Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM961
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM961_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Trampuž, Cveto
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; junij 1996)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

  Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

pereči problemi, navezanost na državo, ocena razmer v družbi, podpora javnemu financiranju po področjih, socialne razlike, ocena možnosti za preživljanje, zadovoljstvo z demokracijo, ocena delovanja demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena stanja v družbi, zaupanje v inštitucije, uspešnost delovanja državnih organov, podpora članstvu v Evropski uniji, levo-desna politična samouvrstitev, strankarske preference, volitve, ocena povojnih razmer, odnos do preteklosti, zaželena področja omejevanja porabe, družbene razlike, JE Krško, pogoji vključevanja v Evropsko Unijo, ocena pomena strank, naklonjenost strankam in politikom, ocena gospodarskega stanja, politična kultura, levo-desno umeščanje strank, volilna napoved, koalicije, ugledni politiki, odnos do pojma politika, oblikovanje nove vlade, odnos do političnih voditeljev, vloga cerkve v politiki, religija, verovanje, odnos do družbenih pojmov, vernost in verske prakse, ukvarjanje s športom in rekreacijo, branje časopisov, gledanje TV

Keywords ELSST:
VOLILNI SISTEM, VOLITVE , POLITIČNA KOALICIJA, POLITIČNA STRANKA, VREDNOTA, POLITIKA, RELIGIJA, ŠPORT, MNOŽIČNI MEDIJI

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - volitve
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA
POLITIKA, STRANKE, KOALICIJE
VREDNOTE, RELIGIJA, VEROVANJE
MEDIJI
ŠPORT


Abstract:

Raziskava je namenjena izvedbi standardnega nabora vprašanj SJM, med drugim večine vprašanj iz serije Politbarometer. Dodan je blok vprašanj iz vprašalnika Mednarodne raziskave volitev CSES in nekaj vprašanj o športu, ter poglavje demografskih podatkov. Ta del vprašalnika je v glavnem identičen vprašalniku iz vzporedne raziskave SJM962.

Methodology


Collection date: junij 1996 - junij 1996
Date of production: 1996-07-10
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM961.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 422
 • number of units: 1024

Variable list

KLJUC kljuc

KLJUC

Value 13 Frequency
1 3
2 3
3 3
808 1
809 1
810 1
811 1

Valid range from 1 to 811

ID id

ID

Value 22 Frequency
10 1
20 1
30 1
10220 1
10230 1
10240 1
10250 1

Valid range from 999 to -999

URA1 ura zacetka ZAČETEK INTERVJUJA

- URA ZAČETKA:

Value 31 Frequency
6 1
7 3
8 20
9 47
10 85
11 60
12 52
13 47
14 60
15 107
16 120
17 127
18 126
19 79
20 68
21 16
" " 6

Valid range from 999 to -999

KLJUC kljuc

KLJUC

Value 1422 Frequency
1 3
2 3
3 3
808 1
809 1
810 1
811 1

Valid range from 1 to 811

ID id

ID

Value 2421 Frequency
10 1
20 1
30 1
10220 1
10230 1
10240 1
10250 1

Valid range from 999 to -999

URA1 ura zacetka ZAČETEK INTERVJUJA

- URA ZAČETKA:

Value 3420 Frequency
6 1
7 3
8 20
9 47
10 85
11 60
12 52
13 47
14 60
15 107
16 120
17 127
18 126
19 79
20 68
21 16
" " 6

Valid range from 999 to -999

MIN1 minuta zacetka ZAČETEK INTERVJUJA

- MINUTA ZAČETKA:

Value 4419 Frequency
0 192
2 2
3 3
56 3
57 1
58 2
" " 6

Valid range from 2 to 3

Q101 ..KAKO BI DANES PO 5 LETIH OPISALI SVOJE

1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA 1.01 OB RAZGLASITVI NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE - 25. JUNIJA 1991 JE MED LJUDMI PREVLADOVALO NAVDUŠENJE. IN KAKO BI VI OB TEM DANES, PO PETIH LETIH, OCENILI SVOJE RAZPOLOŽENJE?

Value 5418 Frequency
1 zelo sem navdušen 106
2 navdušen sem 291
3 niti navdušen, niti razočaran 446
4 razočaran sem 110
5 zelo sem razočaran 39
9 ne vem, b.o. 32

Valid range from 1 to 5

Q102 ..ALI BI IZBRALI SLO.

1.02 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Value 6417 Frequency
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 681
2 verjetno bi izbral Slovenijo 237
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 47
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 20
9 ne vem 38
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q103A kako zivijo ljudje 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 7416 Frequency
1 danes dosti slabše 107
2 danes slabše 392
3 približno enake 313
4 danes boljše 161
5 danes dosti boljše 19
9 ne vem 32

Valid range from 1 to 5

Q103B demokraticnost odlocanja 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 8415 Frequency
1 danes dosti slabše 43
2 danes slabše 157
3 približno enake 281
4 danes boljše 352
5 danes dosti boljše 67
9 ne vem 124

Valid range from 1 to 5

Q103C spostovanje clovekovih pravic in svobosc 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Value 9414 Frequency
1 danes dosti slabše 61
2 danes slabše 208
3 približno enake 285
4 danes boljše 313
5 danes dosti boljše 67
9 ne vem 90

Valid range from 1 to 5

Q103D spostovanje dela 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Value 10413 Frequency
1 danes dosti slabše 116
2 danes slabše 396
3 približno enake 238
4 danes boljše 158
5 danes dosti boljše 38
9 ne vem 78

Valid range from 1 to 5

Q103E moznost dobiti stanovanje 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 11412 Frequency
1 danes dosti slabše 273
2 danes slabše 442
3 približno enake 99
4 danes boljše 51
5 danes dosti boljše 9
9 ne vem 150

Valid range from 1 to 5

Q103F moznost dobiti zaposlitev 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 12411 Frequency
1 danes dosti slabše 407
2 danes slabše 476
3 približno enake 74
4 danes boljše 26
5 danes dosti boljše 10
9 ne vem 31

Valid range from 1 to 5

Q103G zakonitost 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Value 13410 Frequency
1 danes dosti slabše 72
2 danes slabše 203
3 približno enake 340
4 danes boljše 157
5 danes dosti boljše 23
9 ne vem 228
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q103H moznost izobrazevanja 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Value 14409 Frequency
1 danes dosti slabše 31
2 danes slabše 215
3 približno enake 334
4 danes boljše 304
5 danes dosti boljše 65
9 ne vem 75

Valid range from 1 to 5

Q103I kulturno zivljenje 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Value 15408 Frequency
1 danes dosti slabše 23
2 danes slabše 100
3 približno enake 373
4 danes boljše 346
5 danes dosti boljše 66
9 ne vem 115
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q103J moznost imeti, prezivljati otroke 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 16407 Frequency
1 danes dosti slabše 133
2 danes slabše 476
3 približno enake 258
4 danes boljše 80
5 danes dosti boljše 9
9 ne vem 68

Valid range from 1 to 5

Q103K zdravstveno varstvo 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Value 17406 Frequency
1 danes dosti slabše 103
2 danes slabše 351
3 približno enake 331
4 danes boljše 161
5 danes dosti boljše 24
9 ne vem 54

Valid range from 1 to 5

Q103L vpliv stroke na vladne odlocitve 1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Value 18405 Frequency
1 danes dosti slabše 70
2 danes slabše 174
3 približno enake 277
4 danes boljše 148
5 danes dosti boljše 19
9 ne vem 335
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q104 OBSTAJAJO RAZLICNA MNENJA O RAZMERAH V K

1.04 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH V KAKRŠNIH SMO ŽIVELI V SLOVENIJI V DESETLETJIH PO 2. SVETOVNI VOJNI DO VOLITEV LETA 1990. NAVAJAMO JIH NEKAJ, VI PA POVEJTE, KATERO JE VAM OSEBNO NAJBLIŽJE!

Value 19404 Frequency
1 to obdobje je čas strahu in zatiranje 58
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 674
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 220
4 drugo 25
9 ne vem 45
" " 2

Valid range from 1 to 4

Q105A 1. PEREC PROBLEM 1.05 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

- 1. problem:

Value 20403 Frequency
98 ni problemov 15
99 ne ve 161
1 NEZAPOSLENOST 359
2 POLIT.KRIZA 75
3 POL.STRANKE 13
4 ZUN.POLITIKA 42
5 GOSP.PROBLEMI 80
6 KMETIJSTVO 15
7 TURIZEM 2
8 KRIMINAL 19
9 NIZKE PLAČE 26
10 PRIVATIZACIJA 26
11 DRAGINJA 9
12 STANDARD 6
13 POKOJNINE 8
14 ZDRAVSTVO 12
15 NATALITETA 2
16 STANOVANJA 12
17 CESTE 6
18 EVROPA 30
19 ŠOLSTVA 10
20 TUJCI 3
21 0
22 POPRAVA KRIVIC 7
23 INFLACIJA 4
24 EKOLOGIJA 4
25 ZAKONODAJA 26
26 SOCIALNI PROBLEM 6
27 CERKEV/DRZAVA 1
28 0
29 NARKOMANIJA 1
30 0
31 0
32 SLOV.KULTURA 1
33 PREHOD.OBDOBJE 3
34 ZENSKO VPRAŠ. 1
35 NE KRŠKO 1
36 MLADINA 1
37 PODCENJEVANJE IZOBR. 2
38 NEUPOŠ.BESEDE DELAVCEV 14
39 0
40 PRORAČUN 1
41 NATO 1
42 1
43 0
44 DRUGO 9
" " 9

Valid range from 1 to 44

Q105B 2. PEREC PROBLEM 1.05 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

- 2. problem:

Value 21402 Frequency
98 ni problemov 10
99 ne ve 215
1 NEZAPOSLENOST 102
2 POLIT.KRIZA 43
3 POL.STRANKE 15
4 ZUN.POLITIKA 26
5 GOSP.PROBLEMI 57
6 KMETIJSTVO 12
7 0
8 KRIMINAL 20
9 NIZKE PLAČE 33
10 PRIVATIZACIJA 31
11 DRAGINJA 13
12 STANDARD 28
13 POKOJNINE 27
14 ZDRAVSTVO 22
15 NATALITETA 3
16 STANOVANJA 31
17 CESTE 6
18 EVROPA 14
19 ŠOLSTVA 15
20 TUJCI 5
21 NACIONALIZEM 1
22 POPRAVA KRIVIC 5
23 INFLACIJA 10
24 EKOLOGIJA 4
25 ZAKONODAJA 36
26 SOCIALNI PROBLEM 10
27 CERKEV/DRZAVA 3
28 0
29 NARKOMANIJA 2
30 0
31 OBRAMBA 3
32 SLOV.KULTURA 2
33 PREHOD.OBDOBJE 8
34 0
35 NE KRŠKO 1
36 MLADINA 1
37 PODCENJEVANJE IZOBR. 2
38 NEUPOŠ.BESEDE DELAVCEV 16
39 DRZAVNI STROŠKI 2
40 PRORAČUN 1
41 NATO 2
42 0
43 0
44 DRUGO 17
" " 170

Valid range from 1 to 44

Q106 V KOLIKSNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZAD

1.06 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 10, KJER POMENI 1 - ZELO NEZADOVOLJEN IN 10 - ZELO ZADOVOLJEN

Value 22401 Frequency
1 zelo nezadovoljen 64
2 32
3 84
4 85
5 385
6 133
7 96
8 61
9 11
10 zelo zadovoljen 21
99 ne vem 52

Valid range from 1 to 10

Q107 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KA

1.07 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA? V KOLIKŠNI MERI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI OZ. NEZADOVOLJNI?

Value 23400 Frequency
1 zelo nezadovoljen 56
2 44
3 62
4 70
5 322
6 136
7 137
8 117
9 28
10 zelo zadovoljen 40
99 ne vem, b.o. 12

Valid range from 1 to 10

Q108 OSEBNA SRECA...

1.08 SEDAJ PA S POMOČJO LESTVICE OD 0-10 IZRAZITE VAŠA OBČUTJA GLEDE OSEBNE SREČE NASPLOH, PRI ČEMER 0 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI IN 10, DA STE ZELO SREČNI. (Obkrožite ustrezno številko!)

Value 24399 Frequency
0 sploh nisem srečen 19
1 12
2 11
3 33
4 41
5 271
6 113
7 152
8 164
9 77
10 zelo sem srečen 111
99 ne vem 17
16 1
18 1
" " 1

Valid range from 0 to 10

Q109 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRU

1.09 KAKO PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI BI REKLI, DA JE ... (BERI ODGOVORE!)

Value 25398 Frequency
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro in v redu - ali 46
2 da se je v Sloveniji nakopičilo kar precej problemov in težav - ali 687
3 da se nahajamo v težki krizi - ali 213
4 da smo pred katastrofo? 32
9 ne vem 45
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q110A zakonska kontrola plac 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

a) zakonska kontrola plač in zaslužkov

Value 26397 Frequency
1 močno priporočem 289
2 do neke mere priporočem 345
3 niti priporočam, niti odsvetujem 131
4 do neke mrer odsvetujem 88
5 močno odsvetujem 57
9 ne vem 114

Valid range from 1 to 5

Q110B zakonska kontrola cen 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

b) zakonska kontrola cen

Value 27396 Frequency
1 močno priporočem 355
2 do neke mere priporočem 353
3 niti priporočam, niti odsvetujem 111
4 do neke mrer odsvetujem 60
5 močno odsvetujem 45
9 ne vem 100

Valid range from 1 to 5

Q110C zmanjsanje izdatkov drzave 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

c) zmanjšanje izdatkov države (proračuna)

Value 28395 Frequency
1 močno priporočem 449
2 do neke mere priporočem 302
3 niti priporočam, niti odsvetujem 92
4 do neke mrer odsvetujem 35
5 močno odsvetujem 16
9 ne vem 130

Valid range from 1 to 5

Q110D finansiranje programov zaposlovanja 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

d) financiranje programov zaposlovanja

Value 29394 Frequency
1 močno priporočem 452
2 do neke mere priporočem 339
3 niti priporočam, niti odsvetujem 90
4 do neke mrer odsvetujem 18
5 močno odsvetujem 7
9 ne vem 117
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q110E manj predpisov za gospodarstvo 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

e) manj zakonskih predpisov za gospodarstvo

Value 30393 Frequency
1 močno priporočem 168
2 do neke mere priporočem 308
3 niti priporočam, niti odsvetujem 196
4 do neke mrer odsvetujem 94
5 močno odsvetujem 38
9 ne vem 219
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q110F podpiranje industrije pri razvoju 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

f) podpiranje industrije pri razvoju novih proizvodov in tehnologije

Value 31392 Frequency
1 močno priporočem 532
2 do neke mere priporočem 291
3 niti priporočam, niti odsvetujem 75
4 do neke mrer odsvetujem 18
5 močno odsvetujem 14
9 ne vem 94

Valid range from 1 to 5

Q110G podpora nazadujocim ind. vejam 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

g) podpora nazadujočim vejam industrije, da bi zagotovili delovna mesta

Value 32391 Frequency
1 močno priporočem 392
2 do neke mere priporočem 280
3 niti priporočam, niti odsvetujem 101
4 do neke mrer odsvetujem 89
5 močno odsvetujem 79
9 ne vem 83

Valid range from 1 to 5

Q110H skrajsanje delovnega casa 1.10 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

h) skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta

Value 33390 Frequency
1 močno priporočem 215
2 do neke mere priporočem 308
3 niti priporočam, niti odsvetujem 201
4 do neke mrer odsvetujem 113
5 močno odsvetujem 81
9 ne vem 106

Valid range from 1 to 5

Q111A za varstvo okolja 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

a) za varstvo okolja

Value 34389 Frequency
1 veliko manj 10
2 nekaj manj 54
3 kot doslej 293
4 nekaj več 401
5 veliko več 201
9 ne ve 65

Valid range from 1 to 5

Q111B za zdravstvo 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

b) za zdravstvo

Value 35388 Frequency
1 veliko manj 11
2 nekaj manj 34
3 kot doslej 249
4 nekaj več 435
5 veliko več 248
9 ne ve 47

Valid range from 1 to 5

Q111C za policijo 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

c) za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Value 36387 Frequency
1 veliko manj 55
2 nekaj manj 124
3 kot doslej 437
4 nekaj več 217
5 veliko več 123
9 ne ve 67
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q111D za izobrazevanje 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

d) za izobraževanje

Value 37386 Frequency
1 veliko manj 7
2 nekaj manj 18
3 kot doslej 201
4 nekaj več 470
5 veliko več 282
9 ne ve 46

Valid range from 1 to 5

Q111E za vojsko 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

e) za vojsko in obrambo

Value 38385 Frequency
1 veliko manj 164
2 nekaj manj 276
3 kot doslej 382
4 nekaj več 106
5 veliko več 41
9 ne ve 55

Valid range from 1 to 5

Q111F za pokojnine 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

f) za pokojnine

Value 39384 Frequency
1 veliko manj 12
2 nekaj manj 48
3 kot doslej 401
4 nekaj več 353
5 veliko več 154
9 ne ve 56

Valid range from 1 to 5

Q111G za nezaposlene 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

g) za podporo nezaposlenim

Value 40383 Frequency
1 veliko manj 55
2 nekaj manj 118
3 kot doslej 350
4 nekaj več 303
5 veliko več 135
9 ne ve 63

Valid range from 1 to 5

Q111H za kulturo in umetnost 1.11 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE. - vlada bi morala dajati:

h) za kulturo in umetnost

Value 41382 Frequency
1 veliko manj 30
2 nekaj manj 82
3 kot doslej 463
4 nekaj več 284
5 veliko več 88
9 ne ve 77

Valid range from 1 to 5

Q112A zagotoviti delovno mesto 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

a) zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Value 42381 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 486
2 v glavnem odgovorna 362
3 v glavnem ni odgovorna 111
4 v nobenem primeru ni odgovorna 33
9 ne vem 32

Valid range from 1 to 2

Q112B nadzorovati cene 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

b) nadzorovati cene

Value 43380 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 437
2 v glavnem odgovorna 391
3 v glavnem ni odgovorna 103
4 v nobenem primeru ni odgovorna 35
9 ne vem 58

Valid range from 1 to 4

Q112C zagotoviti zdravstveno oskrbo 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

c) zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Value 44379 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 652
2 v glavnem odgovorna 317
3 v glavnem ni odgovorna 31
4 v nobenem primeru ni odgovorna 1
9 ne vem 23

Valid range from 1 to 4

Q112D zagotoviti standard upokojencem 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

d) zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Value 45378 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 607
2 v glavnem odgovorna 355
3 v glavnem ni odgovorna 37
4 v nobenem primeru ni odgovorna 8
9 ne vem 17

Valid range from 1 to 4

Q112E pomagati industriji pri razvoju 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

e) pomagati industriji, da si zagotovi razvoj

Value 46377 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 458
2 v glavnem odgovorna 413
3 v glavnem ni odgovorna 90
4 v nobenem primeru ni odgovorna 15
9 ne vem 48

Valid range from 1 to 4

Q112F zagotoviti standard nezaposlenim 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

f) zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Value 47376 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 332
2 v glavnem odgovorna 451
3 v glavnem ni odgovorna 150
4 v nobenem primeru ni odgovorna 38
9 ne vem 52
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q112G znizati razlike bogati : revni 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

g) znižati razlike med revnimi in bogatimi

Value 48375 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 513
2 v glavnem odgovorna 295
3 v glavnem ni odgovorna 119
4 v nobenem primeru ni odgovorna 48
9 ne vem 49

Valid range from 1 to 4

Q112H zagotoviti stipendije 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

h) zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Value 49374 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 640
2 v glavnem odgovorna 328
3 v glavnem ni odgovorna 23
4 v nobenem primeru ni odgovorna 6
9 ne vem 27

Valid range from 1 to 4

Q112I zagotaviti dostojno prebivalisce 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

i) zagotaviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Value 50373 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 462
2 v glavnem odgovorna 388
3 v glavnem ni odgovorna 112
4 v nobenem primeru ni odgovorna 13
9 ne vem 49

Valid range from 1 to 4

Q112J stroga ekoloska zakonodaja za ind. 1.12 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

j) strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Value 51372 Frequency
1 v vsakem primeru odgovorna 593
2 v glavnem odgovorna 312
3 v glavnem ni odgovorna 40
4 v nobenem primeru ni odgovorna 12
9 ne vem 67

Valid range from 1 to 4

Q113 ZMANJSANJE DAVKOV ALI POVECANJE SOCIALE

1.13 ČE BI MORALA VLADA IZBRATI MED ZMANJŠANJEM DAVKOV ALI POVEČEVANJEM DELEŽA SREDSTEV ZA SOCIALNE NAMENE, KAJ BI MORALA PO VAŠEM MNENJU STORITI? (MISLIMO NA VSE DAVKE SKUPAJ, VKLJUČNO Z OBVEZNIMI PRISPEVKI OD PLAČ, DOHODNINO, PROMETNIM DAVKOM IDR.)

Value 52371 Frequency
1 zmanjšati davke, čeprav to pomeni manj denarja za socialne namene 344
2 več denarja za socialne namene, čeprav to pomeni višje davke 329
9 ne vem 350
" " 1

Valid range from 1 to 2

Q114 PREPRECEVANJE INFLACIJE ALI ZMANJSEVANJE

1.14 ČE BI SE MORALA VLADA ODLOČATI MED PREPREČEVANJEM INFLACIJE IN ZMANJŠEVANJEM NEZAPOSLENOSTI, KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU POMEMBNEJŠE?

Value 53370 Frequency
1 preprečevati inflacijo 386
2 zmanjševati nezaposlenost 467
9 ne vem 170
" " 1

Valid range from 1 to 2

Q115 ALI NAJ VLADA OB ENAKIH DAVKIH

1.15 DENIMO, DA STOPNJA OBDAVČITVE V SLOVENIJI OSTANE ENAKA KOT DOSLEJ. ALI NAJ VLADA ...

Value 54369 Frequency
1 porabi enak znesek denarja kot sedaj za socialne namene (pokojnine, zdravstveno zavarovanje itd.), čeprav bi to pomenilo, da se poveča primanjkljaj v državnem proračunu in s tem državni dolg, ali pa naj 411
2 porabi manj denarja kot sedaj za socialne namene, tako da ne bi nastajal primanjkljaj in državni dolg 286
9 ne vem 327

Valid range from 1 to 2

Q116A PRVI CILJ SLOVENIJE 1.16A V ZADNJEM ČASU SE VELIKO RAZPRAVLJA O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI SLOVENIJE V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI JIM POSAMEZNIKI PRIPISUJEJO NAJVEČJI POMEN. PROSIMO POVEJTE, KATERI OD TEH CILJEV JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠI? (en odgovor v vsaki koloni)

- prvi izbor:

Value 55368 Frequency
1 visoka raven gospodarske rasti 580
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 26
3 poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o stvareh pri delu in v okolju, kjer prebivajo 332
4 olepšati naša mesta in deželo 49
9 ne vem 36
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q116B DRUGI CILJ SLOVENIJE 1.16B V ZADNJEM ČASU SE VELIKO RAZPRAVLJA O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI SLOVENIJE V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI JIM POSAMEZNIKI PRIPISUJEJO NAJVEČJI POMEN. PROSIMO POVEJTE, KATERI OD TEH CILJEV JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠI? IN KATERI CILJ BI BIL NASLEDNJI NAJBOLJ POMEMBEN? (en odgovor v vsaki koloni)

- drugi izbor:

Value 56367 Frequency
1 visoka raven gospodarske rasti 229
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 85
3 poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o stvareh pri delu in v okolju, kjer prebivajo 438
4 olepšati naša mesta in deželo 184
9 ne vem 84
" " 4

Valid range from 1 to 4

Q117A PRVI CILJ SLOVENIJE 1.17A ČE BI MORALI IZBRATI, KATERO OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI BI OCENILI KOT NAJBOLJ POMEMBNO? en odgovor v vsaki koloni)

- prvi izbor:

Value 57366 Frequency
1 ohranjanje reda v državi 454
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 312
3 boj proti naraščanju cen 147
4 zaščita svobode govora 74
9 ne vem 36
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q117B DRUGI CILJ SLOVENIJE 1.17B ČE BI MORALI IZBRATI, KATERO OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI BI OCENILI KOT NAJBOLJ POMEMBNO? IN KATERA BI BILA NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? (en odgovor v vsaki koloni)

- drugi izbor:

Value 58365 Frequency
1 ohranjanje reda v državi 188
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 264
3 boj proti naraščanju cen 305
4 zaščita svobode govora 182
9 ne vem 81
" " 4

Valid range from 1 to 4

Q118A NAJPOMEMBNEJSA STVAR 1.18A TU IMAMO ŠE EN SEZNAM TAKŠNE VRSTE. KATERA OD TUKAJ NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNA? (en odgovor v vsaki koloni)

- prvi izbor:

Value 59364 Frequency
1 stabilno gospodarstvo 643
2 prizadevanje za bolj humano družbo 110
3 prizadevanje za tako družbo, v kateri so več vredne ideje kot denar 42
4 boj proti kriminalu 199
9 ne vem 29
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q118B DRUGA NAJPOMEMBNEJSA STVAR 1.18B TU IMAMO ŠE EN SEZNAM TAKŠNE VRSTE. KATERA OD TUKAJ NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNA? IN KATERA JE NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? (en odgovor v vsaki koloni)

- drugi izbor:

Value 60363 Frequency
1 stabilno gospodarstvo 181
2 prizadevanje za bolj humano družbo 229
3 prizadevanje za tako družbo, v kateri so več vredne ideje kot denar 140
4 boj proti kriminalu 401
9 ne vem 69
" " 4

Valid range from 1 to 4

Q119 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE

1.19 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Value 61362 Frequency
1 razlike naj se povečajo 65
2 sedanje razlike so primerne 103
3 razlike naj se zmanjšajo 747
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 38
9 ne vem 71

Valid range from 1 to 4

Q120 ALI SE SVOJIM DOHODKOM LAHKO PREZIVLJATE

1.20 ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJE?

Value 62361 Frequency
1 v celoti zadostuje 139
2 v precejšni meri zadostuje 251
3 le v manjši meri zadostuje 336
4 sploh ne zadostuje 168
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 113
9 ni odgovora 17

Valid range from 1 to 4

Q121A druzini in sorodnikom 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

a. družini in sorodnikom

Value 63360 Frequency
1 nič 22
2 malo 107
3 precej 307
4 v celoti 583
9 ne vem 5

Valid range from 1 to 4

Q121B cerkvi in duhovnikom 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

b. cerkvi in duhovnikom

Value 64359 Frequency
1 nič 381
2 malo 368
3 precej 155
4 v celoti 73
9 ne vem 47

Valid range from 1 to 4

Q121C sosedom 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

c. sosedom

Value 65358 Frequency
1 nič 188
2 malo 456
3 precej 301
4 v celoti 59
9 ne vem 20

Valid range from 1 to 4

Q121D televiziji, casopisom, radiu 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

d. televiziji, časopisom, radiu

Value 66357 Frequency
1 nič 162
2 malo 540
3 precej 257
4 v celoti 32
9 ne vem 33

Valid range from 1 to 4

Q121E solam, izobrazevalnim ustanovam 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

e. šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 67356 Frequency
1 nič 37
2 malo 224
3 precej 565
4 v celoti 139
9 ne vem 59

Valid range from 1 to 4

Q121F sindikatom 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

f. sindikatom

Value 68355 Frequency
1 nič 311
2 malo 405
3 precej 120
4 v celoti 26
9 ne vem 162

Valid range from 1 to 4

Q121G Bogu 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

g. Bogu

Value 69354 Frequency
1 nič 365
2 malo 234
3 precej 154
4 v celoti 145
9 ne vem 125
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q121H politicnim strankam 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

h. političnim strankam

Value 70353 Frequency
1 nič 522
2 malo 387
3 precej 38
4 v celoti 7
9 ne vem 68
" " 2

Valid range from 1 to 4

Q121I Drzavnemu zboru 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

i. Državnemu zboru

Value 71352 Frequency
1 nič 354
2 malo 463
3 precej 92
4 v celoti 22
9 ne vem 91
" " 2

Valid range from 1 to 4

Q121J predsedniku Republike 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

j. predsedniku Republike

Value 72351 Frequency
1 nič 187
2 malo 360
3 precej 301
4 v celoti 109
9 ne vem 65
" " 2

Valid range from 1 to 4

Q121K Vladi Republike Slovenije 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

k. Vladi Republike Slovenije

Value 73350 Frequency
1 nič 190
2 malo 461
3 precej 233
4 v celoti 60
9 ne vem 78
" " 2

Valid range from 1 to 4

Q121L predsedniku Vlade 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

l. predsedniku Vlade

Value 74349 Frequency
1 nič 181
2 malo 410
3 precej 273
4 v celoti 82
9 ne vem 75
" " 3

Valid range from 1 to 4

Q121M vojski 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

m. vojski

Value 75348 Frequency
1 nič 231
2 malo 374
3 precej 262
4 v celoti 77
9 ne vem 80

Valid range from 1 to 4

Q121N sodiscem 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

n. sodiščem

Value 76347 Frequency
1 nič 244
2 malo 419
3 precej 208
4 v celoti 41
9 ne vem 111
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q121O policiji 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

o. policiji

Value 77346 Frequency
1 nič 156
2 malo 462
3 precej 283
4 v celoti 64
9 ne vem 58
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q121P bankam 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

p. bankam

Value 78345 Frequency
1 nič 128
2 malo 376
3 precej 362
4 v celoti 90
9 ne vem 67
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q121R gospodarstvu, podjetjem 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

r. gospodarstvu, podjetjem

Value 79344 Frequency
1 nič 120
2 malo 504
3 precej 267
4 v celoti 28
9 ne vem 103
" " 2

Valid range from 1 to 4

Q121S slovenskemu tolarju 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

s. slovenskemu tolarju

Value 80343 Frequency
1 nič 59
2 malo 348
3 precej 442
4 v celoti 107
9 ne vem 68

Valid range from 1 to 4

Q121T Banki Slovenije 1.21 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)? (Kartica št. 2) - kako zaupate:

t. Banki Slovenije

Value 81342 Frequency
1 nič 101
2 malo 325
3 precej 393
4 v celoti 105
9 ne vem 98
" " 2

Valid range from 1 to 4

Q122A Drzavni zbor 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

a. Državni zbor

Value 82341 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 neuspešno 186
3 deloma, deloma 496
4 uspešno 88
5 zelo uspešno 5
9 ne vem 190
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q122B Drzavni svet 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

b. Državni svet

Value 83340 Frequency
1 zelo neuspešno 48
2 neuspešno 169
3 deloma, deloma 440
4 uspešno 92
5 zelo uspešno 5
9 ne vem 269
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q122C Vlada republike Slovenije 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

c. Vlada Republike Slovenije

Value 84339 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 neuspešno 123
3 deloma, deloma 452
4 uspešno 230
5 zelo uspešno 30
9 ne vem 159
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q122D Predsed. Vlade Janez Drnovsek 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

d. predsednik Vlade dr. Janez Drnovšek

Value 85338 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 neuspešno 108
3 deloma, deloma 349
4 uspešno 319
5 zelo uspešno 69
9 ne vem 149
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q122E Predsednika Republike Milana Kucana 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

e. Predsednik Republike Milan Kučan

Value 86337 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 neuspešno 79
3 deloma, deloma 302
4 uspešno 376
5 zelo uspešno 117
9 ne vem 116
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q122F Ustavno sodisce 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

f. Ustavno sodišče

Value 87336 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 neuspešno 145
3 deloma, deloma 352
4 uspešno 164
5 zelo uspešno 12
9 ne vem 293
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q122G Redna sodisca 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

g. redna sodišča

Value 88335 Frequency
1 zelo neuspešno 65
2 neuspešno 180
3 deloma, deloma 373
4 uspešno 123
5 zelo uspešno 9
9 ne vem 273
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q122H Javno tozilstvo 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

h. javno tožilstvo

Value 89334 Frequency
1 zelo neuspešno 69
2 neuspešno 168
3 deloma, deloma 343
4 uspešno 128
5 zelo uspešno 9
9 ne vem 306
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q122I Varuh clovekovih pravic 1.22 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO? VSAK POLITIČNI ALI DRŽAVNI ORGAN, KI GA POZNATE, OCENJUJTE Z LESTVICO, KI JO IMATE PRED SABO. (Kartica št. 6)

i. Varuh človekovih pravic

Value 90333 Frequency
1 zelo neuspešno 73
2 neuspešno 120
3 deloma, deloma 364
4 uspešno 182
5 zelo uspešno 29
9 ne vem 255
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q123A Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

a. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Value 91332 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 neuspešno 196
3 deloma, deloma 388
4 uspešno 96
5 zelo uspešno 7
9 ne vem 278
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q123B Ministrstvo za zunanje zadeve 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

b. Ministrstvo za zunanje zadeve

Value 92331 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 neuspešno 129
3 deloma, deloma 343
4 uspešno 234
5 zelo uspešno 24
9 ne vem 247
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q123C Ministrstvo za zdravstvo 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

c. Ministrstvo za zdravstvo

Value 93330 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 neuspešno 166
3 deloma, deloma 421
4 uspešno 163
5 zelo uspešno 19
9 ne vem 212
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q123D Ministrstvo za notranje zadeve 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

d. Ministrstvo za notranje zadeve

Value 94329 Frequency
1 zelo neuspešno 27
2 neuspešno 123
3 deloma, deloma 402
4 uspešno 190
5 zelo uspešno 25
9 ne vem 255
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q123E Ministrstvo za obrambo 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

e. Ministrstvo za obrambo

Value 95328 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 neuspešno 87
3 deloma, deloma 360
4 uspešno 247
5 zelo uspešno 33
9 ne vem 254
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q123F Ministrstvo za solstvo in sport 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

f. Ministrstvo za šolstvo in šport

Value 96327 Frequency
1 zelo neuspešno 28
2 neuspešno 96
3 deloma, deloma 373
4 uspešno 259
5 zelo uspešno 36
9 ne vem 230
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q123G Ministrstvo za delo, druzino in socialno 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

g. Ministrstvo za delo, družino in socialno varstvo

Value 97326 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 neuspešno 180
3 deloma, deloma 403
4 uspešno 142
5 zelo uspešno 17
9 ne vem 239
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q123H Ministrstvo za pravosodje 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

h. Ministrstvo za pravosodje

Value 98325 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 neuspešno 173
3 deloma, deloma 356
4 uspešno 97
5 zelo uspešno 2
9 ne vem 338
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q123I Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

i. Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Value 99324 Frequency
1 zelo neuspešno 11
2 neuspešno 77
3 deloma, deloma 354
4 uspešno 183
5 zelo uspešno 15
9 ne vem 382
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q123J Ministrstvo za promet in zveze 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

j. Ministrstvo za promet in zveze

Value 100323 Frequency
1 zelo neuspešno 34
2 neuspešno 106
3 deloma, deloma 373
4 uspešno 219
5 zelo uspešno 20
9 ne vem 270
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q123K Ministrstvo za okolje in prostor 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

k. Ministrstvo za okolje in prostor

Value 101322 Frequency
1 zelo neuspešno 36
2 neuspešno 136
3 deloma, deloma 420
4 uspešno 142
5 zelo uspešno 13
9 ne vem 275
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q123L Ministrstvo za finance 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

l. Ministrstvo za finance

Value 102321 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 neuspešno 120
3 deloma, deloma 382
4 uspešno 151
5 zelo uspešno 28
9 ne vem 308
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q123M Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

m. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo

Value 103320 Frequency
1 zelo neuspešno 50
2 neuspešno 166
3 deloma, deloma 380
4 uspešno 110
5 zelo uspešno 7
9 ne vem 309
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q123N Ministrstvo za ekonomske odnose in razvo 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

n. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

Value 104319 Frequency
1 zelo neuspešno 19
2 neuspešno 106
3 deloma, deloma 408
4 uspešno 127
5 zelo uspešno 12
9 ne vem 350
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q123O Ministrstvo za kulturo 1.23 SEDAJ PA Z ENAKO LESTVICO OCENITE ŠE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV (kartica št. 6)

o. Ministrstvo za kulturo

Value 105318 Frequency
1 zelo neuspešno 19
2 neuspešno 94
3 deloma, deloma 406
4 uspešno 193
5 zelo uspešno 14
9 ne vem 296
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q124 KAKSNO JE VASE STALISCE GLEDE PREDCASNEG

1.24 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE GLEDE PREDČASNEGA ZAPRTJA JEDRSKE ELEKTRARNE V KRŠKEM? S KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV SOGLAŠATE? (Anketar: beri trditve! En odgovor.)

Value 106317 Frequency
1 jedrsko elektrarno v Krškem je treba ne glede na stroške nemudoma zapreti 126
2 jedrsko elektrarno v Krškem je treba v naslednjih letih zapreti 286
3 jedrsko elektrarno v Krškem bi bilo sicer treba zapreti, vendar pa to zaradi stanja v oskrbi z energijo ni smiselno 296
4 jedrska elektrarna v Krškem naj obratuje toliko časa, dokler ne bo v celoti izkoriščena 245
9 ne vem 71

Valid range from 1 to 4

Q201 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

2.00 SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA 2.01 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 107316 Frequency
1 koristilo bi ji 589
2 ne bi ji koristilo 148
9 ne vem 287

Valid range from 1 to 2

Q202 Slovenija naj cimprej uskladi svojo zako NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 7)

2.02 Slovenija naj čimprej uskladi svojo zakonodajo z zakoni držav Evropske unije.

Value 108315 Frequency
1 v celoti soglašam 367
2 2 147
3 3 234
4 4 55
5 sploh ne soglašam 67
9 ne vem 150
" " 4

Valid range from 1 to 5

Q203 Slovenija naj spremeni ustavno dolocilo, NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 7)

2.03 Slovenija naj spremeni ustavno določilo, ki tujcem preprečuje nakup zemlje, pod pogojem, da Vlada pripravi paket zakonov, ki bo to področje ustrezno urejalo.

Value 109314 Frequency
1 v celoti soglašam 375
2 2 129
3 3 125
4 4 70
5 sploh ne soglašam 210
9 ne vem 115

Valid range from 1 to 5

Q204 Vsako popuscanje Slovenije v zvezi z vkl NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 7)

2.04 Vsako popuščanje Slovenije v zvezi z vključevanjem v Evropsko unijo je odveč, preživeli bomo tudi brez Evrope.

Value 110313 Frequency
1 v celoti soglašam 168
2 2 107
3 3 197
4 4 169
5 sploh ne soglašam 248
9 ne vem 135

Valid range from 1 to 5

Q205 Pridruzevanje EU lahko Sloveniji le skod NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM SLOVENIJE V EVROPO, VI PA POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. (Anketiranec ima pred sabo kartico št. 7)

2.05 Članstvo v Evropski uniji lahko Sloveniji le škodi, zato je treba vsa pogajanja z Evropo o tem prekiniti.

Value 111312 Frequency
1 v celoti soglašam 42
2 2 38
3 3 156
4 4 138
5 sploh ne soglašam 501
9 ne vem 149

Valid range from 1 to 5

Q301 V KOLIKSNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZAD

3.00 POLITIKA, STRANKE, VOLITVE 3.01 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? ALI STE ...

Value 112311 Frequency
1 zadovoljni 70
2 dokaj zadovoljni 378
3 ne kaj dosti zadovoljni 382
4 sploh niste zadovoljni 116
9 ne ve 77
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q302 ALI SO BILE VOLITVE 1992 V SLO. POSTENE

3.02 V NEKATERIH DEŽELAH LJUDJE MENIJO, DA SO VOLITVE PRI NJIH POŠTENE, V DRUGIH PA, DA SO VOLITVE PRI NJIH NEPOŠTENE. ČE POMISLITE NA ZADNJE VOLITVE V SLOVENIJI LETA 1992, KAM BI JIH UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SO BILE VOLITVE V SLOVENIJI POŠTENE, 5 PA POMENI, DA SO BILE NEPOŠTENE?

Value 113310 Frequency
1 Volitve leta 1992 so bile poštene 333
2 . 210
3 . 232
4 . 63
5 Volitve leta 1992 so bile nepoštene 70
9 ne vem 113
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q303 ALI OBICAJNO ZASE MISLITE, DA STE BLIZU

3.03 ALI OBIČAJNO ZASE MISLITE, DA STE BLIZU KAKI DOLOČENI POLITIČNI STRANKI?

Value 114309 Frequency
1 da 156
2 ne (preskoči na 3.06) 808
8 ne vem (preskoči na 3.06) 56
" " 4

Valid range from 1 to 2

Q304A Prva stranka 3.04 (Če da) KATERA OZ. KATERE STRANKE SO TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM NAJBLIŽJE. (če je bila navedena le ena stranka preskok na 3.08)

A) Prva stranka:

Value 115308 Frequency
99 nobena stranka ni navedena, ne ve 408
1 DS 7
3 LDS 36
4 SLS 23
5 SNS 7
6 SDS 29
7 SKD 21
8 ZLSD 18
9 ZS 2
10 SND 2
14 DRUGE 1
" " 470

Valid range from 1 to 1

Q304B Druga stranka 3.04 (Če da) KATERA OZ. KATERE STRANKE SO TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM NAJBLIŽJE. (če je bila navedena le ena stranka preskok na 3.08)

B) Druga stranka:

Value 116307 Frequency
99 nobena stranka ni navedena, ne ve 419
1 DS 8
2 DESUS 2
3 LDS 14
4 SLS 17
5 SNS 4
6 SDS 13
7 SKD 9
8 ZLSD 12
9 ZS 1
10 SND 1
12 LS 2
" " 522

Valid range from 1 to 10

Q304C Tretja stranka 3.04 (Če da) KATERA OZ. KATERE STRANKE SO TO? NAVEDITE NAJVEČ TRI, KI STE JIM NAJBLIŽJE. (če je bila navedena le ena stranka preskok na 3.08)

C) Tretja stranka:

Value 117306 Frequency
99 nobena stranka ni navedena, ne ve 423
1 DS 8
2 DESUS 1
3 LDS 2
4 SLS 8
5 SNS 1
6 SDS 4
7 SKD 5
8 ZLSD 4
9 ZS 2
14 DRUGE 1
" " 565

Valid range from 1 to 9

Q305 KATERI OD TEH STRANK SE CUTITE NAJBLIZE?

3.05 (če je navedel dve ali tri stranke) KATERI OD TEH STRANK SE ČUTITE NAJBLIŽE? (nato preskok na 3.08)

Value 118305 Frequency
99 mašilo 482
1 DS 2
3 LDS 18
4 SLS 13
5 SNS 2
6 SDS 16
7 SKD 16
8 ZLSD 15
10 SND 2
14 DRUGE 1
29 1
43 1
" " 455

Valid range from 1 to 1

Q306 ALI CUTITE, DA STE NEKI POLITICNI STRANK

3.06 ALI ČUTITE, DA STE NEKI POLITIČNI STRANKI VENDARLE NEKOLIKO BLIŽE KOT DRUGIM?

Value 119304 Frequency
1 da 205
2 ne (preskok na 3.09) 599
9 ne vem (preskok na 3.09) 120
" " 100

Valid range from 1 to 2

Q307 KATERA STRANKA JE TO?

3.07 (Če da) KATERA STRANKA JE TO?

Value 120303 Frequency
99 mašilo 430
1 DS 15
2 DESUS 3
3 LDS 54
4 SLS 25
5 SNS 9
6 SDS 34
7 SKD 23
8 ZLSD 20
9 ZS 8
10 SND 2
13 REGIO.STR. 1
14 DRUGE 1
" " 399

Valid range from 1 to 10

Q308 ALI CUTITE, DA STE TEJ STRANKI ZELO BLIZ

3.08 ALI ČUTITE, DA STE TEJ STRANKI ZELO BLIZU, DO NEKE MERE BLIZU ALI DA JI NISTE PREVEČ BLIZU?

Value 121302 Frequency
1 zelo blizu 52
2 do neke mere blizu 221
3 ne preveč blizu 52
9 ne vem 251
" " 448

Valid range from 1 to 3

Q309 Stranke v Sloveniji se zanimajo za to, k

ODGOVARJAJO VSI!!! 3.09 NEKATERI LJUDJE PRAVIJO, DA SE STRANKE V SLOVENIJI ZANIMAJO ZA TO, KAJ SI OBIČAJNI LJUDJE MISLIJO, DRUGI PA PRAVIJO, DA STRANK TO NE ZANIMA. PROSIMO VAS, DA UPORABITE SPODNJO LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA SE STRANKE ZANIMAJO, KAJ SI OBIČAJNI LJUDJE ŽELIJO, 5 PA POMENI, DA JIH TO NE ZANIMA. KAM BI SE UVRSTILI VI NA TEJ LESTVICI?

Value 122301 Frequency
1 ranke v Sloveniji se zanimajo za to, kaj si običajni ljudje mislijo. 127
2 . 159
3 . 267
4 . 171
5 Strank v Sloveniji ne zanima, kaj si običajni ljudje mislijo 213
9 ne vem 86
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q310 Politicne stranke so nujne za delovanje

3.10 NEKATERI PRAVIJO, DA SO POLITIČNE STRANKE NUJNE ZA DELOVANJE POLITIČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI; DRUGI PA MISLIJO, DA V SLOVENIJI POLITIČNE STRANKE NISO NUJNE. PROSIMO VAS, DA UPORABITE LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA SO POLITIČNE STRANKE NUJNE, DA BI NAŠ POLITIČNI SISTEM DELOVAL, 5 PA POMENI, DA POLITIČNE STRANKE V SLOVENIJI SPLOH NISO NUJNE. KAM BI SE UVRSTILI VI NA TEJ LESTVICI?

Value 123300 Frequency
1 Politične stranke so nujne za delovanje političnega sistema 368
2 . 213
3 . 204
4 . 73
5 Politične stranke v Sloveniji niso nujne 75
9 ne vem 89
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q311 KANDIDAT 92...?

3.11 ALI SE MORDA SPOMNITE IMENA KAKEGA KANDIDATA IZ VAŠEGA VOLILNEGA OKOLIŠA NA VOLITVAH LETA 1992?

Value 124299 Frequency
1 da 262
2 ne (preskok na 3.13) 652
9 ne vem (preskok na 3.13) 104
" " 6

Valid range from 1 to 2

Q312A PrvI 3.12 (Če da) NAVEDITE NJIHOVE PRIIMKE IN IMENA (Šifriranje v centru):

A)

Value 125298 Frequency
99 ne spomni se imena, ne ve 367
1 64
2 171
4 2
20 1
22 3
37 1
50 3
98 1
" " 411

Valid range from 1 to 2

Q312B DrugI 3.12 (Če da) NAVEDITE NJIHOVE PRIIMKE IN IMENA (Šifriranje v centru):

B)

Value 126297 Frequency
99 ne spomni se imena, ne ve 390
1 29
2 74
9 1
25 1
38 1
60 1
98 1
" " 526

Valid range from 1 to 2

Q312C TretjI 3.12 (Če da) NAVEDITE NJIHOVE PRIIMKE IN IMENA (Šifriranje v centru):

C)

Value 127296 Frequency
99 ne spomni se imena, ne ve 401
1 12
2 31
98 1
" " 579

Valid range from 1 to 2

Q313A DS 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. PRVA STRANKA JE DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE. KAM BI JO VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (kartica 3)

a) Demokratska stranka Slovenije (DS)

Value 128295 Frequency
0 98
1 32
2 54
3 96
4 62
5 134
6 48
7 37
8 39
9 6
10 21
98 ne pozna 148
99 ne vem, b.o. 244
11 1
" " 4

Valid range from 0 to 10

Q313B DESUS 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

b) Demokratska stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Value 129294 Frequency
0 101
1 31
2 58
3 67
4 62
5 99
6 45
7 24
8 47
9 12
10 40
98 ne pozna 203
99 ne vem, b.o. 231
" " 4

Valid range from 0 to 10

Q313C LDS 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

c) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Value 130293 Frequency
0 109
1 37
2 68
3 76
4 57
5 115
6 74
7 57
8 65
9 27
10 34
98 ne pozna 95
99 ne vem, b.o. 206
" " 4

Valid range from 0 to 10

Q313D SLS 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

d) Slovenska ljudska stranka (SLS)

Value 131292 Frequency
0 86
1 33
2 61
3 81
4 73
5 148
6 71
7 61
8 56
9 29
10 33
98 ne pozna 87
99 ne vem, b.o. 201
" " 4

Valid range from 0 to 10

Q313E SNS 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

e) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Value 132291 Frequency
0 187
1 74
2 90
3 82
4 64
5 94
6 28
7 21
8 33
9 11
10 17
98 ne pozna 103
99 ne vem, b.o. 216
" " 4

Valid range from 0 to 10

Q313F SDS 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

f) Socialna demokracija Slovenije (SDS)

Value 133290 Frequency
0 119
1 37
2 61
3 90
4 61
5 114
6 49
7 39
8 48
9 18
10 34
98 ne pozna 123
99 ne vem, b.o. 227
" " 4

Valid range from 0 to 10

Q313G SKD 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

g) Slovenski krščanski demokrati (SKD)

Value 134289 Frequency
0 165
1 67
2 94
3 82
4 84
5 92
6 36
7 50
8 31
9 22
10 35
98 ne pozna 65
99 ne vem, b.o. 197
" " 4

Valid range from 0 to 10

Q313H ZLSD 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

h) Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)

Value 135288 Frequency
0 137
1 54
2 72
3 89
4 66
5 115
6 38
7 40
8 33
9 15
10 23
98 ne pozna 117
99 ne vem, b.o. 221
" " 4

Valid range from 0 to 10

Q313I ZS 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

i) Zeleni Slovenije (ZS)

Value 136287 Frequency
0 78
1 39
2 47
3 81
4 66
5 168
6 75
7 68
8 68
9 24
10 28
98 ne pozna 78
99 ne vem, b.o. 200
" " 4

Valid range from 0 to 10

Q313J SND 3.13 RADI BI VEDELI, KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POSAMEZNIH SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK. NAJPREJ VAM BOM PREBRAL-A IME POLITIČNE STRANKE, VAS PA PROSIM, DA JO OCENITE Z LESTVICO OD 0 DO 10, KJER 0 POMENI, DA TEJ STRANKI SPLOH NISTE NAKLONJENI, 10 PA POMENI, DA STE TEJ STRANKI ZELO NAKLONJENI. KO BOM PRIŠEL DO STRANKE, O KATERI ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA NIMATE OBČUTKA, DA JO POZNATE DOVOLJ, MI TO POVEJTE. (kartica 3)

j) Slovenska nacionalna desnica (SND)

Value 137286 Frequency
0 221
1 59
2 63
3 60
4 42
5 71
6 16
7 18
8 15
9 8
10 10
98 ne pozna 198
99 ne vem, b.o. 239
" " 4

Valid range from 0 to 10

Q314A Janez Drnovsek 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE. PRVI PO ABECEDI JE ... (kartica 3)

a) Janez Drnovšek

Value 138285 Frequency
0 63
1 29
2 31
3 91
4 50
5 160
6 85
7 80
8 139
9 64
10 137
98 ne pozna 11
99 ne vem, b.o. 83
" " 1

Valid range from 0 to 10

Q314B Marjan Podobnik 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

b) Marjan Podobnik

Value 139284 Frequency
0 84
1 38
2 59
3 96
4 69
5 155
6 91
7 67
8 106
9 52
10 66
98 ne pozna 32
99 ne vem, b.o. 108
" " 1

Valid range from 0 to 10

Q314C Zmago Jelincic 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

c) Zmago Jelinčič

Value 140283 Frequency
0 178
1 71
2 117
3 119
4 62
5 120
6 63
7 58
8 43
9 17
10 28
98 ne pozna 31
99 ne vem, b.o. 116
" " 1

Valid range from 0 to 10

Q314D Janez Jansa 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

d) Janez Janša

Value 141282 Frequency
0 159
1 61
2 87
3 77
4 62
5 132
6 67
7 67
8 81
9 41
10 76
98 ne pozna 20
99 ne vem, b.o. 93
" " 1

Valid range from 0 to 10

Q314E Lojze Peterle 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

e) Lojze Peterle

Value 142281 Frequency
0 217
1 90
2 96
3 96
4 70
5 130
6 65
7 43
8 40
9 22
10 39
98 ne pozna 18
99 ne vem, b.o. 97
" " 1

Valid range from 0 to 10

Q314F Janez Kocjancic 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

f) Janez Kocjančič

Value 143280 Frequency
0 191
1 56
2 91
3 98
4 77
5 120
6 52
7 36
8 21
9 11
10 16
98 ne pozna 117
99 ne vem, b.o. 137
" " 1

Valid range from 0 to 10

Q314G Vane Gosnik 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

g) Vane Gošnik

Value 144279 Frequency
0 103
1 46
2 56
3 63
4 48
5 102
6 45
7 21
8 15
9 9
10 8
98 ne pozna 353
99 ne vem, b.o. 154
" " 1

Valid range from 0 to 10

Q314H Tone Persak 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

h) Tone Peršak

Value 145278 Frequency
0 78
1 35
2 67
3 72
4 69
5 105
6 62
7 30
8 36
9 9
10 11
98 ne pozna 286
99 ne vem, b.o. 163
" " 1

Valid range from 0 to 10

Q314I Saso Lap 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

i) Sašo Lap

Value 146277 Frequency
0 183
1 60
2 79
3 63
4 40
5 63
6 18
7 17
8 9
9 4
10 5
98 ne pozna 325
99 ne vem, b.o. 157
" " 1

Valid range from 0 to 10

Q314J Joze Globacnik 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

j) Jože Globačnik

Value 147276 Frequency
0 71
1 26
2 29
3 33
4 28
5 44
6 19
7 9
8 5
9 3
10 3
98 ne pozna 576
99 ne vem, b.o. 176
" " 2

Valid range from 0 to 10

Q314K Jozef Skoljc 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

k) Jožef Školjč

Value 148275 Frequency
0 144
1 53
2 78
3 100
4 76
5 154
6 78
7 64
8 65
9 25
10 22
98 ne pozna 49
99 ne vem, b.o. 115
" " 1

Valid range from 0 to 10

Q314L Milan Kucan 3.14 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA MI S POMOČJO ISTE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI STE NAKLONJENI, ALI NISTE NAKLONJENI POSAMEZNEMU POLITIČNEMU VODITELJU. KO BOM PRIŠEL DO VODITELJA, O KATEREM ŠE NISTE NIČ SLIŠALI, ALI PA IMATE OBČUTEK, DA O NJEM NE VESTE DOVOLJ, MI TO SPET POVEJTE.

l) Milan Kučan

Value 149274 Frequency
0 61
1 22
2 30
3 36
4 43
5 116
6 48
7 96
8 120
9 109
10 256
98 ne pozna 9
99 ne vem, b.o. 77
" " 1

Valid range from 0 to 10

Q315 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TE

3.15 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? ALI BI REKLI, DA JE TO STANJE ...

Value 150273 Frequency
1 zelo dobro 2
2 dobro 112
3 niti dobro, niti slabo 487
4 slabo 305
5 zelo slabo 93
9 ne vem 24
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q316 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DV

3.16 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DVANAJSTIH MESECIH STANJE GOSPODARSTVA V SLOVENIJI IZBOLJŠALO, DA JE OSTALO PRIBLIŽNO ENAKO, ALI DA SE JE POSLABŠALO?

Value 151272 Frequency
1 izboljšalo (nadaljuj na 3.17) 65
2 ostalo približno enako (preskok na 3.19) 460
3 poslabšalo (preskok na 3.18) 423
9 ne vem (preskok na 3.19) 74
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q317 ALI BI REKLI, DA SE JE STANJE

3.17 (če meni, da se je stanje izboljšalo) ALI BI REKLI, DA SE JE STANJE ... (nato prehod na 3.19)

Value 152271 Frequency
1 dosti izboljšalo 4
2 le nekoliko izboljšalo 66
9 mašilo 485
" " 469

Valid range from 1 to 2

Q318 ALI BI REKLI, DA SE JE STANJE

3.18 (če meni, da se je stanje poslabšalo) 3.18 ALI BI REKLI, DA SE JE STANJE ...

Value 153270 Frequency
1 dosti poslabšalo 189
2 le nekoliko poslabšalo 232
9 mašilo 291
" " 312

Valid range from 1 to 2

Q319 Poslanci dobro vedo, kaj mislijo obicajn

3.19 NEKATERI LJUDJE PRAVIJO, DA POSLANCI DRŽAVNEGA ZBORA DOBRO VEDO, KAJ MISLIJO OBIČAJNI LJUDJE, DRUGI PA PRAVIJO, DA POSLANCI NE VEDO KAJ DOSTI O TEM. ČE UPORABITE SPODNJO LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA POSLANCI DOBRO VEDO, KAJ MISLIJO OBIČAJNI LJUDJE, 5 PA POMENI, DA O TEM NE VEDO KAJ DOSTI, KAM BI SE VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

Value 154269 Frequency
1 Poslanci dobro vedo, kaj mislijo običajni ljudje 206
2 . 139
3 . 229
4 . 159
5 Poslanci ne vedo, kaj mislijo običajni ljudje 228
9 ne vem 62
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q320 ALI STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH IME

3.20 ALI STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH IMELI KAKŠEN STIK S POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA?

Value 155268 Frequency
1 da 70
2 ne, nobenega stika 946
9 ne vem 6
" " 2

Valid range from 1 to 2

Q321 Pomembno je, kdo je na oblasti

3.21 NEKATERI LJUDJE TRDIJO, DA JE POMEMBNO, KDO JE NA OBLASTI, DRUGI PA PRAVIJO, DA TO NI POMEMBNO. PROSIMO VAS, DA UPORABITE LESTVICO NA KARTICI, KJER 1 POMENI, DA JE POMEMBNO, KDO JE NA OBLASTI, 5 PA POMENI, DA NI VAŽNO, KDO JE NA OBLASTI. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE NA TEJ LESTVICI?

Value 156267 Frequency
1 Pomembno je, kdo je na oblasti 721
2 . 139
3 . 67
4 . 23
5 Ni pomembno, kdo je na oblasti 47
9 ne vem 26
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q322 Ni pomembno koga ljudje volijo

3.22 NEKATERI PRAVIJO, DA NI POMEMBNO, KOGA LJUDJE VOLIJO, SAJ SE STVARI ZARADI TEGA NE BODO SPREMENILE. DRUGI PA PRAVIJO, DA GLEDE NA TO, KOGA VOLIŠ, STVARI LAHKO SPREMENIJO. PROSIMO VAS, DA UPORABITE SPODNJO LESTVICO, NA KATERI POMENI 1, DA NI POMEMBNO, KOGA VOLIŠ, KER SE STVARI NE BODO SPREMENILE, 5 PA POMENI, DA TO, KDO BO IZVOLJEN, LAHKO VPLIVA NA STVARI. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE?

Value 157266 Frequency
1 Ni pomembno koga ljudje volijo, saj se ne bo nič spremenilo 86
2 . 53
3 . 126
4 . 192
5 To, kdo bo izvoljen, vpliva na stvari 519
9 ne vem 47
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q323 Vecina ljudi obicajno pove, kaj misli.

3.23 KADAR PROSIMO LJUDI, NAJ NAM POVEDO SVOJA MNENJA, ALI SODITE, DA VEČINA LJUDI V SLOVENIJI POVE TISTO, KAR RES MISLIJO O POLITIKI, ALI SODITE, DA VEČINA LJUDI OBIČAJNO SKRIVA SVOJE PRAVO MIŠLJENJE O POLITIKI? UPORABITE LESTVICO NA KARTICI, KJER 1 POMENI, DA VEČINA LJUDI V SLOVENIJI OBIČAJNO POVE TISTO, KAR RES MISLIJO O POLITIKI, 5 PA POMENI, DA VEČINA LJUDI OBIČAJNO SKRIVA SVOJE PRAVO MIŠLJENJE O POLITIKI. KAM BI SE TOREJ VI UVRSTILI NA TEJ LESTVICI?

Value 158265 Frequency
1 Večina ljudi običajno pove, kaj mislijo o politiki 229
2 . 167
3 . 201
4 . 161
5 Večina ljudi običajno skriva svoje mnenje o politiki 189
9 ne vem 76
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q324 LEVO/ DESNO?

3.24 V POLITIKI LJUDJE VČASIH GOVORIJO O LEVICI IN DESNICI. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER POMENI NIČ LEVICO IN 10 DESNICO? (kartica 4)

Value 159264 Frequency
0 LEVICA 28
1 19
2 37
3 48
4 42
5 311
6 31
7 33
8 30
9 11
10 DESNICA 34
99 ne vem 396
50 1
59 1
" " 2

Valid range from 0 to 10

Q325A DS 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

a) Demokratska stranka Slovenije (DS)

Value 160263 Frequency
0 LEVO 8
1 11
2 25
3 63
4 70
5 160
6 47
7 28
8 20
9 6
10 DESNO 12
98 ne pozna 82
99 ne vem, b.o. 487
51 1
" " 4

Valid range from 0 to 10

Q325B DESUS 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

b) Demokratska stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Value 161262 Frequency
0 LEVO 11
1 22
2 48
3 69
4 56
5 103
6 32
7 33
8 18
9 12
10 DESNO 12
98 ne pozna 108
99 ne vem, b.o. 496
" " 4

Valid range from 0 to 10

Q325C LDS 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

c) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Value 162261 Frequency
0 LEVO 46
1 46
2 61
3 73
4 74
5 121
6 30
7 26
8 21
9 6
10 DESNO 11
98 ne pozna 53
99 ne vem, b.o. 451
50 1
" " 4

Valid range from 0 to 10

Q325D SLS 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

d) Slovenska ljudska stranka (SLS)

Value 163260 Frequency
0 LEVO 7
1 6
2 10
3 26
4 38
5 110
6 73
7 88
8 104
9 30
10 DESNO 32
98 ne pozna 49
99 ne vem, b.o. 445
69 1
" " 5

Valid range from 0 to 10

Q325E SNS 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

e) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Value 164259 Frequency
0 LEVO 31
1 24
2 26
3 45
4 39
5 77
6 32
7 36
8 55
9 52
10 DESNO 78
98 ne pozna 58
99 ne vem, b.o. 465
90 1
" " 5

Valid range from 0 to 10

Q325F SDS 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

f) Socialna demokracija Slovenije (SDS)

Value 165258 Frequency
0 LEVO 8
1 9
2 22
3 34
4 39
5 126
6 58
7 71
8 46
9 38
10 DESNO 40
98 ne pozna 62
99 ne vem, b.o. 465
69 1
" " 5

Valid range from 0 to 10

Q325G SKD 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

g) Slovenski krščanski demokrati (SKD)

Value 166257 Frequency
0 LEVO 11
1 9
2 26
3 22
4 21
5 70
6 53
7 80
8 68
9 60
10 DESNO 113
98 ne pozna 42
99 ne vem, b.o. 443
" " 6

Valid range from 0 to 10

Q325H ZLSD 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

h) Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)

Value 167256 Frequency
0 LEVO 72
1 79
2 79
3 71
4 54
5 72
6 17
7 19
8 17
9 10
10 DESNO 12
98 ne pozna 64
99 ne vem, b.o. 453
" " 5

Valid range from 0 to 10

Q325I ZS 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

i) Zeleni Slovenije (ZS)

Value 168255 Frequency
0 LEVO 11
1 9
2 24
3 38
4 59
5 211
6 41
7 39
8 29
9 12
10 DESNO 13
98 ne pozna 49
99 ne vem, b.o. 484
" " 5

Valid range from 0 to 10

Q325J SND 3.25 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO ISTE LESTVICE, KJER "0" POMENI LEVICO, "10" PA DESNICO POVESTE, KAM BI UVRSTILI POSAMEZNE POLITIČNE STRANKE? KAM BI TOREJ UVRSTILI NASLEDNJE STRANKE? (kartica 4)

j) Slovenska nacionalna desnica (SND)

Value 169254 Frequency
0 LEVO 14
1 8
2 13
3 13
4 24
5 50
6 21
7 31
8 39
9 65
10 DESNO 174
98 ne pozna 93
99 ne vem, b.o. 472
" " 7

Valid range from 0 to 10

Q326 OD ZADNJIH VOLITEV JE SKORAJ TRI LETA. S

3.26 OD ZADNJIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR SO MINILA ŠTIRI LETA. ALI STE TAKRAT VOLILI? (Če da) SE MORDA ŠE SPOMNITE, ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? (kartica 5)

Value 170253 Frequency
1 Demokratsko stranko 30
2 Liberalno-demokratskstranko 157
3 Liberalno stranko 17
4 Slovensko ljudsko stranko 55
5 Narodno demokratsko stranko 2
6 Slovensko nacionalno stranko 33
7 Socialnodemokratsko stranko Slovenije 42
8 Socialistično stranko Slovenije 4
9 Slovenske krščanske demokrate 90
10 Združeno listo socialnih demokratov (Socialdemokratsko prenovo) 52
11 Zelene Slovenije 22
96 druge stranke 6
97 ne vem, ne spominjam se 327
98 nisem volil 166
99 b.o. 18
" " 3

Valid range from 1 to 11

Q327 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL 3.27 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI VOLILI?

Ime stranke:

Value 171252 Frequency
98 ne vem, koga bi volil 435
99 ne bi šel na volitve 191
1 DS 22
2 DESUS 9
3 LDS 111
4 SLS 57
5 SNS 12
6 SDS 70
7 SKD 53
8 ZLSD 35
9 ZS 11
10 SND 5
12 LS 1
14 DRUGE 4
" " 8

Valid range from 1 to 10

Q328A ZAKAJ RAVNO TO STRANKO... 3.28 KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA JE ODLOČILNO, DA STE IZBRALI PRAV TO STRANKO? (Največ dva odgovora)

- prvi odgovor:

Value 172251 Frequency
1 nazori in vrednote, ki jih stranka zastopa 167
2 ugled in zaupanje v voditelja stranke 104
3 doslednost in poštenost vodstva stranke 52
4 usposobljenost stranke za vodenje države 47
5 aktivnost in ugled stranke v mojem domačem okolju 15
6 demokratičnost in toleranca v delovanju stranke 24
7 ker se zavzema za moje interese 38
9 ne vem 352
" " 225

Valid range from 1 to 7

Q328B ZAKAJ RAVNO TO STRANKO... 3.28 KAJ OD SPODAJ NAVEDENEGA JE ODLOČILNO, DA STE IZBRALI PRAV TO STRANKO? (Največ dva odgovora)

- drugi odgovor:

Value 173250 Frequency
1 nazori in vrednote, ki jih stranka zastopa 49
2 ugled in zaupanje v voditelja stranke 52
3 doslednost in poštenost vodstva stranke 58
4 usposobljenost stranke za vodenje države 46
5 aktivnost in ugled stranke v mojem domačem okolju 18
6 demokratičnost in toleranca v delovanju stranke 44
7 ker se zavzema za moje interese 60
9 ne vem 403
" " 294

Valid range from 1 to 7

Q401A POLITIKI NAJVECJI UGLED - PRVA NAVEDBA 4.00 POLITIKA, STRANKE, KOALICIJE ... 4.01 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

a) 1. oseba:

Value 174249 Frequency
1 KUČAN 532
2 DRNOVŠEK 202
3 RUPEL 1
4 JANŠA 68
5 KACIN 4
6 PETERLE 11
8 PUČNIK 2
9 BUČAR 2
10 PODOBNIK M. 40
12 BIZJAK 1
13 JELINČIČ 2
14 PERŠAK 1
15 ŠKOLJČ 4
16 THALER 3
17 KOCIJANČIČ 1
21 ŠUŠTAR 1
33 PODOBNIK J. 1
50 DRUGI 3
99 93
" " 52

Valid range from 1 to 6

Q401B POLITIKI NAJVECJI UGLED - DRUGA NAVEDBA 4.01 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

b) 2. oseba:

Value 175248 Frequency
1 KUČAN 179
2 DRNOVŠEK 346
3 RUPEL 1
4 JANŠA 70
5 KACIN 11
6 PETERLE 35
8 PUČNIK 2
10 PODOBNIK M. 71
12 BIZJAK 3
13 JELINČIČ 12
14 PERŠAK 3
15 ŠKOLJČ 8
16 THALER 10
17 KOCIJANČIČ 3
19 SIMŠIČ 5
20 HVALICA 1
21 ŠUŠTAR 1
22 OMAN 1
27 BIZELJ 1
29 GASPARI 2
32 MENCINGER 2
33 PODOBNIK J. 1
50 DRUGI 12
99 182
" " 62

Valid range from 1 to 6

Q402A POLITIKI NAJVECJI UGLED - TRETJA NAVEDBA 4.02 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

a) 3. oseba:

Value 176247 Frequency
1 KUČAN 30
2 DRNOVŠEK 51
3 RUPEL 4
4 JANŠA 71
5 KACIN 19
6 PETERLE 33
7 BAVČAR 1
8 PUČNIK 7
9 BUČAR 1
10 PODOBNIK M. 61
11 RIGELNIK 1
12 BIZJAK 4
13 JELINČIČ 21
14 PERŠAK 10
15 ŠKOLJČ 20
16 THALER 34
17 KOCIJANČIČ 11
18 0
19 SIMŠIČ 6
20 HVALICA 5
21 ŠUŠTAR 1
22 0
23 0
24 0
25 ŠTER 1
26 0
27 BIZELJ 1
28 0
29 GASPARI 1
30 GOŠNIK 2
31 0
32 MENCINGER 4
33 PODOBNIK J. 5
34 0
35 0
36 POTRČ 1
37 0
38 POLJŠAK 1
39 ARHAR 1
40 LAP 1
41 0
42 0
43 VOLJČ 1
50 DRUGI 9
99 492
" " 113

Valid range from 1 to 42

Q402B POLITIKI NAJVECJI UGLED - CETRTA NAVEDBA 4.02 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

b) 4. oseba:

Value 177246 Frequency
1 KUČAN 7
2 DRNOVŠEK 16
3 RUPEL 1
4 JANŠA 31
5 KACIN 14
6 PETERLE 39
7 0
8 PUČNIK 4
9 BUČAR 3
10 PODOBNIK M. 46
11 0
12 BIZJAK 5
13 JELINČIČ 20
14 PERŠAK 12
15 ŠKOLJČ 17
16 THALER 12
17 KOCIJANČIČ 10
18 0
19 SIMŠIČ 10
20 HVALICA 1
21 0
22 0
23 0
24 0
25 ŠTER 3
26 DEZELAK 1
27 BIZELJ 1
28 0
29 GASPARI 4
30 GOŠNIK 2
31 0
32 MENCINGER 2
33 PODOBNIK J. 7
34 0
35 0
36 POTRČ 1
37 GROS 2
38 POLJŠAK 2
39 ARHAR 1
40 LAP 1
41 0
42 0
43 VOLJČ 1
50 DRUGI 14
99 594
" " 139

Valid range from 1 to 43

Q403A POLITIKI NAJMANJSI UGLED 4.03 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

a) 1. oseba:

Value 178245 Frequency
1 KUČAN 14
2 DRNOVŠEK 14
3 RUPEL 1
4 JANŠA 96
5 KACIN 6
6 PETERLE 91
7 BAVČAR 5
8 PUČNIK 14
9 BUČAR 2