Slovensko javno mnenje 1970/71

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM71
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM71_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Mlinar, Zdravko
 • Kranjc, Stane
 • Martelanc, Tomo
 • Benko, Vlado
 • Vreg, France
 • Škerjanec, Janez
 • Zajc, Drago
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1971)

Finančna podpora:

Sklad Boris Kidriča - Raziskovalna skupnost

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

materialni položaj gospodinjstva, spremembe jugoslovanske ustave (uvedba predsedstva), družbenopolitična aktivnost anketiranca, financiranje družbenih dejavnosti, gospodarska stabilizacija, varčevalne navade, odhajanje na delo na tuje, vpliv posameznika na politiko, neenakosti v izobrazbi, ogroženost Jugoslavije, teritorialna obramba, odnos Slovencev do vojske, znanje jezikov, seznanjenost z dogajanji v drugih republikah in zamejstvu, odnosi z Italijo (slovenska manjšina), pokojnine, spremljanje medijev, ocena medijev, vernost, odnosi država-cerkev, zaželjene lastnosti voditeljev, odnos do zakonov, zveza komunistov, načrtovanje življenja, priseljevanje v Slovenijo, svoboda govora, možnost za izobraževanje, zanimanje za vojaške poklice, pokojninsko zavarovanje, svoboda verovanja, ugled politikov

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija


Povzetek:

Vprašalnik se začne z nizom vprašanj o samooceni materialnega položaja in v zvezi z načrti za njegovo izboljšanje. Respondenti ocenjujejo tudi kdo, oziroma katera institucija naj bi bil dolžen skrbeti za gospodarske in socialne probleme oziroma, kdo naj skrbi za razvoj manj razvitih republik. Vprašanja, ki se nanašajo na izseljenanje Slovencev v tujino (vzrokih za odhod in izbor države). Poseben sklop je bil namenjen izobraževanju (respondenti so primerjali možnosti za izobraževanje z možnostmi izpred 10 let). V sklopu o obrambi države so vprašanja o oceni ogroženosti države in ocena ustreznosti jugoslovanske zunanje politike. Respondenti so navedli aktivnost znanja nekaterih izmed naštetih jezikov. Naslednji sklop je namenjen mnenjem o pokojninskem sistemu. Temu je sledil sklop vprašanj glede spremljanja množIčnih medijev. Ob koncu respondenti navedejo še vrednote, ki po njihovem mnenju določajo ugled osebe v družbi. Demografska vprašanja zaključujejo vprašalnik.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: december 1970 - januar 1971
Čas izdelave: 1971
Država: Jugoslavija, Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM71.POR

Format: prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 209
 • število enot: 2100

Spremenljivke

AOKOL

ANKETNI OKOLIŠ

Vrednost 13 Frekvenca
1 15
2 15
3 15
137 15
138 15
139 15
140 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 140

ZAP

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Vrednost 22 Frekvenca
1 140
2 140
3 140
4 140
5 140
6 140
7 140
8 140
9 140
10 140
11 140
12 140
13 140
14 140
15 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V101

ČE PRIMERJATE SVOJ (TUDI DRUŽINSKI) SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ.. V1.01 KAKŠEN JE BIL VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ PRED LETOM DNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 boljši kot sedaj 352
2 enak kot sedaj 1050
3 slabši kot sedaj 686
4 ne bi vedel odgovoriti 11
5 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

AOKOL

ANKETNI OKOLIŠ

Vrednost 1209 Frekvenca
1 15
2 15
3 15
137 15
138 15
139 15
140 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 140

ZAP

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Vrednost 2208 Frekvenca
1 140
2 140
3 140
4 140
5 140
6 140
7 140
8 140
9 140
10 140
11 140
12 140
13 140
14 140
15 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V101

ČE PRIMERJATE SVOJ (TUDI DRUŽINSKI) SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ.. V1.01 KAKŠEN JE BIL VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ PRED LETOM DNI?

Vrednost 3207 Frekvenca
1 boljši kot sedaj 352
2 enak kot sedaj 1050
3 slabši kot sedaj 686
4 ne bi vedel odgovoriti 11
5 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102

V1.02 IN KAKŠEN JE BIL VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) PRED PETIMI LETI?

Vrednost 4206 Frekvenca
1 boljši kot sedaj 389
2 enak kot sedaj 328
3 slabši kot sedaj 1346
4 ne bi vedel odgovoriti 35
5 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V103

V1.03 KAJ MISLITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) ČEZ LETO DNI?

Vrednost 5205 Frekvenca
1 boljši kot sedaj 782
2 enak kot sedakj 603
3 slabši kot sedaj 288
4 ne bi vedel odgovoriti 422
5 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V104

V1.04 IN KAJ MISLITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) ČEZ PET LET?

Vrednost 6204 Frekvenca
1 boljši kot sedaj 995
2 enak kot sedaj 193
3 slabši kot sedaj 159
4 ne bi vedel odgovoriti 752
5 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V105A V1.05 ČE POGLEDATE NEKAJ MESECEV NAZAJ: KATERI DOGODKI NA PODROČ JU POLITIKE IN GOSPODARSTVA V JUGOSLAVIJI SE VAM ZDE NAJPOMEMBNEJŠI? (Če anketiranec navede več dogodkov, vprašajte, kateri od teh se mu zdi najpomembnejši in ga zapišite prvega)

A. prvi izbor

Vrednost 7203 Frekvenca
1 stabilizacija 350
2 zamrznjenje cen 68
3 spremembe ustave 167
4 prva konferenca ZKJ 47
5 kmetijstvo 25
6 notranje - politični dogodki 63
7 odnosi SFRJ - Italija 59
8 Nixonov obisk 25
9 zunanje - politični dogodki 28
10 ni navedel problema 1268

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V105B V1.05 ČE POGLEDATE NEKAJ MESECEV NAZAJ: KATERI DOGODKI NA PODROČ JU POLITIKE IN GOSPODARSTVA V JUGOSLAVIJI SE VAM ZDE NAJPOMEMBNEJŠI? (Če anketiranec navede več dogodkov, vprašajte, kateri od teh se mu zdi najpomembnejši in ga zapišite prvega)

B. drugi izbor

Vrednost 8202 Frekvenca
1 stabilizacija 62
2 zamrznjenje cen 32
3 spremembe ustave 80
4 prva konferenca ZKJ 12
5 kmetijstvo 8
6 notranje - politični dogodki 24
7 odnosi SFRJ - Italija 29
8 Nixonov obisk 6
9 zunanje - politični dogodki 25
11 b. o. 1822

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V105C V1.05 ČE POGLEDATE NEKAJ MESECEV NAZAJ: KATERI DOGODKI NA PODROČ JU POLITIKE IN GOSPODARSTVA V JUGOSLAVIJI SE VAM ZDE NAJPOMEMBNEJŠI? (Če anketiranec navede več dogodkov, vprašajte, kateri od teh se mu zdi najpomembnejši in ga zapišite prvega)

C. tretji izbor

Vrednost 9201 Frekvenca
1 stabilizacija 3
2 zamrznjenje cen 7
3 spremembe ustave 17
4 prva konferenca ZKJ 1
5 kmetijstvo 1
6 notranje - politični dogodki 6
7 odnosi SFRJ - Italija 10
8 Nixonov obisk 1
9 zunanje - politični dogodki 7
11 b. o. 2047

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V106

(Če je navedel problem) V1.06 IN KAKO TA NAJPOMEMBNEJŠI DOGODEK OCENJUJETE GLEDE NA POSLEDICE, KI JIH IMA ZA VAS IN LJUDI V VAŠEM OKOLJU?

Vrednost 10200 Frekvenca
1 posledice bodo (so) v glavnem dobre 510
2 posledice bodo (so) v glavnem slabe 122
3 ne bo (ni) nobenih posledic 67
4 ne vem kakšne posledice bodo(so) nastopile 130
5 ni navedel problema 1271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V107

V1.07 V ZADNJIH MESECIH TEČE V JUGOSLAVIJI POLITIČNA RAZPRAVA O POMEMBNIH VPRAŠANJIH V ZVEZI S KATERIMI JE TREBA SPREMENITI TUDI USTAVO. ALI MORDA VESTE, ZA KATERE SPREMEMBE GRE? (možnih je več odgovorov)

Vrednost 11199 Frekvenca
1 spremenjena vloga federacije in republik 111
2 spremembe v gospodarskem sistemu 81
3 odgovor 1 + 2 48
4 predsedstvo namesto predsednika republike 247
5 odgovor 1 + 4 117
6 odgovor 2 + 4 71
7 odgovor 1 + 2 + 4 229
8 slišal je nekaj, a ne more navesti za kaj gre 419
9 navaja druge probleme ) 34
10 b. o. 10
0 nič ne ve o tem 733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V108

V1.08 MED PREDLAGANIMI SPREMEMBAMI USTAVE JE TUDI FORMIRANJE PREDSEDSTVA REPUBLIKE, KI BI GA SESTAVLJALI PREDSTAVNIKI IZ VSEH JUGOSLOVANSKIH REPUBLIK. ALI KAJ VESTE O TEM? (če da) ALI JE TAKŠNA SPREMEMBA USTAVE SMOTRNA?

Vrednost 12198 Frekvenca
1 nič ne vem o tem 674
2 je smotrna 971
3 ni smotrna (ostane naj tako, kot doslej) 358
4 vseeno je 87
5 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 2 do 4

V109

V1.09 ALI JE V SEDANJIH DRUŽBENOPOLITIČNIH RAZMERAH V JUGOSLAVIJI KAJ, KAR VAM POVZROČA OBČUTKE NEGOTOVOSTI, NESIGURNOSTI, VAS MOTI, VZNEMIRJA? (Če da) KAJ JE TO?

Vrednost 13197 Frekvenca
1 nič me ne vznemirja 1355
2 da, vendar ne vem kaj 113
3 nestabilnost gospodarstva 153
4 inflacija 152
5 drugi gospodarski razlogi 53
6 socialne razlike 41
7 notranje-politični razlogi 83
8 zunanje-politični razlogi 36
9 položaj ljudi 8
10 korupcija 4
11 drugo 84
12 b. o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V110

V1.10 ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI - ALI NE?

Vrednost 14196 Frekvenca
1 da, povsem je skladna 616
2 deloma je skladna 775
3 ni skladna 132
4 jo premalo poznam, da bi jo lahko oceni 426
5 nič ne vem o tem 144
6 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V111

V1.11 ALI SE MORDA SPOMNITE, KATERA OSNOVNA VPRAŠANJA JE OBRAVNAVALA NEDAVNA PRVA KONFERENCA ZK V BEOGRADU, NA KATERI STA GOVORILA TUDI PREDSEDNIK REPUBLIKE TITO IN PREDSEDNIK VLADE RIBIČIČ? (možnih je več odgovorov)

Vrednost 15195 Frekvenca
1 vprašanje o političnem sistemu (predsedstvo SFRJ) 107
2 spremembe v ekonomskih funkcijah federacije 84
3 odgovor 1 + 2 149
4 probleme kmetijstva 55
5 odgovor 1 + 4 56
6 odgovor 2 + 4 45
7 odgovor 1 + 2 + 4 145
8 drugi odgovori 50
9 se ne spomni, katera vprašanja 692
10 nič ne ve o konferenci 709
11 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V112

V1.12 ZA KOLIKO ČASA VNAPREJ NAČRTUJETE (PLANIRATE, RAZMIŠLJATE O.....) SVOJE ŽIVLJENJE IN DELO?

Vrednost 16194 Frekvenca
1 ne planiram vnaprej 380
2 za nekaj dni vnaprej, od danes do jutri 161
3 za nekaj tednov 72
4 za nekaj mesecev 216
5 za leto vnaprej 659
6 za 2 do 3 leta vnaprej 267
7 za 4 do 5 let 142
8 za več kot 5 let 201
9 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V113

V1.13 STARO LETO SE IZTEKA (1971: SE JE IZTEKLO). ALI IMATE VI OZIROMA VAŠA DRUŽINA KAKŠNE DOLOČENE NAČRTE (NAMENE) ZA LETO 1971?

Vrednost 17193 Frekvenca
1 ne, nimam-o načrtov 831
2 ne vem kakšni 100
3 da, imam-o 1158
4 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V113A

V1.13A IN V ZVEZI S ČEM SO TI NAČRTI? NAVEDITE:

Vrednost 18192 Frekvenca
1 popraviti hišo 185
2 zgraditi hišo 258
3 kupiti stanovanje 93
4 urediti stanovanje 163
5 obnoviti hlev 71
6 izboljšati gospodarstvo 57
7 nakup avtomobila 66
8 v službi 34
9 izobraževanje 61
10 odhod v tujino 11
11 izboljšati standard 41
12 načrti z denarjem 72
13 ostali načrti 30
14 ne pove kaj 16
15 nima načrtov 942

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

V114A V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

A - SZDL

Vrednost 19191 Frekvenca
1 nisem vključen 556
2 sem vključen 1470
3 dosti delam 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V114B V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

B - ZKS

Vrednost 20190 Frekvenca
1 nisem vključen 1893
2 sem vključen 156
3 dosti delam 50
4 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V114C V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

C - sindikati

Vrednost 21189 Frekvenca
1 nisem vključen 962
2 sem vključen 1030
3 dosti delam 107
4 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V114D V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

D - zveza borcev

Vrednost 22188 Frekvenca
1 nisem vključen 1756
2 sem vključen 301
3 dosti delam 40
4 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V114E V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

E - zveza mladine

Vrednost 23187 Frekvenca
1 nisem vključen 1971
2 sem vključen 106
3 dosti delam 22
4 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V114F V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

F - kulturno prosvena organizacija

Vrednost 24186 Frekvenca
1 nisem vključen 1999
2 sem vključen 61
3 dosti delam 38
4 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V114G V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

G - telovadna in športna društva

Vrednost 25185 Frekvenca
1 nisem vključen 1935
2 sem vključen 104
3 dosti delam 60
4 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V114H V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

H - strokovna društva

Vrednost 26184 Frekvenca
1 nisem vključen 1902
2 sem vključen 156
3 dosti delam 41
4 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V114I V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

I - druga društva in organizacije

Vrednost 27183 Frekvenca
1 nisem vključen 1578
2 sem vključen 424
3 dosti delam 92
4 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115A V1.15 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?

A - krajevna skupnost in njeni organi

Vrednost 28182 Frekvenca
1 nisem izvoljen 2019
2 sem izvoljen 42
3 delam dosti 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115B V1.15 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?

B - občinska skupščina in njeni sveti, republiška spupščina, interesne skupnosti

Vrednost 29181 Frekvenca
1 nisem izvoljen 2056
2 sem izvoljen 17
3 delam dosti 26
4 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115C V1.15 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?

C - svet (tudi delavski), delovne organizacije, upravni odbor in komisije

Vrednost 30180 Frekvenca
1 nisem izvoljen 1812
2 sem izvoljen 143
3 delam dosti 144
4 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V116A V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?

A - gospodarstvo

Vrednost 31179 Frekvenca
1 delovne organizacije 421
2 občina 486
3 republika(tudi sam. skupnosti) 636
4 federacija 346
5 ne vem 195
6 b. o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116B V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?

B - osnovno šolstvo

Vrednost 32178 Frekvenca
1 delovne organizacije 32
2 občina 937
3 republika(tudi sam. skupnosti) 856
4 federacija 122
5 ne vem 143
6 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116C V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?

C - zdravstvo

Vrednost 33177 Frekvenca
1 delovne organizacije 46
2 občina 558
3 republika(tudi sam. skupnosti) 1123
4 federacija 201
5 ne vem 162
6 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116D V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?

D - otroško varstvo

Vrednost 34176 Frekvenca
1 delovne organizacije 89
2 občina 1294
3 republika(tudi sam. skupnosti) 488
4 federacija 67
5 ne vem 152
6 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116E V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?

E - pokojnine

Vrednost 35175 Frekvenca
1 delovne organizacije 42
2 občina 246
3 republika(tudi sam. skupnosti) 1255
4 federacija 376
5 ne vem 173
6 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116F V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?

F - narodna obramba

Vrednost 36174 Frekvenca
1 delovne organizacije 5
2 občina 136
3 republika(tudi sam. skupnosti) 305
4 federacija 1484
5 ne vem 159
6 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V116G V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?

G - zunanja politika

Vrednost 37173 Frekvenca
1 delovne organizacije 3
2 občina 14
3 republika(tudi sam. skupnosti) 155
4 federacija 1716
5 ne vem 201
6 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V117

V1.17 KAM BI NA SPLOŠNO UVRSTILI SEBE PRI SPREJEMANJU RAZLINIH NOVOSTI V PRIMERJAVI Z DRUGIMI?

Vrednost 38172 Frekvenca
1 med prve, ki se odločijo za kaj novega 392
2 počakam, da se jih nekaj odloči pred mano 465
3 med tiste, ki se odločajo takrat kot večina 540
4 odločim se kmalu za tem, ko je to storila že večina 162
5 med tiste, ki rajši počakajo in so bolj previdni pri novotarijah 528
6 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V201A POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?

A - v zdravstvu

Vrednost 39171 Frekvenca
1 več iz lastnega žepa 136
2 več iz družbenih sredstev 1149
3 naj bo kot doslej 698
4 ne vem 107
5 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201B POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?

B - v prosveti, šolstvu (štipendije, učbeniki itd.)

Vrednost 40170 Frekvenca
1 več iz lastnega žepa 110
2 več iz družbenih sredstev 1324
3 naj bo kot doslej 488
4 ne vem 168
5 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201C POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?

C - v kulturi (gledališča, film, knjige)

Vrednost 41169 Frekvenca
1 več iz lastnega žepa 439
2 več iz družbenih sredstev 878
3 naj bo kot doslej 514
4 ne vem 252
5 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201D POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?

D - v gradnji stanovanj (najemnine)

Vrednost 42168 Frekvenca
1 več iz lastnega žepa 597
2 več iz družbenih sredstev 850
3 naj bo kot doslej 457
4 ne vem 178
5 b. o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201E POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?

E - v vzdrževanju otrok (otroški dodatki in otroško varstvo)

Vrednost 43167 Frekvenca
1 več iz lastnega žepa 370
2 več iz družbenih sredstev 1151
3 naj bo kot doslej 392
4 ne vem 167
5 b. o. 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201F POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?

F - komunalne usluge

Vrednost 44166 Frekvenca
1 več iz lastnega žepa 229
2 več iz družbenih sredstev 1128
3 naj bo kot doslej 517
4 ne vem 209
5 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201G POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?

G - v telesni kulturi (telovadnice, igrišča, kopališča

Vrednost 45165 Frekvenca
1 več iz lastnega žepa 200
2 več iz družbenih sredstev 1172
3 naj bo kot doslej 425
4 ne vem 289
5 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V202

V2.02 KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENOGOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI?

Vrednost 46164 Frekvenca
1 namj razvite republike naj same skrbijo za svoj nadalnji razvoj 478
2 to naj bo predvsem skrb za vse jugoslovnaske skupnosti, zlasti pa skrb razvitih republik 272
3 manj razvite republike morajo skrbeti zase, jugoslovanska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1226
4 kaj drugega 7
5 ne vem, premalo poznam 111
6 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203A V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

A - manj denarja za povečevanje osebnih dohodkov in čivljenjskega standarda

Vrednost 47163 Frekvenca
1 moramo sprejeti 281
2 lahko sprejmemo ni pa 387
3 ne smemo sprejeti nujno 1244
4 ne vem 176
5 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V203B V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

B - ljudje naj bi več delali

Vrednost 48162 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1222
2 lahko sprejmemo ni pa 394
3 ne smemo sprejeti nujno 335
4 ne vem 136
5 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V203C V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

C - manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Vrednost 49161 Frekvenca
1 moramo sprejeti 66
2 lahko sprejmemo ni pa 214
3 ne smemo sprejeti nujno 1638
4 ne vem 167
5 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V203D V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

D - gradili naj bi manj novih tovarn,elektrarn

Vrednost 50160 Frekvenca
1 moramo sprejeti 409
2 lahko sprejmemo ni pa 503
3 ne smemo sprejeti nujno 932
4 ne vem 239
5 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V203E V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

E - manj naj bi modernizirali stare

Vrednost 51159 Frekvenca
1 moramo sprejeti 315
2 lahko sprejmemo ni pa 437
3 ne smemo sprejeti nujno 1076
4 ne vem 252
5 b. o. 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V203F V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

F - manj ljudi bi dobilo novo zaposlitev

Vrednost 52158 Frekvenca
1 moramo sprejeti 89
2 lahko sprejmemo ni pa 131
3 ne smemo sprejeti nujno 1712
4 ne vem 146
5 b. o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V203G V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

G - ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Vrednost 53157 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1451
2 lahko sprejmemo ni pa 300
3 ne smemo sprejeti nujno 138
4 ne vem 198
5 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V203H V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

H - manj bi morali uvažati in več izvažati

Vrednost 54156 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1737
2 lahko sprejmemo ni pa 124
3 ne smemo sprejeti nujno 46
4 ne vem 175
5 b. o. 16
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V204

V2.04 NEKATERI LJUDJE PREDVSEM GLEDAJO NA TO, DA VARČUJEJO DENAR, DA BI LAHKO KAJ KUPILI IN SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE ŽIVLJENJE, DRUGI PA PRAVIJO, DA JE DANES NESMISELNO HRANITI DENAR IN GA JE NAJBOLJ PAMETNO SPROTI PORABITI. S KATERIMI BI SE VI BOLJ STRINJALI?

Vrednost 55155 Frekvenca
1 s prvimi, ki štedijo 1315
2 z drugimi, ki sproti porabijo 529
3 kakor kdaj 235
4 ne vem 19
5 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V205

V2.05 PRI NAS VELIKO LJUDI HRANI DENAR (TUDI DEVIZE) V HRANILNICAH, BANKAH, NA POŠTI IPD. (CELO TISTI, KI MALO ZASLUŽIJO). ALI IMATE KAKRŠNOKOLI HRANILNO VLOGO (KNJIŽNICO) (če da) KOLIKO PRIBLIŽNO IMATE SKUPAJ VLOŽENEGA DENARJA?

Vrednost 56154 Frekvenca
1 nimam hranilne knjižice 1039
2 do 1.000 Ndin 322
3 od 1.000 do 5.000 Ndin 359
4 nad 5.000 Ndin 243
5 ne želi odgovoriti 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V206

V2.06 KOLIKO MESEČNO ODPLAČUJETE ZA POSOJILO

Vrednost 57153 Frekvenca
1 nimam posojila 1187
2 do 50 Ndin 120
3 51 do 100 Ndin 130
4 101 do 200 Ndin 203
5 od 201 do 300 Ndin 174
6 od 301 do 400 Ndin 108
7 401 in več 151
8 ne želi odgovoriti 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V207

V2.07 KAJ MENITE, ALI BI LAHKO DOVOLILI, DA BI LJUDJE PRI NAS NAMESTO V BANKE (ZA OBRESTI) VLAGALI SVOJ DENAR V PODJETJA (NA OBVEZNICE) IN ZA TO OD NJIH PREJEMALI DEL DOBIČKA

Vrednost 58152 Frekvenca
1 tega ne razumem, ne vem 371
2 to moramo dovoliti, saj je koristno tako za podjetje kot za ljudi 829
3 to bi lahko dovolili le začasno, da se izvlečemo iz gospodarske krize 420
4 tega ne bi smeli dovoliti 438
5 kaj drugega 38
6 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V208A

V2.08A - KDO OD SPODAJ NAVEDENIH IMA PO VAŠEM MNENJU PRVENSTVEN VPLIV NA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE B - IN KDO NAJ BI IMEL VEČ VPLIVA V PRIHODNJE, DA BI SE NAŠA DRUŽBA USPEŠNEJE RAZVIJALA

Vrednost 59151 Frekvenca
1 politične organizacije 713
2 vodilni kadri v gospodarstvu 353
3 občani neposredno 73
4 strokovnjaki in znanstveniki 102
5 organi samoupravljanja 125
6 državni organi 437
7 nekdo drug 9
8 ne vem 256
9 b. o. 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V208B

V2.08B - IN KDO NAJ BI IMEL VEČ VPLIVA V PRIHODNJE, DA BI SE NAŠA DRUŽBA USPEŠNEJE RAZVIJALA

Vrednost 60150 Frekvenca
1 politične organizacije 193
2 vodilni kadri v gospodarstvu 259
3 občani neposredno 312
4 strokovnjaki in znanstveniki 549
5 organi samoupravljanja 278
6 državni organi 209
7 nekdo drug 10
8 ne vem 254
9 b. o. 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V209A V2.09 MNOGO LJUDI ODHAJA IZ SLOVENIJE NA DELO V TUJINO. KAJ MISLITE, KATERI SO POGLAVITNI RAZLOGI ZA TO? (možni so trije odgovori)

1. odgovor

Vrednost 61149 Frekvenca
1 da bi si z zasližkom ustvarili osnovne pogoje za življenje (stanovanje, stroji, orodja) 1317
2 da bi si izboljšali kar dober življenjski standard (boljše stanovanje, večji avto, vikend ipd....) 630
3 odnosi med delavci in nadrejenimi so tam boljši kot v naših podjetjih 21
4 na tujem so boljše možnosti za strokovno izpopolnjevanje 23
5 tam lažje napredujejo, če so sposobni 10
6 ker se doma ne morejo zaposliti 26
7 neurejeno osebno in družinsko življenje (ločitve, razočaranje ipd.) 6
8 zaradi prepričanja, da so možnosti za njih v kapitalistični družbi (z zasebno lastnino) mnogo ugodnejše 9
9 da bi videli svet, ker je na tujem življenje bolj pestro 3
10 kaj drugega 19
11 ne vem, premalo poznam 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V209B V2.09 MNOGO LJUDI ODHAJA IZ SLOVENIJE NA DELO V TUJINO. KAJ MISLITE, KATERI SO POGLAVITNI RAZLOGI ZA TO? (možni so trije odgovori)

2. odgovor

Vrednost 62148 Frekvenca
1 da bi si z zasližkom ustvarili osnovne pogoje za življenje (stanovanje, stroji, orodja) 0
2 da bi si izboljšali kar dober življenjski standard (boljše stanovanje, večji avto, vikend ipd....) 737
3 odnosi med delavci in nadrejenimi so tam boljši kot v naših podjetjih 103
4 na tujem so boljše možnosti za strokovno izpopolnjevanje 316
5 tam lažje napredujejo, če so sposobni 173
6 ker se doma ne morejo zaposliti 367
7 neurejeno osebno in družinsko življenje (ločitve, razočaranje ipd.) 64
8 zaradi prepričanja, da so možnosti za njih v kapitalistični družbi (z zasebno lastnino) mnogo ugodnejše 49
9 da bi videli svet, ker je na tujem življenje bolj pestro 49
10 kaj drugega 18
11 ne vem, premalo poznam 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V209C V2.09 MNOGO LJUDI ODHAJA IZ SLOVENIJE NA DELO V TUJINO. KAJ MISLITE, KATERI SO POGLAVITNI RAZLOGI ZA TO? (možni so trije odgovori)

3. odgovor

Vrednost 63147 Frekvenca
1 da bi si z zasližkom ustvarili osnovne pogoje za življenje (stanovanje, stroji, orodja) 2
2 da bi si izboljšali kar dober življenjski standard (boljše stanovanje, večji avto, vikend ipd....) 1
3 odnosi med delavci in nadrejenimi so tam boljši kot v naših podjetjih 31
4 na tujem so boljše možnosti za strokovno izpopolnjevanje 99
5 tam lažje napredujejo, če so sposobni 145
6 ker se doma ne morejo zaposliti 514
7 neurejeno osebno in družinsko življenje (ločitve, razočaranje ipd.) 148
8 zaradi prepričanja, da so možnosti za njih v kapitalistični družbi (z zasebno lastnino) mnogo ugodnejše 133
9 da bi videli svet, ker je na tujem življenje bolj pestro 306
10 kaj drugega 31
11 ne vem, premalo poznam 690

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V210A V2.10 DELAVCI SE VRAČAJO IZ TUJINE. DENIMO, DA SE JE NEKDO PO VEČ LETIH DELA VRNIL S PRECEJ TUJEGA DENARJA. KAKO NAJ BI GA PORABIL? (izberite tri odgovore, ki se vam zde smotrni)

1. odgovor

Vrednost 64146 Frekvenca
1 denar naj naloži v naši banki za obresti 1681
2 devize naj naloži v tuji banki 72
3 denar naj posodi dobremu podjetju, ki bi mu poleg obresti plačalo še del dobička 134
4 denar naj za visoke obresti posoja drugim posameznikom 9
5 kupi naj si stroje in postane samostojen obrtnik 95
6 zgradi naj si vikend hišo 3
7 denar naj porabi za svojo zabavo, naj ga "zalumpa" 0
8 kupi naj si umetnine, ki imajo trajno vrednost 0
9 kaj drugega 38
0 ne vem 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V210B V2.10 DELAVCI SE VRAČAJO IZ TUJINE. DENIMO, DA SE JE NEKDO PO VEČ LETIH DELA VRNIL S PRECEJ TUJEGA DENARJA. KAKO NAJ BI GA PORABIL? (izberite tri odgovore, ki se vam zde smotrni)

2. odgovor

Vrednost 65145 Frekvenca
1 denar naj naloži v naši banki za obresti 0
2 devize naj naloži v tuji banki 74
3 denar naj posodi dobremu podjetju, ki bi mu poleg obresti plačalo še del dobička 809
4 denar naj za visoke obresti posoja drugim posameznikom 100
5 kupi naj si stroje in postane samostojen obrtnik 648
6 zgradi naj si vikend hišo 106
7 denar naj porabi za svojo zabavo, naj ga "zalumpa" 6
8 kupi naj si umetnine, ki imajo trajno vrednost 22
9 kaj drugega 53
0 ne vem 0
11 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V210C V2.10 DELAVCI SE VRAČAJO IZ TUJINE. DENIMO, DA SE JE NEKDO PO VEČ LETIH DELA VRNIL S PRECEJ TUJEGA DENARJA. KAKO NAJ BI GA PORABIL? (izberite tri odgovore, ki se vam zde smotrni)

3. odgovor

Vrednost 66144 Frekvenca
1 denar naj naloži v naši banki za obresti 1
2 devize naj naloži v tuji banki 0
3 denar naj posodi dobremu podjetju, ki bi mu poleg obresti plačalo še del dobička 17
4 denar naj za visoke obresti posoja drugim posameznikom 51
5 kupi naj si stroje in postane samostojen obrtnik 627
6 zgradi naj si vikend hišo 297
7 denar naj porabi za svojo zabavo, naj ga "zalumpa" 25
8 kupi naj si umetnine, ki imajo trajno vrednost 185
9 kaj drugega 227
0 ne vem 0
11 670

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V211

V2.11 KAJ MENITE, ALI BI NAŠA PODJETJA MORALA SVOJIM NEKDANJIM DELAVCEM ,KO SE VRNEJO IZ DELA NA TUJEM ZAGOTOVITI NJIHOVI KVALIFIKACIJI IN IZKUŠNJI PRIMERNO DELO - ALI PA SE JIH TO NIČ NE TIČE

Vrednost 67143 Frekvenca
1 da, zagotoviti bi morala ustrezno delo 850
2 zagotoviti bi morala, pa čeprav neustrezno delo 175
3 če jih ravno potrebujejo, jih lahko vzamejo na delo, dolžna pa niso 615
4 to je stvar celotne družbe (države) in podjetje nima nikakršne obveze 121
5 to je le problem povratnikov, naj ga rešijo, kakor ga znajo 259
6 kaj drugega 17
7 ne vem 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V212

V2.12 ALI STE KDAJ V ZADNJIH LETIH RAZMIŠLJALI O TEM, DA BI ODŠLI DELAT NA TUJE?

Vrednost 68142 Frekvenca
1 ne, sem prestar, bolan, nesposoben 425
2 nisem razmišljal-a o tem 1232
3 Avstrija 44
4 Italija 15
5 ZR Nemčija 227
6 Švedska, skandinavske dežele 33
7 Francija 7
8 Švica 63
9 Kanada, ZDA 25
10 Sovjetska zveza in druge socialistične dežele 0
11 Avstralija 9
12 neopredeljeno, drugo 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V213

V2.13 V ZADNJIH LETIH PRIHAJA VSE VEČ LJUDI IZ DRUGIH REPUBLIK NA DELO V SLOVENIJO? ALI SE VAM ZDI TO V GLAVNEM DOBRO ALI SLABO?

Vrednost 69141 Frekvenca
1 v glavnem dobro 600
2 kakor kdaj 411
3 v glavnem slabo 892
4 ne vem 188
5 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213A

V2.13A IN ZAKAJ MISLITE, DA JE TO DOBRO?

Vrednost 70140 Frekvenca
1 primanjkuje kvalificiranih delavcev 260
2 delajo vse 92
3 dobro je za naš razvoj 21
4 pri nas se učijo 38
5 doma nimajo dela 30
6 bolje kot v tujino 7
7 narodi se zbližujejo 40
8 ne smemo biti zaprti 8
9 drugo 52
10 ne pove zakaj 54
11 na V2.13 je odgovoril, da je dobro 894
12 na V2.13 je odgovoril z 2, 3 ali 4 604

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V213B

V2.13B IN ZAKAJ MISLITE, DA JE TO SLABO?

Vrednost 71139 Frekvenca
1 dovolj je Slovencev 418
2 gre na naš račun 191
3 niso usposobljeni 23
4 neradi delajo, so leni 49
5 z njimi so sitnosti 57
6 slabo za Slovence 61
7 doma imajo delo 34
8 tu težko živijo 6
9 vsaka republika naj zaposluje svoje ljudi 19
10 ne pove zakaj 37
11 na V2.13 je odgovoril, da je dobro 600
12 na V2.13 je odgovoril z 2, 3 ali 4 605

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V301

V3.01 ČE BI TAKO NANESLO, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PREVZETI KAKŠNO FUNKCIJO V ORGANIZACIJAH, DRUŠTVIH ALI SAMOUPRAVNIH ORGANIH V VAŠEM KRAJU?

Vrednost 72138 Frekvenca
1 že ima funkcijo(e) 240
2 bi 766
3 ne bi 889
4 ne vem 198
5 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V302

V3.02 ALI POZNATE ODBORNIKA IZ VAŠEGA KRAJA - DELOVNE ORGANIZACIJE, KI VAS ZASTOPA V OBČINSKI SKUPŠČINI? (Če da) ALI STE SE MORDA KDAJ POGOVARJALI Z NJIM?

Vrednost 73137 Frekvenca
1 ne poznam ga 732
2 poznam, se nisem pogovarjal 640
3 pogovarjal sem se 720
4 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V303

V3.03 ALI SO PRI NAS ŠE KAKŠNE STVARI, KI SE O NJIH LJUDJE NE UPAJO ODKRITO IN JAVNO GOVORITI?

Vrednost 74136 Frekvenca
1 da 643
2 ne 1419
3 b. o. 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303A

V3.03A (Če da) ZA KAKŠNE STVARI GRE:

Vrednost 75135 Frekvenca
1 kritika sistema 24
2 kritika vodilnih 104
3 odnosi med republikami 5
4 druga politična vprašanja 104
5 o socialnih razlikah 52
6 o gospodarskem kriminalu 24
7 nepravilnosti v samoupravljanju 74
8 druga gospodarska vprašanja 77
9 kmečka vprašanja 13
10 ostalo 43
11 ne pove o čem 124
12 odgovoril je ne 1456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V304

V3.04 ALI VAS MOTI (TEŽI) KAKŠEN DRUŽBENI PROBLEM OZIROMA ZADEVA, ZA KATERE REŠEVANJE BI SE BILI PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO MOČNO ZAVZETI IN PRISPEVATI PO SVOJIH MOŽNOSTIH?

Vrednost 76134 Frekvenca
1 da 634
2 ne 1454
3 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304A

V3.04A (Če da) ZA KAKŠEN PROBLEM GRE:

Vrednost 77133 Frekvenca
1 socialne razlike 47
2 kmečki problemi 41
3 zdravstvo 28
4 socialno varstveni problemi 114
5 šolstvo 43
6 komunalne zadeve 121
7 samoupravljanje 16
8 gospodarski problemi 56
9 delovanje DPO 10
10 drugo 142
11 ne pove 19
12 odgovoril je ne 1463

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V305A V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

a) šolstvo, izobraževanje

Vrednost 78132 Frekvenca
1 se zanima 799
2 ima vpliv 25
3 seštevek 1 + 2 39
4 terja spremembe 181
5 seštevek 1 + 4 420
6 seštevek 2 + 4 4
7 seštevek 1 + 2 + 4 98
8 b. o. 534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V305B V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

b) zdravstvene zadeve

Vrednost 79131 Frekvenca
1 se zanima 752
2 ima vpliv 17
3 seštevek 1 + 2 25
4 terja spremembe 247
5 seštevek 1 + 4 533
6 seštevek 2 + 4 2
7 seštevek 1 + 2 + 4 52
8 b. o. 472

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V305C V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

c) kulturno dogajanje

Vrednost 80130 Frekvenca
1 se zanima 608
2 ima vpliv 35
3 seštevek 1 + 2 27
4 terja spremembe 177
5 seštevek 1 + 4 241
6 seštevek 2 + 4 0
7 seštevek 1 + 2 + 4 33
8 b. o. 979

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V305D V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

d) komunalne zadeve

Vrednost 81129 Frekvenca
1 se zanima 540
2 ima vpliv 22
3 seštevek 1 + 2 27
4 terja spremembe 267
5 seštevek 1 + 4 382
6 seštevek 2 + 4 3
7 seštevek 1 + 2 + 4 72
8 b. o. 787

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V305E V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

e) stanovanjske in urbanistične zadeve

Vrednost 82128 Frekvenca
1 se zanima 583
2 ima vpliv 15
3 seštevek 1 + 2 25
4 terja spremembe 251
5 seštevek 1 + 4 401
6 seštevek 2 + 4 2
7 seštevek 1 + 2 + 4 44
8 b. o. 779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V305F V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

f) kmetijstvo

Vrednost 83127 Frekvenca
1 se zanima 395
2 ima vpliv 15
3 seštevek 1 + 2 19
4 terja spremembe 360
5 seštevek 1 + 4 461
6 seštevek 2 + 4 2
7 seštevek 1 + 2 + 4 76
8 b. o. 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V305G V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

g) gospodarske zadeve

Vrednost 84126 Frekvenca
1 se zanima 547
2 ima vpliv 26
3 seštevek 1 + 2 18
4 terja spremembe 272
5 seštevek 1 + 4 446
6 seštevek 2 + 4 5
7 seštevek 1 + 2 + 4 77
8 b. o. 709

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V305H V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

h) upravne in politične zadeve

Vrednost 85125 Frekvenca
1 se zanima 437
2 ima vpliv 24
3 seštevek 1 + 2 34
4 terja spremembe 179
5 seštevek 1 + 4 113
6 seštevek 2 + 4 0
7 seštevek 1 + 2 + 4 28
8 b. o. 1285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V305I V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

i) socialno-varstveni problemi

Vrednost 86124 Frekvenca
1 se zanima 598
2 ima vpliv 24
3 seštevek 1 + 2 14
4 terja spremembe 251
5 seštevek 1 + 4 410
6 seštevek 2 + 4 2
7 seštevek 1 + 2 + 4 48
8 b. o. 753

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V305J V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

j) šport in razvedrilo

Vrednost 87123 Frekvenca
1 se zanima 540
2 ima vpliv 35
3 seštevek 1 + 2 44
4 terja spremembe 155
5 seštevek 1 + 4 186
6 seštevek 2 + 4 1
7 seštevek 1 + 2 + 4 59
8 b. o. 1080

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V306A V3.06 DENIMO, DA BI MORALI REŠITI NEK PROBLEM OZIROMA UVELJAVITI INTERES ZA KATEREGA SODITE, DA JE VAŽEN ZA VAS OZIROMA ZA LJUDI V VAŠEM OKOLJU. POVEJTE NAM, NA KOGA, NA KATERO INSTITUCIJO, ORGAN ALI OSEBO BI SE NAJPREJ OBRNILI, ČE GRE ZA.... PROBLEM

A. za gospodarske probleme

Vrednost 88122 Frekvenca
1 samoupravni organ 283
2 KS in njeni organi 71
3 občinski organi 1224
4 SZDL - krajevna, občinska, republiška 13
5 ZK - krajevna, občinska, republiška 14
6 sindikati - vsi nivoji 16
7 službe socialnega varstva 0
8 republiški organi na splošno 81
9 ostale DPO 15
10 sosedje, prijatelji 14
11 drugo 28
12 b. o. 341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V306B V3.06 DENIMO, DA BI MORALI REŠITI NEK PROBLEM OZIROMA UVELJAVITI INTERES ZA KATEREGA SODITE, DA JE VAŽEN ZA VAS OZIROMA ZA LJUDI V VAŠEM OKOLJU. POVEJTE NAM, NA KOGA, NA KATERO INSTITUCIJO, ORGAN ALI OSEBO BI SE NAJPREJ OBRNILI, ČE GRE ZA.... PROBLEM

B. za politične probleme

Vrednost 89121 Frekvenca
1 samoupravni organ 34
2 KS in njeni organi 43
3 občinski organi 601
4 SZDL - krajevna, občinska, republiška 230
5 ZK - krajevna, občinska, republiška 319
6 sindikati - vsi nivoji 36
7 službe socialnega varstva 1
8 republiški organi na splošno 113
9 ostale DPO 78
10 sosedje, prijatelji 10
11 drugo 45
12 b. o. 590

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V306C V3.06 DENIMO, DA BI MORALI REŠITI NEK PROBLEM OZIROMA UVELJAVITI INTERES ZA KATEREGA SODITE, DA JE VAŽEN ZA VAS OZIROMA ZA LJUDI V VAŠEM OKOLJU. POVEJTE NAM, NA KOGA, NA KATERO INSTITUCIJO, ORGAN ALI OSEBO BI SE NAJPREJ OBRNILI, ČE GRE ZA.... PROBLEM

C. za socialne probleme

Vrednost 90120 Frekvenca
1 samoupravni organ 29
2 KS in njeni organi 51
3 občinski organi 906
4 SZDL - krajevna, občinska, republiška 18
5 ZK - krajevna, občinska, republiška 10
6 sindikati - vsi nivoji 18
7 službe socialnega varstva 635
8 republiški organi na splošno 31
9 ostale DPO 15
10 sosedje, prijatelji 15
11 drugo 16
12 b. o. 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V307A V3.07 ALI IMATE KOGA - KAKEGA ČLOVEKA S KATERIM LAHKO RAČUNATE, DA BI VAM PRISKOČIL NA POMOČ, ČE BI PRIŠLI V HUJŠE TEŽAVE?

A - med sorodniki

Vrednost 91119 Frekvenca
1 DA 1570
2 NE 395
3 NE VEM 97
4 b. o. 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V307B V3.07 ALI IMATE KOGA - KAKEGA ČLOVEKA S KATERIM LAHKO RAČUNATE, DA BI VAM PRISKOČIL NA POMOČ, ČE BI PRIŠLI V HUJŠE TEŽAVE?

B - tam, kjer delam (v podjetju, ustanovi)

Vrednost 92118 Frekvenca
1 DA 881
2 NE 208
3 NE VEM 135
4 b. o. 34
5 ni zaposlen 842

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V307C V3.07 ALI IMATE KOGA - KAKEGA ČLOVEKA S KATERIM LAHKO RAČUNATE, DA BI VAM PRISKOČIL NA POMOČ, ČE BI PRIŠLI V HUJŠE TEŽAVE?

C - v kraju, občini kjer živim

Vrednost 93117 Frekvenca
1 DA 1329
2 NE 423
3 NE VEM 273
4 b. o. 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V308

V3.08 KDAJ NAVADNO IŠČETE ZDRAVNIŠKO POMOČ?

Vrednost 94116 Frekvenca
1 hodim na preglede, da bi ugotovil, če sem zdrav 176
2 grem k zdravniku, ko se pojavijo prvi znaki bolezni 459
3 ko me bolezen oz. poškodba močno ovira pri delu 628
4 le, kadar sem zelo hudo bolan (poškodovan) 820
5 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V309

V3.09 V KOLIKŠNI MERI LAHKO PRI SVOJEM DELU IZRAZITE SVOJE SPOSOBNOSTI IN IDEJE?

Vrednost 95115 Frekvenca
1 da, dosti možnosti imam 554
2 da, še kar 678
3 malo možnosti imam 327
4 sploh nimam možnosti 236
5 ne vem 221
6 b. o. 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V401A V4.01 ZAKAJ TOLIKO OTROK NE KONČA OSNOVNE ŠOLE? (možni so trije odgovori)

1. odgovor

Vrednost 96114 Frekvenca
1 niso dovolj sposobni, pridni 969
2 ni jim do nadaljevanja šolanja, ne želijo 280
3 učitelji zapostavljajo otroke delavskih in kmečkih staršev 118
4 nihče jim ne pomaga pri učenju 345
5 starši jih ne spodbujajo k učenju 179
6 učni program v osnovni šoli je prenatrpan 115
7 učitelji niso dovolj sposobni 2
8 ker jim to ne koristi, saj nimajo možnosti nadaljevanja šolanja 4
9 delati morajo doma, na kmetiji 8
10 drugo 21
11 ne vem 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V401B V4.01 ZAKAJ TOLIKO OTROK NE KONČA OSNOVNE ŠOLE? (možni so trije odgovori)

2. odgovor

Vrednost 97113 Frekvenca
1 niso dovolj sposobni, pridni 1
2 ni jim do nadaljevanja šolanja, ne želijo 209
3 učitelji zapostavljajo otroke delavskih in kmečkih staršev 55
4 nihče jim ne pomaga pri učenju 367
5 starši jih ne spodbujajo k učenju 538
6 učni program v osnovni šoli je prenatrpan 480
7 učitelji niso dovolj sposobni 50
8 ker jim to ne koristi, saj nimajo možnosti nadaljevanja šolanja 77
9 delati morajo doma, na kmetiji 83
10 drugo 0
11 ne vem 0
0 b. o. 34
12 ne vem 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V401C V4.01 ZAKAJ TOLIKO OTROK NE KONČA OSNOVNE ŠOLE? (možni so trije odgovori)

3. odgovor

Vrednost 98112 Frekvenca
1 niso dovolj sposobni, pridni 1
2 ni jim do nadaljevanja šolanja, ne želijo 1
3 učitelji zapostavljajo otroke delavskih in kmečkih staršev 2
4 nihče jim ne pomaga pri učenju 52
5 starši jih ne spodbujajo k učenju 149
6 učni program v osnovni šoli je prenatrpan 291
7 učitelji niso dovolj sposobni 94
8 ker jim to ne koristi, saj nimajo možnosti nadaljevanja šolanja 90
9 delati morajo doma, na kmetiji 765
10 drugo 0
11 ne vem 0
0 b. o. 68
12 ne vem 587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V402

V4.02 KAJ SODITE, ALI SO MOŽNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE MLADIH LJUDI DANES BOLJŠE ALI SLABŠE KOT PRED DESETIMI LETI?

Vrednost 99111 Frekvenca
1 boljše 1850
2 slabše 156
3 nič se ni spremenilo 48
4 ne vem 32
5 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V403A V4.03 KAJ IMATE OD IZOBRAZBE OZIROMA KAJ SI OBETATE, ČE SE IZOBRAŽUJETE ALI ŽELITE IZOBRAŽEVATI? (Izberite dva najpomembnejša odgovora)

1. odgovor

Vrednost 100110 Frekvenca
1 boljši zaslužek 1449
2 lažje delo 183
3 boljše možnosti napredovanja v službi 225
4 vežji ugled 39
5 lažje se bom uveljavil v družbenopolitičnem delu 24
6 znanje samo po sebi je nagrada 33
7 kaj drugega 10
8 ne vem 104
9 b. o. 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V403B V4.03 KAJ IMATE OD IZOBRAZBE OZIROMA KAJ SI OBETATE, ČE SE IZOBRAŽUJETE ALI ŽELITE IZOBRAŽEVATI? (Izberite dva najpomembnejša odgovora)

2. odgovor

Vrednost 101109 Frekvenca
1 boljši zaslužek 4
2 lažje delo 578
3 boljše možnosti napredovanja v službi 488
4 večji ugled 199
5 lažje se bom uveljavil v družbenopolitičnem delu 89
6 znanje samo po sebi je nagrada 474
7 kaj drugega 21
8 ne vem 0
9 b. o. 0
" " 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V404

V4.04 KAKŠNO STOPNJO IZOBRAZBE STE VI V MLADOSTI ŽELELI (ŽELITE DOSEČI) ?

Vrednost 102108 Frekvenca
1 osnovno šolo 232
2 poklicno šolo 870
3 srednjo šolo 516
4 višjo šolo 154
5 fakulteto, visoko šolo 226
6 ne vem 90
7 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V405

V4.05 KATERA JE NAJVIŠJA STOPNJA ŠOLE, KI BI JO ŽELELI SVOJIM OTROKOM?

Vrednost 103107 Frekvenca
1 osemletka 60
2 poklicna šola 428
3 srednja šola (tehnična, ekonomska, učiteljišče, gimnazija, ipd.) 471
4 višja šola 306
5 fakulteta, visoka šola 707
6 ne vem 113
7 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501

V5.01 ALI SODITE, DA LAHKO V PRIHODNOSTI KAKŠNA TUJA SILA (DRŽAVA, SKUPINA DRŽAV) OGROZI VARNOST JUGOSLAVIJE S HUJŠIMI GROŽNJAMI ALI CELO Z VOJAŠKIM NAPADOM?

Vrednost 104106 Frekvenca
1 da ogroženi smo tako z vzhoda kot zahoda 496
2 da, možna je večja nevarnost s strani zahoda 90
3 da, možna je večja nevarnost s strani vzhoda 237
4 ne, sedaj ne vidim, da bi nam s katerekoli strani pretila nevarnost 996
5 ne vem 280
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V502

V5.02 ODNOSI MED SOVJETSKO ZVEZO IN ZR NEMČIJO (ZAHODNO) SO SE V ZADNJEM ČASU, OD KAR JE KANCLER SOCIALDEMOKRAT WILLY BRAND, BISTVENO IZBOLJŠALI. ALI MENITE, DA JE TO POMEMBNO TUDI ZA NAS?

Vrednost 105105 Frekvenca
1 to pomeni olajšanje za Evropo in tudi za nas 1272
2 to za nas nima nobenega pomena 75
3 v bistvu je to zbližanje dveh najmočnejših v Evropi, to pa za šibkejše še nikoli ni bilo dobro 118
4 ne vem, ali je za nas pomembno ali ne 343
5 nič ne vem o tem, me ne zanima 288
6 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V503

V5.03 KAKŠNA ZUNANJA POLITIKA BI NAJBOLJ USTREZALA INTERESOM JUGOSLAVIJE?

Vrednost 106104 Frekvenca
1 biti moramo za mir in enakopravnost, ne glede na to, ali je to velikim silam všeč 1217
2 biti moramo za mir in enakopravnost, vendar tako, da se velikim silam ne zamerimo 399
3 skrbimo naj le za svoje probleme, svetovne probleme pa naj si vsak ureja kot more in želi 247
4 prej ali slej se bomo morali odločiti za en ali drug blok 21
5 ne vem 209
6 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V504

V5.04 KAJ MENITE O RAZMERJU MED SKRBJO, KI JO POSVEČA VODSTVO NAŠE DRAVE ZUNANJI POLITIKI NA ENI STRANI IN NOTRANJI POLITIKI NA DRUGI?

Vrednost 107103 Frekvenca
1 skrb za notranjo in zunanjo politiko je vsklajena 768
2 pretirana skrb za zunanjo politiko gre na račun reševanja perečih domačih problemov 623
3 pretirana skrb za domače probleme gre na račun naše zunanje politike, ki nam prinaša ugled 86
4 kaj drugega 12
5 ne vem, ne morem odgovoriti 605
6 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V505

V5.05 ZARADI NEUREJENIH ODNOSOV V SVETU IN MOŽNIH PRESENEČENJ SMO PRI NAS MARSIKAJ UKRENILI ZA PRIMER VOJNE. VPRAŠALI BI VAS RADI ALI JE KORISTNO ZA UČINKOVIT ODPOR, DA BI IMELI PRIPADNIKI OBOROŽENIH ENOT OPREMO IN OROŽJE PRIPRAVLJENO NA DOMU?

Vrednost 108102 Frekvenca
1 koristno, moramo se učinkovito pripraviti 1157
2 koristno, vendar je vprašanje, ali se lahko kot majhen narod uspešno branimo 217
3 ni koristno 510
4 ne vem 212
5 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V505A

V5.05A OROŽJA NI KORISTNO IMETI DOMA ZARADI:

Vrednost 109101 Frekvenca
1 kriminala 306
2 neodgovornosti 106
3 koristi sovražnikom 4
4 ni bistvo obrambe 10
5 ni vojne nevarnosti 16
6 drugo 24
7 ne pove zakaj 46
8 na V5.05 odgovori z 1, 2, 4, 5 1588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V506

V5.06 PRI NAS POTEKAJO RAZNOVRSTNE PRIPRAVE PREBIVALCEV NA OBRAMBO (PREDAVANJA, POUK IN VAJE CIVILNE ZAŠČITE TER VAJE OBOROŽENIH ENOT TERITORIALNE OBRAMBE). ZANIMA NAS, ALI STE O TEH PRIPRAVAH KAJ SLIŠALI, (Če da) ALI V TEM POGLEDU PRI NAS DOVOLJ SKRBIMO ZA VARNOST?

Vrednost 110100 Frekvenca
1 nič nisem slišal o tem da, slišal sem 164
2 dovolj skrbimo za varnost 1432
3 premalo skrbimo, storiti bi morali več kaj: 107
4 ne vem 95
5 b. o. 26
6 premalo, pove kje 276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

REGIJA

REGIJA

Vrednost 11199 Frekvenca
1 Prekmurje 152
2 Mariborska 393
3 Koroška 60
4 Celjska 266
5 Zasavje 135
6 Dolenjska 106
7 Kočevska 30
8 Ljubljana - kotlina - jug 120
9 Ljubljana - kotlina - sever 223
10 Ljubljana - mesto 270
11 Zgornjesavska 60
12 Goriška 135
13 Notranjska 74
14 Koprska 74
-1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

V507A V5.07 PODATKI KAŽEJO, DA SE MLADI SLOVENCI BOLJ MALO ZANIMAJO ZA VOJAŠKE POKLICE IN SE ZATO ŠTEVILO SLOVENSKIH OFICIRJEV V JLA STALNO MANJŠA. VPRAŠALI BI VAS RADI, KAJ SODITE, DA JE TEMU VZROK? (Izberite največ tri odgovore)

1. odgovor

Vrednost 11298 Frekvenca
1 v Sloveniji ni ustreznih vojaških šol 763
2 življenje v vojski se preveč razlikuje od civilnega 655
3 vojaški poklic nima bodočnosti zaradi teženj po splošni razorožitvi 48
4 vojaški poklic pri nas ni cenjen (ugleden) 111
5 Slovenci nimamo vojaške tradicije 115
6 slovenščina je v vojski zapostavljena 34
7 ni slovenskih vojaških enot 1
8 o vojski in vojaškem poklicu so ljudje premalo seznanjeni 15
9 drugo 27
10 ne vem 328
11 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V507B V5.07 PODATKI KAŽEJO, DA SE MLADI SLOVENCI BOLJ MALO ZANIMAJO ZA VOJAŠKE POKLICE IN SE ZATO ŠTEVILO SLOVENSKIH OFICIRJEV V JLA STALNO MANJŠA. VPRAŠALI BI VAS RADI, KAJ SODITE, DA JE TEMU VZROK? (Izberite največ tri odgovore)

2. odgovor

Vrednost 11397 Frekvenca
1 v Sloveniji ni ustreznih vojaških šol 2
2 življenje v vojski se preveč razlikuje od civilnega 278
3 vojaški poklic nima bodočnosti zaradi teženj po splošni razorožitvi 96
4 vojaški poklic pri nas ni cenjen (ugleden) 356
5 Slovenci nimamo vojaške tradicije 391
6 slovenščina je v vojski zapostavljena 276
7 ni slovenskih vojaških enot 55
8 o vojski in vojaškem poklicu so ljudje premalo seznanjeni 89
9 drugo 16
10 ne vem 0
11 b. o. 0
12 541

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V507C V5.07 PODATKI KAŽEJO, DA SE MLADI SLOVENCI BOLJ MALO ZANIMAJO ZA VOJAŠKE POKLICE IN SE ZATO ŠTEVILO SLOVENSKIH OFICIRJEV V JLA STALNO MANJŠA. VPRAŠALI BI VAS RADI, KAJ SODITE, DA JE TEMU VZROK? (Izberite največ tri odgovore)

3. odgovor

Vrednost 11496 Frekvenca
1 v Sloveniji ni ustreznih vojaških šol 2
2 življenje v vojski se preveč razlikuje od civilnega 2
3 vojaški poklic nima bodočnosti zaradi teženj po splošni razorožitvi 13
4 vojaški poklic pri nas ni cenjen (ugleden) 56
5 Slovenci nimamo vojaške tradicije 166
6 slovenščina je v vojski zapostavljena 306
7 ni slovenskih vojaških enot 212
8 o vojski in vojaškem poklicu so ljudje premalo seznanjeni 417
9 drugo 37
10 ne vem 0
11 b. o. 0
12 888
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V508A V5.08 KAJ (OD NAVEDENEGA) JE TISTO, KAR BI V SEDANJEM ČASU VEČINA SLOVENCEV BRANILA Z OROŽJEM, ČE BI NAS KDO OGROŽAL (Možna sta največ dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 11595 Frekvenca
1 osebno svobodo in varnost 943
2 samoupravne socialistične odnose 99
3 slovenski državnost in naše meje 574
4 samostojnost in neodvisnost jugoslovanske skupnosti 304
5 varnost svoje družine in doma 57
6 doseženo življenjsko raven in možnosti za bodočnost 7
7 kaj drugega 5
8 takih vrednot ni več 4
9 ne vem 71
10 b. o. 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V508B V5.08 KAJ (OD NAVEDENEGA) JE TISTO, KAR BI V SEDANJEM ČASU VEČINA SLOVENCEV BRANILA Z OROŽJEM, ČE BI NAS KDO OGROŽAL (Možna sta največ dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 11694 Frekvenca
1 osebno svobodo in varnost 0
2 samoupravne socialistične odnose 29
3 slovenski državnost in naše meje 315
4 samostojnost in neodvisnost jugoslovanske skupnosti 545
5 varnost svoje družine in doma 658
6 doseženo življenjsko raven in možnosti za bodočnost 195
7 kaj drugega 1
8 takih vrednot ni več 0
9 ne vem 0
11 b. o. 357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V601A V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

A - makedonsko

Vrednost 11793 Frekvenca
1 razume 220
2 govori 15
3 piše 14
4 ne 1726
5 b. o. 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601B V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

B - srbohrvatsko

Vrednost 11892 Frekvenca
1 razume 358
2 govori 382
3 piše 1106
4 ne 242
5 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601C V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

C - nemško

Vrednost 11991 Frekvenca
1 razume 340
2 govori 214
3 piše 338
4 ne 1130
5 b. o. 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601D V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

D - angleško

Vrednost 12090 Frekvenca
1 razume 89
2 govori 18
3 piše 93
4 ne 1769
5 b. o. 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601E V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

E - francosko

Vrednost 12189 Frekvenca
1 razume 34
2 govori 19
3 piše 45
4 ne 1861
5 b. o. 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601F V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

F - italijansko

Vrednost 12288 Frekvenca
1 razume 124
2 govori 96
3 piše 183
4 ne 1577
5 b. o. 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601G V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

G - madčarsko

Vrednost 12387 Frekvenca
1 razume 27
2 govori 16
3 piše 44
4 ne 1870
5 b. o. 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601H V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

H - rusko

Vrednost 12486 Frekvenca
1 razume 131
2 govori 27
3 piše 43
4 ne 1770
5 b. o. 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601I V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

I - kakšen drug jezik

Vrednost 12585 Frekvenca
1 razume 16
2 govori 14
3 piše 28
4 ne 1891
5 b. o. 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V602A V6.02 IN KATERIH DVEH - OD NAŠTETIH JEZIKOV - NAJ BI SE PREDVSEM UČILI MLADI LJUDJE V ŠOLAH? (možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 12684 Frekvenca
1 makedonsko 5
2 srbohrvatsko 695
3 nemško 1185
4 angleško 202
5 francosko 4
6 italijansko 2
7 madžarsko 0
8 rusko 0
9 kakšen drug jezik 1
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V602B V6.02 IN KATERIH DVEH - OD NAŠTETIH JEZIKOV - NAJ BI SE PREDVSEM UČILI MLADI LJUDJE V ŠOLAH? (možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 12783 Frekvenca
1 makedonsko 0
2 srbohrvatsko 7
3 nemško 442
4 angleško 1173
5 francosko 158
6 italijansko 192
7 madžarsko 9
8 rusko 47
9 kakšen drug jezik 14
11 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V603A V6.03 O DOGAJANJU V KATERIH DVEH REPUBLIKAH OZIROMA POKRAJINAH SE VAM ZDI, DA STE ... (V vsaki koloni sta možna dva odgovora)

A) ... ŠE KAR DOBRO SEZNANJENI? 1. odgovor

Vrednost 12882 Frekvenca
1 Makedonija 138
2 AP Kosovo 28
3 Srbija 564
4 AP Vojvodina 52
5 Črna gora 28
6 Bosna in Hercegovina 104
7 Hrvatska 213
8 nobena 684
9 vse 219
10 b. o. 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V603A1 V6.03 O DOGAJANJU V KATERIH DVEH REPUBLIKAH OZIROMA POKRAJINAH SE VAM ZDI, DA STE ... (V vsaki koloni sta možna dva odgovora)

A) ... ŠE KAR DOBRO SEZNANJENI? 2. odgovor

Vrednost 12981 Frekvenca
1 Makedonija 2
2 AP Kosovo 8
3 Srbija 44
4 AP Vojvodina 23
5 Črna gora 15
6 Bosna in Hercegovina 52
7 Hrvatska 718
8 nobena 4
9 vse 4
11 b. o. 1230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V603B V6.03 O DOGAJANJU V KATERIH DVEH REPUBLIKAH OZIROMA POKRAJINAH ... (V vsaki koloni sta možna dva odgovora)

B) ... ŽELITE ŠE VEČ INFORMACIJ OZIROMA VAS NAJBOLJ ZANIMATA? 1. odgovor

Vrednost 13080 Frekvenca
1 Makedonija 322
2 AP Kosovo 91
3 Srbija 361
4 AP Vojvodina 63
5 Črna gora 56
6 Bosna in Hercegovina 83
7 Hrvatska 121
8 nobena 641
9 vse 279
10 b. o. 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V603B1 V6.03 O DOGAJANJU V KATERIH DVEH REPUBLIKAH OZIROMA POKRAJINAH ... (V vsaki koloni sta možna dva odgovora)

B) ... ŽELITE ŠE VEČ INFORMACIJ OZIROMA VAS NAJBOLJ ZANIMATA? 2. odgovor

Vrednost 13179 Frekvenca
1 Makedonija 2
2 AP Kosovo 46
3 Srbija 59
4 AP Vojvodina 58
5 Črna gora 132
6 Bosna in Hercegovina 136
7 Hrvatska 429
8 nobena 6
9 vse 4
11 b. o. 1228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V604A V6.04 KAJ SODITE ALI IMAJO SLOVENCI , KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - MOŽNOST ZA SVOJ NARODNOSTNI OBSTOJ?

A - v Italiji (Trst, Gorica, Slov.Benečija)

Vrednost 13278 Frekvenca
1 imajo jih v celoti 126
2 le nekaj, malo 1226
3 nimajo jih 279
4 ne vem, ne poznam razmer 461
5 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V604B V6.04 KAJ SODITE ALI IMAJO SLOVENCI , KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DR_ ŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - MOŽNOST ZA SVOJ NARODNOSTNI OBSTOJ?

B - v Avstriji (Koroška, Štajerska)

Vrednost 13377 Frekvenca
1 imajo jih v celoti 116
2 le nekaj, malo 1184
3 nimajo jih 292
4 ne vem, ne poznam razmer 501
5 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V604C V6.04 KAJ SODITE ALI IMAJO SLOVENCI , KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DR_ ŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - MOŽNOST ZA SVOJ NARODNOSTNI OBSTOJ?

C - Madžarska (Porabski Slovenci)

Vrednost 13476 Frekvenca
1 imajo jih v celoti 67
2 le nekaj, malo 568
3 nimajo jih 298
4 ne vem, ne poznam razmer 1156
5 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V605A V6.05 IN KAJ PREDVSEM PO VAŠEM MNENJU OTEŽKOČA NARODNOSTNI OBSTOJ SLOVENCEV V ZAMEJSTVU (Izberite tri najpomembnejše odgovore)

1. odgovor

Vrednost 13575 Frekvenca
1 zatiranje slovenskega jezika in majhne možnosti za šolanje v materinem jeziku 1283
2 njihove državne oblasti jih zapostavljajo (politično in gospodarsko) 220
3 živijo pod pritiskom nestrpnih in skrajnih nacionalistov 85
4 Jugoslavija jih premalo podpira pri uveljavljanju njihovih pravis 36
5 Slovenci v domovini rojakom ne dajemo dovolj materialne in kulturne pomoči 18
6 sami se premalo povezujejo s Slovenijo in Slovenci 24
7 med seboj so preveč politično razcepljeni 3
8 so gospodarsko šibki 4
9 drugo 13
10 ne vem 393
11 b. o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V605B V6.05 IN KAJ PREDVSEM PO VAŠEM MNENJU OTEŽKOČA NARODNOSTNI OBSTOJ SLOVENCEV V ZAMEJSTVU (Izberite tri najpomembnejše odgovore)

2. odgovor

Vrednost 13674 Frekvenca
1 zatiranje slovenskega jezika in majhne možnosti za šolanje v materinem jeziku 3
2 njihove državne oblasti jih zapostavljajo (politično in gospodarsko) 734
3 živijo pod pritiskom nestrpnih in skrajnih nacionalistov 374
4 Jugoslavija jih premalo podpira pri uveljavljanju njihovih pravis 165
5 Slovenci v domovini rojakom ne dajemo dovolj materialne in kulturne pomoči 101
6 sami se premalo povezujejo s Slovenijo in Slovenci 104
7 med seboj so preveč politično razcepljeni 102
8 so gospodarsko šibki 19
9 drugo 4
10 ne vem 0
12 b. o. 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V605C V6.05 IN KAJ PREDVSEM PO VAŠEM MNENJU OTEŽKOČA NARODNOSTNI OBSTOJ SLOVENCEV V ZAMEJSTVU (Izberite tri najpomembnejše odgovore)

3. odgovor

Vrednost 13773 Frekvenca
1 zatiranje slovenskega jezika in majhne možnosti za šolanje v materinem jeziku 3
2 njihove državne oblasti jih zapostavljajo (politično in gospodarsko) 1
3 živijo pod pritiskom nestrpnih in skrajnih nacionalistov 322
4 Jugoslavija jih premalo podpira pri uveljavljanju njihovih pravis 100
5 Slovenci v domovini rojakom ne dajemo dovolj materialne in kulturne pomoči 177
6 sami se premalo povezujejo s Slovenijo in Slovenci 191
7 med seboj so preveč politično razcepljeni 311
8 so gospodarsko šibki 287
9 drugo 21
10 ne vem 0
12 b. o. 687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V606

V6.06 ALI IMATE KAKE OSEBNE STIKE S SLOVENCI, KI STALNO ŽIVIJO V ITALIJI, AVSTRIJI, NA MADŽARSKEM? (Če da) KAKO POGOSTO?

Vrednost 13872 Frekvenca
1 nimam stikov 1563
2 da, redno, pogosto 147
3 da, občasno, včasih 287
4 le slučajno, redkokdaj 82
5 b. o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V607

V6.07 KAJ MENITE, DA POMENIJO PROSLAVE OB 50-LETNICI KOROŠKEGA PLEBISCITA V CELOVCU ZA NAŠE ODNOSE Z AVSTRIJO?

Vrednost 13971 Frekvenca
1 nič ne vem o plebiscitu 667
2 nič ne vem o proslavah v Celovcu 279
3 odnosom koristijo 359
4 odnosom škodijo 420
5 niso pomembne za odnose 105
6 ne vem, kaj pomenijo 255
7 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V608

V6.08 ALI MORDA VESTE, ZAKAJ JE PREDSEDNIK TITO ODLOŽIL ZA DECEMBER NAPOVEDANI OBISK V ITALIJI?

Vrednost 14070 Frekvenca
1 da, ve razloge (izjava zunanjega ministrstva o bivši coni B, izgredi v Trstu ipd.) 1294
2 ve za odložitev, a ne ve za razlog 500
3 nič ne ve o tem 305
4 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V609

V6.09 (ČE VE ZA RAZLOGE) ALI MENITE, DA BI NAŠA DRŽAVA MORALA VSLED TEGA SPREMENITI SVOJ ODNOS DO ITALIJE?

Vrednost 14169 Frekvenca
1 nič ne ve o tem, ne pozna razlogov 807
2 to ne bi smelo nič vplivati na sodelovanje z Italijo 927
3 sodelovanje bo mogoče, ko bo urejeno vprašanje meja in položaja Slovencev v Italiji 294
4 naše sodelovanje z Italijo moramo omejiti 48
5 zapreti bi morali mejo z Italijo 10
6 kaj drugega 11
7 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V701

V7.01 ZA PRIDOBITEV POKOJNINE IN NJENO VIŠINO STA VAŽNI ZLASTI DOSEŽENA STAROST IN DELOVNA DOBA ZAVAROVANCA. ZA KAJ BI SE ODLOČILI OZ. KAJ SE VAM ZDI PRIMERNEJE:

Vrednost 14268 Frekvenca
1 da bi več let delali in imeli nekaj večjo pokojnino 820
2 ali pa bi delali manj let, pa bi imeli zato nekaj manjšo pokojnino 927
3 kaj drugega 225
4 ne vem, me ne zanima 116
5 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V702SM

V7.02 KAKŠNO STAROSTNO MEJO IN DELOVNO DOBO ZA PRIDOBITEV POLNE POKOJNINE SMATRATE ZA NAŠE POGOJE NAJPRIMERNEJŠO: (Obkrožite v vsaki koloni po en odgovor) V7.02SM STAROSTNA MEJA ZA MOŠKE

Vrednost 14367 Frekvenca
1 50 let 116
2 55 let 1190
3 60 let 647
4 65 let 69
5 ne vem 10
6 me ne zanima 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V702SZ

V7.02SZ STAROSTNA MEJA ZA ŽENSKE

Vrednost 14466 Frekvenca
1 50 let 1493
2 55 let 468
3 60 let 45
4 65 let 4
5 ne vem 21
6 me ne zanima 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V702DM

V7.02DM DELOVNA DOBA ZA MOŠKE

Vrednost 14565 Frekvenca
1 30 let 121
2 35 let 1418
3 40 let 435
4 45 let 38
5 ne vem 21
6 me ne zanima 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V702DZ

V7.02DZ DELOVNA DOBA ZA ŽNSKE

Vrednost 14664 Frekvenca
1 30 let 1629
2 35 let 341
3 40 let 26
4 45 let 1
5 ne vem 36
6 me ne zanima 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V703

V7.03 OD ČESA NAJ BI BILA ODVISNA VIŠINA POKOJNINE (POKOJNINSKE OSNOVE?)

Vrednost 14763 Frekvenca
1 od višine plače, ki jo je posameznik prejemal pred upojitvijo 306
2 od izobrazbe oziroma kvalifikacije, ki jo ima 191
3 od obojega skupaj: višine plače in izobrazbe oziroma kvalifikacije 1475
4 drugo 48
5 ne vem, me ne zanima 78
6 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V704

V7.04 KAJ MENITE, ALI STA KMET IN NAŠA DRUŽBA ŽE DOVOLJ GOSPODARSKO MOČNA, DA BI ZMOGLA STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV? (Če da) ČE BI BILO Z ZAKONOM UVEDENO OBVEZNO STAROSTNO ZAVAROVANJE, KDO NAJ DA DENAR ZA TO?

Vrednost 14862 Frekvenca
1 nismo dovolj gospodarsko močni za to 676
2 denar naj dajo kmetje sami 61
3 večji del naj zberejo sami kmetje, ostalo (npr.1/3) družba 153
4 pol naj zberejo kmetje, pol pa naj prispeva družba 515
5 večji del naj zbere družba, ostalo pa kmetje 362
6 ves potreben denar naj zbere družba 59
7 ne vem, nimam mnenja 267
8 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V801 V8.01 ALI REDNO BERETE ČASOPISE (ČE DA) ALI... (Obkrožite ustrezne odgovore)

1. odgovor

Vrednost 14961 Frekvenca
1 dnevnike (Delo, Večer, Dnevnik in drugi) 637
2 pokrajinske časopise 155
3 seštevek 1 + 2 77
4 druge časopise in revije 115
5 seštevek 1 + 4 330
6 seštevek 2 + 4 45
7 seštevek 1 + 2 + 4 187
8 ne bere redno 553
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V802

V8.02 ALI GLEDATE TELEVIZIJO (ČE DA) ALI GLEDATE TUDI POROČILA DRUGIH TV POSTAJ?

Vrednost 15060 Frekvenca
1 ne gledam TV 629
2 gledam le domačo TV (Ljubljana, Zagreb) 1153
3 ne gledam poročil tujih 28
4 TV Telegiornale (Italija) gledam vsak dan 39
5 TV Telegiornale (Italija) gledam večkrat tedensko 72
6 TV Telegiornale (Italija) manj kot enkrat na teden 27
7 Zeit im Bild (Avstrija) gledam vsak dan 37
8 Zeit im Bild (Avstrija) gledam večkrat tedensko 77
9 Zeit im Bild (Avstrija) manj kot enkrat na teden 27
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V803A V8.03 ALI SODITE, DA VSA SLOVENSKI ČASNIKI, RADIO IN TV DOVOLJ SEZNANJAJO O DOGODKIH...? DOGODKI

A - vašega kraja

Vrednost 15159 Frekvenca
1 ti dogodki me ne zanimajo 73
2 obveščajo me dovolj dobro 853
3 obveščajo me kakor kdaj 467
4 obveščajo me slabo, sploh ne 500
5 ne bere, ne posluša, ne gleda 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V803B V8.03 ALI SODITE, DA VSA SLOVENSKI ČASNIKI, RADIO IN TV DOVOLJ SEZNANJAJO O DOGODKIH...? DOGODKI

B - vaše občine

Vrednost 15258 Frekvenca
1 ti dogodki me ne zanimajo 48
2 obveščajo me dovolj dobro 895
3 obveščajo me kakor kdaj 624
4 obveščajo me slabo, sploh ne 326
5 ne bere, ne posluša, ne gleda 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V803C V8.03 ALI SODITE, DA VSA SLOVENSKI ČASNIKI, RADIO IN TV DOVOLJ SEZNANJAJO O DOGODKIH...? DOGODKI

C - v Sloveniji

Vrednost 15357 Frekvenca
1 ti dogodki me ne zanimajo 52
2 obveščajo me dovolj dobro 1464
3 obveščajo me kakor kdaj 340
4 obveščajo me slabo, sploh ne 38
5 ne bere, ne posluša, ne gleda 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V803D V8.03 ALI SODITE, DA VSA SLOVENSKI ČASNIKI, RADIO IN TV DOVOLJ SEZNANJAJO O DOGODKIH...? DOGODKI

D - iz drugih republik

Vrednost 15456 Frekvenca
1 ti dogodki me ne zanimajo 161
2 obveščajo me dovolj dobro 1015
3 obveščajo me kakor kdaj 583
4 obveščajo me slabo, sploh ne 135
5 ne bere, ne posluša, ne gleda 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V803E V8.03 ALI SODITE, DA VSA SLOVENSKI ČASNIKI, RADIO IN TV DOVOLJ SEZNANJAJO O DOGODKIH...? DOGODKI

E - v Jugoslaviji

Vrednost 15555 Frekvenca
1 ti dogodki me ne zanimajo 94
2 obveščajo me dovolj dobro 1316
3 obveščajo me kakor kdaj 419
4 obveščajo me slabo, sploh ne 65
5 ne bere, ne posluša, ne gleda 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V803F V8.03 ALI SODITE, DA VSA SLOVENSKI ČASNIKI, RADIO IN TV DOVOLJ SEZNANJAJO O DOGODKIH...? DOGODKI

F - iz sosednjih dežel (Avstrija,Italija)

Vrednost 15654 Frekvenca
1 ti dogodki me ne zanimajo 210
2 obveščajo me dovolj dobro 886
3 obveščajo me kakor kdaj 608
4 obveščajo me slabo, sploh ne 189
5 ne bere, ne posluša, ne gleda 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V803G V8.03 ALI SODITE, DA VSA SLOVENSKI ČASNIKI, RADIO IN TV DOVOLJ SEZNANJAJO O DOGODKIH...? DOGODKI

G - v svetu

Vrednost 15753 Frekvenca
1 ti dogodki me ne zanimajo 150
2 obveščajo me dovolj dobro 1156
3 obveščajo me kakor kdaj 491
4 obveščajo me slabo, sploh ne 96
5 ne bere, ne posluša, ne gleda 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V804A V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

a)

Vrednost 15852 Frekvenca
1 1- nerazumljivi 20
2 2 91
3 3 464
4 4 595
5 5- razumljivi 612
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 224
7 b. o. 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V804B V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

b)

Vrednost 15951 Frekvenca
1 1- pristranski 73
2 2 193
3 3 680
4 4 463
5 5- nepristranski 326
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 224
7 b. o. 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V804C V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

c)

Vrednost 16050 Frekvenca
1 1- nekritični 66
2 2 186
3 3 597
4 4 528
5 5- kritični 371
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 224
7 b. o. 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V804D V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

d)

Vrednost 16149 Frekvenca
1 1- nesamostojni 73
2 2 187
3 3 555
4 4 516
5 5- samostojni 382
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 224
7 b. o. 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V804E V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

e)

Vrednost 16248 Frekvenca
1 1- neprepričljivi 97
2 2 200
3 3 621
4 4 531
5 5- prepričljivi 296
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 224
7 b. o. 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V804F V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

f)

Vrednost 16347 Frekvenca
1 1- nedemokratični 35
2 2 89
3 3 518
4 4 540
5 5- demokratični 539
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 224
7 b. o. 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V804G V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

g)

Vrednost 16446 Frekvenca
1 1- oprezni 120
2 2 190
3 3 543
4 4 505
5 5- pogumni 379
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 225
7 b. o. 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V804H V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

h)

Vrednost 16545 Frekvenca
1 1- neiniciativni 57
2 2 128
3 3 594
4 4 572
5 5- iniciativni 360
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 224
7 b. o. 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V805A V8.05 ALI POSLUŠATE OZIROMA BERETE GOVORE VODILNIH POLITIKOV PO RADIU, PO TELEVIZIJI, V ČASOPISIH? (Če da) IN KAKO POGOSTO?

A - TV

Vrednost 16644 Frekvenca
1 b. o. 224
2 ne poslušam, ne berem 548
3 poslušam, berem pogosto 536
4 poslušam, berem včasih 608
5 poslušam, berem zelo redko 184

Vrednosti spremenljivk od 3 do 5

V805B V8.05 ALI POSLUŠATE OZIROMA BERETE GOVORE VODILNIH POLITIKOV PO RADIU, PO TELEVIZIJI, V ČASOPISIH? (Če da) IN KAKO POGOSTO?

B - radio

Vrednost 16743 Frekvenca
1 b. o. 223
2 ne poslušam, ne berem 357
3 poslušam, berem pogosto 451
4 poslušam, berem včasih 734
5 poslušam, berem zelo redko 335

Vrednosti spremenljivk od 3 do 5

V805C V8.05 ALI POSLUŠATE OZIROMA BERETE GOVORE VODILNIH POLITIKOV PO RADIU, PO TELEVIZIJI, V ČASOPISIH? (Če da) IN KAKO POGOSTO?

C - časopisi

Vrednost 16842 Frekvenca
1 b. o. 223
2 ne poslušam, ne berem 378
3 poslušam, berem pogosto 543
4 poslušam, berem včasih 660
5 poslušam, berem zelo redko 296

Vrednosti spremenljivk od 3 do 5

V901

V9.01 BI NAM LAHKO ZAUPALI, ALI STE VERNI (RELIGIOZNI) ALI NE, IN ALI OBISKUJETE VERSKE OBREDE ALI NE?

Vrednost 16941 Frekvenca
1 sem veren in redno (vsako nedeljo) obiskujem verske obrede 329
2 sem veren in pogosto (vsaj enkrat mesečno) obiskujem verske obrede 211
3 sem veren in le včasih (ob velikih praznikih in ob posebnih priložnostih) obiskujem verske obrede 497
4 sem veren in ne obiskujem verskih obredov 204
5 ne morem reči ali sem veren ali ne, čeprav obiskujem verske obrede 40
6 ne morem reči, ali sem veren ali ne, in ne obiskujem verskih obredov 105
7 nisem veren vendar obiskujem verske obrede 49
8 nisem veren in ne obiskujem verskih obredov 636
9 ne morem odgovoriti 25
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V902

V9.02 ODNOSI MED KATOLIŠKO CERKVIJO IN NAŠO DRŽAVO SO SE IZBOLJŠALI: Z VATIKANOM JE BIL PRED LETI PODPISAN SPORAZUM, NEDAVNO SO BILI UREJENI DIPLOMATSKI ODNOSI IN KONČNO NAJ BI PREDSEDNIK TITO OBISKAL VATIKAN. ALI BI NAM LAHKO POVEDALI, KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE O TEM? (Možen je le en odgovor)

Vrednost 17040 Frekvenca
1 ne odobravam sporazumavanja med cerkvijo in državo 88
2 ne nasportujem sporazumevanju med cerkvijo in državo 539
3 pravilno je, da se država in cerkev sporazumevata 1334
4 drugo 5
5 ne vem, ne morem se odločiti 129
6 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V903

V9.03 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE DO SODELOVANJA VERNIH OBČANOV V JAVNEM IN DRUŽBENEM ŽIVLJENJU?

Vrednost 17139 Frekvenca
1 verniki bi morali imeti (dejansko) enake pravice in možnosti za opravljanje vseh (tudi višjih) javnih in političnih funkcij 1538
2 verniki bi smeli opravljati le nižje - javne in politične funkcije 192
3 verniki ne bi smeli opravljati nobene javne in politične funkcije 127
4 ne vem, ne morem se odločiti 238
5 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V904

V9.04 GOTOVO VAM JE ZNANO, DA JE MED VERNIKI ZADNJA LETA RAZPRAVA O TEM, ALI BI MORALI BITI ODNOSI V CERKVI BOLJ DEMOKRATIČNI, IN BI MORALI IMETI "NAVADNI" VERNIKI VEČ BESEDE KOT DOSLEJ, ALI NE. KAJ VI MENITE O TEM?

Vrednost 17238 Frekvenca
1 ne gre, da bi verniki soodločali o stvareh, ki gredo duhovnikom, škofom in papežu 173
2 verniki bi morali soodločati le pri finančnem in materialnem upravljanju župnije in škofije 161
3 verniki bi morali sodelovati pri odločanju v vseh stvareh, od materialnih do čisto versko-cerkvenih, vendar le na ravni župnije in škofije 320
4 cerkev bi se morala demokratizirati, verniki bi morali dobiti pravico soodločanja o vseh vprašanjih 608
5 vseeno mi je, ne morem se odločiti 457
6 nič ne vem o tem, me ne zanima 376
7 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1001A V10.01 ZANIMA NAS, KAJ RAZUMETE Z BESEDO "UGLED"? KAJ JE TISTO, KAR DELA DOLOČENE LJUDI ZA OGLEDNE V VAŠEM OKOLJU?

1. odgovor

Vrednost 17337 Frekvenca
1 poštenost 717
2 izobraženost 308
3 delavnost 154
4 sposobnost 174
5 pravičnost 71
6 odnos do soljudi 254
7 skromnost 2
8 odgovornost 28
9 demokratičnost 2
10 politična aktivnost 68
11 dominantni položaj 63
12 drugo 106
13 b. o. 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1001B V10.01 ZANIMA NAS, KAJ RAZUMETE Z BESEDO "UGLED"? KAJ JE TISTO, KAR DELA DOLOČENE LJUDI ZA OGLEDNE V VAŠEM OKOLJU?

2. odgovor

Vrednost 17436 Frekvenca
1 poštenost 174
2 izobraženost 158
3 delavnost 204
4 sposobnost 105
5 pravičnost 85
6 odnos do soljudi 258
7 skromnost 9
8 odgovornost 27
9 demokratičnost 4
10 politična aktivnost 55
11 dominantni položaj 37
12 drugo 74
14 b. o. 910

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1001C V10.01 ZANIMA NAS, KAJ RAZUMETE Z BESEDO "UGLED"? KAJ JE TISTO, KAR DELA DOLOČENE LJUDI ZA OGLEDNE V VAŠEM OKOLJU?

3. odgovor

Vrednost 17535 Frekvenca
1 poštenost 54
2 izobraženost 30
3 delavnost 60
4 sposobnost 43
5 pravičnost 55
6 odnos do soljudi 81
7 skromnost 4
8 odgovornost 14
9 demokratičnost 0
10 politična aktivnost 13
11 dominantni položaj 14
12 drugo 32
14 b. o. 1700

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V1002A V10.02 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, S KATERIMI SE VSAK DAN SREČUJEJO POLITIČNI VODITELJI - FUNKCIONARJI. PROSIMO VAS, DA OB VSAKEM VPRAŠANJU POVESTE, ALI SE Z NJIM STRINJATE ALI NE. Vprašanja

A - voditelj je dolžan slediti željam skupnosti, čeprav misli, da se ljudje motijo

Vrednost 17634 Frekvenca
1 se strinjam 1116
2 ne strinjam se 632
3 ne vem 343
4 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1002B V10.02 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, S KATERIMI SE VSAK DAN SREČUJEJO POLITIČNI VODITELJI - FUNKCIONARJI. PROSIMO VAS, DA OB VSAKEM VPRAŠANJU POVESTE, ALI SE Z NJIM STRINJATE ALI NE. Vprašanja

B - voditelj naj zgolj uresničuje zahteve in pričakovanja ljudi in ne ravna neodvisno

Vrednost 17733 Frekvenca
1 se strinjam 1207
2 ne strinjam se 509
3 ne vem 375
4 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1002C V10.02 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, S KATERIMI SE VSAK DAN SREČUJEJO POLITIČNI VODITELJI - FUNKCIONARJI. PROSIMO VAS, DA OB VSAKEM VPRAŠANJU POVESTE, ALI SE Z NJIM STRINJATE ALI NE. Vprašanja

C - najvažnejša stvar za voditelja je, da sledi svojemu prepričanju, čeprav se le-to razlikuje od pričakovanj njegovih volilcev

Vrednost 17832 Frekvenca
1 se strinjam 430
2 ne strinjam se 1295
3 ne vem 366
4 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1002D V10.02 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, S KATERIMI SE VSAK DAN SREČUJEJO POLITIČNI VODITELJI - FUNKCIONARJI. PROSIMO VAS, DA OB VSAKEM VPRAŠANJU POVESTE, ALI SE Z NJIM STRINJATE ALI NE. Vprašanja

D - če je voditelj prepričan o tem, kaj je najboljše, mora poskušati to uresničiti, čeprav mora uporabiti pritisk na državljane

Vrednost 17931 Frekvenca
1 se strinjam 949
2 ne strinjam se 774
3 ne vem 369
4 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1002E V10.02 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, S KATERIMI SE VSAK DAN SREČUJEJO POLITIČNI VODITELJI - FUNKCIONARJI. PROSIMO VAS, DA OB VSAKEM VPRAŠANJU POVESTE, ALI SE Z NJIM STRINJATE ALI NE. Vprašanja

E - če je voditelj prepričan, da bo njegovo ravnanje v končnih posledicah v dobro ljudem, lahko včasih ukrepa samovoljno

Vrednost 18030 Frekvenca
1 se strinjam 1445
2 ne strinjam se 356
3 ne vem 292
4 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1003

V10.03 ZANIMA NAS, ALI OBČUTITE MILICO KOT SLUŽBO, KI SKRBI TUDI ZA VAS, ALI LE KOT DRŽAVNI ORGAN?

Vrednost 18129 Frekvenca
1 čutim, da skrbi tudi za mene 1460
2 menim, da v glavnem služi državi, zame pa skrbi le malo 492
3 drugo 11
4 ne vem, kaj bi rekel 134
5 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1004

V10.04 ALI SE POČUTITE VARNE ALI OGROŽENE (V NEVARNOSTI) V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE - (Če da) V ČEM IN KJE SE ČUTITE OGROŽENE?

Vrednost 18228 Frekvenca
1 ne čutim se ogroženega 1985
2 ne vem, kaj bi rekel 50
3 čuti se ogrožen 59
4 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1005A V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

A - človek se mora pokoravati samo tistim zakonom, ki se mu zde razumni

Vrednost 18327 Frekvenca
1 se strinjam 1145
2 se ne strinjam 795
3 ne vem 154
4 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1005B V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

B - čisto v redu je, da iščeš luknje v zakonih

Vrednost 18426 Frekvenca
1 se strinjam 693
2 se ne strinjam 1189
3 ne vem 213
4 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1005C V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

C - človek mora spoštovati zakone, ne glede na to, koliko ga ti ovirajo v njegovih osebnih težnjah

Vrednost 18525 Frekvenca
1 se strinjam 1644
2 se ne strinjam 259
3 ne vem 189
4 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1005D V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

D - posebne okoliščine ne bi smele biti nikoli opravičilo za kršenje zakona

Vrednost 18624 Frekvenca
1 se strinjam 1318
2 se ne strinjam 552
3 ne vem 219
4 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1005E V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

E - človek, ki prijavi manjšo kršitev zakona, dela le sitnosti

Vrednost 18723 Frekvenca
1 se strinjam 998
2 se ne strinjam 909
3 ne vem 184
4 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1005F V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

F - lačen človek ima pravico krasti

Vrednost 18822 Frekvenca
1 se strinjam 273
2 se ne strinjam 1700
3 ne vem 119
4 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1005G V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

G - zakoni, ki se hitro spreminjajo, nimajo prave veljave

Vrednost 18921 Frekvenca
1 se strinjam 1549
2 se ne strinjam 322
3 ne vem 219
4 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1005H V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

H - čisto v redu je prekršiti zakon, če te pri tem ne dobijo

Vrednost 19020 Frekvenca
1 se strinjam 151
2 se ne strinjam 1815
3 ne vem 129
4 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1005I V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

I - vsem zakonom se moramo strogo pokoravati zato, ker so zakoni

Vrednost 19119 Frekvenca
1 se strinjam 1462
2 se ne strinjam 453
3 ne vem 173
4 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1101

V11.01 NAŠ CENTER NAMERAVA TUDI V PRIHODNJE RAZISKOVATI STALIŠČA LJUDI O POSAMEZNIH VPRAŠANJIH. REZULTATI NAJ BI SLUŽILI TUDI KOT ENA OD OSNOV ZA ODLOČANJE - ALI SE VAM ZDI, DA SO TAKŠNE RAZISKAVE LAHKO KORISTNE ALI NE?

Vrednost 19218 Frekvenca
1 koristne in jih je treba podpirati 1700
2 nekoristne, so le zapravljanje časa in denarja 45
3 kakor kdaj 234
4 ne vem 119
5 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1102

V11.02 NEPOSREDNO SICER NIMAMO TEGA NAMENA, ČE PA BI SE V PRIHODNJIH LETIH SLUČAJNO ZOPET OBRNILI NA VAS S PODOBNO ANKETO - BI BILI ŠE PRIPRAVLJENI SODELOVATI Z NAMI ALI NE?

Vrednost 19317 Frekvenca
1 da 1748
2 ne 204
3 ne vem 146
4 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1103

V11.03 ALI IMATE KAKO POSEBNO ŽELJO, PREDLOG ALI KRITIKO, KI BI JO NAŠ CENTER LAHKO SPOROČIL SLOVENSKI SKUPŠČINI ALI NJENEMU IZVRŠNEMU SVETU (SLOVENSKI VLADI)? ALI NAS ŽELITE MORDA OPOZORITI NA KAJ POMEMBNEGA, O ČEMER V ANKETI NI BILO GOVORA?

Vrednost 19416 Frekvenca
1 navede problem 559
2 ne navede problema 1541

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1201

SAMO ŠE NEKAJ PODATKOV O VAS V12.01 SPOL

Vrednost 19515 Frekvenca
1 moški 1024
2 ženski 1076

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1202

V12.02 ALI STE:

Vrednost 19614 Frekvenca
1 poročen 1632
2 neporočen (samski, razvezan, vdovec) 446
3 b. o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1203

V12.03 KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 19713 Frekvenca
1 1909 ali prej 236
2 1910 - 1919 291
3 1920 - 1929 505
4 1930 - 1939 560
5 1940 - 1945 288
6 leta 1946 in pozneje 218
7 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1204

V12.04 KATERO ŠOLO STE KONČALI, REDNO ALI IZREDNO?

Vrednost 19812 Frekvenca
1 4 razrede osnovne šole ali manj 255
2 nad 4 do 8 razredov osnovne šole oz. 1 do 4 razrede nižje gimnazije 918
3 nižjo strokovno šolo (vajensko, industrijsko) 502
4 srednjo šolo (gimnazijo, TSŠ, gradbeno, ESŠ, učiteljišče 307
5 višjo in visoko šolo (fakulteto) 109
6 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1205

V12.05 KAKŠNA KVALIFIKACIJA VAM JE V SLIŽBI PRIZNANA OZIROMA KAKŠEN POKLIC IMATE?

Vrednost 19911 Frekvenca
1 usližbenec z visoko, višjo in srednjo izobrazbo 336
2 pomožni uslužbenec, z nižjo izobrazbo 63
3 visokokvalificiran delavec 151
4 kvalificiran delavec 365
5 polkvalificiran, priučen ali nekvalificiran delavec 330
6 kmet, kmečka gospodinja in pomagajoči član 336
7 obrtnik 25
8 gospodinja (zunaj kmetijstva) 224
9 upokojenec 225
10 drugo 41
11 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1206

V12.06 KAKŠEN JE VAŠ POLOŽAJ NA DELOVNEM MESTU?

Vrednost 20010 Frekvenca
1 nisem zaposlen 866
2 imam vodilni položaj na ravni delovne organizacije 66
3 imam vodstveni položaj na ravni delovne enote v okviru delovne organizacije 206
4 nimam vodilnega ali vodstvenega položaja (sem zaposlen) 954
5 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1207

V12.07 VIR DOHODKOV VAŠE DRUŽINE?

Vrednost 2019 Frekvenca
1 izključno kmetijstvo 224
2 kmetijska in nekmetijska dejavnost 326
3 izključno nekmetijska dejavnost 1534
4 b. o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1208

V12.08 (Za vse, razen za kmete, kmečke gospodinje in ponagajoče člane) KOLIKO ZNAŠA VAŠ POPREČNI MESEČNI ZASLUŽEK (ČE NI ZAPOSLEN, ZASLUŽEK POGLAVARJA DRUŽINE)?

Vrednost 2028 Frekvenca
1 do 50.000 starih din 63
2 50.001 do 75.000 171
3 75.001 do 100.000 450
4 100.001 do 150.000 601
5 150.001 do 200.000 276
6 200.001 do 250.000 89
7 250.001 in več 66
8 ne vem 23
9 b. o. 25
0 kmet 336

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V1209

V12.09 (za kmete, kmečke gospodinje in pomagajoče člane) KOLIKO OBDELOVALNE ZEMLJE IMATE VI OZ. VAŠA DRUŽINA? (njive, travnike, vinogradi, sadivnjaki,vrtovi - skupaj)

Vrednost 2037 Frekvenca
1 do 0.5 ha 19
2 nad 0.5 - 1 ha 26
3 nad 1 - 3 ha 83
4 nad 3 - 6 ha 102
5 nad 6 - 9 ha 41
6 nad 9 ha 53
7 ni ugotovljeno 4
8 b. o. 9
9 ni kmet 1763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V1210

V12.10 KOLIKO PRIBLIŽNO ZNAŠAJO V ZADNJEM ČASU SKUPNI DOHODKI VAšEGA GOSPODINJSTVA (ALI DRUŽINE) NA MESEC?

Vrednost 2046 Frekvenca
1 do 75.000 starih din 264
2 od 75.001 do 100.000 227
3 od 100.001 do 150.000 373
4 od 150.001 do 200.000 361
5 od 200.001 do 250.000 292
6 od 250.001 do 300.000 208
7 od 300.001 do 350.000 105
8 od 350.001 do 400.000 68
9 od 400.001 do 500.000 51
10 nad 500.001 starih din 16
11 ne želi odgovoriti 84
12 b. o. 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1211

V12.11 KOLIKO ČLANOV ŠTEJE VAŠE GOSPODINJSTVO?

Vrednost 2055 Frekvenca
1 enega člana 109
2 dva člana 318
3 tri člane 531
4 štiri člane 604
5 pet članov 268
6 šest članov 136
7 sedem članov 54
8 osem članov 24
9 devet in več članov 18
0 b. o. 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OBISK

ŠTEVILO OBISKOV: 1 2 3 4 5

Vrednost 2064 Frekvenca
1 1070
2 600
3 232
4 194
5 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

CAS

Čas trajanja razgovora

Vrednost 2073 Frekvenca
1 do 45 minut 110
2 od 45 minut do 1 ure 457
3 od 1 ure do 1.15 699
4 od 1.15 do 1.30 483
5 od 1.30 do 1.45 182
6 več kot 1.45 120
7 b. o. 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

ANKC

NEZNANA SPREMENLJIVKA

Vrednost 2082 Frekvenca
1 1 1863
2 2 236
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SPIZ

NEZNANA SPREMENLJIVKA

Vrednost 2091 Frekvenca
0 3
" " 2097

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (1999). Slovensko javno mnenje 1970/71 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM71. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM71_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 1999

SORODNE RAZISKAVE

CESTE94 - Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji

ISSPSJ89 - ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah

POV_18 - Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

SJM - Slovensko javno mnenje: Opis serije

SJM162 - Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM161 - Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

SJM14 - Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

SJM13 - Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

SJM122 - Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM121 - Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

SJM112 - Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

SJM111 - Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu

SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

SJM092 - Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti

SJM091 - Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)

SJM082 - Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM081 - Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot

SJM07 - Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici

SJM062 - Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)

SJM061 - Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava

SJM053 - Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah

SJM052 - Slovensko javno mnenje 2005/2: Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava

SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu

SJM042 - Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM041 - Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava - EES

SJM034 - Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP

SJM033 - Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic

SJM032 - Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji

SJM031 - Slovensko javno mnenje 2003/1

SJM022 - Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa

SJM021 - Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO

SJM013 - Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM011 - Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih

SJM002 - Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM993 - Slovensko javno mnenje 1999/3: Evropska raziskava vrednot

SJM992 - Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja

SJM991 - Slovensko javno mnenje 1999/1: Demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in Nacionalna varnost

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM981 - Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji

SJM973 - Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža

SJM972 - Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve

SJM971 - Slovensko javno mnenje 1997/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji

SJM962 - Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM954 - Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije

SJM953 - Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM952 - Slovensko javno mnenje 1995/2: Mednarodna raziskava vrednot

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM945 - Slovensko javno mnenje 1994/5: Nacionalna varnost in mednarodni odnosi

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM942 - Slovensko javno mnenje 1994/2: Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot

SJM941 - Slovensko javno mnenje 1994/1: Razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu

SJM932 - Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM923 - Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije

SJM922 - Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah

SJM921 - Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot

SJM912 - Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi

SJM911 - Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah

SJM903 - Slovensko javno mnenje 1990/3: Raziskava stališč o nacionalni varnosti ter o vprašanjih energetike in ekologije

SJM90 - Slovensko javno mnenje 1990

SJM88 - Slovensko javno mnenje 1988

SJM87 - Slovensko javno mnenje 1987

SJM86 - Slovensko javno mnenje 1986

SJM84 - Slovensko javno mnenje 1984

SJM83 - Slovensko javno mnenje 1983

SJM82 - Slovensko javno mnenje 1981/82

SJM80 - Slovensko javno mnenje 1980

SJM78 - Slovensko javno mnenje 1978

SJM76 - Slovensko javno mnenje 1975/76

SJM73 - Slovensko javno mnenje 1973

SJM72 - Slovensko javno mnenje 1972

SJM69 - Slovensko javno mnenje 1969

SJM68 - Slovensko javno mnenje 1968

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

SJMUST90 - Slovensko javno mnenje 1990/2: Stališča Slovencev ob novi ustavi

SJMUST89 - Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih

SJMUST88 - Slovensko javno mnenje 1988: Stališča o ustavnih spremembah

SLOAVS94 - Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del