Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM161
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM161_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Hafner Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
 • Podnar, Klement
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Uhan, Samo
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Kramberger, Anton
 • Ignjatovič, Miroljub
 • Golob-Podnar, Urša
 • Mesner-Andolšek, Dana
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Doušak, May
 • Zajšek, Špela
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani
CPO - Center za proučevanje organizacij in človeških virov, Univerza v Ljubljani

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija; 2016

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

odnos delo-družina, zaposlitveni status, delovna etika, zaposlitev in vrednote, odgovornost, odnosi do politike, sindikati, psihološko nasilje na delovnem mestu (mobing), družinske obveznosti, družinska podpora, družinsko življenje, kvaliteta življenja, nega otrok, predšolski otroci, medgeneracijska solidarnost, očetovski dopust, zdravstvene storitve, nasilje nad otroki, družinski zakon, stališče o tveganju in žrtvovanju, zadovoljstvo s samim seboj, zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami, zadovoljstvo z delom, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z zdravstveno oskrbo, odnos do cepljenja, obvezno cepljenje, zadovoljstvo s študijskim procesom, migracije, begunci in ilegalni priseljenci, jedrska energija, skrb za okolje, demografija

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
zdravje in zdravstveno varstvo
delo in družina
psihično nasilje na delovnem mestu
kakovost življenja in dela


Povzetek:

Slovensko javno mnenje 2016/1 je sklop raziskav, ki so del serije Slovensko javno mnenje. Vprašalnik vključuje 4 vsebinske sklope, ki pokrivajo različne nacionalne raziskave: Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1950, realiziran vzorec: N=1070) polnoletnih prebivalcev Republike Slovenije. Potekala je med aprilom in junijem 2016, pri čemer je 38 anketarjev zbiralo podatke v 150 izbranih krajevnih okoljih v Sloveniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. april 2016 - 13. junij 2016
Čas izdelave: 2016
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Posamezniki starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM161 - Slovensko javno mnenje 2016/1 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 369
 • število enot: 1070

Verzija: 31. marec 2017

Spremenljivke

Z1 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Vrednost 13 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen/na 7
1 1 5
2 2 8
3 3 22
4 4 29
5 5 170
6 6 94
7 7 202
8 8 290
9 9 127
10 izredno zadovoljen/na 115
88 ne vem 1
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1069 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z2 Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Vrednost 22 Frekvenca
0 sploh nisem srečen/na 5
1 1 5
2 2 9
3 3 24
4 4 29
5 5 121
6 6 75
7 7 181
8 8 297
9 9 167
10 zelo sem srečen/na 152
88 ne vem 3
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z3 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Vrednost 31 Frekvenca
0 zelo nezadovoljen/na 8
1 1 6
2 2 17
3 3 46
4 4 60
5 5 205
6 6 132
7 7 196
8 8 210
9 9 108
10 zelo zadovoljen/na 79
88 ne vem 3
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z1 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Vrednost 1369 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen/na 7
1 1 5
2 2 8
3 3 22
4 4 29
5 5 170
6 6 94
7 7 202
8 8 290
9 9 127
10 izredno zadovoljen/na 115
88 ne vem 1
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1069 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z2 Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni, in 10, da ste zelo srečni.

Vrednost 2368 Frekvenca
0 sploh nisem srečen/na 5
1 1 5
2 2 9
3 3 24
4 4 29
5 5 121
6 6 75
7 7 181
8 8 297
9 9 167
10 zelo sem srečen/na 152
88 ne vem 3
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z3 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Vrednost 3367 Frekvenca
0 zelo nezadovoljen/na 8
1 1 6
2 2 17
3 3 46
4 4 60
5 5 205
6 6 132
7 7 196
8 8 210
9 9 108
10 zelo zadovoljen/na 79
88 ne vem 3
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z4 Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Če se primerjate z ljudmi v vaši okolici, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu boljše kot njim, enako ali slabše?

Vrednost 4366 Frekvenca
0 veliko slabše 8
1 1 9
2 2 18
3 3 43
4 4 66
5 5 490
6 6 125
7 7 129
8 8 90
9 9 39
10 veliko boljše 19
88 ne vem 33
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1036 34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z5 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Vrednost 5365 Frekvenca
0 treba je biti zelo previden 74
1 1 63
2 2 125
3 3 153
4 4 116
5 5 188
6 6 98
7 7 120
8 8 90
9 9 24
10 večini ljudi lahko zaupamo 19
88 ne vem 0
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1070 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z6 Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici ...

Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Vrednost 6364 Frekvenca
0 pesimist 4
1 1 9
2 2 25
3 3 51
4 4 63
5 5 211
6 6 100
7 7 169
8 8 208
9 9 106
10 optimist 117
88 ne vem 4
99 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z7 Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da ocenite...

Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da ocenite, v kolikšni meri lahko vi odločate o svojem življenju? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer pomeni 0 nikoli in 10 vedno.

Vrednost 7363 Frekvenca
0 nikoli 7
1 1 5
2 2 13
3 3 24
4 4 30
5 5 136
6 6 89
7 7 204
8 8 249
9 9 128
10 vedno 175
88 ne vem 8
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z8 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer ocena 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer ocena 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.

Vrednost 8362 Frekvenca
0 izjemno nezadovoljen/na 107
1 1 88
2 2 153
3 3 181
4 4 151
5 5 202
6 6 78
7 7 62
8 8 25
9 9 4
10 izjemno zadovoljen/na 9
88 ne vem 10
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1060 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z9 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Vrednost 9361 Frekvenca
0 izjemno slabo 29
1 1 32
2 2 66
3 3 112
4 4 122
5 5 221
6 6 112
7 7 149
8 8 97
9 9 22
10 izjemno dobro 17
88 ne vem 89
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 91

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z10 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Vrednost 10360 Frekvenca
0 izjemno slabo 44
1 1 46
2 2 93
3 3 128
4 4 128
5 5 213
6 6 129
7 7 135
8 8 90
9 9 27
10 izjemno dobro 20
88 ne vem 16
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1053 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z11 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Vrednost 11359 Frekvenca
0 izjemno nezadovoljen/na 90
1 1 106
2 2 134
3 3 158
4 4 121
5 5 204
6 6 96
7 7 60
8 8 34
9 9 8
10 izjemno zadovoljen/na 10
88 ne vem 48
99 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 49

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Z12a Slovenija je v ustavi opredeljena kot pravna in kot socialna država. Kaj menite, v kolikšni meri je Slovenija pravna država? Slovenija je v ustavi opredeljena kot pravna in kot socialna država.

Kaj menite, v kolikšni meri je Slovenija pravna država?

Vrednost 12358 Frekvenca
1 sploh nič 146
2 le malo 553
3 precej 291
4 v celoti 33
8 ne vem 47
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Z12b In v kolikšni meri je Slovenija socialna država?

In v kolikšni meri je Slovenija socialna država?

Vrednost 13357 Frekvenca
1 sploh nič 76
2 le malo 448
3 precej 441
4 v celoti 63
8 ne vem 42
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1028 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Z13 Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, zmanjšati ali odpraviti, ali pa so take razlike, kakršne so sedaj, primerne?

Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, zmanjšati ali odpraviti, ali pa so take razlike, kakršne so sedaj, primerne?

Vrednost 14356 Frekvenca
1 razlike naj se povečajo 53
2 sedanje razlike so primerne 68
3 razlike naj se zmanjšajo 866
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 52
8 ne vem 31
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1039 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

K1 Kakšna je vaša sedanja delovna aktivnost, ali ste sedaj zaposleni, ali kaj drugega? Sedaj pa nekaj vprašanj iz nacionalne Raziskave o odnosu delo - družina. Zanimata nas vaše delovno okolje in vaša družinska situacija. V celotnem sklopu Raziskave delo in družina vas bomo spraševali o organizaciji, pri čemer mislimo na podjetje, organizacijo, ustanovo, ipd., kjer ste zaposleni.

Kakšna je vaša sedanja delovna aktivnost, ali ste sedaj zaposleni, ali kaj drugega?

Vrednost 15355 Frekvenca
1 polno zaposlen/a (36 in več ur na teden) 449
2 zaposlen/a za skrajšan delovni čas (15 do 35 ur na teden) 15
3 zaposlen/a za manj kot 15 ur na teden / začasno ne dela 0
4 samozaposlen/a (kmet, samostojni obrtnik, svobodni poklic) 39
5 pomagajoči družinski član 2
6 formalno brezposeln/a, ki občasno kaj dela in prejema denarn 5
7 formalno brezposeln/a, ki občasno kaj dela in ne prejema den 6
8 brezposeln/a (ni registriran/a), a občasno kaj dela za gotov 1
9 dijak/inja, študent/ka, ki občasno kaj dela 38
10 vajenec/ka, ki občasno kaj dela 0
11 upokojenec/ka, občasno še kaj dela (tudi delna zaposlitev) 7
12 brezposeln/a (ni registriran/a), ki ne dela, nima nadomestil 48
13 delovno neaktiven/a, a ima rentne dohodke 1
14 dijak/inja, študent/ka, ki ne dela 47
15 vajenec/ka, ki ne dela 0
16 upokojenec/ka brez dodatne zaposlitve, razen hišnih opravil 353
17 gospodinja, hišna opravila 32
18 trajno delovno nezmožen/a 6
19 ostali delovno neaktivni 21
99 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1070 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

K2 Kdaj ste bili nazadnje delovno oziroma zaposlitveno aktivni? Pred koliko meseci? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 12-19 (niso delovno aktivni).

Kdaj ste bili nazadnje delovno oziroma zaposlitveno aktivni? Pred koliko meseci?

Vrednost 16354 Frekvenca
777 se ne nanaša 562
999 b.o. 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
416 654 0 528 137.464 110.833

Vrednosti spremenljivk od 0 do 528

K2a Kakšen je bil razlog prenehanja te zadnje delovne aktivnosti? Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 12-19 (niso delovno aktivni).

Kakšen je bil razlog prenehanja te zadnje delovne aktivnosti?

Vrednost 17353 Frekvenca
1 sporazumno prenehanje dela 41
2 dal/a sem odpoved 17
3 dobil/a sem odpoved (kot presežek) 23
4 dobil/a sem odpoved (stečaj, ukinitev organizacije) 12
5 sem se upokojil/a 300
6 kaj drugega 37
9 še nikoli ni bil/a delovno aktiven/a (zaposlen/a) 76
77 se ne nanaša 562
99 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
506 564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

K2a_d Drugo: Na to vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 12-19 (niso delovno aktivni).

Kakšen je bil razlog prenehanja te zadnje delovne aktivnosti?

Vrednost 18352 Frekvenca
čaka na vizo 1
Bolezen 1
Bolniška zaradi nosečnosti 1
DELO SEM PREKINIL ZARADI NEZMOŽNOSTI ZA DELO 1
Delal je kot študent. 1
Delodajalec ga ni prijavil, prenehal s delom. 1
Gospa ima pokojnino po možu. Sama ni nikoli delala 1
Gospa ni bila nikoli zaposlena, delala je na kmeti 1
Invalidsko upokojen 1
Invalidsko upokojila 1
Nezmožnost za delo 1
ODPOVED ZARADI NESPOSOBNOSTI 1
Prenehanje opravljanja študentskega dela. 1
Vdovska pokojnina 1
Zdravstveno stanje 1
bolezen - invalidsko upokojena 1
delavni invalid, težko zaposljiv 1
delo na pg 1
delovni invalid 1
gospa je bila zaposlena po pogodbi o deli, ki ji j 1
invalidska upokojitev 1
izibraževanje, saj hodi na faks 1
iztek pg 1
mobing 1
mož je zbolel 1
mož umrl, jaz skrbela za družino 1
neurejeno državljanstvo 1
nezmožna za delo invalid tretje katgorije 1
ni dolgo časa hodilka v službo, po poroki pa sploh 1
niso podaljšali pogodbe 1
odpoved iz razloga nesposobnosti-invalid 1
po prometni nesreči izgubil vozniško (voznik) 1
potek pogodbe 1
poškodba 1
prekinila samostojno dejavnost 1
vrnitev delavca z bolniške 1
šolanje (srednja šola) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 0

K3 Je vaše zaposlitveno razmerje za...: Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Je vaše zaposlitveno razmerje za ...

Vrednost 19351 Frekvenca
1 nedoločen čas 431
2 določen čas 77
3 občasna dela 48
7 ni delovno aktiven/na 508
8 ne vem 5
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
556 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

K4 Kakšna je podlaga vašega dela? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Kakšna je podlaga vašega dela?

Vrednost 20350 Frekvenca
1 pisna pogodba o zaposlitvi 491
2 pisna pogodba o honorarnem delu 4
3 pisna podjemna pogodba 4
4 druge vrste pisna pogodba (agencijsko delo, javno delo ipd.) 6
5 dijaška oziroma študentska napotnica za delo 36
6 zgolj ustni dogovor z delodajalcem 6
7 ni delovno aktiven/na 508
8 ne vem 13
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
547 523

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

K5 Koliko je zaposlenih v vaši organizaciji? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Koliko je zaposlenih v vaši organizaciji?

Vrednost 21349 Frekvenca
1 do 10 zaposlenih (mikro organizacija) 129
2 od 11 do 50 zaposlenih (mala) 95
3 od 51 do 250 zaposlenih (srednja) 147
4 nad 250 zaposlenih (velika) 175
7 ni delovno aktiven/na 508
8 ne vem 14
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
546 524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

K6 Vaša organizacija večino dohodkov zasluži na...: Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Vaša organizacija večino dohodkov zasluži na…

Vrednost 22348 Frekvenca
1 domačem trgu 411
2 tujem trgu 125
7 ni delovno aktiven/na 508
8 ne vem 18
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

K7 Povejte nam, kako uspešno je vaše podjetje, organizacija, ustanova. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Povejte nam, kako uspešno je vaše podjetje, organizacija, ustanova.

Vrednost 23347 Frekvenca
1 poslujemo z velikim dobičkom 116
2 poslujemo z majhnim dobičkom 200
3 nimamo ne dobička, ne izgube 153
4 poslujemo z majhno izgubo 18
5 poslujemo z veliko izgubo 9
7 ni delovno aktiven/na 508
8 ne vem 60
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
496 574

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K8a V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o naravi vašega dela? Danes (za službo) delam neprimerno več, kot sem delal/a pred desetimi leti. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Danes (za službo) delam neprimerno več, kot sem delal/a pred desetimi leti.

Vrednost 24346 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 27
2 ne soglašam 66
3 niti - niti 109
4 soglašam 176
5 močno soglašam 118
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 39
9 b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
496 574

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K8b Pred izbruhom finančne krize sem (za službo) delal/a več kot danes. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pred izbruhom finančne krize sem (za službo) delal/a več kot danes.

Vrednost 25345 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 65
2 ne soglašam 184
3 niti - niti 167
4 soglašam 73
5 močno soglašam 14
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 34
9 b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 567

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K8c Za delo izven osnovne zaposlitve, s katerim bi si izboljšal/a življenjski standard, nimam več časa. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Za delo izven osnovne zaposlitve, s katerim bi si izboljšal/a življenjski standard, nimam več časa.

Vrednost 26344 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 32
2 ne soglašam 111
3 niti - niti 103
4 soglašam 202
5 močno soglašam 100
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 6
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
548 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K8d V službi imam preveč dela, da bi ga lahko opravil/a sam/a. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V službi imam preveč dela, da bi ga lahko opravil/a sam/a.

Vrednost 27343 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 67
2 ne soglašam 178
3 niti - niti 123
4 soglašam 131
5 močno soglašam 52
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 4
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
551 519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K8e Pri delu (v službi) sem nenehno v časovni stiski. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pri delu (v službi) sem nenehno v časovni stiski.

Vrednost 28342 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 59
2 ne soglašam 153
3 niti - niti 101
4 soglašam 170
5 močno soglašam 72
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
555 515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K8f Delam v nevarnih in / ali nezdravih delovnih pogojih. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Delam v nevarnih in / ali nezdravih delovnih pogojih.

Vrednost 29341 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 194
2 ne soglašam 152
3 niti - niti 74
4 soglašam 92
5 močno soglašam 42
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 2
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
554 516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K8g Opravljam težka fizična dela. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Opravljam težka fizična dela.

Vrednost 30340 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 230
2 ne soglašam 139
3 niti - niti 72
4 soglašam 81
5 močno soglašam 33
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
555 515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K8h Moje delo je stresno. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Moje delo je stresno.

Vrednost 31339 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 42
2 ne soglašam 67
3 niti - niti 91
4 soglašam 223
5 močno soglašam 132
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
555 515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K9a V kolikšni meri pa soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o zahtevnosti vašega dela? Na delovnem mestu se od mene pričakuje več kot znam. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Na delovnem mestu se od mene pričakuje več kot znam.

Vrednost 32338 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 91
2 ne soglašam 193
3 niti - niti 128
4 soglašam 109
5 močno soglašam 32
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 4
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
553 517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K9b Delo, ki ga opravljam na delovnem mestu, je zahtevno. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Delo, ki ga opravljam na delovnem mestu, je zahtevno.

Vrednost 33337 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 16
2 ne soglašam 37
3 niti - niti 79
4 soglašam 293
5 močno soglašam 128
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 3
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
553 517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K9c Izgubljam se v kopici različnih delovnih nalog. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Izgubljam se v kopici različnih delovnih nalog.

Vrednost 34336 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 65
2 ne soglašam 206
3 niti - niti 125
4 soglašam 118
5 močno soglašam 41
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 2
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
555 515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K9d V zadnjih treh letih se je zaradi dodanih novih delovnih nalog / opravil povečala zahtevnost mojega delovnega mesta. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V zadnjih treh letih se je zaradi dodanih novih delovnih nalog / opravil povečala zahtevnost mojega delovnega mesta.

Vrednost 35335 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 44
2 ne soglašam 92
3 niti - niti 77
4 soglašam 249
5 močno soglašam 68
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 16
9 b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
530 540

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K10a Kako je cenjeno vaše delo? Organizaciji dajem več, kot ona meni. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Organizaciji dajem več kot ona meni.

Vrednost 36334 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 17
2 ne soglašam 78
3 niti - niti 165
4 soglašam 215
5 močno soglašam 69
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 12
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K10b Imam občutek, da mi organizacija daje toliko, kot dajem jaz organizaciji. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Imam občutek, da mi organizacija daje toliko, kot dajem jaz organizaciji.

Vrednost 37333 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 41
2 ne soglašam 188
3 niti - niti 156
4 soglašam 140
5 močno soglašam 19
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 13
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K11a V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o pripadnosti vaši organizaciji? Tudi svojim otrokom bi priporočil/a zaposlitev v organizaciji, kjer sem sedaj zaposlen/a. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Tudi svojim otrokom bi priporočil/a zaposlitev v organizaciji, kjer sem sedaj zaposlen/a.

Vrednost 38332 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 117
2 ne soglašam 140
3 niti - niti 99
4 soglašam 157
5 močno soglašam 30
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 13
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
543 527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K11b Imam premalo drugih možnosti, da bi zapustil/a obstoječo organizacijo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Imam premalo drugih možnosti, da bi zapustil/a obstoječo organizacijo.

Vrednost 39331 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 50
2 ne soglašam 162
3 niti - niti 100
4 soglašam 175
5 močno soglašam 58
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 11
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
545 525

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K11c Bil/a bi zadovoljen/a, če bi vso kariero naredil/a v tej organizaciji. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Bil/a bi zadovoljen/na, če bi vso kariero naredil/a v tej organizaciji.

Vrednost 40330 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 48
2 ne soglašam 128
3 niti - niti 106
4 soglašam 196
5 močno soglašam 78
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
556 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K11d V danem trenutku je zaposlitev v obstoječi organizaciji predvsem stvar nuje. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V danem trenutku je zaposlitev v obstoječi organizaciji predvsem stvar nuje.

Vrednost 41329 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 57
2 ne soglašam 141
3 niti - niti 103
4 soglašam 192
5 močno soglašam 59
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 5
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
552 518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K11e Eden glavnih razlogov, da še ostajam v organizaciji je, da čutim moralno obvezo za to. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Eden glavnih razlogov, da še ostajam v organizaciji je, da čutim moralno obvezo za to.

Vrednost 42328 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 122
2 ne soglašam 199
3 niti - niti 91
4 soglašam 107
5 močno soglašam 31
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 6
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
550 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K11f Vsak dan se z veseljem odpravim v organizacijo, kjer delam. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Vsak dan se z veseljem odpravim v organizacijo, kjer delam.

Vrednost 43327 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 21
2 ne soglašam 56
3 niti - niti 148
4 soglašam 252
5 močno soglašam 78
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
555 515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K11g Zapustiti organizacijo v danem trenutku mi predstavlja prevelik stres. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Zapustiti organizacijo v danem trenutku mi predstavlja prevelik stres.

Vrednost 44326 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 58
2 ne soglašam 139
3 niti - niti 91
4 soglašam 184
5 močno soglašam 72
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 12
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K11h Prepogosto menjavanje organizacij se mi ne zdi etično. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Prepogosto menjavanje organizacij se mi ne zdi etično.

Vrednost 45325 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 54
2 ne soglašam 146
3 niti - niti 131
4 soglašam 166
5 močno soglašam 50
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 10
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
547 523

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K11i Imel/a bi slabo vest, če bi v danem trenutku zapustil/a organizacijo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Imel/a bi slabo vest, če bi v danem trenutku zapustil/a organizacijo.

Vrednost 46324 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 91
2 ne soglašam 171
3 niti - niti 90
4 soglašam 156
5 močno soglašam 43
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 5
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
551 519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K11j Imam občutek, da je organizacija, v kateri sem zaposlen/a, del mene. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Imam občutek, da je organizacija, v kateri sem zaposlen/a, del mene.

Vrednost 47323 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 34
2 ne soglašam 94
3 niti - niti 107
4 soglašam 223
5 močno soglašam 94
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 4
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
552 518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K11k Zlahka se identificiram z organizacijo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Zlahka se identificiram z organizacijo.

Vrednost 48322 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 26
2 ne soglašam 75
3 niti - niti 96
4 soglašam 266
5 močno soglašam 87
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 6
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
550 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K11l Lahko rečem, da so problemi organizacije tudi moji problemi. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Lahko rečem, da so problemi organizacije tudi moji problemi.

Vrednost 49321 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 61
2 ne soglašam 117
3 niti - niti 103
4 soglašam 197
5 močno soglašam 75
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 3
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
553 517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K12a V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate s spodnjima trditvama? Pripravljen/a sem delati več le za višjo plačo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pripravljen/a sem delati več le za višjo plačo.

Vrednost 50320 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 26
2 ne soglašam 124
3 niti - niti 115
4 soglašam 206
5 močno soglašam 81
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 5
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
552 518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K12b Pripravljen/a sem delati več, tudi če se plača ne zviša, samo da ohranim službo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pripravljen/a sem delati več, tudi če se plača ne zviša, samo da ohranim službo.

Vrednost 51319 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 49
2 ne soglašam 141
3 niti - niti 168
4 soglašam 166
5 močno soglašam 22
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 10
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
546 524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K13a V kolikšni meri pa soglašate ali ne soglašate s trditvami o družbeni odgovornosti vaše organizacije? Naša organizacija zmanjšuje negativni vpliv svojega poslovanja na naravno okolje. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija zmanjšuje negativni vpliv svojega poslovanja na naravno okolje (npr. varčevanje z energijo, papirjem ipd.).

Vrednost 52318 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 24
2 ne soglašam 57
3 niti - niti 114
4 soglašam 267
5 močno soglašam 80
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 15
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
542 528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K13b Naša organizacija investira v ustvarjanje boljšega življenja za prihodnje rodove. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija investira v ustvarjanje boljšega življenja za prihodnje rodove.

Vrednost 53317 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 27
2 ne soglašam 88
3 niti - niti 111
4 soglašam 247
5 močno soglašam 66
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 18
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
539 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K13c Naša organizacija podpira in donira sredstva različnim organizacijam, ki se ukvarjajo s perečimi družbenimi problemi. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija podpira in donira sredstva različnim organizacijam, ki se ukvarjajo s perečimi družbenimi problemi.

Vrednost 54316 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 76
2 ne soglašam 121
3 niti - niti 86
4 soglašam 170
5 močno soglašam 36
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 67
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 581

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K13d Naša organizacija spodbuja zaposlene, da se izobražujejo in usposabljajo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija spodbuja zaposlene, da se izobražujejo in usposabljajo.

Vrednost 55315 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 27
2 ne soglašam 70
3 niti - niti 73
4 soglašam 262
5 močno soglašam 119
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 5
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
551 519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K13e Vodstvo organizacije upošteva potrebe zaposlenih. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Vodstvo organizacije upošteva potrebe zaposlenih.

Vrednost 56314 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 35
2 ne soglašam 82
3 niti - niti 143
4 soglašam 249
5 močno soglašam 39
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 8
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
548 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K13f Naša organizacija je sprejela ukrepe za usklajevanje dela in družinskega življenja. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija je sprejela ukrepe za usklajevanje dela in družinskega življenja.

Vrednost 57313 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 50
2 ne soglašam 112
3 niti - niti 123
4 soglašam 190
5 močno soglašam 39
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 43
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
514 556

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K13g Naša organizacija dosledno spoštuje delovno zakonodajo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija dosledno spoštuje delovno zakonodajo.

Vrednost 58312 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 18
2 ne soglašam 46
3 niti - niti 59
4 soglašam 277
5 močno soglašam 149
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 8
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
549 521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K13h Naša organizacija sledi zakonskim obveznostim glede varovanja okolja. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija sledi zakonskim obveznostim glede varovanja okolja.

Vrednost 59311 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 5
2 ne soglašam 15
3 niti - niti 53
4 soglašam 303
5 močno soglašam 152
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 29
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
528 542

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K14a In koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o strategiji vaše organizacije? Zanima nas le zmagovanje. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Zanima nas le zmagovanje.

Vrednost 60310 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 27
2 ne soglašam 119
3 niti - niti 163
4 soglašam 176
5 močno soglašam 45
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 25
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
530 540

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K14b Stalno iščemo in ustvarjamo novosti. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Stalno iščemo in ustvarjamo novosti.

Vrednost 61309 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 11
2 ne soglašam 53
3 niti - niti 81
4 soglašam 296
5 močno soglašam 105
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 9
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
546 524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K14c Vedno sledimo močnejšim. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Vedno sledimo močnejšim.

Vrednost 62308 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 12
2 ne soglašam 83
3 niti - niti 127
4 soglašam 239
5 močno soglašam 69
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 25
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
530 540

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K14d V glavnem vztrajamo na uveljavljenih programih. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V glavnem vztrajamo na uveljavljenih programih.

Vrednost 63307 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 11
2 ne soglašam 104
3 niti - niti 118
4 soglašam 255
5 močno soglašam 52
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 15
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
540 530

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K14e Kriza nas je precej omrtvičila. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Kriza nas je precej omrtvičila.

Vrednost 64306 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 50
2 ne soglašam 177
3 niti - niti 135
4 soglašam 147
5 močno soglašam 30
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 17
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
539 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K14f Za preživetje se lahko zanesemo samo na to, da bomo imeli še nižje cene od konkurentov. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Za preživetje se lahko zanesemo samo na to, da bomo imeli še nižje cene od konkurentov.

Vrednost 65305 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 81
2 ne soglašam 165
3 niti - niti 131
4 soglašam 118
5 močno soglašam 19
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 39
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
514 556

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K14g V naši organizaciji skrbimo samo za zniževanje stroškov. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V naši organizaciji skrbimo samo za zniževanje stroškov.

Vrednost 66304 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 41
2 ne soglašam 128
3 niti - niti 145
4 soglašam 173
5 močno soglašam 50
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 19
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
537 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K15a V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvami o ravnanju z ljudmi v vaši organizaciji? Na prosta delovna mesta postavljamo predvsem ljudi iz organizacije. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Na prosta delovna mesta postavljamo predvsem ljudi iz organizacije.

Vrednost 67303 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 37
2 ne soglašam 158
3 niti - niti 125
4 soglašam 154
5 močno soglašam 41
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 38
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
515 555

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K15b Naša organizacija na trgu išče talente. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija na trgu išče talente.

Vrednost 68302 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 62
2 ne soglašam 148
3 niti - niti 115
4 soglašam 163
5 močno soglašam 31
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 34
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K15c Naša organizacija ima sistem kariernega napredovanja zaposlenih. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija ima sistem kariernega napredovanja zaposlenih.

Vrednost 69301 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 61
2 ne soglašam 136
3 niti - niti 102
4 soglašam 189
5 močno soglašam 35
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 30
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
523 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K15d Na delovnem mestu imam dovolj informacij, da lahko učinkovito opravljam svoje delo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Na delovnem mestu imam dovolj informacij, da lahko učinkovito opravljam svoje delo.

Vrednost 70300 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 6
2 ne soglašam 35
3 niti - niti 65
4 soglašam 339
5 močno soglašam 110
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 2
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
555 515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K15e Nadrejeni me spodbujajo, da sodelujem pri sprejemanju odločitev, ki se tičejo mojega vsakdanjega dela. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Nadrejeni me spodbujajo, da sodelujem pri sprejemanju odločitev, ki se tičejo mojega vsakdanjega dela.

Vrednost 71299 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 34
2 ne soglašam 61
3 niti - niti 91
4 soglašam 271
5 močno soglašam 88
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 9
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
545 525

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K15f Opisi mojih del in nalog so jasni in natančni. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Opisi mojih del in nalog so jasni in natančni.

Vrednost 72298 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 12
2 ne soglašam 47
3 niti - niti 79
4 soglašam 273
5 močno soglašam 143
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 3
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
554 516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K15g V naši organizaciji imam možnost napredovanja. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V naši organizaciji imam možnost napredovanja.

Vrednost 73297 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 64
2 ne soglašam 100
3 niti - niti 107
4 soglašam 211
5 močno soglašam 69
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 5
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
551 519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K15h Organizacija, v kateri sem zaposlen/a, ima jasen sistem za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Organizacija, v kateri sem zaposlen/a, ima jasen sistem za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih.

Vrednost 74296 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 60
2 ne soglašam 104
3 niti - niti 87
4 soglašam 226
5 močno soglašam 61
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 18
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
538 532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K15i Moja plača je določena z jasnimi kriteriji - kosovna norma, dosežena prodaja, urna postavka ipd. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Moja plača je določena z jasnimi kriteriji - kosovna norma, dosežena prodaja, urna postavka ipd.

Vrednost 75295 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 47
2 ne soglašam 70
3 niti - niti 58
4 soglašam 256
5 močno soglašam 118
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 8
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
549 521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K15j V organizaciji imamo time, ki so sestavljeni iz članov različnih oddelkov. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V organizaciji imamo time, ki so sestavljeni iz članov različnih oddelkov.

Vrednost 76294 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 79
2 ne soglašam 91
3 niti - niti 41
4 soglašam 265
5 močno soglašam 63
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 17
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
539 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K15k Naša organizacija uporablja sistem kroženja zaposlenih med delovnimi mesti. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija uporablja sistem kroženja zaposlenih med delovnimi mesti.

Vrednost 77293 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 115
2 ne soglašam 149
3 niti - niti 84
4 soglašam 165
5 močno soglašam 33
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 10
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
546 524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K15l V naši organizaciji si zaposleni velikokrat izmenjujemo novo znanje in informacije. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V naši organizaciji si zaposleni velikokrat izmenjujemo novo znanje in informacije.

Vrednost 78292 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 23
2 ne soglašam 38
3 niti - niti 82
4 soglašam 309
5 močno soglašam 98
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 7
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
550 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K15m Naš sistem nagrajevanja motivira zaposlene, da načrtno pridobivajo novo znanje. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naš sistem nagrajevanja motivira zaposlene, da načrtno pridobivajo novo znanje.

Vrednost 79291 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 84
2 ne soglašam 144
3 niti - niti 128
4 soglašam 150
5 močno soglašam 37
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 14
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
543 527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K16 Na koga se najprej obrnete, če česa s področja vašega poklicnega dela ne znate? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Na koga se najprej obrnete, če česa s področja vašega poklicnega dela ne znate?

Vrednost 80290 Frekvenca
1 na izkušenejšega sodelavca mojega ranga v organizaciji 253
2 na neposredno nadrejenega organizacijskega vodjo 179
3 na uglednega poklicnega strokovnjaka, četudi je ta izven org 62
4 na nikogar, probleme rešujem sam/a 61
7 ni delovno aktiven/na 508
8 ne vem 1
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
555 515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

K17a V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate s trditvami o vaši organizaciji? Naša organizacija hitreje ustvarja nove proizvode / storitve kot konkurenca. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija hitreje ustvarja nove proizvode / storitve kot konkurenca.

Vrednost 81289 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 55
2 ne soglašam 86
3 niti - niti 179
4 soglašam 149
5 močno soglašam 27
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 55
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
496 574

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K17b V naši organizaciji so nova znanja uporabljena za izboljšanje proizvodov / storitev in drugih procesov dela. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

V naši organizaciji so nova znanja uporabljena za izboljšanje proizvodov / storitev in drugih procesov dela.

Vrednost 82288 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 27
2 ne soglašam 40
3 niti - niti 103
4 soglašam 297
5 močno soglašam 57
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 27
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
524 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K17c Naša organizacija ustrezno reagira na predloge za izboljšave s strani zaposlenih. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija ustrezno reagira na predloge za izboljšave s strani zaposlenih.

Vrednost 83287 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 26
2 ne soglašam 72
3 niti - niti 157
4 soglašam 244
5 močno soglašam 44
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 13
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
543 527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K17d Naša organizacija nas spodbuja, da smo pri svojem delu ustvarjalni. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Naša organizacija nas spodbuja, da smo pri svojem delu ustvarjalni.

Vrednost 84286 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 20
2 ne soglašam 59
3 niti - niti 119
4 soglašam 271
5 močno soglašam 80
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 6
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
549 521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K18a Ali menite, da se inovativnost zaposlenih v vaši organizaciji izraža predvsem v: novih izdelkih ali storitvah Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

novih izdelkih ali storitvah

Vrednost 85285 Frekvenca
1 sploh ne drži 49
2 ne drži 96
3 niti - niti 135
4 drži 209
5 v celoti drži 32
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 32
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
521 549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K18b podajanju t.i. koristnih predlogov (izboljšav) procesa dela Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

podajanju t.i. koristnih predlogov (izboljšav) procesa dela

Vrednost 86284 Frekvenca
1 sploh ne drži 21
2 ne drži 60
3 niti - niti 129
4 drži 286
5 v celoti drži 42
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 16
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
538 532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K18c razvijanju novih znanj (tehnologije), metod in orodij Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

razvijanju novih znanj (tehnologije), metod in orodij

Vrednost 87283 Frekvenca
1 sploh ne drži 38
2 ne drži 78
3 niti - niti 112
4 drži 269
5 v celoti drži 38
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 16
9 b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K18d v naši organizaciji ni inovacij Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

v naši organizaciji ni inovacij

Vrednost 88282 Frekvenca
1 sploh ne drži 169
2 ne drži 230
3 niti - niti 63
4 drži 66
5 v celoti drži 14
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 13
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
542 528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K20a Sledi še nekaj trditev, ki se nanašajo na medsebojne odnose v organizaciji ter kakovost delovnega življenja. Pri svojem delu vplivam na to, kaj in kako se bo delalo. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pri svojem delu vplivam na to, kaj in kako se bo delalo.

Vrednost 89281 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 19
2 ne soglašam 81
3 niti - niti 104
4 soglašam 256
5 močno soglašam 94
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 2
9 b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
554 516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K20b Delovne naloge izpolnim pravočasno, brez problemov. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Delovne naloge izpolnim pravočasno, brez problemov.

Vrednost 90280 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 1
2 ne soglašam 14
3 niti - niti 42
4 soglašam 342
5 močno soglašam 157
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
556 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K20c Pri delu lahko razvijem svoje sposobnosti in talente. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pri delu lahko razvijem svoje sposobnosti in talente.

Vrednost 91279 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 11
2 ne soglašam 45
3 niti - niti 99
4 soglašam 300
5 močno soglašam 100
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 2
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
555 515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K20d Delo mi omogoča pridobivanje novih znanj in veščin. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Delo mi omogoča pridobivanje novih znanj in veščin.

Vrednost 92278 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 11
2 ne soglašam 44
3 niti - niti 93
4 soglašam 291
5 močno soglašam 117
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
556 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K20e Znanje in veščine, ki sem jih pridobil/a na delovnem mestu, uporabljam tudi v svojem zasebnem / družinskem življenju. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Znanje in veščine, ki sem jih pridobil/a na delovnem mestu, uporabljam tudi v svojem zasebnem / družinskem življenju.

Vrednost 93277 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 49
2 ne soglašam 91
3 niti - niti 94
4 soglašam 256
5 močno soglašam 64
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
554 516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K20f Delo mi daje možnosti za razvoj delovne kariere. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Delo mi daje možnosti za razvoj delovne kariere.

Vrednost 94276 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 31
2 ne soglašam 87
3 niti - niti 116
4 soglašam 232
5 močno soglašam 85
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 4
9 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
551 519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K20g Pri svojih sodelavcih dobim ustrezne informacije, pomoč in podporo za opravljanje delovnih nalog. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pri svojih sodelavcih dobim ustrezne informacije, pomoč in podporo za opravljanje delovnih nalog.

Vrednost 95275 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 11
2 ne soglašam 21
3 niti - niti 74
4 soglašam 318
5 močno soglašam 123
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 7
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
547 523

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K20h Moji sodelavci imajo razumevanje in mi nudijo pomoč, kadar zaradi družinskih obveznosti ne morem izpolniti delovnih nalog. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Moji sodelavci imajo razumevanje in mi nudijo pomoč, kadar zaradi družinskih obveznosti ne morem izpolniti delovnih nalog.

Vrednost 96274 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 20
2 ne soglašam 32
3 niti - niti 63
4 soglašam 304
5 močno soglašam 110
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 23
9 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
529 541

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K20i Pri svojih nadrejenih dobim pomoč in podporo pri opravljanju delovnih nalog. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Pri svojih nadrejenih dobim pomoč in podporo pri opravljanju delovnih nalog.

Vrednost 97273 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 22
2 ne soglašam 34
3 niti - niti 98
4 soglašam 298
5 močno soglašam 91
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 11
9 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
543 527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K20j Nadrejeni imajo razumevanje in mi nudijo pomoč, kadar zaradi družinskih obveznosti ne morem izpolniti delovnih nalog. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Nadrejeni imajo razumevanje in mi nudijo pomoč, kadar zaradi družinskih obveznosti ne morem izpolniti delovnih nalog.

Vrednost 98272 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 30
2 ne soglašam 40
3 niti - niti 87
4 soglašam 272
5 močno soglašam 102
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 22
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
531 539

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K20k Moja služba je moja družina. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Moja služba je moja družina.

Vrednost 99271 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 138
2 ne soglašam 147
3 niti - niti 111
4 soglašam 124
5 močno soglašam 37
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 1
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
557 513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K20l Delo, ki ga opravljam na delovnem mestu, daje smisel mojemu življenju. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Delo, ki ga opravljam na delovnem mestu, daje smisel mojemu življenju.

Vrednost 100270 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 60
2 ne soglašam 108
3 niti - niti 168
4 soglašam 184
5 močno soglašam 35
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 3
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
555 515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K21a In še dve trditvi o varnosti vaše zaposlitve. Občutek imam, da je moja zaposlitev ogrožena. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Občutek imam, da je moja zaposlitev ogrožena.

Vrednost 101269 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 178
2 ne soglašam 217
3 niti - niti 83
4 soglašam 58
5 močno soglašam 16
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 6
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
552 518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K21b Plačilo, ki ga dobim za svoje delo, mi omogoča zadovoljiti moje potrebe in potrebe moje družine. Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Plačilo, ki ga dobim za svoje delo, mi omogoča zadovoljiti moje potrebe in potrebe moje družine.

Vrednost 102268 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 38
2 ne soglašam 81
3 niti - niti 143
4 soglašam 251
5 močno soglašam 40
7 se ne nanaša 508
8 ne vem 5
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
553 517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K22 Ali redno dobivate plačo? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Ali redno dobivate plačo?

Vrednost 103267 Frekvenca
1 da 532
2 ne 28
7 ni delovno aktiven/na 508
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
560 510

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

K23a S pomočjo lestvice ocenite, koliko časa dnevno porabite za naslednje aktivnosti: ... pot od doma do delovnega mesta in nazaj Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

pot od doma do delovnega mesta in nazaj

Vrednost 104266 Frekvenca
1 nič ali zelo malo časa 179
2 2 187
3 3 123
4 4 40
5 zelo veliko časa 25
7 se ne nanaša 515
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
554 516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K23b Koliko časa dnevno porabite za službo / plačano delo (upoštevajte tudi delo, ki ga opravite za službo doma) Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

službo / plačano delo (upoštevajte tudi delo, ki ga opravite za službo doma)

Vrednost 105265 Frekvenca
1 nič ali zelo malo časa 27
2 2 38
3 3 223
4 4 162
5 zelo veliko časa 94
7 se ne nanaša 522
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K23c Koliko časa dnevno porabite za gospodinjsko delo Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

gospodinjsko delo

Vrednost 106264 Frekvenca
1 nič ali zelo malo časa 75
2 2 178
3 3 211
4 4 73
5 zelo veliko časa 17
7 se ne nanaša 514
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
554 516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K23d Koliko časa dnevno porabite za skrb / aktivnosti za otroke Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

skrb / aktivnosti za otroke

Vrednost 107263 Frekvenca
1 nič ali zelo malo časa 113
2 2 87
3 3 123
4 4 71
5 zelo veliko časa 34
7 se ne nanaša 639
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
428 642

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K23e Koliko časa dnevno porabite za skrb in nego starejšega člana družine Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

skrb in nego starejšega člana družine

Vrednost 108262 Frekvenca
1 nič ali zelo malo časa 215
2 2 31
3 3 38
4 4 17
5 zelo veliko časa 6
7 se ne nanaša 760
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K23f Koliko časa dnevno porabite za honorarno, dopolnilno delo, delo po pogodbi (izven redne zaposlitve) Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

honorarno, dopolnilno delo, delo po pogodbi (izven redne zaposlitve)

Vrednost 109261 Frekvenca
1 nič ali zelo malo časa 240
2 2 31
3 3 36
4 4 13
5 zelo veliko časa 4
7 se ne nanaša 743
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
324 746

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K23g Koliko časa dnevno porabite za spanje in počitek Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

spanje in počitek

Vrednost 110260 Frekvenca
1 nič ali zelo malo časa 14
2 2 77
3 3 343
4 4 103
5 zelo veliko časa 20
7 se ne nanaša 510
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
557 513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K24a Ali za katero od zgoraj navedenih aktivnosti porabite bistveno več časa kot pred tremi leti? ... za pot od doma do delovnega mesta in nazaj Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

za pot od doma do delovnega mesta in nazaj

Vrednost 111259 Frekvenca
1 bistveno manj 31
2 manj 36
3 niti - niti 382
4 več 44
5 bistveno več 14
7 se ne nanaša 560
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
507 563

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K24b Ali porabite bistveno več časa kot pred tremi leti za službo / plačano delo (upoštevajte tudi delo, ki ga opravite za službo doma) Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

službo / plačano delo (upoštevajte tudi delo, ki ga opravite za službo doma)

Vrednost 112258 Frekvenca
1 bistveno manj 9
2 manj 29
3 niti - niti 353
4 več 86
5 bistveno več 26
7 se ne nanaša 561
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 567

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K24c Ali porabite bistveno več časa kot pred tremi leti za gospodinjsko delo Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

gospodinjsko delo

Vrednost 113257 Frekvenca
1 bistveno manj 7
2 manj 70
3 niti - niti 382
4 več 77
5 bistveno več 6
7 se ne nanaša 525
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
542 528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K24d Ali porabite bistveno več časa kot pred tremi leti za skrb / aktivnosti za otroke Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

skrb / aktivnosti za otroke

Vrednost 114256 Frekvenca
1 bistveno manj 29
2 manj 64
3 niti - niti 221
4 več 69
5 bistveno več 29
7 se ne nanaša 654
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K24e Ali porabite bistveno več časa kot pred tremi leti za skrb in nego starejšega člana družine Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

skrb in nego starejšega člana družine

Vrednost 115255 Frekvenca
1 bistveno manj 32
2 manj 16
3 niti - niti 163
4 več 36
5 bistveno več 4
7 se ne nanaša 816
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
251 819

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K24f Ali porabite bistveno več časa kot pred tremi leti za honorarno delo, dopolnilno delo, delo po pogodbi (izven redne zaposlitve) Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

honorarno delo, dopolnilno delo, delo po pogodbi (izven redne zaposlitve)

Vrednost 116254 Frekvenca
1 bistveno manj 36
2 manj 16
3 niti - niti 176
4 več 23
5 bistveno več 6
7 se ne nanaša 810
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
257 813

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K24g Ali porabite bistveno več časa kot pred tremi leti za spanje in počitek Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

spanje in počitek

Vrednost 117253 Frekvenca
1 bistveno manj 8
2 manj 73
3 niti - niti 406
4 več 52
5 bistveno več 6
7 se ne nanaša 518
8 ne vem 3
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
545 525

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K25 Ali v vaši organizaciji obstaja / deluje sindikat? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni).

Ali v vaši organizaciji obstaja / deluje sindikat?

Vrednost 118252 Frekvenca
1 da 304
2 ne 217
7 ni delovno aktiven/na 508
8 ne vem 37
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
521 549

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

K26a Povejte nam, v kolikšni meri po vašem mnenju delovanje sindikata v vaši organizaciji vpliva na...? plače Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni). Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K25 odgovorili z 1 ('da')

plače

Vrednost 119251 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 127
2 2 63
3 3 58
4 4 25
5 zelo vpliva 5
7 se ne nanaša 766
8 ne vem 26
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
278 792

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K26b V kolikšni meri po vašem mnenju delovanje sindikata v vaši organizaciji vpliva na... pogoje dela Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni). Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K25 odgovorili z 1 ('da')

pogoje dela

Vrednost 120250 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 97
2 2 74
3 3 68
4 4 38
5 zelo vpliva 7
7 se ne nanaša 766
8 ne vem 20
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
284 786

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K26c V kolikšni meri po vašem mnenju delovanje sindikata v vaši organizaciji vpliva na... stabilnost zaposlitve Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni). Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K25 odgovorili z 1 ('da')

stabilnost zaposlitve

Vrednost 121249 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 114
2 2 56
3 3 65
4 4 30
5 zelo vpliva 10
7 se ne nanaša 766
8 ne vem 29
9 b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
275 795

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K26d V kolikšni meri po vašem mnenju delovanje sindikata v vaši organizaciji vpliva na... usklajevanje dela / življenja Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K1 odgovorili z 01-11 (delovno aktivni). Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri K25 odgovorili z 1 ('da')

usklajevanje dela / življenja

Vrednost 122248 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 133
2 2 58
3 3 63
4 4 19
5 zelo vpliva 5
7 se ne nanaša 766
8 ne vem 25
9 b.o.