Slovensko javno mnenje 2003/1

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM031
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM031_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2003)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

dežela v kateri bi živeli, ocena osebne sreče, primerjava sedanjega življenja v Sloveniji s stanjem pred petimi leti, pogled na prihodnost, ocena finančnega stanja družine in primerjava finančnega položaja družine z družino staršev, skrb pred izgubo zaposlitve, respondentov odnos do pojmov, ki izražajo vrednoste: narod, socializem, globalizacija itd., zaupanje družini, sosedom, šolam, ocena o razširjenosti korupcije v Sloveniji, ogroženost življenjskega in delovnega okolja, pomembnost pojmov svoboda, enakost, varnost, ugled naštetih poklicev, ocena sedanjega zdravstvenega stanja, zdravstvene težave respondenta, naloge vlade v zvezi z gospodarstvom, odgovornost države, pomen pojma demokracija, zanimanje za politiko, zadovoljstvo s stanjem demokracije v Sloveniji, glasovanje za predsednika republike, ali je pomembno kdo je na oblasti, politične stranke in mišljenja običajnih ljudi, nujnost strank za delovanje političnega sistema, naklonjenost določeni stranki in politikom, volitve in politična participacija, program strank, ugled politikov, članstvo v NATO, zaupanje osebnostim iz svetovne in slovenske politike, odnos respondenta do mirovnih gibanj, zunanjepolitična usmeritev Slovenije, podobnost drugih narodov s Slovenci, najpomembnejše osebnosti v slovenski zgodovini, življenje Slovencev v posameznih obdobjih preteklega stoletja, mnenja o okupaciji, o Osvobodilni fronti, Kumunistični partiji, partizanih in domobrancih, vloga Gregorja Rožmana in ljubljanske škofije v času okupacije, kolaboranti oz. sodelavci okupatorja, odnos do povojnih pobojev, zgodovinska vloga Tita in Kardelja, respondentove izkušnje z bivšo Jugoslavijo, vplivi na osamosvojitev Slovenije, pomen sprave, žrtve nasilja med vojno, članstvo v Zvezi komunistov

Keywords ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, JAVNO MNENJE, MEDNARODNA POLITIKA, POLITIKA, ZAUPANJE, EKOLOGIJA, STRANKARSKA PRIPADNOST

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Ogledalo javnega mnenja, ocena socialnih razmer
Vrednote, izražanje zaupanja, ekologija
Vrednotenje poklicev in odnos do zdravja
Razumevanje vloge države
Razumevanje demokracije, stranke, volitve
Vključevanje Slovenije v mednarodne povezave, pogledi na odnose med državami
Razumevanje preteklosti
Demografija


Abstract:

Vprašalnik je sestavjen iz osmih sklopov. Prvi sklop vsebuje vprašanja o socialnih razmerah v Sloveniji, o osebni sreči, kvaliteti življenja in življenjskem standardu intervjuvanca in njegove družine. V drugem sklopu se nahajajo vprašanja o vrednotah, zaupanju v institucije, družini in sosedom ter o ekologiji. Tretji sklop zajema vrednotenje poklicev in odnos do zdravja. V četrtem sklopu se nahajajo vprašanja, ki zadevajo vlogo države in oceno stanja gospodarstva na Slovenskem. Peti sklop je posvečen vprašanjem o politiki, oceni zadovoljstva z demokracijo, naklonjenosti posameznim političnim strankam in politikom ter zadeva odnos do politikov in politike ter način vodenja države in političnih strank. Šesti sklop pokriva vprašanja o vključevanju Slovenije v mednarodne povezave. V sedmem sklopu anketirane sprašujemo o razumevanju preteklosti, v osmem pa so demografska vprašanja.

Methodology


Collection date: 7 februar 2003 - 30 marec 2003
Date of production: 2003
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1610) polnoletnih državljanov Republike Slovenije; realizirani vzorec N=1073.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM031 - Slovensko javno mnenje 2003/1 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 387
 • number of units: 1073

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

URA1 zacetek - ura

Začetek intervjuja ob uri

Value 13 Frequency
6 1
8 21
9 50
10 69
11 86
12 51
13 66
14 94
15 123
16 156
17 154
18 99
19 54
20 28
21 2
" " 19

Valid range from 999 to -999

MIN1 zacetek - minuta

minut

Value 22 Frequency
0 196
1 2
2 3
56 1
58 1
59 1
" " 19

Valid range from 1 to 2

V101 CE BI IMELI MOZNOST IZBRATI DEZELO...

v1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, OCENA SOCIALNIH RAZMER v1.01 Če bi imeli možnost izbrati deželo, v kateri bi želeli živeti, ali bi si izbrali Slovenijo?

Value 31 Frequency
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 699
2 verjetno bi izbral Slovenijo 272
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 57
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 36
9 ne vem, b.o. 9

Valid range from 1 to 4

URA1 zacetek - ura

Začetek intervjuja ob uri

Value 1386 Frequency
6 1
8 21
9 50
10 69
11 86
12 51
13 66
14 94
15 123
16 156
17 154
18 99
19 54
20 28
21 2
" " 19

Valid range from 999 to -999

MIN1 zacetek - minuta

minut

Value 2385 Frequency
0 196
1 2
2 3
56 1
58 1
59 1
" " 19

Valid range from 1 to 2

V101 CE BI IMELI MOZNOST IZBRATI DEZELO...

v1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, OCENA SOCIALNIH RAZMER v1.01 Če bi imeli možnost izbrati deželo, v kateri bi želeli živeti, ali bi si izbrali Slovenijo?

Value 3384 Frequency
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 699
2 verjetno bi izbral Slovenijo 272
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 57
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 36
9 ne vem, b.o. 9

Valid range from 1 to 4

V102 KAKO SRECNI STE?

v1.02 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh, pri čemer 0 pomeni, da sploh niste srečni in 10, da ste zelo srečni.

Value 4383 Frequency
0 sploh nisem srečen 11
1 1 8
2 2 14
3 3 27
4 4 40
5 5 247
6 6 99
7 7 166
8 8 229
9 9 123
10 zelo sem srečen 100
99 ne vem 7
" " 2

Valid range from 0 to 10

V103A kako zivijo ljudje v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?

a) kako živijo ljudje

Value 5382 Frequency
1 danes dosti slabše 83
2 danes slabše 412
3 približno enake 359
4 danes blojše 184
5 danes doti boljše? 22
9 ne vem, b.o. 11
" " 2

Valid range from 1 to 5

V103B demokraticnost odlocanja v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?

b) demokratičnost odločanja

Value 6381 Frequency
1 danes dosti slabše 39
2 danes slabše 187
3 približno enake 474
4 danes blojše 268
5 danes doti boljše? 28
9 ne vem, b.o. 69
" " 8

Valid range from 1 to 5

V103C spostovanje clovekovih pravic v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Value 7380 Frequency
1 danes dosti slabše 47
2 danes slabše 220
3 približno enake 479
4 danes blojše 241
5 danes doti boljše? 24
9 ne vem, b.o. 51
" " 11

Valid range from 1 to 5

V103D spostovanje dela v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?

d) spoštovanje dela

Value 8379 Frequency
1 danes dosti slabše 100
2 danes slabše 437
3 približno enake 320
4 danes blojše 149
5 danes doti boljše? 23
9 ne vem, b.o. 41
" " 3

Valid range from 1 to 5

V103E moznost dobiti stanovanje v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 9378 Frequency
1 danes dosti slabše 196
2 danes slabše 517
3 približno enake 190
4 danes blojše 61
5 danes doti boljše? 9
9 ne vem, b.o. 93
" " 7

Valid range from 1 to 5

V103F moznost dobiti zaposlitev v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 10377 Frequency
1 danes dosti slabše 279
2 danes slabše 538
3 približno enake 159
4 danes blojše 52
5 danes doti boljše? 4
9 ne vem, b.o. 36
" " 5

Valid range from 1 to 5

V103G zakonitost v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?

g) zakonitost

Value 11376 Frequency
1 danes dosti slabše 77
2 danes slabše 252
3 približno enake 499
4 danes blojše 123
5 danes doti boljše? 6
9 ne vem, b.o. 105
" " 11

Valid range from 1 to 5

V103H moznost izobrazevanja v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?

h) možnost izobraževanja

Value 12375 Frequency
1 danes dosti slabše 18
2 danes slabše 139
3 približno enake 298
4 danes blojše 485
5 danes doti boljše? 93
9 ne vem, b.o. 32
" " 8

Valid range from 1 to 5

V103I kulturno zivljenje v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?

i) kulturno življenje

Value 13374 Frequency
1 danes dosti slabše 16
2 danes slabše 104
3 približno enake 413
4 danes blojše 417
5 danes doti boljše? 51
9 ne vem, b.o. 62
" " 10

Valid range from 1 to 5

V103J moznost imeti otroke v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 14373 Frequency
1 danes dosti slabše 105
2 danes slabše 472
3 približno enake 323
4 danes blojše 116
5 danes doti boljše? 12
9 ne vem, b.o. 38
" " 7

Valid range from 1 to 5

V103K zdravstveno varstvo v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?

k) zdravstveno varstvo

Value 15372 Frequency
1 danes dosti slabše 95
2 danes slabše 350
3 približno enake 391
4 danes blojše 184
5 danes doti boljše? 23
9 ne vem, b.o. 27
" " 3

Valid range from 1 to 5

V103L vpliv stroke na vladne odlocitve v1.03 Če primerjate življenje pri nas danes z razmerami okoli leta 1995, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes dosti boljše, boljše, približno enake, slabše, ali dosti slabše?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Value 16371 Frequency
1 danes dosti slabše 71
2 danes slabše 288
3 približno enake 410
4 danes blojše 107
5 danes doti boljše? 18
9 ne vem, b.o. 173
" " 6

Valid range from 1 to 5

V104 LESTVICA OPTIMIST-PESIMIST?

v1.04 Ko gledajo na prihodnost, so nekateri ljudje bolj črnogledi, pravimo, da so pesimistični, drugi pa vidijo prihodnost bolj rožnato, so optimistični. Kako bi opredelili sebe na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste velik pesimist, 10 pa, da ste velik optimist?

Value 17370 Frequency
0 pesimist 21
1 1 13
2 2 41
3 3 49
4 4 54
5 5 254
6 6 116
7 7 157
8 8 190
9 9 67
10 optimist 92
99 ne vem, b.o. 17
" " 2

Valid range from 0 to 10

V105 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

v1.05 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Value 18369 Frequency
0 zelo nezadovoljen 12
1 1 15
2 2 30
3 3 54
4 4 47
5 5 281
6 6 140
7 7 185
8 8 182
9 9 73
10 zelo zadovoljen 52
99 ne vem, b.o. 2

Valid range from 0 to 10

V106 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUZINO LAHKO RE

v1.06 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Value 19368 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 189
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 522
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 315
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 28
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 6
6 da živite v revščini 4
9 ne vem, b.o. 5
" " 4

Valid range from 1 to 6

V107 ALI JE VASA DRUZINA V ZADNJEM LETU LAHKO

v1.07 Ali je vaša družina v zadnjem letu lahko...

Value 20367 Frequency
1 prihranila kaj denarja 294
2 denarja je bilo ravno dovolj, da smo se prebili 562
3 morali smo porabiti prihranjeni denar 142
4 morali smo si izposoditi denar 42
5 prihranke smo porabili in si denar še izposodili 16
9 ne vem, b.o. 17

Valid range from 1 to 5

V108 IMATE KOGA, DA BI SI LAHKO SPOSODILI 1/4

v1.08 Če bi bilo vaše gospodinjstvo zelo na tesnem z denarjem, ali imate kakšnega prijatelja ali sorodnika, od katerega bi si lahko sposodili toliko, kolikor znaša približno 1/4 mesečne plače ali pokojnine...?

Value 21366 Frequency
1 zagotovo da 445
2 verjetno da 307
3 verjetno ne 150
4 zagotovo ne 135
9 ne vem, b.o. 36

Valid range from 1 to 4

V109 VAS FINANCNI POLOZAJ V PRIMERJAVI S STAR

v1.09 Če primerjate vaš finančni položaj s položajem vaših staršev, ko so bili vaših let, kaj bi rekli, ali vam gre bolje ali slabše kot njim?

Value 22365 Frequency
1 bolje kot njim 702
2 enako kot njim 167
3 slabše kot njim 176
9 ne vem, b.o. 27
" " 1

Valid range from 1 to 3

V110 VAS FINANCNI POLOZAJ V PRIMERJAVI Z LJUD

v1.10 Če se primerjate z ljudmi v vaši soseščini, ali sodite, da vam gre v finančnem pogledu bolje kot njim, enako ali slabše?

Value 23364 Frequency
1 bolje kot njim 93
3 slabše kot njim 141
9 ne vem, b.o. 72
2 enako 765
" " 2

Valid range from 1 to 1

V111 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

(Samo za zaposlene!) v1.11Ali vas skrbi, da bi lahko izgubili svojo zaposlitev, delovno mesto?

Value 24363 Frequency
1 da, zelo me skrbi 72
2 da, do neke mere me skrbi 192
3 ne, to me ne skrbi 238
9 ne vem, b.o. 6
0 nisem zaposlen/a 374
" " 191

Valid range from 0 to 3

V201A narod v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

a) narod

Value 25362 Frequency
1 zelo negativen 9
2 negativen 56
3 niti pozitiven, niti negativen 270
4 pozitiven 614
5 zelo pozitiven 106
9 ne vem, b.o. 0
" " 18

Valid range from 1 to 5

V201B socializem v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

b) socializem

Value 26361 Frequency
1 zelo negativen 33
2 negativen 225
3 niti pozitiven, niti negativen 401
4 pozitiven 304
5 zelo pozitiven 39
9 ne vem, b.o. 0
" " 71

Valid range from 1 to 5

V201C ukinitev smrtne kazni v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

c) ukinitev smrtne kazni

Value 27360 Frequency
1 zelo negativen 50
2 negativen 193
3 niti pozitiven, niti negativen 188
4 pozitiven 416
5 zelo pozitiven 168
9 ne vem, b.o. 0
" " 58

Valid range from 1 to 5

V201D globalizacija v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

d) globalizacija

Value 28359 Frequency
1 zelo negativen 50
2 negativen 189
3 niti pozitiven, niti negativen 370
4 pozitiven 232
5 zelo pozitiven 21
9 ne vem, b.o. 0
" " 211

Valid range from 1 to 5

V201E pravica do splava v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

e) pravica do splava

Value 29358 Frequency
1 zelo negativen 49
2 negativen 126
3 niti pozitiven, niti negativen 158
4 pozitiven 466
5 zelo pozitiven 233
9 ne vem, b.o. 0
" " 41

Valid range from 1 to 5

V201F internet v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

f) internet

Value 30357 Frequency
1 zelo negativen 5
2 negativen 33
3 niti pozitiven, niti negativen 95
4 pozitiven 506
5 zelo pozitiven 312
9 ne vem, b.o. 0
" " 122

Valid range from 1 to 5

V201G slovensko domobranstvo v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

g) slovensko domobranstvo

Value 31356 Frequency
1 zelo negativen 128
2 negativen 238
3 niti pozitiven, niti negativen 360
4 pozitiven 185
5 zelo pozitiven 22
9 ne vem, b.o. 0
" " 140

Valid range from 1 to 5

V201H verouk v solah v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

h) verouk v šolah

Value 32355 Frequency
1 zelo negativen 200
2 negativen 338
3 niti pozitiven, niti negativen 238
4 pozitiven 209
5 zelo pozitiven 51
9 ne vem, b.o. 0
" " 37

Valid range from 1 to 5

V201I sindikalne pravice delavcev v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

i) sindikalne pravice delavcev

Value 33354 Frequency
1 zelo negativen 30
2 negativen 114
3 niti pozitiven, niti negativen 211
4 pozitiven 502
5 zelo pozitiven 165
9 ne vem, b.o. 0
" " 51

Valid range from 1 to 5

V201J slovenski partizani v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

j) slovenski partizani

Value 34353 Frequency
1 zelo negativen 23
2 negativen 72
3 niti pozitiven, niti negativen 347
4 pozitiven 443
5 zelo pozitiven 111
9 ne vem, b.o. 0
" " 77

Valid range from 1 to 5

V201K enakost med spoloma v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

k) enakost med spoloma

Value 35352 Frequency
1 zelo negativen 20
2 negativen 36
3 niti pozitiven, niti negativen 124
4 pozitiven 545
5 zelo pozitiven 325
9 ne vem, b.o. 0
" " 23

Valid range from 1 to 5

V201L majhne socialne razlike v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

l) majhne socialne razlike

Value 36351 Frequency
1 zelo negativen 22
2 negativen 85
3 niti pozitiven, niti negativen 194
4 pozitiven 499
5 zelo pozitiven 233
9 ne vem, b.o. 0
" " 40

Valid range from 1 to 5

V201M kapitalizem v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

m) kapitalizem

Value 37350 Frequency
1 zelo negativen 62
2 negativen 330
3 niti pozitiven, niti negativen 404
4 pozitiven 161
5 zelo pozitiven 15
9 ne vem, b.o. 0
" " 101

Valid range from 1 to 5

V201N liberalizem v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

n) liberalizem

Value 38349 Frequency
1 zelo negativen 26
2 negativen 177
3 niti pozitiven, niti negativen 388
4 pozitiven 267
5 zelo pozitiven 34
9 ne vem, b.o. 0
" " 181

Valid range from 1 to 5

V201O vracanje premozenja v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

o) vračanje premoženja

Value 39348 Frequency
1 zelo negativen 58
2 negativen 173
3 niti pozitiven, niti negativen 320
4 pozitiven 394
5 zelo pozitiven 72
9 ne vem, b.o. 0
" " 56

Valid range from 1 to 5

V201P Evropa v2.00 VREDNOTE, IZRAŽANJE ZAUPANJA, EKOLOGIJA ... v2.01 Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, brez predolgega razmišljanja, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen, ali zelo negativen odnos.

p) Evropa

Value 40347 Frequency
1 zelo negativen 22
2 negativen 63
3 niti pozitiven, niti negativen 224
4 pozitiven 559
5 zelo pozitiven 166
9 ne vem, b.o. 0
" " 39

Valid range from 1 to 5

V202A druzini in sorodnikom v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

a) družini in sorodnikom

Value 41346 Frequency
1 nič 9
2 le malo 80
3 precej 325
4 v celoti 654
9 ne vem, b.o. 0
" " 5

Valid range from 1 to 4

V202B cerkvi in duhovnikom v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

b) cerkvi in duhovnikom

Value 42345 Frequency
1 nič 363
2 le malo 407
3 precej 204
4 v celoti 79
9 ne vem, b.o. 0
" " 20

Valid range from 1 to 4

V202C sosedom v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

c) sosedom

Value 43344 Frequency
1 nič 95
2 le malo 442
3 precej 430
4 v celoti 94
9 ne vem, b.o. 0
" " 12

Valid range from 1 to 4

V202D TV, casopisom, radiu v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

d) televiziji, časopisom, radiu

Value 44343 Frequency
1 nič 91
2 le malo 502
3 precej 420
4 v celoti 48
9 ne vem, b.o. 0
" " 12

Valid range from 1 to 4

V202E solam v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 45342 Frequency
1 nič 29
2 le malo 146
3 precej 657
4 v celoti 206
9 ne vem, b.o. 0
" " 35

Valid range from 1 to 4

V202F sindikatom v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

f) sindikatom

Value 46341 Frequency
1 nič 118
2 le malo 444
3 precej 352
4 v celoti 69
9 ne vem, b.o. 0
" " 90

Valid range from 1 to 4

V202G bogu v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

g) bogu

Value 47340 Frequency
1 nič 331
2 le malo 270
3 precej 211
4 v celoti 215
9 ne vem, b.o. 0
" " 46

Valid range from 1 to 4

V202H politicnim strankam v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

h) političnim strankam

Value 48339 Frequency
1 nič 422
2 le malo 508
3 precej 98
4 v celoti 10
9 ne vem, b.o. 0
" " 35

Valid range from 1 to 4

V202I drzavnemu zboru v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

i) Državnemu zboru

Value 49338 Frequency
1 nič 274
2 le malo 541
3 precej 199
4 v celoti 23
9 ne vem, b.o. 0
" " 36

Valid range from 1 to 4

V202J predsedniku rep. v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

j) predsedniku republike

Value 50337 Frequency
1 nič 174
2 le malo 440
3 precej 347
4 v celoti 89
9 ne vem, b.o. 0
" " 23

Valid range from 1 to 4

V202K vladi v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

k) Vladi Republike Slovenije

Value 51336 Frequency
1 nič 186
2 le malo 483
3 precej 318
4 v celoti 54
9 ne vem, b.o. 0
" " 32

Valid range from 1 to 4

V202L predsedniku vlade v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

l) predsedniku vlade

Value 52335 Frequency
1 nič 186
2 le malo 449
3 precej 344
4 v celoti 61
9 ne vem, b.o. 0
" " 33

Valid range from 1 to 4

V202M vojski v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

m) vojski

Value 53334 Frequency
1 nič 166
2 le malo 426
3 precej 372
4 v celoti 75
9 ne vem, b.o. 0
" " 34

Valid range from 1 to 4

V202N sodiscem v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

n) sodiščem

Value 54333 Frequency
1 nič 183
2 le malo 476
3 precej 330
4 v celoti 55
9 ne vem, b.o. 0
" " 29

Valid range from 1 to 4

V202O policiji v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

o) policiji

Value 55332 Frequency
1 nič 155
2 le malo 468
3 precej 370
4 v celoti 58
9 ne vem, b.o. 0
" " 22

Valid range from 1 to 4

V202P bankam v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

p) bankam

Value 56331 Frequency
1 nič 77
2 le malo 347
3 precej 532
4 v celoti 100
9 ne vem, b.o. 0
" " 17

Valid range from 1 to 4

V202R gospodarstvu v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

r) gospodarstvu, podjetjem

Value 57330 Frequency
1 nič 80
2 le malo 480
3 precej 425
4 v celoti 43
9 ne vem, b.o. 0
" " 45

Valid range from 1 to 4

V202S tolarju v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

s) slovenskemu tolarju

Value 58329 Frequency
1 nič 39
2 le malo 301
3 precej 568
4 v celoti 135
9 ne vem, b.o. 0
" " 30

Valid range from 1 to 4

V202T banki Slo v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

t) Banki Slovenije

Value 59328 Frequency
1 nič 64
2 le malo 302
3 precej 545
4 v celoti 116
9 ne vem, b.o. 0
" " 46

Valid range from 1 to 4

V202U Natu v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

u) organizaciji NATO

Value 60327 Frequency
1 nič 218
2 le malo 388
3 precej 303
4 v celoti 91
9 ne vem, b.o. 0
" " 73

Valid range from 1 to 4

V202V EU v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

v) Evropski uniji (EU)

Value 61326 Frequency
1 nič 78
2 le malo 277
3 precej 474
4 v celoti 184
9 ne vem, b.o. 0
" " 60

Valid range from 1 to 4

V202Z OZN v2.02 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

z) Organizaciji združenih narodov (OZN)

Value 62325 Frequency
1 nič 99
2 le malo 310
3 precej 430
4 v celoti 150
9 ne vem, b.o. 0
" " 84

Valid range from 1 to 4

V203_1 CESA VAS JE STRAH - 1. IZBOR? v2.03 Navedli vam bomo nekaj stvari, za katere domnevamo, da pri nekaterih ljudeh vzbujajo bojazen in strah. Ali je med njimi kaj takega, kar v vas osebno vzbuja veliko bojazen, česar vas je osebno najbolj strah?

V1(Prvi izbor)

Value 63324 Frequency
1 da bi vas okradli, vlomili v hišo, stanovanje, avto... 90
2 da bi vi oz. kdo od vaših bližnjih imel prometno nesrečo 231
3 da bi prišlo do vojne, ki bi neposredno ogrozila Slovenijo 172
4 da bi prišlo do vojne v Iraku 19
5 da bi vi ali kdo od vaših bližnjih resneje zboleli 405
6 da bi vi oz. kdo od vaših bližnjih izgubili službo 19
7 da bi prišlo do hujše naravne, ekološke katastrofe 93
8 ničesar od tega me ni strah 42
" " 2

Valid range from 1 to 8

V203_2 CESA VAS JE STRAH - 2. IZBOR?

Vas je še česa bolj strah? V2(Drugi izbor)

Value 64323 Frequency
1 kraje,vloma 56
2 prometne nesrece 191
3 vojne,ki bi ogrozila slovenijo 185
4 vojne v iraku 44
5 bolezni 255
6 izgube sluzbe 70
7 ekoloske katastrofe 186
8 nicesar od tega 50
" " 36

Valid range from 1 to 8

V204 KAKO RAZSIRJENA JE PO VASI OCENI V SLO K

v2.04 Kako razširjena sta po vaši oceni v Sloveniji pojava korupcije in sprejemanje podkupnine v javnih službah?

Value 65322 Frequency
1 skoraj noben javni uslužbenec ne počne tega 19
2 to počne nekaj javnih uslužbencev 527
3 to počne večina javnih uslužbencev 334
4 to počnejo skoraj vsi javni uslužbenci 126
9 ne vem, b.o. 61
" " 6

Valid range from 1 to 2

V205A onesnazenje zraka v2.05 Ali vas v vašem življenjskem in delovnem okolju spodaj navedeni pojavi ogrožajo, motijo...ali pa jih sploh ni?

a) onesnaženje zraka, smrad, dim

Value 66321 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 145
2 tega ne bočutim, me ne moti 182
3 me moti, a ni tako hudo 450
4 mi škoduje, me zelo moti 222
5 življensko me ogroža 60
9 ne vem, ne odloen 11
" " 3

Valid range from 1 to 5

V205B hrup, ropot v2.05 Ali vas v vašem življenjskem in delovnem okolju spodaj navedeni pojavi ogrožajo, motijo...ali pa jih sploh ni?

b) hrup, ropot prometa, tovarne

Value 67320 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 230
2 tega ne bočutim, me ne moti 275
3 me moti, a ni tako hudo 354
4 mi škoduje, me zelo moti 170
5 življensko me ogroža 38
9 ne vem, ne odloen 4
" " 2

Valid range from 1 to 5

V205C onesnazenost naselij v2.05 Ali vas v vašem življenjskem in delovnem okolju spodaj navedeni pojavi ogrožajo, motijo...ali pa jih sploh ni?

c) onesnaženost naselij, odpadki, umazanija

Value 68319 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 159
2 tega ne bočutim, me ne moti 182
3 me moti, a ni tako hudo 410
4 mi škoduje, me zelo moti 263
5 življensko me ogroža 50
9 ne vem, ne odloen 7
" " 2

Valid range from 1 to 5

V205D onesnazenost voda v2.05 Ali vas v vašem življenjskem in delovnem okolju spodaj navedeni pojavi ogrožajo, motijo...ali pa jih sploh ni?

d) onesnaženost voda, indu- strijske odplake, kemikalije

Value 69318 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 173
2 tega ne bočutim, me ne moti 168
3 me moti, a ni tako hudo 315
4 mi škoduje, me zelo moti 312
5 življensko me ogroža 96
9 ne vem, ne odloen 8
" " 1

Valid range from 1 to 5

V205E onesnazenost naravnega okolja v2.05 Ali vas v vašem življenjskem in delovnem okolju spodaj navedeni pojavi ogrožajo, motijo...ali pa jih sploh ni?

e) onesnaženost prirodenga okolja, odpadki, smetišča

Value 70317 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 153
2 tega ne bočutim, me ne moti 182
3 me moti, a ni tako hudo 359
4 mi škoduje, me zelo moti 292
5 življensko me ogroža 72
9 ne vem, ne odloen 9
" " 6

Valid range from 1 to 5

V205F uporaba kemikalij v hrani v2.05 Ali vas v vašem življenjskem in delovnem okolju spodaj navedeni pojavi ogrožajo, motijo...ali pa jih sploh ni?

f) uporaba kemikalij v prehrambenih proizvodih

Value 71316 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 110
2 tega ne bočutim, me ne moti 137
3 me moti, a ni tako hudo 314
4 mi škoduje, me zelo moti 351
5 življensko me ogroža 139
9 ne vem, ne odloen 16
" " 6

Valid range from 1 to 5

V205H ogrozenost zaradi nuklearke v2.05 Ali vas v vašem življenjskem in delovnem okolju spodaj navedeni pojavi ogrožajo, motijo...ali pa jih sploh ni?

h) ogroženost zaradi nukle- arne elektrarne, radioaktivnih snovi in odpadkov

Value 72315 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 269
2 tega ne bočutim, me ne moti 225
3 me moti, a ni tako hudo 291
4 mi škoduje, me zelo moti 184
5 življensko me ogroža 81
9 ne vem, ne odloen 21
" " 2

Valid range from 1 to 5

V205I propadanje gozdov v2.05 Ali vas v vašem življenjskem in delovnem okolju spodaj navedeni pojavi ogrožajo, motijo...ali pa jih sploh ni?

i) propadanje gozdov

Value 73314 Frequency
1 to sploh ni problem v mojem okolju 119
2 tega ne bočutim, me ne moti 158
3 me moti, a ni tako hudo 340
4 mi škoduje, me zelo moti 304
5 življensko me ogroža 131
9 ne vem, ne odloen 18
" " 3

Valid range from 1 to 5

V206 KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLI

v2.06 Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo...

Value 74313 Frequency
1 bi ocenil/a, da je osebna svoboda pomembnejša, o je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir 573
2 bi ocenil/a, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike 406
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 0
9 ne vem, b.o. 0
" " 94

Valid range from 1 to 3

V207 IN KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE

v2.07 Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda kot varnost. Toda če bi moral/a izbrati eno ali drugo...

Value 75312 Frequency
1 bi ocenil/a, da je osebna svoboda pomembnejša, o je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, ali 397
2 bi ocenil/a, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni ogroženo in se počutim varnega 578
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 0
9 ne vem, b.o. 0
" " 98

Valid range from 1 to 3

V301A knjigovodja v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

a. knjigovodja

Value 76311 Frequency
5 zelo velik 33
4 velik 154
3 srednji 598
2 majhen 207
1 zelo majhen 40
9 ne vem 39
" " 2

Valid range from 1 to 2

V301B zdravnik v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

b. zdravnik

Value 77310 Frequency
5 zelo velik 408
4 velik 484
3 srednji 138
2 majhen 27
1 zelo majhen 7
9 ne vem 7
" " 2

Valid range from 1 to 2

V301C obrtnik v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

c. obrtnik

Value 78309 Frequency
5 zelo velik 44
4 velik 268
3 srednji 570
2 majhen 144
1 zelo majhen 22
9 ne vem 23
" " 2

Valid range from 1 to 2

V301D prodajalec v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

d. prodajalec

Value 79308 Frequency
5 zelo velik 32
4 velik 146
3 srednji 525
2 majhen 286
1 zelo majhen 67
9 ne vem 12
" " 5

Valid range from 1 to 2

V301E poslanec v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

e. poslanec

Value 80307 Frequency
5 zelo velik 154
4 velik 306
3 srednji 323
2 majhen 183
1 zelo majhen 79
9 ne vem 21
" " 7

Valid range from 1 to 2

V301F inzenir v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

f. inženir

Value 81306 Frequency
5 zelo velik 133
4 velik 466
3 srednji 373
2 majhen 60
1 zelo majhen 11
9 ne vem 22
" " 8

Valid range from 1 to 2

V301G direktor velike firme v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

g. direktor velike firme

Value 82305 Frequency
5 zelo velik 293
4 velik 422
3 srednji 238
2 majhen 63
1 zelo majhen 26
9 ne vem 26
" " 5

Valid range from 1 to 2

V301H duhovnik v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

h. duhovnik

Value 83304 Frequency
5 zelo velik 122
4 velik 284
3 srednji 392
2 majhen 142
1 zelo majhen 105
9 ne vem 24
" " 4

Valid range from 1 to 2

V301I med. sestra v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

i. medicinska sestra

Value 84303 Frequency
5 zelo velik 131
4 velik 358
3 srednji 456
2 majhen 96
1 zelo majhen 14
9 ne vem 12
" " 6

Valid range from 1 to 2

V301J raziskovalec v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

j. raziskovalec

Value 85302 Frequency
5 zelo velik 196
4 velik 421
3 srednji 320
2 majhen 79
1 zelo majhen 11
9 ne vem 40
" " 6

Valid range from 1 to 2

V301K minister v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

k. minister

Value 86301 Frequency
5 zelo velik 164
4 velik 385
3 srednji 340
2 majhen 105
1 zelo majhen 45
9 ne vem 29
" " 5

Valid range from 1 to 2

V301L sodnik v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

l. sodnik

Value 87300 Frequency
5 zelo velik 263
4 velik 405
3 srednji 267
2 majhen 79
1 zelo majhen 35
9 ne vem 21
" " 3

Valid range from 1 to 2

V301M univ. profesor v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

m. univerzitetni profesor

Value 88299 Frequency
5 zelo velik 248
4 velik 509
3 srednji 230
2 majhen 32
1 zelo majhen 7
9 ne vem 43
" " 4

Valid range from 1 to 2

V301N nekvalif.delavec v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

n. nekvalificirani delavec

Value 89298 Frequency
5 zelo velik 46
4 velik 112
3 srednji 366
2 majhen 294
1 zelo majhen 225
9 ne vem 24
" " 6

Valid range from 1 to 2

V301O lastnik majhne firme v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

o. lastnik majhne firme

Value 90297 Frequency
5 zelo velik 39
4 velik 186
3 srednji 615
2 majhen 166
1 zelo majhen 28
9 ne vem 31
" " 8

Valid range from 1 to 2

V301P kmet v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

p. kmet

Value 91296 Frequency
5 zelo velik 70
4 velik 195
3 srednji 425
2 majhen 241
1 zelo majhen 118
9 ne vem 16
" " 8

Valid range from 1 to 2

V301R kvalif.delavec v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

r. kvalificirani delavec

Value 92295 Frequency
5 zelo velik 42
4 velik 166
3 srednji 576
2 majhen 221
1 zelo majhen 42
9 ne vem 23
" " 3

Valid range from 1 to 2

V301S ucitelj v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

s. učitelj

Value 93294 Frequency
5 zelo velik 105
4 velik 374
3 srednji 483
2 majhen 82
1 zelo majhen 8
9 ne vem 15
" " 6

Valid range from 1 to 2

V301T policist v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

t. policist

Value 94293 Frequency
5 zelo velik 66
4 velik 250
3 srednji 510
2 majhen 180
1 zelo majhen 47
9 ne vem 15
" " 5

Valid range from 1 to 2

V301U novinar v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

u. novinar

Value 95292 Frequency
5 zelo velik 86
4 velik 374
3 srednji 496
2 majhen 76
1 zelo majhen 12
9 ne vem 27
" " 2

Valid range from 1 to 2

V301V oficir v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

v. oficir, častnik

Value 96291 Frequency
5 zelo velik 85
4 velik 269
3 srednji 475
2 majhen 165
1 zelo majhen 42
9 ne vem 33
" " 4

Valid range from 1 to 2

V301Z znanstvenik v3.00 VREDNOTENJE POKLICEV IN ODNOS DO ZDRAVJA v3.01 Radi bi, da ocenite, kakšen ugled imajo za vas osebno ljudje, kiopravljajo spodaj navedene poklice. Za vsak poklic posebej povejte, ali imajo ljudje, ki opravljajo ta poklic, zelo velik, velik, srednji, majhen, ali zelo majhen ugled?

z. znanstvenik

Value 97290 Frequency
5 zelo velik 317
4 velik 436
3 srednji 231
2 majhen 37
1 zelo majhen 11
9 ne vem 37
" " 4

Valid range from 1 to 2

V302 OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA

v3.02 Kako ocenjujete vaše sedanje zdravstveno stanje? Ali je...

Value 98289 Frequency
1 odlično 107
2 zelo dobro 206
3 dobro 592
4 slabo 130
5 zelo slabo 33
9 ne vem, neodločen 5

Valid range from 1 to 5

V303 IMATE ZARADI DELA V SLUZBI ZDR.TEZAVE?

(Za zaposlene in bivše zaposlene)v3.03Ali imate oz. ste imeli zaradi svojega dela v službi kdaj resnejše zdravstvene težave, poškodbe, bolezni...?

Value 99288 Frequency
1 da 209
2 ne 638
3 ne vem 0
0 ni (bil) zaposlen-a 139
9 ne vem, b.o. 7
" " 80

Valid range from 0 to 2

V304A razbijanje srca v3.04 Kako pogosto imate naslednje zdravstvene težave ali motnje? nikoli redko občasno pogosto stalno

a) močno razbijanje srca

Value 100287 Frequency
1 nikoli 467
2 redko 285
3 občasno 212
4 pogosto 85
5 stalno 19
" " 5

Valid range from 1 to 5

V304B slabost v3.04 Kako pogosto imate naslednje zdravstvene težave ali motnje? nikoli redko občasno pogosto stalno

b) slabost

Value 101286 Frequency
1 nikoli 465
2 redko 354
3 občasno 176
4 pogosto 69
5 stalno 3
" " 6

Valid range from 1 to 5

V304C tezave z dihanjem v3.04 Kako pogosto imate naslednje zdravstvene težave ali motnje? nikoli redko občasno pogosto stalno

c) težave z dihanjem

Value 102285 Frequency
1 nikoli 638
2 redko 218
3 občasno 136
4 pogosto 57
5 stalno 18
" " 6

Valid range from 1 to 5

V304D tezave s spanjem v3.04 Kako pogosto imate naslednje zdravstvene težave ali motnje? nikoli redko občasno pogosto stalno

d) težave s spanjem

Value 103284 Frequency
1 nikoli 359
2 redko 288
3 občasno 252
4 pogosto 123
5 stalno 45
" " 6

Valid range from 1 to 5

V304E vrtoglavica v3.04 Kako pogosto imate naslednje zdravstvene težave ali motnje? nikoli redko občasno pogosto stalno

e) vrtoglavica

Value 104283 Frequency
1 nikoli 570
2 redko 231
3 občasno 179
4 pogosto 74
5 stalno 12
" " 7

Valid range from 1 to 5

V304F zbadanje v prsih v3.04 Kako pogosto imate naslednje zdravstvene težave ali motnje? nikoli redko občasno pogosto stalno

f) močne bolečine/zbadanje v prsih

Value 105282 Frequency
1 nikoli 647
2 redko 225
3 občasno 122
4 pogosto 61
5 stalno 13
" " 5

Valid range from 1 to 5

V304G nemirnost v3.04 Kako pogosto imate naslednje zdravstvene težave ali motnje? nikoli redko občasno pogosto stalno

g) nemirnost, zaskrbljenost

Value 106281 Frequency
1 nikoli 198
2 redko 297
3 občasno 370
4 pogosto 170
5 stalno 33
" " 5

Valid range from 1 to 5

V304H pobitost v3.04 Kako pogosto imate naslednje zdravstvene težave ali motnje? nikoli redko občasno pogosto stalno

h) pobitost, občutje žalosti, nesreče

Value 107280 Frequency
1 nikoli 301
2 redko 385
3 občasno 286
4 pogosto 76
5 stalno 20
" " 5

Valid range from 1 to 5

V401 KOLIKO JE SLOVENIJA SOCIALNA DRZAVA

v4.00 RAZUMEVANJE VLOGE DRŽAVE v4.01 V ustavi je Slovenija opredeljena ne le kot pravna, temveč tudi kot socialna država. Kaj menite, v kolikšni meri je Slovenija res socialna država?

Value 108279 Frequency
1 sploh nič 40
2 le malo 598
3 precej 339
4 v celoti 34
9 ne vem, 59
" " 3

Valid range from 1 to 4

V402A kontrola plac v4.02 Tu je našteto, kaj lahko stori vlada v zvezi z gospodarskim položajem. Za vsako stvar nam povejte, ali jo priporočate, ali odsvetujete:

a) kontrola plač in zaslužkov

Value 109278 Frequency
1 močno priporočam 418
2 do neke mere priporočam 435
3 niti priporočam niti ne odsvetujem 133
4 do neke mere odsvetujem 53
5 močno odsvetujem 24
" " 10

Valid range from 1 to 5

V402B kontrola cen v4.02 Tu je našteto, kaj lahko stori vlada v zvezi z gospodarskim položajem. Za vsako stvar nam povejte, ali jo priporočate, ali odsvetujete:

b) zakonska kontrola cen

Value 110277 Frequency
1 močno priporočam 431
2 do neke mere priporočam 408
3 niti priporočam niti ne odsvetujem 144
4 do neke mere odsvetujem 54
5 močno odsvetujem 19
" " 17

Valid range from 1 to 5

V402C zmanjsanje proracuna v4.02 Tu je našteto, kaj lahko stori vlada v zvezi z gospodarskim položajem. Za vsako stvar nam povejte, ali jo priporočate, ali odsvetujete:

c) zmanjšanje izdatkov države (proračuna)

Value 111276 Frequency
1 močno priporočam 556
2 do neke mere priporočam 313
3 niti priporočam niti ne odsvetujem 143
4 do neke mere odsvetujem 31
5 močno odsvetujem 14
" " 16

Valid range from 1 to 5

V402D financiranje prg.zaposlovanja v4.02 Tu je našteto, kaj lahko stori vlada v zvezi z gospodarskim položajem. Za vsako stvar nam povejte, ali jo priporočate, ali odsvetujete:

d) finansiranje programov zaposlovanja

Value 112275 Frequency
1 močno priporočam 486
2 do neke mere priporočam 411
3 niti priporočam niti ne odsvetujem 133
4 do neke mere odsvetujem 16
5 močno odsvetujem 14
" " 13

Valid range from 1 to 5

V402E manj predpisov za gosp. v4.02 Tu je našteto, kaj lahko stori vlada v zvezi z gospodarskim položajem. Za vsako stvar nam povejte, ali jo priporočate, ali odsvetujete:

e) manj zakonskih predpisov za gospodarstvo

Value 113274 Frequency
1 močno priporočam 204
2 do neke mere priporočam 397
3 niti priporočam niti ne odsvetujem 336
4 do neke mere odsvetujem 86
5 močno odsvetujem 35
" " 15

Valid range from 1 to 5

V402F podpiranj ind.pri razvoju v4.02 Tu je našteto, kaj lahko stori vlada v zvezi z gospodarskim položajem. Za vsako stvar nam povejte, ali jo priporočate, ali odsvetujete:

f) podpiranje industrije pri razvoju novih proizvodov in tehnologije

Value 114273 Frequency
1 močno priporočam 531
2 do neke mere priporočam 374
3 niti priporočam niti ne odsvetujem 137
4 do neke mere odsvetujem 14
5 močno odsvetujem 6
" " 11

Valid range from 1 to 5

V402G podpora nazadujocim vejam ind. v4.02 Tu je našteto, kaj lahko stori vlada v zvezi z gospodarskim položajem. Za vsako stvar nam povejte, ali jo priporočate, ali odsvetujete:

g) podpora nazadujočim vejam industrije, da bi zagotovili delovna mesta

Value 115272 Frequency
1 močno priporočam 463
2 do neke mere priporočam 327
3 niti priporočam niti ne odsvetujem 144
4 do neke mere odsvetujem 87
5 močno odsvetujem 42
" " 10

Valid range from 1 to 5

V403A zagotavljanje dela vsakemu v4.03 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država?

a) zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Value 116271 Frequency
1 v vsakem primeru 624
2 delno odgovorna 329
3 v glavnem ni odgovorna 71
4 v nobenem primeru ni odgovorna 32
9 ne vem 14
" " 3

Valid range from 1 to 2

V403B nadzorovati cene v4.03 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država?

b) nadzorovati cene

Value 117270 Frequency
1 v vsakem primeru 530
2 delno odgovorna 403
3 v glavnem ni odgovorna 88
4 v nobenem primeru ni odgovorna 22
9 ne vem 25
" " 5

Valid range from 1 to 4

V403C zagotavljanje zdravstvene oskrbe v4.03 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država?

c) zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Value 118269 Frequency
1 v vsakem primeru 858
2 delno odgovorna 182
3 v glavnem ni odgovorna 16
4 v nobenem primeru ni odgovorna 1
9 ne vem 12
" " 4

Valid range from 1 to 4

V403D dostojno zivljenje starim v4.03 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država?

d) zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Value 119268 Frequency
1 v vsakem primeru 785
2 delno odgovorna 249
3 v glavnem ni odgovorna 22
4 v nobenem primeru ni odgovorna 5
9 ne vem 8
" " 4

Valid range from 1 to 4

V403E zagotovljanje razvoja industrije v4.03 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država?

e) pomagati industriji, da si zagotovi razvoj

Value 120267 Frequency
1 v vsakem primeru 575
2 delno odgovorna 407
3 v glavnem ni odgovorna 53
4 v nobenem primeru ni odgovorna 10
9 ne vem 21
" " 7

Valid range from 1 to 4

V403F nezaposlenim dostojen standard v4.03 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država?

f) zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Value 121266 Frequency
1 v vsakem primeru 494
2 delno odgovorna 425
3 v glavnem ni odgovorna 103
4 v nobenem primeru ni odgovorna 25
9 ne vem 20
" " 6

Valid range from 1 to 4

V403G zmanjsevanje razlik revni/bogati v4.03 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država?

g) znižati razlike med revnimi in bogatimi

Value 122265 Frequency
1 v vsakem primeru 661
2 delno odgovorna 296
3 v glavnem ni odgovorna 69
4 v nobenem primeru ni odgovorna 29
9 ne vem 13
" " 5

Valid range from 1 to 4

V403H zagotavljanje stipendij v4.03 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država?

h) zagotoviti štipendije za študente iz družin z nižjimi dohodki

Value 123264 Frequency
1 v vsakem primeru 819
2 delno odgovorna 217
3 v glavnem ni odgovorna 18
4 v nobenem primeru ni odgovorna 3
9 ne vem 10
" " 6

Valid range from 1 to 4

V403I zagotavljanje dostojnega prebivalisca v4.03 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država?

i) zagotaviti dostojno prebivališče za tiste, ki si ga ne morejo privoščiti

Value 124263 Frequency
1 v vsakem primeru 558
2 delno odgovorna 420
3 v glavnem ni odgovorna 70
4 v nobenem primeru ni odgovorna 7
9 ne vem 13
" " 5

Valid range from 1 to 4

V403J preprecevati skodo v okolju,ki jo povzro v4.03 Povejte nam prosim, za katere od naštetih stvari naj bi bila pri nas odgovorna država?

j) strogo zakonsko preprečevati škodo, ki jo v okolju povzroča industrija

Value 125262 Frequency
1 v vsakem primeru 684
2 delno odgovorna 319
3 v glavnem ni odgovorna 34
4 v nobenem primeru ni odgovorna 13
9 ne vem 19
" " 4

Valid range from 1 to 4

V404A varstvo okolja v4.04 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. Vlada bi morala zagotoviti:

a) za varstvo okolja

Value 126261 Frequency
1 veliko manj denarja 10
2 nekaj manj 29
3 enako kot doslej 307
4 nekaj veš 521
5 veliko veš 163
9 ne vem, b.o. 0
" " 43

Valid range from 1 to 5

V404B zdravstvo v4.04 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. Vlada bi morala zagotoviti:

b) za zdravstvo

Value 127260 Frequency
1 veliko manj denarja 10
2 nekaj manj 13
3 enako kot doslej 183
4 nekaj veš 533
5 veliko veš 310
9 ne vem, b.o. 0
" " 24

Valid range from 1 to 5

V404C policija v4.04 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. Vlada bi morala zagotoviti:

c) za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Value 128259 Frequency
1 veliko manj denarja 32
2 nekaj manj 113
3 enako kot doslej 464
4 nekaj veš 335
5 veliko veš 82
9 ne vem, b.o. 0
" " 47

Valid range from 1 to 5

V404D izobrazevanje v4.04 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. Vlada bi morala zagotoviti:

d) za izobraževanje

Value 129258 Frequency
1 veliko manj denarja 8
2 nekaj manj 13
3 enako kot doslej 250
4 nekaj veš 569
5 veliko veš 203
9 ne vem, b.o. 0
" " 30

Valid range from 1 to 5

V404E vojska v4.04 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. Vlada bi morala zagotoviti:

e) za vojsko in obrambo

Value 130257 Frequency
1 veliko manj denarja 89
2 nekaj manj 310
3 enako kot doslej 458
4 nekaj veš 135
5 veliko veš 39
9 ne vem, b.o. 0
" " 42

Valid range from 1 to 5

V404F pokojnine v4.04 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. Vlada bi morala zagotoviti:

f) za pokojnine

Value 131256 Frequency
1 veliko manj denarja 12
2 nekaj manj 54
3 enako kot doslej 382
4 nekaj veš 442
5 veliko veš 156
9 ne vem, b.o. 0
" " 27

Valid range from 1 to 5

V404G podpora nezaposlenim v4.04 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. Vlada bi morala zagotoviti:

g) za podporo nezaposlenim

Value 132255 Frequency
1 veliko manj denarja 22
2 nekaj manj 65
3 enako kot doslej 428
4 nekaj veš 402
5 veliko veš 118
9 ne vem, b.o. 0
" " 38

Valid range from 1 to 5

V404H kultura v4.04 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. Vlada bi morala zagotoviti:

h) za kulturo in umetnost

Value 133254 Frequency
1 veliko manj denarja 26
2 nekaj manj 107
3 enako kot doslej 540
4 nekaj veš 298
5 veliko veš 56
9 ne vem, b.o. 0
" " 46

Valid range from 1 to 5

V404I znanost v4.04 Prosimo vas, da nam za spodaj našteta področja poveste, ali bi po vaši sodbi morala slovenska vlada zagotoviti zanje manj, enako ali več denarja kot doslej. Pri tem pomislite na to, da bi povečani izdatki na enih področjih terjali zmanjšanje na drugih oz. zvišanje davkov in prispevkov. Vlada bi morala zagotoviti:

i) za raziskovanje in znanost

Value 134253 Frequency
1 veliko manj denarja 13
2 nekaj manj 32
3 enako kot doslej 355
4 nekaj veš 452
5 veliko veš 169
9 ne vem, b.o. 0
" " 52

Valid range from 1 to 5

V501A politicne svoboscine v5.00 RAZUMEVANJE DEMOKRACIJE, STRANKE, VOLITVE...v5.01 Ljudje si pod besedo "demokracija" predstavljajo različne stvari. Na primer tudi te, ki vam jih bom prebral-a. Za vsako od teh stvari mi povejte, v kolikšni meri je, po vašem mnenju, demokracija z njo povezana, ali pa ni povezana:

a) politične svoboščine, svoboda govora, svoboda združevanja

Value 135252 Frequency
1 močno 405
2 precej 420
3 ne dosti 128
4 nič 12
9 ne vem 0
" " 108

Valid range from 1 to 4

V501B vecja soc.enakost v5.00 RAZUMEVANJE DEMOKRACIJE, STRANKE, VOLITVE...v5.01 Ljudje si pod besedo "demokracija" predstavljajo različne stvari. Na primer tudi te, ki vam jih bom prebral-a. Za vsako od teh stvari mi povejte, v kolikšni meri je, po vašem mnenju, demokracija z njo povezana, ali pa ni povezana:

b) večja socialna enakost

Value 136251 Frequency
1 močno 150
2 precej 476
3 ne dosti 285
4 nič 53
9 ne vem 0
" " 109

Valid range from 1 to 4

V501C vec polit.odlocitev na ravni ibcine v5.00 RAZUMEVANJE DEMOKRACIJE, STRANKE, VOLITVE...v5.01 Ljudje si pod besedo "demokracija" predstavljajo različne stvari. Na primer tudi te, ki vam jih bom prebral-a. Za vsako od teh stvari mi povejte, v kolikšni meri je, po vašem mnenju, demokracija z njo povezana, ali pa ni povezana:

c) da je lahko več političnih odločitev sprejetih na ravni občine, regije

Value 137250 Frequency
1 močno 145
2 precej 509
3 ne dosti 242
4 nič 25
9 ne vem 0
" " 152

Valid range from 1 to 4

V501D manj korupcije v5.00 RAZUMEVANJE DEMOKRACIJE, STRANKE, VOLITVE...v5.01 Ljudje si pod besedo "demokracija" predstavljajo različne stvari. Na primer tudi te, ki vam jih bom prebral-a. Za vsako od teh stvari mi povejte, v kolikšni meri je, po vašem mnenju, demokracija z njo povezana, ali pa ni povezana:

d) manj korupcije v podjetjih in politiki

Value 138249 Frequency
1 močno 171
2 precej 355
3 ne dosti 310
4 nič 103
9 ne vem 0
" " 134

Valid range from 1 to 4

V501E svoboda moralnih,sexualnih opredelitev v5.00 RAZUMEVANJE DEMOKRACIJE, STRANKE, VOLITVE...v5.01 Ljudje si pod besedo "demokracija" predstavljajo različne stvari. Na primer tudi te, ki vam jih bom prebral-a. Za vsako od teh stvari mi povejte, v kolikšni meri je, po vašem mnenju, demokracija z njo povezana, ali pa ni povezana:

e) svoboda moralnih in seksualnih opredelitev

Value 139248 Frequency
1 močno 175
2 precej 427
3 ne dosti 243
4 nič 78
9 ne vem 0
" " 150

Valid range from 1 to 4

V501F enakost pred zakonom v5.00 RAZUMEVANJE DEMOKRACIJE, STRANKE, VOLITVE...v5.01 Ljudje si pod besedo "demokracija" predstavljajo različne stvari. Na primer tudi te, ki vam jih bom prebral-a. Za vsako od teh stvari mi povejte, v kolikšni meri je, po vašem mnenju, demokracija z njo povezana, ali pa ni povezana:

f) enakost ljudi pred zakonom

Value 140247 Frequency
1 močno 389
2 precej 393
3 ne dosti 151
4 nič 38
9 ne vem 0
" " 102

Valid range from 1 to 4

V501G drzavni nadzor nad bankami,velikimi podj v5.00 RAZUMEVANJE DEMOKRACIJE, STRANKE, VOLITVE...v5.01 Ljudje si pod besedo "demokracija" predstavljajo različne stvari. Na primer tudi te, ki vam jih bom prebral-a. Za vsako od teh stvari mi povejte, v kolikšni meri je, po vašem mnenju, demokracija z njo povezana, ali pa ni povezana:

g) državni nadzor nad bankami in velikimi zasebnimi podjetji

Value 141246 Frequency
1 močno 141
2 precej 393
3 ne dosti 313
4 nič 88
9 ne vem 0
" " 138

Valid range from 1 to 4

V501H enake pravice za zenske v5.00 RAZUMEVANJE DEMOKRACIJE, STRANKE, VOLITVE...v5.01 Ljudje si pod besedo "demokracija" predstavljajo različne stvari. Na primer tudi te, ki vam jih bom prebral-a. Za vsako od teh stvari mi povejte, v kolikšni meri je, po vašem mnenju, demokracija z njo povezana, ali pa ni povezana:

h) enake pravice za ženske

Value 142245 Frequency
1 močno 394
2 precej 425
3 ne dosti 135
4 nič 18
9 ne vem 0
" " 101

Valid range from 1 to 4

V501I vec dela,manj nezaposlenosti v5.00 RAZUMEVANJE DEMOKRACIJE, STRANKE, VOLITVE...v5.01 Ljudje si pod besedo "demokracija" predstavljajo različne stvari. Na primer tudi te, ki vam jih bom prebral-a. Za vsako od teh stvari mi povejte, v kolikšni meri je, po vašem mnenju, demokracija z njo povezana, ali pa ni povezana:

i) več dela, manj nezaposlenosti

Value 143244 Frequency
1 močno 219
2 precej 385
3 ne dosti 281
4 nič 67
9 ne vem 0
" " 121

Valid range from 1 to 4

V501J izboljsanje ekonomskih razmer v5.00 RAZUMEVANJE DEMOKRACIJE, STRANKE, VOLITVE...v5.01 Ljudje si pod besedo "demokracija" predstavljajo različne stvari. Na primer tudi te, ki vam jih bom prebral-a. Za vsako od teh stvari mi povejte, v kolikšni meri je, po vašem mnenju, demokracija z njo povezana, ali pa ni povezana:

j) izboljšanje ekonomskih razmer

Value 144243 Frequency
1 močno 204
2 precej 387
3 ne dosti 305
4 nič 53
9 ne vem 0
" " 124

Valid range from 1 to 4

V501K vecstrankarski sistem v5.00 RAZUMEVANJE DEMOKRACIJE, STRANKE, VOLITVE...v5.01 Ljudje si pod besedo "demokracija" predstavljajo različne stvari. Na primer tudi te, ki vam jih bom prebral-a. Za vsako od teh stvari mi povejte, v kolikšni meri je, po vašem mnenju, demokracija z njo povezana, ali pa ni povezana:

k) večstrankarski sistem

Value 145242 Frequency
1 močno 312
2 precej 375
3 ne dosti 188
4 nič 50
9 ne vem 0
" " 148

Valid range from 1 to 4

V502 KAKO VAS ZANIMA POLITIKA

v5.02 V kolikšni meri vas zanima politika?

Value 146241 Frequency
1 zelo me zanima 74
2 do neke mere 491
3 le malo 315
4 sploh me ne zanima 192
9 ne vem, b.o. 1

Valid range from 1 to 4

V503 ALI S PRIJATELJI RAZPRAVLJATE O POLITIKI

v5.03 Ali s svojimi prijatelji o politiki razpravljate pogosto, le včasih, ali nikoli?

Value 147240 Frequency
1 pogosto 104
2 včasih 702
3 nikoli 264
9 ne vem, b.o. 3

Valid range from 1 to 3

V504 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO V SLOVENIJI

v5.04 V kolikšni meri ste zadovoljni ali nezadovoljni s trenutnim stanjem demokracije v Sloveniji? Izrazite svoje mnenje s številkami od 1 do 10, kjer pomeni:

Value 148239 Frequency
1 zelo nezadovoljen 42
2 2 55
3 3 86
4 4 114
5 5 327
6 6 181
7 7 138
8 8 67
9 9 13
10 zelo zadovoljen 16
0 ne vem, b.o. 0
99 ne vem 33
" " 1

Valid range from 1 to 10

V505 VOLITVE DECEMBRA 2002 SO BILE...

v5.05 V nekaterih deželah ljudje menijo, da so volitve pri njih poštene, v drugih pa, da so volitve pri njih nepoštene. Če pomislite na zadnje predsedniške volitve v Sloveniji decembra 2002, kam bi jih uvrstili na spodnji lestvici od 1 do 5, kjer 1 - pomeni, da so bile te predsedniške volitve nepoštene 5 - pa pomeni, da so bile poštene.

Value 149238 Frequency
1 nepoštene 40
2 2 49
3 3 203
4 4 277
5 poštene 458
9 ne vem, b.o. 46

Valid range from 1 to 5

V506 ZA KOGA GLASOVAL V 2.KROGU PRED.VOLITEV?

v5.06 Ali ste se udeležili drugega kroga predsedniških volitev? (Če da) Za koga ste glasovali?

Value 150237 Frequency
1 Barbara Brezigar 321
2 Janez Drnovšek 453
8 se ne spomni 86
9 se ni udeležil volitev 203
" " 10

Valid range from 1 to 2

V507 POMEMBNOST TEGA, KDO JE NA OBLASTI

v5.07 Nekateri ljudje trdijo, da je pomembno, kdo je na oblasti, drugi pa pravijo, da to ni pomembno. Prosimo vas, da izrazite svoje stališče s pomočjo spodnje lestvice.

Value 151236 Frequency
1 pomembno je 627
2 2 179
3 3 99
4 4 78
5 ni pomembno 72
9 ne vem, b.o. 18

Valid range from 1 to 5

V508 POMEMBNOST TEGA, KOGA LJUDJE VOLIJO

v5.08 Nekateri pravijo, da ni pomembno, koga ljudje volijo, saj se stvari zaradi tega ne bodo spremenile, drugi pa pravijo, da se glede na to, koga voliš, stvari lahko spremenijo. Kam bi vi uvrstili sami sebe?

Value 152235 Frequency
1 ni pomembno 44
2 2 57
3 3 153
4 4 275
5 pomembno 521
9 ne vem, b.o. 23

Valid range from 1 to 5

V509 ALI VECINA LJUDI POVE, KAJ MISLI O POLIT

v5.09 Kadar prosimo ljudi, naj nam povedo svoja mnenja, ali sodite, da večina ljudi v Sloveniji pove tisto, kar res mislijo o politiki, ali sodite, da večina ljudi običajno skriva svoje pravo mišljenje o politiki? Kam bi se torej vi uvrstili na tej lestvici?

Value 153234 Frequency
1 običajno pove 195
2 2 212
3 3 249
4 4 212
5 običajno skriva 168
9 ne vem, b.o. 36
" " 1

Valid range from 1 to 5

V510 SE STRANKE ZANIMAJO, KAJ SI LJUDJE MISLI

v5.10 Nekateri ljudje pravijo, da se stranke v Sloveniji zanimajo za to, kaj si običajni ljudje mislijo, drugi pa pravijo, da strank to ne zanima. Kam bi se uvrstili vi na spodnji lestvici?

Value 154233 Frequency
1 se zanimajo za to 89
2 2 148
3 3 332
4 4 250
5 se ne zanimajo 204
9 ne vem, b.o. 47
" " 3

Valid range from 1 to 5

V511 SO POLIT.STRENKE NUJNE ZA DELOVANJE POLI

v5.11 Nekateri pravijo, da so politične stranke nujne za delovanje političnega sistema v Sloveniji, drugi pa mislijo, da v Sloveniji politične stranke niso nujne. Kam bi se uvrstili vi na spodnji lestvici?

Value 155232 Frequency
1 so nujne 338
2 2 256
3 3 249
4 4 94
5 niso nujne 81
9 ne vem, b.o. 54
" " 1

Valid range from 1 to 5

V512 STE BLIZU KAKI POLIT.STRANKI?

v5.12 Ali običajno zase mislite, da ste blizu kaki določeni politični stranki?

Value 156231 Frequency
1 da 231
2 ne, preskok na v5.14 810
9 ne vem, preskok na 5.14 30
" " 2

Valid range from 1 to 2

V513 KATERA STRANKA JE TO?

v5.13 Katera stranka je to?

Value 157230 Frequency
99 ni navedel stranke, ne vem, b.o., preskok na 5.16 872
1 DESUS 5
2 LDS 73
3 SLS 17
4 SNS 3
5 SDS 36
6 NSI 22
7 ZLSD 28
8 SMS 3
96 drugo 6
" " 8

Valid range from 1 to 8

V514 STE NEKI POLIT.STRANKI VENDARLE BLIZJE K

v5.14 Ali čutite, da ste neki politični stranki vendarle nekoliko bliže kot drugim?

Value 158229 Frequency
1 da 221
2 ne, preskok na 5.16 601
9 ne vem, preskok na 5.16 41
" " 210

Valid range from 1 to 2

V515 KATERA STRANKA JE TO?

v5.15 Katera stranka je to?

Value 159228 Frequency
99 mašilo 776
1 DESUS 4
2 LDS 76
3 SLS 22
4 SNS 12
5 SDS 26
6 NSI 15
7 ZLSD 23
8 SMS 7
96 drugo 4
" " 108

Valid range from 1 to 8

V516A DESUS v5.16 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri še niste nič slišali, ali pa nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije. Kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici?

a) Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Value 160227 Frequency
0 sploh nisem naklonjen 201
1 1 60
2 2 96
3 3 113
4 4 77
5 5 183
6 6 38
7 7 48
8 8 60
9 9 17
10 zelo sem naklonjen 38
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 142

Valid range from 0 to 10

V516B LDS v5.16 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri še niste nič slišali, ali pa nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije. Kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici?

b) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Value 161226 Frequency
0 sploh nisem naklonjen 137
1 1 55
2 2 80
3 3 103
4 4 62
5 5 158
6 6 57
7 7 80
8 8 94
9 9 45
10 zelo sem naklonjen 66
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 136

Valid range from 0 to 10

V516C SLS v5.16 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri še niste nič slišali, ali pa nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije. Kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici?

c) SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS)

Value 162225 Frequency
0 sploh nisem naklonjen 162
1 1 58
2 2 117
3 3 129
4 4 111
5 5 183
6 6 59
7 7 40
8 8 32
9 9 9
10 zelo sem naklonjen 19
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 154

Valid range from 0 to 10

V516D SNS v5.16 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri še niste nič slišali, ali pa nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije. Kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici?

d) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Value 163224 Frequency
0 sploh nisem naklonjen 241
1 1 106
2 2 135
3 3 103
4 4 87
5 5 132
6 6 42
7 7 27
8 8 21
9 9 8
10 zelo sem naklonjen 16
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 155

Valid range from 0 to 10

V516E SDS v5.16 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri še niste nič slišali, ali pa nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije. Kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici?

e) Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS)

Value 164223 Frequency
0 sploh nisem naklonjen 178
1 1 61
2 2 90
3 3 112
4 4 105
5 5 174
6 6 65
7 7 45
8 8 43
9 9 21
10 zelo sem naklonjen 28
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 151

Valid range from 0 to 10

V516F NSI v5.16 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri še niste nič slišali, ali pa nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije. Kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici?

f) Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI)

Value 165222 Frequency
0 sploh nisem naklonjen 233
1 1 93
2 2 122
3 3 122
4 4 73
5 5 118
6 6 47
7 7 27
8 8 24
9 9 23
10 zelo sem naklonjen 38
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 153

Valid range from 0 to 10

V516G ZLSD v5.16 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri še niste nič slišali, ali pa nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije. Kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici?

g) Združena lista socialnih demo- kratov (ZLSD)

Value 166221 Frequency
0 sploh nisem naklonjen 149
1 1 64
2 2 98
3 3 102
4 4 88
5 5 186
6 6 75
7 7 61
8 8 45
9 9 22
10 zelo sem naklonjen 25
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 158

Valid range from 0 to 10

V516H SMS v5.16 Radi bi vedeli, kakšen je vaš odnos do posameznih slovenskih parlamentarnih političnih strank. Najprej vam bom prebral-a ime politične stranke, vas pa prosim, da jo ocenite z lestvico od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da tej stranki sploh niste naklonjeni, 10 pa pomeni, da ste tej stranki zelo naklonjeni. Ko bom prišel/a do stranke, o kateri še niste nič slišali, ali pa nimate občutka, da jo poznate dovolj, mi to povejte. Prva stranka je demokratična stranka upokojencev Slovenije. Kam bi jo vi uvrstili na tej lestvici?

h) Stranka mladih Slovenije (SMS)

Value 167220 Frequency
0 sploh nisem naklonjen 171
1 1 54
2 2 97
3 3 94
4 4 74
5 5 172
6 6 78
7 7 76
8 8 61
9 9 23
10 zelo sem naklonjen 22
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 151

Valid range from 0 to 10

V517A Rop v5.17 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

a) Anton Rop

Value 168219 Frequency
0 nisem naklonjen 122
1 1 42
2 2 71
3 3 101
4 4 64
5 5 206
6 6 82
7 7 84
8 8 94
9 9 43
10 zelo sem naklonjen 66
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 98

Valid range from 0 to 10

V517B But v5.17 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

b) Franci But

Value 169218 Frequency
0 nisem naklonjen 146
1 1 63
2 2 100
3 3 126
4 4 102
5 5 210
6 6 78
7 7 55
8 8 50
9 9 15
10 zelo sem naklonjen 17
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 111

Valid range from 0 to 10

V517C Jelincic v5.17 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

c) Zmago Jelinčič

Value 170217 Frequency
0 nisem naklonjen 252
1 1 126
2 2 137
3 3 116
4 4 106
5 5 127
6 6 47
7 7 27
8 8 25
9 9 13
10 zelo sem naklonjen 29
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 68

Valid range from 0 to 10

V517D Jansa v5.17 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

d) Janez Janša

Value 171216 Frequency
0 nisem naklonjen 189
1 1 85
2 2 109
3 3 121
4 4 103
5 5 167
6 6 70
7 7 52
8 8 49
9 9 23
10 zelo sem naklonjen 34
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 71

Valid range from 0 to 10

V517E Bajuk v5.17 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

e) Andrej Bajuk

Value 172215 Frequency
0 nisem naklonjen 246
1 1 102
2 2 117
3 3 127
4 4 105
5 5 123
6 6 31
7 7 36
8 8 37
9 9 26
10 zelo sem naklonjen 29
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 94

Valid range from 0 to 10

V517F Pahor v5.17 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

f) Borut Pahor

Value 173214 Frequency
0 nisem naklonjen 95
1 1 44
2 2 65
3 3 87
4 4 105
5 5 215
6 6 91
7 7 94
8 8 100
9 9 46
10 zelo sem naklonjen 46
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 85

Valid range from 0 to 10

V517G Rous v5.17 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

g) Anton Rous

Value 174213 Frequency
0 nisem naklonjen 160
1 1 48
2 2 86
3 3 79
4 4 65
5 5 118
6 6 33
7 7 17
8 8 22
9 9 9
10 zelo sem naklonjen 10
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 426

Valid range from 0 to 10

V517H Cernjak v5.17 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

h) Dominik S. Černjak

Value 175212 Frequency
0 nisem naklonjen 211
1 1 78
2 2 130
3 3 102
4 4 67
5 5 145
6 6 40
7 7 36
8 8 27
9 9 13
10 zelo sem naklonjen 12
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 212

Valid range from 0 to 10

V517I Drnovsek v5.17 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

i) Janez Drnovšek

Value 176211 Frequency
0 nisem naklonjen 89
1 1 30
2 2 54
3 3 77
4 4 70
5 5 135
6 6 86
7 7 103
8 8 139
9 9 99
10 zelo sem naklonjen 132
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 59

Valid range from 0 to 10

V517J Kucan v5.17 Sedaj pa vas prosim, da mi s pomočjo iste lestvice poveste, v kakšni meri ste naklonjeni, ali niste naklonjeni posameznemu politiku. Ko bom prišel/a do politika, o katerem še niste nič slišali, ali pa imate občutek, da o njem ne veste dovolj, mi to spet povejte. Kako ste naklonjeni...

j) Milan Kučan

Value 177210 Frequency
0 nisem naklonjen 90
1 1 31
2 2 45
3 3 55
4 4 59
5 5 134
6 6 65
7 7 85
8 8 124
9 9 107
10 zelo sem naklonjen 225
98 ne poznam 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 53

Valid range from 0 to 10

V518 SAMOOPREDELITEV LEVO-DESNO

v5.18 V politiki ljudje včasih govorijo o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levico in 10 desnico?

Value 178209 Frequency
0 levica 46
1 1 26
2 2 53
3 3 63
4 4 46
5 5 354
6 6 48
7 7 53
8 8 51
9 9 12
10 desnica 39
99 ne vem, b.o. 277
" " 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 5

Valid range from 0 to 10

V519A DESUS v5.19 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer "0" pomeni levico, "10" pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne poli tične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke?

a) Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS)

Value 179208 Frequency
0 levica 49
1 1 47
2 2 85
3 3 87
4 4 88
5 5 155
6 6 46
7 7 39
8 8 20
9 9 7
10 desnica 16
98 ne pozna 55
99 ne vem, b.o. 378
" " 1

Valid range from 0 to 10

V519B LDS v5.19 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer "0" pomeni levico, "10" pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne poli tične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke?

b) Liberalna demokracija Slovenije (LDS)

Value 180207 Frequency
0 levica 88
1 1 72
2 2 84
3 3 79
4 4 90
5 5 127
6 6 42
7 7 23
8 8 25
9 9 15
10 desnica 31
98 ne pozna 46
99 ne vem, b.o. 350
" " 1

Valid range from 0 to 10

V519C SLS v5.19 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer "0" pomeni levico, "10" pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne poli tične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke?

c) SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS)

Value 181206 Frequency
0 levica 11
1 1 8
2 2 24
3 3 51
4 4 57
5 5 180
6 6 103
7 7 91
8 8 75
9 9 27
10 desnica 29
98 ne pozna 47
99 ne vem, b.o. 369
" " 1

Valid range from 0 to 10

V519D SNS v5.19 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer "0" pomeni levico, "10" pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne poli tične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke?

d) Slovenska nacionalna stranka (SNS)

Value 182205 Frequency
0 levica 36
1 1 33
2 2 59
3 3 68
4 4 73
5 5 163
6 6 61
7 7 47
8 8 35
9 9 33
10 desnica 26
98 ne pozna 48
99 ne vem, b.o. 389
" " 2

Valid range from 0 to 10

V519E SDS v5.19 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer "0" pomeni levico, "10" pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne poli tične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke?

e) Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS)

Value 183204 Frequency
0 levica 9
1 1 10
2 2 29
3 3 37
4 4 59
5 5 137
6 6 74
7 7 106
8 8 88
9 9 39
10 desnica 60
98 ne pozna 52
99 ne vem, b.o. 370
" " 3

Valid range from 0 to 10

V519F NSI v5.19 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer "0" pomeni levico, "10" pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne poli tične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke?

f) Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI)

Value 184203 Frequency
0 levica 12
1 1 16
2 2 23
3 3 46
4 4 34
5 5 100
6 6 50
7 7 84
8 8 112
9 9 63
10 desnica 109
98 ne pozna 49
99 ne vem, b.o. 371
" " 4

Valid range from 0 to 10

V519G ZLSD v5.19 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer "0" pomeni levico, "10" pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne poli tične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke?

g) Združena lista socialnih demo- kratov (ZLSD)

Value 185202 Frequency
0 levica 67
1 1 67
2 2 105
3 3 92
4 4 77
5 5 127
6 6 42
7 7 32
8 8 24
9 9 7
10 desnica 8
98 ne pozna 47
99 ne vem, b.o. 373
" " 5

Valid range from 0 to 10

V519H SMS v5.19 Sedaj pa vas prosim, da s pomočjo iste lestvice, kjer "0" pomeni levico, "10" pa desnico poveste, kam bi uvrstili posamezne poli tične stranke? Kam bi torej uvrstili naslednje stranke?

h) Stranka mladih Slovenije (SMS)

Value 186201 Frequency
0 levica 17
1 1 27
2 2 61
3 3 84
4 4 95
5 5 218
6 6 52
7 7 30
8 8 21
9 9 9
10 desnica 13
98 ne pozna 51
99 ne vem, b.o. 393
" " 2

Valid range from 0 to 10

V520 ALI STRANKE V DRZ.ZBORU ZASTOPAJO INTERE

v5.20 Ali menite, da stranke v državnem zboru zastopajo interese skupine oz. sloja ljudi, ki mu tudi vi pripadate?

Value 187200 Frequency
1 da, zastopajo v veliki meri 102
2 le deloma zastopajo 707
3 ne, sploh ne zastopajo 183
9 ne vem, b.o. 79
" " 2

Valid range from 1 to 3

V521 LETA 2000 je volil...

v5.21 Kako ste ravnali ob zadnjih volitvah v državni zbor oktobra 2000? Ali ste volili? (Če da) Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste volili?

Value 188199 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 19
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 276
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 61
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 23
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 93
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 41
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 53
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 19
96 drugo stranko 4
97 ne vem, se ne spomnim 220
98 nisem volil, volila 212
99 b.o. 51
" " 1

Valid range from 1 to 8

V522 ZA KATERO STRANKO PA BI ZDAJ VOLILI?

v5.22 Denimo, da bi bile naslednjo nedeljo zopet volitve v državni zbor. Za katero stranko pa bi tokrat volili?

Value 189198 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 35
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 257
3 SLS - Slovenska ljudska stranka (SLS) 47
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 31
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 96
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 64
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 74
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 44
96 drugo stranko 16
97 ne vem, koga bi volil 198
98 ne bi šel na volitve 177
99 b.o. 34

Valid range from 1 to 8

V523 NAJBLIZJA STRANKA

(Če ni navedel stranke) v5.23 Ali čutite, da ste neki politični stranki vendarle nekoliko bliže kot drugim strankam? (Če da) Kateri?

Value 190197 Frequency
1 Demokratski stranki upokojencev Slovenije (DESUS) 4
2 Liberalni demokraciji Slovenije (LDS) 52
3 Slovenski ljudski stranki (SLS) 12
4 Slovenski nacionalni stranki (SNS) 5
5 Socialdemokratski stranki (SDS) 19
6 Nova Sloveniji - Krščanski ljudski stranki (NSI) 11
7 Združeni listi socialnih demokratov (ZLSD) 10
8 Stranki mladih Slovenije (SMS) 17
96 drugi stranki 10
98 ni take stranke 211
99 ne vem, b.o. 722

Valid range from 1 to 8

V524 STEVILO STRANK V DZ JE...

v5.24 Ali se vam zdi, da je število strank, zastopanih v Državnem zboru, preveliko, ravno pravo, ali premajhno?

Value 191196 Frequency
1 preveliko 506
2 ravno pravo 446
3 premajhno 27
9 ne vem, b.o. 90
" " 4

Valid range from 1 to 3

V525A000 ZDRUZEVANJE STANK V DZ - 1. IZBOR (Če preveliko) v5.25 Če bi bili postavljeni pred nalogo, da z združevanjem strank, zastopanih v Državnem zboru, zmanjšate njihovo število, katere stranke bi združili? Katere stranke so po svojem programu in delovanju tako sorodne, da bi jih lahko združili? Iz seznama izberite stranke, ki bi se lahko združile v eno stranko (A). Ali lahko navedete še drugo tako skupino strank, ki bi se lahko združile v eno (B)? (Anketar: obkroži za prvo skupino v stolpcu

A) Prva skupina, odgovor 100

Value 192195 Frequency
1 Demokratska stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 82
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 83
3 Slovenska ljudska stranka (SLS) 40
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 11
5 Socialdemokratska stranka (SDS) 35
6 Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka (NSI) 4
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 5
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 2
96 druga stranka 0
98 združevanje ni potrebno, ni smiselno 83
99 ne vem, b.o. 234
" " 494

Valid range from 1 to 8

V525A001 ZDRUZEVANJE STANK V DZ - 1. IZBOR (Če preveliko) v5.25 Če bi bili postavljeni pred nalogo, da z združevanjem strank, zastopanih v Državnem zboru, zmanjšate njihovo število, katere stranke bi združili? Katere stranke so po svojem programu in delovanju tako sorodne, da bi jih lahko združili? Iz seznama izberite stranke, ki bi se lahko združile v eno stranko (A). Ali lahko navedete še drugo tako skupino strank, ki bi se lahko združile v eno (B)? (Anketar: obkroži za prvo skupino v stolpcu

A) Prva skupina, odgovor 101

Value 193194 Frequency
1 Demokratska stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 0
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 59
3 Slovenska ljudska stranka (SLS) 25
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 14
5 Socialdemokratska stranka (SDS) 37
6 Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka (NSI) 38
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 38
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 25
96 druga stranka 0
98 združevanje ni potrebno, ni smiselno 0
99 ne vem, b.o. 0
" " 837

Valid range from 1 to 8

V525A002 ZDRUZEVANJE STANK V DZ - 1. IZBOR (Če preveliko) v5.25 Če bi bili postavljeni pred nalogo, da z združevanjem strank, zastopanih v Državnem zboru, zmanjšate njihovo število, katere stranke bi združili? Katere stranke so po svojem programu in delovanju tako sorodne, da bi jih lahko združili? Iz seznama izberite stranke, ki bi se lahko združile v eno stranko (A). Ali lahko navedete še drugo tako skupino strank, ki bi se lahko združile v eno (B)? (Anketar: obkroži za prvo skupino v stolpcu

A) Prva skupina, odgovor 102

Value 194193 Frequency
1 Demokratska stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 0
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 0
3 Slovenska ljudska stranka (SLS) 13
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 11
5 Socialdemokratska stranka (SDS) 9
6 Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka (NSI)