Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM961
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM961_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Trampuž, Cveto
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; junij 1996)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

  Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pereči problemi, navezanost na državo, ocena razmer v družbi, podpora javnemu financiranju po področjih, socialne razlike, ocena možnosti za preživljanje, zadovoljstvo z demokracijo, ocena delovanja demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena stanja v družbi, zaupanje v inštitucije, uspešnost delovanja državnih organov, podpora članstvu v Evropski uniji, levo-desna politična samouvrstitev, strankarske preference, volitve, ocena povojnih razmer, odnos do preteklosti, zaželena področja omejevanja porabe, družbene razlike, JE Krško, pogoji vključevanja v Evropsko Unijo, ocena pomena strank, naklonjenost strankam in politikom, ocena gospodarskega stanja, politična kultura, levo-desno umeščanje strank, volilna napoved, koalicije, ugledni politiki, odnos do pojma politika, oblikovanje nove vlade, odnos do političnih voditeljev, vloga cerkve v politiki, religija, verovanje, odnos do družbenih pojmov, vernost in verske prakse, ukvarjanje s športom in rekreacijo, branje časopisov, gledanje TV

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - volitve
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA
POLITIKA, STRANKE, KOALICIJE
VREDNOTE, RELIGIJA, VEROVANJE
MEDIJI
ŠPORT


Povzetek:

Raziskava je namenjena izvedbi standardnega nabora vprašanj SJM, med drugim večine vprašanj iz serije Politbarometer. Dodan je blok vprašanj iz vprašalnika Mednarodne raziskave volitev CSES in nekaj vprašanj o športu, ter poglavje demografskih podatkov. Ta del vprašalnika je v glavnem identičen vprašalniku iz vzporedne raziskave SJM962.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 1996 - junij 1996
Čas izdelave: 1996-07-10
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM961.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 422
 • število enot: 1024

Spremenljivke

KLJUC kljuc

KLJUC

Vrednost 13 Frekvenca
1 3
2 3
3 3
808 1
809 1
810 1
811 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 811

ID id

ID

Vrednost 22 Frekvenca
10 1
20 1
30 1
10220 1
10230 1
10240 1
10250 1

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

URA1 ura zacetka ZAČETEK INTERVJUJA

- URA ZAČETKA:

Vrednost 31 Frekvenca
6 1
7 3
8 20
9 47
10 85
11 60
12 52
13 47
14 60
15 107
16 120
17 127
18 126
19 79
20 68
21 16
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

KLJUC kljuc

KLJUC

Vrednost 1422 Frekvenca
1 3
2 3
3 3
808 1
809 1
810 1
811 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 811

ID id

ID

Vrednost 2421 Frekvenca
10 1
20 1
30 1
10220 1
10230 1
10240 1
10250 1

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

URA1 ura zacetka ZAČETEK INTERVJUJA

- URA ZAČETKA:

Vrednost 3420 Frekvenca
6 1
7 3
8 20
9 47
10 85
11 60
12 52
13 47
14 60
15 107
16 120
17 127
18 126
19 79
20 68
21 16
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

MIN1 minuta zacetka ZAČETEK INTERVJUJA

- MINUTA ZAČETKA:

Vrednost 4419 Frekvenca
0 192
2 2
3 3
56 3
57 1
58 2
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

Q101 ..KAKO BI DANES PO 5 LETIH OPISALI SVOJE

1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 OB RAZGLASITVI NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE - 25. JUNIJA 1991 JE MED LJUDMI PREVLADOVALO NAVDUŠENJE. IN KAKO BI VI OB TEM DANES, PO PETIH LETIH, OCENILI SVOJE RAZPOLOŽENJE?

Vrednost 5418 Frekvenca
1 zelo sem navdušen 106
2 navdušen sem 291
3 niti navdušen, niti razočaran 446
4 razočaran sem 110
5 zelo sem razočaran 39
9 ne vem, b.o. 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q102 ..ALI BI IZBRALI SLO.

1.02 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Vrednost 6417 Frekvenca
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 681
2 verjetno bi izbral Slovenijo 237
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 47
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 20
9 ne vem 38
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q103A kako zivijo ljudje 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Vrednost 7416 Frekvenca
1 danes dosti slabše 107
2 danes slabše 392
3 približno enake 313
4 danes boljše 161
5 danes dosti boljše 19
9 ne vem 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q103B demokraticnost odlocanja 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 8415 Frekvenca
1 danes dosti slabše 43
2 danes slabše 157
3 približno enake 281
4 danes boljše 352
5 danes dosti boljše 67
9 ne vem 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q103C spostovanje clovekovih pravic in svobosc 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Vrednost 9414 Frekvenca
1 danes dosti slabše 61
2 danes slabše 208
3 približno enake 285
4 danes boljše 313
5 danes dosti boljše 67
9 ne vem 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q103D spostovanje dela 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Vrednost 10413 Frekvenca
1 danes dosti slabše 116
2 danes slabše 396
3 približno enake 238
4 danes boljše 158
5 danes dosti boljše 38
9 ne vem 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q103E moznost dobiti stanovanje 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 11412 Frekvenca
1 danes dosti slabše 273
2 danes slabše 442
3 približno enake 99
4 danes boljše 51
5 danes dosti boljše 9
9 ne vem 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q103F moznost dobiti zaposlitev 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 12411 Frekvenca
1 danes dosti slabše 407
2 danes slabše 476
3 približno enake 74
4 danes boljše 26
5 danes dosti boljše 10
9 ne vem 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q103G zakonitost 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Vrednost 13410 Frekvenca
1 danes dosti slabše 72
2 danes slabše 203
3 približno enake 340
4 danes boljše 157
5 danes dosti boljše 23
9 ne vem 228
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q103H moznost izobrazevanja 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Vrednost 14409 Frekvenca
1 danes dosti slabše 31
2 danes slabše 215
3 približno enake 334
4 danes boljše 304
5 danes dosti boljše 65
9 ne vem 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q103I kulturno zivljenje 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Vrednost 15408 Frekvenca
1 danes dosti slabše 23
2 danes slabše 100
3 približno enake 373
4 danes boljše 346
5 danes dosti boljše 66
9 ne vem 115
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q103J moznost imeti, prezivljati otroke 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 16407 Frekvenca
1 danes dosti slabše 133
2 danes slabše 476
3 približno enake 258
4 danes boljše 80
5 danes dosti boljše 9
9 ne vem 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q103K zdravstveno varstvo 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Vrednost 17406 Frekvenca
1 danes dosti slabše 103
2 danes slabše 351
3 približno enake 331
4 danes boljše 161
5 danes dosti boljše 24
9 ne vem 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q103L vpliv stroke na vladne odlocitve 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Vrednost 18405 Frekvenca
1 danes dosti slabše 70
2 danes slabše 174
3 približno enake 277
4 danes boljše 148
5 danes dosti boljše 19
9 ne vem 335
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q104 OBSTAJAJO RAZLICNA MNENJA O RAZMERAH V K

1.04 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH V KAKRŠNIH SMO ŽIVELI V SLOVENIJI V DESETLETJIH PO 2. SVETOVNI VOJNI DO VOLITEV LETA 1990. NAVAJAMO JIH NEKAJ, VI PA POVEJTE, KATERO JE VAM OSEBNO NAJBLIŽJE!

Vrednost 19404 Frekvenca
1 to obdobje je čas strahu in zatiranje 58
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 674
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 220
4 drugo 25
9 ne vem 45
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q105A 1. PEREC PROBLEM 1.05 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

- 1. problem:

Vrednost 20403 Frekvenca
98 ni problemov 15
99 ne ve 161
1 NEZAPOSLENOST 359
2 POLIT.KRIZA 75
3 POL.STRANKE 13
4 ZUN.POLITIKA 42
5 GOSP.PROBLEMI 80
6 KMETIJSTVO 15
7 TURIZEM 2
8 KRIMINAL 19
9 NIZKE PLAČE 26
10 PRIVATIZACIJA 26
11 DRAGINJA 9
12 STANDARD 6
13 POKOJNINE 8
14 ZDRAVSTVO 12
15 NATALITETA 2
16 STANOVANJA 12
17 CESTE 6
18 EVROPA 30
19 ŠOLSTVA 10
20 TUJCI 3
21 0
22 POPRAVA KRIVIC 7
23 INFLACIJA 4
24 EKOLOGIJA 4
25 ZAKONODAJA 26
26 SOCIALNI PROBLEM 6
27 CERKEV/DRZAVA 1
28 0
29 NARKOMANIJA 1
30 0
31 0
32 SLOV.KULTURA 1
33 PREHOD.OBDOBJE 3
34 ZENSKO VPRAŠ. 1
35 NE KRŠKO 1
36 MLADINA 1
37 PODCENJEVANJE IZOBR. 2
38 NEUPOŠ.BESEDE DELAVCEV 14
39 0
40 PRORAČUN 1
41 NATO 1
42 1
43 0
44 DRUGO 9
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 44

Q105B 2. PEREC PROBLEM 1.05 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

- 2. problem:

Vrednost 21402 Frekvenca
98 ni problemov 10
99 ne ve 215
1 NEZAPOSLENOST 102
2 POLIT.KRIZA 43
3 POL.STRANKE 15
4 ZUN.POLITIKA 26
5 GOSP.PROBLEMI 57
6 KMETIJSTVO 12
7 0
8 KRIMINAL 20
9 NIZKE PLAČE 33
10 PRIVATIZACIJA 31
11 DRAGINJA 13
12 STANDARD 28
13 POKOJNINE 27
14 ZDRAVSTVO 22
15 NATALITETA 3
16 STANOVANJA 31
17 CESTE 6
18 EVROPA 14
19 ŠOLSTVA 15
20 TUJCI 5
21 NACIONALIZEM 1
22 POPRAVA KRIVIC 5
23 INFLACIJA 10
24 EKOLOGIJA 4
25 ZAKONODAJA 36
26 SOCIALNI PROBLEM 10
27 CERKEV/DRZAVA 3
28 0
29 NARKOMANIJA 2
30 0
31 OBRAMBA 3
32 SLOV.KULTURA 2
33 PREHOD.OBDOBJE 8
34 0
35 NE KRŠKO 1
36 MLADINA 1
37 PODCENJEVANJE IZOBR. 2
38 NEUPOŠ.BESEDE DELAVCEV 16
39 DRZAVNI STROŠKI 2
40 PRORAČUN 1
41 NATO 2
42 0
43 0
44 DRUGO 17
" " 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 44

Q106 V KOLIKSNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZAD

1.06 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 10, KJER POMENI 1 - ZELO NEZADOVOLJEN IN 10 - ZELO ZADOVOLJEN

Vrednost 22401 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 64
2 32
3 84
4 85
5 385
6 133
7 96
8 61
9 11
10 zelo zadovoljen 21
99 ne vem 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q107 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KA

1.07 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA? V KOLIKŠNI MERI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI OZ. NEZADOVOLJNI?

Vrednost 23400 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 56
2 44
3 62
4 70
5 322
6 136
7 137
8 117
9 28
10 zelo zadovoljen 40
99 ne vem, b.o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q108 OSEBNA SRECA...

1.08 SEDAJ PA S POMOČJO LESTVICE OD 0-10 IZRAZITE VAŠA OBČUTJA GLEDE OSEBNE SREČE NASPLOH, PRI ČEMER 0 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI IN 10, DA STE ZELO SREČNI. (Obkrožite ustrezno številko!)

Vrednost 24399 Frekvenca
0 sploh nisem srečen 19
1 12
2 11
3 33
4 41
5 271
6 113
7 152
8 164
9 77
10 zelo sem srečen 111
99 ne vem 17
16 1
18 1
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q109 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRU

1.09 KAKO PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI BI REKLI, DA JE ... (BERI ODGOVORE!)

Vrednost 25398 Frekvenca
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro in v redu - ali 46
2 da se je v Sloveniji nakopičilo kar precej problemov in težav - ali 687
3 da se nahajamo v težki krizi - ali 213
4 da smo pred katastrofo? 32
9 ne vem 45
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q110A zakonska kontrola plac 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

a) zakonska kontrola plač in zaslužkov

Vrednost 26397 Frekvenca
1 močno priporočem 289
2 do neke mere priporočem 345
3 niti priporočam, niti odsvetujem 131
4 do neke mrer odsvetujem 88
5 močno odsvetujem 57
9 ne vem 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q110B zakonska kontrola cen 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

b) zakonska kontrola cen

Vrednost 27396 Frekvenca
1 močno priporočem 355
2 do neke mere priporočem 353
3 niti priporočam, niti odsvetujem 111
4 do neke mrer odsvetujem 60
5 močno odsvetujem 45
9 ne vem 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q110C zmanjsanje izdatkov drzave 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

c) zmanjšanje izdatkov države (proračuna)

Vrednost 28395 Frekvenca
1 močno priporočem 449
2 do neke mere priporočem 302
3 niti priporočam, niti odsvetujem 92
4 do neke mrer odsvetujem 35
5 močno odsvetujem 16
9 ne vem 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q110D finansiranje programov zaposlovanja 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

d) financiranje programov zaposlovanja

Vrednost 29394 Frekvenca
1 močno priporočem 452
2 do neke mere priporočem 339
3 niti priporočam, niti odsvetujem 90
4 do neke mrer odsvetujem 18
5 močno odsvetujem 7
9 ne vem 117
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q110E manj predpisov za gospodarstvo 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

e) manj zakonskih predpisov za gospodarstvo

Vrednost 30393 Frekvenca
1 močno priporočem 168
2 do neke mere priporočem 308
3 niti priporočam, niti odsvetujem 196
4 do neke mrer odsvetujem 94
5 močno odsvetujem 38
9 ne vem 219
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q110F podpiranje industrije pri razvoju 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

f) podpiranje industrije pri razvoju novih proizvodov in tehnologije

Vrednost 31392 Frekvenca
1 močno priporočem 532
2 do neke mere priporočem 291
3 niti priporočam, niti odsvetujem 75
4 do neke mrer odsvetujem 18
5 močno odsvetujem 14
9 ne vem 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q110G podpora nazadujocim ind. vejam 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

g) podpora nazadujočim vejam industrije, da bi zagotovili delovna mesta

Vrednost 32391 Frekvenca
1 močno priporočem 392
2 do neke mere priporočem 280
3 niti priporočam, niti odsvetujem 101
4 do neke mrer odsvetujem 89
5 močno odsvetujem 79
9 ne vem 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q110H skrajsanje delovnega casa 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

h) skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta

Vrednost 33390 Frekvenca
1 močno priporočem 215
2 do neke mere priporočem 308
3 niti priporočam, niti odsvetujem 201
4 do neke mrer odsvetujem 113
5 močno odsvetujem 81
9 ne vem 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q111A za varstvo okolja 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

a) za varstvo okolja

Vrednost 34389 Frekvenca
1 veliko manj 10
2 nekaj manj 54
3 kot doslej 293
4 nekaj več 401
5 veliko več 201
9 ne ve 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q111B za zdravstvo 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

b) za zdravstvo

Vrednost 35388 Frekvenca
1 veliko manj 11
2 nekaj manj 34
3 kot doslej 249
4 nekaj več 435
5 veliko več 248
9 ne ve 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q111C za policijo 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

c) za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Vrednost 36387 Frekvenca
1 veliko manj 55
2 nekaj manj 124
3 kot doslej 437
4 nekaj več 217
5 veliko več 123
9 ne ve 67
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q111D za izobrazevanje 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

d) za izobraževanje

Vrednost 37386 Frekvenca
1 veliko manj 7
2 nekaj manj 18
3 kot doslej 201
4 nekaj več 470
5 veliko več 282
9 ne ve 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q111E za vojsko 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

e) za vojsko in obrambo

Vrednost 38385 Frekvenca
1 veliko manj 164
2 nekaj manj 276
3 kot doslej 382
4 nekaj več 106
5 veliko več 41
9 ne ve 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q111F za pokojnine 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

f) za pokojnine

Vrednost 39384 Frekvenca
1 veliko manj 12
2 nekaj manj 48
3 kot doslej 401
4 nekaj več 353
5 veliko več 154
9 ne ve 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q111G za nezaposlene 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

g) za podporo nezaposlenim

Vrednost 40383 Frekvenca
1 veliko manj 55
2 nekaj manj 118
3 kot doslej 350
4 nekaj več 303
5 veliko več 135
9 ne ve 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q111H za kulturo in umetnost 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

h) za kulturo in umetnost

Vrednost 41382 Frekvenca
1 veliko manj 30
2 nekaj manj 82
3 kot doslej 463
4 nekaj več 284
5 veliko več 88
9 ne ve 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q112A zagotoviti delovno mesto 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

a) zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Vrednost 42381 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 486
2 v glavnem odgovorna 362
3 v glavnem ni odgovorna 111
4 v nobenem primeru ni odgovorna 33
9 ne vem 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q112B nadzorovati cene 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

b) nadzorovati cene

Vrednost 43380 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 437
2 v glavnem odgovorna 391
3 v glavnem ni odgovorna 103
4 v nobenem primeru ni odgovorna 35
9 ne vem 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q112C zagotoviti zdravstveno oskrbo 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

c) zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Vrednost 44379 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 652
2 v glavnem odgovorna 317
3 v glavnem ni odgovorna 31
4 v nobenem primeru ni odgovorna 1
9 ne vem 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q112D zagotoviti standard upokojencem 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

d) zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Vrednost 45378 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 607
2 v glavnem odgovorna 355
3 v glavnem ni odgovorna 37
4 v nobenem primeru ni odgovorna 8
9 ne vem 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q112E pomagati industriji pri razvoju 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

e) pomagati industriji, da si zagotovi razvoj

Vrednost 46377 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 458
2 v glavnem odgovorna 413
3 v glavnem ni odgovorna 90
4 v nobenem primeru ni odgovorna 15
9 ne vem 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q112F zagotoviti standard nezaposlenim 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

f) zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Vrednost 47376 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 332
2 v glavnem odgovorna 451
3 v glavnem ni odgovorna 150
4 v nobenem primeru ni odgovorna 38
9 ne vem 52
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q112G znizati razlike bogati : revni 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

g) znižati razlike med revnimi in bogatimi

Vrednost 48375 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 513
2 v glavnem odgovorna 295
3 v glavnem ni odgovorna 119
4 v nobenem primeru ni odgovorna 48
9 ne vem 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q112H zagotoviti stipendije 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

h) zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Vrednost 49374 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 640
2 v glavnem odgovorna 328
3 v glavnem ni odgovorna 23
4 v nobenem primeru ni odgovorna 6
9 ne vem 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q112I zagotaviti dostojno prebivalisce 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

i) zagotaviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Vrednost 50373 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 462
2 v glavnem odgovorna 388
3 v glavnem ni odgovorna 112
4 v nobenem primeru ni odgovorna 13
9 ne vem 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q112J stroga ekoloska zakonodaja za ind. 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

j) strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Vrednost 51372 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 593
2 v glavnem odgovorna 312
3 v glavnem ni odgovorna 40
4 v nobenem primeru ni odgovorna 12
9 ne vem 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q113 ZMANJSANJE DAVKOV ALI POVECANJE SOCIALE

1.13 ČE BI MORALA VLADA IZBRATI MED ZMANJŠANJEM DAVKOV ALI POVEČEVANJEM DELEŽA SREDSTEV ZA SOCIALNE NAMENE, KAJ BI MORALA PO VAŠEM MNENJU STORITI? (MISLIMO NA VSE DAVKE SKUPAJ, VKLJUČNO Z OBVEZNIMI PRISPEVKI OD PLAČ, DOHODNINO, PROMETNIM DAVKOM IDR.)

Vrednost 52371 Frekvenca
1 zmanjšati davke, čeprav to pomeni manj denarja za socialne namene 344
2 več denarja za socialne namene, čeprav to pomeni višje davke 329
9 ne vem 350
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q114 PREPRECEVANJE INFLACIJE ALI ZMANJSEVANJE

1.14 ČE BI SE MORALA VLADA ODLOČATI MED PREPREČEVANJEM INFLACIJE IN ZMANJŠEVANJEM NEZAPOSLENOSTI, KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU POMEMBNEJŠE?

Vrednost 53370 Frekvenca
1 preprečevati inflacijo 386
2 zmanjševati nezaposlenost 467
9 ne vem 170
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q115 ALI NAJ VLADA OB ENAKIH DAVKIH

1.15 DENIMO, DA STOPNJA OBDAVČITVE V SLOVENIJI OSTANE ENAKA KOT DOSLEJ. ALI NAJ VLADA ...

Vrednost 54369 Frekvenca
1 porabi enak znesek denarja kot sedaj za socialne namene (pokojnine, zdravstveno zavarovanje itd.), čeprav bi to pomenilo, da se poveča primanjkljaj v državnem proračunu in s tem državni dolg, ali pa naj 411
2 porabi manj denarja kot sedaj za socialne namene, tako da ne bi nastajal primanjkljaj in državni dolg 286
9 ne vem 327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q116A PRVI CILJ SLOVENIJE 1.16A V ZADNJEM ČASU SE VELIKO RAZPRAVLJA O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI SLOVENIJE V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI JIM POSAMEZNIKI PRIPISUJEJO NAJVEČJI POMEN. PROSIMO POVEJTE, KATERI OD TEH CILJEV JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠI? (en odgovor v vsaki koloni)

- prvi izbor:

Vrednost 55368 Frekvenca
1 visoka raven gospodarske rasti 580
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 26
3 poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o stvareh pri delu in v okolju, kjer prebivajo 332
4 olepšati naša mesta in deželo 49
9 ne vem 36
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q116B DRUGI CILJ SLOVENIJE 1.16B V ZADNJEM ČASU SE VELIKO RAZPRAVLJA O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI SLOVENIJE V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI JIM POSAMEZNIKI PRIPISUJEJO NAJVEČJI POMEN. PROSIMO POVEJTE, KATERI OD TEH CILJEV JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠI? IN KATERI CILJ BI BIL NASLEDNJI NAJBOLJ POMEMBEN? (en odgovor v vsaki koloni)

- drugi izbor:

Vrednost 56367 Frekvenca
1 visoka raven gospodarske rasti 229
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 85
3 poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o stvareh pri delu in v okolju, kjer prebivajo 438
4 olepšati naša mesta in deželo 184
9 ne vem 84
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q117A PRVI CILJ SLOVENIJE 1.17A ČE BI MORALI IZBRATI, KATERO OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI BI OCENILI KOT NAJBOLJ POMEMBNO? en odgovor v vsaki koloni)

- prvi izbor:

Vrednost 57366 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi 454
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 312
3 boj proti naraščanju cen 147
4 zaščita svobode govora 74
9 ne vem 36
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q117B DRUGI CILJ SLOVENIJE 1.17B ČE BI MORALI IZBRATI, KATERO OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI BI OCENILI KOT NAJBOLJ POMEMBNO? IN KATERA BI BILA NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? (en odgovor v vsaki koloni)

- drugi izbor:

Vrednost 58365 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi 188
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 264
3 boj proti naraščanju cen 305
4 zaščita svobode govora 182
9 ne vem 81
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q118A NAJPOMEMBNEJSA STVAR 1.18A TU IMAMO ŠE EN SEZNAM TAKŠNE VRSTE. KATERA OD TUKAJ NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNA? (en odgovor v vsaki koloni)

- prvi izbor:

Vrednost 59364 Frekvenca
1 stabilno gospodarstvo 643
2 prizadevanje za bolj humano družbo 110
3 prizadevanje za tako družbo, v kateri so več vredne ideje kot denar 42
4 boj proti kriminalu 199
9 ne vem 29
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q118B DRUGA NAJPOMEMBNEJSA STVAR 1.18B TU IMAMO ŠE EN SEZNAM TAKŠNE VRSTE. KATERA OD TUKAJ NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNA? IN KATERA JE NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? (en odgovor v vsaki koloni)

- drugi izbor:

Vrednost 60363 Frekvenca
1 stabilno gospodarstvo 181
2 prizadevanje za bolj humano družbo 229
3 prizadevanje za tako družbo, v kateri so več vredne ideje kot denar 140
4 boj proti kriminalu 401
9 ne vem 69
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q119 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE

1.19 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Vrednost 61362 Frekvenca
1 razlike naj se povečajo 65
2 sedanje razlike so primerne 103
3 razlike naj se zmanjšajo 747
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 38
9 ne vem 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q120 ALI SE SVOJIM DOHODKOM LAHKO PREZIVLJATE

1.20 ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJE?

Vrednost 62361 Frekvenca
1 v celoti zadostuje 139
2 v precejšni meri zadostuje 251
3 le v manjši meri zadostuje 336
4 sploh ne zadostuje 168
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 113
9 ni odgovora 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121A druzini in sorodnikom 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

a. družini in sorodnikom

Vrednost 63360 Frekvenca
1 nič 22
2 malo 107
3 precej 307
4 v celoti 583
9 ne vem 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121B cerkvi in duhovnikom 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

b. cerkvi in duhovnikom

Vrednost 64359 Frekvenca
1 nič 381
2 malo 368
3 precej 155
4 v celoti 73
9 ne vem 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121C sosedom 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

c. sosedom

Vrednost 65358 Frekvenca
1 nič 188
2 malo 456
3 precej 301
4 v celoti 59
9 ne vem 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121D televiziji, casopisom, radiu 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

d. televiziji, časopisom, radiu

Vrednost 66357 Frekvenca
1 nič 162
2 malo 540
3 precej 257
4 v celoti 32
9 ne vem 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121E solam, izobrazevalnim ustanovam 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

e. šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 67356 Frekvenca
1 nič 37
2 malo 224
3 precej 565
4 v celoti 139
9 ne vem 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121F sindikatom 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

f. sindikatom

Vrednost 68355 Frekvenca
1 nič 311
2 malo 405
3 precej 120
4 v celoti 26
9 ne vem 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121G Bogu 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

g. Bogu

Vrednost 69354 Frekvenca
1 nič 365
2 malo 234
3 precej 154
4 v celoti 145
9 ne vem 125
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121H politicnim strankam 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

h. političnim strankam

Vrednost 70353 Frekvenca
1 nič 522
2 malo 387
3 precej 38
4 v celoti 7
9 ne vem 68
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121I Drzavnemu zboru 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

i. Državnemu zboru

Vrednost 71352 Frekvenca
1 nič 354
2 malo 463
3 precej 92
4 v celoti 22
9 ne vem 91
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121J predsedniku Republike 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

j. predsedniku Republike

Vrednost 72351 Frekvenca
1 nič 187
2 malo 360
3 precej 301
4 v celoti 109
9 ne vem 65
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121K Vladi Republike Slovenije 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

k. Vladi Republike Slovenije

Vrednost 73350 Frekvenca
1 nič 190
2 malo 461
3 precej 233
4 v celoti 60
9 ne vem 78
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121L predsedniku Vlade 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

l. predsedniku Vlade

Vrednost 74349 Frekvenca
1 nič 181
2 malo 410
3 precej 273
4 v celoti 82
9 ne vem 75
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121M vojski 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

m. vojski

Vrednost 75348 Frekvenca
1 nič 231
2 malo 374
3 precej 262
4 v celoti 77
9 ne vem 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121N sodiscem 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

n. sodiščem

Vrednost 76347 Frekvenca
1 nič 244
2 malo 419
3 precej 208
4 v celoti 41
9 ne vem 111
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121O policiji 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

o. policiji

Vrednost 77346 Frekvenca
1 nič 156
2 malo 462
3 precej 283
4 v celoti 64
9 ne vem 58
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121P bankam 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

p. bankam

Vrednost 78345 Frekvenca
1 nič 128
2 malo 376
3 precej 362
4 v celoti 90
9 ne vem 67
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121R gospodarstvu, podjetjem 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

r. gospodarstvu, podjetjem

Vrednost 79344 Frekvenca
1 nič 120
2 malo 504
3 precej 267
4 v celoti 28
9 ne vem 103
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121S slovenskemu tolarju 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

s. slovenskemu tolarju

Vrednost 80343 Frekvenca
1 nič 59
2 malo 348
3 precej 442
4 v celoti 107
9 ne vem 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q121T Banki Slovenije 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

t. Banki Slovenije

Vrednost 81342 Frekvenca
1 nič 101
2 malo 325
3 precej 393
4 v celoti 105
9 ne vem 98
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q122A Drzavni zbor 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

a. Državni zbor

Vrednost 82341 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 neuspešno 186
3 deloma, deloma 496
4 uspešno 88
5 zelo uspešno 5
9 ne vem 190
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q122B Drzavni svet 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

b. Državni svet

Vrednost 83340 Frekvenca
1 zelo neuspešno 48
2 neuspešno 169
3 deloma, deloma 440
4 uspešno 92
5 zelo uspešno 5
9 ne vem 269
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q122C Vlada republike Slovenije 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

c. Vlada Republike Slovenije

Vrednost 84339 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 neuspešno 123
3 deloma, deloma 452
4 uspešno 230
5 zelo uspešno 30
9 ne vem 159
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q122D Predsed. Vlade Janez Drnovsek 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

d. predsednik Vlade dr. Janez Drnovšek

Vrednost 85338 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 neuspešno 108
3 deloma, deloma 349
4 uspešno 319
5 zelo uspešno 69
9 ne vem 149
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q122E Predsednika Republike Milana Kucana 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

e. Predsednik Republike Milan Kučan

Vrednost 86337 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 neuspešno 79
3 deloma, deloma 302
4 uspešno 376
5 zelo uspešno 117
9 ne vem 116
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q122F Ustavno sodisce 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

f. Ustavno sodišče

Vrednost 87336 Frekvenca
1 zelo neuspešno 57
2 neuspešno 145
3 deloma, deloma 352
4 uspešno 164
5 zelo uspešno 12
9 ne vem 293
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q122G Redna sodisca 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

g. redna sodišča

Vrednost 88335 Frekvenca
1 zelo neuspešno 65
2 neuspešno 180
3 deloma, deloma 373
4 uspešno 123
5 zelo uspešno 9
9 ne vem 273
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q122H Javno tozilstvo 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

h. javno tožilstvo

Vrednost 89334 Frekvenca
1 zelo neuspešno 69
2 neuspešno 168
3 deloma, deloma 343
4 uspešno 128
5 zelo uspešno 9
9 ne vem 306
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q122I Varuh clovekovih pravic 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

i. Varuh človekovih pravic

Vrednost 90333 Frekvenca
1 zelo neuspešno 73
2 neuspešno 120
3 deloma, deloma 364
4 uspešno 182
5 zelo uspešno 29
9 ne vem 255
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123A Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

a. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Vrednost 91332 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 neuspešno 196
3 deloma, deloma 388
4 uspešno 96
5 zelo uspešno 7
9 ne vem 278
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123B Ministrstvo za zunanje zadeve 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

b. Ministrstvo za zunanje zadeve

Vrednost 92331 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 neuspešno 129
3 deloma, deloma 343
4 uspešno 234
5 zelo uspešno 24
9 ne vem 247
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123C Ministrstvo za zdravstvo 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

c. Ministrstvo za zdravstvo

Vrednost 93330 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 neuspešno 166
3 deloma, deloma 421
4 uspešno 163
5 zelo uspešno 19
9 ne vem 212
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123D Ministrstvo za notranje zadeve 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

d. Ministrstvo za notranje zadeve

Vrednost 94329 Frekvenca
1 zelo neuspešno 27
2 neuspešno 123
3 deloma, deloma 402
4 uspešno 190
5 zelo uspešno 25
9 ne vem 255
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123E Ministrstvo za obrambo 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

e. Ministrstvo za obrambo

Vrednost 95328 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 neuspešno 87
3 deloma, deloma 360
4 uspešno 247
5 zelo uspešno 33
9 ne vem 254
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123F Ministrstvo za solstvo in sport 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

f. Ministrstvo za šolstvo in šport

Vrednost 96327 Frekvenca
1 zelo neuspešno 28
2 neuspešno 96
3 deloma, deloma 373
4 uspešno 259
5 zelo uspešno 36
9 ne vem 230
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123G Ministrstvo za delo, druzino in socialno 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

g. Ministrstvo za delo, družino in socialno varstvo

Vrednost 97326 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 neuspešno 180
3 deloma, deloma 403
4 uspešno 142
5 zelo uspešno 17
9 ne vem 239
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123H Ministrstvo za pravosodje 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

h. Ministrstvo za pravosodje

Vrednost 98325 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 neuspešno 173
3 deloma, deloma 356
4 uspešno 97
5 zelo uspešno 2
9 ne vem 338
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123I Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

i. Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Vrednost 99324 Frekvenca
1 zelo neuspešno 11
2 neuspešno 77
3 deloma, deloma 354
4 uspešno 183
5 zelo uspešno 15
9 ne vem 382
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123J Ministrstvo za promet in zveze 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

j. Ministrstvo za promet in zveze

Vrednost 100323 Frekvenca
1 zelo neuspešno 34
2 neuspešno 106
3 deloma, deloma 373
4 uspešno 219
5 zelo uspešno 20
9 ne vem 270
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123K Ministrstvo za okolje in prostor 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

k. Ministrstvo za okolje in prostor

Vrednost 101322 Frekvenca
1 zelo neuspešno 36
2 neuspešno 136
3 deloma, deloma 420
4 uspešno 142
5 zelo uspešno 13
9 ne vem 275
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123L Ministrstvo za finance 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

l. Ministrstvo za finance

Vrednost 102321 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 neuspešno 120
3 deloma, deloma 382
4 uspešno 151
5 zelo uspešno 28
9 ne vem 308
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123M Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

m. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo

Vrednost 103320 Frekvenca
1 zelo neuspešno 50
2 neuspešno 166
3 deloma, deloma 380
4 uspešno 110
5 zelo uspešno 7
9 ne vem 309
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123N Ministrstvo za ekonomske odnose in razvo 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

n. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

Vrednost 104319 Frekvenca
1 zelo neuspešno 19
2 neuspešno 106
3 deloma, deloma 408
4 uspešno 127
5 zelo uspešno 12
9 ne vem 350
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123O Ministrstvo za kulturo 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

o. Ministrstvo za kulturo

Vrednost 105318 Frekvenca
1 zelo neuspešno 19
2 neuspešno 94
3 deloma, deloma 406
4 uspešno 193
5 zelo uspešno 14
9 ne vem 296
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q124 KAKSNO JE VASE STALISCE GLEDE PREDCASNEG

1.24 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE GLEDE PREDČASNEGA ZAPRTJA JEDRSKE ELEKTRARNE V KRŠKEM? S KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV SOGLAŠATE? (Anketar: beri trditve! En odgovor.)

Vrednost 106317 Frekvenca
1 jedrsko elektrarno v Krškem je treba ne glede na stroške nemudoma zapreti 126
2 jedrsko elektrarno v Krškem je treba v naslednjih letih zapreti 286
3 jedrsko elektrarno v Krškem bi bilo sicer treba zapreti, vendar pa to zaradi stanja v oskrbi z energijo ni smiselno 296
4 jedrska elektrarna v Krškem naj obratuje toliko časa, dokler ne bo v celoti izkoriščena 245
9 ne vem 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q201 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

2.00 SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA 2.01 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 107316 Frekvenca
1 koristilo bi ji 589
2 ne bi ji koristilo 148
9 ne vem 287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q202 Slovenija naj cimprej uskladi svojo zako NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 7)

2.02 Slovenija naj čimprej uskladi svojo zakonodajo z zakoni držav Evropske unije.

Vrednost 108315 Frekvenca
1 v celoti soglašam 367
2 2 147
3 3 234
4 4 55
5 sploh ne soglašam 67
9 ne vem 150
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q203 Slovenija naj spremeni ustavno dolocilo, NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 7)

2.03 Slovenija naj spremeni ustavno določilo, ki tujcem preprečuje nakup zemlje, pod pogojem, da Vlada pripravi paket zakonov, ki bo to področje ustrezno urejalo.

Vrednost 109314 Frekvenca
1 v celoti soglašam 375
2 2 129
3 3 125
4 4 70
5 sploh ne soglašam 210
9 ne vem 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q204 Vsako popuscanje Slovenije v zvezi z vkl NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 7)

2.04 Vsako popuščanje Slovenije v zvezi z vključevanjem v Evropsko unijo je odveč, preživeli bomo tudi brez Evrope.

Vrednost 110313 Frekvenca
1 v celoti soglašam 168
2 2 107
3 3 197
4 4 169
5 sploh ne soglašam 248
9 ne vem 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q205 Pridruzevanje EU lahko Sloveniji le skod NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 7)

2.05 Članstvo v Evropski uniji lahko Sloveniji le škodi, zato je treba vsa pogajanja z Evropo o tem prekiniti.

Vrednost 111312 Frekvenca
1 v celoti soglašam 42
2 2 38
3 3 156
4 4 138
5 sploh ne soglašam 501
9 ne vem 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q301 V KOLIKSNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZAD

3.00 POLITIKA, STRANKE, VOLITVE 3.01 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? ALI STE ...

Vrednost 112311 Frekvenca
1 zadovoljni 70
2 dokaj zadovoljni 378
3 ne kaj dosti zadovoljni 382
4 sploh niste zadovoljni 116
9 ne ve 77
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q302 ALI SO BILE VOLITVE 1992 V SLO. POSTENE

3.02 V NEKATERIH DEŽELAH LJUDJE MENIJO, DA SO VOLITVE PRI NJIH POŠTENE, V DRUGIH PA, DA SO VOLITVE PRI NJIH NEPOŠTENE. ČE POMISLITE NA ZADNJE VOLITVE V SLOVENIJI LETA 1992, KAM BI JIH UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SO BILE VOLITVE V SLOVENIJI POŠTENE, 5 PA POMENI, DA SO BILE NEPOŠTENE?

Vrednost 113310 Frekvenca
1 Volitve leta 1992 so bile poštene 333
2 . 210
3 . 232
4 . 63
5 Volitve leta 1992 so bile nepoštene 70
9 ne vem 113
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q303 ALI OBICAJNO ZASE MISLITE, DA STE BLIZU

3.03 ALI OBIČAJNO ZASE MISLITE, DA STE BLIZU KAKI DOLOČENI POLITIČNI STRANKI?

Vrednost 114309 Frekvenca
1 da 156
2 ne (preskoči na 3.06) 808
8 ne vem (preskoči na 3.06) 56
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q304A Prva stranka 3.04 (Če da) KATERA OZ. KATERE STRANKE SO TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM NAJBLIŽJE. (če je bila navedena le ena stranka preskok na 3.08)

A) Prva stranka:

Vrednost 115308 Frekvenca
99 nobena stranka ni navedena, ne ve 408
1 DS 7
3 LDS 36
4 SLS 23
5 SNS 7
6 SDS 29
7 SKD 21
8 ZLSD 18
9 ZS 2
10 SND 2
14 DRUGE 1
" " 470

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q304B Druga stranka 3.04 (Če da) KATERA OZ. KATERE STRANKE SO TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM NAJBLIŽJE. (če je bila navedena le ena stranka preskok na 3.08)

B) Druga stranka:

Vrednost 116307 Frekvenca
99 nobena stranka ni navedena, ne ve 419
1 DS 8
2 DESUS 2
3 LDS 14
4 SLS 17
5 SNS 4
6 SDS 13
7 SKD 9
8 ZLSD 12
9 ZS 1
10 SND 1
12 LS 2
" " 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q304C Tretja stranka 3.04 (Če da) KATERA OZ. KATERE STRANKE SO TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM NAJBLIŽJE. (če je bila navedena le ena stranka preskok na 3.08)

C) Tretja stranka:

Vrednost 117306 Frekvenca
99 nobena stranka ni navedena, ne ve 423
1 DS 8
2 DESUS 1
3 LDS 2
4 SLS 8
5 SNS 1
6 SDS 4
7 SKD 5
8 ZLSD 4
9 ZS 2
14 DRUGE 1
" " 565

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q305 KATERI OD TEH STRANK SE CUTITE NAJBLIZE?

3.05 (če je navedel dve ali tri stranke) KATERI OD TEH STRANK SE ČUTITE NAJBLIŽE? (nato preskok na 3.08)

Vrednost 118305 Frekvenca
99 mašilo 482
1 DS 2
3 LDS 18
4 SLS 13
5 SNS 2
6 SDS 16
7 SKD 16
8 ZLSD 15
10 SND 2
14 DRUGE 1
29 1
43 1
" " 455

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q306 ALI CUTITE, DA STE NEKI POLITICNI STRANK

3.06 ALI ČUTITE, DA STE NEKI POLITIČNI STRANKI VENDARLE NEKOLIKO BLIŽE KOT DRUGIM?

Vrednost 119304 Frekvenca
1 da 205
2 ne (preskok na 3.09) 599
9 ne vem (preskok na 3.09) 120
" " 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q307 KATERA STRANKA JE TO?

3.07 (Če da) KATERA STRANKA JE TO?

Vrednost 120303 Frekvenca
99 mašilo 430
1 DS 15
2 DESUS 3
3 LDS 54
4 SLS 25
5 SNS 9
6 SDS 34
7 SKD 23
8 ZLSD 20
9 ZS 8
10 SND 2
13 REGIO.STR. 1
14 DRUGE 1
" " 399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q308 ALI CUTITE, DA STE TEJ STRANKI ZELO BLIZ

3.08 ALI ČUTITE, DA STE TEJ STRANKI ZELO BLIZU, DO NEKE MERE BLIZU ALI DA JI NISTE PREVEČ BLIZU?

Vrednost 121302 Frekvenca
1 zelo blizu 52
2 do neke mere blizu 221
3 ne preveč blizu 52
9 ne vem 251
" " 448

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q309 Stranke v Sloveniji se zanimajo za to, k

ODGOVARJAJO VSI!!! 3.09 NEKATERI LJUDJE PRAVIJO, DA SE STRANKE V SLOVENIJI ZANIMAJO ZA TO, KAJ SI OBIČAJNI LJUDJE MISLIJO, DRUGI PA PRAVIJO, DA STRANK TO NE ZANIMA. PROSIMO VAS, DA UPORABITE SPODNJO LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA SE STRANKE ZANIMAJO, KAJ SI OBIČAJNI LJUDJE ŽELIJO, 5 PA POMENI, DA JIH TO NE ZANIMA. KAM BI SE UVRSTILI VI NA TEJ LESTVICI?

Vrednost 122301 Frekvenca
1 ranke v Sloveniji se zanimajo za to, kaj si običajni ljudje mislijo. 127
2 . 159
3 . 267
4 . 171
5 Strank v Sloveniji ne zanima, kaj si običajni ljudje mislijo 213
9 ne vem 86
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q310 Politicne stranke so nujne za delovanje

3.10 NEKATERI PRAVIJO, DA SO POLITIČNE STRANKE NUJNE ZA DELOVANJE POLITIČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI; DRUGI PA MISLIJO, DA V SLOVENIJI POLITIČNE STRANKE NISO NUJNE. PROSIMO VAS, DA UPORABITE LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA SO POLITIČNE STRANKE NUJNE, DA BI NAŠ POLITIČNI SISTEM DELOVAL, 5 PA POMENI, DA POLITIČNE STRANKE V SLOVENIJI SPLOH NISO NUJNE. KAM BI SE UVRSTILI VI NA TEJ LESTVICI?

Vrednost 123300 Frekvenca
1 Politične stranke so nujne za delovanje političnega sistema 368
2 . 213
3 . 204
4 . 73
5 Politične stranke v Sloveniji niso nujne 75
9 ne vem 89
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q311 KANDIDAT 92...?

3.11 ALI SE MORDA SPOMNITE IMENA KAKEGA KANDIDATA IZ VAŠEGA VOLILNEGA OKOLIŠA NA VOLITVAH LETA 1992?

Vrednost 124299 Frekvenca
1 da 262
2 ne (preskok na 3.13) 652
9 ne vem (preskok na 3.13) 104
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q312A PrvI 3.12 (Če da) NAVEDITE NJIHOVE PRIIMKE IN IMENA (Šifriranje v centru):

A)

Vrednost 125298 Frekvenca
99 ne spomni se imena, ne ve 367
1 64
2 171
4 2
20 1
22 3
37 1
50 3
98 1
" " 411

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q312B DrugI 3.12 (Če da) NAVEDITE NJIHOVE PRIIMKE IN IMENA (Šifriranje v centru):

B)

Vrednost 126297 Frekvenca
99 ne spomni se imena, ne ve 390
1 29
2 74
9 1
25 1
38 1
60 1
98 1
" " 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q312C TretjI 3.12 (Če da) NAVEDITE NJIHOVE PRIIMKE IN IMENA (Šifriranje v centru):

C)

Vrednost 127296 Frekvenca
99 ne spomni se imena, ne ve 401
1 12
2 31
98 1
" " 579

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q313A DS 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 3)

a) Demokratska stranka Slovenije (DS)

Vrednost 128295 Frekvenca
0 98
1 32
2 54
3 96
4 62
5 134
6 48
7 37
8 39
9 6
10 21
98 ne pozna 148
99 ne vem, b.o. 244
11 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q313B DESUS 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

b) Demokratska stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Vrednost 129294 Frekvenca
0 101
1 31
2 58
3 67
4 62
5 99
6 45
7 24
8 47
9 12
10 40
98 ne pozna 203
99 ne vem, b.o. 231
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q313C LDS 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

c) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Vrednost 130293 Frekvenca
0 109
1 37
2 68
3 76
4 57
5 115
6 74
7 57
8 65
9 27
10 34
98 ne pozna 95
99 ne vem, b.o. 206
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q313D SLS 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

d) Slovenska ljudska stranka (SLS)

Vrednost 131292 Frekvenca
0 86
1 33
2 61
3 81
4 73
5 148
6 71
7 61
8 56
9 29
10 33
98 ne pozna 87
99 ne vem, b.o. 201
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q313E SNS 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

e) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Vrednost 132291 Frekvenca
0 187
1 74
2 90
3 82
4 64
5 94
6 28
7 21
8 33
9 11
10 17
98 ne pozna 103
99 ne vem, b.o. 216
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q313F SDS 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

f) Socialna demokracija Slovenije (SDS)

Vrednost 133290 Frekvenca
0 119
1 37
2 61
3 90
4 61
5 114
6 49
7 39
8 48
9 18
10 34
98 ne pozna 123
99 ne vem, b.o. 227
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q313G SKD 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

g) Slovenski krščanski demokrati (SKD)

Vrednost 134289 Frekvenca
0 165
1 67
2 94
3 82
4 84
5 92
6 36
7 50
8 31
9 22
10 35
98 ne pozna 65
99 ne vem, b.o. 197
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q313H ZLSD 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

h) Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)

Vrednost 135288 Frekvenca
0 137
1 54
2 72
3 89
4 66
5 115
6 38
7 40
8 33
9 15
10 23
98 ne pozna 117
99 ne vem, b.o. 221
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q313I ZS 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

i) Zeleni Slovenije (ZS)

Vrednost 136287 Frekvenca
0 78
1 39
2 47
3 81
4 66
5 168
6 75
7 68
8 68
9 24
10 28
98 ne pozna 78
99 ne vem, b.o. 200
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q313J SND 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

j) Slovenska nacionalna desnica (SND)

Vrednost 137286 Frekvenca
0 221
1 59
2 63
3 60
4 42
5 71
6 16
7 18
8 15
9 8
10 10
98 ne pozna 198
99 ne vem, b.o. 239
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q314A Janez Drnovsek 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI PO ABECEDI JE ... (kartica 3)

a) Janez Drnovšek

Vrednost 138285 Frekvenca
0 63
1 29
2 31
3 91
4 50
5 160
6 85
7 80
8 139
9 64
10 137
98 ne pozna 11
99 ne vem, b.o. 83
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q314B Marjan Podobnik 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

b) Marjan Podobnik

Vrednost 139284 Frekvenca
0 84
1 38
2 59
3 96
4 69
5 155
6 91
7 67
8 106
9 52
10 66
98 ne pozna 32
99 ne vem, b.o. 108
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q314C Zmago Jelincic 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

c) Zmago Jelinčič

Vrednost 140283 Frekvenca
0 178
1 71
2 117
3 119
4 62
5 120
6 63
7 58
8 43
9 17
10 28
98 ne pozna 31
99 ne vem, b.o. 116
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q314D Janez Jansa 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

d) Janez Janša

Vrednost 141282 Frekvenca
0 159
1 61
2 87
3 77
4 62
5 132
6 67
7 67
8 81
9 41
10 76
98 ne pozna 20
99 ne vem, b.o. 93
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q314E Lojze Peterle 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

e) Lojze Peterle

Vrednost 142281 Frekvenca
0 217
1 90
2 96
3 96
4 70
5 130
6 65
7 43
8 40
9 22
10 39
98 ne pozna 18
99 ne vem, b.o. 97
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q314F Janez Kocjancic 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

f) Janez Kocjančič

Vrednost 143280 Frekvenca
0 191
1 56
2 91
3 98
4 77
5 120
6 52
7 36
8 21
9 11
10 16
98 ne pozna 117
99 ne vem, b.o. 137
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q314G Vane Gosnik 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

g) Vane Gošnik

Vrednost 144279 Frekvenca
0 103
1 46
2 56
3 63
4 48
5 102
6 45
7 21
8 15
9 9
10 8
98 ne pozna 353
99 ne vem, b.o. 154
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q314H Tone Persak 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

h) Tone Peršak

Vrednost 145278 Frekvenca
0 78
1 35
2 67
3 72
4 69
5 105
6 62
7 30
8 36
9 9
10 11
98 ne pozna 286
99 ne vem, b.o. 163
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q314I Saso Lap 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

i) Sašo Lap

Vrednost 146277 Frekvenca
0 183
1 60
2 79
3 63
4 40
5 63
6 18
7 17
8 9
9 4
10 5
98 ne pozna 325
99 ne vem, b.o. 157
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q314J Joze Globacnik 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

j) Jože Globačnik

Vrednost 147276 Frekvenca
0 71
1 26
2 29
3 33
4 28
5 44
6 19
7 9
8 5
9 3
10 3
98 ne pozna 576
99 ne vem, b.o. 176
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q314K Jozef Skoljc 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

k) Jožef Školjč

Vrednost 148275 Frekvenca
0 144
1 53
2 78
3 100
4 76
5 154
6 78
7 64
8 65
9 25
10 22
98 ne pozna 49
99 ne vem, b.o. 115
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q314L Milan Kucan 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

l) Milan Kučan

Vrednost 149274 Frekvenca
0 61
1 22
2 30
3 36
4 43
5 116
6 48
7 96
8 120
9 109
10 256
98 ne pozna 9
99 ne vem, b.o. 77
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q315 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TE

3.15 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? ALI BI REKLI, DA JE TO STANJE ...

Vrednost 150273 Frekvenca
1 zelo dobro 2
2 dobro 112
3 niti dobro, niti slabo 487
4 slabo 305
5 zelo slabo 93
9 ne vem 24
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q316 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DV

3.16 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DVANAJSTIH MESECIH STANJE GOSPODARSTVA V SLOVENIJI IZBOLJŠALO, DA JE OSTALO PRIBLIŽNO ENAKO, ALI DA SE JE POSLABŠALO?

Vrednost 151272 Frekvenca
1 izboljšalo (nadaljuj na 3.17) 65
2 ostalo približno enako (preskok na 3.19) 460
3 poslabšalo (preskok na 3.18) 423
9 ne vem (preskok na 3.19) 74
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q317 ALI BI REKLI, DA SE JE STANJE

3.17 (če meni, da se je stanje izboljšalo) ALI BI REKLI, DA SE JE STANJE ... (nato prehod na 3.19)

Vrednost 152271 Frekvenca
1 dosti izboljšalo 4
2 le nekoliko izboljšalo 66
9 mašilo 485
" " 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q318 ALI BI REKLI, DA SE JE STANJE

3.18 (če meni, da se je stanje poslabšalo) 3.18 ALI BI REKLI, DA SE JE STANJE ...

Vrednost 153270 Frekvenca
1 dosti poslabšalo 189
2 le nekoliko poslabšalo 232
9 mašilo 291
" " 312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q319 Poslanci dobro vedo, kaj mislijo obicajn

3.19 NEKATERI LJUDJE PRAVIJO, DA POSLANCI DRŽAVNEGA ZBORA DOBRO VEDO, KAJ MISLIJO OBIČAJNI LJUDJE, DRUGI PA PRAVIJO, DA POSLANCI NE VEDO KAJ DOSTI O TEM. ČE UPORABITE SPODNJO LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA POSLANCI DOBRO VEDO, KAJ MISLIJO OBIČAJNI LJUDJE, 5 PA POMENI, DA O TEM NE VEDO KAJ DOSTI, KAM BI SE VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

Vrednost 154269 Frekvenca
1 Poslanci dobro vedo, kaj mislijo običajni ljudje 206
2 . 139
3 . 229
4 . 159
5 Poslanci ne vedo, kaj mislijo običajni ljudje 228
9 ne vem 62
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q320 ALI STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH IME

3.20 ALI STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH IMELI KAKŠEN STIK S POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA?

Vrednost 155268 Frekvenca
1 da 70
2 ne, nobenega stika 946
9 ne vem 6
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q321 Pomembno je, kdo je na oblasti

3.21 NEKATERI LJUDJE TRDIJO, DA JE POMEMBNO, KDO JE NA OBLASTI, DRUGI PA PRAVIJO, DA TO NI POMEMBNO. PROSIMO VAS, DA UPORABITE LESTVICO NA KARTICI, KJER 1 POMENI, DA JE POMEMBNO, KDO JE NA OBLASTI, 5 PA POMENI, DA NI VAŽNO, KDO JE NA OBLASTI. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE NA TEJ LESTVICI?

Vrednost 156267 Frekvenca
1 Pomembno je, kdo je na oblasti 721
2 . 139
3 . 67
4 . 23
5 Ni pomembno, kdo je na oblasti 47
9 ne vem 26
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q322 Ni pomembno koga ljudje volijo

3.22 NEKATERI PRAVIJO, DA NI POMEMBNO, KOGA LJUDJE VOLIJO, SAJ SE STVARI ZARADI TEGA NE BODO SPREMENILE. DRUGI PA PRAVIJO, DA GLEDE NA TO, KOGA VOLIŠ, STVARI LAHKO SPREMENIJO. PROSIMO VAS, DA UPORABITE SPODNJO LESTVICO, NA KATERI POMENI 1, DA NI POMEMBNO, KOGA VOLIŠ, KER SE STVARI NE BODO SPREMENILE, 5 PA POMENI, DA TO, KDO BO IZVOLJEN, LAHKO VPLIVA NA STVARI. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE?

Vrednost 157266 Frekvenca
1 Ni pomembno koga ljudje volijo, saj se ne bo nič spremenilo 86
2 . 53
3 . 126
4 . 192
5 To, kdo bo izvoljen, vpliva na stvari 519
9 ne vem 47
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q323 Vecina ljudi obicajno pove, kaj misli.

3.23 KADAR PROSIMO LJUDI, NAJ NAM POVEDO SVOJA MNENJA, ALI SODITE, DA VEČINA LJUDI V SLOVENIJI POVE TISTO, KAR RES MISLIJO O POLITIKI, ALI SODITE, DA VEČINA LJUDI OBIČAJNO SKRIVA SVOJE PRAVO MIŠLJENJE O POLITIKI? UPORABITE LESTVICO NA KARTICI, KJER 1 POMENI, DA VEČINA LJUDI V SLOVENIJI OBIČAJNO POVE TISTO, KAR RES MISLIJO O POLITIKI, 5 PA POMENI, DA VEČINA LJUDI OBIČAJNO SKRIVA SVOJE PRAVO MIŠLJENJE O POLITIKI. KAM BI SE TOREJ VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

Vrednost 158265 Frekvenca
1 Večina ljudi običajno pove, kaj mislijo o politiki 229
2 . 167
3 . 201
4 . 161
5 Večina ljudi običajno skriva svoje mnenje o politiki 189
9 ne vem 76
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q324 LEVO/ DESNO?

3.24 V POLITIKI LJUDJE VČASIH GOVORIJO O LEVICI IN DESNICI. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER POMENI NIČ LEVICO IN 10 DESNICO? (kartica 4)

Vrednost 159264 Frekvenca
0 LEVICA 28
1 19
2 37
3 48
4 42
5 311
6 31
7 33
8 30
9 11
10 DESNICA 34
99 ne vem 396
50 1
59 1
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q325A DS 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

a) Demokratska stranka Slovenije (DS)

Vrednost 160263 Frekvenca
0 LEVO 8
1 11
2 25
3 63
4 70
5 160
6 47
7 28
8 20
9 6
10 DESNO 12
98 ne pozna 82
99 ne vem, b.o. 487
51 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q325B DESUS 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

b) Demokratska stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Vrednost 161262 Frekvenca
0 LEVO 11
1 22
2 48
3 69
4 56
5 103
6 32
7 33
8 18
9 12
10 DESNO 12
98 ne pozna 108
99 ne vem, b.o. 496
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q325C LDS 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

c) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Vrednost 162261 Frekvenca
0 LEVO 46
1 46
2 61
3 73
4 74
5 121
6 30
7 26
8 21
9 6
10 DESNO 11
98 ne pozna 53
99 ne vem, b.o. 451
50 1
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q325D SLS 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

d) Slovenska ljudska stranka (SLS)

Vrednost 163260 Frekvenca
0 LEVO 7
1 6
2 10
3 26
4 38
5 110
6 73
7 88
8 104
9 30
10 DESNO 32
98 ne pozna 49
99 ne vem, b.o. 445
69 1
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q325E SNS 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

e) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Vrednost 164259 Frekvenca
0 LEVO 31
1 24
2 26
3 45
4 39
5 77
6 32
7 36
8 55
9 52
10 DESNO 78
98 ne pozna 58
99 ne vem, b.o. 465
90 1
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q325F SDS 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

f) Socialna demokracija Slovenije (SDS)

Vrednost 165258 Frekvenca
0 LEVO 8
1 9
2 22
3 34
4 39
5 126
6 58
7 71
8 46
9 38
10 DESNO 40
98 ne pozna 62
99 ne vem, b.o. 465
69 1
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q325G SKD 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

g) Slovenski krščanski demokrati (SKD)

Vrednost 166257 Frekvenca
0 LEVO 11
1 9
2 26
3 22
4 21
5 70
6 53
7 80
8 68
9 60
10 DESNO 113
98 ne pozna 42
99 ne vem, b.o. 443
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q325H ZLSD 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

h) Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)

Vrednost 167256 Frekvenca
0 LEVO 72
1 79
2 79
3 71
4 54
5 72
6 17
7 19
8 17
9 10
10 DESNO 12
98 ne pozna 64
99 ne vem, b.o. 453
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q325I ZS 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

i) Zeleni Slovenije (ZS)

Vrednost 168255 Frekvenca
0 LEVO 11
1 9
2 24
3 38
4 59
5 211
6 41
7 39
8 29
9 12
10 DESNO 13
98 ne pozna 49
99 ne vem, b.o. 484
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q325J SND 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

j) Slovenska nacionalna desnica (SND)

Vrednost 169254 Frekvenca
0 LEVO 14
1 8
2 13
3 13
4 24
5 50
6 21
7 31
8 39
9 65
10 DESNO 174
98 ne pozna 93
99 ne vem, b.o. 472
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q326 OD ZADNJIH VOLITEV JE SKORAJ TRI LETA. S

3.26 OD ZADNJIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR SO MINILA ŠTIRI LETA. ALI STE TAKRAT VOLILI? (Če da) SE MORDA ŠE SPOMNITE, ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? (kartica 5)

Vrednost 170253 Frekvenca
1 Demokratsko stranko 30
2 Liberalno-demokratskstranko 157
3 Liberalno stranko 17
4 Slovensko ljudsko stranko 55
5 Narodno demokratsko stranko 2
6 Slovensko nacionalno stranko 33
7 Socialnodemokratsko stranko Slovenije 42
8 Socialistično stranko Slovenije 4
9 Slovenske krščanske demokrate 90
10 Združeno listo socialnih demokratov (Socialdemokratsko prenovo) 52
11 Zelene Slovenije 22
96 druge stranke 6
97 ne vem, ne spominjam se 327
98 nisem volil 166
99 b.o. 18
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q327 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL 3.27 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI VOLILI?

Ime stranke:

Vrednost 171252 Frekvenca
98 ne vem, koga bi volil 435
99 ne bi šel na volitve 191
1 DS 22
2 DESUS 9
3 LDS 111
4 SLS 57
5 SNS 12
6 SDS 70
7 SKD 53
8 ZLSD 35
9 ZS 11
10 SND 5
12 LS 1
14 DRUGE 4
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q328A ZAKAJ RAVNO TO STRANKO... 3.28 KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA JE ODLOČILNO, DA STE IZBRALI PRAV TO STRANKO? (Največ dva odgovora)

- prvi odgovor:

Vrednost 172251 Frekvenca
1 nazori in vrednote, ki jih stranka zastopa 167
2 ugled in zaupanje v voditelja stranke 104
3 doslednost in poštenost vodstva stranke 52
4 usposobljenost stranke za vodenje države 47
5 aktivnost in ugled stranke v mojem domačem okolju 15
6 demokratičnost in toleranca v delovanju stranke 24
7 ker se zavzema za moje interese 38
9 ne vem 352
" " 225

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q328B ZAKAJ RAVNO TO STRANKO... 3.28 KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA JE ODLOČILNO, DA STE IZBRALI PRAV TO STRANKO? (Največ dva odgovora)

- drugi odgovor:

Vrednost 173250 Frekvenca
1 nazori in vrednote, ki jih stranka zastopa 49
2 ugled in zaupanje v voditelja stranke 52
3 doslednost in poštenost vodstva stranke 58
4 usposobljenost stranke za vodenje države 46
5 aktivnost in ugled stranke v mojem domačem okolju 18
6 demokratičnost in toleranca v delovanju stranke 44
7 ker se zavzema za moje interese 60
9 ne vem 403
" " 294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q401A POLITIKI NAJVECJI UGLED - PRVA NAVEDBA 4.00 POLITIKA, STRANKE, KOALICIJE ... 4.01 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

a) 1. oseba:

Vrednost 174249 Frekvenca
1 KUČAN 532
2 DRNOVŠEK 202
3 RUPEL 1
4 JANŠA 68
5 KACIN 4
6 PETERLE 11
8 PUČNIK 2
9 BUČAR 2
10 PODOBNIK M. 40
12 BIZJAK 1
13 JELINČIČ 2
14 PERŠAK 1
15 ŠKOLJČ 4
16 THALER 3
17 KOCIJANČIČ 1
21 ŠUŠTAR 1
33 PODOBNIK J. 1
50 DRUGI 3
99 93
" " 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q401B POLITIKI NAJVECJI UGLED - DRUGA NAVEDBA 4.01 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

b) 2. oseba:

Vrednost 175248 Frekvenca
1 KUČAN 179
2 DRNOVŠEK 346
3 RUPEL 1
4 JANŠA 70
5 KACIN 11
6 PETERLE 35
8 PUČNIK 2
10 PODOBNIK M. 71
12 BIZJAK 3
13 JELINČIČ 12
14 PERŠAK 3
15 ŠKOLJČ 8
16 THALER 10
17 KOCIJANČIČ 3
19 SIMŠIČ 5
20 HVALICA 1
21 ŠUŠTAR 1
22 OMAN 1
27 BIZELJ 1
29 GASPARI 2
32 MENCINGER 2
33 PODOBNIK J. 1
50 DRUGI 12
99 182
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q402A POLITIKI NAJVECJI UGLED - TRETJA NAVEDBA 4.02 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

a) 3. oseba:

Vrednost 176247 Frekvenca
1 KUČAN 30
2 DRNOVŠEK 51
3 RUPEL 4
4 JANŠA 71
5 KACIN 19
6 PETERLE 33
7 BAVČAR 1
8 PUČNIK 7
9 BUČAR 1
10 PODOBNIK M. 61
11 RIGELNIK 1
12 BIZJAK 4
13 JELINČIČ 21
14 PERŠAK 10
15 ŠKOLJČ 20
16 THALER 34
17 KOCIJANČIČ 11
18 0
19 SIMŠIČ 6
20 HVALICA 5
21 ŠUŠTAR 1
22 0
23 0
24 0
25 ŠTER 1
26 0
27 BIZELJ 1
28 0
29 GASPARI 1
30 GOŠNIK 2
31 0
32 MENCINGER 4
33 PODOBNIK J. 5
34 0
35 0
36 POTRČ 1
37 0
38 POLJŠAK 1
39 ARHAR 1
40 LAP 1
41 0
42 0
43 VOLJČ 1
50 DRUGI 9
99 492
" " 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

Q402B POLITIKI NAJVECJI UGLED - CETRTA NAVEDBA 4.02 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

b) 4. oseba:

Vrednost 177246 Frekvenca
1 KUČAN 7
2 DRNOVŠEK 16
3 RUPEL 1
4 JANŠA 31
5 KACIN 14
6 PETERLE 39
7 0
8 PUČNIK 4
9 BUČAR 3
10 PODOBNIK M. 46
11 0
12 BIZJAK 5
13 JELINČIČ 20
14 PERŠAK 12
15 ŠKOLJČ 17
16 THALER 12
17 KOCIJANČIČ 10
18 0
19 SIMŠIČ 10
20 HVALICA 1
21 0
22 0
23 0
24 0
25 ŠTER 3
26 DEZELAK 1
27 BIZELJ 1
28 0
29 GASPARI 4
30 GOŠNIK 2
31 0
32 MENCINGER 2
33 PODOBNIK J. 7
34 0
35 0
36 POTRČ 1
37 GROS 2
38 POLJŠAK 2
39 ARHAR 1
40 LAP 1
41 0
42 0
43 VOLJČ 1
50 DRUGI 14
99 594
" " 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 43

Q403A POLITIKI NAJMANJSI UGLED 4.03 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

a) 1. oseba:

Vrednost 178245 Frekvenca
1 KUČAN 14
2 DRNOVŠEK 14
3 RUPEL 1
4 JANŠA 96
5 KACIN 6
6 PETERLE 91
7 BAVČAR 5
8 PUČNIK 14
9 BUČAR 2
10 PODOBNIK M. 10
13 JELINČIČ 125