Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM973
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM973_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; december 1997)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za okolje in prostor

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka raziskava vsebuje vprašanja o odnosu posameznika do različnih družbenih tem kot so pravni sistem, spol in gospodarstvo. Poglobljeno obravnavane teme zajemajo okolje, vlogo vlade, družbeno neenakost, socialno podporo, vlogo družine in spola, delovno usmeritev, vpliv religije, vedenja in verovanj na družbene in politične preference, ter nacionalno identiteto. Sodelujoče države so različne od enega do drugega tematskega modula. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP 40 držav članic po vsem svetu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Gibanje družbenega standarda na različnih področjih, odnos do preteklosti, sreča, ukrepi vlade v gospodarstvu, zaželena področja omejevanja porabe, vloga države v gospodarstvu in sociali, hierarhija družbenih ciljev, družbene razlike, zaupanje institucijam, poraba prostega časa, trditve o delu, ocena vidikov zaposlitve, nagrajevanje, samozaposlovanje, delovni čas, delo kot vrednota, značilnosti respondentove zaposlitve, pogoji dela, oddaljenost delovnega mesta, pridobivanje izobrazbe in delovnih veščin, odnosi med zaposlenimi, pripadnost podjetju, odsotnost z dela, strah pred izgubo zaposlitve, iskanje zaposlitve, viri preživljanja, JE Krško, ekologija in napredek, plačevanje ekoloških stroškov, zaznave splošne in osebne ogroženosti okolja (promet, industrij, poseganje države, dejansko ekološko obnašanje, ekopolitična aktivnost, odnos do gozda, Poznavanje procesa nastajanja komunalnih, posebnih, nevarnih in, instance odgovornosti za odpadke, prostorsko umeščanje odpadkov, določanje lokacije odlagališč, pogoji za pristanek na odlagališča odpadkov v svojem kraju, druge rešitve za odpadke, ukvarjanje s športom in rekreacijo

Ključne besede ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, DELOVNE RAZMERE, EKOLOGIJA, ONESNAŽEVANJE, OKOLJE, ODLAGANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI, RADIOAKTIVNI ODPADKI

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
STALIŠČA O DELU
EKOLOŠKA VPRAŠANJA
O ODPADKIH IN ODLAGALIŠČIH
ŠPORTNE IN REKREACIJSKE AKTIVNOST


Povzetek:

Raziskava je namenjena izvedbi mednarodne ankete, ADP - IDNo: ISSP97 Stališča o delu, delu splošnih javnomnenjskih vprašanj in aktualnim problemom ekologije. Zajete so splošne vrednote od delu, kot je osebna intrizična naravnanost, kaj je pri delu pomembno, materialne nagrade ali kaj drugega, zadovoljstvo z delom, pravičnost, strah pred izgubo zaposliltve, pogoji dela in delovna situacija zaposlenega. Vprašanja o ekologiji so namenjena ocenjevanju ekološka ogroženost zaradi onesnaženosti zraka, voda itd. Del vprašalnika je namenjen obravnavi institucionalnih rešitev in posebnosti problematike okolja v Sloveniji, kot je odnos do Jedrske Elektrarne Krško in vprašanja gradnje odlagališč odpadkov. Del vprašanj na temo ekologije so vključili tudi v raziskavo ADP - IDNo: SJM932. Dodan je obsežen blok demografskih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 1997 - december 1997
Čas izdelave: 1997-12
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM973 - Slovensko javno mnenje [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 400
 • število enot: 1005

Spremenljivke

KLJUC kljuc

KEYSTRING

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1002 1
1003 1
1004 1
1005 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1005

ID id

ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
999 1
1425 1
2441 1
2621 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2621

QZAI_UR ZAČETEK INTERVJUJA OB URI

URA1 ZaČetek intervjuja on uri

Vrednost 31 Frekvenca
7 2
8 21
9 50
10 86
11 78
12 57
13 72
14 91
15 110
16 145
17 121
18 92
19 47
20 21
21 2
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 7 do 21

KLJUC kljuc

KEYSTRING

Vrednost 1400 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1002 1
1003 1
1004 1
1005 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1005

ID id

ID

Vrednost 2399 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
999 1
1425 1
2441 1
2621 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2621

QZAI_UR ZAČETEK INTERVJUJA OB URI

URA1 ZaČetek intervjuja on uri

Vrednost 3398 Frekvenca
7 2
8 21
9 50
10 86
11 78
12 57
13 72
14 91
15 110
16 145
17 121
18 92
19 47
20 21
21 2
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 7 do 21

QZA_MIN ZAČETEK INTERVJUJA OB MINUTI

MIN1 in minut

Vrednost 4397 Frekvenca
0 203
1 2
2 5
55 37
56 2
57 1
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 57

Q101 MOZNOST IZBRATI DEZELO, ALI BI IZBRALI S V1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA

V1.01 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Vrednost 5396 Frekvenca
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 660
2 verjetno bi izbral Slovenijo 251
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 53
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 26
9 ne vem 14
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q102A kako zivijo ljudje V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Vrednost 6395 Frekvenca
1 danes dosti slabše 123
2 danes slabše 426
3 približno enake 274
4 danes boljše 135
5 danes dosti boljše 25
9 ne vem 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q102B demokratičnost odločanja V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 7394 Frekvenca
1 danes dosti slabše 49
2 danes slabše 171
3 približno enake 270
4 danes boljše 330
5 danes dosti boljše 75
9 ne vem 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q102C pravice in svoboščine V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Vrednost 8393 Frekvenca
1 danes dosti slabše 79
2 danes slabše 223
3 približno enake 296
4 danes boljše 281
5 danes dosti boljše 67
9 ne vem 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q102D spoštovanje dela V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Vrednost 9392 Frekvenca
1 danes dosti slabše 138
2 danes slabše 390
3 približno enake 221
4 danes boljše 155
5 danes dosti boljše 41
9 ne vem 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q102E dobiti stanovanje V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 10391 Frekvenca
1 danes dosti slabše 343
2 danes slabše 425
3 približno enake 99
4 danes boljše 36
5 danes dosti boljše 6
9 ne vem 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q102F dobiti zaposlitev V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 11390 Frekvenca
1 danes dosti slabše 451
2 danes slabše 434
3 približno enake 65
4 danes boljše 24
5 danes dosti boljše 4
9 ne vem 26
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q102G zakonitost V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Vrednost 12389 Frekvenca
1 danes dosti slabše 90
2 danes slabše 256
3 približno enake 353
4 danes boljše 140
5 danes dosti boljše 10
9 ne vem 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q102H moznost izobrazevanja V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Vrednost 13388 Frekvenca
1 danes dosti slabše 37
2 danes slabše 211
3 približno enake 306
4 danes boljše 310
5 danes dosti boljše 79
9 ne vem 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q102I kulturno zivljenje V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Vrednost 14387 Frekvenca
1 danes dosti slabše 30
2 danes slabše 110
3 približno enake 374
4 danes boljše 334
5 danes dosti boljše 61
9 ne vem 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q102J imeti otroke V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 15386 Frekvenca
1 danes dosti slabše 171
2 danes slabše 506
3 približno enake 203
4 danes boljše 72
5 danes dosti boljše 3
9 ne vem 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q102K zdravstveno varstv V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Vrednost 16385 Frekvenca
1 danes dosti slabše 132
2 danes slabše 356
3 približno enake 299
4 danes boljše 159
5 danes dosti boljše 16
9 ne vem 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q102L vpliv stroke na vlado V1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, TOREJ Z RAZMERAMI OB OSAMOSVOJITVI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Vrednost 17384 Frekvenca
1 danes dosti slabše 101
2 danes slabše 219
3 približno enake 302
4 danes boljše 135
5 danes dosti boljše 17
9 ne vem 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q103 RAZMERE V SLOVENIJI PO 2. SVETOVNI VOJNI

V1.03 OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O RAZMERAH, V KAKRŠNIH SMO ŽIVELI V SLOVENIJI V DESETLETJIH PO 2. SVETOVNI VOJNI, DO VOLITEV LETA 1990. NAVAJAMO JIH NEKAJ, VI PA POVEJTE, KATERO JE VAM OSEBNO NAJBLIŽJE!

Vrednost 18383 Frekvenca
1 to obdobje je bilo čas strahu in zatiranja 73
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 651
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 202
4 drugo 23
9 ne vem 55
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q104 POGLEDI O MEDVOJNIH DOGAJANJIH

V1.04 V SLOVENIJI SE POJAVLJA VEČ RAZLIČNIH POGLEDOV O MEDVOJNIH DOGAJANJIH (PARTIZANSTVO, DOMOBRANSTVO). NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TEH POGLEDOV, VI PA POVEJTE, KATERI OD NJIH JE VAM NAJBLIŽJI. (Izberite en odgovor!)

Vrednost 19382 Frekvenca
1 partizani so bili pravičen boj zoper okupatorja, domobranci pa so nedopustno sodelovali z okupatorjem 401
2 partizani so se borili za komunistično revolucijo, ki so se ji domobranci upravičeno uprli 65
3 domobranci so se upravičeno uprli komunistični revoluciji v NOB, ne bi pa smeli sodelovati z okupatorjem 217
4 drugo 66
9 ne vem, b.o. 255
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q105 OSEBNA SREČA

V1.05 SEDAJ PA S POMOČJO LESTVICE OD 0-10 IZRAZITE VAŠA OBČUTJA GLEDE OSEBNE SREČE NASPLOH, PRI ČEMER 0 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI IN 10, DA STE ZELO SREČNI. (Obkrožite ustrezno številko!)

Vrednost 20381 Frekvenca
0 0 - sploh nisem srečen 21
1 1 10
2 2 12
3 3 23
4 4 48
5 5 278
6 6 112
7 7 141
8 8 180
9 9 60
10 10 - zelo sem srečen 105
99 ne vem 11
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q106A kontrola plač V1.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

a) zakonska kontrola plač in zaslužkov

Vrednost 21380 Frekvenca
1 močno priporočam 299
2 do neke mere priporočam 355
3 niti priporočam, niti odsvetujem 119
4 do neke mere odsvetujem 86
5 močno odsvetujem 56
9 ne vem 89
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q106B kontrola cen V1.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

b) zakonska kontrola cen

Vrednost 22379 Frekvenca
1 močno priporočam 352
2 do neke mere priporočam 368
3 niti priporočam, niti odsvetujem 99
4 do neke mere odsvetujem 70
5 močno odsvetujem 48
9 ne vem 67
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q106C zmanjšanje proračuna V1.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

c) zmanjšanje izdatkov države (proračuna)

Vrednost 23378 Frekvenca
1 močno priporočam 504
2 do neke mere priporočam 273
3 niti priporočam, niti odsvetujem 77
4 do neke mere odsvetujem 40
5 močno odsvetujem 22
9 ne vem 87
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q106D financiranje programov zaposlovanja V1.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

d) financiranje programov zaposlovanja

Vrednost 24377 Frekvenca
1 močno priporočam 494
2 do neke mere priporočam 355
3 niti priporočam, niti odsvetujem 59
4 do neke mere odsvetujem 15
5 močno odsvetujem 11
9 ne vem 70
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q106E manj zakonskih predpisov za gospodarstvo V1.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

e) manj zakonskih predpisov za gospodarstvo

Vrednost 25376 Frekvenca
1 močno priporočam 179
2 do neke mere priporočam 324
3 niti priporočam, niti odsvetujem 192
4 do neke mere odsvetujem 98
5 močno odsvetujem 52
9 ne vem 159
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q106F podpiranje industrije pri awzvoju V1.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

f) podpiranje industrije pri razvoju novih proizvodov in tehnologije

Vrednost 26375 Frekvenca
1 močno priporočam 563
2 do neke mere priporočam 296
3 niti priporočam, niti odsvetujem 56
4 do neke mere odsvetujem 13
5 močno odsvetujem 9
9 ne vem 67
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q106G podpora nazadujočim vejam industrije V1.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

g) podpora nazadujočim vejam industrije, da bi zagotovili delovna mesta

Vrednost 27374 Frekvenca
1 močno priporočam 437
2 do neke mere priporočam 251
3 niti priporočam, niti odsvetujem 87
4 do neke mere odsvetujem 93
5 močno odsvetujem 85
9 ne vem 51
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q106H skrajšanje tedenskega delovnega časa V1.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

h) skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta

Vrednost 28373 Frekvenca
1 močno priporočam 215
2 do neke mere priporočam 332
3 niti priporočam, niti odsvetujem 191
4 do neke mere odsvetujem 114
5 močno odsvetujem 91
9 ne vem 61
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q106I reforma pokojninskega sistema V1.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

i) reforma pokojninskega sistema

Vrednost 29372 Frekvenca
1 močno priporočam 254
2 do neke mere priporočam 315
3 niti priporočam, niti odsvetujem 175
4 do neke mere odsvetujem 70
5 močno odsvetujem 72
9 ne vem 118
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q106J izenačenje delovne dobe za moške/zenske V1.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

j) izenačenje delovne dobe za moške/ženske

Vrednost 30371 Frekvenca
1 močno priporočam 69
2 do neke mere priporočam 103
3 niti priporočam, niti odsvetujem 139
4 do neke mere odsvetujem 226
5 močno odsvetujem 416
9 ne vem 51
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q106K manjša obremenitev plač z davki V1.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

k) manjša obremenitev plač z davki in prispevki

Vrednost 31370 Frekvenca
1 močno priporočam 490
2 do neke mere priporočam 286
3 niti priporočam, niti odsvetujem 86
4 do neke mere odsvetujem 55
5 močno odsvetujem 45
9 ne vem 42
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q106L uvedba davka na dodatno vrednost V1.06 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ UKREPOV VLADE V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM V SLOVENIJI. ZA VSAKEGA NAM POVEJTE, ALI GA PRIPOROČATE, ALI GA ODSVETUJETE?

l) uvedba davka na dodano vrednost

Vrednost 32369 Frekvenca
1 močno priporočam 148
2 do neke mere priporočam 191
3 niti priporočam, niti odsvetujem 142
4 do neke mere odsvetujem 106
5 močno odsvetujem 219
9 ne vem 198
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q107A za varstvo okolja V1.07 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

a) za varstvo okolja

Vrednost 33368 Frekvenca
1 veliko manj 14
2 nekaj manj 38
3 kot doslej 276
4 nekaj več 425
5 veliko več 217
9 ne vem 34
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q107B za zdravstvo V1.07 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

b) za zdravstvo

Vrednost 34367 Frekvenca
1 veliko manj 11
2 nekaj manj 18
3 kot doslej 183
4 nekaj več 486
5 veliko več 289
9 ne vem 17
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q107C za policijo V1.07 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

c) za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Vrednost 35366 Frekvenca
1 veliko manj 46
2 nekaj manj 95
3 kot doslej 341
4 nekaj več 324
5 veliko več 147
9 ne vem 50
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q107D za izobrazevanje V1.07 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

d) za izobraževanje

Vrednost 36365 Frekvenca
1 veliko manj 7
2 nekaj manj 16
3 kot doslej 196
4 nekaj več 453
5 veliko več 309
9 ne vem 23
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q107E za vojsko V1.07 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

e) za vojsko in obrambo

Vrednost 37364 Frekvenca
1 veliko manj 173
2 nekaj manj 251
3 kot doslej 358
4 nekaj več 134
5 veliko več 51
9 ne vem 37
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q107F za pokojnine V1.07 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

f) za pokojnine

Vrednost 38363 Frekvenca
1 veliko manj 21
2 nekaj manj 63
3 kot doslej 360
4 nekaj več 347
5 veliko več 178
9 ne vem 35
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q107G za podporo nezaposlenim V1.07 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

g) za podporo nezaposlenim

Vrednost 39362 Frekvenca
1 veliko manj 57
2 nekaj manj 116
3 kot doslej 359
4 nekaj več 283
5 veliko več 148
9 ne vem 41
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q107H za kulturo V1.07 PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA VLADA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE DAVKE OZ. PRISPEVKE.

h) za kulturo in umetnost

Vrednost 40361 Frekvenca
1 veliko manj 26
2 nekaj manj 77
3 kot doslej 446
4 nekaj več 309
5 veliko več 86
9 ne vem 60
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q108A zagotoviti delovno mesto V1.08 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

a) zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Vrednost 41360 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 502
2 v glavnem odgovorna 342
3 v glavnem ni odgovorna 106
4 v nobenem primeru ni odgovorna 31
9 ne vem 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q108B nadzorovati cene V1.08 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

b) nadzorovati cene

Vrednost 42359 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 426
2 v glavnem odgovorna 401
3 v glavnem ni odgovorna 112
4 v nobenem primeru ni odgovorna 33
9 ne vem 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q108C zagotoviti zdravstveno oskrbo V1.08 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

c) zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Vrednost 43358 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 658
2 v glavnem odgovorna 309
3 v glavnem ni odgovorna 17
4 v nobenem primeru ni odgovorna 8
9 ne vem 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q108D zagotoviti upokojencem standard V1.08 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

d) zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Vrednost 44357 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 621
2 v glavnem odgovorna 330
3 v glavnem ni odgovorna 32
4 v nobenem primeru ni odgovorna 7
9 ne vem 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q108E pomagati industriji V1.08 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

e) pomagati industriji, da si zagotovi razvoj

Vrednost 45356 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 477
2 v glavnem odgovorna 400
3 v glavnem ni odgovorna 79
4 v nobenem primeru ni odgovorna 14
9 ne vem 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q108F zagotoviti nezaposlenim standard V1.08 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

f) zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Vrednost 46355 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 337
2 v glavnem odgovorna 463
3 v glavnem ni odgovorna 123
4 v nobenem primeru ni odgovorna 32
9 ne vem 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q108G nizje razlike bogati/revni V1.08 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

g) znižati razlike med revnimi in bogatimi

Vrednost 47354 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 493
2 v glavnem odgovorna 295
3 v glavnem ni odgovorna 136
4 v nobenem primeru ni odgovorna 52
9 ne vem 28
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q108H zagotoviti štipendije V1.08 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

h) zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Vrednost 48353 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 687
2 v glavnem odgovorna 277
3 v glavnem ni odgovorna 22
4 v nobenem primeru ni odgovorna 6
9 ne vem 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q108I zagotaviti prebivališče V1.08 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

i) zagotaviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Vrednost 49352 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 464
2 v glavnem odgovorna 410
3 v glavnem ni odgovorna 80
4 v nobenem primeru ni odgovorna 14
9 ne vem 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q108J preprečevati škodo industrje v okolju V1.08 POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA?

j) strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Vrednost 50351 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 609
2 v glavnem odgovorna 309
3 v glavnem ni odgovorna 50
4 v nobenem primeru ni odgovorna 9
9 ne vem 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q109 ZMANJŠANJE DAVKOVOVEČEVANJE DELEZA ZA SO

V1.09 ČE BI MORALA VLADA IZBIRATI MED ZMANJŠANJEM DAVKOV ALI POVEČEVANJEM DELEŽA SREDSTEV ZA SOCIALNE NAMENE, KAJ BI MORALA PO VAŠEM MNENJU STORITI? (MISLIMO NA VSE DAVKE SKUPAJ, VKLJUČNO Z OBVEZNIMI PRISPEVKI OD PLAČ, DOHODNINO, PROMETNIM DAVKOM IDR.)

Vrednost 51350 Frekvenca
1 zmanjšati davke, čeprav to pomeni manj denarja za socialne namene 319
2 več denarja za socialne namene, čeprav to pomeni višje davke 352
9 ne vem 332
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q110 PREPREČEVANJE INFLACIJE/ZMANJŠEVANJE NEZ

V1.10 ČE BI SE MORALA VLADA ODLOČATI MED PREPREČEVANJEM INFLACIJE IN ZMANJŠEVANJEM NEZAPOSLENOSTI, KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU POMEMBNEJŠE?

Vrednost 52349 Frekvenca
1 preprečevati inflacijo 324
2 zmanjševati nezaposlenost 539
9 ne vem 138
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q111 ALI NAJ VLADA...

V1.11 DENIMO, DA STOPNJA OBDAVČITVE V SLOVENIJI OSTANE ENAKA KOT DOSLEJ. ALI NAJ VLADA...

Vrednost 53348 Frekvenca
1 porabi enak znesek denarja kot sedaj za socialne namene (pokojnine, zdravstveno zavarovanje itd.), čeprav bi to pomenilo, da se poveča primanjkljaj v državnem proračunu in s tem državni dolg, ali pa naj 464
2 porabi manj denarja kot sedaj za socialne namene, tako da ne bi nastajal primanjkljaj in državni dolg 297
9 ne vem 240
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q112A CILJI SLOVENIJE V NASLEDNJIH DESETIH LET

V1.12A V ZADNJEM ČASU SE VELIKO RAZPRAVLJA O TEM, KAKŠNI NAJ BI BILI CILJI SLOVENIJE V NASLEDNJIH DESETIH LETIH. TU SO NAPISANI NEKATERI CILJI, KI JIM POSAMEZNIKI PRIPISUJEJO NAJVEČJI POMEN. PROSIMO POVEJTE, KATERI OD TEH CILJEV JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠI?

Vrednost 54347 Frekvenca
1 visoka raven gospodarske rasti 617
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 34
3 poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o stvareh pri delu in v okolju, kjer prebivajo 276
4 olepšati naša mesta in deželo 60
9 ne vem 17
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q112B NASLEDNJI CILJ

V1.12B IN KATERI CILJ BI BIL NASLEDNJI NAJBOLJ POMEMBEN? (en odgovor v vsakem stolpcu)

Vrednost 55346 Frekvenca
1 visoka raven gospodarske rasti 169
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 90
3 poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o stvareh pri delu in v okolju, kjer prebivajo 459
4 olepšati naša mesta in deželo 200
9 ne vem 84
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q113A NAJBOLJ POMEMBNA STVAR 1

V1.13A ČE BI MORALI IZBRATI, KATERO OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI BI OCENILI KOT NAJBOLJ POMEMBNO?

Vrednost 56345 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi 484
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 289
3 boj proti naraščanju cen 139
4 zaščita svobode govora 68
9 ne vem 24
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q113B NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA 1

V1.13B IN KATERA BI BILA NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA?

Vrednost 57344 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi 158
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 252
3 boj proti naraščanju cen 306
4 zaščita svobode govora 214
9 ne vem 74
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q114A NAJBOLJ POMEMBNA STVAR 2

V1.14A TU IMAMO ŠE EN PODOBEN SEZNAM. KATERA OD TUKAJ NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNA?

Vrednost 58343 Frekvenca
1 stabilno gospodarstvo 655
2 prizadevanje za bolj humano družbo 97
3 prizadevanje za tako družbo, v kateri so več vredne ideje kot denar 44
4 boj proti kriminalu 188
9 ne vem 20
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q114B NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA 2

V1.14B IN KATERA JE NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA?

Vrednost 59342 Frekvenca
1 stabilno gospodarstvo 160
2 prizadevanje za bolj humano družbo 196
3 prizadevanje za tako družbo, v kateri so več vredne ideje kot denar 126
4 boj proti kriminalu 466
9 ne vem 55
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q115 RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH

V1.15 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Vrednost 60341 Frekvenca
1 razlike naj se povečajo 35
2 sedanje razlike so primerne 104
3 razlike naj se zmanjšajo 756
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 64
9 ne vem 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q116 ALI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREZIVLJANJE

V1.16 ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJE?

Vrednost 61340 Frekvenca
1 v celoti zadostuje 137
2 v precejšni meri zadostuje 218
3 le v manjši meri zadostuje 314
4 sploh ne zadostuje 185
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 135
9 ni odgovora 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q201A sluzbi V2.00 STALIŠČA O DELU V2.01 ZAMISLITE SI, DA BI SE LAHKO SAMI ODLOČALI O TEM, KOLIKO ČASA BOSTE NAMENILI POSAMEZNIM STVAREM. KATERIM OD NAVEDENIH STVARI BI ŽELELI NAMENITI VEČ ČASA, KOT DOSLEJ, KATERIM MANJ, IN KATERIM ENAKO? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) službi

Vrednost 62339 Frekvenca
1 dosti več časa 37
2 nekaj več časa 73
3 enako kot doslej 417
4 nekaj manj časa 136
5 dosti manj časa 43
8 ne vem, se ne nanaša 299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q201B domačim opravilom V2.00 STALIŠČA O DELU V2.01 ZAMISLITE SI, DA BI SE LAHKO SAMI ODLOČALI O TEM, KOLIKO ČASA BOSTE NAMENILI POSAMEZNIM STVAREM. KATERIM OD NAVEDENIH STVARI BI ŽELELI NAMENITI VEČ ČASA, KOT DOSLEJ, KATERIM MANJ, IN KATERIM ENAKO? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) domačim opravilom

Vrednost 63338 Frekvenca
1 dosti več časa 71
2 nekaj več časa 273
3 enako kot doslej 522
4 nekaj manj časa 92
5 dosti manj časa 27
8 ne vem, se ne nanaša 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q201C druzini V2.00 STALIŠČA O DELU V2.01 ZAMISLITE SI, DA BI SE LAHKO SAMI ODLOČALI O TEM, KOLIKO ČASA BOSTE NAMENILI POSAMEZNIM STVAREM. KATERIM OD NAVEDENIH STVARI BI ŽELELI NAMENITI VEČ ČASA, KOT DOSLEJ, KATERIM MANJ, IN KATERIM ENAKO? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) družini

Vrednost 64337 Frekvenca
1 dosti več časa 250
2 nekaj več časa 332
3 enako kot doslej 355
4 nekaj manj časa 10
5 dosti manj časa 2
8 ne vem, se ne nanaša 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q201D prijateljem V2.00 STALIŠČA O DELU V2.01 ZAMISLITE SI, DA BI SE LAHKO SAMI ODLOČALI O TEM, KOLIKO ČASA BOSTE NAMENILI POSAMEZNIM STVAREM. KATERIM OD NAVEDENIH STVARI BI ŽELELI NAMENITI VEČ ČASA, KOT DOSLEJ, KATERIM MANJ, IN KATERIM ENAKO? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) prijateljem

Vrednost 65336 Frekvenca
1 dosti več časa 90
2 nekaj več časa 312
3 enako kot doslej 509
4 nekaj manj časa 52
5 dosti manj časa 11
8 ne vem, se ne nanaša 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q201E zabavi in razvedrilu V2.00 STALIŠČA O DELU V2.01 ZAMISLITE SI, DA BI SE LAHKO SAMI ODLOČALI O TEM, KOLIKO ČASA BOSTE NAMENILI POSAMEZNIM STVAREM. KATERIM OD NAVEDENIH STVARI BI ŽELELI NAMENITI VEČ ČASA, KOT DOSLEJ, KATERIM MANJ, IN KATERIM ENAKO? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) zabavi in razvedrilu

Vrednost 66335 Frekvenca
1 dosti več časa 137
2 nekaj več časa 319
3 enako kot doslej 420
4 nekaj manj časa 54
5 dosti manj časa 22
8 ne vem, se ne nanaša 52
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q202A Delo je način, da človek zasluzi denar V2.02 PROSIMO POVEJTE KOLIKO SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NAŠTETIMI TRDITVAMI O DELU, PRI ČEMER IMEJTE V MISLIH DELO NA SPLOŠNO. (en odgovor za vsako trditev)

a) Delo v službi je le način, da človek zasluži denar in nič več

Vrednost 67334 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 160
2 strinjam se 222
3 niti strinjam, niti ne strinjam 168
4 ne strinjam se 287
5 sploh se ne strinjam 140
8 ne vem b. o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q202B Rad bi hodil v sluzbo V2.02 PROSIMO POVEJTE KOLIKO SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NAŠTETIMI TRDITVAMI O DELU, PRI ČEMER IMEJTE V MISLIH DELO NA SPLOŠNO. (en odgovor za vsako trditev)

b) Rad bi hodil v službo, tudi če ne bi potrebo- val denarja

Vrednost 68333 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 127
2 strinjam se 287
3 niti strinjam, niti ne strinjam 138
4 ne strinjam se 204
5 sploh se ne strinjam 206
8 ne vem b. o. 42
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q202C Delo je najpomembnejša dejavnost V2.02 PROSIMO POVEJTE KOLIKO SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NAŠTETIMI TRDITVAMI O DELU, PRI ČEMER IMEJTE V MISLIH DELO NA SPLOŠNO. (en odgovor za vsako trditev)

c) Delo je človekova najpo- membnejša dejavnost

Vrednost 69332 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 444
2 strinjam se 330
3 niti strinjam, niti ne strinjam 108
4 ne strinjam se 67
5 sploh se ne strinjam 44
8 ne vem b. o. 11
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q203 DOMAČA OPRAVILA V GOSPODINJSTVU

V2.03 ALI STE VI TISTA OSEBA, KI V VAŠEM GOSPODINJSTVU OPRAVLJA DOMAČA OPRAVILA - KOT NA PRIMER LIKANJE, KUHANJE, PRANJE IN DRUGO? (Le en odgovor)

Vrednost 70331 Frekvenca
1 da, v glavnem to postorim jaz 368
2 to v enakem deležu postoriva jaz in še nekdo drug 250
3 ne, v glavnem to postori nekdo drug 387

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q204A varnost zaposlitve V2.04 KAKO POMEMBNA JE ZA VAS VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLITE NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? (Le en odgovor v vsaki vrsti)

a) varnost zaposlitve

Vrednost 71330 Frekvenca
1 zelo pomembno 636
2 pomembno 309
3 niti pomembno, niti nepomembno 26
4 ni pomembno 8
5 sploh ni pomembno 3
8 ne vem b.o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q204B dober zasluzek V2.04 KAKO POMEMBNA JE ZA VAS VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLITE NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? (Le en odgovor v vsaki vrsti)

b) dober zaslužek

Vrednost 72329 Frekvenca
1 zelo pomembno 517
2 pomembno 413
3 niti pomembno, niti nepomembno 53
4 ni pomembno 7
5 sploh ni pomembno 2
8 ne vem b.o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q204C moznosti za napredovanje V2.04 KAKO POMEMBNA JE ZA VAS VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLITE NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? (Le en odgovor v vsaki vrsti)

c) veliko možnosti za napredovanje

Vrednost 73328 Frekvenca
1 zelo pomembno 371
2 pomembno 433
3 niti pomembno, niti nepomembno 124
4 ni pomembno 49
5 sploh ni pomembno 6
8 ne vem b.o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q204D zanimivo delo V2.04 KAKO POMEMBNA JE ZA VAS VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLITE NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? (Le en odgovor v vsaki vrsti)

d) zanimivo delo

Vrednost 74327 Frekvenca
1 zelo pomembno 531
2 pomembno 396
3 niti pomembno, niti nepomembno 52
4 ni pomembno 13
5 sploh ni pomembno 2
8 ne vem b.o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q204E delaš samostojno V2.04 KAKO POMEMBNA JE ZA VAS VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLITE NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? (Le en odgovor v vsaki vrsti)

e) da lahko delaš samostojno

Vrednost 75326 Frekvenca
1 zelo pomembno 465
2 pomembno 385
3 niti pomembno, niti nepomembno 90
4 ni pomembno 39
5 sploh ni pomembno 3
8 ne vem b.o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q204F pomagaš drugim V2.04 KAKO POMEMBNA JE ZA VAS VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLITE NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? (Le en odgovor v vsaki vrsti)

f) da pri svojem delu lahko pomagaš drugim

Vrednost 76325 Frekvenca
1 zelo pomembno 380
2 pomembno 491
3 niti pomembno, niti nepomembno 92
4 ni pomembno 21
5 sploh ni pomembno 3
8 ne vem b.o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q204G koristno za druzbo V2.04 KAKO POMEMBNA JE ZA VAS VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLITE NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? (Le en odgovor v vsaki vrsti)

g) da je delo koristno za družbo

Vrednost 77324 Frekvenca
1 zelo pomembno 405
2 pomembno 453
3 niti pomembno, niti nepomembno 89
4 ni pomembno 35
5 sploh ni pomembno 4
8 ne vem b.o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q204H sam razporediš delo V2.04 KAKO POMEMBNA JE ZA VAS VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLITE NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? (Le en odgovor v vsaki vrsti)

h) da lahko sam razporediš delo v dnevu in tednu

Vrednost 78323 Frekvenca
1 zelo pomembno 366
2 pomembno 390
3 niti pomembno, niti nepomembno 139
4 ni pomembno 57
5 sploh ni pomembno 20
8 ne vem b.o. 32
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q205A kako dobro opravlja V2.05 DENIMO, DA DVA OPRAVLJATA ENAKO VRSTO DELA. KAKO POMEMBNE NAJ BODO NASLEDNJE STVARI ZA DOLOČANJE PLAČE?

a) kako dobro opravlja delo

Vrednost 79322 Frekvenca
1 bistveno 542
2 zelo pomembno 343
3 precej pomembno 100
4 ne preveč pomembno 10
5 sploh ni pomembno 2
8 ne vem b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q205B druzinske obveznosti V2.05 DENIMO, DA DVA OPRAVLJATA ENAKO VRSTO DELA. KAKO POMEMBNE NAJ BODO NASLEDNJE STVARI ZA DOLOČANJE PLAČE?

b) kakšne so njegove družinske obveznosti

Vrednost 80321 Frekvenca
1 bistveno 76
2 zelo pomembno 204
3 precej pomembno 225
4 ne preveč pomembno 290
5 sploh ni pomembno 170
8 ne vem b.o. 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q205C izobrazba V2.05 DENIMO, DA DVA OPRAVLJATA ENAKO VRSTO DELA. KAKO POMEMBNE NAJ BODO NASLEDNJE STVARI ZA DOLOČANJE PLAČE?

c) izobrazba, kvalifikacija

Vrednost 81320 Frekvenca
1 bistveno 306
2 zelo pomembno 381
3 precej pomembno 216
4 ne preveč pomembno 72
5 sploh ni pomembno 21
8 ne vem b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q205D kako dolgo v podjetju V2.05 DENIMO, DA DVA OPRAVLJATA ENAKO VRSTO DELA. KAKO POMEMBNE NAJ BODO NASLEDNJE STVARI ZA DOLOČANJE PLAČE?

d) kako dolgo že dela v podjetju

Vrednost 82319 Frekvenca
1 bistveno 165
2 zelo pomembno 325
3 precej pomembno 293
4 ne preveč pomembno 149
5 sploh ni pomembno 54
8 ne vem b.o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q206 NOVE VRSTE TEHNOLOGIJ

V2.06 V SLOVENIJI SE VSE BOLJ UVELJAVLJAJO NOVE VRSTE TEHNOLOGIJ: RAČUNALNIKI, ROBOTI IPD. ALI MENITE, DA SE BO ZARADI NOVIH TEHNOLOGIJ V PRIHODNJIH LETIH.. (Le en odgovor)

Vrednost 83318 Frekvenca
1 močno povečalo število delovnih mest 9
2 malo se bo povečalo število delovnih mest 88
3 ne bo nobenih sprememb v številu delovnih mest 105
4 malo se bo zmanjšalo število delovnih mest 445
5 močno se bo zmanjšalo število delovnih mest 303
8 ne vem 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q207 ZARADI UVAJANJA NOVIH TEHNOLOGIJ V SLO

V2.07 ALI OCENJUJETE, DA BO ZARADI UVAJANJA NOVIH TEHNOLOGIJ V SLOVENIJI DELO V PRIHODNJIH LETIH POSTALO..

Vrednost 84317 Frekvenca
1 precej bolj zanimivo 135
2 nekoliko bolj zanimivo 356
3 niti bolj, niti manj zanimivo 220
4 nekoliko manj zanimivo 131
5 precej manj zanimivo 60
8 ne vem, b. o. 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q208A IZBRAL BI...A V2.08 ZAMISLITE SI, DA IŠČETE DELO IN DA BI LAHKO IZBIRALI MED RAZLIČNIMI VRSTAMI ZAPOSLITEV. KAJ OD NAVEDENEGA BI VI OSEBNO IZBRALI?

a) izbral bi...

Vrednost 85316 Frekvenca
1 zaposlitev pri nekom drugem, ali 346
2 samozaposlitev? 474
8 neodločen 184
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q208B IZBRAL BI...B V2.08 ZAMISLITE SI, DA IŠČETE DELO IN DA BI LAHKO IZBIRALI MED RAZLIČNIMI VRSTAMI ZAPOSLITEV. KAJ OD NAVEDENEGA BI VI OSEBNO IZBRALI?

b) izbral bi...

Vrednost 86315 Frekvenca
1 zaposlitev v majhnem podjetju, ali 548
2 zaposlitev v velikem podjetju? 283
8 neodločen 172
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q208C IZBRAL BI...C V2.08 ZAMISLITE SI, DA IŠČETE DELO IN DA BI LAHKO IZBIRALI MED RAZLIČNIMI VRSTAMI ZAPOSLITEV. KAJ OD NAVEDENEGA BI VI OSEBNO IZBRALI?

c) izbral bi...

Vrednost 87314 Frekvenca
1 zaposlitev v zasebnem sektorju, ali 241
2 zaposlitev v državnem ali javnem sektorju? 636
8 neodločen 127
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q209 SAMI ODLOČALI O DELOVNI AKTIVNOSTI

V2.09 DENIMO, DA BI LAHKO SAMI ODLOČALI O VAŠI SEDANJI DELOVNI AKTIVNOSTI. KAJ OD NAVEDENEGA BI NAJRAJE IZBRALI?

Vrednost 88313 Frekvenca
1 zaposlitev s polnim delovnim časom (30 ur na teden ali več) 729
2 zaposlitev s skrajšanim delovnim časom (od 10 do 29 ur na teden) 192
3 zaposlitev za manj kot 10 ur na teden 27
4 da sploh ne bi bil zaposen 53
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q210 NAŠLI PRIMERNO ZAPOSLITEV

V2.10 DENIMO, DA BI ISKALI ZAPOSLITEV - KAJ MENITE, KAKO LAHKO, OZIROMA TEŽKO BI NAŠLI PRIMERNO ZAPOSLITEV, ČE BI JO AKTIVNO ISKALI?

Vrednost 89312 Frekvenca
1 zelo lahko 40
2 precej lahko 85
3 niti lahko, niti težko 198
4 precej težko 368
5 zelo težko 271
8 ne vem, b. o. 42
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q211 TRENUTNO IMATE ZAPOSLITEV

V2.11 ALI TRENUTNO IMATE PLAČANO ZAPOSLITEV? (en odgovor)

Vrednost 90311 Frekvenca
1 da 539
2 ne preskok na vpr.---------------- 463
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q212 ODNOS DO DELA V SLUZBI (PRI ODGOVORIH NA VPRAŠANJA V2.12-V2.16 IMEJTE V MISLIH SVOJO GLAVNO ZAPOSLITEV) (Le za zaposlene - do V2.27)

V2.12 KATERA OD NAVEDENIH TRDITEV NAJBOLJE OPISUJE VAŠ ODNOS DO DELA V SLUŽBI?

Vrednost 91310 Frekvenca
1 delam le toliko, kolikor moram 61
2 veliko delam, a ne toliko, da bi me to omejevalo pri ostalih stvareh v življenju 178
3 zame je zelo pomembno, da delo opravim na najboljši možni način, tudi če me to včasih omejuje pri ostalih stvareh v življenju 290
4 ne vem, b. o. 8
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q213 KOLIKO DELATE, KOLIKO ZASLUZITE

V2.13 POMISLITE NA VAŠO SEDANJO ZAPOSLITEV - KOLIKO DELATE (VKLJUČNO Z NADURAMI) IN KOLIKO PRI TEM ZASLUŽITE. ČE BI LAHKO IZBRALI ENO OD NASLEDNJIH TREH MOŽNOSTI, KATERI BI DALI PREDNOST? (Le en odgovor)

Vrednost 92309 Frekvenca
1 delati več ur in zaslužiti več denarja 183
2 delati toliko ur kot doslej in zaslužiti toliko denarja kot doslej 308
3 delati manj ur in zaslužiti manj denarja 16
8 ne vem 27
" " 471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q214A imam zanesljivo zaposlitev V2.14 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI DRŽI ZA VAŠO SEDANJO (REDNO) ZAPOSLITEV (v vsaki vrsti en odgovor)

a) imam zanesljivo zaposlitev

Vrednost 93308 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 211
2 strinjam se 145
3 niti strinjam, niti ne strinjam 83
4 ne strinjam se 53
5 sploh se ne strinjam 34
8 ne vem b. o. 10
" " 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q214B moj zasluzek je dober V2.14 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI DRŽI ZA VAŠO SEDANJO (REDNO) ZAPOSLITEV (v vsaki vrsti en odgovor)

b) moj zaslužek je dober

Vrednost 94307 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 46
2 strinjam se 129
3 niti strinjam, niti ne strinjam 177
4 ne strinjam se 119
5 sploh se ne strinjam 62
8 ne vem b. o. 3
" " 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q214C moznosti za napredovanje V2.14 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI DRŽI ZA VAŠO SEDANJO (REDNO) ZAPOSLITEV (v vsaki vrsti en odgovor)

c) imam dobre možnosti za napredovanje

Vrednost 95306 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 39
2 strinjam se 106
3 niti strinjam, niti ne strinjam 129
4 ne strinjam se 158
5 sploh se ne strinjam 93
8 ne vem b. o. 11
" " 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q214D delo je zanimivo V2.14 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI DRŽI ZA VAŠO SEDANJO (REDNO) ZAPOSLITEV (v vsaki vrsti en odgovor)

d) moje delo je zanimivo

Vrednost 96305 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 166
2 strinjam se 238
3 niti strinjam, niti ne strinjam 79
4 ne strinjam se 28
5 sploh se ne strinjam 24
8 ne vem b. o. 1
" " 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q214E sem samostojen V2.14 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI DRŽI ZA VAŠO SEDANJO (REDNO) ZAPOSLITEV (v vsaki vrsti en odgovor)

e) pri svojem delu sem samostojen

Vrednost 97304 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 203
2 strinjam se 207
3 niti strinjam, niti ne strinjam 64
4 ne strinjam se 41
5 sploh se ne strinjam 20
8 ne vem b. o. 1
" " 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q214F pomagam drugim ljudem V2.14 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI DRŽI ZA VAŠO SEDANJO (REDNO) ZAPOSLITEV (v vsaki vrsti en odgovor)

f) pri svojem delu lahko pomagam drugim ljudem

Vrednost 98303 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 182
2 strinjam se 230
3 niti strinjam, niti ne strinjam 62
4 ne strinjam se 37
5 sploh se ne strinjam 21
8 ne vem b. o. 4
" " 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q214G koristno za druzbo V2.14 PROSIMO VAS, DA ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI DRŽI ZA VAŠO SEDANJO (REDNO) ZAPOSLITEV (v vsaki vrsti en odgovor)

g) moje delo je koristno za družbo

Vrednost 99302 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 188
2 strinjam se 226
3 niti strinjam, niti ne strinjam 73
4 ne strinjam se 22
5 sploh se ne strinjam 11
8 ne vem b. o. 16
" " 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q215A pridete domov izčrpani V2.15 IN ZDAJ ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O POGOJIH DELA NA VAŠEM DELOVNEM MESTU. PROSIMO POVEJTE, KAKO POGOSTO SE VAM PRI VAŠEM DELU DOGAJAJO NASLEDNJE STVARI ... (en odgovor v vsaki vrsti)

a) da pridete iz službe domov izčrpani

Vrednost 100301 Frekvenca
1 vedno 68
2 pogosto 185
3 včasih 235
4 le redkokdaj 39
5 nikoli 10
8 ne vem, b.o. 0
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q215B tezka fizična dela V2.15 IN ZDAJ ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O POGOJIH DELA NA VAŠEM DELOVNEM MESTU. PROSIMO POVEJTE, KAKO POGOSTO SE VAM PRI VAŠEM DELU DOGAJAJO NASLEDNJE STVARI ... (en odgovor v vsaki vrsti)

b) da morate opravljati težka fizična dela

Vrednost 101300 Frekvenca
1 vedno 45
2 pogosto 55
3 včasih 86
4 le redkokdaj 111
5 nikoli 240
8 ne vem, b.o. 0
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q215C vaše delo stresno V2.15 IN ZDAJ ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O POGOJIH DELA NA VAŠEM DELOVNEM MESTU. PROSIMO POVEJTE, KAKO POGOSTO SE VAM PRI VAŠEM DELU DOGAJAJO NASLEDNJE STVARI ... (en odgovor v vsaki vrsti)

c) da se vam zdi vaše delo stresno

Vrednost 102299 Frekvenca
1 vedno 57
2 pogosto 130
3 včasih 182
4 le redkokdaj 84
5 nikoli 80
8 ne vem, b.o. 4
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q215D nevarni pogoji V2.15 IN ZDAJ ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O POGOJIH DELA NA VAŠEM DELOVNEM MESTU. PROSIMO POVEJTE, KAKO POGOSTO SE VAM PRI VAŠEM DELU DOGAJAJO NASLEDNJE STVARI ... (en odgovor v vsaki vrsti)

d) da delate v nevarnih pogojih

Vrednost 103298 Frekvenca
1 vedno 52
2 pogosto 60
3 včasih 90
4 le redkokdaj 88
5 nikoli 243
8 ne vem, b.o. 4
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q216 KDO ODLOČA O DELOVNEM ČASU

V2.16 KATERA OD TRDITEV NAJBOLJE OPISUJE, KDO ODLOČA O VAŠEM DELOVNEM ČASU? (Z DELOVNIM ČASOM IMAMO V MISLIH TO, KDAJ Z DELOM PRIČNETE IN KONČATE, IN NE ŠTEVILA DELOVNIH UR NA TEDEN ALI MESEC) (en odgovor)

Vrednost 104297 Frekvenca
1 uro začetka in konca dela določi moj delodajalec in je sam ne morem spreminjati 330
2 v določenih mejah lahko sam odločam, kdaj bom začel delati in kdaj bom z delom končal 159
3 povsem svobodno lahko odločam, kdaj bom pričel in končal z delom 47
" " 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q217 KJE OBIČAJNO DELATE

V2.17 KJE OBIČAJNO DELATE? (en odgovor)

Vrednost 105296 Frekvenca
1 običajno delam na istem mestu izven svojega doma (npr. v pisarni ali tovarni) 427
2 običajno delam doma 19
3 običajno delam del tedna doma, del tedna pa na istem mestu izven doma 19
4 običajno delam na različnih mestih 72
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q218 KAKO UREJENO DELOVNO RAZMERJE

V2.18 KAKO IMATE UREJENO VAŠE DELOVNO RAZMERJE? (en odgovor)

Vrednost 106295 Frekvenca
1 imam zaposlitev brez sklenjene pismene pogodbe 27
2 imam sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za obdobje manj kot 12 mesecev 44
3 imam sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za obdobje 12 mesecev ali več 51
4 imam zaposlitev za nedoločen čas 408
8 ne vem, b.o. 5
" " 470

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q219 DELEZ IZKUŠENJ UPORABITE PRI SEDANJEM DE

V2.19 KOLIKŠEN DELEŽ VAŠIH PRETEKLIH DELOVNIH IZKUŠENJ IN ZNANJ LAHKO UPORABITE PRI VAŠEM SEDANJEM DELU? (en odgovor)

Vrednost 107294 Frekvenca
1 skoraj nič 51
2 malo 87
3 precej 179
4 skoraj vse 202
8 ne vem 17
" " 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q220A sola, fakulteta V2.20 KAKO POMEMBNI STA BILI PO VAŠI OCENI NAVEDENI DVE STVARI ZA PRIDOBIVANJE VEŠČIN, KI JIH UPORABLJATE PRI VAŠEM SEDANJEM DELU? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) šola, fakulteta

Vrednost 108293 Frekvenca
1 zelo pomembno 112
2 pomembno 205
3 niti pomembno, niti nepomembno 84
4 ni pomembno 72
5 sploh ni pomembno 60
8 ne vem b.o. 4
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q220B usposabljanje, izkušnje V2.20 KAKO POMEMBNI STA BILI PO VAŠI OCENI NAVEDENI DVE STVARI ZA PRIDOBIVANJE VEŠČIN, KI JIH UPORABLJATE PRI VAŠEM SEDANJEM DELU? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) usposabljanje in izkušnje, ki sem jih pridobil le pri mojem delu

Vrednost 109292 Frekvenca
1 zelo pomembno 265
2 pomembno 212
3 niti pomembno, niti nepomembno 31
4 ni pomembno 15
5 sploh ni pomembno 11
8 ne vem b.o. 3
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221A odnosi vodstvo in zaposleni V2.21 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI ODNOSE MED LJUDMI V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU MED... (en odgovor v vsaki vrsti)

a) vodstvom in zaposlenimi

Vrednost 110291 Frekvenca
1 zelo dobri 67
2 precej dobri 182
3 niti dobri, niti slabi 186
4 precej slabi 50
5 zelo slabi 28
8 ne more izbrati 21
" " 471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q221B odnosi s kolegi pri delu V2.21 KAKO BI VI NA SPLOŠNO OCENILI ODNOSE MED LJUDMI V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU MED... (en odgovor v vsaki vrsti)

b) kolegi pri delu

Vrednost 111290 Frekvenca
1 zelo dobri 155
2 precej dobri 242
3 niti dobri, niti slabi 105
4 precej slabi 11
5 zelo slabi 3
8 ne more izbrati 18
" " 471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q222 ZADOVOLJNI S SVOJO SEDANJO SLUZBO

V2.22 KAKO ZADOVOLJNI STE S SVOJO SEDANJO SLUŽBO, ZAPOSLITVIJO? (en odgovor)

Vrednost 112289 Frekvenca
1 popolnoma zadovoljen 62
2 zelo zadovoljen 82
3 precej zadovoljen 212
4 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 140
5 precej nezadovoljen 28
6 zelo nezadovoljen 5
7 popolnoma nezadovoljen 5
8 ne morem izbrati 3
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q223A Pripravljen več delati za uspeh podjetja V2.23 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) Pripravljen(a) sem delati več in bolje kot sedaj, da bi svojemu podjetju ali ustanovi pomagal(a) k uspehu

Vrednost 113288 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 105
2 strinjam se 211
3 niti strinjam, niti ne strinjam 139
4 ne strinjam se 56
5 sploh se ne strinjam 14
8 ne vem b. o. 12
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q223B Ponosen, da delam za svoje podjetje V2.23 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) Ponosen(na) sem, da de- lam za svoje podjetje ali ustanovo

Vrednost 114287 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 115
2 strinjam se 239
3 niti strinjam, niti ne strinjam 122
4 ne strinjam se 36
5 sploh se ne strinjam 15
8 ne vem b. o. 10
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q223C Svoje delo bi zamenjal za drugo V2.23 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) Če bi imel(a) možnost, bi svoje sedanje delo zamenjal(a) za kako drugo

Vrednost 115286 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 97
2 strinjam se 139
3 niti strinjam, niti ne strinjam 82
4 ne strinjam se 116
5 sploh se ne strinjam 82
8 ne vem b. o. 21
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q223D Zavrnil ponudbo za drugo zaposlitev... V2.23 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) Zavrnil(a) bi ponudbo za drugo zaposlitev, tudi precej bolje plačano, le da bi ostal(a) v sedanjem podjetju, ustanovi

Vrednost 116285 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 47
2 strinjam se 73
3 niti strinjam, niti ne strinjam 74
4 ne strinjam se 141
5 sploh se ne strinjam 173
8 ne vem b. o. 29
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q223E Ponosen sem na delo V2.23 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) Ponosen(na) sem na delo, ki ga opravljam

Vrednost 117284 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 150
2 strinjam se 241
3 niti strinjam, niti ne strinjam 97
4 ne strinjam se 20
5 sploh se ne strinjam 17
8 ne vem b. o. 12
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q224 ODSOTNI DNEVI Z DELA

V2.24 KOLIKO DNI PRIBLIŽNO STE BILI V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH ODSOTNI Z DELA (PRI ČEMER NE UPOŠTEVAJTE DOPUSTOV ALI OBDOBIJ BREZPOSELNOSTI)? (en odgovor)

Vrednost 118283 Frekvenca
1 več kot 20 dni 57
2 11 do 20 dni 19
3 6 do 10 dni 36
4 1 do 5 dni 90
5 nič dni 319
8 ne vem 16
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q225 V 12 MESECIH ZAPOSLITEV V DRUGEM PODJETJ

V2.25 NA SPLOŠNO, KAKO VERJETNO JE, DA BOSTE V OBDOBJU NASLEDNJIH 12 MESECEV SKUŠALI POISKATI ZAPOSLITEV V DRUGEM PODJETJU, USTANOVI? (en odgovor)

Vrednost 119282 Frekvenca
1 zelo verjetno 25
2 verjetno 40
3 ne preveč verjetno 90
4 zelo malo je verjetno 361
8 ne vem 20
" " 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q226 VAS SKRBI,DA BI IZGUBILI ZAPOSLITEV

V2.26 KOLIKO, ČE SPLOH, VAS SKRBI, DA BI IZGUBILI ZAPOSLITEV? (en odgovor)

Vrednost 120281 Frekvenca
1 zelo me skrbi 92
2 do neke mere me skrbi 176
3 bolj malo me skrbi 131
4 sploh me ne skrbi 138
" " 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q227 ZAPOSLITEV, KI JE TRAJALA LETO ALI VEČ (Na vprašanja 27-34 odgovarjajo tisti, ki trenutno nimajo /plačane/ zaposlitve)

V2.27 STE KDAJ IMELI PLAČANO ZAPOSLITEV, KI JE TRAJALA VSAJ LETO ALI VEČ? (en odgovor)

Vrednost 121280 Frekvenca
1 da 331
2 ne preskok na -------------------- 158
" " 516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q228 LETO ZADNJE ZAPOSLITVE?

V2.28 KATEREGA LETA JE PRENEHALA VAŠA ZADNJA ZAPOSLITEV? (en odgovor)

Vrednost 122279 Frekvenca
8 1
45 1
46 1
95 17
96 22
97 28
" " 689

Vrednosti spremenljivk od 8 do 97

Q229 RAZLOG ZA PRENEHANJE

V2.29 KATERI JE BIL POGLAVITNI RAZLOG, DA JE VAŠA ZAPOSLITEV PRENEHALA? (en odgovor)

Vrednost 123278 Frekvenca
1 dosegel(la) sem starostno mejo za upokojitev 132
2 upokojil(a) sem se predčasno, po lastni odločitvi 30
3 upokojil(a) sem se predčasno, a ne po lastni odločitvi 23
4 postal(a) sem (trajno) nesposoben(na) za delo 33
5 moje delovno mesto je bilo ukinjeno 39
6 bil(a) sem odpuščen(a) 11
7 moja pogodba o zaposlitvi se je iztekla 13
8 družinske obveznosti 35
9 poročil(a) sem se 3
" " 686

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q230 ZELITE IMETI ZAPOSLITEV V PRIHODNOSTI

V2.30 ALI SI ŽELITE IMETI (PLAČANO) ZAPOSLITEV, BODISI SEDAJ, ALI PA KDAJ V PRIHODNOSTI? (en odgovor)

Vrednost 124277 Frekvenca
1 da 252
2 ne 222
" " 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q231 VERJETNOST, DA BOSTE NAŠLI ZAPOSLITEV

V2.31 KAKO VERJETNO SE VAM ZDI, DA BOSTE NAŠLI ZAPOSLITEV? (en odgovor)

Vrednost 125276 Frekvenca
1 zelo verjetno 45
2 verjetno 74
3 ne preveč verjetno 37
4 zelo malo je verjetno 214
8 ne vem 92
" " 543

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q232 TRENUTNO IŠČETE ZAPOSLITEV?

V2.32 ALI TRENUTNO IŠČETE ZAPOSLITEV? (en odgovor)

Vrednost 126275 Frekvenca
1 da 59
2 ne 416
" " 530

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q233A se prijavili na zavod za zaposlovanje V2.33 STE V OBDOBJU ZADNJIH 12 MESECEV NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA, DA BI NAŠLI ZAPOSLITEV? (en odgovor v vsaki vrsti)

a) se prijavili na (državni) zavod za zaposlovanje

Vrednost 127274 Frekvenca
1 ne 405
2 da, enkrat ali dvakrat 36
3 da, več kot dvakrat 29
" " 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q233B se prijavili pri zasebni agenciji V2.33 STE V OBDOBJU ZADNJIH 12 MESECEV NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA, DA BI NAŠLI ZAPOSLITEV? (en odgovor v vsaki vrsti)

b) se prijavili pri zasebni agenciji za zaposlovanje

Vrednost 128273 Frekvenca
1 ne 459
2 da, enkrat ali dvakrat 8
3 da, več kot dvakrat 3
" " 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q233C se odzvali na oglas za sluzbo V2.33 STE V OBDOBJU ZADNJIH 12 MESECEV NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA, DA BI NAŠLI ZAPOSLITEV? (en odgovor v vsaki vrsti)

c) se odzvali na oglas za službo v časopisu ali reviji

Vrednost 129272 Frekvenca
1 ne 422
2 da, enkrat ali dvakrat 28
3 da, več kot dvakrat 20
" " 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q233D dali oglas V2.33 STE V OBDOBJU ZADNJIH 12 MESECEV NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA, DA BI NAŠLI ZAPOSLITEV? (en odgovor v vsaki vrsti)

d) dali v časopis ali revijo oglas, da iščete zaposlitev

Vrednost 130271 Frekvenca
1 ne 458
2 da, enkrat ali dvakrat 6
3 da, več kot dvakrat 6
" " 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q233E iskali delo pri delodajalcih V2.33 STE V OBDOBJU ZADNJIH 12 MESECEV NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA, DA BI NAŠLI ZAPOSLITEV? (en odgovor v vsaki vrsti)

e) iskali delo neposredno pri delodajalcih

Vrednost 131270 Frekvenca
1 ne 410
2 da, enkrat ali dvakrat 34
3 da, več kot dvakrat 26
" " 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q233F prosili sorodnike... da pomagajo V2.33 STE V OBDOBJU ZADNJIH 12 MESECEV NAREDILI KAJ OD NAŠTETEGA, DA BI NAŠLI ZAPOSLITEV? (en odgovor v vsaki vrsti)

f) prosili sorodnike, prijatelje ali kolege da vam pomagajo pri iskanju zaposlitve

Vrednost 132269 Frekvenca
1 ne 411
2 da, enkrat ali dvakrat 24
3 da, več kot dvakrat 35
" " 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q234 POGLAVITNI VIR ZA PREZIVLJANJE?

V2.34 KAJ OZIROMA KDO JE ZA VAS POGLAVITNI VIR SREDSTEV ZA PREŽIVLJANJE? (en odgovor)

Vrednost 133268 Frekvenca
1 pokojnina 265
2 podpora za brezposelne 26
3 zakonec, partner 57
4 drugi družinski člani 87
5 socialna podpora 10
6 občasno delo 19
7 drugo 27
" " 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q235 VIŠJI DOHODEK-PRESELILI NA PODEZELJE

V2.35 KOLIKO VIŠJI DOHODEK BI VAM MORALI ZAGOTOVITI, DA BI SE PRESELILI V KAK MANJŠI KRAJ NA PODEŽELJU?

Vrednost 134267 Frekvenca
1 preselil bi se tudi za enak dohodek 66
2 za 20 % več 25
3 za 50 % več 44
4 za 100 % več 48
5 ponuditi bi mi morali še dosti več kot 100 % 22
6 zaradi višjega dohodka se sploh ne bi preselil v manjši podeželski kraj 219
7 ne vem, neodločen 136
8 stanujem v majhnem kraju na podeželju 442
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q236 KJE BI ISKALI SLUZBO?

V2.36 ČE BI VI OSTALI BREZ DELA IN BI MORALI ISKATI DRUGO SLUŽBO, KAM BI SE PREDVSEM USMERILI?

Vrednost 135266 Frekvenca
1 iskal bi predvsem zaposlitev v istem kraju, pa četudi mi vrsta dela ne bi najbolj ustrezala 358
2 na prvo mesto bi postavil delo, ki je zame najbolj primerno pa četudi bi se moral zaradi tega preseliti v drugi kraj 238
3 težko bi se odločil, odvisno od okoliščin 400
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q301 ALI JE TREBA PRI NAS

V3.00 EKOLOŠKA VPRAŠANJA V3.01 KAJ VI MISLITE, ALI JE TREBA PRI NAS:

Vrednost 136265 Frekvenca
1 predvsem razvijati velika mestna naselja, pa četudi na račun razvoja manjših krajev 20
2 vsak kraj naj se razvija v skladu s svojimi možnostmi 659
3 predvsem je treba razvijati manjše kraje, pa čeprav bi zaostajal razvoj večjih mest 237
4 ne vem, neodločen 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q302 KAJ PA ALTERNATIVA?

V3.02 KAJ PA V PRIMERU, KO SE PRED URBANISTE POSTAVLJA ALTERNATIVA?

Vrednost 137264 Frekvenca
1 ohraniti lepo staro naselje oz. zgradbe, četudi to predstavlja omejitve za promet, neudobna stanovanja ipd. 464
2 odstraniti staro naselje oz. zgradbe in predvsem poskrbeti za udobno in praktično ureditev naselja 327
3 ne vem, neodločen 214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q303 JEDRSKA ELEKTRARNA V KRŠKEM

V3.03 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE GLEDE OBRATOVANJA OZ. ZAPRTJA JEDRSKE ELEKTRARNE V KRŠKEM? S KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV SOGLAŠATE? (Anketar: beri trditve! En odgovor.)

Vrednost 138263 Frekvenca
1 jedrsko elektrarno v Krškem je treba ne glede na stroške nemudoma zapreti 78
2 jedrsko elektrarno v Krškem je treba v naslednjih letih zapreti 189
3 jedrsko elektrarno v Krškem bi bilo sicer treba zapreti, vendar pa to zaradi stanja v oskrbi z energijo ni smiselno 259
4 jedrska elektrarna v Krškem naj obratuje toliko časa, dokler ne bo v celoti izkoriščena 375
9 ne vem 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q304A Preveč nas skrbi prihodnost okolja V3.04 PROSIMO VAS, DA TUDI ZA NASLEDNJE TRDITVE POVESTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE. (le en odgovor)

a) Preveč nas skrbi prihodnost našega okolja, premalo pa vse, kar se danes dogaja v zvezi s cenami in zaposlitvijo.

Vrednost 139262 Frekvenca
1 v celoti soglašam 210
2 soglašam 278
3 niti soglašam niti ne soglašam 215
4 ne soglašam 168
5 sploh ne soglašam 86
6 ne vem, b.o. 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q304B Moderno zivljenje škodi okolju. V3.04 PROSIMO VAS, DA TUDI ZA NASLEDNJE TRDITVE POVESTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE. (le en odgovor)

b) Skoraj vse, kar sodi k modernemu življenju, škodi okolju.

Vrednost 140261 Frekvenca
1 v celoti soglašam 172
2 soglašam 321
3 niti soglašam niti ne soglašam 213
4 ne soglašam 216
5 sploh ne soglašam 50
6 ne vem, b.o. 32
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q305 Povečanje davkov-zavarovanje okolja SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE TRDITVE O OKOLJU. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE

V3.05 Pristal bi na povečanje davkov, če bi tako zbrani denar uporabili za zavarovanje okolja

Vrednost 141260 Frekvenca
1 v celoti so- glašam 111
2 soglašam 437
3 ne soglašam 249
4 sploh ne soglašam 132
5 ne vem 75
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q306 Pripravljen plačati 20% več SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE TRDITVE O OKOLJU. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE

V3.06 Za določeno blago bi bil pripravljen plačati do 20% več, če bi to prispevalo k varovanju okolja

Vrednost 142259 Frekvenca
1 v celoti so- glašam 92
2 soglašam 440
3 ne soglašam 257
4 sploh ne soglašam 135
5 ne vem 80
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q307 Mednarodno sodelovanj SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE TRDITVE O OKOLJU. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE

V3.07 Probleme z okoljem v Sloveniji lahko rešimo brez mednarodnega sodelovanja

Vrednost 143258 Frekvenca
1 v celoti so- glašam 156
2 soglašam 285
3 ne soglašam 268
4 sploh ne soglašam 166
5 ne vem 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q308A AVTOMOBILI-OKOLJE

V3.08A ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA JE ONESNAŽEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROČAJO AVTOMOBILI... (le en odgovor)

Vrednost 144257 Frekvenca
1 izjemno nevarno za okolje 88
2 zelo nevarno 311
3 srednje nevarno 512
4 ni zelo nevarno 70
5 sploh ni nevarno za okolje 7
9 neodločen 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q308B AVTOMOBILI-DRUZINA

V3.08B IN KAJ MISLITE, ALI JE ONESNAŽEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROČAJO AVTOMOBILI... (le en odgovor)

Vrednost 145256 Frekvenca
1 izjemno nevarno za vas in za vašo družino 82
2 zelo nevarno 216
3 srednje nevarno 487
4 ni zelo nevarno 169
5 sploh ni nevarno za vas in vašo družino 35
9 neodločen 15
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q308C AVTOMOBILI-ZDRAVJE LJUDI)

V3.08C KAKO VERJETNO SE VAM ZDI, DA SE BO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH PRECEJ POSLABŠALO ZDRAVJE LJUDI V MESTIH PO SLOVENIJI KOT POSLEDICA ONESNAŽEVANJA ZRAKA, KI GA POVZROČAJO AVTOMOBILI? (le en odgovor)

Vrednost 146255 Frekvenca
1 zagotovo se bo zgodilo 189
2 zelo verjetno se bo zgodilo 227
3 precej verjetno se bo zgodilo 360
4 ni kaj dosti verjetno, da se bo zgodilo 168
5 zagotovo se ne bo zgodilo? 14
9 neodločen 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q309A JEDRSKE ELEKTRARNE-OKOLJE

V3.09A ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA SO JEDRSKE ELEKTRARNE... (le en odgovor)

Vrednost 147254 Frekvenca
1 izjemno nevarne za okolje 237
2 zelo nevarne 351
3 srednje nevarne 264
4 niso zelo nevarne 98
5 sploh niso nevarne za okolje 18
9 neodločen 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q309B JEDRSKE ELEKTRARNE-DRUZINA

V3.09B IN KAJ MISLITE, ALI SO JEDRSKE ELEKTRARNE... ( le en odgovor)

Vrednost 148253 Frekvenca
1 izjemno nevarne za vas in za vašo družino 191
2 zelo nevarne 292
3 srednje nevarne 290
4 niso zelo nevarne 152
5 sploh niso nevarne za vas in za vašo družino 42
9 neodločen 37
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q310A INDUSTRIJA-OKOLJE

V3.10A ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA JE ONESNAŽEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROČA INDUSTRIJA,.. (le en odgovor)

Vrednost 149252 Frekvenca
1 izjemno nevarno za okolje 166
2 zelo nevarno 458
3 srednje nevarno 340
4 ni zelo nevarno 21
5 sploh ni nevarno za okolje 4
9 neodločen 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q310B INDUSTRIJA-DRUZINA

V3.10B IN KAJ MISLITE, ALI JE ONESNAŽEVANJE ZRAKA, KI GA POVZROČA INDUSTRIJA... (le en odgovor)

Vrednost 150251 Frekvenca
1 izjemno nevarno za vas in za vašo družino 125
2 zelo nevarno 364
3 srednje nevarno 377
4 ni zelo nevarno 104
5 sploh ni nevarno za vas in vašo družino 22
9 neodločen 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q311A PESTICIDI-OKOLJE

V3.11A ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA SO PESTICIDI IN DRUGA KEMIČNA SREDSTVA, KI JIH UPORABLJAJO V KMETIJSTVU... (le en odgovor)

Vrednost 151250 Frekvenca
1 izjemno nevarni za okolje 223
2 zelo nevarni 396
3 srednje nevarni 325
4 niso zelo nevarni 40
5 sploh niso nevarni za okolje 4
9 neodločen 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q311B PESTICIDI-DRUZINA

V3.11B IN KAJ MISLITE, ALI SO PESTICIDI IN DRUGE KEMIKALIJE, KI SE UPORABLJAJO V KMETIJSTVU... (le en odgovor)

Vrednost 152249 Frekvenca
1 izjemno nevarni za vas in vašo družino 201
2 zelo nevarni 347
3 srednje nevarni 344
4 niso zelo nevarni 81
5 sploh niso nevarni za vas in vašo družino 13
9 neodločen 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q312A ONESNAZEVANJE REK-OKOLJE

V3.12A ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA JE ONESNAŽEVANJE SLOVENSKIH REK, JEZER IN POTOKOV... (en odgovor)

Vrednost 153248 Frekvenca
1 izjemno nevarno za okolje 226
2 zelo nevarno 438
3 srednje nevarno 285
4 ni zelo nevarno 42
5 sploh ni nevarno za okolje 5
9 neodločen 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q312B ONESNAZEVANJE REK-DRUZINA

V3.12B IN KAJ MISLITE, ALI JE ONESNAŽEVANJE SLOVENSKIH REK, JEZER IN POTOKOV... (le en odgovor)

Vrednost 154247 Frekvenca
1 izjemno nevarno za vas in za vašo družino 181
2 zelo nevarno 356
3 srednje nevarno 326
4 ni zelo nevarno 109
5 sploh ni nevarno za vas in vašo družino 21
9 neodločen 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q313A TOPLA GREDA-OKOLJE

V3.13A ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA JE ZVIŠANJE TEMPERATURE NA ZEMLJI KOT POSLEDICA UČINKA 'TOPLE GREDE' ... (le en odgovor)

Vrednost 155246 Frekvenca
1 izjemno nevarno za okolje 187
2 zelo nevarno 331
3 srednje nevarno 282
4 ni zelo nevarno 78
5 ali sploh ni nevarno za okolje 13
9 neodločen 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q313B TOPLA GREDA-DRUZINA

V3.13B IN KAJ MISLITE, ALI JE ZVIŠANJE TEMPERATURE NA ZEMLJI KOT POSLEDICA UČINKA 'TOPLE GREDE' ... (le en odgovor)

Vrednost 156245 Frekvenca
1 izjemno nevarno za vas in za vašo družino 166
2 zelo nevarno 296
3 srednje nevarno 309
4 ni zelo nevarno 93
5 sploh ni nevarno za vas in vašo družino 25
9 neodločen 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q314A PROMETNI HRUP-OKOLJE

V3.14A ALI NA SPLOŠNO MISLITE, DA JE HRUP, KI GA POVZROČAJO PROMET IN INDUSTRIJA ... (en odgovor)

Vrednost 157244 Frekvenca
1 izjemno nevarno za okolje 61
2 zelo nevarno 206
3 srednje nevarno 474
4 ni zelo nevarno 212
5 ali sploh ni nevarno za okolje 32
9 neodločen 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q314B PROMETNI HRUP-DRUZINA

V3.14B IN KAJ MISLITE, ALI JE HRUP, KI GA POVZROČAJO PROMET IN INDUSTRIJA... (en odgovor)

Vrednost 158243 Frekvenca
1 izjemno nevarno za vas in za vašo družino 55
2 zelo nevarno 187
3 srednje nevarno 406
4 ni zelo nevarno 262
5 sploh ni nevarno za vas in vašo družino 72
9 neodločen 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q315A IZBERI TRDITEV..LJUDJE

V3.15A ČE BI MORALI IZBRATI ENO, KATERA OD OBEH SPODNJIH TRDITEV VAM JE BLIŽE? (le en odgovor)

Vrednost 159242 Frekvenca
1 Vlada bi morala prepustiti običajnim ljudem, da se sami odločijo, kako bodo varovali okolje, pa čeprav bi to pomenilo, da ti vselej ne bi ravnali prav 135
2 Vlada bi morala sprejeti zakone, s katerimi bi običajnim ljudem predpisali varovanje okolja, pa čeprav bi bilo to v nasprotju s pravico ljudi, da sami sprejemajo lastne odločitve 714
9 neodločen 155
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q315B IZBERI TRDITEV..PODJETJA

V3.15B IN KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV VAM JE BLIŽE? (le en odgovor)

Vrednost 160241 Frekvenca
1 Vlada bi morala prepustiti podjetjem, da se sama odločijo, kako bodo varovala okolje, pa čeprav bi to pomenilo, da podjetja vselej ne bi ravnala prav. 85
2 Vlada bi morala sprejeti zakone, s katerimi bi podjetjem predpisali varovanje okolja, pa čeprav bi bilo to v nasprotju s pravico podjetij, da sama sprejemajo lastne odločitve. 828
9 neodločen 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q316A RECIKLAZA RAZL.SNOVI

V3.16A KAKO POGOSTO SE POSEBEJ POTRUDITE, DA BI RAZVRŠČALI STEKLO, KOVINE, PLASTIKO, PAPIR IN TAKO NAPREJ, ZA RECIKLAŽO, ZA PONOVNO UPORABO? (le en odgovor)

Vrednost 161240 Frekvenca
1 vedno 183
2 pogosto 181
3 včasih 232
4 nikoli 93
5 (Tam kjer živim, reciklaža ni na voljo) 315
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q316B HRANA BREZ PESTICIDOV

V3.16B IN KAKO POGOSTO SE POSEBEJ POTRUDITE, DA BI KUPILI SADJE IN ZELENJAVO, VZGOJENO BREZ PESTICIDOV IN DRUGIH KEMIČNIH SREDSTEV? (le en odgovor)

Vrednost 162239 Frekvenca
1 vedno 142
2 pogosto 193
3 včasih 259
4 nikoli 201
5 (Ni na voljo kjer živim) 208
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q316C ODPOVED VOZNJE Z AVTOM

V3.16C IN KAKO POGOSTO SE ODPOVESTE VOŽNJI Z AVTOM ZARADI EKOLOŠKIH RAZLOGOV? (le en odgovor)

Vrednost 163238 Frekvenca
1 vedno 23
2 pogosto 55
3 včasih 199
4 nikoli 532
5 (Nimam avta/ ga ne znam voziti) 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q317 ČLAN SKUPINE VAROVANJE OKOLJA

V3.17 ALI STE ČLAN KAKŠNE SKUPINE, KI SI JE KOT GLAVNI CILJ POSTAVILA OHRANITEV IN VAROVANJE OKOLJA? (le en odgovor)

Vrednost 164237 Frekvenca
1 da 37
2 ne 968

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q318A PODPISALI PETICIJO ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ...

V3.18A ... PODPISALI KAKŠNO PETICIJO V ZVEZI Z VARSTVOM OKOLJA

Vrednost 165236 Frekvenca
1 da 102
2 ne 903

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q318B DALI DENAR ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ...

V3.18B ... DALI DENAR KAKŠNI SKUPINI ZA VARSTVO OKOLJA

Vrednost 166235 Frekvenca
1 da 68
2 ne 936
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q318C SODELOVALI PRI PROTESTU ALI STE V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ...

V3.18C ... SODELOVALI PRI PROTESTU ALI DEMONSTRACIJI, KO JE ŠLO ZA VARSTVO OKOLJA

Vrednost 167234 Frekvenca
1 da 30
2 ne 975

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q319A GOZD KOT KRAJ ZA ODDIH V3.19 KAKO POMEMBEN JE ZA VAS GOZD KOT...

a) kraj za rekreacijo, oddih

Vrednost 168233 Frekvenca
1 zelo pomemben 620
2 pomemben 291
3 niti, niti 38
4 ni pomemben 31
5 sploh ni pomemben 19
9 ne vem 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q319B GOZD KOT VIR DOHODKOV V3.19 KAKO POMEMBEN JE ZA VAS GOZD KOT...

b) vir dohodkov

Vrednost 169232 Frekvenca
1 zelo pomemben 152
2 pomemben 272
3 niti, niti 144
4 ni pomemben 178
5 sploh ni pomemben 235
9 ne vem 23
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q320A gozd-interesi zasebnih lastnikov V3.20 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKE GOZDOVE OGROŽAJO..

a) interesi zasebnih lastnikov

Vrednost 170231 Frekvenca
1 zelo ogroža 249
2 ogroža 369
3 neodločen 164
4 ne ogroža 125
5 sploh ne ogroža 36
9 ne vem 61
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q320B gozd-pretirana sečnja V3.20 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKE GOZDOVE OGROŽAJO..

b) pretirana sečnja

Vrednost 171230 Frekvenca
1 zelo ogroža 391
2 ogroža 429
3 neodločen 77
4 ne ogroža 43
5 sploh ne ogroža 21
9 ne vem 43
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q320C gozd-onesnazeno ozračje V3.20 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKE GOZDOVE OGROŽAJO..

c) onesnaženo ozračje

Vrednost 172229 Frekvenca
1 zelo ogroža 459
2 ogroža 435
3 neodločen 55
4 ne ogroža 31
5 sploh ne ogroža 6
9 ne vem 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q321 ODLOČANJE O ZASEBNEM GOZDU

V3.21. KAJ MENITE, KDO NAJ PREDVSEM ODLOČA O GOSPODARJENJU Z ZASEBNIM GOZDOM?

Vrednost 173228 Frekvenca
1 država 266
2 lastnik gozda 600
9 ne vem 135
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q401A NAČIN ZIVLJENJA-KOMUNALNI ODPADKI V4.00 O ODPADKIH IN ODLAGALIŠČIH V4.01 ALI MENITE, DA S SVOJIM NAČINOM ŽIVLJENJA IN DELA TUDI SAMI POVZROČATE NASTAJANJE NAVEDENIH VRST ODPADKOV? (V vsaki vrsti en odgovor)

A - komunalni

Vrednost 174227 Frekvenca
1 DA 856
2 NE 148
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q401B NAČIN ZIVLJENJA-NEVARNI ODPADKI V4.00 O ODPADKIH IN ODLAGALIŠČIH V4.01 ALI MENITE, DA S SVOJIM NAČINOM ŽIVLJENJA IN DELA TUDI SAMI POVZROČATE NASTAJANJE NAVEDENIH VRST ODPADKOV? (V vsaki vrsti en odgovor)

B - nevarni

Vrednost 175226 Frekvenca
1 DA 82
2 NE 921
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q401C NAČIN ZIVLJENJA-RADIOAKTIVNI ODPADKI V4.00 O ODPADKIH IN ODLAGALIŠČIH V4.01 ALI MENITE, DA S SVOJIM NAČINOM ŽIVLJENJA IN DELA TUDI SAMI POVZROČATE NASTAJANJE NAVEDENIH VRST ODPADKOV? (V vsaki vrsti en odgovor)

C - radioaktivni

Vrednost 176225 Frekvenca
1 DA 23
2 NE 981
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q402 ODLAGALIŠČE ODPADKOV

V4.02 ALI VESTE, KJE LEŽI ODLAGALIŠČE, KAMOR ODVAŽAJO KOMUNALNE ODPADKE IZ VAŠEGA OKOLJA? (Če da) ALI STE SI TO ODLAGALIŠČE ŽE KDAJ OGLEDALI?

Vrednost 177224 Frekvenca
1 ne vem za odlagališče 228
2 vem, kje je, a si ga nisem ogledal 353
3 ogledal sem si ga 418
9 b. o. 3
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q403A_1 NASTANEK KOMUNALNIH ODPADKOV 1 V4.03 KJE PREDVSEM NASTAJAJO POSAMEZNE VRSTE ODPADKOV? IZMED NAVEDENIH IZBERITE DVA VIRA ODPADKOV, KI SE VAM ZDITA NAJPOMEMBNEJŠA - ZA VSAKO SKUPINO ODPADKOV POSEBEJ. (V vsakem stolpcu sta možna dva odgovora. Odgovore obkroži in nato šifriraj.)

A komunalni (1. odgovor)

Vrednost 178223 Frekvenca
1 doma, v gospodinjstvu 733
2 v pisarnah/šolah 35
3 v industrijski proiz vodnji, tovarnah 120
4 v bolnicah 42
5 v raziskovalnih institucijah 2
6 v kmetijstvu, živinoreji 11
7 v turizmu 6
8 v termoelektrarnah 1
9 v jedrskih elektrarnah 2
0 ne vem 40
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q403A_2 NASTANEK KOMUNALNIH ODPADKOV 2 V4.03 KJE PREDVSEM NASTAJAJO POSAMEZNE VRSTE ODPADKOV? IZMED NAVEDENIH IZBERITE DVA VIRA ODPADKOV, KI SE VAM ZDITA NAJPOMEMBNEJŠA - ZA VSAKO SKUPINO ODPADKOV POSEBEJ. (V vsakem stolpcu sta možna dva odgovora. Odgovore obkroži in nato šifriraj.)

A komunalni (2. odgovor)

Vrednost 179222 Frekvenca
1 doma, v gospodinjstvu 47
2 v pisarnah/šolah 236
3 v industrijski proiz vodnji, tovarnah 188
4 v bolnicah 149
5 v raziskovalnih institucijah 22
6 v kmetijstvu, živinoreji 116
7 v turizmu 139
8 v termoelektrarnah 21
9 v jedrskih elektrarnah 17
0 ne vem 58
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q403B_1 NASTANEK NEVARNIH ODPADKOV 1 V4.03 KJE PREDVSEM NASTAJAJO POSAMEZNE VRSTE ODPADKOV? IZMED NAVEDENIH IZBERITE DVA VIRA ODPADKOV, KI SE VAM ZDITA NAJPOMEMBNEJŠA - ZA VSAKO SKUPINO ODPADKOV POSEBEJ. (V vsakem stolpcu sta možna dva odgovora. Odgovore obkroži in nato šifriraj.)

B nevarni (1. odgovor)

Vrednost 180221 Frekvenca
1 doma, v gospodinjstvu 6
2 v pisarnah/šolah 7
3 v industrijski proiz vodnji, tovarnah 526
4 v bolnicah 123
5 v raziskovalnih institucijah 87
6 v kmetijstvu, živinoreji 44
7 v turizmu 6
8 v termoelektrarnah 98
9 v jedrskih elektrarnah 41
0 ne vem 50
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q403B_2 NASTANEK NEVARNIH ODPADKOV 2 V4.03 KJE PREDVSEM NASTAJAJO POSAMEZNE VRSTE ODPADKOV? IZMED NAVEDENIH IZBERITE DVA VIRA ODPADKOV, KI SE VAM ZDITA NAJPOMEMBNEJŠA - ZA VSAKO SKUPINO ODPADKOV POSEBEJ. (V vsakem stolpcu sta možna dva odgovora. Odgovore obkroži in nato šifriraj.)

B nevarni (2. odgovor)

Vrednost 181220 Frekvenca
1 doma, v gospodinjstvu 1
2 v pisarnah/šolah 0
3 v industrijski proiz vodnji, tovarnah 46
4 v bolnicah 159
5 v raziskovalnih institucijah 169
6 v kmetijstvu, živinoreji 128
7 v turizmu 7
8 v termoelektrarnah 178
9 v jedrskih elektrarnah 240
0 ne vem 70
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q403C_1 NASTANEK RADIOAKTIVNIH ODPADKOV 1 V4.03 KJE PREDVSEM NASTAJAJO POSAMEZNE VRSTE ODPADKOV? IZMED NAVEDENIH IZBERITE DVA VIRA ODPADKOV, KI SE VAM ZDITA NAJPOMEMBNEJŠA - ZA VSAKO SKUPINO ODPADKOV POSEBEJ. (V vsakem stolpcu sta možna dva odgovora. Odgovore obkroži in nato šifriraj.)

C radioaktivni (1. odgovor)

Vrednost 182219 Frekvenca
1 doma, v gospodinjstvu 1
2 v pisarnah/šolah 1
3 v industrijski proiz vodnji, tovarnah 74
4 v bolnicah 168
5 v raziskovalnih institucijah 192
6 v kmetijstvu, živinoreji 2
7 v turizmu 2
8 v termoelektrarnah 202
9 v jedrskih elektrarnah 273
0 ne vem 68
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q403C_2 NASTANEK RADIOAKTIVNIH ODPADKOV 2 V4.03 KJE PREDVSEM NASTAJAJO POSAMEZNE VRSTE ODPADKOV? IZMED NAVEDENIH IZBERITE DVA VIRA ODPADKOV, KI SE VAM ZDITA NAJPOMEMBNEJŠA - ZA VSAKO SKUPINO ODPADKOV POSEBEJ. (V vsakem stolpcu sta možna dva odgovora. Odgovore obkroži in nato šifriraj.)

C radioaktivni (2. odgovor)

Vrednost 183218 Frekvenca
1 doma, v gospodinjstvu 0
2 v pisarnah/šolah 0
3 v industrijski proiz vodnji, tovarnah 24
4 v bolnicah 46
5 v raziskovalnih institucijah 57
6 v kmetijstvu, živinoreji 5
7 v turizmu 2
8 v termoelektrarnah 54
9 v jedrskih elektrarnah 655
0 ne vem 139
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q404A ODGOVORNOST ZA KOMUNALNE ODPADKE V4.04 KDO NAJ BO PREDVSEM ODGOVOREN ZA: (V vsaki koloni en odgovor. Obkroži in nato šifriraj.)

A. OBDELAVO, PREDELAVO IN ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

Vrednost 184217 Frekvenca
1 posameznik 309
2 tisti, ki jih proizvaja (podjetje, bolnica itd.) 217
3 občina 254
4 ministrstvo za okolje in prostor 139
5 vlada 32
6 parlament 4
7 ne vem 49
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q404B ODGOVORNOST ZA NEVARNE ODPADKE V4.04 KDO NAJ BO PREDVSEM ODGOVOREN ZA: (V vsaki koloni en odgovor. Obkroži in nato šifriraj.)

B. OBDELAVO, PREDELAVO IN ODLAGANJE NEVARNIH ODPADKOV

Vrednost 185216 Frekvenca
1 posameznik 21
2 tisti, ki jih proizvaja (podjetje, bolnica itd.) 342
3 občina 51
4 ministrstvo za okolje in prostor 341
5 vlada 153
6 parlament 26
7 ne vem 68
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q404C ODGOVORNOST ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE V4.04 KDO NAJ BO PREDVSEM ODGOVOREN ZA: (V vsaki koloni en odgovor. Obkroži in nato šifriraj.)

C. OBDELAVO, PREDELAVO IN ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV

Vrednost 186215 Frekvenca
1 posameznik 8
2 tisti, ki jih proizvaja (podjetje, bolnica itd.) 167
3 občina 17
4 ministrstvo za okolje in prostor 331
5 vlada 319
6 parlament 74
7 ne vem 86
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q405A ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV V4.05 KAKŠEN NAČIN JE NAJBOLJ PRIMEREN ZA RAVNANJE Z: (V vsaki koloni en odgovor)

A. KOMUNALNIMI ODPADKI

Vrednost 187214 Frekvenca
1 odlaganje v najbližjo grapo 18
2 odlaganje v brezhibno urejeno občinsko deponijo 639
3 odlaganje v brezhibno urejeno A regijsko deponijo 194
4 odlaganje v brezhibno urejeno B centralno deponijo za Slovenijo 64
5 izvoz odpadkov 36
6 ne vem 53
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q405B ODLAGANJE NEVARNIH ODPADKOV V4.05 KAKŠEN NAČIN JE NAJBOLJ PRIMEREN ZA RAVNANJE Z: (V vsaki koloni en odgovor)

B. NEVARNIMI ODPADKI

Vrednost 188213 Frekvenca
1 odlaganje v najbližjo grapo 1
2 odlaganje v brezhibno urejeno občinsko deponijo 47
3 odlaganje v brezhibno urejeno A regijsko deponijo 211
4 odlaganje v brezhibno urejeno B centralno deponijo za Slovenijo 494
5 izvoz odpadkov 157
6 ne vem 93
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q405C ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV V4.05 KAKŠEN NAČIN JE NAJBOLJ PRIMEREN ZA RAVNANJE Z: (V vsaki koloni en odgovor)

C. RADIOAKTIVNIMI ODPADKI?

Vrednost 189212 Frekvenca
1 odlaganje v najbližjo grapo 0
2 odlaganje v brezhibno urejeno občinsko deponijo 13
3 odlaganje v brezhibno urejeno A regijsko deponijo 24
4 odlaganje v brezhibno urejeno B centralno deponijo za Slovenijo 439
5 izvoz odpadkov 384
6 ne vem 143
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q406 REŠEVANJE PROBLEMA ODPADKOV

V4.06 KAKO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU DANES PREDVSEM REŠEVALI PROBLEM Z RAZLIČNIMI VRSTAMI ODPADKOV?

Vrednost 190211 Frekvenca
1 predvsem s predelavo (reciklažo), se pravi z razvrščanjem in ponovno uporabo odpadkov 785
2 predvsem z odstranjevanjem, uničevanjem odpadkov, na primer sežiganjem 155
3 drugo 13
9 ne vem 51
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q407_1 studija o primernosti lokacije V4.07 NA KAKŠEN NAČIN NAJ BI V DRŽAVI OZIROMA OBČINI PRIŠLI DO LOKACIJE ZA ODLAGALIŠČE ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - opravljena študija o primernosti lokacije in vplivih na okolje

Vrednost 191210 Frekvenca
3 (izbral) 620
1 (ni izbral) 285
9 ne vem 98
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q407_2 korektno izvedeni postopki V4.07 NA KAKŠEN NAČIN NAJ BI V DRŽAVI OZIROMA OBČINI PRIŠLI DO LOKACIJE ZA ODLAGALIŠČE ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - korektno izvedeni z zakonom določeni postopki

Vrednost 192209 Frekvenca
3 (izbral) 330
1 (ni izbral) 575
9 ne vem 98
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q407_3 soglasje z občino V4.07 NA KAKŠEN NAČIN NAJ BI V DRŽAVI OZIROMA OBČINI PRIŠLI DO LOKACIJE ZA ODLAGALIŠČE ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - samo v soglasju z lokalno skupnostjo, občino

Vrednost 193208 Frekvenca
3 (izbral) 394
1 (ni izbral) 511
9 ne vem 98
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q407_4 soglasje s prizadetimi prebivalci V4.07 NA KAKŠEN NAČIN NAJ BI V DRŽAVI OZIROMA OBČINI PRIŠLI DO LOKACIJE ZA ODLAGALIŠČE ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - samo v soglasju z neposredno prizadetimi prebivalci

Vrednost 194207 Frekvenca
3 (izbral) 489
1 (ni izbral) 416
9 ne vem 98
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q408 ODLOČITEV O ODLAGALIŠČU RADIOAK. ODPADKO

V4.08 KDO NAJ SPREJME KONČNO ODLOČITEV O GRADNJI ODLAGALIŠČA NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV?

Vrednost 195206 Frekvenca
1 vlada 162
2 državni zbor (parlament) 77
3 krajani območja, na katerem bo odlagališče 160
4 strokovnjaki, specialisti 333
5 vsi prebivalci Slovenije na referendumu 208
9 ne vem 64
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q409_1 brezhibno urejeno V4.09 POD KAKŠNIMI POGOJI BI VI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA BIVANJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi bilo brezhibno urejeno po najstrožjih merilih

Vrednost 196205 Frekvenca
3 (izbral) 534
1 (ni izbral) 134
9 nikakor ne bi pristal 336
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q409_2 studija o primernosti lokacije V4.09 POD KAKŠNIMI POGOJI BI VI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA BIVANJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi bila opravljena študija o primernosti lokacije in vplivih na okolje

Vrednost 197204 Frekvenca
3 (izbral) 373
1 (ni izbral) 295
9 nikakor ne bi pristal 336
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q409_3 kontrola delovanja V4.09 POD KAKŠNIMI POGOJI BI VI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA BIVANJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi obstajala neodvisna kontrola urejenosti in delovanja odlagališča

Vrednost 198203 Frekvenca
3 (izbral) 279
1 (ni izbral) 389
9 nikakor ne bi pristal 336
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q409_4 finančna odškodnina za posameznike V4.09 POD KAKŠNIMI POGOJI BI VI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA BIVANJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi prizadeti posamezniki dobili finančno odškodnino

Vrednost 199202 Frekvenca
3 (izbral) 195
1 (ni izbral) 473
9 nikakor ne bi pristal 336
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q409_5 finančna odškodnina za lokalno sk. V4.09 POD KAKŠNIMI POGOJI BI VI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA BIVANJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi lokalna skupnost dobila finančno odškodnino

Vrednost 200201 Frekvenca
3 (izbral) 110
1 (ni izbral) 558
9 nikakor ne bi pristal 336
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q410 KAKO PRIMER KOMUNALNIH ODPADKOV REŠEN? (Če nikakor ne bi pristal!)

V4.10 KAKO SI PREDSTAVLJATE, DA BO PROBLEM ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV USTREZNO REŠEN?

Vrednost 201200 Frekvenca
1 odlagališča odpadkov naj bodo drugod v Sloveniji 38
2 država naj odpadke izvozi 40
3 to ni moj problem, se me ne tiče 36
4 zmanjša naj se nastanek odpadkov na izvoru 177
8 navedel pogoje 279
9 ne vem 111
" " 324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q411_1 brezhibno urejeno V4.11 POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi bilo brezhibno urejeno po najstrožjih merilih

Vrednost 202199 Frekvenca
3 (izbral) 325
1 (ni izbral) 82
9 nikakor ne bi pristal 595
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q411_2 studija o primernosti lokacije V4.11 POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi bila opravljena študija o primernosti lokacije in vplivih na okolje

Vrednost 203198 Frekvenca
3 (izbral) 228
1 (ni izbral) 179
9 nikakor ne bi pristal 595
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q411_3 kontrola delovanja V4.11 POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi obstajala neodvisna kontrola urejenosti in delovanja odlagališča

Vrednost 204197 Frekvenca
3 (izbral) 179
1 (ni izbral) 228
9 nikakor ne bi pristal 595
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q411_4 finančna odškodnina za posameznike V4.11 POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi prizadeti posamezniki dobili finančno odškodnino

Vrednost 205196 Frekvenca
3 (izbral) 112
1 (ni izbral) 295
9 nikakor ne bi pristal 595
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q411_5 finančna odškodnina za lokalno sk. V4.11 POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi lokalna skupnost dobila finančno odškodnino

Vrednost 206195 Frekvenca
3 (izbral) 65
1 (ni izbral) 341
9 nikakor ne bi pristal 595
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q412 KAKO PRIMER NEVARNIH ODPADKOV REŠEN? (Če nikakor ne bi pristal!)

V4.12 KAKO SI PREDSTAVLJATE, DA BO PROBLEM ODLAGANJA NEVARNIH ODPADKOV USTREZNO REŠEN?

Vrednost 207194 Frekvenca
1 odlagališča odpadkov naj bodo drugod v Sloveniji 37
2 država naj odpadke izvozi 143
3 to ni moj problem, se me ne tiče 53
4 zmanjša naj se nastanek odpadkov na izvoru 244
8 navedel pogoje 176
9 ne vem 153
" " 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q413_1 brezhibno urejeno V4.13 IN POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi bilo brezhibno urejeno po najstrožjih merilih

Vrednost 208193 Frekvenca
3 (izbral) 223
1 (ni izbral) 58
9 nikakor ne bi pristal 722
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q413_2 studija o primernosti lokacije V4.13 IN POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi bila opravljena študija o primernosti lokacije in vplivih na okolje

Vrednost 209192 Frekvenca
3 (izbral) 151
1 (ni izbral) 130
9 nikakor ne bi pristal 722
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q413_3 kontrola delovanja V4.13 IN POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi obstajala neodvisna kontrola urejenosti in delovanja odlagališča

Vrednost 210191 Frekvenca
3 (izbral) 124
1 (ni izbral) 157
9 nikakor ne bi pristal 722
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q413_4 finančna odškodnina za posameznike V4.13 IN POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi prizadeti posamezniki dobili finančno odškodnino

Vrednost 211190 Frekvenca
3 (izbral) 63
1 (ni izbral) 218
9 nikakor ne bi pristal 722
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q413_5 finančna odškodnina za lokalno sk. V4.13 IN POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi lokalna skupnost dobila finančno odškodnino

Vrednost 212189 Frekvenca
3 (izbral) 42
1 (ni izbral) 239
9 nikakor ne bi pristal 722
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q313_6 odločitev na referendumu V4.13 IN POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi bila taka odločitev sprejeta na referendumu v Sloveniji

Vrednost 213188 Frekvenca
3 (izbral) 60
1 (ni izbral) 221
9 nikakor ne bi pristal 722
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q313_7 odločitev drzavnega zbora V4.13 IN POD KAKŠNIMI POGOJI BI V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA PRISTALI NA ODLAGALIŠČE NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV? (Možnih je več odgovorov)

O3 - če bi tako odločil državni zbor

Vrednost 214187 Frekvenca
3 (izbral) 33
1 (ni izbral) 247
9 nikakor ne bi pristal 722
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q414 KAKO PRIMER RADIOAK. ODPADKOV REŠEN? (Če nikakor ne bi pristal!)

V4.14 KAKO SI PREDSTAVLJATE, DA BO PROBLEM ODLAGANJA NIZKO IN SREDNJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV USTREZNO REŠEN?

Vrednost 215186 Frekvenca
1 odlagališča odpadkov naj bodo drugod v Sloveniji 29
2 država naj odpadke izvozi 254
3 to ni moj problem, se me ne tiče 48
4 zmanjša naj se nastanek odpadkov na izvoru 222
8 navedel pogoje 128
9 ne vem 184
" " 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q415 IZBERI BLIZJO TRDITEV

V4.15 TU IMAMO DVE TRDITVI, KI ZADEVATA OKOLJE IN RAZVOJ GOSPODARSTVA. KATERA OD OBEH JE BLIŽE VAŠIM POGLEDOM?

Vrednost 216185 Frekvenca
1 prednost bi morali dati varovanju okolja, četudi bi to pomenilo počasnejšo gopodarsko rast in izgubo nekaterih delovnih mest 393
2 gospodarska rast in odpiranje novih delovnih mest bi morala imeti prednost, četudi bi okolje zaradi tega nekoliko trpelo 367
3 drug odgovor 71
9 ne vem 172
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q501 ŠPORT, KAKO POGOSTO?

V5.00 ŠPORTNE IN REKREACIJSKE AKTIVNOSTI V5.01 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM OZ. S KAKRŠNOKOLI REKREATIVNO DEJAVNOSTJO? (Če da) KAKO POGOSTO?

Vrednost 217184 Frekvenca
1 ne ukvarjam se s športom, rekreacijo preidi na 6.01 476
2 1 krat do nekajkrat letno 82
3 1 do 3 krat na mesec 101
4 1 krat tedensko 137
5 2 do 3 krat tedensko 131
6 4 do 6 krat tedensko 33
7 vsak dan 43
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q502A ORGANIZIRANO TEKMOVALNO V5.02 ALI SE UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, BODISI REDNO ALI OBČASNO?

a) organizirano tekmovalno

Vrednost 218183 Frekvenca
1 DA 34
2 NE 487
" " 484

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q502B_1 ORGANIZIRANA REKREACIJA REDNA V5.02 ALI SE UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, BODISI REDNO ALI OBČASNO?

b) organizirana rekreacija 1) - redna, vsaj enkrat tedenska, sistematična

Vrednost 219182 Frekvenca
1 DA 143
2 NE 381
" " 481

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q502B_2 ORGANIZIRANA REKREACIJA NEREDNA V5.02 ALI SE UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, BODISI REDNO ALI OBČASNO?

b) organizirana rekreacija 2) - neredna, na občasnih akcijah, prireditvah

Vrednost 220181 Frekvenca
1 DA 108
2 NE 414
" " 483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q502C_1 NEORGANIZIRANA REKREACIJA REDNA V5.02 ALI SE UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, BODISI REDNO ALI OBČASNO?

c) neorganizirana rekreacija 1) - redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska, sistematična

Vrednost 221180 Frekvenca
1 DA 205
2 NE 320
" " 480

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q502C_2 NEORGANIZIRANA REKREACIJA NEREDNA V5.02 ALI SE UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, BODISI REDNO ALI OBČASNO?

c) neorganizirana rekreacija 2) - neredna, občasna, v prostih dneh in na dopustu

Vrednost 222179 Frekvenca
1 DA 351
2 NE 171
" " 483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q502D S ŠPORTOM SE NE UKVARJAM V5.02 ALI SE UKVARJATE S KAKIM ŠPORTOM, BODISI TEKMOVALNO ALI ZA REKREACIJO, BODISI ORGANIZIRANO ALI NEORGANIZIRANO, BODISI REDNO ALI OBČASNO?

d) s športom se ne ukvarjam niti rekreativno niti tekmovalno

Vrednost 223178 Frekvenca
1 DA 26
2 NE 459
" " 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q503 URE NA TEDEN

(Če da) V5.03 KOLIKO UR JE TO POVPREČNO NA TEDEN?

Vrednost 224177 Frekvenca
0 10
1 65
2 99
3 67
4 64
5 52
6 21
7 21
8 10
9 5
10 36
12 8
14 2
15 8
16 1
18 2
20 5
25 1
30 2
35 1
40 1
56 1
60 1
" " 522

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

S01 NOGOMET (Če da) V5.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj in šifriraj)

S01 - nogomet A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 225176 Frekvenca
0 2
1 8
2 6
148 1
150 4
999 1
" " 895

Vrednosti spremenljivk od 0 do 150

S01A KAKO (Če da) V5.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj in šifriraj)

S01 - nogomet B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 226175 Frekvenca
1 organizirano 24
2 neorganizirano 74
3 oboje 11
" " 896

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S02 KOSARKA (Če da) V5.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj in šifriraj)

S02 - košarka A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 227174 Frekvenca
0 1
1 4
2 6
200 1
290 1
500 1
" " 878

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

S02A KAKO (Če da) V5.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj in šifriraj)

S02 - košarka B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 228173 Frekvenca
1 organizirano 29
2 neorganizirano 84
3 oboje 13
" " 879

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S03 ROKOMET (Če da) V5.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj in šifriraj)

S03 - rokomet A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 229172 Frekvenca
0 1
1 3
2 1
3 1
5 2
7 1
10 1
15 1
20 1
40 1
44 1
48 1
240 1
365 1
500 1
" " 987

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

S03A KAKO (Če da) V5.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj in šifriraj)

S03 - rokomet B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 230171 Frekvenca
1 organizirano 10
2 neorganizirano 7
3 oboje 1
" " 987

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S04 ODBOJKA (Če da) V5.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj in šifriraj)

S04 - odbojka krat A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 231170 Frekvenca
0 1
1 7
2 5
3 2
5 17
6 1
7 2
8 1
10 13
12 3
15 3
20 1
24 1
25 1
30 7
40 1
48 1
50 9
52 2
60 1
96 1
100 7
144 1
250 1
" " 916

Vrednosti spremenljivk od 0 do 250

S04A KAKO (Če da) V5.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj in šifriraj)

S04 - odbojka B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 232169 Frekvenca
1 organizirano 20
2 neorganizirano 64
3 oboje 5
" " 916

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S05 BALINANJE (Če da) V5.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj in šifriraj)

S05 - balinanje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 233168 Frekvenca
0 1
1 2
2 4
3 2
5 3
10 4
12 2
20 1
30 1
48