Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM032
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM032_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2003)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

stališče o vlogi ženske v družini, stališče o vlogi moškega v družini, zaposlenost mater z majhnimi otroci, stališče o zakonski in izvenzakonski zvezi, stališče o ločitvi, pomen otroka v življenju, mnenje o porodniškem dopustu, prekinitev nosečnosti, gospodarjenje z družinskim proračunom, delitev dela in vpliva v gospodinjstvu, ocena pravičnosti delitve dela, odločanje o vzgoji, primerjava stresnosti domačega in delovnega okolja, usklajevanje domačih in delovnih obremenitev, sreča, zadovoljstvo z družino in delom, zaposlenost očeta in matere glede na starost otrok, prostorska identiteta, opredelitev pojma 'pravi Slovenec', odprtost/predsodki do drugih narodov, odnos do moči mednarodnih organizacij, do nakupa zemlje s strani tujcev, odnos do proste mednarodne trgovine, odnos do manjšin in priseljencev, stališča o vplivu priseljencev na kriminaliteto, gospodarstvo, zaposlovanje, kultura, pravica potomcev priseljencev do državljanstva, pravice priseljencev, nacionalni ponos, odnos do članstva v EU in Natu, odnos do socializma in medvojnega dogajanja, zanimanje za politiko, vpliv na politiko, primerjava različnih družbenih področij s preteklimi razmerami, spremljanje medijev, viri informiranja o lokalnem dogajanju, udeležba na lokalnih volitvah, razlogi udeležbe ali neudeležbe, kandidatura na volitvah, pomembne lastnosti kandidatov na volitvah, pomen strankarske pripadnosti kandidatov, ocena dela župana, stiki z županom, ocena dela občinskega/mestnega sveta, stiki s svetniki, vpliv lokalnih organov oblasti, zaupanje lokalnim organom, odnos moči med državno in lokalno oblastjo, stališča o hkratni funkciji župana in poslanca, razlogi za in proti hkratni funkciji, sodelovanje pri odločanju v občini, sodelovanje pri različnih oblikah političnega delovanja, članstvo v strankah

Ključne besede ELSST:
IDENTITETA, KULTURNA IDENTITETA, NARODNA IDENTITETA, DEMOKRACIJA, STALIŠČE, DRUŽINSKO OKOLJE, HOMOSEKSUALNOST, EKOLOGIJA, POLITIKA, VOLITVE

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
družina
nacionalna identiteta
lokalna demokracija
demografija


Povzetek:

Raziskava je namenjena izvedbi dveh blokov iz mednarodne ankete ISSP, sklop o družini in sklop o narodni identiteti. Dodan pa je še sklop vprašanj, ki ugotavljajo stališča o lokalni demokraciji. Vsebina prvega dela vprašalnika zajema stališča o vlogi žensk v družini in pri zaposlitvi, skrb za otroke, delitev dela v gospodinjstvu, stališča do spolnih vlog, spolnosti in partnerskih razmerij, poroka, ločitev, homoseksualnost, vprašanja o abortusu. Drugi blok vprašalnika zajema stališča o ekologiji in ekološke navade. Začne se s stališče glede ubogljivosti pri vzgoji. Narodna identiteta zajema razne vidike pripadnosti narodu, ponosa, nacionalizma in odnosa do priseljencev ter zaprtosti in nacionalne izključnosti oziroma odprtosti. Poglavje lokalna demokracija vključuje teme povezane s politiko in volitvami, kjer anketirani ocenjujejo tudi delo županov in številnih svetov. Dodan je obsežen blok demografskih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 8 februar 2003 - 31 marec 2003
Čas izdelave: 2003
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1612) polnoletnih državljanov Republike Slovenije; realizirani vzorec N=1093.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM032 - Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identeti [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 279
 • število enot: 1093

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

ID zaporedna stevilka

ID

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1093 1
1094 1
1095 1
1096 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

URA1 Zacetek intervjuja - ura

URA1 Začetek pogovora ob uri

Vrednost 22 Frekvenca
7 1
8 17
9 49
10 93
11 81
12 63
13 60
14 98
15 109
16 157
17 153
18 108
19 51
20 30
21 4
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

MIN1 zacetek intervjuja - min

MIN1 in minut

Vrednost 31 Frekvenca
0 235
1 3
3 5
55 50
58 1
59 1
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ID zaporedna stevilka

ID

Vrednost 1279 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1093 1
1094 1
1095 1
1096 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

URA1 Zacetek intervjuja - ura

URA1 Začetek pogovora ob uri

Vrednost 2278 Frekvenca
7 1
8 17
9 49
10 93
11 81
12 63
13 60
14 98
15 109
16 157
17 153
18 108
19 51
20 30
21 4
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

MIN1 zacetek intervjuja - min

MIN1 in minut

Vrednost 3277 Frekvenca
0 235
1 3
3 5
55 50
58 1
59 1
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V101A Zaposlena mati lahko vzpostavi topel odn V1.00 Družina.V1.01 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Zaposlena mati lahko vzpo- stavi do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot nezaposlena mati

Vrednost 4276 Frekvenca
1 močno soglašam 263
2 soglašam 503
3 niti soglašam, niti ne soglašam 107
4 ne soglašam 180
5 močno ne soglašam 31
8 ne vem, 8
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101B Otrok bo trpel ce je mati zaposlena V1.00 Družina.V1.01 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Predšolski otrok bo zelo verjetno trpel, če je mati zaposlena.

Vrednost 5275 Frekvenca
1 močno soglašam 94
2 soglašam 406
3 niti soglašam, niti ne soglašam 214
4 ne soglašam 302
5 močno ne soglašam 63
8 ne vem, 9
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101C Druzina trpi kadar je zena zaposlena V1.00 Družina.V1.01 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c.Če gledamo v celoti, dru- žinsko življenje trpi, kadar je žena polno zaposlena.

Vrednost 6274 Frekvenca
1 močno soglašam 129
2 soglašam 446
3 niti soglašam, niti ne soglašam 190
4 ne soglašam 258
5 močno ne soglašam 51
8 ne vem, 11
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101D Kar si zenske zelijo so dom in otroci V1.00 Družina.V1.01 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Je že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci.

Vrednost 7273 Frekvenca
1 močno soglašam 172
2 soglašam 463
3 niti soglašam, niti ne soglašam 190
4 ne soglašam 199
5 močno ne soglašam 48
8 ne vem, 18
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101E Za zensko je izpolnjujoce ce je gospodin V1.00 Družina.V1.01 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je gospodinja, kot če dela za plačilo.

Vrednost 8272 Frekvenca
1 močno soglašam 91
2 soglašam 347
3 niti soglašam, niti ne soglašam 238
4 ne soglašam 319
5 močno ne soglašam 61
8 ne vem, 27
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101F Biti zaposlena je nacin za neodvisnost V1.00 Družina.V1.01 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

f. Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost.

Vrednost 9271 Frekvenca
1 močno soglašam 248
2 soglašam 506
3 niti soglašam, niti ne soglašam 167
4 ne soglašam 124
5 močno ne soglašam 21
8 ne vem, 20
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102A Moz in zena prispevata k druzinskemu doh V1.02 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Oba, mož in žena, morata prispevati svoje k družinskemu dohodku.

Vrednost 10270 Frekvenca
1 močno soglašam 488
2 soglašam 492
3 niti soglašam, niti ne soglašam 58
4 ne soglašam 40
5 močno ne soglašam 10
8 ne vem, 3
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102B Moz sluzi denar, zene skrbi za dom V1.02 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Naloga moža v zakonu je, da služi denar, naloga žene pa, da skrbi za dom in družino.

Vrednost 11269 Frekvenca
1 močno soglašam 93
2 soglašam 222
3 niti soglašam, niti ne soglašam 178
4 ne soglašam 396
5 močno ne soglašam 184
8 ne vem, 7
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102C Moski naj opravljajo tudi gospodinjska d V1.02 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Moški bi morali opravljati več gospodinjskih del, kot jih opravljajo sedaj.

Vrednost 12268 Frekvenca
1 močno soglašam 168
2 soglašam 471
3 niti soglašam, niti ne soglašam 273
4 ne soglašam 146
5 močno ne soglašam 19
8 ne vem, 15
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102D Moski naj vec casa posvetijo otrokom V1.02 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Moški bi morali več časa posvetiti skrbi za otroke, kot ga posvečajo sedaj.

Vrednost 13267 Frekvenca
1 močno soglašam 206
2 soglašam 593
3 niti soglašam, niti ne soglašam 204
4 ne soglašam 68
5 močno ne soglašam 8
8 ne vem, 11
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103A Po poroki, se preden ima otroke V1.03 Kaj vi mislite, ali naj se ženska zaposli zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali naj sploh ne bo zaposlena v navedenih primerih? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Po poroki, še preden ima otroke.

Vrednost 14266 Frekvenca
1 zaposli s polnim delovnim časom 925
2 zaposli s skrajšanim delovnim časom 115
3 ostane naj doma 37
8 ne vem 14
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V103B Ko ima otroka, ki ne hodi v solo V1.03 Kaj vi mislite, ali naj se ženska zaposli zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali naj sploh ne bo zaposlena v navedenih primerih? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Ko ima majhnega otroka, ki še ne hodi v šolo.

Vrednost 15265 Frekvenca
1 zaposli s polnim delovnim časom 250
2 zaposli s skrajšanim delovnim časom 499
3 ostane naj doma 315
8 ne vem 21
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V103C Ko pricne najmlajsi hoditi v solo V1.03 Kaj vi mislite, ali naj se ženska zaposli zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali naj sploh ne bo zaposlena v navedenih primerih? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Ko prične najmlajši otrok hoditi v šolo.

Vrednost 16264 Frekvenca
1 zaposli s polnim delovnim časom 512
2 zaposli s skrajšanim delovnim časom 442
3 ostane naj doma 119
8 ne vem 17
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V103D Potem, ko so otroci zapustili dom V1.03 Kaj vi mislite, ali naj se ženska zaposli zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali naj sploh ne bo zaposlena v navedenih primerih? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Potem, ko so otroci zapustili dom.

Vrednost 17263 Frekvenca
1 zaposli s polnim delovnim časom 968
2 zaposli s skrajšanim delovnim časom 64
3 ostane naj doma 37
8 ne vem 22
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V104A Poroceni so srecnejsi kot neporoceni V1.04 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Poročeni ljudje so večinoma srečnejši kot neporočeni.

Vrednost 18262 Frekvenca
1 močno soglašam 122
2 soglašam 323
3 niti soglašam, niti ne soglašam 289
4 ne soglašam 263
5 močno ne soglašam 59
8 ne vem, 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V104B Bolje slab zakon, kot da nisi porocen V1.04 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Bolje je imeti slab zakon, kot pa, da sploh nisi poročen.

Vrednost 19261 Frekvenca
1 močno soglašam 20
2 soglašam 72
3 niti soglašam, niti ne soglašam 82
4 ne soglašam 586
5 močno ne soglašam 317
8 ne vem, 15
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V104C Kdor hoce imeti otroke, bi se moral poro V1.04 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Ljudje, ki hočejo imeti otro- ke, bi se morali poročiti.

Vrednost 20260 Frekvenca
1 močno soglašam 118
2 soglašam 267
3 niti soglašam, niti ne soglašam 166
4 ne soglašam 409
5 močno ne soglašam 122
8 ne vem, 10
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V104D En stars prav tako dobro vzgaja otroka k V1.04 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Samo eden od staršev lahko prav tako dobro vzgaja otroka kot oba skupaj.

Vrednost 21259 Frekvenca
1 močno soglašam 68
2 soglašam 253
3 niti soglašam, niti ne soglašam 175
4 ne soglašam 475
5 močno ne soglašam 110
8 ne vem, 10
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V104E V redu je, ce neporocen par zivi skupaj V1.04 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. Povsem v redu je, če par živi skupaj, ne da bi se nameraval poročiti.

Vrednost 22258 Frekvenca
1 močno soglašam 187
2 soglašam 550
3 niti soglašam, niti ne soglašam 142
4 ne soglašam 167
5 močno ne soglašam 32
8 ne vem, 11
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V104F Par naj pred poroko nekaj casa zivi skup V1.04 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

f. Pametno je, če par, ki se namerava poročiti, pred tem nekaj časa živi skupaj.

Vrednost 23257 Frekvenca
1 močno soglašam 274
2 soglašam 612
3 niti soglašam, niti ne soglašam 116
4 ne soglašam 71
5 močno ne soglašam 12
8 ne vem, 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V104G Locitev je ponavadi najboljsi izhod V1.04 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

g. Ločitev je ponavadi najboljši izhod, kadar paru ne uspeva razrešiti svojih zakonskih nesoglasij.

Vrednost 24256 Frekvenca
1 močno soglašam 183
2 soglašam 526
3 niti soglašam, niti ne soglašam 158
4 ne soglašam 170
5 močno ne soglašam 34
8 ne vem, 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V105A Gledati otroke, kako rastejo, je najvecj V1.05 Ali soglašate ali ne soglašate...

a. Gledati otroke, kako rastejo, je največja sreča v življenju.

Vrednost 25255 Frekvenca
1 močno soglašam 562
2 soglašam 457
3 niti soglašam, niti ne soglašam 45
4 ne soglašam 9
5 močno ne soglašam 9
8 ne vem 10
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V105B Zivljenje ljudi, ki nikmajo otrok, je pr V1.05 Ali soglašate ali ne soglašate...

b. Življenje ljudi, ki nikoli niso imeli otrok, je prazno.

Vrednost 26254 Frekvenca
1 močno soglašam 247
2 soglašam 398
3 niti soglašam, niti ne soglašam 208
4 ne soglašam 173
5 močno ne soglašam 36
8 ne vem 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V106A Zenske morajo dobiti placan porodniski d V1.06 Ali soglašate ali ne soglašate...

a. Zaposlene ženske morajo dobiti plačan porodniški dopust, ko imajo otroka.

Vrednost 27253 Frekvenca
1 močno soglašam 678
2 soglašam 392
3 niti soglašam, niti ne soglašam 8
4 ne soglašam 6
5 močno ne soglašam 3
8 ne vem 5
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V106B Druzina bi morala prejemati denarno podp V1.06 Ali soglašate ali ne soglašate...

b.Kadar sta oba od staršev zaposlena, bi družina morala prejemati denarno podporo za otrokovo varstvo.

Vrednost 28252 Frekvenca
1 močno soglašam 303
2 soglašam 506
3 niti soglašam, niti ne soglašam 163
4 ne soglašam 93
5 močno ne soglašam 14
8 ne vem 12
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V106C Zenska mora imeti pravico do zakonitega V1.06 Ali soglašate ali ne soglašate...

cS.Noseča ženska mora imeti pravico do zakonite prekinitve nosečnosti s splavom ne glede na razlog, če se odloči, da ne bo imela otroka.

Vrednost 29251 Frekvenca
1 močno soglašam 306
2 soglašam 441
3 niti soglašam, niti ne soglašam 141
4 ne soglašam 126
5 močno ne soglašam 42
8 ne vem 33
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V107 Kako imata s partnerjem urejeno gospodar

Če sedaj živite z zakoncem ali partnerjem, prosimo, odgovorite na naslednja vprašanja, sicer preidite na V1.15. V1.07 Kako imata vidva z zakoncem/partnerjem urejeno gospodarjenje z denarjem, ki ga je zaslužil eden od vaju ali pa oba? Prosimo, izberite tisti odgovor, ki najbolj ustreza.

Vrednost 30250 Frekvenca
1 jaz sam gospodarim z vsem denarjem in dajem partnerju njegov/njen delež 17
2 moj partner sam gospodari z vsem denarjem in mi daje moj delež 16
3 združujeva ves denar in vsak vzame od tega, kolikor rabi 538
4 združujeva del denarja, preostalo pa imava ločeno 110
5 vsak od naju obdrži svoj denar ločeno 47
8 nisem poročen/a, ne živim s partnerjem-ico 95
" " 270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V108A pere perilo V1.08 Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela:

a. pere perilo

Vrednost 31249 Frekvenca
1 vedno jaz 291
2 običajno jaz 72
3 oba približno enako 54
4 običajno moj partner 73
5 vedno moj partner 225
6 to dela nekdo drug 24
8 ne vem 1
" " 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V108B manjsa popravila v hisi V1.08 Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela:

b. manjša popravila v hiši

Vrednost 32248 Frekvenca
1 vedno jaz 175
2 običajno jaz 133
3 oba približno enako 103
4 običajno moj partner 137
5 vedno moj partner 156
6 to dela nekdo drug 30
8 ne vem 2
" " 357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V108C skrbi za bolne V1.08 Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela:

c. skrbi za bolne družinske člane

Vrednost 33247 Frekvenca
1 vedno jaz 118
2 običajno jaz 67
3 oba približno enako 389
4 običajno moj partner 65
5 vedno moj partner 52
6 to dela nekdo drug 24
8 ne vem 23
" " 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V108D nakupuje hrano V1.08 Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela:

d. nakupuje hrano

Vrednost 34246 Frekvenca
1 vedno jaz 110
2 običajno jaz 94
3 oba približno enako 355
4 običajno moj partner 80
5 vedno moj partner 77
6 to dela nekdo drug 23
8 ne vem 1
" " 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V108E pospravlja in cisti V1.08 Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela:

e. pospravlja in čisti po hiši ali stanovanju

Vrednost 35245 Frekvenca
1 vedno jaz 155
2 običajno jaz 112
3 oba približno enako 231
4 običajno moj partner 101
5 vedno moj partner 112
6 to dela nekdo drug 25
8 ne vem 1
" " 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V108F pripravlja hrano, kuha V1.08 Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela:

f. pripravlja hrano, kuha

Vrednost 36244 Frekvenca
1 vedno jaz 191
2 običajno jaz 103
3 oba približno enako 168
4 običajno moj partner 104
5 vedno moj partner 145
6 to dela nekdo drug 25
8 ne vem 2
" " 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V109A Koliko ur na teden za delo v gospodinjst

V1.09 A. Koliko ur povprečno na teden vi osebno porabite za delo v gospodinjstvu? Pri tem ne upoštevajte časa, ki ga posvečate skrbi za otroke in dejavnostim v prostem času.

Vrednost 37243 Frekvenca
0 44
1 16
2 36
70 3
84 1
99 1
" " 365

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V109B Partner - ur na teden za delo v gospodin

B. Kaj pa vaš partner, partnerica? Koliko ur povprečno na teden porabi za delo v gospodinjstvu? Pri tem ne upoštevajte časa, ki ga posveča skrbi za otroke in dejavnostim v prostem času.

Vrednost 38242 Frekvenca
0 79
1 22
2 33
84 2
91 1
99 2
" " 376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V110 Katera od navedenih trditev vam najbolj

V1.10 Katera od navedenih trditev najbolj ustreza delitvi gospodinjskega dela med vami in vašim zakoncem, partnerjem?

Vrednost 39241 Frekvenca
1 opravim veliko večji delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno 102
2 opravim malo večji delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno 108
3 opravim približno tolikšen delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno 317
4 opravim nekaj manjši delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno 119
5 opravim veliko manjši delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno 59
8 ne vem, ne morem oceniti 29
" " 359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V111 Kako pogosto pride do nesoglasja o delit

V1.11 Kako pogosto pride med vami in vašim zakoncem, partnerjem do nesoglasja o delitvi dela v gospodinjstvu?

Vrednost 40240 Frekvenca
1 nekajkrat tedensko 37
2 nekajkrat mesečno 65
3 nekajkrat letno 109
4 manj pogosto 273
5 nikoli 228
8 ne vem, ne morem oceniti 25
" " 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V112 Kdo obicajno odloca o vzgoji otrok?

V1.12 Kdo običajno odloča (je odločal) o tem, kako vzgajati otroke?

Vrednost 41239 Frekvenca
1 večinoma jaz 62
2 večinoma moj zakonec/partner 52
3 včasih jaz, včasih zakonec/partner 108
4 odločava (sva odločala) skupaj 445
5 nekdo drug 5
8 nima otrok, se ne nanaša 69
" " 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V113A kaj boste poceli za vikend V1.13 Kdo ima zadnjo besedo, kadar se z vašim zakoncem, partnerjem odločata o naslednjih stvareh? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. O tem, kaj boste skupaj počeli za vikend.

Vrednost 42238 Frekvenca
1 v glavnem jaz 54
2 v glavnem partner 40
3 vačsih jaz, včasih partner 247
4 odločava skupaj 385
5 nekdo drug 4
" " 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V113B o nakupu vecjih stvari za dom V1.13 Kdo ima zadnjo besedo, kadar se z vašim zakoncem, partnerjem odločata o naslednjih stvareh? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. O nakupu večjih stvari za dom.

Vrednost 43237 Frekvenca
1 v glavnem jaz 54
2 v glavnem partner 38
3 vačsih jaz, včasih partner 136
4 odločava skupaj 496
5 nekdo drug 7
" " 362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V114 Kdo ima visje dohodke?

V1.14 Če primerjate vse vaše dohodke in vse dohodke vašega zakonca/partnerja, kdo ima višje dohodke, vi ali vaš zakonec/partner?

Vrednost 44236 Frekvenca
1 moj zakonec/partner nima dohodkov 29
2 jaz imam precej višje dohodke 95
3 jaz imam višje dohodke 163
4 imava približno enake dohodke 177
5 moj zakonec/partner ima višje dohodke 195
6 moj zakonec/partner ima precej višje dohodke 37
7 jaz nimam dohodkov 27
8 ne vem 18
" " 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V115A Doma mi pogosto zmanjka casa za vse Odgovarjajo vsi! V1.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Doma je toliko dela, da mi pogosto zmanjka časa, preden uspem vse opraviti.

Vrednost 45235 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 175
2 strinjam se 314
3 niti strinjam, niti ne strinjam 193
4 ne strinjam se 282
5 sploh se ne strinjam 84
8 ne vem 7
0 se ne nanaša 36
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V115B Zivljenje doma je redko stresno Odgovarjajo vsi! V1.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Moje življenje doma je redkokdaj stresno.

Vrednost 46234 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 122
2 strinjam se 426
3 niti strinjam, niti ne strinjam 202
4 ne strinjam se 241
5 sploh se ne strinjam 63
8 ne vem 8
0 se ne nanaša 29
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V115C V sluzbi mi pogosto zmanjka casa za vse Odgovarjajo vsi! V1.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. V službi imam toliko dela, da mi pogosto zmanjka časa, preden uspem vse opraviti.

Vrednost 47233 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 100
2 strinjam se 191
3 niti strinjam, niti ne strinjam 111
4 ne strinjam se 188
5 sploh se ne strinjam 41
8 ne vem 7
0 se ne nanaša 454
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V115D Moja sluzba je redkokdaj stresna Odgovarjajo vsi! V1.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Moja služba je redkokdaj stresna.

Vrednost 48232 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 39
2 strinjam se 113
3 niti strinjam, niti ne strinjam 114
4 ne strinjam se 242
5 sploh se ne strinjam 121
8 ne vem 7
0 se ne nanaša 457

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V116A Iz sluzbe sem prisela reutrujen za gospo V1.16 Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Iz službe sem prišel-a domov preutrujen-a, da bi lahko opravil-a vsa potrebna gospodinjska dela.

Vrednost 49231 Frekvenca
1 nekajkrat teden 130
2 nekajkrat na mesec 181
3 enkrat ali dvakrat 136
4 nikoli 157
0 se ne nanaša 487
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V116B Zaradi casa v sluzbi nisem izpolnil druz V1.16 Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Težko sem izpolnil-a svoje družinske obveznosti, ker sem preveč časa porabil-a za službo.

Vrednost 50230 Frekvenca
1 nekajkrat teden 66
2 nekajkrat na mesec 146
3 enkrat ali dvakrat 150
4 nikoli 227
0 se ne nanaša 500
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V116C Zaradi dela v gospodinjstvu sem v sluzbi V1.16 Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Zaradi dela v gospodinjstvu sem v službo prišel-a preutrujen-a, da bi lahko dobro opravljal-a svoje delo.

Vrednost 51229 Frekvenca
1 nekajkrat teden 10
2 nekajkrat na mesec 28
3 enkrat ali dvakrat 88
4 nikoli 479
0 se ne nanaša 484
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V116D V sluzbi sem se tezko zbral zaradi druzi V1.16 Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. V službi sem se težko zbral-a zaradi družinskih obveznosti.

Vrednost 52228 Frekvenca
1 nekajkrat teden 8
2 nekajkrat na mesec 43
3 enkrat ali dvakrat 99
4 nikoli 445
0 se ne nanaša 496
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V117 kako srecni ali nesrecni ste

V1.17 Če pomislite na svoje življenje, kako srečni ali nesrečni ste - gledano v celoti?

Vrednost 53227 Frekvenca
1 popolnoma srečen 116
2 zelo srečen 202
3 dokaj srečen 579
4 niti srečen, niti nesrečen 160
5 dokaj nesrečen 25
6 zelo nesrečen 7
7 popolnoma nesrečen 1
8 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V118 kako ste zadovoljni s svojo zaposlitvijo

V1.18 Gledano v celoti, kako ste zadovoljni s svojo (glavno) zaposlitvijo?

Vrednost 54226 Frekvenca
1 popolnoma zadovoljen 91
2 zelo zadovoljen 126
3 dokaj zadovoljen 301
4 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 87
5 dokaj nezadovoljen 31
6 zelo nezadovoljen 10
7 popolnoma nezadovoljen 8
8 ne vem 6
0 se ne nanaša, nima službe 430
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V119 kako ste zadovoljni s svojim druzinskim

V1.19 Gledano v celoti, kako ste zadovoljni s svojim družinskim življenjem?

Vrednost 55225 Frekvenca
1 popolnoma zadovoljen 215
2 zelo zadovoljen 313
3 dokaj zadovoljen 433
4 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 77
5 dokaj nezadovoljen 21
6 zelo nezadovoljen 7
7 popolnoma nezadovoljen 4
8 ne vem 21
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V120 Je vasa mati kdaj delala za placilo vsaj

V1.20 Ali je v času od vašega rojstva pa do štirinajstega leta vaša mati kdaj delala za plačilo vsaj eno leto?

Vrednost 56224 Frekvenca
1 da, delala je 560
2 ne, ni delala 505
8 ne vem 23
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V121A se preden ste imeli otroke Na naslednji dve vprašanji odgovorite samo, če ste kdaj imeli otroke, sicer preidite na vprašanje V1.21 Ali ste bili kdaj zaposleni zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali pa sploh niste bili zaposleni...

a. Takoj po poroki, še preden ste imeli otroke?

Vrednost 57223 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 649
2 s skrajšanim delovnim časom 8
3 ostal - a doma 92
8 se ne nanaša 88
" " 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121B ko ste imeli otroka, ki se ni hodil v so Na naslednji dve vprašanji odgovorite samo, če ste kdaj imeli otroke, sicer preidite na vprašanje V1.21 Ali ste bili kdaj zaposleni zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali pa sploh niste bili zaposleni...

b. Ko ste imeli majhnega otroka, ki še ni hodil v šolo?

Vrednost 58222 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 630
2 s skrajšanim delovnim časom 15
3 ostal - a doma 118
8 se ne nanaša 74
" " 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121C ko je najmlajsi otrok zacel hoditi v sol Na naslednji dve vprašanji odgovorite samo, če ste kdaj imeli otroke, sicer preidite na vprašanje V1.21 Ali ste bili kdaj zaposleni zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali pa sploh niste bili zaposleni...

c. Potem, ko je najmlajši otrok začel hoditi v šolo?

Vrednost 59221 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 617
2 s skrajšanim delovnim časom 7
3 ostal - a doma 92
8 se ne nanaša 118
" " 259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121D ko so otroci zapustili dom Na naslednji dve vprašanji odgovorite samo, če ste kdaj imeli otroke, sicer preidite na vprašanje V1.21 Ali ste bili kdaj zaposleni zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali pa sploh niste bili zaposleni...

d. Potem, ko so otroci zapustili dom?

Vrednost 60220 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 443
2 s skrajšanim delovnim časom 3
3 ostal - a doma 77
8 se ne nanaša 310
" " 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V122A se preden ste imeli otroke V1.22 Kako pa je bilo takrat z vašim zakoncem/partnerjem?Ali je bil zaposlen zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali sploh ni bil zaposlen...

a. Takoj po poroki, še preden ste imeli otroke?

Vrednost 61219 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 658
2 s skrajšanim delovnim časom 13
3 ostal - a doma 86
8 se ne nanaša 79
" " 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V122B ko ste imeli otroka, ki se ni hodil v so V1.22 Kako pa je bilo takrat z vašim zakoncem/partnerjem?Ali je bil zaposlen zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali sploh ni bil zaposlen...

b. Ko ste imeli majhnega otroka, ki še ni hodil v šolo?

Vrednost 62218 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 645
2 s skrajšanim delovnim časom 27
3 ostal - a doma 90
8 se ne nanaša 74
" " 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V122C ko je najmlajsi otrok zacel hoditi v sol V1.22 Kako pa je bilo takrat z vašim zakoncem/partnerjem?Ali je bil zaposlen zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali sploh ni bil zaposlen...

c. Potem, ko je najmlajši otrok začel hoditi v šolo?

Vrednost 63217 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 614
2 s skrajšanim delovnim časom 17
3 ostal - a doma 81
8 se ne nanaša 123
" " 258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V122D ko so otroci zapustili dom V1.22 Kako pa je bilo takrat z vašim zakoncem/partnerjem?Ali je bil zaposlen zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali sploh ni bil zaposlen...

d. Potem, ko so otroci zapustili dom?

Vrednost 64216 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 452
2 s skrajšanim delovnim časom 7
3 ostal - a doma 71
8 se ne nanaša 306
" " 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V123 Kako bi bila zaposlena zenska v casu ko

Odgovarjajo vsi!! V1.23 Kako naj bi bila zaposlena ženska v času, ko par še nima otrok: s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali naj bi ostala doma?

Vrednost 65215 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 997
2 s skrajšanim delovnim časom 40
3 ostala naj bi doma 32
8 ne vem 14
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V201_1 1. po pomenu V2.00NACIONALNA IDENTITETA V2.01 Ljudje pripadamo različnim skupinam. Pripadnost nekaterim skupinam se nam zdi bolj pomembna kot pripadnost drugim skupinam. Če ocenjujete na splošno, kateri skupini na spodnjem seznamu je za vas najpomembneje pripadati, kadar želite opisati (povedati), kdo ste vi...? Katera je druga po pomenu... in katera tretja...? (En odgovor v vsakem stolpcu!)

A. prva po pomenu

Vrednost 66214 Frekvenca
1 vaš sedanji ali pretekli poklic (tudi gospodinjsko delo, če nima poklica) 191
2 vaše etnično, narodno poreklo 125
3 vaš spol (to, da ste moški ali ženska) 107
4 vaša starost (to,da ste mladi, srednjih let, ali stari) 65
5 vaša vera (ali to, da ste agnostik ali ateist) 31
6 vam najbližja politična stranka, skupina, ali gibanje 3
7 vaše državljanstvo 109
8 vaša vloga v družini ali zakonski stan (kot npr.: sin/hči, oče/mati, stari oče/stara mati, mož/žena, vdovec/vdova, samski...) 267
9 vaš družbeni razred (kot npr.: zgornji, srednji, spodnji, delavski ali podobno) 17
10 predel Slovenije, kjer živite (npr. Štajerska, Primorska...) 127
" " 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V201_2 2. po pomenu

B. druga po pomenu

Vrednost 67213 Frekvenca
1 vaš sedanji ali pretekli poklic (tudi gospodinjsko delo, če nima poklica) 138
2 vaše etnično, narodno poreklo 96
3 vaš spol (to, da ste moški ali ženska) 72
4 vaša starost (to,da ste mladi, srednjih let, ali stari) 109
5 vaša vera (ali to, da ste agnostik ali ateist) 76
6 vam najbližja politična stranka, skupina, ali gibanje 15
7 vaše državljanstvo 154
8 vaša vloga v družini ali zakonski stan (kot npr.: sin/hči, oče/mati, stari oče/stara mati, mož/žena, vdovec/vdova, samski...) 168
9 vaš družbeni razred (kot npr.: zgornji, srednji, spodnji, delavski ali podobno) 51
10 predel Slovenije, kjer živite (npr. Štajerska, Primorska...) 147
" " 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V201_3 3. po pomenu

C. tretja po pomenu

Vrednost 68212 Frekvenca
1 vaš sedanji ali pretekli poklic (tudi gospodinjsko delo, če nima poklica) 109
2 vaše etnično, narodno poreklo 84
3 vaš spol (to, da ste moški ali ženska) 81
4 vaša starost (to,da ste mladi, srednjih let, ali stari) 104
5 vaša vera (ali to, da ste agnostik ali ateist) 70
6 vam najbližja politična stranka, skupina, ali gibanje 28
7 vaše državljanstvo 115
8 vaša vloga v družini ali zakonski stan (kot npr.: sin/hči, oče/mati, stari oče/stara mati, mož/žena, vdovec/vdova, samski...) 136
9 vaš družbeni razred (kot npr.: zgornji, srednji, spodnji, delavski ali podobno) 70
10 predel Slovenije, kjer živite (npr. Štajerska, Primorska...) 211
" " 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V202A vas kraj ali mesto V2.02 Kako se čutite navezani na ... (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. vaš kraj ali mesto

Vrednost 69211 Frekvenca
1 zelo navezan 522
2 navezan 443
3 le malo navezan 106
4 sploh nič povezan 19
8 ne vem 2
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202B vaso regijo V2.02 Kako se čutite navezani na ... (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. vašo regijo

Vrednost 70210 Frekvenca
1 zelo navezan 394
2 navezan 504
3 le malo navezan 151
4 sploh nič povezan 36
8 ne vem 4
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202C Slovenijo V2.02 Kako se čutite navezani na ... (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Slovenijo

Vrednost 71209 Frekvenca
1 zelo navezan 509
2 navezan 522
3 le malo navezan 47
4 sploh nič povezan 13
8 ne vem 1
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202D Evropo V2.02 Kako se čutite navezani na ... (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Evropo

Vrednost 72208 Frekvenca
1 zelo navezan 224
2 navezan 481
3 le malo navezan 249
4 sploh nič povezan 103
8 ne vem 32
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203A da je rojen v Slo V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. da je rojen v Sloveniji

Vrednost 73207 Frekvenca
1 zelo pomembno 402
2 precej pomembno 336
3 ni dosti pomembno 222
4 sploh ni pomembno 120
8 ne vem 10
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203B da ima slo drzavljanstvo V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. da ima slovensko državljanstvo

Vrednost 74206 Frekvenca
1 zelo pomembno 505
2 precej pomembno 381
3 ni dosti pomembno 134
4 sploh ni pomembno 60
8 ne vem 10
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203C da je vecino prezivel v Slo V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. da je večino življenja preživel v Sloveniji

Vrednost 75205 Frekvenca
1 zelo pomembno 366
2 precej pomembno 418
3 ni dosti pomembno 213
4 sploh ni pomembno 78
8 ne vem 11
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203D da zna govoriti slovensko V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. da zna govoriti slovensko

Vrednost 76204 Frekvenca
1 zelo pomembno 724
2 precej pomembno 308
3 ni dosti pomembno 37
4 sploh ni pomembno 16
8 ne vem 4
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203E da je katoliske vere V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. da je katoliške vere

Vrednost 77203 Frekvenca
1 zelo pomembno 170
2 precej pomembno 181
3 ni dosti pomembno 293
4 sploh ni pomembno 437
8 ne vem 8
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203F da spostuje slo zakone V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

f. da spoštuje slovenske politične institucije in zakone

Vrednost 78202 Frekvenca
1 zelo pomembno 449
2 precej pomembno 455
3 ni dosti pomembno 122
4 sploh ni pomembno 51
8 ne vem 11
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203G da se cuti Slovenca V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

g. da se čuti Slovenca oz. državljana Slovenije

Vrednost 79201 Frekvenca
1 zelo pomembno 562
2 precej pomembno 418
3 ni dosti pomembno 70
4 sploh ni pomembno 32
8 ne vem 8
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203H da ima prednike v Slo V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

h. da ima prednike, rojene v Sloveniji

Vrednost 80200 Frekvenca
1 zelo pomembno 258
2 precej pomembno 330
3 ni dosti pomembno 291
4 sploh ni pomembno 198
8 ne vem 10
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V204A Najraje sem slo drzavljan V2.04 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Raje sem slovenski državljan, kot pa državljan katerekoli druge države sveta.

Vrednost 81199 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 426
2 se strinjam 339
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 169
4 ne stinjam se 110
5 sploh se ne strinjam 41
8 ne vem 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V204B Danasnje Slo se sramujem V2.04 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Obstajajo določene stvari v zvezi z današnjo Slovenijo, zaradi katerih se je sramujem.

Vrednost 82198 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 56
2 se strinjam 241
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 215
4 ne stinjam se 415
5 sploh se ne strinjam 143
8 ne vem 22
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V204C Svet bi bil boljsi, ce bi bili vsi kot m V2.04 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Svet bi bil boljši, če bi bili ljudje iz drugih držav bolj podobni Slovencem.

Vrednost 83197 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 65
2 se strinjam 210
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 276
4 ne stinjam se 378
5 sploh se ne strinjam 114
8 ne vem 49
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V204D Na splosno je Slo boljsa kot vecina drza V2.04 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Na splošno je Slovenija boljša, kot ve- čina drugih držav.

Vrednost 84196 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 69
2 se strinjam 250
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 341
4 ne stinjam se 323
5 sploh se ne strinjam 81
8 ne vem 25
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V204E Vedno moras podpirati drzavo cetudi nima V2.04 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. Ljudje bi morali podpi- rati svojo državo, pa četudi v čem nima prav.

Vrednost 85195 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 139
2 se strinjam 400
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 214
4 ne stinjam se 247
5 sploh se ne strinjam 70
8 ne vem 22
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V204F Ponosen sem na dosezke slo sportnikov V2.04 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

f. Kadar slovenski športniki dosežejo dobro uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, me to navda s ponosom.

Vrednost 86194 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 531
2 se strinjam 438
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 71
4 ne stinjam se 32
5 sploh se ne strinjam 11
8 ne vem 9
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V204G Nisem tako ponosen na Slo kot bi rad bil V2.04 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

g. Pogosto nisem tako ponosen na Slovenijo, kot bi rad bil.

Vrednost 87193 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 101
2 se strinjam 376
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 283
4 ne stinjam se 264
5 sploh se ne strinjam 42
8 ne vem 26
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V205A delovanje demokracije v Slo V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. na način delovanja demokracije v Sloveniji

Vrednost 88192 Frekvenca
1 zelo ponosen 46
2 precej ponosen 242
3 ne preveč ponosen 602
4 sploh nisem ponosen 147
8 ne vem 53
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V205B politicni vpliv Slo v svetu V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. na politični vpliv Slovenije v svetu

Vrednost 89191 Frekvenca
1 zelo ponosen 37
2 precej ponosen 313
3 ne preveč ponosen 527
4 sploh nisem ponosen 135
8 ne vem 80
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V205C slo gospodarski dosezki V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. na slovenske gospodarske dosežke

Vrednost 90190 Frekvenca
1 zelo ponosen 53
2 precej ponosen 427
3 ne preveč ponosen 438
4 sploh nisem ponosen 109
8 ne vem 62
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V205D sistem socialne varnosti V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. na njen sistem socialne varnosti

Vrednost 91189 Frekvenca
1 zelo ponosen 41
2 precej ponosen 318
3 ne preveč ponosen 504
4 sploh nisem ponosen 188
8 ne vem 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V205E znanstveni in tehnoloski dosezki V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. na njene znanstvene in tehnološke dosežke

Vrednost 92188 Frekvenca
1 zelo ponosen 98
2 precej ponosen 554
3 ne preveč ponosen 310
4 sploh nisem ponosen 40
8 ne vem 88
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V205F dosezki sportnikov V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

f. na dosežke njenih športnikov

Vrednost 93187 Frekvenca
1 zelo ponosen 352
2 precej ponosen 561
3 ne preveč ponosen 136
4 sploh nisem ponosen 13
8 ne vem 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V205G dosezki v umetnosti, literaturi V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

g. na njene dosežke v umetnosti in literaturi

Vrednost 94186 Frekvenca
1 zelo ponosen 165
2 precej ponosen 566
3 ne preveč ponosen 224
4 sploh nisem ponosen 32
8 ne vem 100
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V205H slovenska vojska V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

h. na slovensko vojsko

Vrednost 95185 Frekvenca
1 zelo ponosen 82
2 precej ponosen 402
3 ne preveč ponosen 378
4 sploh nisem ponosen 151
8 ne vem 77
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V205I na slovensko zgodovino V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

i. na slovensko zgodovino

Vrednost 96184 Frekvenca
1 zelo ponosen 262
2 precej ponosen 586
3 ne preveč ponosen 151
4 sploh nisem ponosen 35
8 ne vem 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V205J enakopravna obravnava vseh V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

j. na pravično in enakopravno obravnavo vseh skupin v družbi

Vrednost 97183 Frekvenca
1 zelo ponosen 88
2 precej ponosen 288
3 ne preveč ponosen 473
4 sploh nisem ponosen 184
8 ne vem 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V206A Slo bi morala omejiti uvoz tujih proizvo V2.06 Sedaj pa bi vam radi postavili nekaj vprašanj o odnosih med Slovenijo ter drugimi državami.V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih proizvodov, da bi zaščitila lastno gospodarstvo.

Vrednost 98182 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 221
2 se strinjam 338
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 198
4 ne strinjam se 250
5 sploh se ne strinjam 49
8 ne vem 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V206B Mednarodne ustanove svojie resitve V2.06 Sedaj pa bi vam radi postavili nekaj vprašanj o odnosih med Slovenijo ter drugimi državami.V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Ob nekaterih problemih, kot je onesnaževanje okolja, bi morale ime- ti mednarodne ustanove pravico do uveljavitve svojih rešitev.

Vrednost 99181 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 222
2 se strinjam 611
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 143
4 ne strinjam se 58
5 sploh se ne strinjam 5
8 ne vem 52
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V206C Slo bi morala upostevati le svoje intere V2.06 Sedaj pa bi vam radi postavili nekaj vprašanj o odnosih med Slovenijo ter drugimi državami.V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Slovenija bi morala upoštevati le svoje interese, čeprav bi to vodilo do sporov z drugimi državami.

Vrednost 100180 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 85
2 se strinjam 207
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 243
4 ne strinjam se 433
5 sploh se ne strinjam 79
8 ne vem 44
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V206D Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlj V2.06 Sedaj pa bi vam radi postavili nekaj vprašanj o odnosih med Slovenijo ter drugimi državami.V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlje v Sloveniji.

Vrednost 101179 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 180
2 se strinjam 264
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 250
4 ne strinjam se 297
5 sploh se ne strinjam 72
8 ne vem 29
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V206E Slo TV naj daje prednost slo filmom V2.06 Sedaj pa bi vam radi postavili nekaj vprašanj o odnosih med Slovenijo ter drugimi državami.V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. Slovenska televizija bi morala dajati prednost slovenskim filmom in oddajam.

Vrednost 102178 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 169
2 se strinjam 335
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 246
4 ne strinjam se 253
5 sploh se ne strinjam 67
8 ne vem 22
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V207A Mednarodna podjetja povzrocajo skodo dom V2.07 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Velika mednarodna podjetja povzročajo vedno več škode domačim podjetjem v Sloveniji.

Vrednost 103177 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 182
2 se strinjam 412
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 229
4 ne strinjam se 197
5 sploh se ne strinjam 21
8 ne vem 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V207B V Slo je mogoce dobiti vedno boljse proi V2.07 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Zaradi prostega pretoka blaga je v Sloveniji mogoče dobiti vedno boljše proizvode.

Vrednost 104176 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 222
2 se strinjam 649
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 115
4 ne strinjam se 64
5 sploh se ne strinjam 10
8 ne vem 32
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V207C Slo naj spostuje odlocitve mednarodnih o V2.07 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Na splošno vzeto, bi morala Slovenija spoštovati odločitve mednarodnih organizacij, ki jim pri pada, čeprav se vlada z njimi ne strinja.

Vrednost 105175 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 77
2 se strinjam 394
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 323
4 ne strinjam se 159
5 sploh se ne strinjam 13
8 ne vem 125
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V207D Slo izgublja moc na racun mednarodnih o V2.07 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Slovenska država izgublja preveč moči na račun mednarodnih organizacij.

Vrednost 106174 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 80
2 se strinjam 365
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 305
4 ne strinjam se 211
5 sploh se ne strinjam 20
8 ne vem 107
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V207E Vse vec tujih filmov skoduje nasi kultur V2.07 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. Vse več tujih filmov, glasbe in knjig škoduje naši nacionalni kulturi.

Vrednost 107173 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 117
2 se strinjam 324
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 208
4 ne strinjam se 340
5 sploh se ne strinjam 71
8 ne vem 31
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V207F Internet - inf. dostopne vse vec ljudem V2.07 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (En odgovor v vsaki vrsti!)

f. Korist interneta je v tem, da so informacije dostopne vse več ljudem po celem svetu.

Vrednost 108172 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 454
2 se strinjam 494
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 48
4 ne strinjam se 21
5 sploh se ne strinjam 9
8 ne vem 65
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V208A Ljudje, ki se ne drzijo slo obicajev ne V2.08 Zdaj pa bi vas radi vprašali nekaj stvari v zvezi z manjšinami v Sloveniji. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Nemogoče je, da bi ljudje, ki se ne držijo slovenskih običajev in tradicij, postali pravi Slovenci.

Vrednost 109171 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 224
2 se strinjam 338
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 185
4 ne strinjam se 276
5 sploh se ne strinjam 44
8 ne vem 25
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V208B Narodnim manjsinam bi morala pomagati dr V2.08 Zdaj pa bi vas radi vprašali nekaj stvari v zvezi z manjšinami v Sloveniji. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Narodnim manjšinam bi pri ohranjanju njihovih običajev in tradicij morala pomagati država.

Vrednost 110170 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 207
2 se strinjam 590
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 164
4 ne strinjam se 81
5 sploh se ne strinjam 19
8 ne vem 29
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V209 Katero mnenje vam je blize?

V2.09 Nekateri pravijo, da je za družbo bolje, če različne rasne in etnične skupine ohranijo svoje posebne običaje in tradicije, drugi pa pravijo, da je bolje, če se te skupine prilagodijo in zlijejo s širšo družbo. Katero od teh mnenj vam je bliže?

Vrednost 111169 Frekvenca
1 Za družbo je bolje, če skupine ohranijo svoje posebne običaje in tradicije 587
2 Bolje je, če se skupine prilagodijo in zlijejo s širšo družbo 416
8 ne vem 88
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V210A Zaradi priseljencev se povecuje st. kazn V2.10 Obstajajo različna mnenja o priseljencih, ki so prišli iz drugih držav ali republik bivše Jugoslavije in živijo v Sloveniji. (S "priseljenci" mislimo ljudi, ki so prišli z namenom, da bi se v Sloveniji za stalno naselili.) V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.

Vrednost 112168 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 195
2 se strinjam 374
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 210
4 ne strinjam se 235
5 sploh se ne strinjam 44
8 ne vem 34
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V210B Priseljenci koristijo slo. gospodarstvu V2.10 Obstajajo različna mnenja o priseljencih, ki so prišli iz drugih držav ali republik bivše Jugoslavije in živijo v Sloveniji. (S "priseljenci" mislimo ljudi, ki so prišli z namenom, da bi se v Sloveniji za stalno naselili.) V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Priseljenci na splošno koristijo slovenskemu gospodarstvu.

Vrednost 113167 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 43
2 se strinjam 282
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 357
4 ne strinjam se 314
5 sploh se ne strinjam 50
8 ne vem 46
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V210C Priseljenci zasedajo delovna mesta Slove V2.10 Obstajajo različna mnenja o priseljencih, ki so prišli iz drugih držav ali republik bivše Jugoslavije in živijo v Sloveniji. (S "priseljenci" mislimo ljudi, ki so prišli z namenom, da bi se v Sloveniji za stalno naselili.) V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Priseljenci zasedajo delovna mesta ljudem, ki so bili rojeni v Sloveniji.

Vrednost 114166 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 141
2 se strinjam 368
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 230
4 ne strinjam se 277
5 sploh se ne strinjam 45
8 ne vem 29
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V210D Zaradi priseljencev postaja Slo odprta z V2.10 Obstajajo različna mnenja o priseljencih, ki so prišli iz drugih držav ali republik bivše Jugoslavije in živijo v Sloveniji. (S "priseljenci" mislimo ljudi, ki so prišli z namenom, da bi se v Sloveniji za stalno naselili.) V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Zaradi priseljencev postaja Slovenija bolj odprta za nove ideje in kulture.

Vrednost 115165 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 61
2 se strinjam 401
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 291
4 ne strinjam se 250
5 sploh se ne strinjam 37
8 ne vem 49
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V210E Drzava porabi prevec denarja za pomoc pr V2.10 Obstajajo različna mnenja o priseljencih, ki so prišli iz drugih držav ali republik bivše Jugoslavije in živijo v Sloveniji. (S "priseljenci" mislimo ljudi, ki so prišli z namenom, da bi se v Sloveniji za stalno naselili.) V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. Država porabi preveč denarja za pomoč priseljencem.

Vrednost 116164 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 152
2 se strinjam 325
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 269
4 ne strinjam se 211
5 sploh se ne strinjam 41
8 ne vem 93
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V211 St. priseljencev v Slo...

V2.11 Ali menite, da bi bilo potrebno število priseljencev v Sloveniji

Vrednost 117163 Frekvenca
1 močno povečati 5
2 nekoliko povečati 27
3 naj ostane enako 474
4 nekoliko zmanjšati 349
5 močno zmanjšati 183
8 ne vem 54
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V212 Ali ste drzavljan Slovenije?

V2.12 Ali ste državljan-ka Slovenije?

Vrednost 118162 Frekvenca
1 da 1088
2 ne 4
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V215A Otroci rojeni v Slo bi morali imeti slo V2.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Otroci, rojeni v Sloveniji, katerih starši niso slovenski državljani, bi morali imeti pravico do slovenskega državljanstva.

Vrednost 119161 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 335
2 se strinjam 486
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 117
4 ne strinjam se 105
5 sploh se ne strinjam 19
8 ne vem 30
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V215B Otroci, slo starsev, rojeni v tujini, bi V2.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Otroci, rojeni v tujini, bi morali imeti pravico do slovenskega državljanstva, če je vsaj eden od staršev slovenski državljan.

Vrednost 120160 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 265
2 se strinjam 596
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 132
4 ne strinjam se 61
5 sploh se ne strinjam 5
8 ne vem 33
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V215C Legalni priseljenci bi morali imeti enak V2.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Legalni priseljenci v Sloveniji, ki niso slovenski državljani, bi morali imeti enake pravice kot slovenski državljani.

Vrednost 121159 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 106
2 se strinjam 295
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 183
4 ne strinjam se 390
5 sploh se ne strinjam 86
8 ne vem 32
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V215D V Slo bi morali uvesti ukrepe za pregon V2.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. V Sloveniji bi morali uvesti strožje ukrepe za pregon ilegalnih priseljencev.

Vrednost 122158 Frekvenca
1 v celoti se strinjam 345
2 se strinjam 488
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 135
4 ne strinjam se 64
5 sploh se ne strinjam 19
8 ne vem 40
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V216 Kako ponosni ste, da ste drzavljan Slove

V2.16 Kako ponosni ste, da ste Slovenec oz. državljan Slovenije?

Vrednost 123157 Frekvenca
1 zelo sem ponosen 579
2 do neke mere ponosen 468
3 ne kaj dosti ponosen 30
4 sploh nisem ponosen 10
8 ne vem 5
0 nisem državljan Slovenije 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V221 Ali bi Slo koristilo clanstvo v EU?

V2.21 Na splošno vzeto, ali bi rekli, da bi Sloveniji kaj koristilo ali ne bi koristilo članstvo v Evropski uniji?

Vrednost 124156 Frekvenca
1 koristilo bi ji 804
2 ne bi ji koristilo 138
8 ne vem 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V222 Ali bi Sloveniji koristilo clanstvo v NA

V2.22 Ali mislite, da bi Sloveniji kaj koristilo ali ji ne bi koristilo, če bi postala polnopravna članica Nato?

Vrednost 125155 Frekvenca
1 koristilo bi ji 521
2 ne bi ji koristilo 384
8 ne vem, b.o. 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V223 Mnenje o razmerah po 2. svetovni vojni d

V2.23 Obstajajo različna mnenja o razmerah, v kakršnih smo živeli v Sloveniji v desetletjih po 2. svetovni vojni do volitev leta 1990. Navajamo jih nekaj, vi pa povejte, katero je vam osebno najbližje!

Vrednost 126154 Frekvenca
1 to obdobje je čas strahu in zatiranja 62
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 722
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 252
4 drugo 24
8 ne vem, b.o. 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V224 Pogledi o medvojnih dogajanjih

V2.24 V Sloveniji se pojavlja več različnih pogledov o medvojnih dogajanjih (partizanstvo, domobranstvo). Navedli vam bomo nekaj teh pogledov, vi pa povejte, kateri od njih je vam najbližji.

Vrednost 127153 Frekvenca
1 partizani so bili pravičen boj zoper okupatorja, domobranci pa so nedopustno sodelovali z okupatorjem 531
2 partizani so se borili za komunistično revolucijo, ki so se ji domobranci upravičeno uprli 101
3 domobranci so se upravičeno uprli komunistični revoluciji v NOB, ne bi pa smeli sodelovati z okupatorjem 181
4 drugo 105
8 ne vem, b.o. 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301A zanimanje za politiko nasploh 3.00 LOKALNA DEMOKRACIJA V3.01 Prosimo, da vaše zanimanje za politiko ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da se sploh ne zanimate za politiko, 10 pa, da je vaše zanimanje za politiko zelo močno. Koliko se zanimate ...

a. za politiko nasploh

Vrednost 128152 Frekvenca
0 se ne zanimam 165
1 1 75
2 2 91
3 3 141
4 4 86
5 5 261
6 6 71
7 7 76
8 8 56
9 9 27
10 zelo močno se zanimam 37
99 ne vem, b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V301B zanimanje za lokalno politiko 3.00 LOKALNA DEMOKRACIJA V3.01 Prosimo, da vaše zanimanje za politiko ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da se sploh ne zanimate za politiko, 10 pa, da je vaše zanimanje za politiko zelo močno. Koliko se zanimate ...

b. še posebej ocenite vaše zanimanje za lokalno politiko

Vrednost 129151 Frekvenca
0 se ne zanimam 158
1 1 67
2 2 112
3 3 137
4 4 86
5 5 238
6 6 71
7 7 76
8 8 81
9 9 27
10 zelo močno se zanimam 32
99 ne vem, b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V302A vpliv na politiko v slovenski drzavi V3.02 Ali imajo ljudje kot ste vi danes kaj vpliva na politiko in odločanje ali ga nimajo? Prosimo, da vpliv ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da nimajo nič vpliva, 10 pa, da ga imajo zelo veliko.

a. v slovenski državi

Vrednost 130150 Frekvenca
0 nič ne vpliva 304
1 1 140
2 2 141
3 3 131
4 4 86
5 5 144
6 6 44
7 7 36
8 8 25
9 9 2
10 zelo velik vpliv 11
99 ne vem, b.o. 27
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V302B vpliv na politiko v vasi obcini V3.02 Ali imajo ljudje kot ste vi danes kaj vpliva na politiko in odločanje ali ga nimajo? Prosimo, da vpliv ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da nimajo nič vpliva, 10 pa, da ga imajo zelo veliko.

b. še posebej ocenite vpliv na politiko in odločanje v vaši občini

Vrednost 131149 Frekvenca
0 nič ne vpliva 234
1 1 107
2 2 129
3 3 139
4 4 104
5 5 172
6 6 62
7 7 62
8 8 27
9 9 8
10 zelo velik vpliv 15
99 ne vem, b.o. 30
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V303A kako zivijo ljudje V3.03 Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake, ali slabše? Ocenite, prosim, vsako posebej.

a. kako živijo ljudje

Vrednost 132148 Frekvenca
1 danes dosti slabše 94
2 danes slabše 419
3 približno enake 376
4 dosti boljše 174
5 boljše 13
8 ne vem 16
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303B dobiti stanovanje V3.03 Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake, ali slabše? Ocenite, prosim, vsako posebej.

b. možnost dobiti stanovanje

Vrednost 133147 Frekvenca
1 danes dosti slabše 232
2 danes slabše 543
3 približno enake 174
4 dosti boljše 74
5 boljše 5
8 ne vem 64
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303C dobiti zaposlitev V3.03 Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake, ali slabše? Ocenite, prosim, vsako posebej.

c.možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 134146 Frekvenca
1 danes dosti slabše 325
2 danes slabše 544
3 približno enake 152
4 dosti boljše 46
5 boljše 4
8 ne vem 20
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303D moznost izobrazevanja V3.03 Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake, ali slabše? Ocenite, prosim, vsako posebej.

d. možnost izobraževanja

Vrednost 135145 Frekvenca
1 danes dosti slabše 37
2 danes slabše 151
3 približno enake 376
4 dosti boljše 426
5 boljše 66
8 ne vem 35
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303E prezivljati otroke V3.03 Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake, ali slabše? Ocenite, prosim, vsako posebej.

e. možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 136144 Frekvenca
1 danes dosti slabše 109
2 danes slabše 492
3 približno enake 347
4 dosti boljše 102
5 boljše 6
8 ne vem 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303F demokraticnost odlocanja V3.03 Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake, ali slabše? Ocenite, prosim, vsako posebej.

f. demokratičnost odločanja

Vrednost 137143 Frekvenca
1 danes dosti slabše 48
2 danes slabše 196
3 približno enake 540
4 dosti boljše 214
5 boljše 13
8 ne vem 80
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V303G clovekove pravice V3.03 Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake, ali slabše? Ocenite, prosim, vsako posebej.

g. spoštovanje človekovih pravic

Vrednost 138142 Frekvenca
1 danes dosti slabše 64
2 danes slabše 221
3 približno enake 518
4 dosti boljše 210
5 boljše 25
8 ne vem 53
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V304 stanje v vasi obcini

V3.04 Kako vi presojate gospodarsko stanje v vaši občini? Prosim, ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni zelo slabo in 10 zelo dobro.

Vrednost 139141 Frekvenca
0 zelo slabo 58
1 1 36
2 2 59
3 3 118
4 4 140
5 5 317
6 6 107
7 7 95
8 8 82
9 9 15
10 zelo dobro 21
99 ne vem, b.o. 42
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V305 kako ste zadovoljni s svojim zivljenjem

V3.05 Če ocenjujete nasploh, kako ste zadovoljni s svojim življenjem kot celoto? Prosimo, da vaše zadovoljstvo ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste s svojim življenjem kot celoto zelo nezadovoljni, 10 pa, da ste zelo zadovoljni.

Vrednost 140140 Frekvenca
0 zelo nezadovoljen 7
1 1 1
2 2 21
3 3 27
4 4 28
5 5 248
6 6 115
7 7 166
8 8 268
9 9 107
10 zelo zadovoljen 98
99 ne vem, b.o 3
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V306A TV V3.06 Kako pogosto spremljate poročanje o lokalni politiki v lokalnih medijih (TV, radio, časopis)?

a. TV

Vrednost 141139 Frekvenca
1 vsak dan 403
2 več kot 2x na teden 139
3 1x ali 2x na teden 144
4 manj pogosto 183
5 nikoli 200
8 ne vem, b.o. 19
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V306B radio V3.06 Kako pogosto spremljate poročanje o lokalni politiki v lokalnih medijih (TV, radio, časopis)?

b. radio

Vrednost 142138 Frekvenca
1 vsak dan 429
2 več kot 2x na teden 129
3 1x ali 2x na teden 136
4 manj pogosto 195
5 nikoli 175
8 ne vem, b.o. 22
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V306C casopis V3.06 Kako pogosto spremljate poročanje o lokalni politiki v lokalnih medijih (TV, radio, časopis)?

c. časopis

Vrednost 143137 Frekvenca
1 vsak dan 262
2 več kot 2x na teden 136
3 1x ali 2x na teden 241
4 manj pogosto 298
5 nikoli 132
8 ne vem, b.o. 17
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V307_1 1. najpomembnejsi V3.07 Prosimo da posamezne lokalne medije razvrstite po pomenu, ki ga imajo za vas. Najprej navedite najbolj pomembnega (1), nato drugega po pomenu (2) in nazadnje najmanj pomembnega (3).

1. najpomembnejsi

Vrednost 144136 Frekvenca
1 lokalne TV postaje 425
2 lokalne radio postaje 266
3 lokalni časopisi 302
" " 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V307_2 2. najpomembnejsi V3.07 Prosimo da posamezne lokalne medije razvrstite po pomenu, ki ga imajo za vas. Najprej navedite najbolj pomembnega (1), nato drugega po pomenu (2) in nazadnje najmanj pomembnega (3).

2. najpomembnejsi

Vrednost 145135 Frekvenca
1 lokalne TV postaje 368
2 lokalne radio postaje 395
3 lokalni časopisi 244
" " 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V307_3 3. najpomembnejsi V3.07 Prosimo da posamezne lokalne medije razvrstite po pomenu, ki ga imajo za vas. Najprej navedite najbolj pomembnega (1), nato drugega po pomenu (2) in nazadnje najmanj pomembnega (3).

3. najpomembnejsi

Vrednost 146134 Frekvenca
1 lokalne TV postaje 248
2 lokalne radio postaje 337
3 lokalni časopisi 446
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V308 koliko zaupate lokalnemu mediju

V3.08 Ali nam lahko poveste, v kolikšni meri zaupate lokalnemu mediju, ki ga najpogosteje spremljate? Izrazite svoje mnenje z ocenami od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da čisto nič ne zaupate in 10, da mu v celoti zaupate!

Vrednost 147133 Frekvenca
0 čisto nič ne zaupam 20
1 1 9
2 2 34
3 3 55
4 4 69
5 5 298
6 6 140
7 7 152
8 8 147
9 9 37
10 v celoti zaupam 54
99 ne vem, b.o. 72
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V309 Kako pogosto se pogovarjate o politiki v

V3.09 Kako pogosto se z drugimi ljudmi pogovarjate o političnem dogajanju v vaši občini?

Vrednost 148132 Frekvenca
1 dnevno 79
2 tedensko 242
3 redkeje 547
4 nikoli 224
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V310 Kje se pogovarjate o politiki v vasi obc

V3.10 Kje se največkrat pogovarjate o političnem dogajanju v vaši občini?

Vrednost 149131 Frekvenca
1 v družini 258
2 s prijatelji 396
3 na delovnem mestu 163
4 strankarski odbori, zbori občanov, ipd. 19
5 drugje 52
6 nikoli se ne pogovarjam o politiki 203
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V311 zadovoljni s trenutnim stanjem demokraci

V3.11 V kolikšni meri ste zadovoljni ali nezadovoljni s trenutnim stanjem demokracije v vaši občini? Izrazite svoje mnenje z ocenami od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste zelo nezadovoljni in 10, da ste zelo zadovoljni?

Vrednost 150130 Frekvenca
0 zelo nezadovoljen 39
1 1 21
2 2 49
3 3 101
4 4 124
5 5 333
6 6 131
7 7 116
8 8 66
9 9 14
10 zelo zadovoljen 17
99 ne vem, b. o. 81
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V312 zanimanje za dogajanja v obcini

V3.12 V kolikšni meri vas na splošno zanimajo dogajanja v vaši občini? Prosimo, da vaše zanimanje za dogajanja ocenite na lestvici od 0 do 10.

Vrednost 151129 Frekvenca
0 zelo šibko 39
1 1 36
2 2 51
3 3 87
4 4 94
5 5 243
6 6 116
7 7 141
8 8 154
9 9 45
10 zelo močno 71
99 ne vem, b.o. 10
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V313 Ste se udelezili lokalnih volitev leta 2

V3.13 Ali ste se udeležili lokalnih volitev leta 2002?

Vrednost 152128 Frekvenca
1 da, (vprašaj V3.14 in V3.15) 930
2 ne, (preskok na V3.16) 140
3 se ne spominjam, (preskok na V3.17) 19
0 nisem imel-a volilne pravice, (preskok na V3.19) 2
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V314 Bi se udelezili lokalnih volitev, ce ne

V3.14 Če da... Ali bi se udeležili lokalnih volitev tudi v primeru, če ne bi bilo hkrati tudi predsedniških volitev?

Vrednost 153127 Frekvenca
1 da 840
2 ne 56
8 ne vem 25
" " 172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V315A to je drzavljanska dolznost V3.15 Če da... Nam lahko zaupate, zakaj ste se udeležili zadnjih lokalnih volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

a. ker sem smatral, da je to moja državljanska dolžnost

Vrednost 154126 Frekvenca
1 sploh ne drži 69
2 2 33
3 3 79
4 4 159
5 popolnoma drži 571
8 ne vem 6
" " 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V315B zelel glasovati za stranko V3.15 Če da... Nam lahko zaupate, zakaj ste se udeležili zadnjih lokalnih volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

b. ker sem želel glasovati za "svojo" politično stranko

Vrednost 155125 Frekvenca
1 sploh ne drži 241
2 2 78
3 3 137
4 4 147
5 popolnoma drži 303
8 ne vem 11
" " 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V315C zelel glasovati za kandidata V3.15 Če da... Nam lahko zaupate, zakaj ste se udeležili zadnjih lokalnih volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

c. ker sem želel glasovati za svojega kandidata

Vrednost 156124 Frekvenca
1 sploh ne drži 105
2 2 53
3 3 106
4 4 191
5 popolnoma drži 453
8 ne vem 9
" " 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V315D zelel vplivati na prihodnost obcine V3.15 Če da... Nam lahko zaupate, zakaj ste se udeležili zadnjih lokalnih volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

d. ker sem želel vplivati na prihodnost moje občine

Vrednost 157123 Frekvenca
1 sploh ne drži 45
2 2 43
3 3 113
4 4 220
5 popolnoma drži 488
8 ne vem 8
" " 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V315E hotel prepreciti zmago kandidata V3.15 Če da... Nam lahko zaupate, zakaj ste se udeležili zadnjih lokalnih volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

e. ker sem hotel preprečiti zmago kandidata, ki mu močno nasprotujem

Vrednost 158122 Frekvenca
1 sploh ne drži 313
2 2 136
3 3 117
4 4 85
5 popolnoma drži 245
8 ne vem 20
" " 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V315F hotel prepreciti zmago stranke V3.15 Če da... Nam lahko zaupate, zakaj ste se udeležili zadnjih lokalnih volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

f. ker sem hotel preprečiti zmago stranke, ki ji močno nasprotujem Preidi na V3.17!

Vrednost 159121 Frekvenca
1 sploh ne drži 349
2 2 158
3 3 110
4 4 85
5 popolnoma drži 199
8 ne vem 20
" " 172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V316A moj glas nima nobene teze V3.16 Če V3.13 ne... Nam lahko zaupate, zakaj se niste udeležili volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

a. moj glas nima nobene teže

Vrednost 160120 Frekvenca
1 sploh ne drži 64
2 2 20
3 3 27
4 4 13
5 popolnoma drži 38
8 ne vem, 14
" " 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V316B moj kandidat ni imel moznosti V3.16 Če V3.13 ne... Nam lahko zaupate, zakaj se niste udeležili volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

b. moj kandidat ni imel nobene možnosti

Vrednost 161119 Frekvenca
1 sploh ne drži 88
2 2 20
3 3 19
4 4 6
5 popolnoma drži 17
8 ne vem, 26
" " 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V316C dovolj imam politike V3.16 Če V3.13 ne... Nam lahko zaupate, zakaj se niste udeležili volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

c. dovolj imam politike

Vrednost 162118 Frekvenca
1 sploh ne drži 36
2 2 15
3 3 28
4 4 19
5 popolnoma drži 64
8 ne vem, 14
" " 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V316D nezadovoljen s kandidati V3.16 Če V3.13 ne... Nam lahko zaupate, zakaj se niste udeležili volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

d. nezadovoljen sem bil s ponujenimi kandidati

Vrednost 163117 Frekvenca
1 sploh ne drži 58
2 2 15
3 3 32
4 4 17
5 popolnoma drži 33
8 ne vem, 23
" " 915

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V316E zaradi vremena V3.16 Če V3.13 ne... Nam lahko zaupate, zakaj se niste udeležili volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

e. zaradi vremena

Vrednost 164116 Frekvenca
1 sploh ne drži 134
2 2 9
3 3 5
4 4 2
5 popolnoma drži 13
8 ne vem, 16
" " 914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V317 Ste se udelezili prejsnjih lokalnih voli

V3.17 Ali ste se udeležili katerih od prejšnjih lokalnih volitev 1994, 1998?

Vrednost 165115 Frekvenca
1 da 849
2 ne 145
3 se ne spominjam 77
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V318 Ste ze kdaj kandidirali na lokalnih voli

V3.18 Ali ste že kdaj kandidirali na lokalnih volitvah za župana/županjo oz. člana/članico občinskega sveta?

Vrednost 166114 Frekvenca
1 da 54
2 ne 1019
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V319 Bi v prihodnosti kandidiral za zupana-sv Odgovarjajo vsi!

V3.19 Ali bi bili kdaj v prihodnosti pripravljeni kandidirati za župana/županjo ali občinskega oz. mestnega svetnika/svetnico?

Vrednost 167113 Frekvenca
1 da 117
2 ne 931
8 ne vem, neodločen 38
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V320A pripadnost politicni stranki V3.20 Kako pomembne so za vas naslednje lastnosti kandidatov pri odločanju na lokalnih volitvah? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomembno, 5 pa zelo pomembno.

a. pripadnost politični stranki

Vrednost 168112 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 275
2 2 139
3 3 251
4 4 179
5 zelo pomembno 205
8 ne vem 40
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V320B politicne izkusnje V3.20 Kako pomembne so za vas naslednje lastnosti kandidatov pri odločanju na lokalnih volitvah? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomembno, 5 pa zelo pomembno.

b. politične izkušnje

Vrednost 169111 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 68
2 2 61
3 3 167
4 4 364
5 zelo pomembno 391
8 ne vem 36
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V320C spol V3.20 Kako pomembne so za vas naslednje lastnosti kandidatov pri odločanju na lokalnih volitvah? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomembno, 5 pa zelo pomembno.

c. spol

Vrednost 170110 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 707
2 2 108
3 3 108
4 4 79
5 zelo pomembno 67
8 ne vem 22
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V320D da kandidata osebno poznam V3.20 Kako pomembne so za vas naslednje lastnosti kandidatov pri odločanju na lokalnih volitvah? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomembno, 5 pa zelo pomembno.

d. da kandidata osebno poznam

Vrednost 171109 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 416
2 2 128
3 3 194
4 4 174
5 zelo pomembno 157
8 ne vem 21
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V320E neodvisnost kandidata V3.20 Kako pomembne so za vas naslednje lastnosti kandidatov pri odločanju na lokalnih volitvah? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomembno, 5 pa zelo pomembno.

e. neodvisnost kandidata

Vrednost 172108 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 196
2 2 124
3 3 236
4 4 209
5 zelo pomembno 270
8 ne vem 57
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V321 Je strankarska pripadnost bolj pomembna

V3.21 Ali je za vas pri izbiri med kandidati strankarska pripadnost bolj pomembna pri lokalnih ali pri parlamentarnih volitvah?

Vrednost 173107 Frekvenca
1 pomembnejša je pri parlamentarnih volitvah 286
2 pri obojih je enako pomembna oziroma nepomembna 545
3 pomembnejša je pri lokalnih volitvah 74
8 ne vem, neodločen 186
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V322 Je strankarska pripadnost bolj pomembna

V3.22 Ali je za vas pri izbiri med kandidati strankarska pripadnost bolj pomembna pri predsedniških ali pri parlamentarnih volitvah?

Vrednost 174106 Frekvenca
1 pomembnejša je pri predsedniških volitvah 169
2 pri obojih je enako pomembna oziroma nepomembna 512
3 pomembnejša je pri parlamentarnih volitvah 226
8 ne vem, neodločen 185
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V323 Je strankarska pripadnost bolj pomembna

V3.23 Ali je za vas pri izbiri med kandidati strankarska pripadnost bolj pomembna pri lokalnih ali pri predsedniških volitvah?

Vrednost 175105 Frekvenca
1 pomembnejša je pri predsedniških volitvah 237
2 pri obojih je enako pomembna oziroma nepomembna 521
3 pomembnejša je pri lokalnih volitvah 145
8 ne vem, neodločen 187
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V324 Ali na lokalnih volite kandidate iste st

V3.24 Ali na lokalnih volitvah volite kandidate iste politične stranke kot na parlamentarnih volitvah?

Vrednost 176104 Frekvenca
1 da 437
2 ne 495
8 ne vem 150
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V325 Kdo je zupan vase obcine?

V3.25 Ali nam, prosim, poveste kdo je župan vaše občine? (ime in priimek)

Vrednost 177103 Frekvenca
1 64
2 Žagar 18
3 Čagran 6
112 Zalokar-Oražem 3
113 Zalokar Oražem 11
114 Zanoškar 14
115 Zupančič 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 115

V326 Kdo je bil zupan pred njim?

V3.26 In kdo je bil župan vaše občine pred njim? (ime in priimek) (če ne navede nobenega imena, preskok na V3.28)

Vrednost 178102 Frekvenca
1 94
2 Žagar 18
3 Žgajnar 12
143 Zamrnik 1
144 Zanikar 1
145 Zimšek 7
146 Zupančič 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 146

V327 Kako ocenjujete delo zupana v prejsnjem

V3.27 Kako ocenjujete delo župana v prejšnjem mandatu, to je v letih 1998-2002? Prosimo, da njegovo delo ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da njegovo delo ocenjujete kot zelo slabo in 10, da njegovo delo ocenjujete kot zelo dobro.

Vrednost 179101 Frekvenca
0 zelo slabo 48
1 1 34
2 2 50
3 3 66
4 4 77
5 5 207
6 6 89
7 7 134
8 8 153
9 9 50
10 zelo dobro 99
99 ne vem, b.o. 44
" " 42

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V328 Ali ste kdaj navezali stik z zupanom?

V3.28 Ali ste v obdobju od zadnjih lokalnih volitev kdaj navezali stik z županom, na primer po telefonu ali osebno?

Vrednost 180100 Frekvenca
1 da preskok na V3.31 243
2 ne vprašaj v3.29 848
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V329 Ali ste poskusali navezati stik z zupano

V3.29 Če ne ... Ali ste v tem obdobju morda poskušali navezati stik z županom?

Vrednost 18199 Frekvenca
1 da preskok na V3.31 32
2 ne vprašaj V3.30 825
" " 236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V330 Ce bi hoteli, bi lahko prisli v stik z z

V3.30 Če ne ... Ali menite, da bi v primeru, če bi hoteli, lahko prišli v stik z županom?

Vrednost 18298 Frekvenca
1 da 646
2 ne 110
8 ne vem 84
" " 253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V331 Ali ste za zupana glasovali tudi vi?

V3.31 Če V3.28 ali V3.29 da... Ali ste za župana/županjo, ki je vodil-a občino v prejšnjem mandatu 1998-2002, glasovali tudi vi osebno?

Vrednost 18397 Frekvenca
1 da, sem volil-a zanj-o vprašaj V3.32 472
2 ne, nisem volil-a zanj-o preskok na V3.33 158
8 ne vem, se ne spomnim preskok na V3.33 59
0 nisem imel-a volilne pravice preskok na V3.33 29
" " 375

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V332 Ali ste za zupama glasovali tudi na lans

V3.32 Če da ... Ali ste za tedanjega župana/županjo (če je ponovno kandidiral-a) glasovali tudi na lanskih lokalnih volitvah?

Vrednost 18496 Frekvenca
1 da 363
2 ne 149
3 ni ponovno kandidiral 51
8 ne vem 16
" " 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V333 Kako ocenjujete delo obcinskega sveta v

V3.33 Kako ocenjujete delo občinskega oz. mestnega sveta v prejšnjem mandatu? Prosimo, da svojo oceno izrazite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da njegovo delo ocenjujete kot zelo slabo in 10, da njegovo delo ocenjujete kot

Vrednost 18595 Frekvenca
0 zelo slabo 26
1 1 23
2 2 59
3 3 79
4 4 107
5 5 293
6 6 112
7 7 138
8 8 71
9 9 19
10 zelo dobro 35
99 ne vem 126
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V334 Ste kdaj navezali stik s clanom obcinske

V3.34 Ali ste v prejšnjem mandatu kdaj navezali stik s članom občinskega sveta, na primer po telefonu ali osebno?

Vrednost 18694 Frekvenca
1 da preskok na V3.37 211
2 ne vprašaj V3.35 875
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V335 Ali ste poizkusali navezati stik s clano

V3.35 Če ne ... Ali ste poizkušali navezati stik s kakim članom občinskega sveta?

Vrednost 18793 Frekvenca
1 da preskok na V3.37 43
2 ne vprašaj V3.36 854
" " 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V336 Alii bi lahko prisli v stik s kakim clan

V3.36 Če ne ... Kaj menite, da bi v primeru, če bi to hoteli, lahko prišli v stik s kakim članom občinskega sveta?

Vrednost 18892 Frekvenca
1 da 677
2 ne 87
8 ne vem 104
" " 225

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V337 Kako ste zadovoljni z lokalno samoupravo

V3.37 Kako ste nasploh zadovoljni z lokalno samoupravo v Sloveniji? Ocenite z oceno od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni zelo nezadovoljen, 10 pa zelo zadovoljen.

Vrednost 18991 Frekvenca
0 zelo sem nezadovoljen 29
1 1 14
2 2 37
3 3 90
4 4 126
5 5 361
6 6 139
7 7 111
8 8 60
9 9 10
10 zelo sem zadovoljen 12
99 ne vem, b.o. 97
" " 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V338 Kako ocenjujete velikost vase obcine?

V3.38 Kako ocenjujete velikost vaše občine? Ali se vam zdi da je ...

Vrednost 19090 Frekvenca
1 prevelika 63
2 ravno prav velika 854
3 premajhna 143
8 ne vem 32
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V339 Kdo ima po vasem mnenju najvecji vpliv n

V3.39 Ali nam lahko poveste, kdo od navedenih ima po vašem mnenju največji vpliv na odločanje v vaši občini?

Vrednost 19189 Frekvenca
1 župan 452
2 občinski svet 279
3 občinska uprava 44
4 politične stranke 175
8 ne vem 141
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V340 Komu v vasi obcini v najvecji meri zaupa

V3.40 Komu od navedenih v vaši občini v največji meri zaupate?

Vrednost 19288 Frekvenca
1 županu 497
2 občinskemu svetu 235
3 občinski upravi 55
4 političnim strankam 30
8 ne vem 267
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V341 Je zupan v obdobju 1998-2002 zastopal-a

V3.41 Kaj menite, ali je vaš župan/županja v preteklem obdobju (1998-2002), zastopal-a interese...

Vrednost 19387 Frekvenca
1 skoraj vseh prebivalcev 157
2 večine prebivalcev 528
3 majhnega dela prebivalcev 241
4 zelo majhne skupine prebivalcev 89
8 ne vem 77
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V342 Je obcinski svet v preteklem obdobju zas

V3.42 Kaj menite, ali je vaš občinski svet v preteklem obdobju zastopal interese...

Vrednost 19486 Frekvenca
1 skoraj vseh prebivalcev 108
2 večine prebivalcev 515
3 majhnega dela prebivalcev 245
4 zelo majhne skupine prebivalcev 75
8 ne vem 149
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V343 Koliko clanov obcinskega sveta poimensko

V3.43 Koliko članov sedanjega občinskega sveta v vaši občini vsaj poimensko poznate?

Vrednost 19585 Frekvenca
1 vse 57
2 več kot polovico 134
3 manj kot polovico 301
4 enega ali dva 316
5 nobenega 283
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V344 Kako se bo spremenil polozaj v obcini po

V3.44 Kako se bo po vašem mnenju spremenil položaj v vaši občini po lokalnih volitvah 2002?

Vrednost 19684 Frekvenca
1 spremenil se bo na bolje 225
2 ostal bo enak 696
3 spremenil se bo na slabše 62
8 ne vem 109
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V345 Katerim politikom bolj zaupate?

V3.45 Če primerjate politike, ki delujejo na državni ravni, npr. v vladi ali državnem zboru, s politiki, ki delujejo v vaši občini, ali bi rekli...

Vrednost 19783 Frekvenca
1 da bolj zaupate tistim, ki delujejo na državni ravni 134
2 da bolj zaupate tistim, ki delujejo v vaši občini 337
3 da enako zaupate oz. ne zaupate obojim 538
8 ne vem 81
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V346 Koliko poslanci DZ upostevajo interese o

V3.46 V kolikšni meri poslanci Državnega zbora upoštevajo interese vaše občine? Prosimo ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da poslanci Državnega zbora prav nič ne upoštevajo interesov vaše občine, 10 pa, da interese vaše občine v celoti upoštevajo.

Vrednost 19882 Frekvenca
0 prav nič ne upoštevajo 67
1 1 48
2 2 104
3 3 145
4 4 145
5 5 284
6 6 80
7 7 56
8 8 23
9 9 2
10 v celoti upoštevajo 10
99 ne vem, b.o. 126
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V347 Se vam zdi primerno, da zupan opravlja v

V3.47 Nekateri župani/županje hkrati opravljajo tudi funkcijo poslanca. Ali se vam zdi primerno, da ena oseba opravlja obe funkciji hkrati?

Vrednost 19981 Frekvenca
1 da vprašaj v3.48 205
2 ne preskok na V3.49 813
8 ne vem, neodločen 74
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V348A ker funkciji nista zahtevni V3.48 Če da ... Našteli bomo nekaj razlogov, zakaj bi bilo primerno, da ena oseba opravlja obe funkciji hkrati? Prosimo, da strinjanje z vsakim ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni da se ne strinjate, 5 pa pomeni da se popolnoma strinjate.

a. ker funkciji nista tako zahtevni, da ena oseba ne bi zmogla opravljati obeh funkcij

Vrednost 20080 Frekvenca
1 z danim razlogom se sploh ne strinja 38
2 2 47
3 3 52
4 4 41
5 se z njim popolnoma strinja 45
8 ne vem 17
" " 853

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V348B ker zupani lahko priskrbijo sredstva za V3.48 Če da ... Našteli bomo nekaj razlogov, zakaj bi bilo primerno, da ena oseba opravlja obe funkciji hkrati? Prosimo, da strinjanje z vsakim ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni da se ne strinjate, 5 pa pomeni da se popolnoma strinjate.

b. ker župani, ki so hkrati poslanci, lahko priskrbijo več sredstev za svojo občino

Vrednost 20179 Frekvenca
1 z danim razlogom se sploh ne strinja 6
2 2 16
3 3 30
4 4 77
5 se z njim popolnoma strinja 93
8 ne vem 18
" " 853

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V348C ker imajo zupani vecji vpliv na drzavni V3.48 Če da ... Našteli bomo nekaj razlogov, zakaj bi bilo primerno, da ena oseba opravlja obe funkciji hkrati? Prosimo, da strinjanje z vsakim ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni da se ne strinjate, 5 pa pomeni da se popolnoma strinjate.

c. ker imajo župani, ki so hkrati poslanci, večji vpliv na državni ravni in lažje rešujejo probleme na občinski ravni

Vrednost 20278 Frekvenca
1 z danim razlogom se sploh ne strinja 6
2 2 11
3 3 31
4 4 82
5 se z njim popolnoma strinja 91
8 ne vem 19
" " 853

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V349A ker sta funkciji prezahtevni VV3.49 Če ne... Našteli bomo nekaj razlogov, zakaj ni primerno, da ena oseba opravlja obe funkciji hkrati? Prosimo, da strinjanje z vsakim ocenite z oceno od 1 do 5, kjer

a. ker sta obe funkciji prezahtevni, da bi jih opravljala ena oseba

Vrednost 20377 Frekvenca
1 z danim razlogom se sploh ne strinja 56
2 2 39
3 3 69
4 4 179
5 se z njim popolnoma strinja 486
8 ne vem 24
" " 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V349B ker se zupan premalo posveca funkciji zu VV3.49 Če ne... Našteli bomo nekaj razlogov, zakaj ni primerno, da ena oseba opravlja obe funkciji hkrati? Prosimo, da strinjanje z vsakim ocenite z oceno od 1 do 5, kjer

b. ker se župan preveč posveča funkciji poslanca in premalo funkciji župana

Vrednost 20476 Frekvenca
1 z danim razlogom se sploh ne strinja 45
2 2 38
3 3 102
4 4 234
5 se z njim popolnoma strinja 394
8 ne vem 41
" " 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V349C ker se zupan premalo posveca poslanski f VV3.49 Če ne... Našteli bomo nekaj razlogov, zakaj ni primerno, da ena oseba opravlja obe funkciji hkrati? Prosimo, da strinjanje z vsakim ocenite z oceno od 1 do 5, kjer

c. ker se župan preveč posveča županski funkciji in premalo poslanski funkciji

Vrednost 20575 Frekvenca
1 z danim razlogom se sploh ne strinja 105
2 2 114
3 3 159
4 4 172
5 se z njim popolnoma strinja 245
8 ne vem 59
" " 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V350A na lokalnih volitvah V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

a. z glasovanjem na lokalnih volitvah

Vrednost 20674 Frekvenca
1 da 919
2 ne 172
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V350B z dopisom V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

b. z dopisom, ki ste ga poslali na občino

Vrednost 20773 Frekvenca
1 da 122
2 ne 968
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V350C s pogovorom s svetniki V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

c. s pogovorom z občinskimi svetniki

Vrednost 20872 Frekvenca
1 da 189
2 ne 901
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V350D s pogovorom z zupanom V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

d. s pogovorom z županom občine

Vrednost 20971 Frekvenca
1 da 210
2 ne 881
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V350E s podpisom peticije V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

e. s podpisom peticije v občini

Vrednost 21070 Frekvenca
1 da 164
2 ne 925
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V350F na zboru obcanov V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

f. z udeležbo na zboru občanov

Vrednost 21169 Frekvenca
1 da 295
2 ne 796
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V350G na obcinskem referendumu V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

g. z glasovanjem na občinskem referendumu

Vrednost 21268 Frekvenca
1 da 584
2 ne 506
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V350H na demonstracijah V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

h. z udeležbo na demonstracijah, protestih, stavkah v občini

Vrednost 21367 Frekvenca
1 da 41
2 ne 1050
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V350I preko lokalnih medijev V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

i. z objavo preko lokalnih medijev

Vrednost 21466 Frekvenca
1 da 43
2 ne 1047
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V351A politicni stranki V3.51 Ali družbeno in politično delujete na lokalni ravni v...

a. politični stranki

Vrednost 21565 Frekvenca
1 ne sodeluje 1032
2 občasno sodelujem 40
3 stalno sodelujem 11
4 opravljam funkcijo 7
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V351B nepoliticni organizaciji V3.51 Ali družbeno in politično delujete na lokalni ravni v...

b. nepolitični organizaciji (društvu, klubu, združenju, itd.)

Vrednost 21664 Frekvenca
1 ne sodeluje 798
2 občasno sodelujem 127
3 stalno sodelujem 119
4 opravljam funkcijo 46
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V352A prijatelje prepriceval da bi volili za s V3.52 Navedli vam bomo nekaj vrst političnega delovanja. Za vsako posebej povejte, ali ste to ob lokalnih volitvah že kdaj počeli.

a. prijatelje prepričeval, da bi volili za določeno stranko

Vrednost 21763 Frekvenca
1 počel 95
2 nisem počel 995
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V352B nosil priponko stranke oz. kandidata V3.52 Navedli vam bomo nekaj vrst političnega delovanja. Za vsako posebej povejte, ali ste to ob lokalnih volitvah že kdaj počeli.

b. nosil priponko stranke oz. kandidata

Vrednost 21862 Frekvenca
1 počel 31
2 nisem počel 1059
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V352C obiskal politicno zborovanje V3.52 Navedli vam bomo nekaj vrst političnega delovanja. Za vsako posebej povejte, ali ste to ob lokalnih volitvah že kdaj počeli.

c. obiskal politično zborovanje

Vrednost 21961 Frekvenca
1 počel 132
2 nisem počel 958
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V352D zbiral sredstva za volilno kampanjo V3.52 Navedli vam bomo nekaj vrst političnega delovanja. Za vsako posebej povejte, ali ste to ob lokalnih volitvah že kdaj počeli.

d. zbiral sredstva za volilno kampanjo

Vrednost 22060 Frekvenca
1 počel 15
2 nisem počel 1074
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V352E prispeval sredstva za volilno kampanjo V3.52 Navedli vam bomo nekaj vrst političnega delovanja. Za vsako posebej povejte, ali ste to ob lokalnih volitvah že kdaj počeli.

e. prispeval sredstva za volilno kampanjo

Vrednost 22159 Frekvenca
1 počel 31
2 nisem počel 1058
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V352F kandidiral na listi politicne stranke V3.52 Navedli vam bomo nekaj vrst političnega delovanja. Za vsako posebej povejte, ali ste to ob lokalnih volitvah že kdaj počeli.

f. kandidiral na listi politične stranke