Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM032
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM032_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2003)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Study Content

Keywords:

stališče o vlogi ženske v družini, stališče o vlogi moškega v družini, zaposlenost mater z majhnimi otroci, stališče o zakonski in izvenzakonski zvezi, stališče o ločitvi, pomen otroka v življenju, mnenje o porodniškem dopustu, prekinitev nosečnosti, gospodarjenje z družinskim proračunom, delitev dela in vpliva v gospodinjstvu, ocena pravičnosti delitve dela, odločanje o vzgoji, primerjava stresnosti domačega in delovnega okolja, usklajevanje domačih in delovnih obremenitev, sreča, zadovoljstvo z družino in delom, zaposlenost očeta in matere glede na starost otrok, prostorska identiteta, opredelitev pojma 'pravi Slovenec', odprtost/predsodki do drugih narodov, odnos do moči mednarodnih organizacij, do nakupa zemlje s strani tujcev, odnos do proste mednarodne trgovine, odnos do manjšin in priseljencev, stališča o vplivu priseljencev na kriminaliteto, gospodarstvo, zaposlovanje, kultura, pravica potomcev priseljencev do državljanstva, pravice priseljencev, nacionalni ponos, odnos do članstva v EU in Natu, odnos do socializma in medvojnega dogajanja, zanimanje za politiko, vpliv na politiko, primerjava različnih družbenih področij s preteklimi razmerami, spremljanje medijev, viri informiranja o lokalnem dogajanju, udeležba na lokalnih volitvah, razlogi udeležbe ali neudeležbe, kandidatura na volitvah, pomembne lastnosti kandidatov na volitvah, pomen strankarske pripadnosti kandidatov, ocena dela župana, stiki z županom, ocena dela občinskega/mestnega sveta, stiki s svetniki, vpliv lokalnih organov oblasti, zaupanje lokalnim organom, odnos moči med državno in lokalno oblastjo, stališča o hkratni funkciji župana in poslanca, razlogi za in proti hkratni funkciji, sodelovanje pri odločanju v občini, sodelovanje pri različnih oblikah političnega delovanja, članstvo v strankah

Keywords ELSST:
IDENTITETA, KULTURNA IDENTITETA, NARODNA IDENTITETA, DEMOKRACIJA, STALIŠČE, DRUŽINSKO OKOLJE, HOMOSEKSUALNOST, EKOLOGIJA, POLITIKA, VOLITVE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
družina
nacionalna identiteta
lokalna demokracija
demografija


Abstract:

Raziskava je namenjena izvedbi dveh blokov iz mednarodne ankete ISSP, sklop o družini in sklop o narodni identiteti. Dodan pa je še sklop vprašanj, ki ugotavljajo stališča o lokalni demokraciji. Vsebina prvega dela vprašalnika zajema stališča o vlogi žensk v družini in pri zaposlitvi, skrb za otroke, delitev dela v gospodinjstvu, stališča do spolnih vlog, spolnosti in partnerskih razmerij, poroka, ločitev, homoseksualnost, vprašanja o abortusu. Drugi blok vprašalnika zajema stališča o ekologiji in ekološke navade. Začne se s stališče glede ubogljivosti pri vzgoji. Narodna identiteta zajema razne vidike pripadnosti narodu, ponosa, nacionalizma in odnosa do priseljencev ter zaprtosti in nacionalne izključnosti oziroma odprtosti. Poglavje lokalna demokracija vključuje teme povezane s politiko in volitvami, kjer anketirani ocenjujejo tudi delo županov in številnih svetov. Dodan je obsežen blok demografskih vprašanj.

Methodology


Collection date: 8 februar 2003 - 31 marec 2003
Date of production: 2003
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1612) polnoletnih državljanov Republike Slovenije; realizirani vzorec N=1093.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM032 - Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identeti [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 279
 • number of units: 1093

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ID zaporedna stevilka

ID

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1093 1
1094 1
1095 1
1096 1

Valid range from 1 to 3

URA1 Zacetek intervjuja - ura

URA1 Začetek pogovora ob uri

Value 22 Frequency
7 1
8 17
9 49
10 93
11 81
12 63
13 60
14 98
15 109
16 157
17 153
18 108
19 51
20 30
21 4
" " 19

Valid range from 999 to -999

MIN1 zacetek intervjuja - min

MIN1 in minut

Value 31 Frequency
0 235
1 3
3 5
55 50
58 1
59 1
" " 19

Valid range from 1 to 1

ID zaporedna stevilka

ID

Value 1279 Frequency
1 1
2 1
3 1
1093 1
1094 1
1095 1
1096 1

Valid range from 1 to 3

URA1 Zacetek intervjuja - ura

URA1 Začetek pogovora ob uri

Value 2278 Frequency
7 1
8 17
9 49
10 93
11 81
12 63
13 60
14 98
15 109
16 157
17 153
18 108
19 51
20 30
21 4
" " 19

Valid range from 999 to -999

MIN1 zacetek intervjuja - min

MIN1 in minut

Value 3277 Frequency
0 235
1 3
3 5
55 50
58 1
59 1
" " 19

Valid range from 1 to 1

V101A Zaposlena mati lahko vzpostavi topel odn V1.00 Družina.V1.01 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Zaposlena mati lahko vzpo- stavi do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot nezaposlena mati

Value 4276 Frequency
1 močno soglašam 263
2 soglašam 503
3 niti soglašam, niti ne soglašam 107
4 ne soglašam 180
5 močno ne soglašam 31
8 ne vem, 8
" " 1

Valid range from 1 to 5

V101B Otrok bo trpel ce je mati zaposlena V1.00 Družina.V1.01 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Predšolski otrok bo zelo verjetno trpel, če je mati zaposlena.

Value 5275 Frequency
1 močno soglašam 94
2 soglašam 406
3 niti soglašam, niti ne soglašam 214
4 ne soglašam 302
5 močno ne soglašam 63
8 ne vem, 9
" " 5

Valid range from 1 to 5

V101C Druzina trpi kadar je zena zaposlena V1.00 Družina.V1.01 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c.Če gledamo v celoti, dru- žinsko življenje trpi, kadar je žena polno zaposlena.

Value 6274 Frequency
1 močno soglašam 129
2 soglašam 446
3 niti soglašam, niti ne soglašam 190
4 ne soglašam 258
5 močno ne soglašam 51
8 ne vem, 11
" " 8

Valid range from 1 to 5

V101D Kar si zenske zelijo so dom in otroci V1.00 Družina.V1.01 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Je že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci.

Value 7273 Frequency
1 močno soglašam 172
2 soglašam 463
3 niti soglašam, niti ne soglašam 190
4 ne soglašam 199
5 močno ne soglašam 48
8 ne vem, 18
" " 3

Valid range from 1 to 5

V101E Za zensko je izpolnjujoce ce je gospodin V1.00 Družina.V1.01 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je gospodinja, kot če dela za plačilo.

Value 8272 Frequency
1 močno soglašam 91
2 soglašam 347
3 niti soglašam, niti ne soglašam 238
4 ne soglašam 319
5 močno ne soglašam 61
8 ne vem, 27
" " 10

Valid range from 1 to 5

V101F Biti zaposlena je nacin za neodvisnost V1.00 Družina.V1.01 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

f. Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost.

Value 9271 Frequency
1 močno soglašam 248
2 soglašam 506
3 niti soglašam, niti ne soglašam 167
4 ne soglašam 124
5 močno ne soglašam 21
8 ne vem, 20
" " 7

Valid range from 1 to 5

V102A Moz in zena prispevata k druzinskemu doh V1.02 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Oba, mož in žena, morata prispevati svoje k družinskemu dohodku.

Value 10270 Frequency
1 močno soglašam 488
2 soglašam 492
3 niti soglašam, niti ne soglašam 58
4 ne soglašam 40
5 močno ne soglašam 10
8 ne vem, 3
" " 2

Valid range from 1 to 5

V102B Moz sluzi denar, zene skrbi za dom V1.02 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Naloga moža v zakonu je, da služi denar, naloga žene pa, da skrbi za dom in družino.

Value 11269 Frequency
1 močno soglašam 93
2 soglašam 222
3 niti soglašam, niti ne soglašam 178
4 ne soglašam 396
5 močno ne soglašam 184
8 ne vem, 7
" " 13

Valid range from 1 to 5

V102C Moski naj opravljajo tudi gospodinjska d V1.02 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Moški bi morali opravljati več gospodinjskih del, kot jih opravljajo sedaj.

Value 12268 Frequency
1 močno soglašam 168
2 soglašam 471
3 niti soglašam, niti ne soglašam 273
4 ne soglašam 146
5 močno ne soglašam 19
8 ne vem, 15
" " 1

Valid range from 1 to 5

V102D Moski naj vec casa posvetijo otrokom V1.02 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Moški bi morali več časa posvetiti skrbi za otroke, kot ga posvečajo sedaj.

Value 13267 Frequency
1 močno soglašam 206
2 soglašam 593
3 niti soglašam, niti ne soglašam 204
4 ne soglašam 68
5 močno ne soglašam 8
8 ne vem, 11
" " 3

Valid range from 1 to 5

V103A Po poroki, se preden ima otroke V1.03 Kaj vi mislite, ali naj se ženska zaposli zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali naj sploh ne bo zaposlena v navedenih primerih? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Po poroki, še preden ima otroke.

Value 14266 Frequency
1 zaposli s polnim delovnim časom 925
2 zaposli s skrajšanim delovnim časom 115
3 ostane naj doma 37
8 ne vem 14
" " 2

Valid range from 1 to 3

V103B Ko ima otroka, ki ne hodi v solo V1.03 Kaj vi mislite, ali naj se ženska zaposli zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali naj sploh ne bo zaposlena v navedenih primerih? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Ko ima majhnega otroka, ki še ne hodi v šolo.

Value 15265 Frequency
1 zaposli s polnim delovnim časom 250
2 zaposli s skrajšanim delovnim časom 499
3 ostane naj doma 315
8 ne vem 21
" " 8

Valid range from 1 to 3

V103C Ko pricne najmlajsi hoditi v solo V1.03 Kaj vi mislite, ali naj se ženska zaposli zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali naj sploh ne bo zaposlena v navedenih primerih? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Ko prične najmlajši otrok hoditi v šolo.

Value 16264 Frequency
1 zaposli s polnim delovnim časom 512
2 zaposli s skrajšanim delovnim časom 442
3 ostane naj doma 119
8 ne vem 17
" " 3

Valid range from 1 to 3

V103D Potem, ko so otroci zapustili dom V1.03 Kaj vi mislite, ali naj se ženska zaposli zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali naj sploh ne bo zaposlena v navedenih primerih? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Potem, ko so otroci zapustili dom.

Value 17263 Frequency
1 zaposli s polnim delovnim časom 968
2 zaposli s skrajšanim delovnim časom 64
3 ostane naj doma 37
8 ne vem 22
" " 2

Valid range from 1 to 3

V104A Poroceni so srecnejsi kot neporoceni V1.04 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Poročeni ljudje so večinoma srečnejši kot neporočeni.

Value 18262 Frequency
1 močno soglašam 122
2 soglašam 323
3 niti soglašam, niti ne soglašam 289
4 ne soglašam 263
5 močno ne soglašam 59
8 ne vem, 37

Valid range from 1 to 5

V104B Bolje slab zakon, kot da nisi porocen V1.04 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Bolje je imeti slab zakon, kot pa, da sploh nisi poročen.

Value 19261 Frequency
1 močno soglašam 20
2 soglašam 72
3 niti soglašam, niti ne soglašam 82
4 ne soglašam 586
5 močno ne soglašam 317
8 ne vem, 15
" " 1

Valid range from 1 to 5

V104C Kdor hoce imeti otroke, bi se moral poro V1.04 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Ljudje, ki hočejo imeti otro- ke, bi se morali poročiti.

Value 20260 Frequency
1 močno soglašam 118
2 soglašam 267
3 niti soglašam, niti ne soglašam 166
4 ne soglašam 409
5 močno ne soglašam 122
8 ne vem, 10
" " 1

Valid range from 1 to 5

V104D En stars prav tako dobro vzgaja otroka k V1.04 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Samo eden od staršev lahko prav tako dobro vzgaja otroka kot oba skupaj.

Value 21259 Frequency
1 močno soglašam 68
2 soglašam 253
3 niti soglašam, niti ne soglašam 175
4 ne soglašam 475
5 močno ne soglašam 110
8 ne vem, 10
" " 2

Valid range from 1 to 5

V104E V redu je, ce neporocen par zivi skupaj V1.04 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. Povsem v redu je, če par živi skupaj, ne da bi se nameraval poročiti.

Value 22258 Frequency
1 močno soglašam 187
2 soglašam 550
3 niti soglašam, niti ne soglašam 142
4 ne soglašam 167
5 močno ne soglašam 32
8 ne vem, 11
" " 4

Valid range from 1 to 5

V104F Par naj pred poroko nekaj casa zivi skup V1.04 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

f. Pametno je, če par, ki se namerava poročiti, pred tem nekaj časa živi skupaj.

Value 23257 Frequency
1 močno soglašam 274
2 soglašam 612
3 niti soglašam, niti ne soglašam 116
4 ne soglašam 71
5 močno ne soglašam 12
8 ne vem, 8

Valid range from 1 to 5

V104G Locitev je ponavadi najboljsi izhod V1.04 Ali soglašate ali ne soglašate... (En odgovor v vsaki vrsti!)

g. Ločitev je ponavadi najboljši izhod, kadar paru ne uspeva razrešiti svojih zakonskih nesoglasij.

Value 24256 Frequency
1 močno soglašam 183
2 soglašam 526
3 niti soglašam, niti ne soglašam 158
4 ne soglašam 170
5 močno ne soglašam 34
8 ne vem, 22

Valid range from 1 to 5

V105A Gledati otroke, kako rastejo, je najvecj V1.05 Ali soglašate ali ne soglašate...

a. Gledati otroke, kako rastejo, je največja sreča v življenju.

Value 25255 Frequency
1 močno soglašam 562
2 soglašam 457
3 niti soglašam, niti ne soglašam 45
4 ne soglašam 9
5 močno ne soglašam 9
8 ne vem 10
" " 1

Valid range from 1 to 5

V105B Zivljenje ljudi, ki nikmajo otrok, je pr V1.05 Ali soglašate ali ne soglašate...

b. Življenje ljudi, ki nikoli niso imeli otrok, je prazno.

Value 26254 Frequency
1 močno soglašam 247
2 soglašam 398
3 niti soglašam, niti ne soglašam 208
4 ne soglašam 173
5 močno ne soglašam 36
8 ne vem 31

Valid range from 1 to 5

V106A Zenske morajo dobiti placan porodniski d V1.06 Ali soglašate ali ne soglašate...

a. Zaposlene ženske morajo dobiti plačan porodniški dopust, ko imajo otroka.

Value 27253 Frequency
1 močno soglašam 678
2 soglašam 392
3 niti soglašam, niti ne soglašam 8
4 ne soglašam 6
5 močno ne soglašam 3
8 ne vem 5
" " 1

Valid range from 1 to 5

V106B Druzina bi morala prejemati denarno podp V1.06 Ali soglašate ali ne soglašate...

b.Kadar sta oba od staršev zaposlena, bi družina morala prejemati denarno podporo za otrokovo varstvo.

Value 28252 Frequency
1 močno soglašam 303
2 soglašam 506
3 niti soglašam, niti ne soglašam 163
4 ne soglašam 93
5 močno ne soglašam 14
8 ne vem 12
" " 2

Valid range from 1 to 5

V106C Zenska mora imeti pravico do zakonitega V1.06 Ali soglašate ali ne soglašate...

cS.Noseča ženska mora imeti pravico do zakonite prekinitve nosečnosti s splavom ne glede na razlog, če se odloči, da ne bo imela otroka.

Value 29251 Frequency
1 močno soglašam 306
2 soglašam 441
3 niti soglašam, niti ne soglašam 141
4 ne soglašam 126
5 močno ne soglašam 42
8 ne vem 33
" " 4

Valid range from 1 to 5

V107 Kako imata s partnerjem urejeno gospodar

Če sedaj živite z zakoncem ali partnerjem, prosimo, odgovorite na naslednja vprašanja, sicer preidite na V1.15. V1.07 Kako imata vidva z zakoncem/partnerjem urejeno gospodarjenje z denarjem, ki ga je zaslužil eden od vaju ali pa oba? Prosimo, izberite tisti odgovor, ki najbolj ustreza.

Value 30250 Frequency
1 jaz sam gospodarim z vsem denarjem in dajem partnerju njegov/njen delež 17
2 moj partner sam gospodari z vsem denarjem in mi daje moj delež 16
3 združujeva ves denar in vsak vzame od tega, kolikor rabi 538
4 združujeva del denarja, preostalo pa imava ločeno 110
5 vsak od naju obdrži svoj denar ločeno 47
8 nisem poročen/a, ne živim s partnerjem-ico 95
" " 270

Valid range from 1 to 5

V108A pere perilo V1.08 Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela:

a. pere perilo

Value 31249 Frequency
1 vedno jaz 291
2 običajno jaz 72
3 oba približno enako 54
4 običajno moj partner 73
5 vedno moj partner 225
6 to dela nekdo drug 24
8 ne vem 1
" " 353

Valid range from 1 to 6

V108B manjsa popravila v hisi V1.08 Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela:

b. manjša popravila v hiši

Value 32248 Frequency
1 vedno jaz 175
2 običajno jaz 133
3 oba približno enako 103
4 običajno moj partner 137
5 vedno moj partner 156
6 to dela nekdo drug 30
8 ne vem 2
" " 357

Valid range from 1 to 6

V108C skrbi za bolne V1.08 Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela:

c. skrbi za bolne družinske člane

Value 33247 Frequency
1 vedno jaz 118
2 običajno jaz 67
3 oba približno enako 389
4 običajno moj partner 65
5 vedno moj partner 52
6 to dela nekdo drug 24
8 ne vem 23
" " 355

Valid range from 1 to 6

V108D nakupuje hrano V1.08 Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela:

d. nakupuje hrano

Value 34246 Frequency
1 vedno jaz 110
2 običajno jaz 94
3 oba približno enako 355
4 običajno moj partner 80
5 vedno moj partner 77
6 to dela nekdo drug 23
8 ne vem 1
" " 353

Valid range from 1 to 6

V108E pospravlja in cisti V1.08 Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela:

e. pospravlja in čisti po hiši ali stanovanju

Value 35245 Frequency
1 vedno jaz 155
2 običajno jaz 112
3 oba približno enako 231
4 običajno moj partner 101
5 vedno moj partner 112
6 to dela nekdo drug 25
8 ne vem 1
" " 356

Valid range from 1 to 6

V108F pripravlja hrano, kuha V1.08 Kdo v vašem gospodinjstvu opravlja naslednja dela:

f. pripravlja hrano, kuha

Value 36244 Frequency
1 vedno jaz 191
2 običajno jaz 103
3 oba približno enako 168
4 običajno moj partner 104
5 vedno moj partner 145
6 to dela nekdo drug 25
8 ne vem 2
" " 355

Valid range from 1 to 6

V109A Koliko ur na teden za delo v gospodinjst

V1.09 A. Koliko ur povprečno na teden vi osebno porabite za delo v gospodinjstvu? Pri tem ne upoštevajte časa, ki ga posvečate skrbi za otroke in dejavnostim v prostem času.

Value 37243 Frequency
0 44
1 16
2 36
70 3
84 1
99 1
" " 365

Valid range from 1 to 2

V109B Partner - ur na teden za delo v gospodin

B. Kaj pa vaš partner, partnerica? Koliko ur povprečno na teden porabi za delo v gospodinjstvu? Pri tem ne upoštevajte časa, ki ga posveča skrbi za otroke in dejavnostim v prostem času.

Value 38242 Frequency
0 79
1 22
2 33
84 2
91 1
99 2
" " 376

Valid range from 1 to 2

V110 Katera od navedenih trditev vam najbolj

V1.10 Katera od navedenih trditev najbolj ustreza delitvi gospodinjskega dela med vami in vašim zakoncem, partnerjem?

Value 39241 Frequency
1 opravim veliko večji delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno 102
2 opravim malo večji delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno 108
3 opravim približno tolikšen delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno 317
4 opravim nekaj manjši delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno 119
5 opravim veliko manjši delež gospodinjskega dela, kot se mi zdi primerno 59
8 ne vem, ne morem oceniti 29
" " 359

Valid range from 1 to 5

V111 Kako pogosto pride do nesoglasja o delit

V1.11 Kako pogosto pride med vami in vašim zakoncem, partnerjem do nesoglasja o delitvi dela v gospodinjstvu?

Value 40240 Frequency
1 nekajkrat tedensko 37
2 nekajkrat mesečno 65
3 nekajkrat letno 109
4 manj pogosto 273
5 nikoli 228
8 ne vem, ne morem oceniti 25
" " 356

Valid range from 1 to 5

V112 Kdo obicajno odloca o vzgoji otrok?

V1.12 Kdo običajno odloča (je odločal) o tem, kako vzgajati otroke?

Value 41239 Frequency
1 večinoma jaz 62
2 večinoma moj zakonec/partner 52
3 včasih jaz, včasih zakonec/partner 108
4 odločava (sva odločala) skupaj 445
5 nekdo drug 5
8 nima otrok, se ne nanaša 69
" " 352

Valid range from 1 to 5

V113A kaj boste poceli za vikend V1.13 Kdo ima zadnjo besedo, kadar se z vašim zakoncem, partnerjem odločata o naslednjih stvareh? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. O tem, kaj boste skupaj počeli za vikend.

Value 42238 Frequency
1 v glavnem jaz 54
2 v glavnem partner 40
3 vačsih jaz, včasih partner 247
4 odločava skupaj 385
5 nekdo drug 4
" " 363

Valid range from 1 to 5

V113B o nakupu vecjih stvari za dom V1.13 Kdo ima zadnjo besedo, kadar se z vašim zakoncem, partnerjem odločata o naslednjih stvareh? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. O nakupu večjih stvari za dom.

Value 43237 Frequency
1 v glavnem jaz 54
2 v glavnem partner 38
3 vačsih jaz, včasih partner 136
4 odločava skupaj 496
5 nekdo drug 7
" " 362

Valid range from 1 to 5

V114 Kdo ima visje dohodke?

V1.14 Če primerjate vse vaše dohodke in vse dohodke vašega zakonca/partnerja, kdo ima višje dohodke, vi ali vaš zakonec/partner?

Value 44236 Frequency
1 moj zakonec/partner nima dohodkov 29
2 jaz imam precej višje dohodke 95
3 jaz imam višje dohodke 163
4 imava približno enake dohodke 177
5 moj zakonec/partner ima višje dohodke 195
6 moj zakonec/partner ima precej višje dohodke 37
7 jaz nimam dohodkov 27
8 ne vem 18
" " 352

Valid range from 1 to 7

V115A Doma mi pogosto zmanjka casa za vse Odgovarjajo vsi! V1.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Doma je toliko dela, da mi pogosto zmanjka časa, preden uspem vse opraviti.

Value 45235 Frequency
1 v celoti se strinjam 175
2 strinjam se 314
3 niti strinjam, niti ne strinjam 193
4 ne strinjam se 282
5 sploh se ne strinjam 84
8 ne vem 7
0 se ne nanaša 36
" " 2

Valid range from 0 to 5

V115B Zivljenje doma je redko stresno Odgovarjajo vsi! V1.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Moje življenje doma je redkokdaj stresno.

Value 46234 Frequency
1 v celoti se strinjam 122
2 strinjam se 426
3 niti strinjam, niti ne strinjam 202
4 ne strinjam se 241
5 sploh se ne strinjam 63
8 ne vem 8
0 se ne nanaša 29
" " 2

Valid range from 0 to 5

V115C V sluzbi mi pogosto zmanjka casa za vse Odgovarjajo vsi! V1.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. V službi imam toliko dela, da mi pogosto zmanjka časa, preden uspem vse opraviti.

Value 47233 Frequency
1 v celoti se strinjam 100
2 strinjam se 191
3 niti strinjam, niti ne strinjam 111
4 ne strinjam se 188
5 sploh se ne strinjam 41
8 ne vem 7
0 se ne nanaša 454
" " 1

Valid range from 0 to 5

V115D Moja sluzba je redkokdaj stresna Odgovarjajo vsi! V1.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Moja služba je redkokdaj stresna.

Value 48232 Frequency
1 v celoti se strinjam 39
2 strinjam se 113
3 niti strinjam, niti ne strinjam 114
4 ne strinjam se 242
5 sploh se ne strinjam 121
8 ne vem 7
0 se ne nanaša 457

Valid range from 0 to 5

V116A Iz sluzbe sem prisela reutrujen za gospo V1.16 Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Iz službe sem prišel-a domov preutrujen-a, da bi lahko opravil-a vsa potrebna gospodinjska dela.

Value 49231 Frequency
1 nekajkrat teden 130
2 nekajkrat na mesec 181
3 enkrat ali dvakrat 136
4 nikoli 157
0 se ne nanaša 487
" " 2

Valid range from 0 to 4

V116B Zaradi casa v sluzbi nisem izpolnil druz V1.16 Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Težko sem izpolnil-a svoje družinske obveznosti, ker sem preveč časa porabil-a za službo.

Value 50230 Frequency
1 nekajkrat teden 66
2 nekajkrat na mesec 146
3 enkrat ali dvakrat 150
4 nikoli 227
0 se ne nanaša 500
" " 4

Valid range from 0 to 4

V116C Zaradi dela v gospodinjstvu sem v sluzbi V1.16 Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Zaradi dela v gospodinjstvu sem v službo prišel-a preutrujen-a, da bi lahko dobro opravljal-a svoje delo.

Value 51229 Frequency
1 nekajkrat teden 10
2 nekajkrat na mesec 28
3 enkrat ali dvakrat 88
4 nikoli 479
0 se ne nanaša 484
" " 4

Valid range from 0 to 4

V116D V sluzbi sem se tezko zbral zaradi druzi V1.16 Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. V službi sem se težko zbral-a zaradi družinskih obveznosti.

Value 52228 Frequency
1 nekajkrat teden 8
2 nekajkrat na mesec 43
3 enkrat ali dvakrat 99
4 nikoli 445
0 se ne nanaša 496
" " 2

Valid range from 0 to 4

V117 kako srecni ali nesrecni ste

V1.17 Če pomislite na svoje življenje, kako srečni ali nesrečni ste - gledano v celoti?

Value 53227 Frequency
1 popolnoma srečen 116
2 zelo srečen 202
3 dokaj srečen 579
4 niti srečen, niti nesrečen 160
5 dokaj nesrečen 25
6 zelo nesrečen 7
7 popolnoma nesrečen 1
8 ne vem 3

Valid range from 1 to 7

V118 kako ste zadovoljni s svojo zaposlitvijo

V1.18 Gledano v celoti, kako ste zadovoljni s svojo (glavno) zaposlitvijo?

Value 54226 Frequency
1 popolnoma zadovoljen 91
2 zelo zadovoljen 126
3 dokaj zadovoljen 301
4 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 87
5 dokaj nezadovoljen 31
6 zelo nezadovoljen 10
7 popolnoma nezadovoljen 8
8 ne vem 6
0 se ne nanaša, nima službe 430
" " 3

Valid range from 0 to 7

V119 kako ste zadovoljni s svojim druzinskim

V1.19 Gledano v celoti, kako ste zadovoljni s svojim družinskim življenjem?

Value 55225 Frequency
1 popolnoma zadovoljen 215
2 zelo zadovoljen 313
3 dokaj zadovoljen 433
4 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 77
5 dokaj nezadovoljen 21
6 zelo nezadovoljen 7
7 popolnoma nezadovoljen 4
8 ne vem 21
" " 2

Valid range from 1 to 7

V120 Je vasa mati kdaj delala za placilo vsaj

V1.20 Ali je v času od vašega rojstva pa do štirinajstega leta vaša mati kdaj delala za plačilo vsaj eno leto?

Value 56224 Frequency
1 da, delala je 560
2 ne, ni delala 505
8 ne vem 23
" " 5

Valid range from 1 to 2

V121A se preden ste imeli otroke Na naslednji dve vprašanji odgovorite samo, če ste kdaj imeli otroke, sicer preidite na vprašanje V1.21 Ali ste bili kdaj zaposleni zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali pa sploh niste bili zaposleni...

a. Takoj po poroki, še preden ste imeli otroke?

Value 57223 Frequency
1 s polnim delovnim časom 649
2 s skrajšanim delovnim časom 8
3 ostal - a doma 92
8 se ne nanaša 88
" " 256

Valid range from 1 to 3

V121B ko ste imeli otroka, ki se ni hodil v so Na naslednji dve vprašanji odgovorite samo, če ste kdaj imeli otroke, sicer preidite na vprašanje V1.21 Ali ste bili kdaj zaposleni zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali pa sploh niste bili zaposleni...

b. Ko ste imeli majhnega otroka, ki še ni hodil v šolo?

Value 58222 Frequency
1 s polnim delovnim časom 630
2 s skrajšanim delovnim časom 15
3 ostal - a doma 118
8 se ne nanaša 74
" " 256

Valid range from 1 to 3

V121C ko je najmlajsi otrok zacel hoditi v sol Na naslednji dve vprašanji odgovorite samo, če ste kdaj imeli otroke, sicer preidite na vprašanje V1.21 Ali ste bili kdaj zaposleni zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali pa sploh niste bili zaposleni...

c. Potem, ko je najmlajši otrok začel hoditi v šolo?

Value 59221 Frequency
1 s polnim delovnim časom 617
2 s skrajšanim delovnim časom 7
3 ostal - a doma 92
8 se ne nanaša 118
" " 259

Valid range from 1 to 3

V121D ko so otroci zapustili dom Na naslednji dve vprašanji odgovorite samo, če ste kdaj imeli otroke, sicer preidite na vprašanje V1.21 Ali ste bili kdaj zaposleni zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali pa sploh niste bili zaposleni...

d. Potem, ko so otroci zapustili dom?

Value 60220 Frequency
1 s polnim delovnim časom 443
2 s skrajšanim delovnim časom 3
3 ostal - a doma 77
8 se ne nanaša 310
" " 260

Valid range from 1 to 3

V122A se preden ste imeli otroke V1.22 Kako pa je bilo takrat z vašim zakoncem/partnerjem?Ali je bil zaposlen zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali sploh ni bil zaposlen...

a. Takoj po poroki, še preden ste imeli otroke?

Value 61219 Frequency
1 s polnim delovnim časom 658
2 s skrajšanim delovnim časom 13
3 ostal - a doma 86
8 se ne nanaša 79
" " 257

Valid range from 1 to 3

V122B ko ste imeli otroka, ki se ni hodil v so V1.22 Kako pa je bilo takrat z vašim zakoncem/partnerjem?Ali je bil zaposlen zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali sploh ni bil zaposlen...

b. Ko ste imeli majhnega otroka, ki še ni hodil v šolo?

Value 62218 Frequency
1 s polnim delovnim časom 645
2 s skrajšanim delovnim časom 27
3 ostal - a doma 90
8 se ne nanaša 74
" " 257

Valid range from 1 to 3

V122C ko je najmlajsi otrok zacel hoditi v sol V1.22 Kako pa je bilo takrat z vašim zakoncem/partnerjem?Ali je bil zaposlen zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali sploh ni bil zaposlen...

c. Potem, ko je najmlajši otrok začel hoditi v šolo?

Value 63217 Frequency
1 s polnim delovnim časom 614
2 s skrajšanim delovnim časom 17
3 ostal - a doma 81
8 se ne nanaša 123
" " 258

Valid range from 1 to 3

V122D ko so otroci zapustili dom V1.22 Kako pa je bilo takrat z vašim zakoncem/partnerjem?Ali je bil zaposlen zunaj doma s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali sploh ni bil zaposlen...

d. Potem, ko so otroci zapustili dom?

Value 64216 Frequency
1 s polnim delovnim časom 452
2 s skrajšanim delovnim časom 7
3 ostal - a doma 71
8 se ne nanaša 306
" " 257

Valid range from 1 to 3

V123 Kako bi bila zaposlena zenska v casu ko

Odgovarjajo vsi!! V1.23 Kako naj bi bila zaposlena ženska v času, ko par še nima otrok: s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, ali naj bi ostala doma?

Value 65215 Frequency
1 s polnim delovnim časom 997
2 s skrajšanim delovnim časom 40
3 ostala naj bi doma 32
8 ne vem 14
" " 10

Valid range from 1 to 3

V201_1 1. po pomenu V2.00NACIONALNA IDENTITETA V2.01 Ljudje pripadamo različnim skupinam. Pripadnost nekaterim skupinam se nam zdi bolj pomembna kot pripadnost drugim skupinam. Če ocenjujete na splošno, kateri skupini na spodnjem seznamu je za vas najpomembneje pripadati, kadar želite opisati (povedati), kdo ste vi...? Katera je druga po pomenu... in katera tretja...? (En odgovor v vsakem stolpcu!)

A. prva po pomenu

Value 66214 Frequency
1 vaš sedanji ali pretekli poklic (tudi gospodinjsko delo, če nima poklica) 191
2 vaše etnično, narodno poreklo 125
3 vaš spol (to, da ste moški ali ženska) 107
4 vaša starost (to,da ste mladi, srednjih let, ali stari) 65
5 vaša vera (ali to, da ste agnostik ali ateist) 31
6 vam najbližja politična stranka, skupina, ali gibanje 3
7 vaše državljanstvo 109
8 vaša vloga v družini ali zakonski stan (kot npr.: sin/hči, oče/mati, stari oče/stara mati, mož/žena, vdovec/vdova, samski...) 267
9 vaš družbeni razred (kot npr.: zgornji, srednji, spodnji, delavski ali podobno) 17
10 predel Slovenije, kjer živite (npr. Štajerska, Primorska...) 127
" " 51

Valid range from 1 to 10

V201_2 2. po pomenu

B. druga po pomenu

Value 67213 Frequency
1 vaš sedanji ali pretekli poklic (tudi gospodinjsko delo, če nima poklica) 138
2 vaše etnično, narodno poreklo 96
3 vaš spol (to, da ste moški ali ženska) 72
4 vaša starost (to,da ste mladi, srednjih let, ali stari) 109
5 vaša vera (ali to, da ste agnostik ali ateist) 76
6 vam najbližja politična stranka, skupina, ali gibanje 15
7 vaše državljanstvo 154
8 vaša vloga v družini ali zakonski stan (kot npr.: sin/hči, oče/mati, stari oče/stara mati, mož/žena, vdovec/vdova, samski...) 168
9 vaš družbeni razred (kot npr.: zgornji, srednji, spodnji, delavski ali podobno) 51
10 predel Slovenije, kjer živite (npr. Štajerska, Primorska...) 147
" " 67

Valid range from 1 to 10

V201_3 3. po pomenu

C. tretja po pomenu

Value 68212 Frequency
1 vaš sedanji ali pretekli poklic (tudi gospodinjsko delo, če nima poklica) 109
2 vaše etnično, narodno poreklo 84
3 vaš spol (to, da ste moški ali ženska) 81
4 vaša starost (to,da ste mladi, srednjih let, ali stari) 104
5 vaša vera (ali to, da ste agnostik ali ateist) 70
6 vam najbližja politična stranka, skupina, ali gibanje 28
7 vaše državljanstvo 115
8 vaša vloga v družini ali zakonski stan (kot npr.: sin/hči, oče/mati, stari oče/stara mati, mož/žena, vdovec/vdova, samski...) 136
9 vaš družbeni razred (kot npr.: zgornji, srednji, spodnji, delavski ali podobno) 70
10 predel Slovenije, kjer živite (npr. Štajerska, Primorska...) 211
" " 85

Valid range from 1 to 10

V202A vas kraj ali mesto V2.02 Kako se čutite navezani na ... (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. vaš kraj ali mesto

Value 69211 Frequency
1 zelo navezan 522
2 navezan 443
3 le malo navezan 106
4 sploh nič povezan 19
8 ne vem 2
" " 1

Valid range from 1 to 4

V202B vaso regijo V2.02 Kako se čutite navezani na ... (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. vašo regijo

Value 70210 Frequency
1 zelo navezan 394
2 navezan 504
3 le malo navezan 151
4 sploh nič povezan 36
8 ne vem 4
" " 4

Valid range from 1 to 4

V202C Slovenijo V2.02 Kako se čutite navezani na ... (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Slovenijo

Value 71209 Frequency
1 zelo navezan 509
2 navezan 522
3 le malo navezan 47
4 sploh nič povezan 13
8 ne vem 1
" " 1

Valid range from 1 to 4

V202D Evropo V2.02 Kako se čutite navezani na ... (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Evropo

Value 72208 Frequency
1 zelo navezan 224
2 navezan 481
3 le malo navezan 249
4 sploh nič povezan 103
8 ne vem 32
" " 4

Valid range from 1 to 4

V203A da je rojen v Slo V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. da je rojen v Sloveniji

Value 73207 Frequency
1 zelo pomembno 402
2 precej pomembno 336
3 ni dosti pomembno 222
4 sploh ni pomembno 120
8 ne vem 10
" " 3

Valid range from 1 to 4

V203B da ima slo drzavljanstvo V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. da ima slovensko državljanstvo

Value 74206 Frequency
1 zelo pomembno 505
2 precej pomembno 381
3 ni dosti pomembno 134
4 sploh ni pomembno 60
8 ne vem 10
" " 3

Valid range from 1 to 4

V203C da je vecino prezivel v Slo V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. da je večino življenja preživel v Sloveniji

Value 75205 Frequency
1 zelo pomembno 366
2 precej pomembno 418
3 ni dosti pomembno 213
4 sploh ni pomembno 78
8 ne vem 11
" " 7

Valid range from 1 to 4

V203D da zna govoriti slovensko V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. da zna govoriti slovensko

Value 76204 Frequency
1 zelo pomembno 724
2 precej pomembno 308
3 ni dosti pomembno 37
4 sploh ni pomembno 16
8 ne vem 4
" " 4

Valid range from 1 to 4

V203E da je katoliske vere V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. da je katoliške vere

Value 77203 Frequency
1 zelo pomembno 170
2 precej pomembno 181
3 ni dosti pomembno 293
4 sploh ni pomembno 437
8 ne vem 8
" " 4

Valid range from 1 to 4

V203F da spostuje slo zakone V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

f. da spoštuje slovenske politične institucije in zakone

Value 78202 Frequency
1 zelo pomembno 449
2 precej pomembno 455
3 ni dosti pomembno 122
4 sploh ni pomembno 51
8 ne vem 11
" " 5

Valid range from 1 to 4

V203G da se cuti Slovenca V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

g. da se čuti Slovenca oz. državljana Slovenije

Value 79201 Frequency
1 zelo pomembno 562
2 precej pomembno 418
3 ni dosti pomembno 70
4 sploh ni pomembno 32
8 ne vem 8
" " 3

Valid range from 1 to 4

V203H da ima prednike v Slo V2.03 Nekateri menijo, da so stvari, ki jih bom prebral-a pomembne, da bi nekdo lahko bil pravi Slovenec, spet drugi pa menijo, da niso pomembne. Kaj pa vi mislite, kako pomembne so naslednje stvari...? (En odgovor v vsaki vrsti!)

h. da ima prednike, rojene v Sloveniji

Value 80200 Frequency
1 zelo pomembno 258
2 precej pomembno 330
3 ni dosti pomembno 291
4 sploh ni pomembno 198
8 ne vem 10
" " 6

Valid range from 1 to 4

V204A Najraje sem slo drzavljan V2.04 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Raje sem slovenski državljan, kot pa državljan katerekoli druge države sveta.

Value 81199 Frequency
1 v celoti se strinjam 426
2 se strinjam 339
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 169
4 ne stinjam se 110
5 sploh se ne strinjam 41
8 ne vem 8

Valid range from 1 to 5

V204B Danasnje Slo se sramujem V2.04 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Obstajajo določene stvari v zvezi z današnjo Slovenijo, zaradi katerih se je sramujem.

Value 82198 Frequency
1 v celoti se strinjam 56
2 se strinjam 241
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 215
4 ne stinjam se 415
5 sploh se ne strinjam 143
8 ne vem 22
" " 1

Valid range from 1 to 5

V204C Svet bi bil boljsi, ce bi bili vsi kot m V2.04 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Svet bi bil boljši, če bi bili ljudje iz drugih držav bolj podobni Slovencem.

Value 83197 Frequency
1 v celoti se strinjam 65
2 se strinjam 210
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 276
4 ne stinjam se 378
5 sploh se ne strinjam 114
8 ne vem 49
" " 1

Valid range from 1 to 5

V204D Na splosno je Slo boljsa kot vecina drza V2.04 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Na splošno je Slovenija boljša, kot ve- čina drugih držav.

Value 84196 Frequency
1 v celoti se strinjam 69
2 se strinjam 250
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 341
4 ne stinjam se 323
5 sploh se ne strinjam 81
8 ne vem 25
" " 4

Valid range from 1 to 5

V204E Vedno moras podpirati drzavo cetudi nima V2.04 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. Ljudje bi morali podpi- rati svojo državo, pa četudi v čem nima prav.

Value 85195 Frequency
1 v celoti se strinjam 139
2 se strinjam 400
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 214
4 ne stinjam se 247
5 sploh se ne strinjam 70
8 ne vem 22
" " 1

Valid range from 1 to 5

V204F Ponosen sem na dosezke slo sportnikov V2.04 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

f. Kadar slovenski športniki dosežejo dobro uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, me to navda s ponosom.

Value 86194 Frequency
1 v celoti se strinjam 531
2 se strinjam 438
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 71
4 ne stinjam se 32
5 sploh se ne strinjam 11
8 ne vem 9
" " 1

Valid range from 1 to 5

V204G Nisem tako ponosen na Slo kot bi rad bil V2.04 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

g. Pogosto nisem tako ponosen na Slovenijo, kot bi rad bil.

Value 87193 Frequency
1 v celoti se strinjam 101
2 se strinjam 376
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 283
4 ne stinjam se 264
5 sploh se ne strinjam 42
8 ne vem 26
" " 1

Valid range from 1 to 5

V205A delovanje demokracije v Slo V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. na način delovanja demokracije v Sloveniji

Value 88192 Frequency
1 zelo ponosen 46
2 precej ponosen 242
3 ne preveč ponosen 602
4 sploh nisem ponosen 147
8 ne vem 53
" " 3

Valid range from 1 to 4

V205B politicni vpliv Slo v svetu V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. na politični vpliv Slovenije v svetu

Value 89191 Frequency
1 zelo ponosen 37
2 precej ponosen 313
3 ne preveč ponosen 527
4 sploh nisem ponosen 135
8 ne vem 80
" " 1

Valid range from 1 to 4

V205C slo gospodarski dosezki V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. na slovenske gospodarske dosežke

Value 90190 Frequency
1 zelo ponosen 53
2 precej ponosen 427
3 ne preveč ponosen 438
4 sploh nisem ponosen 109
8 ne vem 62
" " 4

Valid range from 1 to 4

V205D sistem socialne varnosti V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. na njen sistem socialne varnosti

Value 91189 Frequency
1 zelo ponosen 41
2 precej ponosen 318
3 ne preveč ponosen 504
4 sploh nisem ponosen 188
8 ne vem 42

Valid range from 1 to 4

V205E znanstveni in tehnoloski dosezki V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. na njene znanstvene in tehnološke dosežke

Value 92188 Frequency
1 zelo ponosen 98
2 precej ponosen 554
3 ne preveč ponosen 310
4 sploh nisem ponosen 40
8 ne vem 88
" " 3

Valid range from 1 to 4

V205F dosezki sportnikov V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

f. na dosežke njenih športnikov

Value 93187 Frequency
1 zelo ponosen 352
2 precej ponosen 561
3 ne preveč ponosen 136
4 sploh nisem ponosen 13
8 ne vem 31

Valid range from 1 to 4

V205G dosezki v umetnosti, literaturi V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

g. na njene dosežke v umetnosti in literaturi

Value 94186 Frequency
1 zelo ponosen 165
2 precej ponosen 566
3 ne preveč ponosen 224
4 sploh nisem ponosen 32
8 ne vem 100
" " 6

Valid range from 1 to 4

V205H slovenska vojska V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

h. na slovensko vojsko

Value 95185 Frequency
1 zelo ponosen 82
2 precej ponosen 402
3 ne preveč ponosen 378
4 sploh nisem ponosen 151
8 ne vem 77
" " 3

Valid range from 1 to 4

V205I na slovensko zgodovino V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

i. na slovensko zgodovino

Value 96184 Frequency
1 zelo ponosen 262
2 precej ponosen 586
3 ne preveč ponosen 151
4 sploh nisem ponosen 35
8 ne vem 59

Valid range from 1 to 4

V205J enakopravna obravnava vseh V2.05 In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo? (En odgovor v vsaki vrsti!)

j. na pravično in enakopravno obravnavo vseh skupin v družbi

Value 97183 Frequency
1 zelo ponosen 88
2 precej ponosen 288
3 ne preveč ponosen 473
4 sploh nisem ponosen 184
8 ne vem 60

Valid range from 1 to 4

V206A Slo bi morala omejiti uvoz tujih proizvo V2.06 Sedaj pa bi vam radi postavili nekaj vprašanj o odnosih med Slovenijo ter drugimi državami.V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih proizvodov, da bi zaščitila lastno gospodarstvo.

Value 98182 Frequency
1 v celoti se strinjam 221
2 se strinjam 338
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 198
4 ne strinjam se 250
5 sploh se ne strinjam 49
8 ne vem 37

Valid range from 1 to 5

V206B Mednarodne ustanove svojie resitve V2.06 Sedaj pa bi vam radi postavili nekaj vprašanj o odnosih med Slovenijo ter drugimi državami.V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Ob nekaterih problemih, kot je onesnaževanje okolja, bi morale ime- ti mednarodne ustanove pravico do uveljavitve svojih rešitev.

Value 99181 Frequency
1 v celoti se strinjam 222
2 se strinjam 611
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 143
4 ne strinjam se 58
5 sploh se ne strinjam 5
8 ne vem 52
" " 2

Valid range from 1 to 5

V206C Slo bi morala upostevati le svoje intere V2.06 Sedaj pa bi vam radi postavili nekaj vprašanj o odnosih med Slovenijo ter drugimi državami.V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Slovenija bi morala upoštevati le svoje interese, čeprav bi to vodilo do sporov z drugimi državami.

Value 100180 Frequency
1 v celoti se strinjam 85
2 se strinjam 207
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 243
4 ne strinjam se 433
5 sploh se ne strinjam 79
8 ne vem 44
" " 2

Valid range from 1 to 5

V206D Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlj V2.06 Sedaj pa bi vam radi postavili nekaj vprašanj o odnosih med Slovenijo ter drugimi državami.V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlje v Sloveniji.

Value 101179 Frequency
1 v celoti se strinjam 180
2 se strinjam 264
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 250
4 ne strinjam se 297
5 sploh se ne strinjam 72
8 ne vem 29
" " 1

Valid range from 1 to 5

V206E Slo TV naj daje prednost slo filmom V2.06 Sedaj pa bi vam radi postavili nekaj vprašanj o odnosih med Slovenijo ter drugimi državami.V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. Slovenska televizija bi morala dajati prednost slovenskim filmom in oddajam.

Value 102178 Frequency
1 v celoti se strinjam 169
2 se strinjam 335
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 246
4 ne strinjam se 253
5 sploh se ne strinjam 67
8 ne vem 22
" " 1

Valid range from 1 to 5

V207A Mednarodna podjetja povzrocajo skodo dom V2.07 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Velika mednarodna podjetja povzročajo vedno več škode domačim podjetjem v Sloveniji.

Value 103177 Frequency
1 v celoti se strinjam 182
2 se strinjam 412
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 229
4 ne strinjam se 197
5 sploh se ne strinjam 21
8 ne vem 52

Valid range from 1 to 5

V207B V Slo je mogoce dobiti vedno boljse proi V2.07 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Zaradi prostega pretoka blaga je v Sloveniji mogoče dobiti vedno boljše proizvode.

Value 104176 Frequency
1 v celoti se strinjam 222
2 se strinjam 649
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 115
4 ne strinjam se 64
5 sploh se ne strinjam 10
8 ne vem 32
" " 1

Valid range from 1 to 5

V207C Slo naj spostuje odlocitve mednarodnih o V2.07 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Na splošno vzeto, bi morala Slovenija spoštovati odločitve mednarodnih organizacij, ki jim pri pada, čeprav se vlada z njimi ne strinja.

Value 105175 Frequency
1 v celoti se strinjam 77
2 se strinjam 394
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 323
4 ne strinjam se 159
5 sploh se ne strinjam 13
8 ne vem 125
" " 2

Valid range from 1 to 5

V207D Slo izgublja moc na racun mednarodnih o V2.07 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Slovenska država izgublja preveč moči na račun mednarodnih organizacij.

Value 106174 Frequency
1 v celoti se strinjam 80
2 se strinjam 365
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 305
4 ne strinjam se 211
5 sploh se ne strinjam 20
8 ne vem 107
" " 5

Valid range from 1 to 5

V207E Vse vec tujih filmov skoduje nasi kultur V2.07 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. Vse več tujih filmov, glasbe in knjig škoduje naši nacionalni kulturi.

Value 107173 Frequency
1 v celoti se strinjam 117
2 se strinjam 324
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 208
4 ne strinjam se 340
5 sploh se ne strinjam 71
8 ne vem 31
" " 2

Valid range from 1 to 5

V207F Internet - inf. dostopne vse vec ljudem V2.07 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. (En odgovor v vsaki vrsti!)

f. Korist interneta je v tem, da so informacije dostopne vse več ljudem po celem svetu.

Value 108172 Frequency
1 v celoti se strinjam 454
2 se strinjam 494
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 48
4 ne strinjam se 21
5 sploh se ne strinjam 9
8 ne vem 65
" " 2

Valid range from 1 to 5

V208A Ljudje, ki se ne drzijo slo obicajev ne V2.08 Zdaj pa bi vas radi vprašali nekaj stvari v zvezi z manjšinami v Sloveniji. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Nemogoče je, da bi ljudje, ki se ne držijo slovenskih običajev in tradicij, postali pravi Slovenci.

Value 109171 Frequency
1 v celoti se strinjam 224
2 se strinjam 338
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 185
4 ne strinjam se 276
5 sploh se ne strinjam 44
8 ne vem 25
" " 1

Valid range from 1 to 5

V208B Narodnim manjsinam bi morala pomagati dr V2.08 Zdaj pa bi vas radi vprašali nekaj stvari v zvezi z manjšinami v Sloveniji. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Narodnim manjšinam bi pri ohranjanju njihovih običajev in tradicij morala pomagati država.

Value 110170 Frequency
1 v celoti se strinjam 207
2 se strinjam 590
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 164
4 ne strinjam se 81
5 sploh se ne strinjam 19
8 ne vem 29
" " 3

Valid range from 1 to 5

V209 Katero mnenje vam je blize?

V2.09 Nekateri pravijo, da je za družbo bolje, če različne rasne in etnične skupine ohranijo svoje posebne običaje in tradicije, drugi pa pravijo, da je bolje, če se te skupine prilagodijo in zlijejo s širšo družbo. Katero od teh mnenj vam je bliže?

Value 111169 Frequency
1 Za družbo je bolje, če skupine ohranijo svoje posebne običaje in tradicije 587
2 Bolje je, če se skupine prilagodijo in zlijejo s širšo družbo 416
8 ne vem 88
" " 2

Valid range from 1 to 2

V210A Zaradi priseljencev se povecuje st. kazn V2.10 Obstajajo različna mnenja o priseljencih, ki so prišli iz drugih držav ali republik bivše Jugoslavije in živijo v Sloveniji. (S "priseljenci" mislimo ljudi, ki so prišli z namenom, da bi se v Sloveniji za stalno naselili.) V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.

Value 112168 Frequency
1 v celoti se strinjam 195
2 se strinjam 374
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 210
4 ne strinjam se 235
5 sploh se ne strinjam 44
8 ne vem 34
" " 1

Valid range from 1 to 5

V210B Priseljenci koristijo slo. gospodarstvu V2.10 Obstajajo različna mnenja o priseljencih, ki so prišli iz drugih držav ali republik bivše Jugoslavije in živijo v Sloveniji. (S "priseljenci" mislimo ljudi, ki so prišli z namenom, da bi se v Sloveniji za stalno naselili.) V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Priseljenci na splošno koristijo slovenskemu gospodarstvu.

Value 113167 Frequency
1 v celoti se strinjam 43
2 se strinjam 282
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 357
4 ne strinjam se 314
5 sploh se ne strinjam 50
8 ne vem 46
" " 1

Valid range from 1 to 5

V210C Priseljenci zasedajo delovna mesta Slove V2.10 Obstajajo različna mnenja o priseljencih, ki so prišli iz drugih držav ali republik bivše Jugoslavije in živijo v Sloveniji. (S "priseljenci" mislimo ljudi, ki so prišli z namenom, da bi se v Sloveniji za stalno naselili.) V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Priseljenci zasedajo delovna mesta ljudem, ki so bili rojeni v Sloveniji.

Value 114166 Frequency
1 v celoti se strinjam 141
2 se strinjam 368
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 230
4 ne strinjam se 277
5 sploh se ne strinjam 45
8 ne vem 29
" " 3

Valid range from 1 to 5

V210D Zaradi priseljencev postaja Slo odprta z V2.10 Obstajajo različna mnenja o priseljencih, ki so prišli iz drugih držav ali republik bivše Jugoslavije in živijo v Sloveniji. (S "priseljenci" mislimo ljudi, ki so prišli z namenom, da bi se v Sloveniji za stalno naselili.) V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. Zaradi priseljencev postaja Slovenija bolj odprta za nove ideje in kulture.

Value 115165 Frequency
1 v celoti se strinjam 61
2 se strinjam 401
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 291
4 ne strinjam se 250
5 sploh se ne strinjam 37
8 ne vem 49
" " 4

Valid range from 1 to 5

V210E Drzava porabi prevec denarja za pomoc pr V2.10 Obstajajo različna mnenja o priseljencih, ki so prišli iz drugih držav ali republik bivše Jugoslavije in živijo v Sloveniji. (S "priseljenci" mislimo ljudi, ki so prišli z namenom, da bi se v Sloveniji za stalno naselili.) V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

e. Država porabi preveč denarja za pomoč priseljencem.

Value 116164 Frequency
1 v celoti se strinjam 152
2 se strinjam 325
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 269
4 ne strinjam se 211
5 sploh se ne strinjam 41
8 ne vem 93
" " 2

Valid range from 1 to 5

V211 St. priseljencev v Slo...

V2.11 Ali menite, da bi bilo potrebno število priseljencev v Sloveniji

Value 117163 Frequency
1 močno povečati 5
2 nekoliko povečati 27
3 naj ostane enako 474
4 nekoliko zmanjšati 349
5 močno zmanjšati 183
8 ne vem 54
" " 1

Valid range from 1 to 5

V212 Ali ste drzavljan Slovenije?

V2.12 Ali ste državljan-ka Slovenije?

Value 118162 Frequency
1 da 1088
2 ne 4
" " 1

Valid range from 1 to 2

V215A Otroci rojeni v Slo bi morali imeti slo V2.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

a. Otroci, rojeni v Sloveniji, katerih starši niso slovenski državljani, bi morali imeti pravico do slovenskega državljanstva.

Value 119161 Frequency
1 v celoti se strinjam 335
2 se strinjam 486
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 117
4 ne strinjam se 105
5 sploh se ne strinjam 19
8 ne vem 30
" " 1

Valid range from 1 to 5

V215B Otroci, slo starsev, rojeni v tujini, bi V2.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

b. Otroci, rojeni v tujini, bi morali imeti pravico do slovenskega državljanstva, če je vsaj eden od staršev slovenski državljan.

Value 120160 Frequency
1 v celoti se strinjam 265
2 se strinjam 596
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 132
4 ne strinjam se 61
5 sploh se ne strinjam 5
8 ne vem 33
" " 1

Valid range from 1 to 5

V215C Legalni priseljenci bi morali imeti enak V2.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

c. Legalni priseljenci v Sloveniji, ki niso slovenski državljani, bi morali imeti enake pravice kot slovenski državljani.

Value 121159 Frequency
1 v celoti se strinjam 106
2 se strinjam 295
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 183
4 ne strinjam se 390
5 sploh se ne strinjam 86
8 ne vem 32
" " 1

Valid range from 1 to 5

V215D V Slo bi morali uvesti ukrepe za pregon V2.15 V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami? (En odgovor v vsaki vrsti!)

d. V Sloveniji bi morali uvesti strožje ukrepe za pregon ilegalnih priseljencev.

Value 122158 Frequency
1 v celoti se strinjam 345
2 se strinjam 488
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 135
4 ne strinjam se 64
5 sploh se ne strinjam 19
8 ne vem 40
" " 2

Valid range from 1 to 5

V216 Kako ponosni ste, da ste drzavljan Slove

V2.16 Kako ponosni ste, da ste Slovenec oz. državljan Slovenije?

Value 123157 Frequency
1 zelo sem ponosen 579
2 do neke mere ponosen 468
3 ne kaj dosti ponosen 30
4 sploh nisem ponosen 10
8 ne vem 5
0 nisem državljan Slovenije 1

Valid range from 0 to 4

V221 Ali bi Slo koristilo clanstvo v EU?

V2.21 Na splošno vzeto, ali bi rekli, da bi Sloveniji kaj koristilo ali ne bi koristilo članstvo v Evropski uniji?

Value 124156 Frequency
1 koristilo bi ji 804
2 ne bi ji koristilo 138
8 ne vem 151

Valid range from 1 to 2

V222 Ali bi Sloveniji koristilo clanstvo v NA

V2.22 Ali mislite, da bi Sloveniji kaj koristilo ali ji ne bi koristilo, če bi postala polnopravna članica Nato?

Value 125155 Frequency
1 koristilo bi ji 521
2 ne bi ji koristilo 384
8 ne vem, b.o. 188

Valid range from 1 to 2

V223 Mnenje o razmerah po 2. svetovni vojni d

V2.23 Obstajajo različna mnenja o razmerah, v kakršnih smo živeli v Sloveniji v desetletjih po 2. svetovni vojni do volitev leta 1990. Navajamo jih nekaj, vi pa povejte, katero je vam osebno najbližje!

Value 126154 Frequency
1 to obdobje je čas strahu in zatiranja 62
2 bilo je marsikaj dobrega, pa tudi marsikaj slabega 722
3 to je bil čas napredka in dobrega življenja 252
4 drugo 24
8 ne vem, b.o. 33

Valid range from 1 to 4

V224 Pogledi o medvojnih dogajanjih

V2.24 V Sloveniji se pojavlja več različnih pogledov o medvojnih dogajanjih (partizanstvo, domobranstvo). Navedli vam bomo nekaj teh pogledov, vi pa povejte, kateri od njih je vam najbližji.

Value 127153 Frequency
1 partizani so bili pravičen boj zoper okupatorja, domobranci pa so nedopustno sodelovali z okupatorjem 531
2 partizani so se borili za komunistično revolucijo, ki so se ji domobranci upravičeno uprli 101
3 domobranci so se upravičeno uprli komunistični revoluciji v NOB, ne bi pa smeli sodelovati z okupatorjem 181
4 drugo 105
8 ne vem, b.o. 175

Valid range from 1 to 4

V301A zanimanje za politiko nasploh 3.00 LOKALNA DEMOKRACIJA V3.01 Prosimo, da vaše zanimanje za politiko ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da se sploh ne zanimate za politiko, 10 pa, da je vaše zanimanje za politiko zelo močno. Koliko se zanimate ...

a. za politiko nasploh

Value 128152 Frequency
0 se ne zanimam 165
1 1 75
2 2 91
3 3 141
4 4 86
5 5 261
6 6 71
7 7 76
8 8 56
9 9 27
10 zelo močno se zanimam 37
99 ne vem, b.o. 7

Valid range from 0 to 10

V301B zanimanje za lokalno politiko 3.00 LOKALNA DEMOKRACIJA V3.01 Prosimo, da vaše zanimanje za politiko ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da se sploh ne zanimate za politiko, 10 pa, da je vaše zanimanje za politiko zelo močno. Koliko se zanimate ...

b. še posebej ocenite vaše zanimanje za lokalno politiko

Value 129151 Frequency
0 se ne zanimam 158
1 1 67
2 2 112
3 3 137
4 4 86
5 5 238
6 6 71
7 7 76
8 8 81
9 9 27
10 zelo močno se zanimam 32
99 ne vem, b.o. 8

Valid range from 0 to 10

V302A vpliv na politiko v slovenski drzavi V3.02 Ali imajo ljudje kot ste vi danes kaj vpliva na politiko in odločanje ali ga nimajo? Prosimo, da vpliv ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da nimajo nič vpliva, 10 pa, da ga imajo zelo veliko.

a. v slovenski državi

Value 130150 Frequency
0 nič ne vpliva 304
1 1 140
2 2 141
3 3 131
4 4 86
5 5 144
6 6 44
7 7 36
8 8 25
9 9 2
10 zelo velik vpliv 11
99 ne vem, b.o. 27
" " 2

Valid range from 0 to 10

V302B vpliv na politiko v vasi obcini V3.02 Ali imajo ljudje kot ste vi danes kaj vpliva na politiko in odločanje ali ga nimajo? Prosimo, da vpliv ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da nimajo nič vpliva, 10 pa, da ga imajo zelo veliko.

b. še posebej ocenite vpliv na politiko in odločanje v vaši občini

Value 131149 Frequency
0 nič ne vpliva 234
1 1 107
2 2 129
3 3 139
4 4 104
5 5 172
6 6 62
7 7 62
8 8 27
9 9 8
10 zelo velik vpliv 15
99 ne vem, b.o. 30
" " 4

Valid range from 0 to 10

V303A kako zivijo ljudje V3.03 Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake, ali slabše? Ocenite, prosim, vsako posebej.

a. kako živijo ljudje

Value 132148 Frequency
1 danes dosti slabše 94
2 danes slabše 419
3 približno enake 376
4 dosti boljše 174
5 boljše 13
8 ne vem 16
" " 1

Valid range from 1 to 5

V303B dobiti stanovanje V3.03 Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake, ali slabše? Ocenite, prosim, vsako posebej.

b. možnost dobiti stanovanje

Value 133147 Frequency
1 danes dosti slabše 232
2 danes slabše 543
3 približno enake 174
4 dosti boljše 74
5 boljše 5
8 ne vem 64
" " 1

Valid range from 1 to 5

V303C dobiti zaposlitev V3.03 Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake, ali slabše? Ocenite, prosim, vsako posebej.

c.možnost dobiti zaposlitev

Value 134146 Frequency
1 danes dosti slabše 325
2 danes slabše 544
3 približno enake 152
4 dosti boljše 46
5 boljše 4
8 ne vem 20
" " 2

Valid range from 1 to 5

V303D moznost izobrazevanja V3.03 Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake, ali slabše? Ocenite, prosim, vsako posebej.

d. možnost izobraževanja

Value 135145 Frequency
1 danes dosti slabše 37
2 danes slabše 151
3 približno enake 376
4 dosti boljše 426
5 boljše 66
8 ne vem 35
" " 2

Valid range from 1 to 5

V303E prezivljati otroke V3.03 Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake, ali slabše? Ocenite, prosim, vsako posebej.

e. možnost imeti, preživljati otroke

Value 136144 Frequency
1 danes dosti slabše 109
2 danes slabše 492
3 približno enake 347
4 dosti boljše 102
5 boljše 6
8 ne vem 37

Valid range from 1 to 5

V303F demokraticnost odlocanja V3.03 Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake, ali slabše? Ocenite, prosim, vsako posebej.

f. demokratičnost odločanja

Value 137143 Frequency
1 danes dosti slabše 48
2 danes slabše 196
3 približno enake 540
4 dosti boljše 214
5 boljše 13
8 ne vem 80
" " 2

Valid range from 1 to 5

V303G clovekove pravice V3.03 Če primerjate življenje pri nas danes z življenjem pred približno petimi leti, ali so po vaši sodbi razmere glede na naštete stvari danes boljše, približno enake, ali slabše? Ocenite, prosim, vsako posebej.

g. spoštovanje človekovih pravic

Value 138142 Frequency
1 danes dosti slabše 64
2 danes slabše 221
3 približno enake 518
4 dosti boljše 210
5 boljše 25
8 ne vem 53
" " 2

Valid range from 1 to 5

V304 stanje v vasi obcini

V3.04 Kako vi presojate gospodarsko stanje v vaši občini? Prosim, ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni zelo slabo in 10 zelo dobro.

Value 139141 Frequency
0 zelo slabo 58
1 1 36
2 2 59
3 3 118
4 4 140
5 5 317
6 6 107
7 7 95
8 8 82
9 9 15
10 zelo dobro 21
99 ne vem, b.o. 42
" " 3

Valid range from 0 to 10

V305 kako ste zadovoljni s svojim zivljenjem

V3.05 Če ocenjujete nasploh, kako ste zadovoljni s svojim življenjem kot celoto? Prosimo, da vaše zadovoljstvo ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste s svojim življenjem kot celoto zelo nezadovoljni, 10 pa, da ste zelo zadovoljni.

Value 140140 Frequency
0 zelo nezadovoljen 7
1 1 1
2 2 21
3 3 27
4 4 28
5 5 248
6 6 115
7 7 166
8 8 268
9 9 107
10 zelo zadovoljen 98
99 ne vem, b.o 3
" " 4

Valid range from 0 to 10

V306A TV V3.06 Kako pogosto spremljate poročanje o lokalni politiki v lokalnih medijih (TV, radio, časopis)?

a. TV

Value 141139 Frequency
1 vsak dan 403
2 več kot 2x na teden 139
3 1x ali 2x na teden 144
4 manj pogosto 183
5 nikoli 200
8 ne vem, b.o. 19
" " 5

Valid range from 1 to 5

V306B radio V3.06 Kako pogosto spremljate poročanje o lokalni politiki v lokalnih medijih (TV, radio, časopis)?

b. radio

Value 142138 Frequency
1 vsak dan 429
2 več kot 2x na teden 129
3 1x ali 2x na teden 136
4 manj pogosto 195
5 nikoli 175
8 ne vem, b.o. 22
" " 7

Valid range from 1 to 5

V306C casopis V3.06 Kako pogosto spremljate poročanje o lokalni politiki v lokalnih medijih (TV, radio, časopis)?

c. časopis

Value 143137 Frequency
1 vsak dan 262
2 več kot 2x na teden 136
3 1x ali 2x na teden 241
4 manj pogosto 298
5 nikoli 132
8 ne vem, b.o. 17
" " 7

Valid range from 1 to 5

V307_1 1. najpomembnejsi V3.07 Prosimo da posamezne lokalne medije razvrstite po pomenu, ki ga imajo za vas. Najprej navedite najbolj pomembnega (1), nato drugega po pomenu (2) in nazadnje najmanj pomembnega (3).

1. najpomembnejsi

Value 144136 Frequency
1 lokalne TV postaje 425
2 lokalne radio postaje 266
3 lokalni časopisi 302
" " 100

Valid range from 1 to 3

V307_2 2. najpomembnejsi V3.07 Prosimo da posamezne lokalne medije razvrstite po pomenu, ki ga imajo za vas. Najprej navedite najbolj pomembnega (1), nato drugega po pomenu (2) in nazadnje najmanj pomembnega (3).

2. najpomembnejsi

Value 145135 Frequency
1 lokalne TV postaje 368
2 lokalne radio postaje 395
3 lokalni časopisi 244
" " 86

Valid range from 1 to 3

V307_3 3. najpomembnejsi V3.07 Prosimo da posamezne lokalne medije razvrstite po pomenu, ki ga imajo za vas. Najprej navedite najbolj pomembnega (1), nato drugega po pomenu (2) in nazadnje najmanj pomembnega (3).

3. najpomembnejsi

Value 146134 Frequency
1 lokalne TV postaje 248
2 lokalne radio postaje 337
3 lokalni časopisi 446
" " 62

Valid range from 1 to 3

V308 koliko zaupate lokalnemu mediju

V3.08 Ali nam lahko poveste, v kolikšni meri zaupate lokalnemu mediju, ki ga najpogosteje spremljate? Izrazite svoje mnenje z ocenami od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da čisto nič ne zaupate in 10, da mu v celoti zaupate!

Value 147133 Frequency
0 čisto nič ne zaupam 20
1 1 9
2 2 34
3 3 55
4 4 69
5 5 298
6 6 140
7 7 152
8 8 147
9 9 37
10 v celoti zaupam 54
99 ne vem, b.o. 72
" " 6

Valid range from 0 to 10

V309 Kako pogosto se pogovarjate o politiki v

V3.09 Kako pogosto se z drugimi ljudmi pogovarjate o političnem dogajanju v vaši občini?

Value 148132 Frequency
1 dnevno 79
2 tedensko 242
3 redkeje 547
4 nikoli 224
" " 1

Valid range from 1 to 4

V310 Kje se pogovarjate o politiki v vasi obc

V3.10 Kje se največkrat pogovarjate o političnem dogajanju v vaši občini?

Value 149131 Frequency
1 v družini 258
2 s prijatelji 396
3 na delovnem mestu 163
4 strankarski odbori, zbori občanov, ipd. 19
5 drugje 52
6 nikoli se ne pogovarjam o politiki 203
" " 2

Valid range from 1 to 6

V311 zadovoljni s trenutnim stanjem demokraci

V3.11 V kolikšni meri ste zadovoljni ali nezadovoljni s trenutnim stanjem demokracije v vaši občini? Izrazite svoje mnenje z ocenami od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da ste zelo nezadovoljni in 10, da ste zelo zadovoljni?

Value 150130 Frequency
0 zelo nezadovoljen 39
1 1 21
2 2 49
3 3 101
4 4 124
5 5 333
6 6 131
7 7 116
8 8 66
9 9 14
10 zelo zadovoljen 17
99 ne vem, b. o. 81
" " 1

Valid range from 0 to 10

V312 zanimanje za dogajanja v obcini

V3.12 V kolikšni meri vas na splošno zanimajo dogajanja v vaši občini? Prosimo, da vaše zanimanje za dogajanja ocenite na lestvici od 0 do 10.

Value 151129 Frequency
0 zelo šibko 39
1 1 36
2 2 51
3 3 87
4 4 94
5 5 243
6 6 116
7 7 141
8 8 154
9 9 45
10 zelo močno 71
99 ne vem, b.o. 10
" " 6

Valid range from 0 to 10

V313 Ste se udelezili lokalnih volitev leta 2

V3.13 Ali ste se udeležili lokalnih volitev leta 2002?

Value 152128 Frequency
1 da, (vprašaj V3.14 in V3.15) 930
2 ne, (preskok na V3.16) 140
3 se ne spominjam, (preskok na V3.17) 19
0 nisem imel-a volilne pravice, (preskok na V3.19) 2
" " 2

Valid range from 0 to 3

V314 Bi se udelezili lokalnih volitev, ce ne

V3.14 Če da... Ali bi se udeležili lokalnih volitev tudi v primeru, če ne bi bilo hkrati tudi predsedniških volitev?

Value 153127 Frequency
1 da 840
2 ne 56
8 ne vem 25
" " 172

Valid range from 1 to 2

V315A to je drzavljanska dolznost V3.15 Če da... Nam lahko zaupate, zakaj ste se udeležili zadnjih lokalnih volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

a. ker sem smatral, da je to moja državljanska dolžnost

Value 154126 Frequency
1 sploh ne drži 69
2 2 33
3 3 79
4 4 159
5 popolnoma drži 571
8 ne vem 6
" " 176

Valid range from 1 to 5

V315B zelel glasovati za stranko V3.15 Če da... Nam lahko zaupate, zakaj ste se udeležili zadnjih lokalnih volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

b. ker sem želel glasovati za "svojo" politično stranko

Value 155125 Frequency
1 sploh ne drži 241
2 2 78
3 3 137
4 4 147
5 popolnoma drži 303
8 ne vem 11
" " 176

Valid range from 1 to 5

V315C zelel glasovati za kandidata V3.15 Če da... Nam lahko zaupate, zakaj ste se udeležili zadnjih lokalnih volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

c. ker sem želel glasovati za svojega kandidata

Value 156124 Frequency
1 sploh ne drži 105
2 2 53
3 3 106
4 4 191
5 popolnoma drži 453
8 ne vem 9
" " 176

Valid range from 1 to 5

V315D zelel vplivati na prihodnost obcine V3.15 Če da... Nam lahko zaupate, zakaj ste se udeležili zadnjih lokalnih volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

d. ker sem želel vplivati na prihodnost moje občine

Value 157123 Frequency
1 sploh ne drži 45
2 2 43
3 3 113
4 4 220
5 popolnoma drži 488
8 ne vem 8
" " 176

Valid range from 1 to 5

V315E hotel prepreciti zmago kandidata V3.15 Če da... Nam lahko zaupate, zakaj ste se udeležili zadnjih lokalnih volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

e. ker sem hotel preprečiti zmago kandidata, ki mu močno nasprotujem

Value 158122 Frequency
1 sploh ne drži 313
2 2 136
3 3 117
4 4 85
5 popolnoma drži 245
8 ne vem 20
" " 177

Valid range from 1 to 5

V315F hotel prepreciti zmago stranke V3.15 Če da... Nam lahko zaupate, zakaj ste se udeležili zadnjih lokalnih volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

f. ker sem hotel preprečiti zmago stranke, ki ji močno nasprotujem Preidi na V3.17!

Value 159121 Frequency
1 sploh ne drži 349
2 2 158
3 3 110
4 4 85
5 popolnoma drži 199
8 ne vem 20
" " 172

Valid range from 1 to 5

V316A moj glas nima nobene teze V3.16 Če V3.13 ne... Nam lahko zaupate, zakaj se niste udeležili volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

a. moj glas nima nobene teže

Value 160120 Frequency
1 sploh ne drži 64
2 2 20
3 3 27
4 4 13
5 popolnoma drži 38
8 ne vem, 14
" " 917

Valid range from 1 to 5

V316B moj kandidat ni imel moznosti V3.16 Če V3.13 ne... Nam lahko zaupate, zakaj se niste udeležili volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

b. moj kandidat ni imel nobene možnosti

Value 161119 Frequency
1 sploh ne drži 88
2 2 20
3 3 19
4 4 6
5 popolnoma drži 17
8 ne vem, 26
" " 917

Valid range from 1 to 5

V316C dovolj imam politike V3.16 Če V3.13 ne... Nam lahko zaupate, zakaj se niste udeležili volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

c. dovolj imam politike

Value 162118 Frequency
1 sploh ne drži 36
2 2 15
3 3 28
4 4 19
5 popolnoma drži 64
8 ne vem, 14
" " 917

Valid range from 1 to 5

V316D nezadovoljen s kandidati V3.16 Če V3.13 ne... Nam lahko zaupate, zakaj se niste udeležili volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

d. nezadovoljen sem bil s ponujenimi kandidati

Value 163117 Frequency
1 sploh ne drži 58
2 2 15
3 3 32
4 4 17
5 popolnoma drži 33
8 ne vem, 23
" " 915

Valid range from 1 to 5

V316E zaradi vremena V3.16 Če V3.13 ne... Nam lahko zaupate, zakaj se niste udeležili volitev? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži?

e. zaradi vremena

Value 164116 Frequency
1 sploh ne drži 134
2 2 9
3 3 5
4 4 2
5 popolnoma drži 13
8 ne vem, 16
" " 914

Valid range from 1 to 5

V317 Ste se udelezili prejsnjih lokalnih voli

V3.17 Ali ste se udeležili katerih od prejšnjih lokalnih volitev 1994, 1998?

Value 165115 Frequency
1 da 849
2 ne 145
3 se ne spominjam 77
" " 22

Valid range from 1 to 3

V318 Ste ze kdaj kandidirali na lokalnih voli

V3.18 Ali ste že kdaj kandidirali na lokalnih volitvah za župana/županjo oz. člana/članico občinskega sveta?

Value 166114 Frequency
1 da 54
2 ne 1019
" " 20

Valid range from 1 to 2

V319 Bi v prihodnosti kandidiral za zupana-sv Odgovarjajo vsi!

V3.19 Ali bi bili kdaj v prihodnosti pripravljeni kandidirati za župana/županjo ali občinskega oz. mestnega svetnika/svetnico?

Value 167113 Frequency
1 da 117
2 ne 931
8 ne vem, neodločen 38
" " 7

Valid range from 1 to 2

V320A pripadnost politicni stranki V3.20 Kako pomembne so za vas naslednje lastnosti kandidatov pri odločanju na lokalnih volitvah? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomembno, 5 pa zelo pomembno.

a. pripadnost politični stranki

Value 168112 Frequency
1 sploh ni pomembno 275
2 2 139
3 3 251
4 4 179
5 zelo pomembno 205
8 ne vem 40
" " 4

Valid range from 1 to 5

V320B politicne izkusnje V3.20 Kako pomembne so za vas naslednje lastnosti kandidatov pri odločanju na lokalnih volitvah? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomembno, 5 pa zelo pomembno.

b. politične izkušnje

Value 169111 Frequency
1 sploh ni pomembno 68
2 2 61
3 3 167
4 4 364
5 zelo pomembno 391
8 ne vem 36
" " 6

Valid range from 1 to 5

V320C spol V3.20 Kako pomembne so za vas naslednje lastnosti kandidatov pri odločanju na lokalnih volitvah? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomembno, 5 pa zelo pomembno.

c. spol

Value 170110 Frequency
1 sploh ni pomembno 707
2 2 108
3 3 108
4 4 79
5 zelo pomembno 67
8 ne vem 22
" " 2

Valid range from 1 to 5

V320D da kandidata osebno poznam V3.20 Kako pomembne so za vas naslednje lastnosti kandidatov pri odločanju na lokalnih volitvah? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomembno, 5 pa zelo pomembno.

d. da kandidata osebno poznam

Value 171109 Frequency
1 sploh ni pomembno 416
2 2 128
3 3 194
4 4 174
5 zelo pomembno 157
8 ne vem 21
" " 3

Valid range from 1 to 5

V320E neodvisnost kandidata V3.20 Kako pomembne so za vas naslednje lastnosti kandidatov pri odločanju na lokalnih volitvah? Za vsako trditev izberite oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomembno, 5 pa zelo pomembno.

e. neodvisnost kandidata

Value 172108 Frequency
1 sploh ni pomembno 196
2 2 124
3 3 236
4 4 209
5 zelo pomembno 270
8 ne vem 57
" " 1

Valid range from 1 to 5

V321 Je strankarska pripadnost bolj pomembna

V3.21 Ali je za vas pri izbiri med kandidati strankarska pripadnost bolj pomembna pri lokalnih ali pri parlamentarnih volitvah?

Value 173107 Frequency
1 pomembnejša je pri parlamentarnih volitvah 286
2 pri obojih je enako pomembna oziroma nepomembna 545
3 pomembnejša je pri lokalnih volitvah 74
8 ne vem, neodločen 186
" " 2

Valid range from 1 to 3

V322 Je strankarska pripadnost bolj pomembna

V3.22 Ali je za vas pri izbiri med kandidati strankarska pripadnost bolj pomembna pri predsedniških ali pri parlamentarnih volitvah?

Value 174106 Frequency
1 pomembnejša je pri predsedniških volitvah 169
2 pri obojih je enako pomembna oziroma nepomembna 512
3 pomembnejša je pri parlamentarnih volitvah 226
8 ne vem, neodločen 185
" " 1

Valid range from 1 to 3

V323 Je strankarska pripadnost bolj pomembna

V3.23 Ali je za vas pri izbiri med kandidati strankarska pripadnost bolj pomembna pri lokalnih ali pri predsedniških volitvah?

Value 175105 Frequency
1 pomembnejša je pri predsedniških volitvah 237
2 pri obojih je enako pomembna oziroma nepomembna 521
3 pomembnejša je pri lokalnih volitvah 145
8 ne vem, neodločen 187
" " 3

Valid range from 1 to 3

V324 Ali na lokalnih volite kandidate iste st

V3.24 Ali na lokalnih volitvah volite kandidate iste politične stranke kot na parlamentarnih volitvah?

Value 176104 Frequency
1 da 437
2 ne 495
8 ne vem 150
" " 11

Valid range from 1 to 2

V325 Kdo je zupan vase obcine?

V3.25 Ali nam, prosim, poveste kdo je župan vaše občine? (ime in priimek)

Value 177103 Frequency
1 64
2 Žagar 18
3 Čagran 6
112 Zalokar-Oražem 3
113 Zalokar Oražem 11
114 Zanoškar 14
115 Zupančič 7

Valid range from 1 to 115

V326 Kdo je bil zupan pred njim?

V3.26 In kdo je bil župan vaše občine pred njim? (ime in priimek) (če ne navede nobenega imena, preskok na V3.28)

Value 178102 Frequency
1 94
2 Žagar 18
3 Žgajnar 12
143 Zamrnik 1
144 Zanikar 1
145 Zimšek 7
146 Zupančič 1

Valid range from 1 to 146

V327 Kako ocenjujete delo zupana v prejsnjem

V3.27 Kako ocenjujete delo župana v prejšnjem mandatu, to je v letih 1998-2002? Prosimo, da njegovo delo ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da njegovo delo ocenjujete kot zelo slabo in 10, da njegovo delo ocenjujete kot zelo dobro.

Value 179101 Frequency
0 zelo slabo 48
1 1 34
2 2 50
3 3 66
4 4 77
5 5 207
6 6 89
7 7 134
8 8 153
9 9 50
10 zelo dobro 99
99 ne vem, b.o. 44
" " 42

Valid range from 0 to 10

V328 Ali ste kdaj navezali stik z zupanom?

V3.28 Ali ste v obdobju od zadnjih lokalnih volitev kdaj navezali stik z županom, na primer po telefonu ali osebno?

Value 180100 Frequency
1 da preskok na V3.31 243
2 ne vprašaj v3.29 848
" " 2

Valid range from 1 to 2

V329 Ali ste poskusali navezati stik z zupano

V3.29 Če ne ... Ali ste v tem obdobju morda poskušali navezati stik z županom?

Value 18199 Frequency
1 da preskok na V3.31 32
2 ne vprašaj V3.30 825
" " 236

Valid range from 1 to 2

V330 Ce bi hoteli, bi lahko prisli v stik z z

V3.30 Če ne ... Ali menite, da bi v primeru, če bi hoteli, lahko prišli v stik z županom?

Value 18298 Frequency
1 da 646
2 ne 110
8 ne vem 84
" " 253

Valid range from 1 to 2

V331 Ali ste za zupana glasovali tudi vi?

V3.31 Če V3.28 ali V3.29 da... Ali ste za župana/županjo, ki je vodil-a občino v prejšnjem mandatu 1998-2002, glasovali tudi vi osebno?

Value 18397 Frequency
1 da, sem volil-a zanj-o vprašaj V3.32 472
2 ne, nisem volil-a zanj-o preskok na V3.33 158
8 ne vem, se ne spomnim preskok na V3.33 59
0 nisem imel-a volilne pravice preskok na V3.33 29
" " 375

Valid range from 0 to 2

V332 Ali ste za zupama glasovali tudi na lans

V3.32 Če da ... Ali ste za tedanjega župana/županjo (če je ponovno kandidiral-a) glasovali tudi na lanskih lokalnih volitvah?

Value 18496 Frequency
1 da 363
2 ne 149
3 ni ponovno kandidiral 51
8 ne vem 16
" " 514

Valid range from 1 to 3

V333 Kako ocenjujete delo obcinskega sveta v

V3.33 Kako ocenjujete delo občinskega oz. mestnega sveta v prejšnjem mandatu? Prosimo, da svojo oceno izrazite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da njegovo delo ocenjujete kot zelo slabo in 10, da njegovo delo ocenjujete kot

Value 18595 Frequency
0 zelo slabo 26
1 1 23
2 2 59
3 3 79
4 4 107
5 5 293
6 6 112
7 7 138
8 8 71
9 9 19
10 zelo dobro 35
99 ne vem 126
" " 5

Valid range from 0 to 10

V334 Ste kdaj navezali stik s clanom obcinske

V3.34 Ali ste v prejšnjem mandatu kdaj navezali stik s članom občinskega sveta, na primer po telefonu ali osebno?

Value 18694 Frequency
1 da preskok na V3.37 211
2 ne vprašaj V3.35 875
" " 7

Valid range from 1 to 2

V335 Ali ste poizkusali navezati stik s clano

V3.35 Če ne ... Ali ste poizkušali navezati stik s kakim članom občinskega sveta?

Value 18793 Frequency
1 da preskok na V3.37 43
2 ne vprašaj V3.36 854
" " 196

Valid range from 1 to 2

V336 Alii bi lahko prisli v stik s kakim clan

V3.36 Če ne ... Kaj menite, da bi v primeru, če bi to hoteli, lahko prišli v stik s kakim članom občinskega sveta?

Value 18892 Frequency
1 da 677
2 ne 87
8 ne vem 104
" " 225

Valid range from 1 to 2

V337 Kako ste zadovoljni z lokalno samoupravo

V3.37 Kako ste nasploh zadovoljni z lokalno samoupravo v Sloveniji? Ocenite z oceno od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni zelo nezadovoljen, 10 pa zelo zadovoljen.

Value 18991 Frequency
0 zelo sem nezadovoljen 29
1 1 14
2 2 37
3 3 90
4 4 126
5 5 361
6 6 139
7 7 111
8 8 60
9 9 10
10 zelo sem zadovoljen 12
99 ne vem, b.o. 97
" " 7

Valid range from 0 to 10

V338 Kako ocenjujete velikost vase obcine?

V3.38 Kako ocenjujete velikost vaše občine? Ali se vam zdi da je ...

Value 19090 Frequency
1 prevelika 63
2 ravno prav velika 854
3 premajhna 143
8 ne vem 32
" " 1

Valid range from 1 to 3

V339 Kdo ima po vasem mnenju najvecji vpliv n

V3.39 Ali nam lahko poveste, kdo od navedenih ima po vašem mnenju največji vpliv na odločanje v vaši občini?

Value 19189 Frequency
1 župan 452
2 občinski svet 279
3 občinska uprava 44
4 politične stranke 175
8 ne vem 141
" " 2

Valid range from 1 to 4

V340 Komu v vasi obcini v najvecji meri zaupa

V3.40 Komu od navedenih v vaši občini v največji meri zaupate?

Value 19288 Frequency
1 županu 497
2 občinskemu svetu 235
3 občinski upravi 55
4 političnim strankam 30
8 ne vem 267
" " 9

Valid range from 1 to 4

V341 Je zupan v obdobju 1998-2002 zastopal-a

V3.41 Kaj menite, ali je vaš župan/županja v preteklem obdobju (1998-2002), zastopal-a interese...

Value 19387 Frequency
1 skoraj vseh prebivalcev 157
2 večine prebivalcev 528
3 majhnega dela prebivalcev 241
4 zelo majhne skupine prebivalcev 89
8 ne vem 77
" " 1

Valid range from 1 to 4

V342 Je obcinski svet v preteklem obdobju zas

V3.42 Kaj menite, ali je vaš občinski svet v preteklem obdobju zastopal interese...

Value 19486 Frequency
1 skoraj vseh prebivalcev 108
2 večine prebivalcev 515
3 majhnega dela prebivalcev 245
4 zelo majhne skupine prebivalcev 75
8 ne vem 149
" " 1

Valid range from 1 to 4

V343 Koliko clanov obcinskega sveta poimensko

V3.43 Koliko članov sedanjega občinskega sveta v vaši občini vsaj poimensko poznate?

Value 19585 Frequency
1 vse 57
2 več kot polovico 134
3 manj kot polovico 301
4 enega ali dva 316
5 nobenega 283
" " 2

Valid range from 1 to 5

V344 Kako se bo spremenil polozaj v obcini po

V3.44 Kako se bo po vašem mnenju spremenil položaj v vaši občini po lokalnih volitvah 2002?

Value 19684 Frequency
1 spremenil se bo na bolje 225
2 ostal bo enak 696
3 spremenil se bo na slabše 62
8 ne vem 109
" " 1

Valid range from 1 to 3

V345 Katerim politikom bolj zaupate?

V3.45 Če primerjate politike, ki delujejo na državni ravni, npr. v vladi ali državnem zboru, s politiki, ki delujejo v vaši občini, ali bi rekli...

Value 19783 Frequency
1 da bolj zaupate tistim, ki delujejo na državni ravni 134
2 da bolj zaupate tistim, ki delujejo v vaši občini 337
3 da enako zaupate oz. ne zaupate obojim 538
8 ne vem 81
" " 3

Valid range from 1 to 3

V346 Koliko poslanci DZ upostevajo interese o

V3.46 V kolikšni meri poslanci Državnega zbora upoštevajo interese vaše občine? Prosimo ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da poslanci Državnega zbora prav nič ne upoštevajo interesov vaše občine, 10 pa, da interese vaše občine v celoti upoštevajo.

Value 19882 Frequency
0 prav nič ne upoštevajo 67
1 1 48
2 2 104
3 3 145
4 4 145
5 5 284
6 6 80
7 7 56
8 8 23
9 9 2
10 v celoti upoštevajo 10
99 ne vem, b.o. 126
" " 3

Valid range from 0 to 10

V347 Se vam zdi primerno, da zupan opravlja v

V3.47 Nekateri župani/županje hkrati opravljajo tudi funkcijo poslanca. Ali se vam zdi primerno, da ena oseba opravlja obe funkciji hkrati?

Value 19981 Frequency
1 da vprašaj v3.48 205
2 ne preskok na V3.49 813
8 ne vem, neodločen 74
" " 1

Valid range from 1 to 2

V348A ker funkciji nista zahtevni V3.48 Če da ... Našteli bomo nekaj razlogov, zakaj bi bilo primerno, da ena oseba opravlja obe funkciji hkrati? Prosimo, da strinjanje z vsakim ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni da se ne strinjate, 5 pa pomeni da se popolnoma strinjate.

a. ker funkciji nista tako zahtevni, da ena oseba ne bi zmogla opravljati obeh funkcij

Value 20080 Frequency
1 z danim razlogom se sploh ne strinja 38
2 2 47
3 3 52
4 4 41
5 se z njim popolnoma strinja 45
8 ne vem 17
" " 853

Valid range from 1 to 5

V348B ker zupani lahko priskrbijo sredstva za V3.48 Če da ... Našteli bomo nekaj razlogov, zakaj bi bilo primerno, da ena oseba opravlja obe funkciji hkrati? Prosimo, da strinjanje z vsakim ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni da se ne strinjate, 5 pa pomeni da se popolnoma strinjate.

b. ker župani, ki so hkrati poslanci, lahko priskrbijo več sredstev za svojo občino

Value 20179 Frequency
1 z danim razlogom se sploh ne strinja 6
2 2 16
3 3 30
4 4 77
5 se z njim popolnoma strinja 93
8 ne vem 18
" " 853

Valid range from 1 to 5

V348C ker imajo zupani vecji vpliv na drzavni V3.48 Če da ... Našteli bomo nekaj razlogov, zakaj bi bilo primerno, da ena oseba opravlja obe funkciji hkrati? Prosimo, da strinjanje z vsakim ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni da se ne strinjate, 5 pa pomeni da se popolnoma strinjate.

c. ker imajo župani, ki so hkrati poslanci, večji vpliv na državni ravni in lažje rešujejo probleme na občinski ravni

Value 20278 Frequency
1 z danim razlogom se sploh ne strinja 6
2 2 11
3 3 31
4 4 82
5 se z njim popolnoma strinja 91
8 ne vem 19
" " 853

Valid range from 1 to 5

V349A ker sta funkciji prezahtevni VV3.49 Če ne... Našteli bomo nekaj razlogov, zakaj ni primerno, da ena oseba opravlja obe funkciji hkrati? Prosimo, da strinjanje z vsakim ocenite z oceno od 1 do 5, kjer

a. ker sta obe funkciji prezahtevni, da bi jih opravljala ena oseba

Value 20377 Frequency
1 z danim razlogom se sploh ne strinja 56
2 2 39
3 3 69
4 4 179
5 se z njim popolnoma strinja 486
8 ne vem 24
" " 240

Valid range from 1 to 5

V349B ker se zupan premalo posveca funkciji zu VV3.49 Če ne... Našteli bomo nekaj razlogov, zakaj ni primerno, da ena oseba opravlja obe funkciji hkrati? Prosimo, da strinjanje z vsakim ocenite z oceno od 1 do 5, kjer

b. ker se župan preveč posveča funkciji poslanca in premalo funkciji župana

Value 20476 Frequency
1 z danim razlogom se sploh ne strinja 45
2 2 38
3 3 102
4 4 234
5 se z njim popolnoma strinja 394
8 ne vem 41
" " 239

Valid range from 1 to 5

V349C ker se zupan premalo posveca poslanski f VV3.49 Če ne... Našteli bomo nekaj razlogov, zakaj ni primerno, da ena oseba opravlja obe funkciji hkrati? Prosimo, da strinjanje z vsakim ocenite z oceno od 1 do 5, kjer

c. ker se župan preveč posveča županski funkciji in premalo poslanski funkciji

Value 20575 Frequency
1 z danim razlogom se sploh ne strinja 105
2 2 114
3 3 159
4 4 172
5 se z njim popolnoma strinja 245
8 ne vem 59
" " 239

Valid range from 1 to 5

V350A na lokalnih volitvah V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

a. z glasovanjem na lokalnih volitvah

Value 20674 Frequency
1 da 919
2 ne 172
" " 2

Valid range from 1 to 2

V350B z dopisom V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

b. z dopisom, ki ste ga poslali na občino

Value 20773 Frequency
1 da 122
2 ne 968
" " 3

Valid range from 1 to 2

V350C s pogovorom s svetniki V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

c. s pogovorom z občinskimi svetniki

Value 20872 Frequency
1 da 189
2 ne 901
" " 3

Valid range from 1 to 2

V350D s pogovorom z zupanom V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

d. s pogovorom z županom občine

Value 20971 Frequency
1 da 210
2 ne 881
" " 2

Valid range from 1 to 2

V350E s podpisom peticije V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

e. s podpisom peticije v občini

Value 21070 Frequency
1 da 164
2 ne 925
" " 4

Valid range from 1 to 2

V350F na zboru obcanov V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

f. z udeležbo na zboru občanov

Value 21169 Frequency
1 da 295
2 ne 796
" " 2

Valid range from 1 to 2

V350G na obcinskem referendumu V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

g. z glasovanjem na občinskem referendumu

Value 21268 Frequency
1 da 584
2 ne 506
" " 3

Valid range from 1 to 2

V350H na demonstracijah V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

h. z udeležbo na demonstracijah, protestih, stavkah v občini

Value 21367 Frequency
1 da 41
2 ne 1050
" " 2

Valid range from 1 to 2

V350I preko lokalnih medijev V3.50 Ali nam lahko zaupate, ali ste že kdaj sodelovali pri odločanju v vaši občini na katerega od spodaj navedenih načinov? Prosimo, odgovorite za vsakega posebej.

i. z objavo preko lokalnih medijev

Value 21466 Frequency
1 da 43
2 ne 1047
" " 3

Valid range from 1 to 2

V351A politicni stranki V3.51 Ali družbeno in politično delujete na lokalni ravni v...

a. politični stranki

Value 21565 Frequency
1 ne sodeluje 1032
2 občasno sodelujem 40
3 stalno sodelujem 11
4 opravljam funkcijo 7
" " 3

Valid range from 1 to 4

V351B nepoliticni organizaciji V3.51 Ali družbeno in politično delujete na lokalni ravni v...

b. nepolitični organizaciji (društvu, klubu, združenju, itd.)

Value 21664 Frequency
1 ne sodeluje 798
2 občasno sodelujem 127
3 stalno sodelujem 119
4 opravljam funkcijo 46
" " 3

Valid range from 1 to 4

V352A prijatelje prepriceval da bi volili za s V3.52 Navedli vam bomo nekaj vrst političnega delovanja. Za vsako posebej povejte, ali ste to ob lokalnih volitvah že kdaj počeli.

a. prijatelje prepričeval, da bi volili za določeno stranko

Value 21763 Frequency
1 počel 95
2 nisem počel 995
" " 3

Valid range from 1 to 2

V352B nosil priponko stranke oz. kandidata V3.52 Navedli vam bomo nekaj vrst političnega delovanja. Za vsako posebej povejte, ali ste to ob lokalnih volitvah že kdaj počeli.

b. nosil priponko stranke oz. kandidata

Value 21862 Frequency
1 počel 31
2 nisem počel 1059
" " 3

Valid range from 1 to 2

V352C obiskal politicno zborovanje V3.52 Navedli vam bomo nekaj vrst političnega delovanja. Za vsako posebej povejte, ali ste to ob lokalnih volitvah že kdaj počeli.

c. obiskal politično zborovanje

Value 21961 Frequency
1 počel 132
2 nisem počel 958
" " 3

Valid range from 1 to 2

V352D zbiral sredstva za volilno kampanjo V3.52 Navedli vam bomo nekaj vrst političnega delovanja. Za vsako posebej povejte, ali ste to ob lokalnih volitvah že kdaj počeli.

d. zbiral sredstva za volilno kampanjo

Value 22060 Frequency
1 počel 15
2 nisem počel 1074
" " 4

Valid range from 1 to 2

V352E prispeval sredstva za volilno kampanjo V3.52 Navedli vam bomo nekaj vrst političnega delovanja. Za vsako posebej povejte, ali ste to ob lokalnih volitvah že kdaj počeli.

e. prispeval sredstva za volilno kampanjo

Value 22159 Frequency
1 počel 31
2 nisem počel 1058
" " 4

Valid range from 1 to 2

V352F kandidiral na listi politicne stranke V3.52 Navedli vam bomo nekaj vrst političnega delovanja. Za vsako posebej povejte, ali ste to ob lokalnih volitvah že kdaj počeli.

f. kandidiral na listi politične stranke

Value 22258 Frequency