Slovensko javno mnenje 1973

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM73
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM73_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Benko, Vlado
 • Klinar, Peter
 • Martelanc, Tomo
 • Markič, Boštjan
 • Mlinar, Zdravko
 • Vreg, France
 • Zajc, Drago
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1973)

Finančna podpora:

Sklad Boris Kidriča - Raziskovalna skupnost

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

delovanje krajevne skupnosti, založenost lokalnih trgovin, prostočasovne dejavnosti, življenjski standard, ustavne spremembe, družbenopolitična aktivnost, ocena politike zmanjševanja socialnih razlik, Titovo pismo, položaj delavcev, položaj kmetov in kmetijstva, delo v tujini, ogroženost Jugoslavije, svetovni dogodki, neuvrščeni, Čile, Izraelsko - arabska vojna, slovenska manjšina v Avstriji, Slovenci v JLA, krvodajalstvo, vernost, onesnaževanje okolja, varnost v prometu, ukvarjanje s športom, mediji, seznanjenost z dogajanji v Jugoslaviji, oglaševanje, interesi, politična moč, zveza komunistov, SZDL, motivi emigracij, splošni ljudski odpor, slovenski oficirji, opremljenost gospodinjstva, opremljenost kmetije

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
kakovost življenja v lokalnem okolju
kakovost življenja v družbi kot celoti
spremembe ustave
politična aktivnost, politično dogajanje
položaj delavcev in kmetov
delo v tujini, zunanja politika
vojska
vernost
okolje
promet
šport
mediji, oglaševanje


Povzetek:

Vprašalnik se začne s sklopom vprašanj o kakovosti življenja v lokalnem okolju. Naslednji sklop se nanaša na spremembe ustave; respondenti najprej povejo ali sploh kaj vejo o razpravah o ustavnih spremembah in ali so se sami udeležili razprav o spremembah, z vprašanjem o vsebini sprememb pa raziskovalci preverijo dejansko seznanjenost respondenta. Sledi sklop o lastni politični aktivnosti in oceni družbenopolitičnega dogajanja. Raziskovalce zanima tudi javno mnenje o položaju kmetijstva: kako zagotoviti zadostno proizvodnjo hrane in vzroki za zaostajanje kmetijstva. Naslednji sklop je namenjen delu v tujini in zunanji politiki; povedo kakšna zunanja politika bi najbolj ustrezala interesom Jugoslavije in ali je Jugoslavija vojaško ogrožena. Anketirani tudi presojajo pomen konference neuvrščenih, državni udar v Čilu in zadnjo Arabsko-Izraelsko vojno, dve vprašanji sta namejeni še slovenski manjšini v Avstriji. Respondenti za več kot 30 navedenih športov povejo ali so se kdaj ukvarjali za njim sledi sklop vprašanj o medijih. Demografska vprašanja zaključujeo vprašalnik.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 1973 - december 1973
Čas izdelave: 1973
Država: Jugoslavija, Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM73.POR

Format: prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 388
 • število enot: 2098

Spremenljivke

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ

Vrednost 13 Frekvenca
1 15
2 15
3 15
139 15
140 15
154 1
191 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 140

OSEBA

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Vrednost 22 Frekvenca
1 140
2 140
3 140
4 140
5 140
6 138
7 140
8 140
9 141
10 139
11 140
12 140
13 140
14 140
15 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V1

V1. ALI VESTE KAJ O DELOVANJU KRAJEVNE SKUPNOSTI V VAŠEM KRAJU? (Če da) ALI PRI TEM TUDI SAMI SODELUJETE?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ne pozna delovanja krajevne skupnosti 820
2 pozna in ne sodeluje 982
3 pozna in sodeluje 287
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

OKOLIS

ANKETNI OKOLIŠ

Vrednost 1388 Frekvenca
1 15
2 15
3 15
139 15
140 15
154 1
191 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 140

OSEBA

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Vrednost 2387 Frekvenca
1 140
2 140
3 140
4 140
5 140
6 138
7 140
8 140
9 141
10 139
11 140
12 140
13 140
14 140
15 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V1

V1. ALI VESTE KAJ O DELOVANJU KRAJEVNE SKUPNOSTI V VAŠEM KRAJU? (Če da) ALI PRI TEM TUDI SAMI SODELUJETE?

Vrednost 3386 Frekvenca
1 ne pozna delovanja krajevne skupnosti 820
2 pozna in ne sodeluje 982
3 pozna in sodeluje 287
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2A

V2A. KAJ NAJBOLJ KORISTNEGA JE V ZADNJIH TREH LETIH NAPRAVILA VAŠA KRAJEVNA SKUPNOST? OŽJE:

Vrednost 4385 Frekvenca
1 ceste, mostove 656
2 vodovode 146
3 športne objekte 16
4 otroško varstvo 105
5 zdravstvo 3
6 skrb za starejše 17
7 skrb za mladino 8
8 drugo 182
9 ne ve, kaj 815
0 b. o. 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V2BC

V2BC. KAJ NAJBOLJ KORISTNEGA JE V ZADNJIH TREH LETIH NAPRAVILA VAŠA KRAJEVNA SKUPNOST? ŠIRŠE:

Vrednost 5384 Frekvenca
1 ceste, mostove 410
2 vodovode 143
3 športne objekte 19
4 otroško varstvo 111
5 zdravstvo 4
6 skrb za starejše 19
7 skrb za mladino 14
8 urejenost naselja 92
9 kanalizacija 45
10 elektrika 115
11 prostorski razvoj KS 74
12 gasilski objekti 16
13 trgovine, tržnica 23
14 restavracije 0
15 kultura 1
16 povezanost ljudi 13
17 lokalna samouprava 10
18 drugo 4
19 ne pozna dela KS 20
0 b. o. 150
20 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V3A

V3A. ČESA PA VAŠA KRAJEVNA SKUPNOST (ŠE) NI STORILA, PA BI V PRIHODNJE MORALA STORITI GLEDE NA POTREBE LJUDI V KRAJU? OŽJE:

Vrednost 6383 Frekvenca
1 ceste, mostove 452
2 vodovode 88
3 športne objekte 45
4 otroško varstvo 114
5 zdravstvo 10
6 skrb za starejše 22
7 skrb za mladino 26
8 drugo 347
9 ne ve, kaj 825
0 b. o. 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V3BC

V3BC. ČESA PA VAŠA KRAJEVNA SKUPNOST (ŠE) NI STORILA, PA BI V PRIHODNJE MORALA STORITI GLEDE NA POTREBE LJUDI V KRAJU? ŠIRŠE:

Vrednost 7382 Frekvenca
1 ceste, mostove 331
2 vodovode 67
3 športne objekte 39
4 otroško varstvo 78
5 zdravstvo 11
6 skrb za starejše 22
7 skrb za mladino 24
8 urejenost naselja 121
9 kanalizacija 83
10 elektrika 88
11 prostorski razvoj KS 88
12 gasilski objekti 11
13 trgovine, tržnica 50
14 restavracije 3
15 kultura 11
16 povezanost ljudi 31
17 lokalna samouprava 14
18 drugo 4
19 ne pozna dela KS 24
0 b. o. 169
20 825
61 1
91 1
99 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V4A V4. KDO PREDVSEM BI MORAL DAJATI SREDSTVA ZA DELOVANJE VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI? (Izberite največ tri odgovore)

1. odgovor

Vrednost 8381 Frekvenca
1 občani s samoprispevkom 840
2 delovne organizacije (TOZD) v kraju 187
3 delovne organizacije izven kraja, kjer so zaposleni ljudje iz kraja 80
4 občina iz proračuna 119
5 republika Slovenija 18
6 drugi 4
8 ne ve, se ne more odločiti 802
0 b. o. 16
7 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4B V4. KDO PREDVSEM BI MORAL DAJATI SREDSTVA ZA DELOVANJE VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI? (Izberite največ tri odgovore)

2. odgovor

Vrednost 9380 Frekvenca
1 občani s samoprispevkom 0
2 delovne organizacije (TOZD) v kraju 336
3 delovne organizacije izven kraja, kjer so zaposleni ljudje iz kraja 255
4 občina iz proračuna 455
5 republika Slovenija 66
6 drugi 10
8 ne ve, se ne more odločiti 2
7 0
9 b. o. 974

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4C V4. KDO PREDVSEM BI MORAL DAJATI SREDSTVA ZA DELOVANJE VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI? (Izberite največ tri odgovore)

3. odgovor

Vrednost 10379 Frekvenca
1 občani s samoprispevkom 0
2 delovne organizacije (TOZD) v kraju 2
3 delovne organizacije izven kraja, kjer so zaposleni ljudje iz kraja 48
4 občina iz proračuna 455
5 republika Slovenija 253
6 drugi 24
8 ne ve, se ne more odločiti 3
7 0
9 b. o. 1313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5PREH V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

a) s prehrambenimi dobrinami

Vrednost 11378 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 251
2 zadodovoljen 1375
3 neopredeljen 84
4 nezavoljen 299
5 zelo nezadovoljen 54
6 ne vem 33
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5OBLAC V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

b) z oblačili in obutvijo

Vrednost 12377 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 193
2 zadodovoljen 1129
3 neopredeljen 144
4 nezavoljen 432
5 zelo nezadovoljen 117
6 ne vem 78
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5KNJIGE V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

c) s šolskimi knjigami in potrebščinami

Vrednost 13376 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 110
2 zadodovoljen 700
3 neopredeljen 228
4 nezavoljen 451
5 zelo nezadovoljen 129
6 ne vem 471
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5TEHNIC V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

d) s tehničnimi predmeti in opremo

Vrednost 14375 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 141
2 zadodovoljen 1042
3 neopredeljen 209
4 nezavoljen 318
5 zelo nezadovoljen 104
6 ne vem 273
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5KURJAV V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

e) s kurjavo (premog, drva, plin)

Vrednost 15374 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 71
2 zadodovoljen 697
3 neopredeljen 190
4 nezavoljen 650
5 zelo nezadovoljen 265
6 ne vem 214
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5BENCIN V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

f) z bencinom, kurilnim oljem, nafto

Vrednost 16373 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 78
2 zadodovoljen 850
3 neopredeljen 254
4 nezavoljen 375
5 zelo nezadovoljen 118
6 ne vem 408
0 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5KMETST V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

g) s kmetijskimi stroji, orodji, gnojili, krmili, ipd

Vrednost 17372 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 64
2 zadodovoljen 601
3 neopredeljen 314
4 nezavoljen 219
5 zelo nezadovoljen 83
6 ne vem 788
0 b. o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5ZDRAV V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

h) lekarn z zdravili

Vrednost 18371 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 229
2 zadodovoljen 1256
3 neopredeljen 124
4 nezavoljen 209
5 zelo nezadovoljen 91
6 ne vem 161
0 b. o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5SERVIS V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

i) tehnični servisi, založenost z rezervnimi deli

Vrednost 19370 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 42
2 zadodovoljen 526
3 neopredeljen 235
4 nezavoljen 528
5 zelo nezadovoljen 236
6 ne vem 509
0 b. o. 21
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5AVTO V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

j) z avtomobilskimi servisi

Vrednost 20369 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 27
2 zadodovoljen 419
3 neopredeljen 306
4 nezavoljen 366
5 zelo nezadovoljen 181
6 ne vem 765
0 b. o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5OBRT V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

k) z obrtniškimi uslugami

Vrednost 21368 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 20
2 zadodovoljen 678
3 neopredeljen 276
4 nezavoljen 503
5 zelo nezadovoljen 168
6 ne vem 428
0 b. o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5PRALN V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?

l) s pralnicami, čistilnicami, šivalnicami

Vrednost 22367 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 83
2 zadodovoljen 924
3 neopredeljen 249
4 nezavoljen 240
5 zelo nezadovoljen 94
6 ne vem 492
0 b. o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6KINO V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

a) kino predstave

Vrednost 23366 Frekvenca
1 zelo pogosto 85
2 pogosto 160
3 redko 727
4 nikoli 1121
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V6GLEDAL V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

b) gledališče, koncerte

Vrednost 24365 Frekvenca
1 zelo pogosto 39
2 pogosto 119
3 redko 495
4 nikoli 1440
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V6MUZEJ V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

c) muzeje, galerije

Vrednost 25364 Frekvenca
1 zelo pogosto 24
2 pogosto 104
3 redko 469
4 nikoli 1491
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V6KNJIZ V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

d) knjižnice

Vrednost 26363 Frekvenca
1 zelo pogosto 75
2 pogosto 220
3 redko 349
4 nikoli 1443
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V6IZOBR V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

e) ustanove za izobraževanje odraslih

Vrednost 27362 Frekvenca
1 zelo pogosto 59
2 pogosto 91
3 redko 147
4 nikoli 1787
0 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V6ZDRAV V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

f) zdravstvene domove, bolnice

Vrednost 28361 Frekvenca
1 zelo pogosto 127
2 pogosto 363
3 redko 950
4 nikoli 653
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V6PARK V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

g) parke, zelenice

Vrednost 29360 Frekvenca
1 zelo pogosto 197
2 pogosto 343
3 redko 342
4 nikoli 1197
0 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V6KOPAL V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

h) kopališča, športna igrišča

Vrednost 30359 Frekvenca
1 zelo pogosto 136
2 pogosto 331
3 redko 387
4 nikoli 1236
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V6POCIT V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

i) počitniške domove

Vrednost 31358 Frekvenca
1 zelo pogosto 56
2 pogosto 209
3 redko 425
4 nikoli 1397
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V6PLANIN V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?

j) planinske koče

Vrednost 32357 Frekvenca
1 zelo pogosto 68
2 pogosto 203
3 redko 415
4 nikoli 1406
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7A

V7A. ZA GRADNJO IN IZBOLJŠAVO ŠOL, VRTCEV, ZDRAVSTVENIH DOMOV, CEST IN KOMUNALNIH NAPRAV SO VSAKO LETO POTREBNA VELIKA FINANČNA SREDSTVA...

Vrednost 33356 Frekvenca
1 ali naj bi rajši zbrali več sredstev od občanov - posameznikov s samoprispevkom, ali pa 1132
2 naj bi rajši manj gradili in manj skrbeli za napredek kraja 153
3 kaj drugega 791
0 b. o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V7B

V7B. ALI JE V VAŠEM OKOLJU POTREBNO UREDITI ALI IZBOLJŠATI KAJ TAKEGA, ZA KAR BI TUDI VI OSEBNO BILI PRIPRAVLJENI PRISPEVATI Z DENARJEM OZIROMA DELOM?

Vrednost 34355 Frekvenca
1 ceste, mostove 534
2 vodovode 115
3 športne objekte 106
4 otroško varstvo 238
5 zdravstvo 33
6 skrb za starejše 19
7 skrb za mladino 14
8 drugo 369
9 ne ve, kaj 650
0 b. o. 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V7C

V7C. PRIPRAVLJEN JE DATI DENAR ZA - ŠIRŠE

Vrednost 35354 Frekvenca
1 ceste, mostove 459
2 vodovode 117
3 športne objekte 100
4 otroško varstvo 205
5 zdravstvo 37
6 skrb za starejše 17
7 skrb za mladino 14
8 urejenost naselja 118
9 kanalizacija 59
10 elektrika 70
11 prostorski razvoj KS 65
12 gasilski objekti 8
13 trgovine, tržnica 45
14 restavracije 7
15 kultura 9
16 povezanost ljudi 50
17 lokalna samouprava 5
18 drugo 1
19 ne pozna dela KS 35
0 b. o. 22
20 655

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V801 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? a) šolstva (izobraževanja, vzgoje)

Vrednost 36353 Frekvenca
1 (A) se zanima 1209
2 (B) terja spremembe 15
3 (C) bi bil aktiven 8
4 (D) ima vpliv 6
5 se ne zanima 825
0 b. o. 33
6 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V802 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? a) šolstva (izobraževanja, vzgoje)

Vrednost 37352 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 501
3 (C) bi bil aktiven 75
4 (D) ima vpliv 20
5 se ne zanima 2
0 b. o. 0
6 1500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V803 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? a) šolstva (izobraževanja, vzgoje)

Vrednost 38351 Frekvenca
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 271
4 (D) ima vpliv 31
5 se ne zanima 1
0 b. o. 1
6 1793

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V804 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? a) šolstva (izobraževanja, vzgoje)

Vrednost 39350 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 61
5 se ne zanima 2
0 b. o. 1
6 2034

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V805 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? b) otroškega varstva (skrb za otroka)

Vrednost 40349 Frekvenca
1 (A) se zanima 1002
2 (B) terja spremembe 34
3 (C) bi bil aktiven 8
4 (D) ima vpliv 3
5 se ne zanima 1009
0 b. o. 41
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V806 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? b) otroškega varstva (skrb za otroka)

Vrednost 41348 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 512
3 (C) bi bil aktiven 43
4 (D) ima vpliv 8
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V807 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? b) otroškega varstva (skrb za otroka)

Vrednost 42347 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 290
4 (D) ima vpliv 7
5 se ne zanima 1
0 b. o. 0
6 1800

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V808 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? b) otroškega varstva (skrb za otroka)

Vrednost 43346 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 37
5 se ne zanima 2
0 b. o. 0
6 2059

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V809 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? c) zdravstvenih zadev

Vrednost 44345 Frekvenca
1 (A) se zanima 1433
2 (B) terja spremembe 53
3 (C) bi bil aktiven 3
4 (D) ima vpliv 2
5 se ne zanima 571
0 b. o. 35
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V810 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? c) zdravstvenih zadev

Vrednost 45344 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 648
3 (C) bi bil aktiven 44
4 (D) ima vpliv 6
5 se ne zanima 2
0 b. o. 0
6 1398

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V811 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? c) zdravstvenih zadev

Vrednost 46343 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 250
4 (D) ima vpliv 6
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1842

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V812 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? c) zdravstvenih zadev

Vrednost 47342 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 1
4 (D) ima vpliv 31
5 se ne zanima 1
0 b. o. 0
6 2065

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V813 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? d) kulturnega življenja

Vrednost 48341 Frekvenca
1 (A) se zanima 974
2 (B) terja spremembe 29
3 (C) bi bil aktiven 15
4 (D) ima vpliv 3
5 se ne zanima 1036
0 b. o. 40
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V814 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? d) kulturnega življenja

Vrednost 49340 Frekvenca
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 451
3 (C) bi bil aktiven 52
4 (D) ima vpliv 6
5 se ne zanima 2
0 b. o. 0
6 1586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V815 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? d) kulturnega življenja

Vrednost 50339 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 238
4 (D) ima vpliv 15
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1845

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V816 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? d) kulturnega življenja

Vrednost 51338 Frekvenca
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 64
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 2032

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V817 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? e) komunalnih zadev (snaga,voda,ceste)

Vrednost 52337 Frekvenca
1 (A) se zanima 1430
2 (B) terja spremembe 73
3 (C) bi bil aktiven 21
4 (D) ima vpliv 5
5 se ne zanima 536
0 b. o. 32
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V818 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? e) komunalnih zadev (snaga,voda,ceste)

Vrednost 53336 Frekvenca
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 923
3 (C) bi bil aktiven 52
4 (D) ima vpliv 11
5 se ne zanima 1
0 b. o. 1
6 1109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V819 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? e) komunalnih zadev (snaga,voda,ceste)

Vrednost 54335 Frekvenca
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 493
4 (D) ima vpliv 22
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V820 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? e) komunalnih zadev (snaga,voda,ceste)

Vrednost 55334 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 1
3 (C) bi bil aktiven 1
4 (D) ima vpliv 76
5 se ne zanima 1
0 b. o. 3
6 2016

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V821 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? f) stanovanjskih in urbanističnih zadev

Vrednost 56333 Frekvenca
1 (A) se zanima 949
2 (B) terja spremembe 52
3 (C) bi bil aktiven 5
4 (D) ima vpliv 2
5 se ne zanima 1036
0 b. o. 52
6 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V822 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? f) stanovanjskih in urbanističnih zadev

Vrednost 57332 Frekvenca
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 531
3 (C) bi bil aktiven 24
4 (D) ima vpliv 8
5 se ne zanima 2
0 b. o. 0
6 1532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V823 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? f) stanovanjskih in urbanističnih zadev

Vrednost 58331 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 234
4 (D) ima vpliv 13
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1851

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V824 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? f) stanovanjskih in urbanističnih zadev

Vrednost 59330 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 36
5 se ne zanima 1
0 b. o. 0
6 2061

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V825 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? g) kmetijstva

Vrednost 60329 Frekvenca
1 (A) se zanima 889
2 (B) terja spremembe 50
3 (C) bi bil aktiven 8
4 (D) ima vpliv 5
5 se ne zanima 1093
0 b. o. 51
6 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V826 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? g) kmetijstva

Vrednost 61328 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 494
3 (C) bi bil aktiven 24
4 (D) ima vpliv 6
5 se ne zanima 1
0 b. o. 0
6 1573

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V827 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? g) kmetijstva

Vrednost 62327 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 213
4 (D) ima vpliv 10
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1875

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V828 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? g) kmetijstva

Vrednost 63326 Frekvenca
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 35
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 2062

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V829 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? h) gospodarskih zadev

Vrednost 64325 Frekvenca
1 (A) se zanima 1054
2 (B) terja spremembe 44
3 (C) bi bil aktiven 11
4 (D) ima vpliv 2
5 se ne zanima 941
0 b. o. 45
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V830 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? h) gospodarskih zadev

Vrednost 65324 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 480
3 (C) bi bil aktiven 24
4 (D) ima vpliv 7
5 se ne zanima 1
0 b. o. 0
6 1586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V831 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? h) gospodarskih zadev

Vrednost 66323 Frekvenca
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 210
4 (D) ima vpliv 14
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 1872

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V832 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? h) gospodarskih zadev

Vrednost 67322 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 50
5 se ne zanima 0
0 b. o. 2
6 2046

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V833 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? i) delovanja občinske uprave (inšpekcije, davčne službe, dovoljenja)

Vrednost 68321 Frekvenca
1 (A) se zanima 763
2 (B) terja spremembe 42
3 (C) bi bil aktiven 3
4 (D) ima vpliv 2
5 se ne zanima 1236
0 b. o. 50
6 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V834 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? i) delovanja občinske uprave (inšpekcije, davčne službe, dovoljenja)

Vrednost 69320 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 378
3 (C) bi bil aktiven 11
4 (D) ima vpliv 4
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 1704

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V835 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? i) delovanja občinske uprave (inšpekcije, davčne službe, dovoljenja)

Vrednost 70319 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 1
3 (C) bi bil aktiven 104
4 (D) ima vpliv 6
5 se ne zanima 0
0 b. o. 3
6 1984

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V836 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? i) delovanja občinske uprave (inšpekcije, davčne službe, dovoljenja)

Vrednost 71318 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 23
5 se ne zanima 0
0 b. o. 4
6 2071

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V837 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? j) socialno-varstvenih problemov (skrb za stare ljudi)

Vrednost 72317 Frekvenca
1 (A) se zanima 1207
2 (B) terja spremembe 50
3 (C) bi bil aktiven 10
4 (D) ima vpliv 2
5 se ne zanima 794
0 b. o. 35
6 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V838 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? j) socialno-varstvenih problemov (skrb za stare ljudi)

Vrednost 73316 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 589
3 (C) bi bil aktiven 49
4 (D) ima vpliv 11
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 1448

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V839 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? j) socialno-varstvenih problemov (skrb za stare ljudi)

Vrednost 74315 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 279
4 (D) ima vpliv 17
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 1801

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V840 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? j) socialno-varstvenih problemov (skrb za stare ljudi)

Vrednost 75314 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 46
5 se ne zanima 0
0 b. o. 2
6 2050

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V841 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? k) delovanje tiska, radia, TV

Vrednost 76313 Frekvenca
1 (A) se zanima 1179
2 (B) terja spremembe 29
3 (C) bi bil aktiven 3
4 (D) ima vpliv 1
5 se ne zanima 848
0 b. o. 38
6 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V842 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? k) delovanje tiska, radia, TV

Vrednost 77312 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 403
3 (C) bi bil aktiven 16
4 (D) ima vpliv 4
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V843 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? k) delovanje tiska, radia, TV

Vrednost 78311 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 119
4 (D) ima vpliv 7
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 1971

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V844 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? k) delovanje tiska, radia, TV

Vrednost 79310 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 19
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 2078

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V845 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? l) športa, rekreacije, razvedrila

Vrednost 80309 Frekvenca
1 (A) se zanima 831
2 (B) terja spremembe 15
3 (C) bi bil aktiven 10
4 (D) ima vpliv 3
5 se ne zanima 1207
0 b. o. 32
6 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V846 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? l) športa, rekreacije, razvedrila

Vrednost 81308 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 327
3 (C) bi bil aktiven 39
4 (D) ima vpliv 3
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1729

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V847 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? l) športa, rekreacije, razvedrila

Vrednost 82307 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 207
4 (D) ima vpliv 14
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1877

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V848 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? l) športa, rekreacije, razvedrila

Vrednost 83306 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 58
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 2040

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V849 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? m) kontrole delovanja vodilnih funkcionarjev

Vrednost 84305 Frekvenca
1 (A) se zanima 675
2 (B) terja spremembe 36
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 4
5 se ne zanima 1335
0 b. o. 47
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V850 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? m) kontrole delovanja vodilnih funkcionarjev

Vrednost 85304 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 321
3 (C) bi bil aktiven 14
4 (D) ima vpliv 4
5 se ne zanima 1
0 b. o. 0
6 1758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V851 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? m) kontrole delovanja vodilnih funkcionarjev

Vrednost 86303 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 113
4 (D) ima vpliv 6
5 se ne zanima 2
0 b. o. 0
6 1977

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V852 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? m) kontrole delovanja vodilnih funkcionarjev

Vrednost 87302 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 18
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 2079

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V853 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? n) izbiranja kandidatov ob volitvah

Vrednost 88301 Frekvenca
1 (A) se zanima 965
2 (B) terja spremembe 20
3 (C) bi bil aktiven 19
4 (D) ima vpliv 11
5 se ne zanima 1047
0 b. o. 35
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V854 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? n) izbiranja kandidatov ob volitvah

Vrednost 89300 Frekvenca
1 (A) se zanima 1
2 (B) terja spremembe 254
3 (C) bi bil aktiven 71
4 (D) ima vpliv 34
5 se ne zanima 1
0 b. o. 0
6 1737

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V855 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? n) izbiranja kandidatov ob volitvah

Vrednost 90299 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 145
4 (D) ima vpliv 24
5 se ne zanima 0
0 b. o. 0
6 1929

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V856 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:

D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? n) izbiranja kandidatov ob volitvah

Vrednost 91298 Frekvenca
1 (A) se zanima 0
2 (B) terja spremembe 0
3 (C) bi bil aktiven 0
4 (D) ima vpliv 50
5 se ne zanima 0
0 b. o. 1
6 2047

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9A

V9A. ALI BI NAM LAHKO POVEDALI KAKŠEN JE BIL VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) PRED LETOM DNI?

Vrednost 92297 Frekvenca
1 boljši kot sedaj 653
2 enak kot sedaj 847
3 slabši kot sedaj 559
4 ne bi vedel odgovoriti 35
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9B

V9B. IN KAJ PRIČAKUJETE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) ČEZ LETO DNI?

Vrednost 93296 Frekvenca
1 boljši kot sedaj 571
2 enak kot sedaj 519
3 slabši kot sedaj 528
4 ne bi vedel odgovoriti 478
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V10A

V10A. NEZNANA SPREMENLJIVKA

Vrednost 94295 Frekvenca
0 1450
1 63
2 29
3 460
4 80
5 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10B V10B. POGOSTO OCENJUJEMO USPEHE IN NEUSPEHE MINULEGA OBDOBJA. KAJ PA VI MISLITE, KATERI SO OD LANI PA DO DANES NAJPOMEMBNEJŠI: DRUŽBENO-POLITIČNI USPEHI OZ. DOGODKI V SLOVENIJI?

1. odgovor

Vrednost 95294 Frekvenca
1 nova ustava 152
2 ustanavljanje TOZD-ov 123
3 aktivnost ZK 30
4 Titovo pismo 58
5 položaj kmetov 33
6 odkrivanje izvora premoženja 14
7 odprava socialnih razlik 13
8 zunanja politika 22
9 drugo 109
" " 1544

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V10C V10B. POGOSTO OCENJUJEMO USPEHE IN NEUSPEHE MINULEGA OBDOBJA. KAJ PA VI MISLITE, KATERI SO OD LANI PA DO DANES NAJPOMEMBNEJŠI: DRUŽBENO-POLITIČNI USPEHI OZ. DOGODKI V SLOVENIJI?

2. odgovor

Vrednost 96293 Frekvenca
1 nova ustava 10
2 ustanavljanje TOZD-ov 24
3 aktivnost ZK 9
4 Titovo pismo 5
5 položaj kmetov 6
6 odkrivanje izvora premoženja 2
7 odprava socialnih razlik 6
8 zunanja politika 3
9 drugo 28
" " 2005

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V11A

V11A. NEZNANA SPEMENLJIVKA

Vrednost 97292 Frekvenca
0 1295
1 40
2 39
3 581
4 118
5 24
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11B V11B. IN NAJPOMEMBNEJŠI GOSPODARSKI USPEHI V SLOVENIJI?

1. odgovor

Vrednost 98291 Frekvenca
1 gradnja cest 242
2 napredek kmetijstva 113
3 industrija 108
4 boljše gospodarjenje 97
5 uvoz - izvoz 17
6 samoupravljanje 55
7 napredek v šolstvu 8
8 gradnja stanovanj 26
9 drugo 58
" " 1374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V11C V11B. IN NAJPOMEMBNEJŠI GOSPODARSKI USPEHI V SLOVENIJI?

2. odgovor

Vrednost 99290 Frekvenca
1 gradnja cest 9
2 napredek kmetijstva 7
3 industrija 48
4 boljše gospodarjenje 19
5 uvoz - izvoz 5
6 samoupravljanje 6
7 napredek v šolstvu 13
8 gradnja stanovanj 17
9 drugo 18
" " 1956

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V12A

V12A. NEZNANA SPEMENLJIVKA

Vrednost 100289 Frekvenca
0 1742
1 73
2 50
3 218
4 12
5 2
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V12B V12B. ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKŠNE POLITIČNE NEUSPEHE TEGA LETA?

1. odgovor

Vrednost 101288 Frekvenca
1 nedoslednost 60
2 politične zaostritve 14
3 neodgovornost vodilnih 9
4 nestabilno gospodarstvo 37
5 neupravičeno bogatenje 6
6 socialna varnost 2
7 KoroŠki Slovenci 30
8 zunanja politika 10
9 drugo 63
0 b. o. 1863
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V12C V12B. ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKŠNE POLITIČNE NEUSPEHE TEGA LETA?

2. odgovor

Vrednost 102287 Frekvenca
1 nedoslednost 2
2 politične zaostritve 1
3 neodgovornost vodilnih 5
4 nestabilno gospodarstvo 2
5 neupravičeno bogatenje 3
6 socialna varnost 0
7 KoroŠki Slovenci 0
8 zunanja politika 0
9 drugo 2
0 b. o. 0
" " 2083

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V13A

V13A. NEZNANA SPREMENLJIVKA

Vrednost 103286 Frekvenca
0 1181
1 42
2 30
3 709
4 126
5 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13B V13B. KATERI PA SO GOSPODARSKI NEUSPEHI TEGA LETA?

1. odgovor

Vrednost 104285 Frekvenca
1 elektrika 381
2 draginja 147
3 gospodarska politika 110
4 gospodarske organizacije 37
5 kmetijstvo 89
6 osebni dohodki 7
7 neupravičeno bogatenje 4
8 odhajanje v tujino 3
9 drugo 70
" " 1250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V13C V13B. KATERI PA SO GOSPODARSKI NEUSPEHI TEGA LETA?

2. odgovor

Vrednost 105284 Frekvenca
1 elektrika 6
2 draginja 36
3 gospodarska politika 31
4 gospodarske organizacije 8
5 kmetijstvo 13
6 osebni dohodki 5
7 neupravičeno bogatenje 1
8 odhajanje v tujino 2
9 drugo 43
" " 1953

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V14A

V14A. NEZNANA SPREMENLJIVKA

Vrednost 106283 Frekvenca
0 729
1 19
2 19
3 922
4 316
5 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14B V14B. IN KAJ PREDVSEM MORA SLOVENSKA SOCIALISTIČNA DRUŽBA UREDITI, SPREMENITI, IZBOLJŠATI V PRIHODNJIH LETIH?

1. odgovor

Vrednost 107282 Frekvenca
1 razviti samoupravo 84
2 stabilizacija gospodarstva 331
3 odpraviti socialne razlike 251
4 urediti elektrogospodarstvo 94
5 graditi ceste 69
6 graditi stanovanja 88
7 razvoj kmetijstva 173
8 šolstvo, varstvo 65
9 drugo 180
" " 763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V14C V14B. IN KAJ PREDVSEM MORA SLOVENSKA SOCIALISTIČNA DRUŽBA UREDITI, SPREMENITI, IZBOLJŠATI V PRIHODNJIH LETIH?

2. odgovor

Vrednost 108281 Frekvenca
1 razviti samoupravo 13
2 stabilizacija gospodarstva 45
3 odpraviti socialne razlike 75
4 urediti elektrogospodarstvo 34
5 graditi ceste 26
6 graditi stanovanja 39
7 razvoj kmetijstva 43
8 šolstvo, varstvo 51
9 drugo 81
" " 1691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V15

V15. ALI KAJ VESTE O TEM, DA V ZADNJIH NEKAJ MESECIH POTEKA RAZPRAVA O OSNUTKIH NOVE ZVEZNE IN RFEPUBLIŠKE USTAVE?

Vrednost 109280 Frekvenca
1 nič ne vem o tem 782
2 da, nekaj sem slišal o tem 1029
3 dobro sem seznanjen z novo republiško oziroma zvezno ustavo 283
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V16K ALI STE BILI NA KAKEM SESTANKU ALI RAZPRAVI O OSNUTKU NOVIH USTAV - IN ALI STE TUDI SAMI KAJ VPRAŠALI ALI POVEDALI? (če da)

V16K. V KRAJU, KRAJEVNI SKUPNOSTI

Vrednost 110279 Frekvenca
1 nič ne ve o ustavni razpravi 788
2 ne vem za take sestanke 225
3 nisem bil na takem sestanku 678
4 sem bil, a nisem govoril 245
5 sem bil in sem govoril 96
0 b. o. 64
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V16D

V16D. V DELOVNI ORGANIZACIJI

Vrednost 111278 Frekvenca
1 nič ne ve o ustavni razpravi 790
2 ne vem za take sestanke 106
3 nisem bil na takem sestanku 277
4 sem bil, a nisem govoril 468
5 sem bil in sem govoril 159
0 b. o. 297
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17

V17. ALI NAM LAHKO NAVEDETE KAKŠNO NOVOST OZIROMA SPREMEMBO V OSNUTKIH NOVIH USTAV?

Vrednost 112277 Frekvenca
1 nič ne ve o tem 789
2 se ne spomni vsebine 774
3 navedel spremembo 502
0 b. o. 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V17A V17A. POZNAVANJE SPREMEMB V NOVI USTAVI - SKUPAJ

1. odgovor

Vrednost 113276 Frekvenca
1 vpliv delavcev v DO 111
2 razvoj samoupravljanja 164
3 delegatski sistem 121
4 politični sistem 19
5 vloga DPO 6
6 drugi ustrezni odgovori 40
7 neustrezni odgovori 43
8 nič ne ve o tem 1557
0 b. o. 36
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V17B V17A. POZNAVANJE SPREMEMB V NOVI USTAVI - SKUPAJ

2. odgovor

Vrednost 114275 Frekvenca
1 vpliv delavcev v DO 15
2 razvoj samoupravljanja 38
3 delegatski sistem 45
4 politični sistem 17
5 vloga DPO 3
6 drugi ustrezni odgovori 10
7 neustrezni odgovori 7
8 nič ne ve o tem 2
0 b. o. 0
9 1961

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V18

V18. KAJ MENITE, ALI BO UVELJAVITEV NOVE USTAVE (ZVEZNE, REPUBLIŠKE) ZAGOTOVILA VEČJO DEJANSKO VLOGO DELAVCEV PRI SPREJEMANJU POMEMBNIH DRUŽBENIH ODLOČITEV?

Vrednost 115274 Frekvenca
1 nič ne ve o ustavah 787
2 delavci bodo imeli odločilno vlogo 275
3 vloga delavcev se bo povečala 617
4 vse bo ostalo tako kot doslej 161
5 dejanska vloga delavcev se bo zmanjšala 8
6 ne vem, ne morem presoditi 230
0 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V19A V19. KAKOR VERJETNO VESTE, BO NOVA USTAVA UVELJAVILA DELEGATSKI SISTEM. KAJ SODITE O NJEGOVI UVEDBI, KAJ BO PRI TEM PRIŠLO NAJBOLJ DO IZRAZA (možni so trije odgovori)

1. odgovor

Vrednost 116273 Frekvenca
1 delovni ljudje (občani) bodo imeli neposrednejši vpliv na odločanje 589
2 delegacije in delegati bodo preveč številni zato bo njihovo delo zelo težavno in nevsklajeno 99
3 stiki med delegati ter delovnimi ljudmi (občani) bodo tesnejši, pogostejši 177
4 ravno tako bo kot prej, ko smo imeli poslance 68
5 zmanjšalo se bo število "poklicnih" funkcionarjev 15
6 delegati bodo bolj odgovorni pred občani, kot so poslanci in odborniki 27
7 povečal se bo predvsem vpliv vodstev družbenopolitičnih organizacij 8
8 ne vem, kaj je to delegatski sistem, nič ne vem o tem 1089
0 b. o. 25
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V19B V19. KAKOR VERJETNO VESTE, BO NOVA USTAVA UVELJAVILA DELEGATSKI SISTEM. KAJ SODITE O NJEGOVI UVEDBI, KAJ BO PRI TEM PRIŠLO NAJBOLJ DO IZRAZA (možni so trije odgovori)

2. odgovor

Vrednost 117272 Frekvenca
1 delovni ljudje (občani) bodo imeli neposrednejši vpliv na odločanje 0
2 delegacije in delegati bodo preveč številni zato bo njihovo delo zelo težavno in nevsklajeno 37
3 stiki med delegati ter delovnimi ljudmi (občani) bodo tesnejši, pogostejši 426
4 ravno tako bo kot prej, ko smo imeli poslance 30
5 zmanjšalo se bo število "poklicnih" funkcionarjev 94
6 delegati bodo bolj odgovorni pred občani, kot so poslanci in odborniki 134
7 povečal se bo predvsem vpliv vodstev družbenopolitičnih organizacij 36
8 ne vem, kaj je to delegatski sistem, nič ne vem o tem 3
0 b. o. 0
9 1338

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V19C V19. KAKOR VERJETNO VESTE, BO NOVA USTAVA UVELJAVILA DELEGATSKI SISTEM. KAJ SODITE O NJEGOVI UVEDBI, KAJ BO PRI TEM PRIŠLO NAJBOLJ DO IZRAZA (možni so trije odgovori)

3. odgovor

Vrednost 118271 Frekvenca
1 delovni ljudje (občani) bodo imeli neposrednejši vpliv na odločanje 1
2 delegacije in delegati bodo preveč številni zato bo njihovo delo zelo težavno in nevsklajeno 0
3 stiki med delegati ter delovnimi ljudmi (občani) bodo tesnejši, pogostejši 16
4 ravno tako bo kot prej, ko smo imeli poslance 6
5 zmanjšalo se bo število "poklicnih" funkcionarjev 87
6 delegati bodo bolj odgovorni pred občani, kot so poslanci in odborniki 299
7 povečal se bo predvsem vpliv vodstev družbenopolitičnih organizacij 153
8 ne vem, kaj je to delegatski sistem, nič ne vem o tem 2
0 b. o. 0
9 1534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V20

V20. ALI VESTE KAJ O TEM, KAKO V DELOVNIH ORGANIZACIJAH (ZA ZAPOSLENE: V VAŠI DELOVNI ORGANIZACIJI) UVAJAJO ŽE LETA 1971 SPREJETE USTAVNE SPREMEMBE (DELAVSKE AMANDMAJE) ?

Vrednost 119270 Frekvenca
1 nič ne ve o tem 647
2 ne pozna razmer ve delovnih organizacijah 381
3 ustanavljajo (ustanovili so) TOZD, člani delovne skupnosti imajo več vpliva na upravljanje 535
4 le razpravljajo, spremembe pa še ni nobene 157
5 spremenili so organizacijo podjetij (TOZD) v bistvu pa je ostalo vse kot prej 208
6 drugo 63
0 b. o. 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V21SZDL V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

a) Socialistična zveza (SZDL)

Vrednost 120269 Frekvenca
1 ni član 576
2 je član 1302
3 deluje 209
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21ZK V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

b) Zveza komunistov (ZK)

Vrednost 121268 Frekvenca
1 ni član 1865
2 je član 91
3 deluje 103
0 b. o. 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21SIND V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

c) Sindikati, društva upokojencev

Vrednost 122267 Frekvenca
1 ni član 862
2 je član 1046
3 deluje 172
0 b. o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21ZM V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

d) Zveza mladine, študentov

Vrednost 123266 Frekvenca
1 ni član 1873
2 je član 124
3 deluje 51
0 b. o. 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21ZB V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

e) Zveza borcev

Vrednost 124265 Frekvenca
1 ni član 1739
2 je član 238
3 deluje 88
0 b. o. 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21KULT V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

f) kulturno-prosvetne organizacije (Svobode, KUD)

Vrednost 125264 Frekvenca
1 ni član 1888
2 je član 97
3 deluje 82
0 b. o. 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21SPORT V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

g) telesno-kulturna in športna, planinska društva

Vrednost 126263 Frekvenca
1 ni član 1757
2 je član 164
3 deluje 146
0 b. o. 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21TEHN V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

h) organizacije za tehnično vzgojo

Vrednost 127262 Frekvenca
1 ni član 1998
2 je član 26
3 deluje 23
0 b. o. 48
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21SOCIA V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

i) socialno humanitarne organizacije (RK, invalidi, itd.)

Vrednost 128261 Frekvenca
1 ni član 1167
2 je član 799
3 deluje 115
0 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21GASIL V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

j) gasilska društva

Vrednost 129260 Frekvenca
1 ni član 1771
2 je član 190
3 deluje 97
0 b. o. 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21STROK V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

k) strokovna društva

Vrednost 130259 Frekvenca
1 ni član 1882
2 je član 108
3 deluje 63
0 b. o. 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21DRUGA V21. ČLAN KATERIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV STE? (Če da) ALI V NJIH DELUJETE, SE UDELEŽUJETE DELA, PREVZEMATE OBVEZE?

l) druga društva

Vrednost 131258 Frekvenca
1 ni član 1881
2 je član 108
3 deluje 61
0 b. o. 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V22KS V22. ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?

a) krajevna skupnost in njeni organi

Vrednost 132257 Frekvenca
1 ni izvoljen 1976
2 je izvoljen 39
3 dela dosti 66
0 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V22SOB V22. ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?

b) občinska skupščina in njeni sveti, republiška skupščina, interesne skupnosti

Vrednost 133256 Frekvenca
1 ni izvoljen 2028
2 je izvoljen 22
3 dela dosti 29
0 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V22DS V22. ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?

c) delavski svet, upravni odbori,komisija, ipd.

Vrednost 134255 Frekvenca
1 ni izvoljen 1782
2 je izvoljen 127
3 dela dosti 180
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V23A V23. ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PREVZETI KAKŠNO FUNKCIJO V ORGANIZACIJAH, DRUŠTVIH ALI SAMOUPRAVNIH ORGANIH V VAŠI DELOVNI ORGANIZACIJI OZIROMA VAŠEM KRAJU, OBČINI? (Če da) V KATERIH? (Možnih je več odgovorov)

1. odgovor

Vrednost 135254 Frekvenca
1 ne bi 1172
2 ne vem 207
3 v Socialistični zvezi 134
4 v drugih družbeno-političnih organizacijah (Zveza sindikatov, Zveza mladine, Zveza borcev, ZKS) 124
5 v organih samoupravljanja v podjetju 192
6 v organih krajevne skupnosti, občine 102
7 v interesnih skupnostih 26
8 v društvih, drugje 97
0 b. o. 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V23B V23. ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PREVZETI KAKŠNO FUNKCIJO V ORGANIZACIJAH, DRUŠTVIH ALI SAMOUPRAVNIH ORGANIH V VAŠI DELOVNI ORGANIZACIJI OZIROMA VAŠEM KRAJU, OBČINI? (Če da) V KATERIH? (Možnih je več odgovorov)

2. odgovor

Vrednost 136253 Frekvenca
1 ne bi 0
2 ne vem 1
3 v Socialistični zvezi 0
4 v drugih družbeno-političnih organizacijah (Zveza sindikatov, Zveza mladine, Zveza borcev, ZKS) 45
5 v organih samoupravljanja v podjetju 80
6 v organih krajevne skupnosti, občine 74
7 v interesnih skupnostih 27
8 v društvih, drugje 49
0 b. o. 0
9 1822

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V23C V23. ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PREVZETI KAKŠNO FUNKCIJO V ORGANIZACIJAH, DRUŠTVIH ALI SAMOUPRAVNIH ORGANIH V VAŠI DELOVNI ORGANIZACIJI OZIROMA VAŠEM KRAJU, OBČINI? (Če da) V KATERIH? (Možnih je več odgovorov)

3. odgovor

Vrednost 137252 Frekvenca
1 ne bi 0
2 ne vem 0
3 v Socialistični zvezi 0
4 v drugih družbeno-političnih organizacijah (Zveza sindikatov, Zveza mladine, Zveza borcev, ZKS) 1
5 v organih samoupravljanja v podjetju 19
6 v organih krajevne skupnosti, občine 52
7 v interesnih skupnostih 15
8 v društvih, drugje 34
0 b. o. 0
9 1977

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V24

V24. ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE JE V ZADNJEM LETU ZAVZEMALA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI ALI NE?

Vrednost 138251 Frekvenca
1 da, povsem je skladna 550
2 deloma je skladna 693
3 ni skladna 104
4 jo premalo poznam, da bi jo lahko ocenil 535
5 nič ne vem o tem 211
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V25

V25. ALI JE BILA AKCIJA ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE ZA ZMANJŠANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI - V ZADNJIH DVEH LETIH UČINKOVITA, JE BILO KAJ DOSEŽENEGA ALI NE?

Vrednost 139250 Frekvenca
1 nič ne vem o akciji 621
2 ne vem, ali je bila učinkovita ali ne 288
3 bila je učinkovita 281
4 bila je le deloma učinkovita 695
5 vse je ostalo tako, kot prej 158
6 razmere so se še poslabšale 24
0 b. o. 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V26A V26. KJE JE BILO V ZVEZI Z ODPRAVLJANJEM SOCIALNIH RAZLIK NAJVEČ STORJENEGA - IN KJE NAJMANJ? (Izberite največ po tri področja)

a) največ - 1. odgovor

Vrednost 140249 Frekvenca
1 nič ne vem o akciji 622
2 ne vem ali je bila učinkovita ali ne 287
3 zdravstveno zavarovanje vseh občanov v Sloveniji 617
4 povečanje najnižjih plač in pokojnin 194
5 nagrajevanje po delu 28
6 izboljšanje pogojev za šolanje in varstvo otrok 94
7 izboljšanje možnosti za zaposlovanje 29
8 odpravljanje privilegijev posameznikov in podjetij 15
9 gradnja najemniških stanovanj 35
10 obdavčitev višjih dohodkov in premoženja 38
11 strožje kaznovanje vseh, ki kradejo družbeno premoženje 36
12 skrb za razvoj nerazvitih krajev v Sloveniji 37
0 b. o. 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V26B V26. KJE JE BILO V ZVEZI Z ODPRAVLJANJEM SOCIALNIH RAZLIK NAJVEČ STORJENEGA - IN KJE NAJMANJ? (Izberite največ po tri področja)

2. odgovor

Vrednost 141248 Frekvenca
1 nič ne vem o akciji 2
2 ne vem ali je bila učinkovita ali ne 0
3 zdravstveno zavarovanje vseh občanov v Sloveniji 59
4 povečanje najnižjih plač in pokojnin 286
5 nagrajevanje po delu 54
6 izboljšanje pogojev za šolanje in varstvo otrok 179
7 izboljšanje možnosti za zaposlovanje 96
8 odpravljanje privilegijev posameznikov in podjetij 43
9 gradnja najemniških stanovanj 70
10 obdavčitev višjih dohodkov in premoženja 78
11 strožje kaznovanje vseh, ki kradejo družbeno premoženje 59
12 skrb za razvoj nerazvitih krajev v Sloveniji 43
0 b. o. 0
13 1129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V26C V26. KJE JE BILO V ZVEZI Z ODPRAVLJANJEM SOCIALNIH RAZLIK NAJVEČ STORJENEGA - IN KJE NAJMANJ? (Izberite največ po tri področja)

3. odgovor

Vrednost 142247 Frekvenca
1 nič ne vem o akciji 2
2 ne vem ali je bila učinkovita ali ne 0
3 zdravstveno zavarovanje vseh občanov v Sloveniji 41
4 povečanje najnižjih plač in pokojnin 44
5 nagrajevanje po delu 31
6 izboljšanje pogojev za šolanje in varstvo otrok 97
7 izboljšanje možnosti za zaposlovanje 78
8 odpravljanje privilegijev posameznikov in podjetij 45
9 gradnja najemniških stanovanj 82
10 obdavčitev višjih dohodkov in premoženja 100
11 strožje kaznovanje vseh, ki kradejo družbeno premoženje 98
12 skrb za razvoj nerazvitih krajev v Sloveniji 152
0 b. o. 0
13 1328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V26D V26. KJE JE BILO V ZVEZI Z ODPRAVLJANJEM SOCIALNIH RAZLIK NAJVEČ STORJENEGA - IN KJE NAJMANJ? (Izberite največ po tri področja)

b) najmanj - 1. odgovor

Vrednost 143246 Frekvenca
1 nič ne vem o akciji 624
2 ne vem ali je bila učinkovita ali ne 283
3 zdravstveno zavarovanje vseh občanov v Sloveniji 34
4 povečanje najnižjih plač in pokojnin 170
5 nagrajevanje po delu 166
6 izboljšanje pogojev za šolanje in varstvo otrok 79
7 izboljšanje možnosti za zaposlovanje 67
8 odpravljanje privilegijev posameznikov in podjetij 123
9 gradnja najemniških stanovanj 122
10 obdavčitev višjih dohodkov in premoženja 46
11 strožje kaznovanje vseh, ki kradejo družbeno premoženje 188
12 skrb za razvoj nerazvitih krajev v Sloveniji 90
0 b. o. 106
13 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V26E V26. KJE JE BILO V ZVEZI Z ODPRAVLJANJEM SOCIALNIH RAZLIK NAJVEČ STORJENEGA - IN KJE NAJMANJ? (Izberite največ po tri področja)

2. odgovor

Vrednost 144245 Frekvenca
1 nič ne vem o akciji 0
2 ne vem ali je bila učinkovita ali ne 0
3 zdravstveno zavarovanje vseh občanov v Sloveniji 6
4 povečanje najnižjih plač in pokojnin 44
5 nagrajevanje po delu 79
6 izboljšanje pogojev za šolanje in varstvo otrok 61
7 izboljšanje možnosti za zaposlovanje 93
8 odpravljanje privilegijev posameznikov in podjetij 127
9 gradnja najemniških stanovanj 114
10 obdavčitev višjih dohodkov in premoženja 63
11 strožje kaznovanje vseh, ki kradejo družbeno premoženje 176
12 skrb za razvoj nerazvitih krajev v Sloveniji 74
0 b. o. 0
13 1261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V26F V26. KJE JE BILO V ZVEZI Z ODPRAVLJANJEM SOCIALNIH RAZLIK NAJVEČ STORJENEGA - IN KJE NAJMANJ? (Izberite največ po tri področja)

3. odgovor

Vrednost 145244 Frekvenca
1 nič ne vem o akciji 0
2 ne vem ali je bila učinkovita ali ne 0
3 zdravstveno zavarovanje vseh občanov v Sloveniji 12
4 povečanje najnižjih plač in pokojnin 23
5 nagrajevanje po delu 31
6 izboljšanje pogojev za šolanje in varstvo otrok 20
7 izboljšanje možnosti za zaposlovanje 28
8 odpravljanje privilegijev posameznikov in podjetij 80
9 gradnja najemniških stanovanj 73
10 obdavčitev višjih dohodkov in premoženja 30
11 strožje kaznovanje vseh, ki kradejo družbeno premoženje 156
12 skrb za razvoj nerazvitih krajev v Sloveniji 124
0 b. o. 0
13 1521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V27

V27. ALI STE SEZNANJENI S TEM, DA STA TOVARIŠ TITO IN IZVRŠNI BIRO PREDSEDSTVA ZVEZE KOMUNISTOV VSEM JUGOSLOVANSKIM KOMUNISTOM IN DELOVNIM LJUDEM PRED LETOM DNI POSLALA POSEBNO PISMO, KI OBRAVNAVA NAJPOMEMBNEJŠA DRUŽBENOPOLITIČNA VPRAŠANJA?

Vrednost 146243 Frekvenca
1 nič ne vem o tem pismu 489
2 da, slišal sem o tem 1182
3 da, seznanjen sem z vsebino pisma 420
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V28

V28. ALI STE V VAŠI KRAJEVNI SKUPNOSTI KAJ STPRILI PO TITOVEM PISMU? (Če da) KAJ STE STORILI, KAKO SE TO KAŽE?

Vrednost 147242 Frekvenca
1 nič ne vem o pismu 493
2 ne vem, ali je bilo kaj storjeno ali ne 1189
3 nič ni bilo storjeno 223
4 da storili smo, kaj 61
0 b. o. 21
5 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V28A

V28A. NEZNANA SPREMENLJIVKA

Vrednost 148241 Frekvenca
0 2097
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V28B

V28B. NEZNANA SPREMENLJIVKA

Vrednost 149240 Frekvenca
0 2096
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V29

V29. (za zaposlene) ALI STE PO TITOVEM PISMU V DELOVNI ORGANIZACIJI, KJER STE ZAPOSLENI, KAJ STORILI, SPREMENILI? (Če da) KAJ STE STORILI, KAKO SE TO KAŽE? (za vse ostale) ALI SO DELAVCI V DELOVNIH ORGANIZACIJAH V VAŠEM OKOLJU V ZVEZI S TITOVIM PISMOM KAJ STORILI? (Če da) KAJ SO STORILI, KAKO SE TO KAŽE?

Vrednost 150239 Frekvenca
1 nič ne ve o pismu 507
2 ne poznam razmer v podjetjih 231
3 ne vem, ali je bilo kaj storjeno 583
4 nič ni bilo storjeno 196
5 da, storili, spremenili smo (so) kaj: 371
0 b. o. 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V29A V29A. KAJ SO STORILI PO TITOVEM PISMU - SKUPAJ

1. odgovor

Vrednost 151238 Frekvenca
1 ni zveze (nič niso storili) 1495
2 ne pove kaj 12
3 večji vpliv delavcev 110
4 boljše vodenje 53
5 DPO bolj delavne 38
6 večja delavnost 58
7 nagrajevanje po delu 48
8 manj neupravičenega bogatenja 12
9 drugo 46
0 b. o. 223
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V29B V29A. KAJ SO STORILI PO TITOVEM PISMU - SKUPAJ

2. odgovor

Vrednost 152237 Frekvenca
1 ni zveze (nič niso storili) 2
2 ne pove kaj 0
3 večji vpliv delavcev 6
4 boljše vodenje 10
5 DPO bolj delavne 2
6 večja delavnost 17
7 nagrajevanje po delu 12
8 manj neupravičenega bogatenja 6
9 drugo 7
0 b. o. 0
" " 2036

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30A V30. KDO PRI NAS NAJBOLJ SKRBI ZA INTERESE, KORISTI DELAVCEV?

1. odgovor

Vrednost 153236 Frekvenca
1 ne vem kdo 705
2 zveza komunistov 242
3 SZDL 60
4 sindikati 479
5 predsednik Tito 143
6 samoupravni organi 203
7 delavci sami 78
8 občina, KS 25
9 država 92
0 b. o. 69
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30B V30. KDO PRI NAS NAJBOLJ SKRBI ZA INTERESE, KORISTI DELAVCEV?

2. odgovor

Vrednost 154235 Frekvenca
1 ne vem kdo 0
2 zveza komunistov 40
3 SZDL 23
4 sindikati 82
5 predsednik Tito 8
6 samoupravni organi 34
7 delavci sami 5
8 občina, KS 5
9 država 9
0 b. o. 0
" " 1892

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31A V31. KDO PA INTERESOM DELAVCEV NAJBOLJ ŠKODUJE OZIROMA JIH NAJBOLJ OGROŽA?

1. odgovor

Vrednost 155234 Frekvenca
1 vodilni na sploh 310
2 tehnokracija 49
3 birokracija 79
4 delomrzneži 93
5 nedelavnost 47
6 slabo gospodarstvo 31
7 družbene razmere 16
8 nasprotniki samoupravljanja 71
9 drugo 86
0 b. o. 1314
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31B V31. KDO PA INTERESOM DELAVCEV NAJBOLJ ŠKODUJE OZIROMA JIH NAJBOLJ OGROŽA?

2. odgovor

Vrednost 156233 Frekvenca
1 vodilni na sploh 3
2 tehnokracija 5
3 birokracija 18
4 delomrzneži 5
5 nedelavnost 2
6 slabo gospodarstvo 3
7 družbene razmere 0
8 nasprotniki samoupravljanja 2
9 drugo 11
0 b. o. 0
" " 2049

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V32

V32. KAKO OCENJUJETE POLOŽAJ DELAVCEV V SLOVENIJI V ZADNJIH LETIH?

Vrednost 157232 Frekvenca
1 položaj se je izboljšal 1237
2 položaj je ostal nespremenjen 430
3 položaj se je poslabšal 215
4 ne poznam razmer, ne vem 209
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V33

V33. IN KAKO OCENJUJETE POLOŽAJ ZASEBNIH KMETOV V SLOVENIJI? ALI SE JE TA V ZADNJIH LETIH IZBOLJŠAL ALI NE?

Vrednost 158231 Frekvenca
1 položaj se je izboljšal 1454
2 položaj je ostal nespremenjen 287
3 položaj se je poslabšal 122
4 ne poznam razmer, ne vem 226
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V34KMET V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

a) kmetov

Vrednost 159230 Frekvenca
1 v celoti 331
2 le deloma 816
3 sploh ne 117
4 ne vem 817
0 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V34NK V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

b) NK delavcev

Vrednost 160229 Frekvenca
1 v celoti 365
2 le deloma 735
3 sploh ne 135
4 ne vem 844
0 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V34KV V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

c) KV delavcev

Vrednost 161228 Frekvenca
1 v celoti 466
2 le deloma 709
3 sploh ne 74
4 ne vem 828
0 b. o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V34PROS V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

d) prosvetno-kulturnih delavcev

Vrednost 162227 Frekvenca
1 v celoti 468
2 le deloma 540
3 sploh ne 44
4 ne vem 1023
0 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V34STROK V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

e) strokovnjakov

Vrednost 163226 Frekvenca
1 v celoti 544
2 le deloma 434
3 sploh ne 48
4 ne vem 1046
0 b. o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V34FUNKC V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

f) funkcionarjev in aktivistov

Vrednost 164225 Frekvenca
1 v celoti 727
2 le deloma 325
3 sploh ne 16
4 ne vem 1003
0 b. o. 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V34POLOZ V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

g) ljudi na položajih v delovnih organizacijah

Vrednost 165224 Frekvenca
1 v celoti 682
2 le deloma 399
3 sploh ne 30
4 ne vem 964
0 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V34MLAD V34. V KAKŠNI MERI POSAMEZNE SKUPINE LJUDI UVELJAVLJAJO SVOJE INTERESE V SOCIALISTIČNI ZVEZI (SZDL) SLOVENIJE? ALI SZDL ZASTOPA INTERESE

h) mladine in študentov

Vrednost 166223 Frekvenca
1 v celoti 408
2 le deloma 624
3 sploh ne 78
4 ne vem 967
0 b. o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V35

V35. ZANIMA NAS, KAKO BI PO VAŠEM MNENJU MORALI V SLOVENIJI PREDVSEM ZAGOTOVITI ZADOSTNE VIRE HRANE ZA LJUDI?

Vrednost 167222 Frekvenca
1 s pospeševanjem družbenega kmetijstva v Sloveniji 138
2 s pospeševanjem zasebnega kmetijstva v Sloveniji 331
3 s pospeševanjem družbenega in zasebnega kmetijstva v Sloveniji 1442
4 s kupovanjem hrane v drugih republikah v Jugoslaviji 41
5 z uvozom hrane iz tujine 20
6 drugo 12
7 ne vem od kod 90
0 b. o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V36

V36. ZAKAJ KMETIJSTVO V SVOJEM RAZVOJU PRI NAS ZAOSTAJA?

Vrednost 168221 Frekvenca
1 ne zaostaja 329
2 ne ve zakaj zaostaja 248
3 zaostaja - en odgovor 1206
4 zaostaja - dva odgovora 250
5 zaostaja - več odgovorov 43
0 b. o. 21
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V36A V36A. ZAKAJ RAZVOJ KMETIJSTVA ZAOSTAJA?

1. odgovor

Vrednost 169220 Frekvenca
1 pogoji dela 751
2 cena strojev 120
3 kreditna politika 142
4 cene izdelkov 111
5 napačna kmetijska politika 295
6 delovanje zadrug 16
7 izobraženost kmetov 26
8 razmere v družbi 36
9 ne ve zakaj 578
0 b. o. 22
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V36B V36A. ZAKAJ RAZVOJ KMETIJSTVA ZAOSTAJA?

2. odgovor

Vrednost 170219 Frekvenca
1 pogoji dela 33
2 cena strojev 64
3 kreditna politika 59
4 cene izdelkov 49
5 napačna kmetijska politika 65
6 delovanje zadrug 3
7 izobraženost kmetov 20
8 razmere v družbi 10
9 ne ve zakaj 16
0 b. o. 0
" " 1779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V37A V37. (ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) OD KOD ČRPATE NAJVEČ STROKOVNEGA ZNANJA O KMETIJSTVU IN PREJEMATE NAJVEČ KORISTNIH STROKOVNIH NASVETOV ZA USPEŠNEJŠE DELO NA (VAŠEM) POSESTVU? (možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 171218 Frekvenca
1 od staršev, sorodnikov 155
2 od sosedov, znancevm drugih kmetov 74
3 od zadruge, družbenega posestva 38
4 od tega, kar berem v "Kmečkem glasu" 58
5 iz kmetijskih oddaj na radiu 25
6 iz televizijskih oddaj 6
7 iz šole 3
8 iz kmetijskih tečajev 2
9 od drugje, navedite od kod 15
10 ne vem od koga 5
11 ni kmet 1693
0 b. o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V37B V37. (ODGOVARJAJO LE ANKETIRANI KMETJE) OD KOD ČRPATE NAJVEČ STROKOVNEGA ZNANJA O KMETIJSTVU IN PREJEMATE NAJVEČ KORISTNIH STROKOVNIH NASVETOV ZA USPEŠNEJŠE DELO NA (VAŠEM) POSESTVU? (možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 172217 Frekvenca
1 od staršev, sorodnikov 0
2 od sosedov, znancevm drugih kmetov 42
3 od zadruge, družbenega posestva 22
4 od tega, kar berem v "Kmečkem glasu" 60
5 iz kmetijskih oddaj na radiu 71
6 iz televizijskih oddaj 34
7 iz šole 3
8 iz kmetijskih tečajev 15
9 od drugje, navedite od kod 14
10 ne vem od koga 2
11 ni kmet 3
0 b. o. 0
12 1832

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V38

V38. (odgovarjajo le anketirani kmetje) ALI DANES PRIDELUJETE NA VAŠEM POSESTVU ISTE PROIZVODE KOT PRED 10 LETI?

Vrednost 173216 Frekvenca
1 iste pridelke kot pred 10 leti 149
2 opustil nekatere vrste, ki slabo uspevajo pri nas 113
3 opustil nekatere vrste in uvedel nove, boljše vrste 121
4 ni kmet 1693
0 b. o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V39

V39. (odgovarajo le anketirani kmetje) ALI UPORABLJATE UMETNA GNOJILA?

Vrednost 174215 Frekvenca
1 ne uporabljam 21
2 uporabljamo gnojilo, ki ga najlaže dobimo 143
3 uporabljamo izbrano vrsto, ki je najbolj primerna za naše zemljišče 218
4 ni kmet 1694
0 b. o. 21
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V40

V40. ALI SI MORAMO PRIZADEVATI ZA VRNITEV NAŠIH DELAVCEV IZ TUJINE?

Vrednost 175214 Frekvenca
1 da 1492
2 neopredeljen 287
3 ne 155
4 ne vem 159
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41A V41. KAJ PREDVSEM BI BILO TREBA STORITI, DA BI SE VEČ NAŠIH DELAVCEV VRNILO IZ TUJINE DOMOV? (Možni so trije odgovori)

1. odgovor

Vrednost 176213 Frekvenca
1 razvijati samoupravljanje 88
2 carinske olajšave za uvoz gospodarskih in gospodinjskih strojev 572
3 zagotoviti več delovnih mest 886
4 urejeno in stabilno gospodarstvo 160
5 urediti osebne dohodke, nagrajevanje po sposobnostih 260
6 omogočiti zasebno delo v obrti in uslugah 5
7 omogočiti osebno napredovanje - možnost šolanja in kvalifikacije 6
8 izboljšati stanovanjske razmere 15
9 kaj drugega 0
0 b. o. 105
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V41B V41. KAJ PREDVSEM BI BILO TREBA STORITI, DA BI SE VEČ NAŠIH DELAVCEV VRNILO IZ TUJINE DOMOV? (Možni so trije odgovori)

2. odgovor

Vrednost 177212 Frekvenca
1 razvijati samoupravljanje 0
2 carinske olajšave za uvoz gospodarskih in gospodinjskih strojev 15
3 zagotoviti več delovnih mest 347
4 urejeno in stabilno gospodarstvo 367
5 urediti osebne dohodke, nagrajevanje po sposobnostih 722
6 omogočiti zasebno delo v obrti in uslugah 158
7 omogočiti osebno napredovanje - možnost šolanja in kvalifikacije 91
8 izboljšati stanovanjske razmere 117
9 kaj drugega 281
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V41C V41. KAJ PREDVSEM BI BILO TREBA STORITI, DA BI SE VEČ NAŠIH DELAVCEV VRNILO IZ TUJINE DOMOV? (Možni so trije odgovori)

3. odgovor

Vrednost 178211 Frekvenca
1 razvijati samoupravljanje 0
2 carinske olajšave za uvoz gospodarskih in gospodinjskih strojev 0
3 zagotoviti več delovnih mest 5
4 urejeno in stabilno gospodarstvo 61
5 urediti osebne dohodke, nagrajevanje po sposobnostih 313
6 omogočiti zasebno delo v obrti in uslugah 203
7 omogočiti osebno napredovanje - možnost šolanja in kvalifikacije 155
8 izboljšati stanovanjske razmere 717
9 kaj drugega 644
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V42

V42. ALI STE SAMI KAJ RAZMIŠLJALI O TEM, DA BI ODŠLI NA DELO V TUJINO?

Vrednost 179210 Frekvenca
1 ne 1758
2 da, le razmišljal a nič ukrenil 235
3 da, zbiral informacije, iskal stike 79
4 da, bom šel 20
0 b. o. 5
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V43

V43. (Če da) KAM, V KATERO DRŽAVO BI (BOSTE) ŠLI?

Vrednost 180209 Frekvenca
1 ne bi šel v tujino 1756
2 da, ne pove kam 43
3 ZRN 169
4 Avstrija 36
5 Švica 27
6 Francija, Benelux 8
7 Skandinavija 7
8 ZDA, Kanada, Avstralija 21
9 druge države 16
0 b. o. 14
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V44

V44. ALI VAS OBISKUJEJO SORODNIKI, PRIJATELJI, KI DELAJO V TUJINI, ALI SI DOPISUJETE Z NJIMI?

Vrednost 181208 Frekvenca
1 nimam sorodnikov, prijateljev v tujini 1043
2 si ne dopisujem, me ne obiskujejo 165
3 da občasno me obiskujejo, občasno si dopisujemo 690
4 pogosto me obiskujejo, si dopisujemo 190
0 b. o. 9
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V45

V45. KAKŠNA ZUNANJA POLITIKA BI NAJBOLJ USTREZALA INTERESOM JUGOSLAVIJE?

Vrednost 182207 Frekvenca
1 prej ali slej se bomo morali odločiti za en ali drug blok 26
2 skrbimo naj le za svoje probleme, svetovne probleme pa naj si vsak ureja kot more in želi 327
3 biti moramo za mir in enakopravnost, vendar tako, da se velikim silam ne zamerimo 443
4 prizadevati si moramo enakopravnost med narodi ne glede na to, ali je to velikim silam všeč 988
5 ne vem 304
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V46

V46. ALI SODITE, DA LAHKO V PRIHODNOSTI KAKŠNA TUJA SILA, (DRŽAVA, SKUPINA DRŽAV) OGROZI VARNOST JUGOSLAVIJE?

Vrednost 183206 Frekvenca
1 da, možna je nevarnost s strani zahoda 99
2 da, možna je nevarnost s strani vzhoda 155
3 da, ogroženi smo tako z vzhoda kot zahoda 699
4 ne, ne vidim nevarnosti (ne, za sedaj ne vidim, da bi nam s katerekoli strani pretila nevarnost 713
5 ne vem 428
0 b. o. 3
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V47

V47. V MESECU SEPTEMBRU JE BILA V ALŽIRU ČETRTA KONFERENCA NEUVRŠČENIH DRŽAV. ZANIMA NAS, KAKŠEN POMEN JI PRISOJATE ZA MEDNARODNE ODNOSE?

Vrednost 184205 Frekvenca
1 prispevala je k utrditvi miru in pravičnejšim odnosom med državami 664
2 prispevala bo, če bodo neuvrščene države bolj enotne 411
3 nima velikega pomena, ker o miru odločajo velike sile 234
4 ne vem, nisem spremljal delo konference 775
0 b. o. 13
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48

V48. ALI STE KAJ SLIŠALI O NEDAVNIH DOGODKIH V JUŽNOAMERIŠKI DRŽAVI ČILE?

Vrednost 185204 Frekvenca
1 ne 525
2 da 1564
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V49

V49. (Če da) ČILSKI PREDSEDNIK ALLENDE JE POSKUŠAL PO MIRNI POTI GRADITI SOCIALIZEM, VENDAR JE PRIŠLO DO DRŽAVNEGA UDARA. KAJ SODITE, ALI JE...

Vrednost 186203 Frekvenca
1 iz kapitalizma mogoče preiti v socializem brez nasilja 276
2 to je odvisno od okoliščin 404
3 mirna pot ni možna, možna je le revolucija 479
4 ne vem, premalo poznam 417
5 ni slišal za Čile 514
0 b. o. 7
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V50

V50. ALI STE KAJ SLIŠALI O ZADNJI IZRAELSKO-ARABSKI VOJNI

Vrednost 187202 Frekvenca
1 nič ne vem o tem 120
2 da, slišal, bral sem 1441
3 da, podrobno spremljam 531
0 b. o. 5
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V51

V51. (Če da) KAJ SODITE, ALI JE NAŠA DRŽAVA OGROŽENA ZARADI ZADNJE IZRAELSKO-ARABSKE VOJNE

Vrednost 188201 Frekvenca
1 naša država ni ogrožena 342
2 ogrožena je, ker je blizu vojnega področja 255
3 ogrožena je, ker podpira stvar Arabcev 212
4 ogrožena je, ker je vsaka vojna nevarna za ves svet 908
5 ne morem se opredeliti 257
6 nič ne vem o tem 116
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V52

V52. KDO JE PREDVSEM ODGOVOREN, DA ŽE V PRETEKLOSTI NI PRIŠLO DO SPORAZUMNE REŠITVE SPORNIH VPRAŠANJ MED IZRAELOM IN ARABSKIMI DEŽELAMI?

Vrednost 189200 Frekvenca
1 Izraelci so krivi 327
2 Arabci so krivi 20
3 oboji so krivi 220
4 krive so zlasti velike sile 857
5 kriva je predvsem Organizacija združenih narodov 53
6 ne vem, premalo poznam 492
7 nič ne vem o tem 116
0 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V53

V53. ALI STE KAJ SLIŠALI ALI BRALI O NEMŠKO NACIONALISTIČNIH NAPADIH NA SLOVENCE NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM?

Vrednost 190199 Frekvenca
1 ne, nisem seznanjen 276
2 da, dobro sem poučen 500
3 da, nekaj sem bral, slišal o tem 1313
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V54

V54. ALI MENITE, DA SLOVENCI V DOMOVINI DOVOLJ POMAGAMO SLOVENCEM V AVSTRIJI PRI ZAGOTAVLJANJU NJIHOVIH NARODNOSTNIH IN SOCIALNIH PRAVIC?

Vrednost 191198 Frekvenca
1 ne vem, ne poznam razmer 635
2 premalo pomagamo 733
3 dovolj pomagamo 699
4 preveč pomagamo 21
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V55A V55. ŠTEVILO SLOVENSKIH OFICIRJEV V JLA SE STALNO ZMANJŠUJE. KAJ BI BILO POTREBNO STORITI, DA BI SE MLADI V SLOVENIJI BOLJ ZANIMALI ZA VOJAŠKE POKLICE? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 192197 Frekvenca
1 starše in mladino seznanjati z možnostmi zaposlitve v vojski 444
2 odpreti vojaško oficirsko šolo v Sloveniji, bolj uporabljati slovenščino v enotah razporejenih v SRS 570
3 zmanjšati razlike med vojaškimi in civilnimi poklici glede službovanja, delovnih obvez, zaposlitve zakonca itd. 199
4 povečati dohodke oficirjem, izboljšati stanovanjske razmere 51
5 omogočiti prehajanje in vojaških poklicev v civilne in obratno 39
6 nič se ne da storiti, ker nimamo vojaške tradicije 87
7 nič se ne da storiti, ker to ni poklic bodočnosti 19
8 nič ni treba storiti 29
9 ne vem 0
0 b. o. 660

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V55B V55. ŠTEVILO SLOVENSKIH OFICIRJEV V JLA SE STALNO ZMANJŠUJE. KAJ BI BILO POTREBNO STORITI, DA BI SE MLADI V SLOVENIJI BOLJ ZANIMALI ZA VOJAŠKE POKLICE? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 193196 Frekvenca
1 starše in mladino seznanjati z možnostmi zaposlitve v vojski 4
2 odpreti vojaško oficirsko šolo v Sloveniji, bolj uporabljati slovenščino v enotah razporejenih v SRS 194
3 zmanjšati razlike med vojaškimi in civilnimi poklici glede službovanja, delovnih obvez, zaposlitve zakonca itd. 221
4 povečati dohodke oficirjem, izboljšati stanovanjske razmere 170
5 omogočiti prehajanje in vojaških poklicev v civilne in obratno 409
6 nič se ne da storiti, ker nimamo vojaške tradicije 48
7 nič se ne da storiti, ker to ni poklic bodočnosti 18
8 nič ni treba storiti 3
9 ne vem 1031
0 b. o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V56

V56. ZAMISEL O SPLOŠNEM LJUDSKEM ODPORU TEMELJI NA SEZNANJENOSTI LJUDI Z NJIHOVIMI NALOGAMI (VLOGAMI) V PRIMERU NAPADA. ALI VESTE, KAJ JE VAŠA NALOGA (VLOGA) V PRIMERU NAPADA?

Vrednost 194195 Frekvenca
1 da, vem 1080
2 le deloma 448
3 ne vem 466
4 sploh ne vem, o čem sprašujete 94
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V57

V57. KRVODAJALSTVO JE POMEMBNO ČLOVEŠKO DEJANJE. ALI BI TUDI VI DAROVALI KRI?

Vrednost 195194 Frekvenca
1 da, sem jo že in jo še bom 577
2 da, sem jo že, a je ne bom več 133
3 ne bi jo daroval 567
4 ne bi jo daroval 76
5 ne morem jo darovati, ker nisem dovolj zdrav 705
6 ne vem 35
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V58

V58. V BOLEZNI, OSAMLJENOSTI, V STAROSTI IN DRUGIH STISKAH ČLOVEK POTREBUJE POMOČ. ALI BI VI RABILI POMOČ DRUGIH LJUDI V VAŠEM KRAJU ALI STANOVANJSKEM OKOLJU - IN ALI JO DOBITE?

Vrednost 196193 Frekvenca
1 rabim jo in tudi dobim, kadar je potrebno 840
2 rabil bo pomoč, vendar sem tudi v največji stiski prepuščen le samemu sebi 105
3 včasih dobim pomoč, kadar jo iščem, včasih pa ne 262
4 ne rabim in ne iščem pomoči pri drugih ljudeh 810
5 drugo 69
0 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V59

V59. BI NAM LAHKO ZAUPALI, ALI STE VERNI (RELIGIOZNI) ALI NE, IN ALI OBISKUJETE VERSKE OBREDE ALI NE?

Vrednost 197192 Frekvenca
1 sem veren in redno (vsako nedeljo) obiskujem verske obrede 371
2 sem veren in pogosto (vsaj enkrat mesečno) obiskujem verske obrede 218
3 sem veren in le včasih (ob velikih praznikih in ob posebnih priložnostih) obiskujem verske obrede 486
4 sem veren in ne obiskujem verskih obredov 169
5 ne morem reči ali sem veren ali ne, čeprav obiskujem verske obrede 69
6 ne morem reči, ali sem veren ali ne, in ne obiskujem verskih obredov 108
7 nisem veren vendar obiskujem verske obrede 34
8 nisem veren in ne obiskujem verskih obredov 591
9 ne morem odgovoriti 47
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V60ZRAK V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

a) onesnažen zrak (smrad, dim)

Vrednost 198191 Frekvenca
1 življenjsko me, ogroža, trpim 144
2 mi škoduduje, me zelo moti 297
3 me moti a ni tako hudo 424
4 tega ne občutim, me ne moti 436
5 to sploh ni problem 787
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V60HRUP V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

b) hrup, ropot (promet, tovarne)

Vrednost 199190 Frekvenca
1 življenjsko me, ogroža, trpim 92
2 mi škoduduje, me zelo moti 253
3 me moti a ni tako hudo 411
4 tega ne občutim, me ne moti 569
5 to sploh ni problem 765
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V60NASEL V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

c) onesnaženost naselij (odpadki, umazanija)

Vrednost 200189 Frekvenca
1 življenjsko me, ogroža, trpim 68
2 mi škoduduje, me zelo moti 343
3 me moti a ni tako hudo 578
4 tega ne občutim, me ne moti 460
5 to sploh ni problem 640
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V60VODA V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

d) onesnaženost voda (industrijske odplake, kemikalije)

Vrednost 201188 Frekvenca
1 življenjsko me, ogroža, trpim 63
2 mi škoduduje, me zelo moti 278
3 me moti a ni tako hudo 393
4 tega ne občutim, me ne moti 551
5 to sploh ni problem 803
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V60SMETI V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

e) onesnaženost prirodnega okolja (odpadki, smetišča)

Vrednost 202187 Frekvenca
1 življenjsko me, ogroža, trpim 69
2 mi škoduduje, me zelo moti 354
3 me moti a ni tako hudo 524
4 tega ne občutim, me ne moti 463
5 to sploh ni problem 677
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V60KEMIK V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

f) uporaba kemikalij v prehrambenih proizvodih

Vrednost 203186 Frekvenca
1 življenjsko me, ogroža, trpim 55
2 mi škoduduje, me zelo moti 262
3 me moti a ni tako hudo 380
4 tega ne občutim, me ne moti 601
5 to sploh ni problem 785
0 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V60PROME V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

g) neurejenost prometa, nesreče

Vrednost 204185 Frekvenca
1 življenjsko me, ogroža, trpim 209
2 mi škoduduje, me zelo moti 407
3 me moti a ni tako hudo 554
4 tega ne občutim, me ne moti 392
5 to sploh ni problem 527
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V60NASIL V60. ALI VAS V VAŠEM OKOLJU MOTI, OGROŽA KAJ OD NASLEDNJEGA?

h) osebna nesigurnost, nasilje, kriminal

Vrednost 205184 Frekvenca
1 življenjsko me, ogroža, trpim 84
2 mi škoduduje, me zelo moti 172
3 me moti a ni tako hudo