Slovensko javno mnenje 1984

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM84
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM84_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
 • Podmenik, Darka
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1984)

Funding agency:

Raziskovalna skupnost Slovenije
Kulturna skupnost Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

ocena vidikov življenja (sedanjost, preteklost, prihodnost), gibanje življenjskega standarda, razpoloženje ljudi, gospodarska kriza (prisotnost kriznih pojavov, vzroki, urejanje), ocena ukrepov za stabilizacijo, pomembni družbeni cilji, razvoj zasebnega sektorja, položaj kmetov, ocena prihodnjega razvoja, posojilo za ceste, ocena gospodarskih projektov, zveza komunistov (politika, ugled, lastnosti članov, družbene naloge, vloga delavcev, kritika), birokratizem, neodgovornost, politična opozicija, volitve z več kandidati, demokratičnost odločanja, odnos do politike, odgovornost vodstev, peticije, perspektiva socializma, članstvo v političnih organizacijah in samoupravnih organih, zadovoljstvo z delom in dohodkom, ocena načina nagrajevanja, porodniški dopust, ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti mladih, politična kultura, razvrščanje vrednot, elektroenergetski sistem (opremljenost gospodinjstva, redukcije elektrike, ocena investicij v elektrogospodarstvo, dobre in slabe plati tipov elektrarn, financiranje novogradenj, ljudsko posojilo), mednacionalni odnosi v Sloveniji in Jugoslaviji, primerjave med državami - političnimi sistemi, ocena oboroževalne tekme, zunanja politika in ogroženost Jugoslavije, vseljudska obramba, bralne navade (knjižnice, tipi knjig, stripi, način kupovanja), vernost, položaj vernikov, spremljanje medijev

Keywords ELSST:
VSAKDANJE ŽIVLJENJE, ZADOVOLJSTVO, ORGANIZACIJA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, JEDRSKA ELEKTRARNA, RELIGIJA, MNOŽIČNI MEDIJI, KULTURA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
družbenoekonomske razmere
politični sistem
delo, nagrajevanje, vrednote
stališča o razvoju elektroenergetskega sistema
mednacionalni, mednarodni odnosi in obramba
knjiga in bralci
vernost
časniki, RTV, olimpijada


Abstract:

Vprašalnik se začne s sklopom vprašanj, ki se nanašajo na primerjavo življenja pred petimi leti. Sledi sklop vprašanj o političnem sistemu, ki se začne z vprašanji v zvezi z ZK, nato navedejo člani katerih družbenopolitičnih organizacij so in ali imajo v njih tudi funkcijo. Naslednji sklop je namenjen delu, nagrajevanju in vrednotam; najprej samo zaposleni povejo, ali so zadovoljni s svojim delom in osebnim dohodkom, ocenjujejo upravičenost razlik med osebnimi dohodki in izrazijo strinjanje s posameznimi ukrepi za zmanjšanje nezaposlenosti mladih. Poseben sklop je namenjen stališčem o razvoju elektroenergetskega sistema s posebnim ozirom na problematiko jederske elektrarne Krško. Precej vprašanj se nanša na ljudsko posojilo, ki bi ga država razpisala za graditev hidroelektrarn. Naslednji sklop vprašanj se navezuje na mednacionalne in mednarodne odnose. Obsežen sklop je namenjen knjigam in bralnim navadam, poslušanju radia in gledanju TV. Temu sledi sklop vprašanj o vernosti. Demografska vprašanja zaključujejo vprašalnik.

Methodology


Collection date: september 1984 - oktober 1984
Date of production: 1984
Country: Jugoslavija, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci, starejši od 16 let, ki živijo na stalnem naslovu v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po šest oseb. Vzorec je izdelan po Blejčevem modelu (140 *3*6; ciljna velikost N=2520). Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama. Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM84.POR

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 556
 • number of units: 2435

Variable list

ZAP

ZAP

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
3599 1
3600 1
3604 1
3605 1

Valid range from 1 to 3605

A1A A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

a) koliko je treba delati

Value 22 Frequency
1 danes dosti bolje 296
2 danes bolje 508
3 približno enako 772
4 danes slabše 619
5 danes dosti slabše 161
6 ne vem, neodločen 79

Valid range from 1 to 5

A1B A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

b) kako živijo ljudje

Value 31 Frequency
1 danes dosti bolje 44
2 danes bolje 295
3 približno enako 415
4 danes slabše 1315
5 danes dosti slabše 322
6 ne vem, neodločen 44

Valid range from 1 to 5

ZAP

ZAP

Value 1556 Frequency
1 1
2 1
3 1
3599 1
3600 1
3604 1
3605 1

Valid range from 1 to 3605

A1A A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

a) koliko je treba delati

Value 2555 Frequency
1 danes dosti bolje 296
2 danes bolje 508
3 približno enako 772
4 danes slabše 619
5 danes dosti slabše 161
6 ne vem, neodločen 79

Valid range from 1 to 5

A1B A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

b) kako živijo ljudje

Value 3554 Frequency
1 danes dosti bolje 44
2 danes bolje 295
3 približno enako 415
4 danes slabše 1315
5 danes dosti slabše 322
6 ne vem, neodločen 44

Valid range from 1 to 5

A1C A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

c) demokratičnost odločanja

Value 4553 Frequency
1 danes dosti bolje 48
2 danes bolje 301
3 približno enako 1063
4 danes slabše 464
5 danes dosti slabše 116
6 ne vem, neodločen 443

Valid range from 1 to 5

A1D A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

d) samoupravljanje

Value 5552 Frequency
1 danes dosti bolje 45
2 danes bolje 335
3 približno enako 1049
4 danes slabše 471
5 danes dosti slabše 129
6 ne vem, neodločen 406

Valid range from 1 to 5

A1E A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

e) spoštovanje dela in delavca

Value 6551 Frequency
1 danes dosti bolje 53
2 danes bolje 448
3 približno enako 902
4 danes slabše 664
5 danes dosti slabše 163
6 ne vem, neodločen 205

Valid range from 1 to 5

A1F A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti stanovanje

Value 7550 Frequency
1 danes dosti bolje 25
2 danes bolje 204
3 približno enako 230
4 danes slabše 1067
5 danes dosti slabše 640
6 ne vem, neodločen 269

Valid range from 1 to 5

A1G A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

g) možnost dobiti zaposlitev

Value 8549 Frequency
1 danes dosti bolje 13
2 danes bolje 88
3 približno enako 207
4 danes slabše 1147
5 danes dosti slabše 843
6 ne vem, neodločen 137

Valid range from 1 to 5

A1H A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

h) zakonitost

Value 9548 Frequency
1 danes dosti bolje 30
2 danes bolje 210
3 približno enako 1141
4 danes slabše 420
5 danes dosti slabše 129
6 ne vem, neodločen 505

Valid range from 1 to 5

A1I A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

i) možnost izobraževanja kvalifikacija

Value 10547 Frequency
1 danes dosti bolje 155
2 danes bolje 759
3 približno enako 825
4 danes slabše 441
5 danes dosti slabše 79
6 ne vem, neodločen 176

Valid range from 1 to 5

A1J A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

j) kulturno življenje

Value 11546 Frequency
1 danes dosti bolje 118
2 danes bolje 631
3 približno enako 979
4 danes slabše 414
5 danes dosti slabše 78
6 ne vem, neodločen 215

Valid range from 1 to 5

A1K A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE ALI SLABŠE?

k) možnost imeti, preživljati otroke

Value 12545 Frequency
1 danes dosti bolje 35
2 danes bolje 176
3 približno enako 339
4 danes slabše 1192
5 danes dosti slabše 559
6 ne vem, neodločen 134

Valid range from 1 to 5

A2

A2. ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED PETIMI LETI?

Value 13544 Frequency
1 boljši kot pred 5 leti 448
2 približno enak 816
3 slabši kot pred 5 leti 1121
4 ne vem, neodločen 50

Valid range from 1 to 3

A3

A3. IN KAJ SODITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ 5 LET:

Value 14543 Frequency
1 boljši kot sedaj 223
2 približno enak 517
3 slabši kot sedaj 1085
4 ne vem, neodločen 610

Valid range from 1 to 3

A4

A4. ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

Value 15542 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se nič posebej ne omejujete 180
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza ipd. 972
3 da morate zelo skrbno gospodariti, z denarjem se omejujete pri nakupih opreme, oblek ipd. 1125
4 da se močno omejujete tudi pri nakupu hrane 105
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 26
6 da živite v revščini 9
7 ne vem, neodločen 18

Valid range from 1 to 6

A5

A5. SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, V SLOVENIJI?

Value 16541 Frequency
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 221
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 371
3 upanje in strah obenem 739
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 258
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 520
6 kaj drugega 23
7 ne ve, ne more oceniti 303

Valid range from 1 to 6

A6

A6. NEKATERE LJUDI BOLJ SKRBIJO EKONOMSKE TEŽAVE DRUŽBE, DRUGE PA POLITIČNE TEŽAVE V NAŠI DRUŽBI. KATERE VRSTE TEŽAV VAS OSEBNO BOLJ SKRBIJO?

Value 17540 Frequency
1 ekonomske 985
2 politične 123
3 oboje enako 975
4 niti ene, niti druge 158
5 ne vem, neodločen 194

Valid range from 1 to 4

A7

A7. ALI JE SEDANJA GOPODARSKA IN DRUŽBENA KRIZA PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM POSLEDICA:

Value 18539 Frequency
1 učinkovanja mednarodnih političnih in gospodarskih razmer na razmere pri nas 321
2 našega lastnega napačnega in neodgovornega ravnanja in odločanja 1620
3 ne vidi krize 41
4 ne vem, neodločen 453

Valid range from 1 to 3

A8A A8. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE POJAVE, KI OZNAČUJEJO KRIZNE DRUŽBENE RAZMERE. ALI SO TI POJAVI V VAŠEM OKOLJU (KJER ŽIVITE IN DELATE) PRISOTNI,ALI NE? (če da) KAKO POGOSTO?

a) nezakonitost

Value 19538 Frequency
1 zelo pogosti 93
2 pogosti 401
3 redki 784
4 jih ni 516
5 ne vem 641

Valid range from 1 to 4

A8B A8. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE POJAVE, KI OZNAČUJEJO KRIZNE DRUŽBENE RAZMERE. ALI SO TI POJAVI V VAŠEM OKOLJU (KJER ŽIVITE IN DELATE) PRISOTNI,ALI NE? (če da) KAKO POGOSTO?

b) nered, anarhija

Value 20537 Frequency
1 zelo pogosti 78
2 pogosti 436
3 redki 687
4 jih ni 775
5 ne vem 459

Valid range from 1 to 4

A8C A8. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE POJAVE, KI OZNAČUJEJO KRIZNE DRUŽBENE RAZMERE. ALI SO TI POJAVI V VAŠEM OKOLJU (KJER ŽIVITE IN DELATE) PRISOTNI,ALI NE? (če da) KAKO POGOSTO?

c) podkupovanje, korupcija

Value 21536 Frequency
1 zelo pogosti 175
2 pogosti 491
3 redki 560
4 jih ni 697
5 ne vem 512

Valid range from 1 to 4

A8D A8. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE POJAVE, KI OZNAČUJEJO KRIZNE DRUŽBENE RAZMERE. ALI SO TI POJAVI V VAŠEM OKOLJU (KJER ŽIVITE IN DELATE) PRISOTNI,ALI NE? (če da) KAKO POGOSTO?

d) privilegiji posameznikov in skupin

Value 22535 Frequency
1 zelo pogosti 280
2 pogosti 741
3 redki 677
4 jih ni 389
5 ne vem 348

Valid range from 1 to 4

A8E A8. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE POJAVE, KI OZNAČUJEJO KRIZNE DRUŽBENE RAZMERE. ALI SO TI POJAVI V VAŠEM OKOLJU (KJER ŽIVITE IN DELATE) PRISOTNI,ALI NE? (če da) KAKO POGOSTO?

e) prilaščanje družbenega premožnja

Value 23534 Frequency
1 zelo pogosti 160
2 pogosti 512
3 redki 602
4 jih ni 639
5 ne vem 522

Valid range from 1 to 4

A8F A8. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE POJAVE, KI OZNAČUJEJO KRIZNE DRUŽBENE RAZMERE. ALI SO TI POJAVI V VAŠEM OKOLJU (KJER ŽIVITE IN DELATE) PRISOTNI,ALI NE? (če da) KAKO POGOSTO?

f) ljudje se izmikajo delu, lenoba

Value 24533 Frequency
1 zelo pogosti 296
2 pogosti 810
3 redki 726
4 jih ni 409
5 ne vem 194

Valid range from 1 to 4

A8G A8. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE POJAVE, KI OZNAČUJEJO KRIZNE DRUŽBENE RAZMERE. ALI SO TI POJAVI V VAŠEM OKOLJU (KJER ŽIVITE IN DELATE) PRISOTNI,ALI NE? (če da) KAKO POGOSTO?

g) politična brezbrižnost, apatija, ljudem je vseeno

Value 25532 Frequency
1 zelo pogosti 201
2 pogosti 657
3 redki 655
4 jih ni 434
5 ne vem 488

Valid range from 1 to 4

A8H A8. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE POJAVE, KI OZNAČUJEJO KRIZNE DRUŽBENE RAZMERE. ALI SO TI POJAVI V VAŠEM OKOLJU (KJER ŽIVITE IN DELATE) PRISOTNI,ALI NE? (če da) KAKO POGOSTO?

h) zaslužkarstvo, privatno delo v času službe

Value 26531 Frequency
1 zelo pogosti 249
2 pogosti 614
3 redki 596
4 jih ni 490
5 ne vem 486

Valid range from 1 to 4

A9A A9. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

a) nezaposlenost

Value 27530 Frequency
1 DA 1406
2 NE 1029

Valid range from 1 to 2

A9B A9. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

b) padanje vrednosti dinarja, inflacija

Value 28529 Frequency
1 DA 2321
2 NE 114

Valid range from 1 to 2

A9C A9. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

c) pomanjkanje stanovanj

Value 29528 Frequency
1 DA 1216
2 NE 1219

Valid range from 1 to 2

A9D A9. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

d) draginja nasploh

Value 30527 Frequency
1 DA 2372
2 NE 63

Valid range from 1 to 2

A9E A9. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

e) naraščanje cen hrane

Value 31526 Frequency
1 DA 2345
2 NE 90

Valid range from 1 to 2

A9F A9. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

f) revščina

Value 32525 Frequency
1 DA 1299
2 NE 1136

Valid range from 1 to 2

A9G A9. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

g) pomanjkanje prehrambenih in gospodinjskih dobrin

Value 33524 Frequency
1 DA 1444
2 NE 991

Valid range from 1 to 2

A9H A9. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

h) pomanjkanje zdravil

Value 34523 Frequency
1 DA 1307
2 NE 1128

Valid range from 1 to 2

A9I A9. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

i) pomanjkanje bencina

Value 35522 Frequency
1 DA 1043
2 NE 1392

Valid range from 1 to 2

A10

A10. MNENJA O KRIVDI ZA SEDANJE STANJE SO RAZLIČNA. ALI SODITE:

Value 36521 Frequency
1 krivi smo vsi, saj smo neodgovorno ravnali kot posamezniki, delavci, potrošniki 618
2 predvsem so krivi politiki in politična vodstva 343
3 predvsem so krivi gospodarstveniki 136
4 krivi so politiki in gospodarstveniki 996
5 kaj drugega 20
6 ne vem, nedločen 322

Valid range from 1 to 5

A11A1 A11. PRIZADEVANJA ZA UREDITEV (KRIZNIH) DRUŽBENIH IN GOSPODARSKIH RAZMER SO OPREDELJENA V DOLGOROČNEM ALI STE SEZNANJENI Z NJIM? (če da) KATERI SO OSNOVNI CILJI PROGRAMA DOLGOROČNE STABILIZACIJE? (Odprto vprašanje; uvrščeni so trije odgovori.)

1. odgovor

Value 37520 Frequency
1 stabilizirati gospodarstvo, urediti in ozdraviti gospodarstvo, pametno gospodariti 135
2 varčevati na vseh področjih, varčevati z energijo, zmanjšati materialne stroške, zmanjšati skupno in splošno porabo 157
3 modernizirati proizvodnjo, izboljšati kvaliteto proizvodnje, razvijati domače znanje in tehnologijo 33
4 pametno investirati, dobro načrtovati 2
5 nadomestiti uvožene surovine z domačimi, manj uvažati 14
6 več izvažati, doseči konkurenčnost na zunanjem trgu 67
7 odplačati dolgove Jugoslavije, odpraviti zadolženost DO 104
8 več delati, bolje delati, povečati produktivnost, spremeniti odnos do dela 99
9 nagrajevati po delu 0
10 večja strokovnost 1
11 večja odgovornost 3
12 zaustaviti inflacijo, ustaviti padanje vrednosti dinarja, stabilizirati cene 40
13 dvigniti življenjsko raven ljudi, povečati kupno moč 10
14 pospešiti razvoj kmetijstva 2
15 razvijati samoupravljanje 1
16 drugo 13
17 ne ve za program 1180
18 ve za program, ne pozna ciljev 574

Valid range from 1 to 16

A11A2 A11. PRIZADEVANJA ZA UREDITEV (KRIZNIH) DRUŽBENIH IN GOSPODARSKIH RAZMER SO OPREDELJENA V DOLGOROČNEM ALI STE SEZNANJENI Z NJIM? (če da) KATERI SO OSNOVNI CILJI PROGRAMA DOLGOROČNE STABILIZACIJE? (Odprto vprašanje; uvrščeni so trije odgovori.)

2. odgovor

Value 38519 Frequency
1 stabilizirati gospodarstvo, urediti in ozdraviti gospodarstvo, pametno gospodariti 25
2 varčevati na vseh področjih, varčevati z energijo, zmanjšati materialne stroške, zmanjšati skupno in splošno porabo 40
3 modernizirati proizvodnjo, izboljšati kvaliteto proizvodnje, razvijati domače znanje in tehnologijo 21
4 pametno investirati, dobro načrtovati 10
5 nadomestiti uvožene surovine z domačimi, manj uvažati 18
6 več izvažati, doseči konkurenčnost na zunanjem trgu 60
7 odplačati dolgove Jugoslavije, odpraviti zadolženost DO 53
8 več delati, bolje delati, povečati produktivnost, spremeniti odnos do dela 84
9 nagrajevati po delu 3
10 večja strokovnost 2
11 večja odgovornost 8
12 zaustaviti inflacijo, ustaviti padanje vrednosti dinarja, stabilizirati cene 41
13 dvigniti življenjsko raven ljudi, povečati kupno moč 21
14 pospešiti razvoj kmetijstva 3
15 razvijati samoupravljanje 2
16 drugo 21
17 ne ve za program 0
19 ve za program, ne pozna ciljev 2023

Valid range from 1 to 16

A11A3 A11. PRIZADEVANJA ZA UREDITEV (KRIZNIH) DRUŽBENIH IN GOSPODARSKIH RAZMER SO OPREDELJENA V DOLGOROČNEM ALI STE SEZNANJENI Z NJIM? (če da) KATERI SO OSNOVNI CILJI PROGRAMA DOLGOROČNE STABILIZACIJE? (Odprto vprašanje; uvrščeni so trije odgovori.)

3. odgovor

Value 39518 Frequency
1 stabilizirati gospodarstvo, urediti in ozdraviti gospodarstvo, pametno gospodariti 6
2 varčevati na vseh področjih, varčevati z energijo, zmanjšati materialne stroške, zmanjšati skupno in splošno porabo 17
3 modernizirati proizvodnjo, izboljšati kvaliteto proizvodnje, razvijati domače znanje in tehnologijo 9
4 pametno investirati, dobro načrtovati 3
5 nadomestiti uvožene surovine z domačimi, manj uvažati 5
6 več izvažati, doseči konkurenčnost na zunanjem trgu 30
7 odplačati dolgove Jugoslavije, odpraviti zadolženost DO 10
8 več delati, bolje delati, povečati produktivnost, spremeniti odnos do dela 22
9 nagrajevati po delu 0
10 večja strokovnost 1
11 večja odgovornost 4
12 zaustaviti inflacijo, ustaviti padanje vrednosti dinarja, stabilizirati cene 33
13 dvigniti življenjsko raven ljudi, povečati kupno moč 6
14 pospešiti razvoj kmetijstva 5
15 razvijati samoupravljanje 3
16 drugo 12
17 ne ve za program 0
19 ve za program, ne pozna ciljev 2269

Valid range from 1 to 16

A11

A11. ALI JE SEZNANJEN S PROGRAMOM IN ALI NAVAJA CILJE:

Value 40517 Frequency
1 ni seznanjen z njim 1170
2 ve zanj, vendar ne pozna ciljev 602
3 navaja neustrezne cilje 20
4 navaja ustrezne cilje 643

Valid range from 1 to 4

A12

A12. (če pozna program stabilizacije) KAJ MISLITE, ALI BOMO V URESNIČITVI PROGRAMA DOLGOROČNE STABILIZACIJE USPELI, ALI NE?

Value 41516 Frequency
1 da, v celoti bomo uspeli 160
2 le deloma bomo uspeli 601
3 ne bomo uspeli 155
4 ne vem, neodločen 237
5 ne pozna programa, neustrezni cilji 1282

Valid range from 1 to 3

A13A1 A13. (če pozna program stabilizacije) KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI KRIVCI, DA DOSLEJ PRI STABILIZACIJI ŠE NISMO USPELI, OZIROMA DA ZAOSTAJAMO? (Odprto vprašanje; uvrščena sta dva odgovora.)

1. odgovor

Value 42515 Frequency
1 vlada, politična vodstva, politiki 327
2 ljudje na vodilnih položajih v gospodarstvu 46
3 ekonomisti, planerji 19
4 mednarodne razmere, svetovna gospodarska kriza 15
5 neupoštevanje gospodarskih zakonitosti, določanje cen, nestrokovne odločitve in delo, nestrokovne investicije 30
6 neodgovornost, nedisciplina, premalo delamo, premajhno prizadevanje ljudi, preveč govorimo 76
7 slab odnos do družbene lastnine 2
8 neupoštevanje dogovorov, programov, zakonov 32
9 slabi, nedosledni, neizdelani, nekonkretni dogovori, zakoni, predpisi, njihovo nenehno spreminjanje, slaba organizacija, preveč administracije 27
10 neusklajenost med republikami in pokrajinama, premajhno sodelovanje med njimi 9
11 krivi smo vsi 168
12 krivi so drugi 64
13 ne ve, kdo so krivci 419
14 ne pozna programa 1201

Valid range from 1 to 12

A13A2 A13. (če pozna program stabilizacije) KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI KRIVCI, DA DOSLEJ PRI STABILIZACIJI ŠE NISMO USPELI, OZIROMA DA ZAOSTAJAMO? (Odprto vprašanje; uvrščena sta dva odgovora.)

2. odgovor

Value 43514 Frequency
1 vlada, politična vodstva, politiki 19
2 ljudje na vodilnih položajih v gospodarstvu 123
3 ekonomisti, planerji 43
4 mednarodne razmere, svetovna gospodarska kriza 3
5 neupoštevanje gospodarskih zakonitosti, določanje cen, nestrokovne odločitve in delo, nestrokovne investicije 10
6 neodgovornost, nedisciplina, premalo delamo, premajhno prizadevanje ljudi, preveč govorimo 28
7 slab odnos do družbene lastnine 3
8 neupoštevanje dogovorov, programov, zakonov 11
9 slabi, nedosledni, neizdelani, nekonkretni dogovori, zakoni, predpisi, njihovo nenehno spreminjanje, slaba organizacija, preveč administracije 14
10 neusklajenost med republikami in pokrajinama, premajhno sodelovanje med njimi 7
11 krivi smo vsi 13
12 krivi so drugi 22
13 ne ve, kdo so krivci 0
15 ne pozna programa 2139

Valid range from 1 to 12

A14A A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje OD in življenjskega standarda

Value 44513 Frequency
1 moramo sprejeti 185
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 252
3 ne smemo sprejeti 1788
4 ne vem, neodločen 210

Valid range from 1 to 3

A14B A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Value 45512 Frequency
1 moramo sprejeti 1961
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 262
3 ne smemo sprejeti 100
4 ne vem, neodločen 112

Valid range from 1 to 3

A14C A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Value 46511 Frequency
1 moramo sprejeti 177
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 322
3 ne smemo sprejeti 1755
4 ne vem, neodločen 181

Valid range from 1 to 3

A14D A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) gradili naj bi manj novih tovarn

Value 47510 Frequency
1 moramo sprejeti 632
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 714
3 ne smemo sprejeti 746
4 ne vem, neodločen 343

Valid range from 1 to 3

A14E A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) manj naj bi vlagali v modernizacijo tovarn

Value 48509 Frequency
1 moramo sprejeti 283
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 327
3 ne smemo sprejeti 1518
4 ne vem, neodločen 307

Valid range from 1 to 3

A14F A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj ljudi naj bi na novo zaposlili

Value 49508 Frequency
1 moramo sprejeti 155
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 303
3 ne smemo sprejeti 1747
4 ne vem, neodločen 230

Valid range from 1 to 3

A14G A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

g) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Value 50507 Frequency
1 moramo sprejeti 1589
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 363
3 ne smemo sprejeti 186
4 ne vem, neodločen 297

Valid range from 1 to 3

A14H A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

h) manj bi morali uvažati in več izvažati

Value 51506 Frequency
1 moramo sprejeti 1831
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 261
3 ne smemo sprejeti 124
4 ne vem, neodločen 219

Valid range from 1 to 3

A14I A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

i) delavci v TOZD bi morali imeti odločilen vpliv na odločanje

Value 52505 Frequency
1 moramo sprejeti 1795
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 280
3 ne smemo sprejeti 61
4 ne vem, neodločen 299

Valid range from 1 to 3

A14J A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

j) ukiniti bi morali vsako obliko razsipništva, reprezentanco in razmetavanje družbenih sredstev

Value 53504 Frequency
1 moramo sprejeti 2045
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 161
3 ne smemo sprejeti 59
4 ne vem, neodločen 170

Valid range from 1 to 3

A14K A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

k) polog za potovanje občanov v tujino naj ostane v veljavi

Value 54503 Frequency
1 moramo sprejeti 351
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 407
3 ne smemo sprejeti 1437
4 ne vem, neodločen 240

Valid range from 1 to 3

A14L A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

l) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Value 55502 Frequency
1 moramo sprejeti 214
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 334
3 ne smemo sprejeti 1492
4 ne vem, neodločen 395

Valid range from 1 to 3

A14M A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

m) ukiniti bi morali kredite za potrošne dobrine

Value 56501 Frequency
1 moramo sprejeti 291
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 441
3 ne smemo sprejeti 1425
4 ne vem, neodločen 278

Valid range from 1 to 3

A14N A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

n) s predpisi bi morali določati višino cen

Value 57500 Frequency
1 moramo sprejeti 1201
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 365
3 ne smemo sprejeti 507
4 ne vem, neodločen 362

Valid range from 1 to 3

A14O A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

o) manjša ponudba in občasno pomanjkanje osnovnih potrošnih dobrin

Value 58499 Frequency
1 moramo sprejeti 169
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 262
3 ne smemo sprejeti 1747
4 ne vem, neodločen 257

Valid range from 1 to 3

A14P A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

p) administrativno razdeljevanje dobrinboni

Value 59498 Frequency
1 moramo sprejeti 106
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 186
3 ne smemo sprejeti 1950
4 ne vem, neodločen 193

Valid range from 1 to 3

A14R A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

r) povečati davek na promet dobrin za potrebe zveznega proračuna

Value 60497 Frequency
1 moramo sprejeti 148
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 293
3 ne smemo sprejeti 1577
4 ne vem, neodločen 417

Valid range from 1 to 3

A14S A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

s) povečati davek na lastniška stanovanja, enostanovanjske hiše

Value 61496 Frequency
1 moramo sprejeti 125
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 273
3 ne smemo sprejeti 1817
4 ne vem, neodločen 220

Valid range from 1 to 3

A14T A14. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TUDI V PRIHODNJEM OBDOBJU ZAHTEVALA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

t) povečati davek na vikende

Value 62495 Frequency
1 moramo sprejeti 1313
2 lahko sprejmemo ni pa nujno 491
3 ne smemo sprejeti 396
4 ne vem, neodločen 235

Valid range from 1 to 3

A15A A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

a) boljše nagrajevanje delavcev v neposredni proizvodnji

Value 63494 Frequency
1 zelo se zavzemam 1591
2 srednje se zavzemam 483
3 bolj malo se zavzemam 106
4 sploh se ne zavzemam 75
5 ne vem, neodločen 180

Valid range from 1 to 4

A15B A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

b) izbor najbolj izobraženih in strokovnih ljudi na vodilne funkcije

Value 64493 Frequency
1 zelo se zavzemam 1442
2 srednje se zavzemam 533
3 bolj malo se zavzemam 182
4 sploh se ne zavzemam 78
5 ne vem, neodločen 200

Valid range from 1 to 4

A15C A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

c) dajanje večjih pooblastil državnim organom zaradi večje učinkovitosti v odpravljanju negativnih pojavov

Value 65492 Frequency
1 zelo se zavzemam 639
2 srednje se zavzemam 536
3 bolj malo se zavzemam 377
4 sploh se ne zavzemam 403
5 ne vem, neodločen 480

Valid range from 1 to 4

A15D A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

d) širjenje možnosti zaposlovanja v zasebnih delavnicah

Value 66491 Frequency
1 zelo se zavzemam 973
2 srednje se zavzemam 695
3 bolj malo se zavzemam 303
4 sploh se ne zavzemam 190
5 ne vem, neodločen 274

Valid range from 1 to 4

A15E A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

e) izbor najbolj poštenih ljudi na odgovorna mesta

Value 67490 Frequency
1 zelo se zavzemam 1883
2 srednje se zavzemam 295
3 bolj malo se zavzemam 88
4 sploh se ne zavzemam 44
5 ne vem, neodločen 125

Valid range from 1 to 4

A15F A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

f) zagotavljanje odločilnega vpliva strokovnjakov pri odločanju o vseh važnih vprašanjih v naši družbi

Value 68489 Frequency
1 zelo se zavzemam 1251
2 srednje se zavzemam 529
3 bolj malo se zavzemam 217
4 sploh se ne zavzemam 108
5 ne vem, neodločen 330

Valid range from 1 to 4

A15G A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

g) aktivnejša vloga državnih organov pri reševanju sporov med posameznimi delovnimi organizacijami

Value 69488 Frequency
1 zelo se zavzemam 724
2 srednje se zavzemam 500
3 bolj malo se zavzemam 359
4 sploh se ne zavzemam 347
5 ne vem, neodločen 505

Valid range from 1 to 4

A15H A15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ CILJEV IN RAVNANJ, KI SO POMEMBNI ZA UREJANJE DRUŽBENIH RAZMER PRI NAS, VI PA NAMPOVEJTE, KOLIKO SE ZANJE ZAVZEMATE, ALI NE ZAVZEMATE?

h) zmanjšanje davka na zemljo in drugo imovino, ki je v zasebni lasti

Value 70487 Frequency
1 zelo se zavzemam 1035
2 srednje se zavzemam 547
3 bolj malo se zavzemam 320
4 sploh se ne zavzemam 252
5 ne vem, neodločen 281

Valid range from 1 to 4

A16

A16. VSI UKREPI DRŽAVE DOSLEJ NISO MOGLI ZAVRETI HITREGA NARAŠČANJA CEN IN PADANJA VREDNOSTI DINARJA (INFLACIJE). KAJ BI MORALI PREDVSEM STORITI, DA BI OBVLADALI CENE?

Value 71486 Frequency
1 vse cene naj določajo državni uradi za cene v federaciji in republikah 700
2 le za nekatere dobrine naj določa cene držva, druge pa samo OZD 545
3 prepustiti v celoti OZD, da sami določaja cene glede na tržne razmere doma in v tujini 538
4 kaj drugega 92
5 ne ve, neodločen 560

Valid range from 1 to 4

A17

A17. PO NAČRTIH NAJ BI NAŠA DRŽAVA DO LETA 1990 VRNILA NAJVEČJI DEL DOLGOV TUJIM DRŽAVAM. KAJ MISLITE, ALI BO TO USPEL0, ALI NE?

Value 72485 Frequency
1 v celoti bo uspelo 0
2 le deloma bo uspelo 1106
3 ne bo uspelo 744
4 ne vem, neodločen 585

Valid range from 1 to 3

A18

A18. ČEZ KOLIKO ČASA BODO PO VAŠI OCENI PREMAGANE SEDANJE DRUŽBENE IN EKONOMSKE TEŽAVE V JUGOSLAVIJI?

Value 73484 Frequency
1 čez leto ali dve 10
2 do konca tega desetletja (do leta 1990) 227
3 nekako do 1995. leta 374
4 do konca tega stoletja (do leta 2000) 459
5 kriza se bo nadaljevala tudi v 21. stoletju 520
6 ne vem, neodločen 827
7 ne vidi krize 18

Valid range from 1 to 5

A19A1 A19. KAJ BI PO VAŠI SODBI MORALI V SLOVENIJI PREDVSEM STORITI, DA BI SI ODPRLI NOVE GOPODARSKO RAZVOJNE MOŽNOSTI IN PERSPEKTIVE? (Odprto vprašanje; uvrščena sta dva odgovora.)

1. odgovor

Value 74483 Frequency
1 načrtneje gospodariti, strokovno načrtovati, pametno investirati 78
2 bolje gospodariti, povečati produktivnost, več in bolje delati, zaostriti odgovornost do dela 239
3 bolje vrednotiti in bolje nagrajevati ter stimulirati za delo, plačevati po delu 19
4 večji poudarek znanju, znanosti, strokovnosti, inovacijam, moderni tehnologiji 204
5 dati sposobne in izobražene ljudi na vodilna mesta, stimulirati strokovnjake, zamenjati slaba vodstva 56
6 izkoristiti lastno surovinsko in energetsko osnovo, razvijati panoge, za katere imamo podlago, turizem... 56
7 več izvažati, manj uvažati, gospodarsko se bolj povezati s svetom in z drugimi republikami 47
8 dovoliti uveljavitev ekonomskih zakonitosti, OZD naj same določajo cene, nerentabilna podjetja naj propadejo 25
9 pospeševati razvoj kmetijstva, načrtnejše delo na tem področju, stimulirati zasebno kmetijstvo 71
10 podpirati razvoj drobne obrti 43
11 omejiti administracijo 8
12 drugo 126
13 ne ve, kaj bi bilo potrebno storiti, neodločen 1427
14 nič ni potrebno storiti 36

Valid range from 1 to 12

A19A2 A19. KAJ BI PO VAŠI SODBI MORALI V SLOVENIJI PREDVSEM STORITI, DA BI SI ODPRLI NOVE GOPODARSKO RAZVOJNE MOŽNOSTI IN PERSPEKTIVE? (Odprto vprašanje; uvrščena sta dva odgovora.)

2. odgovor

Value 75482 Frequency
1 načrtneje gospodariti, strokovno načrtovati, pametno investirati 12
2 bolje gospodariti, povečati produktivnost, več in bolje delati, zaostriti odgovornost do dela 40
3 bolje vrednotiti in bolje nagrajevati ter stimulirati za delo, plačevati po delu 19
4 večji poudarek znanju, znanosti, strokovnosti, inovacijam, moderni tehnologiji 48
5 dati sposobne in izobražene ljudi na vodilna mesta, stimulirati strokovnjake, zamenjati slaba vodstva 27
6 izkoristiti lastno surovinsko in energetsko osnovo, razvijati panoge, za katere imamo podlago, turizem... 32
7 več izvažati, manj uvažati, gospodarsko se bolj povezati s svetom in z drugimi republikami 28
8 dovoliti uveljavitev ekonomskih zakonitosti, OZD naj same določajo cene, nerentabilna podjetja naj propadejo 15
9 pospeševati razvoj kmetijstva, načrtnejše delo na tem področju, stimulirati zasebno kmetijstvo 39
10 podpirati razvoj drobne obrti 25
11 omejiti administracijo 16
12 drugo 78
13 ne ve, kaj bi bilo potrebno storiti, neodločen 0
15 nič ni potrebno storiti 2056

Valid range from 1 to 12

A20

A20. ALI STE TUDI VI OSEBNO PRIPRAVLJENI KAJ PRISPEVATI V PRID REŠEVANJA GOSPODARSKE KRIZE IN ZA STABILIZACIJO DRUŽBENIH RAZMER, ALI NISTE PRIPRAVLJENI?

Value 76481 Frequency
1 da, pripravljen sem 1851
2 ne, nisem pripravljen 216
3 ne vem, neodločen 368

Valid range from 1 to 2

A21A A21. NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI SE ČIM HITREJE GOPODARSKO RAZVILI?

a) trgovina na drobno

Value 77480 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 647
2 hitreje zasebni sektor 562
3 približno enako oba 617
4 tako kot doslej 372
5 bistveno omejiti zasebni sektor 29
6 ne vem, neodločen 208

Valid range from 1 to 5

A21B A21. NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI SE ČIM HITREJE GOPODARSKO RAZVILI?

b) gostilne in manjši penzioni

Value 78479 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 223
2 hitreje zasebni sektor 1019
3 približno enako oba 557
4 tako kot doslej 363
5 bistveno omejiti zasebni sektor 60
6 ne vem, neodločen 213

Valid range from 1 to 5

A21C A21. NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI SE ČIM HITREJE GOPODARSKO RAZVILI?

c) hoteli

Value 79478 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 884
2 hitreje zasebni sektor 307
3 približno enako oba 458
4 tako kot doslej 453
5 bistveno omejiti zasebni sektor 40
6 ne vem, neodločen 293

Valid range from 1 to 5

A21D A21. NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI SE ČIM HITREJE GOPODARSKO RAZVILI?

d) prevozništvo

Value 80477 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 513
2 hitreje zasebni sektor 591
3 približno enako oba 651
4 tako kot doslej 402
5 bistveno omejiti zasebni sektor 44
6 ne vem, neodločen 234

Valid range from 1 to 5

A21E A21. NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI SE ČIM HITREJE GOPODARSKO RAZVILI?

e) kmetijstvo

Value 81476 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 324
2 hitreje zasebni sektor 1201
3 približno enako oba 576
4 tako kot doslej 205
5 bistveno omejiti zasebni sektor 11
6 ne vem, neodločen 118

Valid range from 1 to 5

A21F A21. NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI SE ČIM HITREJE GOPODARSKO RAZVILI?

f) uslužnostna obrt, servisi

Value 82475 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 298
2 hitreje zasebni sektor 1206
3 približno enako oba 496
4 tako kot doslej 241
5 bistveno omejiti zasebni sektor 11
6 ne vem, neodločen 183

Valid range from 1 to 5

A21G A21. NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI SE ČIM HITREJE GOPODARSKO RAZVILI?

g) proizvodna obrt

Value 83474 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 527
2 hitreje zasebni sektor 689
3 približno enako oba 662
4 tako kot doslej 277
5 bistveno omejiti zasebni sektor 22
6 ne vem, neodločen 258

Valid range from 1 to 5

A21H A21. NAVEDLI BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. NA KATERIH OD TEH BI MORALI PO VAŠI SODBI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI (SOCIALISTIČNI) SEKTOR, NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI SE ČIM HITREJE GOPODARSKO RAZVILI?

h) manjša industrijska podjetja

Value 84473 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 805
2 hitreje zasebni sektor 447
3 približno enako oba 548
4 tako kot doslej 301
5 bistveno omejiti zasebni sektor 34
6 ne vem, neodločen 300

Valid range from 1 to 5

A22

A22. ALI VESTE KAJ SO POZD-i (POGDBENE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA)? (če da) ALI SO SE V SLOVENIJI UVELJAVILI KOT POMEMBNA GOSPODARSKA OBLIKA, ALI NE?

Value 85472 Frequency
1 sploh se niso uveljavili 114
2 le deloma so se uveljavili 638
3 uveljavili so se 294
4 ne vem, neodločen 442
5 ne ve, kaj so POZD-i 947

Valid range from 1 to 3

A23

A23. KMETIJSKA PROIZVODNJA SE JE V ZADNJEM ČASU PRECEJ MEHANIZIRALA, KMEČKA POSESTVA PA SO ŠE VEDNO MAJHNA IN RAZDROBLJENA. KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU V ZVEZI S TEM POTREBNO STORITI?

Value 86471 Frequency
1 čim več zemlje naj preide iz rok posameznikov v družbeno lastnino 60
2 zasebna posest naj ostane omejena na 10 ha obdelovalne zemlje, bolj pa je treba razvijati različne oblike kooperacije med kmeti in zadrugami, kombinati 635
3 odpraviti omejitev zasebne posesti na 10 ha obdelovalne zemlje in dovoliti kmetu, da dokupi toliko zemlje, kolikor jo lahko obdeluje 1511
4 kaj drugega 26
5 ne vem, neodločen 203

Valid range from 1 to 4

A24

A24. KAKO OCENJUJETE DRUŽBENI IN EKONOMSKI POLOŽAJ KMETOV PRI NAS DANES?

Value 87470 Frequency
1 so močno zapostavljeni 168
2 niso v celoti izenačeni z drugimi, čeprav je njihov položaj boljši kot prej 1229
3 povsem so izenačeni z drugimi kategorijami 547
4 so na boljšem kot drugi 311
5 so neupravičeno priviligirani 9
6 ne vem, neodločen 171

Valid range from 1 to 5

A25

A25. ALI VI OSEBNO PRIČAKUJETE, DA BO V NASLEDNJIH LETIH PRIŠLO DO RESNEJŠIH KRIZ ALI SPOPADOV V NAŠI DRŽAVI, ALI NE?

Value 88469 Frequency
1 kaže, da bodo nastale krize ali spopadi 753
2 ne kaže, da bodo nastale krize ali spopadi 855
3 ne vem, neodločen 827

Valid range from 1 to 2

A26A1 A26. (Če bodo nastale krize ali spopadi) ALI LAHKO OCENITE, NA KATEREM PODROČJU DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA BI LAHKO PRIŠLO DO KRIZ ALI SPOPADOV? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Value 89468 Frequency
1 sistemski subjekti, nivo gospodarskih subjektov: ekonomsko, gospodarsko področje (slabo gospodarjenje, težak položaj posameznih panog ali DO) 309
2 nivo posameznikov: padanje življenjskega standarda, naraščanje življenjskih stroškov, dvigovanje cen, težak socialni položaj delavcev, neustrezno nagrajevanje delavcev 163
3 nezaposlenost, položaja mladih 34
4 idejno-politično področje, delovanje opozicije 40
5 mednacionalni odnosi v Jugoslaviji 26
6 mednarodni odnosi 7
7 ne ve kje, neodločen 336
8 ne bo prišlo do kriz in spopadov 1520

Valid range from 1 to 6

A26A2 A26. (Če bodo nastale krize ali spopadi) ALI LAHKO OCENITE, NA KATEREM PODROČJU DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA BI LAHKO PRIŠLO DO KRIZ ALI SPOPADOV? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Value 90467 Frequency
1 sistemski subjekti, nivo gospodarskih subjektov: ekonomsko, gospodarsko področje (slabo gospodarjenje, težak položaj posameznih panog ali DO) 3
2 nivo posameznikov: padanje življenjskega standarda, naraščanje življenjskih stroškov, dvigovanje cen, težak socialni položaj delavcev, neustrezno nagrajevanje delavcev 59
3 nezaposlenost, položaja mladih 13
4 idejno-politično področje, delovanje opozicije 23
5 mednacionalni odnosi v Jugoslaviji 27
6 mednarodni odnosi 0
7 ne ve kje, neodločen 0
8 ne bo prišlo do kriz in spopadov 30
9 2280

Valid range from 1 to 6

A27I A27. (Če bodo nastale krize ali spopadi) KAJ BI LAHKO BILI PO VAŠI OCENI VZROKI ZA NASTANEK BODOČIH KRIZ ALI SPOPADOV V JUGOSLAVIJI? (Izberite dva najpomembnejša možna vzroka in jih razvrstite po pomenu!)

rang 1

Value 91466 Frequency
1 neupravičene socialne razlike 179
2 problemi v mednacionalnih odnosih 50
3 naraščanje življenjskih stroškov, padanje življenj- skega standarda 547
4 razlike v ekonomski razvitosti med različnimi deli Jugoslavije 66
5 odnosi med republikami 43
6 krepitev države, etatizem 6
7 delovanje notranjih in zunanjih sovražnikov 41
8 kaj drugega 13
9 ne bo kriz ali spopadov, ne vem, neodločen 1490
0 b.o. 0

Valid range from 1 to 8

A27II A27. (Če bodo nastale krize ali spopadi) KAJ BI LAHKO BILI PO VAŠI OCENI VZROKI ZA NASTANEK BODOČIH KRIZ ALI SPOPADOV V JUGOSLAVIJI? (Izberite dva najpomembnejša možna vzroka in jih razvrstite po pomenu!)

rang 2

Value 92465 Frequency
1 neupravičene socialne razlike 164
2 problemi v mednacionalnih odnosih 91
3 naraščanje življenjskih stroškov, padanje življenj- skega standarda 168
4 razlike v ekonomski razvitosti med različnimi deli Jugoslavije 159
5 odnosi med republikami 111
6 krepitev države, etatizem 21
7 delovanje notranjih in zunanjih sovražnikov 112
8 kaj drugega 10
9 ne bo kriz ali spopadov, ne vem, neodločen 0
0 b.o. 1599

Valid range from 1 to 8

A28

A28. V ZADNJEM ČASU SE VSE BOLJ OSTRO POSTAVLJA VPRAŠANJE, OD KOD ZAGOTOVITI DENAR ZA VELIKE GOSPODARSKE NALOŽBE, KI SO POMEMBNE ZA RAZVOJ VSE SLOVENIJE. ALI SODITE, DA BI BILO V SEDANJI SITUACIJl DOBRO, ALI NE BI BILO DOBRO, ČE BI V PRIMERU, KO GRE ZA TAKE RAZVOJNE NALOŽBE, SLOVENSKO GOSPODARSTVO POZVALO OBČANE, NAJ Z LJUDSKIM POSOJILOM ALI PA NA KAK DRUG NAČIN PRISPEVAJO K NJIHOVI URESNIČITVI?

Value 93464 Frequency
1 da, razpisali naj bi posojilo 963
2 da, drugače, kako 93
3 ne, to ne bi bilo dobro 735
4 ne vem, neodločen 644

Valid range from 1 to 3

A29A1 A29. (Če ne bi bilo dobro) ZAKAJ PO VAŠI OCENI TO NE BI BILO DOBRO? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Value 94463 Frequency
1 ljudje imajo premalo denarja, nizki OD, ljudje težko sha- jajo preveč bi padel standard, ljudje so preveč obremenjeni 465
2 ker so ljudje proti temu, ker bi se slabo odzvali na poziv, ljudje imajo slabe izkušnje, posojil in samoprispevkov je preveč 124
3 ker ta denar ne bi bil uporabljen za določen namen, denar bi se izgubil, ni kontrole nad tako zbranim denarjem 54
4 ker tak način ne da ustreznih rezultatov, tak način ne pomaga, ne more reševati 42
5 ker mora gospodarstvo samo zbrati ta denar 14
6 na ta način bi zbrali premalo 3
7 drugo 62
8 ne ve, če bi bil razpis dober 647
9 razpis bi bil dober 1024

Valid range from 1 to 7

A29A2 A29. (Če ne bi bilo dobro) ZAKAJ PO VAŠI OCENI TO NE BI BILO DOBRO? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Value 95462 Frequency
1 ljudje imajo premalo denarja, nizki OD, ljudje težko sha- jajo preveč bi padel standard, ljudje so preveč obremenjeni 5
2 ker so ljudje proti temu, ker bi se slabo odzvali na poziv, ljudje imajo slabe izkušnje, posojil in samoprispevkov je preveč 17
3 ker ta denar ne bi bil uporabljen za določen namen, denar bi se izgubil, ni kontrole nad tako zbranim denarjem 12
4 ker tak način ne da ustreznih rezultatov, tak način ne pomaga, ne more reševati 3
5 ker mora gospodarstvo samo zbrati ta denar 2
6 na ta način bi zbrali premalo 0
7 drugo 3
8 ne ve, če bi bil razpis dober 0
0 razpis bi bil dober 2393

Valid range from 1 to 7

A30

A30. ALI STE LETA 1976 ALI 1977 PRISPEVALI K LJUDSKEMU POSOJILU ZA IZGRADNJO CEST V SLOVENIJI?

Value 96461 Frequency
1 da 1678
2 ne 757

Valid range from 1 to 2

A31

A31. (Če je vpisal posojilo) POD KAKŠNIMI OKOLIŠČINAMI STE SE ODLOČILI ZA VPIS POSOJILA?

Value 97460 Frequency
1 povsem prostovoljno 1367
2 delno pod pritiskom 282
3 povsem pod pritiskom 39
4 nisem vpisal posojila 747

Valid range from 1 to 4

A32

A32. (Če je vpisal posojilo) ALI SE VAM ZDI, DA JE BIL NAČIN IZPELJAVE PASOJILA Z OBVEZNlCAMI, IZPLAČILI, KUPONI IPD. V GLAVNEM USTREZEN, ALI NI BIL USTREZEN?

Value 98459 Frequency
1 v celoti je bil ustrezen 333
2 v glavnem je bil ustrezen 922
3 v glavnem ni bil ustrezen 228
4 v celoti je bil neustrezen 80
5 ne vem, neodločen 154
6 nisem vpisal posojila 718

Valid range from 1 to 4

A33

A33. (Če je vpisal posojilo) ALI VESTE, ZA KAJ JE BIL UPORABLJEN DENAR IZ TEGA LJUDSKEGA POSOJILA? (če da) ČE SEDAJ OCENJUJETE, ALI BI LAHKO REKLI, DA JE CESTNO POSOJILO IZ LETA 1976 IN 1977 DOSEGLO SVOJ NAMEM, ALI GA NI DOSEGLO?

Value 99458 Frequency
1 da, v celoti ga je doseglo 190
2 deloma ga je doseglo 763
3 sploh ga ni doseglo 154
4 ne ve, za kaj je bil uporabljen denar iz posojila 381
5 ni vpisal posojila 674
6 ne vem, neodločen 273

Valid range from 1 to 4

A34A A34. KATERIM GOSPODARSKIM PROJEKTOM IN NALOŽBAM BI MORALI PO VAŠI PRESOJI V PRIHODNOSTI DATI VSO PODPORO IN PREDNOST, KATERI NAJ BI NE DOBILI POSEBNE PODPORE IN PREDNOSTI, IN KATERE BI MORALI OMEJITI OZIROMA PREPREČITI?

a) uvajanje moderne tehnologije, mikroračunalnikov in robotov v industrijah

Value 100457 Frequency
1 in dati vso podporo prednost 1563
2 brez podpore in prednosti 263
3 omejiti, preprečiti 145
4 ne vem, neodločen 464

Valid range from 1 to 3

A34B A34. KATERIM GOSPODARSKIM PROJEKTOM IN NALOŽBAM BI MORALI PO VAŠI PRESOJI V PRIHODNOSTI DATI VSO PODPORO IN PREDNOST, KATERI NAJ BI NE DOBILI POSEBNE PODPORE IN PREDNOSTI, IN KATERE BI MORALI OMEJITI OZIROMA PREPREČITI?

b) gradnja in obnova termoelektrarn, ter hidroelektrarne na Savi in Muri

Value 101456 Frequency
1 in dati vso podporo prednost 2044
2 brez podpore in prednosti 107
3 omejiti, preprečiti 25
4 ne vem, neodločen 259

Valid range from 1 to 3

A34C A34. KATERIM GOSPODARSKIM PROJEKTOM IN NALOŽBAM BI MORALI PO VAŠI PRESOJI V PRIHODNOSTI DATI VSO PODPORO IN PREDNOST, KATERI NAJ BI NE DOBILI POSEBNE PODPORE IN PREDNOSTI, IN KATERE BI MORALI OMEJITI OZIROMA PREPREČITI?

c) modernizacija in odpiranje novih premogovnikov

Value 102455 Frequency
1 in dati vso podporo prednost 2099
2 brez podpore in prednosti 109
3 omejiti, preprečiti 26
4 ne vem, neodločen 201

Valid range from 1 to 3

A34D A34. KATERIM GOSPODARSKIM PROJEKTOM IN NALOŽBAM BI MORALI PO VAŠI PRESOJI V PRIHODNOSTI DATI VSO PODPORO IN PREDNOST, KATERI NAJ BI NE DOBILI POSEBNE PODPORE IN PREDNOSTI, IN KATERE BI MORALI OMEJITI OZIROMA PREPREČITI?

d) modernizacija proizvodnje aluminija, elektroliza TGA Kidričevo

Value 103454 Frequency
1 in dati vso podporo prednost 1412
2 brez podpore in prednosti 326
3 omejiti, preprečiti 82
4 ne vem, neodločen 615

Valid range from 1 to 3

A34E A34. KATERIM GOSPODARSKIM PROJEKTOM IN NALOŽBAM BI MORALI PO VAŠI PRESOJI V PRIHODNOSTI DATI VSO PODPORO IN PREDNOST, KATERI NAJ BI NE DOBILI POSEBNE PODPORE IN PREDNOSTI, IN KATERE BI MORALI OMEJITI OZIROMA PREPREČITI?

e) modernizacija slovenskih železarn, Elektroplavž Jesenice, itd.

Value 104453 Frequency
1 in dati vso podporo prednost 1708
2 brez podpore in prednosti 256
3 omejiti, preprečiti 61
4 ne vem, neodločen 410

Valid range from 1 to 3

A34F A34. KATERIM GOSPODARSKIM PROJEKTOM IN NALOŽBAM BI MORALI PO VAŠI PRESOJI V PRIHODNOSTI DATI VSO PODPORO IN PREDNOST, KATERI NAJ BI NE DOBILI POSEBNE PODPORE IN PREDNOSTI, IN KATERE BI MORALI OMEJITI OZIROMA PREPREČITI?

f) dograditev avtomobilske tovarne in pokritje izgub IMV Novo mesto

Value 105452 Frequency
1 in dati vso podporo prednost 374
2 brez podpore in prednosti 735
3 omejiti, preprečiti 776
4 ne vem, neodločen 550

Valid range from 1 to 3

A34G A34. KATERIM GOSPODARSKIM PROJEKTOM IN NALOŽBAM BI MORALI PO VAŠI PRESOJI V PRIHODNOSTI DATI VSO PODPORO IN PREDNOST, KATERI NAJ BI NE DOBILI POSEBNE PODPORE IN PREDNOSTI, IN KATERE BI MORALI OMEJITI OZIROMA PREPREČITI?

g) modernizacija tovarne Gorenje in plačilo njenih izgub (Koerting)

Value 106451 Frequency
1 in dati vso podporo prednost 460
2 brez podpore in prednosti 793
3 omejiti, preprečiti 676
4 ne vem, neodločen 506

Valid range from 1 to 3

A34H A34. KATERIM GOSPODARSKIM PROJEKTOM IN NALOŽBAM BI MORALI PO VAŠI PRESOJI V PRIHODNOSTI DATI VSO PODPORO IN PREDNOST, KATERI NAJ BI NE DOBILI POSEBNE PODPORE IN PREDNOSTI, IN KATERE BI MORALI OMEJITI OZIROMA PREPREČITI?

h) investicije v kmetijstvo in predelavo hrane, zeleni načrt

Value 107450 Frequency
1 in dati vso podporo prednost 2237
2 brez podpore in prednosti 42
3 omejiti, preprečiti 13
4 ne vem, neodločen 143

Valid range from 1 to 3

A34I A34. KATERIM GOSPODARSKIM PROJEKTOM IN NALOŽBAM BI MORALI PO VAŠI PRESOJI V PRIHODNOSTI DATI VSO PODPORO IN PREDNOST, KATERI NAJ BI NE DOBILI POSEBNE PODPORE IN PREDNOSTI, IN KATERE BI MORALI OMEJITI OZIROMA PREPREČITI?

i) izgraditev cestnega omrežja v Sloveniji, avtomobilske ceste in predora pod Karavankami

Value 108449 Frequency
1 in dati vso podporo prednost 1718
2 brez podpore in prednosti 343
3 omejiti, preprečiti 63
4 ne vem, neodločen 311

Valid range from 1 to 3

A34J A34. KATERIM GOSPODARSKIM PROJEKTOM IN NALOŽBAM BI MORALI PO VAŠI PRESOJI V PRIHODNOSTI DATI VSO PODPORO IN PREDNOST, KATERI NAJ BI NE DOBILI POSEBNE PODPORE IN PREDNOSTI, IN KATERE BI MORALI OMEJITI OZIROMA PREPREČITI?

j) modernizacija in razvoj železnic

Value 109448 Frequency
1 in dati vso podporo prednost 1976
2 brez podpore in prednosti 201
3 omejiti, preprečiti 26
4 ne vem, neodločen 232

Valid range from 1 to 3

A34K A34. KATERIM GOSPODARSKIM PROJEKTOM IN NALOŽBAM BI MORALI PO VAŠI PRESOJI V PRIHODNOSTI DATI VSO PODPORO IN PREDNOST, KATERI NAJ BI NE DOBILI POSEBNE PODPORE IN PREDNOSTI, IN KATERE BI MORALI OMEJITI OZIROMA PREPREČITI?

k) podpiranje malega gospodarstva in obrti

Value 110447 Frequency
1 in dati vso podporo prednost 1710
2 brez podpore in prednosti 346
3 omejiti, preprečiti 76
4 ne vem, neodločen 303

Valid range from 1 to 3

A34L A34. KATERIM GOSPODARSKIM PROJEKTOM IN NALOŽBAM BI MORALI PO VAŠI PRESOJI V PRIHODNOSTI DATI VSO PODPORO IN PREDNOST, KATERI NAJ BI NE DOBILI POSEBNE PODPORE IN PREDNOSTI, IN KATERE BI MORALI OMEJITI OZIROMA PREPREČITI?

l) investicije v turizem

Value 111446 Frequency
1 in dati vso podporo prednost 1461
2 brez podpore in prednosti 475
3 omejiti, preprečiti 121
4 ne vem, neodločen 378

Valid range from 1 to 3

B1

B. POLITIČNI SISTEM B1. KAKŠEN UGLED IMA PO VAŠI OCENI ZVEZA KOMUNISTOV MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, KRAJU?

Value 112445 Frequency
1 zelo velik ugled 44
2 velik ugled 187
3 srednji ugled 1083
4 majhen ugled 463
5 zelo majhen ugled 270
6 ne vem, neodločen 388

Valid range from 1 to 5

B2

B2. ALI STE KAJ SLIŠALI, BRALI O TEM, DA JE CENTRALNI KOMITE ZVEZE KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE V JUNIJU PRIPRAVIL POSEBEN PREDLOG SKLEPOV, O KATEREM BODO TO JESEN ODLOČALI?

Value 113444 Frequency
1 nekaj sem slišal, bral 885
2 nič nisem slišal, bral 1550

Valid range from 1 to 2

B3A1 B3. (Če je slišal, bral) ZA KAKŠNO VSEBINO GRE, OZIROMA KAJ PREDVSEM OBRAVNAVAJO TI SKLEPI?

1. odgovor

Value 114443 Frequency
1 ustrezen odgovor 317
2 neustrezen odgovor 19
3 ni navedel vsebine 13
4 ne ve za vsebino 668
5 ni slišal za sklepe 1418

Valid range from 1 to 4

B3A2 B3. (Če je slišal, bral) ZA KAKŠNO VSEBINO GRE, OZIROMA KAJ PREDVSEM OBRAVNAVAJO TI SKLEPI?

2. odgovor

Value 115442 Frequency
1 ustrezen odgovor 2
2 neustrezen odgovor 2
3 ni navedel vsebine 0
4 ne ve za vsebino 0
6 ni slišal za sklepe 2431

Valid range from 1 to 4

B4

B4. ALI POZNATE LJUDI, KI SO ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV? (Če da) ALI BI ZA NJIH LAHKO REKLI, DA VZGLEDNO DELUJEJO KOT POLITIČNI AKTIVISTI PRI REŠEVANJU SKUPNIH VPRAŠANJ, ALI PA SKRBIJO PREDVSEM ZA SVOJE LASTNE POTREBE IN KORISTI, SKUPNI PROBLEMI PA JIM NISO DOSTI MAR?

Value 116441 Frequency
1 so vzgledni aktivisti 319
2 skrbijo predvsem zase 481
3 oboje; enkrat eno, drugič drugo 1099
4 kaj drugega 44
5 ne vem, neodločen 325
6 ne poznam nobenega člana ZK 167

Valid range from 1 to 4

B5A1 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5A1) ČLANI: delavnost, delo

Value 117440 Frequency
4 zelo značilno 60
3 precej značilno 45
2 manj značilno 133
1 ni razlik 189
0 ni drugega odgovora 2008

Valid range from 1 to 4

B5A2 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5A2) NEČLANI: delavnost, delo

Value 118439 Frequency
4 zelo značilno 123
3 precej značilno 36
2 manj značilno 163
1 ni razlik 109
0 ni drugega odgovora 2004

Valid range from 1 to 4

B5B1 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5B1) ČLANI: znanje, strokovnost

Value 119438 Frequency
4 zelo značilno 64
3 precej značilno 63
2 manj značilno 198
1 ni razlik 128
0 ni drugega odgovora 1982

Valid range from 1 to 4

B5B2 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5B2) NEČLANI: znanje, strokovnost

Value 120437 Frequency
4 zelo značilno 156
3 precej značilno 29
2 manj značilno 95
1 ni razlik 176
0 ni drugega odgovora 1979

Valid range from 1 to 4

B5C1 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5C1) ČLANI: tovarištvo

Value 121436 Frequency
4 zelo značilno 69
3 precej značilno 61
2 manj značilno 162
1 ni razlik 145
0 ni drugega odgovora 1998

Valid range from 1 to 4

B5C2 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5C2) NEČLANI: tovarištvo

Value 122435 Frequency
4 zelo značilno 141
3 precej značilno 37
2 manj značilno 141
1 ni razlik 122
0 ni drugega odgovora 1994

Valid range from 1 to 4

B5D1 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5D1) ČLANI: uveljavljanje lastnih interesov, sebičnost

Value 123434 Frequency
4 zelo značilno 73
3 precej značilno 121
2 manj značilno 391
1 ni razlik 175
0 ni drugega odgovora 1675

Valid range from 1 to 4

B5D2 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5D2) NEČLANI: uveljavljanje lastnih interesov, sebičnost

Value 124433 Frequency
4 zelo značilno 214
3 precej značilno 24
2 manj značilno 97
1 ni razlik 430
0 ni drugega odgovora 1670

Valid range from 1 to 4

B5E1 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5E1) ČLANI: požrtvovalnost

Value 125432 Frequency
4 zelo značilno 78
3 precej značilno 56
2 manj značilno 181
1 ni razlik 178
0 ni drugega odgovora 1942

Valid range from 1 to 4

B5E2 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5E2) NEČLANI: požrtvovalnost

Value 126431 Frequency
4 zelo značilno 157
3 precej značilno 34
2 manj značilno 139
1 ni razlik 167
0 ni drugega odgovora 1938

Valid range from 1 to 4

B5F1 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5F1) ČLANI: politična in samoupravna aktivnost

Value 127430 Frequency
4 zelo značilno 69
3 precej značilno 273
2 manj značilno 730
1 ni razlik 120
0 ni drugega odgovora 1243

Valid range from 1 to 4

B5F2 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5F2) NEČLANI: politična in samoupravna aktivnost

Value 128429 Frequency
4 zelo značilno 388
3 precej značilno 26
2 manj značilno 104
1 ni razlik 684
0 ni drugega odgovora 1233

Valid range from 1 to 4

B5G1 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5G1) ČLANI: poštenost, pravičnost

Value 129428 Frequency
4 zelo značilno 74
3 precej značilno 49
2 manj značilno 136
1 ni razlik 198
0 ni drugega odgovora 1978

Valid range from 1 to 4

B5G2 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5G2) NEČLANI: poštenost, pravičnost

Value 130427 Frequency
4 zelo značilno 137
3 precej značilno 63
2 manj značilno 156
1 ni razlik 107
0 ni drugega odgovora 1972

Valid range from 1 to 4

B5H1 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5H1) ČLANI: kritika privilegijev, nepravilnosti

Value 131426 Frequency
4 zelo značilno 98
3 precej značilno 103
2 manj značilno 313
1 ni razlik 245
0 ni drugega odgovora 1676

Valid range from 1 to 4

B5H2 B5. ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV (KOMUNISTI) V VAŠEM DELOVNEM OKOLJU IN OKOLJU KJER ŽIVITE, KAJ RAZLIKUJEJO OD NEČLANOV GLEDE NAVEDENIH LASTNOSTI? ALI SO TE LASTNOSTI BOLJ ZNAČILNE ZA NEČLANE?

B5H2) NEČLANI: kritika privilegijev, nepravilnosti

Value 132425 Frequency
4 zelo značilno 197
3 precej značilno 93
2 manj značilno 188
1 ni razlik 291
0 ni drugega odgovora 1666

Valid range from 1 to 4

B6A1 B6. ALI SE VAM ZDI, DA JE KAJ TAKEGA, KAR POSEBEJ ŠKODI UGLEDU ZVEZE KOMUNISTOV? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Value 133424 Frequency
1 zanemarjanje načel, ciljev in programa ZK, razlike med besedami in dejanji, nezakonitost 171
2 njihovo neznanje, nesposobnost, neučinkovitost, povprečnost, neodgovornost, nedelavnost 181
3 nemorala članov, njihov karierizem, egoizem, nepoštenost, iskanje privilegijev 394
4 neaktivnost in neangažiranost članov v samoupravljanju in DPO 26
5 drugo 52
6 ne ve, kaj škodi 1136
7 nič ni takega, kar bi škodilo 475

Valid range from 1 to 5

B6A2 B6. ALI SE VAM ZDI, DA JE KAJ TAKEGA, KAR POSEBEJ ŠKODI UGLEDU ZVEZE KOMUNISTOV? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Value 134423 Frequency
1 zanemarjanje načel, ciljev in programa ZK, razlike med besedami in dejanji, nezakonitost 17
2 njihovo neznanje, nesposobnost, neučinkovitost, povprečnost, neodgovornost, nedelavnost 29
3 nemorala članov, njihov karierizem, egoizem, nepoštenost, iskanje privilegijev 57
4 neaktivnost in neangažiranost članov v samoupravljanju in DPO 8
5 drugo 3
6 ne ve, kaj škodi 0
8 nič ni takega, kar bi škodilo 2321

Valid range from 1 to 5

B7

B7. ALI SODITE, DA JE MED ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV V SLOVENIJI DOVOLJ DELAVCEV, ALI PREMALO?

Value 135422 Frequency
1 dovolj 473
2 premalo 1088
3 ravno prav 137
4 ne vem, neodločen 737

Valid range from 1 to 3

B8A1 B8. (Če jih je premalo) ZAKAJ NI V ZVEZI KOMUNISTOV VEČ DELAVCEV? KAKŠNI SO RAZLOGI? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Value 136421 Frequency
1 individualni nivo članov: slab vzgled in nezaupanje do njih (nemorala, koristoljubje, privilegiji, komolčarstvo) 188
2 kritika delovanja ZK: preveč sestankov, govorjenja, nobenih učinkov pri urejanju družbenih problemov, neuresničevanje sklepov 76
3 premajhna vzpodbuda, premajhno angažiranje v zvezi s seznanjanjem o vlogi in ciljih ZK, kriteriji sprejemanja v ZK, zaprtost OO ZK, zapostavljanje delavcev 119
4 v njihova nezainteresiranost, neaktivnost, nezmožnost opravljanja funkcij, nekoristnost, od tega ne bi imeli nič koristnega 165
5 bremena, ki jih določa statut (aktivnost, članarina...) 73
6 nezdružljivost vernosti, religije, s članstvom, odvrača jih cerkev, vera 8
7 zavračanje ciljev ZK (politični razlogi) 7
8 drugo, ne vem 959
9 jih je dovolj 840

Valid range from 1 to 7

B8A2 B8. (Če jih je premalo) ZAKAJ NI V ZVEZI KOMUNISTOV VEČ DELAVCEV? KAKŠNI SO RAZLOGI? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Value 137420 Frequency
1 individualni nivo članov: slab vzgled in nezaupanje do njih (nemorala, koristoljubje, privilegiji, komolčarstvo) 9
2 kritika delovanja ZK: preveč sestankov, govorjenja, nobenih učinkov pri urejanju družbenih problemov, neuresničevanje sklepov 23
3 premajhna vzpodbuda, premajhno angažiranje v zvezi s seznanjanjem o vlogi in ciljih ZK, kriteriji sprejemanja v ZK, zaprtost OO ZK, zapostavljanje delavcev 27
4 v njihova nezainteresiranost, neaktivnost, nezmožnost opravljanja funkcij, nekoristnost, od tega ne bi imeli nič koristnega 33
5 bremena, ki jih določa statut (aktivnost, članarina...) 28
6 nezdružljivost vernosti, religije, s članstvom, odvrača jih cerkev, vera 7
7 zavračanje ciljev ZK (politični razlogi) 3
8 drugo, ne vem 24
0 jih je dovolj 2281

Valid range from 1 to 7

B9

B9. ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI, ALI NE?

Value 138419 Frequency
1 povsem je skladna 529
2 deloma je skladna 1110
3 ni skladna 250
4 ne vem, neodločen 546

Valid range from 1 to 3

B10I B10. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠE DRUŽBENE NALOGE ZVEZE KOMUNISTOV V DANAŠNJIH RAZMERAH PRI NAS? (Izberite tri in jih razvrstite po pomenu!)

Rang1

Value 139418 Frequency
1 določanje ciljev družbenega razvoja 158
2 razvijanje enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti 406
3 borba proti nesamoupravnim pojavom in silam, birokraciji 197
4 uveljavljanje politike neuvrščenosti 74
5 uveljavljanje idejne in politične enotnosti v družbi 69
6 reševanje napetosti in konfliktov v družbi 101
7 skrb za enakost vseh delovnih ljudi 405
8 uveljavljanje interesov delavskega razreda 196
9 skrb za proizvodnjo, produktivnost, izvoz, stabilizacija 309
10 razvijanje samoupravljanja in socialistične demokracije 105
11 kaj drugega 5
12 ne vem, neodločen 410

Valid range from 1 to 11

B10II B10. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠE DRUŽBENE NALOGE ZVEZE KOMUNISTOV V DANAŠNJIH RAZMERAH PRI NAS? (Izberite tri in jih razvrstite po pomenu!)

Rang2

Value 140417 Frequency
1 določanje ciljev družbenega razvoja 108
2 razvijanje enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti 296
3 borba proti nesamoupravnim pojavom in silam, birokraciji 227
4 uveljavljanje politike neuvrščenosti 141
5 uveljavljanje idejne in politične enotnosti v družbi 123
6 reševanje napetosti in konfliktov v družbi 181
7 skrb za enakost vseh delovnih ljudi 336
8 uveljavljanje interesov delavskega razreda 265
9 skrb za proizvodnjo, produktivnost, izvoz, stabilizacija 222
10 razvijanje samoupravljanja in socialistične demokracije 113
11 kaj drugega 0
12 ne vem, neodločen 423

Valid range from 1 to 11

B10III B10. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠE DRUŽBENE NALOGE ZVEZE KOMUNISTOV V DANAŠNJIH RAZMERAH PRI NAS? (Izberite tri in jih razvrstite po pomenu!)

Rang3

Value 141416 Frequency
1 določanje ciljev družbenega razvoja 92
2 razvijanje enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti 227
3 borba proti nesamoupravnim pojavom in silam, birokraciji 226
4 uveljavljanje politike neuvrščenosti 174
5 uveljavljanje idejne in politične enotnosti v družbi 114
6 reševanje napetosti in konfliktov v družbi 168
7 skrb za enakost vseh delovnih ljudi 252
8 uveljavljanje interesov delavskega razreda 188
9 skrb za proizvodnjo, produktivnost, izvoz, stabilizacija 298
10 razvijanje samoupravljanja in socialistične demokracije 238
11 kaj drugega 12
12 ne vem, neodločen 446

Valid range from 1 to 11

B11

B11. SO RAZLIČNA MNENJA O TEM, ALI JE KRITIKA DRUŽBENOPOLITIČNEGA DELOVANJA ZVEZE KOMUNISTOV DRUŽBENO NEVARNA ZA NAŠ SOCIALISTIČNI SISTEM, ALI NE. KAJ VI OSEBNO MISLITE O TEM?

Value 142415 Frequency
1 vsaka kritika Zveze komunistov ogroža temelj našega socialističnega samoupravnega sistema 72
2 obstoj kritike lahko oteži reševanje problemov, v katerih smo sedaj 136
3 kritiki pri nas nimajo nobenega vpliva na javnost in zato nikogar ne ogrožajo 290
4 v vsaki družbi, torej tudi v naši, kritiki prispevajo k hitrejšemu reševanju problemov in k razvoju družbe 1170
5 kaj drugega 31
6 ne vem, neodločen 631
7 ne želim odgovoriti 105

Valid range from 1 to 5

B12A B12. PROSIMO VAS, DA OCENITE POJAVE, KI VAM JIH BOM NAVEDEL: ALI SO ZA NAŠE SEDANJE POLITIČNE RAZMERE ZNAČILNI IN TOREJ POGOSTO PRISOTNI, ALI NISO ZNAČILNI IN SO REDKI?

a) birokratski postopki političnih in upravnih organov

Value 143414 Frequency
1 so značilni 1325
2 niso značilni 273
3 ne vem, neodločen 837

Valid range from 1 to 2

B12B B12. PROSIMO VAS, DA OCENITE POJAVE, KI VAM JIH BOM NAVEDEL: ALI SO ZA NAŠE SEDANJE POLITIČNE RAZMERE ZNAČILNI IN TOREJ POGOSTO PRISOTNI, ALI NISO ZNAČILNI IN SO REDKI?

b) delavci imajo prednost pri kadrovanju v DPO in organe samoupravljanja

Value 144413 Frequency
1 so značilni 618
2 niso značilni 1097
3 ne vem, neodločen 720

Valid range from 1 to 2

B12C B12. PROSIMO VAS, DA OCENITE POJAVE, KI VAM JIH BOM NAVEDEL: ALI SO ZA NAŠE SEDANJE POLITIČNE RAZMERE ZNAČILNI IN TOREJ POGOSTO PRISOTNI, ALI NISO ZNAČILNI IN SO REDKI?

c) vedno isti ljudje imajo vodilne funkcije

Value 145412 Frequency
1 so značilni 1724
2 niso značilni 378
3 ne vem, neodločen 333

Valid range from 1 to 2

B12D B12. PROSIMO VAS, DA OCENITE POJAVE, KI VAM JIH BOM NAVEDEL: ALI SO ZA NAŠE SEDANJE POLITIČNE RAZMERE ZNAČILNI IN TOREJ POGOSTO PRISOTNI, ALI NISO ZNAČILNI IN SO REDKI?

d) pri političnem odločanju se uveljavlja demokratični dialog in različnost mnenj

Value 146411 Frequency
1 so značilni 717
2 niso značilni 725
3 ne vem, neodločen 993

Valid range from 1 to 2

B12E B12. PROSIMO VAS, DA OCENITE POJAVE, KI VAM JIH BOM NAVEDEL: ALI SO ZA NAŠE SEDANJE POLITIČNE RAZMERE ZNAČILNI IN TOREJ POGOSTO PRISOTNI, ALI NISO ZNAČILNI IN SO REDKI?

e) kršitev zakonov, dogovorov in sporazumov

Value 147410 Frequency
1 so značilni 1388
2 niso značilni 417
3 ne vem, neodločen 630

Valid range from 1 to 2

B12F B12. PROSIMO VAS, DA OCENITE POJAVE, KI VAM JIH BOM NAVEDEL: ALI SO ZA NAŠE SEDANJE POLITIČNE RAZMERE ZNAČILNI IN TOREJ POGOSTO PRISOTNI, ALI NISO ZNAČILNI IN SO REDKI?

f) politična brezbrižnost ljudi, ljudem je vseeno

Value 148409 Frequency
1 so značilni 1115
2 niso značilni 794
3 ne vem, neodločen 526

Valid range from 1 to 2

B12G B12. PROSIMO VAS, DA OCENITE POJAVE, KI VAM JIH BOM NAVEDEL: ALI SO ZA NAŠE SEDANJE POLITIČNE RAZMERE ZNAČILNI IN TOREJ POGOSTO PRISOTNI, ALI NISO ZNAČILNI IN SO REDKI?

g) preveč je zakonov, vse je preveč urejeno s predpisi

Value 149408 Frequency
1 so značilni 1749
2 niso značilni 284
3 ne vem, neodločen 402

Valid range from 1 to 2

B12H B12. PROSIMO VAS, DA OCENITE POJAVE, KI VAM JIH BOM NAVEDEL: ALI SO ZA NAŠE SEDANJE POLITIČNE RAZMERE ZNAČILNI IN TOREJ POGOSTO PRISOTNI, ALI NISO ZNAČILNI IN SO REDKI?

h) vodilni za svoje delo ne odgovarjajo, ni jih mogoče kritizirati

Value 150407 Frequency
1 so značilni 1626
2 niso značilni 344
3 ne vem, neodločen 465

Valid range from 1 to 2

B12I B12. PROSIMO VAS, DA OCENITE POJAVE, KI VAM JIH BOM NAVEDEL: ALI SO ZA NAŠE SEDANJE POLITIČNE RAZMERE ZNAČILNI IN TOREJ POGOSTO PRISOTNI, ALI NISO ZNAČILNI IN SO REDKI?

i) neodločnost in neenotnost pri izvajanju stabilizacije, vsak vleče na svojo stran

Value 151406 Frequency
1 so značilni 1655
2 niso značilni 270
3 ne vem, neodločen 510

Valid range from 1 to 2

B13

B13. KAJ VI OSEBNO MENITE, ALI DELUJE, OBSTAJA, ALI NE DELUJE PRI NAS V SLOVENIJI POLITIČNA OPOZICIJA? (Če da) KAKO OCENJUJETE NJENO DELOVANJE: ALI JE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

Value 152405 Frequency
1 opozicija deluje in je škodljiva 235
2 opozicija deluje in je koristna 196
3 deluje, ne vem ali je škodljiva, ali koristna 311
4 ni politične opozicije 436
5 ne vem, neodločen 1257

Valid range from 1 to 4

B14

B14. V ZADNJEM ČASU STE SLIŠALI DOSTI KRITIK NA RAČUN DELOVANJA NAŠEGA POLITIČNEGA SISTEMA TER O POTREBI PO SPREMEMBAH V POLITIČNEM SISTEMU. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEH RAZPRAVAH?

Value 153404 Frequency
1 sistem (ustava) je dober, vendar ga slabo izvajamo 1117
2 osnovna določila (sistemska, ustavna) so dobra, vendar bi bilo treba spremeniti nekatere zakone, ki so bili kasneje sprejeti 239
3 da bi bil politični sistem bolj demokratičen in bolj učinkovit, bi bilo potrebno sprejeti določene spremembe ne le v zakonih, pač pa tudi v ustavi 461
4 kaj drugega 33
5 ne vem, neodločen 585

Valid range from 1 to 4

B15A1 B15. KAJ PREDVSEM BI PO VAŠEM MNENJU KAZALO SPREMENITI V POLITIČNEM SISTEMU? (Odprto vprašanje; uvrščena sta dva odgovora.)

1. odgovor

Value 154403 Frequency
1 nič: dosledneje uveljavljati sistem, spoštovati in izvajati zakone, sklepe, sporazume, dogovore, zaostriti odgovornost 343
2 nič: zamenjati vodilne funkcionarje 87
3 spremeniti, poenostaviti delegatski sistem, volilni sistem, izvršni svet, skupščine 79
4 povečati, dati možnost mladim za sodelovanje v politiki, odločanju 17
5 dati večja pooblastila državnim organom, politika 8
6 dati večjo možnost za sodelovanje in odločanje tudi v političnem sistemu 18
7 več demokracije, upoštevanje pluralizma interesov 88
8 nič ni treba storiti, ne ve kaj 1795

Valid range from 1 to 7

B15A2 B15. KAJ PREDVSEM BI PO VAŠEM MNENJU KAZALO SPREMENITI V POLITIČNEM SISTEMU? (Odprto vprašanje; uvrščena sta dva odgovora.)

2. odgovor

Value 155402 Frequency
1 nič: dosledneje uveljavljati sistem, spoštovati in izvajati zakone, sklepe, sporazume, dogovore, zaostriti odgovornost 6
2 nič: zamenjati vodilne funkcionarje 12
3 spremeniti, poenostaviti delegatski sistem, volilni sistem, izvršni svet, skupščine 21
4 povečati, dati možnost mladim za sodelovanje v politiki, odločanju 8
5 dati večja pooblastila državnim organom, politika 1
6 dati večjo možnost za sodelovanje in odločanje tudi v političnem sistemu 4
7 več demokracije, upoštevanje pluralizma interesov 13
9 nič ni treba storiti, ne ve kaj 2370

Valid range from 1 to 7

B16

B16. OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, ALI JE BOLJE, DA NA VOLITVAH SODELUJE VEČ KANDIDATOV, ALI SAMO TOLIKO KANDIDATOV, KOLIKOR SE JIH VOLI. KAJ MISLITE O TEM?

Value 156401 Frequency
1 volitve z več kandidati so bolj demokratične in prispevajo k razvoju politične odgovornosti izvoljenih 1469
2 ni bistveno, koliko bo kandidattov, temveč to, kako so bili postavljeni, in ali so to najboljši kandidati 574
3 postavljanje več kandidatov vodi do konkurence med osebnostmi, do borbe za oblast, ki ne prispeva k razvoju demokracije 125
4 ne vem, neodločen 267

Valid range from 1 to 3

B17

B17. VELIKO SE GOVORI TUDI O SPREMEMBI NAŠE HIMNE ALI SI VI OSEBNO ŽELITE, DA BI HIMNO SPREMENILI, ALI DA JE NE BI SPREMENILI?

Value 157400 Frequency
1 ne želim, da bi jo spremenili 2197
2 želim, da bi jo spremenili 35
3 vseeno mi je 138
4 ne vem, neodločen 65

Valid range from 1 to 3

B18

B18. ALI BI VI REKLI, DA POLITIČNI VODITELJI OB SPREJEMANJU POMEMBNIH ODLOČITEV PRI NAS DOVOLJ ALI PREMALO UPOŠTEVAJO MNENJA OBČANOV?

Value 158399 Frequency
1 sploh ne upoštevajo 283
2 večinoma ne upoštevajo 1208
3 večinoma upoštevajo 511
4 v celoti upoštevajo 29
5 ne vem, neodločen 404

Valid range from 1 to 4

B19

B19. ZANIMA NAS,KAJ JE ZA VAS POLITIKA V NAŠI DRUŽBI. ALI JE MED NAŠTETIMI ODGOVORI TUDI TISTI, KI JE NAJBOLJ ZNAČILEN ZA VAŠ ODNOS DO POLITIKE?

Value 159398 Frequency
1 osvobajanje dela in človeka; samoupravljanje, v katerem sodelujejo množice 538
2 o urejanju družbenih zadev odločajo poklicni politiki in ne množice 431
3 ni mogoč splošen odgovor, ker je ocena odvisna od praktičnih učinkov konkretne politike 467
4 stvar zvitežev, karieristov in manipulantov, ki se jih pošteni človek izogiba 117
5 to me ne zanima 327
6 ne vem, neodločen 555

Valid range from 1 to 5

B20

B20. ALI IMA PO VAŠI OCENI OBČAN V NAŠI DRUŽBI DANES DOVOLJ MOŽNOSTI ZA VPLIVANJE NA ODLOČITVE O POMEMBNIH DRUŽBENlIH PROBLEMIH, ALI NE?

Value 160397 Frequency
1 vse možnosti ima 125
2 dovolj možnosti ima 530
3 nima dovolj možnosti 1293
4 sploh nima možnosti 251
5 ne vem, neodločen 236

Valid range from 1 to 4

B21

B21. ALI SE V VAŠI TOZD ALI KS KDAJ ZGODI, DA JAVNO IZRAŽENA STALIŠČA IN KRITIKE POVZROČIJO NEPRIJETNE POSLEDICE ZA TISTEGA, KI JIH JE IZREKEL?

Value 161396 Frequency
1 da, pogosto se to zgodi 243
2 da, včasih se to zgodi 1062
3 ne, nikoli se to ne zgodi 522
4 ne vem, neodločen 608

Valid range from 1 to 3

B22A B22. V SEDANJIH NEUGODNIH, KRIZNIH DRUŽBENIH IN GOSPODARSKIH RAZMERAH SE POSEBEJ POSTAVLJA VPRAŠANJE O ODGOVORNOSTI VODSTEV V FEDERACIJI, REPUBLIKI, OBČINI. KAKO SO PO VAŠI OCENI POSAMEZNA VODSTVA RAVNALA?

a) Skupščina in Izvršni svet v vaši občini, mestu

Value 162395 Frequency
1 v celoti odgovorno 162
2 v glavnem odgovorno 991
3 neopredeljen 1042
4 v glavnem neodgovorno 216
5 v celoti neodgovorno 24

Valid range from 1 to 5

B22B B22. V SEDANJIH NEUGODNIH, KRIZNIH DRUŽBENIH IN GOSPODARSKIH RAZMERAH SE POSEBEJ POSTAVLJA VPRAŠANJE O ODGOVORNOSTI VODSTEV V FEDERACIJI, REPUBLIKI, OBČINI. KAKO SO PO VAŠI OCENI POSAMEZNA VODSTVA RAVNALA?

b) republiški Izvršni svet in republiška uprava

Value 163394 Frequency
1 v celoti odgovorno 164
2 v glavnem odgovorno 980
3 neopredeljen 1095
4 v glavnem neodgovorno 176
5 v celoti neodgovorno 20

Valid range from 1 to 5

B22C B22. V SEDANJIH NEUGODNIH, KRIZNIH DRUŽBENIH IN GOSPODARSKIH RAZMERAH SE POSEBEJ POSTAVLJA VPRAŠANJE O ODGOVORNOSTI VODSTEV V FEDERACIJI, REPUBLIKI, OBČINI. KAKO SO PO VAŠI OCENI POSAMEZNA VODSTVA RAVNALA?

c) Skupščina SRS, delegati v njej

Value 164393 Frequency
1 v celoti odgovorno 172
2 v glavnem odgovorno 940
3 neopredeljen 1132
4 v glavnem neodgovorno 163
5 v celoti neodgovorno 28

Valid range from 1 to 5

B22D B22. V SEDANJIH NEUGODNIH, KRIZNIH DRUŽBENIH IN GOSPODARSKIH RAZMERAH SE POSEBEJ POSTAVLJA VPRAŠANJE O ODGOVORNOSTI VODSTEV V FEDERACIJI, REPUBLIKI, OBČINI. KAKO SO PO VAŠI OCENI POSAMEZNA VODSTVA RAVNALA?

d) Centralni komite Zveze komunistov Slovenije

Value 165392 Frequency
1 v celoti odgovorno 197
2 v glavnem odgovorno 887
3 neopredeljen 1167
4 v glavnem neodgovorno 160
5 v celoti neodgovorno 24

Valid range from 1 to 5

B22E B22. V SEDANJIH NEUGODNIH, KRIZNIH DRUŽBENIH IN GOSPODARSKIH RAZMERAH SE POSEBEJ POSTAVLJA VPRAŠANJE O ODGOVORNOSTI VODSTEV V FEDERACIJI, REPUBLIKI, OBČINI. KAKO SO PO VAŠI OCENI POSAMEZNA VODSTVA RAVNALA?

e) Zvezni izvršni svet in zvezni upravni organi

Value 166391 Frequency
1 v celoti odgovorno 179
2 v glavnem odgovorno 818
3 neopredeljen 1142
4 v glavnem neodgovorno 256
5 v celoti neodgovorno 40

Valid range from 1 to 5

B22F B22. V SEDANJIH NEUGODNIH, KRIZNIH DRUŽBENIH IN GOSPODARSKIH RAZMERAH SE POSEBEJ POSTAVLJA VPRAŠANJE O ODGOVORNOSTI VODSTEV V FEDERACIJI, REPUBLIKI, OBČINI. KAKO SO PO VAŠI OCENI POSAMEZNA VODSTVA RAVNALA?

f) Skupščina SFRJ

Value 167390 Frequency
1 v celoti odgovorno 204
2 v glavnem odgovorno 844
3 neopredeljen 1161
4 v glavnem neodgovorno 195
5 v celoti neodgovorno 31

Valid range from 1 to 5

B22G B22. V SEDANJIH NEUGODNIH, KRIZNIH DRUŽBENIH IN GOSPODARSKIH RAZMERAH SE POSEBEJ POSTAVLJA VPRAŠANJE O ODGOVORNOSTI VODSTEV V FEDERACIJI, REPUBLIKI, OBČINI. KAKO SO PO VAŠI OCENI POSAMEZNA VODSTVA RAVNALA?

g) CK ZKJ in drugi organi ZK

Value 168389 Frequency
1 v celoti odgovorno 209
2 v glavnem odgovorno 830
3 neopredeljen 1167
4 v glavnem neodgovorno 187
5 v celoti neodgovorno 42

Valid range from 1 to 5

B23

B23. ALI STE KAJ SLIŠALI O TEM, DA NEKATERI POSAMEZNIKI IN SKUPINE OBČANOV PRI NAS NASLAVLJAJO NA NAJVIŠJA VODSTVA V DRŽAVI PROTESTNA PISMA IN PETICIJE O RAZLIČNIH ZADEVAH? (če da) KAJ SODITE, ALI JE TAK NAČIN JAVNEGA POSTAVLJANJA ZAHTEV SKLADEN Z NAŠIM SISTEMOM?

Value 169388 Frequency
1 povsem je skladen 217
2 ni povsem skladen, saj imamo zato delegatski sistem, SZDL 571
3 je povsem neskladen 110
4 ne vem, neodločen 277
5 nič ni slišal o tem 1260

Valid range from 1 to 3

B24

B24. OB RAZNIH NEPRAVILNOSTIH DOSTIKRAT SLIŠIMO, MORA DRŽAVA NAPRAVITI RED". SE VAM ZDI, DA TO LAHKO REŠI SEDANJO GOSPODARSKO KRIZO V JUGOSLAVIJI?

Value 170387 Frequency
1 da 576
2 le deloma 791
3 ne 637
4 ne vem, neodločen 431

Valid range from 1 to 3

B25A1 B25. KATERE DRUŽBENE SILE BI SE PO VAŠEM MNENJU MORALE PREDVSEM ZAVZETI, DA SE BODO DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE V JUGOSLAVIJI SPREMENILE NA BOLJE? (Odprto vprašanje; uvrščena sta dva odgovora.)

1. odgovor

Value 171386 Frequency
1 celotna družba, vsi, vsak posameznik 353
2 zveza komunistov 346
3 ostale DPO (sindikati, SZDL, ZZB, ZSM) 139
4 gospodarstveniki, strokovnjaki 144
5 država 18
6 delavci 36
7 DPS, delegati, politiki, ZIS 133
8 ne ve 1233
9 nobene 33

Valid range from 1 to 7

B25A2 B25. KATERE DRUŽBENE SILE BI SE PO VAŠEM MNENJU MORALE PREDVSEM ZAVZETI, DA SE BODO DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE V JUGOSLAVIJI SPREMENILE NA BOLJE? (Odprto vprašanje; uvrščena sta dva odgovora.)

2. odgovor

Value 172385 Frequency
1 celotna družba, vsi, vsak posameznik 14
2 zveza komunistov 32
3 ostale DPO (sindikati, SZDL, ZZB, ZSM) 177
4 gospodarstveniki, strokovnjaki 41
5 država 2
6 delavci 13
7 DPS, delegati, politiki, ZIS 110
8 ne ve 0
0 nobene 2046

Valid range from 1 to 7

B26

B26. VRNIMO SE ŠE ENKRAT K DRŽAVI: ALI BI LAHKO REKLI, DA JI GLEDE NA ZAGOTOVILA IN NAČINE TER REZULTATE NJENEGA DELOVANJA DANES BOLJ ALI MANJ ZAUPATE KOT PRED PETIMI LETI?

Value 173384 Frequency
1 mnogo bolj ji zaupam 28
2 bolj ji zaupam 169
3 približno enako 1068
4 manj ji zaupam 786
5 mnogo manj ji zaupam 118
6 sploh ji ne zaupam 48
7 ne vem, neodločen 218

Valid range from 1 to 6

B27A1 B27. KAJ ZA VAS POMENI SOCIALIZEM? (Odprto vprašanje; uvrščena sta dva odgovora)

1. odgovor

Value 174383 Frequency
1 enakopravnost vseh, ni socialnih razlik, socialno varnost, pravico do dela, brezrazredno družbo 698
2 možnost odločanja o vseh področjih družbenega življenja, odločanje o delu, pogojih in rezultatih dela, samoupravljanje 202
3 družbeno lastnino produkcijskih sredstev 21
4 svobodo mišljenja, govora, tiska, izobraževanja, gibanja 186
5 demokracijo 22
6 socializem je utopija 16
7 mir, neuvrščeno politiko, bratstvo in enotnost 31
8 razvoj ustvarjalnih možnosti človeka in družbe 16
9 enega od političnih sistemov, družbeno ureditev, politični sistem naše države 97
10 humane medsebojne, medčloveške odnose, poštenost, visoko moralnost ljudi 70
11 boljši standard, normalno eksistenco na osnovi lastnega dela, priden, sposoben človek dobro živi 86
12 drugo 123
13 ne ve 822
14 nič mu ne pomeni 45

Valid range from 1 to 12

B27A2 B27. KAJ ZA VAS POMENI SOCIALIZEM? (Odprto vprašanje; uvrščena sta dva odgovora)

2. odgovor

Value 175382 Frequency
1 enakopravnost vseh, ni socialnih razlik, socialno varnost, pravico do dela, brezrazredno družbo 49
2 možnost odločanja o vseh področjih družbenega življenja, odločanje o delu, pogojih in rezultatih dela, samoupravljanje 106
3 družbeno lastnino produkcijskih sredstev 13
4 svobodo mišljenja, govora, tiska, izobraževanja, gibanja 90
5 demokracijo 42
6 socializem je utopija 4
7 mir, neuvrščeno politiko, bratstvo in enotnost 43
8 razvoj ustvarjalnih možnosti človeka in družbe 4
9 enega od političnih sistemov, družbeno ureditev, politični sistem naše države 11
10 humane medsebojne, medčloveške odnose, poštenost, visoko moralnost ljudi 52
11 boljši standard, normalno eksistenco na osnovi lastnega dela, priden, sposoben človek dobro živi 96
12 drugo 21
13 ne ve 0
15 nič mu ne pomeni 1904

Valid range from 1 to 12

B28

B28. ALI IMA PO VAŠI SODBI SOCIALIZEM V SVETU PERSPEKTIVO, ALI NE?

Value 176381 Frequency
1 da, razvijal se bo 1387
2 ne vem, neodločen 865
3 ne, ne bo se razvijal 183

Valid range from 1 to 3

B29A B29. ALI MORDA VESTE: Kdo je v Jugoslaviji:

a) predsednik Predsedstva SFRJ

Value 177380 Frequency
0 1401
1 862
2 68
3 3
5 4
6 6
7 51
8 3
9 37

Valid range from 1 to 9

B29B

b) predsednik Zveznega izvršnega sveta

Value 178379 Frequency
0 923
1 14
2 1460
3 2
4 6
5 4
6 5
7 9
8 7
9 5

Valid range from 1 to 9

B29C

c) predsednik CK ZKJ In kdo je v Sloveniji:

Value 179378 Frequency
0 1959
1 4
2 10
3 265
4 21
6 53
7 8
8 33
9 82

Valid range from 1 to 4

B29D

d) predsednik Predsedstva SR Slovenije

Value 180377 Frequency
0 1722
1 408
2 37
3 36
4 45
5 30
6 41
7 16
8 25
9 75

Valid range from 1 to 9

B29E

e) predsednik republiškega izvršnega sveta

Value 181376 Frequency
0 1934
1 15
2 333
3 21
4 9
5 50
6 15
7 3
8 7
9 48

Valid range from 1 to 9

B29F

f) predsednik Predsedstva CK ZKS

Value 182375 Frequency
0 1865
1 41
2 5
3 426
4 5
5 5
6 43
7 1
8 13
9 31

Valid range from 1 to 9

B30A B30. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE IN ALI IMATE FUNKCIJO?

a) socialistična zveza (SZDL)

Value 183374 Frequency
1 nisem član 837
2 sem član ne delujem, nimam funkcije 1458
3 sem član delujem, imam funkcijo 140

Valid range from 1 to 3

B30B B30. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE IN ALI IMATE FUNKCIJO?

b) zveza komunistov (ZK)

Value 184373 Frequency
1 nisem član 2158
2 sem član ne delujem, nimam funkcije 175
3 sem član delujem, imam funkcijo 102

Valid range from 1 to 3

B30C B30. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE IN ALI IMATE FUNKCIJO?

c) zveza sindikatov (ZS)

Value 185372 Frequency
1 nisem član 1147
2 sem član ne delujem, nimam funkcije 1115
3 sem član delujem, imam funkcijo 173

Valid range from 1 to 3

B30D B30. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE IN ALI IMATE FUNKCIJO?

d) zveza socialistične mladine (ZSM)

Value 186371 Frequency
1 nisem član 1995
2 sem član ne delujem, nimam funkcije 357
3 sem član delujem, imam funkcijo 83

Valid range from 1 to 3

B30E B30. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI V NJIH DELUJETE IN ALI IMATE FUNKCIJO?

e) zveza borcev (ZB)

Value 187370 Frequency
1 nisem član 2260
2 sem član ne delujem, nimam funkcije 145
3 sem član delujem, imam funkcijo 30

Valid range from 1 to 3

B31

B31. ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE?

Value 188369 Frequency
1 je član 345
2 ni član - bi bil pripravljen postati 686
3 ni član - ne bi bil pripavljen postati 991
4 ni član - ne ve, neodločen 413

Valid range from 1 to 3

B32

B32. (Za zaposlene) ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V DELOVNI ORGANIZACIJI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE?

Value 189368 Frequency
1 je član 526
2 ni član - bi bil pripravljen postati 439
3 ni član - ne bi bil pripravljen postati 410
4 ni član - ne ve, neodločen 181
5 ni zaposlen 879

Valid range from 1 to 3

B33A B33. (Za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ VPLIV PRI ODLOČANJU V DELOVNI ORGANIZACIJI NA:

a) razpolaganje s celotnim prihodkom in odhodkom

Value 190367 Frequency
1 zelo majhen 615
2 majhen 389
3 srednji 322
4 velik 59
5 zelo velik 30
6 ne vem, neodločen 120
7 ni zaposlen 900

Valid range from 1 to 5

B33B B33. (Za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ VPLIV PRI ODLOČANJU V DELOVNI ORGANIZACIJI NA:

b) ocenjevanje dela, osebne dohodke

Value 191366 Frequency
1 zelo majhen 523
2 majhen 425
3 srednji 386
4 velik 80
5 zelo velik 34
6 ne vem, neodločen 87
7 ni zaposlen 900

Valid range from 1 to 5

B33C B33. (Za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ VPLIV PRI ODLOČANJU V DELOVNI ORGANIZACIJI NA:

c) učinkovitost gospodarjenja

Value 192365 Frequency
1 zelo majhen 469
2 majhen 378
3 srednji 422
4 velik 120
5 zelo velik 46
6 ne vem, neodločen 100
7 ni zaposlen 900

Valid range from 1 to 5

B33D B33. (Za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ VPLIV PRI ODLOČANJU V DELOVNI ORGANIZACIJI NA:

d) delovno disciplino

Value 193364 Frequency
1 zelo majhen 315
2 majhen 308
3 srednji 540
4 velik 200
5 zelo velik 92
6 ne vem, neodločen 80
7 ni zaposlen 900

Valid range from 1 to 5

B33E B33. (Za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ VPLIV PRI ODLOČANJU V DELOVNI ORGANIZACIJI NA:

e) nove investicije, planiranje razvoja

Value 194363 Frequency
1 zelo majhen 626
2 majhen 381
3 srednji 273
4 velik 88
5 zelo velik 36
6 ne vem, neodločen 130
7 ni zaposlen 901

Valid range from 1 to 5

B33F B33. (Za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ VPLIV PRI ODLOČANJU V DELOVNI ORGANIZACIJI NA:

f) dohodkovno povezovanje z drugimi DO

Value 195362 Frequency
1 zelo majhen 685
2 majhen 369
3 srednji 213
4 velik 72
5 zelo velik 19
6 ne vem, neodločen 175
7 ni zaposlen 902

Valid range from 1 to 5

B33G B33. (Za zaposlene) KAKO BI OCENILI VAŠ VPLIV PRI ODLOČANJU V DELOVNI ORGANIZACIJI NA:

g) organizacija dela, dodeljevanje dela

Value 196361 Frequency
1 zelo majhen 58
2 majhen 673
3 srednji 506
4 velik 205
5 zelo velik 22
6 ne vem, neodločen 72
7 ni zaposlen 899

Valid range from 1 to 5

B34

B34. (Za zaposlene) ALI OSNOVNA ORGANIZACIJA ZVEZE KOMUNISTOV V VAŠI TOZD, DO DELUJE PRI RAZREŠEVANJU NOTRANJIH PROBLEMOV OZD USPEŠNO, ALI NEUSPEŠNO?

Value 197360 Frequency
1 deluje zelo uspešno 58
2 deluje uspešno 673
3 ne poznam njenega delovanja, neopredeljen 506
4 deluje neuspešno 205
5 deluje zelo neuspešno 22
6 v TOZD, DO ni OO ZK 72
7 ni zaposlen 899

Valid range from 1 to 6

B35

B35. (Za zaposlene) ALI SE ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV IN OSNOVNA ORGANIZACIJA V VAŠI TOZD, DO PRI SPREJEMANJU ODLOČITEV V SAMOUPRAVNIH ORGANIH ZAVZEMAJO ZA UVELJAVITEV INTERESOV VSEH DELAVCEV IN RAZVOJ SAMOUPRAVLJANJA, ALI PA PREDVSEM NEKRITIČNO PODPIRAJO ODLOČITVE VODSTVA TOZD, DO?

Value 198359 Frequency
1 predvsem skrbijo za uveljavljanje interesov delavcev 419
2 nekritično podpirajo odločitve vodstva 368
3 približno enako 585
4 kaj drugega, kaj 86
5 v TOZD, DO ni OO ZK 74
6 ni zaposlen 903

Valid range from 1 to 5

C1

C. DELO, NAGRAJEVANJE, VREDNOTE (Za zaposlene) C1. ALI STE ZADOVOLJNI S SVOJIM DELOM?

Value 199358 Frequency
1 zelo sem zadovoljen 223
2 sem zadovoljen 1052
3 ne morem reči, ali sem zadovoljen ali ne 188
4 nisem zadovoljen 83
5 zelo sem nezadovoljen 5
6 ni zaposlen 884

Valid range from 1 to 5

C2

C2. (Za zaposlene) IN KAKO STE ZADOVOLJNI S SVOJIM OSEBNIM DOHODKOM?

Value 200357 Frequency
1 zelo sem zadovoljen 41
2 sem zadovoljen 521
3 ne morem reči ali sem zadovoljen ali ne 382
4 nisem zadovoljen 531
5 zelo sem nezadovoljen 75
6 ni zaposlen 885

Valid range from 1 to 5

C3

C3. (Za zaposlene) ALI MISLITE, DA BO V NASLEDNJIH PETIH LETIH RAZVOJ PRINESEL KAJ TAKEGA, KAR BI LAHKO OGROZILO VAŠO ZAPOSLITEV, ALI NE?

Value 201356 Frequency
1 ne 823
2 da 267
3 ne vem, neodločen 457
4 ni zaposlen 888

Valid range from 1 to 2

C4

C4. (Za zaposlene) KOLIKO MOŽNOSTI IMATE, DA LAHKO PRI SVOJEM DELU IZRAZITE SVOJE SPOSOBNOSTI IN IDEJE?

Value 202355 Frequency
1 dosti možnosti imam 364
2 precej možnosti imam 428
3 malo možnosti imam 572
4 sploh nimam možnosti 140
5 ne vem, neodločen 50
6 ni zaposlen 881

Valid range from 1 to 4

C5A1 C5. ALI V NAŠI DRUŽBI ŠE OBSTAJA IZKORIŠČANJE ČLOVEKA PO ČLOVEKU, ALI NE? (Če da) KDO SO IZKORIŠČANI? (Odprto vprašanje; uvrščena sta dva odgovora.)

1. odgovor

Value 203354 Frequency
1 delavci, neposredni proizvajalci, delavci za trakom 561
2 nižji sloji ljudje, ki so nizko na hierarhični lestvici, delavci s slabimi plačami, neizobraženi, podrejeni 67
3 kmetje 15
4 delavci pri zasebnikih 14
5 ženske, upokojenci, mladi ljudje 7
6 drugi 45
7 ne ve kdo, a obstoja izkoriščanje 812
8 nihče ni izkoriščan 8
9 ni izkoriščanja 906

Valid range from 1 to 7

C5A2 C5. ALI V NAŠI DRUŽBI ŠE OBSTAJA IZKORIŠČANJE ČLOVEKA PO ČLOVEKU, ALI NE? (Če da) KDO SO IZKORIŠČANI? (Odprto vprašanje; uvrščena sta dva odgovora.)

2. odgovor

Value 204353 Frequency
1 delavci, neposredni proizvajalci, delavci za trakom 3
2 nižji sloji ljudje, ki so nizko na hierarhični lestvici, delavci s slabimi plačami, neizobraženi, podrejeni 10
3 kmetje 21
4 delavci pri zasebnikih 4
5 ženske, upokojenci, mladi ljudje 2
6 drugi 4
7 ne ve kdo, a obstoja izkoriščanje 0
8 nihče ni izkoriščan 0
0 ni izkoriščanja 2391

Valid range from 1 to 7

C6A1 C6. IN KDO SO IZKORIŠČEVALCI? (Odprto vprašanje; uvrščena sta dva odgovora.)

1. odgovor

Value 205352 Frequency
1 ljudje na položajih, vodilni, predpostavljeni, nadrejeni, šefi.. 303
2 administracija, birokrati, uslužbenci, državna uprava, režijski delavci ipd. 106
3 privatniki, obrtniki 72
4 špekulanti, prekupčevalci, tatovi 4
5 tisti, ki malo delajo, lenuhi, delomrzneži ipd. 48
6 drugi 112
7 ne ve kdo, a obstoja izkoriščanje 854
8 ni izkoriščanja, ne ve, če je izkoriščanje 906
9 b.o. 30

Valid range from 1 to 7

C6A2 C6. IN KDO SO IZKORIŠČEVALCI? (Odprto vprašanje; uvrščena sta dva odgovora.)

2. odgovor

Value 206351 Frequency
1 ljudje na položajih, vodilni, predpostavljeni, nadrejeni, šefi.. 7
2 administracija, birokrati, uslužbenci, državna uprava, režijski delavci ipd. 12
3 privatniki, obrtniki 12
4 špekulanti, prekupčevalci, tatovi 1
5 tisti, ki malo delajo, lenuhi, delomrzneži ipd. 6
6 drugi 9
7 ne ve kdo, a obstoja izkoriščanje 0
8 ni izkoriščanja, ne ve, če je izkoriščanje 0
0 b.o. 2388

Valid range from 1 to 7

C7

C7. ALI JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE:

Value 207350 Frequency
1 zagotoviti čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi se pri tem poveča neenakost med ljudmi 745
2 zagotoviti čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj 1009
3 ne vem, neodločen 681

Valid range from 1 to 2

C8

C8. ALI JE NAGRAJEVANJE PRI NAS TAKO UREJENO, DA JE TISTI, KI VEČ DELA, TUDI DEJANSKO BOLJE PLAČAN ALI NE? PRESODITE NA OSNOVI LASTNE IZKUŠNJE IN IZKUŠNJE VAŠIH BLIŽNJIH!

Value 208349 Frequency
1 da, v celoti je tako urejeno 99
2 večinoma je tako urejeno 479
3 večinoma ni tako urejeno 1090
4 sploh ni tako urejeno 569
5 ne vem kako, neodločen 198

Valid range from 1 to 4

C9

C9. ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIM DOHODKIH PRI NAS NA SPLOH ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKŠNE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRAVILNE?

Value 209348 Frequency
1 razlike naj se povečajo 277
2 razlike naj ostanejo take, kakršne so ike naj se zmanjšajo 319
3 razlike naj se zmanjšajo 1510
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 102
5 ne vem, neodločen 227

Valid range from 1 to 4

C10

C10. ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA DAMO:

Value 210347 Frequency
1 večje nagrade najuspešnejšim delavcem, strokovnjakom in izumiteljem, četudi se s tem povečujejo razlike med ljudmi 1221
2 moramo predvsem gledati na to, da ne bo prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjše nagrade za najuspešnejše delavce, strokovnjake, izumitelje 822
3 ne vem, neodločen 392

Valid range from 1 to 2

C11

C11. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O MOŽNOSTI, DA BI PODALJŠALI PORODNIŠKI DOPUST Z DEVETIH MESECEV NA ENO LETO?

Value 211346 Frequency
1 že sedanji porodniški dopust je preveč dolg, lahko bi ga skrajšali 46
2 porodniški dopust naj ostane tako dolg, kot je sedaj 427
3 porodniški dopust bi bilo treba podaljšati na eno leto 1735
4 kaj drugega 17
5 ne vem, neodločen 210

Valid range from 1 to 4

C12

C12. (Če je za podaljšan dopust) KAKO NAJ BI RODITELJA IZKORISTILA TA DOPUST?

Value 212345 Frequency
1 podaljšan porodniški dopust naj bi v celoti izkoristila le mati 979
2 podaljšan porodniški dopust za nego dojenčka naj bi večinoma izkoristila mati, manjši del pa oče 420
3 podaljšan porodniški dopust za nego dojenčka naj bi si približno enako razdelila mati in oče 205
4 vseeno mi je, kako se to uredi, o tem ne razmišljam 422
5 ni za podaljšan porodniški dopust 409

Valid range from 1 to 5

C13

C13. PONEKOD SO ŽE PRAZNA MESTA V VRTCIH, KER SO OSKRBNINE TAKO VISOKE, DA JIH NEKATERI STARŠI LE TEŽKO PLAČUJEJO, OTROCI PA OSTAJAJO BREZ VARSTVA. KAJ NAJ BI STORILI, DA BI V PRIHODNJE REŠILI TA PROBLEM?

Value 213344 Frequency
1 glede na neugodne gospodarske razmere naj to vprašanje počaka na boljše čase 97
2 kljub težkim gospodarskim razmeram je treba to vprašanje učinkoviteje reševati, predvsem s solidarnim združevanjem denarja in pocenitvijo vrtcev 1851
3 kaj drugega 124
4 ne vem, neodločen 363

Valid range from 1 to 3

C14A C14. TUDl PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE, ALI NE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI TUDI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

a) obrtnikom in gostilničarjem je treba omogočiti, da zaposlijo še več delavcev

Value 214343 Frequency
1 sploh se ne strinjam 92
2 ne strinjam se 183
3 neodločen 282
4 strinjam se 1248
5 v celoti se strinjam 469
6 ne poznam teh stvari 161

Valid range from 1 to 5

C14B C14. TUDl PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE, ALI NE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI TUDI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

b) neustrezno izobražene delavce na strokovnih in vodilnih položajih naj nadomestijo mladi strokovnjaki

Value 215342 Frequency
1 sploh se ne strinjam 33
2 ne strinjam se 78
3 neodločen 172
4 strinjam se 1168
5 v celoti se strinjam 890
6 ne poznam teh stvari 94

Valid range from 1 to 5

C14C C14. TUDl PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE, ALI NE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI TUDI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

c) vse delavce, ki izpolnjujejo pogoje, je potrebno obvezno upokojiti

Value 216341 Frequency
1 sploh se ne strinjam 23
2 ne strinjam se 57
3 neodločen 78
4 strinjam se 1046
5 v celoti se strinjam 1159
6 ne poznam teh stvari 72

Valid range from 1 to 5

C14D C14. TUDl PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE, ALI NE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI TUDI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

d) omejiti je treba honorarno in nadurno delo

Value 217340 Frequency
1 sploh se ne strinjam 40
2 ne strinjam se 162
3 neodločen 237
4 strinjam se 1101
5 v celoti se strinjam 781
6 ne poznam teh stvari 114

Valid range from 1 to 5

C14E C14. TUDl PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE, ALI NE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI TUDI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

e) preprečevati je treba dvojno delo: v tovarni in na zemlji

Value 218339 Frequency
1 sploh se ne strinjam 223
2 ne strinjam se 597
3 neodločen 407
4 strinjam se 694
5 v celoti se strinjam 424
6 ne poznam teh stvari 90

Valid range from 1 to 5

C14F C14. TUDl PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE, ALI NE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI TUDI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

f) preprečevati je treba šušmarsko delo

Value 219338 Frequency
1 sploh se ne strinjam 51
2 ne strinjam se 205
3 neodločen 319
4 strinjam se 1051
5 v celoti se strinjam 710
6 ne poznam teh stvari 99

Valid range from 1 to 5

C14G C14. TUDl PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE, ALI NE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI TUDI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

g) omejiti je treba zaposlovanje delavcev iz drugih republik

Value 220337 Frequency
1 sploh se ne strinjam 139
2 ne strinjam se 435
3 neodločen 507
4 strinjam se 791
5 v celoti se strinjam 449
6 ne poznam teh stvari 114

Valid range from 1 to 5

C14H C14. TUDl PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE, ALI NE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI TUDI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

h) zaostriti je treba delovno disciplino in odstraniti vse, ki zaposlitev zlorabljajo

Value 221336 Frequency
1 sploh se ne strinjam 21
2 ne strinjam se 30
3 neodločen 89
4 strinjam se 1106
5 v celoti se strinjam 1102
6 ne poznam teh stvari 87

Valid range from 1 to 5

C14I C14. TUDl PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE, ALI NE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI TUDI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

i) omejiti je treba zaposlovanje žensk in dati predrnost moškim

Value 222335 Frequency
1 sploh se ne strinjam 943
2 ne strinjam se 839
3 neodločen 230
4 strinjam se 244
5 v celoti se strinjam 98
6 ne poznam teh stvari 81

Valid range from 1 to 5

C14J C14. TUDl PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE, ALI NE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI TUDI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

j) vsem zaposlenim je treba skrajšati delovno dobo na 30 oz.35 let

Value 223334 Frequency
1 sploh se ne strinjam 59
2 ne strinjam se 122
3 neodločen 288
4 strinjam se 1053
5 v celoti se strinjam 827
6 ne poznam teh stvari 86

Valid range from 1 to 5

C14K C14. TUDl PRI NAS V SLOVENIJI SE MLADI LJUDJE PO ZAKLJUČNEM ŠOLANJU VSE TEŽJE ZAPOSLUJEJO. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE, ALI NE STRINJATE Z NAVEDENIMI UKREPI, DA BI TUDI V PRIHODNJE OMOGOČILI ZAPOSLITEV MLADIH?

k) mladi naj čakajo na zaposlitev

Value 224333 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1373
2 ne strinjam se 801
3 neodločen 86
4 strinjam se 62
5 v celoti se strinjam 48
6 ne poznam teh stvari 65

Valid range from 1 to 5

C15A C15. NAVEDLI VAM BO NEKAJ MNENJ O POMEMBNIH VPRAŠANJIH. ZANIMA NAS, KOLIKO SE S TEMI MNENJI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

a) velikokrat se mi zdi, da je politika tako zapletena, da pravzaprav ne vem, kaj se dogaja v naši družbi

Value 225332 Frequency
1 sploh se ne strinjam 72
2 ne strinjam se 231
3 neodločen 325
4 strinjam se 962
5 v celoti se strinjam 553
6 ne poznam teh stvari 292

Valid range from 1 to 5

C15B C15. NAVEDLI VAM BO NEKAJ MNENJ O POMEMBNIH VPRAŠANJIH. ZANIMA NAS, KOLIKO SE S TEMI MNENJI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

b) samoupravljanje omogoča sodelovanje velikega števila ljudi pri sprejemanju pomembnih odločitev

Value 226331 Frequency
1 sploh se ne strinjam 103
2 ne strinjam se 359
3 neodločen 464
4 strinjam se 932
5 v celoti se strinjam 225
6 ne poznam teh stvari 352

Valid range from 1 to 5

C15C C15. NAVEDLI VAM BO NEKAJ MNENJ O POMEMBNIH VPRAŠANJIH. ZANIMA NAS, KOLIKO SE S TEMI MNENJI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

c) delavci so v naši družbi premalo zaščiteni

Value 227330 Frequency
1 sploh se ne strinjam 147
2 ne strinjam se 696
3 neodločen 367
4 strinjam se 786
5 v celoti se strinjam 241
6 ne poznam teh stvari 198

Valid range from 1 to 5

C15D C15. NAVEDLI VAM BO NEKAJ MNENJ O POMEMBNIH VPRAŠANJIH. ZANIMA NAS, KOLIKO SE S TEMI MNENJI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

d) vodilni ljudje so v naši družbi premalo odgovorni za to, kar delajo

Value 228329 Frequency
1 sploh se ne strinjam 25
2 ne strinjam se 85
3 neodločen 191
4 strinjam se 1131
5 v celoti se strinjam 839
6 ne poznam teh stvari 164

Valid range from 1 to 5

C15E C15. NAVEDLI VAM BO NEKAJ MNENJ O POMEMBNIH VPRAŠANJIH. ZANIMA NAS, KOLIKO SE S TEMI MNENJI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

e) ljudje kot sem jaz, nimajo nobenega vpliva na politične odločitve

Value 229328 Frequency
1 sploh se ne strinjam 36
2 ne strinjam se 278
3 neodločen 294
4 strinjam se 1048
5 v celoti se strinjam 628
6 ne poznam teh stvari 151

Valid range from 1 to 5

C15F C15. NAVEDLI VAM BO NEKAJ MNENJ O POMEMBNIH VPRAŠANJIH. ZANIMA NAS, KOLIKO SE S TEMI MNENJI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

f) s štrajki (prekinitvami dela) bi delavci pripomogli, da bi se nekatere stvari pri nas uredile

Value 230327 Frequency
1 sploh se ne strinjam 339
2 ne strinjam se 839
3 neodločen 520
4 strinjam se 386
5 v celoti se strinjam 118
6 ne poznam teh stvari 233

Valid range from 1 to 5

C15G C15. NAVEDLI VAM BO NEKAJ MNENJ O POMEMBNIH VPRAŠANJIH. ZANIMA NAS, KOLIKO SE S TEMI MNENJI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

g) samoupravljanje zmanjšuje odgovornost vodilnih

Value 231326 Frequency
1 sploh se ne strinjam 120
2 ne strinjam se 454
3 neodločen 501
4 strinjam se 731
5 v celoti se strinjam 315
6 ne poznam teh stvari 314

Valid range from 1 to 5

C15H C15. NAVEDLI VAM BO NEKAJ MNENJ O POMEMBNIH VPRAŠANJIH. ZANIMA NAS, KOLIKO SE S TEMI MNENJI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

h) vpliv iz tujine na naše življenje bi moral biti manjši kot je bil zadnja leta

Value 232325 Frequency
1 sploh se ne strinjam 102
2 ne strinjam se 320
3 neodločen 553
4 strinjam se 772
5 v celoti se strinjam 231
6 ne poznam teh stvari 457

Valid range from 1 to 5

C15I C15. NAVEDLI VAM BO NEKAJ MNENJ O POMEMBNIH VPRAŠANJIH. ZANIMA NAS, KOLIKO SE S TEMI MNENJI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

i) uporniške ideje mladih prispevajo k napredku družbe

Value 233324 Frequency
1 sploh se ne strinjam 128
2 ne strinjam se 496
3 neodločen 588
4 strinjam se 630
5 v celoti se strinjam 191
6 ne poznam teh stvari 402

Valid range from 1 to 5

C15J C15. NAVEDLI VAM BO NEKAJ MNENJ O POMEMBNIH VPRAŠANJIH. ZANIMA NAS, KOLIKO SE S TEMI MNENJI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

j) cerkev ima v naši družbi prevelik vpliv

Value 234323 Frequency
1 sploh se ne strinjam 375
2 ne strinjam se 1051
3 neodločen 468
4 strinjam se 238
5 v celoti se strinjam 74
6 ne poznam teh stvari 229

Valid range from 1 to 5

C16A C16. DOLGOROČNE TEŽNJE IN INTERESI LJUDl SE VČASIH LAHKO IZRAZIJO Z ENO BESEDO. PAZLJIVO PREČITAJTE VSE NAVEDENE BESEDE IN IZBERITE TRI, KI BI LAHKO NA JEDRNAT NAČIN NAJBOLJ IZRAZILE VAŠE DOLGOROČNE TEŽNJE (INTERESE)! (Možni so trije odgovori)

1. odgovor

Value 235322 Frequency
1 lastnina 74
2 enakost 220
3 samoupravljanje 160
4 ugled 50
5 oblast 11
6 svoboda 585
7 zakonitost 36
8 denar 107
9 kultura 20
10 znanost 20
11 strokovnst 42
12 tradicija 6
13 delo 164
14 napredek 55
15 standard 37
16 idejnost 1
17 mir 564
18 uspeh 15
19 angažiranost 0
20 izobrazba 25
21 neodvisnost 15
22 poštenje 120
23 solidarnost 12
24 družina 80
0 b.o. 16

Valid range from 1 to 24

C16B C16. DOLGOROČNE TEŽNJE IN INTERESI LJUDl SE VČASIH LAHKO IZRAZIJO Z ENO BESEDO. PAZLJIVO PREČITAJTE VSE NAVEDENE BESEDE IN IZBERITE TRI, KI BI LAHKO NA JEDRNAT NAČIN NAJBOLJ IZRAZILE VAŠE DOLGOROČNE TEŽNJE (INTERESE)! (Možni so trije odgovori)

2. odgovor

Value 236321 Frequency
1 lastnina 16
2 enakost 70
3 samoupravljanje 50
4 ugled 24
5 oblast 6
6 svoboda 286
7 zakonitost 56