Slovensko javno mnenje 1990

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM90
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM90_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Mlinar, Zdravko
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
 • Štebe, Janez
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1990)

Funding agency:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

osebna sreča, zadovoljstvo z življenjem, primerjava sedanjega družbenega stanja s preteklim, draginja, nagrajevanje, socialne razlike, nezaposlenost, deljeni delovni čas, ocena ukrepov za stabilizacijo gospodarstva, ocena ukrepov za ureditev razmer v Jugoslaviji, mednacionalni odnosi, odnosi med jugoslovanskimi narodi in republikami, narodna pripadnost, priseljevanje v Slovenijo, prvenstvene povezave Slovenije s svetom, razlogi mednacionalnih zaostritev v Jugoslaviji, ocena prihodnjega razvoja Jugoslavije, položaj na Kosovu, politični pluralizem, opozicija, neodvisni sindikati, ugledni politiki, vloga zveze komunistov, vloga socialistične zveze, članstvo v političnih strankah, strankarske simpatije, ocena DEMOS-a, poštenost volitev, suverenost, samostojnost Slovenije v Jugoslaviji, samoodločba, dejavniki ogrožanja suverenosti Slovenije, amandmaji k slovenski ustavi, spremembe zvezne ustave, nacionalna zavest, odnos do Jugoslovanske armade, civilno služenje, nacionalne pravice, vloga vojske v družbi, prisotnost kriminala v lokalnem okolju, odnos do milice, zunanja politika Jugoslavije, prihodnost socializma, spremembe v Vzhodni Evropi, vernost, obiskovanje obredov, verske svoboščine, vloga cerkve v družbi, vrednote, samostojnost, fatalizem, vraževernost, pojavi ogrožanja okolja, razvoj in okolje, sestop zveze komunistov z oblasti, miting resnice, ocena Markovićevega gospodarskega programa

Keywords ELSST:
VSAKDANJE ŽIVLJENJE, GOSPODARSKE RAZMERE, ZUNANJA POLITIKA, VOLITVE , USTAVNA SPREMEMBA, MEDNARODNI ODNOSI, ZAUPANJE, EKOLOGIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
družbene in gospodarske razmere
mednacionalni, medrepubliški odnosi, Kosovo
politični pluralizem, volitve
suverenost, ustava
vojska, obramba, milica
prihodnost socializma, mednarodni odnosi
verovanja, tradicije, običaji, vrednote
ekologija


Abstract:

Anketa se začne z oceno optimističnosti razpoloženja med ljudmi, primerjava sedanjega družbenega stanja s preteklim. Vprašanja so namenjena ugotavljanju posledic družbene in gospodarske krize za položaj posameznika. Sledi tema mednacionalni odnosi, odnosi med jugoslovanskimi narodi in republikami. Aktualna je bila tema vznikajočega političnega pluralizma v času pred prvimi demokratičnimi volitvami, odnos do opozicije, strankarske simpatije, ocena DEMOS-a, poštenost volitev. Druga aktualna tema zadeva suverenost, samostojnost Slovenije v Jugoslaviji, pravica do samoodločbe, zunanja politika Jugoslavije, prihodnost socializma, spremembe v Vzhodni Evropi. Dodana so vprašanja iz poštne ankete na temo volitev.

Methodology


Collection date: december 1989 - januar 1990
Date of production: 1990
Country: Jugoslavija, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. Po koncu ankete so izvedli štiri dodatne ankete na istih respondentih v panelnem načrtu na način poštne ankete.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM90AxD.POR

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 507
 • number of units: 2050

Variable list

ID ID

ID

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
2078 1
2079 1
2101 1
2102 1

Valid range from 1 to 2102

A1 RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, V SLOVENIJI?

A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1. SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KATERA OD SPODNJIH NAVEDB PO VAŠI OCENI NAJBOLJ USTREZA RAZPOLOŽENJU MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 329
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 481
3 upanje in strah obenem 735
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 42
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 368
6 kaj drugega 8
7 ne ve, ne more oceniti 87

Valid range from 1 to 6

A2A a) gotovost in trdnost, kaj me čaka jutri A2a. POVEJTE NAM, PROSIMO, KAKO POMEMBNE SO ZA VAŠO OSEBNO SREČO NEKATERE REČI: ODGOVORITE S ŠTEVILKO MED 0 IN 100, TAKO DA PREDSTAVLJA: 100 ZELO POMEMBNO, 50 NITI POMEMBNO, NITI NEPOMEMBNO, 0 SPLOH NI POMEMBNO

a) gotovost in trdnost, kaj me čaka jutri

Value 31 Frequency
0 28
10 2
12 1
15 1
20 5
25 1
30 9
36 1
40 2
48 1
50 392
60 32
70 47
75 8
80 109
85 1
90 53
95 1
100 1356

Valid range from 0 to 100

ID ID

ID

Value 1507 Frequency
1 1
2 1
3 1
2078 1
2079 1
2101 1
2102 1

Valid range from 1 to 2102

A1 RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, V SLOVENIJI?

A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1. SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KATERA OD SPODNJIH NAVEDB PO VAŠI OCENI NAJBOLJ USTREZA RAZPOLOŽENJU MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, V SLOVENIJI?

Value 2506 Frequency
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 329
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 481
3 upanje in strah obenem 735
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 42
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 368
6 kaj drugega 8
7 ne ve, ne more oceniti 87

Valid range from 1 to 6

A2A a) gotovost in trdnost, kaj me čaka jutri A2a. POVEJTE NAM, PROSIMO, KAKO POMEMBNE SO ZA VAŠO OSEBNO SREČO NEKATERE REČI: ODGOVORITE S ŠTEVILKO MED 0 IN 100, TAKO DA PREDSTAVLJA: 100 ZELO POMEMBNO, 50 NITI POMEMBNO, NITI NEPOMEMBNO, 0 SPLOH NI POMEMBNO

a) gotovost in trdnost, kaj me čaka jutri

Value 3505 Frequency
0 28
10 2
12 1
15 1
20 5
25 1
30 9
36 1
40 2
48 1
50 392
60 32
70 47
75 8
80 109
85 1
90 53
95 1
100 1356

Valid range from 0 to 100

A2B b) toplina in ljubezen med bližnjimi A2b. POVEJTE NAM, PROSIMO, KAKO POMEMBNE SO ZA VAŠO OSEBNO SREČO NEKATERE REČI: ODGOVORITE S ŠTEVILKO MED 0 IN 100, TAKO DA PREDSTAVLJA: 100 ZELO POMEMBNO, 50 NITI POMEMBNO, NITI NEPOMEMBNO, 0 SPLOH NI POMEMBNO

b) toplina in ljubezen med bližnjimi

Value 4504 Frequency
0 19
15 1
20 2
21 1
30 4
40 3
50 201
60 20
70 37
75 5
76 1
79 1
80 86
82 1
85 2
90 47
100 1619

Valid range from 0 to 100

A2C c) izoblikovanost smisla življenja A2c. POVEJTE NAM, PROSIMO, KAKO POMEMBNE SO ZA VAŠO OSEBNO SREČO NEKATERE REČI: ODGOVORITE S ŠTEVILKO MED 0 IN 100, TAKO DA PREDSTAVLJA: 100 ZELO POMEMBNO, 50 NITI POMEMBNO, NITI NEPOMEMBNO, 0 SPLOH NI POMEMBNO

c) izoblikovanost smisla življenja

Value 5503 Frequency
0 44
15 1
20 7
30 11
40 12
45 1
50 551
60 43
70 57
75 7
80 107
84 1
85 1
90 30
95 3
100 1174

Valid range from 0 to 100

A2D d) mirno življenje brez zunanjih pretresov A2d. POVEJTE NAM, PROSIMO, KAKO POMEMBNE SO ZA VAŠO OSEBNO SREČO NEKATERE REČI: ODGOVORITE S ŠTEVILKO MED 0 IN 100, TAKO DA PREDSTAVLJA: 100 ZELO POMEMBNO, 50 NITI POMEMBNO, NITI NEPOMEMBNO, 0 SPLOH NI POMEMBNO

d) mirno življenje brez zunanjih pretresov

Value 6502 Frequency
0 30
10 2
20 6
30 5
40 9
45 1
50 309
60 21
65 1
70 47
75 1
80 92
85 1
90 34
95 3
100 1488

Valid range from 0 to 100

A2E e) poštenost in iskrenost med ljudmi A2e. POVEJTE NAM, PROSIMO, KAKO POMEMBNE SO ZA VAŠO OSEBNO SREČO NEKATERE REČI: ODGOVORITE S ŠTEVILKO MED 0 IN 100, TAKO DA PREDSTAVLJA: 100 ZELO POMEMBNO, 50 NITI POMEMBNO, NITI NEPOMEMBNO, 0 SPLOH NI POMEMBNO

e) poštenost in iskrenost med ljudmi

Value 7501 Frequency
0 17
10 1
20 2
30 2
40 4
50 169
60 12
70 28
75 2
80 59
90 41
95 2
100 1711

Valid range from 0 to 100

A3A A) VAŠIM ŽIVLJENJEM NASPLOH? A3a. V NASLEDNJEM SKLOPU VPRAŠANJ BI OD VAS RADI IZVEDELI, KAKO STE ZADOVOLJNI Z ŽIVLJENSKIMI RAZMERAMI, V KATERIH SE NAHAJATE. NE PREMIŠLJUJETE, AMPAK ODGOVORITE TAKOJ! PROSIMO, IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKO MED 0 IN 100, KJER POMENI: 100 POPOLNOMA ZADOVOLJEN, 50 NITI ZADOVOLJEN, NITI NEZADOVOLJEN, 0 SPLOH NISEM ZADOVOLJEN. BOLJ KO STE ZADOVOLJNI, VEČJO ŠTEVILKO DAJTE. KAKO STE SEDAJ ZADOVOLJNI Z:

A) VAŠIM ŽIVLJENJEM NASPLOH?

Value 8500 Frequency
0 116
1 1
3 1
10 4
20 7
25 2
30 21
40 12
45 1
50 1068
60 49
70 90
75 12
80 130
90 49
100 487

Valid range from 0 to 100

A3B B) VAŠIM STANOVANJEM? A3b. V NASLEDNJEM SKLOPU VPRAŠANJ BI OD VAS RADI IZVEDELI, KAKO STE ZADOVOLJNI Z ŽIVLJENSKIMI RAZMERAMI, V KATERIH SE NAHAJATE. NE PREMIŠLJUJETE, AMPAK ODGOVORITE TAKOJ! PROSIMO, IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKO MED 0 IN 100, KJER POMENI: 100 POPOLNOMA ZADOVOLJEN, 50 NITI ZADOVOLJEN, NITI NEZADOVOLJEN, 0 SPLOH NISEM ZADOVOLJEN. BOLJ KO STE ZADOVOLJNI, VEČJO ŠTEVILKO DAJTE. KAKO STE SEDAJ ZADOVOLJNI Z:

B) VAŠIM STANOVANJEM?

Value 9499 Frequency
0 163
1 1
10 7
15 1
20 12
25 1
30 29
35 1
40 23
50 647
55 1
60 26
70 50
75 6
80 96
85 1
90 39
95 1
100 945

Valid range from 0 to 100

A3C C) FINANČNIM POLOŽAJEM VAŠEGA GOSPODINJSTVA? A3c. V NASLEDNJEM SKLOPU VPRAŠANJ BI OD VAS RADI IZVEDELI, KAKO STE ZADOVOLJNI Z ŽIVLJENSKIMI RAZMERAMI, V KATERIH SE NAHAJATE. NE PREMIŠLJUJETE, AMPAK ODGOVORITE TAKOJ! PROSIMO, IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKO MED 0 IN 100, KJER POMENI: 100 POPOLNOMA ZADOVOLJEN, 50 NITI ZADOVOLJEN, NITI NEZADOVOLJEN, 0 SPLOH NISEM ZADOVOLJEN. BOLJ KO STE ZADOVOLJNI, VEČJO ŠTEVILKO DAJTE. KAKO STE SEDAJ ZADOVOLJNI Z:

C) FINANČNIM POLOŽAJEM VAŠEGA GOSPODINJSTVA?

Value 10498 Frequency
0 314
1 1
2 1
5 1
10 14
15 1
20 37
25 1
30 50
35 2
40 55
50 1067
60 67
65 1
70 57
75 8
80 85
90 20
95 2
100 266

Valid range from 0 to 100

A3D D) VAŠIMI DRUŽABNIMI STIKI? A3d. V NASLEDNJEM SKLOPU VPRAŠANJ BI OD VAS RADI IZVEDELI, KAKO STE ZADOVOLJNI Z ŽIVLJENSKIMI RAZMERAMI, V KATERIH SE NAHAJATE. NE PREMIŠLJUJETE, AMPAK ODGOVORITE TAKOJ! PROSIMO, IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKO MED 0 IN 100, KJER POMENI: 100 POPOLNOMA ZADOVOLJEN, 50 NITI ZADOVOLJEN, NITI NEZADOVOLJEN, 0 SPLOH NISEM ZADOVOLJEN. BOLJ KO STE ZADOVOLJNI, VEČJO ŠTEVILKO DAJTE. KAKO STE SEDAJ ZADOVOLJNI Z:

D) VAŠIMI DRUŽABNIMI STIKI?

Value 11497 Frequency
0 140
1 1
5 1
10 6
20 14
30 24
40 19
45 1
50 844
60 41
70 60
75 5
80 126
90 41
95 2
97 1
100 724

Valid range from 0 to 100

A4A a) kako živijo ljudje A4.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 12496 Frequency
1 danes dosti slabše 377
2 danes slabše 1135
3 enako 258
4 danes boljše 197
5 danes dosti boljše 27
6 ne vem 56

Valid range from 1 to 5

A4B b) demokratičnost odločanja A4.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 13495 Frequency
1 danes dosti slabše 55
2 danes slabše 259
3 enako 366
4 danes boljše 907
5 danes dosti boljše 251
6 ne vem 212

Valid range from 1 to 5

A4C c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin A4.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Value 14494 Frequency
1 danes dosti slabše 106
2 danes slabše 311
3 enako 422
4 danes boljše 861
5 danes dosti boljše 185
6 ne vem 165

Valid range from 1 to 5

A4D d) spoštovanje dela A4.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Value 15493 Frequency
1 danes dosti slabše 155
2 danes slabše 571
3 enako 665
4 danes boljše 461
5 danes dosti boljše 70
6 ne vem 128

Valid range from 1 to 5

A4E e) možnost dobiti stanovanje A4.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 16492 Frequency
1 danes dosti slabše 761
2 danes slabše 853
3 enako 153
4 danes boljše 68
5 danes dosti boljše 23
6 ne vem 192

Valid range from 1 to 5

A4F f) možnost dobiti zaposlitev A4.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 17491 Frequency
1 danes dosti slabše 1078
2 danes slabše 802
3 enako 73
4 danes boljše 21
5 danes dosti boljše 15
6 ne vem 61

Valid range from 1 to 5

A4G g) zakonitost A4.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Value 18490 Frequency
1 danes dosti slabše 103
2 danes slabše 379
3 enako 757
4 danes boljše 410
5 danes dosti boljše 39
6 ne vem 362

Valid range from 1 to 5

A4H h) možnost izobraževanja, A4.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja,

Value 19489 Frequency
1 danes dosti slabše 81
2 danes slabše 566
3 enako 603
4 danes boljše 524
5 danes dosti boljše 168
6 ne vem 108

Valid range from 1 to 5

A4I i) kulturno življenje A4.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Value 20488 Frequency
1 danes dosti slabše 88
2 danes slabše 582
3 enako 673
4 danes boljše 462
5 danes dosti boljše 106
6 ne vem 139

Valid range from 1 to 5

A4J j) možnost imeti, preživljati otroke A4.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 21487 Frequency
1 danes dosti slabše 450
2 danes slabše 1159
3 enako 237
4 danes boljše 103
5 danes dosti boljše 26
6 ne vem 75

Valid range from 1 to 5

A4K k) zdravstveno varstvo A4.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Value 22486 Frequency
1 danes dosti slabše 201
2 danes slabše 739
3 enako 605
4 danes boljše 325
5 danes dosti boljše 79
6 ne vem 101

Valid range from 1 to 5

A5 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

A5. ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

Value 23485 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se nič posebej ne omejujete 161
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 847
3 da morate zelo skrbno gospodariti, z denarjem se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 883
4 da se močno omejujete tudi pri nakupih hrane pri nakupih hrane 99
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 18
6 da živite v revščini 18
7 ne ve, neodločen 24

Valid range from 1 to 6

A6A a) nezaposlenost A6. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

a) nezaposlenost

Value 24484 Frequency
1 DA 1349
2 NE 701

Valid range from 1 to 2

A6B b) padanje vrednosti dinarja, inflacija A6. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

b) padanje vrednosti dinarja, inflacija

Value 25483 Frequency
1 DA 1893
2 NE 157

Valid range from 1 to 2

A6C c) pomanjkanje stanovanj A6. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

c) pomanjkanje stanovanj

Value 26482 Frequency
1 DA 1140
2 NE 910

Valid range from 1 to 2

A6D d) draginja nasploh A6. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

d) draginja nasploh

Value 27481 Frequency
1 DA 1971
2 NE 79

Valid range from 1 to 2

A6E e) naraščanje cen hrane A6. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

e) naraščanje cen hrane

Value 28480 Frequency
1 DA 1955
2 NE 95

Valid range from 1 to 2

A6F f) revščina A6. ALI VAS OSEBNO NAŠTETE STVARI KAJ PRIZADENEJO, ALI NE?

f) revščina

Value 29479 Frequency
1 DA 1362
2 NE 688

Valid range from 1 to 2

A7A a) Podražitve mi jemljejo voljo, zgleda, da jih ne bo konec A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

a) Podražitve mi jemljejo voljo, zgleda, da jih ne bo konec

Value 30478 Frequency
1 soglaša 1447
2 ne soglaša 353
3 neodločen 250

Valid range from 1 to 2

A7B b) Zaslužim več kot kadarkoli, pa nič ne morem prihraniti A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

b) Zaslužim več kot kadarkoli, pa nič ne morem prihraniti

Value 31477 Frequency
1 soglaša 1308
2 ne soglaša 479
3 neodločen 263

Valid range from 1 to 2

A7C c) Tako slabo mi gre, da moram trošiti prihranke A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

c) Tako slabo mi gre, da moram trošiti prihranke

Value 32476 Frequency
1 soglaša 691
2 ne soglaša 967
3 neodločen 392

Valid range from 1 to 2

A7D d) Ne morem šolati otrok, ker je to predrago A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

d) Ne morem šolati otrok, ker je to predrago

Value 33475 Frequency
1 soglaša 267
2 ne soglaša 966
3 neodločen 817

Valid range from 1 to 2

A7E e) Nikoli še ni bilo tako slabo, vse mi gre po zlu A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

e) Nikoli še ni bilo tako slabo, vse mi gre po zlu

Value 34474 Frequency
1 soglaša 324
2 ne soglaša 1363
3 neodločen 363

Valid range from 1 to 2

A7F f) Denar, ki ga zaslužim, izgublja vrednost A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

f) Denar, ki ga zaslužim, izgublja vrednost

Value 35473 Frequency
1 soglaša 1820
2 ne soglaša 141
3 neodločen 89

Valid range from 1 to 2

A7G g) Zaradi draginje se moram odrekati različnim stvarem A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

g) Zaradi draginje se moram odrekati različnim stvarem

Value 36472 Frequency
1 soglaša 1694
2 ne soglaša 221
3 neodločen 135

Valid range from 1 to 2

A7H h) Večinoma kupujem na razprodajah. A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

h) Večinoma kupujem na razprodajah.

Value 37471 Frequency
1 soglaša 975
2 ne soglaša 815
3 neodločen 260

Valid range from 1 to 2

A7I i) Vedno je bilo težko, zaradi draginje se ni nič spremenilo A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

i) Vedno je bilo težko, zaradi draginje se ni nič spremenilo

Value 38470 Frequency
1 soglaša 821
2 ne soglaša 963
3 neodločen 266

Valid range from 1 to 2

A7J j) Da bi privarčeval, včasih izpustim obrok A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

j) Da bi privarčeval, včasih izpustim obrok

Value 39469 Frequency
1 soglaša 226
2 ne soglaša 1743
3 neodločen 81

Valid range from 1 to 2

A7K k) Nehal sem kupovati luksuzne stvari. A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

k) Nehal sem kupovati luksuzne stvari.

Value 40468 Frequency
1 soglaša 1500
2 ne soglaša 325
3 neodločen 225

Valid range from 1 to 2

A7L l) Nehal sem kupovati celo stvari, ki jih potrebujem A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

l) Nehal sem kupovati celo stvari, ki jih potrebujem

Value 41467 Frequency
1 soglaša 574
2 ne soglaša 1299
3 neodločen 177

Valid range from 1 to 2

A7M m) Zaradi podražitev kupujem manj kvalitetne stvari A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

m) Zaradi podražitev kupujem manj kvalitetne stvari

Value 42466 Frequency
1 soglaša 1040
2 ne soglaša 830
3 neodločen 180

Valid range from 1 to 2

A7N n) Sedaj popravim veliko stvari, ki sem jih včasih zavrgel A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

n) Sedaj popravim veliko stvari, ki sem jih včasih zavrgel

Value 43465 Frequency
1 soglaša 1411
2 ne soglaša 425
3 neodločen 214

Valid range from 1 to 2

A7O o) Tako hudo je, da morajo ljudje delati celo protizakonite reči A7. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

o) Tako hudo je, da morajo ljudje delati celo protizakonite reči, da bi preživeli

Value 44464 Frequency
1 soglaša 805
2 ne soglaša 957
3 neodločen 288

Valid range from 1 to 2

A8X1 - 1. odgovor: A81. ČLOVEK SE POGOSTO VPRAŠA "ZAKAJ PRAVZAPRAV DELAM"? ALI KATERI OD NAVEDENIH ODGOVOROV USTREZA VAŠI SITUACIJI? IZBERITE DVA IN JIH UVRSTITE PO POMENU.

- 1. odgovor:

Value 45463 Frequency
1 da preživim 682
2 da si zagotovim čim bolj udobno, brezskrbno življenje 407
3 da zagotovim otrokom boljšo prihodnost 553
4 da si zagotovim mirno življenje v starosti 193
5 delo mi predstavlja zadovoljstvo in veselje 158
6 da si zagotovim možnosti za kulturo, rekreacijo 7
7 da si zagotovim sredstva za uživanje na potovanjih in dopustih 14
8 da si pridobim čim več materialnih dobrin 17
9 da si pridobim čim višji družbeni položaj, da napredujem 8
0 11

Valid range from 1 to 9

A8X2 - 2. odgovor: A82. ČLOVEK SE POGOSTO VPRAŠA "ZAKAJ PRAVZAPRAV DELAM"? ALI KATERI OD NAVEDENIH ODGOVOROV USTREZA VAŠI SITUACIJI? IZBERITE DVA IN JIH UVRSTITE PO POMENU.

- 2. odgovor:

Value 46462 Frequency
1 da preživim 166
2 da si zagotovim čim bolj udobno, brezskrbno življenje 288
3 da zagotovim otrokom boljšo prihodnost 531
4 da si zagotovim mirno življenje v starosti 417
5 delo mi predstavlja zadovoljstvo in veselje 277
6 da si zagotovim možnosti za kulturo, rekreacijo 58
7 da si zagotovim sredstva za uživanje na potovanjih in dopustih 51
8 da si pridobim čim več materialnih dobrin 99
9 da si pridobim čim višji družbeni položaj, da napredujem 58
0 105

Valid range from 1 to 9

A9 ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA SE DA ...

A9. ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA SE DA ...

Value 47461 Frequency
1 večje nagrade najuspešnejšim delavcem, strokovnjakom in izumiteljem, četudi se s tem povečujejo razlike med ljudmi 1337
2 ali pa moramo predvsem gledlati na to, da ne bo prišlo do večjih razlik med ljudmi,četudi to pomeni manjšo vzpodbudo za najuspešnejše delavce, strokovnjake, izumitelje 475
3 ne ve, neodločen 238

Valid range from 1 to 2

A10 KAJ MENITE, ALI SE V ZADNJEM ČASU SOCIALNE RAZLIKE MED LJUDMI

A10. KAJ MENITE, ALI SE V ZADNJEM ČASU SOCIALNE RAZLIKE MED LJUDMI PRI NAS V SLOVENIJI ZOPET POGLABLJAJO, ALI SE NE POGLABLJAJO?

Value 48460 Frequency
1 poglabljajo se 1624
2 ni sprememb 156
3 ne, razlike so vse manjše 60
4 ne vem, neodločen 210

Valid range from 1 to 3

A11 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH ZMANJŠATI

A11. ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Value 49459 Frequency
1 razlike naj se povečajo 443
2 sedanje razlike so primerne 275
3 razlike naj se zmanjšajo 1063
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 82
5 ne vem 187

Valid range from 1 to 4

A12 KAKO BI MORAL PO VAŠEM MNENJU RAVNATI ČLOVEK, KI IMA VEČ DENARJA

A12. KAKO BI MORAL PO VAŠEM MNENJU RAVNATI ČLOVEK, KI IMA VEČ DENARJA, DA BI OHRANIL NJEGOVO VREDNOST? ALI BI GA MORAL VLOŽITI: (izberite najustreznejši odgovor)

Value 50458 Frequency
1 v banko, na hranilno vlogo 193
2 "pretopiti" v devize 234
3 v gradnjo hiše, nakup stanovanja 542
4 v nakup zemlje 187
5 v nakup, gradnjo vikenda 12
6 v nakup umetniških vrednosti 19
7 v lastno podjetje, obrt, kmetijo 498
8 v nakup avtomobila 7
9 v nakup delnic, vrednostnih papirjev - drugo 190
0 ne vem, neodločen 168

Valid range from 1 to 9

A13 ODLOČITI MED PREPREČEVANJEM VISOKE INFLACIJE IN MED PREPREČEVANJEM NEZAPOSLENOSTI

A13. ČE BI SE MORALA VLADA ODLOČITI MED PREPREČEVANJEM VISOKE INFLACIJE IN MED PREPREČEVANJEM NEZAPOSLENOSTI, KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU POMEMBNEJŠE?

Value 51457 Frequency
1 preprečevati inflacijo 1232
2 preprečevati nezaposlenost 504
3 ne vem,neodločen 314

Valid range from 1 to 2

A14 KDO MORA PO VAŠEM MNENJU SKRBETI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV

A14. KDO MORA PO VAŠEM MNENJU SKRBETI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV, KI OSTANEJO BREZ ZAPOSLITVE KOT "TEHNOLOŠKI OZ. EKONOMSKI VIŠEK"?

Value 52456 Frequency
1 odpuščeni delavci vsak sam zase 55
2 podjetje, ki jih je odpustilo 445
3 podjetje, skupaj z republiko 876
4 samo republika 132
5 socialni sklad federacije 361
6 ne vem, neodločen 181

Valid range from 1 to 5

A15 BOLJE GLEDE ZAPOSLITVE ŽENSK

A15. V SLOVENIJI JE ZAPOSLENIH ŽE VEČ KOT 44 % ŽENSK. KAJ JE PO VAŠE BOLJE GLEDE ZAPOSLITVE ŽENSK:

Value 53455 Frequency
1 da ženska, če je le mogoče, ostane doma 1025
2 da je ženska zaposlena 847
3 ne vem, o tem nisem razmišljal 178

Valid range from 1 to 2

A16 KAKO BI PO VAŠEM MNENJU KAZALO RAVNATI PRI ODPUŠČANJU DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK?

A16. ZARADI PRESTRUKTURIRANJA GOSPODARSTVA IN REŠEVANJA KRIZE SE OBETA V PRIHODNJE V SLOVENIJI ODPUŠČANJE DELAVCEV. KAKO BI PO VAŠEM MNENJU KAZALO RAVNATI PRI ODPUŠČANJU DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK?

Value 54454 Frequency
1 odpustiti bi kazalo odvečne delavce, ne glede na narodno pripadnost 862
2 najprej bi morali odpustiti delavce iz drugih republik, potem šele Slovence 930
3 najprej bi kazalo odpustiti domače delavce, potem šele neslovence, ker je delavce iz drugih okolij Jugoslavije potrebno zaščititi 31
4 drugo 65
5 ne vem 162

Valid range from 1 to 4

A17X1 - za uradnike, v občini, upravnih službah, SIS-ih, ipd. A17. V VEČINI EVROPSKIH DEŽEL DELAJO DELAVCI, KI NISO VKLJUČENI V IZMENSKO DELO, DOPOLDNE IN POPOLDNE - Z OPOLDANSKIM ODMOROM (PODOBNO KOT PRI NAS TRGOVCI). ALI BI Z VIDIKA BOLJŠE DELOVNE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI SLUŽB KAZALO UVESTI TAK DELOVNIK TUDI PRI NAS, ALI NE? (če da) ZA KOGA?

- za uradnike, v občini, upravnih službah, SIS-ih, ipd.

Value 55453 Frequency
1 ni izbral/a 340
3 izbral/a 907
5 za druge 13
6 za nikogar 390
7 ne vem, neodločen 400

Valid range from 1 to 6

A17X2 - za zdravnike in zdravstvene delavce A17. V VEČINI EVROPSKIH DEŽEL DELAJO DELAVCI, KI NISO VKLJUČENI V IZMENSKO DELO, DOPOLDNE IN POPOLDNE - Z OPOLDANSKIM ODMOROM (PODOBNO KOT PRI NAS TRGOVCI). ALI BI Z VIDIKA BOLJŠE DELOVNE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI SLUŽB KAZALO UVESTI TAK DELOVNIK TUDI PRI NAS, ALI NE? (če da) ZA KOGA?

- za zdravnike in zdravstvene delavce

Value 56452 Frequency
1 ni izbral/a 588
3 izbral/a 642
5 za druge 14
6 za nikogar 390
7 ne vem, neodločen 416

Valid range from 1 to 6

A17X3 - za uslužbence v skupnih službah podjetij, kjer drugi delavci delajo v več izmenah A17. V VEČINI EVROPSKIH DEŽEL DELAJO DELAVCI, KI NISO VKLJUČENI V IZMENSKO DELO, DOPOLDNE IN POPOLDNE - Z OPOLDANSKIM ODMOROM (PODOBNO KOT PRI NAS TRGOVCI). ALI BI Z VIDIKA BOLJŠE DELOVNE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI SLUŽB KAZALO UVESTI TAK DELOVNIK TUDI PRI NAS, ALI NE? (če da) ZA KOGA?

- za uslužbence v skupnih službah podjetij, kjer drugi delavci delajo v več izmenah

Value 57451 Frequency
1 ni izbral/a 534
3 izbral/a 704
5 za druge 14
6 za nikogar 389
7 ne vem, neodločen 409

Valid range from 1 to 6

A17X4 - za vse delavce v podjetjih, kjer delo poteka v eni izmeni A17. V VEČINI EVROPSKIH DEŽEL DELAJO DELAVCI, KI NISO VKLJUČENI V IZMENSKO DELO, DOPOLDNE IN POPOLDNE - Z OPOLDANSKIM ODMOROM (PODOBNO KOT PRI NAS TRGOVCI). ALI BI Z VIDIKA BOLJŠE DELOVNE UČINKOVITOSTI IN DOSTOPNOSTI SLUŽB KAZALO UVESTI TAK DELOVNIK TUDI PRI NAS, ALI NE? (če da) ZA KOGA?

- za vse delavce v podjetjih, kjer delo poteka v eni izmeni

Value 58450 Frequency
1 ni izbral/a 474
3 izbral/a 758
5 za druge 17
6 za nikogar 394
7 ne vem, neodločen 407

Valid range from 1 to 6

A18 SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA (PART-TIME) ZA ZAPOSLENE

A18. OB MOŽNOSTI UVEDBE EVROPSKEGA (DELJENEGA) DELOVNEGA ČASA OMENJAJO TUDI MOŽNOST T.I. SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA (PART-TIME) ZA ZAPOSLENE (Z MAJHNIMI OTROCI, S TRAJNO ZMANJŠANIMI DELOVNIMI ZMOGLJIVOSTMI, Z BOLNIMI DRUŽINSKIMI ČLANI, MLADE MATERE). ALI S TEM SOGLAŠATE, ALI NE?

Value 59449 Frequency
1 da 1666
2 ne 170
3 ne vem 214

Valid range from 1 to 2

A19 ALI ODOBRAVATE, ALI NE ODOBRAVATE MOREBITNO USTANAVLJANJE ZASEBNIH SANATORIJEV

A19. ALI ODOBRAVATE, ALI NE ODOBRAVATE MOREBITNO USTANAVLJANJE ZASEBNIH SANATORIJEV, VRTCEV, ŠOL IPD. V SLOVENIJI?

Value 60448 Frequency
1 odobravam 1620
2 ne odobravam 204
3 ne vem, neopredeljen 226

Valid range from 1 to 2

A20 KAŽE, DA SE BO V SLOVENIJI NADALJEVAL RAZVOJ V SEDANJI SMERI POLITIČNEGA PLURALIZMA

A20. KAŽE, DA SE BO V SLOVENIJI NADALJEVAL RAZVOJ V SEDANJI SMERI POLITIČNEGA PLURALIZMA, UVELJAVLJANJA ZASEBNE LASTNINE, PODJETNIŠTVA ITD. KAKO NAČRTUJETE SVOJO POKLICNO PRIHODNOST?

Value 61447 Frequency
1 ostal bom v državni službi 1105
2 poskušal bom dobiti zaposlitev v privatnem podjetju 112
3 čimprej bom poskusil oditi v tujino 48
4 poskusil bom postati samostojni podjetnik, obrtnik, trgovec itd. 261
5 drugo, kaj ... 524

Valid range from 1 to 5

A21 PRISOTNI SO PREDLOGI, DA BI VEČINO SEDANJIH DRUŽBENIH NAJEMNIH STANOVANJ

A21. PRISOTNI SO PREDLOGI, DA BI VEČINO SEDANJIH DRUŽBENIH NAJEMNIH STANOVANJ PONUDILI V PRODAJO PO TRŽNIH CENAH SEDANJIM NOSILCEM STANOVANJSKE PRAVICE. ALI S TEM SOGLAŠATE - ALI NE SOGLAŠATE?

Value 62446 Frequency
1 da 1483
2 ne 197
3 ne vem, neodločen 370

Valid range from 1 to 2

A22 ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ODKUPITI STANOVANJE, V KATEREM ŽIVITE?

A22. ALI ŽIVITE V DRUŽBENEM NAJEMNEM STANOVANJU? (če da) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ODKUPITI STANOVANJE, V KATEREM ŽIVITE?

Value 63445 Frequency
1 da, takoj 72
2 da, če bi omogočili obročno odplačevanje 280
3 ne bi kupil, ker nimam denarja 144
4 ne bi kupil, ker s tem nič ne pridobim 80
5 ne vem, kako bi ravnal 112
6 nima družbenega stanovanja 1362

Valid range from 1 to 6

A23A a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenskega standarda A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenskega standarda

Value 64444 Frequency
1 moramo sprejeti 271
2 lahko sprejmemo 352
3 ne smemo sprejeti 1120
4 ne vem, neodločen 307

Valid range from 1 to 3

A23B b) ljudje naj bi več in bolje delali A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Value 65443 Frequency
1 moramo sprejeti 1533
2 lahko sprejmemo 348
3 ne smemo sprejeti 64
4 ne vem, neodločen 105

Valid range from 1 to 3

A23C c) manj denarja za šolstvo zdravstvo, kulturo A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) manj denarja za šolstvo zdravstvo, kulturo

Value 66442 Frequency
1 moramo sprejeti 115
2 lahko sprejmemo 215
3 ne smemo sprejeti 1507
4 ne vem, neodločen 213

Valid range from 1 to 3

A23D d) gradili naj bi manj novih tovarn A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) gradili naj bi manj novih tovarn

Value 67441 Frequency
1 moramo sprejeti 437
2 lahko sprejmemo 544
3 ne smemo sprejeti 674
4 ne vem, neodločen 395

Valid range from 1 to 3

A23E e) manj naj bi vlagali v modernizacijo tovarn A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) manj naj bi vlagali v modernizacijo tovarn

Value 68440 Frequency
1 moramo sprejeti 168
2 lahko sprejmemo 153
3 ne smemo sprejeti 1529
4 ne vem, neodločen 200

Valid range from 1 to 3

A23F f) manj ljudi naj bi na novo zaposlili A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj ljudi naj bi na novo zaposlili

Value 69439 Frequency
1 moramo sprejeti 278
2 lahko sprejmemo 362
3 ne smemo sprejeti 985
4 ne vem, neodločen 425

Valid range from 1 to 3

A23G g) ukiniti bi morali nerenta- bilna podjetja A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

g) ukiniti bi morali nerenta- bilna podjetja

Value 70438 Frequency
1 moramo sprejeti 1408
2 lahko sprejmemo 352
3 ne smemo sprejeti 88
4 ne vem, neodločen 202

Valid range from 1 to 3

A23H h) z devizami naj razpolagajo podjetja, ki jih ustvarijo A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

h) z devizami naj razpolagajo podjetja, ki jih ustvarijo

Value 71437 Frequency
1 moramo sprejeti 1516
2 lahko sprejmemo 343
3 ne smemo sprejeti 47
4 ne vem, neodločen 144

Valid range from 1 to 3

A23I i) realne obresti za hranilne vloge in kredite A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

i) realne obresti za hranilne vloge in kredite

Value 72436 Frequency
1 moramo sprejeti 1550
2 lahko sprejmemo 318
3 ne smemo sprejeti 36
4 ne vem, neodločen 146

Valid range from 1 to 3

A23J j) ukiniti bi morali vsako obliko razsipništva A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

j) ukiniti bi morali vsako obliko razsipništva, reprezentanco in razmetavanje družbenih sredstev

Value 73435 Frequency
1 moramo sprejeti 1655
2 lahko sprejmemo 218
3 ne smemo sprejeti 65
4 ne vem, neodločen 112

Valid range from 1 to 3

A23K k) manj denarja za vojsko A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

k) manj denarja za vojsko

Value 74434 Frequency
1 moramo sprejeti 1124
2 lahko sprejmemo 447
3 ne smemo sprejeti 191
4 ne vem, neodločen 288

Valid range from 1 to 3

A23L l) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

l) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Value 75433 Frequency
1 moramo sprejeti 151
2 lahko sprejmemo 217
3 ne smemo sprejeti 1441
4 ne vem, neodločen 241

Valid range from 1 to 3

A23M m) manj denarja za pomoč nerazvitim A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

m) manj denarja za pomoč nerazvitim

Value 76432 Frequency
1 moramo sprejeti 1124
2 lahko sprejmemo 467
3 ne smemo sprejeti 249
4 ne vem, neodločen 210

Valid range from 1 to 3

A23N n) cene naj se oblikujejo na trgu A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

n) cene naj se oblikujejo na trgu

Value 77431 Frequency
1 moramo sprejeti 1399
2 lahko sprejmemo 348
3 ne smemo sprejeti 79
4 ne vem, neodločen 224

Valid range from 1 to 3

A23O o) manj denarja za zvezno administracijo in diplomacijo A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

o) manj denarja za zvezno administracijo in diplomacijo

Value 78430 Frequency
1 moramo sprejeti 1396
2 lahko sprejmemo 341
3 ne smemo sprejeti 102
4 ne vem, neodločen 211

Valid range from 1 to 3

A23P p) povečati davek na lastniška stanovanja, stanovanjske hiše A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

p) povečati davek na lastniška stanovanja, stanovanjske hiše

Value 79429 Frequency
1 moramo sprejeti 109
2 lahko sprejmemo 223
3 ne smemo sprejeti 1438
4 ne vem, neodločen 280

Valid range from 1 to 3

A23R r) povečati davek na vikende A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

r) povečati davek na vikende

Value 80428 Frequency
1 moramo sprejeti 792
2 lahko sprejmemo 595
3 ne smemo sprejeti 405
4 ne vem, neodločen 258

Valid range from 1 to 3

A23S s) polna ekonomska najemnina za družbena stanovanja A23. STABILIZACIJA RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI BO TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

s) polna ekonomska najemnina za družbena stanovanja

Value 81427 Frequency
1 moramo sprejeti 619
2 lahko sprejmemo 406
3 ne smemo sprejeti 562
4 ne vem, neodločen 463

Valid range from 1 to 3

A24A a) Jugoslavija naj postane članica EGS. A24. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

a) Jugoslavija naj postane članica EGS.

Value 82426 Frequency
1 popolnoma se strinja 1626
2 pretežno se strinja 215
3 ne ve, neodločen 187
4 pretežno se ne strinja 14
5 sploh se ne strinja 8

Valid range from 1 to 5

A24B b) Ukiniti je treba prispevke in fond za nerazvite A24. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

b) Ukiniti je treba prispevke in fond za nerazvite; pomoč nerazvitim naj poteka preko bank v obliki posojil in skupnih vlaganj.

Value 83425 Frequency
1 popolnoma se strinja 1459
2 pretežno se strinja 324
3 ne ve, neodločen 178
4 pretežno se ne strinja 56
5 sploh se ne strinja 33

Valid range from 1 to 5

A24C c) Republike in pokrajini naj razvijajo svoje lastne samostojne politične in gospodarske reforme, programe in naj jih ne vsiljuje drugim A24. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

c) Republike in pokrajini naj razvijajo svoje lastne samostojne politične in gospodarske reforme, programe in naj jih ne vsiljuje drugim

Value 84424 Frequency
1 popolnoma se strinja 1672
2 pretežno se strinja 194
3 ne ve, neodločen 143
4 pretežno se ne strinja 19
5 sploh se ne strinja 22

Valid range from 1 to 5

A24D d) Spoštovanje razlik med republikami in pokrajinami naj postane pravilo: vsaka republika, narod si oblikuje svojo lastno ureditev političnega življenja in gospodarstva tako, da ne ovira drugih republik in pokrajin v njihovem razvoju A24. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

d) Spoštovanje razlik med republikami in pokrajinami naj postane pravilo: vsaka republika, narod si oblikuje svojo lastno ureditev političnega življenja in gospodarstva tako, da ne ovira drugih republik in pokrajin v njihovem razvoju

Value 85423 Frequency
1 popolnoma se strinja 1760
2 pretežno se strinja 152
3 ne ve, neodločen 117
4 pretežno se ne strinja 9
5 sploh se ne strinja 12

Valid range from 1 to 5

A24E e) Člani zvezne vlade naj bodo praviloma najuglednejši ekonomski in drugi strokovnjaki A24. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

e) Člani zvezne vlade naj bodo praviloma najuglednejši ekonomski in drugi strokovnjaki

Value 86422 Frequency
1 popolnoma se strinja 1646
2 pretežno se strinja 238
3 ne ve, neodločen 128
4 pretežno se ne strinja 19
5 sploh se ne strinja 19

Valid range from 1 to 5

A24F f) Odpravijo naj se vse administrativne omejitve v razpolaganju podjetij z dohodkom in z osebnimi dohodki A24. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

f) Odpravijo naj se vse administrativne omejitve v razpolaganju podjetij z dohodkom in z osebnimi dohodki

Value 87421 Frequency
1 popolnoma se strinja 1387
2 pretežno se strinja 343
3 ne ve, neodločen 266
4 pretežno se ne strinja 29
5 sploh se ne strinja 25

Valid range from 1 to 5

A24G g) Vse oblike lastnine naj bodo enakopravne: državna, družbena, zadružna, delničarska, privatna. A24. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

g) Vse oblike lastnine naj bodo enakopravne: državna, družbena, zadružna, delničarska, privatna.

Value 88420 Frequency
1 popolnoma se strinja 1415
2 pretežno se strinja 277
3 ne ve, neodločen 263
4 pretežno se ne strinja 52
5 sploh se ne strinja 43

Valid range from 1 to 5

A24I i) Vsakdo lahko prične z gospodarsko dejavnostjo. A24. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

i) Vsakdo lahko prične z gospodarsko dejavnostjo.

Value 89419 Frequency
1 popolnoma se strinja 1463
2 pretežno se strinja 312
3 ne ve, neodločen 180
4 pretežno se ne strinja 59
5 sploh se ne strinja 36

Valid range from 1 to 5

A24J j) Tam, kjer družbena lastnina ni sposobna zagotoviti dohodka oz. ekonomskega napredka, jo je potrebno nadomestiti z zadružno, delničarsko ali zasebno lastnino. A24. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

j) Tam, kjer družbena lastnina ni sposobna zagotoviti dohodka oz. ekonomskega napredka, jo je potrebno nadomestiti z zadružno, delničarsko ali zasebno lastnino.

Value 90418 Frequency
1 popolnoma se strinja 1392
2 pretežno se strinja 359
3 ne ve, neodločen 243
4 pretežno se ne strinja 19
5 sploh se ne strinja 37

Valid range from 1 to 5

A24K k) Mrtvi stroji, obrati, neobdelana zemlja lahko služijo zasebni oz. zadružni proizvodnji in lahko pod ugodnimi pogoji preidejo v zadružno, delničarsko ali zasebno lastnino A24. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

k) Mrtvi stroji, obrati, neobdelana zemlja lahko služijo zasebni oz. zadružni proizvodnji in lahko pod ugodnimi pogoji preidejo v zadružno, delničarsko ali zasebno lastnino

Value 91417 Frequency
1 popolnoma se strinja 1526
2 pretežno se strinja 281
3 ne ve, neodločen 197
4 pretežno se ne strinja 22
5 sploh se ne strinja 24

Valid range from 1 to 5

A24L l) Odpraviti je potrebno vse omejitve lastnine nad obdelovalno zemljo, odpraviti agromaksimum A24. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

l) Odpraviti je potrebno vse omejitve lastnine nad obdelovalno zemljo, odpraviti agromaksimum

Value 92416 Frequency
1 popolnoma se strinja 1454
2 pretežno se strinja 264
3 ne ve, neodločen 223
4 pretežno se ne strinja 49
5 sploh se ne strinja 60

Valid range from 1 to 5

A25 ČEZ KOLIKO ČASA BODO PO VAŠI OCENI PREMAGANE SEDANJE DRUŽBENE IN EKONOMSKE TEŽAVE V JUGOSLAVIJI?

A25. ČEZ KOLIKO ČASA BODO PO VAŠI OCENI PREMAGANE SEDANJE DRUŽBENE IN EKONOMSKE TEŽAVE V JUGOSLAVIJI?

Value 93415 Frequency
1 čez leto ali dve 120
2 nekako do 1995. leta 647
3 do konca tega stoletja (do leta 2000) 413
4 kriza se bo nadaljevala tudi v 21. stoletju 246
5 ne vem, neodločen 614
6 ne vidi krize 10

Valid range from 1 to 6

A26A A) VAŠIM ŽIVLJENJEM NASPLOH A26. V NASLEDNJEM SKLOPU VPRAŠANJ BI OD VAS RADI IZVEDELI, KAKO STE ZADOVOLJNI Z ŽIVLJENSKIMI RAZMERAMI, V KATERIH SE NAHAJATE. PROSIMO, IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKO MED 0 IN 10, KJER POMENI: 10 POPOLNOMA ZADOVOLJEN, 0 SPLOH NISEM ZADOVOLJEN. ČE STE BOLJ ZADOVOLJNI, DAJTE VEČJO ŠTEVILKO. KAKO STE SEDAJ ZADOVOLJNI Z:

A) VAŠIM ŽIVLJENJEM NASPLOH

Value 94414 Frequency
0 72
1 12
2 30
3 71
4 93
5 690
6 181
7 247
8 308
9 99
10 247

Valid range from 0 to 10

A26B B) VAŠIM STANOVANJEM? A26. V NASLEDNJEM SKLOPU VPRAŠANJ BI OD VAS RADI IZVEDELI, KAKO STE ZADOVOLJNI Z ŽIVLJENSKIMI RAZMERAMI, V KATERIH SE NAHAJATE. PROSIMO, IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKO MED 0 IN 10, KJER POMENI: 10 POPOLNOMA ZADOVOLJEN, 0 SPLOH NISEM ZADOVOLJEN. ČE STE BOLJ ZADOVOLJNI, DAJTE VEČJO ŠTEVILKO. KAKO STE SEDAJ ZADOVOLJNI Z:

B) VAŠIM STANOVANJEM?

Value 95413 Frequency
0 113
1 34
2 51
3 97
4 95
5 395
6 106
7 145
8 286
9 162
10 566

Valid range from 0 to 10

A26C C) FINANČNIM POLOŽAJEM VAŠEGA GOSPODINJSTVA? A26. V NASLEDNJEM SKLOPU VPRAŠANJ BI OD VAS RADI IZVEDELI, KAKO STE ZADOVOLJNI Z ŽIVLJENSKIMI RAZMERAMI, V KATERIH SE NAHAJATE. PROSIMO, IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKO MED 0 IN 10, KJER POMENI: 10 POPOLNOMA ZADOVOLJEN, 0 SPLOH NISEM ZADOVOLJEN. ČE STE BOLJ ZADOVOLJNI, DAJTE VEČJO ŠTEVILKO. KAKO STE SEDAJ ZADOVOLJNI Z:

C) FINANČNIM POLOŽAJEM VAŠEGA GOSPODINJSTVA?

Value 96412 Frequency
0 138
1 66
2 105
3 165
4 181
5 634
6 165
7 195
8 208
9 69
10 124

Valid range from 0 to 10

A26D D) VAŠIMI DRUŽABNIMI STIKI? A26. V NASLEDNJEM SKLOPU VPRAŠANJ BI OD VAS RADI IZVEDELI, KAKO STE ZADOVOLJNI Z ŽIVLJENSKIMI RAZMERAMI, V KATERIH SE NAHAJATE. PROSIMO, IZRAZITE SVOJE MNENJE S ŠTEVILKO MED 0 IN 10, KJER POMENI: 10 POPOLNOMA ZADOVOLJEN, 0 SPLOH NISEM ZADOVOLJEN. ČE STE BOLJ ZADOVOLJNI, DAJTE VEČJO ŠTEVILKO. KAKO STE SEDAJ ZADOVOLJNI Z:

D) VAŠIMI DRUŽABNIMI STIKI?

Value 97411 Frequency
0 78
1 22
2 56
3 88
4 106
5 453
6 129
7 190
8 299
9 177
10 452

Valid range from 0 to 10

B1A a) Razvoj in napredek Slovenije bosta zagotovljena le, če bosta v skladu z razvojem in napredkom drugih narodov in narodnosti v naši državi. B. MEDNACIONALNI, MEDREPUBLIŠKI ODNOSI, KOVOSO B1. ALI SE STRINJATE - ALI NE - Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) Razvoj in napredek Slovenije bosta zagotovljena le, če bosta v skladu z razvojem in napredkom drugih narodov in narodnosti v naši državi.

Value 98410 Frequency
1 sploh se ne strinjam 462
2 v glavnem se ne strinjam 466
3 neodločen 424
4 v glavnem se strinjam 464
5 popolnoma se strinjam 234

Valid range from 1 to 5

B1B b) Osnovna dolžnost vsakega človeka je, da je popolnoma vdan le svojemu lastnemu narodu. B. MEDNACIONALNI, MEDREPUBLIŠKI ODNOSI, KOVOSO B1. ALI SE STRINJATE - ALI NE - Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) Osnovna dolžnost vsakega človeka je, da je popolnoma vdan le svojemu lastnemu narodu.

Value 99409 Frequency
1 sploh se ne strinjam 133
2 v glavnem se ne strinjam 300
3 neodločen 296
4 v glavnem se strinjam 662
5 popolnoma se strinjam 659

Valid range from 1 to 5

B1C c) Pripadnikom lastnega naroda je treba ob vsaki priliki dati prednost pred pripadniki drugih narodov. B. MEDNACIONALNI, MEDREPUBLIŠKI ODNOSI, KOVOSO B1. ALI SE STRINJATE - ALI NE - Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) Pripadnikom lastnega naroda je treba ob vsaki priliki dati prednost pred pripadniki drugih narodov.

Value 100408 Frequency
1 sploh se ne strinjam 215
2 v glavnem se ne strinjam 296
3 neodločen 336
4 v glavnem se strinjam 575
5 popolnoma se strinjam 628

Valid range from 1 to 5

B2A a) v Jugoslaviji B2. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVE ... V JUGOSLAVIJI, SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

a) v Jugoslaviji

Value 101407 Frequency
1 zelo dobri 17
2 dobri 171
3 niti dobri, niti slabi 432
4 slabi 882
5 zelo slabi 452
6 ne vem, neodločen 96

Valid range from 1 to 5

B2B b) v Sloveniji B2. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVE ... V JUGOSLAVIJI, SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

b) v Sloveniji

Value 102406 Frequency
1 zelo dobri 79
2 dobri 973
3 niti dobri, niti slabi 700
4 slabi 183
5 zelo slabi 27
6 ne vem, neodločen 88

Valid range from 1 to 5

B2C c) žive v vašem kraju, mestu B2. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVE ... V JUGOSLAVIJI, SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

c) žive v vašem kraju, mestu

Value 103405 Frequency
1 zelo dobri 125
2 dobri 1148
3 niti dobri, niti slabi 504
4 slabi 99
5 zelo slabi 17
6 ne vem, neodločen 157

Valid range from 1 to 5

B2D d) delajo v vašem podjetju B2. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVE ... V JUGOSLAVIJI, SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

d) delajo v vašem podjetju

Value 104404 Frequency
1 zelo dobri 151
2 dobri 869
3 niti dobri, niti slabi 307
4 slabi 65
5 zelo slabi 10
6 ne vem, neodločen 110
7 ni zaposlen 538

Valid range from 1 to 5

B3 KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENO GOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI?

B3. KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENO GOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI?

Value 105403 Frequency
1 manj razvite republike in pokrajina naj same skrbijo za svoj nadaljnji razvoj 546
2 to naj bo predvsem skrb vse jugoslovanske skupnosti, zlasti pa skrb razvitih republik 110
3 manj razvite republike naj same skrbijo zase, jugoslovanska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 923
4 skrb za razvoj je predvsem stvar podjetij iz razvitih in nerazvitih okolij, ki so zainteresirana za skupna vlaganja 287
5 ne vem, neodločen 184

Valid range from 1 to 4

B4 DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK V SLOVENIJI USTANAVLJAJO SVOJA KULTURNA IN POLITIČNA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE?

B4. ALI JE PO VAŠI OCENI PRAV, ALI NI PRAV, DA DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK V SLOVENIJI USTANAVLJAJO SVOJA KULTURNA IN POLITIČNA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE?

Value 106402 Frequency
1 prav je, da ustanavljajo oboje, kulturna društva in politične organizacije 341
2 prav je, da ustanavljajo kulturna društva, ni pa prav, da ustanavljajo politična društva in organizacije 940
3 sploh ni prav, da ustanavljajo kakršnakoli svoja društva; vključujejo naj se v domača 490
4 ne vem, neodločen, mi je vseeno 279

Valid range from 1 to 3

B5 PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK OGROŽA SLOVENCE

B5. NEKATERI PRAVIJO, DA PRISELJEVANJE DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK OGROŽA SLOVENCE. ALI SE S TEM STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE?

Value 107401 Frequency
1 ne 584
2 ne vem 380
3 da 1086

Valid range from 1 to 3

B6A a) nekvalificirani delavci B6. V SLOVENIJI ŽIVI IN DELA PRECEJ DELAVCEV - PRIPADNIKOV DRUGIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV. NEKATERI SE NAUČIJO SLOVENSKO, DRUGI PA NE. KAJ SODITE, ZA OPRAVLJANJE KATERIH POKLICEV JE ZNANJE SLOVENŠČINE NUJNO POTREBNO IN ZA KATERE NE? Poklici:

a) nekvalificirani delavci

Value 108400 Frequency
1 dobro znanje slovenščine 376
2 delno znanje slovenščine 1158
3 znanje slovenščine ni potrebno 451
4 v teh poklicih neslovencev sploh ne bi smeli zaposliti 24
5 ne ve 41

Valid range from 1 to 4

B6B b) mojster, preddelavec B6. V SLOVENIJI ŽIVI IN DELA PRECEJ DELAVCEV - PRIPADNIKOV DRUGIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV. NEKATERI SE NAUČIJO SLOVENSKO, DRUGI PA NE. KAJ SODITE, ZA OPRAVLJANJE KATERIH POKLICEV JE ZNANJE SLOVENŠČINE NUJNO POTREBNO IN ZA KATERE NE? Poklici:

b) mojster, preddelavec

Value 109399 Frequency
1 dobro znanje slovenščine 1409
2 delno znanje slovenščine 495
3 znanje slovenščine ni potrebno 54
4 v teh poklicih neslovencev sploh ne bi smeli zaposliti 56
5 ne ve 36

Valid range from 1 to 4

B6C c) prodajalec, natakar B6. V SLOVENIJI ŽIVI IN DELA PRECEJ DELAVCEV - PRIPADNIKOV DRUGIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV. NEKATERI SE NAUČIJO SLOVENSKO, DRUGI PA NE. KAJ SODITE, ZA OPRAVLJANJE KATERIH POKLICEV JE ZNANJE SLOVENŠČINE NUJNO POTREBNO IN ZA KATERE NE? Poklici:

c) prodajalec, natakar

Value 110398 Frequency
1 dobro znanje slovenščine 1770
2 delno znanje slovenščine 134
3 znanje slovenščine ni potrebno 25
4 v teh poklicih neslovencev sploh ne bi smeli zaposliti 90
5 ne ve 31

Valid range from 1 to 4

B6D d) miličnik B6. V SLOVENIJI ŽIVI IN DELA PRECEJ DELAVCEV - PRIPADNIKOV DRUGIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV. NEKATERI SE NAUČIJO SLOVENSKO, DRUGI PA NE. KAJ SODITE, ZA OPRAVLJANJE KATERIH POKLICEV JE ZNANJE SLOVENŠČINE NUJNO POTREBNO IN ZA KATERE NE? Poklici:

d) miličnik

Value 111397 Frequency
1 dobro znanje slovenščine 1651
2 delno znanje slovenščine 79
3 znanje slovenščine ni potrebno 18
4 v teh poklicih neslovencev sploh ne bi smeli zaposliti 268
5 ne ve 34

Valid range from 1 to 4

B6E e) uslužbenec na občini, banki, pošti B6. V SLOVENIJI ŽIVI IN DELA PRECEJ DELAVCEV - PRIPADNIKOV DRUGIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV. NEKATERI SE NAUČIJO SLOVENSKO, DRUGI PA NE. KAJ SODITE, ZA OPRAVLJANJE KATERIH POKLICEV JE ZNANJE SLOVENŠČINE NUJNO POTREBNO IN ZA KATERE NE? Poklici:

e) uslužbenec na občini, banki, pošti

Value 112396 Frequency
1 dobro znanje slovenščine 1804
2 delno znanje slovenščine 37
3 znanje slovenščine ni potrebno 16
4 v teh poklicih neslovencev sploh ne bi smeli zaposliti 163
5 ne ve 30

Valid range from 1 to 4

B6F f) zdravstveni delavec (zdravnik, med. sestra) B6. V SLOVENIJI ŽIVI IN DELA PRECEJ DELAVCEV - PRIPADNIKOV DRUGIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV. NEKATERI SE NAUČIJO SLOVENSKO, DRUGI PA NE. KAJ SODITE, ZA OPRAVLJANJE KATERIH POKLICEV JE ZNANJE SLOVENŠČINE NUJNO POTREBNO IN ZA KATERE NE? Poklici:

f) zdravstveni delavec (zdravnik, med. sestra)

Value 113395 Frequency
1 dobro znanje slovenščine 1769
2 delno znanje slovenščine 116
3 znanje slovenščine ni potrebno 21
4 v teh poklicih neslovencev sploh ne bi smeli zaposliti 111
5 ne ve 33

Valid range from 1 to 4

B6G g) učitelj, profesor B6. V SLOVENIJI ŽIVI IN DELA PRECEJ DELAVCEV - PRIPADNIKOV DRUGIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV. NEKATERI SE NAUČIJO SLOVENSKO, DRUGI PA NE. KAJ SODITE, ZA OPRAVLJANJE KATERIH POKLICEV JE ZNANJE SLOVENŠČINE NUJNO POTREBNO IN ZA KATERE NE? Poklici:

g) učitelj, profesor

Value 114394 Frequency
1 dobro znanje slovenščine 1639
2 delno znanje slovenščine 19
3 znanje slovenščine ni potrebno 13
4 v teh poklicih neslovencev sploh ne bi smeli zaposliti 347
5 ne ve 32

Valid range from 1 to 4

B6H h) tehnik, inženir B6. V SLOVENIJI ŽIVI IN DELA PRECEJ DELAVCEV - PRIPADNIKOV DRUGIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV. NEKATERI SE NAUČIJO SLOVENSKO, DRUGI PA NE. KAJ SODITE, ZA OPRAVLJANJE KATERIH POKLICEV JE ZNANJE SLOVENŠČINE NUJNO POTREBNO IN ZA KATERE NE? Poklici:

h) tehnik, inženir

Value 115393 Frequency
1 dobro znanje slovenščine 1751
2 delno znanje slovenščine 165
3 znanje slovenščine ni potrebno 26
4 v teh poklicih neslovencev sploh ne bi smeli zaposliti 75
5 ne ve 33

Valid range from 1 to 4

B6I i) znanstvenik B6. V SLOVENIJI ŽIVI IN DELA PRECEJ DELAVCEV - PRIPADNIKOV DRUGIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV. NEKATERI SE NAUČIJO SLOVENSKO, DRUGI PA NE. KAJ SODITE, ZA OPRAVLJANJE KATERIH POKLICEV JE ZNANJE SLOVENŠČINE NUJNO POTREBNO IN ZA KATERE NE? Poklici:

i) znanstvenik

Value 116392 Frequency
1 dobro znanje slovenščine 1687
2 delno znanje slovenščine 191
3 znanje slovenščine ni potrebno 51
4 v teh poklicih neslovencev sploh ne bi smeli zaposliti 77
5 ne ve 44

Valid range from 1 to 4

B6J j) politik, novinar B6. V SLOVENIJI ŽIVI IN DELA PRECEJ DELAVCEV - PRIPADNIKOV DRUGIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV. NEKATERI SE NAUČIJO SLOVENSKO, DRUGI PA NE. KAJ SODITE, ZA OPRAVLJANJE KATERIH POKLICEV JE ZNANJE SLOVENŠČINE NUJNO POTREBNO IN ZA KATERE NE? Poklici:

j) politik, novinar

Value 117391 Frequency
1 dobro znanje slovenščine 1586
2 delno znanje slovenščine 73
3 znanje slovenščine ni potrebno 19
4 v teh poklicih neslovencev sploh ne bi smeli zaposliti 331
5 ne ve 41

Valid range from 1 to 4

B8X1 NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI.

B81. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

Value 118390 Frequency
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 352
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 1213
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 30
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 13
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 221
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 53
7 neodločen, ne ve 168

Valid range from 1 to 6

B8X2 POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI.

B82. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

Value 119389 Frequency
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 205
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 413
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 86
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 50
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 875
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 183
7 neodločen, ne ve 164
0 74

Valid range from 1 to 6

B8X3 POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI.

B83. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

Value 120388 Frequency
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 314
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 107
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 140
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 55
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 410
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 656
7 neodločen, ne ve 185
0 183

Valid range from 1 to 6

B9 ALI SE V RAZMERAH ZAOSTRENIH KONFLIKTOV MED SRBIJO IN SLOVENIJO POČUTITE OGROŽENE

B9. ALI SE V RAZMERAH ZAOSTRENIH KONFLIKTOV MED SRBIJO IN SLOVENIJO POČUTITE OGROŽENE - ALI NIMATE OBČUTKA, DA STE OGROŽENI?

Value 121387 Frequency
1 počutim se ogroženega 964
2 ne počutim se ogroženega 770
3 neopredeljen 216
4 ne vem 100

Valid range from 1 to 2

B10 ALI SPREJEMATE ALI ODKLANJATE POLITIKO SLOVENSKEGA POLITIČNEGA VODSTVA V ODNOSU DO SRBIJE?

B10. ALI SPREJEMATE ALI ODKLANJATE POLITIKO SLOVENSKEGA POLITIČNEGA VODSTVA V ODNOSU DO SRBIJE?

Value 122386 Frequency
1 v celoti sprejemam 1262
2 pretežno sprejemam 462
3 neopredeljen, ne vem 207
4 delno odklanjam 76
5 v celoti odklanjam 43

Valid range from 1 to 5

B11X1 - Makedonija B11. S KATERIMI REPUBLIKAMI BI SE V TEH KONFLIKTNIH RAZMERAH MORALA SLOVENIJA BOLJ POVEZOVATI IN SODELOVATI? Obkrožite ustrezne odgovore.

- Makedonija

Value 123385 Frequency
1 ni izbral/a 1070
3 izbral/a 468
6 z nobeno 208
7 ne ve, s katero 304

Valid range from 1 to 6

B11X2 - Črna gora B11. S KATERIMI REPUBLIKAMI BI SE V TEH KONFLIKTNIH RAZMERAH MORALA SLOVENIJA BOLJ POVEZOVATI IN SODELOVATI? Obkrožite ustrezne odgovore.

- Črna gora

Value 124384 Frequency
1 ni izbral/a 1257
3 izbral/a 279
6 z nobeno 209
7 ne ve, s katero 305

Valid range from 1 to 6

B11X3 - Srbija B11. S KATERIMI REPUBLIKAMI BI SE V TEH KONFLIKTNIH RAZMERAH MORALA SLOVENIJA BOLJ POVEZOVATI IN SODELOVATI? Obkrožite ustrezne odgovore.

- Srbija

Value 125383 Frequency
1 ni izbral/a 1255
3 izbral/a 278
6 z nobeno 210
7 ne ve, s katero 307

Valid range from 1 to 6

B11X4 - Bosna in Hercegovina B11. S KATERIMI REPUBLIKAMI BI SE V TEH KONFLIKTNIH RAZMERAH MORALA SLOVENIJA BOLJ POVEZOVATI IN SODELOVATI? Obkrožite ustrezne odgovore.

- Bosna in Hercegovina

Value 126382 Frequency
1 ni izbral/a 756
3 izbral/a 786
6 z nobeno 207
7 ne ve, s katero 301

Valid range from 1 to 6

B11X5 - Hrvaška B11. S KATERIMI REPUBLIKAMI BI SE V TEH KONFLIKTNIH RAZMERAH MORALA SLOVENIJA BOLJ POVEZOVATI IN SODELOVATI? Obkrožite ustrezne odgovore.

- Hrvaška

Value 127381 Frequency
1 ni izbral/a 74
3 izbral/a 1470
6 z nobeno 211
7 ne ve, s katero 295

Valid range from 1 to 6

B12 KAJ BI VI STORILI, ČE BI PRIŠLO DO NASILNE ZAMENJAVE SEDANJEGA SLOVENSKEGA POLITIČNEGA VODSTVA

B12. KAJ BI VI STORILI, ČE BI PRIŠLO DO NASILNE ZAMENJAVE SEDANJEGA SLOVENSKEGA POLITIČNEGA VODSTVA Z OBTOŽBO NACIONALIZMA IN SEPARATIZMA?

Value 128380 Frequency
1 uprl bi se, ne glede na posledice 447
2 bil bi ogorčen, po svojih močeh bi nasprotoval 1167
3 ne bi mi bilo vseeno, a ne bi nasprotoval 195
4 odobraval bi tako zamenjavo 10
5 ne vem, neodločen 231

Valid range from 1 to 4

B13A a) narodi so dobri, sprli so jih politiki B13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O ZAOSTRENIH MEDNACIONALNIH ODNOSIH V JUGOSLAVIJI, VI PA NAM POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

a) narodi so dobri, sprli so jih politiki

Value 129379 Frequency
1 v celoti se strinjam 905
2 pretežno se strinjam 667
3 neopredeljen 238
4 pretežno se ne strinjam 133
5 sploh se ne strinjam 107

Valid range from 1 to 5

B13B b) med jugoslovanskimi narodi so tako velike civilizacijske razlike B13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O ZAOSTRENIH MEDNACIONALNIH ODNOSIH V JUGOSLAVIJI, VI PA NAM POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

b) med jugoslovanskimi narodi so tako velike civilizacijske razlike, da ne spadamo skupaj

Value 130378 Frequency
1 v celoti se strinjam 564
2 pretežno se strinjam 703
3 neopredeljen 382
4 pretežno se ne strinjam 274
5 sploh se ne strinjam 127

Valid range from 1 to 5

B13C c) srbska prevlada se širi nasilno ogroža samostojnost narodov B13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O ZAOSTRENIH MEDNACIONALNIH ODNOSIH V JUGOSLAVIJI, VI PA NAM POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

c) srbska prevlada se širi nasilno - z mitingi po Jugoslaviji in ogroža samostojnost narodov

Value 131377 Frequency
1 v celoti se strinjam 1471
2 pretežno se strinjam 309
3 neopredeljen 161
4 pretežno se ne strinjam 37
5 sploh se ne strinjam 72

Valid range from 1 to 5

B13D d) slovenski separatizem upravičeno razburja druge narode B13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O ZAOSTRENIH MEDNACIONALNIH ODNOSIH V JUGOSLAVIJI, VI PA NAM POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

d) slovenski separatizem upravičeno razburja druge narode

Value 132376 Frequency
1 v celoti se strinjam 132
2 pretežno se strinjam 188
3 neopredeljen 384
4 pretežno se ne strinjam 382
5 sploh se ne strinjam 964

Valid range from 1 to 5

B13E e) politična koncepta Srbije in Slovenije si med seboj povsem sprotujeta B13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O ZAOSTRENIH MEDNACIONALNIH ODNOSIH V JUGOSLAVIJI, VI PA NAM POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

e) politična koncepta Srbije in Slovenije si med seboj povsem sprotujeta in sta nezdružljiva

Value 133375 Frequency
1 v celoti se strinjam 1088
2 pretežno se strinjam 434
3 neopredeljen 362
4 pretežno se ne strinjam 96
5 sploh se ne strinjam 70

Valid range from 1 to 5

B14A a) uveljavila se bo polna suverenost narodov in samostojnost republik B14. KAJ SODITE O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI? NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI SE NE STRINJATE?

a) uveljavila se bo polna suverenost narodov in samostojnost republik

Value 134374 Frequency
1 popolnoma se strinja 720
2 pretežno se strinja 550
3 ne ve, neodločen 532
4 pretežno se ne strinja 161
5 sploh se ne strinja 87

Valid range from 1 to 5

B14B b) slej ko prej bo Jugoslavija kot država razpadla B14. KAJ SODITE O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI? NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI SE NE STRINJATE?

b) slej ko prej bo Jugoslavija kot država razpadla

Value 135373 Frequency
1 popolnoma se strinja 290
2 pretežno se strinja 423
3 ne ve, neodločen 638
4 pretežno se ne strinja 363
5 sploh se ne strinja 336

Valid range from 1 to 5

B14C c) Slovenija se bo odcepila B14. KAJ SODITE O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI? NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI SE NE STRINJATE?

c) Slovenija se bo odcepila

Value 136372 Frequency
1 popolnoma se strinja 426
2 pretežno se strinja 455
3 ne ve, neodločen 685
4 pretežno se ne strinja 253
5 sploh se ne strinja 231

Valid range from 1 to 5

B14D d) slej ko prej se bo Srbija odcepila od Jugoslavije B14. KAJ SODITE O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI? NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI SE NE STRINJATE?

d) slej ko prej se bo Srbija odcepila od Jugoslavije

Value 137371 Frequency
1 popolnoma se strinja 170
2 pretežno se strinja 214
3 ne ve, neodločen 711
4 pretežno se ne strinja 345
5 sploh se ne strinja 610

Valid range from 1 to 5

B14E e) Srbija bo prevladala nad vso Jugoslavijo B14. KAJ SODITE O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI? NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI SE NE STRINJATE?

e) Srbija bo prevladala nad vso Jugoslavijo

Value 138370 Frequency
1 popolnoma se strinja 37
2 pretežno se strinja 57
3 ne ve, neodločen 333
4 pretežno se ne strinja 335
5 sploh se ne strinja 1288

Valid range from 1 to 5

B14F f) konflikti se bodo počasi umirili B14. KAJ SODITE O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI? NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI SE NE STRINJATE?

f) konflikti se bodo počasi umirili

Value 139369 Frequency
1 popolnoma se strinja 382
2 pretežno se strinja 725
3 ne ve, neodločen 523
4 pretežno se ne strinja 244
5 sploh se ne strinja 176

Valid range from 1 to 5

B14G g) vojska bo izsilila uvedbo izrednega stanja v vsej državi B14. KAJ SODITE O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI? NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI SE NE STRINJATE?

g) vojska bo izsilila uvedbo izrednega stanja v vsej državi

Value 140368 Frequency
1 popolnoma se strinja 46
2 pretežno se strinja 124
3 ne ve, neodločen 575
4 pretežno se ne strinja 425
5 sploh se ne strinja 880

Valid range from 1 to 5

B14H h) konfliktno stanje negotovosti se bo zadrževalo še v bodoče B14. KAJ SODITE O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI? NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI SE NE STRINJATE?

h) konfliktno stanje negotovosti se bo zadrževalo še v bodoče

Value 141367 Frequency
1 popolnoma se strinja 385
2 pretežno se strinja 871
3 ne ve, neodločen 486
4 pretežno se ne strinja 204
5 sploh se ne strinja 104

Valid range from 1 to 5

B14I i) prišlo bo do državljanske vojne B14. KAJ SODITE O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI? NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MNENJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI SE NE STRINJATE?

i) prišlo bo do državljanske vojne

Value 142366 Frequency
1 popolnoma se strinja 31
2 pretežno se strinja 126
3 ne ve, neodločen 580
4 pretežno se ne strinja 348
5 sploh se ne strinja 965

Valid range from 1 to 5

B15 PRAVIJO, DA JE O KOSOVU VEČ RESNIC: SRBSKA, ALBANSKA, SLOVENSKA

B15. PRAVIJO, DA JE O KOSOVU VEČ RESNIC: SRBSKA, ALBANSKA, SLOVENSKA ... KATERA RESNICA O KOSOVU JE VAM NAJBLIŽJA?

Value 143365 Frequency
1 srbska 40
2 albanska 92
3 slovenska 1026
4 nobena od teh 375
5 ne vem 517

Valid range from 1 to 4

B16 NA KOSOVU JE BILA V ČASU IZREDNIH RAZMER SPREJETA NOVA SRBSKA USTAVA,

B16. NA KOSOVU JE BILA V ČASU IZREDNIH RAZMER SPREJETA NOVA SRBSKA USTAVA, KI JE OMEJILA AVTONOMIJO POKRAJINE. KAKO OCENJUJETE TA DOGODEK?

Value 144364 Frequency
1 odlašanje njenega sprejetja bi preprečevalo nastanek enotne Srbije in pospeševalo množično izseljevanje Srbov in Črnogorcev iz Kosova 101
2 ustava je bila sprejeta proti volji Albancev, pod policijskim in vojaškim pritiskom 1335
3 drugo 46
4 ne vem 568

Valid range from 1 to 3

B17 KATERI NARODI, NARODNOSTI SO PO VAŠEM MNENJU DANES NA KOSOVU POLITIČNO ZAPOSTAVLJENI?

B17. KATERI NARODI, NARODNOSTI SO PO VAŠEM MNENJU DANES NA KOSOVU POLITIČNO ZAPOSTAVLJENI?

Value 145363 Frequency
1 noben, vsi so enakopravni 71
2 Srbi, Črnogorci 64
3 Albanci 1139
4 vsi narodi in narodnosti, ki žive na Kosovu 322
5 ne vem 454

Valid range from 1 to 4

B18A a) to je kontrarevolucija, Albanci hočejo doseči odcepitev od Jugoslavije B18. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ O TEM, KAJ SE DOGAJA NA KOSOVU. POVEJTE NAM, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE?

a) to je kontrarevolucija, Albanci hočejo doseči odcepitev od Jugoslavije in njeno razbitje

Value 146362 Frequency
1 popolnoma se strinja 151
2 pretežno se strinja 245
3 ne ve, neodločen 600
4 pretežno se ne strinja 436
5 sploh se ne strinja 618

Valid range from 1 to 5

B18B b) to je posledica gospodarske zaostalosti, socialnih problemov in neustreznega gospodarskega razvoja B18. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ O TEM, KAJ SE DOGAJA NA KOSOVU. POVEJTE NAM, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE?

b) to je posledica gospodarske zaostalosti, socialnih problemov in neustreznega gospodarskega razvoja

Value 147361 Frequency
1 popolnoma se strinja 925
2 pretežno se strinja 643
3 ne ve, neodločen 325
4 pretežno se ne strinja 96
5 sploh se ne strinja 61

Valid range from 1 to 5

B18C c) to je izbruh tradicionalnega sovraštva med Srbi in Albanci B18. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ O TEM, KAJ SE DOGAJA NA KOSOVU. POVEJTE NAM, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE?

c) to je izbruh tradicionalnega sovraštva med Srbi in Albanci

Value 148360 Frequency
1 popolnoma se strinja 601
2 pretežno se strinja 673
3 ne ve, neodločen 491
4 pretežno se ne strinja 181
5 sploh se ne strinja 104

Valid range from 1 to 5

B18D d) to je upor Albancev proti omejitvi njihove avtonomije z novo srbsko ustavo B18. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ O TEM, KAJ SE DOGAJA NA KOSOVU. POVEJTE NAM, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE?

d) to je upor Albancev proti omejitvi njihove avtonomije z novo srbsko ustavo

Value 149359 Frequency
1 popolnoma se strinja 713
2 pretežno se strinja 670
3 ne ve, neodločen 516
4 pretežno se ne strinja 92
5 sploh se ne strinja 59

Valid range from 1 to 5

B18E e) to je posledica preganjanja Srbov in Črnogorcev s strani Albancev B18. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ O TEM, KAJ SE DOGAJA NA KOSOVU. POVEJTE NAM, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE?

e) to je posledica preganjanja Srbov in Črnogorcev s strani Albancev

Value 150358 Frequency
1 popolnoma se strinja 121
2 pretežno se strinja 257
3 ne ve, neodločen 709
4 pretežno se ne strinja 448
5 sploh se ne strinja 515

Valid range from 1 to 5

B18F f) to je rezultat politike srbskega vodstva za uveljavitev velike Srbije B18. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ O TEM, KAJ SE DOGAJA NA KOSOVU. POVEJTE NAM, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE?

f) to je rezultat politike srbskega vodstva za uveljavitev velike Srbije

Value 151357 Frequency
1 popolnoma se strinja 1065
2 pretežno se strinja 491
3 ne ve, neodločen 393
4 pretežno se ne strinja 43
5 sploh se ne strinja 58

Valid range from 1 to 5

B19 ALI VESTE, DA POTEKA V KOSOVSKI MITROVICI SODNI PROCES PROTI AZEMU VLLASIJU IN DRUGIM ALBANSKIM POLITIČNIM IN GOSPODARSKIM VODITELJEM IZ KOSOVA, OBTOŽENIM VZPODBUJANJA UPOROV IN PROTESTOV ALBANCEV?

B19. ALI VESTE, DA POTEKA V KOSOVSKI MITROVICI SODNI PROCES PROTI AZEMU VLLASIJU IN DRUGIM ALBANSKIM POLITIČNIM IN GOSPODARSKIM VODITELJEM IZ KOSOVA, OBTOŽENIM VZPODBUJANJA UPOROV IN PROTESTOV ALBANCEV?

Value 152356 Frequency
1 da 1893
2 ne 37
3 ne ve 120

Valid range from 1 to 2

B20 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM PROCESU?

B20. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM PROCESU?

Value 153355 Frequency
1 gre za montiran, politični proces 1465
2 gre za proces proti političnim zločincem 98
3 ne ve, nima mnenja 373
4 ne ve za proces 114

Valid range from 1 to 2

C1 POLITIČNI PLURALIZEM, VOLITVE C1. ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE JE V ZADNJEM ČASU ZAVZEMALA ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI ALI NE?

C. POLITIČNI PLURALIZEM, VOLITVE C1. ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE JE V ZADNJEM ČASU ZAVZEMALA ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI ALI NE?

Value 154354 Frequency
1 da, povsem je skladna 183
2 deloma je skladna 636
3 ni skladna 597
4 jo premalo poznam, da bi jo lahko ocenil 515
5 nič ne vem o tem 119

Valid range from 1 to 3

C2 ČE BI IZ TEH ALI ONIH RAZLOGOV SOCIALISTIČNA ZVEZA V VAŠI OBČINI PRENEHALA S SVOJO DEJAVNOSTJO IN VPLIVOM, ALI MISLITE, DA BI JO VEČINA LJUDI POGREŠALA, ALI NE? (Možen je le en odgovor)

C2. ČE BI IZ TEH ALI ONIH RAZLOGOV SOCIALISTIČNA ZVEZA V VAŠI OBČINI PRENEHALA S SVOJO DEJAVNOSTJO IN VPLIVOM, ALI MISLITE, DA BI JO VEČINA LJUDI POGREŠALA, ALI NE? (Možen je le en odgovor)

Value 155353 Frequency
1 večina ljudi je sploh ne bi pogrešala 585
2 večina ljudi je ne bi preveč pogrešala 614
3 večina ljudi bi jo pogrešala 404
4 večina ljudi bi jo zelo pogrešala 40
5 ne vem, neodločen 407

Valid range from 1 to 4

C3 KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POLITIČNE OPOZICIJE V SLOVENIJI? ALI NJENO DELOVANJE ŠKODI ALI KORISTI RAZVOJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

C3. KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POLITIČNE OPOZICIJE V SLOVENIJI? ALI NJENO DELOVANJE ŠKODI ALI KORISTI RAZVOJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 156352 Frequency
1 opozicija škodi 79
2 opozicija koristi 1088
3 ne vem, ali škodi ali koristi 489
4 ni politične opozicije 19
5 ne vem, neodločen 375

Valid range from 1 to 4

C4 KAKO OCENJUJETE DELOVANJE ZVEZE SINDIKATOV V ZADNJEM LETU? ALI SE ZAVZEMA ZA KONKRETNE POTREBE IN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV DELAVCEV V VAŠEM OKOLJU, ALI NE?

C4. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE ZVEZE SINDIKATOV V ZADNJEM LETU? ALI SE ZAVZEMA ZA KONKRETNE POTREBE IN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV DELAVCEV V VAŠEM OKOLJU, ALI NE?

Value 157351 Frequency
1 sploh se ne zavzema 459
2 le deloma se zavzema 952
3 da, v celoti se zavzema 164
4 ne ve, premalo pozna, ni zaposlen 475

Valid range from 1 to 3

C5 OBSTAJAJO POBUDE, DA NAJ BI PRIŠLO DO USTANOVITVE NEODVISNIH SINDIKATOV PO VOLJI DELAVCEV IN DO UKINITVE SEDANJEGA SINDIKATA. KAJ MISLITE O TEM ?

C5. OBSTAJAJO POBUDE, DA NAJ BI PRIŠLO DO USTANOVITVE NEODVISNIH SINDIKATOV PO VOLJI DELAVCEV IN DO UKINITVE SEDANJEGA SINDIKATA. KAJ MISLITE O TEM ?

Value 158350 Frequency
1 sindikati naj ostanejo takšni, kot so sedaj 81
2 sedanje sindikate je treba le izboljšati 514
3 delavci naj sami ustanavljajo sindikate glede na svoje potrebe 1122
4 sindikati niso več potrebni 54
5 neopredeljen, ne vem 279

Valid range from 1 to 4

C6 ALI IMA PO VAŠI OCENI "NAVADEN" DRŽAVLJAN V NAŠI DRUŽBI DANES DOVOLJ MOŽNOSTI ZA VPLIVANJE NA ODLOČITVE O POMEMBNIH DRUŽBENIH PROBLEMIH, ALI NE?

C6. ALI IMA PO VAŠI OCENI "NAVADEN" DRŽAVLJAN V NAŠI DRUŽBI DANES DOVOLJ MOŽNOSTI ZA VPLIVANJE NA ODLOČITVE O POMEMBNIH DRUŽBENIH PROBLEMIH, ALI NE?

Value 159349 Frequency
1 vse možnosti ima 68
2 dovolj možnosti ima 340
3 nima dovolj možnosti 1103
4 sploh nima možnosti 332
5 ne vem, neodločen 207

Valid range from 1 to 4

C7 V JUGOSLAVIJI VEDNO BOLJ PRIHAJAJO V OSPREDJE RAZLIČNI POGLEDI O NAČINU UREJANJA RAZMER NA PODROČJU GOSPODARSTVA, POLITIKE, KULTURE ... KAJ SODITE, PO KAKŠNI POTI JE TREBA TE PROBLEME REŠEVATI?

C7. V JUGOSLAVIJI VEDNO BOLJ PRIHAJAJO V OSPREDJE RAZLIČNI POGLEDI O NAČINU UREJANJA RAZMER NA PODROČJU GOSPODARSTVA, POLITIKE, KULTURE ... KAJ SODITE, PO KAKŠNI POTI JE TREBA TE PROBLEME REŠEVATI?

Value 160348 Frequency
1 le vojska lahko reši probleme in napravi pri nas red 14
2 probleme je mogoče urediti le z državnimi ukrepi in prisilo 62
3 različni pogledi ustvarjajo zmedo, treba jih je poenotiti 110
4 le z dialogom in s soočanjem različnih pogledov je mogoče priti do skupne rešitve problemov 1520
5 drugo 37
6 ne ve, neodločen 307

Valid range from 1 to 5

C8 V ZADNJEM ČASU JE PRIŠLO DO USTANOVITEV VRSTE NOVIH OPOZICIJSKIH POLITIČNIH ZVEZ, KOT NA PRIMER SLOVENSKE DEMOKRATIČNE ZVEZE, SLOVENSKE KMEČKE ZVEZE, SLOVENSKE SOCIALDEMOKRATSKE ZVEZE, SLOVENSKIH KRŠČANSKIH DEMOKRATOV IN DRUGIH. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOB

C8. V ZADNJEM ČASU JE PRIŠLO DO USTANOVITEV VRSTE NOVIH OPOZICIJSKIH POLITIČNIH ZVEZ, KOT NA PRIMER SLOVENSKE DEMOKRATIČNE ZVEZE, SLOVENSKE KMEČKE ZVEZE, SLOVENSKE SOCIALDEMOKRATSKE ZVEZE, SLOVENSKIH KRŠČANSKIH DEMOKRATOV IN DRUGIH. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE USTANAVITEV SAMOSTOJNIH POLITIČNIH ORGANIZACIJ?

Value 161347 Frequency
1 v celoti odobrava 850
2 v glavnem odobrava 700
3 neodločen 384
4 v glavnem ne odobrava 80
5 sploh ne odobrava 36

Valid range from 1 to 5

C9X1 - prva oseba: C91. ALI LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

- prva oseba:

Value 162346 Frequency
1 Janez Stanovnik 1367
2 Milan Kučan 197
3 Jože Smole 127
4 Janez Drnovšek 155
5 Igor Bavčar 5
6 Marko Bulc 6
7 Ciril Zlobec 5
8 Štefan Korošec 5
9 Dimitrij Rupel 4
10 Ivan Oman 0
11 Dušan Šinigoj 12
12 Jože Školč 2
13 Branko Greganovič 2
14 Janez Janša 1
15 Miran Potrč 0
16 Ciril Ribičič 0
17 Jože Pučnik 1
18 Janez Kocjančič 0
19 Alojzij Šuštar 1
99 drugi 10
0 ni navedel nikogar 142

Valid range from 1 to 99

C9X2 - druga oseba: C92. ALI LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

- druga oseba:

Value 163345 Frequency
1 Janez Stanovnik 259
2 Milan Kučan 439
3 Jože Smole 545
4 Janez Drnovšek 258
5 Igor Bavčar 47
6 Marko Bulc 93
7 Ciril Zlobec 23
8 Štefan Korošec 22
9 Dimitrij Rupel 16
10 Ivan Oman 2
11 Dušan Šinigoj 29
12 Jože Školč 6
13 Branko Greganovič 11
14 Janez Janša 3
15 Miran Potrč 0
16 Ciril Ribičič 2
17 Jože Pučnik 4
18 Janez Kocjančič 1
19 Alojzij Šuštar 1
99 drugi 14
0 ni navedel nikogar 249

Valid range from 1 to 99

C9X3 - tretja oseba: C93. ALI LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED? ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?

- tretja oseba:

Value 164344 Frequency
1 Janez Stanovnik 88
2 Milan Kučan 364
3 Jože Smole 342
4 Janez Drnovšek 145
5 Igor Bavčar 77
6 Marko Bulc 124
7 Ciril Zlobec 30
8 Štefan Korošec 37
9 Dimitrij Rupel 30
10 Ivan Oman 3
11 Dušan Šinigoj 16
12 Jože Školč 4
13 Branko Greganovič 16
14 Janez Janša 6
15 Miran Potrč 0
16 Ciril Ribičič 6
17 Jože Pučnik 7
18 Janez Kocjančič 0
19 Alojzij Šuštar 5
99 drugi 26
0 ni navedel nikogar 670

Valid range from 1 to 99

C9X4 - četrta oseba: C94. ALI LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED? ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?

- četrta oseba:

Value 165343 Frequency
1 Janez Stanovnik 27
2 Milan Kučan 160
3 Jože Smole 173
4 Janez Drnovšek 122
5 Igor Bavčar 111
6 Marko Bulc 139
7 Ciril Zlobec 18
8 Štefan Korošec 47
9 Dimitrij Rupel 34
10 Ivan Oman 4
11 Dušan Šinigoj 16
12 Jože Školč 9
13 Branko Greganovič 17
14 Janez Janša 5
15 Miran Potrč 0
16 Ciril Ribičič 2
17 Jože Pučnik 8
18 Janez Kocjančič 0
19 Alojzij Šuštar 8
99 drugi 30
0 ni navedel nikogar 1072

Valid range from 1 to 99

C10 ČE PRIMERJATE SEDANJE DELOVANJE IN POLITIKO VODSTVA SLOVENSKE KOMUNISTOV (CK, PREDSEDSTVA) Z NJEGOVIM DELOVANJEM IN POLITIKO LETI, ALI BI REKLI:

C10. ČE PRIMERJATE SEDANJE DELOVANJE IN POLITIKO VODSTVA SLOVENSKE KOMUNISTOV (CK, PREDSEDSTVA) Z NJEGOVIM DELOVANJEM IN POLITIKO LETI, ALI BI REKLI:

Value 166342 Frequency
1 da je politika vodstva sedaj bolj skladna z interesi ljudi 1530
2 da ni bistvenih sprememb 183
3 da je politika vodstva sedaj manj skladna z interesi ljudi 81
4 ne ve, neodločen 256

Valid range from 1 to 3

C11 ALI JE SEDANJA POLITIKA ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE SKLADNA - ALI NI SKLADNA Z INTERESI VEČINE SLOVENSKEGA PREBIVALSTVA?

C11. ALI JE SEDANJA POLITIKA ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE SKLADNA - ALI NI SKLADNA Z INTERESI VEČINE SLOVENSKEGA PREBIVALSTVA?

Value 167341 Frequency
1 da, povsem skladna 668
2 deloma je skladna 984
3 ni skladna 103
4 ne ve, neodločen 295

Valid range from 1 to 3

C12 ALI ZAUPATE SLOVENSKEMU POLITIČNEMU VODSTVU (KUČAN, STANOVNIK, SMOLE), DA SI PRIZAEVA ZAGOTOVITI NADALJNJI SAMOSTOJNI RAZVOJ SLOVENIJE V JUGOSLOVANSKI FEDERACIJI, ALI MU NE ZAUPATE?

C12. ALI ZAUPATE SLOVENSKEMU POLITIČNEMU VODSTVU (KUČAN, STANOVNIK, SMOLE), DA SI PRIZAEVA ZAGOTOVITI NADALJNJI SAMOSTOJNI RAZVOJ SLOVENIJE V JUGOSLOVANSKI FEDERACIJI, ALI MU NE ZAUPATE?

Value 168340 Frequency
1 v celoti zaupam 1397
2 le deloma zaupam 489
3 ne zaupam 47
4 ne vem, neodločen 117

Valid range from 1 to 3

C13A a) Socialistična zveza (SZDL) C13. ALI STE ČLAN OZIROMA SE NAMERAVATE VČLANITI V KATERO OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

a) Socialistična zveza (SZDL)

Value 169339 Frequency
1 sem član 791
2 nisem, a nameravam postati član 66
3 nisem, ne nameravam postati član 1193

Valid range from 1 to 3

C13B b) Zveza komunistov Slovenije C13. ALI STE ČLAN OZIROMA SE NAMERAVATE VČLANITI V KATERO OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

b) Zveza komunistov Slovenije

Value 170338 Frequency
1 sem član 132
2 nisem, a nameravam postati član 74
3 nisem, ne nameravam postati član 1844

Valid range from 1 to 3

C13C c) ZSMS C13. ALI STE ČLAN OZIROMA SE NAMERAVATE VČLANITI V KATERO OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

c) ZSMS

Value 171337 Frequency
1 sem član 227
2 nisem, a nameravam postati član 114
3 nisem, ne nameravam postati član 1709

Valid range from 1 to 3

C13D d) Slovenska demokratska zveza C13. ALI STE ČLAN OZIROMA SE NAMERAVATE VČLANITI V KATERO OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

d) Slovenska demokratska zveza

Value 172336 Frequency
1 sem član 19
2 nisem, a nameravam postati član 137
3 nisem, ne nameravam postati član 1894

Valid range from 1 to 3

C13E e) Slovenska socialdemokratska zveza C13. ALI STE ČLAN OZIROMA SE NAMERAVATE VČLANITI V KATERO OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

e) Slovenska socialdemokratska zveza

Value 173335 Frequency
1 sem član 13
2 nisem, a nameravam postati član 108
3 nisem, ne nameravam postati član 1929

Valid range from 1 to 3

C13F f) Slovenski krščanski demokrati C13. ALI STE ČLAN OZIROMA SE NAMERAVATE VČLANITI V KATERO OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

f) Slovenski krščanski demokrati

Value 174334 Frequency
1 sem član 20
2 nisem, a nameravam postati član 109
3 nisem, ne nameravam postati član 1921

Valid range from 1 to 3

C13G g) Slovenska kmečka zveza C13. ALI STE ČLAN OZIROMA SE NAMERAVATE VČLANITI V KATERO OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

g) Slovenska kmečka zveza

Value 175333 Frequency
1 sem član 33
2 nisem, a nameravam postati član 148
3 nisem, ne nameravam postati član 1869

Valid range from 1 to 3

C13H h) Zeleni Slovenije C13. ALI STE ČLAN OZIROMA SE NAMERAVATE VČLANITI V KATERO OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

h) Zeleni Slovenije

Value 176332 Frequency
1 sem član 13
2 nisem, a nameravam postati član 285
3 nisem, ne nameravam postati član 1752

Valid range from 1 to 3

C13I i) Meščanska zelena stranka C13. ALI STE ČLAN OZIROMA SE NAMERAVATE VČLANITI V KATERO OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

i) Meščanska zelena stranka

Value 177331 Frequency
1 sem član 8
2 nisem, a nameravam postati član 81
3 nisem, ne nameravam postati član 1961

Valid range from 1 to 3

C13J j) druge C13. ALI STE ČLAN OZIROMA SE NAMERAVATE VČLANITI V KATERO OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

j) druge

Value 178330 Frequency
1 sem član 27
2 nisem, a nameravam postati član 77
3 nisem, ne nameravam postati član 1946

Valid range from 1 to 3

C14 H KATERI OD SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ SE NAGIBAJO V TEM TRENUTKU VAŠE SIMPATIJE? (en odgovor)

C14. H KATERI OD SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ SE NAGIBAJO V TEM TRENUTKU VAŠE SIMPATIJE? (en odgovor)

Value 179329 Frequency
1 Socialistična zveza (SZDL) 254
2 Zveza komunistov Slovenije 145
3 ZSMS 212
4 Slovenska demokratska zveza 170
5 Zveza socialnih demokratov 61
6 Krščanski demokrati 67
7 Slovenska kmečka zveza 198
8 Zeleni Slovenije 264
9 Meščanska zelena stranka 10
0 nič od tega, drugo, ne vem kaj 669

Valid range from 1 to 9

C15X1 C151. KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK ALI ZVEZ IMAJO V VAŠEM OKOLJU NAJVEČJI UGLED MED LJUDMI? NAVEDITE PO VRSTNEM REDU NAJVEČ TRI.

C151. KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK ALI ZVEZ IMAJO V VAŠEM OKOLJU NAJVEČJI UGLED MED LJUDMI? NAVEDITE PO VRSTNEM REDU NAJVEČ TRI.

Value 180328 Frequency
1 Socialistična zveza (SZDL) 309
2 Zveza komunistov Slovenije 136
3 ZSMS 116
4 Slovenska demokratska zveza 99
5 Zveza socialnih demokratov 26
6 Krščanski demokrati 38
7 Slovenska kmečka zveza 137
8 Zeleni Slovenije 58
9 Meščanska zelena stranka 2
0 nobena, ne vem katera 1129

Valid range from 1 to 9

C15X2 C152. KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK ALI ZVEZ IMAJO V VAŠEM OKOLJU NAJVEČJI UGLED MED LJUDMI? NAVEDITE PO VRSTNEM REDU NAJVEČ TRI.

C152. KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK ALI ZVEZ IMAJO V VAŠEM OKOLJU NAJVEČJI UGLED MED LJUDMI? NAVEDITE PO VRSTNEM REDU NAJVEČ TRI.

Value 181327 Frequency
1 Socialistična zveza (SZDL) 99
2 Zveza komunistov Slovenije 133
3 ZSMS 132
4 Slovenska demokratska zveza 104
5 Zveza socialnih demokratov 32
6 Krščanski demokrati 37
7 Slovenska kmečka zveza 110
8 Zeleni Slovenije 106
9 Meščanska zelena stranka 2
0 nobena, ne vem katera 1295

Valid range from 1 to 9

C15X3 C153. KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK ALI ZVEZ IMAJO V VAŠEM OKOLJU NAJVEČJI UGLED MED LJUDMI? NAVEDITE PO VRSTNEM REDU NAJVEČ TRI.

C153. KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK ALI ZVEZ IMAJO V VAŠEM OKOLJU NAJVEČJI UGLED MED LJUDMI? NAVEDITE PO VRSTNEM REDU NAJVEČ TRI.

Value 182326 Frequency
1 Socialistična zveza (SZDL) 64
2 Zveza komunistov Slovenije 66
3 ZSMS 123
4 Slovenska demokratska zveza 56
5 Zveza socialnih demokratov 30
6 Krščanski demokrati 50
7 Slovenska kmečka zveza 98
8 Zeleni Slovenije 117
9 Meščanska zelena stranka 5
0 nobena, ne vem katera 1441

Valid range from 1 to 9

C16A a) Socialistične zveze (SZDL) C16. ALI POZNATE PROGRAM SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ?

a) Socialistične zveze (SZDL)

Value 183325 Frequency
1 ne poznam 1098
2 le deloma 788
3 dobro poznam 164

Valid range from 1 to 3

C16B b) Zveze komunistov Slovenije C16. ALI POZNATE PROGRAM SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ?

b) Zveze komunistov Slovenije

Value 184324 Frequency
1 ne poznam 1121
2 le deloma 736
3 dobro poznam 193

Valid range from 1 to 3

C16C c) ZSMS C16. ALI POZNATE PROGRAM SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ?

c) ZSMS

Value 185323 Frequency
1 ne poznam 1190
2 le deloma 694
3 dobro poznam 166

Valid range from 1 to 3

C16D d) Slovenske demokratične zveze C16. ALI POZNATE PROGRAM SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ?

d) Slovenske demokratične zveze

Value 186322 Frequency
1 ne poznam 1437
2 le deloma 521
3 dobro poznam 92

Valid range from 1 to 3

C16E e) Zveze socialnih demokratov C16. ALI POZNATE PROGRAM SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ?

e) Zveze socialnih demokratov

Value 187321 Frequency
1 ne poznam 1544
2 le deloma 441
3 dobro poznam 65

Valid range from 1 to 3

C16F f) Krščanskih demokratov C16. ALI POZNATE PROGRAM SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ?

f) Krščanskih demokratov

Value 188320 Frequency
1 ne poznam 1573
2 le deloma 415
3 dobro poznam 62

Valid range from 1 to 3

C16G g) Slovenske kmečke zveze C16. ALI POZNATE PROGRAM SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ?

g) Slovenske kmečke zveze

Value 189319 Frequency
1 ne poznam 1319
2 le deloma 618
3 dobro poznam 113

Valid range from 1 to 3

C16H h) Zveze zelenih Slovenije C16. ALI POZNATE PROGRAM SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ?

h) Zveze zelenih Slovenije

Value 190318 Frequency
1 ne poznam 1311
2 le deloma 624
3 dobro poznam 115

Valid range from 1 to 3

C16I i) Meščansko zeleno stranko C16. ALI POZNATE PROGRAM SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ?

i) Meščansko zeleno stranko

Value 191317 Frequency
1 ne poznam 1657
2 le deloma 338
3 dobro poznam 55

Valid range from 1 to 3

C17 POVSOD PO SVETU SO POD RAZLIČNIMI IMENI POLITIČNE STRANKE, KI ZASTOPAJO INTERESE DELAVSTVA. KATERA OD SEDANJIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ ZASTOPA INTERESE DELAVSTVA?

C17. POVSOD PO SVETU SO POD RAZLIČNIMI IMENI POLITIČNE STRANKE, KI ZASTOPAJO INTERESE DELAVSTVA. KATERA OD SEDANJIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ ZASTOPA INTERESE DELAVSTVA?

Value 192316 Frequency
1 Socialistična zveza (SZDL) 628
2 Zveza komunistov Slovenije 138
3 ZSMS 63
4 Slovenska demokratska zveza 121
5 Zveza socialnih demokratov 64
6 Krščanski demokrati 9
7 Slovenska kmečka zveza 83
8 Zeleni Slovenije 18
9 Meščanska zelena stranka 1
0 nič od tega, drugo, ne vem kaj 925

Valid range from 1 to 9

C18 ALI NAJ V BODOČE VSE POLITIČNE ZVEZE IN STRANKE DELUJEJO LE NA TERENU, ALI PA TUDI V PODJETJIH IN USTANOVAH?

C18. ALI NAJ V BODOČE VSE POLITIČNE ZVEZE IN STRANKE DELUJEJO LE NA TERENU, ALI PA TUDI V PODJETJIH IN USTANOVAH?

Value 193315 Frequency
1 le na terenu 836
2 tudi v podjetjih in ustanovah 731
3 ne vem 483

Valid range from 1 to 2

C19 KAJ BO ODLOČILNO VPLIVALO NA VAŠO VOLILNO ODLOČITEV MED VEČ KANDIDATI ZA POSLANCE V SLOVENSKO SKUPŠČINO, APRILA 1990. ČE BOSTE IMELI MOŽNOST IZBIRATI: ALI TO, DA JE KANDIDAT "VAŠE STRANKE", ALI TO, DA JE UGLEDEN ČLOVEK, KI MU LAHKO ZAUPATE NE GLEDE NA STR

C19. KAJ BO ODLOČILNO VPLIVALO NA VAŠO VOLILNO ODLOČITEV MED VEČ KANDIDATI ZA POSLANCE V SLOVENSKO SKUPŠČINO, APRILA 1990. ČE BOSTE IMELI MOŽNOST IZBIRATI: ALI TO, DA JE KANDIDAT "VAŠE STRANKE", ALI TO, DA JE UGLEDEN ČLOVEK, KI MU LAHKO ZAUPATE NE GLEDE NA STRANKO?

Value 194314 Frequency
1 osebnost, ugled kandidata 918
2 program stranke, ki ji kandidat pripada 844
3 drugo, kaj: ... 24
4 ne vem 264

Valid range from 1 to 3

C20 Glasoval bi za listo: C20. ALI BI NAM LAHKO POVEDALI, ZA KATERO LISTO KANDIDATOV ZA SLOVENSKO SKUPŠČINO BI GLASOVALI, ČE BI BILE VOLITVE V TEH DNEH?

Glasoval bi za listo:

Value 195313 Frequency
1 Socialistične zveze (SZDL) 422
2 Zveze komunistov Slovenije 202
3 ZSMS 224
4 Slovensko demokratsko zvezo 203
5 Zvezo socialnih demokratov 62
6 Krščanske demokrate 59
7 Slovensko kmečko zvezo 192
8 Zelene Slovenije 179
9 Meščansko zeleno stranko 5
0 za nobeno od teh ne bi glasoval 502

Valid range from 0 to 9

C21 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE ODLOČITEV, DA NA SPOMLADANSKIH VOLITVAH NASTOPI ZDRUŽENA OPOZICIJA - DEMOS: demokratična opozicija Slovenije (SOCIALDEMOKRATI, DEMOKRATI IN KRŠČANSKI DEMOKRATI?

C21. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE ODLOČITEV, DA NA SPOMLADANSKIH VOLITVAH NASTOPI ZDRUŽENA OPOZICIJA - DEMOS: demokratična opozicija Slovenije (SOCIALDEMOKRATI, DEMOKRATI IN KRŠČANSKI DEMOKRATI?

Value 196312 Frequency
1 odobravam 1176
2 ne odobravam 144
3 ne vem, neopredeljen 730

Valid range from 1 to 2

C22 ALI BOSTE V PRIMERU SKUPNE LISTE KANDIDATOV ZDRUŽENE OPOZICIJE - DEMOS - NA SPOMLADANSKIH VOLITVAH GLASOVALI ZA TO LISTO ALI ZA DRUGE ZVEZE?

C22. ALI BOSTE V PRIMERU SKUPNE LISTE KANDIDATOV ZDRUŽENE OPOZICIJE - DEMOS - NA SPOMLADANSKIH VOLITVAH GLASOVALI ZA TO LISTO ALI ZA DRUGE ZVEZE?

Value 197311 Frequency
1 za listo DEMOS 703
2 za druge 428
3 ne vem, ne bom volil 919

Valid range from 1 to 2

C23 KAJ MENITE, ALI BODO VOLITVE V SLOVENSKO SKUPŠČINO APRILA 1990 POŠTENE IN "FER" - ALI NE BODO POŠTENE?

C23. KAJ MENITE, ALI BODO VOLITVE V SLOVENSKO SKUPŠČINO APRILA 1990 POŠTENE IN "FER" - ALI NE BODO POŠTENE?

Value 198310 Frequency
1 bodo v celoti poštene 609
2 bodo pretežno poštene 799
3 ne bodo poštene 80
4 ne vem, neodločen 562

Valid range from 1 to 3

C24 KAKO BOSTE RAVNALI, ČE VOLITVE NE BODO POŠTENE IN "FER"?

C24. KAKO BOSTE RAVNALI, ČE VOLITVE NE BODO POŠTENE IN "FER"?

Value 199309 Frequency
1 volil bom, ker je to državljanska dolžnost 854
2 volil bom, vseeno mi je 87
3 ne bom volil 490
4 ne vem, kako bom ravnal 619

Valid range from 1 to 3

D1 SUVERENOST, USTAVA D1. O SLOVENSKI NACIONALNI POLITIKI DANES ODPRTO RAZPRAVLJAMO IN GOVORIMO. KAJ VI SODITE, ALI JE DOVOLJ SAMOSTOJNA, ALI NI?

D. SUVERENOST, USTAVA D1. O SLOVENSKI NACIONALNI POLITIKI DANES ODPRTO RAZPRAVLJAMO IN GOVORIMO. KAJ VI SODITE, ALI JE DOVOLJ SAMOSTOJNA, ALI NI?

Value 200308 Frequency
1 še preveč je samostojna 46
2 dovolj je samostojna 977
3 premalo je samostojna 669
4 sploh ni samostojna 51
5 ne ve, neodločen 307

Valid range from 1 to 4

D2 ALI NAJ BI PO VAŠEM MNENJU REPUBLIKA SLOVENIJA V SPREMENJENI USTAVI IMELA VEČJO ALI MANJŠO POLITIČNO, GOSPODARSKO IN KULTURNO SAMOSTOJNOST KOT DOSLEJ, ALI PA NAJ BI GLEDE TEGA NE BILO SPREMEMB?

D2. ALI NAJ BI PO VAŠEM MNENJU REPUBLIKA SLOVENIJA V SPREMENJENI USTAVI IMELA VEČJO ALI MANJŠO POLITIČNO, GOSPODARSKO IN KULTURNO SAMOSTOJNOST KOT DOSLEJ, ALI PA NAJ BI GLEDE TEGA NE BILO SPREMEMB?

Value 201307 Frequency
1 večjo kot doslej 1493
2 majšo kot doslej 46
3 enako kot doslej 237
4 ne ve, neodločen 274

Valid range from 1 to 3

D3 ČE GLEDATE Z VIDIKA JUGOSLAVIJE KOT CELOTE, ALI NAJ BI REPUBLIKE IN POKRAJINI BILE ČIM BOLJ SAMOSTOJNE, ALI NAJ BI ČIM VEČ NALOG IN PRISTOJNOSTI CENTRALIZIRALI NA RAVNI FEDERACIJE, ALI PA NAJ OSTANE TAKO KOT DOSLEJ?

D3. ČE GLEDATE Z VIDIKA JUGOSLAVIJE KOT CELOTE, ALI NAJ BI REPUBLIKE IN POKRAJINI BILE ČIM BOLJ SAMOSTOJNE, ALI NAJ BI ČIM VEČ NALOG IN PRISTOJNOSTI CENTRALIZIRALI NA RAVNI FEDERACIJE, ALI PA NAJ OSTANE TAKO KOT DOSLEJ?

Value 202306 Frequency
1 republike, pokrajini naj bodo bolj samostojne 1616
2 pristojnosti moramo centralizirati v federaciji 72
3 ostane naj tako kot doslej 149
4 ne ve, neodločen 213

Valid range from 1 to 3

D4 KAJ SODITE O TEM, ALI BI IMELA SLOVENIJA KAKŠNO MOŽNOST RAZVOJA (PERSPEKTIVO) IZVEN OKVIRA JUGOSLAVIJE, ALI JE NE BI IMELA?

D4. KAJ SODITE O TEM, ALI BI IMELA SLOVENIJA KAKŠNO MOŽNOST RAZVOJA (PERSPEKTIVO) IZVEN OKVIRA JUGOSLAVIJE, ALI JE NE BI IMELA?

Value 203305 Frequency
1 ne bi imela nobene možnosti razvoja 119
2 odprle bi se ji nove možnosti razvoja 1564
3 ne ve, neodločen 367

Valid range from 1 to 2

D5 V USTAVI JE ZAPISANA PRAVICA NARODOV - IN TOREJ TUDI SLOVENSKEGA DO SAMOODLOČBE, VKLUČNO S PRAVICO DO ODCEPITVE. ALI MENITE, DA JE TO:

D5. V USTAVI JE ZAPISANA PRAVICA NARODOV - IN TOREJ TUDI SLOVENSKEGA DO SAMOODLOČBE, VKLUČNO S PRAVICO DO ODCEPITVE. ALI MENITE, DA JE TO:

Value 204304 Frequency
1 pravica, ki je bila izčrpana, ko so se z odločitvami AVNOJA jugoslovanski narodi združili v novo Jugoslavijo 241
2 pravica, ki je le na papirju in ni bila nikoli resno mišljena 444
3 neodtujljiva pravica, ki še vedno velja 963
4 drugo, ne ve, neodločen 402

Valid range from 1 to 3

D6 ALI SE VAM ZDI, DA JE GLEDE NA SEDANJE RAMERE SMISELNO ALI NI SMISELNO RAZPRAVLJATI O ODCEPITVI SLOVENIJE OD JUGOSLAVIJE?

D6. ALI SE VAM ZDI, DA JE GLEDE NA SEDANJE RAMERE SMISELNO ALI NI SMISELNO RAZPRAVLJATI O ODCEPITVI SLOVENIJE OD JUGOSLAVIJE?

Value 205303 Frequency
1 je smiselno 1068
2 neodločen, ne ve 470
3 ni smiselno 512

Valid range from 1 to 3

D7 KAKŠNA JE VAŠA ZAMISEL O PRIHODNOSTI SLOVENIJE? ALI NAJ BO SLOVENIJA:

D7. KAKŠNA JE VAŠA ZAMISEL O PRIHODNOSTI SLOVENIJE? ALI NAJ BO SLOVENIJA:

Value 206302 Frequency
1 kot sedaj, republika v okviru SFR Jugoslavije 311
2 država v okviru jugoslovanske konfederacije z veliko samostojnostjo posameznih republik 1029
3 povsem samostojna država 483
4 drugo 17
5 ne vem, neodločen 210

Valid range from 1 to 4

D8 ČE BI SEDAJ PRIŠLO V SLOVENIJI DO REFERENDUMA O TEM, ALI NAJ SE SLOVENIJA ODCEPI OD JUGOSLAVIJE, ALI NAJ SE NE ODCEPI, KAKO BI SE ODLOČILI?

D8. ČE BI SEDAJ PRIŠLO V SLOVENIJI DO REFERENDUMA O TEM, ALI NAJ SE SLOVENIJA ODCEPI OD JUGOSLAVIJE, ALI NAJ SE NE ODCEPI, KAKO BI SE ODLOČILI?

Value 207301 Frequency
1 bil bi proti odcepitvi 411
2 bil bi za odcepitev 1139
3 ne bi šel na glasovanje; ne ve, kako bi glasoval 500

Valid range from 1 to 2

D9A a) Slovensko politično vodstvo je preveč popustljivo in omahljivo D9. OBSTOJAJO RAZLIČNE RAZLAGE GLEDE TEGA, KAJ V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ OGROŽA SUVERENOST SLOVENIJE. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE. SUVERENOST OGROŽA, OVIRA:

a) Slovensko politično vodstvo je preveč popustljivo in omahljivo

Value 208300 Frequency
1 sploh se ne strinja 524
2 v glavnem se ne strinja 584
3 neodločen 327
4 v glavnem se strinja 452
5 popolnoma se strinja 163

Valid range from 1 to 5

D9B b) imamo prevelike ekonomske obveznosti do zveze in nerazvitih D9. OBSTOJAJO RAZLIČNE RAZLAGE GLEDE TEGA, KAJ V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ OGROŽA SUVERENOST SLOVENIJE. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE. SUVERENOST OGROŽA, OVIRA:

b) imamo prevelike ekonomske obveznosti do zveze in nerazvitih

Value 209299 Frequency
1 sploh se ne strinja 115
2 v glavnem se ne strinja 126
3 neodločen 238
4 v glavnem se strinja 529
5 popolnoma se strinja 1042

Valid range from 1 to 5

D9C c) zvezni organi avtoritativno zavračajo pomembne slovenske predloge D9. OBSTOJAJO RAZLIČNE RAZLAGE GLEDE TEGA, KAJ V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ OGROŽA SUVERENOST SLOVENIJE. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE. SUVERENOST OGROŽA, OVIRA:

c) zvezni organi avtoritativno zavračajo pomembne slovenske predloge

Value 210298 Frequency
1 sploh se ne strinja 91
2 v glavnem se ne strinja 128
3 neodločen 388
4 v glavnem se strinja 576
5 popolnoma se strinja 867

Valid range from 1 to 5

D9D d) napadanje slovenskega političnega pluralizma in demokratizacije izven Slovenije D9. OBSTOJAJO RAZLIČNE RAZLAGE GLEDE TEGA, KAJ V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ OGROŽA SUVERENOST SLOVENIJE. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE. SUVERENOST OGROŽA, OVIRA:

d) napadanje slovenskega političnega pluralizma in demokratizacije izven Slovenije

Value 211297 Frequency
1 sploh se ne strinja 116
2 v glavnem se ne strinja 116
3 neodločen 455
4 v glavnem se strinja 516
5 popolnoma se strinja 847

Valid range from 1 to 5

D9E e) alternativne politične zveze in stranke rušijo slovensko enotnost D9. OBSTOJAJO RAZLIČNE RAZLAGE GLEDE TEGA, KAJ V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ OGROŽA SUVERENOST SLOVENIJE. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE. SUVERENOST OGROŽA, OVIRA:

e) alternativne politične zveze in stranke rušijo slovensko enotnost

Value 212296 Frequency
1 sploh se ne strinja 579
2 v glavnem se ne strinja 441
3 neodločen 545
4 v glavnem se strinja 290
5 popolnoma se strinja 195

Valid range from 1 to 5

D9F f) politična razcepljenost v Sloveniji vodi do uvedbe izrednih razmer v Sloveniji D9. OBSTOJAJO RAZLIČNE RAZLAGE GLEDE TEGA, KAJ V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ OGROŽA SUVERENOST SLOVENIJE. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE. SUVERENOST OGROŽA, OVIRA:

f) politična razcepljenost v Sloveniji vodi do uvedbe izrednih razmer v Sloveniji

Value 213295 Frequency
1 sploh se ne strinja 946
2 v glavnem se ne strinja 338
3 neodločen 475
4 v glavnem se strinja 171
5 popolnoma se strinja 120

Valid range from 1 to 5

D10A a) najprej naj se z referendumom sprejme nova slovenska ustava in šele nato nova jugoslovanska D10. VELIKO POBUD JE GLEDE TEGA, KAKO NAJ BI SLOVENIJA POSTALA BOLJ SAMOSTOJNA IN SUVERENA KOT JE SEDAJ. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE:

a) najprej naj se z referendumom sprejme nova slovenska ustava in šele nato nova jugoslovanska

Value 214294 Frequency
1 sploh se ne strinja 72
2 v glavnem se ne strinja 108
3 neodločen 368
4 v glavnem se strinja 511
5 popolnoma se strinja 991

Valid range from 1 to 5

D10B b) z novo ustavo naj Slovenija odloči, katere zadeve bo prenesla na jugoslovanske državne organe D10. VELIKO POBUD JE GLEDE TEGA, KAKO NAJ BI SLOVENIJA POSTALA BOLJ SAMOSTOJNA IN SUVERENA KOT JE SEDAJ. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE:

b) z novo ustavo naj Slovenija odloči, katere zadeve bo prenesla na jugoslovanske državne organe

Value 215293 Frequency
1 sploh se ne strinja 49
2 v glavnem se ne strinja 72
3 neodločen 372
4 v glavnem se strinja 512
5 popolnoma se strinja 1045

Valid range from 1 to 5

D10C c) za prihodnost Jugoslavije bi bila boljša konfederativna (zveza držav) kot sedanja federativna (zvezna država) ureditev D10. VELIKO POBUD JE GLEDE TEGA, KAKO NAJ BI SLOVENIJA POSTALA BOLJ SAMOSTOJNA IN SUVERENA KOT JE SEDAJ. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE:

c) za prihodnost Jugoslavije bi bila boljša konfederativna (zveza držav) kot sedanja federativna (zvezna država) ureditev

Value 216292 Frequency
1 sploh se ne strinja 94
2 v glavnem se ne strinja 75
3 neodločen 524
4 v glavnem se strinja 404
5 popolnoma se strinja 953

Valid range from 1 to 5

D10D d) po novi ustavi Slovenija ne bo več opredeljena kot socialistična, temveč le kot Republika Slovenija D10. VELIKO POBUD JE GLEDE TEGA, KAKO NAJ BI SLOVENIJA POSTALA BOLJ SAMOSTOJNA IN SUVERENA KOT JE SEDAJ. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE:

d) po novi ustavi Slovenija ne bo več opredeljena kot socialistična, temveč le kot Republika Slovenija

Value 217291 Frequency
1 sploh se ne strinja 77
2 v glavnem se ne strinja 79
3 neodločen 550
4 v glavnem se strinja 412
5 popolnoma se strinja 932

Valid range from 1 to 5

D11 PREDSEDSTVO SFRJ IN PREDSEDSTVO CK ZKJ STA NEPOSREDNO PRED SPREJEMOM DOPOLNIL (AMANDMAJEV) K SLOVENSKI USTAVI SPREJELI STALIŠČA, V KATERIH POZIVATA SKUPŠČINO SR SLOVENIJE, DA PREDLAGANIH SPREMEMB NE SPREJME. KAKO TO OCENJUJETE?

D11. PREDSEDSTVO SFRJ IN PREDSEDSTVO CK ZKJ STA NEPOSREDNO PRED SPREJEMOM DOPOLNIL (AMANDMAJEV) K SLOVENSKI USTAVI SPREJELI STALIŠČA, V KATERIH POZIVATA SKUPŠČINO SR SLOVENIJE, DA PREDLAGANIH SPREMEMB NE SPREJME. KAKO TO OCENJUJETE?

Value 218290 Frequency
1 to je primerno opozorilo, ker ravnanje Slovenije ni bilo skladno z interesi drugih federalnih enot in ogroža enotnost Jugoslavije 137
2 to je pritisk na suverenost in demokratični razvoj slovenskega naroda 1524
3 kaj drugega 42
4 ne vem 347

Valid range from 1 to 3

D12 KAJ SODITE, ALI JE PRAV ALI NI PRAV, DA JE SLOVENSKA SKUPŠČINA VZTRAJALA PRI SPREJEMU TEH DOPOLNIL (AMANDMAJEV)?

D12. KAJ SODITE, ALI JE PRAV ALI NI PRAV, DA JE SLOVENSKA SKUPŠČINA VZTRAJALA PRI SPREJEMU TEH DOPOLNIL (AMANDMAJEV)?

Value 219289 Frequency
1 prav je, da jih je sprejela 1767
2 ni prav, da jih je sprejela 41
3 neopredeljen 242

Valid range from 1 to 2

D13 ALI SE PO SPREJEMU SLOVENSKIH USTAVNIH DOPOLNIL POČUTITE BOLJ VARNE ALI MANJ VARNI GLEDE VAŠE PRIHODNOSTI IN PRIHODNOSTI VAŠIH OTROK?

D13. ALI SE PO SPREJEMU SLOVENSKIH USTAVNIH DOPOLNIL POČUTITE BOLJ VARNE ALI MANJ VARNI GLEDE VAŠE PRIHODNOSTI IN PRIHODNOSTI VAŠIH OTROK?

Value 220288 Frequency
1 mnogo bolj varno 612
2 deloma bolj varno 845
3 nič varno 141
4 neodločen, ne vem 452

Valid range from 1 to 3

D14 ČE OCENJUJETE DOPOLNILA (AMANDMAJE) K SLOVENSKI USTAVI, ALI MENITE, DA USTREZAJO VAŠIM PREDSTAVAM O DEMOKRATIČNEM ODLOČANJU SUVERENEGA SLOVENSKEGA NARODA?

D14. ČE OCENJUJETE DOPOLNILA (AMANDMAJE) K SLOVENSKI USTAVI, ALI MENITE, DA USTREZAJO VAŠIM PREDSTAVAM O DEMOKRATIČNEM ODLOČANJU SUVERENEGA SLOVENSKEGA NARODA?

Value 221287 Frequency
1 v celoti 856
2 le deloma 748
3 ne ustrezajo 22
4 ne vem, neopredeljen 424

Valid range from 1 to 3

D15 KAKO NAJ PO VAŠEM MNENJU RAVNA SLOVENSKA SKUPŠČINA, ČE BI USTAVNO SODIŠČE JUGOSLAVIJE RAZGLASILO, DA SO AMANDMAJI (DOPOLNILA) K SLOVENSKI USTAVI V NASPROTJU Z ZVEZNO:

D15. KAKO NAJ PO VAŠEM MNENJU RAVNA SLOVENSKA SKUPŠČINA, ČE BI USTAVNO SODIŠČE JUGOSLAVIJE RAZGLASILO, DA SO AMANDMAJI (DOPOLNILA) K SLOVENSKI USTAVI V NASPROTJU Z ZVEZNO:

Value 222286 Frequency
1 slovenska skupščina naj prilagodi ustavna dopolnila odločitvi Ustavnega sodišča SFRJ 102
2 nič naj ne spremeni, vztraja naj pri sprejetih spremembah 1071
3 o spornih vprašanjih naj razpiše referendum 492
4 ne vem kako naj ravna, nimam mnenja 385

Valid range from 1 to 3

D16 ALI JE PO VAŠEM MNENJU V SEDANJIH RAZMERAH V JUGOSLAVIJI SMOTRNO ALI NI SMOTRNO - SPREMINJATI SLOVENSKO USTAVO?

D16. ALI JE PO VAŠEM MNENJU V SEDANJIH RAZMERAH V JUGOSLAVIJI SMOTRNO ALI NI SMOTRNO - SPREMINJATI SLOVENSKO USTAVO?

Value 223285 Frequency
1 je smotrno 1199
2 ni smotrno 401
3 ne vem, neodločen 450

Valid range from 1 to 2

D17 SEDAJ SO V SKUPŠČINI SRS TRIJE ZBORI: ZBOR ZDRUŽENEGA DELA, ZBOR OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR. ALI NAJ BI V BODOČE OSTALO VSE NESPREMENJENO, ALI PA BI ZADOŠČAL EN SAM ZBOR?

D17. SEDAJ SO V SKUPŠČINI SRS TRIJE ZBORI: ZBOR ZDRUŽENEGA DELA, ZBOR OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR. ALI NAJ BI V BODOČE OSTALO VSE NESPREMENJENO, ALI PA BI ZADOŠČAL EN SAM ZBOR?

Value 224284 Frequency
1 en sam zbor državljanov 699
2 dva zbora, ukine naj se družbenopolitični zbor 260
3 trije zbori, kot doslej 330
4 ne vem, neopredeljen 761

Valid range from 1 to 3

D18 KAJ SODITE O DELEGATSKEM SISTEMU?

D18. KAJ SODITE O DELEGATSKEM SISTEMU?

Value 225283 Frequency
1 sistem je dal pozitivne rezultate in naj se ohrani 276
2 sistem je preživel, namesto delegatov naj bodo poslanci 1055
3 drugo 76
4 ne ve 643

Valid range from 1 to 3

D19 KAJ PA MISLITE GLEDE ZVEZNE USTAVE - ALI JO JE V TEM ČASU SMOTRNO ALI NI SMOTRNO SPREMINJATI?

D19. KAJ PA MISLITE GLEDE ZVEZNE USTAVE - ALI JO JE V TEM ČASU SMOTRNO ALI NI SMOTRNO SPREMINJATI?

Value 226282 Frequency
1 je smotrno 1012
2 ni smotrno 377
3 ne vem, neodločen 661

Valid range from 1 to 2

D20A a) za sprejem pomembnih zakonov v zvezni skupščini ni potrebno soglasje republik D20. V ZVEZI S PREDVIDENIM SPREMINJANJEM ZVEZNE USTAVE SO RAZLIČNE ZAMISLI. POVEJTE NAM, ALI S TEMI ZAMISLIMI SOGLAŠATE, ALI NE?

a) za sprejem pomembnih zakonov v zvezni skupščini ni potrebno soglasje republik

Value 227281 Frequency
1 popolnoma soglaša 237
2 v glavnem soglaša 181
3 ne ve, neodločen 383
4 v glavnem ne soglaša 284
5 sploh ne soglaša 965

Valid range from 1 to 5

D20B b) uveljavi naj se načelo "en človek en glas", kljub nevarnosti, da bodo manj številni narodi preglasovani D20. V ZVEZI S PREDVIDENIM SPREMINJANJEM ZVEZNE USTAVE SO RAZLIČNE ZAMISLI. POVEJTE NAM, ALI S TEMI ZAMISLIMI SOGLAŠATE, ALI NE?

b) uveljavi naj se načelo "en človek en glas", kljub nevarnosti, da bodo manj številni narodi preglasovani

Value 228280 Frequency
1 popolnoma soglaša 139
2 v glavnem soglaša 128
3 ne ve, neodločen 485
4 v glavnem ne soglaša 293
5 sploh ne soglaša 1005

Valid range from 1 to 5

D20C c) avtonomne pokrajine naj se oblikujejo tudi izven SR Srbije D20. V ZVEZI S PREDVIDENIM SPREMINJANJEM ZVEZNE USTAVE SO RAZLIČNE ZAMISLI. POVEJTE NAM, ALI S TEMI ZAMISLIMI SOGLAŠATE, ALI NE?

c) avtonomne pokrajine naj se oblikujejo tudi izven SR Srbije

Value 229279 Frequency
1 popolnoma soglaša 317
2 v glavnem soglaša 261
3 ne ve, neodločen 745
4 v glavnem ne soglaša 195
5 sploh ne soglaša 532

Valid range from 1 to 5

D20D d) v bodoči politični ureditvi Jugoslavije naj bi bila še naprej dominantna politična vloga ZKJ D20. V ZVEZI S PREDVIDENIM SPREMINJANJEM ZVEZNE USTAVE SO RAZLIČNE ZAMISLI. POVEJTE NAM, ALI S TEMI ZAMISLIMI SOGLAŠATE, ALI NE?

d) v bodoči politični ureditvi Jugoslavije naj bi bila še naprej dominantna politična vloga ZKJ

Value 230278 Frequency
1 popolnoma soglaša 88
2 v glavnem soglaša 163
3 ne ve, neodločen 507
4 v glavnem ne soglaša 348
5 sploh ne soglaša 944

Valid range from 1 to 5

D20E e) člani Predsedstva SFRJ naj bi bili voljeni na ozemlju vse Jugoslavije in ne le vsak v svoji republiki D20. V ZVEZI S PREDVIDENIM SPREMINJANJEM ZVEZNE USTAVE SO RAZLIČNE ZAMISLI. POVEJTE NAM, ALI S TEMI ZAMISLIMI SOGLAŠATE, ALI NE?

e) člani Predsedstva SFRJ naj bi bili voljeni na ozemlju vse Jugoslavije in ne le vsak v svoji republiki

Value 231277 Frequency
1 popolnoma soglaša 340
2 v glavnem soglaša 260
3 ne ve, neodločen 490
4 v glavnem ne soglaša 268
5 sploh ne soglaša 692

Valid range from 1 to 5

D20F f) republiške ustave naj bodo podrejene zvezni ustavi D20. V ZVEZI S PREDVIDENIM SPREMINJANJEM ZVEZNE USTAVE SO RAZLIČNE ZAMISLI. POVEJTE NAM, ALI S TEMI ZAMISLIMI SOGLAŠATE, ALI NE?

f) republiške ustave naj bodo podrejene zvezni ustavi

Value 232276 Frequency
1 popolnoma soglaša 155
2 v glavnem soglaša 229
3 ne ve, neodločen 476
4 v glavnem ne soglaša 376
5 sploh ne soglaša 814

Valid range from 1 to 5

D21A a) Za obrambo svoje domovine Slovenije, njenega jezika in svobode sem pripravljen žrtvovati vse, tudi svoje življenje D21. NAVAJAMO NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

a) Za obrambo svoje domovine Slovenije, njenega jezika in svobode sem pripravljen žrtvovati vse, tudi svoje življenje

Value 233275 Frequency
1 v celoti se strinjam 782
2 pretežno se strinjam 752
3 neopredeljen 275
4 pretežno se ne strinjam 154
5 sploh se ne strinjam 87

Valid range from 1 to 5

D21B b) V zadnjem letu napadov na Slovenijo sem spoznal in začutil, da ni nič bolj pomembno kot povezanost z narodom D21. NAVAJAMO NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

b) V zadnjem letu napadov na Slovenijo sem spoznal in začutil, da ni nič bolj pomembno kot povezanost z narodom

Value 234274 Frequency
1 v celoti se strinjam 1054
2 pretežno se strinjam 607
3 neopredeljen 256
4 pretežno se ne strinjam 89
5 sploh se ne strinjam 44

Valid range from 1 to 5

D21C c) Sedanji slovenski voditelji (Kučan, Smole, Stanovnik) so pravi narodni voditelji in slovenski narod jim mora slediti D21. NAVAJAMO NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

c) Sedanji slovenski voditelji (Kučan, Smole, Stanovnik) so pravi narodni voditelji in slovenski narod jim mora slediti

Value 235273 Frequency
1 v celoti se strinjam 1019
2 pretežno se strinjam 697
3 neopredeljen 205
4 pretežno se ne strinjam 89
5 sploh se ne strinjam 40

Valid range from 1 to 5

D21D d) Naši vodilni smučarji (Svet, Čižman, Križaj in drugi) so slovenski narodni junaki in prav je, da jih podpiramo, čeprav nam gre gospodarsko težko D21. NAVAJAMO NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

d) Naši vodilni smučarji (Svet, Čižman, Križaj in drugi) so slovenski narodni junaki in prav je, da jih podpiramo, čeprav nam gre gospodarsko težko

Value 236272 Frequency
1 v celoti se strinjam 794
2 pretežno se strinjam 736
3 neopredeljen 232
4 pretežno se ne strinjam 181
5 sploh se ne strinjam 107

Valid range from 1 to 5

D21E e) Normalno je, da so ljudje imeli solze v očeh, ko so septembra v Slovenski skupščini razglasili nova slovenska ustavna dopolnila in zapeli Zdravljico D21. NAVAJAMO NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

e) Normalno je, da so ljudje imeli solze v očeh, ko so septembra v Slovenski skupščini razglasili nova slovenska ustavna dopolnila in zapeli Zdravljico

Value 237271 Frequency
1 v celoti se strinjam 1292
2 pretežno se strinjam 445
3 neopredeljen 244
4 pretežno se ne strinjam 45
5 sploh se ne strinjam 24

Valid range from 1 to 5

D21F f) Slovenski narod je tako ogrožen od drugih, da bi morali pozabiti na vse razlike med Slovenci doma in na tujem D21. NAVAJAMO NEKAJ TRDITEV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

f) Slovenski narod je tako ogrožen od drugih, da bi morali pozabiti na vse razlike med Slovenci doma in na tujem

Value 238270 Frequency
1 v celoti se strinjam 773
2 pretežno se strinjam 519
3 neopredeljen 394
4 pretežno se ne strinjam 217
5 sploh se ne strinjam 147

Valid range from 1 to 5

D22 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE S PREDLOGI, DA BI 1. DECEMBER, DAN ZEDINJENJA V KRALJEVINO SRBOV, HRVATOV IN SLOVENCEV (JUGOSLAVIJO) LETA 1918, RAZGLASILI ZA DRŽAVNI PRAZNIK?

D22. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE S PREDLOGI, DA BI 1. DECEMBER, DAN ZEDINJENJA V KRALJEVINO SRBOV, HRVATOV IN SLOVENCEV (JUGOSLAVIJO) LETA 1918, RAZGLASILI ZA DRŽAVNI PRAZNIK?

Value 239269 Frequency
1 da 152
2 ne 1511
3 ne vem, neopredeljen 387

Valid range from 1 to 2

E1 VOJSKA, OBRAMBA, MILICA E1. ALI MENITE, DA BI SE V PRIMERU VOJAŠKEGA NAPADA VEČINA SLOVENCEV UPRLA NAPADALCU, ALI SE MU NE BI UPRLA?

E. VOJSKA, OBRAMBA, MILICA E1. ALI MENITE, DA BI SE V PRIMERU VOJAŠKEGA NAPADA VEČINA SLOVENCEV UPRLA NAPADALCU, ALI SE MU NE BI UPRLA?

Value 240268 Frequency
1 večina Slovencev bi se uprla napadalcu 1171
2 večina sposobnih bi se uprla napadalcu 344
3 del Slovencev bi se uprl, mnogi pa bi reševali le svojo kožo 326
4 le malokdo bi se uprl napadalcu 23
5 ne ve, kako bi ravnali, neodločen 186

Valid range from 1 to 4

E2A a) za obrambo domovine E2. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

a) za obrambo domovine

Value 241267 Frequency
1 nič ne bi žrtvoval za to 33
2 sprejel bi majhne žrtve 360
3 sprejel bi velike žrtve 816
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 547
5 ne ve, neodločen 294

Valid range from 1 to 4

E2B b) proti lakoti v svetu E2. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

b) proti lakoti v svetu

Value 242266 Frequency
1 nič ne bi žrtvoval za to 189
2 sprejel bi majhne žrtve 608
3 sprejel bi velike žrtve 544
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 317
5 ne ve, neodločen 392

Valid range from 1 to 4

E2C c) za človekove pravice E2. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

c) za človekove pravice

Value 243265 Frequency
1 nič ne bi žrtvoval za to 26
2 sprejel bi majhne žrtve 405
3 sprejel bi velike žrtve 973
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 414
5 ne ve, neodločen 232

Valid range from 1 to 4

E2D d) za svoje najbližje E2. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

d) za svoje najbližje

Value 244264 Frequency
1 nič ne bi žrtvoval za to 13
2 sprejel bi majhne žrtve 59
3 sprejel bi velike žrtve 506
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 1386
5 ne ve, neodločen 86

Valid range from 1 to 4

E2E e) za mir v svetu E2. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

e) za mir v svetu

Value 245263 Frequency
1 nič ne bi žrtvoval za to 43
2 sprejel bi majhne žrtve 473
3 sprejel bi velike žrtve 878