Srbija 455
7 nobena od teh 357
9 ne ve 332
0 470

Valid range from 1 to 7

V4_4C 4.043 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD BLIŽNJIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA LE, ČE MENITE, DA BI LAHKO OGROŽALA SL

4.043 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD BLIŽNJIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA LE, ČE MENITE, DA BI LAHKO OGROŽALA SLOVENIJO?

Value 196162 Frequency
1 Avstrija 34
2 Madžarska 18
3 Hrvaška 17
4 Italija 77
5 Nemčija 9
6 Srbija 42
7 nobena od teh 398
9 ne ve 395
0 1031

Valid range from 1 to 7

V4_5A a) sosednje države 4.05 ALI LAHKO TUDI KDO OD SPODAJ NAVEDENIH RESNO OGROZI MIR V NAŠI DEŽELI (SLOVENIJI)?

a) sosednje države

Value 197161 Frequency
1 da, lahko ogrozijo 999
2 ne 672
3 ne vem 342
0 9

Valid range from 1 to 2

V4_5B b) Nemčija 4.05 ALI LAHKO TUDI KDO OD SPODAJ NAVEDENIH RESNO OGROZI MIR V NAŠI DEŽELI (SLOVENIJI)?

b) Nemčija

Value 198160 Frequency
1 da, lahko ogrozijo 72
2 ne 1604
3 ne vem 340
0 6

Valid range from 1 to 2

V4_5C c) Rusija 4.05 ALI LAHKO TUDI KDO OD SPODAJ NAVEDENIH RESNO OGROZI MIR V NAŠI DEŽELI (SLOVENIJI)?

c) Rusija

Value 199159 Frequency
1 da, lahko ogrozijo 237
2 ne 1359
3 ne vem 420
0 6

Valid range from 1 to 2

V4_5D d) Združene države Amerike 4.05 ALI LAHKO TUDI KDO OD SPODAJ NAVEDENIH RESNO OGROZI MIR V NAŠI DEŽELI (SLOVENIJI)?

d) Združene države Amerike

Value 200158 Frequency
1 da, lahko ogrozijo 58
2 ne 1580
3 ne vem 378
0 6

Valid range from 1 to 2

V4_5E e) pripadniki italijanske in madžarske manjšine v Sloveniji 4.05 ALI LAHKO TUDI KDO OD SPODAJ NAVEDENIH RESNO OGROZI MIR V NAŠI DEŽELI (SLOVENIJI)?

e) pripadniki italijanske in madžarske manjšine v Sloveniji

Value 201157 Frequency
1 da, lahko ogrozijo 209
2 ne 1414
3 ne vem 393
0 6

Valid range from 1 to 2

V4_5F f) delavci iz drugih republik, imigranti 4.05 ALI LAHKO TUDI KDO OD SPODAJ NAVEDENIH RESNO OGROZI MIR V NAŠI DEŽELI (SLOVENIJI)?

f) delavci iz drugih republik, imigranti

Value 202156 Frequency
1 da, lahko ogrozijo 994
2 ne 649
3 ne vem 374
0 5

Valid range from 1 to 2

V4_6A a) v Sloveniji na sploh 4.06 KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV KI ŽIVE V SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, OZ. KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

a) v Sloveniji na sploh

Value 203155 Frequency
1 zelo dobri 31
2 dobri 525
3 niti dobri, niti slabi 942
4 slabi 272
5 zelo slabi 33
6 ne vem, neodločen 204
0 15

Valid range from 1 to 5

V4_6B b) žive v vašem kraju, mestu 4.06 KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV KI ŽIVE V SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, OZ. KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

b) žive v vašem kraju, mestu

Value 204154 Frequency
1 zelo dobri 39
2 dobri 688
3 niti dobri, niti slabi 736
4 slabi 180
5 zelo slabi 30
6 ne vem, neodločen 322
0 27

Valid range from 1 to 5

V4_6C c) delajo v vašem podjetju 4.06 KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV KI ŽIVE V SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, OZ. KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

c) delajo v vašem podjetju

Value 205153 Frequency
1 zelo dobri 50
2 dobri 473
3 niti dobri, niti slabi 375
4 slabi 71
5 zelo slabi 18
6 ne vem, neodločen 189
7 ni zaposlen 817
0 29

Valid range from 1 to 5

V4_7A a) Slovenci 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

a) Slovenci

Value 206152 Frequency
1 najtesneje, s poroko 1111
2 v prijateljskih stikih 538
3 v dobrih sosedskih odnosih 205
4 v dobrih delovnih odnosih 82
5 da bi se čim manj družil 9
6 izogibal bi se jih 2
7 ne vem, neodločen 75

Valid range from 1 to 6

V4_7B b) Hrvati 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

b) Hrvati

Value 207151 Frequency
1 najtesneje, s poroko 96
2 v prijateljskih stikih 441
3 v dobrih sosedskih odnosih 646
4 v dobrih delovnih odnosih 302
5 da bi se čim manj družil 256
6 izogibal bi se jih 92
7 ne vem, neodločen 189

Valid range from 1 to 6

V4_7C c) Srbi 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

c) Srbi

Value 208150 Frequency
1 najtesneje, s poroko 54
2 v prijateljskih stikih 266
3 v dobrih sosedskih odnosih 372
4 v dobrih delovnih odnosih 374
5 da bi se čim manj družil 400
6 izogibal bi se jih 303
7 ne vem, neodločen 253

Valid range from 1 to 6

V4_7D d) Makedonci 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

d) Makedonci

Value 209149 Frequency
1 najtesneje, s poroko 53
2 v prijateljskih stikih 355
3 v dobrih sosedskih odnosih 460
4 v dobrih delovnih odnosih 509
5 da bi se čim manj družil 268
6 izogibal bi se jih 102
7 ne vem, neodločen 275

Valid range from 1 to 6

V4_7E e) Črnogorci 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

e) Črnogorci

Value 210148 Frequency
1 najtesneje, s poroko 46
2 v prijateljskih stikih 260
3 v dobrih sosedskih odnosih 388
4 v dobrih delovnih odnosih 425
5 da bi se čim manj družil 374
6 izogibal bi se jih 227
7 ne vem, neodločen 302

Valid range from 1 to 6

V4_7F f) Muslimani 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

f) Muslimani

Value 211147 Frequency
1 najtesneje, s poroko 63
2 v prijateljskih stikih 301
3 v dobrih sosedskih odnosih 426
4 v dobrih delovnih odnosih 455
5 da bi se čim manj družil 322
6 izogibal bi se jih 158
7 ne vem, neodločen 297

Valid range from 1 to 6

V4_7G g) Albanci 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

g) Albanci

Value 212146 Frequency
1 najtesneje, s poroko 42
2 v prijateljskih stikih 279
3 v dobrih sosedskih odnosih 412
4 v dobrih delovnih odnosih 430
5 da bi se čim manj družil 340
6 izogibal bi se jih 195
7 ne vem, neodločen 324

Valid range from 1 to 6

V4_7H h) Italijani 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

h) Italijani

Value 213145 Frequency
1 najtesneje, s poroko 57
2 v prijateljskih stikih 393
3 v dobrih sosedskih odnosih 668
4 v dobrih delovnih odnosih 428
5 da bi se čim manj družil 135
6 izogibal bi se jih 71
7 ne vem, neodločen 270

Valid range from 1 to 6

V4_7I i) Madžari 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

i) Madžari

Value 214144 Frequency
1 najtesneje, s poroko 54
2 v prijateljskih stikih 354
3 v dobrih sosedskih odnosih 688
4 v dobrih delovnih odnosih 416
5 da bi se čim manj družil 139
6 izogibal bi se jih 70
7 ne vem, neodločen 301

Valid range from 1 to 6

V4_7J j) Avstrijci 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

j) Avstrijci

Value 215143 Frequency
1 najtesneje, s poroko 86
2 v prijateljskih stikih 492
3 v dobrih sosedskih odnosih 723
4 v dobrih delovnih odnosih 385
5 da bi se čim manj družil 67
6 izogibal bi se jih 22
7 ne vem, neodločen 247

Valid range from 1 to 6

V4_7K k) Nemci 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

k) Nemci

Value 216142 Frequency
1 najtesneje, s poroko 86
2 v prijateljskih stikih 513
3 v dobrih sosedskih odnosih 631
4 v dobrih delovnih odnosih 452
5 da bi se čim manj družil 69
6 izogibal bi se jih 20
7 ne vem, neodločen 251

Valid range from 1 to 6

V4_8 4.08 ZARADI PRESTRUKTURIRANJA GOSPODARSTVA IN REŠEVANJA KRIZE SE OBETA V PRIHODNJE V SLOVENIJI ODPUŠČANJE DELAVCEV. KAKO BI PO VAŠEM MNE- NJU KAZALO RAVNATI PRI ODPUŠČANJU DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK BIVŠE JUGOSLAVIJE, KI SO TUJI DRŽAVLJANI?

4.08 ZARADI PRESTRUKTURIRANJA GOSPODARSTVA IN REŠEVANJA KRIZE SE OBETA V PRIHODNJE V SLOVENIJI ODPUŠČANJE DELAVCEV. KAKO BI PO VAŠEM MNE- NJU KAZALO RAVNATI PRI ODPUŠČANJU DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK BIVŠE JUGOSLAVIJE, KI SO TUJI DRŽAVLJANI?

Value 217141 Frequency
1 odpustiti bi kazalo odvečne delavce, ne glede na narodno pripadnost in državljanstvo 300
2 najprej bi morali odpustiti delavce, ki so tuji državljani, potem šele Slovence 1493
3 najprej bi kazalo odpustiti domače delavce, potem šele tuje državljane 16
4 drugo 42
5 ne vem 170
0 1

Valid range from 1 to 4

V4_9 4.09 KAKO NAJ RAVNAJO NESLOVENCI ("IZ DRUGIH REPUBLIK"), KI ŽE DALJ ČASA ŽIVIJO V SLOVENIJI?

4.09 KAKO NAJ RAVNAJO NESLOVENCI ("IZ DRUGIH REPUBLIK"), KI ŽE DALJ ČASA ŽIVIJO V SLOVENIJI?

Value 218140 Frequency
1 opustijo naj svojo kulturo in jezik in sprejmejo slovensko 261
2 ohranijo naj svojo kulturo in jezik in živijo sami zase 45
3 po obdobju bivanja v Sloveniji naj se vrnejo domov 158
4 naučijo naj se slovenskega jezika in naj se prilagodijo na tukajšnje razmere, med seboj naj uporabljajo svoj jezik in gojijo svojo kulturo 1213
5 omogočiti jim je treba, da se šolajo v svojem jeziku in razvijajo svojo kulturo, hkrati pa naj se prilagodijo na razmere v Sloveniji 180
6 ne ve, neodločen 163
0 1
9 1

Valid range from 1 to 5

V4_10 4.10 KAKŠNA NAJ BO PO VAŠEM MNENJU MEJA S HRVAŠKO?

4.10 KAKŠNA NAJ BO PO VAŠEM MNENJU MEJA S HRVAŠKO?

Value 219139 Frequency
1 ta meja naj bo kot z drugimi državami 743
2 ta meja naj bo čim bolj odprta 474
3 ta meja naj bo strogo nadzorovana, dokler traja vojno stanje 626
4 ta meja je odveč 72
9 ne vem 107

Valid range from 1 to 4

V4_11 4.11 ALI SODITE, DA VOJNA V BOSNI IN HERCEGOVINI OGROŽA SLOVENIJO:

4.11 ALI SODITE, DA VOJNA V BOSNI IN HERCEGOVINI OGROŽA SLOVENIJO:

Value 220138 Frequency
1 ogroža 1192
2 ne ogroža 481
9 ne vem 347
0 2

Valid range from 1 to 2

V4_12 4.12 ALI STE MORDA KAJ PRISPEVALI ZA BEGUNCE IZ BOSNE (BIH) V SLOVENIJI?

4.12 ALI STE MORDA KAJ PRISPEVALI ZA BEGUNCE IZ BOSNE (BIH) V SLOVENIJI?

Value 221137 Frequency
1 prispeval sem 1391
2 nisem prispeval, gmotne razmere mi to ne dopuščajo 425
3 nisem prispeval, zanje naj skrbi slovenska država 143
4 nisem prispeval, niso potrebni pomoči 54
0 9

Valid range from 1 to 4

V4_13 4.13 KAKO OCENJUJETE ODLOČITVE SLOVENSKE VLADE, KI JE SPREJELA VELIKO ŠTEVILO BEGUNCEV IZ BIH IN JIM PRIZNALA STATUS ZAČASNIH BEGUNCEV?

4.13 KAKO OCENJUJETE ODLOČITVE SLOVENSKE VLADE, KI JE SPREJELA VELIKO ŠTEVILO BEGUNCEV IZ BIH IN JIM PRIZNALA STATUS ZAČASNIH BEGUNCEV?

Value 222136 Frequency
1 ravnala je pravilno 1335
2 ni ravnala pravilno 383
3 ne vem 304

Valid range from 1 to 2

V4_14 4.14 SOGLAŠATE ALI NE Z VLADNO ODLOČITVIJO, DA JE ZAPRLA MEJE ZA NOVE BEGUNCE IZ BIH?

4.14 SOGLAŠATE ALI NE Z VLADNO ODLOČITVIJO, DA JE ZAPRLA MEJE ZA NOVE BEGUNCE IZ BIH?

Value 223135 Frequency
1 soglašam, ne moremo jih več sprejeti 1526
2 delno soglašam, sprejemali bi lahko le še begunce, ki imajo v Sloveniji svoje sorodnike 313
3 ne soglašam, lahko bi jih še sprejemali 53
9 ne vem 130

Valid range from 1 to 3

V4_15A a) omogočiti jim je potrebno znosno življenje v Sloveniji 4.15 ALI SOGLAŠATE ALI NE S SPODAJ NAVEDENIMI NAČINI REŠEVANJA PROBLEMOV BEGUNCEV IZ BIH?

a) omogočiti jim je potrebno znosno življenje v Sloveniji

Value 224134 Frequency
1 strinjam se 1663
2 ne strinjam se 163
9 ne vem 194
0 2

Valid range from 1 to 2

V4_15B b) zagotoviti moramo šolanje begunskih otrok 4.15 ALI SOGLAŠATE ALI NE S SPODAJ NAVEDENIMI NAČINI REŠEVANJA PROBLEMOV BEGUNCEV IZ BIH?

b) zagotoviti moramo šolanje begunskih otrok

Value 225133 Frequency
1 strinjam se 1478
2 ne strinjam se 291
9 ne vem 251
0 2

Valid range from 1 to 2

V4_15C c) dopustiti moramo beguncem gojenje lastne kulture in religije 4.15 ALI SOGLAŠATE ALI NE S SPODAJ NAVEDENIMI NAČINI REŠEVANJA PROBLEMOV BEGUNCEV IZ BIH?

c) dopustiti moramo beguncem gojenje lastne kulture in religije

Value 226132 Frequency
1 strinjam se 969
2 ne strinjam se 660
9 ne vem 391
0 2

Valid range from 1 to 2

V4_15D d) prizadevati si moramo za mednarodno pomoč za begunce v Sloveniji 4.15 ALI SOGLAŠATE ALI NE S SPODAJ NAVEDENIMI NAČINI REŠEVANJA PROBLEMOV BEGUNCEV IZ BIH?

d) prizadevati si