Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM011
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM011_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Wallace, Claire
 • Sicherl, Pavle
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; april - maj 2001)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Projekt 5. okvirnega programa Evropske Unije

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • EU/Slovensko približevanju Evropski Uniji

  Anketne raziskave o Evropski Uniji so del obsežnejšega projekta "Informiranost in stališča ciljnih skupin v Sloveniji o Evropski uniji in Slovenskem približevanju EU", ki ga koordinira Urad vlade za informiranje Republike Slovenije. Namen projekta je "dobiti posnetek informiranosti in stališč prebivalcev o Evropski uniji in vključevanju Slovenije v EU ter ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje teh stališč. Rezultati raziskave so služili pri določanju komunikacijske strategije in so v pomoč slovenski vladi ter parlamentu pri oblikovanju politike vključevanja v EU." (http://evropa.gov.si/iso/euf_00o.html) V tem sklopu sta doslej nastali dve anketni raziskavi: ADP - IDNo: SJM971 in ADP - IDNo: SJM993 (glej tudi http://evropa.gov.si/povzetek.doc), in več ožje usmerjenih raziskav mnenjskih voditeljev ter analiz vsebine medijev o poročanju o Evropski Uniji.

Study Content

Keywords:

dva najbolj pereča problema, spremljanje informativnih oddaj in tiska, ocena osebne sreče, ocena zadovoljstva z življenjem, delovanja demokracije in gospodarstva, materialne razmere družine, pripadnost geografskim skupinam, trditve o slovenstvu, preživljanje prostega časa, mnenja o modernem oz. tradicionalnem, občutki o pojmu "Evropska unija", razprave in informiranje o EU, koristi Slovenije v primeru pristopa k EU, možnosti za članstvo, kdo zavira proces vključevanja, dobre in slabe stvari članstva v EU, uskladitev pravnega reda, nadzor meje, trditve v zvezi z EU, finančni položaj gospodinjstva po vključitvi, prihodnost EU, referendum o pridružitvi, Slovenija in NATO, "nedeljsko vprašanje", izobrazba intervjuvanca, viri dohodkov intervjuvanca, število delovnih aktivnosti, glavna delovna aktivnost, druga in tretja delovna aktivnost, razpored delovnega časa, kraj opravljanja aktivnosti, vrsta pogodbe z delodajalcem, zadovoljstvo z aktivnostjo, člani gospodinjstva, izobrazba in delovna aktivnost članov gospodinjstva, zaposlitvene spremembe, standard gospodinjstva, vir dohodka in dohodki gospodinjstva, lastnina gospodinjstva, spol in narodnost intervjuvanca, zaposlitveni sektor, poklic, sindikalno članstvo, zakonski stan, religioznost, prihranki, razredna pripadnost

Keywords ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, JAVNO MNENJE, MEDNARODNA POLITIKA, EVROPSKA UNIJA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, DEMOKRACIJA, GOSPODINJSTVO

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
PRIDRUŽEVANJE EVROPSKI UNIJI
DELOVNA AKTIVNOST


Abstract:

Vprašalnik je v celoti posvečen dvema nosilnima temama. Začenja se z vprašanjem o problemih, ki se zdijo intervjuvancu za Slovenijo najbolj pereči. Nadaljuje se z vprašanji, ki zadevajo spremljanje informativnih oddaj in prebiranje tiskanih medijev. V drugem bloku so vprašanja o intervjuvančevi sreči, zadovoljstvu z življenjem in demokracijo, ocene stanja gospodarstva v Sloveniji, vprašanja o preživljanju prostega časa in dve vprašanji, ki zadevata vrenotenje slovenstva in tradicije oz. modernosti. Tretji blok vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na stališča o Evropi in Evropski uniji. Med drugim je tukaj najti vprašanja o informiranju o EU, o zanimanju zanjo, o posledicah in odnosu intervjuvanca do pridruževanja Slovenije. V četrtem bloku so vprašanja iz projekta s podporo EU "Gospodinjstva, delo in fleksibilnost", o delovni aktivnosti intervjuvanca in njegove družine. Med drugim je tukaj najti vprašanja o virih dohodka, ekonomskih aktivnostih intervjuvanca in njihovem številu, razporedu delovnega časa, zadovoljstvu z delovno aktivnostjo, in vprašanja o delovnih aktivnostih ostalih članov gospodinjstva. Vprašalnik se končuje z blokom demografskih vprašanj.

Methodology


Collection date: 20 - april 2001 - 28 - maj 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Uteži korigirajo odstopanja od populacijskih kriterijskih vrednosti po kombinaciji stratifikacijskih spremenljivk regije in tipa naselja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM011 - SJM2001/1 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 510
 • number of units: 1008

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

KEYSTRNG

KLJUC kljuc - zlivaj datoteke po tej spemenljivki!

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 1 1026 506.75 294.581

Valid range from 1 to 1026

ID zaporedna stevilka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 1 1500 502.797 289.517

Valid range from 1 to 1500

KEYSTRNG

KLJUC kljuc - zlivaj datoteke po tej spemenljivki!

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 1 1026 506.75 294.581

Valid range from 1 to 1026

ID zaporedna stevilka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 1 1500 502.797 289.517

Valid range from 1 to 1500

URA1 URA ZACETKA

Value 4507 Frequency
1 1
7 5
8 12
9 43
10 75
11 66
12 45
13 42
14 62
15 108
16 120
17 144
18 118
19 91
20 44
21 13
22 1
SYSMISS 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 1 22 15.1162 3.34042

Valid range from 1 to 22

MIN1 MIN ZACETKA

Value 5506 Frequency
0 209
1 2
2 1
3 4
4 1
5 83
6 2
7 5
8 4
10 77
12 2
13 2
14 1
15 67
16 1
17 1
18 4
20 58
22 2
23 1
24 1
25 36
27 4
29 1
30 124
33 3
34 1
35 48
37 2
40 49
42 1
44 1
45 72
46 1
47 1
49 2
50 70
53 2
54 2
55 39
58 2
59 1
SYSMISS 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 0 59 22.0848 18.1565

Valid range from 0 to 59

Q1_01A PRVI PROBLEM? 1.00 KANALI OBVEŠČANJA IN OBLIKOVANJA MNENJ 1.01 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

- 1. problem:

Value 6505 Frequency
1 BEGUNCI, TUJCI, PRIBEZNIKI 26
2 BREZPOSELNOST 277
3 CERKEV-DRZAVA, VATIKAN 3
4 CESTE, AVTOCESTE 1
5 DRAGINJA, REVSCINA 29
6 DROGE, ALKOHOL 4
7 DRZAVNE FINANCE, PRORACUN 18
8 EU 81
9 GOSP. PROBLEMI, STECAJI, INFLACIJA 69
10 KMETIJSTVO 42
11 KRIMINAL 6
12 MLADI 15
13 KRIMINAL V PODJETJIH, KORUPCIJA 7
14 NATALITETA 1
15 NATO 6
16 NIZEK STANDARD, KVALITETA ZIVLJENJA 8
17 NIZKE PLACE, RAZLIKE V DOHODKIH 39
18 POKOJNINE 8
19 POLITICNA KRIZA, NEDEMOKRATICNOST 67
20 POLITICNE STRANKE 4
21 POPRAVA KRIVIC, SPRAVA 1
22 PRAVICE DELAVCEV 7
23 PRIVATIZACIJA, DENACIONALIZACIJA 12
24 STANOVANJSKI PROBLEMI 3
25 SOLSTVO, IZOBRAZEVANJE 8
26 ZAKONODAJA, SODSTVO 7
27 ZAVAROVANJE 0
28 ZDRAVSTVO, SOCIALA 27
29 ZUNANJA POLITIKA, MEJE 17
30 NORE KRAVE, BOLEZNI 12
31 REFERENDUM O OBMP 25
66 DRUGO 45
98 NI PROBLEMOV 14
99 NE VEM 108
SYSMISS 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 1 99 23.7001 31.4655

Valid range from 1 to 99

Q1_01B DRUGI PROBLEM? 1.00 KANALI OBVEŠČANJA IN OBLIKOVANJA MNENJ 1.01 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

- 2. problem:

Value 7504 Frequency
1 BEGUNCI, TUJCI, PRIBEZNIKI 22
2 BREZPOSELNOST 86
3 CERKEV-DRZAVA, VATIKAN 6
4 CESTE, AVTOCESTE 3
5 DRAGINJA, REVSCINA 35
6 DROGE, ALKOHOL 12
7 DRZAVNE FINANCE, PRORACUN 10
8 EU 54
9 GOSP. PROBLEMI, STECAJI, INFLACIJA 65
10 KMETIJSTVO 30
11 KRIMINAL 15
12 MLADI 19
13 KRIMINAL V PODJETJIH, KORUPCIJA 7
14 NATALITETA 7
15 NATO 9
16 NIZEK STANDARD, KVALITETA ZIVLJENJA 31
17 NIZKE PLACE, RAZLIKE V DOHODKIH 59
18 POKOJNINE 13
19 POLITICNA KRIZA, NEDEMOKRATICNOST 50
20 POLITICNE STRANKE 14
21 POPRAVA KRIVIC, SPRAVA 1
22 PRAVICE DELAVCEV 13
23 PRIVATIZACIJA, DENACIONALIZACIJA 12
24 STANOVANJSKI PROBLEMI 8
25 SOLSTVO, IZOBRAZEVANJE 7
26 ZAKONODAJA, SODSTVO 13
27 ZAVAROVANJE 2
28 ZDRAVSTVO, SOCIALA 24
29 ZUNANJA POLITIKA, MEJE 14
30 NORE KRAVE, BOLEZNI 4
31 REFERENDUM O OBMP 15
66 DRUGO 59
98 NI PROBLEMOV 23
99 NE VEM 187
SYSMISS 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 1 99 35.7417 37.1506

Valid range from 1 to 99

Q1_02A PRVO VPRASANJE? 1.02 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, VI PA MED NJIMI IZBERITE DVE, KI BI JIMA MORALA SLOVENIJA V PRIHODNJE NAMENITI NAJVEČ POZORNOSTI?

- 1. vprašanje:

Value 8503 Frequency
1 reševanju problematike prebežnikov in azilantov 138
2 povečanju rodnosti 68
3 politični stabilnosti 99
4 zmanjševanju kriminala in korupcije 272
5 zmanjševanju inflacije 116
6 čimprejšnji vključitvi v EU 39
7 čimprejšnji vključitvi v NATO 4
8 doseganju nacionalne sprave 16
9 preprečevanju revščine 235
10 drugim, nobenemu od teh 2
99 ne vem 18
Sysmiss 1

Q1_02B DRUGO VPRASANJE? 1.02 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, VI PA MED NJIMI IZBERITE DVE, KI BI JIMA MORALA SLOVENIJA V PRIHODNJE NAMENITI NAJVEČ POZORNOSTI?

- 2. vprašanje:

Value 9502 Frequency
1 reševanju problematike prebežnikov in azilantov 55
2 povečanju rodnosti 67
3 politični stabilnosti 59
4 zmanjševanju kriminala in korupcije 195
5 zmanjševanju inflacije 140
6 čimprejšnji vključitvi v EU 59
7 čimprejšnji vključitvi v NATO 20
8 doseganju nacionalne sprave 23
9 preprečevanju revščine 323
10 drugim, nobenemu od teh 20
99 ne vem 44
Sysmiss 3

Q1_03A TV Dnevnik 1.03 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

- TV Dnevnik TV Slovenije

Value 10501 Frequency
1 (ni izbral/a) 354
3 (izbral/a) 379
9 nobene 274
Sysmiss 1

Q1_03B 24 ur 1.03 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

- 24 ur POP TV

Value 11500 Frequency
1 (ni izbral/a) 252
3 (izbral/a) 482
9 nobene 273
Sysmiss 1

Q1_03C Odmevi 1.03 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

- Odmevi TV Slovenije

Value 12499 Frequency
1 (ni izbral/a) 541
3 (izbral/a) 193
9 nobene 274

Q1_03D tuje inf. oddaje 1.03 KATERE OSREDNJE TELEVIZIJSKE INFORMATIVNE ODDAJE STE VČERAJ GLEDALI?

- tuje informativne oddaje

Value 13498 Frequency
1 (ni izbral/a) 661
3 (izbral/a) 73
9 nobene 274

Q1_04A Delo 1.04 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

- Delo

Value 14497 Frequency
1 (ni izbral/a) 454
3 (izbral/a) 231
9 nobenega 323

Q1_04B Dnevnik 1.04 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

- Dnevnik

Value 15496 Frequency
1 (ni izbral/a) 512
3 (izbral/a) 173
9 nobenega 323

Q1_04C Vecer 1.04 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

- Večer

Value 16495 Frequency
1 (ni izbral/a) 526
3 (izbral/a) 159
9 nobenega 323

Q1_04D Slovenske Novice 1.04 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

- Slovenske Novice

Value 17494 Frequency
1 (ni izbral/a) 415
3 (izbral/a) 270
9 nobenega 323

Q1_04E Finance 1.04 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

- Finance

Value 18493 Frequency
1 (ni izbral/a) 655
3 (izbral/a) 30
9 nobenega 323

Q1_04F tuji casopisi 1.04 KATERE DNEVNE ČASOPISE REDNO (SKORAJ VSAKODNEVNO) BERETE?

- tuji dnevni časopisi

Value 19492 Frequency
1 (ni izbral/a) 673
3 (izbral/a) 12
9 nobenega 323

Q1_05A Jana 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Jana

Value 20491 Frequency
1 (ni izbral/a) 471
3 (izbral/a) 231
9 nobenega od teh 306

Q1_05B Nasa zena 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Naša žena

Value 21490 Frequency
1 (ni izbral/a) 643
3 (izbral/a) 59
9 nobenega od teh 306

Q1_05C Nedeljski Dnevnik 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Nedeljski Dnevnik

Value 22489 Frequency
1 (ni izbral/a) 406
3 (izbral/a) 296
9 nobenega od teh 306

Q1_05D Mag 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Mag

Value 23488 Frequency
1 (ni izbral/a) 628
3 (izbral/a) 74
9 nobenega od teh 306

Q1_05E Mladina 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Mladina

Value 24487 Frequency
1 (ni izbral/a) 569
3 (izbral/a) 133
9 nobenega od teh 306

Q1_05F Kmecki glas 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Kmečki glas

Value 25486 Frequency
1 (ni izbral/a) 630
3 (izbral/a) 71
9 nobenega od teh 307

Q1_05G 7D 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- 7D

Value 26485 Frequency
1 (ni izbral/a) 657
3 (izbral/a) 44
9 nobenega od teh 307

Q1_05H Druzina 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Družina

Value 27484 Frequency
1 (ni izbral/a) 622
3 (izbral/a) 79
9 nobenega od teh 307

Q1_05I Ognjisce 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Ognjišče

Value 28483 Frequency
1 (ni izbral/a) 596
3 (izbral/a) 105
9 nobenega od teh 307

Q1_05J Sobotno Delo 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Sobotno Delo

Value 29482 Frequency
1 (ni izbral/a) 559
3 (izbral/a) 142
9 nobenega od teh 307

Q1_05K Gospodarski vestnik 1.05 KATERE OD NAŠTETIH REVIJ, TEDNIKOV BERETE REDNO ALI POGOSTO?

- Gospodarski vestnik

Value 30481 Frequency
1 (ni izbral/a) 658
3 (izbral/a) 43
9 nobenega od teh 307

Q2_01 ALI BI REKLI, DA STE...?

2.00 ZAZNAVA RAZMER, VREDNOTE 2.01 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ... (le en odgovor)

Value 31480 Frequency
1 zelo srečni 123
2 precej srečni 556
3 ne preveč srečni 258
4 sploh niste srečni 43
9 ne vem 28

Q2_02 KAKO ZADOVOLJNI STE Z ZIVLJENJEM NA SPLO

2.02 OCENITE, KAKO ZADOVOLJNI STE Z ŽIVLJENJEM NA SPLOH?

Value 32479 Frequency
1 zadovoljen 377
2 dokaj zadovoljen 481
3 ne kaj dosti zadovoljen 111
4 sploh nisem zadovoljen 34
9 b.o. 4
Sysmiss 1

Q2_03 KAKO ZADOVOLJNI STE Z DELOVANJEM DEMOKRA

2.03 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? ALI STE ...

Value 33478 Frequency
1 zadovoljni 60
2 dokaj zadovoljni 254
3 ne kaj dosti zadovoljni 452
4 sploh niste zadovoljni 176
9 ne ve 64
Sysmiss 2

Q2_04 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA?

2.04 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? ALI BI REKLI, DA JE TO STANJE ...

Value 34477 Frequency
1 zelo dobro 3
2 dobro 129
3 niti dobro, niti slabo 500
4 slabo 273
5 zelo slabo 72
9 ne vem 31

Q2_05 ALI SE JE STANJE GOSPODARSTVA?

2.05 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DVANAJSTIH MESECIH STANJE GOSPODARSTVA V SLOVENIJI ...

Value 35476 Frequency
1 zelo izboljšalo 2
2 izboljšalo 104
3 ostalo približno enako 537
4 poslabšalo 264
5 zelo poslabšalo 25
9 ne vem 76

Q2_06 RAZVOJ STANJA GOSPODARSTVA. ALI SE BO...

2.06 IN KAJ MENITE, KAKO SE BO RAZVIJALO STANJE V GOSPODARSTVU V NASLEDNJIH DVANAJSTIH MESECIH? ALI SE BO ...

Value 36475 Frequency
1 bistveno izboljšalo 11
2 nekoliko izboljšalo 242
3 ostalo približno enako 445
4 nekoliko poslabšalo 166
5 bistveno se bo poslabšalo 30
9 ne ve 112
Sysmiss 2

Q2_07 BI LAHKO REKLI DA...

2.07 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

Value 37474 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 159
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 408
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 380
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 29
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 16
6 da živite v revščini 6
9 ne vem, neopredeljen 10

Q2_08 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI?

2.08 SEDAJ PA MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA, OCENITE ŠE NA SPODNJI LESTVICI. POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI OZ. NEZADOVOLJNI, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEZADOVOLJEN, 10 PA ZELO ZADOVOLJEN.

Value 38473 Frequency
1 zelo nezadovoljen 32
2 2 19
3 3 56
4 4 100
5 5 294
6 6 133
7 7 125
8 8 151
9 9 40
10 zelo zadovoljen 49
99 ne vem, b.o. 9

Q2_09 FINANCNA SITUACIJA GOSPODINJSTVA V 12 ME

2.09 KAKŠNA BO PO VAŠEM MNENJU FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA OZ. DRUŽINE V NASLEDNJIH 12 MESECIH? ALI BO ...

Value 39472 Frequency
1 dosti boljša kot je sedaj 12
2 nekoliko boljša 126
3 približno enaka 676
4 nekoliko slabša 130
5 dosti slabša kot je sedaj 21
9 ne ve 42
Sysmiss 1

Q2_10 PRVA SKUPINA - PRIPADNOST?

2.10 ZA KATERO OD NASLEDNJIH GEOGRAFSKIH SKUPIN BI REKLI, DA JI PREDVSEM PRIPADATE? - PRVA SKUPINA:

Value 40471 Frequency
1 kraj ali mesto, kjer živite 529
2 regija, kjer živite 185
3 Slovenija kot celota 232
4 Evropa 17
5 svet kot celota 22
9 ne vem 21
Sysmiss 2

Q2_11 DRUGA SKUPINA - PRIPADNOST?

2.11 ZA KATERO OD NASLEDNJIH GEOGRAFSKIH SKUPIN BI REKLI, DA JI PREDVSEM PRIPADATE? - NASLEDNJA SKUPINA:

Value 41470 Frequency
1 kraj ali mesto, kjer živite 151
2 regija, kjer živite 288
3 Slovenija kot celota 398
4 Evropa 78
5 svet kot celota 30
9 ne vem 59
Sysmiss 4

Q2_12A pripravljen preseliti v drug kraj? 2.12 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NE BI BILI PRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

a) ... preseliti se v drug kraj ali mesto v isti regiji

Value 42469 Frequency
1 bi bil pripravljen 464
2 ne bi bil pripravljen 503
9 ne vem 41

Q2_12B pripravljen preseliti v drugo regijo? 2.12 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NE BI BILI PRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

b) preseliti se v drugo regijo

Value 43468 Frequency
1 bi bil pripravljen 352
2 ne bi bil pripravljen 598
9 ne vem 58

Q2_12C pripravljen preseliti v drugo evropsko d 2.12 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NE BI BILI PRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

c) preseliti se v drugo evropsko državo

Value 44467 Frequency
1 bi bil pripravljen 187
2 ne bi bil pripravljen 763
9 ne vem 58

Q2_12D pripravljen: preseliti zven Evrope? 2.12 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NE BI BILI PRIPRAVLJENI ... (Le en odgovor v vsaki vrsti)

d) preseliti se izven Evrope

Value 45466 Frequency
1 bi bil pripravljen 131
2 ne bi bil pripravljen 814
9 ne vem 63

Q2_13 STE BILI V 12 MESECIH V KAKSNI EV.DRZAVI

2.13 ALI STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V KAKŠNI EVROPSKI DRŽAVI VSAJ TRI DNI SKUPAJ?

Value 46465 Frequency
1 da 345
2 ne 660
Sysmiss 3

Q2_14A Na uvrstitve sportnikov sem ponosen 2.14 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

a) Kadar slovenski športniki dosežejo do- bro uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, me to navda s ponosom

Value 47464 Frequency
1 v celoti se strinjam 556
2 strinjam se 350
3 niti se strinjam niti ne strinjam 53
4 ne strinjam se 14
5 sploh se ne strinjam 12
9 ne vem 22
Sysmiss 1

Q2_14B SLO bi morala omejiti uvoz tujih proizvo 2.14 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

b) Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih proizvodov, da bi zaščiti- la lastno gospodarstvo

Value 48463 Frequency
1 v celoti se strinjam 315
2 strinjam se 296
3 niti se strinjam niti ne strinjam 134
4 ne strinjam se 168
5 sploh se ne strinjam 54
9 ne vem 40
Sysmiss 1

Q2_14C Bolj bi se morali posvetiti tujim jeziko 2.14 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

c) Slovenske šole bi se morale še bolj posvetiti poučevanju tujih jezikov

Value 49462 Frequency
1 v celoti se strinjam 327
2 strinjam se 408
3 niti se strinjam niti ne strinjam 133
4 ne strinjam se 83
5 sploh se ne strinjam 24
9 ne vem 31
Sysmiss 2

Q2_14D Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlj 2.14 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

d) Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlje v Sloveniji

Value 50461 Frequency
1 v celoti se strinjam 258
2 strinjam se 244
3 niti se strinjam niti ne strinjam 190
4 ne strinjam se 194
5 sploh se ne strinjam 71
9 ne vem 50
Sysmiss 1

Q2_14E TV bi morala dajati prednost slo filmom 2.14 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

e) Slovenske televizijske postaje bi morale dajati prednost slovenskim filmom in oddajam

Value 51460 Frequency
1 v celoti se strinjam 196
2 strinjam se 271
3 niti se strinjam niti ne strinjam 241
4 ne strinjam se 204
5 sploh se ne strinjam 65
9 ne vem 30
Sysmiss 1

Q2_14F Ljudje brez slo obicajev,naj ne bi posta 2.14 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

f) Nemogoče je, da bi ljudje, ki se ne držijo slovenskih običajev in tradicij, postali pravi Slovenci

Value 52459 Frequency
1 v celoti se strinjam 239
2 strinjam se 276
3 niti se strinjam niti ne strinjam 150
4 ne strinjam se 215
5 sploh se ne strinjam 81
9 ne vem 45
Sysmiss 2

Q2_14G Slovenski narod je bil vseskozi posten 2.14 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

g) Slovenski narod je bil vseskozi pošten in klen

Value 53458 Frequency
1 v celoti se strinjam 266
2 strinjam se 332
3 niti se strinjam niti ne strinjam 209
4 ne strinjam se 99
5 sploh se ne strinjam 36
9 ne vem 65
Sysmiss 1

Q2_14H Slovenci so vednoprispevali k razvoju ev 2.14 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

h) Slovenci so že od nekdaj enakovredno prispevali k razvoju evropske kulture

Value 54457 Frequency
1 v celoti se strinjam 285
2 strinjam se 425
3 niti se strinjam niti ne strinjam 122
4 ne strinjam se 63
5 sploh se ne strinjam 13
9 ne vem 99
Sysmiss 1

Q2_14I Zaradi priseljencev se povecuje st. kazn 2.14 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

i) Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj

Value 55456 Frequency
1 v celoti se strinjam 285
2 strinjam se 341
3 niti se strinjam niti ne strinjam 162
4 ne strinjam se 127
5 sploh se ne strinjam 40
9 ne vem 52
Sysmiss 1

Q2_14J Neslovenci ne bi smeli opravljati javnih 2.14 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

j) Ljudje, ki niso slovenske narodnosti, ne bi smeli opravljati javnih funkcij

Value 56455 Frequency
1 v celoti se strinjam 220
2 strinjam se 225
3 niti se strinjam niti ne strinjam 156
4 ne strinjam se 260
5 sploh se ne strinjam 106
9 ne vem 40
Sysmiss 1

Q2_14K Stiki s tujci so me vedno privlacili 2.14 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

k) Stiki s tujci, ljudmi drugih nacionalnosti, ver, kultur in ras so me vedno privlačili

Value 57454 Frequency
1 v celoti se strinjam 125
2 strinjam se 290
3 niti se strinjam niti ne strinjam 228
4 ne strinjam se 230
5 sploh se ne strinjam 95
9 ne vem 39
Sysmiss 1

Q2_14L Mesanje ljudi prinasa samo tezave 2.14 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

l) Mešanje ljudi, ki pripadajo različnim narodom in kulturam, prinaša samo težave.

Value 58453 Frequency
1 v celoti se strinjam 94
2 strinjam se 178
3 niti se strinjam niti ne strinjam 242
4 ne strinjam se 303
5 sploh se ne strinjam 153
9 ne vem 37
Sysmiss 1

Q2_15A gledanje TV 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- gledanje TV (nadaljevanke, MTV ipd.)

Value 59452 Frequency
1 (ni izbral/a) 318
3 (izbral/a) 669
9 nima prostega časa 21

Q2_15B obiskovanje kina 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- obiskovanje kina

Value 60451 Frequency
1 (ni izbral/a) 845
3 (izbral/a) 142
9 nima prostega časa 21

Q2_15C gledalisce, opera 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- gledališče, opera

Value 61450 Frequency
1 (ni izbral/a) 888
3 (izbral/a) 99
9 nima prostega časa 21

Q2_15D sport 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- ukvarjanje s športom

Value 62449 Frequency
1 (ni izbral/a) 670
3 (izbral/a) 317
9 nima prostega časa 21

Q2_15E sprehodi 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- sprehodi

Value 63448 Frequency
1 (ni izbral/a) 368
3 (izbral/a) 619
9 nima prostega časa 21

Q2_15F nakupovanje 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- nakupovanje

Value 64447 Frequency
1 (ni izbral/a) 640
3 (izbral/a) 347
9 nima prostega časa 21

Q2_15G razni hobiji 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- razni hobiji

Value 65446 Frequency
1 (ni izbral/a) 710
3 (izbral/a) 277
9 nima prostega časa 21

Q2_15H obiskovanje prijateljev 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- obiskovanje prijateljev, sorodnikov

Value 66445 Frequency
1 (ni izbral/a) 369
3 (izbral/a) 618
9 nima prostega časa 21

Q2_15I obiskovanje lokalov 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- obiskovanje gostinskih lokalov

Value 67444 Frequency
1 (ni izbral/a) 770
3 (izbral/a) 217
9 nima prostega časa 21

Q2_15J aktivnosti v drustvih 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- aktivnosti v raznih društvih

Value 68443 Frequency
1 (ni izbral/a) 829
3 (izbral/a) 158
9 nima prostega časa 21

Q2_15K umetnost 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- ukvarjanje z umetnostjo (igranje inštrumenta, slikanje...)

Value 69442 Frequency
1 (ni izbral/a) 916
3 (izbral/a) 71
9 nima prostega časa 21

Q2_15L hoja v hribe 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- hoja v hribe

Value 70441 Frequency
1 (ni izbral/a) 720
3 (izbral/a) 267
9 nima prostega časa 21

Q2_15M izleti 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- izleti

Value 71440 Frequency
1 (ni izbral/a) 560
3 (izbral/a) 427
9 nima prostega časa 21

Q2_15N branje knjig 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- branje knjig

Value 72439 Frequency
1 (ni izbral/a) 559
3 (izbral/a) 428
9 nima prostega časa 21

Q2_15O prostovoljno del 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- prostovoljno delo v humanitarnih organizacijah (RK, Karitas)

Value 73438 Frequency
1 (ni izbral/a) 924
3 (izbral/a) 63
9 nima prostega časa 21

Q2_15P politika 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- politika

Value 74437 Frequency
1 (ni izbral/a) 954
3 (izbral/a) 33
9 nima prostega časa 21

Q2_15R delo 2.15 KAKO OBIČAJNO PREŽIVLJATE PROSTI ČAS? PROSIMO, DA MED NAVEDENIMI AKTIVNOSTMI IZBERETE TISTE, S KATERIMI SE V PROSTEM ČASU POGOSTEJE UKVARJATE?

- delam tudi v prostem času

Value 75436 Frequency
1 (ni izbral/a) 658
3 (izbral/a) 329
9 nima prostega časa 21

Q2_16A Izenacevanje pravic spolov ni dobro 2.16 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

a) Pretirano izenačevanje pravic obeh spolov ponavadi ni dobro.

Value 76435 Frequency
1 v celoti se strinjam 72
2 strinjam se 225
3 niti se strinjam niti ne strinjam 143
4 ne strinjam se 342
5 sploh se ne strinjam 173
9 ne vem 52
Sysmiss 1

Q2_16B Homoseksualcem prepovedati izrazanje usm 2.16 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

b) Homoseksualnim osebam bi morali prepovedati javno izražanje svoje spolne usmeritve.

Value 77434 Frequency
1 v celoti se strinjam 156
2 strinjam se 140
3 niti se strinjam niti ne strinjam 156
4 ne strinjam se 310
5 sploh se ne strinjam 169
9 ne vem 76
Sysmiss 1

Q2_16C Moderni svet prehitro unicuje stare obic 2.16 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

c) Moderni svet prehitro uničuje stare običaje.

Value 78433 Frequency
1 v celoti se strinjam 341
2 strinjam se 446
3 niti se strinjam niti ne strinjam 109
4 ne strinjam se 72
5 sploh se ne strinjam 21
9 ne vem 18
Sysmiss 1

Q2_16D Vedno sem pripravljen podpreti nove stva 2.16 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

d) Spadam med tiste ljudi, ki so vedno pripravljeni podpreti nove stvari.

Value 79432 Frequency
1 v celoti se strinjam 248
2 strinjam se 442
3 niti se strinjam niti ne strinjam 229
4 ne strinjam se 58
5 sploh se ne strinjam 3
9 ne vem 27
Sysmiss 1

Q2_16E Nikoli nisem zadovoljen s svojimi dosezk 2.16 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

e) Nikoli nisem povsem zadovoljen s tem, kar sem dosegel.

Value 80431 Frequency
1 v celoti se strinjam 123
2 strinjam se 353
3 niti se strinjam niti ne strinjam 183
4 ne strinjam se 258
5 sploh se ne strinjam 70
9 ne vem 20
Sysmiss 1

Q2_16F Rad si postavljam tezavne cilje 2.16 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

f) Rad si postavljam težavne cilje.

Value 81430 Frequency
1 v celoti se strinjam 103
2 strinjam se 306
3 niti se strinjam niti ne strinjam 213
4 ne strinjam se 285
5 sploh se ne strinjam 74
9 ne vem 25
Sysmiss 2

Q2_16G Usoda doloca, kaksno bo zivljenje clovek 2.16 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

g) Usoda je tista, ki določa, kakšno bo življenje človeka.

Value 82429 Frequency
1 v celoti se strinjam 184
2 strinjam se 276
3 niti se strinjam niti ne strinjam 172
4 ne strinjam se 213
5 sploh se ne strinjam 122
9 ne vem 40
Sysmiss 1

Q2_16H Otroku bo koristilo, ce se bo prilagodil 2.16 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

h) Na splošno bo otroku v kasnejšem življenju le koristilo, če se bo prilagodil mišljenju svojih staršev.

Value 83428 Frequency
1 v celoti se strinjam 108
2 strinjam se 233
3 niti se strinjam niti ne strinjam 216
4 ne strinjam se 279
5 sploh se ne strinjam 142
9 ne vem 29
Sysmiss 1

Q2_16I Skupnost s prevelikimi razlikami ne more 2.16 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

i) Skupnost, ki dopušča prevelike razlike v stališčih svojih članov, ne more trajno obstojati.

Value 84427 Frequency
1 v celoti se strinjam 129
2 strinjam se 315
3 niti se strinjam niti ne strinjam 189
4 ne strinjam se 201
5 sploh se ne strinjam 62
9 ne vem 111
Sysmiss 1

Q2_16J Moje zivljenje v mnogocem dolocajo drugi 2.16 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH. S POMOČJO LESTVICE NA TEM LISTU MI POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

j) Moje življenje in moj vsakdan v mnogočem določajo drugi ljudje.

Value 85426 Frequency
1 v celoti se strinjam 50
2 strinjam se 191
3 niti se strinjam niti ne strinjam 187
4 ne strinjam se 353
5 sploh se ne strinjam 211
9 ne vem 14
Sysmiss 2

Q3_01A lepo-grdo 3.00 STALIŠČA O EVROPI 3.01 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "EVROPSKA UNIJA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Kartica) KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "EVROPSKA UNIJA"?

a. lepo - grdo

Value 86425 Frequency
1 lepo 77
2 . 97
3 . 186
4 . 427
5 . 98
6 . 58
7 grdo 37
Sysmiss 28

Q3_01B veliko-majhno 3.00 STALIŠČA O EVROPI 3.01 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "EVROPSKA UNIJA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Kartica) KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "EVROPSKA UNIJA"?

b. veliko - majhno

Value 87424 Frequency
1 veliko 143
2 2 208
3 3 184
4 4 280
5 5 64
6 6 68
7 majhno 31
Sysmiss 30

Q3_01C siroko-ozko 3.00 STALIŠČA O EVROPI 3.01 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "EVROPSKA UNIJA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Kartica) KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "EVROPSKA UNIJA"?

c. široko - ozko

Value 88423 Frequency
1 široko 123
2 2 190
3 3 196
4 4 284
5 5 82
6 6 56
7 ozko 46
Sysmiss 31

Q3_01D hitro-pocasno 3.00 STALIŠČA O EVROPI 3.01 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "EVROPSKA UNIJA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Kartica) KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "EVROPSKA UNIJA"?

d. hitro - počasno

Value 89422 Frequency
1 hitro 95
2 2 128
3 3 150
4 4 278
5 5 108
6 6 118
7 počasno 99
Sysmiss 32

Q3_01E veselo-zalostno 3.00 STALIŠČA O EVROPI 3.01 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "EVROPSKA UNIJA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Kartica) KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "EVROPSKA UNIJA"?

e. veselo - žalostno

Value 90421 Frequency
1 veselo 69
2 2 82
3 3 137
4 4 419
5 5 108
6 6 91
7 žalostno 69
Sysmiss 33

Q3_01F vroce-hladno 3.00 STALIŠČA O EVROPI 3.01 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "EVROPSKA UNIJA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Kartica) KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "EVROPSKA UNIJA"?

f. vroče - hladno

Value 91420 Frequency
1 vroče 76
2 2 96
3 3 144
4 4 444
5 5 82
6 6 67
7 hladno 61
Sysmiss 38

Q3_01G glasno-tiho 3.00 STALIŠČA O EVROPI 3.01 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "EVROPSKA UNIJA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Kartica) KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "EVROPSKA UNIJA"?

g. glasno - tiho

Value 92419 Frequency
1 glasno 119
2 2 171
3 3 193
4 4 316
5 5 75
6 6 50
7 tiho 48
Sysmiss 36

Q3_01H mocno-sibko 3.00 STALIŠČA O EVROPI 3.01 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "EVROPSKA UNIJA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Kartica) KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "EVROPSKA UNIJA"?

h. močno - šibko

Value 93418 Frequency
1 močno 104
2 2 188
3 3 168
4 4 294
5 5 89
6 6 74
7 šibko 59
Sysmiss 32

Q3_01I svetlo-temno 3.00 STALIŠČA O EVROPI 3.01 PRED VAMI JE SEZNAM NASPROTNIH LASTNOSTI V PARIH. PROSIM VAS, DA IZRAZITE VAŠE OBČUTKE O POJMU "EVROPSKA UNIJA" S POMOČJO LESTVICE MED PARI LASTNOSTI TAKO, DA IZBERETE USTREZNO ŠTEVILKO. PRI TEM 1 POMENI NAJMOČNEJŠI OBČUTEK, KI JE BLIZU LASTNOSTI NA LEVI, 7 PA POMENI OBČUTEK, KI JE NAJBLIŽJE LASTNOSTI NA DESNI STRANI. (Kartica) KAKŠNI SO TOREJ VAŠI OBČUTKI, KO POMISLITE NA POJEM "EVROPSKA UNIJA"?

i. svetlo - temno

Value 94417 Frequency
1 svetlo 77
2 2 121
3 3 152
4 4 386
5 5 86
6 6 75
7 temno 76
Sysmiss 35

Q3_02 ALI KDAJ RAZPRAVLJATE O EU?

3.02 ALI Z VAŠIMI PRIJATELJI IN ZNANCI KDAJ RAZPRAVLJATE O EVROPSKI UNIJI?

Value 95416 Frequency
1 pogosto 94
2 včasih 566
3 nikoli 342
9 b.o. 4
Sysmiss 2

Q3_03 V ZADNJIH 3 MESECIH ZASLEDILI INF. O EU?

3.03 ALI STE V ZADNJIH TREH MESECIH KARKOLI SLIŠALI, BRALI ALI ZASLEDILI KATERO OD INFORMACIJ O EVROPSKI UNIJI?

Value 96415 Frequency
1 da 815
2 ne 139
9 ne vem 52
Sysmiss 2

Q3_04 OBVESCENOST O POVEZOVANJU Z EU?

3.04 O POVEZOVANJU SLOVENIJE Z EVROPSKO UNIJO SE V ZADNJEM ČASU PRECEJ GOVORI. ALI MENITE, DA STE O TEM DOVOLJ ALI PREMALO OBVEŠČENI?

Value 97414 Frequency
1 zelo dobro sem obveščen 50
2 dobro sem obveščen 445
3 slabo sem obveščen 296
4 zelo slabo sem obveščen 59
5 ne morem oceniti, problematika me ne zanima 156
Sysmiss 2

Q3_05 ZANIMANJE ZA EU

3.05 KAKO MOČNO SE ZANIMATE ZA EVROPSKO UNIJO OZ. ZA ZADEVE, POVEZANE Z EVROPSKO UNIJO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SE SPLOH NE ZANIMATE IN 5, DA SE ZELO ZANIMATE.

Value 98413 Frequency
1 sploh se ne zanimam 178
2 2 182
3 3 365
4 4 187
5 zelo se zanimam 75
9 ne vem 19
Sysmiss 2

Q3_06 POLEG SLO SE O CLANSTVU V EU POGAJA...

3.06 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KATERO OD DRŽAV, S KATERIMI SE - POLEG SLOVENIJE - EVROPSKA KOMISIJA POGAJA O ČLANSTVU V EU?

Value 99412 Frequency
99 ni navedel države 305
3 Avstrija 12
4 Belgija 1
6 Bolgarija 2
8 Ciper 3
9 Češka 181
11 Estonija 6
13 Francija 1
15 Hrvaška 134
16 Italija 3
20 Latvija 2
21 Litva 8
23 Madzarska 143
25 Malta 2
29 Norveška 1
30 Poljska 123
32 Romunija 22
34 Slovaška 33
36 Švedska 2
Sysmiss 16
98 druga drzava 5

Q3_07 BI SLO KORISTILO CE BI POSTALA CLANICA E

3.07 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 100411 Frequency
1 koristilo bi ji 496
2 ne bi ji koristilo 219
9 ne vem, b.o 290
Sysmiss 3

Q3_08 STALISC GLEDE VKLJUCEVANJA V EU V ZADNJE

3.08 ALI SO SE VAŠA STALIŠČA GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V EU V ZADNJEM LETU KAJ SPREMENILA?

Value 101410 Frequency
1 niso se spremenila 614
2 sedaj manj podpiram vstop Slovenije v EU 122
3 sedaj bolj podpiram vstop Slovenije v EU 63
4 postal sem neodločen 121
9 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 3

Q3_09 KAJ JE NAJBOLJ VPLIVALO NA SPREMEMBO?

3.09 (Če da) KAJ JE NAJBOLJ VPLIVALO NA SPREMEMBO VAŠIH STALIŠČ V ZVEZI S TEM?

Value 102409 Frequency
1 (ne)informiranost 36
2 cene 5
3 demokracija, politicna kultura 4
4 globalizacija, odnosi znotraj EU 11
5 gospodarstvo, konkurenca 18
6 jezik, kultura, suverenost 4
7 kmetijstvo 19
8 pretok blaga, ljudi 7
9 varnost 5
10 zakonodaja (prilagajanje) 34
11 zivljenjska raven 14
88 drugo 37
99 b.o. 25
Sysmiss 789

Q3_10 ALTERNATIVE CLANSTVU V EU?

3.10 KAJ MENITE, ALI IMA SLOVENIJA GLEDE SVOJEGA MEDNARODNEGA POLOŽAJA KAKŠNO BOLJŠO MOŽNOST KOT ČLANSTVO V EU? (Če da) KATERA OD NAVEDENIH MOŽNOSTI JE PO VAŠEM MNENJU TAKŠNA?

Value 103408 Frequency
1 ne, vstop v EU je za Slovenijo najboljša možnost 436
2 da, nevtralnost (kot Švica) 215
3 da, ohranitev samostojnosti in vstop v NATO (kot Norveška) 106
4 da, povezovanje z jugovzhodnimi državami, ki niso članice EU 14
5 da, povezovanje z bivšimi jugoslovanskimi republikami na novih temeljih 26
9 ne vem, b.o. 208
Sysmiss 3

Q3_11 CE VKLJUCEVANJE V EU NE BI USPELO, BI VA

3.11 ČE BI SE IZKAZALO, DA PROJEKT VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO IZ KAKRŠNIHKOLI RAZLOGOV NE BI USPEL, ALI BI VAM OSEBNO BILO ŽAL, ALI VAM NE BI BILO ŽAL?

Value 104407 Frequency
1 bilo bi mi žal 324
2 ne bi mi bilo žal 423
3 vseeno mi je 255
Sysmiss 6

Q3_12 ALI VKLJUCEVANJE V EU POTEKA...?

3.12 KAJ MENITE, ALI VKLJUČEVANJE SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO POTEKA...

Value 105406 Frequency
1 prehitro 154
2 ravno prav hitro 262
3 prepočasi 326
9 ne vem, morem oceniti 260
Sysmiss 6

Q3_13 ROCES VKLJUCEVANJA SLO V EU ZAVIRA...?

3.13 (Če je bil odgovor 3) KDO PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ ZAVIRA PROCES VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO? (Le en odgovor)

Value 106405 Frequency
1 vlada 73
2 posamezne stranke 106
3 parlament 43
4 interesne skupine, lobiji (kmečki, upokojenski...) 33
5 drugo 54
9 ne vem 109
Sysmiss 590

Q3_14A slovenski jezik in kultura 3.14 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

a) slovenski jezik in kultura

Value 107404 Frequency
1 koristno 374
2 škodljivo 397
9 ne vem 234
Sysmiss 3

Q3_14B polozaj kmetijstva 3.14 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

b) položaj kmetijstva

Value 108403 Frequency
1 koristno 248
2 škodljivo 607
9 ne vem 149
Sysmiss 4

Q3_14C polozaj gospodarstva, industrije 3.14 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

c) položaj gospodarstva in industrije

Value 109402 Frequency
1 koristno 606
2 škodljivo 217
9 ne vem 181
Sysmiss 4

Q3_14D suverenost slovenske drzave 3.14 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

d) suverenost slovenske države

Value 110401 Frequency
1 koristno 368
2 škodljivo 330
9 ne vem 307
Sysmiss 3

Q3_14E razvoj demokracije 3.14 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

e) razvoj demokracije

Value 111400 Frequency
1 koristno 591
2 škodljivo 135
9 ne vem 279
Sysmiss 3

Q3_14F vojaska varnost 3.14 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI VSAKI ČLANICI PRINAŠA NEKAJ DOBRIH IN NEKAJ SLABIH STVARI. ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

f) vojaška varnost

Value 112399 Frequency
1 koristno 736
2 škodljivo 80
9 ne vem 189
Sysmiss 3

Q3_15A denarna politika 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

a) denarna politika

Value 113398 Frequency
1 bolje sama 305
2 bolje v EU 474
9 ne vem 226
Sysmiss 3

Q3_15B regionalni razvoj 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

b) regionalni razvoj, razvoj manj razvitih področij

Value 114397 Frequency
1 bolje sama 434
2 bolje v EU 382
9 ne vem 189
Sysmiss 3

Q3_15C kontrola cen 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

c) kontrola cen

Value 115396 Frequency
1 bolje sama 276
2 bolje v EU 560
9 ne vem 169
Sysmiss 3

Q3_15D socialna varnost 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

d) zagotavljanje socialne varnosti (pokojnine, zaposlovanje)

Value 116395 Frequency
1 bolje sama 389
2 bolje v EU 405
9 ne vem 211
Sysmiss 3

Q3_15E energetska oskrba 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

e) zagotavljanje energetske oskrbe

Value 117394 Frequency
1 bolje sama 304
2 bolje v EU 512
9 ne vem 189
Sysmiss 3

Q3_15F izgradnja in modernizacija cest 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

f) izgradnja in modernizacija cest, železnic, telefonije itd.)

Value 118393 Frequency
1 bolje sama 183
2 bolje v EU 687
9 ne vem 135
Sysmiss 3

Q3_15G posodobitev kmetijstva 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

g) posodobitev kmetijstva

Value 119392 Frequency
1 bolje sama 335
2 bolje v EU 483
9 ne vem 187
Sysmiss 3

Q3_15H razvoj znanosti 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

h) razvoj znanosti

Value 120391 Frequency
1 bolje sama 183
2 bolje v EU 665
9 ne vem 157
Sysmiss 3

Q3_15I varovanje okolja 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

i) varovanje okolja, ekologija

Value 121390 Frequency
1 bolje sama 296
2 bolje v EU 569
9 ne vem 140
Sysmiss 3

Q3_15J pravice potrosnikov 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

j) zaščita pravic potrošnikov

Value 122389 Frequency
1 bolje sama 323
2 bolje v EU 476
9 ne vem 206
Sysmiss 3

Q3_15K utrjevanje suverenosti 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

k) utrjevanje suverenosti države

Value 123388 Frequency
1 bolje sama 509
2 bolje v EU 233
9 ne vem 263
Sysmiss 3

Q3_15L kulturna politika 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

l) kulturna politika

Value 124387 Frequency
1 bolje sama 499
2 bolje v EU 276
9 ne vem 230
Sysmiss 3

Q3_15M zascita pravic delavcev 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

m) zaščita pravic delavcev

Value 125386 Frequency
1 bolje sama 359
2 bolje v EU 464
9 ne vem 182
Sysmiss 3

Q3_15N utrjevanje demokracije 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

n) utrjevanje demokracije

Value 126385 Frequency
1 bolje sama 252
2 bolje v EU 512
9 ne vem 241
Sysmiss 3

Q3_15O razvoj industrije 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

o) razvoj industrije

Value 127384 Frequency
1 bolje sama 160
2 bolje v EU 679
9 ne vem 166
Sysmiss 3

Q3_15P krepitev konkurencnosti 3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

p) krepitev konkurenčnosti in učinkovitosti gospodarstva

Value 128383 Frequency
1 bolje sama 193
2 bolje v EU 630
9 ne vem 182
Sysmiss 3

Q3_16 OBDRZATI TOLAR, ALI SPREJETI EURO?

3.16 ALI MENITE, DA BI MORALA SLOVENIJA, ČE BI POSTALA ČLANICA EU, OBDRŽATI TOLAR, ALI SPREJETI EURO KOT BODOČI EVROPSKI DENAR?

Value 129382 Frequency
1 obdržati bi morala tolar 320
2 sprejeti bi morala euro 541
9 ne vem 144
Sysmiss 3

Q3_17 JE VKLJUCEVANJE RAZLOG ZA SPREMEMBO SLOV

3.17 ZA VSTOP V EU MORA SLOVENIJA USKLADITI SVOJ PRAVNI RED Z EVROPSKIM. ALI MENITE, DA JE VSTOP SLOVENIJE V EU DOVOLJ TEHTEN RAZLOG TUDI ZA SPREMEMBO NEKATERIH ČLENOV SLOVENSKE USTAVE?

Value 130381 Frequency
1 ni dovolj tehten razlog 270
2 je dovolj tehten razlog 443
9 ne vem 291
Sysmiss 4

Q3_18 NADZOR MEJA - VEC SKODE, ALI VEC KORISTI

3.18 PO VSTOPU V EU BI MORALA SLOVENIJA IZVAJATI POOSTREN NADZOR NA ZUNANJI MEJI EU (NA MEJI S HRVAŠKO), ODPRLE PA SE BODO MEJE PROTI OSTALIM ČLANICAM EU (ITALIJA, AVSTRIJA). ALI BI TO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJI POVZROČILO VEČ ŠKODE, ALI VEČ KORISTI?

Value 131380 Frequency
1 več škode 162
2 približno enako škodi kot koristi 413
3 več koristi 301
9 ne vem 128
Sysmiss 4

Q3_19A Majhne drzave nikoli povsem enakopravne 3.19 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

a) Majhne države, kot je Slovenija, tudi v bodoči združeni Evropi ne bodo nikoli povsem enakopravne z velikimi

Value 132379 Frequency
1 v celoti se strinjam 377
2 strinjam se 413
3 niti strinjam niti ne strinjam 78
4 ne strinjam se 63
5 sploh se ne strinjam 22
9 ne vem 52
Sysmiss 3

Q3_19B Vkljucitev v EU je resitev za gospodarst 3.19 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

b) Vključitev v Evropsko unijo je za slovensko gospodarstvo edina rešitev

Value 133378 Frequency
1 v celoti se strinjam 97
2 strinjam se 253
3 niti strinjam niti ne strinjam 261
4 ne strinjam se 219
5 sploh se ne strinjam 72
9 ne vem 103
Sysmiss 3

Q3_19C Slo bi z vstopom izgubila samostojnost 3.19 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

c) Slovenija bi z vstopom v Evropsko unijo izgubila težko pridobljeno samostojnost in neodvisnost

Value 134377 Frequency
1 v celoti se strinjam 131
2 strinjam se 239
3 niti strinjam niti ne strinjam 198
4 ne strinjam se 253
5 sploh se ne strinjam 75
9 ne vem 109
Sysmiss 3

Q3_19D Vkljucevanje je v interesu politikov 3.19 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

d) Vključevanje Slovenije v EU je predvsem v interesu politikov, ki bodo imeli od tega veliko večjo korist kot običajni ljudje

Value 135376 Frequency
1 v celoti se strinjam 223
2 strinjam se 281
3 niti strinjam niti ne strinjam 148
4 ne strinjam se 196
5 sploh se ne strinjam 43
9 ne vem 113
Sysmiss 4

Q3_19E Denar raje za gospodarstvo in kmetijstvo 3.19 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

e) Bilo bi pametneje, če bi Slovenija denar, ki je namenjen za prilagajanje evropskemu trgu, uporabila za zaščito slovenskega gospodarstva in kmetijstva

Value 136375 Frequency
1 v celoti se strinjam 256
2 strinjam se 312
3 niti strinjam niti ne strinjam 148
4 ne strinjam se 157
5 sploh se ne strinjam 45
9 ne vem 86
Sysmiss 4

Q3_19F Clanstvo bi omogocilo vsestranski razvoj 3.19 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

f) Članstvo v Evropski uniji bi Sloveniji omogočilo vsestranski razvoj in napredek

Value 137374 Frequency
1 v celoti se strinjam 113
2 strinjam se 368
3 niti strinjam niti ne strinjam 269
4 ne strinjam se 123
5 sploh se ne strinjam 19
9 ne vem 110
Sysmiss 6

Q3_19G Slovenija lahko prezivi tudi brez EU 3.19 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

g) Slovenija je ekonomsko dovolj razvita, da lahko preživi tudi brez EU

Value 138373 Frequency
1 v celoti se strinjam 119
2 strinjam se 296
3 niti strinjam niti ne strinjam 203
4 ne strinjam se 228
5 sploh se ne strinjam 53
9 ne vem 104
Sysmiss 5

Q3_19H Samostojna Slo je vredna vec 3.19 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

h) Samostojna Slovenija je vredna več kot vse morebitne koristi od vključevanja v EU

Value 139372 Frequency
1 v celoti se strinjam 128
2 strinjam se 263
3 niti strinjam niti ne strinjam 240
4 ne strinjam se 196
5 sploh se ne strinjam 53
9 ne vem 123
Sysmiss 5

Q3_19I Ogrozena bosta slo jezik in kultura 3.19 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

i) Z vstopom Slovenije v EU bosta ogrožena slovenski jezik in kultura

Value 140371 Frequency
1 v celoti se strinjam 137
2 strinjam se 258
3 niti strinjam niti ne strinjam 131
4 ne strinjam se 308
5 sploh se ne strinjam 90
9 ne vem 79
Sysmiss 5

Q3_19J Z vstopom v EU bi resila vprasanja s sos 3.19 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

j) Z vstopom v EU bi Slovenija lažje razrešila od- prta vprašanja s sosednjimi državami, Hrvaško, Italijo

Value 141370 Frequency
1 v celoti se strinjam 134
2 strinjam se 383
3 niti strinjam niti ne strinjam 182
4 ne strinjam se 145
5 sploh se ne strinjam 30
9 ne vem 130
Sysmiss 4

Q3_19K Vstop v EU bi izboljsl polozaja manjsin 3.19 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

k) Vstop v Evropsko unijo bi vplival na izboljšanje položaja slovenskih manjšin v Italiji in Avstriji

Value 142369 Frequency
1 v celoti se strinjam 106
2 strinjam se 373
3 niti strinjam niti ne strinjam 190
4 ne strinjam se 127
5 sploh se ne strinjam 34
9 ne vem 174
Sysmiss 4

Q3_19L Z vstopom bi utrdila demokraticni sistem 3.19 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

l) Slovenija bi si z vstopom v EU utrdila demokratični sistem in dvignila raven politične kulture

Value 143368 Frequency
1 v celoti se strinjam 116
2 strinjam se 393
3 niti strinjam niti ne strinjam 190
4 ne strinjam se 110
5 sploh se ne strinjam 26
9 ne vem 169
Sysmiss 4

Q3_19M Nevkljucevanje nas lahko potisne na Balk 3.19 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

m) Nevključevanje v EU nas lahko potisne nazaj na Balkan

Value 144367 Frequency
1 v celoti se strinjam 122
2 strinjam se 251
3 niti strinjam niti ne strinjam 165
4 ne strinjam se 270
5 sploh se ne strinjam 95
9 ne vem 101
Sysmiss 4

Q3_19N Lahko se uspesno razvija, tudi rez EU 3.19 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

n) Slovenija se lahko uspešno razvija, tudi če se ne vključi v EU

Value 145366 Frequency
1 v celoti se strinjam 149
2 strinjam se 355
3 niti strinjam niti ne strinjam 190
4 ne strinjam se 187
5 sploh se ne strinjam 38
9 ne vem 85
Sysmiss 4

Q3_20A materialni standard druzin 3.20 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

a) materialni standard družin

Value 146365 Frequency
1 bile bi dosti slabše 18
2 bile bi slabše 122
3 približno enake 491
4 bile bi boljše 232
5 bile bi dosti boljše 28
9 ne vem 113
Sysmiss 4

Q3_20B pravna varnost 3.20 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

b) pravna varnost (zašči- ta pravic posameznika)

Value 147364 Frequency
1 bile bi dosti slabše 10
2 bile bi slabše 93
3 približno enake 358
4 bile bi boljše 366
5 bile bi dosti boljše 60
9 ne vem 116
Sysmiss 5

Q3_20C moznost dobiti stanovanje 3.20 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

c) možnost dobiti stanovanje

Value 148363 Frequency
1 bile bi dosti slabše 31
2 bile bi slabše 146
3 približno enake 484
4 bile bi boljše 159
5 bile bi dosti boljše 25
9 ne vem 159
Sysmiss 4

Q3_20D moznost dobiti zaposlitev 3.20 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

d) možnost dobiti zaposlitev

Value 149362 Frequency
1 bile bi dosti slabše 24
2 bile bi slabše 129
3 približno enake 346
4 bile bi boljše 331
5 bile bi dosti boljše 64
9 ne vem 110
Sysmiss 4

Q3_20E varnost zaposlitve 3.20 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

e) varnost zaposlitve, (obdržati zaposlitev)

Value 150361 Frequency
1 bile bi dosti slabše 29
2 bile bi slabše 216
3 približno enake 360
4 bile bi boljše 236
5 bile bi dosti boljše 36
9 ne vem 127
Sysmiss 4

Q3_20F moznost solanja 3.20 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

f) možnost šolanja

Value 151360 Frequency
1 bile bi dosti slabše 10
2 bile bi slabše 96
3 približno enake 303
4 bile bi boljše 376
5 bile bi dosti boljše 120
9 ne vem 96
Sysmiss 7

Q3_20G socialna varnost 3.20 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

g) socialna varnost

Value 152359 Frequency
1 bile bi dosti slabše 19
2 bile bi slabše 160
3 približno enake 423
4 bile bi boljše 239
5 bile bi dosti boljše 35
9 ne vem 127
Sysmiss 5

Q3_20H zascita potrosnikov 3.20 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

h) zaščita potrošnikov

Value 153358 Frequency
1 bile bi dosti slabše 15
2 bile bi slabše 98
3 približno enake 369
4 bile bi boljše 313
5 bile bi dosti boljše 65
9 ne vem 143
Sysmiss 5

Q3_20I osebna varnost 3.20 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

i) osebna varnost

Value 154357 Frequency
1 bile bi dosti slabše 27
2 bile bi slabše 185
3 približno enake 447
4 bile bi boljše 190
5 bile bi dosti boljše 35
9 ne vem 119
Sysmiss 5

Q3_20J varovanje okolja 3.20 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

j) varovanje okolja

Value 155356 Frequency
1 bile bi dosti slabše 11
2 bile bi slabše 102
3 približno enake 317
4 bile bi boljše 396
5 bile bi dosti boljše 81
9 ne vem 96
Sysmiss 5

Q3_20K cene zivljenjskih dobrin 3.20 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

k) cene življenjskih dobrin

Value 156355 Frequency
1 bile bi dosti slabše 21
2 bile bi slabše 181
3 približno enake 331
4 bile bi boljše 297
5 bile bi dosti boljše 49
9 ne vem 124
Sysmiss 5

Q3_20L lazje prehajanje meje 3.20 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

l) lažje prehajanje meje

Value 157354 Frequency
1 bile bi dosti slabše 6
2 bile bi slabše 21
3 približno enake 124
4 bile bi boljše 412
5 bile bi dosti boljše 361
9 ne vem 79
Sysmiss 5

Q3_21 FINANCNA SITUACIJA GOSPODINJSTVA PO VSTO

3.21 KAKŠNA BO PO VAŠI OCENI FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA PO VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 158353 Frequency
1 dosti boljša kot je sedaj 17
2 nekoliko boljša 129
3 približno enaka 624
4 nekoliko slabša 102
5 dosti slabša kot je sedaj 17
9 ne ve 114
Sysmiss 5

Q3_22 Zascita slovenskega kmetijstva

3.22 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PAROV NASPROTUJOČIH TRDITEV, VI PA PRI VSAKEM PARU IZBERITE TISTO, S KATERO BOLJ SOGLAŠATE?

Value 159352 Frequency
1 Zaščita slovenskega kmetijstva pred evropsko konkurenco je predvsem v interesu kmetov samih 338
2 zaščita slovenskega kmetijstva pred evropsko konkurenco je predvsem v interesu vseh prebivalcev Slovenije 551
9 ne vem 115
Sysmiss 4

Q3_23 SOGLASANJE S TRDITVAMI

3.23 IN S KATERO OD NASLEDNJIH DVEH TRDITEV BOLJ SOGLAŠATE?

Value 160351 Frequency
1 Mešanje kultur in kulturnih vplivov v EU bo obogatilo slovensko kulturo in omogočilo uveljavitev v evropskem kulturnem prostoru 304
2 V EU bo prevladoval močan vpliv velikih kultur kot so nemška, francoska in angleška, kar bo sčasoma ogrozilo obstoj manjših, med njimi tudi slovenske kulture 517
9 ne vem 183
Sysmiss 4

Q3_24 SOGLASANJE S TRDITVAMI

3.24 POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJI TRDITVI:

Value 161350 Frequency
1 Tuje naložbe v slovensko gospodarstvo so koristne, ker z njimi ohranjamo in odpiramo nova delovna mesta 535
2 Tuje naložbe v slovensko gopospodarstvo so škodljive, ker dobiček za razvoj odteka v tujino 292
9 ne vem 176
Sysmiss 5

Q3_25 SO PREBIVALCI DRZAV CLANIC ZADOVOLJNI S

3.25 ALI SO PO VAŠEM MNENJU PREBIVALCI DRŽAV ČLANIC EU NASPLOH ZADOVOLJNI S POLOŽAJEM SVOJE DRŽAVE V UNIJI, ALI NISO ZADOVOLJNI?

Value 162349 Frequency
1 niso zadovoljni 146
2 deloma zadovoljni 570
3 v celoti zadovoljni 57
9 ne vem 228
Sysmiss 7

Q3_26 JE EVROPSKA POLITIKA USPESNA PRI RESEVAN

3.26 ALI JE PO VAŠEM MNENJU T.I. SKUPNA EVROPSKA POLITIKA USPEŠNA, ALI NI USPEŠNA PRI REŠEVANJU SKUPNIH EVROPSKIH PROBLEMOV, KOT NPR. GOSPODARSKIH, OKOLJSKIH, VARNOSTNIH?

Value 163348 Frequency
1 ni uspešna 113
2 deloma uspešna 603
3 uspešna 120
9 ne vem 167
Sysmiss 5

Q3_27 KAKSNA JE PO VASEM MNENJU PRIHODNOST EU?

3.27 KAKŠNA JE PO VAŠEM MNENJU PRIHODNOST EU?

Value 164347 Frequency
1 prišlo bo do konfliktov med članicami in bo razpadla 105
2 ohranila se bo, vendar bodo odnosi med članicami konfliktni 407
3 uspešno se bo razvijala 216
4 drugo 29
9 ne vem 247
Sysmiss 4

Q3_28 NAJ O EU ODLOCI PARLAMENT ALI NA REFEREN

3.28 ALI MENITE, DA NAJ O VPRAŠANJU PRIKLJUČITVE SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI ODLOČI PARLAMENT, ALI NAJ O TEM ODLOČIMO VSI DRŽAVLJANI NA REFERENDUMU?

Value 165346 Frequency
1 odloči naj parlament 87
2 odločimo naj vsi na referendumu 863
9 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 5

Q3_29 KAKO BI VI GLASOVALI NA REFERENDUMU?

3.29 ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O PRISTOPU SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 166345 Frequency
1 zanesljivo za pristop 242
2 verjetno za pristop 341
3 verjetno proti pristopu 133
4 zanesljivo proti pristopu 102
9 ne vem, b.o. 185
Sysmiss 5

Q3_30 SLOVENIJA KOT CLANICA NATA?

3.30 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Value 167344 Frequency
1 se strinjam 474
2 se ne strinjam 217
9 ne vem, neopredeljen, b.o. 313
Sysmiss 4

Q3_31 ALI MENITE, DA BI SLOVENIJI KORISTILO CE

3.31 ALI MENITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Value 168343 Frequency
1 bi ji koristilo 493
2 ne bi ji koristilo 199
9 ne vem, b.o. 302
Sysmiss 14

Q3_32 BI SE UVRSTILI LEVO ALI DESNO

3.32 V POLITIKI LJUDJE VČASIH GOVORIJO O LEVICI IN DESNICI. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER POMENI NIČ LEVICO IN 10 DESNICO?

Value 169342 Frequency
0 LEVICA 32
1 1 27
2 2 41
3 3 90
4 4 67
5 5 329
6 6 40
7 7 27
8 8 30
9 9 15
10 DESNICA 35
99 ne vem, b.o. 271
Sysmiss 4

Q3_33 ZA KATERO STRANKO BI VERJETNO GLASOVALI?

3.33 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE BI NAJBOLJ VERJETNO GLASOVALI? (Le en odgovor!)

Value 170341 Frequency
1 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 47
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 285
3 SLS+SKD - Slovenska ljudska stranka 58
4 SNS - Slovenska nacionalna stranka 27
5 SDS - Socialna demokracija Slovenije 74
6 ZLSD - Združena lista socialnih demokratov 77
7 SMS - Stranka mladih Slovenije 65
8 druge, katere 24
98 ne bi šel na volitve 156
99 ne vem, b.o. 191
Sysmiss 4

Q3_34 KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIZJA?

3.34 (Če ni navedel stranke) KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA IZMED NAVEDENIH STRANK VAM JE NAJBLIŽJA? (Možen je en odgovor!)

Value 171340 Frequency
1 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 12
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 66
3 SLS+SKD - Slovenska ljudska stranka 21
4 SNS - Slovenska nacionalna stranka 4
5 SDS - Socialna demokracija Slovenije 17
6 ZLSD - Združena lista socialnih demokratov 19
7 SMS - Stranka mladih Slovenije 22
8 druga, katera 7
98 je navedel stranko 245
99 ne vem, b.o. 212
Sysmiss 383

V3 Kakšna je vasa izobrazba?

V3. Kakšna je vaša izobrazba? Prosimo navedite zadnjo šolo, ki ste jo uspešno končali

Value 172339 Frequency
1 brez šolske izobrazbe (ali 1-3 razredi) 7
2 nepopolna osnovna izobrazba (4-7 razredov) 40
3 osnovna izobrazba 211
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 197
5 srednja strokovna izobrazba 290
6 srednja splošna izobrazba 113
7 višja strokovna, višješolska, specialistična povišješolska izobrazba 66
8 visoka strokovna izobrazba 17
9 visoka univerzitetna izobrazba 57
10 specialistična povisokošolska izobrazba, magisterij, doktorat 7
99 b.o. 2
Sysmiss 1

V4 ste se udelezevali dodatnih izob. dejavn

V4. Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeleževali drugih dodatnih izobraževalnih dejavnosti, kot so obiskovanje šole, univerze, večerna šole ali tečajev? Upoštevajte tudi občasne in kratke tečaje, ter tečaje, ki niso povezani z delovno aktivnostjo

Value 173338 Frequency
1 da 325
2 ne 679
9 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 1

V5A plača, osebni dohodek V5. Prosimo navedite vse različne vire dohodkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem mesecu: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V5A - plača, osebni dohodek

Value 174337 Frequency
0 ne 392
1 da 502
Sysmiss 114

V5B dohodki iz samozaposlitve V5. Prosimo navedite vse različne vire dohodkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem mesecu: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V5B - dohodki iz samozaposlitve

Value 175336 Frequency
0 ne 763
1 da 41
Sysmiss 204

V5C dohodki iz dodatnih del V5. Prosimo navedite vse različne vire dohodkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem mesecu: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V5C - dohodki iz dodatnih del (občasno ali priložnostno delo)

Value 176335 Frequency
0 ne 710
1 da 97
Sysmiss 201

V5D dohodki iz lastne kmetijske dejavnosti V5. Prosimo navedite vse različne vire dohodkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem mesecu: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V5D - dohodki iz lastne živinorejske in/ali kmetijske dejavnosti (oz. od pridelkov)

Value 177334 Frequency
0 ne 763
1 da 38
Sysmiss 207

V5E pokojnina V5. Prosimo navedite vse različne vire dohodkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem mesecu: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V5E - pokojnina

Value 178333 Frequency
0 ne 559
1 da 290
Sysmiss 159

V5F nadomestilo za brezposelne V5. Prosimo navedite vse različne vire dohodkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem mesecu: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V5F - nadomestilo za brezposelne

Value 179332 Frequency
0 ne 767
1 da 37
Sysmiss 204

V5G štipendija, subvencija ali šolnina V5. Prosimo navedite vse različne vire dohodkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem mesecu: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V5G - štipendija, subvencija ali šolnina za šolanje ali študij, vključno s posojili

Value 180331 Frequency
0 ne 768
1 da 37
Sysmiss 203

V5H različne oblike socialne pomoči V5. Prosimo navedite vse različne vire dohodkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem mesecu: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V5H - različne oblike socialne pomoči - otro ke doklade, star evski dopust ...

Value 181330 Frequency
0 ne 696
1 da 125
Sysmiss 187

V5I prihodki iz varčevanj, investicij, nepre V5. Prosimo navedite vse različne vire dohodkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem mesecu: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V5I - prihodki iz varčevanj, investicij in nepremičnin

Value 182329 Frequency
0 ne 784
1 da 17
Sysmiss 207

V5J dobiček iz posla V5. Prosimo navedite vse različne vire dohodkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem mesecu: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V5J - dobiček iz posla (poslovne dejavnosti)

Value 183328 Frequency
0 ne 780
1 da 19
Sysmiss 209

V5K osebna nakazila V5. Prosimo navedite vse različne vire dohodkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem mesecu: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V5K - osebna nakazila (alimenti in/ali ostala nakazila, npr. od staršev)

Value 184327 Frequency
0 ne 778
1 da 28
Sysmiss 202

V5L drugi viri V5. Prosimo navedite vse različne vire dohodkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem mesecu: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V5L - drugi viri

Value 185326 Frequency
0 ne 763
1 da 44
Sysmiss 201

V5M brez dohodkov v zadnjem mesecu V5. Prosimo navedite vse različne vire dohodkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem mesecu: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V5M - brez dohodkov v zadnjem mesecu

Value 186325 Frequency
0 ne 766
1 da 45
Sysmiss 197

V5N ne vem, b.o. V5. Prosimo navedite vse različne vire dohodkov, ki ste jih prejeli v prejšnjem mesecu: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V5N - ne vem, b.o.

Value 187324 Frequency
0 ne 794
1 da 5
Sysmiss 209

V6A zaposlen za nedoločen čas s polnim delov V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6A - zaposlen za nedoločen čas s polnim delovnim časom

Value 188323 Frequency
0 ne 467
1 da 425
Sysmiss 116

V6B zaposlitev s krajšim delovnim časom V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6B - zaposlitev s krajšim delovnim časom

Value 189322 Frequency
0 ne 786
1 da 10
Sysmiss 212

V6C zaposlen za določen čas V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6C - zaposlen za določen čas

Value 190321 Frequency
0 ne 742
1 da 62
Sysmiss 204

V6D zaposlen, a začasno brez dela V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6D - zaposlen, a začasno brez dela

Value 191320 Frequency
0 ne 793
1 da 4
Sysmiss 211

V6E samozaposlen V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6E - samozaposlen

Value 192319 Frequency
0 ne 764
1 da 42
Sysmiss 202

V6F delo za neposredno plačilo V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6F - delo za neposredno plačilo (priložnostno delo)

Value 193318 Frequency
0 ne 763
1 da 36
Sysmiss 209

V6G kmet V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6G - kmet

Value 194317 Frequency
0 ne 778
1 da 22
Sysmiss 208

V6H dijak ali študent V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6H - dijak ali študent (v izobraževanju ali usposabljanju)

Value 195316 Frequency
0 ne 734
1 da 87
Sysmiss 187

V6I državne (javne) oblike usposabljanja V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6I - državne (javne) oblike usposabljanja

Value 196315 Frequency
0 ne 796
1 da 0
Sysmiss 212

V6J neplačani delavec kot pomagajoči družins V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6J - neplačani delavec kot pomagajoči družinski član

Value 197314 Frequency
0 ne 793
1 da 4
Sysmiss 211

V6K nezaposlen V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6K - nezaposlen

Value 198313 Frequency
0 ne 750
1 da 60
Sysmiss 198

V6K_REG nezaposlen reg. ali nereg.

V6K - nezaposlen

Value 199312 Frequency
1 registriran 55
2 neregistiran 4
Sysmiss 949

V6N upokojen V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6N - upokojen

Value 200311 Frequency
0 ne 565
1 da 279
Sysmiss 164

V6O gospodinja, gospodinjska pomočnica V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6O - gospodinja, gospodinjska pomočnica (pomočnik)

Value 201310 Frequency
0 ne 771
1 da 30
Sysmiss 207

V6P nezmožen za delo V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6P - nezmo en za delo (bolan, invalid...)

Value 202309 Frequency
0 ne 790
1 da 9
Sysmiss 209

V6R drugo V6. Katera od navedenih možnosti najbolje opisuje vašo situacijo? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V6R - drugo

Value 203308 Frequency
0 ne 795
1 da 3
Sysmiss 210

V6S ne vem, b.o.

V6S - ne vem, b.o.

Value 204307 Frequency
0 ne 796
Sysmiss 212

V7A Št. vseh aktivnosti EKONOMSKE AKTIVNOSTI Mnogi ljudje danes opravljajo več del, ki jim prinašajo denar, proizvode ali storitve v zameno za delo. To lahko vključuje redno delo, delo za določen čas, skrajšani delovni čas, neredne ali občasne aktivnosti.

V7. Nam lahko poveste, koliko takšnih ekonomskih aktivnosti (pridobivanje dohodka) ste opravljali v zadnjih 12 mesecih? Če ni imel aktivnosti, preskok na V33, stran 27. - V7A Število vseh aktivnosti v zadnjih 12 mesecih:

Value 205306 Frequency
0 236
1 502
2 69
3 15
4 5
5 2
6 1
Sysmiss 178

V8A trenutna glavna aktivnost V8 (Če opravlja ekonomske aktivnosti) Naštejte aktivnosti v zadnjih 12 mesecih začenši z vašo trenutno GLAVNO ekonomsko aktivnostjo - to je tista, ki jo trenutno opravljate; potem pa navedite tudi ostale aktivnosti v zadnjih 12 mesecih. ANKETIRANEC SAM IZBERE GLAVNO AKTIVNOST.

V8A trenutna glavna aktivnost

Value 206305 Frequency
1 560
11 1
Sysmiss 447

V8B druga aktivnost V8 (Če opravlja ekonomske aktivnosti) Naštejte aktivnosti v zadnjih 12 mesecih začenši z vašo trenutno GLAVNO ekonomsko aktivnostjo - to je tista, ki jo trenutno opravljate; potem pa navedite tudi ostale aktivnosti v zadnjih 12 mesecih. ANKETIRANEC SAM IZBERE GLAVNO AKTIVNOST.

V8B druga aktivnost

Value 207304 Frequency
1 90
Sysmiss 918

V8C tretja aktivnost V8 (Če opravlja ekonomske aktivnosti) Naštejte aktivnosti v zadnjih 12 mesecih začenši z vašo trenutno GLAVNO ekonomsko aktivnostjo - to je tista, ki jo trenutno opravljate; potem pa navedite tudi ostale aktivnosti v zadnjih 12 mesecih. ANKETIRANEC SAM IZBERE GLAVNO AKTIVNOST.

V8C tretja aktivnost

Value 208303 Frequency
1 22
Sysmiss 986

V8D četrta aktivnost V8 (Če opravlja ekonomske aktivnosti) Naštejte aktivnosti v zadnjih 12 mesecih začenši z vašo trenutno GLAVNO ekonomsko aktivnostjo - to je tista, ki jo trenutno opravljate; potem pa navedite tudi ostale aktivnosti v zadnjih 12 mesecih. ANKETIRANEC SAM IZBERE GLAVNO AKTIVNOST.

V8D četrta aktivnost

Value 209302 Frequency
1 8
Sysmiss 1000

V8E drugo V8 (Če opravlja ekonomske aktivnosti) Naštejte aktivnosti v zadnjih 12 mesecih začenši z vašo trenutno GLAVNO ekonomsko aktivnostjo - to je tista, ki jo trenutno opravljate; potem pa navedite tudi ostale aktivnosti v zadnjih 12 mesecih. ANKETIRANEC SAM IZBERE GLAVNO AKTIVNOST.

V8E drugo

Value 210301 Frequency
1 1
Sysmiss 1007

V9A samozaposlitev V9 Ali lahko navedete tudi vse tiste spodnje aktivnosti, iz katerih ste v zadnjih 12 mesecih pridobili prihodek: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V9A - samozaposlitev

Value 211300 Frequency
0 ne 32
1 da 42
Sysmiss 934

V9B delo v poljedelstvu V9 Ali lahko navedete tudi vse tiste spodnje aktivnosti, iz katerih ste v zadnjih 12 mesecih pridobili prihodek: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V9B - delo v poljedelstvu (na vaši obdelovalni površini)

Value 212299 Frequency
0 ne 32
1 da 29
Sysmiss 947

V9C sezonsko delo v poljedelstvu ali gradben V9 Ali lahko navedete tudi vse tiste spodnje aktivnosti, iz katerih ste v zadnjih 12 mesecih pridobili prihodek: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V9C - sezonsko delo v poljedelstvu ali gradbeništvu (za druge)

Value 213298 Frequency
0 ne 32
1 da 4
Sysmiss 972

V9D kakrsno koli nekvalif. priložnostno delo V9 Ali lahko navedete tudi vse tiste spodnje aktivnosti, iz katerih ste v zadnjih 12 mesecih pridobili prihodek: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V9D - kakršno koli nekvalificirano ali pol kvalificirano priložnostno delo

Value 214297 Frequency
0 ne 27
1 da 46
Sysmiss 935

V9E kvalificirano ročno delo za krajsi cas V9 Ali lahko navedete tudi vse tiste spodnje aktivnosti, iz katerih ste v zadnjih 12 mesecih pridobili prihodek: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V9E - kvalificirano ročno delo po pogodbi za krajši čas ali brez pogodbe

Value 215296 Frequency
0 ne 32
1 da 8
Sysmiss 968

V9F strokovne storitve za krajsi cas V9 Ali lahko navedete tudi vse tiste spodnje aktivnosti, iz katerih ste v zadnjih 12 mesecih pridobili prihodek: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V9F - strokovne storitve po pogodbi za krajši čas (učenje, svetovanje, programiranje, itd.) po pogodbi ali brez pogodbe

Value 216295 Frequency
0 ne 28
1 da 32
Sysmiss 948

V9G zastopnisko ali akvizitersko delo, borzn V9 Ali lahko navedete tudi vse tiste spodnje aktivnosti, iz katerih ste v zadnjih 12 mesecih pridobili prihodek: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V9G - zastopniško ali akvizitersko delo, borzni posli

Value 217294 Frequency
0 ne 31
1 da 6
Sysmiss 971

V9H ni aktivnosti V9 Ali lahko navedete tudi vse tiste spodnje aktivnosti, iz katerih ste v zadnjih 12 mesecih pridobili prihodek: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V9H - ni aktivnosti, anketiranec v zadnjem letu ni imel takih prihodkov

Value 218293 Frequency
0 ne 17
1 da 145
Sysmiss 846

V9I ne vem, b.o. V9 Ali lahko navedete tudi vse tiste spodnje aktivnosti, iz katerih ste v zadnjih 12 mesecih pridobili prihodek: MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V9I - ne vem, b.o.

Value 219292 Frequency
0 ne 27
1 da 31
Sysmiss 950

S1 Kakšno delo oz. poklic opravljate v vaši PRVA AKTIVNOST Vrnimo se k vaši zdajšnji glavni aktivnosti, o kateri vsa bomo podrobneje spraševali. (Glavna aktivnost navedena v V8A).

S1. Kakšno delo oziroma poklic opravljate v vaši glavni aktivnosti? Prosim povejte podroben naziv vašega delovnega mesta in naziv poklica: (anketar, po potrebi vprašajte podrobnosti!) - opišite, kaj delate, kakšne so vaše glavne zadolžitve; - kakšno usposobljenost zahteva delo (stopnja, vrsta specializacije); - s kakšnim orodjem ali pripomočki si običajno pomagate, kakšni so materiali, s katerimi delate ali jih obdelujete; - in pa, kakšne dobrine in storitve opravljate?

Value 220291 Frequency
999 brez odgovora 0
998 ne vem 0
0 3
930 2
932 8
933 11
Sysmiss 439

S2 Koliko je zaposlenih v podjetju, kjer de S2. Koliko je zaposlenih v podjetju, kjer delate?

- število:

Value 221290 Frequency
88 neustrezno 38
9999 ne vem 5
1 24
9000 1
9900 2
Sysmiss 428

V10 Kako dolgo že opravljate to aktivnost?

V10. Kako dolgo že opravljate to aktivnost?

Value 222289 Frequency
1 več kot 5 let 358
2 od 1 do 5 let 141
3 od 1 do 11 mesecev 67
4 manj kot en mesec 11
5 manj kot en (preskok na V33, stran 27.) 3
9 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 425

V11 Koliko ur na teden navadno delate v prvi V11. Koliko ur na teden navadno delate v tej prvi aktivnosti?

- Število ur:

Value 223288 Frequency
99 ne vem, b.o. 28
1 1
2 2
90 1
96 1
98 1
Sysmiss 426

V12 Kakšen je vaš razpored delovnega časa?

V12. Kakšen je vaš razpored delovnega časa?

Value 224287 Frequency
1 redni delovni čas: od ponedeljka zjutraj do petka popoldan (preskoči na V15) 260
2 delo v izmeni (nadaljuj na V13) 127
3 fleksibilen delovni čas (pomeni redni delovni čas, vendar lahko prihaja in odhaja z dela prej ali kasneje navadno ne več kot eno uro fleksibilnosti na dan) (preskoči na V15) 62
4 drugačen redni razpored delovnega časa (preskoči na V14) 28
5 neredni razpored delovnega časa, se spreminja (preskoči na V15) 94
9 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 435

V13 Kako običajno delate v izmeni

V13. Kako običajno delate v izmeni: (nato preskok na V15)

Value 225286 Frequency
1 v turnusu (enkrat zjutraj, drugič popoldan, tretjič ponoči) 76
2 nočno 3
3 v dnevnem času 38
4 jutranje izmene 7
5 večerne izmene 0
6 vikend izmene 2
7 druge oblike izmenskega dela 16
9 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 862

V14 Kaksna je ta oblika drugačnega razporeda

V14. Kakšna je ta oblika drugačnega razporeda rednega delovnega časa?

Value 226285 Frequency
1 pogodba za določeno število ur na leto 13
2 pogodba za delo ob določenih terminih 8
3 delitev dela z nekom drugim 1
4 9 dni na 14 dni 1
5 4 in pol dnevni delavnik na teden 1
6 4 dnevni delavnik na teden 0
7 3 dnevni delavnik na teden 3
8 2 dnevni delavnik na teden 0
9 pogodba brez naprej določenega števila ur 5
10 drugo 25
99 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 946

V15 Ali bi želeli delati...

V15. Ali bi želeli delati v tej glavni aktivnosti enako, več ali manj časa?

Value 227284 Frequency
1 enako (nadaljuj na V16) 364
2 več ur (preskoči na V17) 25
3 manj ur (preskoči na V18) 166
9 ne vem, b.o. (preskoči na V19) 21
Sysmiss 432

V16 Zakaj v glavni aktivnosti enako časa kot

V16. Če bi radi delali v tej glavni aktivnosti enako časa kot do sedaj, izberite glavni razlog: (nato preskok na V19)

Value 228283 Frequency
1 zaslužite dovolj 65
2 nekdo v gospodinjstvu zasluži dovolj, da pokriva vse potrebe 11
3 ker imate tako več časa, da služite denar z drugimi aktivnostmi 11
4 ne želite (ali ne morete) delati več ur 75
5 na ta način se lahko obenem izobražujete in obiskujete tečaje 24
6 tako lahko opravite družinske obveznosti in ste več časa z družino 110
7 imate druge razloge 51
9 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 638

V17 Zakaj več časa kot do sedaj

V17. Če bi radi delali v tej glavni aktivnosti več časa kot do sedaj, izberite glavni razlog: (nato preskok na V19)

Value 229282 Frequency
1 želite napredovati v karieri 6
2 na ta način lahko opravljate bolj zanimive naloge 1
3 tako lahko opravite več dela 2
4 vi (ali gospodinjstvo) potrebujete več denarja 15
5 imate druge razloge 2
9 ne ve, b.o. 0
Sysmiss 982

V18 Zakaj manj časa kot do sedaj

V18. Če bi radi delali v tej glavni aktivnosti manj časa kot do sedaj, izberite glavni razlog:

Value 230281 Frequency
1 zaslužite dovolj 5
2 nekdo v gospodinjstvu zasluži dovolj, da pokriva vse potrebe 2
3 ne želite dolgega delovnega časa 29
4 bi radi porabili čas za druge dobičkonosne aktivnosti 11
5 želite opustiti to aktivnost 5
6 se (ali se želite) dodatno izobraževati in obiskovati tečaje 12
7 želite porabiti več časa za družino in/ali izpolnjevanje družinskih obveznosti 61
8 imate druge razloge 38
9 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 841

V19A Kako pogosto opravljate glavno aktivnost V19. Kako pogosto opravljate vašo glavno aktivnost? Če ste zaposleni, se to vprašanje nanaša na opravljanje nadur

V19A popoldan

Value 231280 Frequency
1 nikoli 161
2 samo nekajkrat letno 60
3 samo ob sezonah 46
4 vsaj enkrat mesečno 94
5 vsaj enkrat tedensko 184
9 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 443

V19B Kako pogosto opravljate glavno aktivnost V19. Kako pogosto opravljate vašo glavno aktivnost? Če ste zaposleni, se to vprašanje nanaša na opravljanje nadur

V19B zvečer

Value 232279 Frequency
1 nikoli 325
2 samo nekajkrat letno 43
3 samo ob sezonah 24
4 vsaj enkrat mesečno 55
5 vsaj enkrat tedensko 85
9 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 452

V19C Kako pogosto opravljate glavno aktivnost V19. Kako pogosto opravljate vašo glavno aktivnost? Če ste zaposleni, se to vprašanje nanaša na opravljanje nadur

V19C ponoči

Value 233278 Frequency
1 nikoli 399
2 samo nekajkrat letno 38
3 samo ob sezonah 19
4 vsaj enkrat mesečno 39
5 vsaj enkrat tedensko 37
9 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 453

V19D Kako pogosto opravljate glavno aktivnost V19. Kako pogosto opravljate vašo glavno aktivnost? Če ste zaposleni, se to vprašanje nanaša na opravljanje nadur

V19D čez vikend

Value 234277 Frequency
1 nikoli 230
2 samo nekajkrat letno 72
3 samo ob sezonah 36
4 vsaj enkrat mesečno 92
5 vsaj enkrat tedensko 103
9 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 451

V20 Ali to glavno aktivnost opravljate... KRAJ DELA Sedaj bi vas radi vprašali še nekaj o kraju, kjer opravljate vašo glavno aktivnost.

V20. Ali to glavno aktivnost opravljate:

Value 235276 Frequency
1 doma (nadaljuj na V21) 33
2 kombinirano, doma in drugje (nadaljuj na V21) 27
3 v kraju, kjer živite (preskoči na V22) 207
4 v drugem kraju, kamor se vozite (preskoči na V22) 256
5 v tujini (preskoči na V22) 6
6 stalno spreminjate mesto dela (preskoči na V22) 48
7 drugo (preskoči na V22) 1
9 ne vem, b.o. (preskoči na V22) 0
Sysmiss 430

V21 glavni razlog za delo na domu?

V21. Kaj je glavni razlog, da ste se odločili za delo na domu?

Value 236275 Frequency
1 niste dobili drugega dela 9
2 rajši delate doma, ker ste tako več časa z družino 6
3 rajši delate doma, ker imate družinske obveznosti, zaradi katerih sicer ne bi mogli delati 6
4 rajši delate doma iz drugega razloga 32
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 949

V22 Ali se vam število delovnih ur spreminja Ko govorimo o vaši glavni aktivnosti:

V22 Ali se vam število delovnih ur spreminja?

Value 237274 Frequency
0 nikoli 257
5 vsak dan 79
4 vsak teden 64
3 vsak mesec 61
2 sezonsko 62
1 se spreminja na drug način 52
9 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 429

V23 Ali delate na različnih krajih? Ko govorimo o vaši glavni aktivnosti:

V23 Ali delate na različnih krajih?

Value 238273 Frequency
0 nikoli 388
5 vsak dan 64
4 vsak teden 45
3 vsak mesec 20
2 sezonsko 15
1 se spreminja na drug način 37
9 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 431

V24A Kdo odloča o st. delovnih ur V24 Kdo odloča o:

A številu delovnih ur?

Value 239272 Frequency
1 sam 124
2 delodajalec 321
3 skupaj z delodajalcem 100
4 je izven vaše kontrole 31
9 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 429

V24B Kdo odloča o razporedu delovnega casa V24 Kdo odloča o:

B. razporedu delovnega časa?

Value 240271 Frequency
1 sam 126
2 delodajalec 339
3 skupaj z delodajalcem 88
4 je izven vaše kontrole 21
9 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 429

V24C Kdo odloča o nadurnem delu V24 Kdo odloča o:

C. nadurnem delu?

Value 241270 Frequency
1 sam 130
2 delodajalec 253
3 skupaj z delodajalcem 102
4 je izven vaše kontrole 28
9 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 433

V24D Kdo odloča o kraju dela V24 Kdo odloča o:

D. kraju dela?

Value 242269 Frequency
1 sam 112
2 delodajalec 335
3 skupaj z delodajalcem 45
4 je izven vaše kontrole 57
9 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 432

V25 Kakšno vrsto pogodbe imate sklenjeno z d

V25. Kakšno vrsto pogodbe imate sklenjeno z vašim delodajalcem za vašo glavno aktivnost?

Value 243268 Frequency
1 brez pogodbe (preskoči na V29) 30
2 samozaposlen (preskoči na V29) 45
3 stalna zaposlitev (preskoči na V29) 365
4 zaposlitev s krajšim delovnim časom ali brez določenega časa (zadnje se nanaša na delavce s stalno zaposlitvijo, a začasno brez dela) (preskoči na V29) 12
5 zaposlitev za določen čas (nadaljuj na V26) 69
6 na poziv (glede na potrebe) (nadaljuj na V26) 11
7 preko agencije za posredovanje začasnih zaposlitev (nadaljuj na V26) 16
8 delo za neposredno plačilo (nadaljuj na V26) 13
9 odvisno od učinka (nadaljuj na V26) 0
10 na projektu za pridobivanje delovnih izkušenj (javna dela) (nadaljuj na V26) 2
99 ne vem, b.o. (nadaljuj na V26) 10
Sysmiss 435

V26 glavni razlog, da ste se odločili za pog

V26. Kaj je glavni razlog, da ste se odločili za pogodbeno delo v vaši glavni aktivnosti? Je morda to zato ker ...

Value 244267 Frequency
1 niste želeli stalne zaposlitve (nadaljuj na V27) 12
2 niste mogli najti stalne zaposlitve (preskok na V28) 25
3 je bilo možno skleniti pogodbo samo za krajši čas (preskok na V28) 36
4 je bilo možno skleniti pogodbo le kot pogodbo o delu oz. avtorsko pogodbo (preskok na V28) 7
5 drugi razlogi (preskok na V28) 19
9 ne vem, b.o. (preskok na V28) 19
Sysmiss 890

V270 Kaj je razlog, da niste želeli stalne za V27. Kaj je razlog, da niste želeli stalne zaposlitve? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V270

Value 245266 Frequency
1 želeli ste opravljati tudi druge aktivnosti za plačilo 0
2 nameravate zamenjati delodajalca 0
3 želite nadaljevati z izobraževanjem 13
4 vaše domače obveznosti vam onemogočajo sodelovanje z delodajalcem na dolgi rok 0
5 imate druge razloge. 11
9 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 982

V271 Kaj je razlog, da niste želeli stalne za V27. Kaj je razlog, da niste želeli stalne zaposlitve? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V271

Value 246265 Frequency
1 želeli ste opravljati tudi druge aktivnosti za plačilo 0
2 nameravate zamenjati delodajalca 0
3 želite nadaljevati z izobraževanjem 0
4 vaše domače obveznosti vam onemogočajo sodelovanje z delodajalcem na dolgi rok 0
5 imate druge razloge. 0
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 1008

V272 Kaj je razlog, da niste želeli stalne za V27. Kaj je razlog, da niste želeli stalne zaposlitve? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V272

Value 247264 Frequency
1 želeli ste opravljati tudi druge aktivnosti za plačilo 0
2 nameravate zamenjati delodajalca 0
3 želite nadaljevati z izobraževanjem 0
4 vaše domače obveznosti vam onemogočajo sodelovanje z delodajalcem na dolgi rok 0
5 imate druge razloge. 0
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 1008

V273 Kaj je razlog, da niste želeli stalne za V27. Kaj je razlog, da niste želeli stalne zaposlitve? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V273

Value 248263 Frequency
1 želeli ste opravljati tudi druge aktivnosti za plačilo 0
2 nameravate zamenjati delodajalca 0
3 želite nadaljevati z izobraževanjem 0
4 vaše domače obveznosti vam onemogočajo sodelovanje z delodajalcem na dolgi rok 0
5 imate druge razloge. 0
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 1008

V274 Kaj je razlog, da niste želeli stalne za V27. Kaj je razlog, da niste želeli stalne zaposlitve? MOŽNIH JE VEČ ODGOVOROV!

V274

Value 249262 Frequency
1 želeli ste opravljati tudi druge aktivnosti za plačilo 0
2 nameravate zamenjati delodajalca 0
3 želite nadaljevati z izobraževanjem 0
4 vaše domače obveznosti vam onemogočajo sodelovanje z delodajalcem na dolgi rok 0
5 imate druge razloge. 0
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 1008

V28 Za koliko časa imate pogodbo?

V28. Za koliko časa imate pogodbo?

Value 250261 Frequency
1 več kot pet let 5
2 med 1 in 5 let 31
3 med 1 in 11 mesecev 36
4 manj kot en mesec 4
5 trajanje pogodbe ni opredeljeno 21
9 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 902

V29A zadovoljen-s svojo glavno aktivnostjo? V29. Na splošno gledano, kako zadovoljni ste z naslednjimi stvarmi: (vprašanje se nanaša na vašo glavno zaposlitev oziroma aktivnost)

V29A s svojo glavno zaposlitvijo, oz. aktivnostjo?

Value 251260 Frequency
1 zelo nezadovoljen 10
2 nezadovoljen 38
3 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 118
4 zadovoljen 329
5 zelo zadovoljen 82
8 neustrezno 1
9 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 429

V29B zadovoljen-s sigurnostjo vaše zaposlitve V29. Na splošno gledano, kako zadovoljni ste z naslednjimi stvarmi: (vprašanje se nanaša na vašo glavno zaposlitev oziroma aktivnost)

V29B s sigurnostjo vaše zaposlitve?

Value 252259 Frequency
1 zelo nezadovoljen 18
2 nezadovoljen 60
3 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 101
4 zadovoljen 296
5 zelo zadovoljen 78
8 neustrezno 14
9 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 431

V29C zadovoljen-s trajanjem pogodbe? V29. Na splošno gledano, kako zadovoljni ste z naslednjimi stvarmi: (vprašanje se nanaša na vašo glavno zaposlitev oziroma aktivnost)

V29C s trajanjem pogodbe?

Value 253258 Frequency
1 zelo nezadovoljen 16
2 nezadovoljen 27
3 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 37
4 zadovoljen 285
5 zelo zadovoljen 96
8 neustrezno 103
9 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 430

V29D zadovoljen-s številom ur dela V29. Na splošno gledano, kako zadovoljni ste z naslednjimi stvarmi: (vprašanje se nanaša na vašo glavno zaposlitev oziroma aktivnost)

V29D s številom ur dela

Value 254257 Frequency
1 zelo nezadovoljen 14
2 nezadovoljen 73
3 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 101
4 zadovoljen 337
5 zelo zadovoljen 49
8 neustrezno 3
9 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 429

V29E zadovoljen-z lokacijo, kjer delate? V29. Na splošno gledano, kako zadovoljni ste z naslednjimi stvarmi: (vprašanje se nanaša na vašo glavno zaposlitev oziroma aktivnost)

V29E z lokacijo, kjer delate?

Value 255256 Frequency