Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM923
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM923_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
 • Miheljak, Vlado
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1992)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena razmer v družbi, uspešnost delovanja državnih organov, levo-desna politična samouvrstitev, ocena povojnih razmer, zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zaupanje v inštitucije, navezanost na državo, volitve, strankarske preference, ocena možnosti za preživljanje, osebni življenjski standard, zaželena področja omejevanja porabe, odnos do večstrankarskega sistema, vloga vere v politiki, odnos do medvojnega dogajanja, ugledni politiki, predsedniške volitve, levo-desno umeščanje strank, zasluge strank za uveljavljanje demokracije, ocene političnih usmeritev, lastnosti politikov, informiranost, znanje jezikov, medetnični odnosi, zunanja politika, ocena potencialne grožnje od zunaj, etnična distanca, zaposlovanje neslovencev, odnos do beguncev, reševanje problema beguncev, prakse in načrti za pridobivanje dodatnega zaslužka, ne-varnost zaposlitve, pomen dela, glavni viri zagotavljanja življenjskega standarda, ocene gospodarskega sistema, načini počitnikovanja, opremljenost gospodinjstva,

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
POLITIČNE VREDNOTNE USMERITVE
POLITIČNE STRANKE IN VOLITVE
OSAMOSVOJITEV, MEDETNIČNI ODNOSI, BEGUNCI
SOCIALNO EKONOMSKE RAZMERE IN STALIŠČA


Povzetek:

Raziskava je standardna SJM z večino vprašanj ponovljenih iz katere od preteklih anket SJM, med drugim tudi vrsta vprašanj iz serije Politbarometer. Posebej je izrazit blok vprašanj iz raziskave Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah (ADP - IDNo: SJM91) ter drugih raziskav na temo prehoda in demokratizacije, volilnega vedenja in strankarskega prostora. Aktualna tematika zajema še vprašanje beguncev in mednacionalne odnose v Sloveniji v luči vojne v bivši Jugoslaviji. Obsežnejši je tudi blok vprašanj, ki zadeva ekonomijo preživetja. Kot dodatek so datoteki priključeni podatki iz samoizpolnjevane ankete poslane po pošti vsem, ki so odgovarjali na prvo anketo. Kratek poštni vprašalnik za osebe v panelu na temo volitev je pripet slovenski verziji datoteke.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 1992 - november 1992
Čas izdelave: 1992-11
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM923.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 357
 • število enot: 2022

Spremenljivke

KEYSTRNG KEYSTRING

KEYSTRING

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2021 1
2022 1
2023 1
2024 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2024

ID ID

ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2021 1
2022 1
2023 1
2024 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2024

V1_1 1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU? (en odgovor)

1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU? (en odgovor)

Vrednost 31 Frekvenca
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 110
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 363
3 upanje in strah obenem 679
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 135
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 571
8 kaj drugega 13
9 ne ve, ne more oceniti 147
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

KEYSTRNG KEYSTRING

KEYSTRING

Vrednost 1357 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2021 1
2022 1
2023 1
2024 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2024

ID ID

ID

Vrednost 2356 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2021 1
2022 1
2023 1
2024 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2024

V1_1 1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU? (en odgovor)

1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU? (en odgovor)

Vrednost 3355 Frekvenca
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 110
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 363
3 upanje in strah obenem 679
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 135
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 571
8 kaj drugega 13
9 ne ve, ne more oceniti 147
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1_2A a) kako živijo ljudje 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Vrednost 4354 Frekvenca
1 danes dosti slabše 297
2 danes slabše 1194
3 enako 303
4 danes boljše 176
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem 39
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2B b) demokratičnost odločanja 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 5353 Frekvenca
1 danes dosti slabše 78
2 danes slabše 354
3 enako 379
4 danes boljše 752
5 danes dosti boljše 117
9 ne vem 341
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2C c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Vrednost 6352 Frekvenca
1 danes dosti slabše 120
2 danes slabše 406
3 enako 502
4 danes boljše 673
5 danes dosti boljše 118
9 ne vem 202
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2D d) spoštovanje dela 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Vrednost 7351 Frekvenca
1 danes dosti slabše 164
2 danes slabše 621
3 enako 480
4 danes boljše 515
5 danes dosti boljše 102
9 ne vem 138
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2E e) možnost dobiti stanovanje 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 8350 Frekvenca
1 danes dosti slabše 503
2 danes slabše 913
3 enako 184
4 danes boljše 157
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2F f) možnost dobiti zaposlitev 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 9349 Frekvenca
1 danes dosti slabše 1098
2 danes slabše 821
3 enako 39
4 danes boljše 20
5 danes dosti boljše 8
9 ne vem 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2G g) zakonitost 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Vrednost 10348 Frekvenca
1 danes dosti slabše 110
2 danes slabše 404
3 enako 721
4 danes boljše 290
5 danes dosti boljše 17
9 ne vem 479
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2H h) možnost izobraževanja 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Vrednost 11347 Frekvenca
1 danes dosti slabše 118
2 danes slabše 770
3 enako 604
4 danes boljše 333
5 danes dosti boljše 30
9 ne vem 166
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2I i) kulturno življenje 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Vrednost 12346 Frekvenca
1 danes dosti slabše 97
2 danes slabše 469
3 enako 768
4 danes boljše 385
5 danes dosti boljše 46
9 ne vem 253
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2J j) možnost imeti, preživljati otroke 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 13345 Frekvenca
1 danes dosti slabše 473
2 danes slabše 1192
3 enako 212
4 danes boljše 53
5 danes dosti boljše 5
9 ne vem 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2K k) zdravstveno varstvo 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Vrednost 14344 Frekvenca
1 danes dosti slabše 321
2 danes slabše 948
3 enako 528
4 danes boljše 96
5 danes dosti boljše 8
9 ne vem 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2L l) vpliv stroke na vladne odločitve 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Vrednost 15343 Frekvenca
1 danes dosti slabše 88
2 danes slabše 421
3 enako 480
4 danes boljše 359
5 danes dosti boljše 18
9 ne vem 653
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3 1.03 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

1.03 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

Vrednost 16342 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje,da se posebej ne omejujete 144
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 612
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 1020
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 145
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 43
6 da živite v revščini 20
9 ne vem, neopredeljen 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1_4 1.04 ENI MENIJO, DA JE ZARADI NEVARNOSTI POTREBNO NUKLEARNO ELEKTRARNO KRŠKO NEMUDOMA USTAVITI, DRUGI PA MENIJO, DA OBRATUJE VARNO IN EKONOMIČNO IN DA BI S PREDČASNO USTAVITVIJO SAMI POVZROČILI NEIZMERNO GOSPODARSKO ŠKODO. IN KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE? KATE

1.04 ENI MENIJO, DA JE ZARADI NEVARNOSTI POTREBNO NUKLEARNO ELEKTRARNO KRŠKO NEMUDOMA USTAVITI, DRUGI PA MENIJO, DA OBRATUJE VARNO IN EKONOMIČNO IN DA BI S PREDČASNO USTAVITVIJO SAMI POVZROČILI NEIZMERNO GOSPODARSKO ŠKODO. IN KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE? KATERA OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV VAM JE NAJBLIŽJA? (en odgovor)

Vrednost 17341 Frekvenca
1 jedrsko elektrarno v Krškem je treba ne glede na stroške nemudoma zapreti 263
2 jedrsko elektrarno v Krškem je treba zapreti do leta 1995 348
3 jedrsko elektrarno v Krškem bi bilo sicer treba zapreti, vendar pa to zaradi finančnih težav in težav v preskrbi z energijo ni smiselno 648
4 jedrska elektrarna v Krškem je dovolj varna, tako da lahko obratuje toliko časa, dokler ne bo v celoti izkoriščena 321
9 ne vem 442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_5A a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda

Vrednost 18340 Frekvenca
1 moramo sprejeti 171
2 lahko sprejmemo 264
3 ne smemo sprejeti 1286
9 ne vem, neodločen 299
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_5B b) ljudje naj bi več in bolje delali 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Vrednost 19339 Frekvenca
1 moramo sprejeti 877
2 lahko sprejmemo 804
3 ne smemo sprejeti 148
9 ne vem, neodločen 190
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_5C c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Vrednost 20338 Frekvenca
1 moramo sprejeti 101
2 lahko sprejmemo 248
3 ne smemo sprejeti 1434
9 ne vem, neodločen 237
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_5D d) povečanje podpore nezaposlenim 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) povečanje podpore nezaposlenim

Vrednost 21337 Frekvenca
1 moramo sprejeti 346
2 lahko sprejmemo 711
3 ne smemo sprejeti 600
9 ne vem, neodločen 362
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_5E e) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Vrednost 22336 Frekvenca
1 moramo sprejeti 721
2 lahko sprejmemo 582
3 ne smemo sprejeti 254
9 ne vem, neodločen 462
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_5F f) manj denarja za vojsko 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj denarja za vojsko

Vrednost 23335 Frekvenca
1 moramo sprejeti 840
2 lahko sprejmemo 655
3 ne smemo sprejeti 241
9 ne vem, neodločen 282
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_5G g) manj denarja za policijo 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

g) manj denarja za policijo

Vrednost 24334 Frekvenca
1 moramo sprejeti 678
2 lahko sprejmemo 721
3 ne smemo sprejeti 340
9 ne vem, neodločen 281
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_5H h) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

h) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Vrednost 25333 Frekvenca
1 moramo sprejeti 107
2 lahko sprejmemo 342
3 ne smemo sprejeti 1273
9 ne vem, neodločen 298
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_5I i) manj denarja za begunce iz BiH 1.05 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

i) manj denarja za begunce iz BiH

Vrednost 26332 Frekvenca
1 moramo sprejeti 419
2 lahko sprejmemo 620
3 ne smemo sprejeti 443
9 ne vem, neodločen 538
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_6A a) Slovensko skupščino 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

a) Slovensko skupščino

Vrednost 27331 Frekvenca
1 zelo uspešno 46
2 uspešno 332
3 deloma uspešno 719
4 neuspešno 510
5 zelo neuspešno 189
9 ne vem 225
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_6B b) Predsedstvo Republike Slovenije s predsednikom M. Kučanom 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

b) Predsedstvo Republike Slovenije s predsednikom M. Kučanom

Vrednost 28330 Frekvenca
1 zelo uspešno 278
2 uspešno 987
3 deloma uspešno 456
4 neuspešno 110
5 zelo neuspešno 39
9 ne vem 151
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_6C c) republiško vlado s predsednikom dr. J. Drnovškom 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

c) republiško vlado s predsednikom dr. J. Drnovškom

Vrednost 29329 Frekvenca
1 zelo uspešno 191
2 uspešno 788
3 deloma uspešno 608
4 neuspešno 180
5 zelo neuspešno 44
9 ne vem 210
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_6D d) gospodarska ministrstva 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

d) gospodarska ministrstva

Vrednost 30328 Frekvenca
1 zelo uspešno 26
2 uspešno 259
3 deloma uspešno 664
4 neuspešno 618
5 zelo neuspešno 103
9 ne vem 350
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_6E e) zunanje ministrstvo 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

e) zunanje ministrstvo

Vrednost 31327 Frekvenca
1 zelo uspešno 157
2 uspešno 830
3 deloma uspešno 544
4 neuspešno 132
5 zelo neuspešno 40
9 ne vem 317
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_6F f) notranje ministrstvo 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

f) notranje ministrstvo

Vrednost 32326 Frekvenca
1 zelo uspešno 64
2 uspešno 618
3 deloma uspešno 695
4 neuspešno 202
5 zelo neuspešno 38
9 ne vem 403
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_6G g) obrambno ministrstvo 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

g) obrambno ministrstvo

Vrednost 33325 Frekvenca
1 zelo uspešno 202
2 uspešno 937
3 deloma uspešno 437
4 neuspešno 91
5 zelo neuspešno 32
9 ne vem 321
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_6H h) sindikate 1.06 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH DRŽAVNIH ORGANOV IN? SINDIKATOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

h) sindikate

Vrednost 34324 Frekvenca
1 zelo uspešno 34
2 uspešno 220
3 deloma uspešno 494
4 neuspešno 564
5 zelo neuspešno 237
9 ne vem 470
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1 2.00 POLITIČNE VREDNOTNE USMERITVE 2.01 MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI O "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI NA TEJ

2.00 POLITIČNE VREDNOTNE USMERITVE 2.01 MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI O "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (naredite križec v izbran prekat)

Vrednost 35323 Frekvenca
0 levica 4
1 30
2 47
3 123
4 152
5 534
6 177
7 89
8 69
9 32
10 desnica 31
99 ne vem, b.o. 734

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V2_2 2.02 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? (naredite križec v izbran prekat)

2.02 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? (naredite križec v izbran prekat)

Vrednost 36322 Frekvenca
0 nezadovoljen 2
1 179
2 99
3 239
4 188
5 433
6 231
7 143
8 107
9 51
10 zadovoljen 40
99 ne vem, b.o. 310

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V2_3 2.03 (za zaposlene) KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DELOVNO SITUACIJO?

2.03 (za zaposlene) KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DELOVNO SITUACIJO?

Vrednost 37321 Frekvenca
1 nezadovoljen 106
2 53
3 102
4 108
5 208
6 132
7 134
8 142
9 80
10 zadovoljen 97
98 ne vem, b.o. 48
99 ni zaposlen 775
0 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V2_4 2.04 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DRUŽINSKO SITUACIJO?

2.04 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DRUŽINSKO SITUACIJO?

Vrednost 38320 Frekvenca
1 nezadovoljen 43
2 30
3 67
4 123
5 306
6 220
7 239
8 322
9 252
10 zadovoljen 373
98 ne vem, b.o. 0
99 ni zaposlen 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V2_5A a) družini in sorodnikom 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

a) družini in sorodnikom

Vrednost 39319 Frekvenca
1 v celoti 1100
2 precej 699
3 malo 171
4 nič 31
9 ne vem 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5B b) slovenski vladi 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

b) slovenski vladi

Vrednost 40318 Frekvenca
1 v celoti 123
2 precej 572
3 malo 971
4 nič 224
9 ne vem 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5C c) cerkvi in duhovnikom 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

c) cerkvi in duhovnikom

Vrednost 41317 Frekvenca
1 v celoti 102
2 precej 309
3 malo 790
4 nič 639
9 ne vem 180
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5D d) sosedom 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

d) sosedom

Vrednost 42316 Frekvenca
1 v celoti 91
2 precej 697
3 malo 881
4 nič 289
9 ne vem 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5E e) ljudem, ki govorijo vaš jezik 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

e) ljudem, ki govorijo vaš jezik

Vrednost 43315 Frekvenca
1 v celoti 106
2 precej 739
3 malo 904
4 nič 124
9 ne vem 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5F f) televiziji, časopisom, radiju 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

f) televiziji, časopisom, radiju

Vrednost 44314 Frekvenca
1 v celoti 31
2 precej 438
3 malo 1180
4 nič 284
9 ne vem 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5G g) šolam, izobraževalnim ustanovam 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

g) šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 45313 Frekvenca
1 v celoti 146
2 precej 1001
3 malo 631
4 nič 72
9 ne vem 172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5H h) sindikatom 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

h) sindikatom

Vrednost 46312 Frekvenca
1 v celoti 36
2 precej 228
3 malo 838
4 nič 515
9 ne vem 404
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5I i) Bogu 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

i) Bogu

Vrednost 47311 Frekvenca
1 v celoti 241
2 precej 327
3 malo 530
4 nič 626
9 ne vem 296
0 1
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5J j) sebi samemu 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

j) sebi samemu

Vrednost 48310 Frekvenca
1 v celoti 1297
2 precej 550
3 malo 119
4 nič 16
9 ne vem 38
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5K k) kolegom pri delu 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

k) kolegom pri delu

Vrednost 49309 Frekvenca
1 v celoti 161
2 precej 836
3 malo 485
4 nič 81
9 ne vem 427
0 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5L l) političnim strankam 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

l) političnim strankam

Vrednost 50308 Frekvenca
1 v celoti 19
2 precej 138
3 malo 882
4 nič 679
9 ne vem 303
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5M m) predpostavljenim, šefom, delodajalcem 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

m) predpostavljenim, šefom, delodajalcem

Vrednost 51307 Frekvenca
1 v celoti 80
2 precej 445
3 malo 645
4 nič 202
9 ne vem 615
0 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5N n) sodiščem 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

n) sodiščem

Vrednost 52306 Frekvenca
1 v celoti 100
2 precej 537
3 malo 782
4 nič 261
9 ne vem 342

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5O o) policiji 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

o) policiji

Vrednost 53305 Frekvenca
1 v celoti 90
2 precej 543
3 malo 812
4 nič 298
9 ne vem 279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5P p) SKD - krščanskim demokratom 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

p) SKD - krščanskim demokratom

Vrednost 54304 Frekvenca
1 v celoti 50
2 precej 213
3 malo 665
4 nič 659
9 ne vem 434
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5R r) SDP - Socialdemokratski prenovi 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

r) SDP - Socialdemokratski prenovi

Vrednost 55303 Frekvenca
1 v celoti 38
2 precej 218
3 malo 695
4 nič 597
9 ne vem 473
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5S s) slovenski Skupščini 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

s) slovenski Skupščini

Vrednost 56302 Frekvenca
1 v celoti 59
2 precej 349
3 malo 941
4 nič 360
9 ne vem 312
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5SS ss) slovenski vojski (TO) 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

ss) slovenski vojski (TO)

Vrednost 57301 Frekvenca
1 v celoti 278
2 precej 932
3 malo 525
4 nič 104
9 ne vem 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5T t) Predsedstvu republike Slovenije 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

t) Predsedstvu republike Slovenije

Vrednost 58300 Frekvenca
1 v celoti 278
2 precej 916
3 malo 561
4 nič 104
9 ne vem 162
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5U u) bankam 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

u) bankam

Vrednost 59299 Frekvenca
1 v celoti 72
2 precej 358
3 malo 934
4 nič 476
9 ne vem 180
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_5V v) slovenskemu gospodarstvu, podjetjem 2.05 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

v) slovenskemu gospodarstvu, podjetjem

Vrednost 60298 Frekvenca
1 v celoti 41
2 precej 275
3 malo 1118
4 nič 308
9 ne vem 278
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_6A a) narod 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

a) narod

Vrednost 61297 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 408
2 pozitiven odnos 1108
3 nevtralen odnos 314
4 negativen odnos 51
5 zelo negativen odnos 7
9 ne vem, b.o. 131
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6B b) pravica do splava 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

b) pravica do splava

Vrednost 62296 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 452
2 pozitiven odnos 847
3 nevtralen odnos 334
4 negativen odnos 165
5 zelo negativen odnos 64
9 ne vem, b.o. 157
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6C c) samostojnost 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

c) samostojnost

Vrednost 63295 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 717
2 pozitiven odnos 1024
3 nevtralen odnos 139
4 negativen odnos 18
5 zelo negativen odnos 4
9 ne vem, b.o. 118
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6D d) demilitarizacija 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

d) demilitarizacija

Vrednost 64294 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 293
2 pozitiven odnos 637
3 nevtralen odnos 425
4 negativen odnos 169
5 zelo negativen odnos 43
9 ne vem, b.o. 452
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6E e) priseljenci iz drugih republik 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

e) priseljenci iz drugih republik

Vrednost 65293 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 35
2 pozitiven odnos 252
3 nevtralen odnos 687
4 negativen odnos 638
5 zelo negativen odnos 220
9 ne vem, b.o. 188
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6F f) begunci iz BiH 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

f) begunci iz BiH

Vrednost 66292 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 32
2 pozitiven odnos 374
3 nevtralen odnos 793
4 negativen odnos 473
5 zelo negativen odnos 161
9 ne vem, b.o. 187
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6G g) ukinitev smrtne kazni 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

g) ukinitev smrtne kazni

Vrednost 67291 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 253
2 pozitiven odnos 596
3 nevtralen odnos 458
4 negativen odnos 348
5 zelo negativen odnos 98
9 ne vem, b.o. 268
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6H h) red in disciplina 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

h) red in disciplina

Vrednost 68290 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 687
2 pozitiven odnos 1011
3 nevtralen odnos 158
4 negativen odnos 52
5 zelo negativen odnos 12
9 ne vem, b.o. 100
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6I i) antikomunizem 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

i) antikomunizem

Vrednost 69289 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 159
2 pozitiven odnos 395
3 nevtralen odnos 596
4 negativen odnos 238
5 zelo negativen odnos 77
9 ne vem, b.o. 555
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6J j) liberalizem 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

j) liberalizem

Vrednost 70288 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 119
2 pozitiven odnos 501
3 nevtralen odnos 566
4 negativen odnos 134
5 zelo negativen odnos 31
9 ne vem, b.o. 667
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6K k) patriotizem 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

k) patriotizem

Vrednost 71287 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 203
2 pozitiven odnos 506
3 nevtralen odnos 469
4 negativen odnos 155
5 zelo negativen odnos 46
9 ne vem, b.o. 640
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6L l) slovenstvo 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

l) slovenstvo

Vrednost 72286 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 735
2 pozitiven odnos 912
3 nevtralen odnos 176
4 negativen odnos 28
5 zelo negativen odnos 7
9 ne vem, b.o. 162
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6M m) popravljanje povojnih krivic 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

m) popravljanje povojnih krivic

Vrednost 73285 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 227
2 pozitiven odnos 673
3 nevtralen odnos 518
4 negativen odnos 264
5 zelo negativen odnos 80
9 ne vem, b.o. 257
0 2
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6N n) pravica do ugovora vesti 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

n) pravica do ugovora vesti

Vrednost 74284 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 264
2 pozitiven odnos 825
3 nevtralen odnos 411
4 negativen odnos 94
5 zelo negativen odnos 35
9 ne vem, b.o. 391
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6O o) konzervativizem 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

o) konzervativizem

Vrednost 75283 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 28
2 pozitiven odnos 152
3 nevtralen odnos 554
4 negativen odnos 412
5 zelo negativen odnos 116
9 ne vem, b.o. 757
0 2
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6P p) vračanje premoženja 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

p) vračanje premoženja

Vrednost 76282 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 205
2 pozitiven odnos 760
3 nevtralen odnos 510
4 negativen odnos 255
5 zelo negativen odnos 61
9 ne vem, b.o. 228
0 2
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6R r) Evropa 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

r) Evropa

Vrednost 77281 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 344
2 pozitiven odnos 1074
3 nevtralen odnos 351
4 negativen odnos 54
5 zelo negativen odnos 11
9 ne vem, b.o. 186
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6S s) verouk v šole 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

s) verouk v šole

Vrednost 78280 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 96
2 pozitiven odnos 459
3 nevtralen odnos 502
4 negativen odnos 459
5 zelo negativen odnos 323
9 ne vem, b.o. 181
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6T t) solidarnost 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

t) solidarnost

Vrednost 79279 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 273
2 pozitiven odnos 1126
3 nevtralen odnos 347
4 negativen odnos 92
5 zelo negativen odnos 26
9 ne vem, b.o. 156
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6U u) soupravljanje podjetij 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

u) soupravljanje podjetij

Vrednost 80278 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 184
2 pozitiven odnos 879
3 nevtralen odnos 420
4 negativen odnos 130
5 zelo negativen odnos 45
9 ne vem, b.o. 362
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6V v) delavske delnice 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

v) delavske delnice

Vrednost 81277 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 227
2 pozitiven odnos 907
3 nevtralen odnos 373
4 negativen odnos 126
5 zelo negativen odnos 25
9 ne vem, b.o. 362
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_6Z z) privatna lastnina 2.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS. POJMI:

z) privatna lastnina

Vrednost 82276 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 303
2 pozitiven odnos 970
3 nevtralen odnos 324
4 negativen odnos 119
5 zelo negativen odnos 32
9 ne vem, b.o. 272
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_7A a) 2.07 NAVEDLI BOMO RAZLIČNA GLEDANJA OZ. ODGOVORE NA POMEMBNA DRUŽBENA VPRAŠANJA - VSELEJ V PARIH. PROSIMO, DA MED DVEMA IZBERETE TISTI ODGOVOR, KI VAM JE BLIŽJI.

a)

Vrednost 83275 Frekvenca
1 Razlike v plačah naj bodo čim manjše. 619
2 Višina plače naj bo odvisna le od uspeha posameznika. 1294
9 ne vem 107
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_7B b) 2.07 NAVEDLI BOMO RAZLIČNA GLEDANJA OZ. ODGOVORE NA POMEMBNA DRUŽBENA VPRAŠANJA - VSELEJ V PARIH. PROSIMO, DA MED DVEMA IZBERETE TISTI ODGOVOR, KI VAM JE BLIŽJI.

b)

Vrednost 84274 Frekvenca
1 Posamezniki morajo biti odgovorni sami zase. 806
2 Država je odgovorna, da so vse družine preskrbljene. 995
9 ne vem 219
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_7C c) 2.07 NAVEDLI BOMO RAZLIČNA GLEDANJA OZ. ODGOVORE NA POMEMBNA DRUŽBENA VPRAŠANJA - VSELEJ V PARIH. PROSIMO, DA MED DVEMA IZBERETE TISTI ODGOVOR, KI VAM JE BLIŽJI.

c)

Vrednost 85273 Frekvenca
1 Državna lastnina je najboljša osnova za poslovanje podjetja. 341
2 Podjetje bolje posluje, če ga upravlja privatni podjetnik, ki proizvaja za trg. 1294
9 ne vem 385
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_7D d) 2.07 NAVEDLI BOMO RAZLIČNA GLEDANJA OZ. ODGOVORE NA POMEMBNA DRUŽBENA VPRAŠANJA - VSELEJ V PARIH. PROSIMO, DA MED DVEMA IZBERETE TISTI ODGOVOR, KI VAM JE BLIŽJI.

d)

Vrednost 86272 Frekvenca
1 Dobra služba je zanesljiva, varna služba, pa četudi je nekaj slabše plačana. 1587
2 Dobra služba je, če se dobro zasluži, pa čeprav ni stalna in je negotova. 266
9 ne vem 167
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_7E e) 2.07 NAVEDLI BOMO RAZLIČNA GLEDANJA OZ. ODGOVORE NA POMEMBNA DRUŽBENA VPRAŠANJA - VSELEJ V PARIH. PROSIMO, DA MED DVEMA IZBERETE TISTI ODGOVOR, KI VAM JE BLIŽJI.

e)

Vrednost 87271 Frekvenca
1 Vlada mora zmanjšati davke, pa čeprav bi to pomenilo manj denarja za šole, zdravstvo in pokojnine. 800
2 Vlada mora nameniti več denarja za šole, zdravstvo in pokojnine, pa čeprav bi ljudje zato morali plačevati večje davke. 763
9 ne vem 457
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_7F f) 2.07 NAVEDLI BOMO RAZLIČNA GLEDANJA OZ. ODGOVORE NA POMEMBNA DRUŽBENA VPRAŠANJA - VSELEJ V PARIH. PROSIMO, DA MED DVEMA IZBERETE TISTI ODGOVOR, KI VAM JE BLIŽJI.

f)

Vrednost 88270 Frekvenca
1 Naraščajoče cene so najhujše ogrožanje za mojo družino. 510
2 Najhujša grožnja je brezposelnost. 1387
9 ne vem 120
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_7G g) 2.07 NAVEDLI BOMO RAZLIČNA GLEDANJA OZ. ODGOVORE NA POMEMBNA DRUŽBENA VPRAŠANJA - VSELEJ V PARIH. PROSIMO, DA MED DVEMA IZBERETE TISTI ODGOVOR, KI VAM JE BLIŽJI.

g)

Vrednost 89269 Frekvenca
1 Osebna svoboda in pravica, da živiš in delaš po svoje, brez kontrole države, je zelo pomembna. 755
2 Bolj pomembna je ekonomska enakost, ko ima vsakdo približno enak dohodek. 863
9 ne vem 396
0 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_8A a) za razvoj demokracije je potreben večstrankarski sistem 2.08 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) za razvoj demokracije je potreben večstrankarski sistem

Vrednost 90268 Frekvenca
1 soglašam 1435
2 ne soglašam 218
9 ne vem 367
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_8B b) ne vidim nobene razlike med obstoječimi strankami 2.08 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) ne vidim nobene razlike med obstoječimi strankami

Vrednost 91267 Frekvenca
1 soglašam 531
2 ne soglašam 993
9 ne vem 495
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_8C c) stranke nudijo možnost sodelovanja v politični dejavnosti 2.08 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) stranke nudijo možnost sodelovanja v politični dejavnosti

Vrednost 92266 Frekvenca
1 soglašam 1011
2 ne soglašam 289
9 ne vem 717
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_8D d) stranke služijo le interesom njihovih voditeljev 2.08 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) stranke služijo le interesom njihovih voditeljev

Vrednost 93265 Frekvenca
1 soglašam 837
2 ne soglašam 546
9 ne vem 637
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V2_9 2.09 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

2.09 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Vrednost 94264 Frekvenca
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 1312
2 verjetno bi izbral Slovenijo 481
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 95
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 42
9 ne vem 89
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_11 2.11 ČE DANES RAZMIŠLJATE O SVOJEM ŽIVLJENJU IN ČE GA OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE SREČNI ALI NESREČNI? (Prosimo, izberite le en odgovor)

2.11 ČE DANES RAZMIŠLJATE O SVOJEM ŽIVLJENJU IN ČE GA OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE SREČNI ALI NESREČNI? (Prosimo, izberite le en odgovor)

Vrednost 95263 Frekvenca
1 zelo srečen 180
2 precej srečen 913
3 ne preveč srečen 634
4 sploh nisem srečen 81
8 ne morem reči 169
9 ni odgovora 39
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_12A a) politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso primerni za opravljanje javnih služb 2.12 ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? (en odgovor)

a) politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso primerni za opravljanje javnih služb

Vrednost 96262 Frekvenca
1 močno soglašam 39
2 soglašam 164
3 niti soglašam, niti ne soglašam 353
4 ne soglašam 719
5 sploh ne soglašam 507
9 b.o., ne vem 239
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12B b) najvišji cerkveni dostojanstveniki naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi 2.12 ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? (en odgovor)

b) najvišji cerkveni dostojanstveniki naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi

Vrednost 97261 Frekvenca
1 močno soglašam 488
2 soglašam 806
3 niti soglašam, niti ne soglašam 214
4 ne soglašam 232
5 sploh ne soglašam 85
9 b.o., ne vem 196
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12C c) za Slovenijo bi bilo bolje, če bi javne funkcije (službe) opravljalo več ljudi z močnim verskim prepričanjem 2.12 ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? (en odgovor)

c) za Slovenijo bi bilo bolje, če bi javne funkcije (službe) opravljalo več ljudi z močnim verskim prepričanjem

Vrednost 98260 Frekvenca
1 močno soglašam 38
2 soglašam 168
3 niti soglašam, niti ne soglašam 291
4 ne soglašam 788
5 sploh ne soglašam 495
9 b.o., ne vem 240
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_13 2.13 V SLOVENIJI SE POJAVLJA VEČ GLEDANJ O MEDVOJNIH DOGAJANJIH (PARTIZANSTVO, DOMOBRANSTVO), KI NISO POVSEM SKLADNA Z GLEDANJI, KI SO VELJALA V PRETEKLOSTI.KATERA OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV JE VAŠIM POGLEDOM NAJBLIŽJA? (Izberite le en odgovor)

2.13 V SLOVENIJI SE POJAVLJA VEČ GLEDANJ O MEDVOJNIH DOGAJANJIH (PARTIZANSTVO, DOMOBRANSTVO), KI NISO POVSEM SKLADNA Z GLEDANJI, KI SO VELJALA V PRETEKLOSTI.KATERA OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV JE VAŠIM POGLEDOM NAJBLIŽJA? (Izberite le en odgovor)

Vrednost 99259 Frekvenca
1 partizani so bili pravičen boj zoper okupatorja, domobranci pa so nedopustno sodelovali z okupatorjem 673
2 partizani so se borili za komunistično revolucijo, ki so se ji domobranci upravičeno uprli 203
3 domobranci so se upravičeno uprli revoluciji NOB-a, ne bi pa smeli sodelovati z okupatorjem 367
4 drugo 145
5 ne vem 628
0 2
9 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_14 2.14 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH V SLOVENIJI OD LETA 1945 DO VOLITEV LETA 1990. NAVAJAMO JIH NEKAJ, VI PA POVEJTE, KATERO JE VAM OSEBNO NAJBLIŽJE:

2.14 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH V SLOVENIJI OD LETA 1945 DO VOLITEV LETA 1990. NAVAJAMO JIH NEKAJ, VI PA POVEJTE, KATERO JE VAM OSEBNO NAJBLIŽJE:

Vrednost 100258 Frekvenca
1 to obdobje označuje čas strahu in zatiranje 119
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 1419
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 294
4 drugo 34
5 ne vem 150
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_15A - oseba a: 2.15a ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

- oseba a:

Vrednost 101257 Frekvenca
1 Dimitrij Rupel 13
2 Janez Drnovšek 232
3 Milan Kučan 1409
4 Janez Janša 34
5 Igor Bavčar 2
6 Lojze Peterle 50
7 France Bučar 3
8 Jože Pučnik 6
9 Jelko Kacin 27
19 Ciril Zlobec 2
0 174
98 1
99 7
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_15B - oseba b: 2.15b ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

- oseba b:

Vrednost 102256 Frekvenca
1 Dimitrij Rupel 116
2 Janez Drnovšek 926
3 Milan Kučan 237
4 Janez Janša 107
5 Igor Bavčar 20
6 Lojze Peterle 80
7 France Bučar 10
8 Jože Pučnik 26
9 Jelko Kacin 83
19 Ciril Zlobec 11
0 295
98 2
99 16
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_16A - oseba c: 2.16c ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

- oseba c:

Vrednost 103255 Frekvenca
1 Dimitrij Rupel 238
2 Janez Drnovšek 150
3 Milan Kučan 35
4 Janez Janša 175
5 Igor Bavčar 66
6 Lojze Peterle 76
7 France Bučar 29
8 Jože Pučnik 33
9 Jelko Kacin 217
19 Ciril Zlobec 31
0 784
98 1
99 22
" " 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_16B - oseba d: 2.16d ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

- oseba d:

Vrednost 104254 Frekvenca
1 Dimitrij Rupel 134
2 Janez Drnovšek 33
3 Milan Kučan 15
4 Janez Janša 137
5 Igor Bavčar 101
6 Lojze Peterle 49
7 France Bučar 43
8 Jože Pučnik 31
9 Jelko Kacin 164
19 Ciril Zlobec 34
0 1049
98 3
99 32
" " 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_17A - oseba a: 2.17a ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

- oseba a:

Vrednost 105253 Frekvenca
5 Igor Bavčar 59
6 Lojze Peterle 263
7 France Bučar 46
8 Jože Pučnik 60
17 Ervin Anton Schwartzbartl 27
19 Ciril Zlobec 33
21 Vitomir Gros 476
28 Ivan Oman 31
37 Daniel Starman 47
39 Zmago Jelinčič 35
0 692
98 1
99 30
" " 70

Vrednosti spremenljivk od 5 do 7

V2_17B - oseba b: 2.17b ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

- oseba b:

Vrednost 106252 Frekvenca
5 Igor Bavčar 38
6 Lojze Peterle 79
7 France Bučar 41
8 Jože Pučnik 34
17 Ervin Anton Schwartzbartl 21
19 Ciril Zlobec 25
21 Vitomir Gros 196
28 Ivan Oman 34
37 Daniel Starman 141
39 Zmago Jelinčič 35
0 1067
98 3
99 37
" " 80

Vrednosti spremenljivk od 5 do 7

V3_1 3.00 POLITIČNE STRANKE IN VOLITVE 3.01 NEKATERI OSTAJAJO ZVESTI SAMO ENI STRANKI, DRUGIM PA STRANKARSKA PRIPADNOST NE POMENI VSE IN SE ODLOČAJO GLEDE NA OKOLIŠČINE. KAM BI UVRSTILI SEBE?

3.00 POLITIČNE STRANKE IN VOLITVE 3.01 NEKATERI OSTAJAJO ZVESTI SAMO ENI STRANKI, DRUGIM PA STRANKARSKA PRIPADNOST NE POMENI VSE IN SE ODLOČAJO GLEDE NA OKOLIŠČINE. KAM BI UVRSTILI SEBE?

Vrednost 107251 Frekvenca
1 ostajam zvest samo eni stranki 478
2 odločam se glede na okoliščine med več strankami 691
3 ne vem 841
0 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_2 3.02 OD DEMOKRATIČNIH VOLITEV (APRIL 1990) JE MINILO ŽE LETO IN POL, PA VENDAR SE MORDA ŠE SPOMNITE, ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

3.02 OD DEMOKRATIČNIH VOLITEV (APRIL 1990) JE MINILO ŽE LETO IN POL, PA VENDAR SE MORDA ŠE SPOMNITE, ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Vrednost 108250 Frekvenca
1 Socialistično stranko Slovenije (SZDL) 50
2 Stranko demokratične prenove (ZKS) 254
3 Liberalno demokratsko stranko (ZSMS) 176
4 Slovensko demokratično zvezo 65
5 Socialdemokratsko zvezo Slovenije 74
6 Slovenske krščanske demokrate 161
7 Slovensko kmečko zvezo - Ljudsko stranko 54
8 Zelene Slovenije 85
9 Liberalno stranko (obrtniška) 11
10 kandidate različnih strank, izbiral sem le kandidate, ne glede na stranko, ki ji pripadajo 456
97 nisem volil 154
98 za drugo stranko 23
99 ne želi odgovoriti, b.o. 459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V3_3 3.03 ALI SE MORDA SPOMNITE, ALI STE TEDAJ VOLILI (PRETEŽNO) KANDIDATE KOALICIJE DEMOSA ALI KANDIDATE PREOSTALIH STANK?

3.03 ALI SE MORDA SPOMNITE, ALI STE TEDAJ VOLILI (PRETEŽNO) KANDIDATE KOALICIJE DEMOSA ALI KANDIDATE PREOSTALIH STANK?

Vrednost 109249 Frekvenca
1 pretežno kandidate Demosa 636
2 pretežno kandidate drugih strank 567
3 ne spomni se, koga je volil 690
0 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_4A - prva stranka, ki jo odklanjate: 3.04 ALI JE MED SPODAJ NAVEDENIMI KAKŠNA STRANKA, KI JO MOČNO ODKLANJATE IN NJENIH KANDIDATOV NE BI VOLILI V NOBENEM PRIMERU? NAJPREJ IZBERITE ENO, KI JO NAJBOLJ ODKLANJATE, NATO PA LAHKO IZBERETE ŠE ENO, KI JO ODKLANJATE?

- prva stranka, ki jo odklanjate:

Vrednost 110248 Frekvenca
1 Demokratska stranka 23
2 Krščanski socialisti 126
3 Liberalno-demokratskstranka 39
4 Liberalna stranka 97
5 Slovenska nacionalna stranka 159
6 Narodna demokratska stranka 21
7 Socialdemokratska stranka Slovenije 8
8 Socialistična stranka Slovenije 25
9 Ljudska stranka 10
10 Slovenski krščanski demokrati 261
11 Socialdemokratska prenova 176
12 Zeleni Slovenije 21
97 ni take stranke 478
98 druga, katera: 7
99 ne vem, b.o. 571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V3_4B - druga stranka, ki jo odklanjate: 3.04 ALI JE MED SPODAJ NAVEDENIMI KAKŠNA STRANKA, KI JO MOČNO ODKLANJATE IN NJENIH KANDIDATOV NE BI VOLILI V NOBENEM PRIMERU? NAJPREJ IZBERITE ENO, KI JO NAJBOLJ ODKLANJATE, NATO PA LAHKO IZBERETE ŠE ENO, KI JO ODKLANJATE?

- druga stranka, ki jo odklanjate:

Vrednost 111247 Frekvenca
1 Demokratska stranka 10
2 Krščanski socialisti 63
3 Liberalno-demokratskstranka 31
4 Liberalna stranka 71
5 Slovenska nacionalna stranka 67
6 Narodna demokratska stranka 49
7 Socialdemokratska stranka Slovenije 13
8 Socialistična stranka Slovenije 44
9 Ljudska stranka 22
10 Slovenski krščanski demokrati 118
11 Socialdemokratska prenova 62
12 Zeleni Slovenije 18
97 ni take stranke 323
98 druga, katera: 7
99 ne vem, b.o. 1124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V3_5 3.05 ALI LAHKO POVESTE, KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE? (le en odgovor)

3.05 ALI LAHKO POVESTE, KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE? (le en odgovor)

Vrednost 112246 Frekvenca
1 izpolnjevanje državljanske dolžnosti 904
2 ni mi vseeno, kdo je poslanec 458
3 že od nekdaj hodim na volitve, iz navade 66
4 menim, da s tem vplivam na politiko 98
5 mi ni vseeno, katera stranka zmaga na volitvah 306
6 če ne bi hodil na volitve, bi mi lahko škodovalo 27
7 ne hodim na volitve 60
9 ne vem 97
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V3_6 3.06 ČE OCENITE PO SVOJEM TRENUTNEM RAZPOLOŽENJU - ALI BOSTE ŠLI NA DECEMBERSKE VOLITVE, ALI NE?

3.06 ČE OCENITE PO SVOJEM TRENUTNEM RAZPOLOŽENJU - ALI BOSTE ŠLI NA DECEMBERSKE VOLITVE, ALI NE?

Vrednost 113245 Frekvenca
1 verjetno bom šel volit 1688
2 še ne vem 219
3 verjetno ne bom šel volit 107
4 nimam volilne pravice 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_7A - prvi problem: 3.071 ALI LAHKO NAVEDETE KAK PROBLEM, KI JE ZELO PEREČ - IN KI BO VPLIVAL NA TO, KOGA BOSTE VOLILI OZ. ZA KANDIDATE KATERE STRANKE BOSTE GLASOVALI? KAJ BO TOREJ VPLIVALO NA VAŠO ODLOČITEV OB VOLITVAH? NAVEDITE, PROSIM:

- prvi problem:

Vrednost 114244 Frekvenca
1 gospodarski položaj 192
2 nezaposlenost 142
3 socialni položaj 46
4 plače, pokojnine, standard 26
6 vračanje premoženja 32
10 značilnosti kandidata 245
0 1090
98 83
99 13
" " 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V3_7B - drugi problem: 3.072 ALI LAHKO NAVEDETE KAK PROBLEM, KI JE ZELO PEREČ - IN KI BO VPLIVAL NA TO, KOGA BOSTE VOLILI OZ. ZA KANDIDATE KATERE STRANKE BOSTE GLASOVALI? KAJ BO TOREJ VPLIVALO NA VAŠO ODLOČITEV OB VOLITVAH? NAVEDITE, PROSIM:

- drugi problem:

Vrednost 115243 Frekvenca
1 gospodarski položaj 53
2 nezaposlenost 59
3 socialni položaj 38
4 plače, pokojnine, standard 24
6 vračanje premoženja 12
10 značilnosti kandidata 16
0 1620
98 52
99 10
" " 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V3_8 3.08 ZAMISLITE SI, DA BI BILE VOLITVE NASLEDNJI TEDEN. ZA KATERO STRANKO OZ. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE BI VOLILI?

3.08 ZAMISLITE SI, DA BI BILE VOLITVE NASLEDNJI TEDEN. ZA KATERO STRANKO OZ. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE BI VOLILI?

Vrednost 116242 Frekvenca
1 Demokratska stranka 189
2 Liberalno-demokratskstranka 215
3 Liberalna stranka 20
4 Ljudska stranka 38
5 Narodna demokratska stranka 11
6 Slovenska nacionalna stranka 67
7 Socialdemokratska stranka Slovenije 70
8 Socialistična stranka Slovenije 22
9 Slovenski krščanski demokrati 172
10 Socialdemokratska prenova 132
11 Zeleni Slovenije 76
97 verjetno ne bi šel na volitve 73
98 drugo, navedite katero: 25
99 ne vem, kako bi ravnal 912

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V3_9 3.09 ČE SE NE MORETE ODLOČITI, KATERO STRANKO BI VOLILI, PA NAM POVEJTE VSAJ, ALI SO VAŠE SIMPATIJE BLIŽE STRANKAM, KI OBLIKUJEJO SEDANJO VLADO ALI STRANKAM, KI SO SEDAJ V OPOZICIJI?

3.09 ČE SE NE MORETE ODLOČITI, KATERO STRANKO BI VOLILI, PA NAM POVEJTE VSAJ, ALI SO VAŠE SIMPATIJE BLIŽE STRANKAM, KI OBLIKUJEJO SEDANJO VLADO ALI STRANKAM, KI SO SEDAJ V OPOZICIJI?

Vrednost 117241 Frekvenca
1 strankam, ki oblikujejo sedanjo vlado 607
2 strankam, ki oblikujejo sedanjo opozicijo 219
3 ne vem 643
0 553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_10 3.10 NA KAJ BOSTE PREDVSEM POZORNI NA DECEMBERSKIH VOLITVAH?

3.10 NA KAJ BOSTE PREDVSEM POZORNI NA DECEMBERSKIH VOLITVAH?

Vrednost 118240 Frekvenca
1 na ime stranke, ki jo boste volili 152
2 na imena kandidatov, ki bodo uvrščeni na strankarske liste 645
3 na imena strank in imena kandidatov 846
4 ne vem 367
0 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_11 3.11 ČE BI BILE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE NASLEDNJO NEDELJO, ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI?

3.11 ČE BI BILE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE NASLEDNJO NEDELJO, ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI?

Vrednost 119239 Frekvenca
1 Ivan Bizjak 126
2 Stanko Busar 20
3 Vitomir Gros 31
4 Jelko Kacin 138
5 Milan Kučan 1481
6 Darja Lavtižar-Bebler 21
7 Ljubo Sirc 7
8 Alenka Žagar-Slana 3
9 za nobenega od teh 172
0 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V3_12A a) 3.12 ČE V PRVEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA, NIHČE OD KANDIDATOV NE BO DOBIL VEČ KOT POLOVICO GLASOV, BODO V DRUGEM KROGU VOLITVE POTEKALE MED DVEMA, KI STA DOBILA NAJVEČ GLASOV. ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI, ČE BI SE V DRUGEM KROGU VOLITEV POJAVILI SLEDEČI PARI IMEN?

a)

Vrednost 120238 Frekvenca
1 Bizjak 178
2 Kučan 1631
9 za nobenega od teh 150
0 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_12B b) 3.12 ČE V PRVEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA, NIHČE OD KANDIDATOV NE BO DOBIL VEČ KOT POLOVICO GLASOV, BODO V DRUGEM KROGU VOLITVE POTEKALE MED DVEMA, KI STA DOBILA NAJVEČ GLASOV. ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI, ČE BI SE V DRUGEM KROGU VOLITEV POJAVILI SLEDEČI PARI IMEN?

b)

Vrednost 121237 Frekvenca
1 Busar 98
2 Kučan 1680
9 za nobenega od teh 174
0 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_12C c) 3.12 ČE V PRVEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA, NIHČE OD KANDIDATOV NE BO DOBIL VEČ KOT POLOVICO GLASOV, BODO V DRUGEM KROGU VOLITVE POTEKALE MED DVEMA, KI STA DOBILA NAJVEČ GLASOV. ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI, ČE BI SE V DRUGEM KROGU VOLITEV POJAVILI SLEDEČI PARI IMEN?

c)

Vrednost 122236 Frekvenca
1 Gros 113
2 Kučan 1666
9 za nobenega od teh 173
0 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_12D d) 3.12 ČE V PRVEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA, NIHČE OD KANDIDATOV NE BO DOBIL VEČ KOT POLOVICO GLASOV, BODO V DRUGEM KROGU VOLITVE POTEKALE MED DVEMA, KI STA DOBILA NAJVEČ GLASOV. ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI, ČE BI SE V DRUGEM KROGU VOLITEV POJAVILI SLEDEČI PARI IMEN?

d)

Vrednost 123235 Frekvenca
1 Kacin 278
2 Kučan 1514
9 za nobenega od teh 171
0 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_12E e) 3.12 ČE V PRVEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA, NIHČE OD KANDIDATOV NE BO DOBIL VEČ KOT POLOVICO GLASOV, BODO V DRUGEM KROGU VOLITVE POTEKALE MED DVEMA, KI STA DOBILA NAJVEČ GLASOV. ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI, ČE BI SE V DRUGEM KROGU VOLITEV POJAVILI SLEDEČI PARI IMEN?

e)

Vrednost 124234 Frekvenca
1 Lavtižar-Bebler 89
2 Kučan 1682
9 za nobenega od teh 181
0 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_12F f) 3.12 ČE V PRVEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA, NIHČE OD KANDIDATOV NE BO DOBIL VEČ KOT POLOVICO GLASOV, BODO V DRUGEM KROGU VOLITVE POTEKALE MED DVEMA, KI STA DOBILA NAJVEČ GLASOV. ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI, ČE BI SE V DRUGEM KROGU VOLITEV POJAVILI SLEDEČI PARI IMEN?

f)

Vrednost 125233 Frekvenca
1 Sirc 81
2 Kučan 1692
9 za nobenega od teh 177
0 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_12G g) 3.12 ČE V PRVEM KROGU VOLITEV PREDSEDNIKA, NIHČE OD KANDIDATOV NE BO DOBIL VEČ KOT POLOVICO GLASOV, BODO V DRUGEM KROGU VOLITVE POTEKALE MED DVEMA, KI STA DOBILA NAJVEČ GLASOV. ZA KATEREGA KANDIDATA BI SE ODLOČILI, ČE BI SE V DRUGEM KROGU VOLITEV POJAVILI SLEDEČI PARI IMEN?

g)

Vrednost 126232 Frekvenca
1 Žagar-Slana 89
2 Kučan 1680
9 za nobenega od teh 179
0 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_13 3.13 KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI KANDIDAT ZA MANDATARJA OZIROMA PREDSEDNIKA VLADE PO VOLITVAH? NAVEDITE ENO IME:

3.13 KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI KANDIDAT ZA MANDATARJA OZIROMA PREDSEDNIKA VLADE PO VOLITVAH? NAVEDITE ENO IME:

Vrednost 127231 Frekvenca
2 Janez Drnovšek 995
3 Milan Kučan 160
5 Igor Bavčar 14
6 Lojze Peterle 88
9 Jelko Kacin 63
38 Ivan Bizjak 24
0 524
99 34
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 2 do 6

V3_14A a) Demokratska stranka 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

a) Demokratska stranka

Vrednost 128230 Frekvenca
1 povsem desno 31
2 desno 164
3 sredina 560
4 levo 192
5 povsem levo 13
9 ne vem 1058
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_14B b) Liberalno-demokratskstranka 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

b) Liberalno-demokratskstranka

Vrednost 129229 Frekvenca
1 povsem desno 18
2 desno 127
3 sredina 398
4 levo 382
5 povsem levo 40
9 ne vem 1054
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_14C c) Liberalna stranka 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

c) Liberalna stranka

Vrednost 130228 Frekvenca
1 povsem desno 108
2 desno 298
3 sredina 256
4 levo 185
5 povsem levo 29
9 ne vem 1142
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_14D d) Ljudska stranka 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

d) Ljudska stranka

Vrednost 131227 Frekvenca
1 povsem desno 83
2 desno 426
3 sredina 294
4 levo 84
5 povsem levo 11
9 ne vem 1120
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_14E e) Narodna demokratska stranka 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

e) Narodna demokratska stranka

Vrednost 132226 Frekvenca
1 povsem desno 115
2 desno 348
3 sredina 275
4 levo 80
5 povsem levo 14
9 ne vem 1186
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_14F f) Slovenska nacionalna stranka 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

f) Slovenska nacionalna stranka

Vrednost 133225 Frekvenca
1 povsem desno 306
2 desno 256
3 sredina 185
4 levo 73
5 povsem levo 34
9 ne vem 1157
0 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_14G g) Socialdemokratska stranka Slovenije 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

g) Socialdemokratska stranka Slovenije

Vrednost 134224 Frekvenca
1 povsem desno 16
2 desno 139
3 sredina 439
4 levo 267
5 povsem levo 24
9 ne vem 1132
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_14H h) Socialistična stranka Slovenije 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

h) Socialistična stranka Slovenije

Vrednost 135223 Frekvenca
1 povsem desno 14
2 desno 90
3 sredina 270
4 levo 441
5 povsem levo 96
9 ne vem 1106
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_14I i) Slovenski krščanski demokrati 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

i) Slovenski krščanski demokrati

Vrednost 136222 Frekvenca
1 povsem desno 260
2 desno 437
3 sredina 165
4 levo 89
5 povsem levo 32
9 ne vem 1034
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_14J j) Socialdemokratska prenova 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

j) Socialdemokratska prenova

Vrednost 137221 Frekvenca
1 povsem desno 30
2 desno 74
3 sredina 227
4 levo 383
5 povsem levo 227
9 ne vem 1076
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_14K k) Zeleni Slovenije 3.14 SEDAJ PA IMATE PRED SEBOJ LISTO STRANK, KI SO ZASTOPANE V SLOVENSKI SKUPŠČINI. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

k) Zeleni Slovenije

Vrednost 138220 Frekvenca
1 povsem desno 25
2 desno 101
3 sredina 633
4 levo 149
5 povsem levo 26
9 ne vem 1083
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_15 3.15 ALI ŽELITE UVRSTITI POLEG NAŠTETIH ŠE KAKŠNO POMEMBNEJŠO STRANKO? ČE DA, KATERO?

3.15 ALI ŽELITE UVRSTITI POLEG NAŠTETIH ŠE KAKŠNO POMEMBNEJŠO STRANKO? ČE DA, KATERO?

Vrednost 139219 Frekvenca
1 povsem desno 4
2 desno 4
3 sredina 15
4 levo 6
5 povsem levo 4
9 ne vem 1981
0 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_16A a) - Demokratska stranka 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

a) - Demokratska stranka

Vrednost 140218 Frekvenca
1 najmanj 44
2 118
3 437
4 303
5 največ 177
9 ne vem 940
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_16B b) - Liberalno-demokratskstranka 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

b) - Liberalno-demokratskstranka

Vrednost 141217 Frekvenca
1 najmanj 92
2 155
3 424
4 275
5 največ 116
9 ne vem 957
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_16C c) - Liberalna stranka 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

c) - Liberalna stranka

Vrednost 142216 Frekvenca
1 najmanj 135
2 236
3 431
4 162
5 največ 49
9 ne vem 1006
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_16D d) - Ljudska stranka 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

d) - Ljudska stranka

Vrednost 143215 Frekvenca
1 najmanj 75
2 252
3 454
4 184
5 največ 57
9 ne vem 997
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_16E e) - Narodna demokratska stranka 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

e) - Narodna demokratska stranka

Vrednost 144214 Frekvenca
1 najmanj 103
2 205
3 432
4 171
5 največ 61
9 ne vem 1047
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_16F f) - Slovenska nacionalna stranka 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

f) - Slovenska nacionalna stranka

Vrednost 145213 Frekvenca
1 najmanj 213
2 209
3 350
4 116
5 največ 75
9 ne vem 1054
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_16G g) - Socialdemokratska stranka Slovenije 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

g) - Socialdemokratska stranka Slovenije

Vrednost 146212 Frekvenca
1 najmanj 49
2 147
3 470
4 251
5 največ 92
9 ne vem 1010
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_16H h) - Socialistična stranka Slovenije 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

h) - Socialistična stranka Slovenije

Vrednost 147211 Frekvenca
1 najmanj 69
2 201
3 493
4 196
5 največ 57
9 ne vem 1002
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_16I i) - Slovenski krščanski demokrati 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

i) - Slovenski krščanski demokrati

Vrednost 148210 Frekvenca
1 najmanj 113
2 182
3 415
4 270
5 največ 114
9 ne vem 925
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_16J j) - Socialdemokratska prenova 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

j) - Socialdemokratska prenova

Vrednost 149209 Frekvenca
1 najmanj 122
2 163
3 425
4 223
5 največ 119
9 ne vem 967
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_16K k) - Zeleni Slovenije 3.16 V KOLIKŠNI MERI SO PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE STRANKE PRISPEVALE K UVELJAVLJANJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH LETIH? (Prosimo, uporabite spodnjo lestvico: 1 pomeni najmanjši prispevek, 5 pomeni največji prispevek)

k) - Zeleni Slovenije

Vrednost 150208 Frekvenca
1 najmanj 52
2 160
3 495
4 250
5 največ 87
9 ne vem 974
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_17 3.17 ALI ŽELITE UVRSTITI ŠE KAKŠNO POMEMBNEJŠO STRANKO IN OCENITI NJEN PRISPEVEK? ČE DA, KATERO?

3.17 ALI ŽELITE UVRSTITI ŠE KAKŠNO POMEMBNEJŠO STRANKO IN OCENITI NJEN PRISPEVEK? ČE DA, KATERO?

Vrednost 151207 Frekvenca
1 najmanj 3
2 0
3 4
4 1
5 največ 2
9 ne vem 1998
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_18 3.18 ALI ČUTITE, DA VAM JE KAKA POLITIČNA STRANKA BLIZU? (Če da) KATERA? (le en odgovor)

3.18 ALI ČUTITE, DA VAM JE KAKA POLITIČNA STRANKA BLIZU? (Če da) KATERA? (le en odgovor)

Vrednost 152206 Frekvenca
1 Demokratska stranka 150
2 Liberalno-demokratskstranka 175
3 Liberalna stranka 20
4 Ljudska stranka 46
5 Narodna demokratska stranka 12
6 Slovenska nacionalna stranka 66
7 Slovenski krščanski demokrati 161
8 Socialdemokratska prenova 130
9 Socialdemokratska stranka Slovenije 60
10 Socialistična stranka 25
11 Zeleni Slovenije 119
98 druga, katera: 11
99 nobena od naštetih 1047

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

V3_19 3.19 (Če da) IN KAKO BLIZU VAM JE TA STRANKA?

3.19 (Če da) IN KAKO BLIZU VAM JE TA STRANKA?

Vrednost 153205 Frekvenca
1 zelo blizu 168
2 še kar 651
3 ne zelo blizu 115
4 nobena mi ni blizu 832
9 ne vem, neodločen 170
0 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_20A a) Ljudje s političnimi idejami, ki so močno različne od stališč večine, ne bi smeli javno nastopati. 3.20 NAVEDLI BOMO NEKAJ STALIŠČ, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE? (Na lestvici od 1 do 4 označite stopnjo soglašanja oziroma nesoglašanja)

a) Ljudje s političnimi idejami, ki so močno različne od stališč večine, ne bi smeli javno nastopati.

Vrednost 154204 Frekvenca
1 v celoti soglašam 425
2 303
3 385
4 sploh ne soglašam 516
9 ne vem 391
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_20B b) Če se ti zdi zakon nepravičen, ga ni treba spoštovati. 3.20 NAVEDLI BOMO NEKAJ STALIŠČ, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE? (Na lestvici od 1 do 4 označite stopnjo soglašanja oziroma nesoglašanja)

b) Če se ti zdi zakon nepravičen, ga ni treba spoštovati.

Vrednost 155203 Frekvenca
1 v celoti soglašam 354
2 254
3 379
4 sploh ne soglašam 726
9 ne vem 307
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_20C c) Močno državno vodstvo lahko dosti bolj koristi deželi kot vse diskusije v parlamentu. 3.20 NAVEDLI BOMO NEKAJ STALIŠČ, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE? (Na lestvici od 1 do 4 označite stopnjo soglašanja oziroma nesoglašanja)

c) Močno državno vodstvo lahko dosti bolj koristi deželi kot vse diskusije v parlamentu.

Vrednost 156202 Frekvenca
1 v celoti soglašam 794
2 400
3 253
4 sploh ne soglašam 224
9 ne vem 350
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_21 3.21 KOLIKŠEN VPLIV IMAJO LJUDJE IZ PREJŠNJEGA (KOMUNISTIČNEGA) POLITIČNEGA VODSTVA NA DOGAJANJE V SLOVENIJI?

3.21 KOLIKŠEN VPLIV IMAJO LJUDJE IZ PREJŠNJEGA (KOMUNISTIČNEGA) POLITIČNEGA VODSTVA NA DOGAJANJE V SLOVENIJI?

Vrednost 157201 Frekvenca
1 precej vpliva 583
2 nekaj vpliva 712
3 ne prav dosti 400
4 nobenega vpliva 77
9 ne vem 247
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_22A a) krščanstvo 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

a) krščanstvo

Vrednost 158200 Frekvenca
1 pozitivno 1027
2 negativno 347
9 nimam mnenja 646
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_22B b) marksizem 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

b) marksizem

Vrednost 159199 Frekvenca
1 pozitivno 300
2 negativno 827
9 nimam mnenja 892
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_22C c) narodna enotnost 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

c) narodna enotnost

Vrednost 160198 Frekvenca
1 pozitivno 1463
2 negativno 122
9 nimam mnenja 435
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_22D d) svoboda 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

d) svoboda

Vrednost 161197 Frekvenca
1 pozitivno 1828
2 negativno 30
9 nimam mnenja 162
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_22E e) red v družbi 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

e) red v družbi

Vrednost 162196 Frekvenca
1 pozitivno 1753
2 negativno 77
9 nimam mnenja 190
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_22F f) kapitalizem 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

f) kapitalizem

Vrednost 163195 Frekvenca
1 pozitivno 581
2 negativno 669
9 nimam mnenja 770
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_22G g) socializem 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

g) socializem

Vrednost 164194 Frekvenca
1 pozitivno 490
2 negativno 777
9 nimam mnenja 753
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_22H h) Slovenija 3.22 POGOSTO SLIŠIMO LJUDI, KO OMENJAJO NASLEDNJE IDEJE ... ALI JIH VI OCENJUJETE POZITIVNO ALI NEGATIVNO?

h) Slovenija

Vrednost 165193 Frekvenca
1 pozitivno 1823
2 negativno 19
9 nimam mnenja 178
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_23A a) gledate TV DNEVNIK 3.23 ALI BI ZA SEBE LAHKO REKLI, DA ...

a) gledate TV DNEVNIK

Vrednost 166192 Frekvenca
1 DA 1772
2 NE 249
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_23B b) berete o politiki v časopisih 3.23 ALI BI ZA SEBE LAHKO REKLI, DA ...

b) berete o politiki v časopisih

Vrednost 167191 Frekvenca
1 DA 1072
2 NE 948
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_23C c) se o politiki pogovarjate s prijatelji 3.23 ALI BI ZA SEBE LAHKO REKLI, DA ...

c) se o politiki pogovarjate s prijatelji

Vrednost 168190 Frekvenca
1 DA 1105
2 NE 915
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_23D d) se udeležujete političnih sestankov in srečanj 3.23 ALI BI ZA SEBE LAHKO REKLI, DA ...

d) se udeležujete političnih sestankov in srečanj

Vrednost 169189 Frekvenca
1 DA 90
2 NE 1932
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_23E e) se udeležujete demonstracij 3.23 ALI BI ZA SEBE LAHKO REKLI, DA ...

e) se udeležujete demonstracij

Vrednost 170188 Frekvenca
1 DA 67
2 NE 1954
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_23F f) ste član-ica kake politične stranke 3.23 ALI BI ZA SEBE LAHKO REKLI, DA ...

f) ste član-ica kake politične stranke

Vrednost 171187 Frekvenca
1 DA 91
2 NE 1931
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_23G g) ste nekoč sodelovali v političnem dogajanju, sedaj pa ne 3.23 ALI BI ZA SEBE LAHKO REKLI, DA ...

g) ste nekoč sodelovali v političnem dogajanju, sedaj pa ne

Vrednost 172186 Frekvenca
1 DA 262
2 NE 1760
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_23H h) nikoli niste bili zainteresirani za politiko

h) nikoli niste bili zainteresirani za politiko

Vrednost 173185 Frekvenca
0 4
1 687
2 1330
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_24A a) so delavni, marljivi 3.24 NAVEDELI VAM BOM NEKAJ BESED, KI OZNAČUJEJO LJUDI, KI SE UKVARJAJO S POLITIKO. KATERE OD NJIH VELJAJO ZA SLOVENSKE POLITIKE?

a) so delavni, marljivi

Vrednost 174184 Frekvenca
1 DA 1267
2 NE 666
0 81
9 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_24B b) izkoriščajo druge 3.24 NAVEDELI VAM BOM NEKAJ BESED, KI OZNAČUJEJO LJUDI, KI SE UKVARJAJO S POLITIKO. KATERE OD NJIH VELJAJO ZA SLOVENSKE POLITIKE?

b) izkoriščajo druge

Vrednost 175183 Frekvenca
1 DA 902
2 NE 996
0 115
9 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_24C c) se zavzemajo za dobrobit Slovenije 3.24 NAVEDELI VAM BOM NEKAJ BESED, KI OZNAČUJEJO LJUDI, KI SE UKVARJAJO S POLITIKO. KATERE OD NJIH VELJAJO ZA SLOVENSKE POLITIKE?

c) se zavzemajo za dobrobit Slovenije

Vrednost 176182 Frekvenca
1 DA 1621
2 NE 299
0 96
9 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_24D d) so nepošteni 3.24 NAVEDELI VAM BOM NEKAJ BESED, KI OZNAČUJEJO LJUDI, KI SE UKVARJAJO S POLITIKO. KATERE OD NJIH VELJAJO ZA SLOVENSKE POLITIKE?

d) so nepošteni

Vrednost 177181 Frekvenca
1 DA 669
2 NE 1189
0 152
9 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_24E e) so inteligentni, razumni 3.24 NAVEDELI VAM BOM NEKAJ BESED, KI OZNAČUJEJO LJUDI, KI SE UKVARJAJO S POLITIKO. KATERE OD NJIH VELJAJO ZA SLOVENSKE POLITIKE?

e) so inteligentni, razumni

Vrednost 178180 Frekvenca
1 DA 1514
2 NE 387
0 115
9 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_24F f) zlorabljajo politiko v svojo korist 3.24 NAVEDELI VAM BOM NEKAJ BESED, KI OZNAČUJEJO LJUDI, KI SE UKVARJAJO S POLITIKO. KATERE OD NJIH VELJAJO ZA SLOVENSKE POLITIKE?

f) zlorabljajo politiko v svojo korist

Vrednost 179179 Frekvenca
1 DA 1145
2 NE 751
0 122
9 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_25A a) so marljivi, delavni 3.25 IN KATERE OD TEH BESED OZNAČUJEJO LJUDI, KI DELUJEJO V POKLICNIH, DOBRODELNIH, REKREACIJSKIH IN KRAJEVNIH DRUŠTVIH IN ZDRUŽENJIH?

a) so marljivi, delavni

Vrednost 180178 Frekvenca
1 DA 1609
2 NE 291
0 113
9 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_25B b) izkoriščajo druge 3.25 IN KATERE OD TEH BESED OZNAČUJEJO LJUDI, KI DELUJEJO V POKLICNIH, DOBRODELNIH, REKREACIJSKIH IN KRAJEVNIH DRUŠTVIH IN ZDRUŽENJIH?

b) izkoriščajo druge

Vrednost 181177 Frekvenca
1 DA 506
2 NE 1378
0 125
9 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_25C c) se zavzemajo za skupne koristi 3.25 IN KATERE OD TEH BESED OZNAČUJEJO LJUDI, KI DELUJEJO V POKLICNIH, DOBRODELNIH, REKREACIJSKIH IN KRAJEVNIH DRUŠTVIH IN ZDRUŽENJIH?

c) se zavzemajo za skupne koristi

Vrednost 182176 Frekvenca
1 DA 1598
2 NE 297
0 117
9 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_25D d) so nepošteni 3.25 IN KATERE OD TEH BESED OZNAČUJEJO LJUDI, KI DELUJEJO V POKLICNIH, DOBRODELNIH, REKREACIJSKIH IN KRAJEVNIH DRUŠTVIH IN ZDRUŽENJIH?

d) so nepošteni

Vrednost 183175 Frekvenca
1 DA 449
2 NE 1429
0 132
9 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_25E e) so inteligentni, razumni 3.25 IN KATERE OD TEH BESED OZNAČUJEJO LJUDI, KI DELUJEJO V POKLICNIH, DOBRODELNIH, REKREACIJSKIH IN KRAJEVNIH DRUŠTVIH IN ZDRUŽENJIH?

e) so inteligentni, razumni

Vrednost 184174 Frekvenca
1 DA 1517
2 NE 364
0 129
9 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_25F f) izrabljajo funkcije v svojo korist

f) izrabljajo funkcije v svojo korist

Vrednost 185173 Frekvenca
0 138
1 779
2 1093
9 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_26 3.26 ALI KDO OD VAŠIH SORODNIKOV ALI DOBRIH PRIJATELJEV ŽIVI ALI DELA NA ZAHODU (NEMČIJA, AVSTRIJA, ZDA, KANADA ... AVSTRALIJA ITD.)?

3.26 ALI KDO OD VAŠIH SORODNIKOV ALI DOBRIH PRIJATELJEV ŽIVI ALI DELA NA ZAHODU (NEMČIJA, AVSTRIJA, ZDA, KANADA ... AVSTRALIJA ITD.)?

Vrednost 186172 Frekvenca
1 nihče 1048
2 eden ali dva 621
3 trije in več 326
9 b.o. 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_27 3.27 ALI BERETE ČASOPISE, REVIJE OZ. POSLUŠATE, GLEDATE TELEVIZIJSKE, RADIJSKE PROGRAME IZ DRUGIH DEŽEL?

3.27 ALI BERETE ČASOPISE, REVIJE OZ. POSLUŠATE, GLEDATE TELEVIZIJSKE, RADIJSKE PROGRAME IZ DRUGIH DEŽEL?

Vrednost 187171 Frekvenca
1 da, berem časopise, revije 119
2 da, poslušam radijske, gledam TV programe 760
3 oboje 439
4 ne berem, ne poslušam, ne gledam naštetega iz drugih dežel 668
9 ne vem 35
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_28A 3.281 (če da) V KATERIH JEZIKIH BERETE OZ. SPREMLJATE R/TV PROGRAME? (največ trije odgovori)

3.281 (če da) V KATERIH JEZIKIH BERETE OZ. SPREMLJATE R/TV PROGRAME? (največ trije odgovori)

Vrednost 188170 Frekvenca
1 nemško 629
2 angleško 173
3 italijansko 154
4 francosko 2
5 rusko 3
6 srbohrvaško 376
7 drugi jeziki 10
8 ne bere, ne posluša v tujih jezikih 641
0 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V3_28B 3.282 (če da) V KATERIH JEZIKIH BERETE OZ. SPREMLJATE R/TV PROGRAME? (največ trije odgovori)

3.282 (če da) V KATERIH JEZIKIH BERETE OZ. SPREMLJATE R/TV PROGRAME? (največ trije odgovori)

Vrednost 189169 Frekvenca
1 nemško 87
2 angleško 296
3 italijansko 70
4 francosko 14
5 rusko 6
6 srbohrvaško 398
7 drugi jeziki 27
8 ne bere, ne posluša v tujih jezikih 673
0 451

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V3_28C 3.283 (če da) V KATERIH JEZIKIH BERETE OZ. SPREMLJATE R/TV PROGRAME? (največ trije odgovori)

3.283 (če da) V KATERIH JEZIKIH BERETE OZ. SPREMLJATE R/TV PROGRAME? (največ trije odgovori)

Vrednost 190168 Frekvenca
1 nemško 28
2 angleško 42
3 italijansko 30
4 francosko 14
5 rusko 4
6 srbohrvaško 269
7 drugi jeziki 20
8 ne bere, ne posluša v tujih jezikih 728
0 887

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V4_1 4.00 OSAMOSVOJITEV, MEDETNIČNI ODNOSI, BEGUNCI 4.01 ALI SE PO VOLITVAH APRILA 1990 V SLOVENIJI STVARI NA SPLOŠNO ODVIJAJO:

4.00 OSAMOSVOJITEV, MEDETNIČNI ODNOSI, BEGUNCI 4.01 ALI SE PO VOLITVAH APRILA 1990 V SLOVENIJI STVARI NA SPLOŠNO ODVIJAJO:

Vrednost 191167 Frekvenca
1 bolje kot ste pričakovali 129
2 slabše kot ste pričakovali 561
3 tako kot ste pričakovali 257
4 neke stvari gredo bolje, druge pa slabše 944
9 ne vem, neodločen 119
0 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_2 4.02 OB RAZGLASITVI NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE (27. JULIJA) JE PREVLADOVALO NAVDUŠENJE. IN KAKO BI VI OB TEM DANES OCENILI SVOJE RAZPOLOŽENJE?

4.02 OB RAZGLASITVI NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE (27. JULIJA) JE PREVLADOVALO NAVDUŠENJE. IN KAKO BI VI OB TEM DANES OCENILI SVOJE RAZPOLOŽENJE?

Vrednost 192166 Frekvenca
1 zelo sem navdušen 243
2 navdušen sem 654
3 niti navdušen, niti razočaran 848
4 razočaran sem 156
5 zelo sem razočaran 16
9 ne vem, b.o. 104
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_3 4.03 KAKŠNA BI BILA ZA SLOVENIJO NAJPRIMERNEJŠA ZUNANJA POLITIKA ZA PRIHODNJE? IZBERI NAJPRIMERNEJŠI ODGOVOR!

4.03 KAKŠNA BI BILA ZA SLOVENIJO NAJPRIMERNEJŠA ZUNANJA POLITIKA ZA PRIHODNJE? IZBERI NAJPRIMERNEJŠI ODGOVOR!

Vrednost 193165 Frekvenca
1 nevtralnost 529
2 navezava na Zahodno Evropo 1092
3 naslonitev na ostanek Jugoslavije 15
4 naslonitev na NATO in Združene države Amerike 85
5 naslonitev na ti. tretji svet 3
6 naslonitev na Sovjetsko zvezo oz. Rusijo 1
8 drugo 12
9 ne vem, b.o. 282
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V4_4A 4.041 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD BLIŽNJIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA LE, ČE MENITE, DA BI LAHKO OGROŽALA SL

4.041 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD BLIŽNJIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA LE, ČE MENITE, DA BI LAHKO OGROŽALA SLOVENIJO?

Vrednost 194164 Frekvenca
1 Avstrija 30
2 Madžarska 7
3 Hrvaška 942
4 Italija 29
5 Nemčija 9
6 Srbija 343
7 nobena od teh 348
9 ne ve 313
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V4_4B 4.042 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD BLIŽNJIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA LE, ČE MENITE, DA BI LAHKO OGROŽALA SL

4.042 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD BLIŽNJIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA LE, ČE MENITE, DA BI LAHKO OGROŽALA SLOVENIJO?

Vrednost 195163 Frekvenca
1 Avstrija 20
2 Madžarska 8
3 Hrvaška 227
4 Italija 149
5 Nemčija 4
6 Srbija 455
7 nobena od teh 357
9 ne ve 332
0 470

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V4_4C 4.043 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD BLIŽNJIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA LE, ČE MENITE, DA BI LAHKO OGROŽALA SL

4.043 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD BLIŽNJIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA LE, ČE MENITE, DA BI LAHKO OGROŽALA SLOVENIJO?

Vrednost 196162 Frekvenca
1 Avstrija 34
2 Madžarska 18
3 Hrvaška 17
4 Italija 77
5 Nemčija 9
6 Srbija 42
7 nobena od teh 398
9 ne ve 395
0 1031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V4_5A a) sosednje države 4.05 ALI LAHKO TUDI KDO OD SPODAJ NAVEDENIH RESNO OGROZI MIR V NAŠI DEŽELI (SLOVENIJI)?

a) sosednje države

Vrednost 197161 Frekvenca
1 da, lahko ogrozijo 999
2 ne 672
3 ne vem 342
0 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_5B b) Nemčija 4.05 ALI LAHKO TUDI KDO OD SPODAJ NAVEDENIH RESNO OGROZI MIR V NAŠI DEŽELI (SLOVENIJI)?

b) Nemčija

Vrednost 198160 Frekvenca
1 da, lahko ogrozijo 72
2 ne 1604
3 ne vem 340
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_5C c) Rusija 4.05 ALI LAHKO TUDI KDO OD SPODAJ NAVEDENIH RESNO OGROZI MIR V NAŠI DEŽELI (SLOVENIJI)?

c) Rusija

Vrednost 199159 Frekvenca
1 da, lahko ogrozijo 237
2 ne 1359
3 ne vem 420
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_5D d) Združene države Amerike 4.05 ALI LAHKO TUDI KDO OD SPODAJ NAVEDENIH RESNO OGROZI MIR V NAŠI DEŽELI (SLOVENIJI)?

d) Združene države Amerike

Vrednost 200158 Frekvenca
1 da, lahko ogrozijo 58
2 ne 1580
3 ne vem 378
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_5E e) pripadniki italijanske in madžarske manjšine v Sloveniji 4.05 ALI LAHKO TUDI KDO OD SPODAJ NAVEDENIH RESNO OGROZI MIR V NAŠI DEŽELI (SLOVENIJI)?

e) pripadniki italijanske in madžarske manjšine v Sloveniji

Vrednost 201157 Frekvenca
1 da, lahko ogrozijo 209
2 ne 1414
3 ne vem 393
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_5F f) delavci iz drugih republik, imigranti 4.05 ALI LAHKO TUDI KDO OD SPODAJ NAVEDENIH RESNO OGROZI MIR V NAŠI DEŽELI (SLOVENIJI)?

f) delavci iz drugih republik, imigranti

Vrednost 202156 Frekvenca
1 da, lahko ogrozijo 994
2 ne 649
3 ne vem 374
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_6A a) v Sloveniji na sploh 4.06 KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV KI ŽIVE V SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, OZ. KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

a) v Sloveniji na sploh

Vrednost 203155 Frekvenca
1 zelo dobri 31
2 dobri 525
3 niti dobri, niti slabi 942
4 slabi 272
5 zelo slabi 33
6 ne vem, neodločen 204
0 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_6B b) žive v vašem kraju, mestu 4.06 KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV KI ŽIVE V SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, OZ. KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

b) žive v vašem kraju, mestu

Vrednost 204154 Frekvenca
1 zelo dobri 39
2 dobri 688
3 niti dobri, niti slabi 736
4 slabi 180
5 zelo slabi 30
6 ne vem, neodločen 322
0 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_6C c) delajo v vašem podjetju 4.06 KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV KI ŽIVE V SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, OZ. KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

c) delajo v vašem podjetju

Vrednost 205153 Frekvenca
1 zelo dobri 50
2 dobri 473
3 niti dobri, niti slabi 375
4 slabi 71
5 zelo slabi 18
6 ne vem, neodločen 189
7 ni zaposlen 817
0 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_7A a) Slovenci 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

a) Slovenci

Vrednost 206152 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 1111
2 v prijateljskih stikih 538
3 v dobrih sosedskih odnosih 205
4 v dobrih delovnih odnosih 82
5 da bi se čim manj družil 9
6 izogibal bi se jih 2
7 ne vem, neodločen 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_7B b) Hrvati 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

b) Hrvati

Vrednost 207151 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 96
2 v prijateljskih stikih 441
3 v dobrih sosedskih odnosih 646
4 v dobrih delovnih odnosih 302
5 da bi se čim manj družil 256
6 izogibal bi se jih 92
7 ne vem, neodločen 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_7C c) Srbi 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

c) Srbi

Vrednost 208150 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 54
2 v prijateljskih stikih 266
3 v dobrih sosedskih odnosih 372
4 v dobrih delovnih odnosih 374
5 da bi se čim manj družil 400
6 izogibal bi se jih 303
7 ne vem, neodločen 253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_7D d) Makedonci 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

d) Makedonci

Vrednost 209149 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 53
2 v prijateljskih stikih 355
3 v dobrih sosedskih odnosih 460
4 v dobrih delovnih odnosih 509
5 da bi se čim manj družil 268
6 izogibal bi se jih 102
7 ne vem, neodločen 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_7E e) Črnogorci 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

e) Črnogorci

Vrednost 210148 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 46
2 v prijateljskih stikih 260
3 v dobrih sosedskih odnosih 388
4 v dobrih delovnih odnosih 425
5 da bi se čim manj družil 374
6 izogibal bi se jih 227
7 ne vem, neodločen 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_7F f) Muslimani 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

f) Muslimani

Vrednost 211147 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 63
2 v prijateljskih stikih 301
3 v dobrih sosedskih odnosih 426
4 v dobrih delovnih odnosih 455
5 da bi se čim manj družil 322
6 izogibal bi se jih 158
7 ne vem, neodločen 297

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_7G g) Albanci 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

g) Albanci

Vrednost 212146 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 42
2 v prijateljskih stikih 279
3 v dobrih sosedskih odnosih 412
4 v dobrih delovnih odnosih 430
5 da bi se čim manj družil 340
6 izogibal bi se jih 195
7 ne vem, neodločen 324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_7H h) Italijani 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

h) Italijani

Vrednost 213145 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 57
2 v prijateljskih stikih 393
3 v dobrih sosedskih odnosih 668
4 v dobrih delovnih odnosih 428
5 da bi se čim manj družil 135
6 izogibal bi se jih 71
7 ne vem, neodločen 270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_7I i) Madžari 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

i) Madžari

Vrednost 214144 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 54
2 v prijateljskih stikih 354
3 v dobrih sosedskih odnosih 688
4 v dobrih delovnih odnosih 416
5 da bi se čim manj družil 139
6 izogibal bi se jih 70
7 ne vem, neodločen 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_7J j) Avstrijci 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

j) Avstrijci

Vrednost 215143 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 86
2 v prijateljskih stikih 492
3 v dobrih sosedskih odnosih 723
4 v dobrih delovnih odnosih 385
5 da bi se čim manj družil 67
6 izogibal bi se jih 22
7 ne vem, neodločen 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_7K k) Nemci 4.07 ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI SE PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

k) Nemci

Vrednost 216142 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 86
2 v prijateljskih stikih 513
3 v dobrih sosedskih odnosih 631
4 v dobrih delovnih odnosih 452
5 da bi se čim manj družil 69
6 izogibal bi se jih 20
7 ne vem, neodločen 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_8 4.08 ZARADI PRESTRUKTURIRANJA GOSPODARSTVA IN REŠEVANJA KRIZE SE OBETA V PRIHODNJE V SLOVENIJI ODPUŠČANJE DELAVCEV. KAKO BI PO VAŠEM MNE- NJU KAZALO RAVNATI PRI ODPUŠČANJU DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK BIVŠE JUGOSLAVIJE, KI SO TUJI DRŽAVLJANI?

4.08 ZARADI PRESTRUKTURIRANJA GOSPODARSTVA IN REŠEVANJA KRIZE SE OBETA V PRIHODNJE V SLOVENIJI ODPUŠČANJE DELAVCEV. KAKO BI PO VAŠEM MNE- NJU KAZALO RAVNATI PRI ODPUŠČANJU DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK BIVŠE JUGOSLAVIJE, KI SO TUJI DRŽAVLJANI?

Vrednost 217141 Frekvenca
1 odpustiti bi kazalo odvečne delavce, ne glede na narodno pripadnost in državljanstvo 300
2 najprej bi morali odpustiti delavce, ki so tuji državljani, potem šele Slovence 1493
3 najprej bi kazalo odpustiti domače delavce, potem šele tuje državljane 16
4 drugo 42
5 ne vem 170
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_9 4.09 KAKO NAJ RAVNAJO NESLOVENCI ("IZ DRUGIH REPUBLIK"), KI ŽE DALJ ČASA ŽIVIJO V SLOVENIJI?

4.09 KAKO NAJ RAVNAJO NESLOVENCI ("IZ DRUGIH REPUBLIK"), KI ŽE DALJ ČASA ŽIVIJO V SLOVENIJI?

Vrednost 218140 Frekvenca
1 opustijo naj svojo kulturo in jezik in sprejmejo slovensko 261
2 ohranijo naj svojo kulturo in jezik in živijo sami zase 45
3 po obdobju bivanja v Sloveniji naj se vrnejo domov 158
4 naučijo naj se slovenskega jezika in naj se prilagodijo na tukajšnje razmere, med seboj naj uporabljajo svoj jezik in gojijo svojo kulturo 1213
5 omogočiti jim je treba, da se šolajo v svojem jeziku in razvijajo svojo kulturo, hkrati pa naj se prilagodijo na razmere v Sloveniji 180
6 ne ve, neodločen 163
0 1
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_10 4.10 KAKŠNA NAJ BO PO VAŠEM MNENJU MEJA S HRVAŠKO?

4.10 KAKŠNA NAJ BO PO VAŠEM MNENJU MEJA S HRVAŠKO?

Vrednost 219139 Frekvenca
1 ta meja naj bo kot z drugimi državami 743
2 ta meja naj bo čim bolj odprta 474
3 ta meja naj bo strogo nadzorovana, dokler traja vojno stanje 626
4 ta meja je odveč 72
9 ne vem 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_11 4.11 ALI SODITE, DA VOJNA V BOSNI IN HERCEGOVINI OGROŽA SLOVENIJO:

4.11 ALI SODITE, DA VOJNA V BOSNI IN HERCEGOVINI OGROŽA SLOVENIJO:

Vrednost 220138 Frekvenca
1 ogroža 1192
2 ne ogroža 481
9 ne vem 347
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_12 4.12 ALI STE MORDA KAJ PRISPEVALI ZA BEGUNCE IZ BOSNE (BIH) V SLOVENIJI?

4.12 ALI STE MORDA KAJ PRISPEVALI ZA BEGUNCE IZ BOSNE (BIH) V SLOVENIJI?

Vrednost 221137 Frekvenca
1 prispeval sem 1391
2 nisem prispeval, gmotne razmere mi to ne dopuščajo 425
3 nisem prispeval, zanje naj skrbi slovenska država 143
4 nisem prispeval, niso potrebni pomoči 54
0 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_13 4.13 KAKO OCENJUJETE ODLOČITVE SLOVENSKE VLADE, KI JE SPREJELA VELIKO ŠTEVILO BEGUNCEV IZ BIH IN JIM PRIZNALA STATUS ZAČASNIH BEGUNCEV?

4.13 KAKO OCENJUJETE ODLOČITVE SLOVENSKE VLADE, KI JE SPREJELA VELIKO ŠTEVILO BEGUNCEV IZ BIH IN JIM PRIZNALA STATUS ZAČASNIH BEGUNCEV?

Vrednost 222136 Frekvenca
1 ravnala je pravilno 1335
2 ni ravnala pravilno 383
3 ne vem 304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_14 4.14 SOGLAŠATE ALI NE Z VLADNO ODLOČITVIJO, DA JE ZAPRLA MEJE ZA NOVE BEGUNCE IZ BIH?

4.14 SOGLAŠATE ALI NE Z VLADNO ODLOČITVIJO, DA JE ZAPRLA MEJE ZA NOVE BEGUNCE IZ BIH?

Vrednost 223135 Frekvenca
1 soglašam, ne moremo jih več sprejeti 1526
2 delno soglašam, sprejemali bi lahko le še begunce, ki imajo v Sloveniji svoje sorodnike 313
3 ne soglašam, lahko bi jih še sprejemali 53
9 ne vem 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_15A a) omogočiti jim je potrebno znosno življenje v Sloveniji 4.15 ALI SOGLAŠATE ALI NE S SPODAJ NAVEDENIMI NAČINI REŠEVANJA PROBLEMOV BEGUNCEV IZ BIH?

a) omogočiti jim je potrebno znosno življenje v Sloveniji

Vrednost 224134 Frekvenca
1 strinjam se 1663
2 ne strinjam se 163
9 ne vem 194
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_15B b) zagotoviti moramo šolanje begunskih otrok 4.15 ALI SOGLAŠATE ALI NE S SPODAJ NAVEDENIMI NAČINI REŠEVANJA PROBLEMOV BEGUNCEV IZ BIH?

b) zagotoviti moramo šolanje begunskih otrok

Vrednost 225133 Frekvenca
1 strinjam se 1478
2 ne strinjam se 291
9 ne vem 251
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_15C c) dopustiti moramo beguncem gojenje lastne kulture in religije 4.15 ALI SOGLAŠATE ALI NE S SPODAJ NAVEDENIMI NAČINI REŠEVANJA PROBLEMOV BEGUNCEV IZ BIH?

c) dopustiti moramo beguncem gojenje lastne kulture in religije

Vrednost 226132 Frekvenca
1 strinjam se 969
2 ne strinjam se 660
9 ne vem 391
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_15D d) prizadevati si moramo za mednarodno pomoč za begunce v Sloveniji 4.15 ALI SOGLAŠATE ALI NE S SPODAJ NAVEDENIMI NAČINI REŠEVANJA PROBLEMOV BEGUNCEV IZ BIH?

d) prizadevati si moramo za mednarodno pomoč za begunce v Sloveniji