Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM042
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM042_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
 • Malnar, Brina
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Štebe, Janez
 • Kovačič, Matej
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Urad za makroekonomske analize in razvoj
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namene je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam. www.europeansocialsurvey.org

Study Content

Keywords:

mediji, radio, televizija, časopisi, zanimanje za politiko, kako ste volili leta 2000, politična angažiranost, strankarske preference, zadovoljstvo z delovanjem institucij, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, socialni stiki, varnost, vernost, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, neenakopravnost, diskriminacija, nacionalna in etična identiteta, zdravje, zdravstveno varstvo, medicina, odnos doktor pacient, socio-demografske karakteristike, delo, neenakost med spoloma, odnos delo/zasebno življenje, šport in rekreacija, človekove pravice, zaposlitev, samoocena lastnosti anketiranih oseb, verzija vprašalnika

Keywords ELSST:
DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV, ZDRAVSTVENO STANJE, STROŠKI ZDRAVSTVA, MNOŽIČNI MEDIJI, KRAJEVNI MEDIJI, ZANIMANJE ZA POLITIKO, ZAUPANJE, OSEBNA IDENTITETA, MORALNO VEDENJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
spremljanje množičnih medijev
vlada in politika
osebno življenje
zdravstvo
gospodarska morala
demografija
delo
šport in rekreacija
človekove vrednote
verzija vprašalnika


Abstract:

Tokratna raziskava je del vseevropskega projekta, ki bo potekal predvidoma v 25 državah in katerega namen je beleženje družbenih sprememb skozi čas. Tematsko se raziskava osredotoča predvsem na dve problematiki: zdravstvo in ekonomska morala. Vprašalnik je sestavljen iz sedmih sklopov. V prvem najdemo vprašanja o spremljanju medijev. Drugi blok je namenjen vladi in politiki nasploh in med drugim vključuje odnos do politike, zaupanje v politične institucije, volilno vedenje in preference ter zadovoljstvo z delovanjem političnih institucij. Naslednji sklop prinaša vprašanja o osebnem življenju anketirancev: stikih s prijatelji, osebni varnosti, pripadnosti religiji in nacionalnem izvoru. Četrti del vprašalnika je namenjen zdravstvu. Respondenti v tem sklopu ocenjujejo stanje zdravstva v Sloveniji, prijaznost zdravnikov in kvaliteto zdravstvenih storitev. Peti sklop je namenjen ekonomski morali. Postavljena so bila vprašanja o zaupanju in interakciji med podjetjem/organizacijo in stranko, o nepoštenem ravnanju in podobnem. Poglavja zaključujejo vprašanja o delu in pogojih dela. Sledi obsežen demografski blok, ki ga zaključujejo vprašanja, s katerimi anketiranci ocenijo svoje latnosti. Dodatno so postavljena še vprašanja o človekovih vrednotah. Primerjalna raziskava: ADP - IDNo: SJM022 (ESS02).

Methodology


Collection date: 17 oktober 2004 - 30 november 2004
Date of production: 2004
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava[datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 613
 • number of units: 1442

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ID id

ID

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1716 1
1717 1
1718 1
1719 1

Valid range from 1 to 3

URA1 zacetek pogovora - ura ZAČETEK INTERVJUJA

- URA ZAČETKA:

Value 22 Frequency
7 3
8 29
9 53
10 128
11 97
12 93
13 77
14 121
15 186
16 196
17 194
18 140
19 86
20 19
21 2
" " 18

Valid range from 999 to -999

MIN1 zacetek pogovora - min ZAČETEK INTERVJUJA

- MINUTA ZAČETKA:

Value 31 Frequency
0 318
1 2
2 9
56 2
57 4
58 3
" " 16

Valid range from 1 to 2

ID id

ID

Value 1613 Frequency
1 1
2 1
3 1
1716 1
1717 1
1718 1
1719 1

Valid range from 1 to 3

URA1 zacetek pogovora - ura ZAČETEK INTERVJUJA

- URA ZAČETKA:

Value 2612 Frequency
7 3
8 29
9 53
10 128
11 97
12 93
13 77
14 121
15 186
16 196
17 194
18 140
19 86
20 19
21 2
" " 18

Valid range from 999 to -999

MIN1 zacetek pogovora - min ZAČETEK INTERVJUJA

- MINUTA ZAČETKA:

Value 3611 Frequency
0 318
1 2
2 9
56 2
57 4
58 3
" " 16

Valid range from 1 to 2

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Value 4610 Frequency
0 sploh nič - (preskok na A3) 54
1 manj kot 1/2 ure 152
2 od 1/2 ure do 1 ure 360
3 več kot 1 uro do 1 1/2 ure 215
4 več kot 1 1/2 ure, do 2 uri 253
5 več kot 2 uri do 2 1/2 uri VPRAŠAJ A2 159
6 več kot 2 1/2 uri do 3 ure 112
7 več kot 3 ure 133
88 (ne vem) 0
" " 4

Valid range from 0 to 7

A2 Koliko gledate aktualno tematiko?

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Value 5609 Frequency
0 sploh nič 125
1 manj kot 1/2 ure 515
2 od 1/2 ure do 1 ure 538
3 več kot 1 uro do 1 1/2 ure 133
4 več kot 1 1/2 ure, do 2 uri 52
5 več kot 2 uri do 2 1/2 uri 11
6 več kot 2 1/2 uri do 3 ure 9
7 več kot 3 ure 7
88 (ne vem) 1
" " 51

Valid range from 0 to 7

A3 Koliko na dan poslusate RA?

A3 Koliko časa na dan poslušate radio na običajen dan v tednu?

Value 6608 Frequency
0 sploh nič (prekok na A5) 160
1 manj kot 1/2 ure 236
2 od 1/2 ure do 1 ure 250
3 več kot 1 uro do 1 1/2 ure 104
4 več kot 1 1/2 ure, do 2 uri 91
5 več kot 2 uri do 2 1/2 uri (VPRAŠAJ A4) 89
6 več kot 2 1/2 uri do 3 ure 70
7 več kot 3 ure 438
88 (ne vem) 2
" " 2

Valid range from 0 to 7

A4 Koliko poslusate aktualno tematiko?

A4 In koliko časa na običajen dan v tednu na radiu poslušate poročila ali oddaje s politično tematiko, oziroma tematiko aktualnih dogodkov?

Value 7607 Frequency
0 sploh nič 302
1 manj kot 1/2 ure 552
2 od 1/2 ure do 1 ure 283
3 več kot 1 uro do 1 1/2 ure 85
4 več kot 1 1/2 ure, do 2 uri 25
5 več kot 2 uri do 2 1/2 uri 29
6 več kot 2 1/2 uri do 3 ure 9
7 več kot 3 ure 27
88 (ne vem) 1
" " 129

Valid range from 0 to 7

A5 Koliko na dan berete casopise?

A5 Koliko časa na dan berete časopise na običajen dan v tednu?

Value 8606 Frequency
0 sploh nič - (prekok na A7) 225
1 manj kot 1/2 ure 621
2 od 1/2 ure do 1 ure 423
3 več kot 1 uro do 1 1/2 ure 95
4 več kot 1 1/2 ure do 2 uri 46
5 več kot 2 uri do 2 1/2 uri 15
6 več kot 2 1/2 uri do 3 ure 3
7 več kot 3 ure 10
88 (ne vem) 0
" " 4

Valid range from 0 to 7

A6 Koliko berete aktualno tematiko?

A6 In koliko tega časa porabite za branje o politiki oziroma aktualnih dogodkih?

Value 9605 Frequency
0 sploh nič 371
1 manj kot 1/2 ure 701
2 od 1/2 ure do 1 ure 139
3 več kot 1 uro do 1 1/2 ure 25
4 več kot 1 1/2 ure, do 2 uri 7
5 več kot 2 uri do 2 1/2 uri 4
6 več kot 2 1/2 uri do 3 ure 1
7 več kot 3 ure 2
88 (ne vem) 0
" " 192

Valid range from 0 to 7

A7 Kako pogosto za uporabljate internet?

A7 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

Value 10604 Frequency
0 doma in v službi nima dostopa 270
1 nikoli 536
2 manj kot enkrat mesečno 43
3 enkrat mesečno 30
4 nekajkrat mesečno 75
5 enkrat tedensko 60
6 večkrat tedensko 164
7 vsak dan 260
88 (ne vem) 2
" " 2

Valid range from 0 to 7

A8 Ali ljudem lahko zaupamo, ali moras biti previden?

A8 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da večini ljudi lahko zaupamo.

Value 11603 Frequency
0 treba je biti zelo previden 138
1 01 104
2 02 161
3 03 195
4 04 138
5 05 303
6 06 110
7 07 148
8 08 106
9 09 21
10 večini ljudi lahko zaupamo 13
88 (ne vem) 2
" " 3

Valid range from 0 to 10

A9 Bi vas ljudje skusali izkoristiti?

A9 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Value 12602 Frequency
0 večina bi me skušala izkoristiti 84
1 01 64
2 02 132
3 03 164
4 04 124
5 05 371
6 06 109
7 07 160
8 08 156
9 09 39
10 večina bi skušala ravnati pošteno 29
88 (ne vem) 10

Valid range from 0 to 10

A10 So ljudje pripravljeni pomagati drugim?

A10 Kaj bi rekli, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Value 13601 Frequency
0 večinoma gledajo predvsem nase 100
1 01 83
2 02 170
3 03 188
4 04 127
5 05 346
6 06 116
7 07 150
8 08 110
9 09 23
10 večinoma so pripravljeni pomagati drugim 19
88 (ne vem) 8
" " 2

Valid range from 0 to 10

B1 Koliko se zanimate za politiko? ZDAJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O VLADI IN POLITIKI NA SPLOH

B1 Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Value 14600 Frequency
1 zelo se zanimam 79
2 še kar se zanimam 520
3 komaj kaj se zanimam 554
4 sploh se ne zanimam 287
8 (ne vem) 2

Valid range from 1 to 4

B2 Kako pogosto v politiki ne razumete kaj se dogaja?

B2 Kako pogosto se vam zdi politika tako zapletena, da pravzaprav ne razumete, kaj se dogaja?

Value 15599 Frequency
1 nikoli 98
2 zelo redko 260
3 občasno 518
4 pogosto 347
5 zelo pogosto 180
8 (ne vem) 38
" " 1

Valid range from 1 to 5

B3 Kako tezko si ustvarite mnenje o politicnih vprasanjih?

B3 Kako težko ali lahko si vi osebno ustvarite mnenje o različnih političnih vprašanjih?

Value 16598 Frequency
1 zelo težko 111
2 težko 330
3 niti težko, niti lahko 586
4 lahko 286
5 zelo lahko 65
8 (ne vem) 59
" " 5

Valid range from 1 to 5

B4 drzavnemu zboru Prosim, da s pomočjo lestvice od 00-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 00 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej..

B4 državnemu zboru

Value 17597 Frequency
0 sploh ne zaupam 121
1 01 88
2 02 146
3 03 219
4 04 148
5 05 329
6 06 87
7 07 121
8 08 91
9 09 17
10 povsem zaupam 20
88 (ne vem) 51
" " 4

Valid range from 0 to 10

B5 pravnemu sistemu Prosim, da s pomočjo lestvice od 00-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 00 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej..

B5 pravnemu sistemu

Value 18596 Frequency
0 sploh ne zaupam 151
1 01 104
2 02 189
3 03 219
4 04 130
5 05 259
6 06 100
7 07 106
8 08 76
9 09 28
10 povsem zaupam 14
88 (ne vem) 58
" " 8

Valid range from 0 to 10

B6 policiji Prosim, da s pomočjo lestvice od 00-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 00 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej..

B6 policiji

Value 19595 Frequency
0 sploh ne zaupam 102
1 01 75
2 02 127
3 03 167
4 04 132
5 05 299
6 06 121
7 07 144
8 08 139
9 09 50
10 povsem zaupam 45
88 (ne vem) 37
" " 4

Valid range from 0 to 10

B7 politikom Prosim, da s pomočjo lestvice od 00-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 00 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej..

B7 politikom

Value 20594 Frequency
0 sploh ne zaupam 210
1 01 146
2 02 238
3 03 233
4 04 144
5 05 269
6 06 69
7 07 55
8 08 21
9 09 7
10 povsem zaupam 6
88 (ne vem) 36
" " 8

Valid range from 0 to 10

B8 politicnim strankam Prosim, da s pomočjo lestvice od 00-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 00 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej..

B8 političnim strankam

Value 21593 Frequency
0 sploh ne zaupam 185
1 01 133
2 02 224
3 03 265
4 04 140
5 05 279
6 06 82
7 07 49
8 08 21
9 09 7
10 povsem zaupam 7
88 (ne vem) 47
" " 3

Valid range from 0 to 10

B9 Evropskemu parlamentu Prosim, da s pomočjo lestvice od 00-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 00 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej..

B9 Evropskemu parlamentu

Value 22592 Frequency
0 sploh ne zaupam 83
1 01 70
2 02 127
3 03 149
4 04 119
5 05 288
6 06 120
7 07 138
8 08 108
9 09 33
10 povsem zaupam 12
88 (ne vem) 192
" " 3

Valid range from 0 to 10

B10 Zdruzenim narodom Prosim, da s pomočjo lestvice od 00-10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 00 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej..

B10 Združenim narodom

Value 23591 Frequency
0 sploh ne zaupam 124
1 01 75
2 02 119
3 03 138
4 04 130
5 05 256
6 06 108
7 07 134
8 08 134
9 09 43
10 povsem zaupam 34
88 (ne vem) 144
" " 3

Valid range from 0 to 10

B11 Ali ste se udelezili volitev v drzavni zbor 3.oktobra letos? B11 Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev. Ali ste se vi udeležili nedavnih volitev v Državni zbor

3. oktobra letos?

Value 24590 Frequency
1 da - (VPRAŠAJ B12) 940
2 ne - (PRESKOK NA B13) 432
3 nisem imel(a) volilne pravice - (PRESKOK NA B13) 63
8 (ne vem) - (PRESKOK NA B13) 5
" " 2

Valid range from 1 to 3

B12 Za katero stranko ste glasovali 3.oktobra letos?

B12 Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za državni zbor 3. oktobra 2004?

Value 25589 Frequency
1 Slovensko demokratsko stranko (SDS) 273
2 Liberalno demokracijo Slovenije (LDS) 179
3 Združeno listo socialnih demokratov (ZLSD) 91
4 Novo Slovenijo (NSI) 47
5 Slovensko ljudsko stranko(SLS) 29
6 Slovensko nacionalno stranko(SNS) 39
7 Demokratično stranko upokojencev Slovenije (DESUS) 40
8 drugo stranko (KATERO) 43
77 (ne želi odgovoriti) 177
88 (ne vem) 24
" " 500

Valid range from 1 to 8

B13 stopili v stik s politikom Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste..

B13 stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti

Value 26588 Frequency
1 da 162
2 ne 1269
8 (ne vem) 2
" " 9

Valid range from 1 to 2

B14 delovali v politicni stranki Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste..

B14 delovali v politični stranki ali skupini aktivistov

Value 27587 Frequency
1 da 43
2 ne 1387
8 (ne vem) 1
" " 11

Valid range from 1 to 2

B15 delovali v kaksni politicni Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste..

B15 delovali v kakšni drugi politični organizaciji ali zvezi

Value 28586 Frequency
1 da 24
2 ne 1408
8 (ne vem) 1
" " 9

Valid range from 1 to 2

B16 podpora neki politicni akciji Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste..

B16 nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji

Value 29585 Frequency
1 da 27
2 ne 1403
8 (ne vem) 2
" " 10

Valid range from 1 to 2

B17 podpisali peticijo Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste..

B17 podpisali peticijo

Value 30584 Frequency
1 da 82
2 ne 1349
8 (ne vem) 2
" " 9

Valid range from 1 to 2

B18 se udelezili zakonitih demonstracij Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste..

B18 se udeležili zakonitih demonstracij

Value 31583 Frequency
1 da 23
2 ne 1409
8 (ne vem) 1
" " 9

Valid range from 1 to 2

B19 bojkotirali dolocene izdelke Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste..

B19 bojkotirali določene izdelke

Value 32582 Frequency
1 da 31
2 ne 1401
8 (ne vem) 1
" " 9

Valid range from 1 to 2

B20A Ali je kaksna politicna stranka, ki ste ji blizu?

B20a Ali je kakšna politična stranka, ki se ji čutite bližje kot drugim strankam?

Value 33581 Frequency
1 da - (VPRAŠAJ B20b) 514
2 ne - (PRESKOK NA B21) 882
8 (ne vem) - (PRESKOK NA B21) 41
" " 5

Valid range from 1 to 2

B20B Katera stranka je to?

B20b Katera stranka je to?

Value 34580 Frequency
1 Slovenska demokratska stranka (SDS) 163
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 104
3 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 72
4 Nova Slovenija (NSI) 39
5 Slovenska ljudska stranka (SLS) VPRAŠAJ B20c 15
6 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 33
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 14
8 druga stranka (KATERA) 25
77 (ne želi odgovoriti) - (PRESKOK NA B21 ) 46
88 (ne vem) (PRESKOK NA B21 ) 5
" " 926

Valid range from 1 to 8

B20C Kako blizu se cutite tej stranki? Če je pri B20b navedena stranka (šifre 01 - 08)

B20c Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite...

Value 35579 Frequency
1 zelo blizu 49
2 blizu 267
3 ne preveč blizu 137
4 sploh ne blizu 11
8 (ne vem) 8
" " 970

Valid range from 1 to 4

B21 Ali ste clan kaksne politicne stranke?

B21 Ali ste član kakšne politične stranke

Value 36578 Frequency
1 da - (VPRAŠAJ B22) 50
2 ne -(PRESKOK B23) 1388
8 (ne vem) - (PRESKOK B23) 1
" " 3

Valid range from 1 to 2

B22 Katera stranka je to?

B22 Katera stranka je to?

Value 37577 Frequency
1 Slovenska demokratska stranka (SDS) 15
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 6
3 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 13
4 Nova Slovenija (NSI) 6
5 Slovenska ljudska stranka (SLS) 5
6 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 1
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 3
8 druga stranka (KATERA) 2
77 (ne želi odgovoriti) 0
88 (ne vem) 2
" " 1389

Valid range from 1 to 8

B23 levo - desma samoopredelitev:

B23 V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 00 do 10, kjer pomeni 00 levico in 10 desnico?

Value 38576 Frequency
0 levo 55
1 01 34
2 02 49
3 03 73
4 04 87
5 05 442
6 06 67
7 07 74
8 08 70
9 09 34
10 desno 49
88 (ne vem) 405
" " 3

Valid range from 0 to 10

B24 zadovoljstvo z zivljenjem

B24 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Prosim, izberite ustrezno vrednost na lestvici od 00 do 10, pri čemer pomeni 00, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 39575 Frequency
0 izredno nezadovoljen 15
1 01 22
2 02 20
3 03 34
4 04 40
5 05 278
6 06 121
7 07 242
8 08 349
9 09 178
10 izredno zadovoljen 140
88 (ne vem) 1
" " 2

Valid range from 0 to 10

B25 zadovoljstvo s SLO gospodarstvom

B25 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Prosimo, uporabite enako lestvico.

Value 40574 Frequency
0 izredno nezadovoljen 61
1 01 51
2 02 142
3 03 221
4 04 164
5 05 309
6 06 202
7 07 155
8 08 73
9 09 16
10 izredno zadovoljen 9
88 (ne vem) 33
" " 6

Valid range from 0 to 10

B26 zadovoljstvo z delom SLO vlade

B26 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo? Prosimo, uporabite enako lestvico.

Value 41573 Frequency
0 izredno nezadovoljen 94
1 01 50
2 02 127
3 03 177
4 04 196
5 05 329
6 06 155
7 07 107
8 08 71
9 09 15
10 izredno zadovoljen 18
88 (ne vem) 99
" " 4

Valid range from 0 to 10

B27 zadovoljstvo z demokracijo v SLO

B27 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 42572 Frequency
0 izredno nezadovoljen 68
1 01 49
2 02 132
3 03 171
4 04 176
5 05 358
6 06 141
7 07 147
8 08 82
9 09 16
10 izredno zadovoljen 17
88 (ne vem) 80
" " 5

Valid range from 0 to 10

B28 stanje solstva v SLO

B28 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 43571 Frequency
0 izredno slabo 47
1 01 42
2 02 88
3 03 168
4 04 164
5 05 303
6 06 149
7 07 185
8 08 142
9 09 38
10 izredno dobro 22
88 (ne vem) 90
" " 4

Valid range from 0 to 10

B29 stanje zdravstva v SLO

B29 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 44570 Frequency
0 izredno slabo 51
1 01 76
2 02 121
3 03 174
4 04 172
5 05 252
6 06 190
7 07 186
8 08 136
9 09 33
10 izredno dobro 36
88 (ne vem) 12
" " 3

Valid range from 0 to 10

B30 Ukrepi za zmanjsanje razlik v dohodkih... Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

B30 Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.

Value 45569 Frequency
1 močno sloglašam 593
2 sloglašam 614
3 niti sloglašam, niti ne sloglašam 131
4 ne sloglašam 61
5 sploh ne sloglašam 17
8 (ne vem) 25
" " 1

Valid range from 1 to 5

B31 Homoseksualci morajo imeti svobodo... Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

B31 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah.

Value 46568 Frequency
1 močno sloglašam 215
2 sloglašam 522
3 niti sloglašam, niti ne sloglašam 312
4 ne sloglašam 183
5 sploh ne sloglašam 117
8 (ne vem) 90
" " 3

Valid range from 1 to 5

B32 Prepovedati stranke za odpravo demokracije... Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

B32 Politične stranke, katerih cilj je odprava demokracije, je potrebno prepovedati.

Value 47567 Frequency
1 močno sloglašam 229
2 sloglašam 400
3 niti sloglašam, niti ne sloglašam 328
4 ne sloglašam 282
5 sploh ne sloglašam 74
8 (ne vem) 127
" " 2

Valid range from 1 to 5

B33 Moderna znanost resila ekoloske probleme... Prosim povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

B33 Lahko smo prepričani, da bo moderna znanost rešila probleme v zvezi z okoljem.

Value 48566 Frequency
1 močno sloglašam 70
2 sloglašam 336
3 niti sloglašam, niti ne sloglašam 391
4 ne sloglašam 434
5 sploh ne sloglašam 126
8 (ne vem) 83
" " 2

Valid range from 1 to 5

B34 stanje poenotenja Evropske unije?

B34 Nekateri menijo da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena. Kaj menite vi? Ocenite s pomočjo spodnje lestvice.

Value 49565 Frequency
0 poenotenje je šlo že predaleč 14
1 01 13
2 02 56
3 03 92
4 04 94
5 05 364
6 06 122
7 07 170
8 08 175
9 09 69
10 poenotenja je še premalo 66
88 (ne vem) 201
" " 6

Valid range from 0 to 10

B35 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem s podobnim narodnostnim izvorom?

Zdaj pa nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živet v Slovenijo. B35 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 50564 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 215
2 nekaterim naj dovoli 690
3 zelo redkim naj dovoli 353
4 nikomur naj ne dovoli 137
8 (ne vem) 45
" " 2

Valid range from 1 to 4

B36 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudjem z drugacnim narodnostnim izvorom?

B36 Kaj pa ljudje z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 51563 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 164
2 nekaterim naj dovoli 626
3 zelo redkim naj dovoli 421
4 nikomur naj ne dovoli 181
8 (ne vem) 48
" " 2

Valid range from 1 to 4

B37 Naj SLO dovoli priseljevanje ljudem iz revnejsih drzav zunaj Evrope?

B37 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Value 52562 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 128
2 nekaterim naj dovoli 592
3 zelo redkim naj dovoli 450
4 nikomur naj ne dovoli 222
8 (ne vem) 46
" " 4

Valid range from 1 to 4

B38 Ali je dobro ali slabo za slo gospodarstvo, da prihajajo k nam priseljenci?

B38 Ali menite, da je v splošnem dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Value 53561 Frequency
0 slabo za gospodarstvo 103
1 01 97
2 02 147
3 03 189
4 04 125
5 05 374
6 06 105
7 07 116
8 08 84
9 09 23
10 dobro za gospodarstvo 16
88 (ne vem) 59
" " 4

Valid range from 0 to 10

B39 Je kulturno zivljenje zaradi priseljencev ogrozeno ali obogateno?

B39 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev v splošnem ogroženo ali obogateno?

Value 54560 Frequency
0 kulturno življenje je ogroženo 49
1 01 62
2 02 97
3 03 144
4 04 116
5 05 387
6 06 130
7 07 159
8 08 133
9 09 40
10 kulturno življenje (ne je obogateno 41
88 (ne vem) 77
" " 7

Valid range from 0 to 10

B40 Ali je SLO zaradi priseljencev boljsa ali slabsa za bivanje?

B40 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Value 55559 Frequency
0 slabša dežela za bivanje 49
1 01 59
2 02 130
3 03 160
4 04 135
5 05 458
6 06 135
7 07 103
8 08 81
9 09 14
10 boljša dežela za bivanje 23
88 (ne vem) 86
" " 9

Valid range from 0 to 10

C1 Kako srecni ste? ZDAJ PA VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O VAS IN VAŠEM ŽIVLJENJU

C1 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Prosimo izberite ustrezno vrednost na lestvici od 00 do 10.

Value 56558 Frequency
0 zelo nesrečen 9
1 01 4
2 02 15
3 03 32
4 04 34
5 05 229
6 06 143
7 07 231
8 08 372
9 09 209
10 zelo srečen 155
88 (ne vem) 7
" " 2

Valid range from 0 to 10

C2 Kako pogosto se iz druzabnih razlogov dobivate s prijatelji?

C2 Prosim ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Value 57557 Frequency
1 nikoli 25
2 manj kot enkrat na mesec 135
3 enkrat na mesec 176
4 nekajkrat na mesec 309
5 enkrat na teden 261
6 večkrat na teden 352
7 vsak dan 180
88 (ne vem) 1
" " 3

Valid range from 1 to 7

C3 Imate koga za pogovor o osebnih stvareh?

C3 Ali imate koga, s katerim se lahko pogovorite o intimnih in osebnih stvareh?

Value 58556 Frequency
1 da 1303
2 ne 123
8 (ne vem) 14
" " 2

Valid range from 1 to 2

C4 Kako pogosto se udelezujete razlicnih srecanj?

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Value 59555 Frequency
1 precej manj kot večina drugih 142
2 manj kot večina drugih 381
3 približno enako 660
4 več kot večina drugih 211
5 precej več kot večina drugih 38
8 (ne vem) 8
" " 2

Valid range from 1 to 5

C5 V zadnjih 5 letih zrtev fizicnega napada?

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Value 60554 Frequency
1 da 170
2 ne 1267
8 (ne vem) 3
" " 2

Valid range from 1 to 2

C6 Kako varno se pocutite kadar zvecer hodite sami po vasi soseski?

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Value 61553 Frequency
1 zelo varno 408
2 varno 879
3 ogroženo 123
4 zelo ogroženo 15
8 (ne vem) 16
" " 1

Valid range from 1 to 4

C7 Kako bi ocenili vase zdravje?

C7 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je?

Value 62552 Frequency
1 zelo dobro 219
2 dobro 561
3 zadovoljivo 487
4 slabo 147
5 zelo slabo 26
8 (ne vem) 1
" " 1

Valid range from 1 to 5

C8 Ali vas pri Vsakdanjih opravilih ovira kronicna bolezen?

C8 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Value 63551 Frequency
1 da, precej 135
2 da, do neke mere 349
3 ne 953
8 (ne vem) 4
" " 1

Valid range from 1 to 3

C9 Ste pripadnika kaksne religije?

C9 Ali se imate za pripadnika kakšne religije ali veroizpovedi?

Value 64550 Frequency
1 da - (VPRAŠAJ C10) 768
2 ne - (PRESKOK NA C11) 661
8 (ne vem) (PRESKOK NA C11 9
" " 4

Valid range from 1 to 2

C10 Katere?

C10 Katere?

Value 65549 Frequency
1 krščanske (splošno)- (PRESKOK NA C13) 368
2 rimskokatoliške - (PRESKOK NA C13) 352
4 pravoslavne - (PRESKOK NA C13) 16
5 protestantske - (PRESKOK NA C13) 20
14 druge krščanske - (PRESKOK NA C13) 2
18 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) - (PRESKOK NA C13) 0
19 judovske - (PRESKOK NA C13) 0
20 muslimanske - (PRESKOK NA C13) 10
21 druge nekrščanske - (PRESKOK NA C13) 1
" " 673

Valid range from 1 to 2

C11 Ste se v preteklosti cutili pripadnika religije?

C11 Ali ste se kdaj v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti?

Value 66548 Frequency
1 da - (VPRAŠAJ C12) 116
2 ne - (PRESKOK NA C13) 593
8 (ne vem) - (PRESKOK NA C13) 6
" " 727

Valid range from 1 to 2

C12 Katere?

C12 Katere?

Value 67547 Frequency
1 krščanske (splošno) 62
2 rimskokatoliške 51
4 pravoslavne 0
5 protestantske 3
14 druge krščanske 1
18 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
19 judovske 0
20 muslimanske 1
21 druge nekrščanske 0
" " 1324

Valid range from 1 to 2

C13 Ocenite, koliko ste verni?

(Odgovarjajo vsi) C13 Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

Value 68546 Frequency
0 sploh nisem veren 153
1 01 70
2 02 80
3 03 111
4 04 97
5 05 357
6 06 129
7 07 161
8 08 128
9 09 63
10 zelo sem veren 67
88 (ne vem) 15
" " 11

Valid range from 0 to 10

C14 Kako pogosto obiskujete verske obrede?

C14 Če odštejete posebne priložnosti, kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Value 69545 Frequency
1 vsak dan 7
2 več kot enkrat na teden 33
3 enkrat na teden 198
4 vsaj enkrat na mesec 165
5 le ob posebnih verskih praznikih 502
6 še redkeje 184
7 nikoli 346
88 (ne vem) 3
" " 4

Valid range from 1 to 7

C15 Kako pogosto molite?

C15 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Value 70544 Frequency
1 vsak dan 206
2 več kot enkrat na teden 75
3 enkrat na teden 109
4 vsaj enkrat na mesec 80
5 le ob posebnih verskih praznikih 197
6 še redkeje 180
7 nikoli 571
88 (ne vem) 17
" " 7

Valid range from 1 to 7

C16 Ali pripadate kaksni neenakopravni skupini?

C16 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Value 71543 Frequency
1 da - (VPRAŠAJ C17) 47
2 ne - (PRESKOK NA C18) 1382
8 (ne vem) - (PRESKOK NA C18) 9
" " 4

Valid range from 1 to 2

C1701 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C1701 DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

Value 72542 Frequency
1 barve kože ali rase 1
2 tujega državljanstva 2
3 vere 11
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 3
6 starosti 8
7 spola 4
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 4
10 drugo (VPIŠI) 11
88 (ne vem) 1
" " 1397

Valid range from 1 to 10

C1702 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C1702 DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

Value 73541 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 1
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 1
6 starosti 0
7 spola 2
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 2
10 drugo (VPIŠI) 2
88 (ne vem) 0
" " 1433

Valid range from 1 to 10

C1703 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C1703 DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

Value 74540 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 1
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (VPIŠI) 0
88 (ne vem) 0
" " 1440

Valid range from 1 to 10

C1704 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C1704 DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

Value 75539 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (VPIŠI) 0
88 (ne vem) 0
" " 1442

Valid range from 1 to 10

C1705 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C1705 DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

Value 76538 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (VPIŠI) 0
88 (ne vem) 0
" " 1442

Valid range from 1 to 10

C1706 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C1706 DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

Value 77537 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (VPIŠI) 0
88 (ne vem) 0
" " 1442

Valid range from 1 to 10

C1707 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C1707 DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

Value 78536 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (VPIŠI) 0
88 (ne vem) 0
" " 1442

Valid range from 1 to 10

C1708 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C1708 DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

Value 79535 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (VPIŠI) 0
88 (ne vem) 0
" " 1442

Valid range from 1 to 10

C1709 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C1709 DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

Value 80534 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (VPIŠI) 0
88 (ne vem) 0
" " 1442

Valid range from 1 to 10

C1710 Zakaj je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

C1710 DODATNA POIZVEDBA: 'Še na podlagi česa drugega?' (OBKROŽI VSE USTREZNE ODGOVORE)

Value 81533 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (VPIŠI) 0
88 (ne vem) 0
" " 1442

Valid range from 1 to 10

C18 Ste drzavljan(ka) Slovenije?

C18 Ali ste državljan(ka) Slovenije?

Value 82532 Frequency
1 da - (PRESKOK NA C20) 1437
2 ne - (VPRAŠAJ C19) 2
8 (ne vem) - (VPRAŠAJ C19) 0
" " 3

Valid range from 1 to 2

C19 Kaksno drzavljanstvo imate?

C19 Kakšno državljanstvo imate? (VPIŠI)

Value 83531 Frequency
88 (ne vem) 0
1 1405
2 ,1 1
3 de 1
4 si 1
5 SI 34

Valid range from 1 to 5

C20 Ste bili rojeni v Sloveniji?

C20 Ste bili rojeni v Sloveniji, na njenem sedanjem ozemlju?

Value 84530 Frequency
1 da - (PRESKOK NA C23) 1320
2 ne - (VPRAŠAJ C21) 109
8 (ne vem) - (PRESKOK NA C23) 0
" " 13

Valid range from 1 to 2

C21 V kateri drzavi ste bili rojeni?

C21 V kateri državi ste bili rojeni? (Za anketirance, rojene v nekdanji Jugoslaviji, vpišite tudi, v kateri republiki so bili rojeni. Na primer Jugoslavija - Bosna in Hercegovina)(VPIŠI)

Value 85529 Frequency
88 (ne vem) 0
1 1329
2 1 1
3 1 1
4 AT 3
5 ba 17
6 BA 15
7 CZ 1
8 de 3
9 DE 4
10 FR 1
11 hr 12
12 HR 20
13 it 2
14 IT 2
15 mk 1
16 SE 1
17 yu 10
18 YU 19

Valid range from 1 to 18

C22 Kdaj ste prisli zivet v SLO?

C22 Koliko let je od tega, ko ste prvič prišli živeti v Slovenijo?

Value 86528 Frequency
1 manj kot eno leto nazaj 0
2 pred 1-5 leti 2
3 pred 6-10 leti 1
4 pred 11-20 leti 15
5 pred več kot 20 leti 90
8 (ne vem) 2
" " 1332

Valid range from 1 to 5

C23_1 Kateri jezik govorite doma?

C23_1 Kateri jezik ali jezike doma najpogosteje govorite? VPIŠITE DO DVA JEZIKA

Value 87527 Frequency
1 2
888 (ne vem) 0
2 bos 2
3 BOS 3
4 eng 1
5 ger 1
6 hun 1
7 ITA 1
8 rom 1
9 ROM 1
10 scc 2
11 SCC 7
12 scr 3
13 SCR 6
14 slv 610
15 SLV 800
16 SVN 1

Valid range from 1 to 1

C23_2 Kateri jezik se govorite doma?

C23_2 Kateri jezik ali jezike doma najpogosteje govorite? VPIŠITE DO DVA JEZIKA

Value 88526 Frequency
1 1354
888 (ne vem) 0
2 , 1
3 ALB 1
4 bos 6
5 BOS 3
6 eng 1
7 ENG 1
8 ger 4
9 GER 3
10 hun 1
11 HUN 1
12 ita 1
13 ITA 4
14 MAC 1
15 POL 1
16 ROM 3
17 scc 6
18 SCC 7
19 scr 13
20 SCR 8
21 slv 6
22 SLV 16

Valid range from 1 to 1

C24 Ali se cutite pripadnika manj narodnosti v SLO?

C24 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Value 89525 Frequency
1 da 27
2 ne 1349
8 (ne vem) 8
" " 58

Valid range from 1 to 2

C25 Je bil vas oce rojen v SLO oz. YU?

C25 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji, oziroma v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Value 90524 Frequency
1 da, na ozemlju današnje Slovenije - (PRESKOK NA C27) 1233
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije - (PRESKOK NA C27) 168
3 ne - (VPRAŠAJ C26) 34
8 (ne vem) - (PRESKOK NA C27) 4
" " 3

Valid range from 1 to 3

C26 V kateri drzavi je bil rojen vas oce?

C26 V kateri državi je bil rojen vaš oče? VPIŠI

Value 91523 Frequency
88 (ne vem) 0
1 1354
2 1 1
3 2 1
4 88 1
5 at 7
6 AT 3
7 ba 10
8 BA 7
9 bg 1
10 de 3
11 DE 1
12 fr 1
13 hr 8
14 HR 13
15 it 3
16 IT 4
17 mk 1
18 RU 1
19 si 2
20 SI 2
21 US 2
22 yu 12
23 YU 4

Valid range from 1 to 23

C27 Je bila vasa mama rojena v SLO oz. YU?

C27 Je bila vaša mama rojena v Sloveniji, oziroma eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Value 92522 Frequency
1 da, na ozemlju današnje Slovenije - (PRESKOK NA D1) 1251
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije - (PRESKOK NA D1) 146
3 ne - (VPRAŠAJ C28) 34
8 (ne vem) (PRESKOK NA D1) 3
" " 8

Valid range from 1 to 3

C28 V kateri drzavi je bila rojena vasa mama?

C28 V kateri državi je bila rojena vaša mama? VPIŠI

Value 93521 Frequency
88 (ne vem) 0
1 1364
2 88 1
3 at 4
4 AT 4
5 ba 12
6 BA 8
7 BE 1
8 CZ 1
9 de 1
10 DE 4
11 fr 2
12 FR 1
13 hr 12
14 HR 9
15 it 1
16 IT 2
17 PL 1
18 si 1
19 SI 1
20 us 2
21 yu 7
22 YU 3

Valid range from 1 to 22

D1 shujšali Zdaj pa bi vam rad(a) zastavil(a) nekaj vprašanj o zdravju in zdravstvu. V kolikšni meri odobravate oz. ne odobravate, da ljudje, ki so sicer zdravi, uporabljajo zdravila za to, da bi...

D1 shujšali

Value 94520 Frequency
1 zelo odobravam 51
2 odobravam 242
3 niti odobravam, niti ne odobravam 284
4 ne odobravam 614
5 sploh ne odobravam 230
8 (ne vem) 18
" " 3

Valid range from 1 to 5

D2 preprečili izpadanje las Zdaj pa bi vam rad(a) zastavil(a) nekaj vprašanj o zdravju in zdravstvu. V kolikšni meri odobravate oz. ne odobravate, da ljudje, ki so sicer zdravi, uporabljajo zdravila za to, da bi...

D2 preprečili izpadanje las

Value 95519 Frequency
1 zelo odobravam 92
2 odobravam 591
3 niti odobravam, niti ne odobravam 324
4 ne odobravam 313
5 sploh ne odobravam 89
8 (ne vem) 30
" " 3

Valid range from 1 to 5

D3 izboljšali svoj spomin Zdaj pa bi vam rad(a) zastavil(a) nekaj vprašanj o zdravju in zdravstvu. V kolikšni meri odobravate oz. ne odobravate, da ljudje, ki so sicer zdravi, uporabljajo zdravila za to, da bi...

D3 izboljšali svoj spomin

Value 96518 Frequency
1 zelo odobravam 132
2 odobravam 755
3 niti odobravam, niti ne odobravam 260
4 ne odobravam 213
5 sploh ne odobravam 53
8 (ne vem) 25
" " 4

Valid range from 1 to 5

D4 se počutili bolj srečne Zdaj pa bi vam rad(a) zastavil(a) nekaj vprašanj o zdravju in zdravstvu. V kolikšni meri odobravate oz. ne odobravate, da ljudje, ki so sicer zdravi, uporabljajo zdravila za to, da bi...

D4 se počutili bolj srečne

Value 97517 Frequency
1 zelo odobravam 102
2 odobravam 456
3 niti odobravam, niti ne odobravam 259
4 ne odobravam 419
5 sploh ne odobravam 164
8 (ne vem) 37
" " 5

Valid range from 1 to 5

D5 izboljšali svoje spolno življenje Zdaj pa bi vam rad(a) zastavil(a) nekaj vprašanj o zdravju in zdravstvu. V kolikšni meri odobravate oz. ne odobravate, da ljudje, ki so sicer zdravi, uporabljajo zdravila za to, da bi...

D5 izboljšali svoje spolno življenje

Value 98516 Frequency
1 zelo odobravam 122
2 odobravam 538
3 niti odobravam, niti ne odobravam 327
4 ne odobravam 292
5 sploh ne odobravam 106
8 (ne vem) 53
" " 4

Valid range from 1 to 5

D6 Kako pogosto uporabljate zeliščna zdravila...?

D6 Kako pogosto uporabljate zeliščna zdravila, kakdar imate težave z zdravjem?

Value 99515 Frequency
1 nikoli ali skoraj nikoli 251
2 včasih 695
3 približno v polovici primerov 111
4 pogosto 264
5 vedno ali skoraj vedno 100
8 (ne vem) 3
6 nima težav z zdravjem 16
" " 2

Valid range from 1 to 5

D7 Kako pogosto vas skrbijo stranski učinki...?

D7 Kako pogosto vas skrbijo stranski učinki, kadar vam zdravnik predpiše zdravila?

Value 100514 Frequency
1 nikoli ali skoraj nikoli 441
2 včasih 498
3 približno v polovici primerov 111
4 pogosto 207
5 vedno ali skoraj vedno 130
6 (ne uporablja zdravil na recept) 42
8 (ne vem) 11
" " 2

Valid range from 1 to 6

D8 Kako pogosto se raje odločite za zdravila na recept...?

D8 Kadar imate težave z zdravjem, kako pogosto se raje odločite za zdravila na recept, ki vam jih predpiše zdravnik uradne medicine, kot pa za tista, ki jih lahko kupite brez recepta, ali na priporočilo alternativnega zdravnika?

Value 101513 Frequency
1 nikoli ali skoraj nikoli 117
2 včasih 326
3 približno v polovici primerov 187
4 pogosto 296
5 vedno ali skoraj vedno 442
6 (ne uporablja zdravil na recept) 41
8 (ne vem) 30
" " 3

Valid range from 1 to 6

D9 Ko vam je zdravnik predpisal zdravilo...?

D9 Prosim, pomislite na zadnji primer, ko vam je zdravnik predpisal zdravilo, ki ga pred tem še niste jemali. Katera od naslednjih trditev najbolj ustreza temu, kako ste takrat ravnali?

Value 102512 Frequency
1 zdravila sploh nisem šel iskat v lekarno 25
2 zdravilo sem šel iskat v lekarno, a ga nisem niti enkrat uporabil 38
3 zdravilo sem deloma ali v celoti porabil, vendar ne povsem tako, kot je bilo predpisano 200
4 zdravilo sem porabil natanko tako, kot je bilo predpisano 1092
5 (ne spominjam se) 52
6 (nikoli nisem dobil zdravil na recept) 16
7 (drug odgovor) 4
88 (ne vem) 10
" " 5

Valid range from 1 to 7

D10 Ali redno jemljete kakšno zdravilo, ki ste ga dobili na recept?

D10 Ali redno jemljete kakšne tablete oz. uporabljate kakšno zdravilo, ki ste ga dobili na recept?

Value 103511 Frequency
1 da 600
2 ne 840
8 (ne vem) 0
" " 2

Valid range from 1 to 2

D11 Ste v zadnjih 5 letih vzeli zdravila, ki so bila dana nekomu drugemu

D11 Precej ljudi včasih uporabi zdravila, ki so bila predpisana za nekoga drugega. Kako pogosto ste vi v zadnjih 5 letih vzeli zdravila, ki so bila sicer dana na recept nekomu drugemu?

Value 104510 Frequency
1 štirikrat ali več 23
2 dvakrat ali trikrat 74
3 enkrat 94
4 nikoli v zadnjih 5 letih 1234
8 (ne vem) 15
" " 2

Valid range from 1 to 4

D12 VNETO GRLO: na koga bi se obrnili...?

D12 Denimo, da imate zelo vneto grlo. Na koga, če sploh koga, bi se najprej obrnili za nasvet ali zdravljenje? Prosim izberite en odgovor.

Value 105509 Frequency
1 na nikogar 268
2 prijatelje ali družino 362
3 lekarnarja 241
4 zdravnika - (PRESKOK NA D13) 540
5 medicinsko sestro 12
6 internet 1
7 telefonsko linijo za zdravstvene nasvete 1
8 na alternativnega zdravnika - (VPRAŠAJ D12a) 10
88 (ne vem) - (PRESKOK NA D13) 4
" " 3

Valid range from 1 to 8

D12A VNETO GRLO: na koga od alternativnih zdravnikov bi se obrnili...?

D12a H kateremu izmed spodaj navedenih alternativnih zdravnikov bi se najprej obrnili po nasvet ali zdravljenje? Prosim izberite en odgovor.

Value 106508 Frequency
1 akupunktura ali akupresura 1
2 kitajska medicina 1
3 kiropraktika ali osteopatija 2
4 zdravljenje z zelišči ali homeopatija 7
5 terapija s hipnozo 0
6 masažna terapija 1
7 fizioterapija 0
8 refleksologija 1
9 druge prakse 2
88 (ne vem) 8
" " 1419

Valid range from 1 to 9

D13 HUD GLAVOBOL: na koga bi se obrnili...?

D13 Sedaj pa si predstavljajte, da imate hud glavobol. Na koga, če sploh koga, bi se najprej obrnili za nasvet ali zdravljenje? Prosim izberite en odgovor.

Value 107507 Frequency
1 na nikogar 344
2 prijatelje ali družino 343
3 lekarnarja 215
4 zdravnika - (PRESKOK NA D14) 493
5 medicinsko sestro 12
6 internet 4
7 telefonsko linijo za zdravstvene nasvete 1
8 na alternativnega zdravnika - (VPRAŠAJ D13a) 15
88 (ne vem) - (PRESKOK NA D14) 12
" " 3

Valid range from 1 to 8

D13A HUD GLAVOBOL: na koga od alternativnih zdravnikov bi se obrnili...?

D13a H kateremu izmed spodaj navedenih praktikov bi se najprej obrnili po nasvet ali zdravljenje? Prosim izberite en odgovor.

Value 108506 Frequency
1 akupunktura ali akupresura 1
2 kitajska medicina 1
3 kiropraktika ali osteopatija 0
4 zdravljenje z zelišči ali homeopatija 6
5 terapija s hipnozo 0
6 masažna terapija 3
7 fizioterapija 1
8 refleksologija 2
9 druge prakse 3
88 (ne vem) 7
" " 1418

Valid range from 1 to 9

D14 NESPEČNOST: na koga bi se obrnili...?

D14 Kaj pa če bi imeli resne probleme z nespečnostjo? Na koga, če sploh koga, bi se najprej obrnili za nasvet ali zdravljenje? Prosim izberite en odgovor.

Value 109505 Frequency
1 na nikogar 287
2 prijatelje ali družino 264
3 lekarnarja 116
4 zdravnika - (PRESKOK NA D15) 688
5 medicinsko sestro 7
6 internet 3
7 telefonsko linijo za zdravstvene nasvete 4
8 na alternativnega zdravnika - (VPRAŠAJ D14a) 29
88 (ne vem) - (PRESKOK NA D15) 40
" " 4

Valid range from 1 to 8

D14A NESPEČNOST: na koga od alternativnih zdravnikov bi se obrnili...?

D14a H kateremu izmed spodaj navedenih praktikov bi se najprej obrnili po nasvet ali zdravljenje? Prosim, izberite en odgovor.

Value 110504 Frequency
1 akupunktura ali akupresura 2
2 kitajska medicina 3
3 kiropraktika ali osteopatija 1
4 zdravljenje z zelišči ali homeopatija 13
5 terapija s hipnozo 0
6 masažna terapija 8
7 fizioterapija 2
8 refleksologija 1
9 druge prakse 7
88 (ne vem) 4
" " 1401

Valid range from 1 to 9

D15 BOLEČINE V KRIŽU: na koga bi se obrnili...?

D15 In če bi imeli hude bolečine v križu? Na koga, če sploh koga, bi se najprej obrnili za nasvet ali zdravljenje? Prosim izberite en odgovor.

Value 111503 Frequency
1 na nikogar 118
2 prijatelje ali družino 173
3 lekarnarja 40
4 zdravnika - (PRESKOK NA D16) 1019
5 medicinsko sestro 6
6 internet 6
7 telefonsko linijo za zdravstvene nasvete 7
8 na alternativnega zdravnika - (VPRAŠAJ D15a) 53
88 (ne vem) - (PRESKOK NA D16) 16
" " 4

Valid range from 1 to 8

D15A BOLEČINE V KRIŽU: na koga od alternativnih zdravnikov bi se obrnili...?

D15a H kateremu izmed spodaj navedenih praktikov bi se najprej obrnili po nasvet ali zdravljenje? Prosim izberite en odgovor.

Value 112502 Frequency
1 akupunktura ali akupresura 3
2 kitajska medicina 1
3 kiropraktika ali osteopatija 18
4 zdravljenje z zelišči ali homeopatija 7
5 terapija s hipnozo 0
6 masažna terapija 15
7 fizioterapija 9
8 refleksologija 0
9 druge prakse 6
88 (ne vem) 4
" " 1379

Valid range from 1 to 9

D16 Imate pri izbiri svojega osebnega zdravnika...?

D16 Ali menite, da imate pri izbiri svojega osebnega zdravnika...

Value 113501 Frequency
1 dovolj možnosti izbire 1124
2 premalo možnosti izbire 276
8 (ne vem) 35
" " 7

Valid range from 1 to 2

D17 Ali raje obiščete...?

D17 Nekateri ljudje za pomoč pri manjših zdravstvenih težavah najraje obiščejo vedno istega zdravnika. Drugi za pomoč pri manjših težavah raje obiskujejo različne zdravnike. Kaj pa vi, ali raje obiščete...

Value 114500 Frequency
1 istega zdravnika za vse manjše zdravstvene težave 1344
2 različne zdravnike za različne manjše zdravstvene težave 57
3 (ne daje prednosti enemu ali drugemu) 24
8 (ne vem) 11
" " 6

Valid range from 1 to 3

D18 Kolikokrat ste v zadnjih 12 mesecih iskali nasvet zdravnika?

D18 Kolikokrat ste v zadnjih 12 mesecih iskali nasvet zdravnika zaradi svojega zdravja? Upoštevajte stike z vsemi vrstami zdravnikov, tako specialisti kot osebnim zdravnikom.

Value 115499 Frequency
1 nikoli 345
2 enkrat ali dvakrat 547
3 3-5 krat 330
4 6-10 krat 108
5 več kot 10 krat 102
8 (ne vem) 8
" " 2

Valid range from 1 to 5

D19 Večina bolezni se pozdravi sama od sebe V kolikšni meri soglašate oz. ne soglašate z naslednjimi trditvami?

D19 Večina bolezni se pozdravi sama od sebe, ne da bi bilo treba hoditi k zdravniku.

Value 116498 Frequency
1 močno soglašam 106
2 soglašam 442
3 niti soglašam, niti ne soglašam 326
4 ne soglašam 478
5 sploh ne soglašam 77
8 (ne vem) 11
" " 2

Valid range from 1 to 5

D20 Bolezni, kot so navaden prehlad, si lahko pozdravimo sami V kolikšni meri soglašate oz. ne soglašate z naslednjimi trditvami?

D20 Bolezni, kot so navaden prehlad, si ljudje lahko pozdravijo sami.

Value 117497 Frequency
1 močno soglašam 442
2 soglašam 871
3 niti soglašam, niti ne soglašam 90
4 ne soglašam 30
5 sploh ne soglašam 5
8 (ne vem) 1
" " 3

Valid range from 1 to 5

D21 Ljudje se pri skrbi za zdravje preveč zanašajo na zdravnike V kolikšni meri soglašate oz. ne soglašate z naslednjimi trditvami?

D21 Ljudje se pri skrbi za svoje zdravje preveč zanašajo na svoje zdravnike namesto sami nase.

Value 118496 Frequency
1 močno soglašam 209
2 soglašam 731
3 niti soglašam, niti ne soglašam 305
4 ne soglašam 159
5 sploh ne soglašam 19
8 (ne vem) 15
" " 4

Valid range from 1 to 5

D22 Kadar ljudje že sami dobro vedo, katero zdravilo potrebujejo... V kolikšni meri soglašate oz. ne soglašate z naslednjimi trditvami?

D22 Kadar ljudje že sami dobro vedo, katero zdravilo potrebujejo, potem jim ga mora zdravnik le še predpisati.

Value 119495 Frequency
1 močno soglašam 89
2 soglašam 558
3 niti soglašam, niti ne soglašam 324
4 ne soglašam 369
5 sploh ne soglašam 69
8 (ne vem) 30
" " 3

Valid range from 1 to 5

D23 Najbolje je, da upoštevaš navodila zdravnikov V kolikšni meri soglašate oz. ne soglašate z naslednjimi trditvami?

D23 Najbolje je, da upoštevaš navodila zdravnikov.

Value 120494 Frequency
1 močno soglašam 371
2 soglašam 845
3 niti soglašam, niti ne soglašam 171
4 ne soglašam 33
5 sploh ne soglašam 7
8 (ne vem) 9
" " 6

Valid range from 1 to 5

D24 Kar malo sem razočaran, kadar grem iz ordinacije brez recepta V kolikšni meri soglašate oz. ne soglašate z naslednjimi trditvami?

D24 Kar malo sem razočaran, kadar grem iz zdravniške ordinacije brez recepta.

Value 121493 Frequency
1 močno soglašam 32
2 soglašam 166
3 niti soglašam, niti ne soglašam 198
4 ne soglašam 670
5 sploh ne soglašam 338
8 (ne vem) 35
" " 3

Valid range from 1 to 5

D25 Zdravniki pacientom ne povedo vse resnice Kako pogosto po vašem mnenju za zdravnike veljajo naslednje stvari...

D25 Zdravniki pacientom ne povedo vse resnice.

Value 122492 Frequency
1 nikoli ni tako 169
2 le včasih je tako 615
3 enkrat je tako, drugič ne 336
4 večinoma je tako 229
5 vedno je tako 44
8 (ne vem) 48
" " 1

Valid range from 1 to 5

D26 Osebni zdravniki ravnajo s svojimi pacienti kot s sebi enakimi Kako pogosto po vašem mnenju za zdravnike veljajo naslednje stvari...

D26 Osebni zdravniki ravnajo s svojimi pacienti kot s sebi enakimi.

Value 123491 Frequency
1 nikoli ni tako 163
2 le včasih je tako 317
3 enkrat je tako, drugič ne 374
4 večinoma je tako 425
5 vedno je tako 107
8 (ne vem) 53
" " 3

Valid range from 1 to 5

D27 Preden se zdravniki odločijo za način zdravljenja... Kako pogosto po vašem mnenju za zdravnike veljajo naslednje stvari...

D27 Preden se zdravniki odločijo za način zdravljenja, se o tem najprej pogovorijo s pacientom.

Value 124490 Frequency
1 nikoli ni tako 36
2 le včasih je tako 216
3 enkrat je tako, drugič ne 249
4 večinoma je tako 665
5 vedno je tako 248
8 (ne vem) 25
" " 3

Valid range from 1 to 5

D28 Pacienti si svojega zdravnika ne upajo vprašati vsega Kako pogosto po vašem mnenju za zdravnike veljajo naslednje stvari...

D28 Pacienti si svojega zdravnika ne upajo vprašati vsega, kar jih zanima.

Value 125489 Frequency
1 nikoli ni tako 239
2 le včasih je tako 450
3 enkrat je tako, drugič ne 326
4 večinoma je tako 333
5 vedno je tako 51
8 (ne vem) 30
" " 13

Valid range from 1 to 5

D29 Zdravniki so napake pripravljeni priznati pacientom Kako pogosto po vašem mnenju za zdravnike veljajo naslednje stvari...

D29 Zdravniki so svoje napake pripravljeni priznati svojim pacientom.

Value 126488 Frequency
1 nikoli ni tako 473
2 le včasih je tako 498
3 enkrat je tako, drugič ne 232
4 večinoma je tako 115
5 vedno je tako 39
8 (ne vem) 79
" " 6

Valid range from 1 to 5

D30 Zdravniki uporabljajo izraze, ki jih pacienti težko razumejo Kako pogosto po vašem mnenju za zdravnike veljajo naslednje stvari...

D30 Zdravniki uporabljajo izraze, ki jih pacienti težko razumejo.

Value 127487 Frequency
1 nikoli ni tako 115
2 le včasih je tako 401
3 enkrat je tako, drugič ne 353
4 večinoma je tako 396
5 vedno je tako 149
8 (ne vem) 25
" " 3

Valid range from 1 to 5

E1 Drzavljani bi vsaj nekaj svojega prostega casa morali nameniti za pomoc drugim Zdaj pa nekaj vprašanj o tem, kako naj bi ravnali državljani in pripadniki neke družbe. V kolikšni meri soglašate oz. ne soglašate z naslednjimi trditvami?

E1 Državljani bi vsaj nekaj svojega prostega časa morali nameniti za pomoč drugim.

Value 128486 Frequency
1 močno soglašam 228
2 soglašam 954
3 niti soglašam, niti ne soglašam 196
4 ne soglašam 44
5 sploh ne soglašam 5
8 (ne vem) 13
" " 2

Valid range from 1 to 5

E2 V druzbi bi sle stvari bolje, če bi vsak poskrbel predvsem zase Zdaj pa nekaj vprašanj o tem, kako naj bi ravnali državljani in pripadniki neke družbe. V kolikšni meri soglašate oz. ne soglašate z naslednjimi trditvami?

E2 V družbi bi šle stvari bolje, če bi vsak poskrbel predvsem zase

Value 129485 Frequency
1 močno soglašam 208
2 soglašam 602
3 niti soglašam, niti ne soglašam 280
4 ne soglašam 298
5 sploh ne soglašam 33
8 (ne vem) 19
" " 2

Valid range from 1 to 5

E3 Drzavljani ne bi smeli goljufati pri svoji davcni napovedi Zdaj pa nekaj vprašanj o tem, kako naj bi ravnali državljani in pripadniki neke družbe. V kolikšni meri soglašate oz. ne soglašate z naslednjimi trditvami?

E3 Državljani ne bi smeli goljufati pri svoji davčni napovedi

Value 130484 Frequency
1 močno soglašam 447
2 soglašam 741
3 niti soglašam, niti ne soglašam 143
4 ne soglašam 67
5 sploh ne soglašam 18
8 (ne vem) 23
" " 3

Valid range from 1 to 5

E4 Instalaterji, gradbinci, avtomehaniki in drugi serviserji Koliko zaupate naslednjim skupinam in organizacijam, da bodo pošteni v odnosu do ljudi kot ste vi?

E4 Inštalaterji, gradbinci, avtomehaniki in drugi serviserji

Value 131483 Frequency
1 sploh ne zaupam 45
2 ne zaupam 175
3 niti zaupam, niti ne zaupam 445
4 zaupam 697
5 zelo zaupam 43
8 (ne vem) 36
" " 1

Valid range from 1 to 5

E5 Financne druzbe kot so banke ali zavarovalnice Koliko zaupate naslednjim skupinam in organizacijam, da bodo pošteni v odnosu do ljudi kot ste vi?

E5 Finančne družbe kot so banke ali zavarovalnice

Value 132482 Frequency
1 sploh ne zaupam 61
2 ne zaupam 218
3 niti zaupam, niti ne zaupam 457
4 zaupam 630
5 zelo zaupam 54
8 (ne vem) 20
" " 2

Valid range from 1 to 5

E6 javni usluzbenci Koliko zaupate naslednjim skupinam in organizacijam, da bodo pošteni v odnosu do ljudi kot ste vi?

E6 Javni uslužbenci

Value 133481 Frequency
1 sploh ne zaupam 56
2 ne zaupam 171
3 niti zaupam, niti ne zaupam 527
4 zaupam 608
5 zelo zaupam 45
8 (ne vem) 32
" " 3

Valid range from 1 to 5

E7 Instalater, gradbinec, avtomehanik vam je racunal prevec... Kolikokrat se vam je v zadnjih petih letih zgodila katera od naslednjih stvari? ANKETAR: šifrirajte "nimam izkušnje" kot "ne vem"

E7 Inštalater, gradbinec, avtomehanik ali drug serviser vam je računal preveč, ali opravil nepotrebno delo

Value 134480 Frequency
1 nikoli 876
2 enkrat 278
3 dvakrat 122
4 3 do 4 krat 49
5 5 krat ali več 21
8 (ne vem) 95
" " 1

Valid range from 1 to 5

E8 Kupili ste hrano, ki je bila pakirana tako, da so bili najslabši kosi prikriti Kolikokrat se vam je v zadnjih petih letih zgodila katera od naslednjih stvari? ANKETAR: šifrirajte "nimam izkušnje" kot "ne vem"

E8 Kupili ste hrano, ki je bila pakirana tako, da so bili najslabši kosi prikriti

Value 135479 Frequency
1 nikoli 702
2 enkrat 273
3 dvakrat 186
4 3 do 4 krat 124
5 5 krat ali več 106
8 (ne vem) 49
" " 2

Valid range from 1 to 5

E9 Banka ali zavarovalnica vam ni ponudila najboljsih moznih pogojev... Kolikokrat se vam je v zadnjih petih letih zgodila katera od naslednjih stvari? ANKETAR: šifrirajte "nimam izkušnje" kot "ne vem"

E9 Banka ali zavarovalnica vam ni ponudila najboljših možnih pogojev, do katerih ste bili upravičeni

Value 136478 Frequency
1 nikoli 953
2 enkrat 213
3 dvakrat 83
4 3 do 4 krat 35
5 5 krat ali več 20
8 (ne vem) 132
" " 6

Valid range from 1 to 5

E10 Kupili ste rabljeno blago, ki se je kmalu pokazalo kot blago z napako Kolikokrat se vam je v zadnjih petih letih zgodila katera od naslednjih stvari? ANKETAR: šifrirajte "nimam izkušnje" kot "ne vem"

E10 Kupili ste rabljeno blago, ki se je kmalu pokazalo kot blago z napako

Value 137477 Frequency
1 nikoli 898
2 enkrat 276
3 dvakrat 112
4 3 do 4 krat 56
5 5 krat ali več 22
8 (ne vem) 76
" " 2

Valid range from 1 to 5

E11 Javni usluzbenec je za svojo storitev od vas zahteval protiuslugo Kolikokrat se vam je v zadnjih petih letih zgodila katera od naslednjih stvari? ANKETAR: šifrirajte "nimam izkušnje" kot "ne vem"

E11 Javni uslužbenec je za svojo storitev od vas zahteval protiuslugo ali podkupnino

Value 138476 Frequency
1 nikoli 1340
2 enkrat 34
3 dvakrat 7
4 3 do 4 krat 2
5 5 krat ali več 5
8 (ne vem) 53
" " 1

Valid range from 1 to 5

E12 Povprasali smo vas o vasih izkusnjah z nepostenim ravnanjem...

E12 Povprašali smo vas o vaših izkušnjah z nepoštenim ravnanjem do vas v zadnjih petih letih. Koliko vas skrbi, da bi se vam kaj takega zgodilo v prihodnje?

Value 139475 Frequency
1 sploh me ne skrbi 376
2 malo me skrbi 804
3 kar precej me skrbi 185
4 zelo me skrbi 47
8 (ne vem) 23
" " 7

Valid range from 1 to 4

E13 Ce nekdo placa z gotovino brez racuna, da bi se tako izognil placilu DDV Kakšno je vaše mnenje o spodaj navedenih ravnanjih? Kako napačna se vam zdijo, če sploh?

E13 Če nekdo plača z gotovino brez računa, da bi se tako izognil plačilu DDV ali drugih davkov?

Value 140474 Frequency
1 to je povsem v redu 121
2 ni čisto v redu 560
3 to je narobe 497
4 to je zelo narobe 221
8 (ne vem) 40
" " 3

Valid range from 1 to 4

E14 Ce nekdo prodaja rabljeno blago tako, da prikrije napake na tem blagu Kakšno je vaše mnenje o spodaj navedenih ravnanjih? Kako napačna se vam zdijo, če sploh?

E14 Če nekdo prodaja rabljeno blago tako, da prikrije napake na tem blagu?

Value 141473 Frequency
1 to je povsem v redu 10
2 ni čisto v redu 159
3 to je narobe 661
4 to je zelo narobe 584
8 (ne vem) 25
" " 3

Valid range from 1 to 4

E15 Ce nekdo pri zavarovalnici vlozi pretirano ali lazno zahtevo za povrnitev skode Kakšno je vaše mnenje o spodaj navedenih ravnanjih? Kako napačna se vam zdijo, če sploh?

E15 Če nekdo pri zavarovalnici vloži pretirano ali lažno zahtevo za povrnitev škode?

Value 142472 Frequency
1 to je povsem v redu 19
2 ni čisto v redu 187
3 to je narobe 675
4 to je zelo narobe 520
8 (ne vem) 38
" " 3

Valid range from 1 to 4

E16 Ce javni usluzbenec od nekoga za svojo storitev zahteva protiuslugo Kakšno je vaše mnenje o spodaj navedenih ravnanjih? Kako napačna se vam zdijo, če sploh?

E16 Če javni uslužbenec od nekoga za svojo storitev zahteva protiuslugo ali podkupnino?

Value 143471 Frequency
1 to je povsem v redu 10
2 ni čisto v redu 65
3 to je narobe 419
4 to je zelo narobe 915
8 (ne vem) 30
" " 3

Valid range from 1 to 4

E17 Ce hoces kaj zasluziti, ne mores biti vedno posten Sledi nekaj trditev o tem, kako ljudje razumejo pravila in zakone. V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate s temi trditvami?

E17 Če hočeš kaj zaslužiti, ne moreš biti vedno pošten

Value 144470 Frequency
1 močno soglašam 101
2 soglašam 469
3 niti soglašam, niti ne soglašam 297
4 ne soglašam 441
5 sploh ne soglašam 107
8 (ne vem) 21
" " 6

Valid range from 1 to 5

E18 Zakone moraš vedno dosledno spostovati, tudi ce zaradi tega zamudis...

E18 Zakone moraš vedno dosledno spoštovati, tudi če zaradi tega zamudiš kakšno dobro priložnost

Value 145469 Frequency
1 mocno soglasam 127
2 soglasam 610
3 niti niti 444
4 ne soglasam 202
8 ne vem 28
5 sploh ne soglasam 25
" " 6

Valid range from 1 to 5

E19 Vcasih ni nic narobe, ce se za zakone ne zmenis in pocneš to kar zelis

E19 Včasih ni nič narobe, če se za zakone ne zmeniš in počneš to kar želiš

Value 146468 Frequency
1 mocno soglasam 46
2 soglasam 207
3 niti niti 388
4 ne soglasam 602
8 ne vem 39
5 sploh ne soglasam 152
" " 8

Valid range from 1 to 5

E20 Danes podjetja zanima le dobicek, nic pa izboljsanje uslug... In koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o tem, kako danes delujejo stvari v gospodarstvu?

E20 Danes podjetja zanima le dobiček, nič pa izboljšanje uslug ali izdelkov v korist njihovih strank

Value 147467 Frequency
1 močno soglašam 240
2 soglašam 602
3 niti soglašam, niti ne soglašam 286
4 ne soglašam 217
5 sploh ne soglašam 26
8 (ne vem) 64
" " 7

Valid range from 1 to 5

E21 Danes velika podjetja sodelujejo med sabo tako, da ohranjajo previsoke cene In koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o tem, kako danes delujejo stvari v gospodarstvu?

E21 Danes velika podjetja sodelujejo med sabo tako, da ohranjajo previsoke cene

Value 148466 Frequency
1 močno soglašam 167
2 soglašam 659
3 niti soglašam, niti ne soglašam 317
4 ne soglašam 162
5 sploh ne soglašam 15
8 (ne vem) 114
" " 8

Valid range from 1 to 5

E22 Danes imajo potrosniki boljse moznosti za zascito svojih interesov In koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o tem, kako danes delujejo stvari v gospodarstvu?

E22 Danes imajo potrošniki boljše možnosti za zaščito svojih interesov

Value 149465 Frequency
1 močno soglašam 93
2 soglašam 677
3 niti soglašam, niti ne soglašam 336
4 ne soglašam 193
5 sploh ne soglašam 27
8 (ne vem) 107
" " 9

Valid range from 1 to 5

E23 Denimo, da bi radi prišli do ugodnosti, do katerih niste upraviceni. Koliko prijateljev...

E23 Denimo, da bi radi prišli do ugodnosti ali uslug, do katerih niste upravičeni. Kaj mislite, koliko prijateljev ali sorodnikov bi lahko pri tem prosili za podporo?

Value 150464 Frequency
1 nobenega 494
2 le nekatere od njih 579
3 kar precej 149
4 večino ali kar vse 27
5 (tega ne bi nikoli naredil) 139
7 (odklonil odgovor) 14
8 (ne vem koliko) 38
" " 2

Valid range from 1 to 5

E24 Obdrzali drobiz, ceprav ste vedeli, da ste dobili vrnjeno prevec Kako pogosto, če sploh, ste v preteklih petih letih storil kaj od naštetega? Torej, kako pogosto ste...

E24 Obdržali drobiž od prodajalke ali natakarja, čeprav ste vedeli, da ste dobili vrnjeno preveč?

Value 151463 Frequency
1 nikoli 1143
2 enkrat 165
3 dvakrat 55
4 3 do 4 krat 18
5 5 krat ali več 11
6 (nima izkušenj) 31
7 (odklonil) 2
8 (ne vem) 15
" " 2

Valid range from 1 to 7

E25 Placali z gotovino brez racuna, da bi se tako izognili placilu DDV Kako pogosto, če sploh, ste v preteklih petih letih storil kaj od naštetega? Torej, kako pogosto ste...

E25 Plačali z gotovino brez računa, da bi se tako izognili plačilu DDV ali drugih davkov?

Value 152462 Frequency
1 nikoli 1017
2 enkrat 149
3 dvakrat 106
4 3 do 4 krat 53
5 5 krat ali več 57
6 (nima izkušenj) 34
7 (odklonil) 3
8 (ne vem) 19
" " 4

Valid range from 1 to 8

E26 Prodali rabljeno blago in ob tem prikrili nekatere napake na tem blagu Kako pogosto, če sploh, ste v preteklih petih letih storil kaj od naštetega? Torej, kako pogosto ste...

E26 Prodali rabljeno blago in ob tem prikrili nekatere napake na tem blagu?

Value 153461 Frequency
1 nikoli 1324
2 enkrat 32
3 dvakrat 6
4 3 do 4 krat 3
5 5 krat ali več 1
6 (nima izkušenj) 61
7 (odklonil) 2
8 (ne vem) 10
" " 3

Valid range from 1 to 8

E27 Uporabili ali priredili neko izkaznico ali dokument tako... Kako pogosto, če sploh, ste v preteklih petih letih storil kaj od naštetega? Torej, kako pogosto ste...

E27 Uporabili ali priredili neko izkaznico ali dokument tako, da ste se prikazali kot upravičeni do nečesa,do česar sicer ne bi bili upravičeni

Value 154460 Frequency
1 nikoli 1357
2 enkrat 19
3 dvakrat 11
4 3 do 4 krat 4
5 5 krat ali več 5
6 (nima izkušenj) 37
7 (odklonil) 2
8 (ne vem) 4
" " 3

Valid range from 1 to 8

E28 Pri zavarovalnici vlozili pretirano zahtevo za povrnitev skode Kako pogosto, če sploh, ste v preteklih petih letih storil kaj od naštetega? Torej, kako pogosto ste...

E28 Pri zavarovalnici vložili pretirano ali neresnično zahtevo za povrnitev škode?

Value 155459 Frequency
1 nikoli 1363
2 enkrat 17
3 dvakrat 3
4 3 do 4 krat 0
5 5 krat ali več 0
6 (nima izkušenj) 50
7 (odklonil) 2
8 (ne vem) 4
" " 3

Valid range from 1 to 8

E29 Ponudili protiuslugo ali podkupnino javnemu uslužbencu za njegovo storitev Kako pogosto, če sploh, ste v preteklih petih letih storil kaj od naštetega? Torej, kako pogosto ste...

E29 Ponudili protiuslugo ali podkupnino javnemu uslužbencu za njegovo storitev?

Value 156458 Frequency
1 nikoli 1373
2 enkrat 12
3 dvakrat 0
4 3 do 4 krat 3
5 5 krat ali več 1
6 (nima izkušenj) 43
7 (odklonil) 2
8 (ne vem) 5
" " 3

Valid range from 1 to 8

E30 V vlogi za drzavna nadomestila navedli visje zahtevke kot so vam pripadali Kako pogosto, če sploh, ste v preteklih petih letih storil kaj od naštetega? Torej, kako pogosto ste...

E30 V vlogi za državna nadomestila kot npr. socialno zavarovanje in podobno, navedli višje zahtevke kot so vam pripadali?

Value 157457 Frequency
1 nikoli 1359
2 enkrat 9
3 dvakrat 2
4 3 do 4 krat 2
5 5 krat ali več 0
6 (nima izkušenj) 56
7 (odklonil) 2
8 (ne vem) 8
" " 4

Valid range from 1 to 8

F1 St. oseb v gospodinjstvu

Zdaj pa bi vam radi zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem gospodinjstvu. F1Koliko oseb živi v vašem gospodinjstvu, vključno z otroci in z vami? oseb (v okence vpiši število oseb)

Value 158456 Frequency
88 ne vem 0
1 122
2 280
3 327
4 456
5 159
6 60
7 20
8 6
9 2
10 2
12 2
" " 6

Valid range from 1 to 10

O1F2 spol O1f2 V TABELI ZBERITE PODATKE O ANKETIRANCU (F2, F3) IN DRUGIH DRUŽINSKIH ČLANIH (F2 - F4), OD NAJSTAREJŠEGA DO NAJMLAJŠEGA. ZARADI LAŽJEGA ANKETIRANJA SI LAHKO V USTREZNO POLJE VPIŠETE NJIHOVO IME ALI ZAČETNICI. F2 SPOL; F3 Katerega leta ste bili rojeni / je bila rojena / je bil rojen? F4 V kakšnem odnosu, sorodstvu, je z vami? Od najstarejše do najmlajše osebe!

Anketiranec

Value 159455 Frequency
1 moški 648
2 ženski 762
" " 32

Valid range from 1 to 2

O1F3 leto rojsrva

O1f3 Leto rojstva

Value 160454 Frequency
927 1
1541 1
1909 2
1987 28
1988 34
1989 21
" " 14

Valid range from 999 to -999

O2F2 SPOL

O2f2 Spol

Value 161453 Frequency
1 moški 710
2 ženski 588
" " 144

Valid range from 1 to 2

O2F3 leto rojstva

O2f3 Leto rojstva

Value 162452 Frequency
1199 1
1752 1
1912 2
1998 1
2000 4
2004 1
" " 147

Valid range from 999 to -999

O2F4 odnos

02f4 Odnos, sorodstvo

Value 163451 Frequency
1 mož / žena / partner 758
2 sin / hči (tudi pastorki / posvojeni / rejenci) 97
3 mama / oče / tašča / tast / starši partnerja 344
4 brat / sestra (tudi polbrat / polsestra, posvojenec, rejenec) 23
5 drug sorodnik 42
6 ni v sorodu 12
8 (ne vem) 1
" " 165

Valid range from 1 to 6

O3F2 SPOL

O3f2 Spol

Value 164450 Frequency
1 moški 451
2 ženski 564
" " 427

Valid range from 1 to 2

O3F3 leto rojstva

O3f3 Leto rojstva

Value 165449 Frequency
1199 1
1911 1
1914 1
2002 7
2003 10
2004 9
" " 425

Valid range from 999 to -999

O3F4 odnos

03f4 Odnos, sorodstvo

Value 166448 Frequency
1 mož / žena / partner 40
2 sin / hči (tudi pastorki / posvojeni / rejenci) 568
3 mama / oče / tašča / tast / starši partnerja 299
4 brat / sestra (tudi polbrat / polsestra, posvojenec, rejenec) 36
5 drug sorodnik 50
6 ni v sorodu 14
8 (ne vem) 1
" " 434

Valid range from 1 to 6

O4F2 SPOL

O4f2 Spol

Value 167447 Frequency
1 moški 358
2 ženski 336
" " 748

Valid range from 1 to 2

O4F3 leto rojstva

O4f3 Leto rojstva

Value 168446 Frequency
1911 1
1932 1
1934 1
2002 11
2003 6
2004 10
" " 747

Valid range from 999 to -999

O4F4 odnos

04f4 Odnos, sorodstvo

Value 169445 Frequency
1 mož / žena / partner 27
2 sin / hči (tudi pastorki / posvojeni / rejenci) 356
3 mama / oče / tašča / tast / starši partnerja 51
4 brat / sestra (tudi polbrat / polsestra, posvojenec, rejenec) 195
5 drug sorodnik 58
6 ni v sorodu 9
8 (ne vem) 0
" " 746

Valid range from 1 to 6

O5F2 SPOL

O5f2 Spol

Value 170444 Frequency
1 moški 119
2 ženski 124
" " 1199

Valid range from 1 to 2

O5F3 leto rojstva

O5f3 Leto rojstva

Value 171443 Frequency
1922 1
1925 1
1932 1
2002 6
2003 7
2004 4
" " 1198

Valid range from 999 to -999

O5F4 odnos

05f4 Odnos, sorodstvo

Value 172442 Frequency
1 mož / žena / partner 6
2 sin / hči (tudi pastorki / posvojeni / rejenci) 87
3 mama / oče / tašča / tast / starši partnerja 15
4 brat / sestra (tudi polbrat / polsestra, posvojenec, rejenec) 66
5 drug sorodnik 64
6 ni v sorodu 7
8 (ne vem) 0
" " 1197

Valid range from 1 to 6

O6F2 SPOL

O6f2 Spol

Value 173441 Frequency
1 moški 47
2 ženski 39
" " 1356

Valid range from 1 to 2

O6F3 leto rojstva

O6f3 Leto rojstva

Value 174440 Frequency
1926 1
1929 1
1942 1
2002 7
2003 6
2004 3
" " 1357

Valid range from 999 to -999

O6F4 odnos

06f4 Odnos, sorodstvo

Value 175439 Frequency
1 mož / žena / partner 1
2 sin / hči (tudi pastorki / posvojeni / rejenci) 23
3 mama / oče / tašča / tast / starši partnerja 1
4 brat / sestra (tudi polbrat / polsestra, posvojenec, rejenec) 24
5 drug sorodnik 35
6 ni v sorodu 3
8 (ne vem) 0
" " 1355

Valid range from 1 to 6

O7F2 SPOL

O7f2 Spol

Value 176438 Frequency
1 moški 18
2 ženski 10
" " 1414

Valid range from 1 to 2

O7F3 leto rojstva

O7f3 Leto rojstva

Value 177437 Frequency
1929 1
1954 1
1957 1
1973 1
1976 1
1980 3
1982 1
1989 1
1990 1
1991 1
1992 1
1995 1
1999 2
2000 2
2001 1
2002 1
2003 3
2004 3
" " 1416

Valid range from 999 to -999

O7F4 odnos

07f4 Odnos, sorodstvo

Value 178436 Frequency
1 mož / žena / partner 0
2 sin / hči (tudi pastorki / posvojeni / rejenci) 6
3 mama / oče / tašča / tast / starši partnerja 1
4 brat / sestra (tudi polbrat / polsestra, posvojenec, rejenec) 6
5 drug sorodnik 11
6 ni v sorodu 2
8 (ne vem) 0
" " 1416

Valid range from 1 to 6

O8F2 SPOL

O8f2 Spol

Value 179435 Frequency
1 moški 2
2 ženski 6
" " 1434

Valid range from 1 to 2

O8F3 leto rojstva

O8f3 Leto rojstva

Value 180434 Frequency
1966 1
1982 1
1983 1
1992 1
1995 1
1997 1
2001 1
" " 1435

Valid range from 999 to -999

O8F4 odnos

08f4 Odnos, sorodstvo

Value 181433 Frequency
1 mož / žena / partner 0
2 sin / hči (tudi pastorki / posvojeni / rejenci) 0
3 mama / oče / tašča / tast / starši partnerja 0
4 brat / sestra (tudi polbrat / polsestra, posvojenec, rejenec) 2
5 drug sorodnik 4
6 ni v sorodu 2
8 (ne vem) 0
" " 1434

Valid range from 1 to 6

O9F2 SPOL

O9f2 Spol

Value 182432 Frequency
1 moški 1
2 ženski 2
" " 1439

Valid range from 1 to 2

O9F3 leto rojstva

O9f3 Leto rojstva

Value 183431 Frequency
1982 1
1999 1
2002 1
" " 1439

Valid range from 999 to -999

O9F4 odnos

09f4 Odnos, sorodstvo

Value 184430 Frequency
1 mož / žena / partner 0
2 sin / hči (tudi pastorki / posvojeni / rejenci) 1
3 mama / oče / tašča / tast / starši partnerja 0
4 brat / sestra (tudi polbrat / polsestra, posvojenec, rejenec) 1
5 drug sorodnik 1
6 ni v sorodu 0
8 (ne vem) 0
" " 1439

Valid range from 1 to 6

O10F2 SPOL

10f2 Spol

Value 185429 Frequency
1 moški 1
2 ženski 2
" " 1439

Valid range from 1 to 2

O10F3 leto rojstva

10f3 Leto rojstva

Value 186428 Frequency
1990 1
2001 2
" " 1439

Valid range from 999 to -999

O10F4 odnos

10f4 Odnos, sorodstvo

Value 187427 Frequency
1 mož / žena / partner 0
2 sin / hči (tudi pastorki / posvojeni / rejenci) 1
3 mama / oče / tašča / tast / starši partnerja 0
4 brat / sestra (tudi polbrat / polsestra, posvojenec, rejenec) 1
5 drug sorodnik 1
6 ni v sorodu 0
8 (ne vem) 0
" " 1439

Valid range from 1 to 6

O11F2 SPOL

11f2 Spol

Value 188426 Frequency
1 moški 1
2 ženski 0
" " 1441

Valid range from 1 to 2

O11F3 leto rojstva

11f3 Leto rojstva

Value 189425 Frequency
2002 1
" " 1441

Valid range from 999 to -999

O11F4 odnos

11f4 Odnos, sorodstvo

Value 190424 Frequency
1 mož / žena / partner 0
2 sin / hči (tudi pastorki / posvojeni / rejenci) 0
3 mama / oče / tašča / tast / starši partnerja 0
4 brat / sestra (tudi polbrat / polsestra, posvojenec, rejenec) 0
5 drug sorodnik 1
6 ni v sorodu 0
8 (ne vem) 0
" " 1441