Slovensko javno mnenje 1994/5: Nacionalna varnost in mednarodni odnosi

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM945
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM945_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • Grizold, Anton
 • Svetličič, Marjan
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1995)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Obramboslovno-raziskovalni center na FDV
Center za preučevanje mednarodnih odnosov na FDV

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

občutek varnosti, viri ogrožanja, dejavniki, ki prispevajo k miru, odnos do vključevanja Slovenije v reševanje jugoslovanske krize, varnostni razvoj v Evropi, dejavniki ogrožanja varnosti v Sloveniji, dejavniki vojaške varnosti, naloge slovenske vojske, velikost in tip slovenske vojske, splošna vojaška obveznost, dolžina vojaškega roka, civilno služenje, članstvo častnikov v političnih strankah, slabosti in prednosti vstopa Slovenije v NATO, demilitarizacija, vojaška tradicija, ravnanje v primeru agresije na Slovenijo, sodelovanje v enotah združenih narodov, ugled vojaškega poklica, lastnosti častnikov, odločitev za vojaški poklic, mirovna gibanja, ocena lastnosti slovenske policije, dejavniki ogrožanja, zadovoljstvo z delom policije, dolgoročni cilji slovenske politike, naloge diplomatskih predstavništev, slovenski nacionalni interesi, zunanjepolitična aktivnost Slovenije, sodelovanje v mednarodnih mirovnih operacijah, vpliv vključevanja Slovenije v EU na gospodarski in politični razvoj, varnostni dejavniki, ogrožanje Slovenije s strani drugih držav

Ključne besede ELSST:
DRŽAVNA VARNOST, MIROVNE SILE, DEMOKRACIJA, MEDNARODNA POLITIKA, MIR, VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA DRŽAVE, POLICIJA

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
MIR IN VARNOST V SVETU
MIR IN VARNOST V SLOVENIJI
NACIONALNO-VARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE
VARNOSTNA KULTURA
POLICIJA, VARNOST
POLITIKA


Povzetek:

Empirična raziskava o nacionalni varnosti (na vzorcu 1050 polnoletnih državljanov Slovenije) je zajela naslednje vsebine: mir in varnost v svetu (problem virov ogrožanja mednarodne varnosti, identifikacija dejavnikov miru, razvojni trendi v Evropi, oblikovanje vseevropskih oboroženih sil), mir in varnost v Sloveniji (dejavniki ogrožanja slovenske varnosti, dejavniki ohranjanja neodvisnosti in suverenosti Slovenije, vloga Slovenske vojske pri zagotavljanju miru v Evropi), nacionalnovarnostni sistem v Sloveniji (obseg, struktura in financiranje slovenskega nacionalnovarnostnega sistema, vloga vojske pri sprejemanju političnih odločitev, izobraževanje slovenskih častnikov, Slovenija in NATO idr.) in varnostna kultura v Sloveniji (pripravljenost na žrtvovanje, patriotizem, vojaške tradicije, mirovna gibanja).

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: december 1994 - januar 1995
Čas izdelave: 1995
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Za potrebe pričujoče raziskave je bila uporabljena polovica vzorca izbranih oseb, tako da je velikost ciljne populacije 1050 oseb. Vzorčni okvir predstavljajo volilni imeniki.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM945.POR

Format: prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 365
 • število enot: 995

Spremenljivke

KLJUC kljuc

KLJUČ

Vrednost 13 Frekvenca
1 2
2 2
3 2
580 1
581 1
582 1
583 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 583

ID id

ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
979 1
980 1
981 1
982 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 982

URA1 Zacetek anketiranja

URA1 Začetek anketiranja ob uri

Vrednost 31 Frekvenca
7 2
8 25
9 42
10 79
11 83
12 54
13 61
14 75
15 111
16 158
17 135
18 93
19 47
20 17
21 2
22 1
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 7 do 22

KLJUC kljuc

KLJUČ

Vrednost 1365 Frekvenca
1 2
2 2
3 2
580 1
581 1
582 1
583 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 583

ID id

ID

Vrednost 2364 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
979 1
980 1
981 1
982 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 982

URA1 Zacetek anketiranja

URA1 Začetek anketiranja ob uri

Vrednost 3363 Frekvenca
7 2
8 25
9 42
10 79
11 83
12 54
13 61
14 75
15 111
16 158
17 135
18 93
19 47
20 17
21 2
22 1
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 7 do 22

MIN1 Zacetek anketiranja

MIN1 in minut

Vrednost 4362 Frekvenca
0 180
2 6
3 2
51 2
52 2
55 31
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 55

V1_01 CE RAZMISLJATE O TRENUTNEM DRUZBENEM IN

V1.00 MIR IN VARNOST V SVETU V1.01 ČE RAZMIŠLJATE O TRENUTNEM DRUŽBENEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU, ALI SE NA SPLOŠNO POČUTITE BOLJ VARNEGA ALI BOLJ OGROŽENEGA?

Vrednost 5361 Frekvenca
1 bolj varnega 397
2 bolj ogroženega 281
9 ne vem, ne morem oceniti 313
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_02A unicevanje okolja V1.02 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

a) uničevanje okolja

Vrednost 6360 Frekvenca
1 zanesljivo da 406
2 verjetno da 451
3 verjetno ne 66
4 zanesljivo ne 14
9 ne vem 55
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_02B tehnoloske nesrece V1.02 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

b) tehnološke nesreče

Vrednost 7359 Frekvenca
1 zanesljivo da 230
2 verjetno da 523
3 verjetno ne 145
4 zanesljivo ne 18
9 ne vem 77
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_02C mamila, narkotiki V1.02 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

c) mamila, narkotiki

Vrednost 8358 Frekvenca
1 zanesljivo da 369
2 verjetno da 413
3 verjetno ne 135
4 zanesljivo ne 25
9 ne vem 49
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_02D politicni in ekonomski begunci V1.02 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

d) politični in ekonomski begunci

Vrednost 9357 Frekvenca
1 zanesljivo da 165
2 verjetno da 460
3 verjetno ne 200
4 zanesljivo ne 30
9 ne vem 136
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_02E ekonomske krize V1.02 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

e) ekonomske krize

Vrednost 10356 Frekvenca
1 zanesljivo da 273
2 verjetno da 514
3 verjetno ne 110
4 zanesljivo ne 10
9 ne vem 87
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_02F druzbeni nemiri V1.02 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

f) družbeni nemiri

Vrednost 11355 Frekvenca
1 zanesljivo da 243
2 verjetno da 487
3 verjetno ne 155
4 zanesljivo ne 23
9 ne vem 83
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_02G terorizem V1.02 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

g) terorizem

Vrednost 12354 Frekvenca
1 zanesljivo da 259
2 verjetno da 439
3 verjetno ne 176
4 zanesljivo ne 36
9 ne vem 81
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_02H staranje prebivalstva V1.02 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

h) staranje prebivalstva

Vrednost 13353 Frekvenca
1 zanesljivo da 136
2 verjetno da 346
3 verjetno ne 273
4 zanesljivo ne 112
9 ne vem 124
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_02I AIDS V1.02 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

i) AIDS

Vrednost 14352 Frekvenca
1 zanesljivo da 336
2 verjetno da 422
3 verjetno ne 149
4 zanesljivo ne 25
9 ne vem 60
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_02J prevelika rast prebivalstva V1.02 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

j) prevelika rast prebivalstva v nerazvitih državah

Vrednost 15351 Frekvenca
1 zanesljivo da 272
2 verjetno da 415
3 verjetno ne 164
4 zanesljivo ne 35
9 ne vem 102
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_02K skrajni nacionalizmi V1.02 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO VERJETNO JE, DA BODO NAŠTETI VIRI OGROŽANJA DO LETA 2000 POSTAJALI VSE BOLJ POMEMBNI ZA VARNOST V SVETU?

k) skrajni nacionalizmi

Vrednost 16350 Frekvenca
1 zanesljivo da 221
2 verjetno da 397
3 verjetno ne 180
4 zanesljivo ne 22
9 ne vem 170
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_03A svetovne atomske vojne V1.03 ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO ALI NE BO PRIŠLO DO:

a) svetovne atomske vojne

Vrednost 17349 Frekvenca
1 zanesljivo da 14
2 verjetno da 92
3 verjetno ne 476
4 zanesljivo ne 286
9 ne vem 126
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_03B atomske vojne v Evropi V1.03 ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO ALI NE BO PRIŠLO DO:

b) atomske vojne v Evropi

Vrednost 18348 Frekvenca
1 zanesljivo da 5
2 verjetno da 82
3 verjetno ne 452
4 zanesljivo ne 316
9 ne vem 139
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_03C svetovne vojne brez atomskega orozja V1.03 ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO ALI NE BO PRIŠLO DO:

c) svetovne vojne brez atomskega orožja

Vrednost 19347 Frekvenca
1 zanesljivo da 26
2 verjetno da 240
3 verjetno ne 389
4 zanesljivo ne 183
9 ne vem 155
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_03D nove lokalne neatomske vojne v Evropi V1.03 ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO ALI NE BO PRIŠLO DO:

d) nove lokalne neatomske vojne v Evropi

Vrednost 20346 Frekvenca
1 zanesljivo da 83
2 verjetno da 429
3 verjetno ne 242
4 zanesljivo ne 75
9 ne vem 165
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_03E novih brezatomskih con V1.03 ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO ALI NE BO PRIŠLO DO:

e) novih brezatomskih con

Vrednost 21345 Frekvenca
1 zanesljivo da 48
2 verjetno da 355
3 verjetno ne 248
4 zanesljivo ne 63
9 ne vem 279
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_03F atomske razorozitve v svetu V1.03 ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO ALI NE BO PRIŠLO DO:

f) atomske razorožitve v svetu

Vrednost 22344 Frekvenca
1 zanesljivo da 41
2 verjetno da 227
3 verjetno ne 387
4 zanesljivo ne 201
9 ne vem 138
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_03G splosne razorozitve v Evropi V1.03 ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO ALI NE BO PRIŠLO DO:

g) splošne razorožitve v Evropi

Vrednost 23343 Frekvenca
1 zanesljivo da 21
2 verjetno da 109
3 verjetno ne 389
4 zanesljivo ne 359
9 ne vem 115
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_03H vojne med dezelami tretjega sveta V1.03 ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO ALI NE BO PRIŠLO DO:

h) vojne med deželami tretjega sveta

Vrednost 24342 Frekvenca
1 zanesljivo da 85
2 verjetno da 436
3 verjetno ne 214
4 zanesljivo ne 30
9 ne vem 229
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_03I atomskega izsiljevanja s strani dezel tr V1.03 ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO ALI NE BO PRIŠLO DO:

i) atomskega izsiljevanja s strani dežel tretjega sveta

Vrednost 25341 Frekvenca
1 zanesljivo da 36
2 verjetno da 323
3 verjetno ne 312
4 zanesljivo ne 73
9 ne vem 249
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_03J sprozitev atomske bombe zaradi napake V1.03 ALI PRIČAKUJETE, DA BO V MEDNARODNIH ODNOSIH DO LETA 2000 PRIŠLO ALI NE BO PRIŠLO DO:

j) sprožitve atomske bombe zaradi napake (naključna atomska vojna)

Vrednost 26340 Frekvenca
1 zanesljivo da 11
2 verjetno da 243
3 verjetno ne 398
4 zanesljivo ne 138
9 ne vem 203
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_04 KATERI OD NASTETIH DEJAVNIKOV PO VASEM M

V1.04 KATERI OD NAŠTETIH DEJAVNIKOV PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ PRISPEVA K MIRU V SVETU? (možen je en odgovor)

Vrednost 27339 Frekvenca
1 oborožene sile posameznih držav 70
2 gibanje neuvrščenih 14
3 Organizacija združenih narodov (OZN) 163
4 Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE) 49
5 NATO 108
6 Evropska unija 32
7 mirovna gibanja 143
9 nobeden od teh 195
0 ne vem, neodločen 220
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_05 KATERI OD NASTETIH DEJAVNIKOV PO VASEM M

V1.05 KATERI OD NAŠTETIH DEJAVNIKOV PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ PRISPEVA K RAZREŠEVANJU KRIZE NA OZEMLJU NEKDANJE JUGOSLAVIJE. (možen je en odgovor)

Vrednost 28338 Frekvenca
1 oborožene sile posameznih držav 69
2 gibanje neuvrščenih 9
3 Organizacija združenih narodov (OZN) 125
4 Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE) 40
5 NATO 98
7 Evropska unija 32
8 mirovna gibanja 77
9 nobeden od teh 349
0 ne vem, neodločen 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_06 ALI SE PO VASI OCENI SLOVENSKA DRZAVA GL

V1.06 ALI SE PO VAŠI OCENI SLOVENSKA DRŽAVA GLEDE NA BLIŽINO IN POSLEDICE KRIZE NA OZEMLJU NEKDANJE JUGOSLAVIJE PREVEČ, RAVNO PRAV ALI PREMALO VKLJUČUJE V RAZREŠEVANJE TE KRIZE?

Vrednost 29337 Frekvenca
1 preveč 85
2 ravno prav 441
3 premalo 261
9 ne vem 162
0 sploh se ne vključuje 44
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_07A obnovila se bo hladna vojna V1.07 NAVEDLI BOMO NEKAJ RAZVOJNIH SMERI, KI SE LAHKO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH UVELJAVIJO V EVROPI. ALI JE PO VAŠI OCENI VERJETNO ALI NI VERJETNO, DA SE BODO ZGODILE NASLEDNJE STVARI:

a) obnovila se bo hladna vojna

Vrednost 30336 Frekvenca
1 zanesljivo da 50
2 verjetno da 333
3 verjetno ne 353
4 zanesljivo ne 70
9 ne vem 187
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_07B zdruzena Nemcija bo predstavljala nevarn V1.07 NAVEDLI BOMO NEKAJ RAZVOJNIH SMERI, KI SE LAHKO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH UVELJAVIJO V EVROPI. ALI JE PO VAŠI OCENI VERJETNO ALI NI VERJETNO, DA SE BODO ZGODILE NASLEDNJE STVARI:

b) združena Nemčija bo predstavljala nevarnost za mir v Evropi

Vrednost 31335 Frekvenca
1 zanesljivo da 29
2 verjetno da 169
3 verjetno ne 447
4 zanesljivo ne 201
9 ne vem 148
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_07C drzave na ozemlju nekdanje Jugoslavije s V1.07 NAVEDLI BOMO NEKAJ RAZVOJNIH SMERI, KI SE LAHKO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH UVELJAVIJO V EVROPI. ALI JE PO VAŠI OCENI VERJETNO ALI NI VERJETNO, DA SE BODO ZGODILE NASLEDNJE STVARI:

c) novonastale države na ozemlju nekdanje Jugoslavije se bodo ponovno združile

Vrednost 32334 Frekvenca
1 zanesljivo da 5
2 verjetno da 99
3 verjetno ne 312
4 zanesljivo ne 492
9 ne vem 85
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_07D zdruzevanje v Evropo bo omejevalo nacion V1.07 NAVEDLI BOMO NEKAJ RAZVOJNIH SMERI, KI SE LAHKO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH UVELJAVIJO V EVROPI. ALI JE PO VAŠI OCENI VERJETNO ALI NI VERJETNO, DA SE BODO ZGODILE NASLEDNJE STVARI:

d) združevanje v Evropo bo omejevalo nacionalno suverenost novih držav članic

Vrednost 33333 Frekvenca
1 zanesljivo da 61
2 verjetno da 333
3 verjetno ne 237
4 zanesljivo ne 55
9 ne vem 308
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_07E zdruzevanje evropskih drzav pomeni mir i V1.07 NAVEDLI BOMO NEKAJ RAZVOJNIH SMERI, KI SE LAHKO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH UVELJAVIJO V EVROPI. ALI JE PO VAŠI OCENI VERJETNO ALI NI VERJETNO, DA SE BODO ZGODILE NASLEDNJE STVARI:

e) združevanje evropskih držav pomeni mir in stabilnost v Evropi

Vrednost 34332 Frekvenca
1 zanesljivo da 134
2 verjetno da 544
3 verjetno ne 124
4 zanesljivo ne 29
9 ne vem 162
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_07F prislo bo do oblikovanja nevojaskih obmo V1.07 NAVEDLI BOMO NEKAJ RAZVOJNIH SMERI, KI SE LAHKO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH UVELJAVIJO V EVROPI. ALI JE PO VAŠI OCENI VERJETNO ALI NI VERJETNO, DA SE BODO ZGODILE NASLEDNJE STVARI:

f) prišlo bo do oblikovanja nevojaških območij v Evropi

Vrednost 35331 Frekvenca
1 zanesljivo da 37
2 verjetno da 312
3 verjetno ne 274
4 zanesljivo ne 96
9 ne vem 274
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_07G prislo bo do oblikovanja obmocij brez at V1.07 NAVEDLI BOMO NEKAJ RAZVOJNIH SMERI, KI SE LAHKO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH UVELJAVIJO V EVROPI. ALI JE PO VAŠI OCENI VERJETNO ALI NI VERJETNO, DA SE BODO ZGODILE NASLEDNJE STVARI:

g) prišlo bo do oblikovanja območij brez atomskega orožja v Evropi

Vrednost 36330 Frekvenca
1 zanesljivo da 63
2 verjetno da 379
3 verjetno ne 244
4 zanesljivo ne 79
9 ne vem 228
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_07H atomsko orozje bo v celoti odpravljeno V1.07 NAVEDLI BOMO NEKAJ RAZVOJNIH SMERI, KI SE LAHKO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH UVELJAVIJO V EVROPI. ALI JE PO VAŠI OCENI VERJETNO ALI NI VERJETNO, DA SE BODO ZGODILE NASLEDNJE STVARI:

h) atomsko orožje bo v celoti odpravljeno

Vrednost 37329 Frekvenca
1 zanesljivo da 22
2 verjetno da 102
3 verjetno ne 342
4 zanesljivo ne 422
9 ne vem 106
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_07I bistveno se bodo zmanjsale konvencionaln V1.07 NAVEDLI BOMO NEKAJ RAZVOJNIH SMERI, KI SE LAHKO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH UVELJAVIJO V EVROPI. ALI JE PO VAŠI OCENI VERJETNO ALI NI VERJETNO, DA SE BODO ZGODILE NASLEDNJE STVARI:

i) bistveno se bodo zmanjšale konvencionalne sile v Evropi

Vrednost 38328 Frekvenca
1 zanesljivo da 23
2 verjetno da 233
3 verjetno ne 296
4 zanesljivo ne 104
9 ne vem 336
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_07J NATO bo okrepil svojo politicno vlogo V1.07 NAVEDLI BOMO NEKAJ RAZVOJNIH SMERI, KI SE LAHKO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH UVELJAVIJO V EVROPI. ALI JE PO VAŠI OCENI VERJETNO ALI NI VERJETNO, DA SE BODO ZGODILE NASLEDNJE STVARI:

j) NATO bo okrepil svojo politično vlogo

Vrednost 39327 Frekvenca
1 zanesljivo da 118
2 verjetno da 465
3 verjetno ne 154
4 zanesljivo ne 31
9 ne vem 223
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_07K NATO se bo razsiril z vkljucitvijo nekat V1.07 NAVEDLI BOMO NEKAJ RAZVOJNIH SMERI, KI SE LAHKO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH UVELJAVIJO V EVROPI. ALI JE PO VAŠI OCENI VERJETNO ALI NI VERJETNO, DA SE BODO ZGODILE NASLEDNJE STVARI:

k) NATO se bo razširil z vključitvijo nekaterih vzhodnoevropskih držav

Vrednost 40326 Frekvenca
1 zanesljivo da 158
2 verjetno da 498
3 verjetno ne 98
4 zanesljivo ne 17
9 ne vem 221
" " 2 3 4 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_07L NATO bodo razpustili V1.07 NAVEDLI BOMO NEKAJ RAZVOJNIH SMERI, KI SE LAHKO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH UVELJAVIJO V EVROPI. ALI JE PO VAŠI OCENI VERJETNO ALI NI VERJETNO, DA SE BODO ZGODILE NASLEDNJE STVARI:

l) NATO bodo razpustili

Vrednost 41325 Frekvenca
1 zanesljivo da 6
2 verjetno da 47
3 verjetno ne 378
4 zanesljivo ne 352
9 ne vem 208
" " 2 3 4 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_07M NATO se ne bo spreminjal V1.07 NAVEDLI BOMO NEKAJ RAZVOJNIH SMERI, KI SE LAHKO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH UVELJAVIJO V EVROPI. ALI JE PO VAŠI OCENI VERJETNO ALI NI VERJETNO, DA SE BODO ZGODILE NASLEDNJE STVARI:

m) NATO se ne bo spreminjal

Vrednost 42324 Frekvenca
1 zanesljivo da 40
2 verjetno da 210
3 verjetno ne 339
4 zanesljivo ne 128
9 ne vem 274
" " 2 3 4 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_08 GOVORI SE O OBLIKOVANJU NADNACIONALNIH V

V1.08 GOVORI SE O OBLIKOVANJU NADNACIONALNIH VSEEVROPSKIH OBOROŽENIH SIL. ALI SO PO VAŠEM MNENJU TAKŠNA RAZMIŠLJANJA STVARNA ALI NESTVARNA?

Vrednost 43323 Frekvenca
1 stvarna 253
2 nestvarna 335
9 ne vem, ne morem oceniti 403
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_09 ALI VI OSEBNO PODPIRATE OBLIKOVANJE NADN

V1.09 ALI VI OSEBNO PODPIRATE OBLIKOVANJE NADNACIONALNIH VSEEVROPSKIH OBOROŽENIH SIL, ALI TEMU NASPROTUJETE?

Vrednost 44322 Frekvenca
1 podpiram 251
2 nasprotujem 320
9 ne vem, neodločen 421
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_10A zascita ekonomskih interesov V1.10 KATERI OD NAVEDENIH MOTIVOV LAHKO PO VAŠEM MNENJU OPRAVIČIJO UPORABO VOJAŠKE SILE? (možnih je več odgovorov)

O3 - zaščita ekonomskih interesov

Vrednost 45321 Frekvenca
3 (izbere) 203
1 (ne izbere) 421
8 uporaba vojaške sile ni upravičljiva 240
9 ne vem, ne poznam 104
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_10B zascita mednarodnega preva in reda V1.10 KATERI OD NAVEDENIH MOTIVOV LAHKO PO VAŠEM MNENJU OPRAVIČIJO UPORABO VOJAŠKE SILE? (možnih je več odgovorov)

O3 - zaščita mednarodnega prava in reda

Vrednost 46320 Frekvenca
3 (izbere) 274
1 (ne izbere) 358
8 uporaba vojaške sile ni upravičljiva 232
9 ne vem, ne poznam 102
" " 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_10C zascita clovekovih pravic V1.10 KATERI OD NAVEDENIH MOTIVOV LAHKO PO VAŠEM MNENJU OPRAVIČIJO UPORABO VOJAŠKE SILE? (možnih je več odgovorov)

O3 - zaščita človekovih pravic

Vrednost 47319 Frekvenca
3 (izbere) 497
1 (ne izbere) 146
8 uporaba vojaške sile ni upravičljiva 231
9 ne vem, ne poznam 101
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_10D zagotovitev nacionalne neodvisnosti V1.10 KATERI OD NAVEDENIH MOTIVOV LAHKO PO VAŠEM MNENJU OPRAVIČIJO UPORABO VOJAŠKE SILE? (možnih je več odgovorov)

O3 - zagotovitev nacionalne neodvisnosti

Vrednost 48318 Frekvenca
3 (izbere) 350
1 (ne izbere) 285
8 uporaba vojaške sile ni upravičljiva 230
9 ne vem, ne poznam 104
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_10E zagotovitev svobode veroizpovedi V1.10 KATERI OD NAVEDENIH MOTIVOV LAHKO PO VAŠEM MNENJU OPRAVIČIJO UPORABO VOJAŠKE SILE? (možnih je več odgovorov)

O3 - zagotovitev svobode veroizpovedi

Vrednost 49317 Frekvenca
3 (izbere) 135
1 (ne izbere) 485
8 uporaba vojaške sile ni upravičljiva 241
9 ne vem, ne poznam 102
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_01A unicevanje okolja V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

a) uničevanje okolja

Vrednost 50316 Frekvenca
1 zelo 374
2 srednje 412
3 malo 151
4 sploh ne 29
9 ne vem 28
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01B tehnoloske nesrece V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

b) tehnološke nesreče

Vrednost 51315 Frekvenca
1 zelo 182
2 srednje 405
3 malo 315
4 sploh ne 45
9 ne vem 46
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01C naravne nesrece V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

c) naravne nesreče

Vrednost 52314 Frekvenca
1 zelo 200
2 srednje 433
3 malo 287
4 sploh ne 51
9 ne vem 22
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01D vojaske groznje s strani V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

d) vojaške grožnje s strani drugih držav

Vrednost 53313 Frekvenca
1 zelo 121
2 srednje 278
3 malo 326
4 sploh ne 185
9 ne vem 83
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01E socialni nemiri V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

e) socialni nemiri

Vrednost 54312 Frekvenca
1 zelo 174
2 srednje 369
3 malo 310
4 sploh ne 86
9 ne vem 55
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01F slabo gospodarjenje V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

f) slabo gospodarjenje

Vrednost 55311 Frekvenca
1 zelo 403
2 srednje 351
3 malo 169
4 sploh ne 35
9 ne vem 35
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01G zaostajanje na podrocju V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

g) zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

Vrednost 56310 Frekvenca
1 zelo 189
2 srednje 340
3 malo 261
4 sploh ne 115
9 ne vem 88
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01H razprodaja druzbenega premozenja V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

h) razprodaja družbenega premoženja

Vrednost 57309 Frekvenca
1 zelo 359
2 srednje 293
3 malo 173
4 sploh ne 85
9 ne vem 83
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01I kriminal V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

i) kriminal

Vrednost 58308 Frekvenca
1 zelo 387
2 srednje 334
3 malo 202
4 sploh ne 39
9 ne vem 32
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01J mamila, narkotiki V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

j) mamila, narkotiki

Vrednost 59307 Frekvenca
1 zelo 320
2 srednje 313
3 malo 235
4 sploh ne 82
9 ne vem 43
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01K begunci V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

k) begunci

Vrednost 60306 Frekvenca
1 zelo 198
2 srednje 353
3 malo 284
4 sploh ne 103
9 ne vem 55
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01L ekonomska kriza V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

l) ekonomska kriza

Vrednost 61305 Frekvenca
1 zelo 322
2 srednje 403
3 malo 188
4 sploh ne 29
9 ne vem 50
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01M terorizem V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

m) terorizem

Vrednost 62304 Frekvenca
1 zelo 163
2 srednje 253
3 malo 322
4 sploh ne 167
9 ne vem 88
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01N staranje prebivalstva V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

n) staranje prebivalstva

Vrednost 63303 Frekvenca
1 zelo 108
2 srednje 251
3 malo 290
4 sploh ne 237
9 ne vem 107
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01O skrajno nacionalizmi V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

o) skrajni nacionalizmi

Vrednost 64302 Frekvenca
1 zelo 156
2 srednje 237
3 malo 309
4 sploh ne 138
9 ne vem 151
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01P notranjepoliticna nestabilnost V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

p) notranjepolitična nestabilnost

Vrednost 65301 Frekvenca
1 zelo 241
2 srednje 371
3 malo 229
4 sploh ne 55
9 ne vem 96
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_01R vojna na ozemlju nekdanje Jugoslavije V2.00 MIR IN VARNOST V SLOVENIJI V2.01 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE?

r) vojna na ozemlju nekdanje Jugoslavije

Vrednost 66300 Frekvenca
1 zelo 218
2 srednje 349
3 malo 275
4 sploh ne 99
9 ne vem 52
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_02A PRVI NAJPOMEMBNEJSI CILJ V SLOVENIJI V2.02 PROSIMO, DA PREGLEDATE SPODAJ ZAPISANE CILJE IN POVESTE, KATERI CILJ JE PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ POMEMBEN IN KATERI DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN.

a) najbolj pomemben

Vrednost 67299 Frekvenca
1 ekonomska rast 342
2 močna obramba 32
3 čisto in urejeno okolje 72
4 boj z rastočimi cenami 35
5 svoboda govora 25
6 trdno gospodarstvo 331
7 boj s kriminalom 9
8 humana družba 37
9 ohranjanje reda v državi 35
10 upoštevanje idej državljanov 17
11 več vpliva na odločitve parlamenta 9
99 ne vem, neodločen 50
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V2_02B DRUGI NAJPOMEMBNEJSI CILJ V SLOVENIJI V2.02 PROSIMO, DA PREGLEDATE SPODAJ ZAPISANE CILJE IN POVESTE, KATERI CILJ JE PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI NAJBOLJ POMEMBEN IN KATERI DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN.

b) drugi najbolj pomemben

Vrednost 68298 Frekvenca
1 ekonomska rast 152
2 močna obramba 57
3 čisto in urejeno okolje 120
4 boj z rastočimi cenami 42
5 svoboda govora 26
6 trdno gospodarstvo 228
7 boj s kriminalom 37
8 humana družba 88
9 ohranjanje reda v državi 95
10 upoštevanje idej državljanov 47
11 več vpliva na odločitve parlamenta 37
99 ne vem, neodločen 61
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V2_02C NAJMANJ POMEMBEN CILJ V SLOVENIJI SEDAJ PA POVEJTE, KATERI OD ZGORAJ NAŠTETIH CILJEV JE NAJMANJ POMEMBEN:

c) najmanj pomemben

Vrednost 69297 Frekvenca
1 ekonomska rast 6
2 močna obramba 201
3 čisto in urejeno okolje 23
4 boj z rastočimi cenami 72
5 svoboda govora 53
6 trdno gospodarstvo 2
7 boj s kriminalom 20
8 humana družba 35
9 ohranjanje reda v državi 17
10 upoštevanje idej državljanov 55
11 več vpliva na odločitve parlamenta 113
99 ne vem, neodločen 393
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V2_03 KDO BO PO VASI OCENI IMEL NAJVECJO VLOGO

V2.03 KDO BO PO VAŠI OCENI IMEL NAJVEČJO VLOGO PRI OHRANJANJU SUVERENOSTI IN NEODVISNOSTI SLOVENIJE V PRIHODNJE? (možen je en odgovor)

Vrednost 70296 Frekvenca
1 predsednik republike 135
2 policija 18
3 vojska 44
4 vlada 151
5 parlament 151
6 državljani Slovenije 299
7 kdo drug 6
8 nihče, vsi enako 74
9 ne vem, neodločen 116
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2_04 ALI SLOVENSKA VOJSKA PRISPEVA K MIRU V E

V2.04 ALI SLOVENSKA VOJSKA PRISPEVA K MIRU V EVROPI, ALI GA OGROŽA? (možen je en odgovor)

Vrednost 71295 Frekvenca
1 prispeva k miru v Evropi 331
2 niti ne prispeva, niti ga ne ogroža 549
3 ogroža mir v Evropi 11
9 ne vem, ne morem oceniti 103
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_01 KAJ JE PO VASEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNO

V3.00 NACIONALNOVARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE V3.01 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNO ZA PREŽIVETJE DOLOČENE DRUŽBE V PRIMERU OBOROŽENEGA NAPADA? (možen je en odgovor)

Vrednost 72294 Frekvenca
1 oboroženo zoperstavljanje sovražniku 351
2 ohranjanje administrativne in politične funkcije države 28
3 ohranjanje lastnega gospodarstva 75
4 zaščita ljudi, materialnih in kulturnih dobrin 311
5 ohranjanje komunikacijske (informacijske) dejavnosti v družbi 24
6 neoboroženo zoperstavljanje sovražniku (bojkot, sabotaža, štrajk,...) 33
7 opustitev kakršnekoli oblike odpora 7
9 ne vem, ne morem oceniti 163
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V3_02A dobrimi medsosedskimi odnosi V3.02 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - z dobrimi medsosedskimi odnosi

Vrednost 73293 Frekvenca
3 (izbere) 744
1 (ne izbere) 136
8 Slovenija ni vojaško ogrožena 56
9 ne vem, ne morem oceniti 48
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_02B obrambnimi sporazumi z drugimi drzavami V3.02 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - z obrambnimi sporazumi z drugimi državami

Vrednost 74292 Frekvenca
3 (izbere) 485
1 (ne izbere) 370
8 Slovenija ni vojaško ogrožena 54
9 ne vem, ne morem oceniti 53
" " 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_02C s krepitvijo slovenske vojske V3.02 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - s krepitvijo slovenske vojske

Vrednost 75291 Frekvenca
3 (izbere) 296
1 (ne izbere) 548
8 Slovenija ni vojaško ogrožena 54
9 ne vem, ne morem oceniti 53
" " 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_02D s krepitvijo slovenske policije V3.02 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - z krepitvijo slovenske policije

Vrednost 76290 Frekvenca
3 (izbere) 177
1 (ne izbere) 659
8 Slovenija ni vojaško ogrožena 55
9 ne vem, ne morem oceniti 55
" " 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_02E s prikljucitvijo k NATO V3.02 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - s priključitvijo k NATO

Vrednost 77289 Frekvenca
3 (izbere) 388
1 (ne izbere) 456
8 Slovenija ni vojaško ogrožena 54
9 ne vem, ne morem oceniti 59
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_02F s samostojno vojsko v okviru vseevropski V3.02 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJBOLJ UČINKOVITO ZAGOTAVLJALA VOJAŠKO VARNOST? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - s samostojno vojsko v okviru vseevropskih oboroženih sil

Vrednost 78288 Frekvenca
3 (izbere) 203
1 (ne izbere) 623
8 Slovenija ni vojaško ogrožena 57
9 ne vem, ne morem oceniti 69
" " 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_03A vojska naj varuje drzavo pred morebitnim V3.03 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DEMOKRATIČNI DRUŽBI?

a) Vojska naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem

Vrednost 79287 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 640
2 strinjam se 291
3 niti strinjam niti ne strinjam 22
4 ne strinjam se 11
5 sploh se ne strinjam 5
9 ne vem 25
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_03B vojska naj sodeluje pri gradnji cest, sp V3.03 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DEMOKRATIČNI DRUŽBI?

b) vojska naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in podobno

Vrednost 80286 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 234
2 strinjam se 358
3 niti strinjam niti ne strinjam 117
4 ne strinjam se 185
5 sploh se ne strinjam 57
9 ne vem 42
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_03C Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem V3.03 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DEMOKRATIČNI DRUŽBI?

c) Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem duhu

Vrednost 81285 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 277
2 strinjam se 367
3 niti strinjam niti ne strinjam 123
4 ne strinjam se 106
5 sploh se ne strinjam 58
9 ne vem 62
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_03D Vojska naj pomaga v primeru naravnih, ek V3.03 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DEMOKRATIČNI DRUŽBI?

d) Vojska naj pomaga v primeru naravnih, ekoloških in drugih nesreč

Vrednost 82284 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 630
2 strinjam se 320
3 niti strinjam niti ne strinjam 17
4 ne strinjam se 8
5 sploh se ne strinjam 6
9 ne vem 12
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_03E ce se zdi to potrebno, naj vojska prevza V3.03 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DEMOKRATIČNI DRUŽBI?

e) če se zdi to potrebno, naj vojska prevzame državno oblast v svoje roke

Vrednost 83283 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 37
2 strinjam se 69
3 niti strinjam niti ne strinjam 87
4 ne strinjam se 286
5 sploh se ne strinjam 426
9 ne vem 88
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_03F Vojska naj skrbi za vojasko usposobljeno V3.03 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DEMOKRATIČNI DRUŽBI?

f) Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost in naj se ne vmešavajo v politična dogajanja v državi

Vrednost 84282 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 606
2 strinjam se 251
3 niti strinjam niti ne strinjam 41
4 ne strinjam se 32
5 sploh se ne strinjam 17
9 ne vem 47
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_04A vzdrzevanje notranje varnosti (policijsk V3.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE MOŽNE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE V REPUBLIKI SLOVENIJI. V KOLIKŠNI MERI BODO PO VAŠEM MNENJU TE NALOGE POMEMBNE ALI NEPOMEMBNE V PRIHODNOSTI? (Ocenite od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da naloga sploh ne bo pomembna, 5 pa, da bo naloga zelo pomembna. Če naloge ne morete oceniti, obkrožite 9.)

a) vzdrževanje notranje varnosti (policijske naloge)

Vrednost 85281 Frekvenca
1 sploh ne bo pomembna 154
2 ne bo pomembna 191
3 niti pomembna niti nepomembna 147
4 bo pomembna 261
5 bo zelo pomembna 92
9 ne vem 149
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_04B mirovne operacije pod zastavo OZN V3.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE MOŽNE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE V REPUBLIKI SLOVENIJI. V KOLIKŠNI MERI BODO PO VAŠEM MNENJU TE NALOGE POMEMBNE ALI NEPOMEMBNE V PRIHODNOSTI? (Ocenite od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da naloga sploh ne bo pomembna, 5 pa, da bo naloga zelo pomembna. Če naloge ne morete oceniti, obkrožite 9.)

b) mirovne operacije pod zastavo OZN

Vrednost 86280 Frekvenca
1 sploh ne bo pomembna 81
2 ne bo pomembna 165
3 niti pomembna niti nepomembna 189
4 bo pomembna 263
5 bo zelo pomembna 50
9 ne vem 244
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_04C uveljavljanje resolucij OZN z vojaskimi V3.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE MOŽNE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE V REPUBLIKI SLOVENIJI. V KOLIKŠNI MERI BODO PO VAŠEM MNENJU TE NALOGE POMEMBNE ALI NEPOMEMBNE V PRIHODNOSTI? (Ocenite od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da naloga sploh ne bo pomembna, 5 pa, da bo naloga zelo pomembna. Če naloge ne morete oceniti, obkrožite 9.)

c) uveljavljanje resolucij OZN z vojaškimi sredstvi (brez vrhovnega poveljstva OZN, tako kot v "zalivski vojni")

Vrednost 87279 Frekvenca
1 sploh ne bo pomembna 124
2 ne bo pomembna 198
3 niti pomembna niti nepomembna 162
4 bo pomembna 141
5 bo zelo pomembna 32
9 ne vem 335
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_04D mednarodne misije za nadzor demilitarizi V3.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE MOŽNE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE V REPUBLIKI SLOVENIJI. V KOLIKŠNI MERI BODO PO VAŠEM MNENJU TE NALOGE POMEMBNE ALI NEPOMEMBNE V PRIHODNOSTI? (Ocenite od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da naloga sploh ne bo pomembna, 5 pa, da bo naloga zelo pomembna. Če naloge ne morete oceniti, obkrožite 9.)

d) mednarodne misije za nadzor demilitariziranih območij

Vrednost 88278 Frekvenca
1 sploh ne bo pomembna 84
2 ne bo pomembna 161
3 niti pomembna niti nepomembna 173
4 bo pomembna 217
5 bo zelo pomembna 46
9 ne vem 311
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_04E pomoc doma v primeru naravnih, ekoloskih V3.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE MOŽNE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE V REPUBLIKI SLOVENIJI. V KOLIKŠNI MERI BODO PO VAŠEM MNENJU TE NALOGE POMEMBNE ALI NEPOMEMBNE V PRIHODNOSTI? (Ocenite od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da naloga sploh ne bo pomembna, 5 pa, da bo naloga zelo pomembna. Če naloge ne morete oceniti, obkrožite 9.)

e) pomoč doma v primeru naravnih, ekoloških in drugih nesreč

Vrednost 89277 Frekvenca
1 sploh ne bo pomembna 9
2 ne bo pomembna 17
3 niti pomembna niti nepomembna 52
4 bo pomembna 448
5 bo zelo pomembna 411
9 ne vem 56
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_04F pomoc v tujini, v primeru naravnih in dr V3.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE MOŽNE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE V REPUBLIKI SLOVENIJI. V KOLIKŠNI MERI BODO PO VAŠEM MNENJU TE NALOGE POMEMBNE ALI NEPOMEMBNE V PRIHODNOSTI? (Ocenite od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da naloga sploh ne bo pomembna, 5 pa, da bo naloga zelo pomembna. Če naloge ne morete oceniti, obkrožite 9.)

f) pomoč v tujini, v primeru naravnih in drugih nesreč

Vrednost 90276 Frekvenca
1 sploh ne bo pomembna 44
2 ne bo pomembna 93
3 niti pomembna niti nepomembna 181
4 bo pomembna 419
5 bo zelo pomembna 164
9 ne vem 92
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_04G nudenje humanitarne pomoci V3.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE MOŽNE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE V REPUBLIKI SLOVENIJI. V KOLIKŠNI MERI BODO PO VAŠEM MNENJU TE NALOGE POMEMBNE ALI NEPOMEMBNE V PRIHODNOSTI? (Ocenite od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da naloga sploh ne bo pomembna, 5 pa, da bo naloga zelo pomembna. Če naloge ne morete oceniti, obkrožite 9.)

g) nudenje humanitarne pomoči

Vrednost 91275 Frekvenca
1 sploh ne bo pomembna 22
2 ne bo pomembna 48
3 niti pomembna niti nepomembna 96
4 bo pomembna 504
5 bo zelo pomembna 252
9 ne vem 71
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_04H ceremonialne naloge (drzavni obiski, cas V3.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE MOŽNE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE V REPUBLIKI SLOVENIJI. V KOLIKŠNI MERI BODO PO VAŠEM MNENJU TE NALOGE POMEMBNE ALI NEPOMEMBNE V PRIHODNOSTI? (Ocenite od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da naloga sploh ne bo pomembna, 5 pa, da bo naloga zelo pomembna. Če naloge ne morete oceniti, obkrožite 9.)

h) ceremonialne naloge (državni obiski, častna straža)

Vrednost 92274 Frekvenca
1 sploh ne bo pomembna 67
2 ne bo pomembna 143
3 niti pomembna niti nepomembna 239
4 bo pomembna 315
5 bo zelo pomembna 108
9 ne vem 121
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_04I nadomescanje stavkajocih delavcev V3.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE MOŽNE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE V REPUBLIKI SLOVENIJI. V KOLIKŠNI MERI BODO PO VAŠEM MNENJU TE NALOGE POMEMBNE ALI NEPOMEMBNE V PRIHODNOSTI? (Ocenite od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da naloga sploh ne bo pomembna, 5 pa, da bo naloga zelo pomembna. Če naloge ne morete oceniti, obkrožite 9.)

i) nadomeščanje stavkajočih delavcev

Vrednost 93273 Frekvenca
1 sploh ne bo pomembna 368
2 ne bo pomembna 253
3 niti pomembna niti nepomembna 106
4 bo pomembna 75
5 bo zelo pomembna 21
9 ne vem 167
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_04J pomoc pri opravljanju policijskih nalog V3.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE MOŽNE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE V REPUBLIKI SLOVENIJI. V KOLIKŠNI MERI BODO PO VAŠEM MNENJU TE NALOGE POMEMBNE ALI NEPOMEMBNE V PRIHODNOSTI? (Ocenite od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da naloga sploh ne bo pomembna, 5 pa, da bo naloga zelo pomembna. Če naloge ne morete oceniti, obkrožite 9.)

j) pomoč pri opravljanju policijskih nalog na meji (posebej v primeru množičnih priseljevanj)

Vrednost 94272 Frekvenca
1 sploh ne bo pomembna 72
2 ne bo pomembna 97
3 niti pomembna niti nepomembna 115
4 bo pomembna 416
5 bo zelo pomembna 189
9 ne vem 103
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_04K boj proti terorizmu V3.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE MOŽNE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE V REPUBLIKI SLOVENIJI. V KOLIKŠNI MERI BODO PO VAŠEM MNENJU TE NALOGE POMEMBNE ALI NEPOMEMBNE V PRIHODNOSTI? (Ocenite od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da naloga sploh ne bo pomembna, 5 pa, da bo naloga zelo pomembna. Če naloge ne morete oceniti, obkrožite 9.)

k) boj proti terorizmu

Vrednost 95271 Frekvenca
1 sploh ne bo pomembna 45
2 ne bo pomembna 76
3 niti pomembna niti nepomembna 118
4 bo pomembna 438
5 bo zelo pomembna 216
9 ne vem 99
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_04L boj proti organiziranemu razpecavanju ma V3.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE MOŽNE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE V REPUBLIKI SLOVENIJI. V KOLIKŠNI MERI BODO PO VAŠEM MNENJU TE NALOGE POMEMBNE ALI NEPOMEMBNE V PRIHODNOSTI? (Ocenite od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da naloga sploh ne bo pomembna, 5 pa, da bo naloga zelo pomembna. Če naloge ne morete oceniti, obkrožite 9.)

l) boj proti organiziranemu razpečavanju mamil

Vrednost 96270 Frekvenca
1 sploh ne bo pomembna 88
2 ne bo pomembna 131
3 niti pomembna niti nepomembna 129
4 bo pomembna 358
5 bo zelo pomembna 199
9 ne vem 86
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_04M zascita in obramba drzavnega ozemlja V3.04 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERE MOŽNE NALOGE SLOVENSKE VOJSKE V REPUBLIKI SLOVENIJI. V KOLIKŠNI MERI BODO PO VAŠEM MNENJU TE NALOGE POMEMBNE ALI NEPOMEMBNE V PRIHODNOSTI? (Ocenite od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da naloga sploh ne bo pomembna, 5 pa, da bo naloga zelo pomembna. Če naloge ne morete oceniti, obkrožite 9.)

m) zaščita in obramba državnega ozemlja

Vrednost 97269 Frekvenca
1 sploh ne bo pomembna 11
2 ne bo pomembna 19
3 niti pomembna niti nepomembna 32
4 bo pomembna 309
5 bo zelo pomembna 556
9 ne vem 66
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_05 VECINA EVROPSKIH DRZAV ZELI BISTVENO ZMA

V3.05 VEČINA EVROPSKIH DRŽAV ŽELI BISTVENO ZMANJŠATI OBSEG SVOJIH OBOROŽENIH SIL. ALI STE VI NAKLONJENI ALI NASPROTUJETE TAKŠNEMU RAZVOJU SLOVENSKE VOJSKE?

Vrednost 98268 Frekvenca
1 sem zelo naklonjen 196
2 sem naklonjen 268
3 nisem niti naklonjen, niti ne nasprotujem 302
4 nasprotujem 130
5 zelo nasprotujem 21
9 ne vem 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_06 STEVILCNO RAZMERJE MED STALNO VOJSKO IN

V3.06 ŠTEVILČNO RAZMERJE MED STALNO VOJSKO IN REZERVO JE V POSAMEZNIH DRŽAVAH RAZLIČNO. KAKŠNO NAJ BI BILO TO RAZMERJE V SLOVENIJI? (možen je en odgovor)

Vrednost 99267 Frekvenca
1 stalna vojska brez rezerve 95
2 večja stalna vojska in manjša rezerva 231
3 manjša stalna vojska in večja rezerva 435
4 stalne vojske naj ne bi imeli 48
9 ne vem, ne morem oceniti 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_07 V SODOBNIH OBOROZENIH SILAH JE DELEZ POK

V3.07 V SODOBNIH OBOROŽENIH SILAH JE DELEŽ POKLICNIH VOJAKOV RAZLIČEN. KAKŠNA NAJ BI BILA SLOVENSKA VOJSKA? (možen je en odgovor)

Vrednost 100266 Frekvenca
1 v celoti poklicna 97
2 predvsem poklicna in v manjši meri obvezniška 214
3 predvsem obvezniška z manjšim poklicnim jedrom 404
4 v celoti obvezniška 102
9 ne vem, ne morem oceniti 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_08A obstaja naravna povezanost med demokraci V3.08 V NADALJEVANJU BOMO NAVEDLI NEKE TRDITVE "ZA" IN "PROTI" SPLOŠNI VOJAŠKI OBVEZNOSTI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

a) obstaja naravna povezanost med demokracijo in vojaško obveznostjo

Vrednost 101265 Frekvenca
1 strinjam se 323
2 ne strinjam se 236
9 ne vem 433
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_08B splosna vojaska obveznost enakomerno por V3.08 V NADALJEVANJU BOMO NAVEDLI NEKE TRDITVE "ZA" IN "PROTI" SPLOŠNI VOJAŠKI OBVEZNOSTI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

b) splošna vojaška obveznost enakomerno porazdeli breme obrambe

Vrednost 102264 Frekvenca
1 strinjam se 604
2 ne strinjam se 95
9 ne vem 293
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_08C splosna vojaska obveznost naj zajame tud V3.08 V NADALJEVANJU BOMO NAVEDLI NEKE TRDITVE "ZA" IN "PROTI" SPLOŠNI VOJAŠKI OBVEZNOSTI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

c) splošna vojaška obveznost naj zajame tudi ženske

Vrednost 103263 Frekvenca
1 strinjam se 106
2 ne strinjam se 778
9 ne vem 107
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_08D sedanja dolzina vojaskega roka zadostuje V3.08 V NADALJEVANJU BOMO NAVEDLI NEKE TRDITVE "ZA" IN "PROTI" SPLOŠNI VOJAŠKI OBVEZNOSTI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

d) sedanja dolžina vojaškega roka zadostuje za izobraževanje in urjenje vojaških obveznikov za uspešno opravljanje vojaške službe

Vrednost 104262 Frekvenca
1 strinjam se 731
2 ne strinjam se 141
9 ne vem 121
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_08E splosna vojaska obveznost zagotavlja nen V3.08 V NADALJEVANJU BOMO NAVEDLI NEKE TRDITVE "ZA" IN "PROTI" SPLOŠNI VOJAŠKI OBVEZNOSTI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

e) splošna vojaška obveznost zagotavlja nenehno izmenjavo vrednot, mnenj in zaznav med družbo in oboroženimi silami

Vrednost 105261 Frekvenca
1 strinjam se 440
2 ne strinjam se 142
9 ne vem 411
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_08F splosna vojaska obveznost preprecuje, da V3.08 V NADALJEVANJU BOMO NAVEDLI NEKE TRDITVE "ZA" IN "PROTI" SPLOŠNI VOJAŠKI OBVEZNOSTI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

f) splošna vojaška obveznost preprečuje, da bi oborožene sile postale "država v državi"

Vrednost 106260 Frekvenca
1 strinjam se 401
2 ne strinjam se 194
9 ne vem 398
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_08G poklicna vojska povzroca bistveno visje V3.08 V NADALJEVANJU BOMO NAVEDLI NEKE TRDITVE "ZA" IN "PROTI" SPLOŠNI VOJAŠKI OBVEZNOSTI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

g) poklicna vojska povzroča bistveno višje obrambne izdatke kot obvezniška vojska

Vrednost 107259 Frekvenca
1 strinjam se 564
2 ne strinjam se 148
9 ne vem 278
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_08H gledano z narodnogospodarskega vidika po V3.08 V NADALJEVANJU BOMO NAVEDLI NEKE TRDITVE "ZA" IN "PROTI" SPLOŠNI VOJAŠKI OBVEZNOSTI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

h) gledano z narodnogospodarskegavidika, pomenijo obvezniki večje stroške kot poklicni vojaki zaradi odtegovanja človeških virov iz gospodarstva

Vrednost 108258 Frekvenca
1 strinjam se 258
2 ne strinjam se 359
9 ne vem 375
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_08I vojaski obvezniki so poceni delovna sila V3.08 V NADALJEVANJU BOMO NAVEDLI NEKE TRDITVE "ZA" IN "PROTI" SPLOŠNI VOJAŠKI OBVEZNOSTI. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

i) vojaški obvezniki so poceni delovna sila

Vrednost 109257 Frekvenca
1 strinjam se 400
2 ne strinjam se 365
9 ne vem 226
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_09 ALI NAJ BI BILO SLUZENJE VOJASKEGA ROKA

V3.09 ALI NAJ BI BILO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA V SLOVENSKI VOJSKI KRAJŠE, ENAKO DOLGO ALI DALJŠE KOT SEDAJ? (možen je en odgovor)

Vrednost 110256 Frekvenca
1 krajše 96
2 enako dolgo kot sedaj (po zakonu 7 mesecev, oziroma v praksi 6 mesecev) 684
3 daljše 125
8 sem proti služenju vojaškega roka 25
9 ne vem, ne morem oceniti 63
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_10A pomoc ob naravnih in drugih nesrecah V3.10 KATERE AKTIVNOSTI BI LAHKO OBVEZNIKI, KI ZAVRAČAJO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA OPRAVLJALI V OKVIRU NADOMESTNE CIVILNE SLUŽBE? (možnih je več odgovorov)

O3 - pomoč ob naravnih in drugih nesrečah

Vrednost 111255 Frekvenca
3 (izbere) 728
1 (ne izbere) 124
8 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 102
9 ne vem, neodločen 34
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_10B pomoc v bolnisnicah V3.10 KATERE AKTIVNOSTI BI LAHKO OBVEZNIKI, KI ZAVRAČAJO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA OPRAVLJALI V OKVIRU NADOMESTNE CIVILNE SLUŽBE? (možnih je več odgovorov)

O3 - pomoč v bolnišnicah

Vrednost 112254 Frekvenca
3 (izbere) 535
1 (ne izbere) 300
8 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 102
9 ne vem, neodločen 36
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_10C pomoc v psihiatricnih ustanovah V3.10 KATERE AKTIVNOSTI BI LAHKO OBVEZNIKI, KI ZAVRAČAJO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA OPRAVLJALI V OKVIRU NADOMESTNE CIVILNE SLUŽBE? (možnih je več odgovorov)

O3 - pomoč v psihiatričnih ustanovah

Vrednost 113253 Frekvenca
3 (izbere) 256
1 (ne izbere) 561
8 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 102
9 ne vem, neodločen 38
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_10D skrb za ostarele V3.10 KATERE AKTIVNOSTI BI LAHKO OBVEZNIKI, KI ZAVRAČAJO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA OPRAVLJALI V OKVIRU NADOMESTNE CIVILNE SLUŽBE? (možnih je več odgovorov)

O3 - skrb za ostarele

Vrednost 114252 Frekvenca
3 (izbere) 532
1 (ne izbere) 310
8 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 102
9 ne vem, neodločen 34
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_10E skrb za invalide V3.10 KATERE AKTIVNOSTI BI LAHKO OBVEZNIKI, KI ZAVRAČAJO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA OPRAVLJALI V OKVIRU NADOMESTNE CIVILNE SLUŽBE? (možnih je več odgovorov)

O3 - skrb za invalide

Vrednost 115251 Frekvenca
3 (izbere) 518
1 (ne izbere) 324
8 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 102
9 ne vem, neodločen 36
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_10F otrosko varstvo V3.10 KATERE AKTIVNOSTI BI LAHKO OBVEZNIKI, KI ZAVRAČAJO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA OPRAVLJALI V OKVIRU NADOMESTNE CIVILNE SLUŽBE? (možnih je več odgovorov)

O3 - otroško varstvo

Vrednost 116250 Frekvenca
3 (izbere) 218
1 (ne izbere) 591
8 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 102
9 ne vem, neodločen 39
" " 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_10G zascita okolja V3.10 KATERE AKTIVNOSTI BI LAHKO OBVEZNIKI, KI ZAVRAČAJO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA OPRAVLJALI V OKVIRU NADOMESTNE CIVILNE SLUŽBE? (možnih je več odgovorov)

O3 - zaščita okolja

Vrednost 117249 Frekvenca
3 (izbere) 564
1 (ne izbere) 274
8 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 102
9 ne vem, neodločen 38
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_10H pomoc pri kmeckih opravilih V3.10 KATERE AKTIVNOSTI BI LAHKO OBVEZNIKI, KI ZAVRAČAJO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA OPRAVLJALI V OKVIRU NADOMESTNE CIVILNE SLUŽBE? (možnih je več odgovorov)

O3 - pomoč pri kmečkih opravilih

Vrednost 118248 Frekvenca
3 (izbere) 467
1 (ne izbere) 367
8 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 102
9 ne vem, neodločen 36
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_10I pomoc v komunalnih sluzbah V3.10 KATERE AKTIVNOSTI BI LAHKO OBVEZNIKI, KI ZAVRAČAJO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA OPRAVLJALI V OKVIRU NADOMESTNE CIVILNE SLUŽBE? (možnih je več odgovorov)

O3 - pomoč v komunalnih službah

Vrednost 119247 Frekvenca
3 (izbere) 435
1 (ne izbere) 397
8 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 102
9 ne vem, neodločen 37
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_10J v zasebnih podjetjih V3.10 KATERE AKTIVNOSTI BI LAHKO OBVEZNIKI, KI ZAVRAČAJO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA OPRAVLJALI V OKVIRU NADOMESTNE CIVILNE SLUŽBE? (možnih je več odgovorov)

O3 - v zasebnih podjetjih

Vrednost 120246 Frekvenca
3 (izbere) 158
1 (ne izbere) 646
8 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 102
9 ne vem, neodločen 42
" " 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_10K drugo, kaj V3.10 KATERE AKTIVNOSTI BI LAHKO OBVEZNIKI, KI ZAVRAČAJO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA OPRAVLJALI V OKVIRU NADOMESTNE CIVILNE SLUŽBE? (možnih je več odgovorov)

O3 - drugo

Vrednost 121245 Frekvenca
3 (izbere) 35
1 (ne izbere) 745
8 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 106
9 ne vem, neodločen 41
" " 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_11 KAKSNA NAJ BI BILA PO VASEM MNENJU VLOGA

V3.11 KAKŠNA NAJ BI BILA PO VAŠEM MNENJU VLOGA SLOVENSKE VOJSKE PRI SPREJEMANJU POLITIČNIH ODLOČITEV: (možen je en odgovor)

Vrednost 122244 Frekvenca
1 sodeluje naj pri vseh odločitvah 46
2 sodeluje naj samo pri vojaško-obrambnih odločitvah 583
3 sploh naj ne sodeluje pri političnem odločanju 293
9 ne vem, ne morem oceniti 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_12 CASTNIKI SLOVENSKE VOJSKE NE SMEJO BITI

V3.12 ČASTNIKI SLOVENSKE VOJSKE NE SMEJO BITI ČLANI POLITIČNIH STRANK. ALI BI PO VAŠEM MNENJU ČASTNIKI SLOVENSKE VOJSKE V PRIHODNJE LAHKO BILI ČLANI POLITIČNIH STRANK ALI NE BI SMELI BITI? (možen je en odgovor)

Vrednost 123243 Frekvenca
1 da, lahko bi bili člani vladajoče stranke 34
2 lahko bi bili člani katerekoli stranke (tudi opozicijske) 112
3 ne bi smeli biti člani nobene stranke 700
9 ne vem, ne morem oceniti 148
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_13 KER IMAMO V SLOVENIJI LASTNO VOJSKO, MOR

V3.13 KER IMAMO V SLOVENIJI LASTNO VOJSKO, MORAMO IZOBRAŽEVATI TUDI USTREZNO ŠTEVILO ČASTNIKOV. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJŠA REŠITEV? (možen je en odgovor)

Vrednost 124242 Frekvenca
1 ustanoviti lastno vojaško akademijo 287
2 prilagoditi program študija Obramboslovja za potrebe šolanja častnikov 471
3 šolati častnike samo v tujini 69
4 drugo 14
9 ne vem, ne morem oceniti 153
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_14 ALI VI OSEBNO PODPIRATE VKLJUCEVANJE ZEN

V3.14 ALI VI OSEBNO PODPIRATE VKLJUČEVANJE ŽENSK V SLOVENSKO VOJSKO ALI TEMU NASPROTUJETE? (možen je en odgovor)

Vrednost 125241 Frekvenca
1 podpiram, to naj bo obvezno 25
2 podpiram, vendar pod pogojem, da je prostovoljno 358
3 podpiram, vendar pod pogojem, da nimajo opravka z orožjem 24
4 podpiram, vendar le v primeru vojne 97
5 nasprotujem, ženske naj se v vojni in miru angažirajo samo izven vojske 223
6 nasprotujem vključevanju žensk v obrambne aktivnosti nasploh 233
9 ne vem, neodločen 34
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3_15A civilno zascito V3.15 V SLOVENSKEM SISTEMU NACIONALNE VARNOSTI POLEG VOJAŠKE OBRAMBE OBSTAJA TUDI CIVILNA OBRAMBA. NAŠTELI VAM BOMO NJENE SESTAVINE. KATERE IZMED NJIH BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI KREPITI: (možnih je več odgovorov)

O3 - civilno zaščito

Vrednost 126240 Frekvenca
3 (izbere) 683
1 (ne izbere) 130
9 ne vem, neodločen 170
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_15B gospodarsk obrambo V3.15 V SLOVENSKEM SISTEMU NACIONALNE VARNOSTI POLEG VOJAŠKE OBRAMBE OBSTAJA TUDI CIVILNA OBRAMBA. NAŠTELI VAM BOMO NJENE SESTAVINE. KATERE IZMED NJIH BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI KREPITI: (možnih je več odgovorov)

O3 - gospodarsko obrambo

Vrednost 127239 Frekvenca
3 (izbere) 380
1 (ne izbere) 409
9 ne vem, neodločen 173
" " 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_15C psiholosko obrambo V3.15 V SLOVENSKEM SISTEMU NACIONALNE VARNOSTI POLEG VOJAŠKE OBRAMBE OBSTAJA TUDI CIVILNA OBRAMBA. NAŠTELI VAM BOMO NJENE SESTAVINE. KATERE IZMED NJIH BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI KREPITI: (možnih je več odgovorov)

O3 - psihološko obrambo (delovanje množičnih medijev v kriznih razmerah)

Vrednost 128238 Frekvenca
3 (izbere) 319
1 (ne izbere) 474
9 ne vem, neodločen 170
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_15D obrambne priprave oblastnih in politicni V3.15 V SLOVENSKEM SISTEMU NACIONALNE VARNOSTI POLEG VOJAŠKE OBRAMBE OBSTAJA TUDI CIVILNA OBRAMBA. NAŠTELI VAM BOMO NJENE SESTAVINE. KATERE IZMED NJIH BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI KREPITI: (možnih je več odgovorov)

O3 - obrambne priprave oblastnih in političnih institucij

Vrednost 129237 Frekvenca
3 (izbere) 137
1 (ne izbere) 641
9 ne vem, neodločen 173
" " 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_15E priprave za druge neoborozene oblike odp V3.15 V SLOVENSKEM SISTEMU NACIONALNE VARNOSTI POLEG VOJAŠKE OBRAMBE OBSTAJA TUDI CIVILNA OBRAMBA. NAŠTELI VAM BOMO NJENE SESTAVINE. KATERE IZMED NJIH BI BILO POTREBNO PO VAŠEM MNENJU V SLOVENIJI KREPITI: (možnih je več odgovorov)

O3 - priprave za druge neoborožene oblike odpora

Vrednost 130236 Frekvenca
3 (izbere) 314
1 (ne izbere) 471
9 ne vem, neodločen 174
" " 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_16 ZNANO JE, DA SE DRZAVE ZNOTRAJ EVROPSKE

V3.16 ZNANO JE, DA SE DRŽAVE ZNOTRAJ EVROPSKE UNIJE POVEZUJEJO TUDI NA PODROČJU CIVILNE OBRAMBE (ENOTNA TIPOLOGIJA NESREČ, SKUPNI SISTEM OBVEŠČANJA OB NESREČAH, SKUPNI PRORAČUN ZA ODPRAVO POSLEDIC NESREČ...). ALI MENITE, DA BI BILO DOBRO ALI SLABO, ČE BI SE TUDI SLOVENIJA VKLJUČILA V TE POVEZAVE? (možen je en odgovor)

Vrednost 131235 Frekvenca
1 bilo bi dobro 628
2 ne bi škodovalo, pa tudi koristilo ne 193
3 bilo bi slabo 27
9 ne vem, ne morem oceniti 145
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_17A ZA RAVNANJE OB NARAVNIH NESRECAH V3.17 KJE SE PO VAŠEM MNENJU DRŽAVLJANI NAJBOLJ USPOSOBIJO ZA RAVNANJE OB NARAVNIH NESREČAH? KAJ PA ZA PRIMER VOJNE? (možen je en odgovor)

a) ZA RAVNANJE OB NARAVNIH NESREČAH

Vrednost 132234 Frekvenca
1 na vajah civilne zaščite 610
2 preko časopisov, revij, TV, radia 96
3 v šoli 73
4 na predavanjih v krajevni skupnosti 43
5 v službi, na delovnem mestu 27
6 v vojski 41
9 ne vem, ne morem oceniti 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3_17B ZA PRIMER VOJNE V3.17 KJE SE PO VAŠEM MNENJU DRŽAVLJANI NAJBOLJ USPOSOBIJO ZA RAVNANJE OB NARAVNIH NESREČAH? KAJ PA ZA PRIMER VOJNE? (možen je en odgovor)

b) ZA PRIMER VOJNE

Vrednost 133233 Frekvenca
1 na vajah civilne zaščite 121
2 preko časopisov, revij, TV, radia 56
3 v šoli 31
4 na predavanjih v krajevni skupnosti 35
5 v službi, na delovnem mestu 19
6 v vojski 631
9 ne vem, ne morem oceniti 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3_18A CELOTNI OBRAMBNI IZDATKI ZA SLOVENIJO V3.18 IZGRADNJA, VZDRŽEVANJE IN DELOVANJE SISTEMA NACIONALNE VARNOSTI JE POVEZANO Z RELATIVNO VISOKIMI STROŠKI.

a) ALI NAJ BI BILI CELOTNI OBRAMBNI IZDATKI V SLOVENIJI PO VAŠEM MNENJU: (možen je en odgovor)

Vrednost 134232 Frekvenca
1 večji kot doslej 68
2 enaki kot doslej 352
3 manjši kot doslej 376
9 ne vem, ne morem oceniti 198
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_18B DELEZ ZA CIVILNO OBRAMBO V3.18 IZGRADNJA, VZDRŽEVANJE IN DELOVANJE SISTEMA NACIONALNE VARNOSTI JE POVEZANO Z RELATIVNO VISOKIMI STROŠKI.

b) OCENJUJEMO, DA OBSTAJA V SEDANJEM SISTEMU NACIONALNE VARNOSTI OBČUTNO NESORAZMERJE MED IZDATKI ZA VOJAŠKO OBRAMBO IN IZDATKI ZA CIVILNO OBRAMBO. ALI NAJ BI BIL PO VAŠEM MNENJU DELEŽ ZA CIVILNO OBRAMBO? (možen je en odgovor)

Vrednost 135231 Frekvenca
1 večji kot doslej 184
2 enak kot doslej 369
3 manjši kot doslej 153
9 ne vem, ne morem oceniti 288
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_18C DELEZ ZA VOJASKO OBRAMBO V3.18 IZGRADNJA, VZDRŽEVANJE IN DELOVANJE SISTEMA NACIONALNE VARNOSTI JE POVEZANO Z RELATIVNO VISOKIMI STROŠKI.

c) ALI NAJ BI BIL DELEŽ ZA VOJAŠKO OBRAMBO? (možen en odgovor)

Vrednost 136230 Frekvenca
1 večji kot doslej 79
2 enak kot doslej 376
3 manjši kot doslej 335
9 ne vem, ne morem oceniti 203
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_19 SLOVENSKA DRZAVA SI PRIZADEVA ZA VSTOP S

V3.19 SLOVENSKA DRŽAVA SI PRIZADEVA ZA VSTOP SLOVENIJE V NATO. ALI VI OSEBNO PODPIRATE TAKŠNA PRIZADEVANJA ALI JIM NASPROTUJETE?

Vrednost 137229 Frekvenca
1 podpiram 439
2 ne podpiram, niti ne nasprotujem 325
3 nasprotujem 85
9 ne vem, neodločen 145
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_20 SLOVENIJA JE ZE POSTALA ENAKOPRAVNA UDEL

V3.20 SLOVENIJA JE ŽE POSTALA ENAKOPRAVNA UDELEŽENKA PROGRAMA PARTNERSTVA ZA MIR V OKVIRU NATO. ALI MENITE, DA SE JE S TEM VARNOSTNI POLOŽAJ SLOVENIJE IZBOLJŠAL OZIROMA POSLABŠAL?

Vrednost 138228 Frekvenca
1 izboljšal 269
2 ni se spremenil 521
3 poslabšal 30
9 ne vem, ne morem oceniti 174
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_21A povecal bi se ugled Slovenije v mednarod V3.21 OCENE PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA SLOVENIJE V NATO NISO POVSEM ENOTNE. ALI SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

a) povečal bi se ugled Slovenije v mednarodni skupnosti

Vrednost 139227 Frekvenca
1 se strinjam 635
2 se ne strinjam 145
9 ne vem 212
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_21B odpravljen bi bil embargo na uvoz orozja V3.21 OCENE PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA SLOVENIJE V NATO NISO POVSEM ENOTNE. ALI SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

b) odpravljen bi bil embargo na uvoz orožja

Vrednost 140226 Frekvenca
1 se strinjam 524
2 se ne strinjam 132
9 ne vem 336
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_21C okrepila bi se vojaska varnost Slovenije V3.21 OCENE PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA SLOVENIJE V NATO NISO POVSEM ENOTNE. ALI SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

c) okrepila bi se vojaška varnost Slovenije

Vrednost 141225 Frekvenca
1 se strinjam 637
2 se ne strinjam 134
9 ne vem 220
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_21D povecal bi se delez proracunskih sredste V3.21 OCENE PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA SLOVENIJE V NATO NISO POVSEM ENOTNE. ALI SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

d) povečal bi se delež proračunskih sredstev, namenjenih za pokrivanje obrambnih potreb

Vrednost 142224 Frekvenca
1 se strinjam 521
2 se ne strinjam 154
9 ne vem 317
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_21E slovenske oborozene sile bi imele lazji V3.21 OCENE PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA SLOVENIJE V NATO NISO POVSEM ENOTNE. ALI SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

e) slovenske oborožene sile bi imele lažji dostop do sodobnejšega orožja

Vrednost 143223 Frekvenca
1 se strinjam 718
2 se ne strinjam 76
9 ne vem 197
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_21F olajsano bi bilo priblizevanje Slovenije V3.21 OCENE PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA SLOVENIJE V NATO NISO POVSEM ENOTNE. ALI SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

f) olajšano bi bilo približevanje Slovenije evropskim integracijam

Vrednost 144222 Frekvenca
1 se strinjam 575
2 se ne strinjam 109
9 ne vem 308
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_21G v Sloveniji bi NATO postavil vojaske baz V3.21 OCENE PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA SLOVENIJE V NATO NISO POVSEM ENOTNE. ALI SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

g) v Sloveniji bi NATO postavil vojaške baze, ki bi zagotavljale delovna mesta za domače prebivalstvo

Vrednost 145221 Frekvenca
1 se strinjam 339
2 se ne strinjam 343
9 ne vem 311
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_21H v Sloveniji bi NATO postavil vojaske baz V3.21 OCENE PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA SLOVENIJE V NATO NISO POVSEM ENOTNE. ALI SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

h) v Sloveniji bi NATO postavil vojaške baze, ki bi predstavljale ekološko obremenitev okolja

Vrednost 146220 Frekvenca
1 se strinjam 466
2 se ne strinjam 258
9 ne vem 267
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_21I osebje v vojaskih bazah bi predstavljalo V3.21 OCENE PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA SLOVENIJE V NATO NISO POVSEM ENOTNE. ALI SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

i) osebje v vojaških bazah bi predstavljalo moteč dejavnik v družbenem okolju

Vrednost 147219 Frekvenca
1 se strinjam 419
2 se ne strinjam 247
9 ne vem 325
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_21J zaradi majhnosti Slovenije bi postavitev V3.21 OCENE PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA SLOVENIJE V NATO NISO POVSEM ENOTNE. ALI SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

j) zaradi majhnosti Slovenije bi postavitev baz NATO predstavljala preveliko izgubo nacionalnega ozemlja

Vrednost 148218 Frekvenca
1 se strinjam 549
2 se ne strinjam 180
9 ne vem 263
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_21K slovenske oborozene sile bi z vstopom v V3.21 OCENE PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA SLOVENIJE V NATO NISO POVSEM ENOTNE. ALI SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

k) slovenske oborožene sile bi z vstopom v NATO postale bolj učinkovite

Vrednost 149217 Frekvenca
1 se strinjam 499
2 se ne strinjam 169
9 ne vem 323
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_21L s clanstvom v NATO bi bila omejena suver V3.21 OCENE PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA SLOVENIJE V NATO NISO POVSEM ENOTNE. ALI SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

l) s članstvom v NATO bi bila omejena suverenost Slovenije

Vrednost 150216 Frekvenca
1 se strinjam 317
2 se ne strinjam 325
9 ne vem 350
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_21M slovenska podjetja bi lahko sodelovala v V3.21 OCENE PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA SLOVENIJE V NATO NISO POVSEM ENOTNE. ALI SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

m) slovenska podjetja bi lahko sodelovala v vojaških projektih držav NATO

Vrednost 151215 Frekvenca
1 se strinjam 538
2 se ne strinjam 138
9 ne vem 315
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_21N clanstvo v NATO bi od Slovenije zahteval V3.21 OCENE PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA SLOVENIJE V NATO NISO POVSEM ENOTNE. ALI SE VI OSEBNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

n) članstvo v NATO bi od Slovenije zahtevalo sodelovanje v vojaških akcijah izven našega ozemlja

Vrednost 152214 Frekvenca
1 se strinjam 546
2 se ne strinjam 137
9 ne vem 307
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V3_22 SLOVENSKA DRZAVA SI PRIZADEVA ZA CIM HIT

V3.22 SLOVENSKA DRŽAVA SI PRIZADEVA ZA ČIM HITREJŠI VSTOP SLOVENIJE V NATO. KDAJ BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA DEJANSKO POSTALA ČLANICA NATO? (možen je en odgovor)

Vrednost 153213 Frekvenca
1 do leta 1996 101
2 od leta 1997 do leta 2000 311
3 od leta 2001 do leta 2005 112
4 po letu 2005 45
5 nikoli ne bo postala članica NATO 52
9 ne vem, ne morem oceniti 373
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_01A enakost med spoloma V4.00 VARNOSTNA KULTURA V4.01 KATERE OD NAŠTETIH STVARI SO TAKO POMEMBNE, DA BI ZANJE TUDI NEKAJ ŽRTVOVALI? (možnih je več odgovorov)

O3 - enakost med spoloma

Vrednost 154212 Frekvenca
3 (izbere) 340
1 (ne izbere) 551
9 nič od tega, neodločen 71
" " 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01B zascita okolja V4.00 VARNOSTNA KULTURA V4.01 KATERE OD NAŠTETIH STVARI SO TAKO POMEMBNE, DA BI ZANJE TUDI NEKAJ ŽRTVOVALI? (možnih je več odgovorov)

O3 - zaščita okolja

Vrednost 155211 Frekvenca
3 (izbere) 522
1 (ne izbere) 387
9 nič od tega, neodločen 65
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01C svetovni mir V4.00 VARNOSTNA KULTURA V4.01 KATERE OD NAŠTETIH STVARI SO TAKO POMEMBNE, DA BI ZANJE TUDI NEKAJ ŽRTVOVALI? (možnih je več odgovorov)

O3 - svetovni mir

Vrednost 156210 Frekvenca
3 (izbere) 628
1 (ne izbere) 284
9 nič od tega, neodločen 66
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01D boj proti rasizmu V4.00 VARNOSTNA KULTURA V4.01 KATERE OD NAŠTETIH STVARI SO TAKO POMEMBNE, DA BI ZANJE TUDI NEKAJ ŽRTVOVALI? (možnih je več odgovorov)

O3 - boj proti rasizmu

Vrednost 157209 Frekvenca
3 (izbere) 312
1 (ne izbere) 579
9 nič od tega, neodločen 67
" " 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01E obramba Slovenije V4.00 VARNOSTNA KULTURA V4.01 KATERE OD NAŠTETIH STVARI SO TAKO POMEMBNE, DA BI ZANJE TUDI NEKAJ ŽRTVOVALI? (možnih je več odgovorov)

O3 - obramba Slovenije

Vrednost 158208 Frekvenca
3 (izbere) 565
1 (ne izbere) 345
9 nič od tega, neodločen 64
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01F moje versko prepricanje V4.00 VARNOSTNA KULTURA V4.01 KATERE OD NAŠTETIH STVARI SO TAKO POMEMBNE, DA BI ZANJE TUDI NEKAJ ŽRTVOVALI? (možnih je več odgovorov)

O3 - moje versko prepričanje

Vrednost 159207 Frekvenca
3 (izbere) 154
1 (ne izbere) 723
9 nič od tega, neodločen 69
" " 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01G zdruzevanje Evrope V4.00 VARNOSTNA KULTURA V4.01 KATERE OD NAŠTETIH STVARI SO TAKO POMEMBNE, DA BI ZANJE TUDI NEKAJ ŽRTVOVALI? (možnih je več odgovorov)

O3 - združevanje Evrope

Vrednost 160206 Frekvenca
3 (izbere) 183
1 (ne izbere) 693
9 nič od tega, neodločen 72
" " 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01H boj proti revscini V4.00 VARNOSTNA KULTURA V4.01 KATERE OD NAŠTETIH STVARI SO TAKO POMEMBNE, DA BI ZANJE TUDI NEKAJ ŽRTVOVALI? (možnih je več odgovorov)

O3 - boj proti revščini

Vrednost 161205 Frekvenca
3 (izbere) 569
1 (ne izbere) 340
9 nič od tega, neodločen 64
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01I svoboda posameznika V4.00 VARNOSTNA KULTURA V4.01 KATERE OD NAŠTETIH STVARI SO TAKO POMEMBNE, DA BI ZANJE TUDI NEKAJ ŽRTVOVALI? (možnih je več odgovorov)

O3 - svoboda posameznika

Vrednost 162204 Frekvenca
3 (izbere) 433
1 (ne izbere) 470
9 nič od tega, neodločen 65
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01J clovekove pravice V4.00 VARNOSTNA KULTURA V4.01 KATERE OD NAŠTETIH STVARI SO TAKO POMEMBNE, DA BI ZANJE TUDI NEKAJ ŽRTVOVALI? (možnih je več odgovorov)

O3 - človekove pravice

Vrednost 163203 Frekvenca
3 (izbere) 669
1 (ne izbere) 243
9 nič od tega, neodločen 65
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_01K revolucija V4.00 VARNOSTNA KULTURA V4.01 KATERE OD NAŠTETIH STVARI SO TAKO POMEMBNE, DA BI ZANJE TUDI NEKAJ ŽRTVOVALI? (možnih je več odgovorov)

O3 - revolucija

Vrednost 164202 Frekvenca
3 (izbere) 53
1 (ne izbere) 813
9 nič od tega, neodločen 73
" " 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_02A na delovnem mestu, v soli V4.02 KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO-OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN OBOROŽENIH SILAH?

a) na delovnem mestu - v šoli

Vrednost 165201 Frekvenca
1 pogosto 76
2 včasih 244
3 redko 237
4 nikoli 420
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_02B z znanci, prijatelji V4.02 KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO-OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN OBOROŽENIH SILAH?

b) z znanci, prijatelji

Vrednost 166200 Frekvenca
1 pogosto 69
2 včasih 359
3 redko 332
4 nikoli 231
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_02C v druzini V4.02 KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO-OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN OBOROŽENIH SILAH?

c) v družini

Vrednost 167199 Frekvenca
1 pogosto 63
2 včasih 231
3 redko 365
4 nikoli 333
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_02D v svoji stranki V4.02 KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO-OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN OBOROŽENIH SILAH?

d) v svoji stranki

Vrednost 168198 Frekvenca
1 pogosto 8
2 včasih 39
3 redko 48
4 nikoli 861
" " 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_02E v cerkvi V4.02 KJE IN KAKO POGOSTO SE POGOVARJATE O VARNOSTNO-OBRAMBNIH VPRAŠANJIH IN OBOROŽENIH SILAH?

e) v cerkvi

Vrednost 169197 Frekvenca
1 pogosto 4
2 včasih 18
3 redko 37
4 nikoli 905
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_03A splosno in celovito odpravo vojske in or V4.03 KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - splošno in celovito odpravo vojske in orožja

Vrednost 170196 Frekvenca
3 (izbere) 502
1 (ne izbere) 197
9 ne vem, ne poznam tega izraza 283
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_03B odpravo orozja za mnozicno unicevanje V4.03 KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - odpravo orožja za množično uničevanje (jedrsko, biološko, kemično)

Vrednost 171195 Frekvenca
3 (izbere) 418
1 (ne izbere) 269
9 ne vem, ne poznam tega izraza 283
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_03C odpravo nasilnih igrac V4.03 KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - odpravo nasilnih igrač

Vrednost 172194 Frekvenca
3 (izbere) 185
1 (ne izbere) 479
9 ne vem, ne poznam tega izraza 285
" " 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_03D odpravo propagiranja V4.03 KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - odpravo propagiranja vojaških vrednot, norm in načina mišljenja

Vrednost 173193 Frekvenca
3 (izbere) 188
1 (ne izbere) 475
9 ne vem, ne poznam tega izraza 288
" " 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_03E demokratizacijo obrambno-varnostne polit V4.03 KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - demokratizacijo obrambno-varnostne politike države

Vrednost 174192 Frekvenca
3 (izbere) 116
1 (ne izbere) 543
9 ne vem, ne poznam tega izraza 289
" " 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_03F parlamentarni nadzor nad vojsko V4.03 KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - parlamentarni nadzor nad vojsko

Vrednost 175191 Frekvenca
3 (izbere) 148
1 (ne izbere) 515
9 ne vem, ne poznam tega izraza 287
" " 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_03G odpravo sluzenja vojaskega roka V4.03 KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - odpravo služenja vojaškega roka

Vrednost 176190 Frekvenca
3 (izbere) 117
1 (ne izbere) 548
9 ne vem, ne poznam tega izraza 283
" " 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_03H odpravo vojaske industrije V4.03 KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - odpravo vojaške industrije

Vrednost 177189 Frekvenca
3 (izbere) 178
1 (ne izbere) 494
9 ne vem, ne poznam tega izraza 283
" " 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_03I doseganje vecje povezanosti med vojsko i V4.03 KAJ VAM OSEBNO POMENI IZRAZ DEMILITARIZACIJA? (možnih je več odgovorov)

O3 - doseganje večje povezanosti med vojsko in družbo

Vrednost 178188 Frekvenca
3 (izbere) 113
1 (ne izbere) 543
9 ne vem, ne poznam tega izraza 293
" " 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_04 NEKATERI NARODI IMAJO VEC, DRUGI PA MANJ

V4.04 NEKATERI NARODI IMAJO VEČ, DRUGI PA MANJ VOJAŠKIH TRADICIJ. KAM BI VI UVRSTILI SLOVENCE? (možen je en odgovor)

Vrednost 179187 Frekvenca
1 med narode z več vojaškimi tradicijami 153
2 med narode z manj vojaškimi tradicijami 447
3 med narode brez vojaških tradicij 67
4 vsi imajo približno enako vojaških tradicij 145
9 ne vem, ne morem oceniti 181
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_05 ALI MISLITE, DA BI BILO PRAV, ALI NE BI

V4.05 ALI MISLITE, DA BI BILO PRAV, ALI NE BI BILO PRAV, ČE BI SLOVENSKA VOJSKA OHRANJALA VOJAŠKE TRADICIJE VSEH SLOVENSKIH VOJAŠKIH ENOT IZ DRUGE SVETOVNE VOJNE? (možen je en odgovor)

Vrednost 180186 Frekvenca
1 prav bi bilo ohranjati vojaške tradicije vseh enot 126
2 prav bi bilo ohranjati samo tradicije partizanske vojske 104
3 prav bi bilo ohranjati samo tradicije domobrancev, bele garde, plave garde 3
4 ne bi bilo prav, slovenska vojska naj se oblikuje na novih načelih in naj ne ohranja nikakršnih tradicij 580
9 ne vem, ne morem oceniti 179
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_06 KAKO BI SE VI OSEBNO VEDLI V PRIMERU OBO

V4.06 KAKO BI SE VI OSEBNO VEDLI V PRIMERU OBOROŽENE AGRESIJE NA SLOVENIJO? (možen je en odgovor)

Vrednost 181185 Frekvenca
1 boril bi se z orožjem 349
2 boril in upiral bi se na kak drug način 411
3 ne bi se niti boril, niti upiral 66
9 ne vem, neodločen 167
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_07 ALI BI ZAGOVARJALI ALI BI NASPROTOVALI V

V4.07 ALI BI ZAGOVARJALI ALI BI NASPROTOVALI VOJAŠKI OBRAMBI NAŠE DRŽAVE, ČETUDI BI BILA NA NAŠEM OZEMLJU VERJETNA UPORABA ATOMSKEGA OROŽJA?

Vrednost 182184 Frekvenca
1 zagovarjal 364
2 nasprotoval 384
9 ne vem, neodločen 245
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_08 ALI PODPIRATE ALI NASPROTUJETE VOJASKEMU

V4.08 ALI PODPIRATE ALI NASPROTUJETE VOJAŠKEMU POSREDOVANJU POD OKRILJEM ZDRUŽENIH NARODOV?

Vrednost 183183 Frekvenca
1 podpiram 440
2 nasprotujem 217
9 ne vem, neodločen 336
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_09 ALI NAJ BI SLOVENSKA VOJSKA SODELOVALA A

V4.09 ALI NAJ BI SLOVENSKA VOJSKA SODELOVALA ALI NAJ NE BI SODELOVALA V TAKŠNIH POSEGIH, ČEPRAV BI BILI SLOVENSKI VOJAKI LAHKO RANJENI ALI UBITI?

Vrednost 184182 Frekvenca
1 naj bi sodelovala 266
2 naj ne bi sodelovala 498
9 ne vem, neodločen 229
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_10 KAKSEN UGLED IMA PO VASEM MNENJU V NASI

V4.10 KAKŠEN UGLED IMA PO VAŠEM MNENJU V NAŠI DRŽAVI VOJAŠKI POKLIC? (Ocenite od ena do osem, tako da obkrožite ustrezno številko, pri čemer pomeni 1 zelo majhen ugled in 10 zelo velik ugled.)

Vrednost 185181 Frekvenca
1 1-zelo majhen ugled 46
2 2 41
3 3 61
4 4 95
5 5 314
6 6 138
7 7 82
8 8 76
9 9 23
10 10-zelo velik ugled 36
99 ne vem 82
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V4_11A vojaki morajo izpolniti povelje brez ugo V4.11 KAJ MENITE O NASLEDNJIH STALIŠČIH?

a) vojaki morajo izpolniti povelje brez ugovora

Vrednost 186180 Frekvenca
1 se strinjam 653
2 se ne strinjam 252
9 ne vem 88
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_11B pravi moz postanes zgolj v vojski V4.11 KAJ MENITE O NASLEDNJIH STALIŠČIH?

b) pravi mož postaneš zgolj v vojski

Vrednost 187179 Frekvenca
1 se strinjam 346
2 se ne strinjam 562
9 ne vem 84
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_11C v vojski so dolznosti pred pravicami V4.11 KAJ MENITE O NASLEDNJIH STALIŠČIH?

c) v vojski so dolžnosti pred pravicami

Vrednost 188178 Frekvenca
1 se strinjam 588
2 se ne strinjam 262
9 ne vem 142
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_11D brez dosledne discipline oborozene sile V4.11 KAJ MENITE O NASLEDNJIH STALIŠČIH?

d) brez dosledne discipline oborožene sile ne bi delovale

Vrednost 189177 Frekvenca
1 se strinjam 844
2 se ne strinjam 76
9 ne vem 72
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_11E vojaska sluzba zahteva popolno ubogljivo V4.11 KAJ MENITE O NASLEDNJIH STALIŠČIH?

e) vojaška služba zahteva popolno ubogljivost

Vrednost 190176 Frekvenca
1 se strinjam 714
2 se ne strinjam 193
9 ne vem 86
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_12A PRVA ZNACILNOST CASTNIKA V4.12. SPODAJ SO NAVEDENE DOLOČENE ZNAČILNOSTI, KI BI JIH LAHKO PRIPISALI "DOBREMU" ČASTNIKU. PROSIMO, IZBERITE JIH SAMO PET, ZA KATERE MENITE, DA NAJBOLJ OPREDELJUJEJO TAKŠNEGA ČASTNIKA.

1. odgovor

Vrednost 191175 Frekvenca
1 discipliniranost 662
2 odločnost 137
3 pripravljenost za akcijo 20
4 sposobnost vživetja v počutje drugih 33
5 sposobnost prepričevanja podrejenih 9
6 strokovnost 57
7 sposobnost vodenja 11
8 poslušnost 2
9 sposobnost, da si z lahkoto ustvari prijatelje 2
10 kooperativnost 0
11 fizična vzdržljivost 4
12 psihična stabilnost 4
13 splošna izobraženost 3
14 dovzetnost za ideje drugih 1
15 odgovornost 1
16 patriotizem 1
17 pripravljenost žrtvovati se 2
18 lojalnost civilni oblasti 2
19 samoiniciativnost 0
99 ne vem, ne morem oceniti 42
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V4_12B DRUGA ZNACILNOST CASTNIKA V4.12. SPODAJ SO NAVEDENE DOLOČENE ZNAČILNOSTI, KI BI JIH LAHKO PRIPISALI "DOBREMU" ČASTNIKU. PROSIMO, IZBERITE JIH SAMO PET, ZA KATERE MENITE, DA NAJBOLJ OPREDELJUJEJO TAKŠNEGA ČASTNIKA.

2. odgovor

Vrednost 192174 Frekvenca
1 discipliniranost 12
2 odločnost 426
3 pripravljenost za akcijo 105
4 sposobnost vživetja v počutje drugih 62
5 sposobnost prepričevanja podrejenih 19
6 strokovnost 167
7 sposobnost vodenja 89
8 poslušnost 12
9 sposobnost, da si z lahkoto ustvari prijatelje 6
10 kooperativnost 5
11 fizična vzdržljivost 13
12 psihična stabilnost 16
13 splošna izobraženost 4
14 dovzetnost za ideje drugih 0
15 odgovornost 10
16 patriotizem 1
17 pripravljenost žrtvovati se 2
18 lojalnost civilni oblasti 0
19 samoiniciativnost 0
99 ne vem, ne morem oceniti 39
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V4_12C TRETJA ZNACILNOST CASTNIKA V4.12. SPODAJ SO NAVEDENE DOLOČENE ZNAČILNOSTI, KI BI JIH LAHKO PRIPISALI "DOBREMU" ČASTNIKU. PROSIMO, IZBERITE JIH SAMO PET, ZA KATERE MENITE, DA NAJBOLJ OPREDELJUJEJO TAKŠNEGA ČASTNIKA.

3. odgovor

Vrednost 193173 Frekvenca
1 discipliniranost 8
2 odločnost 8
3 pripravljenost za akcijo 151
4 sposobnost vživetja v počutje drugih 56
5 sposobnost prepričevanja podrejenih 17
6 strokovnost 239
7 sposobnost vodenja 208
8 poslušnost 35
9 sposobnost, da si z lahkoto ustvari prijatelje 23
10 kooperativnost 18
11 fizična vzdržljivost 68
12 psihična stabilnost 59
13 splošna izobraženost 22
14 dovzetnost za ideje drugih 6
15 odgovornost 15
16 patriotizem 6
17 pripravljenost žrtvovati se 3
18 lojalnost civilni oblasti 1
19 samoiniciativnost 2
99 ne vem, ne morem oceniti 39
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V4_12D CETRTA ZNACILNOST CASTNIKA V4.12. SPODAJ SO NAVEDENE DOLOČENE ZNAČILNOSTI, KI BI JIH LAHKO PRIPISALI "DOBREMU" ČASTNIKU. PROSIMO, IZBERITE JIH SAMO PET, ZA KATERE MENITE, DA NAJBOLJ OPREDELJUJEJO TAKŠNEGA ČASTNIKA.

4. odgovor

Vrednost 194172 Frekvenca
1 discipliniranost 9
2 odločnost 7
3 pripravljenost za akcijo 10
4 sposobnost vživetja v počutje drugih 35
5 sposobnost prepričevanja podrejenih 13
6 strokovnost 113
7 sposobnost vodenja 174
8 poslušnost 43
9 sposobnost, da si z lahkoto ustvari prijatelje 31
10 kooperativnost 22
11 fizična vzdržljivost 102
12 psihična stabilnost 149
13 splošna izobraženost 101
14 dovzetnost za ideje drugih 19
15 odgovornost 65
16 patriotizem 17
17 pripravljenost žrtvovati se 22
18 lojalnost civilni oblasti 1
19 samoiniciativnost 3
99 ne vem, ne morem oceniti 40
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V4_12E PETA ZNACILNOST CASTNIKA V4.12. SPODAJ SO NAVEDENE DOLOČENE ZNAČILNOSTI, KI BI JIH LAHKO PRIPISALI "DOBREMU" ČASTNIKU. PROSIMO, IZBERITE JIH SAMO PET, ZA KATERE MENITE, DA NAJBOLJ OPREDELJUJEJO TAKŠNEGA ČASTNIKA.

5. odgovor

Vrednost 195171 Frekvenca
1 discipliniranost 2
2 odločnost 9
3 pripravljenost za akcijo 1
4 sposobnost vživetja v počutje drugih 3
5 sposobnost prepričevanja podrejenih 13
6 strokovnost 31
7 sposobnost vodenja 69
8 poslušnost 23
9 sposobnost, da si z lahkoto ustvari prijatelje 18
10 kooperativnost 9
11 fizična vzdržljivost 67
12 psihična stabilnost 126
13 splošna izobraženost 97
14 dovzetnost za ideje drugih 23
15 odgovornost 183
16 patriotizem 68
17 pripravljenost žrtvovati se 109
18 lojalnost civilni oblasti 32
19 samoiniciativnost 43
99 ne vem, ne morem oceniti 43
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V4_13 CE BI VAS OTROK HOTEL IZBRATI VOJASKI PO

V4.13 ČE BI VAŠ OTROK HOTEL IZBRATI VOJAŠKI POKLIC, KAJ BI STORILI: (možen je en odgovor)

Vrednost 196170 Frekvenca
1 veselilo bi me 37
2 imel bi pomisleke, vendar bi spoštoval njegovo odločitev 310
3 odsvetoval bi mu 183
4 ne bi se vmešaval v njegovo odločitev 388
9 ne vem, ne morem oceniti 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_14A na vojaski soli V4.14 PREDPOSTAVITE, DA BI SE VAŠ OTROK NA VSAK NAČIN HOTEL IZOBRAŽEVATI ZA DELO V SISTEMU NACIONALNE VARNOSTI IN BI VI NA TO PRISTALI. ALI BI V TEM PRIMERU ŽELELI, DA BI SE VAŠ OTROK ŠOLAL:

a) na vojaški šoli

Vrednost 197169 Frekvenca
1 da 325
2 vseeno mi je 369
3 ne 295
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_14B na Fakulteti za druzbene vede smer obram V4.14 PREDPOSTAVITE, DA BI SE VAŠ OTROK NA VSAK NAČIN HOTEL IZOBRAŽEVATI ZA DELO V SISTEMU NACIONALNE VARNOSTI IN BI VI NA TO PRISTALI. ALI BI V TEM PRIMERU ŽELELI, DA BI SE VAŠ OTROK ŠOLAL:

b) na Fakulteti za družbene vede - smer obramboslovje

Vrednost 198168 Frekvenca
1 da 504
2 vseeno mi je 351
3 ne 132
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_14C na soli za policiste V4.14 PREDPOSTAVITE, DA BI SE VAŠ OTROK NA VSAK NAČIN HOTEL IZOBRAŽEVATI ZA DELO V SISTEMU NACIONALNE VARNOSTI IN BI VI NA TO PRISTALI. ALI BI V TEM PRIMERU ŽELELI, DA BI SE VAŠ OTROK ŠOLAL:

c) na šoli za policiste

Vrednost 199167 Frekvenca
1 da 208
2 vseeno mi je 374
3 ne 406
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_14D na visji soli za notranje zadeve V4.14 PREDPOSTAVITE, DA BI SE VAŠ OTROK NA VSAK NAČIN HOTEL IZOBRAŽEVATI ZA DELO V SISTEMU NACIONALNE VARNOSTI IN BI VI NA TO PRISTALI. ALI BI V TEM PRIMERU ŽELELI, DA BI SE VAŠ OTROK ŠOLAL:

d) na višji šoli za notranje zadeve

Vrednost 200166 Frekvenca
1 da 309
2 vseeno mi je 392
3 ne 288
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_15 CE BI IMELI MOZNOST UVESTI V SREDNJE SOL

V4.15 ČE BI IMELI MOŽNOST UVESTI V SREDNJE ŠOLE KATEREGA OD NAŠTETIH PREDMETOV, ZA KATEREGA BI SE NAJPREJ ODLOČILI? (možen je en odgovor)

Vrednost 201165 Frekvenca
1 mirovna vzgoja 157
2 obrambna vzgoja 61
3 vojaška vzgoja 25
4 zaščita in reševanje 164
5 verska vzgoja/verouk 41
6 človekoljubje 76
7 kultura miru in nenasilja 280
8 ekologija 116
9 ne vem, neodločen 72
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V4_16A pozarna varnost V4.16 KATERE OD NAŠTETIH VSEBIN S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - požarna varnost

Vrednost 202164 Frekvenca
3 (izbere) 647
1 (ne izbere) 295
9 ne vem, ne poznam 35
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_16B prometna varnost V4.16 KATERE OD NAŠTETIH VSEBIN S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - prometna varnost

Vrednost 203163 Frekvenca
3 (izbere) 761
1 (ne izbere) 186
9 ne vem, ne poznam 34
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_16C civilna zascita V4.16 KATERE OD NAŠTETIH VSEBIN S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - civilna zaščita

Vrednost 204162 Frekvenca
3 (izbere) 617
1 (ne izbere) 321
9 ne vem, ne poznam 36
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_16D borilne vescine V4.16 KATERE OD NAŠTETIH VSEBIN S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - borilne veščine

Vrednost 205161 Frekvenca
3 (izbere) 206
1 (ne izbere) 696
9 ne vem, ne poznam 45
" " 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_16E mirovna kultura V4.16 KATERE OD NAŠTETIH VSEBIN S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - mirovna kultura

Vrednost 206160 Frekvenca
3 (izbere) 564
1 (ne izbere) 372
9 ne vem, ne poznam 38
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_16F politika nenasilja V4.16 KATERE OD NAŠTETIH VSEBIN S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - politika nenasilja

Vrednost 207159 Frekvenca
3 (izbere) 515
1 (ne izbere) 413
9 ne vem, ne poznam 42
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_16G prva pomoc V4.16 KATERE OD NAŠTETIH VSEBIN S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - prva pomoč

Vrednost 208158 Frekvenca
3 (izbere) 774
1 (ne izbere) 173
9 ne vem, ne poznam 34
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_16H vojaske vescine V4.16 KATERE OD NAŠTETIH VSEBIN S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - vojaške veščine

Vrednost 209157 Frekvenca
3 (izbere) 189
1 (ne izbere) 711
9 ne vem, ne poznam 44
" " 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_16I drugo V4.16 KATERE OD NAŠTETIH VSEBIN S PODROČJA MIRU IN VARNOSTI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI POZNATI SLOVENSKI SREDNJEŠOLCI? (možnih je več odgovorov)

O3 - drugo

Vrednost 210156 Frekvenca
3 (izbere) 21
1 (ne izbere) 863
9 ne vem, ne poznam 43
" " 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_17 KAJ MENITE O MIROVNIH GIBANJIH

V4.17 KAJ MENITE O MIROVNIH GIBANJIH? (možen je en odgovor)

Vrednost 211155 Frekvenca
1 mirovna gibanja so potrebna v vseh državah 801
2 mirovna gibanja so potrebna samo v državah, ki imajo atomsko orožje 31
3 niso potrebna 31
9 ne vem, ne poznam 130
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_18 ALI STE VI OSEBNO CLAN MIROVNEGA GIBANJA

V4.18 ALI STE VI OSEBNO ČLAN MIROVNEGA GIBANJA, ALI SIMPATIZIRATE Z NJIM, ALI STE PROTI MIROVNEMU GIBANJU? (možen je en odgovor)

Vrednost 212154 Frekvenca
1 sem član mirovnega gibanja 21
2 simpatiziram z mirovnim gibanjem 678
3 sem proti mirovnemu gibanju 20
9 ne želim odgovoriti 266
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4_19A ne gre zaupati tujcem V4.19 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

a) ne gre zaupati tujcem

Vrednost 213153 Frekvenca
1 se strinjam 518
2 se ne strinjam 322
9 ne vem 153
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_19B Slovenijo Slovencem je dobro politicno n V4.19 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

b) "Slovenijo Slovencem" je dobro politično načelo

Vrednost 214152 Frekvenca
1 se strinjam 583
2 se ne strinjam 219
9 ne vem 191
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_19C tujci nasi drzavi pocasi vendar gotovo u V4.19 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

c) tujci v naši državi počasi vendar gotovo uničujejo našo slovensko kulturo

Vrednost 215151 Frekvenca
1 se strinjam 504
2 se ne strinjam 321
9 ne vem 166
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_19D druzenje s tujci je zanimivo V4.19 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

d) druženje s tujci je zanimivo

Vrednost 216150 Frekvenca
1 se strinjam 586
2 se ne strinjam 186
9 ne vem 221
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_19E od tujcev se lahko naucimo veliko dobrih V4.19 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

e) od tujcev se lahko naučimo veliko dobrih stvari

Vrednost 217149 Frekvenca
1 se strinjam 607
2 se ne strinjam 182
9 ne vem 205
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_19F dobro je da je v Sloveniji toliko tujcev V4.19 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

f) dobro je, da je v Sloveniji toliko tujcev

Vrednost 218148 Frekvenca
1 se strinjam 82
2 se ne strinjam 701
9 ne vem 209
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V4_20 ALI STE PONOSNI NA TO, DA ZIVITE V SLOVE

V4.20 ALI STE PONOSNI NA TO, DA ŽIVITE V SLOVENIJI?

Vrednost 219147 Frekvenca
1 zelo 662
2 precej 183
3 srednje 128
4 ne preveč 13
9 sploh ne 8
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V5_01A pravicna V5.00 POLICIJA, VARNOST V5.01 PROSIMO VAS, DA OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NAŠTETE LASTNOSTI ZA NAŠO POLICIJO? Za vsako lastnost in njeno nasprotje izberite številko med 1 in 7, ker 1 pomeni, da povsem velja in 7, da velja povsem nasprotno.

a)

Vrednost 220146 Frekvenca
1 1-pravična 73
2 2 70
3 3 165
4 4 391
5 5 114
6 6 68
7 7-nepravična 65
9 ne ve 45
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V5_01B dosledna V5.00 POLICIJA, VARNOST V5.01 PROSIMO VAS, DA OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NAŠTETE LASTNOSTI ZA NAŠO POLICIJO? Za vsako lastnost in njeno nasprotje izberite številko med 1 in 7, ker 1 pomeni, da povsem velja in 7, da velja povsem nasprotno.

b)

Vrednost 221145 Frekvenca
1 1-dosledna 62
2 2 77
3 3 154
4 4 361
5 5 136
6 6 88
7 7-nedosledna 62
9 ne ve 51
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V5_01C hitra V5.00 POLICIJA, VARNOST V5.01 PROSIMO VAS, DA OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NAŠTETE LASTNOSTI ZA NAŠO POLICIJO? Za vsako lastnost in njeno nasprotje izberite številko med 1 in 7, ker 1 pomeni, da povsem velja in 7, da velja povsem nasprotno.

c)

Vrednost 222144 Frekvenca
1 1-hitra 63
2 2 93
3 3 131
4 4 291
5 5 147
6 6 112
7 7-počasna 111
9 ne ve 43
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V5_01D vljudna V5.00 POLICIJA, VARNOST V5.01 PROSIMO VAS, DA OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NAŠTETE LASTNOSTI ZA NAŠO POLICIJO? Za vsako lastnost in njeno nasprotje izberite številko med 1 in 7, ker 1 pomeni, da povsem velja in 7, da velja povsem nasprotno.

d)

Vrednost 223143 Frekvenca
1 1-vljudna 70
2 2 129
3 3 158
4 4 311
5 5 146
6 6 63
7 7-nesramna 63
9 ne ve 50
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V5_01E dostopna V5.00 POLICIJA, VARNOST V5.01 PROSIMO VAS, DA OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NAŠTETE LASTNOSTI ZA NAŠO POLICIJO? Za vsako lastnost in njeno nasprotje izberite številko med 1 in 7, ker 1 pomeni, da povsem velja in 7, da velja povsem nasprotno.

e)

Vrednost 224142 Frekvenca
1 1-dostopna 104
2 2 159
3 3 158
4 4 309
5 5 113
6 6 56
7 7-nedostopna 47
9 ne ve 46
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V5_01F ucinkovita V5.00 POLICIJA, VARNOST V5.01 PROSIMO VAS, DA OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NAŠTETE LASTNOSTI ZA NAŠO POLICIJO? Za vsako lastnost in njeno nasprotje izberite številko med 1 in 7, ker 1 pomeni, da povsem velja in 7, da velja povsem nasprotno.

f)

Vrednost 225141 Frekvenca
1 1-učinkovita 64
2 2 109
3 3 138
4 4 323
5 5 144
6 6 100
7 7-neučinkovita 64
9 ne ve 50
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V5_01G strokovna V5.00 POLICIJA, VARNOST V5.01 PROSIMO VAS, DA OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NAŠTETE LASTNOSTI ZA NAŠO POLICIJO? Za vsako lastnost in njeno nasprotje izberite številko med 1 in 7, ker 1 pomeni, da povsem velja in 7, da velja povsem nasprotno.

g)

Vrednost 226140 Frekvenca
1 1-strokovna 79
2 2 156
3 3 152
4 4 313
5 5 125
6 6 66
7 7-nestrokovna 39
9 ne ve 62
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V5_01H odlocna V5.00 POLICIJA, VARNOST V5.01 PROSIMO VAS, DA OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NAŠTETE LASTNOSTI ZA NAŠO POLICIJO? Za vsako lastnost in njeno nasprotje izberite številko med 1 in 7, ker 1 pomeni, da povsem velja in 7, da velja povsem nasprotno.

h)

Vrednost 227139 Frekvenca
1 1-odločna 91
2 2 123
3 3 161
4 4 338
5 5 124
6 6 57
7 7-neodločna 40
9 ne ve 56
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V5_01I postena V5.00 POLICIJA, VARNOST V5.01 PROSIMO VAS, DA OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NAŠTETE LASTNOSTI ZA NAŠO POLICIJO? Za vsako lastnost in njeno nasprotje izberite številko med 1 in 7, ker 1 pomeni, da povsem velja in 7, da velja povsem nasprotno.

i)

Vrednost 228138 Frekvenca
1 1-poštena 76
2 2 99
3 3 129
4 4 343
5 5 119
6 6 94
7 7-nepoštena 77
9 ne ve 54
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V5_02A KONTROLA VARNOSTI PROMETA V5.02 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DELOVANJA POLICIJE, VAS PA PROSIMO, DA OCENITE DELO SLOVENSKE POLICIJE NA TEH PODROČJIH. Izrazite svojo oceno s številko od 1 - 10 kjer 1 pomeni zelo slabo in 10 zelo dobro.

a) KONTROLA VARNOSTI PROMETA:

Vrednost 229137 Frekvenca
1 1- zelo slabo 60
2 2 37
3 3 85
4 4 82
5 5 236
6 6 127
7 7 107
8 8 120
9 9 53
10 10- zelo dobro 42
99 ne vem 45
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V5_02B DELO NA MEJNIH PREHODIH V5.02 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DELOVANJA POLICIJE, VAS PA PROSIMO, DA OCENITE DELO SLOVENSKE POLICIJE NA TEH PODROČJIH. Izrazite svojo oceno s številko od 1 - 10 kjer 1 pomeni zelo slabo in 10 zelo dobro.

b) DELO NA MEJNIH PREHODIH:

Vrednost 230136 Frekvenca
1 1- zelo slabo 11
2 2 17
3 3 29
4 4 43
5 5 140
6 6 94
7 7 128
8 8 223
9 9 104
10 10- zelo dobro 83
99 ne vem 122
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V5_02C ODKRIVANJE STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ V5.02 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DELOVANJA POLICIJE, VAS PA PROSIMO, DA OCENITE DELO SLOVENSKE POLICIJE NA TEH PODROČJIH. Izrazite svojo oceno s številko od 1 - 10 kjer 1 pomeni zelo slabo in 10 zelo dobro.

c) ODKRIVANJE STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ:

Vrednost 231135 Frekvenca
1 1- zelo slabo 58
2 2 80
3 3 86
4 4 121
5 5 188
6 6 109
7 7 118
8 8 103
9 9 31
10 10- zelo dobro 35
99 ne vem 65
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V5_02D INFORMIRANJE O KRIMINALU V5.02 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DELOVANJA POLICIJE, VAS PA PROSIMO, DA OCENITE DELO SLOVENSKE POLICIJE NA TEH PODROČJIH. Izrazite svojo oceno s številko od 1 - 10 kjer 1 pomeni zelo slabo in 10 zelo dobro.

d) INFORMIRANJE O KRIMINALU:

Vrednost 232134 Frekvenca
1 1- zelo slabo 39
2 2 53
3 3 70
4 4 115
5 5 210
6 6 106
7 7 109
8 8 110
9 9 48
10 10- zelo dobro 36
99 ne vem 98
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V5_02E PREPRECEVANJE NASILJA V5.02 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DELOVANJA POLICIJE, VAS PA PROSIMO, DA OCENITE DELO SLOVENSKE POLICIJE NA TEH PODROČJIH. Izrazite svojo oceno s številko od 1 - 10 kjer 1 pomeni zelo slabo in 10 zelo dobro.

e) PREPREČEVANJE NASILJA:

Vrednost 233133 Frekvenca
1 1- zelo slabo 68
2 2 68
3 3 119
4 4 128
5 5 198
6 6 114
7 7 84
8 8 93
9 9 28
10 10- zelo dobro 25
99 ne vem 68
80 1
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V5_02F SKRB ZA ZRTVE V5.02 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DELOVANJA POLICIJE, VAS PA PROSIMO, DA OCENITE DELO SLOVENSKE POLICIJE NA TEH PODROČJIH. Izrazite svojo oceno s številko od 1 - 10 kjer 1 pomeni zelo slabo in 10 zelo dobro.

f) SKRB ZA OŠKODOVANCE (ŽRTVE):

Vrednost 234132 Frekvenca
1 1- zelo slabo 74
2 2 69
3 3 102
4 4 109
5 5 164
6 6 109
7 7 70
8 8