Slovensko javno mnenje 1988: Stališča o ustavnih spremembah

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJMUST88
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJMUST88_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Mlinar, Zdravko
 • Trampuž, Cveto
 • Kozmik, Vera
 • Herek, Lidija
 • Štebe, Janez
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Ljubljana; november1988)

Funding agency:

Skupščina Socialistične republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi. Pričujoča raziskava se tematsko ujema s serijo raziskav o stališčih glede ustavnih sprememb v letih 1988, 1989 in 1990.

Study Content

Keywords:

ustavne spremembe, samostojnost republik, mednacionalni odnosi, samoodločba, financiranje vojske, opozicijsko gibanje, ugledni politiki

Keywords ELSST:
USTAVNA SPREMEMBA, GOSPODARSKE RAZMERE, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, VREDNOTA, STALIŠČE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Ustavno pravo
Topic Classification ADP
USTAVNE SPREMEMBE
STALIŠČA O DRUŽBENIH IN POLITIČNIH RAZMERAH
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Cilj raziskave je ugotoviti, kako slovenska javnost podpira stališča, ki jih je zastopala Skupščina SR Slovenije ob razpravi o ustavnih spremembah na zvezni ravni. Posebna tematska raziskava je krajša kot standardne raziskave SJM in se osredotoča na aktualno dogajanje. Od standardnih vprašanj SJM je tu ocena možnosti za izhod iz krize s spremembo političnega režima, ocena optimističnosti razpoloženja med ljudmi, navajanje uglednih politikov, ocena skladnosti politike ZK z interesi ljudi, kako dobri so odnosi med narodi. Specialna vprašanja zadevajo teme ustavnih spremembe (samostojnost republik, samoodločba narodov, ocena in interpretacija ravnanja slovenske skupščine, financiranje JLA, vloga predsedstva Jugoslavije, seznanjenost s potekom sprememb, podpora razpisu referenduma o spremembi ustave in napoved glasovanja). Več vprašanj je namenjenih oceni aktualnih razmer v Sloveniji v obdobju tik pred političnim preobratom in samostojnostjo (politične razmere, demokratičnost, odnosi z JLA, proces proti četverici, kulturni protestni mitingi v Ljubljani, delovanje odbora za varstvo človekovih pravic, samoocena pripravljenosti za protest v primeru zatiranja političnih svoboščin, podpora slovenskemu političnemu vodstvu) ter dogajanjem v Jugoslaviji (mitingi v Srbiji, mednacionalni odnosi, vzroki mednacionalnih zaostritev v Jugoslaviji). Vključena je minimalna demografija.

Methodology


Collection date: oktober 1988 - november 1988
Date of production: 1988-11
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb. Uporabili so dopolnjen vzorec naslovov iz raziskave SJM88. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM88UST.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 97
 • number of units: 2059

Variable list

ID

ID

Value 13 Frequency
19 1
29 1
39 1

Valid range from 19 to 39

A1 A. STALIŠČA O USTAVNIH SPREMEMBAH

A1. STROKOVNJAKI PRAVIJO, DA SO TRI MOŽNE POTI JUGOSLAVIJE IZ SEDANJE DRUŽBENE KRIZE. KATERA OD NJIH JE PO VAŠI OCENI PRAVA?

Value 22 Frequency
1 vrnitev k državnemu socializmu, trdi roki in avtoritarnemu režimu 190
2 obnova meščanske družbe po zahodnem vzorcu 279
3 nova koncepcija samoupravljanja z uvedbo tržišča v gospodarstvu in demokratizacijo ter s pravico do avtonomnih političnih gibanj 1279
4 ne ve, neodločen 311

Valid range from 1 to 3

A2

A2. ČE GLEDATE Z VIDIKA JUGOSLAVIJE KOT CELOTE, ALI NAJ BI REPUBLIKE BILE ČIM BOLJ SAMOSTOJNE, ALI NAJ BI ČIM VEČ NALOG IN PRISTOJNOSTI CENTRALIZIRALI NA RAVNI FEDERACIJE, ALI PA NAJ OSTANE TAKO KOT DOSLEJ?

Value 31 Frequency
1 republike, pokrajini naj bodo bolj samostojne 1614
2 pristojnosti moramo centralizirati v federaciji 105
3 ostane naj tako kot doslej 253
4 ne ve, neodločen 87

Valid range from 1 to 3

ID

ID

Value 197 Frequency
19 1
29 1
39 1

Valid range from 19 to 39

A1 A. STALIŠČA O USTAVNIH SPREMEMBAH

A1. STROKOVNJAKI PRAVIJO, DA SO TRI MOŽNE POTI JUGOSLAVIJE IZ SEDANJE DRUŽBENE KRIZE. KATERA OD NJIH JE PO VAŠI OCENI PRAVA?

Value 296 Frequency
1 vrnitev k državnemu socializmu, trdi roki in avtoritarnemu režimu 190
2 obnova meščanske družbe po zahodnem vzorcu 279
3 nova koncepcija samoupravljanja z uvedbo tržišča v gospodarstvu in demokratizacijo ter s pravico do avtonomnih političnih gibanj 1279
4 ne ve, neodločen 311

Valid range from 1 to 3

A2

A2. ČE GLEDATE Z VIDIKA JUGOSLAVIJE KOT CELOTE, ALI NAJ BI REPUBLIKE BILE ČIM BOLJ SAMOSTOJNE, ALI NAJ BI ČIM VEČ NALOG IN PRISTOJNOSTI CENTRALIZIRALI NA RAVNI FEDERACIJE, ALI PA NAJ OSTANE TAKO KOT DOSLEJ?

Value 395 Frequency
1 republike, pokrajini naj bodo bolj samostojne 1614
2 pristojnosti moramo centralizirati v federaciji 105
3 ostane naj tako kot doslej 253
4 ne ve, neodločen 87

Valid range from 1 to 3

A3

A3. KAJ MENITE, ALI BI REPUBLIKA SLOVENIJA V SPREMENJENI USTAVI MORALA IMETI VEČJO, ENAKO ALI MANJŠO POLITIČNO, GOSPODARSKO IN KULTURNO SAMOSTOJNOST KOT DOSLEJ?

Value 494 Frequency
1 večjo kot doslej 1551
2 enako kot doslej 360
3 manjšo kot doslej 31
4 ne ve, neodločen 117

Valid range from 1 to 3

A4

A4. V USTAVI JE ZAPISANA PRAVICA NARODOV - IN TOREJ TUDI SLOVENSKEGA - DO SAMOODLOČBE, VKLJUČNO S PRAVICO DO ODCEPITVE. ALI MENITE, DA JE TO:

Value 593 Frequency
1 neodtuljiva pravica, ki še vedno velja 698
2 pravica, ki je bila izčrpana, ko so se z odločitvami AVNOJ-a jugoslovanski narodi združili v novo Jugoslavijo 433
3 pravica, ki je le na papirju in ni bila nikoli resno mišljena 598
4 ne ve, neodločen 330

Valid range from 1 to 3

A5A A5. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SPREMINJANJU JUGOSLOVANSKE USTAVE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

a) Preprečiti je treba vsako tako spremembo jugoslovanske ustave, ki pomeni zmanjševanje suverenosti in samostojnoti SR Slovenije.

Value 692 Frequency
1 popolnoma se strinja 1467
2 v glavnem se strinja 240
3 ne ve, neodločen 191
4 v glavnem se ne strinja 67
5 sploh se ne strinja 94

Valid range from 1 to 5

A5B A5. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SPREMINJANJU JUGOSLOVANSKE USTAVE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

b) Pri spreminjanju jugoslovanske ustave moramo upoštevati interese Jugoslavije kot celote, pa čeprav bi Slovenija izgubila del samostojnosti kot republika.

Value 791 Frequency
1 popolnoma se strinja 156
2 v glavnem se strinja 267
3 ne ve, neodločen 305
4 v glavnem se ne strinja 488
5 sploh se ne strinja 843

Valid range from 1 to 5

A5C A5. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SPREMINJANJU JUGOSLOVANSKE USTAVE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

c) Jugoslovanska ustava naj izrazi interese večine Jugoslovanov, ne glede na republike in narode.

Value 890 Frequency
1 popolnoma se strinja 602
2 v glavnem se strinja 388
3 ne ve, neodločen 308
4 v glavnem se ne strinja 270
5 sploh se ne strinja 491

Valid range from 1 to 5

A6

A6. ŽE VEČ KOT LETO DNI TEČE V JUGOSLAVIJI ŽIVAHNA POLITIČNA RAZPRAVA O SPREMEMBAH USTAVE SFRJ. ALI STE MORDA SPREMLJALI RAZPRAVE O USTAVNIH DOPOLNILIH V ZADNJIH MESECIH, ALI NE?

Value 989 Frequency
1 da, sem spremljal 510
2 le deloma sem spremljal 1196
3 ne, nisem spremljal 353

Valid range from 1 to 3

A7

A7. (Če je odgovoril 1 ali 2): SLOVENSKA SKUPŠČINA JE IMELA NA PRVOTNI PREDLOG USTAVNIH SPREMEMB, KI JIH JE PRIPRAVILA ZVEZNA USTAVNA KOMISIJA, PRECEJ PRIPOMB IN ODKLONILNIH STALIŠČ. ALI STE SE S TAKIM RAVNANJEM STRINJALI, ALI NE?

Value 1088 Frequency
1 popolnoma sem se strinjal 1217
2 delno sem se strinjal 382
3 nisem se strinjal 50
4 ne poznam teh stališč 410

Valid range from 1 to 4

A8A A8. ALI MENITE, DA BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LAHKO PRISTALA NA PRVOTNE PREDLOGE USTAVNIH SPREMEMB V NASLEDNJIH PRIMERIH:

a) da se denar za JLA zbira bistevo drugače, kot za druge potrebe federacije, po potrebi tudi z davkomm iz dohodka podjetij

Value 1187 Frequency
1 lahko bi pristala 284
2 ne vem, neodočen 479
3 ne bi smela pristati 1296

Valid range from 1 to 3

A8B A8. ALI MENITE, DA BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LAHKO PRISTALA NA PRVOTNE PREDLOGE USTAVNIH SPREMEMB V NASLEDNJIH PRIMERIH:

b) da federacija ureja vsa vprašanja v zvezi z delovanjem službe državne varnosti (UDV-e) v republikah

Value 1286 Frequency
1 lahko bi pristala 280
2 ne vem, neodočen 541
3 ne bi smela pristati 1238

Valid range from 1 to 3

A8C A8. ALI MENITE, DA BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LAHKO PRISTALA NA PRVOTNE PREDLOGE USTAVNIH SPREMEMB V NASLEDNJIH PRIMERIH:

c) da bi v republiki Sloveniji izvoljeni član Predsedstva SFRJ, moral biti z glasovanjem potrjen še v Skupščini SFRJ

Value 1385 Frequency
1 lahko bi pristala 385
2 ne vem, neodočen 400
3 ne bi smela pristati 1274

Valid range from 1 to 3

A8D A8. ALI MENITE, DA BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LAHKO PRISTALA NA PRVOTNE PREDLOGE USTAVNIH SPREMEMB V NASLEDNJIH PRIMERIH:

d) da se v Zboru republik in pokrajin, za katerega je značilno odločanje na temelju soglasja, predvidi možnost preglasovanja

Value 1484 Frequency
1 lahko bi pristala 306
2 ne vem, neodočen 626
3 ne bi smela pristati 1127

Valid range from 1 to 3

A8E A8. ALI MENITE, DA BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LAHKO PRISTALA NA PRVOTNE PREDLOGE USTAVNIH SPREMEMB V NASLEDNJIH PRIMERIH:

e) da ima zvezni zakon v primeru neskladja prednost pred republiškim - dokler o tem ne odloči zvezno ustavno sodišče

Value 1583 Frequency
1 lahko bi pristala 320
2 ne vem, neodočen 644
3 ne bi smela pristati 1095

Valid range from 1 to 3

A9A A9. O TEM, KAKŠNI RAZLOGI SO VODILI SLOVENSKO SKUPŠČINO PRI ZAVRAČANJU NEKATERIH USTAVNIH DOPOLNIL, SO BILA IZRAŽENA RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE, ALI SE VI OSEBNO STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI MNENJI:

a) Zavračanje nekaterih ustavnih sprememb je načelne narave, saj je šlo za poizkus omejevanja suverenosti slovenskega naroda.

Value 1682 Frequency
1 popolnoma se strinja 1072
2 v glavnem se strinja 380
3 ne ve, neodločen 316
4 v glavnem se ne strinja 129
5 sploh se ne strinja 162

Valid range from 1 to 5

A9B A9. O TEM, KAKŠNI RAZLOGI SO VODILI SLOVENSKO SKUPŠČINO PRI ZAVRAČANJU NEKATERIH USTAVNIH DOPOLNIL, SO BILA IZRAŽENA RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE, ALI SE VI OSEBNO STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI MNENJI:

b) Zavračanje nekaterih ustavnih sprememb je izraz težnje Slovencev, da bi se izločili iz Jugoslavije.

Value 1781 Frequency
1 popolnoma se strinja 130
2 v glavnem se strinja 151
3 ne ve, neodločen 327
4 v glavnem se ne strinja 423
5 sploh se ne strinja 1028

Valid range from 1 to 5

A9C A9. O TEM, KAKŠNI RAZLOGI SO VODILI SLOVENSKO SKUPŠČINO PRI ZAVRAČANJU NEKATERIH USTAVNIH DOPOLNIL, SO BILA IZRAŽENA RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE, ALI SE VI OSEBNO STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI MNENJI:

c) Zavračanje nekaterih ustavnih sprememb izraža egoizem Slovencev.

Value 1880 Frequency
1 popolnoma se strinja 86
2 v glavnem se strinja 88
3 ne ve, neodločen 289
4 v glavnem se ne strinja 282
5 sploh se ne strinja 1314

Valid range from 1 to 5

A9D A9. O TEM, KAKŠNI RAZLOGI SO VODILI SLOVENSKO SKUPŠČINO PRI ZAVRAČANJU NEKATERIH USTAVNIH DOPOLNIL, SO BILA IZRAŽENA RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE, ALI SE VI OSEBNO STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI MNENJI:

d) V Jugoslavijo smo se združili, da bi bili svobodni in samostojni in ne nasprotno.

Value 1979 Frequency
1 popolnoma se strinja 1742
2 v glavnem se strinja 146
3 ne ve, neodločen 114
4 v glavnem se ne strinja 24
5 sploh se ne strinja 33

Valid range from 1 to 5

A10

A10. ALI STE SEZNANJENI Z BISTVENIMI PREDLOGI SPREMEMB ZVEZNE USTAVE, KI GA JE PRED DNEVI (22. OKTOBRA LETOS) SPREJELA ZVEZNA SKUPŠČINA, ALI NE?

Value 2078 Frequency
1 dobro sem seznanjen, predlog sem prebral 151
2 delno sem seznanjen, slišal, bral sem o tem 981
3 nekaj sem slišal o tem, vendar ne vem dosti 665
4 nič ne ve o tem predlogu 262

Valid range from 1 to 4

A11A A11. ALI MORDA VESTE, ALI JE ZVEZNA SKUPŠČINA V SVOJEM KONČNEM PREDLOGU UPOŠTEVALA, ALI NI UPOŠTEVALA ODKLONILNA STALIŠČA SLOVENSKE SKUPŠČINE GLEDE:

a) določitve pristojnosti federacije na področju vzgoje in izobraževanja

Value 2177 Frequency
1 v celoti je upoštevala 260
2 delno je upoštevala 622
3 sploh ni upoštevala 113
4 ne vem 1064

Valid range from 1 to 3

A11B A11. ALI MORDA VESTE, ALI JE ZVEZNA SKUPŠČINA V SVOJEM KONČNEM PREDLOGU UPOŠTEVALA, ALI NI UPOŠTEVALA ODKLONILNA STALIŠČA SLOVENSKE SKUPŠČINE GLEDE:

b) ustavne ureditve financiranja JLA

Value 2276 Frequency
1 v celoti je upoštevala 321
2 delno je upoštevala 859
3 sploh ni upoštevala 208
4 ne vem 671

Valid range from 1 to 3

A11C A11. ALI MORDA VESTE, ALI JE ZVEZNA SKUPŠČINA V SVOJEM KONČNEM PREDLOGU UPOŠTEVALA, ALI NI UPOŠTEVALA ODKLONILNA STALIŠČA SLOVENSKE SKUPŠČINE GLEDE:

c) povečanja pristojnosti zveznega javnega tožilca

Value 2375 Frequency
1 v celoti je upoštevala 167
2 delno je upoštevala 390
3 sploh ni upoštevala 226
4 ne vem 1276

Valid range from 1 to 3

A11D A11. ALI MORDA VESTE, ALI JE ZVEZNA SKUPŠČINA V SVOJEM KONČNEM PREDLOGU UPOŠTEVALA, ALI NI UPOŠTEVALA ODKLONILNA STALIŠČA SLOVENSKE SKUPŠČINE GLEDE:

d) predloga, da federacija ureja vsa vprašanja državne varnosti

Value 2474 Frequency
1 v celoti je upoštevala 226
2 delno je upoštevala 472
3 sploh ni upoštevala 224
4 ne vem 1137

Valid range from 1 to 3

A13

A13. O PREDLOGIH USTAVNIH SPREMEMB MORAJO SKUPŠČINE REPUBLIK IN POKRAJIN - IN TOREJ TUDI SLOVENSKA - ODLOČATI KOT O CELOTI ("V PAKETU"). KAJ MENITE VI OSEBNO, ALI NAJ SLOVENSKA SKUPŠČINA DA, ALI NAJ NE DA SOGLASJA K PREDLOGU USTAVNIH SPREMEMB?

Value 2573 Frequency
1 skupščina naj da soglasje 813
2 skupščina naj ne da soglasja 644
3 ne ve, neodločen 602

Valid range from 1 to 2

A14

A14. ALI BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKA SKUPŠČINA V POSTOPKU SPREJEMANJA USTAVNIH SPREMEMB MORALA RAZPISATI REFERENDUM, ALI TO NI POTREBNO?

Value 2672 Frequency
1 da, je potrebno, saj gre za načelno vprašanje demokratičnega odločanja o ustavi 1000
2 ne, to ni potrebno, saj so pripombe SR Slovenije v predlogu upoštevane 497
3 referendum sploh ni potreben, o predlogu naj odločijo delegati republiške skupščine 352
4 ne ve, neodločen 210

Valid range from 1 to 3

A15

A15. ČE BI PRIŠLO DO REFERENDUMA, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 2771 Frequency
1 ZA predložene spremembe ustave SFRJ 644
2 PROTI predloženim spremembam ustave SFRJ 461
3 še ne ve, kako bi ravnal 865
4 ne bi šel na referendum 89

Valid range from 1 to 4

A16

A16. KAJ MENITE, ALI SO V PREDLOGU USTAVNIH SPREMEMB UPOŠTEVANE, ALI NISO UPOŠTEVANE ZAHTEVE, KOT JIH ZASTOPA VEČINA PREBIVALSTVA V SLOVENIJI?

Value 2870 Frequency
1 v celoti so upoštevane 239
2 le deloma so upoštevane 1238
3 niso upoštevane 271
4 ne ve, neodločen 311

Valid range from 1 to 3

A17A A17. KAJ MENITE, ALI SE BODO RAZMERE PRI NAS PO ZADNJIH SEJAH ZVEZNEGA CK IN PO SPREJEMU USTAVNIH DOPOLNIL UMIRILE, ALI NE...

a) politične razmere v državi

Value 2969 Frequency
1 povsem se bodo umirile 94
2 le začasno se bodo umirile 1070
3 nič se ne bo spremenilo 640
4 ne ve, neodločen 255

Valid range from 1 to 3

A17B A17. KAJ MENITE, ALI SE BODO RAZMERE PRI NAS PO ZADNJIH SEJAH ZVEZNEGA CK IN PO SPREJEMU USTAVNIH DOPOLNIL UMIRILE, ALI NE...

b) mednacionalni odnosi

Value 3068 Frequency
1 povsem se bodo umirile 64
2 le začasno se bodo umirile 730
3 nič se ne bo spremenilo 960
4 ne ve, neodločen 305

Valid range from 1 to 3

A17C A17. KAJ MENITE, ALI SE BODO RAZMERE PRI NAS PO ZADNJIH SEJAH ZVEZNEGA CK IN PO SPREJEMU USTAVNIH DOPOLNIL UMIRILE, ALI NE...

c) socialna nezadovoljstva

Value 3167 Frequency
1 povsem se bodo umirile 49
2 le začasno se bodo umirile 559
3 nič se ne bo spremenilo 1187
4 ne ve, neodločen 264

Valid range from 1 to 3

A18

A18. VELIK DEL USTAVNIH DOPOLNIL JE NAMENJEN NOVI GOSPODARSKI UREDITVI JUGOSLAVIJE (GOSPODARSKA REFORMA) IN REŠEVANJU DRUŽBENE KRIZE. ALI SO PRIČAKOVANJA, DA BO GOSPODARSKA REFORMA USPELA PO VAŠEM MNENJU UPRAVIČENA, ALI NE?

Value 3266 Frequency
1 da, v celoti so upravičena 208
2 le deloma so upravičena 1064
3 niso upravičena 410
4 ne ve, neodločen 377

Valid range from 1 to 3

A19

A19. V SLOVENSKI IN JUGOSLOVANSKI JAVNOSTI SE VSE BOLJ UVELJAVLJA MNENJE, DA JE POTREBNO PRIPRAVITI NOVO JUGOSLOVANSKO USTAVO, KI NAJ BO BOLJ DEMOKRATIČNA, KRAJŠA IN RAZUMLJIVA. ALI SE S TAKIM STALIŠČEM STRI- NJATE, ALI NE STRINJATE?

Value 3365 Frequency
1 strinjam se 1822
2 ne strinjam se 73
3 ne ve, neodločen 164

Valid range from 1 to 2

A20

A20. PO KAKŠNI POTI BI MORALI PRITI DO NOVE JUGOSLOVANSKE USTAVE?

Value 3464 Frequency
1 tako, da bi vsaka republika oblikovala svojo ustavo in določila svoje interese in se nato dogovarjala z drugimi o skupnih interesih v zvezni državi 968
2 tako, da bi se republike in pokrajine dogovorile za skupne temelje jugoslovanske ustave v okviru svojih interesov, nato pa bi oblikovali jugoslovansko in republiške ustave 613
3 tako, da bi na ravni federacije pripravili enotno ustavo, nato pa bi republike v svojih okvirih določale svoje posebnosti 226
4 drugače 25
5 ne ve, neodločen 227

Valid range from 1 to 4

B1 B. STALIŠČA O DRUŽBENIH IN POLITIČNIH RAZMERAH

B1. SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU? (možen je en odgovor)

Value 3563 Frequency
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 212
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 197
3 upanje in strah obenem 699
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 118
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 744
6 kaj drugega 22
7 ne ve, neodločen 67

Valid range from 1 to 6

B2A B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

a) V Sloveniji imamo več politične svobode in demokracije kot drugje v Jugoslaviji.

Value 3662 Frequency
1 popolnoma se strinja 442
2 v glavnem se strinja 536
3 ne ve, neodločen 283
4 v glavnem se ne strinja 423
5 sploh se ne strinja 375

Valid range from 1 to 5

B2B B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

b) Slovenska katoliška cerkev se v zadnjem letu vmešava v politična dogajanja.

Value 3761 Frequency
1 popolnoma se strinja 73
2 v glavnem se strinja 254
3 ne ve, neodločen 537
4 v glavnem se ne strinja 514
5 sploh se ne strinja 681

Valid range from 1 to 5

B2C B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

c) JLA je s svojimi umirjenimi stališči bistveno prispevala k poteku sporazumevanja o ustavnih spremembah.

Value 3860 Frequency
1 popolnoma se strinja 228
2 v glavnem se strinja 422
3 ne ve, neodločen 665
4 v glavnem se ne strinja 344
5 sploh se ne strinja 400

Valid range from 1 to 5

B2D B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

d) Sodni postopek zoper Janšo in ostale je bil politično montiran proces.

Value 3959 Frequency
1 popolnoma se strinja 978
2 v glavnem se strinja 438
3 ne ve, neodločen 471
4 v glavnem se ne strinja 87
5 sploh se ne strinja 85

Valid range from 1 to 5

B2E B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

e) Kulturni miting v Ljubljani je dokaz slovenskega zavzemanja za osnovne človekove pravice.

Value 4058 Frequency
1 popolnoma se strinja 1278
2 v glavnem se strinja 410
3 ne ve, neodločen 273
4 v glavnem se ne strinja 63
5 sploh se ne strinja 35

Valid range from 1 to 5

B2F B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

f) Služba državne varnosti v Sloveniji deluje na podlagi zakonov in ni nobene potrebe, da bi jo Slovenska skupščina in javnost posebej nadzirala.

Value 4157 Frequency
1 popolnoma se strinja 394
2 v glavnem se strinja 319
3 ne ve, neodločen 450
4 v glavnem se ne strinja 365
5 sploh se ne strinja 531

Valid range from 1 to 5

B2G B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

g) JLA zaradi procesa v Ljubljani ni izgubila na ugledu.

Value 4256 Frequency
1 popolnoma se strinja 328
2 v glavnem se strinja 318
3 ne ve, neodločen 364
4 v glavnem se ne strinja 437
5 sploh se ne strinja 612

Valid range from 1 to 5

B2H B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

h) Sodni postopek pred vojaškim sodiščem zoper Janšo in ostale je bil utemeljen in zakonit.

Value 4355 Frequency
1 popolnoma se strinja 110
2 v glavnem se strinja 131
3 ne ve, neodločen 500
4 v glavnem se ne strinja 448
5 sploh se ne strinja 870

Valid range from 1 to 5

B2I B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

i) K demokratizaciji razmer v Sloveniji je pomembno prispevala revija Mladina.

Value 4454 Frequency
1 popolnoma se strinja 656
2 v glavnem se strinja 655
3 ne ve, neodločen 491
4 v glavnem se ne strinja 183
5 sploh se ne strinja 74

Valid range from 1 to 5

B2J B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

j) Slovenska Zveza komunistov preveč popušča zahtevam Odbora za varstvo človekovih pravic, reviji Mladina in podobnim političnim skupinam.

Value 4553 Frequency
1 popolnoma se strinja 174
2 v glavnem se strinja 230
3 ne ve, neodločen 490
4 v glavnem se ne strinja 534
5 sploh se ne strinja 631

Valid range from 1 to 5

B2K B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

k) Politične razmere v Sloveniji v zadnjem letu imajo vse znake kontrarevolucije in specialne vojne.

Value 4652 Frequency
1 popolnoma se strinja 67
2 v glavnem se strinja 113
3 ne ve, neodločen 427
4 v glavnem se ne strinja 294
5 sploh se ne strinja 1158

Valid range from 1 to 5

B2M B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

m) Pravnomočna sodba zoper Janšo in ostale je krivična in protiustavna, in jo je potrebno za vsako ceno preprečiti njeno izvršitev.

Value 4751 Frequency
1 popolnoma se strinja 862
2 v glavnem se strinja 439
3 ne ve, neodločen 498
4 v glavnem se ne strinja 161
5 sploh se ne strinja 99

Valid range from 1 to 5

B2N B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

n) S tajnim vojaškim dokumentom, zaradi katerega so bili obsojeni Janša in ostali, je potrebno seznaniti javnost.

Value 4850 Frequency
1 popolnoma se strinja 1540
2 v glavnem se strinja 260
3 ne ve, neodločen 159
4 v glavnem se ne strinja 60
5 sploh se ne strinja 40

Valid range from 1 to 5

B2O B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

o) Obsodba zoper Janšo, Tasiča, Zavrla in Borštnerja, mora zvezno vrhovno sodišče razveljaviti.

Value 4949 Frequency
1 popolnoma se strinja 1068
2 v glavnem se strinja 363
3 ne ve, neodločen 494
4 v glavnem se ne strinja 69
5 sploh se ne strinja 65

Valid range from 1 to 5

B2P B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

p) Odbor za varstvo človenkovih pravic izraža težnjo za human in demokatičen socializem.

Value 5048 Frequency
1 popolnoma se strinja 1163
2 v glavnem se strinja 468
3 ne ve, neodločen 350
4 v glavnem se ne strinja 51
5 sploh se ne strinja 27

Valid range from 1 to 5

B2R B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

r) Uporaba srbohrvaščine pred vojaškim sodiščem v Ljubljani v postopku zoper Janšo in ostale pomeni omejevanje suverenosti slovenskega naroda.

Value 5147 Frequency
1 popolnoma se strinja 1527
2 v glavnem se strinja 247
3 ne ve, neodločen 174
4 v glavnem se ne strinja 49
5 sploh se ne strinja 62

Valid range from 1 to 5

B3

B3. KAJ BI VI STORILI, ČE BI V SLOVENIJI PRIŠLO DO POSKUSA UKINITVE REVIJE MLADINE, ODBORA ZA VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC, KMEČKE ZVEZE, DO PREPREČEVANJA SVOBODE IZRAŽANJA MISLI IN PODOBNO?

Value 5246 Frequency
1 uprl bi se, ne glede na posledice 303
2 bil bi ogorčen, po svojih močeh bi nasprotoval 1234
3 ne bi mi bilo vseeno, a nasprotoval ne bi 291
4 odobraval bi tako ravnanje 22
5 ne ve, neodločen 209

Valid range from 1 to 4

B4A B4. ALI LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE DANES, KI IMATA MED LJUDMI SEDAJ NAJVEČJI UGLED?

1. odgovor

Value 5345 Frequency
1 Stane Dolanc 33
2 Mojca Drčar-Murko 5
3 Milan Kučan 762
6 Miran Potrč 9
7 Mitja Ribičič 3
9 Jože Smole 279
10 Janez Stanovnik 442
11 Franc Šetinc 67
12 Dušan Šinigoj 8
13 Ciril Zlobec 4
14 Igor Bavčar 104
15 Štefan Korošec 11
16 Vinko Hafner 11
18 Janez Janša 13
19 Jožef Školč 2
20 kdo drug 24
21 nihče ni imel ugleda 2
22 ne ve kdo, se ne spomni 29
0 b. o., mašilo 251

Valid range from 1 to 21

B4B B4. ALI LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE DANES, KI IMATA MED LJUDMI SEDAJ NAJVEČJI UGLED?

2. odgovor

Value 5444 Frequency
1 Stane Dolanc 21
2 Mojca Drčar-Murko 9
3 Milan Kučan 392
6 Miran Potrč 34
7 Mitja Ribičič 8
9 Jože Smole 470
10 Janez Stanovnik 363
11 Franc Šetinc 80
12 Dušan Šinigoj 7
13 Ciril Zlobec 18
14 Igor Bavčar 111
15 Štefan Korošec 18
16 Vinko Hafner 29
18 Janez Janša 11
19 Jožef Školč 6
20 kdo drug 59
21 nihče ni imel ugleda 0
22 ne ve kdo, se ne spomni 0
0 b. o., mašilo 423

Valid range from 1 to 21

B5A B5. ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?

3. odgovor

Value 5543 Frequency
1 Stane Dolanc 29
2 Mojca Drčar-Murko 14
3 Milan Kučan 151
6 Miran Potrč 53
7 Mitja Ribičič 9
8 Marjan Rožič 5
9 Jože Smole 253
10 Janez Stanovnik 288
11 Franc Šetinc 98
12 Dušan Šinigoj 24
13 Ciril Zlobec 27
14 Igor Bavčar 114
15 Štefan Korošec 31
16 Vinko Hafner 26
18 Janez Janša 10
19 Jožef Školč 15
20 kdo drug 91
0 b. o., mašilo 821

Valid range from 1 to 21

B5B B5. ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?

4. odgovor

Value 5642 Frequency
1 Stane Dolanc 26
2 Mojca Drčar-Murko 19
3 Milan Kučan 44
6 Miran Potrč 57
7 Mitja Ribičič 30
8 Marjan Rožič 4
9 Jože Smole 97
10 Janez Stanovnik 106
11 Franc Šetinc 100
12 Dušan Šinigoj 13
13 Ciril Zlobec 32
14 Igor Bavčar 96
15 Štefan Korošec 27
16 Vinko Hafner 28
18 Janez Janša 10
19 Jožef Školč 14
20 kdo drug 100
0 b. o., mašilo 1256

Valid range from 1 to 21

B6A B6. ALI LAHKO NAVEDETE KAKŠNEGA AKTIVNEGA SLOVENSKEGA OZ. JUGOSLOVANNSKEGA POLITIKA, KATEREGA IDEJE SO ZA VAS NESPREJEMLJIVE?

1. odgovor

Value 5741 Frequency
1 Slobodan Milošević 894
2 Branko Mikulić 91
3 Stane Dolanc 64
4 Raif Dizdarević 23
5 Dušan Čkrebić 1
6 Stipe Šuvar 13
7 Azem Vlasi 8
8 Marjan Rožič 4
9 France Popit 5
10 Ivo Tominc 3
11 Branko Mamula 1
12 Tomaž Ertl 6
13 kdo drug 70
14 nihče 4
15 ne ve kdo, ne spomni se 47
0 b. o., mašilo 825

Valid range from 1 to 14

B6B B6. ALI LAHKO NAVEDETE KAKŠNEGA AKTIVNEGA SLOVENSKEGA OZ. JUGOSLOVANNSKEGA POLITIKA, KATEREGA IDEJE SO ZA VAS NESPREJEMLJIVE?

2. odgovor

Value 5840 Frequency
1 Slobodan Milošević 95
2 Branko Mikulić 98
3 Stane Dolanc 42
4 Raif Dizdarević 47
5 Dušan Čkrebić 13
6 Stipe Šuvar 17
7 Azem Vlasi 5
8 Marjan Rožič 5
9 France Popit 3
10 Ivo Tominc 1
11 Branko Mamula 2
12 Tomaž Ertl 4
13 kdo drug 81
14 nihče 0
15 ne ve kdo, ne spomni se 0
0 b. o., mašilo 1646

Valid range from 1 to 14

B6C B6. ALI LAHKO NAVEDETE KAKŠNEGA AKTIVNEGA SLOVENSKEGA OZ. JUGOSLOVANNSKEGA POLITIKA, KATEREGA IDEJE SO ZA VAS NESPREJEMLJIVE?

3. odgovor

Value 5939 Frequency
1 Slobodan Milošević 21
2 Branko Mikulić 26
3 Stane Dolanc 29
4 Raif Dizdarević 25
5 Dušan Čkrebić 6
6 Stipe Šuvar 11
7 Azem Vlasi 5
8 Marjan Rožič 7
9 France Popit 3
10 Ivo Tominc 2
11 Branko Mamula 2
12 Tomaž Ertl 7
13 kdo drug 43
14 nihče 0
15 ne ve kdo, ne spomni se 0
0 b. o., mašilo 1872

Valid range from 1 to 14

B7

B7. KAJ BI VI STORILI, ČE BI PRIŠLO DO NASILNE ZAMENJAVE SEDANJEGA SLOVENSKEGA POLITIČNEGA VODSTVA Z OBTOŽBO NACIONALIZMA?

Value 6038 Frequency
1 uprl bi se, ne glede na posledice 373
2 bil bi ogorčen, po svojih močeh bi nasprotoval 1183
3 ne bi mi bilo vseeno, a ne bi nasprotoval 224
4 odobraval bi tako zamenjavo 21
5 ne vem, neodločen 258

Valid range from 1 to 4

B8

B8. ČE PRIMERJATE DANAŠNJE DELOVANJE IN POLITIKO VODSTVA SLOVENSKE ZVEZE KOMUNISTOV (PREDSEDSTVO CKZKS) Z NJEGOVIM DELOVANJEM IN POLI- TIKO PRED LETI, ALI BI REKLI:

Value 6137 Frequency
1 da je delovanje vodstva sedaj bolj skladno z interesi ljudi 1188
2 da ni bistvenih sprememb 370
3 da je delovanje vodstva sedaj manj skladno z interesi ljudi 259
4 ne vem, neodločen 242

Valid range from 1 to 3

B9

B9. V ZVEZI Z MNOŽIČNIMI MITINGI V SRBIJI V ZADNJIH MESECIH SO RAZLIČNE OCENE. KATERA OD NAVEDENIH OCEN JE PO VAŠEM MNENJU PRAVA? (možen je en odgovor!)

Value 6236 Frequency
1 mitingi so predvsem izraz socialne ogroženosti množic 490
2 mitingi izražajo težnjo za nadvlado Srbije in za unitarizem v Jugoslaviji 738
3 mitingi so predvsem podpora ogroženim Srbom in Črnogorcem na Kosovu 139
4 mitingi vzpodbujajo nerede z namenom, da bi lahko izvedli izredno stanje 407
5 drugo 47
6 ne ve, neodločen 238

Valid range from 1 to 5

B10A B10. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU V ZADNJIH MESECIH ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVIJO V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI?

a) v Sloveniji

Value 6335 Frequency
1 zelo dobri 130
2 dobri 985
3 niti dobri, niti slabi 663
4 slabi 174
5 zelo slabi 51
6 ne ve 56

Valid range from 1 to 5

B10B B10. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU V ZADNJIH MESECIH ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVIJO V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI?

b) v Jugoslaviji

Value 6434 Frequency
1 zelo dobri 5
2 dobri 108
3 niti dobri, niti slabi 488
4 slabi 949
5 zelo slabi 401
6 ne ve 108

Valid range from 1 to 5

B11A B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - delavci

Value 6533 Frequency
3 (izbere) 213
1 (ne izbere) 1470
4 nihče od teh, kdo drug 52
5 ne ve kdo 315
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Valid range from 1 to 3

B11B B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - mladina, študenti

Value 6632 Frequency
3 (izbere) 386
1 (ne izbere) 1299
4 nihče od teh, kdo drug 52
5 ne ve kdo 313
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Valid range from 1 to 3

B11C B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - inteligenca

Value 6731 Frequency
3 (izbere) 254
1 (ne izbere) 1431
4 nihče od teh, kdo drug 52
5 ne ve kdo 313
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Valid range from 1 to 3

B11D B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - politiki

Value 6830 Frequency
3 (izbere) 1418
1 (ne izbere) 269
4 nihče od teh, kdo drug 50
5 ne ve kdo 313
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Valid range from 1 to 3

B11E B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - novinarji

Value 6929 Frequency
3 (izbere) 717
1 (ne izbere) 969
4 nihče od teh, kdo drug 51
5 ne ve kdo 313
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Valid range from 1 to 3

B11F B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - oficirji

Value 7028 Frequency
3 (izbere) 417
1 (ne izbere) 1269
4 nihče od teh, kdo drug 51
5 ne ve kdo 313
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Valid range from 1 to 3

B11G B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - gospodrstveniki

Value 7127 Frequency
3 (izbere) 295
1 (ne izbere) 1390
4 nihče od teh, kdo drug 52
5 ne ve kdo 313
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Valid range from 1 to 3

B11H B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - duhovniki,

Value 7226 Frequency
3 (izbere) 61
1 (ne izbere) 1624
4 nihče od teh, kdo drug 52
5 ne ve kdo 313
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Valid range from 1 to 3

B12A B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - vodstvo v federaciji

Value 7325 Frequency
3 (izbere) 1199
1 (ne izbere) 545
4 vodstva niso kriva 30
5 ne ve, neodločen 285

Valid range from 1 to 3

B12B B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - vodstvo JLA

Value 7424 Frequency
3 (izbere) 556
1 (ne izbere) 1189
4 vodstva niso kriva 30
5 ne ve, neodločen 284

Valid range from 1 to 3

B12C B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - slovensko vodstvo

Value 7523 Frequency
3 (izbere) 78
1 (ne izbere) 1665
4 vodstva niso kriva 32
5 ne ve, neodločen 284

Valid range from 1 to 3

B12D B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - srbsko vodstvo

Value 7622 Frequency
3 (izbere) 1305
1 (ne izbere) 440
4 vodstva niso kriva 30
5 ne ve, neodločen 284

Valid range from 1 to 3

B12E B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - hrvaško vodstvo

Value 7721 Frequency
3 (izbere) 64
1 (ne izbere) 1679
4 vodstva niso kriva 32
5 ne ve, neodločen 284

Valid range from 1 to 3

B12F B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - vojvodinsko vodstvo

Value 7820 Frequency
3 (izbere) 206
1 (ne izbere) 1537
4 vodstva niso kriva 32
5 ne ve, neodločen 284

Valid range from 1 to 3

B12G B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - makedonsko vodstvo

Value 7919 Frequency
3 (izbere) 98
1 (ne izbere) 1646
4 vodstva niso kriva 32
5 ne ve, neodločen 283

Valid range from 1 to 3

B12H B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - kosovsko vodstvo

Value 8018 Frequency
3 (izbere) 732
1 (ne izbere) 1012
4 vodstva niso kriva 31
5 ne ve, neodločen 284

Valid range from 1 to 3

B12I B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - bosansko - hercegovsko vodstvo

Value 8117 Frequency
3 (izbere) 101
1 (ne izbere) 1642
4 vodstva niso kriva 32
5 ne ve, neodločen 284

Valid range from 1 to 3

B12J B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - črnogorsko vodstvo

Value 8216 Frequency
3 (izbere) 247
1 (ne izbere) 1495
4 vodstva niso kriva 33
5 ne ve, neodločen 284

Valid range from 1 to 3

C1 C. DEMOGRAFIJA

C1. KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 8315 Frequency
11 3
12 3
13 1
67 28
68 34
69 26
70 6

Valid range from 11 to 70

STAROST

STAROST

Value 8414 Frequency
1 do 25 let 286
2 od 26 do 30 let 268
3 od 31 do 40 let 506
4 od 41 do 50 let 432
5 od 51 do 60 let 338
6 61 in več let 229

Valid range from 1 to 6

C2

C2. SPOL

Value 8513 Frequency
1 moški 991
2 ženski 1068

Valid range from 1 to 2

C3

C3. KATERE NADORNOSTI STE?

Value 8612 Frequency
1 Albanec 4
2 Črnogorec 9
3 Hrvat 60
4 Italijan 4
5 Madžar 0
6 Makedonec 4
7 Musliman 13
8 Slovenec 1896
9 Srb 38
10 Jugoslovan 28
11 druge narodnosti 3

Valid range from 1 to 11

NAROD

NARODNOST

Value 8711 Frequency
1 slovenska 1896
2 druga 163

Valid range from 1 to 2

C4

C4. KAKŠEN JE VAŠ POLOŽAJ NA DELOVNEM MESTU?

Value 8810 Frequency
1 ima vodstveni položaj na ravni delovne enote 143
2 ima vodilni položaj na ravni TOZD, DO, funkcionar vDPO, DPS 90
3 je zaposlen, a nima vodilnega, vodstvenega položaja 1232
4 ni zaposlen 594

Valid range from 1 to 4

C5

C5. NAVEDITE ZADNJO ŠOLO, KI STE JO KONČALI, REDNO ALI IZREDNO:

Value 899 Frequency
1 4 razrede osnovne šole ali manj 93
2 nad 4 do 8 razredov osnovne šole, 1 do razrede nižje gimnazije 598
3 nedokončana 2 ali 3 letna strokovna šola 68
4 končana 2 ali 3 letna strokovna šola, absolventi 3-letnega usmerjenega izobraževanja, 455
5 nedokončana srednja šola 80
6 dokončana srednja šola, absolventi 4-letnega usmerjenega izobraževanja 429
7 nedokončana višja ali visoka šola 92
8 dokonžana višja šola 116
9 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija 128

Valid range from 1 to 9

IZOB

IZOBRAZBA

Value 908 Frequency
1 osnovna šola 839
2 strokovna šola 455
3 srednja šola 521
4 višja, visoka šola 244

Valid range from 1 to 4

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ (1 DO 140)

Value 917 Frequency
1 15
2 15
3 15
137 15
138 15
139 15
140 15

Valid range from 1 to 140

ZAP

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA (1 DO 21)

Value 926 Frequency
1 126
2 126
3 123
4 129
5 128
6 36
7 26
8 124
9 128
10 123
11 121
12 125
13 22
14 28
15 128
16 125
17 128
18 125
19 129
20 28
21 31

Valid range from 1 to 21

OBCINA

OBČINA (1 DO 65)

Value 935 Frequency
2 15
3 76
62 45
63 14
64 15
65 47
0 b. o. 1

Valid range from 2 to 65

CAS

ČAS TRAJANJA RAZGOVORA:

Value 944 Frequency
1 do 20 minut 453
2 20 do 30 minut 1067
3 30 do 40 minut 430
4 40 minut in več 109

Valid range from 1 to 4

ANK

KDO JE IZPOLNJEVAL VPRAŠALNIK:

Value 953 Frequency
1 anketar 1215
2 respondent sam ob prisotnosti anketarja 186
3 respondent sam 658

Valid range from 1 to 3

DAN

dan anketiranja

Value 962 Frequency
1 49
2 230
3 209
4 110
5 80
6 55
7 19
8 9
9 5
10 1
20 1
26 93
27 210
28 243
29 267
30 246
31 232

Valid range from 1 to 31

MES

mesec anketiranja

Value 971 Frequency
10 1278
11 781

Valid range from 10 to 11

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2000). Slovensko javno mnenje 1988: Stališča o ustavnih spremembah [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SJMUST88. https://doi.org/10.17898/ADP_SJMUST88_V1

COBISS.SI
Publication date: 1999

SIMILAR STUDIES

CESTE94 - Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji

ISSPSJ89 - ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah

POV_18 - Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

SJM - Slovensko javno mnenje: Opis serije

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM002 - Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)

SJM011 - Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM013 - Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti

SJM021 - Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO

SJM022 - Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa

SJM031 - Slovensko javno mnenje 2003/1

SJM032 - Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji

SJM033 - Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic

SJM034 - Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP

SJM041 - Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava - EES

SJM042 - Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu

SJM052 - Slovensko javno mnenje 2005/2: Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava

SJM053 - Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah

SJM061 - Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava

SJM062 - Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)

SJM07 - Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici

SJM081 - Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot

SJM082 - Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM091 - Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)

SJM092 - Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti

SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

SJM111 - Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu

SJM112 - Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

SJM121 - Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

SJM122 - Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM13 - Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

SJM14 - Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

SJM161 - Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

SJM162 - Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM171 - Slovensko javno mnenje 2017/1: Evropska raziskava vrednot

SJM181 - Slovensko javno mnenje 2018/1: Ogledalo javnega mnenja, mednarodna raziskava Socialna omrežja in socialni viri (ISSP 2017), Vrednote prostora in okolja, Uporaba novih tehnologij/interneta

SJM182 - Slovensko javno mnenje 2018/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM191 - Slovensko javno mnenje 2019/1: Ogledalo javnega mnenja, Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi, Raba obnovljivih virov energije, Vegetarijanstvo in veganstvo, Odnos do nudenja prve pomoči, Uporaba interneta in internetnih družbenih omrežij, Sovražni govor

SJM192 - Slovensko javno mnenje 2019/2: Stališča o neenakosti (ISSP), Ogledalo javnega mnenja, Odnos do dela in družine

SJM201 - Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

SJM202 - Slovensko javno mnenje 2020/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM203 - Slovensko javno mnenje 2020/3: Ogledalo javnega mnenja, Odnos do okolja (ISSP 2020), Mediji in problematika migracij, Odnos do uporabe pripravkov iz industrijske konoplje

SJM211 - Slovensko javno mnenje, 2021/1: Ogledalo javnega mnenja, Stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), Stališča o tožilstvu in pravosodju, Šport, Glasba

SJM221 - Slovensko javno mnenje 2022/1: Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

SJM68 - Slovensko javno mnenje 1968

SJM69 - Slovensko javno mnenje 1969

SJM71 - Slovensko javno mnenje 1970/71

SJM72 - Slovensko javno mnenje 1972

SJM73 - Slovensko javno mnenje 1973

SJM76 - Slovensko javno mnenje 1975/76

SJM78 - Slovensko javno mnenje 1978

SJM80 - Slovensko javno mnenje 1980

SJM82 - Slovensko javno mnenje 1981/82

SJM83 - Slovensko javno mnenje 1983

SJM84 - Slovensko javno mnenje 1984

SJM86 - Slovensko javno mnenje 1986

SJM87 - Slovensko javno mnenje 1987

SJM88 - Slovensko javno mnenje 1988

SJM90 - Slovensko javno mnenje 1990

SJM903 - Slovensko javno mnenje 1990/3: Raziskava stališč o nacionalni varnosti ter o vprašanjih energetike in ekologije

SJM911 - Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah

SJM912 - Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi

SJM921 - Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot

SJM922 - Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah

SJM923 - Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM932 - Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini

SJM941 - Slovensko javno mnenje 1994/1: Razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu

SJM942 - Slovensko javno mnenje 1994/2: Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM945 - Slovensko javno mnenje 1994/5: Nacionalna varnost in mednarodni odnosi

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM952 - Slovensko javno mnenje 1995/2: Mednarodna raziskava vrednot

SJM953 - Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM954 - Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM962 - Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM971 - Slovensko javno mnenje 1997/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji

SJM972 - Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve

SJM973 - Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža

SJM981 - Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM991 - Slovensko javno mnenje 1999/1: Demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in Nacionalna varnost

SJM992 - Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja

SJM993 - Slovensko javno mnenje 1999/3: Evropska raziskava vrednot

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

SJMUST89 - Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih

SJMUST90 - Slovensko javno mnenje 1990/2: Stališča Slovencev ob novi ustavi

SLOAVS94 - Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si