Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM07
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM07_V1
Glavni avtor(ji):
 • Malešič, Marjan
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Bebler, Anton
 • Jelušič, Ljubica
 • Vegič, Vinko
 • Garb, Maja
 • Kopač, Erik
 • Svete, Uroš
 • Prebilič, Vladimir
 • Grošelj, Klemen
 • Trifunović, Jelena
 • Juvan, Jelena
 • Malnar, Brina
 • Kurdija, Slavko
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Štebe, Janez
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Univerza v Ljubljani
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija; 2007

Finančna podpora:

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

dejavniki ogrožanja varnosti, uporaba vojaške sile, zaupanje, naloge vojske, mnenje o delovanju vojske v humanitarne in vojaške namene zunaj svoje države, Evropska obrambna politika, članstvo v NATO, terorizem, seznanjenost z delovanjem Slovenske vojske, mnenje o statusu vojaškega poklica, reagiranje družine ob odločitvi opravljanja vojaške službe, predsodki o sodelovanju žensk v vojski, zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena osebne sreče, ocena zdravstvenega stanja, 60. obletnica druge svetovne vojne, pogled na družbo, odgovornost države, levo-desna politična orientacija, strankarske preference

Ključne besede ELSST:
VOLITVE , DEMOKRACIJA, MEDNARODNA POLITIKA, MIR, MIROVNE SILE, DRŽAVNA VARNOST, VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA DRŽAVE

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
ogrožanje varnosti
varnostna kultura
varnostni sistem Slovenije
varnostne integracije v Evropi
mednarodni terorizem
vojaški poklic
vrednote in pogledi na socialno politične razmere
demografija


Povzetek:

Temeljni cilj raziskave je, na eni strani, proučevanje soodvisnosti med spremenjenimi mednarodnimi varnostnimi okoliščinami in socialno-ekonomskimi, političnimi, varnostnimi in vrednotnimi spremembami v Sloveniji, ter na drugi strani potrebo po prilagajanju nacionalno-varnostnega sistema naše države zahtevam, ki izhajajo iz evropskih integracijskih procesov. Raziskava ugotavlja stališča javnosti do različnih segmentov nacionalnovarnostne politike in sistema Slovenije ter do drugih za nacionalno varnost pomembnih problemov in pojavov. Posebno pozornost pa je raziskava posvetila tudi stališčem javnosti do odprave vojaškega roka in uvedbe popolnoma poklicne vojske v Sloveniji ter spremembi načina zagotavljanja rezevnih sil Slovenske vojske. Del raziskave, ki se nanaša na vrednote, poglede na družbene razmere in odnos do strank, je v nekaterih publikacijah obravnavan kot samostojna raziskava SJM 2007/02. Primerjalne raziskave: SJM941, SJM945, SJM951, SJM962, SJM991, SJM992, SJM013, SJM034, SJM052.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 2007 - december 2007
Čas izdelave: 2007
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1516) polnoletnih državljanov Republike Slovenije; realizirani vzorec N=1010.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM07 - Slovensko javno mnenje 2007 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 430
 • število enot: 1010

Spremenljivke

id id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 0 1 1111 556.525 335.691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1111

V101 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

Vrednost 22 Frekvenca
1 varno 792
2 ogroženo 105
9 ne vem, b.o 112
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 113 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V102a uničevanje okolja

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 31 Frekvenca
1 sploh ne 36
2 malo 177
3 srednje 496
4 zelo močno 285
9 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 16 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

id id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 0 1 1111 556.525 335.691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1111

V101 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

Vrednost 2429 Frekvenca
1 varno 792
2 ogroženo 105
9 ne vem, b.o 112
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 113 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V102a uničevanje okolja

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 3428 Frekvenca
1 sploh ne 36
2 malo 177
3 srednje 496
4 zelo močno 285
9 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 16 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102b naravne in tehnološke nesreče

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 4427 Frekvenca
1 sploh ne 48
2 malo 269
3 srednje 449
4 zelo močno 217
9 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 27 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102c vojaške grožnje s strani drugih držav

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 5426 Frekvenca
1 sploh ne 519
2 malo 282
3 srednje 115
4 zelo močno 58
9 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 36 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102d zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 6425 Frekvenca
1 sploh ne 176
2 malo 301
3 srednje 364
4 zelo močno 96
9 ne vem, b.o. 71
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 73 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102e razprodaja državnega premoženja

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 7424 Frekvenca
1 sploh ne 75
2 malo 171
3 srednje 345
4 zelo močno 353
9 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 66 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102f prometne nesreče

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 8423 Frekvenca
1 sploh ne 39
2 malo 114
3 srednje 312
4 zelo močno 537
9 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 8 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102g kriminal

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 9422 Frekvenca
1 sploh ne 27
2 malo 159
3 srednje 398
4 zelo močno 411
9 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 15 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102h mamila, narkotiki

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 10421 Frekvenca
1 sploh ne 43
2 malo 162
3 srednje 372
4 zelo močno 413
9 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 20 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102i begunci in ilegalni priseljenci

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 11420 Frekvenca
1 sploh ne 145
2 malo 343
3 srednje 316
4 zelo močno 169
9 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 37 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V102j spori s sosednjimi državami

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 12419 Frekvenca
1 sploh ne 211
2 malo 383
3 srednje 292
4 zelo močno 93
9 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 31 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103a gospodarski problemi

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 13418 Frekvenca
1 sploh ne 77
2 malo 307
3 srednje 436
4 zelo močno 160
9 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 30 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103b terorizem

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 14417 Frekvenca
1 sploh ne 406
2 malo 348
3 srednje 157
4 zelo močno 79
9 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 20 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103c skrajni nacionalizem

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 15416 Frekvenca
1 sploh ne 264
2 malo 380
3 srednje 209
4 zelo močno 58
9 ne vem, b.o. 98
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 99 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103d notranjepolitična nestabilnost

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 16415 Frekvenca
1 sploh ne 134
2 malo 327
3 srednje 349
4 zelo močno 135
9 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 65 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103e konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 17414 Frekvenca
1 sploh ne 244
2 malo 405
3 srednje 257
4 zelo močno 65
9 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 39 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103f brezposelnost

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 18413 Frekvenca
1 sploh ne 67
2 malo 223
3 srednje 377
4 zelo močno 323
9 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 20 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103g nalezljive bolezni

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 19412 Frekvenca
1 sploh ne 216
2 malo 417
3 srednje 245
4 zelo močno 94
9 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 38 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103h samomori

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 20411 Frekvenca
1 sploh ne 133
2 malo 237
3 srednje 366
4 zelo močno 251
9 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 23 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103i revščina

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 21410 Frekvenca
1 sploh ne 50
2 malo 210
3 srednje 434
4 zelo močno 301
9 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 15 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103j zmanjševanje števila rojstev

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Vrednost 22409 Frekvenca
1 sploh ne 73
2 malo 184
3 srednje 415
4 zelo močno 313
9 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 25 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V104 Vas skrbi da bi spremembe v okolju vplivale na varnost ljudi?

1.04 Ali vas skrbi, da bi spremembe v okolju, ki so posledica človekovega ravnanja (podnebne spremembe, izčrpavanje naravnih virov, industrijska rast, rast prebivalstva ipd.) v prihodnje odločilno vplivale na varnost ljudi, ali ne?

Vrednost 23408 Frekvenca
1 da 820
2 ne 128
9 ne vem, b.o. 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 62 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V105 Problem brezposelnosti v Sloveniji...

1.05 Ali pričakujete, da se bo v naslednjih letih problem brezposelnosti v Sloveniji povečal, zmanjšal, ali bo ostal enak?

Vrednost 24407 Frekvenca
1 povečal se bo 483
2 ostal bo enak 352
3 zmanjšal se bo 129
9 ne vem, b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 46 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V106 Življenjski standard v Sloveniji...

1.06 Ali pričakujete, da se bo v naslednjih letih življenjski standard v Sloveniji povišal, znižal, ali bo ostal enak?

Vrednost 25406 Frekvenca
1 povišal se bo 248
2 ostal bo enak 294
3 znižal se bo 412
9 ne vem, b.o. 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 56 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_1 enakost med spoloma

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Vrednost 26405 Frekvenca
1 ni izbral 637
3 izbral 327
9 nič, neodločen 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 46 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_2 zaščita okolja

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Vrednost 27404 Frekvenca
1 ni izbral 312
3 izbral 652
9 nič, neodločen 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 46 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_3 svetovni mir

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Vrednost 28403 Frekvenca
1 ni izbral 382
3 izbral 582
9 nič, neodločen 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 46 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_4 boj proti rasizmu

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Vrednost 29402 Frekvenca
1 ni izbral 651
3 izbral 313
9 nič, neodločen 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 46 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_5 obramba Slovenije

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Vrednost 30401 Frekvenca
1 ni izbral 578
3 izbral 386
9 nič, neodločen 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 46 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_6 versko prepričanje

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Vrednost 31400 Frekvenca
1 ni izbral 809
3 izbral 155
9 nič, neodločen 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 46 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_7 združevanje Evrope

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Vrednost 32399 Frekvenca
1 ni izbral 772
3 izbral 192
9 nič, neodločen 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 46 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_8 boj proti revščini

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Vrednost 33398 Frekvenca
1 ni izbral 251
3 izbral 713
9 nič, neodločen 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 46 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_9 svoboda posameznika

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Vrednost 34397 Frekvenca
1 ni izbral 485
3 izbral 479
9 nič, neodločen 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 46 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_10 človekove pravice

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Vrednost 35396 Frekvenca
1 ni izbral 274
3 izbral 690
9 nič, neodločen 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 46 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V202 Kako bi se vedli v primeru oborožene agresije na Slovenijo?

2.02 Kako bi se vi osebno vedli v primeru oborožene agresije na Slovenijo?

Vrednost 36395 Frekvenca
1 boril bi se z orožjem 261
2 boril in upiral bi se na kak drug način 430
3 ne bi se niti boril, niti upiral 171
9 ne vem, b.o. 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 148 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V203 Če bi v vaši okolici želeli zgraditi vojaški objekt...

2.03 Kako bi se odzvali, če bi v vaši neposredni okolici želeli zgraditi nov vojaški objekt?

Vrednost 37394 Frekvenca
1 nasprotoval bi 572
2 vseeno bi mi bilo 134
3 ne bi nasprotoval 199
9 ne vem, b.o. 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 105 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V204 Nov predmet v srednji šoli:

2.04 Če bi imeli možnost uvesti v srednje šole nek predmet, za katerega od ponujenih bi se najprej odločili?

Vrednost 38393 Frekvenca
1 mirovna vzgoja 62
2 obrambna vzgoja 28
3 vojaška vzgoja 17
4 zaščita in reševanje 163
5 verska vzgoja/verouk 53
6 človekoljubje 118
7 kultura miru in nenasilja 279
8 ekologija 238
9 ne vem, b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 52 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V205 Bi morali uvesti v šole obvezen predmet državljanska vzgoja?

2.05 Ali bi po vašem mnenju morala Slovenska vlada uvesti v šole obvezen predmet državljanska vzgoja, ali ne?

Vrednost 39392 Frekvenca
1 da 463
2 ne 395
9 ne vem, b.o. 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 152 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V206_1 zaščita ekonomskih interesov

2.06 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

Vrednost 40391 Frekvenca
1 ni izbral 682
3 izbral 112
8 uporaba vojaške sile ni upravičena 157
9 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 59 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V206_2 zaščita mednarodnega prava in reda

2.06 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

Vrednost 41390 Frekvenca
1 ni izbral 630
3 izbral 164
8 uporaba vojaške sile ni upravičena 157
9 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 59 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V206_3 zaščita človekovih pravic in svoboščin

2.06 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

Vrednost 42389 Frekvenca
1 ni izbral 336
3 izbral 458
8 uporaba vojaške sile ni upravičena 157
9 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 59 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V206_4 zaščita pred terorističnimi napadi

2.06 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

Vrednost 43388 Frekvenca
1 ni izbral 266
3 izbral 528
8 uporaba vojaške sile ni upravičena 157
9 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 59 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V206_5 zagotovitev nacionalne neodvisnosti

2.06 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

Vrednost 44387 Frekvenca
1 ni izbral 462
3 izbral 332
8 uporaba vojaške sile ni upravičena 157
9 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 59 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V206_6 zagotovitev svobode veroizpovedi

2.06 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

Vrednost 45386 Frekvenca
1 ni izbral 700
3 izbral 94
8 uporaba vojaške sile ni upravičena 157
9 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 59 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V207a družini in sorodnikom

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Vrednost 46385 Frekvenca
1 nič 10
2 le malo 37
3 precej 203
4 v celoti 752
9 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 8 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207b cerkvi in duhovnikom

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Vrednost 47384 Frekvenca
1 nič 400
2 le malo 367
3 precej 151
4 v celoti 53
9 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 39 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207c televiziji, časopisom, radiu

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Vrednost 48383 Frekvenca
1 nič 144
2 le malo 538
3 precej 289
4 v celoti 26
9 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 13 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207d šolam, izobraževalnim ustanovam

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Vrednost 49382 Frekvenca
1 nič 19
2 le malo 200
3 precej 592
4 v celoti 178
9 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 21 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207e Državnemu zboru

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Vrednost 50381 Frekvenca
1 nič 227
2 le malo 504
3 precej 218
4 v celoti 29
9 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 32 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207f Predsedniku republike

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Vrednost 51380 Frekvenca
1 nič 184
2 le malo 439
3 precej 274
4 v celoti 77
9 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 36 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207g Vladi Republike Slovenije

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Vrednost 52379 Frekvenca
1 nič 200
2 le malo 468
3 precej 258
4 v celoti 53
9 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 31 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207h Slovenski vojski

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Vrednost 53378 Frekvenca
1 nič 104
2 le malo 327
3 precej 404
4 v celoti 124
9 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 51 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207i sodiščem

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Vrednost 54377 Frekvenca
1 nič 222
2 le malo 436
3 precej 253
4 v celoti 58
9 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 41 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207j policiji

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Vrednost 55376 Frekvenca
1 nič 136
2 le malo 403
3 precej 380
4 v celoti 70
9 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 21 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207k evropski valuti Evru

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Vrednost 56375 Frekvenca
1 nič 79
2 le malo 272
3 precej 465
4 v celoti 151
9 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 43 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207l Humanitarnim organizacijam

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Vrednost 57374 Frekvenca
1 nič 160
2 le malo 415
3 precej 335
4 v celoti 75
9 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 25 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207m varuhu človekovih pravic

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Vrednost 58373 Frekvenca
1 nič 114
2 le malo 376
3 precej 380
4 v celoti 89
9 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 51 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V207n Slovenski obveščevalno varnostni agenciji

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Vrednost 59372 Frekvenca
1 nič 325
2 le malo 413
3 precej 138
4 v celoti 19
9 ne vem, b.o. 112
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 115 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301 Kdo ima odločilno vlogo pri ohranjanju suverenosti Slovenije?

3.01 Kdo od naštetih ima po vaši oceni odločilno vlogo pri ohranjanju suverenosti in neodvisnosti Slovenije?

Vrednost 60371 Frekvenca
1 Predsednik republike 142
2 policija 16
3 vojska 33
4 Vlada 195
5 parlament 115
6 državljani Slovenije 383
9 ne vem, b.o. 125
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 126 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V302 Kako ustrezno sedanja Slovenska vlada rešuje odprta vprašanja s Hrvaško?

3.02 Kako ustrezno sedanja Slovenska vlada rešuje odprta vprašanja s Hrvaško?

Vrednost 61370 Frekvenca
1 povsem neustrezno 184
2 neustrezno 327
3 delno neustrezno, delno ustrezno 342
4 ustrezno 71
5 povsem ustrezno 9
9 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 77 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303a Vojska naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Vrednost 62369 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 13
2 ne strinjam se 26
3 niti-niti 67
4 strinjam se 412
5 v celoti se strinjam 484
9 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 8 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303b Vojska naj sodeluje pri javnih delih.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Vrednost 63368 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 146
2 ne strinjam se 216
3 niti-niti 181
4 strinjam se 265
5 v celoti se strinjam 177
9 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 25 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303c Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem duhu.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Vrednost 64367 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 125
2 ne strinjam se 161
3 niti-niti 186
4 strinjam se 337
5 v celoti se strinjam 166
9 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 35 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303d Vojska naj pomaga v primeru nesreč.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Vrednost 65366 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 4
2 ne strinjam se 6
3 niti-niti 36
4 strinjam se 309
5 v celoti se strinjam 648
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 7 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303e Če potrebno nak vojska prevzame državno oblast v svoje roke.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Vrednost 66365 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 477
2 ne strinjam se 265
3 niti-niti 117
4 strinjam se 75
5 v celoti se strinjam 34
9 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 42 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303f Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Vrednost 67364 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 4
2 ne strinjam se 19
3 niti-niti 73
4 strinjam se 409
5 v celoti se strinjam 492
9 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 13 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303g Vojska naj sodeluje v mirovnih in humanitarnih operacijah.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Vrednost 68363 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 54
2 ne strinjam se 94
3 niti-niti 178
4 strinjam se 385
5 v celoti se strinjam 277
9 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 22 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303h Vojska naj v času večjih stavk nadomešča stavkajoče delavce.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Vrednost 69362 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 497
2 ne strinjam se 271
3 niti-niti 109
4 strinjam se 66
5 v celoti se strinjam 39
9 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 28 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303i Vojska naj pomaga policiji pri zagotavljanju reda in varnosti.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Vrednost 70361 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 136
2 ne strinjam se 145
3 niti-niti 179
4 strinjam se 358
5 v celoti se strinjam 171
9 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 21 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303j Vojska naj pomaga policiji pri varovanju meje pred prehodi ilegalcev.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Vrednost 71360 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 81
2 ne strinjam se 101
3 niti-niti 151
4 strinjam se 384
5 v celoti se strinjam 267
9 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 26 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303k Vojska naj se bori proti terorizmu.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Vrednost 72359 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 45
2 ne strinjam se 56
3 niti-niti 106
4 strinjam se 380
5 v celoti se strinjam 394
9 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 29 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304 Kakšni so odnosi med Slovensko vojsko in civilnim okoljem v Sloveniji?

3.04 Kakšni so po vašem mnenju odnosi med Slovensko vojsko in civilnim okoljem v Sloveniji?

Vrednost 73358 Frekvenca
1 zelo dobri 92
2 dobri 693
3 slabi 80
4 zelo slabi 6
9 ne poznam, b.o. 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 139 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V305 Kakšen je po vašem mnenju nadzor Državnega zbora nad Slovensko vojsko?

3.05 Kakšen je po vašem mnenju nadzor Državnega zbora nad Slovensko vojsko?

Vrednost 74357 Frekvenca
1 zelo dober 28
2 dober 438
3 slab 216
4 zelo slab 28
9 ne poznam, b.o. 300
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
710 300 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V306 Kdo bi moral odločati o napotitvi slovenskih vojakov v tujino?

3.06 Kdo bi po vašem mnenju moral odločati o napotitvi slovenskih vojakov v tujino?

Vrednost 75356 Frekvenca
1 Slovenska Vlada 305
2 Državni zbor 398
9 ne vem, b.o. 307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
703 307 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V307 Ali podpirate sodelovanje slovenske države v mednarodnih mirovnih operacijah?

3.07 Ali podpirate sodelovanje slovenske države v mednarodnih mirovnih operacijah ali ne?

Vrednost 76355 Frekvenca
1 da, podpiram 462
2 ne, ne podpiram 411
9 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 137 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V308a s poklicnimi vojaki

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Vrednost 77354 Frekvenca
1 da 440
2 ne 23
9 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
463 547 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V308b s civilnim osebjem

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Vrednost 78353 Frekvenca
1 da 243
2 ne 206
9 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 561 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V308c z vojaki, ki prostovoljno služijo

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Vrednost 79352 Frekvenca
1 da 209
2 ne 236
9 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
445 565 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V308d s prostovoljci izmed rezervistov

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Vrednost 80351 Frekvenca
1 da 208
2 ne 229
9 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
437 573 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V308e finančno oziroma materialno

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Vrednost 81350 Frekvenca
1 da 251
2 ne 192
9 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
443 567 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V308f z zagotavljanjem prehoda mirovnim silam

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Vrednost 82349 Frekvenca
1 da 343
2 ne 99
9 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
442 568 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V308g s policisti

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Vrednost 83348 Frekvenca
1 da 247
2 ne 198
9 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 540
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
445 565 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V308h z gasilci

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Vrednost 84347 Frekvenca
1 da 196
2 ne 248
9 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 540
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
444 566 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V308i s pripadniki nevladnih organizacij

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Vrednost 85346 Frekvenca
1 da 211
2 ne 213
9 ne vem, b.o. 46
Sysmiss 540
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
424 586 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V308j z zdravstvenim osebjem

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Vrednost 86345 Frekvenca
1 da 365
2 ne 88
9 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
453 557 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V308k z urjenjem tujih vojakov na svojih tleh

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Vrednost 87344 Frekvenca
1 da 216
2 ne 217
9 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
433 577 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V309_1 v države na ozemlju bivše Jugoslavije

3.09 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije?

Vrednost 88343 Frekvenca
1 ni izbral 35
3 izbral 353
9 nič, neodločen 84
Sysmiss 538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 622 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V309_2 v Afganistan

3.09 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije?

Vrednost 89342 Frekvenca
1 ni izbral 300
3 izbral 88
9 nič, neodločen 84
Sysmiss 538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 622 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V309_3 v Irak

3.09 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije?

Vrednost 90341 Frekvenca
1 ni izbral 317
3 izbral 71
9 nič, neodločen 84
Sysmiss 538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 622 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V309_4 v afriške države

3.09 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije?

Vrednost 91340 Frekvenca
1 ni izbral 283
3 izbral 105
9 nič, neodločen 84
Sysmiss 538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 622 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V309_5 na Bližnji vzhod

3.09 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije?

Vrednost 92339 Frekvenca
1 ni izbral 319
3 izbral 69
9 nič, neodločen 84
Sysmiss 538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 622 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V310a v humanitarnih operacijah, brez orožja

3.10 Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije?

Vrednost 93338 Frekvenca
1 da 874
2 ne 107
9 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 29 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V310b v operacijah za vzdrževanje miru

3.10 Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije?

Vrednost 94337 Frekvenca
1 da 752
2 ne 214
9 ne vem, b.o. 42
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 44 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V310c v bojnih operacijah za vzpostavitev miru

3.10 Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije?

Vrednost 95336 Frekvenca
1 da 381
2 ne 559
9 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 70 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V311a Na vojaških operacijah v tujini sodeluje preveč slovenskih vojakov.

3.11 Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami?

Vrednost 96335 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 118
2 2 137
3 3 284
4 4 138
5 v celoti se strinjam 209
9 ne vem, b.o. 123
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 124 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V311b Delovanje slovenskih vojakov v tujini je koristno za prepoznavnost Slovenije v svetu.

3.11 Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami?

Vrednost 97334 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 236
2 2 169
3 3 241
4 4 171
5 v celoti se strinjam 132
9 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 61 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V311c Vojaške operacije v tujini so preveč nevarne za slovenske vojake.

3.11 Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami?

Vrednost 98333 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 80
2 2 114
3 3 237
4 4 245
5 v celoti se strinjam 280
9 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 54 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V311d Delovanje slovenskih vojakov v tujini prispeva k miru in stabilnosti kjer delujejo.

3.11 Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami?

Vrednost 99332 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 98
2 2 110
3 3 289
4 4 278
5 v celoti se strinjam 154
9 ne vem, b.o. 79
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 81 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V312 Ali so poklicni vojaki SV dolžni sodelovati v vojaških operacijah v tujini?

3.12 Kaj menite, ali so poklicni vojaki SV dolžni - ali niso dolžni - sodelovati v vojaških operacijah v tujini?

Vrednost 100331 Frekvenca
1 so dolžni, če oblasti tako odločijo 332
2 če se ne strinjajo, lahko sodelovanje odklonijo 596
9 ne vem, b.o. 81
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 82 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V313 Ali bi morale imeti družine vojakov ugodnosti?

3.13 Ali bi morale imeti družine vojakov medtem, ko so ti na misijah v tujini, določene ugodnosti (centri za pomoč družini, posebej organizirani vrtci ipd.)?

Vrednost 101330 Frekvenca
1 da 610
2 ne 288
9 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 112 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V314 Bi Slovenija morala umakniti svoje pripadnike če bi med njimi prišlo do žrtev?

3.14 Ali bi po vašem mnenju Slovenija morala umakniti svoje pripadnike mirovnih sil iz operacije v tujini, če bi med njimi prišlo do žrtev?

Vrednost 102329 Frekvenca
1 da 690
2 ne 212
9 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 108 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315_1 ker s tem zagotavlja tudi vojaško varnost Slovenije

3.15 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo?

Vrednost 103328 Frekvenca
1 ni izbral 667
3 izbral 228
9 nič, neodločen 114
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 115 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V315_2 ker s tem preprečuje ponovni izbruh konfliktov

3.15 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo?

Vrednost 104327 Frekvenca
1 ni izbral 477
3 izbral 418
9 nič, neodločen 114
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 115 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V315_3 ker so tam slovenski gospodarski interesi

3.15 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo?

Vrednost 105326 Frekvenca
1 ni izbral 518
3 izbral 377
9 nič, neodločen 114
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 115 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V315_4 ker s tem zagotavlja svojo notranjo varnost

3.15 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo?

Vrednost 106325 Frekvenca
1 ni izbral 674
3 izbral 221
9 nič, neodločen 114
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 115 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V315_5 ker s tem skrbi za svoj mednarodni ugled

3.15 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo?

Vrednost 107324 Frekvenca
1 ni izbral 619
3 izbral 276
9 nič, neodločen 114
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 115 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V315_6 ker to zahteva zveza NATO

3.15 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo?

Vrednost 108323 Frekvenca
1 ni izbral 387
3 izbral 507
9 nič, neodločen 115
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 116 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V315_7 ker želi pomagati državam nekdanje Jugoslavije

3.15 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo?

Vrednost 109322 Frekvenca
1 ni izbral 539
3 izbral 356
9 nič, neodločen 114
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 115 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V316 Kako se Slovenija vključuje v reševanje varnostnih problemov na območju nekdanje Jugoslavije?

3.16 Kaj menite, ali se Slovenija preveč, ravno prav ali premalo vključuje v reševanje varnostnih problemov v državah na območju nekdanje Jugoslavije?

Vrednost 110321 Frekvenca
1 preveč 190
2 ravno prav 566
3 premalo 90
9 ne vem, b.o. 163
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 164 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V317 Ali podpirate sodelovanje naše države pri urjenju iraških varnostnih sil?

3.17 Ali podpirate sodelovanje naše države pri urjenju iraških varnostnih sil?

Vrednost 111320 Frekvenca
1 da 187
2 ne 703
9 ne vem, b.o. 119
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 120 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V318 Kaj je po vašem mnenju prednostna naloga Slovenske vojske?

3.18 Kaj je po vašem mnenju prednostna naloga Slovenske vojske, za katero bi moralo biti namenjenega največ denarja, materialnih sredstev in kadrov?

Vrednost 112319 Frekvenca
1 zagotavljanje vojaške obrambe Slovenije 252
2 izpolnjevanje mednarodnih obrambnih in vojaških obveznosti 43
3 sodelovanje v nalogah zaščite in reševanja v Sloveniji 232
4 vojaško izobraževanje in usposabljanje 66
5 sodelovanje s policijo pri varovanju državne meje 49
8 vse naloge so enako pomembne 256
9 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 112 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V319 poklicni vojak ne sme biti član političnih strank.

3.19 Sedaj velja, da kdor poklicno opravlja vojaško službo v slovenski vojski, ne sme biti član političnih strank. Ali to prepoved odobravate, ali ne odobravate?

Vrednost 113318 Frekvenca
1 da, odobravam 587
2 ne, ne odobravam 277
9 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 146 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V320 Bo Slovenija v prihodnosti še potrebovala vojsko?

3.20 Koliko verjetno je, da bo Slovenija v prihodnosti še potrebovala vojsko?

Vrednost 114317 Frekvenca
1 zelo verjetno 128
2 verjetno 365
3 malo verjetno 401
4 sploh ni verjetno 55
9 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 61 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V321 Slovenska vojska v primeru večje naravne nesreče...

3.21 Ali naj Slovenska vojska v primeru večje naravne nesreče...:

Vrednost 115316 Frekvenca
1 sama takoj priskoči na pomoč 732
2 počaka na poziv civilnih oblasti 249
3 reševanje naj prepusti civilni zaščiti 13
9 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 16 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V322a požari v naravi leta 2006

3.22 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih:

Vrednost 116315 Frekvenca
1 zelo neuspešno 12
2 neuspešno 38
3 niti-niti 199
4 uspešno 411
5 zelo neuspešno 99
9 ne vem, b.o. 250
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 251 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V322b suša v letih 2006 in 2007

3.22 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih:

Vrednost 117314 Frekvenca
1 zelo neuspešno 36
2 neuspešno 136
3 niti-niti 272
4 uspešno 243
5 zelo neuspešno 54
9 ne vem, b.o. 268
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 269 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V322c vodna ujma septembra 2007

3.22 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih:

Vrednost 118313 Frekvenca
1 zelo neuspešno 9
2 neuspešno 37
3 niti-niti 105
4 uspešno 460
5 zelo neuspešno 346
9 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 53 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V323a vodna ujma: vlada

3.23 Ocenite kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic vodne ujme septembra letos.

Vrednost 119312 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 neuspešno 134
3 niti-niti 318
4 uspešno 346
5 zelo neuspešno 80
9 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 86 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V323b vodna ujma: slovenska vojska

3.23 Ocenite kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic vodne ujme septembra letos.

Vrednost 120311 Frekvenca
1 zelo neuspešno 8
2 neuspešno 28
3 niti-niti 131
4 uspešno 489
5 zelo neuspešno 282
9 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 72 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V323c vodna ujma: slovenska policija

3.23 Ocenite kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic vodne ujme septembra letos.

Vrednost 121310 Frekvenca
1 zelo neuspešno 22
2 neuspešno 91
3 niti-niti 232
4 uspešno 385
5 zelo neuspešno 130
9 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 150 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V323d vodna ujma: civilna zaščita in gasilci

3.23 Ocenite kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic vodne ujme septembra letos.

Vrednost 122309 Frekvenca
1 zelo neuspešno 3
2 neuspešno 5
3 niti-niti 25
4 uspešno 309
5 zelo neuspešno 630
9 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 38 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V323e vodna ujma: prostovoljci

3.23 Ocenite kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic vodne ujme septembra letos.

Vrednost 123308 Frekvenca
1 zelo neuspešno 1
2 neuspešno 6
3 niti-niti 36
4 uspešno 303
5 zelo neuspešno 627
9 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 37 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V323f vodna ujma: humanitarne organizacije

3.23 Ocenite kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic vodne ujme septembra letos.

Vrednost 124307 Frekvenca
1 zelo neuspešno 10
2 neuspešno 32
3 niti-niti 122
4 uspešno 393
5 zelo neuspešno 383
9 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 70 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V324 Ali naj bi bili obrambni izdatki v Sloveniji v prihodnje po vašem mnenju:

3.24 Ali naj bi bili obrambni izdatki v Sloveniji v prihodnje po vašem mnenju:

Vrednost 125306 Frekvenca
1 večji kot doslej 117
2 enaki kot doslej 407
3 manjši kot doslej 389
9 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 97 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V325a Sredstva iz obrambnega proračuna za nakupe oborožitve in opreme so porabljena racionalno.

3.25 Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami?

Vrednost 126305 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 297
2 v glavnem se ne strinjam 312
3 v glavnem se strinjam 224
4 povsem se strinjam 33
8 ne poznam 0
9 ne vem, b.o. 142
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 144 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V325b Pri nakupih za Slovensko vojsko prihaja tudi do zlorab in osebnega okoriščanja.

3.25 Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami?

Vrednost 127304 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 41
2 v glavnem se ne strinjam 121
3 v glavnem se strinjam 344
4 povsem se strinjam 342
8 ne poznam 0
9 ne vem, b.o. 161
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 162 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V325c Oborožitev in oprema kupljena za Slovensko vojsko je skladna z obrambnimi potrebami države.

3.25 Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami?

Vrednost 128303 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 188
2 v glavnem se ne strinjam 292
3 v glavnem se strinjam 320
4 povsem se strinjam 50
8 ne poznam 0
9 ne vem, b.o. 159
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 160 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V325d Postopki nakupov oborožitve in opreme za Slovensko vojsko so dovolj pregledni.

3.25 Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami?

Vrednost 129302 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 248
2 v glavnem se ne strinjam 330
3 v glavnem se strinjam 226
4 povsem se strinjam 39
8 ne poznam 0
9 ne vem, b.o. 166
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 167 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V325e Odločitve glede nakupa oborožitve in opreme za Slovensko vojsko se sprejemajo odgovorno.

3.25 Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami?

Vrednost 130301 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 224
2 v glavnem se ne strinjam 349
3 v glavnem se strinjam 251
4 povsem se strinjam 45
8 ne poznam 0
9 ne vem, b.o. 140
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 141 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V325f Nadzor državnega zbora nad nakupi za Slovensko vojsko je zadosten.

3.25 Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami?

Vrednost 131300 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 211
2 v glavnem se ne strinjam 333
3 v glavnem se strinjam 238
4 povsem se strinjam 56
8 ne poznam 0
9 ne vem, b.o. 171
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 172 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V326 ali javnost vplivanja na oblikovanje varnostne politike Slovenije?

3.26 Ali menite, da ima javnost možnost vplivanja na oblikovanje varnostne politike Slovenije?

Vrednost 132299 Frekvenca
1 da, v veliki meri 57
2 da, v manjši meri 305
3 v glavnem ne 358
4 sploh ne 206
9 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 84 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V401a Organizacija za varnost in sodelovanje v Evrop

4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam?

Vrednost 133298 Frekvenca
1 sploh nič ne zaupam 40
2 le malo zaupam 238
3 precej zaupam 330
4 v celoti zaupam 54
8 ne poznam 259
9 ne vem, b.o. 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 89 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V401b Evropska unija

4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam?

Vrednost 134297 Frekvenca
1 sploh nič ne zaupam 41
2 le malo zaupam 253
3 precej zaupam 484
4 v celoti zaupam 150
8 ne poznam 25
9 ne vem, b.o. 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 57 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V401c Zveza NATO

4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam?

Vrednost 135296 Frekvenca
1 sploh nič ne zaupam 97
2 le malo zaupam 328
3 precej zaupam 392
4 v celoti zaupam 106
8 ne poznam 22
9 ne vem, b.o. 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 65 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V401d Organizacija združenih narodov

4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam?

Vrednost 136295 Frekvenca
1 sploh nič ne zaupam 56
2 le malo zaupam 291
3 precej zaupam 378
4 v celoti zaupam 165
8 ne poznam 47
9 ne vem, b.o. 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 73 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V401e Svet Evrope

4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam?

Vrednost 137294 Frekvenca
1 sploh nič ne zaupam 44
2 le malo zaupam 258
3 precej zaupam 362
4 v celoti zaupam 113
8 ne poznam 133
9 ne vem, b.o. 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 100 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V402 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v EU ...

4.02 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v EU ...

Vrednost 138293 Frekvenca
1 koristno 735
2 ni koristno 156
9 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 119 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V403 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v NATO ...:

4.03 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v NATO ...:

Vrednost 139292 Frekvenca
1 koristno 536
2 ni koristno 297
9 ne vem, b.o. 176
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 177 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V404 Kdo naj bi po vašem mnenju sprejemal odločitve glede evropske obrambe?

4.04 Kdo naj bi po vašem mnenju sprejemal odločitve glede evropske obrambe?

Vrednost 140291 Frekvenca
1 vlade držav članic EU 411
2 NATO 106
3 Evropska unija 311
4 drugi 28
9 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 154 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V405 Ste seznanjeni z razvojem varnostne in obrambne politiko v Eu?

4.05 Evropska unija v zadnjih letih razvija skupno varnostno in obrambno politiko ter vojaške sile za posredovanje v krizah. Koliko ste s tem seznanjeni?

Vrednost 141290 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen 320
2 v glavnem nisem seznanjen 384
3 v glavnem sem seznanjen 251
4 v celoti sem seznanjen 13
9 b.o. 41
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 42 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V406 Ali podpirate razvoj takšne evropske politike in vojaških sil za posredovanje?

4.06 Ali vi osebno podpirate razvoj takšne evropske politike in vojaških sil za posredovanje?

Vrednost 142289 Frekvenca
1 podpiram 423
2 ne podpiram 261
9 ne vem, b.o. 325
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
684 326 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V407 Kakšno je vaše mnenje glede uporabe sil za posredovaje?

4.07 Kakšno je vaše mnenje v zvezi z odločanjem glede uporabe sil za posredovaje, s katerimi razpolaga Evropska unija?

Vrednost 143288 Frekvenca
1 EU naj posreduje samo, če se s tem strinjajo vse članice 458
2 EU naj posreduje, če se s tem strinja večina članic 389
9 ne vem, b.o. 162
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 163 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V408 Če se EU odloči za vojaško posredovanje naj...:

4.08 Ali menite, da naj v primeru, če se EU odloči za vojaško posredovanje ...:

Vrednost 144287 Frekvenca
1 pri tem sodelujejo vse države članice 342
2 pri tem sodelujejo samo tiste članice, ki se tako odločijo 542
9 ne vem, b.o. 125
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 126 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V409 Kje naj EU s svojimi vojaškimi silami posreduje?

4.09 Kje naj EU s svojimi vojaškimi silami posreduje?

Vrednost 145286 Frekvenca
1 samo v konfliktih v neposredni bližini meja EU 623
2 v sosednjih regijah 34
3 kjerkoli v svetu 210
9 ne vem, b.o. 142
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 143 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V410 Katera od navedenih možnosti se vam zdi za EU najbolj sprejemljiva?

4.10 Katera od navedenih možnosti se vam zdi za Evropsko unijo najbolj sprejemljiva?

Vrednost 146285 Frekvenca
1 skupna evropska vojska, ki bi nadomestila vojske držav člani 222
2 stalne evropske sile za posredovanje in vojske držav članic 175
3 evropske sile za posredovanje, ki bi jih sestavili samo po p 215
4 samo vojske držav članic brez evropske vojske 117
9 ne vem, b.o. 280
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
729 281 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V411a Kako ocenjujete vlogo EU v zagotavljanju svetovnega miru?

4.11 Kako ocenjujete vlogo EU in ZDA v zagotavljanju svetovnega miru?

Vrednost 147284 Frekvenca
1 pozitivna 482
2 niti-niti 384
3 negativna 64
9 ne vem, b.o. 79
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 80 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V411b Kako ocenjujete vlogo ZDA v zagotavljanju svetovnega miru?

4.11 Kako ocenjujete vlogo EU in ZDA v zagotavljanju svetovnega miru?

Vrednost 148283 Frekvenca
1 pozitivna 105
2 niti-niti 278
3 negativna 531
9 ne vem, b.o. 95
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 96 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V412 Kdaj naj Slovenija s svojimi vojaki sodeluje v vojaških operacijah EU?

4.12 Kdaj naj Slovenija s svojimi vojaki sodeluje v vojaških operacijah EU?

Vrednost 149282 Frekvenca
1 vedno, kadar se za to odloči EU 225
2 kadar oceni, da je to v njenem interesu 591
3 nikoli 108
9 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 86 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V413a Povečal se je ugled Slovenije v mednarodni skupnosti.

4.13 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO?

Vrednost 150281 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 82
2 ne strinjam se 226
3 strinjam se 485
4 popolnoma se strinjam 124
9 ne vem, b.o. 92
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 93 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V413b S članstvom v NATO je omejena suverenost Slovenije.

4.13 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO?

Vrednost 151280 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 79
2 ne strinjam se 339
3 strinjam se 347
4 popolnoma se strinjam 85
9 ne vem, b.o. 159
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 160 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V413c Slovenske oborožene sile imajo lažji dostop do sodobnejšega orožja.

4.13 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO?

Vrednost 152279 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 65
2 ne strinjam se 172
3 strinjam se 536
4 popolnoma se strinjam 117
9 ne vem, b.o. 119
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 120 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V413d Članstvo olajšuje delovanje Slovenije v EU.

4.13 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO?

Vrednost 153278 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 75
2 ne strinjam se 209
3 strinjam se 493
4 popolnoma se strinjam 108
9 ne vem, b.o. 124
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 125 1