Slovar strokovnih izrazov

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

  Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

AIP (Archival Information Package, Arhivski informacijski paket po OAIS): stanje digitalnih vsebin ob spravilu v sistem hrambe. 

Avtentičnost: digitalni objekt je avtentičen, če ima tri značilne dokazljive lastnosti: (1) je to, za kar se izdaja, da je, (2) ustvaril ga je tisti, za katerega se domneva, da ga je ustvaril, in (3) ustvarjen je bil v času, v katerem se domneva, da je bil ustvarjen. 

Baza gradiv: relacijska baza z osnovnimi podatki o originalnih prejetih datotekah in njihovih izvedenkah, vključno z identifikacijsko oznako, oznako tipa datoteke in osnovne vsebinske oznake, kot to, ali gre za datoteko s podatki ali katero od ostalih s podatki povezanih gradiv. 

Baza raziskav: relacijska baza z osnovnimi metapodatki na ravni raziskave, ki vključujejo enkratno šifro raziskave, naslov raziskave, identifikacijo dajalca in datum podpisane izjave o izročitvi. 

Ciljna skupnost: identificirana skupina potencialnih uporabnikov, ki so sposobni razumeti določeno obliko informacije. Ciljno skupnost lahko sestavlja več uporabniških skupnosti. Arhiv definira svojo ciljno skupnosti in prilagaja svojo definicijo le-te spremembam v času.

Dajalec podatkov: je posameznik, ki je v izjavi o izročitvi opredeljen kot oseba, ki ima zadostno odgovornost, da prenese določene pravice hranjenja zbirke podatkov na arhiv. Dajalec podatkov je lahko (ne pa nujno) raziskovalec, ustvarjalec podatkov ali lastnih avtorskih pravic zbirke podatkov. V določenih terminologijah se uporablja tudi izraz depozitor.

Data Documentation Initiative (DDI): je projekt družboslovne skupnosti, ki vzpostavlja mednarodni standard in metodologijo za opis vsebine, predstavitev, prenos in hrambo metapodatkov o podatkovnih bazah v družbenih in vedenjskih vedah. (http://www.ddialliance.org/).

Datoteka s podatki: digitalni objekt, ki je osnovna enota hrambe in distribucije v ADP; podatki so simbolične predstavitve izseka iz realnosti, pridobljeni z zbiranjem, ki so zanimivi za družboslovne analize. 

DDI datoteka kodirne knjige: digitalni objekt, zapisan po standardu DDI2.1 DTD v jeziku XML, ki vsebuje deskriptivne podatke, podatke o provenienci in ostale metapodatke, pomembne za razumevanje in reproduciranje vsebine datotek. Kot krovni dokument vsebuje tudi oznake identifikatorjev in metapodatke digitalnih objektov, ki tvorijo zbirko podatkovnih gradiv (http://www.ddialliance.org/specification).  

Digitalni objekt: objekt, ki ga sestavlja niz bitnih zaporedij.

Digitalno ohranjanje: je serija upravljanih aktivnosti, ki so nujne za dolgotrajen dostop do avtentičnih verzij vsebin digitalnih gradiv.

Digitalno skrbništvo podatkov: skrbništvo podatkov je izbor, hranjenje, ohranjanje, vzdrževanje in arhiviranje digitalnih objektov. Skrbništvo ustvarja, vzdržuje in dodaja vrednost podatkov za sedanjo in prihodnjo rabo.

DIP (Dissemination Information Package, Dostopni informacijski paket po OAIS): stanje digitalnih vsebin, kakršne so v različnih obdobjih dostopne uporabnikom. 

Dolgotrajno ohranjanje: dejanje ohranjanja informacij, ki so samostojno razumljive za ciljno skupnost in ki nosijo dokaze o svoji dolgoročni avtentičnosti.

Informacijski paket: logična zbirka informacij o vsebini in povezanih informacij o ohranjanju. Z informacijskim paketom je povezana informacija o zbirki, ki se uporablja za razmejitev in opredelitev informacij o vsebini in informacij o ohranjanju in ki omogoča lažje iskanje vsebine informacij.

Integriteta: se nanaša na popolnost in dolgoročno nespremenjeno stanje digitalnega objekta.

Metapodatki: informacije, ki opisujejo pomembne značilnosti posameznega objekta (npr. vsebina, kontekst in struktura informacije).

Nesstar: Nesstar WebView je spletni sistem za dostop do podatkov (http://www.nesstar.com/).   

Normalizacija ob prevzemu: pretvorba vnaprej določenih lastniških formatov datotek iste vrste v enoten nelastniški format, ki zagotavlja neomejeno obstojnost in od programskega okolja neodvisno berljivost za namen dolgotrajne hrambe, hkrati pa zagotavlja enako funkcionalnost pomembnih lastnosti (‘significant properties’) digitalnih objektov.

OAIS: The Open Archival Information System (OAIS) Reference Model je konceptualni okvir za arhivski sistem, ki je namenjen ohranjanju in vzdrževanju dostopa do digitalnih informacij. Obravnava celoten spekter arhivskih funkcij ohranjanja, vključujoč prevzem, arhivsko spravilo, upravljanje s podatki, dostop in diseminacijo. To ni metapodatkovni standard, temveč opisuje taksonomijo, ki opredeljuje vrste informacij, ki se zdijo potrebne za razumevanje digitalnih vsebin ne glede na časovni okvir (https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf). 

OpenAire: projekt FP7, ki predstavlja podporni mehanizem implementacije politik odprtega dostopa Evropske komisije in Evropskega raziskovalnega sveta. Njegov predhodnik, projekt OpenAIREplus je skušal povezati raziskovalne publikacije z pripadajočimi raziskovalnimi in projektnimi informacijami, podatkovnimi zbirkami in informacijami o avtorjih. Odprti dostop do znanstveno recenziranih publikacij se je razvil iz pilotnega projekta z omejenim obsegom v 7. Okvirnem programu v osnovno in obvezno načelo sistema financiranja projektov v okviru Obzorja 2020. Cilj je, da bi bilo kolikor je le mogoče raziskovalnih rezltatov, ki so financirani iz Horizon 2020, dostopnih vsem preko OpenAIRE portala (https://www.openaire.eu/).

Opis datoteke s podatki: opis datoteke s kvantitativnimi podatki vsebuje vsaj informacijo o številu spremenljivk in enot v datoteki podatkov, ter datotečni format; del DDI datoteke kodirne knjige. 

Opis podatkov: po DDI opis strukture zapisa datoteke s podatki (mesto v datoteki in oznake spremenljivk in enot) skupaj s podrobnim opisom vsebine spremenljivk (konceptualni pomen spremenljivke, nabor vrednosti skupaj s šifrantom) opredeljuje vsebinsko oz. konceptualno raven datoteke s podatki, ki je končni cilj digitalne hrambe, del DDI datoteke kodirne knjige. 

Ostala gradiva: tekstovne in druge datoteke dokumentov, ki so pomembni za dodatno razumevanje vsebine in konteksta raziskave, kot so primarna poročila, objave ipd., običajno niso predmet hrambe v okviru ADP, dostopna pa so prek reference na primarno mesto dostopa. 

Ostala, s podatki povezana gradiva: datoteke tekstovnih in ostalih gradiv, povezanih s podatki, kot je vprašalnik, zunanji šifrant ipd. 

Podatki: kakršnokoli gradivo, ne glede na format, ki je namenjeno analizi. Kot del podatkovnih nizov so osnovni element zbirke podatkov. Natančnejša definicija podatkov je odvisna od konteksta. Kvalitativni podatki se lahko nanašajo samo na matrico številk ali besed, ki sestavljajo podatkovno zbirko, lahko pa zajemajo tudi druge informacije (metapodatki), ki so zajete znotraj statističnih podatkov datoteke (definicije manjkajočih vrednosti, oznake spremenljivk itd.). kvalitativni podatki lahko vključujejo transkripte intervjujev kot tudi avdio in video posnetke (analogne ali digitalne). 

Pomembne značilnosti (significant properties): so tisti elementi digitalnega objekta, ki jih je potrebno ohraniti, da jih lahko ciljna skupnost uporablja. Skoraj vedno bodo vključevale informacije o vsebini in ravni funkcionalnosti, lahko pa vsebujejo tudi informacije o oblikovanju in razumevanju objekta.

Raziskava: je glavni koncept arhiva za spremljanje vsebine zbirke podatkov preko vseh faz ravnanja, to je prevzem, ohranjanje in diseminacija. Običajno obstaja enakovreden odnos med raziskavo in zbirko podatkov. Podobno obstaja običajno tudi enakovreden odnos med predanimi gradivi in raziskavo, a vendarle jelahko predaja (glede na okoliščine) razdeljena na več raziskav.

Samostojno razumljiva informacija: značilnost informacije, ki zagotavlja, da popolnost njenih podatkov omogoča ciljni skupnosti samostojno interpretacijo, razumevanje in uporabo brez dodatnih posebnih virov.

Semantične informacije: so informacije, ki predstavljajo posamezen objekt, ki dodatno opisujejo njegov pomen in so dopolnilo informacijam o strukturi.

SIP (Submission Information Package, Sprejemni informacijski paket po OAIS): stanje digitalnih vsebin v arhivu ob sprejemu od dajalca. 

Strategija ohranjanja: strategija digitalnega ohranjanja je specifičen tehnični pristop k ohranjanju digitalnih gradiv.

Uporabnik podatkov: je oseba, ki znotraj OAIS storitev išče in pridobi določene ohranjane informacije. Posebna skupina uporabnikov je ciljna skupnost, ki je zbirka uporabnikov, ki razumejo ohranjane informacije. Določen posameznik ali sistem lahko prevzame vlogo tako uporabnika kot tudi dajalca podatkov.

Uporabnost: se nanaša na zmožnost digitalnega objekta, da se nahaja, da se do njega dostopa, da se ga predstavlja in interpretira.

Zanesljivost: se nanaša na zaupanja vredne in zanesljive lastnosti digitalnega objekta.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Slovar strokovnih izrazov. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/slovar/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), Vloga države I, GESIS

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si