Aktualni projekti

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 30. 09. 2019

  Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

RDA_Node_Slovenia

RDA Node Slovenija (2019–2020)

Cilj projekta je delovati kot dolgoročna osrednja kontaktna točka med RDA in strokovnjaki s področja podatkov, organizacijami za financiranje, raziskovalnimi agencijami in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi v Sloveniji.

V projektu se osredotočamo še zlasti na usklajevanje razvoja infrastrukture na podlagi mednarodno priznanih standardov, npr. CoreTrustSeal (CTS), in razvoj politik revij glede odprtih podatkov kot ene od točk v Akcijskem načrtu izvedbe Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih publikacij in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020.

Trajanje projekta: februar 2019 – maj 2020

Udeleženci: ADP (vodja), Univerza v Ljubljani, CLARIN, DARIAH-SI.

SSHOC

Social Sciences & Humanities Open Cloud (2019–2022)

Cilj projekta je zagotoviti ustrezno infrastrukturo, kjer so hranjeni in dostopni podatki, orodja in vsebine za usposabljanje raziskovalcev na področju družboslovja in humanistike (SSH).

Glavni cilji projekta so:

  • uresničiti zahteve Evropskega oblaka za odprto znanost (EOSC) na področju družbenih ter humanističnih ved z zagotavljanjem prilagodljivega dostopa do raziskovalnih podatkov in sorodnih storitev, prilagojenih potrebam skupnosti,
  • povezati že obstoječe in nove infrastrukture, z namenom spodbujanja k sinergiji med disciplinami in interdisciplinarnemu sodelovanju in raziskovanju,
  • povečati ponovno rabo storitev in podatkov s spodbujanjem k ideji odprte znanosti in načel FAIR pri upravljanju podatkov za povečanje učinkovitosti, lažje ustvarjanje in ponovno rabo raziskovalnih podatkov,
  • vzpostaviti ustrezen model upravljanja SSH, pri čemer bodo upoštevane posebnosti različnih vsebinskih področij družboslovnih in humanističnih ved.

V projekt, ki ga koordinira konzorcij CESSDA, je skupno vključenih 47 organizacij.

ADP aktivno sodeluje v 3 delovnih sklopih:

  • delovni sklop 2: Communication and Dissemination / komunikacija in razširitev rezultatov,
  • delovni sklop 3: Lifting Tools to the Cloud / razvoj orodij v oblaku,
  • delovni sklop 6: Fostering Communities and Building Expertise / Spodbujanje skupnosti in grajenje znanja.

Trajanje projekta: januar 2019 – april 2022

CESSDA

CESSDA Widening Activities 2019

Namen projekta CESSDA Widening Activities 2019 je zagotoviti kontinuiteto prizadevanj za širitev CESSDA.

Širitev evropske pokritosti in razvoj vseevropskih podatkovnih storitev je med prednostnimi nalogami, ki jih izpostavlja strategija CESSDA. Projekt temelji na predhodnih širitvenih dejavnostih. Glavni cilji projekta so: vzdrževanje in krepitev mreže partnerjev CESSDA, širitev storitev, orodij in znanja med partnerji CESSDA, vzdrževanje in nadaljnji razvoj strateškega znanja o obstoječih podatkovnih ponudnikih in nastajajočih nacionalnih podatkovnih arhivih, ki zaenkrat še niso člani konzorcija, ter povečanje prepoznavnosti konzorcija v državah nečlanicah. V ta namen bo v letu 2019 potekala širitvena delavnica, vzpostavljen pa bo tudi CESSDA center za pomoč partnerjem.

CESSDA center za pomoč partnerjem bosta sestavljali dve glavni aktivnosti: spletna storitev, kjer bodo ambiciozne nečlanice dobile pomoč in povratne informacije glede razvoja njihovih podatkovnih storitev in načrtov za včlanitev, ter mentorski program med članicami CESSDA in nečlanicami, ki si prizadevajo za včlanitev. Mentorski program bo zagotovil, da partnerji ostanejo aktivni v letu 2019, da se približajo svojim ciljem ter so pri tem podprti in spodbujani.

Trajanje projekta: januar – december 2019

Udeleženci: CSDA, FORS, TARKI, ADP, SND.

CESSDA

CESSDA Trust Activities 2019

Namen projekta je podpreti in zagotoviti usposabljanje vseh ponudnikov storitev CESSDA pri pridobivanju ali podaljšanju certificiranja CoreTrustSeal.

Ključnega pomena je, da univerze, nacionalni statistični uradi, financerji, raziskovalci in druge ustrezne zainteresirane strani dojemajo vse storitve ponudnikov storitev CESSDA kot zaupanja vredne.

Glavna cilja projekta sta nudenje pomoči in podpore pri certificiranju CoreTrustSeal (vključno s svetovalnimi delavnicami in pregledovanjem prijav) za vse ponudnike storitev CESSDA ter spremljati napredek certificiranja ponudnikov CESSDA. Hkrati se bo nadaljevalo mapiranje med kriteriji CoreTrustSeal in CESSDinim Aneksom II in posledično oblikovala razumljiva interpretacija Aneksa II za ponudnike CESSDA. Spremljalo in poročalo se bo o širem ekosistemu zaupanja vrednih arhivov, vključujoč razvoj OAIS standarda ter ostalih certifikatov, kot sta nestorSeal in ISO16363.

Trajanje projekta: januar – december 2019

Udeleženci: DANS, UK Data Service, FSD, GESIS, ADP, SND.

SERISS

SERISS (2015–2019)

Cilj štiri-letnega projekta je krepitev in harmonizacija družboslovnega raziskovanja v Evropi. Projekt je financiran v sklopu Okvirnega programa za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020.

Europe is facing huge socio-economic challenges: an economic crisis with a young generation in search of jobs, population ageing potentially straining inclusion and innovation of our societies, climate change with its pressures to redesign energy, transport and housing patterns, just to name some of the most urgent “Grand Challenges”.

Synergies for Europe's Research Infrastructures in the Social Sciences (SERISS) brings together three research infrastructures in the social sciences: the European Social Survey (ESS), the Survey for Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE) and the Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA). Also involved in SERISS are non-ESFRI research infrastructures: Generations and Gender Programme (GGP); European Values Survey (EVS) and the Wage Indicator Survey (WageIndicator.org).

The overarching objective of this project is to support the Union, the European Commission and the Member States to tackle these challenges with a solid base of socioeconomic evidence.

The scientific objective of this project is to exploit the synergies among these three infrastructures to their fullest extent and to leverage these synergies to influence the still rather fragmented landscape of smaller infrastructures.

The Agreement entered into force on 1 July 2015.

The duration of the action will be 48 months.

CESSDA AS, together with some of its members (ADP, CSDA, GESIS, NSD, FORS, UKDA), participates in the following work packages: WP4: Interactive tools for cross-national surveys, WP5: Training and dissemination in WP6: New forms of data - legal, ethical and quality issues.

ADP is included in WP6 - New forms of data – legal, ethical and quality issues that deals with quality, legal and ethical issues related to social sciences data. It actively participates in packages 6.1 Legal and ethical challenges related to the use of social media data and related data and 6.3 Connected curation and quality.

UL FDV

ITzaSKP - Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov

Cilj projekta CRP ITzaSKP je oblikovati rešitve za razvoj, upravljanje in uporabo podatkov, pri čemer v odnosu do drugih projektov na področju podatkov in kmetijstva naslavlja dve ravni: namensko izkoriščanje obstoječih zbirk mikropodatkov in razvoj informacijsko-tehnoloških rešitev.

ADP sodeluje pri pripravi vprašalnika in izvedbi intervjujev s skrbniki podatkovnih baz na MKGP, ARSKTRP in UVHVVR. Sodeluje tudi pri pregledu podatkovnih zbirk s statističnega in organizacijskega vidika s podajo ocene in priporočil. Izvedli smo tudi pregled mednarodnih zgledov.

Izhodišče projekta je krepitev pomena in potreb po primarnih podatkih pri izvajanju Skupne kmetijske politike (SKP) Evropske unije (EU) v obdobju 2021-2027, ki ga bo zaznamoval prehod iz 'politike osnovane na skladnosti' v 'politiko osnovano na rezultatih'.

Trajanje projekta: november 2018 – oktober 2020

Udeleženci: UL FDV, UL FRI, KGZS - ZM

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Aktualni projekti. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/projekti/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2003-2006, Kumulativna datoteka drugih štirih izvedb, GFK SLOVENIJA

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si