Slovensko javno mnenje 1988: Stališča o ustavnih spremembah

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJMUST88
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJMUST88_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Mlinar, Zdravko
 • Trampuž, Cveto
 • Kozmik, Vera
 • Herek, Lidija
 • Štebe, Janez
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Ljubljana; november1988)

Finančna podpora:

Skupščina Socialistične republike Slovenije

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi. Pričujoča raziskava se tematsko ujema s serijo raziskav o stališčih glede ustavnih sprememb v letih 1988, 1989 in 1990.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ustavne spremembe, samostojnost republik, mednacionalni odnosi, samoodločba, financiranje vojske, opozicijsko gibanje, ugledni politiki

Ključne besede ELSST:
USTAVNA SPREMEMBA, GOSPODARSKE RAZMERE, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, VREDNOTA, STALIŠČE

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Ustavno pravo
Vsebinska področja ADP
USTAVNE SPREMEMBE
STALIŠČA O DRUŽBENIH IN POLITIČNIH RAZMERAH
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Cilj raziskave je ugotoviti, kako slovenska javnost podpira stališča, ki jih je zastopala Skupščina SR Slovenije ob razpravi o ustavnih spremembah na zvezni ravni. Posebna tematska raziskava je krajša kot standardne raziskave SJM in se osredotoča na aktualno dogajanje. Od standardnih vprašanj SJM je tu ocena možnosti za izhod iz krize s spremembo političnega režima, ocena optimističnosti razpoloženja med ljudmi, navajanje uglednih politikov, ocena skladnosti politike ZK z interesi ljudi, kako dobri so odnosi med narodi. Specialna vprašanja zadevajo teme ustavnih spremembe (samostojnost republik, samoodločba narodov, ocena in interpretacija ravnanja slovenske skupščine, financiranje JLA, vloga predsedstva Jugoslavije, seznanjenost s potekom sprememb, podpora razpisu referenduma o spremembi ustave in napoved glasovanja). Več vprašanj je namenjenih oceni aktualnih razmer v Sloveniji v obdobju tik pred političnim preobratom in samostojnostjo (politične razmere, demokratičnost, odnosi z JLA, proces proti četverici, kulturni protestni mitingi v Ljubljani, delovanje odbora za varstvo človekovih pravic, samoocena pripravljenosti za protest v primeru zatiranja političnih svoboščin, podpora slovenskemu političnemu vodstvu) ter dogajanjem v Jugoslaviji (mitingi v Srbiji, mednacionalni odnosi, vzroki mednacionalnih zaostritev v Jugoslaviji). Vključena je minimalna demografija.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 1988 - november 1988
Čas izdelave: 1988-11
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb. Uporabili so dopolnjen vzorec naslovov iz raziskave SJM88. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM88UST.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 97
 • število enot: 2059

Spremenljivke

ID

ID

Vrednost 13 Frekvenca
19 1
29 1
39 1

Vrednosti spremenljivk od 19 do 39

A1 A. STALIŠČA O USTAVNIH SPREMEMBAH

A1. STROKOVNJAKI PRAVIJO, DA SO TRI MOŽNE POTI JUGOSLAVIJE IZ SEDANJE DRUŽBENE KRIZE. KATERA OD NJIH JE PO VAŠI OCENI PRAVA?

Vrednost 22 Frekvenca
1 vrnitev k državnemu socializmu, trdi roki in avtoritarnemu režimu 190
2 obnova meščanske družbe po zahodnem vzorcu 279
3 nova koncepcija samoupravljanja z uvedbo tržišča v gospodarstvu in demokratizacijo ter s pravico do avtonomnih političnih gibanj 1279
4 ne ve, neodločen 311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A2

A2. ČE GLEDATE Z VIDIKA JUGOSLAVIJE KOT CELOTE, ALI NAJ BI REPUBLIKE BILE ČIM BOLJ SAMOSTOJNE, ALI NAJ BI ČIM VEČ NALOG IN PRISTOJNOSTI CENTRALIZIRALI NA RAVNI FEDERACIJE, ALI PA NAJ OSTANE TAKO KOT DOSLEJ?

Vrednost 31 Frekvenca
1 republike, pokrajini naj bodo bolj samostojne 1614
2 pristojnosti moramo centralizirati v federaciji 105
3 ostane naj tako kot doslej 253
4 ne ve, neodločen 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ID

ID

Vrednost 197 Frekvenca
19 1
29 1
39 1

Vrednosti spremenljivk od 19 do 39

A1 A. STALIŠČA O USTAVNIH SPREMEMBAH

A1. STROKOVNJAKI PRAVIJO, DA SO TRI MOŽNE POTI JUGOSLAVIJE IZ SEDANJE DRUŽBENE KRIZE. KATERA OD NJIH JE PO VAŠI OCENI PRAVA?

Vrednost 296 Frekvenca
1 vrnitev k državnemu socializmu, trdi roki in avtoritarnemu režimu 190
2 obnova meščanske družbe po zahodnem vzorcu 279
3 nova koncepcija samoupravljanja z uvedbo tržišča v gospodarstvu in demokratizacijo ter s pravico do avtonomnih političnih gibanj 1279
4 ne ve, neodločen 311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A2

A2. ČE GLEDATE Z VIDIKA JUGOSLAVIJE KOT CELOTE, ALI NAJ BI REPUBLIKE BILE ČIM BOLJ SAMOSTOJNE, ALI NAJ BI ČIM VEČ NALOG IN PRISTOJNOSTI CENTRALIZIRALI NA RAVNI FEDERACIJE, ALI PA NAJ OSTANE TAKO KOT DOSLEJ?

Vrednost 395 Frekvenca
1 republike, pokrajini naj bodo bolj samostojne 1614
2 pristojnosti moramo centralizirati v federaciji 105
3 ostane naj tako kot doslej 253
4 ne ve, neodločen 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A3

A3. KAJ MENITE, ALI BI REPUBLIKA SLOVENIJA V SPREMENJENI USTAVI MORALA IMETI VEČJO, ENAKO ALI MANJŠO POLITIČNO, GOSPODARSKO IN KULTURNO SAMOSTOJNOST KOT DOSLEJ?

Vrednost 494 Frekvenca
1 večjo kot doslej 1551
2 enako kot doslej 360
3 manjšo kot doslej 31
4 ne ve, neodločen 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4

A4. V USTAVI JE ZAPISANA PRAVICA NARODOV - IN TOREJ TUDI SLOVENSKEGA - DO SAMOODLOČBE, VKLJUČNO S PRAVICO DO ODCEPITVE. ALI MENITE, DA JE TO:

Vrednost 593 Frekvenca
1 neodtuljiva pravica, ki še vedno velja 698
2 pravica, ki je bila izčrpana, ko so se z odločitvami AVNOJ-a jugoslovanski narodi združili v novo Jugoslavijo 433
3 pravica, ki je le na papirju in ni bila nikoli resno mišljena 598
4 ne ve, neodločen 330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A5A A5. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SPREMINJANJU JUGOSLOVANSKE USTAVE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

a) Preprečiti je treba vsako tako spremembo jugoslovanske ustave, ki pomeni zmanjševanje suverenosti in samostojnoti SR Slovenije.

Vrednost 692 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1467
2 v glavnem se strinja 240
3 ne ve, neodločen 191
4 v glavnem se ne strinja 67
5 sploh se ne strinja 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A5B A5. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SPREMINJANJU JUGOSLOVANSKE USTAVE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

b) Pri spreminjanju jugoslovanske ustave moramo upoštevati interese Jugoslavije kot celote, pa čeprav bi Slovenija izgubila del samostojnosti kot republika.

Vrednost 791 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 156
2 v glavnem se strinja 267
3 ne ve, neodločen 305
4 v glavnem se ne strinja 488
5 sploh se ne strinja 843

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A5C A5. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SPREMINJANJU JUGOSLOVANSKE USTAVE, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

c) Jugoslovanska ustava naj izrazi interese večine Jugoslovanov, ne glede na republike in narode.

Vrednost 890 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 602
2 v glavnem se strinja 388
3 ne ve, neodločen 308
4 v glavnem se ne strinja 270
5 sploh se ne strinja 491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A6

A6. ŽE VEČ KOT LETO DNI TEČE V JUGOSLAVIJI ŽIVAHNA POLITIČNA RAZPRAVA O SPREMEMBAH USTAVE SFRJ. ALI STE MORDA SPREMLJALI RAZPRAVE O USTAVNIH DOPOLNILIH V ZADNJIH MESECIH, ALI NE?

Vrednost 989 Frekvenca
1 da, sem spremljal 510
2 le deloma sem spremljal 1196
3 ne, nisem spremljal 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A7

A7. (Če je odgovoril 1 ali 2): SLOVENSKA SKUPŠČINA JE IMELA NA PRVOTNI PREDLOG USTAVNIH SPREMEMB, KI JIH JE PRIPRAVILA ZVEZNA USTAVNA KOMISIJA, PRECEJ PRIPOMB IN ODKLONILNIH STALIŠČ. ALI STE SE S TAKIM RAVNANJEM STRINJALI, ALI NE?

Vrednost 1088 Frekvenca
1 popolnoma sem se strinjal 1217
2 delno sem se strinjal 382
3 nisem se strinjal 50
4 ne poznam teh stališč 410

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A8A A8. ALI MENITE, DA BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LAHKO PRISTALA NA PRVOTNE PREDLOGE USTAVNIH SPREMEMB V NASLEDNJIH PRIMERIH:

a) da se denar za JLA zbira bistevo drugače, kot za druge potrebe federacije, po potrebi tudi z davkomm iz dohodka podjetij

Vrednost 1187 Frekvenca
1 lahko bi pristala 284
2 ne vem, neodočen 479
3 ne bi smela pristati 1296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8B A8. ALI MENITE, DA BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LAHKO PRISTALA NA PRVOTNE PREDLOGE USTAVNIH SPREMEMB V NASLEDNJIH PRIMERIH:

b) da federacija ureja vsa vprašanja v zvezi z delovanjem službe državne varnosti (UDV-e) v republikah

Vrednost 1286 Frekvenca
1 lahko bi pristala 280
2 ne vem, neodočen 541
3 ne bi smela pristati 1238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8C A8. ALI MENITE, DA BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LAHKO PRISTALA NA PRVOTNE PREDLOGE USTAVNIH SPREMEMB V NASLEDNJIH PRIMERIH:

c) da bi v republiki Sloveniji izvoljeni član Predsedstva SFRJ, moral biti z glasovanjem potrjen še v Skupščini SFRJ

Vrednost 1385 Frekvenca
1 lahko bi pristala 385
2 ne vem, neodočen 400
3 ne bi smela pristati 1274

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8D A8. ALI MENITE, DA BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LAHKO PRISTALA NA PRVOTNE PREDLOGE USTAVNIH SPREMEMB V NASLEDNJIH PRIMERIH:

d) da se v Zboru republik in pokrajin, za katerega je značilno odločanje na temelju soglasja, predvidi možnost preglasovanja

Vrednost 1484 Frekvenca
1 lahko bi pristala 306
2 ne vem, neodočen 626
3 ne bi smela pristati 1127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8E A8. ALI MENITE, DA BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LAHKO PRISTALA NA PRVOTNE PREDLOGE USTAVNIH SPREMEMB V NASLEDNJIH PRIMERIH:

e) da ima zvezni zakon v primeru neskladja prednost pred republiškim - dokler o tem ne odloči zvezno ustavno sodišče

Vrednost 1583 Frekvenca
1 lahko bi pristala 320
2 ne vem, neodočen 644
3 ne bi smela pristati 1095

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A9A A9. O TEM, KAKŠNI RAZLOGI SO VODILI SLOVENSKO SKUPŠČINO PRI ZAVRAČANJU NEKATERIH USTAVNIH DOPOLNIL, SO BILA IZRAŽENA RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE, ALI SE VI OSEBNO STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI MNENJI:

a) Zavračanje nekaterih ustavnih sprememb je načelne narave, saj je šlo za poizkus omejevanja suverenosti slovenskega naroda.

Vrednost 1682 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1072
2 v glavnem se strinja 380
3 ne ve, neodločen 316
4 v glavnem se ne strinja 129
5 sploh se ne strinja 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A9B A9. O TEM, KAKŠNI RAZLOGI SO VODILI SLOVENSKO SKUPŠČINO PRI ZAVRAČANJU NEKATERIH USTAVNIH DOPOLNIL, SO BILA IZRAŽENA RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE, ALI SE VI OSEBNO STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI MNENJI:

b) Zavračanje nekaterih ustavnih sprememb je izraz težnje Slovencev, da bi se izločili iz Jugoslavije.

Vrednost 1781 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 130
2 v glavnem se strinja 151
3 ne ve, neodločen 327
4 v glavnem se ne strinja 423
5 sploh se ne strinja 1028

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A9C A9. O TEM, KAKŠNI RAZLOGI SO VODILI SLOVENSKO SKUPŠČINO PRI ZAVRAČANJU NEKATERIH USTAVNIH DOPOLNIL, SO BILA IZRAŽENA RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE, ALI SE VI OSEBNO STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI MNENJI:

c) Zavračanje nekaterih ustavnih sprememb izraža egoizem Slovencev.

Vrednost 1880 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 86
2 v glavnem se strinja 88
3 ne ve, neodločen 289
4 v glavnem se ne strinja 282
5 sploh se ne strinja 1314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A9D A9. O TEM, KAKŠNI RAZLOGI SO VODILI SLOVENSKO SKUPŠČINO PRI ZAVRAČANJU NEKATERIH USTAVNIH DOPOLNIL, SO BILA IZRAŽENA RAZLIČNA MNENJA. POVEJTE, ALI SE VI OSEBNO STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI MNENJI:

d) V Jugoslavijo smo se združili, da bi bili svobodni in samostojni in ne nasprotno.

Vrednost 1979 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1742
2 v glavnem se strinja 146
3 ne ve, neodločen 114
4 v glavnem se ne strinja 24
5 sploh se ne strinja 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A10

A10. ALI STE SEZNANJENI Z BISTVENIMI PREDLOGI SPREMEMB ZVEZNE USTAVE, KI GA JE PRED DNEVI (22. OKTOBRA LETOS) SPREJELA ZVEZNA SKUPŠČINA, ALI NE?

Vrednost 2078 Frekvenca
1 dobro sem seznanjen, predlog sem prebral 151
2 delno sem seznanjen, slišal, bral sem o tem 981
3 nekaj sem slišal o tem, vendar ne vem dosti 665
4 nič ne ve o tem predlogu 262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A11A A11. ALI MORDA VESTE, ALI JE ZVEZNA SKUPŠČINA V SVOJEM KONČNEM PREDLOGU UPOŠTEVALA, ALI NI UPOŠTEVALA ODKLONILNA STALIŠČA SLOVENSKE SKUPŠČINE GLEDE:

a) določitve pristojnosti federacije na področju vzgoje in izobraževanja

Vrednost 2177 Frekvenca
1 v celoti je upoštevala 260
2 delno je upoštevala 622
3 sploh ni upoštevala 113
4 ne vem 1064

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A11B A11. ALI MORDA VESTE, ALI JE ZVEZNA SKUPŠČINA V SVOJEM KONČNEM PREDLOGU UPOŠTEVALA, ALI NI UPOŠTEVALA ODKLONILNA STALIŠČA SLOVENSKE SKUPŠČINE GLEDE:

b) ustavne ureditve financiranja JLA

Vrednost 2276 Frekvenca
1 v celoti je upoštevala 321
2 delno je upoštevala 859
3 sploh ni upoštevala 208
4 ne vem 671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A11C A11. ALI MORDA VESTE, ALI JE ZVEZNA SKUPŠČINA V SVOJEM KONČNEM PREDLOGU UPOŠTEVALA, ALI NI UPOŠTEVALA ODKLONILNA STALIŠČA SLOVENSKE SKUPŠČINE GLEDE:

c) povečanja pristojnosti zveznega javnega tožilca

Vrednost 2375 Frekvenca
1 v celoti je upoštevala 167
2 delno je upoštevala 390
3 sploh ni upoštevala 226
4 ne vem 1276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A11D A11. ALI MORDA VESTE, ALI JE ZVEZNA SKUPŠČINA V SVOJEM KONČNEM PREDLOGU UPOŠTEVALA, ALI NI UPOŠTEVALA ODKLONILNA STALIŠČA SLOVENSKE SKUPŠČINE GLEDE:

d) predloga, da federacija ureja vsa vprašanja državne varnosti

Vrednost 2474 Frekvenca
1 v celoti je upoštevala 226
2 delno je upoštevala 472
3 sploh ni upoštevala 224
4 ne vem 1137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A13

A13. O PREDLOGIH USTAVNIH SPREMEMB MORAJO SKUPŠČINE REPUBLIK IN POKRAJIN - IN TOREJ TUDI SLOVENSKA - ODLOČATI KOT O CELOTI ("V PAKETU"). KAJ MENITE VI OSEBNO, ALI NAJ SLOVENSKA SKUPŠČINA DA, ALI NAJ NE DA SOGLASJA K PREDLOGU USTAVNIH SPREMEMB?

Vrednost 2573 Frekvenca
1 skupščina naj da soglasje 813
2 skupščina naj ne da soglasja 644
3 ne ve, neodločen 602

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A14

A14. ALI BI PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKA SKUPŠČINA V POSTOPKU SPREJEMANJA USTAVNIH SPREMEMB MORALA RAZPISATI REFERENDUM, ALI TO NI POTREBNO?

Vrednost 2672 Frekvenca
1 da, je potrebno, saj gre za načelno vprašanje demokratičnega odločanja o ustavi 1000
2 ne, to ni potrebno, saj so pripombe SR Slovenije v predlogu upoštevane 497
3 referendum sploh ni potreben, o predlogu naj odločijo delegati republiške skupščine 352
4 ne ve, neodločen 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A15

A15. ČE BI PRIŠLO DO REFERENDUMA, KAKO BI VI GLASOVALI?

Vrednost 2771 Frekvenca
1 ZA predložene spremembe ustave SFRJ 644
2 PROTI predloženim spremembam ustave SFRJ 461
3 še ne ve, kako bi ravnal 865
4 ne bi šel na referendum 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A16

A16. KAJ MENITE, ALI SO V PREDLOGU USTAVNIH SPREMEMB UPOŠTEVANE, ALI NISO UPOŠTEVANE ZAHTEVE, KOT JIH ZASTOPA VEČINA PREBIVALSTVA V SLOVENIJI?

Vrednost 2870 Frekvenca
1 v celoti so upoštevane 239
2 le deloma so upoštevane 1238
3 niso upoštevane 271
4 ne ve, neodločen 311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A17A A17. KAJ MENITE, ALI SE BODO RAZMERE PRI NAS PO ZADNJIH SEJAH ZVEZNEGA CK IN PO SPREJEMU USTAVNIH DOPOLNIL UMIRILE, ALI NE...

a) politične razmere v državi

Vrednost 2969 Frekvenca
1 povsem se bodo umirile 94
2 le začasno se bodo umirile 1070
3 nič se ne bo spremenilo 640
4 ne ve, neodločen 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A17B A17. KAJ MENITE, ALI SE BODO RAZMERE PRI NAS PO ZADNJIH SEJAH ZVEZNEGA CK IN PO SPREJEMU USTAVNIH DOPOLNIL UMIRILE, ALI NE...

b) mednacionalni odnosi

Vrednost 3068 Frekvenca
1 povsem se bodo umirile 64
2 le začasno se bodo umirile 730
3 nič se ne bo spremenilo 960
4 ne ve, neodločen 305

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A17C A17. KAJ MENITE, ALI SE BODO RAZMERE PRI NAS PO ZADNJIH SEJAH ZVEZNEGA CK IN PO SPREJEMU USTAVNIH DOPOLNIL UMIRILE, ALI NE...

c) socialna nezadovoljstva

Vrednost 3167 Frekvenca
1 povsem se bodo umirile 49
2 le začasno se bodo umirile 559
3 nič se ne bo spremenilo 1187
4 ne ve, neodločen 264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A18

A18. VELIK DEL USTAVNIH DOPOLNIL JE NAMENJEN NOVI GOSPODARSKI UREDITVI JUGOSLAVIJE (GOSPODARSKA REFORMA) IN REŠEVANJU DRUŽBENE KRIZE. ALI SO PRIČAKOVANJA, DA BO GOSPODARSKA REFORMA USPELA PO VAŠEM MNENJU UPRAVIČENA, ALI NE?

Vrednost 3266 Frekvenca
1 da, v celoti so upravičena 208
2 le deloma so upravičena 1064
3 niso upravičena 410
4 ne ve, neodločen 377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A19

A19. V SLOVENSKI IN JUGOSLOVANSKI JAVNOSTI SE VSE BOLJ UVELJAVLJA MNENJE, DA JE POTREBNO PRIPRAVITI NOVO JUGOSLOVANSKO USTAVO, KI NAJ BO BOLJ DEMOKRATIČNA, KRAJŠA IN RAZUMLJIVA. ALI SE S TAKIM STALIŠČEM STRI- NJATE, ALI NE STRINJATE?

Vrednost 3365 Frekvenca
1 strinjam se 1822
2 ne strinjam se 73
3 ne ve, neodločen 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A20

A20. PO KAKŠNI POTI BI MORALI PRITI DO NOVE JUGOSLOVANSKE USTAVE?

Vrednost 3464 Frekvenca
1 tako, da bi vsaka republika oblikovala svojo ustavo in določila svoje interese in se nato dogovarjala z drugimi o skupnih interesih v zvezni državi 968
2 tako, da bi se republike in pokrajine dogovorile za skupne temelje jugoslovanske ustave v okviru svojih interesov, nato pa bi oblikovali jugoslovansko in republiške ustave 613
3 tako, da bi na ravni federacije pripravili enotno ustavo, nato pa bi republike v svojih okvirih določale svoje posebnosti 226
4 drugače 25
5 ne ve, neodločen 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B1 B. STALIŠČA O DRUŽBENIH IN POLITIČNIH RAZMERAH

B1. SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU? (možen je en odgovor)

Vrednost 3563 Frekvenca
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 212
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 197
3 upanje in strah obenem 699
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 118
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 744
6 kaj drugega 22
7 ne ve, neodločen 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

B2A B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

a) V Sloveniji imamo več politične svobode in demokracije kot drugje v Jugoslaviji.

Vrednost 3662 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 442
2 v glavnem se strinja 536
3 ne ve, neodločen 283
4 v glavnem se ne strinja 423
5 sploh se ne strinja 375

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2B B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

b) Slovenska katoliška cerkev se v zadnjem letu vmešava v politična dogajanja.

Vrednost 3761 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 73
2 v glavnem se strinja 254
3 ne ve, neodločen 537
4 v glavnem se ne strinja 514
5 sploh se ne strinja 681

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2C B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

c) JLA je s svojimi umirjenimi stališči bistveno prispevala k poteku sporazumevanja o ustavnih spremembah.

Vrednost 3860 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 228
2 v glavnem se strinja 422
3 ne ve, neodločen 665
4 v glavnem se ne strinja 344
5 sploh se ne strinja 400

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2D B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

d) Sodni postopek zoper Janšo in ostale je bil politično montiran proces.

Vrednost 3959 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 978
2 v glavnem se strinja 438
3 ne ve, neodločen 471
4 v glavnem se ne strinja 87
5 sploh se ne strinja 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2E B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

e) Kulturni miting v Ljubljani je dokaz slovenskega zavzemanja za osnovne človekove pravice.

Vrednost 4058 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1278
2 v glavnem se strinja 410
3 ne ve, neodločen 273
4 v glavnem se ne strinja 63
5 sploh se ne strinja 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2F B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

f) Služba državne varnosti v Sloveniji deluje na podlagi zakonov in ni nobene potrebe, da bi jo Slovenska skupščina in javnost posebej nadzirala.

Vrednost 4157 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 394
2 v glavnem se strinja 319
3 ne ve, neodločen 450
4 v glavnem se ne strinja 365
5 sploh se ne strinja 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2G B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

g) JLA zaradi procesa v Ljubljani ni izgubila na ugledu.

Vrednost 4256 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 328
2 v glavnem se strinja 318
3 ne ve, neodločen 364
4 v glavnem se ne strinja 437
5 sploh se ne strinja 612

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2H B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

h) Sodni postopek pred vojaškim sodiščem zoper Janšo in ostale je bil utemeljen in zakonit.

Vrednost 4355 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 110
2 v glavnem se strinja 131
3 ne ve, neodločen 500
4 v glavnem se ne strinja 448
5 sploh se ne strinja 870

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2I B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

i) K demokratizaciji razmer v Sloveniji je pomembno prispevala revija Mladina.

Vrednost 4454 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 656
2 v glavnem se strinja 655
3 ne ve, neodločen 491
4 v glavnem se ne strinja 183
5 sploh se ne strinja 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2J B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

j) Slovenska Zveza komunistov preveč popušča zahtevam Odbora za varstvo človekovih pravic, reviji Mladina in podobnim političnim skupinam.

Vrednost 4553 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 174
2 v glavnem se strinja 230
3 ne ve, neodločen 490
4 v glavnem se ne strinja 534
5 sploh se ne strinja 631

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2K B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

k) Politične razmere v Sloveniji v zadnjem letu imajo vse znake kontrarevolucije in specialne vojne.

Vrednost 4652 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 67
2 v glavnem se strinja 113
3 ne ve, neodločen 427
4 v glavnem se ne strinja 294
5 sploh se ne strinja 1158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2M B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

m) Pravnomočna sodba zoper Janšo in ostale je krivična in protiustavna, in jo je potrebno za vsako ceno preprečiti njeno izvršitev.

Vrednost 4751 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 862
2 v glavnem se strinja 439
3 ne ve, neodločen 498
4 v glavnem se ne strinja 161
5 sploh se ne strinja 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2N B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

n) S tajnim vojaškim dokumentom, zaradi katerega so bili obsojeni Janša in ostali, je potrebno seznaniti javnost.

Vrednost 4850 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1540
2 v glavnem se strinja 260
3 ne ve, neodločen 159
4 v glavnem se ne strinja 60
5 sploh se ne strinja 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2O B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

o) Obsodba zoper Janšo, Tasiča, Zavrla in Borštnerja, mora zvezno vrhovno sodišče razveljaviti.

Vrednost 4949 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1068
2 v glavnem se strinja 363
3 ne ve, neodločen 494
4 v glavnem se ne strinja 69
5 sploh se ne strinja 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2P B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

p) Odbor za varstvo človenkovih pravic izraža težnjo za human in demokatičen socializem.

Vrednost 5048 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1163
2 v glavnem se strinja 468
3 ne ve, neodločen 350
4 v glavnem se ne strinja 51
5 sploh se ne strinja 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2R B2. O POLITIČNIH RAZMERAH IN DOGODKIH V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI V ZADNJEM LETU SO OCENE IN POGLEDI RAZLIČNI, LAHKO BI REKLI, DA CELO SKRAJNO RAZLIČNI. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, AI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE, ALI MOREBITI O NJIH NIMATE SVOJEGA MNENJA?

r) Uporaba srbohrvaščine pred vojaškim sodiščem v Ljubljani v postopku zoper Janšo in ostale pomeni omejevanje suverenosti slovenskega naroda.

Vrednost 5147 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1527
2 v glavnem se strinja 247
3 ne ve, neodločen 174
4 v glavnem se ne strinja 49
5 sploh se ne strinja 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B3

B3. KAJ BI VI STORILI, ČE BI V SLOVENIJI PRIŠLO DO POSKUSA UKINITVE REVIJE MLADINE, ODBORA ZA VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC, KMEČKE ZVEZE, DO PREPREČEVANJA SVOBODE IZRAŽANJA MISLI IN PODOBNO?

Vrednost 5246 Frekvenca
1 uprl bi se, ne glede na posledice 303
2 bil bi ogorčen, po svojih močeh bi nasprotoval 1234
3 ne bi mi bilo vseeno, a nasprotoval ne bi 291
4 odobraval bi tako ravnanje 22
5 ne ve, neodločen 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B4A B4. ALI LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE DANES, KI IMATA MED LJUDMI SEDAJ NAJVEČJI UGLED?

1. odgovor

Vrednost 5345 Frekvenca
1 Stane Dolanc 33
2 Mojca Drčar-Murko 5
3 Milan Kučan 762
6 Miran Potrč 9
7 Mitja Ribičič 3
9 Jože Smole 279
10 Janez Stanovnik 442
11 Franc Šetinc 67
12 Dušan Šinigoj 8
13 Ciril Zlobec 4
14 Igor Bavčar 104
15 Štefan Korošec 11
16 Vinko Hafner 11
18 Janez Janša 13
19 Jožef Školč 2
20 kdo drug 24
21 nihče ni imel ugleda 2
22 ne ve kdo, se ne spomni 29
0 b. o., mašilo 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

B4B B4. ALI LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE DANES, KI IMATA MED LJUDMI SEDAJ NAJVEČJI UGLED?

2. odgovor

Vrednost 5444 Frekvenca
1 Stane Dolanc 21
2 Mojca Drčar-Murko 9
3 Milan Kučan 392
6 Miran Potrč 34
7 Mitja Ribičič 8
9 Jože Smole 470
10 Janez Stanovnik 363
11 Franc Šetinc 80
12 Dušan Šinigoj 7
13 Ciril Zlobec 18
14 Igor Bavčar 111
15 Štefan Korošec 18
16 Vinko Hafner 29
18 Janez Janša 11
19 Jožef Školč 6
20 kdo drug 59
21 nihče ni imel ugleda 0
22 ne ve kdo, se ne spomni 0
0 b. o., mašilo 423

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

B5A B5. ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?

3. odgovor

Vrednost 5543 Frekvenca
1 Stane Dolanc 29
2 Mojca Drčar-Murko 14
3 Milan Kučan 151
6 Miran Potrč 53
7 Mitja Ribičič 9
8 Marjan Rožič 5
9 Jože Smole 253
10 Janez Stanovnik 288
11 Franc Šetinc 98
12 Dušan Šinigoj 24
13 Ciril Zlobec 27
14 Igor Bavčar 114
15 Štefan Korošec 31
16 Vinko Hafner 26
18 Janez Janša 10
19 Jožef Školč 15
20 kdo drug 91
0 b. o., mašilo 821

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

B5B B5. ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?

4. odgovor

Vrednost 5642 Frekvenca
1 Stane Dolanc 26
2 Mojca Drčar-Murko 19
3 Milan Kučan 44
6 Miran Potrč 57
7 Mitja Ribičič 30
8 Marjan Rožič 4
9 Jože Smole 97
10 Janez Stanovnik 106
11 Franc Šetinc 100
12 Dušan Šinigoj 13
13 Ciril Zlobec 32
14 Igor Bavčar 96
15 Štefan Korošec 27
16 Vinko Hafner 28
18 Janez Janša 10
19 Jožef Školč 14
20 kdo drug 100
0 b. o., mašilo 1256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

B6A B6. ALI LAHKO NAVEDETE KAKŠNEGA AKTIVNEGA SLOVENSKEGA OZ. JUGOSLOVANNSKEGA POLITIKA, KATEREGA IDEJE SO ZA VAS NESPREJEMLJIVE?

1. odgovor

Vrednost 5741 Frekvenca
1 Slobodan Milošević 894
2 Branko Mikulić 91
3 Stane Dolanc 64
4 Raif Dizdarević 23
5 Dušan Čkrebić 1
6 Stipe Šuvar 13
7 Azem Vlasi 8
8 Marjan Rožič 4
9 France Popit 5
10 Ivo Tominc 3
11 Branko Mamula 1
12 Tomaž Ertl 6
13 kdo drug 70
14 nihče 4
15 ne ve kdo, ne spomni se 47
0 b. o., mašilo 825

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

B6B B6. ALI LAHKO NAVEDETE KAKŠNEGA AKTIVNEGA SLOVENSKEGA OZ. JUGOSLOVANNSKEGA POLITIKA, KATEREGA IDEJE SO ZA VAS NESPREJEMLJIVE?

2. odgovor

Vrednost 5840 Frekvenca
1 Slobodan Milošević 95
2 Branko Mikulić 98
3 Stane Dolanc 42
4 Raif Dizdarević 47
5 Dušan Čkrebić 13
6 Stipe Šuvar 17
7 Azem Vlasi 5
8 Marjan Rožič 5
9 France Popit 3
10 Ivo Tominc 1
11 Branko Mamula 2
12 Tomaž Ertl 4
13 kdo drug 81
14 nihče 0
15 ne ve kdo, ne spomni se 0
0 b. o., mašilo 1646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

B6C B6. ALI LAHKO NAVEDETE KAKŠNEGA AKTIVNEGA SLOVENSKEGA OZ. JUGOSLOVANNSKEGA POLITIKA, KATEREGA IDEJE SO ZA VAS NESPREJEMLJIVE?

3. odgovor

Vrednost 5939 Frekvenca
1 Slobodan Milošević 21
2 Branko Mikulić 26
3 Stane Dolanc 29
4 Raif Dizdarević 25
5 Dušan Čkrebić 6
6 Stipe Šuvar 11
7 Azem Vlasi 5
8 Marjan Rožič 7
9 France Popit 3
10 Ivo Tominc 2
11 Branko Mamula 2
12 Tomaž Ertl 7
13 kdo drug 43
14 nihče 0
15 ne ve kdo, ne spomni se 0
0 b. o., mašilo 1872

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

B7

B7. KAJ BI VI STORILI, ČE BI PRIŠLO DO NASILNE ZAMENJAVE SEDANJEGA SLOVENSKEGA POLITIČNEGA VODSTVA Z OBTOŽBO NACIONALIZMA?

Vrednost 6038 Frekvenca
1 uprl bi se, ne glede na posledice 373
2 bil bi ogorčen, po svojih močeh bi nasprotoval 1183
3 ne bi mi bilo vseeno, a ne bi nasprotoval 224
4 odobraval bi tako zamenjavo 21
5 ne vem, neodločen 258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B8

B8. ČE PRIMERJATE DANAŠNJE DELOVANJE IN POLITIKO VODSTVA SLOVENSKE ZVEZE KOMUNISTOV (PREDSEDSTVO CKZKS) Z NJEGOVIM DELOVANJEM IN POLI- TIKO PRED LETI, ALI BI REKLI:

Vrednost 6137 Frekvenca
1 da je delovanje vodstva sedaj bolj skladno z interesi ljudi 1188
2 da ni bistvenih sprememb 370
3 da je delovanje vodstva sedaj manj skladno z interesi ljudi 259
4 ne vem, neodločen 242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B9

B9. V ZVEZI Z MNOŽIČNIMI MITINGI V SRBIJI V ZADNJIH MESECIH SO RAZLIČNE OCENE. KATERA OD NAVEDENIH OCEN JE PO VAŠEM MNENJU PRAVA? (možen je en odgovor!)

Vrednost 6236 Frekvenca
1 mitingi so predvsem izraz socialne ogroženosti množic 490
2 mitingi izražajo težnjo za nadvlado Srbije in za unitarizem v Jugoslaviji 738
3 mitingi so predvsem podpora ogroženim Srbom in Črnogorcem na Kosovu 139
4 mitingi vzpodbujajo nerede z namenom, da bi lahko izvedli izredno stanje 407
5 drugo 47
6 ne ve, neodločen 238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B10A B10. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU V ZADNJIH MESECIH ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVIJO V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI?

a) v Sloveniji

Vrednost 6335 Frekvenca
1 zelo dobri 130
2 dobri 985
3 niti dobri, niti slabi 663
4 slabi 174
5 zelo slabi 51
6 ne ve 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B10B B10. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU V ZADNJIH MESECIH ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVIJO V SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI?

b) v Jugoslaviji

Vrednost 6434 Frekvenca
1 zelo dobri 5
2 dobri 108
3 niti dobri, niti slabi 488
4 slabi 949
5 zelo slabi 401
6 ne ve 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11A B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - delavci

Vrednost 6533 Frekvenca
3 (izbere) 213
1 (ne izbere) 1470
4 nihče od teh, kdo drug 52
5 ne ve kdo 315
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B11B B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - mladina, študenti

Vrednost 6632 Frekvenca
3 (izbere) 386
1 (ne izbere) 1299
4 nihče od teh, kdo drug 52
5 ne ve kdo 313
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B11C B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - inteligenca

Vrednost 6731 Frekvenca
3 (izbere) 254
1 (ne izbere) 1431
4 nihče od teh, kdo drug 52
5 ne ve kdo 313
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B11D B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - politiki

Vrednost 6830 Frekvenca
3 (izbere) 1418
1 (ne izbere) 269
4 nihče od teh, kdo drug 50
5 ne ve kdo 313
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B11E B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - novinarji

Vrednost 6929 Frekvenca
3 (izbere) 717
1 (ne izbere) 969
4 nihče od teh, kdo drug 51
5 ne ve kdo 313
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B11F B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - oficirji

Vrednost 7028 Frekvenca
3 (izbere) 417
1 (ne izbere) 1269
4 nihče od teh, kdo drug 51
5 ne ve kdo 313
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B11G B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - gospodrstveniki

Vrednost 7127 Frekvenca
3 (izbere) 295
1 (ne izbere) 1390
4 nihče od teh, kdo drug 52
5 ne ve kdo 313
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B11H B11. KDO SO PO VAŠEM MNENJU GLAVNI VZPODBUJEVALCI MEDNACIONALIH KONFLIKTOV V JUGOSLAVIJI? (obkrožite vse ustrezne odgovore!)

O3 - duhovniki,

Vrednost 7226 Frekvenca
3 (izbere) 61
1 (ne izbere) 1624
4 nihče od teh, kdo drug 52
5 ne ve kdo 313
6 ni mednacionalnih konfliktov 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B12A B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - vodstvo v federaciji

Vrednost 7325 Frekvenca
3 (izbere) 1199
1 (ne izbere) 545
4 vodstva niso kriva 30
5 ne ve, neodločen 285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B12B B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - vodstvo JLA

Vrednost 7424 Frekvenca
3 (izbere) 556
1 (ne izbere) 1189
4 vodstva niso kriva 30
5 ne ve, neodločen 284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B12C B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - slovensko vodstvo

Vrednost 7523 Frekvenca
3 (izbere) 78
1 (ne izbere) 1665
4 vodstva niso kriva 32
5 ne ve, neodločen 284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B12D B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - srbsko vodstvo

Vrednost 7622 Frekvenca
3 (izbere) 1305
1 (ne izbere) 440
4 vodstva niso kriva 30
5 ne ve, neodločen 284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B12E B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - hrvaško vodstvo

Vrednost 7721 Frekvenca
3 (izbere) 64
1 (ne izbere) 1679
4 vodstva niso kriva 32
5 ne ve, neodločen 284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B12F B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - vojvodinsko vodstvo

Vrednost 7820 Frekvenca
3 (izbere) 206
1 (ne izbere) 1537
4 vodstva niso kriva 32
5 ne ve, neodločen 284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B12G B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - makedonsko vodstvo

Vrednost 7919 Frekvenca
3 (izbere) 98
1 (ne izbere) 1646
4 vodstva niso kriva 32
5 ne ve, neodločen 283

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B12H B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - kosovsko vodstvo

Vrednost 8018 Frekvenca
3 (izbere) 732
1 (ne izbere) 1012
4 vodstva niso kriva 31
5 ne ve, neodločen 284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B12I B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - bosansko - hercegovsko vodstvo

Vrednost 8117 Frekvenca
3 (izbere) 101
1 (ne izbere) 1642
4 vodstva niso kriva 32
5 ne ve, neodločen 284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B12J B12. LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO ZA ZADNJE ZAOSTRITVE MEDNACIONALNIH ODNOSOV V JUGOSLAVIJI KRIVA ZLASTI SEDANJA POLITIČNA VODSTVA. KATERA OD NAVEDENIH VODSTEV NOSIJO PO VAŠI PRESOJI NAJVEČJI DEL ODGOVORNOSTI? (obkrožite vse ustrezne odgovore)

O3 - črnogorsko vodstvo

Vrednost 8216 Frekvenca
3 (izbere) 247
1 (ne izbere) 1495
4 vodstva niso kriva 33
5 ne ve, neodločen 284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C1 C. DEMOGRAFIJA

C1. KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 8315 Frekvenca
11 3
12 3
13 1
67 28
68 34
69 26
70 6

Vrednosti spremenljivk od 11 do 70

STAROST

STAROST

Vrednost 8414 Frekvenca
1 do 25 let 286
2 od 26 do 30 let 268
3 od 31 do 40 let 506
4 od 41 do 50 let 432
5 od 51 do 60 let 338
6 61 in več let 229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C2

C2. SPOL

Vrednost 8513 Frekvenca
1 moški 991
2 ženski 1068

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C3

C3. KATERE NADORNOSTI STE?

Vrednost 8612 Frekvenca
1 Albanec 4
2 Črnogorec 9
3 Hrvat 60
4 Italijan 4
5 Madžar 0
6 Makedonec 4
7 Musliman 13
8 Slovenec 1896
9 Srb 38
10 Jugoslovan 28
11 druge narodnosti 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

NAROD

NARODNOST

Vrednost 8711 Frekvenca
1 slovenska 1896
2 druga 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C4

C4. KAKŠEN JE VAŠ POLOŽAJ NA DELOVNEM MESTU?

Vrednost 8810 Frekvenca
1 ima vodstveni položaj na ravni delovne enote 143
2 ima vodilni položaj na ravni TOZD, DO, funkcionar vDPO, DPS 90
3 je zaposlen, a nima vodilnega, vodstvenega položaja 1232
4 ni zaposlen 594

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C5

C5. NAVEDITE ZADNJO ŠOLO, KI STE JO KONČALI, REDNO ALI IZREDNO:

Vrednost 899 Frekvenca
1 4 razrede osnovne šole ali manj 93
2 nad 4 do 8 razredov osnovne šole, 1 do razrede nižje gimnazije 598
3 nedokončana 2 ali 3 letna strokovna šola 68
4 končana 2 ali 3 letna strokovna šola, absolventi 3-letnega usmerjenega izobraževanja, 455
5 nedokončana srednja šola 80
6 dokončana srednja šola, absolventi 4-letnega usmerjenega izobraževanja 429
7 nedokončana višja ali visoka šola 92
8 dokonžana višja šola 116
9 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

IZOB

IZOBRAZBA

Vrednost 908 Frekvenca
1 osnovna šola 839
2 strokovna šola 455
3 srednja šola 521
4 višja, visoka šola 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ (1 DO 140)

Vrednost 917 Frekvenca
1 15
2 15
3 15
137 15
138 15
139 15
140 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 140

ZAP

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA (1 DO 21)

Vrednost 926 Frekvenca
1 126
2 126
3 123
4 129
5 128
6 36
7 26
8 124
9 128
10 123
11 121
12 125
13 22
14 28
15 128
16 125
17 128
18 125
19 129
20 28
21 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

OBCINA

OBČINA (1 DO 65)

Vrednost 935 Frekvenca
2 15
3 76
62 45
63 14
64 15
65 47
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 2 do 65

CAS

ČAS TRAJANJA RAZGOVORA:

Vrednost 944 Frekvenca
1 do 20 minut 453
2 20 do 30 minut 1067
3 30 do 40 minut 430
4 40 minut in več 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ANK

KDO JE IZPOLNJEVAL VPRAŠALNIK:

Vrednost 953 Frekvenca
1 anketar 1215
2 respondent sam ob prisotnosti anketarja 186
3 respondent sam 658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

DAN

dan anketiranja

Vrednost 962 Frekvenca
1 49
2 230
3 209
4 110
5 80
6 55
7 19
8 9
9 5
10 1
20 1
26 93
27 210
28 243
29 267
30 246
31 232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

MES

mesec anketiranja

Vrednost 971 Frekvenca
10 1278
11 781

Vrednosti spremenljivk od 10 do 11

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2000). Slovensko javno mnenje 1988: Stališča o ustavnih spremembah [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJMUST88. https://doi.org/10.17898/ADP_SJMUST88_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 1999

SORODNE RAZISKAVE

CESTE94 - Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji

ISSPSJ89 - ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah

POV_18 - Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

SJM - Slovensko javno mnenje: Opis serije

SJM162 - Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM161 - Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

SJM14 - Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

SJM13 - Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

SJM122 - Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM121 - Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

SJM112 - Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

SJM111 - Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu

SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

SJM092 - Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti

SJM091 - Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)

SJM082 - Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM081 - Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot

SJM07 - Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici

SJM062 - Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)

SJM061 - Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava

SJM053 - Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah

SJM052 - Slovensko javno mnenje 2005/2: Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava

SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu

SJM042 - Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM041 - Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava - EES

SJM034 - Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP

SJM033 - Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic

SJM032 - Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji

SJM031 - Slovensko javno mnenje 2003/1

SJM022 - Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa

SJM021 - Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO

SJM013 - Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM011 - Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih

SJM002 - Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM993 - Slovensko javno mnenje 1999/3: Evropska raziskava vrednot

SJM992 - Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja

SJM991 - Slovensko javno mnenje 1999/1: Demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in Nacionalna varnost

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM981 - Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji

SJM973 - Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža

SJM972 - Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve

SJM971 - Slovensko javno mnenje 1997/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji

SJM962 - Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM954 - Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije

SJM953 - Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM952 - Slovensko javno mnenje 1995/2: Mednarodna raziskava vrednot

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM945 - Slovensko javno mnenje 1994/5: Nacionalna varnost in mednarodni odnosi

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM942 - Slovensko javno mnenje 1994/2: Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot

SJM941 - Slovensko javno mnenje 1994/1: Razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu

SJM932 - Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM923 - Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije

SJM922 - Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah

SJM921 - Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot

SJM912 - Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi

SJM911 - Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah

SJM903 - Slovensko javno mnenje 1990/3: Raziskava stališč o nacionalni varnosti ter o vprašanjih energetike in ekologije

SJM90 - Slovensko javno mnenje 1990

SJM88 - Slovensko javno mnenje 1988

SJM87 - Slovensko javno mnenje 1987

SJM86 - Slovensko javno mnenje 1986

SJM84 - Slovensko javno mnenje 1984

SJM83 - Slovensko javno mnenje 1983

SJM82 - Slovensko javno mnenje 1981/82

SJM80 - Slovensko javno mnenje 1980

SJM78 - Slovensko javno mnenje 1978

SJM76 - Slovensko javno mnenje 1975/76

SJM73 - Slovensko javno mnenje 1973

SJM72 - Slovensko javno mnenje 1972

SJM71 - Slovensko javno mnenje 1970/71

SJM69 - Slovensko javno mnenje 1969

SJM68 - Slovensko javno mnenje 1968

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

SJMUST90 - Slovensko javno mnenje 1990/2: Stališča Slovencev ob novi ustavi

SJMUST89 - Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih

SLOAVS94 - Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si