Naši uporabniki

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Uporabniki ADP so domači in tuji raziskovalci, učitelji in študentje, ki so podatkovno in statistično pismeni za samostojno ravnanje z gradivi. Sem sodi sposobnost samostojnega iskanja podatkov za določen raziskovalni problem, presoje uporabnosti podatkov na podlagi opisov, ki jih ADP nudi o nastanku raziskave, metodologiji zbiranja in podrobni vsebini posameznih spremenljivk, sposobnost samostojne analize in razlage rezultatov ter oblikovanja zaključkov. Od uporabnikov kvalitativnih podatkov se pričakuje poznavanje osnov kvalitativnih metod in razumevanja konteksta kvalitativnega raziskovanja.  

Z organizacijo izobraževanj za uporabnike in s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanja ADP med uporabniki aktivno promovira drugo rabo podatkov. Prav tako ADP spodbuja zahtevnejšo uporabo podatkov, npr. pri izvajanju uporabnih raziskav reševanja družbenih problemov ali pri različnih kakovostnih znanstvenih objavah. Rabo podatkov si ADP prizadeva promovirati tudi širše in s tem namenom izvaja delavnice za neakademske uporabnike. Med ostalo širšo javnost štejemo novinarje, oblikovalce politik in navadne državljane, v kolikor izrazijo legitimen namen za uporabo podatkov in sprejemajo pravila in omejitve pri delu s podatki.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Naši uporabniki. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/adp/uporabniki/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Slovenski utrip 5/2012, Odnos do Evrope, FUDS

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si