Slovensko javno mnenje 1973

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM73
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM73_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Benko, Vlado
 • Klinar, Peter
 • Martelanc, Tomo
 • Markič, Boštjan
 • Mlinar, Zdravko
 • Vreg, France
 • Zajc, Drago
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1973)

Funding agency:

Sklad Boris Kidriča - Raziskovalna skupnost

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

delovanje krajevne skupnosti, založenost lokalnih trgovin, prostočasovne dejavnosti, življenjski standard, ustavne spremembe, družbenopolitična aktivnost, ocena politike zmanjševanja socialnih razlik, Titovo pismo, položaj delavcev, položaj kmetov in kmetijstva, delo v tujini, ogroženost Jugoslavije, svetovni dogodki, neuvrščeni, Čile, Izraelsko - arabska vojna, slovenska manjšina v Avstriji, Slovenci v JLA, krvodajalstvo, vernost, onesnaževanje okolja, varnost v prometu, ukvarjanje s športom, mediji, seznanjenost z dogajanji v Jugoslaviji, oglaševanje, interesi, politična moč, zveza komunistov, SZDL, motivi emigracij, splošni ljudski odpor, slovenski oficirji, opremljenost gospodinjstva, opremljenost kmetije

Keywords ELSST:
USTAVNA SPREMEMBA, POLITIČNO UDEJSTVOVANJE, RAZVOJ KMETIJSTVA, ZUNANJA POLITIKA, ZAPOSLITEV V TUJINI, MANJŠINA, ŠPORT, MNOŽIČNI MEDIJI

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
kakovost življenja v lokalnem okolju
kakovost življenja v družbi kot celoti
spremembe ustave
politična aktivnost, politično dogajanje
položaj delavcev in kmetov
delo v tujini, zunanja politika
vojska
vernost
okolje
promet
šport
mediji, oglaševanje


Abstract:

Vprašalnik se začne s sklopom vprašanj o kakovosti življenja v lokalnem okolju. Naslednji sklop se nanaša na spremembe ustave; respondenti najprej povejo ali sploh kaj vejo o razpravah o ustavnih spremembah in ali so se sami udeležili razprav o spremembah, z vprašanjem o vsebini sprememb pa raziskovalci preverijo dejansko seznanjenost respondenta. Sledi sklop o lastni politični aktivnosti in oceni družbenopolitičnega dogajanja. Raziskovalce zanima tudi javno mnenje o položaju kmetijstva: kako zagotoviti zadostno proizvodnjo hrane in vzroki za zaostajanje kmetijstva. Naslednji sklop je namenjen delu v tujini in zunanji politiki; povedo kakšna zunanja politika bi najbolj ustrezala interesom Jugoslavije in ali je Jugoslavija vojaško ogrožena. Anketirani tudi presojajo pomen konference neuvrščenih, državni udar v Čilu in zadnjo Arabsko-Izraelsko vojno, dve vprašanji sta namejeni še slovenski manjšini v Avstriji. Respondenti za več kot 30 navedenih športov povejo ali so se kdaj ukvarjali za njim sledi sklop vprašanj o medijih. Demografska vprašanja zaključujeo vprašalnik.

Methodology


Collection date: november 1973 - december 1973
Date of production: 1973
Country: Jugoslavija, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM73.POR

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 388
 • number of units: 2098

Variable list

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ

Value 13 Frequency
1 15
2 15
3 15
139 15
140 15
154 1
191 1

Valid range from 1 to 140

OSEBA

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Value 22 Frequency
1 140
2 140
3 140
4 140
5 140
6 138
7 140
8 140
9 141
10 139
11 140
12 140
13 140
14 140
15 140

Valid range from 1 to 15

V1

V1. ALI VESTE KAJ O DELOVANJU KRAJEVNE SKUPNOSTI V VAŠEM KRAJU? (Če da) ALI PRI TEM TUDI SAMI SODELUJETE?

Value 31 Frequency
1 ne pozna delovanja krajevne skupnosti 820
2 pozna in ne sodeluje 982
3 pozna in sodeluje 287
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 3

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ

Value 1388 Frequency
1 15
2 15
3 15
139 15
140 15
154 1
191 1

Valid range from 1 to 140

OSEBA

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Value 2387 Frequency
1 140
2 140
3 140
4 140
5 140
6 138
7 140
8 140
9 141
10 139
11 140
12 140
13 140
14 140
15 140

Valid range from 1 to 15

V1

V1. ALI VESTE KAJ O DELOVANJU KRAJEVNE SKUPNOSTI V VAŠEM KRAJU? (Če da) ALI PRI TEM TUDI SAMI SODELUJETE?

Value 3386 Frequency
1 ne pozna delovanja krajevne skupnosti 820
2 pozna in ne sodeluje 982
3 pozna in sodeluje 287
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 3

V2A

V2A. KAJ NAJBOLJ KORISTNEGA JE V ZADNJIH TREH LETIH NAPRAVILA VAŠA KRAJEVNA SKUPNOST? OŽJE:

Value 4385 Frequency
1 ceste, mostove 656
2 vodovode 146
3 športne objekte 16
4 otroško varstvo 105
5 zdravstvo 3
6 skrb za starejše 17
7 skrb za mladino 8
8 drugo 182
9 ne ve, kaj 815
0 b. o. 150

Valid range from 1 to 8

V2BC

V2BC. KAJ NAJBOLJ KORISTNEGA JE V ZADNJIH TREH LETIH NAPRAVILA VAŠA KRAJEVNA SKUPNOST? ŠIRŠE:

Value 5384 Frequency
1 ceste, mostove 410
2 vodovode 143
3 športne objekte 19
4 otroško varstvo 111
5 zdravstvo 4
6 skrb za starejše 19
7 skrb za mladino 14
8 urejenost naselja 92
9 kanalizacija 45
10 elektrika 115
11 prostorski razvoj KS 74
12 gasilski objekti 16
13 trgovine, tržnica 23
14 restavracije 0
15 kultura 1
16 povezanost ljudi 13
17 lokalna samouprava 10
18 drugo 4
19 ne pozna dela KS 20
0 b. o. 150
20 815

Valid range from 1 to 18

V3A

V3A. ČESA PA VAŠA KRAJEVNA SKUPNOST (ŠE) NI STORILA, PA BI V PRIHODNJE MORALA STORITI GLEDE NA POTREBE LJUDI V KRAJU? OŽJE:

Value 6383 Frequency
1 ceste, mostove 452
2 vodovode 88
3 športne objekte 45
4 otroško varstvo 114
5 zdravstvo 10
6 skrb za starejše 22
7 skrb za mladino 26
8 drugo 347
9 ne ve, kaj 825
0 b. o. 169

Valid range from 1 to 8

V3BC

V3BC. ČESA PA VAŠA KRAJEVNA SKUPNOST (ŠE) NI STORILA, PA BI V PRIHODNJE MORALA STORITI GLEDE NA POTREBE LJUDI V KRAJU? ŠIRŠE:

Value 7382 Frequency
1 ceste, mostove 331
2 vodovode 67
3 športne objekte 39
4 otroško varstvo 78
5 zdravstvo 11
6 skrb za starejše 22
7 skrb za mladino 24
8 urejenost naselja 121
9 kanalizacija 83
10 elektrika 88
11 prostorski razvoj KS 88
12 gasilski objekti 11
13 trgovine, tržnica 50
14 restavracije 3
15 kultura 11
16 povezanost ljudi 31
17 lokalna samouprava 14
18 drugo 4
19 ne pozna dela KS 24
0 b. o. 169
20 825
61 1
91 1
99 2

Valid range from 1 to 18

V4A V4. KDO PREDVSEM BI MORAL DAJATI SREDSTVA ZA DELOVANJE VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI? (Izberite največ tri odgovore)

1. odgovor

Value 8381 Frequency
1 občani s samoprispevkom 840
2 delovne organizacije (TOZD) v kraju 187
3 delovne organizacije izven kraja, kjer so zaposleni ljudje iz kraja 80
4 občina iz proračuna 119
5 republika Slovenija 18
6 drugi 4
8 ne ve, se ne more odločiti 802
0 b. o. 16
7 32

Valid range from 1 to 6

V4B V4. KDO PREDVSEM BI MORAL DAJATI SREDSTVA ZA DELOVANJE VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI? (Izberite največ tri odgovore)

2. odgovor

Value 9380 Frequency
1 občani s samoprispevkom 0
2 delovne organizacije (TOZD) v kraju 336
3 delovne organizacije izven kraja, kjer so zaposleni ljudje iz kraja 255
4 občina iz proračuna 455
5 republika Slovenija 66
6 drugi 10
8 ne ve, se ne more odločiti 2
7 0
9 b. o. 974

Valid range from 1 to 6

V4C V4. KDO PREDVSEM BI MORAL DAJATI SREDSTVA ZA DELOVANJE VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI? (Izberite največ tri odgovore)

3. odgovor

Value 10379 Frequency
1 občani s samoprispevkom 0
2 delovne organizacije (TOZD) v kraju 2
3 delovne organizacije izven kraja, kjer so zaposleni ljudje iz kraja 48
4 občina iz proračuna 455
5 republika Slovenija 253
6 drugi 24
8 ne ve, se ne more odločiti 3
7 0
9 b. o. 1313

Valid range from 1 to 6

V5PREH V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

a) s prehrambenimi dobrinami

Value 11378 Frequency
1 zelo zadovoljen 251
2 zadodovoljen 1375
3 neopredeljen 84
4 nezavoljen 299
5 zelo nezadovoljen 54
6 ne vem 33
0 b. o. 2

Valid range from 1 to 5

V5OBLAC V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

b) z oblačili in obutvijo

Value 12377 Frequency
1 zelo zadovoljen 193
2 zadodovoljen 1129
3 neopredeljen 144
4 nezavoljen 432
5 zelo nezadovoljen 117
6 ne vem 78
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 5

V5KNJIGE V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

c) s šolskimi knjigami in potrebščinami

Value 13376 Frequency
1 zelo zadovoljen 110
2 zadodovoljen 700
3 neopredeljen 228
4 nezavoljen 451
5 zelo nezadovoljen 129
6 ne vem 471
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 5

V5TEHNIC V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

d) s tehničnimi predmeti in opremo

Value 14375 Frequency
1 zelo zadovoljen 141
2 zadodovoljen 1042
3 neopredeljen 209
4 nezavoljen 318
5 zelo nezadovoljen 104
6 ne vem 273
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 5

V5KURJAV V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

e) s kurjavo (premog, drva, plin)

Value 15374 Frequency
1 zelo zadovoljen 71
2 zadodovoljen 697
3 neopredeljen 190
4 nezavoljen 650
5 zelo nezadovoljen 265
6 ne vem 214
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 5

V5BENCIN V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

f) z bencinom, kurilnim oljem, nafto

Value 16373 Frequency
1 zelo zadovoljen 78
2 zadodovoljen 850
3 neopredeljen 254
4 nezavoljen 375
5 zelo nezadovoljen 118
6 ne vem 408
0 b. o. 15

Valid range from 1 to 5

V5KMETST V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

g) s kmetijskimi stroji, orodji, gnojili, krmili, ipd

Value 17372 Frequency
1 zelo zadovoljen 64
2 zadodovoljen 601
3 neopredeljen 314
4 nezavoljen 219
5 zelo nezadovoljen 83
6 ne vem 788
0 b. o. 29

Valid range from 1 to 5

V5ZDRAV V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

h) lekarn z zdravili

Value 18371 Frequency
1 zelo zadovoljen 229
2 zadodovoljen 1256
3 neopredeljen 124
4 nezavoljen 209
5 zelo nezadovoljen 91
6 ne vem 161
0 b. o. 28

Valid range from 1 to 5

V5SERVIS V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

i) tehnični servisi, založenost z rezervnimi deli

Value 19370 Frequency
1 zelo zadovoljen 42
2 zadodovoljen 526
3 neopredeljen 235
4 nezavoljen 528
5 zelo nezadovoljen 236
6 ne vem 509
0 b. o. 21
" " 1

Valid range from 1 to 5

V5AVTO V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

j) z avtomobilskimi servisi

Value 20369 Frequency
1 zelo zadovoljen 27
2 zadodovoljen 419
3 neopredeljen 306
4 nezavoljen 366
5 zelo nezadovoljen 181
6 ne vem 765
0 b. o. 34

Valid range from 1 to 5

V5OBRT V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

k) z obrtniškimi uslugami

Value 21368 Frequency
1 zelo zadovoljen 20
2 zadodovoljen 678
3 neopredeljen 276
4 nezavoljen 503
5 zelo nezadovoljen 168
6 ne vem 428
0 b. o. 25

Valid range from 1 to 5

V5PRALN V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

l) s pralnicami, čistilnicami, šivalnicami

Value 22367 Frequency
1 zelo zadovoljen 83
2 zadodovoljen 924
3 neopredeljen 249
4 nezavoljen 240
5 zelo nezadovoljen 94
6 ne vem 492
0 b. o. 16

Valid range from 1 to 5

V6KINO V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

a) kino predstave

Value 23366 Frequency
1 zelo pogosto 85
2 pogosto 160
3 redko 727
4 nikoli 1121
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 4

V6GLEDAL V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

b) gledališče, koncerte

Value 24365 Frequency
1 zelo pogosto 39
2 pogosto 119
3 redko 495
4 nikoli 1440
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 4

V6MUZEJ V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

c) muzeje, galerije

Value 25364 Frequency
1 zelo pogosto 24
2 pogosto 104
3 redko 469
4 nikoli 1491
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 4

V6KNJIZ V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

d) knjižnice

Value 26363 Frequency
1 zelo pogosto 75
2 pogosto 220
3 redko 349
4 nikoli 1443
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 4

V6IZOBR V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

e) ustanove za izobraževanje odraslih

Value 27362 Frequency
1 zelo pogosto 59
2 pogosto 91
3 redko 147
4 nikoli 1787
0 b. o. 14

Valid range from 1 to 4

V6ZDRAV V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

f) zdravstvene domove, bolnice

Value 28361 Frequency
1 zelo pogosto 127
2 pogosto 363
3 redko 950
4 nikoli 653
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 4

V6PARK V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

g) parke, zelenice

Value 29360 Frequency
1 zelo pogosto 197
2 pogosto 343
3 redko 342
4 nikoli 1197
0 b. o. 19

Valid range from 1 to 4

V6KOPAL V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

h) kopališča, športna igrišča

Value 30359 Frequency
1 zelo pogosto 136
2 pogosto 331
3 redko 387
4 nikoli 1236
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 4

V6POCIT V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

i) počitniške domove

Value 31358 Frequency
1 zelo pogosto 56
2 pogosto 209
3 redko 425
4 nikoli 1397
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 4

V6PLANIN V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

j) planinske koče

Value 32357 Frequency
1 zelo pogosto 68
2 pogosto 203
3 redko 415
4 nikoli 1406
0 b. o. 6

Valid range from 1 to 4

V7A

V7A. ZA GRADNJO IN IZBOLJŠAVO ŠOL, VRTCEV, ZDRAVSTVENIH DOMOV, CEST IN KOMUNALNIH NAPRAV SO VSAKO LETO POTREBNA VELIKA FINANČNA SREDSTVA...

Value 33356 Frequency
1 ali naj bi rajši zbrali več sredstev od občanov - posameznikov s samoprispevkom, ali pa 1132
2 naj bi rajši manj gradili in manj skrbeli za napredek kraja 153
3 kaj drugega 791
0 b. o. 22

Valid range from 1 to 3

V7B

V7B. ALI JE V VAŠEM OKOLJU POTREBNO UREDITI ALI IZBOLJŠATI KAJ TAKEGA, ZA KAR BI TUDI VI OSEBNO BILI PRIPRAVLJENI PRISPEVATI Z DENARJEM OZIROMA DELOM?

Value 34355 Frequency
1 ceste, mostove 534
2 vodovode 115
3 športne objekte 106
4 otroško varstvo 238
5 zdravstvo 33
6 skrb za starejše 19
7 skrb za mladino 14
8 drugo 369
9 ne ve, kaj 650
0 b. o. 20

Valid range from 1 to 8

V7C

V7C. PRIPRAVLJEN JE DATI DENAR ZA - ŠIRŠE

Value 35354 Frequency
1 ceste, mostove 459
2 vodovode 117
3 športne objekte 100
4 otroško varstvo 205
5 zdravstvo 37
6 skrb za starejše 17
7 skrb za mladino 14
8 urejenost naselja 118
9 kanalizacija 59
10 elektrika 70
11 prostorski razvoj KS 65
12 gasilski objekti 8
13 trgovine, tržnica 45
14 restavracije 7
15 kultura 9
16 povezanost ljudi 50
17 lokalna samouprava 5
18 drugo 1
19 ne pozna dela KS 35
0 b. o. 22
20 655

Valid range from 1 to 18

V801 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? a) šolstva (izobraževanja, vzgoje)

Value 36353 Frequency
1 (A) se zanima 1209
2 (B) terja spremembe 15
3 (C) bi bil aktiven 8
4 (D) ima vpliv 6
5 se ne zanima 825
0 b. o. 33
6 2

Valid range from 1 to 5

V802 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? a) šolstva (izobraževanja, vzgoje)

Value 37352 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 501
3 (C) bi bil aktiven 75
4 (D) ima vpliv 20
5 se ne zanima 2
0 b. o. 0
6 1500

Valid range from 1 to 5

V803 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? a) šolstva (izobraževanja, vzgoje)

Value 38351 Frequency
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 271
4 (D) ima vpliv 31
5 se ne zanima 1
0 b. o. 1
6 1793

Valid range from 1 to 5

V804 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? a) šolstva (izobraževanja, vzgoje)

Value 39350 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 61
5 se ne zanima 2
0 b. o. 1
6 2034

Valid range from 1 to 5

V805 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? b) otroškega varstva (skrb za otroka)

Value 40349 Frequency
1 (A) se zanima 1002
2 (B) terja spremembe 34
3 (C) bi bil aktiven 8
4 (D) ima vpliv 3
5 se ne zanima 1009
0 b. o. 41
6 1

Valid range from 1 to 5

V806 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? b) otroškega varstva (skrb za otroka)

Value 41348 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 512
3 (C) bi bil aktiven 43
4 (D) ima vpliv 8
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1535

Valid range from 1 to 5

V807 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? b) otroškega varstva (skrb za otroka)

Value 42347 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 290
4 (D) ima vpliv 7
5 se ne zanima 1
0 b. o. 0
6 1800

Valid range from 1 to 5

V808 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? b) otroškega varstva (skrb za otroka)

Value 43346 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 37
5 se ne zanima 2
0 b. o. 0
6 2059

Valid range from 1 to 5

V809 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? c) zdravstvenih zadev

Value 44345 Frequency
1 (A) se zanima 1433
2 (B) terja spremembe 53
3 (C) bi bil aktiven 3
4 (D) ima vpliv 2
5 se ne zanima 571
0 b. o. 35
6 1

Valid range from 1 to 5

V810 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? c) zdravstvenih zadev

Value 45344 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 648
3 (C) bi bil aktiven 44
4 (D) ima vpliv 6
5 se ne zanima 2
0 b. o. 0
6 1398

Valid range from 1 to 5

V811 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? c) zdravstvenih zadev

Value 46343 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 250
4 (D) ima vpliv 6
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1842

Valid range from 1 to 5

V812 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? c) zdravstvenih zadev

Value 47342 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 1
4 (D) ima vpliv 31
5 se ne zanima 1
0 b. o. 0
6 2065

Valid range from 1 to 5

V813 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? d) kulturnega življenja

Value 48341 Frequency
1 (A) se zanima 974
2 (B) terja spremembe 29
3 (C) bi bil aktiven 15
4 (D) ima vpliv 3
5 se ne zanima 1036
0 b. o. 40
6 1

Valid range from 1 to 5

V814 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? d) kulturnega življenja

Value 49340 Frequency
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 451
3 (C) bi bil aktiven 52
4 (D) ima vpliv 6
5 se ne zanima 2
0 b. o. 0
6 1586

Valid range from 1 to 5

V815 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? d) kulturnega življenja

Value 50339 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 238
4 (D) ima vpliv 15
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1845

Valid range from 1 to 5

V816 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? d) kulturnega življenja

Value 51338 Frequency
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 64
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 2032

Valid range from 1 to 5

V817 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? e) komunalnih zadev (snaga,voda,ceste)

Value 52337 Frequency
1 (A) se zanima 1430
2 (B) terja spremembe 73
3 (C) bi bil aktiven 21
4 (D) ima vpliv 5
5 se ne zanima 536
0 b. o. 32
6 1

Valid range from 1 to 5

V818 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? e) komunalnih zadev (snaga,voda,ceste)

Value 53336 Frequency
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 923
3 (C) bi bil aktiven 52
4 (D) ima vpliv 11
5 se ne zanima 1
0 b. o. 1
6 1109

Valid range from 1 to 5

V819 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? e) komunalnih zadev (snaga,voda,ceste)

Value 54335 Frequency
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 493
4 (D) ima vpliv 22
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1582

Valid range from 1 to 5

V820 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? e) komunalnih zadev (snaga,voda,ceste)

Value 55334 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 1
3 (C) bi bil aktiven 1
4 (D) ima vpliv 76
5 se ne zanima 1
0 b. o. 3
6 2016

Valid range from 1 to 5

V821 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? f) stanovanjskih in urbanističnih zadev

Value 56333 Frequency
1 (A) se zanima 949
2 (B) terja spremembe 52
3 (C) bi bil aktiven 5
4 (D) ima vpliv 2
5 se ne zanima 1036
0 b. o. 52
6 2

Valid range from 1 to 5

V822 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? f) stanovanjskih in urbanističnih zadev

Value 57332 Frequency
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 531
3 (C) bi bil aktiven 24
4 (D) ima vpliv 8
5 se ne zanima 2
0 b. o. 0
6 1532

Valid range from 1 to 5

V823 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? f) stanovanjskih in urbanističnih zadev

Value 58331 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 234
4 (D) ima vpliv 13
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1851

Valid range from 1 to 5

V824 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? f) stanovanjskih in urbanističnih zadev

Value 59330 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 36
5 se ne zanima 1
0 b. o. 0
6 2061

Valid range from 1 to 5

V825 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? g) kmetijstva

Value 60329 Frequency
1 (A) se zanima 889
2 (B) terja spremembe 50
3 (C) bi bil aktiven 8
4 (D) ima vpliv 5
5 se ne zanima 1093
0 b. o. 51
6 2

Valid range from 1 to 5

V826 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? g) kmetijstva

Value 61328 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 494
3 (C) bi bil aktiven 24
4 (D) ima vpliv 6
5 se ne zanima 1
0 b. o. 0
6 1573

Valid range from 1 to 5

V827 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? g) kmetijstva

Value 62327 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 213
4 (D) ima vpliv 10
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1875

Valid range from 1 to 5

V828 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? g) kmetijstva

Value 63326 Frequency
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 35
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 2062

Valid range from 1 to 5

V829 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? h) gospodarskih zadev

Value 64325 Frequency
1 (A) se zanima 1054
2 (B) terja spremembe 44
3 (C) bi bil aktiven 11
4 (D) ima vpliv 2
5 se ne zanima 941
0 b. o. 45
6 1

Valid range from 1 to 5

V830 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? h) gospodarskih zadev

Value 65324 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 480
3 (C) bi bil aktiven 24
4 (D) ima vpliv 7
5 se ne zanima 1
0 b. o. 0
6 1586

Valid range from 1 to 5

V831 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? h) gospodarskih zadev

Value 66323 Frequency
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 210
4 (D) ima vpliv 14
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 1872

Valid range from 1 to 5

V832 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? h) gospodarskih zadev

Value 67322 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 50
5 se ne zanima 0
0 b. o. 2
6 2046

Valid range from 1 to 5

V833 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? i) delovanja občinske uprave (inšpekcije, davčne službe, dovoljenja)

Value 68321 Frequency
1 (A) se zanima 763
2 (B) terja spremembe 42
3 (C) bi bil aktiven 3
4 (D) ima vpliv 2
5 se ne zanima 1236
0 b. o. 50
6 2

Valid range from 1 to 5

V834 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? i) delovanja občinske uprave (inšpekcije, davčne službe, dovoljenja)

Value 69320 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 378
3 (C) bi bil aktiven 11
4 (D) ima vpliv 4
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 1704

Valid range from 1 to 5

V835 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? i) delovanja občinske uprave (inšpekcije, davčne službe, dovoljenja)

Value 70319 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 1
3 (C) bi bil aktiven 104
4 (D) ima vpliv 6
5 se ne zanima 0
0 b. o. 3
6 1984

Valid range from 1 to 5

V836 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? i) delovanja občinske uprave (inšpekcije, davčne službe, dovoljenja)

Value 71318 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 23
5 se ne zanima 0
0 b. o. 4
6 2071

Valid range from 1 to 5

V837 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? j) socialno-varstvenih problemov (skrb za stare ljudi)

Value 72317 Frequency
1 (A) se zanima 1207
2 (B) terja spremembe 50
3 (C) bi bil aktiven 10
4 (D) ima vpliv 2
5 se ne zanima 794
0 b. o. 35
6 0

Valid range from 1 to 5

V838 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? j) socialno-varstvenih problemov (skrb za stare ljudi)

Value 73316 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 589
3 (C) bi bil aktiven 49
4 (D) ima vpliv 11
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 1448

Valid range from 1 to 5

V839 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? j) socialno-varstvenih problemov (skrb za stare ljudi)

Value 74315 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 279
4 (D) ima vpliv 17
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 1801

Valid range from 1 to 5

V840 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? j) socialno-varstvenih problemov (skrb za stare ljudi)

Value 75314 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 46
5 se ne zanima 0
0 b. o. 2
6 2050

Valid range from 1 to 5

V841 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? k) delovanje tiska, radia, TV

Value 76313 Frequency
1 (A) se zanima 1179
2 (B) terja spremembe 29
3 (C) bi bil aktiven 3
4 (D) ima vpliv 1
5 se ne zanima 848
0 b. o. 38
6 0

Valid range from 1 to 5

V842 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? k) delovanje tiska, radia, TV

Value 77312 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 403
3 (C) bi bil aktiven 16
4 (D) ima vpliv 4
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1675

Valid range from 1 to 5

V843 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? k) delovanje tiska, radia, TV

Value 78311 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 119
4 (D) ima vpliv 7
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 1971

Valid range from 1 to 5

V844 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? k) delovanje tiska, radia, TV

Value 79310 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 19
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 2078

Valid range from 1 to 5

V845 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? l) športa, rekreacije, razvedrila

Value 80309 Frequency
1 (A) se zanima 831
2 (B) terja spremembe 15
3 (C) bi bil aktiven 10
4 (D) ima vpliv 3
5 se ne zanima 1207
0 b. o. 32
6 0

Valid range from 1 to 5

V846 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? l) športa, rekreacije, razvedrila

Value 81308 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 327
3 (C) bi bil aktiven 39
4 (D) ima vpliv 3
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1729

Valid range from 1 to 5

V847 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? l) športa, rekreacije, razvedrila

Value 82307 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 207
4 (D) ima vpliv 14
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1877

Valid range from 1 to 5

V848 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? l) športa, rekreacije, razvedrila

Value 83306 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 58
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 2040

Valid range from 1 to 5

V849 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? m) kontrole delovanja vodilnih funkcionarjev

Value 84305 Frequency
1 (A) se zanima 675
2 (B) terja spremembe 36
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 4
5 se ne zanima 1335
0 b. o. 47
6 1

Valid range from 1 to 5

V850 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? m) kontrole delovanja vodilnih funkcionarjev

Value 85304 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 321
3 (C) bi bil aktiven 14
4 (D) ima vpliv 4
5 se ne zanima 1
0 b. o. 0
6 1758

Valid range from 1 to 5

V851 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? m) kontrole delovanja vodilnih funkcionarjev

Value 86303 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 113
4 (D) ima vpliv 6
5 se ne zanima 2
0 b. o. 0
6 1977

Valid range from 1 to 5

V852 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? m) kontrole delovanja vodilnih funkcionarjev

Value 87302 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 18
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 2079

Valid range from 1 to 5

V853 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? n) izbiranja kandidatov ob volitvah

Value 88301 Frequency
1 (A) se zanima 965
2 (B) terja spremembe 20
3 (C) bi bil aktiven 19
4 (D) ima vpliv 11
5 se ne zanima 1047
0 b. o. 35
6 1

Valid range from 1 to 5

V854 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? n) izbiranja kandidatov ob volitvah

Value 89300 Frequency
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 254
3 (C) bi bil aktiven 71
4 (D) ima vpliv 34
5 se ne zanima 1
0 b. o. 0
6 1737

Valid range from 1 to 5

V855 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? n) izbiranja kandidatov ob volitvah

Value 90299 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 145
4 (D) ima vpliv 24
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1929

Valid range from 1 to 5

V856 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? n) izbiranja kandidatov ob volitvah

Value 91298 Frequency
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 50
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 2047

Valid range from 1 to 5

V9A

V9A. ALI BI NAM LAHKO POVEDALI KAKŠEN JE BIL VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) PRED LETOM DNI?

Value 92297 Frequency
1 boljši kot sedaj 653
2 enak kot sedaj 847
3 slabši kot sedaj 559
4 ne bi vedel odgovoriti 35
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 3

V9B

V9B. IN KAJ PRIČAKUJETE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) ČEZ LETO DNI?

Value 93296 Frequency
1 boljši kot sedaj 571
2 enak kot sedaj 519
3 slabši kot sedaj 528
4 ne bi vedel odgovoriti 478
0 b. o. 2

Valid range from 1 to 3

V10A

V10A. NEZNANA SPREMENLJIVKA

Value 94295 Frequency
0 1450
1 63
2 29
3 460
4 80
5 16

Valid range from 1 to 5

V10B V10B. POGOSTO OCENJUJEMO USPEHE IN NEUSPEHE MINULEGA OBDOBJA. KAJ PA VI MISLITE, KATERI SO OD LANI PA DO DANES NAJPOMEMBNEJŠI: DRUŽBENO-POLITIČNI USPEHI OZ. DOGODKI V SLOVENIJI?

1. odgovor

Value 95294 Frequency
1 nova ustava 152
2 ustanavljanje TOZD-ov 123
3 aktivnost ZK 30
4 Titovo pismo 58
5 položaj kmetov 33
6 odkrivanje izvora premoženja 14
7 odprava socialnih razlik 13
8 zunanja politika 22
9 drugo 109
" " 1544

Valid range from 1 to 9

V10C V10B. POGOSTO OCENJUJEMO USPEHE IN NEUSPEHE MINULEGA OBDOBJA. KAJ PA VI MISLITE, KATERI SO OD LANI PA DO DANES NAJPOMEMBNEJŠI: DRUŽBENO-POLITIČNI USPEHI OZ. DOGODKI V SLOVENIJI?

2. odgovor

Value 96293 Frequency
1 nova ustava 10
2 ustanavljanje TOZD-ov 24
3 aktivnost ZK 9
4 Titovo pismo 5
5 položaj kmetov 6
6 odkrivanje izvora premoženja 2
7 odprava socialnih razlik 6
8 zunanja politika 3
9 drugo 28
" " 2005

Valid range from 1 to 9

V11A

V11A. NEZNANA SPEMENLJIVKA

Value 97292 Frequency
0 1295
1 40
2 39
3 581
4 118
5 24
" " 1

Valid range from 1 to 5

V11B V11B. IN NAJPOMEMBNEJŠI GOSPODARSKI USPEHI V SLOVENIJI?

1. odgovor

Value 98291 Frequency
1 gradnja cest 242
2 napredek kmetijstva 113
3 industrija 108
4 boljše gospodarjenje 97
5 uvoz - izvoz 17
6 samoupravljanje 55
7 napredek v šolstvu 8
8 gradnja stanovanj 26
9 drugo 58
" " 1374

Valid range from 1 to 9

V11C V11B. IN NAJPOMEMBNEJŠI GOSPODARSKI USPEHI V SLOVENIJI?

2. odgovor

Value 99290 Frequency
1 gradnja cest 9
2 napredek kmetijstva 7
3 industrija 48
4 boljše gospodarjenje 19
5 uvoz - izvoz 5
6 samoupravljanje 6
7 napredek v šolstvu 13
8 gradnja stanovanj 17
9 drugo 18
" " 1956

Valid range from 1 to 9

V12A

V12A. NEZNANA SPEMENLJIVKA

Value 100289 Frequency
0 1742
1 73
2 50
3 218
4 12
5 2
" " 1

Valid range from 1 to 5

V12B V12B. ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKŠNE POLITIČNE NEUSPEHE TEGA LETA?

1. odgovor

Value 101288 Frequency
1 nedoslednost 60
2 politične zaostritve 14
3 neodgovornost vodilnih 9
4 nestabilno gospodarstvo 37
5 neupravičeno bogatenje 6
6 socialna varnost 2
7 KoroŠki Slovenci 30
8 zunanja politika 10
9 drugo 63
0 b. o. 1863
" " 4

Valid range from 1 to 9

V12C V12B. ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKŠNE POLITIČNE NEUSPEHE TEGA LETA?

2. odgovor

Value 102287 Frequency
1 nedoslednost 2
2 politične zaostritve 1
3 neodgovornost vodilnih 5
4 nestabilno gospodarstvo 2
5 neupravičeno bogatenje 3
6 socialna varnost 0
7 KoroŠki Slovenci 0
8 zunanja politika 0
9 drugo 2
0 b. o. 0
" " 2083

Valid range from 1 to 9

V13A

V13A. NEZNANA SPREMENLJIVKA

Value 103286 Frequency
0 1181
1 42
2 30
3 709
4 126
5 10

Valid range from 1 to 5

V13B V13B. KATERI PA SO GOSPODARSKI NEUSPEHI TEGA LETA?

1. odgovor

Value 104285 Frequency
1 elektrika 381
2 draginja 147
3 gospodarska politika 110
4 gospodarske organizacije 37
5 kmetijstvo 89
6 osebni dohodki 7
7 neupravičeno bogatenje 4
8 odhajanje v tujino 3
9 drugo 70
" " 1250

Valid range from 1 to 9

V13C V13B. KATERI PA SO GOSPODARSKI NEUSPEHI TEGA LETA?

2. odgovor

Value 105284 Frequency
1 elektrika 6
2 draginja 36
3 gospodarska politika 31
4 gospodarske organizacije 8
5 kmetijstvo 13
6 osebni dohodki 5
7 neupravičeno bogatenje 1
8 odhajanje v tujino 2
9 drugo 43
" " 1953

Valid range from 1 to 9

V14A

V14A. NEZNANA SPREMENLJIVKA

Value 106283 Frequency
0 729
1 19
2 19
3 922
4 316
5 93

Valid range from 1 to 5

V14B V14B. IN KAJ PREDVSEM MORA SLOVENSKA SOCIALISTIČNA DRUŽBA UREDITI, SPREMENITI, IZBOLJŠATI V PRIHODNJIH LETIH?

1. odgovor

Value 107282 Frequency
1 razviti samoupravo 84
2 stabilizacija gospodarstva 331
3 odpraviti socialne razlike 251
4 urediti elektrogospodarstvo 94
5 graditi ceste 69
6 graditi stanovanja 88
7 razvoj kmetijstva 173
8 šolstvo, varstvo 65
9 drugo 180
" " 763

Valid range from 1 to 9

V14C V14B. IN KAJ PREDVSEM MORA SLOVENSKA SOCIALISTIČNA DRUŽBA UREDITI, SPREMENITI, IZBOLJŠATI V PRIHODNJIH LETIH?

2. odgovor

Value 108281 Frequency
1 razviti samoupravo 13
2 stabilizacija gospodarstva 45
3 odpraviti socialne razlike 75
4 urediti elektrogospodarstvo 34
5 graditi ceste 26
6 graditi stanovanja 39
7 razvoj kmetijstva 43
8 šolstvo, varstvo 51
9 drugo 81
" " 1691

Valid range from 1 to 9

V15

V15. ALI KAJ VESTE O TEM, DA V ZADNJIH NEKAJ MESECIH POTEKA RAZPRAVA O OSNUTKIH NOVE ZVEZNE IN RFEPUBLIŠKE USTAVE?

Value 109280 Frequency
1 nič ne vem o tem 782
2 da, nekaj sem slišal o tem 1029
3 dobro sem seznanjen z novo republiško oziroma zvezno ustavo 283
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 3

V16K ALI STE BILI NA KAKEM SESTANKU ALI RAZPRAVI O OSNUTKU NOVIH USTAV - IN ALI STE TUDI SAMI KAJ VPRAŠALI ALI POVEDALI? (če da)

V16K. V KRAJU, KRAJEVNI SKUPNOSTI

Value 110279 Frequency
1 nič ne ve o ustavni razpravi 788
2 ne vem za take sestanke 225
3 nisem bil na takem sestanku 678
4 sem bil, a nisem govoril 245
5 sem bil in sem govoril 96
0 b. o. 64
" " 2

Valid range from 1 to 5

V16D

V16D. V DELOVNI ORGANIZACIJI

Value 111278 Frequency
1 nič ne ve o ustavni razpravi 790
2 ne vem za take sestanke 106
3 nisem bil na takem sestanku 277
4 sem bil, a nisem govoril 468
5 sem bil in sem govoril 159
0 b. o. 297
" " 1

Valid range from 1 to 5

V17

V17. ALI NAM LAHKO NAVEDETE KAKŠNO NOVOST OZIROMA SPREMEMBO V OSNUTKIH NOVIH USTAV?

Value 112277 Frequency
1 nič ne ve o tem 789
2 se ne spomni vsebine 774
3 navedel spremembo 502
0 b. o. 33

Valid range from 1 to 3

V17A V17A. POZNAVANJE SPREMEMB V NOVI USTAVI - SKUPAJ

1. odgovor

Value 113276 Frequency
1 vpliv delavcev v DO 111
2 razvoj samoupravljanja 164
3 delegatski sistem 121
4 politični sistem 19
5 vloga DPO 6
6 drugi ustrezni odgovori 40
7 neustrezni odgovori 43
8 nič ne ve o tem 1557
0 b. o. 36
" " 1

Valid range from 1 to 6

V17B V17A. POZNAVANJE SPREMEMB V NOVI USTAVI - SKUPAJ

2. odgovor

Value 114275 Frequency
1 vpliv delavcev v DO 15
2 razvoj samoupravljanja 38
3 delegatski sistem 45
4 politični sistem 17
5 vloga DPO 3
6 drugi ustrezni odgovori 10
7 neustrezni odgovori 7
8 nič ne ve o tem 2
0 b. o. 0
9 1961

Valid range from 1 to 6

V18

V18. KAJ MENITE, ALI BO UVELJAVITEV NOVE USTAVE (ZVEZNE, REPUBLIŠKE) ZAGOTOVILA VEČJO DEJANSKO VLOGO DELAVCEV PRI SPREJEMANJU POMEMBNIH DRUŽBENIH ODLOČITEV?

Value 115274 Frequency
1 nič ne ve o ustavah 787
2 delavci bodo imeli odločilno vlogo 275
3 vloga delavcev se bo povečala 617
4 vse bo ostalo tako kot doslej 161
5 dejanska vloga delavcev se bo zmanjšala 8
6 ne vem, ne morem presoditi 230
0 20

Valid range from 1 to 5

V19A V19. KAKOR VERJETNO VESTE, BO NOVA USTAVA UVELJAVILA DELEGATSKI SISTEM. KAJ SODITE O NJEGOVI UVEDBI, KAJ BO PRI TEM PRIŠLO NAJBOLJ DO IZRAZA (možni so trije odgovori)

1. odgovor

Value 116273 Frequency
1 delovni ljudje (občani) bodo imeli neposrednejši vpliv na odločanje 589
2 delegacije in delegati bodo preveč številni zato bo njihovo delo zelo težavno in nevsklajeno 99
3 stiki med delegati ter delovnimi ljudmi (občani) bodo tesnejši, pogostejši 177
4 ravno tako bo kot prej, ko smo imeli poslance 68
5 zmanjšalo se bo število "poklicnih" funkcionarjev 15
6 delegati bodo bolj odgovorni pred občani, kot so poslanci in odborniki 27
7 povečal se bo predvsem vpliv vodstev družbenopolitičnih organizacij 8
8 ne vem, kaj je to delegatski sistem, nič ne vem o tem 1089
0 b. o. 25
" " 1

Valid range from 1 to 7

V19B V19. KAKOR VERJETNO VESTE, BO NOVA USTAVA UVELJAVILA DELEGATSKI SISTEM. KAJ SODITE O NJEGOVI UVEDBI, KAJ BO PRI TEM PRIŠLO NAJBOLJ DO IZRAZA (možni so trije odgovori)

2. odgovor

Value 117272 Frequency
1 delovni ljudje (občani) bodo imeli neposrednejši vpliv na odločanje 0
2 delegacije in delegati bodo preveč številni zato bo njihovo delo zelo težavno in nevsklajeno 37
3 stiki med delegati ter delovnimi ljudmi (občani) bodo tesnejši, pogostejši 426
4 ravno tako bo kot prej, ko smo imeli poslance 30
5 zmanjšalo se bo število "poklicnih" funkcionarjev 94
6 delegati bodo bolj odgovorni pred občani, kot so poslanci in odborniki 134
7 povečal se bo predvsem vpliv vodstev družbenopolitičnih organizacij 36
8 ne vem, kaj je to delegatski sistem, nič ne vem o tem 3
0 b. o. 0
9 1338

Valid range from 1 to 7

V19C V19. KAKOR VERJETNO VESTE, BO NOVA USTAVA UVELJAVILA DELEGATSKI SISTEM. KAJ SODITE O NJEGOVI UVEDBI, KAJ BO PRI TEM PRIŠLO NAJBOLJ DO IZRAZA (možni so trije odgovori)

3. odgovor

Value 118271 Frequency
1 delovni ljudje (občani) bodo imeli neposrednejši vpliv na odločanje 1
2 delegacije in delegati bodo preveč številni zato bo njihovo delo zelo težavno in nevsklajeno 0
3 stiki med delegati ter delovnimi ljudmi (občani) bodo tesnejši, pogostejši 16
4 ravno tako bo kot prej, ko smo imeli poslance 6
5 zmanjšalo se bo število "poklicnih" funkcionarjev 87
6 delegati bodo bolj odgovorni pred občani, kot so poslanci in odborniki 299
7 povečal se bo predvsem vpliv vodstev družbenopolitičnih organizacij 153
8 ne vem, kaj je to delegatski sistem, nič ne vem o tem 2
0 b. o. 0
9 1534

Valid range from 1 to 7

V20

V20. ALI VESTE KAJ O TEM, KAKO V DELOVNIH ORGANIZACIJAH (ZA ZAPOSLENE: V VAŠI DELOVNI ORGANIZACIJI) UVAJAJO ŽE LETA 1971 SPREJETE USTAVNE SPREMEMBE (DELAVSKE AMANDMAJE) ?

Value 119270 Frequency
1 nič ne ve o tem 647
2 ne pozna razmer ve delovnih organizacijah 381
3 ustanavljajo (ustanovili so) TOZD, člani delovne skupnosti imajo več vpliva na upravljanje 535
4 le razpravljajo, spremembe pa še ni nobene 157
5 spremenili so organizacijo podjetij (TOZD) v bistvu pa je ostalo vse kot prej 208
6 drugo 63
0 b. o. 107

Valid range from 1 to 6

V21SZDL V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

a) Socialistična zveza (SZDL)

Value 120269 Frequency
1 ni član 576
2 je član 1302
3 deluje 209
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 3

V21ZK V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

b) Zveza komunistov (ZK)

Value 121268 Frequency
1 ni član 1865
2 je član 91
3 deluje 103
0 b. o. 39

Valid range from 1 to 3

V21SIND V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

c) Sindikati, društva upokojencev

Value 122267 Frequency
1 ni član 862
2 je član 1046
3 deluje 172
0 b. o. 18

Valid range from 1 to 3

V21ZM V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

d) Zveza mladine, študentov

Value 123266 Frequency
1 ni član 1873
2 je član 124
3 deluje 51
0 b. o. 50

Valid range from 1 to 3

V21ZB V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

e) Zveza borcev

Value 124265 Frequency
1 ni član 1739
2 je član 238
3 deluje 88
0 b. o. 33

Valid range from 1 to 3

V21KULT V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

f) kulturno-prosvetne organizacije (Svobode, KUD)

Value 125264 Frequency
1 ni član 1888
2 je član 97
3 deluje 82
0 b. o. 31

Valid range from 1 to 3

V21SPORT V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

g) telesno-kulturna in športna, planinska društva

Value 126263 Frequency
1 ni član 1757
2 je član 164
3 deluje 146
0 b. o. 31

Valid range from 1 to 3

V21TEHN V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

h) organizacije za tehnično vzgojo

Value 127262 Frequency
1 ni član 1998
2 je član 26
3 deluje 23
0 b. o. 48
" " 3

Valid range from 1 to 3

V21SOCIA V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

i) socialno humanitarne organizacije (RK, invalidi, itd.)

Value 128261 Frequency
1 ni član 1167
2 je član 799
3 deluje 115
0 b. o. 17

Valid range from 1 to 3

V21GASIL V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

j) gasilska društva

Value 129260 Frequency
1 ni član 1771
2 je član 190
3 deluje 97
0 b. o. 40

Valid range from 1 to 3

V21STROK V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

k) strokovna društva

Value 130259 Frequency
1 ni član 1882
2 je član 108
3 deluje 63
0 b. o. 45

Valid range from 1 to 3

V21DRUGA V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

l) druga društva

Value 131258 Frequency
1 ni član 1881
2 je član 108
3 deluje 61
0 b. o. 48

Valid range from 1 to 3

V22KS V22. ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?

a) krajevna skupnost in njeni organi

Value 132257 Frequency
1 ni izvoljen 1976
2 je izvoljen 39
3 dela dosti 66
0 b. o. 17

Valid range from 1 to 3

V22SOB V22. ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?

b) občinska skupščina in njeni sveti, republiška skupščina, interesne skupnosti

Value 133256 Frequency
1 ni izvoljen 2028
2 je izvoljen 22
3 dela dosti 29
0 b. o. 19

Valid range from 1 to 3

V22DS V22. ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?

c) delavski svet, upravni odbori,komisija, ipd.

Value 134255 Frequency
1 ni izvoljen 1782
2 je izvoljen 127
3 dela dosti 180
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 3

V23A V23. ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PREVZETI KAKŠNO FUNKCIJO V ORGANIZACIJAH, DRUŠTVIH ALI SAMOUPRAVNIH ORGANIH V VAŠI DELOVNI ORGANIZACIJI OZIROMA VAŠEM KRAJU, OBČINI? (Če da) V KATERIH? (Možnih je več odgovorov)

1. odgovor

Value 135254 Frequency
1 ne bi 1172
2 ne vem 207
3 v Socialistični zvezi 134
4 v drugih družbeno-političnih organizacijah (Zveza sindikatov, Zveza mladine, Zveza borcev, ZKS) 124
5 v organih samoupravljanja v podjetju 192
6 v organih krajevne skupnosti, občine 102
7 v interesnih skupnostih 26
8 v društvih, drugje 97
0 b. o. 44

Valid range from 1 to 8

V23B V23. ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PREVZETI KAKŠNO FUNKCIJO V ORGANIZACIJAH, DRUŠTVIH ALI SAMOUPRAVNIH ORGANIH V VAŠI DELOVNI ORGANIZACIJI OZIROMA VAŠEM KRAJU, OBČINI? (Če da) V KATERIH? (Možnih je več odgovorov)

2. odgovor

Value 136253 Frequency
1 ne bi 0
2 ne vem 1
3 v Socialistični zvezi 0
4 v drugih družbeno-političnih organizacijah (Zveza sindikatov, Zveza mladine, Zveza borcev, ZKS) 45
5 v organih samoupravljanja v podjetju 80
6 v organih krajevne skupnosti, občine 74
7 v interesnih skupnostih 27
8 v društvih, drugje 49
0 b. o. 0
9 1822

Valid range from 1 to 8

V23C V23. ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PREVZETI KAKŠNO FUNKCIJO V ORGANIZACIJAH, DRUŠTVIH ALI SAMOUPRAVNIH ORGANIH V VAŠI DELOVNI ORGANIZACIJI OZIROMA VAŠEM KRAJU, OBČINI? (Če da) V KATERIH? (Možnih je več odgovorov)

3. odgovor

Value 137252 Frequency
1 ne bi 0
2 ne vem 0
3 v Socialistični zvezi 0
4 v drugih družbeno-političnih organizacijah (Zveza sindikatov, Zveza mladine, Zveza borcev, ZKS) 1
5 v organih samoupravljanja v podjetju 19
6 v organih krajevne skupnosti, občine 52
7 v interesnih skupnostih 15
8 v društvih, drugje 34
0 b. o. 0
9 1977

Valid range from 1 to 8

V24

V24. ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE JE V ZADNJEM LETU ZAVZEMALA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI ALI NE?

Value 138251 Frequency
1 da, povsem je skladna 550
2 deloma je skladna 693
3 ni skladna 104
4 jo premalo poznam, da bi jo lahko ocenil 535
5 nič ne vem o tem 211
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 4

V25

V25. ALI JE BILA AKCIJA ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE ZA ZMANJŠANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI - V ZADNJIH DVEH LETIH UČINKOVITA, JE BILO KAJ DOSEŽENEGA ALI NE?

Value 139250 Frequency
1 nič ne vem o akciji 621
2 ne vem, ali je bila učinkovita ali ne 288
3 bila je učinkovita 281
4 bila je le deloma učinkovita 695
5 vse je ostalo tako, kot prej 158
6 razmere so se še poslabšale 24
0 b. o. 31

Valid range from 1 to 6

V26A V26. KJE JE BILO V ZVEZI Z ODPRAVLJANJEM SOCIALNIH RAZLIK NAJVEČ STORJENEGA - IN KJE NAJMANJ? (Izberite največ po tri področja)

a) največ - 1. odgovor

Value 140249 Frequency
1 nič ne vem o akciji 622
2 ne vem ali je bila učinkovita ali ne 287
3 zdravstveno zavarovanje vseh občanov v Sloveniji 617
4 povečanje najnižjih plač in pokojnin 194
5 nagrajevanje po delu 28
6 izboljšanje pogojev za šolanje in varstvo otrok 94
7 izboljšanje možnosti za zaposlovanje 29
8 odpravljanje privilegijev posameznikov in podjetij 15
9 gradnja najemniških stanovanj 35
10 obdavčitev višjih dohodkov in premoženja 38
11 strožje kaznovanje vseh, ki kradejo družbeno premoženje 36
12 skrb za razvoj nerazvitih krajev v Sloveniji 37
0 b. o. 66

Valid range from 1 to 12

V26B V26. KJE JE BILO V ZVEZI Z ODPRAVLJANJEM SOCIALNIH RAZLIK NAJVEČ STORJENEGA - IN KJE NAJMANJ? (Izberite največ po tri področja)

2. odgovor

Value 141248 Frequency
1 nič ne vem o akciji 2
2 ne vem ali je bila učinkovita ali ne 0
3 zdravstveno zavarovanje vseh občanov v Sloveniji 59
4 povečanje najnižjih plač in pokojnin 286
5 nagrajevanje po delu 54
6 izboljšanje pogojev za šolanje in varstvo otrok 179
7 izboljšanje možnosti za zaposlovanje 96
8 odpravljanje privilegijev posameznikov in podjetij 43
9 gradnja najemniških stanovanj 70
10 obdavčitev višjih dohodkov in premoženja 78
11 strožje kaznovanje vseh, ki kradejo družbeno premoženje 59
12 skrb za razvoj nerazvitih krajev v Sloveniji 43
0 b. o. 0
13 1129

Valid range from 1 to 12

V26C V26. KJE JE BILO V ZVEZI Z ODPRAVLJANJEM SOCIALNIH RAZLIK NAJVEČ STORJENEGA - IN KJE NAJMANJ? (Izberite največ po tri področja)

3. odgovor

Value 142247 Frequency
1 nič ne vem o akciji 2
2 ne vem ali je bila učinkovita ali ne 0
3 zdravstveno zavarovanje vseh občanov v Sloveniji 41
4 povečanje najnižjih plač in pokojnin 44
5 nagrajevanje po delu 31
6 izboljšanje pogojev za šolanje in varstvo otrok 97
7 izboljšanje možnosti za zaposlovanje 78
8 odpravljanje privilegijev posameznikov in podjetij 45
9 gradnja najemniških stanovanj 82
10 obdavčitev višjih dohodkov in premoženja 100
11 strožje kaznovanje vseh, ki kradejo družbeno premoženje 98
12 skrb za razvoj nerazvitih krajev v Sloveniji 152
0 b. o. 0
13 1328

Valid range from 1 to 12

V26D V26. KJE JE BILO V ZVEZI Z ODPRAVLJANJEM SOCIALNIH RAZLIK NAJVEČ STORJENEGA - IN KJE NAJMANJ? (Izberite največ po tri področja)

b) najmanj - 1. odgovor

Value 143246 Frequency
1 nič ne vem o akciji 624
2 ne vem ali je bila učinkovita ali ne 283
3 zdravstveno zavarovanje vseh občanov v Sloveniji 34
4 povečanje najnižjih plač in pokojnin 170
5 nagrajevanje po delu 166
6 izboljšanje pogojev za šolanje in varstvo otrok 79
7 izboljšanje možnosti za zaposlovanje 67
8 odpravljanje privilegijev posameznikov in podjetij 123
9 gradnja najemniških stanovanj 122
10 obdavčitev višjih dohodkov in premoženja 46
11 strožje kaznovanje vseh, ki kradejo družbeno premoženje 188
12 skrb za razvoj nerazvitih krajev v Sloveniji 90
0 b. o. 106
13 0

Valid range from 1 to 12

V26E V26. KJE JE BILO V ZVEZI Z ODPRAVLJANJEM SOCIALNIH RAZLIK NAJVEČ STORJENEGA - IN KJE NAJMANJ? (Izberite največ po tri področja)

2. odgovor

Value 144245 Frequency
1 nič ne vem o akciji 0
2 ne vem ali je bila učinkovita ali ne 0
3 zdravstveno zavarovanje vseh občanov v Sloveniji 6
4 povečanje najnižjih plač in pokojnin 44
5 nagrajevanje po delu 79
6 izboljšanje pogojev za šolanje in varstvo otrok 61
7 izboljšanje možnosti za zaposlovanje 93
8 odpravljanje privilegijev posameznikov in podjetij 127
9 gradnja najemniških stanovanj 114
10 obdavčitev višjih dohodkov in premoženja 63
11 strožje kaznovanje vseh, ki kradejo družbeno premoženje 176
12 skrb za razvoj nerazvitih krajev v Sloveniji 74
0 b. o. 0
13 1261

Valid range from 1 to 12

V26F V26. KJE JE BILO V ZVEZI Z ODPRAVLJANJEM SOCIALNIH RAZLIK NAJVEČ STORJENEGA - IN KJE NAJMANJ? (Izberite največ po tri področja)

3. odgovor

Value 145244 Frequency
1 nič ne vem o akciji 0
2 ne vem ali je bila učinkovita ali ne 0
3 zdravstveno zavarovanje vseh občanov v Sloveniji 12
4 povečanje najnižjih plač in pokojnin 23
5 nagrajevanje po delu 31
6 izboljšanje pogojev za šolanje in varstvo otrok 20
7 izboljšanje možnosti za zaposlovanje 28
8 odpravljanje privilegijev posameznikov in podjetij 80
9 gradnja najemniških stanovanj 73
10 obdavčitev višjih dohodkov in premoženja 30
11 strožje kaznovanje vseh, ki kradejo družbeno premoženje 156
12 skrb za razvoj nerazvitih krajev v Sloveniji 124
0 b. o. 0
13 1521

Valid range from 1 to 12

V27

V27. ALI STE SEZNANJENI S TEM, DA STA TOVARIŠ TITO IN IZVRŠNI BIRO PREDSEDSTVA ZVEZE KOMUNISTOV VSEM JUGOSLOVANSKIM KOMUNISTOM IN DELOVNIM LJUDEM PRED LETOM DNI POSLALA POSEBNO PISMO, KI OBRAVNAVA NAJPOMEMBNEJŠA DRUŽBENOPOLITIČNA VPRAŠANJA?

Value 146243 Frequency
1 nič ne vem o tem pismu 489
2 da, slišal sem o tem 1182
3 da, seznanjen sem z vsebino pisma 420
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V28

V28. ALI STE V VAŠI KRAJEVNI SKUPNOSTI KAJ STPRILI PO TITOVEM PISMU? (Če da) KAJ STE STORILI, KAKO SE TO KAŽE?

Value 147242 Frequency
1 nič ne vem o pismu 493
2 ne vem, ali je bilo kaj storjeno ali ne 1189
3 nič ni bilo storjeno 223
4 da storili smo, kaj 61
0 b. o. 21
5 111

Valid range from 1 to 4

V28A

V28A. NEZNANA SPREMENLJIVKA

Value 148241 Frequency
0 2097
" " 1

Valid range from 999 to -999

V28B

V28B. NEZNANA SPREMENLJIVKA

Value 149240 Frequency
0 2096
" " 2

Valid range from 999 to -999

V29

V29. (za zaposlene) ALI STE PO TITOVEM PISMU V DELOVNI ORGANIZACIJI, KJER STE ZAPOSLENI, KAJ STORILI, SPREMENILI? (Če da) KAJ STE STORILI, KAKO SE TO KAŽE? (za vse ostale) ALI SO DELAVCI V DELOVNIH ORGANIZACIJAH V VAŠEM OKOLJU V ZVEZI S TITOVIM PISMOM KAJ STORILI? (Če da) KAJ SO STORILI, KAKO SE TO KAŽE?

Value 150239 Frequency
1 nič ne ve o pismu 507
2 ne poznam razmer v podjetjih 231
3 ne vem, ali je bilo kaj storjeno 583
4 nič ni bilo storjeno 196
5 da, storili, spremenili smo (so) kaj: 371
0 b. o. 210

Valid range from 1 to 5

V29A V29A. KAJ SO STORILI PO TITOVEM PISMU - SKUPAJ

1. odgovor

Value 151238 Frequency
1 ni zveze (nič niso storili) 1495
2 ne pove kaj 12
3 večji vpliv delavcev 110
4 boljše vodenje 53
5 DPO bolj delavne 38
6 večja delavnost 58
7 nagrajevanje po delu 48
8 manj neupravičenega bogatenja 12
9 drugo 46
0 b. o. 223
" " 3

Valid range from 1 to 9

V29B V29A. KAJ SO STORILI PO TITOVEM PISMU - SKUPAJ

2. odgovor

Value 152237 Frequency
1 ni zveze (nič niso storili) 2
2 ne pove kaj 0
3 večji vpliv delavcev 6
4 boljše vodenje 10
5 DPO bolj delavne 2
6 večja delavnost 17
7 nagrajevanje po delu 12
8 manj neupravičenega bogatenja 6
9 drugo 7
0 b. o. 0
" " 2036

Valid range from 1 to 9

V30A V30. KDO PRI NAS NAJBOLJ SKRBI ZA INTERESE, KORISTI DELAVCEV?

1. odgovor

Value 153236 Frequency
1 ne vem kdo 705
2 zveza komunistov 242
3 SZDL 60
4 sindikati 479
5 predsednik Tito 143
6 samoupravni organi 203
7 delavci sami 78
8 občina, KS 25
9 država 92
0 b. o. 69
" " 2

Valid range from 1 to 9

V30B V30. KDO PRI NAS NAJBOLJ SKRBI ZA INTERESE, KORISTI DELAVCEV?

2. odgovor

Value 154235 Frequency
1 ne vem kdo 0
2 zveza komunistov 40
3 SZDL 23
4 sindikati 82
5 predsednik Tito 8
6 samoupravni organi 34
7 delavci sami 5
8 občina, KS 5
9 država 9
0 b. o. 0
" " 1892

Valid range from 1 to 9

V31A V31. KDO PA INTERESOM DELAVCEV NAJBOLJ ŠKODUJE OZIROMA JIH NAJBOLJ OGROŽA?

1. odgovor

Value 155234 Frequency
1 vodilni na sploh 310
2 tehnokracija 49
3 birokracija 79
4 delomrzneži 93
5 nedelavnost 47
6 slabo gospodarstvo 31
7 družbene razmere 16
8 nasprotniki samoupravljanja 71
9 drugo 86
0 b. o. 1314
" " 2

Valid range from 1 to 9

V31B V31. KDO PA INTERESOM DELAVCEV NAJBOLJ ŠKODUJE OZIROMA JIH NAJBOLJ OGROŽA?

2. odgovor

Value 156233 Frequency
1 vodilni na sploh 3
2 tehnokracija 5
3 birokracija 18
4 delomrzneži 5
5 nedelavnost 2
6 slabo gospodarstvo 3
7 družbene razmere 0
8 nasprotniki samoupravljanja 2
9 drugo 11
0 b. o. 0
" " 2049

Valid range from 1 to 9

V32

V32. KAKO OCENJUJETE POLOŽAJ DELAVCEV V SLOVENIJI V ZADNJIH LETIH?

Value 157232 Frequency
1 položaj se je izboljšal 1237
2 položaj je ostal nespremenjen 430
3 položaj se je poslabšal 215
4 ne poznam razmer, ne vem 209
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 3

V33

V33. IN KAKO OCENJUJETE POLOŽAJ ZASEBNIH KMETOV V SLOVENIJI? ALI SE JE TA V ZADNJIH LETIH IZBOLJŠAL ALI NE?

Value 158231 Frequency
1 položaj se je izboljšal 1454
2 položaj je ostal nespremenjen 287
3 položaj se je poslabšal 122
4 ne poznam razmer, ne vem 226
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 3

V34KMET V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

a) kmetov

Value 159230 Frequency
1 v celoti 331
2 le deloma 816
3 sploh ne 117
4 ne vem 817
0 b. o. 17

Valid range from 1 to 3

V34NK V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

b) NK delavcev

Value 160229 Frequency
1 v celoti 365
2 le deloma 735
3 sploh ne 135
4 ne vem 844
0 b. o. 19

Valid range from 1 to 3

V34KV V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

c) KV delavcev

Value 161228 Frequency
1 v celoti 466
2 le deloma 709
3 sploh ne 74
4 ne vem 828
0 b. o. 21

Valid range from 1 to 3

V34PROS V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

d) prosvetno-kulturnih delavcev

Value 162227 Frequency
1 v celoti 468
2 le deloma 540
3 sploh ne 44
4 ne vem 1023
0 b. o. 23

Valid range from 1 to 3

V34STROK V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

e) strokovnjakov

Value 163226 Frequency
1 v celoti 544
2 le deloma 434
3 sploh ne 48
4 ne vem 1046
0 b. o. 26

Valid range from 1 to 3

V34FUNKC V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

f) funkcionarjev in aktivistov

Value 164225 Frequency
1 v celoti 727
2 le deloma 325
3 sploh ne 16
4 ne vem 1003
0 b. o. 27

Valid range from 1 to 3

V34POLOZ V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

g) ljudi na položajih v delovnih organizacijah

Value 165224 Frequency
1 v celoti 682
2 le deloma 399
3 sploh ne 30
4 ne vem 964
0 b. o. 23

Valid range from 1 to 3

V34MLAD V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

h) mladine in študentov

Value 166223 Frequency
1 v celoti 408
2 le deloma 624
3 sploh ne 78
4 ne vem 967
0 b. o. 21

Valid range from 1 to 3

V35

V35. ZANIMA NAS, KAKO BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V SLOVENIJI PREDVSEM ZAGOTOVITI ZADOSTNE VIRE HRANE ZA LJUDI?

Value 167222 Frequency
1 s pospeševanjem družbenega kmetijstva v Sloveniji 138
2 s pospeševanjem zasebnega kmetijstva v Sloveniji 331
3 s pospeševanjem družbenega in zasebnega kmetijstva v Sloveniji 1442
4 s kupovanjem hrane v drugih republikah v Jugoslaviji 41
5 z uvozom hrane iz tujine 20
6 drugo 12
7 ne vem od kod 90
0 b. o. 24

Valid range from 1 to 6

V36

V36. ZAKAJ KMETIJSTVO V SVOJEM RAZVOJU PRI NAS ZAOSTAJA?

Value 168221 Frequency
1 ne zaostaja 329
2 ne ve zakaj zaostaja 248
3 zaostaja - en odgovor 1206
4 zaostaja - dva odgovora 250
5 zaostaja - več odgovorov 43
0 b. o. 21
" " 1

Valid range from 1 to 5

V36A V36A. ZAKAJ RAZVOJ KMETIJSTVA ZAOSTAJA?

1. odgovor

Value 169220 Frequency
1 pogoji dela 751
2 cena strojev 120
3 kreditna politika 142
4 cene izdelkov 111
5 napačna kmetijska politika 295
6 delovanje zadrug 16
7 izobraženost kmetov 26
8 razmere v družbi 36
9 ne ve zakaj 578
0 b. o. 22
" " 1

Valid range from 1 to 8

V36B V36A. ZAKAJ RAZVOJ KMETIJSTVA ZAOSTAJA?

2. odgovor

Value 170219 Frequency
1 pogoji dela 33
2 cena strojev 64
3 kreditna politika 59
4 cene izdelkov 49
5 napačna kmetijska politika 65
6 delovanje zadrug 3
7 izobraženost kmetov 20
8 razmere v družbi 10
9 ne ve zakaj 16
0 b. o. 0
" " 1779

Valid range from 1 to 8

V37A V37. (ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) OD KOD ČRPATE NAJVEČ STROKOVNEGA ZNANJA O KMETIJSTVU IN PREJEMATE NAJVEČ KORISTNIH STROKOVNIH NASVETOV ZA USPEŠNEJŠE DELO NA (VAŠEM) POSESTVU? (možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Value 171218 Frequency
1 od staršev, sorodnikov 155
2 od sosedov, znancevm drugih kmetov 74
3 od zadruge, družbenega posestva 38
4 od tega, kar berem v "Kmečkem glasu" 58
5 iz kmetijskih oddaj na radiu 25
6 iz televizijskih oddaj 6
7 iz šole 3
8 iz kmetijskih tečajev 2
9 od drugje, navedite od kod 15
10 ne vem od koga 5
11 ni kmet 1693
0 b. o. 24

Valid range from 1 to 9

V37B V37. (ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) OD KOD ČRPATE NAJVEČ STROKOVNEGA ZNANJA O KMETIJSTVU IN PREJEMATE NAJVEČ KORISTNIH STROKOVNIH NASVETOV ZA USPEŠNEJŠE DELO NA (VAŠEM) POSESTVU? (možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Value 172217 Frequency
1 od staršev, sorodnikov 0
2 od sosedov, znancevm drugih kmetov 42
3 od zadruge, družbenega posestva 22
4 od tega, kar berem v "Kmečkem glasu" 60
5 iz kmetijskih oddaj na radiu 71
6 iz televizijskih oddaj 34
7 iz šole 3
8 iz kmetijskih tečajev 15
9 od drugje, navedite od kod 14
10 ne vem od koga 2
11 ni kmet 3
0 b. o. 0
12 1832

Valid range from 1 to 9

V38

V38. (odgovarjajo le anketirani kmetje) ALI DANES PRIDELUJETE NA VAŠEM POSESTVU ISTE PROIZVODE KOT PRED 10 LETI?

Value 173216 Frequency
1 iste pridelke kot pred 10 leti 149
2 opustil nekatere vrste, ki slabo uspevajo pri nas 113
3 opustil nekatere vrste in uvedel nove, boljše vrste 121
4 ni kmet 1693
0 b. o. 22

Valid range from 1 to 3

V39

V39. (odgovarajo le anketirani kmetje) ALI UPORABLJATE UMETNA GNOJILA?

Value 174215 Frequency
1 ne uporabljam 21
2 uporabljamo gnojilo, ki ga najlaže dobimo 143
3 uporabljamo izbrano vrsto, ki je najbolj primerna za naše zemljišče 218
4 ni kmet 1694
0 b. o. 21
" " 1

Valid range from 1 to 3

V40

V40. ALI SI MORAMO PRIZADEVATI ZA VRNITEV NAŠIH DELAVCEV IZ TUJINE?

Value 175214 Frequency
1 da 1492
2 neopredeljen 287
3 ne 155
4 ne vem 159
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 3

V41A V41. KAJ PREDVSEM BI BILO TREBA STORITI, DA BI SE VEČ NAŠIH DELAVCEV VRNILO IZ TUJINE DOMOV? (Možni so trije odgovori)

1. odgovor

Value 176213 Frequency
1 razvijati samoupravljanje 88
2 carinske olajšave za uvoz gospodarskih in gospodinjskih strojev 572
3 zagotoviti več delovnih mest 886
4 urejeno in stabilno gospodarstvo 160
5 urediti osebne dohodke, nagrajevanje po sposobnostih 260
6 omogočiti zasebno delo v obrti in uslugah 5
7 omogočiti osebno napredovanje - možnost šolanja in kvalifikacije 6
8 izboljšati stanovanjske razmere 15
9 kaj drugega 0
0 b. o. 105
" " 1

Valid range from 1 to 9

V41B V41. KAJ PREDVSEM BI BILO TREBA STORITI, DA BI SE VEČ NAŠIH DELAVCEV VRNILO IZ TUJINE DOMOV? (Možni so trije odgovori)

2. odgovor

Value 177212 Frequency
1 razvijati samoupravljanje 0
2 carinske olajšave za uvoz gospodarskih in gospodinjskih strojev 15
3 zagotoviti več delovnih mest 347
4 urejeno in stabilno gospodarstvo 367
5 urediti osebne dohodke, nagrajevanje po sposobnostih 722
6 omogočiti zasebno delo v obrti in uslugah 158
7 omogočiti osebno napredovanje - možnost šolanja in kvalifikacije 91
8 izboljšati stanovanjske razmere 117
9 kaj drugega 281
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 9

V41C V41. KAJ PREDVSEM BI BILO TREBA STORITI, DA BI SE VEČ NAŠIH DELAVCEV VRNILO IZ TUJINE DOMOV? (Možni so trije odgovori)

3. odgovor

Value 178211 Frequency
1 razvijati samoupravljanje 0
2 carinske olajšave za uvoz gospodarskih in gospodinjskih strojev 0
3 zagotoviti več delovnih mest 5
4 urejeno in stabilno gospodarstvo 61
5 urediti osebne dohodke, nagrajevanje po sposobnostih 313
6 omogočiti zasebno delo v obrti in uslugah 203
7 omogočiti osebno napredovanje - možnost šolanja in kvalifikacije 155
8 izboljšati stanovanjske razmere 717
9 kaj drugega 644
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 9

V42

V42. ALI STE SAMI KAJ RAZMIŠLJALI O TEM, DA BI ODŠLI NA DELO V TUJINO?

Value 179210 Frequency
1 ne 1758
2 da, le razmišljal a nič ukrenil 235
3 da, zbiral informacije, iskal stike 79
4 da, bom šel 20
0 b. o. 5
" " 1

Valid range from 1 to 4

V43

V43. (Če da) KAM, V KATERO DRŽAVO BI (BOSTE) ŠLI?

Value 180209 Frequency
1 ne bi šel v tujino 1756
2 da, ne pove kam 43
3 ZRN 169
4 Avstrija 36
5 Švica 27
6 Francija, Benelux 8
7 Skandinavija 7
8 ZDA, Kanada, Avstralija 21
9 druge države 16
0 b. o. 14
" " 1

Valid range from 1 to 9

V44

V44. ALI VAS OBISKUJEJO SORODNIKI, PRIJATELJI, KI DELAJO V TUJINI, ALI SI DOPISUJETE Z NJIMI?

Value 181208 Frequency
1 nimam sorodnikov, prijateljev v tujini 1043
2 si ne dopisujem, me ne obiskujejo 165
3 da občasno me obiskujejo, občasno si dopisujemo 690
4 pogosto me obiskujejo, si dopisujemo 190
0 b. o. 9
" " 1

Valid range from 1 to 4

V45

V45. KAKŠNA ZUNANJA POLITIKA BI NAJBOLJ USTREZALA INTERESOM JUGOSLAVIJE?

Value 182207 Frequency
1 prej ali slej se bomo morali odločiti za en ali drug blok 26
2 skrbimo naj le za svoje probleme, svetovne probleme pa naj si vsak ureja kot more in želi 327
3 biti moramo za mir in enakopravnost, vendar tako, da se velikim silam ne zamerimo 443
4 prizadevati si moramo enakopravnost med narodi ne glede na to, ali je to velikim silam všeč 988
5 ne vem 304
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 4

V46

V46. ALI SODITE, DA LAHKO V PRIHODNOSTI KAKŠNA TUJA SILA, (DRŽAVA, SKUPINA DRŽAV) OGROZI VARNOST JUGOSLAVIJE?

Value 183206 Frequency
1 da, možna je nevarnost s strani zahoda 99
2 da, možna je nevarnost s strani vzhoda 155
3 da, ogroženi smo tako z vzhoda kot zahoda 699
4 ne, ne vidim nevarnosti (ne, za sedaj ne vidim, da bi nam s katerekoli strani pretila nevarnost 713
5 ne vem 428
0 b. o. 3
" " 1

Valid range from 1 to 4

V47

V47. V MESECU SEPTEMBRU JE BILA V ALŽIRU ČETRTA KONFERENCA NEUVRŠČENIH DRŽAV. ZANIMA NAS, KAKŠEN POMEN JI PRISOJATE ZA MEDNARODNE ODNOSE?

Value 184205 Frequency
1 prispevala je k utrditvi miru in pravičnejšim odnosom med državami 664
2 prispevala bo, če bodo neuvrščene države bolj enotne 411
3 nima velikega pomena, ker o miru odločajo velike sile 234
4 ne vem, nisem spremljal delo konference 775
0 b. o. 13
" " 1

Valid range from 1 to 3

V48

V48. ALI STE KAJ SLIŠALI O NEDAVNIH DOGODKIH V JUŽNOAMERIŠKI DRŽAVI ČILE?

Value 185204 Frequency
1 ne 525
2 da 1564
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 2

V49

V49. (Če da) ČILSKI PREDSEDNIK ALLENDE JE POSKUŠAL PO MIRNI POTI GRADITI SOCIALIZEM, VENDAR JE PRIŠLO DO DRŽAVNEGA UDARA. KAJ SODITE, ALI JE...

Value 186203 Frequency
1 iz kapitalizma mogoče preiti v socializem brez nasilja 276
2 to je odvisno od okoliščin 404
3 mirna pot ni možna, možna je le revolucija 479
4 ne vem, premalo poznam 417
5 ni slišal za Čile 514
0 b. o. 7
" " 1

Valid range from 1 to 3

V50

V50. ALI STE KAJ SLIŠALI O ZADNJI IZRAELSKO-ARABSKI VOJNI

Value 187202 Frequency
1 nič ne vem o tem 120
2 da, slišal, bral sem 1441
3 da, podrobno spremljam 531
0 b. o. 5
" " 1

Valid range from 1 to 3

V51

V51. (Če da) KAJ SODITE, ALI JE NAŠA DRŽAVA OGROŽENA ZARADI ZADNJE IZRAELSKO-ARABSKE VOJNE

Value 188201 Frequency
1 naša država ni ogrožena 342
2 ogrožena je, ker je blizu vojnega področja 255
3 ogrožena je, ker podpira stvar Arabcev 212
4 ogrožena je, ker je vsaka vojna nevarna za ves svet 908
5 ne morem se opredeliti 257
6 nič ne vem o tem 116
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 5

V52

V52. KDO JE PREDVSEM ODGOVOREN, DA ŽE V PRETEKLOSTI NI PRIŠLO DO SPORAZUMNE REŠITVE SPORNIH VPRAŠANJ MED IZRAELOM IN ARABSKIMI DEŽELAMI?

Value 189200 Frequency
1 Izraelci so krivi 327
2 Arabci so krivi 20
3 oboji so krivi 220
4 krive so zlasti velike sile 857
5 kriva je predvsem Organizacija združenih narodov 53
6 ne vem, premalo poznam 492
7 nič ne vem o tem 116
0 b. o. 13

Valid range from 1 to 5

V53

V53. ALI STE KAJ SLIŠALI ALI BRALI O NEMŠKO NACIONALISTIČNIH NAPADIH NA SLOVENCE NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM?

Value 190199 Frequency
1 ne, nisem seznanjen 276
2 da, dobro sem poučen 500
3 da, nekaj sem bral, slišal o tem 1313
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 3

V54

V54. ALI MENITE, DA SLOVENCI V DOMOVINI DOVOLJ POMAGAMO SLOVENCEM V AVSTRIJI PRI ZAGOTAVLJANJU NJIHOVIH NARODNOSTNIH IN SOCIALNIH PRAVIC?

Value 191198 Frequency
1 ne vem, ne poznam razmer 635
2 premalo pomagamo 733
3 dovolj pomagamo 699
4 preveč pomagamo 21
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 4

V55A V55. ŠTEVILO SLOVENSKIH OFICIRJEV V JLA SE STALNO ZMANJŠUJE. KAJ BI BILO POTREBNO STORITI, DA BI SE MLADI V SLOVENIJI BOLJ ZANIMALI ZA VOJAŠKE POKLICE? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Value 192197 Frequency
1 starše in mladino seznanjati z možnostmi zaposlitve v vojski 444
2 odpreti vojaško oficirsko šolo v Sloveniji, bolj uporabljati slovenščino v enotah razporejenih v SRS 570
3 zmanjšati razlike med vojaškimi in civilnimi poklici glede službovanja, delovnih obvez, zaposlitve zakonca itd. 199
4 povečati dohodke oficirjem, izboljšati stanovanjske razmere 51
5 omogočiti prehajanje in vojaških poklicev v civilne in obratno 39
6 nič se ne da storiti, ker nimamo vojaške tradicije 87
7 nič se ne da storiti, ker to ni poklic bodočnosti 19
8 nič ni treba storiti 29
9 ne vem 0
0 b. o. 660

Valid range from 1 to 8

V55B V55. ŠTEVILO SLOVENSKIH OFICIRJEV V JLA SE STALNO ZMANJŠUJE. KAJ BI BILO POTREBNO STORITI, DA BI SE MLADI V SLOVENIJI BOLJ ZANIMALI ZA VOJAŠKE POKLICE? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Value 193196 Frequency
1 starše in mladino seznanjati z možnostmi zaposlitve v vojski 4
2 odpreti vojaško oficirsko šolo v Sloveniji, bolj uporabljati slovenščino v enotah razporejenih v SRS 194
3 zmanjšati razlike med vojaškimi in civilnimi poklici glede službovanja, delovnih obvez, zaposlitve zakonca itd. 221
4 povečati dohodke oficirjem, izboljšati stanovanjske razmere 170
5 omogočiti prehajanje in vojaških poklicev v civilne in obratno 409
6 nič se ne da storiti, ker nimamo vojaške tradicije 48
7 nič se ne da storiti, ker to ni poklic bodočnosti 18
8 nič ni treba storiti 3
9 ne vem 1031
0 b. o. 0

Valid range from 1 to 8

V56

V56. ZAMISEL O SPLOŠNEM LJUDSKEM ODPORU TEMELJI NA SEZNANJENOSTI LJUDI Z NJIHOVIMI NALOGAMI (VLOGAMI) V PRIMERU NAPADA. ALI VESTE, KAJ JE VAŠA NALOGA (VLOGA) V PRIMERU NAPADA?

Value 194195 Frequency
1 da, vem 1080
2 le deloma 448
3 ne vem 466
4 sploh ne vem, o čem sprašujete 94
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 3

V57

V57. KRVODAJALSTVO JE POMEMBNO ČLOVEŠKO DEJANJE. ALI BI TUDI VI DAROVALI KRI?

Value 195194 Frequency
1 da, sem jo že in jo še bom 577
2 da, sem jo že, a je ne bom več 133
3 ne bi jo daroval 567
4 ne bi jo daroval 76
5 ne morem jo darovati, ker nisem dovolj zdrav 705
6 ne vem 35
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 5

V58

V58. V BOLEZNI, OSAMLJENOSTI, V STAROSTI IN DRUGIH STISKAH ČLOVEK POTREBUJE POMOČ. ALI BI VI RABILI POMOČ DRUGIH LJUDI V VAŠEM KRAJU ALI STANOVANJSKEM OKOLJU - IN ALI JO DOBITE?

Value 196193 Frequency
1 rabim jo in tudi dobim, kadar je potrebno 840
2 rabil bo pomoč, vendar sem tudi v največji stiski prepuščen le samemu sebi 105
3 včasih dobim pomoč, kadar jo iščem, včasih pa ne 262
4 ne rabim in ne iščem pomoči pri drugih ljudeh 810
5 drugo 69
0 b. o. 12

Valid range from 1 to 5

V59

V59. BI NAM LAHKO ZAUPALI, ALI STE VERNI (RELIGIOZNI) ALI NE, IN ALI OBISKUJETE VERSKE OBREDE ALI NE?

Value 197192 Frequency
1 sem veren in redno (vsako nedeljo) obiskujem verske obrede 371
2 sem veren in pogosto (vsaj enkrat mesečno) obiskujem verske obrede 218
3 sem veren in le včasih (ob velikih praznikih in ob posebnih priložnostih) obiskujem verske obrede 486
4 sem veren in ne obiskujem verskih obredov 169
5 ne morem reči ali sem veren ali ne, čeprav obiskujem verske obrede 69
6 ne morem reči, ali sem veren ali ne, in ne obiskujem verskih obredov 108
7 nisem veren vendar obiskujem verske obrede 34
8 nisem veren in ne obiskujem verskih obredov 591
9 ne morem odgovoriti 47
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 9

V60ZRAK V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

a) onesnažen zrak (smrad, dim)

Value 198191 Frequency
1 življenjsko me, ogroža, trpim 144
2 mi škoduduje, me zelo moti 297
3 me moti a ni tako hudo 424
4 tega ne občutim, me ne moti 436
5 to sploh ni problem 787
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 5

V60HRUP V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

b) hrup, ropot (promet, tovarne)

Value 199190 Frequency
1 življenjsko me, ogroža, trpim 92
2 mi škoduduje, me zelo moti 253
3 me moti a ni tako hudo 411
4 tega ne občutim, me ne moti 569
5 to sploh ni problem 765
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 5

V60NASEL V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

c) onesnaženost naselij (odpadki, umazanija)

Value 200189 Frequency
1 življenjsko me, ogroža, trpim 68
2 mi škoduduje, me zelo moti 343
3 me moti a ni tako hudo 578
4 tega ne občutim, me ne moti 460
5 to sploh ni problem 640
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 5

V60VODA V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

d) onesnaženost voda (industrijske odplake, kemikalije)

Value 201188 Frequency
1 življenjsko me, ogroža, trpim 63
2 mi škoduduje, me zelo moti 278
3 me moti a ni tako hudo 393
4 tega ne občutim, me ne moti 551
5 to sploh ni problem 803
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 5

V60SMETI V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

e) onesnaženost prirodnega okolja (odpadki, smetišča)

Value 202187 Frequency
1 življenjsko me, ogroža, trpim 69
2 mi škoduduje, me zelo moti 354
3 me moti a ni tako hudo 524
4 tega ne občutim, me ne moti 463
5 to sploh ni problem 677
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 5

V60KEMIK V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

f) uporaba kemikalij v prehrambenih proizvodih

Value 203186 Frequency
1 življenjsko me, ogroža, trpim 55
2 mi škoduduje, me zelo moti 262
3 me moti a ni tako hudo 380
4 tega ne občutim, me ne moti 601
5 to sploh ni problem 785
0 b. o. 15

Valid range from 1 to 5

V60PROME V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

g) neurejenost prometa, nesreče

Value 204185 Frequency
1 življenjsko me, ogroža, trpim 209
2 mi škoduduje, me zelo moti 407
3 me moti a ni tako hudo 554
4 tega ne občutim, me ne moti 392
5 to sploh ni problem 527
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 5

V60NASIL V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

h) osebna nesigurnost, nasilje, kriminal

Value 205184 Frequency
1 življenjsko me, ogroža, trpim 84
2