Slovensko javno mnenje 1993/1

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM931
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM931_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
 • Mlinar, Zdravko
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1993)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

ocena stanja v družbi, levo-desna politična samouvrstitev, uspešnost delovanja državnih organov, naklonjenost strankam, volitve, strankarske preference, ocena povojnih razmer, zaželena področja omejevanja porabe, zaupanje institucijam, odnos do političnih pojmov, pojavi onesnaževanja okolja, osebna in družbena odprtost v svet, prostorska identiteta, odnos do nacionalne suverenosti, odnos do tujih naložb, koristi tujih naložb, ocena primernosti gospodarskih področjh za tuje naložbe,, uspešnost tujih naložb, vlaganja naših podjetij v tujino, pripravljenost na zaposlovanje v tujini, delo v avstriji, države, politična kultura, vpliv na politiko, ugledni politiki, medetnični odnosi, begunci, ocena stanja po osamosvojitvi, zunanja politika, etnična distanca, pravice priseljencev, konflikti s priseljenci, nacionalizem, ksenofobičnost, odnos do državljanstva za neslovence, odnos do beguncev, ocena bivšega sistema, ocena medvojnega dogajanja, odnos do ukvarjanja s preteklostjo, odnos do spomenikov preteklosti, afere v gospodarstvu in politiki, afere z orožjem, religija, cerkev, zaželena vloga cerkve v državi, verouk v šoli, odnos do vere v politiki, vernost in obiskovanje verskih obredov

Keywords ELSST:
VOLITVE , MEDNARODNI ODNOSI, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, ETNIČNA MANJŠINA, RELIGIJA, CERKEV

Topic Classification ADP
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
ODPRTOST V SVET
POLITIKA, DRŽAVE, STRANKE
OSAMOSVOJITEV, MEDETNIČNI ODNOSI, BEGUNCI
ODNOS DO PRETEKLOSTI IN AKTUALNI IZZIVI
RELIGIJA, CERKEV


Abstract:

Raziskava je standardna SJM z večino vprašanj ponovljenih iz preteklih anket SJM, med drugim tudi vrsta vprašanj iz serije Politbarometer. Posebnost raziskave je poglavje o tujih naložbah in o povezovanju ali zapiranju pred svetom na ekonomskem in kulturnem področju. Več vprašanj je namenjenih tudi mednacionalnim odnosom, navezanosti na narod in odnosu do priseljencev in vprašanje beguncev v luči vojne v bivši Jugoslaviji. Nekaj je tudi vprašanj glede odnosa do medvnojnih in povojnih dogajanj v Sloveniji ter o aktualnih političnih aferah. Kratek blok o religiji in vlogi cerkve. Dodan je obsežen blok demografskih vprašanj.

Methodology


Collection date: oktober 1993 - november 1993
Date of production: 1993-11
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM931.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 357
 • number of units: 1042

Variable list

ZAP_ST ZAP_ST

ZAP_ST

Value 13 Frequency
1 6
2 6
3 6
577 1
578 1
579 1
580 1

Valid range from 1 to 580

ID ID

ID

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1041 1
1061 1
1062 1
1063 1

Valid range from 1 to 1063

V1_01 ALI NAJ - GLEDE NA SEDANJE RAZMERE - SLO

V1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA V1.01 ALI NAJ - GLEDE NA SEDANJE RAZMERE - SLOVENSKA DRŽAVA V PRORAČUNU ZA PRIHODNJE LETO ZAGOTOVI PREDVSEM VEČ DENARJA...

Value 31 Frequency
1 za pospeševanje gospodarstva in preprečevanje nezaposlenosti ali 949
2 za nakup sodobnih orožij za vojsko 26
3 drugo 21
4 ne vem 45
" " 1

Valid range from 1 to 3

ZAP_ST ZAP_ST

ZAP_ST

Value 1357 Frequency
1 6
2 6
3 6
577 1
578 1
579 1
580 1

Valid range from 1 to 580

ID ID

ID

Value 2356 Frequency
1 1
2 1
3 1
1041 1
1061 1
1062 1
1063 1

Valid range from 1 to 1063

V1_01 ALI NAJ - GLEDE NA SEDANJE RAZMERE - SLO

V1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA V1.01 ALI NAJ - GLEDE NA SEDANJE RAZMERE - SLOVENSKA DRŽAVA V PRORAČUNU ZA PRIHODNJE LETO ZAGOTOVI PREDVSEM VEČ DENARJA...

Value 3355 Frequency
1 za pospeševanje gospodarstva in preprečevanje nezaposlenosti ali 949
2 za nakup sodobnih orožij za vojsko 26
3 drugo 21
4 ne vem 45
" " 1

Valid range from 1 to 3

V1_02 SLOVENSKA DRZAVA JE V POZIVU K PLEBISCIT

V1.02 SLOVENSKA DRŽAVA JE V POZIVU K PLEBISCITU KONCEM 1990. LETA PRISELJENCEM IZ DRUGIH JUGOSLOVANSKIH REPUBLIK S STALNIM BIVALIŠČEM V SLOVENIJI ZAGOTOVILA - IN KASNEJE TUDI PRIZNALA SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO, ČE SO ZANJ ZAPROSILI. ALI JE - PO VAŠEM MNENJU - DOPUSTNO ALI NE, ČE BI JIM DRŽAVA DANES, S SPREMEMBO ZAKONA, DRŽAVLJANSTVO ODVZELA?

Value 4354 Frequency
1 da, lahko ga odvzame 470
2 ne, ne sme ga odvzeti 347
3 ne vem 224
" " 1

Valid range from 1 to 2

V1_03A kako zivijo ljudje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 5353 Frequency
1 danes dosti slabše 179
2 danes slabše 545
3 enako 172
4 danes boljše 105
5 danes dosti boljše 6
9 ne vem 35

Valid range from 1 to 5

V1_03B demokraticnost odlocanja V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 6352 Frequency
1 danes dosti slabše 55
2 danes slabše 215
3 enako 187
4 danes boljše 340
5 danes dosti boljše 69
9 ne vem 176

Valid range from 1 to 5

V1_03C spostovanje clovekovih pravic in svobosc V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Value 7351 Frequency
1 danes dosti slabše 79
2 danes slabše 250
3 enako 248
4 danes boljše 292
5 danes dosti boljše 60
9 ne vem 112
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_03D spostovanje dela V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Value 8350 Frequency
1 danes dosti slabše 118
2 danes slabše 417
3 enako 201
4 danes boljše 199
5 danes dosti boljše 22
9 ne vem 85

Valid range from 1 to 5

V1_03E moznost dobiti stanovanje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 9349 Frequency
1 danes dosti slabše 273
2 danes slabše 455
3 enako 82
4 danes boljše 78
5 danes dosti boljše 9
9 ne vem 145

Valid range from 1 to 5

V1_03F moznost dobiti zaposlitev V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 10348 Frequency
1 danes dosti slabše 544
2 danes slabše 426
3 enako 31
4 danes boljše 9
5 danes dosti boljše 9
9 ne vem 22
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_03G zakonitost V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Value 11347 Frequency
1 danes dosti slabše 89
2 danes slabše 262
3 enako 298
4 danes boljše 127
5 danes dosti boljše 10
9 ne vem 255
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_03H moznost izobrazevanja V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Value 12346 Frequency
1 danes dosti slabše 49
2 danes slabše 313
3 enako 316
4 danes boljše 231
5 danes dosti boljše 31
9 ne vem 102

Valid range from 1 to 5

V1_03I kulturno zivljenje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Value 13345 Frequency
1 danes dosti slabše 42
2 danes slabše 188
3 enako 382
4 danes boljše 247
5 danes dosti boljše 34
9 ne vem 146
" " 3

Valid range from 1 to 5

V1_03J moznost imeti, prezivljati otroke V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 14344 Frequency
1 danes dosti slabše 240
2 danes slabše 578
3 enako 133
4 danes boljše 42
5 danes dosti boljše 6
9 ne vem 43

Valid range from 1 to 5

V1_03K zdravstveno varstvo V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Value 15343 Frequency
1 danes dosti slabše 102
2 danes slabše 358
3 enako 314
4 danes boljše 182
5 danes dosti boljše 16
9 ne vem 70

Valid range from 1 to 5

V1_03L vpliv stroke na vladne odlocitve V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Value 16342 Frequency
1 danes dosti slabše 81
2 danes slabše 216
3 enako 215
4 danes boljše 169
5 danes dosti boljše 8
9 ne vem 353

Valid range from 1 to 5

V1_04 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUZINO LAHKO RE

V1.04 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

Value 17341 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 99
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 350
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 476
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 70
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 23
6 da živite v revščini 9
9 ne vem, neopredeljen 15

Valid range from 1 to 6

V1_05 KAKSNO JE VASE STALISCE GLEDE PREDCASNEG

V1.05 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE GLEDE PREDČASNEGA ZAPRTJA JEDRSKE ELEKTRARNE V KRŠKEM? S KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH TRDITEV SOGLAŠATE?

Value 18340 Frequency
1 jedrsko elektrarno v Krškem je treba ne glede na stroške nemudoma zapreti 150
2 jedrsko elektrarno v Krškem je treba v naslednjih letih zapreti 265
3 jedrsko elektrarno v Krškem bi bilo sicer treba zapreti, vendar pa to zaradi finančnih težav in težav v preskrbi z energijo ni smiselno 294
4 jedrska elektrarna v Krškem je dovolj varna, tako da lahko obratuje toliko časa, dokler ne bo v celoti izkoriščena 170
9 ne vem 163

Valid range from 1 to 4

V1_06A manj denarja za povecanje osebnih dohodk V1.06 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda

Value 19339 Frequency
1 moramo sprejeti 85
2 lahko sprejmemo 157
3 ne smemo sprejeti 673
9 ne vem, neodločen 127

Valid range from 1 to 3

V1_06B manj denarja za solstvo, zdravstvo, kult V1.06 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Value 20338 Frequency
1 moramo sprejeti 37
2 lahko sprejmemo 135
3 ne smemo sprejeti 757
9 ne vem, neodločen 112
" " 1

Valid range from 1 to 3

V1_06C vec denarja za podpore nezaposlenim V1.06 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) več denarja za podpore nezaposlenim

Value 21337 Frequency
1 moramo sprejeti 207
2 lahko sprejmemo 360
3 ne smemo sprejeti 337
9 ne vem, neodločen 138

Valid range from 1 to 3

V1_06D manj denarja za vojsko V1.06 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) manj denarja za vojsko

Value 22336 Frequency
1 moramo sprejeti 404
2 lahko sprejmemo 337
3 ne smemo sprejeti 174
9 ne vem, neodločen 123
" " 4

Valid range from 1 to 3

V1_06E manj denarja za policijo V1.06 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) manj denarja za policijo

Value 23335 Frequency
1 moramo sprejeti 335
2 lahko sprejmemo 378
3 ne smemo sprejeti 185
9 ne vem, neodločen 144

Valid range from 1 to 3

V1_06F manj denarja za znanstveno delo in razis V1.06 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Value 24334 Frequency
1 moramo sprejeti 53
2 lahko sprejmemo 165
3 ne smemo sprejeti 652
9 ne vem, neodločen 172

Valid range from 1 to 3

V1_07 V KOLIKSNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZAD

V1.07 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? (naredite križec v izbran prekat)

Value 25333 Frequency
1 1-zelo nezadovoljen 110
2 2 62
3 3 100
4 4 105
5 5 312
6 6 117
7 7 66
8 8 44
9 9 14
10 10-zelo zadovoljen 17
99 ne vem 95

Valid range from 1 to 10

V1_08 KAKO STE NA SPLOSNO ZADOVOLJNI Z VASO DE

V1.08 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DELOVNO SITUACIJO?

Value 26332 Frequency
1 1-zelo nezadovoljen 103
2 2 45
3 3 64
4 4 59
5 5 160
6 6 69
7 7 86
8 8 77
9 9 22
10 10-zelo zadovoljen 48
98 ne vem, b.o. 15
99 ni zaposlen 294

Valid range from 1 to 10

V1_09 KAKO STE NA SPLOSNO ZADOVOLJNI Z VASO DR

V1.09 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DRUŽINSKO SITUACIJO?

Value 27331 Frequency
1 1-zelo nezadovoljen 28
2 2 25
3 3 47
4 4 56
5 5 201
6 6 78
7 7 121
8 8 187
9 9 83
10 10-zelo zadovoljen 187
99 ne vem, b.o. 29

Valid range from 1 to 10

V1_10A druzini in sorodnikom V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

a) družini in sorodnikom

Value 28330 Frequency
1 v celoti 575
2 precej 342
3 malo 90
4 nič 19
9 ne vem 15
" " 1

Valid range from 1 to 4

V1_10B Vladi V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

b) Vladi

Value 29329 Frequency
1 v celoti 25
2 precej 114
3 malo 507
4 nič 316
9 ne vem 80

Valid range from 1 to 4

V1_10C cerkvi in duhovawkom V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

c) cerkvi in duhovnikom

Value 30328 Frequency
1 v celoti 40
2 precej 141
3 malo 379
4 nič 398
9 ne vem 84

Valid range from 1 to 4

V1_10D sosedom V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

d) sosedom

Value 31327 Frequency
1 v celoti 52
2 precej 300
3 malo 489
4 nič 163
9 ne vem 38

Valid range from 1 to 4

V1_10E ljudem, ki govorijo vas jezik V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

e) ljudem, ki govorijo vaš jezik

Value 32326 Frequency
1 v celoti 62
2 precej 298
3 malo 488
4 nič 90
9 ne vem 104

Valid range from 1 to 4

V1_10F televiziji, casopisom, radiju V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

f) televiziji, časopisom, radiju

Value 33325 Frequency
1 v celoti 18
2 precej 180
3 malo 618
4 nič 176
9 ne vem 50

Valid range from 1 to 4

V1_10G solam, izobrazevalnim ustanovam V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

g) šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 34324 Frequency
1 v celoti 107
2 precej 484
3 malo 319
4 nič 46
9 ne vem 86

Valid range from 1 to 4

V1_10H sindikatom V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

h) sindikatom

Value 35323 Frequency
1 v celoti 12
2 precej 106
3 malo 387
4 nič 356
9 ne vem 181

Valid range from 1 to 4

V1_10I Bogu V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

i) Bogu

Value 36322 Frequency
1 v celoti 127
2 precej 143
3 malo 252
4 nič 357
9 ne vem 163

Valid range from 1 to 4

V1_10J sebi samemu V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

j) sebi samemu

Value 37321 Frequency
1 v celoti 726
2 precej 236
3 malo 54
4 nič 4
9 ne vem 22

Valid range from 1 to 4

V1_10K kolegom pri delu V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

k) kolegom pri delu

Value 38320 Frequency
1 v celoti 110
2 precej 426
3 malo 281
4 nič 36
9 ne vem 185
" " 4

Valid range from 1 to 4

V1_10L politicnim strankam V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

l) političnim strankam

Value 39319 Frequency
1 v celoti 5
2 precej 28
3 malo 397
4 nič 506
9 ne vem 106

Valid range from 1 to 4

V1_10M predpostavljenim, sefom, delodajalcem V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

m) predpostavljenim, šefom, delodajalcem

Value 40318 Frequency
1 v celoti 59
2 precej 198
3 malo 377
4 nič 149
9 ne vem 254
" " 5

Valid range from 1 to 4

V1_10N sodiscem V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

n) sodiščem

Value 41317 Frequency
1 v celoti 32
2 precej 224
3 malo 424
4 nič 192
9 ne vem 170

Valid range from 1 to 4

V1_10O policiji V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

o) policiji

Value 42316 Frequency
1 v celoti 31
2 precej 184
3 malo 473
4 nič 224
9 ne vem 130

Valid range from 1 to 4

V1_10P Drzavni zbor V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

p) Državni zbor (Skupščina)

Value 43315 Frequency
1 v celoti 18
2 precej 139
3 malo 521
4 nič 225
9 ne vem 139

Valid range from 1 to 4

V1_10R vojski V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

r) teritorialni obrambi (vojski)

Value 44314 Frequency
1 v celoti 88
2 precej 348
3 malo 369
4 nič 136
9 ne vem 101

Valid range from 1 to 4

V1_10S predsedniku Republike V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

s) predsedniku Republike

Value 45313 Frequency
1 v celoti 144
2 precej 341
3 malo 365
4 nič 128
9 ne vem 64

Valid range from 1 to 4

V1_10SS bankam V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

š) bankam

Value 46312 Frequency
1 v celoti 39
2 precej 250
3 malo 471
4 nič 197
9 ne vem 85

Valid range from 1 to 4

V1_10T gospodarstvu, podjetjem V1.10 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

t) gospodarstvu, podjetjem

Value 47311 Frequency
1 v celoti 17
2 precej 125
3 malo 561
4 nič 205
9 ne vem 134

Valid range from 1 to 4

V1_11A narod V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

a) narod

Value 48310 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 219
2 pozitiven odnos 556
3 nevtralen odnos 161
4 negativen odnos 28
5 zelo negativen odnos 4
9 ne vem, b.o. 74

Valid range from 1 to 5

V1_11B pravica do splava V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

b) pravica do splava

Value 49309 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 251
2 pozitiven odnos 394
3 nevtralen odnos 155
4 negativen odnos 121
5 zelo negativen odnos 48
9 ne vem, b.o. 73

Valid range from 1 to 5

V1_11C samostojnost V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

c) samostojnost

Value 50308 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 371
2 pozitiven odnos 534
3 nevtralen odnos 71
4 negativen odnos 17
5 zelo negativen odnos 2
9 ne vem, b.o. 47

Valid range from 1 to 5

V1_11D demilitarizacija V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

d) demilitarizacija

Value 51307 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 162
2 pozitiven odnos 278
3 nevtralen odnos 227
4 negativen odnos 117
5 zelo negativen odnos 28
9 ne vem, b.o. 230

Valid range from 1 to 5

V1_11E priseljenci iz drugih republik V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

e) priseljenci iz drugih republik

Value 52306 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 21
2 pozitiven odnos 117
3 nevtralen odnos 375
4 negativen odnos 347
5 zelo negativen odnos 104
9 ne vem, b.o. 77
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_11F begunci iz BiH V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

f) begunci iz BiH

Value 53305 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 21
2 pozitiven odnos 140
3 nevtralen odnos 402
4 negativen odnos 308
5 zelo negativen odnos 100
9 ne vem, b.o. 71

Valid range from 1 to 5

V1_11G red in disciplina V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

g) red in disciplina

Value 54304 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 308
2 pozitiven odnos 486
3 nevtralen odnos 103
4 negativen odnos 77
5 zelo negativen odnos 19
9 ne vem, b.o. 49

Valid range from 1 to 5

V1_11H antikomunizem V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

h) antikomunizem

Value 55303 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 82
2 pozitiven odnos 174
3 nevtralen odnos 311
4 negativen odnos 146
5 zelo negativen odnos 57
9 ne vem, b.o. 272

Valid range from 1 to 5

V1_11I liberalizem V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

i) liberalizem

Value 56302 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 79
2 pozitiven odnos 243
3 nevtralen odnos 274
4 negativen odnos 69
5 zelo negativen odnos 24
9 ne vem, b.o. 353

Valid range from 1 to 5

V1_11J patriotizem V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

j) patriotizem

Value 57301 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 138
2 pozitiven odnos 256
3 nevtralen odnos 217
4 negativen odnos 66
5 zelo negativen odnos 19
9 ne vem, b.o. 345
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_11K popravljanje povojnih krivic V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

k) popravljanje povojnih krivic

Value 58300 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 87
2 pozitiven odnos 274
3 nevtralen odnos 260
4 negativen odnos 180
5 zelo negativen odnos 79
9 ne vem, b.o. 162

Valid range from 1 to 5

V1_11L konzervativizem V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

l) konzervativizem

Value 59299 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 8
2 pozitiven odnos 52
3 nevtralen odnos 257
4 negativen odnos 244
5 zelo negativen odnos 75
9 ne vem, b.o. 405
" " 1

Valid range from 1 to 5

V1_11M vracanje premozenja V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

m) vračanje premoženja

Value 60298 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 138
2 pozitiven odnos 376
3 nevtralen odnos 241
4 negativen odnos 143
5 zelo negativen odnos 53
9 ne vem, b.o. 91

Valid range from 1 to 5

V1_11N socializem V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

n) socializem

Value 61297 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 25
2 pozitiven odnos 160
3 nevtralen odnos 356
4 negativen odnos 219
5 zelo negativen odnos 72
9 ne vem, b.o. 210

Valid range from 1 to 5

V1_11O Evropa V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

o) Evropa

Value 62296 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 138
2 pozitiven odnos 504
3 nevtralen odnos 223
4 negativen odnos 50
5 zelo negativen odnos 8
9 ne vem, b.o. 119

Valid range from 1 to 5

V1_11P verouk v sole V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

p) verouk v šole

Value 63295 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 50
2 pozitiven odnos 224
3 nevtralen odnos 248
4 negativen odnos 242
5 zelo negativen odnos 188
9 ne vem, b.o. 90

Valid range from 1 to 5

V1_11R solidarnost V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

r) solidarnost

Value 64294 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 205
2 pozitiven odnos 544
3 nevtralen odnos 155
4 negativen odnos 55
5 zelo negativen odnos 6
9 ne vem, b.o. 77

Valid range from 1 to 5

V1_11S kapitalizem V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

s) kapitalizem

Value 65293 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 28
2 pozitiven odnos 189
3 nevtralen odnos 356
4 negativen odnos 224
5 zelo negativen odnos 70
9 ne vem, b.o. 173
" " 2

Valid range from 1 to 5

V1_11SS soupravljanje podjetij V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

š) soupravljanje podjetij

Value 66292 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 62
2 pozitiven odnos 397
3 nevtralen odnos 277
4 negativen odnos 97
5 zelo negativen odnos 32
9 ne vem, b.o. 177

Valid range from 1 to 5

V1_11T privatna lastnina V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

t) privatna lastnina

Value 67291 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 114
2 pozitiven odnos 483
3 nevtralen odnos 226
4 negativen odnos 78
5 zelo negativen odnos 24
9 ne vem, b.o. 117

Valid range from 1 to 5

V1_11U delnice V1.11 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ALI ZELO NEGATIVEN ODNOS.

u) delnice

Value 68290 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 98
2 pozitiven odnos 420
3 nevtralen odnos 201
4 negativen odnos 92
5 zelo negativen odnos 23
9 ne vem, b.o. 208

Valid range from 1 to 5

V1_12 CE BI IMELI MOZNOST IZBRATI DEZELO, V KA

V1.12 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Value 69289 Frequency
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 694
2 verjetno bi izbral Slovenijo 230
3 verjetno bi izbral katero drugo deželo 58
4 zanesljivo bi izbral katero drugo deželo 24
9 ne vem 36

Valid range from 1 to 4

V1_13 CE DANES RAZMISLJATE O SVOJEM ZIVLJENJU

V1.13 ČE DANES RAZMIŠLJATE O SVOJEM ŽIVLJENJU IN ČE GA OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE SREČNI ALI NESREČNI? (Prosimo, izberite le en odgovor)

Value 70288 Frequency
1 zelo srečen 118
2 precej srečen 505
3 ne preveč srečen 278
4 sploh nisem srečen 31
8 ne morem reči 90
9 ni odgovora 20

Valid range from 1 to 8

V1_14 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE

V1.14 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Value 71287 Frequency
1 razlike naj se povečajo 84
2 sedanje razlike so primerne 90
3 razlike naj se zmanjšajo 731
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 57
9 ne vem 80

Valid range from 1 to 4

V1_15A onesnazenje zraka, smrad, dim V1.15 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

a) onesnaženje zraka, smrad, dim

Value 72286 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 131
2 tega ne občutim, me ne hudo 146
3 me moti a ni tako moti 369
4 mi škoduje, me zelo moti 294
5 življenjsko me ogroža 90
6 ne ve, neodločen 12

Valid range from 1 to 5

V1_15B hrup, ropot prometa, tovarne V1.15 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

b) hrup, ropot prometa, tovarne

Value 73285 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 135
2 tega ne občutim, me ne hudo 252
3 me moti a ni tako moti 384
4 mi škoduje, me zelo moti 209
5 življenjsko me ogroža 49
6 ne ve, neodločen 13

Valid range from 1 to 5

V1_15C onesnazenost naselij, odpadki, umazanija V1.15 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

c) onesnaženost naselij, odpadki, umazanija

Value 74284 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 99
2 tega ne občutim, me ne hudo 138
3 me moti a ni tako moti 365
4 mi škoduje, me zelo moti 355
5 življenjsko me ogroža 77
6 ne ve, neodločen 8

Valid range from 1 to 5

V1_15D onesnazenost voda, industrijske odplake, V1.15 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

d) onesnaženost voda, industrijske odplake, kemikalije

Value 75283 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 111
2 tega ne občutim, me ne hudo 123
3 me moti a ni tako moti 297
4 mi škoduje, me zelo moti 368
5 življenjsko me ogroža 123
6 ne ve, neodločen 20

Valid range from 1 to 5

V1_15E onesnazenost prirodnega okolja, odpadki, V1.15 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

e) onesnaženost prirodnega okolja, odpadki, smetišča

Value 76282 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 92
2 tega ne občutim, me ne hudo 104
3 me moti a ni tako moti 354
4 mi škoduje, me zelo moti 374
5 življenjsko me ogroža 105
6 ne ve, neodločen 13

Valid range from 1 to 5

V1_15F uporaba kemikalij v prehrambenih proizvo V1.15 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

f) uporaba kemikalij v prehrambenih proizvodih

Value 77281 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 60
2 tega ne občutim, me ne hudo 99
3 me moti a ni tako moti 315
4 mi škoduje, me zelo moti 370
5 življenjsko me ogroža 154
6 ne ve, neodločen 44

Valid range from 1 to 5

V1_15G neurejenost prometa, nesrece V1.15 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

g) neurejenost prometa, nesreče

Value 78280 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 62
2 tega ne občutim, me ne hudo 109
3 me moti a ni tako moti 325
4 mi škoduje, me zelo moti 365
5 življenjsko me ogroža 148
6 ne ve, neodločen 33

Valid range from 1 to 5

V1_15H ogrozenost zaradi nuklearne elek. V1.15 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

h) ogroženost zaradi nuklearne elektrarne, radioaktivnih snovi in odpadkov

Value 79279 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 115
2 tega ne občutim, me ne hudo 181
3 me moti a ni tako moti 318
4 mi škoduje, me zelo moti 245
5 življenjsko me ogroža 130
6 ne ve, neodločen 53

Valid range from 1 to 5

V1_15I propadanje gozdov V1.15 ALI VAS V VAŠEM ŽIVLJENJSKEM IN DELOVNEM OKOLJU SPODAJ NAVEDENI POJAVI OGROŽAJO, MOTIJO... ALI PA JIH SPLOH NI?

i) propadanje gozdov

Value 80278 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 42
2 tega ne občutim, me ne hudo 78
3 me moti a ni tako moti 295
4 mi škoduje, me zelo moti 402
5 življenjsko me ogroža 197
6 ne ve, neodločen 28

Valid range from 1 to 5

V2_01 ENI SI PRIZADEVAJO ZA ODPRAVLJANJE DRZAV

V2.00 ODPRTOST V SVET V2.01 ENI SI PRIZADEVAJO ZA ODPRAVLJANJE DRŽAVNIH MEJA IN ZA "EVROPO BREZ MEJA", DRUGI PA BOLJ OPOZARJAJO, DA LAHKO S TEM NAROD IZGUBI SVOJO SAMOSTOJNOST IN SVOJE ZGODOVINSKO-KULTURNEPOSEBNOSTI. KAKŠNO PA JE VAŠE GLEDANJE NA TA VPRAŠANJA? (izberite trditev, ki vam bolj ustreza)

Value 81277 Frequency
1 prednost dajem odpiranju v svet in odpravljanju državnih meja 316
2 na prvo mesto postavljam samostojnost Slovenije 345
3 zavzemam se za (praktične) rešitve od primera do primera 258
9 ne vem, ne morem se odločiti 123

Valid range from 1 to 3

V2_02A v neposredni sosescini V2.02 NA ŽIVLJENJE LJUDI VPLIVA DOGAJANJE V OŽJEM IN ŠIRŠEM OKOLJU RAZLIČNO. ALI DOGAJANJA V ... NEPOSREDNI SOSEŠČINI.. POMEMBNO VPLIVAJO NA VAŠE ŽIVLJENJE? KAJ PA DOGAJANJA ....? (Odgovor v vsaki vrsti: od a do h)

a) v neposredni soseščini

Value 82276 Frequency
1 DA 537
2 NE 505

Valid range from 1 to 2

V2_02B v vasem kraju V2.02 NA ŽIVLJENJE LJUDI VPLIVA DOGAJANJE V OŽJEM IN ŠIRŠEM OKOLJU RAZLIČNO. ALI DOGAJANJA V ... NEPOSREDNI SOSEŠČINI.. POMEMBNO VPLIVAJO NA VAŠE ŽIVLJENJE? KAJ PA DOGAJANJA ....? (Odgovor v vsaki vrsti: od a do h)

b) v vašem kraju

Value 83275 Frequency
1 DA 574
2 NE 467
" " 1

Valid range from 1 to 2

V2_02C v obcini V2.02 NA ŽIVLJENJE LJUDI VPLIVA DOGAJANJE V OŽJEM IN ŠIRŠEM OKOLJU RAZLIČNO. ALI DOGAJANJA V ... NEPOSREDNI SOSEŠČINI.. POMEMBNO VPLIVAJO NA VAŠE ŽIVLJENJE? KAJ PA DOGAJANJA ....? (Odgovor v vsaki vrsti: od a do h)

c) v občini

Value 84274 Frequency
1 DA 542
2 NE 497
" " 3

Valid range from 1 to 2

V2_02D v vasi regiji Gorenjska, Stajerska itd V2.02 NA ŽIVLJENJE LJUDI VPLIVA DOGAJANJE V OŽJEM IN ŠIRŠEM OKOLJU RAZLIČNO. ALI DOGAJANJA V ... NEPOSREDNI SOSEŠČINI.. POMEMBNO VPLIVAJO NA VAŠE ŽIVLJENJE? KAJ PA DOGAJANJA ....? (Odgovor v vsaki vrsti: od a do h)

d) v vaši regiji (Gorenjska, Štajerska itd.)

Value 85273 Frequency
1 DA 456
2 NE 584
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_02E v Sloveniji V2.02 NA ŽIVLJENJE LJUDI VPLIVA DOGAJANJE V OŽJEM IN ŠIRŠEM OKOLJU RAZLIČNO. ALI DOGAJANJA V ... NEPOSREDNI SOSEŠČINI.. POMEMBNO VPLIVAJO NA VAŠE ŽIVLJENJE? KAJ PA DOGAJANJA ....? (Odgovor v vsaki vrsti: od a do h)

e) v Sloveniji

Value 86272 Frequency
1 DA 651
2 NE 389
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_02F v sosednjih oz. bliznjih drzavah V2.02 NA ŽIVLJENJE LJUDI VPLIVA DOGAJANJE V OŽJEM IN ŠIRŠEM OKOLJU RAZLIČNO. ALI DOGAJANJA V ... NEPOSREDNI SOSEŠČINI.. POMEMBNO VPLIVAJO NA VAŠE ŽIVLJENJE? KAJ PA DOGAJANJA ....? (Odgovor v vsaki vrsti: od a do h)

f) v sosednjih oz. bližnjih državah

Value 87271 Frequency
1 DA 441
2 NE 599
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_02G v Evropi kot celoti V2.02 NA ŽIVLJENJE LJUDI VPLIVA DOGAJANJE V OŽJEM IN ŠIRŠEM OKOLJU RAZLIČNO. ALI DOGAJANJA V ... NEPOSREDNI SOSEŠČINI.. POMEMBNO VPLIVAJO NA VAŠE ŽIVLJENJE? KAJ PA DOGAJANJA ....? (Odgovor v vsaki vrsti: od a do h)

g) v Evropi kot celoti

Value 88270 Frequency
1 DA 418
2 NE 622
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_02H v svetu kot celoti V2.02 NA ŽIVLJENJE LJUDI VPLIVA DOGAJANJE V OŽJEM IN ŠIRŠEM OKOLJU RAZLIČNO. ALI DOGAJANJA V ... NEPOSREDNI SOSEŠČINI.. POMEMBNO VPLIVAJO NA VAŠE ŽIVLJENJE? KAJ PA DOGAJANJA ....? (Odgovor v vsaki vrsti: od a do h)

h) v svetu kot celoti

Value 89269 Frequency
1 DA 390
2 NE 649
" " 3

Valid range from 1 to 2

V2_03 IMAMO PODJETJA, KI NISO UCINKOVITA IN SO

V2.03 IMAMO PODJETJA, KI NISO UČINKOVITA IN SO NJIHOVI PROIZVODI DRAŽJI, KOT V TUJINI, VENDAR PA DAJEJO DELO ŠTEVILNIM DOMAČINOM. KAJ STORITI?

Value 90268 Frequency
1 zaščititi je treba taka podjetja, pa četudi bomo zato plačevali večje davke in kupovali dražje proizvode 146
2 preživijo naj tista podjetja, ki so konkurenčno sposobna, učinkovitejša in cenejša 682
3 ne vem, ne morem se odločiti 214

Valid range from 1 to 2

V2_04A sporocila na letaliscih, zelezniskih in V2.04 ČE BO PRIHAJALO VSE VEČ TURISTOV, POSLOVNIH IN DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO LAHKO PRIČAKUJEMO, DA SE BO ZAOSTRILO VPRAŠANJE JAVNE RABE TUJIH JEZIKOV. KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE? ALI NAJ BO DOVOLJENA TUDI JAVNA RABA TUJIH JEZIKOV V NASLEDNJIH PRIMERIH:

a) sporočila na letališčih, železniških in avtobusnih postajah

Value 91267 Frequency
1 DA 958
2 NE 81
" " 3

Valid range from 1 to 2

V2_04B v hotelih, motelih, restavracijah V2.04 ČE BO PRIHAJALO VSE VEČ TURISTOV, POSLOVNIH IN DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO LAHKO PRIČAKUJEMO, DA SE BO ZAOSTRILO VPRAŠANJE JAVNE RABE TUJIH JEZIKOV. KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE? ALI NAJ BO DOVOLJENA TUDI JAVNA RABA TUJIH JEZIKOV V NASLEDNJIH PRIMERIH:

b) v hotelih, motelih, restavracijah

Value 92266 Frequency
1 DA 928
2 NE 110
" " 4

Valid range from 1 to 2

V2_04C informacije na javnih mestih, v turistic V2.04 ČE BO PRIHAJALO VSE VEČ TURISTOV, POSLOVNIH IN DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO LAHKO PRIČAKUJEMO, DA SE BO ZAOSTRILO VPRAŠANJE JAVNE RABE TUJIH JEZIKOV. KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE? ALI NAJ BO DOVOLJENA TUDI JAVNA RABA TUJIH JEZIKOV V NASLEDNJIH PRIMERIH:

c) informacije na javnih mestih, v turističnih krajih, ob cestah

Value 93265 Frequency
1 DA 929
2 NE 108
" " 5

Valid range from 1 to 2

V2_04G v trgovinah in drugih lokalih V2.04 ČE BO PRIHAJALO VSE VEČ TURISTOV, POSLOVNIH IN DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO LAHKO PRIČAKUJEMO, DA SE BO ZAOSTRILO VPRAŠANJE JAVNE RABE TUJIH JEZIKOV. KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE? ALI NAJ BO DOVOLJENA TUDI JAVNA RABA TUJIH JEZIKOV V NASLEDNJIH PRIMERIH:

g) v trgovinah in drugih lokalih

Value 94264 Frequency
1 DA 705
2 NE 332
" " 5

Valid range from 1 to 2

V2_05_1 KATEREMU OD NAVEDENIH NARODOV SO SLOVENC V2.05 KATEREMU OD NAVEDENIH NARODOV SO SLOVENCI NAJBLIŽJI? IZBERITE TRI OD NJIH, KI SE VAM ZDIJO NAJBLIŽJI.

1. odgovor

Value 95263 Frequency
1 Avstrijci 783
2 Italijani 43
3 Madžari 21
4 Hrvati 30
5 Srbi 5
6 Nemci 41
7 Francozi 4
8 Angleži 1
9 Rusi 7
10 Slovaki 28
11 Čehi 29
12 Američani 3
13 Skandinavci (Švedi, Norvežani, Danci) 6
14 Japonci 1
15 Kitajci 1
99 b. o. 37
" " 2

Valid range from 1 to 15

V2_05_2 V2_05_2 V2.05 KATEREMU OD NAVEDENIH NARODOV SO SLOVENCI NAJBLIŽJI? IZBERITE TRI OD NJIH, KI SE VAM ZDIJO NAJBLIŽJI.

2. odgovor

Value 96262 Frequency
1 Avstrijci 79
2 Italijani 287
3 Madžari 65
4 Hrvati 86
5 Srbi 10
6 Nemci 230
7 Francozi 12
8 Angleži 10
9 Rusi 6
10 Slovaki 82
11 Čehi 57
12 Američani 8
13 Skandinavci (Švedi, Norvežani, Danci) 15
14 Japonci 2
15 Kitajci 0
99 b. o. 83
" " 10

Valid range from 1 to 15

V2_05_3 V2_05_3 V2.05 KATEREMU OD NAVEDENIH NARODOV SO SLOVENCI NAJBLIŽJI? IZBERITE TRI OD NJIH, KI SE VAM ZDIJO NAJBLIŽJI.

3. odgovor

Value 97261 Frequency
1 Avstrijci 42
2 Italijani 95
3 Madžari 114
4 Hrvati 109
5 Srbi 12
6 Nemci 163
7 Francozi 18
8 Angleži 30
9 Rusi 8
10 Slovaki 68
11 Čehi 132
12 Američani 42
13 Skandinavci (Švedi, Norvežani, Danci) 36
14 Japonci 12
15 Kitajci 4
99 b. o. 143
" " 14

Valid range from 1 to 15

V2_06A svoj kraj V2.06 ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NE NA...

a) svoj kraj (1)

Value 98260 Frequency
1 DA 970
2 NE 72

Valid range from 1 to 2

V2_06B svojo obcino V2.06 ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NE NA...

b) svojo občino (2)

Value 99259 Frequency
1 DA 809
2 NE 233

Valid range from 1 to 2

V2_06C svojo regijo V2.06 ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NE NA...

c) svojo regijo (Gorenjska, Štajerska ipd.) (3)

Value 100258 Frequency
1 DA 818
2 NE 224

Valid range from 1 to 2

V2_06D Slovenijo kot celoto V2.06 ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NE NA...

d) Slovenijo kot celoto (4)

Value 101257 Frequency
1 DA 956
2 NE 85
" " 1

Valid range from 1 to 2

V2_06E sosednje in bliznje drzave V2.06 ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NE NA...

e) sosednje in bližnje države (5)

Value 102256 Frequency
1 DA 369
2 NE 671
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_06F Evropo kot celoto V2.06 ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NE NA...

f) Evropo kot celoto (6)

Value 103255 Frequency
1 DA 427
2 NE 612
" " 3

Valid range from 1 to 2

V2_06G svet kot celoto V2.06 ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NE NA...

g) svet kot celoto (7)

Value 104254 Frequency
1 DA 421
2 NE 617
" " 4

Valid range from 1 to 2

V2_07 NA KATEREGA OD ZGORAJ NAVEDENIH OBMOCIJ

V2.07 NA KATEREGA OD ZGORAJ NAVEDENIH OBMOČIJ PA SE ČUTITE NAJBOLJ NAVEZANI? (Anketar: šifriraj na osnovi vprašanja V2.06 od 1-7)

Value 105253 Frequency
1 kraj 683
2 obcino 36
3 regijo 55
4 Slovenijo kot celoto 178
5 sosednje in bliznje drzave 4
6 Evropo kot celoto 9
7 svet kot celoto 15
9 ne vem, b.o. 61
" " 1

Valid range from 1 to 7

V2_08A Vkljucitev v Evropo mora biti prvi cilj V2.08 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA PROSIM ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE.

a) Vključitev v Evropo mora biti prvi cilj slovenske politike.

Value 106252 Frequency
1 popolnoma soglašam 239
2 v glavnem soglašam 458
3 neodločen 134
4 v glavnem ne soglašam 86
5 sploh ne soglašam 19
6 ne pozna, ne ve 106

Valid range from 1 to 5

V2_08B Samostojnost Slovenije mi pomeni vec kot V2.08 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA PROSIM ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE.

b) Samostojnost Slovenije mi pomeni več kot vse morebitne koristi iz vključevanja v Evropo.

Value 107251 Frequency
1 popolnoma soglašam 232
2 v glavnem soglašam 392
3 neodločen 190
4 v glavnem ne soglašam 115
5 sploh ne soglašam 27
6 ne pozna, ne ve 85
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_08C Znizanje carin je pomembnejse kot pa zas V2.08 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA PROSIM ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE.

c) Znižanje carin je pomembnejše kot pa zaščita naših podjetij.

Value 108250 Frequency
1 popolnoma soglašam 85
2 v glavnem soglašam 176
3 neodločen 220
4 v glavnem ne soglašam 316
5 sploh ne soglašam 115
6 ne pozna, ne ve 130

Valid range from 1 to 5

V2_08D Mesanje ljudi, ki pripadajo razlicnim na V2.08 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA PROSIM ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE.

d) Mešanje ljudi, ki pripadajo različnim narodom in kulturam, prinaša samo težave.

Value 109249 Frequency
1 popolnoma soglašam 143
2 v glavnem soglašam 325
3 neodločen 205
4 v glavnem ne soglašam 206
5 sploh ne soglašam 94
6 ne pozna, ne ve 69

Valid range from 1 to 5

V2_08E Sirjenje tujih televizijskih programov p V2.08 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA PROSIM ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE.

e) Širjenje tujih televizijskih programov pri nas bi morali omejiti.

Value 110248 Frequency
1 popolnoma soglašam 33
2 v glavnem soglašam 119
3 neodločen 124
4 v glavnem ne soglašam 384
5 sploh ne soglašam 315
6 ne pozna, ne ve 67

Valid range from 1 to 5

V2_08F Podjetja v Sloveniji morajo dosledno upo V2.08 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA PROSIM ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE.

f) Podjetja v Sloveniji morajo dosledno uporabljati slovenske izraze v predstavljanju svojih izdelkov na tržišču.

Value 111247 Frequency
1 popolnoma soglašam 380
2 v glavnem soglašam 386
3 neodločen 91
4 v glavnem ne soglašam 84
5 sploh ne soglašam 40
6 ne pozna, ne ve 61

Valid range from 1 to 5

V2_08G Kjerkoli cloveku dobro gre, tam je njego V2.08 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA PROSIM ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE.

g) Kjerkoli človeku dobro gre, tam je njegova domovina.

Value 112246 Frequency
1 popolnoma soglašam 196
2 v glavnem soglašam 256
3 neodločen 123
4 v glavnem ne soglašam 245
5 sploh ne soglašam 185
6 ne pozna, ne ve 37

Valid range from 1 to 5

V2_08H Vse vec problemov je, ki jih Slovenci sa V2.08 PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, VI PA PROSIM ZA VSAKO POSEBEJ POVEJTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE.

h) Vse več problemov je, ki jih Slovenci sami za sebe ne moremo re- šiti, rešimo jih lahko le skupaj z drugimi evropskimi narodi.

Value 113245 Frequency
1 popolnoma soglašam 189
2 v glavnem soglašam 466
3 neodločen 159
4 v glavnem ne soglašam 110
5 sploh ne soglašam 38
6 ne pozna, ne ve 79
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_09 ALI PRI NAS POSVECAMO PREVEC ALI PREMALO

V2.09 ALI PRI NAS POSVEČAMO PREVEČ ALI PREMALO POZORNOSTI PRIZADEVANJEM, DA BI OHRANILI POSEBNOSTI SLOVENSKE KULTURNE DEDIŠČINE?

Value 114244 Frequency
1 premalo 695
2 preveč 27
3 ravno prav 195
4 ne vem, b.o. 125

Valid range from 1 to 3

V2_10 KATERA JE NAJBOLJ ODDALJENA DRZAVA, KI S

V2.10 KATERA JE NAJBOLJ ODDALJENA DRŽAVA, KI STE JO ŽE KDAJ OBISKALI?

Value 115243 Frequency
1 Avstrija 146
2 Italija 120
3 Nemčija 28
40 neznana država 4
41 neznana država 3
98 neznana država 1
99 ni še obiskal nobene tuje države 64
" " 1

Valid range from 1 to 98

V2_11 KAJ SODITE, ALI SLOVENIJA ZATO, DA BI SE

V2.11 KAJ SODITE, ALI SLOVENIJA ZATO, DA BI SE IZVILA IZ GOSPODARSKE KRIZE, POTREBUJE TUJ KAPITAL, TUJE NALOŽBE, ALI TEGA NE POTREBUJE?

Value 116242 Frequency
1 da, potrebuje 774
2 ne potrebuje 106
3 ne vem 162

Valid range from 1 to 2

V2_12_1 KAJ BI PO VASEM MNENJU LAHKO BILA GLAVNA (če da) V2.12 KAJ BI PO VAŠEM MNENJU LAHKO BILA GLAVNA KORIST TUJIH NALOŽB (TUJEGA KAPITALA) V SLOVENSKA PODJETJA? IZBERITE DVA ODGOVORA, KI SE VAM ZDITA NAJPOMEMBNEJŠA?

1. odgovor

Value 117241 Frequency
1 podjetja ne bi šla v stečaj 176
2 ohranili bi delovna mesta 262
3 več bi investirali v tehnološko posodobitev podjetij 241
4 tuji investitorji bi poskrbeli za boljše upravljanje, management v podjetjih 61
5 odprla bi se nova tuja tržišča 59
6 tako bi izpeljali privatizacijo 9
7 drugo 4
8 ne vem 216
" " 14

Valid range from 1 to 7

V2_12_2 KAJ BI PO VASEM MNENJU LAHKO BILA GLAVNA (če da) V2.12 KAJ BI PO VAŠEM MNENJU LAHKO BILA GLAVNA KORIST TUJIH NALOŽB (TUJEGA KAPITALA) V SLOVENSKA PODJETJA? IZBERITE DVA ODGOVORA, KI SE VAM ZDITA NAJPOMEMBNEJŠA?

2. odgovor

Value 118240 Frequency
1 podjetja ne bi šla v stečaj 41
2 ohranili bi delovna mesta 149
3 več bi investirali v tehnološko posodobitev podjetij 126
4 tuji investitorji bi poskrbeli za boljše upravljanje, management v podjetjih 124
5 odprla bi se nova tuja tržišča 265
6 tako bi izpeljali privatizacijo 39
7 drugo 24
8 ne vem 254
" " 20

Valid range from 1 to 7

V2_13 ODNOS SLOVENIJE DO TUJIH NALOZB NAJ BO:

V2.13 ODNOS SLOVENIJE DO TUJIH NALOŽB NAJ BO: (le en odgovor.)

Value 119239 Frequency
1 tak kot v vseh razvitih državah 346
2 usklajen s pravili Evropske skupnosti 245
3 zaradi majhnosti Slovenije bolj omejevalen (restriktiven) 248
4 drugo 11
6 ne vem, b.o. 192

Valid range from 1 to 4

V2_14A razvitost gospodarstva V2.14. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTI SLOVENIJE, KI BI LAHKO PRITEGNILE TUJE INVESTITORJE, TUJ KAPITAL?

a) razvitost gospodarstva

Value 120238 Frequency
1 DA 536
2 NE 487
" " 19

Valid range from 1 to 2

V2_14B politicna stabilnost V2.14. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTI SLOVENIJE, KI BI LAHKO PRITEGNILE TUJE INVESTITORJE, TUJ KAPITAL?

b) politična stabilnost

Value 121237 Frequency
1 DA 445
2 NE 575
" " 22

Valid range from 1 to 2

V2_14C nizke place delavcev V2.14. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTI SLOVENIJE, KI BI LAHKO PRITEGNILE TUJE INVESTITORJE, TUJ KAPITAL?

c) nizke plače delavcev

Value 122236 Frequency
1 DA 595
2 NE 427
" " 20

Valid range from 1 to 2

V2_14D pridni delavci V2.14. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTI SLOVENIJE, KI BI LAHKO PRITEGNILE TUJE INVESTITORJE, TUJ KAPITAL?

d) pridni delavci (kvalificirani)

Value 123235 Frequency
1 DA 912
2 NE 110
" " 20

Valid range from 1 to 2

V2_14E dober management, dobra vodstva podjetij V2.14. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTI SLOVENIJE, KI BI LAHKO PRITEGNILE TUJE INVESTITORJE, TUJ KAPITAL?

e) dober management, dobra vodstva podjetij,

Value 124234 Frequency
1 DA 450
2 NE 571
" " 21

Valid range from 1 to 2

V2_14F velikost slovenskega trzisca V2.14. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTI SLOVENIJE, KI BI LAHKO PRITEGNILE TUJE INVESTITORJE, TUJ KAPITAL?

f) velikost slovenskega tržišča

Value 125233 Frequency
1 DA 320
2 NE 702
" " 20

Valid range from 1 to 2

V2_14G dobre gospodarske povezave s svetom V2.14. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTI SLOVENIJE, KI BI LAHKO PRITEGNILE TUJE INVESTITORJE, TUJ KAPITAL?

g) dobre gospodarske povezave s svetom

Value 126232 Frequency
1 DA 618
2 NE 402
" " 22

Valid range from 1 to 2

V2_14H ugledna podjetja V2.14. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTI SLOVENIJE, KI BI LAHKO PRITEGNILE TUJE INVESTITORJE, TUJ KAPITAL?

h) ugledna podjetja

Value 127231 Frequency
1 DA 594
2 NE 425
" " 23

Valid range from 1 to 2

V2_14I dobro funkcioniranje drzave, pravna drza V2.14. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTI SLOVENIJE, KI BI LAHKO PRITEGNILE TUJE INVESTITORJE, TUJ KAPITAL?

i) dobro funkcioniranje države, pravna država

Value 128230 Frequency
1 DA 491
2 NE 529
" " 22

Valid range from 1 to 2

V2_14J ugoden geografski in prometni polozaj V2.14. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTI SLOVENIJE, KI BI LAHKO PRITEGNILE TUJE INVESTITORJE, TUJ KAPITAL?

j) ugoden geografski in prometni položaj

Value 129229 Frequency
1 DA 908
2 NE 113
" " 21

Valid range from 1 to 2

V2_14K razvitost prometa, telekomunikacij in ko V2.14. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTI SLOVENIJE, KI BI LAHKO PRITEGNILE TUJE INVESTITORJE, TUJ KAPITAL?

k) razvitost prometa, telekomunikacij in komunalne infrastrukture

Value 130228 Frequency
1 DA 479
2 NE 540
" " 23

Valid range from 1 to 2

V2_14L cisto okolje V2.14. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTI SLOVENIJE, KI BI LAHKO PRITEGNILE TUJE INVESTITORJE, TUJ KAPITAL?

l) čisto okolje

Value 131227 Frequency
1 DA 643
2 NE 377
" " 22

Valid range from 1 to 2

V2_14M razvito solstvo in zdravstvo V2.14. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTI SLOVENIJE, KI BI LAHKO PRITEGNILE TUJE INVESTITORJE, TUJ KAPITAL?

m) razvito šolstvo in zdravstvo

Value 132226 Frequency
1 DA 599
2 NE 420
" " 23

Valid range from 1 to 2

V2_14N nizki davki V2.14. KATERE SO PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTI SLOVENIJE, KI BI LAHKO PRITEGNILE TUJE INVESTITORJE, TUJ KAPITAL?

n) nizki davki

Value 133225 Frequency
1 DA 422
2 NE 597
" " 23

Valid range from 1 to 2

V2_15 KAJ MENITE, ALI BI PODJETJA, USTANOVLJEN

V2.15 KAJ MENITE, ALI BI PODJETJA, USTANOVLJENA V SODELOVANJU S TUJIMI VLAGATELJI MORALA IMETI: (le en odgovor)

Value 134224 Frequency
1 enak položaj (tretma) kot slovenska podjetja 391
2 bolj ugoden položaj, posebne olajšave, da bi jih pritegnili 136
3 domači vlagatelji bi morali uživati boljši položaj 340
4 drugo 13
5 ne vem 160
" " 2

Valid range from 1 to 4

V2_16A Uspesne tuje nalozbe... V2.16 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV OZ. STALIŠČ V ZVEZI S TUJINI NALOŽBAMI, VI PA POVEJTE, PROSIM, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

a) Uspešne tuje naložbe v slovensko gospodarstvo bodo pospešila vključitev Slovenije v Evropsko skupnost.

Value 135223 Frequency
1 popolnoma soglašam 226
2 v glavnem soglašam 504
3 neodločen 132
4 v glavnem ne soglašam 42
5 sploh ne soglašam 18
6 ne pozna, ne ve 119
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_16B Slovensko gospodarstvo brez tujega kapit V2.16 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV OZ. STALIŠČ V ZVEZI S TUJINI NALOŽBAMI, VI PA POVEJTE, PROSIM, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

b) Slovensko gospodarstvo se lahko razvija tudi brez tujega kapitala.

Value 136222 Frequency
1 popolnoma soglašam 51
2 v glavnem soglašam 188
3 neodločen 160
4 v glavnem ne soglašam 418
5 sploh ne soglašam 139
6 ne pozna, ne ve 85
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_16C Pomembnejsa je vloga domacih podjetnikov V2.16 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV OZ. STALIŠČ V ZVEZI S TUJINI NALOŽBAMI, VI PA POVEJTE, PROSIM, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

c) Pomembnejša od tujih naložb je vloga domačih podjetnikov.

Value 137221 Frequency
1 popolnoma soglašam 200
2 v glavnem soglašam 451
3 neodločen 161
4 v glavnem ne soglašam 107
5 sploh ne soglašam 20
6 ne pozna, ne ve 102
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_16D v Sloveniji veljati pravila ES... V2.16 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV OZ. STALIŠČ V ZVEZI S TUJINI NALOŽBAMI, VI PA POVEJTE, PROSIM, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

d) Glede vlaganja tujega kapitala bi morala v Sloveniji veljati pravila Evropske skupnosti.

Value 138220 Frequency
1 popolnoma soglašam 202
2 v glavnem soglašam 464
3 neodločen 136
4 v glavnem ne soglašam 46
5 sploh ne soglašam 8
6 ne pozna, ne ve 185
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_16E Tujcem bi morali prepovedati kupovati ze V2.16 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV OZ. STALIŠČ V ZVEZI S TUJINI NALOŽBAMI, VI PA POVEJTE, PROSIM, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

e) Tujcem bi morali prepovedati kupovati zemljo.

Value 139219 Frequency
1 popolnoma soglašam 448
2 v glavnem soglašam 295
3 neodločen 113
4 v glavnem ne soglašam 94
5 sploh ne soglašam 28
6 ne pozna, ne ve 63
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_16F Tuje nalozbe bi morali nasploh prepoveda V2.16 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV OZ. STALIŠČ V ZVEZI S TUJINI NALOŽBAMI, VI PA POVEJTE, PROSIM, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

f) Tuje naložbe oz. ustanavljanje tujih podjetij bi morali nasploh prepovedati.

Value 140218 Frequency
1 popolnoma soglašam 85
2 v glavnem soglašam 133
3 neodločen 173
4 v glavnem ne soglašam 337
5 sploh ne soglašam 213
6 ne pozna, ne ve 100
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_17A v banke in zavarovalnice v zavarovalnice V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

a) v banke in zavarovalnice v zavarovalnice

Value 141217 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 147
2 z omejitvami 582
3 sploh ne; prepovedati 130
4 ne vem 182
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_17B v televizijske in radijske hise V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

b) v televizijske in radijske hiše

Value 142216 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 135
2 z omejitvami 520
3 sploh ne; prepovedati 224
4 ne vem 162
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_17C v telekomunikacije, PTT V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

c) v telekomunikacije, PTT

Value 143215 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 198
2 z omejitvami 509
3 sploh ne; prepovedati 169
4 ne vem 165
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_17D v gradnjo avtocest V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

d) v gradnjo avtocest

Value 144214 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 385
2 z omejitvami 503
3 sploh ne; prepovedati 66
4 ne vem 87
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_17E v zelezniski promet V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

e) v železniški promet

Value 145213 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 360
2 z omejitvami 504
3 sploh ne; prepovedati 68
4 ne vem 109
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_17F v letalski promet, letalisca V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

f) v letalski promet, letališča

Value 146212 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 338
2 z omejitvami 507
3 sploh ne; prepovedati 75
4 ne vem 121
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_17G v rudarstvo V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

g) v rudarstvo

Value 147211 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 221
2 z omejitvami 547
3 sploh ne; prepovedati 114
4 ne vem 159
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_17H v predelavo in trgovino z naftnimi deriv V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

h) v predelavo in trgovino z naftnimi derivati

Value 148210 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 188
2 z omejitvami 551
3 sploh ne; prepovedati 129
4 ne vem 173
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_17I v nepremicnino, gradnjo naselij V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

i) v nepremičnino, gradnjo naselij

Value 149209 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 97
2 z omejitvami 459
3 sploh ne; prepovedati 327
4 ne vem 158
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_17J v turizem in gostinstvo V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

j) v turizem in gostinstvo

Value 150208 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 228
2 z omejitvami 563
3 sploh ne; prepovedati 142
4 ne vem 108
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_17K v casopisne hise V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

k) v časopisne hiše

Value 151207 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 136
2 z omejitvami 490
3 sploh ne; prepovedati 261
4 ne vem 154
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_17L v igralnice V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

l) v igralnice

Value 152206 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 127
2 z omejitvami 442
3 sploh ne; prepovedati 304
4 ne vem 168
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_17M v elektrarne in druge javne sluzbe V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

m) v elektrarne, elektro distribucijo in druge javne službe

Value 153205 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 164
2 z omejitvami 549
3 sploh ne; prepovedati 179
4 ne vem 149
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_17N v solstvo, kulturo V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

n) v šolstvo, kulturo

Value 154204 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 145
2 z omejitvami 367
3 sploh ne; prepovedati 381
4 ne vem 148
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_17O v nakup zemlje, parcele ipd. V2.17 KAJ NA SPLOH MENITE, ALI BI PRI NAS V SLOVENIJI LAHKO DOPUSTILI TUJE NALOŽBE NA SPODAJ NAVEDENIH PODROČJIH BREZ KAKRŠNIHKOLI OMEJITEV, Z OMEJITVAMI, ALI PA BI JIH MORALI PREPOVEDATI?

o) v nakup zemlje, parcele ipd.

Value 155203 Frequency
1 brez kakršnihkoli omejitev 47
2 z omejitvami 280
3 sploh ne; prepovedati 582
4 ne vem 132
" " 1

Valid range from 1 to 3

V2_18 KAJ MENITE, ALI SO BILE TUJE NALOZBE V S

V2.18 KAJ MENITE, ALI SO BILE TUJE NALOŽBE V SLOVENSKO GOSPODARSTVO DOSLEJ: (le en odgovor)

Value 156202 Frequency
1 zelo uspešne 14
2 uspešne 149
3 niti uspešne, niti neuspešne 323
4 neuspešne 118
5 zelo neuspešne 17
6 ne vem, ne morem oceniti 420
" " 1

Valid range from 1 to 5

V2_19 IN KAKO GLEDATE NA MOZNOST, DA BI SLOVEN

V2.19 IN KAKO GLEDATE NA MOŽNOST, DA BI SLOVENSKA PODJETJA VLAGALA KAPITAL V TUJINI?

Value 157201 Frequency
1 vlaganje v tujini naj bo svobodno 197
2 vlaganje v tujini mora biti pod posebnim nadzorom 307
3 vlaganje mora biti omejeno 156
4 prepovedati je potrebno vsako odtekanje kapitala v tujino 198
5 ne vem 183
" " 1

Valid range from 1 to 4

V2_20A V2_20a V2.20 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ O VLAGANJU NAŠIH PODJETIJ V TUJINI - VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE - ALI NE? VLAGANJE NAŠIH PODJETIJ V TUJINO JE...

a) sestavni del vključevanja Slovenije v Evropske integracijske tokove

Value 158200 Frequency
1 popolnoma soglašam 152
2 v glavnem soglašam 405
3 neodločen 166
4 v glavnem ne soglašam 74
5 sploh ne soglašam 34
6 ne pozna, ne ve 211

Valid range from 1 to 5

V2_20B V2_20b V2.20 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ O VLAGANJU NAŠIH PODJETIJ V TUJINI - VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE - ALI NE? VLAGANJE NAŠIH PODJETIJ V TUJINO JE...

b) rezultat poslovnih špekulacij direktorjev

Value 159199 Frequency
1 popolnoma soglašam 120
2 v glavnem soglašam 247
3 neodločen 200
4 v glavnem ne soglašam 158
5 sploh ne soglašam 84
6 ne pozna, ne ve 233

Valid range from 1 to 5

V2_20C V2_20c V2.20 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ O VLAGANJU NAŠIH PODJETIJ V TUJINI - VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE - ALI NE? VLAGANJE NAŠIH PODJETIJ V TUJINO JE...

c) nujno, če hočejo slovenska podjetja prodreti na svetovni trg

Value 160198 Frequency
1 popolnoma soglašam 180
2 v glavnem soglašam 406
3 neodločen 147
4 v glavnem ne soglašam 102
5 sploh ne soglašam 33
6 ne pozna, ne ve 174

Valid range from 1 to 5

V2_20D V2_20d V2.20 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ O VLAGANJU NAŠIH PODJETIJ V TUJINI - VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE - ALI NE? VLAGANJE NAŠIH PODJETIJ V TUJINO JE...

d) ne moremo pričakovati priliva tujega kapitala, če tudi sami ne vlagamo v tujini

Value 161197 Frequency
1 popolnoma soglašam 159
2 v glavnem soglašam 364
3 neodločen 183
4 v glavnem ne soglašam 126
5 sploh ne soglašam 39
6 ne pozna, ne ve 171

Valid range from 1 to 5

V2_20E V2_20e V2.20 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ O VLAGANJU NAŠIH PODJETIJ V TUJINI - VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE - ALI NE? VLAGANJE NAŠIH PODJETIJ V TUJINO JE...

e) siromašenje slovenskega gospodarstva

Value 162196 Frequency
1 popolnoma soglašam 118
2 v glavnem soglašam 226
3 neodločen 191
4 v glavnem ne soglašam 232
5 sploh ne soglašam 97
6 ne pozna, ne ve 178

Valid range from 1 to 5

V2_21 CE SI CLOVEK PRIZADEVA, SE NAJDE PRILOZN

V2.21 ČE SI ČLOVEK PRIZADEVA, SE NAJDE PRILOŽNOST ZA ZAPOSLITEV KJE NA ZAHODU. ČE POMISLITE NA AVSTRIJO, ALI IMATE MORDA NAMEN, DA BI SE V BLIŽNJI PRIHODNOSTI ZAPOSLILI V AVSTRIJI?

Value 163195 Frequency
1 da, zanesljivo 25
2 da, verjetno 82
3 ne, ni verjetno --------------------preidi k vpr. V2.27 289
4 ne, zanesljivo ne --------------------preidi k vpr. V2.27 646

Valid range from 1 to 4

V2_22 ALI BI

(če da) V2.22 ALI BI

Value 164194 Frequency
1 se preselili 21
2 dnevno prestopali mejo 31
3 se ob koncu tedna vračali 41
4 delali le sezonsko, od časa do časa 15
5 nič od tega 8
6 ne nameravam v Avstrijo 875
9 b.o. 49
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_23 KAJ BI BIL NAJPOMEMBNEJSI RAZLOG ZA ODHO

V2.23 KAJ BI BIL NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG ZA ODHOD NA DELO V AVSTRIJO? IZBERITE (LE EN) NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG:

Value 165193 Frequency
1 izguba delovnega mesta 32
2 boljši dohodek 56
3 boljše možnosti poklicnega napredovanja 9
4 politične razmere v Sloveniji 0
5 ugodnejše življenjske razmere v Avstriji 10
6 nič od navedenega 10
8 ne nameravam v Avstrijo 876
9 b.o. 46
" " 3

Valid range from 1 to 6

V2_24 V KATERI PANOGI BI SE ZELELI V AVSTRIJI

V2.24 V KATERI PANOGI BI SE ŽELELI V AVSTRIJI ZAPOSLITI?

Value 166192 Frequency
1 gradbeništvo, lesarstvo 14
2 metalurgija 13
3 tekstilna industrija 6
4 turizem, gostinstvo 21
5 zdravstvo 6
6 trgovina in promet 17
7 kmetijstvo, gozdarstvo 1
8 druge panoge 26
9 ne vem, kje 26
0 na nameravam v Avstrijo; b.o. 910
" " 2

Valid range from 1 to 8

V2_25 ALI NAMERAVATE V AVSTRIJI DELATI KOT:

V2.25 ALI NAMERAVATE V AVSTRIJI DELATI KOT:

Value 167191 Frequency
1 pomožni delavec, delavka 20
2 kvalificirani, poklicni delavec-ka 53
3 uslužbenec-ka 13
4 samostojen podjetnik-nica 7
5 kaj drugega 17
9 ne nameravam v Avstrijo; b.o. 930
" " 2

Valid range from 1 to 5

V2_26 ALI SI LAHKO ZAMISLITE, DA BI - VSAJ PRE

V2.26 ALI SI LAHKO ZAMISLITE, DA BI - VSAJ PREHODNO - DELALI V AVSTRIJI BREZ DELOVNEGA DOVOLJENJA?

Value 168190 Frequency
1 da 42
2 ne 71
9 ne nameravam v Avstrijo; b.o. 927
" " 2

Valid range from 1 to 2

V2_27 KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE MOZNOST, DA BI

(Vprašaj vse) V2.27 KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE MOŽNOST, DA BI DANES V AVSTRIJI NAŠLI DELO IN DOBILI DOVOLJENJE ZA DELO? ALI JE TO..

Value 169189 Frequency
1 zelo verjetno 29
2 je verjetno 187
3 ni verjetno 303
4 sploh ni verjetno 199
9 ne more oceniti 323
" " 1

Valid range from 1 to 9

V2_28 ALI STE V AVSTRIJI - VSAJ KRATEK CAS - Z

V2.28 ALI STE V AVSTRIJI - VSAJ KRATEK ČAS - ŽE KDAJ DELALI?

Value 170188 Frequency
1 da 60
2 ne 977
" " 5

Valid range from 1 to 2

V2_29 ALI IMATE V AVSTRIJI SORODNIKE ALI ZNANC

V2.29 ALI IMATE V AVSTRIJI SORODNIKE ALI ZNANCE?

Value 171187 Frequency
1 da 309
2 ne 727
" " 6

Valid range from 1 to 2

V2_30 IN KAKO OCENJUJETE SVOJE ZNANJE NEMSCINE

V2.30 IN KAKO OCENJUJETE SVOJE ZNANJE NEMŠČINE?

Value 172186 Frequency
1 je (zelo) dobro 91
2 razumem nekaj, se lahko sporazumem 443
3 slabo, ne razumem (skoraj) nič 503
" " 5

Valid range from 1 to 3

V3_01 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRU

V3.00 POLITIKA, DRŽAVA, STRANKE.... V3.01 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI JE: (le en odgovor)

Value 173185 Frequency
1 pri nas v Sloveniji v glavnem vse dobro in v redu 20
2 v Sloveniji se je nakopičilo kar precej problemov in težav 561
3 nahajamo se v težki krizi 369
4 smo pred katastrofo 56
5 ne vem 35
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_02A Politika je boj za oblast V3.02 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ O TEM, KAJ JE POLITIKA, VI PA POVEJTE, S KATERIMI BOLJ, S KATERIMI PA MANJ SOGLAŠATE.

a) Politika je boj za oblast

Value 174184 Frequency
1 popolnoma soglašam 466
2 v glavnem soglašam 355
3 neodločen 59
4 v glavnem ne soglašam 46
5 sploh ne soglašam 12
6 ne pozna, ne ve 104

Valid range from 1 to 5

V3_02B Politika je prizadevanje za skupni blago V3.02 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ O TEM, KAJ JE POLITIKA, VI PA POVEJTE, S KATERIMI BOLJ, S KATERIMI PA MANJ SOGLAŠATE.

b) Politika je prizadevanje za skupni blagor in temeljne vrednote

Value 175183 Frequency
1 popolnoma soglašam 61
2 v glavnem soglašam 230
3 neodločen 192
4 v glavnem ne soglašam 263
5 sploh ne soglašam 135
6 ne pozna, ne ve 161

Valid range from 1 to 5

V3_02C Politika je spopad med zastopniki V3.02 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ O TEM, KAJ JE POLITIKA, VI PA POVEJTE, S KATERIMI BOLJ, S KATERIMI PA MANJ SOGLAŠATE.

c) Politika je spopad med zastopniki posebnih interesov za premoč

Value 176182 Frequency
1 popolnoma soglašam 304
2 v glavnem soglašam 417
3 neodločen 95
4 v glavnem ne soglašam 59
5 sploh ne soglašam 13
6 ne pozna, ne ve 154

Valid range from 1 to 5

V3_02D Politika je umazana zadeva V3.02 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ O TEM, KAJ JE POLITIKA, VI PA POVEJTE, S KATERIMI BOLJ, S KATERIMI PA MANJ SOGLAŠATE.

d) Politika je umazana zadeva, ki se je poštenjak rajši izogiba

Value 177181 Frequency
1 popolnoma soglašam 315
2 v glavnem soglašam 310
3 neodločen 156
4 v glavnem ne soglašam 122
5 sploh ne soglašam 35
6 ne pozna, ne ve 104

Valid range from 1 to 5

V3_03_1 KATERI OD NACINOV VPLIVANJA LJUDI NA VLA V3.03 KATERI OD NAČINOV VPLIVANJA LJUDI NA VLADNE ODLOČITVE SE VAM ZDIJO DANES V SLOVENIJI NAJUČINKOVITEJŠI? IZBERITE NAJVEČ TRI - IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU OD 1 - 3.

1. odgovor

Value 178180 Frequency
1 volitve 453
2 stavke 107
3 demonstracije 39
4 preko političnih strank 31
5 preko poslancev, članov vlade 41
6 državljanske pobude (npr. razlaščencev, črnograditeljev ipd.) 15
7 preko različnih društev 6
8 z objavljanjem "odprtih pisem" v časopisih ipd. 10
9 nič ni učinkovito, ljudje so brez vpliva 223
0 ne vem 116
" " 1

Valid range from 1 to 9

V3_03_2 KATERI OD NACINOV VPLIVANJA LJUDI NA VLA V3.03 KATERI OD NAČINOV VPLIVANJA LJUDI NA VLADNE ODLOČITVE SE VAM ZDIJO DANES V SLOVENIJI NAJUČINKOVITEJŠI? IZBERITE NAJVEČ TRI - IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU OD 1 - 3.

2. odgovor

Value 179179 Frequency
1 volitve 73
2 stavke 149
3 demonstracije 70
4 preko političnih strank 122
5 preko poslancev, članov vlade 119
6 državljanske pobude (npr. razlaščencev, črnograditeljev ipd.) 45
7 preko različnih društev 31
8 z objavljanjem "odprtih pisem" v časopisih ipd. 51
9 nič ni učinkovito, ljudje so brez vpliva 200
0 ne vem 178
" " 4

Valid range from 1 to 9

V3_03_3 KATERI OD NACINOV VPLIVANJA LJUDI NA VLA V3.03 KATERI OD NAČINOV VPLIVANJA LJUDI NA VLADNE ODLOČITVE SE VAM ZDIJO DANES V SLOVENIJI NAJUČINKOVITEJŠI? IZBERITE NAJVEČ TRI - IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU OD 1 - 3.

3. odgovor

Value 180178 Frequency
1 volitve 45
2 stavke 41
3 demonstracije 74
4 preko političnih strank 65
5 preko poslancev, članov vlade 95
6 državljanske pobude (npr. razlaščencev, črnograditeljev ipd.) 45
7 preko različnih društev 53
8 z objavljanjem "odprtih pisem" v časopisih ipd. 90
9 nič ni učinkovito, ljudje so brez vpliva 253
0 ne vem 275
" " 6

Valid range from 1 to 9

V3_04 ALI IMAJO LJUDJE KOT STE VI, DANES KAJ V

V3.04 ALI IMAJO LJUDJE KOT STE VI, DANES KAJ VPLIVA NA POLITIKO IN ODLOČANJE V SLOVENSKI DRŽAVI - ALI NE?

Value 181177 Frequency
1 velik vpliv 2
2 srednji vpliv 33
3 le malo vpliva 220
4 nič vpliva 741
5 ne vem, b.o. 45
" " 1

Valid range from 1 to 4

V3_05 MNOGI LJUDJE RAZMISLJAJO O POLITICNIH ST

V3.05 MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI O "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (naredite križec v izbran prekat)

Value 182176 Frequency
1 1-levica 17
2 2 18
3 3 57
4 4 61
5 5 257
6 6 107
7 7 42
8 8 54
9 9 15
10 10-desnica 17
99 ne vem 396
" " 1

Valid range from 1 to 10

V3_06A Demokratska stranka V3.06 SPODAJ JE LISTA STRANK, KI SO ZASTOPANE V DRŽAVNEM ZBORU. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

a) Demokratska stranka

Value 183175 Frequency
1 povsem levo 26
2 levo 139
3 sredina 243
4 desno 106
5 povsem desno 10
9 ne vem 516
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_06B Liberalno-demokratska stranka V3.06 SPODAJ JE LISTA STRANK, KI SO ZASTOPANE V DRŽAVNEM ZBORU. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

b) Liberalno-demokratska stranka

Value 184174 Frequency
1 povsem levo 51
2 levo 224
3 sredina 189
4 desno 42
5 povsem desno 7
9 ne vem 527
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_06C Ljudska stranka V3.06 SPODAJ JE LISTA STRANK, KI SO ZASTOPANE V DRŽAVNEM ZBORU. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

c) Ljudska stranka

Value 185173 Frequency
1 povsem levo 9
2 levo 39
3 sredina 152
4 desno 247
5 povsem desno 83
9 ne vem 510
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_06D Slovenska nacionalna stranka V3.06 SPODAJ JE LISTA STRANK, KI SO ZASTOPANE V DRŽAVNEM ZBORU. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

d) Slovenska nacionalna stranka

Value 186172 Frequency
1 povsem levo 47
2 levo 68
3 sredina 100
4 desno 120
5 povsem desno 178
9 ne vem 527
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_06E Socialdemokratska stranka Slovenije V3.06 SPODAJ JE LISTA STRANK, KI SO ZASTOPANE V DRŽAVNEM ZBORU. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

e) Socialdemokratska stranka Slovenije

Value 187171 Frequency
1 povsem levo 5
2 levo 78
3 sredina 249
4 desno 138
5 povsem desno 23
9 ne vem 547
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_06F Slovenski krscanski demokrati V3.06 SPODAJ JE LISTA STRANK, KI SO ZASTOPANE V DRŽAVNEM ZBORU. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

f) Slovenski krščanski demokrati

Value 188170 Frequency
1 povsem levo 11
2 levo 41
3 sredina 106
4 desno 238
5 povsem desno 163
9 ne vem 481
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_06G Zdruzena lista socialnih demokratov V3.06 SPODAJ JE LISTA STRANK, KI SO ZASTOPANE V DRŽAVNEM ZBORU. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

g) Združena lista socialnih demokratov

Value 189169 Frequency
1 povsem levo 110
2 levo 199
3 sredina 132
4 desno 39
5 povsem desno 14
9 ne vem 546
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_06H Zeleni - ekolosko socialna stranka V3.06 SPODAJ JE LISTA STRANK, KI SO ZASTOPANE V DRŽAVNEM ZBORU. ZA ENE VELJA, DA SO BOLJ DESNE, ZA DRUGE, DA SO BOLJ LEVE, TRETJE PA SE PREDSTAVLJAJO KOT STRANKE SREDINE. KAJ MENITE VI OSEBNO, KAM - LEVO - V SREDINO - DESNO, SODIJO SPODAJ NAVEDENE STRANKE?

h) Zeleni - ekološko socialna stranka

Value 190168 Frequency
1 povsem levo 19
2 levo 93
3 sredina 327
4 desno 46
5 povsem desno 16
9 ne vem 539
" " 2

Valid range from 1 to 5

V3_07 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLI V3.07 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

1. odgovor

Value 191167 Frequency
1 Milan Kučan 605
2 Janez Drnovšek 118
3 Dimitrij Rupel 96
4 Janez Janša 6
5 Jelko Kacin 3
6 Lojze Peterle 47
7 Igor Bavčar 25
8 Jože Pučnik 2
9 France Bučar 6
10 Marjan podobnik 2
11 Herman Rigelnik 4
12 Ivan Bizjak 1
13 Zmago Jelinčič 1
15 neznani politik 1
16 neznani politik 9
33 neznani politik 1
43 neznani politik 1
98 neznani politik 1
99 b. o. 112
" " 1

Valid range from 1 to 98

V3_07A V3_07a V3.07 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

2. odgovor

Value 192166 Frequency
1 Milan Kučan 124
2 Janez Drnovšek 389
3 Dimitrij Rupel 90
4 Janez Janša 14
5 Jelko Kacin 2
6 Lojze Peterle 99
7 Igor Bavčar 32
8 Jože Pučnik 8
9 France Bučar 16
10 Marjan podobnik 10
11 Herman Rigelnik 8
12 Ivan Bizjak 2
13 Zmago Jelinčič 3
14 neznani politik 1
15 neznani politik 1
16 neznani politik 26
17 neznani politik 1
21 neznani politik 5
22 neznani politik 1
23 neznani politik 1
25 neznani politik 1
27 neznani politik 2
28 neznani politik 3
33 neznani politik 2
36 neznani politik 1
37 neznani politik 2
98 neznani politik 6
99 b. o. 189
" " 3

Valid range from 1 to 98

V3_08 ALI LAHKO NAVEDETE SE TRETJEGA IN CETRTE V3.08 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

3. odgovor

Value 193165 Frequency
1 Milan Kučan 40
2 Janez Drnovšek 82
42 neznani politik 2
98 neznani politik 7
99 b. o. 448
0 2
" " 2

Valid range from 1 to 99

V3_08A V3_08a V3.08 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

4. odgovor

Value 194164 Frequency
1 Milan Kučan 11
2 Janez Drnovšek 35
42 neznani politik 3
98 neznani politik 12
99 b. o. 594
0 2
" " 4

Valid range from 1 to 98

V3_09 ALI LAHKO NAVEDETE SE DVA SLOVENSKA POLI V3.09 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

1. odgovor

Value 195163 Frequency
1 Milan Kučan 126
2 Janez Drnovšek 161
48 neznani politik 1
98 neznani politik 15
99 b. o. 376
0 2
" " 2

Valid range from 1 to 98

V3_09A V3_09a V3.09 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

2. odgovor

Value 196162 Frequency
1 Milan Kučan 48
2 Janez Drnovšek 82
50 neznani politik 1
98 neznani politik 12
99 b. o. 520
0 2
" " 4

Valid range from 1 to 98

V3_10A Drzavni zbor V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

a) Državni zbor (slovensko skupščino)

Value 197161 Frequency
1 zelo uspešno 9
2 uspešno 159
3 deloma, deloma 491
4 neuspešno 176
5 zelo neuspešno 43
9 ne vem 163
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_10B Predsednika Republike Milana Kucana V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

b) Predsednika Republike Milana Kučana

Value 198160 Frequency
1 zelo uspešno 132
2 uspešno 411
3 deloma, deloma 277
4 neuspešno 86
5 zelo neuspešno 27
9 ne vem 108
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_10C Vlado republike Slovenije s predsednikom V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

c) Vlado republike Slovenije s predsednikom dr.J.Drnovškom

Value 199159 Frequency
1 zelo uspešno 58
2 uspešno 334
3 deloma, deloma 385
4 neuspešno 127
5 zelo neuspešno 29
9 ne vem 108
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_10D gospodarska ministrstva V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

d) gospodarska ministrstva

Value 200158 Frequency
1 zelo uspešno 4
2 uspešno 95
3 deloma, deloma 355
4 neuspešno 320
5 zelo neuspešno 77
9 ne vem 190
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_10E zunanje ministrstvo V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

e) zunanje ministrstvo

Value 201157 Frequency
1 zelo uspešno 20
2 uspešno 226
3 deloma, deloma 371
4 neuspešno 168
5 zelo neuspešno 69
9 ne vem 187
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_10F ministrstvo za zdravstvo V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

f) ministrstvo za zdravstvo

Value 202156 Frequency
1 zelo uspešno 10
2 uspešno 200
3 deloma, deloma 421
4 neuspešno 164
5 zelo neuspešno 46
9 ne vem 197
" " 4

Valid range from 1 to 5

V3_10G notranje ministrstvo V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

g) notranje ministrstvo

Value 203155 Frequency
1 zelo uspešno 5
2 uspešno 158
3 deloma, deloma 373
4 neuspešno 233
5 zelo neuspešno 60
9 ne vem 212
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_10H obrambno ministrstvo V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

h) obrambno ministrstvo

Value 204154 Frequency
1 zelo uspešno 66
2 uspešno 343
3 deloma, deloma 309
4 neuspešno 92
5 zelo neuspešno 45
9 ne vem 186
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_10I ministrstvo za solstvo V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

i) ministrstvo za šolstvo

Value 205153 Frequency
1 zelo uspešno 17
2 uspešno 242
3 deloma, deloma 370
4 neuspešno 167
5 zelo neuspešno 44
9 ne vem 201
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_10J ministrstvo za delo, druzino in socialno V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

j) ministrstvo za delo, družino in socialno varstvo

Value 206152 Frequency
1 zelo uspešno 8
2 uspešno 109
3 deloma, deloma 297
4 neuspešno 313
5 zelo neuspešno 108
9 ne vem 206
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_10K ministrstvo za pravosodje V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

k) ministrstvo za pravosodje

Value 207151 Frequency
1 zelo uspešno 6
2 uspešno 92
3 deloma, deloma 330
4 neuspešno 227
5 zelo neuspešno 86
9 ne vem 300
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_10L ministrstvo za znanost in tehnologijo V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

l) ministrstvo za znanost in tehnologijo

Value 208150 Frequency
1 zelo uspešno 9
2 uspešno 160
3 deloma, deloma 387
4 neuspešno 94
5 zelo neuspešno 18
9 ne vem 373
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_10M ministrstvo za promet V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

m) ministrstvo za promet

Value 209149 Frequency
1 zelo uspešno 4
2 uspešno 130
3 deloma, deloma 395
4 neuspešno 206
5 zelo neuspešno 58
9 ne vem 248
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_10N ministrstvo za okolje in prostor V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

n) ministrstvo za okolje in prostor

Value 210148 Frequency
1 zelo uspešno 9
2 uspešno 107
3 deloma, deloma 383
4 neuspešno 237
5 zelo neuspešno 64
9 ne vem 241
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_10O V3.10 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT ZELO NEUSPEŠNO?

o) finančno ministrstvo

Value 211147 Frequency
1 zelo uspešno 11
2 uspešno 120
3 deloma, deloma 364
4 neuspešno 219
5 zelo neuspešno 68
9 ne vem 259
" " 1

Valid range from 1 to 5

V3_11A a) Demokratska stranka V3.11 IN KAKO BI OCENILI STRANKE IN POLITIKE? OCENJUJTE S POMOČJO TEGA "TERMOMETRA". NA NJEM SO OZNAČENE VREDNOSTI OD "+5" DO "-5", VMES PA JE VREDNOST "0". POVEJTE MI, KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSAMEZNI STRANKI ALI O POSAMEZNEM POLITIKU, PRI ČEMER "+5" POMENI VISOKO NAKLONJENOST, "-5" PA VISOKO NENAKLONJENOST. VREDNOST "0" PA POMENI, DA NISTE NITI NAKLONJENI, NITI NENAKLONJENI. KAKO TOREJ OCENJUJETE...

a) Demokratska stranka (DS)

Value 212146 Frequency
-5 -5-zelo nenaklonjen 29
-4 -4 19
-3 -3 27
-2 -2 37
-1 -1 30
0 0 519
1 +1 85
2 +2 107
3 +3 93
4 +4 25
5 +5-zelo naklonjen 22
40 1
99 b. o. 47
" " 1

Valid range from -5 to 5

V3_11B Liberalno demokratska stranka V3.11 IN KAKO BI OCENILI STRANKE IN POLITIKE? OCENJUJTE S POMOČJO TEGA "TERMOMETRA". NA NJEM SO OZNAČENE VREDNOSTI OD "+5" DO "-5", VMES PA JE VREDNOST "0". POVEJTE MI, KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSAMEZNI STRANKI ALI O POSAMEZNEM POLITIKU, PRI ČEMER "+5" POMENI VISOKO NAKLONJENOST, "-5" PA VISOKO NENAKLONJENOST. VREDNOST "0" PA POMENI, DA NISTE NITI NAKLONJENI, NITI NENAKLONJENI. KAKO TOREJ OCENJUJETE...

b) Liberalno demokratska stranka (LDS)

Value 213145 Frequency
-5 -5-zelo nenaklonjen 31
-4 -4 18
-3 -3 33
-2 -2 23
-1 -1 38
0 0 431
1 +1 85
2 +2 108
3 +3 115
4 +4 74
5 +5-zelo naklonjen 39
99 b. o. 46
" " 1

Valid range from -5 to 5

V3_11C Slovenska ljudska stranka V3.11 IN KAKO BI OCENILI STRANKE IN POLITIKE? OCENJUJTE S POMOČJO TEGA "TERMOMETRA". NA NJEM SO OZNAČENE VREDNOSTI OD "+5" DO "-5", VMES PA JE VREDNOST "0". POVEJTE MI, KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSAMEZNI STRANKI ALI O POSAMEZNEM POLITIKU, PRI ČEMER "+5" POMENI VISOKO NAKLONJENOST, "-5" PA VISOKO NENAKLONJENOST. VREDNOST "0" PA POMENI, DA NISTE NITI NAKLONJENI, NITI NENAKLONJENI. KAKO TOREJ OCENJUJETE...

c) Slovenska ljudska stranka (SLS)

Value 214144 Frequency
-5 -5-zelo nenaklonjen 40
-4 -4 9
-3 -3 46
-2 -2 29
-1 -1 32
0 0 419
1 +1 78
2 +2 98
3 +3 132
4 +4 59
5 +5-zelo naklonjen 56
99 b. o. 43
" " 1

Valid range from -5 to 5

V3_11D Slovenska nacionalna stranka V3.11 IN KAKO BI OCENILI STRANKE IN POLITIKE? OCENJUJTE S POMOČJO TEGA "TERMOMETRA". NA NJEM SO OZNAČENE VREDNOSTI OD "+5" DO "-5", VMES PA JE VREDNOST "0". POVEJTE MI, KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSAMEZNI STRANKI ALI O POSAMEZNEM POLITIKU, PRI ČEMER "+5" POMENI VISOKO NAKLONJENOST, "-5" PA VISOKO NENAKLONJENOST. VREDNOST "0" PA POMENI, DA NISTE NITI NAKLONJENI, NITI NENAKLONJENI. KAKO TOREJ OCENJUJETE...

d) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Value 215143 Frequency
-5 -5-zelo nenaklonjen 125
-4 -4 37
-3 -3 63
-2 -2 46
-1 -1 41
0 0 431
1 +1 62
2 +2 68
3 +3 73
4 +4 30
5 +5-zelo naklonjen 24
99 b. o. 41
" " 1

Valid range from -5 to 5

V3_11E Socialdemokratska stranka Slovenije V3.11 IN KAKO BI OCENILI STRANKE IN POLITIKE? OCENJUJTE S POMOČJO TEGA "TERMOMETRA". NA NJEM SO OZNAČENE VREDNOSTI OD "+5" DO "-5", VMES PA JE VREDNOST "0". POVEJTE MI, KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSAMEZNI STRANKI ALI O POSAMEZNEM POLITIKU, PRI ČEMER "+5" POMENI VISOKO NAKLONJENOST, "-5" PA VISOKO NENAKLONJENOST. VREDNOST "0" PA POMENI, DA NISTE NITI NAKLONJENI, NITI NENAKLONJENI. KAKO TOREJ OCENJUJETE...

e) Socialdemokratska stranka Slovenije (SDSS)

Value 216142 Frequency
-5 -5-zelo nenaklonjen 28
-4 -4 18
-3 -3 25
-2 -2 30
-1 -1 40
0 0 513
1 +1 98
2 +2 82
3 +3 92
4 +4 37
5 +5-zelo naklonjen 31
99 b. o. 47
" " 1

Valid range from -5 to 5

V3_11F Slovenski krscanski demokrati V3.11 IN KAKO BI OCENILI STRANKE IN POLITIKE? OCENJUJTE S POMOČJO TEGA "TERMOMETRA". NA NJEM SO OZNAČENE VREDNOSTI OD "+5" DO "-5", VMES PA JE VREDNOST "0". POVEJTE MI, KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSAMEZNI STRANKI ALI O POSAMEZNEM POLITIKU, PRI ČEMER "+5" POMENI VISOKO NAKLONJENOST, "-5" PA VISOKO NENAKLONJENOST. VREDNOST "0" PA POMENI, DA NISTE NITI NAKLONJENI, NITI NENAKLONJENI. KAKO TOREJ OCENJUJETE...

f) Slovenski krščanski demokrati (SKD)

Value 217141 Frequency
-5 -5-zelo nenaklonjen 70
-4 -4 38
-3 -3 51
-2 -2 40
-1 -1 54
0 0 399
1 +1 81
2 +2 73
3 +3 93
4 +4 57
5 +5-zelo naklonjen 43
99 b. o. 41
13 1
" " 1

Valid range from -5 to 5

V3_11G Zdruzena lista socialnih demokratov V3.11 IN KAKO BI OCENILI STRANKE IN POLITIKE? OCENJUJTE S POMOČJO TEGA "TERMOMETRA". NA NJEM SO OZNAČENE VREDNOSTI OD "+5" DO "-5", VMES PA JE VREDNOST "0". POVEJTE MI, KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSAMEZNI STRANKI ALI O POSAMEZNEM POLITIKU, PRI ČEMER "+5" POMENI VISOKO NAKLONJENOST, "-5" PA VISOKO NENAKLONJENOST. VREDNOST "0" PA POMENI, DA NISTE NITI NAKLONJENI, NITI NENAKLONJENI. KAKO TOREJ OCENJUJETE...

g) Združena lista socialnih demokratov (ZLSD)

Value 218140 Frequency
-5 -5-zelo nenaklonjen 71
-4 -4 33
-3 -3 39
-2 -2 37
-1 -1 35
0 0 512
1 +1 85
2 +2 73
3 +3 67
4 +4 29
5 +5-zelo naklonjen 13
99 b. o. 47
" " 1

Valid range from -5 to 5

V3_11H Zeleni - ekolosko socialna stranka V3.11 IN KAKO BI OCENILI STRANKE IN POLITIKE? OCENJUJTE S POMOČJO TEGA "TERMOMETRA". NA NJEM SO OZNAČENE VREDNOSTI OD "+5" DO "-5", VMES PA JE VREDNOST "0". POVEJTE MI, KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSAMEZNI STRANKI ALI O POSAMEZNEM POLITIKU, PRI ČEMER "+5" POMENI VISOKO NAKLONJENOST, "-5" PA VISOKO NENAKLONJENOST. VREDNOST "0" PA POMENI, DA NISTE NITI NAKLONJENI, NITI NENAKLONJENI. KAKO TOREJ OCENJUJETE...

h) Zeleni - ekološko socialna stranka (ZESS)

Value 219139 Frequency
-5 -5-zelo nenaklonjen 16
-4 -4 8
-3 -3 24
-2 -2 23
-1 -1 28
0 0 424
1 +1 103
2 +2 114
3 +3 148
4 +4 64
5 +5-zelo naklonjen 44
99 b. o. 44
30 1
" " 1

Valid range from -5 to 5

V3_11I Bavcar V3.11 IN KAKO BI OCENILI STRANKE IN POLITIKE? OCENJUJTE S POMOČJO TEGA "TERMOMETRA". NA NJEM SO OZNAČENE VREDNOSTI OD "+5" DO "-5", VMES PA JE VREDNOST "0". POVEJTE MI, KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSAMEZNI STRANKI ALI O POSAMEZNEM POLITIKU, PRI ČEMER "+5" POMENI VISOKO NAKLONJENOST, "-5" PA VISOKO NENAKLONJENOST. VREDNOST "0" PA POMENI, DA NISTE NITI NAKLONJENI, NITI NENAKLONJENI. KAKO TOREJ OCENJUJETE...

i) Bavčar

Value 220138 Frequency
-5 -5-zelo nenaklonjen 74
-4 -4 30
-3 -3 62
-2 -2 54
-1 -1 70
0 0 365
1 +1 82
2 +2 111
3 +3 104
4 +4 33
5 +5-zelo naklonjen 20
99 b. o. 35
30 1
" " 1

Valid range from -5 to 5

V3_11J Drnovsek V3.11 IN KAKO BI OCENILI STRANKE IN POLITIKE? OCENJUJTE S POMOČJO TEGA "TERMOMETRA". NA NJEM SO OZNAČENE VREDNOSTI OD "+5" DO "-5", VMES PA JE VREDNOST "0". POVEJTE MI, KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSAMEZNI STRANKI ALI O POSAMEZNEM POLITIKU, PRI ČEMER "+5" POMENI VISOKO NAKLONJENOST, "-5" PA VISOKO NENAKLONJENOST. VREDNOST "0" PA POMENI, DA NISTE NITI NAKLONJENI, NITI NENAKLONJENI. KAKO TOREJ OCENJUJETE...

j) Drnovšek

Value 221137 Frequency
-5 -5-zelo nenaklonjen 19
-4 -4 18
-3 -3 27
-2 -2 30
-1 -1 23
0 0 193
1 +1 80
2 +2 128
3 +3 194
4 +4 181
5 +5-zelo naklonjen 114
99 b. o. 33
6 1
" " 1

Valid range from -5 to 5

V3_11K Podobnik V3.11 IN KAKO BI OCENILI STRANKE IN POLITIKE? OCENJUJTE S POMOČJO TEGA "TERMOMETRA". NA NJEM SO OZNAČENE VREDNOSTI OD "+5" DO "-5", VMES PA JE VREDNOST "0". POVEJTE MI, KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSAMEZNI STRANKI ALI O POSAMEZNEM POLITIKU, PRI ČEMER "+5" POMENI VISOKO NAKLONJENOST, "-5" PA VISOKO NENAKLONJENOST. VREDNOST "0" PA POMENI, DA NISTE NITI NAKLONJENI, NITI NENAKLONJENI. KAKO TOREJ OCENJUJETE...

k) Podobnik

Value 222136 Frequency
-5 -5-zelo nenaklonjen 68
-4 -4 26
-3 -3 43
-2 -2 35
-1 -1 51
0 0 264
1 +1 85
2 +2 124
3 +3 138
4 +4 77
5 +5-zelo naklonjen 93
99 b. o. 34
10 1
50 1
" " 2

Valid range from -5 to 5

V3_11L Jelincic V3.11 IN KAKO BI OCENILI STRANKE IN POLITIKE? OCENJUJTE S POMOČJO TEGA "TERMOMETRA". NA NJEM SO OZNAČENE VREDNOSTI OD "+5" DO "-5", VMES PA JE VREDNOST "0". POVEJTE MI, KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSAMEZNI STRANKI ALI O POSAMEZNEM POLITIKU, PRI ČEMER "+5" POMENI VISOKO NAKLONJENOST, "-5" PA VISOKO NENAKLONJENOST. VREDNOST "0" PA POMENI, DA NISTE NITI NAKLONJENI, NITI NENAKLONJENI. KAKO TOREJ OCENJUJETE...

l) Jelinčič

Value 223135 Frequency
-5 -5-zelo nenaklonjen 171
-4 -4 70
-3 -3 73
-2 -2 50
-1 -1 54
0 0 274
1 +1 67
2 +2 75
3 +3 85
4 +4 50
5 +5-zelo naklonjen 37
99 b. o. 34
30 1
" " 1

Valid range from -5 to 5

V3_11M Jansa V3.11 IN KAKO BI OCENILI STRANKE IN POLITIKE? OCENJUJTE S POMOČJO TEGA "TERMOMETRA". NA NJEM SO OZNAČENE VREDNOSTI OD "+5" DO "-5", VMES PA JE VREDNOST "0". POVEJTE MI, KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O POSAMEZNI STRANKI ALI O POSAMEZNEM POLITIKU, PRI ČEMER "+5" POMENI VISOKO NAKLONJENOST, "-5" PA VISOKO NENAKLONJENOST. VREDNOST "0" PA POMENI, DA NISTE NITI NAKLONJENI, NITI NENAKLONJENI. KAKO TOREJ OCENJUJETE...

m) Janša

Value 224134 Frequency
-5 -5-zelo nenaklonjen 65
-4 -4 32
-3 -3 44
-2 -2