Slovensko javno mnenje 1987

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM87
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM87_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Klinar, Peter
  • Markič, Boštjan
  • Roter, Zdenko
  • Trampuž, Cveto
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1987)

Finančna podpora:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Serija:
  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena vidikov življenja (sedanjost, preteklost, prihodnost), prisotnost kriznih pojavov, razpoloženje ljudi, materialni standard družine, razvoj industrije in kmetijstva, problemi političnega sporazumevanja v Jugoslaviji, ustavne spremembe (samostojnost republik), zaupanje slovenski politiki, perspektiva socializma, ugled zveze komunistov, pojav politične opozicije, prepoznavanje sovražnikov sistema, ugledni politiki, članstvo v političnih organizacijah in delegacijah, ocena volilnega sistema, odnos do tehnike, vpliv tehničnega napredka na družbene odnose in način življenja, tehnika in zaposlovanje, stališča o prodoru računalništva, energija, varčevanje z elektriko v gospodarstvu, nuklerne elektrarne, Černobil, prednostne gospodarske naložbe, okolje, industrijsko onesnaževanje okolja, okolje in gospodarski razvoj, prisotnost pojavov onesnaževanja okolja, izobraževanje odraslih, nacionalna politika, slovenski kulturni prostor, pojem naroda, vidiki ogroženosti slovenskega jezika in naroda, odnos Slovencev do Jugoslavije, zunanja politika in varnost Jugoslavije, odnosi z Izraelom, afera Waldheim, civilno služenje vojske, vera, verske navade, praznovanje božiča, položaj vernih, vraževerje, spremljanje časopisov, časopis DELO, zaželene teme v časopisih, ocena časopisov in revij, mali oglasi, vrednote, tradicionalizem, politična kultura, vzgoja, družbena gibanja, smrtna kazen, svoboda govora, štafeta mladosti, Nova revija, AIDS, dachauski procesi, milica, akcija Podarim - dobim

Ključne besede ELSST:
GOSPODARSKE RAZMERE, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA, IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, ZUNANJA POLITIKA, RELIGIJA, MNOŽIČNI MEDIJI, DOBRODELNA ORGANIZACIJA, USTAVNA SPREMEMBA

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
gospodarske in družbene razmere
ustavne spremembe, politični sistem, družbenopololitične organizacije
tehnika, energetika, okolje, ekologija
izobraževanje odraslih
problemi Slovencev in odnosi med narodi
zunanja politika, varnost, obramba
vera, vernost, cerkev
časopisi
vrednote
aktualni dogodki


Povzetek:

Prvo poglavje vprašalnika vsebuje z oceno gospodarskih in družbenih razmer. Cel sklop vprašanj je namenjen ustavnim spremembam. Respondenti izrazijo svoj odnos do tehnike, mnenja o (zlo)rabi informatizacije in kaj pričakujejo od tehnološkega napredka. Obširen sklop vprašanj je namenen izobraževanju odraslih. Sledijo vprašanja o problemih Slovencev in odnosih med narodi. Poglavje o zunanji politiki vsebuje vprašanja o za Jugoslavijo najustreznejši zunanji politiki, morebitni vojaški ogroženosti Jugoslavije. Vprašanja o veri vernosti in Cerkvi tudi vsebuje standarden nabor vprašanj. Sledi poglavje o medijih. V poglavju o vrednotah vprašani presojajo trditve o vrsti vsakodnevnih pojavov. Osem vprašanj se nanaša na akcijo Podarim - dobim. Demografska vprašanja pa zaokrož vprašalnik.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 1987
Čas izdelave: 1987
Država: Jugoslavija, Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM87.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

  • število spremenljivk: 459
  • število enot: 2033

Spremenljivke

ID

ID

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
3001 1
3002 1
3003 1
3004 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3004

A1A A. GOSPODARSKE IN DRUŽBENE RAZMERE ... A1. Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake ali slabše?

a) kako živijo ljudje

Vrednost 22 Frekvenca
1 danes dosti bolje 66
2 danes bolje 389
3 enako 315
4 danes slabše 976
5 danes dosti slabše 263
6 ne ve 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1B A. GOSPODARSKE IN DRUŽBENE RAZMERE ... A1. Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake ali slabše?

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 31 Frekvenca
1 danes dosti bolje 50
2 danes bolje 369
3 enako 691
4 danes slabše 507
5 danes dosti slabše 139
6 ne ve 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ID

ID

Vrednost 1459 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
3001 1
3002 1
3003 1
3004 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3004

A1A A. GOSPODARSKE IN DRUŽBENE RAZMERE ... A1. Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake ali slabše?

a) kako živijo ljudje

Vrednost 2458 Frekvenca
1 danes dosti bolje 66
2 danes bolje 389
3 enako 315
4 danes slabše 976
5 danes dosti slabše 263
6 ne ve 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1B A. GOSPODARSKE IN DRUŽBENE RAZMERE ... A1. Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake ali slabše?

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 3457 Frekvenca
1 danes dosti bolje 50
2 danes bolje 369
3 enako 691
4 danes slabše 507
5 danes dosti slabše 139
6 ne ve 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1C A. GOSPODARSKE IN DRUŽBENE RAZMERE ... A1. Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake ali slabše?

c) samoupravljanje

Vrednost 4456 Frekvenca
1 danes dosti bolje 34
2 danes bolje 226
3 enako 684
4 danes slabše 591
5 danes dosti slabše 243
6 ne ve 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1D A. GOSPODARSKE IN DRUŽBENE RAZMERE ... A1. Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake ali slabše?

d) spoštovanje dela in delavcev

Vrednost 5455 Frekvenca
1 danes dosti bolje 31
2 danes bolje 266
3 enako 540
4 danes slabše 768
5 danes dosti slabše 311
6 ne ve 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1E A. GOSPODARSKE IN DRUŽBENE RAZMERE ... A1. Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake ali slabše?

e) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 6454 Frekvenca
1 danes dosti bolje 25
2 danes bolje 159
3 enako 165
4 danes slabše 776
5 danes dosti slabše 785
6 ne ve 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1F A. GOSPODARSKE IN DRUŽBENE RAZMERE ... A1. Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake ali slabše?

f) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 7453 Frekvenca
1 danes dosti bolje 32
2 danes bolje 184
3 enako 292
4 danes slabše 862
5 danes dosti slabše 601
6 ne ve 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1G A. GOSPODARSKE IN DRUŽBENE RAZMERE ... A1. Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake ali slabše?

g) zakonitost

Vrednost 8452 Frekvenca
1 danes dosti bolje 13
2 danes bolje 190
3 enako 776
4 danes slabše 499
5 danes dosti slabše 187
6 ne ve 368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1H A. GOSPODARSKE IN DRUŽBENE RAZMERE ... A1. Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake ali slabše?

h) možnost izobraževanja, kvalifikacije

Vrednost 9451 Frekvenca
1 danes dosti bolje 178
2 danes bolje 798
3 enako 595
4 danes slabše 306
5 danes dosti slabše 61
6 ne ve 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1I A. GOSPODARSKE IN DRUŽBENE RAZMERE ... A1. Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake ali slabše?

i) kulturno življenje

Vrednost 10450 Frekvenca
1 danes dosti bolje 123
2 danes bolje 668
3 enako 640
4 danes slabše 373
5 danes dosti slabše 115
6 ne ve 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1J A. GOSPODARSKE IN DRUŽBENE RAZMERE ... A1. Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake ali slabše?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 11449 Frekvenca
1 danes dosti bolje 31
2 danes bolje 235
3 enako 328
4 danes slabše 905
5 danes dosti slabše 469
6 ne ve 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A2A A2. Navedli vam bomo nekatere pojave, ki označujejo krizne družbene razmere. Ali so ti pojavi v vašem okolju, kjer živite in delate, prisotni, ali ne? (Če da) Kako pogosti so ti pojavi?

a) nezakonitost

Vrednost 12448 Frekvenca
1 zelo pogosti 113
2 pogosti 586
3 redki 677
4 jih ni 237
5 ne ve 420

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2B A2. Navedli vam bomo nekatere pojave, ki označujejo krizne družbene razmere. Ali so ti pojavi v vašem okolju, kjer živite in delate, prisotni, ali ne? (Če da) Kako pogosti so ti pojavi?

b) nered,anarhija

Vrednost 13447 Frekvenca
1 zelo pogosti 199
2 pogosti 630
3 redki 574
4 jih ni 348
5 ne ve 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2C A2. Navedli vam bomo nekatere pojave, ki označujejo krizne družbene razmere. Ali so ti pojavi v vašem okolju, kjer živite in delate, prisotni, ali ne? (Če da) Kako pogosti so ti pojavi?

c) podkupovanje, korupcija

Vrednost 14446 Frekvenca
1 zelo pogosti 319
2 pogosti 642
3 redki 439
4 jih ni 320
5 ne ve 313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2D A2. Navedli vam bomo nekatere pojave, ki označujejo krizne družbene razmere. Ali so ti pojavi v vašem okolju, kjer živite in delate, prisotni, ali ne? (Če da) Kako pogosti so ti pojavi?

d) privilegiji posameznikov in skupin

Vrednost 15445 Frekvenca
1 zelo pogosti 369
2 pogosti 851
3 redki 441
4 jih ni 169
5 ne ve 202
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2E A2. Navedli vam bomo nekatere pojave, ki označujejo krizne družbene razmere. Ali so ti pojavi v vašem okolju, kjer živite in delate, prisotni, ali ne? (Če da) Kako pogosti so ti pojavi?

e) prilaščanje družbenega premoženja

Vrednost 16444 Frekvenca
1 zelo pogosti 288
2 pogosti 647
3 redki 481
4 jih ni 290
5 ne ve 327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2F A2. Navedli vam bomo nekatere pojave, ki označujejo krizne družbene razmere. Ali so ti pojavi v vašem okolju, kjer živite in delate, prisotni, ali ne? (Če da) Kako pogosti so ti pojavi?

f) ljudje se iz- mikajo delu, lenoba

Vrednost 17443 Frekvenca
1 zelo pogosti 357
2 pogosti 825
3 redki 553
4 jih ni 193
5 ne ve 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2G A2. Navedli vam bomo nekatere pojave, ki označujejo krizne družbene razmere. Ali so ti pojavi v vašem okolju, kjer živite in delate, prisotni, ali ne? (Če da) Kako pogosti so ti pojavi?

g) politična brezbrižnost, apatija,ljudem je vseeno

Vrednost 18442 Frekvenca
1 zelo pogosti 344
2 pogosti 788
3 redki 475
4 jih ni 162
5 ne ve 264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2H A2. Navedli vam bomo nekatere pojave, ki označujejo krizne družbene razmere. Ali so ti pojavi v vašem okolju, kjer živite in delate, prisotni, ali ne? (Če da) Kako pogosti so ti pojavi?

h) zaslužkarstvo, privatno delo v času službe

Vrednost 19441 Frekvenca
1 zelo pogosti 299
2 pogosti 731
3 redki 511
4 jih ni 220
5 ne ve 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2I A2. Navedli vam bomo nekatere pojave, ki označujejo krizne družbene razmere. Ali so ti pojavi v vašem okolju, kjer živite in delate, prisotni, ali ne? (Če da) Kako pogosti so ti pojavi?

i) zaskrbljenost, strah glede prihodnosti

Vrednost 20440 Frekvenca
1 zelo pogosti 463
2 pogosti 957
3 redki 337
4 jih ni 135
5 ne ve 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2J A2. Navedli vam bomo nekatere pojave, ki označujejo krizne družbene razmere. Ali so ti pojavi v vašem okolju, kjer živite in delate, prisotni, ali ne? (Če da) Kako pogosti so ti pojavi?

j) razdražljivost, nestrpnost med ljudmi

Vrednost 21439 Frekvenca
1 zelo pogosti 464
2 pogosti 905
3 redki 385
4 jih ni 153
5 ne ve 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A3

A3. Sedanje stanje v gospodarstvu ter politična in druga dogajanja vplivajo na razpoloženje ljudi. Kakšno je po vaši oceni razpoloženje med ljudmi v vašem okolju, v Sloveniji?

Vrednost 22438 Frekvenca
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 250
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 238
3 upanje in strah obenem 546
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 282
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 500
6 kaj drugega 22
7 ne ve, ne more oceniti 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A4

A4. Ali vam mesečno ostaja kaj denarja, ko pokrijete svoje življenske stroške, oziroma stroške svoje družine?

Vrednost 23437 Frekvenca
1 nič mi ne ostane 574
2 zelo malo mi ostane 691
3 nekaj mi ostane 713
4 precej mi ostane 34
5 ne ve 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A5

A5. Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Vrednost 24436 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se nič posebej ne omejujete 132
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 836
3 da morate zelo skrbno gosodariti, z denarjem se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 943
4 da se močno omejujete tudi pri nakupih hrane 67
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 22
6 da živite v revščini 9
7 ne ve, neodločen 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A6

A6. Nekateri ljudje varčujejo, drugi pa pravijo, da je danes nesmiselno hraniti denar in da je najbolj pametno, če ga sproti porabimo. Kateri imajo po vašem mnenju bolj prav?

Vrednost 25435 Frekvenca
1 prvi, ki varčujejo 490
2 drugi, ki denar sproti porabijo 1326
3 ne ve,neodločen 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A7

A7. Kaj menite, ali naj bi dovolili, da bi ljudje pri nas, namesto v banke (za obresti) vlagali svoj denar v podjetja (na obveznice) in za to od njih prejemali del dobička?

Vrednost 26434 Frekvenca
1 to moramo dovoliti, saj je koristno tako za podjetja, kot za ljudi 745
2 to bi lahko dovolili le začasno, da se izvlečemo iz gospodarske krize 527
3 tega ne bi smeli dovoliti 251
4 ne ve, neodločen, ne pozna teh stvari 65
5 kaj drugega 445

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8

A8. In kaj sodite ...

Vrednost 27433 Frekvenca
1 ali naj vzdržujemo delovne organizacije, ki delajo z izgubo in zaostajajo v razvoju, četudi to za celoto pomeni počasnejši razvoj, ali naj 217
2 take delovne organizacije prenehajo delati, če se delavci zaposlijo drugje 1423
3 take organizacije naj prenehajo delati, pa četudi bi delavci ostali brez zaposlitve 153
4 ne ve, neodločen 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A9

A9. Ali naj pri razvoju industrije v Sloveniji... SJM87

Vrednost 28432 Frekvenca
1 upoštevamo razpoložljivo delovno silo, ali 1467
2 razvijamo industrijo kolikor moremo, saj lahko delovno silo dobimo iz drugih republik 310
3 ne ve, neodločen 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A10

A10. Kmetijska proizvodnja se je v zadnjem času precej mehanizirala, kmečka posestva pa so še vedno majhna in razdrobljena. Kaj bi bilo po vašem mnenju v zvezi s tem potrebno storiti?

Vrednost 29431 Frekvenca
1 čimveč zemlje naj preide iz rok posameznikov v družbeno last 50
2 zasebna posest naj ostane omejena na 10 ha obdelovalne zemlje, bolj pa je treba razvijati različne oblike kooperacije med kmeti in zadrugami, kombinati ipd. 304
3 odpraviti omejitev zasebne posesti na 10 ha obdelovalne zemlje in dovoliti kmetu, da dokupi toliko zemlje, kolikorjo lahko obdeluje 1514
4 kaj drugega 30
5 ne ve,neodločen 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A11

A11. Pri usmerjanju razvoja v Sloveniji se postavlja vprašanje, ali naj ...

Vrednost 30430 Frekvenca
1 razvijamo predvsem tiste gospodarske dejavnosti, v katerih lahko dosežemo največ, na ostalih področjih pa se čimbolj povežemo z gospodarstvom drugih republik 903
2 razvijamo vse gospodarske dejavnosti sami v Sloveniji tako, da pokrijemo osnovne potrebe ljudi in nismo odvisni od drugih 873
3 ne ve neodločen 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A12

A12. Kaj menite, ali se je Slovenija glede na druge republike in pokrajine v Jugoslaviji v zadnjih letih razvijala, ali je zaostajala?

Vrednost 31429 Frekvenca
1 močno se je razvijala 153
2 razvijala se je 827
3 niti razvijala, niti zaostajala 380
4 zaostajala je 483
5 močno je zaostajala 85
6 ne ve, neodločen 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A13

A13. Kako naj bi se po vašem mnenju v prihodnje razvijali družbeno gospodarski odnosi med razvitimi in manj razvitimi republikami v Jugoslaviji?

Vrednost 32428 Frekvenca
1 manj razvite republike in pokrajine naj same skrbijo za svoj nadaljnji razvoj 578
2 to naj bo predvsem skrb vse jugoslovanske skupnosti, zlasti pa razvitih republik 273
3 manj razvite republike naj same skrbijo zase, jugoslovanska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1027
4 ne ve, neodločen 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A14

A14. Ali je bilo sporazumevanje o ključnih gospodarskih in političnih vprašanjih med republikami in pokrajinama na ravni federacije v zadnjem letu uspešno ali neuspešno?

Vrednost 33427 Frekvenca
1 sporazumevanje je bilo uspešno 91
2 so problemi in zastoji, a vendarle gre 448
3 sporazumevanje ni bilo dovolj uspešno 735
4 bilo je neuspešno 334
5 ne ve, nedoločen 425

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A15

A15. V Jugoslaviji vedno bolj prihajajo v ospredje različni pogledi o načinu urejanja razmer na področju gospodarstva, politike, kulture... Kaj sodite, po kakšni poti je treba probleme reševati?

Vrednost 34426 Frekvenca
1 le s soočanjem različnih pogledov in predlogov je mogoče priti do skupne rešitve problemov 1123
2 različni pogledi in predlogi ustvarjajo zmedo, treba jih je poenotiti 360
3 probleme je mogoče urediti le z državnimi ukrepi in prisilo 134
4 le vojska lahko reši probleme in napravi pri nas red 48
5 ne ve, neodločen 368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B1

B. USTAVNE SPREMEMBE, POLITIČNI SISTEM, DPO .... B1. Predsedstvo Jugoslavije je dalo predlog, da se začne postopek za spremembo ustave. Ali kaj veste o tem?

Vrednost 35425 Frekvenca
1 da, dobro sem seznanjen z vsebino predloga 153
2 nekaj vem o predlogu, ne poznam pa podrobnosti 708
3 samo slišal sem za predlog 581
4 nič ne vem o predlogu 591

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B2

B2. Ali je po vašem mnenju potrebno ustavo sprememniti, ali ne?

Vrednost 36424 Frekvenca
1 je potrebno 874
2 ni potrebno 363
3 ne ve, neodločen 796

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B3A1 B3. Kaj bi se po vaši presoji moralo v ustavi spremeniti? (možnih je bilo več odgovorov; v tem prikazu so prikazani pozitivni odgovori)

a) odnosi med republikami in federacijo

Vrednost 37423 Frekvenca
3 (izbere) 647
1 (ne izbere) 297
8 ne ve kaj 725
9 ustave ni potrebno spremeniti 364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B3A2 B3. Kaj bi se po vaši presoji moralo v ustavi spremeniti? (možnih je bilo več odgovorov; v tem prikazu so prikazani pozitivni odgovori)

b) gospodarski sistem

Vrednost 38422 Frekvenca
3 (izbere) 788
1 (ne izbere) 167
8 ne ve kaj 718
9 ustave ni potrebno spremeniti 360

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B3A3 B3. Kaj bi se po vaši presoji moralo v ustavi spremeniti? (možnih je bilo več odgovorov; v tem prikazu so prikazani pozitivni odgovori)

c) davČni sistem

Vrednost 39421 Frekvenca
3 (izbere) 567
1 (ne izbere) 382
8 ne ve kaj 721
9 ustave ni potrebno spremeniti 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B3A4 B3. Kaj bi se po vaši presoji moralo v ustavi spremeniti? (možnih je bilo več odgovorov; v tem prikazu so prikazani pozitivni odgovori)

d) pravosodni sistem

Vrednost 40420 Frekvenca
3 (izbere) 245
1 (ne izbere) 681
8 ne ve kaj 733
9 ustave ni potrebno spremeniti 374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B3A5 B3. Kaj bi se po vaši presoji moralo v ustavi spremeniti? (možnih je bilo več odgovorov; v tem prikazu so prikazani pozitivni odgovori)

e) sistem izobraževanja

Vrednost 41419 Frekvenca
3 (izbere) 406
1 (ne izbere) 532
8 ne ve kaj 725
9 ustave ni potrebno spremeniti 370

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B3A6 B3. Kaj bi se po vaši presoji moralo v ustavi spremeniti? (možnih je bilo več odgovorov; v tem prikazu so prikazani pozitivni odgovori)

f) volilni sistem

Vrednost 42418 Frekvenca
3 (izbere) 418
1 (ne izbere) 518
8 ne ve kaj 729
9 ustave ni potrebno spremeniti 368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B3A7 B3. Kaj bi se po vaši presoji moralo v ustavi spremeniti? (možnih je bilo več odgovorov; v tem prikazu so prikazani pozitivni odgovori)

g) delegatski sistem

Vrednost 43417 Frekvenca
3 (izbere) 391
1 (ne izbere) 542
8 ne ve kaj 726
9 ustave ni potrebno spremeniti 374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B3A8 B3. Kaj bi se po vaši presoji moralo v ustavi spremeniti? (možnih je bilo več odgovorov; v tem prikazu so prikazani pozitivni odgovori)

h) položaj JLA

Vrednost 44416 Frekvenca
3 (izbere) 192
1 (ne izbere) 727
8 ne ve kaj 734
9 ustave ni potrebno spremeniti 380

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B3A9 B3. Kaj bi se po vaši presoji moralo v ustavi spremeniti? (možnih je bilo več odgovorov; v tem prikazu so prikazani pozitivni odgovori)

i) kaj drugega

Vrednost 45415 Frekvenca
3 (izbere) 78
1 (ne izbere) 837
8 ne ve kaj 741
9 ustave ni potrebno spremeniti 377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B4

B4. Ali naj bi po vašem mnenju republika Slovenija v spremenjeni ustavi imela večjo ali manjšo politično, gospodarsko in kulturno samostojnost kot doslej, ali naj bi glede tega ne bilo sprememb?

Vrednost 46414 Frekvenca
1 večjo kot doslej 1005
2 manjšo kot doslej 47
3 enako kot doslej 511
4 ne ve, neodločen 470

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B5

B5. Če gledate z vidika Jugoslavije kot celote, ali naj bi republike in pokrajini bile čim bolj samostojne, ali naj bi čim več nalog in pristojnosti centralizirali na ravni federacije, ali pa naj ostane tako kot doslej?

Vrednost 47413 Frekvenca
1 republike, pokrajini naj bodo bolj samostojne 1202
2 pristojnosti moramo centralizirati v federaciji 180
3 ostane naj kot doslej 362
4 ne ve, neodločen 289

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B6

B6. Ali zaupate slovenskemu političnemu vodstvu (Kučan, Popit, Šinigoj, Smole), da si prizadeva zagotoviti nadaljnji samostojni razvoj Slovenije v jugoslovanski federaciji, ali mu ne zaupate?

Vrednost 48412 Frekvenca
1 v celoti zaupam 768
2 le deloma zaupam 854
3 ne zaupam 169
4 ne vem, neodločen 242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B7

B7. Ali naj bi po vašem mnenju ob predlogu sprememb zvezne ustave razpisali referendum, ali ne?

Vrednost 49411 Frekvenca
1 da 1155
2 ne 347
3 ne ve, neodločen 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B8

B8. Ob raznih nepravilnostih dostikrat slišimo, da mora država napraviti red. Se vam zdi, da to lahko reši sedanjo gospodarsko krizo v Jugoslaviji, ali je ne more rešiti?

Vrednost 50410 Frekvenca
1 da, lahko jo reši 539
2 le deloma 714
3 ne, ne more je rešiti 534
4 ne vem, neodločen 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B9

B9. Ali zaupate sedanji jugoslovanski vladi (zveznemu izvršnemu svetu), da bo rešila Jugoslavijo iz krize, ali ji ne zaupate?

Vrednost 51409 Frekvenca
1 da, zaupam 559
2 ne, ne zaupam 895
3 ne vem, neodločen 578
4 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B10

B10. Branko Mikulič, predsednik zvezne vlade, je nedavno za nemško revijo Spiegel izjavil: "Tako v domovini kot v tujini naj torej ne bo iluzij, da našega sistema ne bomo branili z vsemi sredstvi ... Sem sodi tudi vojska." Ali ste kaj slišali ali brali o tem? (Če da) Ali to Mikuličevo izjavo odobravate, ali ne odobravate?

Vrednost 52408 Frekvenca
1 odobravam 291
2 ne odobravam 703
3 ne vem, neodločen 241
4 nič nisem slišal o tem 798

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B11

B11. Ali ima po vaši sodbi socializem v svetu perspektivo, ali ne?

Vrednost 53407 Frekvenca
1 da, razvijal se bo 853
2 ne, ne bo se razvijal 470
3 ne ve, neodločen 710

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B12

B12. Ali je politika, za katero se zavzema Zveza komunistov pri nas, skladna z interesi večine, ali ne?

Vrednost 54406 Frekvenca
1 povsem je skladna 168
2 deloma je skladna 995
3 ni skladna 521
4 ne ve, neodločen 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B13

B13. Kakšen ugled ima po vaši oceni Zveza komunistov danes med ljudmi v vašem okolju, kraju?

Vrednost 55405 Frekvenca
1 zelo velik ugled 26
2 velik ugled 86
3 srednji ugled 636
4 majhen ugled 535
5 zelo majhen ugled 339
6 sploh nima ugleda 253
7 ne ve, neodločen 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

B14

B14. Kaj menite, ali se SZDL ukvarja z vprašanji, ki najbolj prizadevajo občane, ali ne?

Vrednost 56404 Frekvenca
1 da 744
2 ne 688
3 ne ve, neodločen 601

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B15

B15. Ali opažate pri tem v zadnjih letih kakšen napredek, ali poslabšanje?

Vrednost 57403 Frekvenca
1 napredek 385
2 poslabšanje 504
3 nič se ni spremenilo 750
4 ne ve,neodločen 394

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B16

B16. Kako ocenjujete delovanje Zveze sindikatov v zadnjem letu? Ali se zavzema za konkretne potrebe in za reševanje problemov delavcev v vašem okolju, ali ne?

Vrednost 58402 Frekvenca
1 sploh se ne zavzema 279
2 le deloma se zavzema 1084
3 da, v celoti se zavzema 199
4 ne ve, premalo pozna delo Zveze sindikatov,ni zaposlen 470
5 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B17

B17. Kaj vi osebno menite, ali deluje, obstaja, ali ne deluje pri nas v Sloveniji politična opozicija? (Če da) Kako ocenjujete njeno delovanje: ali je koristno ali škodljivo?

Vrednost 59401 Frekvenca
1 opozicija deluje in je škodljiva 168
2 opozicija deluje in je koristna 295
3 deluje, ne vem, ali je škodljiva, ali koristna 415
4 opozicija ne deluje 200
5 ne ve, neodločen 955

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B18A B18. V zadnjem času je precej govora o sovražnikih samoupravnega socializma. Ali bi za spodaj navedene skupine lahko rekli, da so sovražne sistemu, ali da delujejo v korist socialističnega razvoja?

a) Cerkev, duhovščina

Vrednost 60400 Frekvenca
1 delujejo sovražno 134
2 ne ve 1231
3 delujejo v korist 668

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B18B B18. V zadnjem času je precej govora o sovražnikih samoupravnega socializma. Ali bi za spodaj navedene skupine lahko rekli, da so sovražne sistemu, ali da delujejo v korist socialističnega razvoja?

b) pisatelji, kulturniki, družboslovci in drugi strokovnjaki, ki kritizirajo sedanje razmere

Vrednost 61399 Frekvenca
1 delujejo sovražno 120
2 ne ve 787
3 delujejo v korist 1126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B18C B18. V zadnjem času je precej govora o sovražnikih samoupravnega socializma. Ali bi za spodaj navedene skupine lahko rekli, da so sovražne sistemu, ali da delujejo v korist socialističnega razvoja?

c) mladina, ki se združuje v novih gibanjih in opozarja na občutljiva družbena vprašanja

Vrednost 62398 Frekvenca
1 delujejo sovražno 116
2 ne ve 575
3 delujejo v korist 1342

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B18D B18. V zadnjem času je precej govora o sovražnikih samoupravnega socializma. Ali bi za spodaj navedene skupine lahko rekli, da so sovražne sistemu, ali da delujejo v korist socialističnega razvoja?

d) člani ZK, ki kritizirajo odločitve političnih forumov

Vrednost 63397 Frekvenca
1 delujejo sovražno 129
2 ne ve 975
3 delujejo v korist 929

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B18E B18. V zadnjem času je precej govora o sovražnikih samoupravnega socializma. Ali bi za spodaj navedene skupine lahko rekli, da so sovražne sistemu, ali da delujejo v korist socialističnega razvoja?

e) kmetje, ki si prizadevajo povečati zemljiški maksimum

Vrednost 64396 Frekvenca
1 delujejo sovražno 49
2 ne ve 441
3 delujejo v korist 1543

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B18F B18. V zadnjem času je precej govora o sovražnikih samoupravnega socializma. Ali bi za spodaj navedene skupine lahko rekli, da so sovražne sistemu, ali da delujejo v korist socialističnega razvoja?

f) obrtniki, ki želijo širiti svojo proizvodnjo z več delavci in stroji

Vrednost 65395 Frekvenca
1 delujejo sovražno 78
2 ne ve 439
3 delujejo v korist 1516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B18G B18. V zadnjem času je precej govora o sovražnikih samoupravnega socializma. Ali bi za spodaj navedene skupine lahko rekli, da so sovražne sistemu, ali da delujejo v korist socialističnega razvoja?

g) tisti, ki se zavzemajo za uveljavitev večstrankarskega političnega sistema

Vrednost 66394 Frekvenca
1 delujejo sovražno 517
2 ne ve 1005
3 delujejo v korist 511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B18H B18. V zadnjem času je precej govora o sovražnikih samoupravnega socializma. Ali bi za spodaj navedene skupine lahko rekli, da so sovražne sistemu, ali da delujejo v korist socialističnega razvoja?

h) tisti, ki dopuščajo tiskanje nepokritega denarja in rastočo inflacijo

Vrednost 67393 Frekvenca
1 delujejo sovražno 1416
2 ne ve 568
3 delujejo v korist 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B18I B18. V zadnjem času je precej govora o sovražnikih samoupravnega socializma. Ali bi za spodaj navedene skupine lahko rekli, da so sovražne sistemu, ali da delujejo v korist socialističnega razvoja?

i) tisti, ki se zavzemajo za administrativni sistem, državo močne roke

Vrednost 68392 Frekvenca
1 delujejo sovražno 1026
2 ne ve 814
3 delujejo v korist 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B18J B18. V zadnjem času je precej govora o sovražnikih samoupravnega socializma. Ali bi za spodaj navedene skupine lahko rekli, da so sovražne sistemu, ali da delujejo v korist socialističnega razvoja?

j) tisti, ki si prizadevajo, da bi z investiranjem tujega kapitali spodbudili gospodarski razvoj Jugoslavije

Vrednost 69391 Frekvenca
1 delujejo sovražno 398
2 ne ve 894
3 delujejo v korist 741

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B18K B18. V zadnjem času je precej govora o sovražnikih samoupravnega socializma. Ali bi za spodaj navedene skupine lahko rekli, da so sovražne sistemu, ali da delujejo v korist socialističnega razvoja?

k) vsi, ki kritizirajo odločitve političnih forumov

Vrednost 70390 Frekvenca
1 delujejo sovražno 415
2 ne ve 1239
3 delujejo v korist 379

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19YUPA B19. Ali lahko navedete po dve osebi iz političnega življenja Jugoslavije (za povojno obdobje in za sedaj, ki sta imeli, oziroma imata med ljudmi največji ugled?

a) Jugoslavija prej - 1. odgovor

Vrednost 71389 Frekvenca
1 Tito 1559
2 Edvard Kardelj 94
3 Ivo Andrić 0
4 Vladimir Bakarić 3
5 Džemal Bjedić 0
6 Marko Bulc 1
7 Stane Dolanc 12
8 Sinan Hasani 0
9 Pepca Kardelj 0
10 Stane Kavčič 16
11 Boris Kidrič 33
12 Edvard Kocbek 1
13 Boris Krigher 3
14 Sergej Kreigher 0
15 Milan Kučan 0
16 Franc Leskošek 0
17 Andrej Marinc 0
18 Miha Marinko 0
19 Branko Mikulić 0
20 Lazar Mojsov 1
21 Moša Pijade 7
22 Koča Popović 3
23 Milka Planinc 5
24 France Popit 1
25 Josip Ribar 1
26 Mitja Ribičič 0
27 Marjan Rožič 0
28 Jože Smole 0
29 Jože Stanovnik 0
30 Franc Šetinc 3
31 Lidija Šentjurc 0
32 Dušan Šinigoj 1
33 Vida Tomšič 0
34 Josip Vidmar 0
35 Veljko Vlahović 6
36 Josip Vrhovec 2
37 Anton Vratuša 4
38 Janez Zemljarič 0
39 Ciril Zlobec 1
40 drugi Slovenec 3
41 drugi Neslovenec 6
42 nobeden ni imel, nima ugleda 4
43 ne ve, ne spomni se 257
44 ne želi odgovoriti 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

B19YUPB B19. Ali lahko navedete po dve osebi iz političnega življenja Jugoslavije (za povojno obdobje in za sedaj, ki sta imeli, oziroma imata med ljudmi največji ugled?

b) Jugoslavija prej - 2. odgovor

Vrednost 72388 Frekvenca
1 Tito 117
2 Edvard Kardelj 819
3 Ivo Andrić 1
4 Vladimir Bakarić 29
5 Džemal Bjedić 11
6 Marko Bulc 4
7 Stane Dolanc 12
8 Sinan Hasani 0
9 Pepca Kardelj 0
10 Stane Kavčič 26
11 Boris Kidrič 92
12 Edvard Kocbek 1
13 Boris Krigher 11
14 Sergej Kreigher 0
15 Milan Kučan 0
16 Franc Leskošek 0
17 Andrej Marinc 1
18 Miha Marinko 4
19 Branko Mikulić 0
20 Lazar Mojsov 3
21 Moša Pijade 39
22 Koča Popović 5
23 Milka Planinc 15
24 France Popit 3
25 Josip Ribar 2
26 Mitja Ribičič 4
27 Marjan Rožič 0
28 Jože Smole 1
29 Jože Stanovnik 1
30 Franc Šetinc 3
31 Lidija Šentjurc 0
32 Dušan Šinigoj 0
33 Vida Tomšič 0
34 Josip Vidmar 1
35 Veljko Vlahović 20
36 Josip Vrhovec 2
37 Anton Vratuša 9
38 Janez Zemljarič 1
39 Ciril Zlobec 0
40 drugi Slovenec 1
41 drugi Neslovenec 24
42 nobeden ni imel, nima ugleda 0
43 ne ve, ne spomni se 0
44 ne želi odgovoriti 0
0 b. o. 771

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

B19YUSA B19. Ali lahko navedete po dve osebi iz političnega življenja Jugoslavije (za povojno obdobje in za sedaj, ki sta imeli, oziroma imata med ljudmi največji ugled?

c) Jugoslavija sedaj - 1. odgovor

Vrednost 73387 Frekvenca
1 Tito 107
2 Edvard Kardelj 4
3 Ivo Andrić 0
4 Vladimir Bakarić 1
5 Džemal Bjedić 0
6 Marko Bulc 6
7 Stane Dolanc 128
8 Sinan Hasani 9
9 Pepca Kardelj 1
10 Stane Kavčič 3
11 Boris Kidrič 3
12 Edvard Kocbek 0
13 Boris Krigher 2
14 Sergej Kreigher 4
15 Milan Kučan 47
16 Franc Leskošek 1
17 Andrej Marinc 5
18 Miha Marinko 0
19 Branko Mikulić 87
20 Lazar Mojsov 28
21 Moša Pijade 1
22 Koča Popović 0
23 Milka Planinc 82
24 France Popit 24
25 Josip Ribar 0
26 Mitja Ribičič 9
27 Marjan Rožič 26
28 Jože Smole 40
29 Jože Stanovnik 6
30 Franc Šetinc 26
31 Lidija Šentjurc 1
32 Dušan Šinigoj 30
33 Vida Tomšič 0
34 Josip Vidmar 4
35 Veljko Vlahović 0
36 Josip Vrhovec 20
37 Anton Vratuša 10
38 Janez Zemljarič 18
39 Ciril Zlobec 1
40 drugi Slovenec 14
41 drugi Neslovenec 44
42 nobeden ni imel, nima ugleda 83
43 ne ve, ne spomni se 1144
44 ne želi odgovoriti 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

B19YUSB B19. Ali lahko navedete po dve osebi iz političnega življenja Jugoslavije (za povojno obdobje in za sedaj, ki sta imeli, oziroma imata med ljudmi največji ugled?

d) Jugoslavija sedaj - 2. odgovor

Vrednost 74386 Frekvenca
1 Tito 6
2 Edvard Kardelj 50
3 Ivo Andrić 0
4 Vladimir Bakarić 1
5 Džemal Bjedić 1
6 Marko Bulc 6
7 Stane Dolanc 65
8 Sinan Hasani 10
9 Pepca Kardelj 3
10 Stane Kavčič 1
11 Boris Kidrič 4
12 Edvard Kocbek 0
13 Boris Krigher 1
14 Sergej Kreigher 5
15 Milan Kučan 24
16 Franc Leskošek 0
17 Andrej Marinc 3
18 Miha Marinko 1
19 Branko Mikulić 41
20 Lazar Mojsov 21
21 Moša Pijade 2
22 Koča Popović 0
23 Milka Planinc 47
24 France Popit 23
25 Josip Ribar 0
26 Mitja Ribičič 8
27 Marjan Rožič 27
28 Jože Smole 27
29 Jože Stanovnik 5
30 Franc Šetinc 18
31 Lidija Šentjurc 0
32 Dušan Šinigoj 14
33 Vida Tomšič 0
34 Josip Vidmar 5
35 Veljko Vlahović 0
36 Josip Vrhovec 24
37 Anton Vratuša 4
38 Janez Zemljarič 8
39 Ciril Zlobec 4
40 drugi Slovenec 15
41 drugi Neslovenec 27
42 nobeden ni imel, nima ugleda 0
43 ne ve, ne spomni se 0
44 ne želi odgovoriti 0
0 b. o. 1532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

B20SLPA B20. Ali bi lahko navedli tudi po dve osebi iz političnega življenja v Sloveniji, Slovenca, ki sta imela oziroma imata med ljudmi največji ugled?

a) Slovenija prej - 1. odgovor

Vrednost 75385 Frekvenca
1 Tito 60
2 Edvard Kardelj 745
3 Ivo Andrić 0
4 Vladimir Bakarić 0
5 Džemal Bjedić 0
6 Marko Bulc 0
7 Stane Dolanc 49
8 Sinan Hasani 1
9 Pepca Kardelj 2
10 Stane Kavčič 107
11 Boris Kidrič 304
12 Edvard Kocbek 1
13 Boris Krigher 21
14 Sergej Kreigher 6
15 Milan Kučan 6
16 Franc Leskošek 12
17 Andrej Marinc 4
18 Miha Marinko 30
19 Branko Mikulić 1
20 Lazar Mojsov 1
21 Moša Pijade 0
22 Koča Popović 0
23 Milka Planinc 2
24 France Popit 22
25 Josip Ribar 0
26 Mitja Ribičič 22
27 Marjan Rožič 0
28 Jože Smole 4
29 Jože Stanovnik 3
30 Franc Šetinc 8
31 Lidija Šentjurc 1
32 Dušan Šinigoj 4
33 Vida Tomšič 7
34 Josip Vidmar 10
35 Veljko Vlahović 0
36 Josip Vrhovec 2
37 Anton Vratuša 18
38 Janez Zemljarič 0
39 Ciril Zlobec 2
40 drugi Slovenec 19
41 drugi Neslovenec 0
42 nobeden ni imel, nima ugleda 7
43 ne ve, ne spomni se 548
44 ne želi odgovoriti 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

B20SLPB B20. Ali bi lahko navedli tudi po dve osebi iz političnega življenja v Sloveniji, Slovenca, ki sta imela oziroma imata med ljudmi največji ugled?

b) Slovenija prej - 2. odgovor

Vrednost 76384 Frekvenca
1 Tito 7
2 Edvard Kardelj 164
3 Ivo Andrić 0
4 Vladimir Bakarić 1
5 Džemal Bjedić 0
6 Marko Bulc 4
7 Stane Dolanc 75
8 Sinan Hasani 0
9 Pepca Kardelj 2
10 Stane Kavčič 98
11 Boris Kidrič 245
12 Edvard Kocbek 4
13 Boris Krigher 53
14 Sergej Kreigher 15
15 Milan Kučan 2
16 Franc Leskošek 31
17 Andrej Marinc 5
18 Miha Marinko 42
19 Branko Mikulić 0
20 Lazar Mojsov 0
21 Moša Pijade 3
22 Koča Popović 0
23 Milka Planinc 2
24 France Popit 14
25 Josip Ribar 0
26 Mitja Ribičič 37
27 Marjan Rožič 1
28 Jože Smole 7
29 Jože Stanovnik 2
30 Franc Šetinc 10
31 Lidija Šentjurc 6
32 Dušan Šinigoj 5
33 Vida Tomšič 6
34 Josip Vidmar 9
35 Veljko Vlahović 0
36 Josip Vrhovec 1
37 Anton Vratuša 21
38 Janez Zemljarič 2
39 Ciril Zlobec 0
40 drugi Slovenec 29
41 drugi Neslovenec 0
42 nobeden ni imel, nima ugleda 0
43 ne ve, ne spomni se 0
44 ne želi odgovoriti 0
0 b. o. 1130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

B20SLSA B20. Ali bi lahko navedli tudi po dve osebi iz političnega življenja v Sloveniji, Slovenca, ki sta imela oziroma imata med ljudmi največji ugled?

c) Slovenija sedaj - 1. odgovor

Vrednost 77383 Frekvenca
1 Tito 3
2 Edvard Kardelj 19
3 Ivo Andrić 0
4 Vladimir Bakarić 0
5 Džemal Bjedić 0
6 Marko Bulc 16
7 Stane Dolanc 169
8 Sinan Hasani 0
9 Pepca Kardelj 1
10 Stane Kavčič 8
11 Boris Kidrič 5
12 Edvard Kocbek 0
13 Boris Krigher 7
14 Sergej Kreigher 7
15 Milan Kučan 131
16 Franc Leskošek 0
17 Andrej Marinc 30
18 Miha Marinko 5
19 Branko Mikulić 5
20 Lazar Mojsov 0
21 Moša Pijade 0
22 Koča Popović 2
23 Milka Planinc 3
24 France Popit 107
25 Josip Ribar 1
26 Mitja Ribičič 38
27 Marjan Rožič 41
28 Jože Smole 189
29 Jože Stanovnik 24
30 Franc Šetinc 66
31 Lidija Šentjurc 1
32 Dušan Šinigoj 131
33 Vida Tomšič 2
34 Josip Vidmar 8
35 Veljko Vlahović 0
36 Josip Vrhovec 3
37 Anton Vratuša 26
38 Janez Zemljarič 22
39 Ciril Zlobec 13
40 drugi Slovenec 53
41 drugi Neslovenec 2
42 nobeden ni imel, nima ugleda 36
43 ne ve, ne spomni se 851
44 ne želi odgovoriti 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

B20SLSB B20. Ali bi lahko navedli tudi po dve osebi iz političnega življenja v Sloveniji, Slovenca, ki sta imela oziroma imata med ljudmi največji ugled?

d) Slovenija sedaj - 2. odgovor

Vrednost 78382 Frekvenca
1 Tito 0
2 Edvard Kardelj 4
3 Ivo Andrić 0
4 Vladimir Bakarić 0
5 Džemal Bjedić 0
6 Marko Bulc 19
7 Stane Dolanc 66
8 Sinan Hasani 0
9 Pepca Kardelj 1
10 Stane Kavčič 1
11 Boris Kidrič 4
12 Edvard Kocbek 0
13 Boris Krigher 3
14 Sergej Kreigher 2
15 Milan Kučan 93
16 Franc Leskošek 0
17 Andrej Marinc 24
18 Miha Marinko 2
19 Branko Mikulić 2
20 Lazar Mojsov 1
21 Moša Pijade 0
22 Koča Popović 0
23 Milka Planinc 6
24 France Popit 63
25 Josip Ribar 0
26 Mitja Ribičič 30
27 Marjan Rožič 28
28 Jože Smole 128
29 Jože Stanovnik 16
30 Franc Šetinc 39
31 Lidija Šentjurc 4
32 Dušan Šinigoj 90
33 Vida Tomšič 2
34 Josip Vidmar 4
35 Veljko Vlahović 0
36 Josip Vrhovec 2
37 Anton Vratuša 21
38 Janez Zemljarič 15
39 Ciril Zlobec 18
40 drugi Slovenec 53
41 drugi Neslovenec 2
42 nobeden ni imel, nima ugleda 0
43 ne ve, ne spomni se 0
44 ne želi odgovoriti 0
0 b. o. 1290

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

B21A B21. V katere družbenopolitične organizacije ste včlanjeni? Ali v njih delujete in ali imate funkcijo?

a) Socialistična zveza (SZDL)

Vrednost 79381 Frekvenca
1 nisem član 705
2 sem član 1283
3 delujem, imam funkcijo 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B21B B21. V katere družbenopolitične organizacije ste včlanjeni? Ali v njih delujete in ali imate funkcijo?

b) Zveza komunistov (ZK)

Vrednost 80380 Frekvenca
1 nisem član 1835
2 sem član 170
3 delujem, imam funkcijo 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B21C B21. V katere družbenopolitične organizacije ste včlanjeni? Ali v njih delujete in ali imate funkcijo?

c) Zveza sindikatov (ZS)

Vrednost 81379 Frekvenca
1 nisem član 865
2 sem član 1112
3 delujem, imam funkcijo 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B21D B21. V katere družbenopolitične organizacije ste včlanjeni? Ali v njih delujete in ali imate funkcijo?

d) Zveza socialistične mladine Slovenije (ZSMS)

Vrednost 82378 Frekvenca
1 nisem član 1711
2 sem član 299
3 delujem, imam funkcijo 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B21E B21. V katere družbenopolitične organizacije ste včlanjeni? Ali v njih delujete in ali imate funkcijo?

e) Zveza borcev (ZB)

Vrednost 83377 Frekvenca
1 nisem član 1900
2 sem član 121
3 delujem, imam funkcijo 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B22

B22. Ali ste član organov samoupravljanja in delegacij v krajevni skupnosti? (Če ne) Ali bi bili pripravljeni postati član teh organov, delegacij, ali ne?

Vrednost 84376 Frekvenca
1 je član 305
2 ni član, bi bil pripravljen postati 529
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati 1057
4 ni član, ne ve, neodločen 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B23

B23. Ali ste član organov samoupravljanja in delegacij v delovni organizaciji? (Če ne) Ali bi bili pripravljeni postati član teh organov, delegacij, ali ne?

Vrednost 85375 Frekvenca
1 je član 476
2 ni član, bi bil pripravljen postati 393
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati 514
4 ni član, ne ve, neodločen 120
5 ni zaposlen 530

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B24

B24. Če bi vas kdo zaprosil, da mu razložite, kako pri nas potekajo volitve (naš volilni sistem), ali bi to znali storiti?

Vrednost 86374 Frekvenca
1 znal bi mu natančno opisati in razložiti 220
2 precej bi vedel o volilnem postopku, ne pa vse točno in zanesljivo 750
3 le malo bi znal razložiti 714
4 sploh ne bi znal razložiti 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B25

B25. Če bi bili v položaju, da bi lahko spremenili sedanji volilni sistem, za kakšne spremembe bi se odločili?

Vrednost 87373 Frekvenca
1 delegate in druge odgovorne funkcionarje naj bi volili neposredno (od občine do federacije) 777
2 neposredno naj bi volili samo delegate v občini, ostalo pa naj bi bilo tako, kakor je 302
3 nič ne bi bilo treba menjatti, ostane naj tako, kot sedaj 372
4 ne ve, neodločen 582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B26

B26. Obstajajo različna mnenja o tem, ali je bolje, da na volitvah sodeluje več kandidatov, ali samo toliko, kolikor se jih voli? Kaj mislite o tem?

Vrednost 88372 Frekvenca
1 demokratične so le volitve z več kandidati 1260
2 ni bistveno, koliko je kandidatov, temveč kako so bili kandidirani in kakšni so 470
3 več kandidatov vodi do borbe za oblast, ki ne prispeva k razvoju demokracije 79
4 ne ve, neodločen 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B27

B27. Kako dolgo naj po vašem mnenju politični funkcionarji ostajajo na svojih mestih? Ali se zavzemate za krajši, enoletni, ali za daljši, štiriletni mandat?

Vrednost 89371 Frekvenca
1 za krajši mandat 245
2 za daljši mandat 1419
3 vseeno mi je 214
4 ne ve, neodločen 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C1

C. TEHNIKA, ENERGETIKA, OKOLJE, EKOLOGIJA ... C1. Kako bi vi sami sebe uvrstili na lestvici, ki izraža odnos ljudi do tehnike?

Vrednost 90370 Frekvenca
1 imam zelo pozitivno stališče 446
2 imam pozitivno stališče 915
3 niti pozitivno, niti negativno stališče 348
4 imam negativno stališče 38
5 imam zelo negativno stališče 12
6 ne ve, neodločen, nima stališča 274

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2A C2. Navedli vam bomo nekatere trditve v zvevi z razvojem tehnike. S katerimi od teh trditev vi soglašate in s katerimi ne soglašate?

a) če se bo tehnika še naprej tako razvijala, bo ogroženo zdravje in življenje ljudi

Vrednost 91369 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 567
2 v glavnem soglašam 793
3 ne ve, neodločen 214
4 v glavnem ne soglašam 341
5 sploh ne soglašam 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2B C2. Navedli vam bomo nekatere trditve v zvevi z razvojem tehnike. S katerimi od teh trditev vi soglašate in s katerimi ne soglašate?

b) dosegli smo tako stopnjo razvoja tehnike, da zadošča za zagotavljanje življenskega standarda

Vrednost 92368 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 165
2 v glavnem soglašam 628
3 ne ve, neodločen 323
4 v glavnem ne soglašam 667
5 sploh ne soglašam 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2C C2. Navedli vam bomo nekatere trditve v zvevi z razvojem tehnike. S katerimi od teh trditev vi soglašate in s katerimi ne soglašate?

c) tehnika se mora neprestano razvijati, napredovati

Vrednost 93367 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 968
2 v glavnem soglašam 778
3 ne ve, neodločen 168
4 v glavnem ne soglašam 92
5 sploh ne soglašam 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2D C2. Navedli vam bomo nekatere trditve v zvevi z razvojem tehnike. S katerimi od teh trditev vi soglašate in s katerimi ne soglašate?

d) dosežen nivo tehnike popolnoma obvladujemo

Vrednost 94366 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 91
2 v glavnem soglašam 431
3 ne ve, neodločen 452
4 v glavnem ne soglašam 745
5 sploh ne soglašam 314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2E C2. Navedli vam bomo nekatere trditve v zvevi z razvojem tehnike. S katerimi od teh trditev vi soglašate in s katerimi ne soglašate?

e) tehnični napredek bo omogočil rešitve, ki bodo varovale okolje

Vrednost 95365 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 376
2 v glavnem soglašam 763
3 ne ve, neodločen 500
4 v glavnem ne soglašam 312
5 sploh ne soglašam 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C3A C3. Kaj pričakujete od tehničnega napredka v prihodnosti?

a) življenje bo boljše

Vrednost 96364 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 457
2 v glavnem se strinja 984
3 ne ve, neodločen 323
4 v glavnem se ne strinja 214
5 sploh se ne strinja 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C3B C3. Kaj pričakujete od tehničnega napredka v prihodnosti?

b) ljudje se bodo več izobraževali in bodo lažje opravljali svoje delo

Vrednost 97363 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 572
2 v glavnem se strinja 1064
3 ne ve, neodločen 264
4 v glavnem se ne strinja 117
5 sploh se ne strinja 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C3C C3. Kaj pričakujete od tehničnega napredka v prihodnosti?

c) ljudje bodo izgubljali delo

Vrednost 98362 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 296
2 v glavnem se strinja 693
3 ne ve, neodločen 422
4 v glavnem se ne strinja 469
5 sploh se ne strinja 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C3D C3. Kaj pričakujete od tehničnega napredka v prihodnosti?

d) prišlo bo do družbenega in socialnega napredka

Vrednost 99361 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 423
2 v glavnem se strinja 943
3 ne ve, neodločen 492
4 v glavnem se ne strinja 149
5 sploh se ne strinja 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C3E C3. Kaj pričakujete od tehničnega napredka v prihodnosti?

e) okolje bo bolj onesnaženo

Vrednost 100360 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 526
2 v glavnem se strinja 778
3 ne ve, neodločen 296
4 v glavnem se ne strinja 354
5 sploh se ne strinja 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C3F C3. Kaj pričakujete od tehničnega napredka v prihodnosti?

f) vse več bo odtujenosti med ljudmi

Vrednost 101359 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 694
2 v glavnem se strinja 792
3 ne ve, neodločen 300
4 v glavnem se ne strinja 198
5 sploh se ne strinja 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C3G C3. Kaj pričakujete od tehničnega napredka v prihodnosti?

g) več bo prostega časa

Vrednost 102358 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 451
2 v glavnem se strinja 808
3 ne ve, neodločen 356
4 v glavnem se ne strinja 346
5 sploh se ne strinja 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C3H C3. Kaj pričakujete od tehničnega napredka v prihodnosti?

h) zdravstveno stanje ljudi bo boljše

Vrednost 103357 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 226
2 v glavnem se strinja 544
3 ne ve, neodločen 444
4 v glavnem se ne strinja 628
5 sploh se ne strinja 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C3I C3. Kaj pričakujete od tehničnega napredka v prihodnosti?

i) naša konkurenčnost v odnosu do drugih držav se bo povečala

Vrednost 104356 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 395
2 v glavnem se strinja 719
3 ne ve, neodločen 551
4 v glavnem se ne strinja 277
5 sploh se ne strinja 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C3J C3. Kaj pričakujete od tehničnega napredka v prihodnosti?

j) več bo nemira in živčnosti v vsakdanjem življenju in delu

Vrednost 105355 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 587
2 v glavnem se strinja 750
3 ne ve, neodločen 345
4 v glavnem se ne strinja 276
5 sploh se ne strinja 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C4A C4. Tukaj imamo seznam trditev o avtomatizaciji in obdelavi podatkov. S katerimi od teh izjav soglašate in s katerimi ne soglašate?

a) računalniki olajšujejo utrujajoča in rutinska dela

Vrednost 106354 Frekvenca
1 soglaša 1734
2 ne soglaša 74
3 ne ve 225

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C4B C4. Tukaj imamo seznam trditev o avtomatizaciji in obdelavi podatkov. S katerimi od teh izjav soglašate in s katerimi ne soglašate?

b) prav računalniki so tisto, kar danes omogoča tehnični napredek

Vrednost 107353 Frekvenca
1 soglaša 1693
2 ne soglaša 100
3 ne ve 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C4C C4. Tukaj imamo seznam trditev o avtomatizaciji in obdelavi podatkov. S katerimi od teh izjav soglašate in s katerimi ne soglašate?

c) uvajanje računalniške tehnologije ukinja delovna mesta

Vrednost 108352 Frekvenca
1 soglaša 1005
2 ne soglaša 672
3 ne ve 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C4D C4. Tukaj imamo seznam trditev o avtomatizaciji in obdelavi podatkov. S katerimi od teh izjav soglašate in s katerimi ne soglašate?

d) računalnik omejuje ustvarjalnost po- sameznika na njegovem delovnem mestu

Vrednost 109351 Frekvenca
1 soglaša 725
2 ne soglaša 827
3 ne ve 481

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C4E C4. Tukaj imamo seznam trditev o avtomatizaciji in obdelavi podatkov. S katerimi od teh izjav soglašate in s katerimi ne soglašate?

e) obstaja nevarnost, da bodo podatki, ki jih računalniško zbira državna uprava, zlorabljeni

Vrednost 110350 Frekvenca
1 soglaša 833
2 ne soglaša 468
3 ne ve 732

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C4F C4. Tukaj imamo seznam trditev o avtomatizaciji in obdelavi podatkov. S katerimi od teh izjav soglašate in s katerimi ne soglašate?

f) posameznik postane zaradi računalnika le številka, izgubi svojo osebnost

Vrednost 111349 Frekvenca
1 soglaša 897
2 ne soglaša 675
3 ne ve 461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C4G C4. Tukaj imamo seznam trditev o avtomatizaciji in obdelavi podatkov. S katerimi od teh izjav soglašate in s katerimi ne soglašate?

g) računalniki bodo omogočili, da bodo imeli ljudje več prostega časa

Vrednost 112348 Frekvenca
1 soglaša 1284
2 ne soglaša 341
3 ne ve 408

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C5

C5. Če ocenjujete v celoti, ali bo po vašem mnenju tehnični napredek človeštvu bolj v korist, ali bolj v škodo?

Vrednost 113347 Frekvenca
1 bolj v korist 1327
2 bolj v škodo 300
3 ne ve, neodločen 406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C6

C6. Kaj sodite, ali bi se pri usmerjanju tehnološkega razvoja Jugoslavije morali zgledovati predvsem po:

Vrednost 114346 Frekvenca
1 Sovjetski zvezi in vzhodnoevropskih državah 31
2 neuvrščenih državah 88
3 Zahodnoevropskih državah 680
4 ZDA, Japonski 738
5 ne ve, neodločen 496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C7A C7. Kako bi morali v prihodnje ravnati, da bi se gospodarstvo lahko normalno razvijalo? Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi ravnanji?

a) vsestransko varčevanje in smotrna uporaba elektrike v gospodinjstvu

Vrednost 115345 Frekvenca
1 soglaša 1672
2 ne soglaša 265
3 ne ve 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C7B C7. Kako bi morali v prihodnje ravnati, da bi se gospodarstvo lahko normalno razvijalo? Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi ravnanji?

b) povečana proizvodnja elektrike v Sloveniji, hitrejša izgradnja novih elektrarn

Vrednost 116344 Frekvenca
1 soglaša 1466
2 ne soglaša 328
3 ne ve 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C7C C7. Kako bi morali v prihodnje ravnati, da bi se gospodarstvo lahko normalno razvijalo? Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi ravnanji?

c) investiranje v gradnjo elektrarn v drugih republikah in pokrajinah

Vrednost 117343 Frekvenca
1 soglaša 710
2 ne soglaša 956
3 ne ve 367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C7D C7. Kako bi morali v prihodnje ravnati, da bi se gospodarstvo lahko normalno razvijalo? Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi ravnanji?

d) prenehali naj bi graditi nove industrijske naprave, ki porabijo mnogo elektrike oz. druge energije na enoto proizvoda

Vrednost 118342 Frekvenca
1 soglaša 1320
2 ne soglaša 364
3 ne ve 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C7E C7. Kako bi morali v prihodnje ravnati, da bi se gospodarstvo lahko normalno razvijalo? Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi ravnanji?

e) izgradnja nuklearne elektrarne skupaj s Hrvatsko - na Hrvaškem

Vrednost 119341 Frekvenca
1 soglaša 264
2 ne soglaša 1515
3 ne ve 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C7F C7. Kako bi morali v prihodnje ravnati, da bi se gospodarstvo lahko normalno razvijalo? Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi ravnanji?

f) pospešena gradnja malih, tudi zasebnih hidroelektrarn

Vrednost 120340 Frekvenca
1 soglaša 1697
2 ne soglaša 116
3 ne ve 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C7G C7. Kako bi morali v prihodnje ravnati, da bi se gospodarstvo lahko normalno razvijalo? Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi ravnanji?

g) večje varčevanje elektrike v industriji, modernizacija tehnologije

Vrednost 121339 Frekvenca
1 soglaša 1840
2 ne soglaša 45
3 ne ve 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C8

C8. Ali bi bili vi za to, ali proti temu, da bi v prihodnjih letih v Sloveniji začeli graditi 2. nuklearno elektrarno?

Vrednost 122338 Frekvenca
1 bil bi za to 179
2 bil bi proti 1663
3 ne ve, neodločen 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C9

C9. Slišijo se mnenja in predlogi, da bi o tem, ali naj bi v Jugoslaviji še gradili nuklearne elektrarne ali ne, morali razpisati referendum. Ali se s tem predlogom strinjate, ali ne?

Vrednost 123337 Frekvenca
1 strinja se 1491
2 ne strinja se 341
3 ne ve, neodločen 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C10

C10. Leto dni je od černobilske katastrofe. Ali se bojite, da se taka katastrofa lahko ponovi pri nas, ali kje blizu nas v Evropi?

Vrednost 124336 Frekvenca
1 zelo se bojim 865
2 bojim se 943
3 ne bojim se 140
4 ne ve, neopredeljen 74
5 ne ve za Černobil 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C11

C11. Ali ste kaj slišali ali brali o tem, kaj se je zgodilo z reko Krupo v Beli Krajini?

Vrednost 125335 Frekvenca
1 da 982
2 ne 1051

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C12A C12. Katerim gospodarskim projektom in naložbam bi morali po vašem mnenju v prihodnosti dati vso podporo in prednost, kateri naj ne bi dobili posebne podpore in prednosti in katere bi morali omejiti oziroma preprečiti?

a) uvajanje moderne tehnologije, mikroračunalnikov in robotov v industriji

Vrednost 126334 Frekvenca
1 dati vso podporo in prednost 1377
2 brez podpore in prednosti 207
3 omejiti, preprečiti 89
4 ne ve, neodločen 360

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C12B C12. Katerim gospodarskim projektom in naložbam bi morali po vašem mnenju v prihodnosti dati vso podporo in prednost, kateri naj ne bi dobili posebne podpore in prednosti in katere bi morali omejiti oziroma preprečiti?

b) gradnja in obnova termoelektrarn,hidrona Savi in Muri

Vrednost 127333 Frekvenca
1 dati vso podporo in prednost 1306
2 brez podpore in prednosti 297
3 omejiti, preprečiti 178
4 ne ve, neodločen 252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C12C C12. Katerim gospodarskim projektom in naložbam bi morali po vašem mnenju v prihodnosti dati vso podporo in prednost, kateri naj ne bi dobili posebne podpore in prednosti in katere bi morali omejiti oziroma preprečiti?

c) modernizacija in odpiranje novih premogovnikov

Vrednost 128332 Frekvenca
1 dati vso podporo in prednost 1475
2 brez podpore in prednosti 281
3 omejiti, preprečiti 62
4 ne ve, neodločen 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C12D C12. Katerim gospodarskim projektom in naložbam bi morali po vašem mnenju v prihodnosti dati vso podporo in prednost, kateri naj ne bi dobili posebne podpore in prednosti in katere bi morali omejiti oziroma preprečiti?

d) investicije v kmetijstvo in predelavo hrane, zeleni načrt

Vrednost 129331 Frekvenca
1 dati vso podporo in prednost 1894
2 brez podpore in prednosti 47
3 omejiti, preprečiti 12
4 ne ve, neodločen 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C12E C12. Katerim gospodarskim projektom in naložbam bi morali po vašem mnenju v prihodnosti dati vso podporo in prednost, kateri naj ne bi dobili posebne podpore in prednosti in katere bi morali omejiti oziroma preprečiti?

e) izgraditev cestnega omrežja v Sloveniji, avtomobilske ceste in predora pod Karavankami

Vrednost 130330 Frekvenca
1 dati vso podporo in prednost 1758
2 brez podpore in prednosti 134
3 omejiti, preprečiti 22
4 ne ve, neodločen 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C12F C12. Katerim gospodarskim projektom in naložbam bi morali po vašem mnenju v prihodnosti dati vso podporo in prednost, kateri naj ne bi dobili posebne podpore in prednosti in katere bi morali omejiti oziroma preprečiti?

f) modernizacija in razvoj železnic

Vrednost 131329 Frekvenca
1 dati vso podporo in prednost 1755
2 brez podpore in prednosti 147
3 omejiti, preprečiti 19
4 ne ve, neodločen 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C12G C12. Katerim gospodarskim projektom in naložbam bi morali po vašem mnenju v prihodnosti dati vso podporo in prednost, kateri naj ne bi dobili posebne podpore in prednosti in katere bi morali omejiti oziroma preprečiti?

g) podpiranje malega gospodarstva in obrti

Vrednost 132328 Frekvenca
1 dati vso podporo in prednost 1682
2 brez podpore in prednosti 161
3 omejiti, preprečiti 33
4 ne ve, neodločen 157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C12H C12. Katerim gospodarskim projektom in naložbam bi morali po vašem mnenju v prihodnosti dati vso podporo in prednost, kateri naj ne bi dobili posebne podpore in prednosti in katere bi morali omejiti oziroma preprečiti?

h) investicije v turizem

Vrednost 133327 Frekvenca
1 dati vso podporo in prednost 1599
2 brez podpore in prednosti 226
3 omejiti, preprečiti 49
4 ne ve, neodločen 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C12I C12. Katerim gospodarskim projektom in naložbam bi morali po vašem mnenju v prihodnosti dati vso podporo in prednost, kateri naj ne bi dobili posebne podpore in prednosti in katere bi morali omejiti oziroma preprečiti?

i) gradnja nove elektrolize aluminija - TGA Kidričevo

Vrednost 134326 Frekvenca
1 dati vso podporo in prednost 539
2 brez podpore in prednosti 425
3 omejiti, preprečiti 455
4 ne ve, neodločen 614

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C12J C12. Katerim gospodarskim projektom in naložbam bi morali po vašem mnenju v prihodnosti dati vso podporo in prednost, kateri naj ne bi dobili posebne podpore in prednosti in katere bi morali omejiti oziroma preprečiti?

j) nadaljnja izgradnja slovenskih železarn

Vrednost 135325 Frekvenca
1 dati vso podporo in prednost 838
2 brez podpore in prednosti 427
3 omejiti, preprečiti 359
4 ne ve, neodločen 409

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C13 Ocene strokovnjakov za ekologijo kažejo, da je v Sloveniji večina vodnih virov onesnažena, da industrija spusti v ozračje letno 250.000 ton žveplenih spojin, da več kot petina prebivalcev Slovenije živi v območjih z najslabšo kvaliteto zraka, da več kot polovica vseh gozdov propada, da letno pozidamo ozirma opustimo kar 3.000 ha kmetijskih površin, da še vedno gradimo energetsko požrešne industrijske objekte (elektrolize, elektroplavže), da...

C13. Ali ste s takšnimi ekološkimi razmerami v Sloveniji seznanjeni, ali ne?

Vrednost 136324 Frekvenca
1 v celoti seznanjen 308
2 v glavnem seznanjen 793
3 delno seznanjen 752
4 nič ne vem o tem 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C14

C14. Strokovnjaki predlagajo, da v Sloveniji ne bi več gradili industrijskih objektov, ki onesnažujejo okolje in porabijo mnogo energije, temveč da bi se tako razvijali, da bi omogočili sedanjim in tudi bodočim rodovom zdravo življenje in razvoj. Ali s temi predlogi soglašate, ali ne?

Vrednost 137323 Frekvenca
1 v celoti soglašam 1278
2 v glavnem soglašam 509
3 neopredeljen, ne vem 188
4 v glavnem ne soglašam 41
5 sploh ne soglašam 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C15A C15. Prebrali vam bomo nekaj trditev o razvojnih vprašanjim, vas pa prosimo, da poveste, ali se z njimi strinjate, ali ne?

a) okolje v Sloveniji je onesnaženo že do take mere, da bo težko še kaj popraviti

Vrednost 138322 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 404
2 v glavnem se strinjam 840
3 ne ve, neodločen 190
4 v glavnem se ne strinjam 541
5 sploh se ne strinjam 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C15B C15. Prebrali vam bomo nekaj trditev o razvojnih vprašanjim, vas pa prosimo, da poveste, ali se z njimi strinjate, ali ne?

b) tovarne,ki onesnažujejo okolje in niso sposobne zgraditi čistilnih naprav, je treba zapreti

Vrednost 139321 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 798
2 v glavnem se strinjam 815
3 ne ve, neodločen 221
4 v glavnem se ne strinjam 180
5 sploh se ne strinjam 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C15C C15. Prebrali vam bomo nekaj trditev o razvojnih vprašanjim, vas pa prosimo, da poveste, ali se z njimi strinjate, ali ne?

c) prihodnji razvoj je možen le ob gradnji novih nuklearnih elektrarn

Vrednost 140320 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 64
2 v glavnem se strinjam 138
3 ne ve, neodločen 279
4 v glavnem se ne strinjam 514
5 sploh se ne strinjam 1038

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C15D C15. Prebrali vam bomo nekaj trditev o razvojnih vprašanjim, vas pa prosimo, da poveste, ali se z njimi strinjate, ali ne?

d) gibanje za varstvo okolja predstavlja le grupa nezadovoljnežev, ki nasprotujejo vsakemu napredku

Vrednost 141319 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 105
2 v glavnem se strinjam 159
3 ne ve, neodločen 443
4 v glavnem se ne strinjam 595
5 sploh se ne strinjam 731

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C15E C15. Prebrali vam bomo nekaj trditev o razvojnih vprašanjim, vas pa prosimo, da poveste, ali se z njimi strinjate, ali ne?

e) boljše življenje je mogoče le z gradnjo novih tovarn, povečanjem proizvodnje

Vrednost 142318 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 348
2 v glavnem se strinjam 693
3 ne ve, neodločen 319
4 v glavnem se ne strinjam 514
5 sploh se ne strinjam 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C15F C15. Prebrali vam bomo nekaj trditev o razvojnih vprašanjim, vas pa prosimo, da poveste, ali se z njimi strinjate, ali ne?

f) varnega odlagališča za radioaktivne odpadke ni mogoče zgraditi

Vrednost 143317 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 655
2 v glavnem se strinjam 436
3 ne ve, neodločen 498
4 v glavnem se ne strinjam 269
5 sploh se ne strinjam 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C15G C15. Prebrali vam bomo nekaj trditev o razvojnih vprašanjim, vas pa prosimo, da poveste, ali se z njimi strinjate, ali ne?

g) naše gospodarstvo bi morali usmeriti v turizem, lahko industrijo in informatiko

Vrednost 144316 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 844
2 v glavnem se strinjam 736
3 ne ve, neodločen 297
4 v glavnem se ne strinjam 127
5 sploh se ne strinjam 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C15H C15. Prebrali vam bomo nekaj trditev o razvojnih vprašanjim, vas pa prosimo, da poveste, ali se z njimi strinjate, ali ne?

h) manj bi se morali usmerjati v težko industrijo,ker le-ta zahteva surovine in energijo, ki je sami nimamo in onesnažuje okolje

Vrednost 145315 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 738
2 v glavnem se strinjam 723
3 ne ve, neodločen 344
4 v glavnem se ne strinjam 186
5 sploh se ne strinjam 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C15I C15. Prebrali vam bomo nekaj trditev o razvojnih vprašanjim, vas pa prosimo, da poveste, ali se z njimi strinjate, ali ne?

i) zbiranje odpadkov in njihova uporaba bi morala postati pomemben vir surovin

Vrednost 146314 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 1323
2 v glavnem se strinjam 500
3 ne ve, neodločen 158
4 v glavnem se ne strinjam 32
5 sploh se ne strinjam 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C16A C16. Ali vas v vašem življenskem in delovnem okolju moti, ogorža:

a) onesnaženje zraka, smrad, dim

Vrednost 147313 Frekvenca
1 to ni problem v mojem okolju 588
2 to me ne moti 228
3 me moti, a ni tako hudo 546
4 me zelo moti 463
5 ogroža me 195
6 ne ve, neodločen 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C16B C16. Ali vas v vašem življenskem in delovnem okolju moti, ogorža:

b) hrup, ropot prometa, tovarne

Vrednost 148312 Frekvenca
1 to ni problem v mojem okolju 653
2 to me ne moti 383
3 me moti, a ni tako hudo 501
4 me zelo moti 359
5 ogroža me 119
6 ne ve, neodločen 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C16C C16. Ali vas v vašem življenskem in delovnem okolju moti, ogorža:

c) onesnaženost naselij, odpadki, umazanija

Vrednost 149311 Frekvenca
1 to ni problem v mojem okolju 506
2 to me ne moti 180
3 me moti, a ni tako hudo 502
4 me zelo moti 704
5 ogroža me 121
6 ne ve, neodločen 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C16D C16. Ali vas v vašem življenskem in delovnem okolju moti, ogorža:

d) onesnaženost voda, industrijske odplake, kemikalije

Vrednost 150310 Frekvenca
1 to ni problem v mojem okolju 526
2 to me ne moti 189
3 me moti, a ni tako hudo 370
4 me zelo moti 714
5 ogroža me 212
6 ne ve, neodločen 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C16E C16. Ali vas v vašem življenskem in delovnem okolju moti, ogorža:

e) onesnaženost prirodnega okolja, odpadki, smetišča

Vrednost 151309 Frekvenca
1 to ni problem v mojem okolju 416
2 to me ne moti 192
3 me moti, a ni tako hudo 392
4 me zelo moti 852
5 ogroža me 160
6 ne ve, neodločen 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C16F C16. Ali vas v vašem življenskem in delovnem okolju moti, ogorža:

f) uporaba kemikalij v prehrambenih proizvodih

Vrednost 152308 Frekvenca
1 to ni problem v mojem okolju 264
2 to me ne moti 226
3 me moti, a ni tako hudo 400
4 me zelo moti 757
5 ogroža me 318
6 ne ve, neodločen 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C16G C16. Ali vas v vašem življenskem in delovnem okolju moti, ogorža:

g) neurejenost prometa, nesreče

Vrednost 153307 Frekvenca
1 to ni problem v mojem okolju 357
2 to me ne moti 173
3 me moti, a ni tako hudo 424
4 me zelo moti 759
5 ogroža me 269
6 ne ve, neodločen 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C16H C16. Ali vas v vašem življenskem in delovnem okolju moti, ogorža:

h) ogroženost zaradi NE, radioaktivnih snovi in odpadkov

Vrednost 154306 Frekvenca
1 to ni problem v mojem okolju 665
2 to me ne moti 164
3 me moti, a ni tako hudo 263
4 me zelo moti 548
5 ogroža me 311
6 ne ve, neodločen 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C16I C16. Ali vas v vašem življenskem in delovnem okolju moti, ogorža:

i) propadanje gozdov

Vrednost 155305 Frekvenca
1 to ni problem v mojem okolju 313
2 to me ne moti 110
3 me moti, a ni tako hudo 306
4 me zelo moti 890
5 ogroža me 379
6 ne ve, neodločen 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D1

D. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ... D1. Ali se redno šolate, ste redni učenec, študent kakšne srednje, višje ali visoke šole?

Vrednost 156304 Frekvenca
1 da 92
2 ne 1941

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2A D2. Ali se ta čas izobražujete, oziroma ste se v zadnjih 12 mesecih izobraževali v navedenih organizacijah? Poskusite se spomniti vseh programov, v katerih ste sodelovali!

a) visoka šola, fakulteta

Vrednost 157303 Frekvenca
1 da 36
2 ne 307
8 se ne izobražuje 1591
9 se redno šola 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2B D2. Ali se ta čas izobražujete, oziroma ste se v zadnjih 12 mesecih izobraževali v navedenih organizacijah? Poskusite se spomniti vseh programov, v katerih ste sodelovali!

b) višja šola

Vrednost 158302 Frekvenca
1 da 44
2 ne 298
8 se ne izobražuje 1591
9 se redno šola 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2C D2. Ali se ta čas izobražujete, oziroma ste se v zadnjih 12 mesecih izobraževali v navedenih organizacijah? Poskusite se spomniti vseh programov, v katerih ste sodelovali!

c) srednja šola

Vrednost 159301 Frekvenca
1 da 30
2 ne 312
8 se ne izobražuje 1591
9 se redno šola 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2D D2. Ali se ta čas izobražujete, oziroma ste se v zadnjih 12 mesecih izobraževali v navedenih organizacijah? Poskusite se spomniti vseh programov, v katerih ste sodelovali!

d) osnovna šola

Vrednost 160300 Frekvenca
1 da 6
2 ne 336
8 se ne izobražuje 1591
9 se redno šola 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2E D2. Ali se ta čas izobražujete, oziroma ste se v zadnjih 12 mesecih izobraževali v navedenih organizacijah? Poskusite se spomniti vseh programov, v katerih ste sodelovali!

e) delavska univerza

Vrednost 161299 Frekvenca
1 da 58
2 ne 286
8 se ne izobražuje 1589
9 se redno šola 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2F D2. Ali se ta čas izobražujete, oziroma ste se v zadnjih 12 mesecih izobraževali v navedenih organizacijah? Poskusite se spomniti vseh programov, v katerih ste sodelovali!

f) izobraževalni center

Vrednost 162298 Frekvenca
1 da 44
2 ne 299
8 se ne izobražuje 1590
9 se redno šola 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2G D2. Ali se ta čas izobražujete, oziroma ste se v zadnjih 12 mesecih izobraževali v navedenih organizacijah? Poskusite se spomniti vseh programov, v katerih ste sodelovali!

g) dopisna šola

Vrednost 163297 Frekvenca
1 da 6
2 ne 336
8 se ne izobražuje 1591
9 se redno šola 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2H D2. Ali se ta čas izobražujete, oziroma ste se v zadnjih 12 mesecih izobraževali v navedenih organizacijah? Poskusite se spomniti vseh programov, v katerih ste sodelovali!

h) drugje

Vrednost 164296 Frekvenca
1 da 105
2 ne 238
8 se ne izobražuje 1590
9 se redno šola 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D3

D3. Ali velja to izobraževanje za pridobitev javno priznane stopnje izobrazbe, kvalifikacije?

Vrednost 165295 Frekvenca
1 da 157
2 ne 174
8 se ne izobražuje 1599
9 se redno šola 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D4

D4. Ali ste redno zaposleni, ste v rednem delovnem razmerju?

Vrednost 166294 Frekvenca
1 da 1339
2 ne 590
9 redno se šola 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D5

D5. Povejte nam, ali se v programih, navedenih pod D2. izobražujete ob delu ali iz dela?

Vrednost 167293 Frekvenca
1 izobražuje se ob delu 206
2 izobražuje se iz dela 66
9 redno se šola, ni redno zaposlen, ne izobražuje se v navedenih programih 1761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D6A D6. V zvezi s temi programi izobraževanja nam povejte še,ali:

a) vas je na izobraževanje napotila vaša DO

Vrednost 168292 Frekvenca
1 da 130
2 ne 187
9 redno se šola, ni redno zaposlen, ne izobražuje se v navedenih programih 1716

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D6B D6. V zvezi s temi programi izobraževanja nam povejte še,ali:

b) vam stroške izobraževanje vsaj deloma vrača vaša DO

Vrednost 169291 Frekvenca
1 da 145
2 ne 167
9 redno se šola, ni redno zaposlen, ne izobražuje se v navedenih programih 1721

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D7

D7. Ali ste se v zadnjih 12 mesecih za katerikoli izobraževalni program izobraževali v delovni organizaciji, kjer ste zaposleni?

Vrednost 170290 Frekvenca
1 da 231
2 ne 748
9 redno se šola, ni redno zaposlen, ne izobražuje se v navedenih programih 1054

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D8A D8. Ali ste se v zadnjih 12 mesecih za katerikoli izobraževalni program izobraževali v:

a) delovni organizaciji,kjer ste zaposleni

Vrednost 171289 Frekvenca
1 da 74
2 ne 749
9 redno se šola, ne izobražuje se v navedenih programih 1210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D8B D8. Ali ste se v zadnjih 12 mesecih za katerikoli izobraževalni program izobraževali v:

b) družbenih organizacijah, društvih

Vrednost 172288 Frekvenca
1 da 109
2 ne 712
9 redno se šola, ne izobražuje se v navedenih programih 1212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D8C D8. Ali ste se v zadnjih 12 mesecih za katerikoli izobraževalni program izobraževali v:

c) cerkvenih, verskih organizacijah

Vrednost 173287 Frekvenca
1 da 12
2 ne 809
9 redno se šola, ne izobražuje se v navedenih programih 1212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D8D D8. Ali ste se v zadnjih 12 mesecih za katerikoli izobraževalni program izobraževali v:

d) drugih organizacijah

Vrednost 174286 Frekvenca
1 da 104
2 ne 717
9 redno se šola, ne izobražuje se v navedenih programih 1212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D9

D9. S katerega področja dela je delovna organizacija, v kateri se izobražujete?

Vrednost 175285 Frekvenca
1 gospodarska organizacija, združenje 77
2 organizacija s področja kulture (knjižnica, muzej...) 12
3 družbenopolitična organizacija (izven vaše DO) 16
4 druga organizacija s področja družbenih dejavnosti (zdravstvo, socialno varstvo, raziskovalna dejavnost...) 49
5 drugo področje 104
9 se redno šola, ne izobražuje se v navedenih programih 1775

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D10

D10. Ali so bili programi, ki ste se jih v zadnjih 12 mesecih udeleževali namenjeni predvsem izpopolnjevanju v vaši stroki, poklicu, ali ne?

Vrednost 176284 Frekvenca
1 da 312
2 ne 220
9 se redno šola, ne izobražuje se v navedenih programih 1501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D11

D11. Ali ste v zadnjih 12 mesecih morda pridobivali znanje tudi v kakšnem društvu, ali klubu?

Vrednost 177283 Frekvenca
1 da 196
2 ne 1604
9 redno se šola 233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D12

D12. Navedite ime društva, kluba: (vprašanje je bilo postavljeno kot odprto; odgovore smo izpisali in pripravili naslednjo klasifikacijo)

Vrednost 178282 Frekvenca
5 Zveza inžinirjev in tehnikov 3
6 Združvanje šoferjev in avtomehanikov 4
8 druga strokovna društva 22
9 športna društva 32
10 Ribiško društvo 6
11 Lovska družina 9
12 Strelska družina 3
13 Šahovsko društvo 3
14 Planinsko društvo 10
15 Avtomoto društvo 13
17 Radio klub 3
18 Zveza kulturnih organizacij 3
20 Pevski zbor 5
21 Gledališka skupina 2
23 druga ljubiteljska društva 30
25 Gasilsko društvo 31
28 Rdeči križ 4
29 druge družbene oranizacije 10
98 ne pridobiva si znanj v društvu, klubu 1750
99 redno se šola 83
1 1
2 1
4 1
7 1
22 1
24 1
27 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 29

D13

D13. Ali ste v zadnjih 12 mesecih redno spremljali kako serijo izobraževalnih oddaj na radiu ali na televiziji?

Vrednost 179281 Frekvenca
1 da 321
2 ne 1585
9 redno se šola 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D14

D14. Navedite naslov ali temo izobraževalne serije (vprašanje je bilo postavljeno kot odprto; odgovore smo izpisali in odgovore šifrirali po naslednji klasifikaciji)

Vrednost 180280 Frekvenca
1 dnevno informativne in aktualno politične oddaje 52
2 poljudno znanstvene oddaje 226
3 tuji jeziki 12
4 druge teme 15
8 ni spremljal izobraževalne serije na TV 1615
9 redno se šola 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D15

D15. Kaj je bila vsebina vašega izobraževanja v programih, ki ste se jih udeleževali v preteklih 12 mesecih

Vrednost 181279 Frekvenca
1 industrija in rudarstvo 15
2 kmetijstvo in ribištvo 34
3 gozdarstvo 1
4 vodno gospodarstvo 0
5 gradbeništvo 7
6 promet in zveze 3
7 trgovina 2
8 gostinstvo in turizem 4
9 obrt in osebne storitve 0
10 stanovanjsko - komunalno dejavnost 3
11 finančno tehnične in poslovne storitve 3
12 poslovanje, organizacija 53
13 družbeno politična tematika 16
14 zdravstvo, socialno varstvo 30
15 vzgoja in izobraževanje, kultura, umetnost 57
16 tehnika, tehnična kultura, naravoslovje 58
17 narava, varstvo narave, urejanje okolja 32
18 šport, rekreacija 44
19 obramba, družbena samozaščita 35
20 varstvo pri delu 20
21 odnosi med ljudmi 12
22 druge splošno izobraževalne teme 32
23 praktična znanja, spretnosti 69
24 drugo 4
98 ni se izobraževal, se ne želi izobraževati 1431
99 redno se šola 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

D16A

D16A. (če se je izobraževal) Katere vsebine (teme) bi se želeli učiti v prihodnosti?

Vrednost 182278 Frekvenca
1 industrija in rudarstvo 6
2 kmetijstvo in ribištvo 27
3 gozdarstvo 6
4 vodno gospodarstvo 0
5 gradbeništvo 8
6 promet in zveze 6
7 trgovina 1
8 gostinstvo in turizem 2
9 obrt in osebne storitve 2
10 stanovanjsko - komunalno dejavnost 0
11 finančno tehnične in poslovne storitve 0
12 poslovanje, organizacija 63
13 družbeno politična tematika 14
14 zdravstvo, socialno varstvo 27
15 vzgoja in izobraževanje, kultura, umetnost 54
16 tehnika, tehnična kultura, naravoslovje 128
17 narava, varstvo narave, urejanje okolja 38
18 šport, rekreacija 26
19 obramba, družbena samozaščita 9
20 varstvo pri delu 4
21 odnosi med ljudmi 19
22 druge splošno izobraževalne teme 112
23 praktična znanja, spretnosti 63
24 drugo 7
98 ni se izobraževal, se ne želi izobraževati 1341
99 redno se šola 69
96 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

D16B

D16B. (če se ni izobraževal) Katere vsebine (teme) bi se želeli učiti v prihodnosti?

Vrednost 183277 Frekvenca
1 industrija in rudarstvo 5
2 kmetijstvo in ribištvo 12
3 gozdarstvo 1
4 vodno gospodarstvo 0
5 gradbeništvo 6
6 promet in zveze 2
7 trgovina 0
8 gostinstvo in turizem 5
9 obrt in osebne storitve 2
10 stanovanjsko - komunalno dejavnost 1
11 finančno tehnične in poslovne storitve 1
12 poslovanje, organizacija 21
13 družbeno politična tematika 12
14 zdravstvo, socialno varstvo 13
15 vzgoja in izobraževanje, kultura, umetnost 34
16 tehnika, tehnična kultura, naravoslovje 54
17 narava, varstvo narave, urejanje okolja 24
18 šport, rekreacija 23
19 obramba, družbena samozaščita 5
20 varstvo pri delu 2
21 odnosi med ljudmi 16
22 druge splošno izobraževalne teme 42
23 praktična znanja, spretnosti 33
24 drugo 1
98 ni se izobraževal, se ne želi izobraževati 0
99 redno se šola 0
0 1718

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

D17

D17. Med vsebinami, ki ste jih navedli, izberite tisto, ki je za vas najpomembnejša!

Vrednost 184276 Frekvenca
1 industrija in rudarstvo 12
2 kmetijstvo in ribištvo 27
3 gozdarstvo 6
4 vodno gospodarstvo 0
5 gradbeništvo 7
6 promet in zveze 5
7 trgovina 1
8 gostinstvo in turizem 4
9 obrt in osebne storitve 3
10 stanovanjsko - komunalno dejavnost 1
11 finančno tehnične in poslovne storitve 1
12 poslovanje, organizacija 72
13 družbeno politična tematika 12
14 zdravstvo, socialno varstvo 31
15 vzgoja in izobraževanje, kultura, umetnost 65
16 tehnika, tehnična kultura, naravoslovje 145
17 narava, varstvo narave, urejanje okolja 41
18 šport, rekreacija 28
19 obramba, družbena samozaščita 12
20 varstvo pri delu 5
21 odnosi med ljudmi 25
22 druge splošno izobraževalne teme 95
23 praktična znanja, spretnosti 59
24 drugo 3
98 ni se izobraževal, se ne želi izobraževati 1304
99 redno se šola 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

D18

D18. Koliko časa bi bili pripravljeni porabiti za učenje tematike, ki je za vas najpomembnejša?

Vrednost 185275 Frekvenca
1 manj kot mesec dni 35
2 1 do 3 mesece 76
3 4 do 6 mesecev 53
4 7 mesecev do 1 leta 40
5 več kot 1 leto 35
6 toliko, kolikor bi bilo potrebno 470
8 se ne želi izobraževati 1217
9 redno se šola 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D19

D19. Ali imate možnost, da to željo po učenju, izobraževanju tudi uresničite?

Vrednost 186274 Frekvenca
1 da 494
2 ne 125
3 ne vem 109
9 se ne želi izobraževati, redno se šola 1305

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D20

D20. Kje, v kateri inštituciji bi imeli po vašem mnenju možnost uresničiti to vašo željo? (vprašanje je bilo postavljeno kot odprto; na osnovi izpisa dela odgovorov smo šifrirali po naslednji klasifikaciji)

Vrednost 187273 Frekvenca
1 višje in visoke šole, fakultete 111
2 druge šole 33
3 Delavska univerza 150
4 delovna organizacija 87
5 druge institucije 143
9 se ne želi izobraževati, redno se šola 1509

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D21I D21. Izberite najprimernejši način za pridobitev željenega znanja! (anketirani so izbrali tri načine in jih razvrstili po pomenu; prikazani podatki so kumulativa vseh treh odgovorov)

a) rang 1

Vrednost 188272 Frekvenca
1 šolanje po rednem programu 158
2 predavanja 184
3 seminarji, strokovna srečanja 130
4 tečaji 88
5 vaje, praktično usposabljanje 85
6 ogledi, ekskurzije 12
7 učni krožki, učenje v skupinah 12
8 dopisno izobraževanje 9
9 izobraževanje po radiu ali s slušnimi kasetami 8
10 izobraževanje po televiziji ali z videokasetami 13
11 zasebno poučevanje oziroma inštrukcije 2
12 samostojno učenje 34
13 kaj drugega 1
99 se ne želi izobraževati, redno se šola 1296
90 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

D21II D21. Izberite najprimernejši način za pridobitev željenega znanja! (anketirani so izbrali tri načine in jih razvrstili po pomenu; prikazani podatki so kumulativa vseh treh odgovorov)

b) rang 2

Vrednost 189271 Frekvenca
1 šolanje po rednem programu 19
2 predavanja 82
3 seminarji, strokovna srečanja 128
4 tečaji 114
5 vaje, praktično usposabljanje 165
6 ogledi, ekskurzije 48
7 učni krožki, učenje v skupinah 26
8 dopisno izobraževanje 24
9 izobraževanje po radiu ali s slušnimi kasetami 14
10 izobraževanje po televiziji ali z videokasetami 22
11 zasebno poučevanje oziroma inštrukcije 18
12 samostojno učenje 51
13 kaj drugega 6
0 se ne želi izobraževati, redno se šola 1316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

D21III D21. Izberite najprimernejši način za pridobitev željenega znanja! (anketirani so izbrali tri načine in jih razvrstili po pomenu; prikazani podatki so kumulativa vseh treh odgovorov)

c) rang 3

Vrednost 190270 Frekvenca
1 šolanje po rednem programu 14
2 predavanja 48
3 seminarji, strokovna srečanja 79
4 tečaji 64
5 vaje, praktično usposabljanje 121
6 ogledi, ekskurzije 68
7 učni krožki, učenje v skupinah 45
8 dopisno izobraževanje 28
9 izobraževanje po radiu ali s slušnimi kasetami 14
10 izobraževanje po televiziji ali z videokasetami 32
11 zasebno poučevanje oziroma inštrukcije 30
12 samostojno učenje 135
13 kaj drugega 30
0 se ne želi izobraževati, redno se šola 1325

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

D22

D22. Kako pomembno je za vas, da bi za učenje izbrane tematike dobili uradno potrdilo, spričevalo?

Vrednost 191269 Frekvenca
1 zelo pomembno 128
2 pomembno 273
3 ni pomembno 318
9 se ne želi izobraževati, se redno šola 1314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D23

D23. Koliko časa bi bili pripravljeni tedensko porabiti za učenje?

Vrednost 192268 Frekvenca
1 manj kot 2 uri 37
2 2 do 10 ur 309
3 11 do 20 ur 54
4 več kot 21 ur 12
5 ne vem koliko, kolikor bo potrebno 298
9 se ne želi izobraževati, redno se šola 1323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D24

D24. Koliko denarja bi bili pripravljeni dajati mesečno za svoje izobraževaje?

Vrednost 193267 Frekvenca
1 nič 33
2 do 1000 din 67
3 1001 do 10000 din 178
4 10001 din in več 64
5 ne vem, kolikor bi bilo potrebno 374
9 se ne želi izobraževati, redno se šola 1317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D25A1 D25. Kakšno pomoč bi potrebovali pri vašem učenju, izobraževanju? (možnih je bilo več odgovorov; prikazani so pritrdilni odgovori na posamezna vprašanja)

O3 - pomoč pri odločanju o izbiri programa

Vrednost 194266 Frekvenca
3 (izbere) 132
1 (ne izbere) 294
8 ne potrebuje pomoči 290
9 se ne želi izobraževati, redno se šola 1317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D25A2 D25. Kakšno pomoč bi potrebovali pri vašem učenju, izobraževanju? (možnih je bilo več odgovorov; prikazani so pritrdilni odgovori na posamezna vprašanja)

O3 - pomoč pri organiziranju učenja, izobraževanja

Vrednost 195265 Frekvenca
3 (izbere) 281
1 (ne izbere) 170
8 ne potrebuje pomoči 266
9 se ne želi izobraževati, redno se šola 1316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D25A3 D25. Kakšno pomoč bi potrebovali pri vašem učenju, izobraževanju? (možnih je bilo več odgovorov; prikazani so pritrdilni odgovori na posamezna vprašanja)

O3 - pomoč pri učenju

Vrednost 196264 Frekvenca
3 (izbere) 194
1 (ne izbere) 243
8 ne potrebuje pomoči 279
9 se ne želi izobraževati, redno se šola 1317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D25A4 D25. Kakšno pomoč bi potrebovali pri vašem učenju, izobraževanju? (možnih je bilo več odgovorov; prikazani so pritrdilni odgovori na posamezna vprašanja)

O3 - drugo pomoč

Vrednost 197263 Frekvenca
3 (izbere) 84
1 (ne izbere) 328
8 ne potrebuje pomoči 304
9 se ne želi izobraževati, redno se šola 1317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D26

D26. Katero stopnjo šolske izobrazbe bi si v prihodnjih letih želeli pridobiti? (izberite najvišjo željeno stopnjo!)

Vrednost 198262 Frekvenca
1 osnovno 5
2 srednjo 112
3 višjo 183
4 visoko 87
5 magisterij, podiplomsko specializacijo 43
6 doktorat znanosti 10
7 nobene, nimam takšne želje 178
8 tisto, ki se zahteva za dela in naloge, ki jih opravljam 76
9 se ne želi izobraževati, redno se šola 1339

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

D27

D27. Ali bi vam zadoščalo, če bi vam izobrazbo priznali na podlagi določbe o priznavanju z delom in z delovnimi izkušnjami pridobljene izobrazbe?

Vrednost 199261 Frekvenca
1 da 300
2 ne 260
3 ne vem 151
9 se ne želi izobraževati, redno se šola 1322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D28A D28. Navedite nam prosimo glavne razloge, ki so vas vzpodbudili, vas vzpodbujajo k izobraževanju, učenju: (vprašanje je bilo postavljeno kot odprto; del odgovorov smo izpisali in nato šifrirali po naslednji klasifikaciji; zajeli smo dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 200260 Frekvenca
1 pridobitev novega znanja in lasten razvoj 280
2 zboljšanje izobrazbene ravni in kvalifikacije 36
3 želja, veselje do učenja in izobraževanja 46
4 obvladovanje odnosov v družbi in uveljavitev v stroki 30
5 uspešnost pri delu, v poklicu, stroki 80
6 zboljšanje lastnega položaja 119
7 zahteve na delu, možnost zaposlitve 33
8 drugo 22
9 se ne želi izobraževati, redno se šola 1387

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

D28B D28. Navedite nam prosimo glavne razloge, ki so vas vzpodbudili, vas vzpodbujajo k izobraževanju, učenju: (vprašanje je bilo postavljeno kot odprto; del odgovorov smo izpisali in nato šifrirali po naslednji klasifikaciji; zajeli smo dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 201259 Frekvenca
1 pridobitev novega znanja in lasten razvoj 55
2 zboljšanje izobrazbene ravni in kvalifikacije 22
3 želja, veselje do učenja in izobraževanja 10
4 obvladovanje odnosov v družbi in uveljavitev v stroki 14
5 uspešnost pri delu, v poklicu, stroki 25
6 zboljšanje lastnega položaja 52
7 zahteve na delu, možnost zaposlitve 11
8 drugo 7
0 se ne želi izobraževati, redno se šola 1837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

D29A D29. Našteli vam bomo nekaj ovir, ki ljudem onemogočajo, da bi se izobraževali. Povejte nam, ali se tudi vam postavljajo kot ovire!

a) prezaposlenost

Vrednost 202258 Frekvenca
1 preprečevalo v preteklosti 597
2 bo preprečevalo v prihodnosti 519
3 ni ovira, ne preprečuje 818
9 redno se šola 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D29B D29. Našteli vam bomo nekaj ovir, ki ljudem onemogočajo, da bi se izobraževali. Povejte nam, ali se tudi vam postavljajo kot ovire!

b) družinske obveznosti

Vrednost 203257 Frekvenca
1 preprečevalo v preteklosti 546
2 bo preprečevalo v prihodnosti 475
3 ni ovira, ne preprečuje 913
9 redno se šola 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D29C D29. Našteli vam bomo nekaj ovir, ki ljudem onemogočajo, da bi se izobraževali. Povejte nam, ali se tudi vam postavljajo kot ovire!

c) preveliki stroški

Vrednost 204256 Frekvenca
1 preprečevalo v preteklosti 384
2 bo preprečevalo v prihodnosti 493
3 ni ovira, ne preprečuje 1057
9 redno se šola 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D29D D29. Našteli vam bomo nekaj ovir, ki ljudem onemogočajo, da bi se izobraževali. Povejte nam, ali se tudi vam postavljajo kot ovire!

d) kraj izobralževanja je oddaljen

Vrednost 205255 Frekvenca
1 preprečevalo v preteklosti 353
2 bo preprečevalo v prihodnosti 333
3 ni ovira, ne preprečuje 1248
9 redno se šola 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D29E D29. Našteli vam bomo nekaj ovir, ki ljudem onemogočajo, da bi se izobraževali. Povejte nam, ali se tudi vam postavljajo kot ovire!

e) programi mi ne ustrezajo

Vrednost 206254 Frekvenca
1 preprečevalo v preteklosti 176
2 bo preprečevalo v prihodnosti 179
3 ni ovira, ne preprečuje 1579
9 redno se šola 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D29F D29. Našteli vam bomo nekaj ovir, ki ljudem onemogočajo, da bi se izobraževali. Povejte nam, ali se tudi vam postavljajo kot ovire!

f) ne bom zmogel zahtevanega programa

Vrednost 207253 Frekvenca
1 preprečevalo v preteklosti 167
2 bo preprečevalo v prihodnosti 270
3 ni ovira, ne preprečuje 1497
9 redno se šola 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D29G D29. Našteli vam bomo nekaj ovir, ki ljudem onemogočajo, da bi se izobraževali. Povejte nam, ali se tudi vam postavljajo kot ovire!

g) način izobraževanja mi ne ustreza

Vrednost 208252 Frekvenca
1 preprečevalo v preteklosti 148
2 bo preprečevalo v prihodnosti 225
3 ni ovira, ne preprečuje 1561
9 redno se šola 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D29H D29. Našteli vam bomo nekaj ovir, ki ljudem onemogočajo, da bi se izobraževali. Povejte nam, ali se tudi vam postavljajo kot ovire!

h) bojim se izpitov, preizkušenj

Vrednost 209251 Frekvenca
1 preprečevalo v preteklosti 152
2 bo preprečevalo v prihodnosti 227
3 ni ovira, ne preprečuje 1555
9 redno se šola 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D29I D29. Našteli vam bomo nekaj ovir, ki ljudem onemogočajo, da bi se izobraževali. Povejte nam, ali se tudi vam postavljajo kot ovire!

i) prestar sem za učenje

Vrednost 210250 Frekvenca
1 preprečevalo v preteklosti 102
2 bo preprečevalo v prihodnosti 743
3 ni ovira, ne preprečuje 1089
9 redno se šola 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D29J D29. Našteli vam bomo nekaj ovir, ki ljudem onemogočajo, da bi se izobraževali. Povejte nam, ali se tudi vam postavljajo kot ovire!

j) nimam predizobrazbe

Vrednost 211249 Frekvenca
1 preprečevalo v preteklosti 186
2 bo preprečevalo v prihodnosti 310
3 ni ovira, ne preprečuje 1438
9 redno se šola 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D29K D29. Našteli vam bomo nekaj ovir, ki ljudem onemogočajo, da bi se izobraževali. Povejte nam, ali se tudi vam postavljajo kot ovire!

k) ne vem, v kateri program bi se vključil

Vrednost 212248 Frekvenca
1 preprečevalo v preteklosti 141
2 bo preprečevalo v prihodnosti 213
3 ni ovira, ne preprečuje 1580
9 redno se šola 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E1

E. PROBLEMI SLOVENCEV IN ODNOSI MED NARODI ... E1. O slovenski nacionalni politiki danes odprto razpravljamo in govorimo. Kaj vi sodite,ali je dovolj samostojna in prodorna, ali ne?

Vrednost 213247 Frekvenca
1 še preveč je samostojna 46
2 dovolj je samostojna 604
3 premalo je samostojna 878
4 sploh ni samostojna 143
5 ne ve, neodločen 362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E2

E2. Kaj sodite o tem, ali bi imela Slovenija kakšno možnost razvoja (perspektivo) izven okvira Jugoslavije, ali je ne bi imela?

Vrednost 214246 Frekvenca
1 ne bi imela nobene možnosti 384
2 odprle bi se ji nove možnosti razvoja 1077
3 ne ve, neodločen 572

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3A E3. Zanima nas, kaj vam pomeni narod oziroma narodna skupnost. Navedli vam bomo nekaj trditev, vi pa izberite tisti dve, ki sta vašemu mnenju najbližji! (Možna sta bila dva odgovora.)

1. odgovor

Vrednost 215245 Frekvenca
1 narod mi pomeni najvišjo vrednoto v mojem življenju 665
2 narod je najvažnejši pogoj za razvoj celotne skupnosti 577
3 narod mi pomeni zaščito pred škodljivimi vplivi tujega sveta 201
4 narod je nekaj pozitivnega, če omogoča vključevanje v širši svet 290
5 narod v sodobnem svetu zgublja na pomenu, njegova zaščitniška funkcija je odveč 32
6 narod je postal ovira za osebni razvoj posameznika in za njegovo polnejše vključevanje v svet 11
7 narod koristi samo še tistim, ki se proglašajo za njegove voditelje 34
8 ne ve, neodločen 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

E3B E3. Zanima nas, kaj vam pomeni narod oziroma narodna skupnost. Navedli vam bomo nekaj trditev, vi pa izberite tisti dve, ki sta vašemu mnenju najbližji! (Možna sta bila dva odgovora.)

2. odgovor

Vrednost 216244 Frekvenca
1 narod mi pomeni najvišjo vrednoto v mojem življenju 126
2 narod je najvažnejši pogoj za razvoj celotne skupnosti 445
3 narod mi pomeni zaščito pred škodljivimi vplivi tujega sveta 294
4 narod je nekaj pozitivnega, če omogoča vključevanje v širši svet 608
5 narod v sodobnem svetu zgublja na pomenu, njegova zaščitniška funkcija je odveč 78
6 narod je postal ovira za osebni razvoj posameznika in za njegovo polnejše vključevanje v svet 32
7 narod koristi samo še tistim, ki se proglašajo za njegove voditelje 66
0 ne ve, neodločen 384

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

E4

E4. Pojem enotnega slovenskega kulturnega prostora se kaže v zadnjih letih v prizadevanju, da bi se Slovenci v matični domovini vse bolj kulturno in socialno povezali s Slovenci v Avstriji, Italiji in drugje po svetu. Ali tako prizadevanje podpirate, ali ne podpirate?

Vrednost 217243 Frekvenca
1 v celoti podpiram 1020
2 v glavnem podpiram 672
3 neopredeljen, ne vem 239
4 v glavnem ne podpiram 72
5 sploh ne podpiram 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E5

E5. Ali menite, da je slovenski jezik ogrožen, ali ni ogrožen?

Vrednost 218242 Frekvenca
1 da 1332
2 ne 512
3 ne ve, neodločen 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E6A E6. Ali spodaj navedena ravnanja ogrožajo slovenski jezik, ali ga ne ogrožajo?

a) Slovenci zmeraj govorimo s pripadniki drugih jugoslovanskih narodov v njihovem jeziku

Vrednost 219241 Frekvenca
1 močno ogroža 517
2 ogroža 830
3 ne ve, neodločen 187
4 ne ogroža 444
5 sploh ne ogroža 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E6B E6. Ali spodaj navedena ravnanja ogrožajo slovenski jezik, ali ga ne ogrožajo?

b) Slovenci si premalo prizadevamo, da bi slovenske knjige prevajali v jezike drugih jugoslovanskih narodov

Vrednost 220240 Frekvenca
1 močno ogroža 222
2 ogroža 689
3 ne ve, neodločen 587
4 ne ogroža 457
5 sploh ne ogroža 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E6C E6. Ali spodaj navedena ravnanja ogrožajo slovenski jezik, ali ga ne ogrožajo?

c) Slovenci v zveznih organih (Skupščini)ne uporabljajo slovenščine

Vrednost 221239 Frekvenca
1 močno ogroža 482
2 ogroža 821
3 ne ve, neodločen 319
4 ne ogroža 373
5 sploh ne ogroža 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E6D E6. Ali spodaj navedena ravnanja ogrožajo slovenski jezik, ali ga ne ogrožajo?

d) Slovenci se učimo drugih jugoslovanskih jezikov, drugi pa se slovenščine ne učijo

Vrednost 222238 Frekvenca
1 močno ogroža 555
2 ogroža 889
3 ne ve, neodločen 218
4 ne ogroža 330
5 sploh ne ogroža 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E6E E6. Ali spodaj navedena ravnanja ogrožajo slovenski jezik, ali ga ne ogrožajo?

e) v JLA uporabljajo le srbohrvaščino

Vrednost 223237 Frekvenca
1 močno ogroža 380
2 ogroža