Slovensko javno mnenje 1980

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM80
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM80_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Klinar, Peter
  • Markič, Boštjan
  • Roter, Zdenko
  • Trampuž, Cveto
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1980)

Finančna podpora:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Serija:
  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena družbenega standarda, sprejemanje ukrepov gospodarske stabilizacije, ocena 35 let Jugoslavije, ocena prihodnosti Jugoslavije, prisotnost izkoriščanja v družbi, položaj delavskega razreda, vloga in učinkovitosti samoupravnega sistema, ukrepi za povečanje gospodarske učinkovitosti, kulturna dediščina, spomeniki preteklosti (poznavanje, vloga, financiranje, vzdrževanja), ocena politike zveze komunistov, delovanje socialistične zveze, članstvo v političnih organizacijah, delegatski sistem (obveščenost, aktivnost, ocena), odnos do samoprispevka, pojavi podkupovanja, ukvarjanje s športom, vrednote (samostojnost, varnost), ocena položaja Slovenije v Jugoslaviji, odnosi med razvitimi in nerazvitimi, odseljevanje v mesta, položaj kmetov, odnos do nagrajevanja, odnos do neenakosti, odnos do priseljevanja v Slovenijo in odseljevanja, vrednotenje dela, odnos do družbene solidarnosti, vpliv na odločanje v delovni organizaciji in kraju bivanja, delo (zadovoljstvo, napredovanje), ugled poklicev, spremembe v življenju, stanovanjske razmere, varčevalne navade, mednacionalni odnosi v Jugoslaviji, odnosi med narodi v Sloveniji (etnična distanca), primerjave med državami - političnimi sistemi, zunanja politika in varnost Jugoslavije, onesnaževanje okolja, založenost trgovin, pomanjkanje dobrin, gradnja nuklearne elektrarne, stanje cest v Sloveniji, vernost, verske navade, odnosi cerkve in države, družina, položaj starih ljudi, seznanjenost z dogodki doma im po svetu, mediji

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
ocena sprememb, stabilizacija
ocena razvoja in razvojni cilji
kulturna dediščina
družbenopolitični sistem
telesna kultura, osebnostni kazalci
usmerjanje razvoja, delo
mednacionalni, mednarodni odnosi
okolje, oskrba, ceste
vernost
družina
kultura
komunikacije


Povzetek:

Anketiranci na začetku primerjajo različne vidike življenja v lastnem okolju z življenjem pred petimi leti. V naslednjem sklopu, ki je namenjen kulturni dediščini, anketirani najprej presojajo kateri objekti in stvari sploh sodijo med spomenike kulturne dediščine. Sledi poglavje o družbenopolitičnem sistemu. V sklopu vprašanj o telesni kulturi so respondenti najprej vprašani ali se strinjajo s tem, da bodo Olimpijske igre v Sarajevu, nato pa povejo, ali se sami (organizirano ali, redno ali občasno) ukvarjajo s kakim športom. Naslednja vprašanja so namenjena merjenju osebnostnih lastnosti anketirancev. Sledijo vprašanja v zvezi z razvojem Slovenije v okviru Jugoslavije. Vsi ocenjujejo pomembnost vpliva posameznih značilnosti na napredovanje in ugled posameznih poklicev. Blok aktualnih problemov vključuje vprašanje o najustreznejši jugoslovanski zunanjepolitični usmeritvi, vojaški ogroženosti Jugoslavije, izrazijo mnenje o sklenitvi sporazuma z EGS, vojaškem posredovanju SZ v Afganistanu, itd. V naslednjem poglavju anketirani najprej izrazijo stopnjo ogroženosti zaradi nevarnosti iz okolju. Demografska vprašanja najdemo na koncu vprašalnika.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 1980
Čas izdelave: 1980
Država: Jugoslavija, Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM80.POR

Format: prenosljiva datoteka

  • število spremenljivk: 570
  • število enot: 2031

Spremenljivke

ZAP

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2028 1
2029 1
2030 1
2031 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2031

AOKOL

ANKETNI OKOLIŠ

Vrednost 22 Frekvenca
1 16
2 15
3 16
137 14
138 15
139 14
140 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 140

ANKETAR

ANKETAR

Vrednost 31 Frekvenca
1 137
2 138
3 135
4 135
5 134
6 137
7 135
8 137
9 134
10 134
11 135
12 135
13 136
14 135
15 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

ZAP

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Vrednost 1570 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2028 1
2029 1
2030 1
2031 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2031

AOKOL

ANKETNI OKOLIŠ

Vrednost 2569 Frekvenca
1 16
2 15
3 16
137 14
138 15
139 14
140 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 140

ANKETAR

ANKETAR

Vrednost 3568 Frekvenca
1 137
2 138
3 135
4 135
5 134
6 137
7 135
8 137
9 134
10 134
11 135
12 135
13 136
14 135
15 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V101A V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...

a) več dela

Vrednost 4567 Frekvenca
1 mnogo bolj, mnogo več 249
2 bolj, več 910
3 isto, nespremenjeno 476
4 manj, slabše 305
5 mnogo manj, mnogo slabše 30
6 ne vem 61
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101B V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...

b) bolje živi

Vrednost 5566 Frekvenca
1 mnogo bolj, mnogo več 345
2 bolj, več 1143
3 isto, nespremenjeno 365
4 manj, slabše 141
5 mnogo manj, mnogo slabše 6
6 ne vem 28
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101C V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...

c) demokratičneje odloča

Vrednost 6565 Frekvenca
1 mnogo bolj, mnogo več 237
2 bolj, več 1010
3 isto, nespremenjeno 409
4 manj, slabše 90
5 mnogo manj, mnogo slabše 10
6 ne vem 260
0 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101D V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...

d) več je samoupravljanja

Vrednost 7564 Frekvenca
1 mnogo bolj, mnogo več 297
2 bolj, več 1146
3 isto, nespremenjeno 303
4 manj, slabše 72
5 mnogo manj, mnogo slabše 10
6 ne vem 202
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101E V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...

e) delo in delavec se bolj spoštujeta

Vrednost 8563 Frekvenca
1 mnogo bolj, mnogo več 164
2 bolj, več 870
3 isto, nespremenjeno 565
4 manj, slabše 240
5 mnogo manj, mnogo slabše 26
6 ne vem 161
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101F V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...

f) hitreje pride do stanovanj

Vrednost 9562 Frekvenca
1 mnogo bolj, mnogo več 147
2 bolj, več 654
3 isto, nespremenjeno 393
4 manj, slabše 486
5 mnogo manj, mnogo slabše 101
6 ne vem 241
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101G V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...

g) lažje zaposluje

Vrednost 10561 Frekvenca
1 mnogo bolj, mnogo več 171
2 bolj, več 790
3 isto, nespremenjeno 372
4 manj, slabše 500
5 mnogo manj, mnogo slabše 62
6 ne vem 136
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101H V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...

h) krepi zakonitost

Vrednost 11560 Frekvenca
1 mnogo bolj, mnogo več 156
2 bolj, več 966
3 isto, nespremenjeno 480
4 manj, slabše 120
5 mnogo manj, mnogo slabše 13
6 ne vem 289
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101I V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...

i) več je možnosti za izobraževanje in strokovne kvalifikacije

Vrednost 12559 Frekvenca
1 mnogo bolj, mnogo več 559
2 bolj, več 1145
3 isto, nespremenjeno 158
4 manj, slabše 68
5 mnogo manj, mnogo slabše 3
6 ne vem 81
0 b. o. 16
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101J V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...

j) bogatejše kulturno življenje

Vrednost 13558 Frekvenca
1 mnogo bolj, mnogo več 291
2 bolj, več 1008
3 isto, nespremenjeno 437
4 manj, slabše 168
5 mnogo manj, mnogo slabše 13
6 ne vem 113
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101K V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...

k) več je možnosti, da imaš otroke

Vrednost 14557 Frekvenca
1 mnogo bolj, mnogo več 207
2 bolj, več 891
3 isto, nespremenjeno 550
4 manj, slabše 220
5 mnogo manj, mnogo slabše 18
6 ne vem 139
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101L V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...

l) delo se objektivneje nagrajuje

Vrednost 15556 Frekvenca
1 mnogo bolj, mnogo več 131
2 bolj, več 845
3 isto, nespremenjeno 559
4 manj, slabše 254
5 mnogo manj, mnogo slabše 19
6 ne vem 222
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101M V1.00 OCENA SPREMEMB, STABILIZACIJA V1.01 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS (V SVOJEM OKOLJU) S TISTIM PRED 5, 6 LETI, ALI SODITE, DA SE DANES... DA JE DANES...

m) človek ima večje možnosti za počitek, letovanje in zabavo

Vrednost 16555 Frekvenca
1 mnogo bolj, mnogo več 329
2 bolj, več 1003
3 isto, nespremenjeno 378
4 manj, slabše 214
5 mnogo manj, mnogo slabše 24
6 ne vem 81
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102A V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

a) manj denarja za povečanje osebnih do- hodkov in življenjskega standarda

Vrednost 17554 Frekvenca
1 moramo sprejeti 442
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 550
3 ne smemo sprejeti 863
4 ne vem 175
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102B V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Vrednost 18553 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1671
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 227
3 ne smemo sprejeti 70
4 ne vem 63
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102C V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Vrednost 19552 Frekvenca
1 moramo sprejeti 182
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 307
3 ne smemo sprejeti 1431
4 ne vem 111
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102D V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

d) gradili naj bi manj novih tovarn

Vrednost 20551 Frekvenca
1 moramo sprejeti 487
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 536
3 ne smemo sprejeti 827
4 ne vem 177
0 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102E V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

e) manj naj bi vlagali v modernizacijo tovarn

Vrednost 21550 Frekvenca
1 moramo sprejeti 233
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 287
3 ne smemo sprejeti 1322
4 ne vem 187
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102F V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

f) manj ljudi bi na novo zaposlili

Vrednost 22549 Frekvenca
1 moramo sprejeti 330
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 481
3 ne smemo sprejeti 1057
4 ne vem 162
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102G V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

g) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Vrednost 23548 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1187
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 397
3 ne smemo sprejeti 240
4 ne vem 207
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102H V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

h) manj bi morali uvažati in več izvažati

Vrednost 24547 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1701
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 155
3 ne smemo sprejeti 53
4 ne vem 122
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102I V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

i) na odgovorna mesta naj bi postavljali ljudi z znanjem

Vrednost 25546 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1771
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 148
3 ne smemo sprejeti 27
4 ne vem 85
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102J V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

j) prepovedati bi morali uvoz luksuznih predmetov

Vrednost 26545 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1502
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 329
3 ne smemo sprejeti 95
4 ne vem 104
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102K V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

k) vsaka družbena in gospodarska odločitev mora biti strokovno utemeljena

Vrednost 27544 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1731
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 119
3 ne smemo sprejeti 24
4 ne vem 157
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102L V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

l) manj denarja za gradnjo cest in železnic

Vrednost 28543 Frekvenca
1 moramo sprejeti 115
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 249
3 ne smemo sprejeti 1535
4 ne vem 130
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102M V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

m) ukiniti bi morali potrošniške kredite

Vrednost 29542 Frekvenca
1 moramo sprejeti 157
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 427
3 ne smemo sprejeti 1303
4 ne vem 139
0 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102N V1.02 UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE, ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV. KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO, ALI NE?

n) s predpisi bi morali določiti višino cen

Vrednost 30541 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1400
2 lahko sprejmemo,ni pa nujno 297
3 ne smemo sprejeti 175
4 ne vem 159
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V103

V1.03 ALI STE TUDI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI KAJ PRISPEVATI V PRID STABILIZACIJE?

Vrednost 31540 Frekvenca
1 da 1791
2 ne 224
0 b.o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V104A1 V1.04 IN KAJ STE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI V PRID STABILIZACIJE?

1. odgovor

Vrednost 32539 Frekvenca
1 bolj intenzivno in produktivno delo na delovnem mestu, več dela, boljše delo, večja disciplina, bolje izkoriščen delovni čas, večja produktivnost, boljša organizacija dela 551
2 varčevati na sploh, manj trošiti, manj nepotrebnega luksuza, živeti bolj skromno 232
3 enodnevni ali večdnevni zaslužek, prispeval bi del osebnega dohodka, denar, devize 154
4 varčevati z bencinom, nafto, manj voženj z avtom, več s kolesom 63
5 varčevati z elektriko in drugo energijo 59
6 dodatno delo, nadurno delo, prostovoljno, neplačano delo, delo ob sobotah, solidarnostno delo, pomoč drugim, delovne akcije 125
7 samoprispevek, posojilo, obveznice 29
8 druge konkretne oblike varčevanja (obleka, hrana, potovanja in nakupi v tujini itd.) 34
9 drugo 128
10 prispeval bi vse, kar bi bilo potrebno in nujno 64
11 prispeval bi, kar bi mogel 19
12 ne ve kaj, vendar bi bil pripravljen prispevati 229
13 ni pripravljen prispevati 161
14 ne more nič prispevati 31
0 b.o. 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V104A2 V1.04 IN KAJ STE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI PRISPEVATI V PRID STABILIZACIJE?

2. odgovor

Vrednost 33538 Frekvenca
1 bolj intenzivno in produktivno delo na delovnem mestu, več dela, boljše delo, večja disciplina, bolje izkoriščen delovni čas, večja produktivnost, boljša organizacija dela 39
2 varčevati na sploh, manj trošiti, manj nepotrebnega luksuza, živeti bolj skromno 82
3 enodnevni ali večdnevni zaslužek, prispeval bi del osebnega dohodka, denar, devize 14
4 varčevati z bencinom, nafto, manj voženj z avtom, več s kolesom 19
5 varčevati z elektriko in drugo energijo 20
6 dodatno delo, nadurno delo, prostovoljno, neplačano delo, delo ob sobotah, solidarnostno delo, pomoč drugim, delovne akcije 14
7 samoprispevek, posojilo, obveznice 8
8 druge konkretne oblike varčevanja (obleka, hrana, potovanja in nakupi v tujini itd.) 10
9 drugo 48
10 prispeval bi vse, kar bi bilo potrebno in nujno 2
11 prispeval bi, kar bi mogel 0
12 ne ve kaj, vendar bi bil pripravljen prispevati 0
13 ni pripravljen prispevati 0
14 ne more nič prispevati 0
0 b.o. 0
20 1775

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V201A1 V2.00 OCENA RAZVOJA IN RAZVOJNI CILJI V2.01 V LETOŠNJEM LETU PRAZNUJEMO 35-LETNICO OSVOBODITVE IN SOCIALISTIČNEGA RAZVOJA NAŠE DRŽAVE. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI DOSEŽKI IN USPEHI V CELOTNEM POVOJNEM RAZDOBJU JUGOSLAVIJE?

1. odgovor

Vrednost 34537 Frekvenca
1 samoupravljanje, delegatski sistem, socializem, enakopravnost, tovariški odnosi, človečanske pravice, vodilna vloga ZK, enakopravnost med narodi, bratstvo in enotnost, svoboda 570
2 industrija, industrializacija, tehnika, tehnologija, gradnja tovarn, elektrifikacija, znanost, raziskovalna dejavnost 364
3 neuvrščena politika, neodvisnost, neangažiranost, mednarodni odnosi, ugled v svetu, varnost, mir, SLO 93
4 gospodarstvo, trgovina, politika cen, izvoz - uvoz 160
5 gradnja cest, železnic, promet, motorizacija, urbanizacija,18.7 gradnja mest, gradnja stanovanj, hiš, gradbeništvo 182
6 kmetijstvo, proizvodnja hrane, agrarna reforma 23
7 življenjski standard, boljši OD, boljši delovni pogoji, možnost za napredovanje, delovna situacija, delovna disciplina, skrajšani delovni čas, nezaposlenost 148
8 kultura, umetnost, šolstvo, možnost izobraževanja, prosti čas, rekreacija, turizem, šport 39
9 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varsto, skrb za ostarele, zaposlovanje defektnih ljudi, pokojninsko zavarovanje, višje pokojnine 19
10 razlike med razvitimi in nerazvitimi področji, socialna diferenciacija 2
11 splošni napredek, razvoj, obnova, varstvo okolja, na splošno vse 156
12 drugo 42
13 ne ve, se ne spomni 114
0 b.o. 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V201A2 V2.00 OCENA RAZVOJA IN RAZVOJNI CILJI V2.01 V LETOŠNJEM LETU PRAZNUJEMO 35-LETNICO OSVOBODITVE IN SOCIALISTIČNEGA RAZVOJA NAŠE DRŽAVE. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI DOSEŽKI IN USPEHI V CELOTNEM POVOJNEM RAZDOBJU JUGOSLAVIJE?

2. odgovor

Vrednost 35536 Frekvenca
1 samoupravljanje, delegatski sistem, socializem, enakopravnost, tovariški odnosi, človečanske pravice, vodilna vloga ZK, enakopravnost med narodi, bratstvo in enotnost, svoboda 152
2 industrija, industrializacija, tehnika, tehnologija, gradnja tovarn, elektrifikacija, znanost, raziskovalna dejavnost 137
3 neuvrščena politika, neodvisnost, neangažiranost, mednarodni odnosi, ugled v svetu, varnost, mir, SLO 123
4 gospodarstvo, trgovina, politika cen, izvoz - uvoz 88
5 gradnja cest, železnic, promet, motorizacija, urbanizacija,18.7 gradnja mest, gradnja stanovanj, hiš, gradbeništvo 166
6 kmetijstvo, proizvodnja hrane, agrarna reforma 35
7 življenjski standard, boljši OD, boljši delovni pogoji, možnost za napredovanje, delovna situacija, delovna disciplina, skrajšani delovni čas, nezaposlenost 138
8 kultura, umetnost, šolstvo, možnost izobraževanja, prosti čas, rekreacija, turizem, šport 103
9 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varsto, skrb za ostarele, zaposlovanje defektnih ljudi, pokojninsko zavarovanje, višje pokojnine 35
10 razlike med razvitimi in nerazvitimi področji, socialna diferenciacija 5
11 splošni napredek, razvoj, obnova, varstvo okolja, na splošno vse 53
12 drugo 41
13 ne ve, se ne spomni 0
0 b.o. 0
20 955

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V201A3 V2.00 OCENA RAZVOJA IN RAZVOJNI CILJI V2.01 V LETOŠNJEM LETU PRAZNUJEMO 35-LETNICO OSVOBODITVE IN SOCIALISTIČNEGA RAZVOJA NAŠE DRŽAVE. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI DOSEŽKI IN USPEHI V CELOTNEM POVOJNEM RAZDOBJU JUGOSLAVIJE?

3. odgovor

Vrednost 36535 Frekvenca
1 samoupravljanje, delegatski sistem, socializem, enakopravnost, tovariški odnosi, človečanske pravice, vodilna vloga ZK, enakopravnost med narodi, bratstvo in enotnost, svoboda 49
2 industrija, industrializacija, tehnika, tehnologija, gradnja tovarn, elektrifikacija, znanost, raziskovalna dejavnost 31
3 neuvrščena politika, neodvisnost, neangažiranost, mednarodni odnosi, ugled v svetu, varnost, mir, SLO 32
4 gospodarstvo, trgovina, politika cen, izvoz - uvoz 30
5 gradnja cest, železnic, promet, motorizacija, urbanizacija,18.7 gradnja mest, gradnja stanovanj, hiš, gradbeništvo 26
6 kmetijstvo, proizvodnja hrane, agrarna reforma 17
7 življenjski standard, boljši OD, boljši delovni pogoji, možnost za napredovanje, delovna situacija, delovna disciplina, skrajšani delovni čas, nezaposlenost 46
8 kultura, umetnost, šolstvo, možnost izobraževanja, prosti čas, rekreacija, turizem, šport 68
9 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varsto, skrb za ostarele, zaposlovanje defektnih ljudi, pokojninsko zavarovanje, višje pokojnine 35
10 razlike med razvitimi in nerazvitimi področji, socialna diferenciacija 0
11 splošni napredek, razvoj, obnova, varstvo okolja, na splošno vse 14
12 drugo 31
13 ne ve, se ne spomni 0
0 b.o. 0
20 1652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V201A4 V2.00 OCENA RAZVOJA IN RAZVOJNI CILJI V2.01 V LETOŠNJEM LETU PRAZNUJEMO 35-LETNICO OSVOBODITVE IN SOCIALISTIČNEGA RAZVOJA NAŠE DRŽAVE. KATERI SO PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI DOSEŽKI IN USPEHI V CELOTNEM POVOJNEM RAZDOBJU JUGOSLAVIJE?

4. odgovor

Vrednost 37534 Frekvenca
1 samoupravljanje, delegatski sistem, socializem, enakopravnost, tovariški odnosi, človečanske pravice, vodilna vloga ZK, enakopravnost med narodi, bratstvo in enotnost, svoboda 5
2 industrija, industrializacija, tehnika, tehnologija, gradnja tovarn, elektrifikacija, znanost, raziskovalna dejavnost 5
3 neuvrščena politika, neodvisnost, neangažiranost, mednarodni odnosi, ugled v svetu, varnost, mir, SLO 11
4 gospodarstvo, trgovina, politika cen, izvoz - uvoz 2
5 gradnja cest, železnic, promet, motorizacija, urbanizacija,18.7 gradnja mest, gradnja stanovanj, hiš, gradbeništvo 6
6 kmetijstvo, proizvodnja hrane, agrarna reforma 6
7 življenjski standard, boljši OD, boljši delovni pogoji, možnost za napredovanje, delovna situacija, delovna disciplina, skrajšani delovni čas, nezaposlenost 17
8 kultura, umetnost, šolstvo, možnost izobraževanja, prosti čas, rekreacija, turizem, šport 13
9 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varsto, skrb za ostarele, zaposlovanje defektnih ljudi, pokojninsko zavarovanje, višje pokojnine 12
10 razlike med razvitimi in nerazvitimi področji, socialna diferenciacija 0
11 splošni napredek, razvoj, obnova, varstvo okolja, na splošno vse 1
12 drugo 13
13 ne ve, se ne spomni 0
0 b.o. 0
20 1940

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V202A1 V2.02 IN KJE, NA KATEREM PODROČJU SMO PO VAŠEM MNENJU DOSEGLI NAJMANJ?

1. odgovor

Vrednost 38533 Frekvenca
1 samoupravljanje, delegatski sistem, socializem, enakopravnost, tovariški odnosi, človečanske pravice, vodilna vloga ZK, enakopravnost med narodi, bratstvo in enotnost, svoboda 29
2 industrija, industrializacija, tehnika, tehnologija, gradnja tovarn, elektrifikacija, znanost, raziskovalna dejavnost 40
3 neuvrščena politika, neodvisnost, neangažiranost, mednarodni odnosi, ugled v svetu, varnost, mir, SLO 1
4 gospodarstvo, trgovina, politika cen, izvoz - uvoz 117
5 gradnja cest, železnic, promet, motorizacija, urbanizacija, gradnja mest, gradnja stanovanj, hiš, gradbeništvo 182
6 kmetijstvo, proizvodnja hrane, agrarna reforma 598
7 življenjski standard, boljši OD, boljši delovni pogoji, možnost za napredovanje, delovna situacija, delovna disciplina, skrajšani delovni čas, nezaposlenost 15
8 kultura, umetnost, šolstvo, možnost izobraževanja, prosti čas, rekreacija, turizem, šport 68
9 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varsto, skrb za ostarele, zaposlovanje defektnih ljudi, pokojninsko zavarovanje, višje pokojnine 56
10 razlike med razvitimi in nerazvitimi področji, socialna diferenciacija 41
11 splošni napredek, razvoj, obnova, varstvo okolja, na splošno vse 21
12 drugo 190
13 ne ve, se ne spomni 315
0 b.o. 358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V202A2 V2.02 IN KJE, NA KATEREM PODROČJU SMO PO VAŠEM MNENJU DOSEGLI NAJMANJ?

2. odgovor

Vrednost 39532 Frekvenca
1 samoupravljanje, delegatski sistem, socializem, enakopravnost, tovariški odnosi, človečanske pravice, vodilna vloga ZK, enakopravnost med narodi, bratstvo in enotnost, svoboda 3
2 industrija, industrializacija, tehnika, tehnologija, gradnja tovarn, elektrifikacija, znanost, raziskovalna dejavnost 10
3 neuvrščena politika, neodvisnost, neangažiranost, mednarodni odnosi, ugled v svetu, varnost, mir, SLO 1
4 gospodarstvo, trgovina, politika cen, izvoz - uvoz 14
5 gradnja cest, železnic, promet, motorizacija, urbanizacija, gradnja mest, gradnja stanovanj, hiš, gradbeništvo 57
6 kmetijstvo, proizvodnja hrane, agrarna reforma 34
7 življenjski standard, boljši OD, boljši delovni pogoji, možnost za napredovanje, delovna situacija, delovna disciplina, skrajšani delovni čas, nezaposlenost 4
8 kultura, umetnost, šolstvo, možnost izobraževanja, prosti čas, rekreacija, turizem, šport 28
9 zdravstvo, otroško varstvo, socialno varsto, skrb za ostarele, zaposlovanje defektnih ljudi, pokojninsko zavarovanje, višje pokojnine 21
10 razlike med razvitimi in nerazvitimi področji, socialna diferenciacija 5
11 splošni napredek, razvoj, obnova, varstvo okolja, na splošno vse 3
12 drugo 59
13 ne ve, se ne spomni 0
0 b.o. 0
20 1792

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V203A1 V2.03 V 35-LETNEM RAZVOJU JUGOSLAVIJE JE PRIHAJALO TUDI DO TEŽAV, KRIZ IN POSKUSOV VSILJEVANJA DRUGAČNE POTI RAZVOJA, OZIROMA RAZVREDNOTENJA NEKATERIH PRIDOBITEV. KATERE SO BILE PO VAŠEM MNENJU NAJNEVARNEJŠE KRIZNE SITUACIJE V TEM OBDOBJU?

1. odgovor

Vrednost 40531 Frekvenca
1 informbiro, spor s Sovjetsko zvezo, leto 1948 819
2 težave po vojni, obvezen odkup, vključevanje v KZ 45
3 odnosi s sosednjimi državami 62
4 Ranković, etatizem, birokratizem, tehnokratizem, nacionalizem, šovinizem, separatizem, liberalizem, Kavčič, Djilas 44
5 neenotnost vodstev, trenja v ZK, spori med republikami, politične krize v JU, situacija po Titovi smrti, rušenje samoupravnega socializma, državni udar, manjša vloga ZK 20
6 gospodarska kriza, devalvacija dinarja, inflacija, draginja, zvišanje cen, brezposelnost, vračanje zdomcev, slabo gospodarjenje, pomanjkanje, lakota 50
7 energetska kriza, pomanjkanje surovin, ekološka kriza, elementarne nesreče 11
8 nevarnost vojne, tuji politični in gospodarski pritiski, vojaški napad na JU 37
9 ustaški napadi, diverzantske grupe, politična emigracija, atentati na predstavnike JU v tujini 16
10 drugo 46
11 ni bilo kriz 167
12 ne ve, če so bile krize 642
0 b.o. 66
13 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V203A2 V2.03 V 35-LETNEM RAZVOJU JUGOSLAVIJE JE PRIHAJALO TUDI DO TEŽAV, KRIZ IN POSKUSOV VSILJEVANJA DRUGAČNE POTI RAZVOJA, OZIROMA RAZVREDNOTENJA NEKATERIH PRIDOBITEV. KATERE SO BILE PO VAŠEM MNENJU NAJNEVARNEJŠE KRIZNE SITUACIJE V TEM OBDOBJU?

2. odgovor

Vrednost 41530 Frekvenca
1 informbiro, spor s Sovjetsko zvezo, leto 1948 31
2 težave po vojni, obvezen odkup, vključevanje v KZ 16
3 odnosi s sosednjimi državami 121
4 Ranković, etatizem, birokratizem, tehnokratizem, nacionalizem, šovinizem, separatizem, liberalizem, Kavčič, Djilas 94
5 neenotnost vodstev, trenja v ZK, spori med republikami, politične krize v JU, situacija po Titovi smrti, rušenje samoupravnega socializma, državni udar, manjša vloga ZK 18
6 gospodarska kriza, devalvacija dinarja, inflacija, draginja, zvišanje cen, brezposelnost, vračanje zdomcev, slabo gospodarjenje, pomanjkanje, lakota 44
7 energetska kriza, pomanjkanje surovin, ekološka kriza, elementarne nesreče 3
8 nevarnost vojne, tuji politični in gospodarski pritiski, vojaški napad na JU 36
9 ustaški napadi, diverzantske grupe, politična emigracija, atentati na predstavnike JU v tujini 18
10 drugo 43
11 ni bilo kriz 0
12 ne ve, če so bile krize 0
0 b.o. 0
20 1607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V203A3 V2.03 V 35-LETNEM RAZVOJU JUGOSLAVIJE JE PRIHAJALO TUDI DO TEŽAV, KRIZ IN POSKUSOV VSILJEVANJA DRUGAČNE POTI RAZVOJA, OZIROMA RAZVREDNOTENJA NEKATERIH PRIDOBITEV. KATERE SO BILE PO VAŠEM MNENJU NAJNEVARNEJŠE KRIZNE SITUACIJE V TEM OBDOBJU?

3. odgovor

Vrednost 42529 Frekvenca
1 informbiro, spor s Sovjetsko zvezo, leto 1948 3
2 težave po vojni, obvezen odkup, vključevanje v KZ 2
3 odnosi s sosednjimi državami 7
4 Ranković, etatizem, birokratizem, tehnokratizem, nacionalizem, šovinizem, separatizem, liberalizem, Kavčič, Djilas 16
5 neenotnost vodstev, trenja v ZK, spori med republikami, politične krize v JU, situacija po Titovi smrti, rušenje samoupravnega socializma, državni udar, manjša vloga ZK 5
6 gospodarska kriza, devalvacija dinarja, inflacija, draginja, zvišanje cen, brezposelnost, vračanje zdomcev, slabo gospodarjenje, pomanjkanje, lakota 10
7 energetska kriza, pomanjkanje surovin, ekološka kriza, elementarne nesreče 0
8 nevarnost vojne, tuji politični in gospodarski pritiski, vojaški napad na JU 14
9 ustaški napadi, diverzantske grupe, politična emigracija, atentati na predstavnike JU v tujini 11
10 drugo 11
11 ni bilo kriz 0
12 ne ve, če so bile krize 0
0 b.o. 0
20 1952

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V204

V2.04 ALI SODITE, DA BI LAHKO V PRIHODNOSTI PRIŠLO PRI NAS V JUGOSLAVIJI DO KRIZ IN NOTRANJIH TEŽAV, ALI NE?

Vrednost 43528 Frekvenca
1 da, lahko bi prišlo 1030
2 ne vem 362
3 ne, ne bi moglo priti 630
0 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V205A1 V2.05 KAKŠNE BI LAHKO BILE TE KRIZE IN NEVARNOSTI?

1. odgovor

Vrednost 44527 Frekvenca
1 informbiro, spor s Sovjetsko zvezo, leto 1948 1
2 težave po vojni, obvezen odkup, vključevanje v KZ 0
3 odnosi s sosednjimi državami 6
4 Ranković, etatizem, birokratizem, tehnokratizem, nacionalizem, šovinizem, separatizem, liberalizem, Kavčič, Djilas 79
5 neenotnost vodstev, trenja v ZK, spori med republikami, politične krize v JU, situacija po Titovi smrti, rušenje samoupravnega socializma, državni udar, manjša vloga ZK 116
6 gospodarska kriza, devalvacija dinarja, inflacija, draginja, zvišanje cen, brezposelnost, vračanje zdomcev, slabo gospodarjenje, pomanjkanje, lakota 374
7 energetska kriza, pomanjkanje surovin, ekološka kriza, elementarne nesreče 25
8 nevarnost vojne, tuji politični in gospodarski pritiski, vojaški napad na JU 135
9 ustaški napadi, diverzantske grupe, politična emigracija, atentati na predstavnike JU v tujini 14
10 drugo 86
11 ni bilo kriz 2
12 ne ve, če so bile krize 15
13 ne ve, če bil lahko prišlo do kriz 593
14 ne bi moglo priti do kriz 556
0 b.o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V205A2 V2.05 KAKŠNE BI LAHKO BILE TE KRIZE IN NEVARNOSTI?

2. odgovor

Vrednost 45526 Frekvenca
1 informbiro, spor s Sovjetsko zvezo, leto 1948 2
2 težave po vojni, obvezen odkup, vključevanje v KZ 0
3 odnosi s sosednjimi državami 0
4 Ranković, etatizem, birokratizem, tehnokratizem, nacionalizem, šovinizem, separatizem, liberalizem, Kavčič, Djilas 15
5 neenotnost vodstev, trenja v ZK, spori med republikami, politične krize v JU, situacija po Titovi smrti, rušenje samoupravnega socializma, državni udar, manjša vloga ZK 30
6 gospodarska kriza, devalvacija dinarja, inflacija, draginja, zvišanje cen, brezposelnost, vračanje zdomcev, slabo gospodarjenje, pomanjkanje, lakota 48
7 energetska kriza, pomanjkanje surovin, ekološka kriza, elementarne nesreče 21
8 nevarnost vojne, tuji politični in gospodarski pritiski, vojaški napad na JU 52
9 ustaški napadi, diverzantske grupe, politična emigracija, atentati na predstavnike JU v tujini 11
10 drugo 40
11 ni bilo kriz 0
12 ne ve, če so bile krize 0
13 ne ve, če bil lahko prišlo do kriz 0
14 ne bi moglo priti do kriz 0
0 b.o. 0
20 1812

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V205A3 V2.05 KAKŠNE BI LAHKO BILE TE KRIZE IN NEVARNOSTI?

3. odgovor

Vrednost 46525 Frekvenca
1 informbiro, spor s Sovjetsko zvezo, leto 1948 0
2 težave po vojni, obvezen odkup, vključevanje v KZ 0
3 odnosi s sosednjimi državami 1
4 Ranković, etatizem, birokratizem, tehnokratizem, nacionalizem, šovinizem, separatizem, liberalizem, Kavčič, Djilas 6
5 neenotnost vodstev, trenja v ZK, spori med republikami, politične krize v JU, situacija po Titovi smrti, rušenje samoupravnega socializma, državni udar, manjša vloga ZK 3
6 gospodarska kriza, devalvacija dinarja, inflacija, draginja, zvišanje cen, brezposelnost, vračanje zdomcev, slabo gospodarjenje, pomanjkanje, lakota 9
7 energetska kriza, pomanjkanje surovin, ekološka kriza, elementarne nesreče 1
8 nevarnost vojne, tuji politični in gospodarski pritiski, vojaški napad na JU 3
9 ustaški napadi, diverzantske grupe, politična emigracija, atentati na predstavnike JU v tujini 1
10 drugo 8
11 ni bilo kriz 0
12 ne ve, če so bile krize 0
13 ne ve, če bil lahko prišlo do kriz 0
14 ne bi moglo priti do kriz 0
0 b.o. 0
20 1999

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V206A1 V2.06 IN KAJ PREDVSEM MORAMO ZAGOTOVITI, DA BOMO TUDI V PRIHODNJE LAHKO TAKE KRIZE PREMAGOVALI?

1. odgovor

Vrednost 47524 Frekvenca
1 več delati, bolje delati, odgovornost na delovnih mestih, delovna disciplina 138
2 krepiti enotnost, enakopravnost, bratstvo narodov, slediti Titovo pot 418
3 stabilizirati gospodarstvo, okrepiti gospodarstvo 70
4 več izvažati, manj uvažati, vključiti se v mednarodno delitev dela, sami proizvajati čim več 23
5 krepiti neuvrščenost 10
6 spoštovati zakone, predpise, dogovore, sporazume 19
7 drugo 294
8 ne ve, kaj 472
9 nič ni mogoče storiti 15
10 ne ve, čebi lahko prišlo do kriz 29
11 ne more priti do kriz 502
0 b.o. 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V206A2 V2.06 IN KAJ PREDVSEM MORAMO ZAGOTOVITI, DA BOMO TUDI V PRIHODNJE LAHKO TAKE KRIZE PREMAGOVALI?

2. odgovor

Vrednost 48523 Frekvenca
1 več delati, bolje delati, odgovornost na delovnih mestih, delovna disciplina 28
2 krepiti enotnost, enakopravnost, bratstvo narodov, slediti Titovo pot 28
3 stabilizirati gospodarstvo, okrepiti gospodarstvo 34
4 več izvažati, manj uvažati, vključiti se v mednarodno delitev dela, sami proizvajati čim več 12
5 krepiti neuvrščenost 4
6 spoštovati zakone, predpise, dogovore, sporazume 11
7 drugo 83
8 ne ve, kaj 0
9 nič ni mogoče storiti 0
10 ne ve, čebi lahko prišlo do kriz 0
11 ne more priti do kriz 0
0 b.o. 0
20 1831

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V207A1 V2.07 V ČEM JE PO VAŠEM MNENJU BISTVO SOCIALISTIČNEGA SAMOUPRAVLJANJA?

1. odgovor

Vrednost 49522 Frekvenca
1 delavci sami odločajo o vsem, sami upravljajo 552
2 vsi lahko vplivamo na odločitve, skupno odločamo, enakopravno odločamo 340
3 svoboda, neodvisnost 25
4 enotnost, bratstvo 41
5 enakost, enakopravnost, enake možnosti za vse 60
6 tovarne delavem 23
7 delegatski sistem 16
8 demokracija 36
9 drugo 333
0 b.o. 603
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V207A2 V2.07 V ČEM JE PO VAŠEM MNENJU BISTVO SOCIALISTIČNEGA SAMOUPRAVLJANJA?

2. odgovor

Vrednost 50521 Frekvenca
1 delavci sami odločajo o vsem, sami upravljajo 10
2 vsi lahko vplivamo na odločitve, skupno odločamo, enakopravno odločamo 24
3 svoboda, neodvisnost 8
4 enotnost, bratstvo 3
5 enakost, enakopravnost, enake možnosti za vse 15
6 tovarne delavem 2
7 delegatski sistem 5
8 demokracija 7
9 drugo 44
0 b.o. 0
" " 1913

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V208

V2.08A ALI V NAŠI DRUŽBI ŠE OBSTAJA IZKORIŠČANJE ČLOVEKA PO ČLOVEKU? (če da) KDO SO IZKORIŠČANI?

Vrednost 51520 Frekvenca
1 ni izkoriščanja 859
2 ne vem 340
3 da, ne pove kdo 99
4 da, pove kdo 726
0 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V208A1 V2.08B KDO SO IZKORIŠČANI?

1. odgovor

Vrednost 52519 Frekvenca
1 navadni delavci, fizični delavci, delavci v proizvodnji, NK delavci, priučeni, sezonski, slabo plačani delavci, delavci (nespecificirano) 454
2 delavci pri privatnikih 86
3 neizobraženi, nešolani ljudje 16
4 kmetje 41
5 tisti, ki veliko delajo, ki resnično delajo 15
6 drugi (ljudje brez poklica, rudarji, tisti, ki molčijo, otroci) 110
7 je izkoriščanje, a ne pove kdo so izkoriščani 91
8 ne ve, če je izkoriščanje 338
9 ni izkoriščanja 862
0 b.o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V208A2 V2.08B KDO SO IZKORIŠČANI?

2. odgovor

Vrednost 53518 Frekvenca
1 navadni delavci, fizični delavci, delavci v proizvodnji, NK delavci, priučeni, sezonski, slabo plačani delavci, delavci (nespecificirano) 11
2 delavci pri privatnikih 14
3 neizobraženi, nešolani ljudje 4
4 kmetje 17
5 tisti, ki veliko delajo, ki resnično delajo 0
6 drugi (ljudje brez poklica, rudarji, tisti, ki molčijo, otroci) 11
7 je izkoriščanje, a ne pove kdo so izkoriščani 0
8 ne ve, če je izkoriščanje 0
9 ni izkoriščanja 0
0 b.o. 0
" " 1974

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V209

V2.09A (če da) IN KDO SO IZKORIŠČEVALCI?

Vrednost 54517 Frekvenca
1 ni izkoriščanja 829
2 ne vem 393
3 ne pove, kdo 81
4 pove, kdo 669
0 b.o. 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209A1 V2.09B KDO SO IZKORIŠČEVALCI:

1. odgovor

Vrednost 55516 Frekvenca
1 privatniki, obrtniki 216
2 vodilni, nadrejeni, direktorji, šefi 187
3 administracija, delavci v režiji 38
4 poslovodje, obratovodje, mojstri 12
5 tisti, ki so izobraženi 8
6 drugi 187
7 je izkoriščanje, a ne pove kdo so izkoriščevalci 91
8 ne ve 395
9 ni izkoriščanja 860
0 b.o. 36
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V209A2 V2.09B KDO SO IZKORIŠČEVALCI:

2. odgovor

Vrednost 56515 Frekvenca
1 privatniki, obrtniki 12
2 vodilni, nadrejeni, direktorji, šefi 20
3 administracija, delavci v režiji 5
4 poslovodje, obratovodje, mojstri 5
5 tisti, ki so izobraženi 1
6 drugi 17
7 je izkoriščanje, a ne pove kdo so izkoriščevalci 0
8 ne ve 0
9 ni izkoriščanja 0
0 b.o. 0
" " 1971

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V210A V2.10 NAVEDLI BOMO NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI LJUDJE STRINJAJO, DRUGI PA NE. NAS PA ZANIMA VAŠE MNENJE: ALI SE S TEMI TRDITVAMI STRINJATE, ALI NE?

a) Delavski razred je že danes sposoben upravljati celo družbo.

Vrednost 57514 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 87
2 v glavnem se ne strinjam 350
3 neodločen 200
4 v glavnem se strinjam 868
5 popolnoma se strinjam 383
6 ne vem 131
0 b.o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V210B V2.10 NAVEDLI BOMO NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI LJUDJE STRINJAJO, DRUGI PA NE. NAS PA ZANIMA VAŠE MNENJE: ALI SE S TEMI TRDITVAMI STRINJATE, ALI NE?

b) Delavci so zainteresirani samo za zaslužek.

Vrednost 58513 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 254
2 v glavnem se ne strinjam 749
3 neodločen 196
4 v glavnem se strinjam 620
5 popolnoma se strinjam 137
6 ne vem 74
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V210C V2.10 NAVEDLI BOMO NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI LJUDJE STRINJAJO, DRUGI PA NE. NAS PA ZANIMA VAŠE MNENJE: ALI SE S TEMI TRDITVAMI STRINJATE, ALI NE?

c) S porastom materialnega standarda družbe delavski razred preneha biti revolucionaren.

Vrednost 59512 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 247
2 v glavnem se ne strinjam 536
3 neodločen 353
4 v glavnem se strinjam 507
5 popolnoma se strinjam 150
6 ne vem 236
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V210D V2.10 NAVEDLI BOMO NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI LJUDJE STRINJAJO, DRUGI PA NE. NAS PA ZANIMA VAŠE MNENJE: ALI SE S TEMI TRDITVAMI STRINJATE, ALI NE?

d) Samo delavski razred lahko s svojo borbo ukine razredne neenakosti v družbi.

Vrednost 60511 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 52
2 v glavnem se ne strinjam 229
3 neodločen 261
4 v glavnem se strinjam 711
5 popolnoma se strinjam 528
6 ne vem 249
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V210E V2.10 NAVEDLI BOMO NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI LJUDJE STRINJAJO, DRUGI PA NE. NAS PA ZANIMA VAŠE MNENJE: ALI SE S TEMI TRDITVAMI STRINJATE, ALI NE?

e) Delavci so še premalo izobraženi in kulturni, da bi lahko usmerjali razvoj družbe.

Vrednost 61510 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 206
2 v glavnem se ne strinjam 534
3 neodločen 241
4 v glavnem se strinjam 702
5 popolnoma se strinjam 218
6 ne vem 128
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V211A V2.11 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ALI SE STRINJATE ALI NE:

a) Samoupravljanje se je že razvilo do take mere, da država pri nas praktično ni več potrebna.

Vrednost 62509 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 533
2 v glavnem se ne strinjam 847
3 neodločen 216
4 v glavnem se strinjam 197
5 popolnoma se strinjam 53
6 ne vem 185
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V211B V2.11 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ALI SE STRINJATE ALI NE:

b) Družbena lastnina se pri nas lahko krepi le, če jo ščiti država.

Vrednost 63508 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 147
2 v glavnem se ne strinjam 350
3 neodločen 313
4 v glavnem se strinjam 681
5 popolnoma se strinjam 315
6 ne vem 225
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V211C V2.11 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ALI SE STRINJATE ALI NE:

c) V zunanji trgovini Jugoslavije bi imeli manj problemov, če bi zanjo neposredno skrbeli vodilni državni organi.

Vrednost 64507 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 161
2 v glavnem se ne strinjam 388
3 neodločen 324
4 v glavnem se strinjam 679
5 popolnoma se strinjam 234
6 ne vem 244
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V211D V2.11 IN ŠE NEKAJ TRDITEV, ALI SE STRINJATE ALI NE:

d) V zadevah izobraževanja, znanosti in kulture je še naprej potreben neposreden vpliv državnih organov.

Vrednost 65506 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 175
2 v glavnem se ne strinjam 415
3 neodločen 276
4 v glavnem se strinjam 706
5 popolnoma se strinjam 247
6 ne vem 212
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V212A V2.12 ALI SE STRINJATE ALI NE:

a) Hiter ekonomski razvoj zahteva močno centralno oblast, državo.

Vrednost 66505 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 236
2 v glavnem se ne strinjam 401
3 neodločen 249
4 v glavnem se strinjam 647
5 popolnoma se strinjam 280
6 ne vem 218
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V212B V2.12 ALI SE STRINJATE ALI NE:

b) Danes je upravljanje gospodarskih organizacij tako zahtevno, da so zanj sposobni le strokovnjaki.

Vrednost 67504 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 101
2 v glavnem se ne strinjam 358
3 neodločen 144
4 v glavnem se strinjam 812
5 popolnoma se strinjam 498
6 ne vem 118
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V212C V2.12 ALI SE STRINJATE ALI NE:

c) Gospodarstvo bi se hitreje razvijalo, če bi direktorji imeli več pooblastil.

Vrednost 68503 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 465
2 v glavnem se ne strinjam 661
3 neodločen 316
4 v glavnem se strinjam 323
5 popolnoma se strinjam 106
6 ne vem 160
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V212D V2.12 ALI SE STRINJATE ALI NE:

d) Samoupravni socializem daje človeku več možnosti za njegov vsestranski razvoj kot druge družbene ureditve.

Vrednost 69502 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 9
2 v glavnem se ne strinjam 115
3 neodločen 182
4 v glavnem se strinjam 768
5 popolnoma se strinjam 792
6 ne vem 164
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V212E V2.12 ALI SE STRINJATE ALI NE:

e) Samoupravljanje prispeva k temu, da ljudje bolj upoštevajo skupne potrebe in interese.

Vrednost 70501 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 13
2 v glavnem se ne strinjam 74
3 neodločen 175
4 v glavnem se strinjam 912
5 popolnoma se strinjam 706
6 ne vem 149
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V212F V2.12 ALI SE STRINJATE ALI NE:

f) Dohodkovni odnosi vodijo k povečanju produktivnosti družbenega dela.

Vrednost 71500 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 26
2 v glavnem se ne strinjam 124
3 neodločen 269
4 v glavnem se strinjam 819
5 popolnoma se strinjam 505
6 ne vem 285
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V212G V2.12 ALI SE STRINJATE ALI NE:

g) Dohodkovni odnosi omogočajo ostvarjanje delitve po rezulatih dela.

Vrednost 72499 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 49
2 v glavnem se ne strinjam 169
3 neodločen 268
4 v glavnem se strinjam 818
5 popolnoma se strinjam 454
6 ne vem 272
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V212H V2.12 ALI SE STRINJATE ALI NE:

h) Dohodkovni odnosi vodijo h komercializaciji in izgubljanju socialističnih idealov.

Vrednost 73498 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 379
2 v glavnem se ne strinjam 501
3 neodločen 421
4 v glavnem se strinjam 261
5 popolnoma se strinjam 71
6 ne vem 397
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V213A1 V2.13 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA .... ZELO, SREDNJE ALI SPLOH NE?

a) boljše nagrajevanje delavcev v neposrednji proizvodnji

Vrednost 74497 Frekvenca
1 zelo se zavzema 1269
2 srednje se zavzema 572
3 sploh se ne zavzema 59
4 ne vem 118
0 b.o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213A2 V2.13 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA .... ZELO, SREDNJE ALI SPLOH NE?

b) izbor najbolj izobraženih in strokovnih ljudi na vodilne funkcije

Vrednost 75496 Frekvenca
1 zelo se zavzema 1171
2 srednje se zavzema 625
3 sploh se ne zavzema 110
4 ne vem 124
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213A3 V2.13 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA .... ZELO, SREDNJE ALI SPLOH NE?

c) dajanje večjih pooblastil državnim organom zaradi večje učinkovitosti v odpravljanju negativnih pojavov

Vrednost 76495 Frekvenca
1 zelo se zavzema 807
2 srednje se zavzema 682
3 sploh se ne zavzema 304
4 ne vem 236
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213A4 V2.13 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA .... ZELO, SREDNJE ALI SPLOH NE?

d) širjenje možnosti zaposlovanja v zasebnih delavnicah

Vrednost 77494 Frekvenca
1 zelo se zavzema 561
2 srednje se zavzema 777
3 sploh se ne zavzema 500
4 ne vem 188
0 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213A5 V2.13 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA .... ZELO, SREDNJE ALI SPLOH NE?

e) izbor dobrih in zaslužnih delavcev na odgovorne družbene funkcije

Vrednost 78493 Frekvenca
1 zelo se zavzema 1312
2 srednje se zavzema 495
3 sploh se ne zavzema 90
4 ne vem 131
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213A6 V2.13 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA .... ZELO, SREDNJE ALI SPLOH NE?

f) uveljavljanje moralno političnih lastnosti za vsa pomembnejša mesta

Vrednost 79492 Frekvenca
1 zelo se zavzema 1082
2 srednje se zavzema 575
3 sploh se ne zavzema 170
4 ne vem 204
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213A7 V2.13 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA .... ZELO, SREDNJE ALI SPLOH NE?

g) večja vlaganja sredstev v nove obrate zato, da bi se zaposlili več ljudi

Vrednost 80491 Frekvenca
1 zelo se zavzema 1048
2 srednje se zavzema 637
3 sploh se ne zavzema 189
4 ne vem 155
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213A8 V2.13 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA .... ZELO, SREDNJE ALI SPLOH NE?

h) zagotavljanje odločilnega vpliva strokovnjakov pri odločanju o vseh važnih vprašanjih v naši družbi

Vrednost 81490 Frekvenca
1 zelo se zavzema 895
2 srednje se zavzema 650
3 sploh se ne zavzema 288
4 ne vem 198
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213A9 V2.13 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA .... ZELO, SREDNJE ALI SPLOH NE?

i) aktivnejšo vlogo državnih organov pri reševanju sporov med posameznimi delovnimi organizacijami

Vrednost 82489 Frekvenca
1 zelo se zavzema 767
2 srednje se zavzema 651
3 sploh se ne zavzema 370
4 ne vem 240
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213A10 V2.13 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA .... ZELO, SREDNJE ALI SPLOH NE?

j) zmanjšanje davka na zemljo in drugo imovino, ki je v zasebni lasti

Vrednost 83488 Frekvenca
1 zelo se zavzema 856
2 srednje se zavzema 666
3 sploh se ne zavzema 307
4 ne vem 201
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213A11 V2.13 KOLIKO SE VI OSEBNO ZAVZEMATE ZA .... ZELO, SREDNJE ALI SPLOH NE?

k) dajanje prednosti strokovnjakom pri dodeljevanju družbenih stanovanj

Vrednost 84487 Frekvenca
1 zelo se zavzema 347
2 srednje se zavzema 607
3 sploh se ne zavzema 890
4 ne vem 187
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V214

V2.14 OD VSEH CILJEV, ZA KATERE SE ZAVZEMATE, IZDVOJITE TISTEGA, KI JE ZA VAS NAJBOLJ POMEMBEN. (Vpišite številko ustreznega odgovora iz V2.13)

Vrednost 85486 Frekvenca
1 boljše nagrajevanje delavcev v neposrednji proizvodnji 688
2 izbor najbolj izobraženih in strokovnih ljudi na vodilne funkcije 220
3 dajanje večjih pooblastil državnim organom zaradi večje učinkovitosti v odpravljanju negativnih pojavov 84
4 širjenje možnosti zaposlovanja v zasebnih delavnicah 57
5 izbor dobrih in zaslužnih delavcev na odgovorne družbene funkcije 171
6 uveljavljanje moralno političnih lastnosti za vsa pomembnejša mesta 100
7 večja vlaganja sredstev v nove obrate zato, da bi se zaposlili več ljudi 152
8 zagotavljanje odločilnega vpliva strokovnjakov pri odločanju o vseh važnih vprašanjih v naši družbi 79
9 aktivnejšo vlogo državnih organov pri reševanju sporov med posameznimi delovnimi organizacijami 19
10 zmanjšanje davka na zemljo in drugo imovino, ki je v zasebni lasti 229
11 dajanje prednosti strokovnjakom pri dodeljevanju družbenih stanovanj 37
0 b.o. 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V301A V3.00 KULTURNA DEDIŠČINA V3.01 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU SODI MED SPOMENIKE KULTURNE DEDIŠČINE?

a) spomeniki revolucije, pomembnih ljudi, knjižnice, spomeniki dogodkov, vojne, kuge itn.

Vrednost 86485 Frekvenca
1 da 1892
2 ne 48
3 ne ve 83
0 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V301B V3.00 KULTURNA DEDIŠČINA V3.01 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU SODI MED SPOMENIKE KULTURNE DEDIŠČINE?

b) izkopanine, ostanki naselij, gradišča, staro orodje, orožje itn.

Vrednost 87484 Frekvenca
1 da 1769
2 ne 114
3 ne ve 141
0 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V301C V3.00 KULTURNA DEDIŠČINA V3.01 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU SODI MED SPOMENIKE KULTURNE DEDIŠČINE?

c) stara mestna jedra, vasi, zaselki

Vrednost 88483 Frekvenca
1 da 1702
2 ne 128
3 ne ve 192
0 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V301D V3.00 KULTURNA DEDIŠČINA V3.01 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU SODI MED SPOMENIKE KULTURNE DEDIŠČINE?

d) trdnjave, stanovanjske hiše, cerkve, slike, samostani, nagrobniki, znamenja itn.

Vrednost 89482 Frekvenca
1 da 1861
2 ne 58
3 ne ve 105
0 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V301E V3.00 KULTURNA DEDIŠČINA V3.01 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU SODI MED SPOMENIKE KULTURNE DEDIŠČINE?

e) izdelki ljudske obrti, maske, obleke, slike na steklu, poslopja, kozolci, itn.

Vrednost 90481 Frekvenca
1 da 1716
2 ne 138
3 ne ve 168
0 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V301F V3.00 KULTURNA DEDIŠČINA V3.01 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU SODI MED SPOMENIKE KULTURNE DEDIŠČINE?

f) stare delavnice, fužine, tovarne, stroji, načrti, patenti itn.

Vrednost 91480 Frekvenca
1 da 1563
2 ne 259
3 ne ve 200
0 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V302KR

V3.02KR SLOVENIJA JE ZNANA PO VELIKEM ŠTEVILU SPOMENIKOV. ALI BI LAHKO NAVEDLI KAKŠNEGA IZ VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI, KRAJA, OKOLJA? OZIROMA: ALI BI LAHKO NAVEDLI KAKŠNEGA IZ SLOVENSKEGA NARODNOSTNEGA PROSTORA? ŠTEVILO SPOMENIKOV V KRAJU:

Vrednost 92479 Frekvenca
1 eden 624
2 dva 510
3 tri 315
4 štiri 175
5 pet 101
9 ni navedel spomenika 265
0 b.o. 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V302SL

V3.02SL ŠTEVILO SPOMENIKOV V SLOVENIJI

Vrednost 93478 Frekvenca
1 eden 521
2 dva 350
3 tri 257
4 štiri 109
5 pet 103
9 ni navedel spomenika 627
0 b.o. 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303A1 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A01 partizansko bolnišnico Franjo

Vrednost 94477 Frekvenca
1 pozna 1684
2 ne pozna 344
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A2 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A02 Prešernovo hišo v Vrbi

Vrednost 95476 Frekvenca
1 pozna 1727
2 ne pozna 302
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A3 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A03 Jurčičevo rojstno hišo na Muljavi

Vrednost 96475 Frekvenca
1 pozna 1123
2 ne pozna 905
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A4 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A04 Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani

Vrednost 97474 Frekvenca
1 pozna 1116
2 ne pozna 911
0 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A5 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A05 Osankarico (Pohorski bataljon)

Vrednost 98473 Frekvenca
1 pozna 1202
2 ne pozna 827
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A6 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A06 kužna znamenja

Vrednost 99472 Frekvenca
1 pozna 942
2 ne pozna 1084
0 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A7 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A07 Kumrovec, kozjansko spomeniško območje

Vrednost 100471 Frekvenca
1 pozna 1851
2 ne pozna 179
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A8 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A08 Tabor nad Grosupljem

Vrednost 101470 Frekvenca
1 pozna 707
2 ne pozna 1319
0 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A9 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A09 Šempetr v Savinjski dolini-nekropola

Vrednost 102469 Frekvenca
1 pozna 1108
2 ne pozna 910
0 b.o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A10 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A10 vaško situlo

Vrednost 103468 Frekvenca
1 pozna 406
2 ne pozna 1622
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A11 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A11 Ajdovski gradec

Vrednost 104467 Frekvenca
1 pozna 676
2 ne pozna 1351
0 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A12 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A12 Ptuj

Vrednost 105466 Frekvenca
1 pozna 1720
2 ne pozna 310
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A13 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A13 Škofjo Loko

Vrednost 106465 Frekvenca
1 pozna 1639
2 ne pozna 391
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A14 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A14 Piran

Vrednost 107464 Frekvenca
1 pozna 1583
2 ne pozna 446
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A15 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A15 Štanjel

Vrednost 108463 Frekvenca
1 pozna 724
2 ne pozna 1305
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A16 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A16 Podkoren

Vrednost 109462 Frekvenca
1 pozna 1108
2 ne pozna 920
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A17 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A17 Lipa pri Beltincih

Vrednost 110461 Frekvenca
1 pozna 467
2 ne pozna 1562
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A18 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A18 Ljubljanski grad

Vrednost 111460 Frekvenca
1 pozna 1870
2 ne pozna 160
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A19 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A19 Pretorsko palačo v Kopru

Vrednost 112459 Frekvenca
1 pozna 859
2 ne pozna 1170
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A20 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A20 Turjak

Vrednost 113458 Frekvenca
1 pozna 1217
2 ne pozna 811
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A21 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A21 Ljubljanski magistrat

Vrednost 114457 Frekvenca
1 pozna 1583
2 ne pozna 444
0 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A22 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A22 Hrastovlje (cerkev in freske)

Vrednost 115456 Frekvenca
1 pozna 622
2 ne pozna 1404
0 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A23 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A23 freske v Crngrobu

Vrednost 116455 Frekvenca
1 pozna 381
2 ne pozna 1644
0 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A24 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A24 mariborski rotovž

Vrednost 117454 Frekvenca
1 pozna 1112
2 ne pozna 916
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A25 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A25 kozolce

Vrednost 118453 Frekvenca
1 pozna 1739
2 ne pozna 272
0 b.o. 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A26 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A26 hišo v Divači

Vrednost 119452 Frekvenca
1 pozna 564
2 ne pozna 1463
0 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A27 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A27 Liznekova hiša v Kranjski gori

Vrednost 120451 Frekvenca
1 pozna 336
2 ne pozna 1683
0 b.o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A28 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A28 kurent (maska in noša)

Vrednost 121450 Frekvenca
1 pozna 1708
2 ne pozna 317
0 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A29 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A29 panjske končnice (Čebelarski muzej v Radovljici, Slovenski etnografski muzej)

Vrednost 122449 Frekvenca
1 pozna 887
2 ne pozna 1139
0 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A30 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A30 idrijska "kamšt"

Vrednost 123448 Frekvenca
1 pozna 296
2 ne pozna 1731
0 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A31 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A31 grad Bistra

Vrednost 124447 Frekvenca
1 pozna 661
2 ne pozna 1367
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A32 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A32 kakšen star mlin ali žago

Vrednost 125446 Frekvenca
1 pozna 1779
2 ne pozna 251
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A33 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A33 stara kovačija v Zrečah

Vrednost 126445 Frekvenca
1 pozna 750
2 ne pozna 1279
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A34 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A34 Južno železnico

Vrednost 127444 Frekvenca
1 pozna 865
2 ne pozna 1164
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A35 V3.03 ALI VESTE ZA, ALI POZNATE NASLEDNJE SPOMENIKE?

A35 most v Zidanem mostu

Vrednost 128443 Frekvenca
1 pozna 1742
2 ne pozna 288
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304I V3.04 ALI BI LAHKO REKLI, KATERA OD NAVEDENIH ZVRSTI SPOMENIKOV JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNA ZA KULTURNO DEDIŠČINO NA SLOVENSKEM? (Izberite dva najpomembnejša in ju uvrstite po pomenu)

a) rang 1

Vrednost 129442 Frekvenca
1 zgodovinski spomeniki 1479
2 arheološki spomeniki 159
3 urbanistični spomeniki 42
4 umetnostni spomeniki 79
5 etnološki spomeniki 48
6 tehniški spomeniki 23
8 noben 7
9 ne ve 183
0 b. o. 9
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V304II V3.04 ALI BI LAHKO REKLI, KATERA OD NAVEDENIH ZVRSTI SPOMENIKOV JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNA ZA KULTURNO DEDIŠČINO NA SLOVENSKEM? (Izberite dva najpomembnejša in ju uvrstite po pomenu)

b) rang 2

Vrednost 130441 Frekvenca
1 zgodovinski spomeniki 173
2 arheološki spomeniki 579
3 urbanistični spomeniki 185
4 umetnostni spomeniki 516
5 etnološki spomeniki 204
6 tehniški spomeniki 127
8 noben 3
9 ne ve 39
0 b. o. 0
7 205

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V305A1 V3.05 KAKŠNO VLOGO PREDVSEM IMAJO PO VAŠEM MNENJU SPOMENIKI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore.)

O3 - idejno-politično vlogo (spomenik spominja na zgodovinske dogodke, osebe in podobno, ki so pomembni za današnje razmere)

Vrednost 131440 Frekvenca
3 (izbere) 1571
1 (ne izbere) 387
4 nima nobene vloge 4
5 ne ve kakšno vlogo 57
0 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V305A2 V3.05 KAKŠNO VLOGO PREDVSEM IMAJO PO VAŠEM MNENJU SPOMENIKI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore.)

O3 - splošno kulturno (širi izobrazbo, razgledanost in priča o minulih časih)

Vrednost 132439 Frekvenca
3 (izbere) 1651
1 (ne izbere) 307
4 nima nobene vloge 3
5 ne ve kakšno vlogo 59
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V305A3 V3.05 KAKŠNO VLOGO PREDVSEM IMAJO PO VAŠEM MNENJU SPOMENIKI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore.)

O3 - nacionalno-zgodovins(zagotavlja vednost o usodnih dogodkih za slovenski narod, o državnih tvorbah in podobno)

Vrednost 133438 Frekvenca
3 (izbere) 1603
1 (ne izbere) 357
4 nima nobene vloge 3
5 ne ve kakšno vlogo 59
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V305A4 V3.05 KAKŠNO VLOGO PREDVSEM IMAJO PO VAŠEM MNENJU SPOMENIKI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore.)

O3 - splošno-zgodovinsko (priča o stalni vpetosti življenja slovenskega naroda v evropsko dogajanje, v evropsko kulturo)

Vrednost 134437 Frekvenca
3 (izbere) 1420
1 (ne izbere) 528
4 nima nobene vloge 4
5 ne ve kakšno vlogo 59
0 b. o. 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V305A5 V3.05 KAKŠNO VLOGO PREDVSEM IMAJO PO VAŠEM MNENJU SPOMENIKI? (Obkrožite vse ustrezne odgovore.)

O3 - ekonomsko (spomenik je pomemben za turizem, trgovino)

Vrednost 135436 Frekvenca
3 (izbere) 1200
1 (ne izbere) 758
4 nima nobene vloge 5
5 ne ve kakšno vlogo 60
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V306A V3.06 ALI SE STRINJATE, OZIROMA ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) spomeniki ovirajo razvoj in sodijo v preteklost, ki se nas ne tiče

Vrednost 136435 Frekvenca
1 strinjam se 60
2 ne strinjam se 1885
3 ne vem 79
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306B V3.06 ALI SE STRINJATE, OZIROMA ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) nekateri spomeniki ovirajo razvoj mest in jih je treba odstraniti

Vrednost 137434 Frekvenca
1 strinjam se 129
2 ne strinjam se 1728
3 ne vem 167
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306C V3.06 ALI SE STRINJATE, OZIROMA ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) spomeniki pomenijo odvečen strošek in so samo v spotiko

Vrednost 138433 Frekvenca
1 strinjam se 49
2 ne strinjam se 1887
3 ne vem 87
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V307

V3.07 IN KAKŠNA JE PO VAŠEM MNENJU DRUŽBENA SKRB ZA SPOMENIKE? (Možen je en odgovor)

Vrednost 139432 Frekvenca
1 aktivna in uspešna 585
2 aktivna in neuspešna 166
3 pomanjkljiva 1090
4 je ni 6
5 je odveč 1
6 ne vem kakšna je 180
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V308

V3.08 KAJ MISLITE, KAJ NAJ STORIMO S SPOMENIKI? (Možen je en odgovor)

Vrednost 140431 Frekvenca
1 obnoviti in vključiti v družbeno življenje 862
2 spomenike bi bilo treba zavarovati 627
3 obnoviti 459
4 prepustiti prihodnosti 14
5 odpraviti 2
6 kaj drugega 8
7 ne vem 55
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V309A1 V3.09 (Če ima mnenje o tem, kaj naj bi storili s spomeniki) IN KDO BI NAJ PO VAŠEM MNENJU ZAGOTOVIL SREDSTVA ZA ZAŠČITO SPOMENIKOV? (Obkrožite ustrezne odgovore)

O3 - republika

Vrednost 141430 Frekvenca
3 (izbere) 1318
1 (ne izbere) 583
4 ne vem 117
5 nič ni treba storiti 9
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V309A2 V3.09 (Če ima mnenje o tem, kaj naj bi storili s spomeniki) IN KDO BI NAJ PO VAŠEM MNENJU ZAGOTOVIL SREDSTVA ZA ZAŠČITO SPOMENIKOV? (Obkrožite ustrezne odgovore)

O3 - občina

Vrednost 142429 Frekvenca
3 (izbere) 1117
1 (ne izbere) 787
4 ne vem 117
5 nič ni treba storiti 8
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V309A3 V3.09 (Če ima mnenje o tem, kaj naj bi storili s spomeniki) IN KDO BI NAJ PO VAŠEM MNENJU ZAGOTOVIL SREDSTVA ZA ZAŠČITO SPOMENIKOV? (Obkrožite ustrezne odgovore)

O3 - krajevna skupnost

Vrednost 143428 Frekvenca
3 (izbere) 787
1 (ne izbere) 1115
4 ne vem 117
5 nič ni treba storiti 8
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V309A4 V3.09 (Če ima mnenje o tem, kaj naj bi storili s spomeniki) IN KDO BI NAJ PO VAŠEM MNENJU ZAGOTOVIL SREDSTVA ZA ZAŠČITO SPOMENIKOV? (Obkrožite ustrezne odgovore)

O3 - občani s samoprispevki

Vrednost 144427 Frekvenca
3 (izbere) 528
1 (ne izbere) 1374
4 ne vem 117
5 nič ni treba storiti 8
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V401

V4.00 DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM V4.01 ALI SE JE V OBDOBJU ZADNJIH MESECEV V JUGOSLAVIJI ZGODILO KAJ TAKEGA, ZARADI ČESAR SE POČUTITE NEGOTOVO, NESIGURNO?

Vrednost 145426 Frekvenca
1 Titova bolezen - smrt 407
2 devalvacija 26
3 stabilizacija 6
4 gospodarska, energetska kriza 25
5 drugo 33
6 da, vendar ne vem kaj 61
7 da, ne pove zakaj 24
8 ne, nič takega ni 1434
0 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V402

V4.02 ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE JE V ZADNJEM ČASU ZAVZEMALA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI, ALI NE?

Vrednost 146425 Frekvenca
1 da, povsem je skladna 1002
2 deloma je skladna 461
3 ni skladna 44
4 jo premalo poznam, da bi jo lahko ocenil 387
5 nič ne vem o tem 135
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V403A V4.03 SPET DVE TRDITVI - IN SICER O ODNOSIH MED KOMUNISTIČNIMI PARTIJAMI. ALI SE Z NJIMA STRINJATE ALI NE?

a) Vsaka komunistična partija je odgovorna za svojo politiko predsem pred lastnim delavskim razredom in narodom.

Vrednost 147424 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 15
2 v glavnem se ne strinjam 38
3 neodločen 243
4 v glavnem se strinjam 594
5 popolnoma se strinjam 1116
6 ne vem 19
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V403B V4.03 SPET DVE TRDITVI - IN SICER O ODNOSIH MED KOMUNISTIČNIMI PARTIJAMI. ALI SE Z NJIMA STRINJATE ALI NE?

b) Večja socialistična država in večja komunistična partija imata več odgovornosti in morata zato imeti tudi več pravic pri določanju politike komunističnega gibanja.

Vrednost 148423 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 539
2 v glavnem se ne strinjam 294
3 neodločen 426
4 v glavnem se strinjam 491
5 popolnoma se strinjam 251
6 ne vem 24
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V404

V4.04 ALI BI ZVEZA KOMUNISTOV IN SOCIALISTIČNA ZVEZA PO VAŠEM MNENJU MORALE IMETI V VSEH VPRAŠANJIH... (Zaokrožite en odgovor.)

Vrednost 149422 Frekvenca
1 popolnoma enaka stališča 664
2 stališča, ki izhajajo iz istih osnovnih interesov 881
3 praviloma različna stališča 95
4 nekaj drugega 13
5 ne vem 362
0 b. o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V405

V4.05 KAKŠNE MOŽNOSTI IMATE VI OSEBNO ZA IZRAŽANJE SVOJIH INTERESOV V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) V VAŠEM KRAJU, MESTU? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 150421 Frekvenca
1 brez SZDL sploh ne bi mogel uveljavljati svojih interesov 173
2 v SZDL lahko uveljavljam svoje interese 806
3 v SZDL lahko le deloma uveljavljam svoje interese 378
4 v SZDL ne morem uveljavljati svojih interesov 106
5 SZDL sploh ni pripravljena izražati mojih interesov 29
6 to me ne zanima 160
7 ne vem 367
0 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V406A1 V4.06 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

a) kmetov

Vrednost 151420 Frekvenca
1 v celoti 363
2 le deloma 1200
3 sploh ne 119
4 ne vem 342
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V406A2 V4.06 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

b) nekvalificiranih delavcev

Vrednost 152419 Frekvenca
1 v celoti 384
2 le deloma 1171
3 sploh ne 118
4 ne vem 355
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V406A3 V4.06 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

c) kvalificiranih delavcev

Vrednost 153418 Frekvenca
1 v celoti 605
2 le deloma 1048
3 sploh ne 43
4 ne vem 333
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V406A4 V4.06 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

d) prosvetnih in kulturnih delavcev

Vrednost 154417 Frekvenca
1 v celoti 842
2 le deloma 773
3 sploh ne 15
4 ne vem 397
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V406A5 V4.06 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

e) strokovnjakov

Vrednost 155416 Frekvenca
1 v celoti 1006
2 le deloma 631
3 sploh ne 18
4 ne vem 374
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V406A6 V4.06 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

f) političnih funkcionarjev

Vrednost 156415 Frekvenca
1 v celoti 1254
2 le deloma 404
3 sploh ne 7
4 ne vem 363
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V406A7 V4.06 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

g) ljudi na položajih v delovnih organizacijah

Vrednost 157414 Frekvenca
1 v celoti 1149
2 le deloma 521
3 sploh ne 9
4 ne vem 350
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V406A8 V4.06 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

h) mladine in študentov

Vrednost 158413 Frekvenca
1 v celoti 612
2 le deloma 963
3 sploh ne 65
4 ne vem 389
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V406A9 V4.06 KAKO SE V SOCIALISTIČNI ZVEZI UVELJAVLJAJO INTERESI SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)

i) žensk

Vrednost 159412 Frekvenca
1 v celoti 548
2 le deloma 1065
3 sploh ne 70
4 ne vem 346
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V407A1 V4.07 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE? Družbenopolitična organizacija

a) Socialistična zveza (SZDL)

Vrednost 160411 Frekvenca
1 ni član 561
2 je član 1356
3 deluje, ima funkcijo 106
0 b. o. 7
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V407A2 V4.07 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE? Družbenopolitična organizacija

b) Zveza komunistov (ZK)

Vrednost 161410 Frekvenca
1 ni član 1736
2 je član 207
3 deluje, ima funkcijo 76
0 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V407A3 V4.07 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE? Družbenopolitična organizacija

c) Zveza sindikatov

Vrednost 162409 Frekvenca
1 ni član 806
2 je član 1100
3 deluje, ima funkcijo 116
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V407A4 V4.07 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE? Družbenopolitična organizacija

d) Zveza socialistične mladine

Vrednost 163408 Frekvenca
1 ni član 1718
2 je član 255
3 deluje, ima funkcijo 45
0 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V407A5 V4.07 V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE? Družbenopolitična organizacija

e) Zveza borcev

Vrednost 164407 Frekvenca
1 ni član 1774
2 je član 200
3 deluje, ima funkcijo 41
0 b. o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V408

V4.08 ALI MORDA VESTE, KDO JE NAPISAL KNJIGO "SMERI RAZVOJA POLITIČNEGA SISTEMA SOCIALISTIČNEGA SAMOUPRAVLJANJA"?

Vrednost 165406 Frekvenca
1 ustrezen odgovor 1157
2 ne 864
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V409

V4.09 (če da) STE MORDA TO KNJIGO BRALI - V CELOTI, ALI NJENE POSAMEZNE DELE?

Vrednost 166405 Frekvenca
1 ne pozna knjige 894
2 poznam knjigo, a je nisem bral 669
3 bral posamezne dele 368
4 bral v celoti 83
0 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V410

V4.10 ALI SO KAKA ODPRTA VPRAŠANJA, PEREČI PROBLEMI, O KATERIH LJUDJE PRI NAS, V KRAJEVNI SKUPNOSTI, V DELOVNI ORGANIZACIJI, NERADI ALI SPLOH NE GOVORIJO?

Vrednost 167404 Frekvenca
1 ni takih problemov 815
2 so taki problemi, brez navedbe 705
3 so taki problemi 42
4 ne ve, če so taka vprašanja 285
5 navedel vsaj en problem 175
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V411

V4.11 ALI STE OBVEŠČENI O DELU DELEGACIJ VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI V ZADNJEM LETU?

Vrednost 168403 Frekvenca
1 dobro sem obveščen 559
2 nekaj sem slišal, bral o delu 793
3 nič ne vem o njenem delu 670
0 b. o. 8
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V412

V4.12 ALI SE ČLANI DELEGACIJ V VAŠI KRAJEVNI SKUPNOSTI DOVOLJ POVEZUJEJO Z OBČANI (IŠČEJO MNENJA, POROČAJO), ALI NE?

Vrednost 169402 Frekvenca
1 dovolj se povezujejo 507
2 premalo se povezujejo 876
3 sploh se ne povezujejo 112
4 ne vem, če se povezujejo 313
5 nič ne ve o tem 215
0 b. o. 7
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V413A V4.13 NAVAJAMO NEKAJ RAZLIČNIH TRDITEV O DELEGATSKEM SISTEMU. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

a) Mehanizem delegatskega sistema ni dovolj učinkovit zato, ker je zelo zapleten.

Vrednost 170401 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 104
2 v glavnem se ne strinjam 347
3 neodločen 319
4 v glavnem se strinjam 785
5 popolnoma se strinjam 226
6 ne vem 246
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V413B V4.13 NAVAJAMO NEKAJ RAZLIČNIH TRDITEV O DELEGATSKEM SISTEMU. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

b) Delegatski sistem najbolje povezuje posebne interese delovnih ljudi in državljanov s skupnimi družbenimi interesi

Vrednost 171400 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 18
2 v glavnem se ne strinjam 103
3 neodločen 287
4 v glavnem se strinjam 958
5 popolnoma se strinjam 409
6 ne vem 252
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V413C V4.13 NAVAJAMO NEKAJ RAZLIČNIH TRDITEV O DELEGATSKEM SISTEMU. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

c) Delegatski sistem omogoča uspešno reševanje vsakodnevnih problemov ljudi in občanov.

Vrednost 172399 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 49
2 v glavnem se ne strinjam 222
3 neodločen 287
4 v glavnem se strinjam 922
5 popolnoma se strinjam 336
6 ne vem 212
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V413D V4.13 NAVAJAMO NEKAJ RAZLIČNIH TRDITEV O DELEGATSKEM SISTEMU. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

d) Delegatski sistem je bil prezgodaj uveden

Vrednost 173398 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 422
2 v glavnem se ne strinjam 628
3 neodločen 401
4 v glavnem se strinjam 232
5 popolnoma se strinjam 64
6 ne vem 280
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V413E V4.13 NAVAJAMO NEKAJ RAZLIČNIH TRDITEV O DELEGATSKEM SISTEMU. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

e) Delegatski sistem ne spreminja nič bistvenega v načinu odločanja v naši družbi.

Vrednost 174397 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 367
2 v glavnem se ne strinjam 663
3 neodločen 312
4 v glavnem se strinjam 313
5 popolnoma se strinjam 93
6 ne vem 278
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V414A1 V4.14 KAKO BI V OKOLJU, KRAJEVNI SKUPNOSTI, KJER ŽIVITE, OCENILI DELO...

a) skupščine, sveta krajevne skupnosti

Vrednost 175396 Frekvenca
1 dobro 374
2 zadovoljivo 742
3 slabo 171
4 premalo poznam delovanje 605
5 ne vem 120
6 ga ni 9
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V414A2 V4.14 KAKO BI V OKOLJU, KRAJEVNI SKUPNOSTI, KJER ŽIVITE, OCENILI DELO...

b) krajevne organizacije SZDL

Vrednost 176395 Frekvenca
1 dobro 358
2 zadovoljivo 695
3 slabo 168
4 premalo poznam delovanje 660
5 ne vem 135
6 ga ni 13
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V414A3 V4.14 KAKO BI V OKOLJU, KRAJEVNI SKUPNOSTI, KJER ŽIVITE, OCENILI DELO...

c) hišnega sveta

Vrednost 177394 Frekvenca
1 dobro 182
2 zadovoljivo 234
3 slabo 204
4 premalo poznam delovanje 130
5 ne vem 87
6 ga ni 1188
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V414A4 V4.14 KAKO BI V OKOLJU, KRAJEVNI SKUPNOSTI, KJER ŽIVITE, OCENILI DELO...

d) poravnalnega sveta

Vrednost 178393 Frekvenca
1 dobro 210
2 zadovoljivo 307
3 slabo 96
4 premalo poznam delovanje 522
5 ne vem 523
6 ga ni 368
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V414A5 V4.14 KAKO BI V OKOLJU, KRAJEVNI SKUPNOSTI, KJER ŽIVITE, OCENILI DELO...

e) potrošniškega sveta

Vrednost 179392 Frekvenca
1 dobro 85
2 zadovoljivo 178
3 slabo 186
4 premalo poznam delovanje 445
5 ne vem 640
6 ga ni 492
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V415

V4.15 V OBDOBJU ZADNJIH LET SMO S SAMOPRISPEVKOM V VSEJ SLOVENIJI ZGRADILI VRSTO ŠOL, VRTCEV, ZDRAVSTVENIH DOMOV ITD. KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO SAMOPRISPEVKA?

Vrednost 180391 Frekvenca
1 s takšno obliko zbiranja denarja soglašam, ker tako pridemo do objektov, ki jih sicer ne bi imeli 1259
2 s tako obliko zbiranja denarja ne soglašam, problemi naj se rešujejo z zbiranjem sredstev preko davkov 71
3 doslej sem s tem soglašal, vendar se sedaj samoprispevki pojavljajo že preveč pogosto 605
4 ne vem, ne morem se odločiti 87
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V416

V4.16 ALI STE V ZADNJEM LETU V KRAJEVNI SKUPNOSTI, V DELOVNI ORGANIZACIJI KDAJ GLASOVALI ZA KAKO ODLOČITEV, NE DA BI VEDELI, ZA KAJ PRAVZAPRAV JE ŠLO? (če da) KAKO POGOSTO TAKO GLASUJETE?

Vrednost 181390 Frekvenca
1 da, običajno tako glasujem 58
2 da, večkrat sem tako glasoval 100
3 da, sem tako glasoval, čeprav običajno vem, za kaj gre 170
4 ne, vedel sem, za kaj sem glasoval 1310
5 ne, raje nisem glasoval 116
6 v tem času nisem o ničemer glasoval 253
0 b. o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V417A1 V4.17 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI DELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ?

a) v samoupravnih organih krajevne skupnosti (zbor ali konference delegatov KS, svet KS in njegova delovna telesa)

Vrednost 182389 Frekvenca
1 je izvoljen 195
2 ni izvoljen 1336
3 bi bil pripravljen delovati 481
0 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V417A2 V4.17 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI DELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ?

b) član delegacije KS za družbenopolitično skupnost oz. za skupščino samoupravnih interesnih skupnosti (SIS)

Vrednost 183388 Frekvenca
1 je izvoljen 173
2 ni izvoljen 1476
3 bi bil pripravljen delovati 370
0 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V417A3 V4.17 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI DELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ?

c) član delegacije družbenopolitičnih organizacij za družbenopolitični zbor skupščine občine

Vrednost 184387 Frekvenca
1 je izvoljen 59
2 ni izvoljen 1627
3 bi bil pripravljen delovati 330
0 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V417A4 V4.17 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI DELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ?

d) član delegacije ali organa nad ravnijo občine

Vrednost 185386 Frekvenca
1 je izvoljen 45
2 ni izvoljen 1711
3 bi bil pripravljen delovati 258
0 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V418A1 V4.18 (za zaposlene) ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V DELOVNI ORGANIZACIJI? ALI BI BILI PRIPRAVLJENI DELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV?

a) v samoupravnih organih delovne organizacije, TOZD-a (delavski svet, odbori, komisije)

Vrednost 186385 Frekvenca
1 ni zaposlen-a v delovni organizaciji 573
2 je izvoljen 496
3 ni izvoljen 658
4 bi bil pripravljen delovati 276
0 b. o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V418A2 V4.18 (za zaposlene) ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V DELOVNI ORGANIZACIJI? ALI BI BILI PRIPRAVLJENI DELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV?

b) član delegacije v delovni organizaciji za družbenopolitično skupnost oz. za skupščino interesnih skupnosti (SIS)

Vrednost 187384 Frekvenca
1 ni zaposlen-a v delovni organizaciji 572
2 je izvoljen 223
3 ni izvoljen 939
4 bi bil pripravljen delovati 269
0 b. o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V419

V4.19 ALI STE V OKOLJU, KJER ŽIVITE, DELATE, SLIŠALI ZA POJAVE PODKUPOVANJA? (če da) KAKO POGOSTI SO POJAVI PODKUPOVANJA V VAŠEM OKOLJU?

Vrednost 188383 Frekvenca
1 zelo ogosti 50
2 pogosti 166
3 redki 319
4 jih ni 729
5 ne vem 753
0 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V420A1 V4.20 (če da) NA KATERIH PODROČJIH JE PO VAŠI SODBI NASPLOH TEH POJAVOV NAJVEČ?

1. odgovor

Vrednost 189382 Frekvenca
1 v trgovini 97
2 v zdravstvu 99
3 v gospodarstvu 98
4 v javni upravi 36
5 sprejemanje v slušbo 19
6 na sodišču 10
7 v obrtništvu 15
8 druga področja 104
9 ni podkupovanja, ne vem če je 1419
0 b. o. 128
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V420A2 V4.20 (če da) NA KATERIH PODROČJIH JE PO VAŠI SODBI NASPLOH TEH POJAVOV NAJVEČ?

2. odgovor

Vrednost 190381 Frekvenca
1 v trgovini 32
2 v zdravstvu 33
3 v gospodarstvu 25
4 v javni upravi 24
5 sprejemanje v slušbo 4
6 na sodišču 4
7 v obrtništvu 6
8 druga področja 25
9 ni podkupovanja, ne vem če je 0
0 b. o. 0
" " 1878

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V501

V5.00 TELESNA KULTURA, OSEBNOSTNI KAZALCI V5.01 V LETU 1984 BODO ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE PRI NAS. KAJ SODITE O TEM, DA BODO ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE PRVIČ PRI NAS V SARAJEVU?

Vrednost 191380 Frekvenca
1 prav je, da bodo igre v Sarajevu, saj bo to utrdilo ugled neuvrščene Jugoslavije, zbližalo mladino z vsega sveta ter vzpodbudilo zimski turizem ipd. 970
2 ni prav, da smo se v času gospodarskih težav potegovali za zimske olimpijske igre v Sarajevu, saj bo to zahtevalo veliko sredstev 416
3 dobro je, da so naslednje zimske olimpijske igre v Jugoslaviji, vendar naj bi bile v okolju, ki ima bogatejšo tradicijo zimskega športa (Slovenija) 383
4 drugo 29
5 ne vem 193
0 b. o. 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V502A V5.02 ALI SE MORDA UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, BODISI REDNO ALI OBČASNO?

A) ORGANIZIRANO - TEKMOVALNO

Vrednost 192379 Frekvenca
1 da 84
2 ne 1891
0 b. o. 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V502B1 V5.02 ALI SE MORDA UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, BODISI REDNO ALI OBČASNO?

B) ORGANIZIRANO, REKREACIJA 1 - redno, vsaj enkrat, dvakrat tedensko, sistematično

Vrednost 193378 Frekvenca
1 da 176
2 ne 1838
0 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V502B2 V5.02 ALI SE MORDA UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, BODISI REDNO ALI OBČASNO?

B) ORGANIZIRANO, REKREACIJA 2 - neredno, na občasnih akcijah

Vrednost 194377 Frekvenca
1 da 225
2 ne 1780
0 b. o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V502C1 V5.02 ALI SE MORDA UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, BODISI REDNO ALI OBČASNO?

C) NEORGANIZIRANA REKREACIJA 1 - redno, vsaj enkrat, dvakrat na teden, sistematično

Vrednost 195376 Frekvenca
1 da 281
2 ne 1732
0 b. o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V502C2 V5.02 ALI SE MORDA UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, BODISI REDNO ALI OBČASNO?

C) NEORGANIZIRANA REKREACIJA 2 - neredno, s premori, občasno, v prostih dneh in na dopustu

Vrednost 196375 Frekvenca
1 da 832
2 ne 1178
0 b. o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V503A1 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S01 - nogomet

Vrednost 197374 Frekvenca
1 ne 1734
2 da, neorganizirano 245
3 da, organizirano 45
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A2 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S02 - košarka

Vrednost 198373 Frekvenca
1 ne 1847
2 da, neorganizirano 153
3 da, organizirano 23
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A3 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S03 - rokomet

Vrednost 199372 Frekvenca
1 ne 1895
2 da, neorganizirano 104
3 da, organizirano 23
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A4 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S04 - odbojka

Vrednost 200371 Frekvenca
1 ne 1786
2 da, neorganizirano 201
3 da, organizirano 35
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A5 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S05 - balinanje

Vrednost 201370 Frekvenca
1 ne 1840
2 da, neorganizirano 158
3 da, organizirano 25
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A6 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S06 - kegljanje

Vrednost 202369 Frekvenca
1 ne 1636
2 da, neorganizirano 345
3 da, organizirano 42
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A7 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S07 - namizni tenis

Vrednost 203368 Frekvenca
1 ne 1758
2 da, neorganizirano 247
3 da, organizirano 17
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A8 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S08 - tenis

Vrednost 204367 Frekvenca
1 ne 1917
2 da, neorganizirano 89
3 da, organizirano 16
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A9 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S09 - drsanje

Vrednost 205366 Frekvenca
1 ne 1904
2 da, neorganizirano 114
3 da, organizirano 5
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A10 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S10 - hokej na ledu

Vrednost 206365 Frekvenca
1 ne 2003
2 da, neorganizirano 12
3 da, organizirano 7
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A11 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S11 - atletika

Vrednost 207364 Frekvenca
1 ne 1887
2 da, neorganizirano 116
3 da, organizirano 20
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A12 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S12 - plavanje

Vrednost 208363 Frekvenca
1 ne 1311
2 da, neorganizirano 693
3 da, organizirano 20
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A13 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S13 - kolesarstvo

Vrednost 209362 Frekvenca
1 ne 1510
2 da, neorganizirano 465
3 da, organizirano 14
0 b. o. 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A14 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S14 - avtomoto šport

Vrednost 210361 Frekvenca
1 ne 1916
2 da, neorganizirano 95
3 da, organizirano 10
0 b. o. 9
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A15 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S15 - veslanje, kajak, kanu

Vrednost 211360 Frekvenca
1 ne 1965
2 da, neorganizirano 51
3 da, organizirano 8
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A16 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S16 - smučanje, teki

Vrednost 212359 Frekvenca
1 ne 1822
2 da, neorganizirano 188
3 da, organizirano 13
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A17 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S17 - smučanje, alpsko

Vrednost 213358 Frekvenca
1 ne 1705
2 da, neorganizirano 302
3 da, organizirano 17
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A18 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S18 - borilni športi (rokoborba, boks, karate, judo)

Vrednost 214357 Frekvenca
1 ne 1978
2 da, neorganizirano 31
3 da, organizirano 14
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A19 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S19 - gimnastika

Vrednost 215356 Frekvenca
1 ne 1928
2 da, neorganizirano 79
3 da, organizirano 16
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A20 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S20 - badminton, mini tenis

Vrednost 216355 Frekvenca
1 ne 1710
2 da, neorganizirano 307
3 da, organizirano 8
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A21 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S21 - planinarjenje

Vrednost 217354 Frekvenca
1 ne 1589
2 da, neorganizirano 400
3 da, organizirano 35
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A22 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S22 - alpinizem

Vrednost 218353 Frekvenca
1 ne 1950
2 da, neorganizirano 61
3 da, organizirano 13
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A23 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S23 - hoja, izleti, sprehodi

Vrednost 219352 Frekvenca
1 ne 1134
2 da, neorganizirano 862
3 da, organizirano 27
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A24 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S24 - jadranje (na deski)

Vrednost 220351 Frekvenca
1 ne 1973
2 da, neorganizirano 43
3 da, organizirano 8
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A25 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S25 - podvodni športi

Vrednost 221350 Frekvenca
1 ne 1974
2 da, neorganizirano 43
3 da, organizirano 7
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A26 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S26 - letalski šport

Vrednost 222349 Frekvenca
1 ne 2004
2 da, neorganizirano 10
3 da, organizirano 10
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A27 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S27 - padalstvo

Vrednost 223348 Frekvenca
1 ne 2005
2 da, neorganizirano 11
3 da, organizirano 7
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A28 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S28 - strelstvo

Vrednost 224347 Frekvenca
1 ne 1796
2 da, neorganizirano 182
3 da, organizirano 45
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A29 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S29 - trim (steza, kabinet, tek v naravi)

Vrednost 225346 Frekvenca
1 ne 1588
2 da, neorganizirano 384
3 da, organizirano 25
0 b. o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A30 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S30 - lov

Vrednost 226345 Frekvenca
1 ne 1962
2 da, neorganizirano 33
3 da, organizirano 24
0 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A31 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S31 - ribolov

Vrednost 227344 Frekvenca
1 ne 1877
2 da, neorganizirano 126
3 da, organizirano 20
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A32 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S32 - konjeniški šport

Vrednost 228343 Frekvenca
1 ne 1990
2 da, neorganizirano 23
3 da, organizirano 10
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A33 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S33 - šah

Vrednost 229342 Frekvenca
1 ne 1603
2 da, neorganizirano 400
3 da, organizirano 22
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503A34 V5.03 NAVEDITE ZA VSAKO OD NAŠTETIH ŠPORTNIH OZIROMA REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, ALI SE Z NJO UKVARJATE ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO?

S34 - druge športne aktivnosti

Vrednost 230341 Frekvenca
1 ne 1907
2 da, neorganizirano 101
3 da, organizirano 13
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V504

V5.04 NEKATRI LJUDJE SO ZELO NAVEZANI NA SVOJ KRAJ, DRUGIM PA NI DOSTI MAR, KJE ŽIVIJO. KAM SE PA VI OSEBNO BOLJ NAGIBATE?

Vrednost 231340 Frekvenca
1 k prvim, ki so navezani na domači kraj 1695
2 k drugim 215
3 se ne morem odločiti 107
0 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V505

V5.05 KDAJ NAVADNO GRESTE K ZDRAVNIKU?

Vrednost 232339 Frekvenca
1 hodim na preglede, da bi ugotovil, če sem zdrav 140
2 grem k zdravniku, ko se pojavijo prvi znaki bolezni 464
3 ko me bolezen oz. poškodba ovira pri delu 666
4 le, kadar sem zelo hudo bolan (poškodovan) 741
0 b. o. 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V506

V5.06 KAM BI NA SPLOŠNO UVRSTILI SEBE PRI SPREJEMANJU RAZLIČNIH NOVOSTI V PRIMERJAVI Z DRUGIMI?

Vrednost 233338 Frekvenca
1 med prve, ki se odločijo za kaj novega 465
2 počakam, da se jih nekaj odloči pred mano 410
3 med tiste, ki se odločajo takrat kot večina 423
4 odločim se kmalu za tem, ko je to storila že večina 130
5 med tiste, ki rajši počakajo in so bolj previdni pri novotarijah 572
0 b. o. 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V507A V5.07 ZOPET BOM PREBRAL(-A) NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

a) Večina dogajanj v svetu in v družbi se izmika človekovi kontroli.

Vrednost 234337 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 120
2 v glavnem se ne strinjam 415
3 neodločen 358
4 v glavnem se strinjam 681
5 popolnoma se strinjam 204
6 ne vem 246
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V507B V5.07 ZOPET BOM PREBRAL(-A) NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

b) Le človek, ki ima jasne cilje, lahko napreduje.

Vrednost 235336 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 30
2 v glavnem se ne strinjam 140
3 neodločen 111
4 v glavnem se strinjam 853
5 popolnoma se strinjam 804
6 ne vem 88
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V507C V5.07 ZOPET BOM PREBRAL(-A) NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

c) Človek mora ravnati tako, kot misli da je prav, čeprav večina misli drugače.

Vrednost 236335 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 94
2 v glavnem se ne strinjam 270
3 neodločen 222
4 v glavnem se strinjam 759
5 popolnoma se strinjam 593
6 ne vem 89
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V507D V5.07 ZOPET BOM PREBRAL(-A) NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

d) Samo nepraktični idealist se bo žrtvoval za blaginjo drugih.

Vrednost 237334 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 275
2 v glavnem se ne strinjam 487
3 neodločen