Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJMUST89
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJMUST89_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
 • Hafner-Fink, Mitja
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Raziskovalni inštitut. (Ljubljana; oktober 1989)

Finančna podpora:

Republiška raziskovalna skupnost

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi. Pričujoča raziskava se tematsko ujema s serijo raziskav o stališčih glede ustavnih sprememb v letih 1988, 1989 in 1990.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

družbena kriza, razlike v dohodkih, nezaposlenost, razpoloženje ljudi, ukrepi za izboljšanje razmer v gospodarstvu, lastnina, socializem, spremembe slovenske ustave (seznanjenost), odnos med republiško in zvezno ustavo, mnenja o posameznih predlogih - vloga Zveze Komunistov, lastnina, suverenost, himna, volitve, stranke, položaj občin, volitve v skupščino in predsedstvo, ustavni referendum, človekove pravice v Jugoslaviji, politične pravice, državljanske pravice, nacionalne pravice, delavske pravice, verske pravice, smrtna kazen, prednostno financiranje družbenih področij, ukrepi vlade v gospodarstvu, vloga države na socialnem področju in v gospodarstvu, svoboda medijev, državljanski protesti, odnos do skrajnežev, odnos do policijskega nadzora, družbenopolitične organizacije, vpliv javnosti na politiko, pojmovanje vloge socialistične zveze in zveze komunistov, ugled in reforma zveze komunistov, mednacionalni odnosi, odnosi med jugoslovanskimi narodi in republikami, slovenska nacionalna politika, samoodločba, prihodnost Jugoslavije, Kosovo, ugledni politiki, zunanja politika, konferenca neuvrščenih, civilno služenje, vloga Jugoslovanske armade, dejavniki ogrožanja suverenosti Slovenije, proces proti četverici, majniška deklaracija

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Ustavno pravo


Povzetek:

Posebna tema raziskave je bila seznanjenost in stališča ljudi do predloga nove republiške ustave. Prvi sklop vprašanj se navezuje na družbeno krizo in reformo. Zabeleženo je zaupanje v sposobnost vlade, da bo rešila krizo, stališča o potrebnosti zmanjšanja razlik v dohodkih, glede dileme zaustavljanja rasti inflacije ali nezaposlenosti. Respondentje ocenjujejo razpoloženje ljudi v času krize, kakšen bi bil najustreznejši način za reševanje problemov, in presojajo posamezne poglede, ki bi pripomogli k izhodu iz krize. Poglavje o stališčih v zvezi s spremembo slovenske ustave se začne z vprašanji o poznavanju ustave, seznanjenosti s spremembami in potrebnosti sprememb samih. V nadaljevanju je zabeležena stopnja strinjanja s posameznimi ustavnimi dopolnili, ki zadevajo rešitve v zvezi s funkcijo občin in pristojnostmi republike, seznanjenost z notranjepolitično ureditvijo v Sloveniji, volilnimi postopki in mnenje o njihovi ustreznosti, ocena potrebnosti razpisa referenduma. Nadaljevanje prinaš slovenski prevod mednarodnega vprašalnika ISSP85 Vloga države, ki se deloma ponovi tudi v ISSP96 in ISSP90 (glej tudi ADP - IDNo: ISSPSJ89) oziroma njim ustrezujoče raziskave ADP - IDNo: SJM954, zajema stališča o nalogah vlade na posameznih področjih. Anketirani ocenjujejo pomembnost posameznih vrst človekovih pravic zase osebno in ali so v Jugoslaviji dovolj varovane, ocenjujejo najpomembnejša ustavna dopolnila, ki se tičejo nedotakljivosti stanovanja, izpovedovanja vere, smrtne kazni, pravice do delovanja političnih združenj in organizacij, slovenske suverenosti. V presojo so jim dani posamezni gospodarski ukrepi, ki bi jih lahko sprejela vlada, kakšen vpliv naj bi imela država na posameznih gospodarskih področjih in za delovanje katerih socialnih področij je država po njihovo odgovorna. Posebno poglavje je namenjeno človekovim pravicam. Respondenti se opredeljujejo glede stopnje primernosti posamezne metode kaznovanja, pravice države, da prepreči objavo zaupnih dokumentov, do kakšne mere bi morale biti dovoljene posamezne protestne akcije in delovanja ter ocenjujejo upravičenost posameznih policijskih ukrepov vprimeru suma kaznivega dejanja. V sklopu vprašanj o družbenopolitičnih organizacijah so zajeta mnenja o vplivu občanov, javnosti na oblast in politiko, o vlogi SZDL, novih političnih zvezah, ocene, katera politična organizacija bo imela v prihodnosti največji pomen, mnenja glede skladnosti politike ZK z interesi večine in primerjava politiko vodstva ZK s politiko vodstva pred leti, pomen ZK in njena vlogo v preteklosti in prihodnosti družbe, ugled ZK med ljudmi. Vprašanja o mednacionalnih odnosih se začnejo s standardno lestvico etnične distance, kako tesno bi se bili pripravljeni povezovati s pripadniki posameznih jugoslovanskih narodov, mnenji o odnosih med narodi in narodnostmi na slovenskem in jugoslovanskem območju ter kakšni bodo odnosi v prihodnosti, razvrščanjem držav ali skupin držav, s katerimi naj se Slovenija v prihodnosti povezuje ter vprašanji v zvezi s slovensko suverenostjo: je slovenska politika dovolj samostojna, pravica do odcepitve, možnosti Slovenije izven okvira Jugoslavije, ocena lastnega odziva na morebitno nasilno zamenjavo slovenskega političnega vodstva. Preostala vprašanja o mednacionalnih odnosih povprašujejo po mnenju o kriznih dogodkih izven Slovenije: ocena krize na Kosovu, gladovna stavka rudarjev, sodelovanje slovenskih miličnikov in vojakov pri vzdrževanju izrednih razmer na Kosovu. Respondenti izbirajo slovenske politike, ki imajo med ljudmi največji ugled in jugoslovanskega politika, katerega ideje so nesprejemljive, ocenjujejo, kakšna zunanja politika bi bila za Jugoslavijo najprimernejša, staliošča glede uvedbe civilnega vojaškega roka, upoštevanje ugovora vesti ob podaljšanju vojaškega roka, koristnost služenja vojaškega roka v matični republiki, protiarmadno razpoloženje, možnost, da vojska prevzame oblast. Sledijo še mnenja o aktualnih dogodkih: različni načini ogrožanja slovenske suverenosti, delovanje Odbora za varstvo človekovih pravic, proces JBTZ. Demografska vprašanja vsebujejo spol, starost, zakonski stan, narodnost, velikost gospodinjstva, osnovni vir prihodkov gospodinjstva, zaposlitveni status, kvalifikacijo in položaj na delovnem mestu, izobrazbo, članstvo v družbenopolitičnih organizacijah, vernost, poklic očeta, sloj (samouvrstitev), materialni položaj (posedovanje premičnin in predmetov splošne rabe), občino, velikost naselja in tip krajevne skupnosti.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. maj 1989 - 8 junij 1989
Čas izdelave: 1989-09-19
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: ni podatka
Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJMUST89.POR

Format: SPSS Portable

 • število spremenljivk: 316
 • število enot: 2040

Spremenljivke

ID

IDENTIFIKACIJA

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2048 1
2049 1
2050 1
2051 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2051

A1 A. DRUŽBENA KRIZA IN REFORMA

A1. ALI BI BILE GOSPODARSKE IN POLITIČNE RAZMERE V JUGOSLAVIJI DANES BOLJŠE, ČE BI ŠE ŽIVEL PREDSEDNIK TITO?

Vrednost 22 Frekvenca
1 mnogo boljše 359
2 malo boljše 620
3 enake 591
4 nekaj slabše 97
5 mnogo slabše 46
6 ne vem, neodločen 327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A2

A2. ALI ZAUPATE SEDANJI JUGOSLOVANSKI VLADI (ZVEZNEMU IZVRŠNEMU SVETU) POD PREDSEDSTVOM ANTEJA MARKOVI]A, DA BO REŠILA JUGOSLAVIJO IZ KRIZE, ALI JI NE ZAUPATE?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zaupa 1042
2 ne zaupa 467
3 ne ve, neodločen 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID

IDENTIFIKACIJA

Vrednost 1316 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2048 1
2049 1
2050 1
2051 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2051

A1 A. DRUŽBENA KRIZA IN REFORMA

A1. ALI BI BILE GOSPODARSKE IN POLITIČNE RAZMERE V JUGOSLAVIJI DANES BOLJŠE, ČE BI ŠE ŽIVEL PREDSEDNIK TITO?

Vrednost 2315 Frekvenca
1 mnogo boljše 359
2 malo boljše 620
3 enake 591
4 nekaj slabše 97
5 mnogo slabše 46
6 ne vem, neodločen 327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A2

A2. ALI ZAUPATE SEDANJI JUGOSLOVANSKI VLADI (ZVEZNEMU IZVRŠNEMU SVETU) POD PREDSEDSTVOM ANTEJA MARKOVI]A, DA BO REŠILA JUGOSLAVIJO IZ KRIZE, ALI JI NE ZAUPATE?

Vrednost 3314 Frekvenca
1 zaupa 1042
2 ne zaupa 467
3 ne ve, neodločen 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A3

A3. ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: VLADA NAJ ZMANJŠA RAZLIKE V DOHODKIH MED LJUDMI Z NIŽJIMI IN VIŠJIMI DOHODKI?

Vrednost 4313 Frekvenca
1 popolnoma soglašam 738
2 v glavnem soglašam 501
3 nisem niti za, niti proti 266
4 v glavnem ne soglašam 280
5 sploh ne soglašam 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A4

A4. ALI SODITE, DA SO DAVKI IN PRISPEVKI OD PLAČ IN NA DOHODKE, KI JIH SEDAJ PLAČUJETE VI IN OSEBE, KI ŽIVIJO Z VAMI...

Vrednost 5312 Frekvenca
1 mnogo previsoki 608
2 previsoki 960
3 približno pravi 270
4 prenizki 22
5 mnogo prenizki 7
6 ne vem 109
7 vprašanje se ne nanaša name 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A5

A5. ČE BI SE MORALA VLADA ODLOČITI MED ZADRŽEVANJEM VISOKE INFLACIJE IN MED ZADRŽEVANJEM RASTI NEZAPOSLENOSTI, KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU POMEMBNEJŠE?

Vrednost 6311 Frekvenca
1 zadrževati inflacijo 1113
2 zadrževati rast nazaposlenosti 439
3 ne vem, neodločen 488

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A6

A6. KDO MORA PO VAŠEM MNENJU SKRBETI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV, KI OSTANEJO BREZ ZAPOSLITVE KOT "TEHNOLOŠKI VIŠEK" OB MODERNIZACIJI PODJETIJ?

Vrednost 7310 Frekvenca
1 odpuščeni delavci, vsak sam zase 82
2 podjetje, ki jih je odpustilo 545
3 podjetje, skupaj z republiko Slovenijo 1052
4 samo republika Slovenija 174
5 ne vem, neodločen 187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A7

A7. KAJ MENITE, ALI IMA DRŽAVA PRI NAS:

Vrednost 8309 Frekvenca
1 mnogo preveč moči 421
2 preveč moči 551
3 približno pravo mero moči 193
4 premalo moči 438
5 mnogo premalo moči 84
6 ne vem 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A8

A8. SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KATERA OD SPODNJIH NAVEDB PO VAŠI OCENI NAJBOLJ USTREZA RAZPOLOŽENJU MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, V SLOVENIJI?

Vrednost 9308 Frekvenca
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 340
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 187
3 upanje in strah obenem 562
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 158
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 621
6 kaj drugega 16
7 ne ve, ne more oceniti 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A9

A9. V JUGOSLAVIJI VEDNO BOLJ PRIHAJAJO V OSPREDJE RAZLIČNI POGLEDI O NAČINU UREJANJA RAZMER NA PODROČJU GOSPODARSTVA, POLITIKE, KULTURE... KAJ SODITE, PO KAKŠNI POTI JE TREBA PROBLEME REŠEVATI?

Vrednost 10307 Frekvenca
1 le z dialogom in s soočanjem različnih pogledov je mogoče priti do skupne rešitve problemov 1361
2 različni pogledi ustvarjajo zmedo, treba jih je poenotiti 303
3 probleme je mogoče urediti le z državnimi ukrepi in prisilo 61
4 le vojska lahko reši probleme in napravi pri nas red 29
5 drugo 47
6 ne ve, neodločen 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A10AF1 A10. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE

a) Jugoslavija naj postane članica EGS.

Vrednost 11306 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1369
2 v glavnem se strinja 363
3 neodločen, ne ve 253
4 v glavnem se ne strinja 30
5 sploh se ne strinja 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A10AF2 A10. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE

b) Ukiniti je treba prispevke in fond za nerazvite; pomoč nerazvitim naj poteka preko bank v obliki posojil in skupnih vlaganj.

Vrednost 12305 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1269
2 v glavnem se strinja 443
3 neodločen, ne ve 211
4 v glavnem se ne strinja 84
5 sploh se ne strinja 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A10AF3 A10. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE

c) Spoštovanje razlik med republikami in pokrajinami naj postane pravilo: vsaka republika, narod si oblikuje svojo lastno ureditev političnega življenja in gospodarstva tako, da ne ovira drugih republik in pokrajin v njihovem razvoju.

Vrednost 13304 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1534
2 v glavnem se strinja 321
3 neodločen, ne ve 142
4 v glavnem se ne strinja 29
5 sploh se ne strinja 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A10AF4 A10. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE

d) Vse oblike lastnine naj bodo enakopravne: državna, družbena, zadružna, delničarska, privatna.

Vrednost 14303 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1243
2 v glavnem se strinja 439
3 neodločen, ne ve 270
4 v glavnem se ne strinja 58
5 sploh se ne strinja 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A10AF5 A10. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE

e) Vsakdo lahko prične z gospodarsko dejavnostjo.

Vrednost 15302 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1333
2 v glavnem se strinja 413
3 neodločen, ne ve 198
4 v glavnem se ne strinja 73
5 sploh se ne strinja 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A10AF6 A10. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJŠALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE

f) Tam, kjer družbena lastnina ni sposobna zagotoviti dohodka oz. ekonomskega napredka, jo je potrebno nadomestiti z zadružno, delničarsko ali zasebno lastnino.

Vrednost 16301 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1327
2 v glavnem se strinja 407
3 neodločen, ne ve 237
4 v glavnem se ne strinja 53
5 sploh se ne strinja 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A11

A11. STROKOVNJAKI PRAVIJO, DA SO TRI MOŽNE POTI JUGOSLAVIJE IZ SEDANJE KRIZE. KATERA OD NJIH JE PO VAŠI OCENI PRAVA?

Vrednost 17300 Frekvenca
1 vrnitev k državnemu socializmu, trdi roki in avtoritarnemu režimu 114
2 obnova meščanske družbe po zahodnem vzorcu 380
3 nova koncepcija samoupravljanja z uvedbo tržišča v gospodarstvu in demokratizacije, s pravico do spontanega političnega gibanja 1105
4 ne ve, neodločen 441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A12

A12. ALI IMA PO VAŠI SODBI SOCIALIZEM V SVETU PERSPEKTIVO, ALI NE?

Vrednost 18299 Frekvenca
1 da, razvijal se bo 502
2 ne, ne bo se razvijal 868
3 ne ve, neodločen 670

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B1 B. STALIŠČA V ZVEZI S SPREMEMBAMI SLOVENSKE USTAVE

B1. ALI STE KDAJ BRALI SEDANJO SLOVENSKO USTAVO?

Vrednost 19298 Frekvenca
1 da 512
2 ne 1524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B2

B2. ALI VESTE, DA TRENUTNO POTEKA JAVNA RAZPRAVA O DOPOLNILIH (AMANDMAJIH) SLOVENSKE USTAVE?

Vrednost 20297 Frekvenca
1 da 1607
2 ne 433

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B3

B3. ALI STE MORDA V ZADNJEM ČASU BILI NA KAŠNEM SESTANKU, ZBOROVANJU, KJER SE JE GOVORILO O SPREMEMBI USTAVE? (če da) ALI STE TUDI SAMI SODELOVALI V RAZPRAVI?

Vrednost 21296 Frekvenca
1 ne, ni bil, ne ve za spremembe ustave 1625
2 da, bil je, toda ni sodeloval v razpravi 349
3 da, bil je in sodeloval je v razpavi 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B4

B4. ALI STE MORDA PREBRALI - V CELOTI ALI DELOMA - PREDLAGANA DOPOLNILA (AMANDMAJE) USTAVE, KI SO BILA OBJAVLJENA KONCEM APRILA V DELU IN V DRUGIH ČASOPISIH?

Vrednost 22295 Frekvenca
1 ne ve za spremembe ustave 536
2 prebral v celoti 81
3 prebral deloma 524
4 ni prebral, le delno pregledal 391
5 sploh ni pregledal 506

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B5

B5. (če je prebral, pregledal) ALI STE JIH RAZUMELI?

Vrednost 23294 Frekvenca
1 da, razumel v celoti 170
2 da, deloma razumel 632
3 sploh ni razumel 60
4 ni bral 1162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B6

B6. ALI JE PO VAŠEM MNENJU POTREBNO ALI NEPOTREBNO V TEM ČASU SPREMINJATI SLOVENSKO USTAVO?

Vrednost 24293 Frekvenca
1 je potrebno 1228
2 ni potrebno 235
3 ne ve, neodločen 577

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B7

B7. ALI NAJ BI PO VAŠEM MNENJU REPUBLIKA SLOVENIJA V SPREMENJENI USTAVI IMELA VEČJO ALI MANJŠO POLITIČNO, GOSPODARSKO IN KULTURNO SAMOSTOJNOST KOT DOSLEJ, ALI PA NAJ BI GLEDE TEGA NE BILO SPREMEMB?

Vrednost 25292 Frekvenca
1 večjo kot doslej 1359
2 manjšo kot doslej 40
3 enako kot doslej 265
4 ne ve, neodločen 376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B8

B8. V SLOVENSKI IN JUGOSLOVANSKI JAVNOSTI SE VSE BOLJ UVELJAVLJA MNENJE, DA JE POTREBNO PRIPRAVITI NOVO JUGOSLOVANSKO USTAVO? KAJ VI MISLITE O TEM?

Vrednost 26291 Frekvenca
1 da, pripraviti je potrebno novo ustavo 1319
2 ne, nova ustava ni potrebna 221
3 ne ve, neodločen 500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B9

B9. PO KAKŠNI POTI BI MORALI PRITI DO NOVE JUGOSLOVANSKE USTAVE?

Vrednost 27290 Frekvenca
1 tako, da bi vsaka republika oblikovala svojo ustavo in določila svoje interese in se nato dogovarjala z drugimi o skupnih interesih v zvezni državi 1144
2 tako, da bi se republike in pokrajine dogovorile za skupne temelje jugoslovanske in republiške ustave 328
3 tako, da bi na ravni federacije pripravili enotno ustavo, nato pa bi republike v teh okvirih določale svoje posebnosti 240
4 drugače 24
5 ne ve, neodločen 304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B10

B10. O TEM, KAJ NAJ VKLJUČUJEJO NOVA DOPOLNILA K SLOVENSKI USTAVI, SO POGLEDI IN STALIŠČA RAZLIČNA. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERA, VI PA IZBERITE TISTO, KI JE NAJBLIŽJE VAŠEMU MNENJU:

Vrednost 28289 Frekvenca
1 opravi se naj le formalna uskladitev s sprejetimi dopolnili zvezne ustave 64
2 dopolnila naj vključijo čim več izvirnih in novih rešitev, toda ne v nasprotju z zvezno ustavo 337
3 poleg uskladitve z zveznimi naj slovenska dopolnila vsebujejo čim več določb, ki jih zahtevajo ljudje 752
4 dopolnila naj vključijo vse, kar je v korist slovenski suverenosti, ne glede na to, ali je v skladu z zvezno ustavo ali ne 552
5 kaj drugega 21
6 ne vem, neopredeljen 314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11AN1 B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE? TRDITVE:

a) v slovensko ustavo je potrebno posebej zapisati pravico slovenskega naroda do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve in združitve

Vrednost 29288 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 1315
2 v glavnem soglaša 350
3 ne ve, neodločen 265
4 v glavnem ne soglaša 63
5 sploh ne soglašam 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11AN2 B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE? TRDITVE:

b) Slovenska ustava naj še v bodoče ohrani določbo o vodilni vlogi Zveze komunistov

Vrednost 30287 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 314
2 v glavnem soglaša 392
3 ne ve, neodločen 449
4 v glavnem ne soglaša 404
5 sploh ne soglašam 481

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11AN3 B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE? TRDITVE:

c) v celoti je potrebno odpraviti omejitve lastnine kmetov nad obdelovalno zemljo - agrarni maksimum

Vrednost 31286 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 1181
2 v glavnem soglaša 374
3 ne ve, neodločen 240
4 v glavnem ne soglaša 121
5 sploh ne soglašam 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11AN4 B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE? TRDITVE:

d) kmetje - lastniki gozdov naj samostojno gospodarijo z gozdovi in prodajajo les

Vrednost 32285 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 952
2 v glavnem soglaša 438
3 ne ve, neodločen 258
4 v glavnem ne soglaša 268
5 sploh ne soglašam 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11AN5 B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE? TRDITVE:

e) v ustavnih dopolnilih je potrebno določiti, da je SR Slovenija gospodarsko suverena in da prispeva za Federacijo in nerazvite sama - po presoji svojih možnosti

Vrednost 33284 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 1421
2 v glavnem soglaša 363
3 ne ve, neodločen 197
4 v glavnem ne soglaša 41
5 sploh ne soglašam 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11AN6 B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE? TRDITVE:

f) ne glede na predlagana dopolnila je potrebno takoj pričeti s pripravami nove slovenske ustave, ki bo v celoti izrazila voljo in interese Slovencev

Vrednost 34283 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 1296
2 v glavnem soglaša 384
3 ne ve, neodločen 312
4 v glavnem ne soglaša 35
5 sploh ne soglašam 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11AN7 B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE? TRDITVE:

g) Zdravljica naj bo z ustavo določena za slovensko himno

Vrednost 35282 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 1155
2 v glavnem soglaša 380
3 ne ve, neodločen 389
4 v glavnem ne soglaša 58
5 sploh ne soglašam 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11AN8 B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE? TRDITVE:

h) družbena, zasebna in zadružna lastnina naj bodo z ustavo v vseh pogledih izenačene

Vrednost 36281 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 1260
2 v glavnem soglaša 423
3 ne ve, neodločen 279
4 v glavnem ne soglaša 43
5 sploh ne soglašam 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11AN9 B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE? TRDITVE:

i) odpraviti je potrebno vse omejitve glede velikosti zasebnega podjetja in števila zaposlenih

Vrednost 37280 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 1264
2 v glavnem soglaša 447
3 ne ve, neodločen 242
4 v glavnem ne soglaša 52
5 sploh ne soglašam 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11AN10 B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE? TRDITVE:

j) Volitve na vseh ravneh naj bodo neposredne

Vrednost 38279 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 1542
2 v glavnem soglaša 306
3 ne ve, neodločen 164
4 v glavnem ne soglaša 14
5 sploh ne soglašam 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11AN11 B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE? TRDITVE:

k) Samoupravne interesne skupnosti na področju kulture, zdravstva itd. naj se bolj racionalno organizirajo na ravni republike Slovenije

Vrednost 39278 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 1321
2 v glavnem soglaša 380
3 ne ve, neodločen 288
4 v glavnem ne soglaša 33
5 sploh ne soglašam 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11AN12 B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE? TRDITVE:

l) Samoupravne skupnosti je treba odpraviti, njihove naloge pa naj prevzamejo ustrezni državni organi

Vrednost 40277 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 622
2 v glavnem soglaša 388
3 ne ve, neodločen 639
4 v glavnem ne soglaša 222
5 sploh ne soglašam 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11AN13 B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE? TRDITVE:

m) Ustava naj dopusti ustanavljanje političnih strank

Vrednost 41276 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 948
2 v glavnem soglaša 424
3 ne ve, neodločen 429
4 v glavnem ne soglaša 135
5 sploh ne soglašam 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11AN14 B11. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K SLOVENSKI USTAVI OZ. IZ JAVNE RAZPRAVE O NJEM, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE? TRDITVE:

n) Narodnostim v Sloveniji (Italijani, Madžari) bi v ustavi morali zagotoviti še večjo zaščito kot doslej

Vrednost 42275 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 558
2 v glavnem soglaša 590
3 ne ve, neodločen 577
4 v glavnem ne soglaša 208
5 sploh ne soglašam 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B12AG1 B12. V USTAVNI RAZPRAVI SE POJAVLJAJO VPRAŠANJA O VLOGI OBČINE V NAŠEM POLITIČNEM SISTEMU. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA NAM POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE? TRDITVE:

a) občine naj bodo manjše in naj bodo pred vsem samoupravne skupnosti občanov za zadovoljevanje potreb v neposrednem življenjskem okolju

Vrednost 43274 Frekvenca
1 strinja se 1267
2 ne strinja se 365
3 ne ve 408

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B12AG2 B12. V USTAVNI RAZPRAVI SE POJAVLJAJO VPRAŠANJA O VLOGI OBČINE V NAŠEM POLITIČNEM SISTEMU. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA NAM POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE? TRDITVE:

b) občina naj še naprej na svojem območju zagotavlja izvrševanje vseh funkcij oblasti in upravljanja družbenih zadev

Vrednost 44273 Frekvenca
1 strinja se 1238
2 ne strinja se 343
3 ne ve 459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B12AG3 B12. V USTAVNI RAZPRAVI SE POJAVLJAJO VPRAŠANJA O VLOGI OBČINE V NAŠEM POLITIČNEM SISTEMU. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA NAM POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE? TRDITVE:

c) vpliv občine na gospodarjenje in razvoj podjetij naj se bistveno zmanjša

Vrednost 45272 Frekvenca
1 strinja se 1428
2 ne strinja se 223
3 ne ve 389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B12AG4 B12. V USTAVNI RAZPRAVI SE POJAVLJAJO VPRAŠANJA O VLOGI OBČINE V NAŠEM POLITIČNEM SISTEMU. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA NAM POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE? TRDITVE:

d) v občini je treba ločiti lokalno samoupravo od izvrševanja republiških in zveznih zakonskih predpisov

Vrednost 46271 Frekvenca
1 strinja se 1037
2 ne strinja se 255
3 ne ve 748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B12AG5 B12. V USTAVNI RAZPRAVI SE POJAVLJAJO VPRAŠANJA O VLOGI OBČINE V NAŠEM POLITIČNEM SISTEMU. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA NAM POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE? TRDITVE:

e) občina naj samostojno skrbi za prostorski razvoj in stanovanjsko izgradnjo

Vrednost 47270 Frekvenca
1 strinja se 1393
2 ne strinja se 286
3 ne ve 361

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B12AG6 B12. V USTAVNI RAZPRAVI SE POJAVLJAJO VPRAŠANJA O VLOGI OBČINE V NAŠEM POLITIČNEM SISTEMU. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA NAM POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE? TRDITVE:

f) temeljna vprašanja urejanja prostora, stanovanjska izgradnja in varstvo človekovega okolja naj bodo v pristojnosti republike

Vrednost 48269 Frekvenca
1 strinja se 1060
2 ne strinja se 539
3 ne ve 441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B12AG7 B12. V USTAVNI RAZPRAVI SE POJAVLJAJO VPRAŠANJA O VLOGI OBČINE V NAŠEM POLITIČNEM SISTEMU. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV, VI PA NAM POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE? TRDITVE:

g) davčna politika in inšpekcijski nadzor naj bosta enotno organizirana v vsej Sloveniji

Vrednost 49268 Frekvenca
1 strinja se 1719
2 ne strinja se 82
3 ne ve 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B13

B13. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O VLOGI OBČIN PRI NAS, VI PA POVEJTE, S KATERIM OD NJIH SE NAJBOLJ STRINJATE?

Vrednost 50267 Frekvenca
1 sedanje občine delajo kar dobro, naj ostane tako kot je 331
2 vpliv sedanjih občin na razvoj gospodarstva je prevelik, potrebno ga je odpraviti 528
3 občine naj skrbijo le za krajevne potrebe (komunalno gospodarstvo, urbanizem, čisto okolje in podobno), za ostalo naj skrbi republika 758
4 drugo 45
5 ne vem, neopredeljen 378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B14ZO

B14. ALI VESTE, KATERI ZBORI SESTAVLJAJO SKUPŠČINO SR SLOVENIJE? (navaja:)

Vrednost 51266 Frekvenca
3 ZO 515
1 ni navedel 320
8 navaja drugo 43
9 ne ve 1162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B14ZZD

B14. ALI VESTE, KATERI ZBORI SESTAVLJAJO SKUPŠČINO SR SLOVENIJE? (navaja:)

Vrednost 52265 Frekvenca
3 ZZD 620
1 ni navedel 215
8 navaja drugo 44
9 ne ve 1161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B14DPZ

B14. ALI VESTE, KATERI ZBORI SESTAVLJAJO SKUPŠČINO SR SLOVENIJE? (navaja:)

Vrednost 53264 Frekvenca
3 DPZ 733
1 ni navedel 107
8 navaja drugo 42
9 ne ve 1158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B15 (če je navedel DPZ)

B15. KAJ SODITE O DRUŽBENOPOLITIČNEM ZBORU V SKUPŠČINI SRS V PRIHODNJE:

Vrednost 54263 Frekvenca
1 ostane naj takšen kot doslej 162
2 treba bi ga bilo odpraviti 69
3 namesto njega naj bi oblikovali splošen zbor na temelju neposredne volilne pravice 498
4 ne vem, ni navedel DPZ 1311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B16

B16. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE, KAKO NAJ POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA DELEGATE V SKUPŠČINE IN DRUGE DRŽAVNE FUNKCIJE?

Vrednost 55262 Frekvenca
1 kot doslej naj kandidate postavlja SDZDL ob sodelovanju Zveze komunistov, Sindikata... 258
2 kandidate naj postavljajo sami občani na zborih volilcev oz. delavci v podjetjih 1130
3 vsaka organizacija oz. zveza jih postavlja sama in skrbi za agitiranje do volitev 351
4 kaj drugega 45
5 ne ve 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B17

B17. USTAVNA DOPOLNILA PREDVIDEVAJO NEPOSREDNE VOLITVE ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IN ZBOR KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINSKI SKUPŠČINI, DAJEJO PA TUDI MOŽNOST, DA SE S STATUTOM OBČINE OHRANI SEDANJI DELEGATSKI NAČIN VOLITEV. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE

Vrednost 56261 Frekvenca
1 volitve na vseh ravneh naj bodo neposredne 1557
2 v obcini lahko s statutom določijo dosedanji delegatski način volitev 170
3 ne vem, neodločen 313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B18

B18. KAJ SODITE O PREDSEDSTVU SR SLOVENIJE? ALI...

Vrednost 57260 Frekvenca
1 naj ostane tako kot sedaj 693
2 naj ostane, vendar naj ima manj članov 766
3 naj se ukine, imejmo le predsednika SR Slovenije 319
4 tak organ sploh ni potreben, ukine naj se v celoti 22
5 ne vem 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B19

B19. KDO NAJ BI PO VAŠEM MNENJU VOLIL PREDSEDNIKA OZ. ČLANE PREDSEDSTVA SR SLOVENIJE?

Vrednost 58259 Frekvenca
1 volili naj bi ga ljudje neposredno 1770
2 volila naj bi ga republiška skupščina 89
3 volile naj bi ga občinske skupščine 82
4 ne vem 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B20

B20. VLOGO IN DEJAVNOST SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI LJUDJE RAZLIČNO PRESOJAJO IN KOMENTIRAJO. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE, ALI NAJ BI VSE ...

Vrednost 59258 Frekvenca
1 ostalo tako kot doslej 159
2 predvsem bi morali zmanjšati število samoupravnih interesnih skupnosti 786
3 sploh bi jih bilo treba odpraviti, namesto njih pa naj bi ustanovili sklade brez množic delegatov in sestankov 577
4 ukinili, njihove naloge naj bi prevzeli državni upravni organi 160
5 drugo 32
6 ne vem, neopredeljen 326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B21

B21. KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE ZAGOTAVLJALE PRAVICE LJUDI DO IZOBRAŽEVANJA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA (ZAVAROVANJA)?

Vrednost 60257 Frekvenca
1 obseg pravic naj bo odvisen zgolj od zmogljivosti posamezne občine 119
2 razlike med občinami naj izravnava republiški solidarnostni sklad 278
3 obseg pravic naj bo enak za vse ljudi v Sloveniji, torej zagotavlja naj jih republika 1487
4 ne vem, neopredeljen 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B22

B22. ALI SODITE, DA BI V POSTOPKU SPREJEMANJA DOPOLNIL SLOVENSKE USTAVE MORALA SLOVENSKA SKUPŠČINA RAZPISATI REFERENDUM, ALI TO NE BI BILO POTREBNO? (če da) ALI REFERENDUM ZA VSE SPREMEMBE, ALI LE OB BISTVENIH ODPRTIH VPRAŠANJIH?

Vrednost 61256 Frekvenca
1 da, referendum o celoti sprememb 708
2 da, vendar le o nekaterih bistvenih vprašanjih 578
3 ne, odloči naj Skupščina SRS 292
4 neodločen, ne ve 462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B23

B23. (če da) ZAKAJ SE ZAVZEMATE ZA REFERENDUM? KAJ BI POMENIL? (vprašanje je bilo postavljeno kot odprto; odgovore smo izpisali in pripravili naslednjo klasifikacijo, po kateri smo šifrirali vse odgovore)

Vrednost 62255 Frekvenca
1 voljo ljudstva, demokratičnost, možnost odločanja vseh, večji vpliv ljudi ipd. 732
2 samostojno in svobodno odločanje, odločanje brez pritiskov 62
3 vsak naj se opredeli in pove svoje mnenje, videle bi se razlike, nesoglasja 52
4 zaradi pomembnosti vprašanj naj odločajo vsi 37
5 edina normalna pot, najbolj pošteno, objektivno 29
6 nezaupanje skupščini (politiki, vodstvu), kritika odločanja v skupščini (politike, vodstva) 21
7 odločitev bo imela večjo moč (legitimnost) v odnosih do federacije oz. drugih republik; argument slovenskega političnega vodstva pri zastopanju stališč republike v federaciji ipd. 8 - drugo 14
9 ni za referendum, neodločen, ne ve, brez odgovora 783

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

B24AD1 B24. ALI SO PRI NAS V JUGOSLAVIJI, V SLOVENIJI, DOVOLJ VAROVANE IN ZAŠČITENE SLEDEČE OSNOVNE ČLOVEKOVE PRAVICE - ALI SO PREMALO VAROVANE?

a) svoboda političnega združrevanja in organiziranja

Vrednost 63254 Frekvenca
1 popolnoma 187
2 pretežno 463
3 delno da, delno ne 538
4 pretežno niso 378
5 sploh niso 251
6 ne ve 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B24AD2 B24. ALI SO PRI NAS V JUGOSLAVIJI, V SLOVENIJI, DOVOLJ VAROVANE IN ZAŠČITENE SLEDEČE OSNOVNE ČLOVEKOVE PRAVICE - ALI SO PREMALO VAROVANE?

b) zasebnost, družinsko življenje, nedotakljivost stanovanja in tajnost dopisovanja

Vrednost 64253 Frekvenca
1 popolnoma 343
2 pretežno 608
3 delno da, delno ne 446
4 pretežno niso 305
5 sploh niso 156
6 ne ve 182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B24AD3 B24. ALI SO PRI NAS V JUGOSLAVIJI, V SLOVENIJI, DOVOLJ VAROVANE IN ZAŠČITENE SLEDEČE OSNOVNE ČLOVEKOVE PRAVICE - ALI SO PREMALO VAROVANE?

c) svoboda misli in izražanja

Vrednost 65252 Frekvenca
1 popolnoma 276
2 pretežno 483
3 delno da, delno ne 548
4 pretežno niso 369
5 sploh niso 223
6 ne ve 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B24AD4 B24. ALI SO PRI NAS V JUGOSLAVIJI, V SLOVENIJI, DOVOLJ VAROVANE IN ZAŠČITENE SLEDEČE OSNOVNE ČLOVEKOVE PRAVICE - ALI SO PREMALO VAROVANE?

d) svoboda veroizpovedi

Vrednost 66251 Frekvenca
1 popolnoma 659
2 pretežno 651
3 delno da, delno ne 353
4 pretežno niso 159
5 sploh niso 79
6 ne ve 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B25AK1 B25. KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE, KAKŠEN POMEN IMAJO NASLEDNJE DRŽAVLJANSKE, POLITIČNE IN KOLEKTIVNE PRAVICE V VAŠEM ŽIVLJENJU?

a) svoboda in pravica do združevanja

Vrednost 67250 Frekvenca
1 brez pomena 134
2 majhen pomen 290
3 srednji pomen 633
4 velik pomen 659
5 zelo velik pomen 308
6 b.o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B25AK2 B25. KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE, KAKŠEN POMEN IMAJO NASLEDNJE DRŽAVLJANSKE, POLITIČNE IN KOLEKTIVNE PRAVICE V VAŠEM ŽIVLJENJU?

b) svoboda in pravica do zborovanja

Vrednost 68249 Frekvenca
1 brez pomena 155
2 majhen pomen 305
3 srednji pomen 715
4 velik pomen 604
5 zelo velik pomen 243
6 b.o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B25AK3 B25. KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE, KAKŠEN POMEN IMAJO NASLEDNJE DRŽAVLJANSKE, POLITIČNE IN KOLEKTIVNE PRAVICE V VAŠEM ŽIVLJENJU?

c) pravica do peticije

Vrednost 69248 Frekvenca
1 brez pomena 199
2 majhen pomen 284
3 srednji pomen 701
4 velik pomen 567
5 zelo velik pomen 258
6 b.o. 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B25AK4 B25. KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE, KAKŠEN POMEN IMAJO NASLEDNJE DRŽAVLJANSKE, POLITIČNE IN KOLEKTIVNE PRAVICE V VAŠEM ŽIVLJENJU?

d) svoboda veroizpovedi

Vrednost 70247 Frekvenca
1 brez pomena 179
2 majhen pomen 224
3 srednji pomen 585
4 velik pomen 659
5 zelo velik pomen 378
6 b.o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B25AK5 B25. KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE, KAKŠEN POMEN IMAJO NASLEDNJE DRŽAVLJANSKE, POLITIČNE IN KOLEKTIVNE PRAVICE V VAŠEM ŽIVLJENJU?

e) svoboda do idejne ali politične opredelitve

Vrednost 71246 Frekvenca
1 brez pomena 122
2 majhen pomen 184
3 srednji pomen 570
4 velik pomen 706
5 zelo velik pomen 440
6 b.o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B25AK6 B25. KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE, KAKŠEN POMEN IMAJO NASLEDNJE DRŽAVLJANSKE, POLITIČNE IN KOLEKTIVNE PRAVICE V VAŠEM ŽIVLJENJU?

f) pravica do stavke

Vrednost 72245 Frekvenca
1 brez pomena 233
2 majhen pomen 226
3 srednji pomen 585
4 velik pomen 637
5 zelo velik pomen 343
6 b.o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B25AK7 B25. KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE, KAKŠEN POMEN IMAJO NASLEDNJE DRŽAVLJANSKE, POLITIČNE IN KOLEKTIVNE PRAVICE V VAŠEM ŽIVLJENJU?

g) nacionalne pravice

Vrednost 73244 Frekvenca
1 brez pomena 82
2 majhen pomen 128
3 srednji pomen 437
4 velik pomen 670
5 zelo velik pomen 702
6 b.o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B25AK8 B25. KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE, KAKŠEN POMEN IMAJO NASLEDNJE DRŽAVLJANSKE, POLITIČNE IN KOLEKTIVNE PRAVICE V VAŠEM ŽIVLJENJU?

h) pravice do narodne samoodločbe, vključno do odcepitve

Vrednost 74243 Frekvenca
1 brez pomena 137
2 majhen pomen 134
3 srednji pomen 436
4 velik pomen 610
5 zelo velik pomen 699
6 b.o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B25AK9 B25. KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE, KAKŠEN POMEN IMAJO NASLEDNJE DRŽAVLJANSKE, POLITIČNE IN KOLEKTIVNE PRAVICE V VAŠEM ŽIVLJENJU?

i) pravice narodnostnih in etničnih manjšin

Vrednost 75242 Frekvenca
1 brez pomena 119
2 majhen pomen 164
3 srednji pomen 556
4 velik pomen 712
5 zelo velik pomen 466
6 b.o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B25AK10 B25. KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE, KAKŠEN POMEN IMAJO NASLEDNJE DRŽAVLJANSKE, POLITIČNE IN KOLEKTIVNE PRAVICE V VAŠEM ŽIVLJENJU?

j) pravice do političnega in ekonomskega soodločanja

Vrednost 76241 Frekvenca
1 brez pomena 102
2 majhen pomen 189
3 srednji pomen 509
4 velik pomen 687
5 zelo velik pomen 530
6 b.o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B25AK11 B25. KAKO VI OSEBNO OCENJUJETE, KAKŠEN POMEN IMAJO NASLEDNJE DRŽAVLJANSKE, POLITIČNE IN KOLEKTIVNE PRAVICE V VAŠEM ŽIVLJENJU?

k) pravica do samoupravljanja

Vrednost 77240 Frekvenca
1 brez pomena 171
2 majhen pomen 200
3 srednji pomen 530
4 velik pomen 659
5 zelo velik pomen 459
6 b.o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B26

B26. BESEDILO USTAVE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH DO NEDOTAKLJIVOSTI STANOVANJA IN TAJNOSTI PISEM NAJ BI DOPOLNILI ŠE Z DOLOČBO, DA JE OMEJEVANJE TE PRAVICE MOGOČE LE NA OSNOVI SKLEPA SODIŠČA, NE PA DRUGIH ORGANOV PREGONA. ALI

Vrednost 78239 Frekvenca
1 da, zavzel bi se 1565
2 ne bi se zavzel 116
3 ne vem, se ne morem odločiti 359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B27

B27. V USTAVNIH DOPOLNILIH STA PREDLAGANI GLEDE VERSKE SVOBODE DVE RAZLIČICI. PRVA SE GLASI: IZPOVEDOVANJE VERE JE SVOBODNO. DRUGA RAZLIČICA PA SE GLASI: IZPOVEDOVANJE VERE, ZASEBNO ALI JAVNO, POSAMIČNO ALI V SKUPNOSTI Z DRUGIMI JE

Vrednost 79238 Frekvenca
1 za prvo, krajšo 1242
2 za drugo, daljšo 540
3 se ne morem odločiti, ne vem 258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B28

B28. V USTAVNIH DOPOLNILIH STA GLEDE SMRTNE KAZNI PREDLAGANI DVE RAZLIČICI. PO PRVI NAJ BI SE SMRTNA KAZEN UKINILA TAKO V MIRU KOT V VOJNI, PO DRUGI PA NAJ BO IZREKANJE SMRTNE KAZNI DOVOLJENO V

Vrednost 80237 Frekvenca
1 za prvo, za popolno prepoved smrtne kazni 1053
2 za drugo, smrtna kazen naj bo prepovedana v miru, se pa lahko izreče v vojni 507
3 se ne morem opredeliti 360
4 ne vem 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B29

B29. OBSTAJA MNENJE, DA NAJ BI USTAVA IZRECNO ZAJAMČILA SVOBODO POLITIČNEGA ZDRUŽEVANJA IN DA BI V DOPOLNILA VKLJUČILI BESEDILO: ZAJAMČENA JE PRAVICA DO DELOVANJA POLITIČNIH ZDRUŽENJ IN ORGANIZACIJ. ALI BI SE VI ZAVZELI ZA VKLJUČITEV

Vrednost 81236 Frekvenca
1 zavzel bi se 1192
2 ne bi se zavzel 166
3 neodločen 402
4 ne vem 280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B30

B30. ALI BI BILO PO VAŠEM MNENJU SMOTRNO VKLJUČITI V USTAVNA DOPOLNILA K SLOVENSKI USTAVI POSEBNO DOLOČBO, KI BI REPUBLIKO SLOVENIJO ZAŠČITILA PRED SPREJEMOM ODLOČITEV V ZVEZNI SKUPŠČINI, KI BI BILE V ŠKODO SLOVENSKI SUVERENOSTI

Vrednost 82235 Frekvenca
1 da 1575
2 ne 145
3 ne vem 320

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B31

B31. OBSTAJA TUDI MNENJE, DA NAJ BI V USTAVNA DOPOLNILA VKLJUČILI DOLOČBO O USTANAVLJANJU POSEBNIH SKUPŠČINSKIH PREISKOVALNIH ODBOROV ZA PREISKOVANJE NEUSTREZNIH RAVNANJ ALI ZLORABE POOBLASTIL NOSILCEV JAVNIH FUNKCIJ. ALI BI SE VI ZAVZELI ZA TAKO

Vrednost 83234 Frekvenca
1 da 1480
2 ne 151
3 ne vem 409

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B32

B32. DRŽAVA IN DRUGE JAVNE USTANOVE IMAJO MNOŽICO INFORMACIJ O POSAMEZNIKIH, KI BI SE LAHKO ZELO HITRO ZBRALE S POMOČJO RAČUNALNIKOV. ALI VIDITE V TEM:

Vrednost 84233 Frekvenca
1 zelo resno ogrožanje zasebnosti 412
2 precej resno ogrožanje zasebnosti 543
3 nobene resne grožnje zasebnosti 445
4 sploh nobene grožnje zasebnosti 208
5 ne vem, neodločen 432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B33AJ1 B33. PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA REPUBLIKA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE

a) za varstvo okolja

Vrednost 85232 Frekvenca
1 veliko več 879
2 nekaj več 696
3 kot doslej 305
4 nekaj manj 41
5 veliko manj 14
6 ne vem 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B33AJ2 B33. PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA REPUBLIKA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE

b) za zdravstvo

Vrednost 86231 Frekvenca
1 veliko več 890
2 nekaj več 678
3 kot doslej 335
4 nekaj manj 54
5 veliko manj 13
6 ne vem 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B33AJ3 B33. PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA REPUBLIKA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE

c) za policijo in odkrivanje kaznivih dejanj

Vrednost 87230 Frekvenca
1 veliko več 174
2 nekaj več 345
3 kot doslej 838
4 nekaj manj 275
5 veliko manj 225
6 ne vem 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B33AJ4 B33. PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA REPUBLIKA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE

d) za izobraževanje

Vrednost 88229 Frekvenca
1 veliko več 777
2 nekaj več 740
3 kot doslej 387
4 nekaj manj 39
5 veliko manj 12
6 ne vem 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B33AJ5 B33. PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA REPUBLIKA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE

e) za vojsko in obrambo

Vrednost 89228 Frekvenca
1 veliko več 81
2 nekaj več 172
3 kot doslej 541
4 nekaj manj 476
5 veliko manj 654
6 ne vem 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B33AJ6 B33. PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA REPUBLIKA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE

f) za pokojnine

Vrednost 90227 Frekvenca
1 veliko več 495
2 nekaj več 708
3 kot doslej 638
4 nekaj manj 81
5 veliko manj 27
6 ne vem 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B33AJ7 B33. PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA REPUBLIKA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE

g) za podporo nezaposlenim

Vrednost 91226 Frekvenca
1 veliko več 219
2 nekaj več 505
3 kot doslej 701
4 nekaj manj 222
5 veliko manj 234
6 ne vem 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B33AJ8 B33. PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA REPUBLIKA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE

h) za kulturo in umetnost

Vrednost 92225 Frekvenca
1 veliko več 317
2 nekaj več 682
3 kot doslej 719
4 nekaj manj 135
5 veliko manj 73
6 ne vem 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B33AJ9 B33. PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA REPUBLIKA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE

i) za nerazvite

Vrednost 93224 Frekvenca
1 veliko več 53
2 nekaj več 133
3 kot doslej 371
4 nekaj manj 444
5 veliko manj 906
6 ne vem 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B33AJ10 B33. PROSIMO VAS, DA NAM ZA NAŠTETA PODROČJA POVESTE, ALI BI PO VAŠI SODBI MORALA REPUBLIKA ZAGOTOVITI ZANJE MANJ ALI VEČ DENARJA. PRI TEM POMISLITE NA TO, DA BI MNOGO VEČJI IZDATKI ZAHTEVALI TUDI VIŠJE

j) za podjetja z izgubami

Vrednost 94223 Frekvenca
1 veliko več 46
2 nekaj več 158
3 kot doslej 455
4 nekaj manj 331
5 veliko manj 835
6 ne vem 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B34AI1 B34. TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA (IZVRŠNI SVET) V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

a) zakonska kontrola plač in zaslužkov

Vrednost 95222 Frekvenca
1 močno priporočam 359
2 do neke mere priporočam 579
3 niti priporočam, niti odsvetujem 434
4 do neke mere odsvetujem 278
5 močno odsvetujem 378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B34AI2 B34. TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA (IZVRŠNI SVET) V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

b) zakonska kontrola cen

Vrednost 96221 Frekvenca
1 močno priporočam 765
2 do neke mere priporočam 581
3 niti priporočam, niti odsvetujem 267
4 do neke mere odsvetujem 221
5 močno odsvetujem 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B34AI3 B34. TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA (IZVRŠNI SVET) V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

c) zmanjšanje izdatkov države (proračuna)

Vrednost 97220 Frekvenca
1 močno priporočam 1189
2 do neke mere priporočam 460
3 niti priporočam, niti odsvetujem 267
4 do neke mere odsvetujem 65
5 močno odsvetujem 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B34AI4 B34. TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA (IZVRŠNI SVET) V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

d) finansiranje programov zaposlovanja

Vrednost 98219 Frekvenca
1 močno priporočam 685
2 do neke mere priporočam 856
3 niti priporočam, niti odsvetujem 406
4 do neke mere odsvetujem 53
5 močno odsvetujem 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B34AI5 B34. TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA (IZVRŠNI SVET) V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

e) manj zakonskih predpisov za gospodarstvo

Vrednost 99218 Frekvenca
1 močno priporočam 961
2 do neke mere priporočam 619
3 niti priporočam, niti odsvetujem 327
4 do neke mere odsvetujem 80
5 močno odsvetujem 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B34AI6 B34. TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA (IZVRŠNI SVET) V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

f) podpiranje industrije pri razvoju novih proizvodov in tehnologije

Vrednost 100217 Frekvenca
1 močno priporočam 1278
2 do neke mere priporočam 505
3 niti priporočam, niti odsvetujem 213
4 do neke mere odsvetujem 24
5 močno odsvetujem 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B34AI7 B34. TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA (IZVRŠNI SVET) V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

g) zaščita industrije pred uvozom proizvodov iz tujine

Vrednost 101216 Frekvenca
1 močno priporočam 378
2 do neke mere priporočam 445
3 niti priporočam, niti odsvetujem 425
4 do neke mere odsvetujem 363
5 močno odsvetujem 414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B34AI8 B34. TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA (IZVRŠNI SVET) V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

h) podpora nazadujočim vejam industrije, da bi zagotovili delovna mesta

Vrednost 102215 Frekvenca
1 močno priporočam 394
2 do neke mere priporočam 515
3 niti priporočam, niti odsvetujem 407
4 do neke mere odsvetujem 315
5 močno odsvetujem 397

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B34AI9 B34. TU JE NAŠTETO, KAJ LAHKO STORI VLADA (IZVRŠNI SVET) V ZVEZI Z GOSPODARSKIM POLOŽAJEM. ZA VSAKO STVAR NAM POVEJTE, ALI JO PRIPOROČATE, ALI ODSVETUJETE:

i) skrajšanje tedenskega delovnega časa, da bi tako ustvarili nova delovna mesta

Vrednost 103214 Frekvenca
1 močno priporočam 548
2 do neke mere priporočam 634
3 niti priporočam, niti odsvetujem 442
4 do neke mere odsvetujem 220
5 močno odsvetujem 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B35AD1 B35. SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA NAM POVESTE, KOLIKO VPLIVA NAJ BI IMELA DRŽAVA, REPUBLIKA - SEVEDA NA RAČUN TRŽNE SAMOSTOJNOSTI PODJETIJ NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

a) preskrba z električno energijo

Vrednost 104213 Frekvenca
1 pretežen vpliv 814
2 del vpliva 740
3 nobenega vpliva 213
4 ne vem 273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B35AD2 B35. SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA NAM POVESTE, KOLIKO VPLIVA NAJ BI IMELA DRŽAVA, REPUBLIKA - SEVEDA NA RAČUN TRŽNE SAMOSTOJNOSTI PODJETIJ NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

b) železarne

Vrednost 105212 Frekvenca
1 pretežen vpliv 489
2 del vpliva 841
3 nobenega vpliva 371
4 ne vem 339

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B35AD3 B35. SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA NAM POVESTE, KOLIKO VPLIVA NAJ BI IMELA DRŽAVA, REPUBLIKA - SEVEDA NA RAČUN TRŽNE SAMOSTOJNOSTI PODJETIJ NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

c) banke in zavarovalništvo

Vrednost 106211 Frekvenca
1 pretežen vpliv 517
2 del vpliva 737
3 nobenega vpliva 448
4 ne vem 338

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B35AD4 B35. SEDAJ PA VAS PROSIMO, DA NAM POVESTE, KOLIKO VPLIVA NAJ BI IMELA DRŽAVA, REPUBLIKA - SEVEDA NA RAČUN TRŽNE SAMOSTOJNOSTI PODJETIJ NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

d) železnice

Vrednost 107210 Frekvenca
1 pretežen vpliv 630
2 del vpliva 852
3 nobenega vpliva 248
4 ne vem 310

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B36AI1 B36. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA, REPUBLIKA?

a) zagotoviti delovno mesto za vsakogar, ki hoče delati

Vrednost 108209 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 1279
2 delno odgovorna 496
3 v glavnem neodgovorna 104
4 v nobenem primeru odgovorna 83
5 ne vem 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B36AI2 B36. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA, REPUBLIKA?

b) nadzorovati cene

Vrednost 109208 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 1056
2 delno odgovorna 491
3 v glavnem neodgovorna 194
4 v nobenem primeru odgovorna 209
5 ne vem 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B36AI3 B36. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA, REPUBLIKA?

c) kontrolirati tisk

Vrednost 110207 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 505
2 delno odgovorna 583
3 v glavnem neodgovorna 319
4 v nobenem primeru odgovorna 481
5 ne vem 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B36AI4 B36. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA, REPUBLIKA?

d) zagotoviti zdravstveno oskrbo za bolne

Vrednost 111206 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 1630
2 delno odgovorna 305
3 v glavnem neodgovorna 36
4 v nobenem primeru odgovorna 14
5 ne vem 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B36AI5 B36. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA, REPUBLIKA?

e) zagotoviti upokojencem in starim ljudem primeren življenjski standard

Vrednost 112205 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 1629
2 delno odgovorna 312
3 v glavnem neodgovorna 33
4 v nobenem primeru odgovorna 12
5 ne vem 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B36AI6 B36. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA, REPUBLIKA?

f) pomagati industriji, da si zagotovi razvoj

Vrednost 113204 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 1297
2 delno odgovorna 526
3 v glavnem neodgovorna 84
4 v nobenem primeru odgovorna 40
5 ne vem 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B36AI7 B36. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA, REPUBLIKA?

g) zagotoviti nezaposlenim primeren življenjski standard

Vrednost 114203 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 827
2 delno odgovorna 820
3 v glavnem neodgovorna 160
4 v nobenem primeru odgovorna 115
5 ne vem 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B36AI8 B36. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA, REPUBLIKA?

h) znižati razlike med revnimi in bogatimi

Vrednost 115202 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 990
2 delno odgovorna 486
3 v glavnem neodgovorna 195
4 v nobenem primeru odgovorna 227
5 ne vem 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B36AI9 B36. POVEJTE NAM PROSIM, ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI NAJ BI BILA PRI NAS ODGOVORNA DRŽAVA, REPUBLIKA?

i) imenovanje ravnateljev šol

Vrednost 116201 Frekvenca
1 v vsakem primeru odgovorna 289
2 delno odgovorna 337
3 v glavnem neodgovorna 325
4 v nobenem primeru odgovorna 727
5 ne vem 362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B37A1 B37. KAJ MENITE, ČEMU VSE BI MORALI TV, RADIO IN ČASOPISI POSVEČATI POZORNOST PRI OBRAVNAVANJU SPREMEMB USTAVE SLOVENIJE? (možnih je več odgovorov)

3 - razlagam predstavnikov ustavne komisije in Socialistične zveze

Vrednost 117200 Frekvenca
3 (izbere) 723
1 (ne izbere) 768
7 komu drugemu 21
8 nikomur posebej; ne vem komu 236
9 ne spremlja obravnave ustavnih sprememb v medijih 285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B37A2 B37. KAJ MENITE, ČEMU VSE BI MORALI TV, RADIO IN ČASOPISI POSVEČATI POZORNOST PRI OBRAVNAVANJU SPREMEMB USTAVE SLOVENIJE? (možnih je več odgovorov)

3 - komentarjem kritičnih družboslovcev, pravnikov in drugih strokovnjakov

Vrednost 118199 Frekvenca
3 (izbere) 985
1 (ne izbere) 515
7 komu drugemu 20
8 nikomur posebej; ne vem komu 235
9 ne spremlja obravnave ustavnih sprememb v medijih 285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B37A3 B37. KAJ MENITE, ČEMU VSE BI MORALI TV, RADIO IN ČASOPISI POSVEČATI POZORNOST PRI OBRAVNAVANJU SPREMEMB USTAVE SLOVENIJE? (možnih je več odgovorov)

3 - stališčem predstavnikov novih zvez (demokratične, socialnodemokratske, kmečke ipd.)

Vrednost 119198 Frekvenca
3 (izbere) 798
1 (ne izbere) 700
7 komu drugemu 22
8 nikomur posebej; ne vem komu 236
9 ne spremlja obravnave ustavnih sprememb v medijih 284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B37A4 B37. KAJ MENITE, ČEMU VSE BI MORALI TV, RADIO IN ČASOPISI POSVEČATI POZORNOST PRI OBRAVNAVANJU SPREMEMB USTAVE SLOVENIJE? (možnih je več odgovorov)

3 - stališčem predstavnikov Zveze komunistov

Vrednost 120197 Frekvenca
3 (izbere) 362
1 (ne izbere) 1135
7 komu drugemu 22
8 nikomur posebej; ne vem komu 236
9 ne spremlja obravnave ustavnih sprememb v medijih 285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B37A5 B37. KAJ MENITE, ČEMU VSE BI MORALI TV, RADIO IN ČASOPISI POSVEČATI POZORNOST PRI OBRAVNAVANJU SPREMEMB USTAVE SLOVENIJE? (možnih je več odgovorov)

3 - mnenjem posameznih občanov

Vrednost 121196 Frekvenca
3 (izbere) 860
1 (ne izbere) 638
7 komu drugemu 21
8 nikomur posebej; ne vem komu 236
9 ne spremlja obravnave ustavnih sprememb v medijih 285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B38A1 B38. KJE STE DOBILI NAJVEČ DOBRIH INFORMACIJ O PREDLAGANIH SPREMEMBAH SLOVENSKE USTAVE? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

3 - v dnevniku Delo

Vrednost 122195 Frekvenca
3 (izbere) 636
1 (ne izbere) 1085
8 drugje 11
9 nikjer, ustavne spremembe me ne zanimajo 308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B38A2 B38. KJE STE DOBILI NAJVEČ DOBRIH INFORMACIJ O PREDLAGANIH SPREMEMBAH SLOVENSKE USTAVE? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

3 - v dnevnikih Večer, Dnevnik

Vrednost 123194 Frekvenca
3 (izbere) 473
1 (ne izbere) 1247
8 drugje 11
9 nikjer, ustavne spremembe me ne zanimajo 307
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B38A3 B38. KJE STE DOBILI NAJVEČ DOBRIH INFORMACIJ O PREDLAGANIH SPREMEMBAH SLOVENSKE USTAVE? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

3 - v drugih časopisih in revijah

Vrednost 124193 Frekvenca
3 (izbere) 260
1 (ne izbere) 1460
8 drugje 11
9 nikjer, ustavne spremembe me ne zanimajo 309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B38A4 B38. KJE STE DOBILI NAJVEČ DOBRIH INFORMACIJ O PREDLAGANIH SPREMEMBAH SLOVENSKE USTAVE? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

3 - prek radia Ljubljana in drugih radijskih postaj

Vrednost 125192 Frekvenca
3 (izbere) 783
1 (ne izbere) 937
8 drugje 11
9 nikjer, ustavne spremembe me ne zanimajo 308
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B38A5 B38. KJE STE DOBILI NAJVEČ DOBRIH INFORMACIJ O PREDLAGANIH SPREMEMBAH SLOVENSKE USTAVE? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

3 - prek TV Ljubljana in drugih televizijskih postaj

Vrednost 126191 Frekvenca
3 (izbere) 1251
1 (ne izbere) 472
8 drugje 10
9 nikjer, ustavne spremembe me ne zanimajo 307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B38A6 B38. KJE STE DOBILI NAJVEČ DOBRIH INFORMACIJ O PREDLAGANIH SPREMEMBAH SLOVENSKE USTAVE? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

3 - v pogovorih (družina, prijatelji, znanci, sodelavci)

Vrednost 127190 Frekvenca
3 (izbere) 446
1 (ne izbere) 1275
8 drugje 11
9 nikjer, ustavne spremembe me ne zanimajo 307
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B38A7 B38. KJE STE DOBILI NAJVEČ DOBRIH INFORMACIJ O PREDLAGANIH SPREMEMBAH SLOVENSKE USTAVE? (Obkrožite vse ustrezne odgovore!)

3 - na stankih, predavanjih, v podjetju, občini, KS ipd.

Vrednost 128189 Frekvenca
3 (izbere) 193
1 (ne izbere) 1525
8 drugje 12
9 nikjer, ustavne spremembe me ne zanimajo 309
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C1AE1 C. ČLOVEKOVE PRAVICE C1. V VSEH SODOBNIH DRUŽBAH JE OBIČAJNO, DA ZOPER POSAMEZNIKA OZ. SKUPINO, KI KRŠI ZAKONE IN DRUGE OBVEZNOSTI, UPORABLJAJO DOLOČENE UKREPE - TUDI PRISILO. KATERA SREDSTVA ZOPER KRŠILCE ZAKONOV SO V NAŠIH RAZMERAH PRIMERNA -

a) grožnja ali uporaba vojaške sile

Vrednost 129188 Frekvenca
1 v celoti neprimerno 968
2 neprimerno 583
3 včasih primerno, včasih neprimerno 377
4 primerno 81
5 v celoti primerno 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C1AE2 C. ČLOVEKOVE PRAVICE C1. V VSEH SODOBNIH DRUŽBAH JE OBIČAJNO, DA ZOPER POSAMEZNIKA OZ. SKUPINO, KI KRŠI ZAKONE IN DRUGE OBVEZNOSTI, UPORABLJAJO DOLOČENE UKREPE - TUDI PRISILO. KATERA SREDSTVA ZOPER KRŠILCE ZAKONOV SO V NAŠIH RAZMERAH PRIMERNA -

b) grožnja ali uporaba policijske prisile

Vrednost 130187 Frekvenca
1 v celoti neprimerno 580
2 neprimerno 474
3 včasih primerno, včasih neprimerno 730
4 primerno 201
5 v celoti primerno 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C1AE3 C. ČLOVEKOVE PRAVICE C1. V VSEH SODOBNIH DRUŽBAH JE OBIČAJNO, DA ZOPER POSAMEZNIKA OZ. SKUPINO, KI KRŠI ZAKONE IN DRUGE OBVEZNOSTI, UPORABLJAJO DOLOČENE UKREPE - TUDI PRISILO. KATERA SREDSTVA ZOPER KRŠILCE ZAKONOV SO V NAŠIH RAZMERAH PRIMERNA -

c) odvzem prostosti na podlagi sodne odločitve

Vrednost 131186 Frekvenca
1 v celoti neprimerno 193
2 neprimerno 203
3 včasih primerno, včasih neprimerno 687
4 primerno 697
5 v celoti primerno 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C1AE4 C. ČLOVEKOVE PRAVICE C1. V VSEH SODOBNIH DRUŽBAH JE OBIČAJNO, DA ZOPER POSAMEZNIKA OZ. SKUPINO, KI KRŠI ZAKONE IN DRUGE OBVEZNOSTI, UPORABLJAJO DOLOČENE UKREPE - TUDI PRISILO. KATERA SREDSTVA ZOPER KRŠILCE ZAKONOV SO V NAŠIH RAZMERAH PRIMERNA -

d) ekonomska prisila, denarna kazen, odvzem gmotne koristi

Vrednost 132185 Frekvenca
1 v celoti neprimerno 212
2 neprimerno 253
3 včasih primerno, včasih neprimerno 752
4 primerno 590
5 v celoti primerno 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C1AE5 C. ČLOVEKOVE PRAVICE C1. V VSEH SODOBNIH DRUŽBAH JE OBIČAJNO, DA ZOPER POSAMEZNIKA OZ. SKUPINO, KI KRŠI ZAKONE IN DRUGE OBVEZNOSTI, UPORABLJAJO DOLOČENE UKREPE - TUDI PRISILO. KATERA SREDSTVA ZOPER KRŠILCE ZAKONOV SO V NAŠIH RAZMERAH PRIMERNA -

e) vzgoja, prostovoljno prepričevanje

Vrednost 133184 Frekvenca
1 v celoti neprimerno 194
2 neprimerno 208
3 včasih primerno, včasih neprimerno 615
4 primerno 719
5 v celoti primerno 289

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2

C2. DENIMO, DA JE NEK ČASOPIS DOBIL ZAUPNE DOKUMENTE O OBRAMBNIH NAČRTIH IN DA JIH ŽELI OBJAVITI.

Vrednost 134183 Frekvenca
1 ali bi časopis smel objaviti te dokumente, 559
2 ali naj bi država imela pravico preprečiti objavo 900
3 ne vem 581

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C3

C3. KAJ PA ČE GRE ZA ZAUPNE VLADNE DOKUMENTE O NAČRTOVANIH GOSPODARSKIH UKREPIH?

Vrednost 135182 Frekvenca
1 ali bi časopis smel objaviti te dokumente, 938
2 ali naj bi vlada imela pravico preprečiti objavo 580
3 ne vem 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C4

C4. ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI BI VI REKLI, DA JE TREBA ZAKONE UPOŠTEVATI BREZ IZJEME, ALI PA OBSTOJAJO DOLOČENE IZJEMNE SITUACIJE, V KATERIH BI MORAL ČLOVEK RAVNATI PO SVOJI VESTI, PA ČEPRAV BI PRI

Vrednost 136181 Frekvenca
1 zakone je treba ubogati brez izjeme 600
2 v izjemnih situacijah je treba poslušati svojo vest 1202
3 ne vem 238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C5AG1 C5. POSAMEZNIKI ALI ZDRUŽENJA LAHKO NA VELIKO NAČINOV PROTESTIRAJO PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJAJO. PROSIMO VAS, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE PO VAŠEM MNENJU

a) zahtevati ugotavljanje odgovornosti v pristojnih organih

Vrednost 137180 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 1049
2 dovovoliti 604
3 ne dovoliti 94
4 v nobenem primeru dovoliti 18
5 ne vem 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C5AG2 C5. POSAMEZNIKI ALI ZDRUŽENJA LAHKO NA VELIKO NAČINOV PROTESTIRAJO PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJAJO. PROSIMO VAS, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE PO VAŠEM MNENJU

b) organizirati javna zborovanja, da bi protestirali proti oblasti

Vrednost 138179 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 357
2 dovovoliti 807
3 ne dovoliti 446
4 v nobenem primeru dovoliti 120
5 ne vem 310

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C5AG3 C5. POSAMEZNIKI ALI ZDRUŽENJA LAHKO NA VELIKO NAČINOV PROTESTIRAJO PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJAJO. PROSIMO VAS, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE PO VAŠEM MNENJU

c) objaviti letake proti oblastem

Vrednost 139178 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 136
2 dovovoliti 462
3 ne dovoliti 829
4 v nobenem primeru dovoliti 245
5 ne vem 368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C5AG4 C5. POSAMEZNIKI ALI ZDRUŽENJA LAHKO NA VELIKO NAČINOV PROTESTIRAJO PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJAJO. PROSIMO VAS, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE PO VAŠEM MNENJU

d) organizirati protestne pohode in demonstracije

Vrednost 140177 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 210
2 dovovoliti 731
3 ne dovoliti 588
4 v nobenem primeru dovoliti 191
5 ne vem 320

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C5AG5 C5. POSAMEZNIKI ALI ZDRUŽENJA LAHKO NA VELIKO NAČINOV PROTESTIRAJO PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJAJO. PROSIMO VAS, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE PO VAŠEM MNENJU

e) zasesti prostore državnih in političnih organov in za nekaj dni onemogočiti njihovo delo

Vrednost 141176 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 54
2 dovovoliti 174
3 ne dovoliti 902
4 v nobenem primeru dovoliti 549
5 ne vem 361

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C5AG6 C5. POSAMEZNIKI ALI ZDRUŽENJA LAHKO NA VELIKO NAČINOV PROTESTIRAJO PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJAJO. PROSIMO VAS, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE PO VAŠEM MNENJU

f) močno poškodovati zgradbe organov oblasti

Vrednost 142175 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 10
2 dovovoliti 25
3 ne dovoliti 786
4 v nobenem primeru dovoliti 1044
5 ne vem 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C5AG7 C5. POSAMEZNIKI ALI ZDRUŽENJA LAHKO NA VELIKO NAČINOV PROTESTIRAJO PROTI UKREPOM OBLASTI, KADAR TE UKREPE ODLOČNO ODKLANJAJO. PROSIMO VAS, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE PO VAŠEM MNENJU

g) organizirati v celi republiki štrajk delavcev proti vladi

Vrednost 143174 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 120
2 dovovoliti 393
3 ne dovoliti 650
4 v nobenem primeru dovoliti 531
5 ne vem 346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C6AE1 C6. NAZORE NEKATERIH LJUDI VEČINA OCENJUJE KOT SKRAJNE. POMISLITE NA LJUDI, KI HOČEJO NASILNO ZRUŠITI OBLAST. SPET VAS PROSIMO, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE TEM LJUDEM DOVOLJENE

a) prirediti javna zborovanja, na katerih lahko izrazijo svoje nazore

Vrednost 144173 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 443
2 dovovoliti 717
3 ne dovoliti 398
4 v nobenem primeru dovoliti 220
5 ne vem 262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C6AE2 C6. NAZORE NEKATERIH LJUDI VEČINA OCENJUJE KOT SKRAJNE. POMISLITE NA LJUDI, KI HOČEJO NASILNO ZRUŠITI OBLAST. SPET VAS PROSIMO, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE TEM LJUDEM DOVOLJENE

b) poučevati mladostnike in jih navajati na svoje nazore

Vrednost 145172 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 200
2 dovovoliti 522
3 ne dovoliti 645
4 v nobenem primeru dovoliti 358
5 ne vem 315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C6AE3 C6. NAZORE NEKATERIH LJUDI VEČINA OCENJUJE KOT SKRAJNE. POMISLITE NA LJUDI, KI HOČEJO NASILNO ZRUŠITI OBLAST. SPET VAS PROSIMO, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE TEM LJUDEM DOVOLJENE

c) objaviti knjige,v katerih izražajo svoje nazore

Vrednost 146171 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 300
2 dovovoliti 853
3 ne dovoliti 390
4 v nobenem primeru dovoliti 195
5 ne vem 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C6AE4 C6. NAZORE NEKATERIH LJUDI VEČINA OCENJUJE KOT SKRAJNE. POMISLITE NA LJUDI, KI HOČEJO NASILNO ZRUŠITI OBLAST. SPET VAS PROSIMO, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE TEM LJUDEM DOVOLJENE

d) objavljati članke v časopisih

Vrednost 147170 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 334
2 dovovoliti 918
3 ne dovoliti 339
4 v nobenem primeru dovoliti 158
5 ne vem 291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C6AE5 C6. NAZORE NEKATERIH LJUDI VEČINA OCENJUJE KOT SKRAJNE. POMISLITE NA LJUDI, KI HOČEJO NASILNO ZRUŠITI OBLAST. SPET VAS PROSIMO, DA NAM NA OSNOVI DANE LESTVICE POVESTE, V KAKŠNI MERI NAJ BI BILE TEM LJUDEM DOVOLJENE

e) ustanoviti politično stranko

Vrednost 148169 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 263
2 dovovoliti 678
3 ne dovoliti 408
4 v nobenem primeru dovoliti 237
5 ne vem 454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C7AD1 C7. DENIMO, DA JE POLICIJA DOBILA ANONIMNO BESEDILO DA NEK MOŠKI, KI JE BIL ŽE VEČKRAT KAZNOVAN PRIPRAVLJA VLOM V NEKO SKLADIŠČE. POVEJTE NAM, PROSIM, ALI BI SMELA POLICIJA UPORABITI NAŠTETE UKREPE BREZ SODNEGA NALOGA?

a) policijsko ga nadzorovati, mu slediti

Vrednost 149168 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 928
2 dovovoliti 756
3 ne dovoliti 157
4 v nobenem primeru dovoliti 103
5 ne vem 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C7AD2 C7. DENIMO, DA JE POLICIJA DOBILA ANONIMNO BESEDILO DA NEK MOŠKI, KI JE BIL ŽE VEČKRAT KAZNOVAN PRIPRAVLJA VLOM V NEKO SKLADIŠČE. POVEJTE NAM, PROSIM, ALI BI SMELA POLICIJA UPORABITI NAŠTETE UKREPE BREZ SODNEGA NALOGA?

b) prisluškovati njegovim telefonskim pogovorom

Vrednost 150167 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 496
2 dovovoliti 597
3 ne dovoliti 556
4 v nobenem primeru dovoliti 233
5 ne vem 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C7AD3 C7. DENIMO, DA JE POLICIJA DOBILA ANONIMNO BESEDILO DA NEK MOŠKI, KI JE BIL ŽE VEČKRAT KAZNOVAN PRIPRAVLJA VLOM V NEKO SKLADIŠČE. POVEJTE NAM, PROSIM, ALI BI SMELA POLICIJA UPORABITI NAŠTETE UKREPE BREZ SODNEGA NALOGA?

c) odpirati njegova pisma

Vrednost 151166 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 347
2 dovovoliti 449
3 ne dovoliti 711
4 v nobenem primeru dovoliti 332
5 ne vem 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C7AD4 C7. DENIMO, DA JE POLICIJA DOBILA ANONIMNO BESEDILO DA NEK MOŠKI, KI JE BIL ŽE VEČKRAT KAZNOVAN PRIPRAVLJA VLOM V NEKO SKLADIŠČE. POVEJTE NAM, PROSIM, ALI BI SMELA POLICIJA UPORABITI NAŠTETE UKREPE BREZ SODNEGA NALOGA?

d) pripreti ga preko noči in ga zasliševati

Vrednost 152165 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 383
2 dovovoliti 549
3 ne dovoliti 572
4 v nobenem primeru dovoliti 362
5 ne vem 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C8AD1 C8. SEDAJ PA PREDPOSTAVIMO, DA JE POLICIJA DOBILA OBVESTILO O NEKOM, KI PREJ ŠE NI BIL KAZNOVAN. ALI BI SMELA POLICIJA UPORABITI NAŠTETE UKREPE BREZ SODNEGA NALOGA?

a) policijsko ga nadzorovati, mu slediti

Vrednost 153164 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 466
2 dovovoliti 709
3 ne dovoliti 446
4 v nobenem primeru dovoliti 278
5 ne vem 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C8AD2 C8. SEDAJ PA PREDPOSTAVIMO, DA JE POLICIJA DOBILA OBVESTILO O NEKOM, KI PREJ ŠE NI BIL KAZNOVAN. ALI BI SMELA POLICIJA UPORABITI NAŠTETE UKREPE BREZ SODNEGA NALOGA?

b) prisluškovati njegovim telefonskim pogovorom

Vrednost 154163 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 222
2 dovovoliti 403
3 ne dovoliti 767
4 v nobenem primeru dovoliti 471
5 ne vem 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C8AD3 C8. SEDAJ PA PREDPOSTAVIMO, DA JE POLICIJA DOBILA OBVESTILO O NEKOM, KI PREJ ŠE NI BIL KAZNOVAN. ALI BI SMELA POLICIJA UPORABITI NAŠTETE UKREPE BREZ SODNEGA NALOGA?

c) odpirati njegova pisma

Vrednost 155162 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 145
2 dovovoliti 269
3 ne dovoliti 882
4 v nobenem primeru dovoliti 563
5 ne vem 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C8AD4 C8. SEDAJ PA PREDPOSTAVIMO, DA JE POLICIJA DOBILA OBVESTILO O NEKOM, KI PREJ ŠE NI BIL KAZNOVAN. ALI BI SMELA POLICIJA UPORABITI NAŠTETE UKREPE BREZ SODNEGA NALOGA?

d) pripreti ga preko noči in ga zasliševati

Vrednost 156161 Frekvenca
1 v vsakem primeru dovoliti 162
2 dovovoliti 336
3 ne dovoliti 749
4 v nobenem primeru dovoliti 607
5 ne vem 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C9

C9. TUDI SODIŠČA SE LAHKO MOTIJO. KAJ JE PO VAŠI OCENI SLABŠE:

Vrednost 157160 Frekvenca
1 obsoditi nedolžno osebo 1405
2 oprostiti krivo osebo 266
3 ne vem,neodločen 369

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C10

C10. ALI SO PO VAŠEM MNENJU V ZADNJEM ČASU SLOVENSKA SODIŠČA V SVOJIH ODLOČITVAH POLITIČNO BOLJ NEODVISNA KOT JE BILO TO POPREJ?

Vrednost 158159 Frekvenca
1 so bolj neodvisna 401
2 še bolj so odvisna 218
3 nič se ni spremenilo 635
4 neopredeljen, ne vem 786

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D1AJ1 D. DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE D1. PROSIMO POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI:

a) javnost ima le malo vpliva na to, kar počnejo politiki

Vrednost 159158 Frekvenca
1 soglašam 1655
2 ne soglašam 178
3 ne vem 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D1AJ2 D. DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE D1. PROSIMO POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI:

b) običajen državljan ne more nič doseči, kadar se pogovarja z oblastmi

Vrednost 160157 Frekvenca
1 soglašam 1578
2 ne soglašam 242
3 ne vem 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D1AJ3 D. DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE D1. PROSIMO POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI:

c) običajen državljan ima znaten vpliv na politiko

Vrednost 161156 Frekvenca
1 soglašam 271
2 ne soglašam 1563
3 ne vem 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D1AJ4 D. DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE D1. PROSIMO POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI:

d) običajen državljan lahko veliko pove o občinski politiki

Vrednost 162155 Frekvenca
1 soglašam 741
2 ne soglašam 944
3 ne vem 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D1AJ5 D. DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE D1. PROSIMO POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI:

e) ljudje, kot sem jaz, lahko o politiki veliko povedo

Vrednost 163154 Frekvenca
1 soglašam 467
2 ne soglašam 1244
3 ne vem 329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D1AJ6 D. DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE D1. PROSIMO POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI:

f) povprečen državljan ima velik vpliv na odločitve oblasti

Vrednost 164153 Frekvenca
1 soglašam 141
2 ne soglašam 1689
3 ne vem 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D1AJ7 D. DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE D1. PROSIMO POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI:

g) oblast se na splošno odziva na javno mnenje

Vrednost 165152 Frekvenca
1 soglašam 426
2 ne soglašam 1270
3 ne vem 344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D1AJ8 D. DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE D1. PROSIMO POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI:

h) običajno se zanimam za občinske volitve

Vrednost 166151 Frekvenca
1 soglašam 1038
2 ne soglašam 772
3 ne vem 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D1AJ9 D. DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE D1. PROSIMO POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI:

i) z aktivno udeležbo v političnem in družbenem življenju lahko ljudje usmerjajo svetovna politična dogajanja

Vrednost 167150 Frekvenca
1 soglašam 588
2 ne soglašam 1001
3 ne vem 451

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D1AJ10 D. DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE D1. PROSIMO POVEJTE, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI:

j) če gledamo v celoti, postaja svet vse boljši

Vrednost 168149 Frekvenca
1 soglašam 415
2 ne soglašam 1262
3 ne vem 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2

D2. KATERI OD SPODNJIH OPISOV NAJBOLJ USTREZA VAŠI ZAMISLI O SZDL IN O DRUGIH POLITIČNIH ORGANIZACIJAH V DEMOKRATIČNI DRUŽBI?

Vrednost 169148 Frekvenca
1 SZDL kot enotna organizacija z vodilno vlogo komunistov 101
2 SZDL kot organizacija vseh občanov,vendar le,če se komunisti odpovejo monopolu odločanja 291
3 SZDL kot organizacija enakopravnih skupin: komunistov, kristjanov, kulturnikov in različnih družbenih gibanj 850
4 SZDL ni potrebna, če poleg zveze komunistov delujejo še druge samostojne politične stranke 233
5 politične organizacije v demokratični družbi niso potrebne 58
6 ne ve, neodločen, drugo 507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D3

D3. V ZADNJEM LETU JE PRIŠLO DO USTANOVITEV VRSTE NOVIH POLITIČNIH ZVEZ, KOT NA PRIMER SLOVENSKE DEMOKRATIČNE ZVEZE, SLOVENSKE KMEČKE ZVEZE, SLOVENSKE SOCIALDEMOKRATSKE ZVEZE, SLOVENSKEGA KRŠČANSKO SOCIALNEGA GIBANJA IN DRUGIH. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE

Vrednost 170147 Frekvenca
1 v celoti odobrava 686
2 v glavnem odobrava 709
3 neodločen 441
4 v glavnem ne odobrava 125
5 sploh ne odobrava 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D4

D4. KATERI OD NAVEDENIH ORGANIZACIJ PRIPISUJETE NAJVEČJI POMEN ZA PRIHODNJI RAZVOJ SLOVENIJE ?

Vrednost 171146 Frekvenca
1 Slovenski demokratični zvezi 121
2 Slovenski kmečki zvezi 167
3 Slovenski socialno demokratski zvezi 111
4 Slovenskemu krščansko socialnemu gibanju 22
5 vse so pomembne za razvoj 815
6 nobeni ne pripisujem posebnega pomena za razvoj 472
7 ne vem 332

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D5

D5. OBSTAJAJO POBUDE, DA NAJ BI PRIŠLO DO USTANOVITVE NEODVISNIH SINDIKATOV PO VOLJI DELAVCEV IN DO UKINITVE SEDANJEGA SINDIKATA. KAJ MISLITE O TEM ?

Vrednost 172145 Frekvenca
1 sindikati naj ostanejo takšni, kot so sedaj 87
2 sedanje sindikate je treba le izboljšati 594
3 delavci naj sami ustanavljajo sindikate glede na svoje potrebe 1091
4 neopredeljen, ne vem 268

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D6

D6. ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS, SKLADNA ALI NI SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI?

Vrednost 173144 Frekvenca
1 povsem je skladna 95
2 deloma je skladna 887
3 ni skladna 708
4 ne ve, neodločen 350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D7

D7. ČE PRIMERJATE SEDANJE DELOVANJE IN POLITIKO VODSTVA SLOVENSKE ZVEZE KOMUNISTOV (CK, PREDSEDSTVA) Z NJEGOVIM DELOVANJEM IN POLITIKO PRED LETI, ALI BI REKLI:

Vrednost 174143 Frekvenca
1 da je politika vodstva sedaj bolj skladna z interesi ljudi 850
2 da ni bistvenih sprememb 470
3 da je politika vodstva sedaj manj skladna z interesi ljudi 348
4 ne ve, neodločen 372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D8

D8. KAKŠEN JE PO VAŠEM MNENJU POMEN ZVEZE KOMUNISTOV ZA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE?

Vrednost 175142 Frekvenca
1 nikakršen 316
2 majhen 541
3 srednji 595
4 velik 214
5 zelo velik 54
6 ne ve, ne more odgovoriti 320

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D9

D9. KAKŠEN UGLED IMA PO VAŠI OCENI ZVEZA KOMUNISTOV DANES MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, KRAJU?

Vrednost 176141 Frekvenca
1 zelo velik ugled 15
2 velik ugled 48
3 srednji ugled 453
4 majhen ugled 563
5 zelo majhen ugled 357
6 sploh nima ugleda 388
7 ne ve, neodločen 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D10AD1 D10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? TRDITVE

a) ZK je politična organizacija, ki je izpolnila svojo vlogo v družbi v določenem obdobju, danes pa je preživela in ni več potrebe za njeno delovanje.

Vrednost 177140 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 468
2 v glavnem se strinja 621
3 ne ve, neodločen 558
4 v glavnem se ne strinja 312
5 sploh se ne strinja 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D10AD2 D10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? TRDITVE

b) ZK bi morala biti le ena od političnih strank, vsak posameznik pa bi sam presodil, za katero politično stranko bi se odločil.

Vrednost 178139 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 996
2 v glavnem se strinja 536
3 ne ve, neodločen 368
4 v glavnem se ne strinja 95
5 sploh se ne strinja 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D10AD3 D10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? TRDITVE

c) ZK mora biti edina politič- na sila v naši družbi.

Vrednost 179138 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 99
2 v glavnem se strinja 156
3 ne ve, neodločen 393
4 v glavnem se ne strinja 544
5 sploh se ne strinja 848

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D10AD4 D10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE? TRDITVE

d) ZK mora energično vzeti v svoje roke reševanje vseh perečih družbenih in političnih problemov.

Vrednost 180137 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 278
2 v glavnem se strinja 374
3 ne ve, neodločen 439
4 v glavnem se ne strinja 426
5 sploh se ne strinja 523

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11AK1 D11. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE. TRDITVE

a) ZK naj se dokončno odreče monopolu odločanja o družbenih zadevah

Vrednost 181136 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1008
2 v glavnem se strinja 490
3 ne ve, neodločen 421
4 v glavnem se ne strinja 93
5 sploh se ne strinja 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11AK2 D11. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE. TRDITVE

b) ZK naj se odreče v ustavi zapisani vodilni in usmerjevalni vlogi v družbi

Vrednost 182135 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 845
2 v glavnem se strinja 550
3 ne ve, neodločen 475
4 v glavnem se ne strinja 126
5 sploh se ne strinja 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11AK3 D11. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE. TRDITVE

c) ZK naj oblikuje jasen program družbenih sprememb za preseganje družbene krize

Vrednost 183134 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 839
2 v glavnem se strinja 626
3 ne ve, neodločen 404
4 v glavnem se ne strinja 114
5 sploh se ne strinja 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11AK4 D11. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE. TRDITVE

d) ZK naj izloči vse tiste, ki so vanjo vstopili iz koristoljubja

Vrednost 184133 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1540
2 v glavnem se strinja 249
3 ne ve, neodločen 217
4 v glavnem se ne strinja 20
5 sploh se ne strinja 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11AK5 D11. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE. TRDITVE

e) ZK naj na novo opredeli bistvene sestavine socialistične družbe

Vrednost 185132 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 939
2 v glavnem se strinja 501
3 ne ve, neodločen 478
4 v glavnem se ne strinja 76
5 sploh se ne strinja 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11AK6 D11. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE. TRDITVE

f) ZK naj podpre ustanavljanje političnih zvez in družbenih gibanj

Vrednost 186131 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 945
2 v glavnem se strinja 461
3 ne ve, neodločen 463
4 v glavnem se ne strinja 108
5 sploh se ne strinja 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11AK7 D11. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE. TRDITVE

g) ZK naj se odločno zavzame za suvereno in avtonomno republiko Slovenijo v okviru jugoslovanske federacije

Vrednost 187130 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1299
2 v glavnem se strinja 379
3 ne ve, neodločen 301
4 v glavnem se ne strinja 34
5 sploh se ne strinja 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11AK8 D11. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE. TRDITVE

h) ZK naj podpre vsa prizadevanja za razjasnitev vseh napak,storjenih v povojnem razvoju

Vrednost 188129 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1295
2 v glavnem se strinja 408
3 ne ve, neodločen 289
4 v glavnem se ne strinja 34
5 sploh se ne strinja 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11AK9 D11. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE. TRDITVE

i) ZK naj se odreče nereligioznosti kot kriteriju za vstop v ZK

Vrednost 189128 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 878
2 v glavnem se strinja 432
3 ne ve, neodločen 523
4 v glavnem se ne strinja 112
5 sploh se ne strinja 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11AK10 D11. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE. TRDITVE

j) ZK naj se zavzame za razširitev obsega človekovih pravic

Vrednost 190127 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1339
2 v glavnem se strinja 407
3 ne ve, neodločen 260
4 v glavnem se ne strinja 20
5 sploh se ne strinja 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11AK11 D11. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE. TRDITVE

k) ZK naj da pobudo za javno pojasnitev vseh političnih obračunov v začetku 70-tih let,zaradi katerih je bil odstrajen tudi S. Kavčič

Vrednost 191126 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1134
2 v glavnem se strinja 376
3 ne ve, neodločen 472
4 v glavnem se ne strinja 39
5 sploh se ne strinja 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E1AI1 E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

a) Slovenci

Vrednost 192125 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 1207
2 v prijateljskih stikih 467
3 v dobrih sosedskih odnosih 197
4 v dobrih delovnih odnosih 122
5 da bi se čim manj družil 2
6 izogibal bi se jih 1
7 ne vem, neodločen 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

E1AI2 E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

b) Hrvati

Vrednost 193124 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 353
2 v prijateljskih stikih 917
3 v dobrih sosedskih odnosih 451
4 v dobrih delovnih odnosih 228
5 da bi se čim manj družil 15
6 izogibal bi se jih 7
7 ne vem, neodločen 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

E1AI3 E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

c) Srbi

Vrednost 194123 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 204
2 v prijateljskih stikih 710
3 v dobrih sosedskih odnosih 417
4 v dobrih delovnih odnosih 362
5 da bi se čim manj družil 136
6 izogibal bi se jih 95
7 ne vem, neodločen 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

E1AI4 E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

d) Makedonci

Vrednost 195122 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 184
2 v prijateljskih stikih 743
3 v dobrih sosedskih odnosih 466
4 v dobrih delovnih odnosih 371
5 da bi se čim manj družil 104
6 izogibal bi se jih 54
7 ne vem, neodločen 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

E1AI5 E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

e) Črnogorci

Vrednost 196121 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 182
2 v prijateljskih stikih 716
3 v dobrih sosedskih odnosih 457
4 v dobrih delovnih odnosih 375
5 da bi se čim manj družil 123
6 izogibal bi se jih 58
7 ne vem, neodločen 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

E1AI6 E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

f) Muslimani

Vrednost 197120 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 162
2 v prijateljskih stikih 685
3 v dobrih sosedskih odnosih 451
4 v dobrih delovnih odnosih 378
5 da bi se čim manj družil 128
6 izogibal bi se jih 78
7 ne vem, neodločen 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

E1AI7 E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

g) Albanci

Vrednost 198119 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 152
2 v prijateljskih stikih 658
3 v dobrih sosedskih odnosih 466
4 v dobrih delovnih odnosih 361
5 da bi se čim manj družil 157
6 izogibal bi se jih 94
7 ne vem, neodločen 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

E1AI8 E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

h) Italijani

Vrednost 199118 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 203
2 v prijateljskih stikih 723
3 v dobrih sosedskih odnosih 556
4 v dobrih delovnih odnosih 326
5 da bi se čim manj družil 64
6 izogibal bi se jih 30
7 ne vem, neodločen 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

E1AI9 E. MEDNACIONALNI ODNOSI E1. V JUGOSLAVIJI ŽIVIMO PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI TEH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

i) Madžari

Vrednost 200117 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 189
2 v prijateljskih stikih 713
3 v dobrih sosedskih odnosih 567
4 v dobrih delovnih odnosih 327
5 da bi se čim manj družil 70
6 izogibal bi se jih 28
7 ne vem, neodločen 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

E2A E2. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI, SLOVENIJI?

b) v Sloveniji

Vrednost 201116 Frekvenca
1 zelo dobri 220
2 dobri 1049
3 niti dobri niti slabi 568
4 slabi 123
5 zelo slabi 27
6 ne ve 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E2B E2. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI, SLOVENIJI?

b) v Jugoslaviji

Vrednost 202115 Frekvenca
1 zelo dobri 11
2 dobri 183
3 niti dobri niti slabi 506
4 slabi 868
5 zelo slabi 384
6 ne ve 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E3

E3. IN KAJ MISLITE, KAKŠNI BODO ODNOSI MED NAŠIMI NARODI V PRIHODNOSTI?

Vrednost 203114 Frekvenca
1 odnosi se bodo izboljšali 365
2 odnosi se bodo poslabšali 746
3 odnosi bodo ostali nespremenjeni 377
4 ne ve, neodločen 552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4R1 E4. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA

1. odgovor:

Vrednost 204113 Frekvenca
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 531
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 1096
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 17
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 17
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 273
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

E4R2 E4. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA

2. odgovor

Vrednost 205112 Frekvenca
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 280
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 549
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 56
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 66
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 828
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

E4R3 E4. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA

3. odgovor

Vrednost 206111 Frekvenca
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 401
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 204
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 124
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 86
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 484
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 575

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

E5

E5. PRI USMERJANJU RAZVOJA V SLOVENIJI SE POSTAVLJA VPRAŠANJE, ALI NAJ...

Vrednost 207110 Frekvenca
1 razvijamo predvsem tiste gospodarske dejavnosti, v katerih lahko dosežemo največ, na ostalih področjih pa se čimbolj povežemo z gospodarstvom drugih republik, 965
2 razvijamo vse gospodarske dejavnosti sami v Sloveniji tako, da pokrijemo osnovne potrebe ljudi in nismo odvisni od drugih 790
3 ne ve, neodločen 285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E6

E6. KAKO NAJ BI SE PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENOGOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI?

Vrednost 208109 Frekvenca
1 manj razvite republike in pokrajine naj same skrbijo za svoj nadaljni razvoj 444
2 to naj bo predvsem skrb vse jugoslovanske skupnosti, zlasti pa skrb razvitih republik 138
3 manj razvite republike naj same skrbijo zase, jugoslovanska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 878
4 skrb za razvoj je predvsem obveza podjetij iz razvitih in nerazvitih okolij, ki so zainteresirana za skupna vlaganja 382
5 ne ve, neodločen 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E7

E7. O SLOVENSKI NACIONALNI POLITIKI DANES ODPRTO RAZPRAVLJAMO IN GOVORIMO. KAJ VI SODITE, ALI JE DOVOLJ SAMOSTOJNA, ALI NI?

Vrednost 209108 Frekvenca
1 še preveč je samostojna 30
2 dovolj je samostojna 497
3 premalo je samostojna 970
4 sploh ni samostojna 151
5 ne ve, neodločen 392

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E8

E8. V USTAVI JE ZAPISANA PRAVICA NARODOV - IN TOREJ TUDI SLOVENSKEGA DO SAMOODLOČBE, VKLJUČNO S PRAVICO DO ODCEPITVE. ALI MENITE, DA JE TO:

Vrednost 210107 Frekvenca
1 neodtuljiva pravica, ki še vedno velja 716
2 pravica, ki je bila izčrpana, ko so se z odločitvami AVNOJA jugoslovanski narodi združili v novo Jugoslavijo 205
3 pravica, ki je le na papirju in ni bila nikoli resno mišljena 696
4 drugo, ne ve, neodločen 423

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E9

E9. KAJ SODITE O TEM, ALI BI IMELA SLOVENIJA KAKŠNO MOŽNOST RAZVOJA (PERSPEKTIVO) IZVEN OKVIRA JUGOSLAVIJE, ALI JE NE BI IMELA?

Vrednost 211106 Frekvenca
1 ne bi imela nobene možnosti razvoja 165
2 odprle bi se ji nove možnosti razvoja 1461
3 ne ve, neodločen 414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E10

E10. ALI SE VAM ZDI, DA JE GLEDE NA SEDANJE RAZMERE SMISELNO ALI NESMISELNO RAZPRAVLJANJE O ODCEPITVI SLOVENIJE OD JUGOSLAVIJE?

Vrednost 212105 Frekvenca
1 je smiselno 953
2 neodločen, ne ve 515
3 ni smiselno 572

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E11

E11. ALI ZAUPATE SLOVENSKEMU POLITIČNEMU VODSTVU, DA SI PRIZADEVA ZAGOTOVITI NADALJNI SAMOSTOJNI RAZVOJ SLOVENIJE V JUGOSLOVANSKI FEDERACIJI, ALI MU NE ZAUPATE?

Vrednost 213104 Frekvenca
1 zaupa 1441
2 ne zaupa 215
3 ne ve, neodločen 384

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E12

E12. KAJ BI VI STORILI, ČE BI PRIŠLO DO NASILNE ZAMENJAVE SEDANJEGA SLOVENSKEGA POLITIČNEGA VODSTVA Z OBTOŽBO NACIONALIZMA?

Vrednost 214103 Frekvenca
1 uprl bi se, ne glede na posledice 364
2 bil bi ogorčen, po svojih močeh bi nasprotoval 1108
3 ne bi mi bilo vseeno, a ne bi nasprotoval 231
4 odobraval bi tako zamenjavo 19
5 ne vem, neodločen 318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E13AF1 E13. O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI, SO MNENJA RAZLIČNA. NAVEDLI VAM JIH BOMO LE NEKAJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE.

a) uveljavila se bo polna suverenost narodov in samostojnost republik

Vrednost 215102 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 347
2 pretežno se strinja 552
3 ne ve, neodločen 636
4 pretežno se ne strinja 310
5 sploh se ne strinja 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E13AF2 E13. O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI, SO MNENJA RAZLIČNA. NAVEDLI VAM JIH BOMO LE NEKAJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE.

b) slej ko prej bo Jugoslavija kot država razpadla

Vrednost 216101 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 154
2 pretežno se strinja 364
3 ne ve, neodločen 681
4 pretežno se ne strinja 419
5 sploh se ne strinja 422

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E13AF3 E13. O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI, SO MNENJA RAZLIČNA. NAVEDLI VAM JIH BOMO LE NEKAJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE.

c) Slovenija se bo odcepila

Vrednost 217100 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 224
2 pretežno se strinja 340
3 ne ve, neodločen 776
4 pretežno se ne strinja 372
5 sploh se ne strinja 328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E13AF4 E13. O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI, SO MNENJA RAZLIČNA. NAVEDLI VAM JIH BOMO LE NEKAJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE.

d) konflikti se bodo počasi umirili

Vrednost 21899 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 218
2 pretežno se strinja 621
3 ne ve, neodločen 572
4 pretežno se ne strinja 413
5 sploh se ne strinja 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E13AF5 E13. O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI, SO MNENJA RAZLIČNA. NAVEDLI VAM JIH BOMO LE NEKAJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE.

e) vojska bo izsilila uvedbo izrednega stanja v vsej državi

Vrednost 21998 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 90
2 pretežno se strinja 284
3 ne ve, neodločen 704
4 pretežno se ne strinja 460
5 sploh se ne strinja 502

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E13AF6 E13. O TEM, KAM LAHKO PRIVEDEJO SEDANJI POLITIČNI IN MEDNACIONALNI SPORI V JUGOSLAVIJI, SO MNENJA RAZLIČNA. NAVEDLI VAM JIH BOMO LE NEKAJ, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE.

f) konfliktno stanje negotovosti se bo zadrževalo še v bodoče

Vrednost 22097 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 333
2 pretežno se strinja 787
3 ne ve, neodločen 582
4 pretežno se ne strinja 251
5 sploh se ne strinja 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E14

E14. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE ODLOČITEV PREDSEDSTVA SFRJ O UVEDBI POSEBNIH UKREPOV TER IZREDNEGA STANJA NA KOSOVU, KI ŠE TRAJA?

Vrednost 22196 Frekvenca
1 odobravam 246
2 delno odobravam 375
3 ne odobravam 1030
4 se ne morem odločiti 299
5 nič ne vem o tem 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E15AF1 E15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ O TEM, KAJ SE DOGAJA NA KOSOVU. POVEJTE NAM, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE-?

a) to je kontrarevolucija, Albanci hočejo doseči odcepitevev od Jugoslavije in njeno razbitje

Vrednost 22295 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 182
2 pretežno se strinja 302
3 ne ve, neodločen 583
4 pretežno se ne strinja 459
5 sploh se ne strinja 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E15AF2 E15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ O TEM, KAJ SE DOGAJA NA KOSOVU. POVEJTE NAM, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE-?

b) to je posledica gospodarske zaostalosti, socialnih problemov in neustreznega gospodarskega razvoja

Vrednost 22394 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 900
2 pretežno se strinja 685
3 ne ve, neodločen 307
4 pretežno se ne strinja 101
5 sploh se ne strinja 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E15AF3 E15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ O TEM, KAJ SE DOGAJA NA KOSOVU. POVEJTE NAM, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE-?

c) to je izbruh tradicionalnega sovraštva med Srbi in Albanci

Vrednost 22493 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 578
2 pretežno se strinja 741
3 ne ve, neodločen 443
4 pretežno se ne strinja 186
5 sploh se ne strinja 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E15AF4 E15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ O TEM, KAJ SE DOGAJA NA KOSOVU. POVEJTE NAM, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE-?

d) to je upor Albancev proti omejitvi njihove avtonomije z novo srbsko ustavo

Vrednost 22592 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 716
2 pretežno se strinja 716
3 ne ve, neodločen 476
4 pretežno se ne strinja 82
5 sploh se ne strinja 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E15AF5 E15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ O TEM, KAJ SE DOGAJA NA KOSOVU. POVEJTE NAM, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE-?

e) to je posledica preganjanja Srbov in Črnogorcev s strani Albancev

Vrednost 22691 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 182
2 pretežno se strinja 374
3 ne ve, neodločen 706
4 pretežno se ne strinja 471
5 sploh se ne strinja 307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E15AF6 E15. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ O TEM, KAJ SE DOGAJA NA KOSOVU. POVEJTE NAM, ALI SE Z NJIMI STRINJATE - ALI NE-?

f) to je rezultat politike srbskega vodstva za uveljavitev velike Srbije

Vrednost 22790 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 885
2 pretežno se strinja 564
3 ne ve, neodločen 463
4 pretežno se ne strinja 61
5 sploh se ne strinja 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E16

E16. KAJ MENITE O DRAMATIČNI GLADOVNI STAVKI ALBANSKIH RUDARJEV V STAROTRŠKEM RUDNIKU?

Vrednost 22889 Frekvenca
1 šlo je za množičen spontan protest Albancev proti omejevanju njihovih avtonomnih pravic ter zamenjavam njihovih voditeljev 660
2 z njimi so manipulirali kosovski albanski politiki 327
3 zadeva je nejasna 790
4 kaj drugega 27
5 ne vem 236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E17

E17. ALI LAHKO - PO VAŠEM MNENJU - ČISTKE, ZAMENJAVE, ZAPIRANJA IN DRUGE OBLIKE IZVAJANJA PRISILE NAD ALBANSKIMI POLITIKI IN INTELEKTUALCI PRISPEVAJO K UREJANJU KOSOVSKIH RAZMER?

Vrednost 22988 Frekvenca
1 to bo razmere izboljšalo 86
2 to bo probleme zaostrilo 619
3 to je le začasna rešitev, nemiri bodo izbruhnili v še ostrejši obliki 875
4 neopredeljen 234
5 ne vem 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E18

E18. SLOVENSKI MILIČNIKI SODELUJEJO V ZDRUŽENEM ODREDU POLICIJE NA KOSOVU. ALI TO ODOBRAVATE, ALI NE ODOBRAVATE?

Vrednost 23087 Frekvenca
1 odobravam 220
2 niti odobravam, niti zavračam 459
3 zavračam 1194
4 ne vem 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E19

E19. ALI ODOBRAVATE ALI ZAVRAČATE SODELOVANJE VOJNIH OBVEZNIKOV IZ SLOVENIJE PRI VZDRŽEVANJU IZREDNEGA STANJA NA KOSOVU?

Vrednost 23186 Frekvenca
1 odobravam 164
2 niti odobravam, niti zavračam 348
3 zavračam 1385
4 ne vem 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E20

E20. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE ZNANO POLITIČNO ZBOROVANJE V CANKARJEVEM DOMU IN HKRATNO MNOŽIČNO PODPISOVANJE IZJAVE ZA MIR IN SOŽITJE MED NARODI OB DOGODKIH NA KOSOVU (STAVKA STAROTRŠKIH RUDARJEV IN DEMONSTRACIJE)?

Vrednost 23285 Frekvenca
1 v celoti odobravam 1003
2 delno odobravam 515
3 ne odobravam 156
4 sem neopredeljen 165
5 ne vem 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E21 (če ne odobrava)

E21. ZAKAJ NE ODOBRAVATE?

Vrednost 23384 Frekvenca
1 aktivno stališče 74
2 pasivno stališče 53
3 drugo 4
9 odobrava, neopredeljen, ne ve 1909

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F1A1 F. DRUGA VPRAŠANJA F1. ALI NAM LAHKO NEVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

1. odgovor

Vrednost 23483 Frekvenca
1 Janez Stanovnik 663
2 Milan Kučan 488
3 Jože Smole 260
4 Janez Drnovšek 261
5 Igor Bavčar 40
6 Marko Bulc 10
7 Ciril Zlobec 15
8 Štefan Korošec 3
9 Dimitrij Rupel 2
10 Ivan Oman 7
11 Dušan Šinigoj 0
12 Jože Školč 2
13 Branko Greganovič 7
14 Janez Janša 26
15 Stane Dolanc 7
16 Franc Šetinc 2
17 Mojca Drčar-Murko 2
18 Miran Potrč 5
99 drugi 20
0 ni navedel nikogar 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

F1A2 F1. ALI NAM LAHKO NEVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

2. odgovor

Vrednost 23582 Frekvenca
1 Janez Stanovnik 405
2 Milan Kučan 378
3 Jože Smole 432
4 Janez Drnovšek 230
5 Igor Bavčar 45
6 Marko Bulc 18
7 Ciril Zlobec 22
8 Štefan Korošec 5
9 Dimitrij Rupel 6
10 Ivan Oman 11
11 Dušan Šinigoj 7
12 Jože Školč 14
13 Branko Greganovič 9
14 Janez Janša 18
15 Stane Dolanc 7
16 Franc Šetinc 12
17 Mojca Drčar-Murko 4
18 Miran Potrč 18
99 drugi 29
0 ni navedel nikogar 370

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

F1A3 ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA ?

3. odgovor

Vrednost 23681 Frekvenca
1 Janez Stanovnik 220
2 Milan Kučan 232
3 Jože Smole 297
4 Janez Drnovšek 117
5 Igor Bavčar 68
6 Marko Bulc 25
7 Ciril Zlobec 30
8 Štefan Korošec 10
9 Dimitrij Rupel 3
10 Ivan Oman 4
11 Dušan Šinigoj 14
12 Jože Školč 24
13 Branko Greganovič 12
14 Janez Janša 21
15 Stane Dolanc 8
16 Franc Šetinc 6
17 Mojca Drčar-Murko 9
18 Miran Potrč 19
99 drugi 41
0 ni navedel nikogar 880

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

F1A4 ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA ?

4. odgovor

Vrednost 23780 Frekvenca
1 Janez Stanovnik 67
2 Milan Kučan 65
3 Jože Smole 74
4 Janez Drnovšek 116
5 Igor Bavčar 57
6 Marko Bulc 18
7 Ciril Zlobec 28
8 Štefan Korošec 11
9 Dimitrij Rupel 11
10 Ivan Oman 12
11 Dušan Šinigoj 18
12 Jože Školč 24
13 Branko Greganovič 16
14 Janez Janša 13
15 Stane Dolanc 2
16 Franc Šetinc 9
17 Mojca Drčar-Murko 3
18 Miran Potrč 45
99 drugi 50
0 ni navedel nikogar 1401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

F2A1 F2. ALI LAHKO NAVEDETE KAKŠNEGA AKTIVNEGA SLOVENSKEGA OZ. JUGOSLOVANSKEGA POLITIKA, KATEREGA IDEJE SO ZA VAS NESPREJEMLJIVE? (Vprašanje je bilo postavljeno kot odprto; vsak anketiranec je torej navedel največ dve osebe; rezultati kažejo, kolikšen delež anketirancev

1. odgovor

Vrednost 23879 Frekvenca
1 Slobodan Milošević 1158
2 Stane Dolanc 52
3 Miroslav Šolović 14
4 Stipe Šuvar 7
5 Raif Dizdarević 6
6 Mihalj Kertes 5
7 Branko Mikulić 7
8 Radmilović 3
9 Janez Stanovnik 10
10 Rahman Morina 2
11 Trifunović 0
99 drugi 54
0 ni navedel nikogar 722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

F2A2 F2. ALI LAHKO NAVEDETE KAKŠNEGA AKTIVNEGA SLOVENSKEGA OZ. JUGOSLOVANSKEGA POLITIKA, KATEREGA IDEJE SO ZA VAS NESPREJEMLJIVE? (Vprašanje je bilo postavljeno kot odprto; vsak anketiranec je torej navedel največ dve osebe; rezultati kažejo, kolikšen delež anketirancev

2. odgovor

Vrednost 23978 Frekvenca
1 Slobodan Milošević 79
2 Stane Dolanc 46
3 Miroslav Šolović 76
4 Stipe Šuvar 7
5 Raif Dizdarević 22
6 Mihalj Kertes 23
7 Branko Mikulić 10
8 Radmilović 6
9 Janez Stanovnik 9
10 Rahman Morina 21
11 Trifunović 9
99 drugi 69
0 ni navedel nikogar 1663

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

F3

F3. KAKŠNA ZUNANJA POLITIKA V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ USTREZA INTERESOM JUGOSLAVIJE?

Vrednost 24077 Frekvenca
1 prizadevati si moramo za mir in enakopravnost med narodi ne glede na to, ali je to velikim silam všeč, ali ne 884
2 biti moramo za mir in enakopravnost, vendar tako, da se velikim silam ne zamerimo 334
3 skrbimo naj le za svoje probleme, svetovne probleme pa naj si vsak ureja tako, kot more in želi 404
4 prej ali slej se bomo morali odločiti za en ali drugi blok 118
5 ne ve, neodločen 300

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

F4

F4. JESENI BO V BEOGRADU KONFERENCA NEUVRŠČENIH DRŽAV. KAJ SODITE, ALI IMA TA DOGODEK KAK POMEN ZA PRIHODNOST JUGOSLAVIJE IN NJEN MEDNARODNI UGLED ?

Vrednost 24176 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 415
2 ima majhen pomen 499
3 ima srednji pomen 397
4 ima dokaj velik pomen 333
5 je izjemno pomemben 84
6 ne ve, neodločen 312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F5

F5. NEKATERIM POSAMEZNIKOM NJIHOVO PREPRIČANJE NE DOPUŠČA SLUŽENJA VOJSKE V OBOROŽENIH SILAH. ALI JIM JE PO VAŠEM MNENJU TREBA OMOGOČITI SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA Z DELOM V SOCIALNIH SLUŽBAH, BOLNIŠNICAH, PSIHIATRIČNIH USTANOVAH, DOMOVIH ZA STARE IN

Vrednost 24275 Frekvenca
1 treba jim je omogočiti tako (civilno) služenje 1323
2 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 445
3 ne ve, neodločen 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F6

F6. NOVI ZVEZNI ZAKON OMOGOČA TISTIM, KI IZ VERSKIH RAZLOGOV NOČEJO NOSITI OROŽJA, SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA 24 MESECEV BREZ OROŽJA. KAJ MISLITE, ALI POMENI NOVA UREDITEV:

Vrednost 24374 Frekvenca
1 izboljšanje, ker se tako upošteva ugovor vesti 745
2 ne pomeni nobenega izboljšanja, saj se vsak mlad fant, ki se za to odloči, sam "obsodi" na dodatno leto vojašnice 869
3 ne ve, neopredeljen 426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F7

F7. ALI SODITE,DA BI BILO ZA NAŠO OBRAMBO KORISTNO ALI ŠKODLJIVO,ČE BI VEČINA VOJAŠKIH OBVEZNIKOV S PODROČJA SLOVENIJE SLUŽILA VOJAŠKI ROK V ENOTAH NA OZEMLJU SLOVENIJE ?

Vrednost 24473 Frekvenca
1 to bi bilo koristno za obrambo 1439
2 to bi bilo škodljivo za obrambo 182
3 ne ve, neodločen 419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F8

F8. ALI MISLITE, DA NAŠA DRUŽBA DAJE PREMALO, RAVNO PRAV ALI PREVEČ DENARJA ZA OBOROŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE JLA ?

Vrednost 24572 Frekvenca
1 preveč 1297
2 ravno prav 375
3 premalo 55
4 ne ve, neodločen 313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F9

F9. PONOVNO SE POJAVLJAJO MNENJA IN TRDITVE, DA MED SLOVENCI OBSTOJA PROTIARMADNO RAZPOLOŽENJE, KI ŽELI RUŠITI NJEN UGLED IN S TEM OSLABITI T.I. SPLOŠNO LJUDSKO OBRAMBO IN DRUŽBENO SAMOZAŠČITO. KAJ MISLITE O TEH TRDITVAH?

Vrednost 24671 Frekvenca
1 sploh niso točne 1327
2 trditve so deloma točne 311
3 v celoti so točne 33
4 ne vem, neodločen 369

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F10

F10. NEKATERI SMATRAJO, DA OBSTAJAJO REALNE MOŽNOSTI, DA BI V ŠE BOLJ ZAOSTRENIH KRIZNIH RAZMERAH V JUGOSLAVIJI JLA PREVZELA OBLAST. ALI JE TO VERJETNO, ALI NE ?

Vrednost 24770 Frekvenca
1 zelo verjetno 235
2 verjetno 734
3 ni verjetno 503
4 sploh ni verjetno 151
5 ne vem, neodločen 417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

F11

F11. O IZIDU VOLITEV ČLANA PREDSEDSTVA SFRJ (BULC, DRNOVŠEK) SO RAZLIČNE RAZLAGE. NAVAJAMO VAM NEKATERE, VI PA POVEJTE, KATERA OD NJIH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVA

Vrednost 24869 Frekvenca
1 Drnovšek je dobil, ker je imel boljši program 466
2 Bulc je izgubil, ker pripada generaciji politikov, ki nas je pripeljala v krizo 424
3 ljudje so naveličani obrazov starih politikov, zato so volili Drnovška 396
4 izbran je bil mlajši kandidat 502
5 Bulca želijo ljudje obdržati v Sloveniji 26
6 kaj drugega 27
7 neopredeljen, ne vem 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

F12A F12. JE VELIKO POBUD GLEDE TEGA, KAKO NAJ BI SLOVENIJA POSTALA BOLJ SUVERENA KOT JE SEDAJ. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE:

a) najprej naj se z referendumom sprejme nova slovenska ustava in šele nato nova jugoslovanska

Vrednost 24968 Frekvenca
1 sploh se ne strinja 127
2 v glavnem se ne strinja 198
3 neodločen 425
4 v glavnem se strinja 542
5 popolnoma se strinja 748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F12B F12. JE VELIKO POBUD GLEDE TEGA, KAKO NAJ BI SLOVENIJA POSTALA BOLJ SUVERENA KOT JE SEDAJ. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE:

b) z novo ustavo naj Slovenija odloči, katere zadeve bo prenesla na jugoslovanske državne organe

Vrednost 25067 Frekvenca
1 sploh se ne strinja 118
2 v glavnem se ne strinja 185
3 neodločen 416
4 v glavnem se strinja 603
5 popolnoma se strinja 718

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F12C F12. JE VELIKO POBUD GLEDE TEGA, KAKO NAJ BI SLOVENIJA POSTALA BOLJ SUVERENA KOT JE SEDAJ. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE:

c) za prihodnost Jugoslavije bi bila boljša konfederativna (zveza držav) kot sedanja federativna (zvezna država) ureditev

Vrednost 25166 Frekvenca
1 sploh se ne strinja 127
2 v glavnem se ne strinja 184
3 neodločen 781
4 v glavnem se strinja 410
5 popolnoma se strinja 538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F13AF1 F13. OBSTOJAJO RAZLIČNE RAZLAGE GLEDE TEGA, KAJ V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ OGROŽA SUVERENOST SLOVENIJE. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE. SUVERENOST OGROŽA, OVIRA:

a) Slovensko politično vodstvo je preveč popustljivo in omahljivo

Vrednost 25265 Frekvenca
1 sploh se ne strinja 174
2 v glavnem se ne strinja 444
3 neodločen 422
4 v glavnem se strinja 637
5 popolnoma se strinja 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F13AF2 F13. OBSTOJAJO RAZLIČNE RAZLAGE GLEDE TEGA, KAJ V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ OGROŽA SUVERENOST SLOVENIJE. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE. SUVERENOST OGROŽA, OVIRA:

b) imamo prevelike ekonomske obveznosti do zveze in nerazvitih

Vrednost 25364 Frekvenca
1 sploh se ne strinja 48
2 v glavnem se ne strinja 116
3 neodločen 253
4 v glavnem se strinja 658
5 popolnoma se strinja 965

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F13AF3 F13. OBSTOJAJO RAZLIČNE RAZLAGE GLEDE TEGA, KAJ V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ OGROŽA SUVERENOST SLOVENIJE. NAVAJAMO NEKATERE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE. SUVERENOST OGROŽA, OVIRA:

c) zvezni organi avtoritativno zavračajo pomembne slovenske predloge

Vrednost 25463 Frekvenca
1 sploh se ne