Slovensko javno mnenje 1970/71

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM71
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM71_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Mlinar, Zdravko
 • Kranjc, Stane
 • Martelanc, Tomo
 • Benko, Vlado
 • Vreg, France
 • Škerjanec, Janez
 • Zajc, Drago
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1971)

Funding agency:

Sklad Boris Kidriča - Raziskovalna skupnost

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

materialni položaj gospodinjstva, spremembe jugoslovanske ustave (uvedba predsedstva), družbenopolitična aktivnost anketiranca, financiranje družbenih dejavnosti, gospodarska stabilizacija, varčevalne navade, odhajanje na delo na tuje, vpliv posameznika na politiko, neenakosti v izobrazbi, ogroženost Jugoslavije, teritorialna obramba, odnos Slovencev do vojske, znanje jezikov, seznanjenost z dogajanji v drugih republikah in zamejstvu, odnosi z Italijo (slovenska manjšina), pokojnine, spremljanje medijev, ocena medijev, vernost, odnosi država-cerkev, zaželjene lastnosti voditeljev, odnos do zakonov, zveza komunistov, načrtovanje življenja, priseljevanje v Slovenijo, svoboda govora, možnost za izobraževanje, zanimanje za vojaške poklice, pokojninsko zavarovanje, svoboda verovanja, ugled politikov

Keywords ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, DRUŽBENE VREDNOTE, REŠEVANJE PROBLEMOV, IZSELJEVANJE, IZOBRAŽEVALNI SISTEM, ZUNANJA POLITIKA, POKOJNINA, MNOŽIČNI MEDIJI

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija


Abstract:

Vprašalnik se začne z nizom vprašanj o samooceni materialnega položaja in v zvezi z načrti za njegovo izboljšanje. Respondenti ocenjujejo tudi kdo, oziroma katera institucija naj bi bil dolžen skrbeti za gospodarske in socialne probleme oziroma, kdo naj skrbi za razvoj manj razvitih republik. Vprašanja, ki se nanašajo na izseljenanje Slovencev v tujino (vzrokih za odhod in izbor države). Poseben sklop je bil namenjen izobraževanju (respondenti so primerjali možnosti za izobraževanje z možnostmi izpred 10 let). V sklopu o obrambi države so vprašanja o oceni ogroženosti države in ocena ustreznosti jugoslovanske zunanje politike. Respondenti so navedli aktivnost znanja nekaterih izmed naštetih jezikov. Naslednji sklop je namenjen mnenjem o pokojninskem sistemu. Temu je sledil sklop vprašanj glede spremljanja množIčnih medijev. Ob koncu respondenti navedejo še vrednote, ki po njihovem mnenju določajo ugled osebe v družbi. Demografska vprašanja zaključujejo vprašalnik.

Methodology


Collection date: december 1970 - januar 1971
Date of production: 1971
Country: Jugoslavija, Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM71.POR

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 209
 • number of units: 2100

Variable list

AOKOL

ANKETNI OKOLIŠ

Value 13 Frequency
1 15
2 15
3 15
137 15
138 15
139 15
140 15

Valid range from 1 to 140

ZAP

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Value 22 Frequency
1 140
2 140
3 140
4 140
5 140
6 140
7 140
8 140
9 140
10 140
11 140
12 140
13 140
14 140
15 140

Valid range from 1 to 15

V101

ČE PRIMERJATE SVOJ (TUDI DRUŽINSKI) SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ.. V1.01 KAKŠEN JE BIL VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ PRED LETOM DNI?

Value 31 Frequency
1 boljši kot sedaj 352
2 enak kot sedaj 1050
3 slabši kot sedaj 686
4 ne bi vedel odgovoriti 11
5 b. o. 1

Valid range from 1 to 3

AOKOL

ANKETNI OKOLIŠ

Value 1209 Frequency
1 15
2 15
3 15
137 15
138 15
139 15
140 15

Valid range from 1 to 140

ZAP

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Value 2208 Frequency
1 140
2 140
3 140
4 140
5 140
6 140
7 140
8 140
9 140
10 140
11 140
12 140
13 140
14 140
15 140

Valid range from 1 to 15

V101

ČE PRIMERJATE SVOJ (TUDI DRUŽINSKI) SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ.. V1.01 KAKŠEN JE BIL VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ PRED LETOM DNI?

Value 3207 Frequency
1 boljši kot sedaj 352
2 enak kot sedaj 1050
3 slabši kot sedaj 686
4 ne bi vedel odgovoriti 11
5 b. o. 1

Valid range from 1 to 3

V102

V1.02 IN KAKŠEN JE BIL VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) PRED PETIMI LETI?

Value 4206 Frequency
1 boljši kot sedaj 389
2 enak kot sedaj 328
3 slabši kot sedaj 1346
4 ne bi vedel odgovoriti 35
5 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V103

V1.03 KAJ MISLITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) ČEZ LETO DNI?

Value 5205 Frequency
1 boljši kot sedaj 782
2 enak kot sedakj 603
3 slabši kot sedaj 288
4 ne bi vedel odgovoriti 422
5 b. o. 5

Valid range from 1 to 3

V104

V1.04 IN KAJ MISLITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) ČEZ PET LET?

Value 6204 Frequency
1 boljši kot sedaj 995
2 enak kot sedaj 193
3 slabši kot sedaj 159
4 ne bi vedel odgovoriti 752
5 b. o. 1

Valid range from 1 to 3

V105A V1.05 ČE POGLEDATE NEKAJ MESECEV NAZAJ: KATERI DOGODKI NA PODROČ JU POLITIKE IN GOSPODARSTVA V JUGOSLAVIJI SE VAM ZDE NAJPOMEMBNEJŠI? (Če anketiranec navede več dogodkov, vprašajte, kateri od teh se mu zdi najpomembnejši in ga zapišite prvega)

A. prvi izbor

Value 7203 Frequency
1 stabilizacija 350
2 zamrznjenje cen 68
3 spremembe ustave 167
4 prva konferenca ZKJ 47
5 kmetijstvo 25
6 notranje - politični dogodki 63
7 odnosi SFRJ - Italija 59
8 Nixonov obisk 25
9 zunanje - politični dogodki 28
10 ni navedel problema 1268

Valid range from 1 to 9

V105B V1.05 ČE POGLEDATE NEKAJ MESECEV NAZAJ: KATERI DOGODKI NA PODROČ JU POLITIKE IN GOSPODARSTVA V JUGOSLAVIJI SE VAM ZDE NAJPOMEMBNEJŠI? (Če anketiranec navede več dogodkov, vprašajte, kateri od teh se mu zdi najpomembnejši in ga zapišite prvega)

B. drugi izbor

Value 8202 Frequency
1 stabilizacija 62
2 zamrznjenje cen 32
3 spremembe ustave 80
4 prva konferenca ZKJ 12
5 kmetijstvo 8
6 notranje - politični dogodki 24
7 odnosi SFRJ - Italija 29
8 Nixonov obisk 6
9 zunanje - politični dogodki 25
11 b. o. 1822

Valid range from 1 to 9

V105C V1.05 ČE POGLEDATE NEKAJ MESECEV NAZAJ: KATERI DOGODKI NA PODROČ JU POLITIKE IN GOSPODARSTVA V JUGOSLAVIJI SE VAM ZDE NAJPOMEMBNEJŠI? (Če anketiranec navede več dogodkov, vprašajte, kateri od teh se mu zdi najpomembnejši in ga zapišite prvega)

C. tretji izbor

Value 9201 Frequency
1 stabilizacija 3
2 zamrznjenje cen 7
3 spremembe ustave 17
4 prva konferenca ZKJ 1
5 kmetijstvo 1
6 notranje - politični dogodki 6
7 odnosi SFRJ - Italija 10
8 Nixonov obisk 1
9 zunanje - politični dogodki 7
11 b. o. 2047

Valid range from 1 to 9

V106

(Če je navedel problem) V1.06 IN KAKO TA NAJPOMEMBNEJŠI DOGODEK OCENJUJETE GLEDE NA POSLEDICE, KI JIH IMA ZA VAS IN LJUDI V VAŠEM OKOLJU?

Value 10200 Frequency
1 posledice bodo (so) v glavnem dobre 510
2 posledice bodo (so) v glavnem slabe 122
3 ne bo (ni) nobenih posledic 67
4 ne vem kakšne posledice bodo(so) nastopile 130
5 ni navedel problema 1271

Valid range from 1 to 3

V107

V1.07 V ZADNJIH MESECIH TEČE V JUGOSLAVIJI POLITIČNA RAZPRAVA O POMEMBNIH VPRAŠANJIH V ZVEZI S KATERIMI JE TREBA SPREMENITI TUDI USTAVO. ALI MORDA VESTE, ZA KATERE SPREMEMBE GRE? (možnih je več odgovorov)

Value 11199 Frequency
1 spremenjena vloga federacije in republik 111
2 spremembe v gospodarskem sistemu 81
3 odgovor 1 + 2 48
4 predsedstvo namesto predsednika republike 247
5 odgovor 1 + 4 117
6 odgovor 2 + 4 71
7 odgovor 1 + 2 + 4 229
8 slišal je nekaj, a ne more navesti za kaj gre 419
9 navaja druge probleme ) 34
10 b. o. 10
0 nič ne ve o tem 733

Valid range from 1 to 9

V108

V1.08 MED PREDLAGANIMI SPREMEMBAMI USTAVE JE TUDI FORMIRANJE PREDSEDSTVA REPUBLIKE, KI BI GA SESTAVLJALI PREDSTAVNIKI IZ VSEH JUGOSLOVANSKIH REPUBLIK. ALI KAJ VESTE O TEM? (če da) ALI JE TAKŠNA SPREMEMBA USTAVE SMOTRNA?

Value 12198 Frequency
1 nič ne vem o tem 674
2 je smotrna 971
3 ni smotrna (ostane naj tako, kot doslej) 358
4 vseeno je 87
5 b. o. 10

Valid range from 2 to 4

V109

V1.09 ALI JE V SEDANJIH DRUŽBENOPOLITIČNIH RAZMERAH V JUGOSLAVIJI KAJ, KAR VAM POVZROČA OBČUTKE NEGOTOVOSTI, NESIGURNOSTI, VAS MOTI, VZNEMIRJA? (Če da) KAJ JE TO?

Value 13197 Frequency
1 nič me ne vznemirja 1355
2 da, vendar ne vem kaj 113
3 nestabilnost gospodarstva 153
4 inflacija 152
5 drugi gospodarski razlogi 53
6 socialne razlike 41
7 notranje-politični razlogi 83
8 zunanje-politični razlogi 36
9 položaj ljudi 8
10 korupcija 4
11 drugo 84
12 b. o. 18

Valid range from 1 to 11

V110

V1.10 ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI - ALI NE?

Value 14196 Frequency
1 da, povsem je skladna 616
2 deloma je skladna 775
3 ni skladna 132
4 jo premalo poznam, da bi jo lahko oceni 426
5 nič ne vem o tem 144
6 b. o. 7

Valid range from 1 to 4

V111

V1.11 ALI SE MORDA SPOMNITE, KATERA OSNOVNA VPRAŠANJA JE OBRAVNAVALA NEDAVNA PRVA KONFERENCA ZK V BEOGRADU, NA KATERI STA GOVORILA TUDI PREDSEDNIK REPUBLIKE TITO IN PREDSEDNIK VLADE RIBIČIČ? (možnih je več odgovorov)

Value 15195 Frequency
1 vprašanje o političnem sistemu (predsedstvo SFRJ) 107
2 spremembe v ekonomskih funkcijah federacije 84
3 odgovor 1 + 2 149
4 probleme kmetijstva 55
5 odgovor 1 + 4 56
6 odgovor 2 + 4 45
7 odgovor 1 + 2 + 4 145
8 drugi odgovori 50
9 se ne spomni, katera vprašanja 692
10 nič ne ve o konferenci 709
11 b. o. 8

Valid range from 1 to 9

V112

V1.12 ZA KOLIKO ČASA VNAPREJ NAČRTUJETE (PLANIRATE, RAZMIŠLJATE O.....) SVOJE ŽIVLJENJE IN DELO?

Value 16194 Frequency
1 ne planiram vnaprej 380
2 za nekaj dni vnaprej, od danes do jutri 161
3 za nekaj tednov 72
4 za nekaj mesecev 216
5 za leto vnaprej 659
6 za 2 do 3 leta vnaprej 267
7 za 4 do 5 let 142
8 za več kot 5 let 201
9 b. o. 2

Valid range from 1 to 8

V113

V1.13 STARO LETO SE IZTEKA (1971: SE JE IZTEKLO). ALI IMATE VI OZIROMA VAŠA DRUŽINA KAKŠNE DOLOČENE NAČRTE (NAMENE) ZA LETO 1971?

Value 17193 Frequency
1 ne, nimam-o načrtov 831
2 ne vem kakšni 100
3 da, imam-o 1158
4 b. o. 11

Valid range from 1 to 3

V113A

V1.13A IN V ZVEZI S ČEM SO TI NAČRTI? NAVEDITE:

Value 18192 Frequency
1 popraviti hišo 185
2 zgraditi hišo 258
3 kupiti stanovanje 93
4 urediti stanovanje 163
5 obnoviti hlev 71
6 izboljšati gospodarstvo 57
7 nakup avtomobila 66
8 v službi 34
9 izobraževanje 61
10 odhod v tujino 11
11 izboljšati standard 41
12 načrti z denarjem 72
13 ostali načrti 30
14 ne pove kaj 16
15 nima načrtov 942

Valid range from 1 to 14

V114A V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

A - SZDL

Value 19191 Frequency
1 nisem vključen 556
2 sem vključen 1470
3 dosti delam 74

Valid range from 1 to 3

V114B V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

B - ZKS

Value 20190 Frequency
1 nisem vključen 1893
2 sem vključen 156
3 dosti delam 50
4 1

Valid range from 1 to 3

V114C V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

C - sindikati

Value 21189 Frequency
1 nisem vključen 962
2 sem vključen 1030
3 dosti delam 107
4 1

Valid range from 1 to 3

V114D V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

D - zveza borcev

Value 22188 Frequency
1 nisem vključen 1756
2 sem vključen 301
3 dosti delam 40
4 3

Valid range from 1 to 3

V114E V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

E - zveza mladine

Value 23187 Frequency
1 nisem vključen 1971
2 sem vključen 106
3 dosti delam 22
4 1

Valid range from 1 to 3

V114F V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

F - kulturno prosvena organizacija

Value 24186 Frequency
1 nisem vključen 1999
2 sem vključen 61
3 dosti delam 38
4 2

Valid range from 1 to 3

V114G V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

G - telovadna in športna društva

Value 25185 Frequency
1 nisem vključen 1935
2 sem vključen 104
3 dosti delam 60
4 1

Valid range from 1 to 3

V114H V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

H - strokovna društva

Value 26184 Frequency
1 nisem vključen 1902
2 sem vključen 156
3 dosti delam 41
4 1

Valid range from 1 to 3

V114I V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?

I - druga društva in organizacije

Value 27183 Frequency
1 nisem vključen 1578
2 sem vključen 424
3 dosti delam 92
4 6

Valid range from 1 to 3

V115A V1.15 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?

A - krajevna skupnost in njeni organi

Value 28182 Frequency
1 nisem izvoljen 2019
2 sem izvoljen 42
3 delam dosti 39

Valid range from 1 to 3

V115B V1.15 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?

B - občinska skupščina in njeni sveti, republiška spupščina, interesne skupnosti

Value 29181 Frequency
1 nisem izvoljen 2056
2 sem izvoljen 17
3 delam dosti 26
4 1

Valid range from 1 to 3

V115C V1.15 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?

C - svet (tudi delavski), delovne organizacije, upravni odbor in komisije

Value 30180 Frequency
1 nisem izvoljen 1812
2 sem izvoljen 143
3 delam dosti 144
4 1

Valid range from 1 to 3

V116A V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?

A - gospodarstvo

Value 31179 Frequency
1 delovne organizacije 421
2 občina 486
3 republika(tudi sam. skupnosti) 636
4 federacija 346
5 ne vem 195
6 b. o. 16

Valid range from 1 to 4

V116B V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?

B - osnovno šolstvo

Value 32178 Frequency
1 delovne organizacije 32
2 občina 937
3 republika(tudi sam. skupnosti) 856
4 federacija 122
5 ne vem 143
6 b. o. 10

Valid range from 1 to 4

V116C V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?

C - zdravstvo

Value 33177 Frequency
1 delovne organizacije 46
2 občina 558
3 republika(tudi sam. skupnosti) 1123
4 federacija 201
5 ne vem 162
6 b. o. 10

Valid range from 1 to 4

V116D V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?

D - otroško varstvo

Value 34176 Frequency
1 delovne organizacije 89
2 občina 1294
3 republika(tudi sam. skupnosti) 488
4 federacija 67
5 ne vem 152
6 b. o. 10

Valid range from 1 to 4

V116E V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?

E - pokojnine

Value 35175 Frequency
1 delovne organizacije 42
2 občina 246
3 republika(tudi sam. skupnosti) 1255
4 federacija 376
5 ne vem 173
6 b. o. 8

Valid range from 1 to 4

V116F V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?

F - narodna obramba

Value 36174 Frequency
1 delovne organizacije 5
2 občina 136
3 republika(tudi sam. skupnosti) 305
4 federacija 1484
5 ne vem 159
6 b. o. 11

Valid range from 1 to 4

V116G V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?

G - zunanja politika

Value 37173 Frequency
1 delovne organizacije 3
2 občina 14
3 republika(tudi sam. skupnosti) 155
4 federacija 1716
5 ne vem 201
6 b. o. 11

Valid range from 1 to 4

V117

V1.17 KAM BI NA SPLOŠNO UVRSTILI SEBE PRI SPREJEMANJU RAZLINIH NOVOSTI V PRIMERJAVI Z DRUGIMI?

Value 38172 Frequency
1 med prve, ki se odločijo za kaj novega 392
2 počakam, da se jih nekaj odloči pred mano 465
3 med tiste, ki se odločajo takrat kot večina 540
4 odločim se kmalu za tem, ko je to storila že večina 162
5 med tiste, ki rajši počakajo in so bolj previdni pri novotarijah 528
6 b. o. 13

Valid range from 1 to 5

V201A POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?

A - v zdravstvu

Value 39171 Frequency
1 več iz lastnega žepa 136
2 več iz družbenih sredstev 1149
3 naj bo kot doslej 698
4 ne vem 107
5 b. o. 10

Valid range from 1 to 3

V201B POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?

B - v prosveti, šolstvu (štipendije, učbeniki itd.)

Value 40170 Frequency
1 več iz lastnega žepa 110
2 več iz družbenih sredstev 1324
3 naj bo kot doslej 488
4 ne vem 168
5 b. o. 10

Valid range from 1 to 3

V201C POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?

C - v kulturi (gledališča, film, knjige)

Value 41169 Frequency
1 več iz lastnega žepa 439
2 več iz družbenih sredstev 878
3 naj bo kot doslej 514
4 ne vem 252
5 b. o. 17

Valid range from 1 to 3

V201D POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?

D - v gradnji stanovanj (najemnine)

Value 42168 Frequency
1 več iz lastnega žepa 597
2 več iz družbenih sredstev 850
3 naj bo kot doslej 457
4 ne vem 178
5 b. o. 18

Valid range from 1 to 3

V201E POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?

E - v vzdrževanju otrok (otroški dodatki in otroško varstvo)

Value 43167 Frequency
1 več iz lastnega žepa 370
2 več iz družbenih sredstev 1151
3 naj bo kot doslej 392
4 ne vem 167
5 b. o. 20

Valid range from 1 to 3

V201F POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?

F - komunalne usluge

Value 44166 Frequency
1 več iz lastnega žepa 229
2 več iz družbenih sredstev 1128
3 naj bo kot doslej 517
4 ne vem 209
5 b. o. 17

Valid range from 1 to 3

V201G POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?

G - v telesni kulturi (telovadnice, igrišča, kopališča

Value 45165 Frequency
1 več iz lastnega žepa 200
2 več iz družbenih sredstev 1172
3 naj bo kot doslej 425
4 ne vem 289
5 b. o. 14

Valid range from 1 to 3

V202

V2.02 KAKO NAJ BI SE V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENOGOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI?

Value 46164 Frequency
1 namj razvite republike naj same skrbijo za svoj nadalnji razvoj 478
2 to naj bo predvsem skrb za vse jugoslovnaske skupnosti, zlasti pa skrb razvitih republik 272
3 manj razvite republike morajo skrbeti zase, jugoslovanska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1226
4 kaj drugega 7
5 ne vem, premalo poznam 111
6 b. o. 6

Valid range from 1 to 4

V203A V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

A - manj denarja za povečevanje osebnih dohodkov in čivljenjskega standarda

Value 47163 Frequency
1 moramo sprejeti 281
2 lahko sprejmemo ni pa 387
3 ne smemo sprejeti nujno 1244
4 ne vem 176
5 b. o. 12

Valid range from 1 to 3

V203B V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

B - ljudje naj bi več delali

Value 48162 Frequency
1 moramo sprejeti 1222
2 lahko sprejmemo ni pa 394
3 ne smemo sprejeti nujno 335
4 ne vem 136
5 b. o. 13

Valid range from 1 to 3

V203C V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

C - manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Value 49161 Frequency
1 moramo sprejeti 66
2 lahko sprejmemo ni pa 214
3 ne smemo sprejeti nujno 1638
4 ne vem 167
5 b. o. 15

Valid range from 1 to 3

V203D V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

D - gradili naj bi manj novih tovarn,elektrarn

Value 50160 Frequency
1 moramo sprejeti 409
2 lahko sprejmemo ni pa 503
3 ne smemo sprejeti nujno 932
4 ne vem 239
5 b. o. 17

Valid range from 1 to 3

V203E V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

E - manj naj bi modernizirali stare

Value 51159 Frequency
1 moramo sprejeti 315
2 lahko sprejmemo ni pa 437
3 ne smemo sprejeti nujno 1076
4 ne vem 252
5 b. o. 20

Valid range from 1 to 3

V203F V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

F - manj ljudi bi dobilo novo zaposlitev

Value 52158 Frequency
1 moramo sprejeti 89
2 lahko sprejmemo ni pa 131
3 ne smemo sprejeti nujno 1712
4 ne vem 146
5 b. o. 22

Valid range from 1 to 3

V203G V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

G - ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Value 53157 Frequency
1 moramo sprejeti 1451
2 lahko sprejmemo ni pa 300
3 ne smemo sprejeti nujno 138
4 ne vem 198
5 b. o. 13

Valid range from 1 to 3

V203H V2.03 (STABILIZACIJA) UREDITEV RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU TERJA V PREHODNEM OBDOBJU NEKAJ LET TUDI DOLOČENE ŽRTVE OZIROMA ODPOVEDI IN NAPORE LJUDI IN KOLEKTIVOV (ZATEGOVANJE PASU). KAJ SODITE O NASLEDNJIH ŽRTVAH, ODPOVEDIH IN NAPORIH - ALI JIH LAHKO SPREJMEMO ALI NE?

H - manj bi morali uvažati in več izvažati

Value 54156 Frequency
1 moramo sprejeti 1737
2 lahko sprejmemo ni pa 124
3 ne smemo sprejeti nujno 46
4 ne vem 175
5 b. o. 16
" " 2

Valid range from 1 to 3

V204

V2.04 NEKATERI LJUDJE PREDVSEM GLEDAJO NA TO, DA VARČUJEJO DENAR, DA BI LAHKO KAJ KUPILI IN SI S TEM IZBOLJŠALI SVOJE ŽIVLJENJE, DRUGI PA PRAVIJO, DA JE DANES NESMISELNO HRANITI DENAR IN GA JE NAJBOLJ PAMETNO SPROTI PORABITI. S KATERIMI BI SE VI BOLJ STRINJALI?

Value 55155 Frequency
1 s prvimi, ki štedijo 1315
2 z drugimi, ki sproti porabijo 529
3 kakor kdaj 235
4 ne vem 19
5 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V205

V2.05 PRI NAS VELIKO LJUDI HRANI DENAR (TUDI DEVIZE) V HRANILNICAH, BANKAH, NA POŠTI IPD. (CELO TISTI, KI MALO ZASLUŽIJO). ALI IMATE KAKRŠNOKOLI HRANILNO VLOGO (KNJIŽNICO) (če da) KOLIKO PRIBLIŽNO IMATE SKUPAJ VLOŽENEGA DENARJA?

Value 56154 Frequency
1 nimam hranilne knjižice 1039
2 do 1.000 Ndin 322
3 od 1.000 do 5.000 Ndin 359
4 nad 5.000 Ndin 243
5 ne želi odgovoriti 137

Valid range from 1 to 4

V206

V2.06 KOLIKO MESEČNO ODPLAČUJETE ZA POSOJILO

Value 57153 Frequency
1 nimam posojila 1187
2 do 50 Ndin 120
3 51 do 100 Ndin 130
4 101 do 200 Ndin 203
5 od 201 do 300 Ndin 174
6 od 301 do 400 Ndin 108
7 401 in več 151
8 ne želi odgovoriti 27

Valid range from 1 to 7

V207

V2.07 KAJ MENITE, ALI BI LAHKO DOVOLILI, DA BI LJUDJE PRI NAS NAMESTO V BANKE (ZA OBRESTI) VLAGALI SVOJ DENAR V PODJETJA (NA OBVEZNICE) IN ZA TO OD NJIH PREJEMALI DEL DOBIČKA

Value 58152 Frequency
1 tega ne razumem, ne vem 371
2 to moramo dovoliti, saj je koristno tako za podjetje kot za ljudi 829
3 to bi lahko dovolili le začasno, da se izvlečemo iz gospodarske krize 420
4 tega ne bi smeli dovoliti 438
5 kaj drugega 38
6 b. o. 4

Valid range from 1 to 5

V208A

V2.08A - KDO OD SPODAJ NAVEDENIH IMA PO VAŠEM MNENJU PRVENSTVEN VPLIV NA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE B - IN KDO NAJ BI IMEL VEČ VPLIVA V PRIHODNJE, DA BI SE NAŠA DRUŽBA USPEŠNEJE RAZVIJALA

Value 59151 Frequency
1 politične organizacije 713
2 vodilni kadri v gospodarstvu 353
3 občani neposredno 73
4 strokovnjaki in znanstveniki 102
5 organi samoupravljanja 125
6 državni organi 437
7 nekdo drug 9
8 ne vem 256
9 b. o. 32

Valid range from 1 to 7

V208B

V2.08B - IN KDO NAJ BI IMEL VEČ VPLIVA V PRIHODNJE, DA BI SE NAŠA DRUŽBA USPEŠNEJE RAZVIJALA

Value 60150 Frequency
1 politične organizacije 193
2 vodilni kadri v gospodarstvu 259
3 občani neposredno 312
4 strokovnjaki in znanstveniki 549
5 organi samoupravljanja 278
6 državni organi 209
7 nekdo drug 10
8 ne vem 254
9 b. o. 36

Valid range from 1 to 7

V209A V2.09 MNOGO LJUDI ODHAJA IZ SLOVENIJE NA DELO V TUJINO. KAJ MISLITE, KATERI SO POGLAVITNI RAZLOGI ZA TO? (možni so trije odgovori)

1. odgovor

Value 61149 Frequency
1 da bi si z zasližkom ustvarili osnovne pogoje za življenje (stanovanje, stroji, orodja) 1317
2 da bi si izboljšali kar dober življenjski standard (boljše stanovanje, večji avto, vikend ipd....) 630
3 odnosi med delavci in nadrejenimi so tam boljši kot v naših podjetjih 21
4 na tujem so boljše možnosti za strokovno izpopolnjevanje 23
5 tam lažje napredujejo, če so sposobni 10
6 ker se doma ne morejo zaposliti 26
7 neurejeno osebno in družinsko življenje (ločitve, razočaranje ipd.) 6
8 zaradi prepričanja, da so možnosti za njih v kapitalistični družbi (z zasebno lastnino) mnogo ugodnejše 9
9 da bi videli svet, ker je na tujem življenje bolj pestro 3
10 kaj drugega 19
11 ne vem, premalo poznam 36

Valid range from 1 to 10

V209B V2.09 MNOGO LJUDI ODHAJA IZ SLOVENIJE NA DELO V TUJINO. KAJ MISLITE, KATERI SO POGLAVITNI RAZLOGI ZA TO? (možni so trije odgovori)

2. odgovor

Value 62148 Frequency
1 da bi si z zasližkom ustvarili osnovne pogoje za življenje (stanovanje, stroji, orodja) 0
2 da bi si izboljšali kar dober življenjski standard (boljše stanovanje, večji avto, vikend ipd....) 737
3 odnosi med delavci in nadrejenimi so tam boljši kot v naših podjetjih 103
4 na tujem so boljše možnosti za strokovno izpopolnjevanje 316
5 tam lažje napredujejo, če so sposobni 173
6 ker se doma ne morejo zaposliti 367
7 neurejeno osebno in družinsko življenje (ločitve, razočaranje ipd.) 64
8 zaradi prepričanja, da so možnosti za njih v kapitalistični družbi (z zasebno lastnino) mnogo ugodnejše 49
9 da bi videli svet, ker je na tujem življenje bolj pestro 49
10 kaj drugega 18
11 ne vem, premalo poznam 224

Valid range from 1 to 10

V209C V2.09 MNOGO LJUDI ODHAJA IZ SLOVENIJE NA DELO V TUJINO. KAJ MISLITE, KATERI SO POGLAVITNI RAZLOGI ZA TO? (možni so trije odgovori)

3. odgovor

Value 63147 Frequency
1 da bi si z zasližkom ustvarili osnovne pogoje za življenje (stanovanje, stroji, orodja) 2
2 da bi si izboljšali kar dober življenjski standard (boljše stanovanje, večji avto, vikend ipd....) 1
3 odnosi med delavci in nadrejenimi so tam boljši kot v naših podjetjih 31
4 na tujem so boljše možnosti za strokovno izpopolnjevanje 99
5 tam lažje napredujejo, če so sposobni 145
6 ker se doma ne morejo zaposliti 514
7 neurejeno osebno in družinsko življenje (ločitve, razočaranje ipd.) 148
8 zaradi prepričanja, da so možnosti za njih v kapitalistični družbi (z zasebno lastnino) mnogo ugodnejše 133
9 da bi videli svet, ker je na tujem življenje bolj pestro 306
10 kaj drugega 31
11 ne vem, premalo poznam 690

Valid range from 1 to 10

V210A V2.10 DELAVCI SE VRAČAJO IZ TUJINE. DENIMO, DA SE JE NEKDO PO VEČ LETIH DELA VRNIL S PRECEJ TUJEGA DENARJA. KAKO NAJ BI GA PORABIL? (izberite tri odgovore, ki se vam zde smotrni)

1. odgovor

Value 64146 Frequency
1 denar naj naloži v naši banki za obresti 1681
2 devize naj naloži v tuji banki 72
3 denar naj posodi dobremu podjetju, ki bi mu poleg obresti plačalo še del dobička 134
4 denar naj za visoke obresti posoja drugim posameznikom 9
5 kupi naj si stroje in postane samostojen obrtnik 95
6 zgradi naj si vikend hišo 3
7 denar naj porabi za svojo zabavo, naj ga "zalumpa" 0
8 kupi naj si umetnine, ki imajo trajno vrednost 0
9 kaj drugega 38
0 ne vem 68

Valid range from 1 to 9

V210B V2.10 DELAVCI SE VRAČAJO IZ TUJINE. DENIMO, DA SE JE NEKDO PO VEČ LETIH DELA VRNIL S PRECEJ TUJEGA DENARJA. KAKO NAJ BI GA PORABIL? (izberite tri odgovore, ki se vam zde smotrni)

2. odgovor

Value 65145 Frequency
1 denar naj naloži v naši banki za obresti 0
2 devize naj naloži v tuji banki 74
3 denar naj posodi dobremu podjetju, ki bi mu poleg obresti plačalo še del dobička 809
4 denar naj za visoke obresti posoja drugim posameznikom 100
5 kupi naj si stroje in postane samostojen obrtnik 648
6 zgradi naj si vikend hišo 106
7 denar naj porabi za svojo zabavo, naj ga "zalumpa" 6
8 kupi naj si umetnine, ki imajo trajno vrednost 22
9 kaj drugega 53
0 ne vem 0
11 282

Valid range from 1 to 9

V210C V2.10 DELAVCI SE VRAČAJO IZ TUJINE. DENIMO, DA SE JE NEKDO PO VEČ LETIH DELA VRNIL S PRECEJ TUJEGA DENARJA. KAKO NAJ BI GA PORABIL? (izberite tri odgovore, ki se vam zde smotrni)

3. odgovor

Value 66144 Frequency
1 denar naj naloži v naši banki za obresti 1
2 devize naj naloži v tuji banki 0
3 denar naj posodi dobremu podjetju, ki bi mu poleg obresti plačalo še del dobička 17
4 denar naj za visoke obresti posoja drugim posameznikom 51
5 kupi naj si stroje in postane samostojen obrtnik 627
6 zgradi naj si vikend hišo 297
7 denar naj porabi za svojo zabavo, naj ga "zalumpa" 25
8 kupi naj si umetnine, ki imajo trajno vrednost 185
9 kaj drugega 227
0 ne vem 0
11 670

Valid range from 1 to 9

V211

V2.11 KAJ MENITE, ALI BI NAŠA PODJETJA MORALA SVOJIM NEKDANJIM DELAVCEM ,KO SE VRNEJO IZ DELA NA TUJEM ZAGOTOVITI NJIHOVI KVALIFIKACIJI IN IZKUŠNJI PRIMERNO DELO - ALI PA SE JIH TO NIČ NE TIČE

Value 67143 Frequency
1 da, zagotoviti bi morala ustrezno delo 850
2 zagotoviti bi morala, pa čeprav neustrezno delo 175
3 če jih ravno potrebujejo, jih lahko vzamejo na delo, dolžna pa niso 615
4 to je stvar celotne družbe (države) in podjetje nima nikakršne obveze 121
5 to je le problem povratnikov, naj ga rešijo, kakor ga znajo 259
6 kaj drugega 17
7 ne vem 63

Valid range from 1 to 6

V212

V2.12 ALI STE KDAJ V ZADNJIH LETIH RAZMIŠLJALI O TEM, DA BI ODŠLI DELAT NA TUJE?

Value 68142 Frequency
1 ne, sem prestar, bolan, nesposoben 425
2 nisem razmišljal-a o tem 1232
3 Avstrija 44
4 Italija 15
5 ZR Nemčija 227
6 Švedska, skandinavske dežele 33
7 Francija 7
8 Švica 63
9 Kanada, ZDA 25
10 Sovjetska zveza in druge socialistične dežele 0
11 Avstralija 9
12 neopredeljeno, drugo 20

Valid range from 1 to 11

V213

V2.13 V ZADNJIH LETIH PRIHAJA VSE VEČ LJUDI IZ DRUGIH REPUBLIK NA DELO V SLOVENIJO? ALI SE VAM ZDI TO V GLAVNEM DOBRO ALI SLABO?

Value 69141 Frequency
1 v glavnem dobro 600
2 kakor kdaj 411
3 v glavnem slabo 892
4 ne vem 188
5 b. o. 9

Valid range from 1 to 3

V213A

V2.13A IN ZAKAJ MISLITE, DA JE TO DOBRO?

Value 70140 Frequency
1 primanjkuje kvalificiranih delavcev 260
2 delajo vse 92
3 dobro je za naš razvoj 21
4 pri nas se učijo 38
5 doma nimajo dela 30
6 bolje kot v tujino 7
7 narodi se zbližujejo 40
8 ne smemo biti zaprti 8
9 drugo 52
10 ne pove zakaj 54
11 na V2.13 je odgovoril, da je dobro 894
12 na V2.13 je odgovoril z 2, 3 ali 4 604

Valid range from 1 to 9

V213B

V2.13B IN ZAKAJ MISLITE, DA JE TO SLABO?

Value 71139 Frequency
1 dovolj je Slovencev 418
2 gre na naš račun 191
3 niso usposobljeni 23
4 neradi delajo, so leni 49
5 z njimi so sitnosti 57
6 slabo za Slovence 61
7 doma imajo delo 34
8 tu težko živijo 6
9 vsaka republika naj zaposluje svoje ljudi 19
10 ne pove zakaj 37
11 na V2.13 je odgovoril, da je dobro 600
12 na V2.13 je odgovoril z 2, 3 ali 4 605

Valid range from 1 to 9

V301

V3.01 ČE BI TAKO NANESLO, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PREVZETI KAKŠNO FUNKCIJO V ORGANIZACIJAH, DRUŠTVIH ALI SAMOUPRAVNIH ORGANIH V VAŠEM KRAJU?

Value 72138 Frequency
1 že ima funkcijo(e) 240
2 bi 766
3 ne bi 889
4 ne vem 198
5 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V302

V3.02 ALI POZNATE ODBORNIKA IZ VAŠEGA KRAJA - DELOVNE ORGANIZACIJE, KI VAS ZASTOPA V OBČINSKI SKUPŠČINI? (Če da) ALI STE SE MORDA KDAJ POGOVARJALI Z NJIM?

Value 73137 Frequency
1 ne poznam ga 732
2 poznam, se nisem pogovarjal 640
3 pogovarjal sem se 720
4 b. o. 8

Valid range from 1 to 3

V303

V3.03 ALI SO PRI NAS ŠE KAKŠNE STVARI, KI SE O NJIH LJUDJE NE UPAJO ODKRITO IN JAVNO GOVORITI?

Value 74136 Frequency
1 da 643
2 ne 1419
3 b. o. 38

Valid range from 1 to 2

V303A

V3.03A (Če da) ZA KAKŠNE STVARI GRE:

Value 75135 Frequency
1 kritika sistema 24
2 kritika vodilnih 104
3 odnosi med republikami 5
4 druga politična vprašanja 104
5 o socialnih razlikah 52
6 o gospodarskem kriminalu 24
7 nepravilnosti v samoupravljanju 74
8 druga gospodarska vprašanja 77
9 kmečka vprašanja 13
10 ostalo 43
11 ne pove o čem 124
12 odgovoril je ne 1456

Valid range from 1 to 10

V304

V3.04 ALI VAS MOTI (TEŽI) KAKŠEN DRUŽBENI PROBLEM OZIROMA ZADEVA, ZA KATERE REŠEVANJE BI SE BILI PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO MOČNO ZAVZETI IN PRISPEVATI PO SVOJIH MOŽNOSTIH?

Value 76134 Frequency
1 da 634
2 ne 1454
3 b. o. 12

Valid range from 1 to 2

V304A

V3.04A (Če da) ZA KAKŠEN PROBLEM GRE:

Value 77133 Frequency
1 socialne razlike 47
2 kmečki problemi 41
3 zdravstvo 28
4 socialno varstveni problemi 114
5 šolstvo 43
6 komunalne zadeve 121
7 samoupravljanje 16
8 gospodarski problemi 56
9 delovanje DPO 10
10 drugo 142
11 ne pove 19
12 odgovoril je ne 1463

Valid range from 1 to 10

V305A V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

a) šolstvo, izobraževanje

Value 78132 Frequency
1 se zanima 799
2 ima vpliv 25
3 seštevek 1 + 2 39
4 terja spremembe 181
5 seštevek 1 + 4 420
6 seštevek 2 + 4 4
7 seštevek 1 + 2 + 4 98
8 b. o. 534

Valid range from 1 to 7

V305B V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

b) zdravstvene zadeve

Value 79131 Frequency
1 se zanima 752
2 ima vpliv 17
3 seštevek 1 + 2 25
4 terja spremembe 247
5 seštevek 1 + 4 533
6 seštevek 2 + 4 2
7 seštevek 1 + 2 + 4 52
8 b. o. 472

Valid range from 1 to 7

V305C V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

c) kulturno dogajanje

Value 80130 Frequency
1 se zanima 608
2 ima vpliv 35
3 seštevek 1 + 2 27
4 terja spremembe 177
5 seštevek 1 + 4 241
6 seštevek 2 + 4 0
7 seštevek 1 + 2 + 4 33
8 b. o. 979

Valid range from 1 to 7

V305D V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

d) komunalne zadeve

Value 81129 Frequency
1 se zanima 540
2 ima vpliv 22
3 seštevek 1 + 2 27
4 terja spremembe 267
5 seštevek 1 + 4 382
6 seštevek 2 + 4 3
7 seštevek 1 + 2 + 4 72
8 b. o. 787

Valid range from 1 to 7

V305E V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

e) stanovanjske in urbanistične zadeve

Value 82128 Frequency
1 se zanima 583
2 ima vpliv 15
3 seštevek 1 + 2 25
4 terja spremembe 251
5 seštevek 1 + 4 401
6 seštevek 2 + 4 2
7 seštevek 1 + 2 + 4 44
8 b. o. 779

Valid range from 1 to 7

V305F V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

f) kmetijstvo

Value 83127 Frequency
1 se zanima 395
2 ima vpliv 15
3 seštevek 1 + 2 19
4 terja spremembe 360
5 seštevek 1 + 4 461
6 seštevek 2 + 4 2
7 seštevek 1 + 2 + 4 76
8 b. o. 772

Valid range from 1 to 7

V305G V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

g) gospodarske zadeve

Value 84126 Frequency
1 se zanima 547
2 ima vpliv 26
3 seštevek 1 + 2 18
4 terja spremembe 272
5 seštevek 1 + 4 446
6 seštevek 2 + 4 5
7 seštevek 1 + 2 + 4 77
8 b. o. 709

Valid range from 1 to 7

V305H V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

h) upravne in politične zadeve

Value 85125 Frequency
1 se zanima 437
2 ima vpliv 24
3 seštevek 1 + 2 34
4 terja spremembe 179
5 seštevek 1 + 4 113
6 seštevek 2 + 4 0
7 seštevek 1 + 2 + 4 28
8 b. o. 1285

Valid range from 1 to 7

V305I V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

i) socialno-varstveni problemi

Value 86124 Frequency
1 se zanima 598
2 ima vpliv 24
3 seštevek 1 + 2 14
4 terja spremembe 251
5 seštevek 1 + 4 410
6 seštevek 2 + 4 2
7 seštevek 1 + 2 + 4 48
8 b. o. 753

Valid range from 1 to 7

V305J V3.05 NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, VI PA NAM POVEJTE: A - ZA KATERA OD TEH SE VI OSEBNO ZAVZEMATE, B - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA KATEREM OD TEH PODROČIJ ŽIVLJENJA V VAŠI OBČINI, C - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA KATEREM OD TEH PODROČIJ KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI (KAJ SPREMENITI), DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI V VAŠEM KRAJU OZIROMA OBČINI? PODROČJA

j) šport in razvedrilo

Value 87123 Frequency
1 se zanima 540
2 ima vpliv 35
3 seštevek 1 + 2 44
4 terja spremembe 155
5 seštevek 1 + 4 186
6 seštevek 2 + 4 1
7 seštevek 1 + 2 + 4 59
8 b. o. 1080

Valid range from 1 to 7

V306A V3.06 DENIMO, DA BI MORALI REŠITI NEK PROBLEM OZIROMA UVELJAVITI INTERES ZA KATEREGA SODITE, DA JE VAŽEN ZA VAS OZIROMA ZA LJUDI V VAŠEM OKOLJU. POVEJTE NAM, NA KOGA, NA KATERO INSTITUCIJO, ORGAN ALI OSEBO BI SE NAJPREJ OBRNILI, ČE GRE ZA.... PROBLEM

A. za gospodarske probleme

Value 88122 Frequency
1 samoupravni organ 283
2 KS in njeni organi 71
3 občinski organi 1224
4 SZDL - krajevna, občinska, republiška 13
5 ZK - krajevna, občinska, republiška 14
6 sindikati - vsi nivoji 16
7 službe socialnega varstva 0
8 republiški organi na splošno 81
9 ostale DPO 15
10 sosedje, prijatelji 14
11 drugo 28
12 b. o. 341

Valid range from 1 to 11

V306B V3.06 DENIMO, DA BI MORALI REŠITI NEK PROBLEM OZIROMA UVELJAVITI INTERES ZA KATEREGA SODITE, DA JE VAŽEN ZA VAS OZIROMA ZA LJUDI V VAŠEM OKOLJU. POVEJTE NAM, NA KOGA, NA KATERO INSTITUCIJO, ORGAN ALI OSEBO BI SE NAJPREJ OBRNILI, ČE GRE ZA.... PROBLEM

B. za politične probleme

Value 89121 Frequency
1 samoupravni organ 34
2 KS in njeni organi 43
3 občinski organi 601
4 SZDL - krajevna, občinska, republiška 230
5 ZK - krajevna, občinska, republiška 319
6 sindikati - vsi nivoji 36
7 službe socialnega varstva 1
8 republiški organi na splošno 113
9 ostale DPO 78
10 sosedje, prijatelji 10
11 drugo 45
12 b. o. 590

Valid range from 1 to 11

V306C V3.06 DENIMO, DA BI MORALI REŠITI NEK PROBLEM OZIROMA UVELJAVITI INTERES ZA KATEREGA SODITE, DA JE VAŽEN ZA VAS OZIROMA ZA LJUDI V VAŠEM OKOLJU. POVEJTE NAM, NA KOGA, NA KATERO INSTITUCIJO, ORGAN ALI OSEBO BI SE NAJPREJ OBRNILI, ČE GRE ZA.... PROBLEM

C. za socialne probleme

Value 90120 Frequency
1 samoupravni organ 29
2 KS in njeni organi 51
3 občinski organi 906
4 SZDL - krajevna, občinska, republiška 18
5 ZK - krajevna, občinska, republiška 10
6 sindikati - vsi nivoji 18
7 službe socialnega varstva 635
8 republiški organi na splošno 31
9 ostale DPO 15
10 sosedje, prijatelji 15
11 drugo 16
12 b. o. 356

Valid range from 1 to 11

V307A V3.07 ALI IMATE KOGA - KAKEGA ČLOVEKA S KATERIM LAHKO RAČUNATE, DA BI VAM PRISKOČIL NA POMOČ, ČE BI PRIŠLI V HUJŠE TEŽAVE?

A - med sorodniki

Value 91119 Frequency
1 DA 1570
2 NE 395
3 NE VEM 97
4 b. o. 38

Valid range from 1 to 2

V307B V3.07 ALI IMATE KOGA - KAKEGA ČLOVEKA S KATERIM LAHKO RAČUNATE, DA BI VAM PRISKOČIL NA POMOČ, ČE BI PRIŠLI V HUJŠE TEŽAVE?

B - tam, kjer delam (v podjetju, ustanovi)

Value 92118 Frequency
1 DA 881
2 NE 208
3 NE VEM 135
4 b. o. 34
5 ni zaposlen 842

Valid range from 1 to 2

V307C V3.07 ALI IMATE KOGA - KAKEGA ČLOVEKA S KATERIM LAHKO RAČUNATE, DA BI VAM PRISKOČIL NA POMOČ, ČE BI PRIŠLI V HUJŠE TEŽAVE?

C - v kraju, občini kjer živim

Value 93117 Frequency
1 DA 1329
2 NE 423
3 NE VEM 273
4 b. o. 75

Valid range from 1 to 2

V308

V3.08 KDAJ NAVADNO IŠČETE ZDRAVNIŠKO POMOČ?

Value 94116 Frequency
1 hodim na preglede, da bi ugotovil, če sem zdrav 176
2 grem k zdravniku, ko se pojavijo prvi znaki bolezni 459
3 ko me bolezen oz. poškodba močno ovira pri delu 628
4 le, kadar sem zelo hudo bolan (poškodovan) 820
5 b. o. 17

Valid range from 1 to 4

V309

V3.09 V KOLIKŠNI MERI LAHKO PRI SVOJEM DELU IZRAZITE SVOJE SPOSOBNOSTI IN IDEJE?

Value 95115 Frequency
1 da, dosti možnosti imam 554
2 da, še kar 678
3 malo možnosti imam 327
4 sploh nimam možnosti 236
5 ne vem 221
6 b. o. 84

Valid range from 1 to 4

V401A V4.01 ZAKAJ TOLIKO OTROK NE KONČA OSNOVNE ŠOLE? (možni so trije odgovori)

1. odgovor

Value 96114 Frequency
1 niso dovolj sposobni, pridni 969
2 ni jim do nadaljevanja šolanja, ne želijo 280
3 učitelji zapostavljajo otroke delavskih in kmečkih staršev 118
4 nihče jim ne pomaga pri učenju 345
5 starši jih ne spodbujajo k učenju 179
6 učni program v osnovni šoli je prenatrpan 115
7 učitelji niso dovolj sposobni 2
8 ker jim to ne koristi, saj nimajo možnosti nadaljevanja šolanja 4
9 delati morajo doma, na kmetiji 8
10 drugo 21
11 ne vem 59

Valid range from 1 to 10

V401B V4.01 ZAKAJ TOLIKO OTROK NE KONČA OSNOVNE ŠOLE? (možni so trije odgovori)

2. odgovor

Value 97113 Frequency
1 niso dovolj sposobni, pridni 1
2 ni jim do nadaljevanja šolanja, ne želijo 209
3 učitelji zapostavljajo otroke delavskih in kmečkih staršev 55
4 nihče jim ne pomaga pri učenju 367
5 starši jih ne spodbujajo k učenju 538
6 učni program v osnovni šoli je prenatrpan 480
7 učitelji niso dovolj sposobni 50
8 ker jim to ne koristi, saj nimajo možnosti nadaljevanja šolanja 77
9 delati morajo doma, na kmetiji 83
10 drugo 0
11 ne vem 0
0 b. o. 34
12 ne vem 206

Valid range from 1 to 10

V401C V4.01 ZAKAJ TOLIKO OTROK NE KONČA OSNOVNE ŠOLE? (možni so trije odgovori)

3. odgovor

Value 98112 Frequency
1 niso dovolj sposobni, pridni 1
2 ni jim do nadaljevanja šolanja, ne želijo 1
3 učitelji zapostavljajo otroke delavskih in kmečkih staršev 2
4 nihče jim ne pomaga pri učenju 52
5 starši jih ne spodbujajo k učenju 149
6 učni program v osnovni šoli je prenatrpan 291
7 učitelji niso dovolj sposobni 94
8 ker jim to ne koristi, saj nimajo možnosti nadaljevanja šolanja 90
9 delati morajo doma, na kmetiji 765
10 drugo 0
11 ne vem 0
0 b. o. 68
12 ne vem 587

Valid range from 1 to 10

V402

V4.02 KAJ SODITE, ALI SO MOŽNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE MLADIH LJUDI DANES BOLJŠE ALI SLABŠE KOT PRED DESETIMI LETI?

Value 99111 Frequency
1 boljše 1850
2 slabše 156
3 nič se ni spremenilo 48
4 ne vem 32
5 b. o. 14

Valid range from 1 to 3

V403A V4.03 KAJ IMATE OD IZOBRAZBE OZIROMA KAJ SI OBETATE, ČE SE IZOBRAŽUJETE ALI ŽELITE IZOBRAŽEVATI? (Izberite dva najpomembnejša odgovora)

1. odgovor

Value 100110 Frequency
1 boljši zaslužek 1449
2 lažje delo 183
3 boljše možnosti napredovanja v službi 225
4 vežji ugled 39
5 lažje se bom uveljavil v družbenopolitičnem delu 24
6 znanje samo po sebi je nagrada 33
7 kaj drugega 10
8 ne vem 104
9 b. o. 33

Valid range from 1 to 7

V403B V4.03 KAJ IMATE OD IZOBRAZBE OZIROMA KAJ SI OBETATE, ČE SE IZOBRAŽUJETE ALI ŽELITE IZOBRAŽEVATI? (Izberite dva najpomembnejša odgovora)

2. odgovor

Value 101109 Frequency
1 boljši zaslužek 4
2 lažje delo 578
3 boljše možnosti napredovanja v službi 488
4 večji ugled 199
5 lažje se bom uveljavil v družbenopolitičnem delu 89
6 znanje samo po sebi je nagrada 474
7 kaj drugega 21
8 ne vem 0
9 b. o. 0
" " 247

Valid range from 1 to 7

V404

V4.04 KAKŠNO STOPNJO IZOBRAZBE STE VI V MLADOSTI ŽELELI (ŽELITE DOSEČI) ?

Value 102108 Frequency
1 osnovno šolo 232
2 poklicno šolo 870
3 srednjo šolo 516
4 višjo šolo 154
5 fakulteto, visoko šolo 226
6 ne vem 90
7 b. o. 12

Valid range from 1 to 5

V405

V4.05 KATERA JE NAJVIŠJA STOPNJA ŠOLE, KI BI JO ŽELELI SVOJIM OTROKOM?

Value 103107 Frequency
1 osemletka 60
2 poklicna šola 428
3 srednja šola (tehnična, ekonomska, učiteljišče, gimnazija, ipd.) 471
4 višja šola 306
5 fakulteta, visoka šola 707
6 ne vem 113
7 b. o. 15

Valid range from 1 to 5

V501

V5.01 ALI SODITE, DA LAHKO V PRIHODNOSTI KAKŠNA TUJA SILA (DRŽAVA, SKUPINA DRŽAV) OGROZI VARNOST JUGOSLAVIJE S HUJŠIMI GROŽNJAMI ALI CELO Z VOJAŠKIM NAPADOM?

Value 104106 Frequency
1 da ogroženi smo tako z vzhoda kot zahoda 496
2 da, možna je večja nevarnost s strani zahoda 90
3 da, možna je večja nevarnost s strani vzhoda 237
4 ne, sedaj ne vidim, da bi nam s katerekoli strani pretila nevarnost 996
5 ne vem 280
6 1

Valid range from 1 to 4

V502

V5.02 ODNOSI MED SOVJETSKO ZVEZO IN ZR NEMČIJO (ZAHODNO) SO SE V ZADNJEM ČASU, OD KAR JE KANCLER SOCIALDEMOKRAT WILLY BRAND, BISTVENO IZBOLJŠALI. ALI MENITE, DA JE TO POMEMBNO TUDI ZA NAS?

Value 105105 Frequency
1 to pomeni olajšanje za Evropo in tudi za nas 1272
2 to za nas nima nobenega pomena 75
3 v bistvu je to zbližanje dveh najmočnejših v Evropi, to pa za šibkejše še nikoli ni bilo dobro 118
4 ne vem, ali je za nas pomembno ali ne 343
5 nič ne vem o tem, me ne zanima 288
6 b. o. 4

Valid range from 1 to 3

V503

V5.03 KAKŠNA ZUNANJA POLITIKA BI NAJBOLJ USTREZALA INTERESOM JUGOSLAVIJE?

Value 106104 Frequency
1 biti moramo za mir in enakopravnost, ne glede na to, ali je to velikim silam všeč 1217
2 biti moramo za mir in enakopravnost, vendar tako, da se velikim silam ne zamerimo 399
3 skrbimo naj le za svoje probleme, svetovne probleme pa naj si vsak ureja kot more in želi 247
4 prej ali slej se bomo morali odločiti za en ali drug blok 21
5 ne vem 209
6 b. o. 7

Valid range from 1 to 4

V504

V5.04 KAJ MENITE O RAZMERJU MED SKRBJO, KI JO POSVEČA VODSTVO NAŠE DRAVE ZUNANJI POLITIKI NA ENI STRANI IN NOTRANJI POLITIKI NA DRUGI?

Value 107103 Frequency
1 skrb za notranjo in zunanjo politiko je vsklajena 768
2 pretirana skrb za zunanjo politiko gre na račun reševanja perečih domačih problemov 623
3 pretirana skrb za domače probleme gre na račun naše zunanje politike, ki nam prinaša ugled 86
4 kaj drugega 12
5 ne vem, ne morem odgovoriti 605
6 b. o. 6

Valid range from 1 to 4

V505

V5.05 ZARADI NEUREJENIH ODNOSOV V SVETU IN MOŽNIH PRESENEČENJ SMO PRI NAS MARSIKAJ UKRENILI ZA PRIMER VOJNE. VPRAŠALI BI VAS RADI ALI JE KORISTNO ZA UČINKOVIT ODPOR, DA BI IMELI PRIPADNIKI OBOROŽENIH ENOT OPREMO IN OROŽJE PRIPRAVLJENO NA DOMU?

Value 108102 Frequency
1 koristno, moramo se učinkovito pripraviti 1157
2 koristno, vendar je vprašanje, ali se lahko kot majhen narod uspešno branimo 217
3 ni koristno 510
4 ne vem 212
5 b. o. 4

Valid range from 1 to 3

V505A

V5.05A OROŽJA NI KORISTNO IMETI DOMA ZARADI:

Value 109101 Frequency
1 kriminala 306
2 neodgovornosti 106
3 koristi sovražnikom 4
4 ni bistvo obrambe 10
5 ni vojne nevarnosti 16
6 drugo 24
7 ne pove zakaj 46
8 na V5.05 odgovori z 1, 2, 4, 5 1588

Valid range from 1 to 6

V506

V5.06 PRI NAS POTEKAJO RAZNOVRSTNE PRIPRAVE PREBIVALCEV NA OBRAMBO (PREDAVANJA, POUK IN VAJE CIVILNE ZAŠČITE TER VAJE OBOROŽENIH ENOT TERITORIALNE OBRAMBE). ZANIMA NAS, ALI STE O TEH PRIPRAVAH KAJ SLIŠALI, (Če da) ALI V TEM POGLEDU PRI NAS DOVOLJ SKRBIMO ZA VARNOST?

Value 110100 Frequency
1 nič nisem slišal o tem da, slišal sem 164
2 dovolj skrbimo za varnost 1432
3 premalo skrbimo, storiti bi morali več kaj: 107
4 ne vem 95
5 b. o. 26
6 premalo, pove kje 276

Valid range from 1 to 3

REGIJA

REGIJA

Value 11199 Frequency
1 Prekmurje 152
2 Mariborska 393
3 Koroška 60
4 Celjska 266
5 Zasavje 135
6 Dolenjska 106
7 Kočevska 30
8 Ljubljana - kotlina - jug 120
9 Ljubljana - kotlina - sever 223
10 Ljubljana - mesto 270
11 Zgornjesavska 60
12 Goriška 135
13 Notranjska 74
14 Koprska 74
-1 2

Valid range from 1 to 14

V507A V5.07 PODATKI KAŽEJO, DA SE MLADI SLOVENCI BOLJ MALO ZANIMAJO ZA VOJAŠKE POKLICE IN SE ZATO ŠTEVILO SLOVENSKIH OFICIRJEV V JLA STALNO MANJŠA. VPRAŠALI BI VAS RADI, KAJ SODITE, DA JE TEMU VZROK? (Izberite največ tri odgovore)

1. odgovor

Value 11298 Frequency
1 v Sloveniji ni ustreznih vojaških šol 763
2 življenje v vojski se preveč razlikuje od civilnega 655
3 vojaški poklic nima bodočnosti zaradi teženj po splošni razorožitvi 48
4 vojaški poklic pri nas ni cenjen (ugleden) 111
5 Slovenci nimamo vojaške tradicije 115
6 slovenščina je v vojski zapostavljena 34
7 ni slovenskih vojaških enot 1
8 o vojski in vojaškem poklicu so ljudje premalo seznanjeni 15
9 drugo 27
10 ne vem 328
11 b. o. 3

Valid range from 1 to 9

V507B V5.07 PODATKI KAŽEJO, DA SE MLADI SLOVENCI BOLJ MALO ZANIMAJO ZA VOJAŠKE POKLICE IN SE ZATO ŠTEVILO SLOVENSKIH OFICIRJEV V JLA STALNO MANJŠA. VPRAŠALI BI VAS RADI, KAJ SODITE, DA JE TEMU VZROK? (Izberite največ tri odgovore)

2. odgovor

Value 11397 Frequency
1 v Sloveniji ni ustreznih vojaških šol 2
2 življenje v vojski se preveč razlikuje od civilnega 278
3 vojaški poklic nima bodočnosti zaradi teženj po splošni razorožitvi 96
4 vojaški poklic pri nas ni cenjen (ugleden) 356
5 Slovenci nimamo vojaške tradicije 391
6 slovenščina je v vojski zapostavljena 276
7 ni slovenskih vojaških enot 55
8 o vojski in vojaškem poklicu so ljudje premalo seznanjeni 89
9 drugo 16
10 ne vem 0
11 b. o. 0
12 541

Valid range from 1 to 9

V507C V5.07 PODATKI KAŽEJO, DA SE MLADI SLOVENCI BOLJ MALO ZANIMAJO ZA VOJAŠKE POKLICE IN SE ZATO ŠTEVILO SLOVENSKIH OFICIRJEV V JLA STALNO MANJŠA. VPRAŠALI BI VAS RADI, KAJ SODITE, DA JE TEMU VZROK? (Izberite največ tri odgovore)

3. odgovor

Value 11496 Frequency
1 v Sloveniji ni ustreznih vojaških šol 2
2 življenje v vojski se preveč razlikuje od civilnega 2
3 vojaški poklic nima bodočnosti zaradi teženj po splošni razorožitvi 13
4 vojaški poklic pri nas ni cenjen (ugleden) 56
5 Slovenci nimamo vojaške tradicije 166
6 slovenščina je v vojski zapostavljena 306
7 ni slovenskih vojaških enot 212
8 o vojski in vojaškem poklicu so ljudje premalo seznanjeni 417
9 drugo 37
10 ne vem 0
11 b. o. 0
12 888
0 1

Valid range from 1 to 9

V508A V5.08 KAJ (OD NAVEDENEGA) JE TISTO, KAR BI V SEDANJEM ČASU VEČINA SLOVENCEV BRANILA Z OROŽJEM, ČE BI NAS KDO OGROŽAL (Možna sta največ dva odgovora)

1. odgovor

Value 11595 Frequency
1 osebno svobodo in varnost 943
2 samoupravne socialistične odnose 99
3 slovenski državnost in naše meje 574
4 samostojnost in neodvisnost jugoslovanske skupnosti 304
5 varnost svoje družine in doma 57
6 doseženo življenjsko raven in možnosti za bodočnost 7
7 kaj drugega 5
8 takih vrednot ni več 4
9 ne vem 71
10 b. o. 36

Valid range from 1 to 8

V508B V5.08 KAJ (OD NAVEDENEGA) JE TISTO, KAR BI V SEDANJEM ČASU VEČINA SLOVENCEV BRANILA Z OROŽJEM, ČE BI NAS KDO OGROŽAL (Možna sta največ dva odgovora)

2. odgovor

Value 11694 Frequency
1 osebno svobodo in varnost 0
2 samoupravne socialistične odnose 29
3 slovenski državnost in naše meje 315
4 samostojnost in neodvisnost jugoslovanske skupnosti 545
5 varnost svoje družine in doma 658
6 doseženo življenjsko raven in možnosti za bodočnost 195
7 kaj drugega 1
8 takih vrednot ni več 0
9 ne vem 0
11 b. o. 357

Valid range from 1 to 8

V601A V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

A - makedonsko

Value 11793 Frequency
1 razume 220
2 govori 15
3 piše 14
4 ne 1726
5 b. o. 125

Valid range from 1 to 4

V601B V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

B - srbohrvatsko

Value 11892 Frequency
1 razume 358
2 govori 382
3 piše 1106
4 ne 242
5 b. o. 12

Valid range from 1 to 4

V601C V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

C - nemško

Value 11991 Frequency
1 razume 340
2 govori 214
3 piše 338
4 ne 1130
5 b. o. 78

Valid range from 1 to 4

V601D V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

D - angleško

Value 12090 Frequency
1 razume 89
2 govori 18
3 piše 93
4 ne 1769
5 b. o. 131

Valid range from 1 to 4

V601E V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

E - francosko

Value 12189 Frequency
1 razume 34
2 govori 19
3 piše 45
4 ne 1861
5 b. o. 141

Valid range from 1 to 4

V601F V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

F - italijansko

Value 12288 Frequency
1 razume 124
2 govori 96
3 piše 183
4 ne 1577
5 b. o. 120

Valid range from 1 to 4

V601G V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

G - madčarsko

Value 12387 Frequency
1 razume 27
2 govori 16
3 piše 44
4 ne 1870
5 b. o. 143

Valid range from 1 to 4

V601H V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

H - rusko

Value 12486 Frequency
1 razume 131
2 govori 27
3 piše 43
4 ne 1770
5 b. o. 129

Valid range from 1 to 4

V601I V6.01 ALI RAZUMETE, GOVORITE, PIŠETE

I - kakšen drug jezik

Value 12585 Frequency
1 razume 16
2 govori 14
3 piše 28
4 ne 1891
5 b. o. 151

Valid range from 1 to 4

V602A V6.02 IN KATERIH DVEH - OD NAŠTETIH JEZIKOV - NAJ BI SE PREDVSEM UČILI MLADI LJUDJE V ŠOLAH? (možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Value 12684 Frequency
1 makedonsko 5
2 srbohrvatsko 695
3 nemško 1185
4 angleško 202
5 francosko 4
6 italijansko 2
7 madžarsko 0
8 rusko 0
9 kakšen drug jezik 1
" " 6

Valid range from 1 to 9

V602B V6.02 IN KATERIH DVEH - OD NAŠTETIH JEZIKOV - NAJ BI SE PREDVSEM UČILI MLADI LJUDJE V ŠOLAH? (možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Value 12783 Frequency
1 makedonsko 0
2 srbohrvatsko 7
3 nemško 442
4 angleško 1173
5 francosko 158
6 italijansko 192
7 madžarsko 9
8 rusko 47
9 kakšen drug jezik 14
11 58

Valid range from 1 to 9

V603A V6.03 O DOGAJANJU V KATERIH DVEH REPUBLIKAH OZIROMA POKRAJINAH SE VAM ZDI, DA STE ... (V vsaki koloni sta možna dva odgovora)

A) ... ŠE KAR DOBRO SEZNANJENI? 1. odgovor

Value 12882 Frequency
1 Makedonija 138
2 AP Kosovo 28
3 Srbija 564
4 AP Vojvodina 52
5 Črna gora 28
6 Bosna in Hercegovina 104
7 Hrvatska 213
8 nobena 684
9 vse 219
10 b. o. 70

Valid range from 1 to 9

V603A1 V6.03 O DOGAJANJU V KATERIH DVEH REPUBLIKAH OZIROMA POKRAJINAH SE VAM ZDI, DA STE ... (V vsaki koloni sta možna dva odgovora)

A) ... ŠE KAR DOBRO SEZNANJENI? 2. odgovor

Value 12981 Frequency
1 Makedonija 2
2 AP Kosovo 8
3 Srbija 44
4 AP Vojvodina 23
5 Črna gora 15
6 Bosna in Hercegovina 52
7 Hrvatska 718
8 nobena 4
9 vse 4
11 b. o. 1230

Valid range from 1 to 9

V603B V6.03 O DOGAJANJU V KATERIH DVEH REPUBLIKAH OZIROMA POKRAJINAH ... (V vsaki koloni sta možna dva odgovora)

B) ... ŽELITE ŠE VEČ INFORMACIJ OZIROMA VAS NAJBOLJ ZANIMATA? 1. odgovor

Value 13080 Frequency
1 Makedonija 322
2 AP Kosovo 91
3 Srbija 361
4 AP Vojvodina 63
5 Črna gora 56
6 Bosna in Hercegovina 83
7 Hrvatska 121
8 nobena 641
9 vse 279
10 b. o. 83

Valid range from 1 to 9

V603B1 V6.03 O DOGAJANJU V KATERIH DVEH REPUBLIKAH OZIROMA POKRAJINAH ... (V vsaki koloni sta možna dva odgovora)

B) ... ŽELITE ŠE VEČ INFORMACIJ OZIROMA VAS NAJBOLJ ZANIMATA? 2. odgovor

Value 13179 Frequency
1 Makedonija 2
2 AP Kosovo 46
3 Srbija 59
4 AP Vojvodina 58
5 Črna gora 132
6 Bosna in Hercegovina 136
7 Hrvatska 429
8 nobena 6
9 vse 4
11 b. o. 1228

Valid range from 1 to 9

V604A V6.04 KAJ SODITE ALI IMAJO SLOVENCI , KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - MOŽNOST ZA SVOJ NARODNOSTNI OBSTOJ?

A - v Italiji (Trst, Gorica, Slov.Benečija)

Value 13278 Frequency
1 imajo jih v celoti 126
2 le nekaj, malo 1226
3 nimajo jih 279
4 ne vem, ne poznam razmer 461
5 b. o. 8

Valid range from 1 to 3

V604B V6.04 KAJ SODITE ALI IMAJO SLOVENCI , KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DR_ ŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - MOŽNOST ZA SVOJ NARODNOSTNI OBSTOJ?

B - v Avstriji (Koroška, Štajerska)

Value 13377 Frequency
1 imajo jih v celoti 116
2 le nekaj, malo 1184
3 nimajo jih 292
4 ne vem, ne poznam razmer 501
5 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V604C V6.04 KAJ SODITE ALI IMAJO SLOVENCI , KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DR_ ŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - MOŽNOST ZA SVOJ NARODNOSTNI OBSTOJ?

C - Madžarska (Porabski Slovenci)

Value 13476 Frequency
1 imajo jih v celoti 67
2 le nekaj, malo 568
3 nimajo jih 298
4 ne vem, ne poznam razmer 1156
5 b. o. 11

Valid range from 1 to 3

V605A V6.05 IN KAJ PREDVSEM PO VAŠEM MNENJU OTEŽKOČA NARODNOSTNI OBSTOJ SLOVENCEV V ZAMEJSTVU (Izberite tri najpomembnejše odgovore)

1. odgovor

Value 13575 Frequency
1 zatiranje slovenskega jezika in majhne možnosti za šolanje v materinem jeziku 1283
2 njihove državne oblasti jih zapostavljajo (politično in gospodarsko) 220
3 živijo pod pritiskom nestrpnih in skrajnih nacionalistov 85
4 Jugoslavija jih premalo podpira pri uveljavljanju njihovih pravis 36
5 Slovenci v domovini rojakom ne dajemo dovolj materialne in kulturne pomoči 18
6 sami se premalo povezujejo s Slovenijo in Slovenci 24
7 med seboj so preveč politično razcepljeni 3
8 so gospodarsko šibki 4
9 drugo 13
10 ne vem 393
11 b. o. 21

Valid range from 1 to 9

V605B V6.05 IN KAJ PREDVSEM PO VAŠEM MNENJU OTEŽKOČA NARODNOSTNI OBSTOJ SLOVENCEV V ZAMEJSTVU (Izberite tri najpomembnejše odgovore)

2. odgovor

Value 13674 Frequency
1 zatiranje slovenskega jezika in majhne možnosti za šolanje v materinem jeziku 3
2 njihove državne oblasti jih zapostavljajo (politično in gospodarsko) 734
3 živijo pod pritiskom nestrpnih in skrajnih nacionalistov 374
4 Jugoslavija jih premalo podpira pri uveljavljanju njihovih pravis 165
5 Slovenci v domovini rojakom ne dajemo dovolj materialne in kulturne pomoči 101
6 sami se premalo povezujejo s Slovenijo in Slovenci 104
7 med seboj so preveč politično razcepljeni 102
8 so gospodarsko šibki 19
9 drugo 4
10 ne vem 0
12 b. o. 494

Valid range from 1 to 9

V605C V6.05 IN KAJ PREDVSEM PO VAŠEM MNENJU OTEŽKOČA NARODNOSTNI OBSTOJ SLOVENCEV V ZAMEJSTVU (Izberite tri najpomembnejše odgovore)

3. odgovor

Value 13773 Frequency
1 zatiranje slovenskega jezika in majhne možnosti za šolanje v materinem jeziku 3
2 njihove državne oblasti jih zapostavljajo (politično in gospodarsko) 1
3 živijo pod pritiskom nestrpnih in skrajnih nacionalistov 322
4 Jugoslavija jih premalo podpira pri uveljavljanju njihovih pravis 100
5 Slovenci v domovini rojakom ne dajemo dovolj materialne in kulturne pomoči 177
6 sami se premalo povezujejo s Slovenijo in Slovenci 191
7 med seboj so preveč politično razcepljeni 311
8 so gospodarsko šibki 287
9 drugo 21
10 ne vem 0
12 b. o. 687

Valid range from 1 to 9

V606

V6.06 ALI IMATE KAKE OSEBNE STIKE S SLOVENCI, KI STALNO ŽIVIJO V ITALIJI, AVSTRIJI, NA MADŽARSKEM? (Če da) KAKO POGOSTO?

Value 13872 Frequency
1 nimam stikov 1563
2 da, redno, pogosto 147
3 da, občasno, včasih 287
4 le slučajno, redkokdaj 82
5 b. o. 21

Valid range from 1 to 4

V607

V6.07 KAJ MENITE, DA POMENIJO PROSLAVE OB 50-LETNICI KOROŠKEGA PLEBISCITA V CELOVCU ZA NAŠE ODNOSE Z AVSTRIJO?

Value 13971 Frequency
1 nič ne vem o plebiscitu 667
2 nič ne vem o proslavah v Celovcu 279
3 odnosom koristijo 359
4 odnosom škodijo 420
5 niso pomembne za odnose 105
6 ne vem, kaj pomenijo 255
7 b. o. 15

Valid range from 1 to 5

V608

V6.08 ALI MORDA VESTE, ZAKAJ JE PREDSEDNIK TITO ODLOŽIL ZA DECEMBER NAPOVEDANI OBISK V ITALIJI?

Value 14070 Frequency
1 da, ve razloge (izjava zunanjega ministrstva o bivši coni B, izgredi v Trstu ipd.) 1294
2 ve za odložitev, a ne ve za razlog 500
3 nič ne ve o tem 305
4 1

Valid range from 1 to 2

V609

V6.09 (ČE VE ZA RAZLOGE) ALI MENITE, DA BI NAŠA DRŽAVA MORALA VSLED TEGA SPREMENITI SVOJ ODNOS DO ITALIJE?

Value 14169 Frequency
1 nič ne ve o tem, ne pozna razlogov 807
2 to ne bi smelo nič vplivati na sodelovanje z Italijo 927
3 sodelovanje bo mogoče, ko bo urejeno vprašanje meja in položaja Slovencev v Italiji 294
4 naše sodelovanje z Italijo moramo omejiti 48
5 zapreti bi morali mejo z Italijo 10
6 kaj drugega 11
7 b. o. 3

Valid range from 1 to 6

V701

V7.01 ZA PRIDOBITEV POKOJNINE IN NJENO VIŠINO STA VAŽNI ZLASTI DOSEŽENA STAROST IN DELOVNA DOBA ZAVAROVANCA. ZA KAJ BI SE ODLOČILI OZ. KAJ SE VAM ZDI PRIMERNEJE:

Value 14268 Frequency
1 da bi več let delali in imeli nekaj večjo pokojnino 820
2 ali pa bi delali manj let, pa bi imeli zato nekaj manjšo pokojnino 927
3 kaj drugega 225
4 ne vem, me ne zanima 116
5 b. o. 12

Valid range from 1 to 3

V702SM

V7.02 KAKŠNO STAROSTNO MEJO IN DELOVNO DOBO ZA PRIDOBITEV POLNE POKOJNINE SMATRATE ZA NAŠE POGOJE NAJPRIMERNEJŠO: (Obkrožite v vsaki koloni po en odgovor) V7.02SM STAROSTNA MEJA ZA MOŠKE

Value 14367 Frequency
1 50 let 116
2 55 let 1190
3 60 let 647
4 65 let 69
5 ne vem 10
6 me ne zanima 68

Valid range from 1 to 4

V702SZ

V7.02SZ STAROSTNA MEJA ZA ŽENSKE

Value 14466 Frequency
1 50 let 1493
2 55 let 468
3 60 let 45
4 65 let 4
5 ne vem 21
6 me ne zanima 69

Valid range from 1 to 4

V702DM

V7.02DM DELOVNA DOBA ZA MOŠKE

Value 14565 Frequency
1 30 let 121
2 35 let 1418
3 40 let 435
4 45 let 38
5 ne vem 21
6 me ne zanima 67

Valid range from 1 to 4

V702DZ

V7.02DZ DELOVNA DOBA ZA ŽNSKE

Value 14664 Frequency
1 30 let 1629
2 35 let 341
3 40 let 26
4 45 let 1
5 ne vem 36
6 me ne zanima 67

Valid range from 1 to 4

V703

V7.03 OD ČESA NAJ BI BILA ODVISNA VIŠINA POKOJNINE (POKOJNINSKE OSNOVE?)

Value 14763 Frequency
1 od višine plače, ki jo je posameznik prejemal pred upojitvijo 306
2 od izobrazbe oziroma kvalifikacije, ki jo ima 191
3 od obojega skupaj: višine plače in izobrazbe oziroma kvalifikacije 1475
4 drugo 48
5 ne vem, me ne zanima 78
6 b. o. 2

Valid range from 1 to 4

V704

V7.04 KAJ MENITE, ALI STA KMET IN NAŠA DRUŽBA ŽE DOVOLJ GOSPODARSKO MOČNA, DA BI ZMOGLA STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV? (Če da) ČE BI BILO Z ZAKONOM UVEDENO OBVEZNO STAROSTNO ZAVAROVANJE, KDO NAJ DA DENAR ZA TO?

Value 14862 Frequency
1 nismo dovolj gospodarsko močni za to 676
2 denar naj dajo kmetje sami 61
3 večji del naj zberejo sami kmetje, ostalo (npr.1/3) družba 153
4 pol naj zberejo kmetje, pol pa naj prispeva družba 515
5 večji del naj zbere družba, ostalo pa kmetje 362
6 ves potreben denar naj zbere družba 59
7 ne vem, nimam mnenja 267
8 b. o. 7

Valid range from 1 to 6

V801 V8.01 ALI REDNO BERETE ČASOPISE (ČE DA) ALI... (Obkrožite ustrezne odgovore)

1. odgovor

Value 14961 Frequency
1 dnevnike (Delo, Večer, Dnevnik in drugi) 637
2 pokrajinske časopise 155
3 seštevek 1 + 2 77
4 druge časopise in revije 115
5 seštevek 1 + 4 330
6 seštevek 2 + 4 45
7 seštevek 1 + 2 + 4 187
8 ne bere redno 553
9 1

Valid range from 1 to 7

V802

V8.02 ALI GLEDATE TELEVIZIJO (ČE DA) ALI GLEDATE TUDI POROČILA DRUGIH TV POSTAJ?

Value 15060 Frequency
1 ne gledam TV 629
2 gledam le domačo TV (Ljubljana, Zagreb) 1153
3 ne gledam poročil tujih 28
4 TV Telegiornale (Italija) gledam vsak dan 39
5 TV Telegiornale (Italija) gledam večkrat tedensko 72
6 TV Telegiornale (Italija) manj kot enkrat na teden 27
7 Zeit im Bild (Avstrija) gledam vsak dan 37
8 Zeit im Bild (Avstrija) gledam večkrat tedensko 77
9 Zeit im Bild (Avstrija) manj kot enkrat na teden 27
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 9

V803A V8.03 ALI SODITE, DA VSA SLOVENSKI ČASNIKI, RADIO IN TV DOVOLJ SEZNANJAJO O DOGODKIH...? DOGODKI

A - vašega kraja

Value 15159 Frequency
1 ti dogodki me ne zanimajo 73
2 obveščajo me dovolj dobro 853
3 obveščajo me kakor kdaj 467
4 obveščajo me slabo, sploh ne 500
5 ne bere, ne posluša, ne gleda 207

Valid range from 1 to 4

V803B V8.03 ALI SODITE, DA VSA SLOVENSKI ČASNIKI, RADIO IN TV DOVOLJ SEZNANJAJO O DOGODKIH...? DOGODKI

B - vaše občine

Value 15258 Frequency
1 ti dogodki me ne zanimajo 48
2 obveščajo me dovolj dobro 895
3 obveščajo me kakor kdaj 624
4 obveščajo me slabo, sploh ne 326
5 ne bere, ne posluša, ne gleda 207

Valid range from 1 to 4

V803C V8.03 ALI SODITE, DA VSA SLOVENSKI ČASNIKI, RADIO IN TV DOVOLJ SEZNANJAJO O DOGODKIH...? DOGODKI

C - v Sloveniji

Value 15357 Frequency
1 ti dogodki me ne zanimajo 52
2 obveščajo me dovolj dobro 1464
3 obveščajo me kakor kdaj 340
4 obveščajo me slabo, sploh ne 38
5 ne bere, ne posluša, ne gleda 206

Valid range from 1 to 4

V803D V8.03 ALI SODITE, DA VSA SLOVENSKI ČASNIKI, RADIO IN TV DOVOLJ SEZNANJAJO O DOGODKIH...? DOGODKI

D - iz drugih republik

Value 15456 Frequency
1 ti dogodki me ne zanimajo 161
2 obveščajo me dovolj dobro 1015
3 obveščajo me kakor kdaj 583
4 obveščajo me slabo, sploh ne 135
5 ne bere, ne posluša, ne gleda 206

Valid range from 1 to 4

V803E V8.03 ALI SODITE, DA VSA SLOVENSKI ČASNIKI, RADIO IN TV DOVOLJ SEZNANJAJO O DOGODKIH...? DOGODKI

E - v Jugoslaviji

Value 15555 Frequency
1 ti dogodki me ne zanimajo 94
2 obveščajo me dovolj dobro 1316
3 obveščajo me kakor kdaj 419
4 obveščajo me slabo, sploh ne 65
5 ne bere, ne posluša, ne gleda 206

Valid range from 1 to 4

V803F V8.03 ALI SODITE, DA VSA SLOVENSKI ČASNIKI, RADIO IN TV DOVOLJ SEZNANJAJO O DOGODKIH...? DOGODKI

F - iz sosednjih dežel (Avstrija,Italija)

Value 15654 Frequency
1 ti dogodki me ne zanimajo 210
2 obveščajo me dovolj dobro 886
3 obveščajo me kakor kdaj 608
4 obveščajo me slabo, sploh ne 189
5 ne bere, ne posluša, ne gleda 207

Valid range from 1 to 4

V803G V8.03 ALI SODITE, DA VSA SLOVENSKI ČASNIKI, RADIO IN TV DOVOLJ SEZNANJAJO O DOGODKIH...? DOGODKI

G - v svetu

Value 15753 Frequency
1 ti dogodki me ne zanimajo 150
2 obveščajo me dovolj dobro 1156
3 obveščajo me kakor kdaj 491
4 obveščajo me slabo, sploh ne 96
5 ne bere, ne posluša, ne gleda 207

Valid range from 1 to 4

V804A V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

a)

Value 15852 Frequency
1 1- nerazumljivi 20
2 2 91
3 3 464
4 4 595
5 5- razumljivi 612
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 224
7 b. o. 94

Valid range from 1 to 5

V804B V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

b)

Value 15951 Frequency
1 1- pristranski 73
2 2 193
3 3 680
4 4 463
5 5- nepristranski 326
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 224
7 b. o. 141

Valid range from 1 to 5

V804C V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

c)

Value 16050 Frequency
1 1- nekritični 66
2 2 186
3 3 597
4 4 528
5 5- kritični 371
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 224
7 b. o. 128

Valid range from 1 to 5

V804D V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

d)

Value 16149 Frequency
1 1- nesamostojni 73
2 2 187
3 3 555
4 4 516
5 5- samostojni 382
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 224
7 b. o. 163

Valid range from 1 to 5

V804E V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

e)

Value 16248 Frequency
1 1- neprepričljivi 97
2 2 200
3 3 621
4 4 531
5 5- prepričljivi 296
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 224
7 b. o. 131

Valid range from 1 to 5

V804F V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

f)

Value 16347 Frequency
1 1- nedemokratični 35
2 2 89
3 3 518
4 4 540
5 5- demokratični 539
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 224
7 b. o. 155

Valid range from 1 to 5

V804G V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

g)

Value 16446 Frequency
1 1- oprezni 120
2 2 190
3 3 543
4 4 505
5 5- pogumni 379
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 225
7 b. o. 138

Valid range from 1 to 5

V804H V8.04 ZANIMA NAS KAJ SODITE O NAŠIH ČASNIKIH, RADIO IN TV. ALI SMATRATE, DA SO... Ocena (1) pomeni soglasje z negativnim stališčem, ocena (5) soglasje s pozitivnim, (vmesne ocene pa približevanje enemu ali drugemu stališču) (obkrožite v vsaki vrsti po en ustrezen odgovor)

h)

Value 16545 Frequency
1 1- neiniciativni 57
2 2 128
3 3 594
4 4 572
5 5- iniciativni 360
6 ne bere, ne posluša, ne gleda 224
7 b. o. 165

Valid range from 1 to 5

V805A V8.05 ALI POSLUŠATE OZIROMA BERETE GOVORE VODILNIH POLITIKOV PO RADIU, PO TELEVIZIJI, V ČASOPISIH? (Če da) IN KAKO POGOSTO?

A - TV

Value 16644 Frequency
1 b. o. 224
2 ne poslušam, ne berem 548
3 poslušam, berem pogosto 536
4 poslušam, berem včasih 608
5 poslušam, berem zelo redko 184

Valid range from 3 to 5

V805B V8.05 ALI POSLUŠATE OZIROMA BERETE GOVORE VODILNIH POLITIKOV PO RADIU, PO TELEVIZIJI, V ČASOPISIH? (Če da) IN KAKO POGOSTO?

B - radio

Value 16743 Frequency
1 b. o. 223
2 ne poslušam, ne berem 357
3 poslušam, berem pogosto 451
4 poslušam, berem včasih 734
5 poslušam, berem zelo redko 335

Valid range from 3 to 5

V805C V8.05 ALI POSLUŠATE OZIROMA BERETE GOVORE VODILNIH POLITIKOV PO RADIU, PO TELEVIZIJI, V ČASOPISIH? (Če da) IN KAKO POGOSTO?

C - časopisi

Value 16842 Frequency
1 b. o. 223
2 ne poslušam, ne berem 378
3 poslušam, berem pogosto 543
4 poslušam, berem včasih 660
5 poslušam, berem zelo redko 296

Valid range from 3 to 5

V901

V9.01 BI NAM LAHKO ZAUPALI, ALI STE VERNI (RELIGIOZNI) ALI NE, IN ALI OBISKUJETE VERSKE OBREDE ALI NE?

Value 16941 Frequency
1 sem veren in redno (vsako nedeljo) obiskujem verske obrede 329
2 sem veren in pogosto (vsaj enkrat mesečno) obiskujem verske obrede 211
3 sem veren in le včasih (ob velikih praznikih in ob posebnih priložnostih) obiskujem verske obrede 497
4 sem veren in ne obiskujem verskih obredov 204
5 ne morem reči ali sem veren ali ne, čeprav obiskujem verske obrede 40
6 ne morem reči, ali sem veren ali ne, in ne obiskujem verskih obredov 105
7 nisem veren vendar obiskujem verske obrede 49
8 nisem veren in ne obiskujem verskih obredov 636
9 ne morem odgovoriti 25
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 9

V902

V9.02 ODNOSI MED KATOLIŠKO CERKVIJO IN NAŠO DRŽAVO SO SE IZBOLJŠALI: Z VATIKANOM JE BIL PRED LETI PODPISAN SPORAZUM, NEDAVNO SO BILI UREJENI DIPLOMATSKI ODNOSI IN KONČNO NAJ BI PREDSEDNIK TITO OBISKAL VATIKAN. ALI BI NAM LAHKO POVEDALI, KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE O TEM? (Možen je le en odgovor)

Value 17040 Frequency
1 ne odobravam sporazumavanja med cerkvijo in državo 88
2 ne nasportujem sporazumevanju med cerkvijo in državo 539
3 pravilno je, da se država in cerkev sporazumevata 1334
4 drugo 5
5 ne vem, ne morem se odločiti 129
6 b. o. 5

Valid range from 1 to 4

V903

V9.03 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE DO SODELOVANJA VERNIH OBČANOV V JAVNEM IN DRUŽBENEM ŽIVLJENJU?

Value 17139 Frequency
1 verniki bi morali imeti (dejansko) enake pravice in možnosti za opravljanje vseh (tudi višjih) javnih in političnih funkcij 1538
2 verniki bi smeli opravljati le nižje - javne in politične funkcije 192
3 verniki ne bi smeli opravljati nobene javne in politične funkcije 127
4 ne vem, ne morem se odločiti 238
5 b. o. 5

Valid range from 1 to 3

V904

V9.04 GOTOVO VAM JE ZNANO, DA JE MED VERNIKI ZADNJA LETA RAZPRAVA O TEM, ALI BI MORALI BITI ODNOSI V CERKVI BOLJ DEMOKRATIČNI, IN BI MORALI IMETI "NAVADNI" VERNIKI VEČ BESEDE KOT DOSLEJ, ALI NE. KAJ VI MENITE O TEM?

Value 17238 Frequency
1 ne gre, da bi verniki soodločali o stvareh, ki gredo duhovnikom, škofom in papežu 173
2 verniki bi morali soodločati le pri finančnem in materialnem upravljanju župnije in škofije 161
3 verniki bi morali sodelovati pri odločanju v vseh stvareh, od materialnih do čisto versko-cerkvenih, vendar le na ravni župnije in škofije 320
4 cerkev bi se morala demokratizirati, verniki bi morali dobiti pravico soodločanja o vseh vprašanjih 608
5 vseeno mi je, ne morem se odločiti 457
6 nič ne vem o tem, me ne zanima 376
7 b. o. 5

Valid range from 1 to 5

V1001A V10.01 ZANIMA NAS, KAJ RAZUMETE Z BESEDO "UGLED"? KAJ JE TISTO, KAR DELA DOLOČENE LJUDI ZA OGLEDNE V VAŠEM OKOLJU?

1. odgovor

Value 17337 Frequency
1 poštenost 717
2 izobraženost 308
3 delavnost 154
4 sposobnost 174
5 pravičnost 71
6 odnos do soljudi 254
7 skromnost 2
8 odgovornost 28
9 demokratičnost 2
10 politična aktivnost 68
11 dominantni položaj 63
12 drugo 106
13 b. o. 153

Valid range from 1 to 12

V1001B V10.01 ZANIMA NAS, KAJ RAZUMETE Z BESEDO "UGLED"? KAJ JE TISTO, KAR DELA DOLOČENE LJUDI ZA OGLEDNE V VAŠEM OKOLJU?

2. odgovor

Value 17436 Frequency
1 poštenost 174
2 izobraženost 158
3 delavnost 204
4 sposobnost 105
5 pravičnost 85
6 odnos do soljudi 258
7 skromnost 9
8 odgovornost 27
9 demokratičnost 4
10 politična aktivnost 55
11 dominantni položaj 37
12 drugo 74
14 b. o. 910

Valid range from 1 to 12

V1001C V10.01 ZANIMA NAS, KAJ RAZUMETE Z BESEDO "UGLED"? KAJ JE TISTO, KAR DELA DOLOČENE LJUDI ZA OGLEDNE V VAŠEM OKOLJU?

3. odgovor

Value 17535 Frequency
1 poštenost 54
2 izobraženost 30
3 delavnost 60
4 sposobnost 43
5 pravičnost 55
6 odnos do soljudi 81
7 skromnost 4
8 odgovornost 14
9 demokratičnost 0
10 politična aktivnost 13
11 dominantni položaj 14
12 drugo 32
14 b. o. 1700

Valid range from 1 to 12

V1002A V10.02 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, S KATERIMI SE VSAK DAN SREČUJEJO POLITIČNI VODITELJI - FUNKCIONARJI. PROSIMO VAS, DA OB VSAKEM VPRAŠANJU POVESTE, ALI SE Z NJIM STRINJATE ALI NE. Vprašanja

A - voditelj je dolžan slediti željam skupnosti, čeprav misli, da se ljudje motijo

Value 17634 Frequency
1 se strinjam 1116
2 ne strinjam se 632
3 ne vem 343
4 b. o. 9

Valid range from 1 to 2

V1002B V10.02 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, S KATERIMI SE VSAK DAN SREČUJEJO POLITIČNI VODITELJI - FUNKCIONARJI. PROSIMO VAS, DA OB VSAKEM VPRAŠANJU POVESTE, ALI SE Z NJIM STRINJATE ALI NE. Vprašanja

B - voditelj naj zgolj uresničuje zahteve in pričakovanja ljudi in ne ravna neodvisno

Value 17733 Frequency
1 se strinjam 1207
2 ne strinjam se 509
3 ne vem 375
4 b. o. 9

Valid range from 1 to 2

V1002C V10.02 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, S KATERIMI SE VSAK DAN SREČUJEJO POLITIČNI VODITELJI - FUNKCIONARJI. PROSIMO VAS, DA OB VSAKEM VPRAŠANJU POVESTE, ALI SE Z NJIM STRINJATE ALI NE. Vprašanja

C - najvažnejša stvar za voditelja je, da sledi svojemu prepričanju, čeprav se le-to razlikuje od pričakovanj njegovih volilcev

Value 17832 Frequency
1 se strinjam 430
2 ne strinjam se 1295
3 ne vem 366
4 b. o. 9

Valid range from 1 to 2

V1002D V10.02 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, S KATERIMI SE VSAK DAN SREČUJEJO POLITIČNI VODITELJI - FUNKCIONARJI. PROSIMO VAS, DA OB VSAKEM VPRAŠANJU POVESTE, ALI SE Z NJIM STRINJATE ALI NE. Vprašanja

D - če je voditelj prepričan o tem, kaj je najboljše, mora poskušati to uresničiti, čeprav mora uporabiti pritisk na državljane

Value 17931 Frequency
1 se strinjam 949
2 ne strinjam se 774
3 ne vem 369
4 b. o. 8

Valid range from 1 to 2

V1002E V10.02 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ, S KATERIMI SE VSAK DAN SREČUJEJO POLITIČNI VODITELJI - FUNKCIONARJI. PROSIMO VAS, DA OB VSAKEM VPRAŠANJU POVESTE, ALI SE Z NJIM STRINJATE ALI NE. Vprašanja

E - če je voditelj prepričan, da bo njegovo ravnanje v končnih posledicah v dobro ljudem, lahko včasih ukrepa samovoljno

Value 18030 Frequency
1 se strinjam 1445
2 ne strinjam se 356
3 ne vem 292
4 b. o. 7

Valid range from 1 to 2

V1003

V10.03 ZANIMA NAS, ALI OBČUTITE MILICO KOT SLUŽBO, KI SKRBI TUDI ZA VAS, ALI LE KOT DRŽAVNI ORGAN?

Value 18129 Frequency
1 čutim, da skrbi tudi za mene 1460
2 menim, da v glavnem služi državi, zame pa skrbi le malo 492
3 drugo 11
4 ne vem, kaj bi rekel 134
5 b. o. 3

Valid range from 1 to 3

V1004

V10.04 ALI SE POČUTITE VARNE ALI OGROŽENE (V NEVARNOSTI) V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE - (Če da) V ČEM IN KJE SE ČUTITE OGROŽENE?

Value 18228 Frequency
1 ne čutim se ogroženega 1985
2 ne vem, kaj bi rekel 50
3 čuti se ogrožen 59
4 b. o. 6

Valid range from 1 to 3

V1005A V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

A - človek se mora pokoravati samo tistim zakonom, ki se mu zde razumni

Value 18327 Frequency
1 se strinjam 1145
2 se ne strinjam 795
3 ne vem 154
4 b. o. 6

Valid range from 1 to 2

V1005B V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

B - čisto v redu je, da iščeš luknje v zakonih

Value 18426 Frequency
1 se strinjam 693
2 se ne strinjam 1189
3 ne vem 213
4 b. o. 5

Valid range from 1 to 2

V1005C V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

C - človek mora spoštovati zakone, ne glede na to, koliko ga ti ovirajo v njegovih osebnih težnjah

Value 18525 Frequency
1 se strinjam 1644
2 se ne strinjam 259
3 ne vem 189
4 b. o. 8

Valid range from 1 to 2

V1005D V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

D - posebne okoliščine ne bi smele biti nikoli opravičilo za kršenje zakona

Value 18624 Frequency
1 se strinjam 1318
2 se ne strinjam 552
3 ne vem 219
4 b. o. 11

Valid range from 1 to 2

V1005E V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

E - človek, ki prijavi manjšo kršitev zakona, dela le sitnosti

Value 18723 Frequency
1 se strinjam 998
2 se ne strinjam 909
3 ne vem 184
4 b. o. 9

Valid range from 1 to 2

V1005F V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

F - lačen človek ima pravico krasti

Value 18822 Frequency
1 se strinjam 273
2 se ne strinjam 1700
3 ne vem 119
4 b. o. 8

Valid range from 1 to 2

V1005G V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

G - zakoni, ki se hitro spreminjajo, nimajo prave veljave

Value 18921 Frequency
1 se strinjam 1549
2 se ne strinjam 322
3 ne vem 219
4 b. o. 10

Valid range from 1 to 2

V1005H V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

H - čisto v redu je prekršiti zakon, če te pri tem ne dobijo

Value 19020 Frequency
1 se strinjam 151
2 se ne strinjam 1815
3 ne vem 129
4 b. o. 5

Valid range from 1 to 2

V1005I V10.05 PREBRAL(A) VAM BOM NEKAJ STALIŠČ V ZVEZI Z ZAKONITOSTJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE. STALIŠČA

I - vsem zakonom se moramo strogo pokoravati zato, ker so zakoni

Value 19119 Frequency
1 se strinjam 1462
2 se ne strinjam 453
3 ne vem 173
4 b. o. 12

Valid range from 1 to 2

V1101

V11.01 NAŠ CENTER NAMERAVA TUDI V PRIHODNJE RAZISKOVATI STALIŠČA LJUDI O POSAMEZNIH VPRAŠANJIH. REZULTATI NAJ BI SLUŽILI TUDI KOT ENA OD OSNOV ZA ODLOČANJE - ALI SE VAM ZDI, DA SO TAKŠNE RAZISKAVE LAHKO KORISTNE ALI NE?

Value 19218 Frequency
1 koristne in jih je treba podpirati 1700
2 nekoristne, so le zapravljanje časa in denarja 45
3 kakor kdaj 234
4 ne vem 119
5 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V1102

V11.02 NEPOSREDNO SICER NIMAMO TEGA NAMENA, ČE PA BI SE V PRIHODNJIH LETIH SLUČAJNO ZOPET OBRNILI NA VAS S PODOBNO ANKETO - BI BILI ŠE PRIPRAVLJENI SODELOVATI Z NAMI ALI NE?

Value 19317 Frequency
1 da 1748
2 ne 204
3 ne vem 146
4 b. o. 2

Valid range from 1 to 2

V1103

V11.03 ALI IMATE KAKO POSEBNO ŽELJO, PREDLOG ALI KRITIKO, KI BI JO NAŠ CENTER LAHKO SPOROČIL SLOVENSKI SKUPŠČINI ALI NJENEMU IZVRŠNEMU SVETU (SLOVENSKI VLADI)? ALI NAS ŽELITE MORDA OPOZORITI NA KAJ POMEMBNEGA, O ČEMER V ANKETI NI BILO GOVORA?

Value 19416 Frequency
1 navede problem 559
2 ne navede problema 1541

Valid range from 1 to 2

V1201

SAMO ŠE NEKAJ PODATKOV O VAS V12.01 SPOL

Value 19515 Frequency
1 moški 1024
2 ženski 1076

Valid range from 1 to 2

V1202

V12.02 ALI STE:

Value 19614 Frequency
1 poročen 1632
2 neporočen (samski, razvezan, vdovec) 446
3 b. o. 22

Valid range from 1 to 2

V1203

V12.03 KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 19713 Frequency
1 1909 ali prej 236
2 1910 - 1919 291
3 1920 - 1929 505
4 1930 - 1939 560
5 1940 - 1945 288
6 leta 1946 in pozneje 218
7 b. o. 2

Valid range from 1 to 6

V1204

V12.04 KATERO ŠOLO STE KONČALI, REDNO ALI IZREDNO?

Value 19812 Frequency
1 4 razrede osnovne šole ali manj 255
2 nad 4 do 8 razredov osnovne šole oz. 1 do 4 razrede nižje gimnazije 918
3 nižjo strokovno šolo (vajensko, industrijsko) 502
4 srednjo šolo (gimnazijo, TSŠ, gradbeno, ESŠ, učiteljišče 307
5 višjo in visoko šolo (fakulteto) 109
6 b. o. 9

Valid range from 1 to 5

V1205

V12.05 KAKŠNA KVALIFIKACIJA VAM JE V SLIŽBI PRIZNANA OZIROMA KAKŠEN POKLIC IMATE?

Value 19911 Frequency
1 usližbenec z visoko, višjo in srednjo izobrazbo 336
2 pomožni uslužbenec, z nižjo izobrazbo 63
3 visokokvalificiran delavec 151
4 kvalificiran delavec 365
5 polkvalificiran, priučen ali nekvalificiran delavec 330
6 kmet, kmečka gospodinja in pomagajoči član 336
7 obrtnik 25
8 gospodinja (zunaj kmetijstva) 224
9 upokojenec 225
10 drugo 41
11 b. o. 4

Valid range from 1 to 10

V1206

V12.06 KAKŠEN JE VAŠ POLOŽAJ NA DELOVNEM MESTU?

Value 20010 Frequency
1 nisem zaposlen 866
2 imam vodilni položaj na ravni delovne organizacije 66
3 imam vodstveni položaj na ravni delovne enote v okviru delovne organizacije 206
4 nimam vodilnega ali vodstvenega položaja (sem zaposlen) 954
5 b. o. 8

Valid range from 1 to 4

V1207

V12.07 VIR DOHODKOV VAŠE DRUŽINE?

Value 2019 Frequency
1 izključno kmetijstvo 224
2 kmetijska in nekmetijska dejavnost 326
3 izključno nekmetijska dejavnost 1534
4 b. o. 16

Valid range from 1 to 3

V1208

V12.08 (Za vse, razen za kmete, kmečke gospodinje in ponagajoče člane) KOLIKO ZNAŠA VAŠ POPREČNI MESEČNI ZASLUŽEK (ČE NI ZAPOSLEN, ZASLUŽEK POGLAVARJA DRUŽINE)?

Value 2028 Frequency
1 do 50.000 starih din 63
2 50.001 do 75.000 171
3 75.001 do 100.000 450
4 100.001 do 150.000 601
5 150.001 do 200.000 276
6 200.001 do 250.000 89
7 250.001 in več 66
8 ne vem 23
9 b. o. 25
0 kmet 336

Valid range from 1 to 7

V1209

V12.09 (za kmete, kmečke gospodinje in pomagajoče člane) KOLIKO OBDELOVALNE ZEMLJE IMATE VI OZ. VAŠA DRUŽINA? (njive, travnike, vinogradi, sadivnjaki,vrtovi - skupaj)

Value 2037 Frequency
1 do 0.5 ha 19
2 nad 0.5 - 1 ha 26
3 nad 1 - 3 ha 83
4 nad 3 - 6 ha 102
5 nad 6 - 9 ha 41
6 nad 9 ha 53
7 ni ugotovljeno 4
8 b. o. 9
9 ni kmet 1763

Valid range from 1 to 6

V1210

V12.10 KOLIKO PRIBLIŽNO ZNAŠAJO V ZADNJEM ČASU SKUPNI DOHODKI VAšEGA GOSPODINJSTVA (ALI DRUŽINE) NA MESEC?

Value 2046 Frequency
1 do 75.000 starih din 264
2 od 75.001 do 100.000 227
3 od 100.001 do 150.000 373
4 od 150.001 do 200.000 361
5 od 200.001 do 250.000 292
6 od 250.001 do 300.000 208
7 od 300.001 do 350.000 105
8 od 350.001 do 400.000 68
9 od 400.001 do 500.000 51
10 nad 500.001 starih din 16
11 ne želi odgovoriti 84
12 b. o. 51

Valid range from 1 to 10

V1211

V12.11 KOLIKO ČLANOV ŠTEJE VAŠE GOSPODINJSTVO?

Value 2055 Frequency
1 enega člana 109
2 dva člana 318
3 tri člane 531
4 štiri člane 604
5 pet članov 268
6 šest članov 136
7 sedem članov 54
8 osem članov 24
9 devet in več članov 18
0 b. o. 38

Valid range from 1 to 9

OBISK

ŠTEVILO OBISKOV: 1 2 3 4 5

Value 2064 Frequency
1 1070
2 600
3 232
4 194
5 4

Valid range from 1 to 5

CAS

Čas trajanja razgovora

Value 2073 Frequency
1 do 45 minut 110
2 od 45 minut do 1 ure 457
3 od 1 ure do 1.15 699
4 od 1.15 do 1.30 483
5 od 1.30 do 1.45 182
6 več kot 1.45 120
7 b. o. 49

Valid range from 1 to 6

ANKC

NEZNANA SPREMENLJIVKA

Value 2082 Frequency
1 1 1863
2 2 236
0 1

Valid range from 1 to 2

SPIZ

NEZNANA SPREMENLJIVKA

Value 2091 Frequency
0 3
" " 2097

Valid range from 0 to 0

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (1999). Slovensko javno mnenje 1970/71 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SJM71. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM71_V1

COBISS.SI
Publication date: 1999

SIMILAR STUDIES

CESTE94 - Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji

ISSPSJ89 - ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah

POV_18 - Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

SJM - Slovensko javno mnenje: Opis serije

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM002 - Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)

SJM011 - Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM013 - Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti

SJM021 - Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO

SJM022 - Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa

SJM031 - Slovensko javno mnenje 2003/1

SJM032 - Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji

SJM033 - Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic

SJM034 - Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP

SJM041 - Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava - EES

SJM042 - Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu

SJM052 - Slovensko javno mnenje 2005/2: Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir) in Mednarodna povolilna raziskava

SJM053 - Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah

SJM061 - Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava

SJM062 - Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)

SJM07 - Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici

SJM081 - Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot

SJM082 - Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM091 - Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)

SJM092 - Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti

SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

SJM111 - Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu

SJM112 - Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

SJM121 - Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

SJM122 - Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM13 - Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

SJM14 - Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

SJM161 - Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

SJM162 - Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM171 - Slovensko javno mnenje 2017/1: Evropska raziskava vrednot

SJM181 - Slovensko javno mnenje 2018/1: Ogledalo javnega mnenja, mednarodna raziskava Socialna omrežja in socialni viri (ISSP 2017), Vrednote prostora in okolja, Uporaba novih tehnologij/interneta

SJM182 - Slovensko javno mnenje 2018/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM191 - Slovensko javno mnenje 2019/1: Ogledalo javnega mnenja, Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi, Raba obnovljivih virov energije, Vegetarijanstvo in veganstvo, Odnos do nudenja prve pomoči, Uporaba interneta in internetnih družbenih omrežij, Sovražni govor

SJM192 - Slovensko javno mnenje 2019/2: Stališča o neenakosti (ISSP), Ogledalo javnega mnenja, Odnos do dela in družine

SJM201 - Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

SJM202 - Slovensko javno mnenje 2020/2: Evropska družboslovna raziskava

SJM203 - Slovensko javno mnenje 2020/3: Ogledalo javnega mnenja, Odnos do okolja (ISSP 2020), Mediji in problematika migracij, Odnos do uporabe pripravkov iz industrijske konoplje

SJM211 - Slovensko javno mnenje, 2021/1: Ogledalo javnega mnenja, Stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), Stališča o tožilstvu in pravosodju, Šport, Glasba

SJM68 - Slovensko javno mnenje 1968

SJM69 - Slovensko javno mnenje 1969

SJM72 - Slovensko javno mnenje 1972

SJM73 - Slovensko javno mnenje 1973

SJM76 - Slovensko javno mnenje 1975/76

SJM78 - Slovensko javno mnenje 1978

SJM80 - Slovensko javno mnenje 1980

SJM82 - Slovensko javno mnenje 1981/82

SJM83 - Slovensko javno mnenje 1983

SJM84 - Slovensko javno mnenje 1984

SJM86 - Slovensko javno mnenje 1986

SJM87 - Slovensko javno mnenje 1987

SJM88 - Slovensko javno mnenje 1988

SJM90 - Slovensko javno mnenje 1990

SJM903 - Slovensko javno mnenje 1990/3: Raziskava stališč o nacionalni varnosti ter o vprašanjih energetike in ekologije

SJM911 - Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah

SJM912 - Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi

SJM921 - Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot

SJM922 - Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah

SJM923 - Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM932 - Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini

SJM941 - Slovensko javno mnenje 1994/1: Razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu

SJM942 - Slovensko javno mnenje 1994/2: Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM945 - Slovensko javno mnenje 1994/5: Nacionalna varnost in mednarodni odnosi

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM952 - Slovensko javno mnenje 1995/2: Mednarodna raziskava vrednot

SJM953 - Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM954 - Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM962 - Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM971 - Slovensko javno mnenje 1997/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji

SJM972 - Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve

SJM973 - Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža

SJM981 - Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM991 - Slovensko javno mnenje 1999/1: Demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in Nacionalna varnost

SJM992 - Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja

SJM993 - Slovensko javno mnenje 1999/3: Evropska raziskava vrednot

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

SJMUST88 - Slovensko javno mnenje 1988: Stališča o ustavnih spremembah

SJMUST89 - Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih

SJMUST90 - Slovensko javno mnenje 1990/2: Stališča Slovencev ob novi ustavi

SLOAVS94 - Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994