Slovensko javno mnenje 1969

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM69
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM69_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Mlinar, Zdravko
 • Benko, Vlado
 • Klinar, Peter
 • Vreg, France
 • Roter, Zdenko
 • Trček, Vinko
 • Markič, Boštjan
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Visoka šola za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Ljubljana; junij 1969)

Finančna podpora:

Sklad Borisa Kidriča - Raziskovalna skupnost Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

volilno obnašanje, pluralizem, vloga in vpliv socialistične zveze in zveze komunistov, ugledni politiki, položaj kmetov, odnos z zadrugami, mehanizacija kmetijstva, dedovanje, odnos do naravnega in bivalnega okolja, navezanost na kraj, odnos do načina bivanja, odnos do nagrajevanja, vzroki študentskih nemirov, kazniva dejanja, odnosi med jugoslovanskimi narodi, zunanja politika in varnost Jugoslavije, religija in odnos do cerkve, odnos do zdravstvenih ustanov, položaj starejših, splav, kontracepcija, varčevanje, odseljevanje iz podeželja, vzroki kriminala, odnos do nerazvitih, mednacionalni odnosi, mediji, Češkoslovaška

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija


Povzetek:

V raziskavi slovenskega javnega mnenja leta 1969 so raziskovalci ponovili nekatere teme iz raziskave pred enim letom. Ponovno je bil v raziskavo vključen tudi sklop vprašanj o vernosti: stopnja vernosti in pogostost obiskovanja verskih obredov, vera v posmrtno življenje, vloga Cerkve v družbi. Vsebovana so vprašanje o medijih in obveščenosti. Novost medijskega sklopa so vprašanja o spremljanju reklam. Respondenti so vprašani kje in kdaj opazijo reklame in ali reklame vplivajo na njihove odločitve o nakupu. Poseben, dokaj obširen sklop, je bil namenjen aktualni problematiki kmetov in kmetijstva. V sklopu vprašanj, namenjenih odnosu do bivalnega okolja se anketiranci izbirajo med ohranjanjem narave in ekonomskim razvojem. Respondenti so presodili, zaradi katerih vzrokov je tudi pri nas prišlo do študentskih nemirov in predlagali najustreznejše ukrepe za zmanjšanje obsega kaznivih dejanj. V vprašalniku je še nekaj vprašanj v zvezi z oceno obrambne pripravljenosti in pravilnosti jugoslovanske zunanje politike. Sklop o zdravju in zdravstvu vsebuje aktualna vprašanja o kvaliteti storitev zdravstvenih ustanov in ukrepih za ureditev položaja starejših ljudi, splavu in kontracepciji. Demografska vprašanja zaključujejo vprašalnik.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 1969 - junij 1969
Čas izdelave: 1969-6-15
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 100 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so sistematično s slučajnim izhodiščem izbrane tri skupinice po osem oseb. Vzorec je reprezentativen, standardiziran po Blejčevem modelu (100 * 3 * 8; N=2400; realiziran vzorec N=2393). Vzorčni okvir predstavljajo volilni imeniki. 100 posebej izšolanih anketarjev je anketiralo na podlagi seznama z imenom in naslovom oseb v vzorcu. V kolikor ankete ni bilo mogoče opraviti, je po petih poskusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so vnaprej določene znotraj skupinic iz vzorčnega seznama. Glej Blejec, Marjan. 1970. Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70, Ljubljana: Visoka šola za sociologijo, politične vede in novinarstvo.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM69.POR

Format: "SPSS Portable"

 • število spremenljivk: 200
 • število enot: 2393

Spremenljivke

AOKOL

ANKETNI OKOLIŠ

Vrednost 13 Frekvenca
0 1
1 1
2 1
8717 1
8718 1
8719 1
8720 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8720

V101

V1.01 ALI LAHKO POVESTE, KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 to je izpolnjevanje državljanske dolžnosti 1345
2 ni mi vseeno, kdo je poslanec ali odbornik 680
3 že od nekdaj hodim na volitve, iz navade 68
4 menim, da s tem do neke mere vplivam na politiko 168
5 če bi hodil na volitve, bi mi lahko škodovalo 54
6 ne hodim na volitve 30
7 ne vem 19
8 b. o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V102

V1.02 NEDAVNO TEGA SO BILE NEPOSREDNE VOLITVE V REPUBLIŠKI ZBOR SLOVENSKE SKUPŠČINE. ZANIMA NAS ČE STE MED KANDIDATI KOGA POZNALI - ALI STE VOLILI ZNANEGA ALI NE?

Vrednost 31 Frekvenca
1 volil sem kandidata, ki sem ga poznal 1230
2 bil sem na volišču, a nisem volil 11
3 sploh nisem šel na volitve 77
4 kandidata-ov nisem poznal pa sem enega (med njimi) volil 1005
5 ne spomnim se, kako sem volil 67
6 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

AOKOL

ANKETNI OKOLIŠ

Vrednost 1200 Frekvenca
0 1
1 1
2 1
8717 1
8718 1
8719 1
8720 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8720

V101

V1.01 ALI LAHKO POVESTE, KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE?

Vrednost 2199 Frekvenca
1 to je izpolnjevanje državljanske dolžnosti 1345
2 ni mi vseeno, kdo je poslanec ali odbornik 680
3 že od nekdaj hodim na volitve, iz navade 68
4 menim, da s tem do neke mere vplivam na politiko 168
5 če bi hodil na volitve, bi mi lahko škodovalo 54
6 ne hodim na volitve 30
7 ne vem 19
8 b. o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V102

V1.02 NEDAVNO TEGA SO BILE NEPOSREDNE VOLITVE V REPUBLIŠKI ZBOR SLOVENSKE SKUPŠČINE. ZANIMA NAS ČE STE MED KANDIDATI KOGA POZNALI - ALI STE VOLILI ZNANEGA ALI NE?

Vrednost 3198 Frekvenca
1 volil sem kandidata, ki sem ga poznal 1230
2 bil sem na volišču, a nisem volil 11
3 sploh nisem šel na volitve 77
4 kandidata-ov nisem poznal pa sem enega (med njimi) volil 1005
5 ne spomnim se, kako sem volil 67
6 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103

V1.03 ČE STA BILA V VAŠI VOLILNI ENOTI ZA REPUBLIŠKI ZBOR SLOVENSKE SKUPŠČINE DVA, TRIJE ALI VEČ KANDIDATOV, KI JIH NISTE POZNALI - KOGA STE PO TEM VOLILI: ALI PRVEGA, DRUGEGA ALI TRETJEGA? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 4197 Frekvenca
1 volil sem znanega kandidata 1236
2 bil sem na volišču, a nisem volil 11
3 sploh nisem šel na volitve 76
4 bil je le en kandidat 308
5 ne spomnim se, kako sem volil 356
6 volil sem prvega na listku 238
7 volil sem drugega na listku 110
8 volil sem tretjega (četrtega) na listku 14
9 b. o. 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V104A V1.04 KDO PREDVSEM JE IMEL OB PRETEKLIH VOLITVAH ODLOČILEN VPLIV NA PREDLAGANJE IN DOLOČANJE KANDIDATOV ZA REPUBLIŠKO SKUPŠČINO? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 5196 Frekvenca
1 nič ne vem o tem 775
2 zbori volivcev in delovnih ljudi, krajevne kandidacijske konference 838
3 občinska kandidacijska konferenca (medobčinska) 266
4 vodstvo SZDL v občini 278
5 vodstvo ZK v občini 123
6 vodstva drugih organizacij v občini (ZB, sindikat, strokovna društva ipd.) 16
7 posamezniki iz vodstva SZDL, ZK v občini 41
8 republiška politična vodstva 24
9 drugi vplivni posamezniki 16
10 kdo drug 7
12 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V104B V1.04 KDO PREDVSEM JE IMEL OB PRETEKLIH VOLITVAH ODLOČILEN VPLIV NA PREDLAGANJE IN DOLOČANJE KANDIDATOV ZA REPUBLIŠKO SKUPŠČINO? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 6195 Frekvenca
1 nič ne vem o tem 5
2 zbori volilcev in delovnih ljudi, krajevne kandidacijske konference 6
3 občinska kandidacijska konferenca (medobčinska) 180
4 vodstvo SZDL v občini 196
5 vodstvo ZK v občini 246
6 vodrtva drugih organizacij v občini (ZB, sindikat, strokovna društva ipd.) 74
7 posamezniki iz vodstva SZDL, ZK v občini 75
8 republiška politična vodstva 66
9 drugi vplivni posamezniki 29
10 kdo drug 4
11 b. o. 1512

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V105

V1.05 V ZADNJEM ČASU DOSTI GOVORIMO 0 TEM, DA NAJ SE ZA ENO POSLANSKO MESTO POTEGUJETA DVA ALI VEČ KANDIDATOV. KAJ MISLITE, ALI JE TO POTREBNO (ČE DA) ZAKAJ JE TO POTREBNO? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 7194 Frekvenca
1 ni potrebno, da kandidirata dva ali več 169
2 ne vem, če je potrebno 115
3 potrebna sta najmanj dva, zato, da lahko izbiram med različnimi ljudmi, pa čeprav jih ne poznam 711
4 zato, da med večimi izbiram najbolj sposobnega 967
5 zato, da med večimi izbiram tistega, ki ima bolj napredna stališča 183
6 izbiram med dvema zato, da bi bil izbrani bolj odgovoren do volivcev 211
7 potrebno je - iz drugih razlogov 12
8 potrebno je - brez navedbe razloga 15
9 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V201

V2.01 V SREDl MARCA LETOS JE BILO DANO V JAVNO RAZPRAVO IN V TISKU OBJAVLJENO GRADIVO "SOCIALISTIČNA ZVEZA DELOVNEGA LJUDSTVA SLOVENIJE DANES". ALI STE 0 TEM GRADIVU KAJ SLIŠALI ALI GA MORDA SAMI BRALI? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 8193 Frekvenca
1 nič ne vem o tem 1526
2 slišal sem nekaj (po radiu, na sestanku, drugod), a gradiva nisem bral 674
3 gradivo sem bral 179
4 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V202

V2.02 ALI STE ČLAN SZDL IN ALI V NJEJ DELUJETE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 9192 Frekvenca
1 ne, nisem član 615
2 da, sem formalno član, a v njej sploh ne delujem 1285
3 da, v njej delujem kot član, hodim na sestanke, pogovore in podobno 453
4 da, v njej delujem kot funkcionar 33
5 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203

V2.03 ČE BI IZ TEH ALI ONIH RAZLOGOV SOCIALISTIČNA ZVEZA V VAŠI OBČINI PRENEHALA S SVOJO DEJAVNOSTJO IN VPLIVOM, ALI MISLITE, DA BI JO VEČINA LJUDI POGREŠALA ALI NE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 10191 Frekvenca
1 večina ljudi je sploh ne bi pogrešala 258
2 večina ljudi je ne bi preveč pogrešala 516
3 večina ljudi bi jo pogrešala 1100
4 večina ljudi bi jo zelo pogrešala 151
5 ne vem 357
6 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V204

V2.04 OBIČAJNO JE TAKO, DA SO ČLANI Z ORGANIZACIJO TEM BOLJ ZADOVOLJNI, ČIM BOLJ VPLIVA NA DOGAJANJE. ALI BI BILI VI BOLJ ZADOVOLJNI. Z ORGANIZACIJO SOCIALISTIČNE ZVEZE, ČE BI IMELA VEČJI VPLIV NA DOGAJANJE IN ODLOČANJE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 11190 Frekvenca
1 nisem član, ne morem soditi 326
2 da, bili bi bolj zadovoljni 1542
3 ne, bilo bi jim vseeno 118
4 organizacija SZDL ima dovolj vpliva 202
5 ne vem 198
6 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V205

V2.05 KAJ SODITE O VLOGI SOCIALISTIČNE ZVEZE OB ZVEZI KOMUNISTOV? ALI JE SOCIALISTIČNA ZVEZA DOVOLJ SAMOSTOJNA ALI NE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 12189 Frekvenca
1 sprejema program ZK, vendar povsem samostojno nastopa 308
2 je povezana z ZK, vendar dokaj samostojno oblikuje svoja stališča 721
3 je zgolj sredstvo (transmisija) ZK 303
4 je povsem samostojna in od ZK neodvisna organizacija 208
5 ne vem, nimam mnenja 848
6 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V206A V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE

A - kmetov

Vrednost 13188 Frekvenca
1 v celoti 290
2 le deloma 1188
3 sploh ne 299
4 ne vem 605
5 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V206B V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE

B - nekvalificiranih delavcev

Vrednost 14187 Frekvenca
1 v celoti 377
2 le deloma 1072
3 sploh ne 259
4 ne vem 669
5 b. o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V206C V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE

C - kvalificiranih delavcev

Vrednost 15186 Frekvenca
1 v celoti 594
2 le deloma 979
3 sploh ne 164
4 ne vem 641
5 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V206D V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE

D - prosvetnih in kulturnih delavcev

Vrednost 16185 Frekvenca
1 v celoti 747
2 le deloma 811
3 sploh ne 85
4 ne vem 735
5 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V206E V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE

E - strokovnjakov

Vrednost 17184 Frekvenca
1 v celoti 870
2 le deloma 650
3 sploh ne 72
4 ne vem 783
5 b. o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V206F V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE

F - funkcionarjev in aktivistov

Vrednost 18183 Frekvenca
1 v celoti 1227
2 le deloma 390
3 sploh ne 43
4 ne vem 714
5 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V206G V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE

G - ljudi na položajih v delovnih organizacijah

Vrednost 19182 Frekvenca
1 v celoti 1181
2 le deloma 446
3 sploh ne 52
4 ne vem 700
5 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V206H V2.06 KAKO SOCIALISTIČNA ZVEZA ZASTOPA INTERESE SPODAJ NAVEDENIH SKUPIN LJUDI? (Obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej) ALI ZASTOPA INTERESE

H - mladine in študentov

Vrednost 20181 Frekvenca
1 v celoti 642
2 le deloma 867
3 sploh ne 150
4 ne vem 720
5 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V207

V2.07 KAJ PREDVSEM BI BILO POTREBNO STORITI, DA BI TE SKUPINE LJUDI LAHKO UVELJAVILE SVOJE INTERESE? (Možen je le en odgovar)

Vrednost 21180 Frekvenca
1 jih lahko uveljavljajo v taki SZDL kot je danes 317
2 nič ni potrebno storiti, to ni pomembno 29
3 ne vem, kaj bi bilo potrebno storiti 524
4 vodstvo SZDL bi moralo biti bolj povezano z občani 1060
5 SZDL mora postati bolj samostojna 85
6 SZDL se mora organizirati tako, da bo omogočeno bolj samostojno zastopanje interesov teh skupin 226
7 osnovne skupine ljudi naj se samostojno organizirajo 47
8 delovati bi moralo več političnih organizacij z lastnimi programi 71
9 kaj drugega 25
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V208

V2.08 KAJ MENITE, ALI IMAJO VERNI LJUDJE ZNOTRAJ SOCIALISTIČNE ZVEZE ENAKE MOŽNOSTI ZA SVOJE UVELJAVLJANJE KOT NEVERNI? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 22179 Frekvenca
1 nič ne vem o tem 236
2 da, imajo povsem enake možnosti 1961
3 nimajo enakih možnosti 182
4 sploh nimajo možnosti 10
5 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209

V2.09 ALI POZNATE LJUDI, KI SO ČLANI ZVEZE KOMUNISTOV? ALI VEČINOMA VPLIVAJO NA DOGAJANJE V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 23178 Frekvenca
1 ne poznam nobenega člana ZK 376
2 večina meni znanih članov ZK vpliva na dogajanja 618
3 le del članov ZK vpliva na dogajanja 844
4 večina članov ZK ne vpliva na dogajanje v okolju 361
5 ne vem 183
6 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V210

V2.10 IN KAKO PREDVSEM VPLIVAJO? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 24177 Frekvenca
1 ne poznam nobenega člana ZK 381
2 člani ZK ne vplivajo na dogajanje 374
3 vplivajo z dobrim osebnim zgledom 665
4 vplivajo predvsem s prepričljivimi argumenti 397
5 vplivajo z vsiljevanjem mnenj 81
6 vplivajo, predvsem z oblastnimi ukrepi 94
7 vplivajo, a ne vem kako 205
8 nič ne vem o tem 182
9 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V211

V2.11 ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 25176 Frekvenca
1 da, povsem je skladna 748
2 deloma je skladna 842
3 ni skladna 115
4 jo premalo poznam, da bi jo lahko ocenil 430
5 nič ne vem o tem 244
6 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V212

V2.12 ALI SODITE, DA JE KONGRES ZVEZE KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE PRISPEVAL K HITREJŠEMU REŠEVANJU PEREČIH PROBLEMOV IN ODPRAVLJANJU POMANJKLJIVOSTI V NAŠI DRUŽBl? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 26175 Frekvenca
1 kongres je dal odgovore na vsa bistvena vprašanja in se odločil za potrebne ukrepe 513
2 čeprav sklepov ni mogoče uresničevati brez težav, je bil kongres brez dvoma pomemben 630
3 kongres je prispeval; vendar ne toliko kot nekateri mislijo 252
4 bilo je mnogo govorjenja, toda za zdaj se malo pozna 273
5 premalo vem, da bi lahko povedal svoje mnenje 527
6 o tem kongresu nisem nič slišal 186
7 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V213A V2.13 KAJ SODITE, KATERI ŽIVEČl SLOVENCI(-KE) IMAJO MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED? NAVEDITE JIH NEKAJ IN JIH RAZPOREDITE PO UGLEDU.

1. odgovor

Vrednost 27174 Frekvenca
1 Stane Kavčič 529
2 Edvard Kardelj 315
3 Vida Tomšič 220
4 Mitja Ribičič 83
5 Sergej Kreigher 63
6 Miha Marinko 85
7 Lidija Šentjurc 24
8 Franc Leskošek 28
9 France Popit 6
10 drugi republiški funkcionarji 89
11 oseba iz kulture, umetnosti 98
12 oseba iz gospodarskega področja 2
13 oseba iz športa 33
14 oseba iz občine 14
15 neznane osebe 108
16 ne ve 194
17 b. o. 502

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V213B V2.13 KAJ SODITE, KATERI ŽIVEČl SLOVENCI(-KE) IMAJO MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED? NAVEDITE JIH NEKAJ IN JIH RAZPOREDITE PO UGLEDU.

2. odgovor

Vrednost 28173 Frekvenca
1 Stane Kavčič 205
2 Edvard Kardelj 189
3 Vida Tomšič 173
4 Mitja Ribičič 109
5 Sergej Kreigher 122
6 Miha Marinko 107
7 Lidija Šentjurc 46
8 Franc Leskošek 44
9 France Popit 22
10 drugi republiški funkcionarji 113
11 oseba iz kulture, umetnosti 105
12 oseba iz gospodarskega področja 5
13 oseba iz športa 30
14 oseba iz občine 11
15 neznane osebe 108
16 ne ve 194
18 b. o. 1019

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V213C V2.13 KAJ SODITE, KATERI ŽIVEČl SLOVENCI(-KE) IMAJO MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED? NAVEDITE JIH NEKAJ IN JIH RAZPOREDITE PO UGLEDU.

3. odgovor

Vrednost 29172 Frekvenca
1 Stane Kavčič 136
2 Edvard Kardelj 110
3 Vida Tomšič 132
4 Mitja Ribičič 57
5 Sergej Kreigher 90
6 Miha Marinko 61
7 Lidija Šentjurc 35
8 Franc Leskošek 26
9 France Popit 19
10 drugi republiški funkcionarji 119
11 oseba iz kulture, umetnosti 93
12 oseba iz gospodarskega področja 2
13 oseba iz športa 20
14 oseba iz občine 10
15 neznane osebe 108
16 ne ve 194
18 b. o. 1402

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V301A V3.01 KAJ SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, ZARADI KATERIH SE KOOPERACIJA MED KMETI IN ZADRUGAMI BOLJ NE RAZVIJE? (Izberite med navedenimi d v a najpomembnejša vzroka)

1. odgovor

Vrednost 30171 Frekvenca
1 ker so kmetje zaostali 163
2 ker širša družbena skupnost oziroma organi ne zagotovijo potrebne pomoči (krediti ipd.) 416
3 kmetje nimajo dovolj besede pri vodenju zadrug in določanju zadružne politike 366
4 zadruga ne zagotovi stalne cene pri odkupu, ne prevzame rizika 547
5 zadruga ne gleda na interese kmetov, temveč predvsem na dobiček in trgovanje, marže so previsoke 384
6 zadruga slabo posluje, je neučinkovita in nirna strokovnjakov 64
7 ker zadruga nima modernih strojev, skladišč in dovolj finančnih sredstev 30
8 ker kmetov ne spodbujajo in usposabljajo (izobražujejo) za kooperacijo 53
9 ker imajo kmetje premajhna in preveč razdrobljena posestva 20
10 kaj drugega 16
11 glede kooperacije je vse v redu 27
12 ne poznam razmer, ne vem 299
14 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V301B V3.01 KAJ SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZROKI, ZARADI KATERIH SE KOOPERACIJA MED KMETI IN ZADRUGAMI BOLJ NE RAZVIJE? (Izberite med navedenimi d v a najpomembnejša vzroka)

2. odgovor

Vrednost 31170 Frekvenca
1 ker so kmetje zaostali 1
2 ker širša družbena skupnost oziroma organi ne zagotovijo potrebne pomoči (krediti ipd.) 21
3 kmetje nimajo dovolj besede pri vodenju zadrug in določanju zadružne politike 47
4 zadruga ne zagotovi stalne cene pri odkupu, ne prevzame rizika 202
5 zadruga ne gleda na interese kmetov, temveč predvsem na dobiček in trgovanje, marže so previsoke 677
6 zadruga slabo posluje, je neučinkovita in nirna strokovnjakov 202
7 ker kmetov ne spodbujajo in usposabljajo (izobražujejo) za kooperacijo 131
8 ker kmetov ne spodbujajo in usposabljajo (izobražujejo) za kooperacijo 239
9 ker imajo kmetje premajhna in preveč razdrobljena posestva 255
10 kaj drugega 22
11 glede kooperacije je vse v redu 0
13 b. o. 596

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V302

V3.02 KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU BOILJŠE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 32169 Frekvenca
1 da se ljudje, ki ne morejo živeti od kmetovanja preseljujejo zaradi zaslužka (dela, zaposlitve) iz podeželja v mesta 365
2 da bi gradili manjše industrijske obrate na podeželju, pa četudi bi to morda pomenilo manjše dohodke ljudi 1616
3 niti eno, niti drugo 275
4 ne vem kaj 129
5 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V303

V3.03 KAJ MENITE, ALI IMAJO KMETJE PRI NAS DOVOLJ M0ŽNOSTI VPLIVATI NA UREJANJE SVOJEGA POLOŽAJA V DRUŽBl?

Vrednost 33168 Frekvenca
1 imajo dovolj možnosti 996
2 kmetje naj glede na lastne potrebe ustanavljajo svoje zadruge in zadružne zveze 140
3 ustanavljati in aktivirati je potrebno kmečke sekcije v SZDL 88
4 zagotoviti je potrebno obvezno zastopstvo kmetov v skupščinah 434
5 zagotoviti je treba trdnost in varno prihodnost (perspektivnost) kmečke lastnine 338
6 ustanoviti je treba kmečko strokovno in interesno zvezo 107
7 kaj drugega 57
8 ne vem 224
9 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V304

V3.04 ALI SE V DANAŠNJIH RAZMEfiAH PRI NAS POJAVLJA IZKORIŠČANJE NA VASI?

Vrednost 34167 Frekvenca
1 ne 1909
2 da 447
3 b. o. 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V306

V3.06 KMETIJSKA PROIZVODNJA SE V ZADNJEM ČASU VSE BOLJ MEHANIZIRA, KMEČKA POSESTVA PA ŠE VEDNO OSTAJAJO MAJHNA IN RAZDROBLJENA. KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU V ZVEZI S TEM POTREBNO STORITI? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 35166 Frekvenca
1 čim več zemlje naj preide iz rok privatnikov v družbeno lastnino 101
2 privatna posest naj ostane omejena na 10 ha obdelovalne zemlje, bolj pa je treba razviti različne oblike kooperacije med kmeti in zadrugami, kombinati ipd. 891
3 odpraviti omejitev privatne posesti na 10 ha obdelovalne zemlje (agromaksimum) in dovoliti kmetu, da dokupi toliko zemlje, kolikor jo lahko obdeluje s svojo družino 1221
4 drugo 41
5 ne vem 134
6 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V306A

V3.06 A ZASEBNA KMEČKA POSESTVA SO ZELO MAJHNA IN RAZDROBLJENA. ZATO NEKATERI PREDLAGAJ0, DA BI SKUPŠČINA SPREJELA ZAKON, KI BI DOLOČAL, DA SE POSESTVO OB DEDOVANJU NE SME RAZDELITl IN GA LAHKO PODEDUJE LE EN DEDIČ. ALI BI SE VI S TAKIM PREDLOGOM STRINJALI ALI NE?

Vrednost 36165 Frekvenca
1 se strinjam 1333
2 se strinjam, vendar le po določenimi pogoji 609
3 se ne strinjam 368
4 nimam mnenja 80
5 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V307

V3.07 KAJ MENITE GLEDE MOŽNOSTl KMETOV ZA KUPOVANJE MALIH KMETIJSKIH STROJEV. ALI NAJ . . . (Možen je le en odgovor)

Vrednost 37164 Frekvenca
1 država to preprečuje s carinami in drugimi omejitvami, ali 79
2 naj te omejitve sprosti in s tem dopusti kmetu, da si sam pomaga, ali pa 713
3 naj družba (občine, kmetijske organizacije, banke ipd.) kmeta podpira v težnji za mehanizacijo s posojili, popusti ipd. 1519
4 kaj drugega 13
5 ne vem 60
6 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V308

V3.08 ALI BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V SLOVENIJI PREPREČEVATI, DOPUŠČATI ALI CELO POSPEŠEVATI DVOJNO DELO - NA ZEMLJI IN V TOVARNI - IN S TEM NASTAJANJE "KMETOV DELAVCEV" (POLPROLETARCEV)? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 38163 Frekvenca
1 preprečevati 1453
2 dopuščati 788
3 pospeševati 89
4 ne vem 62
5 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V309A V3.09 ZANIMA NAS ŠE BOLJ PODROBN0, ALI JE TAKŠNO DVOJNO DELO NA ZEMLJI IN V TOVARNI KORISTNO ALI ŠKODLJIVO. (V vsaki skupini po en odgovor)

A) ZA KMEČKO GOSPODARSTVO, KMETIJO

Vrednost 39162 Frekvenca
1 koristno 420
2 ne moti 477
3 škodljivo, vodi do zanemarjanja v obdelovanju zemlje 1432
4 ne vem 62
5 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V309B V3.09 ZANIMA NAS ŠE BOLJ PODROBN0, ALI JE TAKŠNO DVOJNO DELO NA ZEMLJI IN V TOVARNI KORISTNO ALI ŠKODLJIVO. (V vsaki skupini po en odgovor)

B) ZA TOVARNO, PODJETJE (DELOVNO ORRGANIZACIJO)

Vrednost 40161 Frekvenca
1 koristno 148
2 ne moti 492
3 škodljivo, zmanjšuje storilnost na delovnem mestu 1634
4 ne vem 117
5 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V310

V3.10 NEKATERI KMETJE PREDVSEM GLEDAJO NA TO, DA VARČUJEJO DENAR, DA BI LAHKO NABAVILI DELOVNE STROJE IN IZBOLJŠALI RAZNE NAPRAVE, DRUGI PA PRAVIJO, DA JE DANES NESMISELNO HRANITI DENAR IN DA GA JE NAJBOLJ PAMETNO SPROTI PORABITI. S KATERIMI BI SE VI BOLJ STRINJALI? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 41160 Frekvenca
1 s prvimi, ki štedijo 1713
2 z drugimi, ki sproti porabijo 479
3 kakor kdaj 170
4 ne vem 28
5 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V311

(ODGOVARRJAJO LE ANKETIRANI KMETJE: KMETJE, KMEČKE GOSPODINJE IN POMOČNIKI PRI DELU) V3.11 ALI STE VKLJUČENI V KOOPERRACIJ0 S KMETIJSKO ZADRUGO (KOMBINATOM)?

Vrednost 42159 Frekvenca
1 da 202
2 ne 306
3 ni kmet 1872
4 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V312A (ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) V3.12 OD KOD ČRPATE NAJVEČ STROKOVNEGA ZNANJA O KMETIJSTVU IN PREJEMATE NAJVEČ KORISTNIH STROKOVNIH NASVETOV ZA USPEŠNEJŠE DELO NA (VAŠEM) POSESTVU? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 43158 Frekvenca
1 od staršev, sorodnikov 207
2 od sosedov, znancev, drugih kmetov 75
3 od zadruge, družbenega posestva 47
4 od tega, kar berem v "Kmečkem glasu" 105
5 iz kmetijskih oddaj na radiu 45
6 iz televizijskih oddaj 2
7 iz šole 3
8 iz kmetijskih tečajev 2
9 od drugje, navedite od kod 10
10 ne vem od koga 12
12 ni kmet 1872
13 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V312B (ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) V3.12 OD KOD ČRPATE NAJVEČ STROKOVNEGA ZNANJA O KMETIJSTVU IN PREJEMATE NAJVEČ KORISTNIH STROKOVNIH NASVETOV ZA USPEŠNEJŠE DELO NA (VAŠEM) POSESTVU? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 44157 Frekvenca
1 od staršev, sorodnikov 2
2 od sosedov, znancev, drugih kmetov 59
3 od zadruge, družbenega posestva 27
4 od tega, kar berem v "Kmečkem glasu" 66
5 iz kmetijskih oddaj na radiu 157
6 iz televizijskih oddaj 11
7 iz šole 12
8 iz kmetijskih tečajev 11
9 od drugje, navedite od kod 26
10 ne vem od koga 0
11 2022
12 ni kmet 0
13 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V313A (ODGOVARJAJO LE ANKETIRRANI KMETJE) V3.13 ALI IMATE KAKŠNE NAČRTE ALI PRIČAKOVANJA O TEM, DA BI V PRIHODNJIH LETIH IZBOLJŠALI OZIROMA MODERNIZIRALI VAŠO KMETIJO? KAKŠNE UKREPE BI ŽELELl PREDVSEM STORITI? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 45156 Frekvenca
1 nabaviti nove stroje 196
2 obnoviti, povečati gospodarsko poslopje 118
3 obnoviti, povečati stanovanjske prostore 63
4 kupiti gospodinjsko opremo 14
5 dokupiti nove zemlje ali jo vzeti v zakup 1
6 uvesti nova semena 14
7 uporabljati umetna gnojila, herbicide in insekticide 18
8 specializirati se v pridelovanju 5
9 obnoviti vinograde 4
10 poiskati nameravam dodatne vire zaslužka 3
11 drugo, kaj 2
12 ničesar ne nameravam spreminjati 66
13 ni kmet 1872
15 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V313B (ODGOVARJAJO LE ANKETIRRANI KMETJE) V3.13 ALI IMATE KAKŠNE NAČRTE ALI PRIČAKOVANJA O TEM, DA BI V PRIHODNJIH LETIH IZBOLJŠALI OZIROMA MODERNIZIRALI VAŠO KMETIJO? KAKŠNE UKREPE BI ŽELELl PREDVSEM STORITI? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 46155 Frekvenca
1 nabaviti nove stroje 2
2 obnoviti, povečati gospodarsko poslopje 56
3 obnoviti, povečati stanovanjske prostore 102
4 kupiti gospodinjsko opremo 33
5 dokupiti nove zemlje ali jo vzeti v zakup 11
6 uvesti nova semena 15
7 uporabljati umetna gnojila, herbicide in insekticide 74
8 specializirati se v pridelovanju 19
9 obnoviti vinograde 23
10 poiskati nameravam dodatne vire zaslužka 19
11 drugo, kaj 4
12 ničesar ne nameravam spreminjati 0
13 ni kmet 0
14 2035
15 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V314

(ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) V3.14 ALI BI RADI DOKUPILI ŠE KAJ ZEMLJE, ČE BI BILA PRILOŽNOST ZA TO, ALI PA VAM JE MOGOČE ŠE TE PREVEČ, KI JO ŽE IMATE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 47154 Frekvenca
1 bi še dokupil 113
2 jo je ravno prav 322
3 nekaj bi jo še prodal 39
4 najrajši bi se sploh prenehal ukvarjati s kmetovanjem 18
5 ne vem 11
6 ni kmet 1871
7 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V315

(ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) V3.15 ALI STE ZADOVOLJNI, KER STE KMET? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 48153 Frekvenca
1 sem zadovoljen s kmečkim delom, družba mi daje priznanje za to 111
2 osebno sem s kmečkim delom zadovoljen, vendar smo kmetje pri nas zapostavljani 247
3 osebno me delo na kmetiji ne veseli, čeprav družba daje kmetom dovolj možnosti 9
4 delam na kmetiji, ker je pač tako naneslo, vendar ni pri nas primernih možnosti in priznanja za kmeta 126
5 kaj drugega 2
6 ne vem 9
7 ni kmet 1871
8 b. o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401

(ODGOVARJAJO VSI ANKETIRANCI) V4.01 ALI JE PO VAŠEM MNENJU . . . (Možen je le en odgovor)

Vrednost 49152 Frekvenca
1 treba pustiti planine nedotaknjene v njihovi naravni lepoti, četudi ostajajo nedostopne za veliko število ljudi, ali 284
2 treba graditi pota, ceste ter žičnice, četudi bi s tem nekaj izgubile na svoji lepoti 911
3 nekatere planine je treba ohraniti nedotaknjene, na drugih pa graditi 995
4 drugo 8
5 ne vem 182
6 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V402

V4.02 KAJ PA V PRIMERU, KO SE PRED URBANISTE POSTAVLJA ALTERNATIVA (Možen je le en odgovor)

Vrednost 50151 Frekvenca
1 ohraniti lepo staro naselje oziroma zgradbe, četudi to predstavlja omejitve za promet, neudobna stanovanja ipd. 658
2 odstraniti staro naselje oziroma zgradbe in predvsem poskrbeti za udobno in praktično ureditev naselja 1413
3 drugo 114
4 ne vem 202
6 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V403

V4.03 KAJ VI MISLITE, ALI JE TREBA PRI NAS (Možen je le en odgovor)

Vrednost 51150 Frekvenca
1 predvsem razvijati velika mestna naselja, pa četudi na račun razvoja manjših krajev 161
2 vsak kraj naj se razvija v skladu s svojimi možnostmi 1523
3 predvsem je treba razvijati manjše kraje, pa čeprav bi zaostajal razvoj večjih mest 537
4 drugo 27
5 ne vem 143
6 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V404

V4.04 ČE BI LAHKO PROSTO IZBIRALI, V KAKŠNEM KRAJU OZIROMA MESTU BI NAJRAJE ŽIVELI? (Obkrožite le en odgovor)

Vrednost 52149 Frekvenca
1 stanoval bi na samem, izven naselja 341
2 stanoval bi v majhnem kraju v bližini mesta 1006
3 v majhnem podeželskem kraju do 500 prebivalcev 332
4 v večjem podeželskem kraju z nad 500 do 2000 prebivalcev 154
5 v kraju z nad 2000 do 10.000 prebivalcev 220
6 v mestu z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 119
7 v mestu z nad 50.000 do 500.000 prebivalcev 164
8 v mestu z nad 500.000 prebivalcev 38
9 ne vem 16
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V405A1 V4.05 KAKŠNE PREDNOSTI IN KAKŠNE SLABOSTI IMA PO VAŠEM MNENJU ŽIVLJENJE V VELIKEM MESTU? (Odgovorijo naj vsi anketiranci) A - prednosti

1. odgovor

Vrednost 53148 Frekvenca
1 kulturno življenje 643
2 zabava, šport 188
3 možnosti šolanja 260
4 možnosti zaposlitve 205
5 boljša trgovska mreža 208
6 lažje delo 70
7 višji standard 113
8 prometne zveze 259
9 urejenost naselij 31
10 socialno - varstvena služba 11
11 nisi vsem na očeh 6
12 drugo 19
13 ni prednosti 79
14 ne ve, b. o. 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V405A2 V4.05 KAKŠNE PREDNOSTI IN KAKŠNE SLABOSTI IMA PO VAŠEM MNENJU ŽIVLJENJE V VELIKEM MESTU? (Odgovorijo naj vsi anketiranci) A - prednosti

2. odgovor

Vrednost 54147 Frekvenca
1 kulturno življenje 6
2 zabava, šport 144
3 možnosti šolanja 223
4 možnosti zaposlitve 129
5 boljša trgovska mreža 219
6 lažje delo 10
7 višji standard 51
8 prometne zveze 159
9 urejenost naselij 46
10 socialno - varstvena služba 35
15 ne ve, b. o. 1371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V405A3 V4.05 KAKŠNE PREDNOSTI IN KAKŠNE SLABOSTI IMA PO VAŠEM MNENJU ŽIVLJENJE V VELIKEM MESTU? (Odgovorijo naj vsi anketiranci) A - prednosti

3. odgovor

Vrednost 55146 Frekvenca
1 kulturno življenje 4
2 zabava, šport 6
3 možnosti šolanja 36
4 možnosti zaposlitve 47
5 boljša trgovska mreža 90
6 lažje delo 5
7 višji standard 16
8 prometne zveze 65
9 urejenost naselij 25
10 socialno - varstvena služba 56
15 ne ve, b. o. 2043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V405B1 V4.05 KAKŠNE PREDNOSTI IN KAKŠNE SLABOSTI IMA PO VAŠEM MNENJU ŽIVLJENJE V VELIKEM MESTU? (Odgovorijo naj vsi anketiranci) B - slabosti

1. odgovor

Vrednost 56145 Frekvenca
1 ni miru, hrup, ropot 923
2 slab zrak, prah, smrad 471
3 nevarnosti prometa 96
4 draginja 217
5 gostota naseljenosti 102
6 socialni problemi 55
7 izoliranost ljudi 26
8 hiter tempo življenja 35
9 slabša prehrana 25
10 povezanost z naravo 36
11 drugo 43
12 ni slabosti 48
13 ne ve 315
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V405B2 V4.05 KAKŠNE PREDNOSTI IN KAKŠNE SLABOSTI IMA PO VAŠEM MNENJU ŽIVLJENJE V VELIKEM MESTU? (Odgovorijo naj vsi anketiranci) B - slabosti

2. odgovor

Vrednost 57144 Frekvenca
1 ni miru, hrup, ropot 20
2 slab zrak, prah, smrad 596
3 nevarnosti prometa 147
4 draginja 78
5 gostota naseljenosti 122
6 socialni problemi 42
7 izoliranost ljudi 17
8 hiter tempo življenja 38
9 slabša prehrana 13
10 povezanost z naravo 39
11 drugo 10
15 ne ve, b. o. 1271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V405B3 V4.05 KAKŠNE PREDNOSTI IN KAKŠNE SLABOSTI IMA PO VAŠEM MNENJU ŽIVLJENJE V VELIKEM MESTU? (Odgovorijo naj vsi anketiranci) B - slabosti

3. odgovor

Vrednost 58143 Frekvenca
1 ni miru, hrup, ropot 5
2 slab zrak, prah, smrad 2
3 nevarnosti prometa 66
4 draginja 33
5 gostota naseljenosti 72
6 socialni problemi 26
7 izoliranost ljudi 4
8 hiter tempo življenja 22
9 slabša prehrana 2
10 povezanost z naravo 36
11 drugo 12
15 ne ve, b. o. 2113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V406A1 V4.06 KAJ PA SO PREDNOSTI IN KAJ SLABOSTI žIVLJENJA V MANJŠEM PODŽELSKEM KRAJU (NA VASI)? (Odgovorijo naj vsi anketiranci) A - prednosti

1. odgovor

Vrednost 59142 Frekvenca
1 dober zrak 850
2 mir, tišina 318
3 nižji življenjski stroški 428
4 stik z naravo 183
5 neposrednost odnosov 66
6 mirno življenje 93
7 delo v naravi 20
8 več zdravja 49
9 preprosto življenje 15
10 fizična varnost 2
11 drugo 40
12 ni prednosti 52
13 ne ve, b. o. 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V406A2 V4.06 KAJ PA SO PREDNOSTI IN KAJ SLABOSTI žIVLJENJA V MANJŠEM PODŽELSKEM KRAJU (NA VASI)? (Odgovorijo naj vsi anketiranci) A - prednosti

2. odgovor

Vrednost 60141 Frekvenca
1 dober zrak 4
2 mir, tišina 361
3 nižji življenjski stroški 173
4 stik z naravo 237
5 neposrednost odnosov 57
6 mirno življenje 90
7 delo v naravi 46
8 več zdravja 56
9 preprosto življenje 18
10 fizična varnost 11
11 drugo 13
14 ne ve, b. o. 1327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V406A3 V4.06 KAJ PA SO PREDNOSTI IN KAJ SLABOSTI žIVLJENJA V MANJŠEM PODŽELSKEM KRAJU (NA VASI)? (Odgovorijo naj vsi anketiranci) A - prednosti

3. odgovor

Vrednost 61140 Frekvenca
2 mir, tišina 2
3 nižji življenjski stroški 44
4 stik z naravo 62
5 neposrednost odnosov 29
6 mirno življenje 19
7 delo v naravi 23
8 več zdravja 28
9 preprosto življenje 3
10 fizična varnost 17
11 drugo 7
14 ne ve, b. o. 2159

Vrednosti spremenljivk od 2 do 11

V406B1 V4.06 KAJ PA SO PREDNOSTI IN KAJ SLABOSTI žIVLJENJA V MANJŠEM PODŽELSKEM KRAJU (NA VASI)? (Odgovorijo naj vsi anketiranci) B - slabosti

1. odgovor

Vrednost 62139 Frekvenca
1 dolgčas 543
2 možnosti šolanja 163
3 možnosti zaposlitve 107
4 prometne zveze 713
5 slaba preskrba 88
6 celodnevno delo 138
7 komunala 77
8 zaostalost 28
9 preveč znanstev 36
10 manjši standard 63
11 ni možnosti prodaje 19
12 drugo 42
13 ni slabosti 68
14 ne ve, b. o. 308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V406B2 V4.06 KAJ PA SO PREDNOSTI IN KAJ SLABOSTI žIVLJENJA V MANJŠEM PODŽELSKEM KRAJU (NA VASI)? (Odgovorijo naj vsi anketiranci) B - slabosti

2. odgovor

Vrednost 63138 Frekvenca
1 dolgčas 1
2 možnosti šolanja 78
3 možnosti zaposlitve 67
4 prometne zveze 212
5 slaba preskrba 91
6 celodnevno delo 22
7 komunala 91
8 zaostalost 5
9 preveč znanstev 7
10 manjši standard 49
11 ni možnosti prodaje 13
12 drugo 28
15 ne ve, b. o. 1729

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V406B3 V4.06 KAJ PA SO PREDNOSTI IN KAJ SLABOSTI žIVLJENJA V MANJŠEM PODŽELSKEM KRAJU (NA VASI)? (Odgovorijo naj vsi anketiranci) B - slabosti

3. odgovor

Vrednost 64137 Frekvenca
1 dolgčas 2
3 možnosti zaposlitve 11
4 prometne zveze 29
5 slaba preskrba 24
6 celodnevno delo 3
7 komunala 34
8 zaostalost 1
9 preveč znanstev 1
10 manjši standard 3
11 ni možnosti prodaje 1
12 drugo 9
15 ne ve, b. o. 2275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V408

(ZA VSE, RAZEN ZA KMETE) V4.08 ČE BI LAHKO IZBIRALI, ZA KAJ BI SE RAJŠI ODLOČILI? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 65136 Frekvenca
1 živeti oz. stanovati v večjem mestu blizu delovne organizacije, kjer bi bili zaposleni 910
2 ali pa bi se rajši dnevno vozili iz okolice na delo, tako da bi lahko stanovali na podeželju 572
3 odvisno od okoliščin 278
4 ne vem, nisem o tem razmišljal 64
5 kmet 518
6 b. o. 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V409

V4.09 KAKO OCENJUJETE ODSELJEVANJE LJUDI (ZLASTI MLADIH) IZ PODEŽELJA V MESTO? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 66135 Frekvenca
1 odseljevanje iz podeželja je v osnovi škodljivo, in ga je treba preprečevati 977
2 odseljevanje iz podeželja je naravna stvar in naj se odvija samo po sebi 1225
3 odseljevanje iz podeželja je koristno in ga je potrebno pospeševati 167
4 b. o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V410

V4.10 NEKATERI LJUDJE SO ZELO NAVZANI NA SVOJ KRAJ, DRUGIM PA NI DOSTI MAR, KJE ŽIVIJ0, DA JIM LE DOBR0 GRE. KAM SE PA VI OSEBNO BOLJ NAGIBATE?

Vrednost 67134 Frekvenca
1 k prvim, ki so navezani na domači kraj 1774
2 k drugim 501
3 se ne morem odločiti 94
4 ne vem 14
5 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V411

(LE ZA ANKETIRANCE IZ KRAJEV Z NAD 2000 PREBIVALCI) V4.11 KOLIKO VIŠJI DOHODEK BI VAM MORALI ZAGOTOVITI, DA BI SE PRESELILI V KAK MANJŠI KRAJ NA PODEŽELJU? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 68133 Frekvenca
1 preselil bi se, če bi le imel priložnost, tudi za enak dohodek 158
2 za 20 % več 59
3 za 50 % več 126
4 za 100 % več 71
5 ponuditi bi mi morali še dosti več kot 100 % 32
6 zaradi višjega dohodka se sploh ne bi preselil v manjši podeželski kraj 510
7 ne vem 69
8 živi v majhnem kraju 1362
9 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V412A (ZA VSE, RAZEN ZA KMETE) V4.12 NAVEDLI VAM BOMO OBIČAJNE NAČINE BIVANJA, STANOVANJA. POVEJTE NAM, KAKO SEDAJ STANUJETE - IN KAKO BI NAJRAJE STANOVALI, ČE BI IMELI MOŽNOST ZA TO?

a) stanuje sedaj

Vrednost 69132 Frekvenca
1 hiša na samem 248
2 hiša z vrtom v naselju 824
3 vrstna hiša 86
4 stanovanjska zgradba z do 10 stanovanj 369
5 blok z večjim številom stanovanj 274
6 stolpnica z dvigalom stanujem sedaj 28
7 je kmet 520
8 b. o. 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V412B (ZA VSE, RAZEN ZA KMETE) V4.12 NAVEDLI VAM BOMO OBIČAJNE NAČINE BIVANJA, STANOVANJA. POVEJTE NAM, KAKO SEDAJ STANUJETE - IN KAKO BI NAJRAJE STANOVALI, ČE BI IMELI MOŽNOST ZA TO?

b) bi želel stanovati

Vrednost 70131 Frekvenca
1 hiša na samem 336
2 hiša z vrtom v naselju 1252
3 vrstna hiša 93
4 stanovanjska zgradba z do 10 stanovanj 45
5 blok z večjim številom stanovanj 66
6 stolpnica z dvigalom stanujem sedaj 24
7 je kmet 521
8 b. o. 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V413

V4.13 ALI IMATE STANOVANJE, KI USTREZA VAŠIM POTREBAM? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 71130 Frekvenca
1 da, imam takšno kakršno želim 1118
2 potreboval bi večje 242
3 potreboval bi boljše 511
4 potreboval bi večje in boljše 478
5 imam večje kot ga rabim 9
6 b. o. 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V414

V4.14 ZAKAJ PREDVSEM SE PO VAŠEM MNENJU NEKATERI LJUDJE ODLOČAJO ZA "ČRNO GRADNJO", TO JE ZA GRADNJO STANOVANJSKE HIŠE NA PROSTORU, KJER TO NI DOVOLJENO? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 72129 Frekvenca
1 vloge oz. prošnje za gradnjo prepočasi rešujejo 531
2 občina nima urejenih urbanističnih oz. zazidalnih načrtov 164
3 komunalni prispevki in druge dajatve so previsoke 581
4 neodgovorni graditelj se s tem izogne plačilu komunalnega prispevka 141
5 ker hočejo graditi na lastnem zemljišču 268
6 ker je cena zazidljivih parcel previsoka 136
7 ker jim je ravno iskani kraj najbolj všeč 134
8 ti ljudje so nedisciplinirani in neodgovorni 150
9 kaj drugega 19
10 ne vem kaj 212
11 b. o. 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V415

(ZA VSE, RAZEN ZA KMETE) V4.15 NEKATERI SO MNENJA, DA PREBIVANJE V ENODRUŽINSKI HIŠI POVEČUJE INDIVIDUALIZEM (PRRIVATNIŠKO ZABUBLJENOST) IN ZMANJŠUJE RAZUMEVANJE ZA SOLJUDI, DRUGI PA SPET PfRAVIJO, DA TEMU NI TAKO. KAJ PA VI PRAVITE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 73128 Frekvenca
1 soglašam s prvimi, to res zmanjšuje razumevanje 327
2 soglašam z drugimi 1296
3 drugo, ne vem 200
4 je kmet 523
5 b. o. 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V501

V5.01 KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RRAZVIJALI DRUŽBEN0GOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI OBMOČJI V SLOVENIJI? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 74127 Frekvenca
1 manj razvita območja naj sama skrbijo za svoj razvoj 115
2 to naj bo predvsem skrb vse slovenske skupnosti, zlasti pa njenih razvitih območij 618
3 manj razvita območja morajo skrbeti zase, slovenska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1436
4 nerazvitih področij v Sloveniji ni 28
5 kaj drugega 6
6 ne vem, premalo poznam 184
7 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V502A1 V5.02 PRI NAS V JUGOSLAVIJI POGOSTO GOVORIMO O NAPREDNIH (PROGRESIVNIH) IN NAZADNJAŠKIH (KONSERVATIVNIH) SILAH, LJUDEH OZIROMA SKUPINAH, KOGA BI VI NAVEDLI KOT PRIMER NAJBOLJ NAPREDNE IN KOGA KOT PRIMER NAJBOLJ NAZADNJAŠKE SILE, SKUPINE LJUDI ALI POSAMEZNIKOV? (Odgovorite prosim) A - napredne

1. odgovor

Vrednost 75126 Frekvenca
1 zveza komunistov 473
2 zveza borcev 5
3 mladina, študenti 92
4 SZDL, sindikati 110
5 Rdeči križ, društva 1
6 samoupravni organi 29
7 politični voditelji 75
8 Slovenci 52
9 delavci 35
10 premožni ljudje 3
11 kmetje 29
12 inteligenca 103
13 tisti, ki so za samoupravljanje 46
14 tisti, ki upoštevajo interese 14
15 tisti, ki dobro gospodarijo 124
16 sposobni, delavni 35
17 drugo 104
18 b. o. 1063

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V502A2 V5.02 PRI NAS V JUGOSLAVIJI POGOSTO GOVORIMO O NAPREDNIH (PROGRESIVNIH) IN NAZADNJAŠKIH (KONSERVATIVNIH) SILAH, LJUDEH OZIROMA SKUPINAH, KOGA BI VI NAVEDLI KOT PRIMER NAJBOLJ NAPREDNE IN KOGA KOT PRIMER NAJBOLJ NAZADNJAŠKE SILE, SKUPINE LJUDI ALI POSAMEZNIKOV? (Odgovorite prosim) A - napredne

2. odgovor

Vrednost 76125 Frekvenca
1 zveza komunistov 21
2 zveza borcev 9
3 mladina, študenti 34
4 SZDL, sindikati 198
5 Rdeči križ, društva 2
6 samoupravni organi 9
7 politični voditelji 28
8 Slovenci 2
9 delavci 7
10 premožni ljudje 2
11 kmetje 3
12 inteligenca 12
13 tisti, ki so za samoupravljanje 5
14 tisti, ki upoštevajo interese 3
15 tisti, ki dobro gospodarijo 5
16 sposobni, delavni 1
17 drugo 9
19 b. o. 2043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V502B V5.02 PRI NAS V JUGOSLAVIJI POGOSTO GOVORIMO O NAPREDNIH (PROGRESIVNIH) IN NAZADNJAŠKIH (KONSERVATIVNIH) SILAH, LJUDEH OZIROMA SKUPINAH, KOGA BI VI NAVEDLI KOT PRIMER NAJBOLJ NAPREDNE IN KOGA KOT PRIMER NAJBOLJ NAZADNJAŠKE SILE, SKUPINE LJUDI ALI POSAMEZNIKOV? (Odgovorite prosim) B - nazadnjaške

1. odgovor

Vrednost 77124 Frekvenca
1 cerkev 147
2 nacionalisti 29
3 birokracija 50
4 neizobraženi 39
5 starokopitneži 83
6 nezainteresirani 116
7 tisti, ki slabo gospodarijo 47
8 ostanki buržoazije 84
9 nasprotniki ZK, SZDL 69
10 koristolovci 47
11 drugo 307
12 b. o. 1303
13 ni takih 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V503

V5.03 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU TREBA NAPRAVITI? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 78123 Frekvenca
1 povečati možnosti zaposlitve v Jugoslaviji tudi z uvozom kapitala 1839
2 še naprej dapuščati, da ljudje odhajajo v tujino za zaslužkom 299
3 drugo 101
4 ne vem 143
5 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V504

V5.04 LJUDJE IMAJO V RAZLIČNIH OKOLIŠČINAH RAZLIČNE MOŽNOSTI ZA UVELJAVLJANJE TISTEGA, ZA KAR SO PREPRIČANI, DA BI BILO POTREBNO STORITI. ALI SE VI OSEBNO KDAJ ČUTITE UTESNJENEGA, KO POSKUŠATE UVELJAVLJATI SVOJE PREDLOGE ALI KRITIKE?

Vrednost 79122 Frekvenca
1 da 711
2 ne 1655
3 b. o. 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V505

V5.05 ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA SE DA (Možen je le en odgovor)

Vrednost 80121 Frekvenca
1 večje nagrade izumiteljem in uspešnim gospodarstvenikom, četudi se s tem povečujejo razlike med ljudmi 1437
2 ali pa moramo predvsem gledati na to, da ne bo prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjšo vzpodbudo za izumitelje in uspešne gospodarstvenike 704
3 drugo 46
4 ne vem 190
5 b. o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V506A V5.06 KAJ PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ ZAVIRA DRUŽBENI RAZVOJ PRI NAS? (Navedite prosim)

1. odgovor

Vrednost 81120 Frekvenca
1 neenaki davki 46
2 malo strokovnjakov 202
3 premalo odgovornosti 151
4 materialne možnosti 105
5 slabo gospodarjenje 163
6 zanemarjeno kmetijstvo 106
7 slab gospodarski sistem 26
8 slaba organizacija dela 32
9 birokracija 48
10 slaba delovna disciplina 57
11 razlike med ljudmi 31
12 brezposelnost 148
13 centralizem 24
14 razlike med besedami in dejanji 58
15 druge materialne ovire 14
16 druge človeške ovire 25
17 drugo 271
18 b. o. 842
19 nič ga ne zavira 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V506B V5.06 KAJ PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ ZAVIRA DRUŽBENI RAZVOJ PRI NAS? (Navedite prosim)

2. odgovor

Vrednost 82119 Frekvenca
1 neenaki davki 2
2 malo strokovnjakov 4
3 premalo odgovornosti 19
4 materialne možnosti 7
5 slabo gospodarjenje 14
6 zanemarjeno kmetijstvo 10
7 slab gospodarski sistem 7
8 slaba organizacija dela 3
9 birokracija 10
10 slaba delovna disciplina 18
11 razlike med ljudmi 6
12 brezposelnost 27
13 centralizem 4
14 razlike med besedami in dejanji 8
15 druge materialne ovire 6
16 drige človeške ovire 4
17 drugo 88
19 nič ga ne zavira 890
20 b. o. 1266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V507

V5.07 ALI JE NAGRAJEVANJE (PLAČE) PRI NAS TAKO UREJENO, DA JE TISTI, KI VEČ DELA TUDI DEJANSKO BOLJŠE PLAČAN? PRESODITE NA OSNOVI LASTNE IZKUŠNJE ALI IZKUŠNJE VAŠIH BLIŽNJIH (Možen je le en odgovor)

Vrednost 83118 Frekvenca
1 ne vem, nimam izkušenj 251
2 da, v celoti je tako urejeno 231
3 večinoma je tako 586
4 največkrat ni tako urejeno 953
5 sploh ni tako urejeno 294
6 kakor kdaj 76
7 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 2 do 6

V508

V5.08 KAJ MENITE, ALI BI DIREKTORJI IN DRUGI VODILNI LJUDJE V VEČJIH PODJETJIH MORALI IMETI VISOKOŠOLSKO IZOBRAZBO? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 84117 Frekvenca
1 to je nujno potrebno 2121
2 kakor kdaj 186
3 to ni potrebno 30
4 ne vem 50
5 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V509

V5.09 KAJ SE VAM ZDI BOLJ POMEMBNO ZAGOTOVITI (Možen je le en odgovor)

Vrednost 85116 Frekvenca
1 čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi ob povečanju razlik med ljudmi 1089
2 čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj 1038
3 kaj drugega 76
4 ne vem 185
5 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V510A V5.10 PO SVETU JE BILO V LANSKEM LETU PA TUDI LETOS VELIKO ŠTUDENTSKIH NEMIROV IN PROTESTOV. LE-TI SO SE POJAVILI TUDI PRl NAS. KAJ SODITE, KAJ SO VZROKI ZA TE POJAVE PRI NAS ? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 86115 Frekvenca
1 posnemanje študentskih protestov po svetu (moda) 599
2 neenakosti v družbi 109
3 slab materialni položaj študentov, omejene možnosti za študij 549
4 majhne možnosti zaposlovanja; nezadostno vrednotenje in izvoz strokovnjakov 418
5 majhne možnosti samoupravljanja na univerzi 38
6 predobro jim gre, sami ne vedo, kaj hočejo 323
7 protest proti birokratizmu in nedemokratičnemu ravnanju z ljudmi 27
8 izkoriščajo: demokracijo, družba je preveč popustljiva 59
9 nasprotja med generacijami 15
10 protest proti razlikam med obljubami, deklaracijami in prakso 19
11 to sploh niso gibanja, ampak dejanja prenapetih posameznikov 25
12 kaj drugega 128
14 b. o. 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V510B V5.10 PO SVETU JE BILO V LANSKEM LETU PA TUDI LETOS VELIKO ŠTUDENTSKIH NEMIROV IN PROTESTOV. LE-TI SO SE POJAVILI TUDI PRl NAS. KAJ SODITE, KAJ SO VZROKI ZA TE POJAVE PRI NAS ? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 87114 Frekvenca
1 posnemanje študentskih protestov po svetu (moda) 3
2 neenakosti v družbi 9
3 slab materialni položaj študentov, omejene možnosti za študij 95
4 majhne možnosti zaposlovanja; nezadostno vrednotenje in izvoz strokovnjakov 469
5 majhne možnosti samoupravljanja na univerzi 109
6 predobro jim gre, sami ne vedo, kaj hočejo 252
7 protest proti birokratizmu in nedemokratičnemu ravnanju z ljudmi 64
8 izkoriščajo: demokracijo, družba je preveč popustljiva 286
9 nasprotja med generacijami 80
10 protest proti razlikam med obljubami, deklaracijami in prakso 229
11 to sploh niso gibanja, ampak dejanja prenapetih posameznikov 179
12 kaj drugega 15
14 b. o. 0
13 603

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V511A V5.11 V NAŠI DRUŽBl JE DOSTI KAZNIVIH DEJANJ IN PRESTOPNIKOV. VSA TUDI NISO ODKRITA IN NE PRIDEJO VSI STORILCI PRED SODIŠČA. KAJ MISLITE, DA BI BILO TREBA STORITl, DA BI BILO MANJ KAZNIVIH DEJANJ? (Možni so trije odgovori)

1. odgovor

Vrednost 88113 Frekvenca
1 izboljšati življenjske pogoje in dvigniti standard ljudi 582
2 bolje zavarovati abjekte in premoženje 95
3 odpraviti prevelike razlike med ljudmi 327
4 številčno in strokovno okrepiti organe javne varnosti 165
5 družinska vzgoja bi morala imeti večjo vlogo 697
6 šola naj bi bolje vzgajala 123
7 uporabljati strožje kazni 339
8 dajati prednost duhovnim in moralnim vrednotam pred materialnimi 19
9 okrepiti socialno-varstveno službo, ustanavljati več vzgojnih in socialno-varstvenih zavodov 10
10 pravočasno odkrivati kazniva dejanja in ukrepati zoper njihove storilce 9
11 več organizirane skrbi za mladino v prostem času 9
12 kaj drugega 10
14 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V511B V5.11 V NAŠI DRUŽBl JE DOSTI KAZNIVIH DEJANJ IN PRESTOPNIKOV. VSA TUDI NISO ODKRITA IN NE PRIDEJO VSI STORILCI PRED SODIŠČA. KAJ MISLITE, DA BI BILO TREBA STORITl, DA BI BILO MANJ KAZNIVIH DEJANJ? (Možni so trije odgovori)

2. odgovor

Vrednost 89112 Frekvenca
1 izboljšati življenjske pogoje in dvigniti standard ljudi 0
2 bolje zavarovati abjekte in premoženje 33
3 odpraviti prevelike razlike med ljudmi 159
4 številčno in strokovno okrepiti organe javne varnosti 72
5 družinska vzgoja bi morala imeti večjo vlogo 379
6 šola naj bi bolje vzgajala 379
7 uporabljati strožje kazni 690
8 dajati prednost duhovnim in moralnim vrednotam pred materialnimi 97
9 okrepiti socialno-varstveno službo, ustanavljati več vzgojnih in socialno-varstvenih zavodov 115
10 pravočasno odkrivati kazniva dejanja in ukrepati zoper njihove storilce 176
11 več organizirane skrbi za mladino v prostem času 66
12 kaj drugega 14
14 b. o. 0
13 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V511C V5.11 V NAŠI DRUŽBl JE DOSTI KAZNIVIH DEJANJ IN PRESTOPNIKOV. VSA TUDI NISO ODKRITA IN NE PRIDEJO VSI STORILCI PRED SODIŠČA. KAJ MISLITE, DA BI BILO TREBA STORITl, DA BI BILO MANJ KAZNIVIH DEJANJ? (Možni so trije odgovori)

3. odgovor

Vrednost 90111 Frekvenca
1 izboljšati življenjske pogoje in dvigniti standard ljudi 0
2 bolje zavarovati abjekte in premoženje 0
3 odpraviti prevelike razlike med ljudmi 13
4 številčno in strokovno okrepiti organe javne varnosti 9
5 družinska vzgoja bi morala imeti večjo vlogo 65
6 šola naj bi bolje vzgajala 90
7 uporabljati strožje kazni 488
8 dajati prednost duhovnim in moralnim vrednotam pred materialnimi 128
9 okrepiti socialno-varstveno službo, ustanavljati več vzgojnih in socialno-varstvenih zavodov 163
10 pravočasno odkrivati kazniva dejanja in ukrepati zoper njihove storilce 390
11 več organizirane skrbi za mladino v prostem času 388
12 kaj drugega 16
14 b. o. 0
13 643

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V601

V6.01 KAKO NAJ BI SE V PRRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBEN0-GOSPODARSKIODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 91110 Frekvenca
1 manj razvite republike naj same skrbijo za svoj nadaljnji razvoj 484
2 to naj bo predvsem skrb vse jugoslovanske skupnosti zlasti pa skrb razvitih republik 333
3 manj razvite republike morajo skrbeti zase, jugoslovanska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1382
4 kaj drugega 14
5 ne vem, premalo poznam 174
6 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V602ZI V6.02 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU SLOVENCE IN OSTALE JUGOSLOVANSKE NARODE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH RAZDVAJA IN LOČUJE? (Izberite med navedenimi tri )

Kaj povezuje: 1.odgovor

Vrednost 92109 Frekvenca
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne povezuje 24
3 narodnostna sorodnost 269
4 bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov 0
5 narodnoosvobodilna borba 32
6 socializem in samoupravljanje 788
7 centralizem 744
8 zveza komunistov 417
9 obramba in varnost navzven 29
10 kulturne tradicije 9
11 delovne navade 28
12 delovna učinkovitost 15
13 redoljubnost, urejenost 17
14 jeziki 10
15 življenjski standard 3
16 gospodarske koristi 1
17 geografska bližina 2
18 kaj drugega 2
19 ne morem se odločiti 1
20 ne vem 0
21 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V602ZII V6.02 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU SLOVENCE IN OSTALE JUGOSLOVANSKE NARODE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH RAZDVAJA IN LOČUJE? (Izberite med navedenimi tri )

Kaj povezuje: 2. odgovor

Vrednost 93108 Frekvenca
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne povezuje 0
3 narodnostna sorodnost 0
4 bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov 355
5 narodnoosvobodilna borba 0
6 socializem in samoupravljanje 0
7 centralizem 337
8 zveza komunistov 824
9 obramba in varnost navzven 187
10 kulturne tradicije 22
11 delovne navade 263
12 delovna učinkovitost 114
13 redoljubnost, urejenost 106
14 jeziki 82
15 življenjski standard 13
16 gospodarske koristi 9
17 geografska bližina 26
18 kaj drugega 8
19 ne morem se odločiti 34
20 ne vem 5
21 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V602ZIII V6.02 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU SLOVENCE IN OSTALE JUGOSLOVANSKE NARODE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH RAZDVAJA IN LOČUJE? (Izberite med navedenimi tri )

Kaj povezuje: 3. odgovor

Vrednost 94107 Frekvenca
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne povezuje 0
3 narodnostna sorodnost 1
4 bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov 418
5 narodnoosvobodilna borba 0
6 socializem in samoupravljanje 1
7 centralizem 1
8 zveza komunistov 196
9 obramba in varnost navzven 132
10 kulturne tradicije 9
11 delovne navade 350
12 delovna učinkovitost 331
13 redoljubnost, urejenost 149
14 jeziki 258
15 življenjski standard 44
16 gospodarske koristi 14
17 geografska bližina 53
18 kaj drugega 25
19 ne morem se odločiti 131
20 ne vem 207
21 b. o. 45
0 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V602LI V6.02 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU SLOVENCE IN OSTALE JUGOSLOVANSKE NARODE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH RAZDVAJA IN LOČUJE? (Izberite med navedenimi tri )

Kaj ločuje: 1. odgovor

Vrednost 95106 Frekvenca
1 nič ne ločuje 142
2 nič ne povezuje 0
3 narodnostna sorodnost 299
4 bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov 1
5 narodnoosvobodilna borba 66
6 socializem in samoupravljanje 54
7 centralizem 8
8 zveza komunistov 6
9 obramba in varnost navzven 6
10 kulturne tradicije 102
11 delovne navade 5
12 delovna učinkovitost 58
13 redoljubnost, urejenost 253
14 jeziki 518
15 življenjski standard 306
16 gospodarske koristi 319
17 geografska bližina 149
18 kaj drugega 26
19 ne morem se odločiti 53
20 ne vem 17
21 b. o. 5
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V602LII V6.02 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU SLOVENCE IN OSTALE JUGOSLOVANSKE NARODE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH RAZDVAJA IN LOČUJE? (Izberite med navedenimi tri )

Kaj ločuje: 2. odgovor

Vrednost 96105 Frekvenca
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne povezuje 0
3 narodnostna sorodnost 0
4 bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov 582
5 narodnoosvobodilna borba 0
6 socializem in samoupravljanje 0
7 centralizem 0
8 zveza komunistov 1
9 obramba in varnost navzven 3
10 kulturne tradicije 9
11 delovne navade 1
12 delovna učinkovitost 2
13 redoljubnost, urejenost 19
14 jeziki 211
15 življenjski standard 416
16 gospodarske koristi 242
17 geografska bližina 454
18 kaj drugega 196
19 ne morem se odločiti 176
20 ne vem 67
21 b. o. 14
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V602LIII V6.02 KAJ OD NAVEDENEGA PO VAŠEM MNENJU SLOVENCE IN OSTALE JUGOSLOVANSKE NARODE NAJBOLJ ZDRUŽUJE IN POVEZUJE, KAJ PA JIH RAZDVAJA IN LOČUJE? (Izberite med navedenimi tri )

Kaj ločuje: 3. odgovor

Vrednost 97104 Frekvenca
1 nič ne ločuje 0
2 nič ne povezuje 0
3 narodnostna sorodnost 0
4 bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov 690
5 narodnoosvobodilna borba 0
6 socializem in samoupravljanje 0
7 centralizem 0
8 zveza komunistov 0
9 obramba in varnost navzven 0
10 kulturne tradicije 0
11 delovne navade 0
12 delovna učinkovitost 0
13 redoljubnost, urejenost 8
14 jeziki 13
15 življenjski standard 79
16 gospodarske koristi 162
17 geografska bližina 299
18 kaj drugega 410
19 ne morem se odločiti 361
20 ne vem 245
21 b. o. 125
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V603A V6.03 KDO PREDVSEM BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA OfRGANIZACIJA, ALI OBČINA, REPUBLIKA OZIROMA FEDERACIJA? (Odgovor vpišite za vsako področje tako, da v vsaki vrsti obkrožite ustrezno šifro)

a) gospodarstvo

Vrednost 98103 Frekvenca
1 delovne organizacije 820
2 občina 504
3 republika 539
4 federacija 322
5 ne vem 199
6 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V603B V6.03 KDO PREDVSEM BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA OfRGANIZACIJA, ALI OBČINA, REPUBLIKA OZIROMA FEDERACIJA? (Odgovor vpišite za vsako področje tako, da v vsaki vrsti obkrožite ustrezno šifro)

b) šolstvo

Vrednost 99102 Frekvenca
1 delovne organizacije 40
2 občina 781
3 republika 1129
4 federacija 244
5 ne vem 193
6 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V603C V6.03 KDO PREDVSEM BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA OfRGANIZACIJA, ALI OBČINA, REPUBLIKA OZIROMA FEDERACIJA? (Odgovor vpišite za vsako področje tako, da v vsaki vrsti obkrožite ustrezno šifro)

c) zdravstvo

Vrednost 100101 Frekvenca
1 delovne organizacije 58
2 občina 520
3 republika 1239
4 federacija 341
5 ne vem 227
6 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V603D V6.03 KDO PREDVSEM BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA OfRGANIZACIJA, ALI OBČINA, REPUBLIKA OZIROMA FEDERACIJA? (Odgovor vpišite za vsako področje tako, da v vsaki vrsti obkrožite ustrezno šifro)

d) otroško varstvo

Vrednost 101100 Frekvenca
1 delovne organizacije 137
2 občina 1325
3 republika 551
4 federacija 136
5 ne vem 234
6 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V603E V6.03 KDO PREDVSEM BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA OfRGANIZACIJA, ALI OBČINA, REPUBLIKA OZIROMA FEDERACIJA? (Odgovor vpišite za vsako področje tako, da v vsaki vrsti obkrožite ustrezno šifro)

e) pokojnine

Vrednost 10299 Frekvenca
1 delovne organizacije 0
2 občina 0
3 republika 1345
4 federacija 785
5 ne vem 233
6 b. o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V603F V6.03 KDO PREDVSEM BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA OfRGANIZACIJA, ALI OBČINA, REPUBLIKA OZIROMA FEDERACIJA? (Odgovor vpišite za vsako področje tako, da v vsaki vrsti obkrožite ustrezno šifro)

f) narodna obramba

Vrednost 10398 Frekvenca
1 delovne organizacije 15
2 občina 56
3 republika 295
4 federacija 1814
5 ne vem 208
6 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V603G V6.03 KDO PREDVSEM BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA OfRGANIZACIJA, ALI OBČINA, REPUBLIKA OZIROMA FEDERACIJA? (Odgovor vpišite za vsako področje tako, da v vsaki vrsti obkrožite ustrezno šifro)

g) zunanja politika

Vrednost 10497 Frekvenca
1 delovne organizacije 0
2 občina 0
3 republika 224
4 federacija 1887
5 ne vem 274
6 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V701

V7.01 KAKŠNA ZUNANJA POLITIKA BI NAJBOLJ USTREZALA INTERESOM JUGOSLAVIJE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 10596 Frekvenca
1 biti moramo v ospredju boja vseh naprednih sil za mir in enakopravnost, ne glede, ali je to velikim silam všeč ali ne 1087
2 biti moramo za mir in enakopravnost, vendar tako, da se velikim silam ne zamerimo 721
3 skrbimo naj le za svoje probleme, svetovne probleme pa naj si vsak urejuje kot to more in želi 355
4 prej ali slej se bomo morali odločiti za en ali drug blok 30
5 ne vem 196
6 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V702

V7.02 ALI SODITE, DA LAHKO V PRIHODNOSTI KAKŠNA TUJA SILA (DRŽAVA, SKUPINA DRŽAV) OGROZI VARNOST JUGOSLAVIJE S HUJŠIMI GROŽNJAMl ALI CELO Z VOJAŠKIM NAPADOM? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 10695 Frekvenca
1 ne, za sedaj ne vidim, da bi nam s katerekoli strani pretila nevarnost 970
2 da, možna je večja nevarnost s strani zahoda 41
3 da, možna je večja nevarnost s strani vzhoda 619
4 da, ogroženi smo tako z vzhoda kot zahoda 429
5 ne vem 330
6 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V703

V7.03 ALI SODITE, DA JE VEČINA LJUDI DOBRO SEZNANJENA Z ZAMISLIJO VSELJUDSKE OBRAMBE V PRIMERU NAPADA NA NAŠO DEŽELO? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 10794 Frekvenca
1 da, v glavnem vedo, za kaj gre 559
2 da, vsaj približno vedo, za kaj gre 733
3 mnogo se o tem govori, a ljudem niso jasne glavne stvari 324
4 ljudje zelo malo vedo o vseljudski obrambi 381
5 večina ljudi nič ne ve o tem 191
6 ne vem 200
7 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V704

V7.04 ALI JE NAŠA VLADA PO VOJAŠKI INTERVENCIJI NA ČEŠKOSLOVAŠKO PRAVILNO RAVNALA? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 10893 Frekvenca
1 da, v interesu naše varnosti in v skladu z načelnostjo naše politike, je bila dejavnost naše vlade pravilna 1412
2 načeloma da, toda lahko bi bili bolj zmerni v nekaterih izjavah in dejanjih 457
3 sicer je ravnala pravilno, toda premalo smo mislili na naše interese ker smo poslabšali odnose s Sovjetsko zvezo 164
4 vlada ni ravnala pravilno, ker ni bilo dovolj upravičenih razlogov za obsodbo dejanja Sovjetske zveze in drugih socialističnih držav 26
5 ne vem, ne morem soditi 329
6 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V705

V7.05 KAJ BI BILO PREDVSEM POTREBNO UKRENITI, DA BI BOLJE POSKRBELI ZA LASTNO VARNOST? (Možen je en odgovor)

Vrednost 10992 Frekvenca
1 dati bi morali več sredstev za obrambo 208
2 tesneje bi se morali povezati z močno državo, ki bi nas ščitila 352
3 vsi občani bi se morali sistematično pripravljati na obrambo 1150
4 vse je prav tako kot je, v zadnjem času smo dovolj storili 357
5 vseeno mi je, nič ni treba ukreniti 37
6 ne vem, premalo poznam 282
7 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V706A V7.06 KO GOVORIMO O OBRAMBI DOMOVINE BI VAS RADI VPRAŠALI, KATERA OD NAŠTETIH VREDNOT SE ZDI VAM NAJPOMEMBNEJŠA IN BI JO BILI PRIPRAVLJENI BRANITI Z OROŽJEM? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 11091 Frekvenca
1 dosežena življenjska raven (standard) 421
2 samoupravljanje, nagrajevanje po delu ter pravice občanov in proizvajalcev 258
3 osebna svoboda ter varnost, odprti stiki s svetom ipd. 945
4 samostojnost in neodvisnost naše države ter bratstvo med narodi 504
5 kaj drugega 13
6 ne vem, nisem razmišljal 247
7 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V706B V7.06 KO GOVORIMO O OBRAMBI DOMOVINE BI VAS RADI VPRAŠALI, KATERA OD NAŠTETIH VREDNOT SE ZDI VAM NAJPOMEMBNEJŠA IN BI JO BILI PRIPRAVLJENI BRANITI Z OROŽJEM? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 11190 Frekvenca
1 dosežena življenjska raven (standard) 0
2 samoupravljanje, nagrajevanje po delu ter pravice občanov in proizvajalcev 33
3 osebna svoboda ter varnost, odprti stiki s svetom ipd. 256
4 samostojnost in neodvisnost naše države ter bratstvo med narodi 1012
5 kaj drugega 2
6 ne vem, nisem razmišljal 0
7 b. o. 1090

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V707

V7.07 V ZADNJEM ČASU SMO ZARADI ZAOSTREVANJA V SVETU MARSIKAJ UKRENILI ZA PRIMER VOJNE (ORGANIZACIJA TERITORIALNE OBRRAMBE ITD.). KER MORA BITI NAŠA OBRAMBA PRILAGOJENA MODERNEMU VOJSKOVANJU (SOVRAŽNIKOVA PRESENEČENJA, BLISKOVITI NAPADI, ZRAČNI DESANTI), BI VAS RADI VPRAŠALI, ALI JE KORISTN0, DA BI DEL VOJNIH OBVEZNIKOV IMEL VOJAŠKO OPREMO IN OROŽJE PRIPRAVLJENO DOMA?

Vrednost 11289 Frekvenca
1 da 1418
2 ne 753
3 ne vem 218
4 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V708A V7.08 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE? (Obkrožite v vsaki vrsti po en odgovor)

a) SZDL

Vrednost 11388 Frekvenca
1 nisem vključen 643
2 vključen sem 1626
3 delam dosti 110
4 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V708B V7.08 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE? (Obkrožite v vsaki vrsti po en odgovor)

b) ZKS

Vrednost 11487 Frekvenca
1 nisem vključen 2089
2 vključen sem 185
3 delam dosti 57
4 b. o. 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V708C V7.08 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE? (Obkrožite v vsaki vrsti po en odgovor)

c) Druge družbeno politične organizacije (mladina, sindikati, zveza borcev)

Vrednost 11586 Frekvenca
1 nisem vključen 1080
2 vključen sem 1119
3 delam dosti 137
4 b. o. 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V708D V7.08 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE? (Obkrožite v vsaki vrsti po en odgovor)

d) Kulturno-prosvetna, športna in druga društva

Vrednost 11685 Frekvenca
1 nisem vključen 1802
2 vključen sem 371
3 delam dosti 109
4 b. o. 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V708E ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, PODJETJU - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE? (Obkrožite v vsaki vrsti po en odgovor kot zgoraj)

e) Občinska skupščina, krajevna skupnost, sveti ipd.

Vrednost 11784 Frekvenca
1 nisem vključen 2227
2 vključen sem 59
3 delam dosti 41
4 b. o. 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V708F ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, PODJETJU - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE? (Obkrožite v vsaki vrsti po en odgovor kot zgoraj)

f) Delavski svet, upravni odbor, komisija ipd.

Vrednost 11883 Frekvenca
1 nisem vključen 2043
2 vključen sem 169
3 delam dosti 122
4 b. o. 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V801

V8.01 ALI JE PO VAŠEM MNENJU VERA (RELIGIJA) ČLOVEKU V NAŠI DRUŽBl POTREBNA ALI NE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 11982 Frekvenca
1 vera človeku danes ni potrebna 546
2 vera je potrebna človeku, ki si ne more ali ne zna drugače pomagati v stiskah in težavah vsakodnevnega življenja 535
3 vera je potrebna neizobraženemu človeku, izobražen človek pa vere ne potrebuje 117
4 človeku danes zadoščajo osebna verska prepričanja, medtem ko mu Cerkev ni več potrebna 194
5 vera in povezanost s Cerkvijo sta tudi za današnjega človeka potrebni 686
6 ne morem se odločiti 135
7 drugo 39
8 nimam mnenja o tem, nisem razmišljal 139
9 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V802

V8.02 ALI BI NAM LAHKO ZAUPALI, ČE STE VERNI (RELIGIOZNI) ALI NE, IN ALI OBISKUJETE VERSKE OBRREDE ALI NE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 12081 Frekvenca
1 sem veren in redno (vsako nedeljo) obiskujem verske obrede 421
2 sem veren in pogosto (vsaj enkrat mesečno) obiskujem verske obrede 298
3 sem veren in le včasih (ob velikih praznikih in ob posebnih priložnostih) obiskujem verske obrede 530
4 sem veren in ne obiskujem verskih obredov 191
5 ne morem reči ali sem veren ali ne, čeprav obiskujem verske ubrede 46
6 ne morem reči, ali sem veren ali ne, in ne obiskujem verskih obredov 109
7 nisem veren vendar obiskujem verske obrede 64
8 nisem veren in ne obiskujem verskih obredov 685
9 ne morem odgovoriti 48
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V803

V8.03 LE ZA VERNE! (To so tisti, ki so na vprašanje 8.01 odgovorili z 1, 2, 3 ali 4) POVEDALI STE NAM, DA STE VERNI. GOTOVO VAM JE ZNAN0, DA CERKEV OBJAVLJA RAZLIČNA STALIŠČA O VERSKIH, MORALNIH IN DRUŽBENIH VPRAŠANJIH NAŠEGA ČASA (PAPEŠKE ENCIKLIKE, PASTIRSKA PISMA ŠKOFOV, RAZLAGA NAUKA V PRIDIGAH IN PRI SPOVEDI). KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO TEH CERKVNIH STALIŠČ? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 12180 Frekvenca
1 nisem veren, sem neapredeljen 904
2 Cerkev je mati in učiteljica, zato sprejemam njena stališča kot obvezujoča v vseh vprašanjih (verskih, moralnih in družbenih) 264
3 kot obvezujoča sprejemam le stališča Cerkve v verskih in moralnih vprašanjih 210
4 za mene so obvezujoče le verske resnice in njihova razlaga, ne pa stališča Cerkve o drugih (moralnih in družbenih) vprašanjih 194
5 sem veren, toda nauke Cerkve sprejemam le kot priporočilo za lastno (svobodno) presojo in odločitev 478
6 ne želim odgovoriti 81
7 ne morem se odločiti, čeprav o tem razmišljam 86
8 ne morem se odločiti, ker o tem doslej nisem razmišljal 146
9 b. o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V804

(LE ZA NEVERNE IN NEOPREDELJENE) V8.04 POVEDALI STE NAM, DA NISTE VERNI OZIROMA, DA SE NE MORETE OPRREDELITI. KER SE TAKO ALI DRRUGAČE SREČUJETE Z DELOVANJEM CERKVE, NAS ZANIMA VAŠE MNENJE O TEM. (Možen je le en odgovor)

Vrednost 12279 Frekvenca
1 sem veren 1441
2 na Cerkev in njeno delovanje gledam kot na nezaželjeno nujnost, ki naši družbi več škoduje kot koristi 84
3 v kolikor Cerkev ostaja v mejah verskega in moralnega, me njeno delovanje ne moti, nasprotujem pa njenemu poseganju v politične in družbene zadeve 516
4 Cerkev je zaradi svojega vzgojnega in moralnega dela koristna tudi za našo družbo 56
5 ker je Cerkev družbena ustanova kot druge, je njen obstoj in delovanje povsem normalno, tudi v naši družbi 72
6 v zgodovini je bila Cerkev vedno politično in socialno reakcionarna ustanova, zato tudi danes ne moremo pričakovati kaj drugega in bi socialistična družba ne smela tolerirati njenega obstoja in dela 17
7 ker ima Cerkev še vedno velik vpliv na ljudi, bi jo naša družba morala spremeniti v ustanovo, ki bi služila pridobivanju ljudi za socializem 42
8 ne morem se odločiti, čeprav o tem razmišljam 32
9 ne morem se odločiti, ker o tem doslej nisem razmišljal 56
10 ne želim odgovoriti 57
11 b. o. 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V805

V8.05 ALI VERUJETE V POSMRTNO ŽIVLJENJE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 12378 Frekvenca
1 da, trdno sem prepričan v to 282
2 da, toda včasih tudi dvomim 204
3 ne morem reči, da verujem v posmrtno življenje, vendar nisem čisto prepričan, da je s smrtjo vsega konec 308
4 ne verujem v posmrtno življenje 1259
5 ne vem, kako bi odgovoril, ne morem se izreči 196
6 nisem si postavljal tega vprašanja, ker me ne zanima 138
7 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901A V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

a) Delo

Vrednost 12477 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 234
2 ne berem teh, berem druge časopise 8
3 bere 1249
4 ne bere 869
5 b. o. 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901B V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

b) Večer (7 dni)

Vrednost 12576 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 6
3 bere 568
4 ne bere 1555
5 b. o. 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901C V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

c) Dnevnik

Vrednost 12675 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 9
3 bere 720
4 ne bere 1394
5 b. o. 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901D V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

d) Kmečki glas

Vrednost 12774 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 6
3 bere 517
4 ne bere 1614
5 b. o. 22
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901E V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

e) Družina, Ognjišče

Vrednost 12873 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 6
3 bere 566
4 ne bere 1552
5 b. o. 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901F V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

f) Tovariš

Vrednost 12972 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 6
3 bere 1121
4 ne bere 998
5 b. o. 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901G V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

g) Avto

Vrednost 13071 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 6
3 bere 507
4 ne bere 1611
5 b. o. 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901H V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

h) Nedeljski dnevnik

Vrednost 13170 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 6
3 bere 1225
4 ne bere 899
5 b. o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901I V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

i) Naš dom

Vrednost 13269 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 6
3 bere 276
4 ne bere 1840
5 b. o. 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901J V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

j) TT (Tedenska tribuna)

Vrednost 13368 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 6
3 bere 943
4 ne bere 1177
5 b. o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901K V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

k) Naša žena

Vrednost 13467 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 7
3 bere 798
4 ne bere 1317
5 b. o. 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901L V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

l) Stop

Vrednost 13566 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 6
3 bere 352
4 ne bere 1766
5 b. o. 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901M V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

m) TV-15

Vrednost 13665 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 6
3 bere 413
4 ne bere 1704
5 b. o. 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901N V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

n) Mladina

Vrednost 13764 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 6
3 bere 289
4 ne bere 1826
5 b. o. 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901O V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

o) Pavliha

Vrednost 13863 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 9
3 bere 832
4 ne bere 1284
5 b. o. 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901P V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

p) Antena

Vrednost 13962 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 6
3 bere 597
4 ne bere 1521
5 b. o. 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901R V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

r) ELLE - Ona

Vrednost 14061 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 6
3 bere 140
4 ne bere 1972
5 b. o. 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V901S V9.01 ALI BERETE ČASOPISE OZ. REVIJE? (ČE DA) NAŠTEL VAM BOM NEKATERE SLOVENSKE ČASOPISE IN REVIJE, VAS PA PROSIM, DA POVESTE, KATERE OD NJIH BERETE? ALI BERETE (Obkrožite odgovor v vsaki vrsti posebej)

s) lokalni, tovarniški časopisi

Vrednost 14160 Frekvenca
1 sploh ne berem časopisov in revij bere ne bere 233
2 ne berem teh, berem druge časopise 6
3 bere 992
4 ne bere 1138
5 b. o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V902A V9.02 IN KAJ V ČASOPISIH OZ. RREVIJAH NAVADNO BERETE?

A - zunanjo politiko

Vrednost 14259 Frekvenca
1 ne berem časopisov 232
2 navadno berem 761
3 kakor kdaj 742
4 navadno ne berem 635
5 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V902B V9.02 IN KAJ V ČASOPISIH OZ. RREVIJAH NAVADNO BERETE?

B - notranjo politiko

Vrednost 14358 Frekvenca
1 ne berem časopisov 232
2 navadno berem 769
3 kakor kdaj 840
4 navadno ne berem 529
5 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V902C V9.02 IN KAJ V ČASOPISIH OZ. RREVIJAH NAVADNO BERETE?

C - govore vodilnih politikov

Vrednost 14457 Frekvenca
1 ne berem časopisov 232
2 navadno berem 687
3 kakor kdaj 758
4 navadno ne berem 692
5 b. o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V902D V9.02 IN KAJ V ČASOPISIH OZ. RREVIJAH NAVADNO BERETE?

D - o gospodarstvu

Vrednost 14556 Frekvenca
1 ne berem časopisov 232
2 navadno berem 930
3 kakor kdaj 842
4 navadno ne berem 367
5 b. o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V902E V9.02 IN KAJ V ČASOPISIH OZ. RREVIJAH NAVADNO BERETE?

E - o kulturi, šolstvu, znanosti

Vrednost 14655 Frekvenca
1 ne berem časopisov 232
2 navadno berem 736
3 kakor kdaj 877
4 navadno ne berem 526
5 b. o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V902F V9.02 IN KAJ V ČASOPISIH OZ. RREVIJAH NAVADNO BERETE?

F - o zdravstvu in social. varstvu

Vrednost 14754 Frekvenca
1 ne berem časopisov 232
2 navadno berem 905
3 kakor kdaj 828
4 navadno ne berem 408
5 b. o. 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V902G V9.02 IN KAJ V ČASOPISIH OZ. RREVIJAH NAVADNO BERETE?

G - o športu in rekreaciji

Vrednost 14853 Frekvenca
1 ne berem časopisov 232
2 navadno berem 633
3 kakor kdaj 524
4 navadno ne berem 982
5 b. o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V902H V9.02 IN KAJ V ČASOPISIH OZ. RREVIJAH NAVADNO BERETE?

H - o nesrečah in kriminalu

Vrednost 14952 Frekvenca
1 ne berem časopisov 232
2 navadno berem 1615
3 kakor kdaj 393
4 navadno ne berem 137
5 b. o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V902I V9.02 IN KAJ V ČASOPISIH OZ. RREVIJAH NAVADNO BERETE?

I - lokalne vesti

Vrednost 15051 Frekvenca
1 ne berem časopisov 232
2 navadno berem 1369
3 kakor kdaj 482
4 navadno ne berem 289
5 b. o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V902J V9.02 IN KAJ V ČASOPISIH OZ. RREVIJAH NAVADNO BERETE?

J - zanimivosti, romane

Vrednost 15150 Frekvenca
1 ne berem časopisov 232
2 navadno berem 790
3 kakor kdaj 568
4 navadno ne berem 785
5 b. o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V902K V9.02 IN KAJ V ČASOPISIH OZ. RREVIJAH NAVADNO BERETE?

K - fotoreportaže

Vrednost 15249 Frekvenca
1 ne berem časopisov 232
2 navadno berem 617
3 kakor kdaj 553
4 navadno ne berem 963
5 b. o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V902L V9.02 IN KAJ V ČASOPISIH OZ. RREVIJAH NAVADNO BERETE?

L - žensko stran

Vrednost 15348 Frekvenca
1 ne berem časopisov 232
2 navadno berem 875
3 kakor kdaj 470
4 navadno ne berem 797
5 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V902M V9.02 IN KAJ V ČASOPISIH OZ. RREVIJAH NAVADNO BERETE?

M - reklame in obvestila

Vrednost 15447 Frekvenca
1 ne berem časopisov 232
2 navadno berem 747
3 kakor kdaj 746
4 navadno ne berem 651
5 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V902N V9.02 IN KAJ V ČASOPISIH OZ. RREVIJAH NAVADNO BERETE?

N - humor

Vrednost 15546 Frekvenca
1 ne berem časopisov 232
2 navadno berem 1252
3 kakor kdaj 476
4 navadno ne berem 416
5 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V903

V9.03 ALI REKLAMA OZIROMA REKLAMNI OGLAS V ČASOPISU PRITEGNE VAŠO POZORNOST?

Vrednost 15645 Frekvenca
1 ne berem časopisov 237
2 reklama ne pritegne moje pozornosti 790
3 reklama na prvi strani 343
4 reklama med članki, ki jih berem 336
5 na oglasni strani, kjer so same reklame 426
6 na zadnji strani časopisa 236
7 b. o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V904

V9.04 IN KAKŠNA REKLAMA OZ. REKLAMNI OGLAS PREDVSEM RPRITEGNE VAŠO POZORNOST? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 15744 Frekvenca
1 ne berem časopisov 236
2 ne berem reklam, oglasov 794
3 reklama s fotografijo (sliko) 476
4 risana reklama 65
5 reklama s privlačnim geslom 122
6 reklama z nagradnim razpisom 170
7 reklama z navedbo cene 369
8 reklamna reportaža (članek o podjetju, proizvodu) 105
9 ne vem, ne morem se odločiti 45
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V905

(ZA VSE ANKETIRANCE) V9.05 ALI POSLUŠATE RADI0? (ČE DA) ALI POSLUŠATE TUDI ODDAJE LOKALNEGA RADIA? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 15843 Frekvenca
1 ne poslušam radia 150
2 ne poslušam lokalnih oddaj, a poslušam druge 234
3 poslušam predvsem oddaje lokalnega radia 141
4 poslušam Radio Ljubljana in lokalne oddaje 1868

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V906

V9.06 KAJ PA OBIČAJNO POSLUŠATE, ČE HKRATI ODDAJATA LOKALNI RADIO IN RADIO LJUBLJANA? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 15942 Frekvenca
1 ne poslušam radia 150
2 ne poslušam lokalnega radia (ga na tem področju ni) 249
3 poslušam lokalno oddajo 825
4 poslušam Radio Ljubljana 1159
5 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V907A V9.07 ALI POSLUŠATE POROČILA TUDI DRUGIH RRADIJSKIH POSTAJ? (ČE DA) KATERI DVE OD NAVEDENIH POSTAJ POSLUŠATE NAJBOLJ POGOSTO? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 16041 Frekvenca
1 ne poslušam radia 179
2 ne poslušam tujih oddaj 1264
3 Celovec 464
4 Trst 236
5 Gradec (avstrijsko) 73
6 Vatikan 17
7 Pariz, London 25
8 Glas Amerike 65
9 Budimpešta 9
10 RAI (italijansko) 9
11 Koln (nemško) 3
12 Moskva 1
14 b. o. 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V907B V9.07 ALI POSLUŠATE POROČILA TUDI DRUGIH RRADIJSKIH POSTAJ? (ČE DA) KATERI DVE OD NAVEDENIH POSTAJ POSLUŠATE NAJBOLJ POGOSTO? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 16140 Frekvenca
1 ne poslušam radia 0
2 ne poslušam tujih oddaj 0
3 Celovec 4
4 Trst 131
5 Gradec (avstrijsko) 86
6 Vatikan 39
7 Pariz, London 29
8 Glas Amerike 105
9 Budimpešta 29
10 RAI (italijansko) 42
11 Koln (nemško) 16
12 Moskva 14
13 b. o. 1898
14 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V908

V9.08 KAJ MENITE O TEM, DA IMAMO NA TV POSEBNE KMETIJSKE ODDAJE SAMO V SRBOHRVAŠČINI, MEDTEM, KO RTV LJUBLJANA TAKIH ODDAJ NIMA? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 16239 Frekvenca
1 to me ne moti 414
2 to ni prav, ker kmečki ljudje le težko razumejo srbohrvaščino 618
3 to ni prav, ker te oddaje ne obravnavajo zadosti problemov slovenskih kmetov 309
4 to ni prav, zaradi obeh gornjih razlogov 629
5 nimam mnenja 419
6 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V909

V9.09 ALI GLEDATE TELEVIZIJO (ČE DA) KAKO POGOSTO? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 16338 Frekvenca
1 ne gledam TV 780
2 vsak dan 861
3 enkrat ali večkrat na teden 536
4 manj kot enkrat na teden 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V910

V9.10 ALI GLEDATE TUDI POROČILA DRUGIH TV POSTAJ?

Vrednost 16437 Frekvenca
1 ne gledam TV 780
2 gledam le domačo TV 962
3 ne gledam poročil tujih 263
4 TV Telegiornale (Italija): gledam vsak dan 50
5 TV Telegiornale (Italija): gledam večkrat 66
6 TV Telegiornale (Italija): manj kot enkrat na teden 43
7 Zeit im Bild (Avstrija): gledam vsak dan 48
8 Zeit im Bild (Avstrija): gledam večkrat 132
9 Zeit im Bild (Avstrija): manj kot enkrat na teden 42
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V911

V9.11 KATERE TELEVIZIJSKE REKLAMNE ODDAJE NAJBOLJ VZBUDE VAŠO POZORNOST? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 16536 Frekvenca
1 ne gledam TV 780
2 ne gledam reklamnih oddaj 242
3 mojo pozornost vzbudijo reklamne oddaje pred TV dnevnikom 399
4 reklamne oddaje po TV dnevniku 197
5 reklamne oddaje med filmi (celovečernimi, serijskimi) 99
6 reklama v zabavnih oddajah, kvizih ipd. 131
7 samostojne reklamne oddaje o podjetjih in proizvodih 142
8 vse reklamne oddaje enako 284
9 nobena reklamna oddaja ne vzbudi moje pozornosti 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V912

V9.12 IN KAKŠNE TELEVIZIJSKE REKLAMNE ODDAJE SO VAM NAJLJUBŠE, SO NAJBOLJ PRIVLAČNE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 16635 Frekvenca
1 ne gledam TV 780
2 ne gledam reklamnih oddaj 243
3 slika s tekstom 340
4 risani film 426
5 reklamni film 382
6 karikatura 79
7 nobena mi ni ljuba, ni privlačna 137
8 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V913A V9.13 KATERO SREDSTVO INFORMIRANJA VAS NAJBOLJ INFORMIRA O ... (Po en odgovor v vsaki vrsti posebej)

A - domačih političnih dogodkih

Vrednost 16734 Frekvenca
1 Časopisi 551
2 Revije 13
3 Radio 907
4 Televizija 736
5 ne vem, drugo 168
6 b. o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V913B V9.13 KATERO SREDSTVO INFORMIRANJA VAS NAJBOLJ INFORMIRA O ... (Po en odgovor v vsaki vrsti posebej)

B - zunanjepolitičnih dogodkih

Vrednost 16833 Frekvenca
1 Časopisi 464
2 Revije 15
3 Radio 860
4 Televizija 809
5 ne vem, drugo 221
6 b. o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V913C V9.13 KATERO SREDSTVO INFORMIRANJA VAS NAJBOLJ INFORMIRA O ... (Po en odgovor v vsaki vrsti posebej)

C - gospodarskih dogodkih

Vrednost 16932 Frekvenca
1 Časopisi 770
2 Revije 13
3 Radio 766
4 Televizija 653
5 ne vem, drugo 162
6 b. o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V913D V9.13 KATERO SREDSTVO INFORMIRANJA VAS NAJBOLJ INFORMIRA O ... (Po en odgovor v vsaki vrsti posebej)

D - proizvodih, ki jih potrebujete v vašem gospodinjstvu (reklame)

Vrednost 17031 Frekvenca
1 Časopisi 419
2 Revije 66
3 Radio 658
4 Televizija 907
5 ne vem, drugo 311
6 b. o. 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V913E V9.13 KATERO SREDSTVO INFORMIRANJA VAS NAJBOLJ INFORMIRA O ... (Po en odgovor v vsaki vrsti posebej)

E - lokalnih novicah

Vrednost 17130 Frekvenca
1 Časopisi 1136
2 Revije 27
3 Radio 791
4 Televizija 193
5 ne vem, drugo 214
6 b. o. 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V914

V9.14 ČE BI MORALI IZBRATI SAMO ENO SREDSTVO INFORMIRANJA, KATEREMU BI SE NAJTEžJE ODREKLI? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 17229 Frekvenca
1 televiziji 717
2 radiu 951
3 dnevnim časopisom 370
4 lokalnemu ali pokrajinskemu časopisu 30
5 nedeljskemu in zabavnemu tisku 11
6 listom delovnih kolektivov 3
7 nobenemu, ki ga uporabljam se ne bi mogel odreči 215
8 ne morem se odločiti 45
9 nimam stika z nabenim od teh informacijskih sredstev 47
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V915

V9.15 ALI VAS JE MORDA V ZADNJEM ČASU KAKŠNA REKLAMA ALI REKLAMNI OGLAS PRRIPRAVIL K TEMU, DA STE SE ODLOČILI ZA NAKUP? (ČE DA) KAJ PREDVSEM VAS JE K TEMU NAJBOLJ VZPODBUDILO? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 17328 Frekvenca
1 reklama v dnevnem časopisu 134
2 reklama v zabavnem listu 3
3 reklama v ilustrirani reviji 22
4 reklama v radiu 147
5 reklamna oddaja na televiziji 443
6 reklamni plakat, lepak 18
7 reklame ne vplivajo na moje odločitve 713
8 nisem ničesar kupoval 713
9 ne poslušam in ne berem reklam in oglasov, ne gledam teh oddaj na televiziji 197
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1001

V10.1 KAJ MENITE, ALI SEDANJI NAČIN DODELJEVANJA OTROŠKEGA DODATKA USTREZA, ALI NE?

Vrednost 17427 Frekvenca
1 ustreza 594
2 ne vem 583
3 način dodeljevanja je v redu, le dodatek naj se poveča 509
4 dodatek za otroke bi morali prejemati vsi zaposleni starši, ne glede na dohodek 227
5 dodatek za otroke bi morali prejemati vsi, tudi kmečki starši 407
6 ne vem zakaj 47
7 b. o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1002

V10.2 ALI VAS OB TEM, KO SE ZDRAVITE OZIROMA IŠČETE POMOČ ZDRAVSTVENIH USTANOV KAJ MOTI?

Vrednost 17526 Frekvenca
1 nič me ne moti 722
2 nimam izkušnje (ČE DA) KAJ VAS PREDVSEM MOTI? (Možen je le en odgovor) 226
3 da si ne morem izbrati zdravnika, ki bi ga sam želel 94
4 da moram dolgo čakati na pregled 566
5 da moram doplačati pregled in zdravila 390
6 naglica v ordinaciji, površnost pregleda 200
7 slab odnos zdravstvenih delavcev 90
8 ker si ne morem sam izbrati bolnice, v kateri bi se zdravil 50
9 kaj drugega 24
10 ne vem, kaj me moti 19
11 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1003A V10.3 KAJ PREDVSEM BI PRI NAS MORALI UKRENITI, DA BI UTRDILl POLOŽAJ STAREJŠIH LJUDI? (Izberite največ dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 17625 Frekvenca
1 bolje bi morali urediti zdravstveno varstvo starih ljudi 404
2 vskladiti in povečati bi morali pokojnine 1043
3 izboljšati bi morali odnos mlajših do ostarelih ljudi 245
4 zgraditi bi morali dovolj primernih domov za upokojence in stare ljudi 163
5 ostarelim judem bi morali priskrbeti primerna stanovanja 73
6 uvesti bi morali pokojnine tudi za kmete 219
7 občine bi morale dati za socialno varstvo več sredstev, tako da bi lahko vsakomur dale ustrezno pomoč 73
8 z zakoni bi morali obvezati otroke, da morajo skrbeti za svoje starše, kadar le-ti potrebujejo pomoč 56
9 starim ljudem bi morali omogočiti primerno zaposlitev, da bi se čutili koristne 12
10 storiti bi morali kaj drugega 2
11 ne vem, kaj bi morali storiti 73
12 nič ni potrebno storiti 13
14 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1003B V10.3 KAJ PREDVSEM BI PRI NAS MORALI UKRENITI, DA BI UTRDILl POLOŽAJ STAREJŠIH LJUDI? (Izberite največ dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 17724 Frekvenca
1 bolje bi morali urediti zdravstveno varstvo starih ljudi 1
2 vskladiti in povečati bi morali pokojnine 149
3 izboljšati bi morali odnos mlajših do ostarelih ljudi 173
4 zgraditi bi morali dovolj primernih domov za upokojence in stare ljudi 268
5 ostarelim judem bi morali priskrbeti primerna stanovanja 193
6 uvesti bi morali pokojnine tudi za kmete 316
7 občine bi morale dati za socialno varstvo več sredstev, tako da bi lahko vsakomur dale ustrezno pomoč 331
8 z zakoni bi morali obvezati otroke, da morajo skrbeti za svoje starše, kadar le-ti potrebujejo pomoč 495
9 starim ljudem bi morali omogočiti primerno zaposlitev, da bi se čutili koristne 138
10 storiti bi morali kaj drugega 14
11 ne vem, kaj bi morali storiti 0
12 nič ni potrebno storiti 0
13 b. o. 315
14 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V1004

V10.4 KAJ MISLITE O SPLAVU (ABORRTUSU)? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 17823 Frekvenca
1 sem v vsakem primeru popolnoma proti splavu, čeprav bi se ta zgodil iz zdravstvenih razlogov in za ohranitev življenja matere 364
2 sem izjemoma za splav, kadar to zahtevajo izjemno važni zdravstveni razlogi 665
3 sem za splav iz zdravstvenih ali socialnih razlogov (mladoletnost matere, slab materialni položaj staršev, že preveliko število otrok ipd.) 1064
4 sem za splav, gledam nanj kot na normalno sredstvo za uravnavanje rojstev 114
5 ne želim odgovoriti 61
6 ne vem, se ne morem odločiti 120
7 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1005

V10.5 KAJ MISLITE O UPORABI KONTRACEPCIJSKIH SREDSTEV ZA UREJANJE OZIROMA NAČRTOVANJE ROJSTEV IN S TEM PREPREČEVANJE NEZAŽELENE ZANOSITVE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 17922 Frekvenca
1 sem proti vsaki uporabi teh sredstev, ker je to proti naravnemu zakonu in zato greh 246
2 sem proti vsaki uporabi kontracepcijskih sredstev, ker znanstveno še ni dokazano, da res niso zdravju škodljiva 283
3 sem za uporabo, če je namen njihove rabe zavestno uravnavanje števila družinskih članov ali skrb za ženino zdravje 894
4 sem za uporabo, ker ima vsak pravico, da si ureja spolno življenje po lastni presoji 665
5 drugo 6
6 ne želim odgovoriti 117
7 ne vem 176
8 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1006

V10.6 ČE PRIMERJATE SVOJ SEDANJI POLOŽAJ (ŽIVLJENJSKl STANDARD) S POLOŽAJEM, V KAKRŠNEM STE BILI PFRED LETOM DNI - IN GA PRESODITE: STE BILI NA BOLJŠEM LANI ALI SEDAJ? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 18021 Frekvenca
1 sem v boljšem položaju kot lani 565
2 sem približno v enakem položaju kot lani 1422
3 sem v slabšem položaju 371
4 ne morem se opredeliti, ne vem 30
5 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D1

DEMOGRAFSKA OBELEŽJA D-1 SPOL

Vrednost 18120 Frekvenca
1 moški 1171
2 ženski 1222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2

D-2 KATEREGA LETA STE ROJENl?

Vrednost 18219 Frekvenca
1 1908 ali prej (61 in več let) 318
2 1909-1918 (51-60 let) 364
3 1919-1928 (41-50 let) 569
4 1929-1938 (31-40 let) 589
5 1939-1944 (25-30 let) 304
6 leta 1945 in pozneje (do 25 let) 249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D3

D-3 KAKŠNA KVALIFIKACIJA VAM JE V SLUŽBI PRIZNANA OZIROMA KAKŠEN POKLIC IMATE?

Vrednost 18318 Frekvenca
1 visoka, višja in srednja izobrazba 365
2 nižja izobrazba, pomožni uslužbenec 71
3 visoko kvalificiran delavec 155
4 kvalificiran delavec 375
5 polkvalificiran, priučen ali nekvalificiran 355
6 kmet, kmečka gospodinja in pomočnik pri delu 521
7 obrtnik 39
8 gospodinja (zunaj kmetijstva) 245
9 upokojenec 224
0 drugo 43

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

D4

D-4 KAKŠEN JE, PO VAŠI OSEBNI SODBI, GMOTNI POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE IN VAS SAMIH?

Vrednost 18417 Frekvenca
1 sem v izjemno dobrem položaju 20
2 godi se mi bolje, kot je pri nas poprečje 182
3 živim približno tako kot drugi 1823
4 živim slabše kot drugi 291
5 sem v izredno težkem položaju 70
6 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D5

D-5 KAKŠEN JE VAŠ POLOŽAJ NA DELOVNEM MESTU?

Vrednost 18516 Frekvenca
1 nisem zaposlen 1142
2 imam vodilni položa) na ravni delovne organizacije 57
3 imam vodstveni položaj na ravni delovne enote v okviru delovne organizacije 200
4 nimam vodilnega ali vodstvenega položaja 993
5 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D6

D-6 KATERO ŠOLO STE KONČALI REDNO ALI IZREDNO?

Vrednost 18615 Frekvenca
1 4 razrede osnovne šole ali manj 328
2 nad 4 do 8 razredov osnovne šole ali 3 ali 4 razrede nižje gimnazije 1154
3 nižja strokovna šola (vajenska, industrijska) 513
4 srednja šola (gimnazija, TSŠ, gradbena, ekonomska, učiteljišče ipd.) 295
5 višja in visoka šola (fakulteta) 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D7

D-7 ALI STE

Vrednost 18714 Frekvenca
1 poročeni 1865
2 neporočeni (samski, razvezan, vdova) 525
3 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D8

D-8 KAKŠNE NARODNOSTI STE?

Vrednost 18813 Frekvenca
1 slovenske 2259
2 druge 118
3 b. o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D9

D-9 ALI SE ČLANI VAŠEGA GOSPODINJSTVA UKVARJAJO

Vrednost 18912 Frekvenca
1 izključno s kmetijstvom 419
2 s kmetijstvom in nekmetijstvo 220
3 izključno z nekmetijstvom 1727
4 b. o. 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D10

D-10 ALI IMATE KAKO POSEBNO ŽELJO, PREDLOG ALI KRlTIK0, KI BI JO NAŠ CENTER LAHKO SPORROČIL IZVRŠNEMU SVETU (SLOVENSKI VLADI)? ALI NAS ŽELITE MORDA OPOZORITI NA KAJ POMEMBNEGA, O ČEMER V ANKETI NI BILO GOVORA? (Vpišite prosim)

Vrednost 19011 Frekvenca
1 da, ga pove 864
2 ne 1529

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D11

D-11 ALI STE MORDA KAJ SLIŠALI ALI BRALl O REZULTATIH RAZISKAVE "SLOVENSKO JAVNO MNENJE 68", KI JO JE NAŠ CENTER IZVEDEL LANSKO LETO? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 19110 Frekvenca
1 nič ne vem o tem 1566
2 slišal sem, a nisem bral 622
3 sem bral o rezultatih 199
4 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D12

D-12 NAŠ CENTERR PA NAMERAVA TUDI V PRIHODNJE RAZISKOVATI STALIŠČA LJUDI O POSAMEZNIH VPRAŠANJIH. REZULTATI NAJ BI SLUŽILl TUDI KOT OSNOVA ZA ODLOČANJE. ALI SE VAM ZDI, DA SO TAKŠNE RAZISKAVE LAHKO KORISTNE ALI NE? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 1929 Frekvenca
1 koristne in jih je treba padpirati 2018
2 nekoristne, so le zapravljanje časa in denarja 46
3 kakor kdaj 191
4 ne vem 131
5 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D13

D-13 ČE BI SE CENTER ŠE V PRRIHODNJE OBRNIL NA VAS S PODOBNO ANKETO - BI SODELOVALI Z NAMI ALI NE?

Vrednost 1938 Frekvenca
1 da 2213
2 ne 73
3 ne vem 100
4 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2